1/2015
16. leden 2015
26. ročník
Aktuálně Slibný rozpočet na rok 2015 má široký záběr
z radnice
První zasedání rady města se uskutečnilo 12. ledna.
Na programu bylo kromě běžných provozních záležitostí již
konkrétní jednání motivované
schváleným rozpočtem na rok
2015. Řešilo se zadání územní studie pro lokalitu bývalých
kasáren pod Kalichem.
V úterý 13. ledna se starosta Bc. Petr Mottl zúčastnil zasedání bezpečnostní
rady kraje, které se odehrálo v Plzni. Na setkání se sjeli
starostové obcí s rozšířenou
působností Plzeňského kraje,
kteří jsou zároveň předsedové bezpečnostních rad těchto
území. Obsahem jednání bylo
aktuální posouzení stavu zabezpečení a připravenosti obcí
s rozšířenou působností a kraje
na krizové situace. Starostové
si vyměňovali zkušenosti a seznamovali se s novinkami při
řešení krizových situací.
Na úterý 20. ledna je na radnici plánovaná schůzka vedení města Sušice s odborem
majetku a rozvoje města
ohledně harmonogramu přípravy investičních akcí města,
které byly schváleny v rozpočtu na rok 2015.
V rámci rozpočtu na rok
2015 byly také schváleny celkové částky na poskytnutí
grantů v rámci Grantového
programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného
času a vzdělávání a příspěvků
města na pravidelnou činnost
sportovních, kulturních, zájmových a volnočasových organizací. Podmínky poskytnutí příspěvků jsou uvedeny
na str. 3.
-red-
Zast upitelst vo měst a
na svém jednání 17. prosince
2014 schválilo rozpočet Města Sušice na rok 2015. Celkové
příjmy činí 222,975 mil. Kč, výdaje pak 275,989 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu je financován
z přebytku (úspory) z volných
zdrojů z minulých let a účelových fondů města.
Je počítáno s velkými investicemi a opravami v celkové částce téměř 80 mil. Kč. Tak velký
rozsah prací může město realizovat díky dobrému hospodaření
v minulých letech, kdy tyto peníze uspořilo.
Seznam připravovaných investic přinášíme v tabulce a komentář k rozpočtu podává starosta Sušice Bc. Petr Mottl:
„Především chci uvést, že ani
v tomto roce neuvažujeme o zvyšování nájemného v městských
bytech, ani o zvyšování poplatků
za likvidaci odpadu.
Na nábřeží Jana Seitze tak vznikne ucelený
komplex budov zaměřený na péči o seniory. Předpokládáme, že
noví klienti by se mohli
nastěhovat letos v červenci. Celková kapacita se zvedne o 20 lůžek.
Na dokončení této investice je letos vyhrazeno
8,5 mil. Kč.
Letos bude také zahájena příprava studie dopravního řešení v lokalitách ul. Lerchova a Kaštanová
Sušická záchranka bude
zajišťovat službu v nově
z ř í z e n é m s t a n ov i š t i
na Modravě – str. 2
Od nového roku byla snížena cena vodného a stočného
– viz. tabulka – str. 3
Co se odehrálo na vánočních koncertech Sušického
dětského sboru – str. 4
Přes zimu probíhají běžecké závody v terénu. Úctyhodný počet vítězství vybojoval atlet TJ Sušice
Pavel Štěpáník. Sezona
bude pokračovat i sušickými podniky – str. 8
Adéla ještě nevečeřela je
název nové divadelní hry,
kterou s úspěchem uvedlo studentské Divadlo Bezejména – str. 9
Při sestavování rozpočtu jsme
se snažili pojmout co nejširší spektrum potřeb města i jeho obyvatel. Zaměřujeme se na zkvalitnění infrastruktury, sociální služby,
zdravotnictví i kulturní a sportovní vyžití. Myslím si, že rozpočet
je velmi dobře sestaven a to i díky
tomu, že jsme úspěšně hospodařili v minulých letech. Samozřejmě
také počítáme s přípravou projektů,
které bychom rádi spolufinancovali
V ZUŠ budou také
z fondů Evropské unie.
p ok r a č ovat nut né
změny vnitřní dispoJednou z nejdůležitějších in- zice a interiérů tak,
vestičních akcí roku 2015 bude aby budova vyhovodokončení rekonstrukce bývalého vala potřebám škokatastrálního úřadu na Domov pro ly. Konkrétně se jedseniory. Od listopadu 2013 slouží ná o stavební úpravy
seniorům první patro budovy a le- v 1. NP za 3. mil. Kč.
tos by měla být dokončena pře- Další investicí pro naše
stavba přízemí a druhého patra. děti bude oprava hřiště
ZŠ Lerchova. Škvárový povrch dráhy bude
nah razen umělým.
Na tuto úpravu je vyhrazeno také 3 mil. Kč
a pravděpodobně bude
realizována o letních
prázdninách.
Nezbytné investice čekají také
nemocnici. Jednak to budou opravy budovy – izolace a výtahy za
1 mil. Kč a dále je v rozpočtu
města počítáno i s prostředky
na nákup a modernizaci přístrojového vybavení.
Uvnitř čísla
najdete
V sokolovně se konal další
ročník celostátní postupové soutěže ve standardních
a latinsko-amerických tancích s názvem „Velká cena
města Sušice“ – str. 2
V rozpočtu je opět
pamatováno na zkvalitnění bytového fondu. Po úspěšné realizaci výměn oken
a vchodových dveří se
letos začne se zateplováním panelových
domů. V roce 2015 je
na tuto modernizaci
vyhrazeno 11 mil. Kč.
Práce odstartují v ulici Sirkařská. Také budou realizovány opravy a zateplení domů
v ul. 5. května. Se zlepšením městského bytového fondu souvisí
i rekonstrukce kotelny
v ZŠ Lerchova, na kterou pak bude napojeno vytápění okolních
domů. Dosluhující kotelna v Základní umělecké škole Fr. Stupky
bude zrušena.
Město nezapomíná
ani na místní komunikace. Vozovka a chodníky budou
opraveny v ulicích U Rocha, Otavská, Chelčického, chodník v ul.
Pod Nemocnicí, celkově za 4,1 mil.
Kč. Největší investicí je probíhající celková oprava Havlíčkovy ulice, na kterou je letos vyčleněno 17
mil. Kč – zahrnuje dokončení první a začátek druhé etapy ve směru
k ul. Americké armády.
Cena 7,00 Kč
Představujeme nového autora pravidelných sloupků
do SN publicistu Martina
Mejstříka – str. 11
K živému betlému na náměstí dorazili Tři králové,
zhasl strom, bylo požehnáno koledníkům a vznesl se
lampion štěstí – str. 12
Proslulá Musica Bohemica
zaperlila vánočním koncertem i v Sušici – str. 12
Představujeme města DOUZELAGE – 24. je estonské
Türi – str. 12
s cílem zkvalitnit parkování a zvýšit bezpečnosti chodců. Na zpracování této studie je vyhrazen
1 mil. Kč. Na jejím podkladě pak
budou v příštích letech zpracovány
příslušné konkrétní projekty.
JEN S NAŠÍ
TELEVIZÍ
PŘESKOČÍTE
REKLAMU
duje velké částky, ale je důležité
44 PROGRAMŮ
zpracovat příslušné projekty, aby
se mohlo využít možnosti zažá30 Mb/s
b/s
b/
dat o dotace z Evropské unie. JedINTERNET
NET
ná se o přípravu projektů využití bývalé lékárny a rekonstrukce
sportovní haly tak, aby realizace
Dále se město zaměřuje na pří- mohla proběhnout během násleKč/měsíčně
pravu rozvoje lokality bývalých dujících čtyř let.
kasáren pod Kalichem. Zatím
NOVĚ PO CELÉ
na úrovni územní studie (300 tisíc
Z investic do sportovních zaří*
SUŠICI VČETNĚ
Kč), která řeší rozvržení plochy zení je v rozpočtu počítáno např.
ÝCH DOMŮ
NN
DI
RO
z hlediska zástavby, zeleně a ko- s rozšířením skateparku o část
V OLEJTE ZDARMA
munikací. Plán je směrován tak, pumptrack a s výměnou osvětlení
800 100 600
aby během dalších tří let mohlo zimního stadionu z důvodu úspowww.fixnet.cz
na základě konkrétních projektů ry elektrické energie.“
* dle dostupnosti technologie
dojít k realizaci technické infrastruktury pro další zástavbu.
O průběhu příprav a realiza01
cí konkrétních akcí tohoto roku
Do budoucna je počítáno s dal- budeme čtenáře na stránkách SN
šími významnými investicemi, aktuálně informovat.
jejichž příprava zatím nevyžaEduard Lískovec 9 771213 355003
680
0,–
Sušická záchranka nově sídlí i na Modravě
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje otevřela 5.
ledna 2015 nové výjezdové stanoviště na Modravě. Službu bude
pro Plzeňský kraj zajišťovat sušická nemocnice, která uspěla
ve veřejné zakázce, a která provozuje i stanici přímo v Sušici (viz.
SN 18/2014).
Důvodem zřízení stanoviště
bylo zlepšení zdravotnické péče pro
obyvatele a návštěvníky této části
Šumavy. Vždyť v případě potřeby
neodkladné pomoci musel zraněný
v této oblasti čekat déle než půl hodiny na sanitku ze Sušice či z Vimperka a to ještě nezahrnuje občasnou situaci v zimním období, kdy
jsou těžko sjízdné silnice. Přitom
zákonem stanovená dojezdová doba
sanitky je 20 minut a o záchraně života někdy rozhodují minuty.
Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Plzeňského kraje odboru zdravotnictví, ředitelé nemocnic, vedoucí Horské služby náčelník
Michal Janďura, pracovníci ISS NP
Šumava a samozřejmě záchranáři
ze sušické nemocnice. Před novou
budovou se slova ujala radní Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková,
vysvětlila důvody zřízení stanoviště
a uvedla, že Plzeňský kraj na provoz
sušické záchranky na obou stanovištích uvolní v roce 2015 celkem
24 mil. Kč. Dále poděkovala obci
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Kaleidoskop
strana 2
Modrava, která ze svých prostředků vybudovala zázemí pro personál
a záchranářům popřála, aby všechny jejich výjezdy byly úspěšné. Starosta Modravy Antonín Schubert
uvedl, že stavba stála zhruba 4 mil.
Kč a obec záměr realizovala, aby
obyvatelům i návštěvníkům byla
v případě potřeby poskytována
včasná a účinná pomoc. Nakonec
promluvil ředitel Záchranné služby Plzeňského kraje Roman Sviták, který stanoviště představil jako
dobrý příklad spolupráce Plzeňského a Jihočeského kraje. Rajón modravských záchranářů totiž zasahuje
až do oblastí Zadova a Kvildy, kde
budou spolupracovat s vimperskou
záchrankou. Pacienti budou transportováni do nemocnice v Sušici
popř. v Klatovech a závažné případy do fakultní nemocnice v Plzni.
Po té se všichni řečníci ujali slavnostního přestřižení pásky a pozvali hosty na prohlídku stanoviště.
Nové stanoviště a režim
V nové budově se nachází zateplená garáž pro sanitku, dva pokoje, kuchyňka, sklad zdravotnic-
kého materiálu, sociální zařízení
a v podkroví je ještě možnost zřízení bytu. Budova byla postavena
v centru obce na místě bývalého
obecního úřadu.
Na Modravě bude ve dvanáctihodinových intervalech nepřetržitě
sloužit dvoučlenná posádka složená
z řidiče zdravotníka a dipl. záchranáře, či sestry se specializací. Lékař
bude v případě potřeby vyjíždět ze
Sušice nebo z Klatov.
„Sušická záchranka za tímto
účelem přijala 10 nových zaměstnanců, kteří se nyní zaučují v Sušici a postupně budou přecházet
i na toto nové stanoviště, kde nyní
máme zkušené pracovníky,“ dodává
ředitel sušické nemocnice Ing. Vladimír Sloup. Vedoucí záchranář
MUDr. Jiří Choc zase vysvětluje
spolupráci s horskou službou a ISS
NP Šumava: „Spolupráce s těmito
složkami je na vysoké úrovni a zůstává v podstatě stejná. Zraněné
nám přivážejí z nepřístupných míst.
Co je však důležité – významně se
zkrátí čekací doba na sanitku.“
Text a foto Eduard Lískovec
Do nového roku
s novým vybavením
Žáci technických oborů SOŠ
a SOU Sušice (Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář
motorových vozidel, Autoelektrikář
a Elektrotechnika) dostali do nového roku skutečně pěkný dárek.
Díky projektu z ROP NUTS II –
Jihozápad „Modernizace odborného výcviku v SOŠ a SOU Sušice“ pořídila škola pro žáky nové
vybavení dílen v hodnotě 6,7 milionu Kč. Žáci tak budou moci pracovat na nejmodernějších strojích
a zařízeních a budou mít k dispozici moderní a kvalitní pracovní
nářadí. Při nákupu se nezapomnělo ani na ekologii. Škola nakoupila
pro automechaniky velmi moderní
a ekologické zařízení na výměnu
a skladování olejů a brzdových kapalin. Žáci oboru Mechatronika se
budou učit programovat a pracovat
na velmi moderním CNC obráběcím centru v hodnotě 3,2 milionu
Kč. Pro výuku svařování byl poří-
Snahou školy je neustálá modernizace výuky a to jak prostorů, tak vybavení. Jedině tak
se mohou žáci seznámit a naučit
se ovládat stroje, na kterých budou v budoucnu v praxi pracovat.
Žáci, kteří se rozhodnou do školy
nastoupit, mají zajištěnou kvalitní praktickou výuku, která zajistí
předpoklady pro další uplatnění
ve firmách.
Ing. Jaromír Kolář, ředitel školy
V Základní praktické škole Komenského, která je odloučeným pracovištěm ZŠ T. G. Masaryka,
se stalo tradicí pořádání vánočních besídek
Tentokrát se vánoční besídka
konala poslední školní den v letošním roce. Tím významným
dnem, pro všechny děti z praktické školy i jejich rodiče, byl pátek
19. prosince.
Aby děti předešly trémě, tak
nejprve vystupovaly a předváděly
svá vystoupení pro diváky z ostatních tříd. Premiéra pro rodiče začala v 10 hodin. První vystoupení
měli žáci ze speciální třídy. Účinkující zazpívali a zarecitovali verše s podzimní, zimní a následně
i s vánoční tématikou. Děti předTaneční soutěž „Velká cena města Sušice a O putovní pohár SKC“: vedly kromě znalostí veršů, písní
i hru na zvonkohru, kterou překvapily i potěšily všechny přítomné. Druhé vystoupení měli
V neděli 7. prosince 2014 pro- našich zástupců z TK Fialka při ších soutěžích. Další soutěž čeká nejmladší žáci praktické školy,
běhl v Sušici další ročník celo- SKC v Sušici:
naše tanečníky v Klatovech v mě- tedy děti 1. až 5. ročníku. Ti si
státní postupové soutěže ve stanNašim nejmladším velmi síci březnu.
připravili netradiční pohádku –
dardních a latinsko-amerických úspěšným zástupcem byl taneční Jiří a Gabriela Hájkovi,TK Fialka takřka v muzikálovém provedení
tancích s názvem „Velká cena pár Marek Nauš a Amálie Zeleměsta Sušice“ a celostátní pohá- ná, kteří si vytančili 1. místo v karové soutěže s názvem „O putov- tegorii Děti I. V kategorii Děti II
ní pohár SKC“. Soutěž nám přišel obsadil Jakub Hájek s Anetou
zahájit několika slovy pan ředitel Škulinovou pěkné 2. místo. Kuba
SKC Ing. Karel Sedlecký. Bylo pokračoval ještě s další partnerkou
opravdu nač se dívat, soutěžili Claudií-Julií Konicarovou v kateúplní začátečníci i velmi pokro- gorii Juniorů I, kde se opět zvládl
čilí. Soutěž byla opět rozdělena umístit na 2. příčce. Ještě finálodo několika kategorií, soutěžilo se vého 6. místa dosáhl taneční pár
od dětí přes juniory až po dospě- Marek Vrba a Kristýna Hubená,
lé páry. V repertoáru měli tance před pomyslnými branami finále
waltz, quickstep, cha-chu, polku skončil taneční pár Štěpán Strejček
a jive. Dále registrovaní tanečníci a Natálie Němcová, který obsadil
Vítězové kategorie Děti II
v ČSTS tančili v kategorii Junior 7. místo. Za Juniory II se do fináII, třídy D, kteří měli v repertoáru le probojovali sourozenci Tomáš
všechny příslušné tance ze „stan- a Veronika Jahodovi, kde se umísdardu“ i „latiny“. Letošní účast tili na pěkném 2. místě. Ve finále
byla veliká, do Sušice zavítalo 5. místa dosáhli František Pšeid
na 53 tanečních párů z různých a Viktorie Polatová. Vítězi kateměst, a to z Klatov, Nýrska, Ma- gorie E pro absolventy tanečních
riánských Lázní, Chebu, Plzně, kurzů se stali Lukáš Kindelmann
Stodu, Starého Plzence, Českých a Michaela Hejplíková, na 2. místě
Budějovic a Českého Krumlova. skončili Josef Podloucký a Adéla
Oproti minulým ročníkům byly Brožová a na 3. příčce se umístil
hojně obsazené dětské a junior- Vilém Kyrál a Petra Tomášková.
ské kategorie.
V boji o pohár soupeřili i naše taDo poroty zasedli Vladimír neční páry. 4. místa dosáhl Jakub
Hána a Jan Jadlovský z Chebu, Hájek a Claudia-Julia Konicarová Vítězové kategorie Junioři II
Miloslav Gabriel z Plzně, Filip a před branami finále na 6. příčGregoriades ze Starého Plzence, ce skončil Filip Pavlík a Zuzana
Naďa Cíchová ze Stodu, Jiří Hájek Vetráková. Filip dokázal odtančit
a Gabriela Hájková ze Sušice.
s rukou v sádře.
Loňskými držiteli poháru byl
Výsledky soutěže s umístěním
taneční pár z Mariánských Lázní a foto najdete na naší internetové
a letos putoval opět do Klatov.
adresewww.tk-fialka-skc-susice.
Prvenství v boji o putovní po- webnode.cz
hár získal taneční pár Jan Vild
Všem našim tanečním párům
a Ella Konicarová za TK při DDM děkujeme nejen za účast, ale
Klatovy.
i za skvělou reprezentaci našeV silné konkurenci si sušické ho klubu a zároveň města Sušice.
páry rozhodně ostudu neuděla- Gratulujeme jim k jejich umístění
ly. Ráda bych zmínila umístění a přejeme mnoho úspěchů na dal- Vítězové kategorie Děti I
Letošní pohár putoval do Klatov
zen kvalitní trenažér, který nahradí část výuky a ušetří jak provozní
náklady, tak sníží riziko úrazu v počátečních hodinách výuky.
Mimo to se mohou těšit žáci
na nové stroje pro dělení materiálu, svařování a výuku autoopravárenství a diagnostiky. Jedná se
o skutečně moderní vybavení, které má v současné době jen omezený
počet podniků a žáci se s ním v našem regionu jen těžko setkají.
– „O dvou Sněhurkách“. Pohádkové vystoupení bylo doplněno
hudbou, při které děti tancovaly a hrály. V úvodu se představily královské dcery – Sněhurky
na píseň „Když se načančám“,
poté se přišli ukázat a zároveň
žádat o ruku princezen trpaslíci
na píseň „Trpaslíci trávou jdou“.
Tím ale námluvy neskončily. Jednotliví trpaslíci pak přicházeli Sněhurkám předvést
to, v čem nejvíce vynikají. A tak se například
objevil trpaslík – bandita s písní „Pod dubem“
– z pohádky Lotrando
a Zubejda, nebo trpaslík
doktor s písní „Doktor
Dam di Dam“ od Václava Neckáře. Když si
Sněhurky vybraly své
ženichy, slavila se velká svatba
na píseň „Trpasličí svatba“, kterou známe z pohádky „Ať žijí duchové“. Na závěr ještě vystoupili žáci 7. a 8. ročníku, zazpívali
pěkné zimní a vánoční písně a tím
vytvořili příjemnou předvánoční
atmosféru.
-HH-
Za pohádkou do knihovny
S přílivem „nové krve“ jak by se
mohl nazvat nástup mladých učitelek do mateřské školy „Štěbetalka“ došlo i ke zpestření výchovně vzdělávacích činností pro děti
a to formou různých projektů. První s názvem „Mezi námi“ jsme již
představovali v předešlých Sušických novinách a týkal se spolupráce
dětí a seniorů z penzionu.
Druhý projekt jsme nazvali
„Za pohádkou do knihovny“. Navazuje na zažitou tradici pravidelného
čtení pohádek před odpoledním odpočinkem. Cílem projektu je rozvoj
čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Chceme pravidelně navštěvovat městskou knihovnu
a hravou formou seznamovat děti
s knihou. Naučit je hledat v nich
vědomosti, morální hodnoty, ale
i zábavu a potěšení. Smyslem úzké
spolupráce s knihovnou je vytvořit zdravý čtecí návyk. Pravidelné čtení rozvíjí jazyk, slovní zásobu, představivost a paměť. Příznivě
ovlivňuje celkový psychický rozvoj
dítěte, posiluje sebevědomí, zlepšuje soustředěnost, logické myšlení
a formuje hodnotový systém. Společné čtení je jedna z forem kontaktu s dítětem, především z pohledu
citové vazby, a výborná výchovná
metoda. Po přestěhování městské
knihovny do Komunitního centra
ji máme blízko a návštěvy jsou pro
nás časově dostupnější.
Hned začátkem školního roku
pro nás připravily zaměstnankyně
knihovny seznamovací program
„jízda vláčkem po knihovně“.
V prosinci jsme jako čertíci objevovali další zajímavosti ve „čtenářském pekle.“ Děti si vždy odnášejí silné zážitky, na které my
navazujeme dalšími činnostmi.
Nyní již máme i čtenářský průkaz, takže si můžeme půjčovat zajímavé knihy i do školky a těšit se
na další společné aktivity. Velké
díky patří pracovnicím městské
knihovny za vstřícnost, ochotu
a dobré nápady.
Děti a učitelky z MŠ Tylova Sušice
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 15. prosince 2014.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi sportu ve složení: předseda: Ing. Jan Staněk, členové: Ing. Josef Farták, Mgr. Čestmír Kříž, Jiří
Beneš, Ing. Lukáš Hamák, Mgr. Radovan Sloup, Václav Pojar, Ing. Miloš Brzák, Ing. Jaroslav Macháček.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi pro přípravu, zpracování
a realizaci programu obnovy MPZ (městské památkové zóny) ve složení: předseda: Ing. Věra Marešová, členové: František Kůs, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Eva Beníšková, Ing. Michal Beneš, Ing. arch. Irena
Jandová, Miloslav Mottl, Ivan Čámský, PhDr. Jan Lhoták.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi pro občanské záležitosti
ve složení: předseda: Mgr. Jana Švelchová, členové: MUDr. Ivana Vítovcová, Jaroslava Holečková, Božena Kotalová, Milada Váňová, MUDr. Jaroslava Prajerová, Jiří Zahradník, Helmut Prinz, Marie Štěpánková, Jana
Půroková, Helena Staňková, Alice Primasová, Jaroslava Dušková.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 bytovou komisi ve složení: předseda: Věra Fornousová, členové: Miroslav Vrhel, Miroslav Šperl, Mgr. Jana
Švelchová, Josef Jílek, Mgr. Milena Naglmülerová, Ing. Andrea Staňková, Václav Kolář, Lenka Kratejlová, Miroslav Švarc.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi pro komunitní plánování
ve složení: předseda: František Jelínek, členové: Mgr. Renata Vácová, Marie Hrečínová Prodanová, Jaroslava Kotálová, MUDr. Ivana Vítovcová,
Jaroslava Kononovová, Jitka Kozlová, MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Lenka
Dražková, Bc. František Příbek, Mgr. Iva Fišerová, Helena Makrlíková,
Jana Vošalíková, Mgr. Miroslava Šafaříková, Ing. Libuše Podzemská.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 školskou komisi ve složení: předseda: Mgr. Čestmír Kříž, členové: PaedDr. Richard Smola, Jaroslava
Holečková, Bc. Miroslava Oudesová, František Pekhart, Mgr. Ivan Kratochvíl, Ing. Jaromír Kolář, Mgr. Iva Fišerová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Daniela Šedinová.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi kultury ve složení: předseda:
Mgr. Milena Naglmüllerová, členové: Mgr. Bohumila Skrbková, Ing. Andrea Staňková, Ing. Marie Hlaváčová, Ing. Karel Sedlecký, Ing. Olga
Melkusová, Ing. Eva Beníšková, PhDr. Jan Lhoták, Věra Holá Tůmová,
Miloslav Mottl, Petr Nikodém, Daniel Čámský, Jiří Hlaváček.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi pro sociálně-právní ochranu dětí ve složení: předseda: Bc. Michaela Hrušková, členové: Ladislava
Jansová, Ivana Geigerová, Jana Brožová, MUDr. Eva Chocová, JUDr. Josef Laurenčík, Ing. Libor Potužník, Bc. Helena Vejstrková.
•
Rada města zřídila od 1. 1. 2015 komisi Douzelage ve složení: předseda: Mgr. Věra Svobodová, členové: Ing. Věra Marešová, Ing. Anežka
Nová, Mgr. Kristina Volná, PaedDr. Richard Smola, Ing. Jaromír Kolář,
Ing. Olga Melkusová, Ing. Eva Beníšková, Mgr. Radka Zelená.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Aktuality
Finanční příspěvky města Sušice
na pravidelnou činnost kulturních,
zájmových a volnočasových organizací
Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2015 poskytovat město
Sušice finanční příspěvky na pravidelnou činnost kulturních, zájmových
a volnočasových organizací. Do rozpočtu města Sušice na rok 2015 byla pro
tento účel schválena částka 600 000 Kč. Cílem těchto příspěvků je podpořit
aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let na úseku kultury
a volného času, nabídnout jim kvalitní využití volného času a odpoutat je
od negativních prvků společnosti (alkohol, drogy, kriminalita, …).
Poskytnutí těchto příspěvků se řídí „Pravidly pro poskytování finančních
příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových
organizací“. Vzhledem k rozsáhlosti pravidel jsou zde uvedeny pouze základní informace a podmínky. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední
desce MÚ Sušice, na www.mestosusice.cz – další informace – Granty,
příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor
ŠPPCR) MÚ Sušice.
Žadatelem o příspěvek mohou být neziskové organizace, jejichž činnost je orientována na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity (mimo
sportovní činnosti) dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru
působící na území města Sušice. Žadatelem o příspěvek nemohou být
školská zařízení.
Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři (k dispozici
na www.mestosusice.cz – další informace – Granty, příspěvky nebo na odboru ŠPPCR MÚ Sušice) a musí být podepsána statutárním zástupcem
žadatele.
Povinné přílohy žádosti: doklad právní subjektivity žadatele; doklad
oprávnění osoby jednající za žadatele; doklad o zřízení bankovního účtu
žadatele; seznam registrovaných členů organizace s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu; přehled pravidelných schůzek
a účetní závěrka za rok 2014, má-li žadatel povinnost ji zpracovávat.
Žádosti musejí být doručeny do 28. února 2015 poštou nebo osobně
na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice.
Podmínky pro přidělení příspěvku: příspěvek lze poskytnout pouze
organizacím působícím na území města Sušice a trvale pečujícím o děti
a mládež do 18 let v oblasti kultury a volného času (mimo sportovní
oblasti); podkladem pro přidělení příspěvku je seznam registrovaných
členů; příspěvek může být poskytnut pouze organizaci, která zajišťuje
periodicky se opakující činnost (min. 1x týdně); příspěvek může být
poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených
organizací na činnost mládeže.
Přidělení příspěvku: návrh na rozdělení příspěvků provede odbor ŠPPCR
MÚ Sušice, na základě těchto podkladů rozhodne Zastupitelstvo města Sušice o výši přidělených finančních prostředků; po schválení výše příspěvku
bude s žadatelem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí podmíněně
návratného účelového finančního příspěvku.
Vyúčtování přiděleného příspěvku: poskytnutý příspěvek je žadatel
povinen vyúčtovat k 31. 12. 2015 a vyúčtování předložit nejpozději do
28. 2. 2016 odboru ŠPPCR MÚ Sušice; do vyúčtování nelze zahrnout
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. prosince 2014 náklady, na které již město Sušice přidělilo finanční prostředky z granto•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled pro r. 2016–2017 vého programu.
dle návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady 3. 12. 2014.
Konzultační místo a kontaktní osoba: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, Bc.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2015 podle přílo- Petra Turková, tel.: 603 478 594, e-mail: [email protected]
hy, která akceptuje schválené změny oproti návrhu, který byl předložen
E. Beníšková
na jednání rozšířené rady 3. 12. 2014.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, organizaci
279 – Odpadové hospodářství (výdajovou část) povýšit o 1 200 tis. Kč a organizaci 98 – Konečný zůstatek z minulých let povýšit o tutéž částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kteDne 17. 12. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Sušice rozpočet města
rým se sníží příspěvek org. 216 – ZŠ Lerchova o 920 tis. Kč (870 tis. Kč na rok 2015. V rámci rozpočtu byla schválena částka 600 000 Kč, která
na provoz a 50 tis. Kč na investice) a org. 98 – KZ z minulých let se sní- je určena na poskytnutí grantů v rámci „Grantového programu města Suží o tutéž částku.
šice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“. Účelem tohoto
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým programu je zpestření nabídky kulturních a sportovních akcí ve městě,
se sníží příspěvek na provoz org. 213 – ZŠ TGM o 400 tis. Kč a org. 98 zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistického a sportovního centra
– KZ z minulých let se sníží o tutéž částku.
regionu, podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů města Su•
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. šice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání, získání přehledu
3/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených o připravovaných akcích atd.
městem Sušice.
Poskytnutí grantu se řídí „Pravidly pro Grantový program města Sušice
•
Zastupitelstvo města Sušice schválilo uzavření Veřejnoprávní v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“. Vzhledem k rozsáhsmlouvy s městem Hartmanice na výkon přenesené působnosti na úse- losti pravidel jsou zde uvedeny pouze základní informace a podmínky.
ku projednávání přestupků.
Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice, na www.
•
Zastupitelstvo města neschválilo návrh Ing. Stárkové na pořizování mestosusice.cz – další informace – Granty, příspěvky a na odboru školství,
audiozáznamu z průběhu jednání zastupitelstva města.
památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit podle § 120 zákona č. 128/2000
Žadatel o grant – občané působící ve městě Sušici a jeho částech starší
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pětičlenný osadní výbor 18 let, spolky, humanitární organizace, jiné právnické nebo fyzické osoby
pro části města Zaluží a Milčice ve složení: paní Jitka Hofmannová, pan působící ve městě Sušici a jeho částech.
Jiří Sacher, pan Libor Muzika, pan Karel Novák a pan Petr Schwarz. ZaPodporované projekty – musí být určeny zejména občanům města Sustupitelstvo města zvolilo předsedkyní osadního výboru pro část města šice a jeho částí a nemohou být realizovány pouze za účelem tvorby zisku;
Zaluží a Milčice paní Jitku Hofmannovou.
jednorázová reprezentace města Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí.
•
Zastupitelstvo města jmenovalo členem správní rady Nemocnice
Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři (k dispoziSušice o. p. s. pana Petra Málka.
ci na www.mestosusice.cz – další informace – Granty, příspěvky nebo
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva najdete na www.mestosusice.cz na odboru ŠPPCR MÚ Sušice) a musí obsahovat základní údaje o žada-
Zasedání zastupitelstva města
strana 3
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1 je na str. 11.
Finanční příspěvky města Sušice
na pravidelnou činnost sportovních organizací
Dne 17. 12. 2014 Zastupitelstvo města Sušice schválilo v rámci rozpočtu
města na rok 2015 částku 2 000 000 Kč. Tato částka je určena na poskytnutí
finančních příspěvků sportovním organizacím působícím na území města
Sušice. Poskytnutí těchto příspěvků je podmíněno splněním podmínek,
které jsou stanoveny v „Pravidlech pro poskytování finančních příspěvků
na pravidelnou činnost sportovních organizací“. Účelem těchto příspěvků
je podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let
v oblasti sportu, nabídnout jim kvalitní využití volného času a odpoutat je
od negativních prvků společnosti (alkohol, drogy, kriminalita, …).
Vzhledem k rozsáhlosti pravidel jsou zde uvedeny pouze základní
informace a podmínky. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce
MÚ Sušice, na www.mestosusice.cz – další informace – Granty, příspěvky
a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR)
MÚ Sušice.
Žadatelem o příspěvek mohou být neziskové organizace, jejichž činnost
je orientována na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let nekomerčního
charakteru působící na území města Sušice.
Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři (k dispozici
na www.mestosusice.cz – další informace – Granty, příspěvky nebo na odboru ŠPPCR MÚ Sušice) a musí být podepsána statutárním zástupcem
žadatele.
Povinné přílohy žádosti: doklad právní subjektivity žadatele, doklad
oprávnění osoby jednající za žadatele, doklad o zřízení bankovního účtu
žadatele, seznam registrovaných členů organizace do 18 let, náklady
na provoz sportovních zařízení, náklady na pronájem sportovních zařízení, náklady na dopravu, informace o výši členských příspěvků a zpráva
o činnosti sportovní organizace.
Žádosti musejí být doručeny do 28. února 2015 poštou nebo osobně
na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice.
Podmínky pro přidělení příspěvku: příspěvek lze poskytnout pouze
organizacím působícím na území města Sušice a trvale pečujícím o děti
a mládež do 18 let v oblasti sportu; příspěvek může být poskytnut pouze
organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost; příspěvek může
být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených
organizací na činnost mládeže.
Přidělení příspěvku: návrh na rozdělení příspěvků provede odbor ŠPPCR
MÚ Sušice ve spolupráci s komisí sportu, na základě těchto podkladů rozhodne Zastupitelstvo města Sušice o výši přidělených finančních prostředků;
po schválení výše příspěvku bude s žadatelem uzavřena písemná smlouva
o poskytnutí podmíněně návratného účelového finančního příspěvku.
Vyúčtování přiděleného příspěvku: poskytnutý příspěvek je žadatel
povinen vyúčtovat k 31. 12. 2015 a vyúčtování předložit nejpozději do
28. 2. 2016 odboru ŠPPCR MÚ Sušice; do vyúčtování nelze zahrnout
náklady, na které již město Sušice přidělilo finanční prostředky z grantového programu.
Konzultační místo a kontaktní osoby: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, Bc.
Petra Turková, tel.: 603 478 594, e-mail: [email protected] nebo
předseda komise sportu Ing. Jan Staněk, tel.: 606 751 639, e-mail: jstan@
centrum.cz
E. Beníšková
Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času
a vzdělávání pro rok 2015
Zasedání zastupitelstva města: 18. února, 22. dubna,
17. června, 16. září, 11. listopadu, 16. prosince
Zasedání rady města: 12. a 26. ledna, 9. a 23. února, 9. a 23.
února, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května, 8. a 22. června,
13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října,
2. a 16. listopadu, 7. a 21. prosince
Oznámení úřadu práce
Úřad práce ČR, KoP Sušice, vyhlásil výběrové řízení na obsazení
volného místa referent agendy hmotné nouze. Podmínky výběrového řízení zájemci najdou na http://portal.mpsv.cz/ ,ÚP ČR,
volná místa na ÚP ČR.
teli, zpracovaný projekt (popis, cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram,
rozpočet), informaci o předpokládaném zdroji příjmů z realizace projektu
a návrh výše požadovaného grantu. Jeden žadatel může podat více žádostí
o různé granty.
Povinné přílohy žádosti: doklad právní subjektivity žadatele; doklad
oprávnění osoby jednající za žadatele.
Žádosti musí být doručeny do 1. kola přidělování grantů do 28. února
2015 a do 2. kola do 30. června 2015 poštou nebo osobně na adresu: MÚ
Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice.
Podmínky pro přidělení grantu: grant lze přidělit pouze žadatelům
realizujícím projekt na území města Sušice a jeho částí a zejména pro
obyvatele města Sušice a jeho částí a na projekt reprezentující město Sušici
v regionu, ČR nebo v zahraničí; grant může být přidělen maximálně do výše
70 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu;
na projekt, který proběhl v minulosti, a bylo ukončeno jeho financování,
nemůže být grant poskytnut (výjimkou jsou akce realizované do uzávěrky
1. kola příjmu žádostí); do celkových nákladů nelze zahrnout investice
a výdaje za alkohol a tabákové výrobky; realizace projektu musí proběhnout
nejpozději do konce roku, ve kterém je podávána žádost.
Přidělení grantu: návrh na přidělení grantů provede odbor ŠPPCR MÚ
Sušice ve spolupráci se zástupci kulturní komise a sportovní komise; maximální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč; při návrhu na přidělení
grantů bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žadatelem v minulých
letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu a posuzováno
zejména: okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen, význam
projektu pro občany města Sušice, význam projektu pro reprezentaci města
Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí, organizační náročnost projektu;
Rada města Sušice poté schválí příjemce a výši grantů; s příjemcem grantu
bude uzavřena písemná smlouva o poskytnutí podmíněně návratného
příspěvku (grantu).
Vyúčtování přiděleného grantu je příjemce povinen předložit na předepsaném formuláři (závěrečná zpráva) včetně kopií nákladových účetních
dokladů souvisejících s realizací projektu nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace projektu odboru ŠPPCR MÚ Sušice.
Konzultační místo a kontaktní osoba: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR,
Ing. Eva Beníšková (č. dveří 205), tel.: 376 540 217, e-mail: ebeniskova@
mususice.cz
E. Beníšková
Změna cen vodného a stočného od 1. 1. 2015
Zastupitelstvo města Sušice schválilo 17. 9. 2014 ceny vodného
a stočného pro r. 2015. Platba bude uplatňována ve dvousložkové
formě. Pevná složka platby se řídí podle kapacity osazeného
vodoměru. Pohyblivá složka platby se řídí podle odebraného
množství vody.
Stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů – srážkové
vody (netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení), studna:
1m3 – 33,06 Kč.Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty. Ing. Kateřina Ronová, odbor majetku a rozvoje města
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Kulturní aktuality
strana 4
Ohlédnutí za vánočními koncerty SDS: Zvířátka, loupežníci a přehršel Tří králů
Na scénu postupně vstoupilo několik typů Tří králů. Tečku rojení udělal tanečník připomínající Michaela J.
Poslední adventní víkend v Sušici
se nesl v duchu vánočních koncertů, které každoročně s velkým nadšením očekávají nejen účinkující
zpěváci, hudebníci a tanečníci, ale
samozřejmě i rodiče a široká veřejnost příznivců SDS, o čemž svědčí
tradičně vyprodaná všechna páteční
i sobotní představení přípravných
oddělení i Hlavního sboru.
Odpolední vystoupení zahájila
přípravka tanečního oddělení ZUŠ
pod vedením H. Kopové a s klavírním doprovodem A. Sušilové
tanečkem na lidovou píseň Haj,
husičky. Následovalo vystoupení nejmenších zpěváčků z MŠ
Tylova za klavírního doprovodu
K.Prunerové. Klubíčko pod taktovkou M. Vítovcové zapělo 4
Včelky v popředí se sólistou na buben.
rytmické písničky, na chvilku se
proměnilo v dovádivé čertíky se
svítivými růžky a nakonec nám připomenulo kolik dnů je do Vánoc.
Broučci z MŠ Smetanova a ZUŠ
zaplnili s M.Naglmüllerovou a J.
Hanusovou celé pódium hned poté.
Posluchače potěšili šesti veselými
písničkami a dokonce i malým
tanečkem. Pak rozzářila pódium
Sluníčka s J. Pelechem a J. Zdeňkem. Zaznělo pět líbivých skladeb,
v nichž si některá Sluníčka střihla
i sóla. I letos následovala po jejich
vystoupení malá operka – tentokrát
„Zvířátka a loupežníci“ – v podání
vedoucích a dětí z letního soustředění pod taktovkou M. Houškové
s doprovodem J. Zdeňka a měla
opět velký úspěch. Nejinak tomu
bylo i u posledního vystoupení,
když jeviště zcela ovládlo již tradiční těleso rodičů a dětí se třemi
melodickými koledami. Pod vedením M.Naglmüllerové a J.Hanusové se jim podařilo krásně navodit
vánoční atmosféru a zakončit tak
v sobotu 20.12. 2014 oba odpolední koncerty a ten večerní zahájit.
V druhé části programu proběhlo loučení se zpěváky, kteří letos ze sboru odcházejí.
Na programu večerních koncertů
19. a 20. 12. 2014 bylo na prvním
místě také vystoupení TO ZUŠ.
H.Kopová s děvčaty pro tuto příležitost nacvičila noblesní tanec menuet. Dalšími aktéry slavnostních
večerů byly Včelky. V jejich podání
pod vedením J.Pelecha s korepeticí
J. Zdeňka zaznělo sedm roztančených, převážně zimních skladeb
a společně s Hlavním sborem pak
ještě „Brusič mráz“. Hlavní sbor
smíšený, dívčí i Chlapi SDS s J. Baierlem, A. Sušilovou a D. Čámským
během večera předvedli mnoho
skladeb různých žánrů od českých
či hanáckých koled přes anglické
kusy, latinskou klasiku, až po školní scénu z Jakobína. Vše, jak je již
zvykem, s obrovským nasazením
a úsměvem na rtech jak zpěváckých,
tak i sbormistrovských. Překvapením večera bylo kreativní pojetí Tří
králů v podání Chlapů SDS, kdy
koleda každou slokou gradovala
a to nejen příchodem dalších a dalších účinkujících. Očekávaným vrcholem koncertů bylo již tradiční
loučení s odcházejícími zpěváky,
jichž je letos celkem 13. A jelikož
jsou naši sboroví odchovanci velice
šikovní hudební nadšenci, překvapili obecenstvo vlastní dojemnou
písní o životě ve sboru s názvem
„V srdci máme SDS“.
Všechny koncerty potěšily stovky posluchačů a vdechly jim tu
správnou vánoční atmosféru. Doufejme, že stejný zájem bude i o další
vystoupení, na která se SDS pečlivě
připravuje a jsou již tradičním osvěžením jarních či podzimních dnů
nebo jásavým zakončením školního
roku.
O tom, že každé představení je
jedinečné a SDS má zvuk nejen
u nás, ale i ve světě, svědčí fakt,
že naše zpěváky čeká letos v dubnu klání na prestižní Mezinárodní
soutěži ve Slovinsku.
SPSDS srdečně děkuje sponzorům: městu Sušice, Reklamní agentuře Gabriel, Fotu Fišer, Pekařství
Bandur a Veterinárnímu centru Zelený za celoroční podporu a všem
příznivcům sboru za jejich vstřícnou
spolupráci. Velký dík patří také firmě Matypo za tvorbu designu nového CD SDS, propagačních materiálů a webových stránek: www.
susicesds.cz , na kterých jsou již
nyní k vidění fotky i videa z různých
akcí a koncertů.
-hpt-, foto ED
Dvě koledy s Plzeňany Václav Havel a spirituály
Ve středu 17. prosince se krátce
po šesté hodině večerní ozval z reproduktorů na sušickém náměstí
zpěv několika tisíc shromážděných
na plzeňském náměstí. Na tuto chvíli čekalo 441 sušických zpěváků
a svým hlasem přispěli ke zpěvu
dvou známých českých koled
Nesem vám noviny a Narodil se
Kristus Pán. Ve třinácti městech
západních Čech si koledy společně
zazpívalo 8 575 lidí. Akci uspořádal Český rozhlas Plzeň na jehož
vlnách se zpěv přenášel do éteru
a všech zůčastněných měst. Sušice
se k této akci přidává už jednáctým rokem. Každý zpěvák obdržel
od spolupořadatelů ze Sušického
kulturního centra pamětní list. Akce
na sušickém náměstí odstartovala
v půl šesté, kdy na adventním pódiu
vystoupila country kapela Štreka.
O dobrou náladu se mezi příchozími
staraly i otevřené stánky vánočních
trhů se svým hřejivými produkty.
Text a foto ED
Klubíčka a jejich čertovská písnička.
Zvířátka z operetky stojící v popředí lze poznat podle jejich klobouků.
„Škrtněte si“ oslaví už 2. výročí
Za dva roky si v Sušici 17krát
,,škrtlo“ 31 pozvaných hostů. To
je stručná početní bilance úspěšné
talk show Radka Nakládala ,který
tento pořad připravuje v sušickém
kině. Během dvou let se v tomto
pořadu vystřídali sportovci, herci,
výtvarníci, zpěváci, sládkové pivovarů, historik, vinař, režisér, lékař,
sexuolog, řezbář, floristka, královna krásy i královna marmelád. Jak
Radek Nakládal uvádí, tento pořad
je pro něj stálou výzvou. V regionu
je ojedinělý a sušickému divákovi
musí proto přinést kromě zajímavých hostů a zábavy také něco navíc.
Vstupenky jsou proto v některých
pořadech slosovatelné o netradiční
ceny. Novinkou jsou video-pozvánky, které se šíří prostřednictvím sociálních sítí. Na nich se již v minulém
roce podílel kamerou Čestmír Kříž
ml. Stálým spolupracovníkem je
syn tvůrce Daniel Nakládal, který
se v pořadu stará o zvuk a hudební
podbarvení. To, že tento pořad slaví
již dvouleté výročí, je také zásluhou
stálých mediálních partnerů (např.
Sušické noviny). Poděkování také
patří za zázemí a pomoc, vedoucímu
kina Pavlovi Vinickému a celému
Sušickému kulturnímu centru.
„Letošní výroční pořad se stal
i pro mně nakonec velmi překvapivý“, tvrdí Radek Nakládal a dodává:
„Avizovaný host, se kterým jsem byl
na účinkování domluven, se bohužel
pro přílišné pracovní vytížení musel
omluvit a tak hostem 20. ledna bude
malíř a karikaturista Josef Pospíchal
a druhý host je prozatím tajemný.
Všechny vstupenky budou slosovatelné o narozeninový dárek, který
věnuje sušický pivovar U Švelchů.
Proto 20. ledna v 19 hodin se přijdte
do kina překvapit a ,,škrtnout si”.
-TZ- foto ED
JAZZ V CHARITĚ
Oblastní charita Sušice uspořádala v prostorách bývalého zámku
Volšovy jedinečný předvánoční
jazzový koncert. 20. prosince zde
vystoupila pražská kapela Happy
Funeral. Mladíci se předvedli jako
V den již třetího výročí úmrtí dramatika a prvního polistopadového
prezidenta republiky Václava Havla
se pod lípou svobody na sušickém
náměstí sešli lidé, aby minutou ticha
uctili jeho památku. Minulý rok zde
byla odhalena pamětní deska, která
kromě podobizny tohoto vytrvalého bojovníka za svobodu a demokracii nese jeho nejznámější slova
z událostí roku 1989: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Touha po svobodě je také námětem
některých spirituálů, jejichž poselství
v české společnosti nejvíce rezonovalo právě v období listopadové revoluce. Tehdy na koncertech a festivalech
zpívalo společně se Spirituál kvintetem desetitisíce zpěváků. Atmosféru
té doby si po 25 letech připomnělo
pěti písněmi letošní shromáždění
za podpory sušického improvizovaného kvintetu s kytarami.
ED, foto Karel Blahouš
výborní muzikanti. Vlastní skladby střídali se skladbami jazzových
velikánů a svým sympatickým
svižným pojetím přispěli k pozitivní atmosféře příjemného večera.
Text a foto Eduard Lískovec
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Sušice
16. ledna od 17 hod. – Husův sál
Dobrá víla Jarmilka
loutkové představení
16. ledna od 19 hod.
17. ledna od 14 a 18 hod. – Kino Sušice
Přehled akcí
24. ledna od 19 hod. – PDA Sušice
SOUTHWEST FEST vol. 1
DELEO OMNE (Sušice) Alternative. Hardcore;
INFINITO (Klatovy) Garage – alternative; VIOLENCE
BY NATURE (Sušice) Metal – violence; LIVER
GARNISH (Prácheňsko) Hudba, která škodí zdraví;
CONOPED (Strakonice) Hardcore – thrash; RETRO
PUB (Sušice) Alternative – garage; HIROSHIMA
NIGHTMARE (Č. Budějovice) Metal – punk.
24. ledna od 19.30 hod. – Smetanův sál
25. ledna od 14 hod. – KD Sokolovna
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17–20 hod.
sobota
16–20 hod.
neděle
13–20 hod.
GALERIE SIRKUS
po–čt 8–15.30 hod., pá 8–13.30 hod., 17–20 hod.
(polední pauza 11.30–12.30 hod.)
so 17–20 hod., ne 14–20 hod.
od 23. ledna – Petr Palma a Zbyněk Hraba – Linoterapie – výstava pozoruhodných linorytů
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel.: 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
16. ledna od 21 hod. – PDA Sušice
Páteční disco DJ Drake
19. ledna od 19.30 hod. – NEHRAJE SE
ZIEGLERKA – přeloženo na 2. února
20. ledna od 19 hod. – Kinokavárna
27. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
strana 5
Region
Horažďovice
17. ledna od 20 hod. – Kulturní dům
18. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, předtančení Avanti Domažlice, barmanská show, výzdoba a dekorace manželé Petříkovi
Květinářství Vesna, míchané nápoje R. Staněk, ochutnávkový raut připravuje kulturní středisko.
Strašín
24. ledna od 20 hod.– Kulturní dům
Divadelní ples „černá a bílá“ – pořádá Spolek divadelních ochotníků Kolár, k tanci a poslechu hraje
hudební skupina Akord
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel.: 724 895 012
Prohlídkové okruhy – denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“
do 19. ledna 2015
Výstava fotografií a batiky
Betlémy Zdeňka Manna a Betlém rodiny pátera
Koutského z dílny Cyrila Boudného z Třeště
od 19. 1. – Pavel Jedlička: Makrofotografie
od 27. 1. – Emil Kintzl: Zmizelé vesnice
na Šumavě
od 27. 1. – výstava Petr Jána
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
Sušický mechanický betlém
Otevírací doba od ledna do března 2015
út–pá: 10–12, 14–16 / So, ne, po: zavřeno
e-mail: [email protected]
www.muzeum.sumava.net, VÝSTAVY:
Putovní výstava Pašeráckou stezkou po třech
zemích do – do 15. února
Městské informační centrum – budova radnice
tel.: 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevřeno po–pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
do 31. ledna
27. ledna. od 18 hod.
Beseda s Emilem Kintzlem O zmizelých vesnicích na Šumavě
GALERIE NETOPÝR
Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20.
století – do 30. června
22. ledna od 19.30 hod. – Smetanův sál
Hartmanice
30. ledna od 21 hod. – PDA Sušice
Páteční disco DJ Andale
31. ledna od 20 hod. – KD Sokolovna
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
www.hartmanice.cz, tel.: 732 631 176, 371 343 357
PŘIPRAVUJEME:
2. února od 17. 30 hod. – Kino Sušice
Rumunsko – Jana Dvorská
cestovatelská přednáška
DOBRÁ VODA u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel.: 376 593 412
Kašperské Hory
2. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
ZIEGLERKA – operetní revue o královně českých
Městské kulturní a info. středisko
subret Marii Zieglerové – předplatné skupiny S/1
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel.: 376 503 412
7. února – KD Sokolovna
Muzeum Šumavy – galerie
od 14 hod. – 24. dětský karneval
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
od 20 hod. – Farní ples
21. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Hasičský bál – hraje Fortuna
pořádá SDH Sušice
25. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
SCREAMERS – travesti show
22. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Beseda s Janem Hnízdilem – viz. str. 1
7. března – KD Sokolovna
3. Sportovní ples
23. ledna od 17 hod. – Husův sál
Královský drahokam
loutkové představení
27. března od 20 hod. – KD Sokolovna
HORKÝŽE SLÍŽE
koncert, jako předkapela vystoupí SIRKYSKON
Na stránkách SKC lze stáhnout aktuální
kulturní plakát na daný měsíc pod odkazem
www.kulturasusice.cz/cz/dokumenty.html
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Dne 19. prosince nás po krátké nemoci ve věku 54 let
opustila naše milovaná maminka, dcera a manželka
paní
Naděžda Růžičková.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte prosím spolu se
synem, rodiči a manželem.
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Pojeďte s námi...
18. dubna – MÝDLOVÝ PRINC – muzikál – Praha
Muzikálová novinka, jejíž děj je zasazen do současnosti a zavede diváky
Dne 8. února vzpomeneme 20. výročí, kdy nás navždy mezi amatérské herce v malebném prostředí Šumavy. Celým dílem budou
provázet známé hity Václava Neckáře.
opustil pan
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 19. února 2015.
Počet vstupenek je omezen!
Léta plynou a vzpomínka za vzpomínkou se vrací.
František Pintíř
16. května – SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkují manželka,
největší evropský skanzen lidové architektury
dcera s rodinou a syn. V našich srdcích stále žiješ...
ENGELHARTSZELL – prohlídka jediného trapistického kláštera
Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru,
projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka
Dne 26. 12. jsme vzpomněli nedožitých 80. narozenin
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
historickou části Pasova k soutoku tří řek.
a 28. 12. tomu bylo 14 let, co nás opustil pan
Vzpomínáme na
26. června – Český Krumlov – otáčivé hlediště
PES BASKERVILSKÝ – detektivní komedie
S úctou vzpomínají syn a ostatní příbuzní.
Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky.
Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes!
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 24. 3. 2015.
Dcera s rodinou, syn s rodinou a další příbuzní a známí.
Počet vstupenek omezen!
Kdo v srdcích žije, neumírá...
Ladislav Poč.
Dne 28. prosince uplynuly dva roky ode dne,
kdy nás náhle opustil beze slova rozloučení pan
Václav Soukup.
Vzpomíná manželka Jana s dcerami a vnoučaty.
Anežku a Miroslava
Hůlkovy.
Opustili nás...
18. července – BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo, návštěva
Stanislav Černý r. 1945, Zdeňka Skrbková r. 1945, Zdeňka Hegerová hořcové likérky GRASSL – ochutnávka a možnost zakoupení likérů,
odpolední projížďka lodí po jezeře Königssee.
r. 1949, Josef Vilček r. 1937, Mojmír Mašek r. 1923, Marie Příplatová r.
1927, Naděžda Růžičková r. 1960, Emilie Hoidnová r. 1942, František
15. srpna – Český Krumlov – otáčivé hlediště
Jána r. 1943, Zdeňka Mužíková r. 1946, Miloslav Vančura 1948, Karel
BARON PRÁŠIL – dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu
Weishäupel r. 1950, Josef Dvořák 1933, Květoslava Polaufová r. 1928.
Vítejte ve světě barona Prášila. Dějí se v něm věci zázračné, neslýchané,
neobyčejné… Považte, láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci.
Vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech dob, do něhož lze vstoupit jen
v čase, kdy zpívají drozdi. Pohotové lži. Vtipné lži. Dokonalé lži. Lži pro
Vánoce v Domě s pečovatelskou službou
celou rodinu.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří si v předvánočním čase
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 24. 3. 2015.
našli chvíli a připravili si pro nás, naše klienty i pro veřejnost vystoupení,
Počet vstupenek omezen!
besídky a přednášky. Konkrétně děkujeme Jaroslavu Hambergerovi,
Václavu Löffelmannovi, Jaroslavě Havlíčkové, Haně Šiškové, Karlu
22. srpna – NEUSCHWANSTEIN, MNICHOV
Tittlovi, Mateřské škole Tylova, Mateřské škole Smetanova a Oplově
Prohlídka
nejnavštěvovanějšího
pohádkového zámku bavorského krále
dechovce.
Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické části
Přejeme vám mnoho úspěchů v novém roce 2015.
Mnichova.
Zaměstnanci Sociálních služeb města Sušice
Poděkování
Odešla maminka zlatého srdce,
pohasly oči starostlivé,
předobré srdce zůstalo stát...
Dne 1. ledna jsme vzpomněli dvanáctého výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní
Anežky Nachtigallové
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hanka,
Venda, Jiřka a Lenka s rodinami.
16. října – ALEXANDROVCI
Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a konce druhé světové války
Koncert slavného ruského armádního souboru v Budvar Areně
v Českých Budějovicích.
Počet vstupenek omezen!
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 3. ledna tomu bylo deset let, co nás
navždy opustila paní
Marie Jankovská.
6. prosince – VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé
metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu
vánočních dárků.
S láskou stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami.
Dne 8. ledna uplynul smutný rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan
Zveme vás...
Antonín Švec
z Červených Dvorců. S bolestí v srdci vzpomínají
manželka a dcery Milada a Táňa.
Dne 14. ledna jsme vzpomněli nedožitých 90. narozenin
naší maminky a babičky, paní
Ireny Šebestové.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 16. ledna by se dožil 110 let pan
Vladimír Prunner
Bezplatná právní poradna pro občany Sušicka
v roce 2015
Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách
Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin.
S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby si
zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta
v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili.
Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu
komplexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování
spisu apod.) Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany
Sušicka a není poskytována telefonicky.
ze Sušice. Stále na něj s láskou vzpomínají synové
Vladimír a Josef s rodinami a dcera Jaroslava
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si na něj
spolu s námi.
Dne 20. ledna uplyne již šestý smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan
Jiří Fornous.
S láskou vzpomíná manželka Věra a synové Michal,
Jiří a Pavel s rodinami.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 21. ledna uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, pan
Jozef Šarina.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Nataša s rodinou,
Štefanie s rodinou a syn Jozef s rodinou.
Hrají: Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Tereza Kostková,
Jitka Schneiderová, Josef Vojtek, Václav Kopta, Aleš Háma a další.
www.mydlovyprinc.cz
Sobota 18. dubna 2015
DIVADLO BROADWAY PRAHA
začátek představení v 18 hodin
odjezd ze Sušice ve 14 hodin
Hádanky domů života: Malé pošumavské ghetto
Druhé pokračování desetidílného dokumentárního cyklu České televize
Hádanky domů života představuje židovské hřbitovy (domy života)
na Sušicku. Skrze náhrobky starého a nového sušického a dlouhoveského
židovského hřbitova film seznamuje diváky z celé republiky nejen s historií
samotných hřbitovů (odkrývá např. některé dosud nevyjasněné okolnosti
z konce války), ale také s osudy jednotlivých významných osobností (např.
zakladatele světoznámého sirkařství) a s historií celé sušické židovské
komunity.
Pořad uvádí Petr Vacek, kterého místy a událostmi provází zasvěcený
odborník Michal Chmelenský ze Západočeského muzea v Plzni. (Jím
připravená výstava Židovské komunity na Sušicku nedávno putovala
zdejšími obcemi, provázel také účastníky vzpomínkové akce Jom-ha Šoa
v Sušici a inicioval diskuzi o záchraně významné podmokelské synagogy).
Dokument v režii Jaroslava Kratochvíla můžete shlédnout 18. 1. od
9.35 hod. na ČT2 a opakován bude 23. 1.
-red-
Zájemci o tento muzikál hlaste se
v kanceláři Sušického kulturního centra v KD Sokolovna
nebo na tel.: 376 528 686 nejpozději do 19. února 2015.
Počet vstupenek je omezen!
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip – kupte jim
dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem
SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze
zakoupit v libovolné hodnotě
v kanceláři kina, lze z něj
jednotlivé akce podle výše
vstupného odepisovat a jeho
platnost je 6 měsíců. Poukaz je
nevratný a neslouží k výměně
za hotovost.
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
14124 UPC OOH_Susicke_noviny_267x187.indd 1
Inzerce
strana 7
08.01.15 12:31
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Sport
strana 8
5 STARTŮ – 5 VÍTĚZSTVÍ
To je lichotivá bilance z podzimní sezony krosových závodů
běžce TJ Sušice Pavla Štěpáníka.
V současné době nejlepší sušický
běžec, který se specializuje především na dráhové střední a dlouhé
tratě, zařadil do své letošní zimní
přípravy i více běhů mimo dráhu
a z jeho zaměření vzešla nepřerušená řada pěti vítězných závodů.
Vše začalo 1. listopadu 2014
v Horažďovicích, kde na kopcovité 6,5 km trati Pavel porazil
klatovské běžce Tomáše Görnera
a Vlastimila Zwiefelhofera ml.
a zvítězil ve 21. ročníku „Běhu
kolem Práchně“. V Horažďovicích oddíl atletiky TJ Sušice
reprezentovaly ještě v kategorii
žen zkušená dráhová závodnice
Martina Brejchová a teprve 16letá,
začínající běžkyně, Tereza Štěchová. Martina doběhla mezi ženami
těsně druhá za Šárkou Grabmüllerovou ze SKI Šumava Vimperk,
lyžařkou a specialistkou na delší
tratě mimo dráhu. Terezka si zde
vyzkoušela svůj první klasický
„přespoláček“ a bylo z toho 4.
místo mezi ženami.
V Blovicích u Plzně pak Pavel
absolvoval opět vítězně „Běh 17.
listopadu“ v závodě o délce 6,2 km
a přidal ještě i traťový rekord.
Na stupních vítězů mu sekundovali Minařík z Rokycan a Mencl
z Plzně. Mikuláše Pavel stylově
oslavil dalším vítězstvím 6. prosince v Čimelicích na „Mikulášském běhu“. V krosu na 8,8 km
zde zrychlením v druhé polovině
trati získal cenný „skalp“ známého maratonce Serbesy z Týna nad
Vltavou, závodníka, který před
dvěma lety byl českým mistrem
v maratonu.
„Štěpánský běh pod Černou
věží“ konaný 26. 12. v Klatovech
byl asi nejpovedenějším Pavlovým závodem z celé popisované
série. Celý, téměř 5kilometrový
závod, bojoval s bývalým českým
reprezentantem v běhu do vrchu
Martinem „Harry“ Freiem z klubu AK Kroměříž, aby ho pak
v závěrečném prudkém výběhu
do schodů a následně v cílové
rovince přespurtoval a získal tak
své první vítězství pod Černou
věží. Radost nám v Klatovech ale
udělali v žákovských kategoriích
i naši nejmladší běžci. V kategorii žáků ve věku 9 až 10 let svůj
závod vyhrál Matěj Kyrál a mezi
staršími žáky získal pěkné třetí
místo další nadějný běžec Daniel
Havel.
Závěr roku Pavel uzavřel symbolicky na „Silvestrovském běhu“
na 4,8 km ve Ždírci u Plzně. Jak
jinak, než opět vítězně. Obhájil
tak své vítězství v tomto závodě
z roku 2013. Silnice s vrstvou sněhu a četnými ledovými plotnami
tentokrát hodně klouzala, takže
první místo bylo poctivě vydřené. Mezi soupeři nastoupili, mimo
jiné, velmi dobrý plzeňský triatlonista Jan Majer nebo juniorský
reprezentant v běhu na 800 m Jan
Čiviš z AC Domažlice, kteří obsadili druhé a třetí místo za sušickým borcem.
Výsledky Pavla Štěpáníka
i dalších běžců a běžkyň sušického
atletického oddílu v jejich zimních
přípravných závodech jsou pozitivním testem a důkazem fungujícího postupného a dlouhodobého
tréninku. Dobré výkony a poctivé
úsilí v přípravě by se tedy mohly
v letní sezoně náležitě projevit při
důležitých závodech na dráze.
Zdeněk Nešpor
Novoroční závod v orientačním běhu
Tak jako v loňském roce, i letos
oslavili orientační běžci z Kašperských Hor začátek nového letopočtu Novoročním orientačním
závodem uspořádaným ve městě
a blízkém okolí. Pozvánka přilákala i přes vylepšené sněhové podmínky opět o něco více účastníků.
Těch soutěžících bylo přes padesát
a dalších dvacet tvořili rodiče doprovázející svou drobotinu, která
zatím mapě moc nerozumí.
Pořadatelé připravili tři různé
mapy pro tři různé tratě. Nejmenší
děti v kočárcích, případně čerst-
vě chodící, absolvovaly kontroly
po náměstí. Těch pořadatelé postavili celkem 10 a všichni účastníci této tratě je nalezli a všechny
orazili. Okruh po náměstí byl
i zahřívacím kolem pro kategorii
„Masters“, kde běželi buď zkušení
orientační běžci, případně pravidelní účastníci Novoročních závodů. Pro letošní rok jim hlavní
kartograf Jakub Hulec připravil
pro 2. kolo mapu stabilního katastru, což je mapa z poloviny 19.
století. Aby to neměli neúměrně
těžké, doplnil jim do mapy nové
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
pá
16. 1.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
16. 1.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
so
17. 1.
od 10.30 do 11.30
bruslení pro rodiny s dětmi
so
17. 1.
od 13.00 do 14.30
veřejné bruslení
ne
18. 1.
od 13.30 do 15.00
veřejné bruslení
út
20. 1.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
21. 1.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
23. 1.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
23. 1.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
ut
27. 1.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
28. 1.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
30. 1.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
30 . 1.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
ploty, branky a průchody. Poslední trať „Klasik“ byla postavena
na standardní mapě pro parkový
orientační běh. Zde běželi nejen
rodiče s dětmi, ale i děti a mládež
do 18 let. Tratě „Klasik“ a „Masters“ měly v prostoru umístěno
20 kontrol s různým bodovým
ohodnocením. V časovém limitu
měli oražením kontrol získat co
nejvyšší počet bodů (maximum
1320 b.). Při shodném počtu
bodů rozhodoval dosažený čas.
A jak to nakonec dopadlo?
Trať „Klasik“ (dívky)
1. Czerwenková Tereza 1320
b., čas 39:03, 2. Komanová Josefa 1320 b., čas 53:45, 3. Fořtová
Adélka a Placatka Matěj 1320 b.,
čas 56:12
Trať „Klasik“ (chlapci)
1. Mayer Šimon 1320 b., čas
56:09, 2. Šuster Antonín 1320 b.,
čas 57:30, 3. Šuster Ondra 850 b.
Dívky běžely v doprovodu
rodičů, chlapci samostatně.
Trať „Masters“ (ženy)
1. Kovářová Lenka 1320 b., čas
42:47, 2. Patáková Zuzka 1320 b.,
čas 44:45, 3. Kovářová Julie 1320
b., čas 53:30
Trať „Masters“ (muži)
1. Les Martin 1320 b., čas
30:30, 2. Václavík Jan 1320 b.,
čas 37:06, 3. Paták Martin 1320
b., čas 41:20.
Trať „Masters“ (veteránky)
1. Patáková Mária 850 b., čas
54:10, 2. Kovářová Alena 780 b.,
čas 44:50, 3. Hönigová Iva 780
b.(1220 b.), čas 53:40.
Slunečné zimní počasí, teplý
čaj a výborné cukroví paní Fialové jsou tou nejlepší pozvánkou
na příští Novoroční. Poděkování patří městu Kašperské Hory
za poskytnuté perfektní zázemí
v předsálí kina.
-PaH-
Hokejisté začali nový rok výhrou
HK Katovice – TJ Sušice 4:3
(2:0, 1:1, 1:2) – 21. 12. 2014
Raketový start do utkání
předvedli hráči Sokola Katovice.
Ve druhé minutě utkání vedli už
2:0 a tato skutečnost rozhodla celý
zápas. Sušičtí se s přibývajícím
časem zlepšovali a v 21. minutě
snížili brankou Ryšavého
po přihrávce Vávrů. Ve 31. minutě
Katovice sehráli dobře přesilovku
a odskočili opět na rozdíl dvou
branek.
Ve třetí třetině Sušičtí byli
lepším týmem. Snaha otočit
výsledek přinesla své ovoce,
když ve 44. minutě přehodil
kotouč domácímu brankáři přes
rameno Korál. Bohužel chyba
hostujícího týmu v 49. minutě při
vlastní přesilovce vedla k tomu,
že Katovice v oslabení vstřelili
vítězný gól.
V 56. minutě špatnou
rozehrávku domácího brankáře
potrestal Šašek. Hosté se 37 vteřin
před koncem pokusili s odvolaným
brankářem a šesti hráči v poli ještě
vyrovnat, ale gól už se jim vstřelit
nepodařilo. Utkání mělo velmi
dobrou úroveň, bohužel kolaps
Sušických na začátku zápasu
rozhodl o tom, že oba body zůstaly
ve Strakonicích.
Branky (Asistence): 21´ Ryšavý
(Vávrů), 44´ Korál (Lejsek, Blažek),
56´ Šašek. Vyloučení: 5:5
Sestava: Skolek – Rendl,
Skuhra, Blažek, Myslík – Lejsek,
Šašek, Korál, Vávrů, Ryšavý,
Vachoušek, Fedor, Vospěl, Kutil.
TJ Sušice – Start Luby 2:4
(0:2, 2:2, 0:0) – 28. 12. 2014
Domácí nezvládli první polovinu
utkání. V 25. minutě prohrávali
s výborně hrajícím soupeřem
z Lub už 0:4. Od poloviny zápasu,
kdy v 31. minutě vstřelil branku
Karhan a v 37. minutě další přidal
Blažek, se domácí zlepšili. Dobře
forčekovali a napadali rozehrávky
soupeře, zlepšili bruslení, ale
z mnoha šancí, které si do konce
utkání vytvořili nedokázali
skórovat. Hráčům Startu Luby
se podařilo svůj náskok udržet
a odvezli si ze Sušice oba body.
Branky (Asistence): 31´ Karhan, 37´ Blažek (Šašek)
Vyloučení: 6:6
CZ Leas Cehnice – TJ Sušice
(0:0, 1:2, 0:0) – 10. 1. 2015
Velice úporně hrané utkání
rozhodla druhá třetina. V 25.
minutě se Sušičtí ujali vedení
brankou Blažka, po přihrávce
Pitela. Domácí odpověděli v 31.
minutě, kdy po tvrdé střele
do masky brankáře Šlaise dorážel
do odkryté branky Vlček. V 38.
minutě si ale Sušice vedení vzala
zpět zásluhou Vávrů. Tento gól
se ukázal jako vítězný. Sušičtí si
závěr zápasu zkomplikovali ještě
s dvěma oslabeními. Velký tlak ale
ustáli, oslabení ubránili a mohli
se radovat z plného počtu bodů
z hřiště soupeře.
Branky (Asistence): 25´ Blažek
(Pitel), 38´ Vávrů (Košvanec, Pitel)
Sestava: Šlais (Skolek) –
Skuhra, Blažek, Myslík, Šmrha,
Broža, Korál, Vávrů, Ryšavý,
Vachoušek, Pitel, Košvanec, Kutil.
Vyloučení: 3:3
Bohumil Korál
VÁNOČNÍ ČAS PROLOŽENÝ SMEČÍ
Tělo ztuhlé prožitím klidných
vánočních svátků si sušičtí volejbalisté chodí tradičně rozhýbat
při zápasech vánočního turnaje.
Letos se již 19. ročník tohoto sportovní klání uskutečnil v pondělí
29. prosince opět v tělocvičnách
ZŠ Lerchova a zúčastnilo se ho
rekordních 39 hráčů, kteří si losem
určili složení sedmi smíšených
družstev.
Přicházející muži a ženy tedy
nemají tušení, jaké budou mít
v následujících zápasech spoluhráče. Přestože se pak vedly pod
vysokou sítí nekompromisní souboje, vítězství nebylo to hlavní.
Vždyť dlouholetý podtitul turnaje zní Po Vánocích opět mezi
kamarády. Přátelskou atmosféru
dotvářelo vůní a chutí vánoční
cukroví a další tradiční pamlsky.
Vyhlášení výsledků pak proběhlo
na Letišti, kde účastníci probírali
do pozdních hodin nejen taktiku
a herní situace.
Mládežnický turnaj dvojic
O den později se v tělocvičně
ZŠ Lerchova sešli mladí volejbalisté ze základní školy a gymnázia, aby se zúčastnili losovaného
turnaje dvojic, který uspořádal
volejbalový oddíl TJ Sušice. Složení dvoučlenných
družstev se po každém setu
měnilo a každý hráč sbíral
body za výhru do celkového
hodnocení jednotlivců. Z vítězství se nakonec radovala
Barbora Onderová, druhá
byla Michaela Skolková, třetí
Tereza Vintrová, čtvrtá Alena
Polášková a pátá Tereza Procházková.
ED
Vpravo: vánoční smeč, aneb:
Kterým směrem letí míč?
Dole: hráči turnaje mládeže
Připravte se a otestujte si svou kondici
na Sušickém horském běhu 2015
Již 4. ročník závodu v cross běhu
„Sušický horský běh 2015“ se uskuteční 18. dubna 2015 a to opětovně se zázemím v Luhu na Santosu
v Sušici.
Při prvním ročníku se sešlo jen
pár nadšenců, o rok později se už
uskutečnil oficiální závod a v loňském roce se na start postavilo již
více než sto účastníků. Nastolený
trend chceme dobrou přípravou
a organizací udržet.
Nechceme a de facto ani nemůžeme konkurovat velkým městským
či crossovým 1/2maratonům, ale
na druhou stranu nabízíme nesrovnatelně nižší cenu startovného,
výborný servis na trati a dobré občerstvení v cíli. Jedinečnost závodu
spočívá také v extrémně náročné
trati, která je vedena krásnou šumav-
skou přírodou. Nečekejte žádnou
víkendovou procházku sušickým
parkem, bude to tvrdý boj se svými možnostmi, a nezapomenutelná
vzrušující zkušenost z originálního
sportovního zážitku.
Sušický horský běh 2015 bude
opět vypsán pro všechny věkové
kategorie.
Účastníky hlavního závodu
čeká trasa 22 km, na kterou v den
závodu vyběhnou v 13.30 hod
z prostoru startu a cíle na Santosu.
Trasy dětských závodů, které budou probíhat na Santosu a v Luhu
od 13.45 hod., budou rozděleny
podle věku – od 200 m pro předškoláky až po 3 km pro patnáctileté běžce. Pro nadšence a drsňáky
je opětovně připravena kategorie
běhu hlavního závodu na 22 km
a to s batohem o minimální zátěži
10 kg. Bude vypsán také štafetový
běh pro dvojice s předáním štafety
v prostoru Albrechtic u penzionu
Sedlo tj. cca v polovině trasy. (Pro
některé dvojice to může být originální zážitková akce se zkouškou
pevnosti jejich vztahu...)
Uvidíme zda bude překonán nejlepší čas vítěze 2014 Tomáše Bystřického (Salomon Czech Team),
který trať uběhl v čase 1:35:32. Mezi
ženami drží rekord Pavla Fričková
(Olymp Praha) v čase 1:46:11. Další
informace zatím dotazem na telefonu ředitele závodu 721 381 651
a nebo na e-mailu: shbbasecamp@
gmail.com
Na vaši účast a výkony se těší
organizátoři SHB 2015.
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Kultura
strana 9
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Linoterapie
Petr Palma
& Zbyněk
Hraba
19.00
Nebe na zemi
– ochotnický divadelní
spolek SušDivOch
pátek
16
23. 1. – 15. 3. 2015
sobota
17
neděle
Galerie SIRKUS Sušice
Vás zve na vernisáž výstavy
pozoruhodných linorytů
grafiků Petra Palmy
a Zbyňka Hraby
18
14.00
Nebe na zemi
– ochotnický divadelní
spolek SušDivOch
18.00
Nebe na zemi
– ochotnický divadelní
spolek SušDivOch
14.00
Magické stříbro
– Hledání kouzelného
rohu
17.00
Jak jsme hráli čáru
NOR, 84 min., 90 Kč, dab.
ČR/SR, 102 min., 100 Kč
20.00
96 hodin: Zúčtování
FRA/USA, 120 Kč, titulky
20.00
S láskou, Rosie
pondělí
v pátek 23. ledna 2015
19
od 18 hodin.
po čt 8 - 15.30,17 - 20 pá 8 - 13.30, 17 - 20 hod.
(polední pauza 11.30 - 12.30 hod.)
so 17 – 20 ne 14 - 20 hod.
Galerie SIRKUS Sušice
16. 1.–31. 1.
GBR/USA, 102 min., 110 Kč,
titulky
19.00
Škrtněte si, prosím
úterý
20
100 min., 100 Kč
(1. patro kina)
Sušické kulturní centrum, Příkopy 178
20.00
Fotograf
středa
21
Adéla bude ještě večeřet
Studentské Divadlo Bezejména uvedlo v sobotu 10. ledna ve Smetanově sále premiéru hry Adéla ještě nevečeřela na motivy stejnojmenné
proslulé filmové komedie Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečky.
Studenti sušického gymnázia s energií sobě vlastní předvedli zaplněnému sálu svou svižnou divadelní verzi. Scéna stíhala scénu, kulisy
se v mžiku přeskupovaly, hudba překlenovala krátké pauzy. Kontinuitu
celého představení garantovali výrazné charaktery vystupujících postav:
Dynamický detektiv z Ameriky Nick Carter (Jan Krouský) a jeho český až švejkovský průvodce komisař Ledvina (Petr Sýkora), senilní profesor Boček (Lukáš Červenka) a jeho něžná vnučka Květuše (Kristýna
Hanusová). Jejich protivníkem byl démonický strůjce všeho zla padouch
Zahradník alias baron Rupert von Kratzmar (Patrik Sommer) a jeho přisluhovač Prznič (Tadeáš Skrbek). Pestrou paletu povah doplňovala hraběnka Thunová (Petra Tomášková) a policejního ředitele si zahrál řežisér
představení Zdeněk Straka. Nesmíme zapomenout ani na masožravou
květinu Adélu, která si na zloduchovu přisluhovači v závěru opravdu
smlsla. V jednom jejím stádiu jí ztvárnila Kristina Marková, která jinak
hrála služebnou Karin.
Letošní představení je již sedmou hrou Divadla Bezejména. Ansámbl se za tři roky své působnosti téměř obměnil a nyní se loučí i poslední protagonisté prvního období (P. Sýkora, K. Hanusová, Z. Straka
a L. Červenka). I aktuální představení dokazuje, že tehdejšími zakladateli
byla nastartována studentská divadelní tradice, která má své nezastupitelné místo v kulturním životě města.
Reprízu můžete shlédnout 24. 1. od 19.30 ve Smetanově sále.
ČR, 133 min., 120 Kč
20.00
Sama nocí tmou
čtvrtek
22
pátek
23
sobota
24
neděle
25
USA, 104 min., 100/80 Kč
Premiéra
za účasti tvůrců filmu
ČR, 100 min., 100 Kč
17.00
Sedmý syn (3D)
20.00
Hacker
USA, 120 min. 140 Kč, dab.
USA, 132 min., 120 Kč, titul.
14.00
17.00
Tučňáci z Madagaskaru Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
USA, 90 min., 100 Kč, dab.
USA/GBR, 89 min., 120 Kč,
dab.
20.00
Hodinový manžel
ČR, 100 min., 100 Kč
20.00
Raluca
pondělí
26
ČR, 80 min., 110 Kč
20.00
Hacker
úterý
27
USA, 132 min., 120 Kč, titul.
20.00
Hodinový manžel
středa
28
ČR, 100 min., 100 Kč
20.00
Opři žebřík o nebe
čtvrtek
29
pátek
30
sobota
31
KNIHOVNA
Začátek roku bývá ve znamení statistik a čísel. Není tomu jinak ani
v knihovně. Podívejte se, jak si knihovna vedla v roce 2014.
Knihovnu navštívilo 27 824 čtenářů (19 151 žen a 8 673 mužů).
Čtenáři si vypůjčili 92 107 titulů (76 206 knih a 15 726 periodik).
Knihovna vyřídila 6 737 rezervací
Nejvíce byly žádané tyto knihy a periodika:
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ – Padesát odstínů šedi, Tajemství porodní
báby, Volání kukačky, Zmizelá, Muži, kteří nenávidí ženy, Sněhulák
Z periodik – Květy, Vlasta, Instinkt, Reflex, Týden, Epocha
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ – Hvězdy nám nepřály, Hunger Games, Děti
z Bullerbynu, Drakie, Deník malého poseroutky, Harry Potter,
Z periodik – Čtyřlístek, Kačer Donald, Bravo, Simpsonovi, Top
dívka, ABC.
-mk-
19.30
Hodinový manžel
ČR, 100 min., 100/80 Kč
14.00
20.00
Hobit: Bitva pěti armád S láskou, Rosie
(3D)
GBR/USA, 102 min., 110 Kč,
USA/NZL, 144 min., 120 Kč,
dab.
titulky
17.00
Jak jsme hráli čáru
20.00
Mortdecai
ČR/SR, 102 min., 100 Kč
USA, 110 Kč, titulky
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Hobit: Bitva pěti armád (3D) Peter Jackson
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka,
Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící
sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy
a děti v Jezerním městě.
Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu Arne Lindtner Naess
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do
té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde
žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili
a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose
pomoci Drengovi, králi červených skřítků? Královna Fjellrose věří dávné
pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže změnit počasí.
S láskou Rosie Christian Ditter
Romantická komedie plná omylů a chyb, které nám život prostě přináší, ať
děláme cokoliv. Rosie a Alex jsou nejlepší kamarádi od 5ti let, dokud je
osud časem nezavane každého jinam. Neměli ale zůstat spolu napořád?
A zjistí to přes všechny své aféry, děti a rozvody? Jakmile totiž dojde na
lásku a život, to správné rozhodnutí jakoby ani neexistovalo. Film vznikl
podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky řady bestsellerů,
například knihy P.S. Miluji tě.
Hacker Michael Mann
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí
neznámý hacker, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že
prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může
konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let
v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?
Sama nocí tmou Ana Lily Amirpour
V Íránském městě duchů, kde je smrt přítomná v každém stínu a osamělost je věrným souputníkem obyvatel, je zřejmé, že se děje něco víc, než
se místní odváží přiznat.
Hodinový manžel Tomáš Svoboda
Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují
bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice
se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu
začne dokonce i bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen odejde
z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví
manželé“ a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý
z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často
i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný příběh pak graduje
nečekanou cestou do Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec vše
dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno překvapení.
Raluca =denĚk 9iktora
Pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou, sleduje lidi za
peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca a otočí
mu ho o 360 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj někdo nastražil
past? Začnou se totiž dít věci, které by ho ani ve snu nenapadly. Jde
v nich o sex, o vraždu, o velké odhalení, drsné připomenutí té proklaté
minulosti..
Opři žebřík o nebe Jana ãevÿtková
Katolický kněz Marián Kuffa žije v malé vesnici pod slovenskými Tatrami
a za posledních dvacet let vytvořil z místní fary bezpečný přístav pro
více než dvě stě lidí v nouzi. Film o lidském milosrdenství, podobách víry
a o tom, co to znamená žít pro druhé.
Sedmý syn (3D) Sergej Bodrov
Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá
ovládnout království. Před finálním střetem s mocnou čarodějnicí však
bude muset nezkušený mladík trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením
zkušeného rytíře, posledního svého druhu.
Noc v muzeu: Tajemství hrobky Shawn Levy
Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea
Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami
a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí…
Fotograf Irena Pavlásková
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání,
lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. „Příběh je okořeněn
humorem, neboť náš hrdina je smyslem pro humor vrchovatě obdařen.
Film poodkrývá tajemství Janovy tvorby, ponořuje se do bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují,“ říká režisérka Irena Pavlásková o snímku, na jehož scénáři se podílela s Janem Saudkem.
Tučňáci z Madagaskaru (3D) Eric Darnell, Simon J. Smith
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa:
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou připravení
kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa.
96 hodin: Zúčtování Olivoer Megaton
Bývalý agent CIA Bryan Mills (Liam Neeson) se naposledy vrací v akčním
thrilleru 96 hodin – Zúčtování. Musí dokázat, že byl neprávem obviněn
z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné co mu zbylo.
Mortdecai David Koepp
Obchodník s uměním, Charles Mortdecai (v podání Johnnyho Deppa),
získá informace o ukradeném obrazu, který rozhodně musí získat. Malba
totiž údajně obsahuje tajný kód, který nálezci poskytne přístup k ukrytému nacistickému pokladu...
Jak jsme hráli čáru Juraj Nvota
Hlavní hrdina filmu má tu výhodu, že kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám
se spolužáky a prvním láskám atmosféru doby a místa tolik nevnímá. Malý
Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od
té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí
nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, pro což má čím dál menší
pochopení velitel místních pohraničníků. Mnohem větší problémy má ale Petr
s partou černogardistů, kteří si libují v trápení slabších dětí. Jak se šedesátá
léta chýlí ke konci a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře se nakonec
i před Petrem vysněná cesta přes hranice. Vyrazit na ni ale znamená ztratit
prarodiče, kamarády a nezapomenutelná dobrodružství. Když je vám „náct“,
máte v životě přece jen jiné priority.
ŠKRTNĚTE SI, PROSÍM
SI, PROSÍM
20. ledna oslaví talkshowŠKRTNĚTE
Radka Nakládala
Škrtněte si, prosím své
20. ledna
oslaví
talkshow
Nakládala
druhé narozeniny.
Pozvání
přijalo
hudební Radka
duo Karel
Gott Revival Morava.
Škrtněte si, prosím
svéjedruhé
narozeniny.
Jako dárek pro vylosovaného
z diváků
přiravena
cena od pivovaru
Švelch.
Pozvání přijal malíř a karikaturista Josef Pospíchal a mužský vokální
kvintet Hlasoplet. Jako dárek pro vylosovaného z řad diváků je
připravena cena od pivovaru U Švelchů.
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Inzerce
strana 10
Sportoviště města Sušice
Řádková inzerce
Změny v otevírací době bazénu – leden 2015
PRODEJ
čtvrtky 15., 22. a 29. ledna otevřenou pouze do 20 hod.
pátek 23. 1. a úterý 27. 1. otevřeno od 13.00 hod.
Prodám masážní stroj ,,REDOR”.
Cena 2000Kč. Infor mace na tel.
608 626 252.
Prodám: malá kamínka do přívěsu,
200 Kč. Plyn. sporák zachovalý, 700 Kč.
Akvárium 90x50x40, bez přísluš., 600 Kč.
Klec na morče, větší, 200 Kč. Kam. sud
na zelí, 50l, 500 Kč. Tel. 732 245 172.
Prodám: 2 ks el. motor 380V, 2800 ot.
dohoda. Přívěs za os. aut., velká kola,
200x120 cm. Cena 6000Kč. Málo používaný, tov. výr. Použité luxfery, 40 ks,
920 Kč. Př. světla na Golf III., lehce poškozené. Tel. 732 245 172.
Prodám pneu 175/70 R13 zimní 4 ks,
175/65 R14 letní 1 ks na discích – OPEL.
Tel. 605 133 663
Prodám: jablka bez chemického nánosu, Idaret, Spartan a jiné. Tel.
606 633 919
Prodám: 2 málo použité válendy s úložným prostorem – cena 1.000 Kč 1 kus.;
2x noční stolky – cena 100 Kč 1 kus.;
Šuplíkový mrazák – mrazí – 500 Kč.
Tel. 721 216 369
Prodám sušičku Concept – 8 sít na ovoce, zeleninu, houby, bylinky aj. s jogurtovačem. Zakoupeno září 2014
pův. cena 1999 Kč nyní 1500 Kč. Tel.
723 871 338
Prodám ložnici (leštěný ořech) – skříň
dvoudílná a třídílná (padesátá léta) rohy
u pantů zakulacené. Levně – dohodou.
Tel. 371 131 094
Prodám: káru plech. – 2m x 1,20 x 0,5
– cena 6.000 Kč; před. světla na Golf 3;
brzd. pakny na Ford Sierra r. v. 1990
nové kamínka litin. malá do maringotky nebo karavanu na tuhá pal.; Luxfery
použité – hoks.; plyn sporák, zánovní.
Cena dohodou. Tel. 732 245 172
Prodám dětskou postýlku + madraci a dětské povlečení – 600 Kč. Tel.
739 665 892
Celou otevírací dobu naleznete na www.sportoviste-susice.cz
Jarní příměstský tábor
sportovně zaměřený
16.–20. února 2015
Sportoviště města Sušice, p.o. připravilo pro vaše děti příměstský
tábor sportovně zaměřený.
Tábor je určen pro děti základních škol a předškoláky.
Cena tábora včetně celodenního výletu
do Aquapalace Čestlice 1 900 Kč
Cena tábora bez výletu 1 600 Kč
Cena zahrnuje: Plaveckou výuku 2 hodiny každý den
Bruslení 3x v týdnu
Sportování v tělocvičně každý den – míčové hry, florbal, soutěže
Teplé obědy
Ve středu 18. 2. 2015 celodenní výlet do Aquapalace Praha
Děti nám přiveďte v 8.00 hod. a my vám je
zase vrátíme v 16.00 spokojené a příjemně unavené.
Hlavní vedoucí příměstského tábora: Mgr. Jitka Šteflová
Podrobnější informace naleznete u přihlášky na webu
www.sportoviste-susice.cz
Společnost Sušické lesy a služby s.r.o., Na Hrázi 270,
342 01 Sušice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
“Technik střediska technických služeb“
Požadavky na uchazeče:
- vzdělání v technickém, stavebním oboru
- samostatnost a zodpovědný přístup k práci
- spolehlivost, flexibilita
- práce na PC
- zvládání zátěže a vysokého pracovního nasazení
Náplň práce:
- zajišťování provozu střediska technických služeb
- administrativní práce
- správa mobiliáře
Nabízíme:
Výlet do Aquapalace Praha-Čestlice
Ve středu 18. 2. o jarních prázdninách pořádá Sportoviště města
Sušice, p. o. výlet pro všechny děti a studenty do centra vodní
zábavy AQUAPALACE ČESTLICE
Přihlásit se a zaplatit výlet můžete nejpozději do pondělí 16. 2. 2015
Sraz v 7.30 hod. na parkovišti před bazénem.
Návrat ve 20.00 hod. na parkoviště před bazénem.
Cena výletu 780 Kč. V ceně je zahrnuta doprava vlastním autobusem
a celodenní vstupné do vodního světa.
S sebou: Jídlo a pití na celý den, plavecké a hygienické potřeby, kapesné
do McDonalds, kde se zastavíme při zpáteční cestě domů.
Dostatečný pedagogický dozor zajištěn.
Kontakt: Recepce bazén tel.: 376 555 240
e-mail: [email protected]
Představit se dá i s humorem
V posledních dnech se na internetu objevil nový propagační videoklip
sušického bazénu. Pod heslem „Tvůj aquapark – Tvoje dobrodružství“
uvidíte příběh zamilovaného chlapce, který zachraňuje svou lásku ze spárů
strašného piráta. Že vám to přijde spíš jako pohádka než jako obsah propagačního videa na sportovní areál? V Sušici si to nemyslí. „Naší cílovou
skupinou jsou jednoznačně děti ve věku hlavních protagonistů a jejich
rodiče, proto když L.Plecitý přišel s tímto námětem, tak jsem dlouho
nepřemýšlel. Navíc pro nás už L.Plecitý točil spot před otevřením bazénu,
který obletěl téměř celou republiku a měl veliký úspěch,“ okomentoval
propagační video Ing. Hamák, ředitel Sportovišť města Sušice – příspěvkové organizace, která nový bazén provozuje.
Jestli se spolupráce i tentokrát povedla, posuďte sami. Odkaz na video
najdete na webu www.sportoviste-susice.cz nebo přímo na youtube.com.
Každopádně jestli očekáváte od propagačního klipu záběry na smějící se
děti v tobogánu, na spokojeně se tvářící seniory ve vířivkách a na relaxující
pracující v saunách, tak vás video nejspíš zklame. Pokud ale nemáte rádi
nudu, tak si rozhodně video nenechte utéct.
V klipu si opět zahrálo i několik ochotníků přímo ze Sušice. „Rád bych
touto cestou ještě poděkoval všem, kteří se na vytvoření klipu podíleli
a také těm, kteří s filmaři v bazénu měli trpělivost,“ doplnil Ing. Hamák.
A nebojte se, pirát ani skejťáci vás v sušickém bazénu nepřepadnou. Ale
to neznamená, že tam vy sami nemůžete prožít to vaše vlastní a úplně
jedinečné dobrodružství – za zkoušku to určitě stojí, ne!
-dj-
- práci ve stabilním prostředí
- odpovídající platové ohodnocení
- zaměstnanecké benefity
Místo výkonu práce:
Na Hrázi 270, Sušice 342 01 + katastr města Sušice
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou, se zkušební dobou
Zájemce žádáme o zaslání strukturovaného životopisu na
adresu: [email protected] do 15. února 2015
Dlouhodobý pronájem hostince
v Žihobcích
Pro více informací prosím kontaktujte
[email protected] nebo tel: 723 703 440
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
Prodám: Poštovní známky. Nálepky –
SOLO. Tel. 607 111 021
Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm,
cena 25 Kč za kus, pětikomorovou polykarbonátovou desku 2,1 x 2,2 m, žulové
velké žlaby – 4ks, přípojné dětské kolo.
Tel. 737 760 283
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena
7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
22. 1. 2015 ve 12 hod.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana
vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel.
605 337 650.
KOUPĚ
Koupím zednickou železnou vysouvací
kozu. Tel. 721 216 369
Koupím kamínka KABOR (800 Kč).
Volat po 17 hodině na tel. 723 133 746
Koupím obytný přívěs starší i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel. 606 406 010
Koupím: lednici podpultovou zánovní
A+. Tel. 606 633 919
Koupím 1 ks pneu nebo protektor rozměr
155-14 na Š 100 dezén OR 7 cca 5 mm.
Tel. 602 183 534
Koupím starou motorku veterána vhodného do sbírky (Jawa speciál, robot, pérák, či jinou zajímavou motorku). Tel.
607 847 126
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte
na tel. 774 674 588
Koupím pařák na brambory. Tel.
604 478 278
Koupím kamna Petry v pěkném stavu.
Tel. 723 537 326
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel.728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím MF-70 i horší stav, dále koupím
starou motorku ČZ 150, JAWA 500, péráka, JAWA speciál, či jinou zajímavou
motorku vhodnou k renovaci. Dobře zaplatím. Tel. 607 847 126
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu byt v Sušici na Štěbetce 1142
v bytovém domě o velikosti 68 m3, 2. patro v bytě jsou 2 balkony. Příslušenství:
vlastní garáž, sklep a kolovna. Slunný
byt orientovaný na jih. Cena 5.500 Kč
měsíčně + energie + kauce (2x nájemné). Tel. 777 358 717
Koupím v Sušici byt 1+1 (větší) nebo
2+kk. Tel. 776 790 637 (po 19. hod.)
Pronajmu rodinný dům se zahradou
vhodný pro velkou rodinu. Jedná se o dva
kompletně zařízené byty každý o rozloze cca 70m2. Cena za každý byt 5000Kč/
měs. + energie + kauce. Dům je vytápěn
vlastním plynovým kotlem s možností parkování uvnitř objektu. Informace
na tel. 608 626 252.
Koupím dům v Hrádku u Sušice nebo
v blízkém okolí. Tel. 737 761 524
Pronájem byt 4+1 + garáž – Dlouhá Ves.
Tel. 721 586 854
Koupím nebo pronajmu zahradu 4 ary
v Sušici a blízkém okolí. Nabídky zasílejte prosím do redakce SN v Sokolovně.
Koupím osamotě stojící dům s pozemky
na Šumavě. Dům o obytné ploše okolo
200 m2 v dobrém stavu, bez nutnosti rekonstrukce s přilehlými pozemky 2–10
ha. V příjemném prostředí, preferuji pěkný výhled. Vzdálenost nejbližšího souseda 300 m. Tel. 723 726 095
Pronajmu kompletně zařízený byt v rodinném domku v Sušici o rozloze cca
70m 2. Měsíční nájem činí 5.000 Kč +
energie + kauce. Vytápění plynovým kotlem. Informace na tel. 608 626 252
Vyměním byt 3+1 v Sušici za 1+1
nebo garsonku také v Sušici. Tel.
603 207 700
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice.
Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Hledám někoho, kdo by měl místo v autě
ze Sušice do Strakonic cca 5.30 hod.
ráno. PO–ST, tel. 736 405 175
Zájemci o společné jízdy na běžky Mikrobusem – ozvěte se. Bližší informace
na tel. 608 626 252
Kočičky hledají nový domov u hodných
lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné
domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km
od Sušice – vpravo za Františ. Vsí. Tel.
731 241 782, e-mail: [email protected], www.kockaapravo.cz. Přijďte se podívat!
Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice
a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradn ické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Důchodce hledá přivýdělek podzim – zima. Práce všeho druhu. Tel.
606 406 010
Daruji psa jezevčíka hrubosrstého bez
PP, stáří 5 let, má základní výcvik, je
poslušný, zvyklý venku, má rád děti.
Tel. 605 332 719
Bufet u Vanečků T. G. Masaryka 135 hledá šikovnou paní do kuchyně, nejlépe kuchařku s praxí, věk nerozhoduje, nástup
dle dohody. Tel. 724 016 798
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Příspěvky dopisovatelů
Startujeme seriál aktuálních postřehů publicisty Mejstříka
Od příštího čísla se na této
stránce budeme pravidelně setkávat se sloupkem bývalého
studentského vůdce a senátora,
dnes publicisty, Martina Mejstříka. Při příležitosti 25. výročí pádu komunismu besedoval
v listopadu s veřejností v sušické kinokavárně. Nyní se v Sušických novinách představuje
v krátkém rozhovoru:
V roce 1989 jste vstoupil
do obecného povědomí jako vůdce studentů v boji proti totalitě.
Někteří možná nevědí, že jste se
angažoval i po pádu režimu, můžete popsat své pozdější aktivity?
Já nevím… Každý se nějak
angažujeme. Už jenom tím, že
žijeme.
V letech 1990/91 jsem byl členem koordinační skupiny při federální vládě, která měla připravit
navrácení majetku SSM státu. Připravili jsme postup. Byli jmenováni
vládní zmocněnci, to již na národních úrovních – my v Čechách spadali pod tehdejšího ministra financí
Václava Klause. Měli jsme přebírat
jednotlivá zařízení svazu. Já měl
na starosti ÚV SSM. Na jaře 1991
jsem ale napsal Josefu Mikloškovi na federál, že to balím. Protože představitelé bývalého SSM
se nám jen smáli do očí, majetek
se postupně vytrácel a my, vládní
zmocněnci, neměli žádné páky,
jak se k majetku dostat. V ruce jen
papír o jmenování. Nic víc. Václav
Klaus o našich problémech věděl,
ale nehnul pro nás prstem. Existoval sice zákon a navrácení majetku,
ale jaksi chyběla politická vůle se
k němu dostat. Pokud si pamatuji,
„poztrácelo“ se toho svazáckého
řádově ve stamilionech.
Vy ale máte asi na mysli mé působení v Senátu. Ano, snažil jsem se
napravit to, co se neudělalo v roce
1990 – totiž postavit komunistickou
stranu mimo zákon stejně, jako byla
po válce postavena NSDAP. Málo
se o tom mluví – ale světový komunismus má na svědomí minimálně
100 milionů nevinných lidských
obětí. Odhady oscilují mezi 80–180
miliony. To je taková hrůza, že si to
nikdo nedovedeme představit. Civilních obětí druhé světové války bylo
něco přes
40 milionů… A nota
bene i u nás
ještě stále
existuje Zákon o protiprávnosti
komunistického režimu
(198/1993
Sb.) Je definován
jako zločinný a zavrženíhodný. Vycházel jsem z toho,
že zastánci zločinného režimu
nemohou být přece oficiální součástí demokratického parlamentu,
společnosti.
Učinil jsem tři pokusy. Senát
mé návrhy schválil, ale vždy to
zastavila Poslanecká sněmovna,
jejíž jsou komunisté součástí. Takže… – ani zde nebyla politická
vůle. Můžeme se jen dohadovat,
proč. Senátorem jsem byl v letech
2002–2008.
Vyrovnání se s temnou dobou
komunismu je stále před námi.
Neutečeme tomu.
Nezauvažoval jste někdy o návratu do politiky?
Ne. Pokud zde bude taková
společenská atmosféra jaká je,
taková politická „kultura“, jaká je,
tak nastavené hodnoty a priority
tak, jak jsou, určitě ne. Ano. Poučil jsem se. Že sám voják v poli
skutečně mnoho nezmůže.
Já vím, že mi mnoho lidí fandilo a fandí, ale i když jich není
málo, není jich tolik, kolik by bylo
potřeba na pozitivní změny. Vzpomeňme na poslední prezidentské
volby… I když – tak vysoká podpora Karla
Schwarzenberga je dobrým znamením. Jakýmsi
blýsknutím
na lepší časy.
Z Prahy
jste se odstěhoval na Vysočinu. Máte
nějaký vztah
k Šumavě?
Bože, Šumava… Víte,
vyrůstal jsem v Jizerských horách.
A chodil tam do skautského oddílu, mnozí znáte asi Miloše Zapletala a Mílu Nevrlého, legendární
skautské vedoucí. To byl můj
oddíl. I když skauting komunisté
v roce 1970 (opět) zakázali, my
pokračovali dál jako tzv. Tomíci
(TOM). Skautská výchova a duch
ale v oddíle zůstal, jen kroje jsme
nesměli nosit… No… a v předhůří Šumavy, u Kaplice na řece
Schwarzavě, jsme mívali tábory.
Takže jižní Čechy, Šumava, to je
mé dětství. Miluji ten kraj.
Měli jsme s bratrem tehdy plán,
že až ukončíme vysoké školy, přestěhujeme se na Šumavu. Jizerské
hory tehdy díky jedovatým emisím z hnědouhelných elektráren
vymřely nastojato, byla to katastrofa nepředstavitelných rozměrů.
Během deseti let byly celé hory
bez lesů a nebyla šance záchrany.
Jedovatá, spálená země. Na horách
se tehdy neuchytily ani břízy. Milovali jsme s bratrem hory a hluboké
lesy, proto padl náš los na Šumavu.
On náš plán zrealizoval, už 32 let
je kastelánem na Velharticích. Já
nakonec skončil v Praze a nyní,
pátým rokem, žiji na Vysočině. Ale
Šumava…
Myslím, že některé sny mi budou muset zbýt do dalšího života.
Jaká společenská témata vás
nejvíce zajímají a čemu především
byste se chtěl ve svém sloupku
v SN věnovat?
Samozřejmě mě zajímá, v jaké
zemi žiji. A jak se nám zde žije.
A asi se nebudete divit, že se mé
představy v listopadu 1989 diametrálně lišily od toho, jak to
v Českých zemích vypadá dnes.
Nemluvím o hmotných statcích.
Tam, zdá se mi, jsme na tom poměrně dost dobře.
Ale upřímně – člověk nežije
jen politikou. Ani já ne. Takže mé
sloupky budou i přemítáním „jen
tak“, prostě o životě.
Budu rád, když čtenáři budou
reagovat. V dobrém i ve „zlém“.
Byl bych rád, kdyby to nebyl jen
můj monolog. Kdybychom, alespoň takto na dálku, mohli vést
rozhovor o tom, co se nám líbí, co
ne, jak se nám žije, kam jdeme a –
kam bychom chtěli dojít…
A přeji šťastný nový rok na Šumavu!
Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
POZOR NA KANÁLY
Rozhodl jsem se podělit se čtenáři SN o nevšední zážitek ze štědrodenní odpolední procházky se
svými dětmi po sušických ulicích,
ale zejména o nezodpovědnosti
odpovědných.
Při procházení ulicí 5. května nedaleko domu čp. 680 jsem
za sebou náhle uslyšel praskot
dřeva a výkřik své dcery. Po otočení jsem ji uviděl zapadlou
v 1 metr hlubokém kanálu. Vystresovanou a se slzami v očích jsem
ji z kanálu vytáhl a po ověření, že
je jakžtakž v pořádku, jsem zjistil, že tento kanál byl zabezpečen
tím způsobem, že přes něj byla
položena 4 prkénka, přičemž ta
2 prostřední byla z lepené dřevotřísky, která, jak známo, má
minimální nosnost. Při vstoupení
na takto „zabezpečený“ kanál ta
dvě prostřední praskla, 2 postranní
odlétla a neštěstí bylo na světě.
Naštěstí nebylo zranění mé dcery
nijak vážné a spravilo to pár stehů
na rozseknuté holeni. Nicméně
trávit štědrý podvečer v nemocnici
na místo námi plánované vánoční
dětské mši jistě nepřidá na vánoční pohodě.
Velmi zarážející jsou však následně zjištěné skutečnosti:
Původní poklop kanálu byl pravděpodobně odcizen, což je celorepublikový problém a snad všichni
v této zemi, kromě politiků, vědí,
že bez zákonné úpravy se tomu
nedá nijak účinně bránit.
Ještě zarážející je ale skutečnost,
že chybějící poklop byl pozornou
občankou nahlášen na Městskou
policii v Sušici již dne 5. 12. 2014
v 8.30 hodin a bezprostředně poté
byla tato informace předána sušické pobočce firmy ČEVAK a. s.,
která podle vlastních internetových
stránek kromě jiného zajišťuje provoz kanalizačních sítí.
Nic se ale nedělo, a tak byla tato
závada dne 8. 12. 2014 v ranních
hodinách nahlášena opět Městskou
policií Sušice společnosti Sušické lesy a služby s. r. o. (SULES),
mezi jejíž nejhlavnější předměty
činnosti patří údržba komunikací
ve správě města Sušice. 3 dny se
ale zase nic nedělo, tak byla tato
závada dne 11. 12. 2014 v časných
ranních hodinách opětovně hlášena
společnosti SULES.
Přes tato
oznámení je
kanál ještě
24. 12. 2014
v 15.40 hodin
zabezpečen
takto lajdáckým a šlendriánským
způsobem,
kdy skutečně
bezprostředně
hrozilo vážné
zranění.
O úrazu jsem informoval MP
Sušice a kanál provizorně zabezpečil zbylými 2 prkénky, ta 2
zlomená zůstala v kanálu. Podle
mých informací byl o věci dne
25. 12. 2014 znovu informován
městskou policií zástupce společnosti SULES. A výsledek? Stále stejný, ve svátek přece nikdo nepracuje.
A že je další pracovní den až 29.
12? Ono to nějak dopadne, snad se
tam nikdo nezabije. Přece si nebude
odpovědný úředník kazit volno.
A tak byl na kanál městskou
policií umístěn alespoň výstražný kužel a zbylá 2 prkna zatížena
kameny.
Ale co kdyby napadl sníh a ten
se při odklízení na kanál nahrnul
a kužel se posunul? Nepropadne
tam někdo znovu, když místo 4
prkének jsou tam stále jen 2?
Zajímalo by mne proto, kdo
za to nese odpovědnost, zda z toho
budou vyvozeny nějaké důsledky
a přijato opatření, aby k něčemu
podobnému v budoucnu již nedošlo.
Milan Černík, Sušice
Ještě bych chtěl ubezpečit pana
Černíka, že jsem se svými spolupracovníky volno o svátcích opravdu
neměl a i v těchto dnech jsme byli
pracovně vytíženi.“
Stanovisko spol. SULES
„Úvodem bych se chtěl jménem
firmy Sušické lesy a služby, s. r. o.
omluvit rodině pana Černíka, zejména pak
jejich dceři
za způsobené zranění.“
„A kdo skutečně nese odpovědnost za tuto nešťastnou událost?
Člověk, který kryt kanálu odcizil
nebo policie, která jej nedokázala
odhalit nebo Sušické lesy a služby
s.r.o., která kanál nedokázala zabezpečit nebo samotný rodič, který se
v inkriminovaném okamžiku plně
nevěnoval své dceři…“
Ing. Josef Zemen,
jednatel společnosti Sušické lesy
a služby s. r. o.
Vyjádření Bc. Miroslava Korce
– vedoucího
střediska
TS:
„Městskou policií
(dále jen MP) jsem byl informován
o ukradeném kanálu, zakrytém prkny, v ulici 5. května. Neoznačenou
uliční vpusť jsem podle strohého
popisu MP opravdu nenašel. To
samozřejmě není omluva a nechat
nezabezpečenou uliční vpusť je
vskutku pochybením. Myslím si, že
MP měla místo okamžitě (nikoliv
až po 16 dnech) označit např. výstražným kuželem, abychom jsme
mohli včas místo najít, zabezpečit,
opravit a předejít tím jakémukoliv
zranění. Označení závady je pro MP
zřejmě časově náročnější než zpětné
dohledávání telefonických hovorů
a poskytování nadstandardních informací panu Černíkovi. Vím, že kužely
se MP ztrácejí tak jako i nám, ale to
není argument.
Stanovisko Městské policie
Vyjádření velitele MP
Ing. Libora Potužníka:
„Nechci se dlouze vyjadřovat
k popisovaným skutečnostem,
protože si myslím, že toto je velmi nevhodný způsob, řešit to přes
tisk. Pro mě jsou důležitá fakta. To
znamená:
– událost se stala
druhý den, když hlídka MP zjistila, že kanál je nezabezpečený, tak
jej na krátkou dobu zajistila
– veškerá opatření a činnosti ze
strany MP byly zaznamenány
– požadavek k řádnému zabezpečení byl opakovaně hlášen (5. 12.
pátek – Čevak, 8. 12. – 7.45 pondělí – Sules, 11. 12. – 6.45 čtvrtek
– Sules.
Nemá cenu polemizovat, kdo
nese odpovědnost za vzniklou událost. Prostě vznikla závada ( chybějící kryt kanálové vpusti v ulici
5. května), ta byla nahlášena a nebyla opravena. Já myslím, že kdo
si přečte celý článek okamžitě
zjistí proč.“
strana 11
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1168, Sušice.
Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj
19,66 m2, 2. pokoj 17,06 m2, 3. pokoj 14,23 m2, předsíň 8,44 m2, koupelna
2,88 m2, WC 1,04 m2, komora 6,24 m2, šatna 2,28 m2, balkon 4,39 m2, sklep
5,76 m2. Celková rozloha bytu 91,28 m2.
Datum prohlídky bytu: 22. 1. 2015 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.),
ul. Pod Kalichem, čp. 66, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 16,17 m2, 1. pokoj 11,84 m2, 2. pokoj 11,84 m2,
3. pokoj 9,36 m2, předsíň 3,74 m2, koupelna + WC 3,74 m2, 2x sklep
18,80 m2. Celková rozloha bytu 69.49 m2.
Datum prohlídky bytu: 22. 1. 2015 od 9.30 do 9.40 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
– nesmí být dlužníkem města
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který
mu byl městem nabídnut k nájmu
– uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena
(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše
nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 1. 2015 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného
bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného
za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání
důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
Šumavské povídky K. Klostermanna
Klostermann žije v povědomí
čtenářů snad nejvíce jako autor
románů z prostředí Šumavy. Ta jej
lákala i jako zdroj autentických příběhů a osudů, které ztvárnil ve svých
dílech. Ke škodě věci méně už je
známa jeho tvorba povídková. Před
lety jako první na ni upozornila profesorka Jaroslava Janáčková vydáním výboru, nazvaného Lístky ze
šumavské epopeje. Na její úvahy
o povídkové tvorbě K.Klostermanna
navázali na česko-německém sympoziu konaném před patnácti lety
v Sušici doc. Bohumil Jirásek referátem zaměřeným na některé rysy
Klostermannovy rané povídkové
tvorby a doc. František Všetička,
který se ve svém příspěvku zabýval
konkrétně povídkou Kaplanův Štědrý večer.V uvedeném sborníku o ní
mj. napsal: „Je to povídka tematicky
i tvárně zajímavá. Próza, která patří
k tomu nejlepšímu, co Klostermann
kdy napsal.“
Koncem loňského roku vydalo nakladatelství Cherm spolu
s Pro libris méně známou Klostermannovu povídku Čaroděj
ve Vlčím dole s paralelním
překladem do němčiny a francouzštiny. Dlužno dodat, že tato
povídka byla poprvé uveřejněna roku 1895 v časopise Osvěta
a knižně vyšla pak v roce 1910
v souboru povídek Odyssea
soudního sluhy.
Do třetice vyšel rovněž soubor
deseti vybraných povídek pod názvem Šumavské povídky. Kniha
obsahuje příběhy Zmizela, Schovanec, Vodní supové, Červené
srdce, Nová křídlovka, Mrtví se
nevracejí, Výstřel v lese, Vánice
a Na cestě k domovu. Přestože
vyšly převážně na přelomu dvacátých a třicátých let minulého
století, oblibu najdou i u dnešních
čtenářů Klostermannova díla.
Ivan Nikl
Poznáváte?
Ve spolupráci s Muzeem Šumavy přinášíme další staré foto z jeho
rozsáhlého archivu. Stejně jako minule, ani tentokrát nikdo z nás nezná
zobrazené místo. Obracíme se proto
opět na čtenáře s prosbou o pomoc
při jeho identifikací. Veškeré postřehy prosím zasílejte na e-mail:
[email protected] Předem děkujeme a bude-li znám výsledek,
přineseme ho v příštím čísle.
-red-
TÜRI V ESTONSKU
Türi je malé pohostinné město
na břehu řeky Pämu ve středním
Estonsku. Má 6 700 obyvatel.
Městská práva mu byla přidělena v roce 1926. Mnoho obyvatel
městečka se zabývá uměleckými
řemesly a dalšími uměleckými
aktivitami, ke kterým jistě patří
lidové zpěvy a tance. Dík příhodnému položení, krásnému okolí,
nádherným zahradám a bezpečí
má ty nejlepší podmínky pro rozvoj turistiky, což významně přispívá k oživení města. Největší
atrakcí je muzeum vysílacích přístrojů, které je v Evropě unikátní. Najdete tu ukázku snad všech
typů rádií a televizí od jejich počátku až do dnešní doby. K dalším zajímavostem patří kostel
a městské muzeum. Turisty sem
každoročně láká i veletrh květin
a Agri – výstava zemědělských
Sušické noviny 1/2015
16. leden 2015
Zajímavosti
strana 12
Tři králové, koledníci a lampion štěstí
V době adventu, v čase vánočním se v Sušici stalo milou tradicí
pořádání různých akcí spojených se
zvyky tohoto období. Uprostřed náměstí se lidé mnohokrát shromáždili pod dočasnou tribunou a sledovali např. rozsvícení vánočního
stromu, mikulášsko-čertovský program i vystoupení žáků sušických
škol. Při všech akcích bylo nedílnou
součástí společné zpívání oblíbených koled. Mnohdy nejen zkřehlí
účastníci využili nabídky stánků
vánočních trhů a posilovali se punčem a dalšími zahřívadly.
Poslední setkání tohoto druhu se odehrálo první neděli nového roku u příležitosti příchodu
Tří králů. Velkou pozornost budil
jako vždy živý betlém. V malém
chlévě krčícím se pod rozsvíceným vánočním stromem trpělivě
stáli Josef a Marie nad jesličkami
s Jezulátkem a též andílci a pastýř.
Obraz doplňovaly malované ovečky a oslík. Postavy znázornili žáci
ZŠ T. G. Masaryka Tadeáš Novák,
sestry Pilcovy, Zuzana Krůsová,
Karolína Faustová a Adéla Kostohryzová pod vedením učitelky
strojů. Mezi školami, ke kterým
patří dvě střední a hudební škola,
stojí za zmínku škola pro mentálně postižené děti, kde se velmi
využívá i jízdy na koni. Od roku
1997 tu univerzita v Tartu provádí vědecký výzkum životního
prostředí.
Ač je Türi město malé a dosti vzdálené od většiny měst
Douzelage, v této organizaci se
projevuje velmi aktivně. Sušičtí studenti s Estonskými spolupracovali v několika projektech.
V roce 2008 jsme se tu zúčastnili
i konference Douzelage. Musíme
říci, že na přívětivé lidi, kteří připravili různé akce včetně krojovaných tanců a zpěvů, vzpomínáme dodnes.
Věra Svobodová
Hany Šiškové a za přispění školníka Zdeňka Ipsera. V 16 hodin představil moderátor Radek Nakládal
improvizované hudební uskupení
(Marie Houšková, Jan Zdeněk, Jan
Pelech, Lucie Hromádková, Hana
Ládová), které za doprovodu houslí a harmoniky zazpívalo tradiční
i méně známé koledy. Pak už se
ozval klapot kopyt, lidé se rozestoupili a na náměstí vjeli z Kostelní ulice Tři králové na koních.
Kašpar, Melichar a Baltazar zastavili své oře před betlémem a vložili do rukou světlonoše vzácné
dary (kadidlo, myrhu a zlato). Ten
je předal rodičům nedávno narozeného krále. Mudrce z východu
(pohotoví jezdci Jízdárny Divišov)
přivítala místostarostka Věra Marešová a využila té příležitosti, aby
občanům popřála vše dobré do nového roku a poděkovala sušické
charitě za její práci.
Po té se náměstí zabělalo průvodem příchozích koledníků i vločkami sněhové přeháňky. Ředitelka
Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová Prodanová připomněla, že
výtěžek z Tříkrálové sbírky bude
použit pro pomoc lidem v nouzi, zejména seniorům a poděkoval všem,
kteří se rozhodli přispět, nebo se
podíleli na přípravě této akce. Dále
vysvětlila význam
nápisu (C+M+B),
který zanechávají
koledníci na dveřích navštívených
domů. Není to jejich podpis, jak by
se mohlo zdát, nýbrž zkratka požehnání Cristus mansionem benedicat
(Kristus požehnej
příbytek). P. Václav
Hes přečetl o znázorňovaných událostech text z Bible
a všem koledníkům
požehnal.
Mezitím se setmělo a nakonec
zhasl i vánoční
strom. Nedaleko
ovšem přece jen začalo plápolat malé
světýlko a z rukou
ředitelky charity a místostarostky se k nebi vznesl
bílý lampion štěstí
a celé shromáždění
ho doprovodilo potleskem a zpěvem
závěrečných koled.
Text a foto ED
Musica Bohemica a Jaroslav Krček
Poslední koncert letošní abonentní řady pořádaný 18. prosince 2014 Kruhem přátel hudby
patřil Jaroslavu Krčkovi a jeho
souboru Musica Bohemica.
Téměř zaplněný Smetanův
sál Sušického gymnázia dlouze
aplaudoval výborně sehranému
souboru, který pro přítomné posluchače vytvořil dokonalou vánoční atmosféru. V první části
koncertu, který doprovázel Krček odborným i vtipným slovem, zazněla hudba psaná pro
jeho soubor, tedy nástrojové obsazení, které měli posluchači
možnost slyšet a vidět na pódiu. Krčkovu Mši doplnily koledy a vánoční písně z celé Evropy. Po přestávce pak soubor
Musica Bohemica uvedl mnoho
z nepřeberného počtu českých
a moravských lidových koled,
nezřídka si zanotovali s hudebníky i posluchači a Krček se
na jejich adresu vyjádřil velmi
pochvalně.
Hudební úpravy Jaroslava
Krčka mají nezaměnitelný charakter, a radost, která z koled
vyzařuje, je blízká všem generacím posluchačů.
Kruh přátel hudby tímto koncertem uzavřel sezonu 2014,
kterou věnoval Roku české hudby. Mnozí věrní posluchači si
zakoupili abonentní vstupenku
na šest koncertů v roce 2015.
Další vstoupili zakoupením
členského průkazu mezi členy
Kruhu přátel hudby v Sušici.
Rozšiřující se kruh milovníků
vážné hudby je důkazem toho,
že vážná hudba má v Sušici své
důstojné místo.
Jakub Waldmann, foto ED
33 lodí plulo na Štěpána Otavou
Na tradiční trasu ze Sušice
do Čepic, k mostu se svatým Janem
Nepomuckým, patronem vodáků,
se po Otavě vydalo na druhý svátek vánoční celkem 33 lodí. Svatoštěpánská vánoční plavba Otavou
s kytarovým virtuosem Lubomírem
Brabcem se loni konala už popáté.
Lubomír Brabec, zakladatel
tradice, má z hojné účasti vodáků
radost: „Je úžasné, že lidi dokážou
sami sebe vyburcovat, semknout
se a nadchnout pro podobné akce.
Vichřice vyprovodila
velkou vodu ze Šumavy
Extrémní oteplení vrcholící
10. 1. způsobilo masivní odtávání sněhu z hor. Mračna přilila něco deště
a koryta řek se zcela zaplnila. Celkovou zlověstnou atmosféru dotvářela silná vichřice, která lámala větve
i stromy. Podle pátečních meteorologických předpovědí měl nejhorší stav
z celých Čech nastat právě zde a tak
se do Sušice vypravila i Česká televize, která v sobotu přenášela aktuální reportáže. Předpovědi se naštěstí
nevyplnily a Otava v Sušici zůstala
v korytě. Dvakrát ale zahrozila 3. st.
povodňové aktivity – v sobotu kolem
čtvrté odpoledne (182 cm) a v neděli
nad ránem (178 cm). Povodňové rekordy z léta 2002 (287 cm) a Vánoc
1993 (283 cm – vše na měřidle u mostu k bývalému PDA) naštěstí zůstaly
neohroženy a tak největším extrémem
těchto dní bylo sobotní oteplení na 13
°C a rychlé ochlazení – v neděli začalo sněžit jakoby se nechumelilo. ED
Když si vzpomenu na první ročník,
kdy jelo snad jen pět lodí, loni už
37 a letos také víc než tři desítky,
je to paráda! Díky všem, kdo letos
přijeli a kdo nás podporují. Hned byl
ten den zas o něco hezčí,“ zhodnotil
v cíli plavby, v Čepicích u Sušice.
Pravda, ne všichni dorazili do cíle
bez drobných nehod, nicméně svatý Jan Nepomucký bedlivě shlížel
z čepického mostu a dohlížel nad
bezpečím říčních poutníků, a tak
(snad kromě nedobrovolné koupele několika málo účastníků) nikoho
nic špatného na Otavě ani při pátém
ročníku vánočního splouvání nepotkalo. Však to také více či méně promrzlí plavci (voda měla 2 °C a v cíli
byli vodáci počastování sněhovou
nadílkou) řádně oslavili v čepické
hospůdce při dobrém jídle a pití.
Dojezd do cíle sledovalo z mostu
v Čepicích několik desítek diváků.
Spolupořadatelem akce byla už tradičně půjčovna lodí Otava (rejdařství u Bacilů), která tradičně zajistila
jak vybavení, tak dopravu.
Z čepické útulny se rozjaření vodáci rozcházeli s díky organizátorům
a se slovy: „Tak zase za rok, na Štěpána!“
Text a foto -asjako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 22. ledna 2015 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny