www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Říjen 2012
Z obsahu:
 Interaktivní výuka ve škole
1
 Akce „Označení nespravených
silnic…“
5
 Odpověď Libereckého kraje
na petici občanů
6
 Slavnosti města Desná 10–11
 Obnovený přespolní běh
11
 Nový projekt Knihoběžník 13
 Dětský koutek
16
Říjen když blýská, zima plíská
Čím déle vlaštovky u nás
v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají
V říjnu hojnost žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc
Svatý František zahání lidi
do chýšek
Den svaté Terezičky nebývá
bez vlažičky
Nejvýznamnější svátky
4. říjen František
15. říjen Tereza
16. říjen Havel
21. říjen Voršila
Významné dny
1.říjen Mezinárodní den seniorů
Světový den cyklistiky
4. říjen Mezinárodní den ochrany zvířat
20. říjen Den stromů
24. říjen Den OSN
Interaktivní výuka v ZŠ Desná
Interaktivní výuka je postavená na využívání multimédií – zvuk, video, flashové
animace, manipulace s objekty a další digitální nástroje. Prožitek z výuky pomáhá
žákovi lépe si probírané téma zapamatovat a porozumět mu.
Ve škole používáme 7 interaktivních tabulí (čtyři na 1. stupni a tři na 2. stupni).
Máme zkušenosti, nabýváme jistoty, jsme příkladem ostatním školám. Pan ředitel
Stanislav Jirouš působí jako certifikovaný lektor SMART Notebook v rámci ČR a poskytuje učitelům rady, pomáhá s technickými problémy. Zřizovatel – město Desná
nás v této aktivitě podporuje.
Naším cílem je aktivně zapojit žáky ve vyučování a prokázat jejich schopnost
vytvářet společně výuku. Centrem interaktivní výuky je moderní škola, podnětné
atraktivní prostředí, které je součástí života žáka, nikoliv pouhou povinností. Taková
škola je úspěšná v konkurenčním prostředí.
Učitelé jsou s pomocí technologií flexibilní, jejich výukové metody jsou různorodé,
výuka více efektivní. Společně utvářejí příjemnou atmosféru pracovního prostředí
školy. Žáci se ve škole s interaktivní výukou nenudí.
Učitel není jediným nositelem informací, je průvodce světem poznání. Při plnění
úkolů není žák izolovaný. Interaktivní výuka ho vede k týmové práci ve vyučování
a sdílení myšlenek a názorů. Na třídních schůzkách budou mít rodiče možnost se
s touto novou technologií seznámit
(Jn)
Informace z radnice
Z rady města
CO PROJEDNALA
RADA MĚSTA
Na zasedání dne 20. srpna
mimo jiné:
 schválila dodatečný prodej sochy ze
Sympozia 2012 a zahrnutí výnosu z tohoto prodeje do rozpočtových opatření
 schválila výzvu k předkládání žádostí o dotaci z grantu města na rok
2012
 vyhlásila stipendijní program města
Desná oboru stomatologie – zubní lékařství, příjem žádostí do 5. 10. 2012
 vzala na vědomí výsledek veřejné
zakázky „Oprava požární zbrojnice
v Desné III“ a pověřila manažerku
projektů a výstavby projednat s SDH
další postup
Provádění opravy
silnice v Černé Říčce
Proběhla další veřejná
beseda s občany
Na základě výsledků jednání týkajících se zlepšení stavu komunikací
v majetku Libereckého kraje mezi starostou města a vedoucím oddělení
inspekce silniční sítě Krajské správy
silnic Libereckého kraje Ing. Pavlem
Oleníčkem došlo v posledních dnech
k opravě komunikace v Černé Říčce.
Oprava neprobíhala formou celoplošného povrchu, ale vyřezáním závad
na vozovce s následnou opravou.
Další jednání budou vedena ohledně
stavu komunikace k nádraží Dolní Polubný. Zde se bude rozhodovat o možnostech podmínek pro převedení uvedené komunikace do majetku města.
Tentokrát členové zastupitelstva
města na čele s panem starostou Markem Pieterem zavítali do Desné III –
Černé Říčky.
V příjemné atmosféře klubovny zdejšího sboru dobrovolných hasičů přišly
pobesedovat se členy zastupitelstva
a velitelem strážníků městské policie
ing. Miroslavem Erlebachem téměř dvě
desítky občanů. Ty především trápil neutěšený stav místní komunikace a její
údržba, především pak ta nadcházející zimní, posílení autobusové dopravy
do zdejší lokality, údržba místní zeleně
a odstraňování náletových dřevin, se
kterou bylo nedávno započato, neutěšený stav svozu komunálního odpadu, kdy
zejména po víkendech dochází k jeho
nekontrolovatelnému hromadění.
Na přetřes přišly i otázky vztahů mezi občany a s nimi spojeným řešením
přestupků, jarní migrace žab v okolí
přehrady i obnovení místní komunikace
U Zvoničky. Pan starosta i jeho spolupracovníci na místě trpělivě odpovídali
na položené otázky a přijímali i nové
podněty, které na besedě zazněly.
Téměř dvouhodinová beseda v příjemné atmosféře společného hledání
jak řešit jednotlivé problémy jistě splnila
svůj úkol, který si vedení města přijetím
nové formy besedování s občany dalo.
 schválila výzvu na plnění veřejné
zakázky na akci „Výměna oken na panelovém domě Desná – Údolní čp.
327-328, čp. 331-332, čp. 325-326“
 schválila složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na plnění veřejných zakázek výměny oken
na panelových domech v Údolní ulici
a na budově MěÚ: Ing. Pavel Michek,
Michaela Bešťáková, Josef Želinský,
Martin Lauer, Mgr. Antonín Bělonožník
Důležité kontakty
 schválila objednávku projektové
dokumentace na umístění zpomalovacího semaforu u Ing. Wolfa, Železný
Brod
e-mail: [email protected]
Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné!
Příspěvky do DN
www.mesto-desna.cz
můžete odevzdávat osobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná,
Krkonošská 318 – Riedlova vila již
není redakcí, nebo také zasílat elektronicky na e-mail:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka listopadového čísla je
v pondělí 15. října do 12 hodin.
Později zaslané příspěvky budou
uveřejněny v prosincovém čísle.
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019
 vzala na vědomí předložené koncepce na využití Riedlovy vily s tím, že
budou předloženy k projednání ostatním orgánům
Knihovna
 vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o řešení personálních záležitostí ekonomického odboru a s ním
spojeném výběru nových pracovníků
MěÚ
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
 vzala na vědomí pořádání mimořádné valné hromady Severočeské
vodárenské společnosti, a. s.
e-mail: [email protected]
Pouze pro informace a příspěvky do novin!
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Desenské noviny – redakce
MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná
tel.: 483 337 948
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Bělonožník. Redakční rada:
Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná, tel.: 483 337 948,
e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, www.jablonecka t iskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem
400 výtisků. Datum vydání: 1. října 2012. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 10/2012
Společenská kronika, Došlo do redakce
Gratulace říjnovým jubilantům
Svá životní jubilea v říjnu oslaví:
Anna Dočkalová
Jaroslava Kršňáková
Václav Raggi
Isolda Austelová
Marie Zemánková
Marie Dukátová
Ján Greguš
Ludmila Preusslerová
František Legát
Miroslav Žalský
Hedvika Kracíková
Marie Ptáčníková
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci listopadu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou
napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: 483 337 950, 483 383 019.
Výlet malých Edisonů za technickými
památkami Horní Lužice
Díky levnému cestování s jízdenkou Libnet 5+ po Euroregionu Nisa se fyzikální
kroužek Edisonů rozhodl velmi narychlo podniknout 15. září výpravu do Žitavy.
Již 8.45 jsme vystoupili z vlaku v Žitavě. Většinová část výpravy šla vyhlížet
příjezd parního vláčku a Martin A. se ujal
nadlidského úkolu vybrat tvrdou evropskou měnu z nejbližšího bankomatu a to
do 15 minut. Nutno podotknout, že pan
Google vyhledal v okruhu 500 m dva
bankomaty. Bohužel ten první na uvedené adrese nebyl, takže jsme mohli prvnímu parnímu vláčku pouze zamávat. To
nám však náladu nezkazilo a odjeli jsme
dalším vláčkem v 10.00 hodin.
Největším zážitkem pro Lindu s Áďou
bylo mávání a pokřikování z otevřené
plošiny vagonu na vše, co se kolem trati
nacházelo, ale pouze do té doby, než
Lindě spadla saze z lokomotivy do oka.
Dále už cesta probíhala celkem poklidně a vláček dofuněl až do lázeňského
Desenské noviny 10/2012
městečka Oybin. Zde jsme si prohlédli
stylové nádražíčko a zbrojení lokomotivy
na zpáteční cestu.
Po několika schodech jsme vystoupili
až ke zřícenině hradu, který byl vybudován na pískovcové skále. Cestou jsme
krátce nahlédli do dřevěného kostelíku.
Milým překvapením bylo i na české poměry nezvykle nízké vstupné. Pravděpodobně jsme udělali na pokladní dobrý
dojem, neboť jsme dle informací z internetu počítali se vstupným o 100 %
vyšším. To nám umožnilo navštívit tzv.
cameru obscuru, což byl neskutečný zážitek. Průvodce nám udělal asi 5 minutovou přednášku z optiky v německém
jazyce. A my jsme si mohli sypat pouze
popel na hlavu, že jsme o němčině nedávali pozor a flákali to. Nicméně to
Rekondice
zdravotně postižených
Přes přicházející podzim rádi
vzpomínáme na úžasně prožitý
týdenní pobyt účelně zaměřený
na rekondici zdravotních potíží
všech účastníků v Deštné v Orlických horách.
Celkem 52 členů organizace přivítalo vzorně připravené ubytování,
rehabilitační, kulturní i stravovací program. Absolvovali jsme hojnost pohybu, od ranních rozcviček
po cvičení ve skupinách dle fyzických schopností, pod vedením zkušených cvičitelek, zaplavali jsme si
i v bazénu penzionu.
Posilněni výtečně připravenou
a servírovanou stravou jsme absolvovali i krásné poznávací zájezdy do blízkých památečních míst,
užili si i procházek po okolí Deštné
a ve společných besedách si navzájem postěžovali na naše potíže
a povzbuzovali se a utěšovali, že
ještě stojí za to se společně scházet
a radovat se ze života.
Za všechny účastníky rekondice
bych chtěla poděkovat organizátorům (výboru organizace), vedoucím
pobytu, cvičitelkám i sponzorům
za vhodně a příjemně připravený
prožitek této účelné a radostné
akce, odpovědně připravené naší
organizací občanského sdružení
zdravotně postižených.
Alena Staňková
pro nás nebyly žádné nové informace!
Samotná projekce okolních skal na duroplastovou střechu trabanta ve funkci
matnice byla opravdu působivá, až nám
běhal mráz po zádech. Nebylo by od věci vybudovat podobnou komoru někde
u školy nebo u Riedlovy hrobky.
Cestou zpět jsme navštívili nákupní
centrum na předměstí Žitavy a vydali
se pěšky městem až k nádraží. Čekání na vlak jsme si krátili slabikováním
různých nápisů a tabulek a stále více si
uvědomovali, že nic neumíme!
Jízda červeným vlakem společnosti
Vogtlandbahn byla velmi rychlá, pohodlná a tichá. Za hodinu a půl jsme byli
až v Desné. Výlet se nám vydařil a rádi
bychom se vydali objevovat další technické památky v Horní Lužici!
MA
3
Ze školy
Město získalo podporu na projekt
z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Město Desná získalo 100% dotaci ve výši 1 277 560,04 Kč na projekt „Moderní
experiment ve školách Pojizeří“ z výzvy č. 2 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Do projektu je zapojeno 5 partnerských základních škol,
22 učitelů a 545 žáků. Projekt získal druhé nejvyšší bodové ohodnocení 91 bodů.
Zastupitelstvo Libereckého kraje
na svém 7. zasedání dne 28. 8. schválilo
poskytnutí finanční podpory z 2. výzvy
v Globálním grantu „Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Libereckém kraji II“
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Popis cílové skupiny: Cílem projektu
je nové pojetí experimentu na školách
Pojizeří, rozvoj spolupráce mezi nimi
a především výuka s aktivní účastí žáků
především v přírodovědných předmětech pro 2. stupeň ZŠ, ale i v posledních
třídách stupně prvého (4. a 5.třída).
Projektem bude dosaženo zefektivnění
a zatraktivnění výuky těchto předmětů
(fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, prvouka), naplnění některých průřezových
témat dle RVP. Projekt přinese žákům
pohled na experiment skrze nové technologie, podpoří jejich manuální zručnost, aktivně je zapojí do výuky. Výuka
těchto předmětů se stane atraktivnější
a může v budoucnu přispět k rozhodování žáků o jejich dalším směru studia.
Zúčastněným základním školám bude
v rámci projektu pro ověření zpětné vazby i vlastní tvorbu experimentů dodán
moderní měřicí systém obsahující nejen
různé senzory, ale také výukový software. Učitelé zapojení do projektu budou proškoleni nejen v ovládání senzorů
a sw, ale také v tvorbě a náležitostech
experimentů tak, aby byli schopni využít
všech možností, jež jim dané pomůcky
umožňují.
Získají tipy do výuky.To vše bude
sloužit k inovaci výuky, podpoře a popularizaci přírodovědných předmětů
a k aktivní účasti žáků při výuce. Žáci
budou mít možnost ověřit a potvrdit si
získané teoretické znalosti během praktických cvičení v průběhu vyučování.
Na závěr projektu budou zástupci tříd či
jednotlivci z každé školy demonstrovat
na závěrečném setkání své experimenty
považované za nejlepší a žáci z prvého
stupně nakreslí s paní učitelkou, jak
oni vidí experiment. Obě kategorie by
učitelé vyhodnotili a děti by dostaly
drobné propagační předměty. Taktéž
kolegové mezi sebou vyberou nejlepší
4
experiment. To vše poslouží k evaluaci
vzniklých výukových modulů a využití
osobitých pohledů na ten který experiment. To nejlepší v rozsahu 10 hodin
pro každý z výše uvedených předmětů
– Těchto 10 hodin – pro každý předmět
bude sestaveno ve spolupráci s metodikem, z 220 hod, které vytvoří 22 pedagogů z partnerských škol. Projekt nabízí
nové pojetí experimentu ve výuce na ZŠ.
Předkladatel projektu má ambice
zvýšit kompetence žákům na základě
seznámení učitelů s touto technikou
a jejím následným využitím v praktické
a názorné výuce tak, aby učitelé mohli
dnešní svět vědy a přírody přiblížit svým
žákům. Také tento přístup může být jedním ze střípků, který zabraní předčasnému odchodu ze vzdělávání nebo podnítí
budoucí profesní zájem o přírodovědné
a technické obory.
Moderní formou experimentů chce
u žáků vzbudit větší zájem o přírodověd-
né obory a zároveň zlepšit osvojení si
probírané látky včetně nutnosti ovládnutí jisté manuální zručnosti při provádění
experimentu i vtažení žáka do procesu
vyučování.
Celkově má projekt za cíl, zvyšování
klíčových kompetencí žáků v návaznosti
na „barvitost a živost“ výuky při experimentu. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci
ze základních škol Pojizeří, kde sociálněekonomická data nejsou nijak příznivá
(vysoká nezaměstnanost, nízké platové
ohodnocení).
Další informace: Cílovými skupinami
v projektu jsou žáci a učitelé základních
škol v oblasti Pojizeří přibližně mikroregionu Tanvaldska (Základní a mateřská
škola Desná, Základní škola Velké Hamry, Základní škola Dr.h.c. Jana Masaryka
Harrachov, Základní škola a Mateřská
škola Josefův Důl, Základní škola Vysoké nad Jizerou). Výsledky a dopady
projektu budou realizovány za aktivního
přičinění zejména pedagogů partnerských základních škol.
Žadatel projektu: Město Desná
Náklady: 1 277 560,04 Kč
Dotace: 100% (85% ze strukturálních fondů a 15% ze státního rozpočtu)
Redakčně zkráceno,
plně znění na www. mesto-desna.cz
Nový školní rok začal
Třída
Chlapci
Dívky
Celkem
Třídní učitelka
1.A
6
9
15
Fleknová Jana
1.B
7
10
17
Mgr. Dvořáková Jana
2.A
15
5
20
Mgr. Fráňová Ivana
3.A
9
7
16
Mgr. Jankovská Zdena
3.B
7
9
16
Mgr. Jiroušová Věra
4.A
11
10
21
Mgr. Horáková Zdenka
5.A
8
8
16
Mgr. Chladová Lenka
5.B
9
8
17
Mgr. Klabanová Ludmila
6.A
11
5
16
Mgr. Jůnová Romana
6.B
11
5
16
Mgr. Michková Dagmar
7.A
14
6
20
Mgr. Kolesová Andrea
8.A
10
10
20
Mgr. Hrubá Martina
9.A
8
20
28
Sábová Lucie
126
112
238
Celkem
Ostatní vyučující: Martin Albrecht, Mgr. Eva Albrechtová, Mgr. Hana Vedralová, Mgr. Josef Volech,
Mgr. Renata Janatová – zást. ředitele, Mgr. Stanislav Jirouš – ředitel školy
Desenské noviny 10/2012
Informace z radnice
Město Desná se připojilo k akci
„Označení neopravených silnic v majetku LK“
Město se připojilo k akci, které se účastnilo na 30 starostů v Libereckém kraji
dne 24. 8. 2012. Hlavním cílem „Označení neopravených silnic v majetku Libereckého kraje“ je poukázat aktivním způsobem na dlouhodobě neřešený problém
údržby krajských silnic na území města Desná.
Na neopravené silnice II. a III. třídy,
které spravuje Odbor dopravy Libereckého kraje pod vedením náměstka Seppa (ČSSD), dlouhodobě upozorňují občané i starosta města. Bohužel, zatím bez
očekávaných výsledků. Jejich špatný
technický stav se již několikrát podepsal
na vzniklých krizových dopravních situacích, a to především u cyklistů.
První označenou silnicí je silnice přes
Černou Říčku (od odbočky v Desné III
po křižovatku na Souš), tato silnice je
v nejhorším stavu a její oprava je vyčíslena v seznamu prioritních úseků silnic
na 5 350 000 Kč.
Bohužel, při stanovení úseků určených k opravě na letošní rok nebyl tento
úsek vybrán, a tak se možná dočká pouze lokálních oprav. Oprava byla přislíbena po dokončení první etapy, která se
uskutečnila v roce 2010 (Horní Polubný
– křižovatka Souš).
Ze seznamu oprav prioritních úseků,
které má Liberecký kraj, nakonec nebyly
zařazené priority č. 1 Modlibohov – Dolení Paseky, č. 2 TV cesta Výpřež, č. 6 Podbozkov – Cimbál, č. 7 Horní Police, č. 9
Černá Říčka – Desná, ale priorita č. 10
Rychnov – Husova ulice a č. 11 Kravaře.
Ministerstvo vnitra ČR podpořilo
projekty prevence kriminality
Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil poskytnutí dotací na projekty: Mobilní kamerový soubor se zabezpečovacími a vyhodnocovacími soubory,
uzamykací stojany na kola, Zabezpečovací soubory MěÚ Desná v celkové výši
432 000 Kč.
V rámci 2. kola Programu prevence
kriminality v roce 2012 byla městská
policie s připravenými projekty úspěšná.
Rozšíření kamerového systému – pokrytí centra města projekt „Rozšíření
kamerového systému“ vychází z cílené
potřeby zabezpečení majetku a bezpečnosti osob převážně v centru města
s preventivním účinkem a dosahem
i mimo umístění tohoto systému. Projekt řeší operativně sledování míst,
kde dochází k trestné činnosti a není
je možné nepřetržitě pokrýt hlídkami
PČR nebo MP. Umístění kamer bude jak
na pevných stanovištích tak i na stanovištích využitých mobilním způsobem.
Tyto budou osazeny zejména po vytipování lokalit, kde dochází k páchání
trestných činů a přestupků proti majetku, a to ve spolupráci s OOP Tanvald.
Instalace kamer bude provedena pevně
v bezpečnostních pouzdrech proti od-
Desenské noviny 10/2012
cizení, přičemž lokalita bude označena
dle zákona. O umístění bude vedena
dokumentace pro další vyhodnocení
výsledků.
Pracovat s kamerami budou výhradně
pracovníci MP Desná. Vyhodnocování
záznamů bude na pracovišti MP Desná,
kde bude k tomu účelu vyhrazeno záznamové zařízení. Záznamy se budou uchovávat max. po dobu tří let a v souladu
se zákonem č. 553/1991 Sb. § 24a/3
a z. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů,
poté budou odstraněna odpovědným
pracovníkem nebo předána Policii ČR či
dalším orgánům veřejné moci, bude-li to
nutné k plnění jejich úkolů.
Ve spolupráci s OOP Tanvald bude
prováděno vyhodnocování nápadu TČ
a PŘ v lokalitách a to jak dosavadního
stavu tak i po případném uvedení kamer
do služby. (pokračování na str. 6)
Další označenou silnící je silnice
v Údolní ulici (od křižovatky v Desné II
po bývalou úpravnu vody v Desné I).
Na tuto silnici upozorňovali Liberecký
kraj bezúspěšně i sami občané.
Posledním neopraveným označeným
úsekem je silnice Sladkou Dírou na Pustiny.
Snad i tato forma upozornění na vlastnictví napomůže k zlepšení stavu těchto
komunikací v dohledné době.
Město vyhlásilo
stipendijní program
s cílem získat
druhého zubaře
Město Desná se dlouhodobě potýká
s nepříznivou situací ve stomatologické
péči o pacienty (1 stomatolog/3348
obyvatel). Přes zařízení ordinace z vlastních zdrojů a nabídku možnosti zajistit
bydlení se nedaří obsadit druhé místo
stomatologa ve městě.
Strategický plán rozvoje města Desná
stanovil priority orientované na technickou a dopravní infrastrukturu, cestovní
ruch, životní prostředí, rozvoj lidských
zdrojů a veřejnou správu. Skutečné
změny mohou realizovat pouze kvalitně
připravení lidé, proto je rozvoj lidských
zdrojů významnou, neopomenutelnou
a integrující součástí priorit města. Aby
byla postupně odbourávána slabá stránka rozvoje lidských zdrojů, mezi které
patří mimo jiné nevyhovující počet stomatologů ve městě, vypisuje Město
Desná stipendium pro studenty vysokých škol.
Bližší info: www.mesto-desna.cz
5
Došlo do redakce
Odpověď Libereckého kraje
na petici občanů ke špatnému
stavu Údolní ulice v Desné I
Jdeme volit, aneb:
Volím, volíš, volíme!
Rada Libereckého kraje se na svém jednání dne 10. července 2012 zabývala Vaší peticí „Za řádnou údržbu a opravu
ulice Údolní v Desné I.“. Petice byla přijata dne 4. června 2012
a posouzena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním a Směrnicí rady Libereckého kraje č. 5/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
a stížností ze dne 13. ledna 2009.
Na prošetření petice se podílel odbor dopravy Krajského
úřadu Libereckého kraje, který předal petici k vyjádření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, která zajišťuje
správu silnic ve vlastnictví Libereckého kraje.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace sdělila dopisem ze dne 29. 6. 2012 následující:
1. Zimní údržba:
Nedostatky v zimní údržbě Krajská správa silnic Libereckého kraje (dále jen KSS LK) projednala s dodavatelem zimní
údržby společností Silnice LK a.s., kde bylo dohodnuto, že
od zimního období 2012/13 bude na předmětné komunikaci
zvýšená četnost údržby. Současně bylo dojednáno, že v případě stejných nebo podobných sněhových srážek jako v letošní
zimě bude na tento silniční úsek častěji nasazena sněhová
fréza nebo nakladač, který zajistí dostatečný prostor pro
průjezd vozidel. Silnice LK a.s. na jednání rovněž nabídla, aby
občané v případě jakýchkoliv problémů přímo kontaktovali
centrální dispečink zimní údržby na tel. čísle 724 535 034
nebo vedoucího dispečera údržby Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Pavla Pospíšila tel.:
724 797 425.
2. Havarijní stav silnice III/29047 ulice Údolní:
Rozpočtové náklady na celoplošnou opravu havarijního
stavu silnice by činily minimálně 8.000.000 Kč, se kterými
není v letošním roce počítáno, proto v rámci letní údržby bude
provedena výsprava výtluků, a to nejpozději do 13. 7. 2012.
Závěrem sděluji, že Vaši petici „Za řádnou údržbu a opravu
ulice Údolní v Desné I.“ považujeme za oprávněnou a věříme,
že opravy přislíbené Krajskou správou silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace v letošním roce povedou k úplnému odstranění závad nebo alespoň k jejich podstatnému
snížení.
Proč volit?
1. Nízká účast ve volbách mění volby v loterii.
2. Lhostejnost je nebezpečná (pomohla mnoha diktátorům
k moci).
3. Nebudu-li volit já, rozhodnou za mne s radostí jiní, ale sotva
k mému prospěchu.
4. Neúčastí prokazuji nezájem o dění ve státě i o osud demokracie v zemi (o tu je nutno bojovat denně).
5. Špatný volební výsledek se v pluralitním politickém systému
( v demokraciích) nedá již měnit „cinkáním klíči“ na náměstích
6. Volby dávají naději na zlepšení situace a znamenají jistotu, že mocní z moci „neonemocní“, protože vždy může dojít
ke změně.
Výsledky ankety u nevoličů na otázku, proč nešli volit:
• Stejně si budou dělat, co budou chtít…
• Politika je svinstvo…
• Nic o kandidátech nevím…
• Stejně kandidují jenom pro peníze…
Co udělat pro vyšší účast ve volbách?
1) Zlepšit informovanost občanů o kandidujících:
a) Informovat o webových stránkách všech volebních stran.
b) Vydat “Volební noviny“ o kandidujících neparlamentních
stranách (parlamentní strany jsou známé z médi).
c) Pořádat pro občany společné besedy se zástupci všech
volebních stran.
d) Před volbami v každé obci zajistit vývěsní plochy pro všechny strany.
e) V ČT a ČRo dávat před volbami stejné možnosti všem volebním stranám.
f) Obce s rozhlasem dají všem stranám stejný prostor na prezentaci.
g) Obce, které vydávají Zpravodaje apod., nabídnou stranám
stejný prostor pro prezentaci, případně vydají příslušnou přílohu.
2) Členové volební komise mohou s volební urnou navštěvovat
v den voleb místa s koncentrací znevýhodněných občanů (nemocnice, penziony seniorů, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou…) a nabízet možnost volit.
3) Den voleb považovat za malý svátek demokracie (s výzdobou, koncerty atd.).
Vypracoval: Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog), 2012
(pokračování ze str. 5)
Kamerový systém bude sestavený z pevných i otočných
kamer, ochranné skřínky, přenosové linky a úložiště dat. Celý
systém bude stavebnicového komplexu, kdy v jednotlivých
etapách budou budovány kamerovou body jak pro pevné kamery tak i pro pohyblivé.
I. Etapa bude zahrnovat centrum města Desná, kde bude
sledován prostor:
• Okolí multifunkčních domů: služby pro veřejnost (pošta, pečovatelská služba, lékárna, bankomat), budova se zdravotnickými službami, služebna MP a budova MÚ Desná.
• Podchod pod I/10, restaurace , herny, park, parkovací místa
sídliště.
I. etapa bude rozšiřovat sledovaný prostor na Kulturní a informační středisko v Riedlově vile, park s volnočasovými atrakcemi (venkovní posilovna, dětské hřiště), areál ZŠ Desná.
II. etapa zahrne areál Technických služeb Desná s návazností
na přístupovou cestu k zastávce ČD, kinu a prostorám, kde
probíhá pouť. Technické služby se potýkají s krádežemi paliv
z motorových vozidel a strojů určených k údržbě města Desná
a to i přes zajištění palivových nádrží uzamykacím systémem,
a parkováním v oploceném prostoru. V této lokalitě probíhá
i hojně navštěvovaná Desenská pouť, při níž je zvýšený pohyb
osob a možnost kapesních krádeží i rušení veřejného pořádku.
Dotace: 311 000 Kč
Redakčně zkráceno, plně znění na www. mesto-desna.cz
6
Desenské noviny 10/2012
Ze sportu
Proběhl 4. ročník
paintballového turnaje
O pohár MP Desná
Dne 8. 9. 2012 v 8.30 hodin začal
v Horním Polubném turnaj čtyř družstev, který pořádala MP Desná za přispění sponzorů. Pětičlenná družstva
– MP Desná, Černá Říčka, Ďury team
a Junior team – sváděla mezi sebou
boje ve dvou kolech. Hra prověřila střeleckou, taktickou a značnou měrou
i fyzickou přípravu závodníků.
Po prezentaci týmů a rozpravě před
startem byl zahájen turnaj, kdy proti sobě
stála dvě družstva a po dobu 10 minut
se snažila získat převahu nad soupeřem.
Svoji velkou roli hrála taktika a schopnost
hrát týmovou hru. Přírodní terén skal dal
zabrat hráčům po fyzické stránce. Kdo se
bezhlavě vrhnul do boje, ten mohl rychle
skončit, stejně tak jako ten, který se celou hrací dobu jen pasivně bránil. Bylo potřeba používat rozum a koordinovat svoji
hru s ostatními spoluhráči. Čtyři hodiny
trvalo, než se dospělo ke konečným výsledkům. V prvním kole mělo nejvíc bodů
družstvo MP Desná, ale v druhém kole se
projevila herní převaha Ďury teamu. Turnaj tyto týmy ukončily se stejným počtem
bodů a bylo nutné ve střeleckém duelu
rozhodnout, komu připadne pohár vítěze.
Vyhlášení výsledků: loňské prvenství
obhájil tým MP Desná před druhým Ďury
teamem a třetími hráči z Černé Říčky. Poslední příčku obsadilo družstvo Juniorů.
První tři družstva byla oceněna diplomy
a vítězové navíc drží krásný pohár. Ten
graficky zpracovala paní L. Neumannová,
tisk diplomů provedl sponzorsky pan
M Hollmann z kancelářské techniky.
Věcné ceny daroval pan Vedral z prodejny papírnictví v Desné i IG SPORT s. r. o.
Bedřichov. O občerstvení se zasloužil
pan Kolovratník z prodejny PRIMA. Jelikož nikdo nepodal protest jak proti
organizaci, hře an i výsledkům, byla akce
považována za zdařilou.
Desenské noviny 10/2012
Vzpomínky desenských turistů na léto
Podzimní turistická sezóna už je v plném proudu, na krásné letní dny už jenom
vzpomínáme. Ale máme na co.
V čer venci jsme pobý vali 4 dny Zavítali jsme i na slovenskou stranu,
na Flaemingu, což je německý cyklistic- kde se nalézá unikátní soustava skalký a bruslařský ráj, v kempingu Oehna. natých vrcholů – tzv. Vršatecká bradla.
Perfektní cyklostezky s okruhy desítek V Tvarožné Lhotě jsme si prohlédli mukilometrů nedovolily zahálet, a tak jsme zeum oskoruší a prošli naučnou stezku
na kolech a na bruslích najezdili 180 ki- těchto „obřích“ ovocných stromů s léčilometrů. Provázelo nás krásné počasí, vými plody.
které občas trošku pokazily bouřky, ale
Samozřejmě jsme si nenechali ujít
to nám náladu nezkazilo. Užili jsme si další zajímavá místa. Kromě Uherského
i koupání. Byly to 4 dny strávené v po- Brodu hlavně Strážnici se skanzenem
hodě ve výborné partě lidí. Na zpáteční – muzeem vesnice jihovýchodní Moracestě jsme se ještě zastavili u krásného vy, Starý Hrozenkov, Žítkovou, Stráníjezera Bärwaldersee.
Květnou a svezli se po Baťově kanálu.
Všechno se nedalo zvládnout pěšky,
takže jsme používali autobusy, jejichž
řidiči byli nejen milí, ale také sdílní, čímž
pro nás představovali vítaný zdroj zajímavých informací.
Naše putování by se dalo nazvat švestkové. Švestky byly totiž všude, takže
specialitou letošního puťáku byly švestkové knedlíky a premiérou švestkový
koláč upečený Růžou. V naší sehrané
partě panovala po celých 8 dní výborná
„švestková“ nálada, ke které jsme ani
V srpnu jsme absolvovali tradiční
nepotřebovali švestky v tekuté podobě…
putovní tábor. Tentokrát jsme zamířili
Už teď se těšíme na příští puťák!
do Bílých Karpat na moravsko-slovenZa desenské turisty EJ
ském pomezí. Ubytováni jsme byli v ZŠ
Na Výsluní v Uherském Brodě. Strávili
jsme tu nádherných 8 dní (i díky velice
milé a vstřícné paní ředitelce). Provázelo
nás sluníčko, ani jednou nepršelo. Mohli
jsme obdivovat malebnou krajinu s neporušenou přírodou, kraj Kopaničářů
a moravských Kopanic, ale také starých
bohyň, které dokázaly léčit a vracet ztracené zdraví.
Prošli jsme hlavní hřebenovou cestu,
vystoupali na Velký a Malý Lopeník a také na nejvyšší vrchol Velkou Javořinu.
7
Ze sportu
Fotbalová sezona 2012/2013
v plném proudu
Fotbalisté TJ Desná zvítězili
na hřišti Vekých Hamrů
Desenští fotbalisté si pro své první vítězství v novém ročníku krajského přeboru dojeli na pažit svého rivala z Velkých
Hamrů.
Teprve v 5. kole se mohli svěřenci trenéra Karla Vokála
radovat z prvního vítězství v probíhající sezóně. Stalo se tak
v nefalšovaném derby s Velkými Hamry. Desenští v tomto
zápase představili dvě nové posily – exjabloneckého Petra
Zábojníka a odchovance Patrika Šulce. Oba pak měli nemalý
podíl na zasloužené výhře v poměru 6:3. Bojovný výkon celého
družstva nepotěšil jenom samotného trenéra, nýbrž i několik
desítek desenských fanoušků, kteří přijeli své hochy povzbudit. O branky Desné se podělili: V. Kořínek 2, D. Špaček 1,
P. Zábojník 1, V. Kobylka 1 a J. Pipek 1. V dalším kole krajského přeboru přivítají desenští fotbalisté na svém hřišti vedoucí
celek soutěže TJ Sokol Jablonec nad Jizerou, který vede bývalý
trenér Desné Zdeněk Bryscejn.
Volejbalové družstvo ZŠ
hledá posily
Obracíme se na zájemce o odbíjenou. Naše volejbalové
družstvo potřebuje nutně posily. Je nás málo, ale dokážeme
hodně. V loňském roce jsme dosáhli už i na „bednu“
(v turnaji pracovníků školství) a rádi bychom pokračovali.
Pokud máte rádi volejbal, chcete si navíc užít legraci
a strávit příjemně páteční podvečer, jste přesně tím, koho
hledáme. Další výhodou naší nabídky je to, že nejste
ničím omezeni, dokonce ani věk nehraje roli. Ať jste muž,
či žena, mladík, dívka, kmet, či stařenka – rozhodující je
chuť alespoň jednou týdně dělat něco pro svoji kondici.
Hrajeme každý pátek od 17 hodin v tělocvičně základní školy.
Začali jsme 21. září.
Věříme, že se určitě zájemci najdou. Těšíme se na vás!
team ZŠ
8
Je polovina září a v době uzávěrky tohoto měsíčníku je
nová fotbalová sezóna v plném proudu. Je tedy čas ohlédnout se za dosud odehranými zápasy a turnaji v jednotlivých
kategoriích.
Po letní přestávce značně pozměněné a omlazené „A“mužstvo si po pěti odehraných kolech krajského přeboru musí připadat jak na „ruském kole“. První dvě kola zvládlo se ctí, když
uhrálo cennou remízu v prvním kole ve Skalici a doma potom
odehrálo vyrovnané utkání s ambiciózním celkem ze Sedmihorek, které nakonec skončilo rovněž zaslouženou remízou.
V té chvíli si zřejmě naši mladíci připadali neporazitelní, a jak
vypadá jízda dolů na již zmiňovaném kole, jim proto předvedli
následující dva soupeři, venku Hrádek a doma Doubí. Dvě
porážky srazily naše mužstvo až na dno této světově proslulé
atrakce. Snad i proto dorazili naši fanoušci na dlouho očekávané derby s Velkými Hamry s jistou dávkou skepse a pesimismu. Jak se jezdí na „ruském kole“ opět nahoru ovšem
ukázali naši hráči všem „nevřícím Tomášům“. Výkon mužstva
byl o 200% lepší než v minulých dvou kolech a po perfektním
fotbalovém výkonu rozdrtili naši hráči v tomto sousedském
derby Velké Hamry 6:3. V tomto utkání již nastoupily nové
posily, odchovanec Patrik Šulc a ještě na jaře ligový fotbalista
Petr Zábojník, který je v našem mužstvu na hostování do konce roku. Budeme jen doufat, že se naši borci budou takovými
výkony prezentovat i nadále a udrží se na pomyslném kole
nahoře co nejdéle.
Rovněž mužstvo dorostu prošlo jistou změnou, nově se
do dlouholeté spolupráce mezi Desnou a Velkými Hamry připojil aktivně i fotbalový klub z Tanvaldu. Bohužel se nepodařilo
včas zaregistrovat několik opor z tanvaldských hráčů díky velice pomalému úřednickému „šimlu“ na fotbalovém svazu, čímž
tito hráči přišli o úvodní čtyři kola. Dorostenci sice dokázali
v prvním kole jednoznačně rozdrtit na tanvaldském pažitu soupeře z Doubí, ale poté přišly pouze porážky a momentálně drží
10. místo v krajském přeboru. Pevně věříme, že po doplnění
kádru, ne vlastní vinou absentujícími hráči, se výkony dorostenců zlepší a budou hrát důstojnou roli v této kvalitní soutěži.
Starší přípravka pod vedením trenérů R. Schmieda a T. Dubského začala své tréninky počátkem září. Pro menší počet
hráčů v této kategorii spojila tato skupina své tréninky s hráči
Tanvaldu a momentálně příprava probíhá dvakrát v týdnu
na tanvaldském hřišti na sídlišti. Zúčastnili se i jednoho turnaje ve Velkých Hamrech, kde obsadili 2. a 6.místo.
Mladší přípravka (mikrožáci) započala pod vedením J. Ducháče, V. Albla a M. Kochánka přípravu třikrát týdně již
počátkem srpna. Během letní přípravy se velká část hráčů
zúčastnila velice vydařeného soustředění v Novém Městě pod
Smrkem. V současné době toto družstvo trénuje v místním
areálu a rovněž se zúčastnilo prvního turnaje mikrožáků konaného v Jablonci nad Nisou. Zde se umístili na 6. a 9.místě, což
při neúčasti několika opor (nemoc) byl solidní výsledek.
Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za započatou fotbalovou sezónou bych chtěl pozvat všechny fandy desenského
fotbalu na všechna klání, která se budou konat téměř každý
víkend v našem krásném areálu.
Za oddíl kopané zpracoval Ducháč J.
Desenské noviny 10/2012
Okénko zajímavostí
František z Assisi
Sv. František z Assisi je bezesporu jednou z nejzajímavějších osobností středověkého duchovního života. Narodil se roku 1182 v italském městě Assisi.
Už jeho jméno je zajímavé – Francesco
znamená Francouzek. Proč dostal právě
tohle jméno, se vysvětluje tím, že jeho
otec zbohatl obchodem s Francií a on
sám se velice brzy naučil francouzsky.
Jako mladík byl veselý a trochu lehkovážný. Pak vypukla válka mezi Assisi a sousední Perugií, František byl zajat a rok
vězněn. Po svém návratu onemocněl. To
vše ho úplně změnilo, stal se zamlklým
a vážným. Začal se starat o chudé a jejich nelehký život. Nakonec se rozešel
i s otcem a uchýlil se do ústraní v lese.
Při návštěvě rozpadajícího se kostela
sv. Damiána uslyšel hlas, který ho vyzýval, aby chrám opravil. Poslechl, tohoto
úkolu se ujal a opravu dokončil v roce
1206. Během dvou dalších let opravil
i nedaleký kostelík Panny Marie s anděly a postavil si u něho poustevnickou
chatrč. Brzy k němu začali přicházet první učedníci, které František učil pokoře
tím, že je posílal žebrat, aby si obstarali
obživu. Sestavil zásady řeholního života,
kde na prvním místě byla úplná chudoba. Podle těchto zásad nesměl nikdo
přijímat peníze (ani za práci), žebrat o jídlo se smělo jen z nouze, bratři museli
chodit ve dvojicích a bosi. Sám František
nosil oděv z pytloviny. Mnoho příznivců
získal brzy mezi dívkami vedenými sv.
Klárou, která založila Družinu chudých
sester, jejichž střediskem se stal již zmiňovaný kostelík sv. Damiána.
Františkovo Bratrstvo kajícníků z Assisi získávalo stále více přívrženců –
na shromáždění řádu sv. Františka roku
1219 se sešlo již na 5 000 bratří.
I když v regulích řádu musel od některých svých myšlenek ustoupit, sám
žil podle svého přesvědčení: odříkal se
pohodlí, jen nerad jedl vařené jídlo, pil
pouze vodu, spal na holé zemi a pod hlavu si dával kámen nebo poleno. V zimě
se koupal v ledové vodě. Všechny lidi
nazýval svými bratry a sestrami.
Zemřel 4. října 1226.
DNy
Svatý František z Assisi na obraze Petera Paula Rubense, asi rok 1630
Desenské noviny 10/2012
Hrobka, nebo kaple?
Jednou z dominant Desné je Riedelova hrobka. Byla postavena v letech
1889–1890 a od té doby shlíží z malého
návrší na Desnou. Vybudovat ji nechal
majitel skláren a významný průmyslník
Josef Riedel mladší pro svého otce. Stalo se tradicí, že právě u této stavby se
konají vždy jednou za dva roky slavnosti
města. V současné době se objevily
názory, že označení hrobka (které je uváděno ve všech prospektech a sumářích
historických budov v Desné i v seznamu
kulturních památek) není správné, protože se jedná o kapli.
Pravdou je, že stavba byla budována
jako rodinná hrobka v podobě kaple
s kryptou. Je postavena v monumentálním novorománsko-gotickém slohu ze
zlatého hořického pískovce. Jejím stavitelem byl Adolf Bürger z Liberce. Většina
bohatých měšťanů či průmyslníků měla
své okázalé hrobky na místních hřbitovech. Riedelové byli originální – kromě
hrobky, kterou mají na polubenském
hřbitově, si nechali další rodinnou hrobku vystavět na vlastním pozemku ve volné přírodě. Stavba je zajímavá tím, že samotná hrobka je z kvádrů z muchovské
žuly a na tomto pevném základu je pak
umístěna pískovcová kaple. Až do 60.
let minulého století zde byly uloženy
ostatky některých členů rodiny Riedelů.
Takže název hrobka je zcela na místě,
protože pro tento účel byla budována.
Je dobře, že po všech peripetiích, kterými stavba prošla, dochází k její obnově
a obrací se k ní pozornost desenských
obyvatel i návštěvníků Desné. Ať už jí
říkáme hrobka, nebo hrobka s kaplí,
je krásná a zaslouží si určitě nejenom
náš obdiv, ale i péči a ochranu. Je to
unikátní stavba, která se řadí k tomu
nejcennějšímu, co z hlediska architektury ve městě máme.
DNy
9
Historické slavnosti města
Slavnosti města Desná
V sobotu 15. září proběhly v areálu Riedlovy hrobky Historické slavnosti města Desná. Celá akce začala průvodem z centrálního parku v Desné. Vojáci v uniformách Rakousko–Uherska
a dámy v krásných dlouhých šatech navodili atmosféru doby
starého mocnářství. Průvod prošel desenským sídlištěm a při
každém zastavení svolával občany a zval je na bohatý program,
který byl u „kapličky“ připraven. Průvod, který vojáky doprovázel, byl historicky největší a to potěšilo nejen nás pořadatele,
ale i účinkující skupinu vojáků a dam. Na ochozu Riedlovy hrobky byli spoluobčané přivítáni vyslancem císaře
pána a pozdraveni starostou města panem
Markem Pietrem a program mohl začít….
Písně s c.k. polním kabaretem v závěru zpívali všichni diváci, kteří nepřízeň počasí vydrželi. I jim patří dík za podporu
všech úžasných herců a zpěváků. V Riedlově kapli byla připra-
Další a větší návštěvnost ovlivnilo počasí, které nám nepřálo. Velká zima a občasný déšť zahnaly diváky pod velký stan.
Slunce nám začalo „fandit“ až v poslední třetině programu.
Velká chvála patří ochotníkům z Mladé haluze DS Vojan, kteří
vena pro zájemce výstava ze sklářského prostředí, kde bylo
možné zhlédnout vzory pro výrobu železných nebo dřevěných
forem na výrobu skleněných výrobků, účetní doklady z roku
1938, vzorkovníky skleněných ověsů a další zajímavé listinné
důkazy o chodu ve sklářském průmyslu své doby…
Program celého dne byl doplněn ukázkou práce s dravci,
vynikajícím žonglérem, který do své hry zapojil i diváky, a ukázkou řemesel - výroba vitráží technikou Tiffany a práce na hrnčířském kruhu… If
předvedli úryvek ze hry Sen noci svatojánské, a to o Pyramovi
a Thisbé, a vysloužili si velký potlesk. Profesionální výkon odvedli i herci jedné z nejlepších historických skupin, která právem nese na erbu název a ocenění „Společnost pro zachování
kulturního dědictví historie a romantiky“. Mezi herci se objevily
i dvě velmi nadané začínající herečky, resp. posluchačky ostravské herecké konzervatoře. Kamilu Janovičovou jsme mohli
vidět v hlavní roli úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky
jako Aničku, dceru loupežníka. Její spolužačka se zase objevuje jako ústřední postava oblíbeného seriálu České televize
„Vyprávěj“.
10
Desenské noviny 10/2012
Přes desenské kopce
Stručná historie města
Prvními zaznamenanými osadníky území našeho města byli skláři, kteří přišli
kolem roku 1680 z Rejdic. Založili tu sklářskou huť v Tiefenbachu (Potočné = dnešní
Desná II).
Jako datum vzniku Desné se uvádí rok
1691, kdy byla založena osada v údolí
říčky Desná (dnešní Desná I). Prvními
obyvateli byli dřevaři. Část Desná III (Dolní
Polubný, Černá Říčka, Novina, Souš, Nyčovy domky) má svoji historii spjatou s obcí
Polubný a kořeny sahají také k roku 1680.
Osada Desná patřila zpočátku k Albrechticím, ale díky rozvoji průmyslu, růstu
počtu obyvatel, domů, živností a společenského života se osamostatnila a v roce
1913 byla povýšena na městys. To kromě
jiného znamenalo, že mohla na svém
území pořádat trhy. V následujících letech
prošla nelehkým obdobím – roku 1914
vypukla první světová válka, v roce 1916
byla postižena katastrofou – protržením
přehrady na Bílé Desné, prošla těžkým
obdobím druhé světové války s následným
odsunem Němců… Příznivý byl až rok
1949, kdy se realizoval plán spojení menších obcí v jeden celek a od 1. ledna 1950
existuje město Desná v Jizerských horách,
které vzniklo sloučením obcí Desná, Potočná, Pustiny, Morava, Dolní Polubný,
Černá Říčka, Souš, Merklov a Nyčovy
domky. Nově vzniklá obec prosperovala
Běhalo se „Přes desenské kopce“
Tělovýchovná jednota Desná ve spolupráci s místní sportovní komisí připravila
na neděli 16. září premiéru obnoveného závodu v přespolním běhu pod názvem
Přes Desenské kopce.
Za krásného počasí se na startu sešli
vyznavači přespolního běhu z širokého
okolí, kteří byli rozděleni do několika
kategorií. Nejmenší děti za pomoci svých
rodičů zdolaly 50 metrů na místním fotbalovém hřišti, ti nejvytrvalejší pak 12 kilometrů v okolí Desné. Vítězem hlavní kategorie se stal Jiří Čivrný z SK Nové Město
nad Metují. Absolutními vítězi jsou však
všichni, kteří i díky výborné organizaci
velmi zdařilý závod absolvovali.
Závod byl přístupný různým věkovým
kategoriím – od ročníku narození 2010.
Polové – lékárna Desná  obchodu Prima Desná – pan Kolovratník  Odborové
organizaci Preciosa-Ornela a. s. – paní Alena Borská a pan Luboš Šůra  Mgr.
Antonínu Bělonožníkovi  panu Lukáši
Müllerovi  panu Jiřímu Křemenovi a samozřejmě všem organizátorům a dobrovolníkům, stejně jako všem závodníkům
a divákům.
Oceněni byli vždy první 3 závodníci ze
soutěžních kategorií. Účastníci nesoutěžního běhu pro zdraví obdrželi pamětní listy.
Poděkování za zdařilý průběh akce patří:
městu Desná  Městské policii Desná
 TJ Desná  sportovní komisi  obchodu Hudy sport  firmě Detoa a. s. 
SČVK  obchodu Papír, hračky, sport
pana Zdeňka Vedrala  Rndr.Alexandře
a v roce 1968 byla povýšena na město.
Za celou dobu fungování Desné jako nového správního celku, tedy od roku 1950,
stálo v jejím čele celkem 12 představitelů
(předsedů MNV, MěNV a starostů MěÚ):
Bohuslav Brůna, Josef Souček, Josef Křížek, Antonín Nývlt, František Legát, Josef
Straka, Petr Kopal, Miroslav Drašnar,
František Schreiber, Jaroslav Juřík, Josef
Sucharda a Marek Pieter.
DNy
Desenské noviny 10/2012
11
Pohled do historie
Něco z historie našeho blízkého okolí – Navarov
Koncem srpna (26. – 28. 8.) si držkovští rodáci (mezi které patřím) připomínali
důstojným způsobem 660. výročí existence jejich domoviny. První písemné doklady o jejich bydlišti pocházejí z poloviny 14. století, z roku 1352. Zprávy o této
středověké vsi úzce souvisejí s historií jejího kostela zasvěceného sv. Bartoloměji,
jehož svátek připadá na 24. srpen. V tento den se konala každoročně slavná pouť,
které se zúčastňovali věřící z celé rozsáhlé farnosti, zahrnující řadu okolních obcí.
Na tuto pouť jsme se jako děti velmi těšili, ale poněkud méně jako školáci, kterým
tato pouť připomínala blížící se konec prázdnin.
Držkovský kostel a farnost byl po staletí pod patronací navarovské vrchnosti.
Počátky sídla a jméno stavitele hradu Navarov nejsou historicky doložené. Někteří
badatelé kladou založení hradu do počátků 14. století, kdy docházelo v českých,
a nejen v českých krajinách ke kolonizaci
pohraničních oblastí. Tyto vzdálenější oblasti byly rajony civilizačního úsilí klášterů, podporovaných v hojné míře zejména
šlechtou a církevní vrchností.
Právě dělení rozsáhlých šlechtických
panství a změny jejich držitelů vyvolávaly nutnost ochrany území před chtivými sousedy nebo loupeživými hordami.
K obraně často rozsáhlých a mimo civilizaci se nacházejících držav byla nezbytná
výstavba pevných hradů s ozbrojenou
posádkou.
Pyšný a na svou dobu rozsáhlý hrad Navarov stál a jeho trosky se dosud nacházejí na příkrém svahu přes 400 m vysoké
skály tyčící se nad soutokem olešnického
Zlatníku s říčkou Kamenicí,
O jeho prvním staviteli kolují různé pověsti. Jednou z nich je pověst o rytíři, který unesl královskou dceru, s níž si na nově postaveném hradě spokojeně žil až
do doby, kdy král při honu hrad náhodně
objevil a s únoscem a dcerou se usmířil.
Obdobná pověst pochází z našeho blízkého okolí. Jedna její verze vypráví, že dcera
panského fořta na Jizerce, které otec
bránil v její lásce k uhlíři, utekla s uhlířem
neznámo kam. Otec marně dceru hledal,
až náhodou narazil ve vzdáleném lese
na příbytek své dcery a uhlíře pečujících
o dvě krásné děti. Pohledem na ně byl
velmi dojat a s dcerou i zetěm se usmířil.
Dcera otce radostně uvítala a pohostila
ho návarou (kaší z naklíčeného hrachu).
Otec, fořt panských lesů, na počest tohoto pohostinství nazval místo, kde nalezl
ztracenou dceru, „Návara“. Odtud prý
pochází jméno této enklávy, kde v budoucnu byl postaven pevný hrad a později
i zámek, ve kterém vrchnost bydlela.
Novější badatelé připisují pojmenování
místa neznámému rytíři Navarovi, kterým
12
údajně byl dle připomínky ze 4. února
1365 Adam z Heřmanic, řečený „Navarov“. Byl patronem kostela v Robousicích
(u Jičína). O jeho vztahu ke zdejší krajině
se v zápise nic neuvádí.
Celé území původně patřilo bývalému
slovanskému kmenu Chorvatů. Později
naše okolní krajina, patřící k pohraničním neprůstupným hvozdům tvořícím
přirozenou ochranu zemských hranic,
přešla do vlastnictví krále. V průběhu
12. a 13. století přestaly mít pohraniční
hvozdy z politických a ekonomických důvodů obranný význam a král je postupně
prodával nebo za různé úsluhy a podpory
v jeho panovnickém úsilí rozdával šlechtě
a církevním hodnostářům.
Naše oblast přešla z rukou krále
v majetek mocného a rozvětveného rodu Markvarticů a jejich potomků pánů
z Valdštejna a Vartenberka. Prvním bezpečně známým majitelem hradu a celého
panství byl v letech kolem roku 1380 jeden z Valdštejnů – Jindřich, který se psal
z Navarova. Před ním v roce 1363 panství
vlastnil Bořek z Kunštátu a Poděbrad,
který navarovské panství získal sňatkem
s Eliškou z Lichtenberka a ze Žleb. Bořek
tu v roce 1373 zemřel.
V následujících 300 letech se majitelé
panství včetně hradu často střídali. Nejznámější z nich kolem roku 1408 byli Čůchové ze Zásady (u Mnichova Hradiště).
Po smrti otce Jana Čůchy (1411) se ujal
panství jeho starší syn Petr, kterému v roce 1440 byl hrad lupiči sídlícími na hradě Valdštejn uloupen. Na prosbu Petra
a jeho přátel hejtman boleslavského
kraje Jiřík z Kunštátu a Poděbrad na svůj
náklad hrad Navarov dobyl. Petr ani jeho
žena Jana nemohli Jiříkovi válečné výdaje
zaplatit. Po smrti Petra se po roce 1445
ujal vdovy Jany hejtman Jiřík. Ta mu v roce 1452 prodala za 12 kop grošů celé
rozsáhlé, ale velice zadlužené panství
Čůchů. Již za několik týdnů nato prodal
Jiřík panství Navaovv mocnému a bohatému pánu Mikulášovi Zajíci z Hazenburka za 1000 kop grošů. Do roku 1515
se majitelé hradu Navarov často střídali.
Po tomto roce se navarovské panství
stává po dobu delší než 100 let součástí
rozlehlého panství rodu Smiřických. Za jejich vlády se panství dočkalo nebývalého
hospodářského rozkvětu. Po bitvě na Bílé
Hoře převzal konfiskát rodu Smiřických
Albrecht z Valdštejna, který rozkvétající
državu využil jako hospodářské zázemí
k zásobování své početné armády... V roce 1627 postoupil Valdštejn navarovské
panství a hrad jako léno panovačné Gertrudě de Lammote. Po smrti Valdštejna
(1634) přitáhlo v roce 1643 k Navarovu
švédské vojsko a hrad přes hrdinný odpor 27 členné posádky a jejího velitele
Vincenta de Lammote dobylo a hrad
obsadilo. Až v roce 1644 císařské vojsko
hrad od Švédů osvobodilo. Aby se hrad
nestával přechodným sídlištěm různých
loupeživých hord, kterých se koncem třicetileté války po celém území potulovala
celá řada, rozhodl ještě téhož roku císař
Ferdinand III. hrad zbourat. Rozhodnutí
císaře zajistilo pražské místodržitelství
a uložilo jeho majiteli Vincentu Lammote,
aby vlastní hrad pomocí svých poddaných
během 6 týdnů srovnal se zemí. Obdobný
osud sdílely i okolní hrady Trosky, Valdštejn, Zvířetnice,
Valečov, Tolšejn a další. Přestože ve své
době měly pro ochranu okolního území velký význam, XVII. století nepřežily.
Materiál z rozbořených hradů posloužil
okolním vesničanům ke stavbám obydlí
nebo jiným potřebným účelům. V Navarově se použil k dostavbě zámku a hospodářských stavení. Ani okolní obyvatelé
nepřišli zkrátka, když už panstvo mělo
dost, zbyl ještě materiál i pro ně.
Tak zanikl krásný a hrdý hrad, jehož
trosky jsou cílem zvídavých turistů.
Použity dostupné materiály pojednávající o historii našeho regionu.
Ing. L. Žák, srpen 2012
Desenské noviny 10/2012
Informace z knihovny
Desenská knihovna
v projektu Knihoběžník
Desenská knihovna se od září zapojila do projektu Knihoběžník. Tento projekt připomíná geocoaching, kdy dotyčný
hledá „kešky“. Cílem knihoběžníka je najít knihy, přečíst
a vrátit na původní místo.
O projektu Knihoběžník
Tisíce knih byly rozmístěny po veřejných prostranstvích a v dostupných budovách, aby je mohli čtenáři najít, přečíst, doplnit
jejich příběh na web knihoběžníku a poslat dále.
Knihy, které se zapojily do projektu, jsou už od začátku neobyčejné. Žádnou z nich si čtenáři nekoupili, nýbrž je našli na veřejných místech, například v tělocvičně nebo na zastávce tramvaje.
Na přebalu knihy má každá kniha samolepku s informací o tom,
že kniha se zapojila do projektu Knihoběžník a má na tomto webu svůj profil. Na něm se čtenáři mohou dozvědět například její
aktuální status, polohu, zdravotní stav, ale hlavně – její příběh
a příběhy jejích předcházejících čtenářů.
Ten, kdo knihu najde, si ji může vzít s sebou, kam jen chce –
doufáme však, že co nejdále a na co nejnetradičnější místa, kde
s ní zažije vzrušující chvíle. Kniha však není jeho. Když ji přečte,
budeme rádi, když se s ostatními knihoběžníky podělí o své zážitky na webu Knihoběžníku . Potom ji stačí jednoduše nechat
někde, kde knihu znovu kdosi najde a bude pokračovat v psaní
jejího životního příběhu.
Něco není jasné? Zde jsou otázky a odpovědi:
Kdo je knihoběžník?
Knihoběžník není obyčejný čtenář. Knihoběžník nejen čte knihy,
ale píše i jejich příběhy. Věříme, že každá kniha má dva příběhy.
Jeden napsal do jejího nitra spisovatel, druhý můžeš napsat ty
spolu s ostatními.
Kolik knih mohou knihoběžníci najít?
V České republice jich je již víc jak 700. Aktuálně volné najdeš
na mapě na stránkách Knihoběžníku. Kromě toho je v Knihoběžníku víc jak 3500 knih, hlavně na Slovensku, kde Knihoběžník
funguje již od roku 2010.
Jak poznám, že kniha patří k projektu?
Každá kniha má na přebalu výraznou samolepku. Zároveň je
na vnitřní straně obálky krátký návod, jak se zapojit, identifikační
kód a heslo knihy. Pozor, obálka knihy se nemusí shodovat s obrázkem v jejím profilu.
Co je životní příběh knihy?
Knihy mají na www.knihobeznik.cz svůj vlastní profil. Na něm se
čtenář dozví její aktuální status, polohu, zdravotní stav, může si
přečíst její deník nebo ho upravit a zároveň tak rozšířit její životní
příběh o dojmy z knihy nebo příhodu z jejího nalezení.
Jak vytvořím knize životní příběh?
Jednoduše. Po celé České republice se nedávno narodilo a začalo žít svůj příběh více než 700 knih. Tvým úkolem je takovou
knihu najít, přihlásit ji na svoje konto, přečíst a vrátit zpět mezi
lidi. Různí čtenáři mohou takto postupně vytvořit životní příběh
každé knihy a nechať ji cestovat nejen po České republice.
Jak funguje přihlašování a odhlašování knihy?
V první řadě ji musíš najít. Aktuální polohy knih jsou zaznačeny
na mapě na www.knihobeznik.cz/mapa. Když knihu najdeš, přihlásíš ji na svoje čtenářské konto pomocí ID a hesla knihy, které
jsou uvedeny na samolepce. Kniha tak získá status čtená. Ná-
Desenské noviny 10/2012
Desenské knihy v projektu
Roberto Saviano: Opak smrti
Kyril Bonfigliori: Pistole má přednost
Knihy najdete v Městské knihovně v Riedlově vile.
www.knihobeznik.cz
sledně můžeš psát příběh knihy do jejího internetového deníku.
Když se rozhodneš knihu vrátit mezi lidi, odhlásíš – uvolníš ji ze
svého konta. Když knihu uvolníš, bude mít status volná.
Jak se přidám ke knihoběžníkům?
Stačí se zaregistrovat na stránkách www.knihobeznik.cz.
Co znamenají statusy knihy na jejím profilu?
Kniha může mít následující statusy: volná, čtená, ztracená –
volná znamená, že kniha je k dispozici pro čtenáře na daném místě – čtená znamená, že ji čtenář má právě přihlášenou na svoje
konto – ztracená znamená, že o knize jsme už měsíc neslyšeli
a její rodina se bojí o jej osud :-)
Co je to zdravotní stav knihy?
Zdravotní stav knihy vyjadřuje její opotřebování. Je to jako
za školských časů, když jsme dostávali učebnice od starších kolegů. Zdravotní stav zaznamenává každý čtenář podle svého uvážení, její stav se může časem zhoršovat, ale i zlepšovat – v případě,
že čtenář knihu polepí a tím vyléčí. Čtenáře, kteří mají zázračnou
moc léčit lepicí páskou, máme obzvlášť rádi.
Co jsou místa?
Místa jsou jednoduše místa, kde se nacházejí knihy. Místa najdeš na mapě, každá zelená značka znamená, že na daném místě
se nachází volná kniha pro knihoběžníky.
Dobře, našel jsem tedy na mapě místo, kde je kniha. Když jsem
tam přišel, žádná kniha tam nebyla. Když jsem se opět podíval
na mapu, kniha je stále na daném místě.
Taková situace může nastat v případě, že knihu mezitím někdo
našel a vzal, ale ještě ji nestihl přihlásit na svoje konto. Vzorní
čtenáři přihlašují knihy vždy co nejdříve. Existuje i druhá možnost,
co se s ní stalo – knihu kdosi našel, ale velmi si ji chce nechat pro
sebe. To je nám velmi líto, snad si to ještě jednou promyslí a pochopí, že kniha si zaslouží, aby nezapadla prachem v jeho poličce.
Našel jsem knihu, ale její ID a heslo jsou zničené.
Bohužel, navzdory našim nezničitelným samolepkám s příměsí
titanu se to může stát. Napiš prosím e-mail na [email protected], něco vymyslíme.
Kdo a proč stojí za knihoběžníky?
Organizátorem projektu je internetové knihkupectví Martinus.
cz. Martinus.cz spolu s vydavatelstvy Albatros Media, Dokoran,
Fragment, Host, Labyrint, Paseka a distributorem Partner Technic
připravil pro knihoběžníky více než 500 knih na hledání. Projekt
jsme vymysleli, protože máme rádi knihy a máme rádi zábavu.
A chtěli jsme se o to s vámi podělit :-)
Mohu do projektu přidat vlastní knihy?
Ano! :-) Přidat svoje vlastní knihy do Knihoběžníka můžeš i ty,
když se zaregistruješ. Stačí si přes svůj profil objednat nálepky
a my ti je zadarmo pošleme, spolu s návodem, jak knihy polepit :-).
Co vy na to? Nezní to zajímavě? Pokud rádi čtete a cestujete,
máte jedinečnou možnost si oba své koníčky užít pěkně pospolu.
Těšíme se na vaši návštěvu v naší knihovně.
13
Informace z knihovny
Novinky v desenské knihovně
Jaroslav Hrách: Alois Otáhal
Kniha, kterou vydal Obecní úřad v Držkově a věnoval ji také desenské knihovně,
seznamuje s dílem místního malíře-řemeslníka. Narodil se sice v Litovli na Moravě,
ale záhy se rodina přestěhovala do Nové
Paky a odtud do Šumburku nad Desnou
a posléze do Desné.
Životopis Aloise Otáhala napsal držkovský
kronikář Jaroslav Hrách, publikace představuje především ukázky z díla jmenovaného malíře.
Jiří Hájíček:
Rybí krev
Románem Rybí krev
pokračuje autor
ve své linii venkovských próz (povídkový
soubor Dřevěný nůž,
romány Zloději zelených koní a Selský
baroko) a zavádí nás
tentokrát na jihočeský venkov přelomu
osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Po patnácti letech strávených
v cizině se Hana v roce 2008 vrací do polozatopené vesničky na břehu Vltavy, kde
vyrůstala, chtěla se vdát a být učitelkou
ve zdejší jednotřídce. Ale všechno je jinak
- na vylidněné návsi stojí sama. Má však
odvahu podívat se zpátky, má odhodlání
ptát se sebe samé i lidí, kteří pro ni kdysi
mnoho znamenali...
Miloš Urban:
Boletus Arcanus
Nejnovější román
úspěšného českého
spisovatele Miloše Urbana si pohrává s klasickou českou vášní –
houbařením. Vypráví
příběh mladého nakladatelského redaktora
Gregora Martyho, který bojoval s podivuhodnou drogou a málem nad ní zvítězil. Získal mládí, krásu a erotické charisma, ale
taky mučivou závislost na této vzácné lahůdce a je nucen se rozhodnout, jestli bude ve fatálním vztahu pokračovat, anebo
se pokusí o návrat do obyčejného života.
V českých lesích začal růst tajemný hřib
Boletus arcanus a tomu, kdo ho najde,
vyplní jakékoli přání. Jenom je třeba si
předem dobře promyslet, co vlastně chceme, a jestli nakonec není lepší nechat ty
nejkrásnější hřiby tam, kde jsou...
14
Tom Hodgkinson:
Líný rodič
Lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství. Zaručený
návod, jak být pohodovým rodičem Také
máte pocit, že jste
se stali otroky svých
dětí? Z přehnaně zaníceného rodičovství však vede cesta
ven. Existuje jednoduché řešení, které
váš život učiní snazším a finančně méně
náročným, život vašich dětí učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat děti
šťastné a soběstačné. Toto řešení autor
knihy nazývá „líné rodičovství“ a jeho
mantra zní jednoduše: „Nechte je být.“
Líný rodič je totiž dobrý rodič. Taková
filozofie pravděpodobně může jít modernímu, zaneprázdněnému rodiči proti srsti,
protože je nám neustále předkládáno,
abychom dělali více, a ne méně. Nikoliv.
Problém není v tom, že do rodičovství
vkládáme příliš málo práce, nýbrž že jí
vkládáme příliš mnoho. Tím, jak přehnaně zasahujeme do života svých dětí, jim
bráníme, aby vyrostly a postaraly se samy
o sebe. Stáhněte se. Nechte je žít..
Jeho Svatost
Dalajlama:
Cesta tibetského
buddhismu
Kniha předst avuje
jasnou a přímou cestovní mapu, k ter á
nám ukazuje cestu,
jak můžeme ve svém
životě ukončit utrpení
a objevit štěstí. Toto dílo, které má nesporně velkou hloubku, nám ukazuje nejen to,
čím může náboženství přispět lidstvu, ale
zároveň zdůrazňuje význam opravdového
a upřímného praktikování víry a pochopení toho, co lidstvo skutečně potřebuje. Proslulý svou neustále se usmívající
a zářící tváří a také pro svůj odkaz lásky,
soucitu a míru, podává dalajlama ve své
knize vysvětlení o třech roztočeních kola
dharmy, popisuje dvanáct článků podmíněného vyvstávání a účel a způsob, jak
vytvořit osvícenou mysl. Dalajlama velmi
krásně a detailně popsal tři hlavní aspekty
cesty a stupně na cestě k osvícení tak,
jak je zaznamenal a doplnil o své vlastní
zkušenosti lama Je Tsongkhapa, proslulý
učitelem tibetského buddhismu.
Městská knihovna Desná pořádá
HRAVÁ ČÍTÁRNA
ve středu 3. října 2012
Čtení, hraní,
tvoření na téma
Sport
Od 15.30 hodin. Pro děti 8 – 11 let, vstup zdarma. Vezměte s sebou penál a přezůvky!
Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
tel.: 483 383 730, 739 029 314
Oddělení pro děti a mládež:
Thomas Brezina:
Klub Záhad.
Zombie z jeskyně
Klub záhad je na stopě dě sivé záhadě.
Na pláži v San Angelo potkali skutečnou
zombie, ale nikdo jim
nevěří. I hlavní hrdinovéjsou zprvu přesvědčeni, že se jedná o nějaký žertík k vyděšení turistů. Skutečnost je však jiná!
Jim Davis:
Garfield posiluje
Získejte břišní svaly
jako kocour Garfield!
A bez cvičení! 36. kniha sebraných Garfieldových stripů.
Daniela Krolupperová:
Tygří trápení
Nová napínavá série
z prostředí zoologické
zahrady. Zastavit se
u mámy v práci může
být pěkná otrava. Ale
jen v případě, že vaše
maminka nepracuje
zrovna v zoo. Potom je
taková návštěva naopak super! Dají se tam
zažít úžasné věci. Díky
tomu poznají děti zblízka i péči o zraněná
tygří mláďata, kterým někdo roztříštil
ve výběhu skleněnou láhev. Jediná zlomyslná hloupost způsobí spoustu bolesti
a starostí...
Desenské noviny 10/2012
Pozvánky, inzerce
Nová advokátní kancelář
otevřena v Desné
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné,
rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních
řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
Technické služby – odvoz a likvidace fekálií
zimní a letní údržba
Jan Sieber, Tanvald – Žďár 26
telefon 777 822 890, e-mail: [email protected]
Karvela-servis Desná nabízí:
motoristům a firmám veškeré opravy osobních, malých dodávkových a terénních aut. Blíží se zimní období, můžete využít
přípravy vozu na zimní provoz, kontrolu provozních náplní, kontrolu
stavu aku aj. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin
Krkonošská 580, 468 61 Desná v Jizerských horách
Tel.: 722 615 437, 605 961 153, www.karvela.cz
Hledáme pracovníka do půjčovny
a servisu lyží v Harrachově
 od prosince 2012
 příjemné vystupování
a znalost v oboru
 anglický/německý jazyk
 zaměstnanecké výhody
 dobré platové podmínky
Info tel.: 603 579 584,
e-mail: [email protected]
Desenské noviny 10/2012
15
Dětský koutek
BÁSNIČKY K PODZIMU
Hádaly se
, hádaly se v
Kterou z nich si houbař v
A už kráčí
odnese.
houbař kudrnatý.
Nevzal ani jednu, byly to
Spadla
.
!!!
zelená, rozbila si kolena.
A teď pláče, naříká, že jí šťáva utíká.
FOUKEJ, FOUKEJ
SHOĎ MI 1
SHOĎ MI 1 NEBO 2
BUDOU
MĚLA
A DĚDOUŠEK JEN 2
DEJ MI
domaluj si
OBĚ
,1
BUDEME MÍT STEJNĚ.
Domaluj k obrázku další podzimní ovoce, které znáš
a vybarvi je všechny správnými barvami.
SUDOKU PRO DĚTI
VYBARVI SI DRAKA
Užij si vybarvení draka, kterého můžeš
pouštět s ostatními
Čmeláčky v říjnu…
Jakých tvarů má
nejvíce?
16
Desenské noviny 10/2012
Co se děje u sousedů
KINO JAS Járy Cimrmana Tanvald
4. října 2012 v 19.00 hodin
Přímý přenos představení
hry České nebe do kin!
České nebe – Cimrmanův dramatický kšaft
Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora
nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla
1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení
svatý Václav, praotec Čech a J.A.Komenský se v krizové situaci rozšiřuje
o nové členy, aby vnukla národu myšlenku samostatného státu. Hra je
vhodná k oslavám 28.října, ale lze ji uvádět i jindy.
Režie: Ladislav Smoljak  Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Obsazení: J.A.Komenský – Zdeněk Svěrák, Praotec Čech – Jan Kašpar,
Svatý Václav – Petr Brukner, Jan Hus – Jaroslav Weigel, K.H.Borovský –
Genadij Rumlena, maršál Radecký – Václav Kotek, Miroslav Tyrš – Michal
Weigel, Babička – Miloň Čepelka
Premiéra: 28.10.2008 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana
Toto výjimečné představení odehraje Divadlo Járy Cimrmana v rámci
oslav svých 45. narozenin! Začátek přímého přenosu 18:45.
Program večera:
19:00 začátek programu
19:15 začátek 1. části představení (seminář)
20:10 konec 1. části a 20minutová přestávka se slavnostním přípitkem
20:30 začátek 2. části představení (hra)
21:30 konec představení
Desenské noviny 10/2012
17
Co se děje u sousedů
Smržovka
MDC Maják
DDM Ulita Tanvald
www..cz nebo 483 369 325
www.mdcmajak.estranky.cz
www.ddmtanvald.cz, tel.: 483 394 301
Pondělí 1. října
Čítárnička – Naše stromy
a stromoví skřítkové
Od 15.30 hodin v knihovně. Pro děti školního věku, ale i šikovné předškoláčky.
Sobota 6. října od 10 hodin
Memoriál Bedřicha Kuhna
Hasičská soutěž na „kluzišti“.
Úterý 9. října
Vernisáž výstavy obrazů
Vladimíra Mencla
Od 17 hodin v Zámečku.
Neděle 14. října
Pojeďte s námi na výlet…
… tentokrát na zámky Hrubý Rohozec
a Sychrov. Celodenní výlet, odjezd v 9 hodin z nám. T. G. Masaryka. V rámci prohlídek navštívíme navíc na Hrubém Rohozci sklepy i lokajnu a na Sychrově pak
některou z právě probíhajících výstav.
Pondělí 15. října
Dílna s Květou
– „Přijďte si vyrobit…“
Od 15 do 17 hodin v knihovně. Tentokrát
si filcováním vyrobíme buď chrastící míček pro kočičku, nebo náušnice. Pro veřejnost bez omezení věku.
Pondělí 22. října a úterý 23. října
Slet Bubeníků ve Smržovce
22. října - koncert od 20 hodin v Parkhotelu. Pavel Fajt, Miloš Vacík, Ephraim
Goldin, Tomáš Reindl, Zdeněk Bína, Pavel
Koudelka a David Koller. Více na str. 27.
23. října – koncert pro handicapované
od 16 hodin v Parkhotelu.
www.smrzovka.cz; www.sletbubeniku.cz
Sobota 6. října
Výlet za koníky na Kořenov
Výlet pro rodiče a prarodiče s dětmi.
Info na tel: 603 304 550.
V pondělí 1. října začínají pracovat naše zájmové kroužky, v některých ještě
nabízíme volná místa:
Výtvarný pro děti od 1. třídy
čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin, DDM
Angličtina pro děti od 1. do 5.třídy
pondělí 15.00 – 16.00 hodin, DDM
Angličtina pro dospělé
zač. a mírně pokroč. čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin, DDM
Šachy
čtvrtek 14.30 – 16.00 hodin, DDM
Rybářský
středa 15.00 – 16.00 hodin, DDM
Florbal
úterý 16.00 – 17.00, 17.00-18.00 hodin,
tělocvična ZŠ Masarykova
Divadelní
středa 17.30 – 18.30 hodin, DDM
Neděle 14. října
S babičkou do přírody“
Výlet pro rodiče a prarodiče s dětmi
na rozhlednu Štěpánku. Trasa je dlouhá
7km, odjezd autobusem z Tanvaldu centrum v 8.52 hod. do Kořenova k motorestu. Svačinu a dobrou náladu s sebou!
15. – 21. října
Burza a bleší trh
Burza a bleší trh dětského oblečení,
obuvi, hraček, těhotenského oblečení,
kojeneckých potřeb a ostatních dětských
doplňků… (kočárky,autosedačky,sportovní potřeby, kola, lyže, brusle…)
Pondělí 15. října Příjem věcí
9.00 – 11.30 a 16.00 – 18.00 hodin
Úterý 16. října Příjem věcí
9.00 – 11.30 hodin
Úterý 16. října Prodej věcí
15.00 – 17.30 hodin
Středa 17. října Příjem věcí
9.00 – 11.30 hodin
Středa 17. října Prodej věcí
15.00 – 17.30 hodin
Čtvrtek 18. října Příjem věcí
9.00 – 11.30 hodin
Čtvrtek 18. října Prodej věcí
15.00 – 17.30 hodin
Pátek 19. října Prodej věcí
15.00 – 18.00 hodin
Sobota 20. října Prodej věcí
9.00 – 12.00 hodin
Neděle 21. října Výdej a vyúčtování
9.00 – 11.00 hodin
Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!!
Výstava
Výstavní síň Zámečku
Od 2. října do 4. listopadu
Česká krajina v obrazech
Obrazy Vladimíra Mencla. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. října od 17 hodin...
Všechny uvedené akce jsou bez záruky.
18
Za každý přijatý kus na burzu se účtuje
1,50 Kč + 10 % z prodeje. Aktivní účastníci na burze budou zvýhodněni na poplatcích (1,50 Kč/ks se nebude účtovat).
Na bleší trh si můžete pronajmou stůl
za 100 Kč.
Tabulky pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku každé dopoledne.
Úterý 16. října v 15.30 hodin
Tiffany svícny
Výroba skleněných svícínků vitrážovou
technikou. Akce pro děti od 10 let. Cena:
100 Kč.
Úterý 23. a 30. října v 15.30 hodin
Mozaiková zrcadla
Akce pro děti od 1. tříd.
23. října lepení mozaiky,
30. října spárování.
Cena dle velikosti zrcadla: 60 – 100 Kč.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
Čtvrtek 25. října
Výlet do Dinoparku v Liberci
Sraz v 8.00 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve 14.52 hodin tamtéž.
Cena: 130 Kč.
Pátek 26. října
Výlet do centra Babylon v Liberci
do lunaparku nebo IQ parku
Dle vlastního výběru. Sraz v 8.00 hodin
na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat
ve 14.52. Cena: 120 Kč.
Výlety jsou určeny dětem školního věku.
Na oba výlety je možno po dohodě přistoupit na trase.
Na všechny akce přijímáme přihlášky
s platbou v Domě dětí a mládeže Tanvald.
Bližší informace na tel: 483 394 301,
nebo na www.ddmtanvald.cz.
Bližší informace posky tneme přímo
v MDC Maják nebo na tel: 774 825 085.
Desenské noviny 10/2012
Kino Klub Alfa
KINO KLUB ALFA
Desná
www.kino-alfa-desna.cz
tel.: 603 264 316
v Jizerských
horách
****************************************************************************************************
ŘÍJEN 2012
ŘÍJEN 2012
ŘÍJEN 2012
****************************************************************************************************
Středa 3. října 16.00 – 18.00 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: HRAJEME SI NA VODNÍKY
Středa 10. října 16.00 – 18.00 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: KERAMIKA
****************************************************************************************************
Středa 17. října – DEN ALFY
Od 9.30 hodin POHÁDKOVÉ PÁSMO PRO DĚTI Filmové představení pro děti nejen z mateřských škol, ale i pro
děti, které jsou doma s maminkami. Tentokrát projekce pohádek z Krátkého filmu Praha, délka trvání cca 60 minut,
vstupné 30 Kč. Pro děti dobrůtka, dospělý doprovod nápoj zdarma.
Od 16.00 – 18.00 hodin HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ – VÝLET
Od 19.00 hodin HOSTEM V ALFĚ S… MVDr. KLÁROU POSPÍŠILOVOU. Další příjemné povídání s paní Pospíšilovou nejen o křestu její nové knížky Putování s vílou Izerínou – knížkou, která poutavými příběhy přiblíží dětem
významná a zajímavá místa Jizerských hor, ale i o kalendáři Jizerky a lidé. Vstupné 30 Kč, doporučujeme rezervace
na tel.: 603 264 316. Všichni jste srdečně zváni.
****************************************************************************************************
Úterý 23. října 17.30 a 20.00 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí – Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený
na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu
je tak situován do doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život. Dokonce víc než
život. V titulní roli houslické persóny Miroslav Krobot. Vstupné tradičních 60 Kč.
Středa 24. října 16.00 – 18.00 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: POUŠTÍME DRAKY
Středa 31. října 16.00 – 18.00 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: HRAJEME SI NA VODNÍKY
HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ organizuje o.p.s. Paraplíčko se sídlem v Desné. Program pro děti od 3 let. V ceně
50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. V letošním roce se mezi
nás vrátí pohádkové postavičky, se kterými si budeme hrát, budou nás učit mnoha zajímavým věcem a jistě s nimi
podnikneme i zajímavé výlety.
****************************************************************************************************
Kino klub Alfa pro Vás dále připravuje:
Módní přehlídku, Filmový festival zimních sportů,
filmy Madagaskar 3 a Doba ledová 4. Těšíme se na Vaši návštěvu.
****************************************************************************************************
Každý pátek DISKOTÉKA
Sobotní plánované akce TAK TROCHU JINÁ MUZIKA
najdete na facebooku: Kino Klub Alfa Desná
Vždy od 22.00 hodin, otevřeno od 20.00 hodin
Desenské noviny 10/2012
19
Kulturní a informační středislo RV
Program
na říjen
Připravujeme
na listopad
Výstava
Vernisáž výstavy
Od 2. října Riedlova vila
Pondělí 2. listopadu Riedlova vila
Christy Scharf: Jizerské hory
a jejich sklárny
Mgr. Helena Schmiedová:
Zastavme se, blíží se
adventní čas
Vernisáž výstavy
Úterý 2. října od 17 hodin Riedlova vila
Z ahájení v ý s t av y obr azů a obr ázků
z Jizerských hor očima rakouské malířky.
Vernisáž zahájí hrou na klavír slečna Šárka
Stehnová.
Zahájení výstavy obrázků pastelem
a vitráží technikou Tiffany“.
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedlova vila
v Desné
Pohádka
Neděle 4. listopadu od 15 hodin
Riedlova vila
Teatr Víti Marčíka
Eliščiny pohádky
Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let.
Vstupné 30 Kč.
Knihovna
Středa 14. listopadu od 15.30 hodin v knihovně
Hravá čítárna
Čtení, hraní, tvoření pro děti
od 8 do 11 let, vstup zdarma.
Hudební večer
Čtvrtek 4. října od 19 hodin
Ro(c)kování s Jiřím Černým
Týden knihoven 2012
1. – 7. října 2012
Na své příznivce se do Desné těší i v tomto
roce hudební publicista a kritik „bez
konzervatoře“ pan Jiří Černý. Jeho podzimní
návštěva Desné bude uzavírat druhé
desetiletí těchto tradičních komorních
večerů v Riedlově vile.
Pondělí 1. října
10.00–12.00
13.00–16.00 hodin
Divadlo – zájezd
Den otevřených dveří
v knihovně
Sobota 13. října v 16 hodin
Vysoké na Jizerou
Krakonošův divadelní podzim
Jiříkovo vidění
Již tradičně pořádá kulturní středisko
v Desné podzimní zájezd na Národní
p ř e hlí dku ve nkov s k ý c h di v a d e lní c h
souborů. Z nabídnut ých divadelních
představení byla vybrána hra Morkovských
ochotníků Jiříkovo vidění, skutečný příběh
pouti peklem i rájem za dosažením očisty
duše.
Již nyní si zájemci mohou rezervovat místa
do autobusu a divadla. Autobus bude
vypraven z Tanvaldu z parkoviště od Kina
JAS Járy Cimrmana, další zastávka Desná,
Polubný, Příchovice…
Rezervace: 737 248 434 (pouze sms),
483 383 019, [email protected]
20
Čtvrtek 4. října
10.00–12.00
13.00–17.30 hodin
 registrace zdarma na celý rok
 výprodej knih za symbolickou
cenu
 burza knih
 amnestie dlužníků
Středa 3. října
od 15.30 hodin
Hravá čítárna
Čtení, hraní, tvoření na téma
sport. Pro děti od 8 do 11 let,
vstup zdarma.
Neděle 7. října od 15 hodin
Pohádka
Hrnečku, vař!
Avizovaná beseda s fotografy
MF Dnes a ČTK je zrušena!
Kulturní a informační středisko
Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019
e-mail: [email protected]
provozní doba
Úterý 10 – 16 hodin
Čtvrtek 10 – 17.30 hodin
Sobota 14 – 17 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
provozní doba
Pondělí 10–12, 13–16 hodin
Čtvrtek 10–12, 13–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
MěÚ Desná
Krkonošská 318, 468 61 Desná
tel.: 483 337 948
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Městská knihovna Desná uvádí
pohádku pro děti od 3 let
HRNEČKU, VAŘ!
v neděli 7. října 2012
od 15 hodin
v Riedlově vile
Zahraje divadlo Kejklíř Praha
Pohádka pro děti od 3 let
v doprovodu rodičů. Vstupné 30 Kč.
Desenské noviny 10/2012
Download

Říjen – celé noviny