Aktuálně
z radnice
Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Sušici
proběhlo v pátek 8. listopadu setkání zástupců plzeňské krajské pobočky v čele
s ředitelem Ing. Zdeňkem
Novotným, úředníků zdejšího pracoviště a zaměstnanců Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského
úřadu Sušice a starosty města. Na jednání se probíralo
poskytování příspěvků a dávek. „Dohodli jsme se na zkvalitnění spolupráce mezi městem
a úřadem práce tak, aby přidělování dávek bylo maximálně cílené na občany, kteří příspěvek skutečně potřebují,“
sděluje výsledek jednání starosta Bc. Petr Mottl.
Ve středu 4. prosince proběhne mimořádné jednání
rady města rozšířené o zastupitele, kde se bude v první části projednávat rozpočet
jednotlivých kapitol. Pokud
půjde vše podle plánu, mohl
by být celkový rozpočet na
rok 2014 schválen na posledním letošním jednání zastupitelstva 18. prosince.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila
v rámci plánovacího období
2007 – 2013 poslední výzvu
na podporu cestovního ruchu
z ROP NUTS Jihozápad. Na
radnici se proto uskuteční pracovní schůzka ohledně možnosti přípravy projektu, který by byl financován z těchto
prostředků EU tak, aby případně mohl být schválen zastupitelstvem do konce roku.
Starosta Sušice Bc. Petr Mottl zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se uskuteční
v neděli 1. prosince v 16 hodin na sušickém náměstí.
22. listopadu 2013
Cena 7,00 Kč
24. ročník
V listopadové Sušici se svoboda šířila od lípy
Nedlouho po 28. říjnu je tu
17. listopad. Blízkost těchto pro
Českou republiku nejvýznamnějších dnů není náhodná. Vznik samostatné Československé republiky
v roce 1918 jsme si připomněli v minulém čísle. O dvacet jedna let poz-
nil v demonstraci proti okupantům.
Fašisté reagovali zatýkáním, popravami a 17. listopadu zavřením českých vysokých škol. Proto byl ještě
za války vyhlášen tento den Mezinárodním dnem studenstva. O padesát let později vyšli čeští studen-
Vyvrcholením demonstrací v roce 1989 bylo slavnostní znovuodhalení
desky na paměť osvobození Sušice americkou armádou.
(z archivu Muzea Šumavy, foto: Michal Fišer)
ději bylo Československo obsazeno
nacistickým Německem, ale v Praze se přes vyslovený zákaz občané
oslav vzniku republiky zúčastnili.
Jeden z nich, student Jan Opletal,
byl postřelen a zanedlouho zemřel.
15. listopadu se jeho pohřeb promě-
ti opět do ulic vyjádřit svůj názor
a oslavit svůj den. Bylo to v době,
kdy se hroutil tehdejší politický
systém. Jeho představitelé vůči
shromážděným naposledy uplatnily svoje brutální donucovací praktiky, ale většina obyvatel této země
se postavila za studenty a demonstracemi, stávkou i vyjednáváním,
v čele s Václavem Havlem a právě
ustanoveným Občanským Fórem
ukončila stávající diktaturu.
Přestože se na tyto události pamatuje většina z nás, konkrétních
záznamů o zdejším dění není mnoho. Situaci v Sušici určitě ovlivnil
silný projev tehdejší moci při oslavách 28. října. O tom jak to v Sušici
vypadalo vypovídá kronika města
sestavovaná Václavem Chovítem:
Příkladem strachu z oslavy 28. října byla tvrdá a nekompromisní
opatření Veřejné bezpečnosti, Lidových milicí a StB, kdy do Sušice dorazily autobusy cizích příslušníků
SNB v helmách. Byla doslova zadrátovaná cesta přes lávku, tedy cesta a přístup k soše T. G. Masaryka,
která zde stojí od konce dubna 1969.
Byly uzavřeny i další ulice, StB obsadila základní školu, nemocnici
a okolní přístupové ulice. Lidé se
nemohli dostat ani domů, veřejnost
byla hluboce roztrpčena.
Samotný pátek 17. listopadu byla
na sušickém náměstí situace klidná,
protestní demonstrace u lípy svobody začaly až o pár dní později.
Hned v úterý se do Prahy rozjeli
pozdější zakladatelé Občanského
Fóra a ve středu už roznášeli obdržené letáky a zprávy do škol, podniků a institucí. U lípy se také poprvé sešli lidé, aby si vyslechli očité
svědky brutálního zákroku proti
studentům na Národní Třídě. Situaci popisoval pan Karel Rendl
z Volšov: Z naší malé vesničky
jsem do Sušice přijel na kole, těsně
před setměním. Náměstí bylo plné,
hlavně před radnicí a pod lípou.
Na to, že byl listopad, si pamatuji, že bylo celkem slušné počasí.
A všichni společně měli velikou radost z té převratné politické události, na kterou čekali čtyři desítky let.
Jak jsem se tak všelijak tlačil mezi
tou mládeží, byl jsem několikrát objat, obdržel dvě tři přátelská políbení... to bylo něco na co nelze nikdy
zapomenout. Krásná děva blondýnkase mi představila jménem Jana
Paulů, připnula mi dvě stužky v národních barvách na klopu a řekla,
že je to na památku na významný
den v Sušici. Ve středu večer měl
ve Smetanově sále zpívat Pavel Dobeš. Ačkoliv byl před koncertem ze
strany Národního výboru vyzýván,
aby se držel ohlášených písní, přišel
bez kytary a diskutoval s posluchači o aktuální situaci. Od té doby se
občané setkávali u lípy každý den
a v bývalém klubu důchodců na náměstí se začalo utvářet místní Občanské Fórum. Mezi jeho zakladatele patřili určitě tehdejší redaktor
Zpravodaje města Sušice (později Sušických novin) Kamil Švelch,
JUDr. Jiří Bauer, Ing. Marek Broža
a Miroslav Říha, kterým pomáhali
tehdy v boji za svobodu zkušenější
Petr Hrach a Jiří Marek. Od soboty
bylo už u lípy k dispozici ozvučení a za mikrofonem se prostřídalo
mnoho různých řečníků. Tato setkání vyvrcholila generální stávkou
27. listopadu, kdy na shromáždění
dorazili i dělníci ze Sola a PAPu.
Další důležitou akcí bylo setkání
v PDA, kterého se kromě místních zástupců Národního výboru
a armády zůčastnili členové OF
a s projevem vystoupil kněz Václav Malý.
Netrvalo dlouho a z náměstí byly
odstraněny symboly totality – socha
Klementa Gottwalda a rudé hvězdy.
Naopak symbol svobody a pravdy
deska na paměť osvobození Sušice americkou armádou byla znovu umístěná na muzeu a její slavnostní odhalení, ke kterému došlo
22. prosince bylo vyvrcholením
protestních akcí ve městě. Nedlouho po té došlo konečně k oficiálnímu pravdivému pojmenování sochy u Památníku padlých, která
se celých dvacet let musela tvářit
jako Klostermann, ač představuje
T. G. Masaryka.
(Čerpáno ze vzpomínek účastníků
a částečně z dodatečných zpráv
v Sušických novinách, jelikož ty od
října 89 do září 90 nevycházely.)
Uvnitř čísla
najdete
Domov pro seniory má nové
speciální oddělení – str. 2
Po 75 letech se v Hartmanicích konala židovská bohoslužba – str. 2
Na radnici proběhlo setkání
představitelů nemocnice
a starostů spádové oblasti
– str. 3
David Koller si podmanil
sokolovnu a Laco Déczi
Kloub – str. 4
DA RU J T E P O U K A Z
NA KULTURU – str. 7
V kinokavárně byla představena nová kniha sestavená ze spisů a receptů pátera
Ferdy – str. 7
Trilobiti nejsou tak úplně
trilobiti – str. 8
Pro sušické divizní fotbalisty
skončil podzim v sestupových
vodách – str. 8
Hokejisté doma ještě neprohráli a rozdrtili i vedoucí
tým okresního přeboru
– str. 8
Na počest Sametové revoluce se
občané u lípy scházejí každým rokem. I letos zde bylo početné shromáždění. Akci již tradičně zahájil
společnou písní We shall overcome
– Jednou budem dál za podpory
studentů gymnázia Vladimír Macek. Pak vystoupil ředitel pořádajícího sušického gymnázia Mgr. Ivan
Kratochvíl a připomenul události
roku 1989 i 1939. Dále starosta města Bc. Petr Mottl podtrhl slavnostní
akt symbolickým zapálením svíčky k nové pamětní desce pod lípou
svobody věnované Václavu Havlovi. Dle návrhu Mgr. Bohumily
Skrbkové desku vytvořil Jiří Heberlein, instaloval SULES a věnovalo
město Sušice. Setkání pokračovalo
třemi písněmi otextovanými kdysi
pro Golden Kids Zdeňkem Rytířem, který nedávno zemřel. Kytary se znovu chopil Vláďa Macek,
také Adam Blahouš a na basu Pavel
Smolej. Společně se studenty gymnázia končili stále platnou Dylanovou Každý ví, časy se mění a ředitel SKC Ing. Karel Sedlecký slovy
Václava Havla „Svou budoucnost
teď držíme ve svých rukou“.
Na závěr zazněla státní hymna
a přítomní byli pozváni na 18. prosince v 18 hodin, kdy se u lípy svobody v den výročí úmrtí Václava
Havla uskuteční krátký pietní akt
a od 20 hodin proběhne ve Smetanově sále Koncert pro Václava
Havla. A pak už zbylo jen v tichosti
položit svíčky kolem lípy.
text a ostatní foto Eduard Lískovec
3. díl seriálu Sušicko pohledem Marie Malé – str. 11
Tomáš Klus je nenapravitelný
optimista – str. 12
Tým sušického gymnázia
zvítězil v národním kole
robotické soutěže Firs Lego
League – str. 12
TELEFON
BEZ PAUŠÁLU
p r o éh o
azd
k
21/2013
od
O,60
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
21
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Kaleidoskop
strana 2
Město rozšířilo Domov pro seniory
Výsledkem soustavné péče
o seniory v Sušici je otevření
oddělení se zvláštním režimem (zejména pro osoby s Alzheimerovou
chorobou a demencí) v prvním
patře pravé části (bývalý katastr)
prvorepublikového komplexu budov na nábřeží Jana Seitze. Přízemí
i druhé patro bude v budoucnu také
sloužit seniorům, tento záměr získá
konkrétnější podobu po schválení
rozpočtu města na rok 2014.
Komplex byl dokončen v roce
1932 jako zrcadlově souměrné budovy berního a okresního úřadu.
Později byly objekty upraveny na
nemocnici (dětské a interna) a levá
část se zvětšila přístavbou. V roce
2002 se do levé části přestěhoval
tehdejší Domov důchodců a nyní
5. listopadu 2013 Sociální služby
města Sušice slavnostně otevřely
první patro pravé části.
Slavnostního aktu se zúčastnili
ti, kteří se o realizaci tohoto projektu nejvíce zasloužili. U zrodu projektu stály především radní MUDr.
Kateřina Nová, místostarostka Ing.
Věra Marešová a ředitelka SSMS
Mgr. Renata Vácová. Zde bylo
zásadní získání dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve
výši 6,4 mil. Kč. Za téměř polovinu
peněz se zrekonstruovaly pokoje
ve funkční levé části a zbývajících cca
3,5 mil. Kč bylo doplněno městem
o 3,3 mil. Kč a použito na přestavbu
tohoto oddělení. Dále město pro­
vedlo výměnu všech oken v ob-
jektu za dalších 1,2 mil. Kč. Projekt zpracovala firma Šumavaplan
a realizace se ujala firma ALDAST
s.r.o. Strakonice. „Stavba znamenala především výměnu všech sítí,
změnu dispozice – tj. nové příčky
a podlahy, koupelny, nový centrální ohřev vody a evakuační
lůžkový výtah se záložním zdrojem,“ sděluje Ing. Kateřina Ronová
investiční technik města a dodává:
„Výsledkem přestavby je šest
dvoulůžkových a dva jednolůžkové
pokoje, adekvátní sociální zařízení,
speciální koupelna s polohovací
vanou, společenská místnost
a provozní prostory.“ Starosta Mgr.
Petr Mottl poděkoval všem, kteří
se na přestavbě podíleli a popřál
pracovníkům sociálních služeb
a novým obyvatelům, aby jim
prostory dobře sloužily. Ředitelka
Renata Vácová poděkovala
především svým spolupracovníkům,
kteří nové místnosti obětavě
zařizovali, stěhovali i uklízeli. Otevření se dále zúčastnili
zástupci firem ALDAST s.r.o.
a Šumavanplan, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MÚ Sušice, vedoucí Domova pro
seniory Jar mila Dolejšová, zastupitelka města Věra Fornousová
a zastupitelka Plzeňského kraje
Ing. Milena Stárková. Doufejme,
že se brzy podaří uskutečnit
přestavbu ostatních pater a senioři
tak budou využívat ucelený komplex budov.
text a foto ED
Na Modré žáci soutěžili v SUDOKU
Rok se s rokem sešel a na naší
Modré škole se již po čtvrté konala soutěž v řešení SUDOKU. Jako
každý rok se vedení ujala paní
učitelka Smolová. Do soutěžního
klání se přihlásilo třináct žáků ze
šestých až devátých tříd. Všichni
účastnící úspěšně zvládli domácí
kolo soutěže, takže postoupili do kola školního. Soutěžící pak
netrpělivě čekali do 7. listopadu,
kdy se školní kolo konalo. Během
soutěže podporovala paní učitelka
všechny účastníky svým optimismem. V samém závěru soutěžního
odpoledne byly vyhlášeny výsledky. Bez odměny nezůstal nikdo.
První tři nejlepší si odnesli pěknou
čokoládu, na zbývající soutěžící
zbyla sladká odměna v podobě lízátka. Příjemně strávené chvíle jsme
zakončili společnou fotografií, která
nám bude ještě dlouho připomínat
letošní soutěž v SUDOKU.
Tereza Rendlová, 9. A
Vítáme podzim aktivním pohybem,
aneb CESTA KOLEM ROVNÍKU
Tento rok se poprvé náš domov
v měsíci říjnu 2013 zúčastnil projektu pro seniory ROTOPEDTOURS
a PĚŠKOTOURS. Naše organi­
zace Sociální služby Města Sušice
– přesněji naši klienti – jsou jediní
z Plzeňského kraje. Tento projekt
nemá vítěze a nejde o soutěž. Každý
ujde nebo ujede to, co zvládne a kaž­
dý metr je velikým úspěchem!
Zapojilo se 15 sportovců – 2 páni
na rotopedu a další přidávají metry
a km chůzí, každý podle svých sil.
Někdo s hůlkou, jiný s chodítkem,
další si troufne i na delší procházku
naší krásnou podzimní přírodou.
Všichni si sčítají najeté či nacho­
zené metry či kilometry a dokazují tím nám i sobě, že věk ani zdra-
votní stav nerozhoduje. Dělají nám
obrovskou radost!
Rovník má délku 40 075 km,
k 20. říjnu 2013 jsme společně
s dalšími domovy ušlapali a ušli
38 605,78 km. Už jsme dojeli např.
do Londýna, Moskvy, NewYorku,
Tokia, Rio de Janeira, Sydney...
Hlavním partnerem tohoto
projektu je Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové, dalšími
pak Ministerstvo zdravotnictví
a společnosti Zdravá Vysočina
a Tropico, která podpořila naše cestovatele na jejich dlouhé cestě chutnými džusy.
Držte nám palce, cíl máme na
dosah, tak ať se nám „výlet“ podaří!
­jv­
První bohoslužba v Hartmanicích
po sedmdesátipěti letech
Předvánoční zastaveníčko
Nastal předvánoční čas a ve
školní družině vychovatelky
Mirky Pokorné se opět sešli děti,
maminky, babičky, ale i tatínkové, aby si upletli věnce a srdíčka
z ruliček papíru. Když jsme viděli
hotové výrobky, které byly na
ukázku, těšili jsme se, až začneme.
Všichni jsme pozorovali pozorně
pracovní postup, ale ukázalo se, že
začátek pletení není vůbec lehký
jak se zdá. Motali jsme to, ruličky
se kroutily a my nevěděli, s kterou
pracovat dřív. Některé maminky
ztratily trpělivost a skončily
s pletením věnce a zkusily plést srdce. ,,No, to je jiná práce a snazší,“
říkaly.
Pěkně jsme se zapotili, ale jakou jsme měli radost, když už byl
upletený kus věnce a srdce. Začal
se rýsovat tvar výrobku. Výsledek
byl perfektní. Ta radost!
Celé odpolední pletení proběhlo
už v duchu vánočním. Nechybělo
ani pohoštění. Paní vychovatelka
připravila slabůstky, my maminky
jsme ještě něco napekly, nechybělo
kafíčko a dobrý čaj. Samozřejmě
moc času na jídlo nebylo, protože
jsme měli plné ruce ruliček
a nemohli jsme se od práce odtrhnout. Prožili jsme skvělé odpoledne
a hlavně jsme se na chvíli zastavili
po práci.
Rozcházeli jsme se se slovy:
,,A kdy se opět sejdeme na další
akci?“
Ještě nás čeká vánoční posezení
a po vánocích budeme opět pracovat, ale tentokrát s pedigem. Moc
se těšíme!
spokojené maminky s dětmi
V pátek 8. listopadu se v Horské
synagoze v západočeských Hartmanicích poprvé od roku 1938
konala židovská bohoslužba. Mladí
lidé z Prahy sdružení v České unii
židovské mládeže tam přijeli na
víkend oslavit šabat a dozvědět se
více o původním česko­německo­
židovském obyvatelstvu Šumavy.
Šabat se slaví od pátečního
západu slunce, kdy se zapalují šabatové svíce a modlitbou se
přivítá šabatová „nevěsta“, až do
sobotní noci, když vyjdou první tři
hvězdy. V hartmanické synagoze
přivítal skupinu čítající přes dvacet
mladých lidí správce synagogy
Václav Diviš. Šabatu se zúčastnil
významný londýnský chasidský rabín Herschel Gluck, který
započal svou spolupráci s pražskou
židovskou obcí již v 70. letech
minulého století a za svou činnost
pro mezináboženské porozumění
si vysloužil Řád britského impéria od britské královny. V rámci bohoslužby působil jako autorita a zajistil, že šabat byl náležitě
respektován – tento svátek se totiž
vyznačuje mnoha omezeními
a většina českých Židů je spíše
liberální a šabatové předpisy
nedodržuje. Bohoslužbu, v rámci
níž se četla hebrejsky část příběhu
z Tóry o Jakubovi, Ráchel a Lee,
odrecitoval a odzpíval kantor
Daniel Vaněk, člen rady ČUŽM.
Během sobotního odpoledne
přednášel Václav Diviš poutavě
o historii hartmanických Židů.
Následovala zajímavá přednáška
novináře Petra Broda k jazykovým
poměrům mezi českými Židy napříč
dějinami a vše energicky zakončil
místní pamětník Emil Kintzl,
který promítal snímky ze Šumavy
v meziválečné době. Vysvětlil, jak
se tam tehdy žilo a jak se tvář této
oblasti po 2. světové válce radikálně
změnila zejména zásahy komunis­
tického režimu, který ji změnil
ve vojenský újezd. Pan Kintzl zůstal
ještě krátce na zakončení šabatu,
tzv. havdalu. V neděli celá skupina
navštívila společně s univerzitním
učitelem Oriyou Adlerem muzeum,
pojmenované po jeho pradědovi.
Oslava šabatu se v Hartmanicích
konala naposledy před 2. světovou
válkou, i když není známo přesné
datum. Hartmanice se na podzim
roku 1938 staly součástí nacistické
třetí říše. Zdejší Židé uprchli do
vnitrozemí, kde je, pokud se jim
nepodařilo emigrovat, dostihla nacistická perzekuce o něco později.
Synagoga z roku 1883, zachráněná
a opravená občanským sdružením
Památník Hartmanice po roce 2004,
dnes slouží jako památník česko­
německo­židovského soužití a mu­
zeum s expozicí rekonstrukce synagogy, výstavou fotografií zmizelých
šumavských obcí a připomínkou
ženského pochodu smrti, který
tudy prošel na konci druhé světové
války. Konají se zde také koncerty,
přednášky a výukové programy pro
školy.
Petra Nichtburgerová
Den otevřených dveří
na Základní škole T. G. Masaryka v Sušici
Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další zájemci,
dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dveří, který se uskuteční v objektech
ZŠ T. G. Masaryka, a to
v úterý dne 26. listopadu 2013 od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Budete-li mít zájem, rádi Vás po škole provedeme a povíme Vám, co můžeme Vašim dětem nabídnout, jaké jsou naše priority,
na jaké hodnoty klademe důraz. Bývalí žáci zase mohou zavzpomínat společně se svými bývalými učiteli
na léta minulá, která strávili ve škamnách Základní školy T. G. Masaryka Sušice.
Přijďte, rádi Vás u nás uvidíme.
PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11. listopadu 2013
•
Rada města uložila finančnímu odboru prověřit prostřednictvím
finančního makléře stávající pojistné smlouvy města Sušice.
•
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112 a ZŠ T. G.
Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129.
•
Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům ZŠ, MŠ,
ZUŠ a ŠJ dle přílohy. U organizace 220 – ŠJ Nuželická rada města
souhlasila s tím, že finanční částka na výplatu odměn bude použita
z rezervního fondu této příspěvkové organizace.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města návrh na rozdělení rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření,
finanční částky 104.891,­ Kč, dle přílohy.
•
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
ev. č. A­001846­00 uzavřenou mezi městem Sušice a Sušickými lesy
a službami s.r.o. na rok 2013, ve kterém se zvyšuje celková částka na
dokončení akce „Údržba VKP Kalich 2013“ o 25 000,­ Kč vč. DPH
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města vzala na vědomí nabídku Tělovýchovné Jednoty
Sušice na odprodej stavební parcely č. 2769 v k.ú. Sušice nad Otavou
o výměře cca 1595 m 2, včetně sportovní haly s veškerým příslušenstvím na parcele umístěným v ul. Fr. Procházky 119, Sušice II.
•
Rada města schválila předloženou trojstrannou smlouvu mezi
městem Sušice, Telefónicou Czech Republic, a.s. Praha a Bytservisem spol. s r.o. Sušice na pronájem nebytových prostor části střechy
objektu k bydlení v Sirkařské ul. čp. 980, Sušice, na stavební parcele
č. 2007 v k.ú. Sušice nad Otavou pro umístění základnové stanice
veřejné radiofonní sítě, a to na dobu určitou deseti let za nájemné ve
výši 40 000,­ Kč + DPH ročního nájmu a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města doporučila zastupitelstvu města odkoupení pozemkové parcely č. 2096/7 o výměře 1818 m 2, v k.ú. Sušice
nad Otavou od firmy EDEN Development, a.s. se sídlem Vršovická 68b čp. 1527, Praha 10, a to za kupní cenu ve výši 1,­ Kč s tím,
že převod bude osvobozen od DPH.
•
Rada města schválila zapojení města Sušice do projektu Operačního programu životního prostředí v rámci dotačního projektu 4.1
„Zkvalitnění nakládání s odpady“.
•
Rada města bere na vědomí kontrolu evidence stavebního a demoličního odpadu ve sběrném dvoře v Sušici provedenou odborem
majetku a rozvoje města ze dne 19. 9. 2013.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 49, org. 279 – Odpadové hospodářství povýšit o 350 tis. Kč
a org. 98 – Konečný zůstatek minulých let povýšit o 350 tis. Kč.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46, kterým se navýší prostředky v organizaci 213 –
ZŠ TGM v položce 5154 – elektrická energie o 200 tis. Kč a zároveň
se povýší konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.
•
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor
v budově radnice včetně tepelného zdroje v nich umístěném a ukládá odboru majetku a rozvoje města záměr zveřejnit po úřední dobu
na úřední desce.
•
Rada města doporučila ředitelům organizací Nemocnice Sušice o.p.s., ZŠ TGM p.o. a Sušické kulturní centrum p.o., využít možnost minimalizace nákladů na vytápění svých objektů prostřednictvím nákupu tepla.
•
Rada města schválila smlouvu o spolupráci při realizaci E­aukcí
na dodávky energií s firmou A­Tender s.r.o., Horní Počernice a pověřila starostu města podpisem smlouvy. Rada města schválila dodatek
č. 1 k mandátní smlouvě č. A­001555­00 na výkon technického dozoru investora na akci „Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy
zimního stadionu“ a pověřila starostu podpisem dodatku.
•
Rada města schválila výzvu k jednání v rámci akce „Bazén
Sušice – přístavba a stavební úpravy zimního stadionu“, která řeší
stavební objekt SO 02 stavby v jednacím řízení bez uveřejnění č. 2
s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., divize Pozemní stavby, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00, IČ: 46678468, závod Čechy západ,
Domažlická 138a, 318 00, Plzeň, dle znění v příloze a pověřila starostu podpisem této výzvy.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit dodatek č. 1
ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad číslo RRJZP00370L8 a pověřila
starostu jeho podpisem.
•
Rada města schválila Smlouvu o dílo na řešení akustiky sálu
Komunitního centra s firmou Jiří Breburda, sádrokartony, B. Němcové 434, 334 42 Chlumčany, IČO: 15722171, DIČ: CZ6609291513
za cenu 140.436,­ Kč bez DPH (tj. 169.928,­ Kč s 21% DPH) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města revokovala usnesení č. 614 ze dne 21. října 2013:
Rada města schválila zapojení města Sušice do projektu „Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
Kompletní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
Pojďme snížit náklady na bioodpad
Oznamujeme občanům, že rada města na svém jednání 11. 11. 2013
rozhodla o zapojení města Sušice do Operačního programu životního prostředí na pořízení kompostérů pro občany města Sušice.
Cílem tohoto projektu je snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku a zvýšit využitelnost biologického odpadu.
V nejbližších dnech bude občanům města doručen anketní lístek,
který v případě zájmu o domácí kompostér vyplní a doručí nejpozději do 30. 11. 2013 na Městský úřad, odbor majetku a rozvoje města, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice, z důvodu splnění termínu,
ve kterém musí být podána žádost o dotaci.
Aktuality
strana 3
SUŠICKÁ NEMOCNICE JE ZAJÍMÁ Výzva k podání nabídky na pronájem
Na radnici se včera odpoledne diskutovalo o sušické nemocnici. Na
setkání s vedením nemocnice se sešli zástupci obcí na Sušicku (včetně
Sušice), stávající ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. MUDr. Jiří Šedivý
a jeho nástupce Ing. Vladimír Sloup, který bude funkci vykonávat od
1. ledna příštího roku.
Setkání organizované v rámci komunitního plánování MUDr. Kateřinou Novou se setkalo s ohlasem ze strany zástupců okolních obcí.
Kromě Sušice byly na schůzce zastoupeny: Dlouhá Ves, Bukovník, Soběšice, Dražovice, Nezdice, Petrovice, Hlavňovice, Hrádek, Žihobce,
Kašperské Hory a Hartmanice.
Po přivítání starostou Sušice se slova ujal MUDr. Jiří Šedivý, který
přítomné seznámil se současnou situací sušické nemocnice po stránce ekonomické i personální. Uvedl výsledky hospodaření, které jsou
na velmi dobré úrovni navzdory tomu, že Nemocnice Sušice o. p. s.,
na rozdíl od ostatních nemocnic v Plzeňském kraji, hospodaří bez
podpory kraje (k 30. 9. byl hospodářský výsledek víceméně vyrovnaný, s minimální ztrátou). Zmínil projekty, které se za jeho vedení
a s podporou evropských fondů a zakladatele (města Sušice) podařilo
realizovat. K těm větším patří například vybavení zařízením pokojů
(7 mil. Kč; 2008/2009) , nové rentgeny na poliklinice a v nemocnici,
vybavení pro endoskopické pracoviště a další.
městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Karla Čapka, čp. 874, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností:
kuchyň 8.30 m 2, 1. pokoj 16.60 m 2, 2. pokoj 12.10 m 2, 3. pokoj
12.10 m 2, předsíň 5.90 m 2, WC 1.08 m2, koupelna 2.24 m 2, balkon
4.96 m 2, šatna 1.80 m 2, spíž mimo byt 1.10 m 2, komora mimo byt
1.10 m2.
Celková rozloha bytu 67.30 m2.
Datum prohlídky bytu: 26.11. 2013 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 6, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.),
ul. 5. května, čp. 671, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. Do domu je zaveden plyn a v bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých
místností: kuchyň 13.00 m2, 1. pokoj 25.00 m2, 2. pokoj 13.00 m2, 3. pokoj 13.00 m2, předsíň 13.00 m2, WC 1.00 m2, koupelna 3.44 m2, balkon
2.30 m2, spíž 0.70 m2, sklep 5.28 m2.
Celková rozloha bytu 89.72 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 11. 2013 od 9.20 do 9.30 hod.
Byt č. 9, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. V Rybníčkách, čp. 716, Sušice.
Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj
20.46 m2, 2. pokoj 16.30 m2, 3. pokoj 12.12 m2, předsíň 8.41 m2, WC
1.04 m2, koupelna 2.88 m2, balkon 4.37 m2, sklep 2.53 m2.
Celková rozloha bytu 77.41 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 11. 2013 od 9.35 do 9.45 hod.
Ing. Vladimír Sloup
MUDr. Jiří Šedivý
Z provozního hlediska uvedl některé problémy, které zdravotnictví
obecně a zejména menší nemocnice provází a komplikují jim život –
patří k nim především rozdílné úhrady za výkony, kdy krajská nemocnice je za stejný výkon, který provede např. sušická nemocnice, ohodnocena i několikanásobně lépe. Personální otázka v malých periferních
nemocnicích netrápí jen Sušici – i to je obecný problém související nejen s finančními podmínkami, které mohou nemocnice mladým lékařům nabídnout, ale také s dalším vzděláváním lékařů, jejich profesním
růstem a uplatněním v rámci specializovaných pracovišť.
Ing. Vladimír Sloup, který do funkce ředitele sušické nemocnice
nastupuje oficiálně 1. ledna 2014 s tím, že přebírání vedení bude probíhat postupně již v prosinci letošního roku, se přítomným představil
a řekl, že jeho prioritou je udržet, rozšiřovat a dále zkvalitňovat péči
pro pacienty ze Sušice i širokého spádového okolí, vytvářet podmínky
pro nové mladé lékaře a zachovat statut sušické nemocnice jako důležitého zdravotnického zařízení v kraji i vzhledem k široké spádové
oblasti, pro kterou péči zajišťuje. Sušická nemocnice je v mnoha ohledech nezastupitelná, proto by měla být i z úrovně kraje jako taková respektována. Na adresu stávajícího ředitele řekl, že podle jeho názoru
byla a je nemocnice v Sušici vedena velmi dobře.
V následné diskusi došlo i na dotazy ohledně fungování nemocnice i po již (ačkoliv zatím neoficiálně) avizovaném odchodu několika
stávajících renomovaných lékařů do penze, hovořilo se také o provozu
klatovské nemocnice i zajištění zdravotnické záchranné služby.
MUDr. Kateřina Nová nastínila i další problém, který regionální
zdravotnictví sužuje, a tím je nedostatek odborných ambulancí, kdy
pacienti musí za specialistou, který by mohl alespoň několikrát v měsíci ordinovat v místě, dojíždět desítky kilometrů; nezanedbatelný je
i nízký počet ordinací praktických lékařů (například velmi dlouho neobsazený obvod po nedávno zesnulém lékaři v Sušici znesnadnil život stovkám pacientů a v konečném důsledku i ostatním praktickým
lékařům). Tyto problémy souvisí s politikou zdravotních pojišťoven,
které jednoduše nadlimitní pacienty, některé (byť potřebné) úkony
a specializované praxe odmítají hradit, protože „podle tabulek“, které hodnotí dosah péče v mnohem větší spádové oblasti než je Sušicko,
je tato dostačující.
Příští setkání starostů a vedení nemocnice by se mělo konat v příštím roce. Je ale jasné, že osud sušické nemocnice není obcím v regionu
lhostejný a že stejně jako město Sušice stojí o její zachování a poskytovanou péči, bez níž by byl život pro obyvatele Sušicka mnohem složitější.
-asŘeditel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gymnázia
srdečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den
otevřených dveří.
Součástí Dne otevřených dveří budou kromě prohlídky
školy a prezentace jednotlivých předmětů i přijímací zkoušky
„nanečisto“ z Čj a M pro žáky 5. tříd. V měsíci únoru nabízí gymnázium zájemcům z řad žáků 5. tříd přípravné kurzy
na přijímací zkoušky. Nespornou výhodou zkoušek „nanečisto“
a přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včas odhalit případné nedostatky
ve znalostech.
Bližší informace o studiu: www. gymsusice.cz
Mimo Den otevřených dveří mohou zájemci navštívit školu kdykoliv po telefonické domluvě – tel. 376 526 407, 376 523 313
Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
­
musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
­
nesmí být dlužníkem města
­
nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
­
během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
­
uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
bytu vyřazena)
­
musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
­
musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2/měsíc
(minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 11. 2013 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení
požadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky
na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů,
a to i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města,
4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
DAVID KOLLER ROZEZPÍVAL SOKOLOVNU
Ve velkém sále sokolovny se
16. listopadového večera objevila
na pódiu křehká blondýnka v krajkových šatečkách zcela sama jen
s velkou kytarou. V Česku dobře
známá slovenská zpěvačka Katarína Knechtová dříve působící
ve skupině PEHA (hity – Spomal,
Moj Bože, Za ťebou) vystoupila na
turné Davida Kollera jako speciální host. Mladá prešovská rodačka
se získala sušické publikum sympatickým projevem, líbeznou slovenskou melodičností a zvukomalebným jazykem (zápaĺkareň SOLO).
Jak sama zpěvačka dodává: Publikum je v Česku i na Slovensku stejné, ale někdy mi Češi nerozumí –
třeba jsem tu řekla: neprosím si ty
paradajky, nebo víte co je peha?
Naprostý opak ovládl sokolovnu po krátké přestávce. Na diváky nastoupilo šest tvrdých chlapů
se Šrouby do hlavy. Pak už David
Koller se svou skupinou (Tomáš
Marek a syn Adam Koller na bicí
a perkuse, Michal Pelant na kytaru, Michal Nejtek na piano a Marek
Minárik na basovou kytaru) hrál
písně ze svých současných projektů.
Unplugged koncert určitě nebyl bez
elektřiny, hlavním rozdíl oproti plně
elektrickému projevu byl ale ve srozumitelnosti a přijatelnosti decibelů
i pro citlivé uši. Však se také ukázal
perfektní profesionální zvuk těchto
předních českých muzikantů. Celkem až poklidnou atmosféru rázně
ukončila doslova bubenická exploze, když písní Oheň David Koller
odstartoval závěr složený z hitů Lucie. Skladby Troubit na trumpety...,
Amerika a Černí andělé burácely
sálem ve čtyřsethlasém provedení
a i doposud sedící diváci vstávali
k závěrečnému potlesku.
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Kulturní aktuality
strana 4
David Koller hrál v Sušici vůbec
poprvé a tak jsme se sešli ke krátkému rozhovoru:
Koncertoval jste na podporu voleb, jste spokojen s jejich
výsledkem?
Celkem ano, myslím že je dobré, že komunisté byli až třetí a Zemanovci vypadli. Jinak to byl celkem náročný měsíc. Organizovali
jsme to jen s kamarádkou a museli jsme sehnat muzikanty, peníze,
domluvit Staromák, pak ještě natočit videoklip a také jsme jezdili
po republice a ukazovali lidem jak
to dříve vypadalo.
Zítra bude 24. výročí 17. listopadu, tehdy jste se také aktivně
účastnil. Jak se na ty události díváte dnes?
17. listopad to je taková třešnička na dortu, vzhledem k represím,
které tu lidé zažívali 40 let. Dnešní
doba je určitě lepší než ta minulá,
ale bude ještě chvíli trvat než vymřou všichni ti pohrobci totalitního systému, kteří nedokážou opustit
minulou nedemokratickou linii. Pak
vyhrajeme.
Máte nějaký vztah k Šumavě?
Líbí se mi tady, kdysi jsem si
chtěl na Šumavě koupit chajdu,
když jsem ale zjistil, že tu bývá sníh
i do června, tak mě to opustilo.
Kdo, nebo co vás nejvíce muzikantsky ovlivnilo?
Bylo toho určitě víc. Od malička jsem chodil do Lidušky –
tam to byly Bachovy sonáty, pak
Beatles (např. určitě I am the Walrus), když jsem byl větší tak kytarový riffy Smoke on the Water,
Jumpin´Jack Flash atp. a ve dvaceti mě zaujal Prince. Jednou jsem
viděl záznam z Lucerny, když tam
koncertoval Buddy Rich – odhodil
jsem trumpetu a šel hrát na bicí.
Pak mě kluci z Lucie hodili lano
jako zpěvákovi. Vzal jsem to pod
podmínkou, že budu zpívat s někým dalším. Nikdo další ale nechtěl
(oslovil jsem např. Lucii Bílou), řekl
jsem tedy Robertovi a od té doby
zpíval taky.
V říjnu měl premiéru muzikál
s vašimi písničkami: Větší než malé
množství lásky. Jste spokojený
s výsledkem?
Výsledek téhle akce jsme mohli
ovlivňovat, mluvili jsme např. do
výběru herců a měli právo veta.
Myslím, že se to nakonec povedlo, hraje tam např. Karel Roden
a Pavel Liška. Bude na tom ale ještě
spousta práce, musí se doladit ještě
množství detailů.
Příští rok připravujete po dlouhé době velké turné s Lucií, koncerty jsou už nyní vyprodané. Nechystáte také novou desku?
Desku zatím nechystáme.
Devět let jsme spolu nehráli. Teď
to zkoušíme spíše na malých akcích,
abychom pak zvládli i ty velké
koncerty.
Na co se teď ze všech vašich projektů nejvíce těšíte?
Na vánoce mám hrát v divadle
Studio DVA Vánoční příběh Charlese Dickense . Je to taková operetka, dvanáct představení s orchestrem, Ivanou Chýlkovou a Karlem
Rodenem.
Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec
Laco Déczi napěchoval KlOUb! energií
V Sušici koncertoval dlouholetý nepřehlédnutelný element
jazzového světa, až tak dlouholetý,
že by už dnes mohl hrát v poklidu.
Omyl! Pětasedmdesátiletý trumpetista Déczi přitvrdil a nezasvěcené
překvapil kromě moderního účesu
hlavně našlapanou tvrdou hravou
muzikou nabitou neutuchající energií. Obklopen mladými muzikanty
– syn Vajco Déczi (bicí), Michal
Krásný (basová kytara), Jan Aleš
(piano) – představil v Sušici své pojetí jazzu.
První kapelu Jazz Celulla založil už před padesáti lety pár let po
příchodu ze Slovenska do Prahy.
V roce 1985 odešel do New Yorku
a nyní přes dvacet let přijíždí dvakrát ročně do Čech. Turné absolvuje
s novou kapelou Celula New York,
se kterou tady stíhá i 50 koncertů
za dva měsíce např. na Rock for
people či na Pražském hradě.
Kloub v Sušici je v sobotu 9. listopadu večer zcela zaplněn, diváci
i stojí, je vidět hodně místních mladých muzikantů. Déczi přichází se
zpožděním, ale publikum si získává ihned. Přesné a nekompromisní bicí doplňuje šestistrunná basová kytara, která se každou chvíli
sama stává bravurně ovládaným sólovým nástrojem. V překvapivých
improvizacích pianisty se dočkáme
i nefalšovaných Bachových varhan
a hostující Newyorčan Chris De
Pino zahraje na foukací harmoniku snad úplně všechno. Souhru
korunuje jasný tón Lacovy trubky,
který se pak občas spojí s dalšími
nástroji v závěrečném finále, kdy
musí zjihnout i poslední zavilý odpůrce jazzu.
Laco s kapelou sklízí velký
aplaus od vřelého publika a tak
se nabízí otázka: Je nějaký rozdíl mezi obecenstvem v Česku
a v Americe?
Každý koncert je jiný, ale rozdíl
v podstatě není. Nedávno jsme hráli v newyorským klubu na dvacátý
druhý ulici pro dvě stě lidí a bylo to
podobný jako tady, skvělá atmosféra. V Americe se ale většinou všude hraje ten opravdový jazz, kdy se
Houby Václava Burleho
Většina Čechů jsou houbaři.
V létě vyrazí do lesa a vyhledají několik hřibovitých popř.
lišek. Ne tak Václav Burle. Ten
šmejdí v nejodlehlejších koutech
a jeho úlovky jsou jedinečné. Pro
časopis Vesmír sledoval tajemný
šindelovník severský, a protože
do svého archivu nasbíral mnoho
dalších vzácných a zajímavých
druhů, rozhodl se poklad vystavit.
V současné době mu po Česku putují už tři takové výstavy.
Do sušické galerie Branka přivezl fotky roztodivných
kousk ů i parád ních h ř ibů.
Pěvecký sbor Svatobor nezahálí
Po uplynulé sezóně, kdy jsme
mimo jiné například navštívili
švýcarské partnerské město Uetendorf, a následném letním
odpočinku se Svatobor v září opět
vrhl do práce. Hned v prvním
a třetím zářijovém týdnu nás čekalo
celkem 9 vystoupení v Těchonicích,
kde jsme zpěvem doprovodili operu
Prodanka, v podání Ochotnického
spolku Zmrzlík. V říjnu jsme vystoupili na tradiční Hubertské mši
u sv. Václava, na které se s námi
podíleli také Jihočeští trubači. Jak
bylo vidět na plném kostele, tato
krásná podzimní akce stoupá mezi
lidmi ze Sušice a okolí v oblibě.
všichni baví, to se v Čechách moc
nevidí. A Laco ukládá do futrálu
svůj filigránský nástroj.
Déczi nedávno spolupracoval na
vývoji nové trubky s firmou Amati
Kraslice a tak se ještě ptám: To je to
Vaše dítě s Amati?
Kraslická Amati je vynikající
firma. Řekl jsem jim, jak bych si to
představoval a po dvouletém zkoušení různých možností vznikl tento
výborný nástroj. Je to trubka světové úrovně, která má přesně takový
jasný tón, jaký mi vyhovuje.
Ať tedy ještě dlouho tenhle tón
těší Vaše posluchače.
text a foto ED
Nezahálíme však ani v současné
době. V plném proudu jsou přípravy
na Vánoční koncerty, které se na
plno rozjedou už za měsíc. Nejbližší
akcí, na kterou se všichni těšíme, je
ale společné vystoupení s hudebním
tělesem Hradišťan, který je známý
svým širokým žánrovým záběrem
a inspirací zejména v lidové hudbě.
Tato ojedinělá akce se uskuteční
v sušické Sokolovně v úterý
26. 11. 2013. Společně se Svatoborem se na jevišti představí také
Sušický dětský sbor. Následovat
bude sborová příprava na naše
vánoční koncertování, o kterém Vás
budeme včas informovat v dalších
vydáních SN. Připraven je nový
vánoční program a věříme, že
naše posluchače potěšíme. Všechny
novinky, program a fotky najdete na
našem webu www.svatobor.byznysweb.cz a také na Facebooku.
„Co vám ta houba připomíná?“ ptá se autor a dodává: „Jedna dívka
Za PS Svatobor Petra Hoblová mi řekla, že srdíčko.“
Na otázku, které foto by vyzvihl,
bez zaváhání ukázal na krásný hřib a ihned se sám zeptal
(viz. podfoto). Velmi zajímavě
promlouval i o dalších vyfotogafovaných plodnicích (např. toto je
velice chutná houba, donedávna
však nikdo neznal velmi podobnou houbu, která je ovšem jedovatá). Vždyť také jeho přehledu
pravidelně využívá Česká tele­
vize v pořadu Po lopatě. Pan Burle
byl skautem, trempem, vodákem,
šéfredaktorem a dnes se také
věnuje záchraně ohrožených
druhů hub i rostlin. Přijďte
se pokochat rozmanitostí hub,
výstava trvá do konce roku.
A možná Vás budou krásné houby inspirovat jako např. Paní
Pinkasovou k básním. Své názory můžete sdílet a další informace
získat na burle.blog.cz
text a foto ED
Opeňka měnlivá
Opeňka měnlivá
schovaná na pařezu
je voda perlivá
zpívající v jezu.
Opeňka měnlivá
kolik má podob
trochu je stydlivá
něhou ji ozdob.
Renata Pinkasová
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Přehled akcí
6. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Začarovaný Kašpárek
loutkové představení
Sušice
22. listopadu – od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Kocour pana krále-premiéra
loutkové představení
24. listopadu – od 10 hod. – KD Sokolovna
Taneční klub FIALKA a Sušické kulturní centrum
vás zvou do KD Sokolovna v Sušici, kde
v neděli
24. listopadu od 10 hodin
začíná
ž
neční soutě
pohárová ta
r
á
h
o
p
í
n
v
o
t
u
p
O
a postupová soutěž
Velká cena města Sušice
představí se dětské,
juniorské a dospělé taneční páry
GALERIE BRANKA
úterý, středa, pátek
14.15–16.45 hod.
sobota
9–12 hod.
Václav Burle – HOUBY
výstava fotografií i roztodivných hub, které jste
možná nikdy neviděli.
GALERIE SIRKUS
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
sobota, neděle 13–20 hod. na vyžádání klíč v kavárně
Židovské komunity na Sušicku
putovní výstava a představení zachráněných desek
s desaterem z bývalé sušické synagogy
RADNICE SU3ICE – 6. patro
pondělí – pátek
8 – 16 hod
26. listopadu – 19.30 hod. – KD Sokolovna
Hradišťan se Svatoborem a dětským sborem
strana 5
neděle: 9–12 hod., listopad zavřeno
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e­mail: [email protected]
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.
Region
Dlouhá Ves
��������������������������������������������������������������
od 6. 11. 2013 – 31. 1. v Muzeu Lamberská stezka
výstava dobových fotografi í: “Ze žihobeckých
vzpomínek”
Výstava starých fotografií Žihobecka a okolí.
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012,
info­[email protected]
Galerie Netopýr
Plastiky, reliéfy a obrazy Zdeňka Tománka
Kolinec
���������������������������
�����������������������
����������
Váno�níj
armark,
každoro�nírozs
ví
cení
váno�ní
hos
t
rome�ku
a advent
nízpí
vání
30.l
i
s
t
opadu2013
�������������� �!"������
��#������������$����%�&����'
Program:
15,
30hodi
n���������������������%����(%���& %�����)%����*���(%��$���
(%���&� ����������(������&�����������������&#����'''
17 hodi
n�%����������������������%�#$��+���������%�#�����������#
�����#�����������(���%��,�#�����������%��� ���(������$����
-����������������$����%�&������$�(��������%�&��.������$�
Vezm�t
es
vébl
í
zkéap�i
j
�t
esnámios
l
avi
tza�át
ek
Advent
u!
��
23. listopadu 10–17 hod. sál restaurace Na Radnici
Vánoční tvořivý jarmark – pořádá knihovna
Možno zakoupit rukodělné výrobky od různých
prodejců nebo navštívit tvořivé dílny pro děti
i dospělé. Vyrábět se budou adventní a vánoční de­
korace, vánoční ozdoby ze slámy i korálků, tradiční
hračky ze dřeva a textilu, šperky, bižuterie, bude se
malovat na trička (tričko s sebou) atp.
Nalžovské Hory
Podmokly
28. listopadu – od 19 hod. – Muzeum Šumavy Sušice
Slávek KLECANDR zve na ADVENT
7. prosince od 20 hod. – KD Podmokly
UKRADENÝ VJECY
Mikulášská zábava s rockovou tématikou
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA www.hartmanice.cz
2. listopadu – 24. prosince: pouze víkendy 9–17 hod.
od úterý do pátku pouze po předběžné tel.
domluvě, kontakt: Božena Stejskalová 732 631 176,
Mgr. Václav Diviš 731 343 357
více na straně 6
HALA ZŠ LERCHOVA
pondělí – pátek
8–16 hod
„Pavel Tigrid – slovy proti totalitám“ – do 1. 12.
Výstava je koncipována jako putovní interaktivní
pomůcka k výuce soudobých dějin na základních ZÁMEK HRÁDEK – od 1. 12. 2013 do 2. 1. 2014
a středních školách i pro zájemce z řad široké výstava papírových betlémů sběratele Zdeňka
30. listopadu od 20 hod. – Sporthotel Pekárna
laické i odborné veřejnosti.
Peera
Zve na první hudební večer s hudební skupinou Autoři této výstavy – gymnaziální učitelé ostrav­
TEZE p. Václava Krčmáře.
ského Gymnázia Pavla Tigrida a jejich žáci – se
touto formou pokoušejí přispět k popularizaci osob­
nosti a díla demokratického novináře a představitele
československé exilové kultury. Materiály k výstavě
shromáždili z dostupných odborných publikací, ar­
chivu rodiny P. Tigrida a vydaných Tigridových
textů.
Učitelský sbor i žáci ZŠ Lerchova Sušice srdečně
zvou všechny zájemce k návštěvě této výstavy.
29. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Jak Kašpárek roztočil čerty
loutkové představení
Hrádek
Kašperské Hory
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod. Městské kulturní a informační středisko
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod. www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodiMuzeum Šumavy – galerie
nu před promítáním filmu
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Muzeum historických motocyklů
pondělí – neděle
13–20 hod. tel. 376 582 255, denně 9–12 a 12.30–17.30 hod.




 
 


 
 
 

Horažďovice
2. prosince v 19 hod. – Kulturní dům
Tranvesti revue „Techtle mechtle“
Dolores a Alex uvádějí slečnu STACEY.
Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního
střediska, tel. 376 512 237,
3. prosince v 17 hod. – Kulturní dům
Vánoční dekorace
Ukázky, výroba, prodej – Mistr florista Hana
Šebestová­Kindelmannová.
6. prosince ve 20 hod.
Maturitní ples
pořádá 2. NS SŠ Horažďovice, hraje Fatima,
bohatá tombola
KINO OTAVA tel. 376 512 237
22. – 23. listopadu – oba dny ve 20 hod.
Zázrak – SR, ČR – Pravdivý příběh z nápravného
zařízení...drogy, prostituce, útěky z domova, zá­
školáctví... Drama do 15 let nevhodné.
29. – 30. listopadu – oba dny ve 20 hod.
Černá vdova – Francie, Belgie, Libanon, Egypt Fil­
mová adaptace bestselleru. Fenomén teroristických
útoků, palestinsko­izraelské vztahy.
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Aktualizace kontaktů - na www.kulturasusice.cz
23. 11. 2013 od 17 hod. v zámeckém parku
POHÁDKOVÝ LES
Akce pro děti a jejich rodiče. Nezapomeňte lam­
piony s sebou!
Úřad práce, pracoviště Sušice
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provozní doba:
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
v Žihobcích.
Soukromá sbírka PhDr. Jiřiny Hánové. Uvidíte Bel­
témy, vánoční ozdoby, staré pohlednice, původní
elektrické osvětlení stromečků, formičky na perníč­
ky, louskáčky na ořechy, svaté obrázky a dozvíte se
zajímavosti, které o Vánocích možná ještě nevíte.
Výstava pro děti i dospělé!
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e­mail: [email protected]
otevřeno: út–so: 9–12 hod. a 12.45–17 hod.,
Žihobce
Důležitá telefonní čísla
Městský úřad Sušice
28. 11. 2013 od 16 hod. v Muzeu Lamberská stezka e­mail: podatelnamususice.cz
Vernisáž výstavy: „České Vánoce aneb Co o Vánocích ještě nevíte“ v Muzeu Lamberská stezka Sušické lesy a služby s. r. o.
Městská policie
950 128 201
376 540 111
376 520 362
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
Spoje
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
České dráhy Sušice
376 524 703/376
524 541
972 523 584/840 112 113
30. 11. 2013 od 16.30 hod.
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
s muzikou, společným zpíváním koled a malým provoz. doba: út, čt 13–18 hod.,
so 8–12 a 13–15 hod.
občerstvením.
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Dne 7. listopadu uplynulo patnáct let od
tragické smrti našeho milovaného syna
Daniela Vinického
Kdo jste ho znal a měl rád, věnujte tichou
vzpomínku. S láskou vzpomíná rodina.
Loučím se s vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
měl jsem vás všechny, měl jsem vás rád.
Dne 11. listopadu tomu bylo devět let,
co nás opustil otec, dědeček, pradědeček, pan
Josef Nikodém
z Podmokel. Vzpomíná rodina.
Nezemřel, žije v srdci těch,
kteří ho milovali.
Dne 13. listopadu uplynulo deset let od
úmrtí pana
Ing. Jiřího Kubů
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Anna,
syn Jakub, dcera Miriama.
Dne 20. listopadu tomu bylo 17 let, kdy nás
opustil manžel, tatínek, děda a praděda pan
Karel Malý
Všem přátelům a známým za vzpomínku
děkují manželka Marie a děti s rodinami.
Odešlas maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstane nám,
vzpomínka krásná maminko milá,
Ty že jsi pro nás vždycky jen žila.
Dne 22. listopadu uplyne třetí smutný
rok od úmrtí paní
Jany Pfeiferové
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkují
manžel, syn a dcera s rodinami.
Dnem 23. listopadu vzpomínáme
nedožitého 75. výročí narození paní
Jarušky Dobrovolné,
která poslední léta prožila v Sušici a zemřela zde
před deseti lety. Vzpomínku věnuje Jiří Skála.
Život je smutný bez Tebe,
slzy se lesknou v očích,
jen milé vzpomínky na Tebe
zůstávají v našich srdcích.
Dne 29. listopadu by se dožil sedmdesáti let pan
Stanislav Železný
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům chirurgického
oddělení Sušické nemocnice, zejména primáři MUDr. Voldřichovi
za svědomitou a profesionální péči. Po dobu naší nemoci se o nás
vzorně starali. Všechna rozhodnutí pana primáře vedla k velmi rychlému uzdravení, za což jsme oba velice vděční. Všem vám děkujeme
a vaší práce si velice vážíme.
Jiřina Kůrková a syn Václav, Bílenice
REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY JSOU PŘESTĚHOVÁNY.
Sídlíme opět v Sokolovně, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
Touto cestou chci poděkovat jménem celé rodiny všem pracovníkům a inzeráty můžete opět nosit hlavním vstupem do Sokolovny,
Domova důchodců v Sušici za vzornou a obětavou péči o moji
po schodišti na pravé straně do kanceláře v 1. patře.
maminku paní Boženu Tomanovou a další klienty. Jsem si vědoma,
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
že tato práce je nesmírně namáhavá a velmi zodpovědná. Díky takovéUpravené termíny vydání Sušických novin do konce roku 2013
mu přístupu ke klientům se moje maminka dožívá úctyhodného věku
uzávěrka
datum vydání
92 let. Ještě jednou děkuji za vzornou péči všem pracovníkům DD.
č.
22
28.
listopadu
6. prosince
S úctou dcera Jana Čalfová, Praha
č. 23
12. prosince
20. prosince
č. 1
9. ledna
17. ledna
Blahopřání
Dne 14. listopadu oslavili
manželé
Marie a Rudolf
Valdovi
diamantovou svatbu.
K tomuto výročí blahopřejí dcery
s rodinami a přejí mnoho dalších
společných let.
Vítáme nové občánky
Nicolas Millhouse, Kateřina Klímová, Matěj Kolařík, Gabriel Škvára,
Jan Holý, Jiří Kůrka
Kurz taneční a společenské výchovy
6. září ­ 29. listopadu 2013
10. lekce
22. listopadu
závěrečný věneček
29. listopadu
(hraje Compact Sušice)
Začátky v KD Sokolovna vždy v pátek od 19 hodin.
Tip na vánoční dárek, který určitě potěší
Vánoce se blíží a možná si lámete hlavu, jakým dárkem potěšit své
přátele či příbuzné. Překvapte je dárkovým voucherem do nové kavárny Nebespán na náměstí v Kašperských Horách. Stylový interiér
v duchu prvorepublikových kaváren s klasickými thonetkami i pohodlnými křesílky, příjemná atmosféra, ale především zážitek z výborné kávy a neopakovatelných zákusků od cukrářky Jitky nikdo ne-
Slávek KLECANDR zve na ADVENT
Česká křesťanská akademie Sušice ve spolupráci s Muzeem Šumavy
Sušice vás zve ve čtvrtek 28. 11. 2013 v 19.00 hod. na koncert zku­
šeného písničkáře, zpěváka, kytaristy a kapelníka skupiny Oboroh
do nového sálu Muzea Šumavy v Sušici. „Jeho texty umně využívají
krásy a bohatosti českého jazyka, čarovné moci metafor a jsou
až po okraj napěchované hlubokým myšlenkovým nábojem“, píše
v recenzi Petr Korál (Rock & Pop); a Dan Hájek (v Maxi Music): „atmosféra dýchá neuvěřitelným klidem, jenž vás zasáhne,
ač nemusíte být přímo fanoušky jeho stylu.“ Večer nazvaný Slávek
KLECANDR zve na ADVENT doplní ochutnávka čaje a kávy
z produkce FAIR TRADE – spravedlivého obchodu a také nabídka
adventních kalendářů a věnců, které si můžete odnést domů. Přijďte
se na chvíli zastavit a potěšit!
POZVÁNKA
Svolávám členskou schůzi členů Svazu zdravotně postižených
v Sušici, která se konná dne 6. 12. 2013 od 14.00 hod.
v restauraci Zlatá Otava.
Program:
Zahájení, přivítání hostů, seznámení s činností ZO za rok 2013,
hospodaření ZO Sušice, diskuze, závěr.
Po společné večeři bude velká tombola, do které všichni
přispějeme svým dárkem.
Za výbor ZO Svazu zdravotně postižených v Sušici
Předseda Pavel Reitspies
MNOHOSTRANNÁ OSOBNOST
Nikde na celé Šumavě se nemohou pochlubit tak výstavnou radnicí
o třech ozdobných štítech jako v Kašperských Horách. Jejich městečko
se stává vyhledávaným letoviskem a zdejší muzeum, se může pochlubit
ze Sušice a také v ten den vzpomeneme jedenácté výročí, co nás
svými nevšedními sbírkami výtvarného umění, skla, grafiky a obrazů
navždy opustil. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina a také
nejen se šumavskou tematikou. A to především díky svému odbornéza vzpomínku všem děkujeme.
mu pracovníkovi, historikovi, znalci kunsthistorie a publicistovi PhDr.
Vladimíru Horpeniakovi. Protože zanedlouho oslaví významné životní jubileum (pětašedesátiny), dovolím si napsat alespoň pár řádků věnovaných
Kdo vás znal, ten vzpomene,
jeho práci.
kdo vás měl rád ten nezapomene.
Poprvé jsem se v novinách s jeho iniciálami ­vh­ setkal jako student
v osmdesátých letech, kdy Vladimír napsal článek „Odešel profesor“
Dne 30. listopadu uplyne šest smutných
o sušickém rodákovi Vojtěchu Blažkovi, profesorovi historie na gymlet, co nás navždy opustil pan
náziu ve Strakonicích. Za ta léta by jeho články vydaly na pořádně tlustou
knihu. Je přispěvatelem Mladé fronty (cyklus Toulky Šumavou), Vítaného
hosta, kde před čtyřmi lety obdržel prestižní cenu Prix Bohemia, ale
i autorem několika stovek článků uveřejněných v regionálním tisku.
Nicméně základ jeho činnosti spočívá ve vědecké práci pro Muzeum
a dne 13. prosince uplyne dlouhých
Šumavy, v pořádání zajímavých výstav, soustavném mapování regionální
osmnáct let, co navždy odešla paní
historie. Byl před lety iniciátorem vydávání sborníku Muzea Šumavy,
napsal celou řadu knih, z nichž by zde alespoň uvedl publikace Kašperské
Hory a okolí, Kašperk, Vánoční zvyky na Šumavě nebo zajímavou knihu
o P. Františku Novákovi, knězi v Kašperských Horách. Uspořádal desítky
z Kolince. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
výstav zaměřených na výtvarné umění,lidovou kulturu, sklo a osobDcera Alena a syn Dan s rodinami.
nosti související se Šumavou (K. Klostermann, J. Váchal, A. Moravec,
E. Bouška). Je těžké v článku popsat mnohostrannou činnost dr. Horpeniaka. O to se možná časem pokusí nějaký student či studentka. Pro
mne samého by byl život v městečku bez jeho drobné práce daleko chudší
o četné koncerty, výstavy, poutě či besedy, jejichž byl a je skutečnou
Věra Neradová r. 1920, Zdeněk Charvát r. 1965, Vlastimil Půrok r. 1948, duší.
Ladislav Duda r. 1925, Stanislav Rajtmajer r. 1932, Jarmila Janoušková
Přeji mu k životnímu jubileu pevné zdraví, celou řadu zajímavých
r. 1930, Marie Schánilcová r. 1927, Marie Hlavíková r. 1928, Ferdinand tvůrčích nápadů i nevšedních duchovních zážitků.
Bartoš r.1941, Vlasta Sedláková r. 1930, Dagmar Hlavičková r. 1926
IVAN NIKL
odmítne. Kdo nemá rád sladké, určitě si vybere z nabídky menu. Vše
vyrábíme u nás, vlastní rukou a z prvotřídních surovin.
Dárkový voucher Vám zabalíme do krásné obálky se stuhou, stačí
jen schovat pod vánoční stromek. A ke každému voucheru v hodnotě od 200 Kč navíc přidáme BONUS zdarma – kávový nápoj nebo
některou z našich domácích limonád. Pro hosty a především děti
je k dispozici velká dětská herna, a od jara do podzimu i krásná zahrada se spoustou atrakcí, velkou terasou a lehátky.
Dárkový voucher můžete snadno objednat – stačí zavolat na náš
telefon 603 253 242, napsat na e-mail: [email protected] nebo přímo na webu www.nebespan.cz, kde najdete také všechny informace o kavárně. Voucher doručíme až do Vaší schránky.
Krásné a klidné vánoční svátky Vám přeje a na setkání se těší
celý tým Café Nebespán!
Knihovna
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 6. ÚKOL
Zdravím vás děti z knihovny. Naše soutěž se blíží pomalu do finále.
Dnes mám pro vás předposlední, šestý úkol.
A protože se blíží i Velký Vánoční Večírek, oznamuji předběžně, že se
bude konat ve čtvrtek 12. prosince od 15.30 hod. v dětském oddělení.
Pokud by došlo k nějaké změně, včas bych vás informoval.
A teď už pojďme na šestý úkol.
V dětském oddělení jsem vám schoval 10 slov. Poznáte je tak, že jsou
napsaná na tvrdých kartičkách – zeleně, červeně, modře, černě. Budete
je mít očíslované od jedničky do desítky.
Vaším úkolem je napsat krátkou básničku a slova v ní použít.
A otázky? Ty najdete nezvykle u paní knihovnice společně s obrázkem.
Moc se těším na vaše básně.
Váš Kidd
HAVAJSKÉ OSTROVY
Jan Zelený
Emilie Zelená
Opustili nás...
Ty máš ale „havaj“. Populární věta, kterou asi každý z nás už někdy
slyšel. Jestli je pravdou, že na Hawaii je havaj, nám vyprávěl spisovatel, cestovatel a fotograf Petr Nazarov. Knihovnu navštívil v pondělí
Nazarova;
z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji
11.Přednáška
listopaduPetra
a kdo
přišel –zážitky
nelitoval.
Z poutavého vyprávění, které bylo doprovázené fotografiemi a videi jsme se dozvěděli, jak se na Havajských ostrovech žije a mnoho
dalšího. Petr Nazarov strávil v této oblasti celých 12 měsíců. Procestoval ji křížem krážem a při přednášce nešetřil zajímavostmi, příhodami
a zážitky. Pestrost přírody, kultura obyvatel, tanec Hula hula, zvyky, tradice, východy a západy slunce – to vše si můžete prohlédnout v knihách
Petra Nazarova, které najdete i u nás v knihovně.
­mk­
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Kultura
strana 7
DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ? KULTURA!
16. 11. — 1. 12.
20.00
Crazy Joe
sobota
Období svátků se kvapem blíží a vy stále netušíte, jak udělat radost
svým prarodičům nebo vnoučatům? Vybrat dárek tak, aby skutečně
potěšil a zároveň přinesl i nějakou trvalejší hodnotu, se stává v této hek­
tické době čím dál obtížnější. Sušické kulturní centrum SIRKUS si pro
takové případy, které v průběhu roku často řešíme, připravilo dárkové
poukazy, které potěší skutečně každého.
Díky dárkovým poukazům můžete svým menším i větším vnoučatům
darovat kupříkladu divácký zážitek z moderního prostředí sušického
kina. Dámy by jistě ocenily příjemný večer strávený na divadelním nebo
koncertním představení či na zábavné talkshow se zajímavými hosty.
I náročné a vybíravé diváky může potěšit nabídka SKC SIRKUS, která
je široká a zaměřená na všechny věkové kategorie.
V kanceláři SKC si budete moci vybrat mezi jednorázovými pou­
kazy s hodnotou 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč – ty budou platné
po celý následující kalendářní rok 2014. Poukazy o různých hodnotách
budou kombinovatelné, ovšem platné budou pouze na kulturní akce
pořádané (nebo spolupořádané) Sušickým kulturním centrem SIRKUS.
Dárkové poukazy jsou nevratné a neslouží k výměně za hotovost.
Poukázky se čerpají v plné výši, celkovou částku za vstupenky lze doplatit
v hotovosti.
Držitelé dárkových poukazů si budou moci vybrat z kulturních
a společenských akcí, které chystáme na rok 2014. Namátkou to bude
koncert za doprovodu flamenca Španělský večer s Carmen (14. 1.),
14. reprezentační ples města Sušice ve stylu Chicaga 30. let (25. 1.),
Banánové rybičky Haliny Pawlovské (5. 2.), travesti show (25. 2.), di­
vadelní představení Včera, dnes a zítra (10. 3.), talkshow s režisérem
Zdeňkem Troškou (31. 3.) a mnoho dalšího. Více o akcích najdete na
www.kulturasusice.cz
­SSH­
Páter František Ferda nám...
16
neděle
17
USA/GBR, 100 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Ptačí úlet 3D
USA, 85 min., 130 Kč, dab.
NOR, 80 min., 100 Kč, dab.
ČR, 93 min., 80 Kč
19.30
Hartmanické ochotnické
divadlo TYL
Monsieur Amédée
18
100 Kč
úterý
19
středa
20
Promítání pro
nejmenší
10.00
19.00
Za kamarády z televize VII Škrtněte si prosím VII.
ČR, 45 min., 40 Kč
14.00
Filmaři ve zbrani –
Vladimír Sís
GBR/IRL, 134 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
20.00
Balet – Labutí Jezero 3D
pátek
22
23
neděle
24
ČR, 98 min., 80 Kč
20.00
Perverzní průvodce ideologií
21
sobota
20.00
Líbánky
ČR, 105 min., zdarma
čtvrtek
RUS, 215 min., předprodej
200/250 Kč
17.00
Husiti
20.00
Thor: Temný svět 3D
ČR, 85 min., 100 Kč
USA, 135/155 Kč, dab.
14.00
Justin: Jak se stát
rytířem 3D
17.00
Zataženo, občas trakaře 2
ESP, 96 min., 120/140 Kč,
dab.
USA, 96 min., 80 Kč, dab.
20.00
Apokalypsa v Hollywoodu
USA, 107 min., 100 Kč, titulky
20.00
Lásky čas
pondělí
...nám dnes žijícím dává rady prostřednictvím knihy, do které vložil
nakladatel Jindřich Pachta moudrosti uschované a recepty zazname­
nané Jaroslavem Prunerem za podpory P. Mgr. Milana Píši. Všichni
tři také představili v úterní podvečer 12. listopadu zaplněné kinoka­
várně tuto novou knihu. Je složena ze dvou rozdílných částí: První
obsahuje páterovy zápisky z vězení o filozofii a druhá předkládá rady
a recepty, tak jak je zaznamenali manželé Prunerovi. Dále jsou zde
osobní vzpomínky na jasnovidného léčitele, obrazová část a připrave­
ný, ale neuskutečněný projev pátera Ferdy k lékařům. Na přátelském
setkání výše uvedení autoři připomněli skutky a odkaz pátera Ferdy
a Jindřich Pachta poděkoval všem, kteří se na vydání knihy podí­
leli. Snad všichni zúčastnění si knihu koupili a na závěr si ji mohli
od přítomných autorů nechat podepsat.
text a foto ED
25
GBR, 123 min., 110 Kč, titulky
20.00
Hunger Games: Vražedná
pomsta
úterý
26
USA, 146 min, 110 Kč, titulky
20.00
Thor: Temný svět
středa
27
USA, 112 min., 120 Kč,
titulky
20.00
Nepravděpodobná romance
čtvrtek
28
pátek
29
sobota
30
neděle
1
ČR, 100 min., 110/90 Kč pro
členy FK
17.00
20.00
Hunger Games: Vražed- Thor: Temný svět 3D
ná pomsta
USA, 112 min., 135/155 Kč,
USA, 146 min., 110 Kč, titulky dab.
17.00
U konce světa
USA, 109 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Cesta za Vánoční
hvězdou
NOR, 80 min., 100 Kč, dab.
20.00
Mafiánovi
USA, 111 min., 100 Kč, titulky
17.00
Ptačí úlet
USA, 100 Kč, dab.
20.00
Mafiánovi
USA, 111 min., 100 Kč, titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
ÔĀLQNXMt
EKATERINA KONDAUROVA
22. 11. 2013
KINO SUŠICE
20.00
ACGIBBON
Uvedeno ve spolupráci Mariinského divadla a Cameron Pace Group. Distribuce Omniverse Vision.
WWW.MARIINSKY.RU
WWW.BALETVKINE.NET
WWW.KINOSUSICE.CZ
Do 15 let nepřístupné
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 12 let nevhodné
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
Crazy Joe – r. Steven Knight
Thriller se točí kolem bývalého válečného veterána (Jason Statham), který se
pokouší začlenit do smetánky londýnské vyšší společnosti a zapomenout
tak na svou minulost. Vše ale začíná nabírat jiný směr, když zjistí, že byla
zavražděna jeho přítelkyně. Musí si tedy oprášit své znalosti z války a pouští
se do boje s gangstery.
17.00
Cesta za Vánoční hvězdou Ptačí úlet – r. Jimmy Hayward
20.00
Jako nikdy
pondělí
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina (otevřena
hodinu před začátkem představení)
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní
plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého
konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého
století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
Cesta za Vánoční hvězdou – r. Nils Gaup
Zakleté království, které může zachránit jen dvanáctiletá Sonja tím, že najde
Vánoční hvězdu. Sonju však drží v zajetí lupiči. Výpravná pohádka, odehrávající se v překrásné norské přírodě.
Jako nikdy – r. ZdenĚk Tyc
Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“ znamená zároveň konec života. Vladimír
Holas, malíř, sochař a pedagog okresního významu, umírá. Chce se skácet
ve stoje, tak jak žil. Trojice postav, Holas a dvě ženy jeho života, vede marný
boj se smrtí, bojují sami se sebou a současně mezi sebou – což přináší
každému z nich určité očištění.
Monsieur Amédée – r. Josef Lád
Až do jednoho večera žije profesor na penzi Amédée poklidným a nudným
životem na předměstí Paříže. Pak se však objeví pasáci, prostitutky a gangsteři...dokonce i mrtvoly. Amédéeúv tichý dům se definitivně promění v blázinec. Divadelní představení Hartmanického ochotnického divadla TYL.
Za kamrády z televize VII
Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež, Jak Křemílek a Vochomůrka
honili basu, Říkání o Víle Amálce, O Makové panence a medvídku Matějovi,
Jak Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Divoké sny maxipsa Fíka, O klukovi
z plakátu.
Škrtněte si prosím VII.
Zábavná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů.
Filmaři ve zbrani – Vladimír Sís – r. Vladimír Sís
Vladimír Sís strávil v ČAF (Československý armádní film) větší část 50. let,
během nichž natočil několik osvětových a propagačních filmů, ale také
cestopisů, např. Modrý den (1953), Pevný břeh (1953) nebo Cesta vede do
Tibetu (1956).
Líbánky – r. Jan HŐebejk
Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich –
Tereza (Aňa Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy.
Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Na svatbě se však objeví
nezvaný host – Jan Benda. Toho chlápka je třeba dostat co nejrychleji pryč.
Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena!
Perverzní průvodce ideologií – r. Sophie Fiennes
Ideologie a její formování společnosti tvoří základ filozofické práce Slavoje
Žižeka, vycházejícího z Freudovy psychoanalýzy, která mu pomáhá nahlížet
na svět a porozumět mu netradičním způsobem. A zdá se, že právě rok 2012
byl ten nejlepší čas na uveřejnění tohoto filmu.
Balet – Labutí Jezero 3D – r. Yuri Fateev
Záznam světoznámého baletu Petra Ilijiče Čajkovského v choreografii Mariuse Petipa a Lva Ivanova z Mariinského divadla v Petrohradu, poprvé ve 3D
formátu.
Husiti – r. Pavel Koutský
Dvojice fiktivních hrdinů – Záboj a Mlhoš prochází obdobím husitských nepokojů a ovlivňují nejdůležitější události doby. Ovšem v protikladu k tomu, jak
byla tato historie interpretována. Záboj s Mlhošem se dokáží náhodně a většinou i proti své vůli připlést k těm nejdůležitějším historickým událostem.
Ovšem nejsou jen svědkové doby a událostí či jejími glosátory. Stávají se
účastníky dění, které aktivně ovlivňují.
Thor: Temný svět – r. Alan Taylor
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers
usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor
vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie
Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.
Zataženo, občas trakaře 2 – r. Cody Cameron a Kris Pearn
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho
přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho
zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jídlo. Pojďte
se seznámit s čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami!
Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...
Apokalypsa v Hollywoodu – r. Seth Rogen, Evan Goldberg
Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj
o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou,
před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich. Zásoby jídla a pití
ubývají, dostavuje se ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své útočiště
opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami?
V bláznivé komedii hrají všichni herci sami sebe.
Lásky čas – r. Richard Curtis
Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po
které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé většině případů to poděláte. Tim,
hrdina romantické komedie Lásky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní životní
momenty může opakovat.
Hunger Games: Vražedná pomsta – r. Francis Lawrence
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému
Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají pomstu
mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily
obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj.
Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé?
Nepravděpodobná romance – r. Ivan Vojnár
Film začínající jako drama a končící jako melodrama. Louisa a Erika jsou
prototypy mladých dívek, které se vrhají do vztahu se „špatnými“ muži a ze
všech selhání viní jen sebe. A to je zapotřebí změnit…
U konce světa – r. Edgar Wright
Hospoda U konce světa, pivní maraton – 12 hospod – 12 piv za jednu noc,
pětice kamarádů, která chce dokázat, že ještě nepatří do starého železa
a jen tak mimochodem záchrana celého lidstva – velmi zajímavý koktejl zábavy, akce a neskutečna.
Mafiánovi – r. Luc Besson
Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem
spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield (Tommy
Lee Jones) je musí opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají
po špinavém udavači s jasným cílem.
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Sport
strana 8
Nejtěžší prohra na závěr
SUVOSO OVLÁDLI TRILOBITI
Sušici po podzimu patří sestupová příčka
Nejtěžší prohra na závěr. Sušici po podzimu patří sestupová
příčka.
Srovnání s čelními týmy dopadlo krutě. Sušičtí fotbalisté na
závěr podzimu schytali ve dvou
zápasech třináct gólů. Po výprasku v Rokycanech (0:5) se s první
polovinou sezony rozloučili ještě
těžší porážkou. Nové Vsi, druhému
celku tabulky, podlehli doma 2:8
a po patnácti odehraných zápasech
jim v A skupině divize patří předposlední, patnáctá příčka.
Sušice se do divize, čtvrté nejvyšší soutěže v republice, vrátila
po dlouhých třinácti letech. Zápasy
vzbudily velké očekávání spojené
se zájmem diváků (celek z Pošumaví se může pyšnit suverénně nejvyššími návštěvami v soutěži – celkem
2 500 před posledním kolem).
„Nejde mi tolik o výsledky. Naším
hlavním cílem je, abychom se snažili prosazovat vlastním stylem hry,
díky kterému se můžeme zlepšovat,“
vyhlásil před startem ročníku trenér
Jan Staněk.
Heslem svého kouče se hráči
snažili řídit. Sušičtí dávali poměrně velký počet branek (20 z 15 zápasů) a předváděli leckdy pohledný
fotbal, bohužel je srážel obrovský
počet inkasovaných gólů (46, druhý
nejvyšší v soutěži). Tím pádem se
mužstvu nedařily sbírat body, které
bude muset nahánět na jaře.
Bilance za první polovinu ročníku? Dvě výhry, dvě remízy
a 11 porážek, což dělá předposlední,
patnácté místo. Po zimní přestávce
tak Sušici čeká boj o udržení v soutěži, kde mladý tým v roli nováčka
sbírá první zkušenosti.
Sušici se bohužel vůbec nezdařil
závěr podzimu. Tým prohrál závěrečná čtyři utkání, nejhorší porážku utrpěl v úplně posledním zápase
s Novou Vsí.
Mladý celek během podzimu
poznal, že divize je náročná soutěž,
kde už nastupují kvalitní, sehraná
mužstva s velkými individualitami.
Na druhou stranu předvedené výkony v řadě zápasů vůbec neodpovídají tomu, na jakém místě v tabulce
se tým nachází.
Nezbývá než věřit, že získané
zkušenosti tým zúročí po zimní
přestávce a začne sbírat víc bodů.
(jon)
Poslední podzimní zápas Sušice:
TJ Sušice – Nová Ves 2:8 (2:4)
Branky Sušice: Skála, Kočí
Sestava Sušice: Gill – Kysilka, Kodýdek, Jech, Fuchs – Hrach, Skála,
Matějka – Vrhel, Kočí, Szedmák.
V sobotu 9. listopadu proběhlo
závěrečné III. kolo SuVoSo. Hrálo se v tělocvičnách ZŠ Lerchova.
Zúčastnilo se 10 družstev ze Sušice
a okolí, která byla podle výsledků
předcházejících kol, rozdělena
do I. a II. ligy.
V I. a II. kole soutěže dominovalo silně posílené a omlazené
družstvo Trilobitů. Bylo otázkou
jestli vydrží i ve třetím kole, když
se jim zranil klíčový hráč (Luděk
Naglműller). Sen se stal pravdou.
Náhrada za zraněného hráče byla
kvalitní a tak se TRILOBITI stali
celkovým vítězem soutěže pro rok
2013. O kvalitách družstva svědčí
i 24 vyhraných setů z 25 možných.
Druhé místo, díky jednomu bodu
za aktivní remízu, získal KANKR­
TEAM. Třetí místo obsadili
DŘEVAŘI, kteří v rozhodujícím
zápase pasivně remizovali s Kankr­
teamem. Čtvrtá byla OTAVSKÁ
SMĚS, která jako jediná vyhrála
jeden set s Trilobity. Na pátém místě
skončili MLAĎOŠI, kteří v silné
konkurenci nedokázali vzdorovat
zkušeným a sehraným týmům.
Ve druhé lize muselo pro
neúčast ve II. kole bojovat družstvo
PRŮCHOVCI. Potvrdilo svoje
kvality a zaslouženě s převahou
zvítězilo. Reputaci, po neúspěšném
druhém kole, si napravili MALÍ
Zleva: Karel Starý, Luděk Naglműller, Daniel Novotný, Karel Kardos,
František Pekhart, dole: Marie Pajmová, Renata Černíková. Foto:ED
TYGŘI, kteří obsadili druhé místo,
ale museli o něj tvrdě bojovat. Bronzovou medaili získalo družstvo
KLÍŠŤATA Velhartice, které bylo
úspěšné v rozhodujících zápasech.
Čtvrté místo z druhého kola, uhájili ĎÁBLÍCI, které v rozhodující
bitvě přehrálo STAROU ŠKOLU,
na kterou zbylo páté místo i když
aktivně remizovali s Tygry.
Vyhlášení vítězů a předání cen
proběhlo v příjemném prostředí
restaurace „Na letišti“, kde se do
pozdních hodin rozebíralo značné
množství herních situací. A hlavně
byla zahájena teoretická příprava na
další již XI. ročník v roce 2014.
Pořadí III. závěrečného kola :
I. liga
1. TRILOBITI Sušice
2. KANKRTEAM Lazna
3. DŘEVAŘI Sušice
4. OTAVSKÁ SMĚS Sušice
5. MLÁDEŽNÍCI Sušice
II. liga
1. PRŮCHOVCI Horažďovice
2. MALÍ TYGŘI Sušice
3. KLÍŠŤATA Velhartice
4. ĎÁBLÍCI Dlouhá Ves
5. STARÁ ŠKOLA Horažďovice
-it-
Sušičtí hokejisté vyprovodili ze svého ledu lídra tabulky a drží domácí neporazitelnost
V neděli 3. 11. nastoupili na
svém ledě sušičtí muži proti obhájci titulu, týmu HK Katovice.
První třetina nepřinesla příliš
líbivý hokej, ale za domácí se
v 15. minutě prosadil Martin Vávrů
po přihrávce Jakuba Lejska a tak do
kabin odcházeli spokojenější hráči
ze Sušice.
V druhé třetině se po 16. vte­
řinách hry napřáhl ke střele od modré čáry Lejsek, nastřelil ale pouze
hlavu spoluhráče Šmrhy, od které
se puk odrazil do brány soupeře.
Tato hlavička znamenala vedení
domácích 2:0. Dalšími góly z holí
Petery, Korála a opět Petery hráči
TJ Sušice navýšili vedení už na 5:0.
Do konce druhé třetiny se sice hosté
stačili jedním gólem připomenout
a potěšit tak své fanoušky, kteří
přijeli podpořit lídra z Katovic, ale
to bylo z jejich strany vše. Druhá
třetina skončila vítězstvím Sušice
4:1.
V třetím dějství si hráči TJ Sušice
nepřipouštěli obhájce titulu příliš
k tělu. Gólem Štěpána Broži vedení
upevnili a tak ani gól katovických
v 48. minutě na sebevědomí domá­
cích neubral. Naopak v 53. minutě
se ještě prosadil Machovec a tak
po 60. minutách svítil na ukazateli
konečný stav 7:2.
V neděli 10. 11. přivítali
na svém ledě hráči TJ Sušice tým
Start Luby.
Od začátku utkání vše nasvěd­
čovalo tomu, že hráči Sušice chtějí
odčinit porážku z prvního kola,
kdy v Klatovech v prvním zápase sezony, obdrželi od týmu
z Lub jedenáct branek.
Už ve druhé minutě skóroval
centr třetí útočné řady Jiří Petera
po přihrávce Patrika Korála.
TJ Sušice : HK Katovice 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
Branky (Asistence): 15´Vávrů (Lejsek), 21´Šmrha (Lejsek), 30´Petera
(Košvanec), 32´Korál (Holý), 37´Petera (Rendl), 44´Broža, 53´Machovec (Petera).
Sestava: Šlais, (Potužák) – Lejsek, Broža, Rendl, Blažek, Skuhra
– Ryšavý, Vávrů, Horák, Holý, Korál, Šašek, Petera, Machovec, Košvanec, Vachoušek, Šmrha.
Rozhodčí: Štěrba, Čámský, Skolek. Vyloučení: 8:8. Diváků: 135
Další gól si domácí užili
v 9. minutě kdy po přihrávce Korála skóroval Holý. Třetí asistenci
si Patrik Korál připsal v 11. minutě,
kdy skóroval Petr Šašek. Ve 13. mi­
nutě se ale při přesilovce Lub prosadil Malát a o minutu později kontaktním gólem Radek Pekhart vrátil
tým z Lub zpátky do hry.
Druhá třetina začala lépe pro
domácí, když Petr Šašek po asisten­
ci Tomáše Holého svým druhým
gólem posunul skóre na 4:2.
Za necelé dvě minuty Lukáš Blažek
překonal hostujícího gólmana
popáté. V 36. minutě se ještě naposledy prosadil hráč Startu Luby
Radek Pekhart, ale to bylo od týmu
z předměstí Klatov vše.
Třetí dějství se odehrálo v režii
sušických, kteří i přes zbytečné
vylučování ve svých řadách, odehráli zápas v klidu a dvěma brankami z holí Petery a Šaška, kterému
přihrával Jan Horák uzavřeli skóre
na konečných 7:3.
Webové stránky týmu Mužů
TJ Sušice s kompletními výsledky
a tabulkami okresního přeboru
v jsou na www.susice.borec.cz.
SKI Club Sušice Lyžařská škola 2013 – 14
Další domácí zápas hokejistů
Termín:
Vánoce 2013, leden–únor 2014 (6 lekcí o víkendech)
TJ Sušice. bude 24. 11. od 16 hod.
Místo:
Modrava lyžařský areál (chata, 2 vleky + 1 dětský),
se Sokolem Cehnice.
výcvik 9.30–15 hod.
­bk­
Doprava:
autobus pro účastníky, odjezd v 8.00 hod. od Husova
TJ Sušice : Start Luby 7:3 (3:2, 2:1, 2:0)
parečku (vedle Gymnasia), návrat do 17 hod.
Branky (Asistence): 2´Petera (Korál), 9´Holý (Korál), 11´Šašek (Ko- Účastníci:
děti od ročníku 2007 a starší, v případě zájmu dospělí
rál), 23´Šašek ( Holý), 25´Blažek (Vávrů), 49´Petera, 57´Šašek (Horák).
a příchozí
Sestava: Potužák (Šlais) – Lejsek, Šmrha, Rendl, Blažek, Skuhra – Náplň výuky:
základy lyžování, snowbordingu, zdokonalování již
Ryšavý, Vávrů, Broža, Holý, Korál, Šašek, Petera, Machovec, Horák,
zvládnuté techniky , závodní prvky v brankách
Podmínky účasti: vlastní výstroj a výzbroj seřízená v servisu, zaplacené
Vachoušek. Vyloučení: 7:9
školné
Cena:
a) 2200 Kč zahrnuje výuku lyžování v družstvech
pod vedením instruktora, doprava autobusem,
Pojď mezi nás do týmu ŠKOLY BRUSLENÍ. Naučíš se s námi
základní pojištění (neplatí pro příchozí), jízdbruslit nebo se naučíš hrát hokej.
né na vlecích a správní poplatky. Pro účastníky
Určitě najdeš i nové kamarády. Zdravě se otrkáš, staneš se sebevědomým
je k dispozici chata klubu.
klukem či děvčetem se smyslem pro férovou hru.
b) 1650 Kč bez dopravy autobusem
Kde nás najdeš?
c) 400 Kč pro příchozí / den
Zimní stadion v Sušici
Doprava autobusem v případě volného místa pro zájemce – 70 Kč
Kontakt: Petr Mařík, mob: 603 22 36 53
(tam a zpět) .
Postřeh maminky 6­letého kluka: Můj syn není sportovní talent a dosud
Chata: možnost zakoupení teplého čaje a dalších nápojů včetně sušena bruslích nestál. Po určitém váhání jsem ho do školy bruslení přihlásila.
nek, účastníci školy se v chatě též přezouvají, ponechávají si zde věci
A nyní jsem ráda. I když tomu musím věnovat tři odpoledne v týdnu,
a tráví zde přestávky ve výuce.
kluka to baví, a nejen že začíná bruslit, ale i jinak na něm pozoruji větší
Upozornění: klub (dále jen pořadatel) si vyhrazuje právo volby termínů
pohybové dovednosti. Určitě chceme vytrvat.
Lenka P. Sušice
školy podle sněhových a klimatických podmínek. Termíny budou oznamovány ve vývěsce klubu, na webových stránkách (www.skiclubsusice.
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
cz) a v případě extrémní změny počasí i přímo před odjezdem. Pořapátek 22.11. od 15:00 do 16:00
bruslení pro rodiny s dětmi datel vrátí poměrnou část školného při zameškání 3 a více lekcí pouze
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení z důvodů nemoci na základě lékařského potvrzení). Školné se vrací po
sobota 23.11. od 14:00 do 15:30
veřejné bruslení skončení školy.
Neváhej!
od 16:00 do 17:00
bruslení pro rodiny s dětmi
úterý 26.11. od 15:00 do 16:30
veřejné bruslení
středa 27.11. od 15:00 do 16:00
bruslení pro rodiny s dětmi
pátek 29.11. od 15:00 do 16:00
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
sobota 30.11. od 13:00 do 14:30
veřejné bruslení
úterý 3.12. od 15:00 do16:30
veřejné bruslení
středa 4.12. od 17:00 do 18:00
bruslení pro rodiny s dětmi
Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky.
Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech.
Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek 17–19 hod.
Schůzka s rodiči se uskuteční dne 2. prosince v 17 hod. v restauraci Zlatá Otava.
Přihlášky: web nebo Tempo Tours Sušice, vyplněné a podepsané přihlášky vrátit do CK či na schůzce s rodiči
Placení: KB Sušice č.ú. 9870000267/0100 do 20. prosince 2013, variabilní symbol – celé rodné číslo dítěte (nutné i z důvodů pojištění)
Zde odstřihněte
njĚĞŽĚƐƚƎŝŚŶŝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ƌ͘ē͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ĂĚƌĞƐĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉŽĚƉŝƐƌŽĚŝēĞ
ůLJǎĞ͕ƐŶŽǁďŽĂƌĚ;ŶĞŚŽĚşĐşƐĞƓŬƌƚŶĢƚĞͿ
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Inzerce
=DŐL]XMHWHE\WQHERGŢPSURYiGtWH
N
äH
X
UHNRQVWUXNFLNRXSHOQ\QHERY\WiSĚQt"
R
DQ
1
3000
9HONRREFKRG XO
YRGD
Qt
æ
WRSHQt GUD
SO\Q 1i
-
Gt
D
iŐ
Nabízím vedení podvojného účetnictví
a daňové evidence pro menší firmy i OSVČ
Komplexní zpracování účetní agendy: mzdy vč. zákonných náležitostí,
skladová evidence, investiční majetek, leasingy, fakturace.
Zpracování daňových přiznání: DPFO, DPPO, DPH, silniční daň,
daně z nemovitostí, ekologické daně, spotřební daně.
)RUG
5XPSROG
1RYi6XäLFH
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
WHO
HPDLO
VXVLFH#PDZLF]
ZHE
ZZZPDZLF]
9HONëYëEĚUSŐHYiæQĚÿHVNpKRDVORYHQVNpKR QiE\WNX =DMtPDYp FHQ\
]DMLVWtPH YiP GRSUDYX D PRQWiæ
WHO
HPDLO QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZHE
ZZZQRYDQDE\WHNF]
ADVENT CHARITY 2013
Srdečně vás zveme na předvánoční akce
Oblastní charity Sušice
strana 9
Spolehlivost, serióznost a profesionální přístup je samozřejmostí.
Mám mnohaletou praxi v účtování výrobních podniků, velkoobchodu,
maloobchodu, účtování restaurací, zemědělství.
Cena služeb je dohodou, podle náročnosti a množství zpracovávané
dokumentace.
Kontakt: Eva Silovská, mobil: 721 349 310,
e-mail: [email protected]
REALITNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ SPOŘITELNY
osobní makléř
[email protected]
Tvůrčí dílny
(výroba adventních věnců, vánoční výzdoby a drobných dárků)
Vánoční dárečky
sobota 23. 11. od 15:00, zámek Volšovy
+420 602 477 219
Lubor Herlt
Adventní věnce
sobota 30. 11. od 15:00, zámek Volšovy
Adventní koncert charity
úterý 3. 12. od 17:00, zámek Volšovy
PARTNER CK EXIM TOURS
dále zastupujeme např. CK:
(tradiční předvánoční koncert pro veřejnost)
vystoupení dětí ze ZŠ T. G. M.
vánoční zpěvy hudebního seskupení Monumentum
společné koledy
občerstvení
Vánoce na náměstí
čtvrtek, pátek 19. - 20. 12., celý den, sušické náměstí
(stánky s charitními výrobky a tradiční polévka zdarma)
ALEXANDRIA • AMERICA TOURS • FISCHER
BLUE STYLE • CANARIA TRAVEL • ČEDOK
FIRO TOUR • NECKERMANN • ESO TRAVEL
RUEFA • SIAM TRAVEL • THOMAS COOK
a dalších více než 50 kanceláří nejen z ČR, ale i SRN – odlety PRAHA, MNICHOV atd.
Příchod Tří králů
ZA STEJNÉ CENY a podmínky jako v uvedených CK,
poradíme Vám – máme 23 let ZKUŠENOSTÍ!!!
neděle 5. 1. 2014, 16:00, sušické náměstí
(Tříkrálový průvod, společné zhasnutí vánočního stromu)
DÁRKOVÉ POUKAZY – vhodný dárek nejen k Vánocům!
Pozvánku na každou akci najdete v Sušických novinách,
na webových stránkách a na facebooku.
www.charitasusice.cz
Za kulturou 2014: 16.1. ABBA, 17.1. ZORRO, 1.2. MAUGLÍ,
21.2. LUCIE, 28.2. DĚTI RÁJE, 28.2. MATA HARI, 11.4. ANTOINETTA
Projekt Advent charity 2013 byl podpořen Městem Sušice.
LETENKY a JÍZDENKY do celého světa!
NÁKUP A PRODEJ EUR ZA VÝHODNÝ KURZ BEZ POPLATKU!!!
www.susicebranasumavy.cz NÁBYTEK HOLÍK
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz www.nabytekholik.cz
www.susicebranasumavy.cz
� ������������������������
�
�
����������
���������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����!�����"����
���#�������������#�$������#�$��������%�&'(!(����)��������������*
• prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
• vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
• celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
• máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
tel. 376 528 015
SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
PODLA
����������������������������������+�"����$,�"��������������
����������������������������
�������������������������"�������,������������������
���� �!��"#$����%&&�'(#)�
��#�*� +�! �,-����.'+�#/$01��2'(#����(� �*�-3)2��
4( 5�/�6�,� �+)�3�/-#��!�#)�7(�)2)���3�� �*��'( (���8��6+(/!$�9��,("�8
���,*� :���!(-7) 1�2�������)�*����,�("� �*��7( 5�/(���8'(�,� �+)�3-�
�� -7�8����1;�<�
SOŠ a SOU SUŠICE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
”koberc
koberc
(koberc
”sedací
stoly, ž
”poklád
”SU^_fv
”b_jf_j
SUŠICE,
Otevírací d
so 9.00–1
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Inzerce
strana 10
Řádková
inzerce
PODLAHOVÉ
KRYTINY
– NÁBYTEK
Hotel Kašperk, Kašperské Hory
přijmeme:
Pracovní pozici: pokojská na zimní sezónu
Požadujeme: odpovědný přístup k práci, spolehlivost,
komunikativnost
Kašperské Hory, Sušice a okolí.
Kontaktujte nás na emailu [email protected]
nebo telefonicky na tel. 376 324 113.
INZERUJTE
ZDARMA
Využijte
JOSEF
KŮRKA
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
Nabízíme:
”koberce, lina, plovoucí podlahy, kusové
koberce, garnyže, rohožky
(koberce a lina skladem v rolích)
”sedací soupravy, obývací stěny, postele
stoly, židle a jiné doplňky do bytu
”pokládku podlahových krytin
Uzávěrka
”SU^_fv[Q\[e\QSUjTQb]Q
”b_jf_j[_RUbSá`_xBJB1B=1
INSTALATÉR
A TOPENÁŘ
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Prodám orig. truhlářskou hoblici z ma- Koupím vaše staré auto, bourané, nepoProdám: Pian. harmonika, 80 basů, 5+3 siv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry jízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekoregistry; Železná vrata š-4m, vrátka 1m; 130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plo- logickou likvidaci zajistím. Nabídněte na
žel. mříže 2×1m, 2ks. Cena dohodou. Tel. cha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena tel. 774 674 588.
8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajiš732 245 172.
BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám plastovou střešní krytinu - čirá těn. Tel. 605 337 650.
Prodám
novou
nevyužitou
koupelnovou
Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM
nebo kouřová, průhledná vlna. Vhodná
2
na pergolu a jiné lehké přístřešky. Rozm. vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. Sušice – 90m , rekonstruovaný, vhod90×200cm cena 320 Kč/ks. Dlouhá život- pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. mon- ný k podnikání – obchod, kancelář, díltážní sady. Vana je zalepena do fólie, do- na, bezbariérový přístup z ulice, naproti
nost. Tel. 775 601 680.
Prodám skládací elektrokolo GUEWER voz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena parkoviště. Tel. 733 112 146.
CAMP. Najeto 200 km. V záruce. Vý- 9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel. 605 337 650. Pronajmu v Sušici družstevní byt 2+1.
borný v kopcích. Cena 16.500 Kč. Tel. Prodám pětiramenný pokojový lustr, Byt je zateplen a má nová plastová okna.
kombinace dřevo-žlutý kov, pěkný. Cena Měsíční nájem 6000 Kč bez platby za
606 401 680.
energie. Při rychlém jednání kauce dle
Prodám závěsný kotel Protherm 24 kW 800 Kč. Tel. 721 619 927.
dohody. Tel. 607 667 159.
včetně odkouření a bezdrát. termostatu.
Pronajmu byt 3+1, Vojtěška, plně vy1 rok v užívání, velmi dobrý stav. Zn. robavený, 4 NP, výtah, cena dohodou dle
zumná cena. Tel. 602 342 776.
příštího vydání
počtu osob. Tel. 608 612 220.
Levně prodám kovovou smaltovanou
Sušických novin bude
Pronajmu byt 2+1 cca 70m2 v rodinném
bílou vanu, velmi málo používanou,
28. listopadu 2013 ve 12.00 h. domku v Sušici. Kompletně zařízený.
š–70 cm × d–150 cm s polystyrenovou
Topení vlastním plynovým kotlem,
„obezdívkou“ a druhou na kovových noSUŠICE, Nádražní ulice 565 (u Penny marketu)
žičkách š–70 cm × d–160 cm. Cena doho- Prodám suché řezivo - borovice síla k dispozici zahrada + parkování na
3
Otevírací
doba: 0,04
po–pa
9.00–12.00
h 5000 Kč + energie + kauce.
m, délka
4,4 m, množstvíh6 m12.30–17.00
, cena dvoře. Cena
dou. Sušice. Tel. 720 544
821.
500 Kč/m3. Tel. 777 308 319. Tel: 722 615
Tel. 608
626 252.
Kdo přenechá nebo levně
chemlon. 4 h
so prodá
9.00–12.00
900
Prodám palivové dřevo suché smrk 49 letá inv. důchodkyně hledá pronájem
Tel. 721 802 119.
a modřín. Cena 1 000 Kč/m 3. Tel. nebo podnájem 1 místnosti nebo gar777 308 319.
sonky v Sušici za rozumnou cenu. VELProdám kulobrok Sauer a Sohn Luxus MI SPĚCHÁ!! Děkuji za ochotu. Tel.
r. 7× 57R - 16/70 s optikou Kahles 3-9 × 728 067 868 nebo 728 041 136.
42. Kulovnici Mauser 78 r. 8 × 5738 s op- Pronajmu byt 3+1 (69 m2) v cihlovém
tikou Zeiss Diarari 1 - 8 × 42. Obojí stav domě, veliký balkon, zahrádka, vlastní
- nová zbraň. Tel. 777 308 319.
garáž, sklepní kóje, společná velká půda.
Prodám kotel na dřevo VERNER V 20 E Topení vlastním plynovým kotlem. Dům
20 kW, rok výroby 02, velmi dobrý stav, je v klidné části Sušice v uzavřeném prosnutno vidět, cena 25 000 Kč a dále prodám toru. Cena 5 500 Kč + 500 Kč za garáž
obrazy - originály - Kubín, A. Lukášek, W. + energie. Je volný – ihned k dispozici.
Novák, Lokvenc, Grus. Tel. 728 258 475. Tel. 606 521 615 (volat večer).
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hyKOUPĚ
Koupím staré vojenské helmy, bajo- potéku, účetnictví apod. – kvalitně a rychnety, vyznamenání, uniformy (i části), le. I. Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra Pronajmu garáž ul. Volšovská. Tel.
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré 604 516 373.
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
maskáče atd. Tel. 775 628 987.
2
Koupím starší středně velký svěrák na 68 m , Na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky na tel. s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna,
kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka
722 607 321.
Koupím les i s pozemkem pro vlast- + el. sporák. Nájemné 6 000 Kč/měsíc +
ní hospodaření. Platba hotově. energie + kauce. Tel. 723 984 900.
Koupě, prodej nemovitostí – vše zařídíme
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jed- rychle a spolehlivě, Vaše Q reality Sušice,
notlivé staré věci. Obrazy, nábytek, Nuželická 60, (bývalá knihovna). Tel.
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel. 728 788 489.
Hledám dlouhodobě pronájem 1 až 2 míst606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, ností na bydlení v rod. domku. Důchodce –
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti – nekuřák. Sušicko. Tel. 606 406 010.
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR i za- RŮZNÉ
hraniční – levně. Tel. 376 524 291, 607 Stěhování – Sušice – celá ČR – pomoc
při stěhování, rychle – levně – kvalitně,
112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápi- tel. 702 302 865, e-mail ilonareschova@
sy, reklamní plechové a smaltové cedule. gmail.com.
Nabízím soukromou výuku německého
Kontakt: 606 494 996.
Koupím staré zápalkové nálepky, kra- jazyka pro začátečníky i pokročilé. Mám
bičky i celé sbírky, reklamní plechové státní zkoušku v NSR. Tel. 723 726 095.
a smaltové cedule, mosazné stáčečky na Zahradnické práce – celoroční údržpivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel. ba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice.
606 494 996.
Koupím lištovou sekačku MF 70 s lištou Tel. 777 714 474.
120 či 140 cm. Dále koupím míchačku Hledám brigádu přes zimu. Zdravý
na 1-3 kolečka a ještě bych potřeboval trak- důchodce – Sušicko. Tel. 606 406 010.
tor či malotraktor (kloubový) přední náhon Doučování matematiky a českého jazyka.
Příprava na přijímací a opravné zkoušky.
Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376 vítán. Tel. 607 847 126.
Koupím maringotku nebo mobilheim, Individuální přístup pro děti s poruchami
Sušice (u nemocnice)
stav. buňku. Sušicko. Tel. 606 406 010.
učení. Tel. 604 430 156.
PRODEJ
Chmelná 63
342 01 Sušice
Tel. 607 634 824




 






PODLAHOVÉ KRYTINY
NÁBYTEK
•koberce, lina, plovoucí
podlahy, kusové koberce,
garnyže, rohožky
•sedací soupravy, obývací
stěny, postele, stoly, židle
•pokládku podlah. krytin
Tel. 722 615 900
SUŠ ICE, Nádražní 565
(u Penny marketu)
Otevírací doba:
po-pá 9.00-12.00, 12.30-17
so
8.00-12.00
GALERIE U MUZEA
v Sušici
ŠUMAVSKÉ
PERLE
celoroční prodejní výstava
Jany Wudy z Nezdic na Šumavě
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
��������������������
��������������������
�������� �!"�#�!$��%&'�!%()�*��+�,-��'�*.�/0�
1�1�1�)�������� ���-���2���)$���(
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
možnost kontroly kamerou
608 754 003
datum
podpis
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé - III. část
Za působení meziválečného
starosty, Jana Seitze, bylo v Sušici
postaveno 409 nových domů
a stovky dalších doznaly pře­
stavby.
Jan Seitz ( 1882 – 1944) byl starostou města Sušice zvolen v roce 1922.
Starostou zůstal až do 21. 4. 1941,
kdy byl zatčen gestapem za
nepřátelský postoj k Německé
říši. Byl mučen v koncentračním
táboře, v Orienburgu, kde zemřel
28. 6. 1944. Po dobu jeho starostování vznikly stavby, které
vám připomenu. Budou to jen ty
hlavní. Vznikla čtvrť Benátky,
Burýnka, spořitelna, hotel Svatobor, rozhledna na Svatoboru,
pošta, berní úřad, vodojem, socha
T. G. Masaryka, učňovská škola,
kino, zemská pstruhová líheň,
Starý židovský hřbitov
ševcárna a koželužna, zemědělská
škola při hrádecké silnici, Daliborka, říční lázně Fuferna, opravila se
kaple Andělů Strážných, vzniklo
Scheinostovo zátiší a mnoho dalších
hodnotných staveb.
Stavitelem mnohých domů byl
Karel Houra, po něm je pojme­
nováno nově upravené nábřeží
s autobusovými zastávkami a pěší
zónou po obou stranách. Z náměstí
odbočíme do nově zkonstruované
ulice Americké armády (tudy přijeli
osvoboditelé našeho města), před
hotelem Gabreta odbočíme do uli­
ce Vodní, kde ještě v padesátých
letech stávala židovská synagoga
a městský pivovar. Tyto objekty
byly zbourány, na jejich místech
nyní stojí dva panelákové domy,
dále dům s pečovatelskou službou
foto: Vladimír Vlk
Bestia triumphans aneb Křížek
ve Volšovech zničen
Když počátkem 90. let minulého
století psal v Sušických novinách
volšovský patriot, zvěčnělý Karel
Rendl, o násilí a ignoranci, které
zlikvidovaly celou řadu významných sakrálních památek našeho
venkova, chlácholili jsme se
myšlenkou, že v naší „nové“
době se již nic obdobného nebude
opakovat a že našemu kulturnímu dědictví zajistíme důstojnou
ochranu. Od té doby přišla řada
signálů, utvrzující nás v tom, že je
tomu tak – v posledních letech došlo
zásluhou nezištných nadšenců
k obnově spousty drobných sakrálních památek, jejichž význam je
sice zanedbatelný, ale bez nichž
by kulturní vnímání naší krajiny
bylo prázdnější, ploché a chudší
o příběhy dávno zapomenutých
lidských osudů. Dynamiku tohoto
vývoje jsem si uvědomil v poslední době hned dvakrát – zatímco
první signál mě utvrzoval v tom,
že je vše na dobré cestě, druhý mě
o tuto iluzi bohužel opětně připravil.
V létě letošního roku byl citlivě obnoven a následně posvěcen dlouhá
léta fatálně poškozený křížek pod
Perglem při Divišovském potoce
a v nedalekém Divišově další křížek
zásluhou milčických chalupářů
opět „prokoukl“ ve své původní
kráse. Tyto dva pozitivní signály
byly bohužel zastřeny zjištěním,
které mě čekalo ve Volšovech.
V zahradě domu čp. 32 přímo
při silnici Volšovy–Petrovice stál
křížek, drobná sakrální stavbička
datovaná letopočtem 1867. Bohužel
stál: mezi 10. říjnem a 9. listopadem letošního roku byl křížek
vyvrácen a litinová část vylomena
a odnesena. Osiřelý žulový podstavec zůstal ležet na místě činu
jako němý a zraněný svědek. Lze
vůbec vysvětlit, natož pochopit
takové chování, takový barbarismus? Mám dojem, že se jen utvrzujeme v tom, že lidská omezenost,
ignoranství a despekt k čemukoliv
není dobově podmíněnou vlastností, ale vždy přítomnou složkou
lidského charakteru, která se ještě
zmohutňuje a kyne, má­li živnou
půdu.
Text a foto Jan Lhoták
a škola J. A.Komenského. Projdeme
uličkou mezi kostelem sv. Václava
a školou, dostaneme se na hlavní
silnici, na Příkopech a u můstku
přes Roušarku uvidíme na levé
straně starý židovský hřbitov, jeden
z nejstarších v Čechách. Nejstarší
náhrobek pochází z roku 1708!
Pohřbívalo se zde do roku 1873.
Kolem tohoto hřbitova jsou zřetelné
městské hradby. Nedaleko Křičkovy
ulice je novější židovský hřbitov,
kde se pohřbívalo až do roku 1946.
O tomto bude zmínka, až půjdeme
na vycházku tímto směrem.
V Sušici žilo mnoho obchodníků
a podnikatelů židovského původu,
tito byli pohřbíváni na tomto novém
hřbitově s honosnými, mramorovými pomníky. Od hlavní silnice,
u restaurace Zlatá Otava odbočíme
do ulice Lerchova. Vlevo míjíme
nově opravenou hudební školu,
za další křižovatkou stojí moderní areál Základní školy (říká
se jí modrá)
Popojdeme cca 200 metrů, tam
na pravé straně uvidíme nádhernou
stavbu sušického gymnázia. Vchod
je z druhé strany u náměstíčka Mistra Jana Husa. Jsou dvě podobné
stavby v Sušici, které se vyznačují
„rukopisem“ pražského architekta,
L. Skřivánka. Je to Základní škola
T. G.Masaryka (představím jindy)
a další je právě sušické gymna­
zium.
Je to nádherná novorenezanční
stavba z let 1910 – 1911. Ve své
době, jedna znejkrásnějších škol
v celé monarchii. Z původní kaple byl zřízen Smetanův sál, kde
se konají nejrůznější koncerty
a přednášky. Pravidelně se
zde konají koncerty sušického
pěveckého sboru Svatobor, vystupuijí tu také dětské pěvecké sbory. Všechny pod vedením našeho
„prima“ sbormistra Pepy Baierleho a jeho budoucích nástupců.
V tomto nádherném prostředí byla
také pokřtěna moje třetí knížka
„Vyprávění z „Hoidlí“.
Mezi honosné budovy také
zařazuji naši Sokolovnu. Její
stavba byla dokončena v roce
1914. Byla několikrát rekontruována. V současné době neslouží jen
tělovýchově – poskytuje prostor pro
veškeré kulturní dění v Sušici. Je
tu veliký sál, kde se konají plesy,
koncerty, hraje divadlo, jsou zde
uskutečňovány kurzy tanečních
a různé jiné soutěže. V poschodí
provozuje několik nadšenců loutkové divadlo, které má již dlouholetou
tradici. V přízemí je restaurace
a šatna pro návštěvníky. V patře sídlí
také redakce Sušických novin a je
tu předprodej vstupenek na veškerá
kulturní představení. Když jsme
u té kultury, nesmím zapomenout
na naše nové kino a Komunitní centrum. K tomu se vrátím později,
zaslouží si to samostatný článek.
Z Lerchovy ulice dojdeme
ke kruhovému objezdu, kde stojí honosná vila Daliborka a před
Kniha jako dárek pod stromečkem
jistě potěší
O knize Památky města Sušice
to platí dvojnásob. Publikace
autorů Jana Lhotáka, Jaroslava
Pachnera a Vladislava Razíma je
podrobnou sondou do sušických
památek a historie města. Kniha
formátu A4 má 727 stran a najdete v ní kromě textů a podrobných
popisů i velké množství plánků,
map, obrázků a fotografií ať již
současných nebo dobových.
Vydání této reprezentativní publikace je jedinečný počin a takovýto dárek jistě potěší každého milovníka Sušice. Cena je 850,­ Kč.
Druhou velmi krásnou publikací
a to zejména v čase vánočním je
kniha Sušický mechanický betlém
autora Zdeňka Rudy. Tato půvabná
publikace popisuje vznik Sušického
betlému od prvotní myšlenky až po
jeho realizaci, představuje jeho autory a podrobně ukazuje jednotlivé části betlému, stavby a stará
řemesla. V závěru knihy je také
představen betlém, který autoři
Sušického betlému vyřezali pro
papeže Benedikta XVI.
Brožovaná knížka o 60 stranách
je doplněna velkým množstvím
krásných fotografií. Cena je
89,­ Kč.
Obě publikace je možné zakoupit v Městském informačním
centru Sušice, sídlícím v budově
radnice .
­hš­
Autobusová zastávka u Malé Chmelné
V lese nad Malou Chmelnou
byla postavena, na naše poměry,
velmi vkusná autobusová zastávka. Člověk se tam při čekání na
autobus může schovat a pro tento
účel je více než dostačující. Horší
je to již s okolím tohoto místa. Absence koše na odpadky je patrná na
první pohled, ale na druhé straně
má cestující možnost prohlédnout
si různé obaly, plastové i skleněné
lahve a věci podobné. A protože
je zastávka mimo ves a kdokoliv tam může zastavit je předem
dané, že si toho může prohlédnout
daleko více. Stačí se podívat na
svah pod zastávkou a překvapení
je na světě. Od vysloužilé televize,
přes pneumatiky a mnoho dalších
nepotřebných věcí jsou podivnými
a častými dary lesu.
Pokládám si otázku, co je to za
prazvláštní druh lidí, kteří nejsou
schopni rozpoznat, že si i pod sebou podřezávají onu pověstnou
větev. Bylo by jistě zajímavé na podobná místa umístit nějakou jednoduchou kameru. Možná bychom
se divili, kdo vozí nepotřebné věci
tam, kam nemá. Pro někoho je asi
hodně těžké pochopit, k čemu
že slouží sběrné dvory a svobodu třeba vnímají způsobem,
že si mohou dělat, co chtějí.
Možná, že mozková kůra těchto
jedinců je zčásti složená z pilin,
pravděpodobně dubových. Jiné
vysvětlení snad ani není možné.
Co říci závěrem. Městu přibyla
černá skládka, kterou by mělo nechat odstranit. Pochopitelně, že za
peníze daňových poplatníků. Život
v Česku prostě nemá chybu.
Bohumír Bouška
strana 11
cert. Bývá to vždy nádherné, až
dojemné. Na svátek sv. Huberta
tu můžete shlédnout Hubertskou
mši – nezapomenutelný zážitek!
Každý druhý rok probíhá pěvecká
soutěž dětí a mládeže z různých
krajů republiky, pod názvem „ Je
kraj, kde voní tráva“. Nejlepší sbory zakončí své vystoupení v tomto
kostele. Při půlnoční Rybově mši
vánoční bývá kostel zaplněn do posledního místečka. Tento kostel najdete za hotelem Fialka. A když tam
půjdete, všimněte si jedné zajímavosti. U bočního vchodu do kostela
visí velikánský kříž s ukřižovaným
Ježíšem. V horní polovině kříže
je umístěna dřevěná destička.
Je to kopie slavné tabulky „ Titulus
CRUCIS“.
Originál, s trojjazyčným nápisem
(hebrejsky, řecky a latinsky) je
trvale vystaven v římské bazilice
svatého Kříže Jeruzalémského.
Nápis je napsán, samozřejmě
zprava doleva, jak je v židovském
psaní zvykem, ale na destičce
je napsán zrcadlově – všimněte
si toho.
Zřejmě se tenkrát projevila snaha, ještě více potupit a zesměšnit
odsouzeného a ukřižovaného žida
Ježíše – nápis zní: „Ježíš Nazaretský – král židovský“.
Milí čtenáři, tímto pokračováním
jsem ukončila procházku vnitřní
Kříž na kostele sv. Václava částí našeho půvabného města.
s tabulkou Titulus Cruciss (origi- Příště se vydáme přes most, obnál vystaven v bazilice sv. Kříže jevovat daší pozoruhodnosti.
Marie Malá
v Římě).
Foto: Vladimír Vlk
křižovatkou, naproti Rendlově
pekárně stojí Boží muka. Říkávalo
se tam „Na stínadlech“. Ještě
roku 1802 se tu stínaly hlavy
zločincům!
Do okruhu vnitřního města
musím každopádně zařadit
arciděkanský kostel svatého Václava, největší církevní památku
ze 14. století. Do nynější podoby
byl přestavěn 1707, po velikém
požáru města. Sochy na oltářích
pocházejí z roku 1659 a obraz
patrona České země, svatého Václava,
z roku 1861. Probíhají zde pravidelné bohoslužby, křtí se tu novorozenci a oddávají manželské páry. Kolem
Vánoc nám zde sušický pěvecký
sbor Svatobor nabízí vánoční kon-
Karel Trienkewitz: Jak jsem potkal básníky
„Četba poezie by měla být projevem hlubokého zájmu o duchovní svět cizího člověka, i když je
nám ustrojení tohoto světa osobně
vzdálené. Teprve pak rozšiřuje
poezie náš vnitřní prostor“. Tato
slova Jiřího Brabce jsem si vybavil
při četbě knihy Karla Trinkewitze –
Jak jsem potkal básníky. Tato drobná, ale na četbu hutná a inspirativní
kniha, získala koncem listopadu
loňského roku Polanovu literární
cenu. Jsou v ní zachycena setkání
z četby básníků, ale i osobní setkání
autora s nimi.
Najdeme zde osudová setkání
s Otou Pavlem či Bohumilem Hrabalem, ale třeba s Miroslavem
Holu bem („Už ho nepotkám,
abych mu mohl odpustit“, říká autor.) Jiřím Kolářem, který autora
inspiroval k tvorbě koláží, Ladislavem Novákem, jenž se zasloužil
o českou vizuální poezii, Janem
Vladislavem, který Trienkewitze
přivedl k haiku i celou řadou dalších
inspirujících umělců (uvedu alespoň
Josefa Hiršala, Evžena Brikciuse
a Karla Šiktance).
Vedle toho je zde více než třicet
autorových zdařilých koláží, jimiž
se K. Trienkiewitz celoživotně zabývá. Vladimír Gardavský, autor
závěrečného medailónu, uvedl jed-
nu z jeho dosud netištěných statí
Život je jako koláž ,,z níž jsem vybral následující ukázku:
„Zabýval jsem se problemati­
kou koláže celý život a našel jsem
možnost pochopit zdroje své tvorby a její podoby. Jako dítě jsem
poprvé zažil geometrii op­ artu
a warholovské opakování fotografií.
Coby gymnazista jsem si oblíbil
kombinace, variace a permutace
pro své experimenty. To už jsem
kreslil obrazy jako Dalí a psal technikou psychického automatismu.
Prostřednictvím TAO a ZENU
jsem objevil kaligrafii. Jako další
je pro mne charakteristická estetika
velkých čísel, kterou jsem objevil
jako divák spartakiád. Silně mne
také ovlivnila moderní věda: fyzika – fotografie mikročástic, kybernetika a nanotechnika. A dnes mi
počítače umožňují zkoušet techniku
montáže a experimenty s literární
tvorbou.“
Po přečtení téhle nevšední
knížky jsem si uvědomil, že z jednotlivých střípků je přede mnou
poskládán mozaikový obraz
ojediněle všestranného tvůrce,
který žije ve svém tuskulu v Rabí.
Jsem si jist, že Trinkewitzova
kniha může v mnohém obohatit
i vás.
IVAN NIKL
Trilogie dokončena
Mgr. Josef Šmíd splnil svůj
slib a v těchto dnech vyšla třetí
část jeho filozoficko­historické
trilogie pod názvem Generační
zpověď poutníkova. Navazuje
na dvě předcházející části. I zde
se objevuje podobné historické pozadí, 2. pol. 20. stol., ale náměty
nejsou historicky konstatující,
nýbrž filozoficky zobecňující, úvahové, přinášejí myšlenkové výzvy.
Zvlášť velkou práci si autor dal
s propracováním jazykovým dané
publikace, citlivě volil výběr sémantických prostředků i užitých
stylistických vazeb. Kniha je
k dostání přímo v Sušici na náměstí
u pana Vondry.
Sušické noviny 21/2013
22. listopadu 2013
strana 12
Tomáš Klus má pozitivní pohled na svět
V úterý 5. listopadu večer je
Kloub našlapaný téměř po okraj.
Stoly jsou odklizené a stojící diváci napjatě upírají oči k pódiu. Přichází aktuální Český slavík stále
usměvavý Tomáš Klus. V Sušici
startuje své komorní turné, které
odehraje pouze s kytaristou Jiřím
Kučerovským, maximálně ještě
s příležitostným basákem a manažerem v jedné osobě Radomírem
Pivodou.
Proto jsem také muzikanty zastihl v Kloubu při zkoušce už odpoledne. V přátelské atmosféře dolaďují souhru na večerní vystoupení.
Brzy jsou připraveni a můžeme si
krátce popovídat.
V minulém rozhovoru s paní
Staňkovou, to když jste tu hrál na
jaře ve velkém sále sokolovny pro
sedm set lidí, jste říkal, že byste dal
na čas přednost menším prostorům.
Je tento koncert výsledkem vašeho přání?
My jsme si dokonce říkali, že
než vyjde nová deska, tak nebudeme hrát vůbec. Nechtěl jsem zpívat
staré písničky, abych lidi neobelhával, protože to už nejsem úplně já.
Pak jsem si ale sedl ve zkušebně,
začal si to hrát jen s kytarou a uvědomil jsem si, že některé věci, které teď objevuju, jsem už tehdy tušil
a v těch písních jsou. Tak jsem řekl
pojedeme a budeme hrát i úplně
starý písničky a teď mám z toho
velkou radost. Vlastně jsem žádnou
cestu neurazil, jsem pořád tam kde
jsem ale naprosto správně a to bych
chtěl říct i lidem, že jsou naprosto
správně tam kde jsou.
Na stojanu k mikrofonu máte zavěšené tibetské modlitební vlaječky, posvátná indiánská pera, křesťanský křížek. Jaký to má pro Vás
význam?
Beru to naprosto vážně, např.
Kloub je v pohodě, ale přijdu do
spousta místností, který jsou strašně smutný. Všechno je živé.
Kdy vyjde vaše nová deska?
V březnu. Už před časem jsme
odjeli na takový letní tábor na Sázavu a tam jsme písničky natočili. Teď
už budou jen procházet lehkou post-
produkcí a pak na dva měsíce úplně
vypneme, abychom načerpali energii. Necháme to chvíli uležet, abych
to slyšel s odstupem s tzv. čistýma
ušima a nelitoval tak ani jediného
tónu. Nové písně budou totiž úplně
jiný šálek kávy, půjdeme opravdu
s kůží na trh.
Za minulého režimu jsem si
myslel, že spojení populární písničkář nemůže existovat. Doba se změnila a často vás tak dnes označují.
Jak se na to díváte vy?
Pro mě to jsou jen slova, pro někoho jsem folkař, pro někoho popíkař, ale je to vlastně úplně jedno.
Muzika je jen jedna. Mně takové rozdělování lidí je nepříjemné
vždyť vše živé je si rovno. Každého mám v naprostém respektu
v jeho životním příběhu. A nechci
se tím vůbec zaobírat. Trávíme
hrozně moc času, že si něco myslíme o někom jiném a zapomínáme
pak na sebe. To je jako teď ve volbách. Pořád jsme naštvaní jak je
to špatný, ale k volbám nejdeme.
V momentě, když dostaneme tu šanci něco změnit, tak ji nevyužijeme,
my jsme pořád jen u těch slov.
V létě se vám narodila dcera,
změnil se vám život?
Naprosto, ale ne tak, jak jsem
byl varován. Tj. skončí ti život. Naopak, děláme vše společně a velice
mě to obohacuje. Byl jsem u porodu
a začal jsem velice ctít ženy a teď
jak jsem vtahován do dětského pohledu na svět mám stále větší úctu
i k nim. Umějí žít v přítomnosti,
nemusí svou myslí stále pospíchat
někam dopředu. A rodič by neměl
být jako ohrádka zákazů, ale spíše
jako U rampa – dát dítěti prostor,
aby se mohlo rozhlédnout, ale zároveň tam vždycky být, aby mohlo
bezpečně dopadnout a dát mu ten
sjezd. A také jsem přestal téměř pít
alkohol, je to bez něj lepší.
Byl jste v Peru, jak jste avizoval na jaře?
Zatím ne, ale určitě se tam chystám, až malá povyroste.
A byl jste na Šumavě?
Prožil jsem tady jedno z nejkrásnějších letních období. Bylo to
v chaloupce na Srní, taky jsem tam
napsal několik písní.
Z čeho pramení váš optimismus?
Vy jste pánem svého těla. Všechno můžete dokázat, když opravdu
chcete. Všechno je váš problém,
protože vy se vším souvisíte, vy
v tom světě žijete a nějakým způsobem ho utváříte. Mě toto poznání udělalo naprosto šťastným, přijal jsem odpovědnost i za vzdálené
konflikty, které se mě jakoby netýkají. Musíte nejdříve přijmout sebe.
Většina špatného je z toho, že člověk nemá rád sám sebe. Já věřím
v absolutní lásku, že když ji budeme projevovat, tak to změní svět
k lepšímu.
Za chvíli začíná vydařený, hřejivý koncert. Tomáš Klus tam tenhle pozitivní pohled na svět předává
nadšenému publiku.
text a foto Eduard Lískovec
FLL – tým gymnázia postoupil do evropského semifinále
Tým sušického gymnázia G.P.S.
zvítězil v Praze v českém národním
kole mezinárodní robotické soutěže
First Lego League. Třináct studentů
z tercie a kvarty: Jonáš Baierl, Patrik
Drbal, Matěj Chalupka, Anna Cho­
cová, Jana Koppová, Petr Krulec,
Vilém Kyrál, Prokop Mejstřík, Josef
Michna, Kristýna Prančlová, Tadeáš
Skrbek, Petra Tomášková a Tereza
Uhrová pod vedením Mgr. Bohumily Skrbkové a Mgr. Štěpánky Baierlové tak bude reprezentovat Českou
republiku v evropském semifinále
v Jeseníku.
Soutěž FLL před patnácti lety
vznikla v USA s cílem zpřístupnit
a zatraktivnit dětem svět vědy
a techniky, umožnit jim prožít radost
z poznání a řešení problémů, motivovat je k zájmu o technické obory
a výzkum, ale také o přírodu. Dnes
se soutěže účastní více než 20 000
týmů ze 70 zemí světa. Každý rok
je vypsáno nové téma, letos to bylo
zajištění bezpečnosti a náprava škod
po přírodních pohromách.
Soutěží týmy dětí ve věku od
10 do 16 let ve čtyřech oblastech:
Robotgame – studenty postavený
lego robot má 150 sekund na to,
aby splnil co největší počet úkolů
na hracím stole. Prezentace vý­
zkumného úkolu – soutěžící musí
předvést pětiminutovou kreativní
prezentaci výsledků svého výzkumu na zadané téma. Design robota
– studenti vysvětlují porotcům, jak
robota postavili a naprogramovali.
Týmová práce – odborníci hodnotí
úroveň spolupráce a komunikace
v týmu.
A právě výzkumný úkol, který
studenti zveřejnili v minulém
čísle SN, sehrál významnou roli
v závěrečném hodnocení a přispěl
k zisku celkového prvenství. A nejen to, děti svým projektem také
prakticky přispěly městu, když na
základě odborné pomoci arboristy
Ing. Jana Spěváčka provedli klasifikaci sušických stromů z hlediska
bezpečnosti. Kontrolou fyziologické
kondice a biomechanické vitality
prošlo bezmála 1500 stromů. Na
mapě města studenti označili 166
stromů, které se jevily jako proble­
matické. Stav těchto stromů teď posoudí odborníci a v případě potřeby
provedou potřebná opatření.
Studenty pochválil také ředitel
školy Mgr. Ivan Kratochvíl a dodal:
„Je to v tomto školním roce první
velký úspěch a jsem rád, že tak
navazujeme na významné úspěchy
gymnázia z minulých let. Chtěl bych
poděkovat vedoucím tohoto projektu Štěpánce Baierlové a Bohumile
Skrbkové a doufám, že tento úspěch
bude dobrou motivací pro ostatní
žáky.“
S nejzajímavějšími momenty přípravy a průběhu soutěže nás
seznamují přímo výše uvedené vedoucí týmu:
Jaké úkoly dokáže váš robot
plnit?
Všechny mise, které robot na
soutěžním plánu plní, nějakým
způsobem korespondují s tématem
soutěže – Nature’s Fury (= řádění
živlů). My jsme se zaměřili na
záchranu všeho živého po přírodní
katastrofě – robot vypustí záchranné
letadlo, přiveze sanitku a zásobovací
vůz, najde domácí mazlíčky i osoby
a nakonec vše přes překážky odveze
na bezpečné místo.
Jak je to s designem robotů?
V designu jde o propojení funkč­
ní a estetické stránky. Říká se, že
designér není sólista, ale jeden
z účastníků koncertního tělesa. Tady
musí spolupracovat konstruktéři
i programátoři… a ti všichni se
u nás správně sešli a nakonec to
znělo moc dobře.
Co vám soutěž dala?
Samozřejmě obrovskou radost,
spoustu zkušeností a pocit, že naše
práce má smysl. Bylo skvělé pozorovat studenty v jednotlivých
soutěžních disciplínách. Chovali se jako skvělý tým, vzájemně
si pomáhali, podporovali se, respektovali jeden druhého.
Co vás čeká teď?
Před evropským semifinále nás
čeká spousta práce. Všechny disciplíny budou probíhat v angličtině,
proto musíme do angličtiny přeložit
nejen výsledky našeho projektu, ale
také zapracovat na slovní zásobě,
abychom dokázali vše obhájit před
porotou.
Na závěr bychom chtěly podě­
kovat všem studentům za skvělý
výkon, firmě ComoTech za finanční
pomoc a všem našim fanouškům
za podporu.
­ED­
P. Tomas van Zavrel Vás zve na
BENEFIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
na výrobu kopie sochy Panny Marie Ochranitelky v Kašperských Horách
Teatr Víti Marčíka - Kino Sušice
SETKÁNÍ PŘED
BETLÉMEM
Vánoční příběh tak trochu jinak
Úterý 3. 12. 2013 v 1930 hod.
Vstupné: 150,- Kč předprodej / 200,- Kč na místě
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění
příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou
správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno
OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin
bude 28. listopadu 2013 ve 12.00 hod.
Download

FLL - sušické noviny