www.mesto-de
www.mesto-desna.cz
e sna.cz
ZPRAVODAJ PRO
RO OBČANY MĚSTA DESNÁ
Leden 2014
cena 10 Kč
Znamení zvěrokruhu
Každý z nás se narodil v určitém znamení a každý má svůj vlastní horoskop. Nelze
najít dva stejné. Tak, jako je každý člověk originál, má i svůj jedinečný horoskop.
Ten mu mohou odborníci vytvořit a „ušít na míru“ podle přesných údajů, které se
týkají jenom jeho. Horoskopy uveřejňované obecně, jsou spíš nástinem toho, co bude jednotlivá znamení v daném roce, měsíci či týdnu provázet. Můžeme je brát jako
zpestření, pobavení, ale i poučení, protože v každém horoskopu je něco, v čem se
člověk narozený v daném znamení najde. Naše – samozřejmě převzaté – horoskopy
budou provázeny obrázkem příslušného znamení. A v tom je originalita našich horoskopů – autory obrázků jsou totiž žáci desenské základní školy.
Jan
Dolanský
KOZOROH
22. 12.–20. 1.
Pochopit charakter Kozoroha není
vůbec jednoduché.
Linda Goodmanová ho ve své knize
Sluneční znamení přirovnává k pavoukovi: „Vůči hbitému létajícímu hmyzu
nemá šanci. Ale ten se zaplete do chytře
utkané pavučiny – a pavouk vyhraje“.
Kozoroh touží po možnosti postupu
a vzdělání, uplatňuje své skryté ambice.
Bývá melancholický a vážný. Kozoroh
je tvrdohlavý, ale v zásadě jemný. Vše
nenápadně řídí z povzdálí a umí se učinit
nepostradatelným.
Slavné osobnosti ve znamení Kozoroha: Benjamin Franklin, Jana z Arku,
Johannes Kepler, Isac Newton, Louis
Pasteur.
Z obsahu:

Celoroční plán besed
2

Co projednala rada
2

Události se čtyřkou na konci
4

Galerie starostů města
9

Ohlédnutí za plesem
11

Desenské divadelní předjaří
12

ZŠ – Den otevřených dveří
15
foto: Petr Šikola
Vážení čtenáři Desensk ých novin,
obyvatelé Desné, návštěvníci a turisté,
s nadcházejícím novým rokem Vám chci popřát, abyste do něj
vstoupili co nejlépe, aby se Vám dařilo v osobním i profesním
životě a aby vám pohoda z právě uplynulých Vánoc vydržela co
nejdéle.
Jaroslav Kořínek , starosta města
Z rady a zastupitelstva města
CO PROJEDNALA
RADA MĚSTA
CO PROJEDNALO
ZASTUPITELSTVO
Na svém 20. zasedání
20. 11. 2013 kromě jiného
Na svém 8. zasedání
13. 11. 2013 kromě jiného
 doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtový výhled na období let
2015 a 2016
 doporučila zastupitelstvu města
schválit návrh rozpočtu na rok 2014
 schválila na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – Zimní
údržba místních komunikací a chodníků
pro zimní období 2013/2014 – níže
uvedené firmy:
1. Jan Sieber, Tanvald
2. Miroslav Fejfar, Desná
3. Petr Sochor, Desná
4. FLD servis s. r. o., Desná
 schválila Plán zimní údržby místních
komunikací (chodníky a komunikace)
pro rok 2013/2014 a pověřila pana Jaromíra Žáka zajištěním realizace tohoto
plánu
 schválila výzvu k podání nabídky
Veřejná zakázka malého rozsahu –
ohřev TUV lokálními zásobníky objektu
č. p. 629, Desná II (hasičárna) a pověřila
pana Jaromíra Žáka zajištěním administrativy s tím spojené
 schválila pronájem sálu KD Sklář dne
20. 12. 2013 k uspořádání vánočního
večírku pro zaměstnance firmy Preciosa
Ornela, a. s., Desná.
 schválilo prodej pozemků pč. 285/1
o v ýměře 132 m 2 v k. ú. Desná I,
p č . 51 5/2 o v ý m ě ř e 311 m2
v k. ú. Desná III, pč. 1159 o výměře
110 m2 v k. ú. Desná I, pč. 893/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Desná III
 schválilo zveřejnění záměru prodat
pozemky pč. 1444 o výměře 146 m2, pč.
1445 o výměře 220 m2 a pč. 1446 o výměře 154 m2, vše v k. ú. Desná I
 vzalo na vědomí zprávu z průběhu
prací na stavbě Rekonstrukce Základní
školy v Desné v Jizerských horách –
III. etapa.
Práce v areálu
Protržené přehrady
pokračují
Úpravy areálu Protržené přehrady,
které budou dokončeny ke stému výročí
tragické události na Bílé Desné, pokračovaly do nástupu zimy. Poslední akcí
zahájenou před zimou byla výstavba
nové lávky, která nahradí stávající (viz
foto). V jarních měsících budeme informovat o stavu prací a přineseme aktuální fotografii nové lávky.
PLÁN BESED S OBČANY
01/2014 – 17. 2. 2014 Po
Desná I.
02/2014 – 22. 4. 2013 Út
Černá Říčka
03/2014 – 23. 6. 2013 Po
Pustiny
04/2014 – 22. 9. 2013 Po
Desná III.
05/2014 – 24. 11. 2013 Po
Desná II.
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Kulturní středisko Riedlova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
www.mesto-desna.cz
Beseda s občany
v Desné II
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
25. listopadu proběhla poslední beseda roku 2013. Bylo to v Riedelově
vile, problematika se tedy týkala hlavně Desné II. V úvodu starosta města zrekapituloval připomínky občanů
z minulé besedy a jejich řešení:
e-mail: [email protected]
Parkování pro invalidy u MěÚ bylo
dohotoveno, v zimním období průchod
na MěÚ kolem veřejných WC zajištěn,
ul. Polubenská => projekt na celoplošnou oprava v měsíci červnu 2014 od odbočky D/III. po křiž. Souš, chodníky
ZŠ/II – oprava až na konec celkové
rekonstrukce budovy (nyní probíhá třetí
etapa), Sedmidomky vodovod – projekt připraven k zadání a zahrnut mezi
investicemi na příští rok – nyní nejsou
fin. prostředky, pro informaci uvádím
další dílo v hav. stavu a to rekonstrukci
vodovodu a kanalizace FD = mnohonásobně vyšší nežli na Sedmidomkách,
stromy v parku a kolem PK 1/10 průjezd
obcí – kácení proběhlo jak v paku Desná
střed, tak souběžně s PK a i v areálu ZŠ/
II. a Ried. vily – kolem budovy MěÚ se
zatím nechávají dřeviny až do skončení
úprav.
e-mail: [email protected]
Nově zazněly připomínky týkající se
přidělování vývěsních skříněk, informací
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 730 510 956, 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434
DN na webu: www.mesto-desna.cz
o výsledcích rozboru pitné vody, práce
MP a stavu některých budov v majetku
města. Z odpovědí uvádíme: otázka vývěsních skříněk bude zařazena do lednového jednání rady města (nejdříve je
nutné provést kompletní kontrolu současných uživatelů). Informace o rozboru
pitné vody jsou k dispozici, na stránkách
města jsou odkazy, kde lze zjistit požadované informace. K otázce budov – ze
strany města je snaha, aby docházelo
ke změně, ale finanční prostředky jsou
velmi malé. Některé z objektů jsou dané
k prodeji, další budou nabídnuty. K otázce práce MP se vyjádřil Ing. Erlebach:
vytýčené části se objíždějí a hlídají, zvýšená kontrola je tam, kde se vyskytuje
nekalá činnost. Jinak se provádí dohled,
prevence atd. Beseda trvala hodinu
a půl, účast občanů byla velmi malá.
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO: 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina
Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 730 510 956, 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434, e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou,
www.jabloneckatiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. listopad 2013. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 01/2014
Společenská kronika
Gratulace lednovým jubilantům
Svá životní jubilea v lednu oslaví:
Lívia Scholzeová
Erika Šipkovská
Josef Janata
Zuzana Novotná
Jana Nesvadbová
Marie Bilíková
Roswita Komoňová
Jaroslav Krupka
Blažej Urbanec
Jindřich Sztraka
Antonín Preussler
Helena Benešová
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci únoru, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou
do 15. ledna napsat na MěÚ nebo zavolat na telefeon:
483 337 950, 483 383 019.
Historicky první nositel titulu Senior roku
– Ing. Zdeněk Joukl
Nadace Charty 77 poprvé udělila ceny seniorům a jejich klubům.
7. 12. 2013 18:58
Praha – Nadace Charty 77 udělovala dnes (7. 12. 2013, pozn. red.) poprvé ceny
lidem seniorského věku za jejich výjimečné výkony a aktivitu. Titul Senior roku 2013
získal dvaasedmdesátiletý Zdeněk Joukl z Desné v Jizerských horách za své sociální
projekty. Seniorským klubem roku se stalo komunitní centrum Prádelna z Prahy 5.
Pořadatelé vítězům ocenění předali v centru Pražská křižovatka.
„Cílem ceny je zdůraznit výjimečnost činů a práce seniorů, podpořit je v jejich
aktivitách a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Je to i šance na postupné
rozbití stereotypů v pohledu na život seniorů,“ uvedla Kristina Jakubcová z Nadace
Charty 77.
Ocenění je součástí projektu SENSEN – tedy Senzační senioři. Vítěze vybírala odborná porota. Posuzovala 115 seniorů a seniorek a 43 klubů. Vítěz Joukl na svých
stránkách www.joukl.cz řeší otázky, které se týkají nejen seniorů. V Jizerských horách provozuje také kiosek, kde zákazníci platí za občerstvení tolik, kolik sami uznají
za vhodné. Z bývalé kočárkárny panelového domu udělal místnost s počítačem, kde
je zdarma přístup na internet. Měl tři fotografické výstavy a chystá další, vypočítala
Jakubcová.
Ceny starším lidem, kteří mohou být vzorem pro své vrstevníky, rozdávala Nadace
Charty 77 poprvé. Počet nominací pořadatele překvapil. „Bylo to neuvěřitelné číslo,
které nás skoro dojalo. Nominace totiž vyjadřují projektu SENSEN důvěru a zájem
o něj“, podotkla výkonná ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků. Organizátoři
počítají s tím, že se z udílení cen stane tradice.
Tolik zpráva převzatá z internetových stránek Českého rozhlasu.
Blahopřejeme panu inženýrovi Zdeňku Jouklovi k získání tohoto prestižního titulu.
Informace týkající se veřejného internetu:
Veřejný internet je na 30 min. denně
ZDARMA.
Za každých dalších započatých 30 min. platba
15 Kč.
Desenské noviny 01/2014
Poděkování Rady
města Desná
Rada města děkuje Kulturnímu a informačnímu středisku Desná vedenému
paní Lenkou Neumannovou za práci
odvedenou v uplynulém roce. Děkujeme
za obětavou práci nejen vedoucí KIS, ale
i ostatním zaměstnancům a nové knihovnici, která se vedle vedoucí kulturního střediska spolupodílí na přípravě
pořádaných akcí. Ty loňské měly vesměs
kladný ohlas a byly opravdu vydařené.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů
v další práci.
Za radu města Jaroslav Kořínek,
starosta
Vánoční
besídka v domě
s pečovatelskou
službou a návštěva
seniorů v domovech
důchodců
V úterý 10. 12. 2013 proběhla v domě
s pečovatelskou službou vánoční besídka, které se zúčastnil starosta města
pan Jaroslav Kořínek, místostarosta pan
Petr Šikola a paní Iva Hanzlíčková. Žáci
základní školy pro obyvatele pečovatelské služby napekli cukroví a připravili si
kulturní program. Pečovatelky a obyvatelé domu děkují žákům základní školy
a jejich učitelům za cukroví a kulturní
program. V tento den navštívil starosta
města pan Jaroslav Kořínek a paní Iva
Hanzlíčková také bývalé obyvatele našeho města, kteří žijí v domovech důchodců ve Velkých Hamrech a Rokytnici nad
Jizerou. Popřál jim pěkné Vánoce, hodně
zdraví do nového roku a předali vánoční
balíček.
I. H.
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba:
1. dubna – 30. listopadu
STŘEDA 13 – 17 hodin
SOBOTA 8 – 12 hodin
1. prosince – 31. března
STŘEDA 14 – 16 hodin
SOBOTA 9 – 11 hodin
3
Kalendář událostí
KALENDÁŘ
REGIONÁLNÍCH
UDÁLOSTÍ se čtyřkou
na konci letopočtu
1554 – byla založena obec Příchovice.
Původní dřevěná středověká osada,
připomínající spíše město s jejím dřevěným kostelem a náměstím byla vypálena švédskými vojsky během třicetileté
války v roce 1643. První jarmark se
zde konal 26. dubna 1857. Nový kostel
sv. Víta s cenným dobovým interiérem je
z let 1859–1862. V roce 1910 byla obec
dočasně přejmenována na Stephansruh
na paměť arcivévody Štěpána, který zde
v roce 1847 dohlížel na stavbu silnice
z Liberce do Trutnova.
1784 – začalo se vyučovat v albrechtické škole, a protože osada byla spojena
s osadou Dessendorf, navštěvovaly tuto
školu také děti odsud.
Přes zimu se učily v pronajatých místnostech v domě čp. 64 a 20. Dvacítka se
pak stala školou opravdovou až v roce
1840.
1814 – pravděpodobně nejstarší budovou v Desné je Karnetův mlýn. Údajně
pamatuje i založení Dessfoursdorfu
byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1814, jak hlásá i letopočet na jeho
zdivu. Kdy zmizelo jeho mlýnské kolo,
přesně nevíme. Do dnešních dnů se zachoval kousek jeho náhonu. V minulosti
byla nešetrně přestavěna jeho střecha,
ale z větší části se původní stavba mlýna
do dnešních dnů zachovala. Je zajímavou a historickou stavbou Desné, i když
není na seznamu kulturních památek.
1874 – za nejstarší hasičský sbor
na území dnešní Desné je považován
„Dobrovolný hasičský sbor Polubný –
Potočná“ (Freiwillige feuerwehr Polaun
– Tiefenbach). V období všeobecného
nadšení pro spolkovou činnost a věci veřejně prospěšné byl založen tento první
hasičský sbor. V době svého vzniku měl
sbor 127 členů a jejich počet neustále
vzrůstal.
1884 – byl založen v Tiefenbachu Spolek pro chování drobného domácího
zvířectva. Tento rok zde také vznikl spolek Volnomyšlenkářů. V obci byl na Bře-
4
zovém vrchu vybudován vlastní hřbitov,
v prvních sedmi letech tu bylo pochováno přes 900 obyvatel. Zámožnější
obyvatelé si zde stavěli honosné rodinné
hrobky.
Za sklárnou v Dolním Polubném byl postaven dnes již zbouraný Landhaus (bývalý lázeňský dům), který později sloužil
jako bydlení pro Riedlovy skláře.
1894 – byla zahájena stavba důležité
spojnice z Potočné přes Pustiny na Světlou. Dokončena byla o dva roky později.
Náklady činily 22 652 zlatých. 10. října
byl předán do užívání poslední železniční úsek z Lučan do Tanvaldu – trať byla
slavnostně otevřena, čímž byl Tanvald
propojen s Jabloncem a Libercem. 24.
dubna zemřel Josef Riedel – sklářský
král (Glaskönig) ve svém domě v Polubném čp. 358.
1904 – byla započata stavba silnice z Černé Říčky od Sociálního domu
na Souš. Byla dostavěna v roce 1905.
30. 9. přijel do Dolního Polubného
prof. Otto Intze, schválil budování přehrady na Černé Desné a navrhl stavbu
přehrady na Bílé Desné. Wilhelm Riedel
byl vyzván, aby rozšířil stávající Vodní
družstvo pro stavbu přehrady na Černé
Desné ještě o stavby přehrad na Bílé
Desné a Kamenici.
1914 – na Horním Polubném byl založen poštovní úřad.
1924 – konala se slavnost Okresní
německé tělovýchovy Německého tělovýchovného spolku Tiefenbach (Bezirksturnfest Deutscher Turnversin Tiefenbach a/D.) na hřišti ve Žďáru (Brand)
za desenským nádražím. V letech 1924–
1927 byla zcela vypuštěna přehrada
na Souši a provedena některá bezpečnostní opatření. Po katastrofě na Bílé
Desné byl snížen obsah vody na Souši
na třetinu. Když se po první světové
válce hospodářské poměry ustálily, přinesla přehrada kraji užitek. Ustaly povodně, jezero skýtalo velké množství
ryb, příležitost ke koupání, k projižďkám
na loďkách a okrášlilo svou rozlehlou
vodní plochou celou lesnatou krajinu.
Nádraží v Kořenově bylo přejmenováno
z Grünthal na Polubný. 1. října 1938
Polaun, 8. května 1945 opět Polubný,
od 10. května 1946 Polubný – Kořenov a od 28. května 1961 Kořenov.
Tiefenbach – Desná (Tiefenbach – Dessendorf) byl přejmenován v roce 1950
na Desná. Byly zavedeny přímé spoje
Praha – Wilsonovo nádraží – Polubný
(Kořenov).
1964 – začala výstavba DA domků
v prostoru Finských domků. Byla též započata výstavba nové Polubenské hutě
– dokončena roku 1966.
1974 – bylo zrušeno Polesí Desná a převedeno do Josefova Dolu. Došlo k definitivnímu uzavření přehrady na Souši
pro veřejnost a pro rekreační účely. Byla
dohotovena výstavba moderní čisticí
stanice a úpravny pitné vody na Souši. V Desné bylo celkem 7 budov škol
a školek – Desná I (NŠ), Desná II (ZvŠ),
Desná III (1.–8. ročník) – 2 budovy,
školky Desná I, Desná II, Desná III. Po rekonstrukci bylo znovu otevřeno kino Máj.
Slavnostního otevření se zúčastnilo 250
občanů.
1984 – 20. února byla dokončena výstavba ubytovny u skokanského areálu v Desné I. 1. října byl otevřen Dům
služeb (dnešní DPS v centru města).
Posléze sem v listopadu byla přemístěna
pošta z přízemí budovy bývalé zvláštní
školy. V listopadu byla dokončena výstavba podchodu a týž měsíc byl předán
do užívání. Byla zavedena nová autobusová linka do Desné I, se zastávkami
u římskokatolického kostela a konečnou
otočkou u domů čp. 66 a 51, čímž bylo
zajištěno pohodlné dopravní spojení pro
obyvatele žijící v nejzazší části Desné I.
Spoje první měsíce provozu jezdily dvakrát denně. Byla zahájena oprava fasády
a střechy měděným plechem na budově
školky a jeslí v Desné II (dnešní Riedelova vila). V červnu byla provedena částečná demolice Desenské hutě a převedení
řečiště Černé Desné v důsledku výstavby nové části této hutě (Perlovka).
1994 – Dne 3. června proběhla další
speciální jízda českým vlakem na trati
Harrachov – Jelenia Góra. Byla objednána zahraničními turisty a realizována
sólo motorovými vozy řady 830. Tyto
jízdy se neustále opakují. Mění se lokomotivy podle zájmu zákazníka. Dalšími
zajímavými speciálními jízdami byly ty,
v kterých seděli naši i polští vlivní hosté,
kteří měli uvažovat o zprovoznění této
tratě pro víkendový provoz.
Desenské noviny 01/2014
Rozhovor
Ukončena
rekonstrukce
sociálního
zařízení ZŠ
Žáci i učitelé naší základní školy
se dočkali. 20. prosince 2013 byla
dokončena rekonstrukce sociálního
zařízení, která probíhala za provozu.
Vyučování v podmínkách, kdy se provádějí stavební úpravy, bylo velmi náročné a nepříjemné. Rámus a všude
přítomný prach určitě nejsou vhodné
učební pomůcky. Rekonstrukce byla ale
už natolik potřebná, že se jiné řešení
najít nedalo. Toto nepříjemné období je
konečně minulostí a žáci i učitelé se mohou těšit, že se po Vánocích vrátí do normálních podmínek, i když rekonstrukce
celého objektu ještě zdaleka nekončí.
Myslivecký ples
V sobotu 11. 1. 2014 pořádá Myslivecké sdružení Kořenov – Desná
od 20 hodin v kulturním domě Sklář
Myslivecký ples.
Vstupenk y – cena 150 Kč, možn o s t z ako up e ní u J o s e f a K r a s l a
tel.: 722 578 095
Součástí plesu je myslivecká kuchyně
Arnošta Pultara – ta bude v provozu již
od 18 hodin v jídelně kulturního domu
Sklář.
Mikuláš na Pustinách
7. 12. 2013 uspořádal SDH Pustiny
Mikuláše pro děti.
Zúčastnilo se 11 malých dětí v doprovodu 25 dospělých. Vzhledem k počtu
obyvatel, který Pustiny v současné době
mají, je to víc než slušná účast.
K. Mařatka
Desenské noviny 01/2014
ČRo Sever – nové
pořady a více aktualit
Velké programové změny nachystal
od ledna 2014 Český rozhlas Sever.
Ve všední den odpoledne a o víkendu
se objeví nové atraktivní pořady a stanice bude také nabízet více aktuálních
zpráv a očekávaných událostí. O nové
skladbě vysílání jsme si povídali s ředitelem stanice Milanem Knotkem.
Bude to velká změna?
„Docela ano. ČRo Sever dostane nový
zvukový obal, který bude od nového roku pro všechny veřejnoprávní regionální
stanice stejný. Chystáme se vysílat více
aktualit ze života všedního dne i událostí, které nás „právě dnes“ ještě čekají.
Prohloubíme přímý kontakt s posluchačem – ten bude moci ovlivňovat program více, než dosud. Písničky na přání
rozdělíme na dva bloky – první hodina
začne v poledne a druhá bude zařazena
v 17.00 hod. Pořad „Slovo do pranice“
Ike Macharovského skončí a ranní vysílání bude prodlouženo do 9.00 hod.
Co zábavné pořady…?
„Od pondělí do pátku posluchači uslyší ve 13.00 hod. nový pořad Česko země
neznámá, který bude zajímavou soutěží
o městech ČR a jejich osobnostech.
Pořad bude spojen s každodenní výhrou
velice hezkých cen. Pro ty, kteří mají
rádi slavné české komiky z doby kvalitní
a kultivované zábavy, zařadíme ve všední den ve čtyři odpoledne pořad Humoriáda. Posluchači si zde budou moci
živě vybrat, jestli chtějí slyšet Menšíka,
Sováka nebo třeba Holzmanna.
Změny se dotknou také víkendu?
„Sobota a neděle zůstane oproti všedním dnům více oddechová. V sobotu
dopoledne se mohou posluchači těšit na zbrusu nový magazín pro kutily
a zahrádkáře a po něm půjde v živém
vysílání veterinární poradna, kam si
bude možné odborníkovi zavolat pro
naléhavou radu. Na nedělní dopoledne
je připraven gastronomický magazín
Pochoutky o zajímavých regionálních
receptech, pokrmech nebo nápojích.
A další novinkou je pořad Hvězdné návraty, což bude medailon herců a dalších zajímavých osobností. Tento pořad
půjde na ČRo Sever v sobotu i v neděli
vždy od čtyř do pěti odpoledne.“
ČRo Sever je stanicí, která nehraje
dechovku, ačkoliv si ji část posluchačů přeje. Nezměníte názor?
„Dechovkové pořady budeme
od 1. ledna příštího roku zařazovat každý všední den, a to vždy od 18.00 hod.
Chceme tím potěšit milovníky tohoto
žánru, který už posluchači v blízké budoucnosti neuslyší na ČRo 2. Lidem,
kteří dechovce neholdují, nebude její
vysílání vpodvečer určitě vadit.“
Dechovka na Severu znamená,
že se stanice bude nadále
orientovat na starší posluchače?
„Formát celé regionální sítě Českého rozhlasu bude sice cílit především
na starší populaci, ale chceme být přijatelným a vyhledávaným partnerem
i pro posluchače mezi 50 a 60 lety.
Půjdeme cestou moderního veřejnoprávního vysílání. To znamená, že si
ponecháme vše důstojné a noblesní,
co souvisí s plněním veřejné služby,
a budeme to vysílat způsobem typickým
pro médium 21. století. Konzervativní
zastánce veřejnoprávního přístupu ale
mohu uklidnit – do výrazu komerčních
stanic budeme mít ještě hodně daleko.
Jsou hranice, které překračovat nesmíme a nebudeme.“
5
Přehled událostí roku 2013
PŘEHLED UDÁLOSTÍ
ROKU 2013
Rok 2013 je rokem zahájení činnosti
nového starosty města – pana Jaroslava Kořínka
V sobotu 4. května, na svátek Květoslava (latinsky Florian), si hasiči z Desné
II připomněli 30. výročí své hasičárny.
A dali jí krásný dárek – sochu sv. Floriana, kterou zhotovil stálý účastník Dřevosochání, pan Tibor Matúz.
19. května se ve Skláři konala tradiční
oslava Dne matek. Její organizátor, pan
Štefan Pustai, tak zahájil druhou desítku. těchto setkání.
Přehled událostí roku 2013 zahajujeme poněkud netradičně – 22. plesem
města, který se konal 9. února, kam byl
přesunut z podzimního termínu.
21. února slavily úspěch naše skokanky na lyžích na Zimním olympijském festivalu mládeže v rumunském Brašově,
kde získaly zlaté medaile.
10. května proběhl turnaj mikrožáků.
Po něm následovalo celkové zhodnocení sezóny – desenští mikrožáci se stali
okresním přeborníkem.
23.–24. února pořádal Jizerský klub
lyžařů Mistrovství ČR a Republikový kvalifikační závod ve skoku na lyžích a v severské kombinaci žáků a žákyň.
5. března proběhla v Riedelově vile vernisáž výstavy „50 let Ski areálu Černá
Říčka“.
Poslední dubnovou sobotu (27. 4.)
proběhlo ve Skláři poslední představení
z cyklu Desenské divadelní předjaří.
Divadelní spolek Krakonoš z Vysokého
nad Jizerou předvedl své nastudování
muzikálu Malované na skle. Lze o něm
mluvit jen v superlativech. Svědčí o tom
i to, že si diváci po jeho skončení „vytleskali“ několik přídavků.
Kdo má rád kvalitní fotografie zaměřené na originální témata, jistě navštívil
2. května vernisáž výstavy Sboru dobrovolných fotografů. Téma bylo „Pohledy
z podhledu a nadhledu“.
6
7. června se uskutečnila v Riedelově
vile Muzejní noc, kterou otevřela paní
doktorka Helena Sobková. Na program
ve vile pak navázal minikoncert v Riedelově hrobce.
6.–11. května probíhalo tradiční Sympozium Desná, jehož mottem bylo „Důležité je nebýt sám“. Výtěžek z aukce
(73 290 Kč) byl věnován Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí, o. s.
– Klub Jablonec nad Nisou.
10.–12. května byl termín, který letos
určily Velikonoce pro Velkou desenskou
pouť. Počasí jí tentokrát příliš nepřálo,
ale děti si ji určitě náležitě užily.
Sobota 18. května patřila hasičům
a jejich soutěži v požárním útoku O Jizerský pohár. Letos se konal již 26. ročník.
Zápolení dospělých tradičně předcházela žákovská soutěž Memoriál Jana
Vedrala (8. ročník).
14. června vystoupil Sbor dobrovolných muzikantů v areálu Riedelovy vily
na svém „Pozdně jarním muzicírování“.
Sbor dobrovolných muzikantů připravil
svůj tradičně zábavný a příjemný program, v němž se prolínala lidová hudba
s umělou, dokonce i klasickou (Mozart,
Bach).
22. června se na Pustinách utkalo
12 družstev na turnaji v nohejbale. Jedno z nich bylo vedené starostou našeho
města.
V závěru školního roku se děti a učitelky
v kině Alfa rozloučily se svými předškoláčky formou Školkiády. Tentokrát se
konala již poosmé.
Desenské noviny 01/2014
Přehled událostí roku 2013
téměř stovka dětí z devíti skokanských
a sdruženářských klubů v České republice.
9. října navštívili představitelé našeho
města německé město Malschwitz,
s nímž nás spojuje dlouholeté přátelství.
7. srpna předal na Obecním úřadě
v Bílém Potoce starosta města Jaroslav
Kořínek a místostarosta Petr Šikola
tamnímu starostovi Vladimíru Hanzalovi
symbolický šek na 35 tisíc korun – dar
města Desná na odstranění povodňových škod.
14. září proběhly Slavnosti města
Desná – tentokrát úplně jinak – v režii
místních spolků, v areálu Riedelovy vily
a za účasti množství spokojených návštěvníků. Měly výrazně kladný ohlas,
a tak se budou v podobném duchu
opakovat.
18. září se uskutečnila vzpomínková
akce na oběti protržení přehrady v roce 1916. Vzpomínalo se na hřbitově
u jejich hromadného hrobu a následně
pak u balvanu – to vše za přítomnosti
starosty města a ThDr. Karla Koláčka.
24. října uspořádalo město výlet pro
seniory na Protrženou přehradu, aby
měli i starší spoluobčané možnost vidět
úpravy, k nimž dochází v souvislosti
s blížícím se stým výročím tragické události na Bílé Desné.
Halloweenem se připomněla školní družina. Ta připravuje pro děti zajímavé
akce v průběhu celého roku.
27. září hostil starokatolický kostel Nanebevstoupení Páně Sbor dobrovolných
muzikantů, kteří tu předvedli svůj Svatováclavský koncert.
27. října se konal poslední letošní turnaj minižáků. Účastnilo se osm týmů.
Fotbalových turnajů probíhá po celý rok
velké množství, tento sport je v Desné
populární, ale není jediný. Úspěchy jsou
i v atletice nebo lyžování.
3. listopadu mělo v Riedelově vile premiéru „Dýňové odpoledne“ – možnost
práce a zábavy pro malé i velké.
17.–18. srpna proběhla návštěva představitelů našeho města spolu s hasiči
v Desné u Litomyšle. Vzájemné přátelství se posunulo z oblasti hasičů i do oblasti obecně městské.
19. srpna se zastavil v Desné europoslanec Edvard Kožušník při svém Běhu
Českou republikou za 43 dnů.
Středa 21. srpna byla dnem smutné
vzpomínky. Uběhlo již 45 let od chvíle,
kdy byly naprosto zbytečně a nesmyslně
zmařeny 2 životy – paní Marie Vodákové
a její vnučky Dagmar Škavové. Jejich památka byla uctěna krátkou vzpomínkou
a položením květin.
Desenské noviny 01/2014
23. listopadu se konal 23. Společenský ples města Desná.
Poslední zářijový víkend (28.–29. 9.)
patřil Jizerskému klubu lyžařů. Pořádal
Mistrovství České republiky a Republikový kvalifikační závod žactva ve skoku
a severské kombinaci. Účastnila se ho
1. prosince se symbolickým rozsvícením vánočního stromku poprvé zahajoval v Desné advent, navíc za přítomnosti
faráře starokatolického kostela Nanebevstoupení Páně ThDr. Karla Koláčka.
Celoročně probíhaly besedy s občany
v jednotlivých lokalitách města.
7
Z kultury
Co to znamená,
když se řekne...
… To jsou ale haranti
Netradiční
„Mikulášská“
ve Skláři
Letošní mikulášskou nadílku pojalo
desenské kulturní a informační středisko poněkud netradičně. Nešlo o obvyklý dětský program s hrami, soutěžemi a diskotékou. Kulturní středisko
pokračuje ve své cestě nových pojetí
tradičních věcí a je dobře, že lze konstatovat, že úspěšně. Děti o svou nadílku
ani o Mikuláše nepřišly. Ten je přivítal
na divadelním představení, po jehož závěru dostaly i svoji mikulášskou nadílku,
kterou jim nosili malí čertíci. Pohádku
S čerty nejsou žerty jim předvedl soubor
Vojan – Mladá haluz, který vede paní
Vlaďka Koďousková. Po představení
nám poskytla malý rozhovor.
Toto představení mělo desenskou
premiéru v loňském roce 7. listopadu. Tehdy byl zcela zaplněný sál.
Neměla jste obavy z návštěvnosti
na tomto představení?
Upřímně řečeno, měla. Hráli jsme to tu
už jednou, je před Vánocemi, navíc venku
počasí, že by psa nevyhnal… Jsem velice
mile překvapená, kolik lidí si i za těchto
podmínek našlo do Skláře cestu.
Vy jste původem Deseňačka, ale
už tu nebydlíte. Táhne Vás něco stále do Desné?
Určitě ano. Člověk má někde kořeny
a ty zůstanou. Nechali jsme si v názvu
„Vojan“, protože tam mě kdysi přitáhl
Štefan Pustai. Jenom už dávno neplatí, že členové souboru jsou z jednoho
města a soubor je stabilní. S dalšími
čtyřmi divadelními soubory si vzájemně
půjčujeme herce, což je vynikající. Není
tu žádná nezdravá rivalita, snažíme se
navzájem vycházet si vstříc. Jenom herci
to mají někdy těžké – hrají různé role
a na různých místech v malém časovém
rozmezí. Ale jsou mladí, nadšení a dobří,
takže to zvládají. Ale abych se vrátila
k Desné – jsem ráda, že máme možnost
zkoušet ve Skláři, protože je samozřejmě optimální hrát od začátku na jevišti
a se všemi potřebnými rekvizitami.
8
Jak vůbec vznikl nápad uvést tuto
filmovou pohádku jako divadelní
hru – realizace musela být hodně
náročná.
Natlačil mě do toho vlastně soubor.
Oni tu pohádku milují. Opsali z DVD
texty – tak co jsem měla dělat? Získali jsme povolení k realizaci od autorů
filmu, ale já jsem měla stejně pocit, že
tohle na jeviště prostě nejde – 45 obrazů, to se nedá! Jenže dalo, a výsledek
jste viděli.
Musím říct, že to stálo za to. Kde
všude jste toto představení hráli?
Toto byla už 19. repríza – namátkou
mohu jmenovat Hrádek nad Nisou, Jilemnici, Lomnici, Železný Brod, Turnov.
A v únoru bychom měli hrát i v Městském divadle Jablonec.
Vy jste teď nedávno slavila nějaký úspěch. Co to bylo?
Získala jsem nominaci na Národní
přehlídku monologů a dialogů ve Velké Bystřice. Doporučení dostali ještě
další 3 členové, kteří v našem souboru
hrají. To lze opravdu označit za úspěch.
A dostalo se nám i dalšího ocenění –
hráli jsme jako hosté na Krakonošově
divadelním podzimu ve Vysokém nad
Jizerou.
Nasadili jste si laťku hodně vysoko, už se od vás očekává, že
pokud uvedete novou hru, bude
dobrá.
Je to hodně zavazující a my nechceme
zklamat. S tímhle souborem se toho ale
nebojím. Rozumíme si, pracuje se nám
dobře, i když jsem někdy protivná. To ale
přece režisér musí, ne?
Moje poslední otázka – v zákulisí
jsem si všimla, že Vy nejste „jenom“ režisérka a vedoucí souboru… jak je to třeba s kostýmy?
Teď jste mě nachytala – ale je pravda,
že kostýmy nejen navrhuju, ale také peru, opravuju, zašívám… Někdo to přece
udělat musí. A já pro tohle divadlo žiju.
A jsem šťastná, když se daří. Já mohu
jen potvrdit, že se daří, a přeju Vám
i nám, aby to hodně dlouho vydrželo.
Děkuji za rozhovor.
DNy
Všichni tohle slovo známe, asi ho
i dost část používáme. Ale dobře víme,
že bychom asi neměli, protože slovo
„harant“ zní skoro jako nadávka.
Z historie známe toto označení jako
jméno, a to ne jen tak ledajaké. Pan
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl
renesančním umělcem v oblasti hudby
a proslulým cestovatelem. Byl příslušníkem slavného šlechtického rodu majícího v erbu bílého kohouta na červeném štítě. Jakkoli byl úspěšný na poli
uměleckém a cestovatelském, v politice
úspěšný nebyl. V roce 1621 skončil
na popravišti na Staroměstském náměstí jako jeden ze sedmadvaceti českých pánů, které nechali Habsburkové
veřejně popravit za jejich účast v protihabsburském stavovském povstání,
jímž začala třicetiletá válka. Odtud ale
hanlivý význam slova „harant“ pocházet
nemůže. Pan Kryštof byl šlechtic každým coulem, se vším, co ke skutečnému
šlechtici patří. Kde tedy hledat původ významu, jaký má slovo dnes? Ne každý,
kdo sám oplývá noblesou a šlechtickou
vznešeností, má i takové příbuzné či potomky. Ani pan Kryštof nebyl výjimkou.
Měl synovce, Kryštofa Viléma Haranta.
Ten měl k šlechtické noblese opravdu
hodně daleko. V průběhu třicetileté války vystřídal několikrát vojsko, za které
bojoval – sloužil Sasům, Švédům, ale
i Habsburkům. Stal se dokonce velitelem elitního vojenského sboru, pluku
kyrysníků. V letech 1679–1680, kdy
v severních Čechách propukly velké selské bouře, byl pověřen jejich likvidací.
A chopil se toho – řečeno slovy německého historika Ferdinanda Thomase
– „velmi energicky“. Vůdce rebelů nechával okamžitě pověsit nebo probodnout, uděloval tresty holí i metlou, dával
vysoké peněžní pokuty, nerozmýšlel se
ani před popravou. Jeho žoldnéři věšeli
rozčtvrcená těla na rozcestích a křižovatkách. Předcházely ho děs a hrůza.
Hanlivý význam tohoto slova vznikl tedy s největší pravděpodobností právě
v souvislosti s tímto velice nevydařeným
synovcem velkého českého šlechtice.
Ušlechtilost lze snadno zničit a někdy už
není cesty zpět.
DNy
Desenské noviny 01/2014
Okénko zajímavostí
V letošním roce se „Okénko“ stane galerií předsedů a starostů, kteří
stáli v čele města od jeho vzniku v té
podobě, jakou má dnes, tedy od sjednocení 8 obcí, které bylo schváleno
v listopadu 1949 a v platnost vstoupilo
s účinností od 1. ledna 1950. Začneme
netradičně – hned dvěma představiteli. Pan Antonín Soukup byl předsedou
původní Desné, necelé tři měsíce pak
byl i předsedou nově vzniklého správního celku, do doby, než byl v řádných
volbách zvolen do čela obce pan Josef
Souček.
Osobnosti se vztahem k Desné
Antonín SOUKUP 1950
Stal se prvním představitelem Desné
v podobě, v jaké ji známe dnes. Před
rokem 1950 patřil název Desná pouze
dnešní Desné I. Ostatní části současné
Desné byly samostatnými obcemi. Antonín Soukup byl jedním z iniciátorů projektu, který vedl ke sloučení jednotlivých
obcí v jeden správní celek, a tedy vzniku
Desné ve formě, kterou má do současnosti.
Myšlenky na sjednocení některých
obcí s Desnou se objevovaly již v době
1. republiky a těsně po 2. světové válce,
ale k vážnému rozhodnutí došlo až v roce 1949. Dne 12. března se na návrh
pana Josefa Havelky sešli zástupci obcí
a dalších složek tehdejší Národní fronty
z Dolního Polubného, Černé Říčky, Merklova (za obec Polubný), Potočné (Tiefenbachu), Pustin, Hutní Hory (za obec
Příchovice) a Desné, aby prodiskutovali
otázku možnosti sloučení jmenovaných
osad v jeden samosprávný celek. Hlav-
Josef SOUČEK
1950–1954
(datum zvolení 17. 6. 1950)
9. 10. 1950 – vznikla Myslivecká společnost pro Desnou, Příchovice a Polubný. Měla 18 přihlášek. Zvolený výbor
společnosti přijal prohlášení dosavadních nájemců honiteb, v němž se svého
práva zřekli ve prospěch založeného
sdružení.
13. 11. 1950 – byl v Desné I založen
Sad mládeže. Vysázeno bylo 43 stromků. Sad byl situován na na pozemek,
kde v roce 1930 již jednou byl. Tehdy ho
zakládal majitel sklárny Riedel. Po 12 letech však stromky vyhynuly, a proto byl
po 20 letech obnoven.
Desenské noviny 01/2014
ními iniciátory vedle Josefa Havelky byli
Antonín Soukup (předseda MNV Desná),
který byl vlastně původcem této myšlenky, Zdeněk Lhoták (za Příchovice), Josef
Souček (za Dolní Polubný) a Alois Jaša
(tajemník MNV Desná). Byl vytvořen prozatímní výbor, který měl připravit základní materiály pro další práci. Předsedou
tohoto výboru byl zvolen Alois Jaša.
25. listopadu 1949 schválila Rada
ONV v Jablonci n. N. sloučení Desné,
Potočné, Dolního Polubného, Pustin,
Merklova, Černé Říčky, Nyčových domků, Souše, Noviny a Hutní Hory v jedinou
obec, která ponese jméno Desná v Jizerských horách. Od tohoto dne sloučená obec právně existuje, i když z technických příčin je její existence platná
od 1. ledna 1950.
28. listopadu byl zvolen MNV sloučené obce, sídlo bylo umístěno do bývalé
Potočné (dnešní Desná II) a prvním
představitelem nově vzniklé obce byl
ustanoven do řádných voleb Antonín
Soukup.
26. 4. 1951 – od tohoto dne mohli
lidé německé národnosti žádat o státní
občanství, a tím získat stejná práva jako
čeští obyvatelé. Citace z kroniky z téhož
roku: „Do té doby s nimi nebylo jednáno
nejlépe. Nemohou mít německé školy,
ale mohou mít některé hodiny vyučování v němčině. Žádosti podávalo malé
množství, většinou čekali na odsun.“
17. 7. 1952 – byla založena v Desné II
a Desné III skupina Československého
červeného kříže – měla 200 členů.
31. 12. 1952 – přestal v Desné působit spolek Sokol, v následujícím roce
vznikly místo něj nové tělovýchovné
spolky: ve sklárnách vznikla Jiskra, v Jizerské porcelánce a v Totexu Spartak
a na školách byly zřizovány samostatné
tělovýchovné kroužky.
DNy
9
Advent ve vile
Ohlédnutí – Adventní neděle v Riedelově vile
Advent v Desné byl zahájen v Riedelově vile. Program začal už v 10 hodin, kdy
se v přízemí v hale otevřely „krámky“a v podkroví tvůrčí dílny. Na improvizovaném
tržišti prodávaly děti z mateřské školy svoje výrobky – přívěsky na klíče v podobě
vánočního stromečku a rybičky vyrobené z drátků a korálků. Paní učitelky Ivana
Suchardová, Ilona Petrů a Mirka Šourková jim pomáhaly nejen s výrobou, ale
i s prodejem. Svoje výrobky tu nabízeli také autoři tvůrčích dílen – Iva Flídrová,
paní Filipová z Chráněných dílen Kordulka, Petr Šikola a Ilona Pětníková. Někteří
prodávali sami, jiné perfektně zastoupily „malé prodavačky“ dodané personálem
vily – Rozárka, Aneta, Viktorka a Zuzka.
V prvním patře bylo možné prohlédnout si vystavené obrázky dětí ze ZŠ připravené
na odpolední dražbu a v průběhu celého dne si koupit občerstvení – vánoční čaj,
„svařák“, kávu, vánočku, perníčky, ve vile již tradiční štrůdl Míši Bešťákové nebo
grilované klobásy.
Po obědě jsme přivítali Sbor dobrovolných muzikantů, který svými písněmi zpříjemnil čas do zahájení aukce obrázků, jejichž autory byly výhradně děti ze základní
školy. Aukce proběhla úspěšně díky skvělým moderátorkám ze 6. A – Natálce Podané a Verče Polešovské. Bylo jen poněkud zarážející, že se aukce zúčastnilo jen velmi
málo rodičů. O to větší dík patří těm, kteří přišli, a také členům Sboru dobrovolných
muzikantů (Jitce a Ivanovi Indráčkovým, Zuzce Horčičkové, Ivaně a Pepovi Suchardovým, Káje Štěpánkové), starostovi města Jaroslavu Kořínkovi a jeho manželce,
organizátorům z RV a jejich dobrovolným spolupracovníkům. Ti všichni společně
vytvořili skvělou dražební atmosféru, v níž se prodala většina obrázků. Bylo to bezpochyby i zásluhou obou moderátorek, které si vedly tak, že by se za ně nemusela
stydět žádná z aukčních síní. Dík patří i jejich maminkám, které je nejen doprovodily,
ale staly se i úspěšnými dražitelkami. Po dražbě pak pokračoval koncert Sboru dobrovolných muzikantů.
Naše pozvání přijal i ThDr. Karel Koláček a se starostou města Jaroslavem Kořínkem v podvečer symbolicky zahájili advent. Pan farář pak zapálil první svíčku na adventním věnci a stromeček rozsvítil andílek v podání Anežky Indráčkové.
Byla to opravdu zdařilá premiéra vstupu do adventního času. Vše probíhalo v klidu, pohodě, za výborné nálady a nezbývá než si přát, aby se alespoň trošku té pohody přeneslo i do dalších dnů.
10
Desenské noviny 01/2014
Společenský ples
Společenský ples města se vrátil
V sobotu 23. listopadu se konal 23. Společenský ples města Desná. Vrátil se tak
do svého tradičního období – na konec listopadu. A vrátil se s plnou parádou! Kulturní dům Sklář byl zcela vyprodaný (včetně přísálí) a ti, kdo přišli, určitě nelitovali.
Vkusná originální výzdoba, program připravený tanečními skupinami dětí (ZŠ Desná
a Jablonec nad Nisou), předtančení manželů Kubištových, malá a velká tombola,
kvalitní občerstvení, to vše vytvořilo atmosféru pro příjemně strávený večer. O hudební produkci se postarala kapela Kaleidoskop. Součástí programu bylo vyhlášení
výsledků ankety Nejlepší sportovec Desné, která probíhá vždy jednou za dva roky.
Vedle ocenění současných aktivních sportovců v kategoriích do 16 a nad 16 let se
dostalo uznání i dvěma legendám desenského sportu – Janu Korbelářovi a Vladimíru Žantovi. Ples měl i své významné hosty – pozvání přijal starosta města
Malschwitz pan Mathias Seidel a starosta Albrechtic a senátor pan Jaroslav Zeman.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří podstatnou měrou přispěli k tomu, že se
ples mohl pořádat v této podobě.
Sponzoři Společenského
plesu města Desná 2013
SBA SHOP – Stanislav Běhounek
MANŽELÉ PÍROVI
JIZERSKÁ PORCELÁNKA s. r. o.
DEKOR SPECIÁL – Petr Šikola
a Jaroslav Brynda
TEPLÁRENSTVÍ TANVALD s. r. o.
– Martin Vávra
HANSA – TEXTIL s. r. o.
CYKLO AND SKI PELC
– Stanislav Pelc
GABRIELA PATRMANOVÁ
ER CLUB – Martina Zelinková
STUDIO MARTINA – Martina
Zelinková
LÉKÁRNA U DOKTORA Z HOR
– MUDr. Tomáš Drobník
MARY KAY – Radka Pátíková
KAMELIE – Helena Schierová
ELSAP – František Princ
DOMÁCÍ POTŘEBY – Vlastimil Kubů
JUDr. BŘETISLAV KUNC
PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA
– paní Vorlíčková – a pan Šnajdr
LÉKÁRNA DESNÁ –
RNDr. Alexanda Polová
TABÁK – Jaromíra Krištofová
SKLÁRNY NOVOSAD
– JUDr. František Novosad
PEKÁRNA MAŠEK
SKLENÁŘSTVÍ TŘESKA
KVĚTINY ŠPICAR – Vladimír Špicar
ELSKLO – Ing. Zlatko Dudev
M – TEX – manželé Mikšovi
JABLONECKÁ TISKÁRNA – Milan
Vrkoslav
U ČÁPA – Vlastimil Plecháč
Desenské noviny 01/2014
TEXTIL – SPORT – HRAČKY
– PAPÍR – Zdeněk Vedral
EXE OFFICE – Mgr. Vladimír Josífek
DETOA ALBRECHTICE s. r. o.
PRIMA – Petr Kolovratník
PRECIOSA ORNELA a. s.
KITL s. r. o.
HOTEL U MŮSTKŮ
POTRAVINY THI HOA BUI
POTRAVINY NGUYEN QUY
SLUNEČNICE – manželé
Šindelářovi
LUSIA – Ilona Ackermanová
PRECIOSA ORNELA a. s.
ZOOS – Alena Borská
HOTEL PŘÍCHOVICE – Vladimír
Přibyl
LÉKÁRNA U AESCULAPA
– PharmDr. Milan John
EYE 2000 – Ing. Zdeňka Medřická
DROGERIE TETA TANVALD
VLADIMÍR BALCAR
VIDEOSTUDIO SEBASTIAN
– Lukáš Müller
SILROC
JOSEF ŽELINSKÝ
TONERMANN – Miroslav Hollmann
LUCIE LAŇKOVÁ
MUDr. ANEŽKA NEUMANNOVÁ
MUDr. MIROSLAV MICHÁLEK
IVA FLÍDROVÁ
DESKO a. s.
Ing. ZDENĚK JOUKL
Děkujeme sponzorům Společenského plesu města Desná 2013
a věříme, že nám zachovájí přízeň
i v letošním roce.
11
Z kultury
Desenské divadelní
předjaří začíná
Desenské divadelní předjaří začíná
v sobotu 25. ledna. V rámci tohoto
cyklu uvádíme vždy každou poslední
sobotu v měsíci od ledna do dubna
jednu divadelní hru v podání některého z ochotnických souborů. Tradičně
vystupuje DS J. K. Tyl z Josefova Dolu
nebo DS Krakonoš z Vysokého nad
Jizerou.
Letos se můžete seznámit i s dalšími
soubory, ale nepředbíhejme. Před námi
je první představení. Na úvod jsme připravili hru Vajíčko, jejímž autorem je belgický spisovatel Félicien Marceau. Jak se
uvádí v charakteristikách této hry, jedná
se o „zajímavou sondu do života hlavního
hrdiny s velmi překvapujícím závěrem.“
Tímto hrdinou je příručí v obchodě, který
se stane ministerským úředníkem. Vidí
svět jako systém, jako vajíčko, do něhož
je třeba proniknout a zařídit se v něm.
Přesně to udělá – a končí u dokonalé
vraždy… Vajíčko bylo jednou z nejuváděnějších inscenací 60. let, nejslavnějším
představitelem hlavní postavy byl Václav
Voska.
My máme možnost zhlédnout toto
představení v podání DS J. K. Tyl Josefův
Důl. Překlad Mileny a Josefa Tomáškových režíroval Karel Stuchlík. Premiéra
proběhla 6. července 2013, první repríza v polovině srpna. Kritiky nešetří chválou, objevuje se i termín „by standing
ovation“ a názor, že by tato inscenace
obstála i ve velkém divadle v kterémkoli
městě, Prahou počínajíc. Máme se tedy
na co těšit.
Výsledky ankety
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
DESNÉ
Na Společenském plese města
Desná byli oceněni sportovci, kteří
získali největší počet hlasů odborné
sportovní komise. Vesměs se jednalo o sportovce, kteří se umísťovali
na předních příčkách na domácí půdě
i při reprezentaci v zahraničí. Desná
má ale celou řadu dalších výborných
sportovců. Jejich přehled přinášíme
spolu s výsledky ankety (v závěru přehledu).
Kategorie Sportovci do 16 let
Atletika – Lada CERMANOVÁ
Severská kombinace – David ZEMEK
Skoky na lyžích – Zdena PEŠATOVÁ
Kopaná – Petr MLADONICKÝ
Atletika – Michaela GALUSZKOVÁ
Sportovci do 16 let
Kategorie Sportovci nad 16 let
Severská kombinace – Marek
ŠTĚPNIČKA
Běh na lyžích – Jonáš BEŠŤÁK
Skoky na lyžích – Barbora BLAŽKOVÁ
Kopaná – Viet Khac NGUYEN
Lukostřelba – Ladislav KORÁB
Rychle, rychle
Světem běží klipy,
ztřeštěné a rychlé,
není čas na vtipy,
všechno je teď zpychlé
www.joukl.cz
12
Sportovci nad 16 let
Ve Zvláštní kategorii byl oceněn pan
Ladislav ŽANTA za dlouholetou trenérskou činnost v oddílu kopané.
V kategorii Legenda desenského
sportu byl oceněn pan Jan KORBELÁŘ
za dlouholetou aktivní i trenérskou činnost v oddílu kopané a v oddílu stolního
tenisu.
J. Zeman, J. Korbelář, L. Žanta, J. Kořínek
Další nominovaní sportovci
Lyžování (Jizerský klub lyžařů)
David PEŠTA
Štěpánka PTÁČKOVÁ
Lukáš KOHLBERGER
Karolína INDRÁČKOVÁ
Martin ZEMAN
David BARTOŠ
Atletika
Veronika MILOTOVÁ
Fotbal
Filip JEŘÁBEK
Kategorie „Sportovní kynologie“ nebyla letos zařazena do seznamu sportů,
jejichž nejúspěšnější představitelé jsou
zveřejněni. Proto připojujeme informaci
o Romaně HÜBNEROVÉ, která se svým
labradorem (jménem Spyke) dosáhla
úspěchů při skládání zkoušek z výkonu
dle Národního zkušebního řádu (zkouška ZM) i Mezinárodního zkušebního
řádu IPO (zkouška BH). Současně je
zařazena do Záchranné brigády Libereckého kraje, pro kterou složila se
Spykeim zkoušku záchranářského psa
ZTV a může provádět vyhledávání osob
v sutinách nebo při plošném vyhledávání. Tato sportovní disciplína by měla mít
své místo mezi sporty, jejichž nejúspěšnější představitelé jsou právem veřejně
oceněni. Práce kynologa a trénink psa
je neméně náročná a naši pozornost si
zcela jistě zaslouží.
Desenské noviny 01/2014
Došlo do redakce
Charita
V listopadových novinách byla upoutávka na charitativní
akci ZUMBA CHARITY, která se konala 23. listopadu. Paní
Martina Zelinková nám poslala i výsledky této akce, které
jistě stojí za víc než jen za povšimnutí.
„Získaná celková částka 73.366 Kč se skládá z peněz ze
vstupného na naší akci, z prodeje tomboly a od dárců…
Tančících účastníků bylo 140.
Účastníky čekalo několik překvapení v podobě ABBA show,
Brazil show a Vámoční show, kdy na Parkhotelu dokonce
i sněžilo...
Pro mě to byl jeden z nejhezčích maratonů nejen co se vybrané částky týče, ale hlavně složením instruktorů, kteří byli
na jedné vlně ať v zákulisí nebo na pódiu a opravdu tančili
a bavili všechny lidi, ale i účastníků, kteří udělali naprosto báječnou atmosféru...
Speciálně bych chtěla poděkovat panu Patriku Bonnanovi,
majiteli Parkhotelu, který již potřetí propůjčil prostory na naši
akci zcela zdarma a ještě každému účastníkovi koupil 1,5 l
vody.“
Hosté:
Jiří Krytinář – herec
Petr Beitl – primátor města Jablonec n. N.
Marek Hotovec – starosta města Smržovka
Stanislav Petrovič – ředitel Domov Maxov
Olga Kahánková – ředitelka Dům penzion pro důchodce
Vladimír Josífek – radní města Tanvald a moderátor
Sponzoři a dárci
Charitativního Zumba
maratonu 2013
Klára Kopitáková – finanční dar 500 Kč
VZP Zdravotní pojišťovna – finanční
dar 3 000 Kč
Smržomedic a Lékárna Doktor z hor –
Tomáš a Alena Drobníkovi – finanční
dar 5 000 Kč
Johnson Controls – finanční dar
7 000 Kč
KSM Castings Gruppe CZ a. s –
finanční dar 5 000 Kč
Silroc – finanční dar 3 000 Kč
Míša Massalemová – finanční dar
1 000 Kč
Karel Viktora – finanční dar 3 400 Kč
Martina Albaniová – finanční dar
300 Kč
Aleš Frýda – Tesařské a stavební
práce – finanční dar 1 000 Kč
TOMBOLA 2013
IVAK s. r. o. – poukaz na 20% slevu
na sortiment + 3D grafický návrh
v hodnotě 1 500 Kč zdarma, sleva
20 000 Kč na kompletní realizaci
koupelny
CA Klára a Josef Šourkovi – zájezd pro
2 osoby do Adventních Drážďan
Eleven – sportovní potřeby a doplňky
Studio Fit – dárkové poukazy
na wellness v hodnotě 1 357 Kč
Penzion Severka – Petr – poukázky
na konzumaci v hodnotě 600 Kč
Pizza EXPRESS Jablonec – dárkový
poukaz na konzumaci v hodnotě 600 Kč
Salón Creative – Lenka Růžová
1 440 Kč Petra Majerová 960 Kč,
společný 1 700 Kč
Renata Sodomková – dárkové balíčky
COMP´S Smržovka – jídelní soupravy
Lékárna u Aesculapa – Milan a Lada
Johnovi – vitamínové a výživové
doplňky
Energy Studio – Majka Ježková
– dárkové poukazy na masáž
a kosmetiku v hodnotě 1 080 Kč
Vertical Park Harrachov – Michal
Kubín – 5× dětský + 5× dospělý
poukaz na obří houpačku
v Harrachově v hodnotě 1 700 Kč
Hospůdka U silnice – Aleš a Lucka
Frýdovi – poukaz na konzumaci
v hodnotě 350 Kč
Penzion Uko Bedřichov – poukázky
na služby v celkové hodnotě 500 Kč
Bazén Jablonec – volné vstupenky
do bazénu za 2 000 Kč
Targo spodní prádlo – punčochové
kalhoty a 2 poukázky 500 Kč na nákup
spodního prádla
Kožené zboží Sára – 6× batoh LOAP
Salón Štěstí – poukázky v hodnotě
6 000 Kč na půjčení svatebních
a společenských šatů
Sklárna Novosad Harrachov – 3 sady
skleniček na víno
Touche – Marcela Pešatová –
sportovní oblečení
Desenské noviny 01/2014
Instruktoři vystupovali bez nároku na honorář:
Martin Hybš – Litoměřice a Štětí
Dan Šimek – Jablonec n. N. a Liberec
Milan Nevosad – Mladá Boleslav a Mr. World 2012
Lenka Marčíková – Tanvald
Veronika Vodrážková – eRclub Smržovka
Martina Zelinková – eRclub Smržovka a Jablonec n. N.
(instruktorka, majitelka a organizátorka celé akce)
Hosté, kteří vystupovali bez jakékoli odměny:
Lucie Drahovzalová – Piloxing a Fitbox instruktor – Karlovy
Vary
Petr Rimros Doležel s taneční skupinou Angel Breakers –
Jablonec n. N.
Jiří Votoček – zpěvák – Lučany n.N.
Velice děkuji
Martina Zelinková
eRclub Smržovka
a Jablonec nad Nisou
Celková částka se rozdělila na tři díly:
40 000 Kč – Domov Maxov
20 000 Kč – Dům penzion pro důchodce Smržovka
13 366 Kč – společnosti „Jirka Krytinář – lidem“ o. s.
O´Style – slevové poukázky pro
všechny účastníky Charitativního
Zumba maratonu + 30 ks šátků
O´Style do tomboly
Lyžařský škola U Čápa – Jan Dolozim –
poukaz na 300 Kč na výuku v lyžařské
škole (lyže, snowboard),
Hana Kalinová – 10 ks volných
vstupenek na Aerobic a posilování
Ladislav Čárný – Reklamní předměty
Pivovaru Svijany (trika, tužky, otvíráky,
čepice, klíčenky…)
Restaurace „U Bobše“ – Tomáš
a Petr Ceé – poukaz pro 2 osoby
na konzumaci
Martina Horáková – DEDRA přípravky
a kosmetika
Eurovia kamenolomy a. s. –
3× reklamní taška (sportovní
láhev, termohrnek, ručník, kap. nůž
+ svítilna, metr, rádio, propisky,
kosm. zrcátko, obal na CD)
Vyvoněná auta Jablonec n.N. – Helen
Korcinová – 15× poukázka 300 Kč
na ruční čištění aut + 15× slevová
poukázka 20 % na Taxislužby
Tfnet – reklamní předměty (tašky,
trika…)
SK Mobil – Šárka a Dan Šimkovi –
mobilní telefon NOKIA 105
Kadeřnictví Butterfly – Martina
Chlumová – slevová poukázka 40 %
na kadeřnické práce a make up
Fotoateliér Daniel Farkaš – poukaz
na Profi fotografie
Zlatnictví Noemi – dámské hodinky
v dárkové kazetě, dětské hodinky
v dárkovém setu
Knihovna Smržovka – poukaz
na registraci zdarma do knihovny…
Kadeřnictví Nikola Kuncová – poukaz
350 Kč
Petra Slavíková – ručníky,
kosm. tašky, bižuterie
HM Glass Miroslav Hloušek – vánoční
skleněné svícny,
Gepard – Martin Berkau – vitamíny +
reklamní předměty
A Raymond – trika, tubusy a reklamní
předměty,
Sport Park Liberec – 2 vstupenky
na hokej v TIP Sport aréně Liberec
ELSAP Princ – žehlička na vlasy,
masážní přístroj, 2× kontrola
elektronický hlídač zavazadel
Čajovna – Hana Stejčková – Brazilská
káva, čaje, pralinky…
Cyklo a Ski Pelc – 2× poukaz
na půjčení kompletního SKIALPOVÉHO
vybavení
Uniqua – Bubeníček – reklamní
předměty (svítilny, tužky, energy
nápoje, létající talíře, škrabky
na okna…)
Patchwork – Valentine.com – Adriana
Samčíková – poukaz v hodnotě 500 Kč
Jana Masaryková – 4× Zumba dorty
Florball Player – sportovní potřeby
(čelenky, potítka ponožky, sportovní
láhve)
Řeznictví U Tomášů – lovecký salám
Pekárna Mašek – 6 ks vánoček
Pekárna U Drahušky – 3× balíčky
koláčů
13
Informace z knihovny
Novinky v desenské knihovně
Levhartice
Pekárková, Iva
do Čech, aby převzal své rodové sídlo.
Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace
Marie Kostkové z Kostky je o to těžší, že
denně potkává členy své bláznivé rodiny
a k tomu několik střelených zaměstnanců „nejchudšího zámku v Čechách“.
Otec je skrblík, americká maminka se
chce podobat princezně Dianě…
Pád
Mawer, Simon
Za hrdinku románu Levhartice si spisovatelka Iva Pekárková, známá svými
exotickými náměty, tentokrát vybrala
průměrnou Češku něco přes čtyřicet,
které se právě za dramatických okolností rozpadlo průměrné manželství. Milla
však situaci řeší poněkud nezvykle:
odjede do Anglie, kde se léčí z pocitu
vlastní zbytečnosti v náručích mužů všemožných ras a národností.
Aristokratka ve varu
BOČEK, Evžen
Úsměvný příběh zchudlého potomka českého šlechtického rodu Marie
Kostkové z Kostky, který se po roce
1989 vrací s celou rodinou z New Yorku
14
Rob Dewar se zrovna vrací autem
domů, když v rádiu uslyší zprávu o smrti
svého starého kamaráda a kdysi také horolezeckého partnera Jamieho
Matthewsona, známého a úspěšného
horolezce, který se zabil při pádu z obávané skalní stěny v severním Walesu.
Ačkoli se tito dva muži již několik let
neviděli, Rob okamžitě otáčí svůj vůz
a spěchá do Walesu, aby nabídl pomoc
a útěchu Ruth, vdově po Jamiem. Tahle
změna trasy se ukáže být osudovým momentem, který Roba přiměje vydat se
na pomyslnou cestu zpět v čase do doby
svého mládí, do časů vlastní posedlosti
horolezectvím, do dnů, kdy učinil určitá
klíčová životní rozhodnutí, která jej nyní
začínají pronásledovat.
Ztratila ale manžela Antoina, který zmizel v Keni. Sežrali ho opravdu krokodýli
se žlutýma očima? Druhý díl světově
mimořádně úspěšné trilogie od nejlepší
francouzské autorky roku 2007 vrací
do hry staré známé, ale představuje
i zcela nové postavy.
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad
a dynastie Jagellonců
KUTHAN, Jiří
Druhý díl knihy Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců
města, církev, korunní země, je věnován
stavbám a uměleckým dílům této doby
(od počátku druhé poloviny 15. do začátku druhé čtvrtiny 16. století), která
vznikla ve městech, na církevní půdě
a ve vedlejších zemích České koruny –
ve Slezsku a v Horní Lužici.
Deníky Edvarda a Hany
Benešových z období první
světové války (1915–1918)
Hájková, Dagmar
Životopis
Pomalý valčík želviček
Pancol, Katherine
Pokračování úspěšné knihy Žluté oči
krokodýlů. Co nového se stalo od minule? Nejpodstatnější je asi fakt, že Joséphinu potkal ohromný literární úspěch.
Desenské noviny 01/2014
Škola
Mikuláš, čert a anděl
Ve čtvrtek 5. 12. se po chodbách základní školy rozezněly zvonečky andělů
a zařinčely řetězy čertů. Samozřejmě
nemohl chybět ani Mikuláš, který celou
početnou družinu vedl.
Žáci deváté třídy se přestrojili do tra-
dičních masek a vydali se do jednotlivých
tříd, převážně prvního stupně, aby dětem
připomněli, jak se mají správně chovat. Ten, kdo byl napsaný na „Listině
hříšníků“, se musel vykoupit pěknou
písničkou.
Ačkoliv na ně žáci již od rána nedočkavě čekali, některým z nich nebylo zrovna
do smíchu, zvláště těm, kteří neměli
čisté svědomí. Děti ale nakonec přislíbily, že se polepší, a tak andělé všechny
odměnili drobnou sladkostí.
Předvánoční aktivity
školní družiny
Pod vedením paní vychovatelky Moniky Cermanové uspořádaly děti ve školní
družině zajímavé akce. Přivítaly mezi
sebou Barborku, prošly lekcí zdravovědy
a uspořádaly vystoupení pro zdravotně
postižené občany. Naše děti jsou šikovné, a když se toho umí využít, dokážou
opravdu hodně.
Seznámení s projektem
Sportovní školička
ZŠ a MŠ Desná zve
rodiče, budoucí
prvňáčky a všechny
další zájemce
na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ dne 15. 1. 2014
od 14.00 do 16.00
Do tohoto projektu se už v loňském
roce zapojila Zdravá mateřská školka
Desná I. Účastnilo se 16 dětí a 4 náhradníci. Jedná se o aktivitu hrazenou
rodiči, ale určitě se vyplatí. Program je
složen z 10 lekcí, v nichž pod vedením
tří instruktorů získávají děti dovednosti
v různých sportovních disciplínách.
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu z řad
rodičů i učitelek, ale především dětí se
ZMŠ účastní tohoto projektu i letos.
Prezentace a prohlídka školy bude probíhat pod vedením třídní učitelky budoucí první třídy Mgr. Zdenky Horákové
Vybavení a nabídka školy:
• Odborné učebny, počítačová učebna
• 7 nových interaktivních tabulí
• 2 nové tělocvičny, sportovní areál,
posilovna
• Školní knihovna
• Nabídka volitelných předmětů ve vyšších ročnících
• Výuka anglického jazyka od 3. třídy,
německého jazyka od 8. třídy
• Ve 2. a 3. třídě plavecký výcvik
• Školní sportovní klub – florbal, atletika, dětský tábor, běžky, turistický kroužek, míčové hry, kondiční hry (3.–9. ročník), posilovna (7.–9. ročník)
Nabídka dalších kroužků
• keramika, míčové hry, zumba, fyzikální kroužek, zdravověda, hra na hudební
nástroje
• Lyžařský výcvik, cyklistické výlety
• Školní družina – saunování, aerobik,
výtvarný kroužek, zpěv s kytarou
Přijďte navštívit školu v místě Vašeho bydliště! Další informace najdete
na webov ých stránkách naší školy
www. zsdesna.cz.
Desenské noviny 01/2014
15
Inzerce
16
Desenské noviny 01/2014
Co se děje u sousedů
Smržovka
www.smrzovka.cz, tel.: 483 369 325
čtvrtek 2. 1. – pátek 31. 1.
Obrázky Ivy Hüttnerové
Program MDC
„Maják“
od ledna 2014
U Školky, č. p. 579
www.mdcmajak.estranky.cz
Ve výstavní síni Zámečku.
pondělí 6. 1.
Čítárnička
Od 16 hodin v knihovně. Tříkrálový podvečer u deskového betlému
Od 16.30 hodin na rozhraní ulic Občanská a Vřesová ve Střední Smržovce.
úterý 7. 1.
Hovory nad otevřenou biblí
Od 17 hodin ve výstavní síni v Zámečku.
sobota 18. 1.
Myslivecký ples
Od 20 hodin v sále Parkhotelu.
pondělí 20. 1.
Dílna s Květou
– „Přijďte si vyrobit…“
Od 15 do 17 hodin v knihovně.
sobota 25. 1.
Rockový ples Ex-trémistů –
vodáků, padákářů, lezců…
Od 19.30 hodin v Parkhotelu, hrají:
Krausberry, Maršál Bazén a Jazz H Factor, info na tel.: 605 960 357. Společenský oděv nutný.
pondělí 27. 1.
Důchodový dýchánek
Od 14 hodin v Zámečku.
sobota 1. 2.
6. Obnovený všesportovní ples
Od 20 hodin v Parkhotelu. Více na str.
úterý 4. 2.
Veřejné jednání ZM
Od 16 hodin v zasedací místnosti radnice.
Připravujeme:
15. 2. Lyžníci
2. 3. Karnevalová show pro děti
v Parkhotelu
Desenské noviny 01/2014
Budova spojená s Mateřskou školou
a ordinacemi lékařů na sídlišti Výšina
v Tanvaldě, v centru máme bezbariérový
přístup, z programů si vyberou i zdravotně znevýhodnění lidé
Pondělí: 9.00–12:00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne dle
dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení
pro rodiče s dětmi na míčích s Anitou
17.15–18.00 ZUMBA pro děti 4–6 let
s Lenkou Marčíkovou mobil: 607 143 054
18.15–19.15 POWERJÓGA s Lenkou
Marčíkovou, mobil: 607 143 054
Úterý: 9.00–12.00 program pro rodiče
s dětmi zaměřený na ROZVOJ ŘEČI (písničky, říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna
zkušeností
12.00–18.00 LOGOPEDIE s Mgr. Hýskovou, tel.: 607 776 314
Středa: 9.00–12.00 Hravá a tvořivá
dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) –
výtvarně-keramická dílna, pohybové hry,
informace na čísle: 774 825 085
14.00–19.00 vyhrazeno pro projekt
MAXÍK – speciální program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní
docházkou, Mgr. Lenka Kořínková mobil:
602 411 462
DDM Ulita Tanvald
www.ddmtanvald.cz
tel.: 483 394 301
Akce DDM Ulita
v lednu 2014
V sobotu 11. 1. 2014
se koná „ Polární výprava“ – akce pro
rodiče s dětmi. Výprava startuje v 10.00
u vchodu do areálu autokempu v Tanvaldské kotlině. Je zde možnost parkování.
Rodiče s dětmi utvoří týmy, které při
„dobývání severního pólu“ budou plnit
různé zábavné úkoly, při nichž se děti
seznámí se zimní přírodou a životem zvířátek v zimě. V cíli na ně čeká odměna
v podobě sladkého pokladu. Akce trvá
asi 2 hodiny. S sebou je nutné mít saně!
Startovné činí 20 Kč za dítě.
V úterý 14. 1. od 17.00
proběhne v DDM „Novoroční setkání
táborníků“. Sejdou se zde účastníci letního tábora u Berounky, pro které bude
připraveno malé pohoštění, CD s fotkami z tábora a hry a soutěže.
V neděli 26. 1.
zveme rodiče s dětmi na „Dětský karneval“, který se koná ve sportovní hale
na Výšině. Máme pro děti připraveny
různé soutěže a sladké odměny.
19.00–20.00 zdravotní cvičení pro ženy
s Rozárkou v prostorách MDC Maják
V pátek 31. 1.
jsou pololetní prázdniny a v DDM pořádáme od 9.00 do 13.00 „Zábavný den
v Ulitě“ pro děti školního věku. Pro děti
bude připravena výtvarná a keramická
dílna (výroba modrého keramického
hrnečku) a různé zábavné hry a soutěže.
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM
nejpozději do středy 29. 1. 2014.
Čtvrtek: 9.00–12.00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na EKOLOGII, dílna,
zdravotní cvičení
Kolektiv DDM Ulita přeje vám všem
šťastný a úspěšný rok 2014!
16.00–17.00 Sportovní průprava předškoláků (3–6 let, sport. hala)
16.00–17.00 HUDEBNÍ HRÁTKY pro děti
2–6 let, rozvoj hudebního vnímání, program s písněmi, rytmizace, rozvoj řeči,
podpora sociálních vztahů, centrum otevřeno 15.30–18.00 hod.
Pátek: 9.00–12.00 Baby Club – setkávání maminek a jejich miminek, volejte
na tel. 774 825 085

Dále nabízíme:
Cvičení Tai-ji, v ŠD ZŠ Sportovní
rekondiční masáže (A. Rusnáková,
tel.: 774 825 085)
havajské masáže Lomi Lomi
(MUDr. David Němec, tel.: 603 252 488)
17
Co se děje u sousedů
KINO ALFA V DESNÉ
Údolní 295,
Desná v Jizerských horách
tel.: 774 464 316
e-mail: [email protected]
facebook: kinoklubalfa
www.kino-alfa-desna.cz
*************************
L E D E N 2 0 14
*************************
TIP ALFY
Každý
ý pátek
DISKOTÉKA
Hrajeme vždy od 22.00
hodin, otevřeno je již
od 20.00 hodin
Avizované soboty
na facebooku,
kdy hrajeme
„trochu jinak“…
Informace
z kulturního
střediska
Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů
informace o kulturním, sportovním a společenském dění v našem městě a jeho
okolí. Máte-li o tyto informace zájem,
zašlete, prosím, svoji mailovou adresu
na [email protected] a budete zařazeni do naší databáze.
KIS
18
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti,
rozvody manželství,
výživné, rodinné právo, pracovní právo,
obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
Desenské noviny 01/2014
Jízdní řády
KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
V Liberci dne 29. 11. 2013
ZMĚNY JÍZDNÍCH
ŘÁDŮ OD 15.12.2013
Jablonecko + Tanvaldsko
+ Železnobrodsko
Více informací na www.iidol.cz
Změny v železniční dopravě
Linka L1 Liberec – Tanvald – Harrachov (Szklarska
Poreba Górna).
Zrušeny vložené vlaky Liberec – Vesec a zpět.
V ranní špičce zkráceny dva páry vlaků (16201,
16203, resp. 16210 a 16212) pouze do trasy
Liberec – Desná-Riedlova vila a zpět (v úseku Desná
– Kořenov zrušeno, cestující mohou
využít autobusové linky 747)
• vlak 16243 pojede cca o čtvrt hodiny později v celé
trase (z Liberce ve 20:32) – přípoje
v Tanvaldu na linky 741 (směr Harrachov) a 853
(směr Plavy) zůstanou zachovány
• vlak 16246 pojede z Tanvaldu o 20 minut dříve
(odj. 20:20)
o v Rochlicích přestup do prům. zóny JIH (v prac. dny
MHD, v neděli linka 740)
Linka L12 Smržovka – Josefův Důl
• vlak 26343 pojede z Jos. Dolu o dvacet minut dříve
(přípoj na posunutý vlak 16246)
• vlak ve 21h ze Smržovky a ve 22h zpět zrušen
• vlak 26346 ve 23h ze Smržovky pojede pouze
v pracovní dny (krom 23.-31.XII.)
Linka L18 Tanvald – Železný Brod
• vlaky 26284 a 26285 (poslední pár kolem 23.h)
pojedou pouze v pracovní dny (krom 23.31.XII.)
Změny na dálkových autobusových linkách
Linka 530190 Jablonec nad Nisou – Praha
• Spoje 12,42 v 10:00 a v 19:00 z Prahy obsluhují
Hodkovice a Rychnov
Linka 540601 Liberec-Jablonec n.Nisou-Turnov-Hradec Králové-Brno
• Páteční spoj 23 v 8:00 z Jablonce do Brna zrušen
• Páteční spoj 22 ve 13:50 z Brna končí v Hořicích
• Nový nedělní spoj 33 v 17:20 z Hořic, v 18:00
z Hradce Králové
• Spoj 24 v neděli v 17:00 z Hradce Králové jede
v 18:20 z Lomnice, v 19:18 z Jablonce n.Nis.
Linka 940 Trutnov-Vrchlabí-Jilemnice-Jablonec n.Nisou-Liberec-Nový Bor-Děčín-Ústí n.L.
• Spoj 21 jede z Jablonce o 10 min dříve v 5:35
• Vybrané spoje směrem z Děčína obsluhují zastávku Chrastava,Termální lázně
Změny na regionálních linkách v oblasti Jablonecka
Na většině linek byly kráceny jízdní doby
Linka 141 Jablonec – Liberec
• Spoj 101 jede z Liberce ve 20:00
Linka 151 Jablonec n.Nisou-Rádlo
• Spoj 1 ve 4:50 na Rádlo zrušen, přidán nový spoj
ve 20:20 z Jablonce na Rádlo
• Spoje 19, 27 a 2 obsluhují zastávku Rádlo,odbočka
Linka 740 Tanvald – Jablonec n.Nis. – Liberec
• Spoje směr Tanvald zastavují v zastávce Průmyslová, neobsluhují zastávku Kavkazská
• Spoj 105 ve 20:18 z Tanvaldu obsluhuje ve 21:25
zastávku Rochlice
• Nedělní spoj 106 z Průmyslové zóny jede ve 21:38
Linka 741 Jablonec n.Nis. – Tanvald – Harrachov
• Spoj 51 posunut odjezd o 15 min na 21:30 ze zast.
Tanvald,centrum
• Spoj 48 začíná v 17:50 v Desné odbočka
• Spoj 52 posun odjezdu spoje z Harrachova
o 7 min na 22:02
Linka 743 Jablonec n.Nisou – Tanvald – Rokytnice
n.Jiz.
• Spoje 103, 105, 109, 113, 117 a 102 začínají/
končí v zastávce Jablonec n.Nisou,hlavní nádraží
• Spoj 101 příjezd do Harrachova v 6:55
Linka 746 Tanvald – Tanvald,sídliště – Desná
• Spoj 5 jede z Tanvald,centrum o 5 min dříve v 5:58
Linka 747 Tanvald – Desná – Kořenov – Vysoké n.Jiz.
• Spoj 57 jede v režimu radiostop na Souš
• Spoj 4 jede v 5:18 ze zast. Příchovice,ZD, v 5:27
z Desná,odb.
• Spoj 9 jede o 4 min později v 11:00 z Tanvadl,centrum
Linka 748 Tanvald – Desná,otočka
• Spoj 16 jede ze zast. Desná,kostel přímo do Tanvaldu, přes zast. Desná,odb jede 741/11
Linka 841 Jablonec n.Nis. – Maršovice – Pěnčín,Alšovice – Železný Brod
• spoj 29 jede ve 22:45 z Jablonce a je veden přes
Těpeře
• sobotní spoje 101 a 102 4:50 ze Železného Brodu
a v 6:15 z Jablonce zpět pojedou i v neděli
Linka 843 Jablonec n.Nis. – Dol.Č.Studnice – Penčín,Bratříkov – Železný Brod
• Spoj 10 jede v 7:05 od žel. stanice v Železném
Brodě
Linka 851 Jablonec n.Nisou-Zásada-Držkov-Jílové
u Držkova-Železný Brod
• Spoj 101 posunut odjezd z Jablonce na 7:15
• Úprava minutových poloh spojů navazujících
v Držkově
Linka 853 Tanvald – Velké Hamry – Držkov – Vlastiboř/Železný Brod
• Spoj 39 posun odjezdu z Tanvaldu na 21:33 KORID
LK
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji |
www.iidol.cz | email: [email protected] |
tel.: 485 110 073 (tarif IDOL) nebo *074 (jízdní řády)
Společnost BUS LINE zahájila provoz zvláštní vnitrostátní linkové dopravy SKIBUS
Trasy linky: Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou
Z výchozí zastávky Pražská po sil. I/14 5. května, Moskevská, ulice Podhorská, Smetanova, Hasičská, Palackého III/29029, Janovská, dále po sil. č. III/29029
a III/29022 do zast. Bedřichov. Odtud po sil. č. III/29022 na křiž. se sil. č. III/29037 a po ní na křiž. se sil. č. III/29039 a po ní do Josefova Dolu na křiž. se sil. č.
III/29022. Po této dále do až na křiž. se sil. č. III/29042 a po této k zast. Tanvald, Špičák, Janovica. Dále po III/29022, III/29046, I/10, II/290 do konečné zastávky
Desná, Souš. Ve směru zpět po stejných komunikacích v opačném sledu.
Desenské noviny 01/2014
19
Kulturní a informační středisko RV
Program
na leden
Připravujeme
na únor
Neděle 5. ledna
Riedelova vila od 15 hodin
Tradiční pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč
Neděle 16. února
KD Sklář od 14 hodin
Karneval
vstupné 30 Kč
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedelova vila
v Desné
Protože je únor krátký měsíc, vyšlo únorové představení na 1. března. Patří ale
do února a je to druhé představení z cyklu Desenského divadelního předjaří.
Sobota 1. března
KD Sklář od 19 hodin
Podivná závěť
pod tímto názvem uvádí Lučanský spolek divadelní hru Normana Robinse
Hrobka s vyhlídkou
Kulturní a informační středisko
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
Úterý 10.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–17.30 hodin
Sobota 13.00–16.00 hodin
www.mesto-desna.cz
Neděle 5. ledna
Starokatolický kostel Nanebevstoupení
Páně od 17 hodin
Tříkrálový koncert Sboru dobrovolných
muzikantů
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 730 510 956, 483 383 019,
737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Čtvrtek 9. ledna
Riedelova vila od 17 hodin
Výstava fotografií Zdeňka Joukla
Zajímavosti z Jizerských hor
Zahájení výstavy spojené s besedou
Příspěvky do DN
Sobota 11. ledna
KD Sklář od 20 hodin
Myslivecký ples
s mysliveckou kuchyní Arnošta Pultara (v provozu již od 18 hodin v jídelně
KD Sklář)
můžete odevzdávat:
 Osobně v redakci Desenských no-
vin se sídlem v Kulturním středisku
Riedelova vila (Krkonoš ská 120),
nebo v podatelně MěÚ Desná
(Krkonošská 318).
 Zasílat elektronicky na adresu:
Sobota 25. ledna
KD Sklář od 19 hodin
Zahájení
Desenského divadelního předjaří hrou
Féliciena Marceaua Vajíčko
v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl
Vstupné 50 Kč
20
[email protected]
7HOHIRQHPDLOENEOLEHUHF#ENEF]
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu.
Za věcnou správnost článků odpovídají
jednotliví autoři.
ZZZENEF]
Uzávěrka únorového čísla je ve středu
15. ledna do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v únorovém čísle.
.OtĀRYìVRFLiOQtSUDFRYQtNNVSOLEHUHF#ENEF]
Desenské noviny 01/2014
Download

Desenské noviny leden