Sev.eNoviny
List zaměstnanců Severní energetické
čislo 1 | 16. ledna 2014 | ročník 1 | ZDARMA
str.
2
Dodávky uhlí
jsou plynulé
EDITORIAL
Milí čtenáři,
máte v rukou zcela nový
informační čtrnáctideník
Sev.eNoviny.
Jsou to noviny, které
vycházejí z tradičních
Důlních novin, ovšem proces
oddělení Severní energetické
od skupiny Czech Coal
si vyžádal vznik nového
periodika.
str.
3
Osobní fond
navýšen
str.
Nepřijdete ani o křížovku
a jidelníčky, na které jste
zvyklí, a seznámíte se na
našich stránkách i se svými
kolegy z jiných pracovišť
a provozů.
w
Doufáme, že se vám
Sev.eNoviny budou líbit
a stanou se vaším
pravidelným průvodcem
děním ve skupině Severní
energetická.
Křížovky
pro volný čas
Kam se zakousne dobývací
technologie
Těžba skrývky v lomu ČSA bude i letos pokračovat dvěma rýpadly,
a to ve třísměnném provozu. Rýpadlo RK5000/10 postupuje na
hlavní porubní frontě a jeho prioritou je uvolnit potřebné množství
uhelných zásob určených k prodeji.
V Sev.eNovinách najdete
informace jak ze Severní
energetické, tak z Elektrárny
Chvaletice.
Přineseme vám i zprávy
z regionu, především
ty, které se budou týkat
pokračování těžby uhlí
a rozvoje energetiky.
Všichni si totiž přejeme
zachování těžby
a pracovních míst a tato
témata budou letos kvůli
vzniku nové vlády velmi
důležitá.
4
„Kolesové rýpadlo KU800/K 75
v průběhu září až října 2014
dokončí svůj záměr na hlavní
porubní frontě a zahájí transport do prostoru bočních
svahů Elišky III. Tady bude
v předstihu provedena těžba
skrývky diskontinuální technologií. Předpokládáme, že
to bude probíhat v průběhu
celého letošního roku. Část
těžby bude realizována jako
sanační skrývka. Dle prvotních
výpočtů se v tomto prostoru
nachází cca 17 mil. m3 nadloží,
do 7 mil. t kvalitního hnědého
uhlí a 1,1 mil. m3 výklizu.
Zahájení těžebních prací velkostrojovou technologií v tomto prostoru předpokládáme
v závěru 1. čtvrtletí roku 2015,“
uvedl Pavel Kounovský, výrobní
ředitel Severní energetické.
Pokud jde o těžbu uhlí na
Na další expozici
přispělo Uhelné safari
Minulý pátek byla v Podkrušnohorském technickém
muzeu slavnostně otevřena nová expozice Rudné
dobývání. V rámci slavnostního zahájení proběhlo také
předání daru Severní energetické a Vršanské uhelné ve
výši 225 000 korun. Jde o výtěžek z poplatků exkurzí
Uhelného safari 2013, který se těžební společnosti
rozhodly věnovat na rozvoj turistického ruchu v regionu
a konkrétně na rozšíření expozice hlubinného dobývání
uhlí. Dar převzal ředitel muzea Zb. Jakš (druhý zprava)
a předseda správní rady Vl. Vozka od V. Roučka,
generálního ředitele Vršanské uhelné (vpravo),
a G. Sáričkové Benešové, mluvčí Severní energetické.
Text a foto: (má)
hlavní porubní frontě, budou
ji zajišťovat kolesová rýpadla
K 73 a K 86. „Rýpadlo K 73 se již
na I. uhelném řezu dostává do
hlubině narušené sloje. Rýpadlo K 86 těží na II. a III. uhelném
řezu. Jde o sloj nenarušenou
předchozím hlubinným dobýváním,“ doplnil výrobní ředitel.
Třetí z uhelných rýpadel, K 82,
pokračuje v těžbě v prostoru
Elišky II až do jejího vytěžení.
„V prostoru bývalého PD 773
připravujeme
pokračování
těžby rýpadla K 82,“ dodal
ředitel s tím, že od prvního dubna dojde na úseku uhlí ke změně
směnnosti. „Jedno uhelné rýpadlo bude těžit v nepřetržitém
provozu, další v ranních
dvanáctihodinových směnách
a třetí bude osazeno hlídkami
a připraveno k okamžitému
zahájení provozu podle potřeb
odběratelů,“ upřesnil budoucí
systém Pavel Kounovský. (red)
Sev.eNoviny
strany 2 – 3
V Elektrárně bylo rušno
V předvánočním čase proběhlo v Elektrárně Chvaletice několik akcí. Jednou z nich bylo setkání vedení
elektrárny se starostkami a starosty okolních obcí. Ve velké zasedací místnosti se však sešlo také vedení
Elektrárny Chvaletice se členy Klubu důchodců. Zúčastnilo se jej asi 50 bývalých zaměstnanců.
Generální ředitel Luboš Pavlas je informoval o změnách, které proběhly v průběhu roku 2013, a nastínil
další vývoj elektrárny. Bývalé zaměstnance nejvíce zajímaly informace o lomu ČSA a o budoucí těžbě
uhlí. Jubilantům byl předán malý dárek a celé setkání bylo zakončeno večeří v restauraci Eurest.
(kapr)
Pozvání vedení elektrárny přijala řada starostek a starostů z regionu. Zleva Irena Burešová (Přelouč), Blanka Zaklová (Chvaletice), Michaela
Matoušková (Řečany nad Labem), Robert Chutic (Zdechovice), Milan Tlučhoř (Kladruby nad Labem), za Elektrárnu Chvaletice pak Jan
Pozler (technický ředitel ECH) a Luboš Pavlas (generální ředitel ECH).
Čerpání osobního
účtu v elektrárně
Zaměstnanci Elektrárny
Chvaletice a.s., kteří mají
zájem o čerpání osobního účtu
prostřednictvím univerzálních
poukázek Flexi Pass, musí
nejpozději do 24. ledna 2014
odevzdat vyplněný formulář na
personálním oddělení Elektrárny Chvaletice a.s. (Iveta
Vilímová, Martina Jeřábková).
Formulář je k dispozici na Intranetu v záložce Personalistika
nebo u vedoucích zaměstnanců.
Poukázky Flexi Pass lze použít
k úhradě volnočasových aktivit
– rekreace, vzdělávání, kultura,
sport, relaxace a zdraví - v síti
dodavatelů společnosti Sodexo.
Seznam dodavatelů najdete na
www.sodexo.cz.
Poukázky Flexi Pass budou
doručeny na adresu uvedenou
v žádosti nejpozději do konce
února 2014.
(kapr)
Plynulé dodávky uhlí
Eliška se posune
Od počátku roku 2014 dodává Severní energetická a.s. hnědé uhlí všem
smluvním odběratelům bez jakýchkoliv komplikací.
V současné době je z těžebního
prostoru Eliška II lomu ČSA
odtěženo zhruba 120 tisíc
tun kvalitního hnědého uhlí
z celkových zásob v objemu
zhruba jednoho milionu tun.
Předpokladem je, že k dotěžení
těchto zásob dojde v průběhu
letošního roku. Potvrdil to
Milan Daneš, vedoucí útvaru
báňských činností a geologie. Poté bude uhelné rýpadlo K 82 těžit v prostoru
pod přeloženými skrývkovými odtahy. Následovat bude
jeho transport do prostoru
bočních svahů Elišky III, kde
se v současnosti realizují
přípravné práce a na základě
smluvních vztahů demolují
objekty PKÚ a Coal Sevices,
zároveň tu probíhá příprava
prvotní otvírky kolovou
technologií. Záměrem Severní
energetické je včasná příprava
území pro plynulé pokračování
těžby skrývky a uhlí na
Elišce III.
(red)
V závěru předchozího roku se podařilo uzavřít
dlouhodobou smlouvu s Unipetrol RPA. Smlouva
na dodávky hnědého uhlí obsahuje fixní a flexibilní
složku, kterou může Unipetrol využívat dle svých
skutečných potřeb. Ročně Unipetrol RPA odebere
přibližně jeden milion tun uhlí. Ke dni podpisu smlouvy činila odhadovaná hodnota dodávek pro období 2014 - 2017 s možností prodloužení kontraktu
i pro léta 2018 – 2021 přibližně 5 miliard korun.
„Uhlí pro Unipetrol je nakládáno na úpravně uhlí
v Komořanech s plánem průměrně pět vlaků
denně včetně víkendu. První vlak odjel hned 2. led-
na ráno, do konce minulého týdne bylo Unipetrolu
dodáno zhruba 30 tisíc tun hnědého uhlí,“ uvedl
obchodní ředitel Damir Dordevič.
Severní energetická nedodává uhlí jen Unipetrolu
a vlastní Elektrárně Chvaletice s ročním objemem
zhruba 3 miliony tun uhlí, ale i dalším odběratelům.
V plánu na letošní rok je i výroba tříděných druhů
ve výši zhruba 700 000 tun. K zajištění celkové
produkce se předpokládá dokoupení potřebného
množství od Vršanské uhelné a společnosti Důl
Kohinoor.
(red)
Rozpis daňových výjezdů
Severní energetická a.s.
Roční zdanění 2013 a podpis daňového prohlášení pro
rok 2014 na lokalitě ČSA je možné od 23. 1. 2013 vyjma
níže uvedených termínů.
23. 1. – 24. 1.2014 7.30 – 9.00 hod.
areál Obránců míru HZS – zasedací místnost
23. 1. 2014 12.00 – 14.00 hod.
areál HBZS – zasedací místnost
27. 1. – 30. 1. 2014 7.30 – 9.30 hod.
areál ÚUK – malá zasedací místnost
31. 1. 2014 13.00 – 15.00 hod.
Most, Václava Řezáče 315, zasedačka B12
Závěr minulého roku znamenal zvýšenou poptávku po tříděném
uhlí, která způsobila delší čekací dobu na nakládce ÚUK. Vzhledem
k současnému teplému počasí je odběr o trochu nižší u některých
druhů tříděného hnědého uhlí, nicméně snížená lednová poptávka
by neměla ovlivnit roční prodej tříděných druhů, neboť dodávky
jsou vázány na smluvní vztahy.
Foto: (má)
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 2000 kusů. Grafická
úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 16. ledna 2014.
Sev.eNoviny
16. ledna 2014
Interní grant „7 pro vás“ startuje,
posílejte žádosti!
Pokud byste jako zaměstnanci skupiny Severní
energetická rádi aktivně ovlivnili dění ve vašem okolí,
máte nyní příležitost. Váš zaměstnavatel, skupina
Severní energetická, vám dává možnost získat pro
vaše aktivity finanční prostředky z interního grantu
„7 pro vás“.
Prioritou budou nekomerční
projekty z oblasti zlepšování
životního prostředí, bezpečnosti
nebo
podpory
sportovních
a kulturních akcí. Žadatelem se
může stát každý ze zaměstnanců
společností Severní energetická
a.s., Elektrárna Chvaletice a.s., Důl
Kohinoor a.s., Hipodrom Most
a.s. Důležité bude, zda je do konkrétní činnosti žadatel zainteresován osobně či prostřednictvím
svého rodinného příslušníka.
Každý zaměstnanec může na
jakýkoliv projekt žádat o podporu dvakrát za rok.
Žádosti o podporu (finanční
či jinou formu) budou vyhodnocovány čtvrtletně, uzávěrka
prvního čtvrtletí bude 28. února
2014. Podmínkou bude vyplnit
formulář, který najdete na intranetu skupiny nebo vytištěný
na distribučních místech firemních novin. S vybranými žadateli
bude přednostně uzavírána reklamní smlouva.
Žádosti a dotazy adresujte na
J. Zelená ([email protected],
tel.: 3713).
(red)
Změnila se komunikace
se zaměstnanci
Definitivní oddělení Severní energetické od skupiny
Czech Coal znamenalo ztrátu zaměstnaneckého
portálu. Služby nahradí pracovnice personálního
úseku společnosti, nebude ovšem zatím možné si
je objednávat přes počítačový systém.
„V tuto chvíli musíme změnit komunikaci se zaměstnanci. Ti si kromě
obědů dnes nemohou objednávat další služby, jako je čerpání benefitů
či různá potvrzení. V současné chvíli je možné mailem nebo telefonem o ně požádat, ale pak je nutné si je osobně převzít na našem
úseku na ČSA. Je nezbytné projít hlavní vrátnicí ČSA,“ vysvětlila Eva
Suchoňová, personální ředitelka. „Úsek z tohoto důvodu upravil svoji
pracovní dobu od 6 do 15 hodin,“ uvedla a zdůraznila, že všechny informace budou zaměstnancům vždy přístupné přes intranet či firemní
noviny.
(má)
První lednovou sobotu si u zrekonstruovaného památníku obětí důlní katastrofy v Oseku přítomní připomněli už 80. výročí události, kdy 3. ledna 1934 zemřelo po výbuchu 142 horníků. Při pietní akci nechyběli starostové okolních obcí, zástupci českých
i německých hornických spolků, poslanci, ale také záchranáři z HBZS Severní energetické.
Na snímku ředitel J. Trykar a jeho zástupce P. Pirunčík (vpravo v pozadí).
Foto: (pim)
Osobní fond zaměstnance navýšen
Z dlouhodobého závazku kolektivního vyjednávání vyplývá i pravidelné roční navýšení osobního fondu zaměstnance Severní
energetické a.s. Letos se osobní fond zvýší z 9 000 korun na 10 000 korun. Od letošního roku zaměstnanci již nemají možnost si objednávat
program Zdraví prostřednictvím zaměstnaneckého portálu. Zaměstnancům však stejně tak, jak tomu bylo v minulém roce, zůstává
možnost rozhodnout se o konkrétní variantě čerpání programu Zdraví prostřednictvím formuláře „Žádost o objednání zvolené varianty
programu Zdraví“. Žádosti budou k dispozici na všech pracovištích nebo na Intranetu: hlavní stránka/Aktuality. Zaměstnanci mohou své
objednávky uskutečnit nejpozději do 31. ledna 2014 jedním z těchto způsobů:
•
•
•
•
odevzdat vyplněnou Žádost na pracovišti,
vhozením vyplněné „Žádosti“ do schránky umístěné na hlavní vrátnici ČSA (označené Sev.en, personální oddělení)
mailem – [email protected]; nebo [email protected];
telefonicky pouze v nezbytných případech (například při nemoci apod.) u p. Iserové, č. tel. 476 205 522 nebo u p. Pjechové, č. tel. 476 205 456.
Informace o aktuálním termínu a způsobu vydávání poukázek obdrží jednotlivé úseky.
(red)
Sev.eNoviny
strana 4
Teplá jídla
20. 1. Pondělí Polévka: Hovězí s noky 1. Vídeňský guláš, těstoviny 2. Kuřecí prsíčka na rozmarýnu, brambory
dušená rýže, zel. přízdoba 5. Uzené maso, čočka na kyselo, okurka 6. Vídeňský guláš, houskové knedlíky
3. Domácí koblihy, čaj
4. Kuřecí závitek se žampionovým přelivem,
21. 1. Úterý Polévka: Z fazolových lusků na kyselo 1. Vepřová kýta alá bažant, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s vepřovým masem a hráškem 3. Bramborové špalíčky s cibulkou,
červené zelí 4. Smažené kuře, těstovinový salát 5. Vepřové kostky, šťouchané brambory 6. Vepřová kýta alá bažant, houskové knedlíky
22. 1. Středa Polévka: Hnědá s opraženou krupicí 1. Moravský vrabec, houskové knedlíky, dušené zelí 2. Drůbeží rizoto se sýrem, okurka 3. Zeleninový talíř s čočkovým salátem,
tmavé pečivo 4. Pirátský měšec, opékané brambory, zelný salát 5. Lovecký gulášek, chléb 6. Moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelí
23. 1. Čtvrtek Polévka: Česneková s osmaženou žemlí 1. Houbový guláš s hovězím masem, houskové knedlíky
s robi masem a zelím 4. Vepřový plátek s bylinkovým máslem, hranolky, zelný salát 5. Neapolské nudle, okurka
2. Vepřenky s hořčicí a cibulkou, brambory
6. Houbový guláš s hovězím masem, chléb
3. Domácí halušky
24. 1. Pátek Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Ďábelská masová směs, dušená rýže 2. Uzená krkovice, bramborová kaše 3. Žemlovka s jablky, bílá káva
s kukuřicí a hráškem, hranolky, zelný salát 5. Pečené kuře, havířské brambory 6. Ďábelská masová směs, houskové knedlíky
4. Hovězí nudličky
27. 1. Pondělí Polévka: Houbová bílá 1. Porýnská vepřová kýta, houskové knedlíky 2. Kuřecí plátek s chilli, brambory 3. Těstoviny s česnekem a sýrem, kečup
se šunkou, opékané brambory, zelný salát 5. Jemné párky, fazole po bretaňsku, okurka 6. Porýnská vepřová kýta, těstoviny
28. 1. Úterý Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Vepřová plec na pepři, těstoviny 2. Kuřecí stehenní plátek na řecký způsob, dušená rýže
4. Smažený vepřový řízek, bramborový salát, citron 5. Plněný zelný list, brambory 6. Vepřová plec na pepři, houskové knedlíky
4. Vepřová kapsa
3. Kynutý makový závin, čaj
29. 1. Středa Polévka: Zelná se salámem 1. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskové knedlíky 2. Smažený karbanátek, brambory 3. Zeleninový talíř s vajíčkovým salátem, bílé
pečivo 4. Vepřový plátek s česnekem, hranolky, zelný salát 5. Houbové rizoto s vepřovým masem, okurka 6. Uzená krkovice, křenová omáčka, těstoviny
30. 1. Čtvrtek Polévka: Ovarová 1. Plněné bramborové knedlíky s uzeninou, dušené zelí 2. Zbruf z hovězího masa, špagety se sýrem 3. Palačinky se zavařeninou, bílá káva
4. Kuřecí závitek se sýrovošunkovou náplní, jasmínová rýže, zel. přízdoba 5. Vepřová plec v mrkvi, brambory 6. Plněné bramborové knedlíky s uzeninou, dušený špenát
31. 1. Pátek Polévka: Bramborová na kyselo 1. Štajgrova směs, dušená rýže 2. Pečené kuře, kari těstoviny 3. Smažené zeleninové placičky, brambory
hranolky, tatarská omáčka 5. Opékaná uzenina, šťouchané brambory 6. Štajgrova směs, houskové knedlíky
4. Přírodní kuřecí játra,
Mražená jídla
20. 1. Pondělí: 1. Vídeňský guláš, těstoviny 2. Domácí koblihy 21. 1. Úterý: 1. Vepřová kýta alá bažant, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Zapékané těstoviny
s vepřovým masem a hráškem 3. Bramborové špalíčky s cibulkou, červené zelí 22. 1. Středa 1. Moravský vrabec, houskové knedlíky, dušené zelí 2. Drůbeží rizoto se sýrem,
3. Lovecký gulášek, chléb 23. 1. Čtvrtek: 1. Houbový guláš s hovězím masem, houskové knedlíky 2. Vepřenky s cibulkou, brambory 3. Neapolské nudle 24. 1. Pátek: Ďábelská
masová směs, dušená rýže 2. Uzená krkovice, bramborová kaše
27. 1. Pondělí: 1. Porýnská vepřová kýta, houskové knedlíky 2. Jemné párky, fazole po bretaňsku 28. 1. Úterý 1. Vepřová plec na pepři, těstoviny (možno objednat i houskové
knedlíky) 2. Kuřecí stehení plátek na řecký způsob, dušená rýže 3. Kynutý makový závin 29. 1. Středa 1. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskové knedlíky 2. Smažený
karbanátek, bramborová kaše 3. Houbové rizoto s vepřovým masem 30. 1. Čtvrtek: 1. Plněné bramborové knedlíky uzeninou, dušené zelí 2. Zbruf z vepřového masa, špagety
se sýrem 3. Přesnídávková polévka: Zelná s uzeninou, chléb 31. 1. Pátek: 1. Štajgrova směs, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Pečené kuře, kari těstoviny
Tajenku křížovky zasílejte na adresu: [email protected]
Download

EDITORIAL Kam se zakousne dobývací technologie