… Z PERA NAŠEHO KRONIKÁŘE …
Vážení občané,
ukončila jsem historická připomenutí roků, dostupných z našich kronik, které jsou
uloženy na Obecním úřadě Radiměř, počínaje rokem 1976. Postupovala jsem vždy po
čtyřech letech až do roku 2008. Starší kroniky jsou již uloženy v archivu v Litomyšli.
Po pročtení kronik jsem pro Vás připravila jen takové ,,střípky“ z roků, o kterých
se nepsalo.
II. část
1986
• V současné době docházíme k poznatkům, že na zoraných, svažitých pozemcích
dochází každoročně k nenávratným ztrátám půdy. Nyní zapíši vzpomínku
nejstaršího občana naší obce pana Viléma Haupta, která se úzce dotýká tohoto
problému: ,,Vodní tok v Radiměři byl veden v umělých korytech a poháněl 12 (ano
dvanáct) mlýnů. Na této cestě bylo zřízeno mnoho větších a menších rybníčků,
hlavně v dolní části obce. V těchto nádržích, kudy voda protékala se usazovalo
bahno, které přinášela. Pole na našem katastru mají výškový rozdíl cca 200 m.
Tzn., že ročně unikne značná část hodnotné ornice, kterou se již dříve snažili
hospodáři zadržet. Jak velké množství dobré půdy to bylo, mohu jen já odhadnout,
když jsem to mnohá léta pozoroval. Je mi to dnes opravdu líto, když vidím, že nám
každoročně tolik cenných živin uniká. Vždyť ten humus je tak cenná látka pro naše
plodiny. A bylo by velmi užitečné, kdyby se u vodního toku v dolní části obce ve
vhodných místech zřídily nádrže na zachycení ornice. Při dnešní mechanizaci by se
dala snadno vrátit poli. Je potřeba se také dívat na zítřek, ne jenom na dnešek, aby
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
1
•
•
•
•
•
nám tak velké výnosy obstály.“ Tolik slova pana Haupta, která bude třeba dnes brát
velice vážně.
Radiměř je po stránce spojů napojena na telefonní čísla Svitav a nyní již mohou
naši občané přes kódové číslo hovořit přímo téměř se všemi většími městy v ČSSR
i v zahraničí. Chci-li hovořit s někým v Hradci Králové, vytočím kód 049 a potom
číslo volaného a mohu přímo hovořit. Je to na jedné straně veliká výhoda, ale
nevýhodou je vysoká cena hovoru.
1987
V neděli 26. dubna 1987 mohli radiměřští občané vidět skupinu našich členů
rybářského spolku, kteří lovili v našem potoce mladé pstruhy. Zmiňuji se o tom
proto, že tento výlov se uskutečňuje každý druhý rok. Do vyloveného potoka se
pak nasazuje plůdek pstruha duhového nebo potočního. Elektrickým agregátem
vylovené ryby se odvážejí do prostoru řeky Svitavy od Dlouhé k Březové. Dnes
jsme se přesvědčili o tom, že v Radiměři teče v potoce čistá voda, ve které
dorůstají krásné ryby. Zjistili jsme, říká Herbert Friedl, člen ČRS, že některé úseky
potoka jsou vzorně udržovány. Jsou však slabá místa, která potřebují dát
do pořádku. Kromě vlastní zájmové rybářské činnosti je v náplni ČRS i u nás
v Radiměři ochrana životního prostředí. Odměnou za tuto práci členům ČRS je
pobyt rybářů u dobře zarybněného vodního toku uprostřed zdravé přírody. Dnešní
bohatý výlov byl odměnou všem nejen radiměřským, ale i z okolí rybářům a všem
těmto i těm občanům, kteří pečují o čistotu potoka patří rybářský pozdrav ,,Petrův
zdar!“.
1989
Co se týká ještě, co bych zaznamenal o úpravách naší obce, musím uvést, že u nás
v Radiměři byly postaveny dvě veřejné telefonní stanice a to jedna uprostřed vedle
lékařské stanice a druhá v horní části obce. Je to významný pomocník našim
občanům, neboť je možné telefonovat jak místně tak i meziměstsky.
Závěrem letošních zápisů mohu poznamenat, že život v naší obci plynul bez
povětrnostních i jiných mimořádných událostí. Až přišel 17. listopad 1989, svátek
našeho studentstva. Toho dne za pokojném manifestace studentů v Praze došlo
k brutálnímu zásahu zvláštních oddílů Ministerstva vnitra na Národní třídě proti
manifestujícím studentům. Následkem tohoto zákroku vznikla vlna odporu proti
této nelidskosti, která se šířila jako lavina z Prahy a postupně zachvátila celou naši
republiku.
1990
Výroční schůze Českého svazu požární ochrany – dolní se konala v znovu
otevřeném hostinci v dolní Radiměři a na této Valné hromadě přednesl bratr Karel
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
2
•
•
•
•
•
•
•
Sedlák, starosta této organizace zprávu o tom, že základní článek je Sbor
dobrovolných hasičů, bude mít nové symboly a oslovovat se členové budou
opět ,,Bratře!“.
Ve zdravotní péči došlo ke změně obvodního lékaře. Pro nemoc odešla paní
MUDr. Alena Kalodová, která dojížděla ze Svitav a na její místo nastoupila paní
MUDr. Eleni Suchoňová, která bydlí ve zdravotním středisku v Hradci nad
Svitavou. V našem zdravotním středisku bylo v roce 1990 ošetřeno 5.500 pacientů.
Naše koupaliště bylo letos opět v provozu. Správcem byl opět pan Antonín Kolář.
Návštěvnost byla v roce 1990 – jednotlivci zaplatili na vstupném 4.300,- Kčs,
organizace 1.000,- Kčs. Vstupné se vybírá 1,- Kčs za dítě, 2,- Kčs za dospělý.
Tanečních zábav bylo v tomto roce sedm s návštěvností cca 1.200 osob. Nevím
však, zda tyto akce mají pravý název „zábavy“, když ve skutečnosti jsou to reje
mládeže.
Kino v obci je stále v rekonstrukci, doufejme, že v příštím roce zapíši, že kino bylo
uvedeno do provozu.
1991
Uplynulo 700 let od vzniku obce
Pan starosta Boucník podal informaci o výsledku Sčítání lidu, bytu a domů v naší
obci. Nyní, jaký byl výsledek sčítání obyvatel o půlnoci z druhé na třetího března
1991: K rozhodnému okamžiku bylo v Radiměři 1.132 trvale bydlících obyvatel,
z toho přítomných 1.094. Z trvale bydlících obyvatel je přitom 1.059 české,
53 moravské, 10 slovenské, 4 německé, 2 rakouské a slezské národnosti.
Ekonomicky aktivních obyvatel bylo v Radiměři 548, z toho 207 obyvatel za prací
dojíždí mimo Radiměř. Podle sčítání domů a bytů bylo v Radiměři celkem 354
domů, z toho počtu bylo 308 rodinných domků. Bytů bylo v Radiměři celkem 419,
z toho 369 trvale obydlených. Z těchto 369 bytů má jen 298 koupelnu nebo
sprchový kout.
Koncem měsíce dubna pak dokončil v dolní části obce pan Částka přestavbu
bývalé mateřské školy na pekařství. Tam totiž po roce 1945 pekařství bylo.
Pekařem tam byl pan Hájek. Začátkem měsíce května se objevily v našich
prodejnách již první pekařské výrobky pana Částky. Zpočátku začal s bílým
pečivem, rohlíky, bulky, housky, různé druhy buchtiček, preclíky slané i sladké
a do budoucnosti má v plánu vyrábět i cukrářské pečivo. Tím byl život v naší obci
obohacen o dalšího živnostníka. Přejeme mu mnoho úspěchu v podnikání, které by
přinášelo prospěch a zvyšování životní úrovně našich občanů.
V průběhu roku byla provizorně otevřena prodejna potravin v rodinném domku
pana Miroslava Hledíka. V zimním období již byla zavřena.
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
3
• Také musím napsat, že definitivně skončil provoz v přidružené výrobě našeho
zemědělského družstva, kde vyráběly kondenzátory pro závod Tesla Lanškroun.
Uvolněné objekty zůstaly nevyužity a chátrají.
• Ještě nesmím zapomenout na restaurace v naší obci. V horní části na bývalém
hostinici ,,U Marků“ je vedoucí paní Alena Nečesánková, na hospodě ,,U pošty“
je vedoucím pan Bryška. Hostinec má pronajatý od vlastníka pana Báči. Na
družstevní hospodě pracuje pan Půlka a střídá se s panem Josefem Myškou.
V dolní části je hostinec zavřený, protože majitel místní hasičská jednota tuto
budovu prodala. Jaký bude její další osud, to nám ukáže čas.
zpracovala Peňázová Anna
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014.
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás souhrn informací z voleb do
Zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech
10. a 11. října 2014 :
Volební účast:
– voleb se zúčastnilo 543 voličů z celkového počtu 900 voličů
Výsledek:
1.místo:
Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce Celkem: 3 278 hlasů
Zvolení
Roman Satrapa
zastupitelé Josef Češka
2.místo:
296 hlasů
Mgr. Radek Škorpík
292 hlasů
Pavel Hozák
263 hlasů
Bc. David Pomykal
261 hlasů
Aneta Šedaj Mlčková
222 hlasů
Václav Franěk
188 hlasů
KSČM
Zvolení
Jiří Bureš
zastupitelé Ing. Milan Kudláček
3.místo:
353 hlasů
Celkem: 1 435 hlasů
221 hlasů
162 hlasů
Vlastislav Doležal
146 hlasů
Ing. Anežka Štarhová
123 hlasů
SNK Nový vítr
Zvolení
Mgr. Radka Satrapová
zastupitelé Anna Peňázová
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
Vzdal se svého mandátu
První náhradník
Celkem: 1 319 hlasů
174 hlasů
150 hlasů
4
4.místo:
SNK „Pro všechny občany“
Celkem: 919 hlasů
Zvolení
Ing. Antonín Hájíček
zastupitelé Ladislav Olšer
5.místo:
107 hlasů
100 hlasů
SNK Pro občany
Celkem: 574 hlasů
Miloslav Kopecký
77 hlasů
Celkem platných hlasů: 7525
Počet volených členů zastupitelstva: 15
Volební strana
Počet hlasů
Počet
kandidátů
Základ pro
porovnání k
hranici
Poměr hlasů k
základu v %
SNK pro rozvoj obce
3278
15
7525
43,56
KSČM
1435
15
7525
19,06
SNK Nový vítr
1319
15
7525
17,52
SNK „Pro všechny občany“ 919
15
7525
12,21
SNK Pro občany
12
6020
9,53
574
Celá zpráva o výsledku voleb je k dispozici na webových stránkách obce - http://www.obecradimer.cz/aktualne/
Možná by Vás zajímalo:
- nejstarší volič paní Andělka Ambrůzová
- nejmladší volič Veronika Škrancová
- nejmladší zvolený zastupitel Mgr. Radek Škorpík
- nejstarší zvolený zastupitel Ing. Antonín Hájíček
- zastupitel s nejvyšším počtem získaných hlasů Roman Satrapa – 353 hlasů
- zastupitel s nejnižším počtem získaných hlasů Miloslav Kopecký – 77 hlasů
- nejvyšší nárůst hlasů oproti minulým volbám v roce 2010 Roman Satrapa: + 193 hlasů
- nejvyšší úbytek hlasů oproti volbám v roce 2006 (v roce 2010 nekandidoval) Ing.
Antonín Hájíček: - 114 hlasů
Ustavující zastupitelstvo
Vážení spoluobčané, zveme Vás na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Radiměř, kde
bude zvolen starosta a rada obce. Ustavující zasedání se bude konat 6. 11. 2014
v 18. 00 h v zasedací místnosti Obecního Úřadu v Radiměři.
Poděkování
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám tímto článkem vyjádřil své srdečné
poděkování za vaše hlasy, díky kterým naše strana Sdružení nezávislých kandidátů pro
rozvoj obce, získala nejsilnější mandát se sedmi křesly v Zastupitelstvu obce. Věřím, že
naše obec bude pod nově zvoleným vedením nadále vzkvétat a bude se jí dařit jako
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
5
v minulých letech a budeme se snažit udělat co nejvíce pro to, aby se zde našim stálým
občanům příjemně žilo a zároveň, aby se v naší obci objevily další nové tváře. Pokusíme
se udělat vše pro to, abychom vás přesvědčili, že jste dali hlas správné straně. Závěrem
bych rád ještě jednou vyjádřil vděčnost za vaši podporu, která nám napomohla dostat se
na pozici, ve které se právě nacházíme.
Za stranu Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce
Starosta Roman Satrapa
ZPRÁVY Z OBCE
OŠETŘENÍ STROMŮ
Možnost ošetření stromů, které se nacházejí na soukromých pozemcích v naší obci, za
které nese odpovědnost majitel pozemku v případě poškození cizí věci. Obec Radiměř
pro zájemce o provedení ošetření stromů - dřevin – bezpečnostními řezy, zdravotními
řezy, redukčními řezy, případným kácením na soukromých pozemcích, je schopna
zajistit provedení těchto prací u specializované firmy, která v obci provádí Regeneraci
zeleně za příznivější ceny. V případě zájmu se prosím obraťte na Obec Radiměř, kde
Vám budou podány bližší informace. Předpoklad provedení prací je listopad 2014 –
březen 2015.
NOVÁ SLUŽBA NA WEBU OBCE
Pro občany byla zřízena na webu obce nová služba. Jedná se o možnost nahlížení do
katastru nemovitostí prostřednictvím geoportálu geosence. Velmi jednoduše si zde
zobrazíte parcelní čísla, čísla popisná, způsob využití či typ pozemku.
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
6
Náhled na otevřené okno geoportálu včetně legendy
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PROJEKT 72 HODIN
Projekt 72 hodin probíhá již několik let. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických
prací pořádaných po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (9.– 12. října 2014)
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku mohli pustit do aktivit, které
pomohou druhým, přírodě, nebo jejich okolí.
Skupina žáků Základní školy Radiměř, příznačně nazvaná „Partička“, se do projektu
zapojila v pátek 10.října. Rozhodla se uklidit všechny radiměřské autobusové zastávky,
aby čas strávený čekáním na odjezd autobusů mohli cestující prožít v příjemném
a čistém prostředí. Ve 13 hodin nastoupila před budovu ZŠ Radiměř parta cyklistů ve
složení : Eliška Kudová, Veronika Gruberová, Kristýna Satrapová, Tereza Němcová,
Adriana Pechrová, Jan Škranc, Ladislav Trávníček, Zdeněk Klešč, Karolína
Gerischerová, Simona Nečesánková a Terezka Selicharová pod vedením paní učitelky
Jany Selicharové a Petry Junkové. Partička vyrazila za automobilového doprovodu na
trasu na kolech, všichni byli vybaveni reflexními vestami .
Děti vyzbrojené košťaty, hráběmi, rukavicemi a hlavně dobrou náladou vyjely nejprve
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
7
na horní konec obce. Zastávku po zastávce zametly,vysmýčily a nakonec vysbíraly
odpadky okolo nástupišť. Práci ukončily na radiměřském hřišti, kde ještě plny elánu
vysbíraly kamení kolem nového sportovního areálu.
Po páté hodině se účastníci projektu rozjeli do svých domovů. Unavení, ale spokojení
a nadšení, s dobrým pocitem, že udělali něco pro své okolí. Dokázali tím sobě
i ostatním, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho!
Mgr.Petra Junková
POZVÁNKA NA AKCI
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
8
Zapojení do projektu Příběhy bezpráví
Vzpomínka na sametovou revoluci
Základní škola Radiměř se v tomto školním roce zapojí do
projektu Příběhy bezpráví .V rámci projektu Příběhy bezpráví jsou
školám nabízeny dokumentární i hrané filmy a další pomůcky
vhodné k výuce dějepisu. Na stovkách škol v celé republice jsou
pořádány filmové projekce a besedy s pamětníky nebo historiky.
Protože v listopadu uplyne už 25 let od pádu totalitního
režimu v Československu, jsou letošní Příběhy bezpráví
věnovány právě vzpomínce na sametovou revoluci.
Naší škole bude zapůjčen vzpomínkový snímek s názvem 1989:
Z deníku Ivany A., který osobitým pohledem středoškolačky
zaznamenává
poslední
rok
existence
komunistického
Československa. Projekce proběhne v budově Základní školy
Radiměř ve středu 12.listopadu 2014 od 15.00 hodin. Bude věnována žákům školy,
ale rádi bychom pozvali i každého z vás, kdo byste si s námi chtěli na tuto dobu
nedávno minulou zavzpomínat. Na besedu, která bude následovat po promítnutí filmu,
jsme pozvali bývalého senátora a starostu města Svitavy pana Jiřího Brýdla, který se
s přítomnými hosty podělí o své vzpomínky na listopadové události roku 1989. Kromě
filmové projekce Vás bude čekat i výstava dobových fotografií a materiálů z konce
90.let.
Chtěli bychom Vás touto cestou ještě jednou srdečně pozvat na vzpomínkové
listopadové odpoledne a popřát Vám příjemný kulturní zážitek.
Organizátorka akce Mgr. Petra Junková
INZERCE
Rozvoz obědů po domluvě bude zajištěn prostřednictvím Obecního úřadu.
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
9
NABÍDKA KURZŮ
Možnost přihlášení do 14.11.2014 na čísle 461 594 139, 731 612 039 nebo na
[email protected]
Nabídka kurzů pro veřejnost 2014/2015
Název
kurzu:
Obsah kurzu:
Počet
hodin:
Cena:
Počet míst:
Počítače začátečníci
Základní ovládání PC, textový editor,
internet základy
15 (10x1,5)
600 Kč
10
Počítače pokročilí
Pokročilejší úprava textu, e-mail,
možnosti sdílení, využívání
cloudových internetových služeb
15 (10x1,5)
600 Kč
10
Anglický
jazyk začátečníci
Základní gramatické celky i slovní
výrazy a fráze, které studentovi umožní
orientovat se v základních životních
situacích (např. zeptat se jednoduše na
rodinu, zaměstnání či záliby ostatních,
cestu v neznámém místě), porozumět
základním pokynům a jednoduše se
představit.
30
(20x1,5)
1 200 Kč
10
Mgr.Radka Satrapová, ředitelka školy
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslaví
své životní jubileum
Kudová
Gizella
95
Čepička
Josef
86
Křapa
Karel
86
Halvová
Marie
84
Chválová
Marie
79
Peterka
Josef
69
Binder
Antonín
66
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
10
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
11
UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI ČEZ
Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada: Mgr.Jaroslav
Junek, Mgr.Radka Satrapová, e-mail pro příspěvky: [email protected] Příspěvky nejsou
redakčně upravovány. Zpravodaj je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce
www.radimer.net
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: [email protected] Uzávěrka příštího čísla bude 20.listopadu 2014
Radiměřský zpravodaj LISTOPAD 2014
12
Download

Listopad 2014.pdf