16/2014
Aktuálně
z radnice
Proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele 1. etapy rekonstrukce inženýrských
sítí a povrchů v ul. Havlíčkova. Druhého září se vítězným uchazečem stala fi rma
SILNICE NEPOMUK s. r. o.
(podrobnosti na str. 3).
Ředitel krajského úřadu
Jiří Leščinský po dohodě
s vedením města uspořádal
4. září na sušické radnici pravidelné setkání tajemníků
městských úřadů Plzeňského kraje. Hlavním tématem
jednání byla organizační příprava a aktuálně správné zajištění průběhu nadcházejících
komunálních voleb. Jednotlivé
příspěvky přednášeli zástupci
krajského úřadu a ministerstva
vnitra. Zúčastnili se tajemníci
městských úřadů obcí s rozšířenou působností celého Plzeňského kraje.
Pátého září se uskutečnilo
zasedání správní rady sušické nemocnice. Náplní schůze bylo seznámení s výsledky
hospodaření v uplynulé části
roku, výhled na další období
a návrh investic do nemocnice na příští rok. Hospodaření nemocnice se vyvíjí zatím
příznivě.
Starosta Sušice Bc. Petr
Mottl se v pátek 12. září zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků prestižní soutěže Park a Zahrada roku
v moravské Lednici, do které byl též nominován zrevitalizovaný Santos. Jak Sušice
uspěla přineseme v příštím
vydání.
red
12. září 2014
25. ročník
Cena 7,00 Kč
Novinky v sušických školách pro rok 2014/2015
Již před 227 lety nastoupily děti
v září do školy. (K tomu došlo, když
císař Josef II. přesunul v roce 1787
prázdniny ze září a října na léto –
Wikipedie.) Letos do základních
škol v České republice dorostl nejsilnější ročník za posledních dvacet
let. Do sušických škol nastoupilo
1 982 žáků, z toho 133 prvňáčků.
Nejprve se podíváme na školu
nejmenší, kde je ovšem práce s žáky
nejnáročnější – informace podává
zástupkyně ředitele ZŠ speciální
Diakonie ČCE Merklín – pracoviště Sušice (Škola v zahradě) Mgr. Iva
Fišerová: „V tomto roce máme dvě
třídy s celkem 12. žáky: 1 žáka v přípravném kurzu, 9 žáků v základní škole a 2 žáky v Denním kurzu.
Škola je určena pro děti s lehkým,
středně těžkým a těžkým mentálním
postižením, s více vadami a diagnózou autismus. Našimi žáky mohou
být děti od pěti let, kdy navštěvují
takzvaný přípravný stupeň a později základní školní docházku. Ta
je u nás 10 let a po té si mohou žáci
doplňovat vzdělání v Denním kurzu, a to až do 26 let. V každé třídě
pracuje učitelka a dvě asistentky.
Odpoledne mimo výuku mohou děti
chodit do školní družiny, kde nabízíme relaxační činnosti, hry a vycházky, zájmové kroužky – hudební, sportovní a kroužek vaření. A již
3. rokem máme Večerní kurz pro
doplnění základů vzdělání pro žáky
starší 26 let z řad veřejnosti.“
ZŠ Lerchova otevřela čtyři třídy pro 93 prvňáčků (celkem 670
žáků). S novinkami pro tento rok seznamuje ředitel Mgr. Čestmír Kříž:
„O prázdninách proběhlo malování,
v části školy položení nového linolea, doplnění žákovského nábytku.
Z velkých akcí bych vyzdvihl pokračování rekonstrukce osvětlení. Tyto
finančně náročné akce financovalo
Uvítání prvňáčků v ZŠ T. G. Masaryka se uskutečnilo ve třídách.
Uvnitř čísla
najdete
Dokončení rozhovoru s předsedou spolku Pražský Sušičan Z. Papešem – str. 2
PS Otava a Doba ledová
u Domažlic – str. 2
Čermná - WOODSTOCK
ŠUMaVY – str. 4
Koncertní noc na Andělíčku zahájila pouť – str. 4
Atletky obhájily 3. místo
ve 2. lize – str. 8
Žáci s učiteli, asistenty i rodiči sušického pracoviště ZŠ speciální (Škola v zahradě)
město Sušice. Provedli jsme také
upgrade některých aktivních prvků
na naší počítačové síti. Musím říct,
že počítačové a interaktivní vybavení na naší škole je nadstandardní a co mne těší, že většina pedagogického sboru tuto techniku umí
velmi dobře využít ve vyučovacím
procesu. Budeme realizovat projekt
„Moderní technika ve výuce přináší
užitek a radost“ plně hrazený z Evropského sociálního fondu. Hlavním cílem je proškolit pedagogický
sbor k co nejlepšímu využití interaktivní techniky“. Uvítání prvňáčků
proběhlo jako obvykle ve vestibulu
školy. Zástupkyně ředitele Mgr. Eva
Ondrová nové žáčky přivítala, starší
spolužáci zazpívali a zahráli pohádku o Karkulce a ředitel Kříž všem
připnul modrou stužku.
ZŠ T. G. Masaryka musela
své tradiční uvítání venku vzhledem k nevlídnému dešti přesunout
do budovy školy. Třiceti devíti prvňáčkům to ale zvědavost na vyučování určitě nezkazilo. (522 dětí má
škola celkem). O novinkách informuje ředitel PaedDr. Richard Smola: „V průběhu prázdnin byly v objektu Dr. E. Beneše 129 provedeny
drobné opravy zdí, nátěrů, linolea,
oken, v některých částech se malovalo a byl dokončen rozvod internetu do všech tříd. V objektu Komenského 59 se opravovaly šatny,
proběhla rekonstrukce stropu v tělocvičně a také se malovalo. V obou
objektech došlo v posledních několika měsících k modernizaci učeben, a to včetně učeben informatiky – servery, PC. V objektu Dr. E.
Beneše je v současné době 10, v objektu Komenského 5 interaktivních
zařízení. Sami učitelé si vytvářejí
vlastní interaktivní programy, které
přesně pasují na výuku“.
Sokolovna patří každoročně
slavnostnímu zahájení školního
roku SOŠ a SOU Sušice. Sál zaplnili učitelé a 155 nových studentů
(88 do učebních oborů, 36 do studijních oborů a 31 do nástavbového studia) většinou se svými rodiči.
Celkem má škola 470 žáků. Všechny přivítal ředitel školy Ing. Jaromír
Kolář a dále promluvili hosté – zastupitelka Sušice a Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková, ředitelka
Okresní hospodářské komory Klatovy Ing. Alena Kolářová a vedoucí
sušického úřadu práce Mgr. Dagmar Karlíková. Žáci po té obdrželi
základní informace o chodu školy. O novinkách na rok 2014/2015
informuje ředitel Kolář: „Během
jara došlo k několika rekonstrukcím, takže se studenti mohou těšit
např. na novou učebnu cestovního
ruchu, chemicko-biologickou laboratoř, učebnu elektrotechniky, svařování a nové prostory pro výuku
kompozitních materiálů. V tomto
roce se uskuteční akce nejen pro
naše žáky, ale i pro žáky základních škol. Podrobnosti se dozvíte
na stránkách školy www.sossusice.
cz , kde najdete i řadu zajímavostí ze
života školy a jejich studentů.“
Gymnazisté se opět první den
školy sešli se svými profesory
ve Smetanově sále. Do primy osmiletého studia přišlo 31 žáků, do prvého ročníku čtyřletého studia 23
žáků, celkem má škola 308 žáků.
Studenty přivítal ředitel Mgr. Ivan
Kratochvíl a těm nejlepším, kteří
byli úspěšní v soutěžích i ve studiu
foto: Michal Fišer
předal ocenění. Následovala projekce ze školních kurzů. Připravované
akce a novinky představuje ředitel Kratochvíl: „Nově bude žákům
sloužit moderní laboratoř chemie,
jejíž celková rekonstrukce financována z prostředků KÚ Plzeňského
kraje a prostředků školy proběhla
během prázdnin. Bude opět realizován projekt Gastschuljahr (program EUREGIo umožňující žákům
studovat na bavorském gymnáziu),
společné projekty s partnerskou
školou Realschulle Bad Kötzting.
a aktivity v rámci udržitelnosti projektu G-learning (Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání) Pokračují
i akce DOUZELAGE, organizujeme
jazykově-poznávací nebo sportovně-turistické zájezdy do zahraničí,
kulturní akce pro sušickou veřejnost. Novou akcí je závod XTERRA – terénní závod štafet pořádaný pro žáky 8., 9. tříd ZŠ, tercie,
kvarty víceletých gymnázií a žáky
SŠ, který proběhne 19. září.“
stranu připravil Eduard Lískovec
Sušické fotbalové mužstvo
v nové divizní sezoně zatím
ještě nevyhrálo – str. 8
S Marií Malou se vypravíme do Rejštejna a objevíme
Klapperl – str. 11
Představ ujeme města
DOUZELAGE – 17. je
řecká Preveza – str. 12
Sportoviště města Sušice uspořádaly v bazénu
a na zimním stadionu veselé sportovní rozloučení
s prázdninami – str. 12
Jak bylo o pouti – str. 12
Podzimní prázdniny:
27. 10. a 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny:
22. 12. 2014–2. 1. 2015
Pololetní prázdniny:
30. 1. 2015
Jarní prázdniny:
16.–22. 2. 2015
Velikonoční prázdniny:
2.–3. dubna 2015
Hlavní prázdniny:
1. 7.–31. 8. 2015
V „Lerchovce“ se prvňáčci sešli ve vestibulu školy.
Slavnostní zahájení výuky na gymnáziu proběhlo ve Smetanově sále.
16
SOU a SOŠ Sušice zahájila školní rok za účasti hostů v sokolovně.
9 771213 355003
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Kaleidoskop
strana 2
Historie a plány Pražského Sušičanu Porota žádala k pivu
„něco ostřejšího“
V minulém čísle SN byla uvedena část rozhovoru s předsedou spolku Pražský Sušičan Doc. Ing. Zdeňkem Papešem CSc., u příležitosti
jeho významného životního jubilea.
Dnes přinášíme druhou část:
Pane docente, mohl byste v krátkosti přiblížit historii spolku?
Před 92 lety, na podzim 1922,
začaly v Praze schůzky rodáků
a přátel Sušice a okolí, kteří považovali za rozumné udržovat své
kontakty, aby si mezi „neznámými“
lidmi pomáhali. Protože se v ČSR
připracoval nový spolčovací zákon
a dočasně platil ještě říšský spolčovací zákon 134 z roku 1867, organizátoři sušického spolčování nepospíchali s ohlášením spolku, aby
nemuseli tvořit Stanovy a „vyběhávat“ různá povolení dvakrát. O této
době přednášel ve spolku pan Josef
Winkelbauer, jeden z horlivých organizátorů založení a prvního pětiletí spolku (tak nadšený, že nedostudoval). Ale ještě v roce 1983 mi
o tom všem nadšeně vyprávěla jeho
manželka, která s organizováním
schůzek už tehdy pomáhala.
Podle nového zákona projednával schválení spolku sušický rodák a pracovník pražské pojišťovny
Emanuel Hrabý během let 1926–7
a v listopadu 1927 byl spolek schválen už podle legislativy ČSR (proto
se někdy má za to, že spolek vznikl „až“ v tomto roce. Prvním předsedou nově utvořeného spolku byl
zvolen Ing. Emanuel Myslík, jeden
ze správních pracovníků významné
fy Ringhoffer. Činnost spolku byla
dost „výborově administrativní“
a věcně se zaměřovala na pořádá-
ní společenských zábavních a tanečních večírků (několikrát ztrátové). Zájem o spolek slábnul a lituji
nadšeného doc. Františka Maška,
který v předvečer „Mnichova“ přijal funkci předsedy a v okupačních
poměrech po dvou letech byl nucen
činnost spolku ukončit. Ale byl věrný slibu a po válce v roce 1946 už
organizoval jeho obnovení, aby ale
už v roce 1953 byl spolek novým
Ohlédnutí za prázdninami
ve Sportovním areálu – bazénu
Velice hektická byla první letní sezona v bazénu v Sušici. Celé
dva měsíce se tu střídaly davy lidí.
Na recepci se každou chvíli tvořily
fronty kvůli naplnění maximální
kapacity bazénu. Celková průměrná denní návštěvnost téměř pět set
lidí tomu jen nasvědčuje. Vedle běžného veřejného plavání, proběhla
celá řada kurzů. Během pondělních dopoledních hodin se v bazénu vystřídalo osm skupin maminek
s dětmi na kurz baby plavání a dvě
skupiny rodičů s dětmi od 2 do 4 let.
Celkem plaveckou prázdninovou
školou prošlo téměř šedesát dětí.
Kurzy absolvovaly také dvě skupiny dospělých.
Velký úspěch měly také příměstské tábory, na kterých se prostřídalo
ve dvou turnusech sedmdesát dětí.
Užívaly si plavání, sportování, ale
i klasické prázdninové aktivity jako
je návštěva ZOO a dinoparku, stopovaná nebo hledání pokladu.
-DJ-
režimem zrušen. Naši předchůdci se několikrát pokoušeli obnovit spolek, přitom šlo také o změny předsedů, tedy i pojetí činnosti
(doc. Götz byl ve funkci dokonce
jen tři měsíce).
Lepší dobu spolku přinesla volba pana R. Císaře, který vyplnil
svůj penzijní čas prací pro náš spolek a vzpomínkami na svůj pobyt
v Dachau za okupace. Pod střechou Pražské informační služby
zavedl pravidelné měsíční schůzky, zaměřené hlavně na historii
Sušicka. Podařilo se mu soustředit ve spolku hodně starých rodáků (sám byl z ročníku 1904),
ale odváděl diskuze od sentimentů k realistickým popisům změn
města a okolních vesnic, lidových
zvyků a muziky. Jeho snem bylo
pokračovat v „neznámých“ dějinách Sušice, které nadšeně a s láskou před ním zpracovával (ale nedokončil) tiskař Rudolf Březina
během druhé dekády 20. století.
Kvůli dalšímu snu nacestoval pan
Císař spousty kilometrů za starými kapelníky a muzikanty Sušicka. Sám a bez auta, ale s nadšením.
Neměl historické a hudební vzdělání, ale pamatoval si nezměrná
množství faktů, proto „povídálky“ ve spolku brzdil, aby si lidé
odnášeli v paměti konkrétní znalosti. Lidi strhával svým nadšením
a obětavostí. Je věčná škoda, že
v jeho době už neexistovaly současné záznamové prostředky a nezůstaly po něm stovky rozhovorů. Spoléhal na svou paměť, věřil
svým snům a měl seznam svých
úkolů až do svých 120 let.
Je nějaké téma, kterému byste
se chtěl v Pražském Sušičanu v nejbližší budoucnosti věnovat?
Je velké téma, které bych rád dostal ve spolku i v regionu do širšího povědomí. Pošumavské Sušicko
od středověku až do poloviny minulého století mělo svého přiroze-
ného podnikatelského ducha. V té
polovině století došlo ke znárodnění
nejen průmyslu a lidé si zvykli, že
stačí „chodit do práce“, že nemusejí přemýšlet o šancích hospodárnějších nebo nových produktů a výrob,
jak to dělali předkové.
Jako bychom zapomněli, že
„do světa“ nechodili dřív jen zedníci a muzikanti, ale i naši skláři a další odborníci, že potoky, řeky a rybníky přispívaly nejen k obživě, ale
i k obchodování s rybami a perlami,
k dodávkám ryb i pro královské stoly, že některé z toků umožnily rýžování zlata, když kovnatost rýžování poklesla, že místní lidé rozvinuli
dobývání zlata a stříbra těžením,
že bohatství lesů a strání umožnilo
modernizaci bydlení nejen zde, ale
i ve vzdálených regionech, ale zde
i rozvoj sklářství a po něm sirkařství a vorařství (Čeněk Bubeníček
tu vytvořil mnoho práce pro dřevaře a plavce a v Praze mnoho krovů
a vybavení domů ve stavebním boomu jeho doby), že i malí zdejší podnikatelé budovali pily a pomáhali
rozvoji truhlářství a nábytkářství.
Každé „něco“ začíná a také končí a po každém konci jednoho zdejší
lidé našli pokračování jiného podnikání. A v Sušici dnes můžeme mít
na mnohaletou památku vynalézavosti našich předků vtipně využitou
zónu bývalého sirkařství.
Staré průmyslové zóny v naší
republice absorbovaly už miliardy
nejen českých korun. A já si myslím, že tvůrčí duch minulých Šumaváků je i v těch dnešních a že
bychom se měli chtít stmelit k analýze i syntéze tvůrčích inspirací pokroku nejen na Sušicku a vybudovat
„Areál cest pokroku a regionálního
rozvoje“, který by připomínal skutečné tradice pokroku a pro který
by bylo snadnější získat i prostředky EU, než na některé „zakuklené“ projekty.
Děkuji za rozhovor. Ed. Lískovec
K létu patří žízeň. Tu často hasíme pivem. Příhodné téma proto
zvolili pořadatelé Farmářských trhů
na sušickém náměstí předposlední srpnovou sobotu, když uspořádali soutěž „O nejlepší pochoutku
k pivu“. Své rafinované laskominy
sneslo pod nos neohroženým porotcům převážně z řad Sulesu šest soutěžících. Jejich dojmy sondoval cílenými otázkami moderátor Jaromír
Hlaváč (dozvěděl se např., že většině pokrmů chyběla pořádná ostrost)
a klasickou atmosféru dotvářela
svými tóny Solovačka. Návštěvníci zatím vybírali ze sortimentu
regionálních výrobců (ovoce, zeleninu, pečivo, koláče, sýry, uzeniny,
kávu, kyrálky), ochutnávali připra-
vené soutěžní dobroty, nebo jen tak
poseděli na připravených lavicích.
Porotci dochutnali očíslované soutěžní pokrmy, ke kterým moderátor
přiřadil autora a vyhlásil výsledek:
1. Libuše Zelená – Masové gordony – 25 bodů, 2. Věra Kojzarová –
Jednohubky – 22 bodů , 3. Jarka Hanusová – Pizzičky – 21 bodů. Další
účastníci soutěže bez udání pořadí:
Kristýna Popelová – Pizza; František Schwarz – Vepřo, knedlo, zelo;
Marcela Javorská – Pivní pokušení.
Další Farmářské trhy se uskuteční
v sobotu 20. září a soutěži bude dominovat příbuzná chuť: Téma soutěže, do které se můžete jako vždy
přihlásit i vy, zní „O nejlepší sušický řízek“.
text a foto ED
Pionýrská skupina Otava: Doba ledová u Domažlic
Nedávno jsme bojovali o přežití, dnes jsme
jednou z nejúspěšnějších škol Plzeňského kraje
Velhartická škola se ještě nedávno obávala o svoji existenci.
Učilo se v ní okolo 70 děti. Nyní
se situace začíná měnit, v letošním
školním roce ke stávajícímu 4. až
9. ročníku přibylo 12 prvňáků.
V loňském školním roce se
naši žáci účastnili různých vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží, ve kterých dosáhli
mimořádných úspěchů. Za to jim
patří 2. místo v soutěži „O nejúspěšnější školu v předmětových
soutěžích „vyhlášené Plzeňským
krajem. Konkurence byla veliká,
kraj vyhodnotil na 400 škol a velhartická škola se vklínila svými
výsledky mezi 1. a 3. místo plzeňských škol. To dokazuje, že i v malých školách máme kvalitní výuku,
skvělé pedagogy a šikovné děti,
které chodí do školy rády. -ZK-
Budíííííííčééééék. Slyším
utlumeně z dálky. Budííííčéééék…
Ozývá se zvenčí znovu a já pomalu
procitám. Rozlepím oči, sunu se
ze spacáku na horní palandě
a přesvědčuju se o tom, že se mi
to skutečně nezdá! Rok se s rokem
sešel a já jsem opět tady! Na mé
milované Šumavěnce. Začínají dva
týdny dovolené a společného bytí
několika odvážlivců z pionýrské
skupiny Otava Sušice – Koudy,
Milča, Janiny a Janiny, strýček
Pája, Bratr, Škodík, Knedlo, Brky,
Niki, Kachna, Dagy a Komisař.
Náladu přijeli pozvednout též Pačí
a Peťulí, Lůca a Knedlíček. Žádné
kompjůtry, žádné e-maily – jen les,
louky, ticho... Začíná tábor.
P ře s vše ch ny n á st r a hy
supermoderního světa usilujeme
všichni pospolu o to, vracet se
zpátky k přírodě a zachovávat tak
tradiční táborové hodnoty a zvyky.
Naše přesvědčení o tom, že v lese
je víc než dobře, se snažíme
vtipnou a populárně naučnou
formou prezentovat nejen dětem,
které s námi stráví dva týdny, ale
také jejich rodičům. Výdobytky
pokrokového světa jsou samozřejmě
nezbytně nutné pro vývoj mladé
generace, ale je třeba také ukázat,
že např. dým z ohýnku voní , že
skvělý čaj se dá připravit z bylinek
posbíraných na louce, že špagety
chutnají výtečně i z kotlíku na ohni,
že nejčerstvější vzduch dýcháte
při spánku pod širákem nebo že
vyprávěná pohádka na dobrou noc
je lepší než televizní seriál. Sečteno
– podtrženo, zkrátka můžete
strávit dva týdny mimo civilizaci,
aniž byste se o něco ochudili, ba
naopak!
Letošní rok jsme obývali Újezd
u Domažlic a „celotáborovka“ byla
laděna tematicky ve stylu filmu
Doba ledová. Atmosféru jsme chtěli
navodit už od samého začátku,
takže při příjezdu na tábor dostaly
děti ledovou kostku s ovocným
překvapením. Po celou dobu tábora
dělala maskoty čtyřem oddílům
oblíbená čtveřice zvířecích hrdinů
v čele s neopomenutelnou veverkou.
Každý den děti soutěžily mezi sebou,
sbíraly ledové body a přibližovaly
se tak cestě za pokladem, kterou
celé čtrnáctidenní snažení bylo
zakončeno.
Chodský kraj je velmi malebný,
obzvláště luční zákoutí lemovaná
lesy a v období srpna zlátnoucím
obilím. Velkou místní specialitou
– dovolím si tvrdit – jsou obsypané
keře obrovsk ý m i čer ný m i
ostružinami, které nás inspirovaly
k jedné z her. Je to prosté –
nasbírat co nejvíce
ostružin během
jedné hodiny. Děti
se činily a otrhaly
25 k ilog ramů,
ze
kterých
paní k uchařka
vyčarovala
samé dobroty –
koláč k svačině,
sladkou omáčku
k lívancům nebo
ovocný pudink.
Olizovali jsme se
všichni!
Také se držíme motta –
pohybem ku zdraví. Takže na výlet
jsme vyrazili pěšmo směrem
k Domažlicím, kde jsme vylezli
na místní raritu – šikmou věž.
Ovšem přeborníci v nachozených
kilometrech jsou naše děti při hrách,
ve kterých mají používat azimut, to
se podaří ujít i dvojnásobek původně
plánované trasy. Jako každý rok
jednotliví oddíloví vedoucí rotují
k jinému oddílu, aby byla zachována
nestrannost. Při těchto hrách naštěstí
platí, že na samotném konci se
nezdařenému výsledku společně
zasmějeme, protože zkrátka a dobře
– učený z nebe nespadl.
Na správném táboře nesmí
samozřejmě chybět také stezka
odvahy, táborová olympiáda
nebo večerní táboráky. Naším
letošním pěveckým hitem byla
bezkonkurečně píseň Otec
Abrahám, který sedm synů měl.
Jednoduchý popěvek doplněný
gesty, plácáním, kýváním, apod.,
které si snadno osvojil každý.
A abychom dětem ukázali,
že život není jen zábava, mají
po celou dobu tábora rozdělené
úkoly. Základem je pevný
táborový řád a pravidelný úklid
chatek s následným bodováním.
Navíc je každý den jeden oddíl
oddílem služebním. Škrábeme
brambor y, myjeme nádobí
a obrovitánské hrnce v kuchyni
a udržujeme v pořádku celý areál
tábora.
Z pohledu dospělého můžu
zcela jistě potvrdit, že je to náročné,
mnohdy až vyčerpávající, máte
dovolenou, a přesto musíte vstávat,
být ve střehu po celý den a být
k dispozici všem, vždy a všude.
Ale nejen já vím, že fyzická únava
odezní, špatné zážitky se rychle
zapomenou a brzy se začínáte těšit
zase na příští rok! A pouhopouhý
jeden spokojený dětský úsměv vás
utvrdí v tom, že to má opravdu
smysl a že to opět stálo za to!
Teta Pechy ze Zruče nad Sázavou,
PS Otava Sušice/www.psotava.cz
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 25. srpna 2014
•
Rada města vzala na vědomí informaci ředitele nemocnice
o parkování záložního vozidla rychlé záchranné služby.
•
Rada města schválila Dohodu o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu v příhraničí Plzeňského
kraje a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila pronájem pódia městu Kašperské Hory
na akci Oslavy města Kašperské Hory v roce 2014 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města souhlasila, aby se město Sušice stalo oficiálním regionálním partnerem projektu Plzeň – evropské hlavní město kultury
2015 a pověřuje starostu podpisem Memoranda o spolupráci.
•
Rada města schválila, na základě doporučení komise o výběru dodavatele v rámci projektu „Nákup kompostérů do domácností ve městě Sušice“, uzavřít smlouvu s firmou ELKOPLAST CZ,
s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila záměr pachtu pozemkových parcel
č. 1472/2 o výměře 10 223 m 2 a č. 1470/22 o výměře 11 680 m 2, obě
k. ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o záměru prodeje podílů na pozemcích areálu bývalého hotelu Otava jejich vlastníkem
– Hotel Otava s. r. o. Rada města ukládá odboru majetku rozvoje
města ve spolupráci se stavebním úřadem zjistit limity využití území podle územního plánu.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji stavební parcely č. 3218 k. ú. Sušice nad Otavou, včetně stavby bez
čp., která je její součástí, do podílového spoluvlastnictví Josefu Královi (podíl 1/8), firmě Bandur s. r. o. (podíl 1/8), Františku Tichému (podíl 1/8), Václavu Filipovi (podíl 1/8), firmě Pohřební službě Adámek
s. r. o. (podíl 1/8), Martinu Rutkayovi (podíl 1/8), Jiřímu Zifčákovi
(podíl 1/8) a Miloslavu Podlešákovi (podíl 1/8) za celkovou kupní
cenu 1 615 000 Kč + náklady s prodejem spojené (vypracování znaleckého posudku, vklad do KN, sepsání KS).
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji stavební parcely č. 3216 k. ú. Sušice nad Otavou, včetně stavby
bez čp., která je její součástí, do podílového spoluvlastnictví Václavu
Filipovi (podíl 3/5), Pavlu Prančlovi (podíl 2/25), Vladimíru Möstlovi (podíl 4/25) a Pavlu Kaltenbrunnerovi (podíl 4/25) za celkovou
kupní cenu 1 385 000 Kč + náklady s prodejem spojené (vypracování znaleckého posudku, vklad do KN, sepsání KS).
•
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 31 ve výši 200 tis.
Kč, kterým se povýší organizace č. 98 – Konečný zůstatek minulých let
a současně se povýší organizace 1303 – Zimní stadion, osvětlení + šatny. Rada města žádá projektovou společnost APRIS 3MP s. r. o. o vyjádření k dané problematice.
•
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 32, kterým se org.
1109 – Družstevní – kanalizace zvýší o 150 tis. Kč a zároveň se sníží
org. 1423 – ČOV – Obnova řídícího systému o 100 tis. Kč a org. 301
– Vodní hospodářství o 50 tis. Kč.
•
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
A-002041-00 s firmou VAK SERVIS s. r. o., Domažlické předměstí
610, 339 01 Klatovy, kterým se mění cena díla na 3 186 574,00 Kč
bez DPH, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
strana 3
Vážení čtenáři!
Léto je za námi, volby před námi. Teď si asi říkáte: „A je to tady!
Tak copak nám, holka, chceš říct? Čím se chceš pochlubit? Že by opravený Santos nebo zrekonstruované kino? Taky bys mohla vzpomenout
nově postavené „Káčko“, nějakou tu ulici a kanalizaci, podporu kultury
a sportu…. A že bys zapomněla na bazén a koupaliště? Nebo si trochu
rýpneš do opozice?“
Víte, já bych chtěla hlavně poděkovat. Když jsem byla před osmi lety
poprvé zvolena do zastupitelstva, tak jsem vůbec netušila, do čeho jdu.
Pořád jsem remcala, nelíbilo se mi to či ono, a najednou jsem tam seděla
a byla jsem překvapená. Na jedné straně mile, protože všechna zasedání
rady města probíhala a stále probíhají konstruktivně, korektně a v přátelské
atmosféře. To je důležité, protože jsou oblasti, ve kterých se moc nevyznám
a díky pochopení kolegů se nebojím na nic zeptat. Ba naopak.
Na druhé straně jsem se těžko smiřovala. S tím, že i dobrá myšlenka
zastupitelstvem projít nemusí. S tím, že ne všichni zastupitelé „táhnou“
za jeden provaz – to bylo těžké, protože jsem si myslela, že by nám všem
mělo jít především o Sušici a že je snad jedno, v jakém tričku jsme stáli na startovní čáře. K tomu všemu zodpovědnost za každé rozhodnutí,
za každé hlasování. Ne všechna témata jsou jednoznačná – někdy se zdá,
že ani „pro“ ani „proti“ není dobře. A za co chci tedy děkovat? No, právě
za to! Za tu velkou školu demokracie. Bez této zkušenosti bych si do konce
života myslela, že spravovat město je procházka růžovým sadem.
Přes všechno je to ale práce radostná. Když se projdu po Sušici (věřím, že to máte stejně), tak je na co být hrdý. A protože bychom chtěli
ještě chvilku v té práci pokračovat (abychom mohli být ještě o trošičku
hrdější), tak jsme se rozhodli jít do komunálních voleb i letos. A tady je
namístě další poděkování – díky všem kandidátům a nejen těm „našim“.
Kandidatura totiž předpokládá i velký kus osobní statečnosti. Někde jsem
četla, že se do komunální politiky lidi moc nehrnou. V Sušici tomu tak
naštěstí není. A to je dobře. Sušice si přece zaslouží nadšené a pracovité
zastupitele, tak bude aspoň z čeho vybírat.
Jsme jediné sdružení, které jde do komunálních voleb samo za sebe.
Nejsme pod ochranou žádné politické strany, a proto musíme sehnat
dostatečný počet podpisů k tomu, abychom mohli kandidátku podat.
A tady je namístě poděkování všem občanům Sušice, kteří podepsali
a tím pádem nás do volebního klání pustili. Děkuji za sebe i za všechny
naše kandidáty!
Takže jsme znovu na startu. Jedenáctý říjen ukáže, jestli máme vaši
důvěru. Umíme si jí vážit a už teď za ni děkujeme.
Milena Naglmüllerová,
Sušičtí – sdružení nezávislých kandidátů
(placená inzerce)
Návštěva partnerského města
Uetendorf
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 7, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1160, Sušice.
Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj
19,53 m2, 2. pokoj 12,00 m2, 3. pokoj 12,00 m2, předsíň 10,06 m2, WC
1,03 m2, koupelna 2,86 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76.99 m2.
Datum prohlídky bytu: 25. 9. 2014 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Vodní, čp. 141, Sušice.
Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,00 m2, 1. pokoj
22,20 m2, 2. pokoj 12,70 m2, 3. pokoj 12,60 m2, předsíň 8,50 m2, WC
0,88 m2, koupelna 2,10 m2, sklep 7,00 m2. Celková rozloha bytu 74,98 m2.
Datum prohlídky bytu: 25. 9. 2014 od 9.30 do 9.40 hod.
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. 5. května, čp. 667, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,07 m2, 1. pokoj
22,15 m2, 2. pokoj 14,28 m2, 3. pokoj 12,89 m2, předsíň 5,61 m2, WC
1,05 m2, koupelna 2,60 m2, sklep 5,75 m2. Celková rozloha bytu 76,40 m2.
Datum prohlídky bytu: 25. 9. 2014 od 9.55 do 10.05 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
– nesmí být dlužníkem města
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
– uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů
vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 9. 2014 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného
nájemného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky
na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to
i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE
Od září 2014 je možné vyzvednout si na ÚP ČR
– oddělení NSD tiskopisy k žádostem od 1. 10. 2014
(potvrzení o studiu, žádost o přídavek na dítě).
Poslední řádné jednání stávajícího zastupitelstva:
17. září 2014
CHCETE BÝT INFORMOVÁNI O DĚNÍ VE MĚSTĚ?
Ve dnech 18.–23. 8. 2014 navštívila osmičlenná delegace v čele
s místostarostkou Ing. Věrou Marešovou partnerské město Uetendorf
Chcete včas vědět
ve Švýcarsku. Partnerství mezi oběma městy trvá už více než 20 let.
• o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích
Spolupráce probíhá nejen na úrovni územní samosprávy, ale týká se
a stavu jejich řešení?
také studentských výměn a došlo i k spřátelení sušického sboru Sva• plánovaném přerušení dodávek elektrické energie,
tobor a uetendorfského pěveckého sboru.
popř. plynu?
1. ledna 2014 nastoupil do čela obce nový starosta Albert Rös• uzavírkách místních komunikací?
ti. Vystřídal ve funkci bývalého pana starostu, kterým byl Hannes
• termínech mimořádných svozů odpadu?
Zaugg-Graf.
• termínech konání zasedání zastupitelstva města?
V průběhu návštěvy Uetendorfu se konaly Dny kultury, které byly
• mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.?
v obci novinkou. Diváci mohli mimo jiné zhlédnout netradiční klaZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZPRÁV
vírní představení v podání Esther Hasler, dále začínající studentské
Z INFORMAČNÍHO SMS KANÁLU MĚSTA SUŠICE.
skupiny Even You a Undiscovered Soul a na závěr každého dne byly
promítány filmy.
Podrobnosti se dozvíte na: www.mususice.cz
Během Sušických slavností prodávají Uetendorfští velmi oblíbený
sýr raclette. Výtěžek z prodeje je věnován sušickému gymnáziu. Pro
milovníky raclette máme dobrou zprávu. Zástupci Uetendorfu přiZastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 18. 12. slíbili, že prodej sýru raclette na Sušických slavnostech v roce 2015
2013 finanční příspěvek pro oblast památkové péče na rok 2014.
bude!
-omFinanční příspěvek je určen:
– pro vlastníky nemovitých staveb nacházející se v městské památkové
zóně Sušice, s výjimkou staveb, které jsou nemovitou kulturní památkou (vedeny v ÚSKP)
– na stavební úpravy (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova
vnějších omítek aj.) předních traktů staveb, směřujících do ulice
Z důvodu ukončení aplikace „Výdejové změnové seznamy“
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
Ministerstvem vnitra ČR od května 2014, není již možné získat
– pravomocné stavební povolení, popř. ohlášení
kompletní informace o nově narozených dětech a jejich rodičích
– závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče
s trvalým pobytem v Sušici. Proto tímto žádám, aby se rodiče, kte– doklad o zaplacení provedených prací
– konečný termín pro předložení žádosti včetně dokladů je 30. 9. 2014. ří chtějí být se svými miminky pozváni na „Vítání občánků“, přišli
domluvit na matriční úřad.
Upozornění:
Zároveň žádám pozůstalé zemřelých mimo Sušici, pokud chtě– o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení Komise
jí, aby jejich zemřelý příbuzný byl včas uveřejněn v SN, nahlaste
regenerace MPZ rozhodovat rada města, popř. zastupitelstvo Sušice
toto na matriční úřad. Informace o změnách jsou nyní importovány
– na příspěvek není právní nárok.
Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210 – pí. Kubíková, se zpožděním.
Alice Primasová, matrikářka
vedoucí odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu
OZNÁMENÍ
Žádost o spolupráci rodičů
při přípravě „Vítání občánků”
Vyjádření ředitele Sportovišť města
Sušice k případu záchrany tonoucího
v novém sušickém bazénu
Chtěl bych poděkovat plavčíkům a ošetřujícím lékařům za záchranu tonoucího chlapce. Sedmiletý chlapec se topil v zábavním
bazénu, díky včasné pomoci plavčíků a letecké záchranné služby byl
jeho stav stabilizován. Do plzeňské nemocnice byl chlapec odvezen
na pozorování.
Ing. Lukáš Hamák
1. etapa rekonstrukce vodovodu,
kanalizace a povrchů v Havlíčkově ul.
Zahájení 1. etapy rekonstrukce předpokládáme koncem září. Tato etapa se týká úseku Havlíčkovy ul. od pošty po ul. T. G. Masaryka za cenu
4 606 419,80 Kč bez DPH, tj. 5 573 767,96 Kč vč. DPH. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma SILNICE NEPOMUK s. r. o. (Smlouva se zhotovitelem může být podepsána až po uplynutí lhůty pro podání
námitek podle zákona o veřejných zakázkách.)
V rámci stavby bude vyměněna kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a nové povrchy komunikace a chodníků. Podle vývoje počasí je možné, že dokončení povrchů bude probíhat až na jaře příštího roku. V roce
2015 plánujeme navázat druhou etapou od pošty po ul. Americké armády. (Vzhledem k technologickým požadavkům na výstavbu kanalizace
musí být celá dlouho očekávaná rekonstrukce těchto ulic v centru města
zahájena v nejnižším bodě kanalizace, tedy úsekem od pošty po ul. T. G.
Masaryka.)
-KR-
Nemocnice Sušice o.p.s.
PŘIJME ŘIDIČE-ZÁCHRANÁŘE
A ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE.
Informace na www.nemocnice-susice.cz
ČERMNÁ –
WOODSTOCK ŠUMaVY 2014
Podle etymologického slovníku
je významem slova setkání „na někoho dobře narazit“. A to se přesně
dálo od počátku, tedy od neděle 24.
až do konce, středy 27. srpna, kdy
se konal pohyblivý festiválek bez
dotací a bez válek s názvem „La
Bohème Frýk Stage W%DSTOCK
ŠUMaVY 2014“.
Až na úterý, jediný deštivý den,
kdy ale celý tábor již stál a Den věnovaný hrám a dílnám pro děti mohl
U ohně se rokovalo, debaty nejrůznější náplně střídaly vskutku
chutné náplně do žaludků, které
vzorně a nápaditě připravil kulturní
spolek Rašelina ve stánku „U mlsné kozy“. Vyváženě se tedy dostalo na potravu těla i ducha. Každý
den měl své téma (otevřený dialog, ekologie myšlení i konání, invenční postoj k tomuto světu vedoucí k tvorbě), které bylo naplněno
jak aktivními protagonisty, tak sa-
foto: Dobra Slámová
být stráven uvnitř teepee, a dvou geometricky členěných kupolí zvaných Geodom, slunce pod patou
Svatoboru tomuto vskutku pokojnému táboru přálo. Mohla se tak
propojovat hudba v podání kapel
Never Been 2 Jamaica, Dark Blue
Elephant, Kabaret Kajbar a Strýčkova zahrádka. Výtvarno (tvorba
dospělých i dětí) střídalo poezii
místních již zemřelých i žijících literátů v jeden tok, přinášející spoustu inspirace, nových vjemů i počinů
do budoucna.
motnými návštěvníky. Poslední den
zvaný „vývrcholec“ se dostavilo
něco kolem osmdesátky. Po celou
dobu nedošlo k jedinému konfliktu, mír a radost ze setkání vládly i při uklízení, neb návštěvníci
vzorně třídili odpad sami. A nejlepší zprávou na závěr byl fakt, že
stále je možné uspořádat takovouto svobodnou akci s dobrovolným
vstupným do klobouku, a ve výsledku vše pokrýt. Pozitivní zkouška... V duchu všech bohémů už jen
shrnutí závěrem:
Pochváleno budiž slunce, které dobíjí každou buňku
spájí duše i hlasy,
pochváleno budiž setkání těch, kteří se znají a kruh utuží,
i těch kteří se neznají... a dojdou porozumění.
Pochválen déšť, budiž vždy očistou.
Dětská hra nechť k nádechu dospělým a ku tvorbě vede ty,
kteří mají strach.
K otevření hlasů nechť oheň a kruh slouží.
Skvostné jídlo i pití ať chutná, tělo oblaží a ducha drží tak,
aby lásku i mír šířily.
Harmonii hudby a svobodu pak všichni zakoušejme!!!
Jakub Doubrava
Chovatelé vystavili
domácí zvířectvo
Jako již tradičně ve dnech pouti
v Sušici, v Mariánské ulici v areálu místní organizace chovatelů drobného zvířectva, probíhala
po oba dny výstava. K vidění byly
krásné zakrslé kozy,ovce, husy,
papoušci i holubi, jež se vzájemně překřikovali. Venku si hovělo v klecích skoro dvěstě králíků
různých plemen a kohouti kokrhali
jako o závod. Zvířata bylo možné nejen obdivovat, což využívali
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Kulturní aktuality
strana 4
hlavně rodiny s malými dětmi, ale
i si je pořídit do svého domácího chovu. Koupit se ale daly i jiné
věci. Marmelády, medy, potřeby
pro dobytek, ale i tombola, či pak
v místní restauraci chutný oběd.
Spokojení návštěvníci popíjeli na terásce pivo, děti dováděly
v herním koutku s pískovištěm
a nebýt sobotního lijáku, kdy bylo
třeba zajistit zvířata před deštěm,
byl by to slunečný a pohodový víkend. Nezmokly ani kočičky ze
Žíkovského útulku, které se již
druhým rokem představily veřejnosti na této výstavě. Chovatelé
tak mohou být právem hrdí na organizátory výstavy, kteří se o bezchybný chod této akce starali nejen
po oba víkendové dny v době, kdy
ostatní Sušičtí si užívají kolotočů
či pouťových klobás.
-MB-
Noc na Andělíčku, noc s Anděly
Los Gitanos Rubios
Kaple Andělů Strážných se skví
nad městem a je místem, kde andělé
stráží klid a posílají Boží pokoj
do města. První zářijový víkend je pro
Sušici vždy slavnostní. Je to poutní
víkend, kdy se domů navrací rodáci,
domácí pečou koláče a v rodinách se
scházejí ti, kteří na setkání v průběhu
roku nenacházejí čas. Ten sváteční
čas začal tento rok již v pátek a jak
jinak než Nocí na Andělíčku. Tato
noc vznikla díky iniciativě P. Tomase
a za finanční pomoci města Sušice
a ve spolupráci mezi Církví bratrskou
a farností Sušice.
V pátek se o tom mohli přesvědčit
všichni, kdo přišli. Slunce se sklánělo
k západu, pomalu přicházelo
podvečerní šero a kaple zářila jako
vzácný drahokam. Světlem, radostí,
přítomností něčeho nepopsatelného.
Skupina Los Gitanos Rubios hrající
španělské flamenco přinesla svým
živočišným projevem mládí jižní
svěžest a otevřela srdce přítomných
radosti a lásce k životu, k člověku,
ke světu. Pomalu přicházel večer,
Eva Henychová
setmělo se, na nebi zářil měsíc,
aby přivedla další návštěvníky
za tóny kytary Evy Henychové.
Folková šansoniérka, která na svých
vystoupeních oslovuje především ty,
kteří jsou zvyklí o věcech přemýšlet,
kteří se ptají a kteří hledají něco
víc. Každá její píseň je konverzí,
sestupem do hlubin života, ze
V pátek se na Andělíčku
na chvíli zastavil čas. Tichá
i společná modlitba, světla svící,
láska a radost ze služby druhému.
Požehnání celému kraji, požehnání
Sušici i všem těm, kteří přijít
nemohli. Krásný večer plný lásky
a milosrdenství. Večer, podle kterého
bychom měli uspořádat tenhle svět.
Možná by se nám v něm pak žilo
snáze.
Děkujeme všem, kteří pomáhali,
těm, kteří přišli a také těm, kteří
večer duchovně doprovázeli. Toto
kterých vynáší nahoru na hladinu
své vlastní srdce a podává nám
je na dlani. Stává se tak křehkou
a zranitelnou jako motýlí křídlo,
které nás však jediným svým
mávnutím může přenést do světů,
které jsou naším pravým domovem.
Eva Henychová pozvala na cestu,
na které nahlédneme pod povrch
věcí, na cestu tam, kde velké
je ukryto v malém. Posledním
účinkujícím byla sušická skupina
Memento doprovázena duchovním
slovem povzbuzení od Jana
Spěváčka, kazatele z Církve bratrské. Memento
Vystoupení přivedlo večer na vrchol.
Jejich hudba doprovázela prosby
přítomných a oslavovala velikost
stvoření, Stvořitele i pátečního
večera.
Čím byl páteční večer tak
výjimečný? Atmosférou letní noci,
kdy se „Andělíček“ stal na chvíli
majákem na břehu moře pod
širým španělským nebem a pro
některé už jím zůstal; atmosférou,
která provází poutníky na Cestě
a dovoluje vidět neviditelné.
Kaple Andělů Strážných pozvala
k zastavení se v tomto uspěchaném
světě. Nabídla prostor pro tichou
osobní modlitbu, stejně jako
prostor pro modlitbu společnou,
prostor pro duchovní rozhovory
i pro radu. Prostor pro sdílení, pro
sdílení životních cest a událostí;
společenství lidí, které spojuje
láska, radost a otevřenost srdce
bez ohledu na to jaká je jejich
víra a jejich vyznání, sdílení sebe
a světa kolem nás s katolickým
knězem, evangelickým kazatelem,
věřícím, hledajícím nebo s tím, kdo
šel toho večera jen na procházku,
zastavil se a třeba i zůstal. Každý,
kdo chtěl, napsal své prosby, sdílel
a odevzdal starosti Bohu, jež chce
a může naslouchat, zapálil svíčku
a v jejímž světle je vidět mnohé,
co zůstává očím skryté, snad
nahlédnutí samotné podstaty.
SLAVNOSTI V ŽICHOVICÍCH
V sobotu 23. srpna proběhl v obci Žichovice 5. ročník Zámeckých slavností, které navazují
na historickou tradici dožínek a dalších posklizňových veselic. Tato
akce je také vyvrcholením ročního úsilí místních spolků a skupin,
které vždy předvedou něco nového. Hlavní odpolední program byl
v režii tanečního souboru Otavěnky a ochotnického spolku Havlíček,
který doplnil pěvecký sbor Svatobor ze Sušice. Z dalších účinkují-
cích je třeba jmenovat místní SHŠ
Rytíři-Žichovice a hudební skupinu
Exil, které doplnila celá řada účinkujících pozvaných především z Plzeňska. Stejně jako i na předchozích
ročnících přálo i pátému ročníku
slavností počasí a proto mohla zábava pokračovat až do pozdních
nočních hodin, kdy byla ukončena
ohňostrojem. Nezbývá než dodat,
že pořadatelé i učinkující se těší se
všemi na setkání v příštím roce.
Milan Šuba
poděkování patří Janu Spěváčkovi
a Tomasi van Zavrelovi. Je to
poděkování nejen za to, že večer
doprovázeli, ale hlavně za to, že jej
doprovázeli společně. Jen společně
máme šanci žít tento svět radostněji,
šťastněji, láskyplněji, lépe. Děkujeme
a zveme vás všechny na Anděla
Strážce nad Sušici, třeba i dříve než
za rok. A ještě jeden malý vzkaz,
třeba právě pro tebe od sv. Terezie
z Lisieux: „ Milovat je dát všechno
a dát sám sebe, nejen půjčit.“
Alena Bernardová, foto ED
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Přehled akcí
strana 5
PŘIPRAVUJEME:
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
26. září od 19.30 hod. – Kino Sušice
po–pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
13. září od 9–17 hod. – náměstí Svobody
kino – pokladna
376 521 680
Festival přípravek Sušice 2014
předprodej vstupenek
376 523 360
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Krajské
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
sdružení hasičů Plzeňského kraje vás zve na prezenúterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
taci činnosti a dovednosti dětí předškolního věku.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodi13. září od 15 hod – Areál ZUŠ
nu před promítáním filmu
Před Letem tentokrát po létě
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Multižánrový festival, hrají: No Esc Ape, Koza na útepondělí–neděle
13–20 hod
su, Strýčkova zahrádka, Sirkyskon – viz. SN č. 15
GALERIE SIRKUS
po–pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod.
13. září od 16 hod. – hřbitovní kostel
Výstava Zlatíčka – Lenka Sýkorová – do 26. září
Nanebevzetí Panny Marie
Varhanní koncert a přednáška „Mariánská zjeKD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
vení v dějinách západní církve“
správa budov
376 521 682
Pronese prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
14. září od 17 hod. – Ostrov Santos
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro 27.–28. září od 8 hod. – KD Sokolovna
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Sušice
16. září od 19 hod. – Kinosál
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
po: zavřeno, út–so: 9–12, 12.45–17, ne: 9–12 hod.
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
12.–14. září – Náměstí
Šumavské Kašperské Hory
Třídenní městské slavnosti, farmářský a řemeslný
jarmark, doprovodný program – viz. str. 4
20. září od 11 hod. – start u hotelu Kašperk
Běžecká Kašperská 10
Tour Šumava Go – vytrvalostní běžecký závod.
20. září od 19 hod. – Horský klub KH
Godless Night 2 – vystoupení 3 metalových skupin
20. září od 20 hod. – Kavárna Nebespán
Provence, má láska – Eva Kriz a Milan Dvořák
Písně, recitace a povídání o francouzském kraji.
20.–21. září
6. setkání vojáků AČR – protiletadlové raketové
brigády ze Strakonic s dětmi a občany KH
Ukázka techniky, výzbroje a výstroje AČR a PČR,
hasičů a záchranářů, sportovní soutěže.
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9–17 hod., so, ne: 10–16 hod.
Výstava K. Pecla „Albánie“ – do 30. září
Prohlídkové okruhy – denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“.
GALERIE NETOPÝR
Výstava Les a jeho fauna a flóra v dílech
malířů 19. a 20. století
Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS
Prezentace finské kultury ve fotografiích,
předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena.
Žichovice
do 28. září – Zámecká galerie v Žichovicích
Jsem Evropanka
Výstava akademické malířky Dany Hlobilové,
autorky slavné „zpívající“ fontány vystavované
v Bruselu na EXPO 58.
Strašín
13. září od 19.30 hod. – KD
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Ochotníci sehrají hru Jana Drdy.
8. října od 19.30 hod. – Smetanův sál gymnázia
Prague – Vienna – Connection
jazzový koncert
Region
Hartmanice
16. září od 19.30 hod. – KD Sokolovna Sušice
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
do 30. 9. je otevřeno po–pá 9–17.00,
přestávka 12.30–13.00, so 9–14.00
Radnice Sušice – 6. patro
1.–30. září – Šumava umírající? Ne. Romantická.
fotovýstava ke 130. výročí narození Josefa Váchala.
Galerie Branka
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod.–18 hod.
www.hartmanice.cz, tel.: 732 631 176, 371 343 357
Dobrá Voda u Hartmanic Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel.: 376 593 412
Expozice kultury a tradic židovské menšiny
13. září od 10 hod. – Zhůří u Javorné na Šumavě
Slavnostní vzpomínka na vztyčení a posvěcení
kříže. Vložení artefaktů připomínajících Mons.
Karla Fořta a instalace a posvěcení i dalších kamenů
do Kříže smíření. Proslovy a vystoupení účastníků.
13. září od 11 hod. – Hůrka
Povýšení sv. Kříže – Mše svatá
Celebruje P. Slávek Holý. Poutní sbírka bude
věnována na nátěr dřevěného obložení kaple.
Srdečně zvou P. Tomas van Zavrel a P. Václav Hes.
Kašperské Hory
Pro předplatitele skupiny S/1 platí sleva
na vstupném 30 Kč.
Městské kulturní a informační středisko
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel.: 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava netopýrů a Výstava Příroda Šumavy
objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš
Výstava Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy
20. září od 19.30 hod. – KD Sokolovna Sušice
Divadlo Strašín – Za scénou
Komedie o 3 dějstvích, ve které se dozvíme, jak se dělá
divadlo. Co se děje na scéně i za scénou, jak nelehké to
mají páni režiséři a jaké vztahy panují mezi herci.
8. září–31. října – Výstavní místnost na radnici
Byli jsme a budem... – výstava o Rakousko-Uhersku
a vzniku České republiky ve fotografiích, modelech,
doplněna dobovými předměty
19. září – vernisáž spojená s besedou
Podmokly
23. září od 16 hod. – vernisáž ve Výstavní síni
Židovské komunity na Sušicku
Součástí setkání bude také diskuse nad možnou
záchranou objektu bývalé synagogy v Podmoklech.
Horažďovice
13. září od 15 hod. – ve velkém sále muzea
Setkání s Medou Mládkovou, mecenáškou umění
Představí svou knihu Můj úžasný život vydanou při
příležitosti jejích 95. narozenin. Slovem doprovodí
JUDr. Jiří Pospíšil, pořádá římskokatolická farnost.
19.–21. září – Kemp Rosenauerův mlýn Horažďovice
1. Motosraz Agee´s Rider´s legend session
kapely – pá: Děti chaosu, Nemesis rock, so: Judas
Priest revival, Meteor Lexa rock, spanilá jízda, striptýz, soutěže, mistrovství „v páce“ – Motobejk roku
22. září od 15 hod. – sál knihovny
Hrátky s pamětí
„Člověk nestárne věkem, ale tehdy, když se zastaví
a nic nedělá“. Proto i vy přijďte mezi nás na další trénování paměti. Nezapomeňte si vzít s sebou brýle!
Hrady
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
Nový prohlídkový okruh Život na hradě
VELHARTICE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
do 30. září – prostory bývalého hradního pivovaru
Pašeráctví a podloudnictví na Šumavě
– proměny od středověku až po současnost. Pro děti
do 10 let je připravena soutěžní interaktivní stezka.
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Společenská kronika
strana 6
Blahopřání
Vzpomínky
Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci velký žal, bolest
a smutné vzpomínání.
Dne 7. září uplynulo devět let od náhlého úmrtí
naší maminky a babičky, paní
Zdeňky Karlovské
a 2. prosince letošního roku vzpomeneme desátého
smutného výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana
Karla Karlovského.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Kůstkova a Havelkova.
...na výlet
13. září
Kdysi jste si prstýnky dali
a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali
a ten slib nevzali jste zpět.
My jsme tomu ze srdce rádi,
naši drazí!
Smekáme, děkujeme,
blaho a vše dobré přejeme!
Vaše rodina.
NORIMBERK – WALHALLA –
pro malý zájem zrušeno
18. října
JEN POČKEJ, ZAJÍCI – SHOW NA LEDĚ
objednané vstupenky si vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna
6. prosince
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
,,Tajemství šťastného manželství
je v nalezení toho pravého partnera.”
Dne 12. září oslaví manželé
Kateřina a Radek
Kubalovi
Dne 14. září by se dožila 100 let paní
Marie Prunnerová
pětileté výročí sňatku.
Hodně zdraví, štěstí a lásky z celého srdce
vám, maminko a tatínku, přejí synové Radeček, Honzík, Matyášek
a dcera Katka s vnučkou Nikolkou.
roz. Tomášková
ze Sušice. Stále na ni s láskou vzpomínají děti Vláďa,
Pepík, Jarka, vnoučata a ostatní příbuzní.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Sociální služby města Sušice
a Sušické kulturní centrum
pořádají ve spolupráci
s Oblastní charitou Sušice
Dne 15. září vzpomeneme 24. výročí úmrtí pana
Antonína Zýbka
DNY SENIORŮ 2014
z Čepic.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Pojeďte s námi...
procházka centrem překrásně vyzdobené rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (mírně pokročilé)
pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových
bude probíhat od 25. 9. do 27. 11. 2014
vždy ve čtvrtek od 19.00 hod. ve velkém sále KD Sokolovna.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna
nebo na telefonním čísle 376 528 686 do 20. září 2014.
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip – kupte jim
dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem
SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit
v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce podle výše
vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný
a neslouží k výměně za hotovost.
1. října – 13.30 hod. – přednáška o historii Sušice
– 15 hod. – posezení s harmonikářem Janem Vondráškem
2. října – 9 až 12 hod. – program na náměstí:
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
nám si byl oporou do posledních chvil.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 19. září uplyne smutný rok od chvíle, kdy nás
opustil pan
• prezentace sociálních služeb
• prezentace kompenzačních pomůcek pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
• soutěže • ukázky činností, které pro seniory pořádáme
a malé překvapení pro každého přítomného
– 17 hod. – filmová projekce v kině
Termíny vydání Sušických novin
do konce roku 2014
uzávěrka vydání
č. 17
18. 9.
26. 9.
č. 18
2. 10.
10. 10.
č. 19
16. 10.
24. 10.
č. 20
30. 10.
7. 11.
č. 21
13. 11.
21. 11.
č. 22
27. 11.
5. 12.
č. 23
11. 12.
19. 12.
Josef Hlaváč
z Chmelné (Vodňany). Vzpomíná sestra s rodinou.
Kdo má rád,
nikdy nezapomene...
20. září vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana
Pavla Myslíka
(Placená inzerce)
a 23. září to bude 7 let, co nás
opustila
Pavlína Sedláčková.
Dne 25. září uplynou 3 smutné roky, kdy nás navždy
opustil pan
Karel Šperl
ze Sušice. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka
Božena, manželka Květa, dcera Květuška s rodinou,
syn Kájík s rodinou a sestra Boženka s rodinou.
Dne 25. září tomu bude 11 let, kdy zemřel pan
Karel Pany
ze Sušice.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Opustili nás...
Václav Urban (1950), Kamil Tůma (1952), Věra Rajtmajerová (1944),
Karel Sládek (1940), Antonín Prunner (1944), Miluška Jurigová (1927),
Anna Blahoušová (1934), Ervín Adamec (1933), Miroslav Tonner (1943),
Jiřinka Jedličková (1928), Oldřich Kratochvíl (1929).
Bohoslužby Církve bratrské v Sušici:
Církev bratrská, Studentská 506, Sušice
bohoslužba
Biblická hodina
Dětský klub YMCA „Stonožka“
Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici
Janovice nad Úhlavou VÚ - 4460
TANEČNÍHO a VÝTVARNÉHO
ODDĚLENÍ
Povolávací rozkaz č. 8 / 1961–63
Stále vzpomínají manželka – maminka,
rodina Myslíkova a Sedláčkova.
každou neděli
každé úterý
každý pátek
Vojáci, pozor!
9–11 hod.
17–18 hod.
18–20 hod.
Všeobecná mobilizace záložních jednotek k obraně naší vlasti
se uskuteční v sobotu 11. října 2014 v 16.00 hod. na buzerplace
v kasárnách.
Po slavnostním nástupu dojde k rychlopomalému přesunu
do vojenské výcvikové oblasti „U KULATÉ BÁBY“.
Vezměte sebou plnou polní dobré nálady, zahoďte hole, použijte
prášek „ABYKLES“ (tlak). Střízlivý nás nedostanou!
Za štábní výbor: F. Kůs – K. Pešek – J. Kotál – F. Kojzar
Info: [email protected], telefon: 723 435 902
Virtuální Univerzita třetího věku
Konzultační středisko Sociální služby města Sušice
Témata pro zimní semestr:
EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY
LESNICTVÍ
Začínáme 29. 9. 2014 v 9.00 hod.
Cyklus šesti přednášek probíhá 1x za 14 dní od 9.00 do 11.00
Výuka probíhá v Domě s pečovatelskou službou,
Pod Svatoborem 56, Sušice
Garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Náplň: U3V poskytuje osobám všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdělávání na vysokoškolské úrovni – zahrnuje skupinové
přednášky, samostatnou práci a další aktivity
Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti!
S počítačem vám rádi poradíme.
Více informací na telefonním čísle 720 561 597
Vítáme nové občánky
Lukáš Nový, Alois Lerch, Ema Vlková, Ondřej Švára, Radek Kočí,
Aneta Želivská, Tamara Vachová, Stella Anna Mikošková, Jan Majer, Matyas Šmol, Amálie Buriánková, Jaroslava Staňková, Kristián
Kokoška, Ondřej Fiala, Stanislav Škvára, Tereza Pechková.
přijímá na letošní školní rok 2014/2015
žáky od 5 do 13 LET do
TO:
Hana Kopová
732 721 028
ZUŠ Sušice
376 523 202
VO:
Dana Chmelíková
Cvičení SM systém
Stabilizační a mobilizační cvičení (SM systém) integruje
posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Cvičí se
s elastickými lany. Metoda umí aktivně zapojit svalová zřetězení
a tak dosáhnout na páteři jedinečný efekt centrace páteře – vyrovnání
páteře do středního postavení a trakce páteře – protažení páteře
směrem vzhůru. Tento efekt otevírá zcela nové možnosti aktivní
léčby skoliózy i jiných poruch páteře.
Autorem této metody je MUDr. Smíšek (www.smsystem.cz).
Toto cvičení bude probíhat v úterý v tělocvičně gymnázia formou
kurzů o deseti lekcích.
Začínáme 23. září – začátečníci od 17 hod., pokročilí od 18 hod.
Mgr. Richard Synek, tel. 723 408 441
Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Sušice
oznamuje, že zahajuje
MOŠTOVÁNÍ OVOCE
v sobotu dne 27. září 2014 od 8.00 do 12.00 hodin
Moštovat se bude každou sobotu do 25. října 2014
(tedy 4., 11., a 18. 10. 2014)
Informace: výtěžnost moštu je 60–70% z množství ovoce.
Cena za moštování: 5 Kč za 1 kg ovoce.
Každý si vylisovaný mošt dává do vlastních nádob.
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Kultura
strana 7
Knihovna
VELKÁ PODZIMNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Ahoooooj ☺
Hlásí se vám KIDD. Váš Knihovní, Informující, Dobrý, Duch.
Děti, jak jste si užily prázdniny? Asi byly krátké, že?
Já jsem v knihovně vůbec nezahálel. Sledoval jsem, jak si chodíte
půjčovat knihy, občas jsem nějakou tu knihu na polici posunul, aby
byla lépe vidět. Byl jsem na prázdninách u příbuzných v ostatních
knihovnách, ale hlavně…
Vymyslel jsem pro vás PODZIMNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ.
Soutěž bude mít pět kol a všechny soutěžní úkoly budou zveřejněny
v knihovně, na webových stránkách knihovny, v Sušických novinách
a na knihovním facebooku.
Na splnění úkolů budete mít vždy 14 dní.
Mohu vám prozradit, že budete potřebovat bystré hlavy, důvtip a možná i nějaké slovníky.
Samozřejmě vás bude čekat odměna v podobě VVV – Velkého Vánočního Večírku a plno cen.
Registrovat se můžete do konce září u paní knihovnice v dětském
oddělení.
Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie. Pro menší a větší děti.
Probuďte mozek i mezimozek, připravte si závity, načechrejte šedou
kůru mozkovou – bude to zábavné, ale i poučné ☺
-mk-
12. 9.–26. 9.
pátek
12
sobota
13
neděle
14
20.00
Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil
17.00
Tři bratři
ČR/DAN, 86 min.,
120/100 Kč
USA, 103 min., 110 Kč, tit.
17.00
Dárce
20.00
Lucy
USA, 89 min., 120 Kč,
titulky
FRA/USA, 90 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Pošťák Pat
17.00
Útěk z planety Země
GBR, 88 min., 100 Kč, dab.
USA/CAN, 89 min., 100 Kč,
dab.
20.00
Let’s Dance All In
USA, 112 min., 100 Kč, titulky
20.00
Sex Tape
pondělí
15
USA., 95 min., 120 Kč, titulky
19.00
Škrtněte si, prosím
úterý
16
120 min., 100 Kč
20.00
Sin City: Ženská,
pro kterou bych vraždil (3D)
středa
17
USA, 103 min., 140 Kč, titulky
20.00
Ztracen 45
čtvrtek
18
ČR, 67 min., 100/80 Kč pro
členy FK
pátek
20.00
Želvy Ninja (3D)
19
Vážení čtenáři,
chtěli byste se podílet na utváření knihovního fondu naší knihovny?
Pokud si myslíte, že v naší knihovně chybí nějaká kniha, napište na
e-mail: [email protected] s předmětem „Chci tuto knihu“.
Tituly, o které bude největší zájem, pro vás rádi zakoupíme.
Městská knihovna Sušice
OKÉNKO POMOCI
sobota
20
neděle
21
USA, 90 min., 150 Kč, dab.
17.00
Století Miroslava
Zikmunda
14.00
Útěk z planety Země
17.00
Pošťák Pat
USA/CAN, 89 min., 100
Kč, dab.
GBR, 88 min., 100 Kč, dab.
20.00
Chraň nás od zlého
USA., 112 min., 80 Kč,
titulky
Pobočka Sušice – Nuželická 60
Po, 15. září 13–15 hod. – Pečení na Zahradní slavnost ve Strakonicích
Út, 16. září – Zahradní slavnost ve Strakonicích (odjezd z nábřeží autobusem v 10 hod.)
Čt, 18. září – Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 11.30 hod.)
Pá, 19. září 9–12 hod. – Čtení z knih
Po, 22. září 13–15 hod. – Korálkování
Út, 23. září 9–12 hod. a 13–15 hod. – Švadlenka
Čt, 25. září – Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 11.30 hod.)
Kontakty: mob.: 775 731 769, e-mail: [email protected], www.fokuspisek.cz, pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková
Otevírací doba:
Po: 13–15 hod., út a čt: 9–12 hod., 13–15 hod., pá: 9–12 hod.
Projekt STD Sušice pro lidi s duševním onemocněním je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice
Ohlédnutí za prázdninami s ADITE
pro náhradní rodiny, Diakonie Západ
Prázdniny jsou za námi a my bychom vás rádi informovali, co se
ve službě Adite pro náhradní rodiny, Diakonie Západ za tu dobu událo.
Na začátku prázdnin jsme pro děti z pěstounských rodin uspořádali
příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 16 dětí ze Sušice a okolí. Program byl pestrý a i počasí nám přálo. Kromě jiného jsme navštívili hrad
Velhartice a mohli jsme se podívat, jak pracuje pravý kovář. Velmi zajímavý program na nás čekal v IC NP Šumava v Kašperských Horách,
kde jsme si pod vedením lektorky namalovali relaxační obrázky. Během
celého týdne jsme hráli míčové hry, skákali jsme gumu, a co hlavně –
našli jsme nové kamarády.
V druhé polovině prázdnin jsme se již začali připravovat na školu. Podařilo
se nám získat sponzorský dar od společnosti UNILEASING, a. s., Klatovy ve výši 10 000 Kč, ze kterého jsme nakoupili školní pomůcky pro děti
z náhradních rodin a z rodin v tíživé ekonomické situaci. Výbavu do školy
dostalo 12 dětí, z toho 2 prvňáčci a 2 děti nastupující na střední školu. Tímto
společnosti UNILEASING, a. s. děkujeme a dětem přejeme, ať se jim ve škole
líbí!
Tým ADITE pro náhradní rodiny, Diakonie Západ
USA, 114 min., 120 Kč, titulky
ČR, 75 min., 90 Kč
Program Fokusu – Písek v září 2014
(Občanské sdružení Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
20.00
Labyrint: Útěk
pondělí
22
úterý
23
středa
24
čtvrtek
25
pátek
26
20.00
Dárce
USA, 89 min., 100 Kč
20.00
Labyrint: Útěk
USA, 114 min., 120 Kč, titulky
20.00
Chlapectví
USA, 166 min., 100 Kč,
titulky
20.00
Kouzlo měsíčního svitu
USA, 109 min., 100 Kč,
titulky
19.30
Vojta „Kiďák“ Tomáško
100 min., 120 Kč předprodej/150 Kč – na místě
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Divadelní a umělecká představení
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Pro velký zájem Vám 12. 9. od 17.00 přinášíme jako projekci navíc
kouzelnou pohádku Tři bratři
Tři Bratři -DQ6YĚUiN
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou. Při svém putování se jako
kouzlem ocitají ve slavných pohádkách, kde je čeká mnoho nástrah,
příhod a možná i láska. Pohádkový příběh plný laskavého humoru
a písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil (3D) 5REHUW5RGULJXH]
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka Millera, tentokrát v režii Roberta Rodrigueze.
Dárce 3KLOOLS1R\FH
Když mají lidé svobodu volby…vyberou si špatně. Příběh natočený podle
stejnojmenného románu Lois Lowry o absolutní utopii a přirozenosti
dospívání. Lidstvo žije ve světě, kde je jen štěstí, založené na stejnosti.
Všichni mají stejné oblečení, auta i domy. Jen jeden člověk stráží
minulost a s ní i různorodost, kterou přinášela. Je utopie pro lidstvo
požehnáním?
Pošťák Pat 0LNH'LVD
Animovaná komedie podle britského seriálu, který zná každé dítě a každý rodič. Pošťáka Pata čeká celovečerní dobrodružství v pěvecké
talentové soutěži a jeho městečko navíc ohrožuje stovka robotů, kteří
vypadají jako on. Ještě že má Freda, věrného kocoura.
Škrtněte si, prosím 5DGHN1DNOiGDO
Zábavná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů. Tentokrát pozvání
přijal MUDr. Radim Uzel CSc., lékař sexuolog, gynekolog, ředitel
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, vysokoškolský
pedagog, ale také regionální politik. Druhým hostem bude MUDr. Tomáš
Lebenhart, lékař zabývající se tradičními medicínskými přístupy a zcela
moderní medicínou, jako například fyziologickou regulační medicínou,
léčbou bylinami a komplexním přístupem k úpravě životosprávy.
Ztracen 45 -RVHI&tVDŐRYVNë
Film Ztracen 45 je nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších českých
uměleckých rodin 20. století, do něhož nám dávají nahlédnout osobní
a cestovní deníky ženy Josefa Čapka. Deníky Jarmily Čapkové z let
1932–38 a 1945–47 svědčí o její pozoruhodné niterné proměně. Začínají obyčejným zklamáním z vychladlého manželství a končí zoufalým
hledáním ztraceného muže v troskách nacistického Německa.
Labyrint: Útěk :HV%DOO
Thomas se jednoho dne probudí uvězněný v obřím bludišti společně se
skupinou dalších chlapců. Na svět venku nemá žádné vzpomínky, jen
podivné sny o záhadné organizaci známé jako W.C.K.D. Když se mu podaří poskládat dohromady jednotlivé fragmenty ze své minulosti podle
vodítek v bludišti, může doufat, že odhalí svůj skutečný cíl a způsob, jak
z bludiště uniknout. Film je adaptací bestselleru Jamese Dashnera
Chraň nás od zlého 6FRWW'HUULFNVRQ
Vyšetřování velmi znepokojivých zločinů přivede newyorského policistu ke
spolupráci s nekonvenčním knězem. Musí spolu řešit nevysvětlitelné případy, posednutí démonem, nebo například bojovat s nočními děsy. Film se
inspiroval knihou, která popisuje skutečné případy, o kterých se nemluví.
Kouzlo měsíčního svitu :RRG\$OOHQ
Děj této romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce 1920.
Nádherné vily na pobřeží Côte d‘Azur, jazz kluby a módní místa pro bohaté jsou kulisou tohoto filmu. Stanley (Colin Firth) – alias Wei Ling Soo
– je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do Francie na
žádost aristokratické rodiny, aby odhalil možný podvod. Sophie (Emma
Stone), jako možné falešné spirituální medium, je objektem jeho zkoumání. Je pravděpodobné, že táto tajemná a krásná žena využívá přízeň
bohaté rodiny. Nicméně komplikace nastanou, když se náš „detektiv“
do ní bezhlavě zamiluje.
Vojta „Kiďák“ Tomáško )RONRYëUHFLWiO
Lucy /XF%HVVRQ
Lucyholka, která přestala být obyčejná ve chvíli, kdy shodou nešťastných
náhod dostala jeden mimořádný dar. Její poslední přítel ji právě zapletl
do obchodu s drogami. Než se stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý
balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu, který má propašovat
do Evropy, pokud chce přežít. Nešťastná náhoda nebo spíš brutalita strážců,
kteří ji mají hlídat před odletem, zapříčiní, že se zásilka roztrhne a její obsah
se začne vstřebávat do Lucyiina těla. Že se jedná o opravdu výjimečný „matroš“, zjistí záhy. Ve všech směrech je najednou mnohem silnější, mnohem
víc vnímá, rychleji uvažuje, dokonce si osvojuje nadlidské dovednosti.
Útěk z planety Země &DOODQ%UXQNHU
V dalekém vesmíru existuje planeta Baab. A ta má svého hrdinu - astronauta Scorcha Supernovu, který zachraňuje ve vesmíru kdeco a kdekoho. Jen
to musí být pořádně nebezpečné. Nenápadně mu pomáhá i jeho super
inteligentní bratr Gary. Ovšem ve chvíli, kdy Scorch zachytí žádost o pomoc
z planety Země a rozhodne se samozřejmě pomoci, začnou se dít špatné
věci. Žádost o pomoc je past a lidé nejspíš budou Scorcha zkoumat...velmi
bolestivě. A jediný, kdo mu může pomoci, je jeho bratr Gary.
Let´s dance: $OOLQ7ULVK6LH
Páté pokračování filmové série Let‘s Dance s osudovým podtitulem „All In“
ukáže tanec jako nikdy předtím. Ve velkém setkání se totiž do filmu vrací
hvězdy ze všech předchozích dílů. Není, kam ustupovat, teď se hraje
o všechno a taneční čísla ukazují naprostý vrchol. Ve středu dění je ultimátní
taneční souboj v Las Vegas, který může účastníkům zásadně změnit život.
Století Miroslava Zikmunda 3HWU+RUNë
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na
bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl
počat za Habsburků, narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. StB
byl označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“.
Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty
i lidojedy. Seznámil se s Gagarinem i Hillarym. Zažil nástup demokracie
a „všemocného“ kapitalismu…
Chlapectví 5LFKDUG/LQNODWHU
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho obyčejného
kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na
tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je
neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu
emocí dokáže ze svých diváků vydolovat.
Sex tape -DNH.DVGDQ
Po deseti letech a dvou dětech vášeň ze vztahu přeci jenom vyprchá.
A tak se Jay a Annie rozhodnou natočit si video, ve kterém během nepřerušovaného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy
o sexu. Dobrý nápad, zdá se, ovšem jen do doby, než se nahrané hrátky
automaticky nasdílí do dalších zařízení, jejichž kontakty měli Jay a Annie
uložené. A tak nastává honba za utajením...
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Sport
strana 8
Atletky obhájily 3. místo ve 2. lize
K závěrečnému kolu letošní
2. atletické ligy žen zajížděla sušická děvčata do Vlašimi. Jedině vítězství nad domácím týmem
zaručovalo zisk celkového třetího místa. Přes tradiční, ale tentokráte jen drobné výpadky v sestavě, se podařilo vybojovat dokonce
2. místo v tomto závěrečném kole,
porazit nejen domácí ženy Vlašimi,
ale i velmi silné družstvo Unionu
Cheb. Krásné celkové třetí místo
z roku 2013 se tedy podařilo obhájit. Úspěch nás může těšit o to více,
protože k němu přispěla rozhodující měrou kmenově domácí děvčata s minimální podporou hostujících závodnic. V závěrečném kole
však přece jen hostující atletky
v našem dresu zabodovaly. V dálce
poprvé nastoupila Martina Skružná, hostující závodnice z Pražské
Slávie, a senzačně zvítězila kvalitním skokem 536 cm. Katka Šindelářová, zapůjčená ze Škody Plzeň, zvítězila v běhu na 1 500 m.
Nejlépe bodující závodnicí byla
opět Radka Hambergerová, která
získala 6. místo v oštěpu, 2. místo
v kouli a zvítězila v hodu diskem.
Celkem tedy 25 bodů pro družstvo! Absentující kladivářku Katku Skypalovou skvěle zastoupila
vrhačka-veteránka Ivana Vítovcová, která si připsala pátá místa
v kladivu a v kouli a ještě čtvrté
místo v disku, celkem 19 bodů!
Důležité bodíky sbírala děvčata
v dlouhých bězích. Šumavská lyžařka Terka Vostradovská z Kvildy i přes zjevnou krizi na trati vybojovala v běhu na 5 km 4. místo.
Obětavě bodovala na 5 km i na
1 500 metrů další z atletek-veterá-
nek Jarka Křížová, která získala
2x7. místo. Na opačné straně věkového spektra našeho ženského
týmu se bodově prosadily mladé
naděje, z čehož máme oprávněnou
radost a očekávání do budoucnosti. Teprve žákyně Jana Hošková
a Adélka Brožová v trojskoku obsadily druhé a třetí místo, přičemž
Adélka skákala krátce po nemoci. Svoje první atletické závody
za Sušici absolvovala ve Vlašimi
16letá Terezka Štěchová z Horažďovic, která se atletickému tréninku věnuje pouze několik týdnů. Terezka překonala ve výšce
139 cm, byla čtvrtá a další body
přidala na trati 400 m překážek.
Také úplně poprvé startovala další žákyně Eliška Vítovcová a získala své premiérové body ve skoku o tyči. V tyči bodovala nejvíce
Vendula Paroubková a děleným
pátým místem rovněž prvně letos startující Eva Blahůtová, čímž
se tyč stala naší velmi silnou disciplínou. Samostatnou kapitolou
byl ostrý návrat Martiny Brejchové na její oblíbeně tratě. Martina po vleklém zranění prakticky
přesně po roce obula opět atletické tretry k závodu a po necelých
2 měsících přípravy vybojovala
druhá místa na 800 a 400 m. Dokázala, že v Sušici lepší běžkyni
nemáme a pokud zdraví dovolí,
tak se od Martiny můžeme opět
dočkat skvělých výkonů. Poslední
letošní soutěžní kolo žen ve 2. lize
prokázalo, že pokud družstvo nastoupí v solidním počtu, je schopno se měřit s těmi úplně nejlepšími. Vedle závodnic mají zásluhu
na výsledku samozřejmě trenéři
Sušičtí atleti dobře reprezentovali
na mistrovství ČR
Za deštivého počasí se v Jablonci nad Nisou zúčastnili Mistrovství České republiky v kategorii mužů do 22 let i 2
zástupci sušické atletiky. Vrhač
René Hamberger se sice v hodu
oštěpem neprobojoval do užšího fi nále a obsadil 9. místo, ale
vše si vynahradil ve vrhu koulí,
kde proti prakticky profesionálně
se připravujícím soupeřům vybojoval krásné, i když nevděčné
4. místo. Jeho náčiní o hmotnosti
7,26 kg dolétlo na hranici 14,97 m.
Pro závodníka, který se připravuje v amatérských podmínkách
a upřednostňuje momentálně studium na vysoké škole v Němec-
ku, je to však vynikající úspěch.
Dalším sušickým účastníkem tohoto mistrovství byl běžec Pavel Štěpáník. Nejprve se v sobotu na osmistovce „rozcvičil“
12. místem a v neděli pak ve svém
hlavním závodě na trati 3 000 m
s překážkami a vodním příkopem
dosáhl zřejmě svého nejcennějšího umístění v dosavadní kariéře,
když doběhl na 6. místě v osobním rekordu 10:01,90 min. Oběma sušickým závodníkům, kteří
letos jako jediní zástupci na tomto MČR reprezentovali atletiku
celého Klatovska, gratulujeme,
stejně jako jejich trenérům.
Zdeněk Nešpor
Šumavský kufr
O víkendu 20.–21. září bude
okolí Kašperských Hor hostit orientační běžce nejen západních a jižních Čech. V sobotu je připravena
krátká trať v okolí Opolence (místní
část Kašperských Hor) a v neděli se
pak závodí na klasické trati u Zálesí (místní část Drážova). Orientační běh kombinuje pohyb v terénu
s nutností vymyslet a realizovat co
nejrychlejší postup mezi kontrolní-
mi body jen s pomocí mapy a buzoly. Chcete-li si tento sport vyzkoušet, jste srdečně zváni. Pořadatelé
z TJ Kašperské Hory a OB Strakonice připravili i tratě pro širokou
veřejnost. Pro nejmladší účastníky
je připravena fáborkovaná trať, kterou mohou absolvovat za doprovodu rodičů. Bližší informace najdete
na: www.sumavskykufr.cz
Jakub Hulec
závodnic, ale především vedoucí družstva Martin Jiroušek. Bez
jeho nadšení, zajišťování dopravy
a udržování trvalé komunikace se
závodnicemi a trenéry by takového opakovaně výborného kolektivního výsledku sušická atletika
nedosáhla.
Celkové pořadí 2. atletické Ligy
žen pro rok 2014:
1. T. J. Sokol České Budějovice
32 hl. bodů, 794.50 pomoc. bodů
2. SKP Union Cheb – klub
atletiky
27 hl. bodů , 593.00 pomoc. bodů
3. TJ Sušice
23 hl. bodů, 526.00 pomoc. bodů
4. TJ Spartak Vlašim
21 hl. bodů, 485.50 pomoc. bodů
5. TJ Slavoj BANES Pacov
16 hl. bodů, 431.00 pomoc. bodů
6.SK Čtyři Dvory Č. Budějovice
11 hl. bodů, 237.50 pomoc. bodů
7. Atletika Klatovy
10 hl. bodů, 279.00 pomoc. bodů
8. TJ Baník Stříbro
4 hl. body, 162.50 pomoc. bodů
Zdeněk Nešpor
Promarněné body
Sušice pálila šance, soupeř z Prahy trestal
Pouťová neděle sušickým fotbalistům příliš radosti neudělala. Domácí tým odehrál s Aritmou Praha
velmi slušnou partii, kterou potleskem ocenil i zaplněný stadion. Jenže slušný výkon na body nestačil.
Sušice zejména kvůli mizerné koncovce nakonec prohrála 1:2 a v nové
sezoně pod trenérem Jaroslavem
Voříškem stále čeká na první divizní vítězství.
Předváděná hra vypadá na trávníku slušně, jenže zatím nepřináší to nejdůležitější, body a výsledky. Sušičtí fotbalisté odehráli proti
Aritmě Praha v poli relativně povedené utkání. Bohužel, hráči pohořeli na svou největší bolest, neproměňování šancí.
Ve vyrovnaném duelu začaly padat branky až ve druhém poločase. Jako první mohla jít do vedení
Sušice. Miroslav Vrhel po centru
Kysilky hlavičkoval jen do břevna, domácí nevyužili ani jiné slibné momenty. Soupeř naopak trestal.
V 65. minutě dotlačil míč do sítě
důrazný Obusanya.
Domácí mužstvo se dál snažilo
a trpělivě obléhalo branku Aritmy.
připsala čtvrtou porážku v sezoně.
Celku z Pošumaví zatím v tabulce
svítí pouze jeden bod za remízu 2:2
s Doubravkou. V následujícím kole
(13. září) Sušice jede do Zličína,
doma se představí o týden později
– v neděli 21. září (od 16.30) změří
síly s Mariánskými Lázněmi.
TJ Sušice – SK Aritma Praha 1:2 (0:0)
Branky: 81. Vrhel – 65. Obusanya,
85. vlastní Melka. Rozhodčí: Šlapák, Henych, Cupl. Diváků: 400
Sestava Sušice: Gill – Kysilka, Melka, Jech, Skrbek (85. Varga) – Hrach
(36. Krejčí), Skála (83. Matějka) –
Linhart, Szedmák (80. Fusch), Vrhel – Kočí.
-jon-, foto ED
Fotbalová asociace vyhlašuje
ve spolupráci s TJ Sušice
ZÁŘÍ – MĚSÍC NÁBORŮ
Místo: Stadion TJ Sušice
Datum: 10., 17., 24. 9. 2014
Info: K. Steininger 721 469 107
Přiveď svého malého fotbalistu/
fotbalistku do našeho nového
fotbalového klubu! www.fotbal.
cz, www.clenstvi.fotbal.cz
Vyústění soutěží
tenisových družstev
Sušičtí tenisté (LTC Sušice) se
již tradičně účastní soutěží smíšených družstev ve všech klasických věkových kategoriích. Nejinak tomu bylo i v letošní sezoně.
Pojďme si nyní zrekapitulovat jejich konečné výsledky.
Družstvu dospělých se podařilo v závěrečném střetnutí navázat
na nadějně započatou sezonu (SN
informovaly ve vydání z 20. června) a v posledním utkání hraném
21. června porazilo hosty ze Sokola Nepomuk B poměrem 8:1 na zápasy. Tím ve skupině zvítězilo
a zajistilo si postup do vyšší krajské soutěže, jejíž bitvy započnou
na jaře příštího roku. Soupiska
družstva dospělých: Tomáš Nachtigall – hrající kapitán, Jiří Valík,
Štěpán Broža, Martin Vospěl, Tomáš Holý, David Rebstöck, Luboš
Káňa, Vendula Kripnerová, Nikola Pavlovská, Hana Svobodová
a Karolína Sulanová.
Ještě většího úspěchu dosáhlo
družstvo dorostu (SN krátce informovaly ve vydání z 4. července).
Sušičtí dorostenci a dorostenky suverénně, aniž by poznali jedinou
prohru, dokráčeli k suverénnímu
vítězství ve své skupině a v příští
sezoně si zahrají nejvyšší krajskou
soutěž (JUNIOR TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS), kde
budou čelit zejména A-týmům největších plzeňských klubů. Všichni
si přejeme, aby v příkladné reprezentaci našeho města a sušického
tenisu pokračovali i nadále. Soupiska družstva dorostu: Michael
Skrbek – nehrající kapitán, Matěj
Skrbek, Ondřej Skrbek, Jan Sulan
ml., Daniel Hubáček, Karel Šafařík, Pavel Myslík, Jiří Novák,
Alexandra Halounová (hostující), Sandra Halounová (hostující), Andrea Roubová, Sára Kolá-
Nakonec se dočkal Miroslav Vrhel, který po sérii nevyužitých šancí napodruhé dorazil svou vlastní
střelu po krásném uvolnění střídajícího Fusche. Stadion vybuchl radostí a zdálo se, že domácí začali
obrat utkání.
Pražský soupeř ale zmrazil veškeré sušické naděje. Aritma uspěla ze své největší síly, precizních
standardních situací. Velmi pěkně
zahraný přímý kop těsně před brankou přizvedl Jakub Melka, gólman
Gill neměl šanci reagovat a hosté
šli pět minut před koncem znovu
do vedení.
Přes veškerou snahu už se domácím srovnat nepodařilo, Sušice si
řová, Barbora Hušáková, Michaela
Hušáková.
Družstvo staršího žactva skončilo v sedmičlenné skupině vyšší
krajské soutěže s bilancí dvou výher a čtyřech porážek na pátém
místě. Nutno však podotknout, že
dvě prohry byly nejtěsnějším poměrem 4:5 na zápasy, tedy starší
žáci nebyli příliš vzdáleni mnohem lepšímu konečnému umístění.
Soupiska družstva staršího žactva:
Oldřich Kolář – nehrající kapitán,
Šimon Párecký, Filip Kotrba, Jan
Roub, Tomáš Skolek, Jakub Nový,
Vladimír Mašek, Ondra Korec,
Kroupová Natálie (hostující), Sára
Kolářová, Lucie Šafaříková, Sára
Handschuh, Magdaléna Párecká,
Tereza Vachovcová.
Družstvu mladšího žactva se
letos ve vyšší krajské soutěži nedařilo. Po těsné prohře s týmem
Nýrska v úvodním utkání sezony
následovaly jen další, a bohužel
již hladké, porážky. Sušičtí mladší žáci tak skončili ve své skupině na posledním šestém místě.
Ovšem, jak bylo v průběhu léta
na sušických dvorcích vidno, tak
se všichni mladší žáci pustili pod
vedením svého kapitána do svědomitého tréninku, který je příslibem razantního zlepšení v příštím
roce. Soupiska družstva mladšího
žactva: Martin Vospěl – nehrající kapitán, Jakub Nový, Vladimír
Mašek, Matyáš Požárek, Ondra
Korec, Sára Handschuh, Magdaléna Párecká, Denisa Roubalová,
Petra Hušáková, Ines Fuková.
Veškeré detailní výsledky je
možno nalézt na oficiálním webu
Českého tenisového svazu www.
cztenis.cz. O dění a akcích na sušických tenisových kurtech se též dozvíte na webu www.ltcsusice.cz.
LTC Sušice
HIGH POINT BIKE TEAM SUŠICE
s podporou města Sušice
pořádá v sobotu 13. 9. 2014 šestý ročník
HIGH POINT SUŠICKÝ TROJBOJ
1. silniční výjezd na vrch Svatobor přes Odolenov 9,3 km. (Je možné
absolvovat na horském kole.)
2. XC sjezd do prostoru kempu cca 8 km
3. běh okolo rybníčka v Luhu 3,2 km (dámy 1 okruh tj. cca 1 km)
Prezentace: 10.30–12.00 hod v den závodu
Start kemp: 13.30 pro všechny kategorie současně
Cíl hlavního závodu: v prostoru kempu (zázemí závodu)
Přihlášky: v den závodu
Startovné: 100 Kč, jste-li předem přihlášeni přes internetovou přihlášku (startovné stačí zaplatit při prezentaci před samotným závodem),
120 Kč v den závodu, v ceně startovného občerstvení
Horská kola nutno vyvézt na Svatobor do hlídaného depa od 12. do 13.
hodin, v případě problémů s odvozem kol kontaktujte organizátory.
Cyklistický oddíl JIKO Čácha Sušice
pořádá 14. září 2014 XXII. ročník akce
Časovka Sušice –Modrava
vyjížďka v rámci ŠUAC
Prezentace: Sušice –výpadovka směr Rejštejn, od 11 do 13 hod.
Start: Sušice směr Rejštejn 13.30
Interval mezi startujícími: 1 minuta
Trať závodu: Sušice – Dlouhá Ves – Rejštejn – Srní – Modrava
Délka závodu: Délka 32,7 km, převýšení 520 m
Startovné: 130 Kč, 150 Kč příchozí
Kategorie: vyjížďka je vypsána pro všechny kategorie Š.U.A.C. a příchozí. Startující mladší 18 let v kategorii příchozí musejí při prezentaci předložit písemný souhlas rodičů.
Účastníci jsou povinni startovat v přilbách a dodržovat dopravní předpisy, vyjížďka se koná za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. JÍZDA V HÁKU SE TRESTÁ DISKVALIFIKACÍ!
Ski club Sušice
pořádá v sobotu 27. září 2014 veřejný závod
Svatobor Tour 2014
Memoriál Josefa Křivance
XXIV. ročník závodu horských kol, XIII. ročník běhu do vrchu
Kategorie: závod žen, muži do 40 let (roč. 74 až 98), muži do 50 let
(roč. 64 až 73), muži do 60 let (roč. 54 až 63), veteráni nad 60 let (roč.
53 a starší), absolutní přeborník města Sušice, mládež do 15 let (roč.
99 a mladší), dívky a chlapci společně, soutěž rodinných štafet,
absolutní vítěz závodu získá putovní pohár Cyklo Míčka.
Startovné: dospělí 130 Kč, děti do 15 let 50 Kč, rodina 150 Kč
Přihlášky a ubytování: Libor Křivanec – CK TEMPO TOURS Praha,
E. Peškové 13, 150 00 Praha, tel.: 602 224 881 či v místě startu
Prezentace: sobota od 8.30 hod. v CK TEMPO TOURS na náměstí
Start: 11.00 před CK TEMPO TOURS, v minutových intervalech
Cíl: vrchol hory Svatobor, Trať: délka 5 100 m, převýšení 380 m
Závodníci i obecenstvo se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí.
!!! Vyhlášení výsledků bude 1 hod. po ukončení závodu !!!
!!! Občerstvení, hudba a tanec v prostoru cíle až do večera !!!
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Inzerce
NOVÝ JAZYKOVÝ KURZ – ČEŠTINA PRO CIZINCE
NEW LANGUAGE COURSE – CZECH FOR FOREIGNERS
JAZYKOVÉ KURZY V MODRÉ ŠKOLE
Kdo by neznal známé přísloví „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem“ Neboli – kolik jazyků znáš, tolik životů máš. A jak jste na tom
vy? Kolik životů máte? Co můžete udělat pro obohacení svého života?
Odpověď je jednoduchá – přihlásit se na jazykový kurz.
Od září 2014 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny,
ruštiny a kurz čeština pro cizince. Kurzy jsou určeny jak pro děti
a studenty, tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje
vysokou efektivitu výuky a individuální přístup. Cena kurzu se odvíjí
od počtu studentů ve skupině – od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu.
Výuka bude probíhat 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách
od 22. září 2014 do konce června 2015 kromě školních prázdnin.
Pro začátečníky nabízíme intenzivní kurz 1x týdně 3 hodiny nebo 2x
týdně 2 hodiny.
Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem
na komunikativnost. Noví studenti mohou být podle stupně svých již
dříve získaných znalostí zařazeni do kurzu vyšší úrovně, přihlásit se
můžete také v průběhu školního roku.
Školné pro šk. rok 2014/2015
4–5 studentů 6–8 studentů
Děti do 15 let
3 800 Kč
3 200 Kč
Studenti nad 15 let
4 200 Kč
3 600 Kč
Dospělí
4 800 Kč
4 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 1x3 hodiny 7 100 Kč
6 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 2x2 hodiny 9 200 Kč
8 000 Kč
Přihlášky ke stažení: www.zssusice.cz/jazykova_skola
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected] nebo
odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova do 10. září 2014.
Případné dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228 nebo na výše
uvedený e-mail.
Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v jazykové škole (zadní
vchod ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro)
v pondělí 15. září 2014 podle harmonogramu:
15.00 angličtina – děti
16.30 angličtina
15.30 francouzština
17.00 ruština
16.00 němčina
17.30 čeština pro cizince
Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle zařazení do kurzu.
strana 9
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt – paní Tučková, tel.: 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase.
Těšíme se na vaši návštěvu
PRODEJ
PARTNER CK EXIM TOURS
ZAHÁJEN PRODEJ LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ
EXOTIKA A V ZIMĚ K MOŘI – NOVÉ KATALOGY
EXIM TOURS, FISCHER k dispozici
nabídka 100 prověřených cestovních kanceláří na jednom místě
desetitisíce zájezdů na www.tempotours.cz
zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří
letenky do celého světa a trajektové lístky
kvalitní cestovní pojištění UNIQA a Evropské poj.
lázeňské pobyty
pobyty pro seniory 55+
zájezdy na muzikály: Mamma Mia,
Jen počkej zajíci, Kleopatra, Antoinetta
KOUPĚ
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
Soukromá výuka hudby a hry na klavír
pro všechny věkové kategorie, mladším předškolním věkem počínaje.
SOUKROMÁ VÝUKA ANGLIČTINY
ZAMĚŘENÁ NA KONVERZACI
Ivona Dungan | 603 230 192
Prodám ovečky Sufolk 2 ks stáří rok
a půl a 1 ks beránek stáří 7 měsíců. Cena
za 1 ks 1 500 Kč. Tel.: 737 515 003
Prodám suché palivové dřevo tvrdé
i měkké v metrech. Cena 800 a 1000
Kč/m3. Tel.: 777 308 319
Prodám zachovalou sedací soupravu
(3+2+1 – rozkládací dvoulůžko včetně úložného prostoru). Cena dohodou.
Tel.: 602 342 776
Prodám 4 palety broušených cihelných
bloků Thermopor, šíře 36,5 cm, cena 25
Kč/ks. Pětikomorovou polykarbonátovou desku 2,1×2,2m. Kameninové velké
žlaby. Tel.: 737 760 283
Prodám štípané bukové palivové dřevo.
Tel. 723 841 829
Prodám: za cenu šrotu: 2 klubka drátu
1,50 výška, čtyřdílné těžší brány: a nepoužité eternitové šablony a rozsívačku
2 m záběr dobrý stav – cena dohodou.
Tel.: 720 595 736
Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20 Kč/1litr. Sušice. Tel.:
602 621 435
Prodám originální truhlářskou hoblici
z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč,
moje cena 7 500 Kč. Dovoz po Sušici
a v okolí zajištěn. Tel.: 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana
včetně ocelové montážní sady. Vana je
zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí
zajištěn. Původní cena 9 240 Kč, nyní
5 500 Kč. Tel.: 605 337 650.
Začátečníci vítáni.
Výuka i v anglickém jazyce.
Volejte na tel.: 720 431 687.
E-mail: [email protected]
SPAK Foods s. r. o.
nadnárodní výrobce značkových potravin přijme
pracovníky do třísměnného potravinářského
provozu na pozici
VÝROBNÍ DĚLNÍK - DĚLNICE
Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel.:
777 308 319
Koupím frézu MF70 s lištou nebo malotraktor či Zetor 3011-4011, dále koupím pilu na dřevo s podavačem fabrickou a ještě koupím hliníkový žebřík
výsuvný. Tel.: 723 231 730
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel.: 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel.: 603 907 027
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel.: 606 406 010
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte
na tel.: 774 674 588
BYTY – NEMOVITOSTI
NÁPLŇ PRÁCE: Výroba potravin, manipulace s materiálem,
obsluha strojního zařízení
POŽADUJEME: Vyučení v jakémkoliv oboru
DATUM NÁSTUPU: Možný okamžitý nástup
NABÍZÍME: Stabilní dlouhodobé zaměstnání v úspěšné
a stále se rozvíjející nadnárodní firmě s dlouholetou tradicí
a po zapracování nadstandardní platové ohodnocení, pracovní
místo v Sušici
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
18. září 2014 ve 12 hod.
Na prodej rekreační chata v Sušici
Na Koudelce. Veranda, ložnice, kuchyň.
Prodej včetně vybavení. Okraj rekreační
oblasti, podíl na přístupové cestě. Udržovaná zahrada 450 m 2. Elektřina, voda
pouze užitková. Cena 260 000 Kč. www.
realityaxa.com, tel.: 775149767
Na prodej velký stavební pozemek
(5 817 m 2) nedaleko Sušice. Klid. Výhled. Cena 680 000 Kč
www.realityaxa.com, tel.: 775 149 767
Prvorepubliková vilka u Zdíkova,
po kompletní rekonstrukci. 5+1, 2x
koupelna, podsklepeno. Ok rasná
zahrada. www.realityaxa.com, tel.:
775 149 767
Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m 2
– v historickém centru Sušice. Tel.:
606 633 919
Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím
od září – října 2014 50m od centra. Tel.:
723 229 608
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích od 1. 10. 2014. Informace tel.:
723 703 440
Reality Verus, s. r. o., nabízí prodej
domu, v obci Pod mokly u Sušice,
s pozemkem 3 512 m 2. Na uzavřeném
dvoře stojí dům s vjezdovou bránou,
navazující část chléva, kůlny, dílny a samostatně stojící stodola s průjezdem
na zahradu 2 271 m 2. Vhodné pro stálé
bydlení, rekreaci či vybudování farmy,
skladovací i výrobní prostory. Více na:
www.reality-verus.cz. Tel.: 606 205 803
Krákorová.
Reality Verus, s. r. o., nabízí k pronájmu restauraci v centru Sušice. Nájem:
9 000 Kč/měs. Více informací na tel.:
606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s. r. o. hledáme pro
k lient a R D, chalupu k t r valému
bydlení nejlépe na samotě v dobrém stavu ihned k nastěhování. Tel.:
606 205 803, K rákorová, e-mail:
[email protected]
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel.: 608 117 789.
RŮZNÉ
Trendy Studio, T. G. Masaryka, Sušice hledá šikovnou nehtařku nebo pedikérku. Nástup možný od 1. 10. 2014.
Kontaktujte nás na tel.: 602 644 908,
728 179 967, nebo osobně.
Nabízím celoroční údržbu vašeho hrobu – Sušice. Tel.: 601 368 331
Zdatný důchodce hledá přivýdělek podzim – zima. Sušicko. Tel.: 606 406 010
Vyměním mag. rotoped ,,KELLER
KMO 411, Manuál k motoru zobrazuje
5 funkcí. Za cyklistické válce, upínání za přední vidlici. Podle stavu válců,
přidám 2 zapletená kola včetně galusek.
Klatovy, tel.: 732 228 696
Zadám provedení dlažby v kuchyni 16 m2.
Zájemci, volejte na tel.: 721 216 369
Stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.:
702 812 923
Zahrad n ické pr á ce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel.: 777 714 474.
Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice
a okolí. Tel.: 721 484 172
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
(včetně telefonického spojení na vás) zasílejte na adresu:
SPAK Foods s. r. o. • Nádražní ulice 623/II
• CZ-342 01 Sušice • e-mail: [email protected]
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
Příspěvky dopisovatelů
strana 11
Sušicko pohledem Marie Malé - VÝLET K LESNÍ KAPLI NAD REJŠTEJNEM
Tímto výletem uzavřeme putování, kam jsme se dopravovali
zčásti autobusem. Bude to menší okruh, mnohým návštěvníkům
zcela neznámý. Autobusem dojedeme do Radešova, sejdeme k autotábořišti, po lávce přejdeme Otavu
a proti proudu řeky dojdeme do Rejštejna. O historii Radešova jste se
již dočetli v mé knize „Putování
za krajinou a lidmi“ V dnešní době
jsou tu ponejvíce rekreační chalupy,
místních tu je hrstka. Z Radešova
bychom se dostali strmou cestou
na Radkov.
Vezmete-li sebou děti, nebudete
litovat! Mohou se vykoupat v Otavě, hledat mezi oblázky, vodou
omílaná barevná sklíčka z nedaleké, bývalé sklárny v Klášterském
mlýně. Proti proudu Otavy dojdeme
za chvilku k prvním domům Klášterského mlýna, kde provozovala
rodina Lötzova a Spaunova, sklárnu
světoznámého významu. Zpočátku
se tu vyrábělo většinou tabulové
sklo a páteříky. Lötzovi se zaměřili
na duté sklo a už v roce 1831 byly jejich výrobky vystaveny na pražské
výstavě, kde se jim dostalo vysokého, uměleckého ocenění. V polovině 19. století se ujímá vedení sklárny
vnuk Lötzových, Maxmilián, rytíř
von Spaun. Výroba se modernizuje, vzniká nový styl a v roce 1898
se sklo vystavuje ve Vídni, kde se
představila i proslulá americká firma Tiffany. V roce 1900 získala
sklárna za své skleněné skvosty,
zdobené polodrahokamy, na výstavě v Paříži cenu „Grand prix“. Některé skleněné unikáty jsou vystaveny v kašperskohorském muzeu
a v současné době si můžete prohlédnout výstavu skla z Klášterského mlýna v Klatovech.
Rejštejn vznikl za doby rýžování
a dolování zlata Dolování zlata dosáhlo ve 14. a 15. století největšího
rozmachu. V roce 1547 byl Rejštejn
povýšen na Královské město.
Dominantou je kostel sv. Bartoloměje, postavený horníky už
v roce 1570. Dnešní podobu získal
v roce 1792 rozsáhlou přestavbou.
Na zdejším hřbitově mají své honosné hrobky rodina Lötz a Spaun
U kostelní zdi navěky odpočívá i fařář zdejší farnosti, Jakub Klostermann, nejmladší bratr spisovatele Karla Klostermanna. Vedle má
skromný pomníček i matka Klostermannova, vdova po šumavském
doktorovi Josefu Klostermannovi
– Charlota Klostermannová, rozená Hauerová.
V Rejštejně funguje po dobu
letní sezony Infocentrum, v budově Městského úřadu. Dozvíte se
tam mnoho o historii tohoto městečka nad Otavou. To jen krátce
o Rejštejnu, máme v plánu vystoupat na Klostermannův vrch, dříve
Klapperl.
Od náměstí se vydejte ke kamennému mostu, vedoucím přes
Losenici, kousek půjdete po silnici, tam uvidíte vpravo poslední
Klapperlberg (foto z historického archivu pana Pscheidla)
dům ve stráni. Je tam tabulka firmy Mathausových, Romana pracuje na Infocentru, vede kroniku
Rejštejna a ve volném čase vyrábí
medvídky a panenky, Tomáš, její
manžel je takový všeuměl – práce
všeho druhu!
Stále pokračujete po silnici, asi
po cca 100 metrech odbočuje zatravněná cesta doprava. Tou se vydejte, je i částečně značena, nikam
neodbočujte, jděte stále vzhůru, míjíte louky a pak už vás uvítá lesní
porost. Je to sice „stoupák“, ale odmění vás svou půvabností.
Karel Klostermann (vlevo) s domácími z bílého domu (foto z historického archivu pana Pscheidla)
Pomalým stoupáním se tam
dostanete k cíli za necelou hodinu. Tam si můžete odpočinout
na lavičkách kolem kapličky. Jste
na Klapperlu, nyní Klostermannově vrchu.
Klapperl nad Rejštejnem je kouzelné místo nejen na vycházky.
Poutníci tam objeví kapličku Panny Marie Pomocné, za jejíž vznik
můžeme poděkovat tehdejšímu děkanovi rejštejnské farnosti – Brabcovi a rodině Hableově z Rejštejna.
Ti, údajně měli těžce nemocného
syna a po prosbách a modlitbách
k Panně Marii se uzdravil.
Kaple byla postavena v roce
1936 a 13. 9. 1936 byla vysvěcena.
K výročí narození Josefa Váchala
Dne 23. září si připomeneme 130.
výročí narození rodáka z Milavčí
u Domažlic, zasloužilého umělce,
výtvarníka a spisovatele Josefa
Váchala. V obecném povědomí mu
přísluší místo všestranného umělce
(malíř, grafik, sochař, spisovatel)
s nevšedními schopnostmi zručného
řemeslníka. Byl vyučený knihař, ale
své knihy psal, ilustroval, ale také
typograficky upravoval a vázal.
Váchalovu osobnost nám lépe
umožňují poznat nenapodobitelné
rukopisné životopisy, jeho rozsáhlé
literární dílo a v neposlední řadě
i četné dopisy.
Váchal byl nemanželským
synem Hančí Váchalové a Josefa
Alše, který o svého syna,
vychovávaného v Písku u dědečka,
nejevil zájem. Tam také chodil
Váchal dva roky do gymnázia, kde
však neuspěl a přešel do Prahy, kde
se učil knihařem. Na doporučení
svého strýce Mikoláše Alše se
vrací do Prahy, kde navštěvuje
soukromou krajinářskou školu
Aloise Kalvody a Rudolfa Béma.
V roce 1906 se učí v grafické
škole Antonína Heverta základům
grafických technik, zvláště pak
leptu a akvatintě. V Praze jej zavedl
jeho otec do společnosti teosofů,
okultistů, zednářů a spiritistů, což
mělo výrazný vliv na jeho další
umělecký i lidský vývoj.
V té době se Váchal začal věnovat
dřevořezu, později pak dřevorytu,
ve kterém dosáhl nevídané zručnosti
a technické dokonalosti. V roce
1910 vydává svou první bibliofilii,
Vidění sedmera dnů a planet, kde
je autorem textu i písma. Vyřezal
ji nožem do dřeva včetně textu
a ilustrací a vytiskl na ručním listu
v počtu 7 výtisků. V témže roce
se stal Váchal členem volného
uměleckého sdružení SURSUM
a zúčastnil se spolu s Františkem
Koblihou, Janem Konůpkem
a Janem Zrzavým první veřejné
výstavy v Brně (říjen 1910).
Počínající růst Váchala – umělce
přetrhla první světová válka, do níž
narukoval jako vojín c. k. armády.
Válku prožil na Balkáně a na italské
frontě. O tom blíže ve studii Viktora
Viktory nazvané Váchalovské
fantazie z jižní fronty, uveřejněné
ve sborníku textů ze sympozia
Josef Váchal, konaného v říjnu
2006 v Klatovech. Na uvedený
sborník odkazuji všechny zájemce
o bližší poznání života a díla tohoto
nevšedního umělce. Po válce se
Váchal začal plně věnovat knižní
tvorbě. Často šlo o díla nevídaného
rozsahu, obsahu i provedení.
Například v roce 1924 napsal,
vysázel, vytiskl, vyzdobil a svázal
mohutný svazek nazvaný Ďáblova
zahrádka aneb Přírodopis
strašidel, o rozměrech 40 x 35 cm
s výškou hřbetu 10 cm. V tiráži
se mimo jiné uvádí: „Tato kniha
obsahuje 137 dřevorytů černých
a 67 dřevorytů barevných, tištěna
byla co zlomek většího rukopisu
a vznikala prací tří let. Sazba, tisk
knihy a dřevorytů si vyžádaly
3 560 hodin práce. Tištěna byla v 17
exemplářích autorem na ručním lisu.
Režijní cena jednoho výtisku je 1 800
korun.“ Je třeba dodat, že v roce
1992 ji znovu vydalo nakladatelství
Paseka. Jde o reprint původního
vydání z roku 1924. Jak jsem zjistil,
strašidel je několikero druhů. Hlavní
z nich jsou zjevové povahy přírodní
či jinoplanetní, dále potvorové pošlí
například ze zmatků lidských vášní
a v neposlední řadě pak démonové
ďábelští. Všeliké tyto zrůdy byly
zplozeny především proto, aby
člověka týraly. Když už ne krvavými
ústrky, tedy alespoň probuzením
fantazie. J.Váchal píše o Přírodopisu
strašidel jako o „pravém štítu
křesťanské duše“.Mýlil by se však
ten, kdo by tuto nevšední a krásnou
knihu považoval jen za okultní
rukověť zacházení s mystickými
plivníky nebo za duchaplnou hru
na ďábelský kodex. Stačí přečíst
úvodní věnování: „Památce přítele,
psa Voříška, který neohroženě
po třinácte let se svým pánem mezi
samými strašidly chodil a nic se
mu nestalo, až nakonec lidskými
bestiemi sežrán byl…“.
Ivan Nikl
Na „růžencovém“ oltáři stojí soška
Panny Marie a nad ní visí růženec
z velikých dřevěných korálů, vyrobený místním rodákem.
Kaplička na Klapperlu téměř zapadla v zapomnění, ale vždy se najde pamětník, který „opráší“ historii
a tím se stal PhDr. Vladimír Horpeniak, historik, kašperskohorského muzea. Kaplička je pod správou Rejštejna, spojenými silami se
opravila, takže před několika lety
došlo k jejímu znovuvysvěcení.
Od té doby se každoročně konají
poutní mše na svátek Panny Marie
Růžencové. Tak tomu bylo i v neděli 6. října 2013.
Byl nádherný podzimní den,
ke kapličce se začali scházet poutníci a ve 14 hodin začala mše, kterou
celebroval páter Tomas van Zavrel.
V tom lesním tichu se mile vyjímala jeho promluva k poutníkům
a také vystoupení kašperskohorské skupiny „Druhý pokus“ dodalo
celé atmosféře ten pravý duchovní
význam.
Svahy Klapperlu jsou protkány mnohými, dnes již zarostlými
cestami a prohlubněmi po hledání zlata. Po jedné cestě na hřebeni
Klapperlu byste se dostali na Šibeniční vrch, s překrásnými výhledy
do širokého okolí.
V blízkosti kapličky, směrem
k Rejštejnu kdysi stával tzv. „bílý
domek“, našli byste tam už jen základy, včetně „umírajících“ ovocných stromů a zarostlou studni.
V tomto domku trávíval šumavský spisovatel Karel Klostermann
svůj prázdninový čas, coby profesor
plzeňského gymnázia, tuším, že to
bylo v letech 1891–1897.
Ono od domku bývaly a ještě jsou
krásné výhledy na městečlo Rejštejn
a na kopce kolem Srní, kde Klostermann trávíval svá léta dětství. Až
pozůstatky tohoto domku budete
hledat, vezměte si nějakého průvodce, sami byste ho těžko našli.
S mnohými přáteli jsem cestu
kolem kapličky a jejího okolí prošla.
Proto jsem je pozvala taky na loň-
Poutní mše na Klapperlbergu
Výroba růží
skou poutní mši na Klapperlu, setkání jsem nasměrovala na 13. hodinu u kostela sv. Mikuláše. Téměř se
mi zatajil dech, když jsem tu napočítala 18 mých přátel, kteří sem přijeli zdaleka, mezi nimi byl i Michal
z Brna, který akcie nafotil (2x foto
výše). Poněvadž se listí na stromech
již zbarvovalo, dostala jsem nápad,
že bychom mohli z javorových listů
vyrobit růžičky a vyzdobit s nimi
kapličku. Všichni se to naučili –
větší, svázanou kytici jsme položili na oltář a ty jednotlivé pokládali
ke svíčkám. Hezky se to vyjímalo
– byly to dárky z přírodního materiálu, vyrobené na místě, lidičkami
se „srdcem na dlani“!
Milí čtenáři, až si dost odpočinete na tomto místě, můžete se pomalu
ubírat k domovu. Pokračujte cestou
nad kapličkou, dojdete na louky,
kde je nádherný pohled na hrad
Kašperk a okolní vesničky, pak asi
za půl hodinky dojdete ke kostelu
sv. Mikuláše a do Kašperek už to
není daleko. Hezké putování vám
přeje Marie Malá
Malý dodatek: Občas slýchávám, že jsem něco popsala jinak
nebo něco vynechala.
Vážení čtenáři, téměř rok vás
provázím po Sušicku a okolí.
Nejsem historik, ani geolog, ba
ani organizovaná turistka. Ráda
se toulám krajinou, kde objevuji zajímavá místa, která nabízím
i vám. Proto články vycházejí pod
názvem „Sušicko pohledem Marie Malé“.
Více informací získáte na naučných panelech, kde se dozvíte celou
historii popisovaných míst. Děkuji
za pochopení – Marie Malá
Letní Memoriál Rendy Vachouška v hokejbale
V neděli 3. 8. 2014 proběhl
na zimním stadionu v Sušici druhý
ročník hokejbalového turnaje
Memoriál Rendy Vachouška,
pořádaný jako vz pomín ka
na tragicky zesnulého hokejového
brankáře Rendu Vachouška.
Turnaje se, stejně jako loni,
z účast nilo pět hokejov ých
a hokejbalových týmů. Stejně jako
loni to byl pořádající tým HBC
Dominátor Sušice, HC Klatovy,
HC DDM Rokycany, na rozdíl
od loňského roku se zúčastnily
týmy TJ ZKZ Horní Bříza a TJ
Datels Blatná.
Potěšila nás větší účast fanoušků
a diváků, zázemí pro týmy
a organizace turnaje byla určitě
zdařilejší než v loňském roce –
snažíme se zdokonalovat.
Počasí nám přálo o něco víc než
loni, i tak byly výkony v letním
horku obdivuhodné.
Pořádající tým bohužel vypadl
už v základní části, na čtvrtém
místě skončil tým TJ Datels Blatná,
bronzové medaile si odvezl tým TJ
ZKZ Horní Bříza, tým HC DDM
Rokycany skončil stejně jako
v loňském roce na stříbrné pozici
a zlato obhájil loňský vítěz HC
Klatovy.
Věřím, že se všichni zúčastnění,
hráči i diváci, dobře bavili, děkuji
všem za účast a vzpomínku.
Chtěla bych poděkovat městu
Sušice za poskytnutou finanční
podporu ve formě grantu, panu
starostovi Bc. Petru Mottlovi, který
umožnil turnaj uspořádat a osobně
přišel všechny podpořit, Sportovišti
města Sušice, které poskytlo stadion,
hlavně panu Šafránkovi, všem
sponzorům, firmě Sušické lesy
a služby, firmě SPAK, ZKD Sušice,
Pekařství Rendl, firmě Maxent,
regionální televizi ZAK, firmě
Fixnet, za poskytnutou podporu
a finanční příspěvky, Tomáši
Skolkovi a Honzovi Merglovi
za nevděčnou funkci rozhodčích.
Také bych chtěla poděkovat
Tomáši Kopačkovi, který přispěl
sponzorským darem a navíc nám
zajistil možnost občerstvení během
turnaje. Slečně Daniele Sporkové
za fotografie, Klatovskému
deníku a především paní Jitce
Kilbergerové za mediální podporu.
Své kamarádce Hance Škopkové
za skvělé vlajky a úpravu dresů
v šibeničním termínu, firmě Global
za spolupráci na potiscích
a plakátech.
Nejvíc musím poděkovat
třem lidem, bez kterých by
letošní turnaj neproběhl,
E r i k u Va c h o u š kov i
a Hon zov i Nag yov i
za veškeré zařizování
a organizaci, a Frantovi
Šaf r á n kov i, s pr ávci
zimního stadionu, který vše
zachránil a byl k dispozici
kdykoliv a pro všechny naše
nápady a požadavky.
Děkuji
Andrea Vachoušková
Zajímavosti
strana 12
Sušické noviny 16/2014
12. září 2014
PREVEZA – „ZELENÉ MĚSTO“ Sportoviště města Sušice zpříjemnila dětem závěr prázdnin
Řecký zástupce Douzelage Preveza leží na výběžku severozápadního pobřeží Jónského moře u zálivu Amvrakikos. Tato oblast byla
osídlena již před naším letopočtem a v r. 31 př. n. l. se zde udála
významná bitva mezi dvěma římskými vůdci Marcem Antoniem
a Octavianem, jehož vítězství v občanské válce znamenalo počátek
nové epochy římských dějin – císařství. Na památku svého vítězství
zde dal Octavianus postavit město
Nikopolis, které v době největšího
rozkvětu mělo přes 300 tisíc obyvatel. O deset století později však toto
město zaniklo a nedaleko vzniklo
nové sídlo – Preveza. K původu tohoto názvu se vztahují tři možná
vysvětlení: mohl vzniknout ze slovanského slova „perevoz“ (přechod,
průchod), z albánského „prevëzëza“ (přeprava, transport) nebo z latinského „prevesione“ (živobytí).
V průběhu staletí bylo město několikrát pod nadvládou různých jiných národů – Turků, Gótů, Bulharů, Benátčanů a Francouzů. Teprve
v roce 1912 bylo osvobozeno a připojeno k Řecku.
Současná Preveza je součásti regionu Epirus a žije zde kolem 20 tisíc obyvatel. Většina obyvatel jsou
farmáři, obchodníci asi 30 % se podílí na službách a rychle se rozvíjejícím cestovním ruchu.
Návštěvníci města mohou při
procházkách úzkými uličkami obdivovat architekturu tradičních řeckých domů, benátskou hodinovou
věž z roku 1752 nebo památník básníka Konstandinose Kariotakise
z meziválečného období. Mezi historické zajímavosti patří např. benátská pevnost Aghiose Andrease
z 18. století, která se nachází poblíž
přístavu, hrad Aghiose Georghiose
a opevnění z roku 1807 postavené
nechvalně proslulým osmanským
vládcem Ali Paschou. V chrámu
sv. Charalombose je unikátní dřevěný pozlacený ikonostas, ikony
a portréty svatých z doby benátské
nadvlády (poč. 19. stol.)
Okolí Prevezy se vyznačuje nádhernou přírodou – západní pobřeží otevřené do Jónského
moře zajišťuje dostatečnou vláhu
pro rozmanitost krajiny s bujnou
vegetací a příjemné mírné podnebí. Řeky Archeron, Louros a Xiropotamos, které pramení v pohoří s nejvyšším vrcholem 1 607
m, zavlažují úrodnou krajinu celé
oblasti. Na své si přijdou i zoologové, neboť zde sídlí velké množství druhů ptactva, ryb, delfínů,
pelikánů a želv. Příznivci turistiky a cyklistiky mohou procestovat
okolí města a navštívit různé hrady
a bašty, památky z dob byzantské
a turecké nadvlády.
Také místní kuchyně v mnoha
tavernách a hospůdkách zaujme návštěvníky bohatou nabídkou darů
moře a místní zeleninou. Během
roku hostí Preveza několik festivalů: mezinárodní pěvecký festival,
„sardinkový“ festival, „dámský“
karneval a festival etnické a jazzové hudby. Návštěvníci Prevezy mají
na výběr širokou nabídku ubytování
všech kategorií – hotely, soukromé
penziony i kempy.
Podmořský tunel, který byl otevřen v roce 2002, spojuje Prevezu s letištěm v Aktio (pouhé tři kilometry) a tím se tato oblast stala
snadno dosažitelným a vyhledávaným turistickým cílem.
Anežka Nová,
Douzelage Sušice
Organizace Sportoviště
města Sušice se s prázdninami rozloučila ve velkém.
Celý poslední srpnový víkend probíhal ve Sportovním areálu bohatý program,
ze kterého si mohl vybrat
opravdu každý. Vše začalo
už v pátek prodlouženým
večerním plaváním při decentním osvětlení, které bylo
spojené se saunovacími rituály. To všechno ve stylu Provence. Všichni návštěvníci,
kteří se tohoto speciálního
programu v bazénu zúčastnili, si večer pochvalovali.
Ovocný bar, nápoje zdarma,
vonné esence a peelingy, příjemná atmosféra. V podstatě šlo
o ukázku toho, jak bude relaxační část fungovat v době již avizovaných „Relaxačních hodin“, kdy
do saun nebude přístup z bazénové haly a relaxovat tak budete moci
nerušeně. Režim „Relaxačních hodin“ by se měl naplno rozběhnout
v říjnu.
s mezinárodní účastí) pro
děti od 6 do 12 měsíců v zrcadlovém sále. Všechny maminky i děti si je náramně
užily. Na zimním stadionu
mezitím probíhaly pětiboje
rodičů s dětmi různých věkových kategorií. Tam děti
zase provázela Žabička. A ti,
kdo zrovna čekali nebo se
jim prostě závodit nechtělo,
si mohli zkusit alespoň doprovodný program – sportovní bojovku s celou řadou
úkolů, a nebo lezeckou stěnu zdarma. A že jste nestihli
v předškolním zmatku přijít
foto archiv Sportovišť města Sušice
a chtěli byste si zkusit lezení
tul někomu ze sušických dětí. Třeba
na stěně? Nevadí – můžete
někomu, kdo projde našimi plavec- si zarezervovat termín kdykoliv
kými kurzy, do kterých se mohou přes internet. S instruktorem a zaděti hlásit do 10. září,“ okomento- půjčením kompletního lezeckého
val výsledek Ing. Lukáš Hamák, vybavení vyjde 1,5 hodiny lezení
ředitel Sportovišť. Plavecké závody na 130 Kč.
vystřídal boj o nejrychlejšího jezdce
Děti se večer rozloučily s Žabna toboganu. Z téměř šedesáti zá- kou i s prázdninami. Víkend utekl
vodníků všech věkových kategorií jako voda. „Věřím, že se všem zú(nejstaršímu účastníkovi bylo 56 častněným program líbil a budou se
let) zvítězil sušický Michal Šafrá- k nám do Sportovního areálu vranek s časem 9,8 s. Až příště přijde- cet i ve školním roce. Všem dětem
te do bazénu, můžete zkusit tento za naší organizaci přeji ve škole jen
čas překonat.
úspěchy a jedničky, plno prima kaOdpoledne bylo určeno hlavně marádů a co nejvíc pohybu bez úradětem. V půl třetí startovaly zá- zů,“ dodal k celé akci Ing. Hamák.
vody lezoucích batolat (dokonce
Dáša Jíchová, ostatní foto ED
Celé dopoledne také probíhaly
za hojné účasti veřejnosti komentované prohlídky strojovny a technického zázemí sportovního areálu.
Pokud jste prohlídku nestihli a chtěli byste si alespoň připomenout, jak
probíhala stavba bazénu, tak otevřete webové stránky www.sportoviste-susice.cz, kde nově najdete
odkaz na časosběrný dokument,
který monitoruje průběh
stavebních prací tak, jak ho
v průběhu let zachytila kamera. Návštěvníci bazénu
mohli dále využít možnosti ukázky hodiny plavecké
výuky a zápisu na plavecké kurzy.
Po obědě se dětem představila Žabka – nový maskot
Sportovišť – která provázela děti dalším programem
a vždycky pro ně měla nějakou odměnu. O Žabce
určitě neslyšíte naposledy.
Protože ale zatím nemá jméno, bude třeba jí nějaké vymyslet. Můžete pomalu začít s přemýšlením a zapojit
do něj vaše děti. V příštích
měsících proběhne soutěž
o nejlepší nápad.
Žabka si s dětmi zado- M. Benešová předváděla, co všechno lze v protiproudu nacvičovat.
Každý si mohl pod dohledem zkušeného
lezce P. Synka vyzkoušet lezeckou stěnu. váděla na rozcvičce, aby se
všichni protáhli před karV sobotu jste mohli vidět, co nevalem na in-line bruslích, který
všechno Sportovní areál nabízí. od čtyř hodin probíhal na speciálHned ráno se v bazénu proháněli ním in-line povrchu na zimním stakajakáři a předváděli trénink za vy- dionu na rozloučenou s letní sezoužití jedinečné technologie simulace nou. Během září už se začne zimní
říčního koryta, které nemá v Evro- stadion připravovat na zimu, aby
pě obdoby. O první dojmy z jízdy se mohla být 15. října otevřena veřejs námi podělila zkušená kajakářka nosti ledová plocha. Případné reMarie Benešová, která spolu s On- zervace ledové plochy lze už nyní
dřejem Bouzkem novinku testova- provádět na webu nebo u vedoucího
la: Jako divoká přírodní voda to sice zimního stadionu.
není, ale mně se to moc líbí. Dobře
Neděle byla ve znamení závose tu dá trénovat přejíždění proudu, dů a sportovních klání. Dopoledne
náklony, zanořování zadku, brejle probíhaly in-line závody pro děti,
a určitě též eskymáci. A je to ideál- závody na lezecké stěně (kterou si Ředitel Hamák předává ocenění nejlepším v plaveckém závodě.
ní pomůcka pro přípravu dětí. S při- návštěvníci mohli zkusit s instrukpravovanými zlepšováky nás ještě torem celý víkend zdarma) a největseznamuje ředitel Hamák: Na tré- ší úspěch měly první sušické dětské
ninky plánujeme umístění branek plavecké závody o titul Sušický dela možná i nějakou překážku proudu fín 2014, kterým se stal Jan Hanzlípod hladinu. Už nyní je ale dobré, ček (12 let) z Plzně. „Snad příští rok
budeme moci předat tento čestný tiže proudění není konstantní.
Sušickou pouť provázelo opravdové letní počasí
První víkend v září patří od nepaměti sušické pouti. Jádrem svátku
je tradiční sobotní pouť na Andělíček, kterou v tyto dny doprovází mše
v kostelech a letos také páteční koncert přímo v kapli Anděla Strážce.
Dole na náměstí se zatím mezi
prodejními stánky opět linula neodolatelná vůně klobás, také chovatelé zase pořádali výstavu zvířectva,
v sobotu večer se hrálo na Santosu k tanci, nedělní odpoledne patřilo fotbalu, ale magnetem, který
bezpečně přitáhl většinu dětí i dospělých z širého okolí byly pouťové atrakce. Na louce za koupališKladivo, mixér, autodrom a další vymoženosti lákaly natěšené děti na těm panoval stejný zasedací pořádek
tradiční sušickou pouť. Tak zase za rok, milí rodičové...
jako v minulých letech, všichni tak
snadno mohli navštívit svá oblíbená
stanoviště. Nejatraktivnější sobotní
odpolední čas a všechny atrakce si
však pro sebe zabrala bouřka a prudký liják. V neděli mraky věstily podobný scénář, naštěstí začaly úřadovat jinde a děti si mohly kolotoče
dosytosti užít.
foto a text ED Pětiboj na zimním stadionu zapojil do soutěže děti i dospělé.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 18. září 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny