DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 8
srpen 2014
ZDARMA
Rangery
vyjedou
do provozu
Infotea nahradí
zastaralá
zařízení
Zavěšený kafe
i divadlo
v Repre
Hrabání
do vlaků je
vršanský unikát
Paneláky
vyměnil za klid
na vesnici
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
5
9
12
ČEZ bude pro Vršanskou uhelnou vyrábět elektřinu
Energetická společnost ČEZ bude pro těžební firmu Vršanská uhelná
vyrábět z jejího uhlí elektřinu. ČEZ firmě ze skupiny Czech Coal poskytne 200 MW své kapacity a z kontraktu očekává výnos v řádu stovek
milionů korun.
„Tímto krokem plánujeme optimálně využít našich těžebních kapacit, kterými v současné době disponujeme.
Předpokládáme, že takto získáme elektrickou energii, která bude vyrobena ze zhruba
jednoho milionu tun hnědého uhlí, odhadujeme inanční
efekt v řádu desítek milionů
korun,“ uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel společnosti Vršanská uhelná. Získanou elektřinu plánuje společnost dál prodávat na trhu.
Podle ředitele divize obchodu a strategie ČEZ Pavla Cyraniho umožní smlouva společnosti využít jejích
elektráren nad rámec na-
smlouvaných dodávek uhlí. „V příštím roce bude totiž
uváděn do provozu nový zdroj
v Ledvicích a také modernizované bloky Prunéřovské elektrárny. Protože starší bloky
budou odstavované postupně, vzniká prostor pro využití dodatečného uhlí,“ vysvětluje Cyrani.
Kontrakt si pochvaluje také
nejvyšší vedení společnosti ČEZ. „Uzavřená smlouva
nám přináší dodatečný příspěvek k zisku i zachování desítek
pracovních míst. Aktivní hledání nových obchodních příležitostí je významné zvláště nyní,
kdy ČEZ musí reagovat na krizi
v evropské energetice a stejně
jako všechny evropské energetické společnosti musí provádět razantní úspory nákladů,“
dodal k uzavřené smlouvě Daniel Beneš, generální ředitel
ČEZ.
Smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na rok
2015. Pokud budou obě strany spokojeny, je však možné její prodloužení až do roku 2020. Jedná se tak o další příklad úspěšné obchodní
spolupráce mezi skupinou
Czech Coal finančníka Pavla Tykače a společností ČEZ.
V roce 2013 mezi sebou uzavřeli dlouhodobou smlouvu
o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na padesát
let do vyuhlení lomu Vršany.
(red)
Šéfové odborů
na Mostecku
Zjistit, jaká je situace
v hnědouhelném hornictví
na Mostecku, přijeli v srpnu nejvyšší představitelé Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS).
Předseda Josef Středula
a místopředsedové Radka
Sokolová a Vít Samek tu byli na pozvání Jaromíra Franty, předsedy Sdružení odborových organizací skupiny
Czech Coal (SOO CCG). Společně s ním navštívili lom
Vršany, lokalitu Československá armáda a Horní Jiřetín.
„V současnosti jedná vláda
s odbory a zaměstnavateli v tripartitě o Státní energetické koncepci. Proto jsme
s kolegy z hornického odborového svazu chtěli, aby se
představitelé naší odborové
centrály seznámili s problematikou přímo na místě,“ vysvětlil předseda SOO CCG.
Pokračování na straně 2
Zakladač vyrazil na dvoukilometrovou trať
Netradiční
dvoukilometrový transport začal během prázdnin v lokalitě Jan
Šverma. Do nové pozice na
druhou výsypnou etáž se tu
od 8. srpna přesouvá kolejový zakladač Z73.
Ten v této lokalitě společně
s lopatovým rýpadlem R152
ukládá zeminy, které na Slati-
nické výsypce vytěží rýpadlo
K54, a také granuláty, které
sem vozí vlakové soupravy ze
společnosti Unipetrol RPA.
„Zvláštnost celé akce spočívá
v tom, že samotný transport
probíhá po předchozích dohodách vždy jen dva dny v týdnu.
Zbylý čas je věnován přípravě
transportní trasy, jejíž výstav-
bu mají na starosti pracovníci úseku přestaveb a ostatních
činností. S tím zde pomáhají i dva buldozery a kolový nakladač, které rovnají terén pro
položení pohyblivých kolejí, po
nichž zakladač popojíždí,“ vysvětlil vedoucí úseku skrývky Vršanské uhelné Vladimír
Kohout.
Pro transport se využívají pouze koleje, na nichž
zakladač během jednoho transportu ujede zhruba 150 metrů. Poté se za
ním koleje rozeberou a opět
přesunou před velkostroj.
V nové pozici by měl kolejový zakladač Z73 být na konci září.
(red)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Někdy mám…
…pocit, že čím více se vedou všelijaké debaty nad budoucností hornictví, o to více
se horníci drží svých tradic.
Asi jen velmi těžko najdeme
obor, kde by platily tak důkladná pravidla pro oslavy
a obyčeje více než v cechu
hornickém. A kde by se daly vidět na veřejnosti uniformy, oblékané s hrdostí a nikoli z povinnosti.
Určitě nejpopulárnější oslavou je Skok přes kůži, který
je tu údajně díky králi Václavu IV. Ten povýšil „sese“, tedy hornická shromáždění na
slavnosti, a přál si, aby se alespoň jednou do roka horníci
sešli v hojném počtu, porokovali, přivítali nové členy a nechali je složit slib věrnosti cechu. U „starých“ i budoucích
havířů jsou bezesporu oblíbené šachťáky, řídící se přísným Pivním zákonem. Nelze
opomenout ani naše patrony,
sv. Prokopa a sv. Barboru. Ta
jako žena na rozdíl od Prokopa zvládla chránit více profesí, ale nejvýznamnější řemeslo pro ni byli horníci. Ti jí
ostatně zasvětili mnoho kostelů, kaplí, oltářů a v noci na
její svátek zapalovali kahany
na ochranu před smrtí a úrazy. To dnes známe jako tradiční prosincovou akci Světlo
sv. Barbory.
Ale přebírají se nejen tradice, nýbrž i příslušnost k cechu (v této souvislosti zdravím kolegy, v jejichž rodinách
se dědí povolání z generace
na generaci). Budu rád, když
onu příslušnost a sounáležitost dáme společně najevo
při letošních oslavách Dne
horníků, který s dalšími těžebními společnostmi a irmami s nimi spojenými slavíme již více než deset let na
hipodromu. Tentokrát nám
bude patřit 12. září.
A mimochodem. Stejný zůstává po staletí i hornický pozdrav, který v žádné době nebyl nahrazen jiným. Takže tedy…
Zdař bůh!
DN / číslo 8 / srpen 2014
Nové Rangery už se chystají do terénu
Čtrnáct nových Fordů Ranger se během srpna rozjelo do společností
skupiny Czech Coal a Severní energetická. Jde o poslední letošní velkou skupinu automobilů typu pick-up, jejichž obměnu pro skupinu
Czech Coal zajišťuje společnost Servis Leasing.
ti let jich ročně obměníme
zhruba dvacet,“ dodal Marek Viktorýn. Přímo vozů
Ford Ranger se v současnosti v provozu pohybuje kolem
osmdesáti vozidel, přičemž
více jak čtvrtinu z nich, kolem pětadvaceti, už tvoří nový model tohoto automobilu. „Nejstarší Ranger, který
je stále funkční a v provozu,
pochází z roku 2003. Většina
vozidel, která jsou nyní obměňována, je ale zhruba o tři
až pět let mladší. Vše záleží
také na tom, kde a v jakých
podmínkách automobily jezdí,“ doplnil ředitel Servis Leasingu.
(pim)
„Jedná se o čtrnáct vozidel
Ford Ranger, které průběžně přicházejí k dodavateli do
Mostu, kde jsou ještě upravovány přesně podle potřeb jednotlivých zákazníků. Tyto automobily pocházejí z letošní
velké objednávky z konce ledna. Další vozy, vzhledem ke
zhruba půlroční dodací lhůtě, budou nejdříve příští rok.
Vyrábějí se totiž v Jihoafrické
republice, odkud měsíc putu-
jí v kontejnerech do přístavu
v Brémách. Odtud pak v kamionech nebo po železnici
a k dodavateli v ČR se dostanou za další zhruba dva týdny,“ vysvětlil ředitel Servis
Leasingu Marek Viktorýn.
Ve většině případů se jedná o auta, která budou jezdit přímo v provozech těžebních společností. Tomu také
odpovídá jejich úprava. Jednou z výjimek je Ford Ran-
Šéfové odborů
na Mostecku
Poháněcí stanice si zatím počká
Pokračování ze strany 1
To by jim podle něj mělo pomoci fundovaně vystupovat
jak na jednáních tripartity,
tak v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.
Během návštěvy se setkali i s generálním ředitelem
Severní energetické Petrem Kolmanem kvůli lokalitě ČSA. Ta je v současnosti nejvíce ohrožena útlumem
kvůli odsouvání rozhodnutí o případném pokračování těžby za územními limity.
„Shodli jsme se, že tím, kdo
musí učinit zásadní rozhodnutí, je vláda,“ dodal Jaromír
Franta.
Předseda ČMKOS Středula slíbil, že konfederace odborových svazů se do jednání o budoucnosti energetiky
aktivně zapojí, a to jak v tripartitě, tak v radě vlády. Trochu ho překvapilo, jak málo
aktivní jsou v tomto ohledu
zaměstnavatelské svazy. „Zaměstnavatelé a zaměstnanci
by v této otázce měli vůči vládě a politikům vystupovat společně, o zaměstnavatelských
svazech nemluvě,“ upozornil
Středula.
(red)
ger určený pro Hlavní báňskou záchrannou stanici,
který dostane jak specifickou červenou barvu, tak vybavení, umožňující nasazení
v nejtěžších podmínkách.
„V současnosti máme ve společnostech obou skupin zhruba sto deset automobilů typu
pick-up značek Ford Ranger
a Toyota Hilux. Obměna vozidel probíhá průběžně. Při
životnosti kolem pěti až šes-
Více než dva a půl kilometru musela urazit poháněcí stanice PS 213 do nové pozice v lokalitě
Vršany.
Původně byla tato poháněcí stanice pásového dopravníku šíře 1800 mm součástí skrývkové linky PD 225,
která byla posledním dopravníkem na spodní odklizové lince lomu Vršany. Na
nové místo ji přepravil spe-
ciální transportní vůz. Za
normálních okolností váží poháněcí stanice kolem
240 tun, tato je však o přibližně 90 tun lehčí, protože je „odstrojena“ o pohony
a rozvodnu. Na novém místě nějaký čas vydrží, proto-
že než se naplno zapojí do
provozu, projde generální
opravou. Poté se poháněcí
stanice i s novým dopravníkem zařadí mezi stávající „pasovky“ PD 212 a PD
214. Důvodem výstavby
nového dopravníku je prodloužení dopravní linky
s ohledem na postup těžby
a zároveň dosažení mezní
délky původních dopravníků.
(red)
Infotea má nové
vedení
Vladimír Rouček
generální ředitel
Vršanské uhelné
Ve vedení společnosti Infotea
došlo v uplynulých měsících
k personálním změnám. Na
vlastní žádost ze společnosti
odešli Marek Hruda a Eduard
Česnek. Ve funkci jednatele
a ředitele společnosti nahra-
Auta pro rozvoz zaměstnanců se upravují
Doprava do zaměstnání neznamená jen cestu
k hlavní bráně závodu. Řada zaměstnanců to
má od ní ještě pěkný kus cesty do lomu, nejčastěji na velkostroj. K těmto účelům poskytuje
Severní energetické a Vršanské uhelné společnost Czech Coal Power dva druhy automobilů.
Větší skupiny lidí se rozvážejí na pracoviště Mercedesy Unimog, menší skupiny,
třeba osádky velkostrojů,
využívají terénní automobily Toyota Land Cruiser.
„Toyoty, které využíváme,
mají speciální úpravu. Pasažéři v nich v zadní části vozu sedí naproti sobě. Tento
způsob se během let velmi
osvědčil, bohužel současná legislativa EU již dovoz
těchto vozidel neumožňuje,“
vysvětlil ředitel Czech Coal
Power Vojtěch Bögi. Jediným způsobem, jak osvěd-
čená auta v provozu zachovat, byla generální oprava.
První dva vozy se z autorizovaného servisu vrátily před několika týdny, další dva je budou v nejbližší
době následovat. „Rádi bychom tímto způsobem opravili i zbývající automobily tohoto typu, abychom je
mohli používat co nejdéle,“
doplnil ředitel s tím, že většina Toyot pochází z roku
2008.
Teoreticky by se dalo na
rozvoz zaměstnanců na
pracoviště využívat více
Novou čerpací stanici pohonných hmot od poloviny srpna využívají
zaměstnanci v lokalitě ČSA Severní energetické. Stojí na bývalém montážním místě u zadní cesty do objektu SVAPO, kde sídlí úseky skrývky
a uhlí ČSA, stejně jako společnost Czech Coal Power.
vices, která novou „benzinku“ provozuje. Vše pracuje
v automatickém, bezobslužném režimu. Stačí se přihlásit zaměstnaneckou kartou.
„Počítáme s tím, že natanko-
Provoz ve Vršanské uhelné
12. září (Den horníků)
a 28. září (státní svátek) 12. září

Odstavena veškerá těžební technologie, včetně zakládání granulátu z Unipetrolu
28. září
Úsek uhlí
dil Marka Hrudu od prvního
června Martin Baloun. Druhým statutárním zástupcem
irmy se od prvního července stal David Knopp Kostka.
Změny jsou i v souladu s novelou Občanského zákoníku, který upravuje obsazování statutárních orgánů irem.
Humeco změnilo
vlastníka
Stoprocentním
akcionářem společnosti Humeco je od července Severní energetická. V pondělí
14. července byla podepsána smlouva o úplatném převodu cenných papírů me-
zi společnostmi Indoverse
(Czech) Coal Investments
Limited, jakožto prodávajícím a Severní energetickou
a.s. jako kupujícím. Zároveň
došlo k převodu akcií emitovaných společností Humeco
z prodávajícího na kupujícího.
(red)
větších automobilů Mercedes Unimog. To by ale nebylo ekonomicky výhodné.
„Mercedesy jezdí tam, kde
je zapotřebí přepravit větší skupiny lidí. Jejich provoz
i pořizovací cena jsou vyšší
než u menších terénních automobilů, které na dopravu
například šestičlenné osádky velkostroje naprosto vyhovují,“ dodal Bögi.
Desítka terénních Toyot
na ranní směně rozveze na
pracoviště zhruba šest desítek zaměstnanců obou těžebních společností. Slouží
ale i jinak.
„Automobily během dne nestojí na parkovišti, jednotlivé úseky je využívají pro doplňování kapacit terénních
automobilů. Vozy jsou tedy
využity i mimo dobu střídání zaměstnanců,“ připomněl
ještě ředitel Czech Coal
Power.
(red)
Nové místo k tankování na „Armádě“
„Jde o náhradu za čerpací
stanici v areálu bývalé pomocné mechanizace, který
je nyní v demolici,“ vysvětlil Tomáš Škaloud, vedoucí odboru nákupu Coal Ser-
STRUČNĚ
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 8 / srpen 2014

zásobování Elektrárny Počerady + 3 vlaky do Elektrárny Mělník

provoz ranní směna: nakládací zásobník, skládkový stroj SS1, velkostroj K96

provoz noční směna: nakládací zásobník, skládkový stroj SS1
Úsek skrývky

provoz technologického celku TC2 po celý den

kolejová technologie odstavena, včetně granulátu z Unipetrolu
vat budou chtít i zaměstnanci našich smluvních partnerů z externích firem, kteří tu
například provádějí demoliční práce. Ti už ale budou muset telefonicky volat obsluhu.
Zajišťovat ji budou naši zaměstnanci z nedalekého skladu pohonných hmot,“ doplnil.
Nová čerpací stanice má kapacitu 35m3, tedy o něco méně než zrušená „čerpačka“.
Stále je však možné natankovat i za jídelnou a správními budovami u hlavní brány závodu, takže pohonných
hmot pro potřeby úseků
i techniky v lokalitě ČSA bude dostatek.
(red)
Infotea mění některá zařízení
Obměnu centrálních serverů a datového pole
pro společnosti skupiny Czech Coal řeší v současné době společnost Infotea, která má ve
skupině na starost poskytování IT služeb.
„Jedná se o velkou akci v řádech milionů korun. Momentálně jsme ve fázi, kdy bylo dokončeno výběrové řízení a v následujících měsících
by měla výměna probíhat,“
vysvětlil ředitel společnosti Infotea Martin Baloun.
Podle jeho slov by vše mělo být hotovo do konce roku.
„Hlavním smyslem a důvodem pro tento krok je zastaralost předchozích zařízení. Pro bezproblémovou podporu a poskytování našich
služeb společnostem skupiny Czech Coal bylo zapotřebí přistoupit k obměně. Průměrné stáří techniky, jíž se
výměna týká, je pět let,“ doplnil ředitel. Všechny práce
budou probíhat za běžného provozu a nepředpokládá se, že by během následujících měsíců mělo dojít
k zásadnějším odstávkám.
„Pokud bychom k odstávkám museli přistoupit, vše
bychom samozřejmě v dostatečném časovém předstihu řešili s příslušným IT manažerem dané společnosti,“ dodal M. Baloun. Běžní
uživatelé by však neměli
zaznamenat zásadní změny
a obměna centrálních serverů
a datového pole by se jich neměla nijak dotknout. (red)
OTÁZKA
PRO...
Františka Vacka,
vedoucího
laboratoří
Vršanské uhelné
Laborato㶣e se staly v 㶜ervenci
sou㶜ástí Vršanské uhelné
a musely proto znovu absolvovat akredita㶜ní proces. Pro㶜
je akreditace pro laborato㶣e
důležitá?
Akreditace je proces, který
hodnotí a potvrzuje, že je laboratoř nezávislá a odborně způsobilá provádět stanovené rozbory. V našem případě se jedná
zejména o analýzy tuhých paliv. U akreditované laboratoře
má zákazník jistotu, že dodržuje systém kvality podle normy
ČSN ISO EN/IEC 17 025:2005,
neustále zvyšuje úroveň svých
služeb, dovednosti a znalosti
personálu a zlepšuje své technické vybavení. Kvalitu poskytovaných služeb každoročně
ověřuje dohledový audit Českého institutu pro akreditaci.
V září nás tato prověrka opět
čeká.
(red)
> 4 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
Blíží se tradiční Den
horníků, jaké hornické
tradice znáte?
Kristýna Lazarová,
SOO CCG
Třeba samotný Den horníků je novodobá tradice. Na
letošní oslavy na hipodromu se chystám, těším se na
Václava Neckáře a také na
guláš.
Vladislav Vaniš,
Coal Services
Zrovna oslavy Dne horníků
jsou hezká tradice. Na hipodrom chodím, ale ne pravidelně, jak mi vyjde čas. Letos ale pravděpodobně vyrazím, Vaška Neckáře bych
rád viděl.
Josef Friedrich,
Coal Services
Z hornických tradic znám
Skok přes kůži, pochod
se světlem svaté Babory
a vlastně i oslavy Dne horníků. Na ty letošní na hipodrom se rozhodně chystám.
DN / číslo 8 / srpen 2014
GPS slouží i na šachtě (a nejen řidičům)
Globální polohový systém, zkráceně GPS. Zkratka, kterou už dnes znají prakticky všichni, zejména řidiči. Systém GPS má ale mnohem širší
využití než jen navigovat automobily. Ve Vršanské uhelné ho využívají
zaměstnanci útvaru měřictví a geoinformatiky.
Důlním měřičům slouží systém GPS hlavně k přesnému vytýčení tras a k zaměření bodového pole. Příprava
výroby přijde s projektem,
technickým režimem, v němž jsou zakresleny například
přestavby pasových dopravníků nebo výstavba odvodňovacích příkopů. Všechny
projektované čáry jsou v digitálním stavu a měřiči si
musí zjistit souřadnice projektovaných bodů. Ty následně zadají do přístroje
GPS a přesně vytýčí požadované trasy. „Nejjednodušší je
postup u přestaveb pasových
dopravníků, kde jde většinou
pouze o směr. U příkopů se už
ale pracuje se třemi souřadnicemi, aby nám, s nadsázkou
řečeno, voda netekla do kopce. U postupů velkostrojů musíme pracovat i s tím, aby byly dodržovány požadavky stanovené odborným posudkem.
Velmi často se měří výška terénu neboli horizont, případně jak mají vypadat konečné svahy výsypky, kde těžba
probíhá. U přístrojů GPS je
pro nás důležitá přesnost. Zatímco řidičům stačí navigace s přesností v řádech metrů, v našich podmínkách jde
o centimetry,“ vysvětlil vedoucí útvaru a hlavní důlní
měřič Jan Blín.
Záleží na přesnosti
„Pro měření je důležité, od kolika satelitů máte příjem dat.
Laicky řečeno, čím více sa-
telitů jsou přístroje na obloze schopny zaměřit, tím jsou
spolehlivější a přesnější měřen,“ připomněl Blín. Podle
požadavku na přesnost měření se používají různé metody. „Pokud chceme výsle-
šinu důlních měření vyhovující,“ doplnil ještě.
Zrcátka nezmizí
Přístroje GPS již nahradily v důlních provozech původně používané přístroje.
Asi nejznámější je Skok
přes kůži s přípravnými večery – šachťáky. Tradici tu
má i světlo svaté Barbory,
ale také třeba pietní akce,
které připravuje Spolek severočeských havířů. Pokud
mám čas, všech se účastním a snažím se s sebou
brát i syna.
Nové sídlo i vybavení
Útvar měřictví a geoinformatiky se vloni v září nastěhoval do nových prostor na
Vršanech, kde má k dispozici moderní referenční GPS
stanici. „Anténa je umístěna
přímo na objektu, kde sídlí-
Začínáme už první zářijový víkend turnajem v tenisu
a volejbalu. Tenisté se sejdou
6. a 7. září na kurtech v Jirkově. V Mostě se v sobotu 6. září
bude konat tradiční volejbalový turnaj „O pohár personálního ředitele Vršanské uhelné“.
Zatímco u tenisového turnaje
Když jsem onu ženu viděla poprvé, měla na
sobě lýkovou sukýnku, kolem krku umělé orchideje a tančila hula tanec. Nepotkaly jsme
se v Tichomoří, ale v Litvínově. Na podiu Docela velkého divadla v Litvínově. Když jsme se
sešly na terase v mosteckém Repre, už měla
oblečení obvyklé pro Evropu, a místo tance
jsme vzpomínaly na časy, kdy vodní terasy
kulturního domu patřily k oblíbeným místům
letních setkání. A znovu prý budou, dala se
slyšet s odhodláním v hlase Martina Sýkorová, spolumajitelka restaurace a klubu Voko,
který najdete právě v Repre.
Přesně naopak. Jsem stydlivá
a před publikem rudnu a koktám. Ale když se pro něco nadchnu, jdu do toho po hlavě.
A občas i hlavou proti zdi. Havajský tanec byl dárek k narozeninám režiséra Jurije Galina.
Chtěli jsme ho potěšit něčím
originálním.
Ve sloganu vašeho klubu
stojí „Jiný pohled na kulturu .
Tedy - jaký je váš pohled na
kulturu?
Kultura v klubu podle nás to
nejsou jen koncerty, ale také
divadlo, kouzelník, pořady typu Na stojáka, vystoupení dě-
Důlní mě㶣i㶜 Josef Blín p㶣i mě㶣ení s GPS. Foto: Archiv DN
Je podle vás Most kulturním
městem? Tedy spíš jeho
obyvatelé?
Lidi jsou tu bohužel hrozně
pohodlní. Příležitostí je mnoho, ale Mostečané je neumějí nebo nechtějí hledat. Častokrát si stěžují, že se ve městě
nic neděje nebo že se o akci
nedozvěděli, ale je to spíše lenost. Nejlepší by asi bylo, zazvonit jim u dveří, pozvat je,
přivézt až do kulturáku. Pak
by se možná za kulturou vypravili.
Má tedy smysl p㶣inášet
další kulturu do nekulturního
města?
Zase je tu pár lidí, kteří to ocení a dají tomu ten správný náboj. Poprvé přijde jeden, poMartina Sýkorová, spolumajitelka restaurace a klubu Voko. Foto: kat
dek do +/- 1 cm, je nutné stát
na jednom místě delší dobu.
Třeba při určování souřadnic naší referenční stanice byla délka měření až šest hodin.
Metoda, kterou používáme,
umožňuje měření s přesností
na asi +/- 4 cm, což je pro vět-
„V dobách, kdy se měřilo s teodolitem, pro nás byla problémem třeba mlha nebo velká
překážka v projektované trase. To už dnes díky využití moderních technologií odpadlo.
Ale i když jsme vybaveni moderní technikou, ještě dlouho
me a je propojená se zařízením GPS i s počítačem v kanceláři. Měřiči v terénu mají druhý přístroj GPS spolu
s mobilním telefonem, který
umožňuje komunikaci s referenční stanicí,“ doplnil hlavní měřič.
(pim)
V září si užijí příznivci tenisu, volejbalu i turistiky
Zá㶣í bude doslova nabité
turnaji. Co všechno jste pro
sportuchtivé zaměstnance
nachystali?
Zavěšený kafe, Voko a divadlo v jiném kabátě
Vzpomínám na naše první
setkání. Jste exhibicionistka?
Odvážná žena, co se nebojí
vystoupit p㶣ed ostatní?
V září se opět naplno rozběhnou sportovní turnaje, které pro zaměstnance společností skupiny Czech Coal pořádá Sdružení odborových
organizací Czech Coal Group (SOO CCG). Podrobnosti sdělil předseda
sportovní komise SOO CCG Lubomír Holý.
Josef Blín,
Vršanská uhelná
z naší výbavy nezmizí klasická zrcátka, která jsou pro laika jakýmsi poznávacím znamením měřiče,“ poznamenal
Jan Blín.
Rozhovor | 5
DN / číslo 8 / srpen 2014
je změn minimum, volejbalový turnaj se bude poprvé konat v mostecké sportovní hale.
startem regionálních soutěží, jichž se celá řada našich zaměstnanců účastní.
Oba turnaje se konají ve
stejném termínu, nebudete
si tak vlastně navzájem krást
hrá㶜e?
Na Den horníků se opět
odehraje finále fotbalového
turnaje?
Je pravda, že spolu tyto dva
turnaje kolidují, ale bohužel se
tomu nelze vyhnout. Abychom
měli co největší účast na volejbalovém turnaji, řídíme se
Samozřejmě, jako každý rok
se před hlavním programem
na hipodromu uskuteční inále celoročního fotbalového
turnaje. Tentokrát se ale zápas o třetí místo i inále budou
konat v Mostě na hřišti v Albrechtické.
Na konci zá㶣í se chystá i velmi
populární turistický výšlap. Co
je letos na programu?
Turistický výšlap patří už několik let k nejnavštěvovanějším akcím, vloni padl s třiadevadesáti účastníky rekord.
I letos kolega Jiří Cingr, který
je garantem této akce, připravil něco speciálního. Tím bude návštěva Štoly Starý Martin
v Krupce. Turisté se mohou těšit na dvě trasy. Devatenáctikilometrová je připravena pro ty
zdatnější, druhá, zhruba třináctikilometrová pro ostatní. Cíl je
tentokrát na Cínovci.
(red)
„Když se pro něco nadchnu, jdu do toho po
hlavě. A občas i hlavou proti zdi.“
tí, povídání, prostě příležitost
pro každého. Snažíme se přinést od každého trošku.
Divadlo v rockovém klubu,
to tedy je pro Most opravdu
dost jiná kultura. To byl váš
nápad?
Ano, oslovila jsem lidi z Docela velkého divadla v Litvínově,
těm se to líbilo a vidíte, naše
spolupráce už trvá dva a půl
roku.
Divadlo ale v Mostě zrovna
nechybí...
My ho podáváme v jiné podobě. Není to tak formální, jako
když si vezmete doma oblek,
jdete do divadla a po představení rovnou do šatny a domů.
U nás mají diváci k hercům
blíž, neexistuje přesná hranice mezi jevištěm a hledištěm.
Po představení se ještě hodinu, dvě sedí i s herci, lidé si
povídají, řeknou, co by chtěli
vidět příště.
druhé vezme už pět známých.
Dnes už se z našich hostů stali kamarádi. Každý začátek je
těžký, ale nevzdáváme to.
Pro㶜 jste se p㶣estěhovali do
Repre?
Máme tu větší možnosti.
V Meduze jsme nemohli dělat tak rozmanité pořady. Folkové, jazzové nebo country
Na mě tedy poslední léta působí depresivně spíš Repre.
Kdykoliv jdu kolem, vidím
zmar, rozklad...
Zvenku opravdu nevypadá
Repre nejlépe, ale noví majitelé mají snahu vnést do
něj znovu život. Planetárium má opět pravidelné pořady, hraje Divadlo pod koulí,
my jsme obnovili provoz jednoho ze sálů, znovu otevřeli restauraci a lidé se vracejí.
Zjistili jsme, že spíš než pro
„Lidi jsou tu bohužel hrozně pohodlní. Příležitostí je mnoho, ale Mostečané je neumějí nebo nechtějí hledat.“
kapely k nám nechtěly přijet, protože ten prostor působil příliš rockově. Ani divákům se to příliš nezdálo. Tady
je to jiné. Kulturák to je prostě průřez všemi žánry, styly a disciplínami, sem se hodí všechno. Rockový klub byl
přeci jen omezující a trochu
depresivní.
mladé jsme restaurací pro
nostalgiky. Schází se tu klub
důchodů, veteráni si tu předávají ceny a všichni vzpomínají na doby, kdy sem chodili jako mladí.
Však i já mám své mládí
spojené Vinárnou Ponorka
v suterénu. Může se ale stát,
že brzy budeme vzpomínat
jen nad fotografiemi. Majitel,
firma Crestyl, nedávno potvrdila svůj záměr Repre zbourat
platou. A naopak, komu pár
kaček chybí, může zajít na kafe zadarmo. Kolik visí na zdi
hrnečků, tolik zavěšených ka-
„Když máte peníze, předplatíte kafe někomu, kdo je nemá. Studentovi, člověku před
výplatou. “
a postavit na jeho místě nové
obchodní centrum.
Já věřím v oživení starého Repre. Teď se mluví o tom, že by
se mohla přistěhovat vysoká
škola, což by bylo úžasné. Dům
by žil, proudili by sem lidé, celý týden, celý den, ne jen během pořadů v planetáriu nebo
koncertů ve Voku. Jedná se také o tom, že by se tu otevřela
kavárna.
Když jsme u té kávy: p㶣ivezli
jste do Mostu ještě jednu
„kulturní novinku, zavěšené
kafe. Co to je?
Když máte peníze, předplatíte kafe někomu, kdo je nemá.
Studentovi, člověku před vý-
í. Už jich máme osm. Nápad
přivezli herci Docela velkého divadla z New Yorku, kde
na takovou kavárnu narazili. Ale původně prý tato tradice vznikla v Neapoli po druhé světové válce, kdy se takto
místní lidé odvděčovali válečným veteránům.
To si umím p㶣edstavit, že udělám gesto a zaplatím neznámému kafe, ale vyzvednout si
ho, to chce asi víc odvahy. Už
to někdo udělal?
Zatím ne. Budeme to muset asi
ještě nějak elegantně podat.
Ale pokud do Repre opravdu
přijdou studenti, možná se zavěšený kafe ujme.
(kat)
> 6 | Z regionu
DN / číslo 8 / srpen 2014
Z regionu | 7
DN / číslo 8 / srpen 2014
Manažer házenkářek Mostu: Jen žádné těhotenství
Tisící hráč fotbalgolfu přijel na hipodrom z Duchcova
Házenkářky DHK Baník Most jdou do nadcházející sezóny s řadou novinek. Mají dvě
nové posily ze Šaly a další dvě mladé posily
z Plzně.
Mostecké fotbalgolfové hřiště přivítalo v srpnu tisícího návštěvníka. Filip z Duchcova,
který si s kolegy ze zaměstnání přišel na hipodrom zahrát, získal celoroční volné vstupné
na příští sezonu.
„V nové sezóně bychom mohli
být silnější než dosud a také
bychom měli předvést líbivější hru,“ prozradil manažer
klubu Rudolf Jung. „Holky se
v srpnových přípravných zápasech sehrávaly a přešly na
nový systém hry, který se bude více zamlouvat divákům.
Přeji si, aby hráčky neotěhotněly a vedly si i nadále dobře, chtěli bychom totiž skončit do třetího místa,“ doplnil
Jung.
Mosteckou házenou opustila
Hana Martínková, která přestoupila do BSV Sanchsen
Zwickau. Spolu s ní odešla
Martina Crhová, která posílila švédský Kristianstad
HK. „Obě hráčky si výrazně
polepšily, ale našli jsme si za
ně náhradu, tak doufejme, že
se bude dařit i nadále,“ podotkl Jung. „Martina Crhová
si proti nám dokonce zahrála v poháru Českého porcelánu už jako soupeřka,“ připomněl Jung. Tým do další sezóny posílila Simona
Szarková a Lucka Súkenníková ze Šaly, kde jim skončila smlouva. Z Plzně přišly
dvě nadějné mladé hráčky
Dominika Zachová s Karolínou Smolovou. Hráčky vnesly do Mostu nový vítr a zatím hrály skvěle.
Házenkářky mají za sebou
čtyři přípravné zápasy na
domácí půdě, kdy si zahrály O Pohár Českého porcelá-
㶏erní andělé s trofejí za vítězství v turnaji O pohár 㶏eského porcelánu Dubí. Foto: Archiv DHK
nu Dubí. Ten si nakonec také odnesly. „První o iciální
zápas holky odehrají na půdě soupeře v Hodoníně, doma
se poprvé představí 27. září
v 18 hodin v zápase se slovenskou Šalou,“ řekla místopředsedkyně klubu Pavla Chotěborská. „Přijedou je podpořit litvínovští hokejisté, kteří
budou mít po zápase autogramiádu, naopak tým pojede 28. září podpořit hokejisty
do Litvínova, kde budou hrát
se Zlínem,“ doplnila.
(eho)
Strupčické děti mají kde řádit
Čtyři nové atrakce mají od léta k dispozici
děti ve Strupčicích, Okoříně, Hošnici a Sušanech. Ve Strupčicích na návsi stojí nově velký
lanový kolotoč a ve spádových vesnicích prolézačky ve tvaru šestihranu.
„Hlavně v našich spádových
osadách byla po dětských
atrakcích velká poptávka, proto jsme se rozhodli vyjít rodičům vstříc,“ říká starosta
Strupčic Luděk Pěnkava. Dětské atrakce zaplatila obec ze
svého rozpočtu. Už od dubna mají strupčické děti k dis-
pozici nové atrakce v zahradě
mateřské školy, které mohla
obec vybudovat díky daru Vršanské uhelné. Na přání místních obyvatel mohou areál
školky s atrakcemi využívat
rodiče s dětmi i během odpoledne a víkendů, kdy je školka
uzavřená.
(kat)
Malířské sympózium opět úspěšné
Na Benediktu v Mostě se letos už pošesté konalo
Malířské sympózium, kterého se zúčastnilo jedenáct umělců. Kromě stálic, kterými jsou například Josef Zedník nebo Roman Křelina, přijelo
i mnoho mladých malířů.
Po Havrani chystají pouť v Moravěvsi
Svatovavřineckou
pouť
pořádali na začátku srpna
v Havrani. Obec si tímto
způsobem připomíná patrona, kterému je zasvěcena nejstarší zdejší památka - kostel.
„S poutí jsme byli letos spokojeni, přišlo dost lidí a hlav-
ně nám vyšlo počasí,“ pochvalovala si starostka
Zdeňka Smetanová. Jak to
na pouti vypadalo, už si brzy budou moci prohlédnout
návštěvníci webových stránek, protože fotografie se
objeví i v místní internetové televizi.
„Zanedlouho se bude konat
další pouť v Moravěvsi. Tam
jsme před několika lety opravili kapli. A protože je kaplička
zasvěcena Panně Marii, snažíme se udržovat tradici a pouť
pořádat kolem tohoto svátku.
Letos nám vychází na šestého
září,“ dodala starostka. (red)
Jedním z nich byl Jacob Rainer
Bildhauer ze sousedního Německa. Jacob je absolventem
umělecké školy v Drážďanech.
Věnuje se expresivní malbě,
ale rád si namaluje i krajinky.
Cizí mu ale není ani dřevo a kámen. Malířské sympózium je
atraktivní především pro návštěvníky, kteří mohou sledovat umělce při práci a mohou jim dokonce prozradit své
představy o budoucím obrazu.
Záleží jen na umělcích, jestli jejich nápady a připomínky do
díla zapracují.
Závěrečné vernisáže se zúčastnili nejen samotní uměl-
ci, kteří tu nabízeli svá díla,
ale i široká veřejnost. Nechyběla ani stálice místního malířského setkání Josef Zedník,
který nabízel hned několik
svých výtvorů. „Každý si může
vybrat, buď modernu, realitu
nebo i obrazy pro děti,“ představil své práce malíř, který se
nejvíce inspiruje v přírodě.
Šárka Čepeláková, která se
podílela na organizaci sympózia prozradila, že cílem
této akce je podat pomocnou ruku nastupující generaci mladých umělců při jejich
vstupu do profesionálního života.
(eho)
„Zájem lidí o fotbalgolf nás velmi mile překvapil i s ohledem na
to, že jsme hřiště otevírali na začátku června,“ uvedl ředitel hipodromu Josef Pouzar. Největší
zájem je obvykle koncem týdne,
kdy přicházejí i početnější skupiny. „Velkou výhodou je, že na
tento sport není zapotřebí žádné
speciální vybavení. Lidé si chválí i fakt, že v recepci, kde se hráči
registrují, si mohou zapůjčit míče, ale také koupit občerstvení,“
doplnil ředitel.
Novinkou mosteckého sportoviště bude i prodej permanentek na příští rok, který by měl
odstartovat na podzim. Ještě do
konce letošní sezony by se na
hipodromu měl uskutečnit alespoň jeden turnaj, kde bude mo-
ci startovat i veřejnost. „Případná čtyřčlenná družstva se mohou ozvat na kontaktní telefon,
další informace naleznou zájemci i na webových stránkách,“ dodal J. Pouzar.
Veřejnosti je fotbalgolfové hřiště na hipodromu k dispozici během sezony v pracovních dnech
od 13 do 20 hodin, o víkendu
ještě o dvě hodiny déle. Vzhledem k délce trasy mezi jednotlivými jamkami by ale zájemci měli počítat s tím, že poslední tým by měl startovat zhruba
dvě hodiny před koncem provozní doby. Další informace jsou
k dispozici na webových stránkách www.fotbalgolfmost.cz,
případně na telefonu 727 947
630.
(pim)
Filip z Duchcova se stal tisícím hrá㶜em fotbalgolfu na mosteckém hipodromu. Od 㶣editele Josefa Pouzara dostal celoro㶜ní volnou vstupenku na p㶣íští sezonu. Foto: archiv hipodromu
Cyklisti dohlédnou do lomu Vršany
Permon pro technické muzeum
sy, která propojuje sídla v pánevní oblasti Ústeckého kraje
a navazuje na Labskou stezku
a Cyklostezku Ohře,“ vysvětluje k projektu tisková mluvčí krajského úřadu Ústeckého
kraje Magdalena Hanáčková.
Letos se kraji podařilo získat
na stavbu více než 66 milionů korun z ROP Severozápad
a mohla tak po letech odkládání začít.
V současné době se buduje
úsek z Vrskmaně do Strupčic,
který povede po hraně lomu
Vršany. Jedno z odpočívadel
na trase stezky nabídne cyklistům výhled právě na tento povrchový uhelný lom. Hotovo
by mělo být v září 2015. (kat)
Ocenění Český Permon za počin roku si za loňský rok odnese Podkrušnohorské technické
muzeum. Převzít si ho zástupci muzea pojedou na setkání hornických měst koncem září
do Českého Krumlova.
Na konci příštího léta by se mohli první cyklisté svézt novou pohodlnou stezkou, která spojí
Chomutov s okolními obcemi. Po mnoha letech
příprav a odkladů začala v létě výstavba cyklotrasy do Otvic, Zaječic, Vrskmaně a Strupčic.
Její součástí budou také odpočívadla s vyhlídkou na lom Vršany.
„Mám pro to jediné slovo: Konečně,“ řekl k zahájení stavby
starosta Strupčic Luděk Pěnkava. „Společně s dalšími obcemi na Chomutovsku jsme
o stezku usilovali léta, ale bylo to nad naše síly, takže jsme
rádi, že se projektu ujal kraj,“
dodává strupčický staros-
ta. Právě Strupčice si od nové cyklostezky slibují vyšší
návštěvnost svého sportovního areálu, který bude díky
desetikilometrové trase spojen s Kamencovým jezerem
v Chomutově. „Budovaná stezka je součástí nově koncipované Pánevní cyklistické tra-
Chytré hlavy už v září
Dvacet jedna základních,
středních a vysokých škol
z okresu Most se přihlásilo se svými projekty do grantového programu Chytré
hlavy pro Sever, který letos již popáté
vyhlásila Vršanská
uhelná.
„Kdo uspěl, to se účastníci dozví začátkem září. Zvláštností letošního hodnocení bylo
známkování jednotlivých projektů samotnými účastníky, samozřejmě bez uvedení autorů.
Ti školními známkami vyjádřili svůj pohled na každý z nich,
vyjma vlastního. Do
uzávěrky grantového
programu doputovalo
šestnáct „vysvědčení“,
z nichž vzešli vítězové
jednotlivých kategorií. O dalších podpořených projektech pak
rozhodla sama těžební společnost,“ uvedla vedoucí regionální
komunikace Liběna Novotná.
Za dobu existence grantu
Chytré hlavy pro Sever podpořila Vršanská uhelná vzdělávání regionu šesti miliony
korun. Letos přibudou nové
učebny za další dva miliony
korun.
(red)
„Českého Permona uděluje
Sdružení hornických a hutnických spolků v několika kategoriích. Každý ze spolků má jeden
hlas a nám se v kategorii počin roku podařilo uspět v poměru hlasů patnáct ku třem,“
informoval ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Hlavním důvodem úspěchu bylo otevření expozice rudného dobývání
a stěnování. Právě na vznik té-
to expozice přispěly i těžební
společnosti Vršanská uhelná
a Severní energetická výtěžkem z Uhelného safari. „Naším nejbližším cílem je postupně zvelebovat areál Dolu Julius III, kde sídlíme. Podařilo se
nám získat dotaci od Ústeckého kraje na opravu střechy objektu, kde je náš nejcennější exponát, parní těžní stroj,“ přiblížil nejbližší plány muzea
ředitel.
(red)
Neštěstí na Plutu si připomenou horníci i turisté
Třiatřicet let uplyne 3. září od jedné z největších důlních katastrof v novodobé historii hornictví. V roce 1981 krátce po půl čtvrté odpoledne došlo na Dole Pluto II v Louce u Litvínova
k výbuchu uhelného prachu a následnému požáru, který si vyžádal 65 obětí.
Už tradičně si tuto smutnou událost připomínají
obyvatelé Mostecka na několika místech. V den neštěstí, symbolicky krátce
po půl čtvrté, se uskuteční
pietní akt u pomníku katastrofy v litvínovském parku
u Scholy Humanitas. O ně-
kolik dní později, v sobotu
6. září ze stejného místa odstartuje již devátý ročník turistického pochodu Memoriál Pluto, který pořádá Klub
českých turistů Litvínov ve
spolupráci s Obecním úřadem Louka u Litvínova a těžebními společnostmi Vr-
šanská uhelná a Severní
energetická. Start pochodu je mezi 7.00 - 10.30 hod.
u pomníku, součástí akce je
i pietní akt u pomníku důlní
katastrofy u Obecního úřadu v Louce u Litvínova.
Důl Pluto II patřil v době
katastrofy k nejmodernějším dolům revíru. V době
neštěstí zde pracovalo 105
horníků. Mezi oběťmi neštěstí byli také báňští záchranáři. Důl Pluto II byl
v roce 1983 připojen k Dolu Kohinoor II jako jeho těžební úsek. V rámci útlumu
těžby byl v roce 1995 zcela
uzavřen.
(red)
> 8 | Rozhovor
DN / číslo 8 / srpen 2014
Zprávy ze skupiny | 9
DN / číslo 8 / srpen 2014
Paneláky a televizi vyměnil za klid na vesnici
„Hrabání do vlaků“ je vršanským unikátem
Nikdo tomu nechtěl věřit, když se před lety
rozneslo, že se dlouholetý pedagog a známý
výtvarník Josef Zedník rozhodl, že opustí
Most. Ten, kdo ho ale znal trochu více, jeho
krok pochopil. Rušné město vyměnil za mnohem klidnější život ve vesničce Olešná, kde si
s manželkou před lety koupili chaloupku. Za
život v přírodě, která mu znovu pomohla dobít baterky, s jiným životním rytmem. Přesto,
že městský shon mu nechybí, do Mostu se neustále a rád vrací. Za svými přáteli, kolegy. Neobejde se bez něj žádné sochařské sympózium,
které se koná pravidelně v areálu přesunutého
kostela Nanebevzetí Panny Marie. A nechyběl
nikdy ani mezi těmi, kteří již několik roků prožívají jeden prázdninový týden na Benediktu,
aby přenesli na malířské plátno svůj pohled
na svět.
Uhlí a železnice. Dva pojmy, které k sobě patří snad odnepaměti. Uhlí se
do vlakových souprav nakládá a odváží k zákazníkům už desítky let.
Jenže přímo do souprav se může i těžit, dokonce nejen uhlí, ale i skrývka. Využívat kolejovou dopravu namísto rozšířené dálkové pasové dopravy je dnes už vlastně unikát. Jedním z mála míst, kde se tento způsob stále využívá, je Vršanská uhelná.
Možná hodně soukromá
otázka. Co bylo tou poslední
kapkou, kvůli které jste se
rozhodl odejít z Mostu?
Stejný důvod, který vede k radikální změně hodně lidí. Ne-
kteří za oběma sympózii stojí. Možná je mi trochu líto jen
toho, že nemáme doma žádné zvíře, ale protože poměrně dost cestujeme, bylo by to
oboustranné trápení.
„Nejdříve jsme do chaloupky v Olešnici začali jezdit na víkend, vyčistit hlavu. A když
tělo řeklo dost, rozhodli jsme se odejít nadobro.“
moc. Asi jsem potřeboval
upustit páru. Příliš dlouhou
dobu jsem pracoval, jak se říká, na doraz. V lidušce jsem
byl od neděle do neděle, od
nevidím do nevidím, a najednou jsem zjistil, že nemám čas
na sebe, na ženu. Navíc jako
ředitel jsem musel vyřizovat
spoustu ubíjející administrativy, řešit problémy, které s výtvarničením vůbec nesouvisely. Nejdříve jsme do chaloupky
v Olešnici začali jezdit na víkend, vyčistit hlavu. A když tělo řeklo dost, rozhodli jsme se
odejít nadobro.
Nelitujete p㶣ece jen trochu?
Věděl jsem, že chci žít jinak.
Nelituji ani náhodou. Jsem tu
nesmírně spokojený. Mám jen
pár kroků do lesa, na louky,
kde se pasou zvířata. To nám
vynahrazuje i televizi, nepotřebujeme ji. Navíc je tu dobře
i mé ženě, má dost času a klidu
na knihy, bez kterých se neobejde. Ale do Mostu se rád vracím, zejména kvůli rodičům.
A v létě kvůli mnoha setkáním
s lidmi se stejnou krevní skupinou. S malíři, sochaři a těmi,
A z Mostu zase ute㶜ete do
Olešné...
Těch několik týdnů tu je každé
léto moc krásných, ale ke konci už se mi vždycky stýská. Doma už jsem v Olešné, přece jen.
Procházky, klid, zhluboka dýchat.
Koleje jsou unikát
Josef Zedník, osobnost, na kterou v Mostě nezapomínají. Foto: Milan Rehák.
Z každé z nich přijedou do
Hongkongu tři studenti. Čeká je společné malování, výtvarné dílny. Ale popovídám
si i česky, letos totiž uspěly s tvorbou svých žáků také umělecké školy z Písku
a Strakonic.
Jak na vás Hongkong působí? 㶕ekla bych, že ruch tam
je daleko větší než v Mostě...
Ale nemusím tam žít, to je
rozdíl. Takže je toho hodně,
co mě zaujalo a oslovilo. Je
úžasné, jak se vypořádávají
s nedostatkem prostoru, budovy se šedesáti, sedmdesáti patry jsou proto samozřejmostí. Najdeme tu i stavby,
které patří s výškou pět set
metrů mezi nejvyšší na světě. Kontrastem pak je třeba
„A jsem rád, že i v tomhle přetechnizovaném světě je pořád dost těch, kterým by
víc chyběl štětec než notebook.“
Takže do „civilizace na delší
dobu zase až za rok?
Čeká mě malé dobrodružství, cesta do Hongkongu, už
počtvrté. Zvou mě tam organizátoři mezinárodní dětské
výtvarné soutěže Promotion of Young Artists Foundation jako porotce. Jsem členem mezinárodní poroty, ve
které zasedají zástupci Hongkongu, Japonska, Finska,
Ruska, Ukrajiny, Makedonie a České republiky. Naším
úkolem bylo vybrat a ocenit
nejzajímavější práce a zároveň vyhodnotit ze zaslaných
děl dvacet nejlepších škol.
návštěva staré rybářské vesnice nebo výprava na moře
za delfíny. Vychutnali jsme si
i dvouhodinovou masáž a jiným způsobem čínskou, japonskou a italskou kuchyni.
Malování, sochání...a nezkusíte i něco dál?
Už zkouším. Nejlépe se přesto určitě pořád cítím s tužkou v ruce. Nedám na ni dopustit, kreslím si téměř každý den. Uvědomuji si totiž,
že o některé nápady bych
mohl nenávratně přijít. Jsou
mi ale blízké téměř všechny výtvarné nástroje a ma-
teriály, proto mě před časem uchvátil kámen, o kterém jsem v minulosti nikdy
nepřemýšlel. Zjistil jsem, že
při troše síly se s ním výborně pracuje. A teď mě přilákalo dřevo, naštěstí ho mám
v Olešné dost. Je mi celkem
jedno, s jakým druhem pra-
vás vzpomínal jinak než
v dobrém. Po těch se vám
nestýská?
To víte, že mi řada z nich
hodně přirostla k srdci.
Vzpomínám na ně rád a ještě raději se s nimi potkávám, i když mám někdy problém poznat je, z předško-
„Nedám na tužku dopustit, kreslím si téměř
každý den. Uvědomuji si totiž, že o některé
nápady bych mohl nenávratně přijít.“
cuji. To tvrdé, například dub,
to je na venkovní sochy, pro
interiér se hodí více měkké
dřevo. Rád vyřezávám z lípy
nebo olše.
Prošly vám „rukama
stovky, možná tisíce dětí.
Nevím o nikom, kdo by na
láků jsou dospělci. Ale stačí
říci jméno a hned jsem doma. Nicméně, o tuhle radost
jsem se nepřipravil, učím totiž na gymnáziu. A jsem rád,
že i v tomhle přetechnizovaném světě je pořád dost
těch, kterým by víc chyběl
štětec než notebook. (eho)
Josef Zedník se narodil 14. března 1959. Vystudoval obor broušené sklo na Umělecko-průmyslové škole v Kamenickém Šenově. V roce
1983 absolvoval pedagogickou fakultu v Ústí
nad Labem, kde vystudoval výtvarnou výchovu
a posléze nastoupil v jedné z mosteckých škol.
O dva roky později přešel na Základní uměleckou školu v Moskevské ulici a v roce 1990 se stal
jejím ředitelem. Jeho žáci dodnes sklízejí četná
ocenění v českých i mezinárodních soutěžích.
V roce 1999 se stal také předsedou výtvarné
sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. V současné době vyučuje na gymnáziu v Hořovicích.
Pohyblivých kolejí, kterých
je tu přibližně pětadvacet
kilometrů, se ve většině šachet v okolí už nepoužívají.
Například v sousední Severní energetické byly zrušeny
v roce 2003 poté, kdy skončila těžba skrývky na lokalitě Obránců míru. Jejich
princip je poměrně jednoduchý. Přímo k velkostroji
se postaví pohyblivé koleje,
po nichž přijíždějí vlaky. Do
těch se nakládá uhlí, případ-
ně skrývka, kterou pak soupravy odvážejí buď k zakládání, nebo k dalšímu využití
a zpracování.
Stará, ale dobrá
„Jen těžko lze mluvit o výhodách nebo nevýhodách tohoto typu přepravy materiálu.
Každý má totiž svoje. Kolejová doprava je označována
za zastaralejší technologii
než dálková pasová doprava. Liší se například co do výkonu. Zatímco dálková paso-
vá doprava pracuje vlastně
kontinuálně, u kolejové dopravy jsou prostoje způsobené střídáním jednotlivých
vlakových souprav. Na to je
v průměru potřeba zhruba
dvacet minut,“ vysvětlil Pavel Krob, vedoucí provozního úseku Doprava Coal Services. Na druhou stranu jsou
ale přestavby pohyblivých
kolejí rychlejší a jednodušší. Navíc, na rozdíl od pasových dopravníků, nemusí
vést koleje vždycky jen rov-
ně. „Kolejová doprava může být výhodná i tam, kde se
těží různá kvalita materiálu.
Protože velkostroje dokážou
těžit selektivně, lze nakládat
různou kvalitu materiálu do
různých typů vozů. Mluvíme
o takzvaných pojízdných zásobnících, kdy se jedna souprava naložená určitou kvalitou uhlí odstaví a ve správnou chvíli se přepraví na
místo, kde je potřeba,“ vysvětlil vedoucí.
Kolesa i lopaty
Těžba takzvaně „do vlaků“ probíhá v současnosti ve Vršanské uhelné hlavně na úseku skrývky. „Tuto
technologii využívá velkostroj K54, který těží v prostoru Slatinické výsypky. Během
čtyřiadvaceti hodin se u něj
vystřídá třicet až pětatřicet
souprav, přičemž každá odveze v průměru 312 kubíků materiálu. To je za den kolem devíti tisíc kubíků skrývky, která je dopravena k zakládání,“
doplnil Pavel Krob. Kromě
kolesových rýpadel využívají kolejovou dopravu i další stroje. Třeba lopatové rýpadlo E2,5/R485, které před
nasazením kolesových rýpadel čistí prostor pro budoucí
těžbu. Podobně lopatové rýpadlo E2,5/R480, které je nasazováno podle potřeby k zakládání materiálu nebo třeba
k těžbě suchého podkladového materiálu. Na lokalitě Jan
Šverma je v provozu třetí lopatové rýpadlo E2,5/R520,
jehož úkolem je do souprav
nakládat podsypový materiál, například škváru, určenou
pro přestavby pohyblivých
kolejí.
(pim)
Celý život na kolejích
Pokud hledáte někoho, kdo se vyzná v kolejové
dopravě, jen těžko byste našli povolanějšího
člověka, než je vedoucí provozního úseku doprava Pavel Krob. Železnice mu učarovala už
v mládí, tento obor vystudoval, ale namísto ke
státním drahám zamířil na šachtu.
„V roce 1977 jsem přišel na
tehdejší Slatinice, kde právě začal čtyřsměnný provoz.
Jedním z důvodů byl fakt,
že na šachtě, na zakladači,
v místě dnešního hipodromu,
pracoval i můj otec,“ vzpomíná Pavel Krob.
Začatek Vršan
Pamatuje také začátek výstavby lomu Vršany v roce
1982. Část lidí se přesunula na Ležáky, zbytek šel na
úsek dopravy uhlí na Hrabák, tehdy ještě pod jménem B. Šmeral. Jako vedoucí dopravního provozu prošel celým procesem vzniku
šachty od počátku. Když se
stavěla technologie, prakticky veškerý materiál se vozil po kolejích. A rozvíjela
se i kolejová doprava. Těsně před revolucí se začalo
s odsířením Počerad, které se tak staly jednou z prvních odsířených elektráren
na severu Čech, a bylo zapotřebí vybudovat novou objízdnou kolej i nová hradla.
Samostatný závod
„Další milník přišel v roce
1999, kdy vznikl samostatný Závod kolejové dopravy,
který sloučil lokality Hrabák, Šverma, Ležáky, ČSA
a Úpravnu uhlí. Tady jsem
začal pracovat jako vedoucí
úseku Doprava 2, který měl
na starost lokality Hrabák
a Jan Šverma. Takže jsem
se vlastně vrátil na pohyblivé koleje, kde jsem začínal,“
vypráví. Doprava na Švermě
byl tehdy největší úsek, odkud jezdilo nejvíc souprav
a pracovalo tu přes 300 zaměstnanců.
Dopravníky vítězí
Jenže s postupem těžby
a propojováním lokalit Vršany a Šverma začaly kolejovou dopravu postupně
vytlačovat pasové dopravníky. Po roce 2006 došlo
k převedení kolejové dopravy pod společnost Coal Services a následně ke spojení
obou dopravních úseků v jeden. A jeho vedoucím je Pavel Krob dodnes.
„Přestože se počet zaměstnanců během let snížil, i nadále patříme s přibližně 290
zaměstnanci k největším
úsekům, kam patří strojvedoucí, hradlaři, vlakvedoucí
i vozová služba,“ připomněl
ještě Krob.
(pim)
Zvláštnosti šachetní kolejové dopravy
Kolejová doprava má své zvláštnosti, třeba
různé druhy vozů, v nichž se materiál převáží.
Staré české pořekadlo říká, že všechno dobré,
co se v českém průmyslu používá, je původem
z Německa. Platí to i v tomto případě.
Už historicky se na přepravu
zeminy používají původem
německé vozy označované jako LHR40. První dvě písmena v názvu označují výrobce
– Linke Hofmann, třetí zemi
výroby, kterou se v dobách
RVHP stalo Rumunsko. Číslice pak značí objem. Jednotlivé vozy se vyklápí vzduchem,
z lokomotivy, a to jen na jednu
stranu. Tento typ ve Vršanské
uhelné používají k přepravě
skrývky. Soupravu s dvanácti vozy přepravuje elektrická
lokomotiva k zakládání na lokalitu Jan Šverma k jednomu
ze dvou kolejových zakladačů
Z 73 nebo Z59. K lopatovému
zakladači R 152 se zase vozí
problematický materiál, který by mohl poškodit pasové
dopravníky.
Bez nárazníků
Pro dopravu uhlí se používají vozy Talbot. Od rýpadel
obvykle odjížděly soupravy
s deseti vozy, které pak mířily
k výklopu na rošty. Na úprav-
ně se uhlí míchalo a upravovalo do parametrů podle přání zákazníka. Speci ikem obou těchto vozů je, že
na rozdíl od běžně známých
a používaných železničních
vagonů nemají nárazníky.
Vzájemně jsou spojovány takzvanou tuhou spojkou, která
dokáže lépe vyrovnávat nerovnosti na pohyblivých kolejích.
Fialové pruhy
Na vlečkách je občas možné zahlédnout i třeba vagony
s ialovým pruhem. Ty jsou
uzpůsobeny pro přepravu popílku. Mají speciálně upravený vnitřek, aby se na něj jemný popílek, který putuje k zakládání do výsypek, hlavně
v zimě nelepil.
(red)
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 8 / srpen 2014
DN / číslo 8 / srpen 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 8 / srpen 2014
Rekultivace | 13
DN / číslo 8 / srpen 2014
Výhra poslouží jako základ pro oslavu výročí
Po šesti letech má Mostecko konečně své jezero
Robert Hebký, právník Vršanské uhelné, se
stal dalším držitelem pětisetkorunového poukazu na občerstvení v mostecké restauraci
Benedikt. Je totiž vítězem druhého kola soutěže, s níž se na stránkách Důlních novin můžete
setkávat od května.
Jezero Most bylo tématem velkých diskusí
ještě před svým vznikem. Jaký způsob rekultivace po skončení těžby v lomu zvolit. Názory
se dělily na dva tábory. Zasypat, vysadit stromy, ozelenit, zastavět domy? Nebo bývalý lom
takříkajíc zatopit? Která varianta zvítězila, je
jasné při pohledu na vodní plochu větší než
Máchovo jezero. Ale tématem diskusí je i nyní.
Velkorysý projekt, kdy kolem jezera vyrostou
rodinné domky a vytvoří se tu zázemí pro milovníky vodních i jiných sportů, má zatím problematickou koncovku.
„Zanedlouho máme s manželkou výročí, takže cena poslouží jako základ, k němuž
samozřejmě určitě ještě něco přidám,“ naznačil vítěz,
jak s výhrou naloží. Do soutěže se Robert Hebký zapojil
hned od počátku. Po načtení
QR kódu ze stránek Důlních
novin vyplnil krátký dotazník. Vše prý šlo velmi jednoduše a bez problémů. „V posledním kole jsem ovšem po
příjezdu z dovolené nesehnal
tištěné Důlní noviny, takže
jsem si kód našel na intranetu Vršanské uhelné,“ doplnil
Hebký.
Pokračujeme dál
Stejný způsob můžete zvolit
i vy. Podobnou výhru si můžete užít i vy, soutěž pokračuje dalším kolem i v tomto vydání Důlních novin. Pro
vyplnění dotazníku postupujte stejně jako minule. Na-
čtěte nový QR kód zobrazený na této stránce, vyplňte
jednoduchý dotazník a zprávu odešlete. I tentokrát bude
z odeslaných odpovědí vybrána jedna. Odesílatel získá
poukaz v hodnotě 500 Kč na
konzumaci ve vybrané mostecké restauraci.
Trocha historie neuškodí
Pravidelnost se vyplatí
Pro ty z vás, kteří budou vyplňovat naše dotazníky pravidelně až do posledního letošního vydání Důlních novin, máme připravenou
možnost získat cenu v hodnotě 10 tisíc korun. Nemáte chytrý telefon ani tablet
a přesto byste rádi svým názorem přispli do našich miniprůzkumů? Nevadí. V prostorách hlavního vchodu
v budově Czech Coal Group
v ulici V. Řezáče je k dispozici
tablet, kde můžete dotazník
vyplnit.
(red)
Robert Hebký je na oslavu výro㶜í p㶣ipraven, stal se dalším majitelem pětisetkorunového poukazu. Foto: pim
Máte problém?
Volejte naši
telefonickou podporu
Vyfoťte
QR kód
777 737 810
Dostupnost linky
v pracovní dny
od 9 – 16 hod.
Rekultivační projekt, tedy dokument nazvaný Technický
projekt likvidace lomu Ležáky, zpracovala v roce 1996
společnost
Hydroprojekt.
Souběžně s tím vznikla také
dokumentace EIA, která kompletně řešila vlivy a variantní
způsoby zahlazování zbytkové jámy lomu Ležáky – Most
na životní prostředí. Porovnávala tři varianty hydrické
rekultivace podle použitého
zdroje vody a technického řešení.
Parametry Jezera Most
S vyššími poplatky nesouhlasí drtivá většina čtenářů Důlních novin
Počet vyplněných a odeslaných dotazníků
Lom Most vznikl na místě historického města Most, které muselo ustoupit těžbě uhlí. Od roku 1965 se postupně
do „nového“ Mostu přestěhovalo 35 tisíc lidí. Po vytěžení několika desítek milionů
tun hnědého uhlí odešli těžaři z této lokality de initivně
v roce 1999. A začala rozsáhlá hydrická rekultivace. Hlavním důvodem byl nedostatek vhodné zeminy, potřebné
k zasypání zbytkové jámy.
Zaznamenali jste snahu Ministerstva průmyslu
a obchodu zvýšit poplatky pro těžaře hnědého
uhlí na desetinásobek?
nadmořská výška hladiny - 199 m.n.m.
rozloha – 311 ha
obvod – 9 815 m
objem - 68,9 mil. m3
maximální hloubka – 75 m
154
kusů
Jaké dopady to podle Vás může přinést?
„Bude zdraženo palivo a lidi se vrátí
k pálení plastových flašek.“
„Zvýšení cen a následné propouštění.“
„Zdražení tepla
a elektřiny vyráběné
z uhlí.“
„Lidi budou zase pálit
odpadky a petky.“
„Zvýšení nezaměstnanosti, zdražení
tepla, postupnou likvidací těžby
hnědého uhlí.“
„Nebude práce.“
89
65
ANO
NE
Souhlasíte s takovým navýšením?
15
ANO
137
NE
Jezero Most 㶜eká ur㶜itě zajímavá budoucnost. Foto: Archiv
„Zasypání zbytkové jámy na
původní úroveň terénu bylo
z hlediska vlivu na životní prostředí shledané jako zcela nepřijatelná varianta. Musela by
se totiž zpětně odtěžit a přesunout už zrekultivovaná výsypka Růžodolská, Hornojiřetínská a částečně i Střimická.
Odtěžování a zasypávání by
trvalo více než 35 let, pesimistické odhady hovoří dokonce
až o 100 letech,“ upozornil nestor rekultivací Stanislav Štýs.
„Další varianta počítala s dotvarováním zbytkové jámy,
umožňujícím vznik jezera,
a to včetně ochranných poldrů a plážových úprav, rekultivací zemědělských a lesních
pozemků a zatravněním ploch.
Počítalo se s plochou jezera
o rozloze 325 hektarů, objemem vody 72,35 milionu kubíků a maximální hloubkou
59 metrů. Voda by se čerpala
z nedaleké Bíliny a doba plnění nádrže by trvala 3 až 7 let,“
doplnil Štýs.
Třetí varianta, která se nabízela, měla mít podobný tvar,
počítala ale s rozsáhlejšími
hrubými terénními úpravami.
Rozhodnutí po komplexním
hodnocení bylo nasnadě.
Jezero změnilo krajinu
Jezero Most se od roku 2008
napouští vodou z řeky Ohře,
která je k němu přivedená průmyslovým vodovodem z čerpací stanice Stranná přímo pod přehradou Nechranice. Dalším zdrojem
kvalitní vody pro napouštění Jezera Most jsou důlní vody z dolu Kohinoor. Zatopení
zbytkové jámy lomu Ležáky
– Most vytvoří vodní plochu
o výměře 311,1 ha. Maximální hloubka jezera bude 75
metrů, celkový objem vody
v jezeře dosáhne 68,9 milionu m3 vody. Hladina vody bude oscilovat kolem kóty 199
m n.m.
Stát otálí s penězi
Hlavním a nejdůležitějším
projektem, který je plánovaný v oblasti Jezera Most, je
obnovení silnice, která propojí Most s okolními obcemi
ležícími severně od města,
to znamená s Mariánskými
Radčicemi nebo Braňany. Zároveň se počítá i s vybudováním cyklostezky a dvou mostů. „Přestože už byla vydaná
stavební povolení a veškerou dokumentaci jsme předali příslušným ministerstvům,
stále nebyla vyhlášená veřejná zakázka na tuto stavbu.
Bez státních peněz, určených
na úpravu krajiny po těžbě,
se bohužel neobejdeme,“ upozornila náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková.
Kromě silnice je tu celá řada projektů, které by se měly
postupně realizovat. „Měl by
tu vyrůst MiniMost. Jeho dominantou by měly být v první
etapě modely vybraných budov starého Mostu, které musely ustoupit těžbě hnědého
uhlí nebo významných částí
starého města Most v měřítku 1:25, “ doplnila Jeníčková.
Chybět by tu ale nemělo ani
přístaviště lodí, kde by měl
být postavený i jachtklub.
Dále tudy povede mostecký
cyklistický okruh včetně cyklotras, vyrůst by tu měly i rodinné domky a v neposlední
řadě se tu počítá i s arboretem. Celou lokalitu čeká zajímavá budoucnost. Stát by
měl proto konečně rozhodnout a potřebné peníze uvolnit.
(red)
Den otevřených dveří u vody
Den otevřených dveří spojený se symbolickým dopuštěním poslední vody do Jezera Most připravil pro zájemce Palivový kombinát
Ústí. Konat se bude v sobotu 6. září současně s Mosteckou slavností, která každoročně probíhá v blízkosti
jezera v areálu děkanského
kostela. A co na veřejnost
od 13.00 u nové vodní plochy čeká?
V průběhu celého odpoledne
se budou moci zájemci seznámit s ukázkami techniky mos-
teckých strážníků, hasičů, ale
také báňských záchranářů, potápěčů nebo vodní záchranné
služby, která by tu v budoucnu měla působit. A těm, kteří
budou chtít vědět podrobnosti
o tvorbě jezera, budou k dispozici odborníci z Akademie věd,
kteří hlídali kvalitu vody a pomáhali vybrat nejvhodnější
druhy ryb k vysazení do jezera.
Stejně tak tu bude na zvídavé
otázky návštěvníků připraven
odpovídat ornitolog, případně
další z těch, kteří se na vzniku
Jezera Most podíleli.
(red)
> 14 | Z regionu
DN / číslo 8 / srpen 2014
Hnědé uhlí pomáhá již roky také v Jirkově
O Jirkovu se dá říct, že se stále rozvíjí. Žije zde
jedenadvacet tisíc lidí, kteří tu najdou veškeré zázemí včetně středních škol. Svůj podíl na
tom má i Radek Štejnar, který se stal před lety
starostou a nutno dodat, že vzhledem k jeho
věku to mnohé překvapilo. Pod jeho vedením
se do města podařilo dostat evropské dotace.
Jirkov ale dostává už několik let pravidelně
i 600 tisíc od Vršanské uhelné.
㶏ástka je poměrně vysoká,
kam ve městě smě㶣uje?
Z těchto peněz každoročně
podporujeme školství a kulturu. Letos jsme investovali
dvě stě tisíc korun do našeho nového gymnázia, vybavili jsme učebny. Před nedávnem se dokončila učebna
fyziky, můžeme se pochlubit
i učebnou informatiky.
Ve dvacetitisícovém městě
máte gymnázium, nelitujete
takového závazku?
Zatím určitě nelitujeme,
gymnázium se stále rozjíždí.
Musíme si vybudovat vlast-
ní renomé a osobně si myslím, že se to postupně daří.
I když ve školství vládne obrovský boj o žáky, věříme, že
k nám si pokaždé cestu najdou.
Starostovi Radkovi Štejnarovi se povedlo získat pro Jirkov evropské
dotace. Foto: (eho)
Lezení po skalách se
stává fenoménem
Olejomlýnský park se proměnil ve staveniště
Lezecká stěna, která vyrostla v jirkovských Ervěnicích
v bývalém kulturním domě,
si na zájem lezců nemůže stěžovat.
„S lezením po skalách se to sice srovnat nedá, ale v zimě, kdy
nepřeje počasí, je to skvělý trénink,“ vysvětlila provozovatelka jirkovské lezecké arény Jana Kopecká. „Manžel koketuje
s ferratami (jde o zajištěné cesty po skalách různých náročností), které dokáží pěkně zvednout
adrenalin. Je to dobré přiblížení
přírody široké aktivní veřejnosti,“ řekla Kopecká. Lezení po ferratách je jedním z pozitivních
trendů turistiky. Jirkov by chtěl
jednu ferratu zřídit v přírodní
rezervaci Jezerka.
(eho)
Těžká technika se v těchto dnech pohybuje v Olejomlýnském parku
v Jirkově, kde začala v červnu rozsáhlá rekonstrukce. Přeměna parku
v rekreační městský areál potrvá celý rok. Pro veřejnost je z bezpečnostních důvodů prostor zcela uzavřen. Už nyní se ale rýsují budoucí
stezky vedoucí parkem.
Radnice vymýšlí
novinky pro turisty
Ještě před několika lety si
vedení jirkovské radnice lámalo hlavu nad tím, jak přilákat do města turisty.
Největší chloubou města je zámek v Červeném Hrádku, který se také jako první stal turistickou atrakcí. Aby ale turisté nevynechali samotné město
Jirkov, využilo se sklepení, které bylo součástí původního pivovaru. Ze sklepení je to už jen
malý kousek na Městskou věž.
Atrakcí pro návštěvníky města
přibývá, radnice vymýšlí stále
nové. V hlavách radních se rodí
cyklostezka, která by spojovala Jirkov z jedné strany s Chomutovem, přímo s Bezručovým údolím, z druhé strany by
pak zavedla cyklisty na zámek
Jezeří.
(eho)
„Aktuálně na stavbě provádí zemní práce pro chodníky, cyklostezku a veřejné
osvětlení. Poté bude probíhat pokládka živičných vrstev na cyklostezce a dopravním hřišti, kácení porostů,
pokládka obrubníků a podkladních vrstev pod komuni-
kacemi,“ říká mluvčí jirkovského městského úřadu Eva
Dušková. Zpočátku byl park
průchozí, ale neukáznění
návštěvníci nerespektovali
značené cesty a někteří dokonce zničili geodetické vytyčení. „Proto bylo rozhodnuto, že od 22. srpna je park
Počerady výrazně sníží ekologickou zátěž
Realizace významného snížení ekologické zátěže v podobě poklesu
emise oxidů dusíku až o 60 % v Elektrárně Počerady ze skupiny ČEZ je
v plném proudu. V současné době již mají za sebou takzvané primární
opatření výrobní bloky B3 a B2. Na výrobním bloku B5 práce probíhají,
přičemž jejich předpokládané ukončení je naplánováno na konec srpna. Výrobní blok B4 byl odstaven z provozu koncem července.
Menší 㶜ástka p㶣ipadá na
školství, kde kon㶜í zbylých
400 tisíc korun?
Peníze putují do kultury.
Tím se samozřejmě ulehčí
našemu rozpočtu, ze kterého můžeme investovat v jiných oblastech. Nejvyšší
částka připadne na tradiční Hornickou pouť, která bude letos 13. září. Návštěvníky čeká například Adam Mišík, Petra Černocká a Vilém
Čok. Zlatým hřebem bude letos kapela Wohnout, která
zahraje večer.
(eho)
Zajímavosti | 15
DN / číslo 8 / srpen 2014
uzavřen, a to ze všech čtyř
přístupových cest. Bude oplocen a hlídat jej bude ostraha,“
dodává Eva Dušková. Uzavírky budou platit do konce října.Park na břehu řeky Bíliny se promění během roku
v moderní volnočasový areál, kterým budou procházet
cyklostezky i in-line dráhy.
Návštěvníkům nabídne také několik odpočinkových
míst a hřišť – třeba lanovku, altánky, hřiště na petanque, lezeckou stěnu, dětské
atrakce. Rekonstrukcí projde také dopravní hřiště. Revitalizace parku si vyžádá
i zásahy do zeleně – kácení poškozených dřevin a výsadbu nových stromů, keřů
a trvalek. Město Jirkov získalo na rekonstrukci parku
dotaci z ROP Severozápad,
která pokryje 85 % nákladů.
(kat)
Červený Hrádek
provoní svíčková
Mistrovství republiky ve vaření svíčkové patří už k tradičním součástem kulturní sezony na zámku Červený
Hrádek v Jirkově. Každoroční soutěž o nejlepší omáčku hodnotí kromě osobností regionu i některá z hvězd
šoubyznysu.
Pravidelným
účastníkem byl populární
bavič Petr Novotný. Na našem snímku vidíte Pavla Nového, který byl rovněž v jednom z uplynulých ročníků
členem poroty. Na Červeném
Hrádku zároveň využil možnosti prohlédnout si výstavu výpěstků jirkovských zahrádkářů. Ani letos nebudou
v porotě soutěže 6. září slavné osobnosti chybět, účast
přislíbili zpěvák Marian Vojtko a herec Jiří Krytinář. Připraven je i další doprovodný
program, včetně další oblíbené soutěže jedlíků. (red)
„V případě čtvrtého bloku půjde ovšem o poněkud delší odstávku, neboť proběhne i jeho klasická plánovaná oprava
s revizí průtočné části turbíny. Během odstávky se zároveň
zrealizuje první krok ekologického opatření, jímž je montáž dalšího pásma dohořívacího vzduchu do kotlů, aby bylo
zajištěno vykrytí průřezu topeniště právě proudy dohořívacího vzduchu i při sníženém výkonu kotle. Bloky 2 a 3 již to-
to mají za sebou, u bloku 5
počítáme s jeho přifázováním
po odstávce ve druhé polovině srpna,“ říká Jiří Kulhánek,
technický ředitel Elektrárny
Počerady, se kterou v loňském
roce Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí až do vyuhlení svého lomu.
S využitím močoviny
Ekologizace Elektrárny Počerady probíhá dvojím způsobem, a to primárním a sekun-
dárním opatřením. V prvním
případě jde o výše zmíněnou
montáž dalšího pásma dohořívacího vzduchu do kotlů, které zajistí spolu s řízením rozvrstvení vzduchu snížení úletu NOx ze současných
650 na 400 mg/m3. „Ve druhém bude po úpravách spalovacích systémů vstřikována do
práškových kotlů na hnědé uhlí močovina. Ta bude do elektrárny dovážena cisternami
v kapalné nebo granulované
formě. V případě granulované
močoviny bude následně přefukována do speciálních nádrží, v nichž se v určitém poměru smíchá s vodou. Poté bude
potrubím vstřikována do kotlů. Voda se zákonitě odpaří
a vlastní močovina pak dokáže snížit úlet NOx na méně než
200 mg/m3,“ poznamenal Kulhánek k počeradské inovaci.
ny do kotlů,“ dodal Kulhánek.
Podle něj zatím vše probíhá
podle stanoveného harmonogramu, takže délka jednotlivých odstávek bloků 3, 2 a 5
se pohybuje kolem padesáti
dnů. I v jejich případech vždy
využili energetici čas odstávky ke kontrolám jednotlivých
zařízení daného výrobního
bloku.
Podle harmonogramu
O rok dříve
Realizace obou opatření začala v březnu, a to instalací
a montáží společných zařízení pro všechny čtyři výrobní
bloky. „Jednalo se o práce, které si nevyžádaly odstavení bloků. Konkrétně jsou hotovy základy pro nádrže na močovinu
a kompresory, které umožní
pomocí napouštěcích zařízení
a potrubí vstřikování močovi-
Od roku 2016 vejde v platnost směrnice Evropské unie
ukládající všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50
MW snížení emisí oxidů dusíku na hodnotu pod 200
mg/m3. Tento nový ekologický standard bude ovšem díky své modernizaci Elektrárna Počerady splňovat již o rok
dříve.
Zdroj: Skupina ČEZ
Američani zakonzervují Hnědouhelný lom z ptačí perspektivy
jámy je 293 metrů pod
jedenáct uhelných lomů Letecké snímky fotografa Bernharda Langa Dno
hladinou moře, což z něj čiDruhá největší americká
těžařská společnost Alpha
Natural Resources oznámila, že zakonzervuje 11 povrchových uhelných lomů
v Západní Virginii a propustí asi 1100 zaměstnanců. Stát se tak má v polovině října, důvodem jsou
špatné podmínky na trhu
a zvýšená vládní regulace.
Firma to oznámila 31. července.
Je to další rána pro Apalačský
kultovní průmysl fosilních paliv. Analýza energetické společnosti SNL ukázala, že průměrný počet zaměstnanců
v uhelných lomech v zemi byl
76.012, což je nejnižší úroveň
od počátku roku 2009. Většina těchto pracovních míst se
týká Západní Virginie, která
je centrem uhelného regionu
a také jedním ze tří nejchudších států dle příjmů domácností. Podle o iciálních statistik přitom tento americký stát
odebírá 95 procent energie
z fosilních paliv. Společnost
rovněž oznámila, že prognózy
na rok 2015 ukazují, že produkce uhlí v centrálním Apalačském pohoří bude o polovinu menší než v roce 2009.
V 11 dolech irmy Alpha Natural Resources, jež mají být
zakonzervovány, se od ledna
do června vytěžilo 4,2 milionu tun uhlí.Alpha Natural Resources dodala, že za pouhé
tři roky zakonzervovala v dolech asi 35 milionů tun uhlí.
Důvodem byly hlavně operace s nejvyššími náklady v hotovosti.
(jar)
nabídly unikátní pohled z ptačí perspektivy
na lokalitu Hambach v Německu, jednu z největších hnědouhelných šachet na světě.
Je to jedna z největších jam,
kterou vytvořil člověk. Je téměř 458 metrů hluboká a nyní zabírá téměř 35 kilometrů
čtverečních. Všechno, co se
v lomu nachází, má obří rozměry. Stroje, které nabírají
uhlí a přemísťují písek a zeminu, jsou vysoké jako třicetipatrové administrativní bu-
dovy a dvakrát delší než fotbalové hřiště.
Lom Hambach se nachází
v Severním Porýní-Vestfálsku a provozuje jej společnost RWE. Těžba zde začala
v roce 1978, rozloha má dosáhnout 85 kilometrů čtverečních. Jedná se zároveň
o nejhlubší povrchový lom.
ní nejnižší uměle vytvořený
bod Německa.
Německo je největším světovým producentem hnědého uhlí, ročně vytěží 194,4
milionu tun. Druhá Čína vytěží zhruba polovinu. Kompletní fotogalerii lomu Hambach z ptačí perspektivy si
je možné prohlédnout přímo na osobních stránkách
fotografa, které jsou k vidění na webovém odkaze
http://bernhardlang.de (jar)
RWE asi omezí výrobu elektřiny
Německá energetická skupina RWE hodlá
omezit nebo zastavit provoz dalších tří uhelných elektráren.
Podle mluvčího podniku irma v období od roku 2015
do začátku roku 2017 sníží celkový výkon svých elektráren o zhruba 1000 megawattů, pokud se nezmění
podmínky na trhu. RWE se
podobně jako další německé energetické podniky dostala pod tlak kvůli rekordně nízkým velkoobchodním
cenám a prudkému růstu nabídky elektřiny z obnovitelných zdrojů. Firma již od za-
čátku loňského roku po celé
Evropě dočasně či trvale odstavila elektrárny s celkovým
výkonem 12 600 megawattů,
napsala DPA.
Loni ve ztrátě
RWE loni hospodařila s čistou ztrátou 2,76 miliardy eur
(téměř 77 miliard Kč) po zisku 1,31 miliardy eur v předchozím roce. Vykázala tak
první celoroční čistou ztrátu
od roku 1949.
(red)
Záběry na ob㶣í rypadla z výšky jsou skute㶜ně působivé. Foto: Bernhard Lang
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 8 / srpen 2014
Základní průvodce pro správnou reklamaci zboží
Nový občanský zákoník, účinný od ledna, se dotýká tisíce a jedné životní situace. Nová pravidla dostala i ta, které se obvykle vyhýbáme
jak čert kříži: reklamace. Co přesně se od ledna změnilo? Na co máte
nárok? Odpovědi přinášíme na této stránce, která vznikla ve spolupráci s odborným portálem Peníze.cz. Pro něj podklady připravila právní
poradna dTestu.
O tom, jak přesně nový občanský zákoník pravidla
reklamací mění, se vedly
bouřlivé debaty. Shodnout
se nedokážou ani právníci. Zkracuje se délka záruční
lhůty, nebo ne? S čím spotřebitel vlastně může počítat?
Nová vs. stará pravidla
Téma reklamací je široké,
vydalo by daleko spíš na knihu než na článek; a romány
by nejspíš na toto téma dokázal psát i leckterý z vás,
kdo už se s reklamací u ne-
ochotného prodejce potýkal.
Na Peníze.cz se proto nákupům v kamenných i internetových obchodech věnují pravidelně. Na této straně se ale zaměříme zejména
na to, v čem se z hlediska záruk a reklamací liší nákupy
po prvním lednu 2014 od toho, na co jsme byli ještě loni zvyklí. Každopádně vězte,
že pokud jste zboží nakoupili do 31. prosince 2013, vztahují se na jeho záruční dobu
i reklamaci ještě stará pravidla.
Půl roku nebo dva?
Hned na úvod si zodpovíme
otázku nejpalčivější: mění se
od roku 2014 délka záruční
doby? Podle výkladu některých právníků se už záruka
(respektive nově: odpovědnost za vady prodané věci) nevztahuje na vady, které vzniknou do dvou let od
koupě, ale jen na vady, které
měla věc od začátku, případně na vady, které se vyskytly v prvních šesti měsících
po koupi. Což by jinými slovy
mohlo znamenat, že na rekla-
maci sice stále máte dva roky, ovšem když se vada projeví až po uplynutí prvních
šesti měsíců, budete muset
prokazovat, že věc byla vadná od počátku.
Reklamace vad
Nicméně odborníci z dTestu
obavy spotřebitelů mírní. Jejich právníci se totiž shodují,
že tomu tak není a že u spotřebního zboží stále můžete reklamovat i vady, které
se projeví kdykoli v prvních
dvou letech. Tento názor potvrdilo i Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Právníci dTestu jsou pak připraveni za toto právo spotřebitelů v praxi bojovat. Stejný
pohled na věc má také Česká obchodní inspekce. Není
však vyloučeno, že konečné
slovo bude mít v případných
sporech o interpretaci zákona
až soud.
Lze si ji upravit
S prodávajícím si každopádně podle nového občanského zákoníku můžete smluvně
sjednat, že bude záruční doba delší než dva roky. Pokud
je například na obalu zboží
(nebo v reklamě na něj) uvedená delší záruční lhůta než
zákonná dvouletá, platí údaj
na obale. Když se liší informace o délce záruční lhůty
v různých dokumentech, platí ta delší. Když se ale liší informace na obalu zboží a ve
smlouvě, platí lhůta uvedená ve smlouvě. Zkrátit lze záruční dobu maximálně na polovinu zákonné lhůty, tedy na
jeden rok, a to výhradně při
koupi již použitého zboží.
Jakým způsobem a kde reklamovat Záruční list na požádání
Zboží přirozeně musíte reklamovat u prodejce, u kterého jste ho koupili. Nemusí se ovšem nutně jednat o tutéž provozovnu. Reklamaci můžete vyřídit ve kterékoli provozovně prodejce, kde to umožňuje povaha
prodávaného sortimentu, případně v sídle obchodníka nebo na obvyklém místě jeho podnikání.
Když to máte blíž do záručního servisu, který je uveden
v potvrzení nebo v záručním listu, můžete se obrátit i tam. Servis musí rovněž
provést opravu ve stejné
lhůtě, jako by to podle zákona musel udělat prodejce.
deno ve smluvních podmínkách nebo reklamačním řádu, že reklamovat lze pouze
zboží v originálním obalu, je
takové ustanovení v rozporu se zákonem a tudíž neplatné.
Písemné potvrzení
I bez originálního obalu
Jestli už nemáte originální
obal od zboží, nebo je poškozen, reklamaci to nijak
neovlivní. Nesmí. Pokud by
měl prodejce například uve-
Když přijdete zboží reklamovat, musí vám prodejce
vystavit písemné potvrzení – reklamační protokol. Na
něm musí být uvedeno datum přijetí reklamace, její
důvod a především: způsob
vyřízení, který požadujete.
Potvrzení o tom, v jakém rozsahu a na jak dlouho za vady
zodpovídá, vám prodávající musí vystavit písemně – ovšem
na požádání. Jinými slovy: záruční list nemusíte dostat automaticky, ale jen když si o něj řeknete. Můžete ho dostat také
„přicvaknutý“ k účtence. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list posloužit pouhý doklad o koupi. Musí však
obsahovat zákonem stanovené údaje. Kdyby prodávající odmítnul vystavit záruční list (a doklad o koupi byl nedostačující), poruší zákon.
Náležitosti záručního listu
Okamžité rozhodnutí
Rozhodnout musí prodejce podle zákona o reklamaci ihned, nejpozději však do
tří dnů. Odstranit vadu musí bez zbytečného odkladu,
ale nejdéle do třiceti dní. Pokud to nestihne, je to podstatné porušení smlouvy,
a vy si můžete vybrat, zda od
smlouvy odstoupíte či budete chtít peníze zpět.

jméno a příjmení, název nebo obchodní firma prodávajícího

identifikační číslo prodejce

sídlo prodejce (jde-li o právnickou osobu) nebo bydliště (jde-li o fyzickou osobu)

prodávající v záručním listu musí vysvětlit obsah
a rozsah záruky, její podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možné uplatnit nároky, které z ní plynou
Není vada jako vada aneb Co vám prodejce při reklamaci neuzná
Základní pravidlo říká: když si koupíte zboží, prodejce odpovídá za to,
že nemá vady. Co přesně to ale znamená?
Věc nesmí být při převzetí kupujícím vadná a má mít vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro
danou věc obvyklé nebo je
prodejce uvádí například v reklamě. Dřív se jednalo o institut shody s kupní smlouvou,
nový občanský zákoník hovoří o jakosti při převzetí. Smysl
zůstává zachován.
sí. Nelze například uplatnit vady, které vzniknou běžným
opotřebením nebo takové,
které sami způsobíte nesprávným použitím. Použitou věc
nelze reklamovat proto, že je
opotřebená. A neuspějete ani
s reklamací, ve které byste reklamovali kaz, o němž jste věděli před koupí nebo na který
jste dostali předem slevu.
Opotřebení není vada
Podstatné nebo ne?
Stále také platí, že není vada
jako vada. Některé vady vám
prodejce zkrátka uznat nemu-
Nový občanský zákoník rozlišuje také, zda je vada, která se
u zboží v záruční době vyskyt-
la, podstatným či pouze nepodstatným porušením kupní smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je přitom takové,
že kdyby o něm kupující věděl
dopředu, smlouvu by neuzavřel. Ostatní porušení jsou nepodstatná.
Můžete chtít slevu
V případě podstatného porušení si můžete vybrat, jestli chcete věc vyměnit, opravit,
zda chcete úplně odstoupit
od smlouvy, nebo zda chcete na zboží (a to je novinka)
slevu. U nepodstatného porušení můžete žádat pouze
odstranění vady nebo slevu.
Odstoupit můžete jen v případě, že prodejce odmítne
vadu odstranit nebo to nestihne včas. Ale pozor. Pokud
včas neurčíte způsob, jakým
chcete reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a můžete ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu.
Včas v tomto případě znamená „bez zbytečného odkladu“,
nejlépe však již při uplatnění
reklamace u obchodníka. Ani
výměnu ovšem nemůžete žádat vždy. Pokud je možné va-
du velmi snadno odstranit například dotažením šroubku,
požadavek na výměnu věci by
byl podle zákona nepřiměřený a spotřebitel má právo jen
na opravu.
Při výměně pozor
A další zásadní novinka: Lhůta pro reklamaci začíná běžet,
jakmile převezmete zakoupenou věc. Pokud si ji necháte
v rámci reklamace vyměnit,
neznamená to, že se rozbíhá nová dvouletá záruka, běží
dál ta původní. Vyplatí se tedy
důkladně zvážit, zda neubudete chtít raději vrátit peníze
a zboží si koupit znovu.
Zdroj: www.penize.cz
DN / číslo 8 / srpen 2014
| 17
> 18 | Různé
DN / číslo 8 / srpen 2014
DN / číslo 8 / srpen 2014
Křížovka | 19
Kam za kulturou a sportem v měsíci září
 3. 9. - Divadelní vinobraní. Netradiční zahájení divadelní sezony Městského divadla v Mostě spojené s křtem
divadelního vína. Začátek
v 15:00 hodin.
 6. 9. - Mostecká slavnost.
V areálu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě se představí například Václav Neckář,
Marcela Holanová, Adam Mišík, Desmod nebo Ewa Farna. Moderovat budou Kristýna
Leichtová a Marie Doležalová.
 6. 9. - Mistrovství ČR ve
vaření svíčkové. Na Zámku Červený hrádek u Jirkova
začne další ročník populární
soutěže ve 14:00 hodin. V porotě zasednou zpěvák Marian
Vojtko či herec Jiří Krytinář,
moderuje Václav Tittelbach.
 10. 9. - BUTY. Koncert
populární ostravské kapely
v mostecké sportovní hale. Začátek ve 20:00 hodin, vstupné
v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
 13. 9. – Varhanní koncert v Malém Březně. V rámci osmého ročníku Českého
varhanního festivalu se v kostele sv. Jana Evangelisty představí pěvecký sbor Clavis Cordium a varhaník Adam Viktora. Začátek je v 17:00 hodin.
 14. 9. - Móda a hvězdy. Finalistky MISS ČR, Černí andělé a další známé osobnosti tak,
jak je neznáte. Městské divadlo v Mostě, od 19:00 hodin.
Vstupné: 120 a 100 Kč.
 17. 9. - Mostecký Bigband 2009: Swing věčně žije. Vzpomínka na swingovou
éru s Big bandem Petra Macka a sólistkou Jitkou Zelenkovou. Kulturní dům REPRE od
18:00 hodin.
 19. 9. - Golem. Klasickou hru Jiřího Voskovce, Jana
Wericha a Jaroslava Ježka pro
Městské divadlo v Mostě upravili Vlastimil Novák a Zbyněk
Srba. Premiéra. Začátek 19:30
hodin, vstupné 250 a 220 Kč.
 20. 9. - Vtelenská pouť.
Program pro děti i dospělé,
hudební a divadelní vystoupení. Začátek v 10:00 hodin ve
Vtelně v areálu bývalé školky
v Mostecké ulici.
 27. 9. - Svatováclavská
pouť ve Strupčicích.
 30. 9. - Drátem do Voko.
Večer plný písniček, povídání o divadle a ilmování s herci
Docela Velkého Divadla Litvínov. Klub Voko Most, od 19:00
hodin. Vstupné: 149 Kč (důchodci a studenti 50% sleva).
 24. 9. - 27. 9. - Festival mladých divadel Young
for young. Městské divadlo
v Mostě hostí další ročník festivalu pro diváky mladé nejen
věkem.
SPORTOVNÍ TIPY
Hokej
 4. 9. - HC Verva Litvínov
– HC Škoda Plzeň. Přípravné
utkání. Hraje se na ZS Ivana
Hlinky v Litvínově od 17:.30
hodin.
 8. 9. - HC Most – Rytíři
Kladno. Utkání I. kola I. hokejové ligy hraje se na ZS v Mostě od 17:30 hodin.
 12. 9. - HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy
Vary. Utkání I. kola Tipsport
extraligy. Hraje se na ZS Ivana
Hlinky v Litvínově od 17:30
hodin.
 13. 9. - HC Most – Piráti Chomutov. Utkání I. kola
III. hokejové ligy hraje se na
ZS v Mostě od 17:30 hodin.
 16. 9. - HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec.
Utkání III. kola Tipsport extraligy. Hraje se na ZS Ivana
Hlinky v Litvínově od 17:30
hodin.
 17. 9. - HC Most – Benátky nad Jizerou. Utkání IV. kola I. hokejové ligy hraje se na
ZS v Mostě od 17:30 hodin.
 21. 9. - HC Verva Litvínov – Kometa Brno. Utkání
V. kola Tipsport extraligy. Hraje se na ZS Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30 hodin.
Házená
 20. 9. - Turnaj mladších
žáků. Hraje se ve sportovní
hale v Mostě od 9.00 hodin.
 21. 9. - Turnaj starších
žáků. Hraje se ve sportovní
hale v Mostě od 8.00 hodin.
 27. 9. - DHK Baník Most
– Duslo Šala. Utkání II. kola WHIL. Hraje se v mostecké
sportovní hale od 18.00 hodin.
Dostihy
 20. 9. - Cena Jockey Clubu ČR. V pořadí již pátý dostihový mítink sezony na hipodromu Most. Veškeré dění začíná ve 13.00 hodin.
Parkury
 6. – 7. 9. - Dvoudenní
skokové soutěže různých
obtížností. Každý den od 9.00
hodin.
Severočeské památky otevřou svá tajná zákoutí
Dny evropského dědictví,
které letos připadají na 6. až
14. září, jsou jedinečnou příležitostí navštívit zajímavá
či jindy nepřístupná místa –
často zdarma a ještě tam zažít něco neobvyklého. Jejich
kompletní seznam je k nalezení na www.historickasid-
la.cz, vybíráme to nejzajímavější:
 Žatec – Křížova vila,
13. září vystaví na jediný
den žatecký stříbrný poklad, hrnec plný šperků,
zlata a stříbra, který se našel při stavebních pracích
v roce 1937 a od konce vál-
Blahopřání
Po více než 20 letech práce jako igurantka u měřičů, odešla k 31. srpnu do zasloužené penze paní Věra
Cirglová. Touto cestou bychom jí rádi poděkovali za
vše, co během let nejen pro
odbor měřictví udělala a popřáli jí i do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody.
Kolegové a spolupracovníci z OMG.
Životní jubileum v těchto
dnech slaví pan Jan Radics,
zaměstnanec DTS Vrbenský
Krásných 50 dnes máš,
žít teprve začínáš,
půl století za sebou,
zdolals metu nádhernou,
přejeme ti do dalších roků
od všeho potřebného trochu.
Všechno nejlepší přeje manželka Jarka, dcery Lenka
a Míša + vnoučata Eliška
a Adélka.
ky už nebyl vcelku nikdy
vystavován. Prezentace pokladu ve 13 hodin, zdarma
otevřeny další památky ve
městě.
 Zámek Duchcov – 6. a
7. září, v rámci komentovaných prohlídek výprava
na obnovené střechy hlavní
zámecké budovy a do půdních prostor.
 Zámek Stekník – 13. září - prohlídky s kastelánkou
včetně běžně nepřístupných
sklepů a prohlídky rekonstruovaných prostor.
 Kadaň - 13. a 14. září od
10 do 16 hodin přístupná vod-
VZPOMÍNKA
První smutný rok uplyne
5. září od doby, co nás ve
věku nedožitých 55 let navždy opustila naše milá
maminka, manželka a kolegyně paní Hanka Beranová.
Stále zůstáváš v našich srdcích!
Vzpomínají manžel a syn
Vladimírové a kolektiv ekonomického útvaru VUAS.
Kdo jste Hanku znali, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku.
Dne 5. 9. uplyne 10 smutných let, kdy ne vlastní vinou tragicky zemřel ve
svých 27 letech pan Marcel Šír. Stále vzpomínají
rodiče, bratři a manželka
s dětmi. Děkujeme všem,
kdo ho znali a vzpomenou
s námi.
ní elektrárna Želina na Ohři
a budova městské elektrárny
z roku 1913 ve Skalní ulici na
Špitálském předměstí.
 Terezín - 6. září od
10 hodin, Litoměřická brána
– ukázky z období třicetileté války, vystoupení vojenské
jednotky Sappeur corps, dobové vojenské ležení.
 Doubravka Teplice 6. září od 12 hodin odpoledne
pro děti, se západem Slunce se
památka promění ve strašidelný hrad.
 Teplice - víkendy od 13.
do 28. září vždy od 11 do 17
hodin, zpřístupnění výstav ve
sklepení původního kláštera
Boromejek, které je dnes součástí gymnázia a v budoucnu
by v něm měly vzniknout výstavní prostory.
Inzerce
 Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 3+1 v obci Blažim, okr. Louny. K domu náleží pozemek o rozloze
1063 m2. Dům je v původním,
zachovalém stavu. K domu náleží kůlna, dílna, garáž, sklep
a okrasná zahrada. Parkování je možné na pozemku - 2x
garáž. Dům se nachází v klidné části obce s veškerou občanskou vybaveností v okolí. Volný, ihned k nastěhování.
Celková cena: 800 000
Kč za nemovitost. Kontakt: 606 188 314.
Ten, kdo se žení z čisté lásky, … (dokončení v tajence) – francouzské přísloví. Správné znění tajenky z červencových DN: Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví. Výhru získávají: Vladimír Zbořil, Securitas; Monika Jánošková, kolejová doprava; Jiří Pravda, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce.
Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Pozvánka
DN / číslo 8 / srpen 2014
12. září 2014
15.00 - 16.00
Vlasta Vébr
– program pro děti
16.20 - 17.00 Eva Matějovská
s kapelou
17.30 – 18.15 Marek Ztracený trio
18.20 - 19.30 Vašo Patejdl s kapelou
20.00 - 21.45 Václav Neckář
a skupina Bacily
13.15 – 01.15
Autobusová kyvadlová přeprava Most – Hipodrom
14.00 – 20.30
Program – dětské centrum
15.00 – 21.45
Program – hlavní pódium, VIP místnost
21.45 – 01.00
Večerní program v párty stanu, ve VIP a restauraci
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

ČEZ bude pro Vršanskou uhelnou vyrábět elektřinu