2014
JARNÍ
Z P R AV O D A J R A D Y O B C E
Foto: B. Žilka
Z OBSAHU
Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 7)
Z historie obce - Mutěnice zbrod - pokračování (str. 8)
Lyžařský výcvik očima žáků (str. 15)
Interaktivní tabule není pouze hračka (str. 17)
Odešla paní Anna Žilková (str. 19)
Jaro ve vinicích (str. 24)
Žofka pro každý den (str. 25)
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
jelikož je v tomto vydání zpravodaje dění v obci popsáno zcela
podrobně na jiných stránkách, mně nezbývá, než Vám popřát hodně jarního sluníčka, mnoho sil do sezónních prací, vinařům
počasí, které povede k bohaté úrodě a krásným vínům a Vám
všem klidné a radostné prožití velikonočních svátků.
MVDr. Dušan Horák, starosta obce
Živý Betlém
Foto na této straně B. Žilka
Zprávy z radnice
a zároveň rada obce pověřila starostu oslovit
odborníka v oblasti gastronomie a se zkušenostmi v této oblasti ohledně tohoto vybavení.
Tak snad to vše bylo a bude ku prospěchu
věci. V této fázi už probíhá výběrové řízení na
dodavatele, a pokud nenastanou problémy,
co nejdříve se začne.
Také je v běhu výběrové řízení na dodavatele staveb v ulici Strmá – kanalizace a cesta,
sklepní ulička Šlechtitelská a kousek napojení cesty v ulici Nádražní. A ve stejné fázi je
i investiční akce na vybudování sportovního
hřiště za školou.
Věřím, že tyto akce budou zdárně dokončeny a postupně budeme přípravou a realizací
pokračovat na dalších akcích pro rok 2014,
o kterých Vás budeme průběžně informovat
jak v kabelové televizi, tak i v dalším vydání
zpravodaje.
Zima – nezima. Tak by se dalo nazvat období, které už snad definitivně skončilo a přešlo
do toho příjemnějšího normálního jarního počasí. Takovou zimu jsem snad nezažil, téměř
bez sněhu s minimálním počtem mrazivých
dnů. Příroda je hold nevyzpytatelná.
Jak jsem v zimním zpravodaji avizoval termín
schvalování rozpočtu obce Mutěnice pro rok
2014, tak se i stalo. 29. ledna 2014 všech
třináct přítomných zastupitelů (dva omluveni)
zvedlo ruku pro návrh rozpočtu, a tím dalo
souhlas, aby se začalo naplno pracovat na
uskutečnění schválených investičních záměrů vyplývajících z rozpočtu.
Největší, nejaktuálnější, a také nejsledovanější investicí tohoto roku je rekonstrukce interiéru KD. Je to dílo, které by zde mělo zase
sloužit několik desítek let všem občanům
obce jak po stránce kulturní a společenské,
tak i k soukromému využití na různé oslavy.
Tak hlavně kvůli poslednímu zmiňovanému
diskutovali zastupitelé hlavně na vybudování
a vybavení kuchyně, a také celkového prostorového a technického zázemí pro tyto oslavy.
Proběhlo setkání se zpracovateli projektu,
kde se některé věci nastínily, následně proběhla i elektronická diskuse mezi zastupiteli
Dovolte, abych vinařům popřál úspěšný košt místních vín, hodně návštěvníků
na Den otevřených sklepů a Vám všem
dobře prožité velikonoční svátky a hodně
energie z jarního sluníčka.
Petr Bíza
místostarosta obce
1
Usnesení z XIX. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 19. prosince 2013
Radhoštěm, za účelem dotvoření pozemku
pro výstavbu RD.
6. MPZ č. 20/2013 směnu a odkup pozemků p.č. PK 2175 o výměře 2270 m2 ve
vlastnictví Ing. Jana Střílky, bytem Praha,
Lucemburská 22, za pozemky p.č. PK
6066/1 o výměře 1697 m2 a p.č. PK
6093/1 o výměře 468 m2 ve vlastnictví
Obce Mutěnice za účelem výstavby rozhledny. Rozdíl obec Mutěnice vykoupí za
cenu dle BPEJ
7. MPZ č. 21/2013 bezúplatný převod pozemku p.č. 1861 o výměře 148 m2 z majetku
Státního pozemkového úřadu Praha do
vlastnictví Obce Mutěnice za účelem dotvoření stavebního pozemku dle ÚPD obce
8. Smlouvu HO-014130007170/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s.
České Budějovice
9. Smlouvu HO-1030016963/001 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce
a.s. České Budějovice
10. RO č. 6/2013, a to nav ýšení příjmů
o 840 500,- Kč a nav ýšení v ýdajů
1 111 100,- Kč. Po provedení RO budou
celkové příjmy ve výši 70 444 300,- Kč
a celkové výdaje 73 963 192,- Kč.
11. Rozpočtové provizorium pro hospodaření
Obce Mutěnice na rok 2014 s tím, že
rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné
v době rozpočtového provizoria se stanou
příjmy a výdaji po schválení rozpočtu obce
Mutěnice na rok 2014.
A. ZO vzalo na vědomí:
1. Kontrolu úkolů - přípravné práce k dalšímu řešení rodinné zástavby v lokalitě „Za
Fišmanovým“ – úkol trvá, ostatní úkoly
splněny
2. Návrh Nařízení obce Mutěnice – Tržního
řádu
B. ZO schválilo:
1. Vyhlášení MPZ na odkup nemovitosti č.p.
262 v majetku JUDr. Jana Charuzy, bytem
Praha, s nabídnutou cenou 960.000,- Kč
2. MPZ č.15/2013 – směna pozemků p.č.
2062/5 – 2m2 a 2062/6 – 1 m2 ve vlastnictví Zdeňka Nového, Mutěnice, Slovácká
22, za pozemek p.č. 1947/57 – 13 m2 ve
vlastnictví Obce Mutěnice a doplatek - rozdíl
– 10 m2 za cenu 110,-Kč/m2
3. MPZ č. 17/2013 – předběžný souhlas
s prodejem části pozemku p.č. 1255 v k.ú.
Mutěnice - cca 60 m2 za cenu 110,-Kč/
m2 na základě žádosti Pavla Mazucha,
Mutěnice, Dubňanská 1090, za účelem
dotvoření parcely pod letní zahrádkou
baru U Mazuchů
4. MPZ č. 18/2013 prodej pozemků p.č.
2608/2, 2608/3, 2609/42, 2631/24,
2631/25, 2631/26, 2631/27, 2631/28,
2631/29, 2631/30, 2641/2, 2641/3,
2641/4, 2628/2 o celkové v ýměře
7784 m2 za cenu 5,-Kč/m2 p. Miroslavu
Jagošovi, Ořechová 1230, Mutěnice za
účelem dotvoření plochy vinic.
5. MPZ č. 19/2013 předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 1678/17 v k.ú.
Mutěnice o výměře dle GP za cenu 110,Kč/m2 na základě žádosti Libora Čížka,
Mutěnice a Markéty Kubíkové, Rožnov Pod
C. ZO pověřilo:
1. RO provedením nezbytně nutných rozpočtových opatřeních do konce roku 2013
2
Usnesení z XX. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 29. ledna 2014
A. ZO vzalo na vědomí:
4.
1. Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO
B. ZO schválilo:
1. MPZ č.1/2014 – směna pozemků p.č.
1947/12 – o výměře 4m2 ve vlastnictví
p. Svatoslava Rozehnala, Brněnská 400,
Mutěnice za pozemek p.č. 1947/44 o výměře 5m2 ve vlastnictví Obce Mutěnice
a doplatek - rozdíl – 1 m2 za cenu 110,Kč/m2
2. MPZ č.2/2014 – výkup pozemku p.č.
1361 o výměře 109 m2 s rodinným domem č.p. 262 v k.ú. Mutěnice za cenu
960.000,- Kč
3. MPZ č. 5/2014 prodej pozemku p.č.
1678/19 o v ýměře 54 m 2 za cenu
110,-Kč/m2 p. Liboru Čížkovi, Mutěnice
a Markétě Kubíkové, Rožnov Pod Rad-
5.
6.
7.
hoštěm za účelem dotvoření pozemku
pro výstavbu RD.
S m l o u v u o s m l o u v ě b u d o u c í č.
1040005738 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice na pozemek p.č. 513 v k.ú.
Mutěnice
Úpravu odměn neuvolněných členů ZO
Mutěnice dle předloženého návrhu s platností od 1.2.2014 – viz příloha
Rozpočet sociálního fondu na rok
2014 dle předloženého návrhu – viz
příloha
Rozpo čet obce Mu těnice na rok
2014 s celkov ý mi p ř íjmy ve v ý š i
60.459.400,- Kč a celkovými výdaji ve
výši 79.669.900,- Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen ze zůstatku na BÚ obce
Mutěnice z roku 2013 – viz příloha.
Oznámení společnosti itself s.r.o.,
Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice:
Představujeme nový název našich služeb Selfnet – internet, televize, telefon.
Opouštíme tak dosud používaný název Vaší kabelovky MORAVIANET.
Současně představujeme i nové barvy, do kterých jsme se převlékli,
se kterými se setkáte i na nových webových stránkách www.selfnet.cz.
Ty jsou nyní modernější, přehlednější a potřebné informace v nich najdete
mnohem snadněji.
Vaše smlouva, služby a platby za ně zůstávají beze změny.
Věříme, že uvedené změny zvýší Váš komfort při používání našich služeb.
itself, s.r.o. – provozovatel služeb Selfnet
3
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
„LIDÉ TŘIĎTE!“ Jak jinak začít článek o odpadovém hospodářství v Mutěnicích. Správným
tříděním odpadů totiž ušetříme prostředky za jeho likvidaci na skládce, a tím samozřejmě
šetříme i životní prostředí. Odpad mohou občané Mutěnic třídit na několika, věřím, že všem
již dobře známých místech, byť hlavním centrem je samozřejmě areál skládky v Hraničkách,
kde se mohou občané zbavit veškerého odpadu nebo použitého zařízení, které ještě dle
zákona o odpadech odpadem není. To se týká zejména použitých elektrických zařízení
v rámci zpětného odběru elektrozařízení. Snažíme se možnosti třídění v obci stále vylepšovat. Již dříve byl umístěn u kulturního domu červený kontejner na sběr právě drobného
elektrozařízení, kde můžete odevzdat vyjma velkých spotřebičů a dále věcí, které byste mohli
vhozením do kontejneru rozbít (žárovky, zářivky), veškeré elektrozařízení, které se tam vleze,
a máte ho momentálně po ruce. Takže znovu Vás všechny prosíme, žehličky, fény, mobily,
přehrávače aj. vhazujte do červeného kontejneru a nikoliv do koše nebo do popelnice!
Pro vaši představu bylo v r. 2013 odevzdáno jenom na skládce jako použité elektrozařízení:
291 (!) ks televizorů
81 ks lednic
36 ks monitorů
4 ks velkých kopírek
165 kg baterií
5 krabic svítidel
2 ks klecových kontejnerů na malý elektroodpad
4 ks „bigbagů“ s malými spotřebiči
To jsou jistě hezká čísla a ukazují, že lidé třídit odpad umí, i když přiložené tabulky vytříděného i vyprodukovaného odpadu ukazují, že jsme se proti loňsku v některých komoditách
přece jenom pohoršili. I když to nejsou hrozivá čísla, je třeba pořád na lidi apelovat: „LIDÉ
TŘIĎTE!“ Samozřejmě děkuji všem, kteří to dělají, a troufám si tvrdit, že je nás většina!
I v letošním roce budeme provádět oblíbený pytlový sběr, pro jehož zefektivnění a hlavně
zvýšení bezpečnosti našich pracovníků jsme zakoupili vlečku přebudovanou speciálně pro
tuto činnost. Znovu připomínáme, že sběr pytlů s tříděným odpadem je vždy první pondělí
a úterý v měsíci! V loňském roce se nám podařilo rozšířit sběrné místo o modrý kontejner
na papír, dále o kontejnery na nepotřebný textil a úplně posledním vylepšením je možnost
likvidace použitých jedlých olejů prozatím jenom na skládce. Oleje odevzdávejte v uzavřených obalech (PET láhve, kanystříky apod.), po naplnění nádoby bude olej odevzdán
k tomu oprávněné firmě. Takže ještě jednou: „LIDÉ TŘIĎTE!“
4
Přehled odpadů v letech 2000 – 2013
vše v tunách
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*2009
*2010
*2011
*2012
*2013
Plast
1,313
7,950
9,040
11,033
19,176
19,683
21,327
26,303
22,219
33,073
33,228
23,39
27,276
26,86
Papír
0,720
0,600
0
0
22,847
26,807
32,492
39,137
46,099
50,648
49,247
61,65
61,967
54,54
Kompozit.obaly
0
0
0
0
1,380
1,413
1,820
1,674
1,664
1,907
2,308
2,622
2,526
2,354
Sklo bílé
0
0
0
0
0
0
2,477
1,424
1,754
5,714
8,964
6,021
7,462
5,062
Sklo barevné
3,700
10,000
6,25
9,607
8,509
22,795
27,665
32,728
35,312
33,214
29,725
40,462
34,434
41,448
TKO
146,160
567,47
646,75
653,15
680,44
1142,59
939,55
838,34
941,96
929,63
931,07
928,85
944,01
910,41
*od června 2009 spolu se sběrným dvorem
Pytlový sběr v letech 2004 - 2013
vše v ks
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Plast
2.501
3.176
4.314
5.980
6.290
7.244
8.877
8.856
9.339
8.888
Papír
1.514
2.190
2.631
4.007
4.391
5.106
6.100
5.957
5.987
5.624
Kompozit.obaly
705
930
1.484
1.416
1.382
1.657
1.851
1.793
1.952
1.927
Celkem pytlů
4.720
6.296
8.429
11.403
12.063
14.007
16.828
16.606
17.278
16.441
Čistírna odpadních vod a kanalizace
Na jednání valné hromady společnosti Skládka Hraničky, spol. s r.o. dne 19. 12. 2013 byla
schválena mírně zvýšená cena za stočné pro r. 2014 vycházející ze skutečných nákladů na
provoz kanalizace a ČOV. Jak je ale vidět v níže uvedené tabulce, v porovnání s VaKem Hodonín,
a.s., který je dlouhodobě nejlevnější velkou společností provozující kanalizace na jižní Moravě,
se rozdíl v ceně znovu prohloubil v náš prospěch! Přestože se cena stočného v minulých letech
v Mutěnicích přece jen zvýšila v porovnání s cenou, kterou účtuje VaK Hodonín, vychází naše
ceny mnohem lépe. S odstupem několika let tak můžeme tehdejší rozhodnutí vedení Obce
Mutěnice provozovat si kanalizaci a ČOV sami hodnotit jako správné rozhodnutí.
5
Srovnání ceny za stočné v Mutěnicích a ve spol. VaK Hodonín, a.s:
Mutěnice
včetně DPH (bez DPH)
VaK Hodonín
včetně DPH (bez DPH)
Rozdíl
R. 2008:
24,50 (22,48)
24,78 (22,74)
+0,28 Kč
R. 2009:
24,50 (22,48)
25,60 (23,48)
+ 1,10 Kč
R. 2010:
24,73 (22,48)
27,23 (24,75)
+ 2,50 Kč
R. 2011:
26,75 (24,32)
28,40 (25,82)
+ 1,65 Kč
R. 2012:
27,72 (24,32)
31,85 (27,94)
+ 4,13 Kč
R. 2013:
28,09 (24,43)
32,76 (28,49)
+ 4,67 Kč
R. 2014:
29,27 (25,45)
34,60 (30,09)
+ 5,28 Kč
Co se ještě děje ve společnosti Skládka Hraničky?
Společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. bude i v letošním roce pokračovat v oblíbeném svozu a drcení réví
od vinařů, které se uskuteční
tradičně v březnu a dubnu.
Prosím tedy vinaře, aby réví
nepálili, a aby byli trpěliví,
určitě se na všechny dostane. Letošní zima k nám byla,
co se týká mrazů i množství
sněhových srážek velmi přívětivá, a tak jsme přes zimu
nemuseli řešit žádné krizové
situace. Naši pracovníci tak
mohou plni sil plnit další úko-
ly při zvelebování naší krásné
obce. Navíc k tomu mohou
využít zbrusu novou techniku, kterou Obec Mutěnice
získala za „evropské“ peníze,
tedy z dotací. Konkrétně
se jedná o multifunkční vůz
Alficar (viz foto), který nahradí dosluhující multikáru,
a také čelní kolový nakladač
zn. Locust, který postupně
převezme všechny úkoly od
nakladače typu UNC.
Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky,
spol. s r.o.
6
Z PRÁVY
Místní knihovna ve spolupráci s Obcí Mutěnice vyhlásila na rok 2013 soutěž
o nejvíce půjčených knih.
Soutěž Čtenář roku 2013 vyhrála paní Jana Balaštíková,
z dětí se jako první umístil
Dan Buchtík. Vyhlášení výherců a předání cen proběhlo
v knihovně 28.1. 2014. Ceny
vítězům předal pan Petr Bíza.
Tito obdrželi poukázky na
nákup knih do knihkupectví
Dvořáková a jsou osvobozeni
od placení ročního čtenář-
Z KNIHOVNY
ského poplatku. V letošním roce se soutěží o nejvíce návštěv
knihovny.
Renata Nováková, knihovnice
DLOUHOLETÝ KRONIKÁŘ MUTĚNIC PAN LADISLAV PRČÍK
Narodil se 24. listopadu
1927 v Mutěnicích, jako
jediný syn rodičům Marii
a Františku Prčíkovým. Navštěvoval Chlapeckou měšťanskou školu v Hodoníně.
Poté nastoupil ke známému
mutěnickému bednáři Václavu Vagundovi, vyučil se
stejnému řemeslu. Celý život
pak pracoval jako bednář ve
Vinařských závodech v Mutěnicích. Jako téměř každý
Mutěňák vinařil. Působil také
v místní dechovce a vedl
chrámový sbor.
Oženil se 12. července
1952 s Františkou Pospíšilovou. Vychovali dva syny,
Ladislava a Stanislava.
Od mládí se zajímal o dějiny vůbec, především pak
své rodné obce, jejím děním, historii vlastivědou,
folklórem… Celých dvacet
let spolukronikařil s učitelem Janem Hanáčkem na
kronice obce a po úmrtí kronikářky Marie Pazderkové
vedl zápisy více jak dalších
dvacet let. …K tomu shromažďoval obšírnou databázi
7
písemného i fotografického
materiálu.
Dlouhou dobu byl úspěšným dopisovatelem národopisného a vlastivědného
časopisu Slovácka, Malovaného kraje. Byl spoluzakladatelem tohoto zpravodaje
rady obce „Naše Mutěnice“, velmi aktivním členem
redakční rady, především
vedoucím rubriky „Z historie obce“. Tehdy v roce
1991 v prvním čísle čtvrtletníku v úvodu svého prvního
vstupu napsal: „Chci vás
seznamovat s historií našich
předků, kteří dýchali stejný
vzduch jako my, kteří jedli
chléb z polí a pili víno z vinic
stejně jako my, kteří se ženili
jako my a jejichž děti si hrály
na návsi jako děti naše. Chci
se s vámi na pokračování
podělit o poznatky, které
zanechali naši kronikáři…“.
To se mu systematicky
dařilo s obdivuhodným přehledem plných 22 let (hodně
přes stovku článků). Nebylo
oblasti dění obce, o kterých
by nepsal. Spolupracoval
s PhDr. Jitkou Matuzskovou
na vzniku její knihy „Vinařské
stavby na Moravě“ při popisu
búd, tedy lisoven a sklepů
v tehdejší Mutěnické vinařské oblasti, zvláště v samotných Mutěnicích. Některými
záznamy přispěl spisovateli
Arnoštu Lustigovi při tvorbě jeho publikace „Božská
slivovice“.
Především je však nutno
připomenout jeho lví podíl
na vydání vůbec první monografie „Dějiny vinařské
obce Mutěnice“. Kolektiv
autorů v „Poděkování“ na
konci knihy píše: „Publikace
by nevznikla, nebýt cenných
rad, pomoci, fotografického
sběru, záznamů a rukopisů
obecního kronikáře Ladislava Prčíka a jeho manželky
Františky, kteří autorům bez
ohledu na čas i své povinnosti vycházeli vstříc, kdykoliv to
bylo potřebné“.
Na pana Prčíka se naši občané obraceli s dotazy i fotografiemi na bližší i vzdálenější
minulost dědiny. S nevšední
ochotou a zájmem předával své vědomosti o historii
Mutěnic a o svých životních
zkušenostech nám všem.
Nedovedli jsme si představit
jak minulost, tak i současnost obce bez něho…
Každému je určen jeho
den
(Vergilius)
Zemřel náhle v Bohem požehnaném věku 86 let v úterý
14. ledna 2014 v hodonínské nemocnici a pohřben
17. ledna v rodných Mutěnicích.
Pro Mutěnice nezapomenutelný.
Redakční rada
HISTORIE OBCE
MUTĚNICE – ZBROD
Zaniklé slovanské sídliště ze 7.-10. století (pokračování)
HODNOCENÍ
1. Archeologie osídlení
Jen 9 km vzdušnou čarou
od Mikulčic se nacháze lo u Mutěnic v místě zvaném Zbrod nejdříve pravěké
a posléze i časně slovanské
sídliště ze 7. – 10. století.
Vzhledem k mimořádnému
významu zjištěných poznatků
bylo první na řadě i se všemi
přilehlými lokalitami. Výzkum
zde skončil roku 1977 a au8
tor se tehdy domníval, že to
byla jen první etapa, bohužel
pokračování se již konat
nemělo.
Z celého předslovanského
vývoje strategického místa,
kde byla vybudována vesnice
na Zbrodě, je nejpozoruhodnější laténská etapa. Keltské
osídlení nepochybně mělo
stejné požadavky na přírodní
prostředí jako později přicházející kmeny slovanské.
2. Germáni a Slované
Sídliště na Zbrodě se nijak výrazně neliší od jiných
soudobých sídlišť v této části
Evropy. Je zcela obvyklé,
ale v něčem naopak docela
zvláštní, a přináší poznatky
nové a s jinými nesrovnatelné. Neobvyklé je, že leží
poměrně blízko – asi 4 km
vzdušnou čarou od langobardského pohřebiště, které
autor této studie zkoumal
s odborným týmem mikulčického pracoviště Archeologického ústavu ČSAV v katastru obce Lužice v letech
1981 a 1982, a pak od roku
1986 do roku 1989.
3. Topografie
Samotná už poloha sídliště
na Zbrodě je velmi zajímavá.
Jde o učebnicový příklad
kritérií určujících výběr místa
budoucího založení slovanské osady v nejstarší fázi rozsídlení. Jsou to měřítka, jimiž
se řídili nejen první slovanští
osadníci. Ti si na rozdíl od
pozdějších vln osídlení ještě
mohli vybrat, podobně například jako nositelé kultury protoslovanské kyjevské. Ostatně podle těchto příznaků bylo
v roce 1975 sídliště objeveno
a zahájen terénní výzkum,
přestože provedený povrchový sběr ukázal jen minimum
zajímavějších nálezů. Ale
vyvýšený pravý břeh říčky,
tedy obvyklá první terasa těsně před inundací (záplavou),
dále mírný a k jihu obrácený
svah, v němž dodnes zůstaly
stopy starého zaneseného
meandru Kyjovky, poloha od
severu chráněná původně
jistě zelenou pahorkatinou
a jistě v neposlední řadě
důvod z nejvážnějších: dostatečné plochy kvalitní úrodné
půdy v těsné blízkosti sídliště.
Navíc je velmi pravděpodobná splavnost říčky, minimálně
v dobách dešťů alespoň pro
lehké monoxyly – dlabanky.
To vše znamenalo, že poloha byla pro založení nového
sídliště velmi příznivá. Proto
také je blízko něj další. Asi
2 km jižně od Zbrodu ve
směru k pohřebišti lužickému nachází se ve velmi
podobných podmínkách na
pravém zvýšeném břehu Kyjovky pravděpodobně další
obdobné sídliště. Jeho polohu určil autor dedukcí po
podrobné analýze celkové
situace v terénu, pak teoretické předpoklady byly plně potvrzeny povrchovými sběry.
Svoji roli jistě při výběru místa
k založení tohoto dosud nezkoumaného, a pokud mohl
autor zjistit, tedy současnými
mechanizovanými zemědělskými pracemi nedotčeného
sídliště, sehrály nepochybně
9
příhodné poměry klimatické,
jako v blízkých Mikulčicích.
Vrátíme se k topografii nejstarších slovanských sídlišť.
Nejen pro sídliště na Zbrodě,
ale i v širším pojetí platí, že
vodní toky byly důležitou
a často jedinou komunikací,
současně zdrojem obživ y
(konzumace r yb). Údolní
niva byla základnou pro dobytkářství, lesy na horních
Oválná mísovitá prohlubeň
100 x 140 cm, delší osa ve
směru SV- JZ vyrýsovala se
55 cm pod povrchem. Mísovité
dno se nacházelo jen 15 cm
pod úrovní podloží. 2 prasečí
kostry uloženy souběžně vedle
sebe na levém boku. Jejich
přední i zadní končetiny byly
pokrčeny u těla. Obě kostry
měly stejnou orientaci hlavami
k SV a ocasem k JZ. Délka
jedné kosty od kořene ocasu
k rypáku 80 cm, druhé 85 cm.
Osteologický materiál: Dvě
úplné kostry selat, stáří asi
2 měsíce.
říčních terasách byly zase
jako velký lovecký revír nejen
zdrojem potravy, ale také
paliva či stavebního materiálu
a zároveň útočištěm v časech nejistých. Blahodárné
působení vodních toků na
osudy pobřežních sídlišť bývalo znásobeno polohami při
soutoku řek. Tu šlo o soutok
Kyjovky (Stupavy) s nedalekou Moravou. Soutok byl
tenkrát asi 7 km vzdálen od
sídliště.
Důraz na zachování určitého stupně bezpečí obyvatel nejstarších slovanských
sídlišť na pravém břehu řeky
Moravy není nijak výrazný,
popravdě řečeno je téměř
nulový. Jedná se o sídliště otevřená, neopevněná.
Z tohoto hlediska dochází ke
změně situace v širším prostředí jižní Moravy, pravděpo-
dobně až na přelomu osmého a devátého století. Teprve
pak začínají se ve větší míře
budovat sídliště opevněná,
zvaná hradiště. Samozřejmě
ve výjimečných případech
mohla být vybudována již
krátce předtím. Při výběru
místa pro stavbu sídliště
v době od 7 do 8 století na
jižní Moravě možnost obrany
obyvatel proti nenadálému
útoku zjevně nehrály hlavní
roli. Mnohem důležitější asi
byla příznivá pozice, která
zajišťovala do budoucna
úspěšnost ve sféře hospodářské. Mohlo jít příkladně
o blízké zásoby rudného
bohatství nebo třeba i o polohu sídliště na křižovatce,
případně v bezprostřední
blízkosti křižovatky důležitých obchodních cest. Nabízí
se otázka, zda bezpečnost
Mutěnice – Zbrod. Polotovary z dílny na výrobu hřebenů,
obj. 92. Nahoře bočnice hřebínku i.č. 660-76/76, skutečná d.
11 a 12,3 cm. Dole části hřebene i.č. 660-74/76 skutečná v.
2,1 cm (vlevo), i.č. 660-70/76, skutečná v. 2,6 cm (vpravo).
10
sídlišť nebyla zajištěna jinými
prostředky.
4. Zástavba
Nejstarší slovanská sídliště
nemají jednotný ráz. Zástavba
se pravděpodobně řídila místními podmínkami a zejména
lokálními potřebami. Jejich
plocha v průměru nepřevyšuje jeden hektar. Obydlí na
časně slovanských sídlištích
pocházejí obvykle z různých
časových období, takže současně existovalo asi ne víc
než pět až sedm domů.
5. Nálezy
Na mutěnickém Zbrodě
patří nálezy větších použitelných předmětů k výjimkám.
Souvisí to bezpochyby svým
způsobem i s těmi procesy,
které poznamenaly zánik
objektů, v nichž chybějí charakteristické známky náhlého
opuštění obydlí, případně
neočekávaného zničení.
Pozoruhodné však je, že některé větší předměty byly na
Zbrodě nalezeny ve vrstvách
mimo sídlištní objekty.
KOSTĚNÉ PŘEDMĚTY
Paroží a kost patřily vedle
dřeva k nejsnadněji dostupným přírodním materiálům již
od doby samotných počátků
existence lidstva. Opracování
kostí však pro jejich tvrdost
nebylo snadné, proti tomu
paroží vařené ve vodě se
změkčilo do takové míry, že jej
bylo možno řezat jako dřevo.
Ve vrstvách sídliště Zbrodu
představují nálezy předmětů
z kostí a parohů poměrně
malou skupinu, přibližně
stejně početnou jako železa. Jsou rozptýleny v řadě
objektů a vyskytují se od
nejjednodušších forem, tzv.
šídel či „proplétáčků“, přes
kostěné předměty, označované jako brusle (hladidla),
až k dokonalým výrobkům
specializovaných řemeslníků, jakými jsou hřebeny.
Ing. Jaroslav Mihola
Mutěnice – Zbrod. Kostěné hřebeny ze sídliště. I.č. 660-81/75,
skutečná d. 12,8 cm, obj. 37 (nahoře), i.č. 660-80/75, skutečná
d. 13,3 cm, obj. 7 (dole).
UDÁLOSTI
O B C E H O D N É PA M Ě T I
355 let Od roku 1659 dříve farní kostel se stal filiálním kostelem Hodonína
350 let Rok 1664 - 20.května je smlouva o prodeji dvora v Mutěnicích, nacházející se
v brněnském archivu
245 let Rok 1769 byl vystavěn nynější barokní kostel sv. Kateřiny císařovnou Marií Terezií
225 let Rok 1789 lokální kaplan František Hříbek založil farní kroniku
215 let Rok 1799 1. zápis v kronice mutěnského rechtora Matěje Cambala. Kronika
ukončena roku 1849
175 let Rok 1839 vysázeli mutěnští sedláci v Nových a ve Vazových vinohrady
150 let Rok 1864 tzv. Obecním zařízením na Moravě vznikla obecní samospráva
v Mutěnicích
145 let Rok 1869- 3. dubna byly Mutěnice jmenovány městečkem. Měly 426 domů,
1883 obyvatel
140 let Rok 1874- 26. května pomrzla veškerá úroda
115 let Rok 1899 zahájena 15. června výstavba železniční dráhy Mutěnice – Kyjov
110 let Rok 1904 založena Státní révová školka (později Výzkumná stanice vinohradnická
a vinařská)
105 let Rok 1909 měly Mutěnice 2316 obyvatel, z nichž se 26 hlásilo k německé
národnosti
95 let Rok 1919 v březnu založena Tělocvičná jednota SOKOL. 15. června 1. volby
v československém státě, účast 1250 obyvatel, vyhráli sociální demokraté (61% hlasů).
1.května byly vysazeny masarykovské lípy naproti staré, nedávno zbořené školy
8.června vichřice s bouří zničila „drábovnu“
90 let Rok 1924 dne 18. června navštívil Mutěnice náš 1. prezident T.G.Masaryk
11
85 let Rok 1929 dne 24. března započaly přípravy na elektrifikaci a 30. listopadu se
rozsvítily první 3 žárovky v obci. Ke konci roku zařízen telefon
80 let Rok 1934- 8. září založení Slováckého vinařsko-ovocnářského družstva (později
Vinařské závody s.p. Bzenec, ještě později Vinova a.s. Mutěnice)
75 let Rok 1939 provedeny zásadní změny ve vedení kronik vydané německými
okupačními orgány
70 let Rok 1944 dne 27. února otevřena železniční zastávka Mutěnice – Bůdy
65 let Rok 1949 dne 2. února přejmenován okresním akčním výborem Katolický dům
na Kulturní dům
55 let Rok 1959 otevřena Zemědělská učňovská škola, obor pěstitel – chovatel pro
25 žáků pod vedením Tomáše Sýkory. V prosinci postavena pekárna, závod Jihomoravských pekáren.
50 let Rok 1964 v březnu zrušeno polesí Zbrod a rozděleno mezi polesí Ratíškovice
a Mutěnice.
Vybral z knihy „Mutěnice – Dějiny vinařské obce“.
Ing. Jaroslav Mihola
ŠKOLST VÍ
UKÁZKOVÁ HODINA A VYSVĚDČENÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ
V září přišli do školy poprvé. Byli plni očekávání,
těšili se na všechno nové.
Prvňáčci. Po půl roce pozvali
na návštěvu do školy své
nejbližší, aby se pochlubili
12
tím, co všechno se už naučili,
co umí a s čím si dovedou
poradit.
Ukázková hodina začala
společným pozdravem, přivítáním a procvičením prstíků.
Protože umíme už více než
polovinu písmen abecedy,
ukázali jsme, že složit větu
z kartiček není pro prvňáky
žádný problém. Také práci
ve Slabikáři, ať už čtení nebo
úkoly v textu, zvládly děti naprosto perfektně. Jako každý
den nám náladu rozveselila
nejedna písnička.
Matematika podle prof.
Hejného je zaměřena na
aktivní práci dětí. Vlastní
představy, logické uvažování, selský rozum, ale někdy
i styl pokus - omyl. Tak se
prvňáci snaží sami přijít na
řešení matematických úloh.
Mezi ty složitější patří stavby z kostek, kdy nejde jen
o stavbu samotnou, ale také
o to, zvládnout zápis plánu
stavby a představit si její
půdorys – základnu. Děti
rodičům předvedly také krokovací pásky, souřadnicové
tabulky a hady na rytmus.
Procvičené prstíky nakonec zvládly napsat další
nové písmenko. Všichni se
těší, až se naučíme i zbývající
písmenka, abychom zvládli
přečíst každou pohádku.
O pár dnů později nadešel
pro prvňáčky jejich den D.
Den pr vního školního vysvědčení. Abychom si tento
den pořádně užili, připravili
jsme si karnevalovou školu. Každý přišel v masce.
A když každý, tak samozřejmě i paní učitelky. Ten den
se nic neznámkovalo, ale
vše se hodnotilo kartičkami
nebo kuličkami, které jsou
součástí celoroční soutěže.
A potom přišla ta nejočekávanější chvíle. Krásné
vysvědčení bylo připraveno
pro víly, rytíře, piráty, princezny, mažoretku, berušku
nebo smrťáka. A potom už
se každý utíkal pochlubit
jedničkami všem doma.
Mgr. Jitka Olexová
Zápis do 1. třídy
Jako každý rok i letos se do školy přijímali noví žáci, kteří
by měli v září nastoupit do naší základní školy. A tak se v úterý
11. února 2014 vydali k nám zjistit, jaké to tu je.
V očích příchozích dětí byla znát zvědavost mísící se s ostychem a rozpaky. Ty se však brzy rozplynuly. Vždyť je čekal
příjemný rozhovor s paní učitelkou o tom, co děti většinou
dobře znají. Povídaly si o mateřské škole a o kamarádech,
zarecitovaly básničku či zazpívaly písničku. Každý budoucí žáček plnil i několik školních činností jako jsou např. dovednost
stříhat nůžkami, skládat z papíru, počítat na hracích kostkách,
poznat a pojmenovat geometrické tvary nebo správně držet
pastelku a udělat pár jednoduchých grafomotorických cviků.
Budoucí prvňáci si mohli rovněž vyzkoušet, jak se učí
s interaktivní tabulí. Některé děti byly tak zabrány do úkolů
a nemohly se odtrhnout od činnosti na interaktivní tabuli, jako
by již školu měly v malíčku. Pokud tedy měly ze zápisu strach
a ostych, poznaly, že ve škole se není čeho bát.
Samozřejmě, že na závěr zápisového snažení přišla i odměna. Dárečky, které vyrobili žáci naší školy, byly tak pěkné,
že se děti nemohly rozhodnout, jak vybrat ten pravý, který by
jim zápis do školy připomínal.
Teď už je spolu s rodiči čeká jen připravit vhodné školní
pomůcky a pořídit tu správnou aktovku, která se bude na
zádech nosit sama.
Tak ať je ta cesta budoucího poznávání pro ně příjemná a zajímavá.
Mgr. Jitka Hamšíková
13
ČTVRŤÁCI POZNÁVAJÍ SVĚT NEVIDOMÝCH
Lyžařský výcvik očima žáků
- napsali Jarda Knedlík a Petra Prášková
Primární prevence rizikového chování žáků se
stala již nezbytnou součástí
každodenního chodu naší
školy. Její podstatou je předcházení možnému vzniku
společensky závažných jevů
a podpora orientace žáků
na pozitivní životní hodnoty
a zdravý životní styl. Kromě
působení všech pedagogů
v této oblasti jsou pro žáky
realizovány cílené preventivní
programy. Mezi ty letošní
patří návštěva záchranářů,
kteří žákům vštěpovali základy pr vní pomoci, dále
přednáška o partnerských
vztazích, o závislosti na tabáku, alkoholu a návykových
látkách, vědomí o trestní
odpovědnosti za své jednání,
šikaně, ale i účast na soudním jednání s mladistvými
delikventy. Velmi poutavou
se stala také beseda s paní
Irenou Kratochvílovou, která
žákům 4. tříd představila
„svět tmy“.
Nevidomou paní Irenu teď
již děti jistě budou umět oslovit a budou také vědět, jak jí
nabídnout případnou pomoc,
když ji někdy potkají v Hodoníně, kde bydlí. Strávila s dětmi dvě poutavé a poučné
hodiny. Při úvodním povídání
o tom, jak se žije lidem se zrakovým postižením, co bylo
příčinou ztráty zraku v jejím
případě, se začala spouštět
lavina dětských otázek. Rušno pak bylo od okamžiku,
kdy si děti mohly vyzkoušet
některé z mnoha pomůcek,
jež lidem s vadami zraku
a lidem nevidomým pomáhají
zmírňovat jejich hendikep
- speciální slepecký psací stroj (Pichtův), speciální
14
bodové (vytlačované a hmatem rozeznatelné) Braillovo písmo, pro autentičnost
zážitku dostali vybraní žáci
na oči klapky a vyzkoušeli
si chůzi s bílou holí, zahráli
si speciálně upravené hry
pro nevidomé, kluci podlehli
samozřejmě fotbalovým přihrávkám (ovšem s klapkami
na očích se orientovali jen
podle cinkajícího míče, a tak
nebylo zrovna snadné se do
něj trefit). Děti se podívaly,
jak funguje ozvučený mobilní
telefon a jak na něm nevidomí
pracují, někteří si vyzkoušeli
indikátor barvy a světla, který
nevidomým pomáhá rozlišovat základní spektrum barev
a zdroj světla. Děti v závěru
besedy odcházely plny dojmů, nových zážitků a zkušeností. A to ještě nebylo vše,
neboť paní Irena pak zasedla
ke klavíru, zahrála písničky,
které děti znaly, takže se přidaly svým zpěvem. Kytička
a pár rukodělných výrobků
z dílny pohotových čtvrťáků
na závěr besedy udělaly
paní Ireně radost. Děti slíbily, že rady, jak se chovat
v situacích, kdy se dostanou
do kontaktu s nevidomým či
jinak zrakově postiženým člověkem, si nenechají jen pro
sebe, ale budou je tlumočit
tam, kde toho bude třeba.
Mgr. M. Stupavská
Mgr. D. Čechovská
Od 3. 2. do 7.2 2014 jsme
byli na lyžařském výcviku.
Každý den jsme dojížděli
do skiareálu Filipov. Byl to
docela pěkný areál, až na
podmínky, které tam byly.
Sníh tam byl, ale zmrzlý
a jen na sjezdovce, takže
asi jako v každém středisku
tento rok.
Pondělí:
První den jsme přijeli do
areálu a nevěřícně jsme
se rozhlíželi kolem sebe
a hledali, jak se dá dostat na
sjezdovku jinak než po zmrzlých a kluzkých schodech.
Potom, co jsme se všichni
nějak nazuli do lyžáků, jsme
s lyžemi vyrazili na dětský
svah pod sjezdovkou. Tam
jsme si připnuli lyže a ti, co už
uměli alespoň trochu lyžovat,
si sami vyšlapali kopeček
a sjeli. Poté jsme se rozdělili
do dvou družstev, oranžoví
(pokročilí lyžaři) a zelení
(začátečníci). V těchto skupinách jsme byli celý týden.
Začátečníků bylo 10 a pokročilých 17. Oranžoví šli
nahoru na sjezdovku, kde po
vyšplhání po schodech se
rovnou ve stanu se posilnili.
Zelení se zatím učili brzdit
a sjíždět pomalu v pluhu. Po
obědové pauze šli na svah
i oni. Jak začátečníci, tak
i pokročilí se neobešli bez
pádů. Po skončení výcviku
jsme si unaveně sedli do
autobusu a těšili se domů.
Úterý:
Tento den se viditelně padalo nejvíc, jak na svahu, tak
na vleku, protože foukal silný
vítr. Pokročilí mohli jezdit ve
čtyřčlenných skupinách, za
což byli všichni rádi.
15
Středa:
Lyžovali jsme pouze dopoledne, abychom si udělali uprostřed týdne pauzu
a vyhnuli se nebezpečným
pádům. Cvičili jsme s plastovými kroužky, jezdili po
skupinkách, učili se různé
cviky nebo po sobě házeli
sněhové koule.
Čtvrtek:
Ve čtvrtek se téměř všichni
pokročilí odvážili jet na skokánek. Jezdili jsme na něm
celý čtvrtek a v pátek jsme
pilovali už jen doskoky.
Pátek:
Myslíme si, že poslední
den si chtěl každý do plna
užít. Ať už co nejvíce s pády,
nebo se zase naopak snažit nespadnout ani jednou.
Zkoušeli jsme jezdit synchronizovaně ve čtveřicích,
a to nás bavilo. Všem nám
už lyžování celkem šlo, když
to srovnáme s prvním dnem,
byli jsme už mistři. V autobuse jsme udělali poslední
fotky a v Mutěnicích si vzali
lyže a všechny naše věci
a s opuchlýma nohama se
vydali domů. Takto skončil
tento úžasný, zábavný a někdy i bolestivý týden.
KAM SE PO UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ HLÁSÍ NAŠI ŽÁCI?
Ve školním roce 2013/2014 ukončí v ZŠ Mutěnice povinnou školní docházku celkem 30 žáků.
V devátém ročníku 28 a 2 žáci v osmém ročníku. Žáci měli
možnost podat 2 přihlášky.
Podali:
Obě ukončené MT
Obě ukončené VL
MT + VL
14 žáků
10 žáků
6 žáků
PODLE OBORŮ:
Gymnázium 4-leté
Sociální činnost
OA
Technické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Elektronika
Mechanik-elektronik
Vinohradnictví
Autotronik
Informační technologie
Oděvní a interiérový design
Zahradnictví
12
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
Ke studiu na osmiletém gymnáziu podal přihlášku 1 žák.
Přehled počtu podaných přihlášek ke studiu
ukončeném MT (4 leté studium ):
Přihlášku ke čtyřletému studiu ukončeném maturitou
podali žáci celkem 34 přihlášek
PODLE ZVOLENÉ ŠKOLY:
Gymnázia:
Gymnázium, Legionářů, Hodonín
Klvaňovo gymnázium Kyjov
Gymnázium Velké Pavlovice
SOŠ, ISŠ, SPŠ
SPŠU, Brandlova Hodonín
SOŠ, Skácelova Strážnice
SPŠ E. Beneše, Břeclav
SPgŠ, Boskovice
MěSOŠ, nám Míru Klobouky u Brna
SOŠ vinařská, Valtice
ISŠ Sokolnice
SPgŠ, Lerchova Brno
SZŠ, Kyjov
SZŠ, Jaselská Brno
ISŠ, Lipová alej, Hodonín
OA, Hodonín
SOŠ a SOU automobilní, Kyjov
SZŠ, Rajhrad
16
5 + 1 osmileté
5
2
3
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
Přehled počtu uchazečů o studium ukončeném výučním listem
(3 leté studium ):
Ke tříletému studiu ukončeném získáním
výučního listu bylo podáno celkem 26 přihlášek
PŘIHLÁŠKY PODLE ZVOLENÉ ŠKOLY:
ISŠ, Lipová alej, Hodonín
8
SOU automobilní, Nádražní, Kyjov
1
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví,
Bzenec
5
SOU,OU,U a prakt.škola, Havlíčkova,
Kyjov
ISŠ, Sokolnice
SOU, Kollárova, Veselí
SOU zahradnické, Valtice
SŠ, J.Skácela, Strážnice
SOU včelařské, Nasavrky
SŠ-COPT, Nábělkova, Kroměříž
5
1
2
1
1
1
1
PŘIHLÁŠKY PODLE OBORŮ:
Elektrikář
Strojní mechanik
Kuchař-číšník
Lesní mechanik
Opravář zem.strojů
Rybář
Zahradník-vinař
Truhlář
Automechanik
Kadeřnice
Včelař
Stravovací a ubytovací služby
7
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
Zpracovala 4.března 2014
Mgr. Blanka Karbusová, VP
Interaktivní tabule není pouze hračka
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v říjnu 2013 „Rozvojový program
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“.
Na základě této výzvy a našich dlouhodobých plánů jsem vypracovala projekt, který
jsme následně podali na MŠMT. Na konci
roku 2013 byly všechny podané projektové
žádosti posouzeny a náš projekt „Moderní
technologie a komunikace u dětí předškolního věku“ uspěl.
Cílem projektu je zlepšit komunikaci u dětí
předškolního věku prostřednictvím moderních technologií. Této problematice je třeba
se věnovat, neboť v naší školce je téměř 70%
dětí s vadou řeči.
17
Z finanční podpory jsme
zakoupili 4 Interaktivní tabule. Používáním interaktivních
tabulí se zaměříme na rozvoj
jazyka a logopedii, na rozšiřování slovní zásoby. Práce
s tabulí však také přispěje
k uvolnění ruky i k odstranění zrakových či sluchových
handicapů, které následně
ztěžují dětem úspěšný školní
start.
Ovládání tabule je pro děti
zajímavé, snadné a děti se
s ní seznamují spontánně.
Na tabuli lze pracovat přímo
prstem a všechny činnosti
vychází z nejpřirozenějšího
projevu dítěte, a to je hra.
Interaktivní plocha umožňuje dětem plnit zajímavé
úkoly různého zaměření,
a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Rozvíjí
u dětí nenásilným způsobem myšlení, představivost,
kreativitu, tvořivost, logické
uvažování, grafomotoriku,
poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost.
Aktivity spojené s tabulí jsou
zaměřeny na plnění třídních
vzdělávacích plánů.
Používáním interaktivních
tabulí vytvoříme lepší podmínky pro odstranění logopedických vad našich dětí.
Tím přispějeme ke zvýšení
úrovně řečových dovedností
a zvládnutí mateřského jazyka, což úzce souvisí se školní
úspěšností.
Mgr. Marie Kujová
Interaktivní tabule v mateřské škole
Lehké povědomí o existenci zajímavých tabulí, na které se
dá kreslit prstem a hrát si s obrázky, děti v mateřské škole
už měly z vyprávění svých starších sourozenců či kamarádů
nebo z návštěvy 1. tříd jako budoucí prvňáčci. Při letošním
zápisu do školy byly tyto tabule používány hravou formou
k získání informací o tom, co děti znají. Nadšené reakce dětí
svědčily o dalším důvodu, proč se těšit do školy.
Začalo to všetečnými dotazy dětí, když nemohly najít
hračky na obvyklém místě: „Paní učitelko, proč máme
přestěhovaný nábytek?“ „Protože budeme mít interaktivní
tabuli“, zněla odpověď.
Neobešli jsme se pochopitelně bez perliček, které nám
prozradily maminky: „Paní učitelko, to je ta inteligentní tabule, jak říkal náš Maxík?“ Po instalaci těchto tabulí do 4 tříd
v mateřské škole získala tato moderní vyučovací technika
konkrétní podobu také pro všechny ostatní děti. Než nás
dospělé napadlo domluvit se, jak jim budeme říkat v tomto
prostředí, už děti slabikováním výraz „interaktivní tabule“
říkaly zcela správně. I když se někteří potýkají s výslovností
leckterých výrazů, toto slovo jim šlo kupodivu docela dobře.
Brzy jsme se dostali k prvním pokusům o správné využití
tabulí s takto malými dětmi. Učitelkou připravené stránky
s úkoly jsou hravé a jednoduché, pro děti zatím lehce splni-
18
telné, jen se naučit techniku
ovládání posouvání obrázků
prstíkem, kreslení či malování tužkou jinak než na papír.
Lehký údiv a velké nadšení,
jak to funguje, je pro děti další motivací učit se něco nového, Hravou formou a jinými
prostředky se seznamovat se
světem techniky.
Jana Mráková,
učitelka MŠ
KULTURA
ODEŠLA PANÍ ANNA ŽILKOVÁ
Až jednou přijde ten náš čas … (z písně „Otče náš“ – Anny Žilkové)
19. ledna 2014 zemřela
mutěnická lidová básnířka
paní Anna Žilková, rozená
Tesaříková. Narodila se 6.
února 1928 v Dambořicích.
Její maminka pochá zela
z Mutěnic. Dědeček tu byl
obecním pastýřem, troubil nejen na roh, ale i na
křídlovku. V příslušných jejich rodech v Mutěnicích
i Dambořicích se mnoho
zpívalo i muzicírovalo. Navíc
se u Aničky začal projevovat
vztah k lidové písňové poezii.
V roce 1957 se pak s manželem přestěhovali do Mutěnic. Dobře vychovali tři
chlapce a jedno děvče.
Celý život byla nesmírně
činorodá, a tak užitečná i pro
Mutěnice. Více jak 15 let zpívala ve Sboru pro občanské
záležitosti při všech příležitostech v životě člověka, od
narození až po jeho smrt.
Ještě donedávna skládala,
a to z vlastní iniciativy, veršovaná svatební říkání, malovala a vymýšlela pozdravné
vinše k jubileím důchodcům.
Ale co především – začala
psát texty písní. Spolupra19
covala s hudebními skladateli Františkem Maňasem,
Miroslavem R. Procházkou,
Zdeňkem Gurským, Antonínem Koníčkem, Slávkem
Smišovským, nám nejbližším
Jaroslavem Novákem a dalšími. Celkem napsala 46 textů
k dechovkovým skladbám.
Stala se tak v hudebním
světě a především dechovek
známým pojmem.
Musím vzpomenout i její
náboženské texty písní (třeba
Panně Marii Žarošské aj.)
také vánoční koledu. Konala
tak veřejně prospěšnou činnost pro kulturní zviditelnění
naší obce. Vždyť kolik dědin
má takové štěstí, že v nich žili
tvůrci zhudebněných textů?
Buďme jí vděční!
ing. Jaroslav Mihola
V O L B A S TÁ R K Ů
Tak jako každoročně se po mši svaté na
svátek sv. Štěpána sešla krojovaná chasa
v obřadní síni radnice, aby zvolila stárky pro
rok 2014. Za účasti pana starosty, pana místostarosty a pana faráře byli zvoleni:
Vít Froněk a Dominika Froňková
Jiří Holešínský a Pavla Turzíková
Stárci si dále zvolili sklepnice:
Lenku Holešinskou a Annu Štěpánkovou
ŽIVÝ BETLÉM A OBECNÍ ZABIJAČKA
Dvě akce, které zdánlivě
vůbec nesouvisí, ale stejně
mají společného jmenovatele. Obě akce totiž mají jeden
cíl a to, že v dnešní hektické
době mají oby vatele naší
obce zklidnit, zpomalit, přivodit jim jiné myšlenky než
je běžný, uspěchaný život.
A toho se lidé, kteří Betlém
a Zabijačku pořádají, snaží
dosáhnout. Nyní snad k jednotlivým akcím.
Živý Betlém už je v naší
obci tradiční ať co do obsahu, návštěvnosti nebo zážitkům. Dnes, kdy se bohužel
Vánoce a vůbec vánoční
doba stala shonem, během,
útokem na obchody i na
ner v y, tak si při Betlému
často teprve oddychneme,
zbavíme se stresu a uvědomíme si, o čem by doba vánoční měla být. Tedy dobou
Foto: B. Žilka
zklidnění, dobou, kdy by člověk měl najít čas na možná
vznešenější myšlenky nebo
jenom na obyčejné popovídání s přáteli, které jsme celý
rok neviděli, na potřepání si
rukou se všemi svými kamarády, známými, ale třeba
i neznámými, z čehož může
IV. DĚTSKÉ KROJOVANÉ HODY
V MUTĚNICÍCH 15. 6. 2014
Stárci a mutěnská chasa Vás srdečně zvou na Dětské krojované hody,
které se uskuteční v neděli 15. 6. 2014 v amfiteátru Pod Búdama.
PROGRAM: 14:30 průvod od radnice k amfiteátru
Vystoupení stárků Vystoupení dětí z mateřské školy Mutěnice
Soutěž malých verbířů Bohatá tombola Volná taneční zábava
Po celý den k tanci a poslechu hraje DH Vinařinka. Občerstvení zajištěno.
Své děti můžete zaregistrovat do soutěže malých verbířů
na tel. + 420 721 281 401 nebo + 420 601 363 102
20
Foto: M. Havlík
21
vyrůst i nové přátelství nebo
nový vztah. Je to akce pro
velké i malé, pro účinkující
i diváky. Je to velké setkání,
kterých v Mutěnicích není
zase tak mnoho. I příběh
Betléma nás může uvést
do solidárních myšlenek
s potřebnými, třeba s dětmi
v domovech, na které se Betlémová sbírka, tato symbolická pomoc, pořádá. I malé
děti, které na toto shromáždění přivedeme, vidí, že je
potřeba pomáhat, že naše
děti tu pocítí, že by pomáhat
měly. Myslím, že tato úvaha,
i když s určitým časovým
odstupem nám připomene,
že nejen o Vánocích, ale i ve
všední době, je dobré se
setkávat, je dobré se zastavit
s přáteli, je dobré pomáhat.
Obecní zabijačka je z trochu jiného tématu, ale účel
je podobný. Setkávání, stmelování obce a v neposlední
řadě i pro dobrou náladu při
dobrém jídle, při svařáku,
ale pro mnohé i připomenutí
dřívějších zabíjaček, které
bývávaly téměř v každé rodině, v každém domě. Býval
to doma svátek, oslava jídla,
stmelení rodiny, kdy došli
aj stařečci aj strýci s tetami
a řešili se rodinné záležitosti
při míse ovaru, při ovarové polévce. To se vždycky
lepší jedná. Zejména když
se do toho připlete štamprlička ostrého, pohárek vínka
dobrého. To se vyřeší i letité
problémy. A tuto atmosféru
se snaží i tato obecní zabijačka přiblížit. Na takové
akci se nikdo nemračí, ale
spíš rozveselí, a k tomu to
všechno vlastně je.
Takže budu rád, když se
obě tyto akce budou dále
pořádat už jenom proto, že
si obec připomene sounáležitost s druhými, veselí
a vzpomínky na staré doby
a těchto atributů nikdy není
dost, kdy člověk aspoň na
chvíli zapomene na starosti
a zášti dnešního života.
Pavel Trávník
Kulturní komise připravuje:
COŽ
TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY?
- vydrží déle sledovat projev, který je příliš
nezajímá
- více využívají úsměv
- více si všímají detailů
ŘEČ TĚLA
24.5.2014 v 19,00 hodin v amfiteátru Pod Bůdama divadelní představení F.R. Čecha DÍVČÍ VÁLKA
1.6.2014 v 15,00 hodin v amfiteátru Pod Búdama divadelní pohádku KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ POHÁDKY
5.7.2014 ve 20,00 hodin v amfiteátru Pod Búdama
koncert ŽÍZEŇ A HLAD
16.8.2014 ve 20,00 hodin v amfiteátru Pod Búdama
koncert PETRA BENDE A CM GRAJCAR
22
Jde o řeč velmi poctivou, sotva bychom ji
dokázali manipulovat. Víc než modulace hlasu
a obsah řeči prozradí neverbální komunikace,
je starší než mluvené slovo, dává možnost
hlouběji a pravdivěji nahlédnout do vašeho
nitra. Pomocí paží a mimiky podáváme totiž
informace o své vnitřní schopnosti, kterou si
neseme všichni s sebou od narození.
Pohled, úsměv, postoj, energetické zatřesení paží, tak vypadá projev těla mimikou
a gesty. Ke zdokonalení vystupování postačí
osobní vystupovaní před zrcadlem - začněte
celkovým výrazem obličeje, pokračujte očima, ústy, nosem. Ovšem hra rukou je nejživější výpovědí vašeho těla, ruce používejte
jen tehdy, pokud chcete výpověď zdůraznit.
Jedná se o nejpravdivější výpověď o vašem chování a charakteru. Ano, tělo mluví.
Neverbální projevy tvoří 65 procent lidské
komunikace.
Právě proto o neverbální komunikaci projevují výrazný zájem personalisté při výběru
uchazečů na jisté pracovní pozice. Jejich
výklad by se ovšem neměl přeceňovat - neverbální projev sice odráží povahové rysy
a životní zvyklosti, ale celkový image při
pohovoru je nejen klid, oblečení na úrovni,
ale také zkušenost a vědomosti - hodně
zmůže i modulace hlasu. Podle Sigmunda
Freuda - skryté myšlenky z člověka prosakují
každým pórem.
Muži
- déle sledují své posluchače
- méně mezi sebou volí hmatový kontakt
- mnohem raději se předvádějí před osobou,
která je zaujme
-
Velmi časté situace pro muže i ženy
kousání nehtů: strach, neklid
zvednuté obočí: mírné rozladění
přímý pohled: výhružka
kousnutí do palce: koketní výzva
zkřížené kotníky: zdvořilá ležérnost
hlazení brady: přemýšlení
Děti
- mají větší potřebu hmatových dotyků než
ženy a muži
Co nahrazuje slova?
- Gestika: posunky (část kineziky)
- Haptika: dotýkání se lidí kolem, fyzický
kontakt (hlazení, líbání, bití, držení se za
ruce)
- Kinezika: pohyby těla
- Mimika: týká se obličeje a jako jediná vyjadřuje emoce - štěstí, neštěstí, překvapení,
očekávání
- Paralingvistika: styl verbálního sdělení,
to znamená hlasitost řeči, tón, rychlost
sdělování, frázování
- Posturologie: postoje těla a jeho pohyby
- Proxemika: postoj při komunikaci, vzdalování se a přibližování, zacházení s prostorem kolem sebe.
zdroj: chovani.eu
Rozdílná řeč ženského a mužského těla:
Ženy
- stojí k sobě při komunikaci blíž
- déle se dívají při hovoru do očí
23
NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
POZVÁNKA
Jaro ve vinicích
SPOLEK VINAŘŮ BÚDY MUTĚNICE A MUTĚNIČTÍ VINAŘI ZVOU VŠECHNY MILOVNÍKY SKVĚLÝCH VÍN
NA VI. ROČNÍK DNE OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V MUTĚNICÍCH POD BÚDAMA,
DNE 26. DUBNA 2014. START JE V 10 HODIN OD SPOLKOVÉHO DOMKU (BÝVALÝ BUFET),
OTEVŘENO BUDE PADESÁT SKLEPŮ.
VSTUPNÉ 500 KČ ZAHRNUJE TAŠTIČKU SE SKLENIČKOU, MAPOU A KATALOGEM,
OCHUTNÁVKU VE SKLEPÍCH, KUPÓNY NA ODNOS VÍNA V HODNOTĚ 300 KČ.
DÁLE POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU OD 17 HODIN
V PŘÍRODNÍM AMFITEÁTRU, PRO UBYTOVANÉ V OKOLÍ AUTOBUSOVOU LINKU.
V NEDĚLI 27.4. V DOBĚ OD 10 DO 13 HODIN JE MOŽNOST NÁKUPU VÍN VE SKLEPECH.
Po loňském, pro vinaře vcelku složitém
roce, je dobré se v předjarním období vinicím
trošku více pověnovat.
Již řez mohl být složitější tam, kde se loni
usadila především infekce padlí. Všechno
dřevo suché, slabé i napadené, to jsou ty černé fleky na mladých, pro letošek plodných
letorostech, musí být odstraněno a nejlépe
spáleno nebo odvezeno pryč z vinohradu.
Samozřejmě se musí nechat tažně pro novou úrodu.
Velmi důležitá bude letos chemická ochrana vinic. Po pravdě, i na naše poměry mírné
zimě, lze očekávat hojný výskyt nemocí
a škůdců. Mráz nám v tomto moc nepomohl,
protože téměř nebyl, tedy až na několik málo
dnů, kdy se nedostal ani na –10 st.C.
První postřik, letos povinný, bude sírnatým
přípravkem typu SULKA 5%, KUMULUS 2%,
SULIKOL 3-5%, abychom zamezili vývoji
přezimujících spór padlí, plísní. Možný je
i zvýšený výskyt mechů na kmíncích révy.
Zde by mělo zamezit většímu rozmnožení použití měďnatých přípravků jako CUPROXAT,
KOCIDE, KUPRIKOL. Nemusí se aplikovat
zvlášť, mělo by stačit běžné použití během
vegetace, jen se na to trochu více zaměřit
a stříknout i na kmínek.
Dalším škodlivým činitelem mohou být
roztoči, vlnovníci a svilušky, způsobující
kadeřavost listů. Oni jsou částečně retardovány i sirnatými přípravky, ale v případě
silnějšího tlaku bude nutno použít přípravky
jako OMITE, SUNMITE.
Postřik se provádí a má nejlepší účinnost
v době 5 – 10 dnů před vyrašením, když jsou
očka tzv. ve vatě, za slunného, teplého dne.
U přípravků sírnatých insekticidní přípravky
aplikujeme ve stádiu 2-3 listů, kdy vidíme jasné napadení a kadeření lístků nebo nezdravý
růst - zkroucený vrcholek výhonku.
Dalším faktorem dobrého zdravotního
stavu a plodnosti révy vinné je hnojení, nebo
spíše přihnojování.
Základem dobré výživy je poctivé zásobní
hnojení před výsadbou vinohradu. V dalších
letech nezapomínat na alespoň pětiletý
cyklus organických hnojiv. Je to těžké v této
době, kdy klasický hnůj téměř není, ale lze
nahradit různými typy kompostů, sice vůně
nevábné, ale účinnosti skvělé.
Přihnojování umělými hnojivy typu Superfosfát, Draselná sůl a různé typy Ledků, je
sice nejpřesnější, co se týká obsahu jednotlivých prvků N, P, K,Ca, ale zde je dobré mít
rozbor půdy a podle obsahu prvků je doplnit.
Pro běžné přihnojování je z nabídky strojených hnojiv nejlepší CERERIT, jednak
poměrem základních prvků, ale proti NPK
neobsahuje chloridovou složku, která při
častém používání způsobuje jeden z typů
žloutenky vinné révy. Dávkování 2-5 q/ha.
Při hloubkovém přihnojování se používá nižší
dávka, při plošném musíme dávku zvýšit.
Vždycky hnojivo zapravit.
Výborné jsou i výživové přípravky, které se
dají použít při ochraně révy během vegetace.
Samozřejmě i zde je nutné dobře číst doporučené dávkování, aby nedošlo především
k popálení listů révy vinné.
Úspěšný vinařský rok přeje
Vladimír Trávník
24
VLADIMÍR TRÁVNÍK, PŘEDSEDA SPOLKU BÚDY MUTĚNICE
Organizace v obci
Žofka pro každý den
Co se Vám vybaví, když
se řekne v Mutěnicích Žofka? Vybaví se vám malé
děti a maminky, jak si spolu
hrají? Určitě správná odpověď. Ale ne vyčerpávající.
Žofka ve svém názvu nese
Rodinné centrum Žofka
a v letošním roce tento název naplňuje. Je opravdu
pro celou rodinu. Svými
novými aktivitami nabízí na
každý den něco. Tak pěkně
popořádku:
Pondělí se ustálilo jako
vhodný den na setkávání rodičů a malých dětí zhruba do
čtyř let. Každé první pondělí
v měsíci je volným hracím
odpolednem. Děti mohou
volně využít širokou nabídku
hraček a aktivit, které jsou
v Žofce k dispozici. Pro
maminky je to příležitost se
sejít, navzájem se seznámit,
popovídat si, sdílet spolu
rodičovské radosti i starosti.
V ostatní pondělky Žofka
nabízí program, který si zajišťují maminky. Když program
tvoří Maruška Blahová, je
jasné, že se bude cvičit, když
Maruška Ilčíková, nechybí
písničky a hudební nástroje,
když Dana Jurčeková, tak si
děti většinou něco pěkného
vytvoří. Nikdy ale nechybí
říkanky, ukazovačky a dobrá
nálada.
V úterý se z Žofky linou
lidové písničky. Už delší
dobu se na nás obracely
25
maminky s prosbou, jestli
neuva žujeme o nějakém
folklórním souboru pro šikovné mutěnické děti. Dětské
hody pořádané v Mutěnicích k tomu přímo vybízely.
Od února naše uvažování
začínalo dostávat konkrétní
podobu. Žofka oslovila paní
Hanku Vaculovičovou, která
má s vedením folklórního
souboru už zkušenosti a ona
k naší velké radosti s nadšením souhlasila. Zároveň
byly do souboru pozvány
děti z 1. až 3. třídy. Začíná
se tedy naplňovat sen mnoha
Mutěňáků, aby se taky naše
obec mohla prezentovat
svými tradicemi a nezaniklo
dědictví našich předků. Ve
spolupráci se základní školou tedy soubor od začátku
března zkouší a věříme, že
je uvidíme při jejich premiéře
na dětských hodech.
Ve středu bývá v Žofce
velký nepořádek. Středy
jsou totiž věnovány tvoření.
Pr vní středu v měsíci se
schází starší děvčata, maminky a někdy i babičky, aby
si něco pěkného vytvořily
a naučily se různé výtvarné
techniky. Pod vedením paní
Ivet y Vaňkové jsme tedy
už batikovaly, malovaly na
trička, vyráběly karnevalové
masky nebo tvořily krásné
brože a čelenky z plsti. Velmi
přínosné bylo hned první setkání, kde se děvčata a maminky učily zaplétat vlasy do
copů a tvořit účesy, které
nejsou tak běžné.
A protože menší děti taky
rády malují, stříhají či mo-
Malování na textil
delují, jednu středu se i ony
scházejí se svými maminkami, aby si něco vytvořily
a naučily se něco nového.
Tyto děti zaujala práce s keramickou hlínou, takže už si
vytvořily mističky a vánoční
betlémy. Pod vedením Soni
Havlíkové a Dagmar Prchalo-
Keramika
26
vé taky malovaly na trička či
vyráběly vánoční přání.
Kdybyste se ve čtvrtek
postavili pod okno Žofky,
možná byste zaslechli: Hello, I am Cookie a něco podobného. V Žofce se toto
odpoledne učí předškolní
děti angličtině. Paní Petra
Managhan z Dubňan a maňásek Cookie učí děti formou
písniček, her, malování či
obrázků základní anglická
slovíčka a fráze. Touto hravou nenáročnou formou se
už děti naučily pojmenovat
zvířátka, předmět y nebo
počítat.
Závěr pracovního týdne,
pátek, je v Žofce ve znamení
muziky. Odpoledne se tu
totiž scházejí muzikanti, aby
si vyzkoušeli hraní v cimbálové muzice. Ta je nezbytným
předpokladem, aby mohl
dobře fungovat folklorní sou-
bor. Sešly se tu tedy (doslova) všechny děti z Mutěnic,
které se učí hrát na housle,
brzy přibude basa a hned jak
se naučí pár písniček, zkusí
to taky s cimbálem. Celkem
se tedy do cimbálové muziky
zapojilo 7 dětí. Snad jich
časem přibude a budou se
moci zapojovat do místních
folklórních akcí. Jejich prvním vystoupením by mohly
být také Dětské hody.
Pátkem týden nekončí, Žofka občas pracuje i o víkendu. V letošním školním roce
Žofka uspořádala zájezd
pro celé rodiny na divadelní
představení O hodném drakovi do brněnského divadla
Polárka. Díky Hance Lenertové, která se organizace
ujala, jsme mohli všichni zažít
skvělé odpoledne. V únoru
Žofka vypravila za kulturou
i dospělé, tentokrát na divadelní představení Králova
řeč do Mahenova divadla.
A protože se líbilo nejen
představení, ale i nápad
někam společně vyjet, připravují se další akce. A nejen
divadelní. Už teď v Žofce
spřádáme plány na letošní
Pohádkový les. Ten se uskuteční v neděli 25.5.2014 na
hájence u obory. Už teď se
na setkání a zážitky s vámi
a vašimi dětmi těšíme!
Za Rodinné centrum Žofka
Blanka Přidalová
Ze života Mysliveckého
sdružení Mutěnice
Uplynulá lovecká sezóna
opět nebyla příliš radostná,
alespoň co se odlovu drobné
zvěře týká. Odloveno bylo
64 ks bažantů (kohoutů)
a 3 ks zajíců. Vývoj stavu
zajíců je velmi znepokojivý
a marně pátráme po příčinách tohoto stavu. A vzhledem k tomu, že příroda je složitá disciplína, jde o souběh
více nepříznivých faktorů. Co
se tím míní:
- způsob obhospodařování
zemědělské půdy, kdy
dochází k omezenému střídání druhů plodin na poměrně velkých plochách.
Také došlo k významnému
snížení ploch záhumenek.
Drobná držba půdy, časté
střídání kultur a způsobů
obhospodařování jednotlivých políček je pro zvěř
tím nejlepším prostředím.
V katastru Mutěnic jsou
poměrně velké plochy polí,
kde chybí jakékoliv krajinotvorné prvky – remízky,
větrolamy, meze, vodoteče – neboli možnosti
úkrytu, hnízdění a potravní
nabídky. V této souvislosti
„hledíme“ s určitou nadějí na probíhající proces
komplexních pozemko vých úprav. V předloženém
a doposud neschváleném
27
plánu společných zařízení
je navrženo zřízení stromořadí kolem polních cest,
několik biokoridorů, další
suché poldry a zatravnění
několika svažitých lokalit
(prevence proti erozi).
- používání pesticidů má
také značně negativní vliv
na reprodukční schopnosti
zvěře.
- civilizační vlivy. Silniční
doprava způsobuje také
značný úbytek nejen drobné zvěře. Sem lze zařadit
i rostoucí počet koček
a psů, kteří se pohybují
volně mimo lidská obydlí
a ve venkovním prostředí
se chovají přirozeně – jako
šelmy.
Pokud v jarních měsících
naleznete někde v polích
malého zajíčka, srnče a další
mláďata evidentně opuštěná, nemusíte mít strach
o jejich osud. Jejich zvířecí
máma je určitě někde nablízku nebo si jenom odskočila za potravou. V takovém
případě je nežádoucí je brát
do rukou nebo je někam přemísťovat – lidským pachem
zasa žené mládě nemusí
samice přijmout.
zastřešenou pergolu o ploše necelých 53 m2. Jejím
zřízením jsme rozšířili další
možnosti v yužití objektu.
Nejsložitějším částí celé
akce však bylo vyřízení příslušných povolení (územní
rozhodnutí, stavební povolení..). Vlastní stavbu jsme provedli svépomocí, kdy ruce
k dílu přiložilo celé sdružení.
A když ne prací, tak alespoň
radou nebo povzbuzením
pracantů nalitím dobrého
vzorku...
Zvířecí albín
V lokalitě Rokytí a přilehlých pozemcích se vyskytuje
raritní záležitost - srnče albín.
Uvedený snímek byl pořízen
23.10.2013 v ranních hodinách.
Mývalovec kuní
9.9.2013 odlovil p. Michal
Štěpánek v části honitby ve
směru Hovorany raritní zvěř
– mývalovce kuního (jinak
též psíka mývalovitého). Šlo
o samce o váze 5,5 kg. Pro
lovce zajímavý úlovek, pro
honitbu a ostatní druhy zvířat
nepříjemný živočich. Jde
o další nepůvodní a nežádoucí druh do našeho životního
prostředí. Jde sice o všežravce, kdy jeho jídelníček tvoří
bobule, kořínky, hlízy rostlin,
ale také loví drobné živočichy
(mláďata) a nepohrdne ani
nalezenými vejci.
Původní oblast rozšíření
se nachází ve východní Asii,
zejména v Japonsku, Koreji
a na východní Sibiři. V průběhu 20. století byl pro svou
cennou kožešinu opakovaně
(ve 30. a znovu v 60. letech)
v ysazen na území evropského Ruska. Odtud se
postupně nekontrolovaně šíří
na západ do Evropy. Roku
1955 byl pozorován na Slovensku, později pronikl do
Česka, Německa a Polska.
V řadě zemí (včetně České
republik y) je veden jako
invazní druh. Jeho biotopem
jsou mokřady a lesy v okolí
vodních toků.
Zvelebení
Opět se nám podařilo
zvelebit naši Mysliveckou
búdu. V loňském roce jsme
zbudovali před objektem naší
„sněmovny“ na ul. Vinařské
28
A co nás mimo jiné čeká?
V neděli 30.3. provedeme
každoroční úklid odpadů
kolem obce, a to v očekávání dalších neuvěřitelných
objevů. Vždy se divíme, kolik
si někteří jedinci dají úsilí
v uložení odpadů na naprosto neuvěřitelné lokality, když
lze toto uložit pohodlně na
obecní skládku…
5.4. od 9:00 se v Kyjově
na KD uskuteční okresní
chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v sezoně
2013-2014. Naše sdružení
přispělo tentokrát 21 kusy
trofejí srnčí zvěře. No a pak
další běžné činnosti – údržba
zásypů, krmelců a posedů.
A zejména příprava krmiva
na další období.
Za Myslivecké sdružení
„Zemeňák“ Mutěnice
p. Martin Králík
OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN
Tříkrálová sbírka
Už se stalo tradicí, že v prvním týdnu Nového roku jsou
ulice plné koledníků v převlecích Tří Králů. V letošním
roce navštívilo naše domácnosti celkem 20 tříkrálových
skupinek a každá z nich měla
předem určenou trasu. Na
své trase tříkrálové skupinky
u každých dveří vinšovaly
pevné zdraví po celý rok
2014 a prosily o dary pro
pomoc potřebným.
Po skončení sbírky byly
pokladničky za přítomnosti
pracovnice obecního úřadu rozpečetěny a s pomocí
vedoucích skupinek řádně
sečteny.
Výtěžek letošní tříkrálové
sbírky byl v naší obci 55.095,Kč. Tímto srdečně děkujeme
všem štědrým dárcům, kteří
do sbírky přispěli, a také ko-
ledníkům, kteří s pověřením
Charity navštívili vaše domácnosti a pomohli tak realizovat
pomoc pro potřebné.
Jako poděkování pro
všechny koledníky, zejména
z řad dětí a mládeže, připravila
Oblastní charita Hodonín na
neděli 9. března promítání
filmu v kině Svět Hodonín, a to
pohádky Kocour v botách.
Ještě jednou vřelé díky
a při příští Tříkrálové sbírce
nashledanou!
Za Oblastní charitu Hodonín
Stanislava Holešínská
a Markéta Skočíková
SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Letošní zimní příprava našich mužstev byla velmi podobná těm minulým. Všichni
poctivě trénovali v tělocvičně,
na naší umělé trávě nebo
v okolních terénech. Obě přípravky, a také mladší a starší
žáci, navíc hráli tradiční dlou-
hodobé okresní halové ligy
a dorost se zúčastnil zimního
turnaje na naší umělé trávě.
A-mužstvo se na jaro připravovalo opět hlavně v domácích
podmínkách s jasným cílem:
na jaře udržet fantastické
1. místo v krajském přeboru!
29
Starší přípravka se tradičně zúčastnila turnajů v rámci Okresní halové ligy. Byla
v sedmičlenné skupině, absolvovala tedy 7 turnajů, ale
na finálový turnaj, který se
uskutečnil v sobotu 15. března
v hale TEZA v Hodoníně letos
zdaleka neměla. Umísťovala
se většinou na konci tabulky
a kluci byli většinou rádi i za
jeden vyhraný zápas. Za „díravou“ obranou tak snáze vynikal
výkon brankáře Vojty Hodesa, který se jako jediný dočkal alespoň dílčího úspěchu
v podobě ceny pro nejlepšího
brankáře některého turnaje.
Ale kluci i přes porážky chodili
poctivě na tréninky, tak snad
se jejich výsledky budou postupně zlepšovat.
Mladší přípravka se po
roční pauze znovu přihlásila
do Okresní halové ligy, kde se
v pěti turnajích nejlépe umístila
v Dubňanech, kde skončila na
krásném 3. místě. Na 3. místě
byla přípravka i na turnaji v Mutěnicích, ale pouze po základní
části. V boji o 3. místo pak
podlehla těsně spojenému
mužstvu Ratíškovic a Vacenovic. Nejlepším brankářem
turnaje v Mutěnicích byl navíc
vyhlášen Martin Hrabina.
Mladší a starší žáci se jako
každoročně zúčastnili Okresní
halové ligy v Lužicích, kterou
jsme před lety spoluzakládali.
Letos dostala akce díky dalším
zúčastněným mužstvům nový
rozměr a nás těší, že se naši
kluci v obou kategoriích rozhodně neztratili, naopak se po
celou dobu drželi v popředí tabulky. Mladší žáci obsadili po
základní části 4. místo a stejné
pořadí jim patřilo i ve vyřazovací části, když nejprve vyhráli
ve čtvrtfinále nad Strážnicí,
ale semifinále s Veselím a boj
o 3. místo s Bzencem bohužel
prohráli. Starší žáci byli po
Mladší žáci FK Mutěnice - 4. místo OHL Lužice 2014
Zleva stojí: J. Froněk - trenér, H. Havelka, M. Pavelka, K. Špérová,
F. Lamáček, D. Froněk, P. Janás, R. Špéra, F. Lamáček - trenér.
Zleva dřepí: L. Chromeček, L. Kotvan, L. Vaculovič, P. Weigl, M.
Mokruša, M.Holešínský; Leží: O. Buchta, K. Esterka
30
základní části dokonce na 3.
místě. Ve čtvrtfinále byla však
nad jejich síly Strážnice, a tak
výhry nad Lužicemi a Vacenovicemi/Ratíškovicemi stačily
už jenom na 5. místo. Naši
trenéři jako nejlepší hráče
svých mužstev v turnaji vybrali
Katku Špérovou v katego ri mladších a Adama Michnu v kategorii starších žáků.
A celkově nejlepším střelcem
turnaje starších žáků byl náš
Michal Hajduch, který během
všech turnajů nastřílel téměř
30 branek!
Dorostenci se v zimě zúčastnili již 3. ročníku zimního
turnaje na naší umělé trávě.
Letos se turnaje zúčastnilo
6 mužstev a naši kluci, přestože ani jednou neprohráli,
skončili nakonec „až“ na 2.
místě. S Gbelama, které nakonec turnaj v yhrály, měli
stejný počet bodů, ale o 1 (!)
gól horší skóre. A to rozhodlo.
Oproti minulé zimě se přece
jen zlepšila tréninková morálka, a tak naši dorostenci,
kteří vstupují do jarních odvet
v pozici lídra krajské soutěže,
nemohou mít jiný cíl než krajskou I. třídu vyhrát.
Ženy se přes zimu zúčastnily turnaje v naší tělocvičně
a jinak se připravovaly na
umělé trávě a v tělocvičně. Do
turnaje uspořádaného v naší
tělocvičně se zapojila dvě
naše družstva, která skončila
na 4. a 7. místě. Ženy nečeká
jednoduché jaro z jednoho
prostého a zároveň krásného
důvodu. Dvě dlouholeté opory
ženského družstva Romana
Nováková – Čepilová a Lenka
Lamáčková – Špérová se totiž
stanou maminkami. Lenka
Lamáčková dokonce dvojnásobnou, a tak je budou muset
nahradit zvýšenou bojovností
ostatní děvčata.
A-mužstvo se připravovalo
znovu převážně v domácích
podmínkách, hlavním polem
působnosti byla naše umělá
tráva. Venku jsme hráli v podstatě jenom jeden přátelský
zápas hned na úvod přípravy
v Břeclavi. Výsledky v přípravě
byly velmi kolísavé, nevyhnuli
jsme se tak trochu nečekaným
prohrám (V. Pavlovice, Kyjov
nebo Rajhrad), ale také jsme
třeba jasně porazili divizní
Bohunice. Jak už jsme se přesvědčili v létě, jedná se jenom
o přípravu, a my všichni pevně
věříme, že výsledky v mistrovských utkáních budou lepší.
Z podzimního kádru bohužel
na jaře nemůžeme počítat se
Štěpanovským, který dostal
lukrativní nabídku jak jinak,
než z Rakouska a Ondryáš je
zatím v přípravě v Hodoníně,
který je jeho mateřským oddílem. Na jaře bude určitě ještě
dlouho chybět Chromeček,
který je po operaci křížového
vazu a podobný úraz (operace
13.3.) se bohužel v přípravě
stal i Kubovi Čepilovi. Obrana
se nám tak trochu rozpadla,
zranění se totiž v přípravě
nevyhnuli ani další beci Luboš
Kupčík nebo dorostenec Kuba
Pavelka. Naštěstí i na jaře
můžeme počítat s Lukášem
Dorost FK Mutěnice - 2. místo ZT Mutěnice 2014
Zleva stojí: M. Konečný - as. trenéra, D. Koutný, K. Růžička, M.
Valíček, M. Bíza, R. Ilčík, F. Mišičák, J. Pavelka, D. Prčík, J. Trávník - as. trenéra; Dřepí: V. Špéra, A. Hodes, J. Stávek, S. Cupák,
L. Benešovský, J. Siwiec, R.Gertner; Leží: D. Štipčák
Trávníkem, který byl v zimě na
zkoušce v třetiligovém Hlučíně
a Břeclavi. Z hostování v Hodoníně se nám vrátil středopolař
Tomáš Závorka a ze stejného
oddílu se k nám snad po deseti letech vrátil věkem ještě
dorostenec Michal Bíza. Do
konce přestupního období
bychom rádi ještě jednu posilu
přivedli, ale rozhodně ne za
každou cenu. Už v minulých
letech jsme se přesvědčili, že
se náš trenér Peťa Zemánek
nebojí dát šanci i mladým hráčům, a v tomto trendu bychom
i s vědomím, že nemusíme
udržet 1. místo v tabulce, rádi
pokračovali. Ale samozřejmě
o vítězství v krajském přeboru
budeme bojovat až do konce,
a pokud se nám to podaří, tak
věřím, že výbor FK Mutěnice
po poradě s vedením Obce,
hráči a sponzory a dalšími,
kteří mají co do činění s mutě31
nickým fotbalem, udělá správné rozhodnutí v tom, do jaké
soutěže A-mužstvo nakonec
do příští sezóny přihlásí.
Tímto samozřejmě všechny
fanoušky zvu na první jarní
mistrovské utkání s Kuřimí,
které se na našem stadiónu
Pod Búdama odehraje v neděli 30. března se začátkem
v 15.30. Věřím, že se sejdeme
v hojném počtu i díky tomu,
že všechny naše zápasy na
základě „referenda“ našich
fanoušků odehrajeme znovu
v neděli.
Závěr
Všem občanům Mutěnic
přejeme krásné prožití Velikonoc a pohodové a krásné
celé jaro! A samozřejmě nezapomeňte přijít do našeho
krásného sportovního areálu
a fanděte našim zeleno-žlutým
barvám!
Petr Blaha
Žofka v divadle Polárka Brno
Narození:
17.12.2013
22.12.2013
10.01.2014
29.01.2014
04.02.2014
14.02.2014
28.02.2014
Antonie Holešínská
Petr Trávníček
Barbora Konečná
Iva Charuzová
David Tomeček
Richard Varga
Jiří Úlehla
Jižní
Slovácká
U Obory
Masarykova
Hasičská
Havlíčkova
Nová
Miroslava Konečná
Viktorie Hajduchová
Ladislav Prčík
Anna Žilková
Marie Zůbková
Marie Nováková
Jan Flajsar
Brněnská
Nádražní
Nedělní
Krátká
Masarykova
Hodonín
Údolní
Úmrtí:
02.01.2014
07.01.2014
14.01.2014
19.01.2014
07.02.2014
19.02.2014
16.02.2014
Masopust v materské škole
ve věku 64let
ve věku 94let
ve věku 86let
ve věku nedož. 86 let
ve věku nedož. 88 let
ve věku 83 let
ve věku 68 let
Blahopřání:
75let:
02.01.1939
10.01.1939
28.01.1939
29.01.1939
23.02.1939
01.03.1939
02.03.1939
80let:
05.01.1934
20.01.1934
09.02.1934
23.03.1934
85let:
16.03.1929
Klára Miklíková
Michal Štěpánek
Petr Hodes
Marta Dudková
Vlastislav Forch
Blažena Šťastná
Kristina Janečková
Marie Birešová
František Brablc
Jarmila Skřápková
Jan Miklík
Františka Švejbarová
90let:
01.03.1924
Ludmila Sečková
91let:
08.01.1923
10.02.1923
15.02.1923
Marie Vaculovičová
Olga Vaculovičová
Ludmila Štětková
92let:
31.01.1922
Ludmila Miklíková
93let:
25.01.1921
24.02.1921
Jan Chludil
Matěj Dubina
95let:
09.02.1919
Helena Měsíčková
Hana Svobodová, matrikářka
32
Kuřátka
Berušky
Sluníčka
Motýlci
O B E C N Í Z A B Í J AČ K A
Foto na této straně M. Havlík
Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová.
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 12. 3. 2014.
Download

Zpravodaj 1-2014