2/2014
31. ledna 2014
Cena 7,00 Kč
24. ročník
nemocnice i v nových podmínkách
Aktuálně Chci udržet stabilitu
říká její nový ředitel Ing. Vladimír Sloup
z radnice
Představitelé města v čele se
starostou Bc. Petrem Mottlem
se ve čtvrtek 16. ledna zúčast­
nili pohřbu významného sušic­
kého občana Antonína Švece.
V padesátých letech sloužil u PTP
(pomocné technické prapory)
a po revoluci pořádal pravidelné
besedy se studenty o hrůzách té
doby. Také se podílel na umístě­
ní pamětní desky, která doplnila
Památník padlých. Zemřel náhle
ve věku 85 let.
V pondělí 27. ledna proběhla
na sušické radnici informa­
tivní schůzka k probíhajícímu
evropskému projektu Podpora
meziobecní spolupráce v rámci
území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Za pří­
tomnosti koordinátorů projek­
tu byli starostové Bc. Petr Mottl
a Jiří Jukl seznámeni s harmo­
nogramem a možnostmi rozšíře­
ní sledovaných oblastí (školství,
odpadové hospodářství, sociál­
ní služby).
Ve středu 29. 2. se na Modravě
uskutečnilo jednání starostů
obcí sdružených v šumavských
mikroregionech Šumava­zá­
pad (sem patří Sušice) a Horní
Vltava­Boubínsko. Na progra­
mu byla marketingová strategie
a propagace Šumavy při spo­
lečném vystoupení na veletrhu
cestovního ruchu Holiday world
2014.
Sportovce Klatovska za rok
2013 vyhlásí 12. února v kla­
tovském kulturním domě. Za
Sušici byli nominováni: Eva
Marešová, Radka Hambergero­
vá, Martina Brejchová, Miro­
slav Vrhel a Jan Skála, trenéři
Petr Kämpf, Jan Prášek, Zdeněk
Nešpor, Milada Váňová a druž­
stvo žen atletiky TJ Sušice.
ARGENTINA
10. ÚNORA
Sušická nemocnice je obecně
prospěšná společnost, jejímž zakla­
datelem je město Sušice a statutár­
ním orgánem (osobou oprávněnou
jednat ve jménu nemocnice) je její
ředitel, kterého vybírá správní rada
nemocnice. Od 1. ledna 2014 se jím
stal Ing. Vladimír Sloup. Předchozí
ředitel MUDr. Jiří Šedivý zůstává
v nemocnici jako chirurg a lékař
záchranné služby.
Sušická nemocnice na rozdíl od
mnoha jiných zdravotních zaříze­
ní až doposud dobře hospodařila
a vykazovala vyrovnaný rozpočet
s minimálními ztrátami. Letos však
vstoupily v platnost nové skutečnos­
ti, které finanční situaci nemocnice
komplikují. Bude tedy velmi zále­
žet na osobě nového ředitele, aby
i nadále dokázal udržet stabilitu to­
hoto zařízení.
Velice rádi jsme proto využili
možnosti, abychom se s panem ře­
ditelem seznámili. Ve své kancelá­
ři nás přivítal usměvavý, uprave­
ný manažer, ze kterého vyzařovala
mladistvá energie a zároveň uvážli­
vá zkušenost středního věku.
É=(5%É-'æÉ1
%Ő(=1$
.$0%2'æ$
A MALAJSIE
14. DUBNA
CYKLUS
CESTOVATELSKÝCH
Rostislav
Švelch
3Ő('1Éä(.
Zdeněk
Lerch
martina
hupková
.,1268ä,&(Ɉ9æ'<2'KRGLQɈ96783.ÿ
WWW.KULTURASUSICE.CZ
WWW.KINOSUSICE.CZ
Ing. Vladimír Sloup je jedenačtyřicetiletý, svobodný, bezdětný
vysokoškolák, který vystudoval
podnikovou ekonomiku a mana­
gement na strojní fakultě. Pochází
z Plzně, kde působil na oblastním
odboru Nejvyššího kontrolního úřa­
du. Později přijal nabídku ústředí
a přesunul se do Prahy. Po několi­
ka letech se přihlásil do konkurzu
a byl vybrán na funkci výkonného
ředitele Asociace PPP (Public Pri­
vate Partnership – organizace za­
bývající se projekty, na kterých se
společně podílí soukromý a státní
sektor). Tam působil do nedávné
doby, dokud společnost nepozmě­
nila své zaměření. O výběrovém ří­
zení na ředitele sušické nemocnice
se dozvěděl z médií, a protože hle­
dal nové uplatnění, s problematikou
hospodaření nemocnic se už dříve
zabýval a Sušice s okolní přírodou
se mu líbí, na konkurz se přihlásil.
Za svou novou prací se neváhal pře­
stěhovat, i když Sušici zná jen z po­
hledu vodáka a turisty. Mezi další
záliby Ing. Sloup řadí rybaření, pří­
rodu a sporty, ve kterých je člověk
odpovědný především sám za sebe.
Dále je vášnivým čtenářem s velkou
knihovnou, a dokonce i příležitost­
ným autorem básní.
Pane řediteli, jaké jsou Vaše prv­
ní dojmy z nového působiště?
Moje první dojmy byly velmi
příjemné, je zde hezké prostředí
a na rozdíl od většiny podobných
zařízení tu vládne klidná a domác­
ká atmosféra. Dalo by se říci, že
zde léčí i prostředí. Ze všech ne­
mocnic, které jsem navštívil na mě
udělala nejlepší první dojem právě
ta sušická.
Máte nějakou zkušenost s pro­
blematikou nemocnic?
Už v Plzni byla náplní mé prá­
ce kontrola hospodaření tamějších
nemocnic, s činností v této oblas­
ti jsem pak pokračoval i v Praze.
Při svém působení v Asociaci PPP
jsem připravoval projekty spoluprá­
ce soukromého a státního sektoru,
především z hlediska provozu a or­
ganizace některých nemocnic, jed­
nalo se např. i o pražskou vojenskou
nemocnici.
Jste spokojen se zdejším
vybavením?
Musíme vycházet z reality, toto
je menší nemocnice a její vybavení
zhruba odpovídá její velikosti. Ně­
které přístroje by se určitě mohly
modernizovat, je to ale zase otázka
peněz – tedy v tomto případě zacho­
vání vyrovnaného rozpočtu. Také je
potřeba dále udržovat dobrou spolu­
práci s jinými nemocnicemi a jejich
dobře vybavenými specializovaný­
mi pracovišti.
V které oblasti byste viděl mož­
nost zlepšení?
Z mého pohledu technika bych
viděl ještě možné úspory v provoz­
ních nákladech, např. energiích,
i když i v této oblasti bylo v posled­
ní době mnoho uděláno. V lékařské
části spoléhám především na rady
a podněty svých náměstků. Rádi
bychom třeba otevřeli nové obory,
o kterých víme, že je o ně zájem, na­
ráží to však na odmítavý postoj po­
jišťoven. Spíše bych se tedy zaměřil
na efektivitu stávajících oddělení
a podporoval jejich dlouhodobou
udržitelnost z hlediska zaměstna­
nosti. Na některých odděleních
máme klíčové lékaře, kteří nám
zanedlouho odejdou do důchodu,
a to pak ohrozí provoz celého od­
dělení, protože zatím zde nejsou
jejich nástupci.
Máte nějaký recept na tento
stav?
Tato otázka padla i na výběro­
vém řízení. Aniž bych tehdy věděl
o návrzích předchozího pana ře­
ditele, navrhoval jsem v podstatě
stejné řešení – přivést sem lékaře
na základě zajištění bydlení, nej­
prve např. v městském bytě a po
určitých odpracovaných letech ga­
rantovat získání rodinného dom­
ku. Je potřeba, pokud si kompetent­
ní představitelé – a já si nemyslím,
že se to týká jen sušických, je to
věc celého regionu, jejichž občané
se zde léčí – řeknou ano, je dobře,
že naši občané chodí (jezdí) sem do
sušické nemocnice a ne do jiných
měst, aby nemocnici zajistili nále­
žitou podporu. To souvisí s dalším
nastávajícím problémem, a tím je
právní forma nemocnice. Od no­
vého roku platný občanský zákoník
s formou o. p. s. (obecně prospěšná
společnost) dále nepočítá, už tedy
pouze dožívá a bude potřeba tento
stav transformovat.
Jaké jsou možnosti?
Jsou v podstatě čtyři varianty.
Buďto se město rozhodne, ano,
je to naše nemocnice a bude­
me ji tedy dofinancovávat – sta­
ne se jejím zřizovatelem, nebo
se Sušice za tímto účelem spojí
s ostatními obcemi regionu, které
toto zařízení využívají, a nebo je
tu možnost pronájmu soukromé­
mu subjektu za předem definova­
ných podmínek, a pak by město jen
dohlíželo na jejich dodržování. Za
prakticky samozřejmé pokládám,
že by se na financování nemocni­
ce měl nějakým způsobem podílet
i Plzeňský kraj, koneckonců obča­
né Sušicka a okolí jsou i jeho obča­
ny. Teoreticky je možný ještě pro­
dej, ale tím by samozřejmě Sušice
přišla o možnost ovlivňovat chod
nemocnice.
Jaká další nová opatření ovliv­
ňují chod nemocnice?
Od nového roku platí úhrado­
vá vyhláška, která na úkor malých
nemocnic zvýhodňuje ty fakultní.
Toto opatření znamená, že v průbě­
hu roku přijdeme o 3 miliony ko­
run na platbách od pojišťoven. Další
ztrátou je zrušení poplatku za hos­
pitalizaci, která činí 3,5 mil. Kč.
Budu o tom určitě jednat se zástupci
Plzeňského kraje, ale protože je to
spíše záležitost politická než odbor­
ná, spoléhám na pomoc komunál­
ních politiků, a to v celé šíři spektra
– koalice, opozice i regionu. Vždyť
jde o společný zájem všech, kte­
ří sušickou nemocnici využívají.
Nejedná se tady přece jen o komfort
a úspory, ale může jít i o záchranu
lidského života.
Na závěr bych chtěl poděkovat
svému předchůdci MUDr. Šedivé­
mu. Poznal jsem ho zatím zejména
podle jeho zdejších výsledků, je to
schopný manager a dobrý hospodář
– nemocnice zbytečně neutrácela
a její chod byl dobře zajištěn. Tato
skutečnost nejlépe vynikne ve srov­
nání s mnoha dnes značně ztrátový­
mi nemocnicemi. Doufám, že se mi
stabilitu nemocnice podaří udržet
i v těchto nových podmínkách.
Přeji vám, aby se to dařilo a dě­
kuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec
Uvnitř čísla
najdete
Zážitky gymnazistů
z Techmanie a ZČU – str. 2
Pionýr bilancuje – str. 2
Kolik dětí přišlo k zápisu
do sušických základních
škol – str. 3
Kdo to byl Adam Rosacius
(Rozacín, Řešátko) – str. 3
Výroční Škrtněte si, prosím
chutnalo královsky – str. 4
S cestovatelem na skok ve
Skandinávii – str. 4
Studenti uvedli premiéru
Shakespearovy hry Mnoho
povyku pro nic – str. 4
Rozhovor s bundesligovým
fot ba l i s t ou Tomá š e m
Pekhartem – str. 8
Přípravné kurzy ke studiu
na gymnáziu pro páťáky
a pozvánka pro deváťáky
– str. 9
Sušicko pohledem Marie
Malé – Žižkův vrch – str. 11
Poslední díl historie sušic­
kých kašen – str. 11
P ře dst av ujeme mě st a
DOUZELAGE – 2. je špa­
nělská Altea – str. 12
Carmen se zastavila v su­
šickém kině – str. 12
XIV. reprezentační ples
města Sušice se nesl v duchu
amerického Chicaga třicá­
tých let – str. 12
UŽIJTE SI
ZIMNÍ HRY
V HD KVALITĚ
S BALÍČKEM
INTERNET
+ TELEVIZE
+
3 sportovní
programy
ARMA
na 3 měsíce ZD
cena
550,–
Kč/měsíčně
včetně DPH
Platí pro nové zákazníky, kteří si
zakoupí balíček DUO ZÁKLAD
v období od 1. do 28. 2. 2014
(ve vybraných ulicích).
Objednávejte na bezplatné infolince:
800 100 600
www.fixnet.cz
foto AS
Fyzikální exkurze
MAŠKARNÍ REJ S KOBLÍŽKY Velký úspěch chovatelů holubů
Nehybné, šedivé a ponuré
nedělní odpoledne 19. ledna
ostře kontrastovalo s veselým
skotačením stopadesáti dětí
v sušické sokolovně. Od 14 hodin
tam probíhal již 14. Maškarní rej
pořádaný ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.
DJ Jarda Hlaváč vyhrával zaručené
dětské hity a na parketu tančily
i hopsaly masky různých typů
i velikostí. Největší zastoupení
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 jsme se
my, fyzikální seminaristé, vydali
na již dlouho očekávanou exkurzi
do Plzně. Spolu s námi se v čase
předvánočním vydala i třída 3. A
a VIP hosté ze septimy A sušického
gymnázia. Naše první zastávka byla
na Fakultě elektrotechnické ZČU.
Zde se nás ujal Ing. Tupa, který má
na starosti styk s veřejností, tedy
i s námi. Nejprve nám v rychlosti vysvětlil, proč bychom si měli
vybrat právě FEL, když ale zjistil,
že na tento obor nikdo z nás nechce, rychleji debatu ukončil. Poté už
nás čekaly různé pokusy. Byli jsme
přítomni zrodu blesků, také zavřeni
v odhlučněné místnosti, dále jsme
pozorovali šíření rádiových vln
a jejich zpracování, na střeše fakulty si vyslechli zajímavou přednášku
o fotovoltaice. Čas nás ale tlačil
a my jsme museli o kus dál – do
Techmanie. Zde jsme si prohlédli
výstavu o dobývání
vesmíru. Nejodváž­
nější znašich řad se
nechali přivázat do
gyroskopu a nechali sebou otáčet jenom
proto, aby zjistili, jak
se cítí kosmonauti.
Následovalo 3D plane­
tárium. Při čekání na
začátek filmu jsme
spontánně udělali
několik mexických
vln, kterými jsme rozesmáli i přihlížející
pořadatele. Po zhléd­
nutí filmu o pod­
zimní noční obloze
a o kosmonautech jsme
nasedli do autobusu a vyrazili směrem
k domovu. Všem tuto
exkurzi doporučuji,
neboť dozvědět se
zajímavé informace
z fyziky je prostě
super.
Karel Bauer
(student VIII. A)
Dva v jednom na sušickém gymnáziu
Slogan známý ze šampónů
a slevových akcí by se dal použít
i k popisu přírodovědného projektu
Gymnázia Sušice, který probíhal
v odborných učebnách této školy od
listopadu 2013 do poloviny ledna
2014. Program projektu se sestával
z laboratorních cvičení z chemie
a fyziky (2 v 1). Byl financován ze
dvou zdrojů, z „krajských“ peněz
a z finanční částky, kterou získalo
Gymnázium Sušice jako výherce celostátní soutěže „Řetězová
reakce“ v loňském roce na jaře
(2 v 1). O této soutěži a vítězství
sušických studentů již Sušické
noviny a Klatovský deník informovaly. Nového cvičení se účastnili
žáci ZŠ Sušice Lerchova se zájmem
o přírodovědné obory, takže na
realizaci projektu spolupracovaly
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Kaleidoskop
strana 2
dvě školy ze Sušice (2 v 1).
Každé pondělí odpoledne, kdy
laboratorní cvičení probíhalo, pracovali se žáky dva pedagogové
(2 v 1). Šest žáků bylo rozděleno
na dvě tříčlenné skupiny (2 v 1).
K ověření stanovených hypotéz
byly využity dva notebooky se
dvěma měřícími sadami Vernier
Logger Pro (2 v 1).
Nešlo ani tolik o validitu
a exaktnost výsledků, ale potvrdilo se, že se zájmem se dílo daří
i tam, kde zpočátku převládají obavy
a nejistota. Nezbývá než věřit, že
podobným akcím budou zřizovatelé
škol do budoucna nakloněni svými činy více, než jen slovutnými
proklamacemi, aby se nemusely
hledat dva zdroje financování.
Mgr. Radovan a Hana Sloupovi
měly jako vždy spanilé princezny
a svůj kostým hrdě nosili i ti
nejmenší drobečkové. V programu
nechyběly tradiční dovednostní
soutěže (i pro odvážné rodiče) a inspirativní vystoupení nejmenších
tanečníků z TK Fialka. Pořadatelé
zajistili ze své kuchyně sladké
domácí koblížky a na závěr všem
za spolupráci poděkovala ředitelka
ZŠ Kristina Popelová.
ED
Pionýr: Ohlédnutí za rokem 2013
Pro pionýry ze Sušice skončil
rok, který byl naplněn bohatou
činností pro členy a veřejnost
i velkým stěhováním do nových
prostor. Během loňského roku měla
PS Otava zaregistrováno celkem
122 členů, z toho do 18 let jich bylo
79 a do 26 let 97. Děti se scházely ve 4 oddílech – Berta, Delfíni,
Otaváci, 15+.
V únoru jsme se tři dny toulali
hlavním městem na Ledové Praze.
Bylo nás celkem 48 a moc se nám
tam líbilo. Kromě procházek po
Praze jsme si užili i koncert Děti
dětem.
Tři členové naší skupiny se
zúčastnili krajského zasedání
KOP v Plzni. Naše vedoucí skupiny
byla zvolena členkou výkonného
výboru.
Na jaře jsme putovali po Hartmanicku. Kvůli velmi špatnému
počasí nás bylo jen 18, přesto jsme
všichni vydrželi a došli až do cíle.
V květnu jsme se tradičně
zúčastnili sbírky na podporu boje
proti rakovině a sušickým občanům
děkujeme, že přispěli částkou
12 350,00 Kč a koupili si všech
550 kytiček.
Konec měsíce byl ve znamení
pohádkového lesa. Ti nejmenší
a jejich rodiče, a bylo jich přes 850,
se prošli celým světem, pobavili se
a vyzkoušeli si, jak si hrají v různých
koutech naší planety.
V červnu 12 našich pionýrů
spolu se 4 dospěláky se zúčastnilo
Republikového setkání pionýrů
ve Kdyni. Setkali se s bílou paní
z Rýzmberka a přivezli si celou řadu
pěkných dárků.
Prázdniny si jako tradičně užívali
naši malí členové i jejich kamarádi na dvou táborech. 30 mladších
prožilo deset dní na Zelené Lhotě
a řídili se radou: Člověče, nezlob
se. Starších 45 prožilo čtrnáct dní
v Kamensku spolu s indiány.
Začátek školního roku nás
zastihl připravené již v nové klu­
bovně v Nuželické ulici. Od června
a po celé prázdniny pracovaly
skupinky dospěláků nejen uvnitř
v jednotlivých místnostech, ale
i venku, aby vše bylo nastěhováno,
uklizeno a připraveno na nový
školní rok. Nové prostory byly
slavnostně otevřeny 3. září, kdy
pásku přestřihl předseda VV KOP
Plzeň Martin Mlynařík. Druhý
den zaplnil Den plný her klubovny
i venkovní prostory 80 účastníky,
z toho 45 bylo dětí, které přišly se
svými rodiči či prarodiči. Pohrály
si, vyrobily drobné dárky a opekly
vuřty.
Tradiční pod zim ní sraz
v Novém Městečku se konal v září.
154 účastníků ze Sušice, Horaž­
ďovic i odjinud prožilo lehce adrena­
linové odpoledne ve společnosti
středověkých rytířů i soudobých
hasičů.
Jestliže jarní výprava propršela,
podzim se ukázal v plné kráse.
26 dospěláků, 12 dětí a 4 psi za
opravdu krásného počasí vyrazili ze
Srní přes Poledník na Modravu.
Nakonec se nám podařilo sehnat
lístky do divadla v Praze, a tak
35 dětí a rodičů zhlédlo velmi pěkné
představení Saxana podle filmu
Dívka na koštěti.
V klubovně nás zastihl Mikuláš
s čertem. Při vánoční besídce si
děti vyrobily dárečky pro nejbližší
a příjemné odpoledne si užily.
Celý rok je provázel y dvě celoskupinové akce – Velká cesta
a Kilometry pro zdraví.
Za práci v našem sdružení
vedení PS udělilo vyznamenání:
Fandovi Balvínovi a Míše Touchové, Tomáši Balvínovi, Lukáši
Blažkovi, Dardové Kateřině
a Karolíně, Holmanovi Kubovi
a Mirkovi, Horejšové Sofii, Kaderové Kláře, Míkovi Tomášovi,
Panuškové Ditě, Plojharové Lucii, Rendlovi Filipovi a Honzovi,
Rendlové Kačce, Sloupové Tereze,
Šafránkovi Martinovi, Balvínové
Štěpánce, Dardové Lucii, Václavu
Klímovi, Michalikové Lídě. KOP
Plzeň udělila vyznamenání za práci
pro sdružení Petře Klímové a Petře
Drykové. Všem vyznamenaným
blahopřejeme.
Chtěla bych poděkovat všem
oddílákům za pravidelnou dobrovolnou činnost s dětmi, všem aktivním členům za pomoc, městu
Sušice za podporu především
finanční, sponzorům za sponzorské dary a přátelům zato, že naší
činnosti fandí.
Za sušické pionýry
Mgr. Petra Klímová, vedoucí
Pionýrské skupiny Otava
Přehled akcí na rok 2014:
31. 1. – 2. 2. – Ledová Praha
14. – 16. 2. – Víkend na Zelené Lhotě
27. 3. a 9. 4. – Výtvarné dílny
12. 4. – ND – Zkrocení zlé ženy
a Jarní výprava – Horažďovicko
14. 5. – Kytičkový den
24. 5. – Pohádkový les
6. – 8. 6. – Krajské setkání pionýrů
Hradec u Stoda
4. – 11. 7. – Příměstský tábor
30. 7. – 8. 8. – LT Zelená Lhota
10. 8. – 23. 8. – LT Újezd u Domažlic
3. 9. – Den plný her
19. – 21. 9. – Sraz v Novém Městečku
11. 10. – Podzimní výprava
Listopad – Plavání, divadlo
Prosinec – Výtvarná dílna – Vánoce,
Mikulášské a vánoční besídky
Na celostátní speciální výstavě
holubů Prácheňských káníků ve
Strakonicích, naší organizaci nej­
lépe reprezentovali tři chovatelé.
Janda Josef, Janda Milan a Václav
Pinkas starší. Jako již poněkolikáté,
byla jejich účast velmi úspěšná
a tak přivezli celkem deset pohárů
za své vystavené holuby. Přítel
Josef Janda obsadil velmi pěkné
třetí místo v barvě žlutých káníků,
přítel Milan Janda pak první
i druhé místo. Bylo to jak v barvě
kapraté modré, tak i ve variantě
modré bezpruhé. Třešničkou na
pomyslném dortu bylo pak ocenění
NEJLEPŠÍ HOLUB VÝSTAVY.
S červenými káníky se zase prosadil přítel Václav Pinkas když obsadil první a třetí místo. Dalším
jeho úspěchem bylo třetí místo
v černé barvě káníků, se stejným
počtem oceňovacích bodů, jako
měl chovatel na místě druhém.
Své vítězné tažení ještě podtrhl
vítězstvím o MISTRA KLUBU.
Zde získal pohár Františka Čížka
a cenu od generálního sekretáře
ÚV ČSCH Martina Kabáta. Nejen
tito, ale i ostatní chovatelé organi­
zace zaznamenávají své úspěchy na
výstavách například v Blatné, Klatovech nebo již zmíněných Strakonicích. O jejich vystavované
holuby, ale i další zvířata místních
chovatelů je pak mezi kupujícími
velký zájem.
Milan Janda
Pozvánka na SPOLEČNÝ PLES
14. února v Sokolovně viz. str. 5
My tři králové jdeme k Vám...
První lednový týden po příjem­
ných vánočních prázdninách prožily
děti v duchu Tří králů. Nejdříve se
seznámily s jejich tradicí, naučily
se básničku a písničku a zhotovily
krásné tříkrálové koruny.
Pod vedením paní učitelky Miloslavy Vítovcové si malí zpěváčci
z pěveckého sboru Klubíčko
připravili koncert pro všechny
děti a zaměstnance školky. Pozvání přijaly i bývalé pracovnice
mateřské školy a školní jídelny.
A tak si všichni společně zazpívali
a zavzpomínali. Koncert se
vydařil a Tři králové nám popřáli
do Nového roku hodně štěstí
a zdraví.
A protože děti z Klubíčka
jsou moc šikovné, vyzkoušely si
společné zpívání s Broučky z MŠ
Smetanova. Pozvaly je k nám do
školky, společně si zazpívaly, zahrály a na závěr jako správní hostitelé i pohostily. Ale ne chlebem
a solí, pochutnávali si na perníčkách,
pizze a ovoci.
Jako každým rokem jsme ani
letos nezapomněli na babičky
a dědečky z Pensionu. Zpěváčci
z Klubíčka a děti z 3. třídy jim
zpěvem a pohádkou rozzářili oči
a vykouzlili úsměv na tváři už
jenom svou dětskou upřímností
a zájmem. Ne nadarmo se říká,
že nejmladší a nejstarší generace si
prý nejvíce rozumí.
Do nového roku přejeme
všem hodně radosti, štěstí, lásky
a pohody.
Děti a paní učitelky
ze Štěbetalky
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Aktuality
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 13. ledna 2014
•
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Územní
plán Sušice“ se společností AF – CITYPLAN spol. s. r. o., Jindřišská 17,
Praha 1, kterým se mění harmonogram plnění a pověřuje starostu podpisem dodatku.
•
Rada města souhlasila s použitím znaku města Sušice na tiskových
materiálech akce Nejúspěšnější sportovec roku 2013.
•
Rada města schválila členy delegace města Sušice na konferenci
Douzelage 2014 ve dnech 24. 4. – 27. 4. 2014 v Siguldě v tomto složení: Mgr. Věra Svobodová, Ing. Věra Marešová, Ing. Olga Melkusová,
Bc. Tereza Svatošová, Josef Nový a Anežka Šmídlová.
•
Rada města schválila Mandátní smlouvu na výkon inženýrské činnosti Technického dozoru investora s firmou Šumavaplan, spol. s r. o.,
Krátká 98/III, 342 01 Sušice na akci: „Sušice – R.O.P. (Rekreační otavský
park)“ v celkové výši 81.970,­ Kč bez DPH, tj. 99.184,­ Kč včetně DPH
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
služby na zpracování projektové dokumentace akce: „Sušice, ul. Havlíčkova a část Klostermannovy – stavební úpravy komunikace a VO“ dle
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Zítek – IP
projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.,
Tyršova 273, 339 01 Chudenice, Ing. Čeněk Stehlík – projekční kancelář,
Levandulová 23, 312 00 Plzeň.
•
Rada města vzala na vědomí zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor v čp. 89 v Sušici III (objekt PDA) ze dne
26. 6. 2002 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Sušice
a panem Jiřím Hrabětem.
•
Rada města rozhodla v souladu s § 77, odst. 6, zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče STAFIKO stav, s.r.o., Petrovická 283, 344 01, Domažlice
z účasti v zadávacím řízení.
•
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sušice – R.O.P. (Rekreační Otavský Park)“, kterou podala firma PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01, Strakonice,
s nabídkovou cenou 15 280 647,­ Kč bez DPH (tj. 18 489 583,­ Kč včetně
21% DPH). Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem při dodržení požadavků § 82 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
•
Rada města vzala na vědomí ukončení smlouvy o dílo č. A­001535­00
ze dne 23. 12. 2011 s firmou Ing. Honéger, s.r.o., Dobrovského 19, 320 00,
Plzeň, IČ: 29120438 na výkon činnosti koordinátora BOZP stavby „Bazén
Sušice – přístavba a stavební úpravy zimního stadionu“, a to v souladu
s touto smlouvou k datu 11. 12. 2013, tedy předáním závěrečné zprávy.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon autorského dozoru č. A­001534­00 na akci „Bazén Sušice“ s firmou APRIS
3MP, s.r.o., K Roztokům 190, 165 00, Praha 6 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o kontrolní činnosti
č. A­001602­00 na akci „Bazén Sušice“ s firmou Projektová a znalecká
kancelář, Ing. Václav Vlček, Denisova 93/I, 339 01, Klatovy a pověřuje
starostu města podpisem dodatku.
•
Rada města schválila dohodu o předčasném užívání stavby na akci
„Bazén Sušice, SO 04 – Venkovní rozvody splaškové kanalizace“ s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00 a pověřuje
starostu města podpisem dohody.
•
Rada města souhlasila s obsahem veřejnoprávní smlouvy
č. j. 4737/2013 vedené pod značkou 4737/13/Bl, uzavřené mezi správním
orgánem Městským úřadem v Sušici, odborem výstavby a územního plánování a stavebníkem firmou SOLODOOR a.s., Sušice a pověřuje starostu města podpisem doložky třetích stran smlouvy.
•
Rada města stanovila „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic“
dle předloženého návrhu a pověřuje pana starostu jejich podpisem.
•
Rada města schválila v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.,
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací“.
Kompetní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
Napouštěl se krytý bazén
Na koupání to sice ještě nebylo, ale do bazénu vpuštěná voda už
kontrolovala jeho správnou funkci. Sedm dní zkoumala těsnost hydroizolace bazénové vany. Tlakové zkoušky se zúčastnilo 350 m 3
otavské vody a její transport zajistily pěti auty Sbory dobrovolných
hasičů z Volšov, Chmelné a Sušice.
Další aktuality o bazénu přineseme v příštím čísle.
ED
foto: V. Matouš
strana 3
Program pro mladé
Vzpomínka na sušického rodáka
Adama Rosacia (1560–1624)
„Úvěr 150“ je opět otevřen
Od 13. ledna 2014 Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu zvýhodněných úvěrů pro mladé lidi do 36 let na opravy a moderni­
zace bytů či rodinných domů, podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb.
Program je zvýhodněným úvěrem ve výši 150.000 Kč pro mladá
manželství, případně samoživitelky či samoživitele, kteří pečují o nezletilé dítě či děti. Základní podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlast­
nictví bytu či domu a věk do 36 let, v případě manželů pak nesmí
přesáhnout věkovou hranici alespoň jeden z nich.
„Otevřít tento program jsme se rozhodli, neboť máme k dispozici
volné finanční prostředky a podle zákona č. 218/2000 Sb. je musíme mít
uloženy na účtech ČNB, které tím pádem nejsou nijak zúročeny. Struktura našeho rozpočtu umožňuje celkový objem prostředků rozložit na
jednotlivé programy podle potřeb a zájmu našich příjemců. Pro tento program tak v letošním roce můžeme uvolnit 300 mil. Kč, což představuje
2.000 žádostí,“ vedl k znovuotevření programu pro mladé náměstek
ministra pro místní rozvoj, Ing. Miroslav Kalous.
Mladí lidé si tak od dnešního dne mohou požádat o úvěr 150.000 Kč
na opravy jak v bytě, tak rodinném domě za 2 % ročně s fixací na dobu
10 let. Měsíční splátka je 1.380 Kč.
Využít program mohou např. na rozšíření bytu o další místnost,
modernizaci koupelny či bytového jádra, ale také na dveře, podlahy,
schodiště, ústřední topení nebo připojení domu k sítím – vodovod, plyn,
kanalizace, elektřina apod. Úvěr lze využít také na zateplení, výměnu
oken, venkovních žaluzií, střechy nebo garážových vrat.
„S programem se v tomto objemu počítá i v každém dalším roce.
Nejen, že Fond zhodnotí část volných prostředků, ale věřím, že
i 2.000 spokojených mladých lidí, kteří si díky nám levně a za stabilních
podmínek opraví své bydlení, jsou dobrým důvodem, proč i s menším
rozpočtem tento program otevřít“, dodává náměstek ministra, pověřený
řízením SFRB.
Podmínky programu, kompletní výčet oprav, které lze na úvěr použít
a žádost jsou uvedeny na našich stránkách: www.sfrb.cz, žádosti je možné
zasílat písemně na obě pracoviště SFRB – Praha 1, Dlouhá 13 nebo
v Olomouci – Dolní náměstí 9.
Program není časově omezen, žádosti budou přijímány průběžně
do výše vyčerpání celkového objemu 300 mil. Kč. O stavu programu
budeme na našich stránkách rovněž informovat prostřednictvím již
známého “semaforu“. Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami i požadovanými dokumenty, které budou k žádosti
o úvěru potřebovat, předejdou tak vrácení žádosti pro neúplnost a vy­
hnou se případnému opakovanému podání.
Pozn.: v letech 2006 a 2007, kdy byl program otevřen, bylo poskytnuto
1,9 mld. Kč na více než 12.000 žádostí.
Jana Marešová
Možná bude i šest prvních tříd
Adam Rosacius, sušický měšťan a rodák, studoval na pražské
universitě, kde dosáhl roku 1581 bakalářské a roku 1584 magisterské
hodnosti, na pražské universitě potom působil po jistou dobu jako profesor. Byl také školním rektorem u sv. Michala v Praze, poté v Nymburce
a konečně opět v Praze u sv. Jindřicha. Profesorem na pražské universitě
se stal v roce 1589, ale pak se vrátil do svého rodného města Sušice
a v roce 1594 se tam oženil se zámožnou vdovou a jako sušický měšťan
se účastnil horlivě městské správy a pečoval o rozkvět města. Roku 1604
získal erb a přídomek z Karlsperka. Za jeho života byl vydán v r. 1609
Majestát Rudolfův, který byl jedním z nejdůležitějších aktů českých dějin
vůbec o náboženské svobodě v Čechách. Rosacius se dožil i stavovského
povstání v roce 1618. 13. července 1615 se konala v pražském Karolinu
akademická slavnost, na které byl slavnostním řečníkem právě sušický
měšťan a rodák Adam Rosacius. Řeč se nazývala Oratio panegyrica de
Boemiae reviviscentia, tj. Řeč oslavující ožití Čech. Rosacius svou řeč
přednášel zpaměti dva dny, 13. a 14. července roku 1615. Mluvil o vzniku
zahraničních akademií, o christani­
zaci Čech, o vývoji českého školství
i o historii pražské university. Do své
řeči vložil Rosacius řadu osobních
vzpomínek, jako např. vzpomínky na
morovou nákazu v Sušici. Rosaciova
řeč je typickým příkladem literální
činnosti českých humanistů protestantského zaměření. Tiskem vydal
Rosacius svou řeč na přání přátel
a posluchačů. Adam Rosacius zemřel
v Sušici v roce 1624.
1. Adam Rosacius: Oratio panegyrica
de Boemiae reviviscentia /Řeč oslaZe sbírek národního muzea vující ožití Čech/, Praha 2000, edice
v Praze: Erb Mistra Adama a překlad Dana Martínková.
Rozacína z Karlšperka
MUDr. Pavel Radovský
archiv Muzea Šumavy
Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc.
Letošní Tříkrálová sbírka byla
rekordně úspěšná
Dovolte nám, abychom jménem Oblastní charity Sušice poděkovali
všem, kteří se zapojili do 14. ročníku Tříkrálové sbírky, která sice navazuje
na tradici svátku Tří králů, ale zároveň se snaží obnovit a posílit vědomí
solidarity a dobročinnosti v naší společnosti. Díky sbírce má veřejnost
možnost podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, osobám
se zdravotním postižením a seniorům na Sušicku a Kašperskohorsku,
a také podpořit humanitární projekty Charity ČR.
Velice nás těší vstřícný přístup ředitelů základních škol, které jsme
letos poprvé oslovili, a také laskavá podpora učitelů v Sušici, Hrádku
a také vedení Dětského domova na Kašperských Horách. Máme radost,
že se do koledování zapojuje rok od roku stále více dobrovolníků, ať
už dětí nebo dospělých, kteří neváhají nezištně věnovat svůj volný čas
ve prospěch pomoci druhým. V letošním roce se do Tříkrálové sbírky
zapojilo 127 koledníků z řad dětí studentů, skautů i dospělých a navštívili
44 obcí v našem regionu.
Rádi bychom také poděkovali všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím sbírky přispěli na společnou pomoc mnoha
potřebným. Díky jejich vstřícnosti je letošní výtěžek sbírky rekordních
251 586 korun.
Milí koledníci, vedoucí skupinek a asistenti sbírky! Úsilí, vámi
vynaložené, je neocenitelné a bez vaší ochoty by nebylo možné sbírku
vůbec uskutečnit. Velmi si toho vážíme!
Zvláštní poděkování patří také kněžím za jejich duchovní pomoc
a podporu sbírky.
Pracovníci Oblastní charity Sušice
Poté, co se budoucí prvňáčci ZŠ Lerchova Matěj Regner a Jan Vištiak
seznámili s třídou, odrecitovali básničku a správně odpověděli paní
učitelce Andree Roubové, usedli do lavice nakreslit obrázek.
K zápisu do prvních tříd sušických základních škol přišlo 134 dětí
– to je přibližně stejně jako minulý rok. Dne 15. a 16. ledna rodiče
zapsali 41 prvňáčků do ZŠ Masarykova a 93 dětí do ZŠ Lerchova.
Maximálnímu přílivu malých žáčků z předloňska (145 dětí) se
sice tento zápis nevyrovná, ale vzhledem k tomu, že ještě není znám
počet odkladů, je možné, že Modrá škola v září otevře i čtvrtou třídu,
tedy 1. D. “Už v téhle chvíli víme o 15 odkladech školní docházky,
naopak z loňských přihlášených dětí, které měly odklad pro školní
rok 2012/2013, jich přišlo 16. Počet dětí, které si školní docházku
o rok odloží, se ale ještě určitě zvýší. Prozatím počítáme s otevřením
tří prvních tříd, pokud by se konečný počet dětí, které v září nastoupí,
přehoupl přes devadesátku, otevřeme i čtvrtou třídu,“ upřesňuje
ředitel školy Mgr. Čestmír Kříž a dodává: „Velký počet dětí
u zápisu ale už není způsoben nárůstem populace. V poslední době
přibývá rodičů z okolních obcí, kteří přihlašují děti do sušických škol
– na naši školu se jich letos přihlásilo 13, přišly k nám děti například
z Úloha, Prášil nebo Dražovic.”
Situaci na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici uvádí její ředitel
PaedDr. Richard Smola: „Zatím nevíme o žádném odkladu školní do­
cházky. Mimosušických, nebo mimospádových dětí se letos přihlásilo 14.
V září budeme otevírat dvě první třídy.”
Přesný počet prvňáčku bude tedy znám až na začátku nového
školního roku, to už ale není tak důležité. Hlavní je, aby se dětem ve
škole líbilo a hodně věcí do života se dobře naučily. Předpoklady pro
to sušické školy mají, vždyť tradice vynikajícího sušického školství
pochází už ze 16. století (viz. výše uvedená zpráva o Adamovi Rozacínovi a např. stručná historie sušických škol v č. 16/2013).
text a foto Eduard Lískovec
ZROD ČESKÝCH NOVIN
Zanedlouho vzpomeneme výročí, kdy začaly pravidelně vycházet
první tištěné české noviny. Bylo to 4. února 1719. Pražské české Noviny
vycházely přes půl století až do roku 1785, kdy je převzal Jan Ferdinand
ze Schönfeldu. Ten jejich redakci svěřil klatovskému rodákovi Václavu
Matěji Krameriovi. Tím se začaly psát dějiny novodobé české žurnalistiky.
Kramerius ale po čtyřech letech svého šéfa opustil a založil si vlastní
„Krameriusovy c. k. poštovské noviny“, jichž vyšlo 22 ročníků.
Při bližším pohledu na vzorek Krameriových novin uložených v klatovském muzeu je zřejmé, že vydavatel se snažil čtenáře upoutat zajímavými zprávami z války, postřehy ze společnosti, ale i hledáním informací v terénu. Porovnáme­li Krameriovy noviny s těmi současnými,
najdeme některé společné znaky. Již v tehdejších novinách jsou i svým
způsobem zárodky servisu čtenářům, který spočíval v upozornění na
významné akce, výroční trhy, poutě, ztráty a nálezy. Dále lze napsat,
že se v jeho novinách objevují zárodky inzerce (zatím asi neplacené).
Na rozdíl od dnešních vydavatelů bylo Krameriovým cílem především
informovat čtenáře a šířit osvětu. To, co na novinách vydělal, obratem
investoval do zřízení České expedice, což bylo zjednodušeně řečeno
knihkupectví, knihovna a antikvariát v jednom. Knihy z České expedice
putovaly i do nejzapadlejších vesnic, půjčovaly se, vyměňovaly, a tak se
naplňoval Krameriův životní cíl.
Případné zájemce o Krameriův život a dílo bych upozornil na
monografii Jana Novotného, která vyšla v edici Odkazy pokrokových
osobností naší minulosti.
IVAN NIKL
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Kulturní aktuality
strana 4
Až tam, kde slunko nezapadá
foto z archivu autora
Pondělkem 13. ledna odstartoval v sušickém kině cyklus cestovatelských přednášek. Hned
prvním hostem se stal odborník
na slovo vzatý, člověk s hlubokým
zájmem o přírodu celého světa,
bývalý zoolog Národního parku
Šumava Pavel Šustr (právě vyšla
jeho kniha ze zdejšího výzkumu
– Jelenovití na Šumavě) Služebně
i ve svém volnu procestoval
mnoho míst a Skandinávie patří
k jeho nejoblíbenějším. Za polární kruh do severních částí
Finska, Švédska a Norska se
stopem vypravil trampovat už
jako mladík. Dnes do této volné krajiny jezdí i se svými dětmi
(odmalička Šumavou trénovanými), nebo jako průvodce outdoorové cestovní kanceláře.
Návštěvníkům přednášky
věcně okomentoval bohatý soubor fotek pořízených při mnohých
výpravách. Kromě hlavních
pamětihodností se
soustředil především
na přírodu v tamějších
národních parcích.
Obrázky dýchaly volností a nekonečnou
rozlehlostí lesů, jezer
a hor, kde by se snad
i Ronja cítila osaměle,
ale dovedl diváky i ke
stanům domorodých
Laponců kočujících
u svých početných
sobích stád. Kontras­
tem k nekonečným
pláním se ukázalo
střapaté norské pobřeží
rozbrázděné křivolakými skal­
natými fjordy s cestovatelskou
perlou souostrovím Lofoten.
Úžasné scenérie rybářských
vesniček, kde jediným snímkem pořídíte najednou západ
i východ slunce těsně nad obzorem.
„V zimě se sem chystám,“ vyslovuje své přání a na námitku, co
by tam dělal ve tmě odpovídá:
„Vždyť i za polárním kruhem mají
jarní rovnodennost a to tam je
ještě pořádná zima a metr sněhu.
Naopak v létě jsem tam zažil
i teploty přes 30 stupňů,“ uzavírá
skandinávské téma a někteří si
v mysli určitě odnášejí plán na
příští dovolenou. Další přednášku
má Rosťa Švelch 10. února –
Argentina.
text a foto ED
Mnoho pov yku ve Smetanově sále
17. ledna se po sedmé hodině
večerní ozýval ze Smetanova
sálu sušického gymnázia smích,
potlesk, hudba, vtipné dialogy
i veselé písničky. Právě tam
probíhala premiéra hry Williama Shakespeara Mnoho povy­
ku pro nic v podání domácího
studentského Divadla Bezejména. Hru v překladu Jiřího Joska upravil bývalý student školy
a zakladatel divadla Vojtěch
Löffelmann a režie se chopil
Tomáš Nový.
St udent ské pojet í před­
zna menal už vstup hlavního
hrdiny Benedicka (Jaroslav
Tatoušek), který se na scénu
za svou budoucí láskou Beatricií (Tereza Mottlová) rozjel
na kolečkových bruslích. Než
si však své city oba uvědomili,
uplynulo skoro celé představení
a jejich vzájemné špičkování zatím pobavilo celý sál. Dialogy
vhodně doplnily tématické písně
jako např. Boty proti lásce. Volné zpracování bylo dále demonstrováno bujarým tancem všech
zúčastněných sicilských patriciů
a jejich nadšení a dobrá nálada
se přenesly i na diváky do zcela
zaplněného hlediště.
Strohou scénu o třech varia­
bilních sloupech a několika
židlích i ostatní protagonisté
– Anna Povolná, Pavel Zdeněk,
Zdeněk Straka, Lukáš Červenka,
Michal Trš, Petr Sýkora, Krystýna Hanusová, Štěpán Potužák,
Tomáš Nový a Mikuláš Falber
– vynahradili bezprostředností
a sympatickým pojetím. Vousatá předloha jim rozhodně ne­
svázala ruce a na jevišti se odehrávaly svižné moderní výstupy.
Přestože od vzniku hry uplynulo čtyři sta let, témata mezilidských vztahů zůstávají stejná.
Naopak, tvrdohlavě odmítavý
postoj hlavních hrdinů vůči
lásce a manželství je dnes možná
aktuálnější, než kdykoliv jindy.
A tak i Divadlo Bezejména nás
mile přesvědčilo, že když Shakespeare myslí nic, vždy to něco
znamená.
text a foto ED
Škrtal si Modrý tygr a korunovační víno
Sám autor projektu Radek Nakládal škrtl, aby adjustoval malý
ohňostrůjek na narozeninovém
dortu. Pořad slavil rok trvání a za
tuto dobu jednoznačně přesvědčil,
že rozhodně patří do nabídky
sušických kulturních akcí. Hosty
výročního Škrtněte si, prosím, byl
producent a režisér Petr Oukro­
pec a zástupce vinařství Pivnica
Radošina Peter Lužný.
Kdo, kdy dříve slýchával
o Těchonicích? Za to dnes tato
ztracená vesnička daleko od
všech měst patří k proslulým kulturním bodům našeho regionu.
Zejména o jarní pouti náves ožívá
jarmarkem s tradičními výrobky i staročeskými dobrotami,
soutěžemi pro děti i s různými
dílnami, výstavami a koncerty.
Centrem dění je divadelní sto­
dola, kde se každoročně odehrává
nové představení místního divadla Zmrzlík. Duchovním otcem tohoto všelikého hemžení je právě
Petr Oukropec. Další jeho činnost
zná většina lidí z obrazovky.
Petr Oukropec vyrůstal v Praze
na Smíchově. S klukovskou partou prožíval mnohá dobrodružství
v labyrintu starých činžáků
a přilehlém Petříně. Odmalička
jezdil s otcem, který pracoval
u televize jako technik. Už
v patnácti se při natáčení reklamy
sám stal technikem od kamery.
Později byl přijat na produkci na
FAMU a se spolužákem Sašou
Gedeonem udělali úspěšný film
Indiánské léto. Ze školy ale po
roce odešel, aby se mohl naplno věnovat práci. Nakonec se na
FAMU vrátil jako učitel. V roce
1997 produkoval Šeptej režiséra
Davida Ondříčka, dále Návrat
idiota od Saši Gedeona. V tomto
snímku objevili pro film vynikajícího herce Pavla Lišku, který
hrál hlavní roli i v dalších filmech
z produkce Pavla Strnada a Petra
Oukropce a v režii Bohdana
Slámy – Štěstí, Venkovský učitel
a naposledy film Čtyři slunce
(zde už bez Pavla Lišky). Velká
změna v jeho životě se ale odehrála už po filmu Návrat idiota.
Oženil se a přesídlil do Těchonic:
„Uchvátili mě krásné velké pros­
tory bývalého hostince. Sami za
pomoci místních lidí jsme si dům
postupně opravili, po čase získa­
li i důvěru místních a ti přišli
s nápadem, že založíme divadlo.
K tomu jsem byl ihned ochoten
a tak vznikl Zmrzlík. Po úspěšném
uvedení první hry jsme pro divad­
lo upravili stodolu. Od té doby
jsme měli už jedenáct premiér a na
scéně se vystřídalo mnoho herců
i muzikantů. Mojí velmi oblíbe­
nou hrou je Dáma na kolejích,
kde na jevišti kromě herců hrál
klatovský Bigband z Pošumaví
a zpíval sušický sbor Svatobor.
Snažíme se krásné známé věci
(např. v loňské hře Prodanka)
lidem zprostředkovat dnešním
způsobem. Letos na květnovou
pouť připravujeme grotesku,
bajku podle knihy Roalda Dahla
Fantastický pan Lišák, kde bu­
deme hrát jako loutky“.
Od produkování filmů přes divadlo Zmrzlík dospěl i k filmové
režii. Jeho debutem se stal rodinný
film Modrý tygr: „Předně nikdy
bych si nedovolil režírovat bez
předešlé zkušenosti s naším di­
vadlem. K Modrému tygrovi jsem
připravoval scénář s autorkou
předlohy Terezou Horvátovou
a také hledal režiséra. Oslovil
jsem jich dvanáct, ale nebylo to
ono a nakonec jsem se do toho
pustil sám. Obklopil jsem se
výtvar níky a vytvářeli jsme ten
iluzorní svět příběhu. Promítla se
zde určitě i má dětská zkušenost
se Smíchovem.“
Moderátor se dále zajímal
o to, jak se natáčelo s opravdovým tygrem: „Je to složité.
Při prvním natá čení jenom
s tygry, které se ode hrálo ve
skleníku, jsme nenatočili nic
a tygři skleník totálně zdevastovali.
Pochopil jsem, že tygři se nedají
vycvičit a naopak my se musíme
přizpůsobit jim. Celé je to o mase
a krvi. V jedné scéně mělo dojít
ke sblížení pana Hartla s tygrem.
Přemlouval jsem proslulého
herce, aby si k tygrovi přisedl
a pohladil ho. Netušil jsem však,
že chovatel Berousek tygrovi na­
pustil polštářek na divanu krví.
Dopadlo to tak, že kousl pana
Hartla do zadku. Přijde mi to jako
zázrak, že jsme ty všechny scény
s tygrem nakonec dotočili.“
Po přestávce uvedl Radek Nakládal prvního zahraničního hosta svého pořadu Petera Luž ného,
zástupce slovenského distributora
vinařství Pivnica Radošina, který
přijel z Bratislavy. Víno, které
s sebou přivezl na ochutnávku, je
dodáváno od roku 1953, kdy se pilo
u př ílež it ost i kor u nova ce
Alžběty II, jako jediné nefran­
cou zské víno na anglick ý
královský dvůr.
V úvodu nás pan Lužný
seznámil s odrůdami slovenských vín. „Je velká škoda, že
v Česku tato vína téměř nenaj­
dete,“ dodal. Pak už se zaměřil
na slavný Radošínský Klevner.
Základem pro tento skvost je
odrůda bílého vína Rulandské (Burgundské) šedé. Pěstuje
se poblíž Piešťan na svazích
Považského Inovce. Tamější
zvláštní půdu nalezli, nitranskými biskupy pozvaní francouzští
mniši před více než pěti sty lety
a tehdy tam založili tyto vinice.
Přes anglického velvyslance
se po válce dostal Klevner na anglický královský stůl. Toto vínko
popíjel na své svatbě i princ William, ale jeho chuť poznala už Ma-
rie Terezie a např. Papež Jan Pa­
vel lI. V poslední době se přidalo
i červené a celkově se vyprodukuje více jak 150 tisíc litrů ročně.
Nejvyšší kategorii těchto vín –
pozdní sběr a výběr z hroznů,
mohli ochutnat i návštěvníci
výročního Škrtněte si, prosím.
Na závěr autorovi i úspěšnému
pořadu přítomní Svatoboři zapěli
zdravici ...mnoga ljeta živijó!
Příště se můžete těšit na Táňu
Fišerovou.
text a foto ED
Knihovna
ZŠ PRAKTICKÁ NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ
V pařezové chaloupce bydlí Křemílek a Vochomůrka. Nebo Ochomůrka? O pohádko­
vých postavičkách spisovatele Václava Čtvrtka jsme si povídali s dětmi ze ZŠ Praktická,
Komenského ul.
Děti se nejdříve seznámily se samotným spisovatelem. Jak se jmenoval vlastním jménem,
kam chodil do školy, jaké psal
knihy.
A pak už byl čas na pohádku. O tom, jak Křemílek
a Vochomůrka zasadili semínko.
Děti si vyzkoušely jak semínko
správně zasadit, zalévaly ho
kropicí konví, zpívaly mu
a čekaly co z něj vyroste. Možná
tomu nebudete věřit, ale vyrostly
nám divizny. Stejně jako v pohákovém příběhu.
Děkujeme za návštěvu
v knihovně a těšíme se na další
setkání.
text a foto ­mk­
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Přehled akcí
Sušice
31. ledna od 17 hod. – KD Sokolovna,
Husův sál
Honza doktorem v pekle
loutkové představení
1. února 9 – 12 hod. – SVČ – Komunitní centrum
Tvořivá sobota – „Korálkování – zvířátkové“
výroba skleněných korálků na sklářském kahanu
Co s sebou – přezůvky, svačinu, pitíčko.
Přihlašte se do 30. 1. na tel. 721253560 p. Ptáčková
1. února – KD Sokolovna
14. února od 17 hod – KD Sokolovna
Husův sál
Zlatý pták
loutkové představení
strana 5
19. února od 18 hod. – Kavárna Sirkus
Žihobce
15. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Muzeum Lamberská stezka
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
18. – 28. března od 16 hod. vernisáž výstavy
„Vzpomínání jednoho ochotnického spolku“
Zahájení výstavy věnované historii obnoveného
žihobeckého ochotnického spolku J. K. Tyla. Výsta­
va dobových kostýmů, rekvizit, kulis, fotografií,
plakátů či režijních knih. Všichni milovníci divadla
jste srdečně zváni!
Místní organizace Českého svazu chovatelů,
Českého svazu včelařů a Veterinární centrum s.r.o.
si Vás dovolují pozvat na
do sušické Sokolovny v sobotu 15. února 2014
od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje
COMPACT
Od 4. února
„Historie lyžování na Šumavě“
výstava dobových fotografií ze sbírky Emila Kintzla
6. února od 18 hod. beseda s autorem
Předprodej vstupenek SIRKUS Sušice
16. února od 17 hod. – Kino Sušice
3ġ('1Éä.$
2 (;75e01Ì&+
6 3 2 5 7 ( & +
Kašperské Hory
22. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Hasičský ples
25. února od 19.30 hod. ­ KD Sokolovna
Travesti show – „RETRO SCREAMERS“
předprodej vstupenek v KD Sokolovna
3ě('1Ë69ċ729È+,*+/,1(5.$
Co je to highline
Jak se k highline dostala
Kam se díky tomuto sportu podívala
Jak si splnila své sny na skalách v Americe
15. března od 20 hod. – KD Sokolovna
967831e.ÿ
5. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
5. 2.
2014
od 19.30 hod.
KD Sokolovna Sušice
vstupné 220 KĀ
predprodej vstupenek v KD Sokolovna od 15. 1. 2014
www.kulturasusice.cz
7. února od 17 hod – KD Sokolovna
Husův sál
Ponocný a strašidlo
loutkové představení
7. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
Akce! 2+1
kulturní akce, kurzy, výlety,
vstupenka
15. 3. 2014 / KD SOKOLOVNA
zdarma
předprodej vstupenek
376 528 686
SUŠICE / 20:00 / 150 Kč
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
21. března od 19 hod. – Smetanův sál
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 Nezmaři + Svatobor
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
19. května od 19.30 hod. – KD Sokolovna
[email protected], provozní doba:
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e­mail: [email protected]
Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy
Výstava obrazů Josefa Černého
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e­mail: [email protected]
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.
7. února od 20 hod. – na hotelu Na Pekárně!
Hudební večer se skupinou Teze
8. února od 17 hod. – Galerie Sirkus Sušice
Vernisáž výstavy Terezy Říčanové: Vlastní sběr,
ilustrace, kresby a malby – podrobnosti na str. 7
10. února od 18 hod. – Kino Sušice
Cyklus cestovatelských přednášek
Rostislav Švelch – Argentina
11. února od 17.30 hod – Kino Sušice
Anglická gramatika
Městské kulturní a info. středisko
pondělí – pátek
9–12 hod. a 13–16 hod.
www.sumavanet.cz/khory,
376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
Mlázovy
8. března od 20 hod. – KD Sokolovna
1. února od 17 hod. – zámek Mlázovy
Sportovní ples – hraje Orchidea
Posezení s harmonikou
v rámci plesu ocenění nejlepších sportovců Sušice K poslechu i tanci hrají Kůrovci.
roku 2013 – podrobnosti a program příště v SN č. 3
2'+2'
HALINA
PAWLOWSKÁ
Region
Horažďovice
1. února od 14 do 18 hod. – DDM
Indoor Cyklo Maratón
u příležitosti otevření nových sportovních prostor
v Zámku – 1. ročník „spinning“ maratónu
3. února od 9.15 hod. – Oblastní charita HD
Baduan Jin
série cviků podle starých Číňanů
4. února od 10 hod. – sál knihovny
VU3V – Umění rané renesance v Itálii
– zahájení nového semestru
10. – 13. února – DDM
Jarní příměstský tábor v Přírodovědné stanici
KULTURNÍ DŮM – 376 512 436
7. února ve 20 hod.
Křesťanský ples
K tanci a poslechu hraje kapela Experiment.
14. února ve 20 hod.
XVII. škrobárenský ples
Hraje The Party Band Praha, host kouzelník a komik
R. Nedvěd, předtančení, míchané nápoje, tombola.
KINO OTAVA – tel. 376 511 890
7. – 8. února od 20 hod.
Život Adéle
Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Nečekaně
a vášnivě... Romantické drama do 15 let nevhodné.
11. – 12. února od 20 hod.
Rivalové
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Akční drama do
12 let nevhodné.
14. – 15. února od 17.30 hod.
Cesta za vánoční hvězdou
Mimořádně poutavý pohádkový příběh v překrásné
zasněžené norské přírodě pro malé i velké.
Důležitá telefonní čísla
PŘIPRAVUJEME:
17. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
9iåHQtVSROXREþDQp
SURWRåH FKFHPH ]Y\ãRYDW YDãH SRYČGRPt
R NXOWXUQtFK DNFtFK NRQDQêFK Y 6XãLFL QDEt]tPHYiPPRåQRVW]DVtOiQtWČFKWRLQIRUPDFt
QD YDãL H±PDLORYRX DGUHVX 0iWH±OL R WXWR
VOXåEX ]iMHP QDSLãWH R QL QD ELE]RYD#NXOWXUDVXVLFHF]VSĜHGPČWHP.XOWXUD6XãLFH´
9DãH6XãLFNpNXOWXUQtFHQWUXP
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřad Sušice
376 540 111
e­mail: podatelnamususice.cz
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
Spoje
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
České dráhy Sušice
376 524 703/376
524 541
972 523 584/840 112 113
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Kdo v srdcích stále žije, neumírá.
Dne 21. ledna uplynulo již 10 let co nás navždy
opustil pan
Jozef Šarina.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcery
a syn s rodinami.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 31. ledna uplyne 25 let, kdy nás navždy
opustil pan
Antonín Adamus
z Rabí. Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte...
Dne 31. ledna uplyne 15 let, kdy nás opustil pan
František Novák,
který by se 6. ledna dožil 94 let. Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují dcery Iva a Olga s rodinami.
Dne 2. února uplyne rok od úmrtí paní
Věry Frišové
ze Sušice. Děkujeme za společnou vzpomínku
na ni. Děti Lubomír a Věra s rodinami.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 3. února uplyne 10 let od úmrtí manžela,
otce, dědečka a pradědečka pana
Zdeňka Dudače.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Čas plyne, bolest zůstává...
Dne 4. února vpomeneme čtrnáctého výročí,
kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel,
otec a dědeček, pan
Antonín Ryčovský.
Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 5. února vpomeneme pátého smutného
výročí, kdy nás navždy opustila paní
Josefa Hušáková
ze Sušice. Vpomínají děti s partnery, vnoučata,
pravnoučata a přátelé.
Odešel, ale jeho láska a dobrota
s námi zůstává.
Dne 7. února vzpomeneme čtrnáctého výročí
úmrtí mého manžela, pana
Miloslava Zajíce
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje manželka a děti s rodinami.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 10. února uplyne 10 smutných let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan
Jaroslav Čížek.
S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami. Všem, kteří vzpomenou společně
s námi, děkujeme.
Bohoslužby Církve Bratrské v Sušici
Církev Bratrská, Studentská 506, Sušice
každou neděli
každé úterý
každý pátek
Bohoslužba
9–11 hod.
Biblická hodina
17–18 hod.
Dětsky klub YMCA „Stonožka” 18–20 hod.
Dne 21. ledna 2014 zemřel ve věku 92 let
Pojeďte s námi...
Mons. Karel Fořt
zakladatel České duchovní služby v Německu a dlouholetý redaktor
rádia Svobodná Evropa.
Zádušní mše svatá bude sloužena v pátek 31. ledna od 10 hodin
v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.
Poslední rozloučení se zesnulým a uložení do hrobu se uskuteční
ve 14 hodin na hřbitově na Práchni u Horažďovic.
Blahopřání
Dne 10. února se dožívá 80 let
Josef Prokop
ze Sušice. Pevné zdraví a spokojenost přeje
do dalších let rodina.
...na muzikál
MATA HARI
Divadlo Broadway Praha
sobota 1. března 2014 – odpolední představení ve 14 hod.
OBSAZENO
Objednané vstupenky si vyzvedávejte v kancelářiKD Sokolovna.
...na divadlo
SLUHA DVOU PÁNŮ – Carlo Goldoni
Slavná komedie v režii Jiřího Menzela o tom, že sloužit dvěma pánům
není žádná legrace.
pátek 29. srpna 2014 – otáčivé hlediště Český Krumlov
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři KD Sokolovna, nebo na tel.
376 528 686 nejpozději do 20. března 2014. Počet vstupenek omezen.
Dne 28. ledna se dožívá
Jiří Skála
R EDA KCE SUŠICK ÝCH NOV I N A PŘ EDPRODEJ
75 let. Pracoval dlouhá léta ku prospěchu
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
zdravotně postižených a starších občanů.
V Sušici žije od roku 1995. Zde po dobu 6 let
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
byl činný v organizaci zdravotně postižených,
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
kde vedl sociální poradenství. Současně byl
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
předsedou organizace v letech 1996–2002.
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře.
Přejeme oslavenci všechno dobré do dalších let. Manželka Iva
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
a přátelé.
Archiv Sušických novin od r. 1998 najdete na www.kulturasusice.cz
Virtuální univerzita třetího věku
Konzultační středisko Sociální služby Města Sušice
Téma: Umění rané renesance v Itálii
Začínáme 12. 2. 2014 v 9.00 (předpokládaný konec 11 hod.)
Termíny dalšího setkání vždy ve středu 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4.
od 9 do 11 hod.
Výuka probíhá v Domě s pečovatelskou službou,
Pod Svatoborem 56, Sušice
Garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Náplň: Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně
renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím
15. století a především s městem Florencie.
Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti!
Více informací na telefonním čísle 720 561 597 nebo osobně v kanceláři
Sociální poradny každý všední den.
Sbor dobrovolných hasičů Milínov
Vás srdečně zve na
Hasičský bál
v sobotu 1. 2. 2014 od 19.00 hod. v KD Hlavňovice
k tanci a poslechu hraje skupina Compact
pod vedením P. Hejplíka
Hasičské štěstí
Dámská volenka
Vstupné 100 Kč
Café Nebespán, Kašperské Hory
Vás srdečně zve na krásný program
Gastronomická „Tour de France” aneb ochutnávka
francouzských regionů
Vydejte se na kulinářský výlet po francouzských regionech
a ochutnejte pečlivě vybrané francouzské dobroty typické pro
každý region. Každý region Vám zároveň představíme zajímavými
dokumentárními filmy (promítáme v zadní místnosti kavárny).
Poslední „pařížský víkend” si můžete poslechnout originální
francouzské šansony nebo posnídat za doprovodu skvělého pianisty.
Na co se můžete těšit?
31. 1. – 1. 2. – Zelené Baskicko / 7. – 8. 2. – Svěží Bretagne
28. 2.–2. 3. – Alsasko-Lotrinsko / 15. – 16. 3. – Věčná Paříž
Nenechte si ujít jedinečný zážitek – „Into the mind“
čtvrtek 30. 1. a čtvrtek 13. 2. 2014 od 19 hod.
nádherný celovečerní film s tématikou extrémního lyžování
v hlubokém prašanu v Kanadě, Bolívii nebo Nepálu, super
soundtrack, hodnocení 80% na csfd.cz, doposud promítán pouze
v Praze, vyjednali jsme si promítací práva v Kanadě.
Vstup zdarma, skvělé drinky!
Sladká odměna za vysvědčení
od čtvrtka 30. 1. do neděle 2. 2. 2014
Každý školák, který přijde s doprovodem dospělé osoby
a u obsluhy v kavárně se prokáže vysvědčením bez dvojky
z chování, u nás dostane sladkou odměnu :-)
Kurz pečení s Jitkou – „Nejlepší minidezerty pro Vaši oslavu“
sobota 8. 2. 2013 od 17 do 20 hod., cena kurzu 1.200 Kč (zahrnuje
veškerý servis, suroviny, receptury, nápoje, odnesené dortíky)
Valentýnský víkend
od čtvrtka 13. 2. do neděle 16.2.2014
Tip na krásný valentýnský dárek a zážitek v jednom:
Dezert malovaný na sklo se šampaňským nebo kávou 250 Kč
pro dva!! Skvělé valentýnské menu
Rezervace na tel. 603 253 242 nebo přímo v kavárně.
Těšíme se na Vás!
Café Nebespán, Náměstí 7, Kašperské Hory
www.nebespan.cz, [email protected]
Termíny vydání Sušických novin do července 2014
uzávěrka
datum vydání
č. 3
6. února
14. února
č. 4
20. února
28. února
č. 5
6. března
14. března
č. 6
20. března
28. března
č. 7
3. dubna
11. dubna
č. 8
17. dubna
25. dubna
č. 9
1. května
9. května
č. 10
15. května
23. května
č. 11
29. května
6. června
č. 12
12. června
20. června
č. 13
26. června
4. července
č. 14
10. července
18. července
„V pěstounské rodině jsem doma“
– kampaň pokračuje i v roce 2014
Zajímají Vás příběhy dětí, které by mohly žít v rodině, ale přesto
zůstávají v zařízení pro děti se zdravotním postižením? Napadlo Vás
stát se pěstounem a jste zvědaví, co všechno takové rozhodnutí přinese?
V roce 2014 pokračuje kampaň „V pěstounské rodině jsem doma“
a i letos je jejím cílem zvát příznivce, zájemce a širokou veřejnost na
pravidelná setkání k otázkám pěstounské péče. Přijďte se dozvědět víc na
první setkání v novém roce, dne 20. 2. 2014 od 17 hod do 19 hod. Setkáte
se s pěstouny a s lidmi, kteří je doprovázejí.
Těšíme se na Vás v Kafe Sirkus, kavárně Kina Sušice, Příkopy 178.
Tým ADITE pro náhradní rodiny, Diakonie Západ,
www.diakoniezapad.cz a Centrum pro dítě a rodinu LATUS.
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
(pro začátečníky)
pod vedením tanečních mistrů
Jiřího a Gabriely Hájkových
bude probíhat v únoru a březnu 2014 vždy ve čtvrtek
od 19.00 hod. ve velkém sále KD SOKOLOVNA
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna
nebo na tel. 376 528 686 nejpozději do 4. února 2014
Bezplatná právní poradna pro občany Sušice
v roce 2014
Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách Městského
úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí
od 15 do 17 hodin.
S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby
si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta
v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili.
Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základ­
ní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu ( jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu
apod.)
Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka
a není poskytována telefonicky.
Bezplatná právní poradna bude zajišťována:
advokát
Tel.
v kalendářním týdnu
JUDr. Jiří Bauer
376 523 355
18, 38 a 6. týden v roce 2015
JUDr. Miroslav Popel
376 523 355
2, 22, 42.
Mgr. Tomáš Nachtigall
371 651 501
6., 26, 46.
Mgr. Pavel Pernický
378 608 378
10., 30, 50.
JUDr. Slavomír Vlach
376 524 889
První týden roku začíná pondělím 30. 12. 2013.
14, 34 a 2. týden v roce 2015
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Kultura
strana 7
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Galerie Sušice
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po – pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod.
Organizaci výstav převzali od nového roku Miroslav Šisler a Mire­
la Tůmová.
Před provozní přestávkou skončila pozoruhodná putovní výstava
„Židovské komunity na Sušicku” vypravená ZČM v Plzni, která
pokračuje v blízkých Petrovicích u Sušice, v budově bývalé školy
(MÚ Petrovice).
Srdečně Vás zveme
na výstavu ilustrátorky a malířky Terezy Říčanové, která trávila
dětství v Čimicích a její rodina pochází ze Sušice. Prababička
zde byla modistkou. Dnes žije a maluje na Vysočině. Ilustrovala
a vytvořila několik knih v nakladatelství Baobab, které získaly
ocenění Nejkrásnější kniha ČR či Zlatá stuha.
Tereza Říčanová
Vlastní sběr
ilustrace, kresby a malby
31. 1.–13. 2.
pátek
31
sobota
1
neděle
2
17.00
Něžné vlny
20.00
Na život a na smrt
ČR, 103 min., 120 Kč
USA, 110 Kč, titulky
17.00
Zpátky do ringu
20.00
Já, Frankenstein 3D
USA, 113 min., 90 Kč, titulky
USA/AUS, 92 min., 150 Kč,
titulky
14.00
Šmoulové 2
17.00
Ledové království 3D
USA, 105 min., 70 Kč, dab.
USA, 109 min. 130 Kč, dab.
20.00
12 let v řetězech
USA, 134 min., 100 Kč, titulky
20.00
Vlk z Wall Street
pondělí
3
úterý
4
Zahájení výstavy proběhne v sobotu 8. února v 17 hodin. Autorka
zahraje divadelní kus Vlk Šedivák a bude číst ze svých knih.
Výstava potrvá do 21. března 2014.
Za pozornost stojí probíhající výstava již nežijícího šumavského
malíře a pedagoga Bohumila Petříka v Hostinném domě v Nezdicích
na Šumavě, kterou můžete navštívit denně kromě středy a víkendu od
11 do 15 h. Potrvá do 15. dubna 2014.
Šíša
jazyka – Číslovky
60 min., 50 Kč
20.00
Křídla Vánoc
ČR, 110 min., 80 Kč
20.00
Poslední vrchol
čtvrtek
6
sobota
8
neděle
9
20.00
Hobit: Šmakova dračí
poušť 3D
USA/NZL, 168 min., 140 Kč, dab.
5
7
Celý hudební svět si bude v roce 2014 připomínat bohatý hudební odkaz, jaký dala světu malá země uprostřed Evropy. Při této
příležitosti se nově založený Kruh přátel hudby rozhodl nezůstat stranou a i v Sušici slavná výročí skladatelů připomenout řadou koncertů
v průběhu jara a podzimu 2014. V minulém vydání Sušických novin
byla zveřejněna nabídka předplatného s velmi výhodnými cenami
vstupenek na celou koncertní sezonu.
Celkem je naplánováno 5 koncertů, které divákům a posluchačům
nabídnou vedle zralých a zkušených interpretů také představitele
mladé hudební generace. Projekt „Rok české hudby v Sušici“ vznikl
po odborné diskusi s profesionálními hudebníky. Zakladatelé KPH
reagují na požadavek veřejnosti oživit klasickou hudbou kulturní
život Sušice, kde je silná tradice sborového umění, plánují v tomto
roce nejen pořádání koncertů, ale také zajímavé cesty za hudbou.
KPH je otevřený spolek pro všechny zájemce a pro jakoukoliv formu spolupráce.
První ze série 5 koncertů se uskuteční ve čtvrtek 27. února ve
Smetanově sále gymnázia. Vystoupí na něm Komorní soubor Variace
– hudební seskupení, které vzaniklo v roce 1997 z iniciativy člena
České filharmonie houslisty Jana Jouzy. Soubor usiluje o nevšední
dramaturgii orientovanou zejména na díla 20. století, s občasnými
výlety do století jednadvacátého i do století předcházejících (klasicismus, romantismus). Zážitkem pro posluchače koncertu bude určitě
také doprovodná recitace z díla spisovatele Josefa Škvoreckého. Recitovat bude jeden z nejvýznamnějších českých herců Josef Somr.
Zazní díla Bohuslava Martinů, Emila Františka Buriana a Antonína
Dvořáka.
Další bližší informace o připravovaných koncertech a o Kruhu
přátel hudby najdete na http://www.kphsusice.cz/.
V dalším vydání Sušických novin Vás budeme blíže informovat
o připravovaných koncertech.
17.30
Výuka anglického
středa
pátek
Rok české hudby v Sušici díky
Kruhu přátel hudby
USA, 180 min., 110 Kč, titulky
ESP, 82 min., 90 Kč, titulky
17.00
Vejška
20.00
Insidious 2
ČR, 85 min., 110 Kč
USA, 108 min., 100 Kč, titulky
10
17.00
Prodloužený víkend
20.00
RoboCop
USA, 111 min., 110 Kč,
titulky
USA, 121 min., 110 Kč,
titulky
14.00
Mrňouskové
17.00
Lego příběh 3D
FRA/BLG, 80 min. 100 Kč,
dab.
USA, 130 Kč, dab.
20.00
Něžné vlny
13.00
Asterix, Obelix
a Olympijské hry
18.00
Cyklus cestovatelských
přednášek – ARGENTINA
FRA/DEU/ESP/ITA, 117 min.,
60 Kč, dab.
60 min., 50 Kč
20.00
Sviňák
GBR, 97 min., 100 Kč, titulky
úterý
11
středa
12
17.30
Výuka anglického
jazyka – Slovesa
20.00
Na život a na smrt
USA, 120 min., 100 Kč, titulky
60 min., 50 Kč
13.00
Ledové království 3D
13
20.00
17 dívek
FRA, 86 min., 100/80 Kč,
titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Vzdělávací pořady
Cestovatelské přednášky
Objednávku na předplatné (5 koncertů) pošlete poštou, nebo emailem na adresu:
Kruh přátel hudby Klostermannova 113/1, 342 01 Sušice, [email protected]
informace o předplatném na tel. č.: 777 628 537, 721 026 779
Přihláška člena KPH
Titul, jméno, příjmení: ..............................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Datum narození: ........................................................................................................................
Kontakt (e-mail, telefon): ..........................................................................................................
Podpis :
roční členský příspěvek činí 50 Kč
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
Na život a na smrt ²U3HWHU%HUJ
Lone Survivor je adaptací románu napsaného podle skutečné události z června 2005. Čtyři mariňáci dostali za úkol zajmout vůdce Talibanu Ahmada
Shana v rámci mise pojmenované Operace Red Wings. Byli odhaleni a museli
čelit přesile 200 nepřátel. Z krvavé lázně utekl jen Marcus Luttrell (Mark
Wahlberg), ale tím jeho boj teprve začíná.
Zpátky do ringu ²U3HWHU6HJDO
Dva boxeři v důchodu, Sylvester Stallone a Robert De Niro, mají nevyrovnané
účty. Jejich cesty se rozešly těsně před tím, než se setkali v boji o titul mistra.
Od té doby jejich kariéra strmě upadala. Ale dneska mají možnost si tento
vrchol konečně vybojovat. Jenže jak se dostat do formy, když už trénink bolí?
Já, Frankenstein 3D ²U6WXDUW%HDWWLH
Adamovi, monstru vytvořenému šíleným doktorem Frankensteinem, se v pustinách Antarktidy podařilio přežít až do dnešní doby. Vrací se do moderního
světa ovládaného nadpřirozenými silami, které chtějí ovládnout svět a bude si
muset vybrat, na čí stranu se přidá.
Šmoulové 2 ²U5DMD*RVQHOO
V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár
nezbedných stvoření podobných Šmoulům, tzv. Neplechy, a doufá, že s jejich
pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci.
Ledové království 3D ²U&KULV%XFN-HQQLIHU/HH
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle
do věčné zimy.
12 let v řetězech ²U6WHYH0F4XHHQ
Za dvanáct let potká Solomona snad všechno, co černého otroka potkat
mohlo. „Hodný“ otrokář. Krutý otrokář. Dřina na bavlníkových plantážích.
Pokus o lynčování. Bičování. Psychický teror. Neúspěšné pokusy o útěk. Víru
ve svobodu a pomoc.
Vlk z Wall Street ²U0DUWLQ6FRUVHVH
Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno,
jak jen mohl – na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka
Jordana Belforta.
Křídla Vánoc ²U.DULQ%DELQVNi
Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se
mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít?
Poslední vrchol ²U-XDQ0DQXHO&RWHOR
Pablo Domínguez Prieto – španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou
v horolezectví – věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal
svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory
Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí
po jeho smrti.
Vejška ²U7RPiä9RUHOVW
Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při jedné noční honičce je Kocourek dopaden... Hudba a rap DJ Mika
Trafika a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická kamera, tajemná noční
zákoutí – to vše dává Praze autentickou podobu.
Insidious 2 ²U-DPHV:DQ
25 let po prvnotních odálostech filmu, byla Elise v Joshově domě za tajuplných okolností zavražděna a dospělý Josh je hlavním podezřelým. Ten se se
svými dětmi a manželkou Renai stěhuje dočasně k Lorraine. I v jejím domě se
ale začínají dít podivné věci, tajemná stařena se znovu vrací a obyvatelé domu
se ocitají ve smrtelném nebezpečí.
Prodloužený víkend ²U-DVRQ5HLWPDQ
Svobodná matka žijící se svým synem a bojující s neustálými depresemi
poskytne útočiště neznámému, ale charismatickému zraněnému muži. Postupně začnou poznávat sami sebe, ale času moc nezbývá..policie prohledává
město a hledá uprchlého trestance.
RoboCop ²U-RVp3DGLOKD
Píše se rok 2029 – Po tom, co je policista Axel Murphy ve službě smrtelně
zraněn, OmniCorp mu pomocí své robotické technologie zachrání život. Do
ulic svého milovaného města se vrací s řadou neuvěřitelných schopností, ale
také s problémy, jakým žádný smrtelník doposud nemusel čelit.
USA, 109 min. 130 Kč, dab.
čtvrtek
Něžné vlny ²U-LŐt9HMGĚOHN
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který
kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující
maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného
pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority … píše se totiž rok 1989.
Výuka anglického jazyka ²þtVORYN\
Číslovky základní, řadové, násobné číslovky – data.
KONVERZAČNÍ TÉMA – Jídlo a stravování
ČR, 103 min., 100 Kč
pondělí
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Mrňouskové ²U+pOqQH*LUDXG7KRPDV6]DER
Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí téměř na
celém světě. Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli přenést tento
jedinečný mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmová plátna.
Lego příběh 3D ²U3KLO/RUG&KULV0LOOHU&KULV0F.D\
Podaří se zachránit říši složenou z kostek stavebnice před samotným Lordem
Byznysem?
Asterix, Obelix a Olympijské hry ²U)UpGpULF)RUHVWLHU
Jak lze vyhrát Olympijské hry bez kouzelného nápoje, získat ruku spanilé
královské dcery a překazit plány Césarova syna Bruta? Asterix, Obelix, Panoramix a jejich věrný pejsek Idefix to možná dokáží…
Sviňák ²U-RQ6%DLUG
Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson, je posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní podivínství, zvyk
zahrávat si s kolegy a opravdu miluje ženy. O Robertsna se stará jeho parťák
Ray Lennox a šéf Bob Toal.
Výuka anglického jazyka – Slovesa
Funkce slovesa ve větě – časy přítomné, minulé, budoucí, trpný rod (pasiv).
KONVERZAČNÍ TÉMA: Práce, zaměstnání a peníze.
HLEDÁME PAMĚTNÍKY
aneb historie zimního stadionu v Sušici
První zmínky o kluzišti najdete již v kronice města Sušice
z roku 1899, kdy se dočtete, že:
„Tělovýchovná jednota Sokol
zřídila opět pod mostem vedoucím
k Čápovně kluziště, jež je mládeží
i dospělými hojně navštěvováno.“
Jednalo se o přírodní kluziště
s půjčovnou bruslí, které bylo závi­
slé na klimatických podmínkách
a provozováno bylo tedy jen pár dní
v roce. Tehdy se chodilo bruslit na
dnešní Jiráskovo nábřeží na břeh
naproti dnes již bývalému PDA
(Posádkovému Domu Armády).
Až mnohem později, přesně
4. 12. 1974, schválil Západočeský
krajský národní výbor v Plzni výstavbu umělé ledové plochy
v Sušici. Tentokrát měl vyrůst zimní stadion ve sportovním areálu
v těsné blízkosti tenisových kurtů
a fotbalového stadionu, kde ho najdete i nyní. Generálním dodavatelem byl Stavoprojekt Plzeň.
Chladící technologii s objemem
čpavku šest tun dodala firma
ČKD Praha. Nemalá část stavby
byla realizována v tzv. „Akci Z“.
Pokud chtěl někdo místo pro své
dítě ve školce, musel v rámci akce
Z odpracovat na stavbě zimního
stadionu 180 dobrovolnických hodin. Vzhledem k tomu, že právě
v těchto letech se rodily velmi
silné ročníky tzv. „Husákových
dětí“, nebyla o brigádníky nouze.
Práce na stadionu vyvrcholily
v roce 1976, kdy se v říjnu betono­
vala ledová plocha. Betonáž probíhala téměř čtyři dny non­stop ve dne
i v noci. Velkou měrou tehdy pomohli vojáci sušických útvarů, ale
betonoval třeba i tehdejší předseda
národního výboru p. Štengl.
V dalším roce pokračovaly
práce. Byla postavena malá tribuna u Roušarky, kolem ledové
plochy vyrostly dřevěné mantinely, dokončena byla také strojovna. Koncem roku 1978 byl zimní stadion slavnostně otevřen.
Náklady na jeho vybudování tehdy činily pět miliónů korun (pozn.
pro lepší představu uvádíme, že
průměrná mzda byla tehdy cca
2500 Kčs). V prvním hokejovém
zápase, který na novém stadionu
proběhl, se utkali TJ Sušice a SK
Mariánské Lázně. Začala „Zlatá
éra sušického hokeje“. Předsedou
hokejového oddílu byl tehdy Václav
Hrabý, místopředsedou Jos. Maršát
a hlavním trenérem mužstva Antonín Končal.
Během desítek úspěšných
sezón vyhrála Sušice několikrát
okresní přebor. V roce 1981 vybojovali sušičtí 2. místo v krajském
přeboru. V únoru 1985 získali titul
přeborníka Západočeského kraje
a po vítězstvích v dalších kolech
kvalifikace si zajistili postup do
II.národní hokejové ligy. Na hokejové zápasy tehdy chodilo přes tisícovku diváků a fanoušků. Sušici
zachvátilo hokejové šílenství.
V roce 1986 vedli sušičtí hokejisté
tabulku II. NHL.
Úspěšní ale nebyli jen hráči,
také mezi sušickými rozhodčími
byly velké osobnosti. Sušický sudí
Bohumil Kolář byl v roce 1979
hlavním rozhodčím zápasu o vítěze
1. hokejové ligy mezi Duklou Jihlava a Slovanem Bratislava.
Bohužel se hokejovému oddí­
lu nedostávalo dorostenců, a tak
v roce 1984 muselo být družstvo
dorostu rozpuštěno. Oddíl se dál
věnoval trénování žactva.
V průměru byla v osmdesátých
letech ledová plocha v provozu pět
měsíců v roce, přibližně 150 hodin bylo vždy určeno bruslení
pro veřejnost, 450 hodin školám
a 680 hodin tréninkům hokejového oddílu. Veřejné bruslení
navštívilo každoročně před deset
tisíc lidí. Zimní stadion měl šest
zaměstnanců. V roce 1980 byly
tržby stadionu cca 120 tis. Kč
a náklady spojené s provozem cca.
470 tis. Kč. V tomto roce byla také
dostavěna tribuna pro 600 diváků
a pořízena buňka pro pokladnu.
V roce 1987 byly zahájeny práce
na zastřešení ledové plochy. Firma
Geoindustrie Brno tehdy prováděla
vrtné práce do hloubky až 10 m
pro budoucí nosnou konstrukci.
O tři roky později dokončil kon-
foto Jan Vošalík
cern Škoda montáž střešní ocelové konstrukce. V roce 2000 byly
opláštěny stěny stadionu. Dále
proběhla rekonstrukce šaten včetně
sociálního zařízení. Od roku 2003
je hala uzavřena kompletně. Byly
vybudovány čtyři nové prostorné
šatny, šatna pro rozhodčí, ošetřovna
a brusírna bruslí.
V roce 2003 se také začal hrát na
zimním stadionu v Sušici curling.
Curling Skid Club dokonce o rok
později postoupil do kvalifikačního
turnaje první ligy Mistrovství ČR.
Úspěch se dostavil a Sušice obsadila v kvalifikačním turnaji druhé
místo. Na podzim 2004 hrálo
družstvo mužů baráž o postup do
I. ligy. Bohužel neúspěšně.
Poslední rekonstrukce, která
na zimním stadionu proběhla, byla
v roce 2009 částečně financována
z fondů Evropské unie. Kompletně
do poslední trubky byla zrekonstruována chladící technologie
(s obsahem čpavku nyní pod jednu tunu) i ledová plocha včetně
mantinelů. Byla pořízena nová
rolba, pro kterou byla vybudována nová garáž s dílnou. V areálu
zimního stadionu byla vystavěna
umělá lezecká stěna. A pro zlepšení
možnosti lepšího využití objektu
v letních měsících byl pořízen
zcela jedinečný rozebratelný
umělý povrch.
V současné době se buduje
plavecký bazén jako přístavba budovy zimního stadionu. Vznikne
tak zcela unikátní sportovní areál,
který nabídne ucelenou nabídku
sportovních aktivit pro všechny. Na
zimním stadionu probíhá oprava
šaten pro hokejový oddíl TJ Sušice
a vedle šaten v 2. NP vzniká nově
zázemí organizace Sportoviště
města Sušice. V přízemí bude od
příštího roku možno využít sušárnu
hokejové výstroje, zázemí pro
lezeckou stěnu a WC pro uživatele
a návštěvníky zimního stadionu.
Nově se bude do areálu zimního
stadionu vstupovat přes společnou
recepci v nově budovaném sportovním areálu, kde vedle bazénu
najdete i restauraci, posilovnu,
tělocvičny, masáže a saunu.
Jak vidíte, tak historie zimního
stadionu je bohatá, ale bohužel
víc se o ní z kroniky města Sušice
vyčíst nedá. Ale protože to ještě
není tak dávno, kdy se stadion budoval v akci Z, nebo kdy sušičtí
zažívali hokejové zlaté časy, tak
doufáme, že se nám povede po­
skládat co nejvíce střípků z minulosti. Máte doma staré fotky ze
zimáku nebo ze sušického hokeje? Podělte se s námi, prosím. Měli
jste oblíbenou sušickou hokejovou
hvězdu? Oživte vzpomínky na
ni s námi. Pamatujete si něco, co
nechcete, aby se zapomnělo? Byli
jste u něčeho, co se dotklo historie? Nebo je v našem článku něco,
co si pamatujete jinak? Neváhejte
a pište nám na Sportoviště města
Sušice, Na Hrázi 270, Sušice nebo
na email: [email protected]­susice.
cz nebo volejte na 376 555 061.
-dj-
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
sobota
neděle
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Sport
strana 8
1. 2.
2. 2.
od 14.00 do 15.30
veřejné bruslení
od 13.30 do 15.00
veřejné bruslení
od 15.30 do 16.30
bruslení pro rodiny s dětmi
úterý
4. 2.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
středa 5. 2.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pátek
7. 2.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky.
Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste­susice.cz, facebooku, nástěnce
u zimního stadionu a plakátech.
Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek 17 – 19 hod.
Pekhart zůstává v Norimberku
Do léta nepřestoupím, říká sušický odchovanec
Po dvou a půl letech v bundeslize
patří k nejostřílenějším českým
borcům působícím v Německu.
Na podzim ale Tomáš Pekhart
vypadl ze základní sestavy Norimberku, nevstřelil jediný gól.
Vytáhlý reprezentační forvard
nic nevzdává, v zimní přípravě
se chce poprat o místo prvního
útočníka. „Do léta určitě nikam
nepřestoupím,“ říká 24letý odchovanec sušického fotbalu.
Na podzim jste chodil do zápasů
spíš z lavičky. Štve vás to?
„Dva roky jsem hrál pravidelně
v základní sestavě. Samozřejmě
nejsem spokojený, že do zápasů
teď naskakuju z lavičky, ale tak to
někdy ve fotbale je.“
Proč jste vypadl ze sestavy?
„Když jsem se vrátil z repre­
zentačního srazu po zápasech
s Maltou a Bulharskem, přišel nový
trenér (Gertjan Verbeek) a vypadl
jsem ze sestavy. Ale neviděl bych
to zase tak tragicky. Tím, že jsme
na podzim nevyhráli jediný
ligový zápas, budeme muset
hrát na jaře hodně ofenzivně,
pokud chceme pomýšlet na
záchranu. To by mohla být
má šance.“
Pokud byste i na jaře neh­
rál pravidelně v základu,
z važoval byste změnu
klubu?
„Zatím jsem v Norimberku a dokud tady budu,
udělám všechno pro tým.
Uvidíme, jak se vyvine
druhá polovina soutěže,
jaká bude má role v týmu
a jak to dopadne se záchranou
v bundeslize. Od toho se bude
odvíjet mé další působení
v klubu. Do léta určitě nikam
nepřestoupím.“
Jak jste na tom na začátku
přípravy zdravotně?
„Jsem v pohodě, zatím mě
nic netrápí. Mám jen nějaké šrámy,
ale to není nic, kvůli čemu bych
nemohl hrát.“
Ze Slavie k vám v zimě přišel
Ondřej Petrák. Už jste ho s Adamem
Hlouškem vzali mezi sebe?
„Ondr u jsme s Adamem
samozřejmě přijali hned. Oba jsme
rádi, že nás tady je zase o jednoho
Čecha víc. Jde o mladého, perspektivního hráče, kterého Norimberk sledoval a když se ho rozhodl
angažovat, šanci určitě dostane.
Pro něj je jen dobře, že nás tady
má, začátky jsou všude těžké a my
se mu snažíme to ve všech věcech
co nejvíc ulehčit. Stejně jsem se
snažil pomoct Adamovi, když do
klubu přišel.“
V Německu hraje hodně českých
hráčů. Kdo si podle vás v soutěži
vede nejlíp?
„Pro mě Adam Hloušek. Po
tom, čím si prošel, když si podruhé
v krátké době přetrhl křížové vazy
v koleni a byl patnáct měsíců bez
fotbalu, asi moc lidí nevěřilo, že
by mohl v blízké době naskočit.
Ale on se vrátil a od prvního zápasu, co se dostal zpátky do kádru,
hraje pravidelně v základní sestavě
a přidal i několik důležitých
gólů.“
Co říkáte na příchod Pavla
Vrby k české reprezentaci?
„Pan Vrba patří v současnosti
k trenérské špičce a myslím, že je
to pro reprezentaci a celý český
fotbal jenom dobře. Přímo s ním
jsem ještě nemluvil, ale dostal jsem
e­mail, že v průběhu ledna nebo
února by se za mnou s panem
Fitzelem měli přijet podívat.
Samozřejmě se na spolupráci
s trenérem Vrbou těším a věřím, že
se v jeho nominaci objevím.“
Bundesligu hrajete dva a půl
roku. Změnila se v něčem soutěž?
„Bundesliga je pro mě nejlepší
soutěž na světě, kvalita ligy se
každý rok ještě víc zvedá, díky
úspěchům Bayernu a Dortmundu
už k ní vzhlíží celý svět. Všechny
stadiony jsou moderní s obrov­
skou kapacitou, na každý zápas je
vyprodáno. Pro mě je každé utkání nezapomenutelný zážitek i po
těch skoro třech letech, které jsem
v Německu zatím odehrál.“
Může na jaře ještě někdo zastavit
Bayern v cestě za titulem?
„Myslím, že Bayern už nikdo nezastaví. Hraje si svou vlastní ligu, v současné době nemá
v bundeslize konkurenci. Všichni
pronásledovatelé se spíš poohlížejí
po druhém místě, které zajišťuje
Champions League.“
Sledujete českou ligu? Kdo po­
dle vás letos vyhraje?
„Českou ligu sleduju. Věřím
tenhle rok Spartě, mám tam spoustu kamarádů, jsem s nimi hodně
v kontaktu. Myslím, že v současné
době hrají v Česku nehezčí fotbal.“
Jonáš Bartoš
HOKEJ 16. kolo – TJ Sušice: Start Luby 3:4 SN (1:0, 1:2, 1:1)
Branky (Asistence): 1´Broža(Ryšavý), 34´Petera, 56´Petera(Šašek)
Sestava Sušice: Potužák – Rendl, Lejsek, Šmrha, Blažek, Karhan – Vávrů, Ryšavý, Broža, Fedor,
Šašek, Vachoušek, Košvanec, Vospěl, Petera, Rajtmajer
Branky Luby: 34´a 40´ Pikhart Radek 2x, 45´Kuželík, vítězný samostatný nájezd Spurný
Rozhodčí: Štěrba a Svoboda Vyloučení: 5:7 Diváků: 100
Domácí se ujali vedení již ka Pikharta v 34. a 40. minutě druhým gólem zápasu Petera,
v první minutě zápasu, kdy vyrovnali.
a tak po třech třetinách svítil na
přihrávku Ryšavého zužitkoval
V 45. minutě obrátil skóre na ukazateli stav 3:3.
prudkou střelou Broža.
svoji stranu lubský Kuželík. Hrál
Samostatné nájezdy zvládli
Až do poloviny zápasu další se oboustranně dobrý hokej, plný
lépe
lubští. V páté sérii se jako jedbranky nepadly. Až v 33. minutě šancí na obou stranách.
iný
trefil
Spurný a zajistil Startu
Sušické čtyři minuty před
zvýšil na 2:0 Petera.
Hosté ale po brankách Rad- koncem třetí třetiny potěšil svým Luby druhý bod.
­bk­
V dohrávce 11. kola sušičtí nedokázali oplatit soupeři porážku
z minulého týdne. Start Luby: TJ Sušice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 31´Karhan, 46´Šmrha.
Sestava: Šlais – Rendl, Blažek, Lejsek, Šmrha – Karhan, Vávrů, Broža, Fedor, Šašek, Vachoušek, Petera, Rajtmajer, Kutil. Vyloučení: 10:6
V neděli 26. ledna nastoupili minutě se ve skrumáži před lub- prospěch soupeře. V 46. minutě
hokejisté TJ Sušice k dohrávce skou brankou nejlépe zorientoval se ještě střelou od modré prosadil
11. kola na ledě v Klatovech Karhan a snížil na 2:1. Bohužel za sušické Šmrha, ale tři minuty
s týmem Startu Luby. Už v první řadu šancí hráči Sušice nevyužili, potom po samostatné akci Kamil
minutě se ujal soupeř vedení. a tak soupeř trestal. V 39. a 44. Pikhart překonal dobře chytajícího
Stav 1:0 trval až do 25 minuty, minutě lubský Pikhart Radek Šlaise a ustanovil skóre zápasu na
kdy lubští zvýšili na 2:0. V 31. dvěma góly skóre posunul ve 5:2.
­bk­
Jarní příměstský sportovní tábor s Asterixem
Nevíte kam s dětmi o jarních
prázdninách? Nemáte pro ně
ještě žádný program a nechcete,
aby celý týden proseděly doma
u počítače a televize? Byli byste
rádi, kdyby si Vaše děti o prázdni­
nách protáhly tělo, ale musíte do
práce nebo nemáte tolik dovolené,
abyste si mohli vzít volno?
Tak neváhejte a přihlaste Vaše
děti na příměstský sportovní tábor, který o jarních prázdninách
ve dnech 10. 2. – 14. 2. 2014 pořádají
Sportoviště města Sušice a Sušické
kulturní centrum – SIRKUS.
Každý den začínáme stejně jako
škola od osmi ráno a pro děti od
1. do 5. třídy je připraven bohatý
program vždy až do čtyř hodin
odpoledne. Každý den bude zajištěn
teplý oběd ve školní jídelně SOU
Sušice na Kaštance. V rámci programu na děti čeká celotáborová
hra s tématem Asterixe a Obelixe,
bruslení a hry na ledové ploše, sportovní a kolektivní hry v hale na
Kaštance, tvořivé dílny, promítání
pohádek v kině a spousta dalších
aktivit. Chybět samozřejmě nebudou ani bojovky po okolí Sušice
a bobřík odvahy. Na závěr děti čeká
karneval na ledě. A jako bonus je
připraven i jeden celovečerní program v SIRKUSu.
Více informací a přihlášku na­
jdete na www.sportoviste­susice.
cz. Přineste přihlášku co nejdřív,
tábor má omezenou kapacitu.
Cena: 1.400,­ Kč.
­dj­
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
strana 9
Kam s ní(m)…? – a co takhle gymnázium?
JAZYKOVÉ KURZY PRO VŠECHNY
„OTESTUJTE SI SVÉ JAZYKOVÉ ZNALOSTI“
DNE 18. ÚNORA 2014 V BUDOVĚ U KAPLIČKY V 18:00
(2. PATRO – SBOROVNA)
PARTNER CK EXIM TOURS
NOVÝ KATALOG TEMPO TOURS LÉTO 2014
– přijďte si vybrat!
Velké slevy na první moment!
LAST MINUTE ZÁJEZDY
od všech cestovních kanceláří
s odlety z PRAHY, MNICHOVA, VÍDNĚ...
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST VYZKOUŠET SI CVIČNĚ SVÉ ZNALOSTI Z ANGLICKÉHO
ČI NĚMECKÉHO JAZYKA A NÁSLEDNĚ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO KURZU
ODPOVÍDAJÍCÍMU VAŠÍ ÚROVNI NEBO ZÁJMU.
LZE SE ZDOKONALOVAT I FORMOU INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY.
STEJNÉ CENY a PODMÍNKY jako v uvedených CK!!!
Za kulturou 2014:
13. 4. MAUGLÍ, 2. 5. ADAM a EVA, 23. 5. MATA HARI,
23. 5. ANTOINETTA, 25. 10. KLEOPATRA, 14. 12. MAMMA MIA,
17. 12. Š. MARGITA / D. PECKOVÁ,
CELKOVÝ ROZSAH KURZU – 19 lekcí (lekce = 90 minut)
SKUPINA 10 ÚČASTNÍKŮ: 2800 KČ PRO JEDNU OSOBU ZA KURZ
Přihlášky na cvičné testování a případné dotazy zasílejte prosím na e-mail:
[email protected]
Odjíždíme na praxe do Německa.
V úterý, 21. 1. 2014 se na naší škole konal workshop, kterého
se zúčastnili Ulrike Wolter a Werner Drasch a studenti oboru cestovní ruch, sociální činnost a kuchař-číšník. Ulrike a Werner jsou
pracovníci VHS Cham a zajišťují pro naše studenty praxe v Německu. Oba se představili a seznámili studenty s hotely, kde se budou
praxe konat. Jedná se o luxusní zařízení v Chamu a okolí – například čtyřhvězdičkové hotely Ulrichshof, Randsbergerhof, Brunner Hof a další.
Studenti čtyřletého studijního oboru cestovní ruch budou mít
praxi především na hotelových recepcích a v oblasti animačních (zábavních) služeb pro hosty, studenti studijního oboru sociální činnost
v luxusní rezidenci pro seniory. Žáci učebního oboru kuchař-číšník
absolvují praxi v hotelových kuchyních a v servisu. Tyto praxe jsou
rovněž důležitou motivací ke studiu na naší škole. Všechny zmíněné obory studia otvíráme i pro příští školní rok.
Po dobu dvoutýdenní praxe je zajištěno v těchto hotelech i ubytováni a stravování. To vše zdarma v rámci projektu Spolupráce
škol SOŠ Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Mottem projektu
je Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Pro
naše studenty je to mimořádná příležitost, zdarma budou mít i cestu školním autem, pojištění, školení, kurz němčiny a řadu dalších
výhod. Na čtrnáctidenních praxích se v letošním školním roce vystřídá celkem 28 studentů, v příštím školním roce vyjede na praxe
dalších 46 studentů. Kromě toho uspořádáme čtyři dvoudenní zájezdy, vždy pro 50 našich studentů do Německa a němečtí studenti
přijedou k nám. V rámci těchto výletů navštívíme historické i přírodní památky jak u nás, tak i v Německu a navíc pak uspořádáme
i sportovní turnaj.
První naši studenti odjedou na praxi již 17. února. Pokud se osvědčí, jsou v Německu připraveni nabídnout jim brigády o prázdninách,
ale i práci po ukončení studia.
Přejeme jim hodně úspěchů.
Ing. Hlaváčová, Ing. Říčková, Mgr. Němcová
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
608 754 003
možnost kontroly kamerou
ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL
HOTEL SVATOBOR
Pizza: pátek–sobota od 17–22 hod.
tel: 720 177 740
Hotová jídla: pondělí–pátek od 10–14 hod.
tel: 721 380 189
SOŠ a SOU SUŠICE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
Více informací a jídelní lístek na www.hotel–svatobor.cz
nebo na tel: 721 043 637
KRMIVA
OŠETŘOVNA
PSÍ SALON
AKCE
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Členy – tvoření množného čísla – počitatelnost vs. nepočitatelnost
– postavení podst. jmen v anglické větě
Konverzační téma: Člověk ve společnosti (zdvořilostní fráze,
představení se, small talk)
14. 1.
21. 1.
4. Zájmena
28. 1.
5. Číslovky
4. 2.
6. Slovesa
11. 2.
7. Slovesa II.
8. Příslovce
25. 2.
...další témata se
připravují (7).
����–
ÁK
Základní, řadové, násobné číslovky – data
Konverzační téma: Jídlo a stravování
Funkce slovesa ve větě – časy přítomné, minulé, budoucí – trpný
rod (pasiv)
Konverzační téma: Práce, zaměstání a peníze
Gerundium – typy vět (vztažné, podmínkové) – nepřímá řeč
– modální slovesa
Konverzační téma: Volnočasové aktivity
Stupňování příslovcí – postavení příslovcí ve větě – tvoření
příslovcí z příd. jmen a naopak
Konverzační téma: Mezilidské vztahy, povaha a vlastnosti
WHISKAS
�����ž����é�
����������ů��é�
�����
�
��
���� � �
����
ÁK
AZN
Í
AZN
Í
Í
VÝPRODEJ VODÍTEK,
OBOJKŮ A POSTROJŮ
�����������
��������
SLUNEČNICE
V
Ě R NÝ
VĚ
678,–
ÁK
AZN
�����
����–
70,–
712,–
R NÝ
18,10
Í
�����
ÁK
AZN
Í
19,–
����������������
sleva 30%
����������������
VYPLŇTE SVÉ MEZERY V ANGLIČTINĚ...
Vždy od 17.30 do 18.30 hodin
Cena 50 Kč (za jednotlivý kurz)
KINO SUŠICE
www.kulturasusice.cz
www.kinosusice.cz
mu
����
R NÝ
VĚ
66,70
R NÝ
EMINENT DOG
ADULT ��������
���������
�����
az
se a b oží v a
ž
k
z Vě 5% sle ci
r
v
V Z T nostního y
AHU
prog
ra
J
777,–
816,–
Stupňování přídavných jmen – postavení přídavných jmen ve větě
– přídavné jméno jako popisný prvek ve větě
Konverzační téma: Moje země a město
Zájmena osobní, ukazovací, tázací – some vs. any – zájmeno jako
podmět/předmět
Konverzační téma: Cestování, komunikace v zahraničí a na letišti
VĚ
*) N
Z
18. 2.
granule pro psy
����1 kg zdarma
Z
3. Přídavná jména
DOG ADULT MINI
K
7. 1.
LEDEN
ÚNOR
K
2. Podstatná jména
*)
� � � ROYAL CANIN
���� � �
K
Základní charakteristika anglického jazyka – výslovnost – práce se
slovníkem – psaná vs. mluvená angličtina
K
1. Úvodní hodina
Z
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
CENA KURZU SE ODVÍJÍ OD DANÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ
Z
Máte-li doma deváťáka, padá titulní otázka v tuto dobu v kruhu rodiny a známých určitě často. On – ona neví, co chce. Nebo by
rád(a) tam, kam půjdou kamarádi; tohle hledisko v poslední době
hodně váží, pro člověka se zdravým rozumem nepochopitelně víc
než otázka profesní budoucnosti a možnosti dalšího uplatnění.
V Sušici máme také čtyřleté gymnázium, na něm 30 míst pro budoucí studenty, ale… U případného ale se objevuje řada pověr. Pověra naprosto zásadní – když tu student odmaturuje, není ničím, nebude zaměstnavatelný. Proč se tedy v oficiální zprávě Nezaměstnanost
absolventů/ Infoabsolvent.cz ukazuje, že u absolventů gymnázií ve
srovnání s absolventy jiných škol pro – náctileté, je nezaměstnanost
nejnižší (až o desítky procent)? Jak to, že na základě údajů úřadů práce není už po dva roky žádný z absolventů sušického gymnázia evidován jako nezaměstnaný? Ano, většina z nich studuje na VŠ, ale i těm,
kteří se neodhodlali k vysokoškolskému či nástavbovému studiu, se
daří najít práci. Mají totiž všeobecné vzdělání, které jim umožňuje lépe
se orientovat v řadě profesí, především v oblasti služeb. I ti nejméně
úspěšní disponují určitou jazykovou průpravou, schopností pracovat
s počítačem a tolik zcela zbytečně obávaná matematika dovede člověka přece jen k určité míře logiky. Navíc sušické gymnázium dlouhodobě pracuje s dětmi na řadě veřejných vystoupení – ať už v oblasti
kultury, či v řadě odborných projektů a dovednosti získané při těchto
akcích, dovednosti „neznámkované“ jsou v životě k nezaplacení – třeba taková komunikativnost.
Neznámkování – to je slovo! Přivádí nás k pověře číslo 2. Gymnaziální studium je obtížné, co když ten náš bude mít špatné známky?
V každé vzdělávací instituci vždy bude menší část špičkových studentů (v minulém roce odmaturovalo ze dvou tříd sušického gymnázia
z 51 žáků 17 žáků s vyznamenáním), nejvíce bude těch průměrných
a zase malá část těch neúspěšných (byť z oněch 51 žáků vloni odmaturovali všichni a ti neúspěšní z let minulých mohli za neúspěch děkovat
své neskutečné lenosti). Ale o co jde? Většina rodičovské veřejnosti je
dlouhodobě posedlá známkami. Ano, může se stát, že se z deváťáka
s vyznamenáním vyklube na gymnáziu trojkař, ale možná také premiant. A co? Bude-li záležet na znalostech a jejich uplatnění, co váží
víc – „snadná“ jednička, nebo „těžká“ trojka? Jedno je jisté: chce-li
být gymnazista úspěšný, musí pracovat i doma. Neví-li si rady, ale
chce-li znát, jeho vyučující tu mají konzultační hodiny a mohou mu
pomoci. Někteří ze studentů se teprve na naší škole učí učit se, což je
dovednost na celý život. A stává se často, že se i ten černý vzadu chytne drápkem, ať už účastí v olympiádě, na kulturní akci či v odborném
projektu, užije si svou dobrou chvíli, která ho bezděky posune – jako
každý úspěch - k dalšímu výkonu – zvlášť když na Gymnáziu v Sušici všechno běží v důvěrné rodinné atmosféře, neboť jsme škola malá,
téměř rodinného typu, kde si lidé navzájem fandí.
A od pověr k tomu pozitivnějšímu. Deváťákům se tu nabízejí ještě
další čtyři roky na rozmyšlenou, než se zakousnou do toho svého. Jak
ukazují údaje z posledních let, absolventi našeho gymnázia studují na všech typech vysokých škol (technika, přírodověda, ekonomie,
humanitní obory), a co je důležitější, jsou schopni vysokoškolské studium zdárně ukončit.
A jak je to s páťáky?, tedy uchazeči o osmileté studium? Na ty čekají – na rozdíl od deváťáků - přijímací zkoušky (22. 4. a 24. 4. 2014),
na jejichž průběh se mohou připravit v přípravných kurzech, které
naše gymnázium organizuje v únoru a v březnu vždy ve čtvrtek od 14
do 15 hodin a sice:
20. února – matematika
27. února – český jazyk
6. března – matematika
13. března – český jazyk
I v případě těchto uchazečů o studium záleží hodně na rodičovském
přístupu. Udělá-li rodina z přijetí či nepřijetí do gymnázia otázku života a smrti, otázku naplnění vlastní rodičovské ctižádosti, uvede dítě
do nepatřičného stresu. Když budou umět rodiče dítěti říci: „Co kdybys to šel zkusit – povede se – povede, nepovede se, svět se nezboří
a ty budeš vědět, jak taková zkouška vypadá…“, pak dítě bude v klidu
a z případného nezdaru si neodnese mindrák, ale cennou zkušenost,
která se může hodit jinde jindy.
Někdy totiž u zkoušky nehrají roli jen znalosti, nýbrž i osobnostní
zralost, k níž se člověk posouvá právě zkouškami.
Tak proč to nezkusit?
Božena Bůžková
s. r. o.
SOŠ A SOU SUŠICE ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE NA AKCI
Prodejny ZOO-VETERINA: SUŠICE, Americké armády 76,
tel. 376 522 435ɱƎɱKLATOVY, nám. Míru 150, tel. 376 310 140
www.zoo-veterina.cz (také on-line objednávky pro psí salón)
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Inzerce
strana 10
Řádková inzerce
BAZAR DUHA Rabí
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaší návštěvu
PRODEJ
Prodám pultový mrazák 280 l zn. ZA­
NUSSI cena 2.200 Kč sleva možná,
spěchá. Tel. 601 392 664.
Prodám plastovou střešní krytinu­
průhledná nebo kouřová vlna 90x200
cm. Trapéz průhledný 107,5x300 cm.
Vhodná na pergolu a lehké přístřeš­
ky. Cena 315 Kč, trapéz 590 Kč. Tel.
775 601 680.
Prodám orig. truhlářskou hoblici z ma­
siv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací
plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje
cena 8700 Kč. Dovoz po Sušici a v oko­
lí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelno­
vou vanu, český výrobce RYHO­LY­
RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana
vč. ocel. montážní sady. Vana je za­
lepena do fólie, dovoz Sušice a okolí
zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní
6400 Kč. Tel. 605 337 650.
Prodám kotel na dřevo VERNER V 20 E
INZERUJTE
ZDARMA
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Využijte
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
Sepisujeme insolvenční návrhy (osobní bankrot).
JUDr. Stanislava Vohradská
insolvenční správce
Tel. 605 117 831, [email protected]
GALERIE U MUZEA
v Sušici
ŠUMAVSKÉ
PERLE
celoroční prodejní výstava
Jany Wudy z Nezdic na Šumavě
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
6. února 2014 ve 12.00 h.
20 kW. rok výroby 02, velmi dobrý
stav, nutno vidět, cena 25 000 Kč a dále
prodám obrazy – originály – Kubín,
A. Lukášek, W. Novák, Lokvenc, Grus.
Tel. 728 258 475.
Prodám vlašské ořechy papíráky
50 Kč/kg. Tel. 607 776 469.
Prodám letní pneu 165/70 – 13 79T,
nejeté, levně, vhodné na Favorita, příp.
další vozidla. Cena 500 Kč/ks.Tel. 721
851 881.
Prodám polystyren pro všeobecné
pou žití R IGIPS 200m 2 , zatížení
100 kg/m 2, cena za balík 395 Kč. Tel.
777 308 319.
Prodám k ulobrok Sauer&Soh n,
v. 7 x 57R – 16/70 s optikou Zeiss 6x42.
Malorážku Brno 1 r. 22LR s optikou
Artemis 4x32. Obojí stav nové zbraně.
Cena dohodou. Tel. 777 308 319.
Prodám suché palivové dřevo smrk,
modřín, bříza a tvrdé. Cena 1m 3/100
Kč. Tel. 777 308 319.
Prodám obrazy – sbírku od šumav.
malíře Matase 2 větší – š. 181 cm, v. 111
cm vhodné do restaurace, rozkl. gauč
do L + křeslo, pův cena 15 tisíc modrá,
nyní 2 500 Kč. Tel. 732 371 760.
Prodám ­ pramice laminátová dl. 420
cm, kamínka naftová, kamna petry,
váha decimálka, štafle malířské. Tel.
602 627 264.
Prodám nádrž na vodu ocelová tlaková
na 1 000 l. Tel. 602 627 264.
Prodám pětiramenný lustr, kom­
binace žlutý kov – dřevo, bílé kor­
nouty – pěkný, černo­žlutou lampu
– polohovací, horské domácí slunce.
Cena: 800 Kč, 100 Kč, 150 Kč. Tel.
721 619 927.
Prodám “15” elektrony orig. Škoda oc­
tavia 4 ks cena 4000 Kč. Dále prodám
zimní pneu 195 x 65 x 15 cena 1 ks
150 Kč. Tel. 602 105 466.
Prodám jednou nošený společenský
kostým vhodný na svatbu, ples. Sušice.
Původní cena 3000 Kč, nová cena 1000
Kč. Tel. 604 207 794.
KOUPĚ
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím stav. buňku nebo maringotku.
Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím auto k ekologické likvi­
daci, bourané, nepojízdné, na stavu
nezáleží. Případnou ekologickou likvi­
daci a odhlášení z provozu zajistím.
Nabídněte na tel. 774 674 588.
Koupím zavařovací pozink. hrnec. Tel.
607 907 828.
Koupím na ovocné stromy postříkovač
s dlouhým nástavcem kovový 5 l obsah,
funkční. Nabídněte. Sušice a okolí. Tel.
601 239 059.
Koupím staré vojenské helmy, bajonety,
vyznamenání, uniformy (i části), boty,
opasky, torny, telata, šavle, pouzdra
na pistole, čutory, zásobníky, celty, sta­
ré maskáče atd. Tel. 775 628 987.
Koupím starší středně velký svěrák
na ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky
na tel. 722 607 321.
Koupím les i s pozemkem pro vlast­
n í hospod a řen í. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jed­
notlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel.
606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými ná­
pisy, reklamní plechové a smaltové ce­
dule. Kontakt: 606 494 996.
Koupím staré zápalkové nálepky, kra­
bičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky
na pivo, staré pivní láhve s litými ná­
pisy. Tel. 606 494 996.
Koupím lištovou sekačku MF70
i s vybavením. Dále míchačku na 1­3
kolce na 380 voltů, plastové drenážní
hadice ø 10 cm husí krky 100 metrů
i více nebo i slabší pr ůměr. Tel.
723 184 336.
BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám řadový rodinny dům v Kla­
tovech. Tel. 605 141 381.
Na prodej světlý byt 2+1 s garáží
v Žichovicích. Cena 650.000,­ Kč. Info:
775 149 767, www.realityaxa.com.
Na prodej velmi pěkný nízkoener­
getický byt se zahradou u domu, ve
Velkých Hydčicích. 4+1, po komplet­
ní rekonstrukci. Nízké měsíční platby.
Nutno vidět! Cena 760.000,­ Kč. Info:
775 149 767, www.realityaxa.com.
Hledáme urgentně pro klientku dům
v dobrém stavu do 1.100.000,­ Kč
k okamžitému nastěhování. Min. 2+1,
zahrada, dostupnost školy hromadnou
dopravou, nebo v místě podmínkou!
Realityaxa, Sušice, mob. 775 149 767.
Pronajmu zařízený byt 2+1 v Sušici.
Lokální vytápění, sklep, k bytu malá
dílnička. K dispozici ihned. Cena 6000 Kč
včetně energií. Tel. 606 532 218.
Pronajmu rodinný dům – 2 kompletně
zařízené byty, každý cca 70m 2. Cena
5000 Kč za každý + energie a kauce.
Topení plynovým kotlem, k dispozici
zahrada a parkování uvnitř objektu.
Tel. 608 626 252.
Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM
Sušice – 90m 2, rekonstruovaný, vhodný
k podnikání – obchod, kancelář, dílna,
bezbariérový přístup z ulice, naproti
parkoviště. Tel. 733 112 146.
Na prodej řadová garáž v Sušici
Volšovská ulice, pěkný stav.
Ihned volná.
Zastavěná plocha 18 m2
Cena: 145.000,- Kč.
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně
a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel.
608 117 789.
Prodám rekreační domek na okra­
ji Sušice. Novostavba těsně před
dokončením. 3+ KK. (volat večer) Tel.
607 976 250.
Pronajmu neby tov ý prostor, ul.
Havlíčkova, Sušice – 80 m 2 , rekon­
st r uovaný, vhod ný k pod ni kání
–obchod, kancelář, dílna, bezbariérový
přístup z ulice. Tel. 606 633 919.
RŮZNÉ
Ihned přijmu kadeřnici­holičku na
živnostenský list – 8 hodin pracovní
doba. S levným pronájmem kadeř. mís­
ta. Kadeřnictví Jany Šafránkové Hrá­
decká 242, Sušice (vedle podlahářství
Mazura). Tel. 721 913 633.
Přijďte si odpočinout na kosmetiku či
na pedikúru nebo si nechat udělat krás­
né nehty. CAFE L´ AMOUR 1. patro.
Tel. 774 956 998.
Probyt centrum – koupelnové studio
v Sušici nabízí volné místo na pozici
zedník. Požadujeme vyučení v oboru
+ pečlivost a spolehlivost. Zaměření
na rekonstrukce domů a bytů. Pla­
tové ohodnocení od 12.000,­. Email:
[email protected] um.cz, tel.
602 515 828.
Jazykové studio hledá externího lekto­
ra němčiny od února 2014 na částečný
úvazek. VŠ vzdělání nebo certifi kát
v obor u podmín kou. Zkušenosti
s výukou komunikativní metodou nut­
né. Kontakt: Z. Procházková, email:
[email protected], tel. 731107640.
Hledám doučování matematiky pro
dceru, která chodí na gymnázium. Tel.
775 154 091.
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovoc­
ných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Nabízím soukromou výuku německého
jazyka pro začátečníky i pokročilé
a vyřízení korespondence s německými
úřady. Tel. 723 726 095.
Hledám brigádu přes zimu. Zdravý dů­
chodce – Sušicko. Tel. 606 406 010.
Doučování matematiky a českého ja­
zyka. Příprava na přijímací a opravné
zkoušky. Individuální přístup pro děti
s poruchami učení. Tel. 604 430 156.
Doučím vaše dítě 1. i 2. st. ZŠ, vše
mimo AJ. Tel. 731 358 421.
Zájemci o jízdy na běžky mikrobusem
se mohou objednat na tel. 608 626 252.
Čas odjezdu, příjezdu a místo kam se
pojede po společné domluvě. Další in­
formace po telefonu: 608 626 252.
Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně
návrhu a realizace. Tel. 601 368 331.
Daruji knihovnu, sekretár, skříň, peři­
ňák, konferenční stolek, 2 křesla, leštěný
nábytek. Za odvoz. Tel. 705 216 425.
Daruji ložnici za odvoz. Tel. 723 040 624.
Přenechám vybavené studio Relax
v Sušici (Příkopy 346) za odstupné
140 000 Kč. Při rychlém jednání sle­
va. Info: 776 312 336, a.krauche rova@
seznam.cz.
Na prodej pozemek u Sušice - Záluží
jižně orientovaný pozemek v intravilánu obce. Výhled na
hrad Kašperk. Naprosté soukromí. Ideální pro stavbu domu
v blízkosti města. El. na hranici pozemku. Výměra: 5.817 m2.
Cena: 117,- Kč/m2
REALITY AXA, SUŠICE, nám. Svobody 4
www.realityaxa.com
info: 775 149 767
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé - ŽIŽKŮV VRCH
Tento výšlap není fyzicky ani
časově náročný, zvládnete ho za
odpoledne. Poskytne vám nejen
překrásné výhledy do krajiny, obohatí vás také svou historickou hodnotou. Místo, kam se dnes vydáme,
má oficiální název Žižkův vrch, ale
lidově mu každý říká „Na Kalichu“.
Po úvodu vysvětlím, proč se tak
nazývá. Výchozí bod si zvolíme
opět u lípy před radnicí. Přejdeme
k mostu, ten přejdeme, ocitáme se na
pravém břehu Otavy, míjíme kostel
Nanebevzetí Panny Marie, naproti
vpravo nám zůstává kostel sv. Felixe. Naše kroky nasměrujeme ke
hřbitovu. Před vstupem na hřbitov
je malý parčík s fontánkou, k té
odbočíme a dostáváme se do ulice
Pod Kalichem. Po několika metrech
dojdeme ke smuteční síni a tam
odbočíme doprava, na značenou
cestu ke Kalichu. Dovedou vás tam
pavučinky, natištěné na stromech
a kamenech. Je to jeden z mnoha Sušických pavučin, které vás
zavedou do různých vyhlídkových
míst. O nich se zmíním později.
Osada Vrabčov
Kašna na náměstí.
Tato empírová kašna je nejstarší,
a byla postavena v roce 1783. Na
její stavbu byl použit žulový kámen ze staré fortny, která v březnu
1783 spadla. Kašnu měl původně
stavět sušický kameník Kvíčala, ale
inspektor nad kašnami p. Mračna
se s ním nepohodl, a tak byl po­
volán horažďovický kameník. Stála 140 zlatých z desetnické pokladny, dělníci a povozy byli zaplaceni
z obecního důchodu. Mračna dostal
za dozor nad stavbou 8 zlatých.
V roce 1793 byla ale opravena kameníkem p. Kvíčalou za 38 zlatých
a v roce 1868 kameníkem Vavřincem
Jandou za 13 zlatých. Vodotrysk byl
pořízen až v roce 1914.
V kronice je na str. 72 rovněž
uvedeno, že „k žádosti zdejší obecní správy zavítal 19. 9. 1882 do
Sušice plzeňský ing. Kába, aby
vyšetřil, zda by se městské kašny
daly s prospěchem zásobovat vodou, vedenou z tzv. Kantůrky. Toto
vyšetření p. Kábovo bylo vyslo­
venému náhledu příznivo“ (str. 72).
Stavba vodovodu byla zahájena
24. 6. 1889, a již 16. 9. 1889 začala
z nového vodovodu od Kantůrky do
horní i dolní kašny na náměstí ponejprv téci voda, a velmi se osvědčila“.
Kašna na náměstí po rekonstrukci
Nuzerovskou a Volšovskou stráž,
také vesničky okolo Radkovského
vrchu. Vím, že tam chvíli postojíte
a budete se kochat. Pak pokračujte
tou úzkou pěšinkou, je lemovaná
různými keři, budete­li se chovat
tiše, pokaždé tam uvidíte srnčí
zvěř, jak se popásá na kraji lesa.
Kde začíná pěšinka pomalu klesat, stojí vlevo krmelec. Tam se
cesta dvojí. Pokračujte tou původní
a v dálce už uvidíte Vrabčov. Pokud
byste šli cestou vzhůru od krmelce,
dovedla by vás tato na Bergl, kde
byste se napojili na tu první. Je to
ale delší trasa.
Já chodívám raději po té
neznačené, téměř nikoho nepot­
kám. Je tam klid a mír! Jen oblohu křižují bílé stopy letadel,
které tu mají asi křižovatku Praha
– Mnichov?, za hodinu jsem jich
napočítala dvacetosm!
VRABČOV
Název tohoto místa je všelijak
komolen – Brabschov, Wrabcov,
Vrabčov, já užívám názvu Vrabčov.
Bývalý rozsáhlý statek – leží jižně
od Sušice, cca 800 metrů od hlavní
silnice. Dříve tato usedlost patřila
Na tomto, dříve nezalesněném
vrchu, byl v roce 1924 umístěn litinový kalich, vysoký 2,46 metru,
upevněný na třímetrovém kamenném podstavci. Stavební kámen
pochází přímo z tohoto vrchu.
K postavení kalichu přispělo město,
byla též vyhlášena sbírka mezi
občany.
Slavnostní odhalení se konalo
28. 10. 1924, k 500. výročí úmrtí
Jana Žižky z Trocnova.
Tolik, krátce o historii, nyní
se musíme rozhodnout, kudy na
Vrabčov. Nabízím dvě cesty, záleží
jen na vás, kterou zvolíte.
1. možnost: Od Kalichu se vydáte značenou lesní cestou, ta
vás asi po půlhodince dovede na
hlavní silnici od Sušice na Záluží.
Na konci cesty stojí vlevo křížek,
tam se cesta odklání doprava od
silnice. Když po ní půjdete, nikam
nebudete odbočovat, dostanete se
na louku, tam se říká „Na Berglu“. Jsou tam překrásné výhledy
na šumavské kopce, také na Platoř
a okolí. Až se vaše oči potěší výhledem, pokračujte stále po cestě, kte­
rou jste přišli a prudkým klesáním
se za chvíli ocitnete na Vrabčově.
2. možnost: Ještě než vy­
stoupíte ke Kalichu, všimněte si
pod kopečkem malé odbočky doprava. Je to taková málo prošlápnutá
pěšinka. Je tam smrkový a mod­
řínový porost, na jaře je tato
zalesněná stráň poseta podléškami
a fialkami. Mírným stoupáním
se dostanete na louku, odkud je
vidět na hlavní silnici, vedoucí od
Sušice. Hned na kraji je vidět hrad
Kašperk a také uvidíte protější krajinu s několika vesničkami a kopfoto: Vladimír Vlk ci. Zřetelně uvidíte Dobrou Vodu, Žehnání zvonu „na špici“ foto ED
Při tomto výšlapu nechvátejte, při
nejdříve mírném stoupání, pak opět
strmějším, můžete obdivovat pa­
noráma našeho krásného města.
Po každých dvaceti krocích stojí
za to se ohlédnout, zkuste to, ne­
budete litovat! Téměř na vrcholu
Kalichu, můžete shlédnout celou
okolní krajinu, od šumavských
kopců a svatohorskou pahorka­
tinu. Nabízí se nám pohledy i na
Zbynice, Čejkovy, Zdouň, je vidět
i Prácheňsko. Odtud uvidíte budovu naši nemocnice, je stavěna
do tvaru kříže, a pokud budete ve
správnou dobu na kopci, uvidíte
i přistání helikoptéry, jejíž posádka se stará o převoz nemocných.
Celá operace – přistání – naložení
pacienta – odlet trvá 7 – 10 minut!
Vím, není to až tak zajímavá věta,
ale nikdo nevíme, kdy budeme pomoc potřebovat!
Před vrcholem Kalichu je
umístěna infotabule s popisem historie tohoto místa.
PROČ SE VRCHU ŘÍKÁ
KALICH?
strana 11
k městu Sušice, po roce 1938, byla
přidělena do obce Dlouhá Ves.
Hospodářství bylo v držení Karla Voigta. Pozemky měly rozsah
68 ha, ve stájích našlo své stání
11 koní, 2 voli a 45 ks skotu. Okolo
bydlelo ještě 6 rodin německého
původu a dvě české rodiny, které
zde také hospodařily.
V roce 1786 byla tato usedlost
přisouzena k Hornímu předměstí
Sušice. O bývalých majitelích toho
moc nevíme. Odkupem usedlosti Antonem Wrabetzem tu vznikl
v roce 1605 malý pivovárek.
Potomek rodiny Voigtů nechal
na památku své matce a bratrovi postavit kapličku. Ta stojí při
cestě k hlavní silnici a je nově
opravena.
Dnešní Vrabčov vypadá trochu
jinak. Jen malá část je obydlena.
Budovy statku chátrají, je vidět
taky neudržovaná věžička kdysi
obytné části.
Vrabčov opouštíme, dojdeme
k hlavní silnici a tam, jak končí cesta od Vrabčova, silnici přejdeme
a po strmých schůdkách sestoupíme
na tvz. „špic“. Je to místo, které
využívají sušičtí „fajnšmekři“
k opalování – to už se nacházíme
na Santosu, který byl v létě zcela
přestavěn. Také na špicu je nová
zvonice, jejíž zvon vítá vodáky
a příchozí pěší poutníky. Tato zvo­
nice byla postavena na památku
sušického léčitele, pátera Františka
Ferdy. Na zvonu je nápis – „Příroda
je lékárna Boží“. O celé přestavbě
Santosu a požehnání zvonu se
zmíním samostatně.
Od Santosu přejdeme kamennou lávku a podél levého břehu
Otavy dojdeme k mlýnu Pelant,
a to už jsme téměř u začátku našeho
dnešního putování.
Kalich – Žižkův vrch,
foto: Vladimír Vlk
Často se zmiňuji o zlatonosné
Otavě. Ještě ze školních let znám
písničku, kterou jsme zpívali
s pěveckým sborem v Kašperkách.
Náš sbormistr Josef Bártík ji obdržel
od nějakého hudebního skladatele,
jméno jsem zapomněla. Zpíváme
ji vždy při třídním setkání, ráda vás
s ní seznámím.
Text: Otavěnko šumivá, dcero krásné Šumavy, lidu svému jsi
drahá nade všecky poklady.
Jsi prostá jak horský lid, zářivá
jak slunka svit.
Zlatonosná dárkyně, v Pootaví
vládkyně.
Velikáni pralesů, s nimiž Bůh
tvůj život spjal v blaženém i zlém
času, sledují tvou cestu v dál.
Rýžováním jest utkán stříbro­
pěnný zlatý šál, chudým chléb jsi
dávala, ruce jejich laskala!
Touto písničkou jsem ukončila
naše dnešní putování a těším se
opět na další setkání na stránkách
Sušických novin.
Josef Spěváček: Staré kašny sušické – 4. část
V protokolu městského zastupitelstva ze dne 30. 7. 1902 je pod bodem
5 uvedeno, že „kamenná kašna na
předním náměstí se dala natřít“.
Zápis zastupitelstva ze dne
27. 2. 1914 uvádí, že „první vodovod
v Luhu sestává z jedné překlenuté
studnice, která jest rovněž reservoárem, odkud se přivádí voda
pomocí železných trub do města,
kde o nepatrném tlaku vytéká do
veřejných kašen...“
Další mé zápisy o této kamenné kašně jsou už velmi novodobé.
V dubnu 1947 byla u kašny zasazena asi pětiletá sazenice kanadské jedle ojíněné (Abies concolor
Hildebr.), která od osmdesátých let
sloužila jako vánoční strom. Tento
strom vysadil v podstatě náhodně
a bez koncepce tehdejší správce
městských lesů Josef Englmajer.
Vedle stromu byla v 50. létech
instalována tabule cti úderníků
z vápenek. A aby dílo bylo „doko­
nalé“, tak v první polovině 50. let
byla kašna zakryta bílým bedněním
s věží, na jejímž vrcholu svítila rudá
hvězda. Po několika létech byl tento
ostudný pylon odstraněn.
Začátkem 90. let byl odstraněn
nízký plůtek okolo kašny a trávník
byl zpřístupněn turistům. V lis-
topadu 2004 byla zahájena rekonstrukce plochy okolo kašny,
v květnu 2005 byla akce ukončena.
Trávník byl zrušen a plocha byla
vydlážděna mozaikou. Vánoční
strom byl po dlouhých diskuzích
poražen. Okolo kašny i uvnitř kašny
pod vodní hladinou bylo nainstalováno noční osvětlení. Pod terénem
v okolí kašny byla zhotovena nádrž
s vodou, zajišťující uzavřenou cirkulaci filtrované vody. Tu zajišťuje
počítač. Okolí kašny bylo osazeno
osmi lavičkami, které jsou neustále
využívány. Celý prostor se změnil
k lepšímu.
Kašna na horním předměstí
Již 29. 5. 1869 jednal městský
výbor o možnosti zřízení vodárny
a zavedení nových vodovodních
rour v Nuželické ulici (Kronika
1851–1900, str. 29).
Zhotovení kašny na horním
předměstí se projednávalo v měst­
ském zastupitelstvu i 17. 7. 1875.
V zápise z tohoto jednání je uvedeno: „Pak oznámil pan purkmistr, že
obdržel již rozpočet na další stavbu kanálu na horním předměstí,
totiž na dokončení téhož kanálu. Rozpočtová výloha páčí se
nad 1700 zlatých. Po delší debatě
usneseno, že se má tento rozpočet
v zimní době prozkoumat, a teprve
příštího jara stavba započíti. Dále
bylo usneseno, že se má na horním
předměstí pumpa zříditi blíže
místa, kde studánka byla, a pak
že se má na to dotlačovati, aby
zbořeniště po Terezii Illnerové
na horním předměstí, které již od
povodně z roku 1856 tam překáží,
ex ratione publica bylo prodáno.
Z toho zbořeniště má býti na kašnu
pro horní předměstí potřebné místo od obce zakoupeno a tam kašna
zřízena. Jelikož se ohledně stavby
kašny vyskytly rozličné pohledy,
má­li býti z kamene neb dřevěná,
foto autor, září 2005 neb z cihel cementována, usneslo
se k návrhu pana JUDr.Gabriela,
že se určení a zakoupení místa na
kašnu a způsob provedení stavby
nové kašny přenechává panu purkmistru s městskou radou a stavebním odborem. Pumpa však aby byla
hned zřízena, a ukládá se to panu
purkmistrovi k provedení.“
V roce 1880 byla „u křížku“
zřízena kašna. Byla to ale jen
dřevěná káď, kterou zhotovil vodák
Jan Zengler za 50 zlatých. Náklady museli zaplatit majitelé domů
okolních. Byla to primitivní kašna,
do které tekla voda z potoka, a to
tak, že nad kanálem byla zřízena
malá nádržka, ze které v dřevěných
rourách tekla voda do kádě. A právě
této špatné kádi dlužno děkovat,
že o rok později byl zřízen na
horním předměstí řádný vodovod
od Bouchalky.
Na schůzi obecního zastupitelstva, které se konalo 26. 11. 1891,
žádali občané z horního předměstí
o zřízení vodovodu. Bylo vyhověno
tak, že se příštím jarem provede zachycení vody u Žežulků, a voda se
svede rourami do dřevěné kašny. Na
toto potrubí bylo osazeno čerpadlo,
a kašna sama stačila sama zásobit
celé horní předměstí výbornou vodou. Podle dobového tisku tuto
vodu záviděla celá ostatní Sušice.
Rekonstrukce tohoto vodovodu
se uskutečnila až v létech 1931–
1932, současně se stavbou nového
městského vodovodu.
Do roku 1897 byla na horním
předměstí obecní pumpa „Na
vršku“ a u „U křížku“ u domu
Al. Daneše a domu Blažkova.
Kašna na Svatoborské třídě
O této kašně se v dosavadních
přehledech nikdy nepsalo. První
zmínka o ní se objevuje v zápisu
městského zastupitelstva ze dne
24. 4. 1901. V bodu 2 se uvádí, že
„k žádosti občanů pod Svatobor­
skou třídou zřídí se jim dřevěná
kašna na místě stojánku u kříže“.
V dalším zápisu z jednání 25. 5. 1901
je zapsáno, že „stavební odbor
požádal, aby bednáři panu Antonínu
Rathovi zadal zhotovení kašny
s dodáním potřebného materiálu pro
Svatoborskou třídu za smluvenou
mzdu 90 korun“. Další záznamy
o této kašně nebyly nalezeny.
torický koutek, XXIII. Staré kašny
sušické.
„Kroniky města Sušice 1851­
1900 a 375–1902“.
Zápisy z jednání městských
rad a městských zastupitelstev
1746–1932.
Badatel a ředitel městského
muzea v Sušici – Kajetán Turek
(1884–1942).
Citované prameny:
Konzultace – PhDr. Jan Lhoták
„Sušické listy“ č. 15 – 1932 His- Muzeum Šumavy Sušice.
Detail obedněné kašny před radnicí, rok 1906
Vzpomínka na Jana Palacha
V těchto dnech uplynulo již
45 let od sebeupálení studenta Jana
Palacha na protest proti okupaci
tehdejšího Československa vojsky
tehdejšího vojenského paktu socia­
listických zemí Varšavské smlouvy. Svým činem chtěl vyburcovat
národ, který po euforii pražského
jara 1968 začínal po této ničím neomluvitelné bezprecedentní okupaci upadat do letargie a začínal se
opět smiřovat se životem lokajů, lidí
druhé kategorie a nebo v tom horším
a ne ojedinělém případě, životem
kolaborantů a přisluhovačů cizí
moci. Svým činem chtěl zachránit
poslední zbytky jakési demokracie a vyburcovat národ z oné letargie, do které začal více a více upadat. Určitě si musel být vědom toho,
že komunistický režim je naprosto
nereformovatelný, ať již byla snad
i upřímná snaha protagonistů onoho
závanu svobody a demokracie jara
a léta 1968 jakákoliv.
Nastupující normalizaci svým
činem sice nezabránil, ale jeho čin
nebyl zbytečný, jak se to režim
snažil po dobu následujících dvaceti
let všemožně prezentovat a jak si to
mnozí, hlavně ti , kteří se s tímto nelidským režimem jakkoli zapletli,
tvrdit i dnes. A v žádném případě
to nebyla neúcta k životu. Právě
proto, že si života jako největšího
daru vážil a život miloval, proto se
rozhodl jej obětovat pro svobodu
své vlasti a jejího lidu. Protože
život v otroctví, ve lži a ve strachu
nikdy nebyl a nebude plnohodnotným životem svobodného člověka.
A toho si byl Jan vědom a proto
podstoupil tuto nejvyšší oběť.
Bůh Ti, Jene, odplať za Tvou
statečnost, že jsi obětoval svůj
mladý život, abychom my žili ve
svobodě, vzdyť by Ti letos bylo
,,pouhých” 66 let...!
Václav Pikeš
Sušické noviny 2/2014
31. ledna 2014
strana 12
Carmen – španělská dračice se zastavila v sušickém kině
ALTEA – bílá perla na pozadí šedých hor
Tak se Altea jeví při pohledu
z mořské hladiny. Možná se teď
divíte, o čem je to vlastně řeč?
Znalcům automobilových značek
určitě přijde na mysl známý mo­del
značky SEAT. Máte pravdu, avšak
tento příspěvek není o autě, ale
o městě, podle kterého bylo
pojmenováno. Španělské město
Altea patří mezi zakládající členy
Douzelage a od roku 1992 byla
třikrát hostitelem generální konference této organizace.
Altea je považována za jedno z nejpůvabnějších měst na
španělském pobřeží Costa Blanca
v provincii Valencie. Městečko leží
uprostřed stejnojmenného zálivu,
nedaleko ústí řeky Algar v severní části regionu Alicante, kde se
nachází nejbližší letiště. Mírně
zvlněné pobřeží se za městem
zvedá k pohoří Sierra Bernia,
které vytváří působivé pozadí pro
běloskvoucí město.
Název Altea pochází z arabského výrazu „Al Thaya“, což znamená „zdraví pro všechny“, jiné
zdroje uvádějí řecký název „Althaia“ v překladu „já léčím“. Žije
zde okolo 23 tisíc obyvatel, jejichž
hlavním ekonomickým příjmem je
turistika. Od 50. let minulého století je městečko vyhledávanou destinací pro mnohé španělské umělce
– malíře, sochaře i muzikanty.
Současní návštěvníci města
jsou okou zleni bílou barvou nových i historických budov, klikatými uličkami s romantickými zákoutími, malými
obchůdky s uměleckými řemesly,
kavárničkami, galeriemi. Historická část města je situována
na mírném návrší, odkud z mnoha teras je možné obdivovat nádhernou vyhlídku na moře a bílé
oblázkové pláže podél pobřeží.
Milovníci historie mohou navštívit
památky: náměstí dominuje kostel
Panny Marie Utěšitelky s kopulovitou zvonicí pokrytou modrobílými keramickými taškami. Mnohé
stavby nesou znaky různých historických etap, kterými území
procházelo – nadvlády Féničanů,
Řeků, Římanů i muslimů. Ve
13. století se území vrátilo pod
křesťanskou vládu krále Jakuba I.
Aragonského.
prostor je propojen orchestřištěm
pro 80 – 90 hudebníků. Ve městě
nechybí ani kina, muzea, ga­
lerie a několik zábavních parků,
z nichž nejatraktivnější je park
Terra Mitica, který je napodobeninou pařížského Disneylandu.
Poblíž řeky se každé úterý koná
trh s bohatou nabídkou místních
specialit.
Největší kulturní událostí je festival pořádaný každoročně čtvrtý
týden v září, kdy průvody lidí
v kostýmech křesťanů a Maurů
zaplní ulice hudbou a střelným
prachem. Po celý týden ve městě
probíhají náboženské slavnosti,
procesí, různá hudební a divadelní představení. Dalšími oblíbenými kulturními událostmi je např.
sázení stromku sv. Jana, festival
rybářů Sant Pere nebo ohňostroje
při svátku Castell de L´Olla
v srpnu.
Kromě koupání a opalování
na oblázkových plážích nabízí
Středozemní moře sportovcům
příležitost vyzkoušet si různé
vodní sporty – potápění, jachting
nebo plachtění. Námořní klub Al-
Nejmodernějším architekto­
nickým skvostem a chloubou města
je kulturní stánek Palau Altea, vybavený nejnovější technikou. Je
místem pro pořádání konferencí,
výstav a dalších uměleckých akcí.
Pódium o rozloze 380 m2 může být
přizpůsobeno pro různá umělecká
představení. Část pro publikum
má kapacitu 925 sedadel. Celý
tea je organizátorem jachtařského
závodu „ 200 miles in 2“ na trase
Altea – Ibiza – Altea. Hráči golfu
mohou využít devítijamkové golfové hřiště na úpatí Sierra Bernia.
Máte-li rádi Španělsko, může se
právě toto krásné místo stát cílem
vaší příští dovolené.
Anežka Nová,
Douzelage Sušice
Tanečnice Lola Karpenka a kapela La Magia del Flamenco
Mnoho autorů se různými způsoby snažilo zachytit temperament
a nezkrotnost bájné španělské dívčiny. Sušické publikum mohlo na
vlastní oči sledovat jak se to podařilo zpěvačce Editě Adlerové, tanečnici Lole Karpenka a doprovázejícím hudebníkům Miroslavu Žárovi
(kytara), Juraji Garajovi (cajón)
a Anně Štěpánové (housle) v komponovaném pořadu Španělský večer s Carmen 14. ledna v sušickém
kině. A opravdu, jakoby Carmen
na chvíli ožila, tu v dynamickém
flamencu půvabné tanečnice, tu
v jasném hlasu zkušené zpěvačky.
Mezzosopranistka Edita Adlerová
zazpívala nejznámější árie Bizetovy
opery a i španělské lidové písně. Jak
prozradila roli Carmen se věnuje už
od počátku své pěvecké dráhy:
Ke Carmen jste se dostala
už v devatenácti letech. Byla to
náhoda?
Náhody, myslím, neexistují. Ještě během studia na pardubické konzervatoři mě vzala paní profesorka
zpěvu, abych se podívala na starší
kolegy, šlo o konkurz do Plzeňského divadla J. K. Tyla. Zkusila jsem
zazpívat mimo soutěž i já a byla
jsem oslovena na tuto roli. Ačkoliv
jsem v té době uměla zazpívat jen
dvě árie z opery a premiéra měla být
za tři měsíce, roli jsem přijala. Byl
to šibeniční termín, ale s pomocí
profesorů se mi jí podařilo nastudovat. Carmen se mi proto hluboko
vryla do paměti. Od té doby jsem jí
ve svém zpracování v představení
„Španělský večer s Carmen“ zpívala mnohokrát.
něný sen. Tuto modlitbu zpracovalo během staletí mnoho hudebních skladatelů a pro mě bylo velmi
zajímavé některé z těchto skladeb
nazpívat a srovnávat různá pojetí
stejného tématu. Jsou tam vybrány
Ave Maria F. Schuberta, A. Dvořáka, či G. Verdiho, ale i díla méně
známých autorů od baroka až po
současnost.
Během své kariéry jste spolupracovala s mnoha hudebními tělesy, dočetl jsem se např., že jste
byla sólistkou Le Grand Théâtre
du Puy du Fou, jaké angažmá bylo
nejzajímavější?
Velice blízký je mi nyní projekt
„The Jewish Soul“ izraelského dirigenta, skladatele a klavíristy Benjamina Ashkenaziho, který zpracoval
písně Sefardských Židů pro symfonický orchestr. Tyto písně ve zvláštním jazyce Ladino jsem už dříve
zpívala v komorním obsazení, proto jsem byla velice ráda, když mě
přizval ke spolupráci. Zpívala jsem
je například s Filharmonií Hradec
Králové, nebo naposledy s řeckým
orchestrem Municipal Orchestra
of Thessaloniki v řecké Soluni.
S velkou radostí jsem také přijala
pozvání i k vám do Sušice a doufám, že se zase s nějakým pěkným
programem vrátím.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěšných koncertů.
text a foto Eduard Lískovec
Ovlivnily povahové rysy Carmen
Váš skutečný život?
Možná její svobodomyslnost,
která mi vždy byla blízká. Proto
jsem také nezůstala se stálým angažmá v jednom divadle. Jdu si raději svou cestou a pak si sama mohu
vybírat repertoár i své kolegy. Je
to sice náročnější, musím projekty
vymýšlet a zařízovat spoustu věcí
okolo, ale stojí to za to.
V osmdesátých letech mnoha
hlavně mladým lidem přiblížil Carmen prostřednictvím špičkových
tanečníků (A. Gades) i muzikantů (Paco de Lucia) španělský režisér Carlos Saura ve stejnojmenném filmu. Také Vás film zaujal nebo
ovlivnil?
Samozřejmě a už tehdy jsem
v hlavě nosila podobný nápad. Možná ten film urychlil mé směřování –
vždy jsem vnímala Carmen ve spojitosti s flamencem a to v klasické
opeře není. Byly různé úpravy např.
jako muzikál, ale já jsem chtěla zachovat ty krásné árie a spojit je s tradiční španělskou hudbou a tancem.
A tak vlastně vznikl pořad, který
teď hrajeme. Myslím, že se nám
s novou kapelou „La Magia del Flamenco“ a skvělou tanečnicí Lolou
Karpenkou podařilo najít syntézu
a vyváženost klasické hudby a flamenca. Árie jsou operní, ale hudba
je zaranžovaná do typického španělského soundu.
Kromě Carmen zpíváte mnoho dalších skladeb, co ještě máte
oblíbené?
Moje poslední CD se jmenuje
Ave Maria a je to vlastně můj spl- Zpěvačka Edita Adlerová
Chicago třicátých let se na plese představilo z té lepší stránky
1
2
3
4
V novém tisíciletí pořádá
k a ždoroč ně město Su šice
svůj reprezentační ples. Téma
letošního bálu CHICAGO –
30. léta už odpočátku vzbuzovalo mnoho otázek. Vždyť
nejcharakterističtějším rysem té
doby byla prohibice a gangsteři.
A jak se s tím pořadatelé
z Sušického kulturního centra
v y pořádali? Prohobice ani
gangsteři naštěstí sál neovládli.
30. léta se v sokolovně projevila jinak: hudbou, tancem a oblečením.
Dámy přicházely v krásných
dobových šatech a na mužských
hlavách se občas objevil apartní klobouk. Nejpropracovanější
kostýmy samozřejmě předvedli
hosté v tanečních vystoupeních
– TK Fialka (foto 2) a pražská
taneční skupina Siderea (foto 3).
Akci již tradičně uváděl známý
televizní moderátor Přemysl Čech
(foto 1). Dobovou iluzi dotvářela
swingová kapela Tři neděle potom
a Chicago news na každém stole.
Vr­cholem plesu pak byla komentovaná ukázka rulety (foto 4).
Příležitost zahrát si o věcné
ceny dostalo pět výherců z tomboly. Ostat­ní měli možnost si ve
vedlejším salónku na originálních
stolech zkusit po­ker (foto 5) a Black
Jack. Toto ori­ginální zpestření zorganizovala firma INGO Casino AG
a atmosféru hazardu si tak mohl
vychutnat bez obav opravdu každý
– hrálo se pouze o žetony. Pak už
ples probíhal klasickým způsobem
a k tanci vyhrávala kapela Obzor.
Chutné občerstvení zajistil
Mc Vítek a Restaurant a Club bar
Sokolovna, výzdobu Zahradní centrum Moureček. Sušické kulturní
centrum děkuje všem partnerům
a sponzorům za podporu a úspěš­
nou realizaci akce: SOLODOOR
a. s., HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, a. s., GPL – INVEST,
s. r. o., Stavební firma RENO CZ,
s. r. o., SPAK Foods s. r. o., Koramex
a. s., DOPLA PAP a.s., Broker Team
a. s., ČSAD autobusy Plzeň a. s.,
ČEVAK a. s., BYTSERVIS Sušice,
spol. s r.o.; SUŠICKÁ STAVEBNÍ,
s. r. o.; ASTER PHARMA, spol.
s r. o.; Ing. arch. Lejsek, Pekárny
a cukrárny Klatovy, a. s. – závod
Sušice, EGF Energy spol. s r. o.,
Truhlářství Boublík, HARVILLA
– REALITY s. r. o., Autocentrum
Blohmann spol. s r. o. – pobočka
Sušice, LR Health & Beauty Systems Hušák Jiří, Oční optika Jitka
Toufarová, AUTOPŮJČOVNAAUTOSERVIS Sulán Jiří, ORIFLAME – M. Bubeníková, SPORT
HOTEL Pekárna, JP Relax, INGO
Casino AG, STK Sušice – Pa­vel
Dražka, Elektrospecial J + M
Sušice s. r. o., Autoservis Blažek
Václav, Pavlíčková Iveta, Zahradní centrum Moureček, Sklenářství
Bublíková Marie, Hospůdka
U Štěpána, Řeznictví u Kojzarů,
Knihkupectví Šumava, Obuv
M + V Sušice, manželé Sedlec­
kých, Staňková Andrea, NONSTOP TAXI – Miroslav Nekvasil
– taxislužba, Macháček – MABET
s. r. o., Obklady, dlažby, koupelny
spol. s r.o., SPORT SCHWARZKOPF s. r. o., Sportoviště města
Sušice, p. o., RUMPOLD-P s. r. o.
pobočka Sušice, Chalupa Ota-
va, Tradiční KlOUb, Pedikúra
Dana Cardová, CUPEKO, spol.
s r. o., Instalatér-topenář Zdeněk
Maroušek, Nebespán café & apartments Kašperské Hory, MATYPO s. r. o., Typos, tiskařské
závody s. r. o., Nehtové studio
Ludmila Ryšavá, Linda Loren­
cová – kadeřnictví MATRIX,
FLODUR s. r. o., Sušické lesy
a služby, s. r. o., Řeznictví na
náměstí v Sušici, HSD Group
s. r. o. Bohumil Dach. Fotky od
Tomáše Maška a Michala Selingera
budou k vidění na našich stránkách
www.kulturasusice.cz.
text a foto ED
5
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 6. února 2014 ve 12.00 hod.
Download

Chci udržet stabilitu nemocnice i v nových