OBEC
ŠPAČINCE
Č.j.: 785/2012
V Špačinciach dňa 30.01.2014
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
uzavretá v zmysle § 3, ods. 3, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
I. ZMLUVNÉ STRANY
Prenajímateľ:
OBEC ŠPAČINCE, Hlavná ul. č. 183/16, 919 51 Špačince,
zastúpená starostom obce p. Mgr. Júliusom Zemkom
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s., Trnava
Č. účtu:1001316001/5600
IČO: 313033
Nájomca:
Mgr. Jana Janovičová – diplomovaná fyzioterapeutka
Bytom Trnavská 592/22, Špačince
Rodné číslo:
II. PREDMET NÁJMU
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory s podlahovou plochou 59,62m2,
nachádzajúce sa v Špačinciach, Ulička č. 301/16,
objekt zdravotného strediska –
pozostávajúce s nasledovných nebytových priestorov: miestnosť č.1-16,45 m2, miestnosť č.219,27 m2, spoločná chodba – 15,80 m2 , sociálne zariadenie a sprcha vo výmere 8,10 m2.
III. ÚČEL NÁJMU
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory za účelom prevádzkovania neštátneho
zdravotníckeho zariadenia – fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie, v zmysle vydaného
povolenia príslušných štátnych orgánov, v súlade so stavebným určením stavby.
IV. DOBA NÁJMU A UKONČENIE NÁJMU
1. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. februára 2014.
-2–
2. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím času, na ktorý bola
dojednaná ak :
a/ nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou
b/ nájomca o viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného
c/ nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe
bez súhlasu prenajímateľa
d/ nájomca zmení svojvoľne obsah predmetu a účelu nájmu alebo hrubo poruší
právne normy a predpisy platné v SR.
3. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím času, na ktorý bola
dojednaná ak:
a/ stratí spôsobilosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal
b/ nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené
užívanie.
4. Výpovedná lehota je 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5. Nájom sa môže ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
6. Ak nebolo dohodnuté inak, nájom zaniká:
a/ zánikom predmetu nájmu
V. NÁJOMNÉ A ÚHRADA
ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
1. Prenájom nebytových priestorov a nájomné bolo dohodnuté v zmysle písm. B, ods. 8
uznesenia č. 5/2012 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince dňa
19.09.2012 sumou: 476,96 € ročne.
2. Úhrada za služby spojené s užívaním dohodnutých nebytových priestorov bola
dohodnutá sumou:
1488,- € ročne.
3. Nájomné a úhrada za služby celkom je: 1964,96 € ročne, zaokrúhlene 1965,- €
ročne. Rozpis nájomného a služieb tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
4. Splatnosť určeného nájomného je zálohovo pravidelne štvrťročne vždy do 10. dňa
prvého mesiaca príslušného štvrťroka v alikvotnej čiastke, ktorá predstavuje sumu :
zaokrúhlene 491,25 € štvrťročne.
5. Zúčtovanie poplatku za služby bude vykonané vždy k 31.12. príslušného roka,
v termíne do 15.02. nasledujúceho roka. Nárast cien služieb bude upravovaný
priebežne podľa vývoja cien energií a výška nájomného môže byť upravená o
percento oznámenej medziročnej inflácie s platnosťou od 01.01. bežného príslušného
kalendárneho roka.
VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytové priestory
nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave
ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých
poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.
-32. Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve.
3. Nájomca je povinný v zmysle príslušných platných zákonných ustanovení požiadať
Obec Špačince o vydanie rozhodnutia o prevádzkovej dobe ambulancie – ordinačné
hodiny a tieto riadne dodržiavať.
4. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytového
priestoru.
5. Úpravy nebytových priestorov, najmä stavebné, môže nájomca prevádzať len so
súhlasom prenajímateľa. Toto ustanovenie sa týka aj zásahov do rozvodov vody,
tepla, plynu a elektriny.
6. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv,
ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných
opráv. Inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá neplnením povinnosti vznikla.
7. Ak nebolo dohodnuté inak, je v prípade skončenia nájmu nájomca povinný vrátiť
nebytový priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ostatné vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom neupravené v tejto zmluve sa
riadia ustanoveniami všeobecne právnych predpisov.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa vykonávajú písomnými dodatkami po vzájomnej
dohode zmluvných strán.
3. Prílohou tejto zmluvy je rozpis nákladov za služby a je jej nedeliteľnou súčasťou.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu.
5. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.
6. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
V Špačinciach dňa 30. 01.2014
podpísané starostom obce
…………………………………….
Prenajímateľ
podpísané p. Janovičovou
……………………………………
Nájomca
OBEC
ŠPAČINCE
Príloha č. 1
k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.j.:785/2012 zo dňa 30.01.2014
– ROZPIS NÁKLADOV ZA SLUŽBY.
Nájomca:
Mgr. Jana Janovičová – diplomovaná fyzioterapeutka
Bytom Trnavská 592/22, Špačince
Rodné číslo:835402/7352
I.
Dohodnuté nájomné činí – 8,- € za 1m2 a rok.
Prenajatá plocha NP celkom 59,62 m2.
Celková dohodnutá suma za nájom mesačne – 39,74 €
Celková dohodnutá suma za nájom ročne – 476,96 €.
II.
Úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za jeden mesiac:
1. Elektrická energia
10,00 €
2. Kúrenie
100,00 €
3. Vodné
10,00 €
4. Údržba a opravy
4,00 €
Spolu:
124,00 €
Celková úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za jeden rok:
Spolu: 1488,00 €
III.
Ročná úhrada za nájomné spolu:
Ročná úhrada za služby spolu:
476,96 €
1488,00 €
€
Ročné nájomné a úhrada za služby celkom: 1964,96 €
Zaokrúhlene: 1965,00 €
V Špačinciach dňa 30.01.2014
Mgr. Július Zemko
starosta obce Špačince
Download

Stiahnuť celú zmluvu