www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Říjen 2013
Z obsahu:
 Co projednala rada
a zastupitelstvo 2
 Kurz pro seniory
– práce na počítači
5
 Informace pro voliče
6
 Rozhovor 7
 Slavnosti města Desná 10–13
 Běh Přes desenské
14–15
kopce
 Letní tábory
16, 19
18
 Novinky v knihovně
Původ křestních jmen
Říjen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Igor
28
29
30
31
státní svátek
Olívie
Bohumil
František
Eliška
Hanuš
Justýna
Věra
Štefan
Marina
Andrej
Marcel
Renáta
Agáta
Tereza
Havel
Hedvika
Lukáš
Michaela
Vendelín
Brigita
Sabina
Teodor
Nina
Beáta
Erik
Šarlota / Zoe
Silvie
Tadeáš
Štěpánka
Bohumil – jméno srbs.,
pol., rus., srbochorvats.,
sloves.; domácky Bohuš,
Božek – odpovídá řeckému Theofil (théos=Bůh, filos=milý)
František – jméno světce
lásky a chudoby; z něm.
Franz, fr. François, maď.
Ferenc. Jméno je původně přezdívka. Assiský
chlapec (pozdější světec
František z Assisi) se naučil lehce francouzsky
a otec ho žertem nazýval Francouzek (Francesco). A s tímto jménem,
ač byl pokřtěn Jan, zůstal spjat po celý život.
Renata – něm. Renate,
fr Reneé; lat. renata=
znovuzrozená, znovu
narozená. Matrikáři znají
i mužskou podobu Renát
Michaela – ženský protějšek k Michael – z hebrejského Mi-cha -él= kdo
jako bůh. Řidčeji Michala; fr. Michelle, něm.
Michelina
Nina – ruské jméno, původně domácká podoba
k Antonina. U Slováků je
domáckou formou k Anna (podle akademického
slovníku)
Erik – severská varianta něm. Erich; angl.
a fr. Eric. Z islandského
eiríkur=vážený vládce
Silvie – angl., něm. Silvia, fr. Sylvie. Latinsky
silvius=lesní.
Nová tvář Slavností města Desná
Tradiční Slavnosti města Desná proběhly o víkendu 14. září zcela netradičně
v zahradě Riedelovy vily, kam se poprvé ve své historii přesunuly. Zahrada obklopující dominantu Desné, Riedelovu vilu, se přeměnila v improvizovaný jarmark
s pódiem, mnoha stánky a centrálním prostorem pro vystoupení účinkujících, kteří
zde předváděli své umění.
Myšlenka dát akci nový ráz nebyla náhodná… Před sto lety, tedy v roce 1913, povýšila Desná na městys a získala s tímto povýšením související právo pořádat trhy.
Iluze malého jarmarku s dobrým jídlem a ukázkami toho nejlepšího, co desenské
spolky a sdružení nabízejí, vytvořily atmosféru přátelské „sousedské“ sounáležitosti
a hrdosti na místní šikovnost a dovednost.
Z rady a zastupitelstva města
CO PROJEDNALA
RADA MĚSTA
Co projednalo
zastupitelstvo
Na svém 16. zasedání
14. 8. mimo jiné
Na svém 5. zasedání
4. a 6. 9. mimo jiné
 schválila firmu ZEOS Jablo nec n. N. pro realizaci zakázky „Rekonstrukce schodů hlavního vstupního vchodu panelového domu
čp. 330 v Desné I“,
 schválilo uzavření smlouvy s firmou
Progres servis Sibiřina s. r. o. o přestavbě vozidla Ford Tranzit na zásahový
požární automobil a pověřilo starostu
jejím podpisem,
 schválilo smlouvu o dílo na akci „Výměna oken na panelových domech
Desná – Údolní č. p. 327–328, 325–
326, 331–332“ mezi firmou Window
Holding a. s. a městem Desná a pověřilo
starostu jejím podpisem,
 schválilo Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce ZŠ v Desné
v Jizerských horách“ týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu B
a C ZŠ uzavřený mezi firmou Syner s. r. o.
a městem Desná,
 schválilo uzavření Smlouvy o půjčce mezi městem Desná a občanským
sdružením Rozvoj Tanvaldska, na základě které město poskytne sdružení
bezúročnou půjčku ve výši 34 000 Kč
s termínem splatnosti do 30. 6. 2014
a pověřilo starostu jejím podpisem,
 schválilo uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku uzavřenou mezi městem Desná a Policií ČR
a pověřilo starostu jejím podpisem.
 schválila firmu Petr Waněk, Dolní Maxov pro realizaci zakázky „Rekonstrukce
komínového tělesa bytového objektu
MěÚ Desná čp. 883 v Desné III“,
 vzala na vědomí návrh města Tanvald na obnovu místní komunikace
v k. ú. Tanvald a nedoporučuje zastupitelstvu města uvolnění finančních prostředků na opravu mostu
přes Bílou Desnou v lokalitě Tanvald
– Žďár,
 doporučila zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků pč. 46/3
o v ýměře 556 m 2 ve vlastnictví
města Desná za pozemek č. 47/7
o výměře 471 m2 ve vlastnictvím TJ
Desná, vše v k. ú. Desná III,
 schválila pravidla kácení dřevin
na pozemcích města,
 schválila uzavření smlouvy na umístění 3 kusů kontejnerů na sběr textilu
na katastru města a pověřila starostu
jejím podpisem,
 schválila návrh rozpočtu na uspřádání „Slavností města“,
 schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Desná a městem
Harrachov, na základě které bude Městská policie Desná zajišťovat činnost
městské policie na katastru Harrachova,
 schválila nákup 20 kusů lehátek do MŠ v Riedelově vile a uložila
starostovi projednat drobné opravy
s ředitelem školy,
 schválila prodloužení webové prezentace města Živé obce na další
rok od firmy DATABOX.
Příspěvky do DN
můžete odevzdávat:
 Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v Kulturním středisku
Riedelova vila (Krkonošská 120),
nebo v podatelně MěÚ Desná
(Krkonošská 318).
 Zasílat elektronicky na adresu:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka listopadového čísla je
v úterý 15. října do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v prosincovém čísle.
Výměna
řidičských průkazů
Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny
dosavadních řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
K výměně je nutno předložit platný
občanský průkaz, jednu současnou
průkazovou fotografii a platný řidičský
průkaz. Žádost o výměnu řidičského
průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při
podání žádosti přímo u podací přepážky
odboru. Výměna řidičského průkazu
je bezplatná a doba vyřízení žádosti je
do 20 pracovních dnů.
S pozdravem Eva Kráslová, MěÚ Tanvald
Omluva redakce
Vážení čtenáři, v minulém čísle Desenských novin došlo k nepříjemné
záměně. Na titulní straně předchozích novin (DN 9/2013) mělo být v poslední větě úvodního článku uvedeno:
„V úseku vodopádů má Černá Desná
značný spád – převýšení na chráněném šestisetmetrovém úseku činí asi
100 metrů.“ Za záměnu uvedených
čísel se omlouváme. Red
Důležité kontakty
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 730 510 956, 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO: 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina
Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 730 510 956, 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434, e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou,
www.jabloneckatiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. říjen 2013. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 10/2013
Společenská kronika
Gratulace říjnovým jubilantům
Svá životní jubilea v říjnu oslaví:
Marie Křížková
Marie Urbancová
Václav Raggi
Isolda Austelová
Marie Zemánková
Marie Dukátová
Danuše Dumková
Ludmila Preusslerová
František Legát
Miroslav Žalský
Hedvika Kracíková
Marie Ptáčníková
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci listopadu, kteří nechtějí být zveřejněni,
mohou do 15. října napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon:
483 337 950, 483 383 019.
Poděkování
Rada města Desná děkuje všem, kteří
se podíleli na přípravách a realizaci letošních Slavností města Desná. Přispěli
jste k úspěšnému a příjemnému setkání, společně jsme mohli oslavit sté výročí prohlášení Desné městysem, dokázali
jsme, že naše město a náš region má
co nabídnout a že jsou tu lidé, kteří jsou
ochotni pro Desnou něco udělat, protože ji mají rádi. A to není málo. Děkujeme.
A protože chceme podobný ráz slavností zachovat i do budoucna, uvítali bychom Vaše návrhy, připomínky, nápady,
zkrátka všechno, co by mohlo příštím
slavnostem prospět.
Členové Rady města Desná
Vítání občánků
Vítání nových občánků našeho města proběhne v sobotu 5. října 2013
od 10 hodin v Riedelově vile. Rodiče
těchto dětí obdrží písemné pozvání.
Město pořádá
výlet pro seniory
Výlet se koná
ve čtvrtek
24. října 2013
Pochvala pro Městskou policii Desná
V rámci prevence kriminality byla MP Desná požádána Odborem sociálních věcí
z Železného Brodu o ukázku práce strážníků se psy. Na kynologickém cvičišti Klubu psích sportů byla proto uspořádána nad rámec služebních povinností ukázka
z výcviku psů i jejich možného praktického využití. Součástí byla i přednáška o teorii výcviku s názornou prezentací na PC.
V letošním roce se jednalo o opakovanou spolupráci s Odborem sociálních věcí
z Železného Brodu. Někteří z účastníků si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to
je bojovat se psem. A jako v minulosti, tak i teď se dětem představení líbilo, o čemž
svědčí i zaslaný děkovný dopis.
Vážený pane starosto,
ráda bych Vám touto cestou srdečně poděkovala za spolupráci a součinnost ze
strany Vaší městské policie.
V rámci projektu „Víkendová cesta k životu bez mříží“, který již čtvrtým rokem
pořádá náš odbor sociálních věcí, jsme měli možnost 27. 8. 2013 navštívit Vaši
městskou policii na kynologickém cvičišti v Desné. Vaši policisté se svého úkolu
zhostili velice dobře a děti jejich přednášku i praktickou ukázku výcviku psů skutečně ocenily. Z nasazení Vašich policistů je evidentní, že jako město Desná máte kvalifikované, ale především lidsky angažované městské policisty, kteří jsou skutečnými
profesionály.
Eva Sasková, vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí, MěÚ Železný Brod
Desenské noviny 10/2013
V rámci probíhající rozsáhlé rekonstrukce areálu Protržené přehrady
nabízí město Desná možnost sledovat probíhající práce také seniorům.
Nabízí autobusový výlet – Protržená
přehrada s několika dalšími zastávkami (Mariánská Hora, Knajpa, Čihadla, Souš…). Do programu je zahrnut
i oběd, jehož místo konání organizátoři dopředu neprozradí.
Odjezd: 7.30 z parkoviště
u hotelu Bolson
Poplatek: 50 Kč
(platí se při přihlášení)
Přihlášky: podatelna MěÚ
Dana Neumannová
tel.: 483 337 941
Záštitu převzal a osobně se zúčastní
starosta města Jaroslav Kořínek
V případě extrémně nepříznivého
počasí (sníh, přívalové deště, silný
vítr…) bude akce odložena na jarní
období. Přihlášení účastníci budou
včas informováni.
3
Informace z radnice
Provoz sběrného dvora
Provozovatel: Město Desná, IČ: 262 307, Krkonošská čp. 318,
Desná v Jizerských horách, PSČ 468 61, obsluhu zajišťuje
osoba pověřená provozovatelem.
1. dubna – 30. listopadu
středa 13–17 hodin, sobota 8–12 hodin
1. prosince – 31. března
středa 14–16 hodin, sobota 9–11 hodin
Sběrný dvůr mohou využívat občané, kteří mají trvalý pobyt
na území města Desná a fyzické osoby vlastnící na území
města nemovitost sloužící k individuální rekreaci. Odpady musí být roztříděny do jednotlivých kategorií. Sběrný dvůr zárověň
slouží jako místo zpětného odběru, kde je shromažďováno
veškeré vysloužilé elektrozařízení, určené k recyklaci. Vstup
do areálu sběrného dvora bez obsluhy je přísně zakázán.
Lze odložit:
Objemný odpad z domácností – věci běžné spotřeby, které
vzhledem k rozměrům nelze odložit do popelnice
Nebezpečné složky komunálního odpadu z domácností – olej
a obaly od oleje, barvy a obaly od barev, akumulátory a baterie, tonery, léky, prostředky na hubení hmyzu, plevelů apod.,
další chemikálie z domácností (vždy v původním obalu, řádně
označené)
Komunální odpad
Stavební odpad – v omezeném množství
Pneumatiky
Tříděný odpad (oranžové, žluté a šedivé pytle) – nápojové kartóny, směsné plasty z domácností, kovy
Elektrozařízení z domácností – lednička, mraznička, pračka,
myčka, televize, monitor, počítač, mikrovlnka a další drobné
elektrozařízení z domácností – mělo by být kompletní, je určeno k recyklaci
V Ý Z V A
Městský úřad v Desné vyzývá občany, kteří dosud
nezaplatili některý z místních poplatků, aby tak
učinili co nejdříve,
a dále upozorňuje na splatnost těchto poplatků:
ZA ODPADY 1. splátka do 15. 4.
a 2. splátka do 15. 10.
(500 Kč/za 1 osobu a rok podle vyhlášky č. 1/2012)
ZA PSA do 15. 2. každého kalendářního roku
(sazba podle vyhlášky č. 2/2010)
Jakékoliv změny v poplatkové povinnosti je poplatník
povinen ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy nastaly (narození dítěte, stěhování,
nový pes, uhynutí psa apod.)
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši, budou poplatníkovi vymeřeny platebním výměrem.
Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až
na trojnásobek.
ekonomický odbor MěÚ
4
Ceník přijímaných odpadů
zdarma
Jedn. Limit
osobu/rok
Název odpadu
TŘÍDĚNÝ ODPAD žluté pytle
– plasty z domácností
ks
bez omezení
TŘÍDĚNÝ ODPAD oranžové
pytle – nápojové kartóny
ks
bez omezení
OBJEMNÝ ODPAD (1 t = 3m3)
t
do 0,5 t
NEBEZPEČNÉ SLOŽKY
komunálního odpadu
kg
bez omezení
ELEKTROZAŘÍZENÍ
– kompletní, neporušené
ks
bez omezení
PNEUMATIKY
– osobní, bez disků
ks
4 ks
PNEUMATIKY – nákladní
ks
350 Kč/ks
STAVEBNÍ ODPAD (t = 0,5 m3)
t
2 000 Kč/t
KOMUNÁLNÍ ODPAD (t = 3m3)
t
2 000 Kč/t
AUTODÍLY (t = 3m )
– plasty, čalounění, sedačky
t
1 500 Kč t
3
Cena
1 000 Kč/t
50 Kč/ks
Nelze odložit :
Materiály s obsahem azbestu – eternit
Směsi a výrobky s obsahem asfaltu a dehtu – izolační lepenka neobsahuje dehet
Tříděné odpady – sklo, papír, pet lahve
Biologický odpad
Vezměte s sebou:
Doklad o zaplacení poplatku za odpad – občan přivážející odpad se přihlásí u obsluhy a prokáže se dokladem o zaplacení
poplatku za odpad (nebo jeho části) za příslušný rok
Peníze – odpad je odkládán zdarma nebo za úplatu podle stanoveného ceníku, platba probíhá v hotovosti
Kácení v centru Desné
Asi si mnozí z vás všimli, že stav některých stromů v parku
není dobrý. Existuje projekt, jehož součástí je dendrologický
posudek, který hodnotí stav jednotlivých stromů. Bohužel ten
stromy v centru nehodnotí nejlépe, a u mnohých se dokonce
mluví o riziku rozlomení.
Nejdříve budou pokáceny borovice, které rostou ve třech
skupinách na různých místech parku. Jsou napadeny sypavkou, stromy jsou z velké části suché a dožívají. Červená
sypavka borovice je choroba borovic způsobovaná houbou.
Způsobuje rozsáhlé odlistění a může způsobit vážné oslabení mladých rostlin. Napadeny jsou hlavně mladé porosty
do 20–30 let pěstované na nevhodných stanovištích. V našich
podmínkách jsou borovice výrazně oslabeny zasolováním půdy, ke kterému dochází vlivem chemického posypu.
Ke kácení dojde pravděpodobně v průběhu měsíce října
pracovníky místního hospodářství.
Ještě v tomto roce by mělo dojít ke kácení vzrostlých stromů
podél komunikace do Desné I, které byly označeny jeko nejnebezpečnější. Jedná se o javor u hotelu Bolson a dále o jednu,
popř. obě lípy vedle autobusové zástávky. Toto kácení bude
zajišťovat odborná firma. - RV-
Desenské noviny 10/2013
Informace z radnice
Umístění kontejnerů
na sběr textilu a textilních materiálů
Město Desná ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístilo pro naše
občany 3 kontejnery na sběr oděvů a textilních materiálů
(kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr slouží
k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále
používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích
plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení
vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využítí
věnuje Diakonii Broumov, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem
a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního
prostředí v našem městě.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením
TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co
do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte
do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil
zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volně
ložený textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná
nositelná obuv.
Do bílých kontejnerů na textil nepatří koberce, matrace,
molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné
a mokré textilie.
Myslete při odkládání věcí prosím na to, že s tímto materiálem se při zpracování manipuluje ručně.
Kontejnery na textil jsou umístěny na stanovištích tříděného
odpadu, a to v Desné II za bývalou zvláštní školou, v Desné III
na odbočce na Souš a v Desné I před společností M+M TRADE. Zde budou doplněny další nádoby, a vznikne tak nové
stanoviště tříděného odpadu.
-RV-
Práce v areálu Protržené
přehrady pokračují
V minulém čísle Desenských novin jsme uveřejnili vizi budoucnosti této kulturní památky. Fotodokumentace potvrzuje,
že práce začaly tak, jak bylo naplánováno. Začalo se čištěním
prostoru od náletových dřevin. To byl také důvod, proč byl areál Protržené přehrady po dobu několika týdnů uzavřen. Může
nás těšit, že se o dění kolem bývalé přehrady zajímá i ČT, která
natáčela záběry ze zahájení plánované celkové rekonstrukce.
Kurz pro seniory
– práce s počítačem –
od 9. října
Kulturní a informační středisko ve spolupráci s městem
a základní školou pořádá kurz pro seniory – práce s počítačem.
Program kurzu
• základy práce s počítačem
• seznámení s obsluhou počítače
• psaní dokumentů
• používání jednoduchých programů
• vyhledávání na internetu
Datum zahájení: středa 9. října v 17 hodin
Místo konání: základní škola – počítačová učebna
(před 1. lekcí sraz ve vestibulu školy)
Počet lekcí: 10, jednou týdně 60 minut
Cena kurzu: 500 Kč
(tedy 50 Kč za 1 lekci) – uhradí se na 1. lekci
Počet účastníků: maximální počet 20, minimální 10
Desenské noviny 10/2013
Seminář k problematice
turistického ruchu
Ve středu 18. září proběhl v Riedelově vile seminář podnikatelů v cestovním ruchu. Jednalo se o informačně-koordinační
seminář zaměřený na rozvoj a organizaci cestovního ruchu
a doprovodných aktivit na území města Desná. Seminář
připravil a vedl Martin Lauer, za město Desná byli připraveni
odpovídat na dotazy starosta Jaroslav Kořínek, radní Pavel
Michek, Petr Šikola a Josef Želinský, pozvání přijal i starosta
Albrechtic a senátor Jaroslav Zeman. Program semináře byl
připraven velice dobře, zazněly tu užitečné připomínky a návrhy. Bohužel účast nebyla taková, jakou by si tato problematika
zasloužila. Toto setkání ale nebylo v žádném případě poslední,
a tak je naděje, že se problémy v této oblasti budou řešit.
5
Informace pro voliče
MĚSTO DESNÁ
Oznámení o době a místě konání voleb
starosta města Desná podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o volbách do Parl. ČR) oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013 do 22.00 hodin
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Desné, část Desná I, Údolní čp. 335
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Desné I, čísla popisná
2
3
6
8 10 16 17 19 31 36 50 51 56 79 80 82
140 143 147 149 156 157 160 163 164 167 171 184 189 190 191 194
225 226 227 230 233 240 241 243 246 247 248 253 254 266 267 274
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
328 329 330 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 345
354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 369 371
378 380 381 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
406 407 408 412 413 416
čísla evidenční 15 41 42 82
85
198
275
299
322
348
372
400
93
212
276
300
323
349
373
401
94
213
278
301
324
350
374
402
132
220
279
302
325
351
375
403
133
221
280
303
326
352
376
404
134 223
282
304
327
353
377
405
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Desné, část Desná II, Krkonošská čp. 120
pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné II, čísla popisná
94 106 118 122 123 132 136 138 167 170 178 199 200 247 267 318 328
425 426 430 432 433 436 456 457 461 462 464 465 467 469 471 473 474
489 494 501 503 505 506 507 508 511 513 521 524 526 528 530 531 532
551 552 559 560 561 564 565 567 576 582 586 594 597 609 610 611 612
618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 634 635 636 637
645 647 661 662 663 664 665 669
čísla evidenční 238
336
475
533
613
638
349
476
535
614
639
355
477
536
615
640
357
487
537
616
642
366
488
538
617
644
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Desné, část Desná III, Krkonošská čp. 163
pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné I, čísla popisná
74 77 95 120 150 236 239 256 268 272
pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné II, čísla popisná
211 230 235 237 240 244 249 253 311 312 315 408 416 472 517 519 534
604 608 648 649 654 667
pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné III, čísla popisná
72 75 76 100 104 106 108 113 120 126 127 132 135 139 140 141 142
157 158 160 163 166 167 183 184 202 208 223 278 283 286 300 306 327
389 406 419 426 429 432 436 440 441 442 474 488 498 504 516 529 530
589 594 600 603 609 614 619 631 643 649 652 654 671 688 691 701 714
744 747 749 767 781 788 790 795 796 797 808 815 816 817 818 819 820
835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 848 849 852 854 858 862
899 900 901 902 905 908 909 910 911 912 913 914 915 920 923 928
čísla evidenční 458 464 483
541 542 570 599
144
331
563
717
821
875
145
337
564
731
822
876
146
360
573
737
824
881
149
363
583
740
832
883
153
368
586
741
834
898
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst. 1 zák. o volbách do Parl. ČR budou hlasovací lístky každému voliči dodány
1 den přede dnem voleb, tj. nejpozději 24. října 2013. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Desné, dne 10. 9. 2013
6
Jaroslav Kořínek
starosta v. r.
Desenské noviny 10/2013
Náš rozhovor
Tentokrát s Jaroslavem Zemanem,
starostou obce Albrechtice v Jizerských horách a senátorem
1. Jak lze zvládat práci senátora, starosty a majitele továrny
– není to na jednoho člověka moc?
Je. Ale naštěstí to přicházelo postupně. Fabrika, pak radnice, a když jsem si zvyknul na tohle, přišla nečekaně i práce
senátora. Pracuju o sobotách, nedělích, ale nestěžuju si. Mám
štěstí – baví mě to.
2. Takže nejprve k Vaší práci starosty. Inicioval jste obnovu
kulturní památky Protržená přehrada. Jaký je váš záměr?
I když se to možná Deseňákům nebude líbit, areál přehrady leží na katastru Albrechtic. Ale já jsem taky Deseňák
a navíc jsme našli společnou řeč se starostou Desné Jardou
Kořínkem. Nedělíme to na „vaše“ a „naše“, ale chceme, aby
se Protržená přehrada stala magnetem pro turisty. Chceme,
aby k nám, do Jizerek, jeli právě proto, že chtějí tuto památku
vidět. Vždyť se jedná o evropský unikát, a proto je potřeba to
zviditelnit.
3. Vidíte možnost spolupráce Albrechtic a Desné ještě jinde?
Určitě. Plánů je spousta. Třeba areál desenského Křížku nebude samostatný. Chceme ho propojit se ski areálem Špičák,
aby se tak stal společným pro Tanvald, Desnou a Albrechtice
se 14,5 km sjezdovek. Vytvoříme tím nejdelší sjezdařský areál
v České republice a bude výhodný i pro Desnou – pomůže
obnovit zimní turistický ruch. Chystáme se i na vodopády
na Černé Desné – zase turistický magnet, vždyť jsou druhé
největší v republice. Plánujeme zpřístupnění druhého břehu
řeky, na Souši chceme odklonit trasu pro turisty, cyklisty a inline bruslaře, zpřístupnit hráz. Plánů je hodně a je dobře, že
vnímáme Jizerky jako společné, což potvrzuje přímo i Jarda
Kořínek (přítomný u rozhovoru).
4. A teď k továrně. Proč se z Tofy stala Detoa a co vlastně
tyhle zkratky znamenají?
Tofa je z Toys Factory. Tenhle název měla naše továrna do roku
1993, stejný název byl i v Semilech. Zapátrali jsme v archívu a našli patentovanou značku De Tofa Albrechtice a Detoa byla na světě
Desenské noviny 10/2013
5. Ve Vaší továrně nabízíte i pracovní příležitosti romským
občanům a hledáte pro ně i uplatnění jinde.
V současné době jich Detoa zaměstnává 5–6 a většinou
pracují již dlouhodobě. Sehnal jsem i 5 míst ve slévárně UNITHERM v Jablonci n. N., ale zatím zůstávají místa volná…
6. A tím se dostáváme k Vaší práci senátora. Je o Vás známé, že se zabýváte problematikou tzv. nepřizpůsobivých
občanů.
Ano. Po rozpadu Parlamentu jsem začal v Senátu shánět
kolegy, kteří se nebudou bát otevřít tento obrovský problém
s romskou komunitou. Začátkem září jsem pozval do Albrechtic Ivanu Řápkovou, která měla již připravena určitá zákonná
opatření, a bývalého poslance Zdeňka Boháče. Projel jsem
s nimi problematickou oblast Tanvaldu a požádal je, aby mi
dělali poradce pro lidská práva, zneužívání dávek a v otázce
bezpečnosti. Ani jeden z nich nekandiduje do nové sněmovny,
takže nemají žádné potřeby se zviditelňovat, ale problematiku
dobře znají. Navíc je jeden z Čech a druhý z Moravy, takže budeme mít znalost situace v celé České republice.
7. Jaký máte názor na rozpuštění Parlamentu?
Podle mě to nemělo být. Minimálně jeden a půl až dva roky
nepřibydou potřebné zákony. Teď se už několik měsíců „nic“
neděje. Přijdou volby, poté tak půlroční formování skupin
v Parlamentu a zrození zákona trvá minimálně rok… Senát
schválil poslední balíček zákonů z Parlamentu v polovině září
a teď budeme bohužel čekat.
8. Když se vrátíme od celorepublikového problému zpátky
k nám – máte nějaký vzkaz pro Deseňáky?
Samozřejmě mám. Udělejte příští Dřevosochání ve prospěch Protržené přehrady. Vůbec by bylo dobré podporovat
z takovýchto populárních akcí místní projekty a místní turistický ruch.
Děkuji Vám za příjemný rozhovor a přeju hodně úspěchů
ve Vaší náročné práci. DNy
7
Pietní zastavení, z kultury
Beseda s Helenou Sobkovou
Ve čtvrtek 5. září proběhla v Riedelově vile beseda s paní
doktorkou Helenou Sobkovou. Známe ji především jako autorku knížky Naše Desná.
Je ale všeobecně známé, že hlavním životním spisovatelským zájmem paní Sobkové je Božena Němcová. Beseda se
tedy vztahovala jak k tématu knihy Naše Desná, tak k osobnosti, životu a dílu Boženy Němcové.
Povídání s paní Helenou Sobkovou je vždycky příjemné
a platilo to i pro toto setkání, které se konalo v komorním prostředí u kulatého stolu.
Děkujeme za příjemně strávený podvečer.
Red
Těšení se na KDP
Vzpomínáme…
Ve středu 18. září proběhla vzpomínková akce týkající se
obětí katastrofy na Bílé Desné. U hromadného hrobu obětí
na místním hřbitově zapálení 62 svíček doprovodil svými
slovy Th.Dr. Karel Koláček, farář starokatolického kostela
Nanebevstoupení Páně.
U památného balvanu v Desné I, který tehdy voda přivalila, byla vhozením symbolických 62 květů do Bílé Desné
uctěna památka těch, kteří neštěstí nepřežili. Red
8
Abys, čtenáři, netápal nad zkratkou v titulku – tak já se těším na minimálně jedno z říjnových představení Krakonošova
Divadelního Podzimu ve Vysokém nad Jizerou. V tuto chvíli
ani netuším, co organizátor zájezdu z široké nabídky vybere,
ale jsem přesvědčen, že i tentokrát to bude pro nás příjemný
zážitek, tak, jak tomu bylo i po celá předcházející desetiletí .
Jinak to ani být nemůže! Vždyť do Vysokého se dostanou jen
vítězové krajských divadelních amatérských přehlídek, tedy to
nejlepší, co se ten který rok v českých zemích urodilo. Jistě, ne
každý se s mým názorem ztotožní, neboť i zde platí, že „jeden
rád holky, druhý vdolky“.
Na vysocké přehlídky jsme začali jezdit někdy v sedmdesátých letech minlého století – to byl náš divadelní spolek Vojan
značně aktivní, a tak jsme si do Vysokého zajížděli několika
osobními auty. Časem nám tehdejší organizátor kultury, Klub
pracujících, zprostředkoval i mikrobus.
Pod dojmem zhlédnutých představení jsme pak „udělali
anketní průzkum“ zájemců i mezi známými, taktéž milovníky
divadla, a od té doby jezdí do Vysokého plný autobus Deseňáků. Posledních deset let organizuje zájezdy kulturní středisko
města.
Mimořádné „těšení se“ jsme si však prožili i jako účinkující
s desenským Vojanem v roce 2004, kdy jsme, coby vítězové
krajské přehlídky v Josefově Dole, postoupili na tuto národní
přehlídku s komedií Aldo Nicolaje „Černý pátek“. (Na zmíněné
josefodolské přehlídce získali diplom za herecký monolog Vladimír Švitorka, Jiřina Mayová a Vlaďka Slavíková, cenu za režii
obdržel Štefan Pustai). Naše „těšení se“ na účinkování má
pokračování i letos. Opět si ve Vysokém zahraje náš Vojan,
tentokrát to je „Mladá haluz“, s pohádkou Boženy Němcové
„S čerty nejsou žerty“, kterou režírovala Vlaďka Koďousková.
Na její loňské premiéře se ve Skláři sešlo přes dvě stě diváků!
Těšme se proto, že do Vysokého opět pojede plný autobus
natěšených desenských ctitelů ochotnického divadla.
ŠP
Desenské noviny 10/2013
Okénko zajímavostí
Co to znamená,
když se řekne...
Barbaři
Osobnosti se vztahem k Desné
Helena Sobková
Před rokem, u příležitosti 80. narozenin PaeDr. Heleny Sobkové, jsme uveřejnili
část rozhovoru s ní. Dnes se k tomuto rozhovoru vracíme. Hodí se totiž do rubriky
o osobnostech se vztahem k Desné. Zaujaly nás její vzpomínky a postřehy z doby,
kdy poprvé přišla do našeho kraje a poznávala Desnou a její okolí.
Narodila se a vyrůstala na Plzeňsku.
Vystudovala pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze – obor český jazyk, dějepis. V Praze se provdala a trvale
zde žije.
Napsala řadu knih, vztahujících se
převážně k Boženě Němcové. K jejím
zálibám patří malování. V roce 1962
zakoupila spolu s manželem chalupu
v Černé Říčce.
Je autorkou knihy Naše Desná a v roce 1993 získala čestné občanství města
Desná. Desná se stala jejím druhým
domovem.
„Když jsem v roce 1957, tedy pouhých
dvanáct let po skončení druhé světové
války, přišla do Desné a projížděla Dolním Polubným a Černou Říčkou vzhůru k přehradě Souš, okouzlila mě malebnost krajiny a architektura lidových
staveb. Za svého dětství a mládí jsem
důvěrně poznala Šumavu, ale Jizerské
hory byly zas jinak krásné. Měly jiný ráz
a zvláštní osobitý půvab.
Domky rozhozené po stráních mi připadaly jako hříbky vyrostlé na lesní pasece. Téměř shodné ve výstavbě, a přesto
každý jiný. Střechy černé, roubené stěny
hnědé nebo černé s bílými či žlutými
lištami. Zářila na nich běloba okenních
rámů a řezbou zdobených parapetů.
Všechny chalupy obrácené hlavní stranou na jih chytaly třemi dolními a dvěma
horními okny světlo a teplo pro velkou
světnici a půdu, kde se sušilo seno. Pod
okny malé předzahrádky, chráněné plotem před zvěří, kolem chalup travnaté
louky protkané horskou květenou. Tento
obrázek se mi vryl hluboko do paměti.
Překvapením byly pro mne interiéry
Desenské noviny 10/2013
chalup. Vše důmyslně utvořené s ohledem na dlouhou a na sníh bohatou
zimu. Dveře nízké a s vyššími prahy,
v rohu světnice velká kachlová kamna,
podlahy kryté doma zhotovenými koberci. V předsíni mohutný průlezný komín
a vchod do chléva. Vše skromné, ale
čisté. Vody měli v chalupách dostatek
a hospodyně myly zjara vše, co bylo ze
dřeva: stěny i nábytek.
Tato část Desné patřila do chráněné
krajinné oblasti. Majitelé domů museli
zachovávat ráz staveb a dodržovat jejich
tradiční barvení i zdobení.
Vše ladilo se svěží zelení luk a sytou zelení lesů, s modří oblohy a hor.
Na obzoru dominovala Štěpánka s rozhlednou. Nikde se nedalo tak pozorovat
noční hvězdnou oblohu jako tady.
A těch vycházek! Na Štěpánku, na Jizerku a Bukovec, k Desenským vodopádům a kolem Souše k Protržené přehradě, na Smědavu a odtud na Smrk
a k Černým jezírkům anebo do nedalekého Harrachova k Mumlavským vodopádům. V lesích množství borůvek
a čarokrásných náprstníků.
Které město má tolik krásy pohromadě? Desná leží v srdci Jizerských hor.
M. Novotný nazval nedalekou osadu
Jizerku „Koruna Jizerských hor”. Stává
se, že příchozí lidé vnímají charakter nově poznávaného místa intenzivněji než
lidé, kteří zde stále žijí. Kdo se tu narodil,
bere vše s větší samozřejmostí.
Ale je třeba se umět občas zastavit,
rozhlédnout se pozorně kolem sebe
a uvědomit si hodnoty prostředí, které
nás obklopuje…”
DNy (z vyprávění Heleny Sobkové)
Slovo barbar má v moderní době
význam velmi hanlivý – označuje
člověka surového, nevzdělaného,
člověka, který se chová proti všem
dobrým mravům.
Vždycky ale takový význam nemělo. V našem indoevropském základu jazyka označovalo slovo barbar
člověka s vadou řeči (koktavostí).
Po čase se objevilo v řečtině – barbaros znamenalo cizí, nesrozumitelný. Nebylo zpočátku vůbec hanlivé, pojmenovávalo pouze lidi, kteří
mluvili jinak než řecky. Obdobou je
označení Němec (původně němec)
v češtině – své sousedy tak Češi
nazývali proto, že jim nerozuměli,
a proto pro ně byli němí = němci.
Jeden staročeský rukopis popisuje
obyvatele sousední země jako „niemecz mutus, to jest němý“.
Ale zpět k barbarům. Řekové mezi
ně počítali všechny ostatní národy
kromě Egypťanů a Féničanů. Význam, v jakém toto slovo vnímáme
dnes, dostalo až se vpádem Peršanů do Řecka. Když se totiž Řekům
podařilo odrazit perské útoky, jejich
sebevědomí vzrostlo natolik, že začali svou kulturu pokládat za jedinou a sebe za první národ na zeměkouli. Byli pouze Řekové a „ti ostatní
= barbaři“. Tady už má slovo barbar
svůj pejorativní význam. A ten mu
zůstal i po dobytí Řecka Římany.
Vznikla antická kultura a každý, kdo
žil za hranicemi Říma (Limes Romanus), byl pokládán za barbara, tedy
nevzdělaného a neurvalého. Obyvatelé Říma barbary opovrhovali. Po
rozšíření křesťanství, které hlásalo,
že všichni lidé a národy jsou si rovni,
se význam slova barbar opět mění.
S postupující dobou a sílením vlivu
křesťanství v Římě se toto označení
přeneslo na obránce hranic impéria
a znamenalo totéž co voják. V současné době se mu vrátil jeho hanlivý
význam, a být označen za barbara
DNy
tedy příliš lichotivé není. 9
Desná slavila – řemeslem, hudbou, sportem, uměním
Nová tvář Slavností města Desná
Změna Slavnostem města Desná po všech stránkách prospěla. V krásném prostředí se sešli lidé, kteří se chtějí a umějí
i v dnešní uspěchané době scházet a věnovat čas společným zájmům, řemeslu, tréninku a vedení dětí nebo třeba společnému muzicírování. Akce se zúčastnilo i mnoho přespolních návštěvníků, a možná nám tak trochu přehlídku toho, co všechno
se v Desné a okolí umí a tvoří, záviděli. Slavnosti v „novém kabátě“ letos skutečně ukázaly všechna desenská nej.
Velký dík patří náměstkovi hejtmana Libereckého kraje
Marku Pieterovi, který převzal nad celou akcí záštitu, a který
má jako bývalý starosta Desné k městu a jejím obyvatelům
velmi blízko.
Poděkování patří starostovi města Desná Jaroslavu Kořínkovi, který akci podpořil, zahájil a na její zdárný průběh dohlížel.
Poděkování patří za distribuci plakátů Českým drahám,
jejichž zaměstnanci vylepili plakáty ve vlacích a vlakových
stanicích.
Dále městu Smržovka za zapůjčení prodejních stánků,
firmě Preciosa Ornela a. s. za koráky, společnosti Desko a. s.
za páteční pohotové odříznutí zábradlí, ZŠ a MŠ Desná za poskytnutí prostor zahrady a za půjčení židlí a samozřejmě
všem, kteří se na programu, jeho realizaci a klidném průběhu slavností aktivně podíleli:
Klubu českých turistů – za uspořádání turistického okruhu
s historickými postavami, vědomostním kvízem a zábavnými
činnostmi pro děti – Janě a Stanislavu Chvojkovým, Marušce
a Antonínu Pusztaiovým, Janě a Josefu Pavlíkovým, Evě Jirákové, Haně Holubcové, Janě Hrabálkové, Růženě Kopecké,
Dáše Neumannové a Janě Tiché
10
Desenské noviny 10/2013
Hráčskému doupěti neboli klubu společenských her –
Ivanu Indráčkovi, Jitce Indráčkové a Vojtovi Indráčkovi
Sboru dobrovolných hasičů Desná za ukázku hasičské
techniky a soutěž pro děti – v čele se starostou Janem Kolářem a jmenovitě Ivaně Kolářové za vstřícnost a organizaci
občerstvení
Divadelnímu spolku Vojan – Mladá haluz pod vedením
Vlaďky Koďouskové a především jeho členům Lence Dvořákové, Honzovi Lálovi, Aleši Morávkovi, Kristýně Hubkové, Tomáši
Růžičkovi za historické postavy a ukázky z divadelních her
Klubu psích sportů za ukázky výcviku poslušnosti, služebního výciku psů a práce při policejních zásazích – Aleši Flídrovi,
Daně Gajdačové, Petře Slavíkové, Pavle Garwoodové, Vlastovi
Niklovi, Vladimíru Zelinkovi, Jiřímu Dokulilovi, Davidu Neumannovi, Běle Tobiášové, Františku Zemanovi a malým nadšeným čekatelkám na členství v klubu Anetě Neumannové
a Elle Garwoodové. Paní doktorce Kláře Pospíšilové za zprostředkování sponzorů firem Samohýl, SYMEDICA a ZERO DC.
Streets Fighting Methods za ukázky bojových sportů, kondičního cvičení a sebeobrany pro ženy – Vladimíru Zelinkovi
ml., Pavle Garwoodové, Martině Schmiedové, Petře Slavíkové, Petře Háskové, Kátě Kráslové, Kristině Garwoodové, Kátě
Schmiedové, figurantům Pepovi a Honzovi
Ski areálu Černá Říčka za organizaci závodu ve slalomu
na suchu – Martinu Lauerovi, Věře Hruškové, Manfredu Friedrichovi, Vítu Medřickému, Viktoru Neumannovi, Birgit Lauerové, Heidi Hippmannové a Vojtovi Indráčkovi
Mysliveckému sdružení Kořenov – Desná za skvělé zvěřinové speciality, ukázky trofejí a improvizovanou střelnici
– Fantišku Illkovi, Miroslavu Drdovi, Miroslavu Janatovi ml.,
Jaromíru Blažkovi, Eduardu Jakubičkovi, Rudolfu Rydvalovi,
Vráťovi Novákovi, Dominiku Smíškovi, Davidu Klíčovi, Adamu
Kapčiarovi, Josefu Kráslovi, Lukáši Ruckému, sokolníku Tomáši Spešnému a jeho dravcům a kuchaři Arnoštu Pultarovi
Autorům tvořivých dílen a řemesel – za ukázku jejich
zručnosti a trpělivosti se zvědavými návštěvníky – za foukané sklo Petru Šikolovi a Pepovi Šikolovi; kováři Michalu
Jiřikovskému; za batiku a keramiku Ivě Smištíkové; za malo-
Desenské noviny 10/2013
11
vání na sklo a porcelán Jolaně Wagnerové; za vitráže Heleně
Šmídové; za předení z ovčí vlny a vinuté perle Ivě Flídrové;
za šperky Julii Burdychové; za originální texil Barboře Smejkalové; za košíky, šperky a obrázky Iloně Dohnalové; za svíčky Haně Slavíkové z Chráněné dilny Kordulka Velké Hamry;
za drátované šperky a kameny Blance Staňkové; za dřevořezby Lukáši Rókovi; za ražbu mincí Ladislavu Pokornému;
za ukázku výroby paličkované krajky Zuzaně Galuškové
a prodej toho nejlepšího z domácí kuchyně koláčů Michaely Bešťákové; medových perníků Julie Vošvrdové; kysela,
zelňačky, zmrzliny a medovníku Jiřiny a Jiřího Šindelářových
a Marušky Šídové; myslivecké kuchyně Arnošta Pultara, cukrové vaty a kukuřice pana Rumla
Včelařům z Vratislavic Janě a Miloši Zástěrovým za voňavé a zdravé včelí produkty a povídání o všem, co se včel
a medu týká, prodej svíček a tvořivou dílnu.
12
Desenské noviny 10/2013
Muzikantům
Sboru dobrovolných muzikantů – Ivanu Indráčkovi, Jitce Indráčkové, Vojtovi Indráčkovi, Zuzaně Horčičkové, Ivě a Josefu
Suchardovým a Karolíně Štěpánkové
Country kapele Severák – Miloši Franclovi, Pavlu Jirošovi
a Františku Pilařovi
Kapele Svijanka Láďi Petříčka – Ladislavu Petříčkovi, Jolaně Mikulové a Adrianě Svárovské
…a v neposlední řadě těm, kteří sice nejsou tolik vidět,
ale bez nichž by slavnosti vlastně ani neproběhly, našemu
„zázemí“:
Zaměstnancům městského úřadu: Radce Vedralové
a Elišce Bažantové (za organizaci a přípravu vynikajícího
občerstvení), dále Daně Neumannové, Martině Čermákové,
Michaele Bešťákové a Ivě Hanzlíčkové.
Pracovníkům místního hospodářství pod vedením Jaromíra Žáka, zejména Láďovi Rohackému a Jiřímu Brunclíkovi
za sobotní celodenní pomoc
Desenské noviny 10/2013
Pracovnicím kulturně informačního střediska: kronikářce Daně Nývltové za přípravu výstavy předsedů a starostů
od roku 1950 a mravenčí práci při vyhledávání v archivech
a kronikách, Věře Schwarzové, Jaroslavě Krieglerové, Janě
Žákové, Kateřině Strnadové a dále Jarmile Valhové, Heleně
Maďarové, Daně Strnadové a Haně Chmelařové
Za moderování a ozvučení celodenního programu: Ivanu
Indráčkovi a Vojtovi Indráčkovi
Za krásné fotky a video: Lukáši Müllerovi, Antonínu Bělonožníkovi a Vojtovi Indráčkovi
Strážníkům městské policie: Miroslavu Erlebachovi, Vladimíru Zelinkovi a Aleši Flídrovi za dohled nad klidným a bezpečným průběhem celé akce
Panu Erlebachovi dále za organizaci zastávky historických
vojenských vozidel a jejich prohlídky.
Lenka Neumannová
13
Běhalo se v jednotlivých kategoriích,
které měly odstupňované délky trati:
50 m pro závodníky, kteří už uměli chodit
(roč. nar. 2010–2012)
100 m (roč. nar. 2008–2009)
400 m (roč. nar. 2006–2007)
800 m (roč. nar. 2004–2005)
1000 m (roč. nar. 2000–2001) běh pro zdraví 1200 m (roč. nar. 1998–1999)
hlavní závod 12 km, jehož vítězem se stal Pavel Brýdl z Trutnova v čase 0:43:08.
Obdiv si zaslouží určitě i závodník s nedelším časem
1:17:29. Kompletní výsledky letošního běhu Přes desenské kopce jsou na stránkách www.behej.com.cz
Škoda, že u nejmenších dětí byli Deseňáčci v menšině
a v naprosté převaze byli mrňouskové z Benecka, Trutnova,
Ostravy, Jablonce… (ze 17 startujících bylo pouze 5 z Desné).
Třeba se příští rok najde víc desenských rodičů, kteří se svými malými potomky přijdou.
14
Desenské noviny 10/2013
Běh Přes desenské kopce
15. září – poprvé jako součást Slavností města Desná – proběhl obnovený sportovní svátek, běh Přes desenské kopce.
V minulosti už se přes desenské kopce běhalo, ale pak se myšlenka někam ztratila a desenské kopce zůstaly bez běžců.
Loni se podařilo TJ Desná tuto myšlenku vzkřísit a byl uspořádán nultý ročník. Organizátorům se podařilo připravit jej velice
dobře, zájem byl veliký – počínaje nejmenšími účastníky ve věku zhruba dvou let a konče veterány. Letos tedy probíhal
1. ročník obnoveného běhu Přes desenské kopce a v organizaci a zájmu nezaostal za tím loňským „zkušebním“. Celkový
počet účastníků – 212 – hovoří sám za sebe.
Poděkování za zdařilou akci patří všem dobrovolným pracovníkům, kteří zajišťovali průběh sportovní akce, ať už jsou
členy TJ Desná, nebo ji podporují. Zvláštní dík pak patří sponzorům, bez nichž by se sebelepší myšlenka nedala realizovat.
Desenské noviny 10/2013
15
Vzpomínky z prázdnin
Pohled na Veľkou homoľu z vrcholu Vysoké
Pohled z hradu Pajštún na televizní vysílač Kamzík
Putovní tábor Malé Karpaty
Po čtyřletém putování po moravských horách, kdy jsme
prošli Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vsetínské, Hostýnské, Vizovické vrchy a Bílé Karpaty, jsme se vrátili opět na Slovensko. Problém byl ale v tom, že jsme nevěděli, kam se vydat.
Podstatnou část slovenských hor už jsme procestovali. Ale
přece jenom jsme měli „dluh“ v oblasti, kam mnoho českých
turistů nemíří – do nevysokých, ale malebných Malých Karpat.
Jméno by napovídalo, že jsou Malé Karpaty malé. Opak je
ale pravdou. Délka hřebene se přibližuje 90 kilometrům. Snad
za své jméno vděčí výšce, nejvyšší vrchol Záruby dosahuje
„jen“ 768 m n. m. Na rozdíl od Bílých Karpat jsou z větší části
zalesněné a členité. To ale neznamená, že by z vrcholků nebyly výhledy. Naopak, většina z nich je skalnatých a poskytuje
krásné pohledy na zalesněné stráně a hluboká údolí.
Pohled na zříceninu hradu Ostrý Kameň při výstupu na Záruby
Ubytováni jsme byli v základní škole v Pezinku, spali jsme tradičně v tělocvičně a stravovali se také sami a všem nám chutnalo. A co nám chutnalo obzvlášť, bylo víno. Byli jsme ve vinném kraji, kde právě Pezinok a sousední Modra jsou významné
vinařské oblasti. Takže jestliže loňské putování jsme nazvali
švestkové, tak letošní bylo vinné. A bylo vydařené. Především
díky výborné partě 18 putujících různých věkových kategorií,
díky krásné přírodě a samozřejmě nádhernému počasí.
Poděkovat chceme i městu Desná za finanční příspěvek pro
naše putování. EJ (KČT Desná)
Pohled z Devína na soutok Dunaje a Moravy
Přes Malé Karpaty jsme putovali 8 dní a snažili se uvidět co
nejvíce. Napomohlo tomu krásné slunné počasí. Takže jsme
prošli hřebenové túry a vystoupali na vrcholy Záruby, Vysoká
(je považována za nejkrásnější vrchol), Velká Homoľa, Čertův
kopec, Traja jazdci, navštívili jedinou přístupnou jeskyni Driny.
Zdolali několik zřícenin strážních hradů, např. Pajštún, Ostrý
Kameň, Biely Kameň, prohlédli si zámek Smolenici s rozsáhlým parkem. Navštívili jsme také Bratislavu, prošli její historické centrum a lodí se svezli po Dunaji na hrad Devín, který nás
překvapil svou velkolepostí.
16
Pohled z Devína na Devínskou Kobylu
Desenské noviny 10/2013
Ze školy, ze sportu
V letošním školním roce nastoupilo
do 1. třídy celkem 24 žáků
– 11 dívek a 13 chlapců
Třídy a třídní učitelé ve šk. roce 2013/14
I. stupeň
1. A Ludmila Klabanová
2. A Jana Fleknová
3. A Jana Dvořáková
4. A Zdena Jankovská
4. B Věra Jiroušová
5. A Zdena Horáková
II. stupeň
6. A Barbora Hásková
7. A Romana Jůnová
7. B Dagmar Michková
8. A Andrea Kolesová
9. A Martina Hrubá
Turnaj mikrožáků v kopané
V sobotu 14. září proběhl na hřišti další turnaj mikrožáků
v kopané. Tentokrát byl turnaj zařazen jako součást Slavností města Desná.
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů okresu včetně domácích borců
ročníku narození 2006 pod vedením Michala Kochánka. Náš
tým znovu potvrdil, že se mu na domácím hřišti příliš nedaří.
I přes herně i výsledkově vyrovnaná utkání s bilancí 1-2-2,
skončilo domácí družstvo na 4. místě.
Sportování pro veřejnost
v tělocvičně ZŠ Desná:
Pro ženy:
TAEBO vede Monika Cermanová
pondělí od 18.00 hod
PILATES vede fyzioterapeut Pavel Gilar
pondělí od 18.00 hod.
AEROBIC vede Alena Bambušková
Desenská atletika
pondělí od 19.00 hod.
Ve dnech 21.–22. září se uskutečnilo v pražském Edenu Mistrovství České republiky staršího žactva v atletice. Účastnily se ho také 2 závodnice TJ Desná – Lada Cermanová
(koule, oštěp) a Michaela Galuszková (výška).
Naše závodnice se nejen neztratily, ale podle očekávání
bodovaly. A výrazně. Lada Cermanová se stala mistryní ČR
ve vrhu koulí, ve své druhé disciplíně skončila čtvrtá. Míša
Galuszková obsadila ve skoku do výšky rovněž čtvrté místo.
DMi
FLORBAL vede Roman Mareš
Desenské noviny 10/2013
čtvrtek od 18.00 hod.
středa od 19.00 hod.
Pro muže:
pondělí od 19.00 hod.
FLORBAL vede Petr Holata
úterý od 18.30 hod.
Pro všechny:
VOLEJBAL
pátek od 17.00 hod.
17
Informace z knihovny
Novinky v desenské knihovně
Petra Hůlová:
Čechy, země
zaslíbená
Hrdinka románu přijíždí do Čech, aby si
vydělala. Příběh Olgy
je výpovědí o nelehkém životě v cizí zemi.
Vyprávění se pokouší
vyrovnat se se stereotypy, týkajícími se
jak Ukrajinců, českých zaměstnavatelů
a neziskových organizací, tak žánru „gastarbeiterského románu“, který životy svých
hrdinů často redukuje na boj za slušnou
materiální existenci a rodinné štěstí.
Ivanka Devátá: Jak jsem se zbláznila
Ani v blázinci není o humorné situace nouze Alespoň v knize Ivanky Deváté, která
se nakonec v této instituci ocitla. A vy se
dozvíte, jaká dlouhá cesta ji přivedla a co
tam zažila.
Dana Čermáková:
Jarek Nohavica
Zpívající básník, aristokrat folku, ikona
českého písničkářství, bohém, filozof,
člověk velmi inteligentní, moudrý a sečtělý, slezský patriot,
který přebásnil Mozartovy opery – to
všechno je Jaromír Nohavica…
Zdeňka Pitrunová: Výlety s dětmi
v severních Čechách a pohraničí
Chcete poznat uhrančivou krásu krajiny
severních Čech a blízkého pohraničí?
Přemýšlíte kam vyrazit s dětmi? V další
knize z populární edice „KAM v České
republice“ naleznete množství tipů na zajímavé výlety a spoustu nápadů na využití
volného času s rodinou. Poradíme vám,
kam se vydat s dětmi každého věku, které
mají různé záliby. Ať už vaše děti mají rády
zvířata, koupání, auta, chcete je seznámit
s historií nebo si společně vyjít na hezkou
procházku, jistě si vyberete z mnoha prověřených tipů.
Karel Kryl:
Země lhostejnost
Kniha Země Lhos tejnost přináší úplný
soubor politick ých
komentářů Karla Kryla z let 1990–93. Je
nejen splátkou jedno-
18
ho z výrazných dluhů, které máme vůči
jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním
a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti,
politiky a kultury. Krylovy články ukazují,
jak mimořádného a vskutku nezávislého
politického komentátora v něm česká
a slovenská společnost ztratila. Vzhledem
k nepřízni rozhlasových a novinových
redaktorů na počátku devadesátých let
neměl Karel Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci. I proto jeho komentářů
vzniklo mezi léty 1990 až 1993 jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž
většina těchto textů vyšla, byl minimální.
Kniha Země Lhostejnost zásadním způsobem doplňuje obraz zpěváka, skladatele
a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako
výsostně politického člověka se širokým
vzděláním, záběrem zájmů a tvořivě blízkým vztahem k českému jazyku, který
ve své publicistice rozvinul jako málokdo
z jeho generace.
Keyes Marian:
Tajemný dům
Nejnovější román autorky si vás zcela podmaní, podobně jímavou a přitom opravdu
velmi veselou knihu
jste snad ještě nečetli. Helen Walshová je
statečná i zranitelná, hubatá i skvělá
hrdinka ze současnosti. Sice se jen tak
nevyděsí, strach a obavy si prý vymysleli
chlapi, aby získali lepší postavení a skvělé
platy, přesto to s ní jde z kopce…
Leo Kessier:
Děla u Cassina
Bojem v yčerpaný
a o t ř e s e ný z b y t e k
úderného pluku SS
Wotan drží vrchol tyčící se nad italským
městem Cassino proti
nemilosrdným útokům
kombinovaných spojeneckých sil. Nejprve
přišli Američané, pak neohrožení Sikhové
a nakonec britská pěchota. I když je bitva
ztracená, fanatismus obráncům nedovoluje kapitulovat. Úkolem sturmbannführera Kuno von Dodenburga je dostat
přeživší muže pryč. Ale nejprve musí najít
a zničit zrádce ve vlastních řadách…
Oddělení pro děti a mládež:
Eva Papoušková:
Kosprd a Telecí
Malý Kosprd, hrdina
naší knížky, miluje tatínkovu dílnu a moc
rád tátovi pomáhá při
výrobě vzducholodi,
ale jednoho dne se
rodiče rozhodnou, že
jejich syn musí začít chodit do školky…
Sarah Mlynowska:
Co by kdyby...
Popelka neobula
střevíček
A je to tu zas! Kouzelné zrcadlo nás zaneslo
do pohádky. A vemte
na to jed, že tentokrát
si fakt dáme bacha,
abychom tuhle pohádku nepopletli…
Ladislav Špaček:
Dědečku,
vyprávěj
Slušné chování je
to nejcennější, co
mohou rodiče dát
svým dětem. Naučit je zdravit, vhodně se oblékat,
chovat se zdvořile, vypěstovat správné
návyky. To jsou hodnoty, které je budou
provázet celý život…
Ilona Eichlerová:
Logopedické
pohádky
Příběhy k procvičování
výslovnosti. Pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované
skupiny hlásek…
Vlasta Švejdová:
Měsíce
Tradiční česká a moravská říkadla provázejí děti jednotlivými měsíci kalendářního
roku.
Enid Blyton:
Tajemná hora
Kdo by s e netě šil
na táboření v horách.
Zpočátku jde všechno dobře, ale pak se
všechno zvrtne. Průvodce zmizí a…
Desenské noviny 10/2013
Informace z knihovny, vzpomínky na tábory
Knihovna nabízí
Znovu obnovená služba Městské knihovny Desná
pro Pečovatelský dům v Desné II.
Mobilní nabídka knih pro výpůjčku každé první úterý
v měsíci.
Aktuální termín 1. 10. 2013 od 10 hodin.
Borečov 2013 – Western
Týden knihoven
30. 9. – 4. 10. 2013
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Registrace nových čtenářů
 ZDARMA!!!
Knihovna bude v tomto týdnu
 otevřena denně!
Po 10.00–12.00
Út
St 10.00–12.00
Čt 10.00–12.00
Pá 10.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–17.30
13.00–16.00
Desenské noviny 10/2013
Letošní ročník tábora ŠSK Desná probíhal v duchu westernů. Přenesli jsme se na Divoký západ, do prostředí zlatokopů
a kovbojů. Nechyběli samozřejmě ani indiáni.
Přesně podle filmových či literárních předloh jsme vystavěli železnici (od východu severoamerického kontinentu až
na západ), vykopali jsme Zlatého Žílu, sledovali hru s ohněm,
a dokonce vyzkoušeli, jak je obtížné zdolat kolmou stěnu nebo
věž (v našem podání vytvořenou z 20 pivních bas). Na banky,
stejně jako ve westernových předlohách, nebylo žádné spolehnutí – obíraly nás naprosto nestydatě o naše těžce vydělané
peníze. Ještěže bylo teplé počasí, voda v rybníce příjemně
vyhřátá a dost jídla od šikovných kuchařek.
Pobyt v našem „westernovém“ táboře byl zpříjemněn několika výlety – do muzea v Jičíně, do muzea motorek v Rabakově, a abychom zůstali styloví, jezdili jsme v Pařezské Lhotě
na koních. Nebyli jsme ušetřeni ani zážitku z bouřky. Byla sice
jenom jedna, ale stála za to. Do několika stanů dokonce nateklo, ale ráno jsme všechno usušili a všechno bylo v pohodě.
Určitě se těšíme na příští „Borečák“ a jsme zvědaví, co
na nás organizátoři nastraží tentokrát.
Třetí ročník táborů
dětského centra Maják
Třetí ročník letních příměstských táborů letos proběhl
v Mateřském a dětském centru Maják. Rodiče si mohli vybrat z pěti týdnů a z pěti témat. Přihlásit děti bylo možné
na více týdnů, ale třeba i jen na několik dní.
Pro děti byl připraven pestrý program, vyzkoušely si různé
výtvarné a rukodělné techniky, hudební a pohybové aktivity.
Důraz byl kladen na pobyt venku a vztah k přírodě, děti se
zúčastnily 2–3 výletů v každém týdnu. Našly si mnoho nových
kamarádů, učily se respektovat jeden druhého… „A co budeme dělat zítra?“, ptaly se děti. „Zítra už je sobota…“
Táborů se zúčastnilo z celého Tanvaldska celkem 75 dětí
ve věku 3–12 let , kapacita centra tak byla zcela naplněna.
Další na www.mdcmajak.estranky.cz
19
Pozvánky, inzerce
ODVOZ
A LIKVIDACE
FEKÁLIÍ
ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
MULČOVÁNÍ TRÁVY
TEL.: 777 822 890
Město Desná
nabízí k prodeji obytný
přívěs SPORT JACHT
Technické parametry:
celkové rozměry (dך×v) 4600×2000×2300 mm;
hmotnosti: pohotovnostní 580 kg, užitěčná 40 kg,
celková 620 kg.
Nejvyšší povolená rychlost: 80km/hod.
STK platná do 19. 4. 2015.
Cena dohodou.
Bližší informace na tel.: 483 383 012,
mob. 777 682 500 (p. Radek Seidel).
advokátní kancelář v Desné
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství,
výživné, rodinné právo, pracovní právo,
obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
20
Desenské noviny 10/2013
Došlo do redakce, pozvánka
Tanvalde, Tanvalde…
Splněný sen
Rozhodl jsem se k napsání tohoto článku, jakožto jeden
z posledních obchodníků v širokém okolí… Nenechává mě
chladným politika zastupitelů měst, která je jakoby přes kopírák napříč naší zemí. Teď mi ale vadí konkrétně ta tanvaldská.
Proč? To hned vysvětlím. Nevím, jestli se tomuto říká pokrok,
ale myslím si, že není dobrá taková politika našeho státu,
která vede k postupné likvidaci prodejen. U potravin to začalo
výstavbou marketů v Tanvaldě. Tomu se nešlo ubránit, ale proč
tři? Tímto rozhodnutím většina menších obchodů přešla do rukou našich vietnamských kolegů a pár obchodů (např. Desná
a Plavy) bojuje na hraně přežití jen díky tomu, že se jedná
o špičkové obchodníky.
Teď přišly na řadu i ostatní obchody. Textily, hračkárny, papírnictví v okolí budou s napětím čekat, co s nimi udělá nové
nákupní centrum v Tanvaldě.
Při procházce Tanvaldem vidíte na dvaceti metrech tři herny
a dvě zavřené prodejny, které nevypadají zrovna dvakrát vábně
(bývalá obuv). Taková je představa zastupitelů o vzhledu našich měst? V Jablonci n. N. již radní vidí, že mizí obchod za obchodem z centra města a že toto centrum bez obchodů bude
mrtvé město. Proto se pokoušejí zachránit, co se dá, a nabídli
obchodníkům v městských pronájmech slevu na nájemném
25 %. Je jen otázkou, jestli není pozdě a zda bylo nákupní středisko u bývalé porodnice potřeba. Již dlouhá léta jsme na čele
žebříčku – 1m2 obchodního centra na jednoho obyvatele.
Připadá mi, že čím míň peněz mají zákazníci, tím víc se staví
a buduje. Nevím, proč se staví nové OBI v Jablonci, když u dalšího obchodu OBI jste za 10–15 minut. Třeba jde o to neplatit
daně a radši peníze nesmyslně proinvestovat.
Až čas ukáže, zda školáci budou jezdit pro každou drobnost
z okolních obcí v lepším případě do Tanvaldu, v horším do Jablonce, a zda mamky na mateřských a důchodci budou mít své
obchody na dosah. Velký podíl na tom, jaká obslužnost bude
zachována, mají hlavně zákazníci. Svět, který vám změnily
nadnárodní obchodní společnosti a zúžily váš rozhled na úroveň sleva–akce, je takový, jak si to sami necháte líbit. Zkuste
se vrátit k nákupům jen potřebného a nezbytného zboží.
Pokuste se, i když je to složitější než vyvést rodinu do hypermarketu, začít žít s přírodou a o víkendech skutečně odpočívat
a ne je trávit v supermarketech. Ovšem upozorňuji, je to méně
pohodlné než se toulat nákupními centry.
Z. Vedral
na Tour de France
s Josefem Zimovčákem
Budeme
Budeme na sebe hodní,
i když se to dnes nenosí,
necháme každému sto dní,
ať si k nám city donosí
www.joukl.cz (15)
Desenské noviny 10/2013
Před několika lety jsem se přes svého největšího koníčka,
kterým je cyklistika, seznámil s významnou osobností světové
cyklistiky Josefem Zimovčákem. Už to byl pro mě splněný sen,
ale co následovalo dále, se nedá slovy ani popsat. Protože
jsem od narození vážně nemocný (cystická fibróza) a nemoc
postihuje především plíce, vedl mě můj táta odmala ke sportu.
Vždy říkal: „Plíce jsou sval a my ho posílíme“ a měl pravdu, nyní
už jsem na cyklistice závislý a nedovedu si bez ní představit
svůj život. Můj zdravotní stav je díky ní stabilizovaný.
Letos jsem se zúčastnil Cyklotour 2013, což je akce nadačního fondu pana Zimovčáka „Na kole dětem“ (pomáhá onkologicky nemocným dětem zapojit se aktivně po léčbě do života),
projeli jsme kus České republiky a tam se rozhodlo. Atmosféra
okolo tohoto borce (desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole, držitel světového rekordu na 24 hod, účastník Tour
de France, La Vuelty, Giro d´Italia atd.) mě naprosto pohltila
a já se rozhodl letos absolvovat horskou etapu na Tour de
France (Annecy – Semnoz).
V půl osmé ráno jsme v dobré náladě vyrazili z campu v Annesy, projeli kolem místního nádherného jezera, kolemjdoucí
nadšeně mávali (jezdec na vysokém kole v čele pelotonu, to
je i pro ostřílené fanoušky Tour de France zážitek) a my šlapali
a šlapali. Nebudu vás napínat, trať byla 125 km dlouhá, celkové převýšení přes 3000 m (6 náročných stoupání, to nejtěžší
10 km na závěr), chvílemi až 12% stoupání, objevily se i technické problémy, počasí nás také vyzkoušelo, ale po 7,5 hodinách jsme šťastně pokořili vrchol Semnoz (1 168 m).
Kryštof Hausa
Pan Zimovčák přijal pozvání do Tanvaldu, v tanvaldském
kině bude mít přednášky pro školáky (8.30 hod. 1. stupeň,
10.00 hod. 2. stupeň ZŠ) a tentýž den večer besedu pro dospělé. Nenechte si ujít!
Beseda s promítáním Josefa Zimovčáka
Čtvrtek 10. října 2013 od 19 hodin
Zažijete vyprávění plné energie, nadšení a dobrodružství,
doplněné promítáním. Beseda se bude konat ve prospěch Nadace Josefa Zimovčáka Na kole dětem (rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí) Vstupné 50 Kč, pro školáky 30 Kč.
www.nakoledetem.cz
21
Co se děje u sousedů
DDM Ulita Tanvald
MDC Maják
www.ddmtanvald.cz, tel.: 483 394 301
www.mdcmajak.estranky.cz
Pátek 11. října od 16 hodin
Mísy technikou tifffany
Akce pro dospělé. Přihlaste se včas vzhledem k omezené kapacitě dílny.
Florbal – út 15.30 skupiny dle věku, tělocvična Masarykova ZŠ, 400 Kč/šk. r.
Florbal – út ZŠ Desná, 400 Kč/šk. r.
Plavání – čt 14.00–15.00 a 15.00–16.00, bazén Gymnázium Tanvald 800 Kč/šk. r.
Volejbal – st, pá 14.00–16.00, hala Výšina Tanvald, 400 Kč/šk. r.
Lyže běh – od 5 let, po, st a pá 15.00–16.30, u Bobovky 400 Kč/šk. r.
Turistika – Tanvald, Desná, víkendové výlety, 300 Kč/šk. r.
Taneční s Verčou –út 16.00–19.00 skupiny dle věku, DDM, 400 Kč/šk. r.
Zumba s Lenkou – út 15.30–16.30 ml., čt 19.00–20.00 st., hala Výšina, 400 Kč/šk. r.
Zumba s Lenkou – ZŠ Desná, st 16.30–17.30 1.–6. tř., 17.30–18.30 7. tř.–SŠ,
400 Kč/šk. r.
Šachy – čt 14.30–16.00, DDM Tanvald, 400 Kč/šk. r.
Výtvarně-keramický – pro předškoláky a 1. tř., út 15.30–16.30, DDM, 700 Kč/šk. r.
Výtvarný – čt 14.00–15.30, DDM Tanvald, 700 Kč/šk. r.
Výtvarný speciál – různé výtvarné a řemeslné techniky, od 10 let, čt 16.00–17.30,
DDM, 700 /pol.
Košíkaření a tkaní – od 10 let, út 15.30–17.00, DDM Tanvald, 700 Kč/pol.
Tiffany a mozaika – od 10 let, st 16.00–17.30, DDM Tanvald, 700 Kč/pol.
Keramický – po, út, st 13.45–15.00 ml. a 15.15–16.30 st., čt 14.00–15.15, DDM,
700 Kč/pol.
Keramický – ZŠ Desná, čt 14.30–16.30 nebo po, st, 700 Kč/pol.
Keramická přípravka – pro mladší děti, ZŠ Desná, 500 Kč/pol.
Výtvarný – ZŠ Desná, různé výtvarné techniky, 700 /pol.
Divadelní – st 17.00–18.30, DDM Tanvald, 400 Kč/šk. r.
Klub šikulů – vaření, pečení, výroba dárečků, út 17.00–18.30, DDM Tanvald,
700 Kč/šk. r.
Zobcová flétna – st 14.00–15.00, DDM Tanvald, 400 Kč/šk. r.
Kytara k táboráku – pro zač. i pokroč., po, st – dle dohody, DDM, 400 Kč/šk. r.
Drumbeny – skupinové bubnování, čt dle dohody, DDM, 400 Kč/šk. r.
Angličtina pro děti I. stupně ZŠ – st 15.00–16.00, DDM Tanvald, 400 Kč/šk. r.
Angličtina pro malé děti – út, ZŠ Albrechtice, 400 Kč/šk. r.
Angličtina pro dospělé – DDM Tanvald, 1000 Kč/šk. r.
Počítače pro dospělé – 8 lekcí, od října, po 17.00–18.30 ZŠ Výšina, 1000 Kč
Rybářský – st 15.00–16.00 DDM, 300 Kč/šk. r.
Logopedie – po, st od 14.00, DDM Tanvald, 400 Kč/pol.
Ulitka – zábavné a tvořivé dopoledne pro předškoláky od 3 let, út. 8.30–11.30,
DDM, 200 /šk. r.
Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo na eventuální organizační změny. Kroužky
začínají pracovat od 30. září 2013 a končí 30. května 2014. Bližší informace a přihlášky obdržíte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.: 483 394 301.
Pondělí
17.00–17.45 Zumba pro děti 4–6 let
s L. Marčíkovou, tel.: 607 143 054
18.00–19.00 Powerjóga s L. Marčíkovou
Úterý
12.00–18.00 Logopedie
Mgr. Hýsková, tel.: 607 776 314
Středa
19.00–20.00 Zdravotní cvičení pro ženy
s Rozárkou v prostorách MDC Maják
16.00–17.00 Sportování předškoláků
bez rodičů, venku, nebo ve sportovní
hale formou her, pro děti 3–6 let, H. Beranová, tel.: 602 320 964
Čtvrtek
16.00–17.00 Hudební hrátky
Rozvoj hudebního vnímáni, program
s písněmi, rytmizace, pohyb, rozvoj řeči,
podpora sociálních vztahů. V. Vacková
Pátek
12.30–19.00 Vyhrazeno pro projekt
Maxík
Speciální program pro předškoláky
a pro děti s odloženou školní docházkou.
Mgr. L. Kořínková, tel.: 602 411 462
Každý druhý pátek v měsíci
17.30–19.30 Porodní večírek
Certifikovaná dula Dita Poustecká. Film
+ debata, poradna – porodní plán, šestinedělí, kojení, zdravý a bezpečný porod.
Hlaste se nejpozději den předem na tel.
či e-mail MDC Maják.
Každé pondělí od 7. října
18.00–19.30 Tradiční čínské dechové
cvičení Tchaj-t´i čchi kung
MUDr. David Němec, tel.: 603 252 488,
[email protected]
21.–27. října
Podzimní burza dětského oblečení
29.–30. října
Podzimní prázdniny v Majáku
Přihlášky do 15. října.
…a dále nabízíme:
• Havajské masáže Lomi Lomi
MUDr. David Němec, tel.: 603 252 488
• Rekondiční masáže
A. Rusnáková, tel.: 774 825 085
• Prezentace Konopné produkty
• Beseda „Zdravý úsměv“, 14. října
• Výlet s nejmenšími
Placené hlídání dětí
Službu je nutné předem objednat přímo
v MDC Maják nebo tel.: 774 825 085.
Sledujte www.mdcmajak.estranky.cz
naleznete nás také na facebooku
22
Desenské noviny 10/2013
Úterý 29. a středa 30. října
Podzimní prázdniny
V úterý výlet do Dinoparku v Liberci. Cena 140 Kč. Ve středu výlet do IQ parku
v Babylonu v Liberci. Cena 120 Kč. Na oba výlety je sraz na hl. vlakovém nádraží
v Tanvaldě v 8.00, návrat ve 14.52 tamtéž. Po předchozí dohodě je možno přistoupit
na trase. Přihlášky s platbou v DDM Tanvald.
Ve čtvrtek 10. a 17. října od 9.00 hodin
Cesta za pokladem
Pro MŠ v areálu MŠ Radniční a Výšina.
Zájmové kroužky 2013/14
Co se děje u sousedů
Smržovka
Nová Ves nad Nisou
www.smrzovka.cz, tel.: 483 369 325
Novoveský okrašlovací spolek
Pondělí 7. října
Čítárnička
Od 15.30 hodin v knihovně. Tentokrát
na téma „Co v přírodě nevidíme“. Nejenom povídání a čtení s paní Květou
Tvarohovou. Čítárnička je pro děti školního věku, ale rádi přivítáme i šikovné
předškoláčky.
Sobota 19. října od 16 hodin
Windows – Alastair S. Edwards
Koncert v kostele Panny Marie – Pomocnice křesťanů v Nové Vsi n. N.
Nová hudba pro housle a violoncello
na počest ukončení obnovy vitrážových
oken kostela Panny Marie v Nové Vsi nad
Nisou, jež probíhala v letech 2010–2013.
Hudba byla komponovaná
právě pro tuto jedinečnou příležitost. Kostel bude otevřen již
od 15 ho din. Všichni
jste srdečně zváni.
Úterý 8. října
Hovory nad otevřenou biblí
Od 17 hodin v Zámečku.
Sobota 12. října
Pojeďte s námi na výlet…
Hospital Kuks a Františkánský klášter
v Hostinném
Jednodenní výlet. Odjezd v 7.30 hodin
z nám. T. G. Masaryka.
Středa 16. a čtvrtek 17. října
Slet bubeníků ve Smržovce
Pátek 18. října
Dýňobraní
Od 15 hodin u Parkhotelu.
Pořádá Rodičovské sdružení při ZŠ.
Pátek 18. října
Svatohubertská mše
Od 17 hodin v kostele sv. Archanděla
Michaela. Mši celebruje P. Gajdošík ze
Semil. Vystoupí Trubači z Valdštejna
a pěvecký sbor Antonín Dvořák z Turnova. Pro všechny zájemce a příznivce
je od 16 hodin připravena myslivecká
kuchyně na Myslivecké chatě.
Pondělí 21. října
Dílna s Květou – Přijďte si vyrobit…
Od 15 do 17 hodin v knihovně. Tentokrát
si ozdobíme bloček. Pro veřejnost bez
omezení věku.
Pátek 1. listopadu
Poslední leč
Od 20 hodin v Parkhotelu. Oblíbená
myslivecká kuchyně a dobrá hudba.
každý čtvrtek od 18 hodin
Bohoslužba
Kostel sv. Archanděla Michaela
…a dále připravujeme:
9. 11. Den válečných veteránů
16. 11. Ples města
23. 11. Vánoční dílna pro ženy
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. Mikulajda
11. 12. Vánoční koncert v kostele
15. 12. Vánoční pohoda
Všechny uvedené akce jsou bez záruky.
Desenské noviny 10/2013
Město Smržovka ve spolupráci s AlterNATIVE Music Production, Patrikem
Bonnanem s finanční podporou
Libereckého kraje pod záštitou Ivany
Hujerové, radní pro regionální rozvoj
a evropské projekty pořádá
Slet bubeníků
ve Smržovce
12. ročník
Still in Space Tour 2013
Parkhotel Smržovka
Pavel Fajt, Miloš Vacík,
David Koller, Oona Kastner,
Tomáš Reindl, Zdeněk Bína,
Pavel Koudelka a Ondřej Anděra
Středa 16. října
17.00 hodin – koncert
pro handicapované děti
i dospělé a jejich doprovod
Vstup do sálu od 16.30 hodin. Zdarma.
Čtvrtek 17. října
20.30 hodin koncert
Vstupné v předprodeji 170 Kč/na místě 200 Kč, na večerní koncert místa
pouze k stání, resp. k tanci, omezený
počet vyhrazených míst bude k dispozici pouze pro vozíčkáře a tělesně
handicapované, děkujeme za pochopení, vstup do sálu od 19.45 hodin.
Předprodej 1. – 16. října: Tipsport
Smržovka, IC Tanvald a Liberec, prodejna mobilů OC Billa Jablonec n. N.
www.smrzovka.cz, www.sletbubeniku.cz
KINO ALFA V DESNÉ
Údolní 295,
Desná v Jizerských horách
tel.: 774 464 316
e-mail: [email protected]
facebook: kinoklubalfa
www.kino-alfa-desna.cz
*************************
ř í j en 2 0 1 3
*************************
Tip Alfy
Každý pátek
DISKOTÉKA
Hrajeme vždy od 22.00
hodin, otevřeno je již
od 20.00 hodin
Avizované soboty
na facebooku,
kdy hrajeme
„trochu jinak“…
Výstava ve Smržovce
Výstavní síň Zámečku
Od 15. října do 17. listopadu
Vladimír Simer – Fotografie
Autor profesionálně fotografuje od začátku 70. let – od snímků sportovních,
propagačních až po módní. Pro zpestření doplnil kolekci fotografií, převážně
aktů, o jabloneckou bižuterii.
23
Kulturní a informační středisko RV
Program
na říjen
Připravujeme
na listopad
Výstava
Podzimní slavnost dýní
Dýňové odpoledne
pro rodiče a děti
do 31. října
Výstava ve vile
Prezentační výstava místních spolků, organizací, sdružení a firem. A také galerie
portrétů představitelů města od roku 1950,
tedy od vzniku Desné v Jizerských horách
sloučením jednotlivých okolních obcí. Fotogalerie předsedů a starostů je doplněna informacemi o nejvýznamnějších událostech,
ke kterým došlo v jejich funkčním období.
Termín bude upřesněn na plakátech
a webových stránkách města.
Hudební večer
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedelova vila
v Desné
Pondělí 11. listopadu od 19 hodin
Riedelova vila
Ro(c)kování s Jiřím Černým
Na své příznivce se těší hudební publicista a kritik pan Jiří Černý se svým
hudebně-zábavným pořadem.
Ples
Sobota 23. listopadu od 20 hodin
KD Sklář
Ples města Desná
Moderuje Honza Žíla.
Taneční
Pátek 11. října
KD Sklář
RODIČE POZOR!
Pohádka pro děti v Alfě
Neděle 5. října, kino Alfa
Dobrodružství čmeláka
Brundibára
aneb Už to mám! Už to vím!
Obnovujeme tradici představení pro děti.
Ovšem pozor! Pohádky pro rodiče a děti
se přesouvají z Riedelovy vily do kina Alfa.
Možnost občerstvení před představením
v bufetu kina. Vstupné 30 Kč.
První prodloužená
tanečních kurzů
Beseda
Pondělí 21. října od 18 hodin
Riedelova vila
Martin Komárek
beseda u kávy nebo čaje s dlouholetým redaktorem deníku MF Dnes panem Martinem Komárkem. Součástí
besedy je i autogramiáda knihy, kterou napsal se svým a o svém otci
„Poslední slovo Valtra Komárka“.
Kulturní a informační středisko
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
Úterý 10.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek 10.00 – 17.30 hodin
POZOR Změna otevírací doby:
Sobota13.00 – 16.00 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 730 510 956, 483 383 019,
737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Divadlo – zájezd
Středa 16. října v 16 hodin
Vysoké nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim
Francis Veber:
Blbec k večeři
Francouzská veselohra o blbcích kolem
nás – čili „Komu se smějeme? Sami
sobě se smějeme!“ DS J. K. Tyl, Brodek
u Přerova, režie Eva Procházková.
Zájemci si již nyní mohou rezervovat
místa do divadla i autobusu. Rezervace: na tel.: 737 248 434 (pouze sms),
nebo 483 383 019,
e-mail: [email protected]
24
Desenské noviny 10/2013
Download

Desenské noviny říjen