20/2014
Aktuálně
z radnice
Proběhl výběr zhotovitele
na akci Domov pro seniory
– stavební úpravy č. p. 131.
Na základě návrhu hodnotící
komise rada města 3. listopadu schválila fi rmu Aldast
spol. s. r. o. Strakonice, která ze 14 zúčastněných fi rem
podala nejvýhodnější nabídku (7 460 676,75 Kč včetně DPH) a osvědčila se již
v 1. etapě přestavby. Dokončení akce je plánováno na
30. 4. 2015.
Ve středu 5. listopadu se
v sušickém kině uskutečnilo ustanovující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva města. Byl volen starosta, místostarosta a městská
rada. Podrobnosti přineseme
v příštím čísle.
Začíná rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Od ulice Poštovní po ulici T. G. Masaryka bude uzavřen provoz.
Výkopové práce se provedou
jen v nezbytně nutném rozsahu a přístup k nemovitostem
bude zajištěn.
V pondělí 10. listopadu se
na radnici uskuteční první
zasedání nově zvolené rady
města. Na programu jednání bude především příprava
rozpočtu na rok 2015.
Správní rada nemocnice se
sejde 14. listopadu. Bude
se zabývat výsledkem hospodaření za uplynulé období (říjen). Ukazatele vývoje
finanční situace sušické nemocnice jsou zatím příznivé. Důležité a směrodatné
bude pak zhodnocení celého
roku 2014.
7. listopad 2014
25. ročník
Cena 7,00 Kč
Účastníci oslav 28. října prošli městem
28. října jsme si připomněli
96. výročí vzniku Československé
republiky. Dnes máme sice jiný
stát, ale tehdy byla ustanovena samostatná republika na jejichž základech stojí naše zřízení dodnes.
Určitě se však 28. říjen neslavil
vždy stejným způsobem. Ba co víc,
téměř polovina výročí se neslavila vůbec.
Historie oslav v ČR
Nejblíže k dnešním oslavám
měl 28. říjen už za první republiky.
I když tehdy vzhledem k celkové
politické situaci byli lidé na svůj
stát hrdější a více si ho vážili. Dávali to najevo i tímto dnem, který
byl ustanoven jako den klidu (nesmělo se pracovat). Po celé zemi
se konaly vojenské přehlídky a defilovaly různé spolky, konaly se
pietní akty u pomníků válečných
obětí, zejména legionářů. Plánované velké oslavy 20. výročí se však
už neuskutečnily, přišel Mnichov.
Za to o rok později (1939) za okupace, když už byl svátek zrušen,
proběhly po českých městech
bouřlivé demonstrace, které měly
za následek 17. listopad, popravy,
uzavření vysokých škol a v dalších
letech se shromáždění již nekonala. Při příležitosti prvních poválečných oslav vzniku ČSR bylo
provedeno znárodnění většiny klíčového průmyslu a od té doby se
slavil 28. říjen jako Den svobody
(nezávislosti). Od roku 1951 vymizela připomínka na vznik první republiky zcela a svátek byl ustanoven jako Den znárodnění, přestal
být státním svátkem a stal se jen
dnem pracovního klidu. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce
1968 se oslava 50. výročí vzniku
republiky stala mohutnou demonstrací proti okupantům, zároveň
byla ustanovena Československá
DEN BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
17. listopadu 2014
v 17 hodin pod lípou Svobody
GYMNÁZIUM
SUŠICE
Jsou mezníky v åLYRWČ OLGVNpP L v åLYRWČ
QiURGDQDNWHUpbychom QHPČOL]DSRPtQDW
3URWRVLs QiPLSURVtPSĜLMćWHSĜLSRPHQRXW
XGiORVWLroku 1939 Droku *\PQi]LXP6XãLFH
9UiPFLSLHWQtKRDNWXSUREČKQHLRGKDOHQt
PDOpSDPČWQtGHVN\9iFODYX+DYORYL
Uvnitř čísla
najdete
Fokus je zde pro lidi s duševním onemocněním – str. 2
Škola plná strašidel – str. 2
Dárci krve převzali ocenění na radnici – str. 3
V sušickém gymnáziu otevřeli moderní chemickou
laboratoř – str. 3
Další cestovatelská přednáška byla o Kubě – str. 4
foto Pavel Kavale
federace a tak tehdejší normalizační vláda zahrnula do 28. října
i oslavu tohoto aktu. Od roku 1975
byl 28. říjen zrušen jako den pracovního klidu, stává se pracovním
dnem a je označen jen jako památný den. Tak to zůstalo až do roku
1988, kdy byl při příležitosti
70. výročí vzniku ČR a prohlubujících se změn ve společnosti
28. říjen vrácen jako státní svátek. Tehdy se oficiální oslava komunistické vlády uskutečnila
27. října, ovšem 28. října byla
na Václavském náměstí uspořádána neoficiální oslava, která se
stala do té doby nevídanou protikomunistickou demonstrací. Byla
ovšem mocí brutálně rozehnána,
stejně jako oslava – demonstrace
o rok později. Od roku 1990 probíhají oslavy vzniku ČR svobodně
a Sušice je jedním z mála míst, kde
se v tento památný den scházejí
stovky obyvatel k lampionovému
průvodu, pietnímu aktu a závěrečnému ohňostroji.
Historie oslav v Sušici
Za první republiky probíhaly
oslavy většinou už v předvečer
svátku uvedením české divadelní hry v sokolovně a 28. 10. se konal průvod zakončený shromážděním na náměstí, kdy byl přednesen
projev a zazněly národní písně.
Od roku 1938 do roku 1944 byly
oslavy zakázány a nekonaly se. Velká oslava přišla v roce 1945, jak o tom
vypovídá kronika města:
„V předvečer 28. října byla
uspořádána slavnost v sále
sokolovny, na které procítěnými slovy promluvil občan
J. Haas. Další program byl
vyplněn recitací básně od J.
Nerudy Moje barva červená a bílá občanem Jášou
a hudebními čísly virtuosky na housle občanky Procházkové-Cittové a virtuosky na klavír obč. O. Vrbové.
Do programu slavnosti
vhodně zařazený národní
tanec Kanafaska, kterou
předvedly dorostenky Sokola, se velmi líbil a musel být
na přání přítomných opakován. Zdařilá slavnost byla
zakončena zpěváckým spolkem
Svatobor, který za vedení sbormistra Suchana zazpíval Českou
píseň od B. Smetany a pak byla
všemi přítomnými zpívána státní
hymna. V neděli dopoledne vyšel
z hrádecké silnice mohutný průvod
s hudbou na náměstí, kde občan
Jáša recitoval svoji báseň Zaslíbení a význam 28. října zhodnotil v proslovu prof. Janák. Slavnost byla zakončena státní hymnou
a koncertem.“ Ještě v roce 1946
a 1947 proběhly podobné oslavy,
ale od roku 1948 byly nahrazeny
oslavou VŘSR. Po okupaci sovětskými vojsky v roce 1968 byl
uspořádán u tehdejšího Památníku odboje pietní akt, kterého se
zúčastnili představitelé radnice.
Předseda MNV Karel Korec osvícen zapálenými svíčkami u fotky
T. G. Masaryka na původním podstavci sochy, hovořil od srdce a slíbil, že se postará o navrácení sochy
na místo, kde stávala předválečná
(viz. zpráva Josefa Spěváčka v SN
č. 19). Pak se ale oslavy vzniku ČR
na dalších dvacet let znovu odmlčely. Až v roce 1989 oznámili Jiří
Marek a Petr Hrach konání slavnostního shromáždění k 71. výročí
vzniku ČR, ovšem oslava byla zakázána, lávka přes Otavu uzavřena a příslušníci SNB ve spolupráci s Lidovými milicemi (dorazily
i autobusy s příslušníky v helmách)
obsadili nemocnici a školu, příchozí zastrašovali a zakazovali jim
vstup do prostoru Památníku padlých. Už v příštím roce byla ale socha zrestaurována a pojmenována
(iniciály T.G.M.), lávka opravena
a oslavy proběhly svobodně, způsobem jaký známe dnes.
Oslavy 28. října 2014
I letos se v prostoru parkoviště u pekařství Rendl s přibývající
tmou shromáždilo množství lidí,
zejména rodin s dětmi. Každé si
neslo svůj rozsvícený lampionek.
V půl šesté se průvod pod ochranou
městské policie vydal jako obvykle
směrem k náměstí. V čele vyhrávala Solovačka, radní Milena Nagl-
Výjimečný koncert barokního souboru v klášterním
kostele sv. Felixe – str. 4
O víkendu sušičtí hokejisté 9 gólů dali a fotbalisté
9 gólů dostali – str. 8
Vzpomínka na Šumaváka
Eduarda Honese – str. 11
K lostermannově chatě
na Modravě je 90 let – str. 11
Solovačka a sbor Svatobor oslavili Karla Polatu
vydařeným koncertem
v sokolovně – str. 12
Představujeme města
DOUZELAGE – 21. je
lotyšská Sigulda – str. 12
müllerová nesla věnec a cestou se
přidávali další účastníci. Pohodový
světélkující had se neustále natahoval a pomalu se sunul přes Otavu
k Památníku padlých. U konce své
cesty dosáhl několikasetmetrové
délky a počtem zúčastněných přesáhl možná i dvě tisícovky.
Před památníkem, s osvícenou sochou TGM v pozadí,
uvedl pietní akt ředitel kulturního centra Karel Sedlecký.
Místostarostka Věra Marešová ve slavnostním projevu připomněla události, které vedly
ke vzniku republiky a důležicena balíčku
tost vážit si demokracie, která nám přináší svobodu. Po té
zazněla státní hymna. Představitelé města a občané poKč/měsíčně
ložili věnce a květiny k památníku Sušičanů, kteří padli
Bezplatná infolinka:
ve světových válkách, nebo
800 100 600
zahynuli, či byli pronásledowww.fixnet.cz
váni za komunistického režimu. Nakonec se na nebi ob20
jevilo tisíce barevných světel
impozantního slavnostního
ohňostroje. text a ostatní
foto Eduard Lískovec 9 771213 355003
MOBIL
4
4x
x
SIM
100
minut
100
SMS
486,–
–
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Kaleidoskop
strana 2
Ochutnávka se Zdeňkem Troškou
Dne 24. října se ve škole v Dlou- poroty byl pan Zdeněk Troška. pan starosta Jiří Vichr. Dětskou
hé Vsi konal 14. ročník Ochutnáv- Za rodiče v porotě byla paní Hana kategorii vyhrál Miroslav Polášek
ky. Sešlo se 21 jídel. Předsedou Požárková a další v porotě byl s bačovským závinem s klobásou,
druhá byla Eliška Tunková s plněnou paprikou se sýrem a bylinkami
a třetí Anežka Lovičová se sýrovými koláčky. Mimořádnou cenu
dostali Vanda a Radovan Vaníkovi
za pokrm „co dům dal“. Kategorii
dospělých ovládla Hana Požárková
se slezským makovým koláčem,
druhá byla Anna Kolbingerová s rumovými koláčky a třetí Jaroslava
Šperlová s babiččinými buchtami.
Zvláštní cenu dostala Jitka Kolbingerová za kávová zrna. Porota to
opět neměla jednoduché. Vítězné
recepty se navíc objeví v kuchařce, kterou režisér Zdeněk Troška
připravuje.
K. Popelová
Gymnázium Sušice –
Realschule Bad Kötzting
Již téměř 24 let trvá spolupráce Gymnázia Sušice a partnerské
školy Realschule Bad Kötzting ze
SRN. Za tuto dobu se uskutečnilo mnoho společných akcí s cílem
procvičit si cizí jazyky, poznávat
nejen kulturu a přírodní krásy, ale
i běžný život a mentalitu obyvatel
sousední země.
V poslední době se obě školy
zaměřily na realizaci společných
vzdělávacích projektů. Patří mezi ně
čtyřdenní pobyt mapující střetávání české a německé kultury v Praze
nebo třídenní projekt, který se uskutečnil v Mnichově. Zde se účastníci
seznámili s historickými památkami
města, s využitím špičkových multimédií ve filmovém studiu Bavaria
nebo s robotizací výroby ve firmě
BMW. Zajímavá byla také návštěva
Bavorského zemského sněmu.
Další akcí byl třídenní projekt nazvaný Náš region v proměnách času.
Společně jsme poznávali zajímavé
památky, významné osobnosti, řemesla, tradice a přírodu západních
a jižních Čech v kontrastu s moderní dobou a se současným vývojem
vědy a techniky.
Zatím poslední česko-německou akcí uskutečněnou na začátku
letošního října byl třídenní pobyt
v Bavorsku. Zahrnoval pěší turistiku
v Bavorském lese na Hoher Bogen,
odvážní využili na zpáteční cestu
do údolí jízdu na bobové dráze. Svoji
odvahu a obratnost jsme si vyzkoušeli také v lanovém parku v Schönbergu a nechyběla ani procházka
po stezce v korunách stromů v Neuschönau. Na programu byla rovněž
jazyková animace a týmové aktivity
pod vedením pracovníků Tandemu
Regensburg, Koordinačního centra
česko-německých výměn mládeže.
Během pobytu v Kötztingu jsme se
ještě setkali se starostou města pa-
Fokus pomáhá lidem s duševním onemocněním
Fokus Písek je nezisková organizace,
která pomáhá a podporuje lidi s duševním onemocněním. Již
od roku 2001 působí
na Písecku a od roku
2009 na Strakonicku.
V loňském roce rozšířili svou působnost
i do Sušice. 1. 10. 2013
zde byla registrována
služba Sociálně terapeutická dílna. Tomu
však předcházely
měsíce mapování
a kontaktování klientů, zjišťování jejich
potřeb, spolupráce
s jinými místními
organizacemi, lékaři či městským
úřadem. Výsledkem je dílna pro lidi
s duševním onemocněním, ve které
mohou nejen trávit čas, ale i se učit
nové věci, získat nové dovednosti či
sdílet své zkušenosti. Služba je ambulantní, klienti docházejí do prostor
sdružení. Cílem této služby je zvyšování samostatnosti a soběstačnosti,
pravidelný denní režim a získání či
zdokonalení pracovních dovedností,
které lidem s duševním onemocněním usnadní vstup na chráněný či
volný trh práce.
V současné době službu Fokusu v Sušici využívá cca 20 klientů
a předpokládá se, že počet těchto lidí
bude ještě mnohonásobně stoupat.
Pracovníci Fokusu se snaží klienty
aktivně vyhledávat a pracovat s nimi
podle jejich potřeb a přání. I v dneš-
nem Markusem Hofmannem a s paní
Isolde Emberger, která zastupuje Bad
Kötzting ve sdružení měst Dougelage. Projekt jsme zakončili prohlídkou
historického Regensburgu a památníku Walhalla, který nechal postavit
v 19. století král Ludvík I. Bavorský
jako památník významných německých osobností.
Projekty spontánně přispěly
ke zdokonalení našich cizojazyčných
znalostí a k odbourávání bariéry při
vzájemné komunikaci, přinesly nám
nové poznatky a zkušenosti, které
uplatníme při dalším studiu i profesní přípravě. V neposlední řadě jsme
si našli nové přátele, s nimiž se třeba
v budoucnosti setkáme i jako kolegové v jedné nadnárodní firmě.
Projekty byly spolufinancovány
z Fondu česko-německé budoucnos22. října 2014 ráno odjeli žáci
ti nebo z Dispozičního fondu z Pro- 8. A ZŠ Lerchova ul. na workshop
gramu přeshraniční spolupráce.
do Plzně. Akce proběhla na FPE
Studenti Gymnázia Sušice katedry biologie na Chodském
náměstí. Děti čekal osmihodinový
program. Vyzkoušely si práci s optickými mikroskopy a binokulární
lupou. Uviděly krásy mikroskopických organizmů: dírkonožce (Foraminifera), mřížovce (Radiolaria),
různé druhy nálevníků (Ciliophora),
např. mrskavku, labutěnku a slávinku. V další části se zaměřily na tkáně člověka, u nichž si prohlédly
základní typy: epitely, jednotlivé
typy pojivových tkání (chrupavka,
vazivo, kost), krevní buňky, svalovou tkáň a nervovou tkáň. Zařaze-
foto ED
ní době naráží na problematiku
stigma takto nemocných lidí, kteří
se za svou nemoc stydí či je okolí
nemilosrdně odsoudí. V budoucnu
by proto Fokus rád rozšířil svou činnost o terénní služby. Pracovníci by
klienty navštěvovali venku, doma,
v jejich přirozeném prostředí a řešili by spolu jejich aktuální životní
situaci.
Fokus Písek se aktivně zasazuje v boji proti stigmatizaci lidí
s duševním onemocněním. Již
tradiční destigmatizační akcí jsou
Týdny duševního zdraví. Jedná se
o celorepublikový program, jehož
smyslem je informovat veřejnost
o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako
prevenci duševního onemocnění
i o aktivitách organizací působících
v této oblasti a tím přispět ke zlep-
šení postoje k lidem s duševním
onemocněním a větší toleranci společnosti. Prvním rokem proběhla
taková akce i v sušické pobočce.
V úterý 21. 10. 2014 zval Fokus
návštěvníky do svých prostor, kde
proběhlo „Dopoledne pootevřených dveří“. Lidé se mohli podívat,
co pracovníci spolu s klienty dokázali za rok své působnosti v Sušici,
popřípadě si vyzkoušet techniky
používané v sociálně terapeutické
dílně. Setkali se zde nejen pracovníci Fokusu a klienti, pozváni přijali pracovníci z jiných neziskových
organizací či sociálního odboru
města Sušice, v neposlední řadě
i veřejnost. Odpoledne pak bylo
vyhrazeno pro neformální setkání
u hry kuželek, posezení u ohně
a opékání buřtů na Santosu.
Mgr. Veronika Benešová
ŽIVOČICHOVÉ VČETNĚ ČLOVĚKA
– POHLED ZEVNITŘ
ny byly také preparáty některých
lidských orgánů, například sliznice
tenkého střeva, folikuly štítné žlázy, vaječník, varle, trachea a aor-
ta. Na závěr provedly pitvu žížaly
obecné. Povedená akce byla zakončena výborným obědem v restauraci
„U Švejka“.
-hs-
ŠKOLA PLNÁ STRAŠIDEL
Česká křesťanská akademie v Sušici pořádá přednášku
Rodina včera, dnes a zítra
Rádi bychom vás pozvali do
Muzea Šumavy na přednášku
Ing. Karla Jajtnera o rodině ve čtvrtek 13. listopadu v 19 hodin. Je
zcela jistě fundován k tomu, aby
mohl o rodině mluvit, neboť on
sám je od roku 1972 ženatý a vychoval s manželkou čtyři děti. Je
narozen v roce 1947. Patřil mezi
zakládající členy Občanského
fóra v Přibyslavi. V roce 1990 se
stal prvním svobodně zvoleným
starostou Přibyslavi a v letech
1990–1992 působil jako přednosta Okresního úřadu v Havlíčkově
Brodu. V volbách roku 1992 byl
zvolen za KDU-ČSL do české části
Sněmovny národů. Ve Federálním
shromáždění působil do zániku
Československa v prosinci 1992
a zastával v něm post místopředsedy Federálního shromáždění.
Po zániku ČSFR vstoupil do diplomatických služeb. V letech
1993–1998 byl prvním velvyslancem České republiky v Rakousku
a od roku 1999–2002 velvyslancem
v Maroku. V roce 2003 se na pět let
stal českým velvyslancem u Svatého stolce ve Vatikánu. Mluví šesti
cizími jazyky.
Přednáška bude rozdělena na tři
části – Rodina včera: přirozené
a nejlepší prostředí pro bezpečí
a všestranný rozvoj člověka, první
a nejdůležitější sociální síť, pozitivní
působení generací v trojgenerační
rodině, reflexe vývoje za posledních
50 let, příčiny rozpadu, poučení z něj.
Rodina dnes v euroamerické civilizaci: eroze konzervativních
hodnot, diktatura relativismu,
praktický ateismus, ohrožení rodiny, praktické důsledky a trendy, úloha státu a církví, srovnání
se situací v rozvojových zemích.
Rodina zítra: krize a rozpad nebo renesance, možnosti a výzvy, otevřené otázky.
Večer bude doplněn promítnutím
ilustračních fotografií, diskusí a autogramiádou knihy „Zajisté, Excelence“
Dagmar Větrovská
Česká křesťanská akademie Sušice
Poslední říjnové odpoledne
se již tradičně po sušické modré
škole rozletěla strašidla, netopýři,
kostlivci, čarodějové a všemožné
jiné příšerky do všech stran. Po
zběžné obhlídce se celé strašidelné společenství rozhodlo zakotvit u ohniště, kde již praskaly
plaménky a čekaly, až se na nich
začnou opékat dobroty. Nejprve
se ale několika hbitým fotografům
podařilo zvěčnit celý strašidelný
rej a dokonce i řádění jednotlivých
příšerek při zdolávání závodních
tratí, letu na koštěti, skládání obrázků, trefování do dýní či nekonečného pinkání balonků. Když
si všichni naplnili pusy, bříška
i kapsy sladkostmi, tak najednou
jako když do nich střelí… rozběhli se do svých úkrytů či domovů
a objeví se zas až napřesrok.
Děkujeme všem rodičům strašidýlek, kteří přišli řádit s námi
či poskytli odměny v jakékoliv
podobě.
Vychovatelky ŠD Pampeliška
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 20. října 2014
•
Rada města schválila oslovení firem: Autospol Plus, s. r. o. Strakonická 366, Horažďovice; Auto Nejdl, s. r. o., Domažlické předměstí
610, Klatovy III; Auto Volf, spol. s r. o. ul. 28. října 287, Domažlice;
Autoservis Šrachta s. r. o., Písecká 513, Strakonice; Verold Strakonice, s. r. o. Dopravní 35, Strakonice a Auto CB, s.r.o., Tř. 1. Máje 849,
Přeštice, s poptávkou na dodání osobního automobilu Škoda Octavia
v předložené konfiguraci.
•
Rada města schválila nák up osobního automobilu Škoda Octavia od firmy Autospol Plus, s. r. o., Strakonická 366, Horažďovice, za nabídnutou cenu 360 909,09 bez DPH,
tj. 436 700 Kč včetně DPH.
•
Rada města schválila výměnu multifunkční A3/A4 kopírky
Ricoh Aficio MP 2000 za zařízení Ricoh Aficio MP 2501 fi rmou
Impromat CZ s. r. o., U Hellady 697/4, Praha 4, za nabídnutou cenu
23 990 Kč bez DPH, tj. 29 027,90 Kč včetně DPH.
•
R a d a měst a vzala na vědom í předloženou revizi č. 2 územní studie bývalého areálu Solo Sušice pro záměr „Centrum obchodu a služeb Sušice – ul. Hrádecká“ ze dne
12. 9. 2014.
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise.
•
Rada města schválila dodatek smlouvy o poskytnutí služeb
na provozování terénního programu společností Point 14 v Sušici
do 31. 12. 2015 a pověřila starostu města k jeho podpisu.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o výši požadované
kupní ceny za pozemky p. č. 700/2 a 2285/4 k. ú. Sušice nad Otavou,
od Lesů ČR, nesouhlasila s výkupem za navrženou cenu a doporučila řešit tuto záležitost vzájemnou směnou pozemků.
•
Rada města schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 15. 1. 2013 mezi městem Sušice a příspěvkovou organizací Sportoviště města Sušice, kterým se předmět nájmu rozšiřuje o sportovní
halu, a pověřila starostu města jeho podpisem.
•
Rada města schválila smlouvy č. A-002263-00, A-002264-00
a A-002265-00 na dodávku el. energie pro rok 2015 s dodavatelem
Centropol Energy a. s., Ústí nad Labem a pověřila starostu města
podpisem smluv.
•
Rada města uložila ředitelům založených i zřízených organizací
uzavřít smlouvy na dodávku elektrické energie předložené budoucím
dodavatelem firmou Centropol Energy a. s., Ústí nad Labem v rámci
akceptované nabídky č. NN20141255-3 ze dne 19. září 2014.
•
Rada města rozhodla o akceptaci cenové nabídky ze dne 20. 10.
2014 na dodávku elektrické energie pro rok 2015 týkající se odběrů
VN od dodavatele energie Erste Energy Services a. s., Praha.
•
Rada města uložila ředitelům zřízených organizací uzavřít
smlouvy na dodávku elektrické energie předložené budoucím dodavatelem firmou Erste Energy Services a. s., Praha, v rámci akceptované
nabídky na dodávku elektrické energie ze dne 20. 10. 2014.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Úřad práce, kontaktní pracoviště v Sušici
oznamuje, že dne 12. 11. 2014 v době od 13.00
do 16.00 hodin, se v rámci služeb EURES, bude konat
v budově úřadu práce v Nádražní ulici konzultační a poradenský den, za přítomnosti pracovníka Úřadu práce
v Deggendorfu a bude možné /v německém jazyce/
získat informace o situaci na trhu práce a možnosti
uplatnění v sousedním Bavorsku.
Hořelo „U dobrodruha“
Nechvalně známý objekt u Otavy (pod silnicí na konci Sušice
směrem na Dlouhou Ves) se v sobotu 25. října odpoledne stal dějištěm
zásahu profesionálních a dobrovolných hasičů ze Sušice a Dlouhé Vsi.
Z podkroví domu, které je naštěstí přímo přístupné ze svahu, se valil
hustý štiplavý dým. Chátrající objekt je dlouhou dobu neobydlený
a nyní v něm přežívají bezdomovci. Některým se z domu podařilo
odejít a opodál pozorovali práci hasičů.
Ti vybaveni dýchací technikou (masky s přívodem vzduchu z tlakových láhví na zádech) vstoupili do budovy, lokalizovali požár
a vyhledali a vyvedli ven do bezpečí další dvě osoby. Velitel zásahu
npor. Milan Cibulka rozhodl nasadit přetlakový ventilátor na odstranění kouře z objektu a byly uhašeny a vyklizeny hořící igelitové tašky
s odpadky. Hasiči museli vynosit velké množství těchto „potřebných“
věcí a odpadků, které tam bezdomovci nashromáždili. Krov ani jiné
konstrukční části domu nebyly ohněm porušeny.
text a foto ED
Aktuality
LABORATOŘ ZÁŘÍ NOVOTOU
Nesená svíce osvětlující ztemnělé chodby gymnázia. Ponurá metalová
hudba. Lebka se skříženými hnáty na dveřích. Za nimi křivule, baňky,
misky a zkumavky s roztodivnými látkami promíchávané hbitýma rukama neviditelného aktéra. Ve velkém finále dominují ohně, páry, kouře a další efektní úkazy... To je stručný děj nevšední filmové prezentace
chemických pokusů na sušickém gymnáziu, kterou pro hosty slavnostního otevření zrekonstruované chemické laboratoře v pátek 31. října připravil Mgr. Radovan Sloup.
Akci tento známý chemikář zahájil v zaplněné učebně, kde se do lavic
usadili pedagogové místních i mimosušických škol a představitelé města. Po přivítání přítomné seznámil s historií laboratoře a promítl její stav
před rekonstrukcí. O dalších okolnostech modernizace promluvil ředitel
gymnázia Mgr. Ivan Kratochvíl: „Přestavba laboratoře byla ze dvou třetin financována Plzeňským krajem, zbytek uhradila škola. Celkové náklady mírně přesáhly 400 000 Kč a práce trvající tři měsíce byly ukončeny
v září. Moderní laboratoř odpovídající současným požadavkům je určena
pro 16 studentů. Rekonstrukce je součástí plánu školy zlepšit podmínky
pro výuku dnes velmi žádaných technických předmětů. Další modernizace čeká učebny fyziky, chemie, biologie a informatiky. Na závěr bych
chtěl poděkovat firmě Miroslav Šperl, Divišov – Stavby Šperl za realizaci
stavební části a zajištění všech řemesel (voda, plyn, elektřina, vzduchotechnika), Ing. Jiřímu Lejskovi za projekt a stavební dozor a Ing. Dagmar
Jíchové za pomoc při realizaci projektů na gymnáziu.“
Po té se všichni zúčastnění odebrali do nové laboratoře, kde místostarostka Sušice Ing. Věra Marešová, zastupitelka města a Plzeňského kraje
Ing. Milena Stárková a Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. z katedry chemie partnerské ZČU Plzeň a ředitel gymnázia Kratochvíl slavnostně přestřihli pásku a učebna byla uvedena do provozu. Potěšený chemikář Sloup
s umně vymalovanou alchymistickou tabulkou z dob Rudolfa II na stěně za zády hned využil novou prosklenou speciální digestoř a převedl
několik efektních pokusů, přičemž
do procesů zapojil i váhající přítomné hosty. Na závěr gymnázium přichystalo malé občerstvení.
text a foto ED
Den otevřených dveří
na Gymnáziu Sušice
Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gymnázia
srdečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den
otevřených dveří, který proběhne v pátek 28. listopadu 2014
od 14.00 do 18.00 hodin.
Součástí Dne otevřených dveří budou kromě prohlídky školy a prezentace jednotlivých předmětů i přijímací zkoušky „nanečisto“ z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. i 9. tříd. V měsíci únoru nabízí
gymnázium zájemcům z řad žáků 5. a 9. tříd přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Nespornou výhodou zkoušek „nanečisto“ a přípravných
kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou
testů a možnost včas odhalit případné nedostatky ve znalostech.
Podrobný harmonogram Dne otevřených dveří naleznete v příštím
vydání Sušických novin.
Bližší informace o studiu na: http:// www. gymsusice.cz
Mimo Den otevřených dveří mohou zájemci navštívit školu kdykoliv po telefonické domluvě (tel. 376 526 407, 376 523 313).
Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy
Nejúspěšnější sportovec
okresu Klatovy roku 2014
Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení okresu
Klatovy připravuje ve spolupráci se společností Sport Action s. r. o.
a Klatovským deníkem vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu
Klatovy za rok 2014 v kategoriích: jednotlivci mládež a dospělí,
trenér mládeže a dospělých, rozhodčí, sportovní družstvo mládeže
a dospělých.
Vaše návrhy zasílejte na adresu: Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy o. s., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy nebo
e-mail: [email protected] nejpozději do 30. 11. 2014.
Doručené návrhy vyhodnotí odborná komise a vybere nejúspěšnější
sportovce okresu, kteří budou pozváni ke slavnostnímu vyhlášení
dne 23. 2. 2015.
strana 3
Na radnici ocenili dárce krve
V obřadní síni městského úřadu na sušické radnici se v úterý 21. října
uskutečnilo slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve. Tohoto aktu se
zúčastnilo 30 dárců a několik významných hostů. Byla přítomna Eva Janečková – ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Klatovy a Eva
Vlková ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Úvodního přivítání
a průvodního slova se zhostila matrikářka Alice Primasová a za město přednesl slavnostní projev Ing. Jan Löffelmann. Vyzdvihl příkladný a obětavý
postoj lidí, kteří v dnešní době převládajícího konzumu, kdy se platí téměř
za všechno, pomáhají svou darovanou krví léčit, udržovat i zachraňovat
lidské životy bez nároku na odměnu. Po té se slova ujal předseda místní
skupiny Českého červeného kříže v Sušici Václav Kämpf a přednesl svou
báseň o záchraně lidského života díky transfuzi krve.
Slavnostní atmosféru této události podtrhla hrou na el. varhany Mgr. Danuše Kratochvílová. Po předání ocenění, dárkových balíčků a květin
přítomným dárcům ještě promluvila RNDr. Eva Fedorová, přednosta
oddělení klinické biochemie a hematologie sušické nemocnice, která
vzhledem k tomu, že v rámci pracoviště funguje krevní banka disponující
transfuzními přípravky pro akutní lůžková oddělení, je nejlépe obeznámena
s aktuální potřebou krve pro pacienty sušické nemocnice. Vyjádřila proto
všem dárcům upřímné poděkování. Oceněni byli tito dárci:
Bronzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského za 10x darovanou krev:
Michal Faic, Petr Heřman, Václav Šmat, Josef Turek, Jaroslava Kotálová,
Karel Mirtl
Stříbrná plaketa prof. MUDr. Jana Janského za 20x darovanou krev:
Adam Přerost, Miroslav Trejbal, Petra Bílková, Jindřich Khín, Milan
Makrlík, Karel Stupka
Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského za 40x darovanou krev:
František Čadek, Marek Kolbinger, Michal Beneš, Miloš Brzák, Lenka
Jelínková, Jaroslava Pytlová, Bohumír Skolek, Pavel Skýpala
Zlatý kříž 3. stupně za 80 odběrů: Jiří Přibyl, Jaroslav Kuták, Václav Vacherlon, Vlastimil Limberský, Vlastimil Šašma, Václav Hosnedl,
František Roubal
Čestné uznání za 120 odběrů: Ondřej Netal
Čestné uznání za 220 a 230 odběrů: František Dlesk
Čestné uznání za 310 a 320 odběrů: Václav Pikeš
-red-
PLÁNOVANÉ ODBĚRY DO KONCE ROKU 2014
SUŠICE
NALŽOVSKÉ HORY
VELHARTICE
9. prosince
16. prosince
25. listopadu
Transfuzní oddělení Klatovy
Představitel sametové revoluce
bude besedovat v kině
Řekne-li se studentské hnutí v listopadu 1989, většina pamětníků si
vybaví jednoho z hlavních studentských vůdců Martina Mejstříka, který
18. listopadu 1989 vyhlásil na Václavském náměstí zahájení společné
stávky studentů a herců. Byl tehdy studentem loutkoherectví na AMU
a stál v čele Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol.
Jeho role byla vyústěním aktivní činnosti (např. spoluzaložil studentský
časopis Kavárna A.F.F.A., v němž se publikovala řada kritických článků
a kam přispívali také Igor Chaun, Monika Pajerová, Petr Jarchovský
a další). Později se věnoval politické činnosti. Od roku 1998 byl třikrát
zvolen zastupitelem Prahy 1 a v roce 2002 se stal na šest let senátorem.
Po té odešel z politiky a odstěhoval se na Vysočinu.
Martin Mejstřík vystupuje jako odpůrce totalitních ideologií a staví
se proti komunismu i proti porušování lidských práv obecně. Otevřeně
se hlásí k víře v Boha, je členem Československé církve husitské.
Byl také jedním z navrhovatelů zákona o Ústavu paměti národa, jím
prosazovaný model byl nakonec akceptován a vznikla instituce pod
názvem Ústav pro studium totalitních režimů. (zdroj Wikipedia)
Jak se na svět dívá 25 let po pádu komunismu si přijďte poslechnout
do kavárny sušického kina v pátek 14. listopadu v 18 hodin.
-red-
WOHNOUT přijíždí do Sušice
Pražský Wohnout 18 let víří
rockové vody české scény textovou i hudební hravostí a vtipem. Při
příležitosti vydání své osmé řadové
desky Laskonky a kremrole přijíždějí v rámci stejnojmenného turné
i do Sušice. V sobotu 15. listopadu
sokolovna ožije jejich nezaměnitelným zvukem a v sále bude určitě
veselo. Co diváci mohou očekávat
prozrazuje kytarista a zpěvák skupiny Honza Homola.
Řekne-li se Sušice, co vás napadne a víte, kde leží?
„No jasně, sirky ze Solo Sušice, se kterejma jsme si chodili hrát
do stohu:). A taky vodácký kempy,
který známe, krásný náměstí, a taky
toho pána s tou koudelí na hlavě,
Roman Holej se jmenuje. Říká se
mu Sušickej bezvousej krakonoš.“
V době svých začátků jste hráli
jako předkapela americkým Off-
spring. Jak jste to tehdy vnímali,
a byl to váš šálek kávy?
„Offspring jsme poslouchali, ale
nebyla to pro nás rozhodně ta nejdůležitější kapela. Trému jsme měli,
ale tu máme i dnes. Tehdy jsme
byli rozdovádění junáci, tak jsme
si z toho hlavu moc nedělali.“
Na vaší nové desce se objevuje
Marek Eben i Xavier Baumaxa –
proč právě tito hosté?
„Měli jsme písničku, ve který
interpret zpívá o sobě, jakej je kretén. Zhostit se týhle role není jen
tak. Oslovili jsme i Jiřího Lábuse,
ale ten do toho nešel. Nakonec nás
napadl náš kámoš Baumaxa, což
byla ta nejlepší volba. Marek Eben
zase nazpíval, nebo spíše namluvil
svůj part, protože zrovna taky točili
desku ve stejnym studiu. Noc předtím jsme seděli s Markem u vína až
do pozdních hodin...“
Na nové desce se objevuje píseň Barbína – prý jste kvůli tomu
měli problém s výrobcem této panenky?
„Byl s Barbie problém, ale nakonec
jsme písničku přejmenovali na obecnější název Barbína, což je zlidovělej
výraz pro holky určitýho typu.“
V rámci svého loňského unplugged turné jste také hráli
s Evou Pilarovou. Jaká to byla
spolupráce?
„Nádherná. Eva je velkej profík.
Přišla včas, všecko uměla a bylo
vidět, že jí na tom záleží. Moc si
toho vážíme!!! Tohle byl pro nás
velkej zážitek.“
Vystupujete na mnoha letních
festivalech. Máte nějaký zvláště
oblíbený, či vrytý do paměti veselým zážitkem?
„Hráli jsme na stovkách festivalů, tak v tom mám trošku guláš.
Rád vzpomínám na festival v rumunským Banátu, kde to byla fakt
divočina.“
Vaší kariéru provázejí sladkosti – na první desce to byly dnes
proslulé Banány – máte je ještě
rádi, nebo si v Sušici dáte raději
Laskonky a kremrole?
„Písnička Banány nás odrazila
do světa. Jestli jsme jí hráli dvacet
tisíckrát, tak je to málo. Myslím, že
jí máme rádi, ale chceme už hrát
novější věci. Přece jen už je čas
na současný věci.“
Děkuji za odpovědi a přeji vydařený koncert.
ED
Pýcha i předsudek v sušickém kině
Ochotníci ze Žihobeckého divadla J. K. Tyla uvedli v sušickém kině
klasické divadelní představení podle
nejznámějšího rodinného románu
anglické spisovatelky Jane Austenové (1775 – 1817) Pýcha a předsudek.
Mnozí si vzpomenou na stejnojmenný britsko-francouzský romantický
snímek, který nedávno běžel v kinech a znalci si možná vybaví mnoho starších filmových zpracování.
Žihobecké divadlo ale vycházelo
z divadelní podoby, kterou v roce
1994 napsali Alan Stanford a James
Maxwell a i v Čechách byla uvedena
v několika divadlech.
Celkem početné publikum zhlédlo ve čtvrtek 23. října opravdu klasické téměř tříhodinové divadelní
představení s přestávkou a sedmnácti účinkujícími. Skromnou scénu vyvážily pěkné kostýmy, které
spolu s dějem hry diváky zavedly
na panství staroanglického venkova
ještě předprůmyslové éry. Představený život tehdejší střední a vyšší
vrstvy a nazíraný pohledem ženy
je situován především na večírky,
návštěvy a plesy. V takto nastaveném rámci se odehrávala zápletka
o věčném sbližování mužů a žen.
Ústřední postavou je Elizabeth (Libuše Chalupková), jedna z pěti dcer,
které se snaží jejich šikovná matka
(Romana Krásná) provdat a také pan
Darcy (Jan Fux), bohatý a zpočátku
nafoukaný mladík. Vlivem různých
okolností to na scéně mezi hlavními
hrdiny sarkasticky jiskří, přidávají
se další obtíže, ale nakonec přece
jen dochází k lásce a svatba se strojí
dokonce pro dcery tři. Ačkoliv se děj
odehrává daleko a dávno a některé
tehdejší zvyky jsou nám neznámé,
základní lidské vlastnosti zůstávají
stejné a jejich projevy a střety nalezly v obecenstvu velkou odezvu.
Na závěr herci poděkovali režisérovi a principálovi Stanislavu
Šmucrovi, mj. za pokračování tradice žihobeckého ochotnického
divadla, jehož počátky se datují až
do roku 1901.
Text a foto Eduard Lískovec
Cestovatelé představili bizarní zemi
Kubánská republika je starším
občanům dobře známa z dřívější doby. Výspa sovětského bloku
s Castrovým totalitním režimem
tehdy významně spolupracovala
s o něco větším a lidnatějším Československem. O to zajímavější byl
další díl cestovatelské přednášky
v sušickém kině pánů Jana Rajčoka
a Martina Urbánka ze Sušice, kteří
ostrov projezdili vypůjčeným autem
téměř o čtvrt století později v roce
2010. Od té doby se tam ale prý určitě nic nezměnilo a každý další rok
prohlubuje bizarnost tohoto místa.
Několik tamních kopců zastavěných
betonovými sochami vyhynulých
dinosaurů jakoby charakterizovalo
stav celé země.
Cestovatelé (celkem 3 muži a jedna žena) urazili 5 300 km, navštívili
důležitá města i zapadlé vesnice
a nevídané přírodní krásy. Zážitky
podávali s lehkostí a nadsázkou,
někdy až černohumorně. Ačkoliv
země má vlídné podmínky k životu
je druhou nejchudší zemí Latinské
Ameriky. „Při putování ostrovem je
proto důležíté sehnat jídlo a najíst se
pokud to jde (nehledě na sem tam
uvnitř zapečené brouky)“, zněla důležitá rada cestovatelů. Už přes půl
století bydlí lidé ve městech zadarmo v revolucí zabavených domech
a základní potraviny jsou na příděl.
Levný proslulý rum a doutníky
rámují všudypřítomný společenský život na ulicích plných hudby
a tance... Na plátně se střídaly fotky
krásné přírody a chátrajících měst
s problematickou hygienou.
Příkladem mluvícím za vše byla
krásná fotka starého předrevolučního hotelu New York se zabedněnými okny, kde před rozpadlými
dveřmi seděla recepční a jen seděla... a seděla tam celý den, protože na Kubě musejí být všichni
zaměstnaní. Z předrevolučních dob
je na Kubě také vozový park – pokud se auta sjedou, vytvoří krásnou
muzejní sbírku funkčních amerik
z padesátých let. Dále od měst
jsou ale silnice pusté. Na širokých
dálnicích vystavěných bratry ze
SSSR se sporadicky objeví místní
zemědělec na bicyklu. Tam, kde
přátelství skončilo, přechází asfalt
v prašnou cestu.
Na Kubě je velmi nízká kriminalita, nicméně zrovna cestovateli vypůjčené auto se stalo terčem
zájmu místního lapky a jeden člen
výpravy tak přišel i o pas, což nebyla žádná legrace (vzpomeňme sami
na podobnou dobu u nás před třiceti
lety). Nakonec se podařilo situaci
řešit novým dokladem, ale fotograf
musel foto rozježeného cestovatele
v triku trochu upravit – výsledkem
byl ulízaný hoch ve smokingu... Problematické bylo i spojení se světem.
Čtvrtý abonentní koncert KPH
Akusticky skvělým se při čtvrtém abonentním koncertě Kruhu
přátel hudby v Sušici ukázal Klášterní kostel sv. Felixe. KPH v Sušici
hostil na zajímavě komponovaném
koncertě pražský soubor Dismas
Ensemble. Pro obsazení souboru,
který tvoří dva hobojisté, fagotista, cembalista a kontrabasista, jsou
napsány triové sonáty největšího
českého barokního skladatele Jana
Dismase Zelenky (1679–1745).
Sonáty pro svou instrumentálně
technickou náročnost nebývají často na koncertech uváděny, a proto
jejich provedení bylo pro sušické
posluchače svátkem.
Virtuózní party hobojů přednesli
člen Pražské komorní filharmonie
Jan Souček a člen Filharmonie Brno
Vilém Veverka. Jejich intonačně
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Kulturní aktuality
strana 4
jisté pasáže, kterými se vzájemně
strhávali k vysoké virtuozitě, braly
dech. Zdatně je podporoval fagotista,
člen Filharmonie Brno Petr Hlavatý
svou lehkou a pohyblivou basovou
linkou. Harmonickou spolehlivost
continua v čistém barokním stylu,
zajišťoval u cembala profesor pražské konzervatoře umělecký vedoucí
souboru Lukáš Vendl. Uprostřed večera zhlédli vděční posluchači, kteří
se opět v hojném počtu na koncertě
sešli, zajímavý dokument, který
v roce 1995 natočil režisér Pavel
Štingl inspirován dílem a příběhem
profesora pražské konzervatoře
F. X. Thuriho z jeho nočního setkání
s Janem Dismasem Zelenkou, s barokním mistrem 17. století.
Večer ukončila opět Zelenkova hudba. Dlouhý potlesk svědčil
o spokojenosti posluchačů, kteří
díky velkorysému přístupu bratrů
kapucínů mohli v prostředí, pro které byla Zelenkova hudba komponována, vychutnat duchovní krásu
prostoru a skvělou akustiku.
Příští koncert KPH se koná
18. prosince. Představí se na něm
Musica Bohemica s Jaroslavem
Krčkem v pořadu „České vánoční
zpěvy a koledy“ ve Smetanově sále
gymnázia v 19.30 hodin.
-JW-
Občas se zadařila komunikace přes
SMS, ovšem do písmenek vepsanou
radost z dobytí nejvyšší hory Kuby
obdržela přítelkyně cestovatele až
při společné procházce tři roky
po návratu. Na dotaz v závěrečné
diskuzi zda by přednášející jeli
na Kubu znovu, zazněla okamžitá
odpověď – ihned!
ED
foto archiv autorů přednášky
Martin Urbánek a Jan Rajčok v sušickém kině
foto ED
Šumavský Mouřenec připomene 25. výročí
„sametové revoluce“ písněmi Karla Kryla
Kostel sv. Mořice na Mouřenci
nad Annínem připomene i letos
události z listopadu 1989. V rámci
tradičního setkání s názvem „Sametový Mouřenec“ vystoupí v tomto
pozdně románském chrámu v neděli
16. listopadu od 14 hodin skupina
Missa. Během zhruba 2hodinového koncertu zazní 24 písní Karla
Kryla.
Sedmičlenná skupina Missa
vznikla na konci minulého století
v Praze a téměř od počátku hraje
Krylovy písně folkově upravené
pro více nástrojů. Spolupracuje
s Marlen Kryl, s norskými hudebníky hrajícími Krylovy písně v norštině a připravuje vlastní repertoár.
Dosud odehrála přes sto koncertů
a vydala dvě CD. Kromě toho jedenkrát v měsíci doprovází nedělní
mši svatou v kostele sv. Václava
v pražských Vršovicích.
„Písničkář Karel Kryl je podobně jako zpěvačka Marta Kubišová
symbolem politické změny, kterou
naše země před 25 lety prošla. Návštěvníci se mohou těšit na písně
Vasil, Anděl, Žalm 71, Děkuji nebo
Bratříčku, zavírej vrátka,“ zve jeden z pořadatelů akcí na Mouřenci
Lukáš Milota. „Jsme moc rádi, že
můžeme na Mouřenci vyslechnout
právě písně, které připomenou významné události v našich dějinách.
Vždyť 17. listopad 1989 má pro tento
šumavský kostel více než jen symbolický význam. Nebýt politické změny,
bůhvíjak by dnes minulým režimem
ignorovaný a vandaly cíleně ničený
Mouřenec vypadal a zda by se někdy
dočkal záchrany,“ dodává Milota.
Jednotné vstupné na koncert
vzhledem k očekávaným nákladům bude 100 Kč. Po koncertě je
pro zájemce připravena komentovaná prohlídka kostela a přilehlé
kostnice.
-tz-
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Sušice
7. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Zakletý princ
loutkové představení
9. listopadu od 14 hod. – KD Sokolovna
Sušické setkání harmonikářů – viz. str. 12
Pohodové nedělní posezení s harmonikáři
Rezervace a předprodej v KD Sokolovna
10. listopadu od 18 hod. – Kino Sušice
Albánie – cestovatelská přednáška – viz. str. 12
Přehled akcí
19. listopadu od 16.30 hod. – Kino Sušice
Ukázky vánočního aranžování s floristkou
Hankou Kindelmannovou Šebestovou
Přijďte načerpat inspiraci
a třeba si i něco odnést domů.
strana 5
PŘIPRAVUJEME:
9. prosince od 17.30 a 20 hod. – KD Sokolovna
8. a 9. listopadu od 10 hod. – Infocentrum Žihobce
21. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Strašidlo s kozou
loutkové představení
24. listopadu od 18 hod. – Kino Sušice
Jihozápad USA – cestovatelská přednáška (str. 12)
25. listopadu od 19.30 – Kino Sušice
10. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Tři v háji – SDS Klatovy – předplatné skupiny S/1
11. listopadu od 19 hod. – Kino Sušice
Region
Hartmanice
Vyrábění prvních vánočních dárečků, podzimních
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
nebo adventních dekorací nebo si necháte nakreslit
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod.–18 hod.
skvělou karikaturu od Petra Šrédla
www.hartmanice.cz, tel. 732 631 176, 371 343 357
DOBRÁ VODA u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel. 376 593 412
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
13. listopadu od 19 hod. – Muzeum Šumavy Sušice
GALERIE SIRKUS
Rodina včera, dnes a zítra
Přednáška Ing. Pavel Jajtnera (bývalého velvyslance ČR). Otevírací doba viz. výše
Součástí večera bude i autogramiáda jeho knihy „Zajisté, Posel podzimu – sochy M. Doubravy – viz str. 7
Excelence!“ – pořádá ČKA Sušice – viz. str. 2
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod.
14. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Jak švec čerta ošidil
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
loutkové představení
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
14. listopadu od 18 hod – kinokavárna Sirkus
předprodej vstupenek
376 528 686
S Martinem Mejstříkem nejen o 17. listopadu
376 555 070
Beseda se studentským vůdcem z roku 1989 –viz. str. 3 redakce SN
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
14. listopadu od 19.30 hod – Muzeum Šumavy
čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Kašperské Hory
Městské kulturní a informační středisko
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9.00–16.00 hod.
so–ne: 8. 11. a 9. 11. – 10.00–15.00
Prohlídkové okruhy – denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“
do 26. listopadu
Václav Burle: Fotografická výstava hub
do 19. ledna 2015
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
po: zavřeno, út–so: 9–12, 12.45–17, ne: 9–12 hod.
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
do 31. října – Zpátky do pohádky
Výstava kostýmů a rekvizit z českých pohádek.
10–12, 13–16 hod.
11. listopadu od 18 hod.
Beseda s fotografem Vladislavem Hoškem:
Nepál, trek pod Mt. Everest a Cho-Oyu
15. listopadu od 17 hod. – Zámecký park
Pohádkový les
Dlouhá Ves
17. listopadu od 17.30 hod.
Světluškový průvod
Sraz účastníků je u školy a průvod pokračuje přes
Dlouhou Ves k hasičárně.
Kolinec
15. listopadu od 10 hod. – Sál restaurace Na Radnici
Adventní tvořivý jarmark
Zájemci si budou moci zakoupit různé řemeslné
výrobky nebo tvořit ve výtvarných dílnách pro
děti i dospělé.
Volšovy
9. listopadu od 17 hod. – zámek a park
Svatomartinská procházka se světýlky
Večerní procházka zámeckým parkem s lampiony
za hledáním poselství svatého Martina.
Horažďovice
8. listopadu od 9 hod. – Zámecké nádvoří
GALERIE NETOPÝR
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevřeno po–pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
15. listopadu od 20 hod. – KD Sokolovna
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
P. Večeřa – Chráněná květena Šumavy a Pošumaví
– do 30. listopadu
Hrady
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
17. listopadu od 17 hod. – Náměstí Sušice
Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii
Přijďte si vzpomenout písní na 17. listopad 1989 pod
naši lípu na náměstí. – viz. str. 1
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS
Prezentace finské kultury ve fotografiích, VELHARTICE – tel. 376 583 315
předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena.
[email protected], www.hradvelhartice.cz
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Společenská kronika
strana 6
Pojeďte s námi...
Vzpomínky
Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout...
Dne 25. října uplynulo devět let od úmrtí
pana
Františka Veselého
Život Ti tak málo
radostí dal, a tak brzy
nám Tě na věčnost vzal...
Dne 13. listopadu uplyne 11 let ode dne,
kdy zemřel pan
VÁNOČNÍ VÍDEŇ – OBSAZENO
procházka centrem překrásně vyzdobené rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
Ing. Jiří Kubů
ze Žihobec.
A dne 5. listopadu uplynul čtvrtý
smutný rok, co od nás odešla naše maminka paní
...na výlet
6. prosince
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, děti a táta.
Františka Veselá.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají….
Dne 13. listopadu vzpomeneme nedožitých
80. narozenin paní
S láskou a vděčností vzpomínají synové
s rodinami a ostatní příbuzní.
Boženy Kokoškové
Jen láska zůstala, ta smrti nezná...
ze Sušice. Za vzpomínku děkuje syn Ladislav
s rodinou.
Dne 30. října uplynulo 11 let plných bolesti
a smutku, kdy po tragické nehodě ve věku 17 let
zemřela naše milovaná dcera, sestra a vnučka
Dne 15. listopadu uplyne první rok, kdy od nás
odešla paní
Simonka Zdeňková.
Ivanka Roháčková
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku. Děkují rodiče, bratr a prarodiče.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. listopadu uplynulo 30 let od úmrtí pana
Josefa Jůna
ze Sušice. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku děkují maminka,
děti Martina, Tomáš, vnučky Andrejka, Esterka,
bratr Jirka a švagrová.
Kdo byl milován,
není zapomenut!
z Dražovic, bývalého ředitele Okresní správy
silnic Klatovy. Stále vzpomínají synové Josef
a Jaroslav s rodinami.
Dne 5. listopadu uplynulo 8 let od úmrtí paní
Dne 17. listopadu vzpomeneme šestého smutného
výročí, kdy nám odešel náš milovaný syn, pan
Bohumír Šimáček.
Stále vzpomínají rodiče a sestra Naďa s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Marie Rendlové
ze Sušice. Stále vzpomínají manžel Zdeněk,
dcery Maruška, Jana, Zdenička, vnoučata
Michal, Honzík, Kamil, Iveta, Tomášek, Mareček
a pravnučky Julinka a Anička.
V letošním roce by se dožil 100 let můj
tatínek, pan
Ludvík Probst.
Byl váženým občanem města Sušice. Velmi činný
byl v protifašistickém odboji. Jeho velkým
koníčkem byl ochotnický soubor. Kdo jste
mého tatínka znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Dcera Blanka Machatá-Probstová.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával,
proto v našich srdcích žije dál.
Dne 7. listopadu vzpomeneme druhého výročí
úmrtí pana
Opustili nás...
Jiřího Válka
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou, vnoučata,
pravnoučata a ostatní příbuzní.
Dne 7. listopadu uplyne šestnáct let
od tragické smrti našeho milovaného syna
Daniela Vinického.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. S láskou vzpomíná rodina.
Marie Krippelová r. 1935, Alena Havelková r. 1952,
Marie Němcová r. 1951, František Hrabý r. 1926.
Šumavské cesty, z. s. z Plzně
vás srdečně zvou
na 4. setkání u kapličky sv. Martina
na bývalých Zadních Paštích (u Hartmanic),
v neděli 9. listopadu 2014.
Loučím se s vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
měl jsem vás všechny, měl jsem vás rád.
U kapličky pronese ve 13 hodin milá slova Páter Tomas.
Všichni jste srdečně zváni! Akce se koná za každého počasí.
Dne 11. listopadu tomu bude deset let,
co nás opustil otec, dědeček, pradědeček, pan
Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus.
[email protected], tel. 603 265 034; 724 006 625
R EDAKCE SUŠICK ÝCH NOVIN A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Termíny vydání Sušických novin do konce roku 2014
uzávěrka
datum vydání
č. 21
13. listopadu
21. listopadu
č. 22
27. listopadu
5. prosince.
č. 23
11. prosince
19. prosince
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip – kupte
jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním
centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.).
Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě
v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce
podle výše vstupného odepisovat a jeho
platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný
a neslouží k výměně za hotovost.
12. Svatohubertské
slavnosti v Sušici
Letošní 12. svatohubertské slavnosti, které se tento rok konají
v Sušici v sobotu 8. listopadu večer, budou opět radostnou
oslavou naší krásné přírody, myslivosti a hlavně Boha, který
veškerou tu krásu stvořil. Město Sušice tyto slavnosti letos opět
spolufinancuje.
Po jeleních hodech, které se tradičně připravují pro účinkující
a vzácné hosty na římskokatolickém děkanství, zaznějí v 17.30
na náměstí před radnicí pravé „lovecké signály“ v provedení
Jihočeských trubačů. „Čekáme mnoho měšťanů, takže přijďte
včas.“, říká sušický kaplan P. Tomas van Zavrel, známý
z televizního medailonku TV NOVA. „Už bude tma, takže
atmosféra bude opravdu krásná a podmaňující.“ Při mši svaté,
která začne v 18 hodin v kostele sv. Václava a kterou bude svým
osobitým způsobem celebrovat P. Tomas, zazní Svatohubertská
mše v B dur v provedení souboru Jihočeských trubačů a sboru
Svatobor. „Doufám, že kromě uniformovaných lesáků a myslivců,
přivítáme i novo-staropečené představitele našeho města.“, říká
p. Tomas se srdečným úsměvem a dodává „Velmi mě hřeje u srdce,
kolik lidí přichází do našeho chrámu a odchází s úsměvem na rtech
a radostí v srdci.“
Na závěr jedna rada, oblečte se teple, v kostele je zima.
A pokud by někomu svatohubertská učarovala natolik, že by ji
chtěl prožít víckrát, může za týden, v neděli 16. listopadu přijet
do Kašperských Hor, kde je tato mše už velmi malebnou tradicí.
Helena Pekárková
Josef Nikodém
Praktický prožitkový kurz Bohumily Truhlářové
a manžela Miloslava, www.cestastesti.cz
z Podmokel. Vzpomíná rodina.
v sobotu 15. listopadu od 9.30 do 17 hodin
v penzionu Pod Sedlem (Albrechtice u Sušice)
Kdo Tebe znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene...
téma kurzu: ODKAZ MINULÝCH ŽIVOTŮ
meditační příběhy – automatická kresba a psaní – tajné súfijské učení
enneagram – karma rodiny, rodu, národa a naše místo v ní
VYŘEŠTE SI SVŮJ KARMICKÝ PROBLÉM – pochopte vliv
minulosti na váš současný životní příběh, vydejte se cestou k životnímu
poslání, k vyléčení, ke zvládnutí vztahů v rodině i mimo ni.
Dne 10. listopadu vzpomeneme pátého smutného
výročí, co nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček a strýc, pan
Václav Hrabý
ze Sušice. Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami a ostatní příbuzní.
Bohoslužby Církve bratrské v Sušici:
Církev bratrská, Studentská 506, Sušice
každou neděli
každé úterý
každý pátek
bohoslužba
Biblická hodina
Dětský klub YMCA „Stonožka“
9–11 hod.
17–18 hod.
18–20 hod.
Informace a přihlášky: [email protected], tel. 777 86 60 60
Poděkování
Městský výbor KSČM děkuje voličům a příznivcům za odevzdané
hlasy pro naše kandidáty při volbách do zastupitelstva města Sušice.
Díky vám jsme obhájili dva mandáty jako v minulém volebním
období.
Městský výbor KSČM
Myslivecké sdružení Kalovy zve všechny na tradiční
POSLEDNÍ LEČ
KD Podmokly
15. listopadu od 20 hodin
K tanci a poslechu hraje: Andromeda - Káčaband
Bohatá zvěřinová
krabička štěstí!
Vstupné obvyklé,
zážitky neobvyklé!
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Kultura
strana 7
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
Otevírací doba je na straně 5 v přehledu akcí.
7. 11.–21. 11.
20.00
John Wick
pátek
7
sobota
8
17.00
Zmizení Eleonor
Rigbyové: On; Ona
OKÉNKO POMOCI
ARCHA PRO RODINY S DĚTMI
VÁS ZVE NA SVÉ AKCE
Sociální služba Archa pro rodiny s dětmi, Diakonie Západ, která
pomáhá rodinám v tíživé životní situaci a působí na Sušicku již 3 roky,
vás srdečně zve na zajímavé besedy a přednášky do kavárny Čajokraj
v Horažďovicích.
Chcete se seznámit s novým Občanským zákoníkem? Zjistit, jak
vám mohou do života zasáhnout změny, které přinesl? Přijďte si s námi,
dne 5. listopadu 2014 v 17 hodin, posedět a popovídat do kavárny Čajokraj v Horažďovicích. Můžete se dozvědět informace o zajímavých
novinkách, ale i záludnostech nového občanského zákoníku a sdílet
s námi své zkušenosti.
Dne 19. listopadu 2014 se v 16 hodin v kavárně Čajokraj uskuteční beseda na téma Kyberšikana. Můžete se s námi podívat na zajímavý dokument,
který vám ukáže odvrácenou stranu internetu a upozorní na nebezpečí skrytá
za nejrůznějšími identitami. V dokumentu také uvidíte co dělat, když se
vy nebo vaše dítě stanete obětí kyberšikany. Můžete pak s námi sdílet své
zkušenosti i obavy a odnést si spoustu užitečných informací a postřehů.
Archa pro rodiny s dětmi má pro vás i na prosinec připravená zajímavá
témata na besedy a diskuse. Jako malou ochutnávku můžeme uvést téma
Drogová závislost a její prevence, kdy nám lektor Lukáš Bechyně převypráví svůj životní příběh a ukáže nám, jak se žije s drogovou minulostí.
O přesném datu a hodině konání akcí vás budeme včas informovat.
Anna Páleníková, Archa pro rodiny s dětmi, Diakonie Západ
Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Občanské sdružení Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
10. listopadu 13–15 hod. – Čtení z knih
11. listopadu 9–12 hod. – Úklid dílny + zimní výzdoba oken
13–15 hod. – Návštěva bazénu v Sušici
13. listopadu – Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 11.30)
14. listopadu 9–12 hod. – Tvoříme z plsti
18. listopadu 9–12 hod. – Vařečka
13–15 hod. – Úklid po vařečce + vycházka podle počasí
Kontakty:
mob.: 775 731 769, e-mail: [email protected], www.fokus-pisek.cz,
pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková
Otevírací doba: Po: 13–15 hod., út a čt: 9–12 a 13–15 hod., pá: 9–12 h.
Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory
Plzeňského kraje a města Sušice
USA, 169 min., 100 Kč, titulky
neděle
9
14.00
Včelka Mája (3D)
17.00
Škatuláci
USA, 79 min., 150 Kč, dab.
USA, 97 min., 110/90 Kč, dab.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 4. ÚKOL
Ahoj děti,
připravil jsem si pro vás další úkol – předposlední. Soutěž nám přímo
letí. Z podzimního počasí jsem celý unavený. Představa vyhřátého regálku
ve skladu je lákavá, ale víc mě baví pozorovat, jak si v soutěži vedete.
Třetí úkol byl pro vás, zdá se mi, moc jednoduchý. Nemohl jsem vás
nachytat, všechno jste věděly a tak počítejte s tím, že se polepším a čtvrtý
úkol bude těžší.
Připomínám, že Velkého Vánočního Večírku se bude moci zúčastnit
pouze ten, kdo bude mít splněné všechny úkoly!!!! A teď již pátrejte,
zkoumejte a hledejte.
Mladší věková kategorie (6–10 let)
Nejprve si najděte v růžovém oddělení na kartičce napsaná slova. Bude
jich víc a jen jedno bude správné. Jak ho poznáte? Jste šikovní a najdete si
ještě obrázek – také v růžovém oddělení. Pak už bude jednoduché přiřadit
slovo k obrázku. To není ale vše. Paní knihovnice vám dá text a vy si ho
pozorně přečtete. Vaším úkolem bude vyhledat v textu slova, která se tam
zatoulala a vůůůůůbec tam nepatří.
Starší věková kategorie (11…)
V naučné literatuře budete mít schovaná písmenka na kartičkách. Vaším
úkolem bude složit z písmen slovo. Písmena budou různá. Jak poznáte,
že máte správné slovo? Napoví vám obrázek, který najdete rovněž v oddělení naučné literatury. Pak už to bude jednoduché. Vyzvedněte si u paní
knihovnice text a odhalte v něm slova, která do něj nepatří.
Hurá do soutěžení. A nezapomeňte si vyzvednout věty v nářečích
u výpůjčního pultu, ať máte úkol kompletní.
Váš KIDD
20.00
Interstellar
USA, 100 min., 110 Kč,
titulky
Do konce roku probíhá výstava obrazů a soch Milana Doubravy s názvem Posel podzimu. Foto je z vernisáže, která proběhla 17. října. ED
Knihovna
USA, 96 min., 110 Kč, titulky
20.00
John Wick
USA, 96 min., 110 Kč, titulky
pondělí
10
18.00
20.00
Cyklus cestovatelských Česká pivní válka
přednášek – Albánie
ČR, 70 min., 90 Kč
90 min., 50 Kč
19.00
Škrtněte si, prosím
úterý
11
120 min., 100 Kč
20.00
Interstellar
středa
12
USA, 169 min., 100 Kč, titulky
20.00
Frank
čtvrtek
13
pátek
14
sobota
15
IRL/GBR, 95 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
18.00
Posezení s Martinem
Mejstříkemy
20.00
Interstellar
17.00
Zmizení Eleonor
Rigbyové: Ona
20.00
Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý
USA, 100 min., 110 Kč, tit.
neděle
16
14.00
Winx club: V tajemných hlubinách
ITA, 98 min., 100 Kč, dab.
USA, 169 min., 100 Kč, titulky
NOR/ISL, 100 min., 100 Kč,
titulky
17.00
Včelka Mája
USA, 79 min., 110 Kč, dab.
20.00
Get On Up – Příběh
Jamese Browna
USA, 138 min., 110 Kč, tit.
pondělí
17
14.00
Tři bratři
20.00
Magický hlas Rebelky
ČR, 90 min., 90 Kč
ČR, 90 min., 80 Kč
20.00
Dead Snow:
Rudý vs. Mrtvý
úterý
18
NOR/ISL, 100 min., 100 Kč, tit.
20.00
Drákula: Neznámá
legenda
středa
19
USA, 92 min., 110 Kč, titulky
čtvrtek
20
10.00
Za kamarády z TV 9
ČR, 50 min., 40 Kč
20.00
Boj sněžného pluhu
s mafií
NOR, 115 min., 100/80 Kč,
titulky
20.00
Hunger Games:
Síla vzdoru 1. část
pátek
21
USA, 120 min., 120 Kč, titulky
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
Vzdělávací pořady
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Zmizení Eleonor Rigbyové: On; Ona 1HG%HQVRQ
Newyorčané Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich
životů nevstoupila nečekaná osobní tragédie, na kterou nebyli, a ani
nemohli být připraveni. Talentovaný režisér s empatií a citem nahlíží do
nitra dvou raněných bytostí ve snaze zjistit, zda silné citové pouto může
ustát i prožité neštěstí. Část On vypráví o snaze muže opět se spojit
s milovanou, ale odcizenou ženou, zatímco část Ona pojednává o mladé
ženě, která se snaží znovu nalézt samu sebe.
Interstellar &KULVWRSKHU1RODQ
Co čeká výzkumníky při cestě vesmírem za horizontem událostí? Jiná
dimenze? Verze našich životů? Nebo je jen nicota? A je možné průchodem červí dírou měnit čas?
Včelka Mája (3D) $OH[V6WDGHUPDQQ6LPRQ3LFNDUG
Nové příběhy včelky Máji v novém kabátě.
Škatuláci $QWKRQ\6WDFFKL*UDKDP$QQDEOH
Mladý hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam ale sám.
Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj potřebují pomoc, protože
s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně
Česká pivní válka -DQ/iWDO
Svět kolem nás se stále mění. A s ním se mění i naše pivo. Co se skrývá
za tradičními pivními značkami v éře globalizace? Co se stane, pokud
se tekuté národní dědictví promění v „Eurobier“? Mnozí lidé věří, že pivo
a jeho charakter ovlivňuje život národa více, než si myslíme. A stále více
jich věří, že český pivní průmysl už není český.
Škrtněte si, prosím
Poutavá talkshow Radka Nakládala a jeho hostů. Tentokrát pozvání
přijali špičkový český saxofonista Ivan Myslikovjan a sušický učitel
a hudebník Vladimír Kratochvíl. Během pořadu potěší diváky svoji hrou
na saxofon nejen Ivan Myslikovjan , ale také i žáci ZUŠ Františka Stupky
v Sušici saxofonového oddělení Vladimíra Kratochvíla.
Frank /HQQ\$EUDKDPVRQ
Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sleduje nadšeného, ale netalentovaného muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit se z prostředí
maloměsta a každodenní pracovní rutiny připojí k alternativní hudební
skupině The Soronprfbs. Ta je ovládána excentrickým, talentovaným
a citově labilním Frankem, hudebním géniem, který se skrývá za obrovskou papírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá. Ani to, že se
krátký záskok změní v trvalou přítomnost ve skupině, ani nevraživost
ostatních spoluhráčů či ztráta všech finančních prostředků Jona nepřinutí k odchodu ze skupiny. Hravý snímek je volně inspirován osudem
kultovního hudebníka Franka Sidebottoma (stvořeného komediální
legendou Chrisem Sieveyem), stejně jako dalšími outsidery hudebního
světa Danielem Johnstonem a Captainem Beefheartem.
Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý 7RPP\:LUNROD
V roce 2009 přinesl Wirkola na stříbrná plátna kin hororovou komedii
Mrtvý sníh, ve které nechal ožít nacistické zombie na zamrzlých pláních
severního Norska. Jejich mise však neskončila a ve snímku Dead Snow:
Rudý vs. Mrtvý se chystají na totální genocidu, aby tak dostáli svému poslání – nastolit vládu jednoho vůdce. Pokud si myslíte si, že váš nejhorší
den je ten, kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, vám uříznou motorovou
pilou ruku a s hrůzou v očích sledujete, jak armáda nacistických zombie
požírá vaše kamarády, tak to se šeredně mýlíte. To je teprve začátek.
Get On Up – Příběh Jamese Browna 7DWH7D\ORU
Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese
Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. Jeho
skladby zásadně ovlivnily i zvuk současného rapu a hip hopu. James
Brown získal přezdívky Mr. Please Please Please, Mr. Dynamite, nejčastěji ale The Godfather of Soul. Jeho život byl pestrý a kontroverzní. Na
jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou stranu byl obviňován
z týrání žen, přechovávání drog a byl i několikrát odsouzen do vězení.
Tři bratři -DQ6YĚUiN
Kouzelný svět pohádek, laskavého humoru a písniček, které hladí – to
vše můžete prožít v pohádkovém filmu Jana Svěráka.
Magický hlas Rebelky 2OJD6RPPHURYi
Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se
ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo dvacet sedm let, byla ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily Československo.Důvodem byla
pravděpodobně zpěvaččina píseň Modlitba pro Martu, která se stala
protestsongem okupované země. Marta, trojnásobná Zlatá slavice
z let 1966, 1968 a 1969 a sex symbol tehdejší doby, se živila lepením
pytlíků. Stres vyvolaný dramatickou změnou života a normalizační
beznadějí vyústil ve zpěvaččinu osobní tragédii. Svůj osud zpěvačka
nesla bez reptání, přestože se stala terčem výslechů a šikanování ze
strany Státní bezpečnosti.
Za kamarády z TV 9
Další příhody maxipsa Fíka, Kosích bratrů, nebo kluka z plakátu. Nebude chybět ani Rumcajs s mankou, víla Amálka a Maková panenka
Boj sněžného pluhu s mafií +DQV3HWWHU0RODQG
Příběh “spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví režisér s pořádnou dávkou černého humoru, překvapivých zvratů i elegancí a výsledkem je zábavný a inteligentní akční thriller z prostředí zasněžených
drsných norských hor.
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část )UDQFLV/DZUHQFH
Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani
poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný
a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo.
Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být
hodně vysoká.
John Wick &KDG6WDKHOVNL
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním thrilleru, kde se bude kácet les
a kde budou létat třísky. A který slibuje stylovou akční jízdu, jaká v kině
dlouho nebyla. Oba jsou nájemní zabijáci, staří a dobří přátelé a teď se
postaví proti sobě. Jeden se totiž stal zakázkou toho druhého.
Winx club: V tajemných hlubinách ,JQLR6WUDÀ
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat
ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla
zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx
dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby aktivovali trůn je potřeba
osvobodit Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat životní sílu
krále. Winx si okamžitě vzpomněly na Skaje, který je králem Eraklionu
a manželem Bloom. Čarodějnice vyráží do Gardenije, kde Bloom a Skáj
tráví společné chvíle.
Posezení s Martinem Mejstříkem
14. 11. od 18.00 proběhne v kinokavárně povídání s jednou z ikon
listopadových událostí roku 1989 Martinem Mejstříkem. Přijďte si
poslechnout nejen o 17. listopadu 1989.
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Sport
strana 8
Republikový úspěch judisty Aleše Zemena
Sušický judista Aleš Zemen se
po dvou letech vrátil na vrchol mládežnického juda. Na Přeboru České
republiky starších žáků vybojoval
v těžké váze stříbrnou medaili. Zopakoval tak skvělý výkon z roku
2012, kterého dosáhl ještě za svého
působení v kategorii mladších žáků,
kde rovněž skončil stříbrný. Zemen
má za sebou letos úspěšnou sezonu.
Na jaře vybojoval s týmem SKP Benešov titul z Přeboru České republiky družstev starších žáků, ve kterém
hostoval a ve kterém se významně
podílel na zisku titulu. Jako poslední
z družstva uzavíral utkání, všechny
své zápasy vyhrál. Otáčel tak klíčové momenty utkání ve prospěch
družstva SKP Benešov.
Letošní Přebor České republiky starších žáků se konal v sobotu
18. října v Ostravě. Změřit své síly
a dovednosti sem přijelo 190 judistů, kteří se na přebor kvalifikovali
z pěti kol Českého poháru. Zemen
absolvoval tři z nich a bodově se
zařadil na třetí místo v ranking listu.
Posledního kola Českého poháru
se Zemen nezúčastnil pro zranění
kolene, které potřeboval do zahájení
přeboru doléčit. Otázkou zůstávalo,
jestli dvoutýdenní tréninkový výpadek zásadně ovlivní jeho výkon.
V prvním kole Zemen získal volný los a postoupil rovnou do druhého kola, kde na něj čekal Patrik
Šabo z J.V. Judo Rumburk. Soupeře po krátké chvíli udolal hodem
na záda a postoupil do semifinále.
V boji o postup do finále se utkal
s Janem Weitoschem z Univerzitního sportovního klubu Praha. Zemen
začal zápas poněkud vlažně, čehož
soupeř využil a dostal se do bodového vedení. Bodový náskok soupeře Zemena nastartoval a v několika
málo vteřinách poslal soupeře nekompromisně na záda. Semifinálový zápas vyhrál a postoupil ze své
části tabulky do finále.
Z druhé části tabulky postoupil do finále Jan Mašek ze Sokola Tábor. Oba závodníci se dobře
znali a měli si co
oplácet z předchozích soutěží. Očekával se
spíše opatrný
zápas vyčkávající na chybu
soupeře. Tomu
odpovídala první
minuta zápasu.
V druhé minutě
se Zemen pustil do iniciativy
a začal technicky soupeře tlačit,
ten mu ale žádnou techniku nedovolil proměnit
v bodový náskok
a veškeré útoky
si ohlídal. Nátlakem však Zemen
docílil udělení trestného bodu soupeři za nedovolené bránění a dostal
se tak poprvé do vedení. V poslední minutě bylo vidět, že Zemenovi
ubývá se svým o dvacet kilo těžším
soupeřem sil a ten toho využil. Začal
vyvíjet nátlak na Zemena a ten si
38 vteřin před koncem zápasu vysloužil trest za pasivní bránění. Stav
byl srovnán. O chvíli později hodil
Mašek Zemena na bok a dostal se
do vedení. Zemen ve zbývajících
patnácti vteřinách nedokázal již odpovědět účinnou technikou a zápas
prohrál.
Judoclub Sušice bude letos ještě
bojovat o šest mistrovských medailí.
Začátkem listopadu startují v Plzni
na Mistrovství České republiky dorostenek Eva Marešová a Veronika
Heberleinová a v Praze koncem
listopadu na Mistrovství České republiky v soutěžích Kata dvojice
dorostenek Eva Marešová a Veronika Heberleinová v provedení Nage
no kata kategorie B (kata 9 technik v postoji), dvojice seniorů Petr
Kämpf a Miloslav Lerch v provedení Nage no kata kategorie A (kata
15 technik v postoji) a Katame no
kata (kata 15 technik na zemi), Petr
Kämpf a Luboš Smetana v provedení Kime no kata (stará kata sebeobrany – 20 technik proti noži, meči
a neozbrojenému útoku).
Blahopřejeme k dosavadním
výsledkům a držíme palce!
-JCS-
!!!SOUTĚŽ – HLEDÁ SE JMÉNO PRO ŽABIČKU!!!
Pamatujete si naší žabičku, která na konci prázdnin cvičila s dětmi?
Vymyslete pro ni to nejlepší jméno, namalujte obrázek a vyhrajte.
Nezapomeňte z druhé strany obrázku vedle vašeho jména přidat
také věk a kontakt na jednoho z rodičů.
Obrázek se jménem nechte do 31. 11. 2014 na recepci bazénu.
Hokejisté vybojovali cennou výhru
CZ Leas Cehnice – TJ Sušice 3:9 (0:3, 3:0, 0:6)
Utkání dalšího kola okresního
přeboru hrané 1. listopadu ve Strakonicích od začátku probíhalo v režii rozhodčích. V páté minutě první
třetiny usedal na trestnou lavici již
čtvrtý hráč TJ Sušice. Tato skutečnost paradoxně znamenala pro sušické hráče odhodlání se semknout,
dlouhé oslabení 5:3 s velkou dávkou
nasazení přestát a po té zaútočit.
To se třemi vstřelenými brankami
povedlo a po první třetině byl stav
0:3.Ve druhém dějství Sušičtí nenavázali na hru v první třetině a nechali domácí vrátit se zpět do zápasu.
Cehničtí během druhé části stav
vyrovnali na 3:3.
Třetí třetina probíhala již zcela
pod taktovkou hráčů TJ Sušice.
Šesti brankami v poslední třetině
opět otočili stav ve svůj prospěch
a dovedli tak zápas k uspokojivému konci.Výborně zachytal brankář
Skolek, skvělým výkonem a třemi brankami se předvedl Martin
Vávrů.
Branky (Asistence): 25´Hrubý
(Řezníček), 31´Hrubý (Křenečka),
40´Hrubý (Řehoř) – 10´Fedor (Vávrů), 15´Rychtařík (Petera), 17´Fedor
(Šašek), 46´Šašek (Fedor), 49´Vávrů (Vachoušek), 51´Vávrů (Ryšavý, Rychtařík), 56´Lejsek (Broža),
57´Vávrů (Rychtařík), 60´Lejsek
Sestava Sušice: Skolek – Rendl,
Broža, Lejsek, Myslík – Šašek,
Korál, Fedor, Ryšavý, Vávrů, Vachoušek, Petera, Rychtařík, Kutil.
Vyloučení: 7:9 Rozhodčí: Vovčko,
Vacek.
-BK-
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
pá
7. 11.
od 16.30 do 18.00
so
8. 11.
od 12.30 do 14.00
veřejné bruslení
so
8. 11.
od 14.30 do 15.30
bruslení pro rodiny s dětmi
út
11. 11.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
12. 11.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
14. 11.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
14. 11.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
so
15. 11.
od 15.45 do 17.15
veřejné bruslení
ne
16. 11.
od 12.45 do 13.45
bruslení pro rodiny s dětmi
po
17. 11.
od 10.30 do 11.30
bruslení pro rodiny s dětmi
po
17. 11.
od 13.30 do 15.00
veřejné bruslení
út
18. 11.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
19. 11.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
21. 11.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
21. 11.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
veřejné bruslení
Totální výbuch
Fotbalisté dostali doma 9 gólů od Hořovicka
Obránce Petr Matějka uniká Hořovickým, v pozadí Václav Jech.
Krutý výsledek 0:9 hovoří za vše. listy. Sušickým nevycházelo vůbec
Sušičtí fotbalisté si první listopado- nic. Hráči po rychlých gólech ztratili
vou neděli sáhli na samotné dno, di- sebedůvěru, absolutně selhala stovizní zápas s Hořovickem naprosto perská dvojice. Jakub Melka odešel
nezvládli. V úvodní dvouminutovce na lavičku už ve 32. minutě, Lukáš
přišly dvě branky, do konce poloča- Kodýdek ho následoval v 63. Přitom
su jich bylo celkem šest a jen málo se stává jen výjimečně, že trenéři
chybělo k tomu, aby hosté nastříle- sahají do zadních řad. Tentokrát ale
li dvojciferný výsledek. Pamětníci šlo prakticky o nezbytný krok.
místního fotbalu asi těžko vyloví
Na výsledku se podepsala také
z hlavy podobný propadák…
absence dvou brankářů (Gill kvůli
Diváci teprve zaujímají místa karetnímu trestu, Jarolíma nepustilo
na tribuně. Rozhodčí poprvé fouk- do hry zranění), zápas si tak se vším
ne do píšťalky, domácí rozjíždějí všudy „vychutnal“ Jan Ludvar, který
úvodní akci zápasu. Stoper Melka běžně nastupuje v okresním přeboru
ale míčem napálí záda spoluhráče, za béčko. Těžko mohl zažít horší
hosté vyrážejí do rozhozené obrany divizní premiéru, jeho spoluhráči
a po dvaceti vteřinách hry dávají mu utkání vůbec neusnadnili. Suprvní branku. Neuvěřitelné, kroutí šickým také chyběla řada dalších
hlavou diváci. Jenže neuplynou ani hráčů. Z lavičky do utkání zasáhl
dvě minuty hry, Fusch na pravé stra- i Pavel Hubáček, který nastoupil
ny hřiště nechává projít hostujícího ve 42 letech a odehrál závěrečnou
záložníka, vzniká další brejková si- čtvrthodinu.
tuace. Hořovický Štěpnička zvyšuje
Celé mužstvo musí na jeden
na 2:0, hra domácích se absolutně z nejhorších zápasů klubové hissype. Do konce poločasu svítí na po- torie co nejrychleji zapomenout.
věstných modrých hodinách zlověst- S osmi body se krčí na posledním
né skóre 0:6. Pokračovat ve hře v té místě tabulky, do konce podzimu
chvíli už postrádalo větší smysl. Kdo zbývají poslední dva zápasy (neděle
přišel na zápas až na druhou polo- 9. listopadu od 14.00 doma Česvinu, mohl si myslet, že jde o něja- ký Krumlov, sobota 15. listopadu
kou legraci. Bohužel, tentokrát nešlo od 13.30 v Klatovech). Jedno je jiso aprílový žertík, ale o krutou realitu té – pokud chtějí sušičtí fotbalisté
odrážející dění na hřišti.
pokračovat další sezonu v divizi,
Po přestávce Hořovicko přidalo musejí zvednout hlavy a podávat
ještě tři branky, nakonec zvítězilo úplně jiné výkony.
9:0. Jedinou – a hodně smutnou – Sušice – Hořovicko 0:9 (0:6)
útěchou domácích mohlo být to, že
Rozhodčí: Cupl – Janoch,
zápas neskončil dvojciferným vý- Špindlerová. Diváků: 350. Sestava
sledkem. „Tohle jsem v kariéře ještě TJ Sušice: Ludvar – Skrbek (75.
nezažil,“ kroutil hlavou ofenzivní zá- Hubáček), Kodýdek (63. Budil),
ložník Sušice Tomáš Linhart. Jeden Melka (32. Matějka), Szedmák –
z mála, co na hřišti alespoň zčásti Hrach, Krejčí – Linhart (70. Jech),
ukazoval parametry divizního fotba- Vrhel, Fusch – Kočí.
-jon-
V Žichovicích ladí formu, tréninky pokračují
Na podzimním soustředění se
sešel tým mladých fotbalistů TJ Žichovice minulý týden. Do týmu,
kde trénují ročníky 2002–2006 (ale
i mladší), v současné době patří
děti nejen z Žichovic. Na zelenou
trávu do kolektivu kamarádů sem
jezdí fotbalisté z Dražovic, Rabí,
Budětic, Malého Boru, i z Domažlicka. Mezi kluky se neztratí dvě
děvčata, která jsou na trávníku
díky svým fotbalovým výkonům
nepřehlédnutelná – Klárka Smetanová (10) a Veronika Šafandová
(10). Rozhodně si nenechají nic
líbit a svým soupeřům nedají nic
zadarmo. V současné době trénuje
pod vedením Václava Smetany, Petra Mareše a Jiřího Smetany šestnáct hráčů: Pavel a Petr Tučkovi,
Tomáš Krejčí, Jiří Smetana, Klára
Smetanová, Veronika Šafandová,
Petr Mareš, Marek Vrba, Tomáš
Kudera, Martin Voldřich, Zbyněk
Slavíček, Tomáš Beneš, Lukáš
Abrahám, Lukáš Fryje, Dominik
Zahrádka, Vojtěch Smetana.
V posledních letech je obecně
docela problém naplnit žákovské týmy, a to nejen v obcích, ale
i ve městech. Aktivních dětí stále
ubývá, v menších obcích se navíc
připojuje i komplikace v podobě
dojíždění do škol do vzdálenějších míst. Profesionálové hodno-
tí sportovní „aktivitu” dnešních
dětí poměrně skeptickými slovy:
„Mládež je v současné době bohužel čím dál línější. A to je problém, který podle mě v naší době
těžko zastavíme,“ tvrdí na základě mnohaletých tělocvikářských
zkušeností olympijská medailistka
ze zimních her v Sarajevu Květa
Pecková. „Když se podíváte například na děti ve věku deset let,
tak vidíte, že značně poklesly jejich tělesné dovednosti,“ říká
dlouholetá tajemnice Asociace
plaveckých škol Jana Boubínová.
„Je pravda, že motivace dnešním
dětem velmi chybí. Chybí jim motivace pro to, aby byly dobré a zlepšily se,“ doplňuje bývalá plavecká
reprezentantka Ilona
Hlaváčková-Kudrnáčová, dnes plavecká
trenérka.I proto je třeba podporovat v podstatě jakoukoliv pohybovou aktivitu dětí
a zejména tu pravidelnou. Naštěstí se pořád
ještě najdou takoví
nadšenci, kteří si pod
svá „křídla” vezmou
třeba fotbalový potěr
a snaží se jim vštípit
nejen zásady fair play,
ale i zdravého život-
ního stylu, týmovou spolupráci
a smysl pro zodpovědnost. A za to
jim patří velký dík.
Jde nejen o schopnosti, ale možnosti, o motivaci, o zázemí. Žichovičtí našli to své právě na místním
hřišti, kde se o ně vzorně starají.
Od ubytování až po kuchyni a servis, který zde zajišťují manželé
Krejčovi. Navzdory nepříliš optimistickým obecným názorům se
ale (nejen) žákovské týmy drží,
připravují se na další a další sezony a vítají každou novou posilu.
TJ Žichovice bude pořádat nábor
do fotbalového oddílu na jaře příštího roku. Přes zimu bude probíhat
příprava v tělocvičně, jaro by mělo
patřit opět trávníku, několikadenní-
mu soustředění, v létě pak plánují
trenéři s dětmi vyrazit na vodu. Budeme jim držet palce, aby do jejich
řad přibyly další nadšené posily.
Vítáni jsou samozřejmě (celoročně)
i příznivci a podporovatelé mádežnického sportu z řad sponzorů, bez
nichž by to nešlo.
Na fotografování při podzimním
soustředění se tým oblékl do nového. Díky Jiřímu Říhovi mají kluci
a holky fungl nové dresy a.... sluší
jim, že? Na oplátku by sponzora
potěšily vítězné zápasy v příští
sezoně. „Tak uvidíme, tým se sehrává a piluje techniku, určitě se
budeme snažit, aby výsledky byly
co nejlepší,” dodávají trenéři žichovických žáků.
-as-
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Inzerce
strana 9
PARTNER CK EXIM TOURS
ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2015 od CK
EXIM TOUR, BLUE STYLE, ALEXANDRIA, FISCHER, ČEDOK a dalších..
VÝHODNÉ CENY NA PRVNÍ MOMENT SLEVA až 21% a až 2 DĚTI ZDARMA
ZÁJEZDY V ZIMĚ K BLÍZKÝM MOŘÍM A ZA EXOTIKOU odlety z Prahy, Mnichova, Vídně...
AKTUÁLNÍ SUPERLAST MINUTE OD VŠECH ČESKÝCH I NĚMECKÝCH CK,
poradíme Vám s výběrem
ZÁJEZDY SENIOR 55+ /VELMI VÝHODNÉ CENY/ - JARO A PODZIM 2015
LÁZEŇSKĚ POBYTY – ČR, SLOVENSKO, MAĎARSKO
LETENKY, JÍZDENKY, POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ
ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY - ODJEZD ZE SUŠICE:
FANTOM OPERY a ADDAMS FAMILY 13. 2. 2015, MAMMA MIA 28. 2. 2015
Přihlášky IHNED, omezený počet vstupenek!
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice a Krajské informační
středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje
– Agentura Venkova, o. p. s.
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
vás zvou na přednášku
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
KRMIVA
OŠETŘOVNA
PSÍ
SÍ SALON
AKCE
PRO PLAN DOG
ADULT LARGE
ROBUST 14 kg
20 %
SLEVA
SOŠ A SOU SUŠICE NABÍZEJÍ JAZYKOVÉ KURZY
ROYAL CANIN
kočičí granule,
různé druhy
2 kg
g
+ DÁRE
K
az
se a b oží v a
ž5
kc
z Vě % slevy i
rnos
t
n
V Z T ího p
rog
A
HU
ram
JÍ
u
ST Ř Í
B
NEDĚ RNÁ A ZL
ATÁ
LE
KAZN
1 119,–
9
CALIBRA
pochoutky pro
psy a kočky,
různé druhyy
*) N
R NÝ
10%
1,02 kg
SLEVA
15 %
ná
limitovaka
nabíd
VĚ
VĚ
R NÝ
376,–
ÁK
395,–
5
AZN
Í
R NÝ
182,–
ÁK
Z
454,–
sleva 20 %
SLEV
NA C A
S O RTE LÝ
P RO DIM E N T
EJEN
HUHU
HU stelivo
pro kočky,
GOURMET
bez vůně 20 l vánoční balíček
pro kočky
Z
PRVNÍ LEKCE ZDARMA! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Z
OBECNÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY
A NOVĚ KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY
Business English, Business Deutsch
English for Tourism, Deutsch für Tourismus
– připravíme pro vás kurzy odpovídající vaší úrovni pokročilosti
– připravíme pro vás kurzy v menších skupinkách (max. 8), aby se
dostalo na každého
– připravíme pro vás i individuální výuku ušitou na míru, se zaměřením, které si sami zvolíte
– připravíme pro vás kurzy odborného jazyka tak, abyste uměli
profesionálně vystupovat
Výuka bude probíhat v moderně vybavených jazykových
učebnách (interaktivní tabule a notebooky pro naše studenty
jsou pro nás samozřejmostí!).
Cena kurzu se odvíjí podle počtu účastníků. Při počtu 6 účastníků
zaplatíte za 20 lekcí (1 lekce = 90 minut): 2 800 Kč
Přihlásit se můžete u PhDr. Evy Kolačné na telefonním čísle 731 778 872
nebo e-mailem na adrese: [email protected]
VĚ
1 343,– 1Á066,–
Í
AD
EC
IN
S
PRO
) ISTOP
*)*L
K
ANGLIČTINA A NĚMČINA
PRO ŽIVOT
tel. 376 528 015
K
Kdy a kde: 15. 11. 2014 od 9.00 hod., SOŠ a SOU Sušice,
U Kapličky 761, 2. patro – zasedací místnost
Přednášející: Jaroslav Sedláček, Příchovice
Program: celoroční práce se včelstvem, údržba úlu, nemoci včel a jejich
prevence, chovatelství a plemenitba, med a jeho zpracování
Občerstvení a vstup zdarma
Z důvodu omezené kapacity (40 míst)
se přihlašujte Ing. Kateřině Karasové
e-mail: [email protected]
tel. 606 852 125 – následně obdržíte potvrzení účasti
K
Včely a jejich nezastupitelná funkce v přírodě
AZN
191,–
1
Prodejny ZOO-VETERINA: SUŠICE, Americké armády 76,
tel. 376 522 435ɱƎɱKLATOVY, nám. Míru 150, tel. 376 310 140
www.zoo-veterina.cz (také on-line objednávky pro psí salón)
Í
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na vaši návštěvu
PRODEJ
Prodám mláďata afrických šneků –
nenáročný domácí mazlíček. Vhodný
pro alergiky. Tel. 731 358 421
Prodám bílé kachle ze starého rozebraného kachlového sporáku. Cena dohodou. Tel. 605 507 801
Domácnost – prodám: 1. Válenda s úlož.
prostorem za odvoz. 2. Lustr 3ramenný žlutý kov + mléčné sklo = 190 Kč.
3. Židle polstrovaná 40. léta – funkcionalismus cena 390 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám velké pokojové květiny. Palma
Yucca, tch. jazyk, bambus, kovbojský
kaktus. Výška květin 100–300 cm. Cena
300–400 Kč/ks. Tel. 605 507 801
Prodám plynový kotel závěsný 24KW,
velmi zánovní, vč. odkouření. Cena:
levně – PROTHERM. Tel. 602 342 776
Prodám Dacia LOGAN MCV – kombi
1,6 MPI/64 kW, r. 08/2010, červená,
v dobrém stavu. ABS, posilovač řízení,
el. okna, centrální zamykání, rádio.
Pěkné a prostorné auto. Nebourané.
Najeto 135 000 km. Cena 125 000 Kč.
Dohoda možná. Tel. 775 601 680
Prodám smrková prkna suchá, šedé
eternitové šablony nepoužité a 4 ary
zahrady. Dohodou. Sušicko. Tel.
720 595 736
Prodám českou bílou rohatou kozu
(dojnou) 1 500 Kč, dvě letošní ovečky
během října 1 500 Kč. Dohoda možná.
Dlouhá Ves. Tel. 777 592 948
Prodám společenské šaty, dlouhé, bílé,
velikost 36, vhodné na věneček, nebo
maturitní ples. Cena 1 000 Kč. Tel.
774 023 611
Prodám výbavičku na miminko.
Oblečky jsou jako nové, za rozumnou
cenu. Tel. 731 537 068
Prodám pokojový lustr – pětiramenný,
kombinace dřevo-žlutý kov, mléčné
kornouty, cena 800 Kč, dále prodám
bavlnky na vyšívání, různé barvy
za poloviční cenu než v obchodě. Tel.
721 619 927
Pro sběratele – prodám: Gramorádio
EUROPHON RDG 6000. Retro rádio ze 70. let 20. stol. – plně funkční.
Vhodné i k běžnemu užívání. Špičkové
gramo své doby. Cena 3 500 Kč. Tel.
605 507 801
Prodám pojízdnou kazatelnu (posed
na podvozku za traktor, dřevěná nástavba zateplená, vyložená kobercem, podrobnosti na tel. 608 612 220 nebo na
e-mail. Cena 15 000 Kč, dohoda.
Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm,
cena 25 Kč za kus, pětikomorovou
PILATES
Odstraní boles zad * Zpevňuje a formuje celé tělo
Nezatěžuje klouby * Vhodné pro všechny věkové kategorie
Čtvrtek: 19.00 hod.
Komunitní centrum „Káčko“ – 2. patro (velký sál)
polykarbonátovou desku 2,1 x 2,2 m,
žulové velké žlaby – 4 ks, přípojné
dětské kolo. Tel. 737 760 283
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací
plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje
cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí
zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč.
Tel. 605 337 650.
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
13. listopadu 2014
ve 12 hodin
Nabí z í m k prodeji kozí m léko
z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20Kč/1litr. Sušice. Tel.
602 621 435
Prodám vlašské ořechy „PAPÍRÁKY“.
Tel. 723 148 126
KOUPĚ
Koupím frézu Jičínskou MF70 s lištou
i v rozbitém nepojízdném stav u
a ještě koupím pilu cirkulárku pouze
s podavačem a kryty tovární výroby.
Tel. 607 847 126
Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu
nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím.
Nabídněte na tel. 774 674 588
Koupím pařák na brambory. Tel.
604 478 278
Koupím kamna Petry v pěkném stavu.
Tel. 723 537 326
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel. 728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo
německé výroby i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím frézu MF70 nebo naftovou
TJ6,5, ale nejlépe traktor Zetor 30114011 i bez SPZ, v horším stavu nevadí (něco do lesa na dříví) děkuji. Tel.
723 231 730
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010
Reality Verus, s.r.o., prodej bytu 2+1,
65 m 2, panelový dům, Sušice. Byt je
po částečné rekonstrukci, nové podlahové krytiny, nová plastová okna
s vnitřními i venkovními žaluziemi,
nová kuchyňská linka a koupelnové jádro udržované v původním stavu. Byt je
k nastěhování 1. 2. 2015. Cena 910 000
Kč Více na: www.reality-verus.cz. Tel:
606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s. r. o., pronájem bytu
1+1, 50 m 2, volný od 1. 12. 2014 a pronájem bytu 2+1, 90 m 2, volný od 1. 1.
2015. Oba byty jsou v Kašperských Horách. Více na: www.reality-verus.cz.
Tel: 606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s.r.o., pronájem byt 2+KK
v rodinném domě Petrovice u Sušice obec
Pařezí. Dům je na polosamotě, s překrásným výhledem do krajiny. Bytová jednotka má svůj vlastní vchod a k dispozici i část
zahrady. Vhodné pro dvě osoby. Více na:
www.reality-verus.cz. Tel: 606 205 803
Krákorová.
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích.
Informace tel. 723 703 440
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně
a rychle. I. Drábková – Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Nabízím soukromou výuku německého
jazyka pro začátečníky, pokročilé. Státní
zkouška v SRN. Tel. 723 726 095
Doučování matematiky a českého jazyka.
Příprava na přijímací a opravné zkoušky.
Individuální přístup pro děti s poruchami
učení a ADHD. Tel. 604 430 156
Kurz přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy. Opakování učiva z Čj
a Mat. Příprava na testy SCIO. Průběžné
ověřování znalostí. Předpokládaný termín
zahájení – listopad. Tel. 604 430 156
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Hledám spolubydlícího – studenta
do podnájmu 2+1 v Českých Budějovicích
– Lidická tř. Nájem 3 000 Kč/měsíc. Email: [email protected]
Hledám zbývající muzikanty do hudební party nebo bandu postrádající kytaristu. Věk cca 14–20 let. Signály na tel.
721 912 124
Důchodce hledá přivýdělek podzim –
zima. Tel. 606 406 010
Vyměním mag. rotoped ,,KELLER
KMO 411,, Manuál k motoru zobrazuje 5 funkcí. Za cyklistické válce,
upínání za přední vidlici. Podle stavu
válců, přidám 2 zapletená kola včetně
galusek. Klatovy, tel. 732 228 696
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m 2 –
v historickém centru Sušice. Nájem:
9000 Kč/měs. Tel. 606 633 919
Pronajmu garsonku 21 m2 v Sušici, blízko centra, v panelovém domě u krytého
bazénu. Tel. 605 759 300
Hledám podnájem bytu 1. kat. 1+KK
v Sušici. Jsem solventní žena středního
věku. Prosím, nabídněte, spěchá. Tel.
702 430 868
Prodám byt 1+3 v osobním vlastnictví
v Sušici. Cena dohodou. RK nevolat. Informace na tel. 721 552 492
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Otavské strojírny a.s., provozy Sušice a Horažďovice
hledají pracovníky na tyto pozice
lakýrník
svářeč černé železo, nerez, hliník
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
zámečník
Náměstí Svobody 169, Sušice
požadujeme: vyučení v oboru, praxe výhodou
nabízíme: dobré platové podmínky, závodní stravování
tel.: 606 205 803
Bližší informace na telefonu 376 334 442
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Příspěvky dopisovatelů
VZPOMÍNKA NA RODILÉHO ŠUMAVÁKA - EDU HONESE
V neděli, 19. října odpoledne jsem dostala smutnou zprávu
od Edovy sestry Aničky. Ta zpráva zněla: „ Dnes ráno zemřel Eda“
Tato zpráva zasáhla citelně nejen rodinu Honesovu, ale i mnoho dalších
lidí, kteří Edu znali. Proč tuto vzpomínku nabízím i vám, čtenářům?
Nebudu psát jeho životopis, vše
už mnohokrát proběhlo v tisku.
Osudy mnohočetných rodin
na Šumavě si byly velmi podobné! Na pláních, jak se říkávalo
místům, ležících 1000 metrů nad
mořem nebyl život lehký! Obživu
jim poskytovaly lesy a taky malá
políčka, na kterých se pěstovaly
především brambory, zelí, tuřín,
z obilí to byl většinou jen oves
a také len. Šumavští chlapi většinou pracovali jako dřevorubci. To
se týkalo i Honesovy rodiny.
Naše rodiny si byly velmi blízké. Eda byl nejstarší z osmi sourozenců, taktéž já byla nejstarší
z osmi sourozenců. Oba jsme se
narodili v německých rodinách,
tudíž nás po válce čekalo nucené
vystěhování.
Výhodou bylo, že naši tátové
i jejich synové pracovali v lesích,
jejich rodiny nemusely odejít –
republika potřebovala lesní dělníky. Kdo jiný, než rodilí horalé
znali tuto namáhavou práci, proto zde mohli zůstat. Byli to právě
osídlenci Horské Kvildy, Filipovy Huti a okolí. Mezi nimi byla
i naše rodina. Jen podotýkám, že
v těchto zapadlých vesničkách zůstaly rodiny dřevorubců, mluvících pouze německým dialektem.
Česky uměl jen učitel!
Tuto dobu nebudu popisovat,
vrátím se do let dospělosti Honesových synů a taky vám prozradím, jak jsem se osobně setkala s Edou.
Tuším, že to bylo v letech 1954
– 1956, kdy dva bratři Honesových začali přibližovat s koňmi
kmeny na dřeviště k Vydře, pod
Jelenovem. Tenkrát přebývali přes týden u nás, přespávali
na seně, nad stájí, kde našli ustájení jejich koně. Samozřejmě, Eda
míval sebou i svou „přítelkyni“
– harmoniku! Postupně „dřeva-
řili i na Sušicku. Na hudební nástroje uměli hrát téměř všichni
Šumaváci, aniž chodili do nějaké
„hudebky“. Honesovci si založili
malou kapelu, po večerech hrávali v hospůdkách, na svatbách
a také v bavorském příhraničí. To
je jedna etapa jejich života.
Eda lesní práci opustil, nějaký čas provozoval s manželkou
rekreační středisko a dlouhá léta
vedl na Horské Kvildě prodejničku. Mimo jiné – zastával několik
volebních období post starosty
Horské Kvildy.
Moje n e z a p o m e n u t el n é
vzpomínky:
Každým rokem se jela na běžkách „ Sušická třicítka“ Většinou
trasa vedla Povydřím, pak přes
Výhledy na Horskou Kvildu, Churáňov a zpět. Na Horské Kvildě
u Honesů bývala hodinka odpočinku. Sundali jsme běžky, opřeli
o zeď konzumu a šli si něco koupit k snědku i na zahřátí. Většinou
jsme si dávali groček, pak jsme si
sedli za krámem na klády a vyhřívali se na poledním sluníčku. Ně-
Klostermannova chata
na Modravě stojí již 90 let
Vznik ČSR v roce 1918 umožnil
nebývalý rozvoj aktivity tehdejším
odborům Klubu českých turistů.
Byly značeny nové cesty, stavěny
rozhledny, turistické chaty a noclehárny. Svou aktivitou vynikal
i odbor KČT v Sušici, založený
již v roce 1890.
Vedení klubu, z iniciativy
prof. Antonína Friedla, uvažovalo
v roce 1920 o možnosti postavení
turistického hotelu či chaty někde
v Povydří, aby turisté poznali krásy tohoto údolí. Bylo vyhlédnuto
místo u „Turnéřské chaty“, ale
majitel, město
Kašperské Hory,
toto zamítl. Další vhodné místo
„u Otýgelského
dvorce“ znemožnil tehdejší projekt“ vyderské
nádrže pro účely elektrotechnické.“
„Celý rok
následující byl
věnován vyhledávání pozemku vhodného postupujíce hořeji
ku Modravě. Majitel velkostatku Švarcemberk však odmítl pozemek prodati.“ Klubu se pak,
po účinné propagaci střední Šumavy a proznačení nových cest
,podařilo získat pozemek na Modravě a započíti se stavbou podle návrhu brněnského architekta
Bohuslava Fuchse, který realizoval i Masarykovu chatu v Orlických horách.
Po celý rok1923 se pilně pracovalo o čemž klub informoval
veřejnost v Sušických listech.
Celkové náklady stavby tehdy činily 1 milion korun a byly z velké části hrazeny ústředím KČT.
Ten ale před jejím otevřením nepochopitelně svěřil chatu do péče
odboru KČT ve Volyni. Sušický
odbor, jako budovatel chaty, podal oprávněnou stížnost a teprve
po něm byla péče o chatu svěřena
Sušickým.
Chata byla v neděli 22. června
1924 slavnostně otevřena za velké
účasti turistů i významných hostů,
včetně ministra obchodu Ing. Nováka. Místopředseda KČT dr. Bastl přivítal též choť čestného člena
KČT spisovatele Karla Klostermanna s rodinou a připoměl, že
chata je po spisovateli nazvána
právem. „Vždyť byl to Klostermann, který již jako student tak
rád dlel u rodiny své na Šumavě,
si ji zamiloval, splynul s lidem šumavským a který ve spisech svých
tak mistrně a jedinečně nastínil
nám bodré dřevaře a skláře šumavské. Týž byl zajisté nejpovola-
nějším vyjadřovatelem všeho života šumavského.Jsem přesvědčen,
pravil řečník, že jménem vás všech
i celé české turistické obce mohu
vyjádřit bol nad tím, že neúprosný osud nedopřál Klostermannovi, aby byl přítomen této dnešní
slavnosti.“
Prvním nájemcem se stal pan
Gustav Pšenička a měl se co ohánět. O 138 lůžek ve 28 pokojích
a studenské noclehárně byl veliký zájem a o stravování a občerstvení ani nemluvě. Proč? Chata se
stala východiskem do té nejkrásnější části Šumavy. Zajímavé jsou
i tehdejší ceny: pokoj a 1 postel za
10 Kč, druhá postel 8 Kč, noclehárna 5 Kč, snídaně 2 Kč, oběd 9 Kč,
večeře 6 Kč, pivo plzeňské 2 Kč.
Oblíbená cesta ze Sušice podél
Otavy a Vydry byla pak nazvána Cestou Karla Klostermanna.
Na chatu byla zavedena telefonní
linka. Odolala i prvnímu vloupání
dvou pachatelů v roce 1926, kteří
však po vyrušení zmizeli za tmy
v lese nad skalkou. Také se stala
trnem v oku německým hostin-
ským, ale přesto dobře sloužila
lidem až do zabrání Sudet.
Pak následoval jen smutný osud.
Pro svou výhodnou polohu sloužila za války říšské branné moci
a po jejím skončení Pohraniční
stráži. V padesátých létech minulého století se vrátila ke svému původnímu poslání. Sloužila pouze
k rekreaci zaměstnancům Škodovky Plzeň, tehdy nazývané Závody
V. I. Lenina, přestože Vladimír Iljič tam nikdy nepracoval. Nestaral
se ani o údržbu krásné chaty, která
byla neodbornými zásahy a zvyšováním kapacity ubytovaných
velmi poničena. Proto musela býti ze statických důvodů
roku 1996 uzavřena. Naštěstí
téhož roku byla
vyhlášena kulturní památkou.
Po šesti letech
strádání ji koupil
Lukáš Soudek. Ten, za velmi vysokých nákladů, musel při rekonstrukci vyhovět požadavkům památkářů
a správy NP Šumava. Hlavní projektant stavby arch. Jan Baksa se
držel zdravého rozumu. Zvenku
zachoval její původní vzhled, který je dominantou Modravy a vnitřek přizpůsobil dnešním přísným
předpisům požárním, provozním
a současným vyšším nárokům klientů. Za dva roky přestavby se zde
vystřídalo pod vedením stavbyvedoucího Václava Vlčka na 40 firem,
které odvedly výbornou práci. Tak
byla chata zachráněna a slouží dobře návštěvníkům Šumavy. Je krásná
zvenčí i zevnitř a proto nezbývá vás
čtenáře pozvat na Modravu, abyste spatřili tu modravskou krasavici
na vlastní oči. Ona se sice trochu
změnila, ale co zůstalo stejné, je výhled z chaty do údoli, kde soutokem
potoků Modravského, Roklanského
a Filipohuťského nám vzniká překrásná řeka Vydra. A přejme jí,ať
ji už nepotká nic zlého a dožije se té
toužené stovky v dobré kondici.
Emil Kintzl
kdy Eda vytáhl harmoniku a zahrál nám. To už jsme nepožadovali
grog, stačil nám „syrový“ rum!
RUM = rozumně uložena měna,
to bývalo naše heslo.Po hodince
jsme se rozloučili a sjížděli jsme
podél Hameráku a podél Vydry,
přes Turnerku jsme dojeli na Čeňkárnu k autobusu. Na Turnerce bývalo další zastavení – na „doplnění“ pohonných hmot!
Edu a jeho sourozence znal
každý návštěvník Šumavy!
Poslední dobou, kdy Edovi občas nebylo tak akorát, domluvili
jsme se, že se budeme každoročně
setkávat na Horské Kvildě se všemi Honesovci. Sešlo se nás pokaždé nejméně dvacet přátel. Společně jsme vzpomínali na uplynulá
léta, bratři Honesovi nám při setkání hráli samé šumavské písničky a my zpívali s nimi. Před dvěma lety, kdy jsme se opět setkali,
to Eda nebyl „ve své kůži“,ale vše
překonal, hrál dál a my zpívali
a tancovali. Chýlilo se k večeru,
několik z nás potřebovalo už odjet domů – ale jak to uskutečnit,
strana 11
když je zábava v plném proudu?
Dostala jsem spásný nápad, jak
se decentně rozloučit. Vyzvala jsem všecky přítomné,aby si
stoupli před muzikanty do půlkruhu a zazpívali si společně šumavskou hymnu „ Na krásně Šumavě“. Vzala jsem bubeníkovu
paličku a začala dirigovat – jednou čelem k muzikantům, pak
Když nás překvapila zpráva, že
„náš Eda“ od nás odešel navždy,
celá ta naše parta se dohodla, že
Edu doprovodíme na jeho poslední pouti na tomto světě.
Ano, sešli jsme se všichni!
A nejen my! Edovi se přišli poklonit všichni, co ho znali. Za rakví
šli všichni jeho příznivci a při poslední písni „Na krásné Šumavě“
nám všem tekly slzy jako tenkrát
Edovi na Horské Kvildě. Za všecky přátele jsem předala kondolenční soustrast ve znění:
Ze šumavského náhrdelníku
zmizel další korálek – zakutálel se,
budeme ho dlouho hledat – nenajdeme ho! Zůstanou nám jen vzpomínky na milého, pracovitého, spravedlivého, pravého Šumaváka!
Je nevhodné říkat, že někdo měl
krásný pohřeb. Eda ho skutečně
měl! Když se vycházelo z kaple
ke hrobu, celou krajinu osvítilo sluníčko, nad hrobem promluvili jeho
věrni přátelé – kamarádi. PhDr. Vl.
Horpeniak, Emil Kintzl a Přemysl
Čech. Eda je pochován ve Vimperčelem ke sboru. Najednou Eda ku v rodinném hrobě svých rodičů
přestal zpívat i hrát, po tvářích a zesnulých mladších bratrů.
mu stékaly slzy! Takto skončilo
S úctou tyto vzpomínky sepsala
naše poslední setkání.
Marie Malá.
SUŠIČTÍ DĚKANI A KAPLANI
Stručný přehled duchovní správy v Sušici (2. část)
Období rekatolizace: Od husitských válek patronát nad farou
a kostely s právem dosazovat duchovní mělo město Sušice.
• 1622–1634 – děkan P. Herman
– provázel císařského komisaře Jana Kaf ku z Říčan na jeho
reformační cestě prácheňským
krajem.
• 1635 – sušickým děkanem P. Jan
Struthio.
• 1637–1644 P. Šebestián Zbraslavský – za něj bylo již obyvatelstvo katolické. Od roku 1644
děkanem a pak kanovníkem u sv.
Víta v Praze. Zemřel 1670.
• 1644 P. – Augustin Vitalis
Valdenský.
• 1644–1659 – P. Michael Augustin Natalis Blatenský – děkanem
zemřel 3. 11. 1659
• 17. 11. 1659–28. 5. 1672 P. Karel
František Rozacius z Karlsperga – jako děkan, přišel z Prahy
od sv. Jiří, syn sušického rychtáře Tomáše Rozacia. Pochován
u sv. Václava. Konec přijímání
podobojí.
• 1673–1690 P. Jan Fr. Gotthard
z Čechoslavu, od roku 1687 vikářem prácheňského kraje.
27. 10. 1683 vysvětil kapli sv. Rocha. Zemřel roku 1700 pochován
v děkanském kostele zachován zlomek mramorové desky.
• 1690–1701 – P. Jan Václav Sperat, zřídil oltář sv. Jana Nepomuckého v děkanském kostele
• 1701–1703 – P. Daniel Ferdinand
Gregoriades z Čechoslavu, byl
také vikářem, Zemřel 24. 6. 1703,
pochován u Matky Boží (zachován náhrobní nápis).
• 1703–1707 – P. Jan Vít Šventele.
• 1707–1716 – P. Jan Ignác Bayer
(Bajer).
• 1716–1731 – P. Jáchim Ludvík Khegl de Longa Silva, byl
ve Štěkni, Bechyni. Zemřel jako
děkan roku 1731 – zachována náhrobní deska.
• 1731–1762 – P. Václav Martin
Weissenregner z Weissenfeldu –
čestný kanovník ve St. Boleslavi. Nechal postavit kapli na Roku
v roce 1750. Zemřel 16. 9. 1762,
pochován v kostele sv. Václava
• 1762–1771 – P. Jan Fabián Weissenregner z Weissenfeldu, jeho bratr, 1763 vysvětil kostel na Zhů-
ří. Roku 1771 založil Bratrstvo
úcty Anděla Strážce. Zemřel
30. 9. 1771 ve stáří 69 let, pochován v kostele sv. Václava.
• 1772–1796 – P. Prokop Harrer –
děkan a titulární biskupská rada,
namaloval pro děk. Kostel obraz
sv. Václava, 19. 10. 1792 koupil
zrušený poutní kostel na Andělíčku za 50 zlatých a tím jej zachránil. Zemřel 18. 1. 1796 a jako první děkan pochován mimo kostel
na starém hřbitově u Matky Boží.
Zachoval se jeho náhrobní kříž.
Kříž na společném hrobě děkanů
Prokopa Harrera a Adama Fialky.
Kříž je ukázkou kovářského umění
18. století a je uložen v muzeu.
• 1796–1804 – P. Prokop Podlešnovec, sušický rodák, jako vikář
vysvětil 21. 9. 1798 kostel na Hůrce. 1. 5. 1799 opět otevřel Andělíček k bohoslužbám. Zemřel
18. 4. 1804
• 1804–1843 – P. Adam Fialka, děkan, narodil se v Sušici
24. 12. 1776. 20 let byl biskupským notářem a vikářem. Byl
prvním ředitelem Spolku lidumilného. Zemřel 17. 12. 1843 pochován v hrobě s děkanem Prokopem Harrerem.
Celý rok 1844 až do dubna 1845
bylo sušické děkanství neobsazeno.
Administroval kaplan P. Emanuel
Walter, V dubnu 1845 byl zvolen
a jmenován děkanem.
• 1845–1865 – P. Emanuel Walter
– rodák z Domažlic, biskupský
notář a vikář. Byl druhým ředite-
lem Spolku lidumilného. V roce
1848 se postaral o opravu Andělíčku. V roce 1853 slavnostně
posvětil kapli na Kalvárii v Horách Matky Boží a od té doby se
v ní začaly sloužit mše sv. Zemřel
12. 3. 1865
• 1865–1885 – P. Matěj Petr – nar.
1819 ve Velkém Zdíkově. Od roku
1844 kaplanem a katechetou v Sušici. V roce 1869 posvětil kapli
v Dobršíně. Roku 1883 oslava 200
let Andělíčka a za purkmistra Jiřího Karla byl založen spolek k obnově kaple Anděla Strážce. V roce
1885 oprava děkanského kostela.
Byl strýcem p. Klementa Petra,
zakladatele Kongregace Petrínů.
15. 3. 1867 vnikla vzpoura proti
sušickým židům, o jejíž uklidnění
se P. Matyáš Petr přičinil. Sám byl
zraněn. Zemřel 18. 12. 1885 a je pochován na novém hřbitově.
• 1885–1886 – P. Karel Ruth – sušický kaplan jako administrátor.
Vypomáhal mu P. Jan Žahourek,
druhý kaplan, na kněze byl vysvěcen 19. 7. 1885
• 1886–1895 – P. Jan Thurnvald,
děkan, nar. v Sušici 1841. V roce
1886 vysvětil zámeckou kapli
ve Volšovech a v roce 1887 kapli
P. Marie Lurdské. Od roku 1890
ředitelem Spolku lidumilného.
31. 5. 1891 posvětil na náměstí
nově opravený kříž u lékárny. Zemřel 29. 7. 1895, pohřeb mu vypravila městská rada.
Ing. Václav Šmídl
– pokračování příště –
PODZIMNÍ ETUDY
Každé roční období má své ctitele, každé před nás klade jinou,
neméně vzrušující krásu. Podzim
přilétl po dráze babího léta, překvapil něžností zapadajícího slunce
i hedvábností mléčných rán. Dluhy léta začíná splácet slzami dešťů
i zlatými listy. Je to bláznivý malíř co maluje zahrady, parky, stráně a lesy.
Poté tomuhle kraji zbudou jen tři
barvy. Sytě zelená lesů, žlutá horských luk a hnědá oranišť. Krajina rozběhlá do daleka je nasycena
vůněmi a pachy i nerozluštitelnou
vůní ovoce, které ještě v posledních
zbytcích svítí pevnými obrysy velkolepých barev ze záplavy unaveného listí. Loučí se všechno, co vonělo a kvetlo a ukládá se k zimnímu
spánku. V šeření obzoru obchází
podzim stmelený tmou. Stíny, tah
ptáků, vše míjivé, pozdní.
Příroda je zkrátka naší pramátí.
Je v nás, přestože s podzimem, navzdory jeho kráse, pociťujeme trochu smutku i nostalgie. Přesto si odnášíme z podzimních toulek domů
pocit vděčnosti, obdivu a lásky, jakousi krásu ve zlomcích vteřin, jíž
se nemůžeme nikdy dost nasytit ani
nabažit.
Ivan Nikl
SIGULDA – „CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ V LOTYŠSKU“
Toto označení se zdá poměrně nadnesené a nepravděpodobné, pokud si představíme samotné
Lotyšsko, prostřední ze tří států,
ležících v pobaltské nížině okolo
Rižského zálivu na východě Baltského moře. Ledovec, který tvaroval toto území, zde zanechal obrovskou písčitou rovinu. Nejvyšší
hora v Lotyšsku je vysoká 311 m
nad mořem (Vrchol má tedy níže
než sušické náměstí). Obyvatelé
Siguldy na to říkají: „My nemáme hory, ale máme údolí“. Sigulda leží 53 km od hlavního města,
vozí nahoru lidi i kola, je zde zábavná bobová dráha a několik rozsáhlých lanových parků. Sigulda
je, ale i významným mezinárodním sportovním centrem. V roce
1986 byla vybudována profesionální bobová a sáňkařská dráha.
Zde trénuje reprezentace a konají
se závody.
Neobvykle členitého terénního profilu využívali obyvatelé již
v dávné minulosti. Na kopcích
na opačných březích řeky byly vystavěny tři hrady Sigulda, Turaida
a Krimulda, které oblast chránily
Hudební sál v troskách hradu
Hřbitov a smuteční síň
významného přístavu, Rigy v těsném sousedství národního parku
Gauja. Gauja je velká řeka, která
se právě v okolí Siguldy zařezává
hlubokým údolím do devonského pískovce. Zde se nachází místo
s největším převýšením v Lotyšsku – 85 m. Právě tohoto převýšení je využíváno v oblasti Siguldy.
Shora z města vede několik sjezdovek dolů do údolí řeky a zpět
nahoru lyžařské vleky a lanovky.
Při naší letošní návštěvě na konci dubna (konference Douzelage)
byly na sjezdovkách ještě pozůstatky sněhu. Zároveň již naplno běželo letní využití areálů – lanovky
Sušické noviny 20/2014
7. listopad 2014
Zajímavosti
strana 12
před dobýváním nepřátel. Dnes
jsou hrady hojně navštěvovány turisty, údolí řeky je překlenuto lanovou dráhou. Z kabiny lanovky,
uprostřed údolí nad řekou Gaujou si můžete vyzkoušet bungee
jumping.
Všechna lotyšská města mají
značně složitou a pohnutou historii. Původně usazené baltské –
ugrofinské kmeny byly postupně
napadány a území ovládána německými rytíři. V dalších stoletích
zde měli své dobyvatelské zájmy
Rusové, Švédové, Němci a Poláci.
Během druhé světové války bylo
území postupně obsazeno Rus-
kem, Německem a opět Ruskem.
Následovala nelehká etapa sovětské socialistické republiky. Teprve
v roce 1991 získalo Lotyšsko opět
svou samostatnost, v roce 2004 se
stalo součástí Evropské unie a vzápětí přijalo i euro. Dodnes je ovšem
v Lotyšsku silná ruská menšina,
téměř 30 % obyvatel. Oproti celostátnímu trendu ubývání obyvatel,
v Siguldě se počet obyvatel zvyšuje. V roce 2013 zde žilo 18 tis.
obyvatel, z toho pouze 9 % ruské
národnosti.
Lotyši, po staletí těžce zkoušeni, jsou národem velice hrdým
na své tradice a jazyk, lotyšštinu,
kterou mluví asi 2 miliony lidí.
Ke vztahu k tradicím jsou vedeny
děti již odmalička. V základních
školách jsou cíleně podporovány
zájmové činnosti v oblasti lidových zpěvů a tanců. Lotyšsko má
prý nejvíce lidových písní, asi dva
miliony, čímž připadá na každého Lotyše jedna. Přímo v Siguldě
se každoročně v květnu koná tradiční hudební festival v open-air
hudebním sále v troskách hradu
(viz foto).
Bylo by jistě možné zde vyjmenovat celou řadu zajímavostí, kulturních, historických a přírodních.
Tento výčet by byl nicneříkající,
Siguldu je nutné prožít! Takové je
i nové logo města. Dovolím si tedy
napsat jeden můj osobní postřeh.
Zapůsobil na mě prostor, volný zelený prostor. Dostatek místa není
v Siguldě problémem. Uprostřed
města je park i les. Nové domy mají
okolo sebe vzrostlé stromy, které tam byly jasně dřív než dům.
A podobný prostor jako v životě, mají lidé i v umírání. Neviděla
jsem nikde jinde krásnější a působivější hřbitov. Hrobová místa
jsou upravená také uprostřed lesa
a téměř každé je doplněné lavičkou
na odpočinek a rozjímání. Nová
smuteční síň je krásnou tečkou
(viz foto).
Vřele doporučuji.
Věra Marešová
Douzelage Sušice
Posezení s písničkou Karla Polaty
U příležitosti stého výročí narození slavného šumavského skladatele a kapelníka dechových souborů Karla Polaty uspořádalo Sušické
kulturní centrum a dechová kapela Solovačka ve spolupráci s pěveckým sborem Svatobor v neděli 26. října slavnostní koncert
v sokolovně.
Na plátně vedle pódia byly od 14
hodin promítány fotky dokumentující život Karla Polaty a vystoupení
Solovačky. Průvodního slova se ujal
ředitel kulturního centra Karel Sedlecký a přítomným připomněl bohatý muzikantův život. Kapelník
Solovačky Václav Dušek po té předal květiny dceři Karla Polaty Ivaně
Šafránkové, která se podílí na šíření odkazu a informací o svém otci
mladším generacím. Dále ze svého
souboru představil Josefa Špirka,
hráče Starošumavské dechové kapely Karla Polaty v době její největší
slávy. Po koncertě pak tento pamětník zavzpomínal: „V těch časech
jsme hráli skoro pořád – v pátek,
v sobotu i v neděli. O naše koncerty byl obrovský zájem, jezdili jsme
po celých Čechách i do zahraničí
a Karel Polata byl neúnavný kapelník, hrávali jsme třeba i tři hodiny
bez přestávky.“
Solovačka, která dnes patří pod
město, hrála ve složení: Václav Dušek, Petr Šíp – klarinety, Václav
Waldmann, Jiří Waldmann – křídlovky, František Opl, Jiří Hanus –
baskřídlovky, Michal Trapl – bas,
Josef Špirk, Jan Švehla – doprovod,
Jaroslav Beneš – bicí, Petr Kolářík,
Jaroslava Hanusová – zpěv.
Po přestávce se pod pódiem
usadil malý orchestr ZUŠ, po stranách byl ozdoben členkami pěveckého sboru Svatobor a na jevišti se
v obsazení především mužskou
částí sboru odehrával děj Polatovy
operety Žichovičtí půlpáni (libreto
napsal Josef Koenigsmark na motivy románu Karla Klostermanna).
To vše řídil a dirigoval sbormistr Josef Baierl. Početné obecenstvo (téměř 200 lidí) se těšilo nejen
hudbou, ale Svatoboři navíc předváděli zajímavé dobové tance a nevídané herecké výkony. Na pódiu
tak např. hostinská (Marie Houšková) rázně počastovala proradného písaře Kazdu (Jiří Stýblo)
a na konec, jak to ve správném pří-
běhu bývá, došlo k naplnění čisté
lásky mezi mladými hrdiny Mařenkou a Ferdou (Andrea Sušilová
a Jaroslav Tatoušek). Během závěrečného přídavku už celý sbor
tancoval a zpíval na parketě pod
pódiem.
Další část koncertu patřila opět
Solovačce, která Karla Polatu připomněla jeho nejslavnějšími skladbami jako např. Šumavo Šumavo,
Mezi Kvildami, Srneček, Hrádecký
panenky, Stachovské dřeváčky atp.
To už pod pódiem tancovalo i četné
publikum a Solovačka vydařenou
oslavu šumavského hudebního velikána završila blokem dalších známých lidových písní.
text a foto Eduard Lískovec
Kapelník Solovačky Václav Dušek předal květiny Ivaně Šafránkové.
OKÉNKO OCHOTNÍKŮ
SušDivOch
SušDivOch a loňská premiéra hry Maloměstské klepny
Po roce se opět hlásíme, abychom
naše divadelní příznivce pozvali
na nově připravenou hru pánů W+V
Nebe na zemi.
Příběh hry se odehrává v antickém
duchu s nadsázkou a komičností již
zmíněných velikánů Osvobozeného
divadla – pana Jana Wericha + Jiřího
Voskovce. Hra je obohacena o písně
z pera pana Jaroslava Ježka. Zpívající
nymfy zpříjemňují doby nutné k přestavbám scén. Dále nebudu prozrazovat, aby se bylo na co těšit.
V tom krásném adventním čase
se budeme snažit vás opět nezklamat a poskytnout vám hodnotnou
divadelní zábavu.
5. 12. – 19 hod.
6. 12. – 19 hod.
Těší se na vás SušDivOch.
foto ED
Dodatek:
Opakuji si text své „mužské“ role
a při té příležitosti bych ráda oslovila příznivce ochotnického divadla,
neboť už hrají mužskou roli ve třetí
hře. Jistě se najde mezi vámi nějaký muž, který si to s námi bude mít
chuť a odvahu zkusit. Ozvěte se na
e-mail: [email protected]
Vaše Věra Holá-Tůmová
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 13. listopadu 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny