Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
387 52 Cehnice 105
ZŠ tel .383 389 128 , MŠ tel. 383 389 124
IČO 709 94 285 , e-mail: zsmscehnice@seznam.cz
Školka plná
zábavy
1
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
Identifikační údaje
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( ŠVP PV)
„Školka plná zábavy“
Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
Základní údaje o škole:
Adresa:
Ředitelka školy:
Telefon:
387 52 Cehnice č. 105
Mgr. Jana Krohová
ZŠ 383 389 128
MŠ 383 389 124
E-mail:
IČO:
Vypracovaly:
zsmscehnice.@seznam.cz
709 94 285
Alena Štolbová
Helena Divišová
zřizovatel:
Obec Cehnice
387 52 Cehnice 76
2
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice.
Prostory mateřské školy byly vybudovány spojením a upravením dvou bytových jednotek v prvním
patře zadní části budovy základní školy. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Krohová.
Zahrada mateřské školy má nové herní prvky, které byly vybudovány v roce 2010. Součástí zahrady je
pískoviště, kolotoč, velká průlezka se skluzavkou, dvoje houpačky a malá skluzavka. K ukládání hraček,
kol a tříkolek slouţí dřevěný domek.
Mateřská škola má kapacitu 30 dětí, ale prostory jsou pro takový počet dětí nevyhovující.Hyginické
předpisy stanovují počet na 25 dětí. MŠ má hernu, tělocvičnu- loţnici, sociální zařízení, kuchyňku a
šatnu.
Obě učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované a zkušené pracovnice.
Úklid a výdej stravy provádí pracovnice na částečný úvazek.
Přesnídávku a odpolední svačinu dětem připravuje kuchařka výdejny stravy školní jídelny
základní školy.
Obědy jsou dováţeny z vyvařovny ČZ Gastro Strakonice.
O prostory školní zahrady a dvora se stará školník základní školy ZŠ - sečení trávy, péče o
pískoviště, průlezky, úklid aj.
PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
VĚCNÉ PODMÍNKY
MŠ má nedostatečné vnitřní prostory pro pohybový rozvoj vyţití,vyuţíváme také dvůr i školní
tělocvičnu. Školní zahrada je společná pro všechny součásti školy.
ŢIVOTOSPRÁVA
Pitný reţim je zajištěn po celý den. Nápoje jsou volně přístupné na stolku v konvici.Respektujeme
individuální potřebu spánku a odpočinku dětí.Dbáme i na otuţování dětí vzduchem, vodou, přiměřeným
oblečením vzhledem ke klimatu ve třídě i venku.
ORGANIZACE
Řídíme se Vnitřním řádem školy, se kterým byli seznámeni i rodiče. Bereme na zřetel individuální
moţnosti a potřeby dětí a jejich rodičů.Umoţňujeme např.pozdější příchody, pobyt dětí s rodiči v prvních
dnech docházky, účast na kulturních akcích i pro rodiče.
ŘIZENÍ MŠ
MŠ řídí ředitelka Mgr. Jana Krohová. Jsme s ní v denním osobním kontaktu, k řešení problémů
vyuţíváme Školskou radu. Zajišťujeme informovanost rodičů, spolupracujeme se součástmi školy, OÚ,
PPP Strakonice.
3
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Obě kvalifikované učitelky se zúčastňují vzdělávacích akcí pořádaných NIDV Praha pracoviště České
Budějovice a ZVAS České Budějovice, Střediska sluţeb školám Písek.
Vedoucí učitelka: Alena Štolbová
Učitelka: Helena Divišová
Uklízečka: Jana Zronková
PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY
Asertivní jednání, kolegiálnost, tolerance, komunikace, důvěra ,vzájemná pomoc-příjemné prostředí pro
děti, ale i zaměstnance.
PLÁN SPOLUPRÁCE SE ZŠ
1. Vzájemné konzultace o dětech v průběhu šk.r.
2. Vzájemná hospitace,ověření adaptace na nové prostředí, seznámení s Rámcovým
programem./září,říjen/.
3. Společné akce-plavecký kurz,divadelní představení,tématické vycházky, pouštění draků, Mikulášská
nadílka, maškarní bál, MDD
4. Návštěva předškoláků ve vyučovací hodině /červen/.
PLÁN SPOLUPRÁCE SE ŠD
1. Společný pobyt na zahradě při OZČ.
2. Uvedení staršími školáky do kolektivu při prvém dni v ZŠ
3. Zhotovení dárků školáky pro předškoláky pro zápis.
PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI
Třídní schůzky - dle potřeby 2X do roka. Podíl rodičů na dění MŠ -kulturní a sportovní akce, Den dětí,
Den otevřených dveří, pomoc při přípravě oslav Vánoc, Velikonoc, výlet, návštěvy divadel.představení,
pomoc otců při opravách a údrţbě hraček a zařízení, kaţdodenní osobní kontakt, poradenská činnost
s nabídkou odborné literatury, anonymní dotazníky, neformální setkání při oslavách u čaje a kávy,
exkurze na pracovištích rodičů a prarodičů.
PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
1. Budování osobních kontaktů.
2. Poskytování úplných a přesných informací o dění v MŠ.
3. Výstavky prací dětí ve vývěsce v obci.
4. Den otevřených dveří.
5. Reagovat na připomínky a kritiku rodičů.
6. Případná účast na zasedání zastupitelstva.
7. Vítání nových občánků.
4
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY
MĚSÍČNÍ INTEGROVANÉ BLOKY
ZÁŘÍ :
Vítáme Tě ve školce
ŘÍJEN:
Barvy podzimu
LISTOPAD:
Věci a předměty kolem nás
PROSINEC:
Kouzlo Vánoc
LEDEN:
Zima je tu děti
ÚNOR :
Pohádková země
BŘEZEN:
Země se probouzí
DUBEN:
Moje tělo, Velikonoce
KVĚTEN:
Já a moje rodina
ČERVEN:
Léto, milé léto
ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY
Cíl: vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů, zaměřit se na mluvený projev a
logopedickou prevenci, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému ţivotnímu
stylu .
ZÁŘÍ : VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
Cíl: dovede navázat kamarádské vztahy, chápe význam tvorby pravidel a jejich
dodrţování
- mám nové kamarády
5
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
- co můţeme, nesmíme
- co všechno uţ umím
- konec léta
CHARAKTERISTIKA BLOKU
Integrovaný blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s pravidly, na seznámení se
s dětským kolektivem, učitelkami, zaměstnanci MŠ a začlenění nových dětí do kolektivu.
ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE
1.Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
2.Průběţně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
-osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
-získání citové samostatnosti
-seznámení s místem a prostředím, ve kterém ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
-rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
-posilování přirozených poznávacích citů ( radost z nových objevů, zvídavost, zájem o nové)
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
-vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokyn
-zvládnout sebeobsluhu a základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
-pojmenuje všechno to, čím je obklopeno
-odloučit se od rodičů a svých blízkých a zapojit se do všech aktivit bez jejich opory
-rozhodovat o činnostech, které bude dělat
-navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovats nimi
-orientovet se bezpečně v novém prostředí
-všímat si zněn a dění v nejbliţším okolí
-naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit si je
ČINNOSTI:
- vycházky do přírody, na zahradu na hřiště a do okolí školy
-pohybové hry, námětové hry, didaktické hry
-zpěv jednoduchých písní, rytmizace písní, pohybové vyjádření obsahu písní
-přednes jednoduchých básní a říkadel
-relaxační hry
-rozvíjení smyslů –smyslové hry,
-jednoduché samoobsluţné činnosti -příprava a úklid při stolování, převlékání, obouvání
-četba příběhů s dětským hrdinou, četba pohádek, dramatizace
-výtvarné činnosti - kreslení, tiskání, modelování
-logopedické chvilky
6
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
ŘÍJEN : BARVY PODZIMU
Cíl: chápe změny v přírodě a chrání přírodu
- podzim na zahradě - ovoce, zelenina
- podzim v lese
- podzim na poli
- podzim a počasí
CHARAKTERISTIKA BLOKU
Integrovaný blok je zaměřen na období podzimu, na vnímání změn v přírodě, na rozvíjení přirozených
poznávacích citů a na osvojování si nových poznatků z oblasti ţivé a neţivé přírody.
ROZVÍJÍME TYTO KOMPETECE
1.Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc mladším a slabším, rozpozná
nevhodné chování, vnímá nespravedlnost a ubliţování
2.Spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí smyslu těchtopravidea chápe potřebu
je zachovávat.
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL:
-osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
-rozvoj tvořivého myšlení , řešení problémů, tvořivého vyjadřování
-rozvoj schpnosti sebeovládání
-rozvoj dovedností
-poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního
kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí.
-vytváření povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejih rozmanitostech a vývoji a
neustalých změnách.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
-zachovávat správné drţení těla
-zvládnou jednoduchou obsluhu a jednoduché pracovní úkony (úklid hraček a pomůcek,
-naučit se zpaměti jednoduché texty
-ovládat své city a přizpůsobit jim své chování v situacích, kterým rozumí, nebo v takových situacích,
které se opakují.
-proţívat radost ze zvládnutého a nově poznaného
-respektovat potřeby ostatních dětí, dělit se o hračky, pomůcky, pracovní úkoly
-bránit se násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování
-uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi
-zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené a jednoduché praktické situace, které se doma i ve
škole opakují
-pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí.
7
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
ČINNOSTI:
-pozorování okolní přírody, barev a změn v přírodě
-sbírání přírodnin, jejich vlastnosti a uţitek
-výtarné práce- otisky plodů, listů, kreslení a modelování ovoce a zeleniny
-ochutnávky ovoce, poznávání podle vůně, hmatu, výroba salátu, kompotu
-různé pohybové, námětové a didaktické hry
-práce s nůţkami, lepidlem, lámání čpejlí, klacíků
-pozorování ptáků, volně ţijících zvířat
-zpěv písní s podzimní tématikou
-přednes básní s podzimní tématikou
-četba z knih, prohlíţení encyklopedii, reprodukce a dramatizace příběhů a pohádek
LISTOPAD: VĚCI A PŘEDMĚTY KOLEM NÁS
Cíl: uvědomuje si, ţe vše na světě má svůj význam
- barvy
- geometrické tvary
- předměty denní potřeby
- z čeho jsou vyrobeny
CHARAKTERISTIKA BLOKU
Integrovaný blok je zaměřen na pozorování věcí, předmětů , zacházení s nimi, z čeho jsou vyrobeny, jaké
mají vlastosti, k čemu slouţí a jak je bezpečně pouţívat. Práce z papírem a malování a tvoření dle
fantazie a představ
ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE
1. Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnosti, které jsou předurčeny, dodrţuje
dohodnutá pravidla a přizpůsopbí se jim.
2. Řeší problémy, na které stačí, náročnější s pomocí dospělého
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
- rozvoj pohybových dovedností a jejich zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky,ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
- vytváření pozitivního vztahu ke všem činnostem a k učení, podora a zájem o učení
- získání schopnosti řídit svoje chování podle určených pravidel
- osvojování si elementárních poznatků o navazování a rozvíjení vstahů dítěte k druhým
- rozvíjení schopnosti ţít v kolektivu, přináleţet k němu a přijímat základní pravidla v kolektivu uznávané
- chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním s úctou
- šetrně zacházet s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby a ukládat je na své
místo
8
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci – uţívat správně různé náčiní,
zvládat jednoduché překáţky
-zacházet správně s předměty denní potřeby, pomůckami,hračkami drobným nástroji, sportovním náčiním
a nářadím, výtvarným materiálem, jednoduchými hudebními nástroji
-odhadnout podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíly
-uvědomit si svou samostatnost, zaujímat své názory a postoje a umět přijmout názory ostatních
-začlenit se do kolektivu třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné schopnosti
dovednosti a vlastnosti
-chovat se zdvořile k druhým lidem, k dospělým i dětem.
ČINNOSTI:
- smyslové a psychomotorické hry
- námětivé hry, pohybové hry, didaktické hry
- vycházky do přírody, pozorování okolí MŠ
- péče o okolí MŠ, úklid zahrady - hrabání listí
- práce s knihou,s pracovním sešitem
- Sv. Martin – slavnostní průvod
- zpěv písní, přednes básní
- překládání papírů podle pokynů
- drafomotorické cvičení
- četba pohádek, příběhů s dětským hrdinou
- práce s jednoduchým nářadím
PROSINEC : KOUZLO VÁNOC
Cíl: zná a proţívá zvyky a tradice Vánoc
- advent
- přijde k nám Mikuláš
- vůně vánoc
- vánoční svátky
CHARAKTERISTIKA BLOKU
V tomto bloku se zaměřujeme na historii a kouzlo Vánoc,vánoční tradice a zvyky, přípravu oslav Vánoc v
MŠ, vánoční besídku, současně získávají děti poznatky o zimní přírodě, počasí a okolním prostředí.
ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE
1.Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem,
dějům a jevům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho co samo dokázalo zvládnout.
2.Má smysl pro povinnost, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce a úsilí lidí.
9
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
 umět vyjádřit svoje pocity, dojmy a proţitky,seznamování se se světem lidí, kultury a umění,
osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém ţijí svojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
OČEKÁVAMÉ VÝSTUPY:
- respektovat předem určená a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
- vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, hudebně, pohybovou improvizací, dramatizací
- chápe, ţe kaţdý má ve skupině svou roli, podle které se má chovat
- vyjadřovat se prostřednictvím pohybových a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební
dovednosti
ČINNOSTI:
- vycházky do vesnice, do okolí, do přírody- pozorování změn v přírodě
- seznámení s lidovými tradicemi, advantní neděle- rozhovory, sv. Barbora, Mikuláš
- příprava dárků a přáníček
- nacvičování programu na vánoční besídku
- nácvik písní a básní se zimní a vánoční tématikou, hra na rytmické nástroje vyjádření obsahu písně
pohybem
- výtvarné činnosti - tiskání, malování, vykreslování omalovánek, kreslení tuší
- modelování
- výzdoba prostor MŠ
- proţitkové učení ve vánočním období
- skládání z papíru stříhání ,lepení
LEDEN : ZIMA JE TU DĚTI
Cíl: uvědomuje si význam ptáků a zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně
- hurá na klouzačky
- staráme se o ptáčky
- zvířátka v lese
- zápis do ZŠ
CHARAKTERISTIKA BLOKU
Přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu,vliv počasí na
přírodu.Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe je pohyb důleţitý a ţe je
zdravý.Seznámíme děti s ţivotem zvířat v zimě. Přípravujeme předškoláky na zápis do 1. třídy.
10
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE
1.Pozoruje, zkoumá objevuje, vše ve svém okolí, všímá si souvislostí,experimentuje, pouţívá
jednoduchých pojmů, vyjadřuje se správně.
2.Vzniklé problémy řeší na základě svých zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu,zkouší, vymýšlí
nová řešení problémů a situací, snaţí se problém vyřešit, neutíká od něho.
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
- osvojení si poznatků důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
- rozvoj řečových schopností a dovedností – vnímat, naslouchat a porozumět, umět se
vyjadřovat,vytvářet pojmy, zřetelně vyslovovat
- rozvoj základních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, přizpůsobovat se společenskému
prospředí a zvládat jeho změny
- rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
- pojmenovat části těla,některé orgány, znát jejich funkce,mít povědomí o těle a jeho vývoji
- chránit své zdraví a bezpečí a mít povědomí o tom kde v případě potřeby hledat pomoc
- správně vyslovovat, ovládat dech tempo i intonaci řeči
- sledovat a reprodukovat poádku, příběh, vyprávění
- uplatňovat své individuální potřeby, přání s ohledem na druhé,obhájit svůj názor, respektovat jiný,
přijímat a uzavírat kompromisy,umět se dohodnout
- umět si uvědomit nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat, vědět jak se chránit
ČINNOSTI:
- pozorování okolí, přírody a změn vní
- sáňkování, hry se sněhem, koulování, stavby ze sněhu, klouzání na na ledu
- pokusy se sněhem a ledem
- pozorování ptáků a volně ţijících zvířat, výroba krmítka
- pozorování stop ve sněhu, otisk a malba bo sněhu
- kresba a malba ptáků, zvířátek
- návštěva 1. třídy ZŠ, zápis do 1.třídy
- námětové hry a hádanky, hudebně pohybové hry, básně a písně se zimní tématikou
- poslech příběhů se zvířaty, bajky
ÚNOR :
POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Cíl: zná a raduje se z tradičních lidových slavností
- chystáme se na karneval
11
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
- z pohádky do pohádky
- kniha je můj kamarád
CHARAKTERISTIKA BLOKU
Budeme se seznamovat s účinky sněhu a mrazu, označovat přírodní jevy, učit se porozumět
rozdílu mezi zkutečností a pohádkou, porozumět vtipu a slovní hře v poezii.V masopustním
týdnu se seznámíme s tradicemi a zvyky.
ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE
1.Aktivně vnímá dění kolem sebe,všímá si souvislostí.
2.Vymýšlí řešení problémů samostatně,náročnější zvládá za pomoci dospělého.
3.Dodrţuje dohodnuté normy chování a jednání,dokáţe vyjádřit svůj názor.
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
-rozvoj komunikačních dovedností,schopnosti produkt.schopností
-uvědomění si vlastní identity,získání sebedůvěry,sebevědomí
-seznamování se světem dospělých,kultury a umění,lidových zvyků a tradic
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu
- porozumět slyšenému,vystihnout hlavní myšlenku,sledovat děj,zopakovat ve správných větách
-snaţit se ovládat svéchování,vztahy ke druhým
dětem,soucítění,radost,alesmutek,strach,odmítání
- chápat prostorové pojmy/vpravo,vlevo,dole,nahoře,uprostřed,za,pod,nad,u,vedle,mezi apod./
- respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se s ním o hračku,podělit se o hru
- aktivity přibliţující svět vesnických tradic
- receptivní,literární,slovesné či dramatické činnosti
- vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas,odmítnout podílení se na nedovolených činnostech
- slušné zacházení s knihou
ČINNOSTI

vyprávění,poslech,dramatizace zvolených pohádek

interaktivní hry pro všechny věk.skupiny-soubory her

kreslení,malování,vystřihování,lepení maškarních masek

pohybové hry:Smíchejte se,rozdělte se,Na krvavé koleno,Na lišku

námětové hry na maškarní rej,na kuchyni, na knihovnu

dechové,rytmické,pěvecké činnosti,hry se zpěvem

maškarní rej

návštěva knihovny

písně a básně
12
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
BŘEZEN : ZEMĚ SE PROBOUZÍ
Cíl: zná typické znaky jara, spojuje si obraz krajiny s
jednotlivými ročními obdobími
- voda voděnka
- jaro je tu
- na našem dvoře
- příroda se probouzí
ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE:
1.Umoţníme dětem zkoumat,objevovat,všímat si souvislostí,experimentovat s přírodou.
2.Pomoci dětem,aby samy svobodně dokázaly udělat vše,co potřebují
3.Dokázat vyuţívat získaných komunikativních dovedností k dokonalejší komunikaci
vědomění si vlastního těla
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
-uvědomění si vlastního těla
-rozvoj výtvarného sdělení
-dodrţování pravidel chování ve vztahu k druhému
-rozvoj kulturně společenských postojů,návyků a dovedností
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
- zvládat sebeobsluhu,pracovní úkony
- vést rozhovor,naslouchat druhým,vyčkat,aţ dokončí myšlenku
- ohleduplnost k probouzející se přírodě,neničit
- naučit se krátký text
- spolupracovat s ostatními
- proţitek z viděného a slyšeného
ČINNOSTI:
- kooperativní činnosti ve dvojicích,ve skupinkách
- výtvarná dílna
- rychlení větévek,sázení semínek,klíčení ve vatě
- pokusy se sněhem,vodou
- pozorování tání na potoce,koupališti
- pozorování zahrádek
- pozorování stromů,keřů,ptactva
- poslech literár.textů,zvuků kolem nás, interaktivní
hry,hry s pravidly,hry se zpěvem
13
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
- cvičení dle hudby,říkadel,rozpočitadla
- grafomotorika-pracovní sešity
- kreslení mandal
- jazykové činnosti,básničky,říkanky,rozpočitadla,jazyková gymnastika
- vynášení Morany
DUBEN: MOJE TĚLO
Cíl: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních
funkcích, ví, jak chránit své zdraví
- co mám ukryto pod kůţí
- hody, hody, doprovody
- co mám ukryto v hlavě
- kdyţ jsem nemocný – bezpečnost
ROZVÍJÍME KOMPETENCE:
1.Prohlubovat znalosti o lidském těle.
2.Mít základní představu o našich smyslech.
3.Zajímá se o okolní dění a změny v přírodě,dokáţeje vysvětlit a pojmenovat.
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
- uvědomění si vlastního těla
- prohlubování pozitivních vztahů k tradicím a zvyklostem
- rozvoj paměti a pozornosti,přechod od bezděčné
pozornosti k úmyslné
- rozvoj schopnosti sebeovládání
- schopnost řešit problém
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
- vyjadřovat svoji fantazii a představivost
v tvořivých činnostech,slovní vyjádření
- oční gymnastika zleva zprava
- ovládání koordinace ruky a oka,zvládnout jemnou motoriku
- bránit se projevům násilí jlinéhodítěte,ubliţování,poniţování
- chovat se zdvořile k dětem i dospělým
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
- příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů,nemoci,nezdravých návyků
a závislostí,bezpečnost na silnici
14
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
ČINNOSTI:
- návštěva ordinace,čekárny
- návštěva dopravního hřiště
- pozorování dopravy v obci,přechody orientace vlevo,vpravo
- pohybové hry s dopravní tématikou
- námětové hry na lékaře
- vystřihování,lepení,kreslení
- jemná a hrubá motorika v pohyb.chvilkách a práci s pracovními sešity
- básničky s danou tématikou
- hudební činnosti:písně,hry se zpěvem
- poslech literárního textu
KVĚTEN : JÁ A MOJE RODINA
Cíl: má respekt ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení úloh v rodině a
pomoc jejím členům
- Den matek
- kolik je nás doma
- kde pracují rodiče
- jak pomáhám doma,ve školce
ROZVÍJÍME KOMPETENCE:
1.Dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.
2.Nebojí se chybovat pokud nachází pozitivní hodnocení nejen za úspěch, ale také za snahu.
3.Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím.
4.Má smysl pro povinnost ve hře, práci, i učení; váţí si práce i úsilí druhých.
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

rozvoj úcty k ţivotu ve všech formách

vytvoření povědomí o mezilid.morálních hodnotách

ochrana osobního soukromí a bezpečí

ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

chápat slovní vtip a humor

proţívat radost ze zvládnutého a poznaného

spolupracovat s ostatními

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
15
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice




vnímat řád světa a přírody
pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí
chápat zákl.číselné matematické pojmy, souvislosti, pouţívat číselnou řadu do10
chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi
ČINNOSTI:

výroba dárků pro maminky

návštěva dostupných pracovišť

pozorování některých řemesel v okolí MŠ

výtvarné zachycení poţitků

NH:na maminku, na rodinu, na kuchařku, na řemesla

PH, hry se zpěvem, pohybové chvilky,relaxační chvilky, jóga

písně, sluchové hry, dechová cvičení

básně, poslech, vyprávění, dramatizace
ČERVEN : ZÁBAVA, HRY VENKU, VÝLETY
Cíl: zná a dodrţuje pravidla nejznámějších druhů her a sportů,
umí relaxovat ,dokáţe si zvolit hru , u které setrvá
- Den dětí ,hry, sport a zábava
- výlet dětí do ZOO
- léto uţ je tu
- prázdniny volají
ROZVÍJÍME KOMPETENCE:
1.Samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
2.Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky I oceňovat výkony druhých.
3.Řeší problémy, na které stačí, postupuje cestou pokusu a omylu.
4.Dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky,ví,ţe se lidé dorozumívají
i jinými jazyky.
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

osvojení si poznatků a dovedností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a
bezpečného prostředí a k chraně dítěte před jeho ebezpečnými vlivy
16
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu pohybu a zdravé výţivy
 být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, přírodě i věcem
 dodrţovat pravidla her a činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 uvědomovat si své moţnosti a limity(své silné i slabé stránky)
 sluchově rozlišit začáteční a koncové hlásky ve slovech
 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 dodrţovat dohodnutá pravidla chování
 přemýšlet, vést jednoduché úvahy,a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také se vyjádřit
ČINNOSTI:
 oslava Dne dětí
 soutěţe, sport.dopoledne na šk.zahradě
 vycházka na zmrzlinu
 pozorování brouků
 slavnostní rozloučení s předškoláky
 hry s vodou, pískem
 brouzdání v koupališti
 výlet s rodiči do ZOO
 výtvarné vyjádření proţitků a záţitků
 skládání papíru- čepice, lodičky, rybičky, pohárky
 kreslení křídami na asfaltu, do písku, vytváření obrazců z kamínků
 třídění Vv prací na konci šk.roku
 určování travin a lučních kvítí
 společné fotografování, zhotovení tabla předškoláků
 PH, hry s pravidly, KH, hry s dopr.a brannou tématikou
 diskotéka, písně, tanečky, masky
DÍTĚ A JEHO TĚLO
Zlepšování tělesné zdatnosti, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, rozvoj a uţívání všech
smyslů, rozvoj psychické a tělesné zdatnosti, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku,
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a ochraně, samostatnost při sebeobsluze, správné chování k sobě
i druhým-bezpečnost, pohoda,respektování individuálních potřeb/spánku, odpočinku, tekutin/.
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Snaha o duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj rozum.poznatků, řeči a slovní
zásoby.Komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.Klást důraz na správnou výslovnost, gramatickou
správnost řeči.Prodluţování soustředěnosti a pozornosti vzhledem k věku.Samostatný mluvní
projev,důraz na citovou stránku při činnostech, nebá se projevit své city, sdělit dojmy a proţitky.
17
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
Pěstovat tolerantnost, takt vzhledem k ostatním,řešení konfliktních situací s dětmi ,komplexnost
sociálních vztahů, ochrana soukromí, bezpečnost vztahů mezi dětmi i dospělými, ochota pomáhat si
navzájem, soucítění.
DÍTĚ A SPOLEČNOST
Zásady společenského chování,odmítání neţádoucích projevů/leţ s úmyslem uškodit
druhému,ţalování,/.Šetrné zacházení s věcmi, estetické vnímání okolí.
DÍTĚ A SVĚT
Dát základy k elementárnímu povědomí o okolním světě, upevňovat vztah k nejbliţšímu okolí a odtud
vycházet k světu a jeho dění.Váţit si vlastního i cizího ţivota. Spoluvytváření zdravého prostředí.
Poznávat nebezpečné vlivy prostředí. Ctít přírodu.
MIMOŘÁDNÉ AKCE
PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
-výstavka výtvarných prací ve vitríně u parku
-plavecký výcvik : 10 lekcí na plaveckém bazénu ve Strakonicích
-návštěva divadelních představení v ZŠ, MŠ Drahonice, Divadlo Písek, Vodňany
-spolupráce s výtvarníky z Písku
-vánoční besídka účast na akci školy pro veřejnost
-kulturní vystoupení při vítání občánků
-rozloučení s předškoláky
18
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
PLÁN MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11
Září:
Říjen:
Listopad
Prosinec:
Leden:
Únor:
Březen:
Duben
Květen:
Červen:
Běh Naděje
Rozloučení s létem
Drakiáda
Divadelní představení MŠ Drahonice 25.10.
Martin přijel na bílém koni
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka v KD
Divadélko Kašpárek se ZŠ 14.12.
Zápis děti do ZŠ
Tři králové v MŠ 6.1.
Divadelní předsavení MŠ Drahonice 24.1.
Maškarní bál
Vítání nových občánků
Návštěva veřejné knihovny
Divadelní představení Drahonice 7.3.
Vynášení „ Morany“
Velikonoční „zajíček“
Návštěva ordinace
Výroba dárečků ke Dni matek
Divadelní představení Drahonice 2.5.
Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou
Den dětí se ZŠ
Zápis dětí do MŠ – dny otevřených dveří
Slavnostní rozloučení s předškoláky
Rozloučení s MŠ – hry, soutěţe na zahradě 30.6
Dlouhodobé:-kurz angličtiny, logopedie, plavecký výcvik
-Školička – kurz pro předškoláky – od druhého pololetí
19
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
PLÁN JEDNOTNÉHO PŮSOBENÍ
V průběhu celého dne učitelky vyţadují od dětí dodrţování zásad společenského chování -pozdrav,
poţádání , poděkování, omluvu, správné uloţení hraček , pomůcek a osobních věcí na své místo,
ohleduplnost vůči kamarádovi, pomoc mladším kamarádům,šetrné zacházení s hračkou. Jdou dětem
svým chováním ve všem příkladem.
TV chvilky , cvičení
Děti si svlékají vrchní ošacení, uvolňují si těsný oděv a přecházejí v bačkorech do tělocvičny.Tam si zují
bačkory a odloţí si brýle.
Hygiena
Na WC vstupují děti po skupinkách , nebo individuelně ( po oznámení učitelce) podle potřeby.Chlapci
zvedají prkénko, děvčata se utírají. Děti si myjí ruce po kaţdém pouţití WC, před jídlem a podle potřeby
i po jídle.
Příprava na pobyt venku
Dodrţování postupu při oblékaní a obouvání, ( kalhoty, boty , svetry, šály , bundy, čepice a rukavice)
opačně při svlékání. Bundy , kabáty děti pověsí na věšák,svetry ukládají do boxu, boty a bačkory do
botníku. Při chůzi po schodech jdou děti za sebou a drţí se zábradlí. Před budovou školy se teprve řadí do
dvojic.Starší dítě vede za ruku mladší. Na zahradu jdou děti ve skupině. Děti mají rukavice na šňůrce
nebo označené,bačkory podepsané.
Stravování
Děti svačí ve třídě mateřské školy.Předškolní děti si samy nalévají čaj.Jídlo si samostatně nosí pouze
v přítomnosti obou učitelek.Mladším dětem pomáhají starší děti nebo učitelka. Po jídle si děti uklízejí své
místo a odcházejí do umývárny.
Obědváme ve třídě MŠ. Děti si připravují talíře a příbory, samy si nalévají pití, starší děti i polévku.
Mladší děti obsluhuje učitelka.
Odpočinek
Na lehátko se uloţí všechny děti, ty které po hodině neusnou mohou volit klidnější činnost na
třídě.Učitelka má přehled o všech dětech.
20
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
6,30 - 8,45:
scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
námětové, konstruktivní, smyslové, tvořivé, dramatické hry
individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
jazykové, hudební a výtvarné chvilky
8,45 – 9,00:
tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, jóga, pohybové hry
9,00 - 9,20:
hygiena, svačina
9,20 - 9,45:
didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně
záměrné i spontání učení
9,45-11,30:
pobyt venku
11,30-12,00: hygiena, oběd
12,00-14,00: hygiena, příprava na spánek,spánek, odpočinek, logopedická péče
14,00-15,30 odpolední zájmové činnosti
hry dle zájmu a volby dětí
PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ EVALUACI A HODNOCENÍ
PODMÍNKY EVALUACE:
- obsah vzdělávání
- účast MŠ na ţivotě v obci
- bezpečné sociální prostředí
- spontánní hra
- rozvíjení komunikace
- spolupráce ZŠ a MŠ
- pohybový rozvoj
- partnerské vztahy s rodiči
- zdravý ţivotní styl
- respekt přirozeným lidským potřebám
21
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
PROCESY AUTOEVALUACE:
vycházíme z poznatků proţitkového učení
- komunikativnost
- konkrétnost
- spontánnost
- prostor pro aktivitu a tvořivost
- celostnost
- objevnost
PROSTŘEDKY:
hodnocení, prováděné učitelkami
- kaţdodenní vyhodnocování pg. činnosti
- hodnocení dětí průběţně
- sebehodnocení pedagogů 2x ročně
- hodnocení TVP 1x za měsíc
hodnocení prováděné vedoucí učitelkou
- hodnotící zpráva 1x za rok
- hospitace denně - vzájemné
AUTOEVAULACE ŠVP
OBLAST POZOROVÁNÍ DĚTÍ
- sebepojetí, city, vůle: základy slušného chování
základy bespečného chování
adaptace na MŠ
dítě a dospělý
dítě ve skupině
- myšlenkové operace: pracovat podle pokynů i samostatně
- schopnost řešit problém: kladení otázek
hledání řešení
pomoc při hledání
aktivní zájem o věci kolem
- výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba, gramatická správnost řeči, souvislost mluvního
projevu a sluchová analýza
- jemná a hrubá motorika, grafomotorika
22
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
HODNOCENÍ DĚTÍ:
- slovní hodnocení
- vytváření portfolia dětí
- sebehodnocení dětí
- společné vyhodnocení činností
- individuální přístup k dětem
- pozorování učitelkou -záznam
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY
- Přehled výchovné práce
- ŠVP a TVP
- povinná pg.dokumentace
- hospitační záznamy
- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy
OČEKÁVANÉ KOMPETENCE NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu v různém
prostředí (zvládat překáţky, házet a chytat míč, uţívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,
pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
- koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
-ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s
tuţkami, barvami, nůţkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
apod.)
- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky (zvládat osobní
hygienu, přijímat stravu a tekutinu, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat
apod.)
23
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,
udrţovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla,
o jeho vývoji a změnách, znát základní pojmy uţívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
- rozlišovat, co prospívá zdraví (výţiva, aktivní pohyb, zdravé prostředí, pohoda) a co mu škodí (škodlivé
látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, nemoci, úrazy, nebezpečí hrozící v dopravních situacích, při
setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi či jevy apod.)
- chovat se tak, aby v situacích pro dítě běţných a jemu známých neohroţovalo zdraví, bezpečí a pohodu
svou ani druhých
-
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BOZP DĚTÍ
-bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním sluţeb pg.tak,aby vţdy
byly obě uč.s dětmi venku
-při účasti na specif.činnostem MŠ/divadlo,výlet aj./,i společných činnostech s ţáky ZŠ/plavání
aj./zajišťuje bezpečnost dětí kmenová uč.MŠ
-v době realizace zájmových krouţků/angličtina,logopedie/ zodpovídá za děti vedoucí zájmového krouţku
/uč.ZŠ/ a to od doby převzetí dětí od uč.MŠ do doby jejich předání uč.MŠ
-děti v MŠ jsou pojištěny u České pojišťovny.V případě úrazu obdrţí rodiče formulář k čerpání pojistné
události.Toto pojištění je platné pro všechny akce,které škola pořádá
-prostory MŠ jsou k zajištění bezpečnosti dětí zamykány a to vţdy v době od 8,30-12,00hod a od 12,3014,00hod.Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí,musí pouţít zvonek a vyčkat příchodu
personálu
-zahrada MŠ není oplocena,proto v době pobytu venku dětí od 10,00-11,30hod budou vjezdová vrata
uzavřena
24
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice
OPATŘENÍ PŘI ÚRAZU DĚTÍ
-všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu,v případě potřeby
přivolají RZS,v nezbytném případě zajistí převoz zraněného do zdravot.zařízení.Zároveň jsou povinni
bezodkladně informovat ředitelku ZŠ a MŠ a zákonné zástupce
-kaţdý i drobný úraz bude zaznamenán do Knihy úrazů.U úrazu, kde bylo nutné ošetření lékařem nebo
následuje nepřítomnost ţáka zaviněná úrazem je úraz evidován elektronicky na ČŠI a odškodněn
v prípadě nároku.
25
Download

MS.pdf - ZŠ a MŠ Cehnice