23/2014
19. prosinec 2014
25. ročník
Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn
z radnice
Starosta Sušice Petr Mottl
a místostarostka Věra Marešová se 4. prosince v Plzni
zúčastnili setkání starostů
Plzeňského kraje. Ke 160
představitelům obcí promluvil
hejtman Plzeňského kraje Miroslav Šlajs a seznámil je s aktuální problematikou této oblasti.
Na výroční členské schůzi
Svazu zdravotně postižených v Sušici, která se konala 5. prosince, byli za město přítomni Mgr. Miroslava
Šafaříková a Bc. Petr Mottl.
Starosta přítomné informoval
o připravovaných projektech
na příští rok.
Rada města rozšířená o zastupitele projednala 3. prosince návrh rozpočtu na rok
2015. 17. prosince pak poslední letošní zastupitelstvo návrh
schválilo. Podrobnosti přineseme v příštím vydání SN.
Ve čtvrtek 11. prosince se
na radnici sešla bezpečnostní
rada a řešila aktuální připravenost města na krizové situace.
Rada města na svém zasedání 15. prosince schválila
jmenování členů poradních
orgánů města (např. bytovou,
školskou, sportovní komisi).
„Krásné Vánoce plné pohody,
hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2015
a ať se daří nám všem i našemu krásnému městu,“ přeje
čtenářům starosta Sušice Petr
Mottl a dodává: „S konkrétními záměry města, které vycházejí ze schváleného rozpočtu
na příští rok, vás seznámíme
v lednovém vydání SN. Děkuji
také všem občanům za spolupráci a podnětné připomínky
při správě a rozvoji města.“
foto ED
Slavnostní znovuotevření sušického mechanického betlému
proběhlo ve středu 11. prosince
v Muzeu Šumavy. V nadcházející
vánoční čas se tak mohou děti i dospělí opět přijít pokochat mistrovským dílem Pavla Svobody, Karla
Tittla a několika dalších řezbářů,
kteří tento betlém v roce 2004 vytvořili. 10 let v životě betlémů není
dlouhá doba, přesto si ten sušický získal už věhlas po celé zemi
a dnes patří mezi nejznámější
a nejvyhledávanější v republice.
Bylo to patrné právě v tomto čase,
kdy byl po více než půl roce opraven. Přijeli novináři i několik televizních štábů. ČTK o něm přinesla
zprávu a Česká televize, která už
kdysi natočila dokument o jeho
vzniku, odvysílala reportáž.
Jak jsme informovali v minulém čísle, ještě nedávno nebylo ale
vůbec jasné, zda se betlém znovu
rozhýbe. Jeho oprava se stala velkým oříškem. Konstruktér mechanických částí a řezbář pohyblivých
figurek Pavel Svoboda v květnu
náhle zemřel a nezanechal po sobě
žádné schéma, či manuál elektrického zapojení a mechanických zařízení. Nakonec se přece jen podařilo sehnat tři dobrovolníky
– řezbáře, modeláře a elektrikáře
– kteří se, každý svým nezaměnitelným dílem, podíleli na opravě
betlému. V malém prostoru jeho
zákulisí strávili bezpočet hodin
Pavel Svoboda
a 10. prosince se mohli konečně
vítězně narovnat. Betlém se znovu rozběhl – potůček vody roztočil mlýnské kolo, vorař připlouval
po řece, dílny a obchody se rozsvítily, mnoho postav se ujalo svého
zaměstnání a hodiny na miniaturní sušické radnici začaly opět ukazovat správný čas.
Při příležitosti oficiálního uvedení do provozu se v novém sále
muzea sešli tvůrci i příznivci unikátního betlému. V čele sálu dominoval malý dřevěný skříňový
betlém, poslední ucelené dílo Pavla Svobody (viz. foto vpravo dole).
Dokonalou vánoční atmosféru navodila dvěma koledami děvčata
SDS pod vedením Andrey Sušilové a na plátně byly promítány
detaily znovuzrozeného betlému. Ředitelka muzea Mgr. Zdeňka Řezníčková nejprve přivítala
paní Olgu, vdovu po Pavlu Svobodovi, starostu Sušice Petra Mottla, spolutvůrce betlému Karla
Tittla a trojici odborných opravářů
– modeláře Karla Hájka, elektrikáře Václava Vopaleckého a opraváře-řezbáře Václava Svobodu,
kterým upřímně poděkovala za nezištnou pomoc. V proslovu pak
připomněla historii vzniku jesliček, zdůraznila rychlost jeho stav-
Předvánoční poděkování
Vážení spoluobčané,
jsem potěšena, že mohu i letos, stejně jako v loňském roce,
na tomto místě a z této pozice, vyslovit poděkování. Vrátím
se ještě v čase o dva měsíce zpátky a děkuji vám všem,
kteří jste přišli a dali své hlasy v komunálních volbách.
Pravděpodobně není každý s výsledky úplně spokojen, ale
vše proběhlo správně podle demokratických principů. Přála
bych si, aby si všichni při adventním rozjímání, uvědomili,
jaký společný dar jsme před dvaceti pěti lety dostali. Byla
to příležitost vyjít cestou svobody a demokracie. Tato cesta není jednoduchá a vlastně nemá žádný konec. Tady je
výstižné úsloví, že „cesta je cíl“. Poděkování patří těm, kteří
nás společně po této cestě stále posouvají vpřed. A nejsou to
jen ti, jejichž jména a tváře jsou všeobecně známé, jsou to
naopak řady nenápadných poctivých a snaživých lidí, kteří
zodpovědně dělají svou práci, kteří vychovávají své děti
v duchu morálních tradic.
Dále chci říct, že jsem si plně vědoma toho, že úspěchů, kterými jsme se prezentovali před komunálními volbami, ve kterých
jsme opětovně kandidovali, bychom nedosáhli bez mnoha
dalších lidí. Je to především tým pracovníků sušické radnice,
jímž patří velký dík. Věřím, že mi ostatní prominou, když
za všechny uvedu pouze jedno jméno. Děkujeme Ti, Dášo
Jíchová (Nováková). Jsem přesvědčená, že bez Dášiny kreativity, vůle a důslednosti by nebyl proměněn Santos, nebylo
by nové kino, nestálo by Komunitní centrum nebo by město
neprotkala svými stezkami sušická Pavučina.
Naším závazkem je, po další čtyři roky, město dobře spravovat a pokračovat v započaté cestě rozvoje Sušice, města
příznivého pro obyvatele a vstřícného pro návštěvníky.
Vystavět skutečnou „bránu Šumavy“. Děkujeme vám všem,
kteří k tomu přispíváte.
Milí sušičtí občané, přeji vám spokojený rok 2015, dvacátý
šestý rok na cestě svobody a demokracie.
Ing. Věra Marešová, místostarostka
by (pouhých 10 měsíců) i fakt, že
Pavel Svoboda betlém dále rozšiřoval a opravoval. Sláva betlému se
donesla i k papežovi a ten oba tvůrce požádal o zhotovení jesliček. Ty
od roku 2008 zdobí Vatikán. Sám
Pavel Svoboda v poslední době plánoval větší rekonstrukci mechanického betlému, ale nestihl jí už
zrealizovat. Na závěr všem třem
opravářům osobně poděkovala.
Za město, které je majitelem
betlému, promluvil k opravářům
starosta Petr Mottl: „Jménem
svým i všech občanů a návštěvníků bych vám chtěl poděkoval
za to, že jste betlému znovu dokázali vdechnout život. Je to nádherné dílo, kterým se město bude
ještě dlouho chlubit. Děkuji, že jste
dali nám všem takový krásný vánoční dárek.“
Dále se slova ujal Karel Hájek,
který betlém „přečetl“ nejdříve
a sestavil schéma a rozvrhl opravy. Řekl, že to pro město udělali
rádi, a že se toho úkolu zhostili
i kvůli Pavlu Svobodovi. Přiblížil
postup oprav, kdy často řešili složité situace a dodal, že je na bet- Sušice – brána Šumavy
lému potřeba udělat ještě mnoho
práce. Po té se všichni odebrali
k betlému a starosta předal ovladač paní Svobodové, která betlém
slavnostně spustila.
Při této příležitosti muzeum
také vystavuje neznámé dílo z pozůstalosti Pavla Svobody – do betlému nezařazené figury, přípravné
kresby a náčrty a poslední nedokončené řezbářské práce.
Eduard Lískovec
Betlém se spouští v tomto čase:
út–so: 1000, 1100, 1400, 1500, 1600 hod.
ne: 1000 a 1100 hod.
Štědrý den a 31. 12. zavřeno
1. ledna 2015: 1400, 1500, 16 00 hod.
Cena 7,00 Kč
foto Věra Marešová
JEN S NAŠÍ
TELEVIZÍ
PŘESKOČÍTE
REKLAMU
44 PROGRAMŮ
30 Mb/s
b/s
b/
INTERNET
NET
680
0,–
Kč/měsíčně
Tuto sošku už Pavel Svoboda
nedořezal.
foto ED
NOVĚ PO CELÉ
*
SUŠICI VČETNĚ
ÝCH DOMŮ
NN
DI
RO
V OLEJTE ZDARMA
800 100 600
www.fixnet.cz
* dle dostupnosti technologie
23
9 771213 355003
Dlouhoveský MIKULÁŠ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SOŠ A SOU V SUŠICI
Každým rokem na podzim
organizujeme na naší škole akci
zvanou „Den otevřených dveří“.
Letos onen „Den“ připadl na pátek 28. listopadu. Vybočili jsme
ze svého rutinního pátečního rozvrhu a již od ranních hodin zpřístupnili prostory školy široké
veřejnosti. Slovo škola má u nás
trochu širší rozměr – zahrnuje
totiž kromě dvou budov (jedné
U Kapličky a druhé v Poštovní
ulici) také prostory dílen v těsné blízkosti hlavní budovy, domov mládeže s moderním sportovním areálem a nově vybavená
střediska praktického vyučování. Navštívit vše je tedy časově
poněkud náročné, nabídli jsme
proto našim hostům okružní jíz-
Je pro nás velkou odměnou, že
naše pozvání přijaly desítky žáků
základních škol spolu se svými
rodiči a že mezi nimi byli i tací,
kteří k nám vážili cestu ze vzdálených míst. Doufáme, že se všem
u nás líbilo a že „Den otevřených
dveří“ splnil svůj účel – pomoci
našim hostům při volbě vhodného typu středoškolského studia.
Uvědomujeme si, že toto životní
rozhodnutí je vskutku náročné.
Obnáší v sobě totiž odvahu opustit něco důvěrně známého a vykročit do neznáma. Naší snahou
bylo ukázat, že tento neznámý
prostor je příjemně obydlen a obsahuje vše potřebné k tomu, aby
od nás po absolvování tříletého
nebo čtyřletého studia odcháze-
Naši budoucí žáci si sami mohli vyzkoušet laminování v nové odborné učebně Technologie plastů.
du s průvodcem se zastaveními
na všech pracovištích. Co bylo
možné zhlédnout? V učebnách
byly připraveny prezentace oborů
s názornými ukázkami činností
a praktických dovedností. Bylo
možné vstoupit i do interaktivní
výuky, zasednout s našimi žáky
do lavic a zapojit se spolu s nimi
do nejrůznějších aktivit.
li mladí lidé, kteří jsou kvalitně
připraveni pro svůj budoucí profesní život. Děkujeme tedy všem,
kdo nás v pátek navštívili a chtěli
bychom zároveň všechny zájemce
o odborné středoškolské vzdělání
pozvat na další „Den otevřených
dveří“, který se bude konat tentokrát již za běžného provozu školy
v novém roce 9. ledna.
-ik-
Celá škola v Dlouhé Vsi žije adventní dobou a přípravou na Vánoce. Začalo to vánočním jarmarkem,
rozsvícením vánočního stromu,
mikulášskou nadílkou. Tuto dobu
ukončíme vánočními besídkami
ve školce a škole. Děkuji rodičům,
sponzorům a všem, co pomáhají
naší škole a přeji, příjemné prožití
vánočních svátků. V novém roce
všechno dobré a zdraví. Našim
dětem i žákům krásné prožití vánočních prázdnin. ředitelka školy
Mgr. Kristina Popelová
Den řemesel
Na Základní praktické škole Komenského 59, která je odloučeným
pracovištěm ZŠ T. G. Masaryka, se
stalo tradicí pořádání tzv. „Dnů řemesel“, kdy děti vyrábějí něco hezkého a netradičního. A tak v pátek
28. listopadu byl celý den zasvěcen tvoření.
Děti si mají možnost sami vybrat, co chtějí tvořit, a následně si
v dané „řemeslné dílničce“ svůj
vybraný předmět vyrobit. Nabídka byla opět zajímavá a vánočně
laděná.
V jedné třídě si děti vyrobily pěkný adventní věnec. Přítomní jej vytvořili z polystyrenového
kroužku, který ozdobili vatovými tampony a mašličkami místo
svíček, aby bylo možno věneček
pověsit i na dveře. Věneček byl
krásný a jistě udělá radost všem
obdarovaným.
V další dílničce si děti sestavily sněhuláka, mimochodem velmi
žádaného, zatím jen pomocí polystyrenových koulí, látek, drátků,
špejlí a papírů. A byla to vlastně
Santa přijel s obývákem
Nedlouho po rozsvícení vánočního stromu se náměstí opět zaplnilo
rodiči s dětmi. Ve středu 3. prosince
odpoledne se tísnící shromážděné
snažil zabavit tanečky a soutěžemi
červený moderátor od Coca Coly.
Většinou marně. Všichni netrpělivě
upínali zrak ke křižovatce na nábřeží, kde se měl každou chvíli objevit
známý reklamní kamion této firmy.
Přestože padal drobný nepříjemný
déšť, čekaly na náměstí stovky lidí.
A dočkali se. Osvětlený kolos pomalu vjížděl do připraveného koridoru, zastavil a zvedl boční stěnu.
Otevřel se pohled na Santa Clausův pokojík a v okolí se to začalo
hemžit červenými skřítky. Vznikla
pořádná tlačenice. Každý se chtěl
dostat k Santovi do pokoje a vyfotit
se s ním. Mezitím si zájemci mohli
koupit čepici nebo model kamionu
a přispět tak na místní charitativní
organizaci, které Colový Santa slíbil předat výtěžek z prodeje.
Dalším bodem programu bylo
vystoupení malých zpěvaček místní ZUŠ pod vedením Marie Houškové a za doprovodu Jana Zdeňka.
Pak už Santa v pokojíku na pódiu
přivítal tři zástupkyně ZŠ speciální DČCE Merklín, pracoviště Sušice. Po povinném tanečku se Santou
převzala vedoucí této Školy v zahradě Mgr. Iva Fišerová šek na vybraných 5 799 Kč. Obecenstvo se
postupně rozcházelo a za dvě hodiny byl kamion s celým ansámblem pryč.
text a foto ED
malá příprava na to, až si děti budou
moci postavit opravdového sněhuláka ze sněhu.
V další třídě děti tvořily dárečky
pro maminky, lepily totiž pomocí
kolíků na prádlo pěkné podložky
pod hrnec. Podložky byly ve tvaru
hvězdy a po jejich vytvoření to byl
opět pěkný, navíc praktický vánoční dáreček.
Nejoblíbenější bývá pro všechny vaření, kdy se žáci na chvíli promění v „kuchaře“. Děti si usmažily
bramboráky, které naplnily vařeným zelím s osmaženou slaninou.
Nejprve je ovšem čekala náročná
práce, musely si nastrouhat brambory, nakrájet zelí a připravit vše
ostatní. Celou školou se poté linula
vůně bramborákového těsta, a tak
se sbíhaly sliny všem, nejen přítomným kuchařům.
Všichni měli v tento den velkou
radost, že si ve škole něco pěkného, zajímavého či chutného vyrobili. Radost měli i pedagogové, že se
vše opět tak dobře podařilo a mělo
u dětí úspěch.
-HH-
Strašení na Lerchohrádku
Setkání v družině ZŠ
Dostaveníčko s rodiči a dětmi
Dne 28.listopadu jsme se sešli ve školní družině na ZŠ TGM
– Komenského 59 na již tradičním předvánočním setkání dětí
a rodičů při výrobě drátěných
ozdob.
Nachystané byly nejen barevné dráty a drátky, ale i skleněné
korálky různých velikostí, kleště
na štípání, ohýbání a zase rovnání, a také nechybělo malé občerstvení. Už zbývala jen zručnost a té
si každý přinesl dostatek. Po krátké ukázce, kterou si připravily vychovatelky ŠD, se s chutí všichni pustili do práce. Pod rukama
drátenic a dráteníků se objevila
různá kolečka,srdíčka a jablíčka rozličných barev a velikostí
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Kaleidoskop
strana 2
Tak jsme se opět sešli ve středu
odpoledne 27. listopadu na předvánočním tvoření v naší školní
družině Pampeliška. Na programu tentokrát byla výroba košíků
z papírových ruliček. Každá maminka si přinesla vlastní krabičku a několik prádelních kolíčků
a společně se svou ratolestí začala
plést košíček. Samozřejmě před
vlastním pletením předcházela
přizdobená třpytivými korálky. příprava. Stříhal se papír na dno
Každý do výrobku vložil nejen a lepily se vodící ruličky. Při prosvůj um, ale i dobrou náladu, kte- plétání ruliček musely maminky
rá k nám během tvoření přišla.
Nebylo ani poznat, zda rodiče pomáhají dětem či děti rodičům.
Všichni si odnášeli hotový
výrobek a ti, co měli ještě další rozdělaný, nesmutněli. Vždyť
je příjemné se v předvánočním
shonu na chvilku zastavit a se
svými nejbližšími doma ozdobu
společně dokončit a pověsit třeba na stromeček. Odpoledne se
nám vydařilo a za rok se opět těšíme na shledanou při vánočním
kouzlení.A co nás bude čekat? To
je překvapení.
vychovatelky a žáci ŠD
dávat pozor, aby to nespletly, proto se na pletení hodně soustředily.
Postupně vznikaly košíky různých tvarů a velikostí. Posezení
doprovázela výborná nálada a nechybělo ani drobné občerstvení.
Odměnou za tvrdou práci, kterou v družině zúčastnění odvedli,
bylo příjemně strávené odpoledne
a velice povedené výrobky, které
si všichni odnesli domů.
Těšíme se na další setkání,
spokojené maminky, foto dodala
M. Pokorná – vychovatelka
Až den čtvrtý bude se psát, budeme vás strašit, budete se bát.
Nenechte se přemlouvat a přijďte si hrát.
Strašidelnou cestičkou potkáte
se s bludičkou.
Kostra, vodník, hejkalíček, nemáte chuť na perníček?
Za křovíčkem v lesíčku, přeříkáte básničku.
Vemte s sebou lucerničku, ať vidíte na cestičku.
Kdo se cestou neztratí, dva čertíci chlupatí
Rendulína Vendulína bude nám
tu spolu príma.
Čaj se bude vařit v pekle, netvařte se ale lekle.
K čaji dobré buchtičky, upečte
nám matičky!
Kdo nepřišel, chybu udělal! Vše
začalo u kostlivce, kde proběhla registrace. Děti dostaly
na krk kartičky a pokračovaly k čarodějnicím. Truhlice plná havěti, hadů a pavouků
skrývala míčky, které
musely děti najít. Další zastávka u bílé paní.
Přenést hůlku na rukou a ještě ve tmě,
to není žádná legrace. Brekeke brekeke
už vítá děti vodník.
Udice jsou připravené, chytit rybku, to
nám jde! Slečny bludičky, těch se bát nemusíme. Hodit svítící
kroužek do kyblíčku
nám dá pěknou prácičku. Od bludiček
k černé paní je to jen
krůček. Přenést světýlko na lžíci
je sranda. Cestou potkáváme bezhlavého rytíře a čarodějnici. Smrádek, rány a čmoudíci, vítají děti dva
čertíci. Říct básničku, nebo zazpívat písničku dělá dětičkám někdy
problém. Nakonec každý, kdo si
vzpomněl a zazpíval dostal sladkou odměnu.
Velký dík patří Pekařství Karel
Rendl, za jejich pekelně dobré občerstvení, maminkám za dobrůtky, které k dobrému čajíčku velice
chutnaly. Děkujeme za pomoc Štěpánce Balvínové Žákové a slečnám
z Dívčího klubu, Jarušce Markové,
Kristýnce Švarcové, Ivance Ostádalové a panu školníkovi za trpělivost při přípravách. Strašení se povedlo, tak třeba zase za rok.
Rendulína Vendulína
bylo nám tu spolu príma
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 3. prosince 2014
•
Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na roky
2016–2017 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení se změnami podle návrhu.
•
Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2015 a doporučila
zastupitelstvu města jeho schválení, po zakomponování těchto připomínek: Z důvodu převedení pořadatelství farmářských trhů z města
na Sušické kulturní centrum se sníží org. 179 cestovní ruch o 100 tis.
Kč a zvýší se org. 252 Sušické kulturní centrum – příspěvek na provoz o 100 tis. Kč. Org. 98 – KZ z minulých let se sníží o 754 tis. Kč
(o tuto částku převyšuje návrh vyrovnaný rozpočet).
•
Rada města schválila smlouvu č. 14182914 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na „Nákup kompostérů do domácností
ve městě Sušice“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila úhradu zálohy z organizace 201 – hospodářská správa města na pořízení 50 ks židlí do Komunitního
centra.
•
Rada města schválila tyto členy zastupitelstva města, kteří budou moci užívat závěsný odznak ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Ing. Věra
Marešová, Mgr. Dagmar Karlíková, Ing. Milena Stárková, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Jan
Lhoták, František Jelínek.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 3. prosince 2014
•
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí podmíněně
návratného příspěvku na rok 2015 příjemci Nemocnice Sušice, o. p. s.,
Pod Nemocnicí 116, 342 01, Sušice, IČ: 25224301, a to ve znění podle
přílohy a pověřilo starostu města jejím podpisem.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44. kterým
se organizace 1417 – Zázemí organizace SMS povýší o 2 000 tis. Kč
a současně se povýší o stejnou částku organizace 98 – Konečný zůstatek minulých let.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým
se organizace 274 – Zimní stadion povýší o 85 tis. Kč a současně se o tutéž částku povýší i organizace 98 – KZ z minulých let.
•
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Dražovice na agendu projednávání přestupků s tím,
že doba platnosti bude do 31. 12. 2015, ostatní body smlouvy zůstávají
v platnosti. V případě, že nebude dodatek schválen do konce roku 2014
Krajským úřadem v Plzni, zastupitelstvo města Sušice souhlasí s uzavřením nové Veřejnoprávní smlouvy s obcí Dražovice s dobou platnosti
do 31. 12. 2015.
•
Zastupitelstvo města schválilo od 1. 1. 2015 výši měsíční odměny
za výkon funkce členů zastupitelstva podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, podle
podkladů, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
•
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a §
117 a následující, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, své výbory kontrolní a finanční.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančních příspěvků
v oblasti památkové péče pro rok 2014 v celkové výši 620 000 Kč z organizace 350 – Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům podle
přílohy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv
o poskytnutí účelového finančního příspěvku.
•
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad číslo RRJZP00370L8 na akci „Sušice – R.O.P. (Rekreační
otavský park)“ a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat podle ustanovení § 17 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
•
Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru pana
Františka Kůse.
•
Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy kontrolního výboru: Leopolda Baleje, Pavla Javorského, Mgr. Dagmar Karlíkovou, Ing. Petra
Kocmana, Vladislava Mourečka, Ing. Michala Skrbka, Ing. Jana Staňka
a Miroslava Vrhela.
•
Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru paní
Mgr. Zdeňku Řezníčkovou.
•
Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy finančního výboru:
Ing. Dagmar Havlíkovou, Jana Jandu, Mgr. Pavla Kopřivu, Mgr. Čestmíra Kříže, Mgr. Boženu Kudovou, Josefa Maršáta, Ivu Rochovou
a MUDr. Rudolfa Voldřicha.
•
Zastupitelstvo města Sušice pověřilo k přijímání prohlášení
o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Ing. Věru Marešovou,
Mgr. Dagmar Karlíkovou, Ing. Milenu Stárkovou, Ing. Andreu Staňkovou,
Mgr. Janu Švelchovou, Mgr. Čestmíra Kříže a PhDr. Jana Lhotáka.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva najdete na www.mestosusice.cz
Zasedání zastupitelstva města: 18. února, 22. dubna,
17. června, 16. září, 11. listopadu, 16. prosince
Zasedání rady města: 12. a 26. ledna, 9. a 23. února,
9. a 23. února, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května,
8. a 22. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září,
5. a 19. října, 2. a 16. listopadu, 7. a 21. prosince
Adventní trhy na náměstí budou probíhat do 21. 12.
Aktuality
Jak to vidí radní
Na stránkách SN představujeme dalšího nového člena Rady města Sušice,
který byl zvolen na jednání ustavujícího zastupitelstva 5. 11. 2014.
Ing. Andrea Staňková
Narodila se v roce 1972 v Plzni.
Sušické gymnázium absolvovala
v roce 1990, magisterské studium
na Provozně ekonomické fakultě
ČZU Praha v roce 2011.
16 let pracovala jako redaktorka Sušických novin, od roku 2013
pro webový informační portál
www.isusice.eu, je koordinátorkou
evropského projektu Systémové
podpory meziobecní spolupráce
pro Sušicko, od srpna 2014 pracuje jako manažerka hotelového provozu ve Wellness a Sport hotelu
Šumava***.
Jako dlouholetá redaktorka Sušických novin máš dobrý přehled
o komunální politice. Co si slibuješ od práce v radě města?
Pro svou práci v zastupitelstvu a radě zpočátku ještě lepší poznání „té
druhé strany“. Jedna věc je poznávat místní politiku zvenčí a pociťovat
její důsledky jako občan, druhá je pak pomáhat ji utvářet v rámci platné
legislativy, snažit se o to, aby „sedla“ tak jak má a s čistým svědomím stát
za svým rozhodnutím. A také ho umět vysvětlit, protože, a to asi chápeme
všichni, ne všechna rozhodnutí se setkají se všeobecným souhlasem :-)
Co považuješ v Sušici za největší problém a jak bys ho řešila?
Kromě už zmíněné komunikace s veřejnou správou je podle mě velkým
problémem stárnutí populace města, které jde ruku v ruce s vysokou nezaměstnaností. Řešení není jednoduché ani jednoznačné a určitě vyžaduje
úsilí – hledat nové možnosti, příležitosti, využít potenciál, který město i jeho
okolí má, minimalizovat rizika. Najít ta nejlepší východiska a dokázat je
realizovat vyžaduje nejen aktivitu Sušice, ale i okolních obcí. I proto jsem
se zapojila do projektu podporující meziobecní spolupráci. Mimo jiné je
jedním z jeho výstupů rozvojová strategie cestovního ruchu – atraktivní
oblast „dobře nasměrovaná a vedená“ k využití, může přinést nejen nová
pracovní místa.
Jaké oblasti se budeš jako radní věnovat?
Určitě těm, které jsem v předchozích řádcích nastolila, souvisí s nimi
i kultura a vzdělávání, ale kromě toho bych ráda pokračovala v práci mé
předchůdkyně MUDr. Kateřiny Nové v oblasti sociálních služeb, které
s kvalitou života ve městě velmi úzce souvisejí.
Jaký směr rozvoje města budeš podporovat?
Ten, který mu přinese ty nejlepší možné důsledky. Budu nadále iniciovat aktivní spolupráci všech starostů spádové oblasti obce s rozšířenou
působností Sušice, protože jsem si jistá, že je to krok správným směrem
ke zlepšování životních podmínek všech obyvatel Sušicka. Společně mají
obce Sušicka sílu téměř 25 tisíc obyvatel a to už je přece znát!
Ráda bych při této příležitosti poděkovala a popřála.
Poděkovala všem, od nichž jsem dostala důvěru ve volbách. Poděkovala
čtenářům a příznivcům Sušických novin a informačního webu isusice.eu
za to, že sledovali a sledují dění ve městě, za jejich podněty, pochvaly,
kritiku, příspěvky.
A protože jsme téměř na konci roku, dovolte mi, abych vám všem popřála. Užijte si Vánoce a nechte jejich kouzlo, ať vás osloví. Do nového
roku pak vkročte ve zdraví a s úsměvem. Přeji vám, abyste vždy měli
sílu rozpoznat důležité věci, uměli se správně rozhodnout, radovat, být
spokojení. Pohodové svátky a 365 spokojených dní plných dobrých zpráv
v roce 2015.
Děkuji za rozhovor
Eduard Lískovec
strana 3
Den otevřených dveří
na Gymnáziu Sušice
S velkým zájmem veřejnosti proběhl v pátek 28. listopadu 2014
Den otevřených dveří na gymnáziu v Sušici. Všichni návštěvníci si
prohlédli vnitřní prostory školy a společně se sešli ve Smetanově sále,
kde s projevem vystoupil ředitel školy Mgr. I. Kratochvíl. Zhlédli
projekci o aktivní činnosti gymnázia a vyposlechli připravené hudební
a pěvecké vystoupení. Vyučující měli v učebnách připravené prezentace
svých předmětů a současní studenti byli vždy po ruce, aby pomohli
svým budoucím spolužákům při plnění zajímavých úkolů a pokusů.
Přijímací zkoušku nanečisto si podle nového vzoru vyzkoušelo 42 žáků
z pátých tříd a 40 žáků z devátých tříd. K úspěšnému složení jarních
přijímacích zkoušek začínají v únoru 2015 na gymnáziu přípravné
kurzy. Všichni zájemci o studium jsou srdečně zváni.
Těšíme se na vás!
-g-
V muzeu se křtil
historický atlas Sušice
V novém sále sušického muzea byla v pátek 12. prosince představena
právě vydaná publikace, která vznikla ve spolupráci Historického ústavu
Akademie věd ČR a Muzea Šumavy Sušice s názvem Historický atlas měst
České republiky – svazek č. 27 – Sušice. Ačkoliv je Sušice ve srovnání s již
publikovanými 26 městy malou obcí (za Telčí je druhá nejmenší), historici
jí přisoudili velký význam a zařadili jí do tohoto prestižního souboru, který
je zpracováván v celoevropském kontextu.
V úvodu prezentace úspěch zdůraznila ředitelka muzea Mgr. Zdeňka
Řezníčková a uvedla dva významné autory díla. Nejprve vystoupil redaktor atlasu z akademie věd PhDr. Robert Šimůnek Ph.D., který promluvil
o celém projektu historických atlasů evropských zemí a vysvětlil proč
volba padla také na naše město: „Sušice je pozoruhodné královské město
z 13. století s celosvětovým fenoménem v podobě místního sirkařství a nádhernou polohou předurčenou pro jedinečná zobrazování.“ Dále přiblížil
samotný atlas. Úvodní text není historií, ale spíše popisuje urbanistický
vývoj města s přihlédnutím k historickým událostem. Je proložen doboProgram Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60 vými vyobrazeními a fotografiemi. Mapová část se skládá z barevných
(Občanské sdružení Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné) mapových listů formátu A3 i A2. Jsou to reprodukce map historických,
vojenských a později i leteckých.
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
Po té vystoupil jeden z autorů PhDr. Jan Lhoták, který pomocí projekce
Pá 21. 12.
9.00–12.00 Posezení u kávy + společná tvorba programu představil vybrané zajímavosti atlasu např. původní pečetidlo, vyobrazení
Po 22. 12. 13.00–15.00 Předvánoční posezení
náměstí s radnicí z poloviny osmnáctého století, které je součástí obrazu sv.
Po 29. 12. 11.00–14.00 Společný silvestr ve Fokusu Strakonice
Floriána v kapli Anděla strážce, nebo přes dvě stě let starou mapu města
Kontakty:
z doby, kdy Schwarzenbergové zkoumali splavnost Otavy. Dále např.
mob.: 775 731 769, e-mail: [email protected], www.fokus-pisek.cz, promítl fotku Andělíčku před rekonstrukcí se zbytky opevnění Sušice
pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková
v popředí, nebo obrázky původní sirkárny a také nerealizované urbanisOtevírací doba:
tické návrhy. Pak všichni tři řečníci atlas pokřtili. Po ukončení programu
Po: 13–15 hod., út a čt: 9–12 a 13–15 hod., pá: 9–12 h.
si přítomní mohli publikaci zakoupit. Pro další zájemce je v muzeu ještě
Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován
několik výtisků k prodeji.
text a foto Eduard Lískovec
za podpory Plzeňského kraje a města Sušice.
OKÉNKO POMOCI
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřad Sušice
376 540 111
e-mail: podatelnamususice.cz
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
376 524 703/376 524 541
České dráhy Sušice
972 523 584/840 112 113
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.
Sálem zněl společný vícehlas
Vánoční čas je v Sušici charakterizován také vystoupením
pěveckého sboru Svatobor. Každý rok si toto těleso pod vedením
sbormistra Josefa Baierla připraví nějakou hudební lahůdku.
Vrcholem letošních dvou koncertů 13. prosince ve Smetanově sále gymnázia byla Mše č. 4
movina z Polatovy operety Žichovičtí půlpáni. Další program
se již věnoval vánočním koledám a skladbám Adama Michny
z Otradovic.
Po přestávce diváci očekávali
příchod velkého tělesa, ale nestalo se tak. Na pódiu se místo
toho objevil Dan Čámský s bu-
„Lomnická“ od současného významného skladatele Jaroslava
Krčka. Shodou okolností jeho
známý soubor Musica Bohemica
právě v těchto dnech v Sušici
vystupuje se svým vánočním
programem.
Svatobor svůj koncert začal
písněmi, kterými chtěl opět
připomenout letošní výročí
českých hudebních osobností
Antonína Dvořáka (1841–1904)
a Karla Polaty (1914–1974).
Na pódium napochodoval v dobových kostýmech a dopředu
tak navodil obrozeneckou atmosféru, kterou zpečetil rozverným tancem několika členů
souboru a provedením radostné písně vesničanů Stojí pěkný zámek z Dvořákovy opery
Jakobín. (Tu v říjnu uvedl při
příležitosti oslav 45 let SDS).
I další kus byl součástí jejich
letošního projektu – píseň Do-
bínkem následován dvěma zpěváky a dvěma zpěvačkami, kteří
společně vystřihli svižnou koledu
Little Drummer Boy od americké
skladatelky K. K. Davis.
Po tomto příjemném překvapení už jeviště opanoval sbor Svatobor a orchestr složený z učitelů a žáků sušické ZUŠ a jejich
kamarádů z plzeňského divadla
a fi lharmonie (M. Houšková
– sólo soprán, M. Kapustová,
Z. Navrátilová – příčné flétny,
V. Kratochvíl – hoboj, F. Pekhart
– klarinet, V. Kapusta – fagot,
H. Prančlová, K. Prančlová,
K. Palátová, K. Matoušová,
M. Kaplan, M. Nová, J. Nový
– housle, J. Smolová, T. Bulín
– violy, J. Smola – violoncello,
J. Waldman – kontrabas, Z. Milotová – klavír a varhany).Na
programu byla výše zmíněná působivá mše J. Krčka a dále např.
Gloria letos zemřelého skladatele A. Tučapského.
V závěru přišly ke slovu známé koledy, ovšem tradičně poslední Narodil se Kristus Pán
byla jistě zážitkem pro všechny
jedinečným. Josef Baierl se stal
dirigentem všech v sále. Chvílemi se otáčel k divákům, pak
zas do jeviště, aby ukočíroval
nádhernou úpravu podle Jana
Hanuše, kde poučené obecenstvo
drží základní verzi písně a sbor
kolem krouží školeným vícehlasem. Parádní tečka znásobila pospolitou atmosféru večera.
O Vánocích můžete Svatobory
ještě slyšet 26. 12. od 17 hod.
v kostele sv. Václava v Sušici
a 4. 1. 2015 na mši v kostele sv.
Vavřince na Zdouni.
text a foto Eduard Lískovec
POVEDENÁ PARTIČKA ŘÁDILA V SOKOLOVNĚ
Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela, Ondřej
Sokol předvedli své herecké
a zejména improvizační schopnosti na prknech sušické sokolovny hned ve dvou vyprodaných
představeních. A každé bylo originálem. Pro televizní natáčení
jim scénář na míru šije Daniel
Dangl, který i v sokolovně držel
pomyslnou „dirigentskou“ taktovku, hudební improvizovaný
doprovod zajistil muž mnoha
převleků – Marián Čurko.
Salvy smíchu v téměř hodinu
a půl trvajícím sledu příjemně
vyčerpají a neuvěřitelně nabijí
– a to tahle povedená PARTIČKA dokázala hned nadvakrát.
Nekomplikovaná zábava plná
nečekaných zvratů byla příjemným zpestřením předvánočního
shonu.
-red-
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Kulturní aktuality
strana 4
Škrtla si i marmeládová královna
Adventní prosincový díl zábavné talk-show Škrtněte si, prosím
byl ve znamení nejlepší marmelády na světě. Radek Nakládal
přivítal autorku takto oceněného
labužnického produktu Blanku
Milfaitovou. Povídání o marmeládě v kavárně sušického kina
oživilo vystoupení dívčího sboru
Faux Pas pod vedením Andrey Sušilové. Atmosféru přicházejících
Vánoc připomněl sbor koledami
a Radek Nakládal svojí básní Adventní večer inspirovanou Májem
K. H. Máchy. Hosta uvedl jako
tvůrkyni nejlepší a největší marmelády na světě, spisovatelku
a ženu, která se dokázala prosadit
se svým nápadem nejen v české
republice, ale po celém světě.
Blanka Milfaitová pochází
z Plzně. Od dětství jí bavilo péct
a vařit. Ve třiceti letech se rozhodla radikálně změnit život, udělala
si rekvalifikaci na cukrářku a přestěhovala se na Šumavu. Na Srní
si otevřela Sluneční kavárnu,
kde také pekla domácí zákusky.
Prozradila, že má ráda sladké, zejména pravé čokoládové a ovocné
dortíky, a že vlastně vždy dělala
to, co jí chutnalo. Vítězné marmeládové tažení začalo jednoho dne
v kavárně, když z přebytku broskví
a máty na zahrádce uvařila svou
první specialitu. Po várce se jen
zaprášilo, a tak se pustila do další a další marmelády. Na konci
sezóny se rozhodla, že se bude
věnovat už jenom této činnosti.
Nároky na výrobu nejsou speciální
ani nákladné, chtělo to pouze větší
hrnec (20 l), ve kterém se pochutina vaří. Višně a jablka jezdila
trhat do jižních Čech, meruňky
na Moravu, citrony do Itálie.
Dále se Radek Nakládal zajímal
o soutěž, která Blanku Milfaitovou proslavila: „Poslala jsem balík marmelád na slepé ochutnávky a porota složená z odborníků
i novinářů udělila ocenění. V tom
ročníku (2013) se sešlo téměř dva
tisíce marmelád z celého světa.
Poslala jsem celkem pět marmelád a kromě té vítězné citronové
byly oceněny i všechny další,
citronová s vanilkou, pomerančová, mandarinková s levandulí
a mandarinková s třtinovým cukrem.“ A jaký to byl pocit, když
se dozvěděla o vítězství? „Jela
jsem právě po pomalé silničce
se špatným signálem do Pohoří
na Šumavě, kam jsme se přestěhovali. Najednou, tam uprostřed
lesů, volá někdo z Velké Británie.
Hlas hovořící aristokratickou angličtinou mně oznamoval, že jsem
obdržela dvojitou zlatou medaili,
pak vypadl signál. Volal tedy znovu a zopakoval mi to. Měla jsem
velkou radost. Toto mistrovství
světa pořádají v kraji, kde se vaří
marmelády přes tři sta let. V Anglii pak za mnou sami chodili a nabízeli odbyt, např. i v obchodě, kde
nakupuje královská rodina.“
Zanedlouho na cestě za levandulí do Provence dostala nápad vařit
marmelády přímo u zdrojů surovin. S manželem si tedy pořídili
karavan s potřebným vybavením
a vyrazili. Za rok procestovali 43
zemí a najeli přes sto tisíc kilometrů. Dostali se i do Asie (Turecko)
a Afriky (Maroko). Scénář byl
vždy stejný: Na farmě načesali
ovoce (výjimečně sehnali na trhu),
vyrobili marmeládu a zvědaví místní jí většinou všechnu odkoupili.
Na severu vařili např. z ostružníku morušky a na jihu z opuncie
a z malých banánků s kaktusovým medem. Své zážitky sepsala
do právě vycházející knihy Příběh
opravdové vášně s podtitulem Recepisný cestopis z roční expedice
marmeládové královny.
Dále se Blanka Milfaitová rozpovídala o největší marmeládě
na světě: „S nápadem přišel můj
manžel. Nejprve jsme si ve sklárně
objednali téměř metrovou sklenici s průměrem 40 cm. Uvařili
jsme 108 kg citronové marmelády
s pravým šampaňským. Tato marmeláda byla také oceněna zlatou
medailí. Se zpracováním 50 kg
citronů a 20 lahví šampaňského
nám pomáhalo 73 dobrovolníků.
Citrony se vařily tři hodiny a práce spojené s výrobou zabraly dva
dny. Už předem jsme se domluvili s komisaři na zápis do světové
Guinnessovy knihy rekordů.“
A jaké má plány Blanka Milfaitová do budoucna? Určitě se
znovu pokusí obhájit vítězství
v prestižní soutěži a na světě
je ještě tolik druhů zajímavého
ovoce, které nevyzkoušela! Např.
taková cesta do tropické Afriky...
Příště pozval autor pořadu diváky na 20 ledna určitě do kina,
neboť přijede Karel Gott!...ale
revival z Moravy. Druhý host je
zatím tajný.
text a foto ED
Jaroslav Hutka a Solo spojené s romantikou
Při příležitosti sušického koncertu
(viz SN 22/2014) vznikl následující
rozhovor.
Na Sušicku jste vystupoval už
mnohokrát, máte nějaký vztah
k tomuto kraji?
Ano, za ta čtyři desetiletí už to
bylo mnohokrát, ale speciální je pouze záliba z dětství, kdy mě ve sbírce nálepek vždy vzrušovala slova
„Solo Sušice“. Prožíval jsem za tím
jakousi romantickou představu, něco
jako Afriku. Dnes ty samé nálepky
a krabičky potkávám v Indii, jen to
„Solo Sušice“ tam chybí.
Kdy jste se rozhodl stát se písničkářem?
Vlastně nikdy. Já pořád nemohu
zapomenout ten sen být malířem
a pořád mám pocit, že jsem v tom
písničkaření na návštěvě. Ale začalo to v roce 1966.
V sedmdesátých letech jste byl
vzorem pro lidi, kteří chtěli žít
svobodně. Byl jste ale také trnem
v oku režimu. Co bylo v té době
pro vás nejtěžší?
Za toho bolševika bylo vše
nějak těžké. Okolo šeď a strach,
všechno zpomalené a neperspektivní, země omotané ostnatým drá-
tem, asi nejblbější byl ten věčný
pocit marnosti a ztráty života, který nešel žít naplno. Jakoby plavat
v bahně, každý pokus o pohyb stál
strašně energie a člověk se stejně
nikam nehnul.
V roce 1978 jste byl donucen
opustit republiku. Jednal byste
s dnešními zkušenostmi jinak?
Asi ne. Sice jsem nevěděl do čeho
jdu a neuměl jsem žádný jazyk, ale
nakonec jsem se naučil tři jazyky
a nějak pochopil, že svět je kulatý.
Ty jazyky se mně teď velmi hodí,
když jsem zrušil televizi a přestal
poslouchat česká rádia pro
naprostou hudební tupost.
Přes internet si hledám věci
v angličtině a němčině a alespoň se tak trochu vyvléknu
z české izolace, do které jsme
zase teď upadli.
Náměšť jste složil k zakázanému festivalu před 40 lety,
je stále aktuální, ale časy se
mění – neprohodil byste dnes
pořadí slok?
Ne ne, to platí stejně, jako
před tím. Zpívám tam o pěti
základních hodnotách lidského života a ty platí vždy.
V totalitě naléhavěji, ve volné
společnosti, jako máme dnes, se
ale také nestaly samozřejmostí.
Nakonec hlavně v sobě člověk
musí všechny tyto věci obnovovat, vědět o nich, žít je, eventuálně
je i bránit. Ani svoboda není jen
nápis na zdi nebo řádka v zákonu. Musí se všemi těmi ostatními
hodnotami hledat a prožívat, jinak
jsem jen jako ochočené zvířátko
a že žiju ve volné společnosti mi
není na nic.
Děkuji za rozhovor.
text a foto ED
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Sušice
19. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Betlémská hvězda – premiéra
loutkové představení
19. prosince od 19.30 hod. – Smetanův sál
Vánoční koncert SDS – Včelky a Hlavní sbor
Přehled akcí
strana 5
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu PŘIPRAVUJEME:
25. prosince od 21 hod. – PDA Sušice
DJ WICH – hrají: DJ WICH, Buick, Ars, Nws. před promítáním filmu
19. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna (skupina S/1)
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Nejlepší CZ HIP-HOP Dj poprvé v Sušici
pondělí–neděle
13–20 hod
GALERIE SIRKUS
27. prosince od 20 hod. – PDA Sušice
Kabát revival – rockový koncert, jako předkapela po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
do 31. 12. Milan Doubrava: Posel podzimu (sochy)
vystoupí Weget
28. prosince od 21 hod. – Tradiční kloub
19. prosince od 21 hod. – KD Sokolovna
Parkán – strakonická rocková kapela
19. prosince od 20 hod. – PDA Sušice
OPEN PARTY DJ Andale & DJ Chany
20. prosince od 15 a 17 hod. – Smetanův sál
Vánoční koncert SDS – Klubíčka, Broučci, Sluníčka
20. prosince od 19 hod. – Tradiční kloub
31. prosince od 20 hod. – PDA Sušice
Silvestrovské disco DJ Chany & DJ Robin
4. ledna 2015 od 16 hod. – náměstí Sušice
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
Mechanický Sušický betlém otevřen – viz. str. 1.
Otevírací doba v době od 1. 12. do 31. 12. 2014
pondělky, Štědrý den a 31. 12.: zavřeno
út–so: 10–12, 14–16.30, ne: 10–12 hod.
Otevírací doba od ledna do března 2015
út–pá: 10–12, 14–16 / So, ne, po: zavřeno
e-mail: [email protected]
www.muzeum.sumava.net,
VÝSTAVY:
22. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Beseda s Janem Hnízdilem
Chcete se léčit nebo uzdravit? Jak se nestát pacientem?
Nemoc jako informace? Sám sobě psychosomatikem?
Tak na to vše bude odpovídat známý lékař zabývající
se celostní medicínou.
27. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
František Nedvěd s kapelou TIEBREAK – viz. str. 1
31. ledna od 20 hod. – KD Sokolovna
XV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA SUŠICE
„The Beatles – 60.–70. léta“
Region
Horažďovice
20. prosince od 19.30 hod. – Smetanův sál
Vánoční koncert Sušického dětského sboru
Včelky a Hlavní sbor
10. ledna od 20 hod. – Kino Otava
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé
dějiny dvacátého století očima muže, který poznal
celý svět.
22. prosince od 16 hod. – Pivovar U Švelchů
15. a 16. ledna od 20 hod. – Kino Otava
FAIR PLAY
Jsou hranice, za které se nejde. Drama ze sportovního
prostředí.
8. ledna od 17 hod. – Kinokavárna
Beseda o domácím vzdělávání – p. Spěváčková
17. ledna od 20 hod. – Kulturní dům
18. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, předtančení Avanti Domažlice, barmanská show, výzdoba a dekorace manželé Petříkovi
Květinářství Vesna, míchané nápoje R. Staněk, ochutnávkový raut připravuje kulturní středisko.
Vstupenky lze zakoupit od 5. 1. 2015 v kanceláři kulturního střediska nebo v kině Otava.
10. ledna od 9 hod. – Komunitní centrum
Téma – „Hodiny – ubrouskovou technikou“
Výroba vlastních hodin – Na akci je nutné se přihlásit
do 8. ledna na tel. 721 253 560 p. Ptáčková.
12. ledna od 17.30 hod. – Kino Sušice
Maroko a Západní Sahara
cestovatelská přednáška M. Urbánka a J. Rajčoka
16. ledna od 19 hod.
17. ledna od 14 a 18 hod. – Kino Sušice
Prodej rukodělných výrobků pro potěchu oka, ducha
či žaludku, které jsou zhotoveny autorkami ze
Sušice a blízkého okolí; vánoční hruškový speciál;
svařák; dětský punč; klobásy z udírny; cukroví
z mláta; živá studentská muzika – Jste srdečně zváni!
Rabí
24. prosince od 16 hod. – kostel Sv. J. Nepomuckého
Vánoční bohoslužba – přijďte si zpříjemnit čas
před štědrovečerní večeří
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevřeno po–pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
24. prosince od 22 hod. – Restaurace Sokolovna
X-mass night – Vánoční večírek s Djs
24. prosince od 22 hod. – PDA Sušice
Christmas party DJ Chany
První Christmas party v PDA
Dlouhá Ves
10. ledna od 18 hod. – Kino Dlouhá Ves
pohádka Tři bratři
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
ne 21. 12. – 13.00–16.00 hod
po 22. 12. – 9.00–16.00 hod.
27. 12.–31. 12. – 10.00–15.00 hod.
Naučná stezka „Netopýřím parkem“
25. prosince od 21 hod. – Restaurace Sokolovna
do 19. ledna 2015
Výstava fotografií a batiky
Bety Cooper a Nina Klestilová – Čtyři roční období
do 10. ledna 2015
Betlémy Zdeňka Manna a Betlém rodiny pátera
Koutského z dílny Cyrila Boudného z Třeště
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno so–ne 9–17 hod. do 4. 1. 2015
www.hartmanice.cz, tel.732 631 176, 371 343 357
27. prosince od 18 hodin
ZEBEDEUS – tradiční vánoční koncert
spirituály a vlastní písně ve vícehlasých úpravách
Společenská kronika
strana 6
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Vzpomínky
Utichlo srdce, umlkl hlas, měla jsi ráda život i nás.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci zas.
Co víc Ti můžu dát – svíčku rozsvítit,
kytičku položit a tiše zaplakat.
Život je prázdný bez Tebe,
slzy se lesknou v očích,
jen milé vzpomínky na Tebe
zůstanou v našich srdcích.
Dne 11. prosince uplynulo 13 let, co nás opustila
Dne 5. ledna uplyne druhý rok, kdy nás
opustil pan
Ilona Jurgová,
roz. Panošová, ze Sušice. Vzpomínají manžel,
Kristýnka, Kubík, rodiče a ostatní příbuzní.
Dne 16. prosince jsme vzpomněli pátého
výročí úmrtí a 21. prosince vzpomeneme
nedožitých 65 let
Ing. Karla Duška.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje
přítelkyně Laďka s rodinou a ostatní příbuzní.
Dne 20. prosince tomu bude jeden rok, co nás
navždy opustil tatínek, manžel, pan
Rudolf Pravda.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka
Gabriela, syn Adam a dcera s rodinou.
Dne 22. prosince vzpomeneme pátého výročí,
kdy nás opustila paní
Josef Souček
R EDAKCE SUŠICK ÝCH NOVIN A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
ze Žíkov. S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.
Opustili nás...
Alois Žíla r. 1950, Božena Němcová r. 1931, Karel Jiroušek r. 1920,
Marie Pojarová r. 1936, Ludmila Štětinová r. 1921, Stanislav Adamus
r. 1954, Jarmila Pitulová r. 1930.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět na téma
Bůh, víra, křesťanství, Ježíš... a báli jste se zeptat.
Nebo možná nebylo koho se zeptat?
S námi se bát nemusíte. Navíc při každém
setkání společná večeře, poutavá přednáška,
otevřená diskuse.
Pořádají křesťané farnosti Zbynice / Hrádek u Sušice ve spolupráci
s okolními farnostmi a církvemi v termínu 11. 1. 2015–22. 3. 2015.
Začínáme v neděli 11. 1. 2015 v 16 hodin v klubovně Hasičské
zbrojnice v Hrádku u Sušice. Účast na prvním setkání je nezávazná pro
další pokračování.
Pravidelná setkání vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hodin. Zakončení kurzu
v neděli 22. 3. v 16 hodin. Přihlášky a informace na tel. 736 760 160 Markéta
Prosserová nebo na e-mailu: [email protected]
Další informace ke kurzům Alfa: www.kurzyalfa.cz, www.katolalfa.cz
Gertruda Vichrová
Termíny vydání Sušických novin do května 2015
uzávěrka
datum vydání
č. 1
8. ledna
16. ledna
č. 2
22. ledna
30. ledna
č. 3
5. února
13. února
č. 4
19. února
27. února
č. 5
5. března
13. března
č. 6
19. března
27. března
č. 7
2. dubna
10. dubna
č. 8
16. dubna
24. dubna
č. 9
30. dubna
8. května
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip – kupte
jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním
centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.).
Poukaz lze zakoupit v libovolné
hodnotě v kanceláři kina, lze
z něj jednotlivé akce podle výše
vstupného odepisovat a jeho platnost
je 6 měsíců. Poukaz je nevratný
a neslouží k výměně za hotovost.
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají synové Jiří
a Jaroslav s rodinami.
ALEXANDROVCI
Dne 26. prosince uplyne jeden rok od úmrtí
pana
Připravujeme zájezd na koncert tohoto slavného ruského
armádního souboru
Turné k příležitosti 70. výročí osvobození
a konce druhé světové války
Vladimíra Hušáka.
Koncert se koná v pátek 16. října 2015
v Budvar Areně v Českých Budějovicích
od 19 hod., odjezd autobusu ze Sušice v 16.30 hod.
Stále vzpomínají manželka Marie, sourozenci
a děti s rodinami.
Čas ubíhá a velká bolest zůstává.
Dne 29. prosince uplyne jeden rok ode dne,
kdy nás opustil pan
Pavel Nauš
ze Sušice. S láskou vzpomínají maminka,
děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Život je smutný bez Tebe,
slzy se lesknou v očích,
jen milé vzpomínky na Tebe
zůstávají v našich srdcích.
Dne 30. prosince vzpomeneme čtvrtého smutného
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek, dědeček, pan
Alois Petlička
ze Strašína. S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají maminka,
manželka Marie, dcera Květa s Jiřím, syn Alois se Šárkou, vnoučata
Filípek, Julinka, Agátka, Štěpánka a ostatní příbuzní. Všem
přátelům, známým a hasičům, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Opustil nás,
ale dál žije v našich srdcích a myšlenkách.
Dne 31. prosince uplyne 20 let od chvíle, kdy navždy
odešel pan
Zájemci o tento jedinečný hudební zážitek, hlaste se v kanceláři
Sušického kulturního centra v KD Sokolovna, nebo na tel. čísle
376 528 686 nejpozději do 19. ledna 2015.
Pozvánka na divadelní představení „Za scénou“
Je to hra z divadelního prostředí současného anglického dramatika
a spisovatele Michaela Frayna.
Představení se bude konat v kulturním domě ve Strašíně 27. 12. 2014
v 19.00 hodin. Hraje místní ochotnický divadelní spolek Kolár.
Poděkování
Poděkování pracovníkům Domova důchodců v Sušici
Touto cestou chci poděkovat jménem celé rodiny vedení ústavu a všem
pracovníkům Domova důchodců v Sušici za vynikající a obětavou péči
o moji maminku paní Boženu Tomanovou a další klienty. Vím, že tato
práce je nesmírně namáhavá a velmi zodpovědná. Díky takovému
přístupu ke klientům se moje maminka dožívá úctyhodného věku 93
let. Ještě jednou děkuji za vzornou péči všem pracovníkům DD.
S úctou dcera Jana Čalfová, Praha
Myslivecké sdružení Hlavňovice zve všechny na
TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
ve čtvrtek 25. prosince 2014 od 20 hod.
v restauraci „U Jelena“ v Hlavňovicích
K tanci a poslechu hraje COMPACT Ing. Pavla Hejplíka
Bohatá zvěřinová tombola
Hledáme nový domov
Nový člen rodiny
kamarádem po boku, čeká na vás
Pokud by někdo rád strávil Vánoce v kotcích Městské policie v Sušici
s novým členem rodiny a do roku krásná a milá fenka, černá s bílým
2015 vykročil s věrným psím znakem na hrudi, střední velikosti.
Je to mládě kolem
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Vlasta,
1 roku věku. Je veselá,
syn Václav s manželkou, vnuk Patrik s rodinou a vnučka Mirka.
hravá, učenlivá. Má
ráda lidi, je velmi
kontaktní. Samota
Kdo byl milován, není zapomenut.
v kotci je pro ni krutá
a trvá již celý měsíc.
Dne 2. ledna vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí
Kdo by o fenku
našeho drahého tatínka, dědečka, pradědečka
měl zájem, obraťte
se na Městskou
policii v Sušici, tel.
Stále vzpomínají dcera Jaroslava, synové Jiří, Pavel
376 540 203 nebo
a Miloš s rodinami a ostatní příbuzní.
724 182 147.... -NŠ-
Václav Bělohlavý
Jaroslava Nekoly.
Počet vstupenek je omezen!!
Myslivecké sdružení „BŘEZINKA“ Rabí pořádá
TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ
25. prosince 2014 v KD RABÍ od 20 hod.
k tanci a poslechu hraje ORCHIDEA
obsluha na sále – občerstvení zajištěno
ZVĚŘINOVÉ ŠTĚSTÍ ČEKÁ NA VÁS
Vstupné obvyklé, na VAŠI návštěvu se těší
myslivci z Rabí a BOJANOVIC.
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Inzerce
strana 7
PARTNER CK EXIM TOURS
19. 12. NOVÝ KATALOG TEMPO TOURS LÉTO 2015
Dále k dispozici letní katalogy více jak 60ti kanceláří, které zastupujeme
VELKÉ SLEVY NA PRVNÍ MOMENT , až 2 DĚTI ZDARMA
DÁRKOVÉ POUKAZY
v jakékoliv hodnotě -vhodný dárek pod stromeček
pro každého!
Poslední volná místa za kulturou 2015:
FANTOM OPERY 29. 5. 2015 / MAMMA MIA 11. 4. 2015
ADDAMS FAMILY KVĚTEN 2015
Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2014.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky , v novém roce hlavně zdraví
a spoustu příjemných zážitků na dovolené s námi!!!
Konečně máme Štěstí i u nás.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání
do Klostermannovy ulice čp. 4
v době od 9.00 do 17.00. a v sobotu od 9.00 do 12.00.
Těší se na vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží.
Megarychlý internet a kabelová TV
již brzy ve vašem městě
Internet
40–240
Mb/s
Televize
130 TV
programů
Již v lednu
2015
Více na:
www.upc.cz/modernizace
Sport
strana 8
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Muži bojují o 3. místo v hokejovém přeboru
TJ Sušice – CZ Leas 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Sestava: Šlais – Rendl, Myslík, Blažek, Broža, Vávrů, Košvanec,
Holý, Korál, Fedor, Vachoušek, Vospěl, Petera, Kutil
Branky: Staněk, Bažata, Vlček. Vyloučení: 3:6 Diváků: 80
Ve 3. třetině se scénář opakoval.
Domácí celou první třetinu tlačili soupeře z Cehnic, kteří přijeli Sušičtí útočili, ale výborně chytajícído Sušice s deseti hráči a branká- ho brankáře hostů Hálu nepřekonali.
řem. Žádná z gólových šancí, ale Naopak, po hrubé chybě domácího
neskončila v síti hostů. Jen dvakrát bránícího hráče, hosté vedení ve 44.
zazvonila tyč. Hosté trpělivě bránili minutě zvýšili na 0:2. Bezzubost doa čekali na svoji příležitost z brejků. mácích hokejistů trvala až do konce
Jeden únik dvou hráčů na jednoho utkání. Hosté naopak vytěžili ze záse Cehnickým podařil v 28. minu- pasu maximum a v 59. minutě přitě proměnit. Stavem 0:1 skončila dali ještě třetí branku. Sušici zatím
v tabulce přeboru patří 4. místo.
druhá třetina.
HC Horažďovice – TJ Sušice 5:6 (3:1, 1:2, 1:3)
foto Ladislav Fedor 2x
Domácí zápas – 28. 12. od 14 hod. se Startem Luby
Sušická hokejová přípravka
odehrála další zápasy
Na první adventní neděli 30.
11. 2014 sehrála hokejová přípravka dva zápasy na budějovickém
ledě.
Sušice A – ročník 2007 zápas
s velmi silnými soupeři z Českých Budějovic sice prohráli
s výsledkem 29:7, ale rozhodně
neztratili chuť dál bojovat. Trpělivost se vyplatila. Ve druhém
zápase s Jindřichovým Hradcem
si někteří úspěšně střelili i svůj
první gól. Výsledek Sušice A –
JH A 19:1.
Sušice B – ročníky 2006 a 2005
byly úspěšné v obou zápasech.
Hokejisté se nenechali se zastrašit dobrými hráči z ČB. Utkání
se hrálo v rychlém tempu, do poslední vteřiny oba týmy bojovaly
ze všech sil.
Konečné výsledky:
Sušice B – ČB B 3:2
Sušice B – JH B 8:4
Trenéři Petr Mařík a Zdeněk
Pitel, ale i rodiče malých hokejistů
byli výkonem určitě spokojeni.
-LP-
Branky (Asistence): 3´ Holý (Korál), 28´Petera (Skuhra), 32´Korál
(Petera), 43´Korál (Broža), 48´Korál, 50´Petera (Košvanec).
Sestava: Šlais (Skolek) – Rendl, Skuhra, Blažek, Lejsek, Myslík –
Broža, Košvanec, Holý, Korál, Vachoušek, Petera, Kutil.
Vyloučení: 5:5 Rozhodčí: Diviš, Častoral, Kordík.
Do utkání vstoupili lépe hosté na ledě dominovali. Skóre svými
ze Sušice. V třetí minutě vstřelil třemi brankami v řadě otočil Korál
branku Holý po pěkné kombinaci a v 50. minutě šestou branku přidal
s Korálem. To ale bylo ze strany opět Petera. Domácí stačili v 60.
Sušických v první třetině vše. Ho- minutě v přesilovce pouze korigovat
ražďovičtí čtyřmi brankami skóre na konečných 5:6.
otočili a 27. minutě zápasu vedli
Sušickým se podařilo Horažuž 4:1.
ďovicím dokonale oplatit porážku
Zvrat začal ve 28. minutě, kdy z předchozího společného zápasu,
Petera ve vlastním oslabení sní- kdy naopak oni vedli 4:1 a zápas
žil. Hráči TJ Sušice od této chvíle nakonec prohráli 5:6.
-BK-
Mladí šachisté z okresu
se utkali v Sušici
„Rohy, kožichy, kopyto, ocas,
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
so
20. 12.
od 12.30 do 14.00
veřejné bruslení
út
23. 12.
od 10.00 do 11.30
veřejné bruslení
út
23. 12.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
24. 12.
od 14.30 do 16.00
veřejné bruslení
bruslení pro rodiny s dětmi
čt
25. 12.
od 16.00 do 17.00
pá
26. 12.
od 10.00 do 11.30
veřejné bruslení
pá
26. 12.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
so
27. 12.
od 10.15 do 11.45
veřejné bruslení
so
27. 12.
od 13.30 do 14.30
bruslení pro rodiny s dětmi
po
29. 12.
od 10.00 do 11.30
veřejné bruslení
út
30. 12.
od 10.00 do 11.30
veřejné bruslení
út
30. 12.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
31. 12.
od 11.00 do 12.30
veřejné bruslení
čt
1. 1.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
pá
2. 1.
od 10.00 do 11.30
veřejné bruslení
pá
2. 2.
od 16.00 do 17.00
bruslení pro rodiny s dětmi
út
6. 1.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
7. 1.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
9. 1.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
9. 1.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
út
13. 1.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
14. 1.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
16. 1.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
16. 1.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
Ve Středisku volného času při
Konečné pořadí:
ZŠ Lerchova ul. proběhl 2. proŽáci 1.–2. tříd:
since Okresní přebor jednotliv- 1. Babor Filip, ZŠ Hartmanice
ců v šachu pro rok 2014. Hlavní 2. Drha Marek, ZŠ Hartmanice
organizace a přípravy se ujala 3. Pivetz David, ZŠ TGM Sušice
M. Hanzíková, vedoucí šachovéŽáci 3.–5. tříd, dívky:
ho kroužku při ZŠ Hartmanice. 1. Bauchová Lucie,
Hladký průběh zajistila řízením ZŠ Hartmanice
turnaje počítačem Mgr. V. Matič- 2. Matičková Natálie,
ková. Výborné zázemí vytvářeli ZŠ TGM Sušice
pracovníci SVČ v Sušici s jeho 3. Brzyhobatá Natálie,
vedoucí M. Ludvarovou. Krásné ZŠ Hartmanice
diplomy vytvořila speciálně pro
Chlapci:
tento přebor D. Reindlová z In- 1. Valdman Jakub, ZŠ Hartmanice
formačního střediska v Hartma- 2. Hejdušek Jan, ZŠ TGM Sušice
nicích. Při turnaji pomáhali i ve- 3. Matějček Tomáš,
doucí šachového kroužku SVČ ZŠ Lerchova Sušice
Hálek a J.Schodelbauer. Ceny pro
Žáci 6.–9. tříd, dívky:
každého účastníka předával ředitel 1. Matičková Silvie,
ZŠ Hartmanice Mgr. L. Šmucr . ZŠ TGM Sušice
V soutěži se prezentovalo 32 žáků
Chlapci:
ze šesti škol (ZŠ Hartmanice, ZŠ 1. Kubát Ladislav, ZŠ Švihov
valy si, zaskotačily a vše v čerTGM Sušice, ZŠ Kolinec, ZŠ Ler- 2. Lejsek Jiří, Gymnázium Sušice
tím duchu, proto se v průběhu
chova ul., gymnázium Sušice a ZŠ 3. Tuček Pavel, ZŠ TGM Sušice
celého cvičení ozývalo každou
Švihov).
-MHchvíli BLLLLLLlllllll. V závěru si rodiče s dětmi zatancovali
a zazpívali čertí písničku, a pak
přišla pravá čertí masáž. Takový
čertík v pekle je moc špinavý
a má blechy a tak dospělí čerti
namasírovali, vydrhli, vybrali
blešky svým malým čírťatům
a na závěr jim zazpívali čertí
ukolébavku.
Čertice neměla žádnou šanci
někoho pozlobit, protože všechny děti i jejich rodiče jsou moc
šikovní sportovci, a tak se děti
nemusejí bát těch opravdových
čertů, kteří přijdou 5. prosince, protože čertice s andílkem
se za tyto šikovné děti u nich 2. úspěšní šachisté kategorie 3.–5. třídy:
Matějček Tomáš, Valdman Jakub, Hejdušek Jan
přimluvila.
čertice Hanka
kopyto, ocas, koopyto, ocas,
........... , oči, uši, jazyk, nos.“
Takto začalo s předstihem
v pondělí 1. prosince cvičení
rodičů a dětí (v TJ hale), kam se
přišel v předstihu podívat na návštěvu andílek s čerticí, neboť
5. prosince přijde děti již navštívit do jejich domovů. A bylo
jasné, že dnešní cvičení bude
opravdu čertí.
Mikuláš bohužel nepřišel,
protože připravoval balíčky pro
děti, ale i tak si děti i jejich rodiče užili pěkný sportovní zážitek.
Na úvod si děti s rodiči zaběhali
přímo čertovskou honičku. Děti
dostaly ocásky a rodiče se jim
je snažili vzít. Když se jim to
podařilo, tak zase děti se snažily
vzít ocásky svým rodičům. Poté
se i děti změnily v malé čertíky
či malé andílky, podle pokynů
hlavní čertice. Děti si zahrály
různé pohybové hry, zatanco-
LYŽAŘI, POZOR!
Už je to více jak 100 let,
kdy byl uspořádán vůbec
první závod ve sjezdu
na lyžích v Čechách. Konal
se v rámci Seveřanských her
na Špičáku. Trasa vedla
z Pancíře na Vajsovu louku
a zúčastnily se i dámy. Na tuto
slavnou událost vzpomínají
každoročním sjezdem z Pancíře
šumavští lyžaři a proto si
vás srdcaře dovolují pozvat
k účasti na dřevěných lyžích
bez hran a v dobovém oblečení.
Prezentace se koná v sobotu 27.
prosince 2014 od 9 hod v bývalé
chatě Hrnčíř nad Vajsovou
loukou a pak následuje výstup
k místu startu. Tak se připravte
a jeďte s námi.
Srdečně zve pořadatel OS
Otevřená Šumava
Vítězové starších žáků – zleva: Matičková Silvie, Tuček Pavel, Kubát
Ladislav, Lejsek Jiří
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Kultura
strana 9
KNIHOVNA
Celorepublikovou akci Den pro dětskou knihu, která probíhala 29. listopadu, jsme se rozhodli podpořit divadelním představením PAN ŽABÁK
ANEB ZA DOBRODRUŽSTVÍM!
Námětem se stala kniha od Kennetha Grahama, kterou máme k dispozici
v knihovně. Můžete si ji vypůjčit a ponořit se ještě hlouběji do dobrodružství se Žabákem.
Samotné divadlo bylo v režii Hany Stonové Prančlové, dramatizaci
předvedl Michal Ston a Jana Wertigová. Celé uskupení najdete pod jménem Teátr Vaštar.
Představení se neslo v duchu vtipu, legrace, ale i ponaučení. Téměř 40
diváků propukalo v smích, když pan Žabák prováděl své kousky a Vodní
krysa s Krtkem mu sekundovali. Samotný příběh má ovšem hlubší podtext – kamarádství. Hravou formou se nejen dětští diváci dozvěděli jak je
důležité být dobrým kamarádem a navzájem si pomáhat.
19. 12.–16. 1.
20.00
Návrat blbýho a blbějšího
pátek
19
sobota
20
USA, 110 min., 120 Kč, titulky
14.45
Česká filharmonie
živě: Česká mše
Vánoční (J. J. Ryba)
ČR, 138 min., 250 Kč
20.00
Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
USA/GBR, 89 min., 120 Kč,
dab.
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
sobota
3
neděle
4
17.00
Návrat blbýho
a blbějšího
20.00
Exodus:
Bohové a králové (3D)
USA, 110 min., 100 Kč,
titulky
GBR/USA/ESP, 149 min.,
150 Kč, dab
14.00
Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu
17.00
Sněhová královna (3D)
NOR, 84 min., 90 Kč, dab.
neděle
21
14.00
Pohádky
prod stromeček
17.00
Sněhová královna (3D)
USA, 135 min., 90 Kč, titulky
22
VVV
Možná netušíte co se pod pojmem VVV skrývá. Prozradíme, že se
jedná o Velký Vánoční Večírek. Ten proběhl ve čtvrtek 11. prosince u nás
v knihovně. Děti, které soutěžily ve Velké podzimní literární soutěži zde
dostávaly své ceny. Soutěž to nebyla úplně jednoduchá. Ten kdo chtěl
získat pěknou cenu, musel splnit pět zapeklitých úkolů. Hodně pátrat,
hledat a přemýšlet. Pomáhal jim při tom KIDD, který se večírku nemohl
zúčastnit. Omluvil se – pekl cukroví. Večírek probíhal ve skvělé atmosféře. Na děti čekalo překvapení v podobě občerstvení. Koláčky od firmy
CUPEKO a PEKAŘSTVÍ KAREL RENDL mizely rychlostí blesku.
Děkujeme za skvělý sponzorský dar. Dalším překvapením bylo karaoke,
které rozezpívalo a roztančilo téměř šedesát dětí. Nemusíme vám ani říkat,
že se knihovna otřásala v základech, jak si to děti užívaly. Za provedení
karaoke děkujeme Danielu Ježkovi. Velký dík rovněž patří firmě KORAMEX, SOLODOOR a SUŠICKÉMU KULTURNÍMU CENTRU, které
přispěly formou sponzorského daru na ceny pro děti.
VVV – nejen večírek, ale úžasné, skvělé a atmosférou nabité odpoledne
plné pohody a rozzářených dětských očí.
úterý
23
středa
24
14.00
20.00
Jak vycičit draka 2 (3D) Noc v muzeu:
USA, 105 min., 100 Kč, dab. Tajemství hrobky
USA/GBR, 89 min., 120 Kč, dab.
14.00
20.00
Hobit: Bitva pěti armád Křídla Vánoc
(3D)
ČR, 110 min., 80 Kč
USA/NZL, 144 min., 140 Kč,
dab.
26
20.00
Příběh Marie
FRA, 95 min., 110/90 pro
členy FK, titulky
17.00
Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
20.00
Něžné vlny
ČR, 96 min., 80 Kč
USA/GBR, 89 min., 120 Kč,
dab.
sobota
27
neděle
28
17.00
Návrat blbýho
a blbějšího
20.00
Exodus: Bohové a králové
(3D)
USA, 110 min., 110 Kč, tit.
GBR/USA/ESP, 149 min.,
150 Kč, dab.
14.00
Včelka Mája
17.00
Sněhová královna
USA, 88 min., 80 Kč, dab.
RUS, 80 min., 100 Kč, dab.
GBR, 96 min., 80 Kč , titulky
BALONKY S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Ježíšek. Magické slovo pro děti i pro mnohé dospělé. Příslib splněných
přání. Nasát vánoční atmosféru a poslat své přání Ježíškovi přímo do nebeské brány, jste mohli v pátek 12. prosince v amfiteátru za knihovnou.
Přání Ježíškovi můžete doručit různě. Dát dopis za okno, využít poštu
nebo poslat své přání balonkem. A jak to probíhalo v amfiteátru? Na připravenou kartičku si děti i dospělí napsali svá přáníčka. Daným signálem,
přesně v 15.15 vzlétlo k nebi více jak 300 balonků. Podívaná to byla
úchvatná. Balonky vytvářely na nebi obrazce, než se úplně ztratily v dáli.
Patronem akce byl pro letošní rok Václav Vydra a pomocí rádia Impuls
odstartoval let balonků. Po celé republice letělo k nebi 103 738 přáníček
a byl tak překonán rekord z roku 2008.
Nechyběl doprovodný program. Během akce jste mohli zhlédnout divadelní hru „ Začalo to Zachariášem“ v podání žáků ZŠ Lerchova nebo si
vyzdobit papírový zvoneček. Nechyběl vánoční svařák a čaj, který připravil
Jan Patlejch z restaurace Sokolovna. Velký dík patří za pomoc při přípravě
zázemí pánům Krousovi, Slivoňovi a Tomanovi.
Ježíšek si jistě čte odeslaná přáníčka…. A co vy, neslyšíte už cinkat
rolničky?
Kolektiv Městské knihovny v Sušici přeje všem příjemné vánoční svátky,
plné klidu a radosti.
29
14.00
Návrat blbýho
a blbějšího
30
14.00
Želvy Ninja
20.00
Exodus: Bohové a králové
USA, 101 min., 90 Kč, dab
GBR/USA/ESP, 149 min.,
120 Kč, titulky
Nehraje se.
středa
20.00
Falešní poldové
6
USA, 104 min., 100 Kč, titulky
20.00
Raluca
středa
7
ČR, 80 min., 110 Kč
20.00
Pirátské sítě
ČR, 88 min., 100/80 Kč,
titulky
20.00
Sedmý syn (3D)
pátek
9
sobota
10
USA, 140 Kč, dab.
17.00
Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
20.00
Fotograf
ČR, 133 min., 130 Kč
neděle
11
14.00
Včelka Mája
USA, 88 min., 80 Kč, dab.
17.00
Tučňáci z Madagaskaru
(3D)
USA, 90 min., 120/100 Kč,
dab.
20.00
Fotograf
ČR, 133 min., 130 Kč
pondělí
12
17.30
20.00
Cyklus cestovatelských Miluj souseda svého
přednášek – Maroko,
USA, 102 min., 110 Kč
západní Sahara
90 min., 50 Kč
20.00
Sex v Paříži
úterý
13
FRA, 116 min., 100 Kč, titulky
20.00
Sedmý syn
středa
14
USA, 120 Kč, dab.
31
čtvrtek
Nehraje se.
čtvrtek
15
1
20.00
Hobit: Bitva pěti armád
(3D)
pátek
2
USA/NZL, 144 min., 130 Kč,
dab.
pátek
16
10.00
Pohádky pro nejmenší
– O mašince
20.00
Jáma
ČR, 84 min., 100/80 Kč
ČR, 50 min., 40 Kč
19.00
Nebe na zemi
– ochotnický divadelní
spolek SušDivOch
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
foto ED
ČR, 97 min., 80 Kč
úterý
20.00
Hobit: Bitva pěti armád
(3D)
USA, 110 min., 110 Kč, titulky USA/NZL, 144 min., 140 Kč,
tit.
úterý
5
USA/GBR, 89 min., 120 Kč,
dab.
20.00
Nick Cave:
20 000 dní na Zemi
pondělí
20.00
Století Miroslava
Zikmunda
pondělí
8
ČR, 90 min., 80 Kč
25
pátek
ČR/SR, 102 min., 100 Kč,
čtvrtek
14.00
Tři bratři
čtvrtek
20.00
Jak jsme hráli čáru
RUS, 80 min., 130 Kč, dab.
20.00
Železná srdce
pondělí
RUS, 80 min., 130 Kč, dab.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
Kino Sušice
si Vám dovoluje popřát
spokojené a pohodové Vánoce
a do nového roku 2015
především zdraví a štěstí
ve všech činnostech Vašeho života.
Těšíme se
na na
Vaši
návštěvu.
Těšíme
Vaši
návštěvu
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaší návštěvu
PRODEJ
Prodám pneu 175/70 R13 zimní 4 ks,
175/65 R14 letní 1 ks na discích – OPEL.
Tel. 605 133 663
Prodám: jablka bez chemického nánosu,
Idaret, Spartan a jiné. Tel. 606 633 919
Prodám: 2 málo použité válendy s úložným prostorem – cena 1.000 Kč 1 kus.;
2x noční stolky – cena 100 Kč 1 kus.;
Šuplíkový mrazák – mrazí – 500 Kč. Tel.
721 216 369
Prodám sušičku Concept – 8 sít na ovoce, zeleninu, houby, bylinky aj. s jogurtovačem. Zakoupeno září 2014 pův. cena
1999 Kč nyní 1500 Kč. Tel. 723 871 338
Prodám ložnici (leštěný ořech) – skříň
dvoudílná a třídílná (padesátá léta) rohy
u pantů zakulacené. Levně – dohodou.
Tel. 371 131 094
Prodám: káru plech. – 2m x 1,20 x 0,5
– cena 6.000 Kč; před. světla na Golf 3;
brzd. pakny na Ford Sierra r. v. 1990
nové kamínka litin. malá do maringotky nebo karavanu na tuhá pal.; Luxfery
použité – hoks.; plyn sporák, zánovní.
Cena dohodou. Tel. 732 245 172
Prodám dětskou postýlku + madraci a dětské povlečení – 600 Kč. Tel.
739 665 892
Prodám: Poštovní známky. Nálepky –
SOLO. Tel. 607 111 021
Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm,
cena 25 Kč za kus, pětikomorovou polykarbonátovou desku 2,1 x 2,2 m, žulové
velké žlaby – 4 ks, přípojné dětské kolo.
Tel. 737 760 283
Prodám orig. truhlářskou hoblici
z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč,
moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici
a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana
vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel.
605 337 650.
PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
v areálu Sušické lesy a služby s.r.o.
v ulici Na Hrázi 270
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
18. prosince
19. prosince
20. prosince
22. prosince
23. prosince
9.00−17.00
9.00−17.00
9.00−13.00
8.00−17.00
9.00−13.00
do 1m
nad 1m
svazek větví
100 Kč
150 Kč
25 Kč
Smrk
KOUPĚ
Koupím zednickou železnou vysouvací
kozu. Tel. 721 216 369
Koupím kamínka KABOR (800 Kč). Volat po 17 hodině na tel. 723 133 746
Koupím obytný přívěs starší i odhlášený.
Stav nerozhoduje. Tel. 606 406 010
Koupím: lednici podpultovou zánovní
A+. Tel. 606 633 919
Koupím 1 ks pneu nebo protektor rozměr
155-14 na Š 100 dezén OR 7 cca 5 mm.
Tel. 602 183 534
Koupím starou motorku veterána vhodného do sbírky (Jawa speciál, robot, pérák, či jinou zajímavou motorku). Tel.
607 847 126
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte
na tel. 774 674 588
Koupím pařák na brambory. Tel.
604 478 278
Koupím kamna Petry v pěkném stavu.
Tel. 723 537 326
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel.728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo německé výroby, i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Vánoční akce výrobků
a příslušenství HUSQVARNA
navštivte prodejnu
Aleš Kůs
autorizovaný prodejce Husqvarna
Dlouhoveská 5, 342 01 Sušice
tel: 723 191 118 // 376 526 865
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
BYTY – NEMOVITOSTI
Koupím nebo pronajmu zahradu 4 ary
v Sušici a blízkém okolí. Nabídky zasílejte prosím do redakce SN v sokolovně.
Koupím o samotě stojící dům s pozemky na Šumavě. Dům o obytné ploše okolo
200m2 v dobrém stavu, bez nutnosti rekonstrukce s přilehlými pozemky 2–10
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
8. 1. 2015 ve 12 hod.
hektarů. V příjemném prostředí, preferuji pěkný výhled. Vzdálenost nejbližšího
souseda 300 m. Tel. 723 726 095
Pronajmu kompletně zařízený byt v rodinném domku v Sušici o rozloze cca 70
m2. Měsíční nájem činí 5.000 Kč + energie + kauce. Vytápění plynovým kotlem.
Informace na tel. 608 62 62 52
Vyměním byt 3+1 v Sušici za 1+1
nebo garsonku také v Sušici. Tel.
603 207 700
Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m2 – v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/
měs. Tel. 606 633 919
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích. Informace tel. 723 703 440
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice.
Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Zájemci o společné jízdy na běžky Mikrobusem – ozvěte se. Bližší informace
na tel. 608 62 62 52
Kočičky hledají nový domov u hodných
lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné
domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km
od Sušice – vpravo za Františ. Vsí. Tel.
731 241 782, e-mail: [email protected], www.kockaapravo.cz. Přijďte
se podívat!
Doučování matematiky a českého jazyka.
Příprava na přijímací a opravné zkoušky.
Individuální přístup pro děti s poruchami
učení a ADHD. Tel. 604 430 156
Kurz přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy. Opakování učiva z Čj
a Mat. Příprava na testy SCIO. Průběžné
ověřování znalostí. Předpokládaný termín
zahájení – listopad. Tel. 604 430 156
Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice
a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradn ické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Důchodce hledá přivýdělek: podzim – zima. Práce všeho druhu. Tel.
606 406 010
Daruji psa jezevčíka hrubosrstého bez
PP, stáří 5 let, má základní výcvik, je
poslušný, zvyklý venku, má rád děti. Tel.
605 332 719
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule,
staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím MF-70 i horší stav, dálekoupím
starou motorku ČZ 150, JAWA 500, péráka, JAWA speciál, či jinou zajímavou
motorku vhodnou k renovaci. Dobře zaplatím. Tel. 607 847 126
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Příspěvky dopisovatelů
strana 11
VÁNOCE POETICKÉ
Atmosféra Vánoc na nás teď
dýchá na každém kroku. Slavnostně vyzdobená města, řada zvyků
a obyčejů, které mají schopnost
si nás podmaňovat a uchvacovat.
Vánoční svátky jsou snad jedinými svátky v roce, kdy jsme ochotni alespoň na chvíli zapomenout
na vánoční shon a nalézt si čas
třeba na knihy.
Moc se přimlouvám třeba
za Karla Klostermanna, jehož
některé povídky jsou situovány
do období vánočních svátků a příchodu nového roku. Z bohatého
výběru bych zde uvedl Kaplanův
Štědrý večer, Odysseu soudního
sluhy, Silvestr s Aničkou, Novo-
roční noc či Co nový rok nadělil
dědečkovi.
Předvánoční čas je spojen
i s vycházkami do přírody. Pokud
neodoláte a vydáte se za sněhem
a sluncem, uvědomíte si, že jsou
ještě místa, kde sníh je skutečně
bílý, vzduch voní po mrazu a hlas
zvonu tam dosud táhne nad závějí.
To konkrétní jsme našli na Šumavě, ale pro vás může být docela
jinde…
Možná vás alespoň na malou
chvilku zastaví v tom prodírání se
kupředu předvánočním časem.
Přeji vám Vánoce plné radostných překvapení a nový rok bohatý na šťastné chvíle. Ivan Nikl
Registr dárců kostní dřeně
Vážení čtenáři. Není to poprvé,
kdy Vás jako spolupracovník informuji o tom, co se děje v nadaci,
která již více než 20 let pomáhá lidem s nemocemi krve a krvetvorby.
V září letošního roku dosáhl Český
národní registr dárců dřeně 50 000
registrovaných dobrovolných dárců.
Je to hodně a nebo málo? Málo to
v žádném případě není, i když samozřejmě to neznamená, že by o další
dobrovolníky, kteří jsou ochotni
vstoupit do registru nebyl zájem.
Právě naopak. Čím více jich vstoupí,
tím větší naději na uzdravení budou
mít ti nemocní, pro které jsou zdravé krvetvorné buňky jedinou nadějí
na uzdravení a na to, aby se mohli
vrátit ke svému zaměstnání, ke svým
koníčkům a žít plnohodnotný život
jako před svým onemocněním. Jako
každá nemoc, tak i taková, jako je
leukémie ve svých různých podobách, přichází mnohdy znenadání,
neočekávaně, ale často o to zákeřněji. Ale abych se vrátil k onomu
jubilejnímu a úctyhodnému číslu
50 000. Jsme srovnatelní například
se Švýcarskem nebo skandinávskými zeměmi. A jsme úspěšnější než
třeba Rakousko či Belgie.
Stále platí, že nejvhodnějším
dárcem je mladý člověk do 35 let,
který má dobrou fyzickou kondici
(policisté, vojáci, záchranáři, sportovci), ale to není podmínkou a pokud možno muž. To není v žádném
případě nějaká diskriminace žen, ale
jde o jiné důvody. Je to např. prodělané těhotenství, po kterém se u ženy
mění tzv. tkáňové znaky (HLA) a ty
mohou být jiné, než když dotyčná
žena či dívka vstupovala do registru
před těhotenstvím. Ale i ženy jsou
samozřejmě vítány. Protože i ty se
mohou stát těmi, které nemocným,
kteří trpí již zmiňovanou leukémií
nebo jinými vážnými poruchami krvetvorby, dají poslední šanci na další život darováním svých zdravých
buněk, kostní dřeně. Proto bych rád
opět vyzval hlavně kolegy dárce
krve, hlavně ty mladé, začínající,
aby vstoupili do registru a dali tím
v případě že budou vyzváni šanci někomu „bezejmennému“, pro kterého
se stanou poslední nadějí...
Zvláště naléhavě bych chtěl
k tomuto kroku jako křesťan vyzvat
mladé a zdravé věřící bez ohledu
na příslušnost k té či oné církvi.
Zdraví, to není naše zásluha, to je
nezasloužený dar od Boha a je přímo
naší povinností se o tento dar podělit.
Stačí si nalistovat Bibli, Nový zákon, 25. kapitolu Matoušova evangelia, kde Ježíš říká: „Co jste pro
některého z mých nejmenších bratří
učinili, pro mě jste učinili.“ A co můžeme udělat pro svého bližního více,
než „darovat“ život a nebo alespoň
naději...? Před nedávnem se dostalo
registru velkého ocenění, když se
patrony programu dárcovství kostní
dřeně staly tři významné osobnosti
a to operní pěvkyně Eva Urbanová,
herec Ondřej Vetchý a světící biskup
pražské arcidiecéze, bývalý disident,
signatář a mluvčí Charty 77 Mons.
Václav Malý.
Závěrem mi dovolte, abych těm,
které můj článek osloví a vstoupí
do registru, ale i těm, kteří o tom
všem třeba jen popřemýšlí, popřál
klidné a požehnané svátky Kristova
narození a úspěšný celý nadcházející rok 2015. A někdy v budoucnu
na stránkách Sušických novin na viděnou!
Václav Pikeš,
spolupracovník Nadace
Tip na knihu: Šumava očima
Vladimíra Horpeniaka
Když před více než dvaceti lety
vycházely v Mladé frontě jeho čtivě napsané Toulky Šumavou, tušil
jsem, že by vydaly na obsáhlou knihu. To se letos splnilo, neboť dr. Vl.
Horpeniak , historik Muzea Šumavy
vydal o Šumavě hned díly dva.
První z nich je věnován lidovým
zvykům, lidovému umění, osobnostem spjatým se zdejším krajem, ale
také práci na Šumavě, dopravě,
přírodním katastrofám a dalším zajímavostem. Druhý díl pak tvoří Šumavský místopis, v němž najdeme
hradiště a hrady (Sedlo, Velhartice,
Rabí, Kašperk). Druhá část knihy je
věnována městům, sídlům a přírodním lokalitám Šumavy. Zájemci zde
najdou vedle Sušice či Kašperských
Hor i méně známá, nicméně zajímavě popsaná místa. Ať jsou to např.
Rejštejn, Mouřenec, Paště, Modrava, Kvilda, Nicov nebo Strašín. Je
třeba s potěšením konstatovat, že
vznikl soubor, který je jedinečný
svým zpracováním (autor na něm
pracoval více než tři desítky let!), ale
i velice čtivý celek, protože dr. Horpeniak je nejen znalcem Šumavy,
ale i zkušeným publicistou, o čemž
svědčí kupř. cena novinářské soutěže PRIX NON PEREANT z roku
2007, kterou obdržel za sérii příspěvků o zaniklých obcích na Šumavě. Dlouhodobě spolupracuje také
s časopisem Vítaný host na Šumavě
a v Českém lese, vydává sborníky
Muzea Šumavy a píše doprovodné
publikace k výstavám (Umění gotiky
v krajích Otavy a Úhlavy v muzeu
v Kašperských Horách). Domnívám
se, že uvedené knihy mohou být nejen nevšedním dárkem, ale pro vážné zájemce o Šumavu vynikajícím
průvodcem, k němuž se bude neustále vracet. Cenné jsou i historické
fotografie a čtenáře upoutají i četné
fotografie současné, neboť jak je
uvedeno na obalu druhého dílu, platí
beze zbytku: „Věci a skutky, kteréž
vypsány nebývají, do tmy zapadají
a prachem zapomnění se pokrývají,
vypsány pak ožívají…“.
Ivan Nikl
TIP NA DÁREK K VÁNOCŮM
Milí čtenáři,přátelé a milovníci
Šumavy!
Pokud sledujete v knihkupectví knižní novinky, neměl by vám
uniknout titul „Šumava – genius
loci“ od zkušeného autora – fotografa Vladimíra Kunce.
V knize jsou překrásné záběry
z koutů Šumavy, kam obyčejný
smrtelník, bez doprovodu ani
nevkročí! Doprovodné slovo je
v češtině, němčině a angličtině.
Poněvadž Šumava je mou srdeční záležitostí, tuto knihu jsem
si zakoupila. Při prolistování se mi
až tajil dech a bylo mi tak nějak
„sladkobolno“. Fotografie jsou
tam unikátní – prostě Vladimír
Kunc, ví kdy a kde „cvaknout!“
GENIUS LOCI – ducha místa,
které je nám blízké svou výjimečností v této knize určitě najdete.
Dovolím si citovat úryvek z knihy „V ráji šumavském“ od Karla
Klostermanna. Ten vyjádřil svou
lásku k Šumavě ve svých knihách
a fotograf Kunc vyjádřil tento
vztah k Šumavě svými fotografiemi. K. Klostermann: „Máš-li
srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro
krásu její, staneš v němém úžasu
– budeš se klaněti Tvůrci a jeho
dílům vzdáš hold naší staré Šumavě, vydají ohlas struny srdce
Tvého i příšerný její ráz, jevící se
hlavně za pochmurného počasí,
dojme Tě jako Tě dojímá smutná
píseň, budeš se těžko loučiti s pohledem na hory naše a přicházeti
budou chvíle, kdy vzdálen od ní
zatoužíš, zapomeneš na nicotné
naše pletky, malicherné štvanice...“
Přátelé – „knihomolové“ – zajděte do knihkupectví, otevřete
stránky knihy „Šumava – genius
loci a budete žasnout jako já nad
tím, že objevíte místa o kterých
mnozí z nás neměli ani zdání.
Knih o Šumavě je spousta, ale
Šumava – genius loci momentálně
„vede“!
Marie Malá
Redakce Sušických novin přeje všem čtenářům krásné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví
a jen samé dobré zprávy. Doufáme, že se na nich budou podílet i Sušické noviny. První číslo
v roce 2015 vyjde 16. ledna.
Sušické noviny 23/2014
19. prosinec 2014
Zajímavosti
strana 12
TRYAVNA
Bulharské město Tryavna je jedno ze zatím posledních měst přijatých do organizace Douzelage. Leží
na území severních svahů centrálního Balkánu. Má asi 10,5 tisíce
obyvatel a spravuje 104 okolních
vesnic a osad. Zdejší klimatické
podmínky prospívají léčbě plicních onemocnění.
Vzdálenost od hlavního města
Sofie je 250 km, od Varny 170 km.
Historické centrum je lemováno
domy pocházejícími z doby národního obrození. Mezi nejstarší budovy patří škola, kostel, věž s hodinami a kamenný most, který spojuje
obě části města.
Historii města reprezentuje zejména kostel Archanděla Michaela zdobený sochami a ikonami
od místních umělců i ulice lemovaná malými dílnami, které nabízejí
prohlídku starých řemesel. Největší zastoupení má řezbářství, malba ikon, kovářské dílny, kožedělná
výroba. Nové dílny dále rozvíjejí
umění starých mistrů, ale předvádějí i moderní návrhy současných řemeslníků. Spojení historie a moderního umění je zajištěno v Raykově
domě. Barokní dekorace provázejí
návštěvníky po celé budově. Poskytuje však i přístřeší sochám a předmětům z asijské a africké kultury.
Pecho Raykov vystudoval univerzitu v Lipsku a stal se profesorem
chemie v Bulharsku.
K pýchám Tryavny patří také
rodný dům Angela Kancheva, který bojoval po boku Vasila Levského
při osvobozování Bulharska proti Turkům. Zde jsou shromážděny
relikty z účasti na národním osvobození – původní zbraně, faksimile
(velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů) i fotografie.
V sousedství stojí dům Petka
Slavevkova, který se svou man-
želkou Irinou vychoval mnoho
dětí, které dosáhly vysokých postavení v životě, od vědců po ministry. V lednu 1912 byla Petkovi
Slavevkovi navržena Nobelova
cena za literaturu. Než mu však
cena mohla být udělena, Petko
zemřel. Bulhaři tak přišli o příležitost uctívat majitele Nobelovy ceny.
Za návštěvu stojí i muzeum malby se 160 originály ikon z kostelů
ve Veliko Tarnovo. Kromě maleb
zde najdeme sochy a dřevořezby.
Budova sama měla být kaplí pro léčebnu plicních onemocnění dětí.
Široké okolí je protkáno turistickými stezkami, které jsou součástí
národního parku se starými duby,
habry a tisy. Můžete zde potkat lišky, šakaly, jeleny i divoká prasata.
Během celého roku se můžete
účastnit tradičních oslav – příchodu
nového roku, Velikonoc, ale i Národní literární soutěže s celostátním
významem, v červnu pak folklorní
festival písní a tanců.
Tryavna je krásné horské
městečko, které ochraňuje a rozšiřuje svou historii a přenáší ji
i do současnosti.
Kristina Volná,
Douzelage Sušice
Na náměstí anděl čerty ukočíroval
Nejméně tucet pravých čertů se
hemžilo kol malého pódia pátečního podvečera na sušickém náměstí.
Ještě že se vlády nad situací ujal jediný přítomný anděl. Čerty uklidnil
a přivítal všechna zvídavá a hodná
dítka, která se tísnila všude okolo.
Zkrotlým pekelníkům nejprve dovolil, aby navodili tu správnou atmosféru strašidelným výstupem ze
hry S čerty nejsou žerty. Scéna se
pak na chvíli proměnila v pohádkovou nádheru. Jak pak by taky
ne, vždyť čerty hráli zkušení herci
divadla Schody a andělem nebyl nikdo jiný, než režisérka Zuzana Navrátilová. Ta pak pozvala na pódium Mikuláše. Ten, důstojnost sama,
pronesl pár okřídlených vět a čertům nakázal hodným dětem rozdat
dárky a pamlsky. Nakonec se ještě
všichni mohli s povedenou tlupou
vyfotografovat. Akci spolupořádalo
Sušické kulturní centrum a Muzeum Šumavy Sušice.
text a foto ED
NEBE NA ZEMI: SušDivOch skládá poklonu pánům V + W
Až k počátkům naší civilizace sahají kořeny SušDivOchem
uvedené hry Nebe na zemi. Scénář vztahů polidštěných řeckých
bohů rozepsala už antická mytologie. Milostnou zápletku a některé
postavy byly stvořeny Johnem Fletcherem a Francisem Beaumontem
v 17. století ve staroanglické hře
Španělský kněz. Hru Nebe na zemi
pak napsali Voskovec s Werichem
pro Osvobozené divadlo ve třicátých letech minulého století. Současná podoba vznikla úpravami
režisérky Věry Holé Tůmové a premiéra se uskutečnila 5. prosince
v sále sušického kina.
Soubor SušDivOch se vloni uvedl obrozeneckou hrou Maloměstské klepny. Prvotina souboru si
svým klasickým a poctivým pojetím divadla ihned získala přízeň
sušického publika a tato scéna se
zařadila mezi kulturní pojmy města. Aktuální hrou své renomé ještě vylepšila. Přestože je letošní hra
náročnější, děj složitější, výstupy
dynamičtější, protagonisté všechna úskalí zvládali s lehkostí a jejich
výkony byly přesvědčivější. Délka
představení je něco přes dvě hodiny, děj má spád a při výměně scén
navíc vstupuje na jeviště před oponu éterická dočasná hudební sekce souboru (Martina Hamáková,
Anna Chocová, Zuzana Jandová,
Margit Štěpinová, Milena Vrhelová
a Radka Zelená), která s klavírním
doprovodem Dagmar Kratochvílové svižně interpretuje slavné písně
Jaroslava Ježka z celého repertoáru
Osvobozeného divadla.
Příběh se krátce odehrává
na Olympu, ovšem jméno malého
města na zemi, kde se pak vše semele, známo není. Z božského pohledu je to ale jedno – slovy tamějšího
boha Merkura – Nezáleží na jménu
obce, lidí, lidi ti jsou všude stejní...
A opravdu ze hry na pozadí jednání hrdinů jasně a srozumitelně
vystupují neměnné základní lidské
vlastnosti a konkrétní dějiny, či postavy si každý může dosadit sám.
Podstatu hry vystihují slova titulní písně, že totiž na světě je plno
krás a z těch krás nebe mít, záleží
jenom na vás. To, že víra v člověka
je správná cesta, ukazují autoři v závěru hry, kdy se po všech peripetiích padouši nakonec mění k lepšímu
a božský Jupiter rád zůstává s lidmi
na zemi. K celkovému dojmu přispívají nemalou měrou scéna i kostýmy. V hlavních rolích se představuje
Václav Diviš, Věra Holá Tůmová,
Jiří Choc a dále Miroslava Nováková, Gabriela Zoubková, Václav
Požárek, Jiří Burák Šperl, Kamila Vrhelová, Jaromíra Krátošková, Vladimír Kindelmann, Václav
Kämpf a Stanislava Strejcová.
Následující rozhovor s režisérkou Věrou Holou Tůmovou poodhaluje zákulisí divadla:
Po loňské úspěšné premiéře
vašeho režisérského debutu Maloměstské klepny jste mluvila o plánech nacvičit Jiráskovu Lucernu. Co nakonec rozhodlo o Nebi
na zemi?
Také jsem tehdy zdůrazňovala,
že každý má právo říci svůj názor
a připomínky. Lucerna proto neprošla, a tak se hledalo dál. Nebe
na zemi byla další moje srdeční
záležitost. Matka kdysi tady hrála
Amarantu, otec Scipia a protože
se u nás hodně zpívalo, znala jsem
už jako dítě všechny Ježkovy hudební perly.
Vaše druhé tehdejší přání – aby
si zahráli všichni – se ale splnilo.
Je to tak?
To je vždy problém. Divadelní
hry mají většinou málo rolí na to,
aby si všichni mohli zahrát. Tady
jsme nakonec vymysleli hudební
sekci. Volba se osvědčila, opravdu
mě překvapilo, kolik máme dobrých
zpěvaček. Trochu jsem se bála, aby
nás to nerozdělilo. Herecká a hudební sekce zkoušely zvlášť, ale potvrdilo se, že jsme dobrá parta.
Ve hře se objevujete v mužské
roli. Je v tom nějaký záměr?
Ne, je to spíše neštěstí, že nemáme mužský herecký potenciál. Zhostila jsem se té role nerada,
na druhou stranu jsem zvyklá – toto
je už moje třetí mužská role.
S jakým cílem jste přistupovali
k úpravám scénáře?
Rozhodně jsme chtěli hrou potěšit dnešního diváka, aby to tedy
nebylo nudné a únavné. Původní scénář je
opravdu příliš dlouhý.
Jen čtená zkouška trvala přes tři hodiny.
Krátili jsme tedy dost.
Snažila jsem se ale
zachovat zobrazované
špatné lidské vlastnosti, aby se diváci nejen
smáli, ale vedlo je to
i k zamyšlení. Vždyť
např. domácí násilí je
problém mnoha současných rodin. Zdůraznit jsem chtěla
také optimistický závěr hry, který demonstruje myšlenku, že
i ten největší padouch
se může změnit. Dalším kritériem úprav
byly reálné možnosti
souboru.
Mezi jednotlivými scénami zazněly nejen písně z této hry...
Vzhledem k tomu, že byla poměrně složitá scéna a přestavby zabíraly dost času, rozhodli jsme se
do těchto chvil vložit i další známé
písně Osvobozeného divadla. Myslím, že se to povedlo, lidé s námi
dokonce zpívali.
Co bylo při přípravě a na zkouškách nejtěžší?
Velkou starost jsem měla o to,
aby se hra vůbec stihla secvičit. Byl
problém s docházkou a dochvilností. Důchodci byli v tomto směru
vzorní, ale máme také matky s dětmi, zaměstnané a studenty a do toho
navíc přišla různá onemocnění...
Všichni dohromady jsme se tak nakonec sešli až o generálce.
Jak jste spokojena s prvními
představeními?
Jsem trémistka. Po generálce
jsem to chtěla zabalit, celou noc
jsem nespala. Při premiéře bylo
znát ještě určité napětí, ale při ve-
černím sobotním představení z nás
všechno spadlo a hraní jsme si užívali. Reakce diváků byly úžasné,
tleskali a zpívali s námi a moc jim
za to děkujeme.
Máte nějaké divadelní plány?
Já osobně bych si přála předat
své režisérské žezlo mladé generaci. Vidím v našem souboru spoustu
lidí, kteří tomu rozumějí a pro divadlo mají cit. Chtěla bych, aby se
toho někdo ujal a já si zahrála nějakou malou roli. Starám se totiž teď
o člověka, kterého vracím do života. Je to velmi náročné a hraní by
bylo jen takové povyražení. Nechci
ale o to přijít, jsem s těmi lidmi ráda.
Na další naší hru nápad mám, nejdříve se však musíme všichni domluvit. Udělal jste mi radost, když
jste řekl, že se všichni herci zlepšili. Na závěr bych za sebe chtěla
říct, že režie je částečně prací celého
kolektivu a za to všem ze souboru
moc děkuji.
Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 8. ledna 2015 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny