19/2014
Aktuálně
z radnice
VOLBY 2014: Otázka pro
starostu Bc. Petra Mottla.
Jak hodnotíte výsledky voleb
v Sušici?
„Především bych chtěl poděkovat všem, kteří k volbám přišli. Účast byla téměř poloviční,
lepší než v jiných městech. Oceňuji, že se sušičtí občané o své
město zajímají a není jim lhostejný jeho další rozvoj. Myslím, že kandidáti, kteří získali mandát na nadcházející
čtyřleté období vytvoří kvalitní a spolupracující zastupitelstvo, kterému se podaří posunout Sušici zase o kousek dál.
Výsledek voleb považuji za ocenění čtyřleté práce celého dosavadního vedení města. Jsem
také potěšen, že kandidáti ODS
získali znovu důvěru. Přijímám
to s pokorou a je to pro nás velkým závazkem do budoucna.
Jsem rád, že můžeme pokračovat v započaté práci. Budeme se dále snažit, aby se Sušice stávala ještě lepším místem
k životu a návštěvníkům měla
stále co nabízet.“
Minulý týden probíhaly pracovní schůzky stran a hnutí,
které by se mohly stát partnery v budoucí radě města.
Na základě těchto jednání budou do rady města Sušice kandidovat zástupci ODS, sdružení Sušičtí, TOP 09 a ANO
2011.
Poslední jednání rady města
ve stávajícím složení se bude
konat 3. listopadu. Řádné jednání nového zastupitelstva se
pak uskuteční 19. listopadu
v jednacím sále přízemí radnice. Prvním bodem jednání
nové rady bude příprava rozpočtu pro rok 2015, kterou se
v současnosti intenzivně zabývají správci jednotlivých rozpočtových kapitol.
24. říjen 2014
25. ročník
Cena 7,00 Kč
Komunální volby potvrdily stávající směr
Po čtyřech letech proběhly v České republice pravidelné
volby do zastupitelstev obcí. Zatímco ve velkých městech nejčastěji vítězilo hnutí ANO, v malých
obcích se dařilo zejména místním
sdružením a nezávislým kandidátům. V Sušici se v menší míře
odrazily oba tyto trendy: Poprvé
kandidovalo hnutí ANO a hned
získalo dva mandáty a místní
sdružení Sušičtí zvýšilo počet
svých zástupců v zastupitelstvu
města ze dvou na tři. Vítězem se
na rozdíl od vysoké politiky stala opět přesvědčivě ODS, i když
o dva mandáty přišla. Z uvedeného vyplývá, že chod a rozvoj
města se bude v následujících čtyřech letech ubírat směrem nastaveným ve dvou minulých volebních obdobích.
V Sušici se volilo na jedenácti
místech a na regulérnost dohlížely
a hlasy sčítaly pěti až desetičlenné
volební komise složené ze zapisovatele a zástupců delegovaných
kandidujícími zaregistrovanými
stranami, popř. doplněné městem. Volební účast v Sušici poklesla oproti roku 2010 o 2,15 %,
ale je stále o 1,96 % vyšší než celostátní průměr. Konkrétní čísla
jsou uvedena v tabulkách. (Zdroj
www.volby.cz, ČSÚ)
text a foto Eduard. Lískovec
Ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva
se uskuteční ve středu 5. listopadu v 16 hodin
v sušickém kině.
Hlavním bodem programu bude zvolení starosty, místostarosty
a dalších pěti členů rady města, která Sušici povede
následující čtyři roky.
Uvnitř čísla
najdete
Dramatický kroužek ZŠ
T. G. Masaryka se představil na Mouřenci hrou
o sv. Václavu – str. 2
Výstava hub v gymnáziu letos vynikala druhovou rozmanitostí – str. 2
SOŠ a SOU Sušice slavnostně otevřela šest nových moderních učeben – str. 3
Zaplněné kino přívítalo horolezce Radka Jaroše, který se do Sušice vrátil s Korunou Himálaje – str. 4
Jazzové spojení Prahy s Vídní proběhlo v Sušici – str. 4
Divizní fotbalové mužstvo
doma zvítězilo na závěrečné pokutové kopy – str. 8
Santos, řeka Otava a hora
Svatobor se staly hlavním
dějištěm 9. ročníku Extreme Challenge – str. 8
V Galerii Sirkus se uskutečnila vernisáž výstavy
Milana Doubravy Posel
podzimu – str. 11
Jak to bylo doopravdy se
sochou TGM osvětluje Josef Spěváček – str. 11
Představujeme města DOUZELAGE – 20. je anglický
Sherborne – str. 12
U příležitosti otevření
nové poradny uspořádala charita nevšední akci
s názvem Sušicí pěšky pro
druhé – str. 12
MOBIL
NOVÉ
!
VOLÁNÍ
PRO
CELOU
RODINU
od
1,30
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
19
9 771213 355003
Zpátky do školky!
Sluníčko nás letos v létě moc
nezahřálo, ale pohledy dětí, které
se po dvou měsících letních prázdnin vrátily do mateřské školy, byly
jako rozzářená sluníčka. A tak nám
bylo první dny ve školce hned veseleji. Přivítali jsme nejen nové
děti a jejich rodiče, ale i nové paní
učitelky – Michaelu Beckovou
a Petru Kratejlovou.
Září bylo ve znamení seznamování, ale protože vše probíhalo bezproblémově, mohli jsme se
hned vrhnout do práce. Neutekly
ani dva měsíce a děti umějí nové
písničky, básničky, hry a vyrobily
spoustu hezkých výrobků. Díky
krásnému „babímu létu“ jsme
stihli pozorovat při procházkách
měnící se přírodu a sbírat její dary,
které využíváme k hraní, vyrábění
a výzdobě.
Děti ze čtvrté třídy byly v lese
a nasbíraly košíky plné hub.
Za odměnu si zahrály na stopovanou a na konci je čekal ohýnek
a opékání buřtíků.
Nezaháleli jsme ale ani v oblasti kulturní. Třídy Medvíďat
a Hvězdiček navštívily výstavu
pohádkových kostýmů „ Zpátky
do pohádky“ v Sušickém muzeu. Děti si prohlédly kostýmy
ze známých pohádek a hádaly,
ke které patří – Krkonošské
pohádky, Lotrando a Zubejda,
Anděl páně, Zlatovláska a další.
3. třída – Motýlkové – navštívila Městskou knihovnu a zahájila
tak projekt spolupráce obou organizací s názvem „Za pohádkou do knihovny“. Do školy
za námi přijelo divadélko Kašpárek a zahrálo pro pobavení
všech veselou pohádku o Šmoulech.
Začátek roku jsme prožili v příjemné atmosféře, téměř bez slziček, a tak dětem, paním učitelkám
i rodičům přeji, aby celý školní
rok proběhl stejně hladce.
Krásný slunečný podzim!
Lenka Stoličková
učitelka MŠ Tylova, Sušice
Praktická výuka
V rámci projektu „Praktická
výuka přírodovědných předmětů
na ZŠ a SŠ“ se studentky chemického semináře sušického gymnázia účastnily dvou exkurzí organizovaných FPE ZČU v Plzni.
Jednodenní exkurze 18. září
2014 se týkala historie výroby
kyseliny sírové na Plzeňsku,
která byla ukončena roku 1896.
Z Gymnázia v Sušici se na exkurzi
vypravily tři studentky. Hlavním
cílem byla návštěva v Evropě ojedinělého Hromnického jezírka,
které vzniklo v souvislosti s těžbou břidlice, jež se pro výrobu
kyseliny používala. Jeho voda je
zředěnou kyselinou sírovou, je
červená díky rozpuštěným železitým solím a je pochopitelně bez
života. Od roku 1975 patří jezírko
s okolím do systému přírodních
památek.
Třídenní multioborové exkurze od 23. do 25. září 2014
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Kaleidoskop
strana 2
se účastnily dvě naše studentky.
Na trase Praha – Úštěk – Štětí
– Velké Žernoseky – Lovosice
– Třebenice se střetly s nejen
rozmanitými osobnostmi, ale
i s různými tématy přírodovědného poznání. Prošly starou Prahou
za tajemstvím astronomů a orloje, u Úštěku poznaly zříceninu i historii hradu Helfenburk,
„očuchaly“ technologický postup
papírenského komplexu ve Štětí, navštívily Muzeum českého
granátu v Třebenicích, posoudily úrodnost severočeských vinic,
ocenily podmanivou chuť tamních bílých vín a uznaly, že bez
syntetických hnojiv vyráběných
v Lovochemii Lovosice by to bohužel dnes v českém intenzivním
zemědělství úplně nešlo. Večery měly zpestřeny přednáškami
o planetě Zemi a geomorfologii,
fauně a flóře severních Čech.
Vzhledem k tomu, že vedení
sušického gymnázia
podepsalo v polovině června tohoto roku
Smlouvu o partnerství se Západočeskou
univerzitou, jejímž
cílem je spolupracovat zejména v oblasti
rozvoje vzdělávání,
můžeme předpokládat, že podobných
projektů s účastí studentů našeho gymnázia bude do budoucna
přibývat.
Mgr. Radovan Sloup
Dramatický kroužek ZŠ TGM ve hře O sv. Václavu na Mouřenci
Všichni už dnes díky Lukáši
Milotovi známe kostel sv. Mořice
na Mouřenci nad Annínem. Kromě jeho komentovaných prohlídek, koncertů, učených přednášek
a uměleckých vystoupení se v tomto
kostele s velkým ohlasem setkává
i dětské divadlo.
U zrodu těchto představení stál
vlastně O. Tomas, který v roce 2013
dokonce to první o sv. Mořici sám
napsal a s dětmi z dlouhoveské školy secvičil a předvedl v rámci tzv.
Mouřeneckého léta.
Na podzim téhož roku požádal
paní učitelku Šiškovou ze základní
školy TGM, zda by s dětmi nemohla
předvést nějakou hru o sv. Václavovi. Secvičit něco takhle narychlo
byl trochu oříšek, zvlášť když nebyl
k dispozici ani vhodný text. Nebyla
by to ale sušická farnost, aby jeden
nevypomohl druhému. A právě Dáša
Větrovská je jednou z těch, které
mají ruku k pomoci vždycky napřaženou. Během dvou dnů sehnala
někde krásný text od Marie Holkové, který se dobře rýmoval, dětem
se snadno učil a navíc svou jazykovou strukturou evokoval i dobu sv.
Václava. Nemožné se stalo skutkem
a děti hru premiérově předvedly už
o svatováclavském jubileu na farní
zahradě v Sušici. Protože se všem
moc líbila, zopakovaly ji poté v rámci akce „Andělé na Andělíčku“ spolu
se ZUŠ na Andělíčku a konečně letos v předvečer svátku sv. Václava
na Mouřenci. Je neuvěřitelné, že
týden předtím se ty samé děti naučily, secvičily a v rámci mouřenecké poutě zahrály i hru o sv. Mořici
od O. Tomase.
Není smyslem líčit zde příběh
sv. Václava, který všichni dobře
známe, ale nelze nezmínit skutečně vynikající výkony jak hlavních
představitelů – sourozenců Václava
(hrál Tadeáš Novák) a Boleslava
(Ondrej Farbar) i jejich matky
Drahomíry (Vladimíra Merglová),
všech vedlejších rolí a báječných
vypravěčů. Hanka Šišková navíc
k představení velmi citlivě vybrala
i doprovodnou hudbu. Když si představíme, že divadlo se odehrávalo
v kulisách krásné románské stavby
mouřeneckého kostela pod více než
700 let starými freskami, bylo o jedinečný umělecký zážitek postaráno
a dlouhotrvající potlesk publika byl
zcela zasloužený.
V dnešní době, kdy všichni naříkáme na děti, které mají být nezvladatelné, necitlivé, nečtoucí a samá
další „ne“, je dramatický kroužek
paní učitelky Šiškové příjemným
překvapením. Děti jsou disciplinované, tvrdě na rolích pracují, jejich
umělecký projev je uvolněný a jistý. Navíc si tak tvoří úzký vztah
k divadlu, literatuře a umění vůbec
a naplňují smysluplně svůj volný
čas. Pro mě osobně bylo navíc příjemným překvapením, když jsem
zjistila, jak přátelský a neformální
vztah mají ke své učitelce, jak kamarádsky s ní mluví, aniž by tím
utrpěla úcta nebo autorita.
Představení na Andělíčku
Spolu se všemi diváky bychom
jim chtěli poděkovat a poprosit
všechny, kdo se na práci tohoto
kroužku podílejí – a nejsou to jen
děti se svojí učitelkou, ale i maminky, které vyrábějí kostýmy a všechny Dáši Větrovské, které nabídnou
pomocnou ruku – aby ve své práci
nepřestávali a připravili nám ještě
další milá odpoledne. Radovali
jsme se z něj nejenom my, ale i ten
kostel, který už sedm století stojí
nad řekou Otavou a který si určitě
občas připadá smutný a opuštěný.
Dětské hlasy ho dokázaly rozeznít
a potěšit.
Helena Pekárková,Kašperské Hory
foto ED
ZŠ Lerchova přivezla medaile z atletických soutěží
S novým školním rokem se rozběhly i tradiční sportovní soutěže
základních škol. 18. září se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu, které v Klatovech pořádá ZŠ Čapkova. Ze ZŠ Lerchova
ul. se závodu zúčastnilo 29 žáků.
Všichni nominovaní běžci bojovali
za slunečného počasí o co nejlepší
umístění. V kategorii starších žáků
zvítězil K. Hanzlík a v kategorii 4.-5.
tříd V. Simetová. Na 3. místě mezi
mladšími žáky doběhl M. Mach.
Družstvo mladších žáků ve složení
M. Mach, O. Soumar, T. Valdman,
J. Koryťák, O. Macháček vystoupilo
na bronzovou příčku. J. Hošková, T.
Procházková, J. Javorská, G. Dudová, K. Forejtová v kategorii starších
žákyň převzaly stříbrné medaile.
8. a 9. října se konalo okresní finále družstev v atletickém čtyřboji. Závody uspořádala v Klatovech
ZŠ Plánická. Starší žáci i žákyně
soutěžili v běhu na 60 m, ve skoku
dalekém (nebo vysokém), ve vrhu
koulí (nebo hodu míčkem) a na závěr soutěžního dne chlapci běželi
1000 m a děvčata 800 m. Po oba dny
se závodilo za příjemného, téměř
letního počasí a tak žáci i žákyně
dosahovali velmi pěkných výkonů.
Chlapci ve složení M. Šafránek,
K. Hanzlík, V. Strejc, T. Pech a F.
Svoboda velmi mile překvapili,
když se od úvodu čtyřboje pohybovali na předních třech místech
a díky bojovnosti v závěrečném
běhu na 1000 m dokázali zvítězit
a postoupit do krajského kola s celkovým ziskem 6559 bodů. Za zmínku stojí výkon K. Hanzlíka, který
přispěl 2179 body. Družstvo děvčat
ve složení J. Hošková, T. Procházková, S. Říhová, S. Kolářová, M.
Lešková bylo před závěrečnou disciplínou na čtvrtém místě. I když
děvčata měla z „osmistovky“ obavy
a v celém družstvu vládla nervozita, hned po startu dívky začaly
bojovat o co nejlepší časy. Všech
pět děvčat z Modré školy proběhlo
cílem na předních pozicích. Násle-
dovaly nekonečné minuty napětí,
než rozhodčí sečetli body a mohly
být vyhlášeny výsledky. Děvčata se
svým závěrečným výkonem dostala
na medailové pozice a převzala krásné stříbrné medaile. Obavy vystřídala veliká radost a pocity štěstí.
Všem účastníkům v přespolním
běhu i v atletickém čtyřboji děkujeme za reprezentaci Modré školy
a blahopřejeme k zisku cenných
kovů. Starším žákům patří zvláštní
gratulace k postupu na krajské finále
v atletickém čtyřboji, které se uskuteční v květnu 2015.
-mp,mš-
Výstava hub nebyla „nošením dříví do lesa“
Pořádat výstavu hub v roce, kdy
se o ně v lese téměř zakopávalo, by
se dalo přirovnat ke známému „nošení dříví do lesa“. Omyl. Právě
tento rok byl pro konání výstavy
hub optimální. Hned vysvětlím.
Jen si vezměte klasickou nenasytnou českou rodinku. Ihned
po vystoupení z vozu vytvoří rojnici, otec, protože byl na vojně a je
ze všech nejchytřejší, optimalizuje
rozestupy, aby ani klouzek neunikl ostří nože. Čtyřčlenná skupina
dychtivců vyzbrojených „kuchyňáky“ zaútočí na mnohem početnější
skupiny neozbrojených krasavic
v kloboucích. Některé z nich se
ukrývají pod plachetkou, některé
pod závojem, ale ani ty nemají žádnou šanci. Posledním úlovkem je
ryzec syrovinka („Ferrari“ mezi
houbami). I její život je zpečetěn.
Poranění, která tento ryzec utrpěl,
jsou neslučitelná se životem. Kozák habrový umírá s hlavou vztyčenou. Hlava rodiny vyráží do mlází
jako nějaký, muchomůrkou červenou „naspídovanej“, Viking.
Stav opojení nabývá vrcholu. Ani
na nemocné, často i červem prolezlé, houby se nebere ohled. Jejich
utrpení ukončí až sušička. Postup
skupiny je rychlý. A to je právě
situace, která se nemusí vyplatit.
Přílišná dychtivost vede mnohdy
k záhubě v důsledku nepozornosti
a podceňování rizika, které představuje hlavně možnost záměny
jedlých hub za jedovaté.
Snad jste po přečtení předchozích řádků pochopili, proč považujeme i 8. ročník výstavy hub
za užitečný. Za všechny návštěvníky výstavy bych chtěl poděkovat
mykologům Vaškovi Matějkovi
z Vamberka a Svatoplukovi Jánovi z Klatov za hezké provádění
pomyslným „bludištěm“ říše hub
a aranžérovi Radkovi Táborskému
z Prahy za vytvoření promyšlených
kompozic příbuzných druhů hub.
Co se týká druhové rozmanitosti, musím vyjádřit spokojenost,
pouze snad holubinky „se mohly
víc snažit“. Ze vzácnějších druhů se
objevily hřib žlutý, rosolovec červený, korálovec jedlový a pečárka
císařská. Rádi bychom na výstavě
ukázali také stročkovce kyjovitého,
ale zatím jsme na jeho plodnice
nenarazili. Máme však zaručené
zprávy, že se tato vzácná houba
začíná na Šumavě opět vyskytovat.
Tak snad příští rok.
Nejvíce mě tento rok potěšila
přítomnost velkého počtu návštěvníků dětského věku. Skautské oddíly ze Sušice (Vlčata a Světlušky)
plnily úkoly, které jim připravili
vedoucí. Další ratolesti přivedli
s sebou maminky, tatínkové, dědečkové a babičky. Měl
jsem z toho opravdu velkou radost.
Všem těmto moudrým lidem děkuji za to, že vedou děti k poznání
naší přírody.
Výstava hub se bude v Sušici
konat i příští rok. Připravuji změny, které by se projevily především
ve zvýšení její návštěvnosti. Věřím, že s podporou města Sušice
se mi to podaří.
text a foto:
Mgr. Ladislav Fedor
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
strana 3
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 8. září 2014
•
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu z terénního programu POINT 14 v Sušici.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie na stavební práce na realizaci akce „Nemocnice Sušice –
oprava střechy monobloku“ podle Směrnice č. 01/2014 města Sušice
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči PROTOM
STRAKONICE, s. r. o., Písecká 290, Strakonice I, IČ: 43841252 za cenu
846 886 Kč bez DPH, tj. 1 024 732, Kč včetně 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
•
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 43, jímž se povýší organizace č. 1426 – Nemocnice, oprava střechy o 275 tis. Kč a současně
se sníží organizace č. 80 o stejnou částku.
•
Rada města bere na vědomí informaci o limitech využití území
bývalého hotelu Otava podle územního plánu.
•
Rada města schválila pronájem pozemkových parcel č. 1048
a 1026/3 v k. ú. Sušice nad Otavou, p. Vlastimilu Lagronovi, bytem Klatovy pro pořádání Sušické pouti 2015, a to na dobu určitou, za nájemné
ve výši 30 000 Kč + DPH za celou dobu pronájmu, a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Sušice a Sušickým kulturním centrem ze dne 1. 10. 2012 na objekt
čp. 178 v Sušici I a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
•
Rada města bere na vědomí informaci o dodání kompostérů, které
neodpovídají technickým parametrům výběrového řízení a možnostech
řešení vzniklé situace.
•
Rada města schválila návrh akcí obnovy kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ na rok 2015, 2016 a 2017 v Sušici
a doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovaný plán Programu
regenerace MPZ Sušice na období 2015–2017 podle přílohy.
•
Rada města schválila rozdělení finančních příspěvků v oblasti památkové péče pro rok 2014 v celkové výši 140 000 Kč z organizace 350 –
Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům podle přílohy. Rada
města pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí účelového
finančního příspěvku.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních příspěvků v oblasti památkové péče pro rok 2014 v celkové výši
620 000 Kč z organizace 350 – Příspěvky památkové péče jednotlivým
žadatelům podle přílohy.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky podle Směrnice č.
01/2014 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejichž zadávání se v souladu s ust. § 18
odst. 5 zákona neřídí zákonem, na akci „Dům č. p. 48 – Stará lékárna,
Sušice I“ – zaměření stávajícího stavu a vypracování dokumentace skutečného stavu objektu. Zároveň schválila společnosti, které budou vyzvány k předložení nabídky, a to ŠUMAVAPLAN, spol. s. r. o., projekční
a inženýrské středisko, Krátká 98/III, 342 01 Sušice, IČ 49787454, APRIS 3MP s. r. o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 27183912
a Ing. Jiří Lejsek, Hájkova 369/III, 342 01 Sušice, IČ 147294, KULŠTEJN
s. r. o., Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš, IČ 24317870, Ing. Jan Prášek,
5. května 670, 342 01 Sušice, IČ 14935325. Dále schválila členy skupiny
pro vyhodnocení nabídek: Ing. Věra Marešová, Ing. Kateřina Ronová,
Ing. Lenka Blažková, Ing. Josef Čuba.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
S novým rokem něco nového
Moderní učebny zkvalitní výuku
Areál Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sušice
se ve středu 15. října stal dějištěm slavnostního předání šesti nových
učeben. V hale školy nejprve proběhla úvodní část programu, ve které
k pozvaným zástupcům Plzeňského kraje (zřizovatel školy), sušických
škol, firem a tisku promluvil ředitel školy Ing. Jaromír Kolář. Seznámil
přítomné s dvouletou historií přestavby a budování učeben a zdůraznil,
že stavební, elektro a instalatérské práce si provedli pod odborným
vedením učitelů sami žáci. Firmě Systherm poděkoval za materiál,
Ing. Jiřímu Lejskovi za projekt a stavební dozor a dále pokračoval:
Stavební úpravy učeben v dílnách hradila škola z vlastních prostředků
v částce 1,2 mil. Kč. Ostatní náklady byly hrazeny z Evropského sociálního fondu. V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji jsme vybavili učebny kompozitních
materiálů za 700 000 Kč, učebnu elektrotechniky za 420 000 Kč,
učebnu svařování za 170 000 Kč a chemicko-biologickou laboratoř
za 550 000 Kč. Učebna cestovního ruchu byla vybavena v rámci projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 za 740 000 Kč.
Dále vystoupil úřadující senátor Jan Látka a zdůraznil aktuální
důležitost technických oborů. JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí
odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje
připomněla, že Plzeňský kraj podporuje rozvoj technického vzdělávání
a vedoucí sušického úřadu práce Mgr. Dagmar Karlíková potvrdila, že
na úřadu práce je největší zájem o technické obory. Na důkaz pronesených
slov přikročili představitelé kraje ve spolupráci s učiteli k předání cenných pracovních kufříků žákům vybraných oborů prvního ročníku.
Po slavnostním přestřižení pásky provedli hosty po nových učebnách
zástupci školy v čele s ředitelem Kolářem. V učebně kompozitních
materiálů byly k vidění různé fáze zpracování uhlíkových vláken,
v laboratoři pak efektní chemické reakce a v další třídě žáci předvedli
výuku svařování na novém svařovacím trenažéru. Akce byla zakončena
malým občerstvením, které připravili žáci oboru kuchař-číšník.
text a foto Eduard Lískovec
Zateplování bytových domů
pomocí státní podpory?
S úvěry SFRB to není problém
Státní fond rozvoje bydlení díky velkému zájmu o zvýhodněné úvěry
navýšil rozpočet programu Panel 2013+ z 600 mil. Kč na 900 mil. Kč.
V úspěšném programu bude SFRB pokračovat i v následujícím roce.
Program Panel 2013+ je určen pro revitalizaci bytového fondu, na opravy a modernizaci všech bytových domů (nejen panelových) a to včetně snižování energetické náročnosti budov. Finanční prostředky jsou
poskytovány formou nízkoúročených úvěrů a mohou o ně zažádat
družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně
jako města či obce. Žádosti jsou do programu Panel 2013+ přijímány
průběžně, a to i po vyčerpání alokované částky v daném roce. Žadateli
je vystaven příslib úvěru a finanční prostředky bude čerpat v příštím
rozpočtovém období. Ke 12. 9. 2014 je podepsáno 130 smluv v objemu 460 mil. Kč, dalších 88 žádostí je ve schvalovacím procesu a jejich
hodnota je 415 mil. Kč.
„Žádosti přijímají naše pracoviště v Praze a v Olomouci, vyřízení žádosti je zdarma,“ říká k průběhu zpracování ředitelka SFRB
Eva Helclová. Pokud je žádost kompletně a správně vyplněna, řízení
o poskytnutí úvěru trvá maximálně 30 dnů. Vyhodnocení žádosti na poskytnutí úvěru v praxi představuje provedení standardního hodnocení
bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, posouzení požadované
délky splatnosti a výše úrokové sazby. V průběhu zpracování žádosti je možné požádat o bezplatnou telefonickou či osobní konzultaci
na obou pracovištích.
Základní podmínky programu Panel 2013 +
•
výběr ze dvou možností při stanovení výše úvěru – 90 % rozhodných výdajů při zachování limitu de minimis, 75 % rozhodných
výdajů v notifikovaném režimu
•
výše úroku s fixací na celou dobu splácení (až 30 let)
•
úroková sazba od 0,75 % p. a.
•
žádné další poplatky
•
mimořádné splátky či předčasné splácení úvěru jsou zcela zdarma
Více informací naleznete na www.sfrb.cz
Mgr. Karolína Smetanová,
Ředitelka marketingu, tel.: + 420 221 771 631 + 420 720 107 177
Státní fond rozvoje bydlení, e-mail: [email protected]
Novinky v projektu Alternativní
práce v Plzeňském kraji
V projektu Alternativní práce v Plzeňském kraji bylo zaměstnáno v období od května do srpna zatím deset účastníků. Právě zprostředkování
dotovaných nově vzniklých a společensky účelných míst pro uchazeče či
zájemce o zaměstnání je hlavním smyslem projektu. Vzhledem k mírnému růstu ekonomiky a rozšiřující se nabídce pracovních míst by se podle
odborníků mohla situace nadále zlepšovat.
Projektoví koordinátoři v kancelářích v Domažlicích, Tachově, Rokycanech, Klatovech, Sušici a v Plzni poskytují klientům projektu poradenství při individuálních schůzkách i na klubových setkáních. Obě aktivity
probíhají jednou za 14 dní. Spolupracují také aktivně se zaměstnavateli
v Plzeňském kraji. Každý zaměstnavatel, který chce využít jejich služeb,
je může oslovit prostřednictvím kontaktů na www.alternativniprace.cz.
Na úvod projektu všichni účastníci prošli Neprofesním školením. To se
skládalo z kurzu základních znalostí trhu práce, komunikace včetně owbsluhy PC a kurzu finanční gramotnosti.
„Ani prázdninové měsíce nebyly pro účastníky projektu obdobím zahálení a nečinnosti. To potvrzuje i účast 18 klientů na pracovní diagnostice
jenom za měsíc červenec,“ uvedla externí spolupracovnice firmy Grafia,
s.r.o. psycholožka Elena Wagnerová.
Dalšími aktivitami poskytovanými v projektu zdarma byly seminář
pro podnikavé a kurz na podporu sebevědomí, image poradna, seminář
moderní formy práce a zejména zprostředkování zaměstnání.
Každý, kdo chce do projektu vstoupit, může oslovit své poradce pro
zprostředkování na příslušném pracovišti ÚP nebo přímo projektové koordinátory na internetové adrese projektu www.alternativniprace.cz. Zde
jsou k nalezení i další užitečné informace.
Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň. Ing. Barbora Kuralová,
tel: +420 774 484 863 e-mail: [email protected]
Školní rok na sušickém gymnáziu začal oblíbenými seznamovacími
kurzy nových studentů primy a prvního ročníku na Šimanově. Pobyt
v režii výchovného poradce, psychologa a třídního učitele je vždy přínosným startem do jejich dalšího studia. Neodmyslitelně k tomu patří i první
informační schůzky s rodiči žáků.
V září byla dokončena rekonstrukce moderní laboratoře chemie. V mimoškolních aktivitách došlo k přesunu kroužku robotiky pod DDM, nově
se však rozběhly kroužek programování a kroužek italštiny.
V průběhu prvního měsíce jsme zorganizovali pro žáky ZŠ a SŠ outdoorových závod XTERRA a zúčastnili jsme se okresního kola atletických
závodů CORNY. V obou soutěžích zaznamenali naši studenti první medailová umístění. V pátek 26. září byla studentka oktávy Hanka Stýblová
osobně přijata hejtmanem Plzeňského kraje za úspěšnou reprezentaci
ve Wordprocessingu (2. místo v celostátním kole).
Dovolujeme si upozornit sušickou veřejnost na spuštění nových webových stránek gymnázia - www.gymsusice.cz . Neváhejte a vstupte.
Novinkou v letošním školním roce budou povinné přijímací zkoušky
na všechny střední školy. Gymnázium připravuje Den otevřených dveří
(28. 11. 2014) s možností zkoušek nanečisto pro budoucí studenty primy
a prvního ročníku a následné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Těšíme se na vás.
Mgr. Ivan Kratochvíl
Malá škola pro předškoláky
Kdo by si nepřál připravit dítě na školu tak, aby bez větších obtíží zvládlo
přechod mezi krásným časem her ve školce a začínajícími povinnostmi?
Zveme proto budoucí žáčky 1. třídy do naší školy ZŠ T. G. Masaryka – Komenského ulice. S předškoláky se bude pravidelně setkávat paní
Mgr. H. Hasnedlová jednou za čtrnáct dnů ve středu od 15 hod. do 15.45
hod. Děti si vyzkoušejí ve třídě formou her jaké to ve škole bude. Nenásilným způsobem se na školu připraví, poznají školní prostředí a nové
kamarády. První schůzka bude 5. 11. 2014 a další budou následovat vždy
ve čtrnáctidenním intervalu.
Všichni se již těšíme na budoucí školáky a jejich rodiče.
Termíny schůzek: 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 7. 1. 2015, 21. 1.1015.
Další termíny budou stanoveny podle zájmu dětí a rodičů.
-HH-
Úvaha ještě k volbám
Krátce před komunálními volbami se nám schránky naplnily letáky
s programy jednotlivých stran a hnutí, doplněné o fota občanů, kteří se
rozhodli v Sušici kandidovat. Tak jako vždy se programy a sliby moc
nelišily, takže jsem se rozhodoval podle jednotlivých kandidátů. Jeden
leták mě však překvapil. ČSSD v čele s Ing. Stárkovou postavila svou
kampaň především na očernění současného vedení města a použila dost
populistické a podpásové argumenty. Nechápu jak kandidátce na starostku, která se v onom letáku zmiňuje, že mezi její zájmy patří jízda na kole
vadí, že se tu postavila a udržuje cyklostezka. Asi raději jezdí v městském
provozu mezi auty, neboť to kolo z fotky, jako horské nevypadá. To že
se opravilo kino a bude ztrátové jí také vadí. Bylo vždy ztrátové a to by
nám ho jako ČSSD nechala spadnout na hlavu? Nedovedu si představit,
že by v městě s cca 11 tisíci obyvateli nebylo kino. Ne každému stačí
četba. Komunitní centrum vadí proč? Sportoviště v celé zemi se musí
dotovat, tak proč tak nesmyslná kritika? V Sušici žijí i aktivní lidé, kteří
jsou rádi, že si můžou jít zasportovat, pobavit se a zdá se mi, že ČSSD
se zaměřila na ty, kteří nevyužívají nic z výše uvedeného. Takhle chce
nalákat mladé voliče a členy? Je chvályhodné, že se myslí na úspory,
pak ale nechápu, že když se v rámci těchto úspor sloučí dvě školy, tak
je to zas podle socialistů v Sušici špatně. Dále mě pobavily až trapností
zavánějící fotky z různých částí města, u kterých se mimo jiné poukazuje na špatnou silnici v ulici V Drahelinkách, kde prý chybí i chodník.
Kdyby ta fotka nebyla zaříznutá, tak by tam chodník byl vidět. Ne zrovna ve „formě“, ale tenhle stav trvá už léta a zažil i období, kdy tu vládla
ČSSD, která s touto ulicí neudělala za osm let rovněž nic. Spadané jehličí
na parkovišti u Bouchalky nám všem zdraví také jistě nezničí. Vsadím
se, že kdyby se opravilo kino, venkovní bazén a komunitní centrum
s knihovnou za vlády soc. demokratů, tak se s tím dnes pyšně chlubí,
takhle je vše na odstřel. Je mi líto, že se tato tradiční strana uchyluje
k takovéto kampani, která je víceméně založena na očerňování a negaci.
Teď už jí chybí jen dát si pod název heslo: Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Pavel Aušprunk, nestraník, 42 let, Sušice.
Povolební zamyšlení
Volby skončily. Naše strana (ČSSD) obhájila 4 mandáty z minulého
období, není to sice úspěch, ale ani prohra. Děkujeme proto všem
občanům, kteří nám dali hlas.
Komunální politika se však dotýká všech obyvatel města, a proto je
škoda, že možnost vyjádřit svůj názor využilo v Sušici jen 46 % voličů.
Jsem si vědoma, že minulé vedení udělalo pro město hodně. Lidé zejména oceňují proměnu ostrova Santos, zrekonstruované kino, komunitní
centrum, krytý bazén, rekonstrukci koupaliště. Také do podpory sportu,
zejména TJ, plynou z městského rozpočtu velké peníze. Jde každoročně
o 2 miliony korun a podle mého soudu by tak velká dotace měla podléhat
kontrole. Chápu proto, že si mnozí nepřáli, abych se stala starostkou.
Dobře vím o špinavé kampani proti mé osobě (zejména mezi některými
sportovci), nazvala bych to s nadsázkou „strašení Stárkovou“.
I nadále budu prosazovat férovou transparentní politiku a rozumné
hospodaření s majetkem města s ohledem na budoucnost.
Nové zastupitelstvo nám dává naději, že některé naše návrhy bude
možné prosadit. Uvidíme.
Za sociální demokracii jsou se mnou zvoleni do zastupitelstva také
Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Dagmar Karlíková a Mgr. Radovan
Sloup. Za všechny mohu slíbit, že při projednávání budoucích záměrů
se budeme vždy snažit hledat pro naše město to nejlepší řešení.
Milena Stárková, zastupitelka za ČSSD
Kulturní aktuality
strana 4
Jazzové spojení Prahy s Vídní proběhlo v Sušici
Smetanův sál gymnázia se stal
ve středu 8. října dějištěm koncertu
mezinárodního jazzového uskupení
Prague – Vienna – Connection.
Na první pohled neobvyklé spojení
tvoří dvě rakouské krásné mladé
dámy a dva čeští hodně zkušení
pánové. Začnou-li však hrát všechny
rozdíly mizí a s každým dalším
taktem muzikanti dokazují, že hudba
nezná hranic, a že dobrý jazz není
generační módou. Zakladatelem
souboru je známý český kontrabasista
evropského formátu František
Uhlíř. Bicí má na starosti neméně
proslulý jazzman Jaromír Helešic.
Rakouská pianistka Julia Siedl je
novou hvězdou evropské jazzové
scény a charakteristický zvuk kapely
dotváří sametovým hlasem zpěvačka
Dorothea Jaburek.
Ve Smetanově sále během chvilky
soubor vytvořil pohodovou jazzovou
atmosféru. Bubeník překvapoval
rytmy, kontrabas krocený i smyčcem
zpíval, energické piano bravurně
šlapalo. Společnou kompaktní
hru střídala charakteristická sóla
jednotlivých interpretů, po zásluze
odměněná potleskem. Na programu
byly klasické jazzové skladby
i vlastní tvorba. S tímto repertoárem
soubor slaví úspěch v celé Evropě.
Do Sušice zavítal díky dlouholeté
tradici, kterou zde založil učitel
a jazzman Jaroslav Pruner (viz.
SN č. 19/2013). Již na začátku
osmdesátých let zval do Sušice
na dopolední matiné režimem
neoblíbené jazzové umělce z Prahy
a společné koncertování vyvrcholilo
v letech devadesátých, kdy zde hráli
např. Rudolf Rokl a Emil Viklický.
Od té doby navštěvuje Sušici
s různými soubory též František
Uhlíř. Jeho aktuální seskupení bylo
pro jazzové fajnšmekry opět po čase
vítaným potěšením. text a foto ED
Po prázdninách pokračoval
cyklus cestovatelských přednášek
dílem o Peru a Bolívii. Tentokrát
kromě fotografií mohli návštěvníci zhlédnout i filmové zpracování
šestitýdenní výpravy. Autoři Jana
Dvorská a Michal Kašpar doplnili
v kinosále pěkně nasnímaný film
podmalovaný hudbou vlastním
komentářem.
Po prvních záběrech sedmičlenné výpravy z letiště se na plátně
objevila respekt vzbuzující země
horských velikánů z ptačí perspektivy. Při podrobnějším průzkumu
krajiny však cestovatelé objevují
přívětivou krásu tamějšího života.
V tomto ohledu není tak důležité
osmimilionové hlavní město Lima
na pobřeží Pacifiku, nýbrž indiánské vesničky ve vnitrozemí, kde
jejich obyvatelé žijí staletí v úzkém spojení s přírodou. Diváci tak
obdivují indiánky v nádherných
krojích, jejich zručnost při tkaní
ozdobných pásků a přípravu jídel
z exotických plodin (neuvěřitelné
typy brambor – 99 druhů a různě
zbarvenou kukuřici). Minulost se
současností propojuje město Cuzco, kde si autoři všímají také zdí
inckých staveb stavěných z přesně
do sebe zapadajících až několikatunových kamenných bloků – zůstaly především ty velké kameny,
ostatní si pozdější obyvatelé rozebrali na stavbu svých obydlí.
Odtud po železnici film diváky zavádí džunglí divokého údolí řeky
Urumamby pod slavnou osadu
Machu Picchu. V tamním parku
se sice nesmí přespávat, ale přesto
je možné si vybrat takový čas, kdy
tam nejsou téměř žádní turisté.
Na dalším treku kolem posvátné
hory Ausangate (6384 m n. m.) je
opravdu široko daleko jen krajina
Radek Jaroš se vrátil jako král
Do Sušice se letos opět sjeli
špičkoví horolezci, kteří si na své
několikaměsíční pobyty v extrémních podmínkách vybírají oblečení
sušické firmy High Point. Stejně
jako v červnu minulého roku byl
ústřední postavou návštěvy nejlepší
a nejznámější český horolezec současnosti Radek Jaroš.
Tehdy na besedě v kině vyprávěl
o úspěšné výpravě na Annapurnu.
Byla to 13. osmitisícovka, kterou
zdolal. K dosažení Koruny Himálaje
mu chyběla už jen druhá nejvyšší
hora světa K2. O její zdolání se pokusil čtyřikrát, neúspěšně. Z Annapurny si přivezl ošklivé omrzliny
a přišel o 11 článků prstů na nohou. horolezce Honzu „Trávu“ Trávníčka,
Tehdy se v Sušici učil jistě chodit Petra „Misku“ Maška a Radka Jaroše.
a jezdil na kole. O K2 jsme si také Ovšem ani cesta do základního tábora
povídali (viz. SN č. 13/2013), ale nebyla procházkou růžovým Luhem.
tento cíl zatím nebyl na pořadu dne. Z pákistánského Islamabádu letadlo
O rok později, ale sen proměnil do Skardu neletělo, a tak se muselo
v realitu. Radek Jaroš se stal pat- přes 300 km po Karakoram Highway
náctým člověkem na světě, kterému minibusem. Odtud ještě 150 km tese podařilo zdolat všech 14 osmiti- rénními auty do Askole. A dále pěšky
sícovek bez kyslíkového přístroje. desítky kilometrů údolím řeky a pak
Zní to celkem samozřejmě, ovšem po 60 km dlouhém nebezpečném lenení to jako zkompletovat sbírku dovci do základního tábora ve výšce
známek: Loni s ním zde byl např. 5 050 m n. m. Přehledné zobrazení
Zdeněk Hrubý, zkušený horolezec, cesty v promítaném plastickém reliéfu
který měl zlezeno osm osmitisíco- krajiny doplňovaly fotky hor i záběry
vek. Nedlouho poté přišla z Himálaje ze života v táboře, včetně hygieny,
smutná zpráva o jeho smrti, když se vaření atp.
pokoušel o prvovýstup jihozápadní
Horolezci mezitím vystoupili
stěnou Gašerbrumu I.
do 3. výškového tábora ve výšce
Letošní besedu ve vyprodaném 7 400 m n. m., něco vynesli a aklisálu sušického kina zahájila mode- matizovali. Na půli cesty Jaroš zburátorka Českého rozhlasu a zároveň doval plošinu na umístění stanu, kde
členka expedice na K2 Lucie Vý- přenocovali. Pak sestoupili, 5 dní
borná. Díky tomu mohli koncem
července posluchači rádia v celé
republice každý den poslouchat
aktuální zpravodajství z Himálaje
o postupu výpravy k obávané hoře.
V říjnu v Sušici už diváci sledovali
filmové záběry a fotky se zasvěceným komentářem Radka Jaroše.
Machu Picchu – opuštěné město Inků v nadmořské výšce 2430 m n. m.
Do základního tábora (takové stanové městečko využívané i dalšími
bez lidí a cestovatelé se spoléhali tických krajů, ale má být i příkla- výpravami) dorazila kompletní expepouze na koníka s domorodým prů- dem, inspirací a praktickou radou dice včetně filmařů a Martina Havleny.
vodcem. V jiné části And při výstu- pro další cestovatele, kteří by se Další výstup už byl jen pro tři špičkové
pu na horu Pisco (5 752 m n. m.) do těchto zemí chtěli vypravit.
se shodou okolností dostávají k poNa závěr poodhalují něco ze
mníku československé horolezec- svého cestovatelského života sami
ké expedice na Huascarán, kterou klatovští autoři přednášky Jana
Krásný sobotní den 11. října pave stejný den přesně před 40 lety Dvorská a Miloš Kašpar: „Cespo ničivém zemětřesení zasypala tování nás zajímalo celý život. třil sportovním týmům i jednotlivlavina ledu a kamení valící se z této Bohužel byly doby, kdy cestovat cům, kteří zápolili v závodě Extreme
obrovité hory. Na hranici s Bolívií kam člověk chtěl, nebylo možné. Challenge, večer se pak na parketu
uprostřed jezera Titicaca (rozloha Ale i tak bylo kam jezdit – Čechy, velkého Tyršova sálu sokolovny sepřes 8,5 tisíc m2 v nadmořské výšce Slovensko, Rumunsko, Polsko, šli příznivci známé plzeňské forma3 812 m2!) objevují zapadlé obyd- Bulharsko. Do Rumunska se sna- ce Mandrage. Publikum nejprve rolené plovoucí ostrůvky a posléze žíme jezdit jak jen to jde – je nád- zehřála mladá slovenská kapela The
se na bolivijském ostrově Isla del herné a pořád je tam ta romantika, Paranoid a v půl desáté se v rámci
Sol dostávají do domorodé vesnice, která se z mnoha míst vytrácí – svého turné Siluety nástrojů chopili
kde právě probíhá netradiční oslava je to takové poslední místo pro Mandrage. Tóny dobře známých
křesťanského svátku. Dále v Bolí- trempování bez omezování. Naše skladeb podpořili velkolepou svěvii na rozlehlé solné pláni Salar de první velká cesta byla v roce 2004 telnou show a když sálem zaznělo
Uyuni navštěvují hotel celý ze soli na Nový Zéland – oba jsme poprvé Hledá se žena... jásot převážně dívvystavěný a to i včetně nábytku. seděli v letadle a hned 27 letových čího publika neznal mezí. Vydařený
Solnou pláň na konec filmu vy- hodin. Tam jsme si uvědomili, že koncert byl zakončen autogramiástřídá sopečná krajina s barevný- jestli chceme poznat nějaké vzdá- dou všech pěti členů kapely.
text a foto ED
mi lagunami posetými růžovými lenější země, je právě ta správná
plameňáky.
doba – děti už nás tolik nepotřeTato přednáška opět přispěla bují a rodiče ještě ne. Dva roky
ke smyslu cestovatelského cyklu jsme čekali na to, abychom mohli
Letos by se věhlasný kapelník, sluchače, k přátelskému posezení
Sušického kulturního centra, který pobýt dva měsíce v Tibetu – v hospočívá nejen v poznávání exo- rách a mezi domorodými lidmi, pan Karel Polata, dožil sta let. nejen nad jeho typickými písněmi
obejít si posvátnou horu Kailas, Zveme vás, naše milé a věrné po- ze Šumavy, ale i dalšími známýpodívat se až na západ, do oblasti
Guge. Možná jsme na cestách měli
štěstí, ale nikdy jsme nepoznali
a nemuseli řešit nepříjemné situace – možná to bylo naší pokorou, kterou se snažíme přistupovat
ke každé zemi, kterou navštívíme.
Všude bylo krásně, všude nás
přijali – za to velké díky. Nikdo
si ale nedovede představit jak se
hrozně rádi vracíme domů a naše
první kroky vedou na Šumavu, kde
je nejkrásněji a lesy tak krásně
voní.“
ED
foto ED
foto archiv autorů přednášky Vystoupení na říjnových farmářských trzích v Sušici
Současní indiáni na plátně sušického kina
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Radek Jaroš na vrcholu K2.
si odpočinuli a vyrazili k vrcholu.
Ve 4. výškovém táboře v 8 000 m
n. m. zanechali Misku a další den
po šestnácti hodinách výstupu stanul
Radek Jaroš a později též i Tráva
na vrcholu K2. Zpět do základního
tábora se dostali všichni v pořádku
a slavilo se a dále sestupovalo.
Po promítání se dostavili na pódium také další členové expedice
a všichni odpovídali na dotazy obecenstva. Z odpovědí bylo patrné,
že jsou stále dobrá parta a na řadu
přišly i veselé historky. Nakonec
Radek Jaroš prozradil, že koruna se
mu moc líbí a chtěl by získat ještě
i korunu světa – tedy nejvyšší hory
všech sedmi kontinentů. Posledním
bodem programu byla autogramiáda
s možností zakoupení několika knih
o Jarošových výpravách na himálajské velikány.
text a foto níže Eduard Lískovec
MANDRAGE KONCERTOVALI V SOKOLOVNĚ
Solovačka vás zve na Polatovu dechovku
mi melodiemi typické české dechovky. Můžete se těšit na setkání
se všemi současnými členy naší
kapely a věřím, že nás navštíví
i spousta členů bývalých. Vždyť
kapela Solovačka je tady po dlouhé
generace a pevně doufám, že tomu
tak bude i nadále. Přijďte tedy zavzpomínat, popovídat a třeba se
trochu i zasmát. Právě humor je
s hudbou spjat zcela neodmyslitelně. A jak znám z vyprávění z řad
našich nejzkušenějších muzikantů,
u Starošumavské dechové muziky
Karla Polaty tomu nebylo jinak.
Těšíme se na vás v neděli 26. 10.
2014 ve 14 hodin v sušické sokolovně.
Ing. Václav Dušek,
kapelník Solovačky
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Sušice
24. října od 17 hod. – KD Sokolovna
Kašpárek nocuje u Ježibaby
loutkové představení
26. října od 14 hod. – KD Sokolovna
27. října od 21 hod. – KD Sokolovna
Přehled akcí
10. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Tři v háji – SDS Klatovy – předplatné skupiny S/1
strana 5
14. listopadu od 18. hod – kinokavárna
Posezení s M. Mejstříkem nejen o 17. listopadu
Sušické kulturní centrum, p. o.
14.listopadu od 19.30 hod – Muzeum Šumavy
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
GALERIE SIRKUS
po – pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
Posel podzimu – sochy M. Doubravy – viz str. 9
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městská knihovna Sušice
15. listopadu od 20 hod. – KD Sokolovna
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
po: zavřeno, út–so: 9–12, 12.45–17, ne: 9–12 hod.
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
do 31. října – Zpátky do pohádky
Výstava kostýmů a rekvizit z českých pohádek.
Kašperské Hory
Městské kulturní a info. středisko
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava Netopýrů
Výstava – Příroda Šumavy objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš
Výstava Gotika v jihozápadních Čechách
do 31. října – Výstavní místnost na radnici
Byli jsme a budem... – výstava o Rakousko-Uhersku
a vzniku České republiky ve fotografiích, modelech,
doplněna dobovými předměty – do 31. října
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9.00–16.00 hod.
so–ne a státní svátkek: 25.–28. 10. – 10.00–15.00
so–ne: 8. 11. a 9. 11.
Prohlídkové okruhy - denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“.
Fotovýstava hub Václava Burleho – do 26. 11.
Obrazy a kresby M. Čelakovského – do 31. 10.
Beth Cooper a Nina Klestilová: Čtyři roční období
vernisáž výstavy fotografií a batiky
8. a 9. listopadu od 10 hod. – Infocentrum Žihobce
Víkendové tvoření
Vyrábění prvních vánočních dárečků, podzimních
nebo adventních dekorací nebo si necháte nakreslit
skvělou karikaturu od Petra Šrédla
31. listopadu od 18 hod.
GALERIE NETOPÝR
25. listopadu od 19.30 hod. – Kino Sušice
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevřeno po-pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
P. Večeřa - Chráněná květena Šumavy a Pošumaví
28. října – 17.30 hod. – parkoviště u Pekařství Rendl
Oslavy vzniku samostatného ČSR
Lampionový průvod k Památník padlých – viz str. 1
31. října od 17 hod. – KD Sokolovna
Potopený zvon
loutkové představení
1. listopadu od 9 hod. – Komunitní centrum Káčko
Tvořivá sobota - „Svíčkování“
Přihlášky do 30. října na tel. 721 253 560 – p. Ptáčková
3. listopadu od 17.30 hod. – knihovna
Irisdiagnostika aneb zjištění očních vad
9. prosince od 17. 30 a 20 hod. – KD Sokolovna
Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS
Prezentace finské kultury ve fotografiích,
předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena.
6. listopadu od 19.30 hod. – Kino Sušice
Pošumavská komorní filharmonie Prachatice
7. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Zakletý princ
loutkové představení
Galerie Branka
do 31. října – Olga Havlová a Výbor dobré vůle
výstava fotografií se sociální tematikou
9. listopadu od 14 hod. – KD Sokolovna
PŘIPRAVUJEME:
11. listopadu od 19 hod. – Kino Sušice
Horažďovice
24. a 25. října od 20 hod. – Kino Otava
SLOVENSKO 2.0 – Dvacet let existence Slovenska
očima filmových tvůrců. 95 Kč
26. října v 15 hod. – Kulturní dům
Posezení s písničkou – hraje Otavanka
Hrady
Region
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod.–18 hod.
www.hartmanice.cz, tel.: 732 631 176, 371 343 357
DOBRÁ VODA u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel. 376 593 412
Hrádek
Rezervace a předprodej v KD Sokolovna od 22. 10.
25. října od 18 hod – Zámek Hrádek u Sušice
Magda Rezková & Kvartet Jazz bez hranic
tradiční koncert v rámci festivalu Jazz bez hranic
RABÍ – tel.: 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
KAŠPERK – tel.: 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
VELHARTICE – tel.: 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
25. října od 13.30 hod.
Zamykání hradu Velhartice
XVI. ročník „Běhu o hradní klíč“
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Blahopřání
Pojeďte s námi...
Čas ubíhá a velká bolest zůstává.
Žasněte a radujte se s námi!
Dne 21. září oslavila paní
Dne 6. října uplynul rok, co nás navždy opustil
pan
...na výlet
6. prosince
Marie Vrhelová
VÁNOČNÍ VÍDEŇ – OBSAZENO
Procházka centrem překrásně vyzdobené rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
Vlastimil Půrok.
S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Jana,
děti Petra a Aleš, vnoučata Natálka, Tereza, Filip
a ostatní příbuzní. Kdo ještě jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
85. narozeniny – Maruška, Máňa, Mařenka,
Márinka, Máří... a také paní z kina.
Naše milovaná babi Máňo z chaloupky
u topolů, blaho a zdraví přejeme!
Tvé pokolení
Kdo v srdci žije, neumírá.
Ten kdo poznal manželský svazek jistě ví, že se v něm snoubí nejenom
láska, důvěra a pocit sounáležitosti, ale i odpovědnost, starost a někdy
Dne 27. října uplyne 14 let od úmrtí naší maminky, i trochu toho vzájemného hněvání. Ne každému tento partnerský vztah
babičky a prababičky paní
však vyjde. V případě paní a pana
Amálie Matoušové.
S láskou vzpomínají dcery Jana a Alena s rodinami.
Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdcích trvá
a nedá zapomenout.
Dne 29. října uplyne devět let od úmrtí pana
Františka Šmata
ze Sušice. Vzpomínají manželka a syn Petr
s Hankou.
Vzpomínka na Tebe, maminko,
je stále živá, kdo v srdci žije,
ten neumírá.
Marie Bruzlové a Miroslava Bruzla
ze Sušice lze hovořit o pravém
opaku a tak oba manželé dne 23. října
2014 oslavili „diamantovou svatbu“.
Již šedesát let jdou společnou cestou
životem a bok po boku jim pomalu
šediny a léta přibývají. Za celou
rodinu jim přejeme pevné zdraví,
hodně radosti a děkujeme jim za vše,
co pro nás udělali.
Rodina Bruzlova
Gratulujeme k významnému
profesnímu ocenění v oboru fotografie.
Martin Pokladník
Dne 30. října uplyne jeden rok, co nás navždy
opustila paní
Milada Adamusová
z Rabí. S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Měl jsem vás rád a chtěl tu s vámi žít,
nebylo mi určeno déle tady být.
Odešel jsem daleko až tam, kde jen hvězdy planou,
vzpomínejte na mě a někdy...
S bolestí, kterou čas nikdy nezahojí, vzpomínáme
30. října jedenáctého smutného výročí úmrtí
milovaného syna, brášky a kamaráda
Petra Krále
ze Sušice. Vzpomínají rodiče a sestra Kristýna.
byl zařazen do prestižní životopisné
encyklopedie předních žen a mužů
České republiky. Jako jeden
z nejmladších se profesně zařadil mezi
elitu společnosti jakou jsou prezidenti, významní politici, vědci,
lékaři, režiséři, významní umělci a sportovci.
Velkou měrou se zasloužil o reprezentaci České republiky,
spoluprací s významnými českými i zahraničními firmami, umělci,
státními agenturami a dlouholetou spoluprací s Kanceláří
prezidenta republiky.
-placená inzerce-
R EDAKCE SUŠICK ÝCH NOVIN A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Termíny vydání Sušických novin do konce roku 2014
uzávěrka
datum vydání
č. 20
30. října
7. listopadu
č. 21
13. listopadu
21. listopadu
č. 22
27. listopadu
5. prosince
č. 23
11. prosince
19. prosince
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip – kupte
jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním
centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.).
Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj
jednotlivé akce podle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je
6 měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost.
Poděkování
MO KDU-ČSL děkuje všem voličům, kteří svým hlasem podpořili
naše kandidáty do zastupitelstva. Zvolený zástupce je připraven
vyslechnout případné návrhy nebo připomínky a prosazovat zájmy
občanů.
Bude se snažit zastupovat k všeobecné spokojenosti tak, aby bylo
naplněno motto „Dobrá volba pro Sušici“.
Děkuje MO KDU-ČSL v Sušici
Politické hnutí ANO 2011 děkuje všem kandidátům a voličům,
kteří nás podpořili v komunálních volbách. Velice si projevené
důvěry vážíme.
Místní organizace ANO 2011 v Sušici
pořádá vyhrazené
veřejné PLAVÁNÍ pro seniory od 60 let
Kdy: každý čtvrtek 12.30–14.00 hod.
Kde: bazén Sušice (bez rezervace)
Info: www.sportoviste-susice.cz
Přidej se i ty!!
Šumavské cesty, z. s. z Plzně
vás srdečně zvou
na čtvrté setkání u kapličky sv. Martina
na bývalých Zadních Paštích (u Hartmanic),
v neděli 9. listopadu 2014.
pořádá kurz PLAVÁNÍ pro těhotné
U kapličky pronese ve 13 hodin milá slova páter Tomas.
Všichni jste srdečně zváni! Akce se koná za každého počasí.
od ukončeného 12 tt
Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus.
[email protected], tel.: 603 265 034; 724 006 625
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
Praktický prožitkový kurz Bohumily Truhlářové
a manžela Miloslava, www.cestastesti.cz
v sobotu 15. listopadu od 9.30 do 17 hodin
v Penzionu Pod Sedlem (Albrechtice u Sušice)
téma kurzu: ODKAZ MINULÝCH ŽIVOTŮ
meditační příběhy – automatická kresba a psaní – tajné súfijské učení
enneagram – karma rodiny, rodu, národa a naše místo v ní
VYŘEŠTE SI SVŮJ KARMICKÝ PROBLÉM – pochopte vliv
minulosti na váš současný životní příběh, vydejte se cestou k životnímu
poslání, k vyléčení, ke zvládnutí vztahů v rodině i mimo ni.
Informace a přihlášky: [email protected], tel.: 777 86 60 60
pod vedením registrované porodní asistentky
Dagmar Krejčové
Kdy: úterý od 15.00 hod
Kde: bazén Sušice
Rezervace online:
www. sportoviste-susice.isportsystem.cz
Info: www.sportoviste-susice.cz
Přidej se i ty!!
Haloween v bazénu
Večerní koupání se saunovacími rituály
Kdy: sobota 1. 11. 2014 od 20.00 do 23.00 hod.
Kde: bazén Sušice
Více informací najdete na www.sportoviste-susice.cz
Změna provozní doby bazénu o podzimních prázdninách
Úterý 28. 10. a středa 29. 10. otevřeno již od 10.00
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Inzerce
strana 7
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
Konečně máme Štěstí i u nás.
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
PILATES
Odstraní boles zad * Zpevňuje a formuje celé tělo
Nezatěžuje klouby * Vhodné pro všechny věkové kategorie
Čtvrtek: 19.00 hod.
Komunitní centrum „Káčko“ – 2. patro (velký sál)
Přijměte, prosím, srdečné pozvání
do Klostermannovy ulice čp. 4
v době od 9.00 do 17.00. a v sobotu od 9.00 do 12.00.
Těší se na vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží.
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Sport
strana 8
Extrémní víkend v Sušici – Extreme Challenge 2014
chodu řeky s pádlem
a sjezdu z rampy
na kajaku, je čekalo několik branek
a pak už se museli
jen co nejrychleji
dostat do cíle, který
byl stejně jako start
na ostrově Santos.
Podél celé trati
bylo spousta fanoušků a diváků.
Podzimní sluníčko
příjemně hřálo, celý
den vládla prima
Po přebrodění řeky odstartovali kajakáři sjezdem z nájezdové rampy. atmosféra a všichni
účastníci závodili podle pravidel.
„Pokud by se udílela cena fair play,
rozhodně by ji získal tým BANDUR 2,
který byl v cíli jako
druhý. Biker týmu
J. Schafauser se
Většina letců přistála u čekajících bikerů.
ale sám přiznal, že
„Rád bych touto cestou poděkoběhem závodu zabloudil a cestu
si mírně zkrátil. Tým se nakonec val všem, kdo pomohli postavit trať
na stupně vítězů nedostal, ale letošního závodu. Panu Jaroslavovi
morálním vítězem se rozhodně Uhrovi z TJ Sušice, oddílu atletiky
stal,“ dodal Ing. Lukáš Hamák (běh), pánům Tomasovi a MelichoVítězná štafeta žen Křížová, Fialová, Pokorná a finišující Šprdlíková
za pořadatelskou organizaci vi z PDC Sušice (paraglide), HIGH
Milovníci adrenalinových padáků vzlétla. Někteří však Sportoviště města Sušice.
POINT bike teamu (bike), Filipu
sportů zaplnili druhý říjnový ví- zvolili bezpečnější, ale pomaNa Santosu probíhal po celé Bouzkovi a Honzovi Potužákovi
kend Sušici. Již devátého ročníku lejší seběh dolů
odpoledne také z KVS Sušice (kajak). Díky patří
závodu Extreme Challenge (dříve na Okrouhlou.
d o p r o v o d n ý také všem sponzorům a partnerům
Bobikap) se letos zúčastnilo 33 Další na řadě
program. Diváci akce – především tímto: High Point,
týmů z celé ČR (z toho devět in- byli bikeři,
si mohli vyzkou- Sokolovna Sušice, Offpark (ceny),
dividualistů absolvovalo závod na které čekalo
šet závod v pád- Sirkus, Pohora (mediální partneři),
v kategorii NaEx). Letos poprvé téměř dvacet
lování na trena- Sušické lesy a služby (pomoc s techse pořadatelem závodu stala pří- kilometrů velžeru (Galasport nickým zázemím soutěže), Pekařství
spěvková organizace Sportoviště mi náročné trati
C h a l l e n g e ) . Rendl (občerstvení), Galasport (doměsta Sušice.
přes Svatobor
Ceny vedle za- provodný program), Dopla PAP,
kladatele závo- ZKD Sušice, Spak, Stavebniny
Po hromadném startu museli až k brodu přes
závodníci nejprve zvládnout té- Otavu u Dlouhé
du J. Hlaváčka Klement (finanční a materiálová
měř šest kilometrů běhu na Sva- Vsi. Poslední
a paní místosta- podpora závodu). A nakonec satobor ke startovací rampě, kde se pádel chopili
rostky města mozřejmě velké díky všem, kdo
předávali štafetu paraglidistům. kajakáři. Po diIng. Marešové, pomáhali se samotnou organizací
I přes nepříznivé povětrnost- vácky velmi J. Podlipský na obávaném brodu předával také závodu,“ doplnil Ing. Hamák
Závod je sice pro tentokrát
ní podmínky nakonec většina oblíbeném přeRadek Jaroš,
jeden z nejznámějších českých za námi, ale už teď se můžete
horolezců. Po slavnostním vyhlá- všichni těšit na další „kulatý“ ročšení výsledků a předání cen pak ník. Symbolicky čeká Sušici 10.
na ostrově hrála sušická kapela ročník Extreme Challenge v sobotu
10. 10. 2015. Tak začnete s tréninSirkyskon.
A jak to celé dopadlo? Loňské kem a zkuste si ten správný adrevítěze (Severočeši (1:49:28)) po- nalin i vy!
kořil tým HIGH POINT 1 ve slo- Dagmar Jíchová, ostatní foto ED
žení Hubričan, Slovak, Reeh,
Beneš (1:43:23). Z třetího místa
se nakonec radovali také sušičtí
v týmu HIGH POINT 2 – Mareš,
Brož, Janeček, Pechlat (1:54:06).
O víkendu 20.–21.září se
Individuální kategorii NaEx již v okolí Kašperských Hor konal
pošesté ovládl Michal Krysta již 15.ročník dvojzávodu v ori(2:11:24), český reprezentant entačním běhu Šumavský kufr.
Stupně vítězů čtyřčlenných družstev
foto archiv SMS
v extrémních závodech štafet.
Sobotní krátká trať měla centrum
v malebném Opolenci. Na závodníky čekala výzva orientačně náročných tratí v kamenitém svahu
Do nové hokejové sezony odSokol Katovice – TJ Sušice 5:3 počet vyloučených hráčů na obou nad Otavou. Mezi kontrolami se
startoval další ročník Okresního (2:1, 0:1, 3:1)
stranách. Pouze dvě branky padly v hlavních kategoriích nejrychleji
přeboru Strakonicka, kterého se
Branky (Asistence): 5´Hora za vyrovnaného počtu hráčů na ledě. orientovali Martin Janata z pražpravidelně účastní i tým TJ Su- (Vinš), 19´Diviš (Kuncipál), Ještě v 58. minutě byl stav vyrov- ské Kotlářky a Eliška Kuncová ze
šice. Do soutěže se přihlásilo 48´Krůček (Chrenč), 58´Vinš, naný 3:3. Po té hráči Katovic vy- Severky Šumperk.
jako v minulé sezoně šest týmů, 60´Hora (Vinš) – 14´Šmrha (Ša- užili přesilovou hru a ujali se vedení.
V neděli se závodníci přesua to kromě Sušice ještě Start šek), 39´Šašek (Pitel), 49´Lejsek V 59. minutě Sušičtí po skrumáži nuli do Zálesí u Drážova. BěžeLuby, HC Horaždovice, Sokol (Holý). Sestava Sušice: Lejsek Fi- před brankou opět vyrovnali, ale la se klasická trať a delší tratě
Radomyšl, HK Katovice a Sokol lip – Lejsek Jakub, Šmrha, Vávrů, rozhodčí po krátkém váhání branku v kombinaci s horským lesem
Cehnice.
Broža – Pitel, Šašek, Fedor, Holý, neuznal pro údajné kopnutí nohou. s kamenitou podložkou náležitě
Sušičtí hokejisté začali sezonu Korál, Vachoušek, Košvanec.Vy- Poslední pátý gól vstřelili Katovičtí prověřili připravenost závodníků
na začátku září neoblíbenou su- loučení: 9:10
z brejku pár vteřin před koncem zá- před nadcházejícím mistrovstvím
chou přípravou, která se skládala
Vyrovnaný zápas ovlivnil velký pasu. -BK-, foto Ladislav Fedor republiky. V hlavních kategoriz výběhů schodů na Andělíček,
ích byli nejrychlejší dvojnásobná
popřípadě z posilovacích tréninků
akademická vicemistryně světa
na ploše zimního stadionu.
Iveta Šístková z Lokomotivy
Protože před začátkem sezony
Pardubice a Karel Pilař z Baníku
ještě v Sušici nebyl k dispozici
Sokolov. Tradiční ceny Šumavská
led, hokejisté zajížděli k tréninšipka a Šumavský rychlík putokům do Klatov nebo do Vimpervaly shodně do Nejdku zásluhou
ka. Cílem týmu Sušice je navázat
Pavly Nádeníčkové a Radima Tona relativně slušnou minulou sezokára. Šumavský kufr za největší
nu, ve které se umístili na 4. místě
náskok před druhým běžcem zísa pokusit se posunout v konečné
kal Jaroslav Jirásek ve veteránech
nad 65 let. Potěšitelný byl i počet
tabulce na medailovou pozici.
První zápas odjeli Sušičtí senových adeptů, nejmenších dětí
hrát 12. října do Strakonic:
v doprovodu rodičů, na trati HDR.
Fotbalisté trápili Táborsko,
doma nezvládli porazit Milevsko
Ze dna tabulky ne a ne vstát.
Sušičtí fotbalisté mají za sebou
další dvě divizní utkání. Statečně
se rvali na hřišti druhého Táborska,
kde i s velkým přičiněním sudího
prohráli 2:4. V důležitém utkání
s předposledním Milevskem na domácí půdě jen remizovali 1:1, těšit
je může alespoň následná výhra
v penaltovém rozstřelu. Dosavadní
výsledky Sušici s osmi body řadí
na poslední, šestnáctou příčku tabulky.
V sušických fotbalistech doutná
nesporný potenciál, jenže výkony
a hlavně výsledky v probíhající sezoně nejsou vůbec dobré. Mužstvo
v jedenácti zápasech jen jednou
zvítězilo (doma s Chebem), třikrát
remizovalo a sedmkrát prohrálo.
Nic, co by si parta z Pošumaví před
startem ročníku přála.
Velmi dobrý výkon předvedla
Sušice na hřišti rezervy Táborska.
Silný tým nastoupil s osmi členy
prvního týmu, kteří kopou druhou
nejvyšší soutěž v Česku. Sušičtí
hráči přesto statečně vzdorovali
velkému favoritovi a dlouho drželi
nerozhodný stav.
Táborsko šlo do kabin s jednogólovým náskokem, domácí pak
dokázali dvakrát vyrovnat. Zápas
zlomil vymyšlený pokutový kop
a vyloučení kanonýra Linharta.
Podle slov aktérů utkání rozhodčí
zápas vůbec nezvládl, mužstvo se
po prohře 2:4 cítilo poškozené.
Zisk bodů a případná druhá
výhra v sezoně se čekala v násle-
dujícím utkání. Do Sušice přijelo
Milevsko, celek, který měl před
zápasem jen o bod víc než domácí
soubor.
Sušičtí nepředváděli nijak oslnivý fotbal. Mužstvo několikrát
podržel gólman Gill. Nebýt jeho
pohotových zákroků, těžko by domácí celek mohl pomýšlet na příznivý výsledek.
Domácí šli do vedení ve 20.
minutě, kdy střelou z přímého
kopu na zadní tyč skóroval krajní
obránce Fuchs. Jednogólový náskok
ale Sušice neudržela. V 64. minutě
fauloval ve vlastním vápně Matějka a Milevsko z pokutového kopu
srovnalo. Zápas nakonec skončil
remízou 1:1, v penaltovém rozstřelu
byli úspěšnější domácí a Sušice si
tak na své konto připsala bonusový
bod.
V následujících kolech jede Sušice na hřiště Karlových Varů (sobota
22.5., 14:00), na domácím trávníku
se představí o týden později, v neděli 2. listopadu s Hořovickem. -jonTáborsko B – TJ Sušice 4:2 (1:0)
Branky: Miroslav Vrhel 20,
ČK: Linhart.
Sušice – Milevsko 1:1 (1:0) PK 5:4
Branky: 20. Fuchs - 65. Komárek (PK). Rozhodčí: Musil – Koval,
Špindlerová, ŽK 1:2, diváků 150.
Sestava TJ Sušice: Gill – Skrbek
(85´ Josef Farták), Krejčí, Kodýdek,
Melka, Jech (46. Matějka), Vrhel
(64. Budil), Kočí, Szedmák, Fuchs,
Skála.
U míče stoper Melka, v pozadí brankář Gill, který v závěrečném rozstřelu chytil penaltu a zajistil Sušici výhru za dva body.
foto ED
Šumavský kufr rekordně
Hokejisté v 1. kole nebodovali
V sobotu 23 závodníků a v neděli
ve vzdálenějším Zálesí jich bylo
15. Také na trati pro příchozí –
T3, jsme po oba dny přivítali 16
závodníků.
A proč byl letošní ročník rekordní? Krásné prostředí, náročné a zajímavé tratě, bohaté ceny
pro vítěze, klapající organizace
a zázemí přilákalo téměř 300 závodníků, což je o cca 50 více než
v uplynulých letech. Poděkování
tak patří nejen všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách či organizaci přímo na místě, ale i sponzorům, bez jejichž
podpory by se podobné akce
Start nedělního závodu
nemohly uskutečnit. Jmenovitě
se jedná o města Kašperské Hory
a Strakonice, NP Šumava, Statek
Kašperské Hory, Kašperskohorské
městské lesy, Česká unie sportu,
Lesy ČR, Moira, Michal Lukeš
a další, kteří věnovali ceny pro
účastníky.
A tak k úplné spokojenosti chyběla jen účast dětí z Kašperských
Hor, i když pro ně měli pořadatelé připravenou a inzerovanou
trať pro začátečníky, vyznačenou
v lese fáborky. Nadějí pro rozšíření tohoto sportu v naší oblasti
je naopak účast dvou pedagogů
sušického gymnázia.
-PH-
foto: V. Bohuslav st.
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Kultura
strana 9
GALERIE SIRKUS SUŠICE
24. 10.–7. 11.
20.00
Intimity
pátek
24
sobota
Sochař Milan Doubrava (ročník 1946, vystudoval keramickou
školu v Bechyni, žil a tvořil v Českých Budějovicích, nyní v Modlešovicích u Strakonic) naplnil
Galerii Sirkus v sušickém kině
rozmanitými instalacemi a 17.
října se zde na vernisáži výstavy
s názvem Posel
podzimu sešlo
početné obecenstvo. Za galerii
v úvodu autora
krátce představil organizátor
a výtvarník
Miroslav Šisl e r : „M i l a n
Doubrava patří
k typu vzdělaných a v pravdě bytostných
kumštýřů. Jeho
objekty, malby i sochy odrážejí poznání vazeb historie umění, cit k přírodě
a hloubku osobních prožitků. Výstava představuje jen malou výseč
jeho uměleckého života.“
Spojení charakteru výstavy s často skloňovaným autorovým příjmením orámovalo vernisáž jedinečnou
atmosférou, která se náhle v rukou
pořadatelky Mirely Tůmové zhmotnila v darovanou žloutnoucí dubovou
větev ověšenou tužkami a skicákem,
pak zas v opadané barevné dubové
listí ulpívající na černém oděvu Grety Peony, která recitovala své verše.
Bravurní interpretací lidových písní a spirituálů, znásobenou menším
prostorem galerie, přispěli k nezapomenutelnosti okamžiku
Chlapi SDS pod
vedením Jana
Pelecha. Pohybem po sále podpořenou recitaci
básní slovutných
autorů dokresloval setkání Jakub
Doubrava.
Poté se ševelící obecenstvo rozptýlilo
po galerii a zhlédlo vystavené dílo,
jež bylo tvořeno zejména ze dřeva. Značnou část autorových soch
ovšem nelze vtěsnat do galerie, jsou
totiž rozesety po krajině a dosahují
několikametrových rozměrů. Nevšední výstavu lze v galerii Sirkus
navštívit do konce roku.
text a foto Eduard Lískovec
25
ČR, 104 min., 110 Kč
17.00
Místa
ČR, 108 min., 110 Kč
20.00
Drákula:
Neznámá legenda
USA, 92 min., 120 Kč, titulky
neděle
26
14.00
Dům Kouzel (3D)
17.00
Škatuláci
BLG, 85 min., 130 Kč, dab.
USA, 97 min., 110/90 Kč, dab.
20.00
Intimity
ČR, 104 min., 110 Kč
20.00
Zmizelá
pondělí
27
USA, 145 min., 110 Kč, titulky
20.00
Soudce
úterý
28
USA, 142 min., 100 Kč,
titulky
20.00
Intimity
středa
29
ČR, 104 min., 110 Kč
čtvrtek
20.00
Nick Cave: 20 000 dní
na Zemi
30
GBR, 96 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
20.00
Co jsme komu udělali?
pátek
31
sobota
1
neděle
2
FRA, 97 min., 110 Kč, titulky
17.00
Zmizelá
20.00
Soudce
USA, 145 min., 110 Kč,
titulky
USA, 142 min., 100 Kč, titulky
14.00
Winx club
17.00
Škatuláci (3D)
ITA, 98 min., 100 Kč, dab.
USA, 97 min., 130/110 Kč
děti do 15 let, dab.
20.00
Co jsme komu udělali?
FRA, 97 min., 110 Kč, titulky
20.00
Expendables:
Postradatelní 3
pondělí
Knihovna
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 3. ÚKOL
Ahoj děti!
Zdravím vás z knihovny. Mám pro vás připravený třetí úkol. V soutěži
si vedete výborně, mám radost z toho, jak krásně zvládáte plnit úkoly.
Moc vás chválím! Napovím vám, že budete potřebovat při plnění třetího
úkolu bystré oči a hledačské schopnosti.
(mladší věková kategorie 6–10 let)
V červeném oddělení najděte knihu – Pohádek jako kvítí (napsal ji Josef
Štefan Kubín). V knize bude schovaná obálka, ve které bude rozstříhaný
obrázek. Ten složte a objevíte věc, kterou používali naši předkové. Pokud
nebudete vědět, co jste objevili, můžete si v Knize Ferdy mravence (napsal
Ondřej Sekora) najít nápovědy.
(starší věková kategorie 11…)
Najděte knihu Vinnetou (napsal ji Karel May). V knize bude schovaná
obálka, ve které bude obrázek stejně jako u mladší věkové kategorie.
Složte jej a zjistěte, co naši předkové dříve používali. Věřím, že odhalit
onu věc zvládnete bez nápovědy.
Nezapomeňte si vyzvednout u paní knihovnice „záhadnou“ řeč a správně ji vyluštit. Hurá do dalšího hledání, tápání a odpovídání.
Těším se na vás!
Váš Kidd
OKÉNKO POMOCI
Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Občanské sdružení Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
27. října 13–15 h. – Společenské hry
30. října 9–12 h. – Vaření 13–15 h. – úklid po vaření
31. října 9–12 h. – Decoupage (ubrousky) – s sebou květináč, kámen, atd.
Kontakty: mob.: 775 731 769, e-mail: [email protected], www.fokuspisek.cz, pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková
Otevírací doba: Po: 13–15 hod., út a čt: 9–12 a 13–15 hod., pá: 9–12 h.
Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice.
3
USA, 126 min., 90 Kč, titulky
20.00
Drákula:
Neznámá legenda
úterý
4
USA, 92 min., 110 Kč, titulky
20.00
Sex Tape
středa
5
čtvrtek
6
USA, 95 min., 80 Kč, titulky
10.00
Za kamarády z TV 8.
ČR, 50 min., 40 Kč
19.30
Pošumavská komorní
filharmonie
100 min., předprodej
140/170 Kč na místě
20.00
John Wick
pátek
7
USA, 96 min., 110 Kč, titulky
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Intimity ,YR0DFKiÿHN
Romantický film vyprávějící sedm příběhů o lásce, které se vzájemně
prolínají. V každém příběhu začínáme sledovat dvojici ve chvíli, kdy řeší
určitý citový milostný problém úměrný jejich věku - romantická láska
teenagerů, mladí umělci čelí úspěchu a slávě, jež zasáhla do jejich
soukromí, sebedestruktivní bohém se setkává s čistou a věřící bytostí,
nevěrný manžel se musí osudově rozhodnout, lenivý cynik se nečekaně
zamiluje, sebestřední senioři s neúspěšnou minulostí se pokusí o lepší
budoucnost a láska nevynechá ani svět placené privátní prostituce...
Místa 5DGLPãSDÿHN
Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan Cina) je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa
vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší
do něj tajemství, napětí a touhu.
Drákula: Neznámá legenda *DU\6KRUH
Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké a svůj
lid před tureckými nájezdníky.
Dům Kouzel -HUHP\'HJUXVRQ%HQ6WDVVHQ
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních
bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to,
aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí
v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal.
Kocourek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády společný kouzelný dům zachránit.
Škatuláci $QWKRQ\6WDFFKL*UDKDP$QQDEOH
Mladý hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam ale sám.
Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj potřebují pomoc, protože
s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně
Zmizelá 'DYLG)LQFKHU
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že
nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce
a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Pokud možno
živá. Paralelně s tím probíhá policejní vyšetřování, které kromě Amy
hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. Všechny stopy, nalezené
důkazy a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo
to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii
i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala podezření?
Soudce 'DYLG'RENLQ
Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Hanka Palmera, který se z velkoměsta vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec,
maloměstský soudce (Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer se
rozhodne zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou,
od které před lety odešel.
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi ,DQ)RUV\WK-DQH3ROODUG
Snímek Nick Cave: 20 000 dní na Zemi je důmyslnou a lyrickou ódou
opěvující lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou
Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace
reality a fikce. Celovečerním režisérským debutem navazuje dvojice vizuálních umělců Iaina Forsytha a Jane Pollardové na sedmiletou intenzivní
spolupráci s Nickem Cavem.
Co jsme komu udělali? 3KLOLSSHGH&KDXYHURQ
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré
dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile a Ségol ne a Laure. Při jejich
výchově se vždy snažili uplatňovat spíše konzervativní metody a snažili
se jim vštípit ty správné hodnoty – tedy ty jejich. Bohužel však museli postupně spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ideálních
představ. První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává
za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypadá v této sestavě velké
rodinné setkání na Vánoce. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“
svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která, haleluja, potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže...
Expendables: Postradatelní 3 3DWULFN+XJKHV
Příběh sleduje skupinu žoldáků známých jako „The Expendables“, která
se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem „Expendables“.
Ten však má za ůkol celou skupinu „Expendables“ zlikvidovat. Začíná boj
o vlastní existenci.
Sex Tape -DNH.DVGDQ
Po deseti letech a dvou dětech vášeň ze vztahu přeci jenom vyprchá.
A tak se Jay a Annie rozhodnou natočit si video, ve kterém během nepřerušovaného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy
o sexu. Dobrý nápad, zdá se, ovšem jen do doby, než se nahrané hrátky
automaticky nasdílí do dalších zařízení, jejichž kontakty měli Jay a Annie
uložené. A tak nastává honba za utajením...
Za kamarády z TV 8.
Maková panenka, víla Amálka, Rumcajs, ale i Maxipes Fík a další postavičky z večerníčků a pohádek potěší děti na dopoledním promítání,
zameřeném speciálně pro ně.
Pošumavská komorní filharmonie Přijďte si poslechnout Pošumavskou filharmonii naživo! Dnešní základní
obsazení orchestru tvoří: 6 prvních houslí, 6 druhých houslí, 3 violy,
3 violoncella, 2 kontrabasy, 1 hoboj, 2 flétny, 2 klarinety, 1 fagot, 2 lesní
rohy, 2 trubky, 2 trombony, 1 tuba a bicí. Celkem tedy 35 členů. Pošumavská komorní filharmonie získala cenné zkušenosti nejen doma, ale
i za hranicemi svými koncerty v Rakousku, Německu, Itálii a zvláště však
svou účastí na hudebním festivalu na Dalmátské Riviéře. Zazní A. Dvořák, G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, B. Smetana a další velikáni
klasické hudby.
John Wick &KDG6WDKHOVNL
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním thrilleru, kde se bude kácet les
a kde budou létat třísky. A který slibuje stylovou akční jízdu, jaká v kině
dlouho nebyla. Oba jsou nájemní zabijáci, staří a dobří přátelé a teď se
postaví proti sobě. Jeden se totiž stal zakázkou toho druhého.
Winx club: V tajemných hlubinách ,JQLR6WUDÀ
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat
ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla
zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx
dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby aktivovali trůn je potřeba
osvobodit Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat životní sílu
krále. Winx si okamžitě vzpomněly na Skaje, který je králem Eraklionu
a manželem Bloom. Čarodějnice vyráží do Gardenije, kde Bloom a Skáj
tráví společné chvíle.
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt: paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase.
Těšíme se na vaší návštěvu
PRODEJ
NAUČÍM VÁS ANGLICKY JINAK A RYCHLEJI
NYNÍ V SUŠICI
Kurzy vede certifikovaná lektorka Callanovy
metody se sedmiletou praxí v Londýně
Callanova metoda je založená na řízené konverzaci
a opakování
Doplňujeme kurzy ve čtvrtek
Začátečníci
15.00 – 16.40
Mírně pokročilí 17.00 – 18.40
Najdete nás v Nuželické ulici čp. 60 ve 4. patře
Kontakt: 728 509 433
email: [email protected]
Přijďte se podívat a rozhodněte se,
první dvě hodiny zdarma
PARTNER CK EXIM TOURS
ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2015 od CK
EXIM TOUR, BLUE STYLE, ALEXANDRIA, FISCHER, ČEDOK a dalších..
VÝHODNÉ CENY NA PRVNÍ MOMENT SLEVA až 21% a až 2 DĚTI ZDARMA
ZÁJEZDY V ZIMĚ K BLÍZKÝM MOŘÍM A ZA EXOTIKOU odlety z Prahy, Mnichova, Vídně...
AKTUÁLNÍ SUPERLAST MINUTE OD VŠECH ČESKÝCH I NĚMECKÝCH CK,
poradíme Vám s výběrem
ZÁJEZDY SENIOR 55+ /VELMI VÝHODNÉ CENY/ - JARO A PODZIM 2015
LÁZEŇSKĚ POBYTY – ČR, SLOVENSKO, MAĎARSKO
LETENKY, JÍZDENKY, POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ
ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY - ODJEZD ZE SUŠICE:
FANTOM OPERY a ADDAMS FAMILY 13. 2. 2015, MAMMA MIA 28. 2. 2015
Přihlášky IHNED, omezený počet vstupenek!
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
Prodám společenské šaty, dlouhé, bílé,
velikost 36, vhodné na věneček, nebo
maturitní ples. Cena 1 000 Kč. Tel.
774 023 611
Prodám výbavičku na miminko.
Oblečky jsou jako nové, za rozumnou
cenu. Tel. 731 537 068
Prodám pokojový lustr – pětiramenný,
kombinace dřevo-žlutý kov, mléčné
kornouty, cena 800 Kč, dále prodám
bavlnky na vyšívání, různé barvy
za poloviční cenu než v obchodě. Tel.
721 619 927
Prodám 4 ks zimní pneu Barum Polaris
3, Jawa obuté včetně disků - používané
1 sezonu. Rozměr 155/70 R13 T. Cena
celkem 1 800 Kč. Tel. 737 069 488
Prodám Opel Corsa 1,2 rok v. 1996
benz. Eko placeno, spotřeba 5l. STK
07/2016. Cena 12.000 Kč. Volat večer,
tel. 776 296 129
Prodám palivové dřevo štípané. Dovoz
zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám Dacia LOGAN MCV – kombi
1,6 MPI/ 64 kW, r. 08/2010, červená,
v dobrém stavu. ABS, posilovač řízení,
el. okna, centrální zamykání, radio.
Pěkné a prostorné auto. Nebourané.
Najeto 135 000 km. Cena 125 000 Kč.
Dohoda možná.Tel. 775 601 680
Pro sběratele - prodám: Gramorádio
EUROPHON RDG 6000. Retro rádio
ze 70. let 20. století – plně funkční.
Vhodné i k běžnému užívání. Špičkové
gramo své doby. Cena 3500 Kč. Tel.
605 507 801
Prodám pojízdnou kazatelnu (posed
na podvozku za traktor, dřevěná nástavba zateplená, vyložená kobercem, podrobnosti na tel. 608 612 220 nebo na
e-mail. Cena 15 000 Kč, dohoda.
Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm,
cena 25 Kč za kus, pětikomorovou
polykarbonátovou desku 2,1x2,2 m,
žulové velké žlaby – 4 ks, přípojné
dětské kolo. Tel. 737 760 283
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací
plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje
cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí
zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč.
Tel. 605 337 650.
Nabí z í m k prodeji kozí m léko
z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20 Kč/1litr. Sušice. Tel.
602 621 435
Prodej: stavební materiál (chata);
plynový kotel (Vailland-nový). Tel.
607 111 021
Prodám vlašské ořechy „PAPÍRÁKY“.
Tel. 723 148 126
KOUPĚ
Koupím pařák na brambory. Tel.
604 478 278
Koupím kamna Petry v pěkném stavu.
Tel. 723 537 326
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel. 728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo
německé výroby i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím frézu MF70 nebo naftovou
TJ6,5 ale nejlépe traktor Zetor 30114011 i bez SPZ, v horším stavu nevadí
(něco do lesa na dříví) děkuji. +Tel.
723 231 730
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010
Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu
nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím.
Nabídněte na tel. 774 674 588
BYTY – NEMOVITOSTI
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji dvougenerační RD v Sušici. Cena
2 400 000 Kč. Více na: www.reality-verus.
cz. Tel: 606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s. r. o., nabízíme dům
na prodej, v obci Podmokly u Sušice,
s pozemkem 3512 m2. Cena 1 550 000 Kč.
Více na: www.reality-verus.cz. Tel:
606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s. r. o., nabízíme k pronájmu zavedenou restauraci v centru Sušice.
Nájem: 9 000 Kč/měs. Více na: www.reality-verus.cz. Tel: 606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s.r.o. hledáme rodinný
dům, nebo chalupu na Šumavě k trvalému bydlení nejlépe na samotě, v dobrém
stavu ihned k nastěhování a chatu v dobrém stavu s menší zahradou do 15 km
od Sušice. Tel: 606 205 803 Krákorová,
[email protected]
Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m 2 v historickém centru Sušice. Nájem:
9000 Kč/měs. Tel. 606 633 919
Nabí z ím k pronájmu hostinec v Žihobcích. Infor mace tel.
723 703 440
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně
a rychle. I. Drábková – Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Hledám spolubydlícího - studenta do podnájmu 2+1 v Českých Budějovicích – Lidická tř. Nájem 3 000 Kč/měsíc. E-mail:
[email protected]
Hledám zbývající muzikanty do hudební party nebo bandu postrádající kytaristu. Věk cca 14–20 let. Signály na tel.
721 912 124
Důchodce hledá přivýdělek podzim –
zima. Tel. 606 406 010
Vyměním mag. rotoped ,,KELLER
KMO 411,, Manuál k motoru zobrazuje 5 funkcí. Za cyklistické válce,
upínání za přední vidlici. Podle stavu
válců, přidám 2 zapletená kola včetně
galusek. Klatovy, tel. 732 228 696
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Daruji koťátko do dobrých rukou. Tel.
739 570 075
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
30. října 2014 ve 12 hod.
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Příspěvky dopisovatelů
JAK TO BYLO DOOPRAVDY SE SOCHOU T. G. MASARYKA
Vzpomínám si na ty dny velice
živě. Od 21. srpna 1968 již uplynulo několik týdnů a všichni stále
věřili, že se svěží vítr Pražského
jara podaří uhájit. Ruské pancéřové vozy už ze sušického náměstí zmizely, ale z nápisů na zdech
stále vyzařovala nenávist vůči
okupantům. V této atmosféře se
blížilo 50. výročí vzniku Československa – 28. říjen 1968.
V tento den se měla konat
v podvečer u Památníku Odboje
oslava vzniku samostatného státu. Za první republiky zde stávala bronzová socha T. G. M. a tak
nás pohled na prázdný podstavec
přivedl na nápad. Spolu se svými přáteli Kamilem Švelchem
a Jaroslavem Hambergrem jsme
v odpoledních hodinách navštívili ředitele ZDŠ T.G.Masaryka
pana Františka Buchtu s prosbou,
zda by nám nepůjčil zarámovanou fotografi i našeho prvního
prezidenta. Vysvětlili jsme mu,
k čemu ji potřebujeme, a on byl
naším nápadem nadšen! Dlouho jsme hledali na školní půdě
a už se zdálo, že fotografi i nenajdeme. U jednoho trámu jsme
si všimli odloženého rámečku
s fotografií prezidenta Novotného. Jak už to bývalo obvyklé, tak
pod touto fotografií byly stále zařazeny obrázky všech bývalých
prezidentů. Jako poslední byla
zapomenutá fotografie T. G. M.
Vypůjčený obrázek jsme pietně
nainstalovali na prázdný kámen
v místě, kde kdysi stávala bronzová socha pana prezidenta. Vedle jsme položili kytice chryzantém a rozsvítili několik svíček.
Naši akci jsme odešli zhodnotit
do hotelu Fialka, kde jsme v té
době často sedávali a pročítali
„Literárky“ a „Reportéra“. Všem
našim přátelům jsme předávali zprávu s prosbou, aby u památníku rovněž zapálili svíčky,
a zprávu šířili dál. Po nějakém
čase jsme se šli podívat na lávku,
a svítilo jich tam už alespoň padesát a další rychle přibývaly.
V podvečer začala oslava.
K památníku se blížil průvod
představitelů sušické radnice,
zástupců tehdejší NF a mnoha
dalších občanů. V tu dobu jsme
všichni tři stáli opodál a sledovali situaci. Celý prostor památníku byl ozářen množstvím svíček
a skalní bolševici hlasitě protestovali. Předseda MNV Sušice Karel
Korec vytáhl z kapsy připravený projev a začal číst. Dlouho to
ale nevydržel. Nasvícený prostor
dávného podstavce sochy s fotografi í TGM zapůsobil. Papír
s připraveným projevem odložil
nazpět do kapsy a začal hovo-
Sušičtí děkani a kaplani
STRUČNÝ PŘEHLED DUCHOVNÍ
SPRÁVY V SUŠICI
Před nedávnou dobou vyšla velmi zajímavá kniha „Památky města
Sušice“, ve které je velmi mnoho zajímavostí. Mimo jiné jsou tam velmi
fundovaně podány církevní památky města Sušice. Jsou tam i odkazy
na některé sušické děkany a kněze,
kteří iniciovali vybudování těchto
památek, a na jiné, kteří pečovali
o jejich údržbu a jejich zachování
až do dnešních časů.
A proto jako před dvěma roky,
kdy jsem se snažil připomenout bratry kapucíny působící v Sušici, bych
chtěl, pokud toho budu schopen,
připomenout děkany a kněze, kteří
v Sušici působili. Vždyť kněží nás
i věřící předky provázeli, jak se říká
od kolébky do hrobu, a jsem přesvědčen, že jejich drtivá většina se
tohoto úkolu zhostila dokonale.
Myslím, že i proto si zaslouží
naši vzpomínku a také proto, že
řada z nich pocházela ze Sušice,
nebo i blízkého okolí, nebo jsou
v Sušici pochováni mezi svými
farníky a našimi předky.
Fara a později děkanství původně bylo vedle kostela sv. Václava
(kde nyní stojí škola). Při požáru
města bylo zničeno a proto přestěhováno na náměstí (vedle budovy
dnešní spořitelny). Od roku 1774
bylo v budově dnešního muzea.
V roce 1934 město postavilo nové
děkanství na Baště a vyměnilo jej
za budovu muzea.
O době před rokem 1233 prvního
křesťanství mají zásluhu premonstráti Strahovského kláštera.
Od roku 1233 až do roku 1283
sušičtí kněží odváděli desátky klášteru v Dolním Alteichu v Bavorsku.
První jméno, které se mi podařilo objevit je P. Bernard Physiens
(Physicus), který je zároveň posledním bavorským knězem. Ten odevzdal sušickou faru českému faráři
z pražské diecéze 6. 10. 1283.
Od roku 1321 sušičtí kněží odváděli část svých příjmů kanovníku
pražskému Mikuláši, neboť sušická
fara byla prebendou vyšehradské
kapituly – kanovník Mikuláš měl
v roce 1348 rozepři se sušickým
farářem Konrádem (1331–1348)
o prebendní plat.
V roce 1376 byl dalším doloženým farářem Syffrid. V roce 1376
byl v Sušici husitský kněz Jan Havlík,
který byl od roku 1414 v Praze kazatelem a kterého Mistr Jan Hus ustanovil kazatelem v Betlémské kapli.
Po upálení Mistra Jana již neobdržel kazatelství a musel kapli opustit. V roce 1422 byl v Sušici husitský
kněz Václav, který byl zároveň Mistrem Vysokého učení Karlova v Praze. Po něm byl v Sušici další husitský
kněz Ondřej a to v roce 1435. V 15.
a 16. století. V Sušici byli další husité
a utrakvisté (podobojí) a to:
• 1558 – Jan Popel Turnovský (pod
obojí)
• 1560 – Jan Piškule /Pyškule/ (pod
obojí). Byl pohřben v kostele a ještě
JUDr. Josef Ambrož Gabriel viděl
a popsal jeho náhrobní kámen s nápisem: Jan Piškule tuto leží -příklad
všem jenž v Krista věří.
Kněz a víry ctný učitel, zarmoucených věrný přítel.
Skutkem obraz šlechetnosti, byl nadán duchem moudrosti.
Protož bludům odporoval, církev
pravdou zveleboval.
By obstála v pokušení a nepřišla
k nakažení.
• 1584–1587 – Vojtěch Pořický Prokopides (pod obojí) – přišel ze Žatce
kde kaplanoval, v Sušici byl tři roky,
pak odešel do Velhartic
• 1587–1589 – Linhard Scipio (evangelík) pak odešel do Kašperských
Hor
• 1590 – Tomáš Eberle (evangelík)
přišel ze Svojšic a odešel na Zdouň
• 1594 – Jan Theofil Holický
(evangelík)
• 1610–1614 –Matěj Etesius-Chládek Sušický (evangelík)
• 1620–1622 – Dr. Jan Jiří Galli –
poslední evangelický kněz, měl
titul děkana. Ze země byl vypovězen roku 1622. Ing. Václav Šmídl
-pokračování příště-
řit naprosto spontálně a od srdce. V krátkém projevu veřejně
přítomným slíbil, že se postará
o vrácení sochy na místo, kde stávala před válkou. Všichni kromě
skalních komunistů mu nadšeně
zatleskali a shromáždění se ro-
valého Parku kultury a oddechu
Julia Fučíka. Na jaře ji přivezli
na korbě nákladního auta pánové Roháček a Kára ze Stavebního
dvora. V dubnu byl přemístěn kamenný podstavec, na němž kdysi
stávala původní bronzová socha,
zešlo. A pomalu se blížila zima.
A nejenom ta kalendářní.
Představitelé města odjeli
do Prahy vyhledat pískovcovou
sochu, kterou zhotovil díky poválečné sbírce sušických občanů akademický sochař Švec. Významně jim pomáhal pan Čeněk
Vašek, poválečný předseda MNV
v Sušici a v roce 1968 předseda
sušického KANu. Až při třetí cestě objevili sochu v lapidáriu bý-
na nové místo pod kašnou. Práce
se ujala kamenická fi rma pana
Pokorného. Konečné úpravy se
prováděly z výsuvného žebříku.
Bylo ještě třeba odstranit pískovcový můstek mezi hlavou a tělem, který bránil poškození sochy při přepravě. Vše probíhalo
rychle. I politická situace doznávala rychlých změn.
Bylo jaro roku 1969, ale pouze podle kalendáře. V dubnu byl
Jaroslav Med
Texty mého života
Před devíti lety, kdy přijel literární historik PhDr. Jaroslav
Med na vzpomínkové odpoledne
a P.F.Daniela Mertha do Strašína,
mi napsal: „Snad se mi podaří jěště něco udělat“.
Tehdy mne zaujala jeho kniha
Spisovatelé ve stínu, obsahující
profily O. Březiny, M. Dvořáka,
J. Demla, J. Floriana, B. Reynka,
J. Zahradníčka, J. Čepa, V. Renče,
I. Diviše, I. Slavíka a Z. Rotrekla. Ale F. D. Merth mezi nimi bohužel chyběl.Nicméně v rozšířeném vydání, z roku 2004 je už
Merthův profil uveden. Dva roky
nato vydal dr.Med úvahy o české literatuře nazvané Od skepse
k naději a nyní, do třetice se objevila zajímavá kniha, nazvaná
Texty mého života. Jsou to Medovy vzpomínky na osobnosti,
s nimiž se v životě setkal a které ho vesměs nějakým způsobem
obohatily. Až v uhrančivém autorově vyprávění před námi vystupují Bedřich Fučík, Ladislav
Fuks, Josef Istler, Jiří Kolář, Ludvík Kundera, Ludmila Macešková,Věroslav Mertl, Ladislav Novák, Josef Suchý, Jaroslav Šerých
a pochopitelně P. František Daniel Merth. Tuto knihu lze chápat
jako doplnění Medových literárních esejů. Na rozdíl od nich zde
může popustit uzdu pocitům, dojmům, sympatiím či odlehčeným
historkám, takže je to kniha čtivá
a zároveň dobře přístupná široké
veřejnosti. Ti, kdo Jaroslava Meda
znají, dobře vědí, že je to spontánní vypravěč. Rád baví sám sebe
i své okolí pádnými formulacemi, jež v ústním podání platí víc
než na papíře. To by ostatně mohli
potvrdit účastníci vzpomínkového odpoledne ve Strašíně. Na své
první setkání ve Strašíně vzpomíná v knize takto:
„Jedním z nejcennějších plodů
jihočeského období bylo to, že mě
přítel Mertl vzal jednou do Strašína, kde žil básník a kněz Fran-
tišek Daniel Merth. Musím říct,
že to bylo setkání velmi zvláštní a neobyčejně zajímavé, neboť
jsem se seznámil s básníkem hluboké vnitřní spirituality, s člověkem, který žil ve své samotě, obklopen jenom kopci. Dalo by se
říct, že svou poezii jakoby přímo
destiloval z tohoto kraje. Jeho poezie byla však hermeticky uzavřená, její spiritualita byla prožívaná
na horizontu šumavské přírody,
ale přitom to v žádném případě
nebyla přírodní lyrika, šlo o poezii velice osobitou.“
V Růži se sice podařilo vydat pouze sbírky Orančina píseň
a Ne krví býků. Bohužel to nejpodstatnější, co Merth napsal, už
se ke čtenáři nedostalo, neboť přišla normalizace. „Nakladatelství
Růže zmizelo, časopis Arch byl
zakázán a Merthovo dílo jakoby
přestalo existovat. A je smutné,
že je tomu tak stále. Dodnes cítím jako jeden z dluhů, že jeho
básnické dílo dosud celistvě nevyšlo.“ Zde vidím osobně příležitost pro přátele ze Strašína alespoň něco vydat. Některá svědectví
o zajímavých osobách a kulturních
osobnostech, s nimiž se Med stýkal, jsou drobnými portréty, jež
by jinak nevyhnutelně zavál čas.
V závěru knihy se pamětník vyznává takto:
„Nebyl jsem a nejsem zklamán
ze světa literatury – mnozí očekávali, že svoboda otevře stavidla a budeme zavaleni přívalem
skvělých a vynikajících děl, a ono
se nic takového nestalo. Literatura mě ale stále přitahuje a nevezme-li mně Bůh dar vidění, budu
považovat za ztracený každý den,
kdy se nemohu ponořit do knihy“.
A v tom jsou pro mne Medova slova povzbuzující a věřím, že příští
rok u příležitosti stého výročí narození kněze a básníka Fr. D. Mertha bude vydána nějaká důstojná
vzpomínková publikace.
Ivan Nikl
strana 11
odvolán z funkce Dubček a moci
se ujal Husák. Nastoupila tvrdá
normalizace. V Sušici se sice dokončovala stavba sochy T. G. M.,
ale její slavnostní znovuodhalení
začalo být téměř nemožné. Vedení školy se o to navzdory situaci pokusilo a nakonec k odhalení skutečně došlo 9. května
1969. Vlastní průběh oslavy znám
i z vyprávění učitelů. Zvláště
ostudná byla reakce tehdejšího
vedení útvaru Pohraniční stráže
v Sušici a pplk. Pokorného, který
osobně zakázal oficiální účast vojenské delegace. Socha se dokončila asi setrvačností, na kámen už
ale nebylo možné umístit iniciály
T. G. M. O památníku teď nebylo vhodné příliš nahlas hovořit,
vše se začínalo utápět do mlhy
zapomnění. Sušice byla zřejmě
jediné město, kde byla socha
T. G. M. v době tzv. „normalizace“ instalována.
A jak to bylo dál ??? Většina
iniciátorů této akce začala mít problémy v práci a brzy byla ze zaměstnání propuštěna. Já jsem byl
jedním z prvních. Škola se vrátila
k původnímu názvu Zdeňka Nejedlého a T.G.M. byl na dlouhých
20 let zapomenut. Někteří učitelé vysvětlovali dětem, že v parku
stojí socha Karla Klostermanna
nebo Aloise Jiráska (další jména
si můžete doplnit sami). Ve školní kronice jsem se později snažil
dohledat nějaké zápisy o tom, jak
byly tehdejší události zaznamenány. Ale nenašel jsem zde ani řádku. Velmi bych se divil, že by tak
významné události tehdejší vedení školy nezapsalo. V kronice
města Sušice není o této události
ani zmínka. Oblíbený ředitel školy František Buchta byl odvolán
z funkce 1. dubna 1970, zástupkyně ředitele Ludmila Rudová
o měsíc později. Školu převzal
jako ředitel soudruh Topinka. On
a všichni velcí i malí normalizátoři dělali vše pro to, aby pravda
byla umlčena. Při dalších výročích sledovali okolí sochy pánové v dlouhých kabátech. Obávali
se i položené kytičky nebo zapálené svíce. Dokonce při výročí
28. října v roce 1988 znemožnili občanům přechod přes lávku
a přístupové komunikace neprodyšně uzavřeli. Dlouhých dvacet
let se jim to dařilo.
Po listopadu 1989 se objevila zpráva, že původní bronzová socha pana prezidenta nebyla
za okupace zničena, ale že byla
ukryta v jedné hrobce na sušickém hřbitově. Pokusili jsme se jí
dohledat, ale nakonec se ukázalo,
že se jedná o zprávu falešnou.
Při příležitosti 140. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka se před sochou uskutečnila
7. března 1990 krátká vzpomínka.
Tehdy se na kamenný podstavec
sochy vrátily iniciály T. G. M.
Josef Spěváček
Barbora Vlachová opět boduje!
Dne 12. 10. 2014 se třináctiletá
Barbora zúčastnila finále seriálu
Západočeská Dressage Challenge
2014 ve Svržně. Jedná se o společný projekt České jezdecké federace a pořadatelů drezurních závodů
Západočeské oblasti ČJF. V kategorii děti soutěžila Barbora v sedle
desetileté klisny Bonanza 4, kdy
v průběhu seriálu Dressage Challenge sbíraly cenné body. Finálové
kolo vyhrály, a tím získaly nejvíce
bodů a i vítězství celého seriálu.
Zasloužily se tak o zlatou tečku
jezdecké sezony 2014.
Současně se Barbora Vlachová letos s koněm Bonanza 4
zúčastnila obdobné soutěže, ale
v parkurovém skákání – Západočeské Jump Tour 2014 kategorie děti, kde se celkově umístila
na krásném druhém místě.
Barbora se jezdectví věnuje od 7 let. Nejprve jezdila
na poníkovi Alan 3, se kterým
také sklízela Dne 12. 10. 2014
se třináctiletá Barbora zúčastnila finále seriálu Západočeská Dressage Challenge 2014
ve Svržně. Jedná se o společný
projekt České jezdecké federace a pořadatelů drezurních
závodů Západočeské oblasti
ČJF. V kategorii děti soutěžila
Barbora v sedle desetileté klisny Bonanza 4, kdy v průběhu
seriálu Dressage Challenge sbíraly cenné body. Finálové kolo
vyhrály, a tím získaly nejvíce
bodů a i vítězství celého seriálu.
Zasloužily se tak o zlatou tečku
jezdecké sezony 2014.
Současně se Barbora Vlachová letos s koněm Bonanza 4
zúčastnila obdobné soutěže, ale
v parkurovém skákání – Západočeské Jump Tour 2014 kategorie děti, kde se celkově umístila
na krásném druhém místě.
Barbora se jezdectví věnuje od 7 let. Nejprve jezdila
na poníkovi Alan 3, se kterým
také sklízela úspěchy, a od podzimu loňského roku přešla
na klisnu Bonanza 4. Velké díky
patří právě jejím majitelům Ivaně a Jaroslavu Kratochvílovým
z Jiřičné.
Držíme palce do sezony
2015!
-YV-
SHERBORNE – INICIÁTOR
VZNIKU DOUZELAGE
Po prvé Sušicí pěšky pro druhé
kobratrské církve evangelické, Sociálními službami
města Sušice a organizací Fokus Písek představila
netradiční formou širokou
nabídku služeb.
Od 14 hodin u stanu pod
lípou na sušickém náměstí zval veřejnost k návštěvě jednotlivých stanovišť
moderátor Radek Nakládal. Akce s názvem Sušicí pěšky pro druhé se také Akce odstartovala na náměstí a promluvil i starosta Petr Mottl.
zúčastnili zástupci města.
Starosta Sušice Petr Mottl
ocenil dobrou spolupráci
a popřál pracovníkům charity, aby jim nové prostory dobře sloužily. Přímo
Poradna na nové adrese: Havlíčkova 110 v místě si pak každý mohl
Zajímavou akcí se prezentova- vyzkoušet, jak náročné je pohybola ve středu 8. října Oblastní cha- vat se na invalidním vozíku. Podle
rita Sušice při příležitosti otevře- obdržené mapky se dále mohl vyní nové sociální poradny Racek dat na druhé stanoviště, které bylo
a zázemí pro sociální pracovnice připraveno ve vestibulu radnice.
této organizace v ulici Havlíčkova Zde byly umístěny přehledné in110. V rámci Týdne sociální po- formační panely s nabídkou pomoci
moci ve spolupráci s Diakonií Čes- a pracovnice Diakonie a Fokusu zá- Výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle v Galerii Branka
Sherborne je vedle francouzského Granville město, kde se
zrodila myšlenka vytvořit spolek měst EU – Douzelage. Dodnes jsou tu velmi aktivní lidé,
kteří spolek zakládali a kteří neúnavně vymýšlejí a reralizují další a další projekty. Je
to jediné město, kde Douzelage
není spojena s městským úřadem – fi nance získávají od spon-
ším zajímavostem města. Sherborne je poklidné město, kam se
rádi vracejí lidé, aby tu strávili
poklidné stáří. Proto je tu bydlení dosti drahé.
Město má bohatý kulturní život. Každoročně se v opatství
koná hudební festival, pravidelné jsou koncerty a výstavy. Je tu
několik pěveckých sborů, jazzová skupina a známý soubor lido-
zorů i různými aktivitami. Leží
v hrabství Dorset na jihu Anglie, jen 40 km od pobřeží, v malém údolí obklopeném lesy. Má
12 000 obyvatel.
Sherborne má historii starou
1300 let. Opatství tu bylo založeno již r. 1075. Město má dokonce dva hrady z 12. a 16. století.
Dřevěný vykládaný strop katedrály je jedním z pokladů Anglie.
Mnoho domů na hlavní ulici pochází z 15.století, domy postavené v 17.–19. století lemují uličky
města dodnes, což činí z Sherbornu jakési muzeum v přírodě.
Lidé každého věku tu najdou svůj
klub včetně golfového klubu, je
tu zajímavé museum a Sherbornský dům z 18. století s cennými
nástěnnými malbami. Vodovod
z 15. století, bývalý hospic Julian a chudobinec sv. Jana Babtisty
a sv. Jana Evangelisty patří k dal-
vé hudby a tanců Morris Wessex
Men, který měli před lety možnosti vidět i Sušičtí, když zavítal
na Dny Sušice.
Po Kötztingu a Uetendorfu je
Sherborne třetím městem, se kterým jsme již v 90. letech navázali
partnerské vztahy. Od té doby se
uskutečnila dlouhá řada vzájemných akcí. Naši zástupci se zúčastnili konference, konference
mládeže i zmíněného festivalu,
několikrát navštívili Sherborne Přijímací kancelář v nových prostorech charity
naše děti a hudebníci, naposledy letos o prázdninách. Sušice
se Angličanům tak zalíbila, že
se sem rádi vracejí i soukromě.
A pro ty, kteří by chtěli procvičit svou angličtinu – ve srovnání
s jinými částmi Británie tu budete místní angličtině i rozumět!
Mgr. Věra Svobodová
KADEŘNICE A MODELKY V TANEČNÍCH
Také letos připravily učnice
1.–3. ročníku učebního oboru
kadeřnice Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště
v Sušici přehlídku společenských
účesů, která každoročně potěší
a inspiruje účastníky tanečního
kurzu a jejich hosty k nadcházející
společenské sezoně.
Do krásných večerních toalet
Svatební agentury NIKI oblékla
Sušické noviny 19/2014
24. října 2014
Zajímavosti
strana 12
Náměstí vonělo pochoutkami
jemcům vysvětlovaly nabízené programy (ARCHA pro rodiny s dětmi, ADITE pro náhradní rodiny,
raná péče atp.).
Dalším stanovištěm trasy akce
se stala galerie Branka, kde byla
otevřena vzpomínková fotografická výstava na průkopnici a propagátorku pomoci potřebným Olgu
Havlovou. Chronologicky je zde
připomenuta činnost Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové (výstava trvá do konce října).
Posledním stanovištěm a cílem
cesty byla právě nově otevřená Sociální poradna Racek, kde hned
u vchodu vítalo příchozí folkové sdružení pěknými písničkami.
Uvnitř na zatravněném dvoře objektu proběhlo slavnostní otevření
poradny. Přítomné včetně starostky
Kašperských Hor Bohuslavy Bernardové a místostarostky Sušice
Věry Marešové přivítala ředitelka oblastní charity Marie Hrečínová-Prodanová a všechny seznámila
s výhodami nově otevřené poradny:
Stanoviště pečovatelek a poradna
na Letišti se sestěhovaly do jedné
budovy. Charita tak bude většinu
pomoci nabízet z jednoho místa.
Pokud bude potřeba, může sociální
pracovnice probrat s příchozím jeho
situaci v klidu samostatné poradenské místnosti s dětským koutkem.
Pracoviště je dále vybaveno skladem kompenzačních pomůcek, které se už nemusejí dovážet z Volšov
a budou ihned k dispozici.
Dále došlo na společný zpěv
a po několika lidových písních vystoupil P. Václav Hes a novým prostorám požehnal. Pracovníci charity
pak zájemce provedli po jednotlivých místnostech. Nakonec proběhlo slosování všech rozdaných
mapek, které obdržel každý z osmdesáti návštěvníků. Během akce
probíhala též dobrovolná sbírka Košík pro souseda, která řeší lidem
aktuální stav nouze. Veřejnost přispěla na nákup 5 košíků základní
potravin v hodnotě 150 Kč.
text a foto Eduard Lískovec
dívky paní Helenka Kindelmannová.
Ráda bych poděkovala všem
šikovným manekýnkám a chlapcům, kteří je doprovázeli, učitelkám paní Pavle Skýpalové, Jiřině
Paučíkové a Marii Skalové, ale
rovněž manželům Kindelmannovým za velice hezký večer.
Hana Krousová
Sušické kulturní centrum
foto Vladimír Kindelmann
Sulc, ovar, zabijačkový guláš,
prdelačka, jelita, jitrnice, tlačenka,
škvarky a dokonce i zabijačková
bábovka. To je celý labužnický vějíř pochutin, které v sobotu
18. října na sušických farmářských
trzích přihlásili kuchařští experti
do soutěže O nejlepší zabijačkovou
pochoutku. Degustační komplet
orámovalo znamenité pivo Sušičák
z místního pivovárku U Švelchů
a dokonalou atmosféru dotvářela
svými tóny tradiční dechová kapela Solovačka. O spád a orientaci
v programu se starali moderátoři
Jarda Hlaváč a Radek Nakládal,
kteří do poroty vylosovali zástupce
z řad veřejnosti. Tomáš Zelený servíroval pochoutky a dvorní řezník
Farmy Zelený Jan Babůrek zatím
zručnou rukou předváděl bourání
masa, výrobu jitrnic a vše doprovodil zasvěceným komentářem.
Návštěvníci samozřejmě také celé
dopoledne nakupovali u stánků hoj-
ně zásobených domácími produkty
a výpěstky. A jak členové poroty
ohodnotili v úvodu představené
laskominy? Opravdu jim chutnalo,
vždyť dokonce třikrát udělili plný
počet bodů a to: Restauraci Fuferna
za jitrnice, jelítka a tlačenku, Františku Schwarzovi za sulc a Libuši
Zelené za Rozvařilův ovar. 2. místo
získala Věra Marešová za zabijačkový guláš a 3. byla Farma Zelený
se zabijačkovou polévkou (tzv.
prdelačkou). S farmářskými trhy se
opět Sušice přihlásí na jaře příštího
roku.
text a foto ED
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 30. října 2014 ve 12.00 hod.
Download

Komunální volby potvrdily stávající směr - sušické noviny