15/2014
Aktuálně
z radnice
V pátek 15. srpna proběhlo tradiční splutí Otavy představiteli
měst sdružených v organizaci
Otavská plavba. Starosta Strakonic Vondrys a starosta Horažďovic Zrůbek ocenili sušickou
cyklostezku, kterou si v rámci tohoto neformálního setkání
přáli shlédnout.
Ředitel nemocnice Ing. Vladimír Sloup a MUDr. Kateřina
Nová se v pondělí 18. srpna sešli
na radnici se starostou Petrem
Mottlem ohledně optimalizace
způsobu financování záchranné
služby v Sušici. V úterý se pak
spolu se zastupitelem a členem
správní rady nemocnice Michalem Malinou zúčastnili schůzky u hejtmana Václava Šlajse,
kde také diskutovali možnost
spoluúčasti kraje na zajištění
provozu sušické nemocnice.
Ve středu 27. srpna se v Plzni
uskutečnila tisková konference
starosty Sušice Mottla, starosty
Klatov Salvetra, předsedy Svazu obcí NP Šumava a starosty Modravy Šubrta a hejtmana
Plzeňského kraje Šlajse při příležitosti podpisu memoranda
o potřebě přijetí zákona o Národním parku Šumava.
Úspěšný nový školní rok přeje
všem žákům, studentům i pedagogům starosta Bc. Petr Mottl
a přání doplňuje dárkem: „Pro
prvňáčky město jako každoročně připravilo příspěvek
200 Kč na pracovní sešity
a letos poprvé pro každého
i jednu volnou vstupenku do
krytého bazénu. Navíc poslední prázdninový víkend pořádají Sportoviště města Sušice
v areálu bazénu speciální akci
pro všechny“ (viz. str. 9).
29. srpna 2014
24. ročník
Cena 7,00 Kč
Rozhledna na Svatoboru slavila narozeniny
Osmdesát let, to už je důstojný
věk, a tomu odpovídala i oslava
připravená na sobotu 16. srpna.
Akci pod záštitou města Sušice
uspořádal nájemce chaty Tomáš
Hána, Sušické kulturní centrum
a Okrašlovací spolek města za
přispění Klubu českých turistů.
K práci pořadatelů se připojila
nakonec i obloha. Na odpoledne
a večer odstranila nevlídné černé
mraky a pustila na slavnost teplé
letní slunce, noc pak nechala
ozdobenou jasnými hvězdami.
Pořadatelům a účinkujícím se
podařilo v nadčasovém programu
propojit minulost s přítomností.
Dobovou hudbu z časů otevření
rozhledny představili současní
svěží muzikanti a zpěváci. V tu
chvíli snad i dimenze času přestala
existovat. Z proslovů i hudby mohli
přítomní čerpat odkaz hodnotných
tradic a myšlenek našich předků.
Oslavu zahájil osvědčený moderátor Radek Nakládal a uvedl
místostarostku Sušice Ing. Věru
Marešovou. Ta na zaplněném prostranství pod rozhlednou přivítala
přítomné (ti většinou dorazili pěšky) a ocenila jejich zájem
o veřejné a společenské dění ve
městě. Dále poděkovala všem,
kteří se na oslavě podíleli. Za
Klub českých turistů, jenž stavbu
rozhledny zorganizoval dokonce
dvakrát, promluvila Alena Švarcová
Uvnitř čísla
najdete
Rozhovor s předsedou
Pražského Sušičanu Z. Papešem u příležitosti jeho
životního jubilea – str. 2
Stacionář Klíček soutěžil
se svým novým filmem na
festivalu v Praze – str. 2
Šumava Rocks – proběhl
už 21. ročník – str. 4
„Noc na Andělíčku“ obohatí sušickou pouť – str. 6
„Zlatíčka“ stále můžete spatřit v galerii Sirkus – str. 7
První rozhledna 1898 – 1934
Nová rozhledna 1934
a přiblížila mj. současné aktivity
spolku. Dalším řečníkem byl člověk
nejpovolanější, sportovec a turista
spřízněný s oslavenkyní věkem,
její častý návštěvník a zasvěcený
pamětník starých časů. Tento muž,
Emil Kintzl, je také přímým potomkem a pokračovatelem prvních
turistů, kteří se o vybudování
věže zasloužili. Mladé seznámil
a starším připomněl bohatou historii rozhledny: Pět let po vzniku
KČT v Sušici (1. odbor v Plzeňském
16. srpna 2014 – Oslava 80. narozenin
figurovala dodnes dobře známá
jména: Vyhrávala hudba kapelníka Polaty, nedělní otevření rozhledny doprovázel sbor Svatobor,
projevy přednesl starosta města
Jan Seitz a dirigent a učitel Václav
Vavrýn. Jeho prasynovec Emil
Kintzl připomněl ještě další stavby stavitele Houry a jeho pozdější
těžký život za minulého režimu.
Dále se přítomným představily
děti Karla Houry – syn Karel
a dcera Vlasta Křivancová, krátce
pohovořili o svém otci a rozhledně
popřáli dalších nejméně sto rovných
let. Se sborem Svatobor pak zpívala
staré písničky většina obecenstva.
Nezpěváci mohli zatím na zadním
hřišti využít k pochutnání části
rožněného vepřového, okoštovat
speciality coctail baru, obdivo-
vat výrobu šumavských beruščích
kyrálků, nebo si vyšlápnout 182
schodů na vrchol věže a rozhlédnout se po kraji. I další hudební
těleso navodilo atmosféru starých
dobrých časů, když se hrou drželo
svého jména Karavana SWINGers
Band. Naopak následná laserová
show zahalila rozhlednu do moderního světelného hávu a na její
zdi nápisy s daty znovu připomněla
důležité milníky v životě této krasavice. Závěrečné vystoupení pod
noční oblohou patřilo hip hopové
formaci Non Limit.
Jásot utichl, opěvovaná oslavenkyně se ani nepohnula a podle přání svých stavitelů bude dále
sloužit k rozhledu po krásné české
zemi. text a aktuální odpolední
foto Eduard Lískovec
Fotbalové divizní mužstvo
odehrálo již tři zápasy nové
sezóny – str. 8
Letos bojovalo o městský
soudek mnoho sušických
volejbalových týmů, přesto
putuje do Březnice – str. 8
S Marií Malou se dozvíme,
kde leží Buzošná – str. 11
Představujeme města DOUZELAGE – 16. je švédský
Oxelösund – str. 12
Letní anabáze Svatoboru
do Znojma a okolí – str. 12
V. cílek a Ridina Ahmed
ve Volšovech – str. 12
U Z a V í r K a
náMěStí
Z důvodu konání sušické pouti
bude náměstí
laserová show, foto Pavel Kavale
kraji) v roce 1895 se za 3 740 zlatých získaných z darů a sbírek, od
občanů, spolků a města, z iniciativy Vojtěcha Maštovského a pod
vedením stavitele Rudolfa Mirvalda, začala budovat první rozhledna.
29 metrů vysoká věž s otevřeným
cimbuřím byla dokončena v roce
1898. Dle projektu arch. Vratislava Pasovského byla postavena také
chata – Útulna, tehdy ale o kus dál,
na místě zvaném Na Homoli nad
Sušicí (těžil se tam kámen pro rozhlednu, dnes zůstaly jen zbytky
zdiva a startují tam paraglidisté).
K slavnostnímu otevření došlo
v roce 1900, za pět let ale objekt vyhořel a už nebyl obnoven.
I s rozhlednou to bylo nahnuté, čím
dál více se podobala věži v Pise,
a když její náklon dosáhl 1,78 metru,
nadobro se uzavřela. Bylo rozhodnuto o stavbě rozhledny nové. Realizace se ujal mladý stavitel Karel
Houra, jenž nejprve nechal starou
věž umně ztrhnout a za pouhé tři
měsíce pak vybudoval rozhlednu
současnou, vysokou 32 m. Byla
slavnostně otevřena 12. srpna 1934.
Slavnost to byla tehdy velkolepá,
začala koncerty a průvody už
v sobotu v Sušici a na programu
uzavřeno pro veškerou
dopravu
od pá 20 hod. do ne 20 hod.
MOBIL
NOVÉ
!
VOLÁNÍ
PRO
CELOU
RODINU
od
1,30
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
9 771213 355003
87,5 %
15
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Kaleidoskop
strana 2
Jak docent Papeš k Pražskému Sušičanu přišel a blahopřání k jubileu Klíček zažehl pravěký oheň
V pátek 25. července navštívila delegace města Sušice – starosta
Bc. Petr Mottl, místostarostka Ing.
Věra Marešová a radní Milena
Naglmüllerová – Doc. Ing. Zdeňka Papeše CSc. na jeho chalupě
v obci Domoraz u příležitosti jeho
75. narozenin a již dvaatřicetiletého předsednictví spolku Pražský
Sušičan. Redakce SN se připojuje k blahopřání od města a přináší
s panem docentem rozhovor.
Pražský Sušičan byl založen už
v roce 1922, téměř třetinu té doby
jste jeho předsedou, jak jste se
k práci ve spolku dostal?
V roce 1974 vyšly dvě mé knížky a začali jsme hledat chaloupku,
o které si od dětství zpívávala má
maminka „Na stráni je malá chaloupka“. Srdce nás vedlo do rozlehlé
Šumavy a Pošumaví a našli jsme ji
v jedné vesničce na stráních mezi
Svatoborem a Práchní. Abych se
seznámil hlouběji s krajinou, zašel jsem brzy do muzea v Sušici
a v Horažďovicích a v Sušici jsem
měl brzy dva přátele, jeden byl bývalý ředitel muzea, druhý bývalý „pověstný profesor“ gymnasia.
Oba jsem překvapil, že už jsem také
něco o kraji věděl, i když jsem nevěděl o spolku v Praze, „když už
z té Prahy jsem“. Pro oba (také oba
na „indexu“) jsem za nějaký čas
připravil v místním hostinci „naší“
vesničky přednášky k dějinám a tradicím kraje v rámci cyklu přednášek „O zašlých časech a dobrých lidech“. Tehdejší předseda pražského
spolku, pan R. Císař, si obou vážil
pro jejich znalosti a reputaci mezi
lidmi v Sušici, zval je občas do
vzdálené Prahy a oni zase mne na
své přednášky. Tak jsem se v Sušici dozvěděl o spolku a v Praze se
seznámil se spolkem i s jeho obětavým předsedou. V roce 1982 se
panu Císařovi blížila osmdesátka
a začal hledat svého nástupce. Oba
„bývalí“ mu navrhli mne. Spolek
s tím souhlasil, protože jsem byl
jedním z mála, kteří na schůzkách
diskutují, ale já až do konce roku
vzdoroval, když jsem byl jen „občasný“ host. Až v předvánoční náladě jsem slíbil s podmínkou, že pan
Císař zůstane čestným předsedou
a bude mi „radit“. Patřil k těm, kteří spolek po jeho zákazu „křísili“
a byl i 10 let jeho předsedou, do té
doby nejdéle ze všech předsedů. Navrhl jsem proto tehdejšímu vedení
města, aby to ocenilo. Stalo se a na
příští schůzce představitel města
poděkoval panu Císařovi za dlouhodobé vedení spolku a jeho činnost a předal mu čestnou medaili
města. Tak jsem se „dostal k práci
ve spolku“.
S jakými představami a cíli spolek vznikal a je tu nějaká odlišnost
od současného zaměření?
Druhá polovina 19. století byla
dobou velkého stěhování lidí z venkova do měst, zejména těch velkých, v nichž bylo možné s větší
stmelování rozdělují už nad listy
naposledy už čtyřiceti stran a „pidistran“. Děti, které v deseti letech
už „řádí na počítači“ na něm mohou „pracovat“ kdekoliv. Motivace
ke členství v regionálním spolku je
tedy po 90 letech zcela jiná.
Co považujete za konkrétní přínosy spolku?
Začátkem 80. let bylo v Praze
asi 25 regionálních spolků. Několik
jsem jich navštívil, abychom měli
představu o tehdejším charakteru
jejich činnosti. Po zrušení regionálních spolků v roce 1953 došlo
během 60. let k „uvolnění“ poměrů.
Závěr těch let naopak vedl k další
„normalizaci“, tedy k utužení dohledů nad společností. Začátkem
pravděpodobností najít práci. Do
té doby se ve vsích vzájemně znali všichni a byl běžný družný život
vesnic. V městech se pak venkovský člověk náhle cítil kapkou v moři
neznámých lidí. To bylo příčinou
vzniku mnoha studentských a řemeslnických spolků koncem 19. století i v první polovině 20. století. Ale
to minulé století dalo lidem i rozhlas, telefony, mobily, televize, počítače, videa, auta a letadla a mnozí lidé se už cítí nejen občany měst
a velkoměst, ale po otevření hranic
dokonce světoobčany. Mnoho lidí
už nezná krásy a svéráz vesniček,
v nichž se rodili jejich rodiče a prarodiče, ale rozptylují se vším, co jim
nabízejí reklamy i redaktoři a autoři
pořadů k televizním a jiným „válendám“. Před téměř už každoročními
„nějakými“ volbami se lidé místo
80. let bylo proto více spolků, které se scházely k sentimentálnímu
vzpomínání na staré doby v „jejich“ regionech. Naopak rozsáhlou
i nákladnou činnost měl moravský
a českobudějovický spolek, svým
charakterem vlastně „taneční“ spolky. To byla zaměření jednak „úzká“
a jednak odtažitá od aktuálních regionálních problémů. Snažili jsme
se tedy sledovat a chápat potřeby
rozvoje města a okolí a pomáhat
podle svých znalostí a možností, tak
např. starostovi Čáchovi hledáním
kontaktů v Praze, JUDr. Jirouškovi při urychlení plynofikace města, MVDr. Zelenému s proměnou
volšovské školy na ubytovnu pro
turisty (to jsme nedokázali), MVDr.
Herzovi při jednáních o zachování
rozhledny a ubytovny na Svatoboru v majetku města, Arch. Jandovi
při vydání publikace o monumentální Sušici, JUDr. Rippelové aktivní účastí při některých akcích
města, Bc. Mottlovi publikací o sedmi českých a moravských obcích
s jménem Sušice (2007) či publikace Óda na Šumavu K. Klostermanna (2013).
O konkrétní přínosy šlo i při jiných akcích, např. při podpoře hrádeckých slavností k F. Pravdovi
a publikací o dějinách Hrádku
(1989), pro muzeum Šumavy spoluprací na výstavě k výročí Josefa Holíka a k opravě jeho hrobu (2002),
s řezbáři Tittlem a Svobodou propagací tvorby nových „Sušických
jesliček“ zpracováním jejich popisu
a podporou získávání prostředků
pro údržbu (2004–5), při podpoře
výstavby rozhledny Sedlo zakoupením schodu č. 39 (2005), spoluprací při nalezení a odhalení pamětní
desky JUDr. J. Gabrielovi (2009),
zpracováním brožurky k odhalení pamětní desky prof. A. Friedlovi (2010), v Hrádku o dějinách
a rekonstrukci jeho téměř zdevastovaného zámku dvěma publikacemi
(2010) apod.
A z čeho máte největší radost
Vy?
Mám radost, že jsme našli moderní formu neformální a angažované činnosti spolku nejen pro
samotné členy (ročně 9 obsahově
bohatých schůzek v Praze a jedna
v Sušici), ale i pro spolupráci s regionem (viz předchozí otázka). Z těch
25 regionálních spolků zůstaly jen
4, ostatní byly příliš závislé na někdejších rozpočtech. Bylo nás několik, kteří jsme přinášeli dary svého
času, energie, úsilí i peněz, abychom mohli dělat radost těm, kteří
si to dovolit nemohli, ale i pro potěšení svému regionu. Práce pro spolek i pro region nejsou honorované,
jsou to skutečně dary jednotlivců. Já
sám mám největší radost z toho, že
jsme nemysleli jen na sebe, ale na
to, že na světě může být lépe, když
myslíme i na ty druhé. A těší mě, že
jsem do spolku přišel a že se nám to
společně daří už 32 let.
Historii a plány spolku do budoucna přiblíží docent Papeš v příštím čísle SN.
Eduard Lískovec
Tak opět se doba nachýlila do
zlomu času jarního a letního, rozčepýřený a rozkvetlý květen se přelil
do slunného a plného rozpuku vlitého června a tak i pro náš Stacionář
Klíček dospěl čas pro každoroční
zážitky ze světa pohyblivých a barevných obrázků, tedy čas trávený
při filmové hostině.
A kdeže jsme tedy trávili ony
pochutiny ducha? No přeci jako
vždy na Filmovém festivalu Mental Power v Praze, tentokráte již na
jeho 8. ročníku.
I letos jsme přivezli představit
náš nový film se jménem Paluka.
A cože toto prasnubné slovíčko znamená? Na to se zeptáme Ivy V., která je jednou z hlavních představitelek nového filmu.
„Herec Radek H. hrál pravěkého člověka, který neuhlídal oheň
a tak ho vyhnal náčelník, kterého hrál Honzík P., právě pro nový
oheň, protože ho potřebovali k životu. Slovo Paluka tedy znamená
oheň, který člověk z rodu Hommo
Kammenos neustále potřeboval
k přežití.“
A jakou prastarou legendu celý
příběh vypráví?
„A tak se lovec Hunga (Radek)
vydal hledat ten nový oheň a po cestě prožíval různá dobrodružství.
Třeba měl hlad a chtěl si ulovit
rybu, ale to se mu neustále nevedlo.
Touto svou cestou potkal pravěkou
ženu, kterou hrála Marcela V. S ní
se mu nakonec povedlo ulovit lištičku, sehnat oheň od jiného kmene a pak se mohli společně vrátit k
Hungovi domů. Taky s námi hráli
Martin K., Vítek K. a Jirka V. Ti
hráli ostatní lovce. Taky jsem tam
hrála já a to pravěkou ženu. Ležela jsem pod skálou a spala v jeskyni. Potom jsme společně slavili, když lovec Martin přines maso
z mamuta a tancovali jsme u ohně
a veselili se.“
Jaká byla samotná účast na festivalu v Praze?
„S hotovým filmem jsme jeli
ti soutěžili ve čtyřech sekcích podle do Prahy na festival. Tam jsem si
nástrojů a z každé sekce postoupil nejlepší do finále. Hlavní trofej
a peněžní cenu 600 euro získal violoncellista Juraj Škoda ze Zvolena.
Dalšími finalisty byli naše klavíristka Lucie Matoušová, Raivis Sieks
z lotyšské Siguldy se saxofonem
a Robert Ham ze Sherborne, který
zahrál na tubu.
Závěrečný koncert (finále soutěže), který sledovalo více než
300 diváků, vyvrcholil společným
vystoupením všech účastníků projektu. Pod vedením dirigenta Paula
Coshe zahráli orchestrální úpravu
Beethovenovy Ódy na radost, která je považována za hymnu Evropské unie. Celý koncert byl nahráván
místním rádiem Abbey 104 Radio
a záznam byl pak v neděli 3. srpna
Výročí 100 let od počátku první
vysílán včetně rozhovorů s některý- světové války se v letošním roce přimi účastníky. Fotografie si můžete pomíná v mnoha městech a obcích
prohlédnout na http://sherbornemu- nejen České republiky. Žihobce, Bísic.org/photo-gallery/. Děkujeme lenice a Rozsedly nejsou výjimkou,
našim účastníkům za to, že úspěšně a i zde proběhl v sobotu 26. 7. 2014
obstáli v mezinárodní konkurenci u pomníků padlých vzpomínkový
a věříme, že i na příští pokračování akt za účasti starosty obcí Ing. Kartohoto projektu budeme moci vyslat la Baumruka, členů SDH a mnoha
zase ty nejlepší z našeho města.
účastníků z řad veřejnosti a potomAnežka Nová, Douzelage Sušice ků obětí. Oslavy proběhly v důstoj-
Hudební projekt Douzelage:
Music4EU Music For You (Hudba pro EU – hudba pro tebe)
Naše cesta do Sherbornu v Anglii byla zahájena výběrovým konkursem, který určil čtyři muzikanty
– Petra Tomášková (příčná flétna),
Lucie Matoušová (klavír), Kristýna
Prančlová (housle), Štěpán Potužák (saxofon) a Jan Pelech jako
vedoucí skupiny. Po třech měsících tvrdé práce, dvou zkušebních
koncertech a několika poslaných
emailech jsme se 15. 7. sešli na Letišti Václava Havla a hledali jsme
svůj let. Po příletu do Londýna
nás na letišti očekával Kevin Waterfall – „mozek“ celého setkání.
Večer v Sherborne jsme se setkali s ostatními účastníky – z Anglie, Lotyšska, Estonska, Slovenska a Polska. Bližší seznamování
bylo na programu dalšího dne.
Třetí den jsme se rozešli do svých
ansamblů – dechy (woodwinds),
struny (strings), žestě (brass) a piana. Společně jsme nacvičovali
v nejnovější budově, hudební škole v Sherborne, skladby na závěrečný koncert, kde také zahráli finalisté soutěže, kteří vyhráli svou
kategorii. Z naší skupiny měla to štěstí Lucka – „from Šusice“ jak stále
špatně nazývali Angličané naši Su-
šici. Vítězství jí uniklo jen o kousek.
Podle mého názoru jsme si všichni
odvezli dobrou zkušenost a spoustu
skvělých zážitků. Poslední den naší
anglické cesty zakončila návštěva
Londýna, 21. 7., a pak jsme opět stá-
li na letišti v Praze. Na závěr bych
chtěla za celou naši skupinu vyslanou reprezentovat Českou republiku
a naše město poděkovat skvělé jídelně sherbornské chlapecké školy, která nám každý den nabízela několik
hlavních jídel i moučníků, a hlavně
městu Sušice, které částečně přispělo na naši cestu.
Petra Tomášková
Projekt pro mladé hudebníky
z členských měst Douzelage proběhl ve dnech 15. – 20. července
2014. Hlavním pořadatelem byla
organizace Sherborne Douzelage
ve spolupráci se dvěma místními
školami, které poskytly ubytovací
a stravovací kapacity a další prostory pro celý projekt.
Tento projekt by se měl opakovat každé dva roky v dalších městech Douzelage. Hlavním cílem
je vzájemné poznávání mladých
lidí z různých národů prostřednictvím hudby, společných zážitků
a upevňování porozumění. Neméně významným přínosem je práce
pod vedením zkušených hudebníků a možnost předvést výsledky
této práce na závěrečném koncertě
před publikem v cizí zemi. Každá delegace musela také připravit
a přednést prezentaci o svém městě a významném skladateli svého
národa v angličtině, což přispělo
k upevňování a rozvíjení jazykových dovedností.
Projekt byl koncipován jako soutěž podle formátu televize BBC
Young Musician of the Year (Mladý hudebník roku). Mladí muzikan-
šla film uvést společně s Marcelou
a Martinem na pódium, kde nás uvítal Vojta Kotek. S ním tam byli taky
Eva Holubová, Tereza Voříšková,
Igor Bareš a taky bubenická skupina plná bubeníků, bylo jich opravdu hodně. Celé to probíhalo v divadle Palace na Václavském náměstí.
V Praze jsme bydleli dva dny v hotelu Na Kačerově a jezdili si i po
výletech, třeba jsme byli na výstavě obrazů v Národní galerii.. (Výstava Práce, filmové skicy a kresby
Tima Burtona – pozn.). V Praze se
mi líbilo. Byla jsem ráda, že společně s kamarády a lidmi z Klíčku
se mnou mohla jet i mamina a kamarádka Dana. Už se těším na další
film Klíčku a další festival.“
Ivo měla by jsi pro nás i nějakou
humornou historku z natáčení?
„Bylo to strašně náročný a hráli jsme tak jak nás před kamerou
vedli pracovníci Klíčku. Bylo to
těžký, ale myslím si, že to dopadlo
dobře. Nejvíc se mi na filmu líbilo, jak Radek uhasí oheň, protože
ho počůral.“
Celý příběh jsme natáčeli různě po Sušicku. Například v Luhu,
v lese u Nalžovských Hor a taky
v okolí našeho stacionáře a loukách nad nemocnicí. Před samotným natáčením jsme se ale museli
hlavně připravit a vybavit – sehnat
kožichy, připravit oblečení a vyrobit společně ve stacionáři různé
zbraně a rekvizity. Největší práci
dala asi výroba stehna z mamuta.
Některé kostýmy nám pak darovali lidé ze Sušice.
Na závěr bychom rádi poděkovali městu Sušice za poskytnutí finančního grantu bez kterého bychom nemohli film natočit a jet ho
následně prezentovat na Filmový
festival Mental Power v Praze. Moc
děkujeme městu Sušice za dlouhodobou podporu začleňování osob
s handicapem do společnosti.
Na otázky odpovídala a vypravovala Iva V., rozhovor vedl a text
připravil
Aleš Krulich
100 let výročí první světové
války v pošumavských obcích
ném duchu, bylo vzpomenuto obětí
válečného konfliktu, rodáků z obcí,
kteří se už domů nevrátili, ale také
dopady války v rovině nejen materiální, ale také škody způsobené
na duchu a morálce společnosti. Po
položení věnců proběhla od 18 hod.
v kostele Proměnění Páně v Žihobcích slavnostní mše za oběti první
světové války.
-VK-
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 7. července 2014
•
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
A-001780-00 na zpracování „Lesní hospodářské osnovy pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací obvod Kašperské Hory 2“ s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 se společností LESPROJEKT Stará
Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČ 25065602.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.
•
Rada města souhlasila s přijetím účelové dotace od Plzeňského kraje v rámci programu „Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2014“ ve výši 40.000,- Kč na projekt
„Bezpečná vodácká turistika na řece Otavě I. etapa – vodácké značení“
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.
•
Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na akci „Výměna oken v objektu čp. 132, Nábřeží J. Seitze, Sušice“ – firmě Jan Prexl – Truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná, za
cenu 594 561,50 Kč bez DPH, tj. 719 419,40 Kč včetně DPH. Rada města
schválila smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila provedení analýzy odpadového hospodářství společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města souhlasila se zařazením města Sušice do územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o. na období 2014 – 2020.
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 21. července 2014
•
Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce
„Havlíčkova ul., SO 01 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy a firmy, které budou
vyzvány k podání nabídky: Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01
Klatovy, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, Bögl a Krýsl k.s., Dvořákova 998, 334 41 Dobřany, Lesní stavby,
s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, VAK SERVIS s.r.o., Domažlické
předm. 610, 339 01 Klatovy, STAMOZA, společnost s ručením omezením, Vrázova 7 čp. 2429, 350 02 Cheb.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou „morez
stavební s.r.o.“, Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, kterým se rozšiřuje
předmět díla o výměnu oken a vchodových dveří v objektech Pod Nemocnicí čp. 116, Nuželická čp. 25, Nerudova čp. 1054, 1055, Nádražní
čp. 397, cena se navyšuje o 803 436,00 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku.
•
Rada města pověřila Odbor majetku a rozvoje města jednáním ve
věci odkoupení pozůstalosti majetku pana Scheinosta (židle, stůl, divan)
od paní Ing. Zdeňky Klicperové.
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11. srpna 2014
•
Rada města projednala návrh revize cen předložený společností
ČEVAK a.s. České Budějovice a doporučila zastupitelstvu města schválit
revidovanou výchozí kalkulaci a výpočet ceny a pevné složky pro dvousložkovou formu ceny vodného a stočného na r. 2015 podle přílohy.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu žádosti o příspěvek
na rekonstrukci zdroje pitné vody pro vodovod v Záluží.
•
Rada města schválila provedení opravy školního hřiště Lerchovy školy a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 29 na částku 3 mil. Kč.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení nemovitostí - stavební parcely č. 2769, včetně stavby čp. 119, Sušice II (občanské vybavenosti), která je její součástí, a ppč. 318/58, vše
k.ú. Sušice nad Otavou - od TJ Sušice do majetku města Sušice za kupní
cenu 2.500 tis. Kč.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu
2. kategorie v rámci projektu „Nákup kompostérů do domácností ve městě
Sušice“ spolufinancovaného Operačním programem životního prostředí
a Státním fondem životního prostředí ČR a firmy vyzvané k předložení
nabídky: JRK BioWaste Management, s. r. o., Lípová 369/1, 747 14 Ludgeřovice, ALDO, s. r. o., Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2, AB-STORE,
s. r. o., Havlíčkova 55/4, 290 01 Poděbrady, Pavel Aušprunk, Volšovská
164, 342 01 Sušice, Agro Trnava, s. r. o., Trnava 224, 674 01 Třebíč, ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín.
•
Rada města uložila Odboru majetku a rozvoje města obnovit jednání na odkup pozemku p. č. 1026/7 o výměře 2320 m2 s majitelkou pí
Šefrnovou.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 18. 12.
2013 finanční příspěvek pro oblast památkové péče na rok 2014.
Finanční příspěvek je určen:
- pro vlastníky nemovitých staveb nacházející se v městské památkové
zóně Sušice, s výjimkou staveb, které jsou nemovitou kulturní památkou (vedeny v ÚSKP)
- na stavební úpravy (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek aj.) předních traktů staveb, směřujících do ulice
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
- pravomocné stavební povolení, popř. ohlášení
- závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče;
- doklad o zaplacení provedených prací;
- konečný termín pro předložení žádosti včetně dokladů
je 30. 9. 2014.
Upozornění:
- o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení Komise regenerace MPZ rozhodovat rada města popř. zastupitelstvo města
Sušice;
- na příspěvek není právní nárok.
Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210 – pí. Kubíková
vedoucí odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu
strana 3
Pravda a mýty o bazénu
Krytý bazén v Sušici je již několik týdnů v provozu, ale diskuse kolem
výstavby neustávají. Opakují se nepravdy o tom, proč Sušice na rozdíl od
Kdyně nezískala dotaci a postavila na dluh. V tomto článku uvedu fakta zveřejněná v médiích. Současný starosta Petr Mottl opakovaně svádí
odpovědnost za bazén na ČSSD. Je to patrné například z jeho vyjádření
na webu regionpodlupou.cz 15. dubna 2014: „Před šestnácti lety právě
ČSSD slibovala obyvatelům, že postaví bazén, ale nikdy k tomu nedošlo,
jen planě slibovala. My ty sliby splnili a to je možná tím trnem v oku.“
Nebo na kameru TV sumava.eu v listopadu 2011 u příležitosti demonstrace proti rušení školy (www.youtube.com) starosta tvrdil: „O bazénu se
v Sušici bavíme 13 let a ten, kdo přišel s projektem výstavby bazénu, byli
mí předchůdci, respektive předchůdkyně. Stačí se podívat do historie.“
Ovšem pravda je úplně jiná. ČSSD nikdy přímo výstavbu bazénu
v programu neměla a už vůbec nechtěla kvůli němu zadlužit Sušici. Podívejme se společně do historie prostřednictvím Sušických novin.
První zmínky o bazénu
Rok 1998 byl rokem volebním a svůj starostenský post chtěl obhájit
Karel Janda (ODS). V lednovém čísle Sušických novin na první straně
čteme: „Město Sušice prostřednictvím rady města rozhodlo závěrem
roku o tom, že bude vyhlášena soutěž na zpracovatele projektu „Sportovní areál v Sušici – bazén s atrakcemi a zimní stadion“. Reakce lidí
byly vesměs negativní, poukazovaly například na nepřiměřeně velkou
investici, jakou si Sušice nemůže dovolit (Josef Jílek, Petr Hlaváč, Alois
Herza – SN č. 3,6,7,15/98).
Po podzimních volbách se stala starostkou Jiřina Rippelová (ČSSD).
Mám k dispozici program ČSSD z roku 1998 a není tam o bazénu ani
zmínka! Sociální demokracie tehdy chtěla realizovat především rekonstrukci a sestěhování nemocnice, výstavbu bytů a pracovní příležitosti.
Řešily se potřebnější věci než bazén, jako byty, čistírna odpadních vod
nebo úpravna vody v Luhu. Velkým soustem byl monoblok nemocnice,
na jehož výstavbu se podařilo získat dotaci z ministerstva zdravotnictví
80 mil. korun.
Ve svém programu měla ČSSD zmínku o možné výstavbě bazénu
jen jedenkrát, a to v roce 2002: „vytvoření investičních předpokladů pro
zahájení výstavby krytého plaveckého bazénu“, což jinými slovy znamená „pomoci soukromému investorovi“ nebo „najít zdroje financování.“ Přednost před bazénem tehdy dostala výstavba 120 bytů v několika
lokalitách, kanalizace, úpravna vody, rekonstrukce radnice, tartanová
dráha na stadionu a další akce.
Rok 2006 – ODS po osmi letech znovu na radnici s heslem: Všichni
vám slibovali bazén, my vám ho postavíme!
Opětovná snaha o stavbu bazénu přišla rok po volbách, které v roce
2006 vyhrála ODS. Vybraná pražská firma měla za úkol vyhotovit studii k možným variantám sušického aquaparku. Studie doporučila zastupitelům tzv. minimalizační variantu, která byla pro Sušici naprosto nevyhovující. Přes mnohé nedostatky chtěla ODS záměr v zastupitelstvu
30. ledna 2008 prosadit, s čímž nesouhlasili zastupitelé: P. Kocman,
M. Naglmüllerová, R. Švejd (SZR), J. Rippelová, I. Vítovcová, Č. Kříž,
Z. Řezníčková, L. Szvitková (ČSSD), J. Polauf (KSČM) – 9 zastupitelů a hlasování se zdrželi: F. Kůs (KSČM), J. Zahradník (KDU-ČSL) –
2 zastupitelé.
Mrzí mě, když pan starosta občanům o stavbě bazénu tvrdí (SN 1. 7.
2011): „Třináct let dohadů a diskusí a přešlapování na místě“… Nebýt
totiž tvrdošíjně odmítavého postoje zastupitelů ČSSD, tak v Sušici bazén
už dávno stál…
Ptám se: Proč pro minimalizační variantu aquaparku nezvedl ruku
Radek Švejd, Milena Naglmüllerová, radní František Kůs nebo sám místostarosta Petr Kocman? Proč neuměl přesvědčit pan starosta ani lidi
z rady města? Proč je za odlišný názor opakovaně napadána ČSSD, která
je již 8 let v opozici, a tedy nemá zástupce v radě města?
Ani po tomto neúspěchu se ODS nechtěla vzdát, a tak v polovině
roku 2009 přišla s dalším projektem aquaparku vedle zimního stadionu
a s využitím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Pro tento záměr byla naprostá většina zastupitelů, včetně ČSSD.
Bohužel, dotaci se získat nepodařilo, a tak zastupitelé rozhodli v dubnu
2011 o stavbě bazénu s úvěrem do 90 mil. korun. Pro úvěr hlasovalo 13 zastupitelů (ODS-9, Sušičtí-2, TOP 09-1, KDU-ČSL-1 ). Z ČSSD nikdo!
V r. 2010 si dala sociální demokracie do programu revitalizaci stávajícího koupaliště, doplněného relaxačním centrem v místě dnešních šaten.
Uspokojili bychom tak poptávku po saunách a teplých vířivkách a zároveň by v létě fungovalo koupaliště. To jsme považovali pro podmínky
Sušice za dostatečné a finančně únosné. Na webu cssd-susice.eu najdete
v záložce BAZÉN studii na „Aquapark Sušice – prosinec 2007“ a ostatní
výše uváděné dokumenty, včetně programu z roku 1998.
Ve Kdyni bazén s dotací, v Sušici na dluh
Zatímco v Sušici byl první, i když nevyhovující, návrh na aquapark
v lednu 2008, Kdyně už v březnu 2008 měla k dispozici kompletní podklady včetně projektu a žádala o evropské peníze. Ty pak v polovině roku
2008 dostala. To znamená, že Kdyně byla po volbách velmi rychle připravena k realizaci projektu, zatímco sušická ODS neměla žádnou konkrétní představu a chvíli trvalo, než se „rozkoukala“. Pokud Vám tedy,
vážení čtenáři, někdo tvrdí, že „místo Kdyně měla dotaci dostat Sušice“,
porovnejte si výše uvedená fakta.
Budoucnost ukáže
Všem je známo, kolik bazén stál, a všichni také víme, že úvěrem na
tuto stavbu zastupitelé zadlužili město na 15 let. Hospodaření bazénu
bude možno objektivně vyhodnotit po několika letech, i s ohledem na
další náklady, které bezesporu přijdou. Dá se předpokládat, že počáteční
euforie z nové atrakce časem opadne, stejně jako tomu bylo v jiných městech. Bude nutné hledat možné úspory v chodu města tak, aby nepříznivý
dopad na rozpočet byl co nejmenší. Měli bychom najít peníze na opravu
silnic a chodníků, kanalizaci, modernizaci městských bytů, rekonstrukci
staré lékárny, provoz nemocnice a další důležité věci.
Z výše uvedených skutečností je zřejmá opakovaná snaha ODS alibisticky přenášet odpovědnost za stavbu bazénu na jiné. To považuji za neférové jednání.
Milena Stárková
(placená inzerce)
Přidělené granty - 2. kolo 2014
Rada města Sušice schválila na svém jednání dne 7. července 2014
v usnesení č. 431 přidělení grantů ve 2. kole 2014 Grantového programu
města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Žadatel
Gymnázium Sušice
Gymnázium Sušice
Tomáš Hána
Název projektu
Přidělená částka
1 500
Štafetový závod Xterra
5 000
Výstava hub
Oslavy 80 let rozhledny
Svatobor
10 000
High Point bike team High Point Sušický trojboj
2014
Sušice
7 000
Klub českých turistů
80. výročí otevření ozhledny
– odbor Sušice
na Svatoboru
0
Klub českých turistů
Odyssea soudního sluhy
– odbor Sušice
– turist. pochod
0
Oblastní charita Sušice Advent a Vánoce Charity 2014 20 000
Oblastní charita Sušice Sušicí pěšky pro druhé
5 000
Offpark s.r.o.
Extreme Challenge 2014
25 000
Pionýrská skupina
Otava Sušice
Podzimní sraz
5 000
Rašelina
kulturní spolek
EKOAUTOMAT
5 000
Sbor dobrovol ných
Hasičský pouťový pohár
hasičů Volšovy
2 000
Sbor dobrovol ných
Kulturní akce – Halloween
hasičů Volšovy
1 000
Sdružení přátel Suš. 10. ročník festivalu “Je kraj,
dětského sboru
kde voní tráva”
30 000
Sdružení přátel Suš.
dětského sboru
Zpívající Sušice – 45 let SDS 15 000
Ski Club Sušice
Svatobor Tour 2014,
Memoriál Josefa Křivance
15 000
Školní sportovní klub Sportovní den základních
při SOŠ a SOU Sušice škol města Sušice a okolí
1 500
Šumava Rocks spolek Šumava Rocks – 21. ročník 40 000
P. M. Mgr. Tomas van Adventní koncert ČKA
Zavrel
2 000
P. M. Mgr. Tomas van Noc na Andělíčku
Zavrel
6 000
UpoZornění úŘaDU prácE
Od září 2014 je možné vyzvednout si na ÚP ČR
– oddělení NSD tiskopisy k žádostem od 1. 10. 2014
(potvrzení o studiu, žádost o přídavek na dítě).
Řádná jednání zastupitelstva města do konce roku 2014:
17. září, 19. listopadu, 17. prosince.
Projekt Alternativní práce
v Plzeňském kraji motivuje nezaměstnané
Projekt Alternativní práce probíhá od května v Plzeňském kraji. Je
zaměřen na podporu opětovného nalezení zaměstnání pro osoby evidované na pracovištích Úřadu práce ČR v teritoriu Plzeňského kraje
déle než pět měsíců. Projekt realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR
v Plzni ve spolupráci se společností Grafia, s. r. o., která v něm zajišťuje
vzdělávací a poradenské aktivity a zprostředkování zaměstnání. Projekt
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Po zahájení projektu byly uvedeny do provozu okresní kontaktní kanceláře, kam účastníci docházejí na individuální konzultace s projektovými koordinátory. V květnu byly na kontaktních pracovištích ÚP v Plzeňském kraji realizovány výběrové schůzky do prvního turnusu pro zájemce
o účast v projektových aktivitách. Celkem se do prvního turnusu projektu v Domažlicích, Tachově, Rokycanech, Klatovech, Sušici a v regionech
Plzeň – město, Plzeň – sever a Plzeň – jih zaregistrovalo 72 účastníků.
„Všichni účastníci projektu již během června absolvovali Neprofesní
školení, které se skládalo z kurzu základních znalostí trhu práce, kurzu
komunikace včetně obsluhy PC a kurzu finanční gramotnosti,“ uvedla
specialistka sekce vzdělávání Věra Wallenfelsová ze společnosti Grafia,
s.r.o. Dalšími aktivitami poskytovanými v projektu zdarma jsou pracovní
diagnostika, klubová setkání, právní poradna, image poradna, setkání pro
podnikavé, seminář moderní formy práce, seminář podpora sebevědomí
a zejména zprostředkování práce.
V projektu je kladen důraz především na zvýšení motivace klientů,
kteří jsou již několik měsíců nezaměstnaní, a na zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň byla v Plzeňském kraji v rámci projektu
navázána aktivní spolupráce se zaměstnavateli. Ti mohou získat mzdové
příspěvky určené k podpoře zaměstnání klientů projektu.
Každý, kdo se chce do projektu zapojit, může kontaktovat své poradce
pro zprostředkování na příslušném pracovišti ÚP, nebo přímo jednotlivé
okresní projektové koordinátory prostřednictvím kontaktů na www.alternativniprace.cz. Zde najdete také všechny další potřebné informace.
Kontakt pro další informace:
Grafia,.s.r.o., Budilova 4, Plzeň
Ing. Barbora Kuralová, manažerka projektu dodavatele služeb
tel: +420 774 484 863, e-mail: [email protected]
Šumava rocks 2014
Již léta se v létě můžeme účastnit
hudebních open-air festivalů. Jsou
velké několikadenní multižánrové
akce, jsou fesťáky stylově vyhraněné a je sušický Šumava Rocks –
v posledních letech Memoriál Radka Holého. Za 21 ročníků získal
proslulost a nezaměnitelnou atmosféru. Je charakterizován krásným
prostředím ostrova Santos, mo-
FEStiVaL pŘED LEtEM: tEntoKrát po Létě
Festival probíhá za podpory
Chcete si i po prázdninách zajít za kulturou pod širým nebem? Města Sušice a místních podniPak právě vás srdečně zveme na katelů – Maxtel s.r.o., Švelch s.r.o.
druhý ročník multižánrového su- a Pekařství Rendl, kterým tímšického festivalu Před Letem: ten- to moc děkujeme. Pořadateli jsou
tokrát po létě – v sobotu 13. 9. občanské sdružení Iglue a Sušické
v amfiteátru za ZUŠ, vstupné kulturní centrum. Přijďte! Těšíme
60 Kč. Od 15:00 otevřeme cirku- se na vás!
Iglue o.s.
sový a výtvarný koutek, kde
si malí i velcí budou moci vyzkoušet roztodivné nástroje
(joja, žonglovací míčky, diabola a flowersticky), vytvořit
placku na tričko nebo namalovat svoji vlastní tašku.
Od 16:30 pak zahájíme hudební produkci. Vystoupí kapely z blízka i z daleka. Těšit
se můžete na muzikanta Tomáše Kotala, místní kapely
Sirkyskon, No Esc Ape, UG –
Strýčkova Zahrádka a kapelu
Koza na útesu hrající netradiční žánr zvaný klezmer–punk.
Krom kapel vystoupí také cvičitelka Tereza Ratajová se psem
Falcem a předvede dogdancinderátorem Zdeňkem Suchým, věgovou sestavu.
hlasnými hosty, kvalitní muzikou
a nepřehlédnutelným chlapíkem
za klávesami, duchovním otcem V září si opět v Sušici ,,škrtnou“ noví hosté
festivalu Romanem Holým, který
se v průběhu let na pódiu objevuje v pokračování pořadu Škrtněte si, prosím
s různými formacemi. Letos
Po prázdninové přestávce,
Co však tvůrce připravuje pro
9. srpna se opět představil v Monkey
v září opět pokračuje v sušickém příznivce tohoto pořadu v září?
Business. Odpoledne zněly Santokině talk show Radka Nakládala Jak uvedl Radek Nakládal zářijosem rytmy DJ Macea a DJ Ollgoye
s názvem Škrtněte si, prosím. Na vé Škrtněte si prosím bude smysla hlavní scénu otevřela
začátku tohoto roku pořad oslavil ně-léčebné, nebot pozvání přijal
domácí UG – Strýčkova
své roční výročí a do června se přední český sexuolog Mudr. Razahrádka. Pak se nástrov něm představili
dim Uzel a propagator
jů chopili Lake Malawi
například aktivistčínské medicíny, ho(s Albertem Černým)
ka Táňa Fischeromeopat Mudr. Tomáš
a dále svojí poetivá, automobilový
Lebenhart. Na tyto
kou festival ozdobizávodník Václav
hosty se mohou divála valmézská Mňága
Pech, sušický výci těšit 16. 9. v 19 hoa Žďorp. V skautských
tvarník Miloslav
din na tradičním místě
a snad pionýrských kroČelakovský, tesv sušickém kinosále.
jích vystoupili Monkey
tovací jezdec JoV dalších dílech bude
Business a závěr obsef Šiller a nebo
hostem např. kněz
starala formace Vložmladá zpěvačka
a osobní zpovědte kočku. Akci krátce
Kristýna Šebíník několika celebzhodnotil hlavní orgaková.V dubnu se
rit Zbygniew Czedlik
nizátor Jan Šmatera:
Radkovi Nakládaa nebo jeden z nejná„Všechno vyšlo pod- lovi do svého pomějších českých jazle plánu, nebyly žádné řadu také podařizových saxofonistů
konflikty (ani bouřka) lo pozvat Daniela Hůlku, který Ivan Myslikovjan. V rámci tohoto
a špičkové kapely vytvo- společně se sbormistrem Josefem hosta bude v Sušici připraven netrařily neopakovatelnou at- Baierlem oslavil 45 let vzniku Su- diční jazzový večer ve spolupráci
mosféru“.
ED šického dětského sboru.
ze sušickou ZUŠ. -tz-, foto ED
foto Tomáš Mašek
Ladislav plecitý natočil první videoklip
kapely UG – Strýčkova Zahrádka
Sušická rocková skupina UG –
Strýčkova zahrádka vydala svůj
první videoklip ke skladbě Jeffrey
& Michael z alba Sklizeň psychotika, a podle prvních reakcí se zdá
být velmi úspěšným.
Pro Strýčkovu zahrádku je vlastně velmi příznačné, že tématem
této písně je kontroverzní milostný
vztah dvou homosexuálních nádražáků, kteří se chtějí víc než jen milovat. Kapela totiž nijak nesází na
první poslech, na líbivé prvoplánové popové texty, ani hudbu. Je pro ní
typická velmi kvalitní hra na klávesy v podaní Daniela Nakládala ml.,
skvělé bicí od Lukáše Žežulky, ky-
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Kulturní aktuality
strana 4
Kulturní centrum Finska
v Žihobcích STELLA POLARIS
taru s legendárními grimasami Tomáše Kotala a úderná basa se zpěvem vlastních, velmi promyšlených
textů Jana Ptáčka.
Strýčkova zahrádka zveřejnila videoklip v den své premiérové
účasti na festivalu Šumava rocks,
kde zároveň odehrála i jeden z nejlepších koncertů. Poutavost videoklipu zaručuje především režie známého sušického režiséra Ladislava
Plecitého, kamera Jaroslava Kostelníka i herecké výkony Petra Smazala a Jakuba Choce. Klip si můžete
V horké červencové sobotě
přehrát na webových stránkách ka- 19. července bylo v Žihobcích slavpely www.unclesgarden.cz.
nostně otevřeno kulturní centrum
Matěj Beránek Finska. Za účasti honorárního konzula Pavla Kutálka, bývalého československého konzula Kari Seniuse,
známé režisérky animovaných filmů Katariny Lillqvist a mnoha dalších návštěvníků byl zahájen provoz
dalších výstavních prostor, který
tak doplní nabídku Muzea Lamberská stezka a galerie Netopýr.
Proč právě finské centrum?
V roce 2005 si v Žihobcích koupil rekreační chalupu pan Ari Seppälä z Finska. Z jeho iniciativy
a inciativy pana Froulíka, který
v Žihobcích už léta provozuje gafoto Kristýna Králová lerii Netopýr, vznikla myšlenka
Předplatné na divadlo
v KD Sokolovna na sezónu 2014/2015
Ač léto stále ještě trvá, již
dnes je třeba přemýšlet nad
tím, jak si zpříjemnit chladné
a dlouhé podzimní a zimní večery.
My jsme pro Vás v Sušici v rámci
předplatného skupiny S/1 připravili
5 zajímavých představení, o nichž
si můžete přečíst více na www.
divadlo.klatovynet.cz
Byt na inzerát – říjen 2014,
Tři v háji – listopad 2014,
Zieglerka – leden 2015,
Z louže pod okap – únor 2015,
SEXTET – duben 2015
Výhody předplatného:
* zaručuje stále místo v hledišti
a zbavuje starosti s obstaráváním
vstupenek
* předplatitelská legitimace je
přenosná, lze ji darovat i půjčit
* zdarma duplikát při ztrátě
abonentky
* majitelům ZTP poskytujeme
50% slevu
Věříme, že si z naší široké
nabídky vyberete. Bližší informace
na tel. 720 531 095, 376 311 261
– propagační oddělení divadla
Klatovy.
-DH-
Spolek Šumavské cesty Vás zve
do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě
na benefiční varhanní koncert
Po loňském velmi úspěšném
koncertu Spirituál Kvintetu Vás letos „Šumavské cesty“ zvou na závěr
letní turistické sezóny na „Baroko
v Dobré Vodě“ – varhanní koncert
Adama Viktory (varhany) a Gabriely Eibenové (soprán) se koná v pátek 12. září 2014 od 19:30 h.
Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší
a koncertuje na mezinárodních
varhanních koncertech. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem
Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři
v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal
a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž
natočil 12 mnohokrát oceněných
CD a uskutečnil bezpočet novodobých koncertních premiér evropského barokního repertoáru. Adam
Viktora se stal také nejvýraznějším
reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. V roce
2014 získal se souborem Ensemble
Inégal již potřetí prestižní francouzské ocenění Diaspon d´Or.
Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři a studiu v Londýně zaměřila především
na koncertní činnost a interpreta-
ci staré hudby. Spolu s Adamem
Viktorou založila soubor Ensemble
Inégal a později i komorní těleso
Pražští Barokní Sólisté. Účinkuje na prestižních hudebních festivalech po celé Evropě, zpívala
v Izraeli i v Japonsku, hostovala např.
s Českou Filharmonií, Südwestfunk
Freiburg, v Národním divadle, ve
Státní opeře Praha nebo Divadel
J. K.Tyla v Plzni. Její koncertní výkony jsou nadšeně přijímány posluchači i odbornou kritikou. Hudební
recenze často vyzdvihují její přirozený projev, hudební cit i bravurní
koloratury. Natáčí pro rozhlas i televizi, na svém kontě má více jak
30 CD nahrávek. Zpívala pro papeže Jana Pavla II., Dalajlámu i řadu
vysokých státníků.
Chcete-li prožít neobyčejný zážitek s těmito mladými, úspěšnými
a milými hudebníky, a zároveň pomoci dobré věci – návratu varhan
do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě,
neváhejte a zajistěte si pro sebe a své
známé vstupenky co nejdříve.
Pro každého návštěvníka bude
připravena malá pozornost. Vstupenky jsou v prodeji v Informačních střediscích v Železné Rudě,
Hartmanicích a Prášilech. Cena
vstupenky 222,- Kč.
www.sumavskecesty.cz
[email protected]
O pouti na velhartickém rynku
foto Jan Kavale
na využití prázdných prostor v budově prodejny Coop. Díky podpoře předsedy družstva ZKD Ing.
Bruzla a vedení Obce Žihobce se
mohla myšlenka zrealizovat. Práce netrvaly dlouho, ale o to byly
intenzivnější. Za čtrnáct dní byly
léta nevyužívané místnosti připraveny. Ve dvou místnostech si můžete prohlédnout velkoformátové
fotografie finské přírody a typických výjevů Finska, akvarely Pekka Vehviläinen a dekorativní předměty od finských umělců.
V případě zájmu o návštěvu galerie Stella Polaris, prosíme navštivte muzeum LS nebo galerii
Netopýr. Pracovníci Vás do galerie
rádi doprovodí. Mgr. Veronika Kočí
Šermíři (SHŠ Romantika
Plzeň) oživili svými souboji řemeslný
a farmářský trh konaný u příležitosti tradiční pouti ve Velharticích
19. a 20. července. Za horkého sobotního dne probíhal jejich souboj
mezi kovářskou výhní a kašnou
a poražený padouch naštěstí skončil
v osvěžující kašně. Na hřišti se zatím odehrával tradiční fotbalový zápas s večerní zábavou a na kurtech
volejbalový turnaj. Obvyklé místo
patřilo pouťovým atrakcím. Neděle
počala mší v kostele sv. Máří Magdalény a pokračovala trhy a dalším
programem na náměstí.
ED
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Sušice
Přehled akcí
13. září od 15 hod – Areál ZUŠ – viz. str. 4
strana 5
16. září od 19.30 hod – KD Sokolovna Sušice
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9–17 hod., so, ne: 10–16 hod.
Výstava K. Pecla „Albánie“
30. srpna od 15 hod. – Ostrov Santos
Prohlídkové okruhy – denně
Začátek – Muzeum Lamberská stezka. Navštívíte
Galerii Netopýr, Finské centrum Stella Polaris,
Kostel Proměnění Páně.
Naučná stezka “Netopýřím parkem”.
GALERIE NETOPýR
Výstava Les a jeho fauna a flóra v dílech
malířů 19. a 20. století
Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS
Prezentace finské kultury ve fotografiích,
uměleckých předmětech a v akvarelech Pekka
Vehviläinena.
31. srpna od 19 hod. – Ostrov Santos
13. září od 16 hod. – hřbitovní kostel Nanebevzetí P. M.
Varhanní koncert a přednáška „Mariánská
Pro předplatitele skupiny S/1 platí sleva
zjevení v dějinách západní církve“ – viz str. 6
na vstupném 30 Kč.
Sušické kulturní centrum, p. o.
27. září od 19.30 hod. – Kino Sušice
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
4. září od 21.30 hod. – Letní kino na Santosu
Pár nenormálních aktivit – Michale Tides, USA před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
5.–7. září SUŠIcKÁ POUť
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
pátek 5. 9. od 19 hod. – kaple Anděla Strážce
správa budov
376 521 682
Koncertní noc na Andělíčku – více na str. 6
kulturní akce, kurzy, výlety,
sobota 6. 9. – kaple Anděla Strážce
376 528 686
17 hod. – pobožnost křížové cesty (začátek u řeky) předprodej vstupenek
376 555 070
18 hod. – mše sv. – celebruje P. Bohuslav Švehla, redakce SN
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
duchovní správce České misie v Mnichově
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
– doprovází Memento
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
neděle 7. 9.
Městská knihovna Sušice
děkanský kostel sv. Václava
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
7.30 hod. – mše sv. – celebruje P. Bohuslav Švehla
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
kaple Anděla Strážce
[email protected], provoz oddělení pro
9 hod. – mše sv. – celebruje P. Pavel Liška
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
11 hod. – poutní mše sv. – celebruje P. Pavel Liška
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
klášterní kostel sv. Felixe
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
18 hod. – mše sv. – celebruje P. Serafín Beníček
Muzeum Šumavy Sušice
pondělí 8. 9. od 8 hod. – kaple Anděla Strážce
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
Mše sv. – celebruje P. Serafín Beníček
www.muzeum.sumava.net,
(zakončení poutě)
e-mail: [email protected]
Městské informační centrum – budova radnice HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
so 8–18 hod., ne 8–15 hod.
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod. – 18 hod.
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
Poutová výstava drobného zvířectva
www.hartmanice.cz, tel. 732 631 176, 371 343 357
e-mail: [email protected]
pořádá MO Český svaz chovatelů ve svém areálu
Dobrá Voda u Hartmanic Muzeum Dr. Šimona Adlera
do 30. 9. je otevřeno po–pá 9.00–17.00,
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel. 376 593 412
přestávka 12.30–13.00,
Trhy na náměstí a tradiční pouťové atrakce.
Expozice kultury a tradic židovské menšiny
so 9.00–14.00, ne 9–14.00 (do 31. 8.)
Radnice Sušice – 6. patro
5. září od 22 hod. – Sokolovna Sušice
1.–30. září – Šumava umírající? Ne. Romantická. 13. září od 10 hod. – Zhůří u Javorné na Šumavě
- putovní fotografická výstava pořádaná ke 130. výročí Slavnostní vzpomínka na vztyčení a posvěcení kříže
Vložení artefaktů připomínajících Mons. Karla
narození všestranného umělce Josefa Váchala.
Fořta a instalace a posvěcení i dalších kamenů do
Galerie Branka
do 27. září – Indie (fotografie a obrazy) – z cestování Kříže smíření. Proslovy a vystoupení účastníků.
po Indii od A. Kraucherové a Miroslava Krauchera.
13. září od 11 hod. – Hůrka
Povýšení sv. Kříže – Mše svatá
PŘIPRAVUJEME:
Celebruje P. Slávek Holý. Poutní sbírka bude
16. září od 19 hod. – Kinosál sušického kina
věnována na nátěr dřevěného obložení kaple.
Srdečně zvou P. Tomas van Zavrel a P. Václav Hes.
region
Hartmanice
Kašperské Hory
Městské kulturní a info. středisko
po – pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava Netopýrů a výstava Příroda Šumavy
objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš
Výstava Gotika v jihozápadních Čechách obrazy krásy a spásy
6. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Návrat ke kořenům!
Přijďte se podívat jak se „pařilo“ v pravěku! Uslyšíte
2&1/2 chlapa, Dj Arts a Dj NWS.
11. září od 21.30 hod. – Letní kino na Santosu
Rivalové – Ron Howard, USA/Německo
Žihobce
12.–14. září – Náměstí
Šumavské Kašperské Hory
Třídenní městské slavnosti, farmářský a řemeslný
jarmark, doprovodný program.
13. září od 9 hod. – IS a SEV K. Hory
Šumavský fotomaraton
3. ročník – ,,Jak fotí portrét Robert Vano“
Žichovice
do 28. září – Zámecká galerie v Žichovicích
Jsem Evropanka
Výstava akademické malířky Dany Hlobilové
autorky slavné „zpívající“ fontány vystavované
v Bruselu na EXPO58.
Hrádek
1.–30. září – Zámek Hrádek
Výstava hlavolamů
K vidění bude největší hlavolam v ČR a několik
dalších ručně vyřezávaných hlavolamů.
Horažďovice
1. září od 9 hod. – Oblastní charita HD (4. patro)
Baduan Jin – série cviků podle starých Číňanů
3. září od 16 hod. – Oblastní charita HD (jídelna)
Minirecitál Jitky Smutné
setkání s oblíbenou herečkou a zpěvačkou
5. září od 19 hod – Městské muzeum
Oživené tóny II.
Ojedinělý koncert a ojedinělý nástroj. Na šestipedálový kladívkový klavír z roku 1827 z dílny Adalberta Stabernacka, zahraje Petra Matějová.
5. a 6. září od 20 hod. – Kino Otava
Sex, drogy a daně
Období hippies. Podle skutečných událostí.
11. září od 17 hod. – sál knihovny
Rodinné konstelace s Karlem Rešlem
Bližší informace na tel. 777 137 611
12. a 13. září od 20 hod. – Kino Otava
Lea a Darija
Skutečný příběh na pozadí válečných událostí.
Hrady
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
30. srpna od 19 hod. – Hradozámecká noc
Večerní kostýmované prohlídky hradu, kdy ožívají
staré pověsti a postavy hradu z dob středověku.
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
Nový prohlídkový okruh Život na hradě
VELHARTIcE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
30. srpna od 20 hod. – Malý princ
V. Marčík junior představí divadelní hru Malý princ.
do 30. září – prostory bývalého hradního pivovaru
Pašeráctví a podloudnictví na Šumavě
Přijďte prozkoumat proměny od středověku až po
současnost. Pro děti do 10 let je připravena soutěžní
interaktivní stezka.
Veškeré kulturní dění v Sušici
a okolí najdete na
www.kulturasusice.cz
včetně předprodeje vstupenek on-line
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Vzpomínka na Františka Salzera
Dne 30. srpna 1902 se v Sušici narodil český
herec, režisér a pedagog František Salzer. Jeho otec
Dne 4. srpna uplynulo 27 let od úmrtí paní
byl vrchním komisařem finanční stráže. V roce 1919
absolvoval sušické gymnázium, poté odešel studovat
Pražskou konzervatoř. Studium zde dokončil roku 1924
a téhož roku začal působit v Olomouckém divadle,
ze Sušice, která by se 25. srpna dožila 90 let.
do kterého s ním přišla i jeho budoucí manželka Eva
Stále s láskou vzpomínají dcery Olga a Iva
Adamcová, kterou si vzal roku 1930. V témže roce
s rodinami.
přešel do Divadla na Vinohradech, ve kterém působil
jako režisér do roku 1945 a nastudoval zde přes 120 inscenací. V letech
1945 – 1947 působil v Divadle 5. května. Od roku 1947 působil až do
odchodu do důchodu v roce 1963 jako režisér činohry Národního divadla.
Dne 6. srpna jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí
V penzi se zabýval hlavně pedagogickou činností. Ta zahrnovala působení
pana
na Pražské konzervatoři – jeho žáky byli např. Radovan Lukavský či
Antonie Hegerlíková a od roku 1945 až do své smrti učil na DAMU,
u jejíhož zrodu stál a působil na ní i jako děkan. Jeho žáky zde byli např.
ze Sušice. Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali Jan Přeučil, Naďa Konvalinková nebo Hana Maciuchová. Příležitostně si
František Salzer zahrál i ve filmu – např. roli kancléře Šlika ve filmu Jan
děkuje rodina.
Roháč z Dubé z roku 1947. Za svou práci dostal roku 1958 titul Zasloužilého
umělce a roku 1962 Řád práce. Kromě divadelní činnosti byl i vášnivým
filatelistou. Zemřel 23. prosince 1974 ve svém domě v Praze na Ořechovce.
,,Kdo v srdci žije, neumírá.”
Pochován je na Vinohradském hřbitově v Praze.
Jaromír Potužák
Jarušky Novákové
pojeďte s námi...
...na výlet
13. září
NORIMBERK – WALHALLA
pro malý zájem zrušeno
6. prosince
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
Jaroslava Petrana
Dne 16. srpna jsme vzpomněli prvního smutného
výročí, kdy nás opustil pan
Jiří Hlaváč
z Dražovic. Stále vzpomínají bratr Václav a sestra
Jaroslava s rodinou.
Vzpomínka na Tebe, Mirko,
je stále živá, kdo v srdcích žije,
ten neumírá.
Dne 27. srpna uplynul první smutný rok od chvíle
kdy nás opustila paní
Miroslava Rajtmajerová.
Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Stanislav, syn Standa a dcera Iveta.
Přátelé, kamarádi a všichni, kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte společně s námi 1. září na
Janu Sládkovou,
Blahopřání
Dne 2. srpna oslavil pan
Josef Bělohoubek
ze Sušice 60. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky
přeje manželka Jiřka, syn Pepa s rodinou a dcera Jana
s rodinou.
Dne 27. srpna oslavila paní
Vlasta Bělohlavá
ze Sušice 90. narozeniny. Ještě jednou srdečně
blahopřejí, za vše děkují a dobré zdraví přejí syn Václav s manželkou, vnuk Patrik s rodinou, vnučka Mirka
a k blahopřání se připojují ostatní příbuzní.
„Noc na Andělíčku“
obohatí sušickou pouť
V pátek 5. září se při sušické pouti prvně koná Noc na Andělíčku.
která odešla před 10 lety tam, odkud již není návratu. Záměrem pořadatele je zpřístupnit toto nádherné místo v nezvyklou dobu.
Sestra Alena Fišerová, Michael a Martin s rodinami. Proto kulturní komise města vybrala tento projekt a finančně ho podpořila.
Od 19 hod. se rozezní španělské tóny kytar skupiny Los Gitanos Rubios
a od 20 hod. zazní krásný hlas Evy Henychové, která se také doprovází
na kytaře. Eva Henychová, která píše a skládá vlastní písně, po každé
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
překvapí hudbou naplněnou citem, romantikou, souzněním s každým
Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
člověkem a jeho starostmi a radostmi. Romanticky laděné Los Gitanos
Rubios s živočišnou rytmikou bicích hrají španělské flamengo. Písně
Dne 7. září vzpomeneme druhého smutného
plné slunce a jižního temperamentu jsou inspirovány andaluskou lidovou
výročí, kdy nás navždy opustila manželka,
hudbou a poezií, jejímž autorem je Frederico Garcia Lorca. Jedná se
maminka a babička paní
o hudbu v pravdě duchovní, neboť oslavuje lásku, krásu a dokonalost
stvoření a povznáší duši člověka k Bohu, k nebi, k realitě, která člověka
mnohonásobně přesahuje.
Od 21 hod. převezme mikrofony sušická kapela Memento a rozjede
z Dlouhé Vsi.
srdce rozžíhající chvály, které zarámují krátké vstupy Jendy Spěváčka.
Stále vzpomínají manžel, děti a zeť Petr.
Uslyšíte i pravdivé příběhy lidí, jejichž životy byli radikálně změněné.
Po dobu celého programu bude možné si zapálit svíčku, svěřit své
bolesti
a strasti přímluvcům, které se za vás budou modlit. Můžete také
Dne 8. září by pan
přijít a poradit se o něčem, co máte na srdci; naleznete tu naslouchající
ucho a otevřenou náruč pro to, co Vás tíží. Zároveň je příležitost přistoupit
k duchovnímu rozhovoru nebo ke zpovědi. Nenechte si tento večer ujít
ze Sušice oslavil devadesáté narozeniny.
a přijďte se kulturně a duchovně nabít na tomto nádherném místě. Slibuji
Vzpomínají synové s rodinami.
Vám, že každý odejde bohatší, než přišel. Na viděnou v pátek večer 5. září
na Andělíčku.
P. Tomas van Zavrel
Libuše Míčková
Václav Vrzal
Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zavane podivný chlad.
Po celém světě, ach, sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 9. září tomu budou 4 roky co nás opustila naše
maminka, babička a prababička paní
Jiřina Nikodemová
z Podmokel. Stále vzpomíná rodina.
opustili nás...
Terezie Mašková (1931), Anežka Dryková (1926), Blažena Motlíková
(1929), Růžena Harantová (1949), Marie Kašová (1918), Václav Honsa
(1927), Miroslav Šafařík (1931), Danuše Poláková (1937), Jevdokije
Šmídlová (1921), Václav Schneedőrfler (1923), Josef Mazanec (1928),
Helena Mirvaldová (1926), Jan Vrchota (1929), Jan Švajka (1949), Jarmila
Forchheimová (1933), Miroslav Vrchotický (1952), Janka Altschmiedová
(1952), František Blahouš (1957), Václava Turková (1959)
Koncert na netradičním místě
V rámci dnů evropského dědictví ( European Heritage Days – EHD )
bude v sobotu 13. září otevřen hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Sušici, od 15:00 do 19:00 hodin. Akci zajišťuje Česká křesťanská
akademie Sušice.
Dny evropského dědictví ( EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke
kořenům naší, evropské i světové
civilizace.
Kostel bude přístupý od 15
hod, od 16:00 hod zazní varhanní
koncert Zdeňka Švelcha (sušického
žáka) a v 17 hod multimediální
přednáška „Mariánská zjevení
v dějinách západní církve“, kterou
pronese prof. PaedDr. ThLic.
Martin Weis, Th.D. více viz:
www.historickasidla.cz
-DV-
R EDAKcE SUŠIcKýcH NOVIN A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKé AKcE,
KURZY A VýLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Kulturní centrum nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat Vaše blízké, máme pro Vás tip – kupte jim
dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem
SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit
v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce dle výše
vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný
a neslouží k výměně za hotovost.
Ý
V
O
K
R
Á
D
uš
v S
u
r
tu
kul
na
ici
Z
A
K
POU
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Kč
KUrZ tanEČní a SpoLEČEnSKé VÝcHoVY
Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – po ukončení
základní školy - bude probíhat v měsících září – listopad 2014
– vždy v pátek od 19.00 hod. v sále KD Sokolovna Sušice.
Do kurzu již přijímáme pouze chlapce.
tanEČní KUrZ pro DoSpěLé (mírně pokročilé)
pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových
bude probíhat od 25. 9. do 27. 11. 2014
vždy ve čtvrtek od 19.00 hod. ve velkém sále KD Sokolovna.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna
nebo na telefonním čísle 376 528 686 do 15. září 2014.
Spolek divadelních ochotníků Kolár
ve Strašíně chystá novou premiéru
13. 9. 2014 o strašínské pouti v místním KD od 19.30 hodin sehrají
ochotníci hru Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.
Není to poprvé, co zdejší herci sehráli tento kus. Na strašínském jevišti se
hrál o Vánocích v roce 1994, tedy před dvaceti lety. Přijďte se podívat na
pohádkový příběh, ve kterém nebude chybět bába Plajznerka, zapomnětlivý
čert Trepifajksl neboli Mates, zlomyslný farář a ostatní obyvatelé Dalskabátů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za divadelní spolek Hana Kopová
45 let SDS
Dopis všem bývalým členům Sušického dětského sboru
Než jsme se nadáli, uplynulo pět let. Naše pěvecká rodina se opět rozrostla. Mnozí vodí do sboru nejen své děti, ale i své vnuky. Někteří dál
zpívají v dospěláckých sborech, někteří sami řídí sbor ve svém působišti.
Také Sušický dětský sbor se má stále k světu. Rozrostl se tak, že dosavadní
čtyři sbormistři nevědí kam dřív skočit. Milena s Jarkou stále dovádějí
s Broučky a o Vánocích i s jejich rodiči. Oba Jeníci se Sluníčky a Včelkami
stále dokazují, že zpívat se může naučit každý. A nejen to, Včelky rok
co rok obhajují Zlaté pásmo! „Hlavňák“ se rozrostl na dosud nevídaný
počet osmdesáti pěvců. Je to i tím, že vznikli „Chlapi SDS“, kteří zpívají
samostatně, anebo s děvčaty jako sbor smíšený. Hlavní sbor přivezl v roce
2012 z amerického města Cincinnati dvě Stříbra a jeden Bronz. V soutěži
středoškolských sborů „Opava Cantat“ vyzpíval zlato a stříbro. Tyhle
úspěchy mají na svědomí Jeník s Pepčou, Andrejkou a Čámou. Festival
„Je kraj, kde voní tráva“ proběhl letos již podesáté. Prezidentka Áža s výborem SP SDS jej zorganizovala také na zlatou medaili.
Tak tedy, milí „bejvaláci“, chcete-li se opět sejít a zazpívat, rezervujte si soboty 30. srpna a 20. září! V novém sále ZUŠ zvaném „Káčko“,
propojeném se ZUŠ chodbou, proběhnou od 14.00 zkoušky. V sobotu
4. října dopoledne v Sokolovně generálka, odpoledne v 16.00 v Sokolovně
koncert všech oddělení, večer v Sokolovně od 20.00 společenský večer
bejvaláků. Pokud bude zájem, mohou sólisté zpěváci či instrumentalisté
vystoupit v pátek v 19.00 ve Smetanově sále gymnázia na samostatném
koncertě. Po nich ve 21.00 dostanou prostor v Tradičním kloubu různé
sestavy kapel beatových.
Za sbormistry a výbor SDS
váš Pepča
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Kultura
strana 7
GaLEriE SirKUS SUŠicE
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po – pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod. ZVEME VÁS:
ZLATÍČKA v Galerii SIRKUS
Zahájení výstavy malířky Lenky Sýkorové v neděli 3. srpna proběhlo
netradičně díky dvojici tanečnic – Zity Pavlištové a Lucie Klosové, ktreré
obsáhly celý prostor galerie v pohybově kontaktní improvizaci.
Přeštická rodačka, absolventka oděvní školy v Aši a pedagogické fakulty v Plzni přivezla svou čerstvou kolekci malovaných pláten příznačně pojmenovanou „Zlatíčka“. Ve své podstatě figurální malba Sýkorové
odkazuje zejména na svět dítěte spojený s pocity okamžiku a nálad ticha
přírody. Její v čistotě bravůrní malířský projev má ve svém pojetí barevnosti, tedy v používání lesklých stříber a hraničních barev černé a bílé,
zjevné konotace v hlubotiskové grafice, které se již řadu let věnuje.
Po jarní výstavě ilustrátorky Terezy Říčanové je v SIRKUSU k vidění prezentace další solitérní ženy-umělce, která svým bytostným, jemným a nespekulativním přístupem výrazně zpestřuje naší českou malířskou scénu.
Galerie SIRKUS je Vaší galerií. Překonejte ostych a přijďte nahlédnout...
za galerii srdečné pozvání M. Šisler
29. 8.–12. 9.
20.00
Expendables:
Postradatelní 3
pátek
29
sobota
30
neděle
31
USA, 110 Kč, titulky
17.00
Love song
20.00
Želvy Ninja (3D)
USA, 104 min., 100 Kč, tit.
USA, 150 Kč, dab.
14.00
17.00
Jak vycvičit draka 2 (3D) Tři bratři
USA 105 min., 130/110 Kč,
dab.
ČR/DAN 86 min., 130/110
20.00
22 Jump Street
USA, 112 min., 80 Kč
20.00
Díra u Hanušovic
pondělí
1
ČR, 102 min., 100 Kč
20.00
Želvy Ninja (3D)
úterý
2
USA, 90 min., 140 Kč, dab.
20.00
Lucy
středa
3
oKénKo poMoci
Program Fokusu – Písek v září 2014
FRA/USA, 90 min., 100 Kč,
titulky
čtvrtek
20.00
Století Miroslava
Zikmunda
4
ČR, 75 min., 100/80 Kč pro
členy FK
Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Občanské sdružení Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
Po, 1. září 13–15 hod. Malování vodovými barvami
Út, 2. září 9–15 hod. celodenní výlet - Farma Divišov
Čt, 4. září
Koně ve Volenicích
(odjezd od Fokusu v 11.30 hod.)
Pá, 5. září 9–12 hod. Malování v přírodě
Po, 8. září 13–15 hod. Háčkování, pletení, vyšívání
Út, 9. září
9–15 hod. Návštěva z Fokusu Strakonice
Čt, 11. září
Koně ve Volenicích
(odjezd od Fokusu v 11.30 hod.)
Pá, 12. září 9–12 hod. Společenské hry
Po, 15. září 13–15 hod. Pečení na Zahradní slavnost
ve Strakonicích
Út, 16. září
Zahradní slavnost ve Strakonicích
(odjezd z nábřeží autobusem v 10 hod.)
Kontakty: mob.: 775 731 769, email: [email protected], www.fokuspisek.cz, pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková
Otevírací doba:
Po: 13–15 hod., út a čt: 9–12 hod., 13–15 hod., pá: 9–12 hod.
I nadále platí pro všechny klienty možnost Hipoterapie na farmě
Mefisto ve Volenicích. Bližší info u Martiny Věnečkové
Projekt STD Sušice pro lidi s duševním onemocněním je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice
Knihovna
pátek
5
sobota
6
neděle
7
17.00
Století Miroslava
Zikmunda
ČR, 75 min., 90 Kč
17.00
Let’s Dance All In
USA, 112 min., 110 Kč,
titulky
14.00
Útěk z planety Země
USA/CAN, 89 min., 100
Kč, dab.
20.00
Lucy
FRA/USA, 90 min., 100 Kč,
titulky
20.00
Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil (3D)
USA, 130 min., 140 Kč, titulky
17.00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (3D)
USA, 84 min., 130 Kč, dab.
20.00
Sex Tape
USA., 95 min., 120 Kč, titulky
pondělí
8
úterý
9
středa
10
čtvrtek
11
pátek
12
20.00
Strážci Galaxie (3D)
USA., 122 min., 130 Kč, dab.
20.00
Chlapectví
USA, 166 min., 100 Kč, titulky
20.00
Expendables:
Postradatelní 3
USA, 126 min., 110 Kč,
titulky
20.00
O koních a lidech
ISL/GER, 81 min.,
100/80 Kč pro členy FK, tit.
20.00
Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil
USA, 103 min., 110 Kč, tit.
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Vážení čtenáři,
chtěli byste se podílet na utváření knihovního fondu naší knihovny?
Pokud si myslíte, že v naší knihovně chybí nějaká kniha, napište na
[email protected] s předmětem „Chci tuto knihu“.
Tituly, o které bude největší zájem, pro Vás rádi zakoupíme.
Městská knihovna Sušice
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Divadelní a umělecká představení
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Love song -RKQ&DUQH\
Z náhodného setkání dvou zklamaných lidí se tak začne rodit hudba,
která možná nedobyje svět, ale rozhodně si získá srdce všech.
Jak vycvičit draka 2 (3D) 'HDQ'H%ORLV
Druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka tentokrát postaví Škyťáka
a jeho draka Bezzubku proti mocnému a mocichtivému Dragovi. Mladý
viking bude muset svést nerovný souboj o mír na zemi a zachránit tak
budoucnost lidí a draků.
Tři bratři -DQ6YĚUiN
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou. Při svém putování se jako
kouzlem ocitají ve slavných pohádkách, kde je čeká mnoho nástrah,
příhod a možná i láska. Pohádkový příběh plný laskavého humoru a písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Díra u Hanušovic 0LURVODY.URERW
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se
snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný
starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého jelena,
dětsky naivní Olin je okolím považován za neškodného vesnického blázna
a klempíř Kódl se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá
ani její panovačná matka, o kterou spolu se sestrou Jarunou pečují. Když
navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce
Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky
sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...
Želvy Ninja -RQDWKDQ/LHEHVPDQ
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je zcela
neotřesitelná, dokud se v městské kanalizace vinou nepodařeného
genetického experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými
schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, kterou si
zahrála Megan Fox
Lucy /XF%HVVRQ
Lucy – holka, která přestala být obyčejná ve chvíli, kdy shodou nešťastných náhod dostala jeden mimořádný dar. Její poslední přítel ji právě
zapletl do obchodu s drogami. Než se stačí pořádně rozkoukat, má
v břiše zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu, který
má propašovat do Evropy, pokud chce přežít. Nešťastná náhoda nebo
spíš brutalita strážců, kteří ji mají hlídat před odletem, zapříčiní, že se
zásilka roztrhne a její obsah se začne vstřebávat do Lucyiina těla. Že
se jedná o opravdu výjimečný „matroš“, zjistí záhy. Ve všech směrech je
najednou mnohem silnější, mnohem víc vnímá, rychleji uvažuje, dokonce
si osvojuje nadlidské dovednosti.
Století Miroslava Zikmunda 3HWU+RUNë
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na
bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl
počat za Habsburků, narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. StB byl označen
jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe,
když zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty i lidojedy. Seznámil
se s Gagarinem i Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemocného“
kapitalismu…
Let’s Dance All In 7ULVK6LH
Páté pokračování filmové série Let‘s Dance s osudovým podtitulem „All
In“ ukáže tanec jako nikdy předtím. Ve velkém setkání se totiž do filmu
vrací hvězdy ze všech předchozích dílů. Není, kam ustupovat, teď se
hraje o všechno a taneční čísla ukazují naprostý vrchol. Ve středu dění je
ultimátní taneční souboj v Las Vegas, který může účastníkům zásadně
změnit život.
Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil (3D) 5REHUW5RGULJXH]
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka Millera, tentokrát v režii Roberta Rodrigueze.
Útěk z planety Země &DOODQ%UXQNHU
V dalekém vesmíru existuje planeta Baab. A ta má svého hrdinu – astronauta Scorcha Supernovu, který zachraňuje ve vesmíru kdeco a kdekoho. Jen
to musí být pořádně nebezpečné. Nenápadně mu pomáhá i jeho super
inteligentní bratr Gary. Ovšem ve chvíli, kdy Scorch zachytí žádost o pomoc
z planety Země a rozhodne se samozřejmě pomoci, začnou se dít špatné
věci. Žádost o pomoc je past a lidé nejspíš budou Scorcha zkoumat...velmi
bolestivě. A jediný, kdo mu může pomoci, je jeho bratr Gary.
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (3D) 5REHUWV*DQQDZD\
Světový šampión, práškovací letadlo Prášek, má bohužel poškozený
motor a tak už nemůže závodit. To mu však nebrání, aby se stal hasičem
a bojoval s novými kamarády proti lesním požárům. Teprve teď má možnost zjistit, co znamená být opravdový hrdina.
Sex Tape -DNH.DVGDQ
Po deseti letech a dvou dětech vášeň ze vztahu přeci jenom vyprchá.
A tak se Jay a Annie rozhodnou natočit si video, ve kterém během nepřerušovaného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy
o sexu. Dobrý nápad, zdá se, ovšem jen do doby, než se nahrané hrátky
automaticky nasdílí do dalších zařízení, jejichž kontakty měli Jay a Annie
uložené. A tak nastává honba za utajením...
Strážci Galaxie (3D) -DPHV*XQQ
Další zpracování Marvelovského komiksu. Tentokrát akční a výpravné
vesmírné dobrodružství Petera Quilla, který ukradne něco, co může v nesprávných rukách zničit celou galaxii. A bohužel to ukradne právě z těch
nesprávných rukou…
Chlapectví 5LFKDUG/LQNODWHU
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho obyčejného
kluka chtěl režisér Richard Linklater natočit co nejpoctivěji, i proto na
něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla
tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní
mozaiky. Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností
a také tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků
vydolovat.
Expendables: Postradatelní 3 3DWULFN+XJKHV
Příběh sleduje skupinu žoldáků známých jako „The Expendables“, která
se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem „Expendables“.
Ten však má za ůkol celou skupinu „Expendables“ zlikvidovat. Začíná boj
o vlastní existenci.
O koních a lidech %HQHGLNW(UOLQJVVRQ
Debut islandského režiséra Benedikta Erlingssona je velkolepým příběhem vyprávěným z pohledu koně. Jaký vliv mají lidé na koně a koně na
lidi? Jsou věci skutečně takové, jaké jsou, když se na ně podíváte očima
koně? Vtipný, nádherný a citlivý příběh zasazený do čisté, islandské krajiny získal již řadu zajímavých filmových ocenění, včetně 6 cen Edda
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Sport
strana 8
putovní soudek ukořistila Březnice
V sobotu dopoledne 23. srpna
2014 přivítala Sušice volejbalové nadšence, z blízkého i dalekého okolí, na XIX. ročníku turnaje
smíšených volejbalových družstev
„O SOUDEK MĚSTA SUŠICE“.
Letošní rok se vyznačoval
tím, že nepřijely týmy, které
k nám jezdí mnoho let a tak
situaci musela zachraňovat
družstva ze Sušice.
Počasí bylo objednané, pravidla byla stanovena a tak se
mohlo začít losovat. Hrálo se
ve dvou skupinách na dva hrané sety. První dva ze skupin
a lepší třetí postoupili o hru
o první až páté místo a ostatní
se utkali v boji o šesté až desáté místo.
Ve skupině A si zajistilo prvenství družstvo Haník Březnice, když
zvítězilo nad všemi. Pouze Bobři
Klatovy je dokázali v jednom setu
porazit. Druhé místo obsadili Miyšáci Radotín, když prohráli právě
s vítězem skupiny. Třetí místo vybojovali Bobři Klatovy a o postupu do finálové skupiny je odsunul,
po přepočítání výsledků, jeden je-
diný míč. Na čtvrtém místě letos
skončilo družstvo z TJ Sokol Kdyně. Páté místo si vytrpělo družstvo
Untrvasrmani Sušice, když se jim
podařilo vzdorovat jedním vyhraným setem proti Kdyni.
Skupinu B ovládlo družstvo
Hřebík Sušice bez ztráty kytičky.
Druhé bylo družstvo Činko Manko Praha s jednou porážkou. Třetí
postupovou příčku získalo družstvo
TJ Sušice A, když bylo lepší o jeden
míč než třetí ve skupině A. Na čtvrtém nepostupovém místě skončilo
družstvo K 2 Sušice se třemi body.
Pátý stupínek obsadilo TJ Sušice B,
které nezískalo žádný bod.
Sušičtí perlili na mistrovství republiky
ve čtyřiadvacetihodinovce
Kdo by neznal slavný automobilový závod 24 hodin Le Mans.
Již přes devadesát let vybíhají jezdci ke svým vozidlům, aby střídajíc
se se svými dvěma kolegy kroužili na oválu dnem i nocí 24 hodin
v kuse.
A stejný princip převzali v novém tisíciletí nadšenci na horských
kolech, stroje si však nepůjčují a jejich vozidla nemají motor... Sušičtí
bikeři se těchto závodů účastní od
pionýrských dob a vždy výrazně
promlouvali do pořadí.
Vrcholný závodem seriálu 2014
bylo mistrovství republiky v Berouně. Poslední víkend v červenci se
tohoto extrémního podniku zúčastnilo na 300 odvážlivců. V sobotní pravé poledne vyběhli ke svým
strojům první jezdci čtyřčlenných
a dvoučlenných týmů a dokonce
borci, kteří technický cross-countryový okruh plný náročných stoupání a hravých singletracků o délce 15 km s převýšením 385 metrů
absolvovali celý závod jen sami.
Současně vybíhali i družstva a jednotlivci na dvanáctihodinovou trasu (dvanáctku). Závodníci týmů se
nejprve za dusného parna střídali
většinou po ujetém okruhu a s ve-
čerem pak rozsvítili své výkonné
světlomety na kole i přilbě a zadní blikačky. Tma ovšem dále zlověstně houstla a o slovo se přihlásil
další extrém: S podporou jasných
blesků se přihnal přívalový déšť
a z tratě vymodeloval rozbahněnou
klouzačku. Promočení dvanáctkáři
zanedlouho končili, ale stejně zdevastovaný zbytek startovního pole
se probíjel vlekoucími se minutami
stále dál až do nedělního poledne.
V kategorii dvojic tuto vrchovatou porci s výrazným úspěchem
absolvovali Pepa Podlipský (JIKO
Čácha Sušice) a Pavel Pitkin Oudes
(Bike Racing Sušice) – za ujetých
455,1 km brali 2. místo. V polovičním závodě, ale s téměř stejnou dobou na kole – tedy v kategorii OPEN
jednotlivců na 12 hodin Michal Hrabý (JIKO Čácha Sušice) dokonce zvítězil (166,9 km). Michal
Janeček ze stejného týmu
s Karlem Suchým (Koro
Sklo) v kat. dvojic také vyhráli (242,7 km). Úspěch
sušické vytrvalostní cyklistiky podtrhli druhým
místem v kategorii MIX
Jarka a Franta Křížovi (136,5 km). Pozitivní
účinky pravidelných úterních a čtvrtečních tréninků
z Rantlu se prokázaly v ceED
foto Lucie Hrabová lostátním měřítku.
Skupina o 6. až 10. místo:
Untrvasrmanům Sušice se nepodařilo získat další body a tak
s 1 bodem obsadili desáté místo.
Družstvo TJ Sušice B naopak získalo 5 bodů což stačilo pouze na
deváté místo. Osmé místo
se 7 body obsadilo družstvo
K 2 Sušice. Sedmé místo
s 8 body získal tým Bobři
Klatovy. Skupinu malého
finále vyhrálo družstvo TJ
Sokol Kdyně, které tak obsadilo šestou příčku.
Finálová skupina
o 1. až 6. místo:
Družstvo TJ Sušice ve
finálové skupině nevyhrálo
žádný set a bez bodu obsadili 5. místo. Miyšáci Radotín se 4 body získali 4. místo.
Tradicí se stává 3. místo, které si
rezervoval tým Činko Manko Praha s 5 body. Na 2 místě skončilo
družstvo Hřebík Sušice s 11 body,
kterému se nepodařilo obhájit loňské prvenství. Vítězem XIX. ročníku se stalo družstvo Haník Březnice, které za celý turnaj prohrálo
jenom dva sety.
Vášně pohasly, ceny byly rozdány a zbyla pouze vzpomínka na
příjemně prožitý volejbalový den.
Tak zase příští rok na shledanou.
Oficiální pořadí:
1. místo Haník Březnice, 2. místo Hřebík Sušice, 3. místo Činko
Manko Praha, 4. místo Miyšáci
Radotín, 5. místo TJ Sušice A,
6. místo TJ Sokol Kdyně, 7. místo
Bobři Klatovy, 8. místo K 2 Sušice, 9. místo TJ Sušice B, 10. místo
Untrvasrmani Sušice.
-i.t. - foto ED
Fotbalisté odstartovali divizi
Sušice urvala bod, poprvé se trefil Linhart
Po nepříjemných tahanicích, kdy
se rozhodovalo o tom, v jaké soutěži fotbalisté Sušice zahájí novou
sezonu, vypukl v Pošumaví druhý
ročník divizních bojů. Z prvních
třech letních duelů se týmu podařilo získat jeden bod za remízu 2:2
s Doubravkou (po penaltách 1:3).
Remíza se cení obzvlášť díky tomu,
že domácí celek srovnal výsledek
až po velkém náporu v samotném
závěru.
V Sušici se ujal trenérského
kormidla Jaroslav Voříšek, který
nahradil Jana Staňka. Mladý tým
vstoupil do ostrých zápasů dvěma
zápasy v domácím Poháru České
pošty (výhra 3:1 v Kolovči v předkole, následné vyřazení s Domažlicemi po prohře 1:5), vedle toho se
naplno rozjely boje v divizi.
Druhou sezonu ve čtvrté nejvyšší soutěži v Česku zahájila Sušice domácím utkání s Malší Roudnou (9. srpna). Jihočeský celek, kde
v hojném počtu nastupují i hráči
z kádru prvoligových Českých Budějovic, byl nad síly mladého týmu.
Sušice prohrála jednoznačně 0:4.
Napravit dojem se výběru Jaroslava Voříška nepovedlo ani o kolo
později v Tachově, kde Sušice prohrála 0:2.
První body se mužstvu podařily získat až ve 3. kole s Doubravkou (24. srpna). Před zraky 300 diváků Sušice v dramatickém utkání
dokázala s plzeňským soupeřem
uhrát remízu 2:2. V následných pokutových kopech se radovali hosté, kteří získali bonusový bod za
výhru 3:1.
Sušice musela v zápase dohánět
dvoubrankové manko. Po opatrném
začátku dostal Doubravku do vedení ve 26. minutě Róth, když využil
zaváhání domácí obrany a z velké
dálky přehodil vyběhlého gólmana Jarolíma.
V další fázi hry góly dlouho nepadaly, ke změně skóre došlo až
v závěrečných minutách. Čtvrt hodiny před koncem utkání využili hosté rychlý protiútok a Pavel
Švec (sušický odchovanec) zvýšil
na 2:0.
Domácí se však nevzdali, nabudila je především parádní kontaktní branka Tomáše Linharta.
Ostřílený ofenzivní hráč přišel
před sezonou na hostování z Písku
(několik posledních sezon odehrál
v Německu) a v utkání prokázal
své velké kvality. V 79. minutě prošel po nádherné individuální akci
přes čtyři protivníky až do vápna,
kde z úhlu překvapivě zakončil. Šlo
o jeho první soutěžní branku v sušickém dresu.
Hráči po snížení vycítili, že ještě
mohou zvrátit utkání. To se povedlo
až v samotném nastavení. Po velkém náporu se míč dostal do vápna, kde ho do branky uklidil To-
máš Fusch. Domácím se podařilo
vyrovnat z úplně poslední akce zápasu, po gólu přišel jen závěrečný
hvizd rozhodčího. Divizní novinku, v případě remízy střelbu pokutových kopů, nakonec zvládli lépe
hráči Doubravky a po vítězství 3:1
si ze Sušice odvezli dva body.
V následujícím kole (sobota
30.8.) se Sušice představí na hřišti
Čížové, o týden později (neděle 7.9.,
17:00) přivítá na svém hřišti Aritmu
Praha.
(jon)
TJ SUŠICE – MALŠE ROUDNÉ
0:4 (0:2)
Sestava Sušice: Jarolím – Kysilka,
Matějka, Melka, Fuchs – Hrach,
Králík, Szedmák, Linhart – Kočí,
Vrhel. Střídali: Gill, Krejčí, Budil,
Jech, Skála
TACHOV – SUŠICE 2:0 (1:0)
TJ SUŠICE – DOUBRAVKA
2:2 (0:1) PK 1:3
Branky: 79. Linhart, 90+2. Fuchs
– 26. Róth, 73. Švec
ŽK 1: 3 (za Sušici 87. Matějka), diváků 350. Rozhodčí: Rejžek – Vrzal, Novotný. Sestava TJ Sušice: Jarolím – Kysilka, Kodýdek, Matějka,
Fusch – Krejčí, Hrach – Szedmák,
Linhart, Vrhel – Kočí. Střídali: Skála, Jech, Králík.
Sušice open 2014:
pěkná podívaná
lo o postupu do finále, kam se probojoval pan Kuchař (host), který
porazil domácího Tomáše Holého
(loňského vítěze) 7:6 (3), 6:1. Druhým finalistou se stal Tomáš Nachtigall, který po bitvě udolal Štěpána
Brožu 7:5, 6:2. Oba mimo jiné pohár v minulých letech již získali.
Nedělní finále bylo naplánováno na
10. hodinu, ovšem počasí nepřálo
a silný déšť neumožnil borcům nastoupit. Po obědě se počasí vylepšilo a finále za silné účasti diváků se
mohlo odehrát. V napínavém utkání nakonec zvítězil starší z účastníků – pan Kuchař výsledkem 6:4,
7:6 (5). Touto výhrou
získal pohár po 3
v rozmezí 35 let! Na
Tomáše Nachtigalla „zbylo“ 2.místo.
Společné 3.místo
obsadil Tomáš Holý
a Štěpán Broža. Stojí za zmínku, že těsně pod stupni vítězů zůstal nejmladší
účastník Matěj Skrbek, který úspěšně
prošel dvěma koly
LTC
zleva – prezident klubu LTC Sušice Jiří Kovářík,
2. místo – Tomáš Nachtigall, 1. místo – Michal Kuchař,
zcela vpravo ředitel turnaje Pavel Šašek.
O víkendu 12. a 13. 7. 2014 proběhl další ročník turnaje Sušice
open 2014 na místních tenisových
kurtech LTC Sušice. Zúčastnil se
téměř rekordní počet hráčů, bohužel opět bez účasti žen, a to v počtu
22. Věkové rozmezí bylo přes několik generací, od nejmladšího účastníka Matěje Skrbka r.n. 2000 až po
zdatné veterány, kteří mladším kolegům nedali nic zadarmo. Hrálo se
na dva vítězné a některé mače trvali k 3 hodinám. Horko bylo veliké
a sil rychle ubývalo, což se projevilo
nepříjemnými křečemi u několika
zúčastněných. Večer se rozhodova-
otava a Šumava odchovaly
borce světové úrovně
Nejméně dva devatenáctiletí
sušičtí sportovci už úspěšně reprezentují na mezinárodní scéně. Šumavské kopce zocelují Jana
Vastla, který jezdí světový pohár v cross-country na horském
kole a v kategorii do 23 let v kanadském Mt. St. Anne vybojoval
5. místo. Otavská voda zase pomáhá při tréninku Karolíně Galuškové, která ve finále světového poháru v Augsburgu v kategorii žen
obsadila dokonce 3. místo. Oběma
mladým sportovcům gratulujeme a přejeme další úspěchy doma
i v zahraničí.
ED
M. Vrhel často unikal hráčům Doubravky
foto ED
podél otavy se opět závodilo
V neděli 17. srpna se na sušickém stadionu sešli vytrvalostní
běžci při 33. ročníku Memoriálu
Ing. Adolfa Donáta – Běhu podél
Otavy.
Devítikilometrovou trať podél Otavy úspěšně absolvovalo
31 mužů a 7 žen v jednotlivých věkových kategoriích. V celkovém
pořadí zvítězil syn legendy českého běhu Vlastimil Zwiefelhofer
ml. Jeho slavný otec, mnohonásobný československý reprezentant, obsadil roce 1979 6. místo na
mistrovství světa v krosu v irském
Limericku. Je to dosud českými
běžci nepřekonané umístění. Tentokrát byl Vlastík, jak mu všichni
atleti stále říkají, naším vzácným
hostem v Sušici a předával ceny
pro vítěze. Sušické běžce úspěšně zastoupili umístěním na stupních vítězů ve svých kategoriích
Jarka Křížová, Lucie Kratochvílová, Martin Kopačka a Daniel Šmídl. Diváci upřímně zatleskali nejstaršímu účastníku běhu – Josefu
Růžičkovi ze Železné Rudy, který i ve svých 75 letech doběhl na
35. místě celkově. Poděkování po-
řadatelů patří sponzorům a partnerům závodu, kterými letos byly
firmy: DOPLA–PAP, KROL –
paní Králíková, JANTAR – paní
Koubová, Kola Čácha. Pekařství
Rendl, Cykloservis Míčka, V/V
Technik Vlasta Radová, Euronics,
Kavárna Koruna a PRO-DOMA
Stavebniny.
Výsledky:
Muži do 39 let – 1. Zwiefelhofer
(Tajanov) 2. Dolejš (Sokol Mochtín)
3. Kopačka (SKP Sušice)
Muži 40 – 49 let – 1. Jansa
(Atletika Písek) 2. Valíček (ČR Beton) 3. Šmídl (Sušice)
Muži 50 – 59 let – 1. Rodina (Atletika Písek) 2. Pudil (M2
Sport Strakonice 3. Bartoš (Atletika Písek)
Muži od 60 let – 1. Rus (KČT
Nýrsko) 2. Přibík (PSK Klatovy)
3. Kučera (Přeštice)
Ženy do 39 let – 1. Kavijová (Atletika Klatovy) 2. Kratochvílová
(Sušice)
Ženy od 40 let – 1. Lukášková
(Rokycany) 2. Machová (Fit Body
Klatovy) 3. Křížová (TJ Sušice)
Zdeněk Nešpor, foto ED
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Inzerce
strana 9
NOVý JAZYKOVý KURZ – ČEŠTINA PRO cIZINcE
NEW LANGUAGE cOURSE – cZEcH FOR FOREIGNERS
JAZYKOVé KURZY V MODRé ŠKOLE
Kdo by neznal známé přísloví „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“
neboli – kolik jazyků znáš, tolik životů máš. A jak jste na tom vy? Kolik
životů máte? Co můžete udělat pro obohacení svého života? Odpověď
je jednoduchá – přihlásit se na jazykový kurz.
Od září 2014 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny,
ruštiny a kurz čeština pro cizince. Kurzy jsou určeny jak pro děti
a studenty, tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje
vysokou efektivitu výuky a individuální přístup. Cena kurzu se odvíjí
od počtu studentů ve skupině – od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu.
Výuka bude probíhat 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách od
22. září 2014 do konce června 2015 kromě školních prázdnin. Pro
začátečníky nabízíme intenzivní kurz 1x týdně 3 hodiny nebo 2x
týdně 2 hodiny.
Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem
na komunikativnost. Noví studenti mohou být podle stupně svých již
dříve získaných znalostí zařazeni do kurzu vyšší úrovně, přihlásit se
můžete také v průběhu školního roku.
Školné pro šk. rok 2014/2015
Děti do 15 let
Studenti nad 15 let
Dospělí
Začátečníci intenzivní – 1x3 hodiny
Začátečníci intenzivní – 2x2 hodiny
4 - 5 studentů
3 800 Kč
4 200 Kč
4 800 Kč
7 100 Kč
9 200 Kč
6 - 8 studentů
3 200 Kč
3 600 Kč
4 200 Kč
6 200 Kč
8 000 Kč
Přihlášky ke stažení: www.zssusice.cz/jazykova_skola
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected] nebo
odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova do 10. září 2014.
Případné dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228 nebo na výše
uvedený e-mail.
Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v jazykové škole (zadní
vchod ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro)
v pondělí 15. září 2014 dle harmonogramu:
15.00 angličtina - děti
16.30 angličtina
15.30 francouzština
17.00 ruština
16.00 němčina
17.30 čeština pro cizince
Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle zařazení do kurzu.
Jihozápadní dřevařská a.s.
přijme do pracovního poměru
řidiče nákladního vozu na převoz dřevní hmoty.
Nástup možný od 1. 8. 2014 nebo 1. 9. 2014.
Praxe v řízení, profesní průkaz, ŘP skupiny C; CE podmínkou.
Výhodou praxe v ovládání HNJ (hydraulický, nakládací jeřáb)
Bližší informace na tel. 739 361 748 – Novotný.
PLAVEcKé KURZY PRO DĚTI
Zápisy do podzimních kurzů budou probíhat od 1. do 10. září 2014.
Zápis platí i pro děti, které s námi již plavaly. Rodiče si musí osobně
vyzvednout přihlášku na recepci bazénu, zapsat dítě podle plaveckých
dovedností do kurzu a uhradit celou výši kurzovného v den zápisu. Toto
se netýká kurzů BABY plavání, kdy je přihláška ke stažení na webu,
a to včetně lékařského potvrzení. Možnost zápisu nabízíme také
v sobotu 30. 8. 2014 rámci akce „Rozloučení s prázdninami“.
Kurzy začínají v týdnu po 15. 9. 2014.
Nabízíme tyto kurzy pro děti:
BABY plavání
Plavání dětí s rodiči
Přípravná plavecká výuka
Základní plavecká výuka
Zdokonalovací plavecká výuka
Sportovní plavání
0–3 roky
3–6 let
5–8 let
6–12 let
9–15 let
11–18 let
Závodní plavání – sportovní trénink
15+1 lekcí 1950,- Kč
15+1 lekcí 1950,- Kč
16 lekcí
1200,- Kč
16 lekcí
1200,- Kč
16 lekcí
1200,- Kč
1x týdně 1200,- Kč
2x týdně 2200,- Kč
3x týdně 3000,- Kč
+ registrační poplatek
Podrobnější informace o jednotlivých kurzech najdete
na www.sportoviste-susice.cz
Dotazy a jiné informace o kurzech vám poskytne vedoucí plavecké
školy a školky Sušice.
Mgr. Jitka Šteflová
tel. 777 358 686
stefl[email protected]
Sportoviště města Sušice Vás všechny srdečně zvou na Rozloučení
s prázdninami, které proběhne poslední prázdninový víkend
29.–31. 8. 2014 ve Sportovním areálu v Sušici.
PÁTEK
18.00–20.00
20.00–23.00
SOBOTA
09.00–09.30
10.00–14.30
11.00–11.45
12.00–14.00
14.00–14.45
15.00–15.45
15.00–17.00
16.00–18.00
17.00–19.00
16.00–20.00
NEDĚLE
9.30–10.00
10.00
10.30–12.30
10.30–12.30
10.30–12.30
12.30–13.00
14.00–14.30
14.30–15.00
14.30–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00
18.30
14.30–18.00
Tour de France (spinning sál)
Večerní koupání a la Provence (bazén)
ukázky kajaků na divoké vodě (bazén)
komentované prohlídky strojovny bazénu (recepce)
ukázková hodina „Učíme se plavat“ (bazén)
možnost zápisů dětí do plaveckých kurzů
na školní rok 2014/2015 (recepce)
ukázková hodina „Učíme se plavat“ (bazén)
ukázková hodina cvičení rodičů s dětmi
ZDARMA (zrcadlový sál)
lezecká stěna pro všechny ZDARMA
(zimní stadion)
KARNEVAL na in-line bruslích nejen pro děti
(zimní stadion)
výživové poradenství (posilovna)
taneční workshop (zrcadlový sál)
registrace účastníků dopoledních závodů (recepce)
rozcvička s Žabákem (zimní stadion)
závody na lezecké stěně (zimní stadion)
dětské plavecké závody o titul Sušický delfín (bazén)
in-line závody (zimní stadion)
vyhlášení vítězů (zimní stadion)
registrace účastníků odpoledních závodů (recepce)
závody lezoucích batolat (zrcadlový sál)
pětiboj děti s rodiči 2–5 let (zimní stadion)
pětiboj děti s rodiči 6–10 let (zimní stadion)
pětiboj děti 11–15 let (zimní stadion)
exhibiční utkání děti proti Žabákovi (zimní stadion)
vyhlášení vítězů
doprovodný program na zimním stadionu lezecká stěna, bojovka pro děti atd.
Podrobnosti najdete na webových stránkách www.sportoviste-susice.cz
Na Burince 339 (budova NPCHKO Šumava)
NDQFHOiĜRWHYĜHQDYåG\YHþWYUWHN–KRG
PARTNER CK EXIM TOURS
ZAHÁJEN PRODEJ LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ
EXOTIKA A V ZIMĚ K MOŘI – NOVÉ KATALOGY
EXIM TOURS, FISCHER k dispozici
nabídka 100 prověřených cestovních kanceláří na jednom místě
desetitisíce zájezdů na www.tempotours.cz
zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří
letenky do celého světa a trajektové lístky
kvalitní cestovní pojištění UNIQA a Evropské poj.
lázeňské pobyty
pobyty pro seniory 55+
zájezdy na muzikály: Mamma Mia,
Jen počkej zajíci, Kleopatra, Antoinetta
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
PŘIJĎTE SI
SI ZACVIČIT!
PŘIJĎTE
ZACVIČIT
odbor Sportu pro všechny TJ Sušice Vás zve na
pravidelná cvŝēĞní ve sportovní hale u gymnázia
PondĢůş
17-18 hod.
Rodŝēe a dĢƟ
PondĢůş
18-19 hod.
PondĢůş
19-20 hod.
Úterý
17-18 hod.
ƚvrtek
17-18 hod.
ƚvrtek
20-21,30 hod.
StaršíǎĞŶLJ a
zdravotní TV
ĂĐƚvo, dorost
(Sokol)
Pátek
17-18 hod.
ĂĐƚvo, dorost
(Sokol)
ĞŶLJ
ĞŶLJ
Muǎi
Cvŝēŝtelka
H. Habartová
Cvŝēŝtelka
Z. Kostohryzová
Cvŝēŝtelka
P. Klímová
Cvŝēŝtel
Jaroslav Melich
Cvŝēŝtelka
Z. RƽǎŝēŬová
Cvŝēŝtel
Jaroslav Melich
Cvŝēŝtel
Jaroslav Melich
Ăēşnáme v pondĢůş15. 9. 2014 aŵƵǎŝŽĚůŝƐƚŽƉĂĚƵ͘
Sokol zĂēşná v úterý 30. 9. 2014.
Večerní kurz ve „Škole v zahradě“
„Škola v zahradě“ je odloučené pracoviště Základní školy speciální
Diakonie ČCE Merklín zde v Sušici a najdete ji v zahradě sušické
nemocnice. Poskytuje výchovu a vzdělávání dětí s lehkým, středně
těžkým i těžkým mentálním postižením, dětí s více vadami a dětí
s diagnózou autismus, které nemohou být pro svůj handicap vzdělávány
v běžné základní nebo praktické škole. A to ve věku 5–26 let. Po
loňském úspěchu nabízíme i v letošním školním roce opět večerní kurz
pro doplnění základů vzdělání. To pro žáky starší 26 let! Tento kurz
se osvědčil a je velmi oblíbený. Vzdělávání bude probíhat v prostorách
„Školy v zahradě“ v Sušici 1x týdně v odpoledních hodinách formou
individuální výuky pod patronací učitele ZŠ speciální. Obsah kurzu je
zaměřen na upevnění a doplnění základů čtení, psaní, počtů, věcného
učení, alternativní komunikace, dovedností a návyků, které žák získává
při plnění povinné školní docházky. Pro více informací se podívejte
na webové stránky školy, zatelefonujte do „Školy v zahradě“ v Sušici
nebo nejlépe – přijďte se rovnou podívat! A neváhejte, protože přihlásit
na kurz se můžete během září.
Iva Fišerová
www.specialniskolamerklín/pracoviště Sušice.
www.rokostav.cz
Zaměření stávajících oken a
ekologická likvidace ZDARMA
Odborné poradenství
TGI plastový rámeček ZDARMA
Mikroventilace
Pojistka chybné manipulace
T.G.Masaryka č.p. 131 , SUŠICE .
Tel.: 376395942,723178362, mail:[email protected]
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaši návštěvu
Řádková inzerce
SOŠ a SOU Sušice hledá
trenéra (trenérku) pro box, kik box,
tenis, jogu a kopanou.
Informace: [email protected] nebo 778 469 912
HoLUB-KoVoŠrot s.r.o.
Pražská ul. Sušice
od září zavádí kromě výkupu železného šrotu
také výkup jablek . Tel. 604 319 903
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti
Tfin s.r.o.
Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:
životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc
pojištění nemovitosti od 1.200 Kč/rok
pojištění odpovědnosti („na blbost“)
pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa
pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd.
Prodám nový rošt do kotle ETKA U12,
dva lustry 5ramenné 50 Kč za kus, konf.
stolek 110×60 za 200 Kč, zahradní
deštník 240 cm na kličku nový za 300
Kč, kosiště nové a dvě kosy použité za
300 Kč. Tel. 736 127 000.
Prodám ruční nepoužitou litinovou
pumpu Sigma na vodu, Sušice. Tel.
večer 776 676 414.
Prodám za cenu šrot u: 2 klubka drátu 1,50 výška, čtyřdílné těžší
brány a nepoužité eternitové šablony
a rozsívačku 2m záběr dobrý stav - cena
dohodou. Tel. 720 595 736.
Prodáme palandy 2×1 metr, vhodné
i pro dospělé. Tel. 723 625 926.
Prodám tašky falcovky, zachovalé – cca
3000 ks, hřebenáče 40 ks, odvětrávací
hřebenáče 3 ks, skleněné falcovky 12
ks, plechy a okapy 20 bm. Cena celkem
11.500 Kč. Sušicko. Tel. 603 193 606.
Prodám dřevěnou patrovou postel
s úložným prostorem. Cena 500 Kč.
Tel. 602 887 695.
Uzávěrka
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
příštího vydání
Sušických novin bude
4. září 2014 ve 12.00 h.
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
PRODEJ
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Kontakty
Ing. Marek Šnobr, tel. 602158381, e-mail: [email protected],
www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě.
Soukromá výuka hudby a hry na klavír
pro všechny věkové kategorie, mladším předškolním věkem počínaje.
Začátečníci vítáni.
Výuka i v anglickém jazyce.
Volejte 720 431 687.
E-mail: [email protected]
Prodám kadečku na zelí obsah 30 l,
pouze 2x použitá, bílá keramika, cena
800 Kč. Tel. 774 831 227.
Prodám palivové dřevo – štípané.
Dovoz zajištěn. Volejte po 20. hod.
Tel. 607 592 561.
Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu,
vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20 Kč/1 litr. Sušice. Tel.
602 621 435.
Prodám orig. truhlářskou hoblici
z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč,
moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici
a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč.
Tel. 605 337 650.
KOUPĚ
Konečně máme Štěstí i u nás.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání
do Klostermannovy ulice čp. 4
v době od 9.00 do 17.00. a v sobotu od 9.00 do 12.00.
Těší se na Vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží.
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
RŮZNÉ
Stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.
702 812 923.
Hledám sympaťáka Zdeňka, který byl
se svým synovcem Míšou v restauraci
v Gabretě v Sušici dne 18. 7. 2014. Ať
se mi prosím ozve. Zvu tě na kávu. Tel.
721 498 764.
Nabízím zdarma trávu k posekání - 80
arů - zahrada Sušice, dobrá přístupová
cesta. Tel. 376 524 646, 721 508 536.
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172.
Hledám šikovného a spolehlivého
řemeslníka - střechy. Tel. 603 746 031.
��!�
s. r. o.
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
možnost kontroly kamerou
Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím od
září – října 2014 50 m od centra. Tel.
723 229 608.
Hledáme na Sušicku nevyužívanou
či neprodejnou zahradu s chatkou možnost topení, voda + elektřina na
pozemku. Zatím k pronájmu, později
odkoupíme za cenu nad odhad. Za informace vedoucí k pronájmu nabízíme
odměnu!! Tel. 702 970 562.
Prodám oplocený stavební pozemek
o výměře 1105 m 2 v zástavbě rodinných vilek na okraji Sušice, vhodný na
stavbu R. D. Na pozemku je chata 2+
obytná veranda ve které je el. proud
220/310 V, obecní vodovod a plyn, cena
dohodou. Informace na tel. 732 403 938
po 18. hod.
Nabí z í m k pron ájmu host i ne c
v Žihobcích od 1. 10. 2014. Informace
tel. 723 703 440.
Garáž – Villaniho (sídliště Hradecká)
pronajmu. Tel. 739 570 075.
Reality Verus, s.r.o., nabízí k pronájmu restauraci v centru Sušice. Nájem:
9.000 Kč/měs. Více informací na tel.:
606 205 803 Krákorová.
Reality Verus, s.r.o. hledáme pro klienta
chalupu v okolí Sušice k trvalému bydlení, udržovanou nejlépe v původním
stavu. Cena do 1.500.000,-Kč, Tel.:
606 205 803 Krákorová, [email protected]
Reality Verus, s.r.o. hledáme pro klienta
RD, chalupu na samotě v dobrém stavu
ihned k nastěhování. Tel.: 606 205 803
Krákorová, [email protected]
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení,
úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
�����������������
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
BYTY – NEMOVITOSTI
���������
���������������������
������
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
Koupím kárku dvoukolovou na malých
nafukovacích kolech. Tel. 736 480 694
Koupím hliníkový žebřík, dvoukotoučovou brusku na 380 V, výheň
kovářskou (polní) či elektrickou nejlépe
i s kovadlinou a ještě koupím starou
lištovou sekačku jičínku MF70 s lištou
i poškozenou. Tel. 607 847 126.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule,
staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel. 606 494 996.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci
a odhlášení z provoz u zajistím.
Nabídněte na tel. 774 674 588.
platný pro jedno vydání Sušických novin
Irena Krákorová
608 754 003
VoDoinStaLatérStVí – topEnáŘStVí
Mirotop, s.r.o., americké armády 83, Sušice
vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce.
Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské
a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového
topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel
i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel. 721 340 008
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Příspěvky dopisovatelů
strana 11
Sušicko pohledem Marie Malé – KaŠpErSKé HorY – ČErVEná – BUZoŠná
Vážení čtenáři, blíží se konec
prázdnin, ale počasí nám dovolí ještě podniknout několik výšlapů, které za to stojí! Tentokrát vám nabídnu krajinu kolem Kašperek, nechodí
tam zástupy lidí, budete se kochat
nádhernými výhledy!
Než se rozepíšu, omlouvám se
za jednu chybičku v posledním čísle
Sušických novin.
Psala jsem o Opolenci a místo
Radešovského potoka jsem tam
udala Divišovský – prosím za prominutí. Děkuji za pochopení.
Opět využijte autobusového
spojení. V 8.25 hod. odjíždí autobus z nábřeží, tím dojeďte na Kašperky. Od zastávky dojdete kolem
muzea do ulice Dlouhá, ke konci se
svažuje ke koupališti a pak stoupá
vzhůru – říká se tam „Na Prádle“
Na protějším svahu už z dálky uvidíte lyžařský vlek „ Na Lišáku“ Tato
sjezdovka je též uměle zasněžena
a večer osvícena. Prádlo představuje řada domků, ty si zachovaly
svůj původní ráz, je radost kolem
nich jít! Cestu lemuje alej kaštanů.
Pojmenování „Prádlo“ dle vyprávění, tato část Kašperek získala z tohoto důvodu: Všude kolem Lišáku
a Zlatého potoka se kdysi dolovalo
zlato a tady u potoka se propírala
rozemletá ruda. Jakmile dojdete na
rovinku, odbočte aspoň na chvilku
k vrcholu Lišáku, je tam přenádherný pohled na Kašperky a na hrad
Kašperk. Kdybyste nechtěli dojít
až na Červenou, můžete sejít k silničce a vydat se „cestou zlatokopů“,
je značena zkříženými hornickými
kladívky. Dojdete do údolí Zlatého potoka, tam se nachází seismická stanice. Je to místo mnoha štol,
kterými jsme jako děti prolézaly
a vydávaly se dlouhými chodbami
objevovat „tajemno“. Na stropech
visela hejna velikých netopýrů, kteří nám i naháněli hrůzu! Dnes jsou
tyto štoly nepřístupné.
U ruiny bývalého mlýna na Zlatém potoce překročíte můstek, tam
už se objevují louky, patřící tehdejším hospodářům na Červené. Po-
kud budete ve správný čas na správném místě, uvidíte stádo bizonů na
protějších lukách. Za slunečného
počasí polehávají v křovinách, kde
je stín.
Až vystoupáte po strmé silničce do zatáčky vpravo, všimněte si
šipky „KAČEROV“. Odbočte doleva, kdysi tam bývala zemědělská
usedlost. Neopomeňte toto místo
navštívit, budete překvapeni, jaká
vzácnost se skrývá na tomto odlehlém místě mezi loukami a lesy.
Usedlost je přestavěna na krásný
penzion s ubytováním. Nebudu vyjmenovávat vše, co se tu nabízí pro
návštěvníky, je to takový „ráj na
zemi“ uprostřed šumavské přírody. Určitě si tam dejte nějaký „gáblík“, máte ještě dost dlouhou cestu před sebou. Až se opět navrátíte
na úzkou silničku, kterou na obou
stranách zdobí břízky, osiky a jiné
listnáče – tam se vám otevře krajina
kolem Kašperek a také výhledy na
vzdálené šumavské vrcholy. Bedlivě cestu pozorujte, pod osikami
a břízkami rostou křemenáče. Než
se dostanete na Červenou, všimněte si na pravé straně krásné kaplič-
kaple na rozcestí
Červená–Hotěšín
ky, stojí u odbočky na Hotěšín. Má
osmiúhelníkový půdorys, byla postavena k uctění památky padlých
v první světové válce. Na stropě
bývala malba znázorňující Anděla
míru s umírajícím vojákem, doplněná německým nápisem „padlým
hrdinům“. Kaplička po vystěhová-
Jak se rodí petice …
Ačkoliv už Sušici mnoho let
nežiji (mám zde ještě rodiče), jsem
trefen stejným genem jako Přemek
Čech. Minulý týden jsem byl tedy na
dovolené s kolem jako každý rok na
Šumavě a po příjezdu k pramenům
Vltavy mě upoutal malý stánek, kde
dva mladí lidé něco vysvětlovali
příchozím turistům. Ti se jim pak
podepisovali na petiční listy. Nechal
jsem si také vyložit, o co jde – byla
to petice proti právě schvalovanému
novému zákonu o národních parcích.
Ten by měl po 25 letech od pádu
železné opony konečně trochu více
Šumavu regulovaným způsobem
zpřístupnit lidem, kteří ji mají rádi.
Měl by nám umožnit dostat se
i do míst tzv. jádrové zóny, která
je bohužel ve většině míst zničená
kůrovcem (oblast mezi Poledníkem,
Velkým Roklanem a Luzným).
Pustil jsem se do diskuse s mladým
mužem a vyslechl si stále stejnou
demagogickou argumentaci, z níž
vybírám jen několik bodů:
- místním občanům ani turistům
současný zdevastovaný stav Šumavy
až tak nevadí, protože už vidí
začátky schopnosti samoobnovení
zničených lesů
- v sousedním Bavorském lese
je uplatňován pouze bezzásahový
způsob a obnova tamního lesa je
příkladem pro Šumavu
- není to pravda, bezzásahově se
řeší pouze malé lokality, u kterých
nehrozí další plošné šíření kůrovce,
jinak se samozřejmě napadené
stromy kácí a likvidují – viz. celá
oblast pod Poledníkem nebo hned
za hranicemi na Bučině
- v případě přijetí nového zákona
se stane ze Šumavy „Hollywood“,
budou se stavět sjezdovky, hotely
apod. a samozřejmě budou opět
ohrožena hnízdiště tetřeva hlušce,
především v Luzenském údolí.
Na podporu těchto argumentů
mně mladík předložil jakýsi obrázek
původní divoké Šumavy, z jehož
záhlaví jsem pochopil, že mám co
do činění s aktivistou hnutí Duha.
Překvapila mě ta neuvěřitelná
drzost, že zástupci jednoho z hlavních spoluviníků současného
stavu Šumavy si se svou peticí
stopnou přímo na místo asi největší
apokalypsy, na které se spolupodíleli.
Ale pak jsem to pochopil – většina
příchozích turistů jim určitě v dobrém
úmyslu petici podepsala, protože se
domnívali, že jejich podpis pomůže
do budoucna zabránit tomu, co vidí
právě kolem sebe. Je mi smutno, že
do osudu Šumavy a jejího většího
zpřístupnění lidem tímto způsobem
stále zasahují různá hnutí, okrašlující
nebo ornitologické spolky. Obávám
se, že i v případě přijetí nového
zákona o národních parcích budou
pokračovat tyto obstrukce lidí,
kteří na Šumavě nežijí a jezdí tam
jenom o prázdninách protestovat.
Ing. Václav Bárta, Radonice,
[email protected]
ní původního obyvatelstva za čas
velmi zchátrala. Po roce 1990 byla
opravena pomocí krajanů, žijících
v cizině.
ČERVENÁ
Na Červené bývala začátkem
19.století postavena malá školička, do níž chodívalo 30 žáků. Ještě
předtím se vyučovalo, jako v mnoha
zapadlých šumavských vesničkách
porůznu, také ve větších místnostech sedláků. V roce 1830 se počet žáků zdvojnásobil, kolem roku
1880 dosáhl počet žáků devadesátky. Proto byl vznesen požadavek
k výstavbě školy větší. Ta byla slavnostně otevřena v říjnu 1892 a navštěvovalo ji 102 dětí. Škola stávala na místě dnešního penzionu
„DRAGA“.
V době dolování zlata zde byla
postavena malá kaplička zasvěcená
sv. Anně, ochránkyni horníků. Poněvadž se osada začala více zalidňovat, došlo k postavení nové mešní kaple zasvěcené P. M. Pomocné.
Aby mohla být kaple postavena,
spojili se místní i okolní osídlenci,
a ti svými milodary uspíšili výstavbu, proto mohla kaple být v srpnu
1856 vysvěcena.
Tenkrát čítala tato malebná
víska již 232 obyvatel, stálo tu
22 domů, škola a kostel. Po vystěhování německého obyvatelstva
vesnička značně chátrala. Díky
chalupářům, kteří si tu zakoupili zchátralé objekty a opravili je,
stala se Červená opět malebnou
vesničkou! Opravena je i kaple,
v posledních letech se upravuje celé
prostranství, bylo vyčištěno koryto potoka, opraven můstek, prostě
chalupáři tu táhnou za jeden provaz! Raritou je, že mimo prázdnin
sem zajíždí malý autobus pro děti
místních usedlíků, a ten je odváží
do školy v Kašperkách. U kaple je
nainstalována infotabule s podrobnou historií. Koná se tu každoročně pouť.
Ještě jednu maličkost vám musím prozradit. Podél potoka se vydejte od můstku vzhůru, pod lesem
je řada domků, a za nimi se dostanete k tzv. „Bajerovu“, kdysi statek
s králováckými právy. Vznik této
usedlosti a další dění věrně popisuje pan Jaromír Randák, který byl
s tehdejšími majiteli v příbuzenském vztahu. Celé povídání byste
si mohli přečíst v mé knížce – Vyprávění z Hodlí, v kapitole „Dopisy
psané srdcem“. Vraťte se k tomuto
dopisu, nebudete věřit, že mi to napsal člověk s více než devadesáti
křížky na svých bedrech! Úžasné
povídání!!!
Listina od Karla IV., která se
předávala z generace na generaci,
byla původně předána 11. 4. 1356
Heinczlinu Baderovi a postupně
tato nabízená práva přecházela
z rodu na rod. Mezi jmenovanými
byli i Schoberové a Matschinerové, dávní předkové pana Randáka. Tato vzácná listina je vystavena
v historické části muzea v Kašperských Horách.
Na Červené se asi zdržíte déle,
je co obdivovat. Od kaple dojdete
do údolí Losenice, přejděte můstek
a ocitnete se na Buzošné. Stojí tam
pozůstatek stavení, které před několika lety vyhořelo. Kdybyste se
vydali proti proudu Losenice, našli
byste tam ohromné ruiny bývalého
mlýna. Dále vzhůru byste se dostali na Popelnou a na keltské hradiště
Obří hrad. To si ale ponechte na samostaný výšlap.
Stále pokračujte po proudu Losenice, dojdete k odbočce doleva,
tudy byste došli na Bílý potok – samotu s hájenkou. Podél Losenice
najdete všude základy bývalých stavení a ruiny všelijakých výrobních
hal. Je to žalostný pohled, když se
jde okolo Vaclávikovy továrny, která zaměstnávala mnoho lidí z okolí
ještě v šedesátých letech. Celý areál
je zplundrovaný a ohořelý.
Trochu jsem předběhla trasu. Od
Buzošné se přijde na Karlinu pilu.
Silnička vede lesní tišinou, kde les
začíná řídnout, najdete odbočku doprava, na Císařský dvůr, dříve Kaiserhof. Velmi malebné místečko!
ruiny mlýna Buzošná
mešní kaple P. M. Pomocné v Červené
Naproti, vlevo, na stráni je pověstný Vogelsang (Podlesí), kdysi
věhlasná sklárna. V současné době
dostává původní vzhled, včetně
kapličky a parku. Pokud byste toto
místo chtěli navštívit, potřebujete
k tomu cca 2 hodiny, tak si to dobře rozvažte, aby vám neujel autobus
z Rejštejna nebo Kašperek. Kousek od odbočky na Vogelsang dojdete do Amáliina údolí, přejdete
můstek, v údolí vyrostla veliká rekreačka, kousek za ní navazovala
pěšinka podél lesa. Tudy chodívali
moji spolužáci z Červené a Hotěšína do školy na Kašperky. V blízkosti protéká Zlatý potok, ten se
pod Amálkou vlévá do Losenice.
Máte dvě možnosti – buď vystou-
páte od Amálky strmým kopcem
na Kašperky, napravo míjíte kostel
P. M. Sněžné a za chvilku budete
u autobusové zastávky.
Můžete k autobusu také dojít do
Rejštejna. Jděte stále podél Losenice, nikam neodbočujte a přijdete
do Rejštejna. Dobře si prostudujte jízdní řád. Vím, byl to nejdelší
výšlap, který jste se mnou podnikli,
ale určitě jste viděli mnoho zajímavých míst, kam se budete opakovaně rádi vracet.
Ještě se mnou můžete podniknout několik výletů po okolí Sušice, než se vrhnu na další zajímavá
témata. Hezký podzim vám všem
přeje
Marie Malá a Vladimír Vlk (foto).
Pouť k Panně Marii Sněžné v Kašperských Horách
Dlouholetou a tradičně významnou
událostí našeho města
je pouť k Panně Marii
Sněžné. Byla opět
nádherná, ale měla
ještě hlubší rozměr
n e ž v m i nu lých
letech. Začalo to
v pátek mší sv. v kostele sv. Markéty, jíž
se zahájila výstava
Gotické umění v krajích Otavy a Úhlavy.
Naše město navštívil
nejvyšší představitel
českobudějovické diecéze, administrátor Mons. Adolf
Pintíř. Mši sv. doprovázel věhlasný
varhanní virtuos Prof. Michal Novenko a mezzosopranistka Ivana
Klimentová. Poté výstavu zahájil
významný historik umění Prof. Jan
Royt z KTF UK, který následně doprovodil návštěvníky bohoslužby
do Muzea Šumavy v Kašperských
Horách, kde proběhla první komentovaná prohlídka této pro náš region
tak jedinečné výstavy.
Večer kolem desáté hodiny
se u vchodu kostela sv. Markéty
shromáždilo přibližně 60 lidí se
svíčkami a vyrazili ulicemi města
tichým eucharistickým procesím ke
kostelu Panny Marie Sněžné, kde se
konala hodinová meditace slovem
i hudbou. Vedl ji jáhen Jan Pečený
a na varhanách doprovázel prof.
Odpoledne se oproti minulému rok u
shromáždil dvojnásobek
návštěvníků k zpívaným
mariánským nešporám,
které tento rok doprovázela Schola Introitus. Po
nich se dlouhý průvod
120 osob vydal za modlitby růžence s milostnými soškami a korouhvemi do kostela
Panny Marie Sněžné,
kde účastníci průvodu
před vchodem obdivovali nádherný květinový
foto MUDr. Jitka Marková pozdrav z dílny Aleny
Michal Novenko. Atmosféra byla Bernardové, Jarky Korandové a dětí
velmi produchovnělá a velký počet z Klubu Jonáš. V kostele pak následovala česko-německá mše sv.
přítomných nás velmi potěšil.
Večer se mnoho lidí přesouvalo
V sobotu si návštěvníci mohli prohlédnout překrásnou vý- do kostela sv. Mikuláše, kde se
zdobu kostela sv. Markéty, kte- konal benefiční poutní koncert
rou připravila Alena Bernardová Spirituál kvintetu. Kostel byl
z Úbislavi spolu s Jarkou Koran- naplněn až do posledního místa
dovou a dětmi z Klubu Jonáš. Letos a výnos šel na opravu varhan ve
byl také poprvé k vidění restauro- sv. Markétě, které jsou ve špatném
vaný obětní stůl, který byl dlouhá stavu a dělají našemu městu ostudu.
léta odložen v márnici kostela Většina návštěvníků se snad dostala
sv. Markéty. Totéž platí pro krás- domů před velkou bouří hřmící při
ný kříž, který se vrátil do předsíně odchodu domů nad Kašperskými
kostela. Za povšimnutí stojí také Horami.
V neděli vrcholila církevní část
krásná ikona Panny Marie s Jezulátkem, kterou farnosti daroval poutních slavností pontifikální mší
PhDr. Vladimír Horpeniak. Spolu sv., kterou celebroval biskup Rus panem farářem šetří na druhou dolf z německého Řezna. Jeho pozikonu Krista Spasitele, jež by byla itivní charisma a radost prýštící
z jeho osoby musela obohatit
jejím protějškem.
každého z přibližně 400 účastníků
bohoslužby. Mnozí si chválili jeho
kázání. Opět padaly květy růží
z nebe (ze stropu sv. Markéty), když
zazněla závěrečná píseň Salve regina. Za českou stranu přivítali
tohoto vzácného hosta administrátor diecéze Mons. Adolf Pintíř
a paní starostka Bernardová. Po
mši sv. se průvod odebral do Muzea
Šumavy, kde se tradičně modlil
„Anděl Páně“ před sochou Panny Marie Ochranitelky. Slavnostní
oběd, který měla na starosti Helena Pekárková s jejím týmem, byl
vynikající a všichni přítomní odešli
spokojeně domů.
Odpoledne se pouť uzavřela
žehnáním poutníkům v kostele Panny Marie Sněžné za doprovodu Eibenschlager Sänger
z Grafenau.
A teď se už můžeme těšit na
další ročník, 1. a 2. srpna 2015.
Přípravy jsou již v plném proudu.
Kašperskohorská pouť byla i tento
rok velkým zábavným i duchovním
zážitkem a díky nevídané spolupráci mezi městem a farností každým
rokem přilákává čím dál větší počet
poutníků, místních i vzdálených.
Děkujeme všem pomocníkům, zejména těm, kteří dělali neviditelné
práce, jako např. velkolepé úklidy,
obsluhu, hlídání kostela, prodej
vstupenek apod., i těm, kteří se
za zdárnou pouť modlili. Patří jim
velký dík.
Marcela Havelková
Sušické noviny 15/2014
29. srpna 2014
Zajímavosti
strana 12
OXELöSUND – ŠVéDSKý PARTNER DOUZELAGE Svatobor na Znojemském hudebním festivalu
Je malé přístavní městečko na
poloostrově jihovýchodního pobřeží Švédska s 11 tisíci obyvatel
asi 100 km vzdálené od hlavního
města Stockholm. Přístav, který
otvírá cestu do Baltského moře,
je užíván už přes 500 let. Největší
význam získal v 19. století zejména díky transportu železné rudy,
která se zde těží a je dodnes hlavním výrobním artiklem v širokém
okolí. Ocelárny SSAB zde poskytují stále nejvíce pracovních míst.
Spojení poloostrova se zbytkem
země zajišťuje železnice, která byla
postavena v roce 1877 a dodnes se
po ní železo a ocel dopravují dále
do vnitrozemí.
Nemalý význam měly v historii
městečka četné podzemní pevnosti, které byly strategicky rozmístěny po celém pobřeží. V dobách
studené války tak nemohly nepozorovaně k pevnině proniknout žádné
lodě ani ponorky. Dnes jsou některé pevnosti zcela odstraněny, ně-
které jsou zpřístupněny veřejnosti. Pro současnou mladou generaci
je velkým zážitkem projít si celou
pevnost, její sociální zázemí, šplhat
nahoru a dolů po žebřících i točitých schodech až do radarové místnosti, periskopem sledovat moře
a prohlédnout
si i autentická
děla a náboje.
Za zmínku
dále stojí maják z roku 1845,
který skýtá široký výhled na
Baltské moře
i přístav. Dnes
u ž neslou ží
svému účelu,
ale je v něm
umístěna umělecká galerie, v níž
se pořádají přednášky a kurzy.
V rámci turistiky můžete navštívit původní rybářskou vesnici nedaleko centra. Tam je dobré
posedět v kavárničce nebo se věnovat prohlídce okolí. Za zmínku
stojí i chráněné území, které bylo
vyhlášeno až v roce 2007. Borové
a bukové lesy a regulované kanály,
jejichž břehy jsou porostlé chráněnými rostlinami, poskytují obrázek
flóry, která tu roste po staletí.
Pro sportovně založené návštěvníky je zde mnoho možností vyžití.
Půjčovna kajaků na jezeře uspokojí
fanoušky vodních sportů. Dům her
Boda Borg vás přesvědčí, že hrát si
můžete v každém věku! Chcete-li
navštívit sousední země, přeplavte
se na trajektu třeba do Polska.
Do organizace Douzelage
Oxelösund vstoupil v roce 1998.
Od té doby už byl hostitelem konference i různých projektů „Mládež v akci.“ Studenti gymnázia se
zúčastnili jednoho z nich na téma
„Globální oteplování“ už v roce
2008. Společné workshopy se studenty z dalších osmi členských
zemí propojené s praktickým poznáváním přírodních krás byly
umocněny pravou nefalšovanou
dvacetiletou vichřicí, která se přehnala nad kempem právě v době,
kdy jsme tam pobývali. Ani to nám
ale nezkazilo dojem z přátelského
a pohostinného městečka.
Kristina Volná, Douzelage Sušice
Václav cílek a Ridina Ahmed ve Volšovech
foto K. Mareš
Je svěží ráno, krátce po sedmé,
slunce ještě nepálí. Přijíždím na zámek ve Volšovech. Na nádvoří postávají hloučky lidí, ze zahrady se
trousí další. Pod stromem stojí nenápadný člověk s brýlemi v šedém
tričku. Kývne na mne, neboť se blíží půl osmá. Svolávám všechny blíž
k nám. Nevěřila jsem, že na výlet
s Václavem Cílkem přijde tolik lidí.
„Naplánujte to podle sebe“, psal
mi pan Cílek, když jsme domlouvali hodinu odchodu, „já vstávám
každý den po páté, tak nemám problém s časným odchodem, v každém případě by se nemělo vycházet
po osmé“. Je půl osmé a skutečně
odcházíme. Přesto, že mi pan Cílek jen tak mimochodem řekl, že
má zraněné koleno, vede nás sviž-
Jill trio
ným tempem, které nezpomalí ani
stoupání ani sílící horko.
Geolog Václav Cílek přijel na
pozvání kulturního spolku Rašelina, který ve spolupráci s Oblastní
charitou Sušice pořádal o víkendu
18. – 20. 7. 2014 na zámku ve Volšovech kulturně zážitkovou akci
v rámci projektu „S krajinou“. Na
úvodní páteční setkání s vyprávěním Václava Cílka přišlo na malebnou zahradu volšovského zámku
okolo padesáti návštěvníků a ještě
více lidí přilákalo sobotní putování na Mouřenec a zpět. Večer patřil hudbě a dobrému jídlu. Za zvuku francouzských melodií houslí
a akordeonů klatovského Jill tria
a následně pošumavského uskupení Klecmawa, se v gastrostánku
„U mlsné kozy“ na ohni pekla „španělská“ paella, přímo před očima
hostů se mlela pohanková mouka,
ze které se smažily palačinky podávané s domácí marmeládou nebo
jste mohli zkusit domácí kváskový
chléb s různými pomazánkami.
Páteční i sobotní kulturní program byl díky finanční podpoře
města Sušice a Nadace život umělce
otevřen široké veřejnosti zdarma.
V neděli pak na putování krajinou navázala hlasová dílna vedená
zkušenou zpěvačkou a lektorkou
Ridinou Ahmed. Z oken zámeckého sálu zněly celý den melodie
beze slov a vícehlasé harmonie
a účastníci dílny si prozpěvovali,
i když se loučili. Celý víkend byl
tak příjemný a optimistický, že spolek Rašelina nepochybně nabídne
příští léto další pokračování projektu.
Martina Marešová
(Rašelina-kulturní spolek)
aneb za krásami Moravy a dobrého vína
Úterý 8. července vyjíždíme
v dešti, projíždíme Cehnicemi
a leje jako z konve, v Drahonicích
jako když utne. Bydlí tu bába přes
klouby. V Lišově svítí sluníčko, Miládka připomíná muzeum orchestrionů, v Třeboni nás vítá Jiřinka
s kapřími jednohubkami a my Jardovi tam nahoře zpíváme „Poklekněte, myslivci, na kolena…“ Míjíme
Stráž nad Nežárkou Emmy Destinové, projíždíme Jindřichovým
Hradcem a vzpomínáme, jak jsme
tu kdysi stáli na nultém poledníku.
Konečně jsme u cíle – Koňská farma a penzion LECHOVICE.
Středa 9. července. Sedíme u snídaně. Neměl bych jet raděj domů,
praví pan inženýr po probdělé noci
s kuchařem, abych tu pohostinnost
vůbec přežil. Budeš holt se muset vnitřně ukáznit, radí pan doktor. LOUCKÝ KLÁŠTER založili
Premonstráti 1190 a zasloužili se
o vzdělání všeobecné i vinařské,
Josef II. je zrušil, vojáci tu pobývali 27 let. Nyní si město ZNOJMO,
i když jen za symbolickou korunu, nedokáže s touto obrovskou budovou poradit. Naštěstí jsou využité alespoň nádherné sklepy pro
zpracování a skladování vzácného
moku. Podívej na ty stovky ležících
lahviček, kdepak, tady na té tabuli máš aktuální stav: 540151 lahví!
A celá firma, tři provozy, ročně prodá 5 milionů litrů Rulandy šedé,
Rýnského ryzlinku či Veltlínu. Žasneme, že s kvalitou vína souvisejí nejen klimatické podmínky, ale
i přítomnost posvátné ještěrky zelené, užovky stromové či kozy hroznové (její přítomnost ve vinohradu
vyhání z vína zlé duchy). Dovídáme se zde i o slavných osobnostech města, například, že o slávu
znojemských okurek se zasloužil
Šebastián z Čepiroh, protože z Indie přivezl okurková semínka. Ještě před obědem nás čeká ŠATOV
a pan Šušlák ve sklepním labyrintu. My ochutnáváme veltlín, ryzlink
a sauvignon, on naše písničky. Po
obědě hledáme Malovaný sklípek.
Jakýsi Max Appeltauer jej maloval
30 let za svitu svíčky umístěné na
svém klobouku. Maloval jen pravou rukou, o levou přišel ve válce. Teprve 3 roky před smrtí viděl
své dílo ve světle elektřiny. Dále už
putujeme pěšky. Nejdříve hledáme
ŠOBES s nejkvalitnějším vínem pro
krále a císaře a pak klopýtáme přes
nádherné vřesoviště do HAVRANÍKU, kde tři nic netušící nováčci sboru podstupují tradiční křest.
Jsou to: Helča T., Mirka O. a Jirka
P. Blahopřejeme!
Čtvrtek 10. července. V PŘÍMĚTICÍCH se narodil Prokop
Diviš, co si dopisoval se slavným
vynálezcem žárovky a sám sestrojil Mašinu proti povětří. Křížový
sklep, Miládko, těch už jsme viděli!
Tenhle je ale jenom jediný na světě!
A měla pravdu. Byl vybudován
1750 ne kopáním, ale zastřešením,
s trojitou klenbou. Kromě jeho obrovitosti, možná by se v něm schovalo 20 autobusů, má i dokonalou
akustiku. To potvrdil i Rafael Kubelík a my teď písničkami o malérečce
a vínku červeném. Následující pěší
túra nás přivádí na NOVÝ HRÁDEK, kde v romantických hradních
ruinách žije kozlíček mramorový,
dudek chocholatý nebo užovka stromová (nesmrdí, má žluté bříško a je
ideálním mazlíčkem – tvrdí průvodkyně). Bus nás za odměnu odváží do ČÍŽOVA a my se kocháme
pohledem do Rakous na nádherný
hrad HARDEGG. V zahradě lechovického penzionu pak zpíváme do
úplného setmění.
Pátek 11. července jsme strávili na znojemském hudebním festivalu „Hudba k vám“. Soubory
účinkovaly v netradičních prostorách, Svatobor například v parku
u Městských lázní a v Atriu nové
nemocnice Jana Janského, ostatní na nádraží, v radniční pasáži či
na městské plovárně Louka. Posluchači byli náhodní chodci, jdoucí
do práce, na nákup nebo na procházku vyvenčit pejska. V nemocnici měli otevřená okna, aby slyšeli
i pacienti. Někteří se s námi fotografovali pro soutěž místních novin,
jedna dáma vzpomínala na Františkovu Ves, kde se narodil její otec,
jiný důchodce nám ukazoval fotky
z let 1964/66, kdy v Sušici sloužil
u PS útvaru. Ve zbývajícím čase
jsme s Miládkou navštívili Znojemské podzemí, nejdelší v republice,
11 m hluboké, pro nás obyčejné
turisty přístupné do třetího patra.
Při obléhání Znojma Švédy se zde
ukrylo veškeré obyvatelstvo tak
dokonale, že když vojáci v celém
městě nenašli ani živáčka a přitom
se z komínů stále kouřilo, lekli se
zlých duchů a odtáhli.
Sobota 12. července. Stojíme
v Síni předků VRANOVSKÉHO
ZÁMKU a zpíváme Horu a Altu
trinitu. Následujících 17 km se vezeme lodí Viktorie. Opouštíme ji
zpěvem afrického songu Siyahamba
a šplháme na kopec s hradem BÍTOV. Kromě tradičních interiérů a zoologické sbírky pana Dauna nás tu zaujaly Aiolovy harfy,
8 plechových korouhviček na střeše hradu, rozechvívaných větrem
a naladěných do akordu d moll. Poslední zastávka ve vzorné restauraci Rumburak a jedeme domů.
P.S. Na internetu čteme: V pátek
jsem se bohužel nemohla dostavit
na vaše vystoupení, protože jsem
měla na starosti dalších 12 hudebních souborů. Velká škoda, slyšela jsem na vás jen chválu. Některé posluchače jste dojali až k slzám
a zasloužíte velký obdiv. Jana Alexová, Znojemský hudební festival.
Josef Baierl, foto Zuzana Mašková
Sušice – R. O. P. (Rekreační Otavský Park)
Stavební práce na rekonstrukci letního koupaliště v Sušici jsou
ukončeny a nyní probíhá přejímací řízení a předání díla zhotovitelem, PROTOM Strakonice s. r. o.
městu Sušice. Celá akce probíhá
dle schváleného harmonogramu,
i když zainteresované strany musely řešit nepříjemnou komplikaci,
kterou způsobil neznámý vandal,
když do bazénu naházel kusy zámkové dlažby a způsobil tím protržení vodotěsné fólie vany. Závěrečná
kontrolní prohlídka za účasti stavebního úřadu a všech dotčených
orgánů státní zprávy se uskuteční
4. září 2014. Po úspěšném kolaudačním řízení bude letní koupaliště
slavnostně představeno veřejnosti.
V případě přízně počasí a získání
kolaudačního souhlasu by mohlo
být koupaliště zpřístupněno veřejnosti a mohl by být zahájen provoz
foto ED ještě tuto sezónu. -red-, foto ED
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070,
724 981 554, [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si
vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena
7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 4. září 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny