VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011
NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.
Pod Nemocnicí 116
342 01 SUŠICE
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
1. Úvodní slovo ředitele
2. Základní údaje o nemocnici
3. Organizační struktura
3.1. Struktura řízení
3.2. Správní rada
3.3. Dozorčí rada
3.4. Vedení nemocnice
3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení
3.6. Předměty podnikání
4. Lékařský úsek
5. Ošetřovatelský úsek
6. Ekonomika
6.1. Výkaz zisku a ztráty
6.2. Rozvaha
6.3. Závazky a pohledávky
6.4. Skladba nákladů
6.5. Skladba materiálových nákladů
6.6. Skladba služeb
6.7. Skladba ostatních služeb
6.8. Skladba výnosů
6.9. Skladba tržeb z prodeje služeb
6.10. Skladba tržeb od pojišťoven
6.11. Vývoj CASH FLOW
6.12. Tvorba HV ve srovnání s plánem
7. Personalistika
7.1. Struktura zaměstnanců
7.2. Průměrné hrubé mzdy
8. Seznam sponzorů a dárců
8.1. Poskytnuté finanční dary
8.2. Poskytnuté věcné dary
Přílohy :
č.1 - Rozvaha
č.2 - Výkaz zisku a ztráty
č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce
č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami
č.5 - Výrok auditora
č.6 – Zápis z jednání dozorčí rady
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
1.Úvodní slovo ředitele nemocnice
3 837 lékařů
5 dní 9 hodin 58 minut 53 vteřin
Těchto několik numerických údajů hýbalo českým zdravotním systémem po celý rok
2011. První údaj udává počet lékařů, kteří dostáli výzvě Děkujeme, odcházíme a podali
výpověď z pracovního poměru v nemocnicích.
Výzva Děkujeme, odcházíme – byla a je protestem proti neutěšené situaci v českém
zdravotnictví. Opustit české a moravské nemocnice bylo původně připraveno k 1.3.2011
několik tisíc lékařů. Lékaři nakonec vzali své výpovědi zpět.
Další uvedený údaj, tentokrát časový, ukazuje kolik času zbývalo k personálnímu kolapsu
v nemocnicích. Lékaři
uzavřeli s Českou republikou zastoupenou ministerstvem
zdravotnictví – Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. To by mělo garantovat
provedení potřebných reforem v období 2011 – 2013. Všichni jsme ale tušili, že tomu
s reformami možná bude trochu jinak.
Tento příběh zdravotnických dějin neminul ani sušickou nemocnici. Již ve výroční zprávě
za rok 2010 zaznívá obava z očekávání dnů budoucích. I u nás se k výzvě připojili 4 mladí
lékaři a podali výpovědi. Opticky se nejedná o číslo astronomické, ale pro nemocnici naší
velikosti by odchod těchto lékařů znamenal omezení mnoha činností. Dva lékaři byli
z interního oddělení, jedna lékařka z chirurgie a další z ARO. Museli jsme tedy zvažovat
variantu uzavření lůžkové části interního oddělení, které by bylo odchodem lékařů nejvíce
ohroženo. Na tomto místě se v plné nahotě opět potvrdil eticko-ekonomický paradox
plynoucí z pokřivených úhrad péče. Uzavření tohoto zcela pro nemocnici nosného a
nezbytného oddělení by paradoxně znamenalo výborný ekonomický efekt a výrazné vylepšení
ekonomické bilance celé nemocnice. Zde tyto modelové úvahy naštěstí skončily.
Situaci jsme ustáli. Částí za pomoci externích lékařů, částí získáním lékařů nových.
Systém se samozřejmě napravit dosud nepodařilo a nemocnice v Sušici musí i nadále umět
existovat v prostředí nízkých úhrad zdravotní péče, vysokého kvalitativního očekávání
pacientů a nelichotivé situace na trhu práce zdravotnických pracovních sil. To vše v prostředí
pokračující celosvětové hospodářské recese.
Okolní nemocnice dříve okresního typu dosud vlastněné Plzeňským krajem byly včleněny
do Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. Záměrem tohoto kroku je na holdingovém
principu využít mnoha synergických efektů většího celku včetně určité redistribuce
poskytování zdravotní péče a společného vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Naše
nemocnice stojí vně této struktury a snaží se na základě vzniklé situace i nadále obstát na
trhu zdravotních služeb.
V průběhu roku 2011 byla expertní firmou provedena Analýzy výkonnosti Nemocnice
Sušice o.p.s. Analýza jednoznačně konstatuje, že sušická nemocnice poskytuje v regionu
bývalého klatovského okresu velmi významný objem zdravotní péče, v některých oborech až
40%. Poskytovaná péče je kvalitní a dosahuje celonárodních standardů, hospodaření
v celokrajském kontextu lze hodnotit jako velmi stabilní a dosažená ekonomická bilance
vykazuje kontrolovanou ztrátu, která dosahuje nevýznamné výše. Navíc ztrátu hospodaření se
daří snižovat a hospodářský výsledek roku 2011 dosáhl ztráty pouze kolem 2 milionů Kč.
2
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
V závěru analýza diskutuje optimalizaci samotné právní formy organizace. Forma obecně
prospěšné společnosti má celou řadu pozitiv, ale i některá negativa. Vedení města Sušice jako
zakladatel nemocnice tuto problematiku zkoumá a aktivně diskutuje.
Analýza doporučuje zakladateli zatím zachovat současný stav asi v horizontu 3 let za
pokračování optimalizace provozu. Vzhledem k téměř nemožné predikci vývoje systému
zdravotnictví v České republice jsou radikální opatření nezodpovědná. V několikaletém
časovém úseku lze provádět pravidelné analytické posuzování a poté bude vhodné diskusi
nad problémem optimální právní formy opět otevřít.
MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice
3
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
2. Základní údaje o nemocnici
Název:
Sídlo:
Nemocnice Sušice o.p.s.
Pod nemocnicí 116/III
342 01 Sušice
25224301
Obecně prospěšná společnost
Město Sušice
1. září 1998
Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování
prostředků zdravotnické techniky a doprav. zdravotnické
služby sloužící k přepravě nemocných včetně činností
s tím souvisejících
Identifikační číslo:
Právní forma:
Zakladatel:
Datum založení:
Druh obecně prospěšných služeb:
3. Organizační struktura
3.1. Struktura řízení
Zakladatel
Město Sušice
Ředitel
Správní rada
Dozorčí rada
Úsek
zdrav. péče
Konzultant
pro styk se
ZP
Sekretariát
Úsek
Úsek
ošetř.péče
4
Úsek
ekonomický
Úsek
provozní
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
3.2. Správní rada
Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice.
Složení správní rady:
Předseda:
Členové:
Ing. Stanislav Karas
Jaroslava Malagová
Jan Květoň
MUDr. František Musil
Ing. Pavel Prosr
Bohumil Wudy
Michal Malina
MUDr. Jaroslava Prajerová
Ing. Štefan Vilcsek
3.3. Dozorčí rada
Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice.
Složení dozorčí rady:
Mgr. František Březina
Ing. Jiří Kinský
Jana Kolářová
Věra Fornousová
Miroslav Vrhel
3.4. Vedení nemocnice
Ředitel:
Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele:
Ekonomický náměstek:
Technický náměstek:
Náměstek ošetřovatelské péče:
MUDr. Jiří Šedivý
MUDr. Jiří Choc
Josef Vinický
Ing. Stanislav Švíka
Dana Kosinová
5
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení
Oddělení
Interní oddělení
Dětská lůžka při interním
odd.
Chirurgické oddělení
Gynekolog.lůžka při
chirurgickém odd.
Operační sály
Interdisciplinární JIP
LDN
ARO
RLP
RDO
OKBH
Rehabilitace
Primář
MUDr. Voldřich Rudolf
MUDr. Kožnar František
Vrchní sestra
Pohořalová Jiřina
Schlumpergerová
Ludmila
Naušová Jana
Zippererová Jaroslava
MUDr. Vašíček Jaroslav
MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí
lékař
MUDr. Masák František
MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař
MUDr. Voves Jiří
RNDr. Fedorová Eva
MUDr. Kotěšovcová Helena
Ferenčíková Vlasta
Kavalová Zdeňka
Mikulová Jana, Nová
Marie
Naušová Bronislava
Naušová Bronislava
Kliment Karel
Žitníková Eva
Mgr. Párecká Petra
MUDr. Kladívková Milada
MUDr. Skala Jiří
3.6. Doplňkové činnosti
Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu
v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními
předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti :
1. Oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění Inspektorátu
bezpečnosti práce
2. Zámečnictví
3. Natěračství
4. Zednictví
5. Kuchyně, hostinská činnost
6. Výroba a rozvod tepla
7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
8. Ubytovací služby
9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
6
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
4. Lékařský úsek
Stejně jako v předcházejících letech, i letos píši příspěvek do výroční zprávy Nemocnice
Sušice o.p.s za lékařský úsek. Jsem MUDr. Jiří Choc, lékař anesteziolog a zároveň vedoucí
lékař RLP a LSPP Sušice a náměstek LP v naší nemocnici.
Před 11 lety byla dokončena rekonstrukce nemocnice v Sušici a všichni se ptali, zda to nejsou
či nebudou vyhozené peníze. Jestli nemocnice v tak malém městě dokáže konkurovat okolním
okresním nemocnicím. Za ta léta se v naší nemocnici vystřídala řada mladých začínajících
lékařů, kteří po zaškolení a složení základních atestací buď v naší nemocnici zůstali pracovat
nebo odešli na vyšší pracoviště, popřípadě do soukromého sektoru. Vždy ale při setkáních s
nimi slýchám, že základ, který dostali v Sušické nemocnici, jim byl velmi ku prospěchu ať už
v soukromé praxi či na klinikách.
V loňském roce nastoupili do Nemocnice Sušice o.p.s. 3 mladí lékaři, Jaroslav na chirurgii a
Lenka s Jakubem na interní oddělení. Všichni velmi dobře zapadli do stávajících kolektivů a
po velmi krátké době se stali platnými členy lékařských týmů na obou odděleních.
Chtěl bych se ve svém příspěvku podívat na práci v naší nemocnici jejich očima.
Po nástupu do práce se samozřejmě odehrává v hlavách absolventů velký zmatek a nejistota.
Jak budou přijati kolektivem, zda obstojí v práci , zda budou oblíbeni a jestli se naučí to, co si
předsevzali.
Vedení nemocnice slíbilo oběma adeptům slušné zacházení, odpovídající mzdu, ale také
spoustu práce a varovalo je před situacemi, kdy nebudou mít úplně na růžích ustláno.
Náměstek LP je představil jejich primářům a jak se říká - byli vhozeni do vody a plavte.
Na interním oddělení brzy rozpoznali, že paní doktorka je hodná a pracovitá, a tak dostávala
čím dál více práce a úkolů. Naučit se přijímat od pacientů anamnesu, vyšetřit dokonale
pacientův zdravotní stav, odečítat EKG, reagovat na změny v laboratorních výsledcích
pacientů, Nejtěžší práce nastala ale při prvních službách, a to hlavně na JIP, kde leží naši
nejtěžší pacienti a kde je třeba reagovat na nejakutnější stavy našich klientů. Metabolické
rozvraty, akutní koronární syndromy, mozkové příhody, hypertensní krize, akutní
neurologické problémy, záněty žil či zápaly plic, všechny tyto a mnoho dalších diagnos u
pacientů musela lékařka na interním oddělení zvládnout samozřejmě s pomocí starších
kolegů. Mladý pan doktor nastoupil na interní oddělení až ke konci roku 2011, a tak než se
nadál a rozkoukal, byl konec roku a před ním stály úkoly do roku příštího, který mu jistě
přinese mnoho pozitivních zkušeností, ale také spoustu práce stejně jako jeho mladé kolegyni.
Na chirurgii byl mladý lékař ihned začleněn do práce na ambulanci, kde byl zasvěcen do
diagnostiky náhlých příhod břišních, zlomenin krátkých i dlouhých kostí, ošetřování úrazů a
popálenin a v neposlední řadě i do převazů ran, jejich šití a následné chirurgické péče o stavy
akutní i chronické. Brzy se začlenil do operačních týmů, které v minulém roce provedli přes
1100 operačních zákroků na operačních sálech ve všech našich operačních oborech, chirurgii,
gynekologii i ORL. Poznal, jaká je mezioborová spolupráce v předoperační přípravě na
operačním sále i v pooperačním průběhu hlavně s lékaři ARO, kteří ve spolupráci s lékaři
7
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
operačních oborů připravují pacienty na zákrok. Poté začal pracovat na oddělení, na JIP a byl
začleněn do služeb, aby sám s pomocí starších kolegů diagnostikoval a řešil akutní i
chronické chirurgické případy. A přitom dokonalý přístup k pacientům, stálý úsměv na tváři a
ochota sdělit informace.
To jsou devizy našich mladých lékařů, které jak doufám, jim předali jejich starší kolegové, se
kterými spolupracují. Na JIP anesteziologové starající se o pacienty s dechovou tísní na
ventilátoru a pooperační těžké stavy, na RTG sonografisté a lékaři dokonale popisující RTG
snímky našich pacientů. V laboratoři jim vycházejí vstříc všichni zaměstnanci, kteří
zpracovávají tisíce vzorků krve, moči a jiných tělních tekutin ve snaze co nejvíce pomoci při
diagnostice akutních i chronických onemocnění. Diagnostika v tomto provozu je na velmi
vysoké úrovni. Tento kvalitativní prvek byl potvrzen získanou akreditací oddělení klinické
biochemie a hematologie naší nemocnice (15.12.2011 bylo uděleno Osvědčení o splnění
podmínek Auditu I NASKL). Dobrou radou mladým lékařům pomohou samozřejmě i zkušení
pediatři a gynekologové, kteří pečují v ambulantní i lůžkové péči o děti a ženy, přicházející
např. s problémy spojenými s těhotenstvím, atd. Svoje působení na dětském lůžkovém
oddělení rozšířil prim. MUDr. Jiří Skala, který začal v naší nemocnici pracovat na plný
pracovní úvazek. Od tohoto kroku očekáváme další zlepšení péče o naše malé pacienty.
Ve svých službách se naši mladí kolegové účastní i práce na lůžkách následné péče, kde
zjišťují, že problematika gerontologie je v našem regionu stále aktuálnější s tím, jak populace
stárne, že je třeba pacienty motivovat pomocí rehabilitace a ergoterapie, kterou u nás výborně
provádějí mladé fyzioterapeutky pod vedením zkušených vedoucích pracovníků.
A v neposlední řadě jejich spolupráce se Záchrannou službou, která je v naší nemocnici
reprezentována 2 posádkami – RLP s lékařem v posádce a RZP. Tyto posádky v loňském roce
transportovaly do naší nemocnice a do nemocnic v Plzeňském kraji přes 2000 pacientů. Na
sekundárních převozech z naší nemocnice se tito mladí lékaři velkou měrou též podíleli.
Čtyřicetitisícový spád, velké množství turistů v zimních a letních měsících, dobrá spolupráce
s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce pacientů ošetřených v Nemocnici
Sušice o.p.s. dává jasnou odpověď, proč má naše nemocnice v regionu místo a že je třeba ji
zachovat ve stávajícím stavu i pro příští léta, aby i naši mladí lékaři mohli v budoucnu říci, že
jsou rádi, že v této nemocnici pracovali tak, jak to již po 15 let říkám já.
MUDr. Jiří Choc, náměstek pro LP
8
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2011
Akutní lůžková péče
Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů na akutních lůžkách nemocnice. V absolutním počtu
je patrný pokles oproti minulému roku, který je částečně ovlivněn odlišným způsobem
výpočtu úhrady pro rok 2011. Největší počet případů spadal do skupin nemocí a poruch
oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy, významným podílem je zastoupen
počet případů nemocí a poruch muskuloskeletální soustavy, souvisí to s geografickou polohou
našeho ZZ (ošetřování poranění pohybového systému).
V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie
nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím, významně se neodlišuje od celostátního
poměru.
Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých
zdravotních pojišťoven, patrná převaha VZP se 77,2% hospitalizovaných na akutních lůžkách
je setrvalým stavem. Podobně jako v posledních letech pokračuje nárůst počtu případů
pojištěnců VoZP.
Z uvedených tabulek a z grafické dokumentace je jednoznačně patrný trend několika
posledních let. Zvyšování efektivity léčby ve vazbě na úhradový mechanismus vede ke
zkracování ošetřovací doby na akutních lůžkách, ke kratšímu pobytu pacientů na
vysokonákladových lůžkách intenzivní péče (multidisciplinární JIP) a k částečnému přesunu
léčby do ambulantního sektoru, jak bude uvedeno níže. Hlavním těžištěm činnosti našeho
zdravotnického zařízení je tedy co nejefektivnější poskytování kvalitní zdravotní péče
společně s optimalizací úhrady od zdravotních pojišťoven.
Ambulantní péče
V ambulancích nemocnice bylo za rok 2011 provedeno celkem 82 257 vyšetření, nepočítaje
v to všechna vyšetření komplementu.
Jak je dále dokumentováno v grafech, došlo k částečnému nárůstu počtu vyšetření
v posledních letech v souvislosti s výše popisovaným přesunem péče na ambulantní
pracoviště. K tomuto dochází jednak v souvislosti se změnou poptávky pacientů, dále
z důvodů snižování nákladů na péči, a to vše opět v kontextu s optimalizací úhrady.
LDN
Na lůžkách následné péče bylo vykázáno 19 689 ošetřovacích dnů. Jedná se o mírný vzestup
oproti minulému roku, a to při obložnosti 83% a průměrné ošetřovací době 73,6 dne.
Tyto parametry, které jsou opět dále dokumentovány graficky, výrazně nevybočují
z celorepublikového průměru.
MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro styk se ZP
9
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Tabulka č.1
Spektrum případů na akutních lůžkách nemocnice
Agreg.
funkce:
MDC IR
Název
00
Pre MDC
01
Nemoci a poruchy nervové soustavy
02
Nemoci a poruchy oka
03
Počet
Součet
Průměr
Průměr
Průměr
Počet
Náklady
Náklady
Délka hosp.
Věk
5
658 638
131 728
20,0
71,6
249
3 111 017
12 494
5,8
63,7
2
16 044
8 022
4,5
71,5
Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla
182
1 860 502
10 223
3,7
40,9
04
Nemoci a poruchy dýchací soustavy
259
5 493 142
21 209
8,8
67,1
05
Nemoci a poruchy oběhové soustavy
809
14 908 157
18 428
7,4
67,6
06
Nemoci a poruchy trávicí soustavy
675
16 541 899
24 507
7,0
51,8
07
Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu
217
6 048 188
27 872
8,8
62,6
08
Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
332
8 744 611
26 339
6,9
56,9
09
Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu
149
1 881 559
12 628
5,6
52,3
10
Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční
90
1 462 821
16 254
7,7
60,9
11
Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu
174
2 966 109
17 047
7,4
63,2
12
Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy
11
163 273
14 843
6,5
70,0
13
Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy
109
3 674 121
33 708
5,4
51,2
14
Těhotenství, porod a šestinedělí
41
968 074
23 612
4,3
30,9
16
Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy
imunologické
43
1 052 935
24 487
8,4
69,9
17
Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované
nádory
20
366 935
18 347
7,0
77,9
18
Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované
lokalizace)
46
1 381 924
30 042
11,0
58,7
19
Nemoci a poruchy duševní
21
258 451
12 307
5,7
54,0
20
Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální
poruchy
12
89 016
7 418
2,1
42,3
21
Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog)
39
351 527
9 014
3,3
44,6
22
Popáleniny
4
67 389
16 847
6,5
27,0
23
Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními
službami
73
709 948
9 725
4,2
42,0
25
Mnohočetné trauma
6
161 393
26 899
7,5
56,7
88
Výkon nesouvisející se základní diagnózou
19
843 544
44 397
10,4
58,0
3 587
73 781 217
23 936
7
57
Celkem:
10
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Tabulka č.2
Struktura hospitalizovaných dle závažnosti komplikací
CC IR:
MDC IR Název
00
Pre MDC
01
Nemoci a poruchy nervové soustavy
02
Nemoci a poruchy oka
03
Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla
04
bez CC
s CC
s MCC
Celkem
Počet
Počet
Počet
Počet
112
122
1
5
5
15
249
1
2
143
37
2
182
Nemoci a poruchy dýchací soustavy
78
136
45
259
05
Nemoci a poruchy oběhové soustavy
285
463
61
809
06
Nemoci a poruchy trávicí soustavy
432
222
21
675
07
Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu
103
102
12
217
08
Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
193
124
15
332
09
Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu
97
45
7
149
10
Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční
41
45
4
90
11
Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu
76
88
10
174
12
Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy
5
5
1
11
13
Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy
93
15
1
109
14
Těhotenství, porod a šestinedělí
39
2
41
16
Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické
10
27
6
43
17
Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory
4
15
1
20
18
Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované
lokalizace)
14
17
15
46
19
Nemoci a poruchy duševní
8
11
2
21
20
Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální
poruchy
8
4
12
21
Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog)
30
9
39
22
Popáleniny
3
1
4
23
Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními
službami
59
13
25
Mnohočetné trauma
1
5
88
Výkon nesouvisející se základní diagnózou
8
5
6
19
1 843
1 511
233
3 587
Celkem:
11
1
73
6
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Tabulka č.3
Zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven
ZP:
VZP
VoZP
ČPZP
OZP
ZP
ŠKODA
ZPMV
RBP
ZPMA
ZP
MEDIA
Celkem
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
MDC IR
Název
00
Pre MDC
01
Nemoci a poruchy nervové soustavy
02
Nemoci a poruchy oka
03
Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla
131
20
04
Nemoci a poruchy dýchací soustavy
218
17
05
Nemoci a poruchy oběhové soustavy
656
91
6
12
1
37
06
Nemoci a poruchy trávicí soustavy
477
99
23
23
1
47
5
675
07
Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a
pankreatu
165
23
8
7
12
2
217
08
Nemoci a poruchy muskuloskeletální
soustavy a pojivových tkání
269
41
6
5
10
1
332
09
Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a
prsu
118
14
1
5
9
2
149
10
Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a
nutriční
75
8
2
1
4
11
Nemoci a poruchy ledvin a urologického
traktu
145
13
8
12
Nemoci a poruchy mužské reprodukční
soustavy
5
4
13
Nemoci a poruchy ženské reprodukční
soustavy
86
10
2
14
Těhotenství, porod a šestinedělí
28
8
3
16
Nemoci a poruchy krve a krvetvorných
orgánů a poruchy imunologické
35
4
17
Nemoci a poruchy myeloproliferativní a
špatně diferencované nádory
19
1
18
Infekční a parazitární nemoci (systémové,
nebo nespecifikované lokalizace)
37
4
19
Nemoci a poruchy duševní
17
3
20
Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené
organické mentální poruchy
9
2
21
Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog)
26
4
22
Popáleniny
23
Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný
kontakt se zdravotními službami
25
Mnohočetné trauma
88
Výkon nesouvisející se základní diagnózou
Celkem:
5
187
5
29
5
6
1
17
1
2
1
2
2
8
3
17
3
182
8
13
3
259
2
3
1
7
1
174
1
1
3
7
1
109
1
1
41
1
11
3
43
20
1
4
46
1
21
1
3
12
2
4
39
4
9
5
6
7
73
5
1
15
2 778
809
90
4
46
249
406
12
1
1
82
85
6
2
3
203
19
3
25
2
3 587
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Obložnost - LDN v %
100,0
75,0
50,0
25,0
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Obložnost - standardní lůžka v %
75,0
50,0
25,0
0,0
2007
2008
2009
Obložnost - JIP v %
75,0
50,0
25,0
0,0
2007
2008
2009
13
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Ošetřovací doba - LDN
2007
2008
2009
2010
2011
Ošetřovací doba - standardní lůžka
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Ošetřovací doba - JIP
4
3
2
1
0
2007
2008
2009
14
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Počet ambulantních vyšetření
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Počet operací - celkem
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
15
2010
2011
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Počet operací - chirurgické výkony
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
Počet operací - gynekologické výkony velké
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
Počet operací - gynekologické výkony malé
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
16
2010
2011
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Počet hospitalizovaných případů - LDN
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Počet hospitalizovaných případů - celkem
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
17
2010
2011
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
5. Ošetřovatelský úsek
Rok 2011 navázal na změny, které jsme prováděli již v roce 2010. Tento rok byl ve znamení
stabilizace zdravotnického nelékařského personálu. Dokonce se nám podařilo vyřešit letitý
problém nedostatku fyzioterapeutů. Zde nám pomohl fakt, že celorepublikově dochází
k naplnění trhu práce v tomto atraktivním oboru.
Došlo též ke změnám ve vedení jednoho LDN oddělení v pozici staniční sestry. Tato změna je
zatím hodnocena kolektivem oddělení i vedením jako pozitivní.
Zapojili jsme se do dvou vzdělávacích projektů. Jedním z nich je „Podpora systému
celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči“, druhým „Adaptabilita zdravotnictví“.
Oba projekty jsou financovány ze zdrojů EU. O účast na odborných a inovačních kurzech je
poměrně velký zájem a sestry hodnotí témata a možnost se účastnit skoro vždy pozitivně.
Vzhledem k tomu, že jsme malá nemocnice, nemáme možnost vysílat na tyto kurzy takový
počet pracovníků, jako velké fakultní nemocnice.
Rozhodli jsme se zrušit pořádání pravidelné odborné konference v ošetřovatelství. V současné
době je nabídka konferencí a různých seminářů v této oblasti rozsáhlá a poptávka po
naplňování kreditního systému je již z velké části uspokojena. Přesto nadále pokračujeme v
proškolování našich zaměstnanců v prevenci nozokomiálních nákaz, dodržování hygienickoepidemiologického řádu, mytí rukou a v neposlední řadě též v rehabilitační péči za pomoci
ošetřovatelek a sanitářek.
K celkové akreditace nemocnice jsme se zatím nerozhodli, ale postupně provozy na tento
proces připravujeme. Jsme si vědomi, že se jedná se o nákladnou a velmi pracnou záležitost.
Již dnes se snažíme o přísné dodržování standardních postupů, doporučených MZ. Připojili
jsme se k výzvě ministra zdravotnictví - Resortní bezpečnostní cíle o bezpečné nemocnici a
snažíme se naplňovat standardy této výzvy.
Nelékařští zdravotničtí pracovníci záchranné služby byli od září přeřazeni z dvojsměnného
provozu na trojsměnný a zároveň byli přijati dva noví mladí záchranáři.
Koncem roku se úspěšně akreditovala naše laboratoř. Dále se podařilo otevřít ambulanci
dětské alergologie.
Doufám, že i v dalších letech budeme moci zkvalitňovat péči o naše nemocné, hodnotit naši
celoroční práci a že se naší nemocnici podaří přizpůsobit se všem legislativním změnám a
komerčním zájmům.
Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče
18
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
6. Ekonomika
6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Ukazatel
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
2009
138 604
139 443
- 839
2010
136 486
140 581
- 4 095
2011
139 178
141 237
- 2 059
V roce 2011 byl dosažen hospodářský výsledek proti předcházejícímu roku lepší
o 2 036 tis. Kč.
6.2 Rozvaha (v tis. Kč)
2009
14 850
34 587
49 437
32 045
17 392
49 437
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Aktiva celkem
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Pasiva celkem
2010
10 176
26 869
37 045
26 385
10 660
37 045
2011
8 369
27 526
35 895
23 404
12 491
35 895
V roce 2011 byl zařazen následující dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
hmotný majetek
Název
Počítačový server/software
StaproFONS,OpenLims-inf.systém
Počítačový server/hardware
MOTOmed letto2
Myčka podložních mís STEELKO
Videogastroskop GIF-Q165
Videokolonoskop CF-Q165L
Celkem
oddělení
recepce
OKBH
recepce
LDN
JIP
interna
interna
Výše uvedený majetek byl financován
z vlastních prostředků
z příspěvku od Města Sušice
počet
1
1
1
1
1
1
1
poř.cena Kč
273 792
257 276
312 515
148 188
110 000
370 000
370 000
1 841 771
1 121 771 Kč
720 000 Kč
V roce 2011 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek
název
Colonoskop
Gastroendoskop
Colonoskope
Oxymanometr
Svářečka HM 750
Informační systém
Celkem
oddělení
interna
interna
interna
chirurgie
sterilizace
ředitelství
19
počet
1
1
1
1
1
1
poř.cena Kč
177 143
127 300
329 056
53 792
97 722
2 405 543
3 190 556
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
6.3 Závazky a pohledávky (tis. Kč)
2010
10 657
2 631
76
18 599
17 937
8 724
0
0
2009
17 392
4 190
53
18 204
16 430
8 400
0
2 764
Krátkodobé závazky celkem
z toho: z obchodního styku
z toho: po lhůtě splatnosti
Pohledávky celkem
z toho: z obchodního styku
z toho: po lhůtě splatnosti
Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti
Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti
2011
12 491
4 108
877
18 573
17 046
7 622
0
0
Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se
Stavem k 31.12.2010 je následující:
Závazky
4 000
3 000
2 000
1 000
0
ve lhůtě
do 30 dnů
do 90 dnů
do 180 dnů
nad 180 dnů
31.12.2010
2 555
57
0
0
19
31.12.2011
3 231
857
0
0
20
Za období roku 2011 došlo k celkovému zvýšení závazků z obchodního styku o 1 477 tis.
Kč, ze 2 631 tis. Kč k 1.1.2011 na 4 108 tis. Kč k 31.12.2011.
Pohledávky
10 000
5 000
0
ve lhůtě
do 30 dnů
do 90 dnů
do 180 dnů
nad 180 dnů
31..2.2010
9 213
8 704
20
0
0
31.12.2011
9 424
7 434
135
2
51
Za období roku 2011 došlo ke snížení pohledávek z obchodního styku o 891 tis. Kč, ze
17 937 tis. Kč k 1.1.2011 na 17 046 tis. Kč k 31.12.2011.
20
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 13 664 tis. Kč, což je 80,16%
z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 2 483 tis. Kč, což je 14,57 % a ostatní dlužníci
dluží 899 tis. Kč, což je 5,27 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku.
6.4 Skladba nákladů (tis. Kč)
2009
26 170
5 249
1 494
7 803
90 435
4 634
800
2 858
139 443
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Služby
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady
Ostatní daně a poplatky
Náklady celkem
2010
22 131
5 403
1 799
7 566
94 990
4 813
910
2 969
140 581
2011
24 010
5 282
1 665
7 415
95 479
3 648
767
2 971
141 237
Procentní skladba nákladů
ostatní náklady
0,54%
ostatní daně 2,10%
spotř.mater. 17,00%
odpisy 2,58%
spotř.energií 3,74%
opravy a udrž. 1,18%
osobní nákl. 67,61%
služby 5,25%
21
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
6.5 Skladba materiálových nákladů (tis. Kč)
2009
5 381
7 957
1 179
400
1 851
6 363
736
597
241
1 465
26 170
Léky
SZM
Krev
Prádlo, oděv
DDHIM
Potraviny
Materiál pro úklid
Kyslík
Pohonné hmoty
Ostatní materiál
Celkem
2010
5 269
6 204
974
140
441
6 378
702
625
283
1 115
22 131
2011
5 514
6 866
1 197
242
1 112
6 250
642
650
312
1 225
24 010
Skladba materiálových nákladů
poh. hmoty 1,30%
ostatní 5,10%
kyslík 2,71%
léky 22,97%
mat.pro úklid 2,67%
potraviny 26,03%
SZM 28,60%
DDHIM 4,63%
prádlo,oděv 1,01%
krev 4,98%
6.6 Skladba služeb (tis. Kč)
2009
1 494
234
12
7 557
9 297
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Celkem
2010
1 799
254
5
7 307
9 365
Skladba služeb
opr.a udrž. 18,34%
reprezentace 0,11%
ost.služby 79,49%
cestovné 2,06%
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
22
2011
1 665
187
10
7 218
9 080
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
6.7 Skladba ostatních služeb (tis. Kč)
2010
387
1 156
1 060
192
580
0
3 932
7 307
2009
443
1 419
1 091
178
602
0
3 824
7 557
Telefonní poplatky
Praní prádla
Nájemné
Revize
Likvidace odpadu
Leasing
Ostatní služby
Celkem
2011
414
1 108
1 050
84
433
0
4 129
7 218
Skladba ostatních služeb
praní prádla
15,35%
telef.popl. 5,74%
nájemné 14,55%
revize 1,16%
ost.služby 57,20%
likv.odpadu 6,00%
6.8 Skladba výnosů (tis. Kč)
2009
135 706
55
0
643
253
1 947
138 604
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje majetku
Tržba z prodeje materiálu
Finanční dary
Provozní dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
2010
133 877
12
0
661
0
1 936
136 486
Skladba výnosů
tržby z prodeje
služeb 97,20%
finanční dary
0,86%
ostatní výnosy
1,82%
provozní dotace
0,11%
23
tržby z prodeje
majetku 0,01%
tržby z prodeje
materiálu
0,00%
2011
135 285
3
0
1 199
152
2 539
139 178
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
6.9 Skladba tržeb z prodeje služeb (tis. Kč)
2010
111 708
9 181
19
1 484
6 047
2 087
3 351
133 877
2009
113 824
8 691
22
1 463
6 246
1 977
3 483
135 706
Tržby od zdravotních pojišťoven
Příspěvky na činnost LSPP,RLP
Tržby za RTG filmy a ustalovače
Pronájmy nebyt. a byt. prostor
Stravovací služby
Tržby ostatní
Regulační poplatky
Tržby z prodeje služeb celkem
2011
106 811
15 625
20
1 410
5 847
2 148
3 424
135 285
V roce 2011 se staly tržby zdravotní záchranné služby příjmem ZZS Plzeňského kraje.
Zároveň byl zvýšen příspěvek na činnost RLP.
Skladba tržeb z prodeje služeb
pronájmy nebyt. a
byt.prostor 1,04%
stravovací služby
4,32%
tržby ostatní 1,59%
tržby za RTG filmy a
ustalovače 0,01%
regulační poplatky
2,53%
příspěvky na
činnost LSPP, RLP
11,55%
tržby od zdravotních
pojišťoven 78,96%
6.10 Skladba tržeb podle pojišťoven
2009
4 754
90 803
9 461
4 604
1 592
538
1 787
285
113 824
Zdravotnická záchranná služba
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Metal
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Ostatní zdravotní pojišťovny
Celkem tržby od pojišťoven
2010
5 057
89 352
8 373
5 020
1 781
577
1 219
329
111 708
2011
0
85 392
11 072
5 661
1 743
730
1 905
308
106 811
V roce 2011 se staly tržby zdravotní záchranné služby příjmem ZZS Plzeňského kraje.
Zároveň byl zvýšen příspěvek na činnost RLP – položka vybrané činnosti.
24
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Skladba tržeb podle pojišťoven
Oborová 1,63%
ZP Metal 0,68%
ČPZP 1,78%
Ostatní 0,29%
ZPMV 5,30%
VoZP 6,81%
VZP 79,95%
6.11 Vývoj CASH FLOW (tis. Kč)
Finanční hotovost k 1.1.2011
Hospodářský výsledek
Odpisy
Změna stavu zásob
Změna stavu pohledávek
Změna stavu závazků
Časové rozlišení nákladů
Časové rozlišení příjmů
CASH FLOW z provozní činnosti
Změna stavu inv. majetku
Odpisy
CASH FLOW z investiční činnosti
Změna stavu vlastního jmění
Změna stavu úvěrů
CASH FLOW z finančních aktivit
CASH FLOW celkem
Finanční hotovost k 31.12.2011
7 343
- 2 059
3 648
-57
27
1 834
26
-3
3 416
1 807
- 3 648
- 1 841
- 922
-922
7 996
25
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
6.12 Tvorba hospodářského výsledku ve srovnání s plánem
Plán
Spotřebované nákupy
30 412
spotřeba materiálu
24 661
spotřeba energie, vody, plynu
5 751
Služby
9 441
opravy a udržování
1 572
cestovné
260
náklady na reprezentaci
5
ostatní služby
7 604
Osobní náklady
97 889
mzdové náklady
72 300
zákonné sociální a zdrav. pojištění
24 582
ostatní sociální náklady
1 007
Ostatní náklady
847
úroky
ostatní náklady
847
Odpisy
3 585
Zůst.cena prod. materiálu
Zůstatková cena prod. majetku
Ostatní daně
3 006
Náklady celkem
145 180
Tržby za vlastní výkony
tržby od pojišťoven, LSPP
RTG filmy a ustalovač
vybrané činnosti
pronájmy byt.prostor
stravovací služby
nájemné nebyt. prostor
ostatní tržby
regulační poplatky
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Skutečnost
29 292
24 010
5 282
9 080
1 665
187
10
7 218
95 479
70 460
24 034
985
767
Rozdíl
- 1 120
- 651
- 469
- 361
93
- 73
5
- 386
- 2 410
- 1 840
- 548
- 22
- 80
767
3 648
- 80
98
2 971
141 237
- 35
- 3 908
137 880
135 285
106 811
20
15 625
759
5 847
651
2 148
3 424
2 539
3
1 199
152
139 178
504
211
8
0
- 54
- 253
2
416
174
720
3
- 81
152
1 298
- 7 300
- 2 059
5 206
134 781
106 600
12
15 625
813
6 100
649
1 732
3 250
1 819
1 280
Hospodářský výsledek
26
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Dosažený hospodářský výsledek – ztráta 2 094 tis. Kč proti plánované ztrátě 7 300 tis. Kč byl
zejména dosažen
vyššími výnosy proti plánu o
1 299 tis. Kč
zejména:
• vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven
211 tis. Kč
174 tis. Kč
• vyššími regulačními poplatky
• vyššími ostatními výnosy
721 tis. Kč
nižší spotřebou nákladů proti plánu o
zejména:
• nižší spotřebou léků
• nižší spotřebou potravin
• nižší spotřebou elektrické energie
• nižší spotřebou plynu
• nižší spotřebou ostatních služeb
• nižšími mzdovými náklady
• nižším sociálním a zdravotním pojištěním
3 907 tis. Kč
486 tis. Kč
290 tis. Kč
167 tis. Kč
242 tis. Kč
386 tis. Kč
1 840 tis. Kč
548 tis. Kč
Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek
Výnosy
Náklady
Středisko
Interna
17 833
21 763
Chirurgie
21 890
27 672
Dětské oddělení
4 119
5 759
Gynekolog. oddělení
3 895
6 134
LDN
22 876
20 938
Sociální lůžka
1 014
971
JIP
11 400
12 081
ARO
3 391
4 246
Sterilizace
566
651
OKBH
12 922
7 910
RLP
14 851
14 226
RDO
8 800
7 541
RHB
8 996
4 720
Recepce, tel. ústředna
1 890
1 8905
Sklady
514
514
OLV
8 354
8 354
Údržba
1 607
1 607
Bytové hospodářství
664
664
Odpadové hospodářství
480
480
Kotelna
257
257
Ředitelství
8 072
8 072
Úklid
3 862
3 862
Celkem
158 253
160 312
27
HV
- 3 930
- 5 782
- 1 640
- 2 239
1 938
43
- 681
- 855
- 85
5 012
625
1 259
4 276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 2 059
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
7. Personalistika
7.1 Struktura zaměstnanců
Kategorie
Lékaři, jiné odb. VŠ
SZP
NZP
PZP
THP
Dělníci
Celkem
2009
22,84
111,18
15,55
23,65
20,96
38,03
232,21
2010
24,52
107,44
17,88
20,99
18,65
36,77
226,25
2011
23,50
106,99
17,63
21,55
17,97
36,44
224,08
Procentní struktura zaměstnanců
dělníci
16,26%
lékaři, jiné odb. VŠ
10,49%
THP
8,02%
PZP
9,61%
SZP
47,75%
NZP
7,87%
7.2 Průměrné hrubé mzdy
Kategorie
Lékaři, jiné odb. VŠ
SZP
NZP
PZP
THP
Dělníci
Celkem
2009
60 610
20 496
19 971
14 435
21 218
12 823
22 813
28
2010
63 344
23 401
25 497
16 653
24 241
13 941
25 802
2011
71 509
22 326
21 766
15 284
23 989
13 374
25 441
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
8. Seznam sponzorů a dárců
8.1 Poskytnuté finanční dary
Dárce
Město Sušice
Město Sušice
Berlin Chemie Praha
Biolab Klatovy
Příhoda Martin, Babice
Ing.Polák, Sušice
Sanofi-Aventis Praha
Ostatní drobné dary
Kč
780 000
720 000
26 000
22 200
20 000
20 000
14 000
315 000
Účel
na provoz
na nákup DHIM
na provoz
na provoz
na provoz
na provoz na nákup DHIM
na provoz
na provoz
8.2 Poskytnuté věcné dary
V roce 2011 nebyl poskytnut žádný věcný dar. Společný dík patří všem sponzorům a
dárcům.
Josef Vinický, ekonomický náměstek
29
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Příloha č. 1
30
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
31
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
32
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
33
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Příloha č. 2
34
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
35
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Příloha č.3
Příloha č.4
36
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
37
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Příloha č. 4
38
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Příloha č. 5
39
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
40
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
Příloha č. 6
41
Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011
42
Download

Výroční zpráva 2011 FINAL1