List zaměstnanců
skupiny Sev.en
2
Diskuze
k úhradám
3. července 2014
3
Hasiči
mezi
oceněnými
ročník 1
7
Zdarma
13
Děti
odjely
na tábor
ZLATÝ PERMON PRO ČSA
Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a Odborový svaz Stavba ČR, udělili Severní energetické a.s. cenu Zlatý Permon za úspěšné
výsledky bezpečnosti práce v hnědouhelném lomu Československá armáda (ČSA)
v roce 2013. Samostatná Severní energetická získala ocenění poprvé.
Představitelé společnosti, generální ředitel Petr
Kolman a výrobní ředitel a závodní lomu Pavel
Kounovský, převzali 18. června toto ocenění z rukou náměstka předsedy Českého báňského úřadu JUDr. Pavla Dvořáka a Jana Sábela, předsedy
OS PHGN.
„Ocenění má napomoci prosazovat moderní
prvky bezpečnosti a snižovat úrazovost na pracovišti,“ uvedl při předání Pavel Dvořák. „Ocenění
patří především všem zaměstnancům, technikům
a dělníkům, kteří se denně pohybují v provozu, na
nich záleží nejvíce,“ dodal k převzetí Zlatého Permona generální ředitel Petr Kolman.
V lokalitě ČSA vloni nedošlo k žádnému hromadnému ani závažnému úrazu. Bylo zaznamenáno pouze šest drobných pracovních úrazů, jejichž příčinou ani v jednom případě nebylo poru(red)
šení předpisů ze strany zaměstnavatele.
Zatímco Petr Kolman (zcela vlevo) hýčkal malého Zlatého
Permona, který společnosti trvale zůstává, velkého putovního o váze několika kilogramů „hlídal“ závodní lomu
Pavel Kounovský.
Foto: J. Zelená
Bakaláři a inženýři na pódiu divadla
Slavnostní promoci prožilo minulý čtvrtek v Městském divadle v Mostě
více než dvě stě letošních absolventů mosteckého Institutu
kombinovaného studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava.
V přítomnosti svých blízkých a přátel převzalo diplomy 86 absolventů kombinované formy bakalářského studia a 15 studentů prezenční formy
studia. Dalších 104 studentů navazujícího magisterského studia v kombinované formě převzalo
diplom s právem užívat inženýrský titul. Mostec-
ký institut zajišťuje výuku v šesti bakalářských
oborech formou kombinovaného studia a jeden
(geovědní a montánní turismus) v prezenční, tedy
denní formě studia. V navazujícím magisterském
studiu je v Mostě možné vybírat z osmi oborů
kombinované formy studia.
(má)
Červený diplom v navazujícím magisterském studiu
převzali dva odborníci ze skupiny Severní energetická –
Ing. Lubomír Donát (na snímku vlevo), hlavní mechanik
Severní energetické a.s., a Ing. Václav Folta, vedoucí
výroby z dolu Centrum.
Foto: D. Šeiner
Diskuze k úhradám z vydobytého nerostu
Editorial
Milí čtenáři,
několik ministrů a vládních
úředníků se v minulých
dnech vyslovilo pro zvýšení
poplatků, které za vytěžený
nerost odvádějí firmy
státu. Na tom by nebylo nic
zvláštního, ostatně stát má
na takové úvahy i kroky
plné právo. Jenomže se
v debatě zcela pomíjí jeden
velmi důležitý krok.
Jak vysoké poplatky budou
je až krok B, krok A pak, jak
poplatky rozdělit.
Dosud drtivá většina peněz
zůstane v Praze – tedy
místě, kde nejenže není
ani jeden uhelný lom či
ropný vrt a těží se tu v okolí
maximálně stavební kámen
a písek. Teprve malá, řeklo
by se zanedbatelná, část
financí směřuje tam, kde se
nerost vytěží.
To by se v první řadě mělo
změnit. Poskytovat lidské
síly a vědomosti, poskytovat
teplo a energie celé zemi
a nemít z toho skoro nic?
To není příliš spravedlivé.
Podstatně větší část peněz
by se logicky měla vrátit
tam, kde se produkují.
Do kraje, okresu i měst,
která s těžbou žijí dnes
a denně. Tady jsou peníze
opravdu potřeba, nikoli na
účtech státu, který je pak
přerozděluje.
Dopis premiérovi Sobotkovi
Na předsedu vlády ČR, ale i ministry Babiše a Mládka, se v minulých
dnech dopisem obrátil Jan Sábel, předseda OS PHGN. Důvodem je
návrh na zvýšení úhrad z vydobytého nerostu.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu
na základě podnětu ministra financí
připravuje dílčí novelu Horního zákona, která by se měla týkat pouze problematiky úhrad placených těžebními
společnostmi. Všem těžebním společnostem by se mělo procento úhrady z vydobytého nerostu zvýšit na
dvojnásobek, hnědouhelným společnostem až na nepochopitelný desetinásobek.
Tento návrh na úpravu úhrad považujeme za zcela nekoncepční. Společně
se schválenou malou novelou Horního
zákona, která spočívala ve vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů, alibistickým
odsouváním schválení reálné energetické koncepce a surovinové politiky
státu jde o další devastující krok proti
těžebním organizacím. Je to zároveň
krok, který ohrožuje jejich zaměstnance, rozvoj regionů, cenově dostupné
teplo a v neposlední řadě energetickou
bezpečnost a soběstačnost státu. Neradi bychom nabyli dojmu, že jde o cílevědomou likvidaci domácího nerostného
bohatství, zejména pak hnědého uhlí,
a vytvoření prostoru pro drahé dodávky energetických surovin z nestabilních teritorií či pro obnovitelné zdroje
v čele s biomasou, které prosazuje úzká
skupina podnikatelů. Proto zásadně
odmítáme diskutovat o dílčích úpravách dokumentů, norem a legislativy
potřebných pro fungování energetiky
a těžebního odvětví,“ uvádí se v dopise.
„Požadujeme předložení koncepčního materiálu, jehož obsahem bude
energetická koncepce a surovinová
politika státu postavená na reálných
základech s důrazem na maximální
využívání domácí surovinové základny hlavně s ohledem na bezpečnostní
riziko. Dále jsme přesvědčeni, že do
Horního zákona je bezpodmínečně
nutné vrátit vyvlastňovací paragrafy a návrh na zrušení usnesení vlády
č. 444 z roku 1991 o těžebních limitech.
Na základě předložení uvedených
materiálů připouštíme následnou
debatu o výši úhrad, které ovšem ve
svém důsledku nebudou znamenat
ztrátu pracovních míst nejenom v těžebních a servisních organizacích,
ale i ve firmách, které jsou existenčně
spojené s těžbou hnědého uhlí. To by
znamenalo další zvýšení nezaměstnanosti v regionech, které se s ní již dnes
nejsou schopny potřebným způsobem
vypořádat, nárůst kriminality a státních výdajů na sociální politiku. Považujeme za správné Vás upozornit, že již
nyní odmítáme podpořit myšlenku na
změnu poměru přerozdělení financí
z úhrad ve prospěch státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že minimálně
75 % vybraných prostředků musí zůstat v obcích, regionu a kraji, z kterého
jsou úhrady placeny,“ dodává předseda
Sábel ve svém dopise. Jeho obsah bude
podkladem i pro jednání Tripartity.
Demontáž turbíny ECHAS
V průběhu najíždění bloku č. 2 z plánované odstávky
dne 18. května se nepodařilo uvést do chodu rotorovou
soustavu turbogenerátoru. Z důvodu identifikace a opravy je prováděna demontáž nízkotlaké a středotlaké části
turbíny. V současné době jsou práce zajišťovány 12-ti turbináři a řadou dalších profesí nutných pro zdárné provedení opravy. Předpokládaný termín ukončení prací je
v druhém týdnu měsíce července.
V průběhu akce je nutné brát velký zřetel na bezpečnost práce a důsledně dodržovat odkládací plán demontovaných částí s ohledem na únosnost podlah jednotlivých pater strojovny. V současné době je stroj demonto-
ván a provádí se přesné zaměřování dílů a identifikace
důvodu váznutí rotorové soustavy. Závada odhalila také
vysoký stupeň opotřebení lopatek posledního stupně
NT rotoru a výrobce doporučuje jeho výměnu.
(kapr)
Proto by debata o tom, jak
zvýšit finanční prospěch
z těžby regionům a městům
měla být na začátku, teprve
potom je podle našeho
názoru prostor pro dohodu
o jejich výši. Péct koláče
a smět si k nim jen zdálky
přivonět je demotivující
a nespravedlivé.
Lednové sesednutí řiditelných podvozků uhelného rýpadla KU300/K82 poškodilo nejen samotné podvozky, ale především elektrické
zařízení spodní stavby. V současné době probíhá oprava rýpadla. Poslední kontrolní den doložil, že práce probíhají podle schváleného
harmonogramu prací a směřují k cílovému datu v polovině srpna i přesto, že se objevily i některé vícepráce. Mnohé díly je možné opravit,
jiné nahradit novými či speciálně vyrobit. V ojedinělém případě je přistupováno také k tomu, že díl je zapůjčen ze stejného typu velkostroje.
Několik dní před ukončením opravy bude rýpadlo podrobeno ještě nezbytným funkčním zkouškám.
Foto: (má)
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu.
Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 3. července 2014.
2
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
3. července 2014
13
Lidé od nás
Hasiči Severní energetické Z Mostu pěšky na Sněžku
Václavů je hodně aktivní senior. Dlouholetý turista se prý třeba
mezi oceněnými záchranáři Petr
rozhodne, že rozbije bivak a přenocuje za městem na Resslu,
Nejlepší příslušníci a členové záchranných a bezpečnostních složek,
které působí na území okresu Most, byli dne 16. června za svoji
příkladnou činnost v roce 2013 oceněni náměstkyní primátora
města Mostu Hanou Jeníčkovou.
Svou každodenní prací přispívají k záchraně lidských životů, řešení mimořádných událostí, likvidují následky povodní a odhalují trestné činy. Za to si zaslouží obdiv a poděkování. Mezi příslušníky zdravotnické záchranné služby, dobrovolnými i profesionálními hasiči, strážníky a policisty nechyběli ani zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Severní energetické. Z rukou náměstkyně a za účasti velitele HZSP
převzal ocenění Radek Seidl, který je
dlouholetým členem HZSP, kde vykonává funkci hasič. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje při zdolávání mimořádných událostí a svojí obětavostí je vzorem pro mladší kolegy.
Je členem sportovního družstva, kte-
ré se každoročně účastní Mistrovství České republiky v požárním útoku, což je královská disciplína požárního sportu. V roce 2013 jako dobrovolník pomáhal při odstraňování následků povodní pod záštitou humanitární organizace ADRA v Roudnici
nad Labem.
Druhým oceněným byl Miloslav
Novák, který v HZSP vykonává funkci velitele družstva a má velmi dobré
schopnosti při řízení družstva hasičů, ať už při zásahu nebo organizační
činnosti. Je obětavý a spolehlivý při
plnění všech úkolů. Je členem SDH
Černovice u Chomutova a v roce 2013
se zúčastnil záchranných a likvidačních prací při povodních v Ústí nad
Labem.
(panh)
Z ECHAS
Stěhování oddělení personalistika a odboru podpora a služby. Od 24. 6. 2014 je oddělení personalistika (paní Jeřábková a paní Vilímová) přestěhováno do Provozní budovy
do 6. patra napravo od výtahu. Odbor podpora a služby (pan Pulicar, paní Lupínková
a pan Pánek) je přestěhován do nové Budovy vedení společnosti. V nové Budově vedení
společnosti najdete také technika dokumentace (sl. Šolcovou) a specialistu komunikace
(K. Přemyslovskou).
Havarijní vyvážení paliva z odstaveného bloku č.2, kde probíhá oprava NT dílu. V souvislosti s poruchou nízkotlakého dílu bloku č.2 bylo nutné zajistit vyvezení paliva ze zásobníků paliva. Existují dvě cesty: vyjetím paliva přes otevřený mlým na přistavené valníky, což je velmi časově i finančně nákladná akce; nebo vyjetím zásobníků provizorní
instalací šneků a gumového stavebního dopravníku. Tímto způsobem se vyjíždí palivo
do sousedního jedoucího bloku a tím odpadá jeho vyvezení zpět na skládku paliva. K tomuto účelu byly použity šnekové dopravníky ze stacionárního vysavače na zauhlovací
věži č.VI a nově byl i zhotoven šnek z náhradních dílů z odsíření. Poděkování za realizaci patří technologovi zauhlování Milanu Černíkovi a technologovi odsíření Janu Šoltovi.
Zvýšení výkonu na blocích ECHAS. Od 1. 7. budou bloky 1, 2, 3, 4 osazeny štítky pro dlouhodobý výkon 205 MW (místo původních 200 MW) za podmínky dodržení teploty přihřáté a přehřáté páry 541°C na kotli a za dodržení ostatních parametrů. Krátkodobě budou
moci bloky dosahovat výkonu až 210 MW. Certifikace poskytování podpůrných služeb
těmito bloky na zvýšený výkon bude provedena v měsících září až listopad 2014.
nebo běží maraton. Má jich za sebou už osmnáct, ten poslední
Pražský letos zvládl za 5 hodin a 55 minut.
To vše by určitě nyní tak lehce nešlo, kdyby se Petr Václavů sportování nevěnoval už dříve, kdy ještě chodil do práce. Spoustu let odpracoval
v lomu ČSA i na Obráncích míru, kde
jako elektrikář opravoval elektrické
lokomotivy. Letos se společně s kamarádem Jaroslavem Basákem nechali inspirovat loňským výkonem
svého kamaráda Františka Večeři,
který objel republiku na kole, a vydali
se na cestu z Mostu na nejvyšší horu
Čech, tedy na Sněžku, pěkně pěšky
bez použití jakéhokoliv dopravního
prostředku. Petr Václavů to dokázal
za 13 dní, pak sestoupil do Špindlerova Mlýna a domů se vrátil už autobusem. Otoky a otlačeniny nepočí-
tá. Prý největší problém nastal hned
na začátku, kdy kvůli pořádné bouřce na Dlouhé Louce, protože nejdříve
vystoupali do hor a šli po hřebenech,
promokli. Podobné zdržení je čekalo
ještě před Tisskými skalami. Po celou
cestu spali ve stanech, v penzionech,
kempech. Občas se stalo, že si pár kilometrů proti plánu přidali, když mírně „zakufrovali“. Před samotným cílem se jejich osobní plány mírně rozešly, a tak Petr Václavů dosáhl vrcholu
Sněžky o den dříve než jeho partner.
Doma v Mostě se oba horničtí senioři sešli a přátelsky zhodnotili celou
akci. Jejich trasa představovala více
než 300 km terénem českých regionů.
(má)
A to je hodno obdivu.
Foto: archiv P. Václavů
Uhelné safari po první třetině
Prvního května se naplno rozběhly exkurze do lomů v projektu
Uhelné safari, který tak vstoupil do své páté řádné sezóny a stejně
jako loni potrvá šest měsíců.
Protože se v rezervačním systému loni osvědčilo dělení na tři části po dvou
měsících, můžeme už nyní první třetinu zhodnotit. Do lomu ČSA a lomu Vršany za první dva měsíce vyjelo naplánovaných 35 exkurzí a další exkurze mimořádné. Za pomoci Ekologického centra Most, odborníků z VUAS a Humeco
se podařilo zrealizovat první ze čtyř speciálních celodenních exkurzí pro pedagogy, další tři nás čekají na podzim. Do lomu ČSA se podívali i zaměstnanci
Elektrárny Chvaletice. O exkurze na rekultivační trasu byl zájem už v dubnu,
ty tak trochu předběhly hlavní sezónu. Celkem se už podařilo letos na Uhelném safari uvítat téměř 1 500 lidí.
Zájem, podle rezervací na webu www.uhelnesafari.cz, trvá i pokud jde o otevíranou druhou třetinu, veřejnost využívá projektu k dovolenkovým a prázdninovým výletům. Zájem o plánovanou speciální srpnovou exkurzi pro tělesně postižené projevilo už několik mosteckých vozíčkářů.
Velkou zásluhu na tom, že „safarijci“ odjíždějí z Mostu spokojeni, má všech
našich pět průvodců – matador Josef Gerthner, ale i všichni čtyři nováčci na
trase Vršany: František Jochman, Václav Hájek, Pavel Brtna a Jiří Navrátil, kteří první třetinu zvládli na jedničku. Uhelné safari doprovází letos soutěž pro
účastníky pod názvem Poznáváme Mostecko. Veřejnost bude mít o prázdninách možnost soutěžit i přes facebook Uhelné safari. Prvního července jsme
vyhlásili fotosoutěž O nejoriginálnější selfies s muflonem. V prvním zářijovém
(má)
čísle vám vítězné foto rádi představíme.
3
T E P L Á
J Í D L A
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7
8
9
10
11
Polévka:
Hovězí s noky
Polévka:
Z fazolových lusků
na kyselo
Polévka:
Hnědá s opraženou
krupicí
Polévka:
Česneková
s osmaženou žemlí
Polévka:
Hovězí s masovou rýží
Vepřová kýta na způsob
bažanta, dušená rýže
Moravský vrabec,
bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
Houbový guláš,
houskové knedlíky
Vídeňský guláš,
těstoviny
Kuřecí prsa
na rozmarýnu,
brambory
Vepřenky s hořčicí
a cibulkou, brambory
Uzená vepřová krkovice,
bramborová kaše,
okurka
Halušky se zelím
a robi masem
Jablková žemlovka,
bílá káva
Přírodní vepřový řízek
s bylinkovým máslem,
hranolky, zelný salát
Hovězí maso Stroganov,
opékané brambory,
zeleninová přízdoba
Pečené kuřecí stehno,
šťouchané brambory
Zapečené kuřecí maso
s těstovinami
Moravský vrabec,
houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
Houbový guláš,
chléb
Znojemská masová
směs, houskové knedlíky
Zapékané těstoviny
s vepřovým masem
a květákem
Drůbeží rizoto se
zeleninou, okurka
Bramborové špalíčky
s cibulkou, kysané zelí
červené
Zeleninový talíř
s turistickou pomazánkou,
tmavé pečivo
Kuře smažené,
těstovinový salát
Jičínský vepřový měšec,
brambory, zelný salát
Vepřová játra na cibulce,
brambory
Špagety po sicilsku
Domácí koblihy, čaj
Vepřový závitek se
žampiony, dušená rýže,
zeleninová přízdoba
Vepřová uzená krkovice,
čočka na kyselo,
okurka
Vídeňský guláš,
houskové knedlíky
Vepřová kýta na způsob
bažanta, houskové
knedlíky
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
14
15
16
17
18
Polévka:
Houbová bílá
Polévka:
Hovězí
s krupicovými noky
Polévka:
Kapustová s paprikou
a brambory
Polévka:
Kuřecí maďarská
Polévka:
Rajčatová s ovesnými
vločkami
Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen,
houskové knedlíky
Plovdivské maso,
těstoviny
Plněné bramborové
knedlíky s uzeninou,
kysané zelí bílé
Štajgrova směs,
dušená rýže
Karbanátek smažený,
brambory
Zbruf z hovězího masa,
špagety
Pečené kuřecí stehno,
těstoviny se žampiony
Zeleninový talíř
s vajíčkovým salátem,
bílé pečivo
Palačinky se
zavařeninou, bílá káva
Smažené zeleninové
placičky, brambory
Kuřecí závitek se
šunkovou náplní,
jasmínová rýže,
zeleninová přízdoba
Přírodní kuřecí játra,
hranolky, tatarská
omáčka
Porýnská vepřová kýta,
houskové knedlíky
Kuřecí nudličky v chilli
omáčce, brambory
Kuskus s krabími
tyčinkami a zeleninou
Kuřecí prsa po řecku,
dušená rýže
Kynutý makový závin,
bílá káva
Vepřový závitek se
šunkou, opékané
brambory, zeleninová
přízdoba
Smažený vepřový řízek,
bramborový salát, citron
Jemné párky, fazole po
bretaňsku, okurka
Paprikový lusk plněný,
brambory
Porýnská vepřová kýta,
těstoviny
Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen,
těstoviny
4
Znojemská masová
směs, dušená rýže
Pikantní vepřové
nudličky, hranolky,
zelný salát
Žampionové rizoto
s vepřovým masem
a sýrem
Plovdivské maso,
houskové knedíky
Vepřové maso v mrkvi,
brambory
Plněné bramborové
knedlíky s uzeninou,
dušený špenát
Opékaná klobása,
brambory na kyselo
Štajgrova směs,
houskové knedlíky
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
3. července 2014
M R A Ž E N Á
13
J Í D L A
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7
8
9
10
11
Vídeňský guláš,
těstoviny
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Vepřová kýta na způsob
bažanta, houskové
knedlíky
Moravský vrabec,
houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
Houbový guláš,
houskové knedlíky
Znojemská masová
směs, dušená rýže
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Bramborové špalíčky
s cibulkou, kysané zelí
bílé
Drůbeží rizoto
se zeleninou
Domácí koblihy
Vepřenky s cibulkou,
brambory
Špagety po sicilsku
Pečené kuřecí stehno,
tomatové těstoviny
Zapečené kuřecí maso
s těstovinami
Vepřová játra na cibulce,
dušená rýže
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
14
15
16
17
18
Porýnská vepřová kýta,
houskové knedlíky
Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen,
houskové knedlíky
Plovdivské maso,
těstoviny
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Plněné bramborové
knedlíky s uzeninou,
kysané zelí bílé
Štajgrova směs,
dušená rýže
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Jemné párky,
fazole po bretaňsku
Kuřecí prsa po řecku,
dušená rýže
Karbanátek smažený,
bramborová kaše
Kynutý makový závin
Žampiónové rizoto
s vepřovým masem
a sýrem
Zbruf z hovězího masa,
špagety
Pečené kuřecí stehno,
těstoviny se žampióny
Vepřové maso v mrkvi,
brambory
5
Závěrečné vystoupení
Tanečního klubu
Chvaletice
Dne 13. června 2014 se uskutečnilo tradiční
závěrečné vystoupení Tanečního klubu
Chvaletice. Na parketě Domu kultury
Chvaletice se vystřídalo 15 vystoupení
v různých věkových i výkonnostních
kategoriích.
Zároveň obavy i zvědavost prozrazovaly oči především nejmenších táborníků v úterý ráno, když odjížděli do dětského
letního tábora Vrbno. Pod vedením samurajů a ninjů bude prázdniny trávit více než 200 dětí zaměstnanců obou těžebních
skupin. Původní reportáž z tábora přineseme v příštím čísle.
Foto: (má)
Letošní Kateřinské trhy, které finančně podpořila Severní energetická, připravily pro zdejší
občany a návštěvníky atraktivní zábavu a podívanou, ať už to byl slavnostní průvod, výstava
o krušnohorském hornictví, výstava hasičské techniky, soutěže pro děti či šikovné ženy
nebo silné muže v dřevorubectví, ale i pro odvážlivce v soutěži v kutálení balíků slámy. Své
řemeslo představili třeba i kováři.
Foto: Jan Hečko
6
Vrcholem celé akce bylo vystoupení Mistra
ČR pro rok 2014 ve figurálním valčíku, tanečního
páru Matěj Janák a Andrea Kobrlová (na snímku),
které Skupina Sev.en podporuje díky internímu
grantu Sedm pro Vás. O týden později se taneční
páry Matěj Janák s Andreou Kobrlovou a Daniel
Krátký s Klárou Janákovou ještě zúčastnily soutěže Trutnov Open. Dan s Klárou si vytančili krásné
2. místo v kategorii Junior 2 D latina. Matěj s Andreou se v konkurenci 25 tanečních párů umístili
ve standardních tancích výkonnostní třídy A na
úžasném 5. místě, což jim zaručilo první návrh
na nejvyšší možnou taneční třídu M. Je to hezké
poděkování skupině Severní energetická za příspěvek, který pomáhá při přípravách na taneční
soutěže.
V Horním Jiřetíně proběhlo minulý víkend tradiční Vítání léta. Tentokrát Hornojiřetínští vítali
léto olympiádou. Odpoledne bylo především určeno dětem, ale na programu však byla řada
sportovních disciplín v několika kategoriích, tedy i pro dospělé. Pro vítěze byly připraveny
hodnotné ceny a pro všechny účastníky nějaká drobnost jako cena útěchy. Zájemce i letos
povozil trucktrialový speciál Ural a dobrovolní hasiči přijeli předvést nový hasičský automobil Denis, na samý závěr všechny přítomné pěkně namokřili.
Foto: archiv Dialogu
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
3. července 2014
13
Dobrý list komory a další dvacítka
Okresní hospodářská komora v Mostě (OHK), jejímž členem je i těžební společnost
Severní energetická, předala první Dobré listy komory výjimečným studentům
středních škol v regionu Mostecka poprvé před dvanácti lety. Letos jich ke
slavnostnímu předání přišlo dvacet.
„Tehdy jsme chtěli podpořit hlavně řemeslné obory, o něž zájem studentů i jejich rodičů
začal upadat,“ zavzpomínal předseda OHK
Rudolf Jung. Od té doby už převzalo listy 360
mladých lidí na Mostecku a další desítky na
Lounsku a Teplicku, kde tuto tradici převzali.
„Nepřestáváme tuto myšlenku i s našimi členy podporovat, ale musím i po těch 12 letech
přiznat, že stav je stejný jako tehdy,“ přiznal
předseda. V oceňování studentů maturitních
i učebních oborů však OHK nehodlá přestat.
Dobrý list komory není odborným certifikátem či vysvědčením, ale ohodnocením komplexní práce mladých lidí na jednotlivých
typech škol. Předseda Jung mnohokrát zdůraznil, jak si OHK váží jejich přístupu k vlastnímu vzdělání i společenským potřebám.
Těm, kteří projeví zájem, hodlá OHK pomoci
i při pracovním uplatnění, aby jejich dosaže-
Mnozí z těchto dvaceti mladých lidí budou pokračovat
ve studiu na vyšším stupni škol. Přítomní představitelé
OHK, měst Mostu a Litvínova, Ústeckého kraje, ale
i jejich dosavadní ředitelé škol z Mostecka jim k tomu
popřáli hodně úspěchů.
Foto: (má)
né znalosti i lidské postoje byly využity. „Budeme rádi, když v našem městě zůstanete či
se po dalších studiích do Mostu vrátíte,“ vyjádřil s gratulací i přání zástupce Magistrátu
města Mostu Kamil D. Slapnička.
(má)
7
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
3. července 2014
13
Křížovka
Tajenka křížovky z minulého čísla: Vždycky usne dřív ten, kdo chrápe.
Vylosovaní výherci: Šárka Vodrážková – Unhošť; Irma Vaňková – Jirkov; Stanislav Rychtář – Most. Tajenka dnešní křížovky je dokončením výroku: Žádný šéf
si neponechá zaměstnance… Tajenku dnešní křížovky zasílejte na adresu: [email protected]
8
Download

ZLATÝ PERMON PRO ČSA - Severní energetická as