9/2013
Aktuálně
z radnice
Parkoviště na Tržišti bude
levnější. Předpokládaná cena
výstavby nového parkoviště
Na Tržišti se pohybovala kolem
5,5 milionu korun bez DPH.
Po otevření obálek s nabídkami, které proběhlo v pátek
26. dubna, je ale zřejmé, že cena
bude nižší zhruba v řádu dvou
milionů korun. Po formálním
vyhodnocení přijatých nabídek budou posouzeny nejvýhodnější a z nich vybrán vítězný
dodavatel stavby. Celkem se do
výběrového řízení na tuto akci
přihlásilo dvanáct firem.
Nákup dodávek elektrické
energie formou elektronické
aukce má v plánu město Sušice.
Sdružená poptávka na dodavatele elektrické energie by
zahrnovala všechny organizace města. Zajištění nejvýhodnější ceny elektřiny pro firmy
a organizace formou nákupu
v e–aukci se stává běžným způsobem obchodování.
3. května 2013
Cena 7,00 Kč
24. ročník
Solo, Solo, co se s tebou stalo?
Na jednání zastupitelstva ve
středu 24. dubna byli zastupitelé vyzváni, aby jednotlivě sdělili
svůj postoj k výstavbě obchodního centra v areálu Sola a k tomu,
zda by podpořili případné vyhlášení stavební uzávěry. Z přítomných 19 členů se vyjádřilo 10 proti
stavební uzávěře, 5 pro a 4 neměli dosud ujasněný názor. Jejich
postoj byl signálem radě města,
která jako jediná má pravomoc
o tomto kroku rozhodnout.
Stavební uzávěra je v podstatě
jediným legislativním nástrojem,
který by mohl zabránit výstavbě
retail parku (Centrum obchodu
služeb) v prostoru bývalé továrny
Solo. Investor, společnost Fuertees Development, s. r. o., již nad
projektem spolu s vedením města, zastupiteli i zástupci občanského sdružení My ze Sušice, několikrát jednal. Iniciativa občanského
sdružení vede k zastavení plánovaného projektu výstavby, pracovníci
muzea navrhují zachování alespoň
části historické připomínky slavné
sirkařské výroby v Sušici v podobě zachování některých objektů.
Muzeum Šumavy podalo návrh na
zařazení některých z nich do seznamu kulturních památek. Investor
je ochoten částečně vyjít vstříc
co se týká zachování objektu tzv.
Domečku a vizuálního přizpůsobení bývalé administrativní budovy
v Nádražní ul. tak, aby reflektovala
historickou připomínku.
Zastupitelům byl na jednání
předložen výsledek petice, kterou podepsalo téměř tisíc čtyři sta
sušických občanů. Petice vyjadřuje zásadní nesouhlas s výstavbou
obchodního centra. Názorových
skupin je několik.
Následuje vyjádření starosty
města, sdružení My ze Sušice a na
str. 11: historika Muzea Šumavy
Jana Lhotáka, zástupce společnosti Fuertes Development a zastupitelky Mileny Stárkové. –red–
pohled na celou problematiku jsem
ale nezměnil. Stále se domnívám,
že stavební uzávěra sama o sobě
řešení nepřinese, nehledě na negativní důsledky, které může pro
Oslavy osvobození na Zhůměsto mít. Zabránit demolicím
ří a v Sušici. Tradiční oslaobjektů bývalého Sola a výstavbě
vy osvobození se uskuteční
obchodního centra je jeden pohled
5. května na Zhůří a 6. května
na věc. Ctít historickou památku
v Sušici. Odjezd autobusu na
a uchovat její připomínku, druhá
Zhůří a program oslav v Sušivěc. A co dál? Od nikoho z pisatelů
ci najdete uvnitř SN.
nebo diskutujících vyjadřujících se
proti záměru investora jsem konVicemistr světa Martin
krétní odpověď nedostal. Nemohu
Komárek předvede co umí –
od sebe tyto věci oddělit. Pokud
12. května se můžete těšit na
by byla otázka položená „chcete
další kvalifikační závod M ČR
ve městě další hypermarket, nebo
Stihl Timbersports Series
obchodní centrum?“ popravdě
– „Czech Cup města Sušice“.
bych odpověděl, že ne. Ale ve chvíli,
Nejlepší sportovní dřevorubci
kdy se dívám na zdevastovaný prose divákům představí v neděli
stor kdysi slavné továrny, nemám
12. května od 13.30 hodin na
„v ruce“ žádný reálný nápad, jak
sušickém náměstí.
ho využít, a investor zastupující
majitele nabízí záměr na jeho přeSlavnostní zahájení Otava
stavbu, nemohu jednoznačně tento
Cupu 2013 proběhne tradičně
návrh odmítnout. Odpovězme si
v sušické Sokolovně. Účastnípopravdě na otázky: co bude s areky mezinárodního fotbalového
álem, zabráníme-li výstavbě teď?
Za svým názorem Jak územní plán, který například
turnaje mládeže přivítá starosta města ve čtvrtek 16. května.
do této lokality vytipuje jako nejsi stojím
Zápasy letošního 19. ročníku
vhodnější bydlení a drobné služby,
budou probíhat ve dnech 17.– „Respektuji názory ostatních zastu- pomůže toto zrealizovat, je-li are20. května.
pitelů, historiků, členů sdružení ál v majetku jiného vlastníka než
My ze Sušice i občanů města, svůj města? Jaké důsledky pro město
přinese požadavek kompenzace za
zmařenou investici ze strany majitele areálu? Co dál bude s objekty,
pozemky? Zakonzervujeme je dobrovolně na „X“ dalších let a budeme
čekat, jestli se vlastník nerozmyslí,
neprodá je nebo bude vymýšlet
další a další projekty, kterými by
se „trefil“ do našich požadavků?
Možnosti města jak ovlivnit záměr
výstavby jsou omezené. V rámci
dosud proběhlých setkání a diskusí jsme se pokoušeli najít alespoň přijatelný kompromis, což si
a
myslím, že je v této chvíli více než
(sobota) 8.00 – 13.00 hod. na su‰ickém námûstí
razantní odpor bez dalších východisek. Stejně tak, jako jsme přijali
18. 5. SOUTùÎ O NEJLEP·Í „KNEDLO-ZELO-VEP¤O“
regulativ prodejních ploch, který
• Zahraje: Solovaãka (10:00 - 12:00) • Moderuje: J. Hlaváã
byl zařazen do požadavků k návrV¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
hu změny územního plánu. Když
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ pfiinese
své knedlo-zelo-vepfio na námûstí v 10:00 hod.
víme co nechceme, měli bychom
Pfiijìte i vy a staÀte se ãlenem poroty !
vědět zároveň co chceme. A ani
v tom, obávám se, nejsme jednotní
MÁŘSKÉ
R
A
F
TRHY
18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9. 5.10.
2013
V máji hřímoty
nedělají
trampoty, aneb
nenechte si ujít
3. května
Karel Hynek Mácha: Máj
hudebně literární večer
v Kafe Sirkus
4. května
svátky svatodušní
6. května
Oslavy státního svátku
náměstí Sušice
8. května
státní svátek
9. května
Vees
indie-rock v tradičním klOUbu
foto: Eduard Lískovec
a dosud jsem neslyšel nebo neviděl
konkrétní a realizovatelný návrh
řešení. Ani územní plán, ani stavební uzávěra nejsou samospasitelné.
Pořád je ve hře několik stran, u kterých musí dojít ke shodě – město,
občané, vlastník, investor, zákon.
A na této úrovni zdaleka nejsme.
Přesto věřím, že rozhodnutí rady
bude podložené a odpovědné. Rozhodně si myslím, že můžu zodpovědně prohlásit, že nepodceníme
žádný nám známý aspekt.
Bc. Petr Mottl, starosta Sušice
Petice proti novému obchodnímu centru
a zastupitelstvo města
Od 8. do 13. 4. 2013 proběhla
v Sušici petice proti výstavbě nového obchodního centra na místě
bývalé sirkárny podniku SOLO.
Pořádalo jí občanské sdružení My
ze Sušice především s cílem zjistit,
kolik obyvatel je proti této nepotřebné stavbě, a také proto, aby
veřejnost měla možnost vyjádřit
svou podporu zvoleným zástupcům pro uplatnění nezbytného
vlivu města na další rozvoj v této
lokalitě. Petici pojalo občanské
sdružení slušnou a nenásilnou
formou. Informovalo obyvatele
a označilo podpisová místa. Kdo
chtěl, podepsal. Za šest dní bylo
nashromážděno celkem 1 918 podpisů, z toho je 1389 přímo od obyvatel města Sušice a spádových obcí,
které představují asi 30 % aktivních voličů, tedy voličů, kteří přišli
k posledním komunálním volbám.
I když organizátoři nechtějí přeceňovat tento výsledek, domnívají se,
že je nepřehlédnutelný a pokládají
ho za otevřený vzkaz nejen městské
radě i zastupitelstvu, ale i vlastníkům bývalého podniku Solo Sušice.
Zastupitelstvo města se sešlo ve
středu 24. dubna 2013 a v reakci na
výsledek petice se většina zastupitelů v individuálním proslovu
samostatně vyjádřila vlastně většinově proti novému obchodnímu centru různými proslovy, tedy
např.: město nepotřebuje další
supermarket, další obchodní centrum by našemu náměstí mohlo
ublížit apod.
Děkujeme těm zastupitelům,
kteří se takto jednoznačně vyjádřili a kteří současně chápou
i nezbytnou potřebu dané území nechat prověřit nově zpracovávaným územním plánem, aby
bylo jasné, co je pro město vhodné a co nikoli.
Z toho vyplývá dle našeho
občanského sdružení, které stojí za většinou zastupitelů, i jakýsi
vzkaz vlastníkům předmětné části areálu Solo i developerům, že
by se neměli pouštět do další přípravy projektu a realizace záměru výstavby nového obchodního
centra, a to především proto, aby
jim zbytečně nevzrůstaly náklady a výdaje, které by mohly být
jednou považovány za zmařené.
Občanské sdružení
My ze Sušice, o. s.
10. května
Tleskač
ska kapela z Plzně
v KD Sokolovna
11. května
Majáles
ve Smetanově sále
a na Fufernách
12. května
Romeo a Julie
první přímý přenos baletu
z Moskvy v kině
14. května
Pankrác, Servác, Bonifác
– ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži
Škrtněte si prosím IV
s Martinem Jakšem
a Jarkem Hylebrantem
v Kafe Sirkus
15. května
Žofie – vína upije
16. května
Tančíme pro radost
pořad ZUŠ v kině
D5<5F9J5
5
_T
_T
T
))
)
) ;z]cz^
9>D5B>5D
_T
_T
T
"%"
"
%"
;z]cz^
;z
;z]
cz^
z 
D5<56?>
_T
_T
T
;z]cz^
OSLAVY OSVOBOZENÍ
na Zhůří - neděle dne 5. května od 10 hodin
autobus ze Sušice: nádraží 8 hod., nábřeží 9 hod., od penzionu 9 hod.
50
00
10
v Sušici - pondělí 6. května - náměstí Svobody, Sušice
12:45
13:00
13:05
13:30
hraje Karavana Swingers Band
příjezd spojeneckých vojsk se IV. obrněnou divizí generála Pattona
hlavní část oslav u pamětní desky na Muzeu Šumavy
vzpomínkový akt u Památníku padlých (park u TGM)
prohlídka vojenské techniky (po dobu trvání programu)
30
00
13 -14 hraje Karavana Swingers Band – prom. koncert
14:30 odjezd přátel IV. obrněné divize generála Pattona
d^
2 U j` \Q d
(
v Y^ V_ \Y^ [Q
!
&
gggVYh^UdSj
VY
d
*
Kaleidoskop
strana 2
Už se těší na kamarády
Celkem 163 dětí přivítaly
u zápisů mateřinky v Sušici. Na
konci března se dveře kanceláří
ředitelek doslova netrhly.
Svůj první velký krok do MŠ
Smetanova ul., která má v současné době 188 dětí v 7 třídách,
má za sebou 86 dětí. Školka
počítala se stejným počtem tříd
„Štěbetalka“ (MŠ Tylova) měla
v den zápisu také napilno. Zájem
o umístění své ratolesti právě sem
projevili rodiče 77 dětí, z toho, předpokládá ředitelka školy M. Oudesová, že nastoupí kolem 55 dětí (opět se
číslo může změnit vzhledem k odkladům školní docházky). Pro nové školáčky tu bude otevřeno 6 tříd.
MŠ Tylova
i v následujícím školním roce,
ale vzhledem k trvale vysokému
počtu zájemců (a také vzhledem
ke každoroční výjimce z povolené kapacity dětí na jednu třídu,
o které obě školy žádají) které
obě školky nemohou přijmout,
bylo rozhodnuto o rozšíření MŠ
o jednu třídu. Ta bude upravena
v budově v areálu MŠ z původně
školnického bytu.
Konečný počet dětí, které
v září nastoupí do sušických mateřinek, bude znám až po vyřešení
všech odkladů školní docházky.
Ze zapsaných dětí je nejsilnější
ročník 2010 – těch přišlo k zápisu celkem 90.
MŠ Smetanova ul. má ještě do
konce letošního školního roku
plné ruce práce – na 14. 5. trénují
děti na akademii ke Dni matek ve
Den řemesel na praktické škole
Smetanově sále, v květnu je také
čeká tradiční sportovní olympiáda „O pohár starosty města“
a vystoupení na Sušických slavnostech, pak se vydají na výlet do
ZOO Ohrada (spojeno s divadelním představením), na červnové zahradní slavnosti, kam jsou
zváni i rodiče, budou pasováni
předškoláci na budoucí prvňáčky a samozřejmě nebude chybět
ani oslava Dne dětí.
Štěbetalka je na tom podobně – nemá čas se ani na chvilku
zastavit a ztichnout. Program
do letošního června je bohatý –
z těch větších připravovaných
akcí jsou to například návštěvy
v IS a SEV NP a CHKO Šumava
v Kašperských Horách, kde se děti
účastní nejrůznějších výchovně
vzdělávacích programů, Jarní
koncert pěveckého sboru Klubíčko ve Smetanově sále, besídky pro maminky k jejich svátku
(9.–14. května), exkurze k hasičům, do kynologického klubu,
ale třeba i výlet na nádraží nebo
na nejbližší hrady, zámky a kopce. Také na děti ze Štěbetalky se
můžeme těšit při Sušických slavnostech. Stranou nezůstává ani
film a divadlo – k svátku přijede
dětem zahrát divadlo Kašpárek
a do kina zavítají na pohádky.
Držme našim nejmenším
palce, aby se jim povedla všechna veřejná vstoupení, sluníčko
jim svítilo na cesty a hlavně, aby
si spolu se svými kamarády užili
ve školkách spoustu krásných dní
plných radosti a smíchu.
–red–
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Podpora bezpečnosti dětí v silničním provozu
Mateřské centrum Medvídek ve
spolupráci s obvodním oddělením
policie ČR, hasiči a městem Sušice uspořádalo v sobotu 27. dubna
již třetí ročník akce Dětský řidičák.
Do vnitrobloku areálu ZŠ Lerchova ul. se v 15 hod. sjelo 46 mladých adeptů tohoto řidičského
oprávnění. Zkouška to ovšem nebyla jednoduchá. Pořadatelé nejdříve
rozdělili jezdce podle věku a ti mladší do šesti let byli hned s vysvětlujícím komentářem u značek a křižovatek provedeni po dopravním
hřišti. Starší zatím soutěžili s hasičskou stříkačkou. Pak už se jezdilo a účastníci provozu uplatňovali
nabyté zkušenosti v praxi.
Nikdo nezpůsobil dopravní
nehodu, nikdo nebyl zraněn, mohlo se tedy přistoupit k závěrečné
zkoušce, kterou byl pravý vědomostní test. Všichni adepti to zvádli,
a tak se slavnostně vyhlásilo udílení
nefalšovaných dětských řidičáků.
Na základě výborné pořadatelské
organizace si děti odnášely průkaz
s fotkou zalité do fólie, zásady správného chování v provozu a opečený
buřtík ze závěrečného táboráku.
–ED–
Šumavský národní park
Velkou spokojeností všech
účastníků skončil Den řemesel,
který se konal v pátek 12. 4. 2013
na Základní škole T. G. Masaryka. Akci sice tradičně pořádala
praktická škola, ale účastnili se
jí i žáci pátého ročníku základní
školy. V prostorách školy se vytvořilo 8 pracovních dílen, do kterých
se žáci předem podle svého zájmu
(a pro ně přitažlivých výrobků
a technik) přihlásili. V jedné dílně
se šily dekorační romantické polštáře ve tvaru srdce, v jiné zase měly
tvar hlavy medvídka. V další děti
motaly krásně barevné pavučiny
a samozřejmě vytvořily i pavouka.
Další skupina se naučila zpracovávat noviny v roličky a z tohoto všem
přístupného a dostupného materiálu tvořit okrasné stojánky. Pletení
závěsného košíčku z pedigu s jarní výzdobou zvládli další žáci. Jiní
si vyzdobili trika batikováním či
„savováním“. V dílně pod vedením
zkušeného učitele si všichni vyrobili
pilníček, počítadlo a dokonce malou
poličku na koření. V kuchyňce si
připravili a usmažili sladké a slané bramborové placky. Ve skupinách postupně vznikala dobrá parta, která mezi sebou spolupracovala a pomáhala si.
Myslíme si, že námětů pro svůj
volný čas získaly děti spoustu a že
je také využijí a maminky doma příjemně překvapí.
Mgr. Ladislava Jansová
Nový návštěvný řád platný od 1. 5.
V řadě případů je splouvání
2013 na dobu neomezenou.
Vltavy možné jen v doprovodu
akreditovaného průvodce. „ZjedTetřev i člověk spolu jako kdysi nodušeně řečeno, může na Teplou
Více než dvacet let trvalo, než Vltavu v měsících mimo letní prázdse kompetentní orgány dohodly niny vyjet skupinka do pěti lodí bez
na znovuotevření tradiční cesty do průvodce. Nad pět lodí jen s průvodNěmecka přes hraniční přechod cem. O letních prázdninách bude
Modrý sloup. Můžeme se tedy s průvodcem vyjíždět většina lodí.
konečně ze Sušice vypravit přímo Maximální počet lodí, který bude
přes Modravu a Březník na nejpů- moc Vltavu splout, se stejně jako
sobivější magickou horu Šumavy v předchozích letech odvíjí od výšLuzný (1372 m n. m.), a to v obdo- ky hladiny. Od letošního roku může
bí od 15. července do 15. listopadu. Vltavu splouvat v hodinových inter(Dokonce i tam žijící tetřev hlušec valech maximálně 63 lodí za den při
zpíval něco ve smyslu přání, aby se výšce hladiny od 50 do 61 cm, bude–
lidé vrátili na Modrý sloup.)
li hladina u Soumarského mostu vyšší než 61 centimetrů, může vyrazit
více lodí, až 20 za hodinu,“ uvádí
Vodáci na Vltavě
Tak především splouvání vod- Pavel Pechoušek, mluvčí Spráního toku není umožněno oso- vy NP a CHKO Šumava. Poplatbám pod vlivem alkoholu. Ostatní ky za splouvání se budou pohymohou splouvat Vltavu od 1. 5. do bovat v relaci od 300 a 500 korun.
31. 10. – každý den od osmi ráno do Podrobnosti o pravidlech splouváosmi do večera. Poslední vyplutí ní lze najít na: http://www.npsuz registračního místa na Soumar- mava.cz/cz/1059/1800/clanek,
ském mostě je možné v 16 hodin. více informací na emailu – hana.
V květnu je splouvání možné jen [email protected]
o víkendech a státních svátcích.
–PP, ED–
Žáci SOŠ a SOU Sušice dosahují v soutěžích odborných dovedností stále výborných výsledků!
Dne 16. dubna 2013 se konala ve SŠ Kralovice za spolupráce
Plzeňského kraje soutěž odborných dovedností žáků středních
škol pro obor vzdělání Opravář
zemědělských strojů.
V silné konkurenci škol z celého kraje obsadili žáci výše zmíněného oboru Luboš Kodýdek
1. místo a Lukáš Mašek 3. místo. Společně pak vyhráli soutěž
družstev. Toto umístění nás velmi potěšilo, protože se jednalo
o soutěž velmi náročnou, která
se skládala ze dvou teoretických
a šesti praktických úkolů. Dobrá příprava žáků v tomto oboru
přináší své ovoce v podobě kvalitních umístění nejen v krajských kolech, ale i v podobě lepšího uplatnění v praxi.
Soutěž byla připravena velmi
dobře, za což patří organizátorům dík. Vítěz soutěže postupuje do národního kola, které
se koná v květnu v SOŠ Bruntál. Přejeme Luboši Kodýdkovi hodně štěstí v národním kole
a pokud možno i stejné umístění
jako v kole krajském. Věříme, že
bude Plzeňský kraj a svou školu
reprezentovat stejně dobře jako
doposud.
Ing. Jaromír Kolář, ředitel
foto: Eduard Lískovec
RYBA NA SVATOBORU
Akce „Úklid hory Svatobor“ se vzhledem k neústupnému sněhu
musela o týden odložit, ale nyní už je úspěšně za námi. Zúčastnilo
se celkem osm dětí a tři dospělí. Vzhledem k nepříliš velkému počtu
sběračů jsme dokázali vyčistit alespoň nejfrekventovanější trasy. Jsou
jimi hlavní turistická, Hadí stezka a nejkratší cesta kolem vodárny.
Naplnili jsme pět stodvacetilitrových pytlů nejrůznějším odpadem. Největší podíl měly různé obaly od nápojů, sušenek a čokolád a různé hygienické potřeby. Ovšem objevily se i takové poklady,
jako jsou kamna, mikrovlnná trouba, obrazovka počítače či dokonce
1,5 m dlouhá nafukovací ryba.
Po skončení práce na nás před chatou Svatobor čekalo připravené
ohniště od provozovatele chaty pana Hány, kde jsme si opekli buřtíka
a strávili příjemné nedělní poledne za slunečního svitu.
Do příštího roku se v okolí svatoborských cest jistě nějaký odpad
opět „nastřádá“, takže akci budeme určitě opakovat.
Lucie Lišková
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Zasedání rady města
Sedmé jednání rady města se konalo 15. dubna.
Rada přijala usnesení:
• RM projednala výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací a doporučila zastupitelstvu jejich použití.
• RM uložila finančnímu odboru zajistit prostřednictvím daňového
poradce Ing. Vičara provedení účetního auditu Sušického kulturního
centra od 1. 1. 2010 – 30. 4. 2013.
• RM vzala na vědomí informaci o možnosti fixace úrokové sazby na
úvěr 90 mil. Kč.
• RM uložila finančnímu odboru zajistit přípravu podkladů pro refinancování úvěru 96 b. j. a souhlasila s oslovením firmy Renards Protender,
Brno, pro zajištění výběrového řízení na refinancování úvěru na 96 b. j.
• RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 pro příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ.
• RM doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření: příspěvkovým organizacím se sníží výše přidělené dotace na provoz 2013
o částky z nespotřebované dotace 2012, z tzv. výnosů příštích období,
u MŠ Smetanova – 100 tis. Kč, ŠJ Nuželická – 100 tis. Kč, ZŠ Lerchova – 1 294 tis. Kč, ZŠ TGM – 311 tis. Kč.
• RM doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření, kterým
povýší organizaci 252 – příspěvek na provoz (granty – komise města)
o 47 000 Kč a zároveň se sníží organizace 73 – rezerva na investice a provoz o tutéž částku. Jedná se o dodatečně schválené účelové příspěvky
pro spolky spadající pod Sušické kulturní centrum.
• RM rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku SDH Albrechtice
na akci „Dětský den“ ve výši 3 000 Kč.
• RM revokuje své usnesení č. 103 ze dne 11. 3. 2013 a rozhodla
o poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč panu M. Komárkovi, Milevsko, na uspořádání 7. ročníku CZECH CUP města Sušice ve STIHL
TIMBERSPORTS a pověřila starostu podpisem smlouvy.
• RM souhlasila s prezentací města Sušice v Turistickém informačním magazínu vydávaném Eurocard Praha v částce 4 500 Kč + DPH.
• RM souhlasila s prezentací města Sušice v ručně malované mapě
regionu Klatovsko od společnosti Malované mapy, s. r. o., Zlín v částce 24 990 Kč + DPH.
• RM souhlasila s použitím znaku města Sušice v ručně malované
mapě regionu Klatovsko.
• RM rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost organizaci Epoché, o. s. – Linka důvěry a psychologické pomoci v Plzeňském kraji
ve výši 5. 360 Kč.
• RM rozhodla o ukončení prezentace města Sušice na webovém portálu cz a pověřila starostu města podáním výpovědi smlouvy.
• RM rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč přátelům IV. obrněné divize generála Pattona – Prácheňsko na účast na
oslavách osvobození v Sušici dne 6. 5. 2013.
• RM schválila darovací smlouvu mezi městem Sušice a společností
Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace, jejíž předmětem
je osobní automobil Škoda Felicia se zůstatkovou hodnotou 5 300 Kč.
• RM doporučila zastupitelstvu města Sušice rozhodnout o poskytnutí podmíněně návratného účelového příspěvku pro Sportovně střelecký klub ve výši 300 000 Kč a schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku.
• RM schválila uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních
obchodů s firmou MM TRADER CZ, a. s. , Kladno za celkovou cenu
50 000 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• RM schválila smlouvu o bezúplatném převodu na převod movitých
věcí příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice, p. o., a pověřila
starostu města podpisem smlouvy.
• RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o změně podmínek pro poskytování obecně prospěšných služeb.
• RM schválila pronájem částí pozemkových parcel pro zřízení předzahrádek pro Martinu Vlčkovou, Martina Vokněra a Vladimíra Dobšoviče.
• RM vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu
bytového domu v ul. Pod Kalichem, čp. 66, podanou jejich nájemcem
s tím, že nájemní smlouva s městem Sušice bude ukončena k 30. 6. 2013.
• RM schválila pronájem nebytových prostor v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnu, v objektu na náměstí Svobody čp. 138 JUDr. Ivaně
Kozlové, notářce, bytem Klatovy, a to na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou tři měsíce
• RM stanovuje nájemné pro nebytové prostory v objektu Nuželická 60, ve výši 210 Kč/m2 ročního nájmu.
• RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie
na stavební práce na akci: „Sušice, Pod Svatoborem – oprava povrchu
komunikace“ a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky.
• RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce na akci : „Sušice, Tylova, Karla Čapka – oprava
povrchu komunikace“ a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky.
• RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce „Sušice,
Studentská ul. – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“ firmy
Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko s nabídkovou cenou 5 185 773 Kč bez DPH.
• RM doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření, kterým
se na novou org. Gymnázium Sušice – příspěvek na výtah převedou
finanční prostředky ve výši 300 000 Kč.
• RM schválila členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 2013 v Bellagiu, a to Mgr. Věru Svobodovou, Ing. Věru Marešovou,
Mgr. Kristinu Volnou, Ing. Jaromíra Koláře, Annu Vlachovou a Lucii
Hofmanovou.
• RM schválila ceník služeb organizace Sportoviště města Sušice,
příspěvková organizace, dle přílohy.
• RM schválila členy komise pro výběrové řízení na pozici ředitele
Sušického kulturního centra p. o. , a to: Ing. Věra Marešová, Ing. Lukáš
Hamák, p. Jaroslava Hanusová, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr.
Kateřina Nová.
• RM doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení nové rozpočtové organizace MŠ Smetanova na investiční akci s účelem zvýšení
kapacity mateřské školy.
–red–
Aktuality
strana 3
Proč je vyhlášeno nové výběrové řízení na ředitele příspěvkové
organizace Sušické kulturní centrum?
Pokusím se na tuto otázku
odpovědět z pozice člena rady města, který hlasoval pro odvolání paní
ředitelky Jitky Doubravové. Názor
na tuto otázku nebyl jednotný, a tak
nemohu své vyjádření vydávat za
oficiální stanovisko města. Vzhledem k tomu, že podobný názor sdílela většina členů rady, bylo odvolání a vyhlášení nového výběrového
řízení platně schváleno.
To, proč jsem zvedla ruku, není
jednoduché popsat, protože nejde
o jeden zásadní důvod. Jedná se
o spoustu zlomků jednání a chování, jejichž společným jmenovatelem je důvěra. A právě to, že
jsem ztratila v Jitku důvěru, bylo
pro mě nejdůležitějším faktorem
při rozhodování. Pro město Sušici pracuje mnoho zaměstnanců.
Všichni, včetně mě, mají své lepší a horší stránky, své kompetence a své limity. Můžeme mít na
věci různé názory, ale když se na
něčem dohodneme, tak to platí
a spoléháme na to. Bez této důvěry bychom se daleko nedostali.
S paní ředitelkou Doubravovou to
tak, bohužel, nebylo. Samozřejmě nemohu říci, že by se chovala
úplně v rozporu se všemi ujednáními, ale často bylo všechno tak
trochu „ohnuté“ nebo „zamlžené“.
Ani pravda nebyla vždy jednoznačná. Ti, kdo se účastnili mnoha jednání ohledně organizace provozu
budov (kina, Komunitního centra,
galerie Branky) nebo spolupracovali s nadací Proměny na propagaci projektu Obnovy ostrova Santos, především pracovníci odboru
majetku a rozvoje města a zástupci
dalších příspěvkových organizací,
mi jistě potvrdí, jak komplikovaná
a mnohdy bezvýsledná byla komunikace s Jitkou Doubravovou a panem Zdobinským. Mimochodem,
jeho role v organizaci Sušického
kulturního centra nám nebyla ředitelkou nikdy zcela objasněna.
Jen několik poznámek k faktům,
které byly uvedeny v „Příběhu velikonočním“ v Sušických novinách
5. dubna 2013.
MgA. Jitka Doubravová byla
jmenována ředitelkou na základě
výběrového řízení. Jako součást
podkladů pro výběrové řízení všichni uchazeči předložili svůj návrh
koncepce fungování MKS. Koncepce sloužila pouze pro podporu výběru uchazeče a měla vypovědět o tom,
kam by měla organizace dále směřovat. Rozhodně nebyla koncepce radou města ani jiným orgánem
schválena jako platný dokument.
(tedy ani název SIRKUS).
Vím, vím... ODKRÁŠLOVACÍ SPODEK
JE DNES NEJVYŠŠÍ TRUMF !
Nedá se jinak, nežli reagovat
na článek z posledních SN a jsem
rád, že dostanu plný formát v tomto čísle SN proto, abych mohl, kromě snad samozřejmě očekávané
kritiky, i chválit. Je až neuvěřitelné,
čeho lze docílit ve třech aktivních
členech. Gratuluji, jen tak dál, pro
Sušici to je jen dobře, ale...
Bezvadný výčet aktivit a akcí
místního spolku bych mohl považovat za dokonalý a úplný, kdybych se
také dočetl o výši a zdroji finančních podpor na dílčí uvedené akce.
(Kdyby takové podpory mohly získat
i jiné spolky, možná by byl program
ve městě ještě bohatší, než je tomu
dnes. Jak to, že spolek má některé
služby města či městských organizací zdarma? Mají tuto možnost i jiné
spolky? A v takovém rozsahu?) Dále
schází poděkování městu, upřímné
poděkování městským organizacím
i vzdání holdu zaměstnavatelům členů spolku, (kdyby město, městské
organizace i zaměstnavatelé aktivních občanů podporovali mnoho
dalších takto činorodých osob, mohlo by to u nás žít ještě více). Neméně důležitý je i případný výčet komplikací a potíží, které musejí řešit
lidé mimo spolek, (mám například
osobní zkušenost s jednou přípravou v článku zmiňované výstavy, kde
kromě studentů nikdo za spolek na
přípravě skutečně nepomáhal. Možná samotná vernisáž, ale není to trochu málo na to, že výstavu uvádím
jako „svou“ akci?).
Jistě se budete ptát na to, proč
to píši? Proč reaguji na článek
z posledních SN? Chci nějakou podporu od města? Výhodu od zaměstnavatele? Žádného nemám. Chci
snad vstoupit do Okrášlovacího
spolku?
Nikoli! Je to reakce na, dle mého
pohledu, neoprávněnou sebedůvěru ve vlastní dokonalost v některých
(nikoli ve všech!) oblastech, které
ale mohou mít a mají negativní vliv
na vývoj atmosféry v našem městě.
Nutno si všímat celého dění
v souvislostech. Nutno brát v potaz
pozitivní, ale i negativní oznámení.
A právě z článku „OKRÁŠLOVACÍ SPOLEK V ROCE 5“ i z konání
jeho pisatele shledávám i negativní
zprávy, a to se mi nelíbí. To rozhodně neokrašluje naše město! Spíše
OD – KRÁŠLUJE.
Úvodem vidím mnoho dobré
činnosti s dětmi a mládeží. Respektuji dramatické aktivity a tleskám
jim. Chci další, ale...
První dotaz směřuje k vyrovnání se s vlastním špatným výběrem ředitelky kulturního střediska.
Jak to souvisí se spolkovou činností? A jak to, že špatným výběrem?
Vždyť byla podle všeho vybrána nejlepší myšlenka, nejlepší nabízený
program, nebo ne?! A když byl takto vybraný program napřímo naplňován, najednou nebyl nejlepší?
Najednou vadí mladistvá netaktika a úřednická nedokonalost, která
také na druhé straně přinesla tvůrčí
rozhled a rozlet? Naprosto nechápu logiku a dávám doporučení pro
výběr nového ředitele: ať je ředitelem jeden z těch, kdo odvolal, protože to podle všeho nikdo jiný vlastně ani dělat nemůže!
Jiná otázka zní, pro koho bude
v budoucnu spolek konat akce? Pro
místní? Ale jaké? Pro návštěvníky? Nejspíš jen pro ně. Město stárne, většina mladé generace odchází, množí se drogové riziko. Nová
pracovní místa chybějí, obchodní
domy nejsou sebe spásné. Jestliže
má někdo na srdci okrášlení svého
města, nemůže přece nevědět, zda je
potřebnější místní obchodník či nadnárodní společnost! Nemůže přece
váhat nad rozhodnutím, zda uplatnit
právo obce nad právem jednotlivce!
Nemůže přece vůbec pochybovat.
Poslední dotazy: opravdu má
být podle článku okrášlení pouze
záležitost kulturních akcí? Opravdu si někdo myslí, že vše může jen
tak „sám“ okrášlit? Nemělo by
okrášlení souviset s celým svým
obsahem? Chci okrášlit čas, prostor, sebe i Tebe. Tak takové okrášlení bych si přál...
Buďme všichni lepší, nebo se
o to alespoň snažme. A skutečně
okrášlujme!
Karel Janda,
občasný (a možná od tohoto
článku i dočasný) pisatel do SN
Ještě než byla Jitka do funkce
jmenována a později několikrát
jsem s ní osobně hovořila o tom,
že oblast kultury samotné je jenom
polovina toho, co jako ředitelka
MKS musí zvládnout. Neméně
důležitá je oblast řízení organizace. Nejen já jsem jí doporučovala, aby využila možnosti v rámci
organizační struktury a zaměstnala schopného ekonoma nebo
manažera, který by jí s řízením
organizace pomohl. To se nestalo.
Jitka sama se v celé agendě ztrácela a nepodařilo se jí nastavit jasný systém a řád. V časové tísni
někdy dělala unáhlená rozhodnutí, jejichž důsledky teprve následně domýšlela.
Není pravda, že na vše, co
v článku Jitka překotně vyjmenovala, byla sama. V průběhu roku
přijala několik nových zaměstnanců. Trochu nás zaskočilo, že neudělala žádné výběrové řízení, ale věřili jsme, že vybírá tak, aby se mohla na své lidi spolehnout. Pracovní tým kulturního centra se začal
postupně rozpadat. Odcházeli
nejen původní zaměstnanci, ale
i ti, kteří byli zaměstnáni po nástupu nové ředitelky.
Očekávali jsme, že po roce bude
provoz centra i s novými budovami konsolidován. Z tohoto důvodu jsme také vyhlašovali původní
výběrové řízení již na začátku loňského roku. Nová ředitelka nastoupila do funkce půl roku před zahájením provozu nových objektů, aby
se mohla na vše s předstihem připravit. A protože to vypadá, že po
roce činnosti je kulturní centrum
v oblasti řízení organizace prakticky na začátku, domnívám se, že
bude lepší vybrat ředitele v novém
výběrovém řízení.
Jitce Doubravové děkuji za její
přínos pro sušickou kulturu, za její
odvahu, s kterou přijala výzvu. Chápu, že pohled svobodomyslného
umělce na řízení organizace je zřejmě úplně odlišný od pohledu toho,
kdo musí stát stále oběma nohama
na zemi. Upřímně Jitce přeji mnoho krásných hereckých rolí, v tomto
oboru je opravdu dobrá. Věra Marešová
Město přátelské kultuře?
Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015 uspořádalo odborný
seminář s názvem Město přátelské
kultuře, na kterém měli možnost setkání, výměny zkušeností a názorů
všichni, kteří se angažují pro změnu
ve svých městech v oblasti kultury
a kreativity z celé republiky.
„Co dnes znamenají ve městech
kulturní domy a jak město tuto
oblast řeší?“ To bylo tématem jednoho z workshopů, během kterého
se rozebíraly silné a slabé stránky
na příkladu konceptu a funkčnosti dvou českých kulturních center.
Prvním z nich bylo Kulturní centrum
Pardubice, druhým Sušické kulturní
centrum – SIRKUS. V jednom z ateliérů Ústavu umění a designu ZČU,
kde se prezentace a diskuze odehrávaly, se setkalo několik významných
činitelů tuzemské kulturní scény
včetně zástupců samosprávy českých měst.
Východočeský kulturní příběh je
něco jako pohádka o perníkové
chaloupce pro arts managery. Jedenáctiletá cesta k ideálu však nebyla
a není bez překážek. Romana Vojířová, ředitelka KC Pardubice, musí
pravidelně lobovat u všech tamních
politků, aby je přesvědčila o funkčnosti a smyslu své instituce. Sama
si i po několika letech ve funkci uvědomuje křehokst KC, které stojí na
jejích schopnostech, proto tvrdí, že
kdyby se jí rozhodlo město odvolat,
bude se bránit a s ní i celý tým lidí.
Nejzásadnější výhodou, kterou
město Pardubice disponuje, je fakt,
že tamní magistrát má svůj odbor
školství, kultury a sportu. Sušice nic
takového pro kulturu a sport nemá.
A to i přes to, že se zde v současnosti
oba resorty velmi dynamicky rozvíjejí a mohly by do budoucna toto
město reprezentovat.
Úkol, který si v našem SIRKUSu
předsevzali, se sám o sobě nedá
naplnit ze dne na den. Natož když
se musí budovat nové hodnoty na
starých základech MKS, učit místní příznivce kultury na jiný dramaturgický koncept, obeznámit
veřejnost s nabídkou a chodem
nových budov a neustále hledat
sušický DREAM team, který by
dennodenně s maximálním nasazením pomáhal progresivní vize
uskutečňovat – do toho všeho se
ještě musí poslouchat ruce, které
vše dirigují neznaje noty, terminologii ani styl kulturní hudby, kte-
rou chtěl SIRKUS tímto městem
rozeznít. Kakofonie, která vznikla,
je smutný dopad toho, když zřizovatel, čili město, nemá připravené
strategické plánování v oblasti kultury na několik let dopředu, a tak
zkrátka neví co ani koho chce...
Postup sušické městské rady vyvolal
během besedy (nejen) v ředitelích
jiných kulturních center velké znepokojení. Jedním z výstupů společného setkání proto byla idea vedoucí
k vytvoření asociace ochraňující
kulturní příspěvkové organizace.
Ty jsou zranitelné především díky
tomu, že jsou závislé na libovůli
politiků, jimž je svěřeno absolutní
rozhodovací právo a možnost okamžitě odvolávat ředitele tak, jak to
zažíváme dnes a denně nejen u nás.
Nedávné odvolnání ředitelky MěKS
Klatovy Hany Haladové, které jako
by z oka vypadlo odvolání bývalé
ředitelky MKS Sušice Ludmily Szvitkové, naznačuje, že se chystá řada
změn i v Klatovech – jestli jsou však
důkladně promyšlené a pro nově příchozího dobře nastavené, zůstává
otázkou.
Existuje nějaké logické a kultivované odůvodnění toho, že na rozdíl od
klatovského případu byla ředitelka
Sušického kulturního centra odvolána bez předešlých jednání, která by
zabránila destabilizaci a napomohla navázání budoucího chodu celé
organizace? A jak dlouho ještě bude
o kultuře, která má v občanské společnosti nezpochybnitelnou pozici
a úkol kultivovat a odpomáhat od
strastí každodennosti, rozhodovat
někdo, kdo o sobě s klidem prohlásí,
že je kulturní analfabet?
Smutnou zprávou pro milovníky
kultury, která by mohla napomoci
cestovnímu ruchu a službám, je, že
neomezené množství kvalifikovaných kandidátů v tomto městě prostě není. Na základě impulsivního
rozhodnutí rady města nyní mladí
lidé s příslušným vzděláním a praxí
odchází investovat svou energii do
jiných měst. Vyvstává otázka: kdo
zbyde?
Přeji Sušici, která má silný potenciál,
aby otevřela oči a nenechala kulturní centrum napospas lhostejnosti
a nezapomněla se sama sebe i svých
politických zástupců zeptat: „Je
Sušice skutečně městem přátelským
kultuře?“
Sarah Sofia Huikari, nezkrácená
verze na www.kulturasusice.cz
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Aktuality
strana 4
Škrtněte si, prosím pane Lažanský a pane Holý
Talkshow Radka Nakládala
„Škrtněte si, prosím,“ se svým třetím pokračováním pevně usadila v kulturním dění našeho města.
Zcela zaplněná kavárna sušického
kina s napětím a pohárem jedenáctistupňového piva Prokop očekávala, kdo je autorem tohoto vzácného
moku a zároveň pánem na zámku
Chyše. K tomu decentně vyhrávala jinak řízná sušická kapela UG
Strýčkova zahrádka. Radek Nakládal tedy představil svého prvního
hosta Ing. Vladimíra Lažanského.
Strhujícím vyprávěním, z kterého bylo znát, že majitel na svém
panství také provází, zasvětil posluchače do historie zámku. Šlechtický rod Lažanských koupil zámek
Chyše v roce 1766. Existence tohoto sídla mezi Plzní a Karlovými Vary
je doložena už roku 1169. Zhruba
půl století Lažanští zámek nevlastnili, ale v roce 1996 ho Vladimír za
10 milionů znovu odkoupil. Tak se
stal majitelem pobořeného opuštěného zámku i s okolní džunglí
a pralesem. Za pomoci dotace se
nakonec sídlo podařilo v plné kráse
s okolním parkem obnovit. Za zmínku z nedávné historie stojí učitelské působení Karla Čapka, který se
v roce 1917 snažil vzdělat Prokopa
IV. třináctiletého vzdáleného bratrance dědečka nynějšího majitele.
Na rozdíl od této nevděčné činnosti
se ale slavný spisovatel zde zamiloval do pěstování okrasné květeny.
V současnosti zámek žije koncerty,
pivovarem, divadlem a brzy bude
otevřena výstava fotografií Oldřicha
Škáchy o Václavu Havlovi.
Karel Čapek symbolicky naslouchal poutavému vyprávění o svém mládí
Druhého hosta diváci naopak
většinou znali a možná právě to je
do kavárny kina přivedlo. Radek
Nakládal uvedl Romana Holého
jeho vlastními slovy: „Noty jsou
jen základní značky, teprve zajímavá interpretace z nich může
udělat něco výjimečného.“ Za to
dětství měl tento známý sušický
rodák, muzikant a producent ,dle
svých vlastních slov, nezajímavě pozitivní a báječné. Od malička byl muzikou posedlý. V tomto
ohledu vyzdvihl dvě zásadní osoby
v jeho směřování, Josefa Baierla
a Jaroslava Prunnera. Další posun
nastal, když si v osmi letech poslechl Deep Purple. Zmínil též svojí babičku, výbornou dechovkovou zpěvačku Aničku Kučerovou,
která tehdy klukům u sebe dovolila zkoušet s kapelou Ďáblovi soustružníci. Roman Holý byl výborný student, a to mu vydrželo i na
pražské konzervatoři. Pak přišly
už projekty všeobecně známé (J. A.
R., Sexy Dancers, Monkey Business, Neruda) i tvorba filmové hudby.
A právě film je další velkou Romanovou láskou – v této souvislosti
vzpomněl moderování televizního
Kinoboxu: „Bylo to osm nesmírně zajímavých, poučných, zábavných a osvěžujících let.“ Shrnul
také spektrum svého hudebního
zájmu: „Zajímá mě kvalitní hudba
(od dechovky přes vážnou hudbu
po underground), která má sílu,
význam a která mě oslovuje.“ Tato
slova potvrdil muzikanty, se kterými v poslední době spolupracoval,
např. Hiram Bullock, Fred Wesley,
David Williams, Glenn Hughes
(Deep Purple) a Joan Baez. Nakonec se ze světa vrátil k nejbližším
plánům v Sušici. Na znovuotevřeném Santosu připravuje tradiční Šumava Rocks a s Matějem
Ruppertem dětský den se známými osobnostmi „Kdo si hraje, zlobí míň.“ Ten už dva roky po sobě
úspěšně proběhl v Dlouhé Vsi.
„Jsem tu rád a nikdy jsem nepřestal
být Sušičákem,“ uzavřel Roman
Holý své zajímavé vyprávění.
–ED–
ZE SUŠICKÉ GARÁŽE NA SVĚTOVÁ MÓDNÍ MOLA
Text: Lucie Kavanová
Foto: Adam Holý
Zdroj: Měsíčník Bel Mondo
Návrhář Jakub Polanka začínal
tvořit své první modely v jedné ze
sušických garáží. Pak se prosadil na světových molech v Paříži
a dnes se podle reportáže v měsíčníku Bel Mondo obrací zpátky do
sebe.
Jako jediný Čech absolvoval prestižní návrhářskou školu
v Paříži, po studiích dostával jednu cenu za druhou a stal se nejúspěšnějším českým návrhářem.
I když je na svá ocenění hrdý, nijak
rád se jimi nechlubí. „Všechny ty
sošky máme ve sklepě, zakazuje
mi je někde vystavit, nerad svůj
úspěch moc zviditelňuje,“ přiznává se smíchem jeho matka Iva
Polanková. „Jenom tu sklenici, co
dostal od Givenchyho, mám v obýváku. Jakub v ní měl kartáčky na
zuby, ale na to je moc krásná. Tak
jsem mu ji vzala a dala ji do obýváku, je ale na jeho přání otočená tak,
aby nápis nebyl vidět,“ dodává.
Jakub Polanka pracoval dvacet
hodin denně, zaměstnával pětičlenný krejčovský tým, plánoval
rozjezd svého vlastního obchodu
a chrlil tři kolekce za sezónu. Na
druhou stranu se mu začal pod
rukama drobit soukromý život.
„Nebyl jsem schopen uvolněně
vnímat lidi kolem sebe. Najednou
jsem zjistil, že to už prostě vůbec
nejsem já.“ Neměl čas na kamarády a rozpadl se mu první dlouhodobý vztah. O pár měsíců později spáchala ikona té doby, britský návrhář Alexander McQueen,
sebevraždu. „Ten průmysl ho
semlel. A já si uvědomil, že nechci na smrtelné posteli vzpomínat
na to, na čem jsem pracoval, ale
na to, s kým a jak jsem pracoval říká. S otcem trávil hodně času
anebo žil.“ Kolotoč módního svě- v garáži, naučil ho třeba vyřezáta je neúprosný.
vat loutky, matka zase doma často
šila. „Jakuba vždycky bavilo hrát
Počátky cesty k tomuto bodu si s mými látkami, taky rád vyšíval
je třeba hledat právě v Sušici, – že si později zvolil zrovna návrv oranžovém činžáku v Tylově uli- hářství, nás vůbec nepřekvapilo,“
ci, kde Jakub Polanka prožil větši- vzpomíná Iva Polanková. Volbu
nu dětství. Dodnes nejraději tvo- mu s manželem nijak nevymlouří tady, na pingpongovém stole vali. „Chtěli jsme hlavně, aby dělal,
v tátově garáži. „Hodím přes něj co ho baví.“
igelit a je to. Po jedné kolekci, kde
jsem používal druky, je samá díra
Móda je pro Polanku předea hází faleš,“ směje se. První skici vším nástrojem k vyjádření emosi zkoušel ve výtvarném kroužku cí. „Oděv je médium, kterým se dá
na základní škole. „Chodil jsem
taky k hasičům, protože tam byl
i táta a děda, ale ta výtvarka mě
prostě bavila víc. Hlavně když
jsme pracovali s hlínou, to 3D mě
lákalo odmala.“
Polanka si ve svých oděvech
rád hraje s kontrastem něžnosti
a surovosti, s různou tíhou materiálů – hedvábí kombinuje s latexem,
neoprenem i frézovanými pneumatikami. A kořeny toho všeho
je třeba hledat právě v Sušici. Jeho
matka je aranžérka výloh a otec
byl dříve automechanik. „Mám
v sobě ty dva kontrasty – hedvábí a garáž. Móda mi umožňuje ty
světy kombinovat dohromady,“
vyjádřit úplně všechno – podobně
jako třeba poezií. Tím, co si vezmete na sebe, sdělujete ostatním
váš sociální status, váš názor, ale
i to, jestli jste milá, nebo krutá.“
Vkusným oblečením podle něj člověk ukazuje respekt ke svému okolí, ale móda není to samé jako styl.
„Nemusíte mít na sobě pořád nové
trendové věci, jde spíš o to umět to
konzistentně kombinovat.“
I když je jeho poslední kolekce
pro značku Pietro Filipi pánská,
většinou navrhuje spíše pro ženy.
„Když navrhuji dámskou kolekci,
mám od ní odstup, dělám ji spíš
jako vizuální věc,“ říká. Je to paradox – většina slavných světových
designérů, kteří navrhují pro ženy,
a nepřímo jim tak říkají, co mají
nosit, jsou muži. „No ano, ale na
rovinu, většina těch mužů jsou
gayové, mě nevyjímaje. A výhoda je, že vnímám ženu bez sexuálního podtextu.“ Heterosexuální designér podle něj bude v ženě
podvědomě vždy hledat především sexuální objekt. „Když to
přeženu, tak třeba Dolce & Gabana, to je sicilská koketní móda,
která hodně stojí na spodním prádle, šarmu a provokaci. Ale žena
v jejich pojetí není štětka. Kdyby
podobné šaty navrhoval heterosexuál, tak by ta žena dost možná už
jako štětka vypadala.“
Zrovna teď se ale Jakub Polanka rozhodl z kolotoče látek, nití
a barev vystoupit a razantně zpomalit. Projekt vlastního módního domu opustil, většinu věcí šije
sám anebo s externími švadlenami; a plán vybudování vlastního
butiku nechal ležet ladem. Po
letech má zase čas jezdit na kole,
chodit na jógu či kávu s přáteli,
pustit si oblíbeného Hercula Poirota nebo se věnovat svým rostlinám – v pařížském bytě, kde tráví většinu roku, prý má na pětatřiceti metrech čtverečních třicet
jedna květin. I když mu to nepřináší takový věhlas, rozhodl se
opustit velké značky jako Pietro
Filipi a věnovat se individuálním
zákazníkům. „Nevydělám si teď
sice tolik peněz a žiju ve větší nejistotě, ale jsem mnohem šťastnější
a žiju svobodněji,“ říká se svým
typickým nesmělým úsměvem.
Celý text o životě Jakuba Polanky najdete v novém měsíčníku Bel
Mondo. K dostání na novinových
stáncích nebo v trafice Švelch,
náměstí Svobody 28, a to až do
8. května.
Můžeme se těšit na Poslední odměnu
Mnozí si možná ještě pamatují
na filmový štáb, který se před dvěma lety pohyboval Sušicí mrazivými lednovými dny. Tehdy zde
student Filmové akademie Miroslava Ondříčka a absolvent sušického gymnázia Lad. Plecitý natáčel v místech, která má rád a kde
vyrůstal, krátký film Růže. Rok se
sešel s rokem a dnes už točí tento mladý scénárista a režisér svůj
absolventský film. Opět se jedná
o velmi zajímavý projekt. Podařilo se mu, jako zatím jedinému, získat autorská práva ke zfilmování
povídky Terryho Pratchetta P O.
ze souboru Divadlo krutosti. Dalším lákadlem tohoto filmu určitě bude herecké obsazení – např.
Tomáš Matonoha a Jarek Hylebrant (rozhovor s ním si můžete
přijít poslechnou Škrtněte si prosím). Držme palce k brzkému
dokončení filmu.
–ED–
KOVBOJSKÁ HUDBA SOUČASNOSTI
Mi nulý mě síc v y st oupi ly za bránou vedoucí do Šumavy dva hudební projekty, které
svým postojem ukazují současný trend české nezávislé (indie)
hudební scény. Většina vyhledávaných projektů poslední doby je
stejnou měrou definována svým
vizuálním stylem, jakožto muzikou, kterou produkuje. Propojování výtvarna s hudbou se nelze
divit, neboť značná část těchto
hudebních uskupení vzniká na
půdě výtvarných škol, nebo jsou
zakládána umělci.
Jan Foukal, autor projektu
Johannes Benz, vystudoval FAMU,
obor dokument. Ojedinělý dialog
hudby a pohyblivého obrazu, který
přivezl svým starým volvo–vehiklem, je ukázkou skvěle zpracovaného koncertního konceptu.
Nalezená audionahrávka ztraceného řidiče kamionu + vlastnoručně natočená dokumentární
videoprojekce z amerických dálnic + moderní folk + blinkry a kovbojská košile = Songs of The Road,
audiovizuální představení, které
v polovině dubna zaznělo v sušickém kině.
Václav Havelka III, frontman
úspěšné kapely Please the Trees,
vždy velmi rád maloval – jednoho
dne však vyměnil štětec za kytaru.
Současná malba, fotografie, mystika, les a flanelové košile jsou pro
PTT zcela zásadní. Nedávný koncert v Tradičním KlOUbu se neobešel bez atmosféry boje Bratrstva
kočičí pracky s lesními démony.
Klukům z téhle kapely je přisuzována čistá kovbojská image, která
je na rozdíl od Johannes Benz trochu víc zálesácká. Pakliže se sami
sebe ptáte, zda se tyto kapely jen
nestylizují do trendy hávu – možná vám napoví sdělení V. Havelky
pro Full Moon: „mně jakýkoli stylizování nevoní, mně se líbí koncept,
kdy dotyčný žije svojí věcí a to se
prolíná na všech úrovních od hudby přes vizuál až do osobního života. Umělec sám je umělecký dílo.“
Pro Sušické noviny
Sarah Sofia Huikari
foto: Eduard Lískovec
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Sušice
3. května – v 20.00 hod. – Kafe SIRKUS
K. H. Mácha – Máj – Hudebně literární komponovaný večer, jehož tématem je život a dílo Karla Hynka
Máchy. Živé čtení, složené z několika tématických
okruhů doprovázené živou hudbou.
4. květen – 9 hod. – 12 hod. – Komunitní centrum
Tvořivá sobota „Plstění za sucha i mokra“
výroba náušnic, brože a plstění do látky
Co s sebou – přezůvky, svačinu, pitíčko a látku, na
kterou budeme plstit a poplatek 30 Kč, pořádá Středisko volného času při ZŠ Lerchova. Na akci je nutné
se přihlásit na tel. č. 721 253 560 p. Ptáčková.
5. května od 10.00 hodin – Zhůří
Oslavy osvobození na Zhůří
Odjezd autobusu z nádraží 8.50 hod.
z nábřeží 9.00 hod., od penzionu 9.10 hod.
6. května – 13 hod. – sušické náměstí
Oslavy Osvobození – pořádá město Sušice,
program na str. 1
6. května – 18 hod. – městská knihovna
Jak posílit imunitní systém u dětí i dospělých
beseda – možnosti samoléčby, irisdiagnostika
9. května – 15 hod. – dětské oddělení knihovny
Výroba přáníček pro maminky ke Dni matek
Městská knihovna zve všechny děti. S sebou stačí
barevné obaly od čajových sáčků, dobrou náladu
a chuť tvořit.
Pátek 10. května od 19 hod.
Chata a rozhledna Svatobor
Ochutnávka 14 vín ze sklípku Vinařství
Lukáš Hlinecký, Čejkovice
Více informací na tel. 733 567 516.
10. května – 20 hod. – KD Sokolovna
Tleskač – pilsner SKA orchestra
koncert legendární skupiny
11. května – 14 hod.– gymnázium a Fuferna
Majáles sušického gymnázia – 19. ročník
14.00 – vystoupení studentů ve Smetanově sále
17.00 – festival studentských rockových kapel na
Fufernách
Kulturní servis
strana 5
přednáška Zdenky Blechové, podrobnosti v plaká- veřejný internet út, čt 8–12 hod.
tu na str. 6
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod. (ve školním roce)
17. května – 19.30 hod. – Kino Sušice
Hranice v mezilidských vztazích
Muzeum Šumavy Sušice
přednáška Kateřiny Lachmanové
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850,
pořádá Křesťanská akademie se sušickou farností www.muzeum.sumava.net,
e–mail: [email protected]
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 19.30 hod. – komu- otevřeno: úterý–sobota: 9–12 hod. a 12.45–17 hod.,
nitní centrum
neděle: 9–12 hod.
Cyklus přednášek o jednotlivých slovech Vyznání
víry: „V co vlastně věříme“?
Městské informační centrum – budova radnice
– P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
– ke každé přednášce obdržíte písemné podklady
e-mail: [email protected]
– doporučené vstupné 30 Kč, pořádá ČKA Sušice
Provozní doba: pondělí až pátek: 9–16 hodin
15. 4. v kanceláři kulturního střediska,
tel. 376 512 237 a v kině Otava, tel. 376 511 890
Čtvrtek 9. května v 16.30
Koncert ke Dni matek
Účinkují dětské sbory Duháček a Sluníčka z horažďovických mateřských školek a Cvrčci ze ZUŠ
Horažďovice.
Sobota 11 května ve 21 hod.
Zvlášňý škola / Totální nasazení
Rocková zábava.
Čtvrtek 16. května v 16 hod.
Dramaťácká sklizeň
Pořádá ZUŠ Horažďovice, dramatický obor.
GALERIE BRANKA
úterý, středa, pátek 14.15 – 15.45 hod.
Předprodej vstupenek:
sobota
9–12 hod.
v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237
vstupné: osoby do 15 let 5 Kč, dospělí 10 Kč pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
Dvakrát Šumava
v kině Otava, tel. 376 511 890
– historické fotografie a pohlednice ze sbírek Jiříotevírací doba čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00
ho Nováka
Zámek
– současné snímky přírodních krás a scenérií Pav- tel. 376 508 514, 725 083 093,
la Kavaleho
[email protected], www.zamekhradek.cz
– výstava trvá do 8. 6. 2013
Zámek Mlázovy
výstava do konce srpna
4. května 17 hod.
GALERIE SIRKUS
Stříbrná krása
tradiční posezení s harmonikou
– stříbřené sklo ze sbírek Muzea Šumavy
od 6. května
Výstava filmových plakátů ze 60. let
pořádá Muzeum Šumavy Sušice a zámek Hrádek
Česká nová vlna v československém autorském
plakátu 60. let
vernisáž s přednáškou 6. května v 17 hod., více str. 7
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
připravujeme:
Městské kulturní a informační středisko
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012,
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
[email protected]
– do konce května
PŘEDPREMIÉRA
Muzeum Šumavy
Výstava fotografií Ivana Lukeše
NOVÉ DIVADELNÍ
Náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory;
„Šumavská fauna očima zoologa“
tel. 376 582 226 (přírodovědné pracoviště )
– ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice.
HRY SE BLÍŽÍ!
376 582 505 (historické pracoviště )
Kontaktní telefon 721 214 186 Jana Lavrinčíková.
Divadlo SCHODY
Vstupné: děti do šesti let a místní školy ZDARMA ,
Sušice
uvede gangsterskou komedii podle snížené vstupné 20 Kč, dospělí 40 Kč . Bližší informace na tel. číslech 376 528 850 a 376 582 226.
Kulturní dům
stejnojmenného filmu
7. 5. ve 20 hod.
Muzeum Šumavy – galerie
TOUR 2013 – Alkehol, Septic people, Hamr.
úterý–sobota 10–12, 13–16 hodin
Region
Hrádek
Mlázovy
Kašperské Hory
Žihobce
Chanovice
CTYRI VRAZDY STACI,
DRAHOUSKU!
Režie : Zuzana Navrátilová
předpremiéra: čtvrtek 23.května
v 19.30 hodin v KD Sokolovna
- více informací v následujícím vydání SN
24. května
Noc kostelů
Římskokatolická farnost Sušice zve k návštěvě kostela sv. Václava, kláštera sv. Felixe a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný program kulturních
pořadů v příštím vydání Sušických novin.
Muzeum historických motocyklů
tel. 376 582 255, 377 982 570
denně 9.00–12.00 a 12.30–17.30 hod.
Horažďovice
Kino Otava
tel. 376 512 237
3.–4. 5. – oba dny ve 20 hod.
Můj pes killer – ČR/Slovensko – Příběh ze současnosti, který se dotýká aktuálních otázek naší
společnosti: rasismus, nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny. Drama do 12 let nevhodné.
Vstupné 90 Kč.
Železná Ruda
Muzeum Šumavy
úterý–sobota 9–12, 12.45–17 hodin
neděle, pondělí zavřeno
Další informace na www.muzeum.sumavanet.cz.
do 27. května
Josef Pospíchal: kresby
HRADY
KAŠPERK
tel. 376 582 324,
e-mail [email protected] , www.kasperk.cz
23.–26. května
květen–červen: denně mimo pondělí 10–17 hod.
(poslední prohlídka začíná 1 hodinu před koncem
otevírací doby objektu)
10.–11. 5. – oba dny ve 20 hod.
Pořádá město Sušice a Okrášlovací spolek. Podrob- Paříž – Manhattan: Francie – Lékárnice Alice Okruhy: stavba hradu a život na hradě.
12. května ve 13.30 hod. – sušické náměstí
ný program kulturních pořadů v příštím vydání je půvabná, inteligentní a svobodná...a miluje filCzech cup města Sušice – kvalifikační závod pro Sušických novin.
my Woodyho Allena. Komedie do 12 let nevhodná. RABÍ
MČR 2013 STIHL TIMBERSPORTS
tel. 376 596 235,
Vstupné 100 Kč.
nejlepší sportovní dřevorubci České republiky
[email protected], www.hradrabi.cz
Informace
květen: úterý až neděle 9–16 hod.
Sušické kulturní centrum, p. o.
17.–18. 5. – oba dny v 17.30 hod.
12. května v 16.45 hod. – Kino Sušice
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
Croodsovi: USA – Ze života první pravěké rodiny na
Balet v kině: Romeo a Julie – přímý přenos tragic- kino, pokladna, předprodej vstupenek376 523 360 světě. Dobrodružná animovaná komedie pro celou VELHARTICE
kého příběhu osudových milenců, poprvé živě z Vel- kulturní akce, kurzy, výlety, SN 376 528 686
tel. 376 583 315, fax. 376 583 315, e-mail: info@
rodinu. Vstupné 100 Kč.
hradvelhartice.cz, http://www.hradvelhartice.cz
kého divadla v Moskvě
účetní 376 526 629
květen: úterý až neděle 10–17 hod.
ředitelka 376 526 682
24. 5. – 25. 5. – oba dny ve 20.00 hod.
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
Bez doteku: ČR – Dospívající dívka Jolana nedokáže
14. května – 16.30 hod. – stadion TJ Sušice
Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta
správa budov 376 521 682
řešit problémy v rodině... je terčem sexuální touhy ŠVIHOV
svého nevlastního otce. Drama do 15 let nevhodné. tel. 376 393 378 , [email protected],
prestižní atletické závody
Vstupné 90 Kč.
www. hradsvihov.cz
podrobnosti ve sportu na str. 8
Předprodej vstupenek
květen: úterý až neděle 10–16 hod.
pondělí, středa, pátek 9–17 hod.
31. 5. – 1. 6. oba dny ve 20.00 hod.
Redakce SN
14. května v 19 hod. – kavárna kina Sušice
Škrtněte si, prosím – zábavná TALKSHOW Rad- pondělí, středa pátek
9–17 hod.
Královský víkend: Velká Británie – Každý občas
ka Nakládala, hosté Martin Jakš a Jarek Hylebrant KAFE Sirkus
potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prepodrobnosti v plakátu na str. 4
zident. Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 90 Kč.
pondělí–pátek 10–20 hod.
sobota–neděle
13–20 hod.
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
15. května – 16 hod.– stadion TJ Sušice
.Kulturní dům
Městský úřadSušice
376 540 111, Atletický čtyřboj – okresní soutěž v atletice pro žac- POKLADNA kina
4. 5. ve 20 hod.
Městská policie 376 523 250
tvo a dorost, podrobnosti ve sportu na str. 8
denně vždy 1 hodinu před promítáním filmu
Májová zábava
724 182 147
K tanci a poslechu hraje FORTUNA!!! Prodej vstu- Informace o víkendové zubní pohotovosti
16. května – 18 hod. – Kino Sušice
Městská knihovna Sušice
penek na místě.
376 530 111 (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.)
Tančíme pro radost – taneční večer – vystoupí komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330,
všichni žáci navštěvující taneční oddělení ZUŠ tel. 376 526 531, www.mksusice.cz, knihovna@ Úterý 7. května v 19 hod.
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
376 524 703
Fr. Stupky v Sušici a jejich hosté.
mksusice.cz
Nezmaři 35 let na cestě
376 524 541
Koncert legendy folkové scény. Bohatý program. České dráhy Sušice
provozní doba:
972 523 584
17. května – 18 hod. – Komunitní centrum Sušice
oddělení pro dospělé a čítárna Předkapela Original Band. Žáci ZUŠ Horažďovice Bílá linka Českých drah 840 112 113
Nemoci pocházejí z emocí
ve společné hře s kapelou. Předprodej vstupenek od Sběrný dvůr Sušice
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
376 520 519
Sušické slavnosti 2013
Důležitá telefonní čísla
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Čas utíká a nevrátí co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky
v srdci žijí s Tebou dál.
Nikdy nelze zapomenout.
Dne 14. května uplynuly dva roky, co nás opustil pan
Ing. Václav Bešťák.
Stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.
Čas prý rány hojí, je to ale zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 27. dubna vzpomeneme nedožitých 40 let pana
Martina Dryka
Česká křesťanská akademie Sušice
vás zve v pátek 17. 5. 2013 v 19.30 hod.
do nového sušického kina na přednášku
HRANICE VE VZTAZÍCH
PhLic. Kateřina LACHMANOVÁ, ThD.
Vystudovala teologii a psychologii v Římě,
vyučuje na TF UK v Praze a UP v Olomouci,
věnuje se pastoračně psychologickému poradenství,
exerciční a přednáškové činnosti.
Je autorkou mnoha knih.
Během večera si můžete vybrat z rozmanité nabídky
knih K. Lachmanové a na místě je i koupit.
ze Sušice. Vzpomínají rodiče a sestra Jitka
http://www.sumavanet.cz/ckas [email protected]
Dne 25. dubna jsme vzpomněli již 45. výročí úmrtí
MUDr. Václava Vovsa
primáře chirurgického oddělení nemocnice v Sušici.
Synové s rodinami.
Odešla jsi nám všem, kteří tě měli rádi,
aniž by tvé rty sbohem zašeptaly.
Dne 3. května vzpomínáme 5. výročí úmrtí naší
drahé dcery, manželky, maminky a sestry, paní
Jany Tomanové.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, manžel, dcera
a sourozenci s rodinami.
Roky tiše plynou jak klidné řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
K U R Z TA N E Č N Í A S P O L E Č E N S K É V ÝC H O V Y
v termínu 5. září – 28. listopadu 2013
bude probíhat vždy v pátek od 19.00 hod. v sále sušické sokolovny.
Přihlášky do základního kurzu taneční a společenské výchovy
pro mládež přijímáme od 2. května 2013 v kanceláři Sušického
kulturního centra, nebo možno telefonicky na tel. čísle 373 528 686.
Kurz je určen pro dívky a chlapce po ukončení základní školy.
Hedviky Hoffmannové.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Jenda s rodinou.
Nezemřel, kdo žije v našich srdcích.
Po skončení oficiální části jednání bude podáváno občerstvení a zahraje oblíbená kapela.
Předseda ZO SZP Sušice Pavel Reitspies
Pojeďte s námi...
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
4. 7. 2013 DIVOTVORNÝ HRNEC
Nesmrtelný pohádkový muzikálový příběh
…na výlet
18. května
SRN – Herrenchiemsee – druhý zámek bavorského „pohádkového“ krále Ludvíka II.
1. června, 10. srpna a 14. září
SRN – Berchtesgaden – Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky
Grassl s ochutnávkou likérů, odpolední prohlídka historického
centra Salzburgu
Dne 24. dubna jsme si připomněli nedožité
90. narozeniny pana
Jiřího Vališe
ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Jiřina a Vlasta
s rodinami.
Poděkování
Pozdrav Nízkých Tatier Šumave
(Venované Malej muzike Nauše Pepíka)
Dedinočky moje milé, krásne
rozkvitnuté medzi horami,
zo všetkých strán olemované ste
krásnými, štíhlymi jedľami.
V nízkotatranskom malebnom kraji
presníval som mnoho krásných snov,
až pod velebnú kráľovnu holí
prišla deva pod moj rodný krov.
Přišla ke mně spanilá Jiřinka,
raný kvítek, dcera Šumavy,
od bran hor co s oblohou se snoubí,
z města zlatonosné Otavy.
Ze srdce Slovenska z Nízkých Tater
přináším vám vroucí pozdravy,
všem čarovným místům a zákoutím,
hvozdům, stráním dumné Šumavy.
Nízké Tatry, rozkošná Šumava,
rodná zem, kde zvučí chorál krás,
dávám vám moje srdce na dlani
jako dar na nový náš Parnas.
Andrej Laurinc
Nízké Tatry – Šumava
dovolte mi pozvat Vás na podvečerní povídání
s následnou besedou na téma:
JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM
u dětí i dospělých
aneb každá nemoc má své příčiny
IMUNITNÍ SYSTÉM A MOŽNOSTI SAMOLÉČBY
IRISDIAGNOSTIKA
diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky
To, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční duhovka je aktuální mapou. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické
slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní
problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat ještě před
jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není jen hledat nemoci,
nýbrž jejich hlavní příčiny.
Více informací:
Kdy: PONDĚLÍ 6. 5. 2013 v 18.00 hodin
Kde: V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V SUŠICI
Zvu všechny členy Svazu zdravotně postižených v Sušici
na ČLENSKOU SCHŮZI
dne 10. května 2013 ve 14 hodin v restauraci Zlatá Otava v Sušici.
…do divadla
Dne 23. dubna uplynulo 35 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní
NATUR APATYKA, Pasáž Krajinská 31, České Budějovice
p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik tel. 724 188 246
29. června
SRN – Legoland – výlet do oblíbeného německého zábavního parku nejen pro rodiny s dětmi
6. července
SRN – Zámek Linderhof – třetí zámek bavorského „pohádkového“ krále Ludvíka II. s odpolední návštěvou
Mnichova
24. srpna
SRN – Drážďany + zámek Moritzburg
známý natáčením pohádky Tři oříšky pro Popelku
17. 5. 2013 18.00 – 20.00 hod.
Komunitní centrum,
Klostermannova 1330, Sušice
Vstupné: 250 Kč,
(200 Kč v předprodeji – Sušické kulturní
centrum, Příkopy 178, tel. 376 528 686)
Tato přednáška vám vysvětlí, jak vzniká nemoc, a jak je důležité neplýtvat energií, ale tvořit. Pokud se někdo nechce
vyléčit, je to jeho lenost. Stačí najít duchovní příčinu nemoci a člověk se zázrakem uzdraví. Nemoc přichází jako
moudrý učitel, který nás nutí přehodnotit život a záleží na
každém z nás, jak se k problému postavíme. I úraz, či havárie není náhoda…
Zdenka Blechová je vydavatelkou časopisu Mysteria tajemna. Je autorkou mnoha
knih o partnerských a mezilidských vztazích. Ve svém nakladatelství také vydává
vykládací karty a meditační a relaxační CD. Všechny produkty naleznete a můžete
si objednat na níže uvedených stránkách. Zabývá se poradenstvím v životních
situacích formou poradny, ať už prostřednictvím osobního setkání, nebo na dálku
telefonem, či Skypem do celého světa.
www.zdenkablechova.cz
[email protected]
Bohoslužby Církve bratrské v Sušici – Studentská 506:
každou neděli bohoslužba 9–11 hod.
každé úterý Biblická hodina 17–18 hod.
každý pátek Dětsky klub YMCA „Stonožka“ 18–20 hod.
Hledám nový domov
ŽOFINKA
„Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe sná7. prosince
SRN – Adventní Mnichov
šet.“ (Arthur Schopenhauer)
– návštěva vánočně vyzdobené bavorské metropole
Dávný filosof snad promine, že jeho slova byla vypůjčena pro zvířeNa výlety se můžete hlásit už nyní na tel. 376 528 686.
cí příběh. Ale je to vlastně příběh neštěstí lidského i zvířecího. Přišlo
v podobě vážného onemocnění staré paní, majitelky kočičky Žofinky.
Žofinka s ní strávila celý svůj život a třináct let je pro kočičku dlouhá životní pouť. Nemoc
teď jejich soužití ukončila. Nechápající Žofinka
L U C R E Z I A B O R G I A
se ocitla v útulku v Žíkově.
Pro starou kočičku je
Muzikál inspirovaný osudy italského papežského rodu Borgiů, pod- takováto životní změna
le skutečných historických událostí přelomu 15. a 16. století. Hlavní těžký šok! Přesaďte starý
pozornost je věnována nejznámější představitelce mocných Borgiů – strom! Nebyla zvyklá na
Lucrezii, ženě plné života, nenávisti i kruté vášně.
jiné kočky a nyní jich má
kolem sebe třicet. Bojí se
Účinkují: Bára Basiková, Michael Kocáb, Ladislav Županič, Jiří jich, neumí s nimi kamaZonyga, Tomáš Savka a další.
rádit, chybí jí domov a její panička to bohužel vzdává, nechce jíst, pít,
asi ani žít.
Autoři: Petr Malásek, Václav Kopta, Libor Vaculík
Potřebovala by naléhavě do klidného domova, bez jiných zvířat.
Nejlépe by jí asi bylo u starších lidí, ale není to podmínkou, důležité
Divadlo H Y B E R N I A PRAHA
je, aby měli pochopení pro její stáří a s trpělivostí jí pomohli se vyrovnat se změnou. Je hodná, vychovaná a na svůj věk zdravá. Pokud byssobota 8. června 2013 od 14.00 hod.
te chtěli Žofince pomoci, prosíme, neodkládejte rozhodnutí, jde o čas.
odjezd autobusu v 11.00 hod. z nábřeží Sušice
Vážnému zájemci můžeme zajistit přepravu kočičky.
Zájemci o Žofinku se můžou ozvat paní Fuksové nebo paní Špačkoobjednávky vstupenek a bližší informace v kanceláři SKC
vé, kočičí depozitum Žíkov – tel. 731 241 782 nebo 604 655 057 nebo
tel. – 376 528 686
na email: [email protected] NŠ
Zveme vás...
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Kultura
strana 7
Balet v kině: poprvé živě z Moskvy
www.kinosusice.c z
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected] usice.cz
376 523 360
1. 5. — 16. 5.
středa
1
čtvrtek
2
14.00
Šmejdi
20.00
Jako za starejch časů
CZ, 74 min., 60 Kč,
nad 65 let zdarma
USA, 95 min., 100 Kč, titulky
17.00
Scary Movie 5
20.00
Post tenebras lux
USA, 85 min., 100 Kč, titulky
MEX/FR/DE/NLD/USA,
120 min., 100/80 Kč, titulky
Neděle 12. května 2013 v 16:45
ROMEO A JULIE (živě)
HUDBA: Sergej Prokofjev
CHOREOGRAFIE: Jurij Grigorovič
Tragický příběh osudových milenců je per12. května se poprvé v sušickém kině
uskuteční
přímý přenos
lou baletu
20. století. Dramatická
hudba
Neděle 31. března 2013 v 16:45
Sergeje Prokofjeva
umocňuje
grandiózní
baletního představení z Moskvy. Šumavské
publikum
se může
těšit
choreografii
Jurije Grigoroviče.
na nesmrtelný
milostný
příběh Williama
Shakespeara
Romeo a Julie,
ESMERALDA
(záznam)
© Thee Stat
Statee AAc
Academic
aadem
dem
dde
eem
micc
Bols
Bol
Bo
B
Bolshoi
ols
ool
llssho
hhoi
o TTh
Thea
The
Theatre
hea
hhe
eeatre
t off RRussia
ussi
uss
uus
ssi
sss
ssiia
jenž je mistrovským dílem o lásce a nenávisti. Taneční drama s hudbou
CHOREOGRAFIE: Jurij Burlaka,
Sergeje Prokofjeva vyjadřuje sílu lásky nezničitelnou ani mlýnskými
Vasilij Medveděv podle Mária Petipy
kameny nenávistné společnosti.
HUDBA:a Julie
Cesareje
Pugni
Romeo
jeden z nejčastěji uváděných baletních titulů na světě. Sergej
Prokofjev
jej dokončil v roce 1935, avšak po několika peripeBalet na motivy románu Victora Huga
tiích,
kdy
jej
nakonec
odmítli
Chrám Matky Boží v Paříži
o krásnéuvést
tem- v tehdejším Leningradě i v Moskvě,
mělperamentní
tento baletní
skvost
20.
století
cikánce, o jejíž krásu soupeřísvětovou premiéru v Brně roku 1938.
Hudba:
Prokofjev
celá Paříž, Sergej
je příležitostí
pro balerínu ukáChoreografie:
Jurij
Grigorovič
zat brilantní techniku,
smyslnost
a tempeRomeo
a Julie je balet o třech dějstvích – představení potrvá 2 h.
rament zároveň.
45 min. a do přímého přenosu bude zakomponována přestávka.
Přenos z Moskvy bude zahájen v 16:45.
k
pátek
3
sobota
4
neděle
5
100 kč
17.00
Dávám tomu rok
20.00
Zlomené město
VB, 97 min., 100 Kč, titulky
USA, 109 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Croodsovi
17.00
Jack a obři
USA, 100 min., 150/130 Kč
USA, 114 min., 150 Kč
SWE/VB, 83 min., 80 Kč,
titulky
20.00
Temné nebe
pondělí
6
úterý
ČESKÁ NOVÁ VLNA V ČESKOSLOVENSKÉM
AUTORSKÉM PLAKÁTU 60. LET
středa
Přijďte se pokochat exponáty z 60. let, během kterých se dynamicky
a vrcholně formovala tvář československého filmového plakátu. Ten
v osobách svých prvních tvůrců navazoval na meziválečnou českou
avantgardu, sovětský konstruktivismus, kreativním způsobem využíval koláž a dával čím dál mocněji zaznít rodícím se dobovým výtvarným stylům a směrům.
FR, 96 min., 100 Kč, titulky
20.00
Karel Hynek Mácha:
Máj
20.00
Pátrání po Sugar Manovi
On–line rezervace i koupě vstupenky je možná na www.kinosusice.cz, nebo osobně v kanceláři SIRKUS a na tel. číslech 376 523 360
a 376 528 686.
Galerie SIRKUS si pro příznivce výtvarného umění, grafického
designu a dějin české kinematografie připravila speciální výstavu filmových plakátů ze 60. let. Jedná se o unikátní výběr 30 autorských
plakátů ze sbírek filmové galanterie Terryho ponožky, která si klade
za cíl znovuoživit zájem veřejnosti o tuto velmi výraznou a ceněnou
kapitolu českého výtvarného umění. Jejich sbírky čítají na 10 000 plakátů, není tedy divu, že mají Terryho ponožky za dobu své existence na
kontě ohromující množství realizovaných výstav, jak v České republice, tak v zahraničí.
17.00
Nepoužitelní
USA, 97 min., 100 Kč, titulky
20.00
Mama
7
SP/CAN, 100 min., 100 Kč, tit.
20.00
Pravidla mlčení
8
USA, 125 min., 100 Kč, titulky
20.00
Nevědomí
čtvrtek
9
pátek
10
sobota
11
neděle
12
USA, 124 min., 110 Kč, titulky
17.00
Bezpečný přístav
20.00
Velká svatba
USA, 115 min., 100 Kč, tit.
USA, 90 min., 100 Kč, titulky
17.00
Nevědomí
20.00
Bezpečný přístav
USA, 124 min., 110 Kč, tit.
USA, 115 min., 100 Kč, tit.
14.00
O myšce a medvědovi
16.45
Romeo a Julie
FR, 80 min., 80 Kč
RUS, 165 min., 250 Kč, balet
Vernisáž s přednáškou kurátora výstavy Pavla Rajčana se uskuteční v pondělí 6. května v 17 hodin.
Za Galerii SIRKUS Sarah Sofia Huikari
20.00
Rok bez Magora
Tleskač ukáže Sušici svou novou tvář
20.00
Zlomené město
Po dvanácti letech intenzivního koncertování opustilo legendární SKA
kapelu několik klíčových členů. Mezi fanoušky se začala šířit smutná
zpráva o rozpadu kapely. Tleskač si však dal jen krátkou pauzu a díky
personální přestavbě vyrazil před pár týdny opět koncertovat. Nový frontman kapely Jiří Sýkora řekl v rozhovoru pro časopis ROCK&POP, že
personální změna se projevila ve více faktorech. Například, co se zvuku
týče, je na tom kapela údajně nejlépe. „A hlavně ta interní pohoda, to je
duševní balzám po těch několika letech v křeči. „Populární SKA kapela
z Plzeňska se představí sušickému publiku 10. května v KD Sokolovna v nové následující sestavě:
Jirka Sýkora – baskytara, kontrabas, vokály, Honza Nedoma – kytara, Martin Bělohlávek – klávesy,
Ivan Audes ml. – bicí, Kuba Ševčík
– trubka, Venca Vondrášek – trombon, Michal Dolejš – altsaxofon,
barytonsaxofon, Lucka Melčová
– zpěv, Otto Weiss – zpěv.
Rezervaci vstupenek je možné
provést online na webu Sušického kulturního centra www.kulturasusice.cz.
Předprodej vstupenek byl zahájen v kanceláři SIRKUS za 130 Kč.
Na místě zakoupíte vstupenku za
150 Kč.
SARAH SOFIA HUIKARI
CZ, 120 min., 80 Kč
pondělí
13
USA, 109 min., 100 Kč, titulky
19.00
Škrtněte si prosím IV.
úterý
14
středa
15
zábavná talkshow, uvádí
Radek Nakládal, 100 Kč
14.00
Nepoužitelní
20.00
Hluboko
FR, 96 min., 60 Kč, titulky
ISL, 95 min., 100 Kč, titulky
čtvrtek
16
18.00
Tančíme pro radost:
ZUŠ
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Seniorská projekce – Pravidelné zlevněné projekce nejen pro seniory. Tato relace nabízí nové zajímavé filmy v rozumnou denní dobu i cenu. Filmy jsou vybírány
cíleně pro tuto věkovou kategorii z aktuálních filmových novinek.
Baby kino – Relace určená především maminkám, tituly vybíráme z běžného
programu anebo dle přání maminek, maminky mohou vzít s sebou děti a ty
mít během projekce na sále. Promítáme do sálu mírným osvětlením a zvukem
ztlumeným tak, aby ratolesti neplašil.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
OTVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek
pokladna kina
Představení v 3D
Do 12 let nevhodné
pondělí, středa, pátek
9.00–17.00 h
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně
kina na tel. 376 523 360. Změna programu vyhrazena.
Škrtněte si prosím
Nový pořad hudebně zábavné talkshow se zajímavými hosty. Uvádí
Radek Nakládal. Seznam Hostů: Martin Jakš (lyžař, olympionik, a mistr
světa), Jarek Hylebrant (herec).
Šmejdi — r. Silvie Dymáková
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné
pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních
zájezdech s obědem zdarma?
Scary Movie 5 — r. Fisher Stevens
Francouzský režisér taneční skupiny vypíše konkurs na novou tanečnici,
o kterou se ucházejí dvě kamarádky. Matka jedné z nich je odhodlaná
udělat cokoli, aby svou dceru viděla na pódiu, zatímco vyřazená členka
původního souboru chystá pomstu.
Karel Hynek Mácha: Máj
Hudebně literární večer Jakuba Doubravy a Lukáše Urbance. Autorsky
pojatý přednes, kdy text samotný zůstává v přesném znění, hudebně je
však rozehrán nejrůznějšími způsoby. Od klasického doprovodu na kytaru až po použití samplů, elektroniky a přírodních ruchů.
Zlomené město — r. Allen Hughes
Bývalý policista (Mark Wahlberg), který se stal soukromým detektivem,
je najat starostou (Russell Crowe), aby zjistil, zda starostu podvádí žena.
Když toto podezření potvrdí a později je nalezen milenec starostovy ženy
mrtvý, pustí se do prověřování starostova majetku.
Jack a obři — r. Bryan Singer
Starověká válka znovu ožívá, když se mladému farmáři nevědomky podaří otevřít bránu mezi naším světem a hrůzostrašnou rasou obrů. Zuřivá
válka započne na Zemi poprvé po dlouhých staletích. Obři se snaží znovu
obsadit zemi, kterou v dobách minulých ztratili. Tím začíná Jackova životní bitva. Jde do boje s obry, aby je zastavil.
Pátrání po Sugar Manovi — r. Malik Bendjelloul
Pátrání po Sugar Manovi vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70. let, která nebyla. Dva producenti
objevili Rodrigueze na konci 60. let v kouřové mlze zapadlého detroitského baru. Byli ohromeni a přesvědčeni, že mu písně plné silných melodií
a prorockých textů zajistí pověst největšího hudebníka své generace.
Film byl oceněn Oscarem v kategorii Nejlepší dokumentární film roku
2013.
Temné nebe — r. Scott Charles Stewart
Poklidný předměstský život rodiny Barretových se začne pořádně otřásat
v základech. V jejich domě se stane série nevysvětlitelných událostí a oni
brzy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla.
Pravidla mlčení — r. Robert Redford
Hlavním hrdinou filmu je bývalý politický aktivista (Robert Redford), který
se po prozrazení své identity musí dát na útěk před mladým novinářem
(Shia LaBeouf) vydávajícím se po jeho stopě.
Nevědomí — r. Joseph Kosinski
Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví především hledání artefaktů
zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou
první je nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky (Olga
Kurylenko) tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, aniž pro to existuje racionální vysvětlení. Následně je Jack zajat ilegální armádou operující
pod zemským povrchem, jejíž charismatický vůdce Beech (Morgan Freeman) toho o něm ví víc než on sám. Pod vlivem těchto událostí se Jack
rozhodne podívat na svět kolem sebe jinýma očima.
Bezpečný přístav — r. Lasse Hallström
Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském
městečku začíná zapouštět kořeny. Musí se tedy rozhodnout – zvolí život
na útěku, nebo novou rodinu?
Velká svatba — r. Justin Zackham
Don (Robert DeNiro) a Ellie Griffin (Diane Keaton) jsou dávno rozvedeni, jenže jejich adoptivní syn Alejandro (Ben Barnes) se žení s Missy
(Amanda Seyfried), ale na svatbu přiletěla přes půl zeměkoule jeho
biologická matka, která je ovšem ultrakonzervativní katolička, a proto
budou předstírat, že jsou šťastní manželé. Co na to ovšem budou říkat
Donova nová přítelkyně Bebe (Susan Sarandon) a jejich skutečná dcera
Lyla (Catherine Heigl)?
O myšce a medvědovi — r. S. Aubier, V.Patar, B. Renner
To, co začalo mezi bručounským Ernestem a upovídanou Celestinou jako
pouhá dohoda, přerůstá v nebovyklé přátelství a přes všechny rozdíly se
z nich stává nerozlučná dvojice. Aby odhalili velké cukrovinkové spiknutí,
budou potřebovat pomoc z myšího i medvědího světa. Podaří se jim překonat předsudky ostatních a oba světy spřátelit?
Rok bez Magora — r. Oliver Malina-Morgenstern
Film mapuje kaleidoskop životních příběhů Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika, držitele ceny
Jaroslava Seiferta a ceny Toma Stopparda. Jirous, který zemřel vloni v listopadu, byl znám především spoluprací s nezávislou rockovou skupinou
Plastic People of the Universe.
Hluboko — r. Baltasar Kormákur
V březnu roku 1984 otřásla Islandem šokující událost. Po nečekané
prudké bouři se několik kilometrů od pobřeží potopila rybářská loď i s celou posádkou. Jeden člen posádky však popřel veškeré fyzikální zákony
a přežil šest hodin v Severním ledovém oceánu. Guli sám bez pomoci
doplaval až ke břehu islandského ostrova a překonal i strastiplnou cestu
přes pusté lávové pole. Ačkoliv lékaři podrobili Guliho řadě testů, dodnes
zůstává záhadou, jak podobný nápor mohl vydržet.
Croodsovi — r. Chris Sanders, Kirk De Micco
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny
na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou
rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna
špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně.
Triner s Achsovou zazářili na Rally Šumava
Patnáct rychlostních zkoušek
rozdělených do dvou etap čekalo
na účastníky dvou populárních
automobilových soutěží, které
zavítaly i do našeho regionu.
Tradiční soutěží v domácím
kalendáři je totiž Rally Šumava
Klatovy a její součástí i letos byla
Historic Vltava Rally. Na své si tak
přišli i diváci historických vozidel.
Nutno říci, že historiků se sešlo
letos daleko více než soudobých
vozidel, a tak by se o letošních
ročnících těchto oblíbených soutěží dalo hovořit i tak, že Vltavu
„pouze“ doplňovala slabší Šumava.
A to nejen počtem vozů, ale také,
bohužel, nasazením a kvalitou
startovního pole. Současná situace rally v našich luzích a hájích
příliš nakloněná není, a to je celkem škoda. Po obrovském mediálním humbuku „Zakažte rally!“
se až v těchto dnech objevila ve
stínu ostatních zpráv kdesi vzadu informace, že vlastně problém
není v rally, ale v lidech. To už ale
nikdo moc slyšet nechce, protože
daleko zajímavější je, opět bohužel,
lidské neštěstí.
Pojďme ale zpět k rally. V soudobých vozidlech přímo zazářil populární showman Emil Triner, vedle
kterého už několik let sedí na sedadle spolujezdce sušická Kateřina
Achsová. Se Škodou Fabia o obsahu pouhých 1400 ccm dokázali
bojovat v první desítce absolutního
pořadí! To je něco naprosto nevídaného a Emil s Kateřinou ukázali, že
jsou opravdu neskuteční bojovníci.
Fyzikální zákony naprosto popírající je pak sedmý čas na úvodní RZ
Činovský okruh. K tomu pak přidali tři desáté, dva deváté a jeden
dvanáctý čas a spát šla naše smíšená posádka na famózním 10. místě
v absolutním pořadí, když za sebou
nechali neuvěřitelně mnoho daleko
silnějších strojů.
V sobotní druhé etapě pak
pokračovali ve stejném trendu.
Nasazení ale bohužel jejich maličká Škoda Fabia nevydržela a její
motor vypověděl službu v RZ
s pořadovým číslem 12.
„Dokud auto fungovalo, tak se
nám jelo naprosto perfektně. Emil
opravdu hooooodně umí a byl to
Tým
Horažďovice
Koloveč
Klatovy
Chotíkov
Přeštice
Domažlice B
Sušice
SK ZČE
Vejprnice
Příkosice
Stod
Hor.Bříza
Holýšov
Rapid
VD Luby
Horšovský Týn
Záp
22
20
20
22
22
21
21
22
21
21
22
21
22
21
22
22
+
17
16
14
10
11
8
8
9
9
8
6
6
6
6
5
5
Kláska zareagoval Králík, na 4:2
zvyšoval v 59. minutě Vrhel.
Čtvrt hodiny před koncem hosté snížili, když se podruhé v zápase trefil Panuška. Víc ale Sušice už
nedovolila. V závěru ještě svou chybu napravil Jarolím, vychytal stoprocentní gólovku Holýšova a Sušice se mohla radovat ze tří bodů.
Fotbalisté se nyní představí
doma proti Lubům v nedělním
zápase 5. května v 17 hod.
CZECH CUP
MĚSTA SUŠICE
NEDĚLE 12. 5. 2013 od 1330 hod
NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČESKÉ REPUBLIKY
za účasti úřadujícího vicemistra světa Martina Komárka
NÁMĚSTÍ SVOBODY
Akce je podporována
městem Sušice.
Mistrovství ČR 2013
2. 6. Vysočina Arena
Nové Město na Moravě
dějiš t ě MS v biat lonu 2 013
VSTUP
ZDARM
A
Emil Triner se spolujezdkyní Kateřinou Achsovou ze Sušice
skvělý zážitek. Z odstoupení jsme
samozřejmě hodně smutní, ale snad
si to opět vynahradíme v Českém
Krumlově, kam se letos také chystáme. Slabší fabii jedeme už třetí
rok a jsme s ní naprosto spokojení.
Zůstaneme jí věrni i nadále,“ říká
s nadšením Kateřina Achsová.
Rally Šumava pak jen těsně
vyhrál domácí Václav Pech junior s MINI Cooperem 1,6 turbo.
Po celou soutěž ho nenechal ani
na chviličku vydechnout druhý
Jaromír Tarabus se Škodou Fabií
S2000, když rozdíl na cílové fotobuňce činil pouhých 3,8 vteřiny.
FOTBALISTÉ JEDOU NA VÍTĚZNÉ VLNĚ,
DRŽÍ DOMÁCÍ NEPORAZITELNOST
TABULKA
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Třetí pak soutěž dokončil v poklidu
Roman Odložilík se stejným vozem
s propastnou 4minutovou ztrátou.
Z nabité startovky Historic Vltava
Rally byl nejrychlejší Nor Valter
Jensen s Lancií 037 Rally následovaný Italem Pedrem se stejným
www.timbersports.cz
Kvalifikační závod pro MČR 2013 STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
CZECH SERIES 2013
21. 4. Písek
27. 4. Ústí nad Labem
12. 5. Sušice
18. 5. Třebíč
25. 5. Plzeň
Domácí Václav Pech junior.
Jarní fáze v krajském přeboru
mužů jde sušickým fotbalistům na
jedničku. Mladý výběr stabilizoval
sestavu a drtí jednoho soupeře za
druhým. Vyhrál čtyři z posledních
pěti zápasů, v druhé polovině sezony podlehl pouze Přešticím (0:1).
Naposledy Sušice přemohla Holýšov 4:3 a na domácí půdě si připsala třetí jarní výhru. Díky tomu se
mužstvo v tabulce posunulo už na
7. místo s minimálním odstupem
na šesté Domažlice B.
Trenér Jan Staněk musí být
s dosavadními jarními výkony
svého týmu spokojený. Mužstvu
se prakticky vyprázdnila marodka, chybí pouze dlouhodobě zraněný stoper Martin Kalný. Sušický
kouč našel ideální sestavu, která se
v současné formě může měřit prakticky s jakýmkoliv týmem soutěže.
Sušice na jaře odehrála celkem
šest zápasů. Doma třikrát vyhrála (Přikosice 8:0, ZČE Plzeň 1:0,
Holýšov 4:3), s Domažlicemi B brala dva body za výhru 2:1 po pokutových kopech. Venku si poradila
se Stodem (1:0), jedinkrát prohrála
v Přešticích, kde mužstvo inkasovalo v 85. minutě gólem z penalty.
Zatím poslední duel do uzávěrky SN odehrála Sušice v neděli 21. dubna doma proti Holýšovu.
Trenér Staněk s výkonem týmu
úplně spokojený nebyl, nakonec
ale domácí výběr urval tři body za
výhru 4:3.
Poprvé se v Sušici hrálo na hlavním hřišti, výrazné oteplení přilákalo na tribuny i slušný počet
diváků (210). Holýšov šel do vedení v 17. minutě po zaváhání gólmana Jarolíma, jemuž propadla střela
Panušky.
Sušičtí hráči ale rychle zareagovali. Průnik Vrhela zakončil Tomáš
Klíma a vyrovnal na 1:1. O dvě
minuty později se parádní ranou
prosadil kapitán Hrach a dostal
domácí celek poprvé do vedení.
Gólová přestřelka pokračovala ve
druhém poločase. Na vyrovnání
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Sport
strana 8
0
3
3
3
6
5
6
5
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
6
6
7
8
11
10
10
13
12
13
12
15
15
Skóre Body PK
51: 21 54
62: 21 52
1
62: 21 45
44: 32 42
6
51: 26 38
33: 38 33
3
38: 34 32
3
42: 33 31
2
45: 41 31
2
34: 48 29
2
23: 53 23
2
26: 44 22
1
28: 47 22
1
26: 50 22
1
28: 55 18
1
27: 56 18
1
Ředitel závodu Sušický horský běh se omlouvá za opomenutí a dodatečně děkuje firmám PAP a Outdoor Marie Nová
za sponzorské dary.
TJ Sušice - ASPV pořádá
Okresní soutěž v atletice
pro žactvo
a dorostence
ZÁVOD V ATLETICKÉM
ČTYŘBOJI
- soutěž pro neregistrované závodníky v atletice
(pro ročníky narození 2004 a starší)
na atletickém stadionu v Sušici
Partneři závodu:
Hlavní partner série:
Partneři série:
Pozvánka na špičkovou atletiku
V úterý 14. května uvítáme na
sušickém stadiónu přední české
atletky a atlety při „Memoriálu
Ladislava Nešpora a Ády Blahůta“. Tradiční závody pořádá atletický oddíl TJ Sušice ve spolupráci
400 m. Svůj start zde plánuje opět
i olympijský vítěz Roman Šebrle,
který letos ukončí svoji skvělou
sportovní karieru. A právě v Sušici budeme mít možnost vidět jeden
z posledních startů této světové
V hodu kladivem se můžeme těšit
na sušický objev minulé sezony
Josefa Korála, který se již v dresu pražské Slávie bude pokoušet
o splnění limitu pro juniorské mistrovství Evropy.
s městem Sušice, pod jehož patronací proběhne jedna z hlavních
soutěží mítinku, již 38. ročník Velké
ceny města Sušice v běhu na 100 m
mužů. Další hlavní soutěží bude
400 m překážek mužů, která se běží
jako 6. ročník memoriálu Ladislava
Nešpora. Dále je na programu dalších 15 atletických disciplin v kategoriích mužů, žen, dorostu i žactva.
Diváci se v letošním roce
mohou těšit opět na účast řady českých reprezentantů včetně účastníků i medailistů z vrcholných
evropských a světových soutěží.
Přislíben je např. start bronzové
medailistky z Olympiády v Londýně a jedné z nejlepších světových
běžkyň na 400 m překážek Zuzany
Hejnové nebo bronzové překážkářky z loňského mistrovství Evropy
Denisy Rosolové. Po roční pauze
se zúčastní i šéftrenér české atletické reprezentace Tomáš Dvořák, bývalý trojnásobný mistr světa v desetiboji, který přiveze řadu
kvalitních závodníků, vesměs českých reprezentantů, z Dukly Praha.
Mezi nimi bude skutečnou hvězdou Pavel Maslák, čerstvý halový
mistr Evropy a loňský mistr Evropy na otevřené dráze v běhu na
atletické legendy. Novinkou mítinku budou závody mužů i žen v hodu
kladivem, kde uvidíme na startu
prakticky celou českou špičku této
discipliny, včetně pátého nejlepšího kladiváře z Olympijských her
v Londýně Lukáše Melicha nebo
nejlepší české kladivářky Terezy
Králové. Na krátkých překážkách
a ve skoku dalekém uvidíme i mladého nástupce našich úspěšných
desetibojařů Adama Sebastiana
Helceleta, který na letošním halovém šampionátu v desetiboji skončil těsně pod stupni vítězů. Velmi
kvalitní soutěží by měl být běh
na 1000 m mužů, kde změří svoje síly nejlepší čeští běžci posledních let – halový evropský medailista Jakub Holuša a nadějný Jan
Kubista, oba borci z Dukly Praha.
Startovní listinu doplní řada atletek a atletů klubů převážně z Prahy, Plzeňského a Jihočeského kraje. Diváci budou mít možnost fandit i domácím závodníkům – na
1000 m žen bude startovat nejlepší
sušická atletka Martina Brejchová, která zde svůj závod v loňském
roce dokonce vyhrála. Na stejné
trati mužů se o co nejlepší čas
i umístění popere Pavel Štěpáník.
Pořadatelé za podpory města Sušice a sponzorů vynaložili
pro zdárný průběh závodů opět
velké úsilí, ale k tomu pravému
vyznění je nutná silná divácká
podpora. Proto chceme srdečně
pozvat všechny příznivce kvalitního sportu, aby přišli na sušický stadión vytvořit tu správnou
atmosféru pro výkony atletů. Stalo se už tradicí, že v Sušici vídáme
nejen současné atletické špičky,
ale že místní diváci měli možnost
vidět zde řadu budoucích atletických hvězd, jako se stalo v případě
Pavla Masláka, Denisy Rosolové
nebo Zuzany Hejnové, Není skutečně mnoho možností , abychom
v Sušici v nějakém druhu sportu
mohli vidět na vlastní oči v akci
olympijské vítěze, mistry světa
nebo medailisty z těchto akcí. Sběratelé podpisů si už nyní mohou
připravit své památníčky pro podpisy skvělých sportovců . Zveme
proto v úterý 14. května všechny
příznivce nejen atletiky, ale kvalitního sportu vůbec – přijďte strávit příjemný podvečer s královnou
sportu, atletikou. Vstup pro diváky je zdarma !
Zdeněk Nešpor
(Prav)
( 21)
( 21)
( 15)
( 3)
( 5)
( -3)
( -4)
( -4)
( -1)
( -3)
(-12)
(-12)
(-12)
( -9)
(-16)
(-16)
SUŠICE–HOLÝŠOV 4:3 (2:1)
Branky: 25. Klíma, 27. Hrach,
54. Králík, 59. Vrhel – 17. a 75.
Panuška, 53. Klásek.
Rozhodčí: Burda, ŽK 1:2, diváků 210. Sestava Sušice: Jarolím – Fuchs, Kodýdek, Kotrba, Melka (Kysilka) – Hrach,
Halas (Jech), Klíma (Králík) –
Szedmák, Vrhel, Kočí. Trenér
Jan Staněk.
–jon–
ve středu 15. května 2013 od 16 hodin
(prezentace od 15 hodin)
vozem a Němcem Antonem Wernerem s Audi Quattro. Nejrychlejším Čechem byl pátý Jiří Navrátil
s Fordem Sierra RS Cosworth.
Adam Blahouš
Inzerce
strana 9
PODLAHOVÉ KRYTINY
KRMIVA
OŠETŘOVNA
PSÍ SALON
AKCE
bE
AKCE • du
*)
KILTIx
při pokládce nad 4 000 Kč
SLEVA 500 Kč
antiparazitární obojek
pro psy, účinnost až
7 měsíců, 38 cm
K
JÍ
mu
77,–
Í
1 268,–
ÁK
1 056,–
AZN
Í
VĚ
VĚ
R NÝ
276,–
450,–
290,–
ÁK
AZN
Í
R NÝ
od 43,–
od
ÁK
K
AZN
R NÝ
od
Z
ÁK
VĚ
1 006,–
AZN
Í
od 44,50
neplatí pro e-shop
volejte na tel.
TO
HO VO
☎
PO
24
ST
605 959 983
Í
Z
volejte na tel.
92,–
R NÝ
Z
v Nádražní ul. 1247
Zasíťované prostory mohou být využívány jako ordinace, kanceláře,
výrobní hala, také např. pro potřeby sportovní, kosmetické ad. provozovny.
VĚ
od 73,–
K
internetový prodej zahradních domků a skleníků
AZN
pro kočky a malé
psy
Z
PRONAJME
nebytové prostory
ÁK
beaphar
pro plan puppy
huhubamboo
antiparazitární large breed Robust
pochoutky pro psy
obojek pro
14 kg
75 g
přepravka
kočky DIAZ
navigator
www.hobbystore.cz
org. složka se sídlem v Sušici
az
se a b oží v a
ž
k
z Vě 5% sle ci
rnos
vy
v Z t tního p
ahu
rogr
a
R NÝ
od
369,–
K
GmbH & CO. Besitz KG.
tel.
376 383 695
*) N
351,–
Z
SPIETH & WENSKY
pondělí-pátek: 9-13 a 13.30-17 hodin
sobota: 8-12 hodin
VĚ
425,–
platí od 6. 5. do 25. 5. 2013
POBOČKA SUŠICE, NÁDRAŽNÍ 565
(u PENNY marketu)
N
K
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
24
ČNÍ CE
AK
www.stksusice.cz
Kč
AK
od 1. 4. 2013, 830–1230hod.
1,–
ČN
Í CENA
ZOO-VETERINA Sušice: Americké armády 76, tel. 376 522 435
ZOO-VETERINA Klatovy: nám. Míru 150, tel. 376 310 140
VETERINáRNí KlINIKA Sušice: Hájkova 109, tel. 376 524 332
www.zoo-veterina.cz (také on-line objednávky pro psí salón)
Zařizujete byt nebo dům, provádíte
k
še
u
rekonstrukci koupelny nebo
vytápění?
o
an
dí
a
ář
Velkoobchod .
ul
voda
ní
ž
topení dra
plyn Ná
N
antiparaZitárnÍ přÍpravek
peStigon pro svého miláčka pouze za
SOBOTNÍ PROVOZ
3000
IN DE
Držitel Zákaznické karty dostane
ke každému očkování psa nebo kočky
Nádražní ulice 1302, areál bývalých kasáren
N
OD
NA
STK SUŠICE
H
NĚ
602 410 023
NABÍZÍME VELICE DOSTUPNÁ KVALITNÍ KRBOVÁ KAMNA, SPORÁKY A KRBY
J
S VÝMĚNÍKEM I BEZ, ROHOVÁ, VÍCEPROSKLENÁ, S TROUBOU
V Sušici a okolí rozvoz zdarma! Tel. 604 866 118.
PRODEJNA: SUŠICE, náměstí Svobody čp. 5, vchod z Klostermannovy ul.
Ford
Rumpold
Nová 252, 342 01 Sušice
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
tel.
378 608 344
Profil
barev: Obecný profil separací
offset. tisku
e-mail
[email protected]
Černá 80 lpi při 45 stupních
web
www.mawi3000.cz
Velký výběr převážně českého a slovenského nábytku. Zajímavé ceny,
zajistíme vám dopravu a montáž
tel.
378 608 379
e-mail [email protected]
web
www.nova-nabytek.cz
u�nás
nabízím
odběr�obědů ze�Závo
Západočeského�konz
možnost�výběru�ze
vaříme�chutně a�za
56,- Kč při�odnosu
59,- Kč při�konzum
Přijďte�ochutnat�i�V
Informace�na�tel.�37
U�nás�se�můž
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Inzerce
strana 10
Řádková inzerce
CK Tempo tours SUŠICE
tel. 376 528 989, 376 528 389, 603 503 595, 603 180 130
SKYPE: pavlasulanova, mirkadr
www.tempotours.cz, e-mail: [email protected]
PRODEJ
AKTIVNÍ DOVOLENÁ U MOŘE
Prodám novou nevyužitou koupelnovou
vanu, RYHO–LYRA, prov. pravá bílá,
vhodná do malých prostor – 140/90 cm,
vana vč. ocel. montážní sady, dovoz Sušice a okolí možný. Původní cena 9 240 Kč,
nyní 5 900 Kč. Tel. 605 337 650.
Prodám ocelovou skládací kozu
určenou k řezání dřeva, nová, nevyužitá a již složená. Cena 400 Kč.
Dále nevyužitou přídav. hoblovku
k pile, šířka válce 19 cm. Délka ocel.
prac. plochy 66 cm. Cena 1900 Kč.
Tel. 605 337 650.
7.-16. 6. s Lenkou BLAŽKOVOU – Itálie
7.-16. 6. s Veronikou ŠAŠKOVOU – Itálie
14.-23. 6. a 28. 6.-7. 7. s V. FRÁNOVOU – Itálie
17.-27. 9. a 17.-24. 9. s V. FRÁNOVOU – TURECKO
REZERVACE IHNED, POČET MÍST OMEZEN!
Podrobné informace na uvedených
kontaktech nebo na www.tempotours.cz
BYTY – NEMOVITOSTI
Zastupujeme více než 60 CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
nejen tuzemských ,ale i z NĚMECKA, RAKOUSKA atd.,
s odletem z PRAHY, MNICHOVA atd.
PŘIJĎTE SI VYBRAT, máme 23letou zkušenost, rády vám poradíme!
NÁBYTEK BARBORKA
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU
Koupelnové studio
Jaroslav Žák
– výroba kuchyňských linek na míru
– kancelářský nábytek
– vestavěné skříně
– dětské pokoje, obývací stěny ad.
Ote
v
Po - írací d
oba
Pá
:
So 8 - 17 h
9-1
2h
prodej - obkladů, dlažeb, přírodního i umělého kamene
- sprch. koutů, van, umyvadel, WC, koup. dopňků,...
kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader (,,na klíč,,)
zpracování 3D grafického návrhu vaší budoucí koupelny
607 673 081
378 608 373
[email protected]
Nádražní 1319, SUŠICE
( areál bývalých kasáren, vjezd k STK )
Bojanovice 6
tel. 376 596 617
342 01 Sušice
606 886 159
e-mail: [email protected]
728 114 756
www.nabytekbarborka.cz
Prodám orig. truhl. hoblici z masiv. dřeva, 2× svěrka, dlouhodobě nevyužitá
(nepoužitá), stav vynikající. Rozměry
130×86×36 cm, vhodná pro prof. truhláře i kutila, dovoz po Sušici a v okolí
možný. Tel. 605 337 650.
Prodám zahradní nábytek, zelená odolná litina se dřevem. Lavice + stůl + křeslo. Cena 1400 Kč, bytelné bez poškození.
Tel. po 16. hod. 605 867 939.
Prodám jednou nošenou silniční kombinézu zn. probiker, vel. 48, cena 6000Kč,
kožené boty zn. probiker 42–3, cena
2500 Kč Tel. 604 207 794
Prodám rozkládací čalouněné křeslov
barvě světle hnědé. Cena 1600 Kč. Tel.
603 877 074.
Prodám levně obývací stěnu, zvýšenou
postel a chladničku s mrazákem (250 l)
Tel. 721 868 308
Prodám náhradní díly na motocykl
350 ccm, (vše nové – mola, světlomet,
maska atd.) Rozsedly – Hamr. Tel. 375
587 282
Prodám náhradní díly na BMW E 36
– IS, originál světla E 36, přední nárazník, tlumič výfuku 18, plechy na kola atd. Tel. 604 207 794
Prodám levně štěňata kolie zlatá a trikolorní. Tel. 724 703 005
KOUPĚ
NEMOVITOSTI–PRODEJ–VÝKUP–PRONÁJEM–EXEKUCE–ZÁSTAVY–DANĚ
Bedřiška Zajacová
[email protected]
604 866 118
378 608 377
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
9. května 2013 ve 12.00 hod.
RŮZNÉ
Zámečnické práce – zhotovení vrat, brány, regálů, oplocení, svářečské práce,
opravy zemědělských strojů a traktorů.
Tel. 728 111 226.
Provedu opravy střech a komínů, drobné zednické a natěračské práce, Sušice
a okolí. Daruji koňský hnůj za odvoz.
Tel. 721 484 172
www.kinosusice.cz
www.kinosusice.cz
n á m . S vo b o d y 5 0 , S u š i c e
(vedle hotelu Fialka)
376 522 368,
724 176 630, 602 191 541
Kancelář: Sušice, náměstí Svobody čp. 5 - vchod z Klostermannovy ulice
HYPOTÉKY U VŠECH BANK A ST. SPOŘITELEN–DĚDICTVÍ–DAR–KATASTR
84O 111 177
Koupím Jawa 550 Pařez, jednomístný,
pojízdný i nepojízdný, s TP i odhlášený,
i nekompletní vrak, nebo jen díly. Prosím nabídněte, rychlé jednání. Děkuji za
nabídky. Stačí SMS – zavolám zpět. Přijedu kamkoliv. Tel: 728 479 649
Koupím Škodovku nebo jiné staré auto,
na stavu nezáleží, případnou ekologickou likvidaci zařídím. Nabídněte na tel.
774 674 588.
Koupím les i s pozemkem, pro vlastní
hospodaření. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné.
Tel. 606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. tel. 603 907 027.
Pronajmu byt 2 + 1 v Sušici, v centru, po
rekonstrukci. Tel. 775 864 546
Pronajmu popř. prodám byt 3+1, zděný po kompletní rekonstrukci, v Sušici
Tel. 777 358 676
Nabízím k pronájmu byt 3+1 v Sušici
v panelovém domě. Zateplený, plastová okna, ihned volný. Částečně zařízený. 5000 Kč + energie. Tel. 607 112 112.
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
68 m2, na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
s 2 balkony. K bytu patří sklep. prádelna,
kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka + el. sporák. Nájemné 6000 Kč/měsíc
+ energie + kauce. Tel. 602 392 082.
RK Parva, s. r. o., nabízí k prodeji pozemek o výměře 374 m 2 za 89 000 Kč.
Další pozemek o výměře 1461 m2, který lze rozdělit na dvě stavební parcely,
za cenu 890 000 Kč. Oba v Liběticích
u Hlavňovic. Více na: www.parva.cz, tel:
608 583 418
RK Parva, s. r. o., hledá pro naše klienty
chatu nebo chalupu na samotě, polosamotě a chalupu k trvalému bydlení v okolí Sušice. Tel: 606 205 803.
RK Parva, s. r. o., nabízí dlouhodobý
pronájem bytu 2+kk v Sušici. Cena
6500 Kč/měs. Volný ihned. Více na:
www.parva.cz, Tel: 606 205 803.
RK Parva, s. r. o., nabízí k prodeji chalupu 6+1 s pozemkem 12,5 tis. m2 (les +
zahrada) u Radešova. Cena : 1 550 000 Kč.
Více na: www.parva.cz, Tel: 608 583 418
RK Parva, s. r. o. nabízí k prodeji garsonku v Sušici v panelovém domě. Informace o nemovitosti v RK. Tel: 606 205 803.
Prodám měšťanský řadový patrový
dům se zahrádkou v centru Sušice. Cena
1 650 000 Kč. Tel. 737 369 615
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789
r ealitní kancelář
www.reality-otava.cz
Stačí jednou zavolat!
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule.
Kontakt: 606 494 996.
Koupím, staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky
na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy.
Tel. 606 494 996.
Koupím střešní krytinu ONDULINE,
trapez. plech, vlnitý eternit (velká vlna)
i použité cca 25–30 m2. Tel. 607 907 828.
w w w. r e a l i t y j a k s . c z
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
www.smartpujcka.cz
w
Hledáme nové
obchodní zástupce
k03-87x90_CB.indd 1
10.5.2012 13:03:53
datum
podpis
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
Informace
strana 11
Mají být objekty sirkárny Solo kulturní památkou?
Složitá situace kolem demolice továrního areálu bývalé sirkárny Solo nepřestává naši veřejnost
vzrušovat a motivovat k mnohostranným diskusím. Jak jsem již
na stránkách Sušických novin
upozornil, je při tom důležité citlivě považovat všechny možné
úhly pohledu. Nejsem kompetentní je jednotlivě vyhodnocovat
a posuzovat, ale v každém případě cítím, že přinejmenším jeden
z nich je nutné neustále zdůrazňovat – památkový a historický. Širší
veřejnost se v této souvislosti již
izolovaně dozvěděla, že na konci
března Muzeum Šumavy podalo žádost o prohlášení nejcennějších budov v sirkárenském areálu
za kulturní památky. Do průběhu
výstavby nákupního areálu to vrhá
nové světlo, nové otázky a nové
problémy. Všechny lze zredukovat
na otázku zásadní: stojí vůbec za
to usilovat o památkovou ochranu
továrních budov?
Na první dojem se situace musí
zdát banální. Objekty továrny evidentně nevykazují vyšší estetické kvality srovnatelné s krásami
barokních kostelů, renesančních
atik či gotických portálů. Jejich
účel byl od samého počátku
ryze utilitární a tomu odpovídá
i výsledná stavební podoba. Je to
však dostatečný argument pro to,
abychom je, obrazně řečeno, smetli ze stolu?
Každá doba nahlíží na památkovou hodnotu jiným způsobem
a samo estetické vnímání se mění
v čase a prostoru. Budu–li konkrétnější, postačí lapidární příklad
přímo z místního prostředí: představitelé Sušice neměli v polovině
19. století výraznější potíž strhnout dvě gotické městské brány,
které bychom dnes považovali za
památky prvořadého významu,
představitelé památkové péče
v 60. letech neváhali navrhnout
odstranění spořitelny čp. 8/I na
náměstí, kterou jejich nástupci po
50 letech prohlašují za jeden z nejcennějších dokladů meziválečné
architektury v Sušici. V širším
kontextu to znamená, že se v současné době do souboru kulturních památek dostávají i objekty
jinak těžko představitelné: řopíky
prvorepublikového pohraničního
opevnění, vysoké pece v Ostravě–
Vítkovicích či sklárna v Anníně.
Přistupme nyní k vlastním
objektům sirkárny. Muzeum
navrhlo prohlásit za kulturní
památky tyto objekty:
1) bývalá administrativní budova
čp. 166/II
s přilehlým panelovým sídlištěm
vytváří odlehčující a urbanisticky
pozitivní prostor.
2) S památkovou se poměřuje hodnota historická. Sušice jakožto přirozené kulturní a správní centrum
regionu (od roku 1850 sídlo okresu) byla až do založení sirkařského průmyslu venkovským městem
židovské komunity, jejíž památku ve městě není možné vztahovat k obvyklým nemovitým atributům židovské kultury vinou rozsáhlých sanací v 60. letech 20. století. V tomto smyslu diskutované
objekty představují pomyslný průsečík obou sociokulturních fenoménů a nabízejí výhledovou mož-
totiž ještě širší a dalece přesahuje
hranice regionu. Vždyť obchodní značky Fürth či Solo Sušice
díky masivnímu exportu skloňovali obyvatelé většiny zemí světa. V závislosti na tomto významu nese sirkárenský areál rozměr symbolu, hmotného dokladu
téměř 170 let kontinuální historie našeho města. Nikomu nelze
přetvářet estetické hodnoty a vkus,
lze však snášet argumenty, které památkovou hodnotu vykreslují v jejím skutečném rozměru:
mnohostranném a plastickém.
Nechápejme památky omezeně
„Vážení čtenáři, z důvodu
aktuálnosti problému zařazujeme materiál k výstavbě
obchodního centra.
Pokračování (Dokončení) vyprávění pana Emila
Kintzla najdete v příštím
vydání SN.
jako pouhý redukovaný výběr toho
esteticky pozitivně působícího, ale
jako specifické svědectví minulosti cenné úrovní své výpovědní hodnoty, jež v sobě nese informaci o proměnách a utváření naší
společnosti.
Jan Lhoták
Bude v Sušici Kaufland
– ANO nebo NE?
2) provozní budova, postavená kolmo k předchozí (tzv. Stará
a Nová budova)
3) bývalé ředitelství čp. 226/II
s přilehlou zahradou
4) tovární komín z 19. století severně od administrativní budovy.
Ptáte se, jaká je jejich hodnota a je vůbec taková, aby zůstaly
uchovány pro příští generace? Po
mém soudu nepochybně, a to s přihlédnutím k těmto kritériím:
1) Objekty mají hodnotu památkovou. Domy čp. 166/II (z roku
1844), 226/II (z roku 1889) jsou
ukázkou klasicistní a historizující architektury 19. století a vhodně dotváří linii Nádražní ulice před
jejím vyústěním na bezejmenné
náměstí u božích muk. V kombinaci se sousedním Domem zdravotní a sociální péče čp. 565/II (již
prohlášenou kulturní památkou)
vytváří v severní části Sušice cenný komplex průmyslové architektury 19. a první poloviny 20. století,
která nemá v regionu jihozápadních Čech patřičnou obdobu. Bez
hodnoty není z urbanistického hlediska ani parková plocha před provozní budovou, jež v konfrontaci
zemědělského rázu. Poté, co se
v roce 1839 začalo s výrobou sirek
(tímto datem je tak zdejší sirkárna
nejstarší na území celých Čech),
měnil postupující rozvoj výroby
velmi rychle populační, ekonomickou a kulturní tvářnost regionu. Právě uvažované objekty jsou
vůbec prvními účelovými továrními stavbami v Sušici (výroba
předtím probíhala v měšťanských
domech) a lze je současně považovat za kolébku sirkařství i v rámci celých Čech, neboť do té doby
nikde jinde v zemi neprobíhala.
3) Konečně je tu hodnota symbolická. Za svých bezmála 170 let
trvající existence sirkařský průmysl zásadním způsobem ovlivnil
dění v regionu. Vedle ekonomických a demografických dopadů
se projevil i v rovině sociologické a kulturní (pronikání sušického sirkařství do krásné literatury či formování kulturního života
regionu v nejširším slova smyslu). Tři navrhované objekty jsou
po stránce historické neooddiskutovatelným symbolem sušického
sirkařského fenoménu. Jejich symbolická dynamika současně tkví
v připomínce života a existence
nost jejich důstojného připomenutí. Využilo by se tím jedinečnosti,
kterou v dějinách města, regionu
i celé naší země představují.
Vědomi si těchto skutečností, ocitujme na závěr ze zákona
o památkové péči č. 20/1987 Sb.
V § 2 je uvedeno:
„Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo
kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich
soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního
způsobu a prostředí společnosti
od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších
oborů lidské činnosti, pro jejich
hodnoty revoluční, historické,
umělecké, vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah
k významným osobnostem a historickým událostem.“
Myslím a doufám, že v Sušici těžko existuje někdo, kdo by
zpochybňoval význam sirkařského průmyslu pro moderní dějiny
našeho města. Jeho význam je
Sdružení „My ze Sušice“ je ve vleku ziskových zájmů obchodníků
Sdružení „My ze Sušice“ je ve Zdeněk Přichystal s tím, že podvleku ziskových zájmů obchodníků. pisy do ankety byli nuceni sbírat
ve své pracovní době také přímo
Společnost Fuertes Develop- zaměstnanci v obchodech ZKČ.
ment, která připravuje výstavbu S podobnou vehemencí podle
centra obchodu a služeb v Suši- něho brojí ZKČ i například proti
ci, považuje zprávy předkládané vietnamským obchodníkům.
k této problematice sdružením
Sdružení „My ze Sušice“ pre„My ze Sušice“ za nevěrohodné. zentovalo výsledky petiční akce
Sdružení v minulých dnech orga- proti výstavbě Retail centra a uvánizovalo anketu k výstavbě cent- dí, že proti této stavbě se vyjádřilo
ra a její výsledky dezinterpretova- 1 389 obyvatel ze Sušice a spádolo. Navíc lze o nezištných zájmech vých obcí, což představuje 30 %
tohoto sdružení s úspěchem voličů ve městě. Tato informace
pochybovat, pokud jeho hlav- je ale naprosto nepravdivá. Podním představitelem je zástupce le statistických údajů má Sušice
významné obchodní skupiny, kte- 11 388 obyvatel, z nichž je 9 327
rá ve městě sleduje své vlastní pod- voličů. 30 % voličů tedy předstanikatelské zájmy.
vuje 2 798 lidí. 1 389 podpisů ze
„Sdružení není žádným nezá- Sušice, které sdružení získalo,
vislým subjektem, ale je zcela ve tedy představuje nikoli 30 %, ale
vleku obchodní skupiny, která pouhých 15 % volební základny. To
provozuje obchody s potravina- znamená, že 85 % voličů se v ankemi. Mluvčím sdružení je Roman tě sdružení vůbec nevyjádřilo. „To
Bruzl ze Západočeského kon- je další ukázka demagogie, s níž
zumního družstva (ZKČ), které sdružení pracuje. Rozhodně by se
zastřešuje více než stovku obcho- neměli zaštiťovat masivní podpodů v regionu. Proto jsme přesvěd- rou obyvatel Sušice,“ dodal Zdečeni, že sdružení bojuje spíš za něk Přichystal.
zisky ze svých obchodů, nikoli
Podle něho není projekt centra
zájmy občanů města Sušice,“ uve- obchodu a služeb v areálu bývadl jednatel Fuertes Development lé sirkárny pro naprostou většinu
podnikatelů v Sušici žádnou hrozbou, ale naopak může výrazně přispět ke zvýšení kvality života ve
městě. Projekt FUERTES DEVELOPMENT počítá s výstavbou
centra obchodu a služeb s celkovou prodejní plochou cca 5 000
m2. Tu si mezi sebe rozdělí prodejna potravin a několik komerčních prostor určených pro drobné
podnikatele a živnostníky v oblasti
maloobchodu či služeb. Budoucí
zákazníci by měli v Retail Parku
nalézt například drogerii, obchod
s hračkami a školními potřebami,
prodejnu obuvi, obchod se sportovním zbožím či s módu pro mladé a v neposlední řadě by tu měla
vyrůst také velká a moderní pobočka České pošty. „Pro drtivou většinu podnikatelů v centru Sušice
tedy nebude Retail Park žádnou
konkurencí. Do restaurace, ke
kadeřníkovi nebo třeba do cukrárny budou sušičtí i nadále chodit na
náměstí,“ dodal Zdeněk Přichystal.
Vehementní kritika sdružení
směruje i k vlastníkovi areálu. Zcela záměrně ovšem sdružení opomíjí fakt, že v zóně působí například
i jeden z vůbec největších zaměstnavatelů ve městě – výrobce
interiérových dveří SOLODOOR
(více než 200 zaměstnanců ze Sušice a okolí) a dalších 200 nových
pracovních míst by měl vytvořit
připravovaný projekt.
Sdružení podle Přichystala
bohužel zatím neprezentovalo žádnou vlastní představu, jak se zanedbaným areálem naložit. Přímo ve
své zprávě prezentuje petici jako
„pokračování střetu“. „Prohlašuji,
že my ve střetu nejsme ani do něho
jít nechceme. Naším zájmem je
oživit zanedbané území a najít pro
něj využití, z nějž budou mít užitek také občané Sušice. Sdružení
zatím jen hlasitě křičí, ale nejenže
nenabídlo žádnou rozumnou alternativu využití areálu, ale zejména nemá vůbec žádnou variantu
financování obnovy tohoto území,“
dodal Zdeněk Přichystal.
Podle něho Fuertes Development nabídla městu záchranu zděného domku u kruhového objezdu
spojujícího ulice Nádražní, Hrádecká a T. G. Masaryka. Objekt
by mohl být potenciálně využit
například jako muzeum sirkařství,
mateřská školka či jiná potřebná
aktivita města.
Fuertes Development, s. r. o.
Tuto otázku mi v poslední době
pokládají mnozí lidé místní i z blízkého okolí.
Na jednání dubnového zastupitelstva, kde byla předložena petice
proti výstavbě megalomanského
obchodního centra, se znovu řešilo toto rozporuplné téma.
Petici za týden podepsalo cca
2000 lidí, z toho téměř 1400 bylo
sušických občanů.
Protože rozhodnutí stále „visí ve
vzduchu“, dovolím si uvést několik
informací a údajů, které možná čtenářům dosud chyběly.
Zastupitelé koncem minulého roku schválili v zadání nového
územního plánu omezení prodejní plochy tak, že další supermarket
již v Sušici být postaven nemůže.
Tento územní plán ale ještě není
schválen, stále se zpracovává
a bude předložen někdy koncem
letošního roku. Do té doby může
jedině Rada města Sušice (nikoliv
zastupitelstvo !) vyhlásit stavební
uzávěru na dané území. Někteří
zastupitelé se obávají případných
sankcí ze strany vlastníka pozemku.
Právník města se ale spíše přiklání
k názoru, že by majitel pozemku
na úhradu vynaložených nákladů
nárok mít neměl.
Důležitým faktem je skutečnost,
že rada města byla o záměru výstavby supermarketu poprvé informována již v únoru loňského roku (!),
ale nekonala. Ani vůči veřejnosti,
ani vůči majiteli pozemku. Radní
celý záměr drželi „pod pokličkou“
až do vydání článku v MF Dnes
„V Sušici má být šestý supermarket“
v říjnu 2012, tedy více než půl roku.
A jak vyjádřili radní města svůj
názor na zasedání zastupitelstva?
Starosta Petr Mottl se domnívá,
že obří supermarket je „bohužel
jediná varianta, jak to místo změnit“. Obnově historie sirkařství
v prostorách bývalého Sola nedává žádnou šanci a o územním plánu
se vyjádřil jako o „barevné mapě“.
Místostarostka Věra Marešová zase naopak chápe územní plán
jako jediný možný nástroj, kterým
může město ovlivňovat i cizí vlastnictví. Stavební uzávěra je možná,
ale v tuto chvíli za nás rozhoduje
někdo jiný (ministerstvo kultury
posuzuje, zda objekty nejsou kulturní památkou).
Milena Naglmüllerová – není
rozhodnutá, neví v tuto chvíli, co
je lepší.
Kateřina Nová – obchodní centrum nechce, ale není pro řešení
stavební uzávěrou.
Tomáš Zelený – svým úvodním
projevem se jasně vymezil proti
výstavbě obchodního centra.
Považuje další prodejní plochy
za nadbytečné, chce zamezit vylidnění centra města. Vyjádřil názor,
že případné sankce vůči městu ze
strany majitele pozemku by byly
pro město únosné a tedy by podpořil i stavební uzávěru.
Jan Staněk – nechce další supermarket, ale nelíbí se mu
zakonzervování stávajícího stavu
v areálu Sola. Nechce ale ani stavební uzávěru.
Jaroslav Macháček – vyjádřil
názor, že centrum města se vylidňuje, obchodních ploch je dostatek. Nesouhlasil s názory některých zastupitelů, že nemáme omezovat soukromého vlastníka. Jako
příklad použil výstavbu spalovny
na soukromém pozemku v Dlouhé Vsi.
Jasně se vymezil pro stavební
uzávěru.
Jak vidíte, vážení čtenáři, někteří radní, stejně jako řada dalších
zastupitelů, ještě úplné jasno
ve věci nemají. Na jedné straně
v našem městě šestý supermarket
nechtějí, na straně druhé zamezit jeho stavbě stavební uzávěrou
také ne.
Můj názor je stejný jako
u p. Macháčka a p. Zeleného, tedy
všemi možnými prostředky výstavbě zamezit. Důsledky stavby, jako
je vysoké dopravní zatížení ulic
Hrádecká a Nádražní, zhoršení
životních podmínek občanů bydlících v okolí, vylidnění náměstí,
zhoršení ekonomických podmínek
místních podnikatelů, nemohou
podle mého názoru vyvážit snahu
o využití části areálu bývalého Sola.
Milena Stárková
PETICE PROTI DALŠÍMU OBCHODNÍMU CENTRU, KTERÉ SUŠICE NEPOTŘEBUJE ..
P R O Č
P O D E P S A T ?
Nenechme definitivně zlikvidovat poslední svědectví o sušickém sirkařství !
Vyjádřeme svůj nesouhlas s tuctovou investicí, která naruší přirozený vývoj města i pro příští generace !
Dejme našim zastupitelům silný mandát uplatnit právo ovlivňovat smysluplný a nesobecký rozvoj města !
Dejme "nedostatečnou" vlastníkům bývalého státního podniku SOLO za jejich dvacetileté působení v Sušici !
BUDE SUŠICE BRANOU SUPERMARKETŮ ČI ŠUMAVY ?
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Sušické noviny 9/2013
3. května 2013
strana 12
Užívejte si to, bavte se a dělejte si co chcete!
Třetí sušické setkání harmonikářů
vá každou minutu dne a žije
přítomným okamžikem.
Kotel pod jevištěm vařil od
první písničky až do posledních
tónů a fandové (hlavně fanynky) se nechtěli rozejít ani po
pozdní autogramiádě.
Mimo rozmlouvání o muzice
a životě došlo i na přání. Tím
Tomášovým (ne přáním, ale
prostě holým faktem, který konstatoval) je, že pojede do Peru
„Chci jet do Peru seznámit se
s indiány. Není to sen, je to potřeba, cítím to jako nutnost. Nesním
o tom, já to prostě udělám. Snění by mě zpomalilo. Ale srdce to
potřebuje, tak to udělá. Bez ohledu na ‚práci‘, nebo to, že nejdřív
musíte něco dokázat, abyste
mohli to, nebo ono. Nemusíte. Ale co je důležité a skvělé, je
dělat věci naplno jak nejlépe to
jde – pak to nebude povinnost,
nutnost, podmínka pro něco dalšího. Průšvih je, že 90 % lidí u nás
dělá práci která je nebaví. Tím
pádem nemají ani čas na radost.
Užívejte si to, bavte se a dělejte si
co chcete! Takové přání projevil
před koncertem i během něj Tomáš
Klus a několikrát ho poslal mezi
sedm stovek fanoušků, kteří přišli
na závěrečný koncert jarní části
jeho Turné „...ani si nesedejte!“
Název turné je naprosto výstižný –
i kdyby bylo kam, nešlo by jen tak
prostě „sedět“. Samotný „český
slavík“ se na jevišti nezastavil
snad ani na vteřinu.
V rozhovoru, který v plném znění
najdete na webových stránkách
Sirkusu, je hodně pozitivního...
stejně jako Tomáš Klus sám.
Usměvavý pohodář, který si uží-
Přátelskou atmosféru harmonikáři na závěr podtrhli několika písněmi při společném vystoupením.
To vše dohromady nedovolilo váč, zahájení patřilo panu JindřiNedělní odpoledne 21. dubna
opět patřil sál sušické sokolovny mnohým hostům jen pasivně sedět chu Čermákovi ze Sušice a o krásný
a za chvilku využili možnosti si a nečekaný závěr se postarali všichni
i zatančit.
muzikanti, když si společně zahráli
Na pódiu se vystřídalo 19 jednot- několik známých melodií.
livců a skupin, z nichž nejmladší
Děkuji všem muzikantům i divábyla usměvavá desetiletá Luisa kům za opravdu milé odpoledne
Suchochlebová z Prahy.
plné dobré nálady a těším se s vámi
Celým muzikantským maratonem všemi příští rok na již 4. ročník.
nás tradičně provázel Jaromír Hla–HK–
Luisa Suchochlebová z Prahy.
příznivcům a milovníkům hry na
harmoniku, kteří se zde sešli již
potřetí, aby strávili příjemné chvíle
nejen poslechem dobré muziky, ale
často se také zapojili svým zpěvem.
Argument je jasný – musím něco
dělat abych uživil rodinu, abych
uživil sebe, abych byl člověk. Ale
v momentě, kdy se stanete obětí
práce, přestáváte být člověkem.
Ale to si možná neuvědomujeme.“
A ještě jednu citaci z rozhovoru si neodpustíme, protože
tu bývalý vrcholový pětibojař
a v současnosti asi nejhranější český zpěvák, naplňuje sám
beze zbytku a má potřebu ji
připomínat: „… a ponechte si
úsměv, sluší vám.“
–red–
Jindřich Čermák ze Sušice.
Santos plný sasanek
Početná skupina účastníků
společné procházky stavbou na
ostrově Santos mohla při zasvěceném komentáři pozorovat jak
se ostrov mění doslova před jejich
očima. Ač pozdní odpoledne, pracovníci pilně dokončovali terénní
úpravy kolem nové sítě cest, připravovali dubovou palubu u staronového kiosku, nákladní auta
přemisťovala materiál a do tohoto stavebního hluku tiše přicházelo jaro. Stromy byly ještě holé,
pěkně se tak rýsovala nová stavba
kuželníku, zvonice i oblázkové
koryto napříč ostrovem, ale zemi
už pokryl jarní koberec sasanek,
plicníků a devětsilů. Tím vším
skupinu bezpečně provázeli
architekt Martin Kovář, projektant Pavel Šimek, zástupci města i nadace Proměny. Seznámili posluchače s postupem prací
– zpevňování břehů, zbudování
obřích kamenných schodů pro
lepší přístup k vodě, ošetření
dřevin – např. modřínové dřevo
z nutného prořezu stromů se na
Jižní špic: zvonice čekající na svůj klenot.
Santos vrátí v podobě uměleckých altánů Václava Fialy. Kromě už stojící zvonice to bude
domeček na pozorování hvězd
a pavilon na poslouchání ticha.
Samozřejmě kolem kiosku nakonec vyroste moderní dětské hřiště s lanovkou i lezeckou stěnou,
a to vše bude hotovo do soboty
27. července, kdy se Santos celodenním programem představí
Kiosek v novém kabátě.
Severní špic.
návštěvníkům v celé své kráse.
Hned druhý den si ostrova dosytosti užijí děti na akci Kdo si hraje zlobí míň a 17. srpna pak rodiče na 20. ročníku Šumava rocks.
Avšak úplně první akcí nového
Santosu bude vysvěcení nového zvonu zavěšeného na zvonici
v neděli 7. července. Zvon ponese slova pátera Ferdy a symbolicky také všech lidí, kteří přispěli
do sbírky na jeho pořízení. Je to
stále ještě možné na účet nadace: 35–4870200207/0100 var.
symbol 01. Zatím bylo vybráno
32 tisíc korun. Většina účastníků
prohlídky nakonec odcházela po
novém dřevěném můstku k Dlouhoveské ulici s přáním brzkého
návratu na hotový nový Santos
po staré dobré betonové lávce.
text a foto Eduard Lískovec
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum,
Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Tel. 376 528 686,
724 981 554, [email protected], www.kulturasusice.cz. Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Tiskne DragonPress,
s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky
představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka
příštího vydání Sušických novin bude 9. května 2013 ve 12.00 hod.
Download

Solo, Solo, co se s tebou stalo?