List zaměstnanců
skupiny Sev.en
2
Odboráři
v lomu
28. srpna 2014
3
Grant
pomáhá
ročník 1
7
Zdarma
15
Den
horníků
2014
NA VELÍNĚ O OBNOVĚ
Na dozorně 1. dvojbloku
proběhlo ve středu 20. 8. 2014
setkání zaměstnanců s Janem
Dienstlem, Lubošem Pavlasem
a Janem Pozlerem. „Protože se
poslední zasedání představenstva poněkud protáhlo
a nestihli jsme za vámi přijít, poprosil jsem Jana Dienstla, aby
přijel mezi nás dnes v mezidobí,
abychom vás informovali
o aktuálním dění,“ uvedl Luboš
Pavlas další ze série setkání.
Představenstvo společnosti ustanovilo projektový tým Obnova ve složení: Jiří Votrubec, Petr Přemyslovský, Petr Kusebauch, Radan Hanuš, Jiří Hajn
a Aleš Pánek. S týmem budou spolupracovat další
nestálí členové z řad vedení společnosti, zaměstnanců provozu, péče o zařízení a externí odborné
firmy, např. H&D Engineeering, ORGREZ, Tractebel
a další. Důležitá je, a stále více i bude, pravidelná
komunikace nejen v rámci kontrolních dnů týmu
pořádaných každou středu, ale i s akcionáři, členy
představenstva, dozorčí rady, porady vedení či členy technické komise. Nezbytná, a pro úspěch obnovy nutná, je také spolupráce všech správců zařízení
i zaměstnanců provozu na obnově elektrárny. „Každý z vás může přijít s návrhem, co by bylo možné
zefektivnit, aby se např. snížila vlastní spotřeba.
Přestože spolupracujeme s odbornými externími
firmami, některé věci můžeme opomenout nebo
nás prostě nenapadnou. Vy jste denně ve styku se
zařízením a máte trochu jiný pohled. Velmi vítáme
nápady na opatření výhodná pro budoucí provoz
elektrárny,“ řekl Jan Pozler.
„Pevným rozhodnutím představenstva je, že budeme opravovat dva bloky v roce 2016,“ konstatoval
Jan Dienstl. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
ekologizaci bloku B4 v roce 2015 s opcemi na další
bloky v každém dalším roce. Požadavkem byla realizace primárních opatření, která povedou ke snížení stávající úrovně NOx na požadované hodnoty
nepřekračující 240 mg/Nm3. Byla zde nabídnuta
i jistá bonifikace za snížení emisí až na hodnoty
200 mg/ Nm3. Zájem projevilo cca 30 firem, které by
měly dne 1. září podat případné nabídky. „Tato varianta by se uskutečnila, pokud by přišla opravdu
neodolatelná nabídka a my o ní přesvědčili akcionáře,“ uvedl Luboš Pavlas.
pokračování na straně 2
Chodbicování dostalo zelenou
Severní energetická získala od Obvodního báňského úřadu v Mostě povolení k těžbě
hnědého uhlí v bočních svazích lomu ČSA. Platí od srpna, těžba by měla být
zahájena do konce roku.
Firma získala přístup zhruba k milionu tun uhlí, jehož hodnota je odhadována až na miliardu korun.
Těžba potrvá zhruba pět let. Ročně bude společnost těžit cca 200.000 tun. Použít musí hlubinnou metodu těžby, protože zásoby jsou v ochranných pilířích lomu, které chrání zámek Jezeří a obec Černice. Podzemní chodby zůstanou před liniemi těžebních limitů a 300 metrů před ochranným pásmem Černic.
Na boční svahy lomu ČSA se přesunou horníci z utlumovaného dolu Centrum, který rovněž patří Severní
energetické. „Letos by zde mělo začít pracovat prvních 20 procent stávajících zaměstnanců hlubinného
dolu Centrum. Ten je stále provozován podle platného plánu likvidace s předpokládaným ukončením těžby v roce 2015,“ sdělila G. Sáričková Benešová, mluvčí skupiny. Hlubinná těžba ale nijak neovlivní životnost
lomu ČSA, která je omezena usnesením vlády o těžebních limitech z roku 1991. „Těžba na hlavní porubní frontě bude probíhat podle útlumového programu a bez rozhodnutí o limitech by měla skončit kolem
roku 2022,“ vysvětluje Benešová. Roční objem povrchové těžby se bude pohybovat mezi 2,5 až třemi milio(red)
ny tun. Uhlí z bočních svahů by tento objem mělo v příštích letech navýšit o zhruba sedm procent.
Zaměstnanci ECHAS při diskuzi na velíně.
K82
Foto: (kapr)
už
těží
Minulé pondělí začalo těžit uhlí opravené
rýpadlo KU300/K82. Jeho oprava
po lednovém nenadálém sesednutí
řiditelných podvozků proběhla dle
harmonogramu prací, byla ukončena dle
plánu 14. srpna. Sesednutí poškodilo
nejen samotné podvozky, ale především
elektrické zařízení spodní stavby.
Mnohé díly bylo možné opravit, jiné
nahradit novými. Strojní část velkostroje
opravily Slovácké strojírny, a.s., závod
5 v Komořanech, elektrozařízení pak
Elektroprim-Koutník, a.s.
(má)
Editorial
Na velíně o obnově elektrárny
pokračování ze strany 1
Milí čtenáři,
organizátorům Uhelného safari
přijde čas od času zpráva od
návštěvníků této atrakce.
A dokáže opravdu potěšit.
Například pan Libor Václavík
z Ostravy, který dokonce na lomu
ČSA před čtvrtstoletím pracoval,
napsal: „Udělali jste kus dobré
práce, rekultivace mne příjemně
překvapily a zvláštní uznání
patří průvodci panu Gerthnerovi,
protože vtipně a přitom zasvěceně dokáže podat i složité technické procesy. Jsem rád, že už
není vše tajné, jako dříve, uhelné
společnosti udělaly vstřícný krok
k lidem…”
Ano, Severní energetická nemá
lidem co tajit a také se snaží
v rámci možností a bezpečnostních norem ukázat, co dnes
znamená těžba a jaký vliv má
na podobou regionu i krajiny.
Jinak ani není možné přesvědčit
nejen nejbližší sousedy, že těžba
uhlí není zlo, ale má naopak
přínos pro okolí i pro celou zemi.
Obzvlášť v době nestabilních
dodávek plynu z Ruska.
Severní energetická dál bude
transparentní a upřímná při
jednání se zástupci veřejnosti
i politickými partnery. Spojuje
nás totiž všechny jeden cíl – díky
pokračování těžby zajistit dostatek tepla a elektrické energie pro
domácnosti a instituce v zemi
a práci pro co nejvíce lidí z Mostecka i Pardubicka, kde máme
své provozy.
Móda
a hvězdy
Severní energetická podpořila
velkou módní show Móda
a hvězdy, která se uskuteční 14. září
v Městském divadle v Mostě. Jako
modelky se představí finalistky
soutěže krásy, úspěšné mostecké
házenkářky, plavecká mistryně
Evropy S. Baumrtová a další
významné osobnosti regionu
a kraje. Řada vystavovatelů je také
z regionu. Módní show má kromě
představení módních kolekcí pro
rok 2015 i charitativní zaměření.
(red)
Současně ale tým Obnova připravuje zadávací dokumentaci na celkovou obnovu bloků B1 a B2 v roce 2016,
která zajistí životnost elektrárny do
roku 2030 a zároveň splní ekologické
limity NOx a TZL. „O roku 2030 uvažujeme proto, že do té doby víme, že
budeme mít pro Chvaletice uhlí,“
upřesňuje Jan Dienstl. Do podzimu
letošního roku bude zpracována zadávací dokumentace zahrnující technickou i obchodní část tak, aby bylo
možné na počátku roku 2015 uzavřít
smlouvu s vybraným zhotovitelem.
O dalším průběhu činnosti týmu Ob-
nova vás budeme průběžně informovat na dalších setkáních i prostřednictvím Sev.eNovin.
Představenstvo také rozhodlo, že
činnost provozních mechaniků v oblasti měření a regulace v Elektrárně
Chvaletice bude po skončení smlouvy s I&C Energo, tedy od 1. 1. 2015, zajišťovat ECHAS sama. „Chceme mít
činnost provozních mechaniků ve
firmě a mít možnost si ji řídit. Toto
rozhodnutí je zpětnou vazbou na
tato setkání s vámi, ze kterých jsme
pochopili, že se jedná o důležitou věc,“
vysvětlil Jan Dienstl. Zaměstnanci
shromáždění na velíně také obdrželi
informaci o jednání ve věci Kolektivní smlouvy ECHAS po 1. 1. 2015. Další
schůzka bude za účasti zástupců zaměstnavatele a obou odborových organizací dne 16. 9. 2014. Účast, alespoň
v úvodu, přislíbil jak Jan Dienstl, tak
i Luboš Pavlas.
Již to bude rok, co Severní energetická a.s. převzala akcie Elektrárny
Chvaletice a.s. Proto bychom vás rádi
při této příležitosti pozvali na setkání s akcionáři, představenstvem a vedením společnosti, abychom vás seznámili s tím, co nás čeká v nejbližším období. Všichni jste srdečně zváni dne 3. 9. 2014 v 8.30 do velké zasedací místnosti v 1. patře AB.
(kapr)
Pět minut po dvanácté
O provázanosti vývoje nezaměstnanosti v okrese Most s postupem
těžby hnědého uhlí ve skupinách Czech Coal a Severní energetická
se mohli 18. srpna přesvědčit předseda a místopředsedové
Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Josef Středula, Radka Sokolová a Vít Samek.
„Velkou měrou se na zvyšující nezaměstnanosti v okrese Most i v Ústeckém kraji podílí postupný útlum
těžebního průmyslu. Důvodem je
platnost územně ekologických limitů těžby uhlí na lokalitě Československá armáda, řekl nám po příjezdu do Mostu v pondělí 18. srpna
předseda Sdružení odborových organizací CCG Most Jaromír Franta.
„V současné době jedná vláda v tripartitě s odbory a zástupci zaměstnavatelů o podobě státní energetické koncepce (SEK) a o surovinové
politice státu. Proto jsme se v Odborovém svazu pracovníků hornictví, geologie a naového průmyslu,
kde jsem prvním místopředsedou
pro hnědé uhlí, dohodli, že pozveme
představitele naší odborové centrály
a umožníme jim, aby se na místě seznámili s problematikou těžebního
průmyslu a návazné situace v loka-
litě Československá armáda, která
je nejvíce ohrožena útlumem těžby,“
dodal. Hosty přijal generální ředitel
společnosti Severní energetická Petr
Kolman. „Představitelé regionální
správy a občané očekávají, že stát by
měl zcela jednoznačně deklarovat,
jakou cestou by se tuzemská energetika měla ubírat, a to na podstatně
delší dobu, než je jedno volební období,“ uvedl GŘ.
„Pouze vláda může rozhodnout
o zrušení platnosti územně ekologických limitů. Všechny minulé zatím
přistupovaly na politické handly
s ekologickými odpůrci těžby uhlí
v naději, že se udrží u moci i v dalších
letech. Předčasný pád Nečasova kabinetu však dokazuje, že ani to nemusí
vládu udržet u moci,“ řekl Jaromír
Franta.
„Těžaře, ale i regiony, kde jsou důlní společnosti zpravidla i největšími
zaměstnavateli, trápí nejistota dalšího osudu. A politici jdou do politiky s perspektivou čtyř let a bojí se
udělat zásadní rozhodnutí a chovají
se populisticky. Budeme tuto koaliční vládu motivovat, aby se nebála
zodpovědně rozhodovat nejen z politického hlediska, ale i pro potřeby
tuzemské ekonomiky, firem a domácností. A sem nepochybně patří i energetická bezpečnost státu a občanů,
řekl na závěr dvouhodinové výměny
informací Josef Středula a přislíbil, že
ČMKOS rozhodně do diskuze vstoupí
jak na úrovni tripartity, tak i v Radě
vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Vyzval také k větší
aktivitě a spolupráci těžebních společností, zaměstnavatelských svazů
a odborů. Poté si hosté prohlédli lokalitu ČSA, lom Vršany a město Horní
Text a foto: (kov)
Jiřetín.
V červenci se zaměstnanci dolu Centrum Vlastimil Koula, Pavel Šimek
a Václav Šimek, členové Střeleckého klubu Bílina, zúčastnili Mistrovství ČR
v Uherském Ostrohu. Na tuto reprezentaci získali sponzorský příspěvek
z grantu „7 pro vás“. V soutěži se dařilo zejména Vlastimilu Koulovi, který
skončil na 4. místě v soutěži perkusních pistolí. Otec a syn Šimkové
v konkurenci reprezentantů stříleli brilantně a tedy nadějně v tréninku,
v soutěži je však ovládla nervozita a byla z toho polovina výsledkové listiny.
Své pracoviště i region ovšem všichni dobře reprezentovali i mimo soutěž při
neformálních setkáních se soupeři, kterým náš kraj nebyl moc znám. (red)
Foto: archiv střeleckého klubu
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu.
Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 28. srpna 2014.
2
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
28. srpna 2014
15
Lidé od nás
Nové cvičení se Sedmičkou Pejskové byli v podzemí
Ladislava Lupínková pracuje v Elektrárně Chvaletice již přes
stoprocentní
dvacet let. V současné době zastává pozici technik požární ochrany,
ale většinu času strávila v elektrárně na pozici mzdové účetní.
„Když ČEZ centralizoval personální
služby a rušil na elektrárně mzdovou
účtárnu, tehdejší požární technička zrovna odcházela do penze a mě
bylo nabídnuto toto místo, na kterém
jsem již pátým rokem,“ říká usměvavá kolegyně. Kromě toho vede i oddíl žen TJ Sokol Řečany nad Labem,
pro který však těžko shání peníze na
nové pomůcky. „Prioritně se nakupují samozřejmě pomůcky pro děti a na
nás již většinou finance nezbývají,“
povzdechla si.
V Sokole vede dvakrát týdně cvičení
pro ženy a k tomu si ještě nějaké další
přidá. “Už to mám tak zaběhnuté, že
třikrát týdně chodím cvičit. Když necvičím, bolí mě záda,“ přiznává.
Nyní se mohou řečanské ženy těšit
na úplně nové cvičení. Přes interní
grant jim Severní energetická přispěje
na nové cvičební pomůcky, konkrétně
na 6 ks nafukovacích kopulí BOSU.
„Vypadá jako rozpůlený gymnastický míč s pevnou plošinou na straně
řezu,“ vysvětluje Laďka Lupínková.
BOSU Balance Trainer se při cvičení
používá jak stranou rovnou, tak i vypouklou. „Cvičení bosu je určené pro
komplexní zpevnění svalů celého
těla, tedy i těch, které nepoužíváme,
ale které zajišťují správné držení těla,“
pokračuje. Díky širokému rozsahu
použití může BOSU cvičení používat
kdokoliv v jakémkoliv věku. Existuje
několik typů tréninků, kardio trénink
pro spalování tuků, posilovací trénink
na posílení svalů a rehabilitační cvičení k uvolnění a protažení svalů. „Většinou se všechny typy tréninků prolínají. Cvičení začínám rozcvičením,
zahřátím, navazuje část posilovací
a nakonec se protáhneme a uvolníme.
Většinou volím jednodušší cviky a sestavy tak, aby to zvládly všechny ženy,
pěkně si zacvičily, odpočinuly a nemusely u toho moc přemýšlet,“ popisuje.
Kromě cvičení jezdí ráda na kole a lyžuje. Její velkou zálibou je pěstování
květin, především gladiolů.
„Za celý oddíl žen TJ Sokol Řečany nad Labem bych chtěla Skupině
Sev. en moc poděkovat za tuto finanční podporu. Velmi si toho vážíme,“
vzkazuje Ladislava Lupínková.
Text a foto: (kapr)
Sdružení odborových organizací CCG
pořádá pro zaměstnance společností ve skupinách
Czech Coal a Severní energetické a.s.
TURISTICKÝ VÝŠLAP
Důl Centrum umožnil v závěru července výcvik záchranářských psů
v hlubině. Na Mostecko přijeli členové a psi záchranářských brigád
z Karlových varů a Plzně, aby cvičili vyhledání horníka v závalu.
Výcvikem prošlo dvanáct psů.
„Nikdy jsme to necvičili, tak uvidíme, jak se budou pejsci dole chovat,“ řekla
před sfáráním do hlubiny Šárka Machová z karlovarské brigády s tím,
že přijelo celkem sedm zkušených psů a pět štěňat. Psi hledali v hloubce
160 metrů pod zemí, v chodbě, ve vzdálenosti zhruba 250 metrů od jámy.
Ve většině případů rychle uspěli. Po vyfárání byli všichni spokojeni. Nejen
pro psy, ale i pro samotné záchranáře, bylo sfárání do hlubinného dolu
obrovským zážitkem.
„Bylo to výborné. Velice dobrá zkušenost pro pejsky. Nikdy jsme nic
podobného nezkoušeli, takže jsme se přesvědčili o tom, že pes dokáže
zvládat i takovéto extrémní podmínky. Asi to pro psy nebylo nic zvlášť
obtížného, nicméně velké poučení jak pro nás, tak pro ně. Jsem rád, že jsme
se mohli takovéto akce zúčastnit,“ řekl na povrchu Petr Pospíšil z plzeňské
brigády. „Připravili jsme trasy v okruhu jam, na dvou stanovištích jsme
ukryli naše pracovníky. Úspěšnost pejsků v hledání byla stoprocentní,“
pochválil čtyřnohé pomocníky záchranářů i Pavel Lička, ředitel společnosti
Důl Kohinoor.
Text a foto: (edb)
Krátce
Změna tiskových služeb v ECHAS
K 31. srpnu končí se zajišťováním tiskových služeb firma Canon a od 1. září
bude tyto služby zajišťovat firma IMPROMAT CZ, spol. s.r.o. Poslední týden
v srpnu bude probíhat výměna zařízení. Po dobu výměny bude pro zaměstnance zajištěn tisk na jiné tiskárně.
„předsedy SOO CCG do Krušných hor.“
• Sraz účastníků: 27. září 2014 v 7.50 hod
POZOR – změna místa parkoviště zimního
stadionu MOST
• Zájemci o účast se přihlásí na tel. 2390
nebo 728 647 783 nejdéle do 19. září 2014
• Trasa „A“ – Proboštov – Krupka – Komáří
Vížka – Cínovec – délka je cca 19 km
s převýšením 641 m trasa je vhodná pro fyzicky
zdatné, ve dvou úsecích je převýšení 334 m na
3 km a 273 m na 3,4 km
• Trasa „B“ – Horní Krupka – Komáří Vížka
– Cínovec – délka je cca 12 km s převýšením
160 m trasa je vhodná pro rodiny s dětmi a další
účastníky, na úseku 1,8 km je převýšení 128 m
• Předpokládaný konec je v 17.00 hod. – Hotel
Lípa na Cínovci.
Občerstvení zajištěno.
• Doprava: vlastní nebo přistaveným autobusem
z Chomutova – aut. nádraží – stanoviště FIRO-
TOUR, odjezd 7.30 hod. ,požadavky na nástup
na trase nahlaste nejdéle do 19. 09. 2014 na tel.
2390 nebo 728 647 783
z Mostu – parkoviště zimního stadionu – dostavte
se nejdéle do 7.50 hod, odjezd autobusů
8.00 hod.
Součástí akce pro obě trasy je prohlídka Štoly
Starého Martina.
Trasa „A“: PROBOŠTOV – Březový háj – Krupka
– staré haldy – prohlídková štola Starý Martin
– Horní Krupka – společná trasa A a B – Horní
Krupka – Ski areál Komáří Vížka – Komáří
Vížka – Přední Cínovec – trasa A s odbočkou na
Cínovecký hřbet – CÍNOVEC
Část trasy akce je vedena po Příhraniční hornické
naučné stezce.
V ECHAS proběhl audit EMS
Ve dnech 21. a 22. května 2014 proběhl v Elektrárně Chvaletice a.s. recertifikační audit environmentálního management systému (EMS) dle normy ČSN
EN ISO 14 001:2005. Audit provedla společnost Bureau Veritas Czech
Republic, spol. s.r.o. Předmětem úspěšné recertifikace byla oblast: „Výroba,
dodávka a prodej elektrické a tepelné energie. Výroba a prodej vedlejších
energetických produktů“.
Elektrárna Chvaletice se dobrovolně a na vlastní náklady rozhodla zavést
systém EMS již v roce 2002 jako součást celkového řízení společnosti.
Ten zahrnuje organizační strukturu, rozdělení odpovědnosti i postupy
a procesy dané technologií, to vše s ohledem na ovlivňování okolí z hlediska
životního prostředí. V současné době má ECHAS vlastní politiku ochrany
životního prostředí.
3
T E P L Á
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
1
2
3
4
5
Polévka:
Hovězí s noky
Polévka:
Z fazolových lusků
na kyselo
Polévka:
Hnědá s opraženou
krupicí
Polévka:
Česneková s osmaženou
žemlí
Polévka:
Hovězí s masovou rýží
Vepřové maso na způsob
bažanta, dušená rýže
Moravský vrabec,
bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
Houbový guláš
s uzeninou, houskové
knedlíky
Drůbeží rizoto
se zeleninou, okurka
Vepřenky s cibulí
a hořčicí, brambory
Zeleninový talíř
s turistickou pomazánkou,
tmavé pečivo
Těstovinové flíčky se
zelím a robi masem
Vídeňský guláš, těstoviny
Kuřecí stehna
na rozmarýnu, brambory
Domácí koblihy, čaj
Zapékané těstoviny
s vepřovým masem
a květákem
Hukvalsdský vepřový
závitek, dušená rýže,
zeleninová přízdoba
Bramborové špalíčky
s cibulkou,
kysané zelí červené
Vepřová uzená krkovice,
čočka na kyselo, okurka
Vídeňský guláš,
houskové knedlíky
TACOS “sí Seňor (ostré
vepř. Maso) ARROZ
mexicano (divoká rýže)
– Mexická kuchyně
CARNE A LA DIABLA
(hovězí pálivé), ENSALDA
Mexicana, fazole
– Mexická kuchyně
TROPICAL de cerdo
(vepřové nepálivé)
FRIJOLES Charros
(černé fazole) – mexická
kuchyně
Vepřové maso na pepři,
těstoviny
Uzená vepřová krkovice,
bramborová kaše, okurka
Jablková žemlovka,
bílá káva
SI SEŇOR – Burritos
(kuřecí nepálivé),
TOTOPOS co Salsa,
Torrtila chips (nachos)
– Mexická kuchyně
Zapečené kuřecí maso
s těstovinami
Vepřová játra na cibulce,
brambory
Špagety po sicilsku
Vepřové maso na způsob
bažanta, houskové
knedlíky
Moravský vrabec,
houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
Houbový guláš
s uzeninou, chléb
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8
9
10
11
12
Polévka:
Houbová bílá
Polévka:
Hovězí s krupicovými
noky
Polévka:
Kapustová s paprikou
a brambory
Polévka:
Kuřecí maďarská
Polévka:
Rajčatová
s ovesnými vločkami
Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen,
houskové knedlíky
Plovdivské maso,
těstoviny
Vepřová kýta po
cikánsku, houskové
knedlíky
Kuřecí prsa po řecku,
šťouchané brambory
Kuskus s krabími
tyčinkami a zeleninou
Kuřecí nudličky
s paprikovou omáčkou,
dušená rýže
Kynutý makový závin,
bílá káva
Vepřový závitek se
šunkou, opékané
brambory, zeleninová
přízdoba
Smažený vepřový řízek,
bramborový salát, citron
Bretaňské fazole
s klobásou, okurka
Paprikový lusk plněný,
brambory
Vepřová kýta po
cikánsku, těstoviny
Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen,
těstoviny
4
J Í D L A
Karbanátek smažený,
brambory, okurka
Zeleninový talíř
s vajíčkovým salátem,
bílé pečivo
Pikantní vepřové
nudličky, hranolky, zelný
salát
Žampionové rizoto
s vepřovým masem
a sýrem
Plovdivské maso,
houskové knedíky
Pečené kuřecí stehno,
šťouchané brambory
Plněné bramborové
knedlíky s uzeninou,
kysané zelí bílé
Italský guláš (zbruf)
z hovězího masa,
špagety
Palačinky se
zavařeninou, bílá káva
Vepřové maso na pepři,
houskové knedlíky
Štajgrova směs,
dušená rýže
Pečené kuřecí stehno,
těstoviny se žampiony
Smažené zeleninové
placičky, brambory
Kuřecí kapsa,
zeleninová rýže
Přírodní kuřecí játra,
hranolky, tatarská
omáčka
Vepřové maso v mrkvi,
brambory
Opékaná klobása,
brambory na kyselo
Plněné bramborové
knedlíky s uzeninou,
dušený špenát
Štajgrova směs,
houskové knedlíky
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
28. srpna 2014
M R A Ž E N Á
15
J Í D L A
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
1
2
3
4
5
Vídeňský guláš,
těstoviny
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Vepřové maso na způsob
bažanta, houskové
knedlíky
Moravský vrabec,
houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
Houbový guláš
s uzeninou,
houskové knedlíky
Vepřové maso na pepři,
těstoviny
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Bramborové špalíčky
s cibulkou,
kysané zelí bílé
Drůbeží rizoto
se zeleninou
Vepřenky s cibulkou,
brambory
Špagety po sicilsku
Pečené kuřecí stehýnko,
tomatové těstoviny
Domácí koblihy
Vepřová játra na cibulce,
dušená rýže
Jablková žemlovka
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8
9
10
11
12
Vepřová kýta
po cikánsku,
houskové knedlíky
Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen,
houskové knedlíky
Plovdivské maso,
těstoviny
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Plněné bramborové
knedlíky s uzeninou,
kysané zelí bilé
Štajgrova směs,
dušená rýže
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Bretaňské fazole
s klobásou
Kuřecí nudličky
s paprikovou omáčkou,
dušená rýže
Karbanátek smažený,
bramborová kaše
Zbruf z hovězího masa,
špagety
Pečené kuřecí stehno,
těstoviny se žampióny
Vepřové maso v mrkvi
Kynutý makový závin
Žampiónové rizoto
s vepřovým masem
5
Cyklisté za zády velkostrojů
1
Na startu v Meziboří.
2
3
Fotografiemi se vracíme k vrcholu dostihové sezóny, k OAKS. Vítězem dostihu pro tříleté
klisny se nečekaně stala hnědka Mary Yeats s žokejem Janem Rájou, pro kterého to bylo
již čtvrté vítězství v OAKS (1). První dostih zmíněného červencového dostihového dne, Cenu
Elektrárny Chvaletice, vyhrál PEERLESS SQUEAK(IRE) s žokejem Václavem Janáčkem (2).
Foto: (Archiv Hipodromu Most)
Ozdobou kloboukové soutěže O princeznu hipodromu byly nejen malé vítězky, ale
i předávající ceny – Dáda Patrasová (3).
Foto: (má)
Foto: (edb)
Již patnáctý ročník cyklistického Qwert maratonu odstartoval první srpnovou sobotu z Meziboří. „Tradičně trasa vedla také kolem velkostrojů v lomu
ČSA. Chtěl bych Severní energetické, která je i podporovatelem závodu, za tu
možnost poděkovat, neboť si uvědomujeme, jak náročné je zajistit bezpečnost maratonců v tomto prostoru,“ uvedl pořadatel závodu Václav Pelc. „Tato
trať je velmi atraktivní i náročná, musíme zajistit dostatek maršálů, aby na ní
nikdo nebloudil,“ dodal technický ředitel závodu Josef Dlohoš.
Jednoho z pěti závodů, které se počítají do Českého poháru, se zúčastnilo
více než 250 cyklistů a nechyběla česká maratonská špička jako je Václav Ježek, vítěz 95 kilometrové trati letošního ročníku Qwert maratonu.
(red)
V Přelouči se bojovalo o putovní pohár
Táborové ležení rozbili v srpnu na ploše vedle parkurového kolbiště mosteckého hipodromu účastníci dvoutýdenního in-line táboru doplněný o výuku jízdy na horském kole,
kterého se zúčastnilo 56 dětí. Jedním z lektorů byl i micemistr světa v cyklokrosu, Mostečan
Tomáš Trunschka. Když děti neměly na nohou brusle či neseděly na kole, tak se bavily jako
všechny děti na jakémkoliv jiném táboře v době volna.
Foto: (má)
V netradičním prostředí
lomu ČSA se v minulých
dnech fotografovali
hráči FK Baník Most pro
propagační účely týmu.
V závěru se neváhali
trochu umazat a vytvořit
i foto pro radost.
Foto: Kateřina Dolejšová
Více než 260 startujících
se 6. srpna zúčastnilo
šesti skokových soutěží
na parkurovém kolbišti
mosteckého hipodromu.
Pořadatelem byla
Jezdecká společnost.
Foto: (má)
6
Za tradiční podpory Elektrárny Chvaletice se v polovině června uskutečnil již 58. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané. Tentokrát do
Přelouče zavítalo 12 mužstev z Čech a Moravy. Mužstva byla rozdělena do
2 skupin, ve kterých každý tým sehrál 5 zápasů systémem každý s každým
a podle konečného pořadí ve skupinách byl poté určen pořad nedělního finálového dne. A kdo si letos odnesl putovní pohár města Přelouče? První místo nakonec obsadil tým FC Vysočina Jihlava, který porazil FC Baumit Jablonec a.s. 1:0 a stal se tak 58. vítězem turnaje. Třetí příčku obsadil 1. FC Slovácko, který porazil 3:1 FK Kolín a.s. Na dalších místech se postupně umístil
FK Baník Most 1909, FK Čáslav, Bohemians Praha 1905, MFK OKD Karviná,
TJ Svitavy, FK Pardubice, MFK Vítkovice a FK Přelouč.
Žákovský turnaj má v Přelouči dlouhou tradici a je týmy pozitivně hodnocen pro svou vysokou úroveň i kvalitní organizaci. Vždyť řada hráčů, kteří bojovali o postup na Mistrovství světa do Brazílie, hrála i na přeloučském
(kapr)
pažitu. Čech, Rosický, Limberský, Procházka či Rajnoch.
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
28. srpna 2014
15
Memoriál
Pluto
Klub českých turistů Litvínov, ve
spolupráci s Obecním úřadem Louka
u Litvínova a těžebními společnostmi
Severní energetická a Vršanská uhelná, připravily na sobotu 6. září 2014
pro širokou veřejnost, turisty i cyklisty,
již 9. ročník turistického pochodu
Memoriál Pluto k 33. výročí důlní
katastrofy.
Memoriál nabídne několik tras pro
pěší i cyklisty. Zahájení je v 7 – 10.30
hodin u pomníku důlní katastrofy
v Litvínově v ulici Tyrše a Fügnera.
Pro účastníky je v cíli připraven diplom
a malé občerstvení. Pietní vzpomínkový
akt se uskuteční ve 13.30 hodin
u pomníku důlního neštěstí v Louce
u Litvínova.
KONEC
PRÁZDNIN
na HIPODROMU
o 10 TABLET
Ů
Vlasta Vébr - program pro děti
Eva Matějovská s kapelou
Marek Ztracený trio
Vašo Patejdl s kapelou
Václav Neckář a skupina Bacily
se SOUTEŽÍ
13.00 hod.
30. 8. 2014 od
Přijďte s dětmi oslavit konec prázdnin na mostecký Hipodrom.
om.
avy!
Čeká vás spousta záb
dárek pro prvních 1 000 dětí | atrakce pro děti
Sraz Švermováků
ve Strupčicích
V pátek 5. září od 14 hodin se uskuteční tradiční a již 15. sraz Švermováků
ve sportovním areálu ve Strupčicích. V programu bude taneční vystoupení
Stardance Chomutov, biketrialová exhibice mistra světa Martina Šimůnka.
Na účastníky čeká i tombola. Akci moderuje Vlasta Vébr, k poslechu a tanci
hraje skupina Maracas.
(red)
7
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
28. srpna 2014
15
Křížovka
Tajenka křížovky z minulého čísla: Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného.
Vylosovaní luštitelé: Rudolf Hauf – přestavby ČSA; Miloslav Luňák – ECHAS; Jiří Danielka – ECHAS. Tajenka dnešní křížovky je dokončením Murphiho zákona
nakupování. Tajenku posílejte na adresu: [email protected]
8
Download

Sev.eNoviny ročník 1 číslo 15