CERMAT INFORMUJE O MATURITÁCH…
aneb srovnání maturitních zkoušek v rámci skupin škol dle oborů vzdělávání
Ve čtvrtek 20. září 2012 jsme obdrželi od CERMATu vyhodnocení maturitních zkoušek
z pohledu srovnání skupin škol dle oborů vzdělávání. První obdržený soubor obsahuje vysvětlení,
celkem 15 stránek textu, potřebných k pochopení následných deseti tabulek. V těch je možné
porovnávat úspěšnost škol dle skupiny oborů.
Co má dle mého názoru smysl srovnávat
Dle mého má smysl srovnávat ty disciplíny, kterou jsou celostátně a centrálně opravované,
tedy didaktické testy a písemné práce z českého a anglického jazyka. Další zkoušky hodnotili
pedagogové konkrétních škol a nepochybně na prestižnějších školách byli přísnější, než na školách
s nižší úrovní. Nicméně i tak přidávám tabulku srovnání komplexních zkoušek.
Vše je v základní úrovni, kterou si vybralo v České republice cca 96 % studentů.
Jeden mýtus, který se nepotvrzuje
Obecně se traduje, že na gymnázia chodí výrazně lepší studenti než na technické odborné
školy. Ale výsledky ukazují, že tomu tak rozhodně není.
Ano, pár procent ve všeobecně vzdělávacích předmětech hraje stále ve prospěch gymnázií,
ale absolventi technických škol nemají tyto předměty jako klíčové, vzdělávají se ve své odbornosti,
dělají celoroční maturitní projekty, které potom obhajují u maturit a získávají znalosti v konkrétní
oblasti, podpořené mnoha certifikáty. Tedy i přes daleko nižší hodinové dotace českého jazyka a
mnohdy i matematiky rozhodně o mnoho za gymnázii nezaostávají. Především studenti první
skupiny technických škol, kam patří obory vzdělání Informační technologie, elektrotechnika,
stavebnictví a strojírenství. To samé platí pro Technická lycea, která jsou rozhodně rovnocennou
volbou vůči gymnáziím.
U škol ekonomických by se asi očekávaly daleko lepší výsledky především v matematice a
cizích jazycích, což by měl být jejich „chleba“. Ale z tabulek je patrné, že tomu tak není.
Z pohledu naší školy
Při pohledu na tabulky mohu být jako ředitel celkem spokojený, neboť s výjimkou písemné
práce z českého jazyka jsme nad celostátním průměrem i nad průměrem skupiny technických škol 1,
kam dle oboru vzdělávání patříme. Naopak jsem velmi spokojený s vyhodnocením maturit
z anglického jazyka, kde jsme dosáhli lepších výsledků, než je republikový průměr gymnázií!
Je třeba si také uvědomit, že naši studenti vytvářeli náročné maturitní projekty, které jim
zabraly mnoho hodin, minimálně 100 hodin práce doma, spíše však v průměru 150 hodin. K tomu se
připravovali na skládání zkoušek pro získání mnohých certifikátů, většinou s mezinárodní platností,
které dokladují jejich vysokou odbornost. A k tomu se připravovali na maturitu z dvou profilových
předmětů, programového a technického vybavení počítačů.
Při uvědomění si tohoto je nutné ocenit výsledky, kterých dosáhli naši studenti ve všeobecně
vzdělávacích předmětech a připomenout, že 23 studentů odmaturovalo s vyznamenáním, což je cca
17 % studentů skládajících zkoušku z dospělosti.
Tabulky výsledků maturitních zkoušek
Níže jsou tabulky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012, uvádím jen obory, které
mají smysl srovnávat, v tabulce tedy nejsou učňovské školy s maturitou, kde jsou výsledky logicky o
mnoho horší.
Průměrná procentuální úspěšnost studentů v didaktických testech – 2011/2012
Porovnávané skupiny
Naše škola
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
77,80%
62,10%
86,90%
Česká republika celkem
Gymnázia
Lycea
Střední odborné školy 1
Střední odborné školy 2
Ekonomické školy
75,30%
83,90%
78,10%
75,20%
73,80%
70,90%
56,30%
73,80%
63,90%
60,60%
50,40%
52,20%
75,70%
85,80%
77,70%
80,10%
68,80%
75,90%
Vysvětlivka:
Střední odborné školy 1 – obory informační technologie, stavební, strojírenské, elektrotechnické
Střední odborné školy 2 – obory hutnické, sklářské, potravinářské, textilní, dřevařské, dopravní
Průměrná procentuální úspěšnost studentů v písemných pracích – 2011/2012
Porovnávané skupiny
Český jazyk
Anglický jazyk
Naše škola
59,60%
85,70%
Česká republika celkem
Gymnázia
Lycea
Střední odborné školy 1
Střední odborné školy 2
Ekonomické školy
60,20%
68,70%
62,80%
61,00%
55,90%
55,20%
80,00%
87,90%
83,90%
79,80%
75,60%
81,90%
Průměrná procentuální úspěšnost studentů v celých zkouškách – 2011/2012
Porovnávané skupiny
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Naše škola
71,60%
62,10%
85,80%
Česká republika celkem
Gymnázia
Lycea
Střední odborné školy 1
Střední odborné školy 2
Ekonomické školy
70,30%
78,30%
73,30%
69,90%
67,80%
65,90%
56,30%
73,80%
63,90%
60,60%
50,40%
52,20%
76,30%
82,20%
79,20%
78,90%
70,50%
76,50%
V Praze dne 24. září 2012
Zpracoval Ing. Radko Sáblík, ředitel školy
Download

CERMAT INFORMUJE O MATURITÁCH …