OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
ÚNOR 2014
Neprodejné
Ostrožská hokejová
mládež bodovala
1
Tři králové
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4
Rozpočet města.. .. .. .. .. .. .. .. . 6
Společenská kronika.. .. .. .. .. .. 9
Investiční akce .. .. .. .. .. .. .. .. .10
DDM.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .11
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14
Kultura.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16
Tradice.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19
Z deníčku .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .21
Lichtenštejnové.. .. .. .. .. .. .. .. 23
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24
Jízdní řády.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30
Ostrožské listy - periodický tisk územního
samosprávného celku. Vydává Městský
úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
D. Raušová a M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka Ostrožských listů
září je 14. 2. 2014.
Vážení a milí spoluobčané,
první měsíc nového roku máme už za sebou. Věřím, že
jste si všichni stihli zrekapitulovat vše, co vás v loňském roce
potěšilo, i to, co vám přišlo do cesty jako životní zkouška.
I my ve vedení města jsme si na takovéto zhodnocení udělali čas. Jsme rádi za vše, co se v loňském roce podařilo
vybudovat. Průběžně vás o všech novinkách informujeme,
tak je jen stručně připomenu: zateplení mateřské školy na
Sídlišti, nové úsporné kotelny na základní škole, křesťanské
mateřské škole i na zimním stadionu, zaokruhování vodovodu Na Zámecké, oprava lávky pro pěší přes Moravu, osvětlení na Zamlýní I, nově vybudovaná místní komunikace
V Zahradách a rekonstrukce některých chodníků v našem
městě. I přes všechny tyto investiční akce se nám letos poprvé po dlouhých letech podařilo do nového roku vstoupit
s plusovým zůstatkem na účtu. A s přebytkovým výsledkem
hospodaření jde ruku v ruce i snižování dluhového zatížení
našeho města, což je zajisté ku prospěchu nás všech.
Loňský rok byl také velmi úspěšný, co se týká turistického ruchu a návštěvy kulturních
akcí v našem městě. Za celý rok jsme v Ostrohu přivítali necelých třicet tisíc návštěvníků.
Musím říci, že se snažíme maximálně využívat spolupráce s Úřadem práce v Uh. Hradišti.
Díky dotacím na dlouhodobě nezaměstnané nabízíme čtyř až šesti měsíční praxi lidem,
kteří jsou více jak půl roku nezaměstnaní. Šetříme tak náklady na provoz zámecké galerie
i prohlídkových tras. Zároveň využíváme tyto dotace i pro sezónní zaměstnávání lidí na
venkovní údržbu města. Umožňujeme lidem dlouhodobě nezaměstnaným, aby se mohli
opět zařadit do pracovního procesu, získat nové zkušenosti a měli tak větší šanci najít
trvalé zaměstnání. Tímto způsobem jsme pomohli vloni celkem třinácti našim občanům.
V letošním roce bychom rádi ve spolupráci s úřadem práce pokračovali.
Další z pozitivních věcí, které se v minulém roce podařily, je jistě roznos Ostrožských listů do všech domácností zdarma. Jsme rádi, že máte o dění v našem městě takový zájem
a že se tento počin setkal s tak pozitivními ohlasy.
Ve vánočním čase jsou lidé otevření různým charitativním projektům. Naši spoluobčané mohli dobrovolně přispět na nákup invalidního vozíku pro Moničku Vybíralovou. Žáci
základní umělecké školy a jejich učitelé v čele s panem ředitelem Františkem Říhou připravili na druhý svátek vánoční v chrámu Páně sv. Ondřeje Vánoční koncert. Byl to úžasný
zážitek pro všechny přítomné. Je dobře, že v době počítačů, mají děti ještě zájem o rozvoj
vlastních uměleckých schopností a poté to nese takové krásné výsledky.
Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová sbírka, při které koledníci v našem
městě vybrali 101 035 Kč. Moc vám všem za vaše dary děkuji! Nebuďme lhostejní a snažme se pomáhat i nadále ve svém okolí. Někdy stačí i malá služba či vlídné slovo. Nikdy
totiž nevíme, kdy my sami budeme pomoc potřebovat…
Milí spoluobčané, přeji vám všem také v tomto roce hojnost božího požehnání, lásku
v srdci a pokoj v duši.
Ing. Jiřina Galušková,
místostarostka
Celkový příspěvek pro Moničku Vybíralovou činil 30.120 Kč, z čehož na Vánočním koncertu lidé přispěli 22.592 Kč a do pokladničky v zámecké galerii občané přinesli
dalších 7.528 korun.
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 25/2013 konané dne 16. 12. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/25/A/1 – rada města schvaluje
ukončení pronájmu pozemku č. 774/29,
ost. pl., k. ú. Ostrožské Předměstí o výměře 12 m2 dohodou k 31. 12. 2013.
2013/25/A/2 – rada města schvaluje
ukončení Smlouvy o výpůjčce movitého
a nemovitého majetku s Mikroregionem
Ostrožsko, Uherský Ostroh dohodou
k 31. 12. 2013
2013/25/A/3 – rada města schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor na Přízámčí č. p. 196, Uherský Ostroh v 1. NP o výměře 30,31 m2
a 57,19m2.
2013/25/A/4 – rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého
majetku – Lidovým tradicím a řemeslům,
o. p. s., Uherský Ostroh od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014.
2013/25/A/5 – rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce části nemovitosti č. p. 196 příspěvkové organizaci
Lidové tradice a řemesla, o. p. s., Uherský Ostroh od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
2013/25/A/6 – rada města schvalujeschvaluje uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 4 v obecním domě na ul. Sv. Čecha
92, Uherský Ostroh paní Danajkanyčové
od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014.
2013/25/A/7 – rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na obecní
dům č. p. 46, ul. Svobodova, Uh. Ostroh
panu Danielovi a paní Danielové od 1. 1.
2014 do 31. 1. 2014.
2013/25/A/8 – rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uh.
HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V 1. POLOLETÍ 2014
Kontejnery na kolečkách
Zvonové kontejnery
Ostroh panu Chaloupkovi od 1. 1. 2014
do 31. 1. 2014.
2013/25/A/9 – rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1
v obecním domě na náměstí Sv. Ondřeje
16, Uh. Ostroh paní Kababikové od 1. 1.
2014 do 31. 3. 2014.
2013/25/A/10 – rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76, Uh.
Ostroh panu Mikulčíkovi od 1. 1. 2014 do
31. 3. 2014.
2013/25/A/11 – rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uh.
Ostroh paní Pomklové od 1. 1. 2014 do
30. 6. 2014.
2013/25/A/12 – rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uh.
Ostroh paní Fraňkové od 1. 1. 2014 do 31.
3. 014.
2013/25/A/13 – rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76, Uh.
Ostroh panu Suchánkovi od 1. 1. 2014 do
30. 6. 2014.
2013/25/A/14 – rada města schvaluje
účast na zahraniční studijní cestě v rámci
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska starostce ing. Haně Příleské
a místostarostce ing. Jiřině Galuškové ve
dnech 1. - 7. 6. 2014 do Německa.
2013/25/A/15 – rada města schvaluje
plán jednání RMě a ZMě na rok 2014.
2013/25/A/16 – rada města schvaluje
nepodání odvolání k rozhodnutí Okresního soudu Uherské Hradiště č. j. 9C 121/
2008 – 258 ze dne 8. 11. 2013 ve věci
žalobce KCB Invest s. r. o.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/25/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení vyplacení příspěvku z Fondu rozvoje bydlení
ve výši 100.000 Kč panu Červenkovi, bytem Uherský Ostroh.
2013/25/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Kolářovým, bytem Uh. Ostroh, na
rekonstrukci RD v k. ú. Ostrožské Předměstí do výše 100.000 Kč.
2013/25/C/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Vařílkovým, bytem Uherský Ostroh, na rekonstrukci RD v k. ú. Ostrožské
Předměstí do výše 100.000 Kč.
4
www.uhostroh.cz
Částka
Jméno a příjmení
Trasa
Marie Jurčeková
Aneta a Kristýna Machálkovy, Nikola
Kleinová
Radovan Žaludek
Kamila Tomášková, Marek Režňák,
Viktorie Kunovjánková
Marie Bezděková
Robert Vašek,Ondřej Polehňa, Tomáš
Stašek
Jitka Hanáčková
Helena Kašpárková, Lenka Strachotová
Mgr. Ludmila Kašpárková
Karolína Hlůšková Kateřina Hrušková,
Vanesa Leopoldová
Ing. Jiřina Galušková
Zuzana Lapčíková, Lucie Šudřichová,
Tereza Klémová
Milan Strachota,
Tereza Petříková, Pavlína Peterková,
Patrik Pomkla
František Hýl ml.
Anna a Jakub Hýlovi
Ing. Petr Šišpera
Kateřina Šišperová, Anna Husáková,
Sovišová Martina
Marie Těthalová
Martin Těthal, Vladimír a Vojtěch Ludvíkovi
Marie Štětinová
Adéla, Eva a Michaela Baranovy
Jarmila Kocábová
Petr, Klára a Adéla Nedomovi
Mgr. Hedvika Konečná
Michal Konečný, Martin Galuška, Jan
Třasák
Bc. Vlastimil Kuřimský
Valérie Pokorná, Viktorie Pokorná,
Barbora Zpěváková
Marcela Střížová
Petr Hráček, Ondřej a Tereza Danajkovičovi
Vladimíra Turčinová
Kristýna Turčinová, Nicol Šopíková,
Nella Pokorná
Lucie Pšurná
Monika a Šimon Hýlovi, Roman Plch
Celkem
Luční, Mlýnská, Zemědělská, 7 093 Kč
U 7 statečných
Hradišťská
4 010 Kč
U Lesa, Třebízského, Mašovy, 11 402 Kč
nám. Sv. Ondřeje, Komenského
Dlouhá
4 282 Kč
Svobodova, U kina
3 845 Kč
Blatnická, Příční
8 280 Kč
Drahová, Nový Lán
7 702 Kč
Veselská, Nádražní, Na Špici, 2 427 Kč
Chaloupky
Fučíkova, Jiráskova, Studená
4 220 Kč
Spodní, Polní, Prostřední
4 510 Kč
Rybáře, Hráze, Výhon, Dělička, 8 870 Kč
Domov důchodců, DsChB,
Ve Dvoře, Sokolovská, Lůčka, 5 876 Kč
Školní
Třebízského, V Zahradách
6 249 Kč
Sv. Čecha
7 808 Kč
Hliníky, Pod Lipami
2 550 Kč
Šance, Kostelní, Nábřežní, Mo- 4 301 Kč
ravní, Nerudova, Bartákova,
Zamlýní
Sídliště
7 610 Kč
101 035 Kč
Tříkrálové
koledování 2014
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká
republika, je největší
dobrovolnickou
akcí
u nás a v roce 2014 se
v celostátním měřítku
uskutečnila již po čtrnácté, na území našeho
města chodili koledníčci
už po dvanácté. V roku
2001 a 2002 byly pokladničky pro Tříkrálovou sbírku rozmístěny v našem městě na několika
místech – v kostele sv. Ondřeje, na městském úřadu, v lékárně ve městě, ve škole a v prodejně potravin v Kvačicích. Od roku 2003 chodí koledníčci
každoročně už i v našem městě.
V předvečer koledování požehnal duchovní správce
naší farnosti P. Karel Šenk všem našim koledníkům.
V sobotu 5. ledna vyšlo do ulic našeho města opět
17 skupinek koledníků, aby lidem přinesli radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a také svým
zpěvem a přáním požehnaného roku 2014 koledovali v domácnostech o dar na pomoc potřebným.
Letos se v našem městě vybrala druhá nejvyšší
částka v historii tříkrálového koledování – celkem
101 035 Kč (vloni jsme vybrali 101 033 Kč, což bylo
o 2 Kč méně než letos).
Na Uherskohradišťsku vykoledovalo 386 skupinek
(o 9 skupinek více než loni) celkem 2 060 659 Kč,
což je zatím maximum! Je to nárůst o 55 844 Kč
oproti loňské částce. Obrovská vlna solidarity, která
zachvátila celý region, svědčí o tom, že lidé mají stále otevřené srdce a chtějí pomáhat dobré věci.
Z takto nashromážděných peněz se vrátí zpět do
metropole Slovácka celých 58 %. Získané prostředky využije Oblastní charita Uh. Hradiště zejména na
provoz Charitního centra sv. Ludmily na Velehradské třídě, které bude sloužit chráněnému bydlení
osob s mentálním postižením. Dále se peníze použijí na přímou pomoc občanům v nouzi a část na
humanitární pomoc doma i v zahraničí.
Pokud vás koledníci nezastihli doma, můžete sbírku po celý rok podpořit odesláním daru na tříkrálové konto č.ú: 66008822/0800 u České spořitelny
nebo odesláním DMS_KOLEDA na číslo 87777
(DMS stojí 30 Kč a Charita z každé z nich obdrží
27 Kč).
Děkuji vám všem, milí koledníci, kteří jste se vydali
na cestu nejen do našich příbytků, ale především
na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za pomoc
potřebným. Děkuji i za to, že jste se nenechali odradit chladným počasím a trpělivě jste klepali a zpěvem zvěstovali zprávu o tom, jak moc je důležité
pomáhat ostatním.
A hlavně mé poděkování patří vám všem, kteří jste
do sbírky přispěli. Moc vám děkuji!
Ing. Jiřina Galušková, místostarostka
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Rozpočet města na rok 2014
Zastupitelstvo města Uherský Ostroh schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2013 rozpočet města Uherský Ostroh
na rok 2014
v příjmové části ve výši
56 755 000 Kč
ve výdajové části ve výši
58 935 000 Kč
financování ve výši
2 180 000 Kč
1111
1112
1113
1121
1211
1511
1332
1334
1337
1341
1343
1344
1355
1351
1361
4112
4134
PŘÍJMY
Závazný ukazatel
Daň z příjmu fyz. os.-závislá
činnost
Daň z příjmu fyz. os. - /OSVČ/
Daň z příjmu fyz. os. - kap.
výnosy
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
9 800
700
940
8 600
18 000
4 100
Poplatky za znečišťování
ovzduší
Odvod za odněntí ZPF
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za užívání veřejného
prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z výherních hracích
přístrojů
Odvod loterií a jiných podob.
her, kromě VHP
Správní poplatky
Neinvestiční dotace ze SR
v rámci SDV
Převody z rozpočtových účtů
7
100
2 050
3419
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3639
3699
90
80
10
150
850
250
3 707
Ostatní tělovýchovná činnost
nájem ZS
refundace mezd
Ostatní zájmová činnost
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
nájem z bytů
zálohy na služby
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - nájem
Komunální služby a územní
rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje hmot.dlouhod.
majetku
3725
Splátky půjčených prostředků
byt. fond
300
1069 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
pronájem pozemků
pronájem za fotov. elektrárna
1 250
2339
3314
3319
3322
3341
3349
6
15
455
460
320
140
75
17
100
100
50
40
10
Využívání a zneškod. odpadu
kom. EKOCOM
Péče o vzhled obcí
3745
4339
Ostatní soc. péče-DCHB
za nájem z bytů
zálohy na služby
5311
5311 2210
5512
Informační centrum /kultura/
Odvádění a čistění odpad. vod
- ČOV
Záležitost vodních toků,vodohosp. děl
Činnost knihovnická
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních
památek
Rozhlas a Tv - hlášení
Ostatní záležitosti sděl. prostř.
- OL
160
13
430
10
1 206
751
455
400
2460
2142
2321
173
544
706
6171
2111
2112
2132
2139
2210
320
840
15
25
510
300
10
20
6310
2141
81..
81..
Bezpečnost a veřejný pořádek
přijaté sankční poplatky
50
Požární ochrana
50
Činnost místní správy
z poskytování služeb
Příjmy z prodeje zboží
z pronájmu ostat. nemovitostí
z pronájmu majetku
přijaté sankční poplatky - KPP
Obecné příjmy
úroky
Celkové příjmy
Přijatý úvěr - předfinancování
ul. Moravní
Předpokládaný úvěr - Kostelní
Financování
CELKEM
135
30
5
60
30
10
5
5
56 755
!!!
3 000
2 000
5 000
61 755
www.uhostroh.cz
Rozpočet města na rok 2014
2212
2212
2219
2221
2321
2339
Výdaje
Silnice
opravy a údržba, zimní
posyp
revitalizace Sídliště -podíl
města k dotaci
komunikace Zámecká
komunikace Nádražní
I. etapa
komunikace Kostelní
z předpokl. úvěru
komunikace Moravní
vlastní podíl předfin.
3314
40
chodník Zámecká, kolem
fotbal. hřiště
300
Odvádění a čistění odp.
vod
opravy běžná údržba
20
opravy ČS 2 podle PD 2400
projektová dokumentace
na opravu ČOV
3113
Základní škola
ZŠ + ŠJ
ŠK
Předškolská zařízení
MŠ Sídliště - zahrada podíl
města k projektu
MŠ Sídliště oprava rozvodu TUV
3322
3 820
20
2 400
1 400
70
215
950
850
3326
3341
KMŠ drobné opravy
KMŠ - splátka kotelny
50
54
6121
Základní škola
drobné opravy
ZŠ - splátka kotelny
50
237
Ostatní záležitosti kultury
/odbor kultury/
Kulturní programy
Propagace
Prohlídkové trasy - Podzemí, Věž
Zachování a obnova
kulturních památek
Zámek oprava a údržba
výměna oken
program regenerace
- oprava fasády,příp.
přísálí div. sálu
sklep-únikový východ
opravy a údržba vč.
Přízámčí
Přízámčí - energie
studie úprav na dvoře
zámku
úhrada části investic Buráňovi - vinotéka
200
845
535
60
250
1 870
1 000
200
150
240
40
240
Pořízení, zachování
a obnova místn. hodnot-kapličky
Rozhlas
20
45
3399
Ostatní zálež.kultury -obřady, jubilea
163
300
354
Činnost knihovnická
360
3419
220
50
30
287
Ostatní záležitosti sděl.
prostředků OL
600
170
6121
3349
2 800
2 350
450
Dům dětí a mládeže
DDM opravy a údržba
budovy
výměna části oken
opravy a údržba
energie pro fontánu, revize
3319
380
Záležitost vodních toků
OOV, úprava mola
Předškolní zařízení
MŠ Sídliště
KMŠ + ŠJ
3 000
1 300
Výdaje na dopravní obslužnost
3111
3111
3111
3111
500
materiál-zim. posyp, údržba
50
3113
1 000
960
Informační centrum /
kultura/
3119
2 250
3 000
MŠ Sídliště drobné opravy
3111
550
Záležitosti pozemních
komunikací
Opravy chodníků
2142
3119
závazný ukazatel
4 300
Tělovýchovná činnost
Opravy / Drahová, Zimní
stad., fotb. hřiště, správci,/
Zimním stadionu - el.energie, plyn
Zimní stadion - splátka
6121
kotelny
1 481
170
1 100
211
3421
Dětská hřiště
využití volného času dětí
a mládeže
35
3429
Zájmová činnost
opravy, údržba, energie
40
30
7
OSTROŽSKÉ LISTY
Rozpočet města na rok 2014
Všeobecná ambulantní
péče
náklady na provoz
3511
3611
Fond rozvoje bydlení
3612
Bytové hospodářství
zálohy na provoz
opravy a udržování bytů
a RD
3613
Nebytové hospodářství
opravy a údržba - ostatní
525
5512
300
6112
Zastupitelstvo obce
1 850
290
6171
Činnost místní správy
místní správa-dotace na
výkon st. správy KÚZK
Činnost místní správy
budova zámku, činnost
města, energie
Použití soc. fondu
12 390
140
6171
150
6171
140
140
Veřejné osvětlení
VO
1 650
3632
Pohřebnictví
oprava vodovodu a nové
osvětlení
náklady /mzdové/, statní
320
3639
3699
Ostatní záležitosti bydlení,
kom. služeb
6130
pozemky
Dopravní prostředek
6123
- nákladní auto
3745
250
Péče o vzhled obcí a zeleň
OOV, značení ulic, materiál,
nákup služeb
nákup služeb, křovinořez,
pohonné hmoty
ŽP- výsadba, kácení,
ochrana, údržba pozemků
6310
3 385
3749
Ostatní sociální péče Dům s chráněnýmy byty
zálohy na služby
ostatní náklady
zdroj
4339
Bezpečnost a veřejný
pořádek
náklady na činnost
5311
8
7 298
1 385
400
Převody vlastním fondům
400
Finanční vypořádání z min. let
5222
Ostatní činnost j. n.
Neinv. transfer nezisk.
organizacím, spolkům
vč,
grantů
a sportovním oddílům
6409
53..
Členský příspěvek Mikroregion, Baťův kanál
6409
52..
Neinv.transfer
TJ lokomotiva
6409
52..
6409
5121
6409
5223
140
6409
5901
170
6409
5362
305
25
280
4 400
700
390
81..
Ostatní nakládání s odpady
Pastruh skládka
Sběrný dvů - podíl města
3 707
500
60
6409
6409
300
150
150
Výdaje z finančních
operací
5141 úroky / z hypotéky DCHB/
5163
služby pen. ústavů
6330
6171
6402
70
sběr a svoz komunálního
odpadu
svoz TDO
3722
6171
6171
3631
Komunální služby a územní rozvoj
platy zaměstnanců,
materiál,
pohonné hmoty, šlužby,opravy a údržba
drobný hmotný majetek,
Požární ochrana
na provoz jednotky
odvlhčení s chodníkem
325
25
300
620
455
95
70
1 000
Neinv.transfer Fotbal,
o. s. - údržba areálu,
opravy
Lidové tradice a řemesla
o. p. s.
Neinv. transfer církvím
a náb. společnostem
890
70
energie,údržba
energie,údržba
500
230
činnost
400
údržba
nem.
300
rezerva v případě úvěru ul.
Kostelní
2 000
Platba daní DPH
výdaje celkem
400
Splátky úvěru
z toho:
Přístavba ZS zastřešení
Dům s chr. byty hypotéka
Regenerace panelového
sídliště
Víceúčelový -Vodovod,Lávka, MŠ, rozhlas
financování celkem
CELKEM
2 820
Financování :
rozdíl přijatého úvěru
a splátky úvěru
tvoří financování
5 000 000 Kč
2 820 000 Kč
2 180 000 Kč
Zpracovala: Straková Bohumila
58 935
1 225
500
420
675
2 820
61 755
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Narození
89 let
8. 12. Tereza Ovesná, Sídliště
25. 2. Marie Kuběnská, Zemědělská
13. 12. Pavel Svoboda, Sídliště
92 let
19. 12. Vojtěch Habanec, V Zahradách
5.2. Anežka Jeglová, Domovinka
Jubilanti
Zlatá svatba
75 let
8. 2. Josef a Božena Stránští, Sv.Čecha
19. 2. Antonie Požárková, Zemědělská
85 let
První dítě roku 2014
20.2. Antonín Uher, Dlouhá
7. 1. Sabina Kolářová, Dlouhá
86 let
25. 2. Eliška Prokešová, Sv. Čecha
Počet obyvatel k 31. 12. 2013
87 let
Celkem 4.411, z toho 2.141 mužů
06. 2. Božena Vaculíková, Dlouhá
a 2.270 žen
19. 2. Jaroslav Křápek, Dlouhá
88 let
Narození37
1. 2. Marie Šudřichová, Hráza
Úmrtí
7. 2. Julius Kodrík, Sokolovská
Přihlášení79
10. 2. Jaroslav Němec, U Kina
Odhlášení65
Sňatky
43
30
Na fotografii malá
Sabinka Kolářová s maminkou.
První miminko roku vážilo při
porodu 4,10 kg a měřilo 54 cm.
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Stavební akce dokončené před koncem roku 2013 v našem městě
Oprava lávky přes řeku Moravu v ulici Na Zámecké
Na základě výsledků prohlídky lávky, kterou provedla v listopadu
2012 firma Rušar mosty, s. r. o., z Brna rozhodla Rada města
o celkové rekonstrukci. Na základě výběrového řízení opravu
prováděla firma SDS EXMOST, s. r. o., z Brna spolu s firmou
C. a P. P. Zlín, s. r. o.
Práce na rekonstrukci byly zahájeny 27. 9. 2013 a dokončeny
11. 12. 2013. Spočívaly v rekonstrukci mostních podpěr lávky,
očištění a zejména nátěru ocelové konstrukce, demontáži staré
mostovky a montáži nové z kompozitního materiálu odolávajícího povětrnostním vlivům.
Náklady na celkovou rekonstrukci lávky dosáhly 2 389 992 Kč.
Zaokruhování vodovodu v ulici Na Zámecké
Účelem výstavby vodovodu v ul. Na Zámecké bylo propojení
vodovodu v ulici Moravní a v ulici Veselské a tím zaokruhování
vodovodu a zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti v centru města a umožnění dodávky pitné vody do centra města druhým vodovodním řadem. Vybudováním vodovodního řadu bude
umožněno napojení stávajících nemovitostí na veřejný vodovod
(dům č. p. 424 - „Baťák“, objekty na fotbalovém hřišti a tenisových kurtech, dům zahrádkářů, pálenice, objekt firmy Ostroh,
s. r. o., a objekt firmy MD - přírodní kámen).
Stavbu prováděla firma Vodohospodářské stavby - CZ, s. r. o.,
Veselí nad Moravou v říjnu až prosinci 2013. Celkové náklady na
zaokruhování vodovodu činily 2 750 394 Kč.
Opravená lávka přes řeku Moravu
Oprava asfaltového povrchu na MK v ulici V Zahradách
Z důvodu velmi špatného stavu povrchu místní komunikace
v ulici V Zahradách bylo přistoupeno k jeho opravě v úseku od
budovy ředitelství ŽPSV, a. s., po rozdvojení cesty v ulici V Zahradách v celkové délce cca 230 m. Opravu povrchu včetně
zhotovení asfaltových vrstev provedla firma Strabag, a. s., v listopadu a prosinci 2013 za celkovou cenu 999 768 Kč.
Děkujeme občanům za pochopení při ztíženém pohybu v blízkosti prováděných prací.
Ivan Klauda, místostarosta
a odbor investic
Zaokruhování vodovodu v ulici Na Zámecké
Oprava asfaltového povrchu na MK
v ulici V Zahradách
10
www.uhostroh.cz
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE ÚNOR
13. 2. VALENTÝNSKÝ KARNEVAL V MATEŘSKÉM CENTRU V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI
10. – 14. 2. TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA
DDM PASTELKA
– Zajímá vás, jak to u nás vypadá, jak probíhá výuka v jednotlivých kroužcích? Nyní máte jedinečnou šanci se u nás
porozhlédnout! V dopoledních hodinách si můžete prohlédnout budovu a učebny, odpoledne můžete navštívit vybrané
kroužky. Na všechny se těšíme!
– Kdy: 9.00 – 11.00 hod.; Kde: Orlovna Ostrožská Nová Ves;
MC Pastelka zve všechny maminky a dědičky na tradiční Valentýnský karneval. Čeká vás spousta zábavy, her a soutěží. Každá
maska bude odměněna! Maminky v masce sladěné spolu
s dítětem se mohou těšit na zvláštní odměnu.
12. 2. VALENTÝNSKÝ KARNEVAL V MATEŘSKÉM CENTRU V UHERSKÉM OSTROHU
26. 2. OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
– Kdy: 9.00 – 11.00 hod.; Kde: mateřské centrum DDM Pastelka, nám. Sv. Ondřeje 47, Uh. Ostroh; MC Pastelka zve všechny
maminky a dědičky na tradiční Valentýnský karneval. Čeká vás
spousta zábavy, her a soutěží. Každá maska bude odměněna!
Maminky v masce sladěné spolu s dítětem se mohou těšit na
zvláštní odměnu.
– Kdy: od 9:00 hod.; Kde: divadelní sál DDM Uherský Ostroh.
Prezence soutěžících od 8:30 hod. DDM Pastelka se již těší na
všechny malé recitátory a diváky.
FILMOVÉ PRÁZDNINY 3. - 7. 3.
DDM Pastelka pro všechny děti školou povinné připravuje na
jarní prázdniny zábavný program volně motivovaný známými filmy. Zájemce čekají dopoledne plná zábavy, her a pohybu. Na
každý den je nutné se předem přihlásit (nejpozději do středy
29. 2.)!
Ceny programů na jednotlivé dny budou upřesněny na pla-
kátech.
Na každý den by si s sebou děti měly nosit svačinu a láhev
s pitím, vhodné oblečení dle programu a přezůvky.
Sraz i rozchod účastníků vždy na DDM Pastelka, Uh. Ostroh,
náměstí Sv. Ondřeje 47. Více informací na www.ddmpastelka.cz
a tel.: 602/732 734.
Program jarních prázdnin na jednotlivé dny:
Po: (3. 3., 9.00 – 14.00 hod.) Karlík a továrna na čokoládu – dopoledne plné tematických her + čokoládové překvapení
Út: (4. 3., 9.00 – 14.00 hod.) Rango – účastníky čeká dobrodružná výprava za pokladem
St: (5. 3., 9.00 – 14.00 hod.) Geriho hra – zábavné dopoledne plné stolních her o zajímavé ceny. Pokud rád/a hraješ Pexeso,
Člověče nezlob se, karetní hry aj. a chceš vyhrát nějakou pěknou cenu, tak neváhej a přihlas se!
Čt: (6. 3., 9.00 – 14.00 hod.) Pevnost Boyard – dobrodružná soutěž týmů o poklad na motivy známého televizního pořadu.
Pá: (7. 3. od 17.00 hod. – 8. 3., do 10.00 hod.) Legenda o sovích strážcích – zábavné nocování na DDM Pastelka plné tvoření,
hraní a veselé nálady. Více informací na plakátech a přihláškách.
Nabídka táborů na letní prázdniny 2014
7. – 11. 7. Příměstský tábor – tábor se sportovním zaměřením
14. – 17. 7. Příměstský tábor – plavecký tábor s výukou plavání
4. – 13. 8. Letní pobytový tábor
18. – 22. 8. Příměstský tábor – tábor s výtvarným zaměřením
Informace o jednotlivých táborech budeme postupně zveřejňovat na našich internetových stránkách a plakátech.
11
OSTROŽSKÉ LISTY
Finále v aerobiku jednotlivců
Do finále v Aerobik Tour se probojovalo 11 dívek navštěvujících kroužek aerobik na DDM Pastelka. Výborné výsledky během celé soutěže, která trvala téměř tři měsíce, získávala především děvčata Veronika Sciarpa, Kristýna Stanislavová, Lucie
Sedláčková, Tereza Dvořáková a Simona Hudečková. Ovšem
ani ostatní děvčata nezůstávala za svými kolegyněmi pozadu. Ve
finále soutěže Aerobic Tour v Otrokovicích však nejvíce zazářila
Tereza Dvořáková, která získala z celkového počtu 56 závodnic
v kategorii Teenagers TOP 20 (věková kategorie 11 - 13 let) zlato.
Ve stejné kategorii a topu si odnesla bronz Kristýna Stanislavová.
V kategorii Teenagers TOP 40 získala 10. - 12. místo Viktorie Kunovjánková. Dobře nás reprezentovala i děvčata Barbora Zpěváková a Amálie Malušová, jež se v kategorii Teenagers TOP 60
umístila na 10. - 20. místě. Pěkného umístění dosáhla i Michaela
Langrová, která v kategorii Children Top 60 (věková kategorie
9 - 10 let) obsadila 6. místo. Velkou škodou je, že se finále nemohla zúčastnit děvčata Veronika Sciarpa a Lucie Sedláčková, protože po celou dobu soutěže jednotlivců se ve své kategorii umísťovala na předních místech. Jsme velmi hrdí na všechny naše
aerobičky, jelikož je velkým úspěchem se v takovém množství
soutěžících neztratit a zaujmout nejen diváky, ale hlavně porotu.
Chtěli bychom především poděkovat rodičům, kteří své ratolesti
v tomto sportu podporují a obětují svůj čas i finance. Holčičky,
které se zúčastnily soutěže poprvé, chceme povzbudit, aby vytrvaly, jelikož ty správné výsledky přijdou teprve se zkušenostmi.
Mgr. Lucie Pokorná
Novinky na DDM
Nově otevřená herna MC i v úterý
DDM Pastelka od 4. února nabízí maminkám s dětmi své prostory k hraní, setkávání se, zábavě a odpočinku. K dispozici budou
mít děti a maminky každé úterý od 10:00 do 11:30 hod. mateřské centrum s hernou a tělocvičnu. Vstup zdarma! Upozorňujeme, že
úterní setkání v MC je bez programu a pedagogického dozoru.
Klub pro všechny správné kluky a holky
DDM Pastelka nabízí všem správným klukům a holkám svou klubovnu. Ta bude pro všechny zájemce otevřena každé úterý od
15:00 do 17:00 hod. Vstup zdarma. Pomozte nám vymyslet originální název pro klub! Autora nejlepšího návrhu odměníme.
Kroužky na DDM Pastelka – 50% sleva na kroužky
DDM Pastelka od února zlevňuje vybrané kroužky na polovinu! Pokud máte zájem o některý z nabízených kroužků DDM Pastelka, neváhejte a přihlaste se! Více informací na tel.: 602 732 734 nebo www.ddmpastelka.cz. Těšíme se na všechny nové členy.
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
PO ROCE OPĚT NA TESÁKU
Jako každý rok i letos si nás kamarádi z Dětského domova ve
Vizovicích na Chrastěšovské ulici pozvali na víkendový pobyt na
Tesáku. Jednalo se již o 9. ročník této akce, při které mají děti možnost prožít 3 dny v prostředí Hostýnských vrchů. Celý víkend je tradičně naplněn nejrůznějšími aktivitami, z nichž ta nejvíce očekávaná je vždy přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí z dětských
domovů Zlínského kraje. Letos byli organizátoři nuceni improvizovat a vzhledem k výjimečným klimatickým podmínkám a absolutnímu nedostatku sněhu zvolit „suchou“ variantu. Trasu slalomu si
děti zkrátka místo jízdy na lyžích proběhly a čas se zaznamenal.
Kromě toho bylo dětem nabídnuto množství doprovodných akcí,
jako turnaj ve stolním tenise, v šipkách nebo v tanci na taneční
podložce. Velký zájem byl také o virtuální bowling a atletické disciplíny na herní konzoli X – box. Po sobotě naplněné soutěžními
aktivitami si večer všichni zatancovali na společné diskotéce.
Maruška, Michal, Martin, Michaela, Jan, Natálie, Lukáš i Tomáš
z uherskoostrožského domova aktivně strávili víkend naplněný
netradičními aktivitami, potkali se s kamarády a vrstevníky a i přesto, že sníh jsme letos na Tesáku neviděli, odjížděli jsme spokojení
a zdravě unaveni.
Děkujeme všem, kteří tuto akci pro děti připravují, a držíme palce, aby příští rok vyšlo vše. Včetně sněhové nadílky.
František Juřička, vychovatel DD Uherský Ostroh
12
www.uhostroh.cz
Základní škola
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ředitelství Základní školy v Uherském
Ostrohu oznamuje, že zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání pro
školní rok 2014/2015 se bude konat ve
čtvrtek 13. února 2014 od 14.30 do 17.00
hodin v budově základní školy.
Povinně se budou zapisovat děti narozené do konce roku 2007, které doposud
neabsolvují základní vzdělávání, a děti
narozené od 1. ledna 2008 do 31. srpna
2008.
Děti narozené v období od 1. září 2008 do
30. 6. 2009 mohou být přijaty k základ-
nímu vzdělávání, jsou-li tělesně i duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich
zákonný zástupce. Podmínkou jejich přijetí
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Rodiče si přinesou k zápisu vyplněný dotazník (obdrží ho v mateřských školách
nebo ředitelně základní školy) a rodný
list dítěte nebo občanský průkaz rodiče,
v němž je rodné číslo dítěte.
K zápisu se dostaví i děti, jejichž rodiče
pro své dítě zvažují odklad povinné školní
docházky. Rodiče na tuto skutečnost upo-
zorní ředitele základní školy při zápisu.
Správní řízení týkající se odkladu povinné
školní docházky bude zahájeno na základě žádosti rodičů (rodiče musí podat řediteli ZŠ do 31. 5. 2014, formulář na odklad
povinné školní docházky si vyzvednou
rodiče u zápisu), jejíž přílohou je doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická
poradna nebo speciálně pedagogické
centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ
XV. ročník Ostrožské laťky
V pátek 20. 12. 2013, v poslední školní den tohoto kalendářního
roku, proběhla na ZŠ Uherský Ostroh soutěž Ostrožská laťka.
Za první stupeň soutěžili a umístili se na prvních příčkách Nikola
Chvilíčková (115 cm) a Pavel Šimčík (131 cm). Za druhý stupeň
dosáhli nejlepších výkonů Tereza Stuchlíková (140 cm) a Pavel
Vyskočil (157 cm). V kategorii příchozích menším počtem pokusů s výkonem 155 cm zvítězil loňský vítěz Ondřej Hrachovský.
A ti absolventi, kteří nesoutěžili se přišli alespoň podívat, jaká jim
za poslední roky vyrostla konkurence.
Ve školní tělocvičně vládla příjemná a přátelská atmosféra, o rivalitě mezi soutěžícími nelze hovořit. Nejen, že si závodníci fandili
navzájem, ale dočkali se také velké podpory za strany diváků.
Žáci prvního stupně soutěžili průběžně celý týden a ti nejlepší si
změřili síly v pátek se staršími spolužáky z 2. stupně. Nutno do-
dat, že si vedli více než dobře. Pavel Šimčík z 5. B skočil 137 cm
a v kategorii chlapců 6. a 7. tříd skončil těsně pod stupni vítězů
na 4. místě.
Přesto že jsme nepřekonali žádný rekord z předchozích ročníků,
výkon v kategorii skokanských tříd patřil letos mezi ty lepší v celé
historii této soutěže. Pouhých 20 cm chybělo k vítězství 6.B
nad 8. třídou.
Účast není povinná, ale i přesto se každoročně sejdeme v hojném počtu. Letošní rok se zúčastnilo kolem 220 žáků. Tato akce
stále pokračuje díky zájmu dětí, který podporují učitelé tělocviku
p. Ludvík Bednařík a Mgr. Lenka Pírková. Velký dík patří i všem
paní učitelkám na 1. stupni, které trpělivě vysvětlují základy skoku do výšky už i nejmenším prvňáčkům.
Celkové výsledky:
Kategorie Mladší chlapci (6. a 7. třídy):
1. Šulák David (7. A)
140 cm
2. Čech Radim (7. A)
140 cm
3. Hendrych Filip (6. B)
120 cm
Kategorie Starší chlapci (8. a
1. Vyskočil Pavel (9. A)
2. Haláč Roman (9. B)
3. Matúšů Šimon (9. A)
Kategorie Mladší dívky (6. a 7. třídy):
1. Prosecká Veronika (6. B) 125 cm
2. Simona Vydržalová (6. A) 120 cm
3. Slaníková Tereza (6. A)
120 cm
Kategorie Starší dívky( 8. a 9. třídy):
1. Stuchlíková Tereza (9. A) 140 cm
2. Korbelová Kateřina (8.)
138 cm
3. Leskovanová Patrície (9. B) 130 cm
9. třídy):
157 cm
155 cm
153 cm
Kategorie Příchozí:
1. Hrachovský Ondřej
2. Andrýsek Tomáš
3. Hájek Kamil
155 cm
155 cm
153 cm
Skokanská třída:
8. třída (1 273) cm
Mgr. Ilona Jurčeková, učitelka ZŠ
13
OSTROŽSKÉ LISTY
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na Tři krále
Na Tři krále po vesnici
chodí sněhem koledníci.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou…..
Velký tříkrálový průvod šel z naší KMŠ do
kostela v úterý 7. ledna.
Barevné papírové koruny na čepicích
a očekávání toho, jestli se bude u jesliček
zase děkovat za drobný peníz a jestli už ti
tři králové opravdu přijeli. Přijeli jako každý rok a děti radostně poslouchaly cinkání drobných do pokladničky.
Před oltářem nás očekávala „vánoční
hvězda“ s Ježíškem, kterou tam
o vánocích vytvořily při svém setkání děti
s p. ředitelkou.
Nápaditá symbolika tří králů v duchu pedagogiky Fr. Ketta dětem pomohla přiblížit citové prožití okamžiků, kdy chceme
někoho obdarovat, třeba jen milým slůvkem nebo láskou. Vánoční koleda jen
umocnila kouzlo těchto okamžiků.
Ve středu 15. 1. měli rodiče budoucích prvňáčků možnost se setkat už tradičně před
zápisem do ZŠ s p. učitelkami, které budou jejich děti učit v l. třídě. Tentokrát nás
navštívily p. učitelky Mgr. Jitka Němcová
a Mgr. Alena Větříšková.
Miroslava Endrychová
Děti a zaměstnanci KMŠ zvou na tradiční fašankové dopoledne, tentokrát
mimořádně už v pátek 28. 2. 2014. Maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují
MŠ, jsou u nás vítány v maskách.
Čeká na ně malé překvapení.
14
Jak být dítěti partnerem
Měj neustále na mysli, že největší potřebou, smyslem a štěstím každého člověka
je láska.
Tou láskou musí být láska bezpodmínečná
a bezvýhradná. (Jiřina Prekopová)
Často se dnes mluví, že dnešní děti jsou
jiné než dřív. Jiné jsou, ale ne horší. Dnešní
děti mají více informací, jsou méně svázané a chtějí být respektovány a brány jako
partneři. Psychologové uvádějí, že 90 %
životního úspěchu se utváří od 0 až 7 let.
Pokud dítě v tomto předškolním období
se koupe v rodičovské lásce a má spokojené dětství, to se pak odráží na jeho emoční
inteligenci a vytváří si spokojený dospělácký život. Dítě, které má doma své jisté,
většinou dobře uspěje i ve společnosti. Jak
tedy vychovat šťastné dítě, a ne malého
tyrana, či naopak ustrašence?
Je zapotřebí si uvědomit, zda na dítě nemluvíme slovy, která bychom si nedovolili
k člověku, kterého si vážíme. Jsou to například rozkazy bez slůvek prosím, mohl bys,
děkuji apod.
Metoda cukru a biče působí také jen dočasně. Dělám-li něco pod hrozbou či jen
za odměnu, dělám to jen do té doby, dokud se bojím nebo vím, že mi z toho něco
kyne. Někdy si myslíme, že když děti donutíme dělat věci, které je nebaví, že je trénujeme pro život. To je mylné. V životě nejlépe obstojí člověk, který má o sobě dobré
mínění, má spoustu dovedností, věří si,
umí vycházet s druhými, nevidí v nich především konkurenty a nepřátele.
Ke šťastnému životu však dítě potřebuje
stanovená pravidla a mantinely, kdy dospělí, je mu láskyplnou oporou a jistotou.
V pravidlech je bezpečí, dítě ví, odkud až
kam může zajít. Pokud v dětech nevyvíjí-
me žádnou iniciativu, nestanovíme mantinely, dítě začne být chaotické. Pokud je
nepodporujeme v samostatnosti v myšlení a sebeobsluze, neustále jim něco organizujeme, nenecháme je dostatečně
vyhrát, brzy zjistíme, že náš potomek je
malý tyran, který stupňuje své požadavky.
Z bezradnosti následují ze strany dospělého plané vyhrůžky, o kterých předem
ví, že je nesplní. Takto vychovávané dítě
se necítí šťastné, neboť nemá jistotu v silném dospělém, který ho ochrání a který si
ho váží. Proto dokažte říkat NE, když je to
opravdu nutné, ale s citem a pak vytrvejte
s důsledností.
Někdy se i dobrý rodič z takových rad
dostává do stresu, že jeho výchova není
dokonalá. Vyslyšte tedy radu, že i vy máte
právo na selhání, ale že dítě je partner, kterému bychom se měli umět omluvit, a tak
jej naučili omlouvat se.
aló, hlás
h
,
í
ló
,
se
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Ha
www.uhostroh.cz
Na závěr přidávám několik rad podle etikety PhDr. Jiřiny Prekopové
Miluj sám sebe přes všechny slabosti a chyby.
Miluj své děti, přestože tzv. zlobí a nejsou
tak výkonné, jak si přeješ. Mají právo vyvinout vlastní osobnost, být sami sebou a ne
kopií někoho jiného.
Dej dítěti bezpečné teplo hnízda, a když
přichází čas, dej mu svobodu k vlastnímu rozletu! Podpoř ho v jeho zvědavosti,
podnikavosti, tvořivosti a vývoji svobodné
vůle.
Přeji všem rodičům hodně štěstí a trpělivosti při výchově.
Mgr. Světla Mitáčková
ředitelka MŠ
Bruslí ona, bruslí on, bruslí celý stadion!!!
Tak jako k chlebu patří sůl, tak i k Uherskému Ostrohu patří zimní
stadion. A navíc můžeme jeho pohostinství vesele užívat. Spolu s maminkami, tatínky, babičkami, dědečky, tetami či strýci se
učíme těm prvním krůčkům na ledě. Bez jejich pomoci by naše
školička bruslení neprobíhala tak hladce. Nutno říci, že některé
děti nás dospělé hravě strčí svým bruslařským uměním do kapsy.
Trávíme spolu hodinu na ledě, ledasčemu se přiučíme, a zažíváme spoustu legrace. Velké díky patří panu Bronislavu Klaudovi,
který ve svém volném čase chodí s námi na led, učí děti základům
správného bruslení a zábavnou formou učí nejen děti, ale i paní
učitelky novým metodám, jak vést hodiny bruslení. Děti i my se
učíme z plných sil a velmi nás bruslení baví. Těšíme se na každou
hodinu, na každý okamžik, který můžeme být všichni spolu a vytvořit tak velkou bruslařskou rodinu. Snad z našich řad vyrostou
šikovné bruslařky či hokejisti a naše město i my se budeme pyšnit
jejich uměním. A jednou budeme vzpomínat na jejich začátky.
Přijďte bruslit s námi každé pondělí od 9:30 do 10:30 hod.
Mgr. Bohdana Ševčíková
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Z vašich
dopisů
PODĚKOVÁNÍ
Vlády se ujal leden – měsíc obvykle chladný a mrazivý a my můžeme už jen
vzpomínat na krásné a pohodové dny vánočních svátků. A já se k Vánocům
musím dnes ještě jednou vrátit… Byly pro mě nejen šťastné a veselé, jak se
přává, ale především mi daly pocítit lidskost, citlivost, snahu a ochotu pomáhat… Ano, mluvím o vánočním dobročinném koncertu v kostele sv. Ondřeje,
jehož výtěžek byl věnován mojí postižené dcerce Moničce na pořízení dětského
invalidního vozíčku. Částka 30 120 Kč, která se vybrala, mi naprosto vyrazila
dech a zároveň mi dokázala, že lidé v našem městě nejsou lhostejní k osudům
druhých a dovedou pomáhat!
Mé velké poděkování patří paní Lence Haláčové, která s nápadem udělat z Vánočního koncertu koncert dobročinný přišla, a vedení našeho města za uskutečnění tohoto nápadu. Nesmím zapomenout na žáky a učitele ZUŠ, kteří svým
překrásným vystoupením doladili krásnou atmosféru Vánoc, a panu řediteli
ZUŠ p. Říhovi za předání finančního daru 3000 Kč.
Celý tento koncert, jeho neskutečný výtěžek a lidé, kteří stále přicházejí
a nabízejí pomoc (tímto děkuji Mototechně panu Halíkovi za věnování tzv.
rodičovského zrcátka do auta), byl pro mě
velkým překvapením. Nejsou jen lidé, kteří
se pohoršeně otočí, když vidí velké dítě sedět
na kočárku s křivýma nožičkama… To, že
o mně a Moničce někdo ví, že se o nás někdo
zajímá, to pro mě velice moc znamená! Tímto Vám všem, kteří jste Moničce přispěli nebo
jste se na organizaci koncertu jakkoli podíleli, z celého srdce děkuji…!
A na závěr mého děkování posílám jedno
malé přání. Chci Vám přát, aby měl člověk
člověka rád! Aby jeden druhému víc štěstí
přál, aby i tento nový rok za to stál
Mgr. Šárka Vybíralová, maminka postižené Moničky
Sdružení rodičů při MŠ Sídliště a Mateřská škola na Sídlišti pořádají
Zimní bál
v sobotu 22. 2. 2014 od 15:00 do 19:00hod.
na Sokolovně v Uherském Ostrohu
Zveme všechny děti a rodiče na tancování a hry s bratry Chabičovskými.
Čeká Vás polonéza dětí, bohatá tombola a další vystoupení dětí.
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU A OKOLÍ
1. 2.
4. 2.
8. 2.
19.00
8. 2.
19.30
8. 2.
9. 2.
20.00
15.00
12. 2.
15. 2.
17.00
14.00
15. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
19.30
15.00
27. 2.
19.00
27. 2.
20.15
16
Sportovní ples
České trio - koncert klasické hudby
Divadelní představení - Vražda sexem
(anglická lechtivá komedie)
Farní ples
Blatnice pod sv. Antonínkem
Uherské Hradiště - Reduta
Hluk - velký sál na tvrzi
Ples hokejistů 2014
Loutkové představení:
Kašpárkovo pometlo - zametlo
Cestopisný večer - Ázerbájdžán
Dětský karneval
Uherský Ostroh - sportovní hala
Uherské Hradiště - tělocvična
TJ Sokol
Uherský Ostroh - zámek
Uherské Hradiště - sportovní sál centra
Akropolis
Hluk - sportovní hala
Uherský Ostroh - sportovní hala
Hluk - sportovní hala
Uherské Hradiště - tělocvična
TJ Sokol
Uherské Hradiště - Reduta
Rodičovský ples
Zimní bál
Vinařský ples
Loutkové představení:
Perníková chaloupka
Ondřej Štveráček Quartet
- jazzový koncert
Popelka - záznam holandského
národního baletu
Uherský Ostroh - střelnice
Uherské Hradiště - kino Hvězda
www.uhostroh.cz
TIP NA VÝLET
DĚTSKÝ KARNEVAL V UHERSKÉM HRADIŠTI
15. 2. 2014
Uherskohradišťské
občanské sdružení
Akropolis, zabývající
se organizací volného času a zajišťováním pravidelných
aktivit pro malé
i velké děti a dospělé, pořádá v sobotu
15. února 2014 od
14.00 další ročník
tradičního Dětského karnevalu. Akce
se uskuteční ve sportovním sále centra Akropolis v Uherském
Hradišti (na adrese Stará Tenice 1195 – přibližně 15 minut chůze od uherskohradišťského vlakového nádraží ve směru k řece Moravě). Pro malé i velké návštěvníky tohoto maškarního
karnevalu je připraveno plnorůznorodých soutěží o drobné
ceny. Nebudou samozřejmě chybět ani skvělé hry a možnost
tancování. Cena vstupného je 30 Kč pro účastníky v maskách
a 50 Kč pro účastníky bez masek. Přijměte prosím také naše
srdečné pozvání na tuto akci a vydejte se se svými malými ratolestmi strávit příjemné odpoledne na dětský karneval do nedalekého Uherského Hradiště. Odměnou vám zcela jistě bude
úsměv na tvářích vašich dětí a dobrý pocit z hezky stráveného
sobotního odpoledne.
Ing. Mgr. Lukáš Maršík
INFORMAČNÍ CENTRUM UHERSKÝ OSTROH
Informační centrum Uherský Ostroh sídlí v budově Přízámčí a poskytuje návštěvníkům i místním obyvatelům základní informace
o pamětihodnostech a turistických atraktivitách města Uherský
Ostroh a jeho blízkého okolí spolu s tipy na výlet v regionu. Rovněž nabízí možnost ubytování v penzionu s kapacitou 9 lůžek
a prodej vybraných propagačních materiálů, knih, pohlednic,
turistických známek a dalších suvenýrů spojených s městem. Návštěvníci města i místní obyvatelé zde mají možnost bezplatného
přístupu na internet.
Otevírací doba uherskoostrožského informačního centra je mimo
sezónu (listopad – duben) každý den od 13.00 do 17.00, v turistické sezóně (květen – říjen) je jeho provoz rozšířen i v dopoledních
hodinách.
Pracovníci IC Uherský Ostroh
Aneta Kolářová – rodačka z Uherského Ostrohu se zájmem
o oblast cestovního ruchu, ovládá anglický jazyk, v němž se zdokonalovala při dvouletém pobytu ve Velké Británii.
Ing. Mgr. Lukáš Maršík – absolvent rusistiky a polonistiky na Ostravské univerzitě v Ostravě se zájmem o rozvoj regionu v oblasti
cestovního ruchu. Ovládá ruštinu a polštinu.
Pracovníci našeho informačního centra jsou vám vždy k dispozici
a ochotni poradit.
Bc. Klára Fabo – absolventka oboru Veřejná správa a regionální
rozvoj na UTB ve Zlíně, která se již během svých studií aktivně
zajímala o rozvoj celého mikroregionu Ostrožsko a své poznatky
shrnula ve své závěrečné práci. Hovoří plynule anglicky.
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Výstava betlémů
V neděli 12. ledna byla zakončena výstava betlémů a dřevořezeb. Zámecká galerie ovšem dlouho nezůstala prázdná, od 31. ledna ji zdobí snímky Ostrožanů, přihlášené do
fotografické soutěže. Nádhernou expozici betlémů z nejrůznějších materiálů obdivovala více než tisícovka návštěvníků.
Výstava se neustále rozšiřovala o další a další kousky, až nakonec zaplnila 4 velké výstavní sály. Velké poděkování patří
paní Magdaleně Štachové, kurátorce výstavy. Ta dokázala
nemožné a z různorodých materiálů a stylů sestavila doko-
nale sladěnou expozici čítající více než 60 ks betlémů. Velký
dík patří všem za ochotu a zapůjčení exponátů. Po celou
dobu výstavy byla v galerii umístěna pokladnička na dobrovolné příspěvky. Vybraná částka 8.000 Kč byla předána
mamince Moničky Vybíralové na nákup invalidního vozíčku.
Naše poděkování patří těm, kteří přispěli do kasičky a pomohli tak Moničce.
-lp-
LIPOVÁ ALEJ
PRVNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI!
V loňském roce uspořádalo sdružení Arnika druhý
ročník soutěžní ankety Alej roku. Krajské prvenství získala lipová alej mezi
Uherským Ostrohem a Moravským Pískem, kterou do soutěže nominovala Karolína Svitálková. Záštitu
nad anketou převzal RNDr. Václav
Větvička, Přemek
Podlaha, CSc.,
Marie Hrušková
a doc. Ing. Petr
Kučera, Ph.D.
Děkujeme všem
za zaslané hlasy.
Další nominované aleje naleznete na
www.alejroku.cz.
18
Kč
www.uhostroh.cz
Knihovna
Informace z knihovny
SÉRIE LETOŠNÍCH CESTOPISNÝCH VEČERŮ ZAČÍNÁ
Středa 12. února v 17:00, zámek, taneční sál, vstupné 20 Kč Srdečně zveme pravidelné i nové posluchače!
S cestovatelem a publicistou Jiřím Sladkým navštívíme Zájemcům nabízíme k rozebrání velké množství vyřazenetradiční lokalitu Ázerbájdžán. Je to málo známá zakav- ných knih. Přijďte, možná najdete tu, kterou máte uložekazská republika. Skýtá však nevšední pohledy – krásy nou ve vzpomínkách. Několika čtenářům se to již podařiMalého a Velkého Kavkazu, zvláštnosti bahenních sopek, lo a jejich radost nebyla malá…
-lhnadčasovost prastarých skalních rytin …
CO NOVÉHO V TRADICÍCH
I v letošním roce budeme čtenáře Ostrožských listů pravidelně informovat o dění v naší společnosti Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
Nejdříve bychom rádi pozvali všechny zájemce o krojovou
výšivku na seminář, který proběhne v prostorách naší společnosti – Zámecká 196, v sobotu 8. února 2014 od 14.00 hodin.
Věnovat se vám budou zkušené vyšívačky, které s námi dlouhodobě spolupracují, budete mít možnost vyzkoušet si různé
techniky a také se něčemu novému naučit. Veškeré další podrobné informace naleznete na našich webových stránkách,
facebooku a plakátech.
Další semináře připravujeme na měsíc březen, budou se samozřejmě týkat přípravy na Velikonoce.
Pro všechny švadlenky jsme rozšířili nabídku tištěných pláten
v nových vzorech a barvách, z doplňkového sortimentu se mezi
novinky řadí prodej kovových krojových pohlednic a také nově
nabízíme drobné výrobky chráněné dílny Lidumila z Uherského
Hradiště. Zde se jedná především o dětské polštářky a hračky.
I nadále provádíme opravy šatstva, které ale přijímáme pouze v čistém stavu, a prodej galanterie.
DR
19
OSTROŽSKÉ LISTY
MIKROREGION OSTROŽSKO – VESELSKO
Od 1. 1. 2014 došlo ke změně názvu mikroregionu.
Nový název zní Mikroregion Ostrožsko – Veselsko.
Nová provozovna
Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko:
Zde sídlí i Internet Ostrožsko a budou zde vybírány poplatky za internet!!!
Budova kulturního domu , přízemí (přímo u vchodu)
náměstí Míru 667
698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 323 857
Nová provozovna MAS Horňácko a Ostrožsko:
Budova kulturního domu , 1. NP
náměstí Míru 667
698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 323 765
Aktuálně ze ZUŠ
V prosinci se aktivity školy soustředily zejména na veřejnou
prezentaci činnosti.
Žáci výtvarného oboru průběžně pracovali na figurách a kulisách keramického betléma. Podařilo se jim vytvořit velmi pěkné a objemné dílo, které nejdříve putovalo na regionální výstavu do Luhačovic, poté bylo vystaveno v kostele v Uherském
Ostrohu při vánočním koncertu ZUŠ.
Veřejná vystoupení s vánoční tématikou, na nichž se představili žáci hudebního oboru, se uskutečnila na všech pracovištích školy. V Ostrožské Lhotě zahráli místní žáci na vánoční
besídce, v Hluku účinkovali před zaplněným sálem tvrze sólisté
i soubory společně s učiteli ZUŠ.
Největší pozornost byla věnována přípravě Vánočního koncertu žáků, učitelů a souborů, který se konal 26. prosince
v kostele sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu. V pestrém programu bylo možné poslechnout si sólisty (na trubku Víta Žádníka,
na varhany Petru Foltýnovou), ale také pěvecký sbor ZUŠ, dechový kvintet učitelů, kytarový soubor i obě cimbálové muziky
školy – mladší Pramének se sólistou Janem Pavelkou a starší
Šefranicu se zpěváky Lucií Rybnikářovou, Zuzanou Píšťkovou
a Radimem Vojtkem. Závěrem koncertu zazněly nejznámější
koledy v podání orchestru všech účinkujících. Za vydatné pomoci všech přítomných posluchačů se nesla známá melodie
Štěstí, zdraví klenbou kostela. Dovolujeme si srdečně poděkovat za podporu zejména rodičům dětí a také Městu Uherský
Ostroh, čehož si nesmírně vážíme.
Rádi bychom také podpořili solidaritu a pomoc malé Monice
Vybíralové, věnujeme jí finanční dar 3 000 Kč.
Z nejbližších akcí nás čeká účast v soutěži hráčů na smyčcové nástroje a kytaru, rovněž zorganizování krajského kola
soutěže ZUŠ ve hře jazzových orchestrů, Ostrožský skřivánek,
Jarní koncert. O podrobnostech vás budeme informovat.
Výzva pro všechny tancechtivé děti: do druhého pololetí
(od února) můžeme přijmout žáky do tanečního oboru školy.
Jedná se o děti z mateřských škol předškolního věku a nižších
ročníků základní školy.
20
Pokud rádi tancujete, neváhejte se informovat přímo v ZUŠ,
nebo telefonem na č. 572 591 494
František Říha
www.uhostroh.cz
Z DENÍČKU
1945
Konec hitlerovské okupace a světové války, nastává osvobozování města Ostrohu. Z nedalekého návrší „Radošova“
řítí se dělostřelecká palba na Ostroh. Mosty byly nacisty
podmiňované, aby vyletěly do povětří a zabránily postupu
ruské armády…..
Přichází k nám do Písku německý důstojník i zvídám od
něj, jak daleko jsou ruská vojska, když slyšel kanonádu, že
se stále otřásají domy do základů. Vysvětluje mně, že ostřelují Ostroh! Slzím…Táže se: „Proč?“ „Jsou tam naše děcka.“
Chápe. Byli jsme sami v krytu v sušárně, ale co chvíli přes
nebezpečí života vylízáme na střechu, podívat se směrem
k Ostrohu…..
Uvidím velkou zář ohně a sletíc dolů říkám: „Dyjaska hoří!“
Ale – nehořela Dyaska, ale dílny našich děcek. To jsme se
dověděli až za 3 dny, nikdo se neodvážil vylézt na ulici, neřku-li do Ostrohu. Děla ještě hřměla, když tatínek s Jirkem šli
se do Ostrohu přesvědčit. Ano, je to pravda. Zápalná puma
zapálila továrnu a vše lehlo popelem až do základů. Bohu
díky! Děcka zůstaly naživu a to je to nejhlavnější! Zůstal jenom obytný domek v zahradě. K tomu je těžko doličovat
pocity a žal náš všech……
Oběť války a pohltila snahu, práci a houževnatost Vildovu,
pět let práce, dům, materiál, výrobky, peníze, vše zničeno.
Snad Bůh zas pomůže. Věruška prožila útrapy v krytu ve
sklepě pod obytným domkem, tehdy tříletá.
1946
Dne 9. října usmálo se nové štěstí na Hofmanovu střechu.
Vzlétlo v podobě něžné panenky, kterou Aničce vložili do
náručí lékaři a sestřičky v hradišťské nemocnici. Byla rovněž pokřtěna v útulné kapličce nemocniční a donesla si sváteční jméno Alenka. …
Kmotři byli pro změnu zase brněnští - Arnošt strýc a teta Květa.
Přinesla velkou radost do vyprahlého spáleniště a rozrostlá zahrada
se svou vůní a stíny zázračně sílila
toto růžové děťátko. Rostla jako
z „vody.“ Ale také zákeřná nemoc
a velká bolest pro ni – Aničku i Vilču a nás – očekávala ji po půl roce
života - zánět obou uší - a musela
podstoupit těžkou operaci – v tomto věku. Zázrakem provedená operace nezůstavila následky a Alenka
šťastně překonává tuto pohromu….
Bohu díky! A vyrůstá nám v krásnou
dívenku. V roce 1947 se vdává Zdenička s Jendou Ryšavým, Věruška
už je družičkou, Alenka v kočárku.
1948
Vili se rozhoduje přestavět obytný domek, aby byl pro
rozrůstající rodinku větší a pohodlnější. Při přestavbě domu
přesídlila Anička s dětmi na 4 měsíce k nám do Písku, sám
řídí stavební práce a buduje nový, krásný domov. Věruška
po prázdninách začne chodit do písecké školy asi 2 měsíce. Tento rok mě sklátil velkou nemocí - revmou a 1. srpna
mě zavezl Vili autem na léčení do lázní Trenčanských Teplic. Alenka jela s námi, Věruška první den do školy v Písku.
V době léčení dostávám zprávu do Teplic, že náš podnik
je dán pod národní správu. Divím se, jak je to možné, když
obyčejně byla národní správa uvalena na podniky špatně
prosperující! A náš podnik byl na výši jak kvalitou výrobků,
tak i rozmachem tvůrčím a ničím nezatížený?! Vracím se po
3 týdnech z lázní skoro vyzdravena, k největší potěše mého
Františka, který těžce snášel mou nepřítomnost a pomoc.
Pomalu on sám by byl onemocněl, kdyby to trvalo ještě déle.
Však je také nejvyšší čas, abych byla zase zdravá, s mým
humorem a svěží letorou, neboť dne 10. října 1948 byl náš
podnik znárodněn! Znárodněn znamená, že dům, zařízení
strojové, materiál a peníze se stává s okamžitou platností
majetkem státu.Tatínek byl ten den v Bystřici pod Hostýnem za prací, já sama doma. Osudnou listinu jsem dostala
do ruky ráno poštou a tatínek se to dověděl od tehdejšího
ředitele Vaňka v Bystřici. Spěchal domů, zdali už vím tuto
novinu, se strachem, jak zapůsobí na moje dosud otřesené
zdraví. Já to zase chtěla zatajit, alespoň než se naobědvá.
A nejistě jsme se při shledání, pátravě, zahleděli jeden druhému do očí! Byl to pohled zvídavý a bolestný.¨
Pokračování příště
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Lichtenštejnové a naše město
Smrtí knížete Gundakera z Lichtenštejna /5. 8. 1658/ se na
dlouhých 28 let stává majitelem ostrožského panství jeho starší
syn Hartman z Lichtenštejna /nar. 1613, zemř. 1686; vláda na
Ostrohu 1658 – 1686/, který byl císařským podplukovníkem.
Jeho otec Gundaker je považován za zakladatele rodové větve Lichtenštejnů dodnes žijících v Lichtenštejnském knížectví.
Hartman ve šlépějích svého otce pokračoval. Nepostaral se
jenom o četné potomstvo, ale především pro ně položil solidní
finanční základ. Se svojí manželkou Elisabethou Sidonií hraběnkou Salm – Reifferscheidtovou přivedli na svět 24 dětí.
I když se z nich dožila dospělosti jen menšina, což nebylo tehdy žádnou zvláštností, jejich dva synové Antonín Florián a Filip
Erasmus založili další dvě
rodové větve, po vymření
Karlovy linie /Karel I., Karel
Eusebius, Jan Adam I./ se
kníže Antonín Florián stal
hlavou rodu. Pro úplnost
ještě dodejme, že po smrti mladšího Gundakerova
syna Ferdinanda Jana
z Lichtenštejna /1622
– 1666/, který zemřel bezdětný a jemuž otec předal
roku 1647 moravskokrumlovské panství, toto převzal
jeho starší bratr Hartman.
Jaké radosti či spíše starosti postihly naše předky
za panování Hartmana
z Lichtenštejna, který na
ostrožský zámek zajížděl
už jen sporadicky? O válečných událostech třicetileté války /1620 – 1648/
jsme se již zmiňovali. Že
Hraběnka Elisabeth Sidonie
silně ovlivnily společenský
– malíř ji proti tehdejším zvyklosi hospodářský život, není
tem zvěčnil těhotnou, což mělo
třeba podotýkat. Odstraňopřinášet smůlu
vání válečných škod však
opět zdržely další vpády tureckých a tatarských jízdních oddílů
na východní Moravu, kdy od 3. září do 7. října 1663 „vyplenili
a spálili mnoho míst nejvíce v kraji Brněnském a Hradišťském,
pobrali, kde co mohli, a tisíce lidí pobili neb do zajetí odvedli, např. v kraji Hradišťském úhrnem 5 891 lidí a zcela vyplenili a spálili 48 obcí.“ Hned první den vypálili Boršice, Blatnici,
Dolní a Horní Němčí, Hluk, Nivnici, Ostrožskou Lhotu, Slavkov
a Vésky. Stejný osud posléze stihl Míkovice, Blatničku, Hroznovou Lhotu, Louku, Kuželov, Malou Vrbku, Tasov, Kozojídky
a Strání. O Ostroh se pokoušeli třikrát, avšak hejtman ostrožského panství Andreas Mayer z Mayerbachu /patřil mu dům
č. 21 na náměstí Sv. Ondřeje, dnes zastavovaná proluka/ s posádkou posílenou měšťany a sedláky z okolí město uhájil. Znovu poničeno však zůstalo nechráněné Předměstí. Následujícího roku 1664 byli Turci a Tataři poraženi, několik set Moravanů
vysvobozeno ze zajetí a s Turky byl na dvacet let uzavřen mír.
Nové vylidnění, zpustošení a vyloupení kraje nastalo za vpádu
uherských povstalců kuruců Imricha Tökölyho v červnu 1683.
22
S jejich řáděním a krutostmi byl vedle zkázy zavlečen do kraje i mor,
často připisovaný Židům.
Lichtenštejnové zaujímali ve druhé polovině 17. století v pozemkové
držbě na Moravě přední postavení.
Za prvních z nich vznikl nový, revidovaný soupis všech poddanských
usedlostí, polí a vinic, šenkovních domů, řemeslníků a Židů
kromě majetku šlechty a královských měst – druhý moravský
lánový rejstřík, který si vyžádal deset let práce v letech 1669
– 1679 /následoval po předchozím k roku 1656, jež se dodnes nedochoval/. Nově vzniklý kontribuční systém podle lánů
a komínů platil beze změny do roku 1750. Jako první vizitovala
komise hradišťský kraj, vystřídalo se v ní celkem 22 členů ze
všech čtyř stavů. V komisi zahajující práci působil také Kryštof
František Filip z Lichtenštejna. Ostrožské dominium Hartmana
z Lichtenštejna vizitovala komise v létě roku 1671.
Změnu náboženských poměrů po bitvě na Bílé hoře /1620/
si vynutila změna poměrů politických. Na ostrožském panství
bylo katolíků minimum, většina přeživších obyvatel se hlásila
k nekatolickým vyznáním. Až do roku 1624, kterým se začíná
v našem regionu datovat obnova katolické duchovní správy,
setrvávali na většině farností nekatoličtí duchovní. Katolických
duchovních byl po přestálých válečných hrůzách nedostatek. Kaplan Jan Kalivoda, který se usadil v Kunovicích v roce
1624, byl jediným katolickým duchovním pro celé ostrožské
panství, farnost byla sice veliká, ale téměř vylidněná. Kníže
Gundaker z Lichtenštejna roku 1625 vyřešil stávající situaci
zrušením všech nekatolických farností. V roce 1627 povolal
do Ostrohu jako sídla ostrožského panství dalšího katolického kněze – Jana Mathesia a teprve v roce 1644 přichází třetí
kněz do Hluku. Mathesius setrval na obnovené ostrožské katolické farnosti pravděpodobně do roku 1633, o rok později
se zde stává farářem Jan Alexius Sviderius. Ostrožská farnost
zahrnovala město Ostroh, Předměstí, Kvačice, Chylice, Novou
Ves, Milokošť, Blatnici a Ostrožskou Lhotu. Dvě posledně jmenované vesnice byly z působnosti farnosti vyčleněny do roku
1654, kdy byla obnovena farnost v Blatnici, k níž byla přifařena
Ostrožská Lhota a Blatnička. Nadále sem však přicházel kněz
z Ostrohu, prvním blatnickým farářem se stal až v roce 1657
velehradský cisterciák Benedikt Fabricius. Ještě za knížete
Gundakera a ostrožského faráře Pavla Edera proběhla v letech
1653 – 1655 velká jezuitská misie, během níž nekatolické náboženství na panství téměř zmizelo. Připomeňme si ještě pozoruhodnou postavu faráře Jana Řehoře Kučery, předtím faráře v Hodoníně. Ostrožským farářem se stal v roce 1658 nebo
1659 a působil zde do své smrti. Z doby jeho farářování pochází jím založená nejstarší, dodnes zachovaná matrika ostrožské
farnosti, počínajíc rokem 1667. Tato objemná kniha, do níž se
zapisovaly křty, oddavky a úmrtí, sahá po rok 1711. Představuje
nejen kompletní přehled obyvatelstva farnosti, ale je i nedocenitelným pramenem poznání života našich předků. Ve zmíněné
matrice najdeme rovněž záznam, že tento „nejučenější magistr filozofie a svobodných umění“ zde hlásal slovo Boží dvacet
tři let, zemřel ve věku třiapadesáti let 27. srpna 1681 a byl pohřben v kryptě kostela sv. Ondřeje. Ještě v době své nemoci se
postaral o pomocného kněze – prvního ostrožského kaplana
Šebestiána Kašpárka /1680 – 1681/, jehož úkolem bylo mimo
jiné každou třetí neděli sloužit mši svatou v novoveském kostele /bylo tomu tak až do roku 1751/. I další ostrožští kaplani byli
www.uhostroh.cz
nadále pověřováni duchovní správou především v přifařených
obcích. Za faráře Kučery byla v roce 1668 založena na Blatnické hoře kaple sv. Antonína, poutní místo navštěvované farníky
z celého širokého okolí, tedy i ostrožské farnosti.
Z Blatnické hory s poutní kaplí sv. Antonína, lidově zvané Antonínek či Antoníček /350 m n. m./, se nám otevírá nádherný
pohled do všech stran malebného slováckého kraje. Tento poslední výběžek Karpat se v 17. století nazýval Bezkový kopec.
Lidová tradice a pověsti sem umístily staroslovanské pohanské
obětiště, které při své cestě z Nitry na Velehrad měli vyvrátit slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj a z posvátné studánky
pak křtít naše předky.
Vznik nejstarší kaple sv. Antonína a počátky poutí spadají do doby po třicetileté válce, kdy se ve snaze o rekatolizaci
zemí zasažených reformací stalo hlavní oporou císařského
dvora Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuitská kolej, vzniklá roku 1635
v biskupské Kroměříži z iniciativy olomouckého biskupa, kardinála Františka z Dietrichštejna, byla po jeho smrti a také na
přání císaře přenesena ještě za švédské okupace Kroměříže
roku 1644 do Uherského Hradiště. Zdejší jezuité měli k Blatnici a jejímu okolí velmi kladný vztah. I díky nim došlo k obnovení
blatnické farnosti, zasloužili se o postavení kostela v Ostrožské
Lhotě, byli též vlastníky blatnických vinohradů. A co je podstatné – kopec osázený vinohrady s nádherným výhledem se jim
jevil jako ideální místo pro duchovní centrum kraje.
Zájem na vybudování poutní kaple na Bezkovém kopci nevycházel však jen z pastoračních záměrů jezuitů, ale i osobních
důvodů samotného majitele ostrožského panství Hartmana
z Lichtenštejna. Byl to on, kdo zde dal na své náklady roku
1668 postavit poutní kapli zasvěcenou sv. Antonínovi Paduánskému. A je jen na nás, zda uvěříme pověsti o zázračném prameni, který vytryskl na místě, kde dnes stojí kaple, a uzdravil
zrakově postiženého Hartmanova syna. Stalo se tak na přímluvu sv. Antonína, jehož ve svých modlitbách prosila za uzdravení
svého syna Hartmanova manželka, velká ctitelka tohoto světce,
který rozuměl rybám a ptákům, ochránci cestujících a pomocníku v nouzi a při hledání ztracených věcí.
Vděčný kníže požádal biskupskou konzistoř o souhlas postavit na Bezkovém kopci kapli v dopise ze dne 21. dubna roku
1662. Ještě v létě téhož roku zvláštní komise, jejímž členem byl
i již zmiňovaný hejtman ostrožského panství Andreas Mayer
z Mayerbachu, vyhodnocovala přímo na kopci, kde v té době
stál prastarý kříž, vhodnost místa. Konzistoři bylo komisí odesláno kladné vyjádření, ale vzhledem k celkově neklidné situaci, komplikované v roce 1663 ještě nájezdem tureckých a tatarských oddílů, kdy byly vypalovány okolní vesnice, lidé vražděni
a odvlékáni do otroctví, mohl teprve po zklidnění poměrů na
jaře roku 1668 sám rektor jezuitské koleje uherskohradišťské
P. Jan Malobický společně s hejtmanem ostrožského panství
Andreasem Mayerem položit základní kámen kaple sv. Antonína Paduánského.
Dva roky trvaly práce na stavbě osmiboké rotundy, dokončena byla v roce 1670. Již následujícího roku k ní přišlo na pět
tisíc poutníků, což můžeme považovat za úctyhodné číslo, víme-li, v jak složité době se nacházíme. Malá kaple nestačila
pojmout takové množství lidí, kteří na Blatnickou horu putovali
od svátku sv. Antonína /13. června/ po celé léto. Proto nechal
v roce 1696 Hartmanův syn Maxmilián Jakub Mořic z Lichtenštejna /nar. 1641, zemř. 1711; vláda na Ostrohu 1686 – 1711/
na své náklady probourat jednu stěnu rotundy a přistavit k ní
dvanáctimetrovou loď. K protější straně rotundy byl současně
postaven poutní dům poskytující poutníkům občerstvení. Práce byla vykonána obyvateli okolních vsí v rámci robotní povinnosti.
Pramen nacházející se asi 300 m od kaple poskytoval dosta-
tek vody, která poutníky nejen osvěžila, ale i uzdravovala. Mezi
mnohými náhle zázračně uzdravenými byl i desetiletý Matěj
Kodera z Ostrohu a Jan Galuška z Kvačic.
Tradici barokních poutí přerušily státní zásahy do náboženských a církevních záležitostí za Marie Terezie a především
za Josefa II. Jeho nařízení z 21. dubna 1784 o zákazu poutí
se týkala i blatnické kaple sv. Antonína. Mnohem bolestnější
rána však přišla o něco později – 27. května 1786 krajský úřad
v Uherském Hradišti kapli zrušil, poté byla odsvěcena a prodána. Koupila ji za symbolickou cenu židovská obchodnice Sára
Dobrušková, nechala rozebrat střechu a klenbu, odvést okna
a dveře. Vnitřní vybavení bylo přeneseno částečně do farního
kostela v Blatnici nebo poskytnuto chudým kostelům. Po třicet
následujících let se holými zdmi kaple proháněl vítr a v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek chátraly.
Podnět k obnově kaple vyšel z řad samotných obyvatel Blatnice. Vypravili v roce 1814 k císaři Františkovi I. deputaci se
žádostí o povolení obnovy kaple. Odvolávali se na živelní pohromy, sucha, ničivé bouře a průtrže, které sužují široké okolí
Blatnice od doby, kdy byly zakázány poutě a zrušena kaple
sv. Antonína. Císař 17. března 1815 žádosti vyhověl s podmínkou, že bude kaple obnovena na náklady obce. K čemuž se
blatnická obec písemně zavázala, jakož i k další péči o kapli
„po všechny časy“. A tento závazek Blatničané podnes poctivě
plní.
Nejdříve byly odkoupeny od knížete Lichtenštejna všechny
pozemky antonínské hory a zahájena obnova kaple, opravu
prováděli především řemeslníci z Ostrohu a Veselí, Blatničané
konali většinou běžné práce. Oprava však přesahovala možnosti Blatničanů, proto přispívaly sbírkami i okolní obce, mezi
nimi i Ostroh a Předměstí Uherského Ostroha. Bohoslužebného provozu byla kaple schopna již na jaře roku 1819. Dne 16.
června 1819 ji benedikoval /požehnal/ strážnický děkan P. Karel Suchý.
Z původní barokní kaple zůstala zachována jen stavební
podstata. Nynější vnitřní vybavení pochází ze 2. poloviny 19.
a z 20. století. Nad hlavním oltářem z roku 1904, který postavil František Štábl z Hodonína, je reliéf Poslední večeře z roku
1888, dar stavitele Slováka ze Strážnice. Nad ním obraz sv.
Antonína s Ježíškem, dílo „pantáty maléře“ Františka Hány. Na
levé straně boční oltář Panny Marie Svatohostýnské, na pravé sv. Josefa; nad nimi fresky Jano Köhlera z roku 1937 – Sv.
Antonín káže rybám a Sv. Antonín káže v Padově. Díla umělců
zvučných jmen v kapli nenajdeme, přesto na nás svou prostotou a nevelkou prostorou působí intimně a mile.
A po obnovení kaple už téměř dvě staletí 13. června proudí celé generace našich předků ke svatému Antonínkovi, aby
prosili o zdraví, o lásku. A koho by neuchvátily svojí pestrobarevností jejich slovácké kroje, jejichž kráse a pokoře lidí v nich
vzdal svůj hold svými obrazy vztahujícími se k pouti u sv. Antonínka největší slovácký malíř Joža Uprka.
Pokračování příště.
Připravila Věra Hendrychová
Kaple sv. Antonína na Blatnické hoře
23
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
STŘÍBRO A BRONZ PUTOVAL
I DO UHERSKÉHO OSTROHU
18. ledna se mladí střelci z Uherského Ostrohu zúčastnili
pro nás nejvzdálenějšího závodu ve střelbě ze vzduchových
zbraní 16. ročníku Poháru města Benešova. Sešli se tu opět
špičkoví sportovní střelci z celé České republiky. Přivezli jsme
si z této akce sice jen dvě medaile, ale i tak nás trenéry potěšily především vysoké výsledky naší omladiny do 14 let, i když
nebyly „medailové“. Stříbrnou medaili si vystřílela Martina Bahulová v disciplíně VzPu 40 vstoje v kategorii dorost nástřelem
389 bodů. Bronz pak Sabina Vaculíková, která nastřílela v téže
disciplíně, ale v kategorii ženy - juniorky 382 bodů.
A jak dopadl zbytek výpravy?
Kategorie do 12 let:
Vít Turčin
4. místo
289 bodů
Kategorie do 14 let
Jan Hendrych
Adam Procházka
Dominik Hájek
Zuzana Ilková
Tereza Konečná
297 bodů
297 bodů
296 bodů
296 bodů
295 bodů
7. místo
8. místo
12. místo
13. místo
17. místo
Jitka Zajíčková
Sabina Vaculíková, 3.místo
SABINA VACULÍKOVÁ - PŘEBORNICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Ve dnech 25.-26.1.2014 se konal v Brně 22. ročník Velké
ceny SSK Slatina. Tento závod byl zároveň otevřeným Přeborem Jihomoravského kraje.
V sobotu střílela Martina Bahulová a Sabina Vaculíková
v disciplíně VzPu40 vstoje. Ve své kategorii – ženy, juniorky dosáhla Sabina na post nejvyšší, a tak si právem odvezla domů
kromě zlaté medaile také titul „Přeborník Jihomoravského kraje“. K tomuto výkonu jí stačily 384 nastřelené body. Martině
utekl titul „Přeborník Jihomoravského kraje“ v kategorii dorost,
doslova a do písmene, o vlásek. Při shodném nástřelu 384
bodů o pořadí rozhodla až poslední nastřelená položka. Ta posunula naši střelkyni „až“ na stříbrnou příčku.
V neděli pak závodila naše střelecká omladina v disciplíně
VzPu30 vleže. Nejvíce se dařilo Zuzaně Ilkové v kategorii do
14 let. Za svůj nástřel 297 bodů si vysloužila bronzovou medaili. Dominik Hájek skončil na 9. místě s 293 body, Tereza Konečná byla desátá s 293 body a Aneta Opluštilová se zatím
musela spokojit za nástřel 283 bodů s osmnáctou příčkou.
V kategorii do 12 let soutěžili dva střelci. Matěj Blaha odsadil s 278 body páté místo. O bod přestřílel Jakuba Hlaváčka
a přenechal mu místo sedmé.
Jitka Zajíčková
24
Martina Bahulová, 2. místo
www.uhostroh.cz
GYMNASTKY BILANCOVALY ROK 2013
Úspěšným mohou nazvat gymnastky z Uherského Ostrohu rok
2013. Zisk 14 cenných kovů a titul krajského mistra v družstvech
mladších žákyň jsou toho důkazem. O oblibě gymnastiky svědčí
i nárůst členské základny o nové adeptky tohoto krásného ženského sportu. Velmi zdařilé byly i první závody nejmenších čtyř a pětiletých dětí. Vystoupení před rodiči si zasloužilo obrovský aplaus
a první medaile byla odměnou za snahu. Velmi zdařilý byl i pořádaný
závod Gymnastické naděje, který se těší velké oblibě. Účast kolem
100 závodnic z celé Moravy byla odměnou pořadatelům za dobrou
práci. To je bilance činnosti oddílu sportovní gymnastiky za uplynulý
rok. A jaký bude rok 2014? Tréninky se již naplno rozjely. Plány i cíle
jsou náročné a přejme gymnastkám, ať se jim dobře daří i nadále.
Nové zájemkyně o gymnastiku se mohou přihlásit na náboru, který
proběhne začátkem února. Více se můžete dozvědět na www.gymnastika.eu
Marcela Vaďurová
VÁNOČNÍ HOKEJOVÉ TURNAJE PŘINESLY OSTROŽSKÉ MLÁDEŽI PARÁDNÍ ÚSPĚCHY
Púchov 21. 12. 2013
V sobotu 21. prosince 2013 zajížděla dvě naše družstva přípravek 3. tříd na mezinárodní vánoční turnaj ve slovenském Púchově. Turnajový systém byl zajímavý, neboť se počítaly výsledky obou mužstev dohromady a hrálo se ve dvou skupinách, ze
které vítěz postupoval do finále. V prvních dvojzápasech jsme
si poradili s domácím „A“ mužstvem 13 : 5, a následně jsme
vyhráli nad Považskou Bystricou 20 : 1.
Cesta do finále byla otevřena. V tom jsme svedli tuhý boj
s Dubnicí, ale nakonec jsme se radovali s celkového vítězství
14 : 9 a zvedli nad hlavu pohár pro vítěze Vánočního turnaje.
Celkové pořadí turnaje
1. HOKEJ Uherský Ostroh
2. HK 38 Dubnica
3. MŠK Púchov „A“
4. HC Topoľčany
5. HK 95 Považská Bystrica
6. MŠK Púchov „B“
Uherské Hradiště, 27. – 28. 12. 2013
Na tradiční turnaj starších žáků O pohár starosty města
Uherské Hradiště zavítali ostrožští žáci k našim nejbližším sousedům. Ve dvojdenním klání mladých hokejistů nepoznal náš
tým jedinou porážku a k překvapení všech turnaj vyhrál. Kolektivním a obětavým výkonem tak dosáhli výborného úspěchu,
ke kterému pomohla pětice hráčů z našeho partnerského klubu s Nového Mesta nad Váhom.
Výsledky UO na Mezinárodním turnaji starších žáků,Uherské Hradiště 27. – 28. 12. 2013
HOKEJ Uherský Ostroh – KHL Zagreb
5:4
Mladost Zagreb – HOKEJ Uherský Ostroh
0 : 16
HC Uherské Hradiště – HOKEJ Uherský Ostroh 5 : 7
HOKEJ Uherský Ostroh – Beostar Beograd 7:4
Celkové pořadí turnaje
1. HOKEJ Uherský Ostroh
2. HC Uherské Hradiště
3. Beostar Beograd
4. Mladost Zagreb
5. KHL Zagreb
Bronislav Zápařka
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Pro motoristy
Změny v řidičských oprávněních na přívěsný vozík
Loňská novela zákona o silničním provozu přinesla kromě
možnosti řídit stopětadvacítkový skútr s doklady na osobní auto také změny v tažení přívěsu. Loňský leden byl pro
české řidiče doslova revolucí. Jenže si toho jen málokterý
z nich všiml. Od 19. ledna 2013 totiž platí novinky kolem vymezení řidičských oprávnění, které ovlivňují snad každého
motoristu v Česku. Tou nejvíce připomínanou byla možnost
řízení skútrů do 125 kubíků s doklady na osobní auto. Jenže
úplně zapadly další změny, které možná běžný řidič pocítí
silněji. Jsou zatíženy chybami a nejasnostmi, které se za celý
rok nepodařilo vyřešit! Rozhodně víc řidičů tahá za autem
či dodávkou přívěsné vozíky, než kolik se jich najednou rozhodlo brázdit silnice za řidítky stopětadvacítkového skútru.
Z autoškoly si přitom většina z nás pamatuje, že za vozidlem
o celkové hmotnosti do 3500 kg se smí se samotným řidičákem skupiny B tahat jen vozík do 750 kg. Tak to ostatně
najdete i v platném znění zákona č. 361/2001 Sb., o silničním provozu. Jenže podle evropské směrnice 2006/126/ES
v aktuálním znění platí i varianta vlečení přípojného vozidla
nad 750 kg, pokud celková hmotnost soupravy nepřesáhne
3500 kg. Jak je vůbec možné, že tuto možnost vůbec česká novela zákona z 19. ledna 2013 neobsahuje? V různých
členských státech je rozpor mezi obsahem této skupiny.
V České republice našlo ministerstvo chybu už po čtrnácti
dnech platnosti novinky. Jenže součastně říká, že není jejím
viníkem. Omyl se stal v překladu, který resort dostal od unijních orgánů k dispozici. Texty evropských směrnic či nařízení jsou oficiálně překládány orgány Evropské unie. Znamená to, že k chybě při převodu textu do českého jazyka došlo
pravděpodobně u lidí, kteří mají v EU na starosti adaptací
dokumentů do jednotlivých národních jazyků.
Viník tedy nejspíš zůstane nepotrestán. Jenže mnohem závažnější je, že ani po roce čeští motoristé pořádně nevědí,
co vlastně smí za čím táhnout. Ministerstvo dopravy, policie a obecní úřady řeší situaci tak, že pracují
s upraveným výkladem: podle něj smíte táhnout
i přívěsné vozidlo nad 750 kg, jestliže se vejdete
do 3500 kg celkové hmotnosti soupravy. Jen pokud absolvujete doplňkovou zkoušku na rozšíření
rozsahu skupiny B (B 96) v autoškole, můžete se
dostat až na celkovou hmotnost 4250 kg. Výhodou je, že na to stačí jedno dopoledne, zaplatíte
dohodnutou cenu, poplatek úřadu 700 Kč, a nemusíte navíc ani absolvovat test z pravidel silničního provozu,. Týká se to všech držitelů řidičského
oprávnění skupiny B, nikoliv pouze těch, kteří ho
získali po 19. lednu 2013. Když si připlatíte a absolvujete skupinu B + E, můžete táhnou vozíky těžší.
I když řidiči se skupinou B smějí za osobním autem
tahat přívěsy nad 750 kg, v praxi jsou s tím potíže.
Jednotunové auto těžko zvládne dvouapůltuno-
26
vý valník, byť se v součtu jedná o limitních 3500 kg. Zapojit vozík s maximálním váhovým limitem nad 750 kg proto
musí umožnit technické parametry auta, dané výrobcem.
Rozhodující je vždy celková hmotnost uvedená v dokladech. Pozor zejména na dodávky, ale i velká osobní auta,
která mají např. celkovou hmotnost nad 3001 kg. Pokud
za něj dáte obyčejný vozík s psanou celkovou hmotností
750 kg, celková hmotnost soupravy dosáhne 3751kg. Podle
ministerstva dopravy hrozí v tomto konkrétním případě pokuta 25.000 až 50.000 Kč, rok až dva bez řidičáku a 4 body.
Při připojení vozíku za vozidlo nezapomeňte na správné
zapojení. Jak mechanické, tak i elektrické. Opomíjená je
kontrola osvětlení vozíku. Na silnicích se pak setkáváme
s vozidly, kterým vozík nesvítí vůbec, nebo se stává, že při
zapnutí směrových světel na autě svítí pravá a na vleku levá
směrovka. Pamatujte i na přetížení přívěsu. Může to mít velký vliv nejen na vaši bezpečnost jízdy.
Jaký řidičák potřebujete na vozík?
Skupina B
Osobní vůz + vlek do 750 kg < nebo = 3500 kg
Skupina B
Osobní vůz + vlek nad 750 kg < nebo = 3500 kg
Skupina B96
Osobní auto + vlek nad 750 kg = 3500 kg - 4250 kg
Skupina B + E
Osobní auto + vlek nad 750 kg > nebo = 3500 kg - 7000k g
Jaroslav Lunda
14:18
14:43
14:45
15:14
15:35
15:38
16:14
16:26
16:22
16:57
17:35
18:02
18:27
19:23
20:50
22:25
14:05
14:25
14:30
14:59
15:20
15:20
15:59
16:10
16:05
16:40
17:20
17:45
18:10
19:05
20:35
22:10
16:30
16:27
17:02
17:39
18:07
18:31
19:28
20:54
22:30
15:39
15:43
14:48
14:49
14:00
740360
750140
800552
750310
800552
750140
750310
800552
750140
750140
800552
750140
750140
750140
800552
750140
11:44
11:53
13:14
13:56
5:43
6:11
6:29
6:43
7:15
7:13
8:07
8:55
9:16
9:37
9:57
10:52
5:38
6:06
6:25
6:39
7:09
7:09
8:03
8:51
9:11
9:33
9:52
10:47
11:08
11:40
11:48
13:10
5:00
Kvačice
5:03
křižovatka
O.N.Ves
4:35
/
5:20
5:50
6:10
6:25
6:50
6:55
7:50
8:35
8:55
9:20
9:35
10:30
10:55
11:25
11:30
12:55
/
13:40
Uherské
Hradiště
800552
729933
800552
750140
800552
800552
750140
800552
800552
800552
750140
800552
750140
750140
740360
800552
750140
800552
729933
800552
číslo
linky
14:23
14:50
14:51
15:19
15:41
15:45
16:19
16:32
16:28
17:03
17:40
18:08
18:33
19:30
20:55
22:31
Osmek
5:05
/
5:45
6:12
6:30
6:45
7:16
7:15
8:09
8:57
9:17
9:39
9:58
10:53
11:13
11:45
11:54
13:15
/
14:02
20:59
17:44
17:42
18:35
19:32
20:57
16:35
15:45
15:47
14:52
14:54
11:49
11:58
13:19
13:16
14:05
14:05
6:15
6:34
6:50
7:20
7:18
8:12
9:00
9:20
9:42
5:16
Náměstí
16:34
15:44
15:46
14:51
14:53
11:47
11:56
13:17
13:17
14:04
14:07
10:55
6:14
6:32
6:47
7:18
7:17
8:11
8:59
9:19
9:41
5:17
Most
Uherský Ostroh
8:17
9:05
9:23
9:47
10:02
8:15
9:03
9:21
9:45
10:00
10:57
27
22:33
18:10
18:37
19:34
16:30
17:05
15:49
14:54
14:10
13:19
22:35
19:36
18:12
16:32
17:07
15:51
14:56
14:12
12:02
7:26
7:24
12:00
6:18
ŽPSV
Dyas
5:07
5:19
5:47
6:16
22:42
13:28
/
14:20
14:31
15:05
/
15:29
/
16:00
16:29
/
16:40
17:15
/
18:20
18:45
19:45
12:10
5:28
/
6:25
/
/
7:34
7:34
8:27
9:15
9:30
9:55
10:10
11:05
11:21
Veselí
n/Mor.
/
O.Lhota -Dyas
Žeravice - Veselí
Hradiště -Dyas
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Hradiště-Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště-Veselí
Hradiště-Osroh nám.
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Žeravice - Veselí
Hradiště - Ostroh nám.
Ostr.Lhota - Veselí
Zlín - Břeclav
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Zlín - Hodonín
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Zlín - Strážnice
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště-Ostroh nám.
Hradiště-Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště - Veselí
Hradiště-Veselí
Hradiště - Veselí
Spoj jede z - do
AUTOBUSY z Uh. Hradiště přes UHERSKÝ OSTROH do Veselí n/Mor
x, z UH přestup v ONV
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x,+ 14
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 10
jede v x
jede v x
jede v x -10
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x-31
jede v x + 70
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x-nejede 31.XII
jede v x
Poznámky
www.uhostroh.cz
4:35
/
4:55
/
5:35
/
6:20
/
6:30
/
/
7:15
7:55
8:00
8:35
9:20
10:00
10:30
12:35
13:30
13:30
13:35
/
/
14:25
14:32
/
15:25
/
16:25
17:00
17:25
/
18:32
20:00
Veselí
n/Mor.
Vysvětlivky: ,
14
800552
800552
750140
800552
750140
800552
750310
800552
750140
800552
800552
750140
750140
740360
800552
800552
750140
800552
750140
750140
750310
750040
800552
800552
750140
729933
800552
750140
800552
750140
750140
750140
800552
729933
750140
číslo
linky
5:05
5:45
6:40
7:23
8:05
8:45
9:30
10:10
10:40
12:55
13:40
13:46
14:35
14:41
15:36
16:36
17:10
17:35
18:41
20:10
5:03
5:43
6:38
8 03
8:44
9:29
10:08
10:38
12:53
13:38
13:43
14:33
15:34
16:34
17:08
17:33
20:08
13:50
13:40
14:10
14:38
14:44
15:00
15:40
15:47
16:40
17:05
18:44
20:12
13:48
13:41
14:11
14:37
14:43
15:01
15:38
15:46
16:38
17:04
18:43
20:11
10:44
8:47
9:32
6:40
6:43
6:52
7:24
6:43
6:42
6:53
7:25
8:49
9:33
10:12
10:45
12:57
6:05
Náměstí
4:46
4:58
5:07
5:30
Most
4:45
5:00
5:06
5:31
5:47
6:07
Uherský Ostroh
5:34
5:49
6:09
6:31
6:45
6:46
6:56
7:28
7:25
8:07
8:08
8:52
9:35
10:15
10:47
13:00
13:42
13:42
/
13:43
14:13
14:40
/
15:04
15:43
15:48
16:43
17:12
17:37
17:48
/
20:14
17:43
17:55
17:38
17:50
20:21
15:08
15:47
15:53
16:47
15:05
15:44
15:50
16:44
20:16
13:49
14:17
14:46
4:54
5:08
5:15
5:40
5:55
6:15
6:36
6:51
6:53
7:02
7:34
7:30
8:12
8:13
8:58
9:41
10:22
10:52
13:08
13:47
13:47
5:10
5:26
5:30
5:57
6:15
6:35
6:50
7:10
7:10
7:20
7:51
7:45
8:30
8:30
9:16
10:00
10:40
11:11
13:27
14:05
14:05
/
14:08
14:36
15:05
/
15:25
16:05
/
17:05
17:35
18:00
18:14
/
20:40
O.N.Ves Uherské
Hradiště
křižovatka
13:45
14:15
14:41
8:54
9:37
10:17
10:49
13:02
13:43
6:47
6:48
6:58
7:29
7:26
8:08
5:36
5:51
6:11
Osmek Kvačice
4:50
4:48
5:04
5:02
5:11
5:09
nejede od 30.6.13 do 2.9.13
70
jede do 28.VI. v x,nejede od 22.XII. do 1.I.,28.,29.III.,jede od 2.IX. v x,nejede 29.,30.X.
Dyas
4:43
ŽPSV
4:42
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Hodonín - Zlín
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Hodonín - Zlín
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Zlín
Veselí - náměstí
náměstí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Žeravice
náměstí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - O.N.Ves
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
Veselí - Hradiště
náměstí - Hradiště
Veselí - Žeravice
Veselí - Hradiště
Spoj jede z - do
AUTOBUSY z Veselí n/Mor.přes UHERSKÝ OSTROH do Uh. Hradiště
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x +14
jede v x
jede v x
jede v x + 14, +70
jede v x, +10
jede v x-10
jede v x,nejede 31.XII
jede v x
jede v x
jede v x-10
jede v x
jede v x
jede v x, +10
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x +14
jede v x, nejede 31.XII
jede v x
jede v x
jede v x -31
jede v x + 70
jede v x
jede v x,nejede 31:XII
jede v x-31
jede v x + 70
jede v x
jede v x,nejede 31.XII
Poznámky
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
Odjezdy
z Uh. Hradiště
přes
Uh.nad
Ostroh
Veselí
Moravaou
Odjezdy
vlaků z nad
Uh.Hradiště
přes Uh.Ostr
Odjezdy vlakůvlaků
z Uh.Hradiště
přes Uh.Ostroh
do Veselí
Moravou do
Uherské
Ostožská
Kunovice
Uherský
Nová.
Hradiště
Ostroh
Ves
Vlak
odjezd příjezd odjezd
Os
4:52
Os
5:39
Os
5:42
5:42
5:44
Veselí nad
Moravou
příjezd
5:00
5:05
5:09
5:50
5:55
5:59
5:50
5:55
5:59
Trasa
Poznámky
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor jede v x,nejede 23.-31.XII.
St.Město - Veselí
jede v x,nejede 23.-31.XII.
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor jede v sobotu a 24.,31.XII.,1.8.V. 28.X.
Sp
6:30
6:44
6:49
6:54
Os
6:44
6:57
7:04
7:08
Os
7:38
7:47
7:51
7:56
St.Město - Brno
jede v x
Sp
8:41
8:49
8:54
8:59
St.Město - Brno
jede v x
Os
9:34
9:44
9:49
9:53
Uh.Hradiště - Brno
jede v x
Sp
10:41
10:49
10:54
10:59
St.Město - Brno
jede v x
Os
11:34
11:44
11:49
11:53
Uh.Hradiště - Brno
jede v x
6:33
6:36
Vlár. průsmyk-Brno
jede v x, nejede 23.-31.XII.
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor jede v x, nejede 23.-31.XII.
Sp
12:41
12:49
12:54
12:59
St.Město - Brno
jede v x
Os
13:34
13:44
13:49
13:53
Uh.Hradiště - Brno
jede v x
Os
14:24
14:34
14:39
14:45
Sp
14:41
14:49
14:54
14:59
St.Město - Brno
jede v x
Os
15:34
15:44
15:49
15:53
Uh.Hradiště - Brno
jede v x
Sp
16:41
16:49
16:54
16:59
St.Město - Brno
jede v x
Os
17:34
17:44
17:49
17:53
Uh.Hradiště - Brno
jede v x
Sp
18:42
18:50
18:55
18:59
St.Město - Brno
jede v x
Os
19:18
19:35
19:40
19:44
St.Město - Veselí n Mor
jede v x, sobotu, neděli nejede 24.-25.XII. 31.XII.
Os
20:32
20:42
20:47
20:52
St.Město - Veselí n Mor
jede v x , neděli a státem uznané svátky
Os
20:38
20:50
20:55
21:00
Uh.Hradiště-Brno
jede v x, neděli a státem uznané svátky
Ex
20:51
20:58
21:06
21:11
Praha - Veselí n Mor.
Os
20:41
20:43
rychlík
Odjezdy vlaků z Veselí nad Moravaou přes Uh. Ostroh do Uh. Hradiště
22:18 vlaků z
Odjezdy
Veselí22:30
nad
Veselí nad
Uherský Ostožská
Moravou
Nová.
Vlak
Uh.Hradiště-Veselí n/Mor jede v x,nejede 23.-31.XII.
odjezd
Os
4:20
Os
5:10
Os
5:20
Os
6:14
R
6:59
Os
7:14
Os
7:44
Sp
8:07
Sp
9:01
Os
10:07
Sp
11:01
Os
12:07
Sp
13:01
Os
13:44
Os
14:07
Sp
15:01
Os
16:07
Sp
17:01
Sp
18:07
Sp
19:01
Sp
21:01
Ostroh
Ves
4:24
5:14
5:24
6:19
4:29
7:19
7:51
8:11
9:05
10:11
11:05
12:11
13:05
13:51
14:11
15:05
16:11
17:05
18:11
19:06
21:06
22:40Uh.Ostroh
Bylnice-Veselí
n Mor.
jede Odjezdy
v x a v sobotu,20.IV.
,16.XI.,nejede
22:35
vlaků z Veselí
nad31.XII.
Moravou přes U
Moravou
přes
do Uh.Hradiště
Kunovice
Uherské
Hradiště
příjezd odjezd
příjezd
-
-
5:19
Trasa
Poznámky
jede v x,v sobotu a 24.XII.,1.,8.V.,28.X.
4:39
Veselí - Vlár. průsmyk
5:28
Veselí-Bylnice
jede v x a v sobotu,23.-31.XII.
5:29
5:36
5:46
5:49
Veselí-Bylnice
jede v x,nejede 23.-31.XII.
6:24
6:32
6:34
6:39
Brno -St.Město
jede v x
7:12
Veselí - Praha hl.n.
rychlík
7:24
-
-
7:35
Veselí-St.Město
jede v x
7:56
-
-
8:06
Strážnice - St.Město
8:27
Brno - Uh.Hradiště
jede v x
8:16
9:10
10:16
-
-
11:10
jede v x,nejede 23.XII.-3.I.,30.VI.až 29.VIII.
9:19
Brno - St.Město
jede v x
10:27
Brno - Uh.Hradiště
jede v x
11:19
Brno - St.Město
jede v x
Brno - Uh.Hradiště
jede v x
12:16
-
-
12:27
13:10
-
-
13:19
Brno - St.Město
jede v x
13:57
-
-
14:07
Kyjov - Hradiště
jede v x,nejede 23.-31.XII.
14:16
14:25
14:27
14:30
Brno - Uh.Hradiště
15:10
-
-
15:19
Brno - St.Město
jede v x
16:16
-
-
16:27
Brno - Uh.Hradiště
jede v x
17:19
Brno - St.Město
jede v x
17:10
jede v x, v sobotu a v neděli a 23.-31.XII.
18:16
-
-
18:26
Brno - St.Město
jede v x, nejede 24.-25.XII.,a 31.XII.
19:11
19:18
19:23
19:28
Brno - St.Město
jede v x
21:11
21:18
21:23
21:28
Brno - Bylnice
jede v x,nejede 22.-24.XII., a 26.-31.XII.
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je
možné, že to pravé přichází právě teď.“
Upozorňujeme luštitele, že od minulého čísla Ostrožských listů již neprobíhá slosování správně vyluštěných křížovek.
Tentokrát jsme pro Vás připravili motivační citát: „Nesuď druhé lidi,...“ dokončení v tajence.
Povel
pro psa
1. část
TAJENKY
Anglicky
„starý“
Předložka
Sportovci
Kladná
elektroda
Krajové
oděvy
Letec
Uhlovodík
mastné řady
Černí
zpěvaví
ptáci
Rukopis
královédvorský (zkr.)
Domácky
Otokar
2. část
TAJENKY
Nářečně
jenom
Ti
Čidlo
zraku
Sklady
obilí
Loterijní
poukázka
Ostravskokarvinské
doly
Takoví
Přítok Irtyše
Americký
úřad pro
letectví
Hra
na kurtu
Iniciály
herce
Deyla
Bicykly
Slůvko
rezignace
Ústní
závazek
Důvěrně
oslovovati
Okovat
Mdlo
Jedna
z Krokových
dcer
Opaky
dnů
Roční
období
Uznávaný
umělec
Šachová
zakončení
Příloha
k vepřovému
s knedlíkem
Německy
„květen“
Jméno
herečky
Janžurové
A sice
Letadlo
(knižně)
Možná
Kód ISO pro
Vanuatu
Inic. básníka
Rilkeho
Tarif
Moji
Zuřivost
Šroub
do dřeva
Vodní
pára
Černoši
(obecně)
Ostřelovač
Autor
Vinetoua
Infekce
střev
Lité
kovové
výplně
zubů (-j-)
Herec
v pantomimě
Nemoc
Sloučenina
chloru
Rybářské
potřeby
Stupeň
Německy
„syn“
Knedlíček
Nuže
Jeskyně
Divoký
Chemická
značka
hliníku
Dýchaviční
Stř. lesnická
škola
Iniciály
spis. Erbena
Otvor
Velké
pole
Druh
javoru
Starší SPZ
Olomouce
Zabijačkový
výrobek
3. část
TAJENKY
Časný
30
Stromy
podél
cest
Nápověda:
INLEJE;
OM;
SNAJPR
www.uhostroh.cz
Nominované fotografie ve FS Krása Ostrohu 2013
Dalimil Joch, Odpoledne (na dušičky)
Antonín Galuška, Duše dávného kvačického kostela
Luboš Kovařík, Most - Buchlov
Radovan Studený, Žít ve vzpomínkách
Alžběta Ryšavá, Ostrožský zámek - říjen 2013
Radovan Studený, Co se v mládí naučíš
Autorkou výherní fotografie za měsíc leden je Alžběta Ryšavá,
ročník 1990 (Uh. Ostroh I). Výhru 200 Kč si může 31
vyzvednout
v městské knihovně do 28. února.
Ples základní školy 18. 1. 2014
Download

Ostrozske listy - unor 2014.pdf