10/2013
Aktuálně
z radnice
17. května 2013
Cena 7,00 Kč
24. ročník
68 let uběhlo od osvobození
Bezpečnost města, jeho obyvatel a návštěvníků, nejen v nadcházející letní turistické sezóně, řešili se starostou Bc. Petrem Mottlem velitel OO P ČR
Bc. Pavel Uxa a velitel MP Ing.
Libor Potužník. Podobně jako
každý rok v tomto období už
nyní probíhají společné služby
strážníků a policistů (cyklohlídky), budou posíleny denní i noční hlídky, zejména v době konání venkovních veřejných akcí.
Zákaz podomního prodeje
bude tématem dalšího jednání
rady města. Požadavek na přijetí zákazu podomního prodeje
a s tím souvisejícího pouličního prodeje (specifikace v rámci úpravy tržního řádu) vzešel
od samotných občanů města.
Zejména senioři jsou vystaveni
nebezpečí nevhodného jednání a podomních prodejců, kteří je obtěžují a nezřídka používají nátlak. V některých případech, jak zaznamenává policie,
je podomní prodej zástěrkou
k trestné činnosti. Rada města na minulém zasedání uložila
tajemníkovi připravit podklady pro projednání a případně
možnost přijetí obecně závazné vyhlášky o plošném zákazu
podomního prodeje na území
města.
Starosta partnerského města Wenzenbach Josef Schmid
přijel na přátelskou návštěvu
v pondělí 13. května. Se starostou Sušice Bc. Petrem Mottlem pohovořil o novinkách,
partnerských vztazích a společných aktivitách mezi oběma
městy v budoucnu.
Zástupce účastníků letos již 19.
ročníku mezinárodního mládežnického turnaje ve fotbale
Otava Cup, který se uskuteční 18. a 19. května, přivítá starosta na radnici. Nebude chybět tradiční průvod s hudbou
a mažoretkami. Podrobnosti
k turnaji najdete na straně 8.
Představitelé města a občané položili věnce také u památníku padlých
pod sochou T. G. Masaryka. Čestnou stráž drží skauti z Vydří stopy.
Z tribuny přednesli projev starosta města Petr Mottl, místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Pospíšil
a poslanec Vladislav Vilímec . Na závěr programu zazněla česká a americká hymna.
V pondělí 6. května po poledni vedle provizorní tribuny
u muzea začala svižně vyhrávat
kapela Karavana Swingers Band.
Lidé přicházeli ze všech stran
a do atmosféry plné očekávání
se konečně ozvalo: „Už jedou!“
Z ulice Americké armády vjížděla na náměstí kolona historických
vojenských vozidel spojeneckých
vojsk, skoro jako v pětačtyřicátém,
pancéřová divize americké armády generála Pattona.
Vděční obyvatelé města tehdy
postavili americkým vojákům slavobránu s nápisem: Děkujeme za
osvobození našeho města. Nikdy
nezapomeneme! A svoji upřímnou
vděčnost uložili o rok později do
kovu pamětní desky na zeď sušického muzea: Na paměť osvobození
města 4. pancéřovou divizí 3. americké armády dne 6. května 1945.
Město Sušice.
Dějiny si připsaly dalších 68
let a z tribuny roku 2013 nejčastěji zaznívá: Nezapomínejme!
Proč bychom ale měli zdůrazňovat takovou samozřejmost? Všichni víme – důvodem jsou události
právě uplynulých 68 let. Neuběhlo tehdy ani pět let od osvobození
a zmizela pamětní deska. Prostá
pravda se začala natahovat a křivit. Z osvoboditelů se stali okupanti, kteří navíc zrádně nepřišli
na pomoc bojující Praze. Vrcholem pak byla verze znějící dokonce
MÁŘSKÉ
R
A
F
TRHY
18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9. a 5.10.
2013 (sobota) 8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
18. 5. SOUTùÎ O NEJLEP·Í „KNEDLO-ZELO-VEP¤O“
• Zahraje: Solovaãka (10:00 - 12:00) • Moderuje: J. Hlaváã
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ pfiinese
své knedlo-zelo-vepfio na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty !
i ve školních lavicích: Sušici osvobodili Rudoarmějci převlečení za
Američany... Tehdejší atmosféra
nebezpečně připomínala vizionářské Orwellovo dílo 1984 – Velký Bratr může lehce změnit dějiny
a dokonce i lidskou paměť. To se
naštěstí nevyplnilo.
Přišel rok 1968 a 6. května bylo náměstí plné dobře si
pamatujících lidí – do té doby
skrytá deska byla znovu se slávou
instalována. Neuběhlo ani pět let
a z oken vlály opět rudé prapory
a pamětní kovovou desku nahradila žulová. Kámen pro změnu
ukryl strach a nenávist jejich
duchovních zhotovitelů rafinovaným textem: Původní deska byla
sejmuta na protest proti brutální
Zástupci města v čele se starostou Bc. Petrem Mottlem, místostarostkou
Ing. Věrou Marešovou a pozvanými hosty položili květiny k pamětní
desce na muzeu.
23. 5.
Čtvrtek Sokolovna
19.30
Čtyři vraždy stačí,
drahoušku!
Pátek
Náměstí
17.00
přehlídka souborů
22.00
ohňostroj
Orchidea
Fuferna a zimní stadion
16.00
zábavné odpoledne
pro děti i dospělé
25. 5.
24. 5.
Sobota
13.30
Pohádkový les
Náměstí
10.00
přehlídka škol a souborů
Majorettes Kynšperk
16.00
Anna K. a Band
Fuferna
17.00
Sušičtí loutkáři
Škola základ života, Saturnin
„CHAI”, Frajara Putika
22.00
Divadlo Kvelb
Neděle - 10.00 Svatobor - výlet
Doprovodný program:
Noc kostelů; PDA - DJ; Tradiční Kloub
26. 5.
Vojenská technika americké armády představující tehdejší příjezd
4. pancéřové divize zaparkovala
na sušickém náměstí (Military car
club Plzeň).
agresivní válce americké armády
proti vietnamskému lidu.
Někteří ale nezapomínali
DOPLA PAP
a každý rok 6. května se sveřepě scházeli i u této desky, dokonce zástupci americké ambasády
přijížděli a kladli vzpomínkové
věnce. Věnce rychle mizely, deska byla znovu vyměněna. Už žádné válčení, ale bronzová pamětní
deska malíře Maxe Pirnera. Lidé
však stále nezapomínali, přišel rok 1989 a jedním z prvních
svobodných veřejných činů byl
návrat původní desky. Ta doposud ukrývá vděčnost osvobozených, tedy možná někoho z našich
rodičů, prarodičů a snad i někoho
z nás. Možná i díky této události
jsme se později narodili. Proto
i pro budoucí generace chraňme
obsah desky a nezapomínejme.
text a foto
Oslavy osvobození a znovuodhalení pamětní desky 6. května 1968.
Eduard Lískovec
foto: Josef Spěváček
D5<5F9J5
5
_T
_T
T
))
)
) ;z]cz^
9>D5B>5D
_T
_T
T
"%"
"
%"
;z]cz^
;z
;z]
cz^
z 
D5<56?>
_T
_T
T
;z]cz^
d^
2 U j` \Q d
(
v Y^ V_ \Y^ [Q
!
&
gggVYh^UdSj
VY
d
*
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Kaleidoskop
strana 2
ČARODĚJNICKÝ ZPRAVODAJ
ZE ŠD PAMPELIŠKA
Sušická modrá škola se v úterý 30. 4. 2013 po poledni hemžila
samými čarodějkami. Všechny
se chystaly na tradiční odpolední pálení, a proto se jaksepatří
vymódily. Nejprve obsadily školní jídelnu, kde sluply oběd a přitom
s košťaty, hledání a sběr pavouků
či jejich srážení a nakonec i trefa
do magického kruhu všechny čarodějné bytosti odměnila sladkostmi. Když však dvorkem zavoněly
opečené špekáčky a jiné dobroty,
zanechali všichni soutěžení a slét-
Pozvánka na
prezentaci oborů
SOŠ a SOU Sušice
24. 5. 2013 14.00 - 19.00 hod.
25. 5. 2013 8.00 - 12.00 hod.
v budově školy v Poštovní
ulici.
Přijďte ochutnat vyhlášené
zákusky Kavárny U školy
a prohlédnout si ukázky výrobků našich žáků. Srdečně Vás
zveme a těšíme se na Vás!
Ing. Jaromír Kolář, ředitel školy
CELOREPUBLIKOVÁ
SOUTĚŽ OPRAVÁŘŮ
otestovaly pevnost zdejšího nádobí. Hned po nasycení se vrátily do
všech šesti družin, kde začalo hromadné líčení. Jakmile venku vyčarovaly prudkou spršku, aby zmoklo
dříví a nikdo je tak nemohl upálit,
vyrazily na školní dvůr, kde změřily
síly v různých kouzelnických soutěžích. Pavoučí pohyblivý chodník střídal čarodějnické zápasy
li se k ohništi. Tam byla posléze
s velkým pokřikem upálena nej…
čarodějka a tím byla pro letošní rok
učiněna přítrž všem čarodějnickým lotrovinám. Všechny kouzelné bytosti se rozloučily, slíbily si ,
že napřesrok nás opět poctí svou
návštěvou a vyrazily na další slet...
zřejmě na Fuferna…
Čarodějky ze ŠD při ZŠ Lerchova
Den Země v Dlouhé Vsi
Tento svátek, který slavíme
každoročně, jsme zahájili informacemi o tom, co pro nás příroda
znamená a jak ji chránit. A abychom jenom nemluvili, vzali jsme
pytle a rukavice a vyrazili ven.
To jsme ale koukali, co všechno se
najde! Našli jsme sekačku na trávu,
pneumatiky, kelímky, plasty všeho
druhu, hadry, dokonce i léky. Některý odpad jsme roztřídili do kontejnerů, další odveze firma Rumpold.
Do práce se zapojili i naši školkáčci.
Potom jsme se vrátili do tříd a malovali obrázky s živou a neživou přírodou. Ty jsme pak vystavili venku.
Bylo jich dost a velmi se nám povedly.
Některé děti se pokusily i veršovat.
Posuďte sami, jak se jim to
podařilo:
Nepalte trávu, po které chodíme,
nebořte skály, ve kterých přežíváme,
nekácejte lesy, ve kterých žijeme!
Ačkoli nemluvíme, svá práva máme!
Tereza Feixová, 4. ročník
ZŠ Dlouhá Ves
Výborného výsledku dosáhl student třetího ročníku oboru
Opravář zemědělských strojů SOŠ
a SOU Sušice Luboš Kodýdek na
národním kole soutěže odborných
dovedností v Bruntálu. Akce se
zúčastnili nejlepší žáci všech škol
z České republiky, které vyučují
daný učební obor. Soutěžící absolvovali vědomostní test z odborných znalostí, z pravidel silničního provozu, poznávací test, dále
museli seřídit ventilovou vůli na
motoru, vysoustružit čep, plamenem svařit připravené díly, prokázat dovednosti v ručním zpracování kovů a seřídit elektroinstalaci na
traktorovém přívěsu. Z celkového počtu dvaatřiceti soutěžících
obsadil Luboš Kodýdek výborné
páté místo. Svůj výkon zhodnotil
takto: „Relativně jsem spojen, ale
mohl jsem skončit i na stupních
vítězů. Zbytečně jsem pokazil svar
plamenem, který jsem dostatečně neprovařil. V celkovém součtu
potom body chyběly. Proto jsem
nemohl navázat na loňský výsledek Jirky Boublíka, jenž celkově
skončil druhý“.
SOŠ a SOU Sušice při přípravě žáků v oboru Opravář zemědělských strojů patří dlouhodobě
mezi nejlepší v celé ČR a v celostátním kole odborných dovedností vždy obsazuje přední příčky.
Díky těmto výsledkům v posledních letech dvakrát celostátní kolo
pro tento obor též pořádala.
Ing. Volák Jan, učitel odborných
předmětů SOŠ a SOU Sušice
(obalu), prohlédnutím těla, buněk
(listy knihy, písmena, kapitoly),
vyjmutím páteře ( hřbet knihy).
Děti se hravou formou dozvěděly
co je to titulní list, kdo je tatínkem
či maminkou knihy, jak se jmenují
strýčci a tetičky, co je to tiráž.
Pátek 24. 5.
FUFERNA
16.00-17.00
17.00-18.00
NÁMÌSTÍ
17.00
17.15-18.15
18.15-18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00-21.45
22.00
22.15-24.00
Sobota 25. 5.
NÁMÌSTÍ
10.00-10.20
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.45
14.00-14.30
moderuje J. Hlaváèek
odpoledne pro dìti - SDH, skákací hrad, motokáry, elektrokola
zimní stadion – lezecká stìna, „in-line“ diskotéka
moderují J. Kohout a K. Sedlecký
Slavnostní zahájení
Solovaèka – dechová hudba Sušice
SOU a SOŠ Sušice + ZŠ TGM – spoleèné vystoupení
TS Power - hip-hop Kašperské Hory
Pauza – country
Refllex – rock
Ohòostroj na Andìlíèku
Orchidea – rock
moderují J. Kohout a K. Sedlecký
Majorettes Kynšperk + Mìstská hudba Kynšperk – 1. vstup, pódium
MŠ Tylova – Dìti ráje
MŠ Smetanova – Zahrajem si na vojáky
Taneèní klub Fialka – vystoupení mládežnických párù
ZŠ TGM – vystoupení mladších žákù
ZŠ Lerchova – Bambule a Zumba
L. Kurincová - zpìv
ZUŠ – taneèní obor – B. Smetana - Jiøinková polka
ZUŠ – hudební obor - Š. Potužák – saxofon
Umìlecké soubory z partnerských mìst
Dívka Šumavy – pøedstavení nejkrásnìjších Dívek Šumavy 2013,
finalistek 8. roèníku
Anna K a Band – hlavní host
16.00-17.00
Mimo hlavní podium (námìstí)
14.30-15.00
Majorettes Kynšperk + Mìstská hudba Kynšperk – 2. vstup, námìstí
14.30-15.00
Pìvecký sbor Svatobor – My Fair Lady – èajovna paní Jarošíkové
FUFERNA
moderuje J. Hlaváèek, poøadem provází „Kejkliri Vagabundis
Collective“ (Vstupy: 18.00 – 18.15, 19.30 – 19.45, 20.45 – 21.00)
„Èarovné zvonky“ – Sušiètí loutkáøi
„Škola základ života“ – studentské Divadlo Bezejména
CHAI – rocková kapela - Nýrsko
„Saturnin“ – derniéra div. pøedstavení
Divadlo Kvelb – pøedstavení Motýli
Orchestr „Frajara Putika“
17.15-18.00
18.15-19.30
19.45-20.45
21.00-22.00
22.00-22.30
22.30-23.30
Nedìle 26. 5.
SVATOBOR
10.00-15.00
oheò, country Štreka – spolupráce s KÈT v Sušici
P I T VA V K N I H O V N Ě
Zdá se vám to divné? V knihovně se přece nepitvá, v knihovně se
půjčují knihy a je tam ticho.
Děti ze ZŠ Lerchova, konkrétně třetí třídy, zažily v knihovně
opravdovou pitvu. Pitvu knihy.
V provizorní pitevně děti přivítala sestra Janička Plachá a vysvětlila jim, co se bude dít. Následně
přijela světoznámá patoložka
Hildegarda Ječavá. K pitvě byly
připraveny knihy, které už zemřely
– sešly stářím, zemřely na depresi
nebo jejich život ukončilo špatné
zacházení. Ano, tušíte správě. Byly
použity knihy, které jsou z knihovního fondu vyřazené.
Světoznámá patoložka si
vyžádala klid a poté zjistila stetoskopem, jestli je kniha opravdu
mrtvá. Pro jistotu byl použit adrenalin a změřena teplota. Samotná pitva začala sundáním kůže
Ètvrtek 23. 5.
SOKOLOVNA moderuje Z. Navrátilová
19.30
Sušický ochotnický spolek Schody „Ètyøi vraždy staèí, drahoušku!“
Nechybělo opravdové zdravotnické oblečení, ani pomůcky
důležité k pitvě.
Jedno upozornění na závěr –
pitvu doma nikdy nezkoušejte.
Lepší je nechat knihy žít.
-mk-
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Pátek 24. 5.
Noc kostelù (Øímskokatolická farnost Sušice)
18.00-24.00
kostel sv. Václava – divadlo, prohlídka, biblické tance, Memento
kostel sv. Felixe – prezentace, sbor, prohlídka, biblické tance
18.00-23.00
19.00-23.30
kostel Nanebevzetí Panny Marie – hudba, prohlídka, duchovní verše
Sobota 25. 5.
ZŠ Lerchova
Výtvarné dílny pro veøejnost
- drátkování, malba na hedvábí a keramiku, malování døevìných ptáèkù, zdobení
perníèkù, práce na hrnèíøském kruhu; výstava výtvarných prací žákù.
10.00-15.00
13.30 – Pohádkový les (Pionýrská skupina Otava)
„Hravý svìt - typické hry 10 národù z Ameriky, Asie, Afriky i Evropy“
20.30 - PDA - Západní kompilace, vystoupí Non Limit, PNZKJS, Kenas&N8 +
afterparty Tradièní Kloub
Mìsto Sušice a Okrášlovací spolek mìsta Sušice, o. s. dìkuje:
Typos, tiskaøské závody, s.r.o.
Silnice Klatovy a.s.
Veterinární centrum s.r.o.
DUŠEK E NERGY s.r.o.
„SUŠICKÁ STAVEBN Í, s.r.o.“
Západoèeské konzumní družstvo Sušice
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Zasedání zastupitelstva
Na 18. zasedání 24. dubna přijalo zastupitelstvo města usnesení:
• ZM schválilo spolupráci města Sušice s investory SP MÁCHOVA
DEVELOP, s. r. o., a Ing. Zbyňkem Polákem – Reality, na projektu Realizace obytné zóny „Na Hrázi“, Sušice a finanční příspěvek z rozpočtu
města roku 2014 jako finanční spoluúčast města Sušice na projektu
realizace Obytné zóny „Na Hrázi“ Sušice, ve výši 2 500 000 Kč s tím,
že smlouva, která bude řešit konkrétní vztahy a podmínky spolupráce,
bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.
• ZM schválilo smlouvu o účelovém příspěvku ve výši 300 000 Kč pro
Gymnázium Sušice na akci „Objekt čp. 324/II – Gymnázium Sušice
– stavební úpravy a přístavba objektu – bezbariérové řešení“. Příspěvek je podmíněný čerpáním dotace ze zdrojů MŠMT ČR na tutéž akci.
• ZM schválilo zařazení dvou kulturních památek k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2013 a navržené finanční částky (finanční
příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR, finanční podíl z rozpočtu města Sušice, podíl vlastníka) na podporu obnovy objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici.
• ZM vzalo na vědomí podání Petice My ze Sušice „Nesouhlasíme
s výstavbou dalšího obchodního centra místo bývalé sirkárny podniku SOLO Sušice“.
• ZM vzalo na vědomí zprávu pracovní skupiny Nemocnice, o. p. s.,
ustavené dne 20. 2. 2013.
• ZM rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000 Kč
na obnovu kulturní památky č. p. 116/I, ul. Klostermannova, Sušice.
• ZM pověřilo starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Sušice na zachování
a obnovu hodnot historického stavebního fondu na území městské
památkové zóny Sušice.
• ZM rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 140 000
Kč na zpracování stavebně-historického průzkumu kostela sv. Václava v Sušici.
• ZM pověřilo starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Sušice.
• ZM Sušice rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného účelového příspěvku pro Sportovně střelecký klub Sušice 300 000 Kč,
schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku a pověřilo starostu města
podpisem této smlouvy.
• ZM rozhodlo ve funkci jediného zakladatele společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. o změnách Zakladatelské listiny.
• ZM rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro Gymnázium
Sušice ve výši do 60 000 Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy
zimního stadionu v Sušici a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
• ZM rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro TJ Sušice ve
výši do 500 000 Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního stadionu v Sušici a pověřilo starostu města podpisem smlouvy
o poskytnutí příspěvku.
• Zastupitelstvo města neschválilo fixaci úrokové sazby na úvěr 90 mil.
Kč, vzhledem k současné nízké sazbě PRIBORu.
• ZM zvolilo přísedící Okresního soudu v Klatovech dle jmenného
seznamu z přípisu okresního soudu ze dne 15. 4. 2013.
Zasedání rady města
Rada města zasedala 29. dubna a na svém zasedání přijala usnesení:
• RM nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na organizační zajištění XII. ročníku Plavecko-běžeckého poháru pořádaného
sportovním klubem R TEAM Praha.
• RM neschválila žádost Ivy Janečkové, Sušice, o uzavření smlouvy
na uložení přípojky elektrické energie do pozemkové parcely a doporučuje realizaci přípojky formou vzdušného vedení.
• RM schválila pronájem nebytových prostor v objektu v Nuželické
ul., čp. 60 Sušice
• RM schválila prodej stavební parcely č. 936 o výměře 148 m2, včetně
objektu k bydlení čp. 531 na parcele umístěném, a pozemkové parcely
č. 367/21 o výměře 175 m2, vše v k. ú. Sušice nad Otavou, prostřednictvím některé z realitních kanceláří a pověřila odbor majetku a rozvoje
města jeho zprostředkováním.
• RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise a projednala předloženou bytovou agendu, pronájmy a podnájmy nebytových
prostor.
• RM souhlasila se změnou adresy sídla Stavebního a nájemního
družstva Sušice – Sadová ze stávající: náměstí Svobody 138, Sušice
na novou: Na Výsluní 1234, Sušice, od 1. 5. 2013. • RM schválila znění dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Mystic Constructions, spol. s. r. o.,Praha, na realizaci akce „Sušice – víceúčelové
sportoviště“ a pověřila starostu podpisem dodatku.
• RM vzala na vědomí zprávu o průběhu výběru nejvhodnější nabídky „Parkoviště Na Tržišti, úpravy v ul. Volšovská“.
• RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Domov pro seniory Sušice – rozšíření o oddělení se zvláštním režimem“, kterým se
termín dokončení stavby prodlužuje do 31. 7. 2013.
• RM schválila rozšíření akce „Domov důchodců přestavba“ o výměnu oken v objektu čp. 131 a schválila zadání zakázky dle směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu a vyzvání firem.
• RM vzala na vědomí zprávu o možnostech řešení problematiky
parkování a schválila zadání zpracování studie dopravního řešení ve
vybraných lokalitách.
• RM vzala na vědomí informaci o možnostech řešení technologie
ekonomicky nevyhovujících kotelen a schválila zadání zpracování
posouzení nových variant řešení.
• RM vzala na vědomí zprávu o průběhu výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výměna oken 4. etapa“.
• RM schválila mandátní smlouvu na inženýrské činnosti při
Aktuality
strana 3
provádění stavby „Studentská ul. – rekonstrukce vodovodu, kanaliU P O Z O R N Ě N Í
zace a povrchů“ s firmou GPL-INVEST, s. r. o., České Budějovice ve
Dle zásad k nájmu bytů v majetku města Sušice
výši 108 000 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
upozorňujeme žadatele o pronájem bytu, že
• RM vzala na vědomí žádost občanů města, která se týká problemaod 1. června do 30. června 2013
tiky podomního prodeje a uložila tajemníkovi připravit podklady pro
bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.
řešení této problematiky.
Aktualizace žádostí o pronájem bytu se netýká žadatelů, kteří
• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku v částce 10 000 Kč
mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce.
vydavatelství Regionall na zhotovení knihy „60 šumavských vyznání“
s podmínkou, že v knize bude uvedeno logo města.
• RM vzala na vědomí podání Petice My ze Sušice „Nesouhlasíme Zastupitelstvo schválilo příspěvky na činnost
s výstavbou dalšího obchodního centra místo bývalé sirkárny podni- Schváleno na jednání zastupitelstva města Sušice 24. dubna 2013.
ku SOLO Sušice“.
- red- (Kompletní zápisy z jednání rady Přidělené finanční příspěvky na pravidelnou činnost kulturních,
a zastupitelstva města najdete na www.mestosusice.cz) zájmových a volnočasových organizací – rok 2013
Organizace
výše příspěvku počty dětí
Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici 107 143 Kč 78 dětí
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Vydří stopa“ Sušice 150 000 Kč 125 dětí
Pionýrská skupina Otava Sušice 107 143 Kč 68 dětí
Sbor dobrovolných hasičů Sušice 42 857 Kč 27 dětí
Byt č. 10, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
Sdružení přátel Sušického dětského sboru 150 000 Kč 203 dětí
ul. Kaštanová, čp. 1167, Sušice, páté nadzemní podlaží domu.
Taneční klub Fialka 42 857 Kč 33 dětí
Rozměry místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 CELKEM 600 000 Kč 534 dětí
m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, šatna 2,28
m2, WC 1,04 m2, koupelna 2,88 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2.
Přidělené finanční příspěvky na pravidelnou činnost sportovních
Celková rozloha bytu 89,73 m2.
organizací – rok 2013
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 8.30 do 8.40 hod.
Organizace
výše příspěvku počty dětí
Budo klub Sušice
12 409 Kč
9 dětí
Byt č. 7, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
JK Bobři Sušice
42 286 Kč
34 dětí
ul. Kaštanová, čp. 1165, Sušice, čtvrté nadzemní podlaží domu.
Judoclub Sušice
70 160 Kč
45 dětí
Rozměry místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 Klub vodních sportů Sušice
39 677 Kč
10 dětí
85 087 Kč
42 dětí
m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, šatna 2,28 Lawn Tennis Club Sušice
TJ Sokol Sušice
60 490 Kč
36 dětí
m2, WC 1,03 m2, koupelna 2,88 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2.
Celková rozloha bytu 89,72 m2.
TJ Sušice – celkem
1 189 892 Kč
429 dětí
– ASPV
23 479 Kč
51 dětí
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 8.40 do 8.50 hod.
– atletika
87 582 Kč
95 dětí
– kopaná
331 575 Kč
154 dětí
Byt č. 1, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
– lední hokej
164 425 Kč
104 dětí
ul. Kaštanová, čp. 1163, Sušice, první nadzemní podlaží domu.
– odbíjená
26 173 Kč
25 dětí Rozměry místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, šatna 2,28 TJ Sušice – příspěvek na provoz sportovních zařízení 556 658 Kč
CELKEM 1 500 001 Kč 605 dětí
m2, WC 1,03 m2, koupelna 2,88 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2.
Celková rozloha bytu 89,72 m2.
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 8.50 do 9.00 hod.
Výzva k podání nabídky na
pronájem městského bytu 3+1 a 4+1
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1161, Sušice, první nadzemní podlaží domu.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.48 m2, 1. pokoj 19.53 m2,
2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 8.00 m2, předsíň 10.24 m2, komora 3.88 m2,
WC 1,03 m2, koupelna 2,86 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2.88 m2.
Celková rozloha bytu 76,92 m2.
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 9.00 do 9.10 hod.
Realizace stavby Studentská ulice
rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“
Zahájení stavby: 20. 5. 2013,
předpoklad dokončení dle SOD 15. 9. 2013
Zhotovitel: Lesní stavby, s. r. o. Nýrsko (na základě VŘ)
Uzavírka: Studentská ul. v úseku mezi Pravdovou a Villaniho,
následně Villaniho mezi Studentskou a U Kapličky – uzavírky budou
vyznačeny.
Byt č. 37, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice, deváté nadzemní podlaží domu.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2,
2. pokoj 12,00 m2, 3. pokoj 12,00 m2, předsíň 10,06 m2, WC 1,03 m2,
koupelna 2,86 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2.
Římskokatolická farnost Sušice nabízí návštěvníkům setkání s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, slova, zážitku. Myšlenka otevřít
Celková rozloha bytu 76,99 m2.
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 9.10 do 9.20 hod.
kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů–„Lange Nacht der Kirchen“. Od té doby se Noc
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
kostelů rozšířila do dalších evropských zemí. Mottem je každý rok jiný
ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice. druhé nadzemní podlaží domu.
biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, V letošním roce je to verš 14,7 ze starozákonní knihy proroka Zachariáše:
2. pokoj 12,00 m2, 3. pokoj 12,00 m2, předsíň 10,06 m2, WC 1,03 m2, „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“
koupelna 2,86 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2.
Celková rozloha bytu 76,99 m2.
PROGRAM:
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 9.20 do 9.30 hod.
Kostel sv. Václava
19.00–19.10 Přivítání hlasem zvonů
Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
19.10–19.30 O chudém obchodníkovi a starém koberci (divadlo dětí)
ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice, první nadzemní podlaží domu.
19.30–20.00 Mladí talenti ZUŠ Sušice a Nýrsko
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 20.00–20.40 Komentovaná prohlídka s historikem dr. Lhotákem
2. pokoj 12,00 m2, 3. pokoj 12,00 m2, předsíň 10,06 m2, WC 1,03 m2, 20.40–21.00 Varhanní chvilka s chrámovým sborem
21.00–21.30 Objevujeme liturgický prostor
koupelna 2,86 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2.
Celková rozloha bytu 76,99 m2.
21.30–21.50 Biblické tance
22.20–23.45 Koncert skupiny Memento
Datum prohlídky bytu: 23. 5. 2013 od 9.30 do 9.40 hod.
23.55–24.00 Chorál Svatý Václave
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
Výstava ze života farnosti, možnost rozhovoru s duchovním
musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
nesmí být dlužníkem města
Klášter–kostel sv. Felixe
18.00–19.15 Mše svatá a májová pobožnost
nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
19.15–19.45 O životě kapucínů
musí uvést výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc
19.45–20.30 Prohlídka sakristie, chóru a kláštera
(minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
19.45–20.15 Varhanní chvilka s chrámovým sborem
20.30–21.00 O životě kapucínů
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 5. 2013 v zalepené obálce 21.00–21.45 Prohlídka sakristie, chóru a kláštera
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení 21.45–22.15 Prohlídka s historickým výkladem
požadovaného bytu + adresa odesílatele.
22.30–22.55 Biblické tance
23.00 Závěr
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Výstava liturgických předmětů, Bible a kancionály k nahlédnutí
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájem- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ného za m2/měsíc.
19.00–19.10 Slovo k zahájení
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
19.15–19.45 Chvilka k zamyšlení (zpěv p. prof. Kovaříková a její hosté)
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na 19.45–20.30 Potěš nás – slovo (duchovní verše)
pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez 20.30–21.00 Mladí talenti ZUŠ Sušice a Nýrsko
udání důvodů.
21.00–21.50 Hudební zastavení s Mementem a četba z Bible
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájem- 22.20–23.20 Komentovaná prohlídka s historikem dr. Lhotákem
cům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 23.30 Zavíráme bránu
4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141. Zapalte svíčku za své blízké
NOC KOSTELŮ V SUŠICI 24. 5. 2013
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Aktuality
strana 4
Ježibaby řádily na Fufernách.
Letos výjimečně čarodějky
nekřepčily na náměstí a neslétaly se na Santos a celý jejich rej se
odehrál na Fufernách. Po působivém úvodním vystoupení dospívajících bab a dědků patřila přilehlá louka malinkým ježibabičkám a ježidědečkům z MŠ Smetanova. Jejich nápadité vystoupení s košťaty okořenil nic netušící
člověčí mrňousek, který se ocitl
přímo uprostřed reje.
P ř ip ojuji z pr áv u př ímo
od pořadatele z g ymnázia:
Sušické gymnaziální ježibaby
vyrazily do ulic již po sedmnácté – ano, již 17 let pořádá Gymnázium v Sušici 30. dubna svůj
Slet ježibab. Akce se postupem
let vyvíjela – od pouhého strašení v sušických školách, přes
vystoupení na Čarodějnickém
plese, který pořádalo MKS Sušice, až po celoodpolední akci převážně pro mladší děti. Slet pravidelně chystá kvarta osmiletého gymnázia – studenti si připraví jak ježibabí předtančení, tak soutěže pro děti a volbu
Miss ježibaba. Celé odpoledně
je provázeno příjemnou hudbou
foto: Eduard Lískovec
skupiny Orchidea a každoročně
chystáme nějaké překvapení letos to byla Skupina historického šermu Vendetta ze Strakonic.
Poděkování patří samozřejmě městu Sušice za finanční
podporu (z „grantového programu“) , osazenstvu Fuferen
a Santosu za kvalitně připravené občerstvení a firmě Sules za
technické zajištění.“
Milena Naglmüllerová
O tom, jak se Luciferos do sebe v zrcátku
zamiloval a jak čerti chodili do tanečních,
aneb absolventský koncert naší „ZUŠky“
Ano, přátelé, 22. dubna jsme se
mohli přesvědčit, že naši absolventi hrají klasiku i populár a skladby
vážné i nevážné. První polovinu
koncertu, ve které se představili klavíristé, flétnisté, trumpetisté i keyboardisté, uzavřela skvělým výkonem houslistka Kristýna Prančlová za klavírního doprovodu Lucie Matoušové. I v druhé
polovině koncertu jsme se mohli zaposlouchat nejen do skladeb
Fibicha, Martinů, Vejvanovského
a Chopina, ale i do Bartóka, Bernsteina či Gershwina. Milé překvapení čekalo všechny na závěr
koncertu. Nejdříve zazněla skladba uvedená v záhlaví tohoto článku. Paní učitelce Prančlové a jejímu houslovému souboru ji věnoval
náš kolega-skladatel Daniel Čámský. Pak nastoupilo osvědčené
trio Tricken Brúdrs, aby vtipným
způsobem doprovodilo flétnistku
Terezku Mužíkovou s jejím Joplinem a spirituálem. A aby té radosti
nebylo dost a všichni domů odcházeli dobře naladěni, saxofonistky
Lucie Ptáčková a Ester Kostková ze třídy Vladimíra Kratochvíla
swingově uzavřeli celý koncert. Za
zmínku ještě stojí průvodní slovo
kolegyně Marušky Houškové, která našim absolventům podstrčila
dotazníky a pak nám z nich přečetla nejzajímavější odpovědi.
-jb-
V sobotu 11. května, chvíli po 14.
hodině, předal starosta Bc. Petr
Mottl klíč od města do rukou studentů sušického gymnázia. Začal
víkendový MAJÁLES...
Fotky a reportáž připravujeme do
příštího vydání SN.
-red-
SVATOBOR VE ŠVÝCARSKU
10. dubna v časných ranních
hodinách vyrazil autobus plný
SVATOBORŮ na dlouhou cestu
k přátelskému sboru do švýcarského Uetendorfu. Cesta vedla přes Bavorsko k první zastávce v Kostnici. To bychom nebyli
Češi, abychom nezazpívali „Čechy
krásné“ u památníku Mistra Jana
Husa na místě, kde byl upálen.
První noc jsme strávili už ve
Švýcarsku v Amriswilu. Tady
o nás pečovala rodina pana Švece,
syna českého emigranta. Snažili
jsme se jim jejich pohostinnost
vynahradit alespoň koncertem
v kostele. Podle reakcí publika se
repertoár líbil.
Druhý den ráno jsme hostitelům poděkovali i písničkou a vyjeli na zbývající část cesty. Další
zastávka byla v Luzernu. Prošli
jsme se po Kapličkovém mostě,
bohužel ještě nezkrášleném známou květinovou výzdobou, a pak
pokračovali do hlavního města Bernu. V hradním příkopu se
povalovali čerstvě probuzení medvědi a počasí se začínalo zlepšovat.
Pomalu jsme začali rozepínat zimní kabáty, ve kterých jsme z Čech
vyráželi. V chrámu sv. Vincence jsme zazpívali Rorando, došli
k parlamentu a pokračovali kolem
kašen (Pepíka nejvíce zaujal „Pojídač dětí“ – snad ne inspirace pro
dětský sbor), domu, ve kterém
Albert Einstein vymyslel teorii
relativity, a orloje zpět k autobusu.
To už byl před námi jen nejkratší úsek cesty. Za necelou hodinu
už nás vítaly česky psané plakáty v Uetendorfu. Přivítání bylo
opravdu srdečné, zpívání obou
sborů střídaly uvítací proslovy
prezidenta sboru a starosty města. Ti, kteří už zpívají delší dobu,
se zdravili se starými známými,
vždyť sbor je v Uetendorfu již
potřetí a město je partnerským
městem Sušice.
V dalších dnech pro nás hostitelé zorganizovali dva výlety. Jeden do překrásného údolí
Emmental, navštívili jsme proslulou výrobnu známého sýra, největší zdejší sušenkárnu a ochutnali asi sto druhů sušenek. Druhý
výlet do blízkého Thunu, procházka historickým centrem a k jezeru, podle něhož je město pojmenováno. Všude nás vítá krásné
počasí, kvetoucí prvosenky, narcisy. A všude také zní náš zpěv.
V sobotu 9. dubna odpoledne
nás čekal největší koncert v kostele v Uetendorfu. Nejprve jsme
uvedli na scénu naše hostitele. Sbor v Uetendorfu je mužský,
a tak každá naše zpěvačka si vedla jednoho švýcarského zpěváka.
V první polovině koncertu zazněly spíše vážnější skladby a druhou polovinu jsme vyplnili tancem a zpěvem naší oblíbené „My
fair Lady“. Koncert zakončili hostitelé a zpěv společné písně „Es
burebyebli“. Po koncertě nás hostitelé pozvali na vynikající večeři
a společenský večer, kde nechyběly písně obou sborů, které se
do koncertu nevešly.
Další den ráno už loučení,
mávání a odjezd zpět. Švýcarsko
bylo krásné, počasí nám přálo
a vracíme se domů a do jara. Jako
při každém návratu nás dojímá,
když sjíždíme od Dobré Vody
a vidíme Svatobor. My Svatobor
vidíme náš Svatobor. Tak zase
příště až povezeme naši hudbu
jinam.
Jiřina Kalivodová
Úspěchy žáků ZUŠ Sušice v kraji
Přijímací zkoušky ZUŠ Sušice pro školní rok 2013/2014
pro obory: hudební (2. patro), I v tomto školním roce se žáci ZUŠ
výtvarný a taneční (1. patro)
zúčastnili Národní soutěže základ23. a 24. května – 14 hod. – 16 hod. ních uměleckých škol. Z okresních
soutěží se výbornými výkony probojovali do krajských kol, kde také
uspěli a vzorně naši školu reprezentovali.
9. března Krajské kolo soutěže
Komorní hra s převahou dechových nástrojů v Dobřanech:
2. místo kvartet zobcových fléten
Adéla Šandarová, František Lejsek, Anna Chocová, Jan Hanzlík.
10. března Krajské kolo soutěže
Hra na el. klávesové nástroje
v Plzni:
3. místo Ježková Adéla,
3. místo Kotalová Veronika
22. března Krajská soutěž středoškolských pěveckých sborů
v Karlových Varech: Smíšený
sbor, Mužský sbor i Dívčí sbor
získal Zlaté pásmo
23. března Krajské kolo soutěže ve
hře na akordeon v Plzni:
3. místo Vojtěch Spěváček
3. dubna Soutěž sborů ZUŠ do
5. tříd ve Strakonicích:
Zlaté pásmo získaly Včelky,
stříbrné pásmo Sluníčka
6. dubna Krajské kolo soutěže
Komorní hra v Plzni – smyčcová
dueta:
2. místo Šprdlíková Kateřina,
Matičková Silvie
10. dubna Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance
v Klatovech:
Ocenění za využití a zpracování
hudebního doprovodu a nominace na celostátní přehlídku (Já
do lesa nepojedu) a za přirozený
projev (Veselé barvičky, vyskočte
z krabičky).
-FP-
foto: Zuzana Mašková
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Kulturní servis
Sušice
17. května – 18 hod. – Komunitní centrum Sušice
Nemoci pocházejí z emocí
přednáška Zdenky Blechové
23.–26. května
Sušické slavnosti – Rozmarné léto
podrobný program na straně 2.
strana 5
Region
Žihobce
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012,
[email protected]
Zámek
– do konce května
tel. 376 508 514, 725 083 093,
Výstava fotografií Ivana Lukeše
[email protected], www.zamekhradek.cz „Šumavská fauna očima zoologa“
– ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice.
výstava do konce srpna
Stříbrná krása
18. května od 9 hod. v areálu TJ Žihobce
– stříbřené sklo ze sbírek Muzea Šumavy
SDH Žihobce a obec Žihobce zvou všechny mladé
pořádá Muzeum Šumavy Sušice a zámek Hrádek
hasiče a příznivce požárního sportu na závěrečné
kolo hry Plamen. Akce se zúčastní padesátka nejlepších kolektivů mladých hasičů z okresu Klatovy
v kategorii mladší a starší, můžete se těšit na vynikající jídlo, pití a zábavu. Přijďte fandit a povzbudit
nejen nás domácí tým. SDH Žihobce.
17.–19. května
Jarní Rallye – XXVI. ročník
– historické vozy se zahraniční účastí – viz. str. 8.
Hrádek
17. května – 19.30 hod. – Kino Sušice
Hranice v mezilidských vztazích
přednáška Kateřiny Lachmanové
pořádá Křesťanská akademie se sušickou farností
18. května – 9 hod. – Fuferna
ČISTÁ ŘEKA OTAVA
Kašperské Hory
28. května 19.30 hod. – KD Sokolovna
Čtyři vraždy stačí, drahoušku!
divadlo Schody, premiéra
Úklid odpadků z řeky a přilehlých břehů Otavy lodí
z hladiny řeky a pěšky po obou březích. Zájemci,
hlašte se na: [email protected], na tel: 605
171 743 nebo přímo na místě. Lodě a pádla, pytle na
odpadky a ochranné rukavice budou pro práci zajištěny. Informace na www.otavatour.cz.
ZAHÁJENÍ LÉTA NA MOUŘENCI
sobota 18. května 2013
1300 DIVADLO “LEGENDA SV. MOŘICE”
žáci ZŠ Dlouhá Ves
1400 ČESKO-NĚMECKÁ POUTNÍ MŠE SV.
celebruje Mons. Adolf Pintíř, generální vikář českobudějovické diecéze
Po mši sv.
komentovaná
prohlídka kostela
Lukášem Milotou
Prodej originálních
svatomouřeneckých
pohlednic a podmaleb na skle
Jarky Korandové
Občerstvení na místě
24. května
30. května – Smetanův sál Gymnázia v Sušici
Noc kostelů
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
14.00 – Prohlídka 3 kašperskohorských kostelů,
zábavná poznávací hra po místních kapličkách a kostelích pro malé a velké
komunitní centrum
Je ukončena 1. část cyklu přednášek „V co vlastně 17.00 – Slavnostní Mše sv.
18.00 – Pestrý program v kostele sv. Markéty
věříme“(P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel)
další pokračování naváže na podzim, budete včas
informováni.
Městské kulturní a informační středisko
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
GALERIE BRANKA
úterý, středa, pátek 14.15–15.45 hod. Muzeum Šumavy
sobota
9–12 hod.
Náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory;
vstupné: osoby do 15 let 5 Kč, dospělí 10 Kč tel. 376 582 226 (přírodovědné pracoviště )
Dvakrát Šumava
376 582 505 (historické pracoviště )
– historické fotografie a pohlednice ze sbírek Jiří- Kontaktní telefon 721 214 186 Jana Lavrinčíková.
ho Nováka
Vstupné: děti do šesti let a místní školy ZDARMA,
– současné snímky přírodních krás a scenérií Pav- snížené vstupné 20 Kč, dospělí 40 Kč. Bližší inforla Kavaleho
mace na tel. číslech 376 528 850 a 376 582 226.
– výstava trvá do 8. 6. 2013
Muzeum Šumavy – galerie
GALERIE SIRKUS
úterý–sobota 10–12, 13–16 hodin
květen
Výstava filmových plakátů ze 60. let
Muzeum historických motocyklů
Česká nová vlna v československém autorském tel. 376 582 255, 377 982 570
denně 9.00–12.00 a 12.30–17.30 hod.
plakátu 60. let
18.–21. května
Otava cup – fotbalový turnaj
program na straně 8.
RADNICE SUŠICE – 6. patro
20. května – 25. června
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. Stupky v Sušici
22. května 10–16 hod. – Speciální škola
v zahradě nemocnice
Tradiční bleší trh
prodej čehokoliv za minimální cenu
připravujeme:
Horažďovice
Kino Otava
Hlavňovice
Kulturní dům
18. května ve 20 hod.
Sbor dobrovolných hasičů MILÍNOV srdečně zve
na poťovou taneční zábavu
hudba: COMPACT
Železná Ruda
Muzeum Šumavy
úterý–sobota 9–12, 12.45–17 hodin
neděle, pondělí zavřeno
Další informace na www.muzeum.sumavanet.cz.
do 27. května
Josef Pospíchal: kresby
HRADY
KAŠPERK
tel. 376 582 324,
e-mail [email protected] , www.kasperk.cz
květen–červen: denně mimo pondělí 10–17 hod.
(poslední prohlídka začíná 1 hodinu před koncem
otevírací doby objektu)
Okruhy: stavba hradu a život na hradě.
RABÍ
tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.cz
květen: úterý až neděle 9–16 hod.
tel. 376 512 237
17.–18. 5. – oba dny v 17.30 hod.
Croodsovi: USA – Ze života první pravěké rodiny na 1. června od 9 hod. do 16 hod.
světě. Dobrodružná animovaná komedie pro celou RABIJÁDA aneb HRAD DĚTEM!
rodinu. Vstupné 100 Kč.
12. ročník dětského dne: soutěže a hravé disciplíny
23. května 19.30 hod. – KD Sokolovna
Téma: ŽIVOT NA STŘEDOVĚKÉM HRADĚ
Informace
24. 5.–25. 5. – oba dny ve 20.00 hod.
Čtyři vraždy stačí, drahoušku!
Sušické kulturní centrum, p. o.
Bez doteku: ČR – Dospívající dívka Jolana nedokáže VELHARTICE
divadlo Schody, předpremiéra
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
kino, pokladna, předprodej vstupenek 376 523 360 řešit problémy v rodině... je terčem sexuální touhy tel. 376 583 315, fax. 376 583 315, e-mail: [email protected] a 24. května – 14 hod. – 16 hod. ZUŠ Sušice
kulturní akce, kurzy, výlety, SN 376 528 686
svého nevlastního otce. Drama do 15 let nevhodné. velhartice.cz, http://www.hradvelhartice.cz
účetní 376 526 629, ředitelka 376 526 682
Vstupné 90 Kč.
květen: úterý až neděle 10–17 hod.
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
od 1. června:
správa budov 376 521 682
31. 5.–1. 6. oba dny ve 20.00 hod.
Výstava sochaře Václava Fialy
Královský víkend: Velká Británie – Každý občas v podzemí bývalého hradního pivovaru
Předprodej vstupenek, redakce SN
potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. Cesta tajuplnými světy
pondělí, středa, pátek 9–17 hod.
I prezident. Komedie do 12 let nevhodná. Vstup- interaktivní výstava pro děti
KAFE Sirkus
né 90 Kč.
pondělí–pátek 10–20 hod.
ŠVIHOV
sobota–neděle
13–20 hod. .Kulturní dům
tel. 376 393 378, [email protected],
18. května ve 21 hod.
www.hradsvihov.cz
POKLADNA kina
PARKÁN
květen: úterý až neděle 10–16 hod.
denně vždy 1 hodinu před promítáním filmu
1. června od 9 hod.
Rocková zábava.
Švihovské hudební léto – 40. ročník
Přehlídka mládežnických dechových orchestrů
Městská knihovna Sušice
Neděle 26. května v 15 hod.
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330, Májové posezení s písničkou
a pohybových skupin na nádvoří švihovského hradu.
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz, knihovna@ MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA.
mksusice.cz, provozní doba:
Rezervace a prodej vstupenek v kině Otava, tel. 376
oddělení pro dospělé a čítárna 511 890, otevírací doba čt-so od 16 do 20 hod.
Přijímací zkoušky ZUŠ Lerchova 255 pro obory: po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
hudební (2. patro), výtvarný a taneční (1. patro) – veřejný internet út, čt 8–12 hod.
Pátek 31. května v 19.30 hod.
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Na všechny malé muzikanty, výtvarníky a taneční- oddělení pro mládež
Ivan Kraus: VÍKEND
Městský úřad Sušice
376 540 111,
ky se velice těšíme.
Premiéra divadelního představení v podání Tyjátru e-mail: [email protected] po, st, pá 13–17 hod. (ve školním roce)
Horažďovice. Režie: Andrea Hlaváčová.
Městská policie 376 523 250
24. květen – 19 hod. – sušické kostely - strana 6.
Muzeum Šumavy Sušice
724 182 147
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850,
Předprodej vstupenek:
Informace o víkendové zubní pohotovosti
www.muzeum.sumava.net,
v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237
376 530 111 (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.)
e–mail: [email protected]
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
Spoje
otevřeno: úterý–sobota: 9–12 hod. a 12.45–17 hod., v kině Otava, tel. 376 511 890
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
376 524 703
neděle: 9–12 hod.
otevírací doba čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00
376 524 541
České dráhy Sušice
972 523 584
Městské informační centrum – budova radnice
Bílá linka Českých drah 840 112 113
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
Sběrný dvůr Sušice
376 520 519
Provozní doba: pondělí až pátek: 9–17 hod.
Kino
areál ČOV ul. Pražská, [email protected],
sobota: 9–14 hod.
1.6.2013 od 18.00 hod.
provozní doba: út, čt
13–18 hodin,
Dešťová víla – pohádka (vstupné 30 Kč)
sobota 8–12 a 13–15 hodin.
16. června – Kino Sušice
Tanec Praha
Evropská taneční laboratoř
Důležitá telefonní čísla
motiv13 czech_curves:noc kostelu 12.10.2012 07:58 Seite 1
Dlouhá Ves
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky

ČeskákřesťanskáakademieSušice

vászvevpátek17.5.2013v19.30hod
Tak nevím...

Měl jsi nás tolik rád, jak možno věřit tomu –
že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů.
Dne 20. května vzpomeneme devátého výročí úmrtí pana
donovéhosušickéhokinanapřednášku

HRANICEVEVZTAZÍCH
(Reakce na článek Vím, vím… ODKRÁŠLOVACÍ SPODEK JE
DNES NEJVYŠŠÍ TRUMF!) SN 9/2013

V minulých Sušických novinách mě překvapil článek Karla Jandy.
Co všechno ví, kolik otázek si v souvislosti s tím klade. Z jakého důvodu
zpochybňuje práci Okrášlovacího spolku města Sušice, o. s.? Uvažověnujesepastoračněpsychologickémuporadenství,
exercičníapřednáškovéčinnosti.
vala jsem, proč se mě nikdy na naši činnost nezeptal? Známe se dlouJeautorkoumnohaknih.
ho – jsme spolužáci. Četla jsem pozorně a záhy jsem pochopila, že se
ze Sušice. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel
Doporučenévstupné50Kč
autor článku na nic ptát nechce – na většinu otázek si odpověděl sám,
ka, dcery a syn s rodinou, vnoučata, pravnoučata.

ale čtenáře Sušických novin tím několikrát uvedl v omyl. Ráda bych
RozmanitánabídkaaprodejknihK.Lachmanové

Kdo poznal tě, ten měl tě rád.
otázky, které souvisí se spolkovou činností, vysvětlila.
http://www.sumavanet.cz/ckas[email protected]
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Jaká je výše a zdroj finančních podpor na dílčí uvedené akce?

Takoví lidé by neměli umírat.
V roce 2012 dostal spolek příspěvek z grantového systému města
Sušice na tři akce: Den bojových umění, Dramasterie 2012 a KonDne 14. května jsme si připomněli páté smutné
cert dechové hudby Rozmarýnka. Příspěvek činil 53 200 Kč. Celvýročí, kdy nás opustil pan
kové náklady dosáhly výše 92 835 Kč. O „granty“ si v našem městě
může požádat každý – fyzická i právnická osoba, která hodlá uspořádat v našem městě akci pro veřejnost. Pravidla pro přidělováDne 13. května 2013 oslavil náš tatínek, dědeček
ní grantů jsou přístupná na webu města Sušice. V loňském roce si
ze Sušice. Stále vzpomínají dcera Jana, syn Frantia pradědeček,
požádalo celkem 19 subjektů. Město podpořilo 36 akcí různého chašek s rodinami a ostatní příbuzní.
pan
rakteru a v grantovém systému bylo přiděleno celkem 575 000 Kč.
Dále město Sušice podepsalo s Okrášlovacím spolkem města SušiDotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás.
ce, o. s. smlouvu na organizaci Sušických slavností 2012 ve výši 90 000
Jen dobro a lásku rozdával,
Kč. Smlouva je veřejná a zahrnuje veškerou organizaci Sušických slavproto v našich srdcích žije dál.
85. narozeniny.
ností, včetně technického zajištění, propagačních materiálů a samozřejmě náplně slavností – tzn. smlouvy s jednotlivými subjekty, harTatínku, za vše ti děkujeme a k velkému životnímu
monogram programu, atd. Všechny další akce spolku jsou jen v naší
3. června tomu bude 6 let, co nás opustil manžel,
jubileu přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti
otec, tchán, dědeček, pan
do dalších let. Syn s rodinou, pravnouček Tomášek a dcera s rodinou. vlastní režii – žádný příspěvek ani od města ani od jiného subjektu
nedostáváme.
Jak to, že spolek má některé služby města či městských organizací zdarma? Mají tuto možnost i jiné spolky a v takovém rozsahu? Za
Advokátní kanceláře JUDr. Jiří Bauer
všechny služby, které nám kdokoliv poskytuje, platíme jako každý
z Podmokel. Stále vzpomínají manželka Jaroslava,
dcery Jana s manželem, Dáša s manželem, vnučky
jiný – např. SULES (technické zajištění – tribuna, stánky, lavičky…)
a JUDr. Miroslav Popel (telefon 376 52 33 55)
Šárka, Martinka, Katka.
za postavení velké tribuny platíme částku 5 000 Kč + dopravu. Tuto
a geodetická firma SORS, s.r.o. (telefon 376 52 64 61) částku platí každý pořadatel, který pořádá akci na území města Sušice.
Netrpí kdo zemřel, ale ten kdo zůstal.
Vernisáž výstavy – autor se podělil o osobní zkušenost s přípravou
výstavy ak. malíře M. Čelakovského: „…kromě studentů nikdo za spooznamují, že sídlí na adrese Kostelní 71, Sušice,
Dne 21. května vzpomeneme sedmého smutného
lek na přípravě skutečně nepomáhal“. Ve skutečnosti Karel Janda stu(vedle ordinace MUDr. Pavla Krejčího)
denty, kteří pomáhali, neviděl – tak jako neviděl další věci, které jsou
výročí, kdy nás navždy opustil pan
s organizací vernisáže spojeny (zajištění pozvánek, propagace, občerstvení, hudební vystoupení…). Nic z toho neviděl, nebo vidět nechtěl?
Jak souvisí se spolkovou činností ředitelka kulturního střediska?
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn
Nepřímo, ale souvisí. Jeden příklad za všechny – město Sušice, Okrášs rodinami.
…do divadla
lovací spolek města Sušice, o. s. a MKS Sušice pořádalo od roku 2008
Sušické slavnosti. S novým vedením kulturního střediska se nám na
Dne 14. května jsme vzpoměli úmrtí paní
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
spolupráci navázat nepodařilo – ani v loňském roce ani letos.
4. 7. 2013 DIVOTVORNÝ HRNEC
Pro koho bude v budoucnu spolek konat akce? město stárne, většina mladé generace odchází, množí se drogové riziko… Na další otázky
Objednané vstupenky si vyzvedávejte v kanceláři SKC (kino 1. p.)
již bohužel odpovědět neumím – vlastně jim ani dost dobře nerozu…na výlet
mím. Člověk nemůže vědět všechno, a čím je moudřejší, tím víc si to
uvědomuje. Vím, že nic nevím, řekl už Sokrates. Ale – „Vím, vím…“ –
z Hartmanic.
18. května
SRN – Herrenchiemsee – druhý zámek bavor- to je strašná představa.
ského „pohádkového“ krále Ludvíka II.
Bohumila Skrbková
Vzpomínají rodina a ostatní příbuzní.
Františka Chmelenského
PhLic.KateřinaLACHMANOVÁ,ThD

VystudovalateologiiapsychologiivŘímě,
vyučujenaTFUKvPrazeaUPvOlomouci,

Gratulace
František Zelený
František Peterka
Jan Klůs
František Červený
Pojeďte s námi...
Marie Petličkové
Odešel a už se nevrátí,
jen vzpomínky se stále vracejí.
Dne 22. května vzpomeneme třetí smutné výročí,
kdy od nás náhle odešel pan
1. června, 10. srpna a 14. září
SRN – Berchtesgaden – Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky
Grassl s ochutnávkou likérů, odpolední prohlídka historického
centra Salzburgu
Bohuslav Kopelent
29. června
SRN – Legoland – výlet do oblíbeného německého zábavního parku nejen pro rodiny s dětmi
ze Sušice. S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
6. července
SRN – Zámek Linderhof – třetí zámek bavorského „pohádkového“ krále Ludvíka II. s odpolední návštěvou
Mnichova
Vzpomínka na tebe, tatínku, stále je živá,
kdo v srdcích žije, ten neumírá.
Dne 10. května uplynuk rok, kdy nás navždy
opustil tatínek, dědeček a bratr, pan
Antonín Červenka
z Čejkov. Stále vzpomínají dcery Jana s rodinou,
Martina, sestra Jaroslava s rodinou a bratr Zdeněk.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 22. května si připomeneme první smutné
výročí, kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, pan
František Šperl ze Chmelné. Stále vzpomínají manželka Dana,
dcera Dana a syn František s rodinami.
Blahopřání
Romanko z celého srdce gratulujeme.
Petra a Jarka
24. srpna
SRN – Drážďany + zámek Moritzburg
známý natáčením pohádky Tři oříšky pro Popelku
7. prosince
SRN – Adventní Mnichov
– návštěva vánočně vyzdobené bavorské metropole
Na výlety se můžete hlásit už nyní na tel. 376 528 686.
Zveme vás...
L U C R E Z I A
B O R G I A
Muzikál inspirovaný osudy italského papežského rodu Borgiů, podle skutečných historických událostí přelomu 15. a 16. století. Hlavní
pozornost je věnována nejznámější představitelce mocných Borgiů –
Lucrezii, ženě plné života, nenávisti i kruté vášně.
Účinkují: Bára Basiková, Michael Kocáb, Ladislav Županič, Jiří
Zonyga, Tomáš Savka a další.
Autoři: Petr Malásek, Václav Kopta, Libor Vaculík
Divadlo H Y B E R N I A PRAHA
sobota 8. června 2013 od 14.00 hod.
odjezd autobusu v 11.00 hod. z nábřeží Sušice
objednávky vstupenek a bližší informace v kanceláři SKC
tel. – 376 528 686
Komu to prospěje
Komu to prospěje, budeme-li si vyříkávat své osobní názory přes
stránky SN? Události kolem kultury v poslední době vyvolaly mnoho
diskusí a otazníků. To je dobře.
Ale: nejde náhodou všem o stejnou věc? Pozvednout kulturu v Sušici, rozžít město, pozvednout mysl a ducha obyvatel a učinit je šťastnějšími? Snažit se, aby bylo město přátelské, aby se sem měli lidé důvod
vracet, chtít zde pracovat...? Aby se o kultuře v Sušici vědělo i za hranicemi regionu? Nebo jde o to, kdo bude mít víc čárek? Počítat kdo,
co, za kolik? Koho to ve výsledku zajímá? Chraňme a hýčkejme si naši
kulturu a nezasazujme jí zbytečné rány. Léta plynou, mocní odcházejí,
přicházejí (za rok bude vše jinak), ale kulturní hodnoty jsou trvanlivé
a mají dalekosáhlý účinek.
Vždy existuje několik úhlů pohledů na danou věc a názory se mnohdy různí. Žijeme v době, kdy vázne komunikace a jsme čím dál méně
schopni si věci vyříkávat vzájemně, z očí do očí. Jedna veřejná reakce přes SN vyvolá reakci další a ta zase další, a tak by to mohlo jít do
nekonečna. Pokud chceme někomu něco osobně sdělit, nepoužívejme
k tomu naše noviny a pojďme se více potkávat, bavit se o tom, co nás
trápí a věřím, že mnohé konflikty mohou snázeji dojít smíru.
Jitka Doubravová, šéfredaktorka
Bohoslužby Církve bratrské v Sušici – Studentská 506:
každou neděli bohoslužba 9–11 hod.
každé úterý Biblická hodina 17–18 hod.
každý pátek Dětsky klub YMCA „Stonožka“ 18–20 hod.
Hledá se kočka
Před týdnem se nám
v ulici Sirkařská zaběhla
kočka, stáří 6 let, slyší na
jméno Kiky, tříbarevná
černobílozrzavá. Odměna 500 Kč za nalezení, či
poznatek k jejímu výskytu. Děkujeme.
Tel. 720 644 683
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Kultura
strana 7
Jemný májový večer
www.kinosusice.c z
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected] usice.cz
376 523 360
Byl pozdní večer, třetí máj, a v kavárně sušického kina zval ku čtení básně hlas.
Sampler a elektrické kytary tón obvykle uhodí na strunku našich
bujarých a skotačivých nálad, zde však byl každý jednotlivý zvuk
umně přednesen a v obklopujícím tichu jasně rozeznatelný tak, že
i občasný slabý tikot nástěnných hodin rušil jemně plynoucí tok veršů Máchova Máje.
Po úvodních slovech se posluchač téměř samozřejmě zaposlouchal
do prvních tónů známé líbivé melodie stejnojmenného filmu, když tu
uprostřed verše motiv rázně skončil a autor Jakub Doubrava prezentoval s nadsázkou odlišnost mezi filmovým zpracováním a následujícím
zvukomalebným čtením: „Píseň je na tři akordy, my to máme na jeden.“
Zásadní kontrast ale vyplývá už ze samotného způsobu sdílení.
Zatímco filmu dominuje daný obraz příběhu, čtení básně jitří naší
představivost a doprovodné zvuky, efekty a elektronikou umocněné
způsoby přednesu, pomáhají vnořit se přímo do sugestivní atmosféry
básně. Posluchač tak může ocenit nejen monumentální krásu Máchových veršů, ale snad dokonce prožívat pocity odsouzeného nešťastníka
i tajemnou atmosféru romantické krajiny hlubokých lesů s dominujícím
Jezerem pod zříceninou Bezdězu. Představení umožňuje posluchačům
silný zážitek přímo úměrný míře vložené vlastní fantazie a představivosti a o to hlubší stopu může zanechat.
Každé slovo i zvuk, vycházející od autora pořadu a jeho nepostradatelného spoluhráče i recitátora Lukáše Urbance, k tomu až do úplného závěru vybízel.
text a foto ED
17. 5. — 31. 5.
19.30
Hranice ve vztazích
k
pátek
17
sobota
18
neděle
19
přednáška PhLic. Kateřiny
Lachmanové, Th.D., 50 Kč
17.00
Velký Gatsby
20.00
Iron Man 3
AUS, 142 min., 150 Kč, tit.
USA, 109 min., 155/135 Kč
14.00
Kovář z Podlesí
17.00
Kovář z Podlesí
CZ/SK, 100 min., 100 Kč
CZ/SK, 100 min., 100 Kč
20.00
Vojta Lavička:
Nahoru a dolů
CZ, 89 min., 80 Kč
20.00
Nevědomí
pondělí
20
USA, 124 min., 110 Kč, titulky
20.00
Bezpečný přístav
úterý
21
USA, 115 min., 100 Kč, titulky
20.00
Iron Man 3
středa
22
USA, 109 min., 155/135 Kč
20.00
Big Lebowski
čtvrtek
23
pátek
24
sobota
25
IRISDIAGNOSTIKA
Dne 6. 5. 2013 se v Městské knihovně v Sušici konala beseda na téma
„ Jak posílit imunitní systém u dětí i dospělých aneb každá nemoc má
své příčiny “.
Paní Jana Bělohlavová všem přiblížila, jak díky irisdiagnostice lze
z oční duhovky přesně určit diagnózu zdravotních problémů a jejich
hlavní příčiny. Onemocnění je totiž možné na duhovce lidského oka
rozeznat ještě před jeho propuknutím. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých doporučení týkajících se např. kvality spánku, pitného režimu
nebo pravidelnosti příjmu potravy, neboť každý den člověk zatěžuje své
orgány a bez jejich regenerace jejich funkce klesá.
Velmi poutavý byl i příběh paní Jany, která prozradila, jak jí samotné
irisdiagnostika pomohla a jak se rozhodla věnovat se jí ve svém životě
i nadále.
Během celé besedy velmi ochotně odpovídala na dotazy všech přítomných.
Na závěr někteří využili příležitosti a na vyšetření touto metodou se
ještě ten večer objednali.
-mk-
neděle
26
USA/VB, 117 min., 100 Kč
17.00
Rychle a zběsile 6
20.00
Big Lebowski
USA, 145 min., 120 Kč, tit.
USA/VB, 117 min., 100 Kč
17.00
Iron Man 3
20.00
Rychle a zběsile 6
USA, 109 min., 155/135 Kč
USA, 145 min., 120 Kč, tit.
14.00
Kovář z Podlesí
17.00
Jack a obři
CZ/SK, 100 min., 100 Kč
AUS, 114 min., 110 Kč
20.00
Život s Kašparem
CZ, 89 min., 80 Kč
20.00
Nerada ruším
pondělí
27
DNK, 90 min., 100 Kč, titulky
20.00
Velký Gatsby
úterý
28
středa
29
AUS, 142 min., 110 Kč,
titulky
14.00
Pravidla mlčení
20.00
Rychle a zběsile 6
USA, 125 min., 60 Kč, tit.
USA, 145 min., 120 Kč, titulky
20.00
Iron Man 3
čtvrtek
30
pátek
31
USA, 109 min., 110 Kč
17.00
Velká svatba
20.00
Pařba na třetí
USA, 90 min., 100 Kč,
titulky
USA, 102 min., 100 Kč,
titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Seniorská projekce – Pravidelné zlevněné projekce nejen pro seniory. Tato relace nabízí nové zajímavé filmy v rozumnou denní dobu i cenu. Filmy jsou vybírány
cíleně pro tuto věkovou kategorii z aktuálních filmových novinek.
K U R Z TA N E Č N Í A S P O L E Č E N S K É V ÝC H O V Y
v termínu 5. září – 28. listopadu 2013
bude probíhat vždy v pátek od 19.00 hod. v sále sušické sokolovny.
Přihlášky do základního kurzu taneční a společenské výchovy
pro mládež přijímáme od 2. května 2013 v kanceláři Sušického
kulturního centra, nebo možno telefonicky na tel. čísle 373 528 686.
Kurz je určen pro dívky a chlapce po ukončení základní školy.
Baby kino – Relace určená především maminkám, tituly vybíráme z běžného
programu anebo dle přání maminek, maminky mohou vzít s sebou děti a ty
mít během projekce na sále. Promítáme do sálu mírným osvětlením a zvukem
ztlumeným tak, aby ratolesti neplašil.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
OTVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek
pokladna kina
Představení v 3D
Do 12 let nevhodné
pondělí, středa, pátek
9.00–17.00 h
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně
kina na tel. 376 523 360. Změna programu vyhrazena.
Jack a obři — r. Bryan Singer
Starověká válka znovu ožívá, když se mladému farmáři nevědomky podaří otevřít bránu mezi naším světem a hrůzostrašnou rasou obrů. Zuřivá
válka započne na Zemi poprvé po dlouhých staletích. Obři se snaží znovu
obsadit zemi, kterou v dobách minulých ztratili. Tím začíná Jackova životní bitva. Jde do boje s obry, aby je zastavil.
Pravidla mlčení — r. Robert Redford
Hlavním hrdinou filmu je bývalý politický aktivista (Robert Redford), který
se po prozrazení své identity musí dát na útěk před mladým novinářem
(Shia LaBeouf) vydávajícím se po jeho stopě.
Nevědomí — r. Joseph Kosinski
Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví především hledání artefaktů
zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou
první je nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky (Olga
Kurylenko) tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, aniž pro to existuje racionální vysvětlení. Následně je Jack zajat ilegální armádou operující
pod zemským povrchem, jejíž charismatický vůdce Beech (Morgan Freeman) toho o něm ví víc než on sám. Pod vlivem těchto událostí se Jack
rozhodne podívat na svět kolem sebe jinýma očima.
Bezpečný přístav — r. Lasse Hallström
Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském
městečku začíná zapouštět kořeny. Musí se tedy rozhodnout – zvolí život
na útěku, nebo novou rodinu?
Velká svatba — r. Justin Zackham
Don (Robert DeNiro) a Ellie Griffin (Diane Keaton) jsou dávno rozvedeni,
jenže jejich adoptivní syn Alejandro (Ben Barnes) se žení s Missy (Amanda
Seyfried), ale na svatbu přiletěla přes půl zeměkoule jeho biologická matka, která je ovšem ultrakonzervativní katolička, a proto budou předstírat,
že jsou šťastní manželé. Co na to ovšem budou říkat Donova nová přítelkyně Bebe (Susan Sarandon) a jejich skutečná dcera Lyla (Catherine Heigl)?
Velký Gatsby — r. Baz Luhrmann
Hlavním hrdinou filmu je chudý mladík Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio),
který se zamiluje do krásné Daisy (Carrey Mulligan). Nemůže si ji však
vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za milionáře Toma (Joel Edgerton),
kterého nemiluje. Gatsby je ale ochotem získat svoji lásku zpět za každou cenu.
Iron Man 3 — r. Baz Luhrmann
Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 3 je svérázný, ale geniální
průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož dosah
nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě
cení, vydá se Stark na pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení
zodpovědný.
Kovář z Podlesí — r. Pavel Göbl
Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem.
Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly
dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby.
A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi
se objevil Drak. A tak zatímco se Toník snaží zachránit svou milou Bětku
ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se, se svými zaměstnanci Veverkou
a Křečkem, vypraví na Draka.
Vojta Lavička: Nahoru a dolů — r. Helena Třeštíková
Film zachycuje vzlety a pády romského hudebníka, aktivisty a novináře
Vojty Lavičky. Vojta je průkopníkem romského vysílání v televizi a rozhlase, zasazuje se o práva Romů, a jako skvělý houslista se proslavil především díky účinkování v kapele Gipsy.cz. Na pozadí událostí jeho osobního
a profesního života se postupně skládá obecnější obrázek života Romů
v české společnosti.
Rychle a zběsile 6 — r. Justin Lin
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se
vždy podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu
podařilo gang v čele s Owenem Shawem dostat do vězení, musí vyhledat
Dominica Toretta a jeho tým. Výměnou za tuto službu budou Torettovi
i jeho přátelům prominuty veškeré trestné činy. Co ovšem Dom vůbec
nečekal je opětovné shledání s jeho bývalou přítelkyní Letty.
Život s Kašparem — r. Helena Třeštíková
V roce 1989 jedenadvacetiletý iniciátor studentských protestů, dnes
čtyřicátník, který má za sebou životní zvraty, výhry i zklamání. Jakuba
Špalka pohání vpřed a zároveň pohlcuje posedlost divadlem. Jeho dům
za Prahou se postupně plní kulisami a kostýmy, Jakubova žena a dvě
dcery z něj však odešly. Za dveřmi čeká nový začátek a jedno z nejtěžších rozhodnutí vůbec. Film o hledání rovnováhy mezi svobodou, odpovědností za druhé a uměleckými zásadami přibližuje 23 let života jedné
z nejvýraznějších osobností českého divadla.
Nerada ruším — r. Henrik Ruben Genz
Helena je mladá sympatická dívka s poněkud výstředním chováním. V jejím životě ji trápí pouze jedna věc. Ráda by zjistila, kdo je její biologický
otec. Rozhodne se svým psem – matčiným miláčkem tuto bizarní situaci
řešit. Její hledání a obrovské očekávání ji zavede do kdysi slavného, dnes
zchátralého, kodaňského divadla plného podivných existencí. Z bankrotu
a tvůrčí krize může divadelníky vyvést pouze premiéra lehce šílené hry,
do níž je angažován Helenin pes. Avšak i Helena touží po malé roli, ale pro
svůj sen je potřeba něco obětovat… Mistrně natočená stylizovaná komedie
s citem pro atmosféru příběhu a s bravurními hereckými výkony pojednává
s černým humorem o hledání sebe sama a nacházení svého místa v životě.
Big Lebowski — r. Joel Coen, Ethan Coen
Jeffrey Lebowski je králem flákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým tempem „jeho dudečenstva“ a hlavní
roli v něj hrají věrní kamarádi Walter a Donny, intenzivní vášeň pro bowling a popíjení koktejlu White Russian. Práce ani jakékoliv povinnosti
v něm naopak nehrají roli téměř žádnou. Županový status quo se však
jednoho dne drasticky změní: do bytu se mu vloupají dva mafiáni, omočí
mu hlavu v záchodě a navíc mu pomočí jeho oblíbený tepich. Moč pomalu prosakující do běhounu vzbudí v Lebowském nepoznanou aktivitu
a náš hrdina se dostává do soukolí událostí, na jejichž konci už nebude
nic jako dříve…
Novinka nejen pro horolezce
Přáli jste si někdy zdolat vrcholky Alp? Vyzkoušet si, jaký to je
adrenalin a stát se na chvíli lezcem? Máte příležitost. Sportoviště města Sušice nabízí lezcům, jak
profesionálním, tak amatérským
a začátečníkům, atraktivní sportovní vyžití na umělé lezecké stěně, kterou najdete na zimním stadionu v Sušici.
Nejde jen o vrcholové výkony, ale především o zábavu, zlepšení fyzické kondice, o posílení svalů
v těle a v neposlední řadě o i posílení meziobratlových svalů. Lezení
na umělé stěně je výborná příprava k lezení v přírodě a na své si přijdou jak naprostí začátečníci, tak
mírně pokročilí i profesionálové.
Ke každé hodině si totiž můžete
JARNÍ RALLYE
XXVI. ročník
za účasti
tuzemských
i zahraničních
posádek
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Sport
strana 8
17.-19. 5. 2013
Volejbalový turnaj na zahájení sezóny se vydařil
zajistit vyškoleného a profesionálního instruktora, který vám vše vysvětlí
a zasvětí do tajů tohoto adrenalinového sportu.
Zájmem Sportoviště města Sušice
je ukázat široké veřejnosti, že se jedná o tělu prospěšný, zábavný a hlavně bezpečný sport, proto už v současné době nabízí kurzy pro začátečníky pod taktovkou instruktora Petra
Synka. Velkou příležitost si zalézt mají
i profesionálové a pokročilí, kterým je
umožněno si zapůjčit vybavení nebo
i oni mohou využít služeb instruktora.
Lezeckou stěnu najdete na zimním
stadionu v Sušici, jak již bylo řečeno,
a je sestavena do písmene U. Šířka je
7,3 metrů × 4,2 metru a výška 8,9 metru, celkové lezecká plocha potom činí
187 m2. Naleznete zde pět výstupových cest v kolmé stěně a šest výstupových cest v převislé části. Dále jednotlivé lezecké části jsou barevně oddělené
podle stupně obtížnosti.
Mezi dostupné lezecké vybavení
patří horolezecké lano tl. 10 mm o délce 25 metrů, celotělové úvazky pro děti,
S-úvazky pro dospělé, a to ve všech
velikostech, jistící sety pro postupové jištění, jistící „osmičku“ a „kbelík“,
spouštěcí ocelové karabiny a zajišťovací karabiny pro jištění.
Kdo má chuť se přihlásit na nějaký
z kurzů nebo si zalézt sám či s instruktorem, získá informace na stránkách
Sportoviště města: www.sportoviste-susice.cz.
Marie Bubeníková ml.
Ve středu 1. května se uskutečnil volejbalový májový turnaj
„POD TŘEŠNIČKOU“, která
zapomněla vykvést. Turnaje se
zúčastnilo celkem 23 volejbalových nadšenců. Ti si na brigádě
ve spolupráci se správcem stadionu připravili kurty po zimě tak,
aby se na nich mohlo hrát. Pozitivní je, že se na turnaji rapidně
snižuje průměrný věk zúčastněných. Začíná se projevovat dobrá
práce předsedy oddílu Čestmíra
Kříže s mládeží. Byla tím zahájena volejbalová sezóna 2012/2013.
Počasí nám moc nepřálo. Zima
a vítr byl pro každého nepříjemným soupeřem.
Hrálo se celkem šest setů
a po každém odehraném setu se
znovu losovalo složení družstev.
Fotbalový svátek v Sušici
Na Otava Cupu se představí i zástupci Francie
Partnery letošního ročníku
Jarní rallye na Šumavě jsou:
Okresní přebory v tenise 2013
Chcete vidět týmy z Německa,
Francie nebo Slovenska? Takovou
možnost budete mít v Sušici, kde
se o víkendu uskuteční tradiční
mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Otava Cup. Letos proběhne již 19. ročník. Přijďte podpořit
mladé fotbalisty!
Otava Cup je mezinárodní fotbalový turnaj mládeže s bohatou historií. Sušici a okolí během osmnácti
let existence navštívilo již 783 týmů
z patnácti zemí a tří kontinentů.
Patří mezi tři největší víkendové
turnaje v České republice a těší se
výborné pověsti.
V letošním roce pořadatelé počítají
s účastí 27 fotbalových mužstev
z několika zemí Evropy. Do Sušice jsou pozvány týmy z Francie,
Německa a Slovenska, nebudou
chybět celky z České republiky. Více než 600 fotbalistů mezi
deseti a devatenácti roky se utká
ve čtyřech věkových kategoriích
(mladší žáci, starší žáci, mladší
a starší dorost).
Zápasy se odehrají na travnatých
hřištích TJ Sušice a Svatoboru Hrádek. Nebudou chybět ani domácí
týmy TJ Sušice, které se objeví
ve třech kategoriích (mladší žáci,
starší žáci, starší dorost). Loni
největšího úspěchu dosáhli starší
dorostenci, kteří skončili na druhém místě. Mladší žáci pak brali
bronz.
„Turnaj doprovází celá řada kulturních i společenských akcí, jde o jednu z největších událostí v Sušici.
Zápasy proti celkům z Evropy jsou
zajímavou zkušeností pro všechny
fotbalisty, které jim pomůžou rozvíjet jejich kariéry,“ zve na sportovní
akci Jaroslav Staněk, ředitel turnaje.
(jon)
XIX. ROâNÍK
MEZINÁRODNÍHO
TURNAJE VE FOTBALE
T. G. Masaryka 22 (v Pasáži), 342 01 Sušice
www.elwestreality.cz
OTAVA CUP
52. ROâNÍK MEMORIÁLU A. BLAÎKO V KATEGORII STAR·ÍCH ÎÁKÒ
O víkendu 20.–21. 4. 2013 se na
kurtech Jiskra Domažlice uskutečnil Sdružený okresní přebor Klatov
a Domažlic pro mladší žactvo.
Největší zastoupení z celého
okresu měli v turnaji hráči z Tenisové školičky Schwarzkopf ze Sušice,
na turnaj bylo přihlášeno 9 hráčů.
A jak se žáčkům ze Sušice
dařilo?
V kategorii mladší žákyně se
Okresní přebornicí pro rok 2013
stala Natálie Kroupová, 2. místo obsadila Sára Handschuh a do
semifinále se probojovala Magdaléna Párecká.
V kategorii mladší žáci se na
2. místě umístil Miloslav Prášek,
který ve finále prohrál 7:6, 7:5 s Alešem Karasem (H LTK Klatovy).
Jan Roub se probojoval do
semifinále.
Ve čtyřhrách se přeborníky
Okresního přeboru stala dvojice
Natálie Kroupová a Hiklová Eliška
Marie (Jiskra Domažlice ), 2. místo obsadila dvojice Sára Handschuh a Magdaléna Párecká.
Čtyřhru mladších žáků vyhrála dvojice Miloslav Prášek a Aleš
Karas (H LTK Klatovy).
Finalisté dvouhry mají právo účasti na Krajských přeborech
mladšího žactva, které se uskuteční 18.–19. 5. 2013 v Plzni.
V š em s v ě řenc ů m Mar ty Schwarzkopfové gratulujeme
k medailovým umístěním a přejeme žáčkům Tenisové školičky mnoho dalších úspěchů.
-PD-
18.5. – 19.5.2013
SOBOTA 18.5.
9:00 – 17:00
NEDùLE 19.5.
9:00 – 16:00
HŘIŠTĚ:
SUŠICE, HRÁDEK
KATEGORIE:
MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI,
MLADŠÍ DOROST, STARŠÍ DOROST
FINÁLE:
NEDĚLE 19.5. 13:00 – 16:30 V SUŠICI
DOPROVODNÝ SLAVNOSTNÍ PROGRAM
18.5. 19:15
PRŮVOD MĚSTEM NA STADION TJ SUŠICE S DOPROVODEM HUDBY
A MAŽORETEK, VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY
19.5. 17:00
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ NA STADIONU S DOPROVODNÝM
PROGRAMEM
ÚČAST MUŽSTEV Z FRANCIE, SRN,
SLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY
V letošním roce měli největší štěs- největší počet bodů. Tím se stali
tí při losování, ale také volejbalo- vítězi, každý ve své kategorii. Na
vou formu Daniel Foltýn a Lída závěr si účastníci turnaje opekli
Chmelíková, kteří byli většinou ve buřty a udělali tečku za příjemně
vítězném družstvu, a proto získali prožitým dnem.
text a foto Ivan Tesař
DAL JSEM SI BĚŽKY
To by nebylo nic zvláštního. To
udělalo letos mnoho běžkařů.
Dal jsem si běžky na Svatoboru. To taky není nic zvláštního, po
úbočí a lesem běhá mnoho vyznavačů zimních sportů.
Ale já jsem si dal běžky už
28. října 2012. Autem nad
Odolenku,kde jsem zaparkoval
nad táborem a potom jsem se
prošel po zasněžených loukách.
Pohyboval jsem se po jejich
okrajích, opisoval jsem všechna zákoutí, abych si mohl první
sníh dosyta vychutnat. Odolenské pláně jsou propojené mezi
sebou a oddělené mezičkami. Na
severním cípu se dá projít lesní
cestou na terasovité louky nad
Poustkou a potom sejít k bývalému stavení, které 17. srpna 1938
vyhořelo. Dnes po něm není žádná památka. První sníh byl mokrý a lepivý. Ale přesto jsem byl
s dvou hodinovou procházkou
spokojený. Takto brzy jsem nad
Sušicí nikdy nelyžoval.
Potom jsem se sem mnohokrát vracel. Někdy, při bohaté
sněhové pokrývce, jsem vyrazil už od pejskařů. Vždy je prošlápnutá stopa pod lesem a také
pěkná stopa po vrstevnici v lese.
Ale nahoru na pláně jenom
málokdy. To už je náročnější
výstup a potom ještě náročnější
návrat. Vozím si sebou GP Garmin a moje cestování si nahrávám. Doma si záznam nahraji do
počítače a tak mám pěkný přehled a zároveň archiv. Přístroj mi
ukáže, kudy jsem si prošlápl stopu
po zasněženém hřebeni, kolik jsem
naběhal kilometrů, jaký čas jsem
tam 350 m nad Sušicí strávil. Když
je dobrý den, tak mám záznam přes
2 hodiny a kolem 10 km. Výjimečně
potkám stejně zaujatého sportovce a tak si zimní pohádku užívám.
Protože i letošní rok nasypal
dostatek sněhu na krajinu kolem
našeho města, tak jsem využíval
svého volna a často jsem běžky pečlivě mazal a proháněl lesem nebo
po loukách křížem krážem.
V lednu, únoru, březnu.
A k mému překvapení byl dostatek sněhové pokrývky i v dubnu.
Využil jsem tuto nabídku a naposledy jsem běžky svatoborky navoskoval 2. dubna. Nad Odolenkou jsem
po lukách došel až ke kamenné lavici nad Hrádkem, přes už zmiňovanou Poustku a ostatní palouky zpět
k táboru. Neuvěřitelných 7 měsíců
jsem křižoval lehce dostupný a příjemný teren kousek od svého města.
Samotnému je mě to nepochopitelné, ale je to tak. Kolik měsíců
tedy zbude na jaro a léto?
V pondělí, 8. dubna jsem poprvé vyrazil s novým padákem na
Svatobor na Útulnu. Foukal příjemný protivítr, a tak jsem v pohodě odstartoval a půl hodiny jsem
se pohyboval nad lesem a nad
terénem, který jsem těch sedm
zasněžených měsíců znal detailně pouze pevně na zemi. Ještě byly
dobře znát stopy mých svatoborek,
jak popsaly louky pode mnou.
Náča
Inzerce
strana 9
PRODEJ SLEPIČEK
KRMIVA
OŠETŘOVNA
PSÍ SALON
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý modrý a bílý.
AKCE
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 16–18 týdnů; cena:159 –170 Kč/ks
– v začátku snášky 178 Kč/ks
granule pro koťata
1 kg
1 kg
mu
vnitř
dárek u alení
b
každého
R NÝ
Í
K
AZN
VĚ
R NÝ
VĚ
od
ÁK
210,–
Í
K
384,–
AZN
ÁK
174,–
AZN
Í
R NÝ
od
155,–
123,–
ÁK
Z
426,–
56,–
VĚ
165,–
Z
67,–
R NÝ
od
365,–
K
ÁK
Z
603 711 818
53,20
129,–
AZN
Í
TO
HO VO
☎
PO
ST
24
24
H
N
Zařizujete byt nebo dům, provádíte
k
še
u
rekonstrukci koupelny nebo
vytápění?
o
an
dí
a
ář
N
ze zdravotního konta
více na www.zoo-veterina.cz
ZOO-VETERINA Sušice: Americké armády 76, tel. 376 522 435
ZOO-VETERINA Klatovy: nám. Míru 150, tel. 376 310 140
VETERINáRNí KlINIKA Sušice: Hájkova 109, tel. 376 524 332
www.zoo-veterina.cz (také on-line objednávky pro psí salón i ošetřovnu)
Těší se na vás žáci a žákyně učebního oboru KADEŘNÍK.
NABÍZÍME VELICE DOSTUPNÁ KVALITNÍ KRBOVÁ KAMNA, SPORÁKY A KRBY
J
S VÝMĚNÍKEM I BEZ, ROHOVÁ, VÍCEPROSKLENÁ, S TROUBOU
V Sušici a okolí rozvoz zdarma! Tel. 604 866 118.
PRODEJNA: SUŠICE, náměstí Svobody čp. 5, vchod z Klostermannovy ul.
Ford
Rumpold
Nová 252, 342 01 Sušice
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
tel.
378 608 344
e-mail
[email protected]
web
www.mawi3000.cz
IN DE
VýHody pro držitele ZákaZnické karty
• zkrácení drápků vždy ZdARmA • zlevnění služeb v našich salonech
• snadné on-line objednání do našich a ošetřovnách díky čerpání bodů
Odloučené pracoviště odborného výcviku
Na Burince 350, Sušice
30
provozní doba: v pracovní dny 7 -17 hodin
bez objednávky; tel. 376 524 293
Velkoobchod .
ul
voda
ní
ž
topení dra
plyn Ná
OD
NĚ
602 410 023
ošetřoven a salonů
Velký výběr převážně českého a slovenského nábytku. Zajímavé ceny,
zajistíme vám dopravu a montáž
tel.
378 608 379
e-mail [email protected]
web
www.nova-nabytek.cz
Biofarma Vojetice
Hospudka U Štepána
vás zve na pohodový večer při
III. DEGUSTAČNÍM MENU
Jahodovo-chřestové carpaccio s kozím sýrem a chipsem z ovocného chleba
***
Mousse z kedlubny s carpacciem z hovězí roštěné s olivovým olejem
***
Pošírovaný pstruh v uzeném másle s řeřichovo-krupkovým risotem
***
Chřestová polévka s ozonovým křepelčím vajíčkem a arganovým olejem
***
Mělnický chřest s křupinkami a holandskou omáčkou
***
Prso z perličky, připravované metodou SOUS VIDE, mrkvové pyré, klobáska
z jatýrek a srdíček, glazírovaná karotka se zázvorem, šalotková omáčka
***
Okurkovo-jogurtová zmrzlina s kaviárem z lososa z Hluboké nad Vltavou
***
Variace z našeho čuníka: (pečený bůček na jablkách, jelítko, škvarková
pomazánka, domácí klobáska, křenová zmrzlina, chlebové pyré)
***
Jehněčí hřbet v chlebové krustě, konfit z jehněčího kolínka, staročeská
lepenice s jarní zeleninkou a silnou omáčkou z jehněte
***
Salve Regina espuma s mačkanými jahodami s cukrem a čokoládovým
dortíkem z Valhrona čokolády
***
ke každému chodu odpovídající druh vína
…doprejte si u nás zážitek mimorádné chuti…
od
JÍ
od
Odloučené pracoviště odborného výcviku
Volšovská 1139, Sušice (Domov mládeže)
provozní doba: v pracovní dny 11-17 hod.
bez objednávky; tel. 777 467 819
.
3118. h5
od.
AZN
48 cm
NOVĚ OTEVŘENO
OD 24. ZÁŘÍ 2012
3000
Í
K
ÁK
arion puppy scalibor
frontline asan stelivo
large granule antiparazitární combo s
pro hlodavce
pro štěňata
obojek pro psy pro psy 2 - 10 kg
14 l
VĚ
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE:
– nabízíme komplexní dámské, pánské a dětské kadeřnické služby
v moderně vybavených bezbariérových kadeřnictvích
– pracujeme s kvalitními produkty za nízké ceny pod odborným dohledem
az
se a b oží v a
ž
k
z Vě 5% sle ci
rnos
vy
V Z t tního p
aHu
rogr
a
R NÝ
137,–
Z
konsolidace nevýhodných půjček
pomoc s výběrem hypotéky
*) N
od
144,–
Z
SOŠ a SOU Sušice
UČŇOVSKÉ KADEŘNICTVÍ
VĚ
165,–
728 165 166, 415 740 719.
OKAMŽITÉ
PŮJČKY
pro zaměstnance, důchodce, i pro podnikatele
KV ě T E N
ČERVEN
ROyAL CANIN
KITTEN
Prodej v Sušici: ve středu 22. května 2013,
u vlakového nádraží v 1800 hod.
Bližší informace případně na tel. 728 605 840,
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks.
*)
K
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
REZERVACE MÍST
na tel. 376 588 196
Cena za kompletní menu včetně vína je 2150 Kč.
������������������������������������
� ����� ��������� ��������� ���� �� ��ā���
��������� ����� �� ������������� ������ ������


����������������������������������������������
�������� � ��� ā� ����������� �� ������� ��� ��ā���� ���
��������������������������������
� ��
�ā��
���ā�
�����������
������������������������������������������������
www.kinosusice.cz
www.kinosusice.cz
GALERIE U MUZEA
v Sušici
ŠUMAVSKÉ
PERLE
celoroční prodejní výstava
Jany Wudy z Nezdic na Šumavě
Každý pátek od 14 do 16 hodin
ukázka výroby originálních
skleněných korálků na sklářském kahanu.
Otevřeno:
po-pá 9–12 a 13–17 hod. ; sobota 9–12 hod.
Stříšky nad vchodové dveře
a nad vchody
Ochrání vchod domu před nepřízní počasí
Materiál-komůrkový polykarbonát
a kvalitní hliníkový profil
v barvě hnědé, bílé, stříbrné
nebo dle přání palety RAL.
Možnost kombinace bočních stěn
(levá, pravá, obě strany)
Výběr z katalogových listů
Cena: od 3100 Kč
Dále:
- střešní průhledná profilovaná krytina PET
vlna/trapéz- čirá/kouřová
0,8mm 90x200cm- 320Kč/ks
- bezpečné syntetické ornamentové sklo
do interiérových dveří- výběr dle vzorníku
(v případě rozbití nevznikají nebezpečné střepy)
orientační cena- 2/3 sklo 310Kč
tel. 775 601 680
PALIVOVÉ DŘEVO
VÝROBA, PRODEJ, ODVOZ
VÝKUP KULATINY
SUŠICE, NÁDRAŽNÍ 69
733 755 562
SPIETH & WENSKY
GmbH & CO. Besitz KG.
org. složka se sídlem v Sušici
PRONAJME nebytové prostory
v Nádražní ul. 1247
Zasíťované prostory mohou být využívány jako ordinace, kanceláře,
výrobní hala, také např. pro potřeby sportovní, kosmetické ad. provozovny.
volejte na tel.
605 959 983
volejte na tel.
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Inzerce
strana 10
Řádková inzerce
CK Tempo tours SUŠICE
tel. 376 528 989, 376 528 389, 603 503 595, 603 180 130
SKYPE: pavlasulanova, mirkadr
www.tempotours.cz, e-mail: [email protected]
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
na AKTIVNÍ
DOVOLENOU U MOŘE v červnu!
RELAXAČNÍ POBYT u moře s TAI-ČI
6.-15. 9. 2013 – s Karlem Trnavským
SENIORSKÉ PROGRAMY – VELMI LEVNÉ
LETECKÉ ZÁJEZDY!
V NABÍDCE ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA!
PRODEJ
Něco pro zdraví: Nabízím přebytky
kozího mléka, vyzkoušené, bez zápachu, krmení po celý rok 100% EKO! Po
domluvě pravidelný dovoz za 20 Kč/l.
Dále kůzlečí, jehněčí maso a králíci.
Tel. 602 621 435.
Prodám ocelovou skládací kozu
určenou k řezání dřeva, nová, nevyužitá a již složená. Cena 400 Kč.
Dále nevyužitou přídav. hoblovku
k pile, šířka válce 19 cm. Délka ocel.
prac. plochy 66 cm. Cena 1 900 Kč.
Tel. 605 337 650.
Zastupujeme více než 60 CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
nejen tuzemských, ale i z NĚMECKA, RAKOUSKA atd.,
s odletem z PRAHY, MNICHOVA atd.
PŘIJĎTE SI VYBRAT, máme 23letou zkušenost, rády vám poradíme!
NÁBYTEK BARBORKA
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU
Koupelnové studio
Jaroslav Žák
– výroba kuchyňských linek na míru
– kancelářský nábytek
– vestavěné skříně
– dětské pokoje, obývací stěny ad.
Ote
v
Po - írací d
oba
Pá
:
So 8 - 17 h
9-1
2h
prodej - obkladů, dlažeb, přírodního i umělého kamene
- sprch. koutů, van, umyvadel, WC, koup. dopňků,...
kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader (,,na klíč,,)
zpracování 3D grafického návrhu vaší budoucí koupelny
607 673 081
378 608 373
[email protected]
Nádražní 1319, SUŠICE
( areál bývalých kasáren, vjezd k STK )
Bojanovice 6
tel. 376 596 617
342 01 Sušice
606 886 159
e-mail: [email protected]
728 114 756
www.nabytekbarborka.cz
Prodám orig. truhl. hoblici z masiv. dřeva, 2× svěrka, stav vynikající. Rozměry
130×86×36 cm, vhodná pro prof. truhláře i kutila, dovoz po Sušici a v okolí
možný. Tel. 605 337 650.
Prodám teraso schody 2 k. Původní
cena 2 400 Kč, nyní za polovinu, při
rychlém jednání sleva. Tel. 736 281 780
P rodám dámskou par uk u, pěkný leštěný kuchyňský stůl, dvě židle,
zánovní černé dámské gumáky č. 5.
Tel. 732 680 157.
Prodám levně chladničku (250 l) a zvýšenou dvoulůžkovou postel. Tel. 721 868
308
Prodám laminátovou kanoj a kajak, levně. Tel. 606 235 732 / 376 582 451
KOUPĚ
Otvíráme nový autoservis – od 18. února
– dílny SOŠ a SOU Sušice, v areálu U Kapličky 761
NABÍZÍME:
služby pneuservisu, výměna motorového oleje
kontrola a servis klimatizací, seřízení geometrie náprav
opravy elektrické instalace vozidel, ruční mytí vozidel
další opravářské práce dle dohody
pondělí-pátek 7–14 hodin
tel. 775 445 083
e-mail: [email protected]
ĚCÍ
D
Á
ZAV
Y!
N
E
C
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
PODĚKOVÁNÍ
AKREDITOVANÉ CENTRUM
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY
PODLE MUDr. JONÁŠE
Ivana Možná, Budětice 84
Děkuji asistenční službě a pracovníkům POJIŠŤOVNY
GENERALI, a. s., za okamžitou vynikající a všestrannou
pomoc při likvidaci havárie v rodinném domku. Zejména
s obdivem oceňuji jejich klidné, přátelské a vstřícné
chování provázené úsměvem a snahou co nejlépe
a nejrychleji pomoci.
tel. 608 230 115
[email protected]
PHDr. Jitka Podžorská, Dlouhá Ves u Sušice
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
23. května 2013 ve 12.00 hod.
Koupím Jawa 550 Pařez, jednomístný,
pojízdný i nepojízdný, s TP i odhlášený,
i nekompletní vrak, nebo jen díly. Prosím nabídněte, rychlé jednání. Děkuji za
nabídky. Stačí SMS – zavolám zpět. Přijedu kamkoliv. Tel: 728 479 649
Koupím Škodovku nebo jiné staré auto,
na stavu nezáleží, případnou ekologickou likvidaci zařídím. Nabídněte na tel.
774 674 588.
Koupím les i s pozemkem, pro vlastní
hospodaření. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné.
Tel. 606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule.
Kontakt: 606 494 996.
Koupím, staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky
na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy.
Tel. 606 494 996.
Maringotku koupím i horší nevybavenou. Sušicko. Tel. 606 406 010
BYTY – NEMOVITOSTI
Hledám k pronájmu garáž v ul. Sirkařská, nebo v blízkém okolí. Tel. 728 758
588
Nabízím k pronájmu byt 3+1 v Sušici
v panelovém domě. Zateplený, plastová okna, ihned volný. Částečně zařízený.
5000 Kč + energie. Tel. 607 112 112.
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1, 68
m2, na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna, kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská
linka + el. sporák. Nájemné 6 000 Kč /
měsíc + energie + kauce. Tel. 602 392 082.
Reality Otava, s.r.o., nabízí na prodej
zahradu s dřevěnou chatkou, v chatové
oblasti „ Páteček“, (400 m2). Na pozemek zavedena elektrika, vlastní studna.
Cena po slevě 299 000 Kč. Více informací na www.reality-otava.cz nebo na
tel. 604 866 118.
Reality Otava nabízí prodej garsoniéry
(32 m2), v osobním vlastnictví, v Sušici ul. Kaštanová, 1. patro panelového
domu s výtahem. Cena 390 000 Kč. Více
informací na www.reality-otava.cz nebo
na tel. 604 866 118.
Reality Otava, s. r. o., nabízí prodej bytu
3+1 (80 m2)+s garáž, v osobním vlastnictví, v Hrádku u Sušice. Cena po slevě 1 040 000 Kč. Více informací na www.
reality-otava.cz nebo na tel. 604 866 118.
Reality Otava, s. r. o., nabízí zahradu
s dřevěnou podsklepenou chatou (392
m 2) v Sušici za vodojemem, v zahrádkářské kolonii. Na pozemku vl. studna
+ elektrika. Cena po slevě 240 000 Kč.
Více informací na www.reality-otava.
cz nebo na tel. 604 866 118.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789
RŮZNÉ
Zahradnické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice. Tel.
777 714 474.
Zámečnické práce – zhotovení vrat, brány, regálů, oplocení, svářečské práce,
opravy zemědělských strojů a traktorů.
Tel. 728 111 226.
Provedu opravy střech a komínů, drobné zednické a natěračské práce, Sušice
a okolí. Daruji koňský hnůj za odvoz.
Tel. 721 484 172.
Dám za odvoz sedm starších dřevěných
oken bez futer, každé okno = 6 zasklených křídel, rozměry cca 45 ×90 cm.
Použití např. na pařeniště. Okna
k vyzvednutí u Hartmanic.Tel. 602 349 412.
SEZNÁMENÍ
Pro svoji dobrou známou 66 let, středoškolačku aktivní a pohodovou, hledám
přítele přiměřeného věku. Auto a řidičský průkaz vítán.Tel. 722 218 037.
Najde se plnoštíhlá pohledná žena ve
věku 45–55 let, která má ráda přírodu,
tanec a cestování autem. Měřím 175
cm a vážím 85 kg. Byt mám zařízený
a jsem bezdětný. Možnost přistěhování.
Tel. 606 576 257.
PRODÁME VÁŠ DŮM A BYT
volejte: 775 149 767
AXA realitní kancelář, nám. Svobody 4, SUŠICE
w w w .r e a l i t y a x a .c o m
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
www.smartpujcka.cz
w
Hledáme nové
obchodní zástupce
k03-87x90_CB.indd 1
10.5.2012 13:03:53
datum
podpis
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
Informace
EMIL KINTZL: NEŽ TO ZAPOMENU
Ze vzpomínek kluka na válečná léta prožitá v Sušici
německy, což jsme moc nerozuměli. Ostatní byli právem opatrní.
Dojížděli jsme vlakem se staršími
studenty a ti nás po svém „vycho-
(dokončení z minulého čísla)
ŠŤÁRA
Po atentátu na Heydricha se
následná perzekuce nevyhnula ani Sušici.K zatčeným po 15.
březnu 1939 přibyly desítky dalších. Třeba jen pro schvalování
atentátu trest smrti nebyl výjimkou. Mezi nejznámějši Sušičany,
popravenými v červnu 1942 na
vojenské střelnici v Lubech u Klatov, patřili dva mladí lidé Josef
Schejbal a Vladimír Dočkal.
Po domech chodily vojenské
hlídky a hledaly zbraně. Neminuly ani nás. Otec, myslivec, je očekával a připravil jim překvapení.
Seděl v kuchyni na židli a v umyvadle si jakoby myl nohy. O dnešních koupelnách se nám tehdy ani
nesnilo. Když přišli, maminka jim
na pokyn otce přinesla jeho brokovnici s průkazem. Na půdu jsem
je provázel já, abych jim ještě ukázal otcovu šavli z 1. světové války.
Oni s pomyšlením, že otec je bývalý důstojník, odešli s vojenským
pozdravem o dům dál k Bělíkům.
Nedlouho po atentátu jsem jel
se strýčkem do Varvažova navštíviti jeho bratra – dalšího mého
strýce – Norberta, který tam byl
nadlesním. Přijeli jsme odpoledne
a vládla tam nervozita. Němečtí
vojáci a policisté v té době pátrali v brdských lesích po partyzánech, zbraních a podezřelých
osobách. Bylo to v době stanného
práva. Každý nocležník se musel
policejně přihlásit. Kdo to neučinil, vystavil se i trestu smrti. To
my jsme již nestihli učinit a proto
nás strýc, v obavě o naši bezpečnost, raději dal bryčkou odvézti
na nádraží a jeli jsme za tmy zase
domů.
ŠEPTANDA
V době okupace museli majitelé rozhlasových přijímačů dáti
z nich odstraniti krátké vlny, aby
nemohli poslouchat Londýn s Janem Masarykem. Na radiu byl
umístěn výhružný nápis: Nezapomeň, že poslech zahraničního
rozhlasu se trestá káznicí i smrtí!“ Čeští kutilové si však poradili a často jsem rodiče viděl, jak
pod peřinou poslouchají „cizinu“. Mnozí však, díky neopatrnosti či hojným udavačům, na to
krutě doplatili. Šířila se i tzv. šep-
tanda, kdy spolehliví lidé si předávali zprávy o vývoji na válečných frontách a k potěše v chmurné době i různé protinacistické
vtipy. Bohužel, i tady úřadovali
provokatéři.
ŠMELINA
Když na mrazivé východní
frontě nastal strategický ústup
Vítězících Hitlerovských vojsk,
o populárního sušického knihkupce Joži Pospíchala nastal velký
zájem o podrobné politické mapy
Evropy. Do nich si nejen můj otec
označoval města, která německá vojska ztratila. A těch denně, díky poslechu ciziny, valem
k radosti přibývalo a Velkoněmecké říše ubývalo. Zásobování vázlo,
Legátovi malý rybníček, který je
tam dodnes. Cílem bomb nebylo
prý údajně Solo. Z přelétajícího
leteckého svazu si jen bombardér
odskočil „ulevit“ od již nepotřebných bomb.
vávali“. Museli jsme jim v kupé
držet místa, nosit tašky, dávali
nám i domácí úkoly apod. Za to
byli i našimi dobrými ochránci.
Z jara roku 1945 prakticky nám
studium skončilo díky pravidel-
ŠKOLA
V té době jsem s několika spolužáky dojížděl jako primán do
klatovského gymnasia, neb to
sušické sloužilo německé škole,
uprchlíkům a říšskému vojsku.
Základem přijetí bylo prokázání, že nejsme židovského původu,
tzn. předložení rodokmenu o dvě
generace zpět. Dále prohlídka
zda vyhovujeme arijskému typu
– němečtí oficíři nám proměřovali obličej tak jako za bolševika
pro plynové masky. Následovala náročná zkouška tělesné zdatnosti, němčiny a matematiky. Na
češtinu se pro plánovanou převýchovu nehledělo, pro Němce byla
zbytečná. Výběrem jsme prošli,
ale moc jsme toho nenastudovali.
Dva profesoři na nás mluvili jen
ným náletům a činnosti hloubkařů, tj. letadel, která ničila lokomotivy, vojenské vlaky a automobilové kolony.
strana 11
vykonal svou povinnost. Rozstřílel parní kotel lokomotivy, zamával křídly na rozloučenou a rychle
zmizel za další povinností. Za pár
hodin přijel náhradní vlak a odvezl nás domů. Tak jsme „studovali“
až do 20. dubna, kdy bylo bombardováním zcela zničeno klatovské
nádraží. Vlaky přestaly jezdit úplně a tím naše povedené válečné
studium skončilo.
Nastaly nejdelší a nejkrásnější
prázdniny mého života. Při práci
na zahradě pod Kalichem už jsme
se tak nebáli chodit přes hranici
„ do rajchu“. A často jsme zažívali krásnou podívanou na práci
hloubkařů nad nádražím. Po palbě kulomety na lokomotivy ,otáčeli své stroje kolem Andělíčku,
občas vysypali prázdné nábojnice, což byly pro nás krásné hračky. Hloubkaři operovali i na sousedních nádražích v Žichovicích
i Hrádku. To naše zažilo i bombardování. 3. května poškodily
bomby nádražní budovu, hostin-
Osvobození – první tank v Sušici.
a tak přibývalo starostí o zajištění
potravin. V té době se slovo fronta
používalo pro mnohohlavý zástup
lidí, čekajících před obchody prakticky na veškeré zboží. Vášniví kuřácí stáli nekonečné fronty
před trafikami. Nastalo období
tzv. Šmeliny – husa za boty, kabát
za máslo, cigarety za vejce. Jed-
nou v zimě v podvečer jsme se
sestrou a bratrem úspěšně dotáhli domů na saních přes Odolenku pytel mouky od sedláka až ze
Svojšic. Města i vesnice se v noci
topily ve tmě k vůli povinnému
zatemnění oken. Venku se svítilo
jen baterkami s modrým filtrem.
To pro ztížení orientace přelétajícím angloamerickým letadlům.
První bomby spadly v Sušici 14.
října 1944 nedaleko Sola v serpentinách pod sv. Jánem. Jedna
z nich zdarma vyhloubila panu
BOMBARDOVÁNÍ
Vlaky měly pravidelná zpoždění, do školy jsme ze zastávky přicházeli kol deváté hodiny a před
polednem ohlašovaly sirény přelety bombardovacích svazů. Běželi
jsme do sklepních krytů a po konci
poplachu škola končila a jeli jsme
domů. Koncem února si jeden
hloubkař vyhlédl u Malonic i náš
odpolední vlak jedoucí do Sušice.
Jak bylo zvykem, přelétl nad lokomotivou, znalý mašinfýra už věděl,
tak zastavil, všichni jsme rychle
opustili vagony a utekli od trati
co nejdál do polí a pak hloubkař
ce p. Smolky a p. Šály a vysypaných oken se tehdy nedalo dopočítat. Naštěstí nebyly žádné škody
na životech. Porážka Německa
byla již zřejmá. Sušicí procházely
skupiny uprchlíků tzv. národních
hostů, ustupujících vojáků a kdysi zpupná Hitlerjugend si „balila kufry“ v klášteře Notre Dame.
Tam jsme s nimi handlovali za jídlo nám velmi potřebné nože, dýky,
torny, kožené pásky a pod.
tento Američan u nás bydlel
v Sušici málo.Nechyběli jsme ani
při zatýkání udavačky z naší ulice,
učitelky Vlasty Steidlové, která
byla později odsouzena k doživotnímu žaláři. Druhý den byl netrpělivě očekáván příjezd americké
armády. Po obědě jsme se dočkali hukotu tanků přijíždějících
od Volšov. Přestože nás s bratrem otec preventivně zavřel do
sklepa, tak jsme se, tehdy hubení, protáhli malým okénkem a na
náměstí v červených trenkách
jsme doběhli s prvním americkým tankem. Domů jsme přišli až
večer. Za to odpoledne jsme zažili věci nevídané. První žvejkačku,
banán, čekuládu... a taky vědouc,
že doma otec se strýcem nemají
co kouřit, jsme přinesli hromadu
vajglů od amerických cigaret, což
zřejmě bylo připsáno k našemu
dobru. Podobně, jako jinde, bydlelo u nás pár Amíků a měli jsme
se s nimi dobře. To by bylo na další
povídání co jsme si užili.
Blížil se konec školního roku
a tak jsme si 30. června jeli do Klatov pro vysvědčení. Tam se divili,
že výzo nemáme ze Sušice, kam
jsme měli docházet do měšťanské školy, ale jsme nedocházeli.
Nová profesorka se tedy zeptala
jak jsme se učili – což jsme přiznali, že dobře a zřejmě v euforii z konce války jsem dostal
vysvědčení, že lepší jsem dlouho neviděl. A s ním jsem se vrátil
radosten domů a hned mezi americké vojáky.
Čtyři měsíce prázdnin, kdo
z vás to zažil? Rád na tu dobu
vzpomínám. Válka skončila a končí i mé vzpomínky a tu dobu mého
mládí, které je už také fuč. Jen
mne dodnes mrzí, že tehdy slavný generál G. S. Patton uposlechl
rozkazu svého vrchního velitele
a zastavil svá vojska na demarkační čáře u Vltavy. Kdyby tehdy
s Američany před klášterem
uprchlíci
OSVOBOZENÍ
5. května přišla toužebná svoboda s odchodem posledních
německých vojáků a se zatýkáním kolaborantů, kterých nebylo
byl neuposlechl a dojel do Prahy,
zachránil by mnoho životů a možná, že by to s naší vlastí dopodlo
lépe, než jak to po Vítězném únoru dopadlo.
Sušické noviny 10/2013
17. května 2013
strana 12
Pohlazení pro rodiče a babičky
Odpolední jarní koncert Sušického dětského sboru letos v sobotu
27. dubna tradičně patří nejvděčnějším posluchačům. Každý malý zpěváček má v hledišti velkou podporu
většinou nejen od rodičů, ale i od
dalších blízkých. Mnohdy se velká rodina sejde jenom na koncertě.
Proto je velmi dobře, že se vystoupení během odpoledne konají dvakrát,
aby žádný zájemce nebyl odmítnut
a na představení se popř. mohli
dostat i Hujerovi. Také letos těšily
děti svým zpěvem, gesty a úsměvy početné obecenstvo, které je
odměnilo dlouhým vřelým potleskem. Rodiče si potom odváděli svoje veselá a rozdováděná sluníčka, „Tohle zvíře o o o nenajdete v zo o o!“ právě zpívá sbor divákům. Přípravným oddělením SDS jsou Broučci
broučky i klubíčka do svých domo- (děti 4–7 let). Velkou trpělivost s neposednými dětskými hlásky má sbormistr Milena Naglmullerová ve spoKoncert již tradičně otvírá hostující sbor MŠ Tylova Klubíčko. Letos začal vů a dospělí sbormistři a hudebníci lupráci s klavíristkou Jaroslavou Hanusovou.
písničkou s příznačným názvem: Jaro. Sbor těchto nejmladších zpěváků se chystali na další koncert, tentovede sbormistr Miloslava Vítovcová a na klavír doprovází Klára Prunerová. kráte večerní s vyspělejšími sbory.
Na závěr přišli Včelky podpořit Broučci i Sluníčka a společně se sbormistry a klavírním doprovodem si
všichni i s obecenstvem zazpívali více než sto hlasy pravou jarní písničku Travička zeléná, to je moje potěšení.
Nejvyspělejším sborem odpoledního programu byla Sluníčka (děti sedmi až devítileté) pod vedením Jana
Pelecha a za klavírního doprovodu Jana Zdeňka, která mimo jiné předvedla populární kus Un poquito cantas.
remiér
p
d
e
a
př
Večerní koncert, to byla jiná káva
1930 hod.
emiér
28
19
30
a
.5
.
ho
d.
1. repríz
a
8. 6. v
1930
KD SOKOLOVNA
si říkáte to znám, to už jsem slyšel. Myslím ale, že by vás znovu uchvátila síla energie šedesáti vitálních mladých zpěvaček
a zpěváků, kultivovaná zkušenými sbormistry do nádherných
vícehlasů, mnohdy ještě umocněná a vyšperkovaná hudebními nástroji. Tento mladý sbor už
dlouho rozdává hudební potěšení
a byla by škoda ho příště zmeškat.
text a foto Eduard Lískovec
pr
Ačkoliv se stále jedná o Sušický dětský sbor, jménu zůstávají
věrné pouze Včelky. Ostatní tělesa, tj. dívčí sbor a mužský sbor
tvořící dohromady Hlavní sbor,
svou vizáží, vystupováním i zpěvem rozhodně mohou patřit na
úroveň dospělého souboru. Velice
dobře poskládaný program přináší rozmanitá hudební temata od
lidovek přes klasiku, spirituály
až po současnou tvorbu. Možná
23. 5.
ríza 30
2. rep
v 19
25. 6.
hod.
hod.
Ke konci večera se otevřelo okénko
sólistů ZUŠ a absolventky dechového oddělení Vladimíra Kratochvíla
Lucie Ptáčková a Ester Kostková
vystřihly na saxofony skladby H.
Warrena a G. Gerschwina. V jejich
sólo výstupech je doprovázela učitelská kapela Tricken Brúdrs.
Včelky se sbormistrem Janem Pelechem právě interpretují upravenou
skladbu Ivana Mládka Pochod Praha Sušice. Na klavír hraje Jan Zdeněk.
Na krajské soutěži ve Strakonicích byly Včelky už popáté zlaté.
Vyvrcholení koncertu – šedesátičlenný Hlavní sbor dirigoval Josef Baierl a v tomto případě Andrea Sušilová, která jinak vedla sbor dívčí. Na klavír doprovázel Dan Nakládal, dívky Barbora Podloucká. Dále na housle s Krystýnou Prančlovou a za doprovodu Dana Nakládala, Péti Tomáškové a Johanky Jelínkové předvedly čertovské
skladby Dana Čámského. Další skladbu představila Tereza Mužíková z dechového oddělení Zuzany Valdmanové.
Vedení SDS děkuje městu Sušice a Pekařství Rendl za stálou podporu své činnosti.
Mužský sbor pod vedením Josefa Baierla se pochlapil několika lidovkami
(např. Nepi, Jano, nepi vodu) a spirituály (část zazněla i na loňské soutěži v USA) za doprovodu Kristýny Prančlové a Jana Pelecha na housle,
Zděňka Straky na klavír a lidového tria přímo z řad souboru: Štěpán
Potužák (kytara), Čestmír Kříž (klarinet) a Jaroslav Tatoušek (basa).
Závěrečná společná skladba Hlavního sboru a Tricken Brúdrs (Bratři v triku) pod taktovkou sbormistra
Josefa Baierla.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum,
Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Tel. 376 528 686,
724 981 554, [email protected], www.kulturasusice.cz. Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Tiskne DragonPress,
s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky
představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka
příštího vydání Sušických novin bude 23. května 2013 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny