21/2014
Aktuálně
z radnice
Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhl na zámku Hrádek seminář Asociace bazénů a saun ČR. Semináře
se zúčastnilo 68 členů z celé
republiky. Součástí programu byla i prohlídka nového
bazénu v Sušici. Účastníky
přivítala místostarostka Věra
Marešová a vedoucí organizace Sportoviště města Sušice je provedli po areálu krytého bazénu, zimního stadionu
a koupaliště.
17. listopadu se uskutečnilo
na náměstí pod lípou Svobody
vzpomínkové setkání u příležitosti 25. výročí událostí
z roku 1989 a 75. výročí událostí z roku 1939. Podrobnosti
přineseme v příštím čísle.
Na radnici proběhlo 20. listopadu jednání se zástupci
ministerstva vnitra ohledně aktualizací a právních
úprav obecně závazných
vyhlášek, z důvodu udržení
souladu s aktuálně platnou
legislativou.
Bc. Petr Mottl a Ing. Věra
Marešová se 4. prosince zúčastní tradičního setkání
starostů a místostarostů obcí
Plzeňského kraje v Plzni. Informativní setkání proběhne
za účasti hejtmana a dalších
představitelů kraje.
Rada města jmenovala jednatelem společnosti SULES
Ing. Josefa Zemena. „Odstupujícímu jednateli Petru Málkovi děkuji za odvedenou práci a v jeho nové funkci starosty
Kašperských Hor mu přeji
mnoho úspěchů,“ dodává starosta Sušice Petr Mottl.
21. listopad 2014
25. ročník
Cena 7,00 Kč
Zastupitelstvo zvolilo starostu a městskou radu
Uvnitř čísla
najdete
Přes tři stovky žáků se zúčastnilo prezentace studijních a učebních oborů SOŠ
a SOU Sušice ve škole i v sokolovně – str. 2
Jak to vidí radní – v miniseriálu představujeme nové
členy rady města – str. 3
Škrtněte si, prosím bylo
svatomartinské a saxofonové – str. 4
První jednání nového zastupitelstva – zleva: Mgr. Radovan Sloup (ČSSD), Ing. Milena Stárková (ČSSD), Mgr. Dagmar Karlíková (ČSSD),
Mgr. Zdeňka Řezníčková (ČSSD), Mgr. Božena Kudová (KSČM), František Kůs (KSČM), Ing. Andrea Staňková (TOP 09), MUDr. Jiří Choc
(Sušičtí), Mgr. Milena Naglmüllerová (Sušičtí), Ing. Věra Marešová (Sušičtí), tajemník Mgr. Petr Novák předčítající slib, Ing. Jan Staněk
(ODS), Ing. Tomáš Zelený Ph.D. (ODS), Bc. Petr Mottl (ODS), PhDr. Jan Lhoták (ODS), Daniel Čámský (ODS), Mgr. Jana Švelchová
(ODS), Věra Fornousová (ODS), František Jelínek (ANO 2011), Pavel Javorský (ANO 2011), Mgr. Čestmír Kříž (Strana zdravého rozumu),
MUDr. Rudolf Voldřich (KDU-ČSL).
První zasedání nového Zastupitelstva města Sušice, které vzešlo z říjnových komunálních voleb, se uskutečnilo dne
5. listopadu 2014 v 16 hodin
v sále budovy kina. Na programu byla volba starosty, místostarosty a rady města. Zasedání se
zúčastnila přibližně stovka občanů z řad veřejnosti. Zastupitelé
seděli u dlouhého stolu na pódiu
kinosálu. Jednání zahájil starosta města Bc. Petr Mottl. Všechny přivítal a konstatoval, že jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva města, proto je schopno
přijímat usnesení ke všem bodům
programu. Program jednání byl
schválen všemi 21 hlasy.
vá komise (předseda: Mgr. Čestmír Kříž, členové: Mgr. Božena
Kudová a MUDr. Jiří Choc) , která ověřila platnost volby členů zastupitelstva. Pan starosta požádal
jmenované, aby se ujali své funkce a přerušil jednání po dobu ověření mandátu. Předseda mandátové komise pak přednesl zprávu
o ověření platnosti volby všech
členů zastupitelstva města bez
připomínek a zastupitelstvo města tuto zprávu vzalo na vědomí
a všemi 21 hlasy ji schválilo.
Složení slibu členů nového
zastupitelstva města
Zákonem předepsaný slib
přednesl pan tajemník Mgr. Petr
Novák: „ Slibuji věrnost České
Volba mandátové komise republice. Slibuji na svou čest
a ověření platnosti voleb
a svědomí, že svoji funkci budu
Nejprve byla zvolena mandáto- vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ Jako první složil slib pan
Mgr. Radovan Sloup a dále všichni ostatní členové zastupitelstva
města. Slib složili pronesením
slova „slibuji“ a podpisem.
Volba volební a návrhové
komise
Pan starosta navrhl, aby volba volební a návrhové komise,
počet místostarostů, počet členů rady byly provedeny aklamací (veřejným projevem souhlasu)
a volba starosty, jeho místostarosty a členů rady tajným hlasováním, a aby v tomto volebním období byl zvolen uvolněný starosta,
1 uvolněný místostarosta a 7 členů rady. Návrhy byly schváleny
21 hlasy. Pro volbu starosty, místostarosty, členů rady města a pro
návrh usnesení byla zvolena volební a návrhová komise ve složení: Předseda: František Kůs
a členové: Mgr. Jana Švelchová
a Mgr. Dagmar Karlíková.
Volba starosty
Pan starosta vyzval zástupce
jednotlivých stran, aby přednesli návrh kandidáta na funkci starosty města. Ing. Tomáš Zelený,
PhD. za stranu ODS navrhl Bc.
Petra Mottla. Ostatní strany – Sušičtí, KDU-ČSL, Strana zdravého rozumu, ČSSD, KSČM, TOP
09, ANO 2011 nenavrhli žádného
kandidáta na funkci starosty. Pan
starosta Bc. Petr Mottl prohlásil,
že s kandidaturou souhlasí. Požádal volební komisi, aby se ujala
své práce a předal slovo předsedovi komise panu Františku Kůsovi.
Ten vysvětlil způsob volby, jednání po dobu volby přerušil a po té
oznámil její výsledek: Pan Bc.
Petr Mottl získal 15 hlasů, 1 hlas
byl neplatný a 5 členů se zdrželo
hlasování. Bc. Petr Mottl je zvolen na další čtyřleté volební období starostou města Sušice. Pan
starosta všem poděkoval za projevenou důvěru a slíbil, že funkci
starosty bude vykonávat poctivě
a zodpovědně.
prohlásil, že paní Ing. Věra Marešová získala 20 hlasů a 1 hlas
byl neplatný. Ing. Věra Marešová
je zvolena na další čtyřleté volební období místostarostkou města
Sušice. Paní místostarostka všem
poděkovala za projevenou důvěru
a slíbila, že funkci bude vykonávat smysluplně a zodpovědně.
Studentský vůdce z listopadu 1989 besedoval o sametové revoluci i dalším
vývoji ve státě – str. 4
Další cestovatelská přednáška zavedla diváky
do Albánie – str. 4
Posledním kolem byl zakončen letošní ročník Sušické
volejbalové soutěže – str. 4
Petr Krčmář: Pajdající karibu – ukázka z knihy dopisovatele SN – str. 8
SOŠ a SOU Sušice uspořáVolba členů rady města
daly v sokolovně již 10. ročPan starosta vyzval zástupce
ník kadeřnické soutěže Glajednotlivých stran, aby přednesmour – str. 12
li návrh na členy rady města. Bc.
Petr Mottl za stranu ODS navrWohnout v sokolovně předhl Ing. Tomáše Zeleného Ph.D.
stavil nové album Laskona PhDr. Jana Lhotáka. Ing. Maky a Kremrole – str. 12
rešová za stranu Sušičtí navrhla Mgr. Milenu Naglmüllerovou.
V sokolovně se také uskuKDU-ČSL nenavrhla žádného
tečnilo 4. setkání harmokandidáta. Strana zdravého rozunikářů – str. 12
mu nenavrhla žádného kandidáta. Ing. Milena Stárková za straPředstavujeme města DOUnu ČSSD navrhla Mgr. Zdeňku
ZELAGE – 22. je rumunský
Řezníčkovou. KSČM nenavrhSiret – str. 12
la žádného kandidáta. Bc. Petr
Mottl za stranu TOP 09 navrhl
Ing. Andreu Staňkovou. Pavel Javorský za stranu ANO 2011 navrhl Františka Jelínka. Po dobu
volby bylo jednání krátce přerušeno. Pan František Kůs po krátké
přestávce oznámil výsledek hlasování: Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
získal 20 hlasů, PhDr. Jan Lhoták získal 15 hlasů, Mgr. Milena
Naglmüllerová získala 15 hlasů,
Ing. Andrea Staňková získala 20
hlasů, František Jelínek získal 12
hlasů, Mgr. Zdeňka Řezníčková
získala 9 hlasů, Ing. Jaroslav Staněk získal 1 hlas a Ing. Věra Marešová získala 1 hlas.
Sedmičlenná rada bude tedy
cena balíčku
v příštích čtyřech letech pracovat
v tomto složení: Bc. Petr Mottl,
Ing. Věra Marešová, Ing. Tomáš
Kč/měsíčně
Zelený Ph.D., Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Andrea StaňkoBezplatná infolinka:
vá, PhDr. Jan Lhoták a František
800 100 600
Jelínek. Zasedání rady města se
www.fixnet.cz
koná podle potřeby zpravidla 1x
za 14 dní a je neveřejné.
21
Na závěr pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil
jednání.
-mv, red- foto ED 9 771213 355003
MOBIL
4
4x
x
SIM
100
minut
Volba místostarosty
Pan starosta v yz val zástupce jednotlivých stran, aby
přednesli návrh na funkci místostarosty. Mgr. Milena Naglmüllerová za stranu Sušičtí navrhla Ing. Věru Marešovou. Ostatní
strany – ODS, KDU-ČSL, Strana
zdravého rozumu, ČSSD, KSČM,
TOP 09, ANO 2011 nenavrhly žádného kandidáta na funkci
místostarosty. Paní Ing. Věra Marešová uvedla, že s kandidaturou
souhlasí. Předseda volební komise pan František Kůs opět jednání po dobu volby přerušil a po té
100
SMS
486,–
–
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Kaleidoskop
strana 2
Bavorsko-český školní rok MĚSTEČKO PLNÉ NAŠICH SLUŽEB JIŽ POTŘETÍ
Před devatenácti lety se studentům gymnázií ze západních a jižních
Čech poprvé otevřela možnost stát
se na jeden rok účastníkem projektu Bavorsko-český školní rok. Co
to pro studenty znamená? Opustit
svou domovskou školu a vydat se
na dlouhých deset měsíců do cizího
prostředí, mezi nové spolužáky i učitele, někdy i do hostitelské rodiny,
kde mohou být kromě internátu také
ubytováni.
Naši studenti se zapojují do tohoto projektu už patnáct let. Využívají
příležitosti strávit školní rok v zahraničí, seznámit se se společenským,
politickým a hospodářským děním
v Bavorsku, zdokonalit se v němčině
a načerpat nové životní zkušenosti.
Nejúspěšnější z nich tam složí dokonce maturitní zkoušku a pokračují
ve studiu na vysoké škole.
Bavorsko-český školní rok je
každoročně oficiálně zahajován
na jednom z 22 gymnázií, které
jsou do projektu zapojeny. 24. 10.
2014 mělo tu čest přivítat 22 čes-
kých studentů Gymnázium Roberta
Kocha v Deggendorfu. Ke studentům, jejich rodičům, hostitelským
rodinám i zástupcům škol, odkud
žáci do Bavorska přišli, promluvil
na úvod slavnostního shromáždění
p. Heinz-Peter Meidinger, ředitel
Gymnázia Roberta Kocha. Další
krátké pozdravy připojili bavorský
zemský rada p. Christian Bernreiter,
starosta města p. Günter Pammer, obchodní ředitel společnosti EUREGIO
Bayrischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn (EUROREGION Bavorský
les – Šumava – Dolní Inn) p. Kaspar
Sammer a projektový koordinátor
v Bavorsku p. Dr. Rudolf Segl. Za sušické gymnázium se slavnostního
zahájení školního roku zúčastnili
vyučující německého jazyka.
Z našeho gymnázia se letos
„na zkušenou“ do Bavorska vydala
žákyně sexty A Zuzana Šperlová.
Přejeme jí mnoho úspěchů ve studiu.
Viel Glück, Zuzana!
Alena Hánová,
Gymnázium Sušice
Mezinárodní SPORTFEST
Od úterý 14. 10. do středy 15. 10.
se na naší škole konal SPORTFEST.
Jednalo se o další akci, která měla
za úkol sblížit české a německé studenty v rámci projektu spolupráce
škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im
Landkreisch Cham, e. V.
V úterý jsme studenty z Chamu
přivítali workshopem, kde jsme
jim ukázali jednu z mnoha českých
tradic – zdobení hnětynek. Každý
z 50 hostů si svou hnětynku ozdobil
a mohl odvézt domů.
Po obědě jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde jsme začali
volejbalem. Nejprve se nikomu moc
do sportu nechtělo, ale postupně se
atmosféra uvolnila a myslím si, že si
všichni den užili. Hráli jsme další zábavné hry jako je pantomima, fotbal
a transport, soutěžili jsme ve stolním
tenisu, kulečníku, přetahování lanem
a podobně. Program pro své německé přátele přichystali naši učitelé se
žáky oborů cestovní ruch a sociální
činnost.
Další den jsme opět hráli volejbal, a věnovali se turistice. V poledne nás čekal oběd a vyhlášení
výsledků. A protože se obě školy
snažily, velký pohár drželi v rukách
jak studenti ze Sušice, tak studenti
z Chamu. Těšíme na další naše setkání na jaře 2015. Na dva dny pojedeme do Chamu a studenty z Chamu
opět přivítáme i u nás.
Eva Pletlová,
3. ročník cestovního ruchu
Prezentace studijních a učebních oborů patří ke každoročním
podzimním aktivitám SOŠ a SOU
Sušice. Letos jsme zvolili stejný
název jako v předchozích dvou
letech – „Městečko plné našich
služeb“. Tentokrát jsme ale tuto
akci zorganizovali v poněkud „rozšířeném vydání“, obohatili jsme ji
totiž o další událost – „Zemědělský
den“. Potěšilo nás, že ve srovnání
s loňským rokem se počet návštěvníků zvýšil téměř na dvojnásobek
– naše pozvání přijalo 377 žáků
devátých tříd ze základních škol
z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Prezentace oborů je pro nás
vždy příležitostí k tomu, abychom
informovali o studiu na naší škole
trochu jinou, neformální cestou.
Nechceme nikoho poučovat o tom,
kdo jsme a čím se zabýváme, chceme spíše pozvat naše hosty, aby se
sami porozhlédli a vyzkoušeli si
spolu s námi nejrůznější praktické
činnosti. A tak tomu bylo i tento
rok v úterý 4. listopadu. Opět se
zcela zaplnily jak prostory a areál
naší školy, tak sušická sokolovna.
U stánků zastupujících jednotlivé
obory předváděli naši žáci např.
zapojování elektrické soustavy,
svařování na simulátoru, hoblování, programování robotů a CNC
strojů, přípravu míchaných nápojů,
zdobení perníčků, vytváření účesů, měření fyziologických funkcí
a mnoho dalšího. Bylo pak na našich hostech, zda se spolu s námi
do těchto aktivit zapojí, a přesvědčí
se tak na vlastní kůži, jak věci fungují. Každý měl možnost dozvědět
se více informací o jednotlivých
oborech a také o projektech, na kterých pracujeme. Pro studenty je
v současné době obzvláště atraktivní projekt přeshraniční spolupráce
s VHS Cham. Zkušenosti a zážitky
ze 14denní pracovní stáže v Německu byly tedy jedním z hlavních
témat prezentace oborů Cestovní
ruch a Sociální činnost.
Spolu s námi měly příležitost
prezentovat svoji činnost i firmy, se
kterými již delší dobu úzce spolupracujeme. O tom, že zdaleka nejde
o spolupráci formální, svědčí konkrétní nabídky těchto firem: naši žáci
mohou během studia získat stipendia, trávit své odborné praxe smysluplnou prací ve firmě a otevřena je
jim i cesta profesionálního uplatnění po ukončení studia. Byli jsme
proto velmi potěšeni, že jsme mezi
sebou opět mohli přivítat zástupce
firmy Solodoor a. s., Bögl a Krýsl,
k. s., Systherm s. r. o., Compo Tech
PLUS, spol. s. r. o, a Galasport,
s. r. o.
Den otevřených dveří na Základní škole T. G. Masaryka v Sušici
Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další zájemci, dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří,
který se uskuteční v objektech ZŠ T. G. Masaryka Sušice v ul. Komenského 59 a v ul. Dr. E. Beneše 129, a to
v úterý dne 2. prosince 2014 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Budete-li mít zájem, rádi vás po škole provedeme a povíme vám, co můžeme vašim dětem nabídnout, jaké jsou naše priority,
na jaké hodnoty klademe důraz. Bývalí žáci zase mohou zavzpomínat společně se svými bývalými učiteli na léta minulá,
která strávili ve škamnách Základní školy T. G. Masaryka Sušice.
Přijďte, rádi vás u nás uvidíme.
PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ
V rámci prezentace naší školy
proběhl také již čtvrtý ročník soutěže „Studujeme cestovní ruch 2014“
pro žáky 7.–9. tříd základních škol.
Přihlášeno bylo celkem 20 tříčlenných týmů ze sedmi základních škol.
Soutěž obsahovala dvě části. Nejdříve žáci vyplňovali test zaměřený
na zeměpisné a dějepisné znalosti.
Ve druhé části si pak vyzkoušeli práci s výukovým programem na slepé
mapy. Vítězství zaslouženě patřilo
týmu ze ZŠ Sušice, Lerchova ulice.
Na druhém místě se umístilo družstvo ze ZŠ Nýrsko, Školní ulice.
A na místě třetím pak žáci ze ZŠ
a MŠ Kolinec. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a budeme se těšit na shledání
při dalším ročníku.
Žáci základních škol a jejich
pedagogové měli možnost prožít
svůj běžný školní den trochu jinak. A jak známo, každé vybočení
ze stereotypu otvírá nový pohled,
v případě našich hostů možná
pohled do jejich budoucího profesionálního nasměrování. Nám,
hostitelům, ubíhal čas velmi rych-
pohled – v areálu školy byly totiž vystaveny traktory, obraceče
píce, žací stroje, vysokotlaký lis,
hloubkový kypřič a komunální
technika.
V rámci této akce proběhl
jednak workshop pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů,
jednak prezentace jednotlivých
zemědělských firem. Obojí spojovalo ústřední téma „Zemědělství,
venkov a mládež“. Workshop byl
skvělou příležitostí, jak se dozvědět o problematice zemědělství
od osob nanejvýš povolaných –
od ředitelů obchodních a výrobních družstev. Pestrá prezentace
zemědělské techniky pak přinesla
le, bylo stále co řešit, ukazovat,
vysvětlovat. Máme radost z toho,
že se této role ujali i naši žáci a že
v ní obstáli na jedničku.
Zcela samostatnou kapitolu
tvořil již výše zmíněný „Zemědělský den“. O jeho organizaci
jsme se podělili se Zemědělským
svazem, územní organizace Klatovy, a Agenturou pro zemědělství
a venkov Plzeň. Opět jsme byli
rádi, že jsme mohli v prostorách
naší školy přivítat další firmy: firmu ARBO, spol. s. r. o., Klatovy,
Agrowest a. s., Klatovy, Some Sušice, U+M Servis s. r. o., Třeboň,
AD Technik, s. r. o., Plzeň a firmu J
Plus Velká Bíteš. Jejich přítomnost
u nás byla viditelná hned na první
konkrétní zajímavé podněty. Firmy
AD Technik z Plzně a J Plus z Velké Bíteše předvedly ukázky měření
geometrie přední nápravy traktoru
a diagnostiky motoru. A nutno říci,
že tím doslova nadchly mužskou
polovinu našich návštěvníků. Žáci
základních škol spolu s našimi žáky
měli pak dále možnost získat mnoho cenných informací přímo od zástupců jednotlivých firem a také si
vyzkoušet a poměřit své znalosti ze
zemědělství v připravené naučné
stezce s osmi zastaveními. Zemědělský den všechny zúčastněné doslova vtáhl do této zajímavé oblasti
života a zároveň všem ukázal, že
obstát v této oblasti není zrovna
jednoduché. K tomu, abychom
tu něčeho dosáhli, musíme spojit
velké vnitřní nasazení s vysokou
odborností. Opět nás to tedy vrací
k tomu, co je naším nejdůležitějším posláním – zkvalitňovat výuku
natolik, aby jejím výstupem byli
opravdoví odborníci připravení
do života.
Úterý 4. listopadu byl vskutku
rušný den. Pracovně pro nás skončil ve 13.00, ale v každém z nás,
kdo se na realizaci „Městečka“
podílel, dozníval ještě mnohem
déle. Doufáme, že jsme své hosty
nezklamali a že od nás odcházeli
s novými podněty. Věříme, že tato
setkání jsou smysluplná, možná
smysluplnější než sezení v lavicích. A možná, že
se v jejich kontextu
rýsuje i něco hlubšího – tolik potřebná
kontinuita mezi základním a středním
vzděláváním.
Další společné setkání proto
na sebe nenechá
dlouho čekat. Chtěli
bychom vás tedy už
teď pozvat na naši
další akci – na Den
otevřených dveří,
foto ED který se uskuteční
28. 11. 2014 od 9.00
do 15.00 hodin přímo v prostorách naší školy (v hlavní budově,
U Kapličky 761 v Sušici) a dále
na našich odborných pracovištích. Návštěvníci budou mít
možnost prohlédnout si areál školy a přijmout pozvání na okružní
jízdu s průvodcem po odloučených
pracovištích školy. Nahlédnou
do kavárny „U školy“, kadeřnictví,
domova mládeže, školních dílen,
nově vybudovaných laboratoří
a autoservisu.
Dveře tříd budou otevřené.
Bude v nich probíhat interaktivní
výuka různých předmětů a zapojit
se bude moci každý, kdo bude mít
zájem. Srdečně vás tedy zveme!
-ek-
Mezi námi....
Tento rok se 2. třída MŠ Tylova Sušice zapojila do projektu
s názvem „Mezi námi“, který
spojuje generaci seniorů a dětí
předškolního věku. Jde o navázání kontaktu mezi těmito dvěma
generacemi, o společné trávení
času a prožití hezkých chvil. Rozhodli jsme se udělat babičkám
a dědečkům v penzionu radost,
proto přibližně jednou za 6 týdnů je budeme navštěvovat a společně si třeba zazpíváme, něco
namalujeme či vytvoříme, před
Vánocemi upečeme perníčky.
Prostřednictvím tohoto projektu
chceme umožnit dětem setkávání
se staršími lidmi, poznávat, kde
a jak žijí. Senioři se zase mohou
s námi vrátit do dětských let, zavzpomínat na to, když byli oni
malí a vyprávět nám své zážitky
a životní zkušenosti.
První návštěva proběhla poslední říjnový týden a rozhodli jsme se
zahájit jednoduchou seznamovací
zábavou. Na velký arch papíru jsme
obtiskovali naše ruce a porovnávali,
jak velké jsou ruce babiček a dědečků a ty dětské. Práce nám šla
od ruky a vůbec nám nepřipadalo,
že se neznáme, bylo to opravdu
jako na návštěvě u babičky. Celou
tu hodinu bylo veselo a náš první
společný obraz jsme v Penzionu
nechali na výstavu.
Už teď se těšíme na další setkání.
Berušky a p. učitelky
ze 2. třídy MŠ Tylova Sušice
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 3. listopadu 2014
•
Rada města neschválila žádost zhotovitele PROTOM Strakonice
s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice o předčasné uvolnění pozastávky
na akci „Sušice – R.O.P. (Rekreační otavský park) podle smlouvy o dílo.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlouvu
o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku na rok 2015 příjemci Nemocnice Sušice, o.p.s., Pod Nemocnicí 116, 342 01, Sušice, IČ: 25224301,
a to ve znění podle přílohy.
•
Rada města schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č.
A-001845-00 ze dne 22. 5. 2013, který řeší změnu stavby „R.O.P. – Rekreační Otavský Park, Stavební úpravy letního koupaliště v Sušici“ před
dokončením a pověřuje starostu jeho podpisem za podmínky, že do jeho
znění, zpracovaného na základě předloženého konceptu, budou zapracovány veškeré požadavky odboru výstavby a územního plánování a splněny zákonné podmínky, vyplývající ze stavebního zákona.
•
Rada města uložila odboru majetku a rozvoje města objednat na základě předloženého rozpočtu u firmy CORRECT BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, práce spojené se závěrečným
vyúčtováním stavby a to do doby ukončení této činnosti.
•
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce
„Domov pro seniory – stavební úpravy čp. 131“ firmy Aldast, spol. s r. o.,
Heydukova 152, 386 01 Strakonice, s nabídkovou cenou 6 487 545,00 Kč
bez DPH (7 460 676,75 Kč včetně DPH). Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem při dodržení požadavků § 82
zák. č. 137/2066 Sb. o veřejných zakázkách a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
•
Rada města schválila příkazní smlouvu na výkon technického
dozoru investora při provádění stavby „Domov pro seniory – stavební
úpravy čp. 131“ s firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Újezd 19/409,
118 00 Praha 1, ve výši 91 127,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. listopadu 2014
•
Rada města neschválila žádost pana Přemysla Písaře, Hlávkova
761, 339 01 Klatovy, o obnovení průchodu mezi areálem zahradnictví
a hřbitova.
•
Rada města schválila záměr prodeje částí pozemkové parcely
č. 398/6 o výměře 225 m2, č. 542/55 o výměře 25 m2 a 398/3 o výměře
400 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce.
•
Rada města schválila dodatek č. 7 ke smlouvě mezi městem Sušice a firmou Rengl s. r. o. za předpokladu vyjmutí stanoviště č. 18 (nábř.
K. Houry) bez náhrady.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o kupní ceně za pozemky p. č. 147/4, 154/1 a 154/2 k. ú. Divišov u Sušice, o celkové výměře
6378 m2, nesouhlasí s touto cenou a pověřuje odbor majetku a rozvoje města jednáním se Státním statkem Jeneč, st. p. v likvidaci o nižší ceně.
•
Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Sportoviště města Sušice a TJ Sušice, z.s., na objekt sportovní haly čp. 119/II se stavební parcelou č. 2769 k. ú. Sušice
nad Otavou, a to na období do konce roku 2014, za podnájemné ve výši
815 Kč měsíčně.
•
Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na akci:
„Dům č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice I – zaměření stávajícího stavu
a vypracování dokumentace skutečného stavu objektu“ společnosti
APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4-Michle, IČ 27183912
s nabídkovou cenou 85 000 Kč bez DPH, tj. 102 850 Kč včetně DPH.
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy
a služby, s. r. o., Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, IČ 26358450, rozhodla o odvolání pana Petra Málka, Zahradní 351, 341 92 Kašperské Hory, datum
narození 6. 7. 1973, z funkce jednatele společnosti Sušické lesy a služby,
s. r. o., ke dni 11. 11. 2014.
•
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy
a služby, s. r. o., Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, IČ 26358450, rozhodla
o jmenování pana Ing. Josefa Zemena, Pod Stráží 395, 342 01 Sušice,
datum narození 6. 1. 1971, jednatelem společnosti Sušické lesy a služby,
s. r. o., ode dne 11. 11. 2014, a uložila jednateli společnosti zajistit řádné
předání funkce a zapsání změn do obchodního rejstříku.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Aktuality
Jak to vidí radní
strana 3
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 4+1
V sedmičlenné Radě města Sušice se po říjnových komunálních volbách vyměnili tři zastupitelé. Jak se chtějí noví členové
v místní politice angažovat, se jich postupně zeptáme na strán- Byt č. 10, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.),
kách SN. V dnešním vydání na otázky odpovídá:
ul. Kaštanová, čp. 1165, Sušice.
Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj
Narodil se v roce 1982 pouze
19,32 m2, 2. pokoj 13,26 m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předzásahem osudu v Klatovech (susíň 12,13 m2, WC 1,03 m2, koupelna 2,88 m2, komora 2,28 m2, balkon
šická porodnice se tehdy zrovna
4,39 m2, sklep 5,76 m2. Celková rozloha bytu 89,72 m2.
malovala), jeho kořeny jsou pevDatum prohlídky bytu: 25. 11. 2014 od 9.00 do 9.10 hod.
ně spjaty se Sušicí a Sušickem.
Po maturitě na sušickém gymnáByt č. 4, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.),
ziu vystudoval archivnictví a poul. Nerudova, čp. 1055, Sušice.
mocné vědy historické na FF UK,
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plaskde dosud pokračuje v doktortová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,10 m2, 1. pokoj
ském studiu. Od roku 2009 pracu18,00 m2, 2. pokoj 13,02 m2, 3. pokoj 11,05 m2, 4. pokoj 8,99 m2, předsíň
je v Muzeu Šumavy jako historik
7,67 m2, WC 1,43 m2, koupelna 2,63 m2, spíž 1,30 m2, balkon 6,08 m2,
a archivář. Kromě regionálních
sklep 14,49 m2. Celková rozloha bytu 94,17 m2.
Datum prohlídky bytu: 25. 11. 2014 od 9.30 do 9.40 hod.
dějin se zabývá staršími českými dějinami a na toto téma pubŽadatel musí splnit tyto podmínky:
likoval několik studií v podobných časopisech a sbornících. V těchto
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
dnech vydává ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR Histo– nesmí být dlužníkem města
rický atlas měst – Sušice.
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
Máte za sebou první jednání nové rady města. Co si od této
– během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
práce slibujete?
který mu byl městem nabídnut k nájmu
– uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů
Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat všem voličům a voličkám,
kteří podpořili sušickou ODS a s ní také mou osobu. Velmi si toho vávyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
žím. Jelikož jsem v obecní politice dosud aktivně nefiguroval, budou
bytu vyřazena)
pro mě první schůze městské rady i zastupitelstva především „léty
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
učňovskými a vandrovními“, ale věřím, že se brzy zorientuji natolik,
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
abych mohl vystupovat více aktivně a dějiny nejen objevovat a rekonvýše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 11. 2014 v zalepené obálce
struovat, ale svou malou troškou do mlýna i spoluvytvářet.
Jaký směr rozvoje města budete podporovat?
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení
Tato otázka je trochu záludná, každý zastupitel z titulu své funkce požadovaného bytu + adresa odesílatele
musí podporovat jakýkoliv směr, který povede k rozvoji města, ne- Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
boť rozvoj obecně je synonymem pro pozitivní proces. Asi by spíše Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sobylo lépe ptát se po prostředcích, jak rozvoje dosáhnout. Do určité ciální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného
míry lze vycházet ze zeměpisné polohy Sušice: odlehlost od hlavních za m2/měsíc.
dopravních tras znemožňuje nějakým podstatnějším způsobem roz- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si
víjet průmyslovou výrobu (jedině s využitím toho, čeho má náš kraj vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu,
dostatek) a asi jen obtížně lze do budoucna očekávat zvrat přícho- případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
dem nějakého megainvestora (jinou otázkou by potom bylo, na koBližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
lik by ovlivnil běžný život obyvatel). Budoucnost je tudíž ve vytvá- na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č.
ření pozitivního prostředí pro menší a více specializované výrobní dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
provozy, které poskytnou pracovní příležitosti a současně nebudou
podstatněji handicapovány odlehlostí Sušice. Odlehlost od dopravních tepen, nota bene v podhůří Šumavy, však přináší i podstatnou
výhodu – atraktivitu pro turistický ruch. Není to rozhodně nová myšlenka, našli byste ji již v koncepci prvorepublikového starosty Jana
Seitze. Soudím, že Sušice má v této oblasti potenciál větší, než jak
ho dosud využívá.
Představitelé města se 12. listopadu setkali s výkonným výborem
Jaké oblasti se budete jako radní věnovat?
Pošumavského sportovního sdružení, který Sušici navštívil za účelem
S ohledem na své zaměření se samozřejmě nejkompetentněji budu výběru lokality pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu roku
moci vyjadřovat k oblastem, k nimž mám nejblíže díky svému vzdě- 2014. Zástupci Pošumavského sportovního sdružení ocenili navštívená
lání – tzn. kultura s širokými přesahy k cestovnímu ruchu. Ale jako nová sušická sportoviště a rozhodli se tuto prestižní akci uspořádat
správný zastupitel a radní se pochopitelně budu snažit působit jako v sušickém kině 23. února. 2015.
-redpoučený laik i v ostatních sférách dění v Sušici.
Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl během tohoto volebního
období dosáhnout?
Nad rámec předvolebního programu bych ve vedení města znovu
Ano, v sobotu třináctého v pět a v půl osmé si přijďte do Smetanova
rád otevřel diskusi o některých úpravách dopravy a parkování v historickém jádře města. Ideální by v tomto smyslu bylo prohlásit někte- sálu pro vánoční nadílku.
rou z ulic vedoucí z náměstí za pěší zónu. Současný stav je po mém
První polovinu koncertu začneme zcela světsky radostným zpěvem vessoudu neuspokojivý a velmi nepřátelský k obyčejnému chodci. Ne- ničanů z opery Jakobín a šumavskou Domovinou Karla Polaty, Obě skladby
myslím, že by živnostníci utrpěli poklesem zákazníků, konečně nikdo nám připomenou trojí výročí – Rok české hudby, 45. výročí SDS a sto let
z nás nenakupuje z auta a již jednoduchým výpočtem není reálné, že od narození Karla Polaty. Duchovní poselství Vánoc vložil do svých skladeb
by živnostnictvo bylo živo pouze z aut, která zaparkují u chodníků. především barokní skladatel a básník A. Michna z Otradovic. Po přestávce
Kupř. v Klatovech je velmi rušná ulice Kapitána Jaroše (z náměstí nastoupí „Svatoborský orchestr“ složený tradičně z učitelů a žáků sušické
Míru k budově bývalého okresního úřadu) již dlouhou dobu jen pro zušky a jejich kamarádů z plzeňského divadla či filharmonie. Provedou
pěší a není tu žádný problém s nezájmem zákazníků – ulice se na- Mši č. 4 současného skladatele Jaroslava Krčka, který shodou okolností
Další jednání rady města rozšířené o členy zastupitelstva se bude
opak zklidnila, zpříjemnila a korzování po obchodech je pro živnost- vystoupí v Sušici se svým věhlasným souborem Muzica Bohemica 18. 12.
konat v pondělí dne 24. listopadu 2014.
níky jistě podstatně přínosnější než jedinec, který zaparkuje přímo Na závěr koncertu si společně zazpíváme koledy a Narodil se Kristus Pán
Zasedání zastupitelstva města bude 3. 12. 2014 před vstupem do příslušného obchodu.
v úpravě Jana Hanuše. A nezapomeňte zvonečky!
-JBv 16.00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Sušici.
Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
Rezervace a předprodej vstupenek od 1. 12. v KD Sokolovna.
PhDr. Jan Lhoták
Sportovci roku 2014
se budou vyhlašovat v Sušici
A nezapomeňte zvonečky!
ODBĚRY KRVE
DO KONCE ROKU 2014:
VELHARTICE
25. 11.
SUŠICE
9. 12.
NALŽOVSKÉ HORY 16. 12.
Transfuzní oddělení Klatovy
Důležitá telefonní
čísla Sušice
Nemocnice
376 530 111
Městská policie 376 523 250
Městský úřad
376 540 111
Úřad práce
950 128 201
SULES
376 520 362
České dráhy
972 523 584
ČSAD (7–15 h.) 376 524 703
Sběrný dvůr
376 520 519
(provozní doba: út, čt 13–18
hod., so 8–12 a 13–15 hod.)
VÁNOČNÍ KONCERTY SDS
Tradiční vánoční koncerty dětského sboru budou letos
v pátek 19. 12. 2014 a v sobotu 20. 12. 2014.
Vstupenky na tyto koncerty lze zakoupit v předprodeji výhradně
na www.kulturasusice.cz od 1. 12. 2014.
Včelky, Dívčí i Smíšený SDS, Chlapi SDS a 5. ročník TO ZUŠ
vystoupí v pátek i v sobotu od 19.30 hodin,
kdežto přípravky SDS – Broučci a Sluníčka, Klubíčko MŠ Tylova
a mladší oddělení TO ZUŠ se představí v sobotu od 15 a 17 hodin.
„Rodiče a děti“ vystoupí na koncertech sobotních.
Všichni jste srdečně zváni! SPSDS
Divadlo Schody
Darujete nám někdo do divadla 4 staré židle? Nejlépe kulaté,
ale budeme rádi i za klasické. Mohou být i ve špatném stavu.
A nenašel by se někde u vás malý gauč nebo sofa?
Moc děkujeme, přijedeme, odvezeme
Zuzana Navrátilová 607 839 779
Albánie, země moře, hor a (schovaných) orlů
Tak zněl název dalšího dílu seriálu
cestovatelských přednášek pořádaných Sušickým kulturním centrem
v kině. Do standardní charakteristiky cestovních kanceláří vložil autor
přednášky fotograf Stanislav Švíka
výše uvedenou závorku. Žádného
orla totiž během cesty nespatřil.
Za to pozoruhodných staveb, krajin
i obyvatel ukázal na svých fotkách
nepočítaně. Rozmanitost přednášky
byla dána i skutečností, že dvacetičlenná výprava vedená zkušeným
průvodcem procestovala též i okolní
země.
První obrázky zavedly početné
sušické diváky do jižního Srbska,
u města Novi Pazar dominovala
nejvýznamnější srbská křesťanská
památka kostel sv. Petra z 9. století.
Další cesta vedla na horkou půdu
Kosova. Srbsko tento nedávno odtržený stát neuznalo a stále ho považuje za své území. Mnoho Srbů ze
země odešlo, někde ale, jako např.
ve městě Péc, zůstala jejich významná menšina. Na obrázcích tak byly
na jedné straně vidět
opuštěné chátrající domy
i vypálená osada, na straně druhé nádherné kláštery a pravoslavné chrámy chráněné vysokými
ostnatými ploty a vojáky
OSN. V Kosovu žijí Albánci a to jsou většinou
muslimové. Dále autor
přednášky představil památník na Kosově poli
nedaleko Prištiny, kde
se v roce 1389 odehrála
slavná bitva tří armád
(Osmanská říše versus
Srbsko a Bosna). „Obě
strany tvrdí, že zvítězily, přitom tam na obou
stranách zahynulo tisíce
bojovníků i vrchní velitelé,“ dodává cestovatel
Švíka.
Cestu po Albánii zahájila výprava plavbou trajektem po přehradě
v úzkém kaňonu vysokých hor.
Impozantní zastávkou při cestě
na jih se stala pobořená starobylá
pevnost Rozafat s nádhernými výhledy na řekou i město. Zcela jiný
svět poutníky přivítal v rozvíjejícím
se hlavním městě Tiraně, které se
zhlédlo v americkém stylu. Další
kapitolou byla cesta přes pusté,
vápencové a špičaté Proklaté hory.
Neuvěřitelně pak působily obrázky blešího trhu jednoho zapadlého
městečka, kde se na ulici prodávalo
harampádí od drátků po ledničky
Albánie byla za diktatury Hodžova
režimu do roku 1990 zcela izolována, obyčejný smrtelník nesměl vlastnit ani mapu. Pozůstatky této vlády
jsou patrné v podobě betonových
bunkrů po celé zemi. Dnes už ovšem
po nových silnicích sviští mercedesy a chrámy dříve používané jako
sýpky znovu slouží svému účelu.
Nezávisle na lidském pachtění zde
ale po tisíce let stále ze země vyvěrá
řeka a vytváří kouzelné jezírko zvané
Modré oko. Stejně obdivuhodné je
panenské pobřeží s nekonečnými
písčitými a pustými plážemi, kde
autor nocoval přímo u teplého moře.
Z letoviska Saranda, které leží zcela na jihu naproti řeckému ostrovu
Korfu a kde se nedaleko nachází
zachovalé antické město Butrint se
výprava vracela na sever podél moře.
Navštívili ještě některé z mnohých
klášterů a ukázky z putování byly
zakončeny Černou Horou.
ED, foto Stanislav Švíka
Živá symfonie zněla kinosálem
Ve čtvrtek 6. listopadu zavítala
do Sušice Pošumavská komorní filharmonie. Slyšet opravdový velký
symfonický orchestr tedy filharmonii
z předních řad je výjimečným, nezapomenutelným zážitkem. Takové
těleso by se ovšem do sušického kina
nevešlo. Jak ale název souboru napovídá, v Sušici zahrálo menší těleso,
aktuálně ještě zeštíhlené na dvacet
hráčů (housle, violy, violoncello,
kontrabasy, klarinety, flétna, hoboje,
fagot a bicí), zpěvačku a dirigenta.
Přesto jejich hudba příjemně zaplnila
sál a potěšila obecenstvo autentickým provedením klasických velkých
děl vážné hudby. Jednotlivé skladby
uvedl dirigent orchestru Karel Haymann: Vodní hudba (G. F. Händel),
Kánon (J. Pachelbel), Stabat Mater
č. 2 a 4 (G. B. Pergolesi) – soprán
Libuše Voběrková, Pastorale (A.
Dvořák), po přestávce Symfonie č.
104 D dur (J. Haydn) a na závěr Hallelujah od W. A. Mozarta se zpěvem
L. Voběrkové. Pošumavská komorní
filharmonie vznikla před 15 lety jako
sdružení amatérských muzikantů
a učitelů hudby z Prachaticka, Vimperska, Krumlovska a Strakonicka.
Za dobu svého trvání vystoupila
na mnoha koncertech doma i v zahraničí.
text a foto ED
Neobvyklý Vinesong zpestřil místní scénu
V novém sále Muzea Šumavy se
v pátek 14. listopadu uskutečnil koncert mezinárodní vokální skupiny
Vinesong. Sušice byla první zastávkou jejího turné po celé republice.
Tato misionářská hudební čtveřice
putuje 11 měsíců v roce po celém
světě. Před týdnem vystupovala
v Nigérii a předchozí turné měla
v Brazílii. Podle slov zakladatele
Johna Watsona ze Zimbabwe soubor
koncertoval v palácích, věznicích
a několikrát také v sídle OSN v New
Yorku. Další členové jsou z Jihoafrické republiky a z Velké Británie.
Ve zcela zaplněném sále skupinu
uvedl vedoucí kazatelské stanice
Církve bratrské v Sušici Jan Spěváček. Na pódiu se představili dva zpěváci a dvě zpěvačky, přičemž pastor
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Kulturní aktuality
strana 4
Watson hrál ještě na klávesy. Uprostřed dominovalo plátno, na kterém
byly promítány tématické obrázky
a zpívané texty. Prvním překvapením
pro nezasvěcené byl zpěv většiny
písní v češtině. Námětem byla pomoc a chvála Boha. Vystoupení bylo
založeno na pocitech a emocích.
Hudebně to byly přímočaré, silně
zpívané písničky v popovém stylu.
Vedoucí a autor skladeb Watson řekl,
že nedávno hráli v křesťanském státě
Zambii a nyní v ČR, o které se naopak říká, že je nejvíce ateistická, a že
by chtěli pomoci to změnit. Během
produkce ale dost lidí odešlo. Vinesong vyzýval ke společné modlitbě
– zpěvu, nakonec i vestoje. Na závěr
byla představena CD skupiny (dokonce také v češtině), které si mohli
přítomní zakoupit.
text a foto ED
V kině plakaly do noci saxy
Větší divácká návštěvnost zahnala
další talkshow Radka Nakládala opět
z kavárny do kina. Společný jmenovatel tohoto svatomartinského dílu
(11. 11.) se celou dobu vyjímal na jevišti ve dvou variantách. Velký zlatý
tenor a menší nenápadný altsaxofon byly připraveny ožít v rukách
svých krotitelů. Prvním hostem byl
proslulý špičkový český saxofonista a světoběžník Ivan Myslikovjan.
Jako druhý se představil hudebník
a učitel, t. č. vedoucí saxofonového oddělení sušické ZUŠ Vladimír
Kratochvíl.
První host se uvedl náladovou
skladbou, která evokovala západ
slunce nad Ibizou, kde část roku
působí. Ivan Myslikovjan pochází
z Ostravy, kde na konzervatoři vystudoval hru na klarinet. Už v šesti
letech ale v cirkuse uviděl klauna
hrát na saxofon a prohlásil: „Mami
to je to, na co chci hrát!“ Ke zvolenému nástroji se pak dostal až
v kapele na konzervatoři a pokračoval studiem jazzové improvizace
u Karla Velebného. Po té působil
jako učitel a intenzivně cvičil. Poz-
ději začal hrát s kapelou Buty, a když
vyhráli hudební soutěž, zlanařilo ho
Etc... Vladimíra Mišíka. Po revoluci
přijal nabídku hrát v orchestru Karla Gotta. Po několika letech odešel
do skupiny Laura a její tygři v té
době s úspěchem působící ve Francii.Tam si také našel manželku, která
mu pak pomohla nastartovat sólovou kariéru. Díky tomu, že začal
hrát s DJ´s taneční hudbu, zakotvil
v posledních letech na Ibize. Během čtyř měsíců roku tam hraje 12
koncertů týdně a letos přes zimu se
chystá v Čechách natočit čtyři nová
CD. Své vyprávění zakončil opět
působivou hrou.
Vladimír Kratochvíl přišel do Sušice z Českých Budějovic v roce
1968. Jeho cesta z jihočeské metropole vedla přes Brno, kde vystudoval konzervatoř a Tábor, kde si
odkroutil vojnu v posádkové hudbě.
Jeho osudovým nástrojem se stal hoboj, na který se rozhodl hrát už ve 12
letech. Hobojistů je málo, hra je poměrně obtížná a mnoho času zabere
výroba vlastních strojků do nástroje.
Málokdo ví, že muzikant Kratochvíl
byl také vrcholovým dorosteneckým sportovcem – hrál 1. hokejovou
ligu za budějovický Motor a v létě
závodil na kole. Zranění z hokeje
pak ovlivnila jeho rozhodnutí věnovat se hudbě. V Sušici vyučoval
na místní LŠU, na hoboj jezdil hrát
do klatovského symfonického orchestru a založil i žesťové kvinteto.
Po revoluci vyučoval hru na hoboj
v Německu. Jeho současné zdejší
saxofonové žáky Ester Kostkovou
a Lucii Ptáčkovou zradil před vystoupením nástroj, ale další žák
Štěpán Potužák vystřihl v kině dvě
skladby na zmíněný tenorsaxofon.
Vladimír Kratochvíl také v Sušici
dlouhá léta vedl Kruh přátel hudby,
v rámci kterého zde vystoupil např.
Josef Suk a Václav Hudeček. Na závěr své žáky pochválil a dodal, že
muzika se musí dělat s láskou.
text a foto Eduard Lískovec
V předvečer 25. výročí 17. listopadu
besedoval v Sušici Martin Mejstřík
Deník – řekněte jim že sametová
To je název knihy, kterou Martin
Mejstřík napsal, aby předal své zážitky z totality a polistopadových let
nejen pamětníkům revoluce. Chce
oslovit i mladé lidi, kteří možná
právě díky otevřenému osobnímu
příběhu lépe pochopí tragiku a bezvýchodnost komunistické ideologie, co reálný socialismus skutečně
znamenal a jak se v něm žilo. (tolik
zkrácená anotace Deníku). Už název knihy napovídá, že názor svědka
událostí z centra formování nového
zřízení, není úplně shodný se zprávami z televize.
Besedu 14. listopadu v kavárně
sušického kina autor zahájil přečtením prologu knihy, který pojednává
o tristních důsledcích bývalého totalitního režimu, proto, aby vysvětlil
motivaci ke své angažovanosti nejen
v období sametové revoluce. (Do studentského hnutí vstoupil několik let
před revolucí, v období revoluce
byl studentským vůdcem, v roce
1998 se stal zastupitelem Prahy 1
a od roku 2002 působil šest let jako
senátor.) Sušickým posluchačům
nejprve přiblížil jaká byla situace
ve studentském hnutí před listopadovými událostmi. Hovořil o pokusech
zavést s režimem dialog a reflektovat
aktuální dění ve společnosti (např.
založením časopisu Kavárna AFFA).
Dále se zmínil o událostech, které
bezprostředně předcházely vyhlášení studentské stávky. Situace byla
tehdy dlouho nejistá, ale po odstoupení politbyra 24. listopadu už
věřil ve vítězství. Rozhodně si ale
nemyslel, že je vyhráno a proto i přes
naléhání Občanského fóra studenti stávku neodvolali. Učinili tak až
29. prosince po jmenování Václava
Havla prezidentem. (Na AMU ho
dobře znali zejména jako zakázaného dramatika už dlouho předtím,
ale dlouho se diskutovalo, než ho
nakonec podpořilo celé studentské
hnutí.
Martin Mejstřík upřímně odpovídal na dotazy posluchačů a netajil
se svými názory ohledně tehdejšího
předání moci ve státě: „Po 15 letech
od revoluce jsem dospěl k názoru, že
to bylo předem připravené. Člověka
to zamrzí, že hrál figurku v nějakém
scénáři, ale na druhou stranu se vůbec nestydím za to, jak jsme to sehráli. O to kritičtější jsem ovšem k těm
politickým elitám, které se na tom
podílely.“ Vyjádřil přesvědčení, že
vše začalo už domluvou Gorbačova
s Reaganem. Připomněl také jedinečnost a důležitost role Václava
Havla, který už tehdy mnohé věci
věděl a sám se rozhodl tuto roli přijmout. Považoval ho za vizionáře,
který viděl dlouho dopředu a proto
také prosazoval nepolitickou politiku. Jako příklad domluveného předávání moci uvedl Martin Mejstřík
Prognostický ústav, kdy se z jednoho místa v Česku vytvořilo základní
politické spektrum stylem – ty budeš
levice, ty pravice a ty střed. Dalším
důkazem je pro něj privatizace bez
zákonů – zhaslo se a soudruzi co
urvete, bude vaše. Z totality přešla
také většina soudců a nebylo možné
dohledat jejich profesní minulost.
Pozdější události kolem opoziční
smlouvy mezi ČSSD a ODS v roce
1999 ho utvrdily v jeho přesvědčení. Na situaci tehdy reagoval spolu
s dalšími bývalými studenty výzvou
Děkujeme, odejděte!, kterou podepsalo na 200 000 lidí. Nejnovějším
důkazem je pak pro něj rozporuplná amnestie prezidenta Klause,
kdy po letech konečně spravedlností
dostižení aktéři spojení s jednáním
bývalé moci byli propuštěni. Martin
Mejstřík je přesvědčen, že od roku
1999 není co slavit (delegace politiků by k pomníku na Národní
třídu vůbec nepouštěl), ale je stále
důležité si tyto události připomínat.
Besedu končil pozitivně Masarykovým citátem ve smyslu – K tomu,
aby demokracie dobře fungovala
potřebujeme 50 let. – A tedy máme
ještě šanci.
Martin Mejstřík se již předtím
představil studentům sušického
gymnázia v kině, kde zhlédli film
o listopadových událostech roku
1989 s názvem Z deníku Ivany A.
text a foto Eduard Lískovec
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Sušice
21. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Strašidlo s kozou
loutkové představení
22. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Maturitní ples 4.A gymnázia
24. listopadu od 18 hod. – Kino Sušice
Petr Nazarov – Jihozápad USA
další díl seriálu cestovatelských přednášek
25. listopadu od 18 hod. – Galerie SIRKUS
Přehled akcí
2. prosince od 15.30 hod. – Zimní stadion Sušice
Čertovské bruslení s mikulášskou nadílkou
SMS vás zvou na speciální bruslení se soutěžemi.
strana 5
9. prosince od 17.30 a 20 hod. – KD Sokolovna
Městské kulturní a info. středisko
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
2. prosince od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte, si prosím – talkshow Radka Nakládala
s Blankou Milfaitovou, koledy zazpívá sbor Faux pas.
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
3. prosince od 16 hod. – náměstí Sušice
Vánoční kamion Coca-cola
Santa a skřítci naučí děti speciální vánoční tance.
5. prosince od 17 hod. – Sušické náměstí
5. prosince od 19 hod. – Kino Sušice
6. prosince od 14 a 19 hod. – Kino Sušice
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
GALERIE SIRKUS
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
po: zavřeno, út–so: 9–12, 12.45–17, ne: 9–12 hod.
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
28. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Princezna Rozmařilka
loutkové představení
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevřeno po–pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
P. Večeřa – Chráněná květena Šumavy – do 30. 11.
28. listopadu od 18 hod. – kino Sušice
10–12, 13–16 hod.
Žihobce
5. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Honza – kovář a čert
loutkové představení
25. listopadu od 19.30 – kino Sušice
Kašperské Hory
PŘIPRAVUJEME:
16. prosince od 20.15 hod. – Kino Sušice
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9.00–16.00 hod.
ne: 30. 11 a 7. 12. – 13.00–16.00 hod.
Prohlídkové okruhy – denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“
do 26. listopadu
Václav Burle: Fotografická výstava hub
do 19. ledna 2015
Výstava fotografií a batiky
GALERIE NETOPÝR
Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS
Prezentace finské kultury ve fotografiích,
předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena.
29. listopadu od 18 hod. – kostel Žihobce
Bety, Nina and batik Boys
Adventní koncert v žihobeckém kostele Proměnění
Páně.
Dlouhá Ves
29. listopadu od 15 hod.
Vánoční jarmark a od 17 hod. rozsvícení
vánočního stromečku
V hasičárně bude hrát Solovačka.
Těší se na vás škola a hasiči z Dlouhé Vsi.
Volšovy
28. listopadu od 17 hod. – zámek Volšovy
Vázání adventních věnců a vánoční výzdoby
Předvánoční setkání na zámku ve Volšovech
s tradičním vázáním adventních věnců. V rámci projektu „Advent a Vánoce charity 2014“ pořádá Oblastní
charita Sušice.
4. prosince od 17 hod. – Zámek Volšovy
Adventní koncert charity 2014
V rámci projektu „Advent a vánoce charity 2014“
pořádá Oblastní charita Sušice.
Hrady
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
6. prosince od 14 hod.
Nebíčko a peklíčko
Přijďte oslavit svátek svatého Mikuláše na hrad Rabí.
V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte.
Za odměnu si odnesete sladký vánoční perníček. Pro
zlobivce a odvážné je připraveno peklo v hradním
sklepení. Již nyní si Lucifer s čerty připravuje malé
překvapení pro návštěvníky hradu. Občerstvení zajištěno. info: [email protected]
6. prosince od 9 hod. – Komunitní centrum
Tvořivá sobota – „Perníková chaloupka“
Výroba a výzdoba perníkové chaloupky.
přihlášení nutné do 4. 12.. na tel. 721 253 760
7. prosince od 10 hod – KD Sokolovna
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
VELHARTICE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
28. listopadu od 19 hod. – Muzeum Šumavy Sušice
Adventní koncert – Petr Minář
Zaznějí adventní a autorské písně Petra Mináře.
29. listopadu od 9 hod. – Komunitní centrum
Tvořivá sobota – „Adventní věnce“
výroba a zdobení adventních věnců
přihlášení nutné do 27. 11. na tel. 721 253 760
29. listopadu od 20 hod. – KD Sokolovna
Maturitní ples Oktáva A
30. listopadu od 16 hod. – náměstí Sušice
Rozsvícení vánočního stromečku
Doprovodný program si pro vás připravila Zuzana
Navrátilová a další. – viz. str. 1
Nové prodejní místo
Region
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno so–ne 9–17 hod. do 4. 1. 2015
www.hartmanice.cz, tel.732 631 176, 371 343 357
DOBRÁ VODA u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel. 376 593 412
v budově Sušického kina
strana 6
Inzerce
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Obec Podmokly nabízí k pronájmu nebytové prostory:
Část budovy č. p. 2 − Restaurace
Jedná se o prostory restaurace s příslušenstvím.
Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese obecního úřadu,
popř. e-mailu: [email protected] nejpozději do 30. 11. 2014.
Informace na tel. 774 110 737.
Rodinná farma hledá k pronájmu ornou půdu
a louky v k.ú. Sušice nad Otavou a jejím okolí.
Zaplatím nájemné ve výši 2500kč/ha/rok
Vyřeším za Vás i výpověď ze současného nájmu.
Kontakt: 723 673 133
Konečně máme Štěstí i u nás.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání
do Klostermannovy ulice čp. 4
v době od 9.00 do 17.00. a v sobotu od 9.00 do 12.00.
Těší se na Vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží.
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
strana 7
MÁME SE ČÍM POCHLUBIT
Hotel Šumava v malebném
údolí pod Kašperskými Horami už dávno není nepřístupný
a jen pro „vyvolené“. Stále patří Ministerstvu vnitra ČR, ale
před několika lety se, kompletní
nabídkou služeb, otevřel široké
veřejnosti. A byl to krok správným směrem. Stal se vyhledávaným místem pro aktivní odpočinek, nerušený relax i rodinnou
dovolenou.
Obměnou prošlo také personální složení kuchyně a restaurace. Nový šéfkuchař, kuchařky,
barman...
„Nejzásadnější změnou byl
příchod Ing. Andrey Staňkové, která přinesla nový pohled,
zkušenosti, také řadu zajímavých nápadů pro další projekty
a možnosti fi nancování, například prostřednictvím evropských
fondů a jiných zdrojů. Mimo po-
Podobně jako další hotely,
prochází i „Šumava“ neustálými změnami. Některé jsou viditelné na první pohled, jiné hosté
ocení v době pobytu.
Tou hlavní novinkou v letošním roce je ale nový management hotelu. O to, aby se tu hosté
cítili vždy spokojeni, hotel měl
stále dobré jméno a jeho služby
byly na špičkové úrovni se stará
ředitel Ing. Jaroslav Hranička,
MIM a jeho tým: Ing. Andrea
Staňková (manažer hotelového
provozu), Oldřich Pítra (provozní, špičkový kuchař, člen AKC
a držitel Zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové), Nataša
Círková (vedoucí recepce).
vinnosti spojené s řízením každodenního provozu se zaměří
právě na tyto aktivity.
‚Kredit‘ hotelové kuchyně
posílil díky předávaným zkušenostem od mistra kuchaře Oldy
Pítry. Jeho kuchyni měli možnost, v podobě fantastických
pochoutek, ocenit degustátoři
na tuzemských i zahraničních
kulinářských soutěžích a olympiádách, z nichž si domů přivezl
hezkou řádku medailí a ocenění. Nové trendy v gastronomii
budou postupně zařazovány
do menu a věřím, že naši hosté
budou nadšeni.
Stoupající obsazenost hotelu
si vyžádala samostatné vedení
Ředitel ÚOOZ plk. Mgr. Robert Šlachta si pobyt v Šumavě
pochvaloval. Hotel je častým místem setkání vedení speciálních útvarů
při pracovních akcích a konferencích.
a delegování některých pravomocí na recepci, proto jsme tuto
část pojali jako samostatný úsek
s vlastním vedením. Vedoucí recepce Nataša Círková, která zná
hotelový provoz za léta své praxe dokonale ‚i pozpátku‘, se významně podílí na bezproblémovém chodu a provázanosti celého
provozu a služeb..
Musím říci, že jsem na současné vedení hotelu i všechny
medailistku, královnu bílé stopy,
Šárku Strachovou Záhrobskou.
A proč se k nám vracejí? Je
to ‚jednoduché‘ – najdou tu vše,
co potřebují ve výborné kvalitě – od zázemí, přes služby, až
po naprostou loajalitu, diskrétnost a soukromí,“ jmenuje ředitel
Ing. Jaroslav Hranička, MIM.
„Velkým oceněním pro nás je
i to, že hotel Šumava
je opakovaně místem, kde se odehrávají tak významné události, jako
ocenění těch nejlepších z útvarů
policie a hasičů.
věru ze strany resortu, že jsme krytí a úprava bazénu. Po rekonOsobně si pak zcela jinak uvě- mohli hostit i tak významné strukci vznikne krytý vyhřívaný
domuji osobnosti politické i po- mezinárodní akce, jakou byly plavecký bazén, jedna z částí
licejní špičky, které člověk znal konference složek FBI, speciál- rekonstruovaných prostor bude
dříve jen z novin a z televize, ního útvaru protijaderné obra- věnována novému bowlingu se
a které dnes potkávám i mimo ny a další.
zázemím,“ jmenuje Jaroslav Hraslužební akce, při přátelských
Scházejí se tu špičky české po- nička alespoň něco z plánovasetkáních. Patří k nim například licie, speciální týmy, i vrcholní ných vylepšení.
plk. Mgr. Robert Šlachta (ředi- představitelé generálního ředi„Určitě nezanedbáme ani
tel ÚOOZ), plk. Mgr. Ing. Ja- telství HZS při konferencích, ko- ostatní oblasti, budeme „invesroslav Vild (ředitel ÚOKFK), nala se zde např. porada v sou- tovat“ i do dalšího rozvoje služeb
plk. JUDr. Jiří Komorous, dnes časnosti velice úspěšného útvaru s využitím lokálních možností
už legendární jméno české poli- daňové „Kobry“. Pod vedením na bázi partnerství, realizovat
cie, stejně jako bývalý prezident zkušených lektorů z policejní některé formy vhodné moderJUDr. Vladimír Husák, brig. akademie zde pravidelně plní ní propagace, více komunikovat
gen. Drahoslav Ryba (GŘ HZS), náročné teambuildingové akti- s klienty stávajícími i potenciálplk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, vity a získává další manažerské ními, oslovovat další cílové skuMSc. (náměstek GŘ pro ekono- dovednosti TOP management piny. Máme vynikající předpomiku) a mnoho dalších. Potěšila policie.“
klady k využití samotného místa
nás i nedávná návštěva vrchní
Hotel čekají další novinky. a potenciálu šikovných lidí, kteří
státní zástupkyně JUDr. Lenky Jaké a kdy?
zde žijí a pracují. Ale víc už teď
Bradáčové, Ph.D.
„Byli bychom samozřejmě prozrazovat nebudu. O „AmálMáme radost, a zároveň nás rádi, kdyby to bylo co nejdří- ce“, jak se tady hotelu běžně říká,
to motivuje a do budoucna za- ve, děláme pro to maximum. určitě uslyšíte,“ doplňuje Andrea
jeho zaměstnance pyšný. Poda- vazuje, z toho, že jsme si do- A co konkrétního máme v plá- Staňková.
řilo se mi kolem sebe soustře- kázali vybudovat takovou dů- nu? Asi největší investicí je za(-PR-)
dit tým, který ví co chce a proč
tu je, a zároveň je hotel pro ně,
stejně jako pro mě, ‚srdeční‘ záležitostí. Všichni pracují tak, aby
ve prospěch Šumavy
zúročili
své zkušenosti i znalosti a stále
hotel drželi na výsluní. Možná to
vyzní neskromně, ale z reakcí
a hodnocení našich hostů vyplývá, že změny byly k lepšímu
a mají ten správný dopad,“ říká
s úsměvem ředitel, který v letošním roce pořádně zapracoval
i sám na sobě – podařilo se mu
s výbornými výsledky ukončit
hned dvě vysokoškolská studia.
Jeho slova potvrzuje i fakt, že
hotel má na příští rok kapacitu
z větší části již obsazenou.
Šumavu vyhledávají špičky
české politiky, sportu i bezpečnostních složek.
Nejedna z návštěv, které se
I přesto, že v Šumavě pobyla jen krátce a byla velmi pracovně vytížená, našla si JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
na Šumavu a do Šumavy opako- čas na přátelské popovídání. Zajímala se o budoucí projekty a s ředitelem hotelu Ing. Jaroslavem Hraničkou
vaně rády vracejí, patří do kate- diskutovala o vylepšeních, které v Šumavě
připravuje.
gorie VIP.
„Vážíme si toho, že můžeme
poskytovat zázemí osobnostem
veřejného i sportovního života.
Ať už jsou to vrcholoví sportovci, olympionici, kterým fandí celý svět, nebo špičky českých
bezpečnostních složek a justice.
Jsme poctěni, pokud si náš hotel
vyberou jako místo prezentace
svých úspěchů ředitelé a manažeři významných společností působících u nás i v zahraničí.
Pokud bych měl zmínit někoho konkrétně, pak z českých
sportovních es je to samozřejmě
Martina Sáblíková a reprezentační tým, Kateřina Emmons,
paralympionik Jiří Ježek. Jednáme s českou biatlonovou reprezentací, trenérem Ondřejem
Rybářem. Na (a „v“) Šumavě bychom rádi přivítali medailisty ze
Společné foto na závěr vzdělávacího semináře top managementu Policie ČR, pod vedením lektorů z PoSoči – Ondřeje Moravce, Jarosla- licejní akademie. Závěrečného vyhodnocení se zúčastnil i rektor Policejní akademie doc. JUDr. Mgr. Josef
va Soukupa a samozřejmě Gábi- Salač, Ph. D.
nu Soukalovou. Těšíme se také
na mistryni světa skifařku Miroslavu Knapkovou, nebo mistryni
světa a olympijskou bronzovou
Dřevaři si spletli brouka
V tělocvičnách Modré školy
se v sobotu 8. listopadu odehrálo
finále Sušické volejbalové soutěže a hned v prvním zápase 1.
ligy proti sobě nastoupili odvěcí rivalové. S takovou razancí
s jakou vyrukovali Dřevaři proti
Trilobitům jsme se u nich však
dříve setkávali jen při útocích
na běsnícího kůrovce. Tentokrát
byla ofenzíva nekompromisní
i proti nebohým dávno zkamenělým fosíliím a výsledek 2:0
na sety se nakonec stal rozhodujícím pro celkové prvenství Dřevařů v letošním ročníku soutěže.
Třetím favoritem na vítězství byl
totiž Kankrteam, který Dřevaře
porazil 2:1, ale Trilobitům podlehl 0:2. Na čtvrtém místě 1. ligy
skončili dlouhovesští Ďáblíci,
kteří neukořistili ani set.
Líté boje probíhaly též ve 2.
lize. Všechna družstva měla dobrou
úroveň a většina zápasů se rozhodovala až ve třetím setu.
Vítěze nakonec určil
až úplně poslední
set turnaje, v němž
prokázala pevnější
nervy horažďovická
Stará škola a sušické
Malé tygry porazila.
Oba týmy se předtím
vypořádaly s Untrvasrmany 2:1. Nadějný tým Mládežníků
toto družstvo porazil
2:0, ale další zápasy
prohrál a skončili třetí. V posledním kole
každého ročníku soutěže se nehraje baráž,
týmy už nepostupují
ani nesestupují a pořadí
je konečné.
Vyhlášení výsledků
proběhlo v restauraci
Na pekárně a oceněná
družstva dostala hodnotné ceny. Pořadatel
soutěže Čestmír Kříž st.
pak pochválil týmy 2.
ligy a konstatoval, že se
úroveň obou skupin vyrovnává. Většina účastníků se proto už nyní těší
na další ročník soutěže
– SUVOSO 2015.
ED
REPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH JUDISTEK
Dorostenky Eva Marešová
a Veronika Heberleinová reprezentovaly Sušici na m0istrovství
České republiky. Mistrovství se
konalo v sobotu 1. listopadu v Plzni. Obě dorostenky zde vybojovaly pátá místa.
Letošního mistrovství se zúčastnilo 105 dorostenců a 74 dorostenek, kteří se na mistrovství
kvalifikovali z pěti kol Českého
poháru. Eva Marešová se kvalifikovala ve své váze z šestého místa
ranking listu, stejně tak i Veronika
Heberleinová.
Ve váze do 57 kg startovalo
spolu s Marešovou dvacet dorostenek. Marešová hladce prošla
prvním vyřazovacím kolem, kde
před časovým limitem porazila
Andreu Prokorátorovou z TSC
Turnov. V druhém kole čekala Marešovou Tamara Jiráňová
z Judo Neratovice, se kterou se
ještě nikdy předtím nesetkala, zápas s přehledem vyhrála. Ve třetím
vyřazovacím kole svedla vyčerpávající bitvu se Žanetou Kropá-
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Sport
strana 8
čovou ze Sport Judo Litoměřice,
kterou vyhrála až těsně před koncem časového limitu a postoupila
do semifinále. O postup do finále
se utkala s Nikolou Štěpánkovou
z TJ Sokolu Jihlava. Zápas probíhal až do konce časového limitu.
Marešové v druhé polovině zápasu rychle ubývaly síly. Zápas
však nechtěla vzdát a bojovala až
na hranici vyčerpání. Na soupeřku
však nestačila a prohrála. Finálový
blok repasáže se konal až za dvě
hodiny. Marešová měla dostatek
času na znovu nabytí sil avšak ani
to nestačilo, v boji o třetí místo
podlehla soupeřce Zuzaně Eliášové ze Spartaku Hulín a skončila
na pátém místě.
O poznání snazší postup soutěží měla Veronika Heberleinová, se
kterou ve váze do 48 kg startovalo
jen osm dorostenek. Po prvním vyřazovacím kole, ve kterém Heberleinová vyhrála nad Andreou Maršíčkovu z SKP Benešov, postoupila
rovnou do semifinále. Maršíčkovou
ještě nikdy předtím neporazila, proto výhra nad ní byla příjemným
začátkem soutěže. V semifinále
po skvělém boji prohrála se svojí
soupeřkou Petrou Stachovou z SKP
Judo Ostrava a v následném boji
o třetí místo podlehla i Marice Vopálkové z JK DDM Chlumec nad
Cidlinou. Heberleinová se umístila
celkově na pátém místě. Gratulujeme!
JCS
Fotbalisté zakončili podzim debaklem v Klatovech
Tři zápasy, devatenáct obdržených branek. Sušičtí fotbalisté se s podzimem v divizi loučili
ve značných rozpacích. Zápasy
s Hořovickem, Českým Krumlovem a Klatovy tým vůbec nezvládl
a ještě víc se propadl v divizní tabulce. Po patnácti kolech je Sušice
poslední a na jaře bude muset hodně
zabrat, aby čtvrtou nejvyšší soutěž
v Česku uhájila.
Sušice zakončila podzim
na hřišti Klatov. V napjatě očekávaném okresním derby se víc
dařilo domácímu týmu, který si
před zraky více jak čtyř stovek diváků došel pro pohodlné vítězství.
Sušický gólman Ludvar lovil míč
ze sítě už ve třetí minutě, během
prvního poločasu domácí udeřili
ještě dvakrát a velmi brzy rozhodli
o vysoké výhře. Při konečném výsledku 5:0 Klatovským pomohly
i dva pokutové kopy, od 67. minuty
navíc Sušice hrála bez vyloučeného
Fusche.
Mladý tým z Pošumaví prohrou
v Klatovech završil nevydařený
podzim, druhý ročník po návratu
do divize po první polovině nevypadá vůbec dobře. Sušice si připsala jedinou výhru v normální hrací
době, na kontě má jedenáct porážek.
S osmi získanými body je s dvoubodovou ztrátou na Mariánské Lázně
jasně poslední.
V týmu přitom bublá nesmírný
potenciál, mladý kolektiv dokáže
předvádět kvalitní, útočný fotbal
a hrát vyrovnané partie i s velice
kvalitními celky. V čem je tedy
problém?
Sušici vůbec nefunguje defenziva, což je jedna z hlavních příčin
mizerných výsledků. Padesát ob-
držených branek v 15 zápasech je
velkým zklamáním a je evidentní,
kde mužstvo nejvíc tlačí bota. Především závěr podzimu mužstvo zastihl ve špatné formě, výsledkově se
vůbec nedařilo Devět gólů od Hořovicka a „pětky“ s Českým Krumlovem i Klatovy hovoří za vše.
Mladému celku v posledních
zápasech chybělo několik důležitých hráčů, v brance kvůli kartám
a zraněním chytal až třetí brankář
Ludvar. S přibývajícími špatnými
výsledky navíc na fotbalisty padla
velká psychická deka. Málokdo už
věřil tomu, že na hřišti dokáže uspět
a během zápasů se to projevovalo.
Laciné chyby, špatná práce stoperů a celkově defenzivní činnost.
Trenér Voříšek, který před sezonou
nahradil na sušické lavičce Jana
Staňka, má na čem pracovat. Nezbývá než doufat, že se mužstvo přes
zimu dá dohromady a po kvalitní
přípravě budou jarní výsledky vypadat úplně jinak. Sušičtí fotbalisté
totiž mají předpoklady k tomu, aby
v divizi hráli mnohem důstojnější
roli…
-jonKlatovy – TJ Sušice 5:0 (3:0)
Branky: 3., 30. Krejčí, 40. (PK)
Janda, 67. (PK) Kadlec, 84. Toman.
Rozhodčí: Paták.
ŽK: 1:1. ČK: 0:1 – 67. Fuchs.
Diváků: 450.
Sestavy
Klatovy: Rojík, Veselka, Žáček,
Jůda (76. Toman), Janda, Mészáros, Lukeš, Procházka (60. Sýkora),
Butnaru (60. Matějka), Krejčí (81.
Páleník), Kadlec (76. Vítovec)
Sušice: Ludvar, Skrbek (71.
Kodýdek), Krejčí, Jech, Vrhel (76.
Budil), Hrach, Skála, Kočí (72.
Farták), Szedmák (86. Hubáček),
Fuchs, Matějka
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
pá
pá
so
ne
út
st
pá
pá
so
so
ne
út
st
pá
pá
21. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
25. 11.
26.11.
28. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
2. 12.
3. 12.
5. 12.
5. 12.
15.00–16.00
16.30–17.00
16.00–17.00
15.00–17.30
15.00–16.30
17.00–18.00
15.00–16.00
16.30–18.00
14.00–15.30
16.00–17.00
13.00–14.30
15.30–16.30
17.00–18.00
15.00–16.00
16.30–18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
veřejné bruslení
bruslení pro rodiny s dětmi
veřejné bruslení
veřejné bruslení
bruslení pro rodiny s dětmi
bruslení pro rodiny s dětmi
veřejné bruslení
veřejné bruslení
bruslení pro rodiny s dětmi
veřejné bruslení
čertovské br. s nadílkou
bruslení pro rodiny s dětmi
bruslení pro rodiny s dětmi
veřejné bruslení
Při bruslení pro rodiny s dětmi je možné si zapůjčit hrazdičku.
Broušení bruslí vždy v úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Právě vychází: Petr Krčmář – Pajdající karibu
s podtitulem ZPOVĚĎ MUŽE V PŘECHODU. Příběh sušického atleta, který se vlivem zranění musel zastavit a v nastalé situaci se rozhodl ohlédnout se za svou bohatou sportovní kariérou. Svižné a upřímné vyprávění se netýká jen sportu, ale je celkovým pohledem na život
očima zoceleného vytrvalostního běžce. Níže uvádíme alespoň krátkou kapitolu jako malou
ochutnávku. Knihu si můžete koupit v sušických knihkupectvích.
(ED)
Pravá víra
měsíc. U důkladné prohlídky spor- sezony. Střádal jsem další a další
Vypadalo to snadně. Skoro jako tovního lékaře jsem neuspěl. Říkal stovky kilometrů. Dlouhé hodiny
lineární matematická funkce. Čím jsem si, že si doktor vymýšlí. Sám běhání mě pořád víc a víc ponořovíc kilometrů v tréninku naběhám, nejlíp vím, jak jsem na tom. Dva valy do mého vlastního světa. Spotím lepší čas v maratónu zaběhnu. týdny před závodem jsem v trénin- lečné tréninky a dril nového trenéra,
Následující rok na jaře přišel druhý ku zaběhl třicítku pod 1:55 hodin. který byl ve Spartě velkou autoritou,
maratón, tentokrát v Děčíně. Zlepše- Prostě fazóna na osobák. Zašel jsem mi přestaly vyhovovat. Běh pro mě
ní o víc než deset minut. Život mám za obvodním doktorem, který mě nebyl jen touhou po lepších a lepších
před sebou, je třeba jít dál a neztrá- prohlédl za pět minut. Rázem
cet čas! Třetí maratón jsem si na- jsem měl v kapse razítko, které
plánoval na začátek října do Košic jsem pro start v Košicích potřes neskromným přáním prolomit hra- boval. Možná, že tenkrát něco
nici 2:40 hodin. Všechno nasvěd- nebylo v pořádku. Možná to byla
čovalo tomu, že jsem na nejlepší nezbytná lekce pokory. Maratón
cestě zdolat další hranici. Maratón je především záležitost trpělivosti
není lineární matematická funkce, a pokory. Není to bezstarostná
do které bych jednoduše dosadil jízda na tobogánu. Bylo třeba,
natrénované kilometry. Potřeboval abych to pochopil. Neúspěch je
jsem lekci, tak jsem ji dostal. První někdy užitečnější než úspěch.
polovina trati z Košic do Seni ne- Měl jsem hodně vrstevníků, kteří
byla příliš rychlá, ale bolela přimě- byli mnohem úspěšnější a šikovřeně. Mezičas nasvědčoval, že to nější než já. Říkali jsme jim „přínávštěvníkům střelnice děkujeme není rozběhnuté na plánovaný čas, roďáci“. Všechno jim šlo od příza účast a těšíme se příští rok opět ani na osobák. Pak začala přibývat rody. Samo a snadno. Vítězství,
na viděnou.
-KP- únava a bolest, soupeři mě míjeli medaile. Bez velkého úsilí, bez
jako telegrafní sloup. Pořád další tvrdého tréninku. Rychle si zvykli
a další záda. Ambice se rozplývaly, na úspěch. Na snadný úspěch.
až se rozplynuly úplně a zbyla jen Na úspěch zadarmo. Se sportem
touha, aby to všechno už skonči- skončili brzy. Po patnácti letech
lo. Na konci velkého trápení byl věku bylo třeba zabrat. Talent ne- časech, ale také touhou po vlastní
první čas, který začínal potupnou stačil. Najednou tu byli další a další, svobodě. V dalším roce jsem dokátrojkou. V cíli mě vojáci zabalili kteří je poráželi. „Příroďáci“ to vět- zal naběhat sedm a půl tisíce. Takové
do deky. Přejít stadion do šatny mi šinou zabalili a začali hledat endor- přesilovce naběhaných kilometrů už
trvalo skoro hodinu. Při zpáteční finy místo na stadionu v hospodě. Já vytoužená hranice neudolala. Dva
cestě do Prahy jsem ve vlaku při jsem určitě „příroďák“ nebyl, ale roky po svém debutu jsem si na trati
pokusu dojít na záchod omdlel. lekci jsem moc potřeboval.
domažlického maratónu doběhl pro
Byl jsem na počátku cesty. Bylo
Měsíc po Košicích jsem běžel čas 2:37 hodin. Čas, pro který jsem
třeba podívat se na druhou stranu znovu maratón, tentokrát v pražské musel hodně udělat. Čas, který znamince. Kde se stala chyba? Dnes Stromovce. Osobák jsem zlepšil menal něco v krajských poměrech.
každý běhá na svou odpovědnost. o půl minutky, ale na vytouženou V republikových tabulkách to bylo
Tenkrát bylo nutné prokázat se zdra- hranici 2:40 hodin jsem si zase ne- sotva místo v první stovce.
votní prohlídkou ne starší než jeden sáhl. Musel jsem počkat do příští
Petr Krčmář
Den otevřených dveří na střelnici SSK Sušice
Poslední říjnovou sobotu bylo Magnum, na vzdálenost 100 metnebývale rušno na nově zrekonstru- rů. Počasí nám přálo a celý průběh
ované střelnici Sportovně střelec- akce provázela dobrá nálada. Všem
kého klubu Sušice v Podmoklech,
neboť se zde konal první ročník
akce s názvem Den otevřených
dveří. K vidění, ale i k vyzkoušení, připravili členové sportovně střeleckého klubu rozsáhlou
sbírku téměř všech druhů zbraní,
od samonabíjecí pušky Kalašnikov
AK47, přes civilní verzi armádního
samopalu vz. 58, až po revolvery
a pistole různých ráží. Každý tak
měl jedinečnou možnost si střelbu, pod dohledem zkušených instruktorů, vyzkoušet. Zaslouženě
největšímu zájmu se těšila ukázka
střelby z velkorážní odstřelovačské
pušky Sako TRG ráže .338 Lapua
ZPACKANÉ DERBY
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Kultura
strana 9
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
Do konce roku probíhá výstava obrazů a soch Milana Doubravy
s názvem Posel podzimu.
V ÚTERÝ 25. 11. OD 18 HODIN VÁS ZVEME NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU PŘÍMO S MILANEM DOUBRAVOU.
KNIHOVNA
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 5. ÚKOL
A je to tady. Naše Velká literární soutěž dospěla posledním úkolem
do svého konce. Jste výborní soutěžící, musím vás pochválit. Úkoly se
snažíte plnit poctivě, s vervou.
Ale… při plnění úkolů se vám moc nechce číst. Proto jsem se rozhodl,
že pátý úkol nebude úplně jednoduchý, abyste si soutěžení pořádně užili.
Bude trochu o hledání, o čtení a hlavně o přemýšlení ;-)
A pak už vás čeká VVV (Velký Vánoční Večírek) s překvapením.
Zapište si do kalendáře – večírek bude ve čtvrtek 11. prosince od 15.00
hodin v dětském oddělení.
Podívejte se, co vás čeká v posledním úkolu.
(mladší věková kategorie 6–10 let)
Nejprve si vyzvedněte lístek s nářečím. Znáte časopis Junior? A víte, kde
ho v knihovně najdete? Vaším úkolem je najít Junior č. 7, rok 2010 nebo
č. 7, rok 2012. V časopisech bude ukryté slovo. Až ho najdete, hledejte další
nápovědu ve žlutém oddělení. Napoví vám knihy Teta to zase plete, Panáček
Paneláček a Dárek pro Sáru. Tyto knihy napsala Ivona Březinová.
Nápovědu si pozorně přečtěte. Pak už jen odpovíte na otázky od paní
knihovnice a úkol máte splněný.
(starší věková kategorie 11…)
Vyzvedněte si lístek s nářečím. Protože k předkům patří pranostiky,
bude pro vás jedna ukrytá v knihách. Aby to nebylo tak jednoduché, bude
rozstříhaná po slovech. Vy si jednotlivá slova zapisujte – budou přeházená,
pranostiku si musíte správně složit. V poslední knížce naleznete ukryté
slovo spolu s textem. Ten si pozorně přečtěte a pak už jen zbývá odpovědět
na otázky paní knihovnice.
Stále platí upozornění! Kdo se chce zúčastnit VVV a získat cenu, musí
mít splněné všechny úkoly!!!
Těším se na viděnou se všemi soutěžícími ve čtvrtek 11. prosince.
Večírek si rozhodně nenechte ujít :-)
Váš KIDD
21. 11.–5. 12.
20.00
Hunger Games:
Síla vzdoru 1. část
pátek
21
sobota
22
neděle
23
USA, 120 min., 120 Kč, titulky
17.00
Get On Up – Příběh
Jamese Browna
20.00
Hunger Games:
Síla vzdoru 1. část
USA, 138 min., 110 Kč, tit.
USA, 120 min., 120 Kč, titulky
14.00
Magické stříbro
– Hledání kouzelného
rohu (3D)
17.00
Včelka Mája
NOR, 84 min., 130 Kč,dab.
20.00
Boj sněžného pluhu
s mafií
USA, 79 min., 100 Kč, dab.
NOR, 115 min., 100 Kč, tit.
pondělí
24
18.00
Cyklus cestovních
přednášek
– Jihozápadní Amerika
20.00
Pohádkář
ČR, 90 min., 120 Kč
90 min., 50 Kč
19.30
Jaroslav Hutka – koncert
úterý
25
100 min., předprodej
120/150 Kč na místě
20.00
Get On Up
– Příběh Jamese Browna
středa
26
USA, 138 min., 110 Kč, titulky
20.00
Divoké historky
čtvrtek
27
ARG/ESP, 122 min.,
100/80 Kč, titulky
18.00
Snow Film Fest
pátek
28
sobota
29
neděle
30
220 min., 100 Kč
17.00
Hunger Games: Síla
vzdoru 1. část
20.00
Železná srdce
USA, 135 min., 110 Kč, titulky
USA, 120 min., 120 Kč, tit.
14.00
Tučňáci
z Madagaskaru (3D)
17.00
Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu
USA, 140/120 Kč, dab.
NOR, 84 min., 100 Kč,dab.
20.00
Falešní poldové
USA, 104 min., 110 Kč, tit.
pondělí
20.00
Železná srdce
1
USA, 135 min., 110 Kč, titulky
19.00
Škrtněte si, prosím
úterý
2
120 minut, 100 Kč
20.00
Konkurz na rodiče
čtvrtek
4
pátek
5
ČR, 75 min., 100/80 Kč pro
členy FK
19.00
Nebe na zemi
– ochotnický divadelní spolek SušDivOch
130 min., 110 Kč
OKÉNKO POMOCI
Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Občanské sdružení Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
Pátek 21. 11.
Keramika ve Strakonicích (sraz na nábřeží v 7.45)
Pondělí 24. 11. 13.00–15.00 Fimo hmota
Úterý 25. 11. Bowlingový turnaj ve Strakonicích
(sraz na nábřeží v 9.45)
Čtvrtek 27. 11. Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 11.30)
Pátek 28. 11.
Posezení u kávy –společná tvorba programu
Kontakty: mob.: 775 731 769, e-mail: [email protected],
www.fokus-pisek.cz, pracovník v sociálních službách: Martina
Věnečková
Otevírací doba: Po: 13–15 hod., út a čt: 9–12 a 13–15 hod., pá: 9–12 h.
Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory
Plzeňského kraje a města Sušice
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část)UDQFLV/DZUHQFH
Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté
nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce
pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká.
Get On Up – Příběh Jamese Browna 7DWH7D\ORU
Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese
Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. Jeho
skladby zásadně ovlivnily i zvuk současného rapu a hip hopu. James
Brown získal přezdívky Mr. Please Please Please, Mr. Dynamite, nejčastěji ale The Godfather of Soul. Jeho život byl pestrý a kontroverzní. Na
jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou stranu byl obviňován
z týrání žen, přechovávání drog a byl i několikrát odsouzen do vězení.
Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu (3D) $UQH/LQGWQHU1DHVV
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili
do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím,
kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už
údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž. Dokáže
královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků? Královna
Fjellrose věří dávné pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže
změnit počasí.
Včelka Mája (3D) $OH[V6WDGHUPDQQ6LPRQ3LFNDUG
Nové příběhy včelky Máji v novém kabátě.
Boj sněžného pluhu s mafií +DQV3HWWHU0RODQG
Příběh „spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví režisér
s pořádnou dávkou černého humoru, překvapivých zvratů i elegancí
a výsledkem je zábavný a inteligentní akční thriller z prostředí zasněžených drsných norských hor.
Jaroslav Hutka – koncert
Jaroslav Hutka je český folkový hudebník, skladatel a písničkář, který
25. 11. 2014 vystoupí v Sušici – přesně po 25 letech, kdy 25. 11.
1989 vystoupil na pražské demonstraci na Letenské pláni. Přijďte
s ním zavzpomínat na tento den.
Divoké historky 'DPLiQ6]LIURQ
Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice
zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých
situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či
vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete.
Železná srdce 'DYLG$\HU
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile
početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich
četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat
navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést
do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce
nacistického Německa.
Tučňáci z Madagaskaru (ULF'DUQHOO6LPRQ-6PLWK
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů
světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou
připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení
světa. Nebezpečí se objeví v podobě doktora Octaviuse Brinea,
výstředního génia a velice úspěšného vědce. Jak už to tak u zlosynů
tohoto typu bývá, má za sebou strašlivou tajemnou minulost a hodně
nesnáší všechny tučňáky. Navíc je to chobotnice, takže je padouchem
opravdu dostatečně slizkým.
Škrtněte si, prosím
Zábavná a poučná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů. Tentokrát
v předvánočním duchu. Povídat se bude o marmeládách a všem sladkém.
Konkurz na rodiče $OLFH1HOLV
V rámci festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě bylo oceněno několik
snímků, které vám přinášíme do vašeho kina jako speciální projekt.
Jedná se o vybrané snímky ze soutěžní sekce Česká radost. Prvním
filmem je snímek Alice Nelis, která zjišťuje, co dělá rodinu rodnou.
Propletené geny, nebo láska? Je proces osvojení, plný byrokratických
komplikací, návalů prudkých emocí podobný těhotenství?
Nebe na zemi – ochotnický spolek SušDivOch
Klasická divadelní hudební komedie pánů Voskovce a Wericha s písněmi Jaroslava Ježka v nastudování ochotnického spolku SušDivOch.
Falešní poldové /XNH*UHHQÀHOG
Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých
parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou
poldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak
trochu nelegálně a to jen díky tomu, že se oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty. Jenže už cestou na mejdan rychle zjistili,
že jim policejní uniforma nabízí i jiné zajímavé možnosti. Třeba trochu
pobuzerovat pár lidí na ulici, zabavit mladejm jointa, dostat zadara
panáka nebo mnohem úspěšněji balit holky.
Snow Film Fest
Tradiční podzimní festival těch nejlepších filmů se zimní tématikou
opět zahrnuje
filmy, které byly v předchozím roce oceněny na nejSnow
Film Fest
prestižnějších
světových
Vybrané
jistě zaujmou
Tradiční
podzimní
festivalfestivalech.
těch nejlepších
filmůfilmy
se zimní
tématikou
každého
milovníka
leduv apředchozím
zimních sportů
opět
zahrnuje
filmy,sněhu,
které byly
roceobecně.
oceněnyPromítat
na nejse bude běhemsvětových
dvou měsíců
na 200 místech
Česku
a Slovensku.
prestižnějších
festivalech.
Vybrané vfilmy
jistě
zaujmou
Snímky, které
uvidíte
jsou –ledu
ARSLANBOB;
malé městečko
v Kyrkaždého
milovníka
sněhu,
a zimních sportů
obecně. Promítat
gyzstánu,
které má
stát200
se věhlasným
zimním
středisse
bude během
dvoupotenciál
měsíců na
místech v Česku
a Slovensku.
kem. HIGH
TENSION;
svědectví
o incidentumalé
meziměstečko
šerpy a dvěma
Snímky,
které
uvidíte jsou
– ARSLANBOB;
v Kyrhorolezci, kteří
slézt Mount
jinou cestou.
gyzstánu,
kteréchtěli
má potenciál
stát Everest
se věhlasným
zimnímPOLÁRNÍK;
středisportrét
Petra
Valušiaka,
ve světeouznávaného
polárníka,
kem.
HIGH
TENSION;
svědectví
incidentu mezi
šerpy a kterého
dvěma
u nás zná málokdo.
Freeskiing
a freeride
– kam
horolezci,
kteří chtěliSUPERVENTION;
slézt Mount Everest
jinou cestou.
POLÁRNÍK;
až sahají
hranice
nemožného?
HUEVO;
Brněnské
trio extrémních
portrét
Petra
Valušiaka,
ve světe
uznávaného
polárníka,
kterého
lyžařů
se snaží
pokořit
co nejvíce šestitisícových
VAYA
A LA
u
nás zná
málokdo.
SUPERVENTION;
Freeskiing asjezdů.
freeride
– kam
CUMBRE;
jak se vlastně
žije v horách
Chile? Z Atrio
DOextrémních
K A ZASE
až sahají hranice
nemožného?
HUEVO;vBrněnské
ZPÁTKY;
a Britská
Kolumbie
jako hlavní scéna
pro
snahu
lyžařů se Aljaška
snaží pokořit
co nejvíce
šestitisícových
sjezdů.
VAYA
A LA
o freeride. jak se vlastně žije v horách v Chile? Z A DO K A ZASE
CUMBRE;
Součástí Aljaška
festivalua je
i anketní
hlasování
nejlepší
dokument
a náZPÁTKY;
Britská
Kolumbie
jakoohlavní
scéna
pro snahu
sledném
o
freeride.slosování hlasujících s možností vyhrát velmi zajímavé
ceny. Festival
budejerozdělen
dvě poloviny.
Na hlavní
snímky
Součástí
festivalu
i anketnína
hlasování
o nejlepší
dokument
a náa
doprovodné
a celkově
má divák
možnostvyhrát
shlédnout
minut
sledném
slosování
hlasujících
s možností
velmi200
zajímavé
nádherných
a bude
nebezpečných
záběrů.
ceny. Festival
rozdělen na
dvě poloviny. Na hlavní snímky
a doprovodné a celkově má divák možnost shlédnout 200 minut
nádherných a nebezpečných záběrů.
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Společenská kronika
strana 10
Blahopřání
Vzpomínky
Dne 23. října jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní
Jarmily Janouškové
ze Sušice. S láskou vzpomínají a za vzpomínku
děkují manžel, syn s rodinou, vnoučata, pravnoučata,
ostatní příbuzní a známí.
Dne 24. listopadu vzpomeneme nedožitých 70 let
pana
Jána Fedáka.
Dne 29. listopadu uplyne dvanáct smutných let, co
nám navždy odešel pan
Dne 14. listopadu uplynul pátý smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan
Karel Toman
Stanislav Železný
ze Sušice. Vzpomíná celá rodina a příbuzní.
Kdo s námi vzpomene, tomu děkujeme.
ze Zbynic. Stále vzpomínají manželka Miloslava, dcera Jana a syn
Pavel s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále budeme mít.
Kdo tě znal vzpomene.
Dne 29. listopadu uplyne 5 let, kdy zemřel pan
Kdo tě měl rád nezapomene.
Dne 16. listopadu uplynulo pět let od úmrtí pana
Martina Dryka
Josef Vaněk
z Dlouhé Vsi. (3. 11. 1936 – 29. 11. 2009) Stále s láskou
vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.
ze Sušice. Stále vzpomínají rodiče a sestra.
Kdo vás znal, ten vzpomene,
kdo vás měl rád, nezapomene.
Dne 17. listopadu jsme vzpomněli pátého smutného
výročí, co nás navždy opustil pan
Dne 30. listopadu uplyne sedm smutných let, co nás
navždy opustil pan
Felix Frána.
S láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami.
Dne 17. listopadu by se dožil 90 let pan
František Hess
z Volšov. S láskou vzpomíná manželka a dcera
s rodinou. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Čas plyne jako voda...
Dne 20. listopadu tomu bylo již 18 let, co nás opustil
pan
Karel Malý.
Jan Zelený
a 13. prosince uplyne již devatenáct
let, co odešla paní
Emilie Zelená
z Kolince. Pokud jste je znali, vzpomeňte s námi,
dcera Alena a syn Jan s rodinami.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život i nás.
Dne 2. prosince uplyne 14 let, kdy nás navždy opustil
pan
Jan Jarošík
z Cihelny. S láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a všichni jeho blízcí.
Všem přátelům za vzpomínku děkuje manželka
Marie s rodinou.
Kdo žije v našich srdcích,
žije navždy v našich vzpomínkách.
V neznámý svět odešla jsi spát,
zaplakal každý, kdo měl tě rád.
Dne 2. prosince vzpomeneme pátého smutného
Ta rána v srdci bolí
výročí úmrtí pana
a zapomenout nedovolí.
Františka Koppa
Dne 21. listopadu vzpomeneme druhého výročí
ze Sušice. S láskou vzpomíná manželka, dcery
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní
Veronika a Jitka s rodinami a ostatní příbuzní.
Zdeňky Podlešákové
ze Sušice. Stále vzpomínají děti Zdeňka, Miluš a Karel s rodinou.
Léta plynou a
vzpomínka za vzpomínkou se vrací.
Dne 21. listopadu vzpomeneme nedožitých 85 let
pana
Dne 4. prosince uplyne jeden rok, co nás opustila
paní
Marie Čechová.
S láskou vzpomínají manžel, dcery, matka a sestra
s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Bohumila Prchala
ze Sušice a 26. prosince uplyne již 30 let, co
nás navždy opustil. Vzpomínají manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.
Odešla jsi maminko, neznámo kam,
vzpomínka po tobě zůstane nám,
vzpomínka krásná, maminko milá,
ty že jsi pro nás vždycky jen žila.
Dne 22. listopadu uplyne čtvrtý smutný rok
od úmrtí paní
Jany Pfeiferové
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkují
manžel, syn a dcera s rodinami.
Pavlína Zinková,
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají manželka
milá kolegyně a kamarádka. Do dalších let hodně
Marie, syn Jan s rodinou, dcera Lenka s rodinou
štěstí a lásky přeje kolektiv drogerie U Jarky.
a sestry s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Už nám nikdo nevrátí, co zlý osud vzal,
ale v našich srdcích žiješ neustále dál.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával,
proto v naších srdcích žije dál.
Dne 23. listopadu oslaví kulatiny
Opustili nás...
František Šíma r. 1933, František Frána r. 1944, Jan Půrok r. 1925, Jana
Dardová r. 1942, Ladislav Kurinec r. 1930, Jaroslav Červený r. 1920, Marie
Kučerová r. 1933, Karel Kellermann r. 1971, Zdeňka Šašková r. 1926.
Poděkování
Je již tradicí, že městské zastupitelstvo v čele se starostou panem
Petrem Mottlem vždy v den památky zemřelých, dává umístit věnečky
na hroby zasloužilých občanů města Sušice. Jsem povděčen, že místem,
kam je každoročně umístěn věneček s nápisem Město Sušice, je i místo
posledního odpočinku mého předka primáře a ředitele Okresní
nemocnice v Sušici MUDr. Jakuba Skály. Za takto vyjádřenou poctu
jménem rodiny i jménem svým vyslovuji vděčnost.
Jiří Skála
Letošních 85 let
Prof. Dr. Ing. Jiřího Pavla, DrSc.
Uvedeného životního jubilea se 18. listopadu tohoto
roku dožívá tento významný pootavský rodák, který
přišel na svět na předměstí Horažďovic jako druhý syn
významného pošumavského spisovatele Josefa Pavla.
Změny otcova působení ovlivňovaly jubilantovo
mládí, charakterizované častými změnami míst jeho
vzdělání, což se stalo do jisté míry jeho osudem. Prošel
řadou našich měst, přičemž tím posledním se stala
moravská metropole Brno, kde místní Mendelova
zemědělská univerzita se stala místem jeho celoživotního odborného
působení.
Na této univerzitě jubilant vybudoval zcela nové odborné pracoviště, a to
katedru biochemie, jejíž činnost se dlouhodobě zaměřovala na objasňování
řady významných problémů našeho zemědelství a lesnictví. Stejně
závažnou oblastí jubilantem prováděného výzkumu byla tzv. ekologická
biochemie, věnovaná otázce kumulace škodlivin (především těžkých
kovů) v bioorganismech.
Získávané poznatky jubilant zveřejňoval jak v domácím odborném
tisku, tak i v zahraničních vědeckých časopisech, v Německu, Dánsku,
Anglii, Kanadě aj. Zájem o dané poznatky vedl navíc k jejich zveřejňování
i na celoevropských vědeckých konferencích, uskutečněných např.
ve Frankfurtu nad Mohanem, v Amsterdamu, v Římě aj.
Toto krátké zamyšlení o jubilantově životě by však nebylo úplné bez
konstatování, že Prof. Jiří Pavel významně přispěl k odborné výchově
tisíců absolventů Mendelovy univerzity, mnoha diplomantů, aspirantů aj.
Jeho přednášky byly náročné, ale pro svou obsahovou bohatost a dokonalý
přednes byly u studentů vždy oblíbené.
Závěrem lze ještě vyslovit přání, aby si jubilant zachoval duševní
svěžest, životní energii a zdraví i do dalších roků svého života.
Anna Chadtová
Základní organizace Svazu zdravotně postižených v Sušici pořádá
ČLENSKOU SCHŮZI
která se koná 5. 12. 2014 od 14 hod. v restauraci Zlatá Otava.
Po večeři bohatá tombola. Srdečně zve výbor ZO SZP.
Myslivecké sdružení Volšovy pořádá tradiční
Myslivecký bál
v sobotu 6. prosince od 20 hod. v restauraci „Volšovka“
Vstupné 100 Kč. „Myslivecké štěstí.“
K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Compact.
Srdečně vás zveme!
Adventní koncert
KYTAROVÉHO VIRTUOSA ŠTĚPÁNA RAKA
Vážení přátelé,
zveme vás na Adventní koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka
do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
Koncert připravujeme pro vás a vaše blízké na pátek večer
5. prosince 2014 od 19.30 hodin.
Čeká vás malé překvapení.
Předprodej vstupenek za 220 Kč od poloviny listopadu v Městském
informačním středisku v Hartmanicích, Informačním turistickém
centru v Železné Rudě nebo v Městském kulturním a informačním
středisku v Kašperských Horách a na naší e-mailové adrese: sumavske.
[email protected] nebo tel. č. 603 265 034 a 724 006 625.
Poklidný čas Adventu vám přejí Šumavské cesty, z.s.
www.sumavskecesty.cz
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Inzerce
BAZAR DUHA Rabí
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaší návštěvu
strana 11
OVOCE ZELENINA
NOVĚ OTEVŘENO
ul. Americké armády 85
Prodejna zařízena v selském stylu.
Bohatý sortiment rozmístěn v koších a ošatkách.
Po domluvě předvánoční rozvoz ovoce a zeleniny
až do domu.
PARTNER CK EXIM TOURS
ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZÁJEZDU NA LÉTO 2015
RG&.(;,07285%/8(67</($/(;$1'5,$),6&+(5ý('2.DGDOãtFK
9é+2'1e&(1<1$3591Ë020(176/(9$DåDDå'ċ7,='$50$
=È-(='<9=,0ċ.%/Ë=.é002ěË0,=$(;27,.28RGOHW\]3UDK\0QLFKRYD9tGQČ
$.78È/1Ë683(5/$670,187(2'9â(&+ý(6.é&+,1ċ0(&.é&+&.
SRUDGtPH9iPVYêEČUHP
Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám stolovou vrtačku na 380V, cena
podle dohody. Tel. 606 633 919
Prodám králíky malé, berany divoce zbarvené, vše je tetováno, očkováno, oceněno.
Holuby moravské, pštrosy červené, mladé
andulky různých barev z venkovní voliéry.
Tel. 776 664 135
Prodám rotoped, plno funkcí, černá barva, krásný, málo používaný. Dřívější cena
9 900 Kč, nyní 1 500 Kč. Tel. 723 732 358
Prodám pokojový pětiramenný lustr –
kombinace žlutý kov-dřevo, kornouty
bílé. Cena 800 Kč. Bavlnky na vyšívání – různé barvy za poloviční cenu. Tel.
721 619 927
Prodám – 4 ks zimní pneumatiky Barum
Polaris 155/70 R 13, včetně plechových
disků, pneumatiky používané 1 sezonu.
Cena celkem 1 400 Kč. Tel. 737 069 488
Prodám 4 ks zimního pneu Firestone
na discích, 185/60 R 14, výška dezénu
7 mm, jeté jednu zimu. Cena za celý
komplet 3 600 Kč. Tel. 739 901 789
Prodám náhradní díly na Opel Astra
Combi včetně motoru obsah 1600 ccm
– typ X 16 SZ. Tel. 605 133 663
Prodám 8 ks pneu s disky Škoda
105/120 levně. Tel. 605 133 663
Prodám akvárium o obsahu 30 l, modré pozadí, neteče! + filtrační zařízení,
cena 300 Kč. Tel. 603 758 544
Prodám pánské brusle zn. Crypton, vel.
42, neodřené, vypadají jako nové. Cena
1 100 Kč. Tel. 603 758 544
Prodám vlek za osobní automobil
na malých kolech tovární výroby, hliníkové disky, 2+2 tlumiče. Zadní čelo
výklopné. Rozměr 100×130×38 cm. Zachovalý. Tel. 702 516 840
Prodám 4 ary zahrady, smrková prkna
6 m3 a eternit šedý nepoužitý. Dohodou.
Tel. 720 595 736
Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm,
cena 25 Kč za kus, pětikomorovou polykarbonátovou desku 2,1×2,2 m, žulové
velké žlaby – 4 ks, přípojné dětské kolo.
Tel. 737 760 283
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130×86×60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje
cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí
zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9 240 Kč, nyní 5 500 Kč.
Tel. 605 337 650.
=È-(='<6(1,259(/0,9é+2'1e&(1<±-$52$32'=,0
KOUPĚ
/È=(ĕ6.ċ32%<7<±ý56/29(16.20ÈĆ$56.2
Koupím starou motorku veterána vhodného do sbírky (Jawa speciál, robot, pérák, či jinou zajímavou motorku). Tel.
607 847 126
Koupím auto k ekologické likvidaci,
9È12ý1Ë'È5.29e328.$=<9352'(-,9-$.e.2/,9+2'127ċ
ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY – ODJEZD ZE SUŠICE:
FANTOM OPERY 13. 2. 2015, MAMMA MIA 11. 4. 2015
MAMMA MIA 14. 12. a 28. 2. VYPRODÁNO
3ĜLKOiãN\,+1('RPH]HQêSRþHWYVWXSHQHN
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz a bez poplatku!
PŘENECHÁM
(od prosince)
zavedený
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
SECOND HAND
(třídírna u gymplu)
rodinné důvody
Tel. 721 033 037
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
VÝPRODEJ BUDE
26.–28. 11.
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte
na tel. 774 674 588
Koupím pařák na brambory. Tel.
604 478 278
Koupím kamna Petry v pěkném stavu.
Tel. 723 537 326
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel. 728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo německé
výroby i poškozenou. Tel. 777 308 319
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltované
cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám byt v OV 56 m2 zvýšené přízemí
v panelovém domě v Klatovech, cena dohodou. R.K. nevolat! Tel. 732 444 117
Vyměním byt 3+1 v Sušici za 1+1 nebo
garsonku také v Sušici. Tel. 603 207 700
Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m2 – v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/měs.
Tel. 606 633 919
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
27. 11. 2014 ve 12 hod.
Pronajmu garsonku 21 m2 v Sušici, 1. kat.
blízko centra v panelovém domě u krytého
bazénu. Tel. 605 759 300
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích. Informace tel. 723 703 440
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně a rychle.
I. Drábková, Sušice. Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Kočičky hledají nový domov u hodných
lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné
domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km
od Sušice – vpravo za Františ. Vsí. Tel.
731 241 782, e-mail: [email protected], www.kockaapravo.cz. Přijďte
se podívat!
Nabízím soukromou výuku německého
jazyka pro začátečníky, pokročilé. Státní
zkouška v SRN. Tel. 723 726 095
Doučování matematiky a českého jazyka.
Příprava na přijímací a opravné zkoušky.
Individuální přístup pro děti s poruchami
učení a ADHD. Tel. 604 430 156
Kurz přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy. Opakování učiva z Čj
a Mat. Příprava na testy SCIO. Průběžné
ověřování znalostí. Předpokládaný termín
zahájení – listopad. Tel. 604 430 156
Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradnické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Důchodce hledá přivýdělek podzim –
zima. Tel. 606 406 010
Další díl seriálu
Sušičtí děkani a kaplani
přineseme v příštím
vydání SN.
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 21/2014
21. listopad 2014
Zajímavosti
strana 12
SIRET – KRÁSA UKRYTÁ V BUKOVINĚ
Město Siret se nachází v severovýchodní části Rumunska, v oblasti Suceava, na pravém břehu řeky
Siret. Je vzdáleno 3 km od hranic
s Ukrajinou.
Ve městě žije okolo 9400 obyvatel různých národností – rumunské, ukrajinské, polské a německé.
Dříve zde bylo také židovské obyvatelstvo. V roce 1880 Židé tvořili
43 % celkové populace v Siretu. Ješ-
hem jeho formace jako feudálního
státu (1354 – 1388). Zároveň byl
prvním městským středověkým
centrem v Moldavsku. V roce 1774
město přešlo spolu s oblastí Bukoviny pod nadvládu Habsburského
impéria. Na počátku 19. století byl
ve městě vybudován římskokatolický kostel a radnice. O pár let
později byla postavena židovská
synagoga. V roce 1876 byla ote-
tě na začátku 20. století žila ve městě velká komunita Židů. Bohužel
druhá světová válka zasáhla velkou
část tohoto obyvatelstva. Zbývající Židé se odstěhovali do Izraele.
Současní obyvatelé se hlásí k církvi pravoslavné, římskokatolické
a protestantské.
Ačkoliv velikostí je město Siret malé, mělo velmi důležitou
roli v historii celého Rumunska.
Prvně město zaznamenal v roce
1339 kartograf Angelio Dulcert
ve své mapě. První nezpochybnitelná zmínka o městě pochází ze
zápisu ve františkánské kronice
a datuje se do roku 1340. Siret byl
hlavním městem Moldavska bě-
vřena budova školy, která je zde
dodnes. Na přelomu 19. a 20. století došlo k velkému rozvoji města.
Byla vybudována železniční stanice, otevřen soudní dvůr (v dnešní
době je zde městská nemocnice),
dále byl zprovozněn městský vodovod a zaveden elektrický proud.
V listopadu 1918 vstoupilo do Siretu rumunské vojsko a město přešlo
pod správu Rumunska. Po okupaci
severní oblasti Bukoviny ruskými
vojsky v roce 1940 byly stanoveny
hranice s Ruskem 3 km od města. V roce 1947 vznikla Rumunská lidová republika, jejíž součástí
byl i Siret. V prosinci 1989 vypukla v Rumunsku revoluce a nastala
transformace komunistického státu
na stát demokratický. Díky této bohaté historii můžeme dnes ve městě najít několik pamětihodností,
které jednotlivá období připomínají. Nejstarší památkou je kostel
Nejsvětější trojice, který pochází
z poloviny 14. století a kostel sv.
Jana Křtitele z téhož století. Období habsburské nadvlády připomíná římskokatolický kostel (1826)
a stará radnice (1828, v dnešní
době poliklinika). Na přítomnost
židovské komunity upomíná židovská synagoga (1840) a středověký židovský hřbitov. Tento hřbitov má zvláštní význam pro Židy
nejen v Rumunsku. Na hřbitově je
mnoho náhrobků, které jsou ozdobeny tradičními uměleckými hebrejskými motivy. Za zmínku určitě stojí i Siretské muzeum historie,
které bylo založeno v roce 1895 a je
v něm zaznamenána historie Bukoviny a města Siret.
V Siretu najdou vyžití jak příznivci sportu, tak i kultury. Na řece
Siret bylo vybudováno umělé jezero
Rogojesti, jehož rozloha je 850 ha.
Průměrná hloubka jezera je 1,5 m
a v nejhlubším místě dosahuje 8 m.
V jezeře žije několik druhů ryb
jako např. kapr, štika, okoun. Díky
přítomnosti těchto ryb se zde několikrát do roka pořádají závody
v rybaření. Kromě rybaření je jezero rovněž využíváno pro rekreační účely. Kolem jezera je několik
stezek, které využívají pěší turisté
i cyklisté. V blízkosti jezera je také
fotbalový stadión, o který se stará
místní sportovní asociace. V centru města je multifunkční sportovní hřiště.
V průběhu roku se ve městě
koná několik kulturních akcí. Největší z nich jsou Dny Siretu. Tato
akce trvá 3 dny a koná se vždy kolem 24. června, kdy římskokatolická církev slaví svátek sv. Jana
Křtitele.
Pověst praví, že když Bůh tvořil
svět, roztrhl se mu pytel plný krásy
přímo nad Bukovinou. O tom, jestli
je pověst pravdivá, se budeme moci
přesvědčit příští rok, kdy se ve městě Siret koná další konference Douzelage.
Olga Melkusová
Douzelage Sušice
Glamour – obdiv patřil nejen účesům
SOŠ a SOU Sušice uspořádala
ve středu 5. listopadu desátý ročník kadeřnické soutěže „Glamour –
Kouzlo krásy“ v sušické sokolovně
na téma „TANEČNÍ PÁR VE STYLU TANGA.“ Soutěžní týmy měly
za úkol připravit za devadesát minut
originální dámský a pánský účes
pro taneční styl TANGO. V letošním jubilejním ročníku se představilo celkem dvanáct soutěžních
družstev z devíti českých škol
(Chomutov, Domažlice, Dačice, Plzeň, Lanškroun, Neratovice, České Budějovice, Strakonice a Sušice). Za SOŠ a SOU Sušice
soutěžil tým č. 9 Tereza Brejchová
a Štěpánka Šintlerová a tým č. 14
Monika Hermannová a Kristýna
Pelzerová.
Soutěžící vytvářeli složité a výrazně zdobené dámské účesy, dbali na preciznost, čistotu a uhlazení.
U pánských účesů se budoucí kadeřnice zaměřili především na perfektní střih s konečnou úpravou.
Odborná porota posuzovala nejen
vlasovou úpravu, ale i celkový dojem, originalitu a slušivost. První
místo obsadila Petra Halamková
a Andrea Váňová ze SOU Domažlice – místo poskytovaného vzdělávání Stod. Cena poroty za ima-
foto ED
foto Zdeněk Kříž
ge byla udělena Martině Šťastné
a Anně Puškárové z ISŠŽ Plzeň
a za nejlepší pánský střih Lukáši
VU ze Soukromé SŠ a JŠ s právem
jazykové zkoušky České Budějovice. Pro oceněná družstva byly při-
praveny hodnotné ceny od sponzorů, které předávali senátor Jan
Látka, Ing. Josef Vacikar za odbor
školství Krajského úřadu Plzeňského kraje, ředitel školy Ing. Jiří Kolář
a vyučující z oboru.
-PS-
foto ED
4. sušické setkání harmonikářů
V neděli 9. listopadu odpoledne se již počtvrté sešli v sušické
sokolovně příznivci hry na harmoniku, aby strávili příjemné
chvíle s amatérskými muzikanty
všech věkových kategorií.
Většinu známých lidovek si
zanotovali i mnozí návštěvníci,
kteří byli mile potěšeni hrou nejen známých harmonikářů ze Sušice a okolí, ale také dvou skupin
– kytara, zpěv, Jiří Zemánek – muzikantů z Bavorska.
baskytara, zpěv a Fenek Steiner
– bicí, hrála v podstatné míře
skladby ze svého nového alba
Laskonky a Kremrole (Barbíno, Vltavo, Nářadí na dobrou...)
a do publika vypustila i starší
kusy (Ganga). Wohnout v Sušici vystoupil úspěšně již poněkolikáté a tentokrát jeho členové
ocenili i nový bazén se saunou
a skatepark.
text a foto ED
to má i v sousedním Bavorsku.
Poděkování patří pochopitelně
všem muzikantům, kteří přijeli,
zahráli a potěšili.
V tomto, již čtvrtém harmoni-
kářském maratonu se představilo
18 jednotlivců i skupin a náš obdiv patří všem, kteří s námi vydrželi až do večerních hodin.
Hana Krousová, foto AS
U Wohnoutů došlo i na Banány
Ačkoliv člen skupiny Wohnout Honza Homola před koncertem v sušické sokolovně sliboval, že Banány asi nebudou (viz.
SN č. 20), přece jen se nakonec
nezachovali jako bývalý režim
a Banány dali. Proslulou píseň
zahráli samozřejmě až v rámci
přídavků, které si vyžádalo nadšené publikum v zaplněném sále
sokolovny.
Koncert se uskutečnil 15.
listopadu a odstartovala ho brněnská kapela ŇuŇu. Jak název napovídá bylo to vystoupení
mladých hráčů (baskytara, bicí,
kytara). Po té se již sál naplno
rozezněl typickým zvukem Wohnoutů. Valící se spodek sochaný bicími a baskytarou obletovaly tóny dvou neklidných kytar
a dotvářel specifický zpěv. Kapela ve složení Matěj Homola – kytara, zpěv, Jan Homola
Odtud dorazil i jedenáctiletý
Lukas Hartl, který svou půvabnou
malinkou harmoniku, se kterou tu
vystupoval poprvé před 4 roky, již
vyměnil za větší a svým vystoupením nás ujistil, že harmonika
patří nejen k Šumavě, ale své mísjako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 27. listopadu 2014 ve 12.00 hod.
Download

Máme se čím pochlubit!