2/2015
30. leden 2015
26. ročník
Cena 7,00 Kč
Chci navázat na dobrou práci svého předchůdce,
Aktuálně
z radnice říká nový jednatel společnosti SULES, Ing. Josef Zemen
Dotčené obce se vyslovily
k dopravcem zrušenému autobusovému spoji České Budějovice – Plzeň. Ve čtvrtek
15. ledna se na sušické radnici sešel Bc. Petr Mottl se starosty Kašperských Hor, Dlouhé
Vsi a Hrádku, aby se společně
obrátili na vedení kraje a organizaci POVED, která pro kraj
zajišťuje veřejnou dopravu.
Výsledkem jednání byl dopis
žádající urychlené znovuzavedení zrušeného spoje. Žádost
dále podepsali starostové Kolince, Rejštejna a Klatov. Linku
provozovalo ČSAD Autobusy
České Budějovice a. s. Zrušení nebylo s dotčenými obcemi
projednáno a předpokládá se, že
spoj bude v nejbližší době znovu zaveden.
Na radnici proběhla v pondělí
19. ledna pravidelná schůzka
starosty města s vedoucím Obvodního oddělení policie Sušice Bc. Pavlem Uxou a velitelem
Městské policie Sušice Ing. Liborem Potužníkem, na které
se hodnotila bezpečnostní situace na Sušicku. Kriminalita
je dlouhodobě na nízké úrovni
a v uplynulém období nedošlo
k jejímu nárůstu. Dobrou situaci potvrdilo i nedávné srovnání
úrovně bezpečnosti obcí ORP,
které proběhlo na zasedání bezpečnostní rady kraje v Plzni.
Mezinárodní slavnostní setkání u příležitosti 25. výročí
pádu železné opony se uskuteční 3. února v Alžbětíně. Na akci,
které se zúčastní také sušický
starosta, byli pozváni např. Kardinál Miroslav Vlk a senátor Jiří
Dienstbier ml. Setkání pořádá
obec Železná Ruda a Bayerisch
Eisenstein.
Společnost Sušické lesy a služby s. r. o. (SULES) vznikla 1. 1.
2005 sloučením organizací Sušické technické služby, s. r. o. a Sušické městské lesy, s. r. o. SULES
převzal jejich činnost, kterou je
správa městského majetku (lesy,
komunikace, veřejná zeleň, některá sportovní zařízení). 10. listopadu
2014 rada města jmenovala novým
jednatelem této společnost Ing. Josefa Zemena. Předchozí jednatel
Petr Málek se stal starostou Kašperských Hor.
Správa majetku města znamená
zajistit mnoho různorodých činností
(úklid, údržba, opravy komunikací, veřejné zeleně, WC, dopravního
značení, dětských hřišť, stánků, pódia, osvětlení, cyklostezky, Pavučiny aj. a starost o městské lesy).
Novým vedoucím pracovníkem společnosti je jednatel Ing. Josef Zemen, se kterým přinášíme následující rozhovor.
Mohl byste se čtenářům SN krátce představit?
Je mi 44 let, do roku 1998 jsem
měl trvalé bydliště v Nezamyslicích,
jsem ženatý a mám syna, který studuje na sušickém gymnáziu. Vystudoval jsem Vysokou školu zemědělskou
v Praze, technickou a ekonomickou
fakultu. Pracoval jsem v Agrobance
a. s. na centrále v Praze, pak v SOLO
Sušice a.s. v divizi strojní dílny a jejich následných organizacích (Sušická strojírna a. s. a SG strojírna
s. r. o.). V roce 2009 jsem nastoupil
do společnosti Sušické lesy a služby
s. r. o. na podnět tehdejšího jednatele
Ing. Tomana. Mezi mé zájmy patří
především rodina, sport (lyžování,
florbal, tenis, hokej) a cestování.
Jaké jsou vaše první dojmy z nového působiště?
První dny ve funkci jednatele společnosti byly velmi hektické, neboť jsem vůbec nepočítal, že
pan Málek odejde a vrhne se na sta-
Uvnitř čísla
najdete
Sušická nemocnice má nové
operační stoly – str. 2
Co všechno musí otevřít
Petrklíč – str. 2
3. a 4. února proběhnou zápisy dětí do základních škol.
Pozor na změnu spádových
obvodů – str. 3
Proč se přihlásit ke studiu
na gymnázium – str. 3
Talk show Radka Nakládala
slavila 2. narozeniny dortem
a synchronizovaným škrtem
celého sboru – str. 4
foto ED
rostování. Vše bylo ještě umocněno koncem kalendářního roku.
Nicméně rychle jsem se seznámil
s chodem společnosti a snažil se,
aby jak občané města Sušice, tak
i zaměstnanci společnosti Sušické
lesy a služby s. r. o. nepocítili změnu jednatele.
Bohužel hned počátkem letošního roku jsem musel bojovat o veřejné mínění čtenářů Sušických novin,
ale i to patří do náplně mé práce.
Máte nějakou zkušenost s vedením firmy?
V předchozím zaměstnání jsem
pracoval ve vrcholném managementu a podílel se na řízení soukromé společnost. Měl jsem ve správě
ekonomické oddělení.
Co je náplní vaší činnosti?
Moji hlavní náplní práce je plnit úkoly a požadavky města Sušice jako 100% vlastníka společnosti
a zastupovat společnost před orgány
veřejné moci. Právnická osoba Sušické lesy a služby s. r. o. je složena
ze dvou středisek. Středisko technických služeb – podílí se na správě majetku města Sušice a středisko městské lesy – spravuje městské
lesy ve vlastnictví města Sušice.
Společnost funguje jako každá jiná
společnost s ručením omezeným.
Seznámil jste se už s městskými lesy?
Částečně seznámil. Naše společnost spravuje městské lesy ve vlastnictví města Sušice na výměře
1 226 ha v 16 různých katastrálních územích. Snažíme se vytvořit optimální vztah mezi plněním
všech funkcí lesa a tržním ekonomickým prostředím. Městské lesy
slouží i k rekreačním účelům, neboť v nejbližším okolí města Sušice (Svatobor, Luh, Žižkův vrch,
Kalovy) jsou protkány sítí turistických cest (např. „Pavučina“), kde
občané a návštěvníci mohou aktivně odpočívat.
Jste spokojen se strukturou, fungováním a technickým vybavením
společnosti? V které oblasti byste
viděl možné zlepšení?
Nejprve bych chtěl zdůraznit, že
chci navázat na práci svého předchůdce a pokračovat v nastaveném
směru.
Přesto v organizaci dojde během
jara k nepatrným personálním změnám tak, aby tato společnost ještě
lépe fungovala. Chtěl bych stabilizovat tým svých spolupracovníků.
Co se týče technického vybavení – v dalších rocích bude docházet
k postupné obnově technického vybavení společnosti, respektive i rozšíření tohoto vybavení samozřejmě podle požadavků města Sušice.
Rozvoj technického vybavení s personálním propojením je nezbytné
a je navzájem tak propojené, že jedno bez druhého nejde.
Možné zlepšení vidím v otevřeném a transparentním jednání jak se
zaměstnanci společnosti, tak i občany města Sušice a reagovat na jejich
smysluplné podněty a návrhy.
Letos měli někteří uchazeči o zaměstnání z úřadu práce zajišťovat
úklid města i přes zimu. Podařilo se to?
Každoročně jsme přijímali nové
uchazeče z úřadu práce na období
od 1. dubna do 31. října. Jednání
s těmito lidmi vedenými na úřadě
práce jsou rok od roku těžší, neboť oni ztrácejí chuť pracovat. To
je ale celospolečenský problém.
Tito naši zaměstnanci vždy měli
uzavřenou smlouvu na dobu určitou a úřad práce nám na jejich činnost finančně přispíval. Při jednání
s úřadem práce v březnu 2014 jsme
chtěli spolupráci rozšířit a požádali
je, že bychom šesti lidem umožnili
pracovat i přes zimní období, tedy
do 31. března 2015. Toto se podařilo
a dnes se tito zaměstnanci podílejí
na úklidu města.
Váš předchůdce Petr Málek se
na stránkách SN vyjadřoval i k problematice psích výkalů, kdy možné
zlepšení viděl v osazení košů se sáčky. Jaká je aktuální situace?
Igelitové sáčky na psí výkaly
mohou občané použít na krásně
zrekonstruovaném ostrově Santos,
kde jsou osazeny na koších. Organizace SULES byla požádána o jejich pravidelné doplňování. Toto
také plníme.
Naše společnost je často kritizována, že ve městě dostatečně
neuklízí nebo, že je někde nepořádek. Bohužel úklid se těžko nechá
změřit. Stává se, že někde uklidíme a za chvilku je na stejném místě takový nepořádek, že vynaložené úsilí přišlo vniveč. Nás samotné
toto mrzí a i my chceme město čisté
a uklizené. Tady bych chtěl požádat
občany města Sušice a i návštěvníky, aby město zbytečně nezatěžovali
odpadky a nepořádkem.
Máte nějaký plán oprav městských komunikací, nebo po zimě
reagujete na aktuální potřebu?
Opravy městských komunikací a chodníků úzce konzultujeme
s Odborem majetku a rozvoje města Sušice. Vždy reagujeme na aktuální sta0v a potřeby. Především
se snažíme opravit nejvíce rozbité
komunikace nebo chodníky. V tomto žádáme občany o shovívavost.
Určitě máme rezervy ve svých řadách, ale na druhou stranu ne vždy
je chyba na naší straně, neboť jsme
závislí na dovozu asfaltu z obalovny
v Dobršíně a ta nevyrábí asfalt tak,
jak mi potřebujeme. Často se stává,
že ještě ráno si upřesňujeme, zda ten
den se bude vyrábět asfalt a my budeme moci asfaltovat.
Připravujete v tomto roce nějakou novinku?
V nejbližší době naše společnost připravuje očíslování sloupů
veřejného osvětlení. Tím občanům
usnadníme jejich identifikaci při
hlášení poruch a vyhneme se případným nedorozuměním.
Děkuji za rozhovor
Eduard Lískovec
Beseda s MUDr. Hnízdilem měla mimořádný
ohlas – str. 4
Virtuální univerzita třetího
věku zahajuje cyklus přednášek v DPS Pod Svatoborem 56 – str. 6
Divizní fotbalové mužstvo
zahájilo zimní přípravu
s novými posilami. – str. 8
Tříkrálová sbírka přinesla mnoho radosti a rekordní výtěžek – str. 9
Martin Mejstřík poprvé
hodnotí aktuální události
ve společnosti – str. 11
Cestovatelská přednáška
zavedla návštěvníky sušického kina do Afriky.
Na pořadu bylo zejména
Maroko – str. 12
V galerii Sirkus probíhá výstava Z. Hraby a P. Palmy
s názvem Linoterapie. I vernisáž za doprovodu folkového tria pohladila pozitivní
atmosférou – str. 12
Představujeme města DOUZELAGE – 25. je slovenský
Zvolen - str. 12
Štěpán Potužák při svém úspěšném absolventském koncertě
22. února ve Smetanově sále.
Mladého saxofonistu zvěčnil
sbormistr Josef Baierl.
Zprávu z představení najdete
na straně 4.
02
9 771213 355003
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Kaleidoskop
strana 2
V Nemocnici Sušice o. p. s.
zase o krok dále
Bezproblémový provoz operačních sálů je pro Nemocnici Sušice o. p. s. nezbytnou podmínkou
poskytování kvalitní zdravotní
péče. Každoročně se v nemocnici
provádí kolem 1000 operačních
zákroků. Nejvíce operačních výkonů provedou lékaři chirurgického oddělení, další výkony prová-
dí gynekologové a lékař z oboru
ušní, nosní, krční.
Zásadní přestavba operačního
traktu proběhla v rámci kompletní rekonstrukce nemocnice v roce
2001. Vzhledem ke zmíněné vytíženosti operačních sálů vyvstala
v loňském roce nutnost obnovy
operačních stolů.
Když mateřskou školu navštíví
Na přelomu loňského a letošního
roku byly zakoupeny dva moderní
operační stoly od firmy RAMED
Kopřivnice, s.r.o, které budou využívány pro operativu dospělých i dětských pacientů. Kvalitativní skok
znamenají zejména pro úrazovou
chirurgii. Větší pracovní komfort
zajistí také pro anesteziology.
Oba stoly jsou vícesegmentové,
výklopné ve dvou osách a umožňují přizpůsobení přesně podle druhu operace, která bude prováděna.
Součástí dodávky jsou i „zavážecí
zařízení“ umožňující rychlý a bezproblémový transport pacientů celým operačním traktem.
Částka 1 493 000 Kč za pořízení
této velmi důležité investice byla
financována z Fondu nemocnice
zřízeném při rozpočtu zakladatele
nemocnice – města Sušice.
Ovšem největší přínos znamená
nové vybavení pro pacienty. Stává
se tak dalším z celé řady moderních
pomocníků v péči o nemocné sušické nemocnice.
-TZ-
Ježíšek a Tři králové...
Období kolem Vánoc je pro děti
nejkrásnější a nejkouzelnější čas.
Než za námi do mateřské školy
„Štěbetalky“ přišel Ježíšek, zvládli jsme s dětmi spoustu práce a zábavy. Jak je již dlouhou tradicí,
připravujeme pro rodiče vánoční
besídky, kde děti mohou ukázat,
kolik se toho za pár měsíců naučily a co všechno už dovedou. A tak
poslední dva týdny byly ve znamení těšení se a také trochu nervozity, aby se vystoupení povedlo. Nakonec vše proběhlo ve velmi
přátelské atmosféře a děti předvedly opravdu krásná představení. Za odměnu jim Ježíšek přinesl
spoustu dárků. Je na místě poděkovat rodičům, kteří se na nákupu
hraček podíleli s námi.
Nechtěli jsme si ale krásné vystoupení nechat jen pro sebe, a tak
jsme poslední týden před Vánocemi
navštívili Penzion pro seniory, kde
už na nás čekaly babičky s bezvadnou náladou. Společně jsme si zazpívali a vyrobili svícny z jablíček.
Děti celou dobu babičkám vyprávěly, na co se těší a co psaly do dopisu
pro Ježíška. Vypadalo to, jako by
byly u své babičky někde na vesnici a společně se těšily na Vánoce.
Atmosféra byla až dojemně krásná
a dopoledne si všichni užili.
Nezahálel ani náš pěvecký
sbor „Klubíčko“. Pod vedením
paní učitelky Miloslavy Vítovcové a za klavírního doprovodu
Klárky Prunerové nacvičili plno
veselých písniček, s kterými vystoupili na vánočních koncertech ve Smetanově sále. Na Tři
krále jsme pozvali do MŠ bývalé
zaměstnankyně a předvedli jim
i toto vystoupení. Dokonce nás
navštívil i pan dudák Zach a společně si zazpívali a zavzpomínali na mladá léta. Hezké bylo
i setkání zpěváčků z Klubíčka a Broučků v MŠ Smetanova.
Do třetice zazpívalo Klubíčko
v Penzionu našim oblíbeným babičkám a dědečkům, kam tak rádi
chodíme a děláme radost.
V naší školce Štěbetalce prostě
nudu neznáme, stále máme na co
se těšit a z čeho se radovat.
Přejeme i vám, abyste v novém
roce zažívali radost a štěstí.
MŠ Tylova
Petrklíč k jaru klíč,
co všechno musí otevřít?
Tak náš „Petrklíč – sdružení
na pomoc postiženým dětem“ už
otevírá patnácté jaro! Letí to, ale je
to tak. A protože jsme stále aktivní a protože bychom se chtěli také
trochu pochlubit, tak mi dovolte,
abych se ohlédla nejen za uplynulým rokem.
Když jsme před lety Petrklíč zakládali, tak naše „děti“
byly opravdu dětmi. Dneska jsou
z mnohých dospělé ženy a mladí
mužové a tak se i program a aktivity našeho sdružení musely výrazně posunout. Ale jsou „stálice“, které zůstávají a na které se
všichni těšíme. Před lety by bylo
nepředstavitelné, aby naši členové
např. sami prodávali vlastní výrobky na sušické pouti nebo o vánočních trzích. A vidíte, výroba
i prodej se postupně staly jejich
nejoblíbenější činností. V loňském roce jsme se jedenáctkrát
sešli ve Středisku volného času,
Studenti
jezdí na praxe do Německa
Denní stacionář „Klíček“ pro klienty ve věku 16 – 45 let a máme
také „Školu v zahradě“, kterou
navštěvují děti mladšího i staršího školního věku. Troufnu si říci,
že velkou zásluhu na tom má právě sdružení Petrklíč. A tady patří
poděkování jak naší předsedkyni,
dr. I. Vítovcové, tak i městu Sušice
za velmi vstřícný postoj k oběma
zařízením – do rekonstrukce objektu v zahradě nemocnice Sušice investovala v uplynulých letech
částku, která se blíží 5 milionům
abychom vyráběli všechno možné korun. Nemluvě o každoročním
– keramické drobnosti, svícínky, příspěvku, který Petrklíči město
nástěnné hodiny, ale naším největ- poskytuje na jeho činnost.
ším hitem jsou zdobené tašky a šálky – ty se
nám opravdu daří.
Další „stálicí“ našich aktivit je květnový víkendový pobyt.
Do Petrovic jezdíme
již 8 let a věřte, že je to
jak pro naše handicapované členy, tak pro
jejich rodiče příjemný
odpočinek, ale i možnost setkání a popovídání s lidmi, kteří
řeší podobné problémy. Vždycky je to velká vzpruha do dalších
všedních dnů.
A v zimě? To se kromě vánočních trhů těšíme na Mikulášskou besídku. A je úplně jedno,
kolik let našim členům
je. Setkáváme se každý rok se stuPísnička o petrklíči pokračuje:
denty gymnázia v Sušici a jak pro „Na horách potoky a v lese studánděti všech věkových kategorií, tak ku, tisíc ptačích hnízd, …..“. Náš
i pro dospělé je to pokaždé příjem- „Petrklíč“ také otevřel – cestu něné setkání.
kolika dětem a dospělým ke spoHlavním cílem Petrklíče bylo lečnému setkávání a k radosti.
založení denního stacionáře. Tr- A za to patří všem, kteří ve sdruvalo to sice několik let, ale po- žení roky pracují, velký dík.
dařilo se. Máme v Sušici jednak
Milena Naglmüllerová
ností a jsou proškoleni německým
hygienikem. Za žáky je uhrazeno
pojištění, pobyt, strava, je zajištěn odborný dohled. Na cestu jsou
mimo jiné vybaveni pracovním oblečením a jazykovými kartami.
A jaké jsou ohlasy našich spolužáků? Vracejí se spokojení, někteří
přímo nadšení. Počáteční obavy se
brzo rozplynou a každý si pochvaluje procvičení jazyka a získání
řady nových dovedností. Praxe se
realizují v prvotřídních hotelech
nebo v rezidenci seniorů, vedoucí
se nám maximálně věnují a seznamují nás s chodem celého podniku.
O tom, že jsme úspěšní, svědčí i to,
že celá řada z nás obdržela nabídku
možnosti dalšího profesního studia
v Německu.
Novou českou komedii HodiEliška Meyerová a Gabriela nový manžel uvedlo sušické kino
Kellnerová, 3. ročník cestovního za účasti režiséra a scenáristy
ruchu, SOŠ a SOU Sušice filmu Tomáše Svobody a herečky Jany Strykové. Půlhodinovou
besedu před promítáním moderoval Radek Nakládal. T. Svoboda,
na první pohled nekonformní typ,
prošel řadou zaměstnání od kulisáka až po divadelního režiséra
a uměleckého šéfa scény Rokoko. Film Hodinový manžel je jeho
debutem.
Filmování si hned v úvodu pochválil, protože na rozdíl od divadla je možné věci v průběhu
tvorby napravovat. Hned také prozradil, že už se v Sušici vyskytl
a to při realizaci brouka (Ferda
mravenec – pozn. red.) Dana
Čámského. Herečka Stryková si
Režisér uvedl sušickou premiéru
svého filmu HODINOVÝ MANŽEL
V letošním školním roce pokračujeme v projektu Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS
im Landkreis Cham, e. V. Mottem projektu je společně žít, studovat a pracovat v regionech Sušice
a Chamu. Na jaře 50 našich žáků
zažilo zajímavý program v Chamu, na oplátku jsme přivítali německé studenty i u nás a v říjnu
jsme si společně užili sportovní
turnaj SPORTFEST. Také pokračují praxe v Německu. V tomto pololetí jezdí na 10denní praxe do Německa studenti 3. ročníků oborů
CESTOVNÍ RUCH, SOCIÁLNÍ
ČINNOST a KUCHAŘ–ČÍŠNÍK.
V příštím pololetí pojedou studenti
druhých ročníků. Celkem na praxe
vyjede 96 studentů.
Před praxí studenti absolvují 30
hodinový kurz zaměřený na zvládnutí jazyka a odborných doved-
z možných charakteristik autora
filmu vybrala obě nabídnutá označení, tedy veselý pedant. Funkce
hodinového manžela zaujala Svobodu také proto, že toto povolání
je ryze českou záležitostí, která se
v západním civilizovaném světě
nevyskytuje a navíc nabízí i možný erotický podtext.
V současnosti promýšlí už námět další komedie, kde by měl být
hlavní postavou nešťastník dirigent, kterému museli dát umělá
víčka a on mrkne-li, klapne. Pak
už se zaplněné kino ponořilo
do tmy a na plátně se začal odvíjet
příběh čtyř všeumělů, ve kterém se
v hlavních rolí představili mj. Bolek Polívka, Eva Holubová, nebo
David Matásek.
text a foto ED
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Zasedání rady města
Aktuality
Základní škola Sušice, Lerchova ulice
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 12. ledna 2015.
•
Rada města schválila pronájem části stavební parcely č. 2993, včetně části objektu čp. 718, Sušice II., který je její nedílnou součástí, vše k.ú.
Sušice nad Otavou, firmě T-Mobile CZ a. s. k umístění její základnové
stanice, na dobu určitou 15 let ode dne účinnosti smlouvy, za nájemné
ve výši 90 000 Kč ročně + DPH v zákonné výši, a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
•
Rada města nedoporučila zastupitelstvu rozhodnout o prodeji
stavební parcely č. 3363 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 53 m2, včetně objektu bez č. p., který je její součástí, a části pozemkové parcely č.
1926/12 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 50 m2, panu Pavlu Dražkovi, bytem Žichovice.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o prodeji části pozemkové parcely č. 1586/3 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca
45 m 2, panu Přemyslu Paroubkovi, bytem Sušice, za cenu 1 000 Kč
za m 2 a náklady s prodejem spojené.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o prodeji pozemkové parcely č. 542/4 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 173 m2, paní
Janě Danešové, bytem Sušice, za cenu 250 Kč za m2, tj. 43 250 Kč a náklady s prodejem spojené.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o prodeji částí
pozemkových parcel č. 398/6 o výměře cca 80 m2, 542/55 o výměře cca
25 m2 a 398/3 o výměře cca 45 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, manželům Václavu a Iloně Krejčovým, bytem Sušice, za cenu 250 Kč za m2
a náklady s prodejem spojené.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o slevě
z kupní ceny za nemovitosti objektu čp. 257 v Sušici III, Nábřeží Jana
Seitze, stavební parcely č. 1329 a pozemkové parcely č. 1592/11, vše k. ú.
Sušice nad Otavou (bývalý objekt DDM) z důvodu chybějící kanalizační
přípojky ve výši 50 000 Kč.
•
12. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 16. 12. 2014.
•
13. Rada města schválila zadání vypracování územní studie „Sušice – bývalá kasárna Pod Kalichem“ společnosti AF – CITYPLAN spol.
s. r. o., Jindřišská 17, Praha 1, v ceně 145 000 Kč + DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
•
14. Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1, kterým se
o 6 tis. Kč povýší organizace 185 – Příspěvek – Gymnázium/bruslení
a současně se o stejnou částku povýší organizace 98 – konečný zůstatek z minulých let.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na webových stránkách www.mestosusice.cz.
Zasedání zastupitelstva města: 18. února, 22. dubna,
17. června, 16. září, 11. listopadu, 16. prosince
Zasedání rady města: 12. a 26. ledna, 9. a 23. února,
9. a 23. února, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května,
8. a 22. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna,
7. a 21. září, 5. a 19. října, 2. a 16. listopadu, 7. a 21. prosince
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
úterý 3. a středa 4. února 2015 od 14 do 17 hodin
Přineste s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce.
www.zssusice.cz
Zápis proběhne na ZŠ Sušice, Lerchova v pavilonu A.
V rámci zjednodušení zápisu budou od 14.00 v hale školy u vchodu
do pavilonu A vydávány registrační (pořadové) lístky s pořadovým číslem
a instrukcí následného.
Registrační čísla obdrží zákonní zástupci oba dva dny zápisu.
Informace k přijímání žáků:
1. Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2015 a děti,
které měly odklad školní docházky.
2. Na žádost rodičů mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let
věku po 31. 8. 2015 (následně nutno doložit kladné vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře).
3. Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a máte-li i doklad o trvalém bydlišti dítěte. U starších dětí
dále doklad o odkladu školní docházky.
4. K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní
docházky. K odkladu je nutno dodat – žádost zákonného zástupce (obdržíte
u zápisu) dále doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle
věku dítěte také doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Kritéria přijetí:
Základní škola plánuje otevřít celkem 3 třídy s celkovou kapacitou cca
84 žáků, takže by všichni zájemci o přijetí mohli být uspokojeni. Pokud
tomu tak nebude, budou žáci přijímáni podle následujících kritérií:
1. Žáci, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Sušice,
Lerchova ul. budou v souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. (§ 36 odst.
7) přijati do prvního ročníku základní školy ve školním roce 2015/2016,
pokud o to zákonní zástupci požádají.
2. Pro žáky, jejichž trvalé bydliště je mimo školský obvod ZŠ Sušice,
Lerchova ul., stanovuje ředitel ZŠ tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku
(na základě § 164 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon),
2.1. Starší sourozenec zapisovaného dítěte je žákem ZŠ Sušice, Lerchova ul., a ve školním roce 2015/2016 bude navštěvovat ZŠ Sušice,
Lerchova ul.,
2.2. Pořadí při zápisu
Rozhodnutí o přijetí:
Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme
podle § 183, odst. 2, zákona č. 561 v platném znění, po zpracování Žádostí o přijetí na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě
(nástěnka u hlavního vchodu do školy). Předpokládaný termín uveřejnění
bude nejdéle v úterý 10. února 2015.
Upozornění
O odložení povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele školy písemně do 31. 5. 2015 a svou žádost musí doložit doporučujícím
posouzením odborného lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny.
Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Základní škola T. G. Masaryka Sušice Dr. E. Beneše 129
Základní škola T. G. Masaryka Sušice Komenského 59
Ve školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna 1. třída v objektu ZŠ
T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, druhá 1. třída pak v objektu ZŠ
T. G. Masaryka, odloučené pracoviště Komenského ul. 59.
Zápis bude probíhat v obou objektech školy, a to v níže uvedených
dnech a hodinách.
Co nabízíme:
• výuku ve dvou malých školách rodinného typu
• kvalitní a stabilní pedagogický sbor
• výborně připravené žáky pro další studium ve středních školách
• maximální pozornost výuce jazyků, výuka angličtiny již od 1. třídy, výuka
druhého světového jazyka již od 6. třídy
• výuku založenou na využívání moderních interaktivních vyučovacích
pomůcek
• jasná pravidla pro chování žáků
• bezpečnou školu založenou na nekompromisním řešení všech projevů
šikany
• příjemné a klidné prostředí školy, přátelskou „rodinnou“ atmosféru
• individuální přístup k dítěti založený na jeho potřebách
• velkou pozornost žákům s vývojovými poruchami, výbornou
spolupráci
• s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odborníky
• systematické působení na žáky v oblasti protidrogové prevence
• vedení žáků k zdravému životnímu stylu
• seznamování žáků s místními tradicemi a zvyky, vedení žáků k vytváření
kladného vztahu k prostředí, ve kterém žijí a ze kterého pocházejí
• velké množství školních i mimoškolních akcí
Další informace můžete najít na webových stránkách školy
www.zstgmasaryka.cz
Termín zápisu do 1. třídy ZŠ:
3. 2. 2015 od 14.00 do 17.00 hod.
4. 2. 2015 od 14.00 do 15.30 hod.
PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ
strana 3
PŘÍPRAVNÉ KURZY
NA SUŠICKÉM GYMNÁZIU
Gymnázium Sušice zve zájemce z řad žáků 5. a 9. tříd ZŠ o studium
na osmiletém a čtyřletém gymnáziu na přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám. Tyto kurzy budou probíhat z matematiky v úterý a z českého
jazyka ve čtvrtek vždy od 14.00 do 15.00 hod. (pro žáky 5. tříd) a od 15.15
do 16.15 hod. (pro žáky 9. tříd) v následujících termínech:
12. února – český jazyk
24. února – matematika
5. března – český jazyk
10. března – matematika
Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy,
seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení
případných nedostatků ve znalostech.
Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na http://
www.gymsusice.cz nebo na tel.: 376 526 407.
Těšíme se na vás.
Ivan Kratochvíl
PROČ SUŠICKÉ GYMNÁZIUM?
„Čím budu? Co vlastně chci?“ Představa, že dnešní patnáctiletí, či
dokonce jedenáctiletí znají přesnou odpověď na tyto otázky, je trochu
z říše snů. Takže to většinou zůstává na poradě s rodiči. A ti už dnes vědí,
že bez maturity nelze ani na vysokou ani na vyšší odbornou školu, ba
dokonce ani na trhu práce bez maturity moc šancí není. A protože jsme
dnes již v údobí, kdy se povinně musí skládat státní písemné maturitní
zkoušky, jednotně zadávané Cermatem, máme už za sebou tři roky, kdy
po ukončení maturitních zkoušek na nás média chrlí neuvěřitelná čísla
o neúspěšnosti maturantů. A tak je dobré se informovat, jak která škola své
svěřence na maturitu připraví a jaké možnosti k tomu má, např. kolik hodin
týdně může povinným maturitním předmětům v jednotlivých ročnících
věnovat a jaké jsou její dosavadní výsledky v té povinné písemné části
státních maturit. A tady se může sušické gymnázium oprávněně pochlubit,
neboť za celé čtyři roky průběhu státních písemných zkoušek se našel
jediný student, který v jednom předmětu neuspěl; jinak po čtyři roky
všichni naši gymnazisté tuto oblast maturity většinou s velmi dobrými
výsledky zvládli. To znamená, že je škola schopna své žáky k této zkoušce
dobře připravit.
I v letošním roce bude gymnázium v Sušici otevírat 1 třídu osmiletého
a 1 třídu čtyřletého studijního cyklu, obě po 30 žácích. Pro přijímací řízení
zvolilo formu jednotných státních zkoušek z Cermatu jako všechny ostatní
střední školy s maturitou v Plzeňském kraji. Zohledňovány budou ovšem
i výsledky prospěchu z minulého školního roku a letošního pololetí, stejně
jako úspěšnost v olympiádách vědomostního charakteru. Pro zájemce
o studium nabízí naše gymnázium také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to v následujících termínech: z českého jazyka 12. 2.
a 5. 3., z matematiky 24. 2. a 10. 3. Přesný časový harmonogram bude
upřesněn v dalším vydání SN. A jak strašně strašná je ona pověstná dřina
na gymnáziu? Zeptala jsem se v naší školní knihovně namátkou tří našich
studentů z čtyřletého cyklu a položila jsem jim následující otázky: Jaký jste
student(ka)? Dá se studium zvládnout? Musel(a) jste omezit své zájmové
činnosti nebo jste zde některé rozvinul(a)?
Zde odpovídají:
Zdeněk Straka, 4.A: Patřím ke studentům s lepším průměrem. Své
zájmy jsem omezovat nemusel, dokonce jsem začal se studenty hrát
divadlo a ještě stíhám nějakou tu brigádu.
Petra Hosnedlová, 3.A: Řadím se mezi průměrné studenty a studium
se dá zvládnout i bez depky.
Nemám široké pole zájmů, ale stále chodím do ZUŠ a občas si dopřeji
sport.
Daniel Hubáček, 1.A: Patřím spíš k lepšímu průměru. Studium se
zvládnout dá, ale je nutné si zvyknout na domácí přípravu. Hraju fotbal,
tenis, tancuji a na gymnáziu jsem přibral kroužek orientačního běhu
a mapování a taky robotiku. Sušické gymnázium doporučuju.
Tak to vidíte. Jestli nejste typ „mouchy, snězte si mě“ nebo „kam
mě ráno postaví, tam mě večer najdou“, klidně na gymnázium v Sušici
zamiřte – budete vítáni.
Božena Bůžková
Upravené spádové obvody Žádosti o grant do konce února
sušických základních škol: V minulém čísle Sušických novin (1/2015) byl zveřejněn Grantový
Školský obvod pro ZŠ T. G. Masaryka:
– městská část Sušice I
– městská část Sušice III
– tyto ulice z městské části Sušice II: Kaštanová, Karla Čapka,
Na Fufernách, Na Hrázi, Na Tržišti, Příkopy, Tichá, Tylova,
Volšovská
– části obce: Albrechtice, Divišov, Humpolec, Chmelná, Milčice,
Rok, Vrabcov, Zaluží
Školský obvod pro ZŠ Lerchova ul.:
– městská část Sušice II kromě ulic výše uvedených
– části obce: Červené Dvorce, Dolní Staňkov, Nuzerov, Stráž,
Volšovy.
Oznámení úřadu práce
Úřad práce, kontaktní pracoviště v Sušici oznamuje,
že dne 11. 2. 2015 v době od 13.00 do 16.00 hodin,
se v rámci služeb EURES,
bude konat v budově úřadu práce v Nádražní ulici
konzultační a poradenský den,
za přítomnosti pracovníka Úřadu práce v Deggendorfu
a bude možné /v německém jazyce/ získat informace o situaci
na trhu práce a možnosti uplatnění v sousedním Bavorsku.
program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času
a vzdělávání.
Cílem grantového programu je zpestření nabídky kulturních
a sportovních akcí ve městě, zatraktivnění Sušice jako kulturního,
turistického a sportovního centra regionu, podpora aktivní činnosti co
největšího počtu občanů města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného
času a vzdělávání, získání přehledu o připravovaných akcích atd.
V rozpočtu města Sušice je na rok 2015 pro tento grantový program
schválena částka 600 000 Kč.
Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice,
na www.mestosusice.cz – další informace – Granty, příspěvky
a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor
ŠPPCR) MÚ Sušice.
Žádosti musí být doručeny do 1. kola přidělování grantů do
28. února 2015 poštou nebo osobně na adresu: MÚ Sušice, odbor
ŠPPCR, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice.
-eb-
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřad Sušice
376 540 111
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
Hlasoplet hlasy splétal a škrtání nepopletl
„Škrtněte si prosím,“ děl Radek
Nakládal a pět sirek v rukách mužského kvintetu se v mžiku rozžehlo
o jedinou krabičku a zapálilo připravenou svíci. Takto symbolicky
gradovala oslava druhých narozenin zábavné talk show Radka
Nakládala Škrtněte si, prosím. Již
předtím autor pořadu zapálil svíčku
Hlasoplet vydal dvě CD. Většina
předvedených písní byla z prvního
alba Jedním tahem, které obsahuje
vícehlasé úpravy známých šlágrů
(Zuzana, V kašně, Mája). Druhé
album se jmenuje Betlém a je tedy
pochopitelné, že obsahuje koledy.
Ovšem tyto koledy do té doby nikdo neslyšel. Jsou složené Hla-
ve tvaru dvojky na narozeninovém
dortu a otevřel šampaňské.
Slavnostní náladu 20. ledna
v sušickém kině dotvářela brilantní produkce výše zmíněného
vokálního tělesa Hlasoplet, které
bylo též prvním hostem pořadu.
Spletené hlasy kvintetu oslňovaly
rozmanitými girlandami netradičního zpracování známých melodií.
Svižný energický projev mladých
zpěváků (Zdeněk Lahoda, Petr
Berchtold, Viktor Fiedler, Jan
Fraus a Radek Štědronský Shejbal) obecenstvo nadchl. Jak moderátor vyzvěděl, soubor vznikl
v roce 2003 na půdě opery plzeňského divadla J. K. Tyla. Většina
členů jsou studovaní pedagogové.
Tmelícím bodem sboru bylo turné plzeňské opery do Japonska,
kde protagonisté nacvičili svůj
základní repertoár. Oblibu operního i sborového angažmá zpěváci
dokazovali vyprávěním veselých
historek ze života souboru. Snad
jen zmínka o macešském přístupu Plzně v rámci akce Evropské
hlavní město kultury na chvíli
odsunula úsměv z jejich tváří.
sopletem a moderně otextované
(např. Plzeňská koleda). Na závěr
svého vystoupení se každý zpěvák
pro svůj hlas posilnil částí obecenstva a ve výsledku burácelo
sborovým vícehlasem celé kino.
Druhým hostem byl sušický
rodák, malíř a karikaturista Josef
Pospíchal žijící v Železné Rudě.
V úvodu zavzpomínal právě na sušické kino, kde před 71 lety viděl
první barevný film. Zájem o kreslení se u něj projevil již v útlém
věku, kdy se seznamoval s ilustracemi v knihkupectví svého otce.
Sám začal ilustrovat na sušickém
gymnáziu – nejprve svůj sešit fyziky, a když učitel zveřejnil tento
odstrašující příklad nepozornosti,
začal kreslit do památníčků žádostivých děvčat. Později, zaučen
malířem Mlezivou, maloval kulisy místním ochotníkům. Nepřijetí
na výtvarnou školu ho neodradilo
a při práci celníka se začal věnovat
karikatuře: „V šedesátých letech
mě povolali do tiskového oddělení celní správy k práci redaktora
odborného časopisu. Připravoval
jsem rubriku Celníci očima kari-
katuristů. Moje touha ale byla dostat se do Dikobrazu. Znovu a znovu jsem tam posílal své obrázky,
až šestý pokus byl úspěšný. Od té
doby tam vycházely často a dokonce i na titulní straně.“ Sušický
rodák pak na mezinárodních soutěžích kresleného humoru získal
několik prestižních ocenění. Stejného úspěchu dosáhl i v dalším
období, kdy se věnoval ilustrování
učebnic pro základní školy. A kde
hledá karikaturista inspiraci? „Je
to o fantazii, už od mládí jsem si
rozvíjel absurdní situace. Také je
důležité vybudovat si svůj rukopis,
aby se obrázek nemusel podepisovat a všichni poznali od koho
je. Dnes je ovšem příležitost pro
karikaturisty mizivá.“
Shodou okolností právě teď
probíhá v Železné Rudě společná
výstava Josefa Pospíchala, Miloslava Čelakovského a Jindřicha
Krátkého. Jako začínající umělci
spolu již kdysi vystavovali – to
bylo před padesáti lety. Host pořadu by si přál přenést tuto výstavu
také do Blatné a později i do Sušice. Na závěr byli z řad diváků
vylosováni výherci cen uvařených
sušickým pivovarem U Švelchů
a Radek Nakládal prozradil hosty příštího Škrtněte si, kterými
17. února budou pomocný biskup
pražský Václav Malý a farář okolních obcí Jan Wirth.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
konala 10. 1. ve vyprodaném sále
Kulturního domu v Hartmanicích.
Diváci se dobře bavili a odměňovali
výkony herců spontánním potleskem na otevřené scéně.
Již tradičně navštíví divadelní
spolek i Sušici a tak se malí i velcí
diváci mají na co těšit. Představení
se koná 13. 2. 2015 od 19.00 hod.
v sušickém kině. www.ochotnicihartmanice.wz.cz.
Repríza bude 1. 3. v 16 hodin.
Beseda s MUDr. Hnízdilem měla mimořádný ohlas
Nemoc je zrcadlem našeho života
Ve čtvrtek 22. ledna večer se
dvacet řad sedadel v sále sušické
sokolovny zaplnilo do posledního místečka (a ještě trochu víc).
Program, který připravil SIRKUS, potěšil všechny příznivce
MUDr. Jana Hnízdila, komplexní psychosomatické medicíny,
zdravého selského rozumu a lidského přístupu. Právě zmíněný
MUDr. Jan Hnízdil, lékař praktikující komplexní medicínu, tu
více než dvě hodiny hovořil o oboru psychosomatiky, co to vlastně
znamená, proč je takto zaměřená
komplexní medicína úspěšná, co
obnáší a bez čeho se neobejde.
„Ačkoliv mám v úctě klasickou
medicínu, kterou jsem sám vystudoval a po nějakou dobu praktikoval (a dodnes s praktickými
lékaři a klasickými medicínskými instituty spolupracuji), i když
jsem se snažil sebevíc, nějak se
mi ti pacienti neuzdravovali tak,
jak jsem si představoval. Jak je
to možné? ptal jsem se sám sebe,
vždyť dělám všechno správně, dělám to tak jak mám !? A pak jsem
pochopil, že je třeba hledat, jinak
hledat, odkrýt příčinu, více se zajímat o pacienta, najít si na něj čas,
promluvit si s ním, zjistit co ho
‚doopravdy‘ trápí.... Dobrý doktor
musí být zvědavý, musí se zajímat
o svého pacienta jako o člověka,
ne jako o „případ“. A ono se najednou začalo dařit jejich uzdravení.
Pavel Novák zpívá dětem
Tyl přiváží Tři zlaté zuby
Hartmanické ochotnické divadlo
Tyl patří již neodmyslitelně ke stálicím kulturního dění ve zdejším
regionu. Od roku 1995, kdy bylo
znovuobnoveno, uvedlo již 12 divadelních her nejen v Hartmanicích,
ale i na zájezdových představeních
a divadelních přehlídkách.
Po loňské úspěšné hře Monsieur
Amédée si pro nadcházející sezonu
ochotníci připravili pohádku Tři zlaté zuby děda Vševěda. Premiéra se
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Kulturní aktuality
strana 4
Dnes už spíše jen ty dříve narozené napadne otázka, zda má
toto vystoupení nějakou souvislost
se známým zpěvákem stejného
jména, který byl v Československu populární zejména v sedmdesátých letech minulého století.
Jméno opravdu není náhodné.
Pavel Novák je přímo synem tehdy slavného zpěváka. Do Sušice
přijel s komponovaným pořadem
pro děti, jehož obsah tvořil kdysi
právě se svým otcem v rodinné
kapele Family.
Dvě dopolední vystoupení navštívily děti z MŠ Smetanova, ZŠ
Lerchova, ZŠ speciální V zahradě.
Dále pak školy a školky ze Žichovic, Rabí, Dlouhé Vsi a Hlavňovic. Společným tématem programu byla zvířátka. Pavel Novák ml.
zpíval a mezi písničkami vyprávěl
Jednoduše psychosomatika: psycho = duše a soma = tělo ... jedno
souvisí s druhým a je třeba najít
rovnováhu, odblokovat negativní vlivy, změnit návyky, zahodit
chemii a vrátit se k přírodě a sobě
samým, Naučit se poslouchat své
tělo a rozumět mu, abychom každý sám sobě mohl být lékařem.
A tak jsem to začal praktikovat
a výsledky se dostavily! Uzdravovat se už začal každý sám. Bylo
„jen“ třeba najít ten správný bod,
pomoci uvědomit si „proč“ a jak
to změnit...
Několikrát v průběhu pořadu
také zazněla z úst MUDr. Hnízdila jeho ‚charakteristika choroby‘:
„Není nic pravdivějšího než nemoc.
Je to nastavené zrcadlo, které říká:
Takový jsi, takovým způsobem
a v takových podmínkách žiješ!“
Povídání o komplexní medicíně
bylo proloženo konkrétními příklady z praxe, jak sám říkal takový
„obyčejný zázrak“. Mimo oficiální
část programu prozradil, že k Sušici
ho vážou i osobní kořeny, na Šumavu jezdí rád a určitě se sem ještě
vrátí. I proto, že přírodu a stromy
zejména, považuje za studnici
energie a zdroj relaxace a pohody
a sám by se bez nich neobešel. Závěrečná část setkání byla věnována odpovědím na dotazy z publika
a tak si přítomní mohli vyslechnout
názory na různé způsoby a druhy
alternativní léčby, od obvyklých
po extrémní. Nechyběla ani autogramiáda Hnízdilových publikací
včetně nejnovější Zaříkávač nemocí, kterou, jak sám říká, napsal
v době, kdy byl, ne z vlastní vůle,
odstaven na vedlejší kolej a nemohl
se věnovat své profesi. V současné
době dokončuje MUDr. Jan Hnízdil
se svými spolupracovníky centrum
komplexní psychosomatické medicíny Hnízdo zdraví v Praze, kde
by měl své první pacienty přivítat
letos v březnu.
text a foto -as-
Saxofonista hrál swing
Říká se, že
kvality v alt i tedoma není nikdo
norsaxofonovém
prorokem. Jak
provedení náležiukázal student
tě ocenit. Převážposledního ročná část koncertu
níku sušického
se nesla v klasicgymnázia Štěpán
kém swingovém
Potužák, neplatí
duchu často zde
to pokaždé. Jeho
reprezentovaném
absolventský saskladbami Georxofonový koncert
ge Gerschwina.
ve čtvrtek 22. ledMladý sušický
na ve Smetanově
interpret předvedl
sále měl velký
nejprve v pomaúspěch a to v zalejších skladbách
plněném hledišti
jistotu a přesnost
zdaleka neseděli
tónu, ke konci
jen známí a kafoto František Pekhart pak popustil uzdu
marádi. Samozřejmě
rock n´ rollu, z nánevystupoval sám. Ku pomoci mu stroje mu tryskal galaktický gejzír
byla ostřílená kapela výborných raketových not a jinak distingomuzikantů složená z učitelů ZUŠ, vaný saxofonista se zavlnil jako
ve hře na saxofon mu zdatně se- zkušený krotitel hadů. Protipólem
kundovala jeho mladší kolegyně decentního vystupování žáků ZUŠ
Lucie Ptáčková a vystoupení byli jejich učitelé. Protřelé trio
pestřil svým zpěvem Jaroslav Tricken Brúdrs ve složení Dan
Tatoušek.
Čámský (bicí nástroje), Jan Pelech
Koncert uvedl učitel Základní (kontrabas) a Jan Zdeněk (piano)
umělecké školy Fr. Stupky Jaro- přizpůsobilo svůj mimohudební
slav Kratochvíl pod jehož vede- projev svým trestaneckým háním se saxofonisté připravují. Ač bitům a dotvořilo tak přívětivou
skromný projevem, přesto byl ab- a svobodnou atmosféru sympasolvent Potužák hvězdou večera tického večera.
ED
a publikum dokázalo jeho hráčské více foto na www.kulturasusice.cz
veselé příběhy o slonech, žirafách,
opicích a spol. Různými hudebními nástroji ho doprovázel multiinstrumentalista Tomáš a na plátně
za nimi defilovaly obrázky jednotlivých zvířat. Děti tleskaly, zpívaly
a dokonce i tancovaly.
„Hrát pro děti mě baví. Co
jen jsme se s tátou nasmáli, když
jsme ta vystoupení připravovali. Vymýšlel vtipy a děti měl moc
rád. Po tátově smrti jsem převzal
i jeho repertoár pro dospělé, děláme vzpomínkové koncerty. Mám
i pořad pro dospívající. Je to o jeskynním potápění. Nedaleko Přerova, odkud pocházím, se nachází
nejhlubší zatopená propast v Evropě a jako podvodní kameraman
jsem tam natočil unikátní záběry,“
uzavírá výčet svých dalších aktivit Zatímco L. Ptáčková a Š. Potužák krotí společně svá sága, Tricken Brúdrs
foto ED
Novák.
text a foto ED jdou v předepsaném útvaru na procházku mezi diváky.
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Sušice
30. ledna od 21 hod. – PDA Sušice
Páteční disco DJ Andale
31. ledna od 20 hod. – KD Sokolovna
XV. reprezentační ples města Sušice
„The Beatles – 60.–70. léta“ – viz str. 1
2. února od 17.30 hod. – Kino Sušice
Rumunsko – Jana Dvorská
cestovatelská přednáška
2. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Zieglerka – předplatné skupiny S/1
6. února od 17 hod. – KD Sokolovna
Kašpárek s Honzou v zakletém zámku
loutkové představení
6. února od 20 hod. – Tradiční kloub
Přehled akcí
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
9. února od 19 hod. – KD Sokolovna
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
Sušická tančírna
po, st, pá 13–17 hod.
Přijďte si k nám zatančit společenské tance, pobavit oddělení pro mládež
se s přáteli a užít si hezký večer – viz. str. 11
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
13. února od 17 hod. – KD Sokolovna
Sušický mechanický betlém
Pilulky čaroděje Dobroděje
Otevírací doba od ledna do března 2015
loutkové představení
út–pá: 10–12, 14–16 / So, ne, po: zavřeno
e-mail: [email protected]
13. února od 19 hod. – Kino Sirkus
www.muzeum.sumava.net
Putovní výstava Pašeráckou stezkou po třech
zemích do – do 15. února
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
6. února od 20 hod. – KD Horažďovice
otevřeno po–pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
Křesťanský ples
K tanci a poslechu hraje Experiment.
PŘIPRAVUJEME:
17. února od 19 hod. – Kino Sušice
7. února od 19.30 hod. – KD Horažďovice
Škrněte si, prosím – talkshow R. Nakládala – str. 4 Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
Premiéru divadelního představení uvádí Tyjátr
19. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Horažďovice. Režie: Karel Šťastný. Repríza 9. února
Z louže pod okap – předplatné skupiny S/1
od 19.30 hod.
7. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Farní ples – farnost Sušice
Tradiční ples s tombolou pořádaný farností Sušice.
Region
Horažďovice
21. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Hasičský bál – hraje Fortuna, pořádá SDH Sušice
23. února od 17 hod. – Kino Sušice
Nejúspěšnější sportovec 2014 okresu Klatovy
slavnostní vyhlášení výsledků
25. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna
13. února od 20 hod. – KD Horažďovice
18. Ples škrobařů
K tanci a poslechu hraje The Party Band Praha, host
večera Elvis Presley revival band, předtančení, míchané
nápoje, bohatá tombola.
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Prohlídkové okruhy – denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“
13. února od 20 hod. – PDA Sušice
Valentýnská party DJ Andale
14. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Pavel Jedlička: Makrofotografie
Emil Kintzl: Zmizelé vesnice na Šumavě
Výstava Když se ještě mléko prodávalo z konví
aneb Zpracování mléka v proměnách času
GALERIE NETOPÝR
Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20.
století – do 30. června
6. února od 21 hod. – PDA Sušice
Páteční disco v PDA
7. února od 9 hod. – ZŠ Lerchova
Tvořivá sobota – Vinuté berušky a otavské perle
s Alenou Kyralovou
Výroba vlastních otavských perlí a jejich kompletování.
Na akci je nutné se přihlásit do 5. února 2015 na tel.
číslo 721 253 560 p. Ptáčková.
7. února od 14 hod. – KD Sokolovna
Dětský námořnický karneval
Tradiční dětský karneval
pořádaný farností Sušice.
strana 5
Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
www.hartmanice.cz, tel.: 732 631 176, 371 343 357
15. února od 15 hod. – Restaurace na Bouchalce
25. února od 19 hod. – Kino Sušice
Nebe na zemi – hra divadla SušDivOch
7. února od 18 hod. – Kino Sušice
3. března od 17 hod. – Restaurace U Knězů – Sušice
DOBRÁ VODA u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel. 376 593 412
Dlouhá Ves
14. února od 13 hod. – Dlouhá Ves u hasičárny
Masopustní průvod v Dlouhé Vsi
Sraz průvodu u školy.
Hraje lidová muzika ZUŠ Sušice.
7. února od 20 hod. – Restaurace Bouchalka
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
Devítiměsíční kocourek Blondýn na místě!
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17–20 hod. 7. března – KD Sokolovna
sobota
16–20 hod. SPORTOVNÍ PLES
neděle
13–20 hod. 27. března – KD Sokolovna
GALERIE SIRKUS
po–čt 8–15.30 hod., pá 8–13.30 hod., 17–20 hod.
polední pauza 11.30–12.30 hod.
so 17–20 hod., ne 14–20 hod.
Linoterapie – výstava linorytů
P. Palmy a Z. Hraby – viz. str. 12
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Mlázovy
7. února od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Kašperské Hory
Městské kulturní a info. středisko
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Blahopřání
Pojeďte s námi...
Dne 23. ledna uplynulo 5 smutných let, kdy nás náhle
opustil náš drahý manžel, otec, dědeček a pradědeček,
pan
Dne 29. prosince 2014 oslavili
diamantovou svatbu
manželé
Oldřich Kolář.
Ladislav a Vlasta Novákovi.
18. dubna – MÝDLOVÝ PRINC – muzikál – Praha
Muzikálová novinka, jejíž děj je zasazen do současnosti a zavede diváky
mezi amatérské herce v malebném prostředí Šumavy. Celým dílem budou
provázet známé hity Václava Neckáře.
OBSAZENO!
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím
s námi.
Hodně zdraví, štěstí a další spokojená léta přeji syn Ladislav
a dcera Jitka s rodinou.
Dne 28. ledna uplynul druhý smutný rok ode dne, kdy Blahopřejeme panu
nás navždy opustil pan
Václav Pešek
Františku Dlouhému
ze Žihobec k jeho 80. narozeninám.
Hodně zdraví, pohody a pevnou
ze Žihobec. S láskou vzpomínají manželka a dcery
mušku do dalších let přeje dcera s rodinou
s rodinami.
a příbuzní.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Václav Waldmann.
15. srpna – Český Krumlov – otáčivé hlediště
BARON PRÁŠIL – dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu
Vítejte ve světě barona Prášila. Dějí se v něm věci zázračné, neslýchané,
neobyčejné… Považte, láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci.
Vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech dob, do něhož lze vstoupit
jen v čase, kdy zpívají drozdi. Pohotové lži. Vtipné lži. Dokonalé lži.
Lži pro celou rodinu.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 24. 3. 2015.
Počet vstupenek omezen!
S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou a bratr.
Čas plyne, bolest zůstává...
Dne 4. února vzpomeneme patnáctého výročí,
kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel,
otec a dědeček, pan
Antonín Ryčovský.
Odešel, ale jeho láska a dobrota s námi zůstává.
26. června – Český Krumlov – otáčivé hlediště
PES BASKERVILSKÝ – detektivní komedie
Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky.
Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes!
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 24. 3. 2015.
Počet vstupenek omezen!
18. července – BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo,
návštěva hořcové likérky GRASSL – ochutnávka a možnost zakoupení
likérů, odp. projížďka lodí po jezeře Königssee.
Dne 30. ledna uplyne jeden rok, kdy od nás odešel pan
Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
16. května – SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING
největší evropský skanzen lidové architektury
ENGELHARTSZELL – prohlídka jediného trapistického kláštera
Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru,
projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka
historickou části Pasova k soutoku tří řek.
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
22. srpna – NEUSCHWANSTEIN, MNICHOV
Prohlídka nejnavštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále
Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické
části Mnichova.
16. října – ALEXANDROVCI
V novém roce si často dáváme různá předsevzetí, která se většinou týkají
našeho těla. Např. budu cvičit, budu držet dietu, přestanu kouřit, pít atd. Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a konce 2. světové války
Dne 7. února vzpomeneme patnáctého výročí úmrtí
Jenom málokdo si dá předsevzetí týkající se svojí mysli. Co to znamená? Koncert slavného ruského armádního souboru v Budvar Areně
mého manžela, pana
v Českých Budějovicích.
Mluvíme-li o tělu, nesmíme zapomínat ani na mysl. Dát si předsevzetí
OBSAZENO!
týkající se naší mysli tedy znamená, pokusit se naši mysl zklidnit natolik,
abychom se zbavili stresu, strachů a hluku našich vyvstávajících myšlenek,
6. prosince – VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje kterými se neustále zabýváme a přivedli ji do stavu klidu a přítomného Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé
okamžiku. Je třeba si uvědomit, ze žijeme tím, co myslíme. Jak myslíme.
manželka a děti s rodinami.
metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu
Myslíme-li neustále na to, že se nám může přihodit něco nepěkného,
vánočních dárků.
žijeme vlastně v neustálém strachu ze ztráty něčeho a většinou se stane
Čas prý rány hojí, je to ale zdání.
právě to, z čeho máme strach. Pak si stěžujeme na těžký život. Myslíme
Stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.
na budoucnost s obavou, abychom vše zvládli a žijeme v očekáváních. Při
Sbor dobrovolných hasičů Sušice – město
plánování budoucnosti zaměstnáváme mysl věcmi, které nejsou skutečné.
Dne 7. února uplyne 3. rok od úmrtí pana
Vás srdečně zve na
A dejme si ruku na srdce. Kolikrát jsme si všechno do puntíku naplánovali
a nakonec vše dopadlo úplně jinak? Další nešvar naší mysli je neustálé
vracení se do minulosti. Jo tehdy, když mi bylo tolik a tolik, to mi šlo
všechno daleko snáz. Ale teď? Vzpomínáním na lepší časy zaměstnáváme
v sobotu 21. 2. 2015 od 20.00 hod.
Stále vpomínají maminka, manželka Marie, synové
mysl opět zbytečnostmi, které v prítomném okamžiku už nejsou ani pravda,
Václav a Tomáš, vnučka Karolínka a sestra Ivana
v sále sokolovny v Sušici, k tanci a poslechu hraje Fortuna
ani důležité. Tento myšlenkový zmatek se pak somatizuje a vytváří nemoci
s rodinou.
Účast pouze ve společenském oděvu
z naší nespokojenosti, obav a strachů. Mysl je neustále na cestě odnikud
Vstupné 30 Kč
nikam a vůbec nemá čas všimnout si přítomného okamžiku. Pojďme si tedy
dát
chvilku
na
to,
abychom
svou
mysl
nechali
trošku
odpočinout.
Spočiňme
Léta plynou a vzpomínka za vzpomínkou se vrací.
v meditaci či tiché modlitbě a vychutnejme si přítomný okamžik, který je
Dne 8. února vzpomeneme 20. výročí, kdy nás navždy pro všechny tak vzácný a hojivý. To vám přeje
Sbor dobrovolných hasičů Sušice Milínov
Mgr. Zuzana Landergottová, Meditační prostor Gautama
opustil pan
vás srdečně zve na
Miloslava Zajíce
Václava Soukupa.
František Pintíř
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkují manželka,
dcera s rodinou a syn. V našich srdcích stále žiješ...
Opustili nás...
Jan Krouský r. 1940, Jan Knetl r. 1925, Ladislav Babka r. 1954, Vlasta
Kotková r. 1926.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko Sociální služby města Sušice
V letním semestru 2014/2015 otevíráme 2 okruhy přednášek:
1. téma: Dějiny oděvní kultury
Začínáme 3. 2. 2015 v 9.00 (předpokládaný konec 11.00)
2. téma: Kouzelná geometrie
Začínáme 10. 2. 2015 v 9.00 (předpokládaný konec 11.00)
Cyklus šesti přednášek probíhá 1x za 14 dní od 9.00 do 11.00
Výuka probíhá v Domě s pečovatelskou službou,
Pod Svatoborem 56, Sušice
Garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Náplň: U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové
a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni – zahrnuje skupinové
přednášky, samostatnou práci a další aktivity
Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti!
Více informací na telefonním čísle 720 561 597 nebo osobně v kanceláři
sociální poradny každý všední den.
Hasičský bál
Meditační prostor GAUTAMA vás zve na očistné a relaxační
meditace s použitím muder. Meditace probíhají každou středu
a čtvrtek od 17.15 do 18.00 hod. v meditačním prostoru nábř. Jana
Seitze 214/12, 1. patro. Těší se na vás Mgr. Zuzana Landergottová –
terapeutka. Platba je formou daru – dobrovolná. Tel.: 737 252 398
Hasičský bál
v sobotu 31. 1. 2015 od 20.00 hod. v KD Hlavňovice
k tanci a poslechu hraje skupina
Compact
pod vedením P. Hejplíka
Bezplatná právní poradna pro občany Sušicka
v roce 2015
Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní
poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách
Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci,
v pondělí od 15 do 17 hodin.
S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby
si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta
v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili.
Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu
komplexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování
spisu apod.) Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany
Sušicka a není poskytována telefonicky.
Hasičské štěstí – 1. cena sud piva
Dámská volenka
Vstupné 100 Kč
TANEC PRO ŽENY – SVOBODA
,,Svůj život žiji pro sebe, jsem celá, jsem úplná.
Říkám, co si myslím a myslím, co říkám.
Dotýkám se tmy i světla, vědomí i nevědomí.
Když promluvím jsou to mé myšlenky, má přesvědčení
a nestarám se, jak se to líbí druhým…“
Milé ženy,
srdečně vás zveme k dalšímu prožitkovému setkání s tématem vnitřní
svobody. Skrze spontánní tanec, meditace a relaxace uvolníme naše
tělo i mysl, a tak můžeme pocítit svobodu naší duše a odtud načerpat
vše, co pro náš život potřebujeme.
Kdy: 14. 2. 2015 od 10 do 13 hod.
Kde: velký sál komunitního centra Káčko (2. p), Klostermannova
1330, Sušice
Lektorka: Iveta Králová http://zivotvtele.cz/
Organizace: Kristýna Pítrová
Cena: 300 Kč
Bližší informace a přihlášení na e-mailu: [email protected]
nebo na t. č. 728 228 260
Těšíme se na vás.
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Inzerce
strana 7
Znám mnoho lidí, které bolí záda, klouby a svaly,
ale neznám člověka, kterého nepřestaly bolesti
po chytré náplasti.
Více info na tel.:737 252 398, nebo pište na [email protected]
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Sport
strana 8
Zimní tenisové dorostenecké přebory
O víkendu 10.–11. ledna 2015,
pořádal LTC Sušice Sdružený meziokresní halový přebor okresů Klatovy a Domažlice v kategorii dorostenci.Celkem se turnaje zúčastnilo
11 hráčů (z toho 6 ze Sušice).
Ve dvouhře se přeborníkem stal
Matěj Skrbek, který ve finále přehrál
Jana Kresla z LTK Klatovy 6:2 6:1.
Třetí místo obsadil Jan Sulan.
Ve čtyřhře zvítězila dvojice Matěj Skrbek, Jan Kresl nad
dvojicí Miloslav Prášek, Matyáš
Tománek 6:1 6:1. Třetí místo obsadili Jan Sulan a Daniel Hubáček.
Sušickým tenistům blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci oddílu.
-ms-
Děvčata z gymnázia zazářila
Asociace školních sportů a klubů uspořádala 8. ledna v Klatovech
volejbalový turnaj středních škol.
Do dívčí kategorie se přihlásilo
osm družstev. Sušici zastupovala
děvčata z gymnázia a tým ze SOŠ
a SOU Sušice. Po vyrovnaných soubojích sušickým gymnazistkám jen
o vlásek uniklo vítězství a postup
do krajského kola soutěže. I přesto
je druhé místo nejlepším výsledkem
a historickým úspěchem sušických
volejbalistek ve středoškolských
soutěžích. Sestava gymnaziálního
týmu (zleva odshora): Lenka Mirvaldová, Anna Hejduková, Veronika
Marešová, Ilona Medová, Hana Baborová, Tereza Havránková, Radka
Hambergerová a Adéla Křížová.
-red-
Bídný podzim chtějí co nejvíc
napravit. Fotbalisté sušického áčka
už tvrdě trénují, aby druhá polovina
soutěže vypadala o poznání lépe.
Mužstvo, kterému v divizi patří
poslední místo, začalo rok 2015
pod trenérem Voříškem v pozitivním
rozpoložení. Tým na úvod domácího
turnaje O pohár starosty města
Sušice rozdrtil Luby 8:0. Prosazují se
i hráči, kteří jsou v Sušici na zkoušce
jako případné posily.
Hubených osm bodů, skóre
13:50, v tabulce poslední místo.
S tím se samozřejmě musí něco
udělat! Fotbalisté Sušice mají
v zimě před sebou kus práce, aby
se pokusili napravit zpackanou první
polovinu soutěže a na jaře se udrželi
v divizi.
Hráči A týmu, stejně jako ostatní
sušické celky, se v lednu sešli
a zahájili zimní přípravu. Úvodní
zápas sehráli v Písku s místním
béčkem (účastník jihočeského
přeboru) a padli 2:3. O branky se
postarali Vrhel s Linhartem, nejlepší
podzimní střelci mužstva.
Trenér Voříšek může být potěšen
s tím, že mužstvo zůstává téměř
kompletní, odešel pouze gólman
František Jarolím. Pokračovat bude
i Tomáš Linhart, jedna z klíčových
postav týmu. Naopak k mladému
kolektivu se připojili tři velmi
nadějní hráči.
Po několika letech se do Sušice
vrací Petr Páleník. Hráč, který
v mužstvu v Pošumaví působil
v mládežnických kategoriích, patří
Dlouhé Vsi. Od jara nastupoval
v Klatovech, kde si zkusil i divizi.
Teď se připojil k týmu, který dobře
zná a kde by mohl být vítanou
posilou.
Dalšími testovanými hráči jsou
záložník Martin Škyrta a mladý
brankář z Junioru Strakonice Tomáš
Vlk. Škyrta s Páleníkem se už
prosazují v přípravných zápasech,
což musí těšit trenéra Voříška.
Po utkání v Písku se mužstvo
představilo na tradičním domácím
zimním turnaji O pohár starosty
města Sušice. V prvním kole si
snadno poradilo se Startem Luby,
okresního rivala rozdrtilo 8:0. Mezi
střelce se zapsali Páleník i Škyrta.
Celý tým odjíždí poslední týden
v lednu (středa – neděle) na kondiční
soustředění na Srní, kde už tradičně
pobývá v penzionu Vydra. Hráči
podstoupí neoblíbenou tréninkovou
dřinu, aby se co nejlépe připravili
na jarní část sezony.
Divize startuje 7. března, Sušice
jarní část zahájí o den později
v neděli 8. března na trávníku Malše
Roudné. Do té doby sehraje ještě
řadu zápasů, ty první v rámci turnaje
O pohár starosty města Sušice
(ve druhém kole s Nepomukem).
-jon-
Zimní turnaj O pohár starosty města Sušice
I. kolo – FK NEPOMUK – FK HORAŽĎOVICE 3:2 (1:1)
SKP OKULA NÝRSKO – SOKOL PAČEJOV 2:1 (0:0)
TJ SUŠICE – TJ START LUBY 8:0 (4:0)
Branky: 2. P. Páleník, 05. M.Vrhel, 29. T. Linhart, 39. T. Fuchs,
62. M. Škyrta, 64. P. Matějka, 76. P. Páleník, 90. R. Kočí. Rozhodčí:
Petrželka , ŽK 2:1, sestava TJ Sušice: K. Gill – M. Krejčí, T. Linhart,
M. Vrhel, F. Hrach, J. Kyselka, J. Skála, M. Škyrta, P. Páleník, T.
Fuchs, P. Matějka, T. Vlk, L. Kodýdek, R. Kočí.
Los II. kolo: 31. 1. – 1. 2. 2015
Luby – Nýrsko, Horažďovice – Pačejov, Sušice – Nepomuk
Šach – mat dávali v Klatovech žáci ze Sušicka
Memoriál Honzy Jelínka
Na silvestrovské dopoledne byl
ve volšovském parku na místním
hasičském hřišti připraven tradiční
zápas v kopané. Již 17. ročník tohoto podniku byl tentokrát pojat jako
vzpomínka na tragicky zemřelého
kamaráda a utkání sehráno jako
„Memoriál Honzy Jelínka“.
Letošní počasí připravilo zúčastněným hráčům i divákům pravou
FOTBALISTÉ ZAHÁJILI PŘÍPRAVU
Možné posily už střílejí góly
zimní kulisu a na sněhovém podkladu byla hra mnohem zábavnější
a zajímavější. K vidění tak byly
nepředvídatelné situace, které
vedly k pobavení jak diváků, tak
i hráčů samotných. Utkání skončilo nepodstatným výsledkem 4:3,
důležitější však byla účast, radost
ze hry a kamarádské setkání, to vše
zakončené v místní hospodě u dob-
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
pá
30. 1.
od 10.00 do 11.30
veřejné bruslení
pá
30. 1.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
30. 1.
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
so
31. 1.
od 12.30 do 14.00
veřejné bruslení
ne
1. 2.
od 13.00 do 14.30
veřejné bruslení
ne
1. 2.
od 15.30 do 16.30
bruslení pro rodiny s dětmi
út
3. 2.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
4. 2.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
6. 2.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
veřejné bruslení
rého guláše. Pro většinu tak zvesela
začaly silvestrovské oslavy a zůstala
vzpomínka na příjemně strávené
dopoledne.
Místní parta se na každý nový
ročník těší a hodlá v nastolené tradici
nadále pokračovat s tím, aby tento
zábavný podnik přilákal v příštích
letech stále více příznivců a zúčastněných hráčů.
Z. Kříž
13. ledna se v Klatovech konal
okresní přebor škol v šachu. V jednotlivých kategoriích školy zastupovala čtyřčlenná družstva. V silné
konkurenci dosáhla velkého úspěchu sušická ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ
Hartmanice. V kategorii 1.–4. tříd
vyhrálo družstvo ZŠ Hartmanice
„A“, které si v sestavě Tomáš Brzybohatý, Dominik Bubela, Lucie
Bauchová a Jakub Valdman vybojovalo postup do krajského kola v Plzni. Bronzové medaile za 3. místo si
odvezlo družstvo ZŠ T. G. Masaryka
ve složení. Natálie Matičková, Antonín Lejsek, Jan Hejdušek a Adam
Pivetz. 4. místo obsadilo družstvo
ZŠ Hartmanice „B“.
V kategorii 6.–9.tříd si 2. místem zajistilo postup do krajského
kola družstvo TGM Sušice v sestavě. Silvie Matičková, Pavel Tuček,
Jaromír Hejdušek a Sebastian Hora.
Třetí příčku obsadilo družstvo ZŠ
Hartmanice, za které soutěžili žáci
Kryštof Hrubec, Josef Babor, Štěpán Ocenění žáci ZŠ T. G. Masaryka Sušice.
Bauch a Markéta Vojtěchová.
Krajské kolo za účasti škol ze
Sušicka se odehraje v Plzni pravděpodobně 5. února.
-red-
Hokejisté dostali šestku
TJ Sušice – Sokol Katovice 3:6 (0:1, 0:2, 3:3)
Branky (Asistence): 54´Petera (Šmrha), 54´Ryšavý (Vávrů, Šašek),
54´Vávrů (Ryšavý). Sestava: Šlais – Blažek, Šmrha, Lejsek, Myslík, Skuhra
– Vávrů, Ryšavý, Broža, Holý, Korál, Šašek, Petera, Košvanec, Kutil.
Vyloučení: 2:3 Diváků: 100
Sušičtí nezvládli utkání a sou- křečovitě a to soupeř využíval a napeři z Katovic dovolili nastřílet vyšoval svůj náskok. Za stavu 0:6
šest branek. Hráči Sušice vstoupili v 54. minutě se sice podařilo domádo zápasu dobře, soupeře zatlačili, cím husarský kousek, když během
ale bohužel branku se vstřelit nepo- 47. vteřin vstřelili tři branky. Toto
dařilo. To se naopak v páté minutě zmrtvýchvstání ale bohužel přišlo
Šachisté ZŠ Hartmanice se svojí trenérkou Marií Hanzíkovou.
povedlo Katovickým. Od této chví- příliš pozdě a zápas skončili tříbranle domácí znervózněli, začali hrát kovým rozdílem.
-BK-
pá
6. 2.
od 16.30 do 18.00
ne
8. 2.
od 13.30 do 15.00
veřejné bruslení
út
10. 2.
od 15.00 do 16.30
veřejné bruslení
st
11. 2.
od 17.00 do 18.00
bruslení pro rodiny s dětmi
Příští utkání na zimním stadionu v Sušici můžete vidět
pá
13 . 2.
od 15.00 do 16.00
bruslení pro rodiny s dětmi
pá
13 . 2.
od 16.30 do 18.00
8. února od 16 hod. se Sokolem Radomyšl
a 15. února od 14 hod. s CZ Leas Cehnice.
veřejné bruslení
Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek 17–19 hod.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ
Zámecké wellness každý čtvrtek od 17 do 18 h.
Samotná lekce trvá 45 min. a pak následuje 15 min.
individuální relaxace v bazénu.
Cena: 95 Kč/osoba/lekce, kapacita lekcí je 8 maminek.
Rezervace na tel.: +420 376 508 514 nebo +420 725 083 093
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Kultura
strana 9
OKÉNKO POMOCI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA SUŠICKU
přinesla mnoho radosti a výtěžek
sbírky byl opět rekordní!
30. 1.–13. 2.
pátek
30
sobota
31
neděle
1
14.00
20.00
Hobit: Bitva pěti armád S láskou, Rosie
(3D)
GBR/USA, 102 min., 110 Kč,
USA/NZL, 144 min., 120 Kč,
dab.
titulky
17.00
Jak jsme hráli čáru
20.00
Mortdecai
ČR/SR, 102 min., 100 Kč
USA, 110 Kč, titulky
14.00
17.00
Jak postavit sněhuláka Sněhová královna (3D)
ČR, 66 min., 40 Kč
RUS, 80 min., 120 Kč, dab.
20.00
Miluj souseda svého
USA, 102 min., 100 Kč
foto Jaroslava Korandová
Stalo se již dobrou tradicí, že každý rok začátkem ledna
mohou lidé z celého Sušicka potkávat v ulicích tříkrálové koledníky. Znamená to jediné – Tříkrálová sbírka opět začala!
Nejinak tomu bylo i letos, a tak 2. 1. 2015 odstartovala Tříkrálová sbírka 2015, kterou na Sušicku již popatnácté organizuje
Oblastní charita Sušice. Vše začalo první den sbírky, kdy naši
koledníci dostali požehnání od P. Václava Hese, v kostele sv.
Václava v Sušici. Následujícím dnem se rozběhlo koledování
naplno a Tři králové začali navštěvovat naše domovy. V neděli
4. 1. 2015 mohla veřejnost za zpěvu koled přivítat slavnostně
oblečené Tři krále, kteří přijeli na koních na sušické náměstí.
Během celého týdne, kdy koledování probíhalo, navštívili koledníci velkou část domácností v Sušici, ale také většinu
obcí, spadajících do ORP Sušice. Koledovalo se tak celkem v 65
obcích našeho regionu. Znamená to, že koledníci letos navštívili o 21 obcí více, než vloni. Poznat to bylo zejména na celkovém výtěžku sbírky, který činí neuvěřitelných 339 035 Kč,
což je více o 87 449 Kč, než v roce 2014! Výsledná suma se
tak pro Oblastní charitu Sušice stala novým rekordem. Nejde
však jen o peníze. Jde o to, že naši koledníci přinesli do více
domovů požehnání s přáním všeho dobrého do následujícího
roku a více radosti svým zpěvem a drobným dárkem od nás.
Na svých cestách byli velmi často nadšeně přijímáni lidmi
a zejména v obcích, kde se Tři králové dlouhá léta neobjevili.
Malí koledníčci si také za svoji snahu mnohdy odnášeli množství různých dobrot.
A kam peníze ze sbírky poputují? 65 % z výnosu sbírky je
určeno pro Oblastní charitu v Sušici. Tyto prostředky věnujeme na charitní služby, poskytované lidem, kteří potřebují
pomoc – seniorům, matkám s dětmi v tísni, osobám se zdravotním postižením, lidem bez přístřeší nebo osobám v krizi.
Dalších 15 % obdrží Diecézní charita České Budějovice jako
zřizovatel, 10 % putuje na zahraniční humanitární pomoc organizovanou Charitou ČR v Praze, a 10 % je určeno na režii
Tříkrálové sbírky.
A protože bez koledníků a ostatních dobrovolníků, místních
základních škol a jiných nadšených lidí by naši sbírku nebylo
možné uskutečnit, patří jim všem obrovský dík! Jako poděkování všem, kteří pomáhali, chystáme společně se Sirkusem
Sušice filmovou projekci v sušickém kině. Projekce proběhne
ve čtvrtek 26. 2. 2015 od 14 hodin. Velký dík však samozřejmě patří všem dárcům! Ať jste již přispěli více nebo méně,
přispěli jste rozhodně na dobrou věc. Děkujeme!
Bc. Petra Hoblová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Sušice
pondělí
2
17.30
20.00
Cestovatelská
Šťastná
přednáška – Rumunsko ČR, 75 min., 90 Kč
90 min., 50 Kč
20.00
Hacker
úterý
3
USA, 123 min., 110 Kč, titulky
20.00
Mortdecai:
Grandiózní případ
středa
4
USA, 97 min., 110 Kč, titulky
20.00
Sils Maria
čtvrtek
5
SUI/GER/FRA, 123 min.,
100/80, titulky
pátek
20.00
Babovřesky 3
6
sobota
7
ČR, 103 min., 120 Kč
18.00
Divadelní představení
– Motýli
20.00
Babovřesky 3
ČR, 103 min., 120 Kč
60 min., 60/40 Kč studenti
neděle
8
14.00
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu
USA, 120/100 Kč, dab.
17.00
Velká šestka (3D)
USA, 108 min., 155/135 Kč,
dab.
20.00
Babovřesky 3
ČR, 103 min., 120 Kč
20.00
Mortdecai: Grandiózní
případ
pondělí
9
USA, 97 min., 110 Kč, titulky
20.00
Jupiter vychází (3D)
úterý
10
USA, 125 min., 130 Kč, titulky
20.00
Babovřesky 3
středa
11
ČR, 103 min., 120 Kč
20.00
Projekt 100
Okno do dvora
čtvrtek
12
USA, 112 min.,
100/80 Kč, titulky
19.00
Hartmanický ochotnický
spolek TYL – Tři zlaté
zuby Děda Vševěda
pátek
13
90 min., 100 Kč
PREMIÉRA PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
V sobotu 14. února od 20:00 je pro diváky připravena premiéra filmu
Padesát odstínů šedi. Film natočený podle kontroverzní stejnojmenné
knihy E. L. Jamesové o skrytých touhách a vášních je netrpělivě očekáván
širokou diváckou obcí.
KNIHOVNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V SUŠICI VYHLAŠUJE
LITERÁRNĚ-VÝTVARNOU SOUTĚŽ
VEČERNÍČEK V DOBĚ TECHNIKY
Vytvořte jednoduché narozeninové přání ve verších k 50. výročí
Večerníčka.
Následně libovolnou technikou nakreslete svou představu Večerníčka v době techniky a počítačů.
Využijte papír formátu A. Na zadní stranu listu napište narozeninové
přání, jméno a příjmení, rok narození a adresu bydliště. Své práce
odevzdejte osobně v knihovně.
Uzávěrka soutěže: 27. února 2015
Nejhezčí práce budou odměněny.
Všechny obrázky budou vystaveny v Městské knihovně.
-mk-
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Hobit: Bitva pěti armád (3D) Peter Jackson
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka,
Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící
sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy
a děti v Jezerním městě.
S láskou Rosie Christian Ditter
Romantická komedie plná omylů a chyb, které nám život prostě přináší, ať
děláme cokoliv. Rosie a Alex jsou nejlepší kamarádi od 5ti let, dokud je
osud časem nezavane každého jinam. Neměli ale zůstat spolu napořád?
A zjistí to přes všechny své aféry, děti a rozvody? Jakmile totiž dojde na
lásku a život, to správné rozhodnutí jakoby ani neexistovalo. Film vznikl
podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky řady bestsellerů,
například knihy P.S. Miluji tě.
Jak postavit sněhuláka
Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček
klouzat, Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže a Jak
postavit sněhuláka
Sněhová královna Vlad Barbe, Maxim Svešnikov
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse
Christiana Andersena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude
zavládne nekonečná zima. Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce
a z nich se vytratí všechna radost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou
Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili
zemi z věčného sněhu a mrazu.
Miluj souseda svého 7KHRGRUH0HOÀ
Vincent (postava jako šitá na míru Billu Murraymu) je stárnoucí válečný
veterán jak se patří – mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se
do sousedního domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se
obrátí vzhůru nohama a on má najednou každý den na krku 12letého
kluka. Ačkoliv je Vincent cynik, který sází, miluje whisky a dost často
navštěvuje striptýzové kluby, nakonec se z něj stane ten nejlepší přítel
pro chlapce, který se právě vyrovnává s rozvodem svých rodičů, novou
školou a novým životem.
Cestovatelská přednáška – Rumunsko
Rumunsko obrazem i slovem tak, jak jej neznáme v podání Jany Dvorské
Šťastná Eva Toulová
Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná odjíždí studovat do Prahy hereckou
akademii. Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party protřelých studentek, které pojímají hereckou
kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky ochotná udělat
pro úspěch?
Hacker Michael Mann
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí
neznámý hacker, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že
prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může
konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let
v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?
Mortdecai: Grandiózní případ David Koepp
Obchodník s uměním, Charles Mortdecai (v podání Johnnyho Deppa),
získá informace o ukradeném obrazu, který rozhodně musí získat.
Malba totiž údajně obsahuje tajný kód, který nálezci poskytne přístup
k ukrytému nacistickému pokladu...
Sils Maria Olivier Assayas
Filmový kritik a režisér Olivier Assayas často obsazuje do svých filmů charismatické, silné a talentované herečky, které svým půvabem
vnáší do jeho snímků magickou energii, napětí, ale i ženskou krásu.
Ve snímku Sils Maria režisér zkoumá bohatý a nevyzpytatelný svět
žen ovládaný opět skvělými, avšak tentokrát charakterově odlišnými
herečkami různých generací – Juliette Binoche, Kristin Stewart a Chloe
Grace Moretz. Film, který v roce 2014 učaroval divákům i kritikům na
MFF v Cannes a získal nominaci na Zlatou palmu, je poctou hereckému
umění a hercům i herečkám, jejichž jediným cílem je podat přesvědčivé
a okouzlující výkony.
Babovřesky 3 =GHQĚN7URäND
Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních, chasníků
Horáčkové… do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním
jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může
poslat všech sedm místních drben k moři… Akce „likvidace bab“ začíná.
Divadelní představení – Motýli
Divadelní představení od Leonarda Gershe: Motýli. Silný romantický
příběh, který Vás pobaví i rozpláče. Představení získalo mnoho oceněn
na různých přehlídkách. Hrají učitelé a studenti ZUŠ J. Kličky ZUŠ
Klatovy.
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Paul Tibbitt
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný
recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu
– rozuměj na souš – aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do
rovnováhy.
Velká šestka Don Hall
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém
geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí
využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, vyhledávající adrenalinové
zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey
Lemon a jejich fanda Fred.
Jupiter vychází Andy a Lana Wachowski
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení
napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter
sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet
a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum),
geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu – její genetická výbava
ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé
následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.
Okno do dvora Alfred Hitchcok
Fotograf J. B. Jeff Jeffries (James Stewart) je kvůli zlomené noze odkázán na kolečkové křeslo. Jeho společníkem se v dlouhých chvílích stane
okno vedoucí přímo do dvora, odkud má Jeff výhled do bytů svých
sousedů. Sledování osudů nájemníků z protějšího domu ho pohltí natolik, že začne podezřívat jednoho z nich z vraždy své manželky. Jeffries
se spolu se svou elegantní přítelkyní (Grace Kelly) pustí do odhalování
zapeklitě složitého řetězce událostí... Událostí vedoucích k senzačnímu
a strhujícímu konci.
Hartmanický ochotnický spolek TYL – Tři zlaté zuby Děda Vševěda
Hartmaničtí ochotníci vám představí pohádku nejen pro dospělé…
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Inzerce
strana 10
Sportoviště města Sušice
Autoškola Macháček
NOVĚ
ZAČÍNAJÍCÍ
AUTOŠKOLA
V SUŠICI
VALENTÝN V BAZÉNU
Večerní koupání se saunovacími rituály
Kdy: sobota 14. 2. 2014 od 20.00 do 23.00 hod.
Kde: bazén Sušice
více informací
na www.4-you.cz
tel. 602 372 988
Více informací najdete na www.sportoviste-susice.cz
„Saunováčci“ – Saunování dětí
Sportoviště města Sušice chystají od 31. 1. 2015 další novinku pro
rodiny s dětmi – vždy v sobotu od 13 do 15 hodin poběží program
Saunováčci (saunování pro děti). Co je v takovém případě dobré
vědět a znát:
Kdy se začít saunovat?
Nikde není přesně definována věková hranice, kdy s pravidelnou
návštěvou sauny začít. Vše je velice individuální. Například ve Finsku
se děti saunují již od půl roku života. V našich podmínkách se většinou začíná po dovršení tří let. Saunování musí být dítěti především
příjemné – nesmí být do něj nuceno.
Jaká je teplota v sauně pro malé děti?
Teplota v sauně je nižší cca 60 stupňů v úrovni vyšších lavic.
Co od saunování svého dítěte mohu očekávat?
Nelze očekávat, že vaše dítě bude hned po první návštěvě otužilé
a zlepší se mu imunita. K docílení výsledků je třeba pravidelnosti. Je
vypozorováno, že u pravidelně se saunujících dětí je mnohem menší
nemocnost, lépe spí a více jim chutná.
Kdy dítě do sauny nemůže?
Především je dobré se vždy před prvním saunováním poradit s dětským lékařem. Do sauny se dále nikdy nesmí po nemoci, při poruchách
kůže, epilepsii, dýchacích problémech, nateklých zhmožděninách atd.
Co s sebou do sauny, na co si dát pozor?
Určitě si vezměte ručník, prostěradlo, mýdlo. Před vstupem do sauny dítě umyjte (stejně jako sebe). Pozor, nemyjte mu hlavu! V sauně
se z mokrých vlasů odpařuje vlhkost a zhoršují se tak podmínky pro
saunování (vyšší vlhkost vzduchu). V sauně dítě posaďte na čisté
prostěradlo. Nohy by měly být ve stejné úrovni jako zbytek těla.
Zvolit můžete buďto polohu vleže, vsedě (např. v tureckém sedu)
nebo na „bobku“. V sauně je třeba pobýt 5–7 minut, následné ochlazení musí být pozvolné. Nejdříve se vlažnou vodou umyjí ruce, pak
nohy, záda a nakonec hrudník. Následuje fáze odpočinku. Poté celý
proces proveďte ještě jednou, poté se osprchujte teplou vodou, doplňte
tekutiny a odpočiňte si alespoň na 30 minut.
Více informací na: www.sportoviste-susice.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
-SMS-
Výlet do Aquapalace
Praha-Čestlice
Ve středu 18. 2. o jarních prázdninách
pořádá Sportoviště města Sušice, p. o. výlet pro všechny děti
a studenty do centra vodní zábavy
AQUAPALACE ČESTLICE
Přihlásit se a zaplatit výlet můžete nejpozději do pondělí 16. 2. 2015
Sraz v 7.30 hod. na parkovišti před bazénem.
Návrat ve 20.00 hod. na parkoviště před bazénem.
Cena výletu 780 Kč. V ceně je zahrnuta doprava vlastním autobusem
a celodenní vstupné do vodního světa.
S sebou: Jídlo a pití na celý den, plavecké a hygienické potřeby,
kapesné do Mc Donalds, kde se zastavíme při zpáteční cestě domů.
Dostatečný pedagogický dozor zajištěn.
Kontakt: Recepce bazén, tel.: 376 555 240
E-mail: [email protected]
Hotel Kašperk, Kašperské Hory přijme
PRACOVNÍ POZICE – RECEPČNÍ
– částečný pracovní úvazek v recepci hotelu Kašperk
Požadujeme: min. 1 světový jazyk – komunikativně (další výhodou),
práce na PC, příjemné vystupování, spolehlivost, komunikativnost.
Práce je vhodná i pro studenty a ženy po mateřské dovolené.
Kašperské Hory, Sušice a okolí. Nástup možný ihned. Spěchá.
Životopisy zasílejte na: [email protected]
Přijmeme automechanika
pro autoservis v Sušici
Výuční list není podmínkou.
Více informací na tel. 604 541 824, 602 153 137
nebo osobně v ulici Nádražní 647
Nástup možný ihned.
Jarní příměstský tábor
sportovně zaměřený
16.–20. února 2015
Sportoviště města Sušice, p.o. připravilo pro vaše děti příměstský
tábor sportovně zaměřený.
Tábor je určen pro děti základních škol a předškoláky.
Cena tábora včetně celodenního výletu
do Aquapalace Čestlice 1900 Kč
Cena tábora bez výletu 1600 Kč
Cena zahrnuje: Plaveckou výuku 2 hodiny každý den
Bruslení 3x v týdnu
Sportování v tělocvičně každý den – míčové hry, florbal,
soutěže
Teplé obědy
Ve středu 18. 2. 2015 celodenní výlet do Aquapalace Praha
Děti nám přiveďte v 8.00 hod. a my vám je
zase vrátíme v 16.00 spokojené a příjemně unavené.
Hlavní vedoucí příměstského tábora: Mgr. Jitka Šteflová
Podrobnější informace naleznete u přihlášky na webu
www.sportoviste-susice.cz
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám hrob v urnovém háji v Sušici na 3
urny. Cena 5 000 Kč. Tel. 732 509 097
Prodám typové listy k tažným zařízení
typů: Brink, Atlux, Galia, Westfalia,
Bosal, Hook. Tel. 602 421 673
Prodám nový ochranný rám na Ducato/Jumper/Boxer vč. nánovu na montáž
a typového osvědčení (homologace)
r. 94-06, cena 4.900 Kč vč. záručního listu. Dále rám na Renault Kangoo r. 97–08
včetně homologace, záruční listu, návodu
montáže za 2 800 Kč. Tel. 602 421 673
Prodám nový ochranný rám a boční
nášlapy na vozidlo Mitsubishi Outlander
r. 2003 – včetně návodu na montáž a homologace, cena je za 50 % z původní ceny
30 000 Kč. Rámy jsou z leštěného anticora. Tel. 602 421 673
Prodám polykarbonát dutinkový
a střešní plastovou krytinu – vlna nebo
trapéz. Různé barvy. Za dobrou cenu.
Tel. 775 601 680
Prodám novou čelní desku za dvoupostel nebo válendy s textilním potahem,
oranžová – cena 800 Kč. Pětiramenný lustr pokojový, dřevo – žlutý kov, kornouty
bílé, cena 600 Kč. Tel. 721 619 927
Prodám nenošený velmi pěkný šedý
semišový kabát zateplený s límcem ze
světlé lišky. K tomu dám i stejnou čepici.
Na výšku 170 cm, štíhlé postavy. Cena
dohodou. Tel. 732 884 014
Prodám elektrické masážní křeslo
polohovací víceúčelové (původní cena
14 999 Kč). Požaduji dřívější náklady –
poštovné, balné. 1 800 Kč – dohodou. Info
v redakci
Prodám mlecí kameny do kávomlýnků,
nově naostřené, různé velikosti. Cena
100 Kč za pár. Tel. 376 526 675
Prodám velkou rohovou rozkládací
sedačku s úložným prostorem + taburety. Cena 4000 Kč – dohoda. Tel.
774 025 006
Prodám kamerovou čtecí lupu. Cena
17 700 Kč. Tel. 721 312 445
Prodám zánovní kytaru – španělku +
vystužené pouzdro. Cena 2600 Kč. Tel.
606 406 010
Prodám: jablka Idared, Spartan a jiné bez
chemického nánosu. Tel. 606 633 919
Prodám orig. tr uhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou,
rozměry 130×86×60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč,
moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici
a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 4900 Kč.
Tel. 605 337 650.
KOUPĚ
K o u p í m oby t ný p ř ívě s s t a r š í
i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel.
606 406 010
Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu
nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím.
Nabídněte na tel. 774 674 588
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel.728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo
německé výroby i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím MF-70 i horší stav, dále
koupím starou motorku ČZ 150, JAWA
500, péráka, JAWA speciál, či jinou zajímavou motorku vhodnou k renovaci.
Dobře zaplatím. Tel. 607 847 126
BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám zděnou zahradní chatku se zahradou v Sušici. Směr Tedražice. Tel.
605 986 884
Koupím starší menší mobilheim. Sušicko.
Tel. 606 406 010
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
5. 2. 2015 ve 12 hod.
Prodám zahradu v Malé Chmelné –
voda, el., chata, cena dohodou. Tel.
607 858 205
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Mám zájem o pravidelné doučování
z matematiky na úrovni SŠ, nejlépe od
1. 2. 2015. Tel. 724 181 031, 603 517 500
Nabízím moderování kulturních a sportovních akcí, hraní oslavy rock + pop 70’
90’ léta, ozvučení vlastní aparaturou,
laser show. Tel. 605 337 650
Hledám někoho, kdo by měl místo
v autě ze Sušice do Strakonic cca 5.30
hod. ráno. PO–ST, tel. 736 405 175
Zájemci o společné jízdy na běžky:
Mikrobusem – ozvěte se. Bližší informace na tel. 608 626 252
Kočičky hledají nový domov u hodných
lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné
domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km
od Sušice – vpravo za Františ. Vsí. Tel.
731 241 782, e-mail: utulekzikov@
seznam.cz, www.kockaapravo.cz. Přijďte
se podívat!
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Důchodce hledá přivýdělek podzim
– zima. Práce všeho dr uhu. Tel.
606 406 010
Daruji psa jezevčíka hrubosrstého bez
PP, stáří 5 let, má základní výcvik, je
poslušný, zvyklý venku, má rád děti.
Tel. 605 332 719
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Příspěvky dopisovatelů
Očima Martina Mejstříka
Ještě pořád mám v pokoji
vánoční stromeček, ještě pořád je dobře. U nás doma, tam
na severu, odstrojovali jsme ho
až na Hromnice. Nevím, proč
dnes lidé s koncem těch krásných svátků tak spěchají. Pohled
na něj připomene mi každým
dnem krásné chvíle, u něj strávené. S blízkými, s těmi, jež
miluji.
Jinak ale, nový rok nezačal
dobře. Sedmého ledna vyvraždili islámští teroristé redakci
pařížského satirického časopisu Charlie Hebdo. A pak další
nevinné lidi. Sedmnáct obětí
nesmyslného fanatismu. Vraždy vyvolaly velké diskuse o islámu v médiích i na internetu.
Díky pařížským vraždám jsme
se začali konečně zajímat o to,
co to vlastně islám je. Odpovědi nejsou jednoznačné. Jsme
na začátku. Lze však snad říci,
že Evropa už nikdy nebude stejná, jako před 7. lednem 2015.
Je suis Charlie. Věta, která nás
dělí, ale na které se budeme muset shodnout.
Nejsem levičák a mám velkou úctu k vírám jiných. Pro
žádnou víru se ale nesmí zabíjet. Jestli něco Bůh nechce, tak
naši krev. Ani muslimů. Je suis
Charlie.
Aby toho nebylo málo, dorazily dnes zprávy, že ukrajinští separatisté, na 90% s pomocí ruské
armády, dobyli symbol protiukrajinské agrese, doněcké letiště.
Respektive to, co z něho zbylo.
Je smutno, přátelé. President
naší vlasti to ale vidí jinak, než
svobodní Ukrajinci – Krym, Doněck, Luhansk
má se připojit
k ruské říši,
protože Putin
to chce. A Zemanův soudruh
Klaus ho v tom
podporuje. A já
si říkám, zda
žiji ve správné
zemi, v té zemi,
v níž jsem věřil.
V té tisícileté
zemi, která se
snažila nikdy
nepoklonkovat
nikomu. V té
hrdé zemi, v níž
jsem doufal, že se po pádu komunismu již nebudu muset stydět
za naše prezidenty.
Ne, nezačal dobře rok 2015.
Tady u nás, v předhůří Vysočiny,
už zase je mlha, co by se dala
krájet, šedivo, zem rozbahněná,
slunce nevidět. Ale, napsal mi
starý přítel slova, jež potěší:
„Je dobře udržovat krásné
vztahy plné naděje a víry v dobro.
Je potřebné, aby člověk našel otevřenou náruč, kde se mu dostane
pochopení a útěchy, ať se stane
cokoliv. Jsou krásné stavy, když
má člověk někoho rád, až do morku kostí, bez podmínek.“
Nu, přátelé, ať každý z vás nalezne otevřenou náruč. A i když
nezačal dobře, ať je rok 2015
dobrý. Bohem požehnaný.
Martin Mejstřík,
22. ledna 2015
Alois Anderle:
Malířské příběhy z Pošumaví
Počátkem letošního roku
vyšla zajímavá vzpomínková
kniha od klatovského autora
Aloise Anderleho (čtenářům
je znám coby autor sloupků
v Klatovanu), zabývající se
životem a malířskou tvorbou
jeho otce Bedřicha Andrleho
(1904–1967). Kniha je vyprávěna „ich formou“ (jako by ji
vyprávěl sám malíř) a pojednává
jednak o osobnostech Kalvodovy malířské školy v Běhařově,
o četných místech v Pošumaví,
kde malíř žil a maloval svoje
obrazy (Běhařov, Bezděkov,
Janovice, Dolní Lhota, Strážov, Sušice) ale i o obyčejných
lidech, s nimiž se setkal. Cenné jsou i dobové dokumenty
v knize uvedené, ale zejména
pak v závěru uvedená barevná
příloha Andrleho obrazů z lokalit Klatovska i Sušicka. Mnohé
ze čtenářů rozhodně potěší řada
podrobností především z Bezděkova, kde malíř prožil převážnou
část svého života, ale i z Dolní
Lhoty, kde se narodil, z Klatov,
kde se vyučil, a z Běhařova, kde
v Kalvodově krajinářské škole získával základy malířského
kumštu. Tato kapitola je jedna
ze stěžejních, vždyť Bedřich
Andrle si s Aloisem Kalvodou
vytvořil přátelský vztah, stejně
jako s jeho spolužáky (Jaroslav
Pokorný, Václav Soušek, Cilka
Vinařová či Svatopluk Janke),
kteří po sobě zanechali nejenom
důkazy vzájemného přátelství,
ale ve své bohaté malířské tvorbě zachytili mnohé krásy zdejšího pošumavského kraje.
V souvislosti s malířskou
školou v Běhařově nemohu nevzpomenout malířský pojízdný
vůz chodského malíře Jaroslava
Špillara, který získal Alois Kalvoda a po něm i malíř B. Andrle.
Celkem logicky nejrozsáhlejší
část uvedené vzpomínkové knihy s podtitulem Za hranicemi
snu – Bedřich Andrle) tvoří popis
života, životních osudů a peripetií autorova otce, malíře Bedřicha Andrleho a jeho nevšední
cesty životem. Od malířova narození v Dolní Lhotě, přes vyučení se v Lubech, doporučení
k prof. Proškovcovi, léta vojny,
život na běhařovském zámku,
svatbu ve Svošicích s Růženou
Kačenovou, přes narození dcer
Jany a Slávky a synů dvojčat –
Josefa a Aloise. A právě posledně
jmenovaný je autorem této nevšední knihy, kterou po řadu let
dával s láskou dohromady jako
mozaikový obraz svého otce malíře. Myslím si, že obraz v podobě
knihy se mu povedl a přináší jeho
čtenářům nejen trochu poučení
o tom, kdo vlastně byl jeho otec,
ale i řadu zajímavých střípků
vzpomínek na dobu v níž žil
a snažil se vytvářet svoje díla.
Ivan Nikl
strana 11
Tajemství šumavských skřítků
Protože v městské knihovně
v Klatovech právě probíhá výstava žáků ZUŠ J.Kličky inspirovaná pověstmi a příběhy ze
Šumavy,chtěl bych zde připomenout překrásnou knížku Jaroslavy Voráčkové. Nese název
Tajemství šumavských skřítků
Byla vydána klatovském Typosu loni v létě a zachycuje na devadesát pověrečných vyprávění
ze střední Šumavy. Autorku jsem
znal již z její předchozí knihy
Světýlka na Křemelné, která
vyšla v roce 1990 s ilustracemi Miroslava Houště. Již tehdy mne přesvědčila o tom, že
pověsti má výborně zmapované
(v letech 1978–1981 prováděla
jejich sběr) a díky pamětníkům
a zejména svojí píli, dala tehdy
dohromady útlou brožuru pověstí
rozdělených do několika kapitol
(Pověrečné bytosti, Specifická
šumavská pověrečná vyprávění
ad.).
Přesto mi její nová kniha pověstí doslova vyrazila dech. Jak
citlivými až snovými ilustracemi
Marie Lacigové, tak autorčiným
rozsahem znalostí šumavského
místopisu. Můžeme si zde číst
nejen o Kašpeských Horách,
ale také o Žlíbku, Popelné,
Srní, Nicově, Prášilech, Řetenicích, ale také o Vydře, Otavě
či Křemelné, ale i o Jelenově,
Svoších či Paštích.Sama autorka
napsala v předmluvě o tom, jak
se k této zajímavé práci dostala
toto ,,Hlubší zájem o šumavská
pověrečná vyprávění ve mně
vzbudila kniha A.Rausche Příběhy ze staré Šumavy. Začala
jsem pátrat po dalších příbězích
a snažila se zjistit, kde mají svůj
původ a přitom jsem zjistila, že
v archivu Muzea Šumavy v Kašperských Horách existuje celý
rukopis pověrečných vyprávění, která sebral a zapsal Hans
Kollibabe,kdysi profesor na kašperskohorské reálce. S pomocí překladatelů jsem je třídila
a upravovala s tím, že názvy
pověrečných vyprávění jsem
ponechala v původním znění“.
Díky pomoci žijících pamětníků, které uvádí v závěru knihy,
se jí podařilo ověřit, že některé
pověrečné bytosti měly v oblasti střední Šumavy své pevné
místo. Domnívám se, že tato
vyprávění jsou záležitostí ryze
šumavskou, a proto je dobře, že
děti se k některým z nich vracejí
i tímto výtvarným způsobem.
Ivan Nikl
Poznáváte?
Teroristický útok ve Francii
ze sociálního aspektu
Říká se jim nelegálové nebo
také ilegálové. Žijí v celé naší
západní Evropě. Přišli kvůli válkám ve své zemi nebo za vidinou
lepšího života. Vychovávají děti,
které jsou také ilegálové. Nejsou
registrování státem, nemají pasy
ani jiné doklady. Nenavštěvují
kostely ani mešity. Nikdy legálně
nepracovali. Pokud pracují, tak jen
na černo nebo tak, že jim známí
domluví smluvní práci v podobě
přivýdělku. Bydlí v přeplněných
panelákových bytech na okraji
velkoměst, nejčastěji v metropolích Paříži nebo Londýně. Nebo
také třeba ve Frankfurtu nad Mohanem, jak vím ze zkušenosti.
Sdružují se v ghettech...
Registrovaných muslimských
obyvatel je ve Francii půl milionu,
neregistrovaných ilegálů nejméně dvakrát tolik, uvádí střízlivé
zdroje. Děti, které se narodí již
v nové vlasti, nemají jiný domov
ale nemají ani budoucnost. Jejich
rodiče také nemají jiný domov,
protože veškeré finanční prostředky věnovali na cestu do Evropy.
Budoucnost nemají jejich děti,
protože častokrát nenavštěvují
v zemi, kde se narodily žádnou
školu! Sem patří vykřičník, protože se pohybujeme v Evropě. Jejich
rodiče žili ve strachu, že pokud se
přihlásí na úřad, budou vyhoštěni.
Oni by se ale neměli kam vrátit.
Žijí v demokratické zemi, takže
pokud neprovedou trestný čin,
nikdo si jich nevšimne. Nemusí
a často ani nemohou pracovat. Ale
mohou zde žít.
Společnost dosud nenašla žádnou odpovídající cestu, jak s těmito ilegály pracovat... V jednom
zajímavém dokumentu o práci
salesiánů (katolické kongregace, která se specializuje na práci
s problémovou mládeží všude
ve světě) jsem slyšela výpověď
mladé tmavé Francouzky, která
vyprávěla, že teprve v salesiánské oratoři (centru) pocítila, co je
to bezstarostnost a pocit bezpečí
a také přijetí.
Kam tím směřuji? Směřuji
k tomu, že dívat se na teroris-
tický útok ve Francii na začátku
ledna roku 2015 nemá být černobílý. Jednou totiž tito mladí
potkají jiné členy své rasy, takže
jsou pro ně důveryhodní, a ti jim
nabídnou peníze pro matku, finanční zabezpečení a vzdělání,
měj na mysli výcvik v profesionálního zabijáka, a ten mladý
řekne, proč ne. Nikdy jsem nic
neznamenal. Takhle budu slavný buď za života, nebo po něm.
A že to vše skončí sebevraždou
a vraždou? To se v patnácti letech neřeší.
Já ze své pozice katolíka se
za tyto mladé vrahy modlím,
jako obyvatelka Evropy se snažím o komplexní pohled na situaci
a jako všichni hledat dobré řešení
do budoucna, které není jednoduché a je to určitě běh na dlouhou
trať. Musíme se však snažit hledat řešení, přestože žijeme v zemi,
kde zatím s migranty problémy
nejsou. Nestabilní situce na Blízkém východě nebo na Ukrajině to
však může změnit. A sílu lidskosti,
kterou v sobě našel během druhé
světové války sir Nicolas Winton
při záchraně židovských dětí, ale
také ti, kteří tyto děti přijali, bychom v sobě měli nacházet a probouzet i my ve dvacátem prvním
století. Ať bude mít jakoukoliv
podobu....
Rakouští biskupové, uvádějí,
že jejich charita, která operuje
v Libanonu varuje, že ze Sýrie
sem (do země cedrů) uprchlo se
svými rodiči na třistatisíc dětí,
přičemž zdejší školství dokáže
začlenit do škol pouze třicet tisíc
dětí. Takže se vytvoří generace,
která opět nedosáhne ani na základní vzdělání. A sám Libanon
je na pokraji vyčerpání z těchto
přistěhovalců...
Mým cílem bylo ukázat na jiný
aspekt této tragédie, aniž bych ji
chtěla snižovat. Také bylo mým
cílem poukázat, že příčinou není
náboženství, jak je to již mnohdy
chybně interpretováno a jak již
také pro radio Vaticana uvedl jeden z francouzských biskupů.
Jiřina Panušková
Chtěl bych poděkovat za reakce čtenářů při identifikaci archivní
fotografie z předešlého čísla SN.
Překvapilo mě, jaký ohlas a spektrum odhadu možných lokalit daná
fotografie vzbudila.
Snad nejvíce tipů evokoval bývalý hostinec „U Lva“ při Volšovské
ulici v Sušici. To zřejmě zapříčinila
podobnost v názvu hostince. Docela
mě zaujalo, jak si čtenáři byli svými
různorodými názory jisti.
Z níže přiložených fotografií
od pana Josefa Tauchena je zřejmé,
že tento hostinec byl provozován
v Rabí. Tuto informaci nám dále zaslali Eva Růžičková, Libor Herza,
Hana Macáková a tímto bych jim
chtěl vřele poděkovat za pomoc.
Z archívu Rabských novin se dozvíme, že restaurace U Bílého lva
na městečku v Rabí byla podle majitele zvaná „U Dudů, pak „U Kou-
bů“ nakonec „U Turků“. Hlavní
devizou zde byl sál v prvním patře,
kde se pořádaly nejen všechny plesy
a tancovačky, ale byl i základnou
rabských ochotníků a všech kočovných hereckých společností. Budova
s typickým průjezdem je též věrně
zobrazena na kresbě Mikoláše Alše
zvané Komedianti. Scházeli se zde
převážně sokolové a pak také rabští
radní po zasedání zastupitelstva.
Je určitě potěšující, že se lidé zajímají o historii města a jeho okolí
a zkoumají architekturu námi hledaných objektů. Následně bych
chtěl požádat o pomoc při identifikaci výše přiložené fotografie.
Veškeré postřehy prosím zasílejte na e-mail: [email protected]
cz. Budu rád za všechny možné
reakce. Předem děkuji a bude-li
znám výsledek, dozvíte se ho opět
v příštím čísle.
M. Buršík
Sušické noviny 2/2015
30. leden 2015
Zajímavosti
strana 12
ZVOLEN
Zvolen je jedno z nejstarších
měst Slovenska. Leží na soutoku
řek Hron a Slatina na jihozápadě
malebné Zvolenské kotliny. Se svými 43 tisíci obyvateli je největším
městem Douzelage.
Ve středověku místo protínala
dlouhá stezka, díky níž se z původní osady zemědělců a řemeslníků
stala i obchodní křižovatka. Tím
byly vytvořeny podmínky pro založení a další rozvoj města. Již roku
1238 uznal práva města Béla IV.
Dnes se můžeme o bohaté historii města dozvědět vše v historické dominantě města, renesančním
Zvolenském hradu ze 14. stol., kde
je i část Slovenské národní galerie. Je tu umístěna expozice gotických plastik a fresek. Každoročně
se na zámku koná divadelní a operní festival Zvolenské zámecké hry.
Další zajímavostí je Pustý hrad, který se nachází 2 km od města. Jeho
ruiny se rozkládají na 7,6 ha, čímž
patří k největším v Evropě. Nejstarší
část hradu, románská věž, pochází
z 12. stol. V okolí města je již del-
Pouští a Atlasem se známými cestovateli
Své zážitky z cest vyprávěli
12. ledna v sušickém kině opět cestovatelé Jan Rajčok a Martin Urbánek. Přednášku doplnili stejně jako
na podzim promítáním fotografií.
Tehdy představili Kubu, nyní byly
na programu africké země Maroko
a Západní Sahara – kraj o poznání drsnější, chudší a jednotvárnější. Během čtrnáctidenního dobrodružství se navíc všichni tři členové
výpravy občas potýkali s horečkou
a střevními potížemi.
Prosincová expedice roku 2011
začala příletem do Marákeše v Marockém království. Nepříliš slibné
dojmy z ubytování si cestovatelé
došli vylepšit na proslulé Náměstí mrtvých. Na obrovském tržišti je možné zažít nevšední podívanou: Krásně krojovaní chodící
prodavači vody se proplétají mezi
zaklínači polomrtvých ochablých
hadů. V davu se pohybují podnikavci s opicemi, které turistům nepozorovaně skáčou na záda a majitel
hbitého zákeřníka pak nekompromisně vyžaduje odměnu. Místní
dentista nabízí zubní protézy rozložené na koberečku na zemi před
sebou. Zájemce přijde, usadí protézu na svůj zbylý chrup a pokud mu
zuby padnou zaplatí a spokojeně
odchází. Většinou je však odloží
zpět a zuby čekají na další ústa.
K večeru se prostranství zcela
zaplní a odehrává se zde společenský život města – kejklíři žonglují,
lidé tančí a zpívají, lidoví vypravěči vyprávějí napjatému publiku
pověsti, další korzují a konverzují. Atmosféru doplňují různé pachy a to hlavně smrad. Ve městě je
zřejmě problematická kanalizace.
V podvečer zmizejí ženy a ulicemi se prohánějí psi a také chlapíci
ší čas prováděn archeologický výzkum. Bylo objeveno mnoho vykopávek z doby prehistorické i ze
středověku.
Střed města tvoří náměstí Slovenského národního povstání, které patří k největším ve střední Evropě. Vzniklo z původního tržiště
a obchodní stezky, kolem které se
začaly budovat budovy obchodního, církevního i administrativního
charakteru. Dominantou náměstí
je gotický kostel svaté Alžběty ze
14. století. Za zmínku stojí i zbytky městského opevnění. Nedaleko
centra stojí jeden ze tří obrněných
vlaků, které byly vyrobeny ve Zvolenu v době Slovenského národního
povstání. Dnes je město administrativním, ekonomickým a kulturním centrem Pohroní. Nachází se
tu Divadlo J. G. Tajovského, mnoho
škol a Vysoká škola lesnická a dřevařská, jediná na Slovensku. Je tu
i Muzeum lesnictví. Ve městě i okolí funguje mnoho tanečních a hudebních skupin, většina zaměřená
na folklór. O tom se mohli přesvědčit i účastníci konference Douzelage, která se tu konala v roce 2012.
Byli nadšeni bohatou historií i folklorními akcemi, jež pro ně organizátoři konference zorganizovali.
Neméně byli fascinováni krásným
okolím města, které je situováno
v malebném údolí mezi Nízkými
Tatrami, Slovenským rudohořím
a Štiavnickými vrchy. Proto je ideV jasné, bílé, čisté galerii Sirálním místem pro relaxaci i spor- kus ve zrekonstruovaném sušictovní vyžití po celý rok.
kém kině obzvláště vyniká výstaVěra Svobodová va linorytů Patra Palmy a Zbyňka
Hraby, kterými se galerie pyšní
od 23. ledna. Linoterapie je trefný název výstavy. Každý z autorů
používá jinou cestu, blahodárný
účinek je však srovnatelný. Navíc
je určitě přítomen i při samotné
úkolů o dobré ceny. Dobroty také tvorbě.
obdrželi výherci tradičních dovedZ. Hraba svým dílem pohlanostních soutěží (chůze po prova- dí po duši a P. Palma rozesměje.
ze, tanec s obručí atp.) a třešnič- Jejich dílo je kontrastní a zárokou na dortu bylo opět vystoupení veň se doplňuje. Výstava půsoTanečního klubu Fialka. Za zvuku bí vyváženým dojmem. Prvně
beruščí písničky a pod vedením jmenovaný vystavuje barevné
Gabriely Hájkové předvádělo své linoryty a touto technikou častanečky desítky malých berušek. to zpracovává motivy zejména
Starší děti se pak blýskly ukázkou šumavské krajiny a lesa. Druhý
opravdových tanců pro velké.
grafi k tvoří hlavně černobílé liŘeditelka pořádající školy noryty místy připomínající prKristina Popelová děkuje kole- vorepublikový plakát a námětem
gům ze školy za nezištnou spo- je především člověk. Staré dobré
lupráci, všem sponzorům (hotel časy pak vyzařují ze všech expoKašperk, květinářství Voláková, nátů, ovšem je to spíše formou
Klůsová) a spolupořadatelům ze zpracování. Náměty jsou většiSušického kulturního centra.
nou ryze současné.
text a foto ED
Na jednom z linorytů Z. Hravíce foto na www.kulturasusice.cz by nalezneme portrét Josefa Vá-
na mopedech. Veřejně se pije hlavně hodně přeslazený čaj, alkohol je
oficiálně zakázaný, ale v zapadlých
lokálech je možné cokoliv.
Další den si cestovatelé půjčili
auto a vypravili se na jih. V cestě
jim ale stál Atlas se čtyřtisícovými
vrcholy pokrytými sněhem. Jestliže přes den byla teplota příjemných
20 °C, v noci na horách řádně mrzlo.
Nakonec dojeli až do zimního střediska, kde byl sníh, lanovka i sjezdovka. V areálu se nacházela velká
půjčovna starodávných lyží, na kterých africké obyvatelstvo spíše jen
rozvážně zkoušelo jízdu po rovině.
Frontu na lanovku už pak čekalo
ve svých hábitech a polobotkách
bez lyží. Ještě delší frontu spatřili přednášející na cestě ze zapadlé
horské vísky – nekonečný zástup
samostatných koz s jistotou směřoval k domovu. Problém s orientací
tu mají jen Evropané, všechny nápisy a ukazatele jsou v arabštině.
Dalším putováním se J. Rajčok
a M. Urbánek se svým bratrem dostali přes horské průsmyky na saharskou vyprahlou stranu Atlasu
do starobylého města Taroudant,
které bylo obehnané mocnými
hradbami a vyzdobené velkou mešitou. Na trzích zde Berbeři nabízeli
své exotické zboží.
Odtud cestovatelé pokračovali
dále na jih do země zvané Západní Sahara. Území, které dříve bylo
španělskou provincií si v sedmdesátých letech rozdělila Mauretánie
a Maroko, přičemž mauretánský díl
později přešel do samosprávy místních obyvatel. Větší přímořskou část
ovládá Maroko. Nekonečnou jízdu
jednotvárnou pustinou narušily jen
policejní hlídky a opravdová písečná
bouře. Osady tam byly spíše vylid-
Na tržišti v Marákeši s prodavači vody (fotky z archivu autorů přednášky)
něné a neudržované, jen Exupéryho
památník s letadlem vzbudil zvědavost. Obrázek dali přednášející
jako hádanku pro diváky a pohotový výherce dostal pytlíček pravého
saharského písku.
Na zpáteční cestě se dobrodruzi
zastavovali v oázách a odtud také
uskutečnili výpravu na velbloudech
do pouště. Uprostřed písečných dun
tam oslavili Vánoce večeří, přípitkem s průvodcem a miniaturním
stromkem pro ten účel vezeným.
Poslední zajímavostí byla záhadná
opuštěná osada uprostřed pustiny,
kterou nakonec cestovatelé identifikovali jako kulisy po natáčení Star
Wars. Příští přednáška nás zavede
2. února do Rumunska.
Eduard Lískovec
TERAPIE LINORYTEM V GALERII SIRKUS
Rej slavil patnáctiny
Už popatnácté se v sušické sokolovně uskutečnil nedělní Maškarní rej ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.
25. ledna se velký Tyršův sál zaplnil malými princeznami, čarodějnicemi, vílami, piráty, rytíři, pistolníky, i novodobými many (spider,
super i batmany). Atmosféru dotvářela barevná mračna balonků, vůně
popcornu, cukrové vaty a zejména
koblížků, které tradičně napekly organizátorky z Dlouhé Vsi. DJ Jarda
Hlaváč oprášil osvědčené dětské
hity, pustil je mezi 150 dětí a jejich
ještě početnější doprovod a maškarní rej se rázem roztančil.
Na oslavu patnáctých narozenin reje pořadatelé vystrojili obrovský dort ohňostrojnými svícemi a přidali patnáct soutěžních
chala a jeho autor tak vyzdvihuje vzor své inspirace. Také on se
často toulá Šumavou a zachycuje
její krásu. Současná Šumava je ale
v jeho očích daleko přívětivější.
Váchalovy ponuré až tajemně hrozivé obrazy pokřivených pahýlů
v tmavých mrtvolně světélkujících
slatích, nahrazuje sluncem, které
svými paprsky prozařuje sametově
hebký les. Světlo se ve větvích jeho
vysokých stromů rozpadá na tisíce záblesků a se spadaným listím
vytváří nádhernou podzimní mozaiku s atmosférou impresionistických obrazů. Až surrealisticky
působí zase některé linoryty P. Palmy a např. nad Čtenářem broučků
se pozorovatel může s úsměvem
i bezděčně oklepat.
Na vernisáži výstavu za galerii Sirkus oficiálně zahájila pořadatelka Mirela Tůmová. Početnému obecenstvu představila
oba přítomné autory, kteří krátce promluvili a její spolupracovník Miroslav Šisler usedl na cajón
k bicím nástrojům, aby společně
s kytaristkou Magdalenou Doskočilovou a houslistkou Zuzanou
Tampierovou doprovodili zahájení výstavy příjemným folkem.
text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz
Výstava je v galerii Sirkus
k vidění do 15. března 2015.
Petr Palma (r. 1957)
Zbyněk Hraba (r. 1960)
pochází z Českých Budějovic.
se narodil se v Praze.
Společně s druhým autorem vystudoval
Střední průmyslovou školu grafickou v Praze
Nejprve se ale vyučil ručním
Pak absolvoval Vysokou škosazečem a s grafikou ho na LŠU luuměleckoprůmyslovou v Praze.
seznámil malíř M. Peterka. Poz- Pracoval jako výtvarný redaktor
ději pracoval jako grafik – návrhář v nakladatelstvích (Albatros), graficv Jihočeských tiskárnách. Dnes se ky upravoval knihy i časopisy. Dnes
věnuje linorytu a dřevořezu.
tvoří barevné linoryty a maluje.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 5. února 2015 ve 12.00 hod.
Download

Chci navázat na dobrou práci svého předchůdce,