12/2014
Aktualita
V pátek 13. června v 8.46 hod.
byl vyhlášen požární poplach
v budově sušického gymná­
zia. Jednalo se o cvičný poplach
v rámci projektového vyučová­
ní. Zásahu se účastnili profesi­
onální hasiči jednotky HZS PK
Požární stanice Sušice a dobro­
volní hasiči JSDH Sušice. Eva­
kuovali osoby z prvního patra
budovy pomocí žebříku a osoby
ze zakouřených prostor budovy
s využitím vyváděcích masek.
20. června 2014
Cena 7,00 Kč
24. ročník
krytý bazén doplnil nabídku města
Zdařilý realizovaný projekt
propojil stávající zimní stadion
(má sportovní plochu využívanou
i v létě a lezeckou stěnu) s novou bu­
dovou, ve které je kromě bazénové
haly (plavecký bazén se čtyřmi drá­
hami a délkou 25 m, brouzdaliště se
skluzavkou, zábavný bazén s divo­
kou vodou, masážní trysky, dvě ví­
řivky, tobogán a unikátní lodní pro­
tiproud) ještě relaxační část (parní
a finská sauna, ochlazovací bazé­
nek, ovocný bar, venkovní odpočí­
várna), v patře fitness centrum (po­
silovna, spinning, zrcadlový sál),
na střeše relaxační terasa a v pří­
zemí u recepce občerstvení s tera­
sou a výhledem na fotbalové a at­
letické hřiště. Vznikl tak ojedinělý
sportovně­rekreační komplex, kte­
rý významně obohatil nabídku vol­
nočasových aktivit v Sušici.
Ke slavnostnímu otevření došlo
13. června v 10 hodin. Před přestři­
žením symbolické pásky z plavek
promluvili starosta města Bc. Petr
Mottl, místostarostka Ing. Věra Ma­
rešová a ředitel organizace Spor­
tovitě města Sušice p. o. Ing. Lu­
Á
ëSKÉ
M
R
A
F
TRHY
28.6., 26.7., 23.8., 20.9. a 18.10. 2014
(sobota) 8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
28. 6. SOUTùÎ O NEJLEP·Í DÍTùTEM P¤IPRAVEN¯ POKRM
Zahraje: Dûtská kapela (10:00 - 12:00)
Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ
pfiinese svÛj „v˘tvor“ na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty!
uvnitř čísla
najdete
Jak dopadlo Robo Sumo na
gymnáziu – str. 2
Důvody pro ocenění pří­
stavby muzea a rekon­
strukce Santosu v soutěži
Stavba roku Plzeňského
kraje – str. 3
káš Hamák, který zdůraznil toto
poděkování: „Za naši organizaci
bych rád poděkoval nejen vedení
města – především paní místostarostce Ing. Věře Marešové a panu
starostovi, ale také lidem, kteří nad
stavbou dohlíželi – za město Ing.
Janu Vošalíkovi a za technický dozor investora (firma Correct BC,
s.r.o.) Ing. Petru Dlouhému a Ing.
Antonínu Pocovi. A samozřejmě
v neposlední řadě i těm, bez jejichž práce by areál nestál – tedy
zaměstnancům a subdodavatelům generálního dodavatele
a také Nemocnici Sušice o.p.s.
za zprostředkování koupě dvou
defibrilátorů. Velké díky patří
i našim zaměstnancům, díky kterým mohl být nový bazén otevřen
pro veřejnost v podstatě vzápětí
poté, co nám byl městem předán
do správy“. Pak provedl zastupitele
města a pozvané hosty po celé nové
budově a seznámil je s možnostmi
a funkcí jednotlivých provozů.
Ke skutečnému zahájení ostrého
zkušebního provozu došlo ve 13 ho­
din. Bazén se otevřel se všemi na­
bízenými možnostmi, ovšem první
návštěvníci přicházeli velice nesmě­
le. Většina se nejprve chtěla jen na
vlastní oči podívat, a tak ředitel
i zaměstnanci absolvovali několik
dalších seznamovacích prohlídek.
Kdo jste ještě nový provoz nevidě­
li, přijďte si jeho možnosti rovnou
vyzkoušet. Na hodinové koupá­
ní vám stačí 60 Kč (děti od 3 do
6 let 30 Kč, osoby do 15 let a nad
60 let 50 Kč) a 200 Kč na zálo­
hu za čip. Pokud budete chtít vy­
zkoušet také saunu, připravte si
130 Kč na dvouhodinový vstup.
Samozřejmostí je bezbariérový
přístup.
Provozní doba bazénu
do 30. 6. 2014
po – pá: 14.30 – 21 hodin
so – ne: 9 – 21 hodin
o prázdninách
po: 14 – 21 hodin
út – ne: 10 – 21 hodin
Kompletní nabídku a ceník
naleznete na stránkách
www.sportoviste­susice.cz.
Pro čtenáře Sušických novin
jsme požádali o vyjádření k této
investici starostu města Bc. Pet­
ra Mottla:
„Z otevření bazénu mám vel­
kou radost. Nejen proto, že posled­
ních pár týdnů bylo opravdu hek­
tických, ale především proto, že po
16 letech diskusí se od slov podaři­
lo přejít k činům a město dokázalo
projekt zrealizovat a umožnit tak
všem občanům celoroční koupání
v místě bydliště. Podle mého ná­
zoru je zde takové zařízení potřeba
a Sušice si krytý bazén rozhodně
zaslouží. Velkým přínosem je urči­
tě pro všechny generace a zvyšuje
atraktivitu města. Sušice dnes na­
bízí široké spektrum možností pro
využití volného času a to se jistě
odrazí i podnikatelům v příjmech
z cestovním ruchu. Město samo­
zřejmě bude doplácet náklady na
provoz, jsem však optimista a vě­
řím, že vzhledem k počtu obyvatel
a pěkné poloze budou nižší než v ji­
ných, daleko menších městech, kde
podobná zařízení již léta bez problé­
mů provozují (Horažďovice, Kdyně
apod.) Celkové náklady na výstav­
bu bazénu byly oproti původním
předpokladům nižší a nepřesáhnou
136 milionů korun. Luh se nyní
s novou cyklostezkou i skatepar­
kem, obnoveným Santosem i v létě
dokončeným venkovním koupališ­
těm stane uceleným jedinečným
komplexem v krásné přírodě, kte­
rým se může pochlubit málokteré
město. Na závěr bych chtěl poděko­
vat všem kolegům a zastupitelům,
kteří stavbu podpořili a všem pra­
covníkům, kteří se na stavbě podí­
leli. Ke zdárnému dokončení museli
vynaložit opravdu velké úsilí. Bu­
doucnost jistě ukáže, že realizace
krytého bazénu byl správný krok
v rozvoji našeho města.“
úvod a foto Eduard Lískovec
Josef Baierl prozradí, co
znamená záhadný název
písně, kterou zpíval muž­
ský sbor z Uetendorfu se
Svatoborem – str. 2
V Sušici se křtila kniha Pře­
mysla Čecha – Trefen šumavským genem – str. 3
V Káčku proběhla přehlíd­
ka žákovských divadelních
souborů ze Sušice – str. 4
S čím vám může pomoci
sociální poradna Racek
sušické charity – str. 7
Divize skončila, ale o setr­
vání Sušice v této soutěži
není rozhodnuto – str. 8
Sušičtí patřili na Králi Šu­
mavy k nejlepším – str. 8
S Marií Malou na prázdni­
nových toulkách – str. 11
Vzpomínka pamětníka
na zlaté časy sušické so­
kolovny – str. 11
Představujeme města
DOUZELAGE – 13. je měs­
to Marsaskala na ostrově
Malta – str. 12
Město opět pořádá prázd­
ninovou soutěž Putování po
Sušické pavučině – str. 12
TELEVIZE
VRAŤTE SE
VE VYSÍLACÍM
ČASE ZPĚT
VE
8 h o di n
4
z
pe t
NO
a naz
44 TV
programů
za
330,–
Kč/
měsíčně
Volejte:
800 100 600
www.fixnet.cz
9 771213 35500 3
12
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Kaleidoskop
strana 2
Netradiční robotické rozloučení Ten dělá to a ten zas tohle Farmářské trhy letos opět se soutěží
Jitka Hodná, Michal Trš, Ro­
man Mrzena a Štěpán Pance, to
jsou jména studentů, kteří v roce
2010 stáli u zrodu robotického
kroužku, a kteří s ním vydrželi
až do dneška, kdy opouští brány
sušického gymnázia jako čerství
absolventi. Společně s nimi jsme
se s robotickými stavebnicemi
seznamovali, učili se a ukazo­
vali cestu těm mladším. Zažili
jsme toho hodně – těžké začátky,
kdy jsme začínali téměř od nuly,
hodiny a hodiny práce nad kon­
strukcemi a programy, i radost
z úspěchu, kdy například děvčata
se svým robotem zvítězila v pro­
jektu ČVUT.
A jaké tedy bylo naše rozlou­
čení? Zajímavé a netradiční, jako
ostatně celé ty společné roky. Pod
taktovkou studenta Ondry Uhra
jsme uspořádali velké robotické
klání, při kterém se studenti na­
šeho kroužku se svými roboty
utkali v disciplíně Robo Sumo.
Tato disciplína vychází opravdu
z klasického Sumó, jen zápasníci
jsou nahrazeni roboty. Ale cíl je
stejný – vytlačit protivníka z vy­
značeného zápasiště, v našem pří­
padě z robotického ringu. Zúčast­
nili se všichni bez rozdílu věku,
od primánů až po výše zmíněné
maturanty. Žádný z robotů nedal
svým soupeřům ani centimetr za­
darmo, někteří sázeli na sílu, jiní
na konstrukci či oklamání sou­
peře. Velké sympatie diváků si
získal dívčí tým ze sekundy, kte­
rý štěstí opustilo až v závěru tur­
naje a umístil se těsně pod stupni
vítězů. Ze vzájemných soubojů
nakonec vyšel bez porážky ro­
bot Saruman konstruktérů Joná­
še Baierla a Propoka Mejstříka,
ale spokojeni mohli být všichni.
Bylo to velmi příjemné odpoled­
ne, kdy kromě zápasících robotů
bylo k vidění i mnoho dalšího –
robot skládající Rubikovu kostku,
robotické kolo štěstí a nechyběl
ani robot sledující čáru.
Vždy něco končí a něco začí­
ná. Všem našim absolventům­
roboťákům bych chtěla poděkovat
za společnou průkopnickou čin­
nost a hlavně popřát hodně štěstí
v jejich dalších začátcích.
Štěpánka Baierlová, foto ED
Projekt Comenius
Sziastok! Tento pozdrav jsme se
naučili v maďarském Kőszegu
a přidali ho do naší sbírky pozdra­
vů sesbíraných na výletech v rám­
ci projektu Comenius. Téma to­
hoto projektu bylo Isolation, tedy
izolace, osamocenost, odloučení.
V průběhu dvou let účasti v Co­
meniu jsme probrali všechny pro­
blémy s tímto spojené, ať už šlo
o izolaci zdravotně postižených
lidí, lidí v nejstarším věku,
o separaci menšin nebo jazy­
kovou bariéru. Naším úkolem
nebylo pouze věnovat se těmto
problémům, ale také seznámit se
s kulturou cizích zemí a poznat
nové přátele. I tento úkol jsme
splnili a spolu s fotkami a vzpo­
mínkami tak máme i nová
přátelství, která jistě neskončila
posledním dnem projektu.
První společné setkání nás Čechů,
Menorčanů, Rakušanů, Kypřanů
a Maďarů se konalo v Sušici. Ty­
picky česká ladovská zima byla
zážitkem hlavně pro studen­
ty z Menorky a Kypru, kteří si
mohli poprvé v životě postavit
sněhuláka. My jsme si na oplátku
mohli poprvé v životě zkusit,
jaké to je plavit se v kajaku po
moři, když jsme pak navštívili
své menorské kamarády ve měs­
tě Ciutadella. Stejně nezapome­
nutelnými byly i společné aktivi­
ty na plážích Kypru u města
Paphos a tamní kuchyně. Ostatně
o pohostinství v jednotlivých
zemích by se dal napsat samo­
statný článek na několik stran.
Jedinečnou kuchyni každé země
jsme měli možnost porovnat na
meetingu v maďarském Kőszegu.
My jsme přivezli tradiční české
buchty, jablečný závin, tvaro­
hovou pomazánku a lázeňské
oplatky, menorská výprava la­
hodné sýry, kyperská rozmani­
té jednohubky, hostitelé nabíd­
li lečo nebo palačinky a na stole
nesměl samozřejmě chybět ani
rakouský sachr a vídeňské řízky.
Tyto dvě pochoutky jsme ochut­
nali již v rakouském Judenbur­
gu. Doplněnou energii jsme pak
využili při sáňkování a učení se
štýrských tanců.
Účast v projektu Comenius byla
pro všechny z nás celoživotním
zážitkem. Kdo má možnost se učit
angličtinu v praxi, spolupraco­
vat v mezinárodních skupinách,
navštívit cizí země a nasbírat to­
lik cenných zkušeností, aniž by
potřeboval víc než odhodlání
a chuť poznávat?
studenti septimy a třetího
ročníku Gymnázia Sušice
Letošní pohádkový les, který
již po 16 připravili členové
Pionýrské skupiny Otava Suši­
ce, se nesl v duchu tradičních
řemesel, mnohých již dnes za­
pomenutých.
U mistra tesaře si děti vy­
zkoušely zatlouct hřebík, u ha­
sičů překonat překážku, u zed­
níka převézt cihly, vybílit zeď
u malíře, srovnat polínka u dře­
vorubce, zahnat stádo oveček
u pastevce, pověsit čisté prádlo
u pradlenky, obkreslit si nohu
u ševce, u mlynáře házet pytle
s „moukou“ a u kováře ukovat
koni podkovu.
Kdo splnil všechny úkoly,
získal v cíli sladkou odměnu.
A komu ani to nestačilo,
mohl si zatočit kolem štěstí.
O tom, že se den podařil,
svědčí i letos opravdu vysoká
účast dětí a jejich rodičů či
prarodičů. Spolu s organizáto­
ry prošlo pohádkovým lesem
1 100 účastníků.
Jménem sušických pioný­
rů bych chtěla poděkovat všem
dospělákům i dětem, již se na
stanovištích věnovali bezmá­
la čtyři hodiny návštěvníkům,
volšovským hasičům, kteří při­
jeli i s technikou, a městu Suši­
ce, jež se finančně podílelo na
realizaci tohoto dne.
Mgr. Petra Klímová,
PIONÝR, z.s. – Pionýrská
skupina Otava Sušice
Nejen nakoupit domácí čer­
stvé potraviny, ale i předložit
vlastnoručně připravený pokrm
porotcům doprovodné soutěže,
či sami zasednout do poroty, mo­
hou letos opět návštěvníci farmář­
ských trhů na náměstí v Sušici.
Každý měsíc během letní sezó­
ny to z rozmanitých stánků za­
voní kávou, pečivem, medem,
sýry, čerstvou zeleninou i mošty.
Na letošních prvních trzích po­
slední květnovou sobotu se ob­
jevily i jahody. Hlavní pochuti­
nou toho dne však byl guláš. Snad
libá vůně pokrmu, nebo možná
schopnosti moderátora Jardy Hla­
váče přiměly zasednout do poro­
ty i nefalšovanou vegetariánku.
A za hřích to určitě stálo... Zví­
tězil jelení guláš Milana Laška,
druhý byl hovězí guláš s brambo­
ráčkem od Františka Schwartze
a třetí dlouhoveský guláš Kristi­
ny Popelové.
Atmosféru vydařených trhů
dokreslovala tradiční Solovačka.
Za podpory města akci připravila
Olga Melkusová. Příští farmářské
trhy se uskuteční na konci škol­
ního roku v sobotu 28. června
a proto hlavními aktéry budou
děti. Vystoupí školní kapela Seventeen Day a soutěžit se bude
o nejlepší pokrm, který připraví
a donesou malí kuchaři. Odměnou
pro nejlepší pak bude dětská ku­
chařka. ED, foto Vladan Strejc
Prázdninový podpůrný program
na Základní škole v Sušici, Lerchova ul.
MODELÁŘI SE NAŠLI
Školní rok utekl jako voda,
přímo uletěl. A létalo se i v Týn­
ci u Horažďovic a to hned dva­
krát. Dne 26. 4. a 31. 5. 2014 se
tady sešli letečtí modeláři z Ho­
ražďovic, Klatov a Sušice a oko­
lí. Modelklub a DDM Horaž­
ďovice a SVČ Sušice pořádaly
okresní a přehlídková kola letec­
kých modelářů v kategoriích há­
zedla a vystřelovadla. Obě dvě
sobotní dopoledne modelářům
přálo počasí a tak si mohli se
svými vyrobenými letadélky za­
soutěžit. A že jim to létalo!!
všem, jak se létá v oblacích. To
už jsme mohli jen zamávat a zá­
vidět výšku, ze které vidí svět.
Přesvědčili jsme se, že úspěch
letu nezáleží jen na letadélku,
ale i na tom, jak se hodí. Myslím
si, že modeláři jsou pod křídly
zkušených učitelů, kteří umí
poradit jak správně létat a také
pochválit. Moc všem fandíme
a přejeme hezké prázdniny, co
nejvíce vteřin nad zemí a žádné
turbulence! Nenechte letadélka
zahálet a řádně je o prázdninách
provětrejte!
Naše škola je zapojena do
projektů zaměřených na rozvoj
a metodickou podporu Školních
poradenských pracovišť (VIP
– Kariera, RŠP – II a RAMPS –
VIP III) s působením psycholo­
ga nebo speciálního pedagoga
přímo na škole. I když je cílem
projektů, aby se tato profese sta­
la součástí každé školy, na Kla­
tovském okrese jsme jediná, komu
se to podařilo – již od 1. září 2005.
Školní psycholožka Mgr. Marie
Möstlová poskytuje nejčastěji po­
radenské služby při výchovných
a výukových obtížích žáků, osob­
ních a rodinných problémech, pod­
poruje zdravé klima ve školních
třídách. Denně je v kontaktu s rodiči,
učiteli a spolupracuje s odborníky
jiných poradenských a zdravotních
zařízení. Samozřejmostí je koordi­
nace činnosti se školní metodičkou
prevence, výchovnou poradkyní
a karierovým poradcem.
Nejen během celého školního
roku, ale i o prázdninách, mo­
hou žáci a rodiče využívat služeb
Školního poradenského pracoviště.
Prázdninový podpůrný program je
zaměřen na individuální psycho­
logické vedení žáků, kteří nejsou
ve škole tak úspěšní, jak by si přáli.
Příčinou může být nesoustředěnost,
nízké sebevědomí, problematická
domácí příprava, obtíže v komu­
nikaci, neobratnost v kolektivu
a řada dalších okolností, které
snižují školní výkon dítěte.
Konec června a pohled na
vysvědčení, je doba, kdy si mnozí
dávají předsevzetí, že v dalším
školním roce začnou hned od
začátku lépe. Není však jednodu­
ché tuto změnu provést. Většinou
zvládnete sami stanovit si cíl a pro­
myslet co všechno jste pro zlepšení
ochotni udělat. Ale další kroky, ve
většině případů, vyžadují odbornou
podporu a pomoc.
Žáci i rodiče Základní školy Ler­
chova zapojeni do podpůrného pro­
gramu využívají většinou pondělky
a dle domluvy i další termíny.
Podrobnější informace rádi
poskytneme v době konzultačních
hodin školního psychologa, popří­
padě telefonicky – 376 326 230.
Mgr. Marie Möstlová
školní psycholog
BIŽU A JENOM BIŽU
První sobotu to vypadalo,že
Týnec ani nenajdeme. Mlha byla
hustá tak, že by se dala krájet
a nám nedovolila najít tu správ­
nou louku, kde byl sraz soutě­
žících. A tak, když jsme potřetí
míjeli hasičárnu v Týnci, vo­
lali jsme „mejdej“. Pan Bláha
nás pak navedl po telefonu. Tak
se modeláři našli. Než samot­
ná soutěž začala, křídla Mrs­
ků, Májek a ostatních letadélek
mlhu doslova svými křídly roz­
párala a my – rodiče – jsme pak
odhazovaly svršky a modeláři
vystřelovadla. Létalo se pěkně,
i tatínkové se snažili, ale leta­
délka byla rychlejší než nohy.
Snaha se cení. Mít tak křídla,
dalo by se závodit. Další soutěž
jsme byli již znalí a Týneckou
louku jsme našli napoprvé. Po­
časí přímo vymodelované, ter­
mika výborná. A to nám dokáza­
la jedna z babiček Májek, když jí
už nebavilo létat na čas, ukázala
Těšíme se na další soutěž
13. září. Přijeďte si zalétat.
Výsledky 26. 4. 2014: kategorie H1: 1. Sopek Milan/Sušice/,
2. Barborka Michal/Horažďovi­
ce/; H2: 1. Pivetz Adam/Sušice/,
2. Puchinger Věroslav/Sušice/,
3. Barborka Miloš/Horažďovi­
ce/; H3: 1. Vejstrk Petr/Suši­
ce/, 2. Faist Miroslav/Klatovy/,
3. Klein Albert/Klatovy/ a vystřelovadla: 1. Vejstrk Petr/Do­
bršín/, 2. Hejdušek Jaromír/Su­
šice/, 3. Pivetz Adam, HJunior:
1. Šindelář Dominik/Sušice/
Výsledky 31. 5. 2014: kategorie mladší žáci: 1. Puchinger
Věroslav/Sušice/, 2. Švelch Ště­
pán/Sušice/, 3. Hejdušek Jan/Su­
šice/, starší žáci: 1. Vejstrk Petr/
Sušice/, 2. Faist Miroslav, 3. Suk
Antonín/Radostice/ a vystřelovadla: 1. Hejdušek Jaromír/Su­
šice/, 2. Puchinger Věroslav/Su­
šice/, 3. Vejstrk Petr/Dobršín/
J. Hejdušková, foto ED
Maminky se na posledním pra­
covním setkání ve školní družině
ptaly, co nás čeká příště. S drátem
a korálky ještě nepracovaly, tak
jsem vymyslela náhrdelníky.
Na akci se maminky těšily a také
jich hodně přišlo i se svými dět­
mi. Vše k motání bylo připravené
– drátky, korálky a různé kleště.
,,Já ale nejsem zručná,“ řekla jedna
maminka. To nevadí, nedá se s ko­
rálky nic zkazit, všechno jde, když
se chce. A také šlo. Do vyrábění se
daly i děti a práce jim šla od ruky,
vždyť stále něco ve svém oddělení
vyrábí a tak jsou zručné. Výrobky
byly úplně skvělé. Náhrdelníky na
denní nošení i na slavnostní příle­
žitost. Času bylo dost a tak si ma­
minky stačily vyrobit ještě náušni­
ce. Odpoledne se opět povedlo a já
začínám přemýšlet, co zajímavého
připravím na příště.
ŠD Lerchova, M. Pokorná
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 26. května 2014
•
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost Okres­
ní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Kla­
tovy, IČ: 023 40 011, Komenského 211, 341 01 Horažďovice ve výši
5 000,­ Kč. Příspěvek bude hrazen z org. 191.
•
Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí Nadačního pří­
spěvku na údržbu parku Ostrova Santos s Nadací Proměny, Vino­
hradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČO: 27421538 v celkové výši
173.433,­ Kč na tři monitorovací období. Monitorovací období je
období tří kalendářních let, které počalo plynout dnem 1. 1. 2014.
Rada města dále pověřila starostu města podpisem této Smlouvy
o poskytnutí Nadačního příspěvku.
•
Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města za rok
2013 a doporučila zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu
města za rok 2013 a vyjádření souhlasu s celoročním hospodaře­
ním, a to bez výhrad. Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválení účetní závěrky, sestavené k 31. 12. 2013, za rok 2013. Rada
města doporučila zastupitelstvu města schválení převodu z účtu 431
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdě­
lený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
•
Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výbě­
ru zhotovitele na akci „Domov pro seniory Sušice – výtah v budově
čp. 155“ – firmě Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5,
za cenu 1 095 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 259 250,00 Kč včetně DPH.
Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím
podpisem po obdržení souhlasného stanoviska Ministerstva práce
a sociálních věcí jako poskytovatele dotace na tuto akci.
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. června 2014
•
Rada města schválila opravu balkónu chaty Svatobor a pově­
řuje odbor majetku a rozvoje města přípravou akce.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opat­
ření č. 21, a to převést prostředky ve výši 650 tis. Kč z organizace
č. 73 – rezerva na investice a provoz do nové organizace č. 1429 –
Palackého chodník.
•
Rada města schválila cenu za prodej použitých silničních pa­
nelů ve výši 200 Kč / 1 m 2+DPH a pověřuje odbor majetku a rozvoje
města realizací prodeje žadatelům.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu
o poskytnutí provozní dotace pro Nemocnici Sušice o.p.s.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o problematice pro­
vozování lokálních zdrojů tepla v některých bytech města a uložila
odboru majetku prověřit skutečný stav i v ostatních bytových jed­
notkách, kde je možno očekávat stejnou situaci, a předložit na ně­
kterém dalším jednání rady návrh řešení, zejména možnost napojení
těchto jednotek na centrální systém zásobování teplem.
•
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku na čin­
nost sdružení Petrklíč – sdružení na pomoc postiženým dětem,
IČ: 708 82 479, Fr. Procházky 324/II, 342 01 Sušice 10.000,­ Kč. Pří­
spěvek bude hrazen z org. 191.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Vážení čtenáři! Ve dnech 30. a 31. května jsem se zůčastnil a to již
po několikáté setkání spolupracovníků Nadace pro transplantace kostní
dřeně v Plzni a rád se po delší době podělím s Vámi o aktuální informace
o tomto projektu získávání nových dobrovolníků, kteří svým souhlasem
se vstupem do registru dárců jsou připraveni v případě potřeby pomoci
úplně cizímu člověku s nemocí krve a krvetvorby – leukémií, darováním
svých zdravých krvetvorných buněk zachránit život. A jak víme, nemoc
si nevybírá a nikdo z nás, dnes relativně zdravých neví, kdy se mnohdy ze
dne na den ocitneme v situaci, že budeme potřebovat pomoc od někoho
naprosto cizího a v mnoha případech to může být naše jediná naděje. Co
je k tomu potřeba? Jen trochu odvahy a ochoty pomoci vstoupit do regis­
tru dárců a tím dát někomu naději. Pomoci může každý zdravý člověk.
Ideální věk je 18–35 let, nejlépe muž a silnější postavy. Rozhodně nejde
o diskriminaci žen, ty jsou rovněž vítány. Nebudu se podrobně rozepi­
sovat co vše vstup obnáší, to je možné si podrobně zjistit na stránkách
www.kostnidren.cz. Stačí opravdu jen jedna zkumavka krve a pak jen
čekat, jestli se objeví někdo nemocný s podobnými znaky. To může trvat
i několik let a také se člověk nemusí dočkat nikdy. A proto je potřeba, aby
bylo v registru co nejvíce lidí. Pravděpodobnost, že bude ten, kdo vstoupí
do registru vybrán ke konkrétnímu nemocnému je asi 1:100. V současné
době je v českém národním registru 44 268 těch, kteří jsou v případě
potřeby ochotni darovat své krvetvorné buňky pro záchranu možná
i malého dítěte. Zamysleme se nad tím! Jen za loňský rok vstoupilo do
registru 4 551 nových dárců. Velmi často to jsou dárci krve. My dárci již
máme onu pomoc potřebným tak nějak v genech, ale to není podmín­
ka, jde o ochotu pomoci. Velmi žádáni jsou vojáci, policisté, záchranáři
a nebo hasiči u kterých se předpokládá dobrá fyzická kondice. Proto si
touto cestou dovolím zmíněné profese oslovit a požádat je, aby o tom
alespoň popřemýšleli. Dále jsou velmi žádáni i příslušníci národnost­
ních menšin a jiných etnik (Romové, Vietnamci, Ukrajinci) apod. Dále
bych chtěl jako křesťan vyzvat mladé věřící nejen katolické, ale i Církve
Bratrské. Kristus přece říká: „Co jste pro některého z mých nejmenších
bratří učinili, pro mě jste učinili.“ A co může být většího, než darovat život
a nebo alespoň naději? Dále jsou vítáni ti, kdo jsou ochotni mezi svými
přáteli, spolupracovníky, známými atd. roznášet časopis Naděje a jiné
propagační materiály, prostě šířit povědomí o této závažné problematice.
Mohou se na mě obrátit a já tyto materiály prostřednictvím Nadace rád
zajistím. Je možno přispět do kasičky, která je na čerpací stanici Orima ve
Volšovské ulici a nebo v aquaparku v Horažďovicích a v budoucnu bych
rád jednu umístil i v našem novém bazénu. Kontakt na mě je v redakci
i na zmíněných stránkách Nadace a rád podám informace i osobně.
Václav Pikeš; spolupracovník Nadace
číslo mobilu: 730 122 481; [email protected]
strana 3
Muzeum Šumavy Sušice získalo ocenění v soutěži
Stavba roku Plzeňského kraje 2013
Ve středu 28. května 2014 proběhlo v prostorách Měšťanské besedy
v Plzni slavnostní vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje. Hlavní cenu v kategorii rekonstrukce budov získa­
lo Muzeum Šumavy v Sušici za rekonstrukci a dostavbu historic­
kého objektu bývalé strážnice a přilehlé části městských hradeb
v areálu muzea.
Odborná sedmičlenná porota v čele s Ing. Arch. Miloslavem Michal­
cem ocenila citlivé začlenění nově pojatého objektu v hradební linii
a způsob zastřešení valbovou střechou. Vnitřní prostor nově vzniklého
víceúčelového sálu působí díky pohledům na nezakryté lepené vazníky
impozantně. Kromě citlivé rekonstrukce historického objektu ocenila
porota zejména nečekané oživení areálu prvkem moderní architek­
tury. Propojení rekonstruovaného objektu s původním domem muzea
skleněným konkávním a konvexním modulem je opravdu moderní
a odvážné. V reflexní ploše se zrcadlí okolní historická architektura, což
prostoru nádvoří dodává barokní dynamiku.
Předseda poroty Ing. Arch. Miloslav Michalec návrh a realizaci
připodobnil k vídeňskému náměstí, kde skleněné stěny Haas­Hausu
odráží gotickou katedrálu sv. Štěpána a dodal, že v případě Muzea
Šumavy se podařilo výborně skloubit moderní prvky s historií
a duchem místa.
Rekonstrukce trvala necelý rok a byla dokončena v červnu 2013. Šlo
o jednu z nejnáročnějších investičních akcí Muzea Šumavy Sušice za pos­
ledních několik desetiletí. Autorem vítězného projektu je Ing. arch. Pavel
Lejsek (Šumavaplan, spol. s r.o.) a zhotovitelem byla firma JIHOSPOL,
Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s.
-ZŘ-
Veřejnost udělila cenu sušickému ostrovu Santos
Titul stavba roku Plzeňského kraje uděluje vybraným stavbám
odborná porota v několika kategoriích. Letos bylo nominováno
17 realizovaných projektů. Tyto stavby také soutěží o cenu veřejnosti,
kterou získávají na základě dlouhodobého (měsíčního) hlasování na
internetu. Ze všech nominovaných staveb získal nejvíce hlasů (734)
právě sušický Santos. Do soutěže přihlásilo projekt město Sušice
a odborná porota mu udělila nominaci s tímto odůvodněním:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za
nenásilnou obnovu ostrova s využitím krajinářských úprav a prvků
drobné architektury. Záhy po svém otevření se stal Ostrov součástí
života města a nabídl žádané volnočasové aktivity. Citlivým architek­
tonickým řešením bylo dosaženo obnovení jeho někdejší krásy. Celý
areál je urbanisticky vyváženě koncipován a chlubí se zdařilými
uměleckými artefakty. Pomyslná loď na ostrově vtáhne rychle
návštěvníky do své náruče. Obnovu ostrova projektoval Ing. Pavel
Šimek – Florart a provedlo Sdružení LF & P SANTOS. Investorem
bylo město Sušice a grant Nadace Proměny.
úvod a foto ED
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O GRANT
Město Sušice upozorňuje, že uzávěrka žádostí do 2. kola Gran­
tového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času
a vzdělávání je 30. června 2014. Formulář žádosti i pravidla jsou
ke stažení na www.mesto­susice.cz – další informace – Granty,
příspěvky.
Kontaktní osoba:
Ing. Olga Melkusová, Referentka cestovního ruchu
Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu;
Městský úřad Sušice
pevná linka: 376 540 211, email: [email protected]
Město Sušice nabízí do pronájmu
jedno garážové stání
v domě čp. 1257, ul. Kaštanová, Sušice.
Výše nájemného 698,- Kč/měsíc.
Bližší informace – tel. 376 540 141
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1160, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plas­
tová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.61 m2, 1. po­
koj 19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 12.00 m2, předsíň 10.06 m2,
WC 1.03 m2, koupelna 2.86 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2. Celková
rozloha bytu 76.99 m2.
Datum prohlídky bytu: 24. 6. 2014 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice.
Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plas­
tová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.61 m2, 1. po­
koj 19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 12.00 m2, předsíň 10.06 m2,
WC 1.03 m2, koupelna 2.86 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2. Celková
rozloha bytu 76.99 m2.
Datum prohlídky bytu: 24. 6. 2014 od 9.10 do 9.20 hod.
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Klostermannova, čp. 675, Sušice.
Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plas­
tová okna a dům je zateplen. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň
11.30 m2, 1. pokoj 21.80 m2, 2. pokoj 15.40 m2, 3. pokoj 13.60 m2, před­
síň 9.30 m2, WC 1.05 m2, koupelna 3.60 m2, spíž 1.70 m2, komora
6.00 m2, sklepní kóje 6.75 m2, sklepní kóje 6.00 m2. Celková rozloha
bytu 96.50 m2.
Datum prohlídky bytu: 24. 6. 2014 od 9.40 do 9.50 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
­ musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
­ nesmí být dlužníkem města
­ nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
­ během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
­ uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřa­
zena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu
vyřazena)
­ musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
­ musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 6. 2014 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení po­
žadovaného bytu + adresa odesílatele
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájem­
ného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na
pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udá­
ní důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
-LK-
Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města
Dle zásad k nájmu bytů v majetku města Sušice
upozorňujeme žadatele o pronájem bytu,
že od 1. června do 30. června 2014
bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.
Aktualizace žádostí o pronájem bytu se netýká žadatelů, kteří
mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce.
JAk JSEM SE učILA PSÁT DOPIS
Čím být či nebýt? – Milá paní učitelko,
až budu velká, chtěla bych být spisovatelkou, ilustrátorkou, návrhářkou,
kadeřnicí. Ale je to tak těžké si vybrat práci! Vůbec nevím, čím budu.
Možná ornitoložkou, zubařkou, učitelkou, snad i lékařkou, ředitelkou,
prezidentkou, zvěrolékařkou. Ach, možná obyčejná prodavačka v Coopu.
To snad ne!
Chtěla bych být slavná. Jé, třeba kytaristka. Zapomněla jsem na letušku.
Ale zatím mám dost času, počkám, až budu dospělá. Vždyť mi bude teprve
deset. Moje maminka taky v deseti nevěděla, že bude zlatnicí.
Můžu být taky zlatnicí, ale prozatím jsem na to malá. Nechám si to jako
překvapení. Jsem ale zvědavá, čím budu.
Už vím! Chovatelkou lvů. Ne, to ne. Řidičkou automobilu? Co třeba
malířkou? Nebo hudebnicí? Existuje tolik prací! Zpěvačka můžu být.
Dělnice je taky dobrá práce. Ale prezidentka, to by byla pohodička!
Asi budu spisovatelkou. Po takovém výběru jsem nerozhodná. Alchy­
mistka, chovatelka ryb?
Zapomněla jsem na sport. Hokejistka? Radši ne. Možná fotbalistka, lyžařka.
Opravdu to zatím nevím. Starostka? Musím nabýt zkušenosti. Měla bych
víc číst knihy. Je tolik řemesel a prací!
Klárka Prchalová
žákyně 4. třídy ZŠ TGM Komenského Sušice
Odpověď učitelky – Milá Klárko,
děkuji Ti za Tvůj hezký dopis. Byla jsem jím velmi potěšena a také jsem
měla radost, že už ve svém věku dokážeš přemýšlet o své budoucnosti
a své myšlenky dokážeš tak pěkně slohově zpracovat. Moc bych Ti přála,
aby se Tvé sny vyplnily a aby sis vybrala povolání, které bude zároveň
Tvým koníčkem a bude Tě v životě uspokojovat. Je pravda, že jsi ještě
malá a na výběr máš dost času, ale je dobré mít svoji představu. V dnešní
době je nelehké vybírat povolání tak, aby člověk našel i uplatnění. Ale
já doufám, že než vyrosteš, bude situace lepší a ty se svým elánem jistě
najdeš práci, která Tě uspokojí.
Jednou, když jsem byla ještě malá jako Ty, mi moje paní učitelka na­
psala do památníčku:
„Plň svědomitě všechny svoje povinnosti a budeš v životě šťastna.“ A já
Ti toto poselství předávám.
Tvoje třídní učitelka D. K.
Přehlídka dramatických kroužků 2013 – 2014 v Káčku
Venkovní pódium opět ožilo.
Středisko volného času Sušice
pořádalo v sobotu 7. června od
9 hodin v Káčku již druhý ročník
této přehlídky. Zúčastnilo se cel­
kem 81 dětí z pěti souborů.
Zahájení se ujaly děti ze souboru
TIK­ŤAK s písničkou Vlasty Red­
la „Kdyby“ a podařilo se jim roze­
zpívat všechny diváky. Dramatický
kroužek ToGaMa při ZŠ Sušice,
T.G. Masaryka pod vedením paní
učitelky Hany Šiškové předvedl
hru „Svatý Václav“, kterou obe­
censtvo odměnilo velkým potles­
kem. Následovali Upíři ze Sušice­
dramatický kroužek při ZŠ Sušice,
Lerchova ulice pod vedením paní
učitelky Martiny Svatkové s po­
hádkami: „Perníková chaloupka,
Červená Karkulka, O nezvedených
kůzlátkách a Hurvínkův rok“.
Dramatický kroužek EIDRAM
z II. stupně ze ZŠ Sušice, Lercho­
va ulice zaujal svým vystoupením
„Jak to bylo s vodníkem“ a Dra­
matická výchova žáků 8. a 9. tříd
ze stejné školy pod vedením paní
učitelky Jiřiny Polákové vystoupila
s hrou „Sněhurka“. Na závěr před­
vedly své umění i děti z dramatic­
kého TIK­ŤAKU ze SVČ Sušice
DRAMASTERIE 2014 – umělecký workshop – 8. ročník
30. 6. – 5. 7. 2014
Sušice na Šumavě (LUH, Santos,
Smetanův sál gymnázia, atd.)
Dílny a lektoři:
1. Dramatická výchova pro
děti – Milena Vrhelová
Zážitková dílna dramatické
výchovy pro děti ve věku 7–11 let
(1. – 5. třída).
Týden s knížkou Eduarda Pe­
tišky “Birlibán” – „Že nezná­
te Birlibána? Seznamte se! Čeká
na nás na Santosu a my s ním vy­
razíme za dobrodružstvím. Po­
známe nové kamarády, něco za­
žijeme, něco objevíme. A o své
putování se na závěr i podělíme.”
2. Herecký výcvik pro po­
kročilé – Alena Štréblová, To­
máš Petřík
Dílna je určena především
absolventům předcházejících
ročníků.
3. Výtvarná pouť letním
Luhem – Miroslav Šisler
Dílna plenérové malby a kres­
by určená pro zájemce od 11 let –
dospěláci i důchodci vítáni!
Provedeme výtvarný prů­
zkum partií přírody kolem Ota­
vy – prostup řeky a přírody měs­
tem je unikát, který lze kromě
Sušice, najít málokde! Věnovat
se budeme malbě i kresbě, ne­
mine nás perspektiva ani histo­
rie poříčí Otavy.
4. Fotograf ická dílna –
Tvůrčí skupina Šumák
Navážeme na úspěšné před­
chozí ročníky, ze kterých vyšlo
mnoho zajíma­
vých prací. Jed­
nou z forem pre­
zentace našich
výtvorů je mož­
nost vystavovat
v prostorách rad­
nice i minigalerie
Branka.
Činohra –
„Vokno“ – Bohu­
mila Skrbková, Milena Nagl­
mül lerová
Cena workshopu:
­ 7 – 13 let – 200 Kč
­ 13 let – ∞ – 300 Kč
Přihlášky na adrese:
Milena Naglmüllerová
email: nagl@ post.cz,
telefon 724 533 498
Pořádá Okrášlovací spolek
města Sušice, o. s., za finanční
podpory Města Sušice. Závěrečná prezentace proběhne na Santosu v sobotu 5. července 2014.
DRAMASTERIE
30. 6. - 5. 7.
2014
Sušice
Žichovičtí půlpáni a Männerchor Uetendorf
Programem Májového koncertu
30. května ve Smetanově sále gym­
názia bylo vystoupení sušického
a švýcarského sboru. Po úvodním
slově Ivana Čámského zazpívala
Komora Svatoboru (část sboru Sva­
tobor) pod taktovkou Josefa Baierla
a Andrey Sušilové. Dále se před­
stavil mužský sbor z partnerské­
ho švýcarského města Uetendorf.
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Kulturní aktuality
strana 4
Zpívali i skladby známých autorů
(Mendelssohn, Lehár) a hlavním
tématem bylo víno (např. Z hroznu
do sudu). Téměř zaplněný sál je od­
měnil dlouhým potleskem.
Pak nastoupil Svatobor s mu­
zikanty (Zdena Milotová – klavír,
František Pekhart a Jan Volný – kla­
rinety, Václav Valdman – trubka
a Dan Čámský – bicí) a předvedl Ži­
chovické půlpány Karla Polaty (lib­
reto na motivy románu Karla Klos­
termanna Josef Koenigsmark).
Na závěr si všichni zazpíva­
li oblíbenou píseň z nadpisu níže
uvedeného článku, ve kterém nás
Josef Baierl seznamuje s dlouhole­
tou spoluprací s mužským sborem
z partnerského města.
ED
pod vedením paní Mileny Vrhelo­
vé s příběhy „Vaškův den“ a „Vaš­
kův sen“.
Nesmíme zapomenout ani na
moderátory a děti z kroužku TIK­
ŤAK, kteří nás v roli učitelů prová­
zeli celým programem. Neutichající
potlesk byl důkazem toho, že i letoš­
ní přehlídka se všem líbila.
Chtěla bych touto cestou podě­
kovat všem účinkujícím za jejich
herecké výkony a paním učitelkám:
Haně Šiškové, Martině Svatkové,
Jiřině Polákové a paní Mileně Vr­
helové za jejich skvělou přípravu
dětí na tento velký den. Těšíme se
za rok na viděnou v Káčku.
Marie Ludvarová, SVČ Sušice
3. abonentní koncert KPH v Sušici
Třetím koncertem v řadě si při­
pomene ve středu 25. června Kruh
přátel hudby společně se světově
hudbymilovnou veřejností význam­
ný Rok české hudby 2014.
Na koncertě ve Smetanově sále
Gymnázia uslyšíte Kalliopé Trio
Prague, které se 24. května před­
stavilo s úspěchem na festivalo­
vém koncertě Pražského jara. Trio
bylo založeno v roce 2011 na půdě
pražské HAMU a patří mezi nové
a nadějné soubory nastupující mla­
dé generace. Všichni jeho členové
jsou laureáty mezinárodních soutěží
a mají za sebou řadu zkušeností jak
sólistických, tak z komorních an­
sámblů. Od svého založení trio spo­
lupracuje s Guarneri triem Prague,
pod jehož vedením se několikrát
účastnilo mistrovských kurzů v Bad
Saulgau v Německu. I přes relativ­
ně nedávnou dobu vzniku vystou­
pilo Kalliopé Trio na řadě koncertů,
a to především v České republice
a v Německu, a pokaždé se setkalo
s velmi pozitivním ohlasem a nad­
šenou kritikou (Schwabische Zei­
tung Ehingen, Siegener Zeitung).
Návštěvníci koncertu, který za­
číná v 19.30 hod., uslyší díla Dvo­
řáka, Suka, Haydna a Šostakoviče.
Organizátoři se těší na Vaši návště­
vu a přejí krásný vstup do letních
měsíců.
KPH
JAK SE PROJEVUJE ŠUMAVSKÝ GEN
Projevuje se závislostí na
Šumavě. „Průměrná doba, po které
musím zase nasát trochu Šumavy, je
podle mých dlouhodobých pozorování tři týdny,“ vysvětluje působení
genu známý redaktor a moderátor
České televize a sušický rodák
PhDr. Přemysl Čech. A pokud tak­
ová závislost u takové osobnosti trvá
přes půl století a je zaznamenána,
může být výsledkem zajímavá kni­
ha. V tomto případě k tomu skutečně
došlo a právě vydaná kniha se
jmenuje Trefen šumavským genem.
Čtenáře seznamuje s živým kra­
jem, plným skutečných i význam­
ných lidí a jedinečných událostí
v historickém kontextu. Publika­
ci vydalo plzeňské nakladatel­
ství RegionAll a křest proběhl
12. června ve Smetanově sále
sušického gymnázia.
Souvislost hned na úvod této
akce vysvětlil ředitel školy Mgr.
Ivan Kratochvíl: Přemysl Čech
je také absolventem našeho gy­
mná zia. Autora dále uvedla
šefredaktorka a vydavatelka plzeň­
ského nakladatelství RegionAll
Hana Voděrová a poděkovala městu
Sušici a všem dalším sponzorům
za finanční příspěvek na knihu.
Pak už pozvala na pódium autora
a jeho vyprávění přiblížilo vznik
knihy. Vzhledem ke stejnému
pohledu na téma, byla spolupráce
s vydavatelkou (dodala mj. his­
torická fota z archivu) výborná
a nebylo třeba mnoha slov. Své
poděkování vyjádřil květinou
a stejně poděkoval i Marii Malé,
která ho inspirovala a prochodili
spolu mnoho zajímavých míst.
„V knize je tak trochu moje Šumava – ve smyslu jak jsem jí zažil
a po ní chodil,“ dodal autor a na
důkaz představil některá témata,
o kterých se v knize hovoří: Sušická
deska na paměť osvobození americ­
kou armádou (ocenil pomoc Milana
Pokorného), historie nejslavnější
tehdejší sklárny Klášterský mlýn,
sídlo Zdeňka Bakaly na Modravě
a také se dotkl žhavé fauny –
kůrovce a tetřeva a důsledku je­
jich „ochrany“ (např. nepocho­
pitelné zákazy vstupu na asfaltové
cesty, po kterých jezdily i kami­
ony, nedůstojné debaty o důvodech
nepřístupnosti odvěké cesty na
Modrý sloup a podobným osudem
stižená Dámská cesta na Ostrý).
Kniha vypráví také o význam­
ných lidech působících na Šumavě.
Někteří už nežijí (Jan Werich, dok­
tor Kostrouch, Václav Hrabánek),
ale někteří byli přítomní a au­
tor je pozval na pódium – býva­
lá modelka, dnes lesní maneký­
na z Prášil Dagmar Brčáková se
svým kalendářem roztodivných
hub, známý muzikant a původní
německý obyvatel Eduard Hones
z Horské Kvildy, ten který zná
o Šumavě (skoro) všechno – historik
Vladimír Horpeniak z Kašperských
Hor, provozovatel ranče s podi­
vnou galerií Roman Sam Halbhu­
ber z Vogelsangu, sportovec, turis­
ta, učitel a dnes už legenda Emil
Kintzl, který se dokonce stal posta­
vou v knize zmíňovaného seriálu
Policie Modrava (hraje ho Ladis­
lav Mrkvička). Dále vystoupil od­
borník přes koně Michael Duruttya
s příběhem, jak jeho dlouholetý
přítel Václav Hrabánek přispěl
k záchraně huculských koní.
Nakonec všichni pokřtili kni­
hu šumavským pískem. Svižnými
melodiemi orámovala vyprávění
a křest Karavana Swingers Band.
A po ukončení ještě u občerstvení
po starošumavsku vyhrávali Eda
Hones a Zdeněk Kantořík.
text a foto ED
Nezávislý festival v duchu ‘Do It
Yourself’ vstupuje letošním roční­
kem ve své šesté pokračování, které
proběhne v sobotu 21. 6. od 16 hod.
v tradičním místě konání, areá­
lu Boudy a přilehlých pozemcích
v Čermné u Sušice.
Posekaná tráva, parkování a sta­
nování na loukách, nealkoholické
i alkoholické nápoje, vegetariánské
občerstvení, nabídka gramodesek
a všechno ostatní, na co je
návštěvník zvyklý nebo si hodlá
zvyknout.
Jména kapel, hudební žánr,
místo původu a působení, časový
harmonogram:
1) |*| LIVER GARNISH |*| Hardco­
re­violence, Prácheňsko (16–17 h.)
2)|*|JOLLY JOKER&THE PBU|*|
Crossover, Praha (17–18 hod.)
3) |*| RABIES |*| Hardcore­violen­
ce, Týn nad Vltavou (17–18 hod.)
4) |*| OR |*| Noise rock / post hard­
core, Praha (19–20 hod.)
5) |*| ASMODEUS |*| Techno thrash
metal, Klatovy (20–21 hod.)
6) |*| REST IN HASTE |*| Stoner
rock, Sušice / Praha (21–22 hod.)
7) |*| RADIOLOKÁTOR |*| Thrash
metal, Jižní Čechy (22–23 hod.)
8) |*| MÖRKHIMMEL |*| Hardco­
re­punk/metal, Praha (23–00 hod.)
Obrazem na plakátu či banneru,
vstup na jednodenní festival je po
celou dobu 250 Kč za osobu, děti
zdarma.
Festivalový web: http://www.
madmusick.cz/festival/
Ud álost na facebook u:
ht t ps://w w w.facebook.com /
events/173443582827255
Akce na bandzonu: http://band­
zone.cz/akce/318038
Událost na Google+: https://
pl u s .go og le.c o m /e ve n t s /
cn4tveh3bpa63ehomftlekhj9e8
Předem děkujeme za podporu
a těšíme se na setkání v letním slu­
novratu.
Berry & MM CREW
Es Burrebüebli man i nid, aneb i takhle mluví Švýcaři
Když jsme v roce 1992 poprvé
přijeli do Uetendorfu, vystoupili
jsme z autobusu v čele s naším pre­
zidentem sboru Jarouškem Klímou
a s čerstvým starostou Sušice dok­
torem Zeleným. V čele družební­
ho männerchoru stál Juerg Marti,
„specialista na východní země“
a starosta města. Jaroušek před­
stoupil jako prezident, ale zároveň
jako tlumočník, protože překlá­
dat z němčiny pro něj byla hračka.
A ejhle, po úvodních dvou frázích
se začal ošívat a zadrhávat. V tu
chvíli si pan Bürgermeister uvě­
domil, že nemluví německy, ale
hornobernským nářečím. Trapná
chvilka se proměnila v úsměvy na
obou stranách a my jsme pak po­
znávali švýcarské rodiny, švýcar­
skou domobranu, thunská jezera
a překrásné hory.
Když jsme k nim cestovali po
čtvrté v loni na jaře, už nás ne­
bavilo počítat kolikátým tunelem
projíždíme, ale panoráma Alp nás
počtvrté ohromilo. Tentokrát jsme
procourali historická města Bern
(u budovy s nápisem „Curia Con­
foederationis Helvaetiae“ pravil
průvodce, že dovnitř nemůžeme,
protože parlamentáři právě hla­
sují o odchodu do důchodu, jestli
v pětašedesáti nebo sedmdesáti
a Thun (kolem starobylých hradeb
a malebného zámku se procházeli
Napoleon, Goethe a Brahms). Pro­
jeli jsme překrásné údolí Ementálu
se zastávkou ve výrobně světozná­
mého sýru a ve výrobně sladkostí.
„Jsme v ráji“, volají někteří, pro­
tože mohou ochutnat šestačtyři­
cet druhů.
Lidovou písničku uvedenou
v záhlaví se těžko někdy naučíme
správně vyslovovat, stejně jako
Švýcaři naši Rozmarýnku. Ale
všichni se těšíme, že se za dva
roky opět sejdeme a zazpíváme
Es Burebüebli man i nid. Že to
znamená „Nechci si vzít farmá­
řova syna“ vám budou rozumět
jen když „man i nid“ vyslovíte
manynéét!
J.B., foto ED
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Přehled akcí
strana 5
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod. 20. června od 19.30 hod. – budova ZŠ
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
cestopisná pøednáška Miluše Schmalzové
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
s fotografiemi
pondělí–neděle
13–20 hod.
20.6.2014
GALERIE SIRKUS
19:30 hod
po – pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod.
Josef Seidel – fotograf Šumavy – viz. str. 7
Budova ZŠ Hartmanice
Region
Sušice
20. června od 17 hod. – Smetanův sál
Závěrečný koncert všech oddělení SDS
Vstupenky budou v prodeji na místě od 16.30 hod.
21. června od 10 hod. – Čermná u Sušice
MAGICK MUSICK 2014 open air festival
21. června od 15 hod. – Andělíček – viz. str. 6
ANDĚLSKÉ TÓNY
NA ANDĚLÍČKU
Koncert žáků ZUŠ a divadelní představení
„Legenda o sv. Václavovi“ v provedení žáku ZŠ TGM
Hartmanice
NORSKO
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Městské kulturní a info. středisko
po – pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš –
do 30. října (mimo pondělí)
Hrádek
20. června od 19 hod. – Zámek Hrádek
Karavana SWINGers Band
hudební a taneční večer nejen swingových písní
Vstup 50,- Kè
poøádá Komunitní škola Pošumaví
Žihobce
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9–18 hod.
www.hartmanice.cz, tel.732 631 176, 371 343 357
Muzeum Lamberská stezka
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
3.–27. června
Otevírací doba:
Šumava umírající? Ne. Romantická! – putovní výsta­ květen–červen, po–pá: 9–16 hod., so: 10–15 hod.
va fotografií Šumavy ke 130. výročí nar. J. Váchala
Výstava – kočárky z let 1860–1960 doplněné o do­
bové panenky, pokojíčky a další hračky.
Městská knihovna Sušice
Výstava Srdeční záležitost
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 22. června od 16 hod.
Fotografie Veroniky Richterové a Michala Cihláře,
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
netradiční pojetí a znázornění symbolu srdce.
[email protected], provoz oddělení pro
Výstava fotografií šumavských orchidejí a fauny
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
V SYNAGOGÁCH
PLZEĕSKÉHO REGIONU
Lad. Kratochvíla a Ladislava Siebera
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
nedČle
22. 6. 2014, v 16 hodin
21. června od 10 hod. – v tělocvičně
Synagoga Hartmanice
Muzeum Šumavy Sušice
Slavnostní zahájení přehlídky loveckých trofejí
XIII. roþník
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
– ukázky řezbářské práce K. Tittla, ukázky pre­
PRAŽSKÉ MOZARTOVO TRIO
YVONA ŠKVÁROVÁ
www.muzeum.sumava.net,
parace zvěře V. Čecha, ukázky sokolnictví nebo
mezzosoprán
Štefan Britvík: klarinet
(sólistka Opery Národního divadla)
Miloš Bydžovský: klarinet
e­mail: [email protected]
vábení zvěře, laserová střelnice a další.
Petr NČmeþek: fagot
HUDBA
Kaple Anděla strážného - Sušice
SOBOTA 21. ČERVNA 2014 - 15 HOD.
Vstupné dobrovolné
100LET
21. června od 19 hod. – KD Sokolovna
sokolovnY
kd sOKOLOVNA
21. 6. 2014 | 19.00
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e­mail: [email protected]
Otevřeno:
od 1. 5. do 30. 9. je otevřeno po – pá 9–17, přestávka
12.30–13, so 9–14, ne 9–14
Mlázovy
Yvona Škvárová
L. van Beethoven: Trio C dur
Elias – dvČ árie
Kostel sv. VintířeF.(mezzosoprán
–Mendelssohn-Bartholdy:
prohlídky:
Dům sv. Vintíře
sólo)
v
Dobré
Vodě
(naproti
kostelu)
nebo
Ing. Václav Vole­
Galerie Branka
W. A. Mozart: Divertimento þ. 1, KV 229 Ang. 439
nec,
tel.:
604
403
269,
e.mail:
[email protected]
C.
Franck:
Panis
Angelicus
Art Brut – výstava od 1. 6. do 12. 7. – viz. SN č. 11
(mezzosoprán sólo)
Pražské Mozartovo Trio
Radnice Sušice – 6. patro
Kontrasty – fotografie z NP Šumava a velkoměst
1. 7. – 30. 7. – Abstrakce – obrazy Marty Hostkové
75LET
PROGRAM
DOBRÁ VODA UG.HARTMANIC
F. Händel: Ombra mai fu
(mezzosoprán sólo)
Muzeum Dr. Šimona Adlera
tel. 376 593 412
W. A. Mozart: Divertimento þ. 3, KV 229 Anh. 439
otevřeno denně kromě po. 9–12 a 12.30–17 hod.
G. F. Händel: Piangero
Expozice kultury a tradic
židovské
menšiny
(mezzosoprán
sólo)
28. června od 11 hod. – Přední Paště
Horská synagoga v Hartmanicích
PoĜadatel: ýeský svaz ochráncĤ pĜírody Radnice
Sponzor: ISCAR ýR s.r.o.
Dále se podílí: Památník Hartmanice, MČsto KdynČ, MČsto Kasejovice, MČsto Radnice, MČsto PlzeĖ,
Nadace Židovské obce v Praze, Jüdische Gemeinde Weiden (Floss)
PartneĜi
PŘIPRAVUJEME:
6. července od 19.30 hod – Kino Sušice
A/;3Ă;®6<
<[email protected]?B
RYTMUS
SUMAVA.EU
25. června od 9 hod. do 17 hod. – Ostrov SANTOS
Hrady z písku – viz. str. 12
25. června od 19.30 hod. – Smetanův sál
KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
KPH – 3. koncert k Roku české hudby – viz str. 4
28. června od 19.30 – KD Sokolovna – viz. SN č. 11
Horažďovice
Neopakovatelný zvuk
české i světové klasiky
v podání smyčcového tria!
Kino Sirkus
PELLANT TRIO
www.kulturasusice.cz
3. července od 17 hod. – kinokavárna SIRKUS
10. července od 17.30 hod. – ostrov Santos
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ



































KAŠPERSKÉ HORY
HORAŽĎOVICE – NÁMĚSTÍ
sobota 21. 6. 2014
4.– 5. 7. 2014
KONCERTY V KOSTELE SV. MARKÉTY
4.– 5. 7. 2014 | 19.00–23.00 hod.
PÁTEK 4. 7. (PŘEDPRODEJ 100 KČ, NA MÍSTĚ 150 KČ)
EVA HENYCHOVÁ – MLUVÍM SAMA ZA SEBE
ROMAN DRAGOUN – JESUS CHRIST SUPERSTAR
CITOVÁ ZÁLEŽITOST – RYTMUS TVÉHO SRDCE
10. července
ostrov Santos
17.30–18.30
10. července

4.–5. července – kostel Sv. Markéty
FESTIVAL POPULÁRNÍ KŘESŤANSKÉ HUDBY








SLAVNOSTI
KAŠE 2014
kašperské Hory
července od 19.30
hod.
VYSTOUPENÍ 6.
FOLKLÓRNÍCH
SOUBORŮ
SOBOTA 5. 7. (PŘEDPRODEJ 100 KČ, NA MÍSTĚ 150 KČ)
PETR MINÁŘ – PÍSNIČKÁŘ ZE SRDCE
T’N’T – GOSPEL BLUES DYNAMIT
ZEBEDEUS – KLATOVSKÝ SPIRITUÁL
DKRMNSODNiWX
]PHQåLWWURFKXQi]HY
]YėWåLWWURFKX+RUDçčRYLFHQiPėVWtDVRERWD
]YėWåLWYGROQtĀiVWL5ś]QpGUXK\SLY9ìWYDUQiGtOQD
YtFH]YėWåLW9VWXS]GDUPD
SʼnLGDWVSRQ]RU\DVL]YėWåLVSRGQtOLåWX
ORJR+RUDçčRYLFDVLYėWåt
WDNWDNSDQHGtN-
od 8.30
Bohatý jarmark
10.00 –12.30 PAUZA – hudební skupina
13.00
Rudolfův historický průvod
Zahájení slavností starostou města
Odstartování vaření kaše
13.20
Král Kaše – ZUŠ divadelní hra
13.45
Sudička – pohádka pro děti
14.30
Šermíři – palné zbraně
14.50
Gutta – středověká hudba
15.15
WILD STICKS bubenická show
15.30
Šermíři – duelové souboje
15.45
Vyhlášení nejlepšího kuchaře
15.55
Gutta – středověká hudba
16.30
Soutěž o největšího jedlíka kaše
16.50
Gutta – středověká hudba
17.00
O dobré duši – pohádka pro děti
17.40
Cikánské tance Equet
17.50
Gutta – středověká hudba
18.20
Šermíři – divadelní hra Pepík
19.00
Refllex, rock – hudební skupina
19.30
Vystoupení divoké kočky Equet
19.45
Refllex, rock – hudební skupina
20.15
WILD STICKS velká bubenická show
21.00
HAMLETI hudební skupina
(Aleš Háma, Jakub Wehrenberg,
Dalibor Gondík a Hardy Marzuki)
23.00
Pa-li-Tchi – lightshow a ohňová show
Různé druhy piv, velké občerstvení plné dobrot, koktejlový bar…
výtvarná dílna, cikánská krčma, mučírna, výklad z karet…
Vstup zdarma
FESTIVAL REGIONÁLNÍCH KAPEL
SOBOTA 5. 7., KOSTEL SV. MARKÉTY
12.30 6strun (Hartmanice)
13.30 Křesťanské sbory (Vimperk)
14.30 NO-E-MI (Vlachovo Březí)
15.30 Miriam (Zdíkov)
16.30 Memento (Sušice)
17.30 Druhý pokus (Kašperské Hory)
www.kulturasusice.cz
11. července od 12 hod. – náměstí Svobody Sušice
Taneční ceremonie na oslavu duchů lesa
a přírodního světa Šumavy.
www.kulturasusice.cz
Culinar
Culinar
Na stránkách SkC lze stáhnout
aktuální kulturní plakát na daný měsíc
Předprodej:
Vstupné bude použito na opravu
varhan kostela sv. Markéty.
Ubytování:
www.domusmaria.cz
Mount Kasperk2014.indd 1
Pořádá Římskokatolická farnost Kašperské Hory za finanční podpory Města Kašperské Hory.
13.5.14 10:58
pod odkazem http://www.kulturasusice.
cz/cz/dokumenty.html
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Blahopřání
Pojeďte s námi...
Dne 3. června tomu bylo pět let, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička
a prababička paní
Dne 15. června oslavila paní
...na divadlo
29. srpna
Marie Branyšová.
Stále vzpomínají dcera Zlata s rodinou a syn
Antonín s rodinou. Kdo jste jí znali,
vzpoměňte s námi.
Vstoupilo jaro do kraje,
který jsi měl tak rád,
osud však krutý k Tobě byl,
tys odešel tak mlád.
Dne 7. června jsme si připomněli deset let,
co nás opustil ve věku pouhých 26 let
milovaný syn, bratr, švagr a strýc, pan
Magdaléna Vrbová
z Červených Dvorců 90. narozeniny.
Hodně zdraví, lásky, štěstí a božího požehnání
přejí synové s rodinami.
Vítáme nové občánky
Alois Lerch, Lukáš Nový, Ondřej Švára, Ema Vlková.
Výběrové řízení – kulturní referent/ka
Sušické kulturní centrum – SIRkuS, p.o.
Požadovaný profil:
• Středoškolské vzdělání s maturitou
• Výborné komunikační a organizační dovednosti
• Komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka
z Puchverka. Vzpomínají rodiče, sestra Miroslava s rodinou.
• Spolehlivost, pečlivost, systematičnost, samostatnost
• Tvůrčí a koncepční myšlení
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
• Kulturní přehled
nám jsi byl oporou do posledních sil.
• Dobrá znalost práce na PC (MS Office, internet)
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
• Průvodcovský kurz výhodou
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Náplň práce:
Dne 15. června uplynulo jedenáct let, co nás
• Zodpovědnost za kvalitní realizaci kulturních akcí
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
• Spolupráce v týmu SKC, který se bude podílet na organizaci jed­
a dědeček, pan
notlivých programů (technické zázemí, volba vhodných prostor,
propagace, předprodej, průběh programu)
• Příprava smluv k zajištění kulturních akcí
• Celková podpora týmu SKC
z Budětic. S láskou vzpomínají a všem, kteří s námi vzpomenou
• Vedení pokladní knihy, zajištění předprodeje v Sokolovně
na jeho zlaté srdce, děkují manželka, děti a vnuk.
Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném prostředí
Tvé zlaté srdce maminko, zůstalo navždy s námi.
• Možnost seberealizace
Žehná nám na cestu, po které jdeme sami.
• Perspektivní a stabilní zaměstnání v SKC
Naše drahá a milovaná maminka, babička, paní
• Odpovídající platové ohodnocení
• Plný pracovní úvazek
• Bohatou škálu benefitů
• 5 týdnů dovolené
ze Sušice nás opustila 30. června 1999. V tento
• Předpokládaný nástup od 1. prosince 2014
den letos vzpomeneme již 15. smutného výročí
Požadujeme:
Kontakt:
jejího úmrtí. S láskou na Tebe vzpomínáme. Moc • Motivační dopis
Jana Hendlová
jsme tě milovali. Manžel František, dcery Helena a Alena s rodinami.
• Strukturovaný životopis
Mail: [email protected]
Telefon: 376 523 360
Vzpomínka na Tebe, Jaroušku,
V případě zájmu:
Pošlete email s předmětem „Kulturní referent/ka SKC – SIRKUS“
je stále živá, kdo v srdcích žije,
na [email protected] a připojte svůj životopis s motivačním
ten neumírá.
Dne 30. června vzpomeneme třetí smutné výročí, dopisem nebo ve vytištěné podobě zaneste do SKC (Příkopy 178,
Sušice 34201) a to do 30. 6. 2014.
kdy nás opustil náš milovaný syn
Jiří Jech
Jaroslav Řáha
Alena Janoušková
Jaroslav Koutenka.
S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče a bratr
Lukášek. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
I po letech stále v srdcích Tě máme
a s láskou na Tebe vzpomínáme.
Dne 30. června uplynou 4 roky, co nás navždy
opustil pan
Jiří Šefrna
ze Sušice. Stále vzpomíná manželka a synové Jiří
a Radek s rodinami.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
nám jsi byl oporou do posledních sil.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 21. června vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana
Josefa Trefného
z Volšov. Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Opustili nás...
Alžběta Valdmanová r. 1929, Robert Polauf r. 1924, Anežka Dryko­
vá r. 1926, Blažena Motlíková r.1929.
Poděkování
Děkujeme personálu Domova důchodců v Sušici za příkladnou
péči, kterou věnovali paní Marii Korálové v posledních měsících
jejího života.
S velkou úctou a respektem k vaší práci děkují synové s rodinami.
Chtěl bych jménem firmy Ligno PRO s.r.o. poděkovat všem hasičům
HZS Sušice a dobrovolným hasičům z širokého okolí, kteří se podíleli
na hašení požáru části technologie zpracování dřeva na provoze pily
v Dlouhé Vsi dne 20. 5. 2014. Jejich zásah byl rychlý a účinný. Předešlo
se tak ještě daleko větším škodám. Přes počáteční nejistotu, co bude
s dřevařskou výrobou a jejími zaměstnanci se dnes již opět naplno
pracuje. Velký podíl na tom mají naši hasiči. Ještě jednou děkujeme.
Vladislav Havránek – Ligno PRO s.r.o.
Výběrové řízení - Správce budovy
Sušické kulturní centrum – SIRkuS, p.o.
SLUHA DVOU PÁNŮ – Carlo Goldoni
Objednané vstupenky si vyzvedávejte v KD Sokolovna
...na výlet
5. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – SALZBURG – OBSAZENO
19. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE
– poslední 4 volná místa
16. srpna
NEUSCHWANSTEIN – MNICHOV
prohlídka pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. V
bavorských Alpách, odpoledne prohlídka historické části Mnichova.
13. září
NORIMBERK – WALHALLA – germánský Slavín
procházka historickým centrem města, návštěva Muzea hraček
WALHALLA – sín slávy – v budově postavená dle vzoru aténského
Pantheonu – busty a pamětní desky osobností německé historie.
6. prosince
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
ANDĚLSKÉ TÓNY NA ANDĚLÍČKU
V sobotu 21. června 2014 se od 15 hod. na Andělíčku rozvinou
andělské tóny žáků Základní umělecké školy v Sušici. Při koncertu
duchovní hudby bude účinkovat výběr z nejlepších žáků ZUŠ. Také se
budeme moci těšit na divadelní představení „Legenda o sv. Václavovi“
v provedení žáků Základní školy T. G. Masarky v Sušici pod uměleckým
vedením učitelky Hany Šiškové. Akci podpořil starosta města Sušice
Bc. Petr Mottl, díky kterému děti dostanou hudební CD na památku.
Vstup je dobrovolný a bude použit na práci s mládeží.
Tomas van Zavrel
kuRZ TANEčNÍ A SPOLEčENSkÉ VÝCHOVY
Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež
– po ukončení základní školy – bude probíhat v měsících
září – listopad 2014 – vždy v pátek od 19.00 hod. v sále
kD Sokolovna Sušice. Do kurzu již přijímáme pouze chlapce.
kulturní centrum nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat Vaše blízké, máme pro Vás tip – kupte jim
dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem
SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit
v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce dle výše
vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný
a neslouží k výměně za hotovost.
Ý
V
O
K
R
Á
D
Z
A
K
POU
Požadovaný profil:
• Středoškolské vzdělání
• Dobré komunikační a organizační dovednosti
i
• Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, systematičnost, samostatnost
šic
u
S
• Základní znalost práce na PC (MS Office, internet)
u v
tur
• Topičský kurz výhodou
l
u
k
Náplň práce:
na
• Celková podpora týmu SKC
• Podle plánu zabezpečovat konání kulturních, sportovních a jiných akcí
pořádaných v prostorách Sokolovny
• Zabezpečovat v předepsaných termínech revize a kontroly v objektech
• Sokolovny a Komunitního centra (elektro, kotelna, hromosvody, hasicí
přístroje, vzduchotechniku, výtahy, aj)
Ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně
• Za nepřítomnosti topiče zabezpečovat provoz kotelny v Sokolovně
vyhlašuje Městská knihovna v Sušici soutěž:
• Zajistit a koordinovat drobnou údržbu objektů, kontrolovat provedení POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO
Soutěžit mohou registrovaní čtenáři Oddělení pro děti a mládež
prací zadaných odborným firmám v prostorách Sokolovny a Komu­
Městské knihovny v Sušici.
nitního centra
Každému soutěžícímu bude přidělena soutěžní průkazka s deseti
• Navrhovat řediteli organizace plán investic, zpracovávat a předkládat
políčky na potvrzení deseti výpůjček.
plán drobné údržby v Sokolovně
Výpůjčkami se rozumí deset návštěv v knihovně, nikoliv deset
• Odpovídat za nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu, čistících
vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný
a hygienických potřeb pro Sokolovnu
• Zpracovávat plán činnosti pro sebe a údržbáře v Sokolovně, plánovat počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí­li si jich více,
z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko
a upřesňovat činnost uklízečky
do průkazky.
• Odpovídat za svěřený majetek v Sokolovně a spolupracovat s ekonom­
Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem
kou na doplňování a vyřazování materiálu z evidence
potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.
• Dbát na dodržování požárních předpisů v objektu a dodržování zásad
Po splnění stanoveného počtu výpůjček si pracovnice knihovny
bezpečnosti práce
čtenářovu soutěžní průkazku ponechá a zapíše ho do Seznamu
Nabízíme:
účastníků soutěže, kteří splnili stanovený počet výpůjček.
• Zajímavou práci v příjemném prostředí
Na konci roku, kdy soutěž končí, pošle pracovnice knihovny elektro­
• Možnost seberealizace
nicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na
• Perspektivní a stabilní zaměstnání v SKC
jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek.
• Odpovídající platové ohodnocení
Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO
• Plný pracovní úvazek
a Botanické zahrady.
• Bohatou škálu benefitů
Pokud knihovna uvede, který ze čtenářů podmínky soutěže splnil jako
• 5 týdnů dovolené
první, dostane tento čtenář od ZOO a Botanické zahrady a Sdružení
• Předpokládaný nástup od 1. listopadu 2014
IRIS ještě dárek.
Požadujeme:
Kontakt:
Soutěž trvá od 1. 6. do 30. 11. 2014.
• Motivační dopis
Jana Hendlová
• Strukturovaný životopis
Mail: [email protected]
Vážení čtenáři,
Telefon: 376 523 360
chtěli byste se podílet na utváření knihovního fondu naší knihovny?
V případě zájmu:
Pokud
si myslíte, že v naší knihovně chybí nějaká kniha, napište na
Pošlete email s předmětem „Správce budovy SKC – SIRKUS“ na
[email protected] a připojte svůj životopis s motivačním [email protected] s předmětem „Chci tuto knihu“.
Tituly, o které bude největší zájem, pro Vás rádi zakoupíme.
dopisem nebo ve vytištěné podobě zaneste do SKC (Příkopy 178,
Městská knihovna Sušice
Sušice 34201) a to do 30. 6. 2014.
1000 Kč
knihovna
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Kultura
strana 7
GALERIE SIRkuS SuŠICE
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod. ZVEME VÁS:
Galerie SIRKUS Sušice Vás srdečně zve
na výstavu unikátních fotografií.
Josef Seidel
fotograf Šumavy
fotografie z let 1890 – 1935 ze sbírek Musea
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově
20. 6.–3. 7.
pátek
20
sobota
21
neděle
22
17.00
Zloba – Královna
černé magie
20.00
Nekonečná láska
USA, 104 min., 100 Kč, titulky
USA, 97 min., 120/100 Kč,
dab.
17.00
Na hraně zítřka
20.00
Všechny cesty vedou do
USA, 113 min., 100 Kč, titulky hrobu
USA, 116 min., 120 Kč, titulky
14.00
LEGO® příběh
17.00
Jak vycvičit draka 2 (3D)
USA/AUS/DNK, 100 min.,
60 Kč, dab.
USA, 105 min., 140/120 Kč, dab.
20.00
Nekonečná láska
USA, 104 min., 100 Kč, titulky
20.00
Ranhojič
pondělí
23
23. 6. – 2. 8. 2014
po – pá 8 –11.30, 12.30 – 20, so – ne 13 – 20
Josef Seidel (1859–1935) vedl od roku 1900 věhlasný a prosperující
fotoateliér v Českém Krumlově. Galerie
Vedle portrétní
fotografie
sekina)
věnoval
SIRKUS Sušice
(1. patro
kulturní centrum, Příkopy 178
fotografování Šumavy. Patřil k Sušické
prvním
fotografům, kteří za svými
motivy jezdili na lyžích, bicyklu nebo později i motocyklu.
OkÉNkO POMOCI
GER, 150 min., 100 Kč, titulky
20.00
10 pravidel jak sbalit
holku
úterý
24
ČR, 100 min., 80 Kč
20.00
Hany
středa
25
ČR, 90 min., 90 Kč
čtvrtek
20.00
Mission London
26
BLG/HUN, 108 min., 100/80 Kč
pro členy FK, titulky
SOCIÁLNÍ PORADNA RACEK
S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI
V tomto vydání Okénka pomoci Vás seznámíme se Sociální
poradnou Racek Oblastní charity Sušice, která je jednou z našich sociál­
ních služeb. Posláním Sociální poradny Racek je poskytovat bezplatně
pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali
do obtížné životní situace z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku,
životní krize, rizikového způsobu života, dlouhodobé zátěže spojené
s péčí o jinou osobu, nebo byli zasaženi živelnou událostí. V praxi to zna­
mená, že jsme tady pro všechny lidi, kteří se ocitli v takových životních
situacích, se kterými si neumějí sami poradit.
Sociální poradnu Racek najdete v Sušici na „Letišti“, vedle prodejny
COOP. Pracují zde tři pracovnice – asistentka a dva sociální pracovníci.
Asistentka poskytuje informace o sociálních službách v regionu (typy
poskytovaných služeb, jak žádat, komu jsou určeny atp.), zprostředkovává
schůzky se sociálním pracovníkem, podává informace o kompenzačních
pomůckách – tipy, jak získat poukaz aj. Sociální pracovníci poskytují
odborné sociální poradenství, které je již hlubší formou pomoci, která
pomáhá člověku najít konkrétní řešení a zmobilizovat vlastní síly na
překonání životních obtíží. Služba je vždy poskytována diskrétně, s ma­
ximální ochranou klienta.
Nejčastějšími problémy, se kterými se na nás lidé v poradně obrací, jsou
zejména: dotazy a žádosti o poskytnutí péče v domácnosti (pečovatelská
služba, osobní asistence aj.), informace o sociálních dávkách nebo poskyt­
nutí materiálové pomoci (potraviny, ošacení, nábytek aj.) nebo žádost
o radu v krizové životní situaci. V současné době se stále více setkáváme
také s klienty, kteří řeší své dluhové problémy – velký problém dnešní
doby. Spolu s klientem sestavíme domácí rozpočet, ukážeme klientovi,
kde může ušetřit a poradíme mu, jak komunikovat s věřiteli. V tomto
směru jsme také zapojeni do projektu Potravinová pomoc Plzeňského
kraje. Tato pomoc spočívá v tom, že klient sociálního poradenství může,
v případě zadlužení, požádat o nákup základních potravin. Z ušetřených
finančních prostředků si následně hradí své dluhy, např. na nájemném,
elektřině atp. Příjem potravinové pomoci však má svá pevná pravidla
a v případě jejich nedodržení je tato pomoc zastavena.
Provozní doba Sociální poradny Racek v Sušici je denně od 8 do 12
(asistentka), dále poradenské hodiny sociálního pracovníka jsou pondělí
a středa 8–16. V ostatních střediscích jsou poradenské hodiny sociál­
ního pracovníka – středisko Kašperské Hory úterý 13–15 hod., středisko
Volšovy čtvrtek 8–9 hod. Aktuality a novinky najdete na našem webu
www.charitasusice.cz a také na facebooku. Kontaktovat nás můžete
i telefonicky na čísle 731 402 920.
Za Oblastní charitu Sušice Bc. Petra Hoblová,
vedoucí sociálního poradenství
Program Fokusu Písek, pobočka Sušice – Nuželická 60
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity – bez objednání
PO 13–15 hod. ÚT, čT 9–12 hod. a 13–15 hod. PÁ 9–12 hod.
1. 7. út 9–12
Pleteme z pedigu
13–15
Odpolední vycházka
3. 7. čt 9–16
Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu 11.30)
4. 7. pá 9–12
Společenské hry
Projekt STD Sušice pro lidi s duševním onemocněním je realizován
za podpory Plzeňského kraje a města Sušice.
pátek
27
sobota
28
neděle
29
13.00
Jak vycvičit draka 2
20.00
Na hraně zítřka (3D)
USA, 105 min., 125/100 Kč,
dab.
USA, 113 min., 130/100 Kč,
titulky
17.00
Sputnik
20.00
Transformers. Zánik (3D)
GER, 83 min., 100 Kč, dab.
USA/CHIN, 140 min., 150 Kč,
dab.
14.00
Jak vycvičit draka 2
(3D)
17.00
Zloba – Královna černé
magie
USA, 105 min.,
140/120 Kč, dab.
USA, 97 min., 100 Kč, dab.
20.00
Transformers. Zánik (3D)
USA/CHIN, 140 min., 150 Kč,
dab.
pondělí
30
úterý
1
středa
2
čtvrtek
3
20.00
Zakázané uvolnění
ČR, 74 min., 100 Kč
20.00
Yves Saint Laurent
FRA, 106 min., 100 Kč, titulky
20.00
Transformers. Zánik
(3D)
USA/CHIN, 140 min., 150 Kč,
dab.
20.00
Knezovy děti
HRV/SRB, 93 min.,
100/80 Kč, pro členy FK,
titulky
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Zloba – Královna černé magie 5REHUW6WURPEHUJ
Zloba – mladá princezna, která svedla bitvu za obranu svého království.
A vzápětí byla zrazena svými nelbližšími. Její srdce zkamenělo a život se
stal věčnou touhou po pomstě. Když však prokletí, které vyřkla prvorozené dceři krále, vypadá, že by mohlo navrátit Zlobě ztracené štěstí, musí
Zloba volit, jak se dál zachová … 10 pravidel jak sbalit holku Karel Janák
Být nesmělý neznamená nemít city … jen je problém dát je najevo.
Pokud však máte kamarády mimoně a otce, který si ví rady se vším, tak
je jasné, že máte zaděláno na malér … nebo přinejmenším na spoustu
komických situací.
Nekonečná láska 6KDQD)HVWH
První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kde
člověkem zmítají síly, proti nimž je bezmocný. Film na motivy stejnojmenného románu Scotta Spencera je klasickou romancí, variací na téma
Romae a Julie. Magické období zamilovanosti, kdy patří jeden druhému
a nevnímají nevraživost a nepřejícnost okolí. Láska sice hory přenáší, ale
s některými věcmi si poradit prostě nedokáže.
Ranhojič 3KLOLSS6W|O]
V 11. století jsou všechny antické poznatky medicíny v Evropě zapomenuté. Vládne zde temný středověk. Mladý Rob je potulným ranhojičem.
Touha po poznání a odhalování pravdy o lidském těle ho žene přes celou
Evropu až do Konstatinopole, aby se stal učedníkem samotného Aviceny.
Jenže musí zatajit své křesťanství … historický velkofilm natočený podle
velmi slavného románu Noaha Gordona.
LEGO® příběh 3KLO/RUG&KULV0LOOHU&KULV0F.D\
Slavná stavebnice ožívá v příběhu nenasytnosti v podobě lorda Byznyse
a bojovníků na straně dobra, kteří musí zabránit zničení jejich světa.
Hany 0LFKDO6DPLU
Film odvyprávěný v neobvyklé formě – jednom kontinuálním záběru.
Zobrazuje společnost lidí, kterým čas utíká mezi prsty – Jiří dealer drog,
slečna, která se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je
prostě „moc hodnej“, básník žijící ve své romantické iluzi, nebo starostlivé matky a snaživí otcové … jejich osudy se proplétají až do okamžiku
malé pouliční vzpoury …
Mission London 'LPLWDU0LWRYVNL
Pokud se nový bulharský velvyslanec rozhodne obnovit činnost Bulharské ambasády v Londýně, rozhodně to nebude mít lehké. Musí čelit
ruské mafii, živelnému personálu i krásné uklízečce, která se v noci
živí jako striptérka. Poněkud excentrická politická satira, která vás
rozhodně pobaví.
Jak vycvičit draka 2 'HDQ'H%ORLV
Druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka tentokrát postaví Škyťáka
a jeho draka Bezzubku proti mocnému a mocichtivému Dragovi. Mladý
viking bude muset svést nerovný souboj o mír na zemi a zachránit tak
budoucnost lidí a draků.
Na hraně zítřka (3D) 'RXJ/LPDQ
Mimozemská rasa útočí na Zemi a ta se neumí bránit. Bill Cage (Tom
Cruise) je voják, který se ocitne v první linii a záhy je zabit. Ještě však stačí zabít Alfu, mimozemského velitele … .a najednou se znovu ocitá v den
nástupu a bitvu prožívá znovu … a znovu … a znovu. Ocitl se v časové
smyčce, která mu umožňuje stále se zdokonalovat v boji s nepřítelem
a možná tak odvrátit nevyhnutelné …
Sputnik 0DUNXV'LHWULFK
Kdysi byl svět rozdělený na Západ a Východ. A na hranicích byla neprostupná zeď. Píše se rok 1989 a desetiletá Frederika se nechce smířit
s tím, že její strýček musí z NDR pryč. A tak vymyslí s partou kamarádů
teleportační zařízení po vzoru kapitána Kirka a chce se teleportovat.
Jenže něco nevyšlo … místo sebe teleportovali celou vesnici kolem …
Transformers: Zánik (3D) 0LFKDHO%D\
Dva roky od tragických událostí třetího dílu, kdy byla zničena polovina
Chicaga a všichni autoboti byli postaveni mimo zákon, nachází jeden automechanik v hromadě šrotu poškozeného, ale funkčního Transformera.
Yves Saint Laurent -DOLO/HVSHUW
Život slavného módního návrháře. Originální, provokativní, výstřední
a inspirativní – tak ho viděla většina světa. Plachý, samotářský, nevyrovnaný a uzavřený. Takto byl viděn očima svých nejbližších.
Transformers: Zánik (3D) 0LFKDHO%D\
Dva roky od tragických událostí třetího dílu, kdy byla zničena polovina
Chicaga a všichni autoboti byli postaveni mimo zákon, nachází jeden automechanik v hromadě šrotu poškozeného, ale funkčního Transformera.
10 pravidel jak sbalit holku .DUHO-DQiN
Být nesmělý neznamená nemít city … jen je problém dát je najevo. Pokud
však máte kamarády mimoně a otce, který si ví rady se vším, tak je jasné, že
máte zaděláno na malér … nebo přinejmenším na spoustu komických situací.
Knězovy děti Vinko Brešan
Na malý ostrov Dalmácia nastupuje mladý kněz a je zděšený statistikami
– úmrtnost je příliš vysoká a porodnost příliš malá. A tak se s dobrým úmyslem a heslem „dokonce i papež je proti používání kondomů“ spolčí s trafikantem a lékárníkem a prodávané kondomy propichují a antikoncepční pilulky
vyměňují za vitamíny. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
LETNÍ KINO SANTOS
Od července se bude každý čtvrtek odehrávat na ostrově Santos
program letního kina. Program bude vyvěšen na webových stránkách
ww.kinosusice.cz, standarně na webu www.kulturasusice.cz a na všech
plakátech a upoutávkách kina.
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI!
Kino Sušice připravilo pro děti soutěž, která bude probíhat v průběhu
prázdnin. Každý kdo přijde do kina na dětské představení (na programu označeno DP) a zakoupí si lístek bude mít šanci získat volný vstup
na další představení dle vlastního výběru. Před začátkem promítání
se budou se zakoupených vstupenek losovat vždy dva výherci, kteří
získají volný vstup na jednu pohádku, či dětský film. Pozorně sledujte
internetové stránky www.kinosusice.cz, nebo www.kulturasusice.cz.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Divadelní a umělecká představení
Veškeré kulturní dění v Sušici
a okolí najdete na
www.kulturasusice.cz
včetně předprodeje vstupenek on-line
MISTROVSTVÍ čESkÉ REPuBLIkY DRuŽSTEV
Sušický judista vybojoval družstvu SkP Benešov mistrovský titul
Aleš Zemen, člen Judoclubu
Sušice, hostoval v sobotu 24. května
v družstvu SKP Benešov na Mis­
trovství České republiky družstev
v kategorii starších žáků. Do
družstva složeného z judistů Be­
nešova a Čáslavi si benešovský
trenér vyžádal jmenovitě i Aleše
Zemena, aby za Benešov startoval
v těžké váze. Zemen možnost startu
na mistrovství náležitě zužitkoval.
V neoblíbené pozici tzv. „posled­
ního hráče“ vybojoval všechny čtyři
možné body. Významně tak přispěl
k zisku mistrovského titulu a pro
Benešov se stal hrdinou družstva.
V každém kole, kdy po předchozích
zápasech bylo skóre vyrovnané 4:4,
podržel své družstvo. Ve všech
třech kolech připsal důležitý pátý
bod. Dovedl tak družstvo Benešova
až do finále.
V prvním kole změřilo družstvo
Benešova síly s družstvem Hranice.
Do pátého zápasu vedla Hranice,
poté Benešov vyrovnal na 3:3.
Hranice ještě získala bodový náskok
na 4:3, který Benešov opět vyrovnal
na 4:4: a Zemen jej v posledním zá­
pase otočil na 5:4.
V druhém kole se družstvo Be­
nešova utkalo s družstvem České
Třebové a zápas probíhal bodově
naprosto stejně. Zemen rychlým
ipponem (hodem na záda) chvatem
uči­mata otočil body opět v posled­
ním kole na stranu Benešova 5:4.
Semifinálové kolo nevypada­
lo pro družstvo Benešova, který
nastoupilo proti družstvu Jihlavy,
zpočátku moc přívětivě. Po čtvrtém
zápase prohrával Benešov 0:4
a čekal ho těžký úkol. Pokud chtěl
vyhrát, nesměl už pustit ani jeden
jediný bod. Družstvo Benešova
ukázalo, že má velké soutěžní srdce.
V každém dalším zápase postupně
získávalo bod za bodem, až vy­
rovnalo na 4:4. Zisk rozhodujícího
bodu tak opět spočíval na Zemen­
ovi. Po náročném zápase Zemen
vyhrál a poslal družstvo Benešova
do finále.
Ve finálovém kole nastoupilo
družstvo Benešova proti družstvu
Kaplice. Do 4. zápasu bylo skóre
vyrovnané 2:2, poté se družstvo
Benešova doslova utrhlo a získávalo
jeden bod za druhým. Na konci sed­
mého zápasu ziskem 5. bodu moh­
lo již oslavovat, vybojovalo mis­
trovský titul. Výsledek posledních
dvou zápasů nemohl již ovlivnit
celkové vítězství benešovského
družstva. Zemen se v posledním
zápase utkal se svým dlouhodobým
rivalem, se kterým v poslední době
často prohrával. Tentokrát soupeře
před koncem časového limitu pora­
zil. Konečné skóre 7:2.
V družstvu Judo club Domažlice
hostovaly Eva Marešová a Veroni­
ka Heberleinová. Týž den se kona­
lo i Mistrovství České republiky
družstev v kategorii dorostenek,
ve kterém obě sušické závodnice
nastoupily za družstvo Judo club
Domažlice.
V prvním kole se družstvo
Domažlice utkalo s družstvem
Kolín, které udolalo v Golden
Skóre (prodloužení) na pomocné
body. Poté prohrálo s Brnem a Olo­
moucí a skončilo na celkovém pá­
tém místě.
„Letošní mistrovství družstev
bylo ve všech kategoriích silně
obsazeno. Startovalo celkem
27 družstev, všechna dobře připravená a technicky vyrovnaná. Bylo
těžké se prosadit natož vyhrát.
S výkony svěřenců – Marešové, Heberleinové a Zemena jsem nanejvýš
spokojen. Vydali ze sebe maximum
a vyhrávali těžké zápasy. Uvidí se,
zda jim forma vydrží i na podzimní
mistrovství tentokrát jednotlivců,
kam se všichni tři nominovali již
na jaře.“ Zhodnotil výsledky mis­
trovství trenér Judoclubu Sušice
Petr Kämpf.
JCS
Jedenácté pravé XC na Svatoboru
Sušice vklíněná mezi krásně
stavěnými kopci je pro horskou
cyklistiku jako stvořená. Také pro­
to před dvaceti lety přivítala závod
v cross­country a sjezdu jednoho
z prvních ročníků českého poháru
a o rok později znovu. Pak se ovšem
závodní XC v Sušici na delší dobu
odmlčelo, pouze na přelomu století
uspořádal tým JIKO Čácha pod Ka­
lichem několik ročníků dětských
závodů. Další kapitolu sušického
XC rozepsal v roce 2006 tehdejší
tým Up and Down, dnes High Point
Bike team. K soutěži dospělých
brzy přibyly i dětské závody. Za ta
léta se několikrát změnila trať (od
lehké přes náročnou až po dnešní
rozmanitou), jednou se startovalo
dokonce jako při českém poháru
z náměstí, zázemí ale zůstává
vždy v prostoru bývalého kempu
na Kaštance.
Letos se jel osmý ročník. Dět­
ských závodů se zúčastnilo
55 jezdců a v Luhu pro ně pořadatelé
připravili různé trasy úměrné věku.
Tento rok jim přidali další pěknou
terénní pasáž. Každé dítě, které má
zájem o horskou cyklistiku, si tak
mohlo vyzkoušet opravdovou trať
a poměřit se s vrstevníky. Nejmladší
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Sport
strana 8
kategorií jsou závody odrážedel na
asfaltce a naopak kadeti vyrážejí
s dospělými na Svatobor.
V sobotu 14. 6. se z bývalého
kempu na horskou prémii pod
vrcholem hory vydalo 47 jezdců
z celého kraje. Potěšitelné je, že
nejen prémie, ale i vítězství zůstalo
v domácím týmu JIKO Čácha zás­
luhou Michala Janečka. Z tohoto
týmu na stupně vítězů ještě vystoupali
v kategorii nad 40 let Michal Hrabý
(3. místo) a nad 50 let Ed Lískovec
(3. místo), přičemž tuto skupinu
ovládl Jan Vastl st. (Alltraining)
a 2. byl Josef Pajer (SKP). Katego­
rii nad 60 let vyhrál Josef Hanzlík
(nemocnice Sušice). Mezi ženami
nad 35 let obhájila vítězství Simona
Lišková a 3. byla Jaruška Křížová.
Z High Point Bike teamu obsadil
v mužích do 30 let Zdeněk Karhan
2. místo, mezi juniorkami Petra
Baarová vyhrála a Svatava Spě­
váčková dojela druhá. Kompletní
výsledky naleznete na stránkách
www.mtb­susice.cz.
Jako každoročně od ranních
hodin celou akci moderoval Jarda
Hlaváč a součástí závodů byl dopro­
vodný program. Vyvrcholením do­
poledne bylo vyhlášení všech dětí,
které závodily. Ceny předávala
radní Milena Naglmüllerová. Dále
byl pro děti připraven herní koutek
s pastelkami a soutěžemi a pro
všechny vystoupila kapela Volk­
men. Samozřejmostí se také stal bez­
problémový a pohotový přísun kalo­
rií v podobě dobrého jídla a pití pod
taktovkou dámské části pořádajícího
týmu.
Pořadatelé děkují těmto spon­
zorům: Město Sušice, Sport Schwarz­
kopf s. r. o., JAKŠ­reality s. r. o., SO­
LODOOR a. s., Aleš Hrabý, SPAK
foods s. r. o., Robstav s. r. o, Sýko­
ra Sportswear s. r. o., Sušické lesy
a služby s. r. o., Rumpold­P s. r. o.
provozovna Sušice, Centrum Gas­
tronomie Sušice s. r. o., Plzeňský
Prazdoj – Birell, Johnny servis s. r. o.,
Správa Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava, Pekařství
Rendl, Outdoor Concept a. s., ZKD
Sušice.
text a 2x foto ED,
foto vlevo Zbyněk Pokorný
Sušičtí fotbalisté se loučili výhrou,
nová sezona je zatím v mlze
Odvážná mise jménem divize
pro ročník 2013/2014 končí. Sušičtí
fotbalisté završili sezonu zápasem
na hřišti v Nové Vsi, kde překvapivě
zvítězili 4:3. Týmu v závěrečném
účtování patří v tabulce 14. mís­
to, hůř dopadli pouze ZČE Plzeň
a Jindřichův Hradec. Zda ten­
to výsledek bude Sušici stačit na
udržení v soutěži, rozhodnou
následující týdny. Zatím není jasné,
kolik týmů sestoupí do krajského
přeboru.
Výběr Jana Staňka může litovat
zbytečných ztrát, po třiceti kolech
mužstvu chybí na třinácté Mi­
levsko pouhé dva body. Asi nejvíc
bolí ostudná porážka 0:6 doma se
ZČE Plzeň. Celkem Sušice uhrála
6 výher, 6 remíz a 18 proher.
Bude čtrnácté místo stačit na
udržení v divizi? Odpověď po
skončení všech zápasů není jasná.
Zatím se ještě nerozhodlo, kolik celků
sestoupí o soutěž níž. Je totiž možné,
že týmy, které si na hřišti v krajském
přeboru vybojovaly postup, přesun
výš odmítnou. O tom, zda Sušice
zůstane ve čtvrté nejvyšší soutěži
v republice i v nadcházející sezoně,
vás budeme informovat v dalších
číslech Sušických novin.
foto ED
Mladý celek může těšit fakt, že
svůj první ročník v divizi zakončil
výhrou. Proti Nové Vsi, se kterou
na konci podzimu Sušice schytala
debakl 2:8, předvedla velice kval­
itní výkon. Hosté během úvodní
dvacetiminutovky vstřelili dvě
branky, trefili se Melka a Vrhel.
Domácí však rychle zareagovali
a do přestávky stihli srovnat na 2:2.
Dramatické utkání plné branek na­
konec ovládla Sušice. V druhém
poločase skórovali Kysilka a zno­
vu Vrhel, domácím nepomohla
ani branka Dorta. Hráči tak do
Sušice odjížděli s velmi cennou
výhrou 4:3.
Jan Staněk si se svým celkem
na konci soutěže jistě představoval
lepší postavení v tabulce. Ukáza­
lo se, že divize je velmi kvalit­
ní soutěž se silnými celky, Sušici
srážela především velmi průchozí
obrana (tým dostal nejvíc branek
v soutěži, 81).
Na druhou stranu Sušice odeh­
rála celou řadu velmi povedených
zápasů. Tým předvedl, že může hrát
s ostatními soupeři vyrovnané par­
tie, potřebuje nabrat více zkušeností
a zlepšit defenzivu. Zda bude
v soutěži pokračovat, rozhodnou
následující týdny.
-jon-
40 – 49 let) pátá, Michal Janeček
(JIKO Čácha) – (70 km, kat. do
39 let) šestý, Josef Podlipský (JIKO
Čácha) – (47 km, kat. 40 – 49 let)
sedmý, Karel Dvořák (JIKO Čácha)
– (47 km, kat. do 39 let) osmý. Di­
vácky nejoblíbenějším místem byl
jako vždy nedaleký brod s vod­
níkem Švátorou na říčce Ostružná
v Nemilkově, kde si mnoho borců
omylo nejen kola, ale i přilbu
na hlavě.
ED
Poslední domácí zápas sezóny: Sušice – Rokycany 0:3
Slunečný Král Šumavy na blátě
2064 účastníků 21. ročníku
cyklomaratonu Král Šumavy
– memoriálu Františka Šraita
v sobotu 31. května odstartova­
lo z klatovského náměstí ve třech
vlnách. Nejdříve vyjížděli borci
na 102 km, pak na 70 km a na­
konec na 47 km. Letos poprvé bylo
nejvíce startujících na krátké trase.
Je možné, že populace leniví, ale je
také možné, že se většina zalekla
notně rozbahněných cest. Samotný
závod se jel v příjemném jarním
slunci, několik předchozích dní
však vydatně pršelo. Sušičtí jezdci
byli úspěšní a ve svých kategoriích
dojížděli na předních místech, Jar­
ka Křížová (JIKO Čácha) – (47 km,
kat. nad 50 let), dokonce vyhrá­
la. Jan Vastl (Alltraining.cz) –
(102 km, kat. nad 50 let) byl druhý,
Michal Hrabý (JIKO Čácha) –
(47 km, kat. 40 – 49 let) čtvrtý,
Pavlína Šedivá – (102 km, kat.
Vítězka Krále Šumavy, trasy 47 km v kategorii nad 50 let Jarka Křížová
(JIKO Čácha Sušice)
foto Lucie Hrabová
Trocha zpráv ze sušických kurtů
Družstvo LTC Sušice se pustilo
do zápolení v dalším ročníku nižší
krajské soutěže smíšených teni­
sových družstev dospělých. Letos
v sestavě (soupiska): Tomáš Nach­
tigall – kapitán, Jiří Valík, Martin
Vospěl, Tomáš Holý, David Reb­
stöck, Luboš Káňa, Vendula Krip­
nerová, Nikola Pavlovská, Hana
Svobodová a Karolína Sulanová.
V prvním utkání hraném
10. května zavítali sušičtí tenisté na
dvorce TK Horažďovice, který je
jejich tradičním rivalem. Sušickým
hráčům se bohužel nepodařilo
navázat na svá obvyklá vítězství
z posledních let a hostiteli podlehli
v poměru 4:5 na zápasy. K překva­
pení všech a asi i sebe samého, po­
razil v rozhodujícím zápase mladý
horažďovický hráč David Michelini
zkušeného sušického tenistu Davi­
da Rebstöcka 4:6, 6:4 a 6:2.
Další utkání bylo na pořadu
24. května, kdy sušické tenisové
kurty přivítaly družstvo TJ Dobřany
B. V tomto utkání sušičtí hráči
odčinili zaváhání z Horažďovic
a v drobně pozměněné sestavě
přesvědčivě soupeře zdolali
v poměru 8:1 na zápasy, když je­
diný bod těsně ztratili v dámské
čtyřhře. Ve třetím utkání hraném
14. června hostil sušický tenisový
areál celek Sokol Plzeň Doudlevce C.
Utkání nabídlo velmi vyrovnané
duely nabité emocemi, z nichž
naštěstí domácí většinu doved­
li do vítězného konce a celkově
zvítězili 7:2 na zápasy; tím se vel­
mi přiblížili možnosti postupu do
vyšší soutěže.
O všem rozhodne poslední sou­
těžní utkání, které bude odehráno
na sušických tenisových dvorcích
dne 21. června od 9 hod. Všichni
příznivci bílého sportu jsou srdečně
zváni!
Detailní výsledky je možno
nalézt na of iciálním webu
Českého tenisového svazu:
www.cztenis.cz.
LTC Sušice
Aktéři třetího utkání. Zleva (dospělí): Vendula Kripnerová, David Rebstöck, Tomáš Holý, Hana Svobodová, Tomáš Nachtigall, Martin Vospěl
a dětské fanynky.
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Inzerce
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
možnost kontroly kamerou
Společnost SOLODOOR a.s. - český výrobce interiérových dveří a zárubní,
hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:
Předák výrobního uzlu
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
strana 9
608 754 003
Pracovní náplň:
- Vedení malého týmu
- Obsluha a seřizování technicky náročnějších strojů a výrobních linek
Požadujeme:
- Min. výuční list v technickém směru
- Praxe v technických oborech
- Vysoký stupeň technického myšlení a technické zručnosti
- Schopnost seřizování strojů a mechanismů
- Schopnost vedení malého týmu
- Schopnost číst technické výkresy
- Samostatnost, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost, přesnost, pečlivost,
schopnost učit se
Nabízíme:
- Zajímavou práci ve stabilní české společnosti
- Práci na plný úvazek, 7,5 hod. denně
- Platové podmínky cca 23 000 Kč
- Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
- Směnný provoz
- Příspěvek na stravování, Příspěvek na dopravu, Vzdělávací kurzy a školení,
Firemní akce atd.
- Nástup ihned
- Místo výkonu Sušice
Kontakt: Mgr. Michaela Krekulová, tel. 376 503 727, e-mail: [email protected]
PARTNER CK EXIM TOURS
ITÁLIE – CHORVATSKO
s odjezdy ze SUŠICE nebo z HORAŽĎOVIC
VODOINSTALATÉRSTVÍ - TOPENÁŘSTVÍ
Mirotop, s.r.o., Americké armády 83, Sušice
vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce.
Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské
a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového
topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel
i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel. 721 340 008
LÁZEŇSKÉ POBYTY – velký výběr
LETECKÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY
LAST MINUTE ZÁJEZDY
s odlety z PRAHY, MNICHOVA, VÍDNĚ...
ZA STEJNÝCH CEN i PODMÍNEK jako v pořádajících CK.
Jsme zástupci více než 70 cestovních kanceláří!
14. 12. – MAMMA MIA – muzikál
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
Zveme Vás na docházkový, více-tématický kurs Eleny Tomiliny
Cesta ke zdravému životu - dle starých východních tradic
od pondělí 23. 6. do pátku 27. 6. 2014, vždy od 17.30–20.45 hod.
v Základní škole, Lerchova ul. v Sušici.
Objednávky: Ing. Jana Adamcová - tel: 605 128 207, 376 555 026, mail: [email protected]
Přihlášky a podrobné informace na www.skolazdravi.ic.cz
Obsluha dřevoobráběcích strojů (CNC, FHC…), Lakýrník,
Skladník, Zasklívač dveří a Truhlář.
Požadujeme:
- Min. výuční list
- Praxe v oboru min. 1 rok - výhodou
- Samostatnost, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost, přesnost,
pečlivost, schopnost učit se
Nabízíme:
- Zajímavou práci ve stabilní české společnosti
- Práci na plný úvazek, 7,5 hod. denně
- Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností dalšího prodlužování
- Směnný provoz
- Příspěvek na stravování, Příspěvek na dopravu, Vzdělávací kurzy
a školení, Firemní akce atd.
- Místo výkonu Sušice
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Michaelu Krekulovou,
tel. 376 503 727, e-mail: [email protected]
ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL
HOTEL SVATOBOR
Pizza: pátek–sobota od 17 do 22 hod.
tel.: 720 177 740
Hotová jídla: pondělí–pátek od 10 do 14 hod.
tel.: 721 380 189
NOVÝ JAZYKOVÝ KURZ ­ ČEŠTINA PRO
CIZINCE
NEW LANGUAGE COURSE – CZECH FOR FOREIGNERS
Více informací a jídelní lístek na www.hotel–svatobor.cz
nebo na tel.: 721 043 637
JAZYKOVÉ KURZY V MODRÉ ŠKOLE
Kdo by neznal známé přísloví
„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“
Neboli – kolik jazyků znáš, tolik životů máš. A jak jste na tom vy? Kolik
životů máte? Co můžete udělat pro obohacení svého života? Odpověď
je jednoduchá – přihlásit se na jazykový kurz.
Od září 2014 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny
a kurz čeština pro cizince. Kurzy jsou určeny jak pro děti a studenty,
tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje vysokou
efektivitu výuky a individuální přístup. Cena kurzu se odvíjí od počtu
studentů ve skupině - od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu. Výuka bude
probíhat 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách od 22. září 2014 do
konce června 2015 kromě školních prázdnin. Pro začátečníky nabízíme
intenzivní kurz 1x týdně 3 hodiny nebo 2x týdně 2 hodiny.
Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem na
komunikativnost. Noví studenti mohou být podle stupně svých již dříve
získaných znalostí zařazeni kurzu vyšší úrovně, přihlásit se můžete také
v průběhu školního roku.
Školné pro šk. rok 2014/2015 4 ­ 5 studentů 6 ­ 8 studentů
Děti do 15 let
3 800 Kč
3 200 Kč
Studenti nad 15 let
4 200 Kč
3 600 Kč
Dospělí
4 800 Kč
4 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 1x3 hodiny
7 100 Kč
6 200 Kč
Začátečníci intenzivní – 2x2 hodiny 9 200 Kč
8 000 Kč
Přihlášky ke stažení: www.zssusice.cz/jazykova_skola
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected] nebo
odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova do 10. září 2014. Případné
dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228 nebo na výše uvedený e-mail.
Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v jazykové škole (zadní vchod
ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro) v pondělí 15. září
2015 dle harmonogramu: 15.00 angličtina - děti; 15.30 francouzština;
16.00 němčina; 16.30 angličtina; 17.00 ruština; 17.30 čeština pro cizince.
Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle zařazení do kurzu.
Společnost SOLODOOR a.s. - český výrobce interiérových dveří a zárubní, hledá
do svého týmu vhodné kandidáty na tyto pozice:
Hledáme údržbáře
Firma: PLASTIC SYSTEMS s.r.o.
Provozovna: Sušice
hledá zaměstnance – údržbáře –
se znalostí všech řemeslných prací –
souvisejících s údržbou (zámečník, instalatér).
Kontakt: 376 524 482
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
nabízíme
* VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ
* VYTYČENÍ POZEMKŮ A STAVEB
* POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ
* STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ, PASPORT
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
Kontakt:
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
tel.: +420 777 909 860
Prodejna po rekonstrukci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
email: [email protected]
www.geodezie-susice.cz
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Inzerce
strana 10
Řádková inzerce
BAZAR DUHA Rabí
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaši návštěvu
PRODEJ
Prodám kombinovaný sporák. Cena
500 Kč. Tel. 602 878 695.
Prodám color monitor AOC 9G/r; 19”.
Cena 200 Kč. Tel. 736 727 419.
Nabízíme pro tuto sezónu (červenec­září)
kvalitní ručně sbírané borůvky a brusinky,
80 Kč/litr. Po dohodě dovoz až domů. Tel.
702 970 562.
Prodám solární ohřev Pyramida XXL.
Pro zapuštěné i nadzemní bazény. 2 roky
používaná. Cena 1.300 Kč; PC 5.000 Kč.
Tel. 605 171 766.
Prodám bavlnky na vyšívání – různé
barvy za poloviční cenu než v obchodě
(2,­; 4,­). Obývákový lustr pětiramenný
– dřevo, žlutý kov, bílé kornouty, cena
500 Kč. Tel. 721 619 927.
Prodám levně ponořovací šicí stroj bez
entlu. Tel. 777 756 727.
Prodám levně fungující starší cirkulárku.
Sušice. Tel. 777 756 727.
Prodám 3 chromované železné postele
s drátěnkami. Velmi dobrý stav, 50. léta,
k vidění v Sušici. Volejte nebo sms na
777 756 727.
Prodám zahradu 8 arů lokalita ,,Pod
Kalichem” možnost stavby, výhled na
Sušici. Dále propanbutan ­ kyslík tovární
výroba ­ svařovací agregát ­ kompletní
příslušenství. Hliníkové lodny 85 × 60
× 15 cm. Nerezové plechy 3 m × 0,80 ×
1,5 mm. Jawa 250 kývačka, rok výro­
by 1956, výborný motor, celkově dobrý
stav. Přední blatník pravý na Wartburg
353 nový nepoužitý ­ ceny dohodou. Tel.
728 598 874.
Prodám dětské kolo Madison starší za
800 Kč pro dítě 5 až 11 let a druhé dětské
kolo Madison za 1 200 Kč také pro dítě
5 až 11 let. Tel. 736 717 383 Sušice.
Prodám bazénové schůdky, výška 91 cm,
nové, cena 450 Kč. Tel. 603 758 544.
Prodám 1 rychlostní maneta korádo
dobrý stav (stáři) dohodou a nepoužité
eternitové šablony šedé barvy dohodou
a 2 sudy pozinkované, 200 l dohodou. Tel.
720 595 736.
Prodám 4 roky starou lednici s mrazá­
kem Whirlpool, plynový sporák Amicas
el. troubou. Starší obývák z 60. let, křesla,
stolek, válendy. Vše udržované, čisté, cena
dohodou. Tel. 737 375 005.
Prodám obýv. stěnu různě sest. bělený
dub za 2000 Kč. Tel. 732 535 008
Prodám Simson Star SR4­2 r. v. 1965
jako nový s OTP (mohu přivést) Tel.
547 236 255.
Prodám 192 ks (4 palety) nových cihel
Thermopor, šíře 36,5 cm. Oklepané pálené
cihly cena 2 Kč/ks, na paletě po 100 ks,
celkem 800 ks. Tel. 737 760 283.
Včelař ze Sušice prodá čerstvý včelí med,
tel. 737 353 585.
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv.
dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 130 ×
86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běž­
ná cena 10–13 000 Kč, moje cena 7500
Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn.
Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelno­
vou vanu, český výrobce RYHO­LY­
RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana
vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepe­
na do fólie, dovoz Sušice a okolí zajiš­
těn. Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč.
Tel. 605 337 650.
Prodám učebnice ,,Základy společen­
SECOND HAND LETIŠTĚ
Vážení zákazníci,
náš obchod vám nabízí široký sortiment použitého textilu světových značek.
dámská a pánská móda, dětské zboží, boty a doplňky, bytový textil
*POZOR*
NOVĚ NABÍZÍME PRODEJ POUŽITÉHO NÁBYTKU
Lerchova 926, 342 01 Sušice, tel: 602 845 010
Pondělí - Pátek
9.00–17.00
Sobota
10.00–13.00
HOTEL NA MODRAVĚ PŘIJME:
• pokojskou • pomocného kuchaře
• kuchaře • pomocnou sílu do kuchyně
TEL.: 730 148 670
Otavské strojírny a.s., provoz Sušice, U Kapličky 303
hledá pracovníky na obsazení pozice
Svářeč – metoda 135 MAG
Svářeč – metoda 141 TIG
- vzdělání technického směru, zajímavé finanční ohodnocení.
Obsluha CNC strojů
- vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou
Bližší informace sdělí Ing. Štefan Vilcsek, tel: 737 285 725
AKREDITOVANÉ CENTRUM
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY
PODLE MUDr. JONÁŠE
Ivana Možná, Budětice 84
tel. 608 230 115
[email protected]
ských věd”. Díly 1­4 autorů Pelcová, Peš­
ková a spol. ve výborném stavu (téměř
nové). Vhodné pro studenty pedag. fa­
kult, pro žáky středních škol a jejich uči­
tele. Pořizovací cena 800 Kč, nyní 220 Kč.
Tel. 728 256 146.
KOUPĚ
Koupím na frézu MF70 kryt motoru
(šedivý) dále náhon s lištou nebo celý
vrak sekačky. Tel. 723 231 730.
Koupím lištovou sekačku MF70
s lištou 120 nebo 140 cm i rozbitou či
s příslušenstvím, dále koupím hoblovku
s protahem a výheň kovářskou i polní
a kovadlinu. Tel. 607 847 126.
Koupím čtyřranný poplašňák ­ jen
funkční a kompletní. Tel. 547 236 255.
Koupím bubnovou sekačku s pojezdem
nebo lištovou např. MF70 Jičínku, dále
koupím babetu jedno či dvou rychlost­
ní a ještě cirkulárku s podavačem. Tel.
607 847 126.
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a od­
hlášení z provozu zajistím. Nabídněte na
tel. 774 674 588.
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
26. června 2014 ve 12.00 h.
BYTY – NEMOVITOSTI
Na prodej chalupa 1+1, stáj, stodola,
zahrada, nové: ústřední topení, voda,
odpady, vnitřní omítky, podlahy, elektřina. Po dokončení koupelny lze ihned
bydlet. Klidné místo na konci slepé ulice. Sušice 12 km, Javorník 7 km. Cena
385.000,- Kč. Info: 775 149 767, www.
realityaxa.com.
Na prodej byt 2+1 s garáží v Žichovicích. Cena: 600.000,- Kč. Info:
775 149 767, www.realityaxa.com.
Hledáme pro klientku RD v Sušici
do 2.000.000,- Kč k okamžitému nastěhování. Reality AXA Sušice. Tel.
775 149 767.
Reality Verus, s.r.o., hledáme pro
klienta zděnou garáž v Sušici Více na:
606 205 803.
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prode­
ji rodinný dům v Sušici, Na Štěbetce po
částečné rekonstrukci Součástí domu
pozemek 1251 m2. Více na: www.reali­
ty­verus.cz. Cena: 2.990.000,­ Kč. Tel.:
606 205 803.
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k pro­
deji rodinný dům v Kašperských
Horách. V domě jsou tři byty, v přízemí
domu nebytové prostory, velice zajímavé
už svou pozicí k podnikání, dílny, dvorek,
zahrádka s příjemným posezením. Více na:
www.reality­verus.cz. Cena: 4.200.000,­
Kč. Tel.: 606 205 803.
Reality Verus, s.r.o., hledáme pro klienty
byt k pronájmu v Sušici 4+1, 2+1 od září
2014. Tel.: 606 205 803.
Prodám byt 3 + 1. Celková výměra pod­
lahové plochy s příslušenstvím 76,5 m2.
Byt je v přízemí ve zděném domě, kde se
nachází 3 byty. Možnost úpravy na bez­
bariérový. Nový plynový kotel včetně
radiátorů a rozvodů, možnost napojení
krbových kamen nebo na společnou ko­
telnu. Parkování auta pod přístřeškem na
uzavíratelném dvorku. V blízkosti auto­
busová zastávka městské hromadné dopra­
vy a vlakové nádraží v Sušici. Cena v místě
obvyklá. Volejte tel. 721 216 369.
Prodám oplocený stavební pozemek
o výměře 1 105 m2 u zástavbě rodinných
vilek na okraji Sušice, vhodná na stav­
bu R. D. Na pozemku je chata s dvěma
místnostmi a obytnou verandou. Je zde
el. proud 220/380 V, obecní vodovod
a plyn. Cena dohodou. Informace na tel.
732 403 938 po 18. hod.
Prodám zahradu s krásným výhledem
k odpočinku /relaxaci/ na okraji Sušice.
Pod vodojemem 380 m2, oplocená, s dře­
věnou chatkou, kůlnou, bazénem, WC,
elektřina, voda, veřejná příjezdová cesta.
Cena dohodou, možnost prohlídky. Tel.
723 773 268.
Prodám pozemek vedený jako zahrada
studánka u lesa pod Svatoborem v Sušici,
velikost 1800 m2. Cena 60 Kč/m2. Tel.
607 979 681.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, daro­
vací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hy­
potéku, účetnictví apod. – kvalitně a rych­
le. I. Herzová, Sušice.Tel. 608 117 789.
Pronajmu v historickém centru Sušice
nebytový prostor (73 m2) od 1. 4. 2014. 2x
výlohy (2,15 × 2,47 m), polozapuštěný ka­
zetový strop, nová elektroinstalace. Vyjma
vinárny, hospody, řeznictví cokoliv. Tel.
606 633 919.
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích
od 1.10.2014. Informace tel. 723 703 440.
RŮZNÉ
Koťátka hledají nový domov! Krásná,
přítulná, odchovaná v domě, čistotná,
zvyklá na člověka. 2 tříbarevné kočičky
a 2 zrzaví kocourci. Možno do bytu i na
zahradu. Bydlíme u Sušice. Symbolická
cena 200,­ Kč (za jedno nebo dvě). Tel.
731 107 640.
Nabízím zdarma trávu k posekání ­ 80 arů
­ zahrada Sušice, dobrá přístupová cesta.
Tel. 376 524 646, 721 508 536.
Stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.
702 812 923.
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovoc­
ných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně
návrhu a realizace. Tel. 601 368 331.
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172.
Hledám dobrovolníka pro dítě s hendi­
kepem na příměstský tábor s plaveckou
výukou v Sušici v termínu od 7.7. do 11.7.
od 8.00 do 16.00 hod. Požadavky: min.
věk 18 let, plavec, trestní bezúhonnost.
Více informací na tel: 776 50 24 34 Soňa
Szwajnochová.
Hledám šikovného a spolehlivého
řemeslníka ­ střechy. Tel. 603 746 031.
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����!�����������������"�#������"�������������$������$�� ����������%��%������������������ �#�
&�����"�������&�������%�����'�������"���������(�)���*��+������,+������#��-�*����������#�������������./�
�.�"���01��2 ���3���4�556�666�7�8
��������� !�"��#$%
���&�����'�(���)*�#�(�+,%���-$.$/!�0
�+1$2�334��05�363
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti
Tfin s.r.o.
Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:
životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc
pojištění nemovitosti od 1.200 Kč/rok
pojištění odpovědnosti („na blbost“)
pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa
pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd.
Kontakty
Ing. Marek Šnobr, tel. 602158381, e-mail: [email protected],
www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě.
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Příspěvky dopisovatelů
strana 11
Sušicko pohledem Marie Malé – když nastane čas prázdnin
Dnes vám milí čtenáři, nabídnu
několik výletů, můžete je podnik­
nout, když k vám přijedou vnou­
čata na prázdniny. Už to bude za
týden!
Samozřejmě, nejkrásněji je
u vody na „Fufkách“ nebo na Páteč­
ku. Není to daleko, děti tam mohou
strávit celý den. Přijdou i dny méně
slunečné, kdy je ten pravý čas vy­
dat se s tou drobotinou do přírody
a seznámit je nejen s okolím města,
ale vydat se s nimi na delší výšlap.
Nemusíte se obávat, že to dětič­
ky nezvládnou, nabízím vám ta­
kové výlety, které hravě zvládnou
i předškoláci. Je to hlavně tím, že
jim ponecháme naprostou volnost,
půjdeme kolem potůčků, kde se
mohou „vycachtat“, sbírat oblázky
a jimi házet „žabičky“, bude to pro
ně zcela jiný svět nežli ve městě na
rozpálené dlažbě.
Já svá vnoučata „tahala“ po
Šumavě už od čtyř let, dnes jsou
dospělá a stále na to vzpomínají.
Pokaždé jsem využívala služeb „ze­
lených autobusů“, ty během prázd­
nin jedou několikrát za den, takže
kdyby vás zastihl déšt, není pro­
blém se navrátit domů. Vážené ba­
bičky a dědové, můžete si ty moje
výlety s vnoučaty „opsat“, možná
se vám budou hodit!
Nejvíce je zaujalo Povydří, je
to úsek sedmi kilometrů – od An­
týglu (je tam zastávka autobusu)
přes Turnerovou chatu na Čeňko­
vu pilu. Cesta je pouze pro pěší
a stále je něco zajímavého k vidění.
Já s dětmi vystupovala na Rokytě,
zavedla je do Informačního stře­
diska Národního parku Šumava,
tam je nejvíce zaujaly sáně ke sta­
hování dřeva a různé nářadí dře­
vorubců. Pokud bylo venku trochu
nevlídno a potřebovali jsme strá­
vit hodinku pod střechou, požáda­
la jsem pracovcici NP, aby dětem
pustila nějaký zajímavý film, tře­
ba o zvířátkách, která žijí na Šu­
mavě. Kdyby pršelo déle, je mož­
nost shlédnout nějakou pohádku,
u nás to skoro pokaždé vyhrál seriál
„O krtečkovi“. Ve vestibulu je za­
budován automat na teplé i studené
nápoje, také můžete surfovat na in­
ternetu a pak posedět na lavičkách
pod staletými stromy.
Děti tam mohou skotačit po za­
travněném prostoru. Je tam také
dřevěný altánek, na jehož postran­
ních panelech objevíte fotografie
šumavské krajiny, je to moc hez­
ké. Dospěláci si mohou prohléd­
nout řadu kamenů, každý má vy­
broušenou plošku, aby se poznalo,
jak nádherné kresby má obyčejný
kámen.
Od Rokyty jsme pak šli podél
plavebního kanálu dolů k Vydře,
přešli lávku a pokračovali lesní
cestou podél Vydry na Turnerovu
chatu. Nejvíce je tam zaujal „Vy­
drýsek“, jak skotačí v bazénku
a panáčkuje před okýnkem z ku­
chyně, odtud mu občas přistane ně­
jaký mls. Terasa i vnitřní prostory
chaty jsou vždy plně obsazené, po­
každé si tam musíme nějaké místo
„urvat“. Dětičky začnou hned oku­
povat stánek s nanuky a suvenýry,
kluky nejvíce zaujme elektromobil.
Auto je pomalované Povydřím, pro
děti zvláštnost, pro dospělé balzám!
Elektromobil není při jízdě slyšet.
Od Turnerky na Čenkovu pilu vede
romantická cesta podél horské bys­
třiny Vydry. Poblíž zastávky au­
tobusů stojí kiosek k občerstvení.
Po 16. hodině odjíždí opět autobus
do Sušice.
Takových autobusových výletů
můžete podniknout více, pokaždé
na určené místo vás dovezou „ze­
lené autobusy“, nezapomeňte si vy­
zvednout u řidiče jízdní řád.
S pražskými vnoučaty jsem se
jedny prázdniny vydala autobusem
na Boubín. Chtěla jsem jim uká­
zat, jak vypadá prales. Od zastáv­
ky jsme vystoupali k jezírku, kde
je chatička a takové místo k odpo­
činku. Musela jsem jim ulomit dva
klacky, aby vypadali jako správ­
ní horalové. Divení nebralo konce!
Jakmile uviděli „chůdové stromy“,
už se jim dál ani nechtělo. Nedoved­
li pochopit, jak je to možné, že na
zetlelých ležících stromech vyrůs­
tají řady dalších smrčků! Tenkrát to
pro ně byl takový div světa! Jak se
za jeden den dostat až na Boubín?
Ráno autobusem na Srní, tam
přesednout na autobus směrem
Kaplice (konečná), odtud pěšky na
Boubín a odpoledne opět zpátky
na Srní – přesednout na autobus
do Sušice a kolem 18. hodiny bu­
dete doma. Proto dobře prostuduj­
te jízdní řády, jsou tam i slevy pro
početnější skupinu!
Vnoučatům se též zavděčíte,
když se s nimi vypravíte vláčkem
„sušickým pendolínem“ do Žicho­
vic. Odtud se vydáte pěšky na hrad
Rabí. Než přejdete po můstku Ota­
vu, nechte ty své ratolesti pořád­
ně „vymáchat“ v Otavě – nemá to
chybu! Pak si najděte pěšinku v lu­
kách, dovede vás zadem přímo pod
hrad. Budete­li ve vhodnou chvíli
na správném místě, budete svěd­
ky, kdy sokolníci předvádí svůj
um se cvičenými dravci. Výstup
k věžím hradu bude pro děti ne­
zapomenutelným zážitkem. Býval
tam kastelán – takový šprýmař! Ten
mezi výkladem vyprávěl – pokud
Vnoučata Štěpán a Martina na Pátečku
někdo soustředí svůj zrak, může
spatřit i Tatry. Každej, vykulenej,
se divil, jak je to možné? Kaste­
lán jim odpověděl, aby se podívali
na silnici, jak tam projíždí! Pokud
byste tento výlet uskutečnili, ne­
musíte jet zpátky vláčkem, může­
te jet linkovým autobusem z Rabí
do Sušice.
Jednou jsem svá vnoučata vzala
na výlet do Kašperských Hor, taky
autobusem.
Ukázala jsem jim nejkrásněj­
ší muzeum na Šumavě, pak výsta­
vu hraček a motocyklů, provedla
městem a aby nezlenivěla, pobídla
jsem je, že půjdeme po staré ces­
tě do Rejštejna. Vnoučata nejvíc
zaujala cesta z Kašperek ke kos­
telu sv. Mikuláše a pak ke kapli
P. M. Pomocné, nad Rejštejnem.
Měla jsem s sebou vnučku Marti­
nu a její kamarádku, vnuka Štěpána
a jeho kamaráda. To už nebyli tak
malí, byli v letech od 13 do 15 let.
No, a jak to mezi takovými puber­
ťáky chodí, stále se pošťuchova­
li, házeli po sobě šišky, no prostě
blbli! Já měla s sebou konývku na
borůvky, slíbila jsem jim, že upe­
ču k večeři lívance s borůvkami se
šlehačkou, ale jen v tom případě,
že mi pomohou. Partička byla na­
S pravnukem Vojtou u Vydry
těšena, jak se pomějou, ale jejich
škádlení nepřestávalo. Řekla jsem
VZPOMÍNKA NA PRÁVĚ STOLETOU SUŠICKOU SOKOLOVNU
jim, že za hodinu odjíždí autobus z
V květnových Sušických no­ v režii paní Netopilíkové, hýřila ná­ kým výkonem Jitky Kovaříkové, opravdu sváteční chvíle. Ty pro nás Rejštejna, a pokud konývka nebu­
vinách jsem se dočetl zajímavou paditostí, ale i uměním tančících pozdější sólistky opery v Lipsku. připravovala další skupina sušic­ de plná, odjedeme až za další dvě
zprávu! Ona se ta krasavice – su­ maturantů. Hasičský ples často Uchvátilo mě i provedení operety kých divadelních nadšenců – lout­
šická sokolovna, letos dožívá úcty­ u samotných hasičů vyvolával na­ Mamźelle Nitouche, Jiráskovy Lu­ koherců. Nevím proč, ale v paměti
hodných sta let. Klobouk dolů před pětí, „zda letos opět nebude někde cerny a některých dalších. Byly to mi zůstal hlas princezny či králov­
tím, co vše se ve zdech sokolovny při našem plesu hořet“, což se ob­ nádherné inscenace, často přesahu­ ny, paní Hlouškové.
za tu dobu událo, klobouk dolů před čas stávalo. K plesům tradičně pa­ jící úroveň amatérských divadelní­
Určitě by další pamětníci obo­
...v Sokolovně stále půso­
tím, v jakém dobrém stavu se stá­ třilo i otevření „Pekla“, což byla ků. V ochotnických představeních hatili svými vzpomínkami a zážit­
le nachází!
ta část sokolovny pod jevištěm, se vystřídala řada vynikajících su­ ky historii, v tyto dny vzpomínané bí loutkářský odbor založený
Sokolovna v Sušici byla v době kam se vcházelo dveřmi vlevo šických ochotnických nadšenců, ale „stoleté dámy“ – sušické sokolov­ v roce 1920 a je spojen s prin­
cipálem Janem Sedleckým?
mého mládí i dospívání centrem od jeviště. Tam se při plese schá­ i doprovázejících sušických muzi­
ny. Určitě existuje nepřehledná
Velké divadlo se začalo hrát
veškerého kulturního a částečně zeli milovníci něčeho tvrdšího, kantů. Škoda, že toto období skon­
řada jmen všech těch nadšenců,
v roce 1892 v salonu hotelu Koruna
i sportovního dění. Nelze zapome­ tam vodili tanečníci své partner­ čilo uvedením Kremelského orloje,
dobrovolníků, kteří se podíleli, zce­ a od roku 1915 v Sokolovně. Byly
nout na všechny ty úžasné akce, ky na skleničku jako poděkování kdy po této neúspěšné inscenaci se
které se zde konaly. Tradiční Šib­ za hezký taneček. A velice často, soubor rozpadl. A tak jsem si s ra­ la nezištně a zdarma na všem, co to stovky her a po krátkých pau­
řinky – to byl vrchol plesové se­ po skončeném plese, následovalo dostí přečetl v Sušických novinách, se odehrálo za těch sto let ve zdech zách se hraje naštěstí dodnes. Na
zóny. Pokaždé měly jiný ráz a po­ v pozdních nočních, spíše mnohdy že ochotnické divadlo v Sušici opět sušické sokolovny. A jistě by bylo mnohé herce se stále vzpomíná.
každé se setkaly s velkým zájmem již ranních hodinách, rychlé uklí­ ožívá. Držím všem, kteří našli chuť dobré, v souvislosti se stoletým vý­ Na první poválečnou schůzi
Sušičanů i lidí z okolí. V paměti mi zení, větrání a příprava prostoru hrát opět v Sušici ochotnické diva­ ročím, na ně vzpomenout.
v květnu 1945 přinesli praporeč­
A protože při každých narozeni­ níci Altman s bratrem Jelínkem
utkvěly ty, které měly ráz Z pohád­ na nedělní dopolední utkání v ko­ dlo, palce. K divadelní tradici sušic­
ky do pohádky. Každé Šibřinky šíkové. To vše musel stihnout „so­ ké sokolovny neodmyslitelně patří nách se přeje, tak i já přeji sušické a Kopelentem ukrytý sokolský pra­
měly svoji půlnoční scénu, tradič­ kolník“, pan Rajtmajer. Košíková i loutkové divadlo, které v sokolov­ sokolovně dalších, hodně úspěš­ por. Bratr starosta Houra jej šťast­
ně opakovanou v neděli odpoledne měla v sušické sokolovně velkou ně mělo svůj sál i s jevištěm. Ko­ ných, sto let. Přeji, aby sem stá­
při „Dětských šibřinkách“. Při těch tradici. Trenérem v té době býval lik generací sušických dětí prošlo le přicházeli nejen diváci, ale pře­
vzpomínaných odvážný pan Fuchs pan profesor Josef Vlček, ke koší­ tímto sálem? Ta nedělní odpoledne, devším ti, kteří budou naplňovat
sjížděl v roli čarodějnice z balkó­ kové měl blízko i pan Karel Klimeš. kdy se loutkové divadlo v sokolov­ tradici dobrovolné, ochotnické, ale
nu na jeviště po zavěšeném laně. Mezi vynikající hráče patřil Ivo ně hrálo, to byly pro nás děti a poz­ i cvičitelské a trenérské práce, která
A „letěl“ skutečně na hořícím koš­ Záhorodný, Josef Pospíchal, Láďa ději, když jsme již sami byli rodiči k sokolovně v Sušici vždy patřila.
těti! To hoření bylo patrně v režii Šafařík, sourozenci Hambergero­ a chodili sem se svými dětmi,
PaedDr. Jan Kaše, Plzeň
chemiků ze sušické sirkárny, ale vé a mnozí další. Radost z každé­
bylo tak opravdové, že člověk zapo­ ho vítězství v krajském přeboru Věroslav Mertl, Kruhy pod očima do třetice
mněl vnímat, že pan Fuchs jede na byla veliká jak u mužů, tak doros­
laně pomocí kladky. V jiném roce tenců. Pamatuji si, jak po jednom
„Mít k dispozici nahrávky hos­ ží se, aby čtení jeho knihy bylo po­
se po tanečním parketu proháněli, plese jsme jako dorostenci, praktic­ podských tlučhubů z tehdy a z ny­ těšením i radostí. Zahrnul proto do
pro mě tehdy skuteční námořní­ ky bez spánku, jeli hrát košíkovou nějška, málokdo by rozeznal, který své poslední knihy přemítání vážná
ci v čele s Karlem Rendlem (au­ do Rokycan. Výsledek pochopitel­ režim je na tapetě. Pořád ta stejná i rozmarnější, která mají velmi blíz­
torem známého sušického chleba ně odpovídal našim „poplesovým malost ducha, piplání se v aferách ko zejména k eseji. Čteme otevřená
v době před revolucí) v důmyslně možnostem“. V sokolovně se ne­ a skandálech, zobecňování jednot­ osobní vyznání i zjitřená znepoko­
sestrojených člunech, pronásledo­ hrála jen košíková. Do sokolovny livostí, škodolibá radost z debak­ jení nad některými nedobrými jevy
váni ledními medvědy. A což tepr­ se chodilo cvičit do „Sokola“, kde lů. To nás tvoří, vlastně znetvořu­
ve společnosti. Kdysi literární kritik
ve ty plesy, které sušická sokolovna pod vedením obětavých trenérů je.“ To jsou slova prozaika, esejisty
a Mertlův přítel Bedřich Fučík při­
hostila! Sirkařský míval výbornou cvičili žáci, žákyně i dorost. Cviče­ a básníka Věroslava Mertla, ob­
rovnal jeho tvorbu k vínu, „jež se
tombolu, na plese zdravotníků jsem ním žila sokolovna prakticky každý sažená v třetí knize deníků, esejů
jednou po půlnoci obdivoval dva den v týdnu.
a rozhovorů z let 2004– 012. Podob­ lisuje jen z nejvzácnějších hroznů
Sušická sokolovna a divadlo – to ně jako ve dvou předchozích Mert­ dlouho zrajících nepochybně jen za
muzikanty z vynikající kapely Ryt­
mus, kteří dokázali hrát až z největ­ by jistě vydalo na samostatnou stať. lových knihách, jedná se i zde pře­ nejtrpčího odříkání, za úpění duše,
ší výšky cvičebních žebříků, které Ochotnické divadlo mělo v Sušici vážně o deníkové záznamy. Mám která se zříká všeho, jen ne sebe“.
zde byly natrvalo nainstalovány pro dlouholetou tradici. Měl jsem to obě předchozí knihy Kruhů pod Nejsou ostatně tato slova nejpře­
potřeby cvičících sokolů. Maturitní štěstí, že jsem mohl shlédnout tak očima rád mj. i proto, že Mertl ne­ svědčivějším stvrzením vzácné jed­
plesy měly vždy vysokou společen­ nádherná představení, jako byla zapomíná na starou ctnost dobrých noty celého Mertlova díla?
skou úroveň, předtančení, většinou Polská krev s vynikajícím pěvec­ spisovatelů – tj. úctu ke čtenáři. Sna­
Ivan Nikl
hodiny. Nic jiného jim nezbývalo,
než začít ty modré bobulky sbírat
a nedávat je jen do pusy, nýbrž pře­
devším do konývky! Odpor k této
práci byl viditelný! Přijeli jsme
domů, já zadělala na lívance, se­
zvala jejich kamarády a kamarád­
ky, bylo nás okolo stolu dvanáct.
Pokaždé, když přijede Štěpán, tak
na to vzpomíná. Lívance jsem mu
dělala, ještě když byl malý klouček.
On neuměl říkat K, nahrazoval to
písmenem T. Když přijel domů do
Prahy, stále žádal od pražské babi
–„ tatový tulatý buchty“, jako peče
babi ze Sušice. Bude mu brzy třia­
třicet – ty „tulatý buchty“ mu po­
každé připravím.
Tak nějak mi vnoučata rychle
dospěla, čekám, až dorostou prav­
noučata do školních let, že s nimi
taky vyrazím – pokud mi to ješ­
tě bude chodit! Povydřím už jsem
je provedla, Kašperkama taky,
došlo i na výšlap z Horské Kvil­
dy podél Hamerského potoka na
Antýgl. Cestu na Svatobor už zna­
jí zpaměti!
Popsala jsem vám jen ty nejza­
jímavějí trasy, vyzkoušejte je, zů­
stanou vám hezké vzpomínky na
chvíle, které už se nikdy nevrátí!
Jen množství zažloutlých fotografií
vám připomene společné putování.
Při prohlížení fotek budete kroutit
hlavami nad tím, jak ten čas rychle
letí! Příjemné chvilky s vaší drobo­
tinou přeje Marie Malá.
Víte že...
ně líbá, nevěda, že za pár let ne­
jen jeho rudí také bratři dají na pár
let pod zámek. Trpká to odměna.
Po válce se v Sokolovně začala
hrát zásluhou prof. Josefa Vlčka
košíková. A víte, že nejzuřivějším
fandou byl otec výborného hráče
Ivana Šubrta? Ale to už mnozí dob­
ře pamatujete a sami jste ta další léta
bez Sokola prožili. Tak si to všech­
no přijďte v sobotu 21. června 2014
do Sokolovny připomenout. Leda­
cos z historie Sokola a Sokolovny
uslyšíte a uvidíte. Těšíme se na Vás.
Emil Kintzl
Sušické noviny 12/2014
20. června 2014
Zajímavosti
strana 12
Marsaskala
Marsaskala (M’Skala) je přímořské městečko na Maltě s asi
10 000 obyvateli. Vyrostlo okolo
malého přístavu v zálivu Marsaskala. Podél celého zálivu se vinou
promenády nízkých křídových
útesů lemované mělkými solnými pánvemi.
Jméno pochází z názvu „Marsa,
což znamená „přístav“ a „Sqalli,“
„sicilský.“ Marsaskala byla v minulosti domovem sicilských rybářů, neboť vzdálenost od Sicílie je
pouhých 97 km.
Archeologické nálezy dokazují, že zde byl život už v neolitické době, za starověkého Říma tu
vzkvétal přístav a byly vybudovány
tradiční římské lázně. Monumentální památkou stále zůstává věž
Svatého Tomáše, která byla postavena po prvním brutálním útoku
60 lodí osmanských Turků. Opevnění zajišťovalo ochranu obyvatel proti dalším nájezdům. Později
vznikaly další opevněné věže a rozhledny. V 16. a 17. století byla oblast
jen řídce osídlena, neboť byla snadným cílem pirátů, kteří zde hledali
poklady a otroky. Místní obyvatelstvo se cítilo mnohem bezpečněji ve vnitrozemí, takže na pobřeží
stále žila většina sicilských rybářů.
V 19. století se přístav rozšířil natolik, že mohl poskytnout ochranu
i přístřeší obyvatelům. 20. století
přineslo změnu v tom, že si stále
více lidí budovalo letní sídla a ta
posléze přeměnili v trvalé bydlení.
V letních měsících se počet obyvatel vždy zdvojnásobí. Lenivá nálada městečka závisí na geografické poloze, za velkého horka se lidé
ukrývají před slunečními paprsky
v barech a restauracích a večer se
procházejí po pobřeží.
Farní kostel je zasvěcen patronce svaté Anně, jejíž dřevěná socha
je dodnes uctívána při slavnostech
poslední týden v červenci. Městečkem pochodují kapely a večer je zakončen ohňostrojem.
Nejpopulárnější sporty jsou zde
kopaná a vodní pólo. Oddíl vodního póla byl založen už v roce 1927
a pak znovu obnoven v roce 1974.
Patří tak k nejstarším sportovním
oddílům na Maltě. V letech 1997
a 1998 reprezentovali Maltu v mezinárodních soutěžích a na mezinárodním šampionátu v Ústí nad
Labem byli prvním oddílem, který
zvítězil ve dvou evropských šampionátech. Velký úspěch pak zaznamenali i v roce 2005 v soutěžích
v kulečníku a šipkách.
Po vstupu Malty do Evropské
unie se Marsaskala zapojila do organizace Douzelage a od roku 2010
je její starosta Mario Caleja jejím
viceprezidentem.
Kristina Volná, Douzelage Sušice
Modrá je dobrá,
zpívá Ondřej Hejma ve své písni. Pod tímto heslem proběhl 30. 5. 2014 v ZŠ Lerchova tradiční Modrý den. Je to den, kdy mateřáčci, žáci,
učitelé a ostatní zaměstnanci jdou do své modré školy oblečeni v modrých barvách. A jak se všem letos podařilo sladit domodra? Určitě je na
místě poděkování a pochvala, neboť bylo sečteno 98,5 % modrých dospělých a 95,3 % modrých dětí. Největší pochvalu zaslouží stoprocentně
modří mateřáčci a jejich paní učitelky, všichni žáci i učitelé 1. stupně, 6. A, 6. B, provozní zaměstnanci, školní psycholožka a vedení školy.
Odměnou všem modráskům může být další společné modré foto z dílny p. Michala Fišera.
-TZŠ-
ZHŮŘÍ – HAIDL AM AHONBERG 14. 6. 2014
Již kolem 10 hodi­
ny dopolední se začali
sjíždět na Zhůří pout­
níci, aby tam mohla
v 11.00 hod. začít němec­
ko­česká mše svatá. Ten­
tokráte byli organizátoři
z německé strany a bylo
jich zde opravdu hodně.
Setkání bylo vzpomín­
kou na obyvatele Zhůří, ale také na
další působící kněze, včetně dnes
již zemřelých P. Karla Flossmanna,
který ještě před zničením obce zde
sloužil poslední mši svatou, dále
P. Zdislava Pešata. Tentokráte po­
časí přálo (obvykle je zde nevlídno
a jak se říká jako na vídrholci). Pí­
Šášulovo slavnostní odpoledne
Kdy? Proč? No přece 1. června
oslavily všechny děti svůj svátek.
Bylo odpoledne 14 hodin
a šášula „slavnostně“ zahájil již tra­
diční akci sušické sociální demokra­
cie – Den dětí na Santosu. Na ná­
vštěvu přijela
i krajta Božen­
ka a dvě žel­
vy z plzeňské
zoo.
Malí i velcí
se mohli zapo­
jit do zábavné­
ho odpoledne,
zasoutěžit si,
popovídat si, opéct si výborné vuř­
ty, nebo jen tak posedět a poslouchat
příjemnou hudbu.
Kdo se aktivně pustil do sou­
těžení, za stržené „peníze“ si
v krámku „zakoupil“ sluchátka,
medvídka, autíčko, helmu na kolo,
pádlo, kšiltovku, náušnice, propi­
sovačku, tužku, termosku, pexeso,
omalovánky, lízátka, bonbóny, taš­
tičky, bublifuk, knížky a jiné drob­
nosti, které věnovali členové MO
ČSSD (hlavně naše zastupitelky).
Kdo soutěžit nechtěl, odnesl si
alespoň oranžový balónek na pa­
mátku. Měl­li ještě někdo chuť,
seň, zpívaná německy
a česky – Díky za toto
krásné ráno/Danke fur
diesen guten morgen,
krásně zazněla,stejně
jako i další písně při
této slavnosti. Po mši
bylo velké fotografo­
vání bývalých used­
líků a jejich potom­
ků. Pak následovalo shromáždění
u Kříže smíření, kde byly požehná­
ny dva artefakty s prosbou, aby se
podobné činy zloby neopakovaly
a aby se lidé spíše sbližovali, uměli
si vážit svobody, osobní statečnos­
ti. Není dobré zapomínat na křiv­ I toto bylo cílem červnového set­
Kamenný štít kříže se pomalu
dy, ale je třeba umět odpouštět. kání na Zhůří. Byla to i vzpomínka zaplňuje. Ing. Kamil Kosturik po­
na obnovu kaple před 15 lety. První
děkoval všem dárcům, kteří přispěli
mohl si ve výtvarné mši v kapli sv. Trojice zde celebro­
dílně Štěpánky Balví­ val symbolicky právě P. Doc. ThDr. na obnovu tohoto místa.
Vladimír Černý
nové Žákové vytvořit K. Flossmann.
svůj vlastní originální
ZŠ SPECIÁLNÍ DČCE Merklín –
dárek.
odloučené pracoviště Sušice
ve spolupráci s Ostrovem SANTOS
A šášula? Ten se
za finanční podpory města Sušice
pořádá
dětem věnoval celé
odpoledne a nako­
ve středu
nec všechny pozval
na oslavu Dne dětí
na ostrově SANTOS v Sušici
v příštím roce. A pro­
od 9 hodin do 17 hodin
tože se sluníčko na
KA !
Akce se zúčastní děti z mateřských
N O V IN
nás vlídně usmívalo,
školek i základních škol,
OPY
Y
je určena i dětem v doprovodu
W O R K SH
A BUBN
mohu s uspokojením
rodičů.
HRANÍ N
Y»
N
E
B
M
« DRU
říct: „To byl zase pěk­
ný a povedený den!“
Mgr. Petra Klímová
25. 6. 2014
Opět přicházejí
dlouhé letní prázd­
ninové dny, ideální
čas prozkoumat
s rodinou či kamarády okolní kopce
a zajímavosti. Pokud se přitom
necháte vést Sušickou pavučinou,
můžete si i zasoutěžit. Turistická
soutěž „Putování po Sušické
pavučině“, pořádaná městem, stále
pokračuje. A tak kromě zdravého
pohybu a zajímavých informací
z tabulí podél cest, můžete
získat nějakou odměnu. Soutěž
je určena všem bez rozdílu věku
a tak zapojte babičky, dědečky,
maminky, tatínky, děti i vnoučata.
Určitě si společné chvíle v přírodě
užijete. A jak se tedy do soutěže
zapojit? Je to jednoduché. Úplně
na začátku si vyzvedněte soutěžní
pas a mapku Pavučiny v Městském
informačním centru, nebo si
můžete vytisknout účastnický
list z webových stránek Pavučiny
– www.susicebranasumavy.cz.
A pak už hurá za dobrodružstvím.
Na každé z osmi stezek Pavučiny
je někde po cestě umístěn opisový
štítek, který je třeba přenést
přejížděním obyčejné tužky na
příslušné místo v soutěžním
pase. Hra má tři úrovně. Prvním
stupněm je zdolání tří libovolných
základních stezek Pavučiny, při
druhém stupni musíte projít všech
sedm základních stezek. Pokud se
vydáte i na osmý, nejdelší okruh
Pavučiny „Cestou nejkrásnějších
vyhlídek“, splníte i třetí stupeň
soutěže. Základními stezkami pro
účely hry se rozumí: Sušice – město
královské, Architektura XX. století,
Křížová cesta na Andělíček, Hadí
stezka na Svatobor, Sušické setkání
s kalichem, Sušice – kolébka
sirkařství, Zábavné putování podél
řeky Otavy.
Po nasbírání příslušného počtu
opisů si můžete vyzvednout odměnu
v kanceláři sušického Městského
informačního centra. Odměna se
získává za každý zdolaný stupeň,
takže můžete získat až tři odměny.
Soutěž není nijak časově omezena
a když nezvládnete projít všechny
trasy letos, můžete je dokončit příští
rok.
Doufáme, že se do naši turistické
hry zapojíte a budete se dobře bavit.
Přejeme Vám hodně sluníčka,
prázdninové pohody a šťastně
nachozených kilometrů, nejen po
Sušické pavučině.
Městské infocentrum Sušice,
nám. Svobody 138; tel.: 376 540 214;
www.mestosusice.cz;
www.susicebranasumavy.cz
Foto: © Jirka Venclík, Michael Fišer
Turistická soutěž „Putování po Sušické pavučině“
NEZAPOMEŇTE NA
« STAVEBNÍ NÁŘADÍ »
( kyblík, lopatku...)
din
v 16.00 ho
LO
K É D IV AD
O PR AV D IC
U
O
K
S PO H ÁD
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070,
724 981 554, [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si
vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a po­
stoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena
7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Su­
šických novin bude 26. června 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny