www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Březen 2012
Z obsahu:
 Co projednala rada města
2
 Setkání starosty města
s ministrem dopravy
4
 Pokácení stromů u sportovního
areálu
4
7
 Okénko zajímavostí
8 – 9
 Zprávy ze školy
 Orchestr zahraje ve Skláři
 Dětský koutek
11
14 – 15
Michaela Galuszková ???
Atletky TJ DESNÁ uspěly v anketě
o Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka
Tradiční anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka pořádá okresní sdružení ČSTV, Jablonecký deník a město Jablonec nad Nisou. Slavnostní vyhlášení
proběhlo 10. února v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Vítězem se stal devětadvacetiletý biatlonista Michal Šlesinger.
Březnové slunce má krátké
ruce.
Svatý Josef s tváří milou končí
zimu celou.
Svatý Josef, jak ho známe,
širočinou ledy láme.
Na svatého Řehoře čáp letí
přes moře, žába hubu otevře
a blázen sedlák, který neoře.
Nejvýznamnější svátky
2. března Řehoř
1
19. března Josef
Významné dny
8. března Mezinárodní den žen
12. března Den přístupu ČR k NATO
20. března první jarní den
24. března Den Horské služby ČR
28. března Den učitelů
V kategorii jednotlivci mládež se mezi
deset nejúspěšnějších sportovců zařadily dvě členky atletického oddílu
TJ Desná, Lada Cermanová a Michaela
Galuszková, obě svěřenkyně trenérů
D. Michkové a M. Galuszky.
Oběma dívkám moc gratulujeme
za reprezentaci a připomínáme jejich
atletické úspěchy uplynulého roku.
Lada Cermanová reprezentovala
úspěšně Liberecký kraj na Olympiádě
dětí a mládeže v Olomouci, medaile získala také na Evropských dětských atletických hrách v Brně. Je několikanásobnou krajskou přebornicí a v letošních
republikových tabulkách získala ve své
kategorii tato umístění: 3. místo v kouli
a 3. místo v kriketu
Michaela Galuszková reprezentovala
úspěšně Liberecký kraj na Olympiádě
dětí a mládeže v Olomouci, medaile
získala také na Evropských dětských
atletických hrách v Brně. Je několikanásobnou krajskou přebornicí a v letoš-
ních republikových tabulkách získala
ve své kategorii tato umístění: 4. místo
dálka, 8. místo výška, 10. místo 150 m,
10. místo pětiboj, 12. místo 60 m př.,
14. místo 60 m.
Lada Cermanová???
Informace z radnice
Společenská kronika
CO PROJEDNALA RADA MĚSTA
Gratulace únorovým jubilantům
Poděkování
Na svém zasedání 16. ledna 2012 mimo jiné:
Svá životní jubilea v únoru oslaví:
 vzala na vědomí informaci o připravovaných výpovědích z bytu u nájemníků,
kteří řádně neplatí nájemné,
Kamila Málková
Marie Jiřičková
Emilie Blažková
Herbert Rösler
Milena Průšková
Jiří Pačes
Josef Beneš
„Sníííh, snííížek!“ vzpomenu si na nadšené volání Tomáše Holého z filmu „Pod
Jezevčí skálou“.
Každý rok se netrpělivě těším na první
sníh, aby mně po půl hodině sněžení
začal lézt na nervy. Přestože se většinou
snažím dívat na vše z té lepší stránky,
musím říct, že jsem v tomto ohledu taky „remcal“. Euforie těšení se na sníh
a následné znechucení množstvím se
u mě projevuje téměř pravidelně. Optimismus mě přechází, když musím použít
auto. Padalo celou noc. Kvůli zahrnuté
příjezdové cestě se dostávám do práce
s hodinovým zpožděním. Jsem úplně vyčerpána prohazováním a tiše nadávám
na „sněžnej“ pluh. Večer usínám s myšlenkou na odklízení sněhu před domem,
na cestě, u garáže...! Ještě že jsem byla
tak chytrá a přikoupila do rodiny „hrabla“. Jedno hrablo navíc se vždy hodí.
„Tak nám zase napadal sníh, pane Švejk.“
„To, abych ho odhrnul že, paní Millerová.“
„Kdybyste byl tak hodnej, to víte, na svá
stará kolena už se mi po něm špatně
chodí.“
Touto úsměvnou citací Švejka bych ráda poděkovala panu Standovi Šimonovi,
že nám bez mrknutí oka, vždy ochotně pomohl sněhovou nadílku patřičně
„zkrotit“. Děkujeme!
HaCha
 schválila poskytnutí jednorázového finančního příspěvku pro Myslivecké sdružení Kořenov – Desná na jejich činnost,
 schválila uzavření dohody o výši záloh za dodávku tepelné energie mezi městem Desná a Desenskou teplárenskou s. r. o., Tanvald,
 schválila poskytnutí finančního příspěvku žákům 4. ročníku Gymnázia Tanvald
na uspořádání maturitního plesu.
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci dubnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat
na MěÚ nebo zavolat na telefon: 483 337 950, 483 383 019.
Na svém zasedání 6. února 2012 mimo jiné:
 schválila plán kulturních akcí v období únor – prosinec 2012,
 schválila plán prevence kriminality města Desná na rok 2012/13 s finanční
spoluúčastí města min. 10% na dílčích projektech prevence kriminality,
Město vydražilo první
nemovitost
 pověřila manažera prevence kriminality zpracováním dílčích projektů prevence kriminality,
V pondělí 13. února město poprvé
úspěšně realizovalo dobrovolnou dražbu zbytné nemovitosti. Z městského
bytového fondu tak ubyla nemovitost
Na Malé Straně čp. 82. Příklep byl udělen za cenu 1 450 000 Kč.
Město Desná vyzkoušelo tuto alternativu prodeje po předcházející neúspěšné
nabídce odprodeje nemovitosti současným nájemníkům za zvýhodněných podmínek a po neúspěšné nabídce prostřednictvím realitní kanceláře. Druhá dražená
nemovitost – Krkonošská čp. 824 – bude nabídnuta v opakované dražbě.
 doporučila zastupitelstvu města schválit OVZ č.1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu dle předloženého návrhu,
 doporučila zastupitelstvu města schválit přílohu k OZV č. 1/2010 o účtování
nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2011. Rada
města doporučuje zastupitelstvu města ponechat sazbu poplatku pro rok 2012
ve stávající výši, tj. 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok,
 vzala na vědomí stížnost na zimní údržbu komunikace v majetku Libereckého
kraje v oblasti Desná – Černá Říčka, Souš a Kořenov a ztotožňuje se s názorem
stěžovatelů.
Příspěvky do DN
můžete o dev zdávat o sobně
na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na e-mail:
[email protected]
Re d akc e si v y hr azuje p r ávo
na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost
článků odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka dubnových novin je
ve čtvrtek 15. března. Později
zaslané příspěvky budou uveřejněny v květnovém čísle.
Důležité kontakty
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019
e-mail: [email protected]
Tento e-mail slouží pouze pro kulturní
a informační aktivity Desné!
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny
tel.: 483 383 730, 483 383 019
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Výroční valná hromada
Městského sdružení hasičů
V pátek 10. února se v BOB KLUBu sešli zástupci jednotlivých SDH (Sbor dobrovolných hasičů) na VVH MSH (Výroční valné hromadě Městského sdružení hasičů)
Desná.
V úvodu velitel hasičů Josef Jirouš, který se ujal vedení VVH za nemocného starostu hasičů Martina Lauera, přivítal hosty – mjr. Jiřího Kyptu z HZS OU Jablonec nad
Nisou, radní města Jaroslava Kořínka a Josefa Želinského a Ing. Radku Vedralovou
za MěÚ Desná. Dále přítomné seznámil s programem VVH. Po zvolení návrhové
komise přednesli pověření členové zprávy o celoroční činnosti jednotlivých sborů.
V následující diskuzi mj. hovořil mjr. Kypta o reorganizaci jednotek hasičstva. Desná
má jednu jednotku, kterou tvoří první a druhé zásahové družstvo. Poté proběhlo
hlasování o zprávách o činnosti a návrhu plánu práce MSH na rok 2012. Obojí bylo
schváleno bez připomínek. Na závěr velitel poděkoval všem hasičům za jejich dobrovolnou činnost a VVH MSH ukončil.
A. Krutišová, jednatelka MSH
Malujeme
obrázky
Desná, Údolní 212
Mateřská škola nabízí
2 volná místa. Rodiče, kteří mají zájem
umístit své dítě do mateřské
školy, mohou kontaktovat
ředitelku Danu Scheibovou
na tel. čísle 483 383 288
nebo přijít osobně.
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Bc. Tereza Kahánková. Redakční rada:
Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 483 383 730,
483 383 019, e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, www.jabloneckatiskarna.cz. Vychází měsíčně
nákladem 450 výtisků. Datum vydání: 1. březan 2012. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Apolonia Smíšková
Jan Kögler
Dobroslav Breuer
Milena Legátová
Helena Malá
Josef Janoušek
Desenské noviny 3/2012
Ještě třikrát budou mít malí školáčci možnost účastnit se naší soutěže.
Červnové číslo bude poslední, v dalších už obrázky vycházet nebudou.
Návštěva z vesmíru přinesla vítězství Silvii Bílé ze 2. A a Nikole Komárkové z 5. A (obrázek vpravo). Obě děvčata mají v Riedlově vile připravené
tradiční výherní poukázky.
Některé další obrázky najdete uvnitř
novin, ale všechny budete mít opět
možnost zhlédnout na výstavě v sále
Riedlovy vily. Termín vám dáme včas
vědět.
A další téma? Protože bude již
v dubnových novinách, je jím tentokrát
Jarní příroda.
Red
Desenské noviny 3/2012
Vítězný obrázek Nikoly Komárkové z 5. A
3
Informace z radnice
Kulturní pozvánky
Starosta města jednal s ministrem dopravy
Starosta města Marek Pieter se zúčastnil společného jednání starostů
s ministrem dopravy ČR Pavlem Dobešem při jeho návštěvě Jablonecka
v pátek 3. února.
Starosta informoval ministra o potížích na mezinárodní silnici I/10 do Harrachova, která se vlivem letošní špatné
zimní údržby a velkého provozu kamionové dopravy stává často neprůjezdnou.
Požádal o urychlené řešení propojení
rychlostní komunikace mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou, který by
řešil částečný odklon nákladní dopravy
z této komunikace, a navýšení prostředků pro KSSLK na provádění zimní údržby
na komunikaci I/10.
Ministerstvo dopravy podporuje dostavění úseku mezi Bílým Kostelem
a Hrádkem nad Nisou, ale v současné
době není možné dokončit výstavbu
z důvodu probíhajícího majetkoprávního
vypořádání mezi státem a zahraničním
majitelem pozemku.
Pan starosta dále požádal ministra
dopravy o informaci o průběhu jednání
o možnosti zavést vážení kamiónů a mýta na komunikacích nižších tříd.
Ministr podporuje zavedení vysokorychlostního vážení kamionů, které by
odstranilo problém přetížených nákladních vozů. Kamiony neúměrně zatěžují
silnice nižších tříd, které na takovou
zátěž nejsou stavěné. Tuto situaci, tedy
odklon kamionové dopravy, by mohlo vyřešit i zavedení mýtného systému na vybraných silnicích prvních a druhých tříd.
Ministr se také kladně vyjádřil k podpoře
projektu dostavby rychlostní komunikace mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem, která je prioritou pro celý region.
Při společném setkání došlo i na pochvalu za společný projekt měst Desná,
Smržovka, Velké Hamry, který zajistil
výstavbu nových vlakových a autobusových zastávek.
Pokračuje rekonstrukce V blízkosti sportovního areálu byly pokáceny
hasičské cisterny LIAZ
nebezpěčně nakloněné stromy
V pátek 3. února 2012 starosta města Marek Pieter spolu s velitelem JSDH
Desná Rudolfem Hochmanem navštívili dodavatele generální opravy hasičské cisterny LIAZ CAS 25 společnost
KOMET, s.r.o. v Pečkách.
Na kontrolním dni byli zástupci města
seznámeni se stavem opravy, s možnostmi rozvržení vybavení a úložných
prostor. Po shlédnutí stavu nosných částí vozu musíme přiznat, že se vůz opravy
dočkal ve správný čas.
Generální opravu vozidla LIAZ CAS
25 podpořil Liberecký kraj z Fondu požární ochrany ve výši 500 000 Kč.
4
Ve středu 15. února došlo ve stráni nad atletickou dráhou městského
sportovního areálu k pokácení dvou
vzrostlých buků.
Vlivem mrazivého počasí v minulých
dnech praskl kmen cca osmdesátiletého buku, který se při pádu zachytil
v koruně dalšího stromu. Tím vznikla
velmi nebezpečná situace, při níž hrozil
nekontrolovatelný pád mnohatunové
dřevní masy na ovál atletického stadiónu, a tím i k jeho neodvratitelnému
poškození. Pracovníci městského úřadu ve spolupráci s panem Mládkem
z Bohdalovic rozhodli, že by nebylo
správné pokácení stromů odkládat
na jarní měsíce, ale naopak by bylo
vhodné využít dostatečné sněhové pokrývky v areálu a přetrvávajícího mrazivého počasí. Následně pak firma Fejfar
zajistila po dohodě s panem Mládkem
nahrnutí hromady sněhu do směru
předpokládaného pádu stromů. Po týdenním promrznutí nahrnuté sněhové
masy bylo naplánováno samotné kácení dřevin. To se také povedlo a díky
zručnosti pana Mládka se oba stromy
skácely „jako do peřiny“ do předem
připravené hromady, aniž by způsobily
jakoukoliv škodu na atletické dráze či
samotném areálu.
Desenské noviny 3/2012
Pojďte s námi... na Medvěda
V sobotu 17. března v 9 hodin vypukne v našem kulturním domě Sklář urputná
bitva o Desenského medvěda. Nebude to ale bitva u které poteče krev, ale v pomyslném klání se utkají malí divadelníci z celého kraje o postup do krajského kola
Dětské scény 2012. Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů oslaví v Desné tento rok své desáté narozeniny. A bude se
na co těšit!
Do Skláře se sjedou nadšené děti
se stejně nadšenými vedoucími, kteří
se po celý rok pilně věnují nácviku vybraného představení, aby zazářili před
diváky a odbornou i laickou porotou
na prknech, která ještě dnes pro mnohé
znamenají svět. Lektorský sbor složený
z odborníků zabývajících se dlouhodobě
problematikou divadla hraného dětmi
pak kromě dílčích ocenění jednotlivých
souborů nominuje k postupu do krajského kola, který se uskuteční v jabloneckém Eurocentru, soubor vítězný. Na své
si přijdou i děti i z místní základní školy,
které zasednou v dětské porotě a udělí
Cenu dětského diváka. Tou není nikdo
jiný než veliký plyšový putovní Desenský
medvěd, kterého věnoval do soutěže
pan Zdenek Vedral z prodejny Textil-papír-hračky-sport, kterému tímto za jeho
neutuchající dlouholetou podporu velmi
děkujeme.
Všechny příznivce divadla tak srdečně zveme na desátou hodinu v sobotu
17. března do Skláře. Přijďte podpořit
dětské divadlo a zatleskat mladým divadelníkům, kteří vaši návštěvu ocení maximální snahou. Akce se koná za podpory Libereckého kraje.
TK
Pojďte s námi... do divadla
V rámci Desenského divadelního předjaří přinášíme v sobotu 31. března
v 19 hodin do kulturního domu Sklář v pořadí již třetí divadelní představení. Tentokrát k nám zavítají hosté ze Železného Brodu – Divadelní spolek Tyl Železný Brod,
o. s. s nastudovanou hrou J. B. Moliéra Chudák manžel.
Moliére dokáže už po staletí zaujmout svým komediálním postřehem malosti lidských vlastností a většinou právě těch komediálních. Chamtivost, touha po moci, zdání povýšenosti, simulace, výsměch a nadutost, to jsou pilíře všech jeho divadelních
her. Železnobrodští si dovolili několik málo úprav v „Chudákovi manželovi“, což poznáte sami, ale snaží se, aby byly zachovány právě ty vlastnosti osob, které výše uvádíme.
V komedii si zahrají tři noví členové souboru, kteří dneska poprvé stojí na jevišti
našeho divadla. Zvláště role vikomta Klitandra je pro vesnického hejska hrajícího si
na vikomta značně náročná. Musí ztvárnit jak toho hejska, tak toho vikomta a posoudíte sami, jak se to Jirkovi Zemanovi podařilo. V postavě Andělky uvidíte Štěpánku Borovičkovou, také ve své první roli, ale ta se pro divadlo narodila. Třetí nováček
Luboš Hudský se ukáže v roli Františka a možná si řeknete, že těch několik málo vět
bylo na něho právem ušito.
Přejeme Vám, abyste se s naší interpretací a hudbou mistra Mozarta potěšili.
Nestárnoucí veselou komedii upravil a režíroval Karel Svoboda. Hra o bohatém muži,
který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Hlavní hrdina Jiří Danda z Dandákova přišel sňatkem s urozenou dcerou Andělou o peníze, protože jimi zaplatil dluhy
baronovy rodiny. Získal titul a k tomu navíc ještě… pokud Vás zajímá, co ještě může
člověk získat sňatkem, přijďte se podívat. Pro zájemce bude vypraven svozový autobus, který pojede v 18.00 hodin z Tanvaldu z parkoviště naproti kinu Jas, v 18.15 hodin od DPS (autobus. zastávka).
Další zastávky dle telefonické domluvy v KS v Riedlově vile u slečny Kahánkové.
Tel.: 483 383 019 nebo 737 248 434, e-mail: [email protected]
Desenské noviny 3/2012
Pojďte s námi...
na výstavu
V sobotu 10. března v 16 hodin se
v Riedlově vile uskuteční vernisáž výstavy Švásta – Šikola: Tenkrát a dnes.
Ladislav Šikola
Sklář a učitel, *1924 Mukařov. Spolupracoval s regionálním tiskem a svými
články a fotografiemi se podílel na propagaci sklářství a na knize o Jablonci
nad Nisou. Je autorem pohlednic a fotografií naší přírody a lidí. Kromě toho
ztvárnil přírodu i formou akvarelů, které
již také vystavoval. Napsal knihu příběhů „Kluci 1. republiky“.
Jaroslav F. Švásta
Strojař a svářeč, *1946 Praha. Od roku 1974 žije též na Maršovicích. Fotografie byla jeho koníčkem, hlavně dokument
a reportáž, které uplatnil i během svého
zaměstnání. Využívá ji i pro fotodokumentační práci nejen v místě svého bydliště. Na radu souseda se začal věnovat
i výtvarnějšímu fotografickému pohledu
na život kolem nás. Výsledky své práce
představuje v regionálním tisku, na tematických výstavách a v kronice.
Malujeme obrázky
Obrázek Milana Hnata ze 2. A
5
Došlo do redakce
V minulém čísle Desenských novin jsme informovali o dokončení výstavby nového technického zázemí ve Ski areálu
Černá Říčka. V tomto čísle uveřejňujeme příspěvek pana
Dietmara Lauera popisujícího historii areálu.
Modernizace Ski areálu
Černá Říčka pokračuje
Ale nejdříve něco z historie. Za počátek rozmachu sjezdového lyžování v Černé Říčce považuji rok 1956, kdy se zde v únoru konal první ročník Dětských lyžařských závodů za účasti
320 přihlášených. Tyto závody mají dlouholetou tradici a pokračují s malými obměnami a názvy dodnes. V únoru 1963 jsme po návratu z vojny postavili malý vlek
poháněný motorem JAWA 250 ccm. Ale hned nás napadla
myšlenka postavit větší zařízení s nekonečným oběžným lanem. Stavba byla zahájena v říjnu 1963. Nebyly zkušenosti,
materiál, chyběly peníze. Přesto jsme vlek, vybudovaný téměř
na koleně, zprovoznili v roce 1966. Tento „dřevěný vlek“, (stožáry byly dřevěné), nám sloužil neuvěřitelných 22 let. Měl kapacitu asi 150 lidí za hodinu, ale postupně přestal vyhovovat
jak kapacitou, tak technicky.
Proto byla v „akci Z“ v roce 1986 zahájena stavba nového
zařízení od Metasportu Ostrava, vlek TLV 12, a byl prodloužen
na nynější délku 450m s kapacitou 420 osob. Do provozu byl
uveden v roce 1988 a od města jsme jej dostali do pronájmu.
Nebylo to ale nejideálnější řešení, 23. 11. 2000 bylo rozhodnuto podat městu žádost o zakoupení. I přes odpor některých
zastupitelů byl prodej po dvou letech bojů schválen, a tak
mohl náš starosta Martin Lauer 27. 9. 2002 podepsat kupní
smlouvu a některé nájemní smlouvy na pozemky. Ty se nám
podařilo během následujících osmi let zakoupit a konečně
jsme mohli hospodařit na svém a ve svém. Provedli jsme
modernizaci pohonu, zvýšili kapacitu na 700 osob za hodinu a instalovali odbavovací systém. Během roku 2003 bylo
zprovozněno osvětlení celého lyžařského svahu. Neustálé
špatné sněhové podmínky nás donutily v roce 2004 zahájit
stavbu umělého zasněžování sjezdových tratí, které bylo dokončeno v roce 2009.
Chybělo nám ale technické zázemí, množily se nevzhledné
buňky. Proto byla v roce 2010 zahájena stavba víceúčelové
haly. Slouží jako garáže pro sněhová vozidla, děla pro sněžení,
máme tam prostornou, dobře vybavenou dílnu, v horní části
je sklad potřebných a také nepotřebných věcí, je tam uložena
část požární techniky. Původní termín dokončení, rok 2012,
se nám díky dobré spolupráci se stavebními firmami podařil
zkrátit, a tak jsme 16. 12. 2011 mohli slavnostně přestřihnout
pásku.
Na závěr bych chtěl poděkovat těm členkám a členům minulé rady a zastupitelstva města, kteří nám věřili a svými rozhodnutími podpořili. Těm, kteří nám nepřáli, vzkazuji, přijďte
se podívat, co jsme za ta léta vytvořili, velmi rád Vás provedu.
Skiareál Černá Říčka neslouží jen nám, ale všem návštěvníkům Desné.
Nechceme usnout na vavřínech, máme smělé plány
a sny do budoucna. Jejich postupné uskutečňování ale
závisí na více okolnostech, hlavně finanční situaci. A my si
přejeme, aby se nám další rozvoj střediska dařil stejně dobře jako dosud.
DL
6
Okénko zajímavostí
Ohlasy v DN a hlas lidu
Vybavila se mně takováto vzpomínka. Byl jsem žákem základní
školy a na brigádě na stavbě jsem vyslechl hovor dospělých zedníků. Bylo to o prázdninách po sedmé třídě. Polírem na stavbě
byl muž a čerstvý otec novorozenců – dvojčátek. Šťastní rodiče
chlapce a holčičky je pojmenovali na počest tehdejšího prezidenta Klement a Marta. Chlapi u míchačky se opřeli o lopaty
a vyprávěli si o tom, jak je jejich polír nevyspalý a unavený. Nemá
to asi lehké, podotkl jeden a zapálil si partyzánku. No, povím vám,
chlapi, když se v noci dvojčátka probudí a Marta začne křičet, tak
se Kléma z toho… A to jde až do rána. To je ze života.
Jeden článek do novin a je tu reminiscence. Ti chlapi, otrlí
a prošlí tvrdou dobou války a taky svým vítězstvím lidu, pojmenovali přesně ducha té doby. Byl to skutečný hlas lidu, nehodil
se na nástěnky, byl to opravdový a nefalšovaný hlas těch, jejichž
nadějné zítřky byly v plenách těch dvojčátek. Ti chlapi strašně
rychle pochopili, jak syrový a tvrdý je humor v nesvobodné a potěmkinovské zemi.
Pro mne by to mohly být už jen zapomenuté dějinné střípky,
ale ejhle, nejsou. V jiné podobě je to tady zase. Jedna kritika,
a už se hledá volská hlava, komu ji nasadit. U toho by měli
být všichni, kteří jsou zodpovědní za svá konečná rozhodování. A jsou za to dobře placení. Ti, co rozhodují, ať předstoupí
na světla ramp na děkovačku a podají vysvětlení. Ať víme my
všichni, co jsme pod podiem, kde je pravda a kde je hlas lidu
a jak se řeší. Ti na podiu si ale počkají, zda to neskončí jako
obvykle rvačkou, a kdo z toho vyvázne bez šrámu. Svou mzdu
zcela jistě dostanou. I když se nejedná o politické rozhodnutí,
úředník raději počká na výsledek plebiscitu. Dopravní značka
určitě není politikum. Tak to bude i s volbou prezidenta. Politikové si umyjí ruce a my budeme dál jen nadávat a kritizovat, je to
škoda. Určitě umíme víc, ale proč se namáhat, vždyť je to jenom
pro naši rozhádanou zemičku uprostřed Evropy, nebo jen v údolí
pod horami, kde si každý valí jen tu svoji kuličku.
ZPV
Poděkování sponzorům
MS Kořenov–Desná o. s., děkuje sponzorům Mysliveckého
plesu, konaného dne 14. ledna 2012 v KD Sklář:
KRMIVA – Koval Smržovka | ASYX s. r. o. – realitní kancelář, Jablonec n.N. | ELSAP Princ Tanvald | Pekařství Vokřínek Harrachov |
Jizerská porcelánka s. r. o. Desná | SK mobil Š. Šimková Tanvald
| Elektroslužby Václav Feix | Papír hračky Vedral Desná | Zahradnictví a obchod Vladimír Špicar Tanvald | S-CARE s. r. o. lékárna
U Aesculapa Tanvald | Kancelářská tech. Miroslav Hollman Tanvald – Žďár | J. Mikš M TEX Tanvald | Preussler Petr, kartonážka
Desná | Alena Klimperová Tanvald | JISO Dagmar Jakubičková
Tanvald | ZOOS Borská Alena | Pekárna Schneider Tanvald |
Koberce a domácí potřeby Vlastimil Kubů Tanvald | Autocentrum
Tůma Tanvald | SATO – p. Helena Tůmová Tanvald | Paliva a staviva p. Stránský Tanvald | Hotel U Dubu – p. Cónová | Sklářská
dílna Martin Štefánek – Desná | Řeznictví ,,U Tomáše“ Tanvald
| SEBA T – Tanvald | DEKOR – Šikola Desná | SKI areál Špičák
Tanvald – P. Bažant | Ski areál ,,U Čápa“ Příchovice | W+H ovoce
a zelenina Tanvald | Jaromír Bernard | Čerpací stanice SIZ Vel.
Hamry | Pekařství Jan Mašek Tanvald | Kraj Liberec | Obecní
úřad Kořenov | Městský úřad Desná | Butik Šandera Tanvald |
Sklenářství Třeska Tanvald | Večerník Karel – Smržovka | Redakce časopisu Myslivost
Desenské noviny 3/2012
Balada
nepřizpůsobivá
Nemám rád lenochy, ani příživníky,
za každé epochy, odejděte – díky
Nemám rád zloděje, a také, ty co řvou,
na druhé pomeje, první mít pod vodou
24. březen – Den Horské služby
Dát je zas do košů, a pouštět ke dnu,
z vylezlých hastrošů, led padá v lednu
V českých horách byly první záchranné akce organizovány již na přelomu 19.
a 20. století. Tehdy se začalo silně rozvíjet lyžařství v našich zemích, a tím přibylo
nejen návštěvníků hor, ale také úrazů a tragických nehod.
Prvními záchranáři se stávali členové Ve sněhové vánici půjčil podchlazenému
koncesové služby průvodců a nosičů, Hančovi svůj kabát a čepici a vydal se
ale i místní četníci a hasiči. K nim se po- pro pomoc. V silné vánici se však špatstupně přidružovali členové lyžařských, ně orientoval, bloudil a nakonec umrzl.
turistických a sokolských spolků. První Mezitím se Hanče vydali hledat jeho
jednotná organizace Horské záchranné soupeři. Němec Emmerich Rath ho skuslužby (HZS) byla založena 12. května tečně na Zlatém návrší našel, sám ale
1935 v Krkonoších. K rozvoji horského na záchranu nestačil. Vydal se tedy pro
záchranářství dochází ale až po 2. svě- pomoc, záchranná výprava Hanče přitové válce, kdy vznikají – podle krkonoš- vezla na Labskou boudu, ale následující
ského vzoru – záchranářské organizace oživovací pokusy byly už marné… Ředitel
v ostatních českých pohořích.
závodu, Ing. Fischer, který také hledal
1. prosince 1945 se slučují HZS a Ta- Hanče, nalezl jeho přítele Vrbatu. Na Zlatranská horská služba. Po rozdělení tém návrší tedy zahynuli oba – závodník,
republiky v roce 1993 se obě organizace který nechtěl vzdát, a jeho přítel, který
opět odloučily. V současné době půso- mu poskytl svůj oděv, přestože se tím
bí v Čechách Horská služba ČR, v níž vystavil smrtelnému nebezpečí. To bylo
pracuje zhruba 100 profesionálních zá- posouzeno jako základní čin v pomoci
chranářů, 350 dobrovolníků a 100 čeka- člověka člověku v horách, a proto se stal
telů. Horská služba působí v Krkonoších, 24. březen Dnem Horské služby v ČR.
Každoročně probíhá na Zlatém návrší
Jizerských horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, na Šumavě nedaleko Vrbatovy boudy vzpomínková
akce u mohyly Hanče a Vrbaty.
a v Krušných horách.
DNy
A proč právě 24. březen je Dnem Horské služby? Je to na počest tragické
události z roku 1913. Tehdy právě 24. 3.
probíhal v Krkonoších VIII. ročník Mezinárodního závodu v běhu na lyžích
na 50 km, kterého se účastnil i nejúspěšnější lyžař „zlaté éry českého lyžování“, kdy Češi poráželi suverénní
seveřany, Bohumil Hanč. Byl to vynikající
běžec, sedminásobný mistr Království
českého, výborný lyžařský cvičitel.
Do vytrvalostního závodu po hřebenech odstartovalo tehdy od Labské boudy 6 závodníků (4 Češi a 2 Němci). Cílem
byly Horní Mísečky. Ráno bylo nádherné
počasí, které se ale v průběhu závodu začalo prudce zhoršovat. Všichni závodníci
postupně vzdali. Hanč pokračoval, navíc
jenom v košili a bez čepice. Pravděpodobně poblíž Harrachových kamenů se
setkal se svým přítelem Václavem Vrbatou, který jej přišel v závodu povzbudit.
Nemám rád mačety, zaťaté do hlav,
kamení nálety – jinak se pobav
Desenské noviny 3/2012
Dělají přestupky, jeden dál za druhým,
nemají předsudky, s okem hned
zarudlým
Nemám rád Kocába, nemusím Uhla,
grázlíkům nahrává, slušnost toť smůla
Skrývat se za rasu, zmate jen hlupáky,
desítky mamlasů, popíjí tupláky
Barva pleti výhodou, tak jako rudá
knížka,
soudit je přec nebudou, není tu Jeník
Žižka
Jsou i nová řešení, třeba školy práce,
více míst ve vězení, jen do toho dát se
Zaplatit za práci, a to hned na ruku,
pomoct při štrapáci, dát žití záruku
Nejde tu o rasu, tady jde o činy,
nehledat „okrasu“, ale jen příčiny
Volby jsou za dveřmi, to bude opět
slibů,
občane, zas věř mi, má strana nemá
chybu
(Kaha)
Foto: Pavel Horký
7
Ze školy
Ze školy
Ukázky z literární tvorby dětí
Proč má slon
dlouhý chobot?
Všichni sloni měli od narození krátký
chobot, ale moc je to netrápilo. Ale jedno už starší slůně nechtělo mít krátký
chobot a ostatní se mu posmívali, že prý
není normální. Slůně se tedy rozhodlo,
že půjde do světa, navštívilo mnoho
krásných míst, ale bylo mu smutno a stále se chtělo vrátit zpět ke své rodině.
I když vědělo, že až se vrátí, budou se
mnou opět posmívat. Ale když se vrátilo,
všichni ho přivítali, protože se o něj báli.
Když se ze slůněte stal slon, jednoho dne
přišla veliká bouře, byl silný vítr, který
lámal stromy. Ale sloni nechtěli, aby vítr
všechny stromy polámal, a tak každý slon
chytil jeden strom a pevně ho držel, aby
se nezlomil nebo nevyvrátil. Vítr měl velkou sílu, a jak se sloni vzpírali, tak se jim
začal chobot protahovat a prodlužovat.
A tak jim také zůstal.
Sabina Šimáčková, 7. A
Dědečku, proč je tráva zelená?
Jednou se vnučka Anička zeptala svého
dědy, proč je tráva zelená. Dědeček se
zamyslel a potom řekl. Budu ti vyprávět příběh, který se stal před mnoha lety. Dědeček
se posadil do křesla a spustil. Existovala
škola jménem Světluška. Říká se jí tak
proto, že se nachází v ulici Světlá na Praze
6. Do této školy chodili 2 nejlepší kamarádi
Zbyněk a Vašek. Zbyněk byl štíhlé postavy s blonďatými vlasy a zelenýma očima
a ničeho se nebál. Zato Vašek měl povahu
strašpytla, bál se i houkání sovy. Postavou
připomínalo jablko, všechno, co dostal
na talíř, snědl. Zrovna teď měli přírodopis,
který učí paní učitelka Tunková. Když zazvonilo, všichni se radovali, že končí poslední
vyučovací hodina. Ti dva kamarádi Vašek
a Zbyněk se domluvili, že si vyjdou na houby. Hned po škole se oba vydali domů,
popadli košíky a pádili do lesa. V lese kluci
našli spoustu hub. Když už měli košíky plné, chtěli se vrátit domů. Vtom zaslechli
podivné zvuky. Zbyněk se chtěl porozhlédnout, kdo je vydává, jenže Vašek stál na
místě a třásl se strachy. Zbyněk uviděl
malé stvoření, které mělo červený čepec, barevné oblečení, hubené ruce,
ve kterých drželo malý zelený kyblíček.
Na nohách se nacházely botky. Zbyněk
se lekl a uskočil, zavolal Vaška, aby se
přišel podívat, co objevil. Skřítek se na
ně usmál a řekl, že se nemusí bát. Kluci se
zeptali, kdo je zač a co ukrývá v kyblíku. On
jim odpověděl, že se jmenuje skřítek Zelenáč a v kyblíčku ukrývá zelený kouzelný prášek. Kamarádi se na sebe zmateně podívali, ale skřítek pokračoval ve svém vyprávění.
Ten zelený kyblík s práškem mám na starost, tím totiž posypu všechnu trávu na louce i v lese. Každou noc tohle dělám ,aby
tráva ráno byla pěkně zelená. Jednou za rok
ke mně přijde pan Mráz a požádá mě, abych
se vrátil do podzemí, kde bydlím. A pan
Mráz si vezme svoji sněhovou hůl a přikáže,ať v noci napadne sníh a k tomu mráz.
Zbyněk ho přerušil a zeptal se ho, kolik je
těch skřítků, co se starají o trávu. Malé stvoření odpovědělo, že neví. S ostatními skřítky
se nevidí, protože se nacházejí v jiné zemi.
A druhý kamarád se zeptal, co dělá, když mu
dojde kouzelný zelený prášek. Skřítek Zelenáč odpověděl: ,,Jak už jsem řekl, tenhle
kyblík je kouzelný, a i když odeberu hrst,
pořád je plný, proto nikdy neubude.“ Už byla
tma, a tak se museli rozloučit, poděkovali
mu za jeho vyprávění a upalovali domů. Tak
se Anička, dozvěděla, proč je tráva zelená.
Večer šla Anička spát a zdálo se jí o skřítkovi, o kamarádech a o kouzelném kyblíčku.
Bára Mlejnková a Šárka Malcová. 7. A
Pojďte s námi...
na běžky
Na ZŠ v Desné funguje zimní sportovní
kroužek pro běžkaře. Děti mají možnost
pravidelně každé úterý využít nabídky
a jít si zalyžovat.
Kroužek má 15 stálých přihlášených
členů, ale není uzavřený. To znamená,
že může přijít kdokoli od 1. do 9. třídy,
nemusí se účastnit pravidelně, dokonce
nemusí mít ani svoje lyže. Ty si může totiž
půjčit a jejich nabídka se letos rozšířila
o 25 párů nových lyží včetně bot a hůlek.
Ani poplatek není nijak dramatický – 20 Kč
na jedno odpoledne.
Sraz běžkařů je vždy v úterý ve 13.30
hodin před školou, návrat je do 16 hodin.
Cílem je prostranství u Sokolské chaty.
Kroužek funguje od listopadu do konce
zimního období. Pokud nejsou příznivé
sněhové podmínky, chodí se do tělocvičny.
A nedílnou součástí jsou také výlety. Poslední před jarními prázdninami byl v pá-
8
tek 3. února. V mrazivém počasí (-20 stupňů) přišlo 5 statečných + 2 instruktorky
(Romana Jůnová a Eva Jiráková), takže
vlastně klasických 7 statečných, a jelo se.
Nejprve vlakem do Kořenova, pak přes
Václavíkovu studánku do Desné. Závěr byl
náročnější – nebyla žádná stopa, ale pro
7 statečných není nic, co by se nedalo překonat. Takže se nakonec všechno zvládlo.
Další výlety jsou v plánu, ale o těch
snad až příště, protože proběhnou po uzávěrce tohoto čísla novin.
Těšíme se na vás, kteří máte rádi pohyb
na čerstvém vzduchu, nevadí vám trocha
námahy a líbí se vám pohled na zasněženou krajinu, kterou projíždíte.
RJ
Desenské noviny 3/2012
Sportovní den se školákům i učitelům vydařil
Jak se zbavit stresu a starostí, které s sebou vždy přináší
závěr pololetí? Vyhlášením sportovního dne. K tomu nám jako
stvořený připadal pátek 27. ledna. Den, kdy již všechny pololetní
písemky byly oznámkované, opravené a známky uzavřené. Sportovního dne se zúčastnili žáci 5.– 9.tříd.
Žáci 6.–9.tříd dostali možnost výběru ze tří sportovních aktivit.
Veškeré aktivity žákům zaručovaly, že o dostatek pohybu nebude nouze. Ostatně názvy jednotlivých skupin- sjezdaři, běžkaři
a pěšáci – mluví za vše. Pouze žáci 5.tříd neměli možnost výběru
a bylo jim přiděleno sjezdové lyžování.
Nejpočetnější skupinou se stali sjezdaři. Doplňovalo je také
několik snowboardistů, kterým byl přidělen instruktor. Cílem
sjezdařů bylo lyžařské středisko Černá Říčka, kde jim bylo umožněno lyžovat za velmi výhodných podmínek.
Běžkaři se vydali vlakem ze zastávky Desná- Riedlova vila
do polského městečka Jakuczyce. Poté se část výpravy vydala
bílou stopou zpět do Harrachova přes horskou osadu Orle, ti
méně zdatní dali přednost zkrácené trati. V případě zájmu bylo
běžecké a sjezdové vybavení k zapůjčení v naší škole.
Pěšáci výstroj nepotřebovali, stačilo jim teplé oblečení, dobrá
obuv a bohatá svačina, obohacená termoskou s čajem. A kam si
namířili? Na Štěpánku, nejstarší rozhlednu Jizerských hor, která
se tyčí na vrchu Hvězda (959m).
Troufám si říci, že tento den si výborně užili nejen žáci, ale
i dozorující učitelé. Na všech třech „frontách“ panovala dobrá
nálada. Teplota hluboko pod bodem mrazu nelahodila pouze
autobusu, který nás měl odvézt na Černou Říčku.
Proč má každá věc svou barvu?
Malujeme obrázky
Na začátku všeho času, když ještě lidé na Zemi neznali oblečení, neslavili svátky a nevěděli, co je to slušné vychování, mělo
tu všechno smutnou šedou barvu. O pár let později zatoulal se
na naši planetu malý chlapec. Když ho ostatní uviděli, nevěděli,
co si mají myslet. Ten hoch byl totiž jiný než všichni ostatní. Už
od malička nosil všude s sebou malinkou krabičku. Ani on, ani
nikdo jiný ale nevěděl, k čemu slouží. Nedala se nijak otevřít,
ani rozbít. Ta krychlička byla však něčím zvláštní. Vůbec nebyla tak ošklivě šedivá, jako všechno kolem, naopak doslova
hrála všemi možnými barvami. Jendou ráno, když se chlapec
probudil, vyšel si, jako každý den, na procházku. Dnes mu ale
připadalo, že s kostkou není něco v pořádku. Jako by se každou
minutou zvětšovala a zvětšovala, a navíc se tak zvláštně chvěla.
Po chvilce se ozvala strašná rána. Chlapec se lekl a ze strachu
zavřel oči. Když je po pár chvílích otevřel, nemohl tomu uvěřit.
Podíval se kolem sebe. Svět už nebyl šedý, ale doslova zářil.
Nebe bylo sytě modré, tráva svítivě zelená, slunce úžasně žluté
a i všechno ostatní v přírodě mělo svoji barvu. Od té doby už se
lidé jenom usmívali a byli šťastni, protože pokaždé se probouzeli
s tím krásným pocitem, že se jejich oči budou moct pokochat tou
krásnou barevnou přírodou...
Iva Komló, Jakub Karel, 7.A
Desenské noviny 3/2012
Vítězný obrázek Silvie Bílé ze 2. A
9
Pozvánka na březen
Z kultury
Představujeme Orchestr Rudy Janovského
V neděli 25. března od 15 hodin vystoupí v kulturním domě Sklář legendární swingový, původně tanvaldský Orchestr Rudy Janovského, jehož hudbu si oblíbili nejen pamětníci let dávno minulých, ale také mladší generace. Orchestr řídí Ing. Vladimír Vlášek,
kterému jsme položili několik otázek.
Vstupné 100 Kč. Předprodej a rezervace vstupenek
v KS Riedlova vila v Desné, na tel.: 483 383 019 nebo 737 248 434
nebo na e-mailu: [email protected]
10
Desenské noviny 3/2012
Kam až sahá historie orchestru Rudy
Janovského?
Historie orchestru začíná během válečných let, kdy pan Janovský a několik dalších mladých muzikantů založilo kapelu.
Do konce války se soubor rozrostl na dvanáctičlenný orchestr, který po osvobození
začal vystupovat na veřejných zábavách
a plesech. Tehdy hrál převážně v Lidovém
domě ve Velkých Hamrech. V roce 1951
se přestěhoval do nového Kulturního domu Gustava Klimenta v Dolní Smržovce
a působil pod závodním výborem ROH
Seba 06. V této době kapela hrála v obsazení pěti saxofonů, čtyř žesťů a rytmické skupiny. Orchestr Rudy Janovského
si získával jméno a stal se populárním
nejen v našem kraji. Tehdy se hrála převážně swingová hudba a taneční písničky
všech rytmů.
V letech 1955-1958 měl orchestr již
patnáct členů a účinkoval poprvé na Slovensku. V následujícím roce dochází
ke změně. Orchestr přechází do závodní
jídelny Seba v Tanvaldě a stává se souborem Klubu pracujících. Je rozšířen
na osm žesťů (čtyři trubky, čtyři pozouny),
přicházejí noví hudebníci a zpěváci, počet
členů se zvyšuje na osmnáct. V Tanvaldě
hraje na nedělních čajích, na plesech,
na estrádách, zajíždí do širokého okolí a znovu na Slovensko. V roce 1965
oslavuje kapela čtvrtstoletí existence.
V této době v ní zpívají Karel Kašák,
Evelyn Petříčková, Jaromír Buček, Hana
Desenské noviny 3/2012
Lišková a Ota Hradecký. V dalších letech
míří orchestr i do Německa (samozřejmě
do NDR). Od roku 1969 hraje opět v menším obsazení a na jaře 1973 končí orchestr svou aktivní činnost. Kolik soubor
uskutečnil za třiatřicet let své existence
vystoupení se asi vůbec nedá spočítat.
Jak se dokázala udržet tradice orchestru do dnešní doby?
Orchestr jako takový se svými původními členy zanikl, ale čas od času saxofonista pan Josef Kouřil sehnal své bývalé
kolegy a zorganizoval společenský večer
jako vzpomínku na slavnou kapelu. Tak
orchestr „přežíval“ až do roku 1997, kdy
jsem se do takového večera dostal jako
hudebník i já. Třicet let jsem žil v Praze
a hrál s nejrůznějšími malými kapelami
i velkými swingovými big bandy, ale takovou atmosféru jako ten večer jsem snad
za celý svůj život nezažil.Vycítil jsem, že
je hlad po této muzice, a začal shánět
muzikanty.V roce 2000 se mi podařilo
orchestr znovu „vzkřísit“ k pravidelnější
činnosti se stálým obsazením.
Kde všude je možné Váš orchestr slyšet?
Od roku 2000 účinkuje na svých společenských večerech s názvem „… a ještě
trochu swingu“ zejména v Jablonci nad
Nisou, ale občas se podaří tato výjimečná akce uspořádat i v dalších městech
regionu. Např. každoročně hraje orchestr
v Lomnici n. P., kde má mnoho příznivců.
Nejedná se o typický ples či taneční
zábavu, ale o kultivovaný, nekuřácký
společenský večer s dobovou hudbou
(výhradně písničky ze 40.–50. let). Je výjimečné, že hudbu přednáší velký swingový
orchestr v plném obsazení (jako za časů
Glenna Millera, Louise Armstronga, Karla
Vlacha...), to znamená pět saxofonů, čtyři
trumpety, čtyři trombóny a kompletní
rytmika. S orchestrem zpívají mladí velmi
talentovaní zpěváci a ještě v nedávné
době často jako host též původní zpěvák
Orchestru Rudy Janovského pan Jaromír
Buček z Desné.
U jaké generace máte největší úspěch?
Základ našich posluchačů tvoří lidé,
kteří chodili tančit na tuto hudbu zamlada. Ti i nadále zůstávají orchestru věrní.
Potom máme spousty příznivců z tanečních kurzů, ať už dospělých nebo
mládeže, protože hrajeme hudbu všech
tanečních rytmů společenského tance.
Mezi lidmi obecně si tyto akce získávají
mimořádnou oblibu a mnozí neváhají
za orchestrem a vzácnou pohodou dorazit i z větších vzdáleností. Mým cílem
bylo vytvořit multigenerační pořad – tedy společnou kultivovanou zábavu pro
všechny generace, a to se daří. Není nijak
výjimečné, že přijdou tančit pamětníci,
jejich dospělé děti se svými partnery
a přivedou i vnoučata navštěvující základní uměleckou školu, aby viděla, jak hraje
opravdový velký orchestr.
Někteří návštěvníci celý večer protancují, jiní přijdou pouze poslouchat
a zavzpomínat na staré časy a muzikanti
hrají celý večer hudbu, kterou mají rádi.
Ta atmosféra se nedá popsat, ta se musí
zažít.
11
Informace z knihovny
Z kultury
Kino klub Alfa
Novinky v desenské knihovně
Virginia Andrews:
Vykoupení ohněm
Cathy a Chris žijí tajně v nezákonném
svazku jako manželé a vychovávají
Cathyiny dva syny
Joryho a Barta. Zdá
se, že v jejich životě
konečně zavládlo
štěstí, ale jen do chvíle, než se do záhadného domu v sousedství přistěhuje
tajemná dáma v černém...
Danielle Steel: Milovat
Devatenáctiletá Bettina žije jen se svým
otcem, slavným spisovatelem. Se vším
mu pomáhá, organizuje večírky pro
umělcovy přátele, má bohatý společenský život. Ale jen do chvíle, kdy otec
podlehne srdečnímu záchvatu. Tehdy se
pro Bettinu ze dne na den všechno změní. Mladá žena pak proplouvá životem
a snaží se najít záchytný bod...
Josef Hiršal:
Párkař
V padesátých le tech napsal autor
k pobavení hrstky
svých přátel, kteří
se pravidelně scházeli v kavárně Slavii,
řadu básnických nápodob. Jejich tématem byl všední, nenápadný, byť užitečný
hrdina: párkař. Doufejme, že se těmito
bezelstnými básnickými podvrhy ze lstivé nebásnické doby pobaví i dnešní
čtenář.
Karl Gjellerup: Poutník Kámaníta
Román z prostředí Indie před dvěma
a půl tisíci lety, který v sobě spojuje
dobrodružný příběh s událostmi a filozofií zachycenou v pramenech indického písemnictví, především buddhismu
a hinduismu.
Jo Nesbo:
Pentagram
V Oslu začíná období prázdnin a dovolených a město
zasáhla vlna letních
veder. V jednom bytě nedaleko hřbitova Našeho Spasitele začíná ze stropu
12
něco kapat do hrnce s vařícími se bramborami. Ve vodě se tvoří drobné černé
chuchvalce...
Umberto Eco:
Pražský hřbitov
Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se v březnu 1897
probouzí starší muž
a snaží se rozpomenout, kdo vlastně
je...
Epigram 2011
Výběr z prací autorské soutěže územního sdružení Syndikátu novinářů. Třináctičlenná porota posuzovala práce 95 autorů (celkem 850 prací), z nichž vybrala
26 úspěšných, kteří byli oceněni. Jedním
z oceněných byl i pan Zdeněk Joukl.
Novinky pro děti a mládež
Sussane Blesius:
Veselé příhody malého tygříka
Tygřík Titu je opravdová tygří hvězda! Bez
váhání zachrání hada Natana z velké lapálie. A protože je tak odvážný a nikoho
by v nouzi neopustil, připravili mu jeho
kamarádi k narozeninám překvapení...
Claudia Ondracek:
Medvědí příběhy
Čtyři veselé příběhy
o medvědech. Jak
před medvědy bezpečně ukrýt potraviny? Jak se z obyčejných kluků stanou
Divocí medvědi? Co
dokáže kamarádská pomoc? Jak se tančí s medvědem?
O tom všem vypráví knížka určená začínajícím čtenářům.
Henriette Wich: Příběhy ze stáje
Naproti ve stáji se něco děje a Amélie
má strach. Nejsou koně v nebezpečí?
Zato Ema, David a Helena mají celkem
jiný problém. Jejich milovaný dvůr s poníky má být uzavřen! Pomohou jim jen jejich skvělé nápady, dobří přátelé od koní
a trocha štěstí...
Dagmar Geislerová:
Vanda – šíleně slavná!
Ze všeho nejvíc Vanda nesnáší, když
ji někdo fotí. Přesto, když se Marietta,
maminčina kamarádka, ocitne v bryn-
dě a nutně potřebuje několik dětí pro
televizní spot, nechá se Vanda nakonec
přemluvit. Pro jistotu ale ukáže své
horší já...
Harald Parigger: Zrada na biskupském dvoře
Na biskupském dvoře ve Würzburgu
přivítali vzácnou návštěvu - císařské
a papežské velvyslance. Při slavnostním
banketu dojde k podlému útoku na samotného biskupa...
Renée Holler:
Císař v ohrožení
Píše se rok 1189
a na hradě Medvědí skála jsou všichni
zaměstnáni přípravami na rytířský turnaj, který je pořádán
na počest císaře
Fridricha I. Panoše
Ulricha a jeho přátele však znepokojuje
tajemný černý rytíř...
Jacqueline Wilson: Sama doma
Lily není sama doma – ale chtěla by být.
Starat se o tři mladší sourozence je totiž
hodně velká zodpovědnost. Další z knížek u nás dobře známé a oblíbené autorky Jacqueline Wilsonové, které se čtou
jedním dechem. Je určena pro čtenářky
od devíti do třinácti let.
Městská knihovna Desná pořádá
HRAVÁ ČÍTÁRNA
ve středu 21. března 2012
Čtení, hraní, tvoření na téma
FF Expediční kamera
V kino klubu Alfa proběhl v únoru již třetí
ročník festivalu, který započala slečna
Kahánková z městské kultury. Posléze
převzala iniciativu s pořádáním akce paní
Melicharová – jako provozní kina Alfa.
Každoročně je festival časově náročný
/18:00 – 24:00 hodin/, proto se promítalo „nadvakrát“, 4. a 11. února, kdy se
pořadí filmů prohodilo, takže návštěvníci
měli možnost viděl vše v rozumném čase.
Během akce obdrželi diváci mnoho propagačních materiálů, mohli se účastnit hned
několika slosování včetně celorepublikového o letenky, zájezd nebo sportovní
vybavení. Ceny na akci v Desné zajišťoval
pořadatel v Alfě: občerstvení, hmotné dárky i celodenní permanentku na lyžařský
vlek U Čápa na Příchovicích a poukázku
na 50% slevu u provozovatele stáje Aneta
v Jiřetíně pod Bukovou. Všem sponzorům
děkujeme. Na Expediční kameru 2012,
která nabídla celkem 7 povinných filmů
a 3 bonusové, se přišlo v našem městečku
podívat celkem 42 lidí. Děkujeme za návštěvu, a pokud budeme moci zajistit další
ročník včetně Filmového festivalu zimních
O zimní hravé čítárně
Ve středu 15. března jsme se opět sešli v knihovně na čítárně nazvané Hrátky
paní Zimy. Dorazil neuvěřitelný počet dětí, bylo nás tu 24. Knihovna praskala
ve švech, ale vydržela.
Tentokrát jsme jen nečetli, ale pohráli stihli tři hry, dvě novinky a jednu dětmi obsi s knížkou Jiřího Žáčka „Hádej, hádej, líbenou klasiku. Fotky z čítárny naleznete
hadači“ – čekala nás popletená pohádka, ve fotogalerii na stránkách knihovny www.
popletené písničky a spousta hádanek. mestskaknihovnadesna.webk.cz .
Děti všechny úkoly hravě zvládly, a tak
Další hravá čítárna nás čeká ve středu
následovalo tvoření. Každý si domů od- 21. března v 15.30 hodin. A protože je
nesl originálního sněhuláčka z krabičky březen měsícem knihy, doneste si s seod sirek, která slouží jako úschovna pro bou svoji oblíbenou knížku. Těšíme se
dětské poklady. No a na závěr jsme ještě na vás!
Moje oblíbená
knížka
Od 15.30 hodin. Pro děti 8 – 11 let,
vstup zdarma. Vezměte s sebou
přezůvky a svou oblíbenou knížku!
Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
tel.: 483 383 730, 739 029 314
Desenské noviny 3/2012
sportů /konaný v Alfě v listopadu 2011/,
budeme rádi, když se setká s Vaší přízní.
Vstupné bylo ve srovnání s okolím opět
bezkonkurenčně nejnižší – 60,- Kč. Budeli možnost získat práva na tento festival
i na další den, rádi výběrové a nejzajímavější filmy letošní „kamery“ nabídneme
i místním školákům, samozřejmě za minimální cenu. Chceme tím podpořit i starší
školáky, kteří se na podobnou akci zřejmě
zatím nemají možnost dostat.
Desenské noviny 3/2012
Pokračujeme s charitou...
děti dětem
Jedenáctého ledna navečer jste mohli
navštívit Kino klub Alfa, kam opět zavítal
pan Arnošt Kominík se svým vyprávěním
o putování po Keni. Po projekci fotografií
s výkladem nám přislíbil na letošní rok
ještě připravovanou besedu o Kubě. V závěru akce jsme předali za dětský klub
Čmeláčci panu Kominíkovi ošacení pro
keňské sirotky. Těm jsme v předešlém
roce zaslali plyšové hračky. Nyní dětský
klub Čmeláčci, který tyto sbírky organizuje a snaží se tak pomáhat a potěšit
děti v nouzi, vyhlašuje sbírku novou, a to:
přívěsky a „mini“ hračky z kinder vajíček.
Zajímavostí této sbírkové charitativní akce
je jistě i to, že se sdružily místní děti s hradeckými (ze ZŠ Bezručova) – ty zaslaly
svoji sbírku hodinek a starších brýlí. Jejich
příspěvek bude jistě velkou pomocí těm
nejchudším. K nám se sbírka dostala díky
manželům Prokopovým. Pan Kominík je
osobně předá lékařům místní nemocnice
v Mombase, kteří je rozdají potřebným.
Za vybrané dobrovolné vstupné zakoupíme jednu školní uniformu. Všem, kteří
do naší sbírky přispěli, patří náš veliký dík.
Nově vyhlášená sbírka drobných hraček a přívěsků potrvá v Kino klubu Alfa
do konce letošního roku.
Z další činnosti Čmeláčků uvádíme: mimo jiné proběhl také karneval s diskotékou, soutěžemi a novinkou – děti mohly využít nově otevřené „zimní hřiště“. Další akcí
byly druhé narozeniny Čmeláčků – oslava
proběhla 28. ledna jako Den otevřených
dveří, aby se klub představil „v reálu“ i těm,
kteří o něm zatím jen slyšeli. Novinkou je
dočasné snížení ceny vstupného na středeční Hravé odpoledne z 50 na 30 Kč
za odpoledne. Na léto připravujeme jednotýdenní příměstský tábor na dobu, kdy nebudou v provozu mateřské školky.
KM
13
Dětský koutek
Dětský koutek
Vybarvi pole s tečkami.
Jaké znáš pohádky o objeveném obrázku?
Spočítej slovo vločky v básničce a namaluj jich přesně tolik
spolu se sněhulákem...
Vločky
Vítezslav Nezval
Vločky, vločky, bílé peří,
blázen každý, kdo Vám věří!
Bílé vločky, hvězdné nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Vločky, vločky, ach, to láká,
postavit si sněhuláka!
Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpustíte!
Zimní hádanky
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
Po čem padá sníh?
Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží.
Přišel k nám bílý host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost.
Co roste kořenem vzhůru?
Sníh, Po kousíčkách, Sáňky, Mráz, Rampouch
Najdi rozdíly
Víš, co je hra s opaky?
horko
večer
černá
mladá
oheň
blízko
14
Desenské noviny 3/2012
Desenské noviny 3/2012
15
Karvela – Servis autoservis
ROZPIS UŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČEN
Velká tělocvična
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
ATLETIKA
Po
JKL lyžaři FLORBAL muži
KOPANÁ
Út
FLORBAL muži
JKL lyžaři
St
ATLETIKA
Čt
FLORBAL
Pá
KOPANÁ
VOLEJBAL
žáci
dospělí
MALÁ tělocvična
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
ATLETIKA
Po
POHYB.
CVIČENÍ
POHYB.
VOLEJBAL CVIČENÍ
SPORT. HRY
Út
St
POHYB.
VOLEJBAL CVIČENÍ
Pá
KOPANÁ
ZUMBA
Tel.: 722 615 437, 605 961 153, www.karvela.cz
AEROBIC
Nová advokátní kancelář
otevřena v Desné
AEROBIC
TAEBO
ZUMBA
TAEBO
Ne
Ostatní služby :
 Příprava včetně provedení STK, ME  Montáž tažných zařízení HOOK
 Sbíhavost kol  Diagnostika  Zajištění ekologické likvidace auta +
protokol o likvidaci  Odhlášení, přihlášení vozidel
Máte-li nějaký dotaz, týkající se Vašeho vozu, neváhejte se přijít
zeptat. Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají
u nás vždy přednost do opravy.
Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 do 16 hodin
Najdete nás při hlavní silnici směrem na Tanvald (bývalá porcelánka),
Krkonošská 580, 468 61 Desná v Jizerských horách,
e-mail: [email protected], www.karvela.cz
JKL lyžaři
JKL lyžaři
ATLETIKA
Čt
PILATES
KOPANÁ
Nabízí všem motoristům osobních a malých dodávkových
aut veškeré opravy včetně dodání náhradních dílů.
Technické služby – odvoz a likvidace fekálií
zimní a letní údržba
Jan Sieber, Tanvald – Žďár 26
telefon 777 822 890, e-mail: [email protected]
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné,
rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních
řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
LIBEREC NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Univerzální podkladové desky
®
OSB SUPERFINISH ECO
k odběru po kusech, 2500 x 625 mm,
tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka
od 129,-/ m2 (kusový odběr)
Interiérové dveře fóliované Koupelnový
šířka: 60, 70, 80, 90 cm,
nábytek
výška 197 cm,
Super 65
levé/ pravé,
buk
2/3 sklo
1.790,BEZ FOR
m2 od
MALDEH
115,-
YDU
plné – buk
*
*při paletovém odběru
Elektrický
topný
panel
příkon 400 W,
jednoduchá
instalace, nízké
pořizovací
a provozní
náklady,
rozměr panelu:
60 x 60 x 1 cm
2.390,-
spodní skříňka
š 60 x v 81 x
h 38,5 cm,
lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus
mat, zrcadlo
š 67 x v 103 cm
s halogenovým
osvětlením,
vč. keramického
umyvadla š 65 cm,
bez baterie
998,-
2.990,-
Průmyslové el. topidlo
Krbová
kamna Tirol
3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W,
IPX4,
s termostatem
1.690,-
výkon 6 kW,
6 kW
výhřevnost
až 135 m3,
rozměry: v 980 x
š 485 x h 426 mm,
horní kouřovod
∅ 150 mm,
keramická polička,
hmotnost 67 kg
4.990,-
Co se děje u sousedů
MDC Maják
DDM Ulita
Tanvald
www.mdcmajak.estranky.cz
www.ddmtanvald.cz
Prázdniny v Majáku
pro děti od 3 – 4 do 12 let
Základní program od 7 do 16 hodin
(cena za 9 hodin 130 Kč/den/dítě vč.
oběda). Podle potřeb a zájmu možnost
prodloužení od 6 hod. do 17 hodin.
Pondělí 12. března
Uzávěrka výtvarné soutěže DDM
na téma „Moje oblíbená pohádka
nebo kniha“.
Práce označené jménem autora, třídou
(u MŠ věkem) a školou, odevzdávejte
v DDM. Nejlepší díla budou oceněna
a vystavena v Městském kině Járy Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti konání
Tanvaldského hudebního jara.
Čtvrtek 8. března od 19.00 hodin
kino Jas
Eric Assous: Herci jsou unaveni
Herecký večírek s francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. V hlavní
roli Václav Vydra. www.tanvald.cz
Každý čtvrtek ve 13.30 hodin
Hrajeme spolu divadlo
Projekt dramatické výchovy, modelováním životních situací, pro děti 6 – 10 let.
Cena celkem 80 Kč/leden–červen.
Každé útetý 17 – 18 hodin
Kurz angličtiny
Od úterý 6. 3. 2012 pro děti 3 – 6 let,
vede učitelka angličtiny Dana Kubínová.
Kurzovné na 10 lekcí 600 Kč. Přihlášky
na tel.: 603 304 550.
12. – 18. března
Burza a bleší trh
Dětské oblečení, obuv, hračky, těhotenské oblečení, kojenecké potřeby a další
(kočárky, sportovní potřeby – kola, lyže,
brusle, houpačky, autosedačky).
Bližší info k akcím a přihlášky: Renata Nepimachová, tel.: 774 825 085,
e-mail: [email protected]
letní příměstské tábory
16. – 20. 7. Na pustém ostrově
23.7. – 27. 7. Pravěk útočí
30. 7. – 3. 8. Z pohádky do pohádky
6. – 10. 8. Mezi indiány
13. – 17. 8. Týden v cirkuse
ovnitř
it
2. Nalož
12. ročník veletrhu cestovního ruchu
3. Odjet
Úterý 27. března od 15.30 hodin
Jarní vitráže“ technikou tiffany
Akce pro děti od 10 let.
Čtvrtek 29. března od 16.30 hodin
Veselé velikonoční perníčky
Pečení a zdobení barevnou
polevou. Akce pro děti školního věku.
letní tábor 23. – 30. 8. 2012
Turisticko-poznávací letní tábor
u řeky Sázavy
Pro děti od 8 let. Pěší turistika vodácká
turistika, lanové aktivity, zumba a oblíbené táborové hry. Bližší info a přihlášky
v DDM v Tanvaldě, tel.: 483 394 301.
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !
Navštivte také naše
zahradní centra,
kde jsme pro vás
připravili vše
pro zahájení jarní
sezóny!
15.02.12 14:58
Desenské noviny 3/2012
Jizerské noviny – léto 2012
Jaro už se nezadržitelně blíží, a proto Turistický
region Jizerské hory opět začíná s přípravou
Jizerských novin na léto.
Jste pořadateli zajímav ých akcí? Máte
zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si,
aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické
novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme
zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit
nabídku co nejpestřejší. Vaše tipy pro letní
sezonu 2012, akce, k teré připravujete
v termínu od května do listopadu 2012,
zasílejte nejpozději do 30. 3. 2012.
PIVO
INFORMACE
www.eurocentrumjablonec.cz
ARCHITEKTURA
BIŽUTERIE
www.euroregiontour.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 1. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
Desna 190x137,5 BW.indd 1
Pátek 23. března 16 – 20 hodin
Jarní vitráže technikou tiffany
a malování na hedvábí
Akce pro dospělé.
1. Vjet d
Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) • tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
16
Úterý 6. a 13. března od 17 hodin
Keramika pro dospělé
6. 3. modelování, 13. 3. glazování
vypálených výrobků.
Desenské noviny 3/2012
Čtvrtek 22. března od 19.00 hodin
kino Jas
Nepál – západní himalájská oblast
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové
s promítáním fotografií.
Příchovice
Sobota 17. března od 20.00 hodin
Společenský dům VELIMKA
Tradiční hasičský bál
Hraje Pavel Kliment, rezervace na tel.:
604 967 432, 724 083 394.
Neděle 18. března od 14.00 hodin
Společenský dům VELIMKA
Dětské maškarní
Sobota 24. března
ski areál U Čápa
Čápův džbán
Závody ve slalomu tak trochu jinak. Více
informací na www.ucapa.eu.
Harrachov
Sobota 10. března od 11 hodin
Retro běh Turistická chata Orle
Od 9 hodin zápis účastníků. Zápisy
a informace: tel.: 481 540 504, e-mail:
[email protected]
Sobota 17. března
Příjezd Krakonoše 2012
Kulturně-sporto​vně-zábavně-společenský program, www.harrachov.c​z
Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky.
Renata Van Vleet
JIZERSKÉ HORY–Turistický region,
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko
a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520,
T: +420 606 077 440
[email protected], www.jizerky.cz
17
Co se děje u sousedů
Kino Klub Alfa
Smržovka
www.smrzovka.cz nebo 483 369 325
Pondělí 5. března od 15.30 hodin
knihovna
Čítárnička – Den vody
Sobota 10. března od 16 hodin
výstavní síň Zámečku
Vernisáž výstavy „Na přechodu“
Pondělí 19. března od 15 hodin
knihovna
Dílna s Květou
Výroba velikonočního přání a zdobení
ker amického vajíčk a ubrouskovou
technikou.
Čtvrtek 22. března od 17 hodin
Zámeček
Povídání s Evou
aneb Jak si sám pomoci při akutních
potížích. Přednáška Evy Latislavové.
v Jizerských
horách
BŘEZEN 2012
BŘEZEN 2012
****************************************************************************************************
Velká medvědí pohádka
Pátek 9. března od 9.30 hodin
Obrázek Matěje Suchardy z 5. B.
Klub Na Rampě
Eurocentrum
www.klubnarampe.cz
www.eurocentrumjablonec.cz
Sobota 3. března od 19.30 hodin
MUERTI
Sobota 10. března od 20 hodin
Monkey Bussiness & PSH
Tu r n é s e s p e c i á l n í m s p o l e č ný m
repertoárem.
Pátek 16. března od 20 hodin
Schodiště
Úterý 20. března od 20 hodin Krátké a úderné divadlo
Micka Myšáková aneb román moderního
děvčete.
Čtvrtek 22. března od 20 hodin
Žlutý pes
Do 8. března
Safari mezi zvířaty Tingatina
Umění z Tanzanie.
Sobota 24. března od 20 hodin
Mňága a Žďorp
Pondělí 26. března od 20 hodin
Dana Fuchs (USA)
Pátek 30. března od 20 hodin
Xavier Baumaxa
Čtvrtek 15. března od 19 hodin
Dívčí válka
Komedie Čechova prozatímně
osvobozeného divadla
Sobota 17. března od 20 hodin
Slavnosti svatého Patrika
Všechny
uvedené
akce jsou
záruky.
Irské
sestry,
Keltský
tygrbez
a Divokej
Ir, Alastair (GB/CZ), stylové dobroty,
sváteční pivo, tombola,...
Neděle 18. března od 14 hodin
Semilská 11
Taneční odpoledne pro seniory
Pondělí 19. března od 19 hodin
Napalm Death
Zakladatelé žánru grindcore s novým
albem
22. – 24 hodin
EUROREGION TOUR 2012
12. ročník veletrhu cestovního ruchu.
Čtvrtek 29. března od 9 hodin
O nešťastném staviteli
Divadelní představení pro děti od 3 let
Čtvrtek 29. března 8 – 19 hodin
Česko-polské Velikonoce
Vystoupení folklórních souborů,
přednáška, výtvarná dílna...
Obrázek Terezy Bachtíkové ze 4. B
18
www.kino-alfa-desna.cz
tel.: 603 264 316
BŘEZEN 2012
Výstavy
10. března – 12. dubna
Michla Šilhán, Petra Viňanská:
Na přechodu
Autorská výstava kresba – malba – sklo.
Desná
****************************************************************************************************
Neděle 11. března od 15 hodin
Parkhotel
Karnevalshow Tomáše Bartáka
Čtvrtek 15. března od 17.30 hodin
Zámeček
Změny v zákonech o silničním
provozu
Přednáška Zdeňka Hlavatého
pro veřejnost.
KINO KLUB ALFA
Sobota 31. března od 20 hodin
Collegium Musicum
Koncert průkopníků art-rocku v čele
s Mariánem Vargou.
Desenské noviny 3/2012
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Vstupné 40 Kč. Zveme nejen dětské kolektivy, ale i maminky s dětmi. Každé dítě obdrží malou
sladkost, dospělý doprovod nápoj zdarma. Po dohodě zajistíme kolektivům na akci dopravu,
na kterou o. p. s. Paraplíčko přispívá třetinou ceny, jako podporu akcí pro děti a mládež.
Poupata
Čtvrtek 15. března od 17.30 a 20.00 hodin
ČESKÝ FILM NOMINOVANÝ NA CENU ČESKÉHO LVA
Jen v Alfě vstupné za stále jedinečných 60 Kč.
Během projekce od 17.30 hodin hlídáme děti v dětském koutku Alfy!
Alfa plná pohádek
Neděle 25. března od 16.00 hodin
AKCE PRO DĚTI
Další ročník pohádkové akce, která potěší všechny děti. Doporučujeme přezutí. Vstup 20 Kč.
DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI
Každou středu vždy od 15.30 do 18.00 hodin
Hravé odpoledne pro děti od tří let. Malování, čtení pohádek, tvoření, výlety, vaření, volná
zábava v zimním dětském koutku s atrakcemi, diskotéka. Cena 50 Kč za celý program vč. pití
a svačiny, kvalifikovaného dohledu a bohatého programu.
Novinka: dočasně snížená cena vstupného na 30 Kč.
****************************************************************************************************
DISKOTÉKA
PRAVIDELNĚ KAŽDÝ PÁTEK OD 22.00 HODIN. Vstup volný.
Desenské noviny 3/2012
19
Kulturní a informační středislo RV
Program
na březen
Připravujeme
na duben
Výstava
Pohádka ve vile
10. března – 28. dubna
Neděle 1. dubna od 15 hodin
Švásta – Šikola: Tenkrát a dnes
Putování za modrou vílou
Pohádka ve vile
Literatura
Neděle 4. března od 15 hodin
Divadlo Cirkus Žebřík
Úterý 10. dubna
Loutky, které nikde nechtějí
Scénické čtení spojené s divadelním
představením, projekt herce Lukáše
Hejlíka. Tentokrát o knize Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků.
Určeno žákům 3. až 5. tříd ZŠ Desná.
Středa 18. dubna od 15.30 hodin
Výstava fotografií z okolí Maršovic a Liberce.
Vernisáž v sobotu 10. března v 16 hodin.
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 30 Kč.
Literatura
Pondělí 12. března od 10.30 hodin
Bratři bagři
Autorské čtení Jiřího Macouna v rámci
projektu Knížka pro prvňáčka. Určeno
žákům prvních a druhých tříd ZŠ Desná.
Středa 21. března od 15.30 hodin
Hravá čítárna v knihovně
Čtení, hraní, tvoření na téma Moje oblíbená
knížka pro děti od 8 do 11 let. Vezměte
s sebou svoji oblíbenou knížku! Vstup
zdarma.
Divadlo
Sobota 17. března od 9 hodin, KD Sklář
O Desenského mědvěda
Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních,
loutkářských a recitačních souborů Dětská
scéna 2012. Hrají: Dramatický kroužek
KUKátko, DDM Pod střechou Rokytnice
n. Jizerou; KUKI-KUKI, ZUŠ Železný Brod;
Pohybový soubor divadla Vydýcháno UŠ
Liberec; Rarášci, DDM Sluníčko Lomnice
n. Popelkou; Strčprstskrzkrk, DDM ULITA
Tanvald; soubor Základní školy Kořenov.
Z m ě n a p r o g r amu v y hr aze n a . B liž š í
informace na straně 5. Vstupné 20 Kč.
Tanec
Neděle 25. března od 15 hodin, KD Sklář
Odpolední čaj s orchestrem
Rudy Janovského
Taneční zábava pro všechny generace
s nejznámějšími tanečními melodiemi.
Vstupné 100 Kč. Rezervace vstupenek
od 1. března v Riedlově vile. Více informací
na stranách 10 a 11.
Literatura
Pátek 30. března od 18 hodin, knihovna
Noc s Andersenem
12. ročník největší dětské knihovnické
akce. Určeno dětským čtenářům knihovny
od 8 do 11 let. Zájemci hlaste se v knihovně!
Máme už jen pár volných míst.
20
Pohádka pro rodiče s dětmi od tří let.
Vstupné 30 Kč.
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedlova vila
v Desné
LiStOVáNí
Hravá čítárna v knihovně
Čtení, hraní, tvoření na velikonoční téma. Pro děti od 8 do 11 let. Zdarma.
Divadlo
Sobota 28. dubna od 19 hodin, KD Sklář
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
Mam‘zelle Nitouche
Úspěšná opereta skladatele Florimonda Hervého. Vstupné 80 Kč.
Předprodej vstupenek od 2. dubna.
Divadlo
Sobota 31. března od 19 hodin, KD Sklář
DS Tyl Železný Brod
Chudák manžel
Divadelní představení v rámci Desenského divadelního předjaří. Vstupné
50 Kč. Pro zájemce svozový autobus v 18.00 z Tanvaldu z parkoviště
naproti kinu Jas, v 18.15 od DPS
(bus zastávka). Další zastávky dle
telefonické domluvy, sl. Kahánková:
483 383 019, 737 248 434, e-mail:[email protected]
Kulturní a informační středisko
Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019
e-mail: [email protected]
provozní doba
Úterý 10 – 16 hodin
Čtvrtek 10 – 17.30 hodin
Sobota 13 – 16 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
provozní doba
Pondělí 10–12, 13–16 hodin
Čtvrtek 10–12, 13–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny
tel.: 483 383 730, 483 383 019
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
inzerce
Pro drobné podnikatele,
malé i střední firmy nabízíme:
 Vedení účetnictví, daňové evidence
 Zpracování daňového přiznání včetně
zastupování na úřadech
Melicharová Iva
Velké Hamry 613, 468 45 Velké Hamry
[email protected], Tel.: 732 579 336
Desenské noviny 3/2012
Download

Březen – celé noviny