pražský týdeník / číslo 12
PETR NEČAS:
SVOBODOVI VĚŘÍM
PROČ HLAVNÍ MĚSTO
POD VEDENÍM ODS
PROSPERUJE
PRAHA JE NA ŠPICI
I V MEZINÁRODNÍ
KONKURENCI
KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY
Bohuslav Svoboda, kandidát ODS na pražského primátora:
Nesmíme ztratit ani jednoho nadaného studenta – Chci nový systém financování škol
NEDOVOLÍME
ZADLUŽOVAT STÁT
ANI OBCE
ods.cz
Česká republika má dluh přes 1,2 bilionu
korun. Chceme se vyhnout vážným
ekonomickým problémům, a proto
jsme začali okamžitě šetřit především
na provozu státu. ODS prosazuje
rozpočtově odpovědnou politiku nejen
na úrovni státu, ale i měst a obcí. Úspory
ve veřejných rozpočtech se musí odehrávat
všude, od centrální až po místní úroveň.
Stát, kraje i obce budou muset pracovat
efektivněji, což je předpoklad zdravého
ekonomického vývoje.
Senátní a komunální volby
15. a 16. října 2010
Co navrhujeme?
Předložíme „finanční ústavu“, která nastaví mantinely a brzdy
rozhazovačné rozpočtové politice.
Ústavní zákon bude vynucovat, aby každá
vláda prováděla rozpočtově odpovědnou politiku
a v dlouhodobém horizontu dosahovala vyrovnaných
veřejných rozpočtů.
Při porušení rozpočtových pravidel, například překročením
schodku státního rozpočtu více než o pětinu:
» bude muset vláda požádat Sněmovnu o důvěru,
» budou odpovědným členům vlády a poslancům sníženy
platy až o desítky tisíc korun měsíčně.
Volte
pro odpovědné reformy
PRAHA
koupili. My jsme za tu dobu nezměnili názor,
že o byty se nejlépe postarají jejich majitelé.
Podobně jako o celé domy. Nic více, nic
méně. I díky tomu je Praha krásnější. Škoda,
že to politická konkurence nevnímá. Vždyť to
vypadá, že v tomto ohledu nechce lidem
a především rodinám s dětmi poskytovat
jistotu bydlení. Nebudu nikoho soudit,
protože o záměrech ostatních politických
stran v této oblasti jsem i přes veškeré úsilí
nikde nic nedohledal. Dobré utajení a asi
překvapení pro nás všechny je jistou taktikou.
Vyděšení politici
Když si vezmete v poslední době do ruky
denní tisk, nestačíte se divit. Privatizace
bytů = populismus, MHD pro děti do 15
let zdarma = populismus, podpora
Národní knihovny – Blobu = populismus.
A tak mi připadá, že když nemohu
nabídnout lepší řešení či oprávněnou
a konkrétní kritiku, jednoduše vše stačí
shrnout „magickým“ slůvkem populismus.
To se tak stává nejoblíbenějším termínem
politiků v komunálních volbách.
Privatizovat byty ano, či ne?
Privatizace bytů je populismus ODS před
volbami, zní nejčastější kritika. Škoda, že někteří politici mají tak krátkou paměť. Nebo
je to snad neznalost? Nevím, nechci soudit,
ale v Praze žijí statisíce bývalých nájemníků,
kteří svůj byt během jedenáct let prováděné privatizace od městské části nebo města
OBSAH
Doprava pro děti zadarmo?
Kandidát na primátora za ČSSD Jiří Dienstbier
paradoxně prohlásil, že rušení jízdného pro
děti jeho strana neřeší, avšak mělo již být
dávno za vedení ODS zavedeno. Trochu mu
jen uniklo, že slevy na jízdném už dávno
cestující využívají. Zvýšila se i věková hranice
u dětí, které jezdí do deseti let zadarmo
oproti původním šesti. Omluvou pro
politickou konkurenci budiž jen to, že asi
příliš nevyužívá MHD. Opravdu nám zavedením přepravy pro děti do 15 let zdarma nejde
o to, naštvat politickou konkurenci, ale
odlehčit rodinám s dětmi. Navíc když
odhadované náklady 80 milionů korun se
z velké části vrátí z nově zavedené karty
Pražana. Snažíme se tím i o podporu většího
využívání MHD a tím omezení cestování po
Praze autem. Proto mě udivila i kritika pana
Jiřího Witzanyho, který jako by zapomněl, že
RNDr. Petr Nečas, předseda vlády
PRAŽSKÁ ODS MÁ VŮLI KE ZMĚNĚ ............... 7
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
CHCI PROMYŠLENĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ
A HODNOCENÍ ŠKOL .............................. 4 – 6
kromě Evropských demokratů kandiduje
i za Stranu zelených, jež cestování v MHD
všemožně podporuje. Jak by řekl major
Terazky z Černých Baronů: „Je to absurdné.“
Děs v očích politiků z Blobu
Aniž bychom nejprve zveřejnili jakoukoli
informaci, stala se populistickým terčem
Kaplického chobotnice, zvaná Blob. Přitom
ještě donedávna to bylo nejžhavější téma
jiných politických stran využívané ke kritice
ODS. Z čeho teď mají politici takový děs
v očích? Odpověď je prostá. Naším záměrem je opět rozpoutat diskusi, kde by mohl
Blob stát. Nikdy jsme proti nové architektuře nebyli, čehož si kromě politiků všimli
snad všichni v rámci rozvoje Prahy. My ale
nechceme politickou diskusi, nýbrž diskusi
s lidmi, kteří v Praze žijí. Vás se totiž dodnes
nikdo ani nezeptal. Vyjádřit se můžete na
internetových stránkách www.odsblob.cz.
Asi i to, že chceme jednat s lidmi, ne jen ve
studiích s politiky, konkurenty děsí.
Podobně, jako když jsme vám představili
naše lídry, program a kandidáta na
primátora Bohuslava Svobodu. Dočkali jste
se toho i u dalších politických stran?
MUDr. Boris Šťastný
předseda ODS Praha
Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí:
Stalo se ......................................................... 9
Rozhovory, témata ............................ 10 – 15
Proč volit ODS
PRAHA PROSPERUJE I V KRIZI....................... 16
Fakta proti lžím
PRAHA JE NA ŠPICI .................................... 17
Kulturní servis .................................... 18 – 19
TV Program ........................................ 19 – 22
Křížovka, počasí ......................................... 24
PŘÍŠTĚ
Jak Praha vychází se svými problémy:
rozhovor s radním Milanem Richterem
o tom, co všechno se již v hlavním městě
podařilo vyřešit
Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí
Seriály: Fakta proti lžím, Proč volit ODS
Televizní program na celý týden
PRAŽSKÝ METROPOLITAN
Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 | IČ: 28215206 | Registrace: MK ČR E 19488
Periodicita: týdeník | Foto: redakce, ČTK | Místo vydání: Praha | Ročník: 1 | Číslo: 12/2010 | Vychází: 29. 9. 2010
Distribuce: Praha | Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, 110 00 Praha 1 | E-mail: [email protected]
3
KRITIKA NENÍ PROGRAM!
ROZHOVOR
S BOHUSLAVEM SVOBODOU
CHCI PROMYŠLENĚJŠÍ
FINANCOVÁNÍ
A HODNOCENÍ ŠKOL
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., civilním povoláním proděkan III. lékařské fakulty UK v Praze,
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNKV (a bývalý prezident České lékařské komory),
je v říjnových volbách kandidátem ODS na primátora a lídrem kandidátky v pátém volebním
obvodu. Zároveň je i garantem pražské ODS v oblasti školství.
V
ýznamným kamenem úvah o dalším
opřen hlavně o privátní zdroje. Chceme-li
vývoji vzdělávání musí být snaha o to,
tuto možnost získat i pro naše školství, je poaby se ve vzdělávací sféře škol vytvotřebná zákonná úprava, která umožní občařilo konkurenční prostředí s možností
nům přímo převádět část své daňové povinhodnotit úroveň jednotlivých škol a aby
nosti na školství a vzdělávání (takzvaná
hodnocení bylo veřejně známé. Na tomto
daňová asignace). Absolvent školy, která se
základě by měl vzniknout zájem o kvalitní,
podílela na jeho ekonomicúspěšné školy, jejichž
kém a životním úspěchu,
absolvování přináší
bude chtít část svého „dluích
Zavedeme výuku ciz
pro uchazeče o zahu“ vrátit. Bude se tak vytváměstnání větší šanci
řet i generační vazba mezi
jazyků od předškoláků.
na úspěch. Takovéto
studenty a školou, kdy se na
žebříčky kvality škol
kvalitní školy budou zapisovat děti bývalých
jsou ve světě běžné a odvíjí se od nich
absolventů. Školy také budou mít větší zájem
i financování těchto škol. Veřejně přístupná
na budoucím úspěchu svých studentů.
informace o kvalitě školy a na ní navazující
V současné době jsou školy financovány
finanční podpora by měly být hybnou pákou
podle počtu studentů, výše příspěvků závisí
dalšího vývoje našeho vzdělávání.
Přestože hovoříme o vícezdrojovém financování, převážná část našeho školství je navázána na státní rozpočet. Ve Velké Británii nebo
v USA je naproti tomu vzdělávací proces
Omezíme administrativní
zátěž škol.
ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN?
4
na počtu žáků, takže chce-li se škola „uživit“,
musí ve třídě mít minimálně 28 žáků. Stejná
situace je i na vysokých školách, kde platba za
hlavu studenta je noční můrou všech děkanů
vysokých škol. Kvalita výuky na základních
a středních školách je bezesporu závislá na
počtu studentů; větší počet žáků ve třídě
neumožní dostatečně individuální přístup,
vede ke snížení úrovně výuky i k neúměrné
zátěži pedagogů. Na vysokých školách pak
Podpoříme stávající i nově
vznikající mateřská centra.
vysoké počty studentů znamenají, že
kapacita školy je přetížena.
Chceme-li kvalitní vzdělávání, musíme mít
kvalitní učitele, kteří se musí pedagogickému
procesu plně věnovat, není možné, aby
velkou část jejich pracovní doby zabíraly
administrativní činnosti. Každý nový prvek ve
ZNÁTE JEJICH
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
PRAHA
vzdělávacím procesu – např. státní maturity
– musí být přípraven a zajištěn tak, aby se
administrativa okolo něho minimalizovala.
Ve vzdělávacím systému nejde však jen o školy
samotné. Podstatnou částí jsou i související
problémy sociálního charakteru. Ve volebním
Prosadíme změnu financování
škol, aby výuka byla lepší.
programu ODS figuruje proto i podpora
takzvaných mateřských center. Opakovaně
deklarujeme rovnost mezi ženami a muži, ale
praktická realizace této zásady naráží na fakt,
že těhotenství, porod a péče o malé děti pro
ženy znamená znevýhodnění na trhu práce,
hlavně ve smyslu nucené přestávky po dobu
mateřské a rodičovské dovolené. Zvláště
u vysoce kvalifikovaných žen období péče
o dítě neznamená jen ekonomickou ztrátu, ale
zásah do celého kariérního postupu a ztrátu
kontaktu s dynamickým vývojem ve
specializovaných profesích. Mateřská centra
jsou jednou z cest, která ženám může pomoci
kritické období překlenout.
Budeme podporovat nadané
pražské středoškoláky
a vysokoškoláky.
Současná společnost se rovněž potýká
s civilizačními problémy, jako jsou
delikvence mládeže, její kriminalita, drogová
závislost a další typy závislostí. Cílem je
proto zapojit pražské školy do Systému
včasné intervence, který efektivně řeší
problematiku delikventní mládeže a odvrací
rizika, která děti strhávají ke kriminalitě.
?
Jste lékař, proč se do popředí vašich
priorit dostalo právě školství?
Praha je centrem evropské vzdělanosti od
doby Karla IV. Naším cílem je, aby jím byla
i nadále. Podporu vzdělávání vnímáme jako
celek – musí mít jednotnou smysluplnou linii,
která začíná na úrovni mateřských škol,
pokračuje přes základní a střední školství ke
školám vysokým, k vědecké přípravě
a neopomíjí ani vzdělávání seniorů.
?
Váš volební program prosazuje
mimo jiné výuku cizích jazyků
u předškoláků a od první třídy ZŠ.
Startujícím fenoménem celého systému jsou
mateřské školy. Právě tam získávají děti první
sociální a společenské kontakty, učí se
navzájem komunikovat, spolupracovat a ve
formě hry se začínají i systematicky vzdělávat.
Anglický jazyk se stal esperantem moderní
společnosti, nezbytnou komunikační dovedností, která spojuje celý svět. Děti by ji proto
PROGRAM?
měly získávat již od předškolního věku, kdy se
formou hry mohou naučit řadu pojmů
a základy cizího jazyka začnou vnímat jako
samozřejmost.
?
V plánech na efektivní využití
kapacity jednotlivých typů škol
hraje významnou roli analýza
demografického vývoje Prahy...
Počty narozených dětí se v průběhu let
výrazně mění, z toho vyplývá i nutnost na
tuto situaci reagovat. Období let 80. a 90.
přineslo pokles porodnosti, dokonce se
rodilo méně dětí, než obyvatel České
Nesmíme ztratit jediného
nadaného studenta.
republiky umíralo. V posledních pěti letech
došlo naopak k velmi významnému navýšení
počtu porodů a můžeme čekat výrazný tlak
na kapacity mateřských a základních škol,
zatímco vysoké školy se zatím budou potýkat
s nedostatkem studentů. S těmito důsledky
demografického vývoje musíme dopředu
počítat. Předpokládaný pokles maturantů
a vysokoškolských studentů nás musí
stimulovat k tomu, abychom vytvořili
podmínky, které umožní všem studentům
s předpoklady pro vysokoškolské vzdělání
toto vzdělání absolvovat. Při počtu obyvatel,
jaký naše země má, si nemůžeme dovolit
ztratit ani jediného nadaného studenta.
?
Jak pamatuje navrhovaný systém
na tyto talentované?
Město musí vytvořit systém finanční podpory
města pro nadané studenty s trvalým
bydlištěm v Praze. Ta by měla být směřována
na všechny sociální vrstvy a mít jasná
a veřejně známá kritéria pro její poskytování.
Počet podporovaných studentů by se odvíjel
od objemu prostředků, které se podaří městu
získat. Sem patří třeba i úvaha o tom, že by
žáci ZŠ do 15 let měli městskou dopravu
zdarma, aby potřeba dojíždět do dobré školy
nebyla limitována náklady na jízdné.
?
Ne všichni studenti ovšem patří
mezi talentovanou špičku,
co ti na opačném konci spektra?
Po roce 1990 nastartovala i v naší zemi snaha
o integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do standardního vzdělávacího
procesu. Velmi dobře se podařilo otevřít
prostor pro handicapované žáky a studenty,
a vyrovnat tak jejich šance pro život. Míra
integrace je skutečnou měrnou hodnotou
pro kvalitu společnosti, v aplikování rovných
práv na vzdělání všech bez rozdílu. Je
nezbytné, aby tato integrace pokračovala dál
a abychom rozdíly mezi studenty bez a s tzv.
speciálními vzdělávacími potřebami přestali
vnímat jako rozdíly.
?
Vzdělání ale není
jen výsadou mladých…
Po sametové revoluci došlo ke skokovému
prodloužení průměrného věku dožití a věková
skladba naší populace se významně změnila.
V Praze je tak dnes velká skupina seniorů,
kteří jsou v důchodovém věku, nebo již
v důchodu. Tato skupina obyvatel nesmí být
v procesu celoživotního vzdělávání zanedbávána, bylo by to v rozporu s tím, že mají
stejná práva jako mladší generace, i s tím, že
jejich fyzické i duševní schopnosti jim seniorské
vzdělávání umožňují. Populární jsou takzvané
univerzity třetího věku, které významně
přispívají k fyzické a duševní pohodě této
generace; hodláme je podporovat.
VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE?
5
KRITIKA NENÍ PROGRAM!
Za čím stojí Bohuslav Svoboda
Jako kandidát na primátora reprezentuje Bohuslav Svoboda celý volební program se všemi jeho
rozličnými hlavními prioritami. Jsou jimi kultura, památková péče, cestovní ruch a zahraniční
vztahy; bezpečnost; doprava; sport a volný čas; školství, vzdělávání, věda a výzkum; zdravotnictví,
sociální oblast a péče o životní prostředí; infrastruktura a podpora podnikání.
Postavíme modernizo
vanou Ústřední čistírn
u
odpadních vod.
Zlepšíme propagaci Prahy.
Zvýšíme investice do obnovy
památek. Rozšíříme kulturní
nabídku pro všechny.
Zásadním způsobem snížíme
v Praze počet heren a kasin.
Zjednodušíme
kontakt s úřady.
Drogy musejí zmizet z parků
a ulic. Prosadíme tvrdší
a důslednější postup vůči jejich
distributorům.
Plánujeme výstavbu dvaceti nových
sportovišť pro neorganizovaný spo
rt.
Tranzitní dopravu
odvedeme z obytných ulic.
ví
Nový systém školst
vé hodnocení,
a vzdělávání: féro
ků, kvalitní
optimální počty žá
ijní zázemí.
učitelé – a také stud
Dokončíme výstavbu
protipovodňových zábran.
V každém správním obvodě zajistíme
lékárenskou pohotovost otevřenou
24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
V každém správním obvodě
zajistíme seniorům nad 80 let
dovoz léků až do domu.
ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN?
6
ZNÁTE JEJICH
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
PRAHA
Rozhovor
s PETREM NEâASEM
PRAŽSKÁ ODS
MÁ VŮLI KE ZMĚNĚ
Primátorská kandidatura Bohuslava Svobody je signálem, že pražská ODS je schopna sebereflexe,
říká premiér a předseda ODS Petr Nečas v rozhovoru pro Pražský Metropolitan. Oceňuje, že
volební lídr v hlavním městě je muž s čistým štítem.
?
Několik let trávíte většinu svého
času v Praze. Mění se podle vás
česká metropole k lepšímu?
Ano, podle mě se v Praze žije rok od roku
lépe. Za posledních několik let jsem
zaznamenal, že vyrostla nová hřiště pro
děti, že se Praha víc stará o zeleň, také se
postupně zlepšuje dopravní situace.
Nedávné otevření jižní části Pražského
okruhu určitě zlepšilo podmínky pro život
lidem na Barrandově, v Braníku či v Krči.
?
Nezadržitelně se blíží komunální
volby. Co říkáte na probíhající
kampaně, zaujaly vás něčím?
Myslím, že je znát určitý posun oproti
předchozím kampaním. Je méně negativní
kampaně, což kvituji. Více se mohou voliči
dozvídat, co konkrétního kdo nabízí. Blíží se
také senátní volby. My se snažíme upozornit, že Senát má ve svých rukou reálnou
moc připravované reformy buď podpořit,
nebo je zastavit. Snažíme se na toto riziko
upozornit. Jsme si vědomi toho, že Česká
republika má mimořádnou příležitost
udělat systémové změny, které jsou pro
PROGRAM?
rozvoj země nezbytné. Naši kandidáti těmto
změnám v Senátu jistě dají zelenou.
?
Praha do voleb přišla
s kandidátem na primátora,
kterým se stal Bohuslav Svoboda.
Je to podle vás dobrá volba?
Je bezpochyby dobře, že v čele pražské
kandidátky stojí člověk, který není
spojovaný s žádnou z předchozích
mediálně propíraných kauz pražského
magistrátu. Je to navíc člověk s vysokým
kreditem a člověk, který může pražské
pravicově orientované voliče zaujmout. Je
to bezpochyby silný a důstojný kandidát
ODS na primátora.
?
Jak hodnotíte poslední vývoj
v pražské ODS?
Všechny poslední změny vnímám jako pozitivní. To, že se Praha dokázala dohodnout
na takto silném kandidátovi, je pro
veřejnost signál, že změny v ODS se nedějí
jenom v celorepublikovém vedení, ale že
pražská ODS je schopna sebereflexe a že
má reálnou vůli se změnit.
VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE?
7
PRAHA
aby se dokázala zbavit zátěže předchozích
let, dokázala se vypořádat s nepříjemnými
mediálními kauzami a byla i do budoucna
pro Pražany volbou s nejlepším programem
a nejjistějším tahem na branku.
?
Co je tím nejlepším, co se v Praze
pod vedením ODS podařilo?
A naopak, co je podle vás nejpalčivějším problémem hlavního města?
Co se bezpochyby podařilo, je odpovědná
rozpočtová politika. Praha se dokázala vypořádat se svým zadlužením. Dokázala přitom
investovat do nových dopravních staveb
a svého rozvoje. Její hospodaření je zdravé. To
je určitě důležitý pozitivní signál pro všechny
Pražany. Můžeme diskutovat, nebo dokonce
pochybovat o některých projektech, ale
vedle toho stojí celá řada věcí, které se v Praze podařilo udělat. Viditelná zlepšení jsou jak
na celopražské úrovni, tak v mnoha městských částech. Co je podle mě nejpalčivějším
problémem hlavního města? Je to stále
neuspokojivá dopravní situace. Stále chybí
dokončený vnější Pražský okruh i vnitřní
Pražský okruh. To, že plánovači socialistického režimu navedli hlavní komunikační tepnu
mezi jihem a severem země přes pražské Václavské náměstí, je obrovský historický dluh,
se kterým se Praha musí vyrovnat a čeká ji to
určitě v nejbližších letech. Očekávám od
budoucího vedení města, že udělá v oblasti
dopravy velký kus práce, i když to nebude mít
s ohledem na dostupné finanční prostředky
lehké. Očekávám také, že si Praha zachová
všechny výsady, které po mnoho let drží, a to
je mimořádně bohatý kulturní a společenský
život. To, že Praha je centrem politického
dění, je dáno postavením hlavního města.
Přál bych si také, aby byla zároveň vyhledávaným místem pro pořádání mezinárodních
kongresů a konferencí a oblíbeným cílem
turistů. Mimochodem právě proto je důležité,
aby se podařilo vybudovat také kvalitní
dopravní spojení centra a pražského letiště.
?
Jednou z priorit Bohuslava
Svobody je řešení dopravy v hlavním městě a dostavba obchvatů.
Bude mít vaši podporu i podporu
vlády při jejím naplňování?
Určitě může počítat s tím, že v rámci
8
možností se stát bude snažit vycházet mu
vstříc. Financování stavby vnitřního okruhu
je věcí městského rozpočtu. Stát se bude
snažit tlačit na urychlení přípravy i samotné
stavby vnějšího okruhu v severní,
severovýchodní a jihovýchodní části.
?
V čem by mohla získat Praha
třeba vládní podporu, která
by přispěla k dalšímu zlepšení
života lidí v metropoli?
Státní rozpočet musí šetřit. Slibovat v tuto
chvíli Praze miliardové dotace by nebylo ani
zodpovědné, ani realistické. V každém
případě ale Praha může počítat do
budoucna s tím, že to, co může ovlivnit stát,
co je jeho investicí, tak to se pokusíme i při
nedostatku veřejných prostředků podpořit.
?
Je pro vás a ODS důležité,
aby Bohuslav Svoboda zvítězil
ve volbách?
Samozřejmě. Výborný výsledek dává každé
politické straně především prostor realizovat
svůj program. Ten měla ODS v Praze vždy
velmi dobrý. Procházka po městě to jen
dokládá. Vzhledem k tomu, že většinu času
teď již trávím spolu s rodinou v Praze, je pro
mě volební úspěch ODS i osobně důležitý.
?
V Praze se bude rozhodovat o třech
senátorech. Jak vidíte jejich šance?
Jako předseda ODS si přeji, aby všichni tři
uspěli.
Co byste pražské ODS popřál
před volbami?
Co nejlepší volební výsledek.
?
?
Co byste si naopak od pražské
ODS přál vy?
Od pražské ODS bych si přál, aby dokázala
být úspěšná v praktických krocích, aby
dokázala přicházet se zajímavými projekty
pro Pražany a dokázala zkvalitňovat podmínky pro život Pražanů. Zároveň bych si přál,
RNDr. Petr Nečas
předseda vlády a ODS
Narodil se 19. listopadu 1964
v Uherském Hradišti. Je ženatý.
S manželkou Radkou mají čtyři
děti – Ondřeje, Tomáše, Terezu
a Marii.
Vzdělání:
V roce 1988 ukončil studium fyziky
na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V tentýž
rok získal doktorát, tématem jeho
práce byla plazmová fyzika.
Profesní a veřejná činnost:
Po absolvování vysoké školy působil jako technolog a výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Rožnov.
Členem ODS se stal v roce 1991.
V roce 1992 pak poslancem a členem zahraničního výboru Parlamentu ČR za ODS, kde se zaměřoval na otázky NATO a obrany. V září
1995 byl jmenován prvním náměstkem ministra obrany, o čtyři roky
později byl zvolen místopředsedou
ODS a znovu zvolen do této funkce
byl i na kongresu v roce 2002.
V roce 2006 byl jmenován ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády.
Po odstoupení Mirka Topolánka
1. dubna 2010 se stal volebním lídrem ODS ve sněmovních volbách
v roce 2010. Do funkce premiéra jej
prezident jmenoval 13. července
2010. Jeho vláda získala důvěru
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR 10. srpna 2010.
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
VOLEBNÍ OBVOD I
volební obvod I
Praha 1, Praha 6, Praha 17,
Zličín, Přední Kopanina,
Nebušice, Lysolaje, Suchdol
POŽEHNÁNÍ PLATANOVÉ ALEJI
P
řevor Břevnovského kláštera Prokop
Petr Siostrzonek požehnal na
začátku září aleji, kterou tvoří
devadesát platanů javorolistých.
Ty vysadila v rámci oslav devadesáti let své
existence městská část Praha 6 ve
středovém pásu Evropské ulice podél
Divoké Šárky směrem k ruzyňskému letišti.
Vysázené stromy se jmenují podle
významných lidi, kteří jsou spojeni se
šestou městskou částí. „Projekt jsme nazvali
Alej 90. Tvoří ho ale seznam devadesáti
dvou lidí, protože dva stromy se jmenují po
dvou dvojicích – manželské a bratrské,“
vysvětlil starosta Tomáš Chalupa.
Osobnosti čestnými občany „šestky“
Z
pěvačka Eva Pilarová a výtvarník
Oldřich Kulhánek se stali Čestnými
občany městské části Praha 6. Stalo
se tak při příležitosti
devadesátiletého výročí připojení
některých částí současné Prahy 6
k hlavnímu městu. Pilarová i Kulhánek
v šesté městské části bydlí.
Ojedinělá výstava
u sv. Jiljí
Hic sunt (domini) canes – Všem na očích,
a přesto skrytí. Tak se jmenuje unikátní vý-
Nová přípravná třída
V Základní škole Vodičkova, konkrétně pak
v její druhé budově v Jindřišské 32, chodí
od letošního 1. září jedenáct dětí do přípravné třídy, první svého druhu na území
STALO SE STALO SE
stava v klášteře dominikánů u sv. Jiljí, která návštěvníkům všech generací, včetně
rodin s dětmi, studentů a žáků škol, nabízí
seznámení s dějinami areálu i s působením Řádu bratří kazatelů v Praze a českých
zemích. Moderně pojatá expozice představuje podrobný vývoj tohoto ostrova kapitulních a klášterních staveb od 13. století
až po současnost a seznamuje i s významnými osobnostmi, které byly s tímto místem spjaty. Výstavu, k níž jsou podrobnosti
na webu www.vystava-dominikani.cz, nedávno zahájil starosta Prahy 1 Filip Dvořák spolu a arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem Dukou.
STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE
Jestli si chcete udělat obrázek o tom, kdo
a co chce udělat pro Prahu 1, pokud se po
komunálních volbách dostane do Zastupitelstva MČ Praha 1, sledujte na www.praha1.tv v neděli 10. října od 20 hodin přímý
přenos předvolební debaty kandidátů, která se uskuteční v kongresovém sálu hotelu
Jalta. Webová televize také představí jednotlivé lídry politických stran v samostatných profilových rozhovorech. Záznam televizní debaty uvidí diváci v pěti reprízách
v předvolebním týdnu a rovněž na webových stránkách Prahy 1.
STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE
Předvolební debata
kandidátů
STALO SE STALO SE
STALO SE
STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE
Výtvarník řekl, že Dejvice miluje. Obdivuje
jejich architekturu 20. a 30. let. Zpěvačka
uvedla, že Brno, kde se narodila, má sice
ráda, ale že cítí, že doma je tady. Už se prý
„odbrnila“ a je už „šestková“. Kandidáty na
titul Čestného občana vybírá komise
zastupitelů. Shoda se nalézá napříč
politickým spektrem.
městské části Praha 1. „Děti jsou ve věku
pěti a šesti let a pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přípravnou třídu
jsme pro ně zřídili proto, abychom jim
v malém kolektivu poskytli kvalitní přípravu na základní školu, a abychom tak vyrovnali jejich šance při vstupu do první třídy,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Filip Dvořák.
Zrekonstruovaná škola
Na sklonku srpna se podařilo dokončit
poslední fázi dvouleté rekonstrukce ZŠ
a MŠ náměstí Interbrigády. Škola nemá
jen novou fasádu, ale také střechu a kompletně zrekonstruované vnitřní prostory.
Jednotlivé třídy mají, dle inovativního přístupu vedení školy, prosklené dveře, jsou
vybaveny nejmodernějšími pylonovými
tabulemi a v některých třídách jsou instalovány i tabule interaktivní. Nový je i výškově stavitelný nábytek.
9
Rozhovor
s Michalem Valentou
?
Radnice první městské části
docela razantně bojuje proti
přeměně bytů na nebytové
prostory. Nebylo by lepší nechat
všemu volný průběh?
Určitě ne. Směřování v této oblasti, pokud
to tak lze vůbec nazvat, považuji za vhodné.
Pokud bychom nečinili žádné kroky, tak by
se Praha 1 mohla vylidnit a zbyly by tu
zejména kanceláře a hotely. Takový stav,
kdy by se vytratila unikátní atmosféra
centra, které dýchá nejen jeho návštěvníky,
ale i těmi, kteří v něm bydlí, nechceme
dopustit.
?
Ještě před prázdninami Rada
MČ Praha 1 rozhodla, že 36 domů
v této městské části obdrží granty
na opravu domovního fondu
v celkové výši přesahující
25 milionů korun. Co vedlo
radní k tomuto kroku?
Rozhodli jsme se tak podpořit zlepšení
stavu domovního fondu na území Prahy 1
a současně do tohoto procesu zapojit
vlastníky domů. Zvolili jsme transparentní
cestu grantové podpory, kde máme díky
nastaveným podmínkám přesnou kontrolu
nad efektivním využitím prostředků.
?
CHCEME ZACHOVAT
CO NEJVÍCE BYTŮ
Zástupce starosty Prahy 1 Michal Valenta, který má na starosti
oblast správy majetku, vysvětluje nutnost stavět domy
s pečovatelskou službou a bránit přeměně bytů na nebytové
prostory. V rozhovoru popisuje řadu pozitivních kroků radnice
první městské části, které byly udělány v posledních letech.
?
Rozšíří MČ Praha 1 nabídku
bytů pro seniory?
Ano, protože už na konci listopadu by měl
být dokončen na rohu ulic Dlouhé
a Benediktské dům s pečovatelskou
službou. Ve výsledné podobě bude mít osm
nadzemních a dvě podzemní podlaží
a celkem poskytne ubytování třiceti devíti
osobám v devětadvaceti bytech.
O ubytované se bude starat čtrnáctičlenný
personál. Nový dům stojí Prahu 1 přes
140 milionů korun.
Byla vysoká investice
do toho typu zařízení nutností?
Ano, jsem o tom přesvědčen. Vždyť péče
o starší spoluobčany je pro nás důležitá.
10
?
Jaké jsou to podmínky?
Granty jsou určeny na konkrétní opravu
společných částí domu, kdy tato oprava
souvisí přímo se zachováním a obnovou
památkové hodnoty a podstaty domu.
Přednost mají opravy fasád, oken a střech,
domy s vyšším počtem osob s trvalým
pobytem na adrese domu a domy s převažující výměrou bytové plochy. Vyloučeny
jsou naopak domy, které jsou užívány
k podnikání v oblasti hazardních her,
erotických, ubytovacích a hotelových služeb.
?
Bohužel v Praze 1 jsou stále k vidění
domy, které jsou opuštěné a chátrají.
Snažíte se s tímto stavem něco dělat?
Ano, trápí nás to, ale naštěstí takových
domů už není mnoho. Mají soukromé
majitele, a tudíž možné kroky radnice jsou
limitované.
?
Opozici na radnici Prahy 1 se
nelíbí připravovaný prodej
43 lukrativních obecních bytů,
který proběhne krátce před
říjnovými komunálními
volbami. Proč jste se rozhodli
k takovému kroku?
Kritika od Věcí veřejných je, podobně jako
v předchozích případech, účelová
a částečně pramenící z jejich neochoty
sehnat si dostatek informací. Jde totiž o již
dávno zastupitelstvem schválenou věc
z konce roku 2009, kterým by Praha 1
mohla získat prostředky jak na obnovu
bytového fondu, tak i na další projekty na
svém území. Navíc tyto byty by se mohly
prodávat stejně až v prosinci, tedy po
říjnových komunálních volbách.
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
VOLEBNÍ OBVOD I
NASTAVUJI PRAVIDLA PROTI
KORUPCI
Rozhovor:
Petr Ayeboua
Radnice Prahy 6 dlouhodobě
udává trendy v boji proti
korupci a zavádí řadu účelných
opatření, která se však snaží
stále zdokonalovat. Proto
přichází s takzvaným
protikorupčním balíčkem.
Jeho autorem je zastupitel
Petr Ayeboua. Povídali jsme si
s ním o obsahu tohoto balíčku
a jeho očekávaném efektu.
?
Jaká protikorupční opatření
radnice Prahy 6 plánuje zavést?
Jsme si vědomi, že stávající opatření se
mnohým mohou zdát jako nedostatečná,
a proto přicházíme s konkrétními kroky,
které by měly zvýšit transparentnost.
Radnice Prahy 6 v protikorupčním balíčku
například plánuje, že bude vytvořena
speciální internetová aplikace na veřejné
zakázky, která by fungovala na principu
aukce. Dalším z řady nových opatření je
vytvoření centrální databáze veřejných
zakázek a centrální databáze smluv. Radnice
chce databázemi předejít jakýmkoliv
spekulacím v otázce veřejných zakázek.
Novinkou v celé řadě programů pro potírání
korupce je požadavek radnice, aby uchazeči
ve veřejných zakázkách prokázali
transparentní majetkovou strukturu.
?
Proč přicházíte s dalšími kroky
boje proti korupci, když jich
Praha 6 už spoustu udělala
a jde v této oblasti příkladem
dalším městským částem?
Protože jsme si vědomi, že stávající opatření
se mnohým mohou zdát jako nedostatečná.
Proto přicházíme s konkrétními kroky, které
by měly zvýšit transparentnost a rozptýlit
nedůvěru v poctivost veřejné správy
a samosprávy, která se v současné době
rozšířila ve společnosti. Korupce je vždy
problém konkrétního selhání konkrétního
člověka. Stejně tak jako nelze nikdy vymýtit
kriminalitu v různé podobě, není možné být
naivní a myslet si, že nějakým geniálním
receptem ze dne na den zmizí korupční
chování. Přesto se radnice Prahy 6 nechce
smířit s výsledky aktuálních průzkumů, ze
kterých plyne, že veřejnost začala vnímat
korupci jako běžnou součást fungování
státní správy a samosprávy.
?
Jakým způsobem se osobně
zapojujete do boje proti korupci?
Na to je jednoduchá odpověď: sestavil jsem
a připravil protikorupční balíček Prahy 6.
A věřím, že přinese efekt.
?
Vnímají občané Prahy 6 ze své
radnice dostatečnou otevřenost
a transparentnost?
To je spíš otázka právě na občany, nicméně
věřím, že jim neunikly výsledky soutěže
v otevřenosti veřejné správy, ve které už
několik let získáváme ocenění ať už za
dálkový přístup do katastru, elektronické
tržiště, plánovaný systém aukcí,
zveřejňování zápisů z komisí nebo on-line
přenosy ze zastupitelstva.
Prahy 6 svou maximální otevřenost vůči
občanům nechápe jako iluzorní, ale snaží se ji
konkrétními kroky naplňovat.
?
S jakou osobní vizí jdete do
nadcházejících voleb, čím se
chcete ucházet o znovuzvolení?
Jsem šestkař tělem i duší a rád bych, aby
lidé chápali, že práce úřadu je pro ně a že se
na svou radnici mohou vždy obrátit se svým
problémem. A že radnice jim vždy bude
naslouchat. Neříkám, že jejich problém vždy
vyřeší, ale rozhodně se o to pokusí.
?
Které kroky úřadu z poslední
doby vedly k tomu, aby se dostal
blíž k lidem?
Víte, práce s lidmi je vždy velmi pestrá a ve
své podstatě složitá. Kdo nechce slyšet, neuslyší. Ale to neznamená, že s lidmi nechceme komunikovat a prezentovat vše, co jako
radnice, která má lidem sloužit, děláme.
Bereme naši práci jako službu a věřím, že důkazem je i vytvořením rubriky na webových
stránkách, kterou nazýváme „Pod kontrolou
veřejnosti“ a která je vlastně rozcestníkem
odkazů – ty představují proces chování
a rozhodování jednotlivých samosprávných
orgánů městské části. Existence rubriky – Pod
kontrolou veřejnosti – je důkazem, že radnice
11
TÉMA
PRAHA 1 NECHCE BÝT
MĚSTEM DUCHŮ
Takzvané „vylidňování“ centra
metropole je už od sametové
revoluce v roce 1989 lakmusovým papírkem toho, jak moc je
pro komunální politiky bytová
politika důležitá. Pro radnici Prahy 1 vedenou ODS je toto téma
klíčové, mnohé konkrétní kroky
a opatření jsou toho důkazem.
J
ednou ze zásad, které se drží radní
Prahy 1, je odmítání vzniku nebytových prostor místo bytů. Například
nedávno nesouhlasili se záměrem
majitele domu v Myslíkově ulici 9. Ten chtěl
snížit bytovou plochu domu na 36 procent,
přitom podle stávajícího územního plánu
má být tato plocha 70 procent.
„Se záměrem vlastníka domu zásadně nesouhlasíme. Tento objekt s jižní fasádou má podle
O co se zasloužila ODS
v Praze 1
snížení dopadů nočního života
opakovanými kontrolami problémových provozoven
vytvoření podmínek pro snížení
úbytku lidí bydlících v centru
rozšíření sítě služeb a obchodů
soustavnou podporou podnikatelů
systém pomoci městské části Praha 1 při řešení dopadů deregulace
nájemného
12
nás všechny předpoklady pro kvalitní bydlení,“ vysvětlil starosta MČ Praha 1 Filip Dvořák.
Navíc je v Myslíkově právě z důvodu zvýšení
pohody bydlení měněn povrch vozovky za
živičný. Hluk z projíždějících automobilů se
oproti minulosti, kdy byla vozovka tvořena
dlažebními kostkami, sníží až o polovinu.
Na začátku letošního roku postupovali radní
podobně i v případě domu na Pohořelci 24.
Majitel chtěl dům, jehož plochu tvoří povinně
ze 70 procent bytová plocha, přebudovat jen
pro administrativní a komerční účely.
Radnici Prahy 1 záleží také na tom, aby fasády
domů v centru byly čisté. Velkým nešvarem
jsou útoky vandalů. Proto byl spuštěn program „antigraffiti“, jehož cílem je ošetření co
největšího množství fasád domů speciálním
ochranným nátěrem. Ten do fasády nepropustí sprejový nástřik (graffiti), ale také kyselé
deště, rozpuštěné mastnoty, špínu, psí moč
a podobně. Iniciátorem programu je zástupce
starosty Michal Valenta, který tak reagoval na
stoupající počet znečištěných fasád v Praze 1.
„Ochranný nátěr je trvalého charakteru se
záruční dobou minimálně pět let,“ vysvětlil
Michal Valenta. Pokud bude fasáda
s ochranným nátěrem napadena graffiti,
bude ji pak možné už jen ošetřit některým
z odstraňovačů, a ne tlakovou vodou nebo
prostředky, které fasády silně poškozují.
Program „antigraffiti“ byl spuštěn zároveň
s granty na opravy domovního fondu.
„Efektivně tak využijeme finanční
prostředky určené na opravy fasád,“ řekl
starosta první městské části Filip Dvořák.
Náklady na realizaci programu „antigraffiti“
dosáhnou pěti milionů korun.
Richard Špaček (72),
Praha 1, Staré Město
Jsem moc rád, že vedení města
soustavnou podporou podnikatelů rozšířilo sítě služeb a obchodů. Nebýt toho, nevím, co bych si
počal, kam bych si chodil nakoupit, nebo kam bych šel k zámečníkovi... Právě na tom je dobře
vidět že radnice se o nás opravdu stará, že těm lidem nejde
o vlastní prospěch, ale o dobrou
věc. Rozšířená síť obchodů a služeb, to jsme potřebovali.
Proto volím ODS
Aby lidé vůbec měli zájem bydlet v Praze 1,
musí se podařit zachovat síť obchodů a služeb. Proto se radní Prahy 1 rozhodli pro tento
rok nevalorizovat nájmy v těchto prostorách
a navíc poskytují ještě dvacetiprocentní slevu
z nájmu po dobu jednoho roku.
Zástupce starosty Michal Valenta oceňuje,
že podnikatelé nechtějí ukončit nájem
nebytových prostorů, ale naopak se snaží
svou nelehkou situaci řešit. „Naše pomoc
není jednostranná, protože podpora
podnikatelů je zároveň snahou o zachování
stávající sítě obchodů a služeb. Oceňujeme,
že podnikatelé nechtějí ukončit nájem
nebytových prostorů, ale naopak se se svou
situací snaží vypořádat,“ řekl starosta Filip
Dvořák.
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
VOLEBNÍ OBVOD I
Nabídka přišla v době, kdy pro mne byla
situace zralá. Uvědomil jsem si, že je to teď,
nebo nikdy. Že doba, kdy se bude podobná
situace na politické scéně opakovat, už
možná nenastane. Dostat nabídku na přední
místo na kandidátce konzervativní strany, se
kterou léta sympatizuji... to je výzva.
Rozhovor
s Janem Kalouskem
?
CHODÍM
ULICÍ,
JEZDÍM
TRAMVAJÍ...
ŽIJU V PRAZE!
„Chodím ulicí“, to je jeden z hitů Jana Kalouska. Ještě nedávno se
v pražských ulicích procházel jako normální občan, teď se v nich
pohybuje jako lídr za první pražský volební obvod (Praha 1 a Praha 6) do říjnových komunálních voleb, který má šanci něco změnit.
?
Jaký je rozdíl mezi budováním
jména v hudební a politické branži?
Hlavní roli hraje čas. V hudební branži jsem
si budoval jméno bezmála třicet let.
V politice jsem na to měl tři dny. Je těžké
v tak krátké době od oznámení kandidatury
přesvědčit lidi, že jsem se o politiku vždy
zajímal, a z toho minimálně deset let
aktivně, mimo jiné i tím, že jsem vystudoval
mezinárodní vztahy a diplomacii. Do tří dnů
po mně „skočila“ média, která navíc nebyla
ODS cíleně nakloněna, a začala mě
negativně líčit. A to přesto, že veřejnost volá
po nových tvářích představujících
pravicovou politiku.
?
Co pro vás bylo největší motivací,
abyste kandidaturu přijal?
Možnost ovlivňovat věci, na které mám jasný
názor, a snažit se prosadit jejich řešení.
Jaké jsou vaše ambice a cíle
pro komunální politiku?
Chci přispět konkrétním řešením
k transparentnosti výběrových řízení
a vypisování soutěží na veřejné stavby. Dále
pomoci nastavit systém kontroly toho, co se
v Praze na exponovaných místech postaví.
Nechci zasahovat do volné soutěže, naopak
ji podpořit. Nechci mařit developerům
projekty, ale postarat se o to, aby v Praze
vyrůstala kvalitní architektura. Dále bych rád
pomohl nastavit systém lepší propagace
Prahy v cizině a pomoci jí zbavit se nešvarů,
jako jsou nepoctiví taxikáři, nekorektní
směnárníci, bojovat proti prodejcům
omamných látek a provozování nevěstinců
na nevhodných místech. To, co se v Praze
děje, je podle mne dále neúnosné.
?
Volební obvod I zahrnuje Prahu 6,
kde jste vyrůstal a ke které máte
speciální vztah. Co ale Praha 1,
která do obvodu také patří?
Praha 1 je centrem veřejného života,
centrem kultury a tak to cítím i já. Je
vizitkou naší země a briliantem světového
kulturního dědictví. Kdo z nás, který
vyrůstal v jakékoli části Prahy, si nikdy nedal
sraz „pod koněm“ na Václaváku? Já osobně
jsem chodil na Staré Město na střední školu
a později jsem tam docházel do práce.
Později samozřejmě do divadel a na
koncerty, do klubů či na pracovní schůzky.
Praha 1 se však nesmí stát skanzenem pro
turisty. Aby žila, dýchala a vypovídala,
potřebuje své starousedlíky, své stálé
obyvatele, kteří ji dělají tím, čím pro nás je.
?
Z centra Prahy se stává jakési
bizarní muzeum pro turisty,
ze kterého mizí obchody
a služby běžné občanské
vybavenosti. Lidé v ní žít
nechtějí nebo nemohou.
Máte nějaký recept na tyto nešvary?
Ano, mám. Mimo jiné se jedná o, promiňte
mi odborný výraz, gentrifikaci. Je to
sociokulturní fenomén, kdy se dříve
nuznější části města začínají přestavovat
a měnit na honosné a drahé, a s tím rostou
náklady na život. Na základě toho dochází
k obměně sociálního rozvrstvení
obyvatelstva, která má za důsledek
negativní vliv na atmosféru města. Ve světě
se řeší různými způsoby regulace či
pozitivními stimuly, které chci veřejnosti
postupně představovat. Nechceme, aby
starousedlíci byli nuceni k migraci ze svého
přirozeného prostředí. Štamgasti
v hospodách a starousedlíci v ulicích vytváří
atmosféru a genius loci.
13
Téma
PRAHA 6 MÁ
PROTIKORUPČNÍ BALÍČEK
Městská část Praha 6 reaguje na množící se požadavky veřejnosti volající po větší míře transparentnosti a efektivnosti ve veřejné správě a pokouší se převést vládní strategii boje proti korupci na komunální úroveň. Proto připravila a během letošního roku zrealizovala takzvaný protikorupční balíček.
C
ílem balíčku je dosáhnout transparentní a efektivní veřejné správy, ke
které budou mít občané Prahy 6
důvěru. Navíc další oblastí, kterou
občané kritizují, je údajná
netransparentnost v oblasti zadávání
veřejných zakázek jakéhokoli rozsahu.
V této oblasti přichází šestá městská část
s řadou opatření, která rozptýlí pochybnosti
o výběru výherce.
Na úvod je potřeba zdůraznit, že „šestka“
podnikla už v minulosti řadu kroků k minimalizaci výskytu korupce, klientelismu
a netransparentnosti. „Již v současné době
máme nastavené určité mechanismy, které
zabraňují těmto negativním jevům,“ uvedl
zastupitel Prahy 6 Petr Ayeboua, který se
vytvářením pravidel pro boj s korupcí
intenzivně zabývá.
Dbá se na spravedlivé složení výběrových
komisí, zveřejňování veřejných zakázek, ale
také třeba na zveřejňování příjmů veřejných
prostředků u všech členů zastupitelstva.
„Jsme si však vědomi, že stávající opatření
se mnohým mohou zdát jako nedostatečná,
a proto přicházíme s konkrétními kroky, které by měly zvýšit transparentnost a rozptýlit
nedůvěru v‚poctivost‘ veřejné správy a samosprávy, která se v současné době
rozšířila ve společnosti,“ řekl starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa, podle kterého je
potřeba dále rozvíjet současný stav a za
14
Protikorupční balíček 2010
Internetová aplikace (portál Prahy 6) na veřejné zakázky, která funguje na
principu aukce.
Příjemnější a přehlednější centrální databáze veřejných zakázek.
Aplikace, která obsahuje seznam veškerých smluv mezi městskou částí Praha 6
a druhou smluvní stranou.
Uchazeči veřejných soutěží musí mít transparentní majetkovou strukturu.
Vtažení občanů do rozhodovacích procesů ve výběrových řízeních. Jedním
z členů každé hodnotící komise je občan Prahy 6, který není zastupitelem ani
úředníkem.
U oprav domů v majetku městské části Praha 6 mohou nájemníci delegovat ze
svých řad osobu, která je bude zastupovat, a tudíž bude mít přístup k projektu
a bude se moci účastnit kontrol.
Centrální databáze bytového a nebytového fondu ve vlastnictví městské části,
přístupná z internetových stránek městské části.
Pořizování zvukových záznamů z jednání komisí a jejich archivace.
Protikorupční linka formou e-mailové schránky, na kterou mohou občané hlá-
sit jakýkoliv náznak korupčního či jinak nevhodného chování představitelů radnice.
Na internetových stránkách www.praha6.cz bude vždy po schválení rozpočtu
zveřejněn seznam investičních záměrů městské části v rámci ročního výhledu.
Na webu Prahy 6 je zveřejňován seznam společností, ve kterých má městská
část majetkový podíl.
pomoci informačních technologií aplikovat
nové trendy v této oblasti. Praha 6 totiž
vždy patřila mezi inovátory v mnoha
oblastech samosprávy, a to i v oblasti
transparentnosti vůči občanům.
„Byli jsme prvními v Praze, kteří například
začali vysílat přímým přenosem jednání
zastupitelstva, zavedli elektronické tržiště
v rámci výběrových řízení či e-granty,“ dodal
Tomáš Chalupa.
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
VOLEBNÍ OBVOD I
VÍCE ZELENĚ V PRAZE 6
Na Malém Břevnově děláme kompletní
rekonstrukci, které podléhá nejenom
zmíněný park, ale i přilehlá mateřská škola.
V rámci těchto prací bude především
vybudována protihluková stěna mezi
parkem a rušnou ulicí Bělohorská. Ve
Vokovicích, v parku u ulice Ve Středu, se
upravuje celé prostranství. Již jsme
instalovali podzemní kontejnery na tříděný
odpad, budeme rekultivovat zeleň
a obnovovat vegetace. Přibude například
i vodní prvek a odpočinková plocha.
Rozhovor
s Janem Zárubou
?
Nedaleko tohoto parku je oáza
klidu a zeleně – Divoká Šárka.
Jistě existují ze strany developerů
snahy na zástavbu v její těsné
blízkosti, jak jim odoláváte?
Takové snahy existují řadu let a s oblibou
bydlení v naší městské části stoupají.
Odoláváme ale velmi úspěšně. Nemáme
totiž důvod pouštět do této klidové zóny
jakéhokoliv developera. Do údržby zeleně
a bonity území investujeme již roky nemalé
peníze a naším cílem je podíl zeleně
v Praze 6 neustále zvyšovat. Vytváříme další
a další plochy pro aktivní trávení volného
času v přírodě. Jen tak může být Praha 6
i nadále tak oblíbenou adresou.
?
Zástupce starosty Prahy 6 Jan Záruba hovoří o farmářských trzích,
rekonstrukci parků, ochraně Šárky před projekty developerů, ale
také o nedávno spuštěné kampani za lepší čistotu veřejných prostranství. Prozradil také, jak je „šestka“ připravena na letošní zimu.
?
Stál jste u zrodu velmi populárních
farmářských trhů v Dejvicích.
Budou pokračovat i nyní, na podzim?
Ano, farmářské trhy, o které je obrovský
zájem, budou pokračovat až do doby, kdy
to dovolí počasí. Měly by se konat zhruba
do poloviny října. Po „zimním spánku“ se
pak vrátí opět na jaře, o přesném termínu
budeme veřejnost včas informovat. Trhy
pořádáme každý týden, a nejen jednou za
14 dní, jak tomu bylo dosud. Jsem rád, že
naše radnice byla první, která projekt
farmářských trhů podpořila. Sortiment se
neustále obměňuje, doplňuje a vylepšuje.
Na každém trhu podporujeme i charitativní
organizace.
?
V současné době probíhají
rekonstrukce ve dvou parcích
v Praze 6: na Malém Břevnově
a ve Vokovicích. Na jaké změny
se jejich návštěvníci mohou těšit?
Radnice Prahy 6 spustila letos
v červnu kampaň za lepší čistotu
veřejných prostranství. Jak ji,
z pozice místostarosty
zodpovědného právě za tuto
oblast, prozatím hodnotíte?
Jednoznačně pozitivně a zájem veřejnosti
nás v tom utvrzuje. Například distribuční
místa s papírky na použité žvýkačky
musíme doplňovat velmi často. Jediné,
s čím doposud bojujeme, je naše snaha
přesvědčit majitele psů, aby po svých psech
uklízeli. Ale i to se lepší, důkazem je
zvyšující se poptávka po nových stojanech
pro pytlíky na psí exkrementy. Zároveň
slavíme úspěchy i v antisprejovém
programu Stop graffiti, který jsme spustili
jako první v republice v roce 2002.
?
V loňské sezoně zodpovídaly
ze zákona za úklid sněhu vůbec
poprvé obce a městské části.
Když se vás zima zeptá, co jste
dělal v létě…?
…samozřejmě odpovím, že jsem se
připravoval na úklid sněhu. V loňské zimní
sezoně jsme si vyzkoušeli nový systém
úklidu poprvé a troufám si tvrdit, že „šestka“
byla jediná v republice, která k úklidu všech
chodníků na svém území přistoupila
komplexně. Dali jsme zájemcům možnost si
touto formou přivydělat. Chceme v tom
pokračovat a hodláme tento novátorský
systém ještě vylepšit.
15
ušetřila 2 237 pracovních míst v rámci
města, a tím také 850 milionů korun.
Proã volit ODS
Navíc se daří rychle splácet historický dluh
hlavního města. Letos jej oproti roku 2008
snížíme o 30 procent, tedy o více než
10 miliard. Od roku 2002 vede Prahu ODS.
Od roku 2007 kryje hlavní město své kapitálové výdaje z vlastních finančních zdrojů.
Ač nevyužíváme vnější finanční zdroje,
s výjimkou spolufinancování z evropských
fondů, podařilo se již téměř dobudovat
protipovodňový systém. Ve funkčním stavu je
nyní téměř 98 procent systému, což zajišťuje
ochranu 98,63 procenta území města a téměř
99 procent jeho obyvatel.
PRAHA
PROSPERUJE
I V KRIZI
Hospodaření pražské radnice je
navzdory doznívající ekonomické krizi a dvanáctiprocentnímu
propadu příjmů z daní
vyrovnané. A to nejen letos,
nýbrž i v předcházejících letech.
P
raha má lepší výsledky než Česká republika. Celkový dluh hlavního města
klesá, celkový dluh České republiky,
přes veškeré úsporné škrty, roste.
V uplynulých letech také Pražanům začalo
sloužit sedm nových stanic metra. Jeho vozový park dostal 15 nových vozů a 180 vozů
prošlo modernizací. Ve službě již je také 58
nových tramvajových vozů a 164 vozů modernizovaných. Na autobusových trasách pak
jezdí 159 nových autobusů. Voličům jsme též
slíbili uvést do provozu 80 kilometrů cyklostezek. Dosud se nám jich, včetně cyklopruhů, podařilo zprovoznit celých 98 kilometrů.
Proč jsou ekonomické výsledky Prahy
lepší než celé země?
Vedení hlavního města se přísně drží
konzervativního – tedy reálného –
ekonomického modelu. Praha zmrazila
mzdy svých zaměstnanců, ale zároveň
dokázala udržet efektivní tempo strategické
investiční výstavby. Praha se také může
v rámci ČR vykázat jedním z nejefektivnějších způsobů čerpání peněz z evropských
fondů. Radnice také zadala v uplynulých
letech celkem 69 auditů, na jejichž základě
Praha také zřídila Regionální rozvojovou
agenturu, jež se zabývá rozvojem nevyužitých a zanedbaných území a podporuje
malé a střední podnikání a inovační
technologie. Renomované ratingové
agentury Praze zvýšily bodové hodnocení.
Standard&Poor’s jej změnila ze stupně A- na
A. Agentura Moody’s ve své škále povýšila
Prahu ze stupně A2 na A1. Praha se také
v posledních letech stala pro sídlo firmy
atraktivnější než například Vídeň, Hamburk
nebo Lisabon. Praha je také pátým
nejbohatším regionem Evropské unie.
Hospodaření hlavního města Prahy (v tisících Kč)
2002
výsledek hospodaření vlastního HMP
výsledek hospodaření HMP včetně městských částí
kapitálové výdaje vlastního HMP
dlouhodobé finanční závazky HMP
přijaté dlouhodobé finanční závazky HMP
splacené dlouhodobé finanční závazky HMP
aktiva HMP
ukazatel dluhové služby (v procentech)
rating Standard&Poor's
rating Moody's
2010
-2 452 000
-2 247 000
12 808 000
32 682 000*
11 596 000*
0*
200 856 906
16,8*
AA2
6 892 000**
7 155 000**
15 427 000
25 499 000
0***
5 847 000***
264 616 244
11,0
A
A1
(*2003, **2008, ***2009)
Výnosy hlavního města Prahy (v Kč)
výnosy z prodejů majetku HMP
výnosy z pronájmů majetku HMP
510 002 783
363 952 513
430 615 943*
526 432 095*
(*2009)
ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN?
16
ZNÁTE JEJICH
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
PRAHA
Elektronická správa je 15. na světě
Fakta proti lÏím
Internetové stránky hlavního města, posuzované z pohledu elektronické správy, jsou
15. nejlepší na světě. Vyplývá to z výsledků
dlouhodobé studie, jejíž výsledky prezentoval v roce 2009 profesor z Rutgers University
Marc Holzer. Z pohledu Evropské unie zaujaly
pražské stránky osmé místo. Studie hodnotila,
jak lidé vnímají státní správu na internetu.
Nejvíce lékařů v Česku
PRAHA JE NA ŠPICI
Před volbami leckdo z politických oponentů tvrdí, že Praha trpí
nekvalitním politickým vedením. Proti tomuto často omílanému
klišé jsou nejlepší protilátkou fakta. Ta mluví jinak. Jak je vidět
z četných mezinárodních i domácích studií, z nichž
v následujících odstavcích citujeme, tak Praha patří v domácí
i zahraniční konkurenci k naprosté špičce.
Nejlepší postkomunistická
metropole
Podle letošního žebříčku americké společnosti
Mercer se v Praze stále žije nejlépe z měst
všech zemí bývalého komunistického bloku.
Žebříček celkem zahrnuje 221 měst; Praha je
na 72. místě. Za Prahou je na 73. místě
Budapešť, Lublaň je 77. Na 84. místo dosáhla
Varšava, Bratislava skončila 87. Žebříček je
sestavován na základě 39 kritérií, mezi ta
hlavní patří například bezpečnost, politická
a ekonomická stabilita, kvalita zdravotní péče
nebo možnost kulturního vyžití a rekreace.
V podobném žebříčku věnovaném městům
ČR je Praha těsně druhá za Hradcem Králové.
Před Londýnem i Římem
Podle výsledků průzkumu ICCA z července
2009 obsadila Praha v roce 2008 13. místo
v počtu uspořádaných mezinárodních
kongresů. Předstihla tak Brusel, Londýn, Řím,
Madrid i Athény. Zvítězily Paříž a Vídeň, kde
se uskutečnilo 136 kongresů.
Druhá nejlevnější voda
Z obyvatel velkých českých měst platí Pražané
druhé nejnižší poplatky za vodné a stočné.
V hlavním městě přijde krychlový metr této
vody na 56,51 koruny. Lépe jsou na tom
pouze v Plzni, kde platí 51,03 koruny za
krychlový metr. Plzeňanům se ovšem oproti
roku 2010 zvýšila cena o 10,69 procenta;
v Praze ceny již druhým rokem stagnují.
PROGRAM?
Podle údajů Českého statistického úřadu připadá na 1 000 Pražanů 5,5 lékaře v zařízeních
ambulantní péče. V jiných částech republiky
se přitom tento poměr pohybuje od 2,1 do
3,0. Stejně tak Praha vede v počtu lékařů v nemocnicích, když jich je 33,8 na 10 tisíc obyvatel. V jiných částech země jich je výrazně méně, ani ne 20. Do třetice mají Pražané nejvíc
lůžek na 1 000 obyvatel. Je to 8,4 lůžka, když
republikový průměr je šest lůžek na tisíc lidí.
MHD je čtvrtá nejlepší v Evropě
Podle testů mezinárodní automobilové
federace je pražská hromadná doprava čtvrtá
nejlepší v Evropě. Lépe dopadly jen Mnichov,
Helsinky a Vídeň. Federace zkoumala 23
evropských měst. Nejhůře dopadly řecké
Athény. V Praze se náklady na měsíční jízdenku vrátí zhruba po 20 jízdách; i v relativně
levném Záhřebu je to až po 35 jízdách.
Kvalita městské dopravy v evropských městech
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
město
Mnichov
Helsinky
Vídeň
Praha
Hamburk
Kodaň
Frankfurt
Barcelona
Lipsko
Kolín nad Rýnem
Řím
Bern
Paříž
Brusel
Amsterodam
Varšava
Oslo
Lisabon
Madrid
Londýn
Budapešť
Lublaň
Záhřeb
celková známka
velmi dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
(Zdroj: Mezinárodní automobilová federace; tn.cz)
VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE?
17
PRAHA
KULTURNÍ SERVIs
Kytara napříč žánry
13. ročník mezinárodního festivalu
akustické kytary
6. října, 19.30 hod., Malostranská
beseda, Malostranské nám., Praha 1
Alex de Grassi (USA), Lukáš Martínek
a Private Earthquake (CZ)
Finger-picking, blues, jazz, rock;
vstupné: 150 Kč
11. října, 19.30 hod., KC Kaštan, Praha 6
Aron Govea (Mexico)
Latinskoamerická hudba, flamenco;
vstupenky pouze v místě konání koncertu
13. října, 19.30 hod., Písecká brána,
Praha 6
Pavel Ciboch a Musica Gaudeans (CZ), Ivan
Boreš a Tomáš Mach – housle (CZ)
Klasika, latinskoamerická hudba;
vstupné: 150 Kč, studenti a senioři: 90,- Kč
Vstupenky a další informace můžete získat
na adrese www.kytaranapriczanry.cz.
Vstupenky můžete pořídit také v sítích
Ticketpro a Ticketportal.
50 let bigbítu
14. října od 18.00, O2 Arena
BEAT FEST, každoroční hudební svátek
posluchačů rádia BEAT, se kvapem blíží.
Letošní, již sedmý ročník se ponese v duchu
oslav půlstoletí českého bigbítu. Ve čtvrtek
14. října 2010 tomu totiž bude právě 50 let,
kdy Pavel Sedláček na podzim roku 1960
přejmenoval svoji kapelu EP Hi-Fi na Studijní skupinu big beatu. Světlo světa tak spatřil
název nového stylu a začala se psát další
kapitola soudobých českých hudebních
dějin. Vystoupí Olympic, Tři sestry, Visací
zámek, Buty, Blue Effect, Pavel Sedláček &
Cadillac, Matadors, Progres 2, Citron, Jasná
Páka a skupina Nightwork. Koncert zahájí
Pavel Sedláček, tentokrát se skupinou
Cadillac a s hosty Karlem Kahovcem
a Petrem Vondráčkem. Pavel Sedláček
prožil období své největší slávy v šedesátých letech, kdy si ho vybral Jiří Suchý do
Semaforu a kdy mu společně s Jiřím Šlitrem
napsal píseň Život je pes. Vstupenky na
plochu stojí 590 korun a k pódiu 790 korun.
Kdo by chtěl sedět v prvním patře, zaplatí
890, nebo 690 korun. Vozíčkáři
s průvodcem (ZTP/P) zaplatí 490+1 korunu.
Santana – Universal
Tone Tour 2010
15. října 2010 od 20.00, O2 Arena
Do Prahy po šesti letech přijíždí Carlos
Santana, nositel 10 cen Grammy a jeden
z nejslavnějších kytaristů současnosti.
Nynější turné provází vydání reedice desky
Supernatural, která vyšla před 11 lety.
„Nejlepší hudba je ta, která otevírá lidská
srdce jako květiny, a lidé si pak myslí, že
jsou orli namísto krocanů. To je to, proč
hudba existuje a proč každé ráno vstávám,“
říká o hudbě dvaašedesátiletý Santana.
Vstupenky stojí od 790 do 1 490 korun
a zakoupit je můžete ve sběrnách Sazky.
Rezervovat si je můžete na
WWW.SAZKATICKET.CZ.
Struny podzimu 2010 –
mezinárodní hudební
festival
7. října, 22.00,
Španělská synagoga
V rámci festivalu vystoupí DAVID
ORLOWSKY TRIO v obsazení:
David Orlowsky – klarinet; Jens-Uwe
Popp – kytara; Florian Dohrmann –
kontrabas. Na programu je novinka
Davida Orlowského Nessiah. Koncert
pořadatelé přidali pro mimořádný zájem.
Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketpro
a hodinu před začátkem koncertu na
místě. Můžete také psát na e-mail:
[email protected], nebo
zavolat na telefon 224 901 247.
Pro hromadné objednávky je možná
platba na fakturu, kontaktní osoba
Petra Čvančarová, e-mail:
[email protected]
Mezinárodní festival her
Deskohraní Praha
8. října až 17. října,
denně od 9.00 do 22.00,
Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1
Akce je určena všem hravým lidem z celého
světa, malým i velkým, expertům i amatérům. Je připraven program pro děti a veřejnost, mistrovské turnaje i začátečnické soutěže. Letošní ročník naváže na vyzkoušené
věci z minulých let, z loňských novinek budou zachovány volitelné turnaje, které se
osvědčily. Harmonogram turnajů a akcí připravujeme, pokud ho nechcete propásnout,
zapište se do formuláře na internetových
stránkách www.deskohrani.cz. Další informace můžete kromě uvedených internetových stránek získat prostřednictvím Klubu
deskových her Paluba, tel.: 777 852 582;
777 852 582, e-mail: [email protected]
Vstupné je ve všední den zdarma,
o víkendech 50 korun za den.
Kam za svým lídrem
Datum
Čas
Pondělí
14–18 hod.
4. 10. 2010
Úterý
16–18 hod.
5. 10. 2010
Pondělí
16–19 hod.
4. 10. 2010
Úterý
15–18 hod.
5. 10. 2010
Úterý
9–10 hod.
5. 10. 2010
Neděle
9.30–16 hod.
3. 10. 2010
Sobota
14.30–16 hod.
2. 10. 2010
18
Místo konání
Název akce
Volební obvod,
účast lídra
Ovocný trh,
Volební stan, setkání lídra obvodu I
Obvod I
Praha 1
a kandidátů ODS s občany
Jan Kalousek
Metro B,
Setkání lídra obvodu II a kandidátů ODS
Obvod II
Nové Butovice
s občany
Rudolf Blažek
Sofijské náměstí,
Volební stánek ODS, setkání lídra obvodu III
Obvod III
Praha 12 - Modřany
a kandidátů ODS s občany
Petr Hána
Metro C, Vltavská,
Volební stánek, setkání lídra obvodu IV
Obvod IV
Praha 7 - Holešovice
a kandidátů ODS s občany
Petr Bříza
Oblastní kancelář ODS Praha 3
Na čaj s panem docentem, setkání lídra
Obvod V
Olšanská 7, budova polikliniky
obvodu V a kandidátů ODS s občany
Bohuslav Svoboda
TJ Kyje Hamerská 1307,
Turnaj v malé kopané – volební guláš, setkání lídra Obvod VI
Praha 14
obvodu VI a kandidátů ODS s občany
Boris Šťastný
Multifunkční sportoviště,
Modrý den, setkání lídra obvodu VII
Obvod VII
Četnická 1628, Praha 21 - Újezd n. Lesy a kandidátů ODS s občany
Pavel Klega
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
TV PROGRAM 29. září – 5. října
Středa 29. září
05.00
05.10
05.15
05.20
05.45
05.59
08.30
09.00
09.50
10.35
11.15
12.00
12.30
13.30
14.15
15.05
15.45
16.10
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.25
18.40
18.45
18.55
19.00
19.35
19.50
19.55
20.00
Angličtina pro nejmenší (33/40)
Telling Tales (10/10)
Příběhy z přírody
Opera nás baví
Po stopách
Dobré ráno
Budulínek Mandelinka
Kavárna u Uršuly (3/3)
Červená knihovna
Na vlnách orchestru Gustava Broma
O poklad Anežky České
Polední události
Sama doma
Doktorka Quinnová II (6/27)
Dotek anděla (28/35)
Partnerské ladění
Čarodějnice školou povinné (13/26)
Moudronos
Kouzelná školka
AZ-kvíz
Pod pokličkou
Předpověď počasí
Události v regionech
Černé ovce
Živé srdce Evropy: Hrušeň v polích
Večerníček
Šťastných deset a Šance milion
Události
Branky, body, vteřiny
Předpověď počasí
Sportka a Šance
Pošta pro tebe
Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají
svědky opravdových emocí.
21.00
21.55
22.20
23.10
23.15
00.55
Alexandrovci
7. října od 14.00 a 19.00, Tesla Arena na holešovickém Výstavišti.
Pamětníci, příznivci ruských písní (Kalinka jistě nebude chybět)
a také fandové sborového zpěvu by si neměli nechat ujít
vystoupení ruského mužského pěveckého souboru Alexandrovci.
Repertoár souboru, který vznikl v roce 1928 pod názvem „Soubor
rudoarmějské písně“, již delší dobu neobsahuje jen ruské národní
písně. V současnosti nabízí i jazzové, rockové, ale i klasické
skladby. Na pódiu se celkem objeví 120 účinkujících (v dobách
Sovětského svazu míval ovšem soubor i 200 členů). Komu se zpěv
Alexandrovců, kteří vystoupili i před papežem Janem Pavlem II. či
Georgem Bushem, líbí, neměl by váhat. Jejich příští vystoupení
v tuzemsku by mělo být nejdřív v roce 2014.
Speciální hosté: Petra Janů, Aleš Brichta a Jiří Klapka. Ceny
vstupenek se pohybují od 190 do 1 490 korun.
01.00
01.45
02.05
02.20
03.10
03.35
04.00
04.30
Příběhy slavných – Josef Bláha
Na stopě
* Milenky (4/6)
Losování Sportky a Šance
Byl to můj bratr (1/2)
Losování Šťastných deset
a Šance milion
Doktorka Quinnová II (6/27)
Přísně tajné vraždy (29/42)
Československý filmový týdeník (800/2379)
Architektura interiérů (2/6)
Televizní klub neslyšících
Ta naše povaha česká
Zpěvák z Podluží
Události v regionech
05.59 Snídaně s Novou
08.30 Stefanie VII (35)
09.35 Causa: Dítě
(What Makes a Family) Brooke Shields milovala svou přítelkyni
a po její smrti chce vychovávat její dítě. Ale zákony to nedovolují.
V zoufalství se obrátí na špičkovou advokátku Whoopi Goldberg
a společně začnou právní bitvu...
11.30 Tescoma s chutí
11.40 Můj přítel Monk (5)
12.35
13.35
14.05
15.05
16.05
17.00
17.30
Superman II (1)
Co mám na tobě ráda (22)
Hvězdná brána: Atlantida (16)
Kobra 11 VI (11)
Námořní vyšetřovací služba III (21)
Odpolední Televizní noviny
Dr. House II (8)
(House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný
samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí.
A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla.
18.30 Ulice (1843)
19.30 Televizní noviny
20.00 Dokonalý svět (5)
10. října, 19.30, Valdštejnský palác – Rytířský sál
V rámci již osmého ročníku Českých kulturních slavností vystoupí
SMETANOVO TRIO v obsazení: Jitka Čechová – klavír, Jana
Vonášková-Nováková – housle, Jan Paleníček – violoncello,
Na programu jsou: Zdeněk Fibich „Trio f moll; Antonín Dvořák – Trio
op. 90, „Dumky“; Johannes Brahms – Trio C dur op. 87,
Vstup je volný, ale pořadatelé upozorňují na omezenou kapacitu
sálu, která je 150 míst.
Další informace najdete na adrese: www.ceske-kulturni-slavnosti.cz
11.35
12.00
12.25
12.30
14.40
15.00
15.15
Musíš se víc snažit. Ředitelé, redaktorky fotografové, modelky...
Sebevědomě předkládají čtenářkám dokonalý svět, avšak jejich
soukromý svět má k dokonalosti daleko. A když mezi ně nastoupí
nezkušená a módním světem nezkažená dívka, převrátí jejich životy úplně naruby. Seriál z prostředí redakce life-stylového časopisu (2010).
21.20 Dr. House VI (10)
(House VI) Wilson. Tentokrát se do obtížné situace dostane Wilson, který před lety úspěšně vyléčil svého přítele. Na výroční
oslavě u příležitosti překonané nemoci upadne jeho bývalý pacient v křečích na zem a vypadá to, že rakovina znovu udeřila...
16.10 Jak přežít (6/13)
Jízda, prožitek, opatrnost. Jak se vyhnout při jízdě nejrůznějším
nástrahám, jak motocykl parkovat a jak s ním manipulovat. Ondřej Neff připojí radu, jak na silnici přežít.
16.25
16.50
17.05
17.25
17.50
18.05
18.30
18.55
19.05
19.30
20.00
22.50
00.55
01.40
02.00
02.35
03.20
04.40
05.00
Stíny mrtvých
Smallville VII (13)
Novashopping
Mr.GS
Tabu
Áčko
Dva z Queensu VIII
Novashopping
O vědě a vědcích (5/13)
Jeden společný svět (6/8)
Medicína pro 21. století
PORT
Přidej se
Nedej se
Hledám práci
Zprávy v českém znakovém jazyce
Sabotáž
Adult English Zone (5/26)
Ta naše povaha česká
Lid versus národní parky. Vyhlásili ochránci přírody válku turistům a provozovatelům rekreačních středisek?
20.30 Královna Alžběta (1/2)
(Elizabeth I) Už za svého života se stala legendou. Helen Mirrenová v roli nejslavnější anglické panovnice.
22.15 Dokumentární klub: Nevítaní
Celovečerní dokument Tomáše Škrdlanta zachycuje dlouhodobě
sledované osudy fyzicky postižených dětí, které byly svými rodiči
odloženy hned po narození.
23.55 Berlín, Alexandrovo náměstí (14/14)
01.50 Partnerské ladění
02.30 Dobré ráno
6.55-7.20 možnost regionálního vysílání
06.15 Teleshopping
06.25 Klukoviny Toma a Jerryho
06.35 Klukoviny Toma a Jerryho
06.55 Frasier IX (16)
07.20 Párty s kuchařem
08.10 Will & Grace II (18)
Slasti a strasti charity. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí
v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým. Will je totiž gay...
08.55 M*A*S*H (33)
Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili...
09.30 Knight Rider III (6)
10.35 To je vražda, napsala XII (12)
Překotná vražda. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky? No
přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka
Angela Lansburyová...
11.35 Policie Hamburk II (4)
Hořké pravdy. Policisté vyšetřují případ podivné otravy v přístavní firmě a rvačku v nevěstinci, jejíž svědkyně odmítá vypovídat...
12.35
13.05
13.35
14.35
15.30
17.40
17.40
17.50
18.00
18.55
19.35
19.50
20.00
M*A*S*H (34)
Will & Grace II (19)
Closer III (14)
JAG VII (23)
Big Ben III (5)
Regionální zpravodajství
Minuty regionu
Fakta Barbory Tachecí
Prostřeno!
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
VIP zprávy
Přešlapy III (4)
Johana a Petr se budou brát a všichni přijíždějí do Karlových Varů
na jejich svatbu. Petr poznává Johanina otce, kterému se svatba
ani trochu nezamlouvá a snaží se ji překazit. Karolína s Davidem
zažívají ve Varech krásné chvíle. David dokonce plánuje odejít
z práce a začít ve Varech s Karolínou od začátku. Náhle se však
objeví Marek a jeho plány zkazí. Radka i přes pokročilé těhotenství chce jet na svatbu také. Těsně před obřadem však nastanou
komplikace, a ona musí do porodnice.
22.15 Život na vlásku (1)
Téměř rok sledoval režisér Jiří Fedurco skutečné příběhy skutečných lidí, lékařů, sester, pacientů a jejich rodin, jejichž osudy se
protnuly při transplantaci životně důležitých orgánů. Unikátní
osmi dílný dokumentární seriál z prostředí špičkového lékařského
pracoviště – Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.
Auto Moto Revue
Správy STV
Franklin (2/52)
Finley požární autíčko (2/39)
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Chalupa je hra
Game Page
Potomci slavných
Panorama
Postřehy odjinud
Vášeň sběratelská
Babylon
Apokalypsa: 2. světová válka (5/6)
Svět zázraků:
Nemocnice pod Everestem (2/5)
AZ-kvíz
Kluci v akci
Návštěva v ZOO
Hřiště 7
Záhady Toma Wizarda
Chcete mě?
Útok na poštovní letadlo
Airbus A300 společnosti DHL byl nad bagdádským letištěm zasažen střelou SAM 14. Řízení přestalo fungovat, protože hydraulický systém letadla byl zničen. Pilotům nezbývalo, než se pokusit
o nemožné...
Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem
jídla – každý všední den na Nově
(Monk) Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí
spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu
Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž
pomocí vyřeší každý zapeklitý případ.
České kulturní slavnosti – Malostranské
komorní slavnosti 2010
05.00
05.30
06.00
06.20
06.40
07.05
07.30
07.55
08.30
09.10
09.15
09.30
09.55
10.55
21.20
22.25
23.25
00.25
01.25
03.15
04.10
04.35
TOP STAR magazín
Castle na zabití I (4)
Agentura Jasno II (3)
Kriminálka Kolín III (12)
Volejte Věštce
Výklad snů
Na čem záleží (34)
TOP STAR magazín
Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny
19
TV PROGRAM 29. září – 5. října
Čtvrtek 30. září
05.00
05.59
08.30
09.00
10.50
12.00
12.30
13.30
14.15
15.05
15.10
15.35
16.00
16.15
16.30
17.00
17.25
17.30
17.55
18.00
18.25
18.40
18.45
18.55
19.00
19.35
19.50
20.00
Sama doma
Dobré ráno
Kouzelná školka
Le Mans
Kabaret U dobré pohody
Polední události
Sama doma
Doktorka Quinnová II (7/27)
Dotek anděla (29/35)
Divnopis
Willy Fog na cestě
za dobrodružstvím (13/26)
Král z džungle (13/26)
Šikulové
Ztracené hračky (13/13)
Kouzelná školka
AZ-kvíz
Stop
Hodinový manžel
Předpověď počasí
Události v regionech
Černé ovce
Minuta v muzeu
Večerníček
Šťastných deset a Šance milion
Události
Branky, body, vteřiny
Předpověď počasí
Případy detektiva Murdocha III (8/13)
(Murdoch Mysteries III) Předbudoucí nečas. Dávejte si pozor na
podivné vědecké teorie! Britsko-kanadský kriminální seriál
o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2010).
00.35
01.20
02.10
02.30
02.50
03.10
03.35
03.50
03.55
04.20
04.30
Na kus řeči
Máte slovo
Moje rodina VII (8/9)
Smím prosit? (4/8)
Partnerské ladění
* Californication (5/12)
Losování Šťastných deset
a Šance milion
Doktorka Quinnová II (7/27)
* Milenky (4/6)
Mizející místa domova (10/13)
Poutní místa (15/17)
Hledám práci
Rodina a já
S profesorem Františkem Dvořákem
Jak (se) dobře digitálně naladit
Kultura v regionech
U nás v Evropě
Události v regionech
05.59
08.30
09.35
11.30
Snídaně s Novou
Stefanie VII (36)
Krysouni
Tescoma s chutí
20.50
21.35
22.25
22.55
23.20
00.00
00.30
Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou, Ivanem Vodochodským
a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování,
módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově
11.40 Můj přítel Monk (6)
(Monk) Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí
spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu
Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž
pomocí vyřeší každý zapeklitý případ.
Pátek 1. října
05.00
05.30
06.00
06.20
06.40
07.00
07.25
07.50
08.10
08.30
09.10
09.25
09.45
10.15
10.30
11.35
12.00
12.25
12.40
13.10
14.10
14.40
15.20
15.40
16.10
16.35
16.50
17.05
17.25
17.55
18.55
19.05
19.45
20.00
„A to byla ta krásná země.“ Od barokní komponované krajiny
k podnikatelskému baroku. Co všechno se stalo s českou a moravskou krajinou za posledních několik století a proč?
20.55 Běž domů, Ivane
Na začátku devadesátých let odjely z Československa desítky tisíc
sovětských vojáků. Pro obyvatele mnoha měst znamenal tento
odchod opravdový začátek svobodných časů.
21.55 12:08 Na východ od Bukurešti
(12H 08 A fost au n-a fost) O revoluci každý něco dělal, pojďme si
o tom povídat. Cenami ověnčený rumunský film o pádu komunismu (2006).
23.25
23.55
01.30
01.55
02.30
13.35 Co mám na tobě ráda II
(What I Like about You II) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá
v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví
tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící.
Jenže ne vždy se jí to daří...
14.05 Hvězdná brána: Atlantida (17)
(Stargate Atlantis) Země vysílá první expedici mimo naší galaxii
do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru
- Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba
v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní
energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi...
15.00
16.00
17.00
17.30
Kobra 11 VI (12)
Námořní vyšetřovací služba III (22)
Odpolední Televizní noviny
Dr. House II (9)
(House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný
samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla.
Tma za dveřmi. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky? No
přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka
Angela Lansburyová...
11.35 Policie Hamburk II (5)
12.35 M*A*S*H (35)
13.10 Will & Grace II (20)
Dámy, dejte si pauzu. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí
v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým. Will je totiž gay...
13.40
14.40
15.35
17.40
17.40
17.50
18.00
18.55
19.35
19.50
20.00
21.20
22.15
22.50
00.50
01.35
01.55
02.30
03.30
04.40
05.00
Kriminálka Miami VII (12)
Stahovák
Zóna úniku
Smallville VII (14)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Zlatíčka
Áčko
Dva z Queensu VIII
Novashopping
Closer III (15)
JAG VII (24)
Big Ben III (6)
Regionální zpravodajství
Minuty regionu
Fakta Barbory Tachecí
Prostřeno!
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
VIP zprávy
Cesty domů (4)
Mám ho ráda. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Honza
chce od Soni slyšet pravdu. A dozví se ji. Rudolf splní podmínku v závěti, ordinace je zachráněna. Znamená to příměří mezi
dávnými soky?
Sama doma
Dobré ráno
Kouzelná školka
Červené víno (2/3)
Krásy evropského pobřeží:
Pohyblivá zátoka
10.25 - Domácí štěstí
11.00 Barvy života
12.00 Polední události
12.30 Sama doma
13.30 Doktorka Quinnová II (8/27)
14.15 Dotek anděla (30/35)
15.05 Franklin (47/52)
15.30 Garfield a přátelé II (16/26)
15.55 Ovečka Shaun II (24/40)
16.00 Záhady starověkého Říma (3/20)
16.30 Bludiště
17.00 Za školu
17.30 Bydlení je hra
17.55 Předpověď počasí
18.00 Události v regionech
18.25 Případ pro ombudsmana (5/16)
18.40 Jak to vidí děti
18.45 Večerníček
18.55 Šťastných deset a Šance milion
19.00 Události
19.35 Branky, body, vteřiny
19.50 Předpověď počasí
19.55 Losování Euromiliony
20.00 Vyprávěj (5/16)
05.00
05.59
08.30
09.00
10.15
Dámská jízda. Má Karel poměr se sekretářkou Martinkou? Je Eva
Karlovi nevěrná? A proč Jana vyrazí na hory, když nelyžuje?
20.55 13. komnata Jiřího Pechy
Známý divadelní a filmový herec, který založil s Bolkem Polívkou
Divadlo Husa na provázku, bojuje se závislostí na alkoholu
i s vážnou nemocí.
04.30
Všechnopárty
* Californication III (8/12)
Losování Euromiliony
Vyzvání k souboji
Losování Šťastných deset
a Šance milion
Doktorka Quinnová II (8/27)
Na kus řeči
Sabotáž
Dobrodružství vědy a techniky
Malá Velká Británie (5/22)
Máte slovo
Krásy evropského pobřeží:
Pohyblivá zátoka
Události v regionech
05.59
08.30
09.35
11.20
11.35
Snídaně s Novou
Stefanie VII (37)
Jane Doe: Dokud nás smrt nerozdělí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (7)
21.30
22.15
22.45
22.50
00.40
00.45
01.30
02.15
02.40
03.10
03.40
04.25
(Monk) Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí
spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu
Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž
pomocí vyřeší každý zapeklitý případ.
12.30 Superman II (3)
Superman je vždy připraven bojovat proti zlu a bezpráví, ale je
ještě spousta zákeřných padouchů, kteří ho chtějí zničit a ovládnout svět.To však Superman nesmí dovolit... Druhá řada amerického dobrodružného seriálu (1994).
13.30 Co mám na tobě ráda II (2)
(What I Like about You II) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá
v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví
tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící.
Jenže ne vždy se jí to daří...
První rozhodnutí. Seznamovací reality show Hledá se táta
a máma pokračuje už třetí sérií. Petr, Michal a Bára se svými protějšky prožívají poslední chvilky prvního setkání. Čeká je nejdůležitější rozhodnutí – koho pozvou dál, a koho pošlou domů. Kdo
se dokáže prosadit, kdo dokáže vyniknout mezi ostatními a kdo
odejde domů v slzách?
(Stargate Atlantis) Země vysílá první expedici mimo naší galaxii
do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru
- Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba
v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní
energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi...
15.00 Kobra 11 VI (13)
16.00 Námořní vyšetřovací služba IV (1)
(Navy NCIS IV) Shalom. Ziva je svědkem exploze a poté obviněna
z vraždy iránského vězně a dvou agentů FBI. I když všichni dělají
vše pro to, aby dokázali její nevinu, situace je čím dál složitější.
Nezbývá, než vyhledat pomoc Gibbse. Ten si ale užívá bezstarostného důchodu...
17.00 Odpolední Televizní noviny
17.30 Dr. House II (10)
(House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný
samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí.
A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla.
18.30 Ulice (1845)
19.30 Televizní noviny
20.00 Princ a já: Královské líbánky
(The Prince & Me 3: A Royal Honeymoon) Dánský následník trůnu Chriss Geere a jeho americká nevěsta Kam Heskin jsou již oficiálním královským párem a odjíždějí na líbánky na utajené
místo - do kouzelné Belavie. Ale místo zimních radovánek je tu
čekají intriky...
22.25 Zoufalé manželky VI (6)
Nevstupovat na trávník Gabrielle se pohádá s ředitelkou školy
a musí dceru učit doma, Tom se přizná, že na univerzitě podvádí,
protože na studium nestačí, a Karl nabídne Bree sňatek. Susan se
dozví, kdo může stát za útokem na Julii... Nová řada amerického
seriálu (2009).
23.25
00.25
02.25
04.10
04.35
Ve službách FBI (5)
Strážce majáku
Volejte Věštce
Na čem záleží (35)
Receptář prima nápadů
05.00
05.15
05.30
06.00
06.20
06.40
07.00
07.25
07.45
08.00
08.20
08.30
09.10
09.35
10.00
10.30
11.00
11.35
12.00
12.25
12.40
13.10
13.50
14.05
14.35
15.20
15.50
16.05
16.35
16.55
17.15
17.30
17.40
17.55
18.25
18.55
19.05
19.30
20.00
20.55
21.20
22.15
23.15
23.45
00.10
01.05
01.35
02.10
02.30
22.00
00.00
01.50
02.15
02.40
03.25
04.25
04.45
Utržený ze řetězu
Portrét zločince
Novashopping
Stahovák
Tabu
Áčko
Dva z Queensu VIII (20)
Novashopping
Jak přežít (6/13)
Po stopách
Správy STV
Franklin (4/52)
Finley požární autíčko (4/39)
Děti točí hrdiny (4/16)
Hodinový manžel
Kus dřeva ze stromu
Vášeň sběratelská
Turecko – brána Orientu (11/13)
Počesku
Panorama
Na stopě
Na plovárně s Miroslavem Krobotem
Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy
Čas dítěte
Kuchařská pohotovost
AZ-kvíz
Pod pokličkou
Černé ovce
Ta naše povaha česká
Medúza
Šikulové
Čarodějnice školou povinné (13/26)
Sportovci světa: Jimmy Connors
Království divočiny:
Medvědi s hlavou v oblacích
Film o seriálu Kriminálka
Staré Město
Alchymie bytí
Rodina a já
Povodně
Bohové a hrdinové antických mýtů
Historické minipříběhy a kuriozity
Chcete mě?
City Folk 2010 – Záhřeb
Kosmopolis – Speciál
Zprávy v českém znakovém jazyce
Hledám práci
Auto Moto Revue
Zázračná planeta: Život (5/10)
Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (5/16)
ČT Live – Bobby McFerrin
Bigbít (36/42)
Malá Velká Británie (5/22)
Gorodok
Sedmero pilířů Stefana Milkova
Posezení s Janem Burianem
Krásný ztráty
Na pomoc životu – suché oko
Dobré ráno
6.55-7.20 možnost regionálního vysílání
06.15 Teleshopping
06.25 Klukoviny Toma a Jerryho
06.35 Klukoviny Toma a Jerryho
06.55 Frasier IX (18)
07.20 Párty s kuchařem
08.10 Will & Grace II (20)
08.55 M*A*S*H (35)
09.30 Knight Rider III (8)
10.35 To je vražda, napsala XII (14)
11.35 Policie Hamburk II (6)
12.35 M*A*S*H (36)
13.10 Will & Grace II (21)
13.40 Closer IV (1)
14.40 JAG VIII (1)
Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují
případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují
a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu...
14.05 Hvězdná brána: Atlantida (18)
21.20 Hledá se táta a máma
18.30 Ulice (1844)
19.30 Televizní noviny
20.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (215)
Holka pitomá. Chtěla plastiku a málem zemřela. Kdo za to může?
Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova.
Posezení s Janem Burianem
Nevítaní
*Q
Dobří rodáci a město dabingu
Dobré ráno
6.55-7.20 možnost regionálního vysílání
06.15 Teleshopping
06.25 Klukoviny Toma a Jerryho
06.35 Klukoviny Toma a Jerryho
06.55 Frasier IX (17)
07.20 Párty s kuchařem
08.10 Will & Grace II (19)
08.55 M*A*S*H (34)
09.30 Knight Rider III (7)
10.35 To je vražda, napsala XII (13)
12.35 Superman II (2)
Superman je vždy připraven bojovat proti zlu a bezpráví, ale je
ještě spousta zákeřných padouchů, kteří ho chtějí zničit a ovládnout svět.To však Superman nesmí dovolit... Druhá řada amerického dobrodružného seriálu (1994).
PORT
Správy STV
Franklin (3/52)
Finley požární autíčko (3/39)
Moudronos
Pod pokličkou
Adult English Zone (5/26)
Medicína pro 21. století
Jak přežít (6/13)
Panorama
Přidej se
Nedej se
Politické spektrum
Film o seriálu Kriminálka
Staré Město
Příběhy slavných – Josef Bláha
AZ-kvíz
Chalupa je hra
Černé ovce
Malá farma
Fišpánská jablíčka
Bludiště
Reportéři ČT
Po stopách
Evropa dnes
Prizma
Kus dřeva ze stromu
Vášeň sběratelská
Turecko – brána Orientu (11/13)
Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (4/16)
Ztráta paměti
Zprávy v českém znakovém jazyce
Medúza
Počesku
Historie.cs
15.30
17.40
17.40
17.50
18.00
18.55
19.35
19.50
20.00
Big Ben III (7)
Regionální zpravodajství
Minuty regionu
Fakta Barbory Tachecí
Prostřeno!
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
VIP zprávy
Hádej, kdo jsem!
Zábavná show, ve které profese hrají prim. Uvádí Petr Vondráček.
21.10 Soukromá dramata
Během vteřiny se náš život může proměnit v drama! Nikdo nevíme, kdy to přijde. Soukromá dramata líčí mimořádné příběhy
známých i dosud neznámých hrdinů
21.50 Show Jana Krause
Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer
na Primě
23.00 Země policajtů
(Cop Land) Maloměstský šerif Sylvester Stallone se touží stát
newyorským policistou. V jeho snu mu však brání sluchový handicap. Když se mezi policisty začnou dít podivné věci, šerif nejdříve všepřehlíží, okolnosti ho ale donutí jednat... Americký thriller(1997).
01.10 Čelisti 2
(Jaws 2) Když se u pláží rekreačního městečka začnou ztrácet
lidé a moře vyplaví tělo kosatky s obřími kousanci, je si policejní
náčelník jistý, že se opět objevil bílý lidožravý žralok. I přes jeho
naléhání však vedení města odmítá uzavřít pláže a vyhlásit pohotovost...
03.20 Volejte Věštce
05.00 Na čem záleží (36)
05.30 Na čem záleží (37)
Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny
20
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
TV PROGRAM 29. září – 5. října
Neděle 3. října
Sobota 2. října
05.00
05.55
06.05
06.25
06.50
07.15
07.25
07.55
09.25
09.30
09.50
10.15
12.00
12.05
12.35
13.05
13.10
13.40
Sama doma
Raníček s Dádou
Šikulové
Sezame, pojď si hrát (55/78)
Garfield a přátelé II (16/26)
U nás na farmě (20/26)
Záhady starověkého Říma (3/20)
Strašidlo cantervillské
Ovečka Shaun II (24/40)
Zprávičky
Kuchařská pohotovost
Snílek
Polední události
Z metropole (Praha),
Týden v regionech (Brno, Ostrava)
Auto Moto Styl
Chcete je?
Malá farma
Čtyři hvězdičky
(Quatre etoiles) Opustila nudného milence a chystala se prohýřit
své dědictví na Riviéře, ale připletl se jí do cesty takový...
15.20
16.20
17.10
18.40
18.45
18.55
19.00
19.35
19.50
20.00
Cranford (4/5)
Profesionálové (43/57)
Pražské tajemství
Dějiny udatného českého národa
Večerníček
Šťastných deset a Šance milion
Události
Branky, body, vteřiny
Předpověď počasí
Manéž Bolka Polívky
Účinkují: Bolek Polívka, Pavel Liška, komik Lukáš Pavlásek, Surbeck Brothers mistři světa ve stepu bratři Costel a Dorel Surbeckovi, Okouzlující ženské pěvecké tělísko s doprovodem Jelení
loje, rokenrolová kapela Fireballs, Barin a Fretti.
21.15 Povodeň
(Hard Rain) Souboj s živly, v němž jsou hlavní odměnou tři miliony dolarů. Americký akční film (1997).
22.55 * Terč: zabiják
00.55 Losování Šťastných deset
01.00
01.15
01.40
02.35
03.20
03.40
04.10
04.25
a Šance milion
Film o seriálu Kriminálka Staré
13. komnata Jiřího Pechy
Pošta pro tebe
Všechnopárty
Folklorní magazín
Na cestě po Berlíně
Poutní místa (16/17)
Kuchařská pohotovost
05.45
06.15
06.30
07.00
07.25
08.20
09.00
09.55
Pirátova rodinka (37)
Bolek a Lolek (69)
Liga Špačků II (8)
Co nového Scooby-Doo? (4)
Na výpravě s Jeffem Corwinem
Občanské judo
Rady ptáka Loskutáka
Malá černá skříňka
(Little Black Book) Brittany Murphy by ráda znala minulost svého přítele Rona Livingstona. Nechá se přemluvit svou kamarádkou a nahlédne do jeho elektronického diáře. Když postupně odhalí jeho bývalé partnerky, dostane šílený nápad poznat je osobně. Její poznávací výzkum se ale začne hroutit ve chvíli, kdy se
s jednou z jeho bejvalek spřátelí...
12.00 Volejte Novu
12.30 Poklad byzantského kupce
05.00
05.30
06.00
06.20
06.45
07.00
07.25
07.50
08.30
09.25
09.45
10.10
10.40
11.00
12.05
12.30
13.10
13.30
14.00
14.35
15.25
15.55
16.10
16.30
17.00
17.40
18.00
18.20
18.35
19.00
19.30
20.00
Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine z baziliky Porta
Coeli v Překláštěří uTišnova. Collegium 1704 a Collegium Vocale
1704 řídí Václav Luks.
21.25
22.05
22.30
23.25
23.40
00.30
01.25
02.10
02.50
03.20
03.45
04.15
04.20
Mezinárodní hudební festival Český
Divadlo žije!
Artmix
Česká soda
Marta Kubišová 2005
ČT Live – Bobby McFerrin
Divoké palmy (2/5)
Na Kloboučku
Duo Synergy
Smím prosit? (4/8)
Banánové rybičky
Sedm klaunů
Grotesky
06.05
06.35
07.00
07.25
07.40
08.10
08.40
09.50
10.20
10.50
Párty s kuchařem
Winx Club (23)
Pokémon: Diamant a perla XI (36)
Klukoviny Toma a Jerryho
Frasier IX (19)
Will & Grace II (21)
Autosalon
M*A*S*H (36)
M*A*S*H (37)
Knight Rider - Legenda se vrací (11)
S bombou v kufru. Mike a jeho spolupracovníci zneškodní bombu, ale ukáže se, že existuje ještě jedna, která má zasáhnout chemickou továrnu a způsobit nezměrné škody...
11.50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
Celosvětově nejúspěšnější talentová show konečně už také v Česku a na Slovensku! Hvězdná porota Lucie Bílá, Jan Kraus a Jaro
Slávik vybírají to nejlepší ze 6000 přihlášených talentů! Moderuje Jakub Prachař a Martin Pyco Rausch
Kapitán Exner řeší případ krádeže cenného archeologického nálezu z devátého století, který byl údajně zničen.
14.50 Bláznivá střela 33 1/3:
Poslední trapas
(Naked Gun 33 1/3: The Final Insult) Policajt Leslie Nielsen inkognito proniká do věznice, aby pomohl odvrátit útok, který chystá
z vězení divoký terorista Fred Ward. Americká komedie (1994).
16.30 Četník ze St. Tropez
(Le Gendarme de St. Tropez) Louis de Funés exceluje jako četník
poprvé, ale rozhodně ne naposled v první z cyklu slavných komedií! Francouzsko-italský film (1964).
18.30 Koření
19.30 Televizní noviny
20.00 Harry Potter a Fénixův řád
(Harry Potter and the Order of the Phoenix) Pán Zla nemíní tentokrát nic ponechat náhodě a před přípravou spletitého plánu na
ovládnutí světa musí získat jeden artefakt, který mu mnohé
osvětlí. Jenže v jeho cestě k definitivní moci stojí mnoho překážek. Jednou z nich je právě Harry, chlapec který ho již jednou porazil a ze souboje si odnesl jen jizvu ve tvaru blesku... Americkobritský dobrodružný film (2007).
22.55 Síly temna
(The Covenant) Členové spolku Synové Ipswiche jsou čtyři nejzkaženější studenti na škole a sdílejí spolu 300 let staré tajemství. Když se z dlouhého vyhnanství nečekaně vrací pátý člen
spolku a hrozí zabitím jejich blízkých, všichni si uvědomují, že
musí čelit velmi silnému nepříteli... Americký akční film (2006).
00.50 Mladí a svůdní
(Young and Tempting) Joe podvádí svou manželku Claire s milenkou Serenou. Ta mu ale začne vyhrožovat a muž ji při hádce
nešťastnou náhodou zabije. Proto musí začít jednat a vymyslet
nějaký plán, jak zamést všechny stopy... Americký erotický film
(2006).
02.50
03.10
04.30
04.55
Novashopping
Volejte Novu
Dva z Queensu VIII (21)
Novashopping
Alchymie bytí
Potomci slavných
Kus dřeva ze stromu
Správy STV
Medicína pro 21. století
Lichtenštejnové
O vědě a vědcích (5/13)
Panorama
Zázračná planeta: Život (5/10)
Náš venkov
Folklorní magazín
...a tuhle znáte?
Hledání ztraceného času
Běž domů, Ivane
Game Page
Medúza
Simpsonovi XX (19/21)
Musicblok
Jistě, pane ministře (18/22)
Sean Lennon: Live
Království divočiny: Termitiště
Život heraldika Jiřího Loudy
Poutní místa (16/17)
Bohové a proroci (4/15)
Úsměvy Niny Divíškové
S profesorem Františkem Dvořákem
Mizející místa domova (11/13)
O češtině
Kultura.cz
Moje rodina VII (8/9)
Malá farma
Concentus Moraviae 2010
13.50 Báječný den
00.50
01.30
02.10
02.30
02.40
03.00
04.00
Tančící skály (4/16)
O češtině
Zajímavosti z regionů
Trojčátka (23/26)
Už nám byly tři
Německé pohádky (6/7)
U nás na farmě (20/26)
Raníček s Dádou
Ztracené hračky (13/13)
Hřiště 7
Kalendárium
Toulavá kamera
Objektiv
F. L. Věk (2/13)
Otázky Václava Moravce
Zprávy
O králi, hvězdáři, kejklíři
a třech muzikantech
Teď vedou babička s dědou
Kaleidoskop
Stříbrný vítr
Smím prosit? (5/8)
Čétéčko
Sváteční slovo evangelického
faráře Miloše Rejchrta
Pravěk útočí (6/13)
Návštěvníci (7/15)
Na cestě za Annou ze Šariše
Večerníček
Šťastných deset a Šance milion
Události
Branky, body, vteřiny
Předpověď počasí
Sportka a Šance
Kanadská noc
EXPOminuty 2010
168 hodin
Wallander II. (2/3)
Losování Sportky a Šance
Hotel Babylon II (1/8)
Losování Šťastných deset
a Šance milion
Všechnopárty
Úsměvy Niny Divíškové
Čétéčko
U nás v Evropě
To nejlepší z klasiky
Otázky Václava Moravce
Otázky Václava Moravce 2. část
05.55
07.20
07.55
09.00
Moto 2 - VC Japonska
Babicovy dobroty
Koření
Skippy (5)
05.00
05.20
05.35
06.00
06.25
06.35
06.50
07.05
07.15
07.30
09.45
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
13.05
14.10
14.20
14.45
16.25
16.50
17.10
17.15
18.05
18.35
18.45
18.55
19.00
19.35
19.50
19.55
20.00
21.30
21.45
22.15
23.45
23.50
00.45
(The Adventures of Skippy) Dvojčata Jerry a Lou mají trochu nezvyklého nejlepšího kamaráda - klokaní slečnu Skippy. Jednoho
dne ale přijde zpráva, která může znamenat konec jejich přátelství. Tatínek dvojčat totiž dostal novou práci, kvůli které se musí
rodina přestěhovat do města, kam s nimi Skippy nemůže... Australský dobrodružný seriál (1992).
09.30 Lišáci, Myšáci a Šibeničák
Dvě znepřátelené party kluků z podhorské vesnice pod Šibeničákem se daly dohromady a zachránily hříbě. Česká komedie
(1970).
11.05 Chytrá horákyně
(Die kluge Bauerntochter) Jeden chudý sedlák neměl nic, jen
moc chytrou dceru. Ta přechytračila i samotného krále a získala si
tak jeho srdce. Když však radila poddaným, jak se domoci práva,
začaly problémy...
12.20 Vrať se mi
(Return to Me) Architekt David Duchovny žil spokojený život do
té doby, než jeho manželka tragicky zahynula při autonehodě.
Pak ale potkal nesmělou servírku Minnie Driver a netuší, jak mu
jeho zesnulá žena znovu zasáhne do života. Americká romantická komedie (2000).
(One Fine Day) Michelle Pfeifferová s dcerou prošvihne odjezd
výletní lodi. Totéž se stane jednomu zaneprázdněnému tatínkovi
se synem. Všichni čtyři se rozhodnou strávit den společně...
16.05 Julie Lescautová IV (5)
Smrtící nože. V okrsku komisařky Lescautové dojde ke dvěma
vraždám mladých žen. Vše nasvědčuje tomu, že zabíjí nějaký
psychopat...
18.00
18.55
19.25
19.35
Jak se staví sen
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Přátelé III (1)
Rossovy představy. Sukničkář Joey, pošahaná Phoebe, ukecaný
Chandler, pořádkem posedlá Monica, nejistý Ross a naivní Rachel - povedená šestice kamarádů z New Yorku řeší životní trable
s humorem sobě vlastním v nejpopulárnějším komediálním seriálu všech dob.
20.00 Tajemný let
(Flightplan) Na cestě z Berlína do New Yorku potká Jodie Fosterovou ta nejhorší noční můra každé matky. V rozlehlých prostorách moderního Boeingu 474 se beze stopy ztratí její šestiletá
dcera. Vše ale nasvědčuje tomu, že děvčátko nikdy na palubě letadla nebylo...
22.10 Žoldáci spravedlnosti
(Mercenary for Justice) Žoldák Steven Seagal se zaplete do mise
ohrožující životy jeho blízkých. V zájmu úspěchu musí proniknout do jedné z nejlépe chráněných východoevropských věznic
a osvobodit syna největšího drogového krále...
14.45 Duše jako kaviár
Tatiana Vilhelmová je na pokraji zhroucení - její otec zemřel kuriózní smrtí, na scéně se objevil nevlastní bratr Jan Budař a navíc ji
trápí záletný manžel Ondřej Vetchý! Česká komedie (2004).
17.00
17.30
18.00
18.50
19.20
19.30
20.00
Prvních deset semifinalistů nejlepší Česko Slovenské show
předvádí svůj talent v přímém přenosu a vy spolu s porotci poprvé rozhodujete, kdo postoupí do finále. V roli porotců Zdeněk
Troška, Alena Šeredová, Adela Banášová a Paľo Habera! Uvádí
Leoš Mareš!
22.40 Střepiny
23.05 Hon na orla
(Hunt for Eagle One) Při kontroverzní misi s úkolem zajmout teroristy je za nepřátelskou linií sestřelena pilotka vrtulníku kapitánka Theresa Randle a její posádka. K její záchraně vybral generál Rutger Hauer toho nejlepšího muže, poručíka Marka Dacascos. Tváří v tvář nepřekonatelným nástrahám proniká hluboko do
nepřátelského území a opravdová bitva začíná...
00.15 Nájemní vrazi
(Assassins) Robert (S. Stallone) je považován mezi nájemnými
vrahy za nejlepšího. Při plnění jedné zakázky narazí na konkurenta, ambiciózního mladého zabijáka Miguela (A. Banderas), který
má spadeno na tutéž oběť. Navíc zjistí, že Miguelovým cílem budev nejbližší době on sám, a rozehraje vlastní hru o přežití...
02.40 Volejte Věštce
04.25 S Italem v kuchyni
05.00 Miláčci
Odpolední Televizní noviny
Babicovy dobroty
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Judo sonduje
Televizní noviny
Talentmania – semifinále
00.55
01.15
04.40
05.00
Novashopping
Vzpoura ve věznici Carandiru
Dva z Queensu VIII (22)
Novashopping
05.00 Retro
05.25 Bohové a proroci (4/15)
05.50 Hudební setkání
06.30
06.50
07.15
07.40
07.50
08.30
08.45
09.40
10.30
10.40
10.50
11.10
11.30
12.00
13.30
14.20
15.15
16.05
17.00
18.00
18.20
18.35
19.00
19.30
20.00
s Arne Linkou o muzikoterapii
Podoby nejbližšího světa
Správy STV
City Folk 2010 – Záhřeb
Postřehy odjinud
Panorama
Československý filmový týdeník (801/2379)
Artmix
Svět umění: Životopisy
Chcete je?
Čtenářský deník...
Knižní svět
Tančící skály (5/16)
Film 2010
B. Martinů: Řecké pašije
Hudební setkání
Pátrání po mimozemských
civilizacích (1/2)
O žralocích a lidech (1/4)
Mýty a fakta historie: Válečníci (5/6)
Kamera na cestách: Nová Evropa
očima Michaela Palina (1/7)
Cesty víry
Křesťanský magazín
Kultura.cz
Jistě, pane ministře (18/22)
Simpsonovi XX (19/21)
Oldřich Mikulášek, bard moravský
V roce stého výročí narození významného moravského básníka
vzpomínají jeho kolegové, spolupracovníci a lidé z nejbližšího
okolí.
20.25 Nedělní chvilka poezie
20.30 Krásné jho
Portrét jednoho z nejvýznamnějších moravských básníků
20. století Oldřicha Mikuláška (1995).
Nedělní chvilka poezie
Sólo pro jeden dech
Na plovárně s Kateřinou Englichovou
Vzkaz Oty Ulče
Tančírna
Sean Lennon: Live
Česká soda
Manéž Bolka Polívky
Svět umění: Životopisy
Kamera na cestách: Nová Evropa
očima Michaela Palina (1/7)
04.30 Babylon
21.10
21.15
22.05
22.30
22.45
00.35
01.25
01.35
02.45
03.30
06.10
06.40
07.05
07.30
07.45
08.15
09.20
Párty s kuchařem
Winx Club (24)
Pokémon: Diamant a perla XI (37)
Klukoviny Toma a Jerryho
Přátelé III (1)
Hitlerovi bodyguardi (2)
Svět 2010
Co je ve světě k vidění a co z toho ke koukání? Svět v kostce. Už
od roku 1995!
09.55 M*A*S*H (38)
Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný
seriál (1972 – 1982).
10.25 M*A*S*H (39)
11.00 Partie
Souboj názorů a argumentů (Premiéra)
11.45 Receptář prima nápadů
12.55 Zločiny v zahradách I (3)
Květomluva. Rosemary a Laura renovují lázeňskou zahradu, jejíž
majitelka je záhy uškrcena. Stará vdova skrývala mnoho tajemství, která začínají vyplouvat na povrch, a tak mají zvídavé ženy
opět plné ruce práce. Britský kriminální seriál (2003).
14.00 Madla zpívá Evropě
15.55 Vraždy v Midsomeru XII
Pomsta špionů. Když je zavražděn bývalý agent tajné služby,
vzpomenou si místní na starou legendu. Inspektor Barnaby však
na zásahy nadpřirozených sil nevěří. Nakonec odhalí tajemství
z temných časů studené války, ačkoli je v průběhu vyšetřování
suspendován... Nová řada britského kriminálního seriálu (2009).
18.00
18.55
19.25
19.35
20.00
S Italem v kuchyni
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Přátelé III (2)
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
Večer s názvem "VELKÝ TŘESK"! Lucie Bílá, Jan Kraus a Jaro Slávik
rozhodnou, které talenty uvidíme ve velkých semifinálových večerech! Sledujte dramatické vyřazování, které moderují Jakub
Prachař a Martin Pyco Rausch
22.10 Con Air
(Con Air) Průzkumník americké armády Nicolas Cage, odsouzený
na 8 let za neúmyslné zabití, se v den svého propuštění ocitne ve
vězeňském letounu s nejhoršími zločinci, kteří se chtějí pokusit
o hromadný útěk. Americký akční film (1997).
00.30 Kluci nepláčou
(Boys Don't Cry) Problematická dvacetiletá Teena se cítí jako muž
uvězněný v ženském těle. V nové partě se proto vydává za Brandona, dokonce se i šťastně zamiluje do sympatické dívky. Jenže
pravda se nakonec provalí... Americký film podle skutečné události s oscarovým výkonem Hilary Swankové (1999).
02.40 Hnutí mysli (1)
03.30 Volejte Věštce
05.10 S Italem v kuchyni
Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny
21
TV PROGRAM 29. září – 5. října
Úterý 5. října
Pondělí 4. října
05.00
05.59
08.30
08.55
10.30
11.05
12.00
12.30
13.30
14.20
15.05
15.15
15.35
16.00
16.15
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.25
18.40
18.45
18.55
19.00
19.35
19.50
20.00
Barvy života
Dobré ráno
Sezame, pojď si hrát (56/78)
Stříbrný vítr
Úsměvy Valašského Slavína
Smrt soudního znalce (3/6)
Polední události
Sama doma
Doktorka Quinnová II (9/27)
Dotek anděla (31/35)
Zábavná škola: Příběhy z přírody
Opera nás baví
Věříš si?
Záhady Toma Wizarda
Děti točí hrdiny (5/16)
Kouzelná školka
AZ-kvíz
Kluci v akci
Předpověď počasí
Události v regionech
Černé ovce
Živé srdce Evropy: Střevlík uherský
Večerníček
Šťastných deset a Šance milion
Události
Branky, body, vteřiny
Předpověď počasí
Kriminálka Staré Město (3/7)
Případ zlaté smrti.Rázná mladá dáma v boji proti zločinu v novém česko-slovenském koprodukčním seriálu.
21.05 Na cestě po Šariši
S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za krásou dřevěných
kostelíků, magickým kamenem, uzenou tlačenkou a pány „furmany“ a jejich „tátoši“
00.10
00.40
01.05
01.55
02.20
02.25
02.45
03.00
03.10
03.35
04.00
04.30
Reportéři ČT
Přísně tajné vraždy (30/42)
Policajt
Losování Šťastných deset
a Šance milion
Politické spektrum
* Californication III (8/12)
Doktorka Quinnová II (9/27)
Kaleidoskop
Sváteční slovo evangelického
Cesty víry
Křesťanský magazín
Čtení na dobrou noc
Z metropole
Týden v regionech Brno
Týden v regionech Ostrava
Události v regionech
05:59
08:35
09:35
12:10
12:35
Snídaně s Novou
Stefanie VII (38)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman II (4)
21.35
22.15
22.30
00.05
(Lois and Clark II) Superman je vždy připraven bojovat proti zlu
a bezpráví, ale je ještě spousta zákeřných padouchů, kteří ho
chtějí zničit a ovládnout svět.To však Superman nesmí dovolit...
13:35 Co mám na tobě ráda II (3)
(What I Like about You II) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá
v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví
tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící.
Jenže ne vždy se jí to daří...
14:05 Hvězdná brána: Atlantida (19)
(Stargate Atlantis) Země vysílá první expedici mimo naší galaxii
do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru
- Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba
v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní
energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi...
05.00
05.25
05.30
06.00
06.10
06.35
07.00
07.25
07.55
08.15
08.30
09.10
09.40
09.55
10.20
10.40
11.15
11.35
12.25
12.40
12.45
13.40
13.50
14.00
14.20
15.55
16.50
17.20
17.30
20.00
17:00 Odpolední Televizní noviny
17:30 Dr. House II (11)
(House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný
samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí.
A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla.
18:25 Ulice (1846)
19:30 Televizní noviny
20:00 Okresní přebor (5)
Forbes. Pokladník Ludvík Hovorka je bohužel gambler. Když se za
dramatických okolností zjistí, že ve forbesu v místní hospodě
skončila většina peněz nejen Hovorkových, ale i klubovních, nastává čas k rázné akci.
20:45 Víkend
21:25 Mr.GS
22:10 Mentalista II (11)
(The Mentalist II) Růžové brýle. Na třídním srazu střední školy
někdo zastřelí v autě mladé manžele. Během vyšetřování vyjde
najevo, že smrt obou může souviset se starou událostí šikany
jednoho ze žáků.
23:05
00:00
00:50
01:15
01:35
01:55
02:35
Námořní vyšetřovací služba VI (20)
Poker After Dark
69 rozkoší pro smrtelníky (3)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Konec vysílání
20.50 Tak neváhej a toč!
Krásný ztráty
* Pravá krev (5/12)
Terra musica
Bradlin
Naše kaše
Kolo
Bigbít (36/42)
Vzkaz Oty Ulče
Knižní svět
Čtenářský deník... Stanislav Beran:
Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa
01.55 Svatý Václav: světec - kníže - legenda
02.30 Dobré ráno
6.55-7.20 možnost regionálního vysílání
06.15 Teleshopping
06.25 Klukoviny Toma a Jerryho
06.35 Klukoviny Toma a Jerryho
06.55 Frasier IX (20)
07.20 Párty s kuchařem
08.10 Přátelé III (2)
08.55 M*A*S*H (39)
09.30 Knight Rider III (9)
10.35 To je vražda, napsala XII (15)
Něco shnilého ve Flasppieville. Chcete recept jak psát nejlepší
detektivky? No přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná
spisovatelka Angela Lansburyová...
Smějte se s námi! Veronika Žilková a Eduard Hrubeš nabízejí ty
nejvtipnější a nejkurióznější záběry natočené amatérskými kameramany.
00.20
01.05
01.35
02.00
02.15
02.35
03.15
03.40
04.05
04.30
Deník doktorky (6/16)
Krotitelé dluhů III. (4/16)
Petrolejářky
EXPOminuty 2010
Losování Šťastných deset
a Šance milion
Doktorka Quinnová II (10/27)
Divadlo žije!
Terra musica
Chcete mě?
Mizející místa domova (11/13)
Blues ze Staré Pekárny
Zajímavosti z regionů
Zajímavosti z regionů Brno
Zajímavosti z regionů Ostrava
Události v regionech
05:00
05:59
08:35
09:40
11:25
11:35
12:30
Novashopping
Snídaně s Novou
Stefanie VII (39)
Svatební války
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (8)
Superman II (5)
21.15
22.00
22.30
00.05
00.15
(Lois and Clark II) Superman je vždy připraven bojovat proti zlu
a bezpráví, ale je ještě spousta zákeřných padouchů, kteří ho
chtějí zničit a ovládnout svět.To však Superman nesmí dovolit...
13:30 Co mám na tobě ráda II (4)
(What I Like about You II) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá
v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví
tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící.
Jenže ne vždy se jí to daří...
11.35 Policie Hamburk II (7)
Není cesty zpátky. Policisté vyšetřují případ rozvádějících se
manželů. Jaké úmysly má otec, když unese ze školy svého syna,
se kterým se nesmí vídat?
(Stargate Atlantis) Země vysílá první expedici mimo naší galaxii
do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru
- Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba
v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní
energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi...
Jack podnikatel. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým. Will je totiž gay...
13.40 Closer IV (2)
Dům na půl cesty. V odlehlé uličce se najde tělo podmínečně
propuštěného vraha, který kdysi zabil svou přítelkyni. Její rodiče
se s nízkým trestem nikdy nesmířili a dělali vše pro to, aby bývalému zeťovi po odchodu z vězení co nejvíc znepříjemnili život.
Zašli by ale až tak daleko?
14.40 JAG VIII (2)
15.35 Big Ben III (8)
Vražedný trojúhelník. Dva myslivci najdou v lese mrtvou ženu
uškrcenou prádelní šňůrou. Shodou okolností byla oběť na návštěvě u Benovy matky...
17.40
17.40
17.50
18.00
Regionální zpravodajství
Minuty regionu
Fakta Barbory Tachecí
Prostřeno!
Prostřeno! tento týden navštíví jižní Moravu. Nebude nouze o
dojemné, trapné ani veselé chvilky. Který Jihomoravák se stane
šťastným výhercem 25 000 korun?
18.55
19.35
19.50
20.00
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
VIP zprávy
Cesty domů (5)
Když miluju, kácí se les. Domov je tam, kde na nás čeká láska.
Soňa se chce rozvést, to ale Honza odmítá. Ve hře jsou jejich synové. Martina i Rudolfa se opět dotkne temná minulost. Najdou
k sobě cestu?
21.20
22.25
23.25
00.35
01.35
03.20
Přešlapy III (5)
Sběratelé kostí IV (8)
Na nože!
Kriminálka Kolín III (13)
Volejte Věštce
Na čem záleží (38)
05.00
05.30
06.00
06.20
06.45
07.00
07.20
07.35
07.40
07.50
08.10
08.30
09.10
09.40
10.35
10.55
11.35
12.00
12.25
12.40
14.50
15.10
15.30
16.05
16.50
17.20
17.25
18.00
18.30
18.55
19.05
19.30
20.00
15:00 Kobra 11 VI (15)
16:00 Námořní vyšetřovací služba IV (3)
(Navy NCIS IV) Z kola ven. Vyšetřovatelé pátrají po počítačové
programátorce. Její auto bylo nalezeno opuštěné a celé od krve.
Postupně se daří o ženě získávat důležité stopy a informace,
mimo jiné i to, že si žena plánovala rychlý seznamovací večírek
v místním hotelu...
17:00
17:30
18:25
19:30
20:00
Odpolední Televizní noviny
Dr. House II (12)
Ulice (1847)
Televizní noviny
Ordinace v růžové zahradě 2 (216)
Že by geny? Staré hříchy mají dlouhé stíny. Čestmír Mázl o tom ví
své. Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova.
21.45 Vizionář televize Jaroslav
Šafránek. Dokument o průkopníkovi televizního vysílání v Čechách, od jehož narození uplynulo v roce 2010 již 100 let.
22.15
23.10
23.30
00.00
01.50
02.15
02.30
Vojákova stopa. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky? No
přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka
Angela Lansburyová...
11.35 Policie Hamburk II (8)
Turecká nevěsta. Policisté řeší případ turecké dívky, která tajně
porodí dítě. S novopečeným otcem se totiž nedávno rozešla, protože ji v opilosti podvedl... Německý kriminální seriál (2007).
12.35
13.10
13.40
14.40
15.30
17.40
17.40
17.50
18.00
18.55
19.35
19.50
20.00
V ohrožení života
23:50
01:35
02:20
02:40
03:20
04:40
05:00
Útvar pro zvláštní oběti IX (17)
Připoutejte se, prosím!
Smallville VII (15)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Ptákoviny
Dva z Queensu VIII
Novashopping
M*A*S*H (41)
Will & Grace II (23)
Closer IV (3)
JAG VIII (3)
Big Ben III (9)
Regionální zpravodajství
Minuty regionu
Fakta Barbory Tachecí
Prostřeno!
Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
VIP zprávy
Nikdo není dokonalý
Velký návrat Jiřího Krampola ve speciálním premiérovém díle
úspěšného pořadu s více než desetiletou tradicí
21.20 Na nože!
Nová reality show Zdeňka Pohlreicha prověří kulinářské dovednosti a psychickou odolnost amatérských i profesionálních kuchařů. V pátém dílu bude Zdeněk testovat chuťové buňky našich
soutěžících. Ten s nejpřesnější paletou chutí získá cennou imunitu do druhého kola. Druhé kolo přinese zajímavou výzvu pro
naše kuchaře, budou muset uvařit dětem na dětském táboře.
Který tým bude mít menší ohlas u malých strávníků? Pro koho se
překvapivé vyřazování stane osudovým a bude muset se sklopenou hlavou odejít ze soutěže?
(CSI: Miami VII) Konec sázek. Při dostihovém závodu je zavražděn
bohatý vlastník závodního koně. Kdosi mu v jeho loži přiložil
k hlavě dobytčí pistoli a zastřelil ho. Horatio ke svému překvapení
zjišťuje, že se vražda podivně proplétá s napadením Ryanova
známého veterináře Marka...
22:55 Zákon a pořádek:
Kontexty
Evropský manuál
*Q
Takové milování
Retro
Po stopách
Dobré ráno
6.55-7.20 možnost regionálního vysílání
06.15 Teleshopping
06.25 Klukoviny Toma a Jerryho
06.35 Klukoviny Toma a Jerryho
06.55 Frasier IX (21)
07.20 Párty s kuchařem
08.10 Will & Grace II (22)
08.55 M*A*S*H (40)
09.25 Knight Rider III (10)
10.30 To je vražda, napsala XII (16)
21:25 Kriminálka Miami VII (13)
22:15 112
Objektiv
Správy STV
Franklin (6/52)
Finley požární autíčko (6/39)
Záhady Toma Wizarda
Kluci v akci
Angličtina pro nejmenší (34/40)
ETV 1 (1/6)
Příběhy z přírody
Opera nás baví
Tančící skály (5/16)
Panorama
Kosmopolis – Speciál
Mýty a fakta historie: Válečníci (5/6)
Vzkaz Oty Ulče
168 hodin
AZ-kvíz
Bydlení je hra
Černé ovce
Hřiště 7
Náš venkov
Filmy z Václaváku (1/13)
Svět zázraků: Nemocnice
pod Everestem (3/5)
Architektura interiérů (3/6)
Potomci slavných
Vítejte v Tate galerii (3/15)
Řeka v proudu času
Klíč
Babylon
Zprávy v českém znakovém jazyce
Game Page
Learning English with Ozmo (10/13)
Kramerová versus Kramer
(Kramer vs. Kramer) Dustin Hoffman a Meryl Streepová v hlavních rolích slavného amerického filmu vyznamenaného pěti Oscary (1979).
14:05 Hvězdná brána: Atlantida (20)
12.35 M*A*S*H (40)
13.10 Will & Grace II (22)
16:05 Námořní vyšetřovací služba IV (2)
(Navy NCIS IV) Uprchlík. Gibbs je donucen vrátit se zpět do práce
poté, co ho zkontaktuje Fornell a žádá ho o pomoc. Utekl muž obviněný z vraždy a Fornell byl jedním z lidí, kteří ho do vězení dostali...
Bilance nejkrvavějšího konfliktu historie: rok 1944 – 1945.
Mallorka 13. října 1977. Komando čtyř teroristů převzalo vládu
nad strojem, zavraždilo kapitána a přelety z místa na místo mátlo své pronásledovatele. V Mogadišu je dostihla společná akce
britských a německých jednotek.
Žena básníka. Marie Zahradníčková, manželka katolického básníka Jana Zahradníčka, vypila kalich hořkosti až do dna
15:00 Kobra 11 VI (14)
(Alarm für Cobra 11 VI) Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává
speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001).
05.00
05.59
08.30
09.00
10.45
12.00
12.30
13.30
14.20
15.05
15.15
15.30
15.55
16.10
16.20
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.25
18.40
18.45
18.55
19.00
19.35
19.50
20.00
21.05 Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy
21.35
22.15
23.10
23.40
23.45
23.55
00.15
01.10
01.25
01.40
Sama doma
Dobré ráno
Kouzelná školka
Postavy v krajině
Z Divadélka pod věží
Polední události
Sama doma
Doktorka Quinnová II (10/27)
Dotek anděla (32/35)
Kostičky
Zábavná škola: Z rodu Přemyslovců (16/21)
Věda je detektivka (18/26)
Tykadlo
Zpívánky
Pat a Mat se vrací (10/12)
Kouzelná školka
AZ-kvíz
Chalupa je hra
Předpověď počasí
Události v regionech
Černé ovce
Živé srdce Evropy: Bříza trpasličí
Večerníček
Šťastných deset a Šance milion
Události
Branky, body, vteřiny
Předpověď počasí
Speciální jednotky v akci (2/4)
Kaleidoskop
Chcete je?
Správy STV
Raníček s Dádou
Franklin (5/52)
Finley požární autíčko (5/39)
Bydlení je hra
Alchymie bytí
Povodně
Historické minipříběhy a kuriozity
Panorama
Televizní klub neslyšících
Kalendárium
Evropa dnes
Kultura.cz
Kultura.cz
Čétéčko
Za školu
Případ pro ombudsmana (5/16)
Jak (se) dobře digitálně naladit
Pátrání po mimozemských
civilizacích (1/2)
Angličtina pro nejmenší (34/40)
ETV 1 (1/6)
Moudronos
Strašidlo cantervillské
O žralocích a lidech (1/4)
Dobrodružství vědy a techniky
Zprávy v českém znakovém jazyce
Gambrinus liga
Apokalypsa: 2. světová válka (6/6)
22.25
22.30
23.30
00.30
01.25
03.15
04.10
04.35
05.05
Jak chutná úspěch
Myšlenky zločince IV (26)
Na doživotí II (4)
Kriminálka Kolín IV (1)
Volejte Věštce
Výklad snů
Na čem záleží (39)
Svět 2010
Miláčci
Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny
22
PRAŽSKÝ METROPOLITAN | 12/2010
SPOLEČNĚ
PRO PRAHU
PRIMÁTOR,
KTERÉMU VĚŘÍM
Petr Nečas
Bohuslav Svoboda
Ambrose Gwinett Bierce (1842–1913); americký spisovatel: „Náhoda…“
…dokončení v tajence.
Vnímání
Elektrický
spínač
Souhlas
Značka
helia
Východoslov. město Angl. kletba
Fakturační
zkratka
Italsky
varan
Mordýř
Předložka
Etc.
Něm.
zájmeno
Kterým
směrem
Neuštvat
Zbrklouni
Jenž
Sídlo
v Estonsku
Evr. fotb.
asociace
Bytost
Hořlavý
plyn
Potřeby
k šití
Citoslovce
troubení
Povzdech
Čistič oken
Kočičí
samec
(nář.)
Ukovat
Ukrajinské
město
První část
tajenky
Divoká
Pták
svišťoun
Světadíl
Bály
Šachové žebříčky
Pravěký sudokopytník
Styl
Moje
Slovensky
možná
Létající talíř
Čes. stroj.
značka
Polní míra
Helsin. mír.
konference
Končetina
Kůl
Tropická
ryba
Směřovat
Vozkův
povel
Joska
Tažné
zařízení
Obepínati
Český básník (Kytice)
Sever. muž.
jméno
Příval
Brit. šlechtic
Coloradské
letovisko
Druhá část
tajenky
Lat. včela
Jedovatá
bylina
Hrůzy
Prázdno
Plešouni
Ochucovat
solí
Dát v plén
Ostrovan
Hliník
A sice
Idiot
Měkká
slabika
Nálože
Poškození
stromů
Email
Míč
Mladé krávy
Kaprovitá
ryba
Angl. volby
Býv. zn.
cigaret
Angl. jíst
Bloumat
Mikuláškovy
iniciály
Kosit
Stlučen
Ryšavá
barva
Doprovod
Rak. botanik (Anton)
Třetí č.
tajenky
Zaniklé říční
řemeslo
Král zvířat
Železnice
Námořnictvo
Obec na
Chomutovsku
Část
molekuly
Jednotka einformace
Prodej.
řetězec
Omlátit
Představený
kláštera
Obléci
Opak dobra
Muž. jméno
All right
Antický
peníz
Produkovat
Místnost
v podkroví
Jakpak
Kazašské
jezero
Úpadek
Přitakání
Chem.
značka
samaria
Pleso
Pouto
Islámská
tradice
Angl. suché
Ves
Adolf
domácky
Čtvrtá část
tajenky
Předložka
Zájmeno
Pratchettova hrdinka
Strdí
Ženské
hlasy
Platidlo
v USA
Angl.
zájmeno
Akademie
věd
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Měsíční výhled počasí pro ČR na období od 21. září do 20. října 2010 Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období:
41,9 mm interval průměrných srážek od 33,4 mm do 51,1 mm Průměrná teplota v ČR v tomto období: 10,3 °C
interval průměrných teplot od 9,9 °C do 11,0 °C
Srážkové a teplotní rekordy v ČR pro toto období od roku 1934: nejméně srážek v roce 1959 (1,4 mm), nejvíce srážek
v roce 1958 (115,2 mm), nejchladněji v roce 1972 (6,3 °C), nejtepleji v roce 1966 (13,2 °C)
Pozn.: Průměrné hodnoty jsou vypočítány pro celé území ČR do nadmořské výšky přibližně 600 m n. m. za období
od roku 1961 do roku 2000. Úspěšnost předpovědí teplotních charakteristik je kolem 75 % a úspěšnost předpovědí
srážkových charakteristik kolem 65 %. Období jako celek očekáváme teplotně a srážkově podprůměrné.
Blov; Nefríta; Oju; Topitz;
varano; vote
30. 9. – 6. 10. Většinou polojasno,
jen přechodně oblačno s deštěm
a přeháňkami. Ráno místy mlhy.
Teploty:
NOC 9-3°C
DEN 13-19 °C
Download

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY