Aktuálně
z radnice
8. listopadu 2013
Připomněli jsme si vznik Československé republiky
Město Sušice udělilo Mons.
Karlu J. Fořtovi Pamětní list u příležitosti jeho
92. narozenin: Děkujeme Vám
za Vaši celoživotní práci a boj
za lidská práva a demokracii.
Vyznamenání tomuto stateč­
nému knězi předali Mgr. Mi­
lena Naglmüllerová a Ing. Jiří
Papež.
Starosta Bc. Petr Mottl
se 31. října zúčastnil v Plzni slavnostního vyhlášení
výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys.
Pro město Sušici převzal cenu
týdeníku Ekonom – uznání za
vytváření podmínek pro pod­
nikavé občany (největší po­
díl podnikatelů – fyzických
osob). Akce proběhla za pří­
tomnosti zástupců Plzeňské­
ho kraje, představitelů hospo­
dářské komory, podnikatelů
a většiny z patnácti starostů
obcí s rozšířenou působností
v Plzeňském kraji.
28. října 1918, tedy před více než
95 lety vznikla samostatná republika. Z pohledu lidských dějin to není
velký časový odstup, z pohledu života člověka je to už dávno. Tak dávno,
že události toho roku dnes už nikdo
nepamatuje. Dobu nám přibližu-
V úterý 5. listopadu proběhlo
slavnostní setkání při příle­
žitosti dokončení přestavby
a zahájení provozu v novém
oddělení Domova pro seniory – oddělení se zvláštním
režimem v budově na Nábřeží
J. Seitze čp. 131 (bývalý ka­
tastr) – podrobnosti přineseme
v příštím čísle.
Krajské sdružení obcí se
sejde na radnici v Plzni
8. listopadu. Starosta Bc. Petr
Mottl se připravuje na avizo­
vaný program: převody státní­
ho majetku na obce, nakládání
s odpady v Plzeňském kraji,
informace o stavbě spalovny
v Chotíkově.
Cena 7,00 Kč
24. ročník
jí pouze fotky, psané záznamy, určité věci kolem nás (budovy na náměstí, sokolovna, kostely) a možná
vzpomínky na vyprávění prarodičů. Jací byli tehdy lidé? Možná lepší, možná omezenější v poznání,
určitě však pokornější a většinou
věřící. Opačná byla společenská
situace: V Česku se sice neválčilo,
ale 1,4 milionu Čechů narukova-
lo do války, přes sto tisíc legionářů bojovalo na druhé straně fronty.
V každém městě, v každé vesnici
oplakávali tehdy své mrtvé – padlo
138 000 českých vojáků a na konci
války přišla ještě Španělská chřipka,
která si vyžádala dalších 40 000 obětí.
za převratu sestavená v roce 1935
z písemností a výpovědí pamětníků:
28. října v 10 hodin dopoledne dostal
hoteliér Fialka telegrafickou zprávu
od velkoobchodníka Kroupy z Vinohrad, člena Maffie, jenž vozíval tajné zprávy na velocipédu na Slovensko. Telegram zněl: Andrassy přijal
všechny podmínky Wilsonovy. Úplná kapitulace. Je konec války. Fialka dal vyvěsit trojbarevný prapor, vyběhl před hotel a vypravoval o tom...
I za výkladní skříní Joži Pospíchala
a Adolfa Kříže objevily se vyhlášky
o kapitulaci Rakouska-uherska a státním převratu. Lídé se shromažďovali,
ale pochybovali a neměli jistotu. Večer v 8 hodin konala se v Husově sále
sokolovny za předsednictví Rudolfa
Saláška schůze České státoprávní demokracie. V ní zastoupeni byli Staročeši, Mladočeši, realisté, státoprávní
strana, vysokoškoláci. Ve schůzi té
V zemi vládl hlad, byl přídělový sys- přednesl Jos. Tichý, soudní oficiál,
tém potravin, koně i krávy většinou úryvky řečí Kramářovy a Rašínovy
zabavila armáda, jedli se psi, kočky z důvěrné schůze... Po ukončení jedi veverky, lidé byli vyčerpaní.
nání upozornil, že se děje něco důle-
foto: Vladan Strejc
DEN BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
17. listopadu 2013
v 17 hodin pod lípou Svobody
GYMNÁZIUM
SUŠICE
Jsou mezníky v životě lidském i v životě
národa, na které bychom neměli zapomínat.
Proto si s námi, prosím, přijďte připomenout
události roku 1939 a roku 1989.
Gymnázium Sušice
V rámci pietního aktu proběhne i odhalení
malé pamětní desky Václavu Havlovi.
V říjnu roku 1918 se odehrála
na Piavě jedna z posledních bitev,
rakousko-uherské vojsko se rozprchlo, o válce bylo rozhodnuto.
Lidé se bouřili proti vývozu potravin do Rakouska, protestovali proti
válce, vojáci se nevraceli na frontu.
V pondělí 28. října navečer vydal Národní výbor v Praze zákon o zřízení
samostatného státu československého. Zpráva se telegraficky rozšířila do celé země. Lidé začali oslavovat, i když jasného zatím nebylo nic.
Teprve 30. října rakouské velitelství
v Praze kapitulovalo před Národním
výborem.
Sušické listy za války nevycházely, první pak vyšly 2. listopadu 1918
(Lide český! Vláda věcí Tvých vrátila se v ruce Tvé!) O tehdejším dění
ve městě nás informuje kniha ředitele škol měšťanských v Sušici a na
Šumavě Josefa Hozmana Šumava
žitého v Praze – jak mu vyřídil vzkaz
od Holého listonoš Eman Černý –
a proto mají na poště nepřetržitou
službu. Vyzval přítomné, aby neodcházeli a vyčkali. Všichni očekávali
s napětím, co se stane. K desáté hodi-
ně přinesl listonoš Jos. Trš do schůze
telegram… městský oficiál A. V. Šebesta jej rozevřel, nahlédl do něho –
slzy vytryskly mu z očí a on, nemoha
pohnutím promluviti, podal jej Josefu
Tichému, který četl: Město Sušice. Samostatný stát československý vstoupil v život. Jsme svobodni. Ať žije československý národ. Dr. Zahradník.
Všichni strnuli. Srdce se jim rozbušilo, oči se jim zamžily, bylo ticho jako
v hrobě. Potom jako na povel propukli
v bouřlivý, nepopsatelný jásot, vstali
a zpívali: Kde domov můj? Odborný
učitel měšť. školy Ant. Slunečko volal:
Občané, nastala nejradostnější chvíle našeho života. Všichni se hrnuli,
aby zvěstovali městu tuto neuvěřitelnou zprávu... A za zpěvu národních
písní se seřadili do čtyřstupů a vyrazili, cestou se přidávali další a další
lidé. Před radnicí promluvil starosta
Mr. Ph. Jos. Seidl. Ohromný zástup
se pak vracel přes Volšovskou a Pravdovu ulici kol reálky ku sokolovně.
A na druhý den byla zastavena práce,
lid udělal si svátek. Zástupy proudily
ulicemi a po náměstí. Sváteční nálada
vzrůstala. Lidé, usmívajíce se šťastni,
tiskli si na potkání ruce...
O 95 let později se za šera od
parkoviště u Rendla vydává také
velký průvod. Přes tisíc lidí jde ale
v klidu, vpředu vyhrává do pochodu Solovačka. Přišly hlavně rodiny s dětmi, aby zažily kouzlo stovek
jemných světýlek z lampiónů. Dlouhý světélkující had se táhne stejnými
ulicemi jako tenkrát přes náměstí
Svobody, velký most, odbočuje ale
na nábřeží Jana Seitze a zastavuje
u Památníku padlých. Někteří se
rozcházejí, jiní čekají, kapela vyhrá-
vá, pak slavnostní akt uvede ředitel
SKC Karel Sedlecký, přichází starosta Bc. Petr Mottl a připomíná důležité okamžiky vzniku ČR a jeho
význam pro následující generace.
Poté představitelé města a občané
kladou květiny k Památníku padlých a závěr vzpomínky obstarává
velkolepý ohňostroj.
Akce nám připomněla důležitý
mezník ve vývoji naší společnosti
a možná právě proto, že tehdejší
události už nikdo nezažil, je potřeba
si je připomínat.
text a ostatní foto Eduard Lískovec
Uvnitř čísla
najdete
Kde řádili duchové – str. 2
Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v Sušici– str. 3
Ukázky z kadeřnické soutěže
GLAMOUR – str. 4
Co je to bavorsko-český
škol n í rok EU R EGIO
2013/2014 – str. 4
V galerii SIRKUS budou
po padesáti letech vystaveny
desky s desaterem v rámci
výstavy Židovské komunity
na Sušicku – str. 7
Úspěch judistů na mistrovství
ČR – str. 8
Rozjela se zimní hokejová
sezona – str. 8
2. díl seriálu Sušicko pohledem Marie Malé – str. 11
Rozhovor se zakladatelkou
sušického ochotnického
divadla SušDivOch po
premiéře hry Maloměstské
klepny – str. 12
Začala částečná obnova
le ge nd á r n í k a š t a nové
aleje směrem na Volšovy
– str. 12
TELEFON
BEZ PAUŠÁLU
p r o éh o
azd
k
20/2013
od
O,60
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
Dobové foto: Po vzniku ČSR se 13. dubna 1919 sešlo stejně početné
shromáždění (Sokol, spolky, školy, atd.), aby zasadili Lípu svobody.
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Kaleidoskop
strana 2
Občánci poprvé na radnici Prezentace studijních a učebních
oborů SOŠ a SOU Sušice
Pod názvem „Městečko plné
našich služeb“ proběhla 22. říj­
na 2013 v sušické Sokolovně
prezentace studijních a učebních
oborů Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště
Sušice. Návštěvníci měli možnost
vyzkoušet si různé praktické
činnosti, které předváděli žáci naší
školy. Pozvání přijalo 210 žáků
devátých tříd základních škol.
V rámci prezentace proběhl
již třetí ročník soutěže „Studu­
jeme cestovní ruch 2013“ pro žáky
7. – 9. tříd základních škol. Přihlá­
šeno bylo celkem 10 tříčlenných
týmů ze ZŠ Sušice, Lerchova
ulice, ZŠ T. G. Masaryka ze
Sušice a Šafránkova ZŠ a MŠ
Nalžovské Hory. Soutěž měla dvě
části. Nejdříve žáci vyplňovali test
zaměřený na zeměpisné a dějepisné
znalosti. V druhé části si vyzkoušeli
práci s výukovým programem
na slepé mapy. Vítězství zaslouženě
patřilo týmu z Nalžovských Hor.
Všem zúčastněným děkujeme
Rodiče se svými miminky se sešli 22. a 23. října v obřadní síni za účast, vítězům blahopřejeme
radnice, kde byli za město přivítáni členkou Sboru pro občanské
záležitosti Jaroslavou Holečkovou, matrikářkou Alicí Primasovou
a veselými písničkami dětí z MŠ Smetanova pod vedením Jaroslavy
Hanusové. Pozvaní občánci: Adriana Hozmanová, Šimon Jeřábek,
Justýna Třísková, Klára Třísková, Štěpán Puchinger, Veronika
Mačlová, Matyáš Vejtruba, Karolína Pytlová, Michaela Hofmannová, Jaroslav Václav Valdman, Annabella Černá, Petra Čubová,
Radovan Kohout, Filip Míčka, Václav Faic, David Pletl, Michaela
Chvojková, Barbora Bublíková, Filip Holý, Jasmína Slivoňová, Vít
Černý, Adéla Jíchová, Natálie Kohoutová, Gabriela Zdařilová, Michal
Kamenec, Anna Ullmannová, Lenka Jandová, Betty Vošalíková,
Terezie Kůsová, David Plechata, Petr Kohout, Matyáš Babka, Jan
Koňarik, Kristián Vaněček.
Všem přejeme hodně zdraví a šťastné první krůčky v životě
a zanedlouho i po Sušici.
foto: AS
To je naše posvícení
a budeme se těšit na shledání při
příštím ročníku.
S rodiči a žáky základních škol
se sejdeme v letošním roce ještě jed­
nou a to při Dnu otevřených dveří,
který se uskuteční 29. 11. 2013 od 9.00
do 16.00 hodin přímo v pros­
torách naší školy (v hlavní budově,
U Kapličky 761 v Sušici) a dále
na našich odborných pracovištích.
Návštěvníci budou mít možnost
prohlédnout si areál školy a přij­
mout pozvání na okružní jízdu
s průvodcem po odloučených
pracovištích školy. Nahlédnou
tak do kavárny „U školy“, prode­
jny sympatických radiátorů,
kadeřnictví, domova mládeže,
školních dílen, nově budovaných
laboratoří a autoservisu.
Dveře tříd budou otevřené. Bude
v nich probíhat interaktivní výuka
různých předmětů a zapojit se může
každý, kdo bude mít zájem.
Naše škola Vám také představí
své partnery, zástupce firem, které
úspěšným studentům v příštích
letech nabídnou zaměstnání.
Srdečně Vás zveme.
­ik­
tak se nazývá projektový den,
který vyhlásila organizace Člověk
v tísni. Do akce se zapojilo 172
škol z České republiky, kromě
různých stravovacích zařízení.
Naše škola v Hartmanicích si tento
den opravdu užila. Žáci prvního
stupně se věnovali tématu regionál­
ní potravina, žáci druhého stupně
zpracovávali témata jako jsou
dlouhá a ekonomicky náročná do­
prava dovážených potravin a tím
i znehodnocování surovin. Cílem
bylo poukázat na nerovnoměrné
rozložení potravin na světě, hlad
a oproti tomu nesmyslné plýtvání
surovinami. Na závěr jsme celý den
shrnuli při společném vystoupení
a diskuzi. Nedílnou součástí projek­
tového dne bylo opravdové posví­
cení, které si žáci s učiteli připravili
z regionálnch potravin. Vařili jsme
bramborový salát, bramboračku,
bramboráky, sladké bramborové
placky, různé pomazánky z vajec
a tvarohu, posvícenské hnětynky
a další dobrůtky. Ve školní jídelně
jsme pokračovali obědem také
v duchu šumavských jídel –
houbovým kubou a žemlovkou.
Všichni jsme se přesvědčili,
že i prostá jídla jsou velmi dobrá
a těšíme se na další projektový
den.
Mgr. Lenka Nohová
a Mgr. Dagmar Hraničková
Letecký den ve školní družině
ZŠ T. G. Masaryka
Ve středu 23. 10. 2013 se park u školy proměnil v Masarykovo letiště.
Na letišti přistálo mnoho letadel vyrobených dětmi ve školní družině.
Z každé třídy byly vyhodnoceny tři nejdelší lety. Letecký den se vydařil.
učitelky ŠD
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!!
První listopadový den ihned
po vyučování se po modré škole
v Sušici začala hemžit všelijaká
strašidla. Ve všech odděleních
školní družiny si nejprve upravila
vizáž a potom vzala útokem jídel­
nu. Po obědě se vrátila do svých
doupat – pavoučích, čarodějnických
či smrtčích , kde si pobrala všechny
své věci a vyrazila na strašidelný
rej přes celou školu. Usídlila se na­
konec mezi pavilony Lerchovky,
kde si změřila své síly v různých
soutěžích . Pohyblivým pavoučím
chodníkem se dostala rovnou ke
slalomu mezi dýněmi, pak násle­
doval souboj s košťaty i lámání
hlaviček při skládání pavoučích
puzzlí. Přesnost si vyzkoušela při
trefování do pavoučího kruhu a na­
konec přišla na řadu i rychlost – sběr
netopýrů… Všechna strašidla si
během soutěží odběhla k táboráčku
opéct i něco na zub, takže při
závěrečném bonbónovém výbuchu
měla dost sil na lov sladkostí….
Děkujeme všem rodičům, kteří
s námi i svými dětmi přišli strávit
příjemné odpoledne, poskytli slad­
ké odměny či zákusky a v neposled­
ní řadě i za jejich pomocné ruce.
Těšíme se na další spolupráci
vychovatelky ŠD,
ZŠ Lerchova, Sušice
foto: ED
Soutěž technických dovedností
Dne 11.10.2013 proběhla na
ZŠ Lerchova v Sušici „Soutěž
technických dovedností“ pro
9. ročník.Soutěž pořádala Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje v čele s koor­
dinátorkou paní Mgr. Radkou
Štruncovou. Moderní stavebnice BOFFIN 750 obsahující až
několik set projektů pro různá
elektronická zapojení žáky velmi zaujaly. Nejlepší dvojice
z každé třídy postoupila do kraj­
ského finále, které se uskuteční
v prosinci 2013 na SOUE v Plzni.
Další kolo soutěží je plánováno
na červen 2014.
­js­
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Aktuality
Rekonstrukcí kina vznikla
víceúčelová Sušická regionální
kulturní aula (S.I.R.K.A.)
Zasedání rady města
Usnesení z jednání rady města ze dne 21. října 2013
•
Rada města schválila spolupráci s firmou ADVICE.CZ při
aktualizaci atestu informačního systému, včetně zpracování tzv. strategických dokumentů za nabídnutou cenu 64 800,- Kč bez DPH. Částka bude uhrazena z org. 201, kap. 4, par. 6171, pol. 5169.
•
Rada města schválila darovací smlouvu s ministerstvem vnitra
ČR na bezúplatný převod zapůjčené výpočetní techniky dle přiloženého seznamu a pověřila starostu jejím podpisem.
•
Rada města schválila rozdělení finančních příspěvků v oblasti
památkové péče pro rok 2013 ve výši 500.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 – Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům uvedeným
pod body 1) – 8) dle předloženého návrhu.
•
Rada města schválila návrh akcí obnovy kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ na rok 2014, 2015
a 2016 v Sušici a doporučuje zastupitelstvu města Sušice schválit
aktualizovaný plán Programu regenerace MPZ Sušice na období
2014 – 2016 dle přílohy.
•
Rada města souhlasila s pořádáním akce „vepřové hody“ dne
10. listopadu 2013 na náměstí Svobody v Sušici. Akce bude pořádána
firmami Šlehoferová Klatovy, IČO: 69432091, Koldinova 178, 339 01
Klatovy II a MASO WEST s.r.o. (IČO 25237349), Za Mototechnou
1619, 155 00 Praha 5.
•
Rada města schválila zapojení města Sušice do projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
•
Rada města pověřila starostu města podpisem smlouvy
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
•
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne
26. 6. 2002 na pronájem objektu na Nábřeží J. Seitze čp. 89, Sušice
podanou p. Jiřím Hrabětem, bytem Podmokly a nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou. Nájemní smlouva bude ukončena
k 31. 1. 2014.
•
Rada města schválila zadání znaleckých posudků na objekt bývalé školy čp. 41 Volšovy na stavební parcele č. 79 a přilehlé pozemkové parcely č. 272/2 v k.ú. Dolní Staňkov, a na objekt bývalého PDA
na Nábřeží J. Seitze čp. 89 Sušice III. na stavební parcele č. 531 v k. ú.
Sušice nad Otavou.
•
Rada města schválila předloženou Smlouvu o umístění sítí
mezi městem Sušice a ing. Zbyňkem Polákem, bytem Sušice o umístění přípojek kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení
a elektrické energie do pozemkových parcel č. 2303, 968/5 a 970/2
v k.ú. Sušice nad Otavou.
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise.
•
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 45, kterým se org.
1124 – Domov důchodců – přestavba zvýší o 50 tis. Kč a zároveň se
sníží org. 1125 – Výměna oken o stejnou částku.
•
Rada města schválila znění smlouvy č. 3400022624 o dodávce vody pro stavbu „Bazén Sušice“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila prodloužení mandátní smlouvy na výkon
technického dozoru investora firmě CORRECT BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01, Ústí nad Labem, v celkové ceně 540.000,- Kč
bez DPH a ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit a předložit dodatek ke schválení na dalším jednání.
•
Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce v režimu otevřeného podlimitního řízení, na realizaci akce „Sušice
– R.O.P. (Rekreační Otavský Park)“ dle zadávacích podmínek v příloze, a to za podmínky vydání písemného souhlasného stanoviska ROP
NUTS II Jihozápad k požadované změně podmínek realizace projektu
„Sušice – R.O.P. (Rekreační Otavský Park)“.
•
Rada města schválila členy hodnotící komise pro akci „Sušice –
R.O.P. (Rekreační Otavský Park)“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce
je uveden náhradník): Bc. Petr Mottl (Ing. Věra Marešová), Ing. Kateřina
Ronová (Ing. Josef Čuba), Ing. Jan Vošalík (Ing. Vladimír Marek), Ing.
Lukáš Hamák (Ing. Jan Staněk), Ing. Michael Skrbek (Josef Jílek).
•
Rada města uložila odboru majetku rozvoje města předložit na
příští jednání rady města informaci o možnostech řešení odvodnění
dešťových vod v ul. Studentská a v ulici Volšovská.
Kompletní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
Řádné jednání zastupitelstva se uskuteční
20. listopadu od 16 hodin.
Kontejnery
na textil a obuv
Český červený kříž oznamuje
občanům, že byly rozmístěny
3 kontejnery na vyřazené ob­
nošené oblečení, boty a jiné
textilie mimo koberců. Jedná
se o kontejnery zelené barvy,
které jsou označeny znakem
Českého červeného kříže.
Kontejnery jsou umístěny ke
stávajícím nádobám na tříděný
odpad:
1× ulice Kaštanová,
1× ulice Edvarda Beneše,
1× v ul. Pravdova a Sirkařská.
V případě přeplnění volejte
721 223 494
Budova Komunitního centra soustředila
mimoškolní činnost do jednoho místa
Investorem celého projektu bylo Město Sušice, poskytovatelem
dotace Regionální Rada Regionu soudržnosti Jihozápad. Autorský
dozor a TDI zajistil Šumavaplan, spol. s r.o., zhotovitelem stavby byla
akciová společnost BIS z Plzně.
Celá akce si vyžádala náklady ve výši 43 milionů korun, z toho
poskytnutá dotace od ROPu byla 33 milionů korun.
S přípravou projektu se začalo v březnu 2009. Nejprve byla zpracována projektová dokumentace a další přílohy, které byly k žádosti
o dotaci zapotřebí. Půlroční práce byla dovršena odevzdáním kompletní žádosti v září 2009 na ROP NUTS II Jihozápad v rámci šesté
výzvy.
O přidělení dotace se Město Sušice dozvědělo až o rok později,
v listopadu 2010, i když byl původní termín o více než deset měsíců dříve. Tento zásadní zásah do harmonogramu znamenal další dva měsíce
příprav všech dokumentů nutných pro podpis smlouvy o dotaci, aktualizaci termínů realizace a dalších činností s tím souvisejících.
Sušická regionální kulturní aula (S.I.R.K.A.) se slavnostně otevřela 27.září 2012. V těchto dnech má sušické kino za sebou oslavy prvního výročí své existence, oslavy probíhaly celý týden od 23. září až
do 29. září. Kino nabídlo pestrý program – od promítání snímků přes
koncert hudební skupiny až po celodenní zábavu pro celou rodinu.
Díky výstavbě Sušické regionální kulturní auly se podařilo získat
moderní digitální technologie ve standardu DCI, dále 3D projekce, diváci mohou sledovat přímé přenosy operních a jiných hudebních produkcí přes satelit v HD kvalitě a umožněna je i prezentace pro diváky
v sále pomocí audiovizuálních prostředků nebo pomocí PowerPoint,
Macromedia či webových aplikací. Zrealizovat se tu dají i kombinované pořady, například besedy s projekcí, diskusní akce s multimediální
podporou, dále sledování TV a satelitních kanálů na plátně při významných sportovních, kulturních či společenských akcích.
K dispozici je moderní divadlo využívající audiovizuální podporu,
speciální projekce pro seniory s dobovými filmy, organizovat se tu dají
pravidelné projekce pásem pohádek pro děti s rodiči.
Součástí objektu je rovněž městská galerie, kavárna s terasou a kanceláře Sušického kulturního centra. V neposlední řadě se výstavbou sloučilo moderní umění a architektura s historickým centrem města Sušice.
-om-
foto: Ed
Od loňského září slouží obyvatelům Sušice v místě, kde dříve stával vojenský objekt, nové Komunitní centrum. Město Sušice reagovalo na šestou výzvu ROP NUTS II Jihozápad, na prioritní osu Stabilizace a rozvoj
měst a obcí v oblasti podpory Rozvojové projekty spádových center.
Celkové náklady na tuto akci činily zhruba 43 milionů korun, z toho
zhruba 39 milionů korun, tedy 92,5 procenta, činil podíl poskytovatele dotace.
V přízemí Komunitního centra se nacházejí skladové prostory, a to
jak pro knihovnu, tak i pro město i další organizace. Z přízemí je možný
vstup do venkovního areálu, kde vyrostl nový amfiteátr se stupňovitým
hledištěm a venkovním jevištěm. Toto jeviště je propojeno za pomoci ocelového schodiště s vnitřním společenským sálem ve třetím nadzemním
podlaží. Sálek má zatím kapacitu 60 míst, má vlastní sociální zařízení,
technickou místnost s kuchyňkou a probíhá tu celá řada nekomerčních
akcí, jako jsou například besídky a přednášky.
Ve stejném patře jsou klubovny Střediska volného času. Je tu volnočasový klub s horolezeckou stěnou, kulečníkem, kuchyňkou; je tu i keramická dílna se sušárnou; klubovna modelářů; cvičná kuchyň s větší
klubovnou; šatna, kancelář a také hygienická zařízení.
Ve druhém patře se nachází městská knihovna čítající dětské oddělení, oddělení dospělých a také regionální knihovnu. Historie knihovnictví v Sušici spadá do roku 1843, kdy jí dal základ spisovatel
J. A. Gabriel. Dnes je knihovna moderním pracovištěm s plně automatizovaným provozem, veřejně přístupným internetem a bohatým knihovním fondem.
Zpracování projektové dokumentace zadalo Město Sušice odborné projekční firmě Ing. Arch. Jiřího Kučery z Horažďovic v roce 2009.
Zastupitelstvo města projekt schválilo v září 2009. Ve stejném termínu
se podala kompletní žádost o dotaci. Kvůli neodsouhlasení plné výše
dotace muselo dojít k výrazné změně projektu. Byl z něj vyřazen velký
společenský sál ve tvaru kotvící lodi, který měl stát v místech tehdejšího kurtu. Sál ale musel zůstat zachován, a tak se ve druhém patře snižoval počet kluboven.
Podle plánu byl nejprve zbourán vojenský objekt. V září 2011 proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele. Stavební práce skončily
v září 2012 a Komunitní centrum bylo předáno do užívání Sušickému kulturnímu centru, které zde od té
doby provozuje velké množství volnočasových akti-omfoto: Jiří Venclík vit.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Dne 25. a 26. října probíhaly
v České republice předčasné voby
do Poslanecké sněmovny Parla­
mentu. V Sušickém obvodě se
volilo na jedenácti místech (Al­
brechtice, Volšovy, Chmelná, klu­
bovna hasičské zbrojnice, radnice,
gymnázium, jídelna SOŠ a SOU,
ZŠ T. G. Masaryka, MŠ Smeta­
nova, internát SOŠ a SOU, uřad
práce), účast byla sice nižší než
v minulých volbách, ale naopak
oproti roku 2010 vyšší než celo­
státní průměr.
­red­
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
STRANA
ČÍSLO
NÁZEV
Česká str. sociálně demokratická
1113
19,86
2
Strana svobodných občanů
98
1,74
3
Česká pirátská strana
180
3,21
MUDr. Lenka Štrosová
4
TOP 09
621
11,08
Mgr. Pavel Princ
5
HLAVU VZHŮRU - volební blok
18
0,32
6
Občanská demokratická strana
724
12,92
9
politické hnutí Změna
33
10
Strana soukromníků České
republiky
11
Křesťanská a demokratická unie
15
17
18
V SUŠICI
V CELÉ ČR
V SUŠICI
V CELÉ ČR
PLATNÉ HLASY NEJVÍCE PŘEDNOSTNÍCH HLASŮ PLATNÉ HLASY
CELKEM
%
JMÉNO*
POČET CELKEM
%
1
13
PLATNÉ HLASY
strana 3
Suverenita - Strana zdravého
rozumu
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia
Okamury
Dělnická str. sociální
spravedlnosti
Mgr. Zdeňka Řezníčková
244
1 016 829 20,45
122 564
2,46
14
132 417
2,66
51
596 357
11,99
21 241
0,42
384 174
7,72
0,58
28 592
0,57
9
0,16
13 041
0,26
427
7,62
Mgr. Václav Krása
78
342 339
6,88
37
0,66
Ing. Petr Kocman
12
13 538
0,27
34
0,6
75 113
1,51
294
5,24
336 970
6,78
34
0,6
42 906
0,86
Bc. Petr Mottl
JUDr. Vít Bárta
318
35
20
ANO 2011
1000
17,85
Ludvík Löffelmann
54
927 240
18,65
21
Komunistická strana
Československa
874
15,6
Ing. Karel Šidlo
89
741 044
14,91
22
LEV 21 - Národní socialisté
9
0,16
3 843
0,07
CELKEM
%
CELKEM
%
23
Strana zelených
84
1,49
159 025
3,19
2010
5775
62,29
5 230 859
62,6
24
Koruna Česká
13
0,23
8 932
0,17
2013
5602
61,3
4 969 984
59,48
*minimální počet 5 hlasů
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Kulturní aktuality
strana 4
Sál plný zrcadel – kadeřnická soutěž GLAMOUR
“SOŠ a SOU Sušice uspořádala
ve středu 23. října již devátý
ročník kadeř nické soutěže
„Glamour – Kouzlo krásy“ pro
střední a učňovské školy. Akce
na téma „Originální historický
pár“ se uskutečnila v sušické
sokolovně. Soutěžní týmy měly
za úkol připravit dámský a pán­
ský účes na ples ve stylu 30. let
20. století. V soutěži se představilo
celkem jedenáct družstev z devíti
škol z celé republiky.
Do sálu vstoupily perfektně
ustrojené páry a zasedly k při­
praveným toaletním stolkům
s velkými zrcadly. U každého
stolku už na ně čekala dvo­
jice zručných kadeřnic, aby je­
foto: Zdeněk Kříž
jich vzhled upravily do nejlepší Zvláštní cena poroty – ISŠŽ Plzeň
prvorepublikové podoby. Inspi­
rativní atmosféru dotvářela do­
bová muzika i vystoupení školní
kapely.
Letošní téma lákalo zvýraznit
u modelů a modelek eleganci
a přijít s kreativními nápady.
S velkým soustředěním soutěžící
vytvářeli nádherné vlny a lokny,
které tvořily složité dámské účesy.
U pánských účesů se soutěžící
především zaměřili na perfektní
střih s konečnou úpravou vystihu­
jící zadané historické období.
Odborná porota posuzova­
la nejen vlasovou úpravu, ale
i cel kový dojem, originalitu Sušický tým č. 2 – kadeřnice Daniela Ungrová a Iveta Horáčková
a slušivost. První místo obsadi­
la Adéla Giňová a Michaela
Valečková ze SOU Domažlice –
místo poskytovaného vzdělávání
Stod. Druhé místo získala Nel­
ly Pavlíková a Liliana Jiřincová
ze SOŠS a SOU Kadaň a třetí
místo patřilo Lucii Horváthové
a Marcele Tirpákové ze stejné
školy. Zvláštní cena poroty byla
udělena Barboře Krampolové
a Haně Kaiserové z ISŠŽ Plzeň.
Ocenění si i letos odnesli velmi
pěkné ceny od firem působících
v oboru.
­ps­
Sušický tým č. 7 – kadeřnice Michaela Podroužková a Kristýna
Zdeňková
foto 2x Zdeněk Kříž
Na gymnáziu byl slavnostně zahájen
bavorsko-český školní rok EUREGIO 2013 – 2014
Sjednocení školních osnov ale
v tomto projektu nehledejte. Jed­
ná se především o zajištění stu­
dia českých žáků na bavorských
gymnáziích. Letos jich odjelo z ji­
hozápadních Čech do příhraniční­
ho Dolního Bavorska dvaadvacet
a za šestnáct let své existence pře­
konal celkový počet účastníků čty­
ři stovky.
Tento úspěšný vzdělávací pro­
jekt Gastschuljahr realizuje EURE­
GIO Bayerischer Wald – Šumava
– Unterer Inn za finanční podpory
Bavorské státní kanceláře a Čes­
ko­německého fondu budoucnosti.
Studenti mají příležitost se během
jednoho školního roku seznámit
s hospodářským, společenským
i politickým děním v Německu, na­
učit se dobře jazyk a vstřebat zku­
šenosti z obou zemí. Mnozí se pak
sami podílejí na rozvoji evropského
integračního procesu a naplňují tak
základní cíl této aktivity – podporo­
vat poznání a porozumění obyvatel
na obou stranách Šumavy.
Přítomnost překladatele na slav­
nostním zahájení 25. října ve Sme­
tanově sále gymnázia naznačovala,
že je třeba v tomto směru ujít ještě
velký kus cesty. Program byl sym­
bolicky zahájen hudbou, té rozumě­
lo více než sto padesát posluchačů
z obou národů okamžitě. Poté ředi­
tel Gymnázia Sušice Mgr. Ivan Kra­
tochvíl přivítal přítomné a seznámil
je s historií tohoto projektu. Dále
studenty, pedagogy i organizátory
pozdravil zástupce krajského úřa­
du Plzeňského kraje Ing. Ladislav
Vítek, členka zastupitelstva Plzeň­
ského kraje Ing. Milena Stárková,
místostarostka Sušice Ing. Věra Ma­
rešová, zástupce EUREGIA Dana
Biskup a Lucie Dreher předala čes­
kým hostům malé dárky.
Slavnostní projev přednesl pro­
jektový koordinátor ve východním
Bavorsku Dr. Dr. Rudolf Segl, kte­
rý za všechny uvedl nejlepší pří­
klad této mezinárodní spolupráce
úspěšného studenta René Hamber­
gera. Ten se stal při studiu na bavor­
ském gymnáziu dokonce mluvčím
bavorský středních škol, dostal cenu
za integraci a nakonec zde odmatu­
roval. Poté už vystoupil sám René
Hamberger a v připraveném po­
jednání porovnal školské systémy
v Bavorsku a v Česku (např. v Ně­
mecku je v nižších ročnících nej­
horší známka šestka, ve vyšších se
boduje). Na housle a klavír večer
všem zpříjemnila Kristýna Prančlo­
vá, na saxofon Štěpán Potužák
a po zprávách aktuálních účastníků
Hany Baborové a Jana Mišáka roze­
hrálo své představení česko­bavor­
ské divadelní uskupení ČOJČ, které
předvedlo jak to jde, když se chce
česky i „dojč“ dohromady.
Popřejme tomuto projektu stej­
ně jako ředitel Mgr. Ivan Kratochvíl
dlouhého trvání, aby přispívalo i na­
dále k porozumění mezi národy.
Gymnázium Sušice děkuje
za podporu těmto firmám: Zápa­
dočeské konzumní družstvo Su­
šice, Pekárny a cukrárny Klatovy,
a.s., Pekařství Rendl Sušice, Spak
Foods, s.r.o., DOPLA PAP , a.s.
Poděkování patří také SOŠ a SOU
v Sušici za přípravu výborného po­
hoštění i za vzornou obsluhu a obě­
tavost, s kterou se o hosty večera
starali.
text a foto Eduard Lískovec
Douzelage
má své vítěze
V prostorách radniční věže
skončila výstava o Douzelage,
kterou jste si tu mohli prohléd­
nout téměř celý měsíc. Jak jsme
očekávali, nejvíce návštěvníků
bylo z řad studentů. Náš anket­
ní dotazník vyplnilo 30 skupin či
jednotlivců. Z toho však pouze čtyři
byly správně. Proto jsme se rozhodli
odměnit všechny úspěšné skupiny,
a to 20 žáků z 6. A a 8 žáků z 9. A ZŠ
Sušice Lerchova, 19 studentů 8. C
SOŠ a 5 studentů septimy A Gym­
názia v Sušici. Všem výhercům
bude předán malý dárek.
Protože toto je poslední příspěvek
Douzelage v tomto roce, přejeme
všem čtenářům krásné Vánoce
a jen to nejlepší v roce 2014. My
jsme pro vás na příští rok také
připravili dáreček. Od ledna 2014
si budete moci v každých novinách
přečíst něco vždy o jednom městě
Douzelage a podívat se na foto.
Tak vám chceme přiblížit města,
se kterými spolupracujeme.
V. Svobodová
foto: ED
Pozvánka na kulturní akce v době adventu
Pomalu se nám blíží období
příprav na čas sváteční, který brzy
ohlásí i sám advent. Abychom
se náležitě naladili a zároveň se
i vnitřně otužili před obdobím,
které je pro mnohé značnou zátěží
nervové soustavy – připravujeme
pro Vás v Sušickém kulturním
centru SIRKUS sérii zajímavých
koncertů a další kulturní vyžití.
Hudební událostí zimní sezóny
bude velkolepý koncert nejslavnější
moravské cimbálové kapely
Hradišťan, který se uskuteční
26. listopadu v prostorách KD
Sokolovna. Vystoupení také do­
provodí i místní pěvecký sbor SVATOBOR spolu se sušickým dětským
sborem. Hradišťan nám do Sušice
přiveze odkaz líbezné lidové tradi­
ce (ze Slovácka) i s jejím filozofick­
ým přesahem, který nás nasměřuje
k tomu, na co se máme během
adventu skutečně soustředit.
Dalším koncertem, který nás
v období adventu příjemně osloví,
bude vystoupení slavné české
písničkářky Radůzy 4. prosince
v sále sušického kina. Její hudba
vychází částečně z chansonu, ale
největší díl inspirace čerpá Radůza
z folklóru a nálady městských
odrhovaček, které v jejím syrovém
podání nabízejí nečekané hudební
i textařské obraty. Síla Radůziny
hudby tkví zejména v tom, že dokáže
svou naléhavostí zasáhnout každého.
V naší šumavské chalupě zněly její
texty a melodie nesčetněkrát, neboť
její hudbu zbožňuje celá rodina, tedy
3 různé věkové generace. Na pó­
diu ze sebe běžně vydává úplně
všechno. Každý koncert vypadá,
jako by měl být její poslední. Pro to
je věru na co se těšit.
Doufáme, že si pro sebe i pro
kulturu uděláte v nadcházejícím
období čas.
Sarah Sofia Huikari,
www.kulturasusice.cz
Hartmanický Monsieur Amédée
Po loňské komedii Agentura Drahoušek se Hartmaničtí ochotníci
představí v Sušici se svou novou
divadelní hrou od francouzkého
autora Alain Reynad-Fourtona
Monsieur Amédée.
Od roku 1996, kdy se v Hartmanicích obnovil divadelní spolek, jde
v pořadí o jedenáctou inscenaci.
Premiéra byla 27. září a diváci se
opět dobře bavili. Ve vyprodaném
kulturním domě odměnili výkony
herců salvami smíchu i potleskem
na otevřené scéně.
Hra se vybírala tak, aby hráli všichni členové souboru a pasovala jednotlivým hercům přímo na tělo, což
nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec se to podařilo. Zkoušky probíhaly s různými přestávkymi od
února v místním kulturním domě.
V hlavní roli profesora francouzštiny v penzi se představí Milan Vierer,
který působí v divadelním spolku od
jeho založení. „Role se mi líbí, jen
mi zabralo víc času naučit se mluvit
v přechodníkách, kterými je celý text
přímo prošpikován a režisér mi je nechtěl zkrátit“, dodává s úsměvem.
„Je to komedie o profesorovi francouzštiny v penzi, který žije sám ve
svém tichém domě na předměstí Paříže poklidným a nudným životem.
Až do jednoho večera, kdy zastaví
se svým autem na červenou. Od té
chvíle se v profesorově vile začnou
střídat prostitutky, pasáci, gangsteři a dokonce se objeví i mrtvoly.
Katia, kterou pronásleduje její pasák, udělá z nenápadného profesora kmotra podsvětí a do toho všeho přijede farář Joseph a dům se
definitivně promění v blázinec....“
říká režisér Josef Lád a dodává
„Diváky zvu 18. listopadu do sušického kina. Začátek představení
je od 19.30. Předprodej vsupenek
v kanceláři Sirkus, nebo online na
www.kulturasusice.cz“
-ho-
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Sušice
8. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Šípková růženka
loutkové představení
10. listopadu – od 14 a od 19 hod. – Kino Sušice
MALOMĚSTSKÉ KLEPNY
představení divadelního spolku SušDivOch
11. listopadu od 18 hod. – Městská knihovna
Havajské ostrovy
přednáška Petra Nazarova – více na str. 6
Přehled akcí
20. listopadu v 17 hod. – galerie SIRKUS
Židovské komunity na Sušicku
vernisáž výstavy – více na str. 7
22. listopadu – od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Kocour pana krále – premiéra
loutkové představení
GALERIE BRANKA
úterý, středa, pátek
sobota
14.15 – 16.45 hod
9 – 12 hod.
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI ODKAZU PÁTERA FERDY
– zveme Vás na přátelské setkání nad novou knihou –
14. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7–16.30 hod.
pátek
7–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí – neděle
13–20 hod.
JARMARK ANEB
«ï+.*›
*6)'1
9. 11. 2013 t 9.00
zámecké nádvoří
Horažďovice
PRO DĚTI:
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
Strašidelná dílna malé
čarodějnice a její dýňová světýlka
Ochutnávka Hokkaido polévky
Řemeslné dílny v nových prostorách muzea
PRO DOSPĚLÁKY:
Kniha s názvem „Páter František Ferda nám...“ pojednává
o jasnovidném páteru Františku Ferdovi, vzácném
římskokatolickém knězi ze Sušice. V knize nalezneme
filozofii i medicínu, recepty, byliny, fotografie...
13. listopadu – od 17 hod. – kinokavárna
V pěstounské rodině jsem doma (více na str. 6)
setkání pro veřejnost – diskuse o pěstounské péči
Horažďovice
4. prosince, kino Sušice
19. listopadu v 19 hod. – kinokavárna
ŠKRTNĚTE SI PROSÍM
RADŮZA
se dvěma hosty v zábavné show Radka Nakládala koncert známé písničkářky
12. listopadu – od 17 hod. – kinokavárna
Srdečně zve město Sušice a Jindřich Pachta,
vydalo NakladatelstvíLynx
strana 5
Václav Burle – výstava jeho fotografií roztodiv­
ných hub, které jste možná nikdy neviděli. Autor
je pravidelným hostem pořadu České televize
Polopatě, vášnivým houbařem a zároveň ochráncem
vzácných druhů hub i rostlin. V současné době pu­
tují po republice jeho dvě další houbové výstavy.
GALERIE SIRKUS
pondělí – pátek
8–16 hod.
sobota, neděle
na vyžádání klíč v kavárně
CHAMERKLIN Umění bez hranic
od 20. 11. Židovské komunity na Sušicku
RADNICE SUŠICE – 6. patro
pondělí – pátek
8–16 hod.
rezervace a předprodej v KD Sokolovna
Řemeslný jarmark
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
Svatomartinské husičky
Mladá vína ročníku 2013
správa budov
376 521 682
Svatomartinské pivo
kulturní akce, kurzy, výlety,
HUDEBNÍ DOPROVOD country kapela PAUZA
17.00 SVĚTELNÝ PRŮVOD MĚSTEM
předprodej vstupenek
376 528 686
Svatý Martin přiveze do našich duší pokoj, teplo a světlo
redakce SN
376 555 070
otevřeno: pondělí, středa
7–15.30 hod.
´
úterý
7–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7–13.00 hod.
Aktualizace kontaktů - na www.kulturasusice.cz 11. listopadu v 19.30 hod. – KULTURNÍ DŮM
Terrence McNally: FRANKIE a JOHNNY
Městská knihovna Sušice
v hlavních rolích Tereza Kostková a Aleš Háma
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
15. listopadu v 19 hod. – Hotel Prácheň
[email protected], provozní doba:
Ševčíkovy hudební večery: Jihočeští komorní
oddělení pro dospělé a čítárna
sólisté ve skladbách barokních mistrů.
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod. Rezervace vstupenek 603 229 559.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod. KINO OTAVA tel. 376 512 237
8. – 9. listopadu – oba dny ve 20 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
Život té druhé – Fr/B – Lehká romantická komedie
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
kořeněná malou dávkou mystrerie a dramatu.
www.muzeum.sumava.net,
e­mail: [email protected]
15. – 16. listopadu – oba dny ve 20 hod.
otevřeno: út – so: 9–12 hod. a 12.45–17 hod.,
Pušky, puky, pivo a psi – ČR – Dokumentární vese­
neděle: 9–12 hod., listopad zavřeno
lohra ze zákulisí armádního hokeje 1948 – 1989.
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e­mail: [email protected]
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.
9. listopadu od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Mlázovy
15. listopadu – od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Krejčík, švec a Kašpárek
loutkové představení
Region
16. listopadu od 20 hod. – KD Sokolovna
Hartmanice
PŘIPRAVUJEME:
24. listopadu – KD sokolovna
Taneční klub FIALKA a Sušické kulturní centrum
vás zvou do KD Sokolovna v Sušici, kde
v neděli
24. listopadu od 10 hodin
začíná
ž
neční soutě
pohárová ta
O putovní pohár
a postupová soutěž
Velká cena města Sušice
představí se dětské,
17. listopadu v 17 hod. – náměstí u lípy Svobody
juniorské a dospělé taneční páry
setkání u příležitosti výročí 17. listopadu
a odhalení malé pamětní desky Václavu Havlovi 26. listopadu – KD Sokolovna
– více na str. 1
18. listopadu v 19.30 hod. – kino Sušice
HORSKÁ SYNAGOGA www.hartmanice.cz
otevírací doba:
2. listopadu – 24. prosince: pouze víkendy 9–17 hod.
od úterý do pátku lze otevřít po předběžné tel.
domluvě, v pondělí zavřeno
kontakt: Božena Stejskalová 732 631 176,
Mgr. Václav Diviš 731 343 357
Hrádek
Kolinec
23. listopadu 10–17 hod. – sál restaurace Na Radnici
Vánoční tvořivý jarmark
Možno zakoupit rukodělné výrobky od různých
prodejců nebo navštívit tvořivé dílny pro děti
i dospělé. Vyrábět se budou adventní a vánoční de­
korace, vánoční ozdoby ze slámy i korálků, tradiční
hračky ze dřeva a textilu, šperky, bižuterie, bude
se malovat na trička (tričko s sebou) atp.
Kašperské Hory
Městské kulturní a informační středisko
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
Muzeum historických motocyklů
tel. 376 582 255, denně 9–12 a 12.30–17.30 hod.
.21&(57+5$',ãŗ$18
VSROX~ÿLQNXMH69$72%25DGĚWVNëVERU
26. 11.
Y.'6RNRORYQDRG19:30
28. listopadu v 19 hod. – sál Muzea Šumavy Sušice
Slávek Klecandr zve na Advent
kytarový koncert kapelníka skupiny Oboroh
HRADY
16. listopadu od 18.00 hod. – zámecká kaple
Roman Krebs & Psí dečky – koncert v rámci fes­
tivalu Jazz bez hranic. Swing ze stříbrného plátna KAŠPERK
v podání sólisty muzikálového souboru plzeňského tel. 376 582 324
e­mail: [email protected], www.kasperk.cz
divadla.
RABÍ
tel. 376 596 235
[email protected], www.hradrabi.cz
Žihobce
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012,
info­[email protected]
Galerie Netopýr
Plastiky, reliéfy a obrazy Zdeňka Tománka
VELHARTICE
tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
ŠVIHOV
tel. 376 393 378
[email protected], www. hradsvihov.cz
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřad Sušice
e­mail: podatelnamususice.cz
376 540 111
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
Spoje
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
České dráhy Sušice
376 524 703/376
524 541
972 523 584/840 112 113
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
provoz. doba: út, čt 13–18 hod.,
so 8–12 a 13–15 hod.
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Společenská kronika
strana 6
Pojeďte s námi...
Vzpomínky
Dne 5. října uplynulo již 15 let, kdy nás
navždy opustil pan
Josef Pavliš
a dne 16. listopadu vzpomeneme sedmého
smutného výročí úmrtí paní
Marie Pavlišové
Stále vzpomínají dcera, zeť a vnoučata
s rodinami.
Odešli jste tiše noční tmou,
odešli jste tiše s bolestí svou.
Jak těžké bylo naučit se bez vás žít.
Dne 25. října uplynulo osm let od úmrtí
pana
Františka Veselého
ze Žihobec.
a dne 5. listopadu uplynul třetí smutný rok, co
od nás odešla naše maminka paní
Františka Veselá
S láskou a vděčností vzpomínají synové
s rodinami a ostatní příbuzní.
Nelkejte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky mi v srdci zachovejte.
Dne 29. října uplynulo osm let od úmrtí pana
Františka Šmata
ze Sušice. Vzpomínají manželka a syn Petr
s Hankou.
Dne 5. listopadu uplynulo sedm let od
úmrtí paní
Marie Rendlové
ze Sušice. Stále vzpomínají manžel Zdeněk,
dcery Maruška, Jana a Zdenička, vnoučata
Michal, Honzík, Kamil, Iveta, Tomášek
a Mareček a pravnučky Julinka a Anička
“Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.”
Dne 6. listopadu jsme vzpomněli nedožitých
sto let pana
Bohumila Holého
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomíná rodina Hasmannova,
Romanova a rodina Holých.
Kdo Tebe znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene...
Dne 10. listopadu vzpomeneme čtvrtého
smutného výročí, co nás navždy opustil náš
drahý tatínek, dědeček, pradědeček a strýc, pan
Václav Hrabý
ze Sušice. Stále vzpomínají syn a dcera
s rodinami a ostatní příbuzní.
Smutné jsou dny a život bez Tebe,
my ale vzpomínáme stále.
Dne 10.listopadu uplyne druhé smutné výročí,
co nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička
Irena Uhlíková
ze Strašína. Stále vzpomínají manžel Ladislav
a dcery Irena a Iveta s rodinami.
Dne 17. listopadu si připomeneme čtvrté
smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Felix Frána
S láskou stále vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinami.
…na výlet
Čas utíká a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 11. listopadu tomu bude deset let, kdy zemřel
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
7. prosince
SRN – Adventní Mnichov
Objednaná místa nutno uhradit do 11. 11. v kanceláři v Sokolovně.
Zájezd je už plně obsazen.
PhMr. Milan Světnička
z Kašperských Hor. Stále vzpomíná manželka
Mária a celá rodina.
Čas prý rány hojí, je to ale zdání.
Stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.
R EDA KCE SUŠICK ÝCH NOV I N A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY JSOU PŘESTĚHOVÁNY.
Dne 16. listopadu vzpomeneme čtvrtého
smutného výročí úmrtí našeho syna
Sídlíme opět v Sokolovně, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty můžete opět nosit hlavním vstupem do Sokolovny,
po schodišti na pravé straně do kanceláře v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Martina Dryka
Kdo jste ho měli rádi vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče a sestra.
Dne 17. listopadu vzpomeneme páté výročí
úmrtí pana
Bohumíra Šimáčka
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Naďa
s rodinou.
Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 11. listopadu uplyne dvacet smutných let,
co nás navždy opustil pan
Ladislav Strejc
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují manželka a děti s rodinami.
Třetí setkání u kapličky sv. Martina
na Zadních Paštích se letos uskuteční
v neděli 10. 11. ve 13 hod.
Na programu budou opět vřelá slova, tentokrát jáhna Jana Pečeného,
který na setkání přijede až z Prahy. Přímo u kapličky bude zdar­
ma malé pohoštění, po mši bude připraveno posezení v Domě
sv. Vintíře v Dobré Vodě s občerstvením již za Vaše finance (možnost
zakoupení kalendáře Šumavy s fotografiemi Jana Kavaleho a knižních
předvánočních novinek Vydavatelství a nakladatelství Starý most
s. r. o. za bezkonkurenční ceny).
Z Plzně bude vypraven autobus s možností parkování až na bývalých
Stodůlkách, informace ohledně tohoto autobusu na e­mailové adrese
[email protected] , nebo na mobilních telefonních číslech
603265034 a 724006625. Z Hart­
manic pojede malý autobus ve
12:00 hodin od hotelu Vintíř.
Vzhledem k omezeným mož­
nostem parkování osobních aut
v Dobré Vodě Vás prosíme, abyste
využili nabízenou dopravu auto­
busem, jinak lze parkovat pouze na
10.11.201
13hodin
parkovišti NP pod Dobrou Vodou,
na Rovině nebo na parkovišti NP
na bývalém Velkém Boru (silnice
Prášily – Srní).
3. setkání u kapličky sv. Martina
Loni se u kapličky sv. Martina sešlo
na bývalých Zadních Paštích
odhadem přes 200 lidí. Překonáme
Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus
letos tento počet?
Dana Reindlová
Bližší informace na: [email protected] a telefonech + 420 603265034, + 420 724006625
PĚSTOUNSKÁ PÉČE – SETKÁNÍ PRO
VEŘEJNOST
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy a Centrum
pro dítě a rodinu LATUS zvou všechny občany Sušice
a okolí k diskusi a besedě o pěstounské péči s názvem
„V pěstounské rodině jsem doma“. Akce se koná
v kavárně Kina Sušice, Příkopy 178, Sušice,
dne 13. 11. 2013 od 17 hodin do 19 hodin.
Účelem setkávání je přinést více informací o diskutované transformaci systému péče o ohrožené děti,
seznámit veřejnost s názory odborníků z regionu
na tuto problematiku a přiblížit lidem, co všechno
pěstounství může skutečně obnášet. Na setkání s námi
diskutují i již zkušení pěstouni či sociální pracovníci
působící v oblasti náhradní rodinné péče.
Více informací lze získat na webových stránkách
www.latusprorodinu.cz a www.diakoniezapad.cz.
Upravené termíny vydání Sušických novin do konce roku 2013
uzávěrka
datum vydání
č. 21
14. listopadu
22. listopadu
č. 22
28. listopadu
6. prosince
č. 23
12. prosince
20. prosince
č. 1
9. ledna
17. ledna
Kurz taneční a společenské výchovy
6. září – 29. listopadu 2013
2. prodloužená
9. lekce
10. lekce
závěrečný věneček
8. listopadu
15. listopadu
22. listopadu
29. listopadu
(hraje Compact Sušice)
Začátky v KD Sokolovna vždy v pátek od 19 hodin.
Myslivecké sdružení Kalovy zve všechny na tradiční
POSLEDNÍ LEČ
KD Podmokly
16. listopadu od 20 hodin
K tanci a poslechu hraje: Andromeda - Káčaband
Bohatá zvěřinová
krabička štěstí!
Vstupné obvyklé,
zážitky neobvyklé!
BOJ O TITUL ŽIVNOSTNÍKA ROKU 2013 VRCHOLÍ
Z deseti nejlepších menších a středních firem
v kraji vybrala odborná porota dle stanovených
kritérií finalistu do celostátního kola. Za Plzeňský
kraj byl nominován Miroslav Kůs truhlář a res­
taurátor historického nábytku z Kašperských Hor.
Nyní – do 10. listopadu je poslední příležitost pro
něj hlasovat formou SMS. Jeho číslo je 6. Hlasy
se posílají na číslo 900 11 09 ve tvaru: ZIV mez­
era a číslo favorita (cena SMS 9 Kč včetně DPH).
Podrobnosti a ostatní finalisty najdete na www.zivnostnikroku.cz
Knihovna
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 5. ÚKOL
Děti, ani se mi nechce věřit, že už tu máme pátý úkol. Soutěž pokročila a
brzy vás bude čekat VVV (Velký Vánoční Večírek), kde si předáme ceny
a čeká na vás přeeeekvááápko! Pojďte si rychle vyřešit úkol.
Čeká vás hledání – hledáníčko.
Protože se rád fotím, rozstříhal jsem svou fotku (černobílou) a scho­
val ji různě po knihovně. Kde kousky fotek najít, to už víte. Všude
– v regálech, na pódiu, u časopisů. Jen knihy vynechte, tam nic pro
5. úkol nenajdete. Mou fotku musíte složit jako puzzle – na druhé straně
se vám objeví pověst a info, kde jsou schované otázky. A pak už stačí
otázky najít a správně na ně odpovědět. Poznat obrázek se starou Sušicí
už pro vás bude brnkačka. Hledejte, skládejte, odpovídejte… KIDD
HAVAJSKÉ OSTROVY
Přednáška Petra Nazarova; zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji
11. listopadu od 18 hod. v Městské knihovně
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Kultura
strana 7
GALERIE PO 50 LETECH
PŘEDSTAVÍ DESKY S DESATEREM
Putovní výstava „Židovské komunity na Sušicku“ 20. listopadu konečně doputuje i do Sušice. V městské Galerii SIRKUS
na vás během vernisáže bude čekat odhalení desek desatera z bývalé sušické synagogy a předpremiérové uvedení dokumentárního
snímku České televize, který je věnován sušickému a dlouhoveskému židovskému hřbitovu.
Výstava je jedním z výstupů projektu s pracovním názvem „Doku­
mentace zaniklých židovských komunit v Západočeském kraji“, který
v letech 2011 a 2012 realizovali pracovníci národopisného oddělení
Západočeského muzea. Výzkum spočíval nejen v excerpci muzejních
a archivních fondů, ale v převážné míře byl realizován přímo v teré­
nu, tj. ve více jak 25 lokalitách bývalého politického okresu Sušice.
Díky tomuto ojedinělému přístupu a vřelé pomoci místních obyva­
tel a samospráv se realizátorům podařilo shromáždit unikátní sou­
bor archivních materiálů, fotografií a předmětů, upomínajících nejen
na obecné dějiny židovských náboženských obcí a spolků v Pošuma­
ví, ale také na osobní příběhy židovských obyvatel tohoto regionu.
Počátkem roku 2014 bude nákladem Západočeského muzea v Plzni
vydána také stejnojmenná monografie.
Putovní výstava sestává z 25 výstavních panelů, věnovaných nejvý­
znamnějším židovským komunitám na Sušicku a návštěvníka sezna­
muje nejen s příběhy dnes již zaniklých židovských komunit, místních
židovských rodin, ale také s historií památek, které přítomnost židov­
ského osídlení Pošumaví připomínají dodnes. Město Sušice, kde bude
putovní výstava umístěna až do 17. ledna 2014, je v pořadí již šestou
zastávkou, ne však poslední. Výstava dále poputuje namátkou do Kaš­
perských Hor, Hartmanic, Dobré Vody či Hrádku u Sušice.
Oproti instalacím v předcházejících lokalitách budou návštěvníci
vernisáže moci v předpremiéře zhlédnout jeden z dílů dokumentár­
ního cyklu České televize s názvem „Hádanky domů života: příběhy
židovských hřbitovů“, který byl letos v dubnu natáčen přímo ve městě
Sušice a v nejbližším okolí. Pro návštěvníky bude připravena beseda
s autorem výstavy, členy realizačního týmu České televize, kteří se
na tvorbě dokumentu podíleli, a s několika dalšími pozvanými hosty.
Současně s tím budou po více než padesáti letech veřejnosti představe­
ny také desky desatera ze svatostán­
ku bývalé sušické synagogy, které
před zničením v roce 1964 uchrá­
nil místní děkan p. Václav Němec,
a které byly až do konce tohoto
roku uloženy v depozitáři zdejší
římskokatolické farnosti.
Pracovníci Západočeského mu­
zea v Plzni a Galerie SIRKUS se
těší na Vaši účast.
Za ZČM v Plzni Michal Chme­
lenský a za SKC SIRKUS Sarah
Sofia Huikari
Klenot klasického baletu
v sušickém kině
Vážení čtenáři Sušických novin, dovolte, abych Vás pozvala na zahájení sezóny přímých přenosů a záznamů špičkových
kulturních vystoupení z celého světa do sušického kina. První
projekcí sezóny 2013/14 bude záznam baletního představení z proslulého Marrinského divadla v Petrohradě Labutí jezero, které se
uskuteční 22. listopadu od 20. hodin.
Čajkovského úchvatná hudba získala proslulost díky choreografii,
jejímiž autory byli Lev Ivanov a Marius Petipa, a která byla poprvé
uvedena 15. ledna 1895 v Petrohradě. Nejoblíbenější klasický balet
Labutí jezero tak bude poprvé prezentován v kinech z města, v němž
vznikla jeho proslulá podoba, a souborem, ze kterého vyšli proslulí
mistři baletního umění jako Anna Pavlova, Rudolf Nurejev či Michail
Baryšnikov. Červnový večer tohoto roku, kdy byl balet snímán, byl
oslavou 275. výročí založení ruského carského baletu roku 1738. Mari­
inské divadlo v režii Yuri Fateeva k němu přispívá tajuplným a drama­
tickým příběhem prince Siegfrieda a labutí princezny Odetty (Eka­
terina Kondaurova), příběhem jejich lásky a souboje se zlem.
Záznam Labutího jezera bude uveden technologií 3D, délka
představení je 215 min. Cena vstupného je 200 Kč v předprodeji
a 250 Kč na místě. Vstupenky zakoupíte či zarezervujete online na www.kinosusice.cz, v kanceláři SIRKUS (376 523 360) či
na pokladně hodinu před jakýmkoliv představením.
16. 11. — 1. 12.
20.00
Crazy Joe
sobota
16
neděle
17
USA/GBR, 100 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Ptačí úlet 3D
USA, 85 min., 130 Kč, dab.
NOR, 80 min., 100 Kč, dab.
ČR, 93 min., 80 Kč
19.30
Hartmanické ochotnické
divadlo TYL
Monsieur Amédée
18
100 Kč
úterý
19
středa
20
Promítání pro
nejmenší
10.00
19.00
Za kamarády z televize VII Škrtněte si prosím VII.
ČR, 45 min., 40 Kč
14.00
Filmaři ve zbrani –
Vladimír Sís
GBR/IRL, 134 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
20.00
Balet – Labutí Jezero 3D
pátek
22
23
neděle
24
ČR, 98 min., 80 Kč
20.00
Perverzní průvodce ideologií
21
sobota
20.00
Líbánky
ČR, 105 min., zdarma
čtvrtek
RUS, 215 min., předprodej
200/250 Kč
17.00
Husiti
20.00
Thor: Temný svět 3D
ČR, 85 min., 100 Kč
USA, 135/155 Kč, dab.
14.00
Justin: Jak se stát
rytířem 3D
17.00
Zataženo, občas trakaře 2
ESP, 96 min., 120/140 Kč,
dab.
USA, 96 min., 80 Kč, dab.
20.00
Apokalypsa v Hollywoodu
USA, 107 min., 100 Kč, titulky
20.00
Lásky čas
pondělí
25
GBR, 123 min., 110 Kč, titulky
20.00
Hunger Games: Vražedná
pomsta
úterý
26
USA, 146 min, 110 Kč, titulky
20.00
Thor: Temný svět
středa
27
USA, 112 min., 120 Kč,
titulky
20.00
Nepravděpodobná romance
čtvrtek
28
pátek
29
sobota
30
neděle
1
ČR, 100 min., 110/90 Kč pro
členy FK
17.00
20.00
Hunger Games: Vražed- Thor: Temný svět 3D
ná pomsta
USA, 112 min., 135/155 Kč,
USA, 146 min., 110 Kč, titulky dab.
17.00
U konce světa
USA, 109 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Cesta za Vánoční
hvězdou
NOR, 80 min., 100 Kč, dab.
20.00
Mafiánovi
USA, 111 min., 100 Kč, titulky
17.00
Ptačí úlet
USA, 100 Kč, dab.
20.00
Mafiánovi
USA, 111 min., 100 Kč, titulky
Sarah Sofia Huikari
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Do 15 let nepřístupné
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 12 let nevhodné
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
Crazy Joe – r. Steven Knight
Thriller se točí kolem bývalého válečného veterána (Jason Statham), který se
pokouší začlenit do smetánky londýnské vyšší společnosti a zapomenout
tak na svou minulost. Vše ale začíná nabírat jiný směr, když zjistí, že byla
zavražděna jeho přítelkyně. Musí si tedy oprášit své znalosti z války a pouští
se do boje s gangstery.
17.00
Cesta za Vánoční hvězdou Ptačí úlet – r. Jimmy Hayward
20.00
Jako nikdy
pondělí
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina (otevřena
hodinu před začátkem představení)
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní
plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého
konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého
století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
Cesta za Vánoční hvězdou – r. Nils Gaup
Zakleté království, které může zachránit jen dvanáctiletá Sonja tím, že najde
Vánoční hvězdu. Sonju však drží v zajetí lupiči. Výpravná pohádka, odehrávající se v překrásné norské přírodě.
Jako nikdy – r. ZdenĚk Tyc
Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“ znamená zároveň konec života. Vladimír
Holas, malíř, sochař a pedagog okresního významu umírá. Chce se skácet
ve stoje, tak jak žil. Trojice postav, Holas a dvě ženy jeho života, vede marný
boj se smrtí, bojují sami se sebou a současně mezi sebou – což přináší
každému z nich určité očištění.
Monsieur Amédée – r. Josef Lád
Až do jednoho večera žije profesor na penzi Amédée poklidným a nudným
životem na předměstí Paříže. Pak se však objeví pasáci, prostitutky a gangsteři... dokonce i mrtvoly. Amédéeúv tichý dům se definitivně promění v blázinec. Divadelní představení Hartmanického ochotnického divadla TYL.
Za kamrády z televize VII
Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež, Jak Křemílek a Vochomůrka
honili basu, Říkání o Víle Amálce, O Makové panence a medvídku Matějovi,
Jak Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Divoké sny maxipsa Fíka, O klukovi
z plakátu.
Škrtněte si prosím VII.
Zábavná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů.
Filmaři ve zbrani – Vladimír Sís – r. Vladimír Sís
Vladimír Sís strávil v ČAF (Československý armádní film) větší část 50. let,
během nichž naočil několik osvětových a propagačních filmů, ale také
cestopisů. Např. Modrý den (1953), Pevný břeh (1953) nebo Cesta vede do
Tibetu (1956).
Líbánky – r. Jan HŐebejk
Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich –
Tereza (Aňa Gaislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy.
Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Na svatbě se však objeví
nezvaný host – Jan Benda. Toho chlápka je třeba dostat co nejrychleji pryč.
Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena!
Perverzní průvodce ideologií – r. Sophie Fiennes
Ideologie a její formování společnosti tvoří základ filozofické práce Slavoje
Žižeka, vycházejícího z Freudovy psychoanalýzy, která mu pomáhá nahlížet
na svět a porozumět mu netradičním způsobem. A zdá se, že právě rok 2012
byl ten nejlepší čas na uveřejnění tohoto filmu.
Balet – Labutí Jezero 3D – r. Yuri Fateev
Záznam světoznámého baletu Petra Ilijiče Čajkovského v choreografii Mariuse Petipa a Lva Ivanova z Mariinského divadla v Petrohradu, poprvé ve 3D
formátu.
Husiti – r. Pavel Koutský
Dvojice fiktivních hrdinů – Záboj a Mlhoš prochází obdobím husitských nepokojů a ovlivňují nejdůležitější události doby. Ovšem v protikladu k tomu, jak
byla tato historie interpretována. Záboj s Mlhošem se dokáží náhodně a většinou i proti své vůli připlést k těm nejdůležitějším historickým událostem.
Ovšem nejsou jen svědky doby a událostí či jejími glosátory. Stávají se
účastníky dění, které aktivně ovlivňují.
Thor: Temný svět – r. Alan Taylor
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers
usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor
vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie
Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.
Zataženo, občas trakaře 2 – r. Cody Cameron a Kris Pearn
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho
přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho
zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jídlo. Pojďte
se seznámit s čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami!
Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...
Apokalypsa v Hollywoodu – r. Seth Rogen, Evan Goldberg
Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj
o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou,
před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich. Zásoby jídla a pití
ubývají, dostavuje se ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své útočiště
opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami?
V bláznivé komedii hrají všichni herci sami sebe.
Lásky čas – r. Richard Curtis
Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po
které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé většině případů to poděláte. Tim,
hrdina romantické komedie Lásky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní životní
momenty může opakovat.
Hunger Games: Vražedná pomsta – r. Francis Lawrence
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému
Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají pomstu
mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily
obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj.
Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé?
Nepravděpodobná romance – r. Ivan Vojnár
Film začínající jako drama a končící jako melodrama. Louisa a Erika jsou
prototypy mladých dívek, které se vrhají do vztahu se „špatnými“ muži a ze
všech selhání viní jen sebe. A to je zapotřebí změnit…
U konce světa – r. Edgar Wright
Hospoda U konce světa, pivní maraton – 12 hospod – 12 piv za jednu noc,
pětice kamarádů, která chce dokázat, že ještě nepatří do starého železa
a jen tak mimochodem záchrana celého lidstva – velmi zajímavý koktejl zábavy, akce a neskutečna.
Mafiánovi – r. Luc Besson
Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem
spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield (Tommy
Lee Jones) je musí opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají
po špinavém udavači s jasným cílem.
MEDAILOVÝ ÚSPĚCH JUDISTŮ NA MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Šestý ročník Mistrovství České
republiky v Kata se konal v neděli
13. října ve Žďáru nad Sázavou. Poměřit své dovednosti v předvedení
sestav (kata) sem přijely dvě desítky dvojic z celé České republiky. Diváci mohli vidět předvedení Nage
no Kata – sestava technik prováděných v postoji, Katame no Kata –
sestava technik prováděných na
zemi, Kime no Kata – sestava
starých sebeobranných technik
a Goshin Jitsu no Kata – sestava moderních sebeobranných technik.
Mezi účastníky tohoto mistrovství, kteří pravidelně stávají na stupínku vítězů patří i judisté
z Judoclubu Sušice, kteří se již popáté zúčastnili a již popáté vybojovali cenný kov. V letošním ročníku
hned dvakrát.
Dvojice Petr Kämpf a Miloslav
Lerch obdržela za provedení Nage
no Kata v seniorské kategorii stříbrnou medaili a opět se svým výkonem
o kus přiblížila k dosud neporažené dvojici z Judoclubu Jablonec nad
Nisou. Zmíněná dvojice soutěžila
ještě v předvedení Katame no Kata,
kde ale chybou Petra Kämpfa v závěru katy skončila s těsným rozdílem
deseti bodů na čtvrtém místě.
V žákovské kategorii předváděla svoji katu smíšená dvojice Eva
Marešová z Judoclubu Sušice a Petr
Pešek z Judo Strakonice. Za provedení Nage no Kata se bodově dostala na druhé místo spolu s dvojicí
ze Žďáru nad Sázavou, která získala
stejný počet bodů. O tom, která dvojice bude druhá, a která třetí rozhodoval až počet středních chyb, kterých dvojice Eva Marešová a Petr
Pešek měla více a posunula se tak
na třetí místo.
Judoclub Sušice vybojoval
z Mistrovství České republiky v Kata
již devátou medaili. Z toho v žákov-
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Sport
strana 8
ské kategorii dvakrát vybojoval titul a jednu bronzovou medaili, v seniorské kategorii třikrát stříbrnou
medaili, třikrát bronzovou medaili
Dva góly za dvě minuty
Fotbalisté ztratili díky zbytečným chybám obrany
Bodové štěstí se na sušické fot­
balisty v posledních 14 dnech ne­
usmálo. Po prohře na Zličíně (0:2)
chtělo mužstvo uspět před domácí­
mi diváky v utkání s Čížovou. Su­
šice především kvůli mizernému
prvnímu poločasu znovu neuspěla
a zaznamenala devátou divizní po­
rážku v sezoně. V tabulce je s osmi
body na třináctém místě.
Zápas se nedá hrát jen na jeden
poločas. Sušický gólman Karel Gill
se po utkání při této poznámce jen
smutně pousmál. Domácí fotba­
listé proti Čížové totiž zabrali až
v momentě, kdy odcházeli do ka­
bin s dvougólovou ztrátou. Úvod
patřil hostům, kteří těžili z chyb
sušické obrany.
Čížová obě trefy vměstnala do
minuty a půl. Nejprve se ve 20. mi­
nutě trefil Kučera, poté další zavá­
hání domácích zadních řad využil
Prášil. Oba momenty ovlivnily zby­
tek poločasu, sušičtí hráči se proti
sedmému týmu tabulky nedoká­
zali prosadit.
Trenér Jan Staněk o poločase asi
týmu důrazně promluvil do duše.
Místo nevýrazného Králíka poslal
na hřiště Matějku a doufal, že se
jeho svěřenci pokusí o obrat.
Domácí celek se po přestávce
probral. Mladý tým konečně za­
čal předvádět hru, za kterou loni
v krajském přeboru sklízel pochval­
ná slova uznání. Krajní obránci (ze­
jména aktivní Kysilka, nejlepší su­
šický hráč utkání) ostrými sprinty
neúnavně podporovali ofenzivu,
střední záložníci dobře kombino­
vali a zásobovali rychlé kraje přes­
nými pasy.
Zlepšený výkon se brzy proje­
a třikrát skončil čtvrtý. V dlouhodo- vil i na skóre. V 64. minutě Vrhel
bém srovnání je třetím nejúspěšněj- nejdřív napálil míč z přímého kopu
ším klubem této soutěže.
do zdi. Balon se ale k němu odrazil
JCS zpátky a jeho druhá střela z hrani­
Ze dvou venkovních zápasů přivezli hokejisté pouze jeden bod
V 3. kole okresního přeboru nas­
toupili sušičtí hokejisté ve Strako­
nicích proti týmu Sokol Cehnice.
První třetina se odehrála pod
taktovkou cehnických. Stav 3:0
po 20. minutách hovoří za vše.
V dr uhém dějství hráči
ze Sušice zlepšili br uslení
a výsledek se dostavil v podobě
častého vylučování domácích.
To vedlo na konci druhé třetiny
k srovnání stavu na 4:4. Bohužel
nadšení a odhodlání, odvézt ze
Strakonic po dlouhé době nějaké
body, vydrželo ve třetí třetině jen
necelé čtyři minuty, když po chybě
v rozehrávce hosté z města sirek
inkasovali. Hra vabank ovoce
nepřinesla, zkušenější hráči z Ceh­
nic si výsledek pohlídali, naopak
své vedení ještě jednou brankou
navýšili.
Další víkend nastoupili sušičtí
muži opět ve Strakonicích proti
týmu HC Horažďovice.
První třetina začala obou­
stranně opatrným hokejem. Ani
jeden z týmů nechtěl soupeři
nabídnout výhodu vedení v zá­
pase. Přesto se sušickým poved­
lo v 14 minutě překonat brankáře
Horažďovic a tím si zajistit vedení
po první třetině.
V druhé části se během jed­
né minuty podařilo ještě vedení
o dva góly navýšit. Stav 0:3 ale
nesvítil na ukazateli dlouho.
Během druhé desetiminutovky
druhé třetiny se hra sušických
zhoršila natolik, že nedokázali
udržet slibné vedení a dovolili
soupeři otočit na 4:3.
V třetí třetině se hráči ze Su­
šice opět vrátili k jednoduché hře,
která přinášela úspěch v první
polovině zápasu a v 42. mi nutě
vyrovnali na 4:4. Tento stav
svítil na ukazateli i po šedesáti
minutách zápasu.
Protože v této soutěži musí ze
zápasu vždy vyjít vítěz, proběhli
na obou stranách tři samostatné
nájezdy, které zvládli lépe hráči
Horažďovic.
Sokol Cehnice: TJ Sušice 6:4 (3:0,1:4,2:0)
HC Horažďovice: TJ Sušice 5:4 SN (0:1,4:2,0:1, SN 1:0)
Branky (Asistence): 24´Rendl (Vávrů), 30´Šmrha, 32´Košvanec
(Ryšavý, Broža), 33´Vávrů (Broža)
Sestava: Šlais, (Potužák) – Broža, Rendl, Lejsek, Šmrha –
Ryšavý, Vávrů, Košvanec, Holý, Korál, Machovec, Mařík, Skuhra.
Vyloučení: 8:8
Branky (Asistence): 14´Šašek (Holý, Šmrha), 26´Košvanec ( Petera),
26´Broža ( Lejsek), 42´Holý (Šašek)
Sestava: Potužák (Šlais) – Rendl, Lejsek, Šmrha, Blažek – Ryšavý,
Vávrů, Broža, Holý, Korál, Šašek, Petera, Skuhra, Košvanec, Horák.
Vyloučení: 5:5
Autor jediného sušického gólu M. Vrhel, uniká obraně Čížové. foto: ED
ce vápna skončila v síti. Pomohl
i kluzký trávník, hřiště totiž větši­
nu zápasu zkrápěl nepříjemný pod­
zimní déšť.
Sušice ve zbývajících minutách
zápasu vystupňovala svůj tlak. Do
vápna soupeře létalo hodně nebez­
pečných centrů, rychlonohý Vrhel
zase neúnavně nabíhal za obránce
Čížové. Kočímu se dařily vyhrávat
hlavičkové souboje a tým hosty jed­
noznačně přehrával.
Z několika slibných náznaků
šancí se ale vyrovnat nepodařilo.
Domácí mají být proč naštvaní. Po­
kud by totiž předváděli hru ze dru­
hého poločasu celý zápas, těžko by
mohli ztratit.
Sušickým fotbalistům na pod­
zim zbývají odehrát dva zápasy.
9. listopadu jede tým na hřiště pá­
tých Rokycan a zakončí domá­
cím zápasem s momentálně třetí
Novou Vsí (neděle 17. listopadu).
(jon)
Sušice – Čížová 1:2 (0:2)
Branky: 64. Vrhel – 20. Kučera,
22. Prášil
Rozhodčí: Štefan – Machýček, Sim­
bartl. ŽK 0:2. Diváků 200.
Sestava: Gill – Kisylka, Kodý­
dek, Jech, Fuchs – Budil (80´ Ha­
las), Hrach, Králík (46. Matěj­
ka) – Szedmák (64. Melka), Kočí,
Vrhel.
Sušice Čížovou ve druhém poločase tlačila – např. z rohových kopů.
Charita na ledě
V sobotu 26.10.2013 se na
sušickém zimním stadionu utkal
hokejový výběr žen Čech a Moravy
s HSG Horažďovice v charitativním
zápase „Utkání pro Jonáše“. Před zá­
pasem se o zajímavý program pos­
taraly mladé krasobruslařky ze Stra­
konické krasobruslařské skupiny.
Od začátku utkání měly ženy
převahu, vedly dokonce 4:1. Pak
se ale horažďovickým vrátilo štěstí
a povedlo se jim srovnat. Následně
se dostali i do vedení. Za stavu 7:6
dala poslední vyrovnávací branku
za výběr žen Bucifalová, sušická
rodačka. Konečné skóre bylo tedy
7:7.
Ale o body tentokrát nešlo.
Celý výtěžek ze zápasu šel na
účet občanského sdružení Jonáš
o.s. z Kašperských Hor. A i když
se nepodařilo vybrat žádnou
převratnou částku, patří všem, kdo
přišli a přispěli velké DÍKY! ­dj­
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
pátek 8.11. od 15:00 do 16:00 hod.
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00 hod.
veřejné bruslení
sobota 9.11. od 14:00 do 15:30 hod.
veřejné bruslení
od 16:00 do 17:00 hod.
bruslení pro rodiny s dětmi
úterý 12.11. od 15:00 do 16:30 hod.
veřejné bruslení
středa 13.11. od 15:00 do 16:00 hod.
bruslení pro rodiny s dětmi
pátek 15.11. od 15:00 do 16:00 hod.
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00 hod.
veřejné bruslení
sobota 16.11. od 13:00 do 14:30 hod.
veřejné bruslení
úterý 19.11. od 15:00 do 16:30 hod.
veřejné bruslení
středa 20.11. od 17:00 do 18:00 hod.
bruslení pro rodiny s dětmi
Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky.
Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech.
Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek 17–19 hod.
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Inzerce
strana 9
=DŐL]XMHWHE\WQHERGŢPSURYiGtWH
HN
Xä
UHNRQVWUXNFLNRXSHOQ\QHERY\WiSĚQt"
R
DQ
1
3000
9HONRREFKRG XO
YRGD
Qt
æ
D
WRSHQt GU
SO\Q 1i
-
Gt
D
iŐ
)RUG
5XPSROG
1RYi6XäLFH
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
WHO
HPDLO
VXVLFH#PDZLF]
ZHE
ZZZPDZLF]
9HONëYëEĚUSŐHYiæQĚÿHVNpKRDVORYHQVNpKR QiE\WNX =DMtPDYp FHQ\
]DMLVWtPH YiP GRSUDYX D PRQWiæ
WHO
HPDLO QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZHE
ZZZQRYDQDE\WHNF]
www.kinosusice.cz
PODLAHOVÉ KRYTINY – NÁBYTEK
www.kinosusice.cz
REALITNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ SPOŘITELNY
osobní makléř
[email protected]
+420 602 477 219
Lubor Herlt
PARTNER CK EXIM TOURS
dále zastupujeme např. CK:
Sobota a neděle 9. a 10. listopadu 2013, 9 až 15 hodin
(Strakonice: sobota a neděle 23. a 24. listopadu 2013, 9 až 15 hod.)
Přihlášky: u lektorky Mgr. Lenky Kalové
tel. 725 696 133, lenka­[email protected], www.kalova.cz
Otevírací doba: po–pa 9.00–12.00 h 12.30–17.00 h
so 9.00–12.00 h
Tel: 722 615 900
a dalších více než 50 kanceláří nejen z ČR, ale i SRN – odlety PRAHA, MNICHOV atd.
ZA STEJNÉ CENY a podmínky jako v uvedených CK,
poradíme Vám – máme 23 let ZKUŠENOSTÍ!!!
DÁRKOVÉ POUKAZY – vhodný dárek nejen k Vánocům!
Za kulturou 2014: 16.1. ABBA, 17.1. ZORRO, 1.2. MAUGLÍ,
21.2. LUCIE, 28.2. DĚTI RÁJE, 28.2. MATA HARI, 11.4. ANTOINETTA
LETENKY a JÍZDENKY do celého světa!
NÁKUP A PRODEJ EUR ZA VÝHODNÝ KURZ BEZ POPLATKU!!!
Kurz je určen všem, kteří by se rádi naučili realisticky kres­
lit, ale dosud nenašli odvahu nebo neměli příležitost. Kurz
není jen o kreslení, ale i o pozitivním myšlení a sebevědomí.
Většina účastníků kurzů bývá z řad dospělých, ale přichází
i starší děti – dolní věková hranice je 12 let. Je to vhodná
příležitost připravit se např. na talentové zkoušky na školy
výtvarného zaměření.
SOŠ a SOU SUŠICE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
Více informací najdou zájemci na webových stránkách
lektorky www.kalova.cz s fotogalerií prací účastníků kurzů.
KRMIVA
OŠETŘOVNA
PSÍ SALON
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
AKCE
L ISTO PA D
C
P R O S IN E
PRO PLAN DOG
ADULT SENSITIVE
A
Srdečně Vás zveme na
granule pro psy
14 + 2,5 kg zdarma
PRAKTICKÝ PROŽITKOVÝ KURZ
1 359,–
1 162,–
Z
ÁK
• prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
• máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
tel. 376 528 015
SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Í
SLEVA
20%
VĚ
DÁREK
VĚ
ÁK
R NÝ
VĚ
R NÝ
414,–
435,–
AZN
Í
mu
SHEBA
KANAPE
kapsičky pro
HUHU
kočky, 2 druhy různé barvy
4 x 85 g
a velikosti
64,40
49,–
ÁK
51,50
AZ
NÍ
neplatí pro e-shop
SLEVA
10%
R NÝ
od 607,–
ÁK
Z
• celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
Í
az
se a b oží v a
ž
k
z Vě 5% sle ci
r
v
V Z T nostního y
AHU
prog
ra
J
Z
• vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
AZN
ROYAL CANIN ARION všechny
CAT ADULT
druhy (15 - 20 kg)
STERILISED
+ CANVIT IMUNO
2 kg
100 g v hodnotě
97,– Kč ZDARMA
DÁREK
K
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
*) N
R NÝ
VĚ
1 223,–
Z
s manžely: Bohumilou Truhlářovou a Miloslavem Závorkou
Kde a kdy: Na Šumavě - v Penzionu pod Sedlem, Albrechtice
č. 43, okres Sušice (www.penzionpodsedlem.cz) – v sobotu
9. listopadu, od 9 hodin do 17.30 hodin
Téma kurzu:
MINULÉ ŽIVOTY A LÉČENÍ NEMOCÍ
MINULÉ ŽIVOTY A VAŠE ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ
a navíc seznámení se sufijským učením o vztazích – s typologií
Enneagramu, meditace, automatická kresba a psaní, nástin
minulých životů i budoucnosti - to vše s cílem, aby se vám
lépe dařilo zvládat současný život a úkoly v něm.
Kurz je určen pro všechny, kteří touží lépe zvládat partnerství a další vztahy, chtějí pochopit souvislost mezi vztahy
a zdravím, zajímá je cesta k životnímu poslání.
Přihlášky: u Bohumily Truhlářové,
e-mail: [email protected], tel. 777 866 060
Těšíme se na setkání. Bohumila a Miloslav
*)
Í
K
RABÍ
SUŠICE, Nádražní ulice 565 (u Penny marketu)
K
realistické kreslení krok za krokem pro začátečníky
www.kalova.cz
”koberce, lina, plovoucí podlahy, kusové
koberce, garnyže, rohožky
(koberce a lina skladem v rolích)
”sedací soupravy, obývací stěny, postele
stoly, židle a jiné doplňky do bytu
”pokládku podlahových krytin
”SU^_fv[Q\[e\QSUjTQb]Q
”b_jf_j[_RUbSá`_xBJB1B=1
K
KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
ALEXANDRIA • AMERICA TOURS • FISCHER
BLUE STYLE • CANARIA TRAVEL • ČEDOK
FIRO TOUR • NECKERMANN • ESO TRAVEL
RUEFA • SIAM TRAVEL • THOMAS COOK
Nabízíme:
AZN
od 710,-
od 639,–
neplatí pro e-shop
Prodejny ZOO-VETERINA: SUŠICE, Americké armády 76,
tel. 376 522 435ɱƎɱKLATOVY, nám. Míru 150, tel. 376 310 140
www.zoo-veterina.cz (také on-line objednávky pro psí salón)
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Inzerce
strana 10
Řádková
inzerce
PODLAHOVÉ
KRYTINY
– NÁBYTEK
Firma Plastic Systems s.r.o.
se sídlem v Sušici hledá řidiče nákladního vozidla,
s řidičským průkazem typu C společně s profesním
průkazem, pro občasné jízdy do Německa v rozsahu
25 hodin týdně. Možné i pro důchodce.
Kontakt: 376 524 482 nebo [email protected]
PRODEJ
Nabízíme:
”koberce, lina, plovoucí podlahy, kusové
koberce, garnyže, rohožky
(koberce a lina skladem v rolích)
”sedací soupravy, obývací stěny, postele
stoly, židle a jiné doplňky do bytu
”pokládku podlahových krytin
”SU^_fv[Q\[e\QSUjTQb]Q
”b_jf_j[_RUbSá`_xBJB1B=1
ZAHRADNICTVÍ DANA
nabízí
Ovocné stromky – jabloně, hrušky, švestky, třešně, rybízy,
angrešty, meruňky, ořešáky, broskvoně, blumy.
Dále nabízí stáleplodící maliny, kanadské borůvky a brusinky.
Najdete nás 500 m nad hlavní branou Papu.
Tel. 603 479 435
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz






 


AKREDITOVANÉ CENTRUM
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY
PODLE MUDr. JONÁŠE
Ivana Možná, Budětice 84
PODLAHOVÉ KRYTINY
NÁBYTEK
tel. 608 230 115
[email protected]
Uzávěrka
Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376
Sušice (u nemocnice)
příštího vydání
Sušických novin bude
14. listopadu 2013 ve 12.00 h.
(slovníky, encyklopedie)
Základní škola v Sušici, Lerchova ulice
•pokládku podlah. krytin
školní knihovna
18. – 22. listopadu 2013
12 – 15 hod.
Tel. 722 615 900
SUŠ ICE, Nádražní 565
(u Penny marketu)
Otevírací doba:
po-pá 9.00-12.00, 12.30-17
so
8.00-12.00
Burza zimních potřeb a oblečení
Základní škola v Sušici, Lerchova ulice
13. listopadu 2013
GALERIE U MUZEA
v Sušici
příjem 7 – 14 hod.
prodej 15 – 17 hod.
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
celoroční prodejní výstava
Jany Wudy z Nezdic na Šumavě
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
možnost kontroly kamerou
ŠUMAVSKÉ
PERLE
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
•koberce, lina, plovoucí
podlahy, kusové koberce,
garnyže, rohožky
•sedací soupravy, obývací
stěny, postele, stoly, židle
Prodejní výstava knih nakladatelství FRAUS
Prodám kulobrok Uherský Brod 7x65R Pronajmeme nebytový prostor v Sušici
Prodám orig. truhlářskou hoblici z ma­ – 12/70 s optikou Wetzlar 7x42. Cena poblíž centra (u “Letiště”) – místnost
2
siv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 12.000 Kč. Malorážku samonabíjecí o ploše 29 m v přízemní budově. Bez­
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plo­ voere r. 22RL, 10 ran zásobník. Cena bariérový přístup, hygienické a sociál­
ní zázemí. V budově se již nacházejí
cha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena 5.500 Kč. Tel. 777 308 319.
8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajiš­ Prodám motorovou pilu STIHL 440 kanceláře, dále provozovny kadeřnictví,
výborný stav cena 10.000 Kč. Tel. pedikůra, kosmetika, masáže. Míst­
těn. Tel. 605 337 650.
nost může sloužit jako kancelář, učebna
Prodám novou nevyužitou koupelno­ 777 308 319.
200 m 2, případně po domluvě možno i na pod­
vou vanu, český výrobce RYHO­LY­ Prodám polystyren RYGIPS
2
RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana síla 6 cm, tuhost 100 kg/m , cena za balík nikání ve sféře služeb. Volná ihned. Bližší
informace v kanceláři EGF, spol. s r.o.,
395
Kč.
Tel.
777
308
319.
vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepe­
na do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Prodám 4 ks zimní pneu včetně disků; Na Tržišti 862, Sušice nebo na telefonu
Původní cena 9240 Kč, nyní 6400 Kč. 2 ks Barum polaris 3 155/70 R13 T; 2 ks 602 333 762 nebo 376 524 211.
sava Eskimo M+3 155/70 R13 používa­ Oceňování nemovitostí – pro prodej, daro­
Tel. 605 337 650.
Prodám vykrmená kuřata (brojlerů) cena né 1 sezonu – málo jeté. Cena celkem vací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hy­
potéku, účetnictví apod. – kvalitně a rych­
80 Kč/1Kg z travnatého výběhu. Domluva 2.000 Kč. Tel. 737 069 488.
le. I. Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
na tel. 702 518 201.
Pronajmu garáž velmi blízko náměstí
KOUPĚ
Prodám střešní krytinu Bramac EN 490
Koupím staré vojenské helmy, bajo­ Na Burince. Tel. 606 330 209.
alpská šedá s granulkovou úpravou, nová,
nety, vyznamenání, uniformy (i části), Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
nepoužitá. Tašky k odvozu v obci Rabí.
boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra 68 m2, Na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
Tel.: 605 565 411.
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna,
Prodám za 1. Bitumenové
střešní desky
SUŠICE,
Nádražní
565
kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka
maskáče ulice
atd. Tel. 775
628 (u
987. Penny marketu)
5 ks – červené, roz. 2,0 x 1,6 m. Jsou
Koupím
les
i s pozemkemhpro 12.30–17.00
vlast­ + el. sporák.
Otevírací
doba:
po–pa
9.00–12.00
h Nájemné 6 000 Kč/měsíc +
nové, nepoužité = 900 Kč; za 2. Pneu
ní hospodaření. Platba hotově. energie + kauce. Tel. 723 984 900.
BARUM Brillantis 165/70
R13 letní vzo­
so 9.00–12.00
h
Tel: 722 615
900
Tel. 607 594 506.
Koupě, prodej nemovitostí – vše zařídíme
rek 3­4 mm. CENA za 3 ks = 200 Kč.
Koupím celou pozůstalost nebo jed­ rychle a spolehlivě, Vaše Q reality Sušice,
Tel. 371 651 522.
notlivé staré věci. Obrazy, nábytek, Nuželická 60, (bývalá knihovna). Tel.
Prodám za 1. Sklenice na zavař., obsah
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel. 728 788 489.
720 ml, 30 ks = 3,­/ks; za 2. Sklenice od
606 811 650.
Hledám dlouhodobě pronájem 1 až
rozpustné kávy obsah 200 ml = 2,­/ks;
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, 2 místností na bydlení v rod. dom­
za 3. Sazenice rozmarýny – bylinka =
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti – ku. Důchodce – nekuřák. Sušicko. Tel.
40,­/ks. Tel. 605 507 801.
i poškozené. Tel. 603 907 027.
606 406 010.
Prodám za 1. Otočnou židli, nosnost
Koupím prázdné telefonní karty ČR
90 Kg = 250 Kč; za 2. Lustr 3 ramenný,
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291, RŮZNÉ
mléčná stínítka = 300 Kč; za 3. Lednič­
607 112 112.
Nabízím soukromou výuku německého
ku CALEX – stará, funkční = 200 Kč. Koupím staré pivní láhve s litými nápi­ jazyka pro začátečníky i pokročilé. Mám
Tel. 605 507 801.
sy, reklamní plechové a smaltové cedule. státní zkoušku v NSR. Tel. 723 726 095.
Prodám klec „MARGOT“ pro malé Kontakt: 606 494 996.
Nabí zím př ipuštění vašich koz
papoušky. Jako nová + doplňky; Koupím staré zápalkové nálepky, kra­ vyzkoušeným, velmi plodným 2,5 letým
D–Š–V: 45–28–52 cm; Cena 200 Kč. bičky i celé sbírky, reklamní plechové kozlem. Sušice, tel. 602 621 435.
Tel. 736 727 419.
a smaltové cedule, mosazné stáčečky Zahradnické práce – celoroční údrž­
Prodám mrazničku 60l za 500 Kč, kon­ na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. ba vaší zahrady – sekání trávy, výsad­
ferenční stolek 110x60 za 200 Kč, dva pě­ Tel. 606 494 996.
ba, realizace, apod. R. Žák, Sušice.
tiramenné lustry 100 Kč za kus, kosiště Koupím sekačku MF 70 s lištou 120 Tel. 777 714 474.
nové za 100 Kč, dvoudílný rošt do kotle či 140 cm na vysokou trávu s pojez­ Hledám brigádu přes zimu. Zdravý
Etka U12 nový za 250 Kč, demižon skle­ dem a ještě míchačku na 1–3 kolečka důchodce – Sušicko. Tel. 606 406 010.
něný 20l za 50 Kč. Tel. 736 127 000.
do 1000 Kč, dále koupím HAKI lešení Darujeme koťátka! Tříbarevná, krásná,
Prodám 190 ks cihelných bloků THER­ 1 kostku a ještě koupím pilu s podavačem roztomilá, dobře živená, od vzorné koči­
MOPOR KLIMATHERM šíře 36,5 cm. na palivové dřevo. Tel. 607 847 126.
čí mámy. Jen hodným lidem k domu i do
Spotřeba 16 ks/m2. Tel. 737 760 283.
Koupím Mobilheim nebo maringotku bytu. Volejte: 731 107 640.
Prodám cementové tašky, použité, ale ve starší. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Hledám chlapce ve věku 11­14 let. Jako
výborném stavu, vhodné např. na stodo­ Koupím vaše staré auto, bourané, nepo­ partnera pro společenský tanec. Tel.
lu. Počet: 200 ks, cena 2 Kč/1 ks. Odběr jízdné, na stavu nezáleží. Případnou eko­ 728 893 253.
v Rabí. Tel. 605 565 411.
logickou likvidaci zajistím. Nabídněte na Doučování matematiky a českého jazyka.
Prodám pneu s disky 185/70/14 na PEU­ tel. 774 674 588.
Příprava na přijímací a opravné zkoušky.
GEOT 405, 4 letní a 4 zimní, vzorek
Individuální přístup pro děti s poruchami
5 mm. Cena 1000 Kč za všechny. Sušicko. BYTY – NEMOVITOSTI
učení. Tel. 604 430 156.
Tel. 603 193 606.
49 letá inv. důch. hledá pronájem nebo Daruji 24 ks okenních křídel se skly
Prodám 4 ks zimní pneu s diskem BA­ podnájem 1 místnosti nebo garson­ za odvoz. Strašín. Tel. 737 515 003.
RUM POLARIS 2 165/80 R13 (Škoda 120 ky v Sušici za rozumnou cenu. VEL­
a jiné). Najeto 6000 Km, cena dohodou. MI SPĚCHÁ!! Děkuji za ochotu. Tel.
Tel. 728 218 688.
728 067 868 nebo 728 041 136.
Prodám okružní pilu (cirkulárku) na Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM
palivové dřevo. Stůl i kolébka. Levně. Sušice – 90 m2, rekonstruovaný, vhod­
Tel. 777 155 459.
ný k podnikání – obchod, kancelář, díl­
prodej, koupě, auto-moto,
Prodám sedací soupravu + křeslo = světlá na, bezbariérový přístup z ulice, naproti
nemovitosti, práce, služby,
látka, rohová, D = 240 cm, jako nová! Cena parkoviště. Tel. 733 112 146.
zaměstnání…
3000 Kč. Možná sleva. Tel. 723 732 358. Pronajmu byt 3+1 (69 m2) v cihlovém
Prodám pětiramenný pokojový lustr, domě, veliký balkon, zahrádka, vlastní
kombinace dřevo­žlutý kov, cena 800 Kč; garáž, sklepní kóje, společná velká půda.
Využijte
Šicí stroj skříňkový VERITAS, šlapací Topení vlastním plynovým kotlem. Dům
s příslušenstvím, plně funkční, za 1l tu­ je v klidné části Sušice v uzavřeném pros­
na bezplatnou
zemáku. Tel. 721 619 927.
toru. Cena 5 500 Kč + 500 Kč za garáž
soukromou
inzerci
Prodám osobní auto MAZDA 323 r. výro­ + energie. Je volný – ihned k dispozici.
by 1999 cena dohodou. Tel. 606 235 732. Tel. 606 521 615 (volat večer).
v Sušických novinách.
 
INZERUJTE
ZDARMA
KUPÓN
��������������������
��������������������
�������� �!"�#�!$��%&'�!%()�*��+�,-��'�*.�/0�
1�1�1�)�������� ���-���2���)$���(
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
608 754 003
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé - II. část
Su šické n á m ě s t í z d obí
několik historických gotick­
ých ,měšťanských domů – jeden
z nich je dům „Voprchovský“, čp.
40. Je to jedna z nejvzácnějších
staveb ze 14. století. V tomto domě
má své sídlo Muzeum Šumavy,
založeno v roce 1880. Jeho za­
kladatelem byl Josef Holík. Na
budově je deska tohoto znění:
Josef Holík, zakladatel muzea
královského svobodného města
Sušice. Nezapomeňte toto muz­
eum navštívit. Je v něm stálá ex­
pozice sušického sirkařství.
Sirkárna SOLO bývala známá
po celém světě. I Karel Havlíček
Borovský sirky připomíná ve
svých Tyrolských elegiích. Je
mi líto, že musím návštěvníky
upozorňovat, že sirkárna SOLO
již neexistuje, její věhlas je už his­
torií. Sirkárna zaměstnávala při
třísměnném provozu nejen oby­
vatele Sušice, ale několik set lidí
z celého regionu.
V muzeu můžete zhlédnout
bohatou sbírku šumavského skla.
Díky sběrateli Dr. Ing. Bruna
Schreibera ze Švýcarska se stala
jednou z největších sbírek skla
v České republice. Muzeum tuto
unikátní sbírku dostalo od Bru­
na Schreibera darem. V patře
muzea najdete též cínový poklad
(nádobí), jenž se našel při rekon­
strukci jednoho místního domu.
Nejnovějším dílem sušického
muzea je mechanický betlém,
zobrazující šumavskou krajinu,
jejich obyvatele, známé budovy
a kostelíky v okolí, figurky jsou
téměř všecky v pohybu. Jsou zde
připomínána šumavská řemesla –
sklářství, plavení dřeva a mnoho
jiných. Je to jeden z největších
betlémů v Čechách. Autory to­
hoto díla jsou řezbář Karel Tittl,
figurky rozpohyboval Pavel
Svoboda, vše za neuvěřitelně
krátkou dobu. V muzeu najde­
te též kapucínskou knihovnu
a ještě mnoho dalších zajíma­
vostí. Toto muzeum prodělalo
v poslední době velikou rekon­
trukci nádvoří a ochozů s vyhlíd­
kou. Prostě „Voprchovský“ dům
– muzeum musíte každopádně
navštívit. U vchodu do muzea je
umístěna také deska – „Na paměť
osvobození města 4. pancéřovou
divizí americké armády, dne
6. května 1945.“ Deska je umístěna
pod hlavičkou děvčátka, o kterém
koluje několik pověstí.
Další památkou je dům čp. 48,
„Rozacínovský“ Tento dům se
nachází v bezprostřední blízkos­
ti muzea, stačí přejít ulici. Už na
první pohled vás upoutají orig­
inální, renezanční sgrafita. V této
budově bývala „stará lékárna“.
Sgrafita byla několikrát zrestau­
rována, bohužel dnes je tento dům
prázdný a je nabízen k prodeji.
Vedle bývalé lékárny najde­
te dům „Krocínovský“, čp. 49.
V 18. století byl barokně upraven.
Průčelí nahoře je zakončeno
barokní balustrádou, je to stavba
dříve věhlasného hotelu Fialka.
Dostal jméno po jeho majite­
li, hoteliérovi Fialkovi. Tento
hotel poskytoval výborné stra­
vování a ubytování mnohým
návštěvníkům. Ti vzpomínají na
originální zákusky mistra cukráře
Karla Sedleckého, který míval
v objektu hotelu svou cukrářskou
dílnu. Kdo si nepřivezl ze Sušice
sirky, nálepky, také krabici
zákusků od Sedleckého a pecen
sušického chleba, ten jakoby
v Sušici nebyl! Přidám malou
vzpomínku na pana hoteliéra
Fialku. Pan Fialka měl menší
kulaťoučkou postavu a hlavu
zcela lysou. Rád se vykláněl
z okna hotelu a zdravil kolemj­
doucí pozdravem „Má úcta“,
všichni mu pozdrav opětovali.
Hotel po privatizaci byl navrá­
cen potomkům Fialkova rodu, ti
ho prodali a po rekonstrukci je
opět v provozu, zatím bez uby­
tování. U vchodu vpravo bývala
cukrárna, vyzdobena malůvkami
sušického samouka pana Mlezivy.
Dnes je v těchto prostorách vi­
notéka, knihkupectví, zlatnictví
a prodejna sportovních potřeb
firmy Schwarzkopf.
Tip na knihu: Miroslav Sulan:
DESET POVÍDEK O LÁSCE A ZAPOMÍNÁNÍ
„Když chci něco prožít zno­
vu, vzpomínám. Myslím, že
vzpomínky jsou náš největší pok­
lad. I ty špatné.“ Amos OZ
Povídka by měla být podle E. A.
Poea čtením na „jedno posezení“.
Na tato slova jsem si vzpomněl,
když jsem četl novou knížku sil­
ných a hluboce lidských povídek
Miroslava Sulana. Ten některé
z nich uveřejňoval nejprve v PLŽI
a nyní, zásluhou Václava Mal­
iny, spatřily světlo světa v knižní
podobě s výtvarným doprovodem
Karla Trinkewitze.
Ze školy ještě dobře víme, že
každá povídka by měla mít tři
základní komponenty: postavu
(postavy), zápletku (děj) a časový
prostor. Vše je samozřejmě závis­
lé na životních zkušenostech
samotného tvůrce. A těch má po­
dle mého soudu Miroslav Sulan
na rozdávání. Některé z nich in­
spirovaly i jeho povídky. Například
o směšnohrdinské postavě Bohouše
z povídky „Tíha“ autor napsal:
„Bohouše jsem učil na své první
štaci. Byl místo mě otcem třídy.
Staršími kolegy mi byl představen
jako primitivní, ale neškodný tu­
pec. Právě končil školní docház­
ku. Třikrát předtím propadl. Mezi
kluky měl přirozenou autoritu,
vytvořenou zčásti silou svalů, zčásti
dobráckou spravedlností, s níž za
mne řešil klukovské rvačky.“
Postava je u Miroslava Sulana
vždy konkrétním typem člověka,
jenž polarizuje ve vnější jednotě
mezi tím, co myslí a cítí, a tím, jak
jedná. A ve vnitřní jednotě pak
většinou musí vybojovat zápas
mezi tím, co chce, a tím, co může
a co musí. Vezměme si například
Petra z povídky „Taky taková lás­
ka“ nebo neslavného hrdinu venko­
vské tragédie z poslední povídky.
„Skončil. Nevyžadoval polito­
vání, spíš pochopení. Taky už to
bylo tak dávno. Padesát let. A já
se s trpkostí i smutkem díval na
nešťastného dvojnásobného vra­
ha jedenáctiletých dívek. Před
pěti lety se vrátil do vedlejší vsi na
důchod. Nikdy se neoženil. Jeho
život byl tak ubohý jako ta pách­
noucí halda za hřbitovní zdí. Z hos­
pody odešel shrbenější, ve dveřích
se ani neotočil. Před tím mi ale po­
dal ruku, asi že jsem ho vyslechl.
A já ji stisknul. Musel jsem.“
Vzájemná rovnováha mezi těmi
třemi částmi je pak úspěchem celé
povídkové knížky. Dalším krokem
k úspěchu je přirozené napětí (po­
vídka „Čirůvka májovka“, které
vyprávění vyvolává s možností
vyústění určité situace. „Ta ruka,
ta špinavá pracka té zlodějské hy­
eny změnila jim všem život, ale
zatím o ničem nevěděli, dva dny to
v sobě dusila a oni kolem ní chodili
a nic netušili, už se spustili v tom
tobogánu.“ (ukázka z povídky
„Tobogán“).
Na závěr svého povídání
o nové povídkové knížce si dovolím
malou poznámku. Sulanovy povíd­
ky, které jsou dominantní složkou
jeho tvorby, oplývají vypravěčským
umem, jistotou výrazu, čistým
jazykem i místy, která čtenáře
zaskočí (povídka „Helena, Kun­
dera a já“). Jisté ale je, že rozhodně
stojí za přečtení.
IVAN NIKL
Také vedlejší domy čp. 50
a 51 nesou známky gotiky a ren­
ezance. Říkalo se tu „ U Denků“,
byla to rodina spřízněná s rodi­
nou Fialků.
Pokud obejdete celé náměstí,
na někter ých domech jsou
umístěny pamětní desky význam­
ných sušických osobností. Na
náměstí, čp. 27 (restaurace Glo­
ria), je umístěna deska s bustou
Vojtěcha Scheinosta, zakladatele
českého průmyslu sirkařského. Na
nárožním domě „ U Čámských“
naproti spořitelně najdete pamětní
desku s textem: Městský dům
studentské nadace Jana Mosra,
schwarzenberského důchodního,
nar. 19.5.1860 v Sušici. Na domu
čp. 33 jsou umístěny dokonce
dvě pamětní desky. Na paměť
českého malíře Maxmiliána
Pirnera, profesora pražské AMU,
nar. 13.2.1854 v Sušici. Vlevo na
domě je umístěna deska s textem
a bustou významného dirigen­
ta. Čestný občan města Sušice
– František STUPKA, hudební
pedagog a dirigent, nar. 18.1.1879
v Tedražicích, zemřel 24.11.1965.
Tohoto umělce jsem znala osobně,
chodíval léta se svou manželkou
na obědy do Liďáku, mám od
něj fotku s osobním věnováním.
Říkával mi: „Mařenko, víte, já
nejsem Franta Stupka, já jsem
strana 11
František Vomáčka, protože milu­
ju vomáčky všeho druhu, nan­
dejte mi to vždycky do hlubokýho
talíře“.
Naším letním hostem býval
též akademický malíř a cestova­
tel – Jan KREUTZ. Jeho obrazy
visely ve spořitelně a zdobily zdi
lékárny, v dnešním sídle ČSOB.
Mám od něj obrázek s fialkami.
Jednou mě Kreutzovi pozvali
i s dětmi do Prahy, ukazova­
li nám své suvenýry z cest
po Africe, obrazy a také nám
připravili seznam pamětihodností
Prahy, které jsem pak s dětmi
navštívila.
Pamětní deska je také na bývalé
Městské knihovně „ Na vršku“. Je
věnována Judr. Ambrožovi Gabri­
elovi, bývalému purkmistrovi
a čestnému měšťanovi královského
města Sušice ­ spisovatel český,
zemský a říšský poslanec.
Nejnovější deska je od roku
2010 umístěna na domě čp. 18
v Lerchově ulici. Zde žil profesor
Antonín Friedl, 1869 – 1945, star­
osta Sokola, předseda KČT, zpra­
vodaj Junáka, člen rady města
a mnoha kulturních a národních
spolků.
Největší raritou je keramický
reliéf na budově České spořitelny.
Rozměry reliéfu jsou 3 x 4 metry,
autorem byl akademický sochař
Josef Matějů z Prahy. Tento reliéf
byl usazen v roce 1936 k padesáti­
letému výročí sušické spořitelny.
Střední část představuje pohled
na Sušici od Andělíčka, pod ním
je nápis – Sušice – brána Šumavy.
Levá část znázorňuje dřívější
rýžování zlata, pravá část práce
koželuhů a chemických laboratoří.
Zcela nahoře je znározněna or­
lice, pod ní jsou představitelé tří
států – Československa, Německa
a Ra kouska, znamení, že se na
Šumavě stýkají hranice těchto
zemí. Vlevo je zobrazen tehdejší
prezident Edvard Beneš, uprostřed
je německý říšský kancléř Adolf
Hitler a vpravo je představitel Ra­
kouska. Tyto pozoruhodnosti na­
jdete na náměstí.
Nesmím zapomenout na
městské hradby. Jsou viditelné
u zadního traktu muzea a v části
ulice Příkopy, kde bydlím. V blíz­
kosti u tzv. „rejničky“ je dům,
kde se údajně narodil Vojtěch
Scheinost, budoucí zakladatel
sirkárny.
Příště se vydáme do několika
ulic a prohlédneme si zají­
mavé stavby, které vznikaly za
působení starosty Jana SEITZE,
sušického stavitele Karla HOURY
a pražského architekta Ladislava
SKŘIVÁNKA.
2 x foto Sušice Vladimír Vlk
J Í T C E S T O U Ž I VO TA . . .
Stáří je složitý proces a nelehký
úděl... Provází nás od narození
a během naší životní poutě přechází
do skutečného stáří a závěrečného
konce – smrti....
...Přijmout tuto zásadní myš­
lenku, ztotožnit se se starým
člověkem – seniorem, zanechat
mu důstojný život, všímat si změn
chování a mentality, je základním
předpokladem pro nově otevřený
koncept Smyslové aktivizace.
S nápadem přenést tuto ideu
a obohatit tak základní péči o naše
seniory měla paní Loren Weh­
ner z Rakouska. Její představa
o naplnění a smyslu života v jeho
poslední fázi nám pomáhá objevo­
vat svět lidí s demencí, otevřít ho,
přizpůsobit se jejich mentální úrov­
ni a komunikačním schopnostem
často i prostřednictvím alterna­
tivních metod (neverbální oslovení
– oční kontakt, podání ruky...).
Díky píly paní Loren a jejímu
neskutečnému zájmu o seniory
se můžeme s jejími zkušenostmi
setkávat formou kurzů v autorském
konceptu. Osobní setkání a vlast­
ní prožitek s p. Lorou je velkým
klíčem a motivací pro změnu
našeho přístupu a hlavně postoje
k životu starého člověka.
Českou koordinátorkou kon­
ceptu Smyslová aktivizace je
paní Hana Vojtová, ředitelka
Domova seniorů v Prachaticích,
která je autorkou konceptu u nás,
v České republice. V duchu zák­
ladní myšlenky se od ní učíme
vytvářet spoustu nových a cíle­
ných aktivit pro naše seniory.
Využíváme biografiké prvky ze
života klientů, učíme se znát je­
jich životy a zapojovat maximum
dochovaných smyslů a jejich
funkci (zrak, sluch, čich,chuť,
hmat).
Pomocí rodin ných foto­
grafíí, starých a vzpomínko­
vých předmětů, díky návratu
k tradicím a určitým životním
rituálům, orientací v ročním ob­
dobí i kalendáři, mohou senioři žít
znovunaplněný život. Společně
s nimi prožíváme hezké chvíle
u všeho, co měli a dělali rádi.
Jejich vyprávění přináší hodně
moudrých podnětů, aby náš do­
mov byl stále lepším místem
pro život a především jejich do­
movem.
Dita Purschová, DiS
fyzioterapeut
Z pokladů Muzea Šumavy v Sušici
Habsburský orel z věže sušické radnice
Neznámý autor, 18. století
Vpravdě symbolickou při­
pomínkou starého mocnářství je
rozměrný (161x110 cm) tepaný
železný orel, umístěný v expozi­
ci pobělohorského období. Až do
listopadu 1918 se vyjímal na věži
sušické radnice, kde je zachycen
již na vedutách z první poloviny
19. století.
Rozjitřená protihabsburská at­
mosféra bezprostředně po vzniku
Československé republiky nemoh­
la symboly habsburské dynastie,
vyvěšené také nad vchody všech
státních úřadů, tolerovat. V Praze
se dokázala tato nenávist ke všemu
rakouskému v duchu demagogic­
kých hesel „300 let jsme úpěli“
či „odčiníme Bílou horu“ přetavit
v likvidaci cenného mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí
a namále měl též Brokoffův Jan
Nepomucký na Karlově mostě.
V Sušici se k problému přistoupilo
citlivěji a bez zbytečných emocí.
Pokrývač Bedřich Hošťálek orla
v euforických listopadových dnech
sňal, následně nahradil korouhví
a patrně také uschoval, aby ho po
16 letech předal do městského muzea
(to tam již spočíval jiný, menší orel
z budovy okresního zastupitelstva,
Vpravo: Hana Vojtová, Lenka Vohradská, Lore Wehner, Dita darovaný policejním nadstrážníkem
Purschová, Daniela Fraňková
Karlem Sedleckým).
Orel z věže sušické radnice
představuje starší vývojovou fázi
habsburského znaku nejpozději
z přelomu 18. a 19. století, dobře
známou ze zobrazení na dobových
mincích. Od roku 1815 totiž
habsburský orel, oficiální znak
Rakouského císařství (a později
Předlitavska), byl třikrát koruno­
vaný, v pařátě heraldicky vpravo
nesl meč a žezlo, vlevo říšské jablko.
Radničnímu exempláři chybějí ko­
runy na hlavách orla a žezlo s koru­
nou jsou samostatně v každé pařátě,
zatímco jablko chybí.
Jan Lhoták
Foto Bohumil Krutiš
Sušické noviny 20/2013
8. listopadu 2013
strana 12
SušDivOch představil Maloměstské klepny
Usazené v sedačkách moderního kina Vás již první pohled na scénu uvrhne do předminulého století.
Na jevišti právě zasedá celý spolek
stylově oděných žen. Načechrané
dobové kostýmy dotvářejí dávnou
obrozeneckou atmosféru a hašteřivé hlásky důstojných paniček kují
pikle za skoncování s vdavekchtivostí. Za této situace vstupují postupně na scénu čtyři do chomoutu
směřující muži a jeden prohnaný
principál bažící po zisku. Aby toho
nebylo málo, povedenou společnost
doplňuje hostinská a téměř nefalšovaný osel.
Evidentně sledujeme klasickou
frašku z doby obrození, ovšem po
chvíli některé dialogy začínají nápadně připomínat mentalitu našich
současníků klábosících před hy-
permarketem. (Co se stalo, už to
víte? Nevím. To se podivíte!) Na pódiu krystalizují věčné lidské vlastnosti, zejména pokrytectví a závist
a v momentě, kdy protagonisté
začnou mluvit o dotacích, či o plánu
otevřít si v Sušici ordinaci, zůstávají v době obrození pouze kostýmy.
Vyprodané hlediště sušického kina
se po celou dobu dobře baví a v závěru propuká v bouřlivý aplaus.
Pospolitá atmosféra v kině připomíná nejen dobu obrození, ale
určitě i doby, kdy zakladatelka a režisérka souboru Věra Holá-Tůmová
působila v sušickém ochotnickém
divadle (Svatobor...) jako herečka.
(V seriálu SN z roku 2010 naleznete
její vzpomínky a celou historii sušického divadla s názvem Omamná vůně líčidel.) Premiéra prvního divadelního představení nového
sušického ochotnického souboru
SušDivOch je určitě důvodem
k rozhovoru:
Je to váš divadelní režisérský debut, jste spokojená s výsledkem?
Musím přiznat, že jsem měla
velké obavy, ale nakonec jsem byla
mile překvapená a musím všechny
herce opravdu pochválit. Stejně tak
mě potěšila nadšená reakce diváků.
To jsem nečekala.
Nejprve jste ale musela dát dohromady soubor, jak vznikal?
Někteří z nás původně hráli
v divadle Schody, ale později mě
oslovovali mnozí další, kteří měli
Vy jste ale vyrůstala ve známé herecké rodině, takže s Vašimi
zkušenostmi jste herce určitě vedla správně.
Je pravda, že maminka mi místo pohádek zpívala třeba části operet a tatínek byl nejen výborným
hercem, ale i zkušeným režisérem.
Já jsem v sušickém divadle hrála
od pěti let a nevynechala jsem ani
jedno představení. Potom jsem také
působila v České televizi jako pomocná režisérka.
Proč jste vybrala právě Karla
Sabinu a Maloměstské klepny?
Především jsme chtěli hrát nětaké zájem hrát divadlo. Navíc jsme
jakou klasickou hru, navíc novější
si představovali spíše klasické pojetí. Základ souboru byl tedy hotov
a dále jsem hledala především herce pro mužské role. Začínali jsme
od nuly a někteří se učili úplné základy např. správně mluvit. Vznikla pak úžasná parta inteligentních
spolehlivých lidí, kteří jsou ochotni dát divadlu veškerý volný čas,
kteří se těší na každou zkoušku,
protože je to nesmírně baví. Proto jsme zkoušeli např. i o prázdninách. Hned jsem také řekla, že kaž- hry se musí platit a na to bychom
dý může zasahovat do režie. Během neměli. S Kristínou Popelovou jsme
zkoušení jsme tak využili spoustu proto lezly na půdu jednoho starénápadů. Já jsem měla sice poslední ho vesnického divadla už se záměslovo, ale je to práce všech a úspěch rem, že najdeme něco, co nebude
stát nic, tedy hru starší padesáti let.
patří celému týmu.
STROMY, STROMY, STROMY, STROMY, STROMY,
Původní kaštanová alej
Studenti sušického gymnázia se
zapojují do dalšího ročníku robotické soutěže.
Součástí soutěže (First Lego
League) je výzkumný projekt
a prezentace na dané téma –
Řádění živlů – „Připravit se, zůstat
v bezpečí a napravit škody“.
Seznámili jsme se s přírodními
živly. Všechny živly k životu nutně
potřebujeme. Rovnováha mezi nimi
je podmínkou pro klidný život na
Zemi. Vzbouření živlů vnímáme
jako přírodní katastrofu. Jak najít inovativní řešení, které přispěje
v boji s živlem?
Zvolili jsme téma stromy.
Všechny živly prověřují zdraví
a vitalitu stromů, ale vítr a voda
připravují zkoušky nejtěžší. Po
besedě s arboristou Ing. Janem
Spěváčkem jsme zjistili, že stromy
jsou krásné, vyrábí kyslík, zadržují
vláhu, zpevňují půdu, jsou domovem živočichů, poskytují blahodárný stín...
a začínající dnešní obnova.
Ale – je tu i celá řada problémů
(dřevokazné houby, trhliny s hnilobným výtokem, podélně prasklé kosterní větve…) Silný vítr a velká
voda odhalí snadno slabá místa
stromů. Poškozené, či podmáčené
stromy ubližují lidem a ničí jejich majetek. Proto při živelných
pohromách slyšíme v televizních
relacích velmi neradostné zprávy.
Města s rozsáhlou vegetací by
potřebovala, aby každý rok vypracoval dendrolog posudek na každý
vzrostlý strom.
Rozhodli jsme se prozkoumat
sušickou vegetaci. Sledujeme stav
kmenů, korun, listů… Podezřelé
stromy označujeme na mapě města,
kterou předáme řediteli SULESU
Petru Málkovi. Námi vytipované
stromy posoudí odborník. Kácení
stromů je vždy krajní variantou.
Určitě si nepřejeme, aby Sušice
přišla o velké vzrostlé stromy. Právě
naopak! Je-li poškozený strom včas
správně ošetřen, má ještě velkou
šanci na dlouhý život. Když je na
zásah arboristy pozdě – mluvíme
o rizikovém kácení nebezpečných
stromů. To nikdy nikomu radost
neudělá.
Ale – co už víme – město zeleň
plánovitě obnovuje. Byli jsme
svědky velké akce. Kdysi krásná,
kaštanová alej ve Volšovské ulici, kterou známe jen ze starých
pohlednic, bude z části obnovena.
První stromy zasadili pracovníci
SULESU v úterý 29. října. Když vše
dobře dopadne, budou výhledově
vysazeny kaštany po celé délce tra-
„Jsem velmi ráda, že naše
myšlenka vrátit Sušici alespoň
zčásti kaštanovou alej, padla na
úrodnou půdu. Chtěla bych velmi poděkovat panu P. Málkovi
a M. Korcovi (SULES, s.r.o.),
jakož i všem, kteří se na vysazování kaštanů podíleli za to, že
nám pomohli splnit jeden z našich
snů.” Milena Naglmüllerová
STROMY,
Po chvíli pátrání jsem objevila desky s nápisem Maloměstské klepny
a aniž bych vetchou knihu otevřela, věděla jsem, že je to ono. Pak
ale teprve začala mravenčí práce
s krácením textu – dříve totiž nebyla televize, v divadle se např. i popíjelo a hra by trvala třeba čtyři hodiny. Složité bylo i shánění původní
hudby. Toto byla vždy oblíbená
hra, ale pouze českých ochotníků
ne profesionálů a tak se nedochovaly téměř žádné záznamy. Nakonec
se ale práce vyplatila, je to dobrý
námět. Takové věci se dějí dodnes
a já jsem chtěla hrou trochu přispět
ke zlepšení atmosféry ve společnosti, aby lidé nebyli tolik závistiví
a pomlouvační.
Co bylo na připravě nejtěžší?
Jednou nám těžce zkolaboval
starší herec a dvě herečky pak šly
na operaci. V tu chvíli jsem si říkala, že to je konec, že to snad nedáme. Hodně mě tehdy povzbudil můj syn Roman, který mi řekl:
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!
A také moc pěkný e-mail jedné
členky souboru.
A co Vás nejvíce potěšilo?
Například, když Zdeněk Smetana slavil sedmdesátku a všichni
jsme se sešli na jevišti, drželi pospolu, vymysleli a zazpívali mu písničku – a já si uvědomila, že jsme
fakt dobrá parta.
V divadle se pohybujete od malička, překvapilo vás něco na dnešním souboru?
Ačkoliv jsem od mládí mezi herci, překvapilo mě několik opravdu
velkých hereckých talentů v našem
divadle, kteří by, kdyby ještě trénovali, mohli konkurovat i profesionálním hercům.
Co byste chtěla nacvičit příště?
Mojí první rolí byla postava holčičky v Lucerně, maminka hrála
Haničku, tatínek režíroval a hrál
vodníka. Je to kouzelný napůl pohádkový příběh, to by bylo moje
velké přání, nacvičit Lucernu. Také
bych chtěla, aby si zahráli všichni
a to v současných hrách moc nejde, šetří se všude a je v nich málo
postav.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám,
ať to vyjde.
Kdo jste Maloměstské klepny
nezažili, přijďte se podívat – hrají se
ještě 10. listopadu ve 14 a 19 hodin
v sušickém kině....a možná budete mít štěstí a uvidíte na jevišti tu
nádhernou krajinu, kterou principál
ukazuje dychtivým klepnám.
text a foto Eduard Lískovec
STROMY, STROMY, STROMY, , ......
sy Sušice – Červené Dvorce, byť
jen po jedné straně silnice.
Prosíme všechny o pomoc
v našem průzkumu. Někde blízko
vás – možná i na vaší zahradě – stojí vzrostlý strom, který potřebuje
pomoci, aby odolal zkoušce živlů.
Napište nám na adresu stromy@
gymsusice.cz. Budeme-li se všichni
pozorně dívat, všimneme si snadno
nebezpečných signálů. Na www.
gymsusice.cz/projekty/fll najdete
další informace. O našem projektu
a výsledcích soutěže vás budeme
v SN informovat. Za tým First Lego
League – Tadeáš Skrbek (IV. A).
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j.
72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 14. listopadu 2013
ve 12.00 hod.
Download

Připomněli jsme si vznik Československé republiky