25. září 2014 číslo 33 ročník 44
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
Bezpečnostní heslo měsíce: Ochranné pomůcky – úrazům zabrání, zdraví ochrání!
Jan Jurásek
odbor ochrany
a kontroly OKD
Vážení kolegové,
jak všichni dobře víme, OKD
v současné době prochází poměrně
těžkým obdobím, které vyžaduje
řadu změn ať už v oblasti bezpečnosti práce, nebo v hledání úspor.
Co se týká bezpečnosti práce,
bylo již ve vztahu k používání ochranných pomůcek nebo dodržování
technologických postupů provedeno
mnohé. To vše by mělo zajistit, abychom se opravdu všichni po směně
vrátili domů a mohli si dát se svými
nejbližšími a přáteli ono pověstné
kafe. Je k tomu ovšem bezpodmínečně nutné dodat vlastní odpovědný
přístup k práci a plnění úkolů.
Z mého pohledu jsou však velké
rezervy v tom, že určité procento
zaměstnanců OKD, jak ukazují naše
kontroly, se stále pokouší nastoupit
na směny pod vlivem omamných
a psychotropních látek, případně
alkoholu. Toto nebezpečí se často
podceňuje a není mu přikládána
dostatečná důležitost. Buď proto, že
mě se to tzv. netýká, nebo z důvodu
falešného kamarádství – přece
nebudu za „bonzáka“. Jako bychom
si neuvědomovali, že právě člověk
pod vlivem drog má jiné reakce, jeho
jednání je mnohdy nepředvídatelné
a právě v důsledku tohoto stavu
může být takový člověk příčinou
úrazu svého nebo spolupracovníků, kteří jsou na něm závislí při
výkonu své práce. Totéž platí i o práci
pod vlivem alkoholu. I přes velké
množství prováděných kontrol stále
nacházíme pracovníky s pozitivním
testem – tedy ty, kteří jsou pod
vlivem alkoholu nebo omamných
a psychotropních látek. Konkrétní
čísla a statistiky si můžete přečíst
na str. 3 tohoto čísla.
Další oblastí, u které bych se chtěl
zastavit, jsou úspory. Všichni, jimž
záleží na osudu OKD a dalším vývoji
firmy, se snaží pracovat efektivně
a ekonomicky. Stále jsou ale mezi
námi takoví, kteří si svá pracoviště
pletou se samoobsluhou a berou
z nich to, co právě potřebují pro svou
privátní potřebu. I za cenu toho,
že jsou-li přistiženi při krádeži, a je
s nimi ukončen pracovní poměr.
Já osobně odmítám toto jednání
tolerovat! Budu se snažit se svým
týmem za pomoci smluvních bezpečnostních služeb co nejvíce takových
jednání odhalit a zajistit, abychom se
s takovými spolupracovníky rozešli.
Popis konkrétních odhalených případů najdete rovněž uvnitř tohoto čísla.
Závěrem bych chtěl požádat
všechny, kterým není osud OKD lhostejný a chtějí pracovat v bezpečném
a slušném prostředí, kde se nekrade
a kde nemusíte mít strach například
nechat si věci na háku v koupelně,
aby využívali i linku důvěry. Je zřízena
pro vás.
6
Nadace OKD
11
Pozvánka
Rozšíření kolem hranic
Dny města v Orlové
Kapela The Tap Tap
v Karviné. Zdarma!
Šest nových porubů
odsouhlasila mezistátní komise
Areál Letního kina pokřtěný,
guláše snědené, lidé spokojení
Tělesně postižení muzikanti přivezou
kromě muziky i netradiční výstavu
Plán rozšíření těžby Závodu Důl
Karviná je o několik kroků dále
Těžařům se podařilo
dosáhnout dohody
s městem Orlová.
Karviná odeslala souhlas
s dokumentací EIA při
splnění konkrétních
podmínek
ORLOVÁ/KARVINÁ – Důležité momenty přiblížily minulý týden
společnosti OKD splnění jejího
záměru prodloužit těžbu Závodu
Důl Karviná, lokality ČSA,
do roku 2023 a rozšířit dobývání
do nových oblastí. Rada statutárního města Karviná vydala souhlasné stanovisko k dokumentaci
EIA popisující dopady plánované
těžby na životní prostředí, kterou
těžaři odeslali na ministerstvo životního prostředí v srpnu. Město
Orlová na jednání svého zastupitelstva odsouhlasilo dohodu o koexistenci mezi OKD a Orlovou,
která reflektuje dopady na katastr města po roce 2015 v důsledku
rozšíření dobývání především pod
osadu Výhoda.
FOTO: Boris Renner
Editorial
Těžba
Hornické obce poslaly na ministerstvo životního prostředí svá stanoviska k dokumentaci EIA popisující dopady plánovaného rozšíření těžby Závodu Důl Karviná na
životní prostředí.
Souhlas Karviné a podmínky
Karvinští svůj souhlas pod
Starým Městem podmínili dalšími požadavky na adresu těžařů.
„Současná EIA je omezená: ča-
sově do roku 2023 a územně také.
A je to přesně tak, jak jsme chtěli.
Zájmové území Starého Města je
výrazně menší, především nebude
zasažena průmyslová zóna Nové
Pole ani přírodní soustava Natura
a plánované poklesy by také měly
zasáhnout menší území. Ale náš
souhlas je podmíněn splněním
dalších požadavků – chceme na-
Program Nenech svůj talent zahálet
byl zahájen za účasti 21 zaměstnanců
OKD se připravuje
na další budoucnost
výchovou kvalitních lidí
s velkým potenciálem
DARKOV – „Přestože naše těžební
firma prochází v současné době
složitým období, připravujeme se
na její další budoucnost. A vy, kteří jste dnes tady, jste pro nás důležití, počítáme s vámi,” řekl mimo
jiné v úvodu slavnostního zahájení projektu Nenech svůj talent zahálet výkonný ředitel OKD Dale
R. Ekmark. Jeho slova si vyslechlo
jednadvacet zaměstnanců (včetně
dvou žen), kteří se na jaře do programu přihlásili a úspěšně prošli
výběrovým řízením z téměř stovky uchazečů.
Mezi nimi byli zaměstnanci
všech našich dolů, závodů servisních služeb, úpraven i podniku
OKD. Zvítězili ti, kteří mají nejen talent a potenciál, ale také motivaci, aby se ve své kariéře posunuli dál. Budou-li v průběhu roku,
v němž mj. absolvují šest dvoudenních odborných seminářů,
zdokonalí se v angličtině či zpracují vlastní projekt, úspěšní, mo-
hou jim být později v OKD svěřena uvolněná místa vedoucích
nebo specialistů.
To také v průběhu setkání
s účastníky projektu potvrdil provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.
„Budeme potřebovat talentované a schopné lidi, kteří postupně
nahradí stávající management,”
uvedl v souvislosti s výhledem
do budoucnosti OKD. Hovořil nejen o zásobách uhlí a vývoji revíru
do roku 2023, ale také o možných
perspektivách po tomto období.
V diskusi pak společně s Dalem
Ekmarkem
objasnili
záměry OKD dobývat uhlí z prostoru
dolu Morcinek v Polsku, kam se
lze prokopat z našeho ČSM. Řeč
byla také o situaci na Paskově či
zakonzervovaném Dole Frenštát.
Dobrou zprávou je souhlas k vyřizování povolení hornické činnosti v důlně ochranném prostoru podél společné česko-polské hranice. Tento souhlas nedávno vydala dvoustranná mezivládní komisi
pro spolupráci při dobývání ložisek
černého uhlí v oblasti společných
česko-polských hranic (podrobně
k tomu na str. 4 – pozn. red.).
V další části ředitelka centra
personálních služeb OKD Radka
Naňáková informovala účastníky projektu Nenech svůj talent
zahálet o organizační záležitostech a ve stručnosti je seznámila
s obsahem a průběhem projektu,
který vyvrcholí v květnu příštího
roku. Pak už jedna ze dvou skupin
absolvovala první odborné přednášky.
Josef Lys
FOTO: Josef Lys
4
Účastníci projektu Nenech svůj talent zahálet spolu s členy nejužšího vedení OKD (uprostřed sedící výkonný ředitel Dale
R. Ekmark, vlevo finanční ředitelka Jarmila Ivánková, vpravo provozní ředitel Pavel Hadrava).
příklad záruku četnějších měření
vlivů těžby na povrch, další záruky ochrany pozemků a některých
staveb na nich.
Pokračování na straně 4
Ze světa
KHW plánuje
zavírání dolů
KATOVICE – Šéf černouhelné
společnosti Katowicki Holding
Weglowy Roman Lój oznámil,
že v případě, že se nezvýší
poptávka po polském černém
uhlí, bude firma nucena omezit
produkci a zavřít více dolů, než
původně očekávala. Podle něj
není možné produkci dále snižovat zkracováním pracovního
týdne například na tři dny. Podle
něj bude nutné některé provozy
zavřít, jen je v současnosti předčasné říci kdy.
Firma produkuje zhruba
pětinu z téměř sedmdesáti
milionů tun polské roční těžby
a v první polovině letošního
roku vykázala čistou ztrátu
105 milionů zlotých (650
milionů korun). KHW na konci
měsíce zastaví produkci v dole
Kazimierz-Juliusz v Sosnowieci
kvůli postupnému vyčerpávání
uhelných zásob. Odbory plánují
protesty, aby ochránily pracovní
místa. „Nemůžeme udržovat
produkci v dole, protože jde
o nejdražší uhlí nejen v Evropě,
ale možná i na světě,“ uzavírá
Lój.
ms
2
Z OKD
číslo 33 | ročník 44
Nejlepší kolektivy v bezpečnosti
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
DARKOV – V srpnu pracovalo v OKD celkem 94 kolektivů, z toho 21 rubáňových, 61 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 19 kolektivů, z toho:
ƒ na Dole Darkov tři kolektivy příprav,
ƒ na Dole Karviná pět kolektivů příprav,
ƒ na Dole Paskov tři kolektivy příprav a dva kolektivy vybavování a likvidace,
ƒ na Dole ČSM čtyři kolektivy příprav a dva kolektivy vybavování a likvidace.
SRPEN 2014
Rubání – kombajny
61,566
2,74
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75
65,757
4,23
KSW 500 S C01; FAZOS 17/37 POz-MD
38,281
2,99
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020
729,7
29,497
4,05
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
1333
197,7
27,122
0,99
KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5
1005
296,7
19,104
1,75
KSW 460 NE K01; FAZOS 15/33 POz-MD
91 056
3140
525,7
87 983
3114
504,6
Důl ČSM
51 066
1840
581,3
Důl Karviná
42 787
1438
Staniczek
Důl Karviná
28 993
Olszewski
Důl Karviná
28 399
vedoucí úseku
důl
1.
ALPEX Gulak (140704)
Dziugieł
Důl Karviná
2.
Koval (401304/1)
Miarka
Důl ČSM
STŘECHOU VEN,
STĚNOU DOVNITŘ
3.
Strenczek (371200/3)
Pochopeň
4.
Turaz (11631)
Tomica
5.
Valchař (139806)
6.
ALPEX Fal (14097)
Hyperbarický filtr z ČSA, který
zvýší kapacitu filtrace prádla
na ČSM o 20 procent, už je
na novém místě určení
opravdu hektické,“ popisoval Tomáš
Větrák, projektový manažer zakázky
dodavatelské společnosti RPS.
Ta se také zhostila generální opravy hyperbaru, jenž sloužil na úpravně
na „Armádě“ od roku 1998 do jejího
ČSM-SEVER – Hyperbarický filtr
odstavení v roce 2013. „Z původAndritz, který v sobotu 21. června
ního filtru zbyl jen plášť a nerezová
opustil přes střechu odstavenou
vana. Všechno ostatní je nové.
úpravnu na šachtě ČSA, je od pátku
Hřídel i pohon, segmenty, vířidla,
19. září na novém místě na prádle
vynášecí hřeblový dopravník,
na severní lokalitě ČSM.
rozváděcí hlavy a ostatní
Tentokrát ho stěhovali
ali
rozvád
podpůrné technologie.
jeřábem s nosností
pod
200 tun na plošinu
Je také nově natřený,“
a pomocí ručních
ppoznamenal Větrák.
Hyperbar
vrátků obsluhomodernizovaný
vaných dvěma
í
ž
u
o
podle dispozic firmy
chlapy pak přes
cký filtr sl
Hyperbari ňování
Andritz z roku 2008
plášť budovy
k odvod
ích zrn
vodního prádla
bby měli montéři RPS
nejjemnějš hlí.
zkompletovat do konce
dovnitř.
zk
černého u
října. „Zkušební provoz
„Museli jsme přeříjna
očekáváme
ložit degazační potrubí
ubí
očekává v listopadu 2014.
Tato technologie zvýší kapacitu filtvedené okolo budovy. Do jejího
rační části prádla na ČSM o dvacet
pláště vyřezali otvor šest krát šest
procent,“ řekl technický náměstek
metrů, stavěli pojezdovou dráhu
Závodu úpraven Jiří Vyoral s tím,
a betonovali patky pro její ocelovou
že provoz úpravy nyní bude také
konstrukci. Příprava zabrala tři
mnohem ekologičtější.
týdny, z toho poslední čtyři dny byly
uzi
kombajn, výztuž
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
kolektiv
Petr Svrčina
denní
postup (m)
tuny / den
Pořadí
těžba (t)
rub. výkon
(t/hl/sm)
7.
POLCARBO Zubrzycki (240504/, 37911)
Rosikoń
Důl Darkov
27 723
1275
223,3
29,305
1,81
SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75
8.
Badura (239502/, 37911)
Hrubý
Důl Darkov
25 165
812
179,2
21,731
1,08
SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75
9.
POLCARBO Dąbek (401309)
Sedkowski
Důl ČSM
13 999
918
147,5
17,841
0,75
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
10.
ALPEX Czaja (39800)
Witek
Důl Darkov
12 474
423
58,5
10,690
0,44
KGE 750 F D01; MEOS 22/46-432
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
pluh, výztuž
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
1.
Pospíchal (112404/2)
Drábek
Důl Paskov
18 337
824
470,8
14,205
2,43
PL 82.1 (2) P04; IHV
2.
Majs (080203)
Hykl
Důl Paskov
16 205
589
272,5
9,215
2,02
GH 9-38 ve P04; GLINIK 06/15
Přípravy – kombajny
Pořadí
0-0,5mm
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
důl
měsíční
ražba (m)
Neuwert
Důl Karviná
200,00
7,69
170,00
40,49
AM-50 K10
Tomica
Důl Karviná
174,00
8,29
156,60
46,03
AM-50 K06
kolektiv
vedoucí úseku
1.
Rojíček (223901)
2.
Szwed 2 (11493/2)
čistý výlom/den
(m3/den)
m/d
typ zařízení
3.
Herink (40709)
Neuwert
Důl Karviná
167,00
6,42
156,72
35,68
SM 130 K03
4.
ALPEX Marcol (339442, 339440/3)
Kiełbasa
Důl Darkov
143,00
6,22
124,42
39,02
MR 220/240X-Ex SANDVIK D01
5.
POL-ALPEX Zbela (332227)
Palej
Důl ČSM
134,00
4,47
117,00
30,18
MR 341X C01
6.
ALPEX Figura (40920/5)
Zguda
Důl Darkov
129,00
6,45
170,93
37,33
MR 340X-Ex SANDVIK D02
AM-50/132 D01
7.
ALPEX Tatarczyk (240540)
Zguda
Důl Darkov
114,00
6,33
150,73
39,56
8.
Gardoň (11477)
Neuwert
Důl Karviná
112,00
4,00
93,58
21,05
AM-50 K07
9.
Vereš (364266/1, 364266/V)
Firla
Důl ČSM
110,00
3,93
51,07
18,00
SM 160 C01
10.
Savary (371040)
Jurygáček
Důl ČSM
109,00
4,19
76,78
27,45
AM-50/132 C01
Přípravy – klasické technologie
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
důl
měsíční ražba
(m)
Gajdzica
Důl Paskov
111,00
5,29
105,19
30,49
VVH-1R P09, D 1131 HAUSHERR,NOELL P21
Pastucha
Důl Karviná
92,00
4,38
98,57
24,34
VVH-1B K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02
4,19
94,76
26,52
VVH-1R P02, PSU 9000 P05
2,86
73,88
19,17
BTRL 1 C01, DH-L 1200 (K 312 LS) C01
86,78
24,55
DH-DT1 (BTRL 1) P02, DH-L 1200 (K 312 LS) P05
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
m/d
1.
Plaček (0775343/2)
2.
Illek (61105)
3.
Cypra (1125449)
Dobrovolný
Důl Paskov
87,00
4.
POLCARBO Ochman (44630)
Kirchner
Důl ČSM
83,00
5.
Tománek (0747250/1)
Pavelek
Důl Paskov
72,00
3,84
typ zařízení
LEDEN–SRPEN 2014
Rubání – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub, výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
3,05
1.
ALPEX Gulak
Dziugieł
Důl Karviná
851 332
4044
586,1
81,584
2.
ALPEX Czaja
Witek
Důl Darkov
442 888
2277
304,3
49,704
2,10
3.
POLCARBO Dąbek
Sedkowski
Důl ČSM
436 962
2249
390,9
50,852
2,00
4.
Badura
Hrubý
Důl Darkov
334 404
2116
581,5
53,545
2,66
5.
ALPEX Fal
Olszewski
Důl Karviná
324 255
1848
410,5
38,221
2,49
6.
ALPEX Kražewski
Szewczyk
Důl ČSM
281 003
1673
578,4
41,246
3,17
7.
Koval
Miarka
Důl ČSM
254 884
1369
348,5
26,384
2,20
8.
Szwed
Kubánek
Důl Karviná
243 071
1765
708,2
36,132
4,09
9.
Strenczek
Pochopeň
Důl ČSM
237 527
1691
650,5
33,335
3,34
10.
POLCARBO Zubrzycki
Rosikoń
Důl Darkov
226 023
1126
268,0
25,959
1,88
vedoucí úseku
důl
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
Rubání – pluhy
FOTO: Radek Lukša
Pořadí
Do úpravny uhlí na Závodě Důl ČSM-Sever transportovali hyperbar pláštěm budovy.
Srpnová těžba na Darkově
KARVINÁ – Přestože v srpnu
na Závodě Důl Darkov důlně technický plán nesplnili o 25 250 tun,
od začátku roku jsou Darkováci
celkově v plusu 87 200 tun. Za osm
měsíců vytěžili 1 474 100 tun.
Kolektiv hlavního předáka
Romana Badury vytěžil v porubu
239 502 (technologie střední
POP 2010) posledních 2052 m3
a připravil porub na likvidaci. V polovině měsíce se kolektiv přestěhoval
do porubu 37 911 (taktéž technologie střední POP 2010), kde vystřídal
kolektiv Józefa Zubrzyckeho.
Kolektiv dodavatelské firmy Polcarbo (hl. předák Józef
Zubrzycki) v porubu 37 911
(technologie střední POP 2010)
vytěžil 8072 m 3 a v polovině měsíce se přestěhoval na pomocný
závod do nově vybaveného porubu
240 504.
Kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého v porubu 340 811 vytěžil
posledních 2290 m3 a připravil porub k likvidaci, se kterou částečně
i začal. V průběhu měsíce se ale
kolektiv přestěhoval do nového
porubu 339 400, jejž si za pomoci
pracovníků firmy Bastav vybaví
a začátkem října by zde měl začít
kopat první tuny.
Dodavatelský kolektiv Alpex
rubání (hlavní předák Tadeusz Czaja)
v porubu 39 800 vytěžil posledních
5692 m3. Tady se postavila do cesty
mocná příroda, kdy se v porubu zvětšila tektonika a bylo nutno přibírat
na úseku dlouhém 25 metrů až tři
metry tvrdých průvodních hornin, a to
pomocí trhacích prací. Proto bylo rozhodnuto, že porub dál nepojede, připraví se na ražbu manipulačního
kanálu pomocí razicího kombajnu
a připraví porub k likvidaci.
syl
kolektiv
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
1.
Majs
Hykl
Důl Paskov
136 586
646
323,7
10,315
2,32
2.
Zeman
Balon
Důl Paskov
124 788
668
433,8
11,703
2,30
vedoucí úseku
důl
pluh, výztuž
Přípravy – kombajny
měsíční
ražba (m)
m/d
čistý výlom/den
(m3/den)
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
Pořadí
kolektiv
1.
POL-ALPEX Slubowski
Kolacz
Důl ČSM
1154,00
6,03
137,65
36,21
2.
ALPEX Marcol
Kiełbasa
Důl Darkov
1092,00
5,46
112,99
33,77
3.
ALPEX Skubik
Kiełbasa
Důl Darkov
1090,00
7,52
166,59
42,85
4.
ALPEX Tatarczyk
Zguda
Důl Darkov
1030,00
6,28
152,47
39,02
5.
Gallik
Pastucha
Důl Karviná
955,00
5,79
133,15
32,18
6.
ALPEX Figura
Zguda
Důl Darkov
897,00
5,90
141,33
36,03
7.
ALPEX Pasik
Bajaczyk
Důl ČSM
886,00
5,50
118,26
31,39
8.
POL-ALPEX Wierzbiński
Bajaczyk
Důl ČSM
867,00
4,84
87,10
36,38
9.
ALPEX Jasiński
Bajaczyk
Důl ČSM
769,00
4,11
71,43
29,30
10.
Uhrina
Wdówka
Důl Karviná
748,00
4,70
108,28
25,31
typ zařízení
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
1.
Novák
Poloček
Důl Darkov
695,00
3,90
97,24
20,55
2.
Cypra
Dobrovolný
Důl Paskov
632,00
4,08
90,30
24,91
3.
Tománek
Pavelek
Důl Paskov
588,00
4,02
89,63
21,61
4.
Škorík
Dobrovolný
Důl Paskov
570,00
3,92
80,93
24,32
5.
Miženko
Firla
Důl ČSM
562,00
2,97
70,35
13,79
POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
typ zařízení
Z OKD
25. září 2014 | www.ihornik.cz
Dny NATO opět s HBZS
MOŠNOV – Dohromady na 225 tisíc
lidí dorazilo předposlední víkend
v září na mošnovské letiště, aby
na vlastní oči vidělo třeba americký konvertoplán Osprey, německý
„Na plošině jsme
zvedali zájemce pouze
do deseti metrů, výše
byl vzdušný prostor
uzavřen právě pro
leteckou techniku,“
popsal četař Jan Šulej.
Stanoviště HBZS na Dnech NATO 2014, v pozadí s vojenskou technikou.
HBZS předvedla svůj Mercedes
Benz UNIMOG s potápěčskou,
lezeckou, dýchací, indikační, vyprošťovací či transportní technikou. Do zásahových oděvů oblékla figuríny, přistavila také atraktivní miniponorku Mini Rover
Benthos (proslavenou například
při hledání obětí vražd v Orlické
přehradě). Na to vše se lidé mohli podívat i z vysokozdvižné plošiny DENKA 30L.
„Tentokrát pořadatelé vyhradili
pro veřejnost jiný vstup než v minulosti. Návštěvníci, kteří se chtěli dostat k tomu nejlepšímu, co
Dny NATO 2014 nabízely, neměli jinou cestu, než projít okolo stanoviště HBZS ve staré vojenské
části letiště. A to včetně premiéra, jehož jsme tady taky zahlédli,“
komentovali to báňští záchranáři s tím, že zájem o jejich vybavení byl značný.
O miniponorku s dosahem do 150 metrů byl zájem návštěvníků obrovský.
„Jsme tady v hornickém kraji a k horníkům a dolům patříme
i my, báňští záchranáři. Většina
lidí o nás slýchává nejčastěji v souvislosti s úrazy či nehodami, ale jinak nemá představu, co
vlastně všechno umíme, a že provádíme i komerční činnost. I proto se prezentujeme na Dnech
NATO,“ vysvětloval důvody účasti v Mošnově technik radvanické
HBZS Václav Tesarčík. Radek Lukša
Drogy a krádeže v OKD v žádném případě netolerujeme!
Zloději na šachtu nepatří
Jurásek zároveň poukazuje na další problematickou oblast, s níž
se setkává častěji, než by si přál.
Provozní zámečník se pokusil ze
Závodu Důl ČSM vynést kromě mědi
také elektromateriál.
Pan Horníček dole v dole
800
700
zemních kabelů. Zaměstnanec se
ke krádeži přiznal. A důsledky?
Stejné jako v prvním popisovaném
případě.
„V souvislosti s krádežemi
a dalšími trestnými činy spolupracujeme s Policií ČR. Chtěl bych jí
za vstřícnou a profesionální pomoc poděkovat,“ říká Jurásek
762
Přehled o kontrolách na omamné a psychotropní
látky od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014
„ počet kontrol „ pozitivní
600
500
FOTO: Josef Lys
DARKOV – Za prvních osm měsíců letošního roku bylo v OKD provedeno 74 985 dechových zkoušek
na přítomnost alkoholu a 762 testů na požití drog, ať již před směnou či v jejím průběhu. A výsledky
nejsou právě potěšující. „Stále dochází k tomu, že někteří zaměstnanci se nebojí přijít do práce pod
vlivem alkoholu nebo omamných
a psychotropních látek. Jen do konce srpna jsme u 104 zaměstnanců
při dechové zkoušce zjistili přítomnost alkoholu, 14 bylo navíc pod vlivem drog. Rozhodli jsme se s tím
bojovat ještě intenzivněji než doposud. Preventivní kontroly budeme
provádět i při vstupních a periodických školeních,“ říká vedoucí odboru ochrany a kontroly Jan Jurásek.
400
300
200
100
0
184
206
2
174
5
Důl Darkov Důl Karviná
Důl ČSM
„Šachta není samoobsluha, z které se navíc odchází bez placení.
Není možné, aby si lidé odnášeli
domů materiál, který se jim zrovna k něčemu hodí na zahradě, při
opravách v domě, nebo ho prostě
chtějí jen zpeněžit. S tím se nikdy
nesmířím a budeme při kontrolách
ještě pečlivější, abychom tomuto jednání zamezili. Zaměstnanci
jako by si neuvědomovali, že toto
chování a zisk několika stokorun
pro ně může mít dalekosáhlé následky. Třeba až v podobě ukončení pracovního poměru. A práce se přece v regionu v současnosti neshání lehko a měli bychom si jí
všichni vážit,“ říká Jurásek.
Zároveň svá tvrzení dokládá několika příklady. Například 12. září
V Závodě servisních služeb, lokalitě
Lazy, byly v jednom z pracovních stolů
oloupané zemní kabely. Zaměstnanec
se ke krádeži přiznal.
176
1
6
Důl Paskov
22
0
ZSS
14
CELKEM
se pokusil provozní zámečník vynést z areálu Závodu Důl ČSM více
než 16 kilogramů mědi. Při následné kontrole jeho skřínky se našlo dalších devět kilogramů mědi
a elektromateriál. Se zaměstnan-
cem byl ukončen pracovní poměr.
Přitom nešlo o žádného nováčka,
v OKD pracoval 13 let.
Obdobný případ se stal jen o tři
dny později na pracovišti Závodu
servisních služeb v lokalitě Lazy,
kde byla provedena kontrola pracovních stolů a v jednom z nich
byly zajištěny části již oloupaných
Počty dechových zkoušek na požití alkoholu
od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 celkem za OKD, a.s.
Závod
Slovo ředitele
Josef Kasper
ředitel HBZS
mu Moravskoslezského kraje.
Letos to byl čtrnáctý ročník, přičemž naši záchranáři chyběli snad
jen jednou,“ vysvětloval Jan Šulej,
jenž měl jako četař prezentaci
v Mošnově na povel. Chlapi z HBZS
tam byli oba dny až do konce.
tank Leopard, švédské stíhačky
Viggen a Draken i řadu dechberoucích ukázek vojenských či
bezpečnostních sil. A také četu
Hlavní báňské záchranné služby (HBZS) z Ostravy-Radvanic
v plné parádě!
„Dnů NATO, patřících k největším akcím svého druhu ve
střední Evropě, jsme se zúčastnili jako pomocná složka Integrovaného záchranného systé-
FOTO: HBZS Ostrava
Kdo chtěl v Mošnově
vidět to nejlepší, musel
projít okolo stanoviště
báňských záchranářů
3
Počet DZ celkem
Pozitivní DZ
Účinnost
Karviná
17 103
31
0,18 %
Darkov
18 574
16
0,09 %
ČSM
21 585
13
0,06 %
Paskov
13 391
31
0,23 %
ZSS
4332
13
0,30 %
Celkem
74 985
104
0,14 %
Nebojte se upozornit
na nešvary
Společnost OKD si klade za cíl
popisovaným nešvarům zabránit.
Ať jde o zamezení trestné činnosti v podobě krádeží, nebo o práci
lidí pod vlivem návykových látek.
„Proto byla zřízena linka důvěry,
na kterou se zaměstnanci mohou
se svými podněty obracet. Nikdo
přece nechce pracovat s člověkem, který může kvůli opilosti
nebo pod vlivem drog ublížit sobě
i kolegům. A nikdo přece nechce
zakrývat trestnou činnost. Nejde
o žádné bonzáctví,“ tvrdí Jurásek.
Od ledna letošního roku byla
navíc v OKD zřízena komise k projednávání a prověřování podnětů
jak k porušování etického kodexu OKD, tak i podnětů týkajících
se popisovaných negativních jevů.
Podněty je možné podávat písemně do schránek důvěry,
e-mailem na adresu [email protected], případně telefonicky na číslo 702 209 577.
Marek Síbrt
Vážení spolupracovníci,
v úterý začal lunární podzim
a mne napadá parafráze slov
klasika – „Tento způsob léta byl
poněkud nešťastným.“ To mám
na mysli v souvislosti s našimi
výsledky v těžbě, metráži, ale
i bezpečnosti. Mně nepřísluší
komentovat první dva uvedené ukazatele, ale je to právě
bezpečnost jako taková, která
nejvíce ovlivňuje naši práci.
Pro vaši informaci: jen k datu
23. 9. 2014 jsme v letošním
roce vyjeli ze stanice HBZS
celkem 257krát s lékařským
výjezdem a 64krát s celým
důlním výjezdem. Když si uvědomíme, že každý výjezd znamená
zdravotní problémy někoho
z nás, představují tato čísla
více než 200 ošetřených lidí.
Nejčastějším důvodem výjezdu
jsou nevolnosti, které doposud
letos vyjíždějící lékaři diagnostikovali v 94 případech.
Co se týká záchranářské
činnosti a řešení záparových
problémů v jednotlivých dolech,
rozhodně nepatřily poslední
měsíce mezi období klidu. Právě
naopak – bylo to řešení záparu
v porubech 311 209, 332 203
v Závodě Důl ČSM nebo stejné
problémy v porubech 37 911
či 40 901 v Závodě Důl Darkov,
kde jsou v současné době stále
značné potíže při likvidaci porubu. V této souvislosti je třeba
si přiznat, že v řadě případů se
do těchto obtíží dostáváme
nedodržením termínu výbuchuvzdorného uzavření porubu. To
nás pak stojí kromě rizika i řadu
směn a materiálové náklady.
A z toho se musíme poučit.
Když už jsem začal svůj
článek slovy pana Hrušínského
z filmu Rozmarné léto, zakončil
bych jej starou hornickou pranostikou. Den horníků je naším
největším svátkem s tím, že je
ho třeba pořádně oslavit, a pak
začít fedrovat na kapra. Slovy
starých havířů to znamená:
konečně zabrat, ať máme pod
stromeček na dárky a klidný závěr roku. Po 32 letech na šachtě
vím jistě, že konec roku určitě
klidný nebude, tak aspoň ten
rok dofedrujme ve zdraví a se
splněnými cíli.
Zdař Bůh!
Ochranné prostředky
Víte, že...
nové oblečení s reflexními
prvky, nové boty a helmy jsou
horníkům v OKD dodávány
již od roku 2008? Firma
do nákupu těchto ochranných
prostředků vkládá každoročně
nemalé finanční prostředky.
Pro zajímavost jen v roce 2013
bylo nakoupeno zhruba 17 000
nových bot, 31 000 kusů triček,
36 000 košil, 16 800 kompletů
fáraček a 3600 ochranných
přileb. Nové oblečení se skládá
z košile s reflexními prvky,
nového bavlněného trička s pruhy, dělnických a technických
fáraček se stříbrnými a žlutými
reflexními prvky. Nové boty si je
možné vybrat ze tří druhů. Boty
jsou celokožené s ocelovou
špicí a planžetou. Podešev
je olejivzdorná, antistatická
a protiskluzová. Nová helma
s ochrannými brýlemi od firmy
3M splňuje velmi vysoké
bezpečnostní parametry.
Její upínání na hlavu pomocí
upínacího kolečka umístěného
vzadu na helmě je praktické, pohodlné a velmi
jednoduché.
pz
Rozhovor týdne / Anketa
číslo 33 | ročník 44
Anketa s nejlepšími kolektivy v bezpečnosti
Dvakrát měř, jednou řež!
Tadeusz Dziugieł
Roman Pastucha
KARVINÁ – Společnost OKD ocenila za nejlepší výsledky v oblasti
bezpečnosti práce dosažené
v prvním pololetí letošního roku
nejlepší kolektivy rubání, příprav
a vybavování a likvidace (Horník
č. 28). Dnes jsme položili tři anketní otázky zástupcům úspěšných
kolektivů Závodu Důl Karviná.
Konkrétně vedoucímu úseku
Tadeuszi Dziugiełovi z kolektivu
rubání hlavního předáka Stefana
Gulaka, Romanu Pastuchovi z kolektivu příprav hlavního předáka
Marka Gallika a Romanu Sabalovi
z kolektivu vybavování a likvidace
hlavního předáka Mariana Braňka.
Co vás nejvíce motivuje vést
kolektiv k bezpečné práci?
Tadeusz Dziugieł
Motivuje mne pocit zadostiučinění
z dobře a bezpečně vykonané práce mých podřízených zaměstnanců a také to, že se osádka může
bezpečně vrátit po práci domů.
Roman Pastucha
Motivací k bezpečné práci je
vlastně to, že každý zaměstnanec se ve zdraví a v pohodě
vrátí vždy po své směně mezi
své blízké a známé zdráv a živ.
Používání osobních ochranných
pracovních pomůcek a práce
dle vydaných předpisů a nařízení. Samozřejmostí je i pořádek
na pracovištích. Tady vidím jako
velký nešvar nepořádek na překopech a třídách (prázdné PET
láhve, papírky od svačin či jiné
odpadky). Ve výchově zaměstnanců jsou ještě velké nedostatky
a ptám se: mají takový nepořádek
i doma? Na našem úseku příprav
4 se snažíme působit v oblasti
bezpečnosti co nejvíce – upřímně
řečeno: někdy, někdo, někteří stále nechápe(ou), o co tady vlastně
jde. A to se musí zlepšit!
Roman Sabal
Kolektiv Carbokov pracuje v OKD
již 15 let. Většina našich zaměstnanců jsou zkušení pracovníci
s dlouhodobou praxí v hornictví jak
v České republice, tak i v Polsku.
Bezpečnost pracoviště je zásadní
podmínkou bezproblémového
chodu úseku a s tím spojeného
plnění úkolů. Základní motivací
je v první řadě to, aby se naši
zaměstnanci vraceli z práce bez
úrazu nebo jiných problémů. V neposlední řadě k dosažení vysoké
úrovně bezpečnosti na pracovišti
motivují i odměny za bezpečnost
práce pro kolektivy a jednotlivce.
Jakým způsobem v bezpečnostní oblasti působíte na svůj
kolektiv a jedince?
Tadeusz Dziugieł
Efektivní je krátký a individuální
rozhovor s každým se zaměstnanců na téma bezpečnosti jeho práce
a také průběžná kontrola znalosti
bezpečnostních pravidel při výkonu konkrétní práce. Zaměstnanci
je také třeba vysvětlit problematiku
bezpečnosti jasně a srozumitelně.
Roman Pastucha
V oblasti bezpečnosti při práci působím vždy při svém fárání na zaměstnance tím, že je seznamuji
Roman Sabal
s autotréninkem, mimořádnými
událostmi, úrazy v OKD, nebezpečnými pracovními postupy,
používáním osobních ochranných
pracovních pomůcek a plněním
pracovních úkolů a povinností,
ke kterým se musí vždy zaměstnanec postavit na sto procent.
Samozřejmostí a takovým pohlazením je pochvala od vedoucího či
finanční odměna.
Roman Sabal
V oblasti bezpečnosti je vydáno
a soustavně vydáváno množství
informačních materiálů, nařízení
a pokynů. Oproti kmenovým
zaměstnancům musíme při
seznamování našich pracovníků
v některých případech překonávat jazykovou bariéru, zvlášť
u odborné terminologie. Prvním
předpokladem zajištění bezpečnosti je vyžadovat důsledné
dodržování předpisů, odstraňovat
vytýkané nedostatky na pracovišti
beze zbytku. Přínosem je rovněž
současný systém seznamování
s úrazy v celém OKD, s fotodokumentací a rozborem příčin úrazů.
Problematikou bezpečnosti se
zabýváme rovněž na firemních
poradách, výrobních poradách
a přímo v dole na desetiminutovkách kolektivu.
Co je podle vás možné pro bezpečnost druhých ještě udělat,
co byste navrhoval?
Tadeusz Dziugieł
V oblasti bezpečnosti práce bylo
vydáno mnoho různých nařízení,
příkazů a zákazů, které v zásadě
zahrnují veškeré oblasti problematiky bezpečnosti a hygieny práce.
Je třeba je průběžně realizovat
a zajistit, aby je zaměstnanci
dodržovali.
Roman Pastucha
Pro bezpečnost druhých musíme
neustále opakovat: tak to
nedělej, udělej to tak – tak je to
správně. Neustále musíme seznamovat zaměstnance se správnými
pracovními postupy a hlavně, to
co nás učili staří havíři: „DVAKRÁT
MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ!“ Bezpečnost
při práci začíná u každého z nás,
a to, jak se k tomu postavíme, je
vlastně otázka pro sama sebe.
Nikdo nemůže stát při každém
zaměstnanci celou směnu a neustále mu opakovat tak ne, tak jo…
I přes veškeré snahy nás nižších
či vyšších techniků neustále
dochází ke zbytečným pracovním
úrazům. Chlapi, chraňme své
zdraví a pracujme bezpečně dle
starého havířského hesla. Rodina
a známí na vás čekají doma!
Roman Sabal
Zásadou pro udržení bezpečnosti na pracovišti je dodržování
průběžné vzájemné informovanosti o stavu mezi jednotlivými
po sobě jdoucími směnami, což se
vždy nedaří plnit. Jednou z forem
zvýšení bezpečnosti je rovněž
přispívání do projektu CI, nejen
nápady v oblasti výroby, ale i v oblasti bezpečnosti. Výše uvedenou
problematiku se v současné době
snažíme řešit.
syl
Šest pohraničních
porubů pro ČSM
Dvojstranná mezistátní
komise vyslovila souhlas
těžit v důlně-ochranném
prostoru podél společné
hranice Česka a Polska
STONAVA – DMK souhlasí s dobýváním v DOP. Věta vyhlížející jako
z televizní veselohry znamená pro
ostravsko-karvinský revír zajímavou informaci. Potřebuje nicméně příslušné vysvětlení, aby nezůstala srozumitelná pouze hrstce
zasvěcených. Ujal se toho Robert
Vochta, vedoucí Odboru měřictví
a geologie na Závodě Důl ČSM.
Na úvod, co se skrývá pod těmi
zkratkami?
DMK značí dvoustrannou mezivládní komisi pro spolupráci
při dobývání ložisek černého uhlí
v oblasti společných česko-polských hranic. DOP pak důlně-ochranný prostor podél společné
česko-polské hranice. Každé zasedání DMK je svoláváno v případě potřeby projednat souhlas s dobýváním nových porubů, přičemž
předcházející 20. zasedání se konalo v listopadu 2010.
Takže mezistátní jednání o budoucí těžbě?
Ano, s kladným výsledkem! DMK
na svém 21. zasedání v prvním
zářijovém týdnu v Ostravě vydala souhlas k vyřizování povolení hornické činnosti v DOP podél společné česko-polské hranice. V souladu s vyhláškou ministerstva zahraničních věcí číslo
86 z roku 1986 musí být dobývání všech porubů nacházejících
se v DOP totiž projednáno a odsouhlaseno touto komisí. DOP
se určuje pro každou uhelnou sloj
zvlášť a je vymezován po obou
stranách hraniční řeky Olše.
Není to však jen záležitost čistě
hornická?
Jednotliví členové komise jsou
jmenováni na české straně náměstkem ministra průmyslu a obchodu a na polské straně je schva-
luje vicepremiér tamní vlády.
Předsedou pro českou část DMK
se stal Antonín Taufer, pro polskou
Piotr Wojtacha, shodou okolností
oba zástupci ústředních báňských
úřadů zúčastněných zemí. Podle
pravidel se pak zasedání DMK
účastnili experti ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva financí, ministerstva životního prostředí, báňští inspektoři ústředních a obvodních báňských úřadů,
odborníci z vodárenských institucí, zástupci polských obcí a v ne-
Twardzik z obvodního báňského
úřadu. A v neposlední řadě zapisovatelky Radomíra Grimmová
a Alexandra Knauer. Poměrně velkou proluku mezi 20. a 21. zasedáním DMK zapříčinil zejména fakt,
že polská strana jmenovala členy
DMK téměř kompletně nové.
Co se dá vyčíst z programu
21. zasedání?
Přítomní členové komisí včetně přizvaných odborníků se seznámili s činností všech tří stá-
tech 2014 až 2016. Já jsem dodal
prognózu předpokládaných poklesů na povrchu způsobených
těžbou v projektovaných porubech
a seznámil komisi také s výsledky
porovnání měření skutečných poklesů na české i polské straně hraniční řeky Olše. Zdůraznit bych
chtěl i vystoupení zástupce polské
části DKM, Leszka Chrasćiny ze
společnosti NWR KARBONIA.
Ten hovořil o pracích provedených
v rámci koncesní činnosti na polském území.
FOTO: Závod Důl ČSM
4
Účastníci české části 21. zasedání DMK, v pozadí zleva V. Kopta, P. Twardzik, A. Taufer.
poslední řadě odborní zaměstnanci zastupující těžební společnosti.
Za OKD se zúčastnili Václav
Kopta jako místopředseda komise, Radim Tabášek jako předseda stálé pracovní skupiny
pro důlní škody a já jako tajemník komise. Další členové komise nebyli z OKD, jedná se o Víta
Kaštovského z Ministerstva průmyslu a obchodu, Jiřího Tkáče
z Povodí Odry, Bronislava
Batorka z NWR KARBONIA,
Dalibora Zavackého, zastupitele
Města Karviné, Antonína Taufera
a Radima Mžyka z Českého báňského úřadu. Byli přizváni i odborníci, Karel Blahut na hornicko
– geologickou problematiku, Petr
Karpeta jako předseda stálé pracovní skupiny pro právní otázky,
Václav Tomáš za společnost Důlní
škody Stonava, Libor Hroch a Petr
Antonín Taufer a Piotr Wojtacha při předávání protokolu se souhlasem k dobývání v DOP.
lých pracovních skupin fungujících v oblasti hornicko-geologické problematiky, sféře důlních
škod a v neposlední řadě právní problematice. Neobešlo se to
bez široké diskuse vedené především polskými partnery, a to z důvodu tvorby nových pravidel pro
činnost jednotlivých pracovních
skupin a předávání potřebných
podkladů.
Kdo hovořil za OKD a co
prezentoval?
Technický ředitel OKD Kopta
deklaroval zájem naší strany
na oboustranně uspokojivém způsobu řešení a vzájemné spolupráce. Bezpečnostní náměstek ČSM
Blahut informoval o průběhu prací v DOP od posledního zasedání
v roce 2012 a rovněž o porubech,
které šachta plánuje vydobýt v le-
A nastal také určitý slavnostní
okamžik...?
Samozřejmě, podepsání protokolu,
v němž byl k uspokojení všech přítomných stvrzen oběma předsedy
národních částí DKM souhlas s provozováním šesti porubů, jejichž dobývání se týká DOP podél česko-polské hranice. Vyvrcholilo tím
dvoudenní rokování, diskutování
a odborné konzultace. Podpisu protokolu předcházel slib ing. Taufera
a ing. Wojtachy, že na toto plodné 21.
zasedání DMK naváže oboustranně
taktéž plodné a činné fungování stálých pracovních skupin. Ty totiž mezi
jednotlivými zasedáními DMK řeší
situace, které se v daném období objeví v oblasti důlních škod, hornickogeologické či právní. Nezbývá než
poděkovat všem zainteresovaným
za velmi kvalitně odvedenou práci.
Zdař Bůh! Szczęść Boże! Radek Lukša
Plán rozšíření těžby Závodu Důl
Karviná je o několik kroků dále
Dokončení ze strany 1
Tady jde třeba o památky nejen ve Fryštátě, kam by některé vlivy mohly sahat, ale i přímo ve Starém Městě, o cyklotrasu podél Olše nebo přivaděč pitné vody,“ upřesnil radní Dalibor
Závacký. Primátor Tomáš Hanzel
zase zdůraznil význam OKD pro
zaměstnanost v regionu. „Pro
nás je důležité zachování pracovních míst pro havíře v OKD co
nejdéle. Jen v Karviné vynakládá
OKD na mzdy ročně miliardu korun a lidé tady ty peníze utrácejí,
na příjmech z hornictví jsou závislé další profese,“ tvrdí primátor.
Dohoda těžařů s Orlovou
Orlovští zastupitelé na svém zasedání 17. září schválili dohodu s OKD o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů města. „Jsem
spokojen, že prošla dohoda mezi
OKD a městem, na níž jsme pracovali půl roku, a která vyváženě hájí zájmy nejen města, ale
i občanů a vychází vstříc i těžební společnosti,“ podotkl starosta
Jaromír Kuča. Dohoda je současně snahou o zmírnění nepříznivého demografického vývoje a vy-
tvoření příznivějších podmínek
pro život obyvatel v Orlové.
O dohodě o koexistenci v důsledku rozšiřování těžby jedná společnost OKD i s obcí
Doubrava. Na zářijovém jednání
vrátili zastupitelé dokument s připomínkami k doplnění. Obě strany tak nadále pracují na tom, aby
dosáhly oboustranně přijatelného kompromisu a deklarovaly, že
mají zájem dohodu na říjnovém
zastupitelstvu uzavřít.
Podle vedení obce je klíčová zaměstnanost v regionu, ale také
prostředky, které do obce díky
těžbě plynou, a rovněž možnost
směny pozemků, což by mohlo být
výhodné pro budoucí rozvoj obce.
Starostka Doubravy Květuše
Szyroká také přes mediální útoky upozorňuje, že plánovaná dohoda se týká pouze majetku obce,
nikoliv fyzických osob. Vlastníci
v obci, kteří by byli ohroženi těžbou, totiž uzavírají případné dohody s OKD samostatně.
Stanovisko Doubravy k dokumentaci EIA je souhlasné při
splnění podmínek, které definuje právě dohoda mezi těžaři
a obcí. Stejně tak zastupitelstvo
obce Dětmarovice odeslalo k dokumentaci pozitivní stanovisko
s podmínkami, jako je například
intenzivní monitoring poklesů
v oblasti plánované těžby.
Klíčový význam pro region
Společnost OKD dle odeslané dokumentace EIA předpokládá, že
v lokalitě ČSA vytěží v letech 20152023 zhruba 16 milionů tun uhlí
a bude nadále moci zaměstnávat tisíce lidí, z nichž většina bydlí v regionu. Závod Důl Karviná zaměstnává více než 2800 vlastních pracovníků, přičemž 2500 jich bydlí v okrese Karviná. Na činnost
závodu jsou navázány další tisíce
lidí ve firmách dodávajících služby, materiál nebo technologie.
„Nezaměstnanost by na Karvinsku
bez Závodu Důl Karviná podle odhadu expertů mohla vzrůst o sedm
až osm tisíc lidí. To si myslím, že
nikdo nechce. Projekt je šancí, jak
prodloužit perspektivu těžby v regionu a nadále zaměstnávat jeho
obyvatele. Všichni víme, že náš
kraj je postižen nezaměstnaností
spolu s Ústeckem v zemi nejvíce,“
říká provozní ředitel OKD Pavel
Hadrava.
OKD pevně věří v úspěch
Úspěch dokumentace EIA je jednou z nezbytných podmínek, aby
byl plán OKD úspěšný. Firma
dále musí vyřešit střety zájmů
dle hornické legislativy. V praxi
to znamená, že musí uzavřít dohody se všemi fyzickými i právnickými osobami, jejichž majetek by byl těžbou ohrožen. Teprve
pak může požádat obvodní báňský úřad o povolení k dobývání. „Jsem přesvědčen, že budeme úspěšní. Jinak by nemělo logiku, abychom v projektu, který jsme nastartovali v roce 2012
odesláním našeho původně maximalistického záměru na ministerstvo životního prostředí, pokračovali,“ říká Hadrava. Ten dodává, že současná verze záměru
je proti původní verzi redukovaná
a nepočítá s tím, že by těžba ohrozila průmyslovou zónu Karviná
Nové Pole nebo chráněnou oblast
Karvinských rybníků. Současný
záměr by měl i menší dopad
na povrch v jednotlivých lokalitách, kde s výjimkou KarvinéStarého Města v minulosti těžba
již probíhala.
Marek Síbrt
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
25. září 2014 číslo 33 ročník 44
Přeživší Unie Hlubina
vede děti ke kopané
OSTRAVA – V průběhu posledních
pětadvaceti let skončily v Ostravě
nejen všechny šachty, ale i dvaadvacet zdejších fotbalových týmů!
TJ Unie Hlubina založená havíři
stejnojmenného dolu měla na kahánku rovněž, ale dokázala přežít a jako málokterý z oddílů teď
trénuje šest dětských kategorií.
Právě pro ně zařídil už podruhé
zámečník AWT Oldřich Pustka
minigrant z těžařské nadace.
Pokud od toho moře doletíme ve zdraví zpět domů, najedeme v práci
na přesčasy, abychom si našetřili na další dovolenou.
Posledním výhercem naší letní soutěže je Aleš Skokan z Frýdku-Místku.
Fotbal ano – drogy ne!
Tak se jmenuje projekt
podpořený Nadací OKD
kromě letoška i předloni.
Vážení čtenáři,
FOTO: Radek Lukša
„Aby se děcka a mládež věnovaly sportu a nebarabovaly,“ vysvětlil smysl projektu jeho patron. Srdcovka jim v roce 2012
dala na pronájem tělocvičny
a vybavení nejmenších hráčů.
A díky ní Unie Hlubina pořídila kopačky, dresy a další fotbalové propriety pro předpřípravku,
přípravku, mladší a starší benjamínky, mladší i starší žáky (hrající zatím nejnižší městské soutěže) i letos.
„Jestliže má máma samoživitelka fotbalově nadaného kluka
a k němu ještě dvě děti, asi sotva mu může koupit vše potřebné.
V tom Srdcovka z Nadace OKD
klubu moc pomohla. Navíc je řízení o získání minigrantu jednoduché,“ podotkl předseda klu-
FOTOSOUTĚŽ O STOKORUNU
Oldřich Pustka se na hřišti v dohledu těžní věže Hlubiny věnuje tréninku brankářů.
bu Pavel Ožana, někdejší důlní
montér Bastra. Ten profáral snad
všechny šachty OKR, naposledy
patnáct let v kuse na pásové dopravě na Lazech.
Poděkování těžařské nadaci
zaznělo na hřišti ležícím v dohledu těžní věže historického Dolu
Hlubina i první víkend v září,
kdy fotbalisté TJ Unie Hlubina
otevírali svůj areál po generální rekonstrukci. „Dorazily i děti
se ze sídliště Šalamoun, Fifejd
a centra Ostravy, ty považujeme za náš potenciál,“ doplnil jeden z trenérů Pavel Třeštík, kte-
rý se chystá jako elektrikář RPG
požádat o Srdcovku příští rok.
Radek Lukša
Starší než ostravský Baník
Oldřich Pustka pracující jako zámečník v opravně vagonů společnosti
AWT na Zárubku je v Unii Hlubina také trenérem brankářů. Jeho klub se
přitom může pyšnit historií starší než Baník! Unii Hlubina totiž horníci ze
stejnojmenného dolu založili v roce 1919, zatímco SK Slezská (předchůdce nynějšího FC Baník Ostrava) má v datu zrodu letopočet 1922.
dovolte mi, abych vás pozdravila
jako nová předsedkyně Spolku
svatá Barbora. Převzít tuto roli
po Vláďovi Sobolovi by bylo velmi
složité pro kohokoliv, protože
právě on byl po dlouhou dobu tím,
kdo z tohoto spolku (dříve sdružení) udělal „NAŠI BARBORKU“
a kdo v ní zanechal velmi výrazný
otisk a stovky hodin svého času.
Ale život nám někdy připravuje
cestičky hodně klikaté, a protože
Vláďa se již před rokem rozhodl
opustit OKD a vydal se jinou cestou, bylo třeba najít někoho, kdo
by našel odvahu ho nahradit.
Když jsem byla poprvé
oslovena s návrhem na vedení
výboru Barborky, zaskočilo mě
to. Ale zároveň i potěšilo. Beru
totiž tuto nabídku jako velkou
čest a zároveň jako výzvu pro mě
dělat něco nesmírně pozitivního
a smysluplného pro lidi, s nimiž si
osud ošklivě zahrál.
Ve výboru Barborky působím
již dva roky a v OKD pracuji 21 let.
Šachta je pro mě opravdu srdeční
záležitost. Proto mě těší, že mohu
alespoň nějakým způsobem
pomáhat lidem a trochu jim
vynahradit to, že jim šachta vzala
nejbližšího člověka.
Velice si vážím práce Vládi
Sobola a je mi ctí, že jsem s ním
mohla spolupracovat. Ubezpečuji
vás, že budu pokračovat společně
s celým výborem v myšlence
Barborky. Tedy v tom, abychom
všem dětem dopřáli finanční
pomoc při vzdělávání a rozvíjení
jejich talentů. Aby byly zajištěné
odpovídající finance do budoucna. Aby i děti, které jsou dnes
ještě ve školce, měly jistotu, že
než se postaví na vlastní nohy,
stále tady bude Barborka, která
jim bude pomáhat.
Děkuji celému výboru Barborky
za důvěru, kterou jsem od něho
dostala. Vážím si obětavé
práce všech jeho členů a srdíčka
na pravém místě, protože bez nich
by Barborka nemohla fungovat.
Určitě nás nečekají v nejbližší
době žádné převratné změny,
vše bude fungovat, jak jsou děti
a maminky zvyklé, a nad dalšími
vylepšeními a nápady budeme
diskutovat společně.
Teď se už můžou těšit na podzimní víkendový pobyt v Ostružné
a na prosincové Barboradování.
Věřím, že nejen já a celý výbor,
ale my všichni společně s vámi
budeme dělat vše pro spokojenost dětí a maminek.
Monika Němcová
předsedkyně Spolku svatá Barbora
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
Hoši v předpřípravce Unie Hlubina zapojení do projektu „Fotbal ano – drogy ne!“.
Pražska tour de knajpa
„Lojzečku, jak dopadla ta tvoja tradiční tur de knajpa po tym hokeju
v Karlovych Varach?“ zeptal se mě
v utery Na Upadnici Poldek. „Když tě tyn
gnyp Erďa včera kvuli svoji zahradce tak
tragicki přerušil, tuš bysme radi věděli,
jak to dopadlo. Bo jak sem se tak o tym
v noci přemyšlal, moc času stě na tu tour
neměli. Počitam, že stě do matičky Prahy
dorazili kajsik kolem devate večer...“
pokračoval, ale ja ho přerušil: „...a to
je do rana, kdy zme z Prahy odjižďali
pendolinem, času dosť! Jak sem už řikal,
odpoledne zme v treningovym tempě
absolvovali tu hospudku U Rudolfina.
Pravda, štyry kusky mě kapku vzaly
a choval jsem se pošetile na hokeju, ale
večer už sem byl zas v rychtyku a mohli
zme poračovať. – Tuš kaj včil, tato? –
zeptal se mě synek. – Ja sem pokažde,
jak sem přijel do Prahy, zašel na černe ku
Flekum. Že bysme šli tam? – Tam je ale
pivíčko drahe! Za štyry decky chcu šedesat korun! – upozornil mě. – No a co?!
Penize budu, ale nas nebudě! – oponoval
sem mu. – Tuš fajn, ale nejdřive tradični
hospody! – trval na svojim. A tak zme šli:
první zastaveni a dva kusky U Kocoura
v Nerudovce, přes Karluv most ku Zlatemu
tygrovi – tam zme při třech škopičkach
zhltli aji tradični topinky s pikantni
pomazanku, a šlo se k Pinkasum, kaj,
jak pravil komisař Ledvina z filmu Adéla
ještě nevečeřela, Výčepní to pívo přímo
hejčká! Už sem byl z teho kapku znaveny,
bo čim je člověk starši, tym meněj teho
vydrži, ale nenechal sem se synkem
zahambiť. Chvilu zme posedeli na lavce
u Vltavy, okukovali osvětlene Hradčany
a pak vyrazili ku Flekum. Tam zme tež
zasedli – v družne partyji s paru Pepikami,
ale vice ze synkami v tyrolakach
a kratkich gaťach
z bilymi podkolenkami. – Zajezd
z Rakuska,
– kivnul sem
na synka. – Myliš se,
tato, Bavoraci! Divej
se, jak lemtaju, to
Rakušan nikdy nězvladně! A potym se div, že
tu chcu za pivko, a vlastně
male, tolik peněz, – pravil a měl
pravdu. No, ale po dvuch kuskach jsme
zamiřili na poslední štacu – k Vejvodum.
A tam se to stalo. Možna za to mohlo tych
paru piv, co zme měli v žile, ale němohli
zme tu hospodu najisť. Přitym to je
komplet pivnic, asi štyry v jednym
bloku baraku s paru vchodama. –
Něda se nic robiť, volej brachovi
do Ostravy, až nas navedě ku te
pivnici, – pravil sem synkovi. Tuš
on vzal mobil, vytočil číslo
a ptal se brachy, jak se
tam dostanem. – Či vim
v jake ulici zme? – řval
do mobila. – Ale počkej,
kuknu na cedulku
na baraku… – zvednul
oči na fasadu baraka
a tam uviděl obrovsky svitici napis:
U Vejvodů. Bez řeči zaklapnul telefon,
chytil mě za ramena a šli zme se pivně
doraziť. No rano zme se zbudili po devate,
vyklidili pokoj a smjetali do vlaka. Večeřali
zme už doma,“ skončil sem dřisty o posledni pražske tur de knajpa. Chlopi měli
radosť z moji a synkove hlupoty a slepoty,
ale zachranil mě od dalšich posměškuv
tradičně Erďa: „Sertě na to, každy z vas je
svojim zpusobem slepy… Ale znatě tyn jak
v kupe rychlika do Prahy seďa dva. Pražak
a synek z Ostravy. Pražak pravi – Konečně
se po týdnu vracím domů. A kampak jedete vy? – Do Prahy! – A co vás tam táhne?
– Lokomotiva, pičo! – pravil tyn Ostravak.
Fajne, ni?!“
Tuš zdař Buh, vaš Lojzek
6
Panorama
Letňák v Orlové prodělal k
Rozptýlení hliníkového prachu těsně před zahořením, simulovaná exploze.
VVUÚ PŘEDVEDL ŠTRAMBERSKÉ
ŠTOLY I SIMULOVANÉ VÝBUCHY
Veřejnost se podívala do míst, kde
probíhala převážná část zkoušek
v projektu „Havárie“, do kterého
se zapojili i záchranáři z HBZS
ŠTRAMBERK – Jen jednou do roka se
naskytne šance podívat se do nejdelších pokusných štol v Evropě. Ty
se nacházejí v bývalém vápencovém
lomu Na Horečkách ležícím pod
známou Trúbou ve Štramberku.
VVUÚ Ostrava zde v sobotu 13.
září pořádal den otevřených dveří
doplněný také o divácky nesmírně
atraktivní simulované výbuchy.
„Bouchat dokáže i dřevný
prach. A ten nejjemnější
z tvrdého dřeva ve stolárně
může dosahovat parametrů
až prachu černouhelného,“
upřesnil střelmistr VVUÚ.
FOTO: Radek Lukša a DKMO
„Ukázali jsme běžně nepřístupné
prostory našich pokusných štol, kde
jsme například dělávali podstatnou
část zkoušek v projektu Havárie pro
bezpečnostní výzkum Ministerstva
vnitra ČR, týkající se havarijních
plánů pro hornickou činnost
a činnosti prováděné hornickým
způsobem při práci složek HBZS
a HZS. Spolupracovali jsme na něm
s HBZS Ostrava a profesionálními
hasiči a chystáme i projekt Havárie
II,“ řekl vedoucí zkušební laboratoře
VVUÚ Robert Pilař.
Střelmistr radvanického výzkumného ústavu pak přichystal ukázky
řízené exploze dřevného prachu,
černouhelného prachu, hliníku
a hnědouhelného prachu. „U prvních
tří látek jsme dávali na trojnožku
navážku dvou až čtyř kilogramů.
Nejefektnější z hlediska výbuchu byl
hliník, ale vůbec nejvíce se přihlížejícím líbil hnědouhelný prach. Toho
jsme nechali bouchnout osm kilogramů v ústí pokusné štoly a explozi
směřovali ven, abychom ukázali,
co by se odehrávalo v důlním díle,“
přiblížil Pilař s tím, že návštěvníků
dorazilo na osm stovek.
uzi
Den města Orlové 2014 v opraveném letním kině, v hledišti hlava na hlavě.
FOTO: Radek Lukša
Bývalý elektrikář v rub
guláš s názvem Havířsk
Exkurze v pokusné štole, tahle šance se veřejnosti naskytne jednou za rok.
Tipy Horníka
KARVINÁ
Plavání
Zvládnete v bazénu na jeden zátah
sto metrů libovolným způsobem?
Pak asi nebude na škodu přihlásit
se do „Plavecké soutěže měst“,
která se koná ve středu 1. října
mezi 8. a 18. hodinou na krytém
bazénu STaRS v Hranicích.
Zábava
Obecní dům Družba hostí ve středu 1. října Mysliveckou zábavu.
Vystoupí rázovitý písničkář Václav
Fajfr, zadují Myslivečtí trubači
z Prostějova, bude se také střílet
– možnost vyzkoušet svou mušku
se naskytne na laserové střelnici
– a podávat zvěřinový guláš. Vstup
je zdarma na základě volného
lístku (ty jsou k mání v pokladně
v kulturním domě). Zábava začíná
úderem 16. hodiny.
Focení
Základy svícení portrétu v ateliéru,
na toto téma se koná v malém
sále městského kulturního domu
v sobotu 27. září od 10 hodin
fotografický workshop. Odborným
vedoucím je Miroslav Pawelek.
Pozor, počet míst je omezen,
fotoaparáty každopádně s sebou,
začíná se od 10 hodin!
Mobilita
Workshop pro bubeníky i milovníky
plazů, vystoupení tanečníků i divadla pro děti, tematický program
věnovaný zvířatům, prezentace
sportovního vybavení, výstava
historických vozidel, ukázky
včelařství, výtvarné dílny či jízdy
na koních. To vše bude v sobotu
27. září od 14 do 18 hodin u letního kina v parku Boženy Němcové,
koná se zde Barevný podzim
a Evropský týden mobility.
Rudolf Janík kuchtil guláš s názvem Havířský.
ORLOVÁ – Třináct kilogramů hovězí kližky a pět kilogramů cibule kromě jiných ingrediencí vzal
do orlovského letního
kina Rudolf Janík (54).
Ve stánku číslo 6 pak
na Gulášfestu kuchtil pokrm s názvem Havířský.
„A jaký jiný guláš, když
pocházím z Havířova
a mám odděláno dvacet
let na šachtě Fučík 1?“ nechal se slyšet Janík fárající od vyučení jako provozní elektrikář v rubání.
Nyní působí jako živnostník právě v pohostinském
oboru. Gulášové přehlídky v Orlové se podle svých
slov účastní rád, na žádné
nechyběl. „Vařívám pořád
to stejné, není to žádná
věda, nic extra. I když nebývám mezi vítězi, ještě se
mi nestalo, aby mi z těch
padesáti litrů guláše něco
zbylo. Všechno se prodá
a sní. Degustační porce je
za třicet korun,“ upřesnil.
Havířský guláš je jednoduchý na přípravu, byť
je samozřejmě třeba po-
čítat s delším
ření. „Cibuli d
dinu, maso ješ
tak dlouho.
solí, pepřem,
– ten musí bý
nem, papriko
zor, čerstvým
nými chilli pa
Výsledek je leh
ní,“ zakončil.
ORLOVÁ
Sport
Cyklisté 9,3 km, běžci 4 a chodci
2 kilometry. Takové jsou trati pro
letošní ročník „Orlovského běhu
za zdravím“, který se uskuteční
v neděli 28. září. Prezentace je
od 14 hodin ve vestibulu kulturního domu, zahájení a jednotlivé
starty od 15 hodin. Připraven je
doprovodný program – zábavné
atrakce, aquazorbing, nafukovací
bludiště, skákací hrady i prezentace široké nabídky sociálních
služeb ve městě.
OSTRAVA
Výstavy
Černá louka ožije od pátku 26. do
neděle 28. 9. mezi 10. a 18. hodinou dvěma výstavami najednou.
Život na zahradě je největší akcí
svého druhu pro zahrádkáře
a včelaře v regionu. Dorazí na ni
také polští či slovenští pěstitelé
a chovatelé. Zdraví a duše je pak
určena hlavně milovníkům esoteriky, alternativní medicíny, zdravého
životního stylu, bio produkce či
Feng-Shui.
uzi
Starosta odcházel spokojený, stejně
ORLOVÁ – Ke spokojeným návštěvníkům městských oslav, vracejících
se v sobotu domů z letního kina, patřil i Jaromír Kuča. Ten se jako starosta zúčastnil oficiální části programu včetně křtu areálu a jako občan si
nenechal ujít ani vše ostatní. Zeptali
jsme se proto, jaké to bylo.
Jak vypadá průměrný návštěvník
této akce?
Zcela normálně, jako běžný občan.
Pochopitelně zde v Orlové často horník či člen hornické rodiny. Ale jinak
člověk, jenž je spokojen s volnočasovými aktivitami, které pro něj město
a jiné instituce připravily.
Stal se letošní den města něčím
výjimečným?
Jsem přesvědčen, že ano. Vyšlo počasí a celá akce proběhla v nově rekonstruovaném areálu našeho letního kina, který je opravdu malebný. Rovněž pečlivě připravený
program přilákal spousty občanů
i s dětmi, takže letní kino pulzovalo od začátku až do pozdních nočních hodin. O tom, že se lidé na Den
města skutečně těšili, svědčí také
přibližně šestitisícová návštěvnost.
Program byl skvělý, zábavné a stravovací aktivity dostačující, velice
vstřícná atmosféra i tolik potřebné
počasí.
Co na poli kultury a zábavy
v Orlové chybí?
Domnívám se, že nic podstatného.
Spíše poněkud pokulhává koordinace jednotlivých akcí, které se mnohdy překrývají, případně je o nich
málo slyšet. Směřujeme však k tomu,
aby se Dům kultury města Orlové stal
opravdovým centrem kulturních,
společenských i zábavních akcí a citlivě korigoval všechny aktivity.
Orlohrátky, co znamená ten projekt pro město?
Orlohrátky navazující na doprovodné programy pro děti, kde probíhá letitá spolupráce s Nadací OKD, přispíva-
Jaromír Kuča s mikrofonem na pódiu orlovského letního kina.
Panorama
7
na vás atmosféra
křest se vším všudy Čeká
nabitá sportovním napětím
ORLOVÁ – Chyběli snad ještě lidé
na stromech, neslo se v závěru osmnáctého ročníku Dne města Orlové organizačním štábem. Tato poznámka zhodnotila průběh teprve třetí – a doposud
největší – akce v nedávno otevřeném,
kompletně rekonstruovaném areálu
letního kina. Vstupenek se prodalo přes
čtyři tisíce, nicméně včetně dětí a hostů vyšplhal celkový počet návštěvníků
k šesti tisícům.
No Name s největším úspěchem
Dechový orchestr Akorďanka přítomné naladil na oficiální zahájení městských oslav, jichž se zúčastnili zástupci radnice v čele se starostou Jaromírem
Kučou a Izabelou Kapiasovou, ředitelkou pořádajícího Domu kultury města Orlové (DKMO). „Poté nám pomohl
zpěvák z kapely No Name Igor Timko
spolu s dětským maskotem programu
dráčkem Soptíkem pokřtít Letňák burčákem,“ líčila Kapiasová.
Herec a zpěvák Timko, který se chtěl
původně stát fotbalistou, doktorem
či traktoristou, dostal před mimo jiné
i hornickým publikem prostor vzápětí.
„Na to, že bylo brzy odpoledne, na No
Name spěchal k pódiu snad každý.
Málokdy se stane, aby měl účinkující
v takovém čase větší úspěch než hlavní
hvězdy večera,“ komentovala další průběh Bára Herdová z kulturního a propagačního oddělení DKMO.
Poděkování všem návštěvníkům
Po rocku došlo na cimbálovku
Konopjan, načež nastoupil na pódium
Richard Nedvěd, známý z televizní „talentové“ soutěže. Se svou kouzelnickou Trapnomagií pobavil malé i velké.
Děti ostatně plně využily možnosti hrát
si a soutěžit. Závěr večera patřil kapele Nebe, slovenské hvězdě pop-music
Petrovi Nagymu a imitátorům slavného Banjo Bandu Ivana Mládka, plzeňské partě Děda Mládek Illegal Band.
„Návštěvníkům chci vzkázat, že se
sami zasloužili o naprosto perfektní
průběh celé akce, a to s obrovskou porcí zábavy! Děkujeme za účast na pátečním Gulášfestu i sobotním Dni města Orlové, věříme, že jim zachováte přízeň i v budoucnu,“ nechal se slyšet Jakub Vysoudil v roli moderátora.
Rekonstrukce letního kina, kde vše
probíhalo, se uskutečnila díky podpoře
Nadace OKD.
Připravil Radek Lukša
OSTRAVA – Už jen do pondělí 29.
září se můžete přihlásit do oblíbeného turnaje čtyřčlenných družstev
Horník Bowling Cup 2014. V příštím
vydání našich novin se pak dočtete,
s jakým startovním číslem, ve které
herně a v kolik hodin budete
v sobotu 11. října bojovat o postup
do finále.
To se uskuteční o týden později,
18. října a postoupí do něj nejlepší
dvě družstva z každé herny. Turnaj
vyvrcholí v profesionální herně
Bowling Sky v Ostravě-Porubě.
Ale nepředbíhejme. Před prvním
kolem při prezenci obdrží každý hráč
Chcete se bavit bowlingem? Přihlaste se do našeho turnaje do 29. září.
plechovku piva značky Radegast.
Pak už přijde na řadu losování družstev na jednotlivé dráhy a vlastní
hra. Ti nejlepší se pak o týden
později v Ostravě-Porubě střetnou
o exkluzivní ceny. Jde o zahraniční
a tuzemské zájezdy, tentokrát i CK
Čedok, a další velmi atraktivní
odměny.
Připomeňme, že soutěž je určena
amatérským hráčům starším 18 let,
kteří nejsou v době pořádání
turnaje registrováni ani evidováni
v České bowlingové asociaci (ČBA).
Proto účastníky turnaje HBC 2014
žádáme, aby si ověřili, že nejsou
registrování či evidováni v ČBA –
(www.czechbowling.cz).
KDY A KDE SE HRAJE
ƒ I. kolo: sobota 11. října
Ostrava-Poruba – herna
Zuzana
Frýdek-Místek – Růžový
pahorek
Karviná – herny Albert a U lesa
Pod záštitou
jí nejen k radosti těch nejmladších, ale
umožňují také celým rodinám návštěvu kulturních akcí. Jenom letos jsme
mohli díky participaci těžařské nadace
uskutečnit Dětské odpoledne s ovečkou
Shaun, Hravé odpoledne s dráčkem
Soptíkem a nemalým dílem jsme využili vzájemné spolupráce na Dni města
Orlové, za což mohu Nadaci OKD jen
poděkovat.
V jaké fázi je jednání města a společnosti OKD?
Orlovští zastupitelé schválili dohodu
s těžební společností o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů našeho města.
Jsem spokojen, že dohoda mezi OKD
a Orlovou, na níž jsme pracovali půl
roku a která vyváženě hájí zájmy nejen města, ale i občanů, a vychází také
vstříc těžařům, prošla. Za společným
podpisem tohoto dokumentu je současně snaha o zmírnění nepříznivého demografického vývoje a vytvoření
příznivějších podmínek pro spokojený
život orlovských obyvatel.
Hlavní partneři
Produktový partner
piva celý program také uzavřeli.
Lou Fanánek Hagen s kolegy ze
Tří sester rovněž pomohl připravit
extra várku Radegast Ryze Hořké
12°
pro návštěvníky nošo12 pr
vického pivního svátku.
vic
„Těch nakonec dorazilo
„T
na pětadvacet tisíc.
Vypili dvaapadesát
vštěvnost
tisíc piv,“ řekl za orgaTakovou ná y večerní
or
měl i navzd Radegastu
nizátory
Radegast Dne
bouřce Den .
VVladimír Jurina.
uzi
2014
25 000
Tři sestry, které mají k pivu velmi blízko, uzavíraly hudební program.
Nové hřiště v „Letňáku“ doslova
v obležení orlovských prvňáčků.
„Hřiště jsme otevírali v devět
hodin ráno, se svými učitelkami
dorazily na tři stovky orlovských
prvňáčků. Domeček se skluzavkou, lany a prolézačkami byl
stejně jako klasické houpačky
na řetězech i pružinové houpadlo
a pískoviště přímo v obležení,“
sdělila ředitelka kulturního domu
Izabela Kapiasová.
Aby nové herní prvky takový
nápor vydržely, tomu pomohl
program, který děti přilákal k pódiu. Na něm se představili Klauni
z Balónkova nebo taneční soubor
Kmit z Domu dětí a mládeže pod
vedením Gabriely Kirsten.
Hřiště z akátového dřeva
vzniklo z projektu „Letňák
– areál pro všechny“ podpořeného v programu Sídliště žije.
Na zpřístupnění muselo počkat
do doby, než byla ukončena
kompletní rekonstrukce letního
kina.
PŘÍRODNÍ KRÁSY OPĚT PŘÍSTUPNY VEŘEJNOSTI
OSTRAVA – Zvenku nové opláštění
včetně zateplení, zevnitř inženýrské a komunikační sítě, sociální
zařízení, klimatizace v učebnách,
bezbariérový přístup i vybavení
pro hendikepované – tak vyhlíží
po roční rekonstrukci Geologický
pavilon prof. Pošepného spadající na „báňské“ pod Hornickogeologickou fakultu. Pro širokou
veřejnost je neméně důležité jeho
opětovné zpřístupnění.
„Expozice, jejichž historie sahá až
do roku 1849, mohou návštěvníci
vidět denně od pondělí do pátku.
Zájemci o krásy přírody si zde
určitě dopřejí nevšední a hodnotný
zážitek. Pavilon je zařazen i mezi
turisticky atraktivní místa, což znamená, že zde lze získat turistickou
známku,“ uvedla mluvčí VŠB-TUO
Klára Janoušková. Geologický
pavilon má přes šestasedmdesát
tisíc exponátů, přičemž vystavena
je asi pětina z nich. A to v monotematických blocích pokrývajících kompletní geovědní obory.
A sbírka z ostravsko-karvinského
revíru představuje nejucelenější
geologickou a mineralogicko-petrografickou dokumentaci české části
hornoslezské pánve!
uzi
FOTO: Radek Lukša
ě jako spoluobčané
ƒ Přihlášku zašlete elektronicky na: [email protected], nebo
v tištěné podobě na adresu:
Stonavská 2179, 735 06
Karviná-Doly
V průběhu Dne Radegastu se v Nošovicích vyčepovalo 52 tisíc piv.
FOTO: Radek Lukša
ORLOVÁ – Těžařská nadace
nepřispěla pouze na rekonstrukci samotného „Letňáku“,
nýbrž i na vybudování hřiště
pro nejmenší návštěvníky. A to
prošlo před Gulášfestem a Dnem
města Orlové velkou zatěžkávací
zkouškou!
Slavnosti piva a guláše, které
si již nejen mezi orlovskými
obyvateli udělaly renomé.
Hodnotili opět sami návštěvníci, jichž dorazilo v pátek 19.
září přes sedmnáct stovek.
Hlasovali do uren, přičemž
nejvíce lístků obdržel guláš
Zvěřinový uvařený Janem
Kokešem z restaurace
Hájenka. Ten použil jako základ
jelení maso.
ƒ Přihlášku a další informace
najdete na www.ihornik.cz.
Minova Bohemia s.r.o.
NOŠOVICE – Kdo si chtěl druhou zářijovou sobotu užívat Den Radegastu
2014 v pivovaru v Nošovicích se
vším všudy až do konce, musel
po setmění oželet pohodlí a sucho.
Pořádná bouřka totiž v duchu radegastovského motta připomněla, že
„Život je hořký! Bohudík!“
„Jste skvělí, že jste zůstali,“
vysekli stovkám piva a rockumilovných návštěvníků poklonu jak
David Koller s doprovodnou kapelou
(prezentující i slavné hity domovské
skupiny Lucie), tak členové formace
Tři sestry. Tito vyhlášení konzumenti
Zatěžkávací zkouška
hřiště se třemi
stovkami prvňáčků
FOTO: Radek Lukša
Havířský, Zvěřinový, Maďarský,
Šatlavský, Ostravský,
Staroměstský, Zabijačkový,
Fazolový, Hovězí a Bigos. Tak
pojmenovalo své speciality
deset soutěžících, kteří si
troufli přihlásit se na orlovský
Gulášfest.
Pod tímto názvem se
přehlídka oblíbených jídel
konala poprvé, navazovala
však na předchozí čtyři ročníky
Josef Lys
TŘI SESTRY V RADEGASTU PIVOVAŘILY I VYSTOUPILY
No Name, ač hráli mezi prvními odpoledne, se dočkali největšího aplausu.
Deset soutěžících z Gulášfestu
Při prezenci v základním kole
i ve finále předloží každý startující občanský průkaz nebo pas.
Turnajové startovné družstva činí
400 Kč/kolo. To bude hrazeno při
registraci základního kola i finále.
Partneři
ƒ II. kolo – finále: sobota 18. října
herna Bowling Sky
v Ostravě-Porubě
bání připravoval
ký
časem vadělám hoště jednou
Dochucuji
česnekem
ýt – kmíou a pomi nasekaapričkami.
hce pikant-
Přihlaste se do skvěle
dotovaného bowlingového
turnaje nejpozději do pondělí 29.
září. Jsou pro vás připraveny velmi
hodnotné a atraktivní ceny
FOTO: Archiv Horník
Místo pro zábavu malých
i velkých je dnes opravené
i díky Nadaci OKD
Geologický pavilon prof. Pošepného na VŠB-TUO je po roce přístupný veřejnosti.
Po šichtě
8
číslo 33 | ročník 44
Soustřeďte pozornost hlavně na materiální zabezpečení rodiny. Vaše konto potěší
příležitostná práci pro někoho, koho jste nedávno tahali
z bryndy. Máte-li s někým
časté spory, najděte odvahu
a pohovořte s ním. Vzájemné
vztahy se výrazně
zlepší a vzduch se
pročistí.
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
Horoskop na týden od 25. září do 1. října
Hrozí vám spory s lidmi, kteří
vám dosud nevadili. Držte se
zpátky a kolegům, příbuzným
či známým, které nezvládáte,
se vyhněte. Nepotěší nutnost
odložit plánovaný obchod.
Nevyhýbejte se společenským akcím, můžete poznat
člověka, který sehraje
ve vašem životě důležitou roli.
Matka nastávající nevěsty měla poněkud staromódní názory na manželství a pokoušela se je předat
i své dceři. „Nikdy nedovol svému manželovi, aby tě viděl celou nahou,“ radila jí, „vždycky bys na sobě
něco měla mít.“ – „Dobře, mami,“ odpověděla poslušně dcera. Jednou večer, dva týdny po svatbě, se
chystají manželé na lože, když vtom se manžel zeptá: „Drahoušku, nevyskytl se někdy ve vaší rodině
případ šílenství?“ – „Ne, aspoň co já vím,“ odpovídá manželka. „Proč se ptáš?“ – „No, jsme svoji dva
týdny a ty jdeš... (viz tajenka).“
Pomůcka: adat,
enol, lurex,
Tupelo.
Vyřazené
spisy
Kroton
Příliš
Zkratka
insekticidu
Jupiterův
měsíc
Rodiště
Elvise
Presleyho
Spoustu věcí chcete změnit.
To ovšem chce jasně vyjádřit,
oč jde, případně jakou roli
ve věci hrajete vy sami.
Projeví se u vás zádumčivost
i strach z reakcí cizích lidí.
Pozorní musíte být v práci.
Není daleko k tomu, udělat
hloupou chybu. Pozor
– rozvaha je lepší částí
odvahy.
Nákupy pouze za přítomnosti partnera, hlavně pokud jde
o drahou věc, případně techniku, které moc nerozumíte.
Mohli byste šlápnout vedle,
což by mohlo být velice
nemilé vzhledem k vašemu
finančnímu kontu. Doba
je vhodná k řešení
případných palčivých
témat vašeho vztahu.
Učme se anglicky s Horníkem!
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Několikrát se setkáte
s nepochopením. Nesmíte
se tím dát vyvést z míry. Je
to ponaučení, že s některými
lidmi se ani hovořit, natož
spolupracovat nedá. Nové
technologie vás potrápí, ale
pokud se do toho zakousnete, vysloužíte si
i pochvalu – zvládli
jste už i horší věci.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Všichni hřeší na vaši ochotu
a vstřícnost, která vám brání
odmítnout někomu pomoci.
Říci „ne” není slabost, ale
často nutnost. Važte si sami
sebe! Menší nedorozumění
doma vyžehlíte malým
dárkem a příjemným
večerem. Víkend
věnujte i dalším rodinným příslušníkům.
Někdo z vašich blízkých přátel, kolegů či známých se postará o nečekané a nepříjemné překvapení, které se týká
vašeho milostného vzplanutí.
Zlomyslné pomluvy vám paradoxně pomohou k upevnění
partnerského vztahu. Oba
jste se v poslední době
spíše míjeli. Dopřejte si
hezký večer.
Velkoryse se pustíte do zvelebování domácnosti. Tajné
přání se stane skutečností
– jenže do všeho se aktivně
bude chtít zapojit tchyně. Krizi
zvládnete bez problémů a kýženého výsledku se ve zdraví
dočkáte. Zaslouženého
a upřímného uznání
se dočkáte i od svých
ratolestí.
Problémy, které se objeví,
jsou zčásti důsledkem vaší
lehkomyslnosti v posledních
dnech. Přiznejte si to a požádejte přátele o pomoc.
Napříště to chce uvažovat
rozumně a nenakládat si víc
než lze zvládnout. V partnerských vztazích
zavládne pohoda
a porozumění.
Z pocitu, že máte vždy
pravdu a chod věcí dokážete
změnit, hrozí nepříjemné
procitnutí. Pozor na větší
finanční operace – jistý si
není ani kolega, který vám
je nabízí. Poslední dobou
začínáte myslet jen na sebe.
Není to dobré ani vůči
partnerovi a už vůbec
ne vůči dětem.
Podaří se vám srovnat to,
co se vám vymklo z rukou.
Nebojte se k tomu vrátit,
intuitivně najdete správný směr. Nenakupujte
všechno, co si vymyslel váš
protějšek, utrácení dejte
červenou. Sice především
vy rozdáváte rady, pro
tentokrát přijměte
radu od přítele.
Cukrářský
výrobek
Otázka při sázce
Předložka
Nákres
velké kovové
nádoby
Skloubit
Začnete se více zajímat o vše,
co souvisí s komunikací.
Dovolené jsou za námi a sluníčka už si už moc neužijeme.
Budete více doma a více
volných chvil také věnujete
partnerovi. Dokonce přijmete
změny v domácnosti, kterým
jste zatím odolávali.
Prostě – opět pánem
situace.
Kniha z vydavatelství Alpress
Alfred Nobel jako vynálezce dynamitu, bratři
Wrightovi, kteří postavili první skutečné letadlo, vynálezce radaru Robert Watson-Watt, otec balistické
rakety V2 Werner von Braun... To jsou jen někteří
z vědců, kteří stojí za technikou využívanou v boji
a ničení. Proč svůj mimořádný intelekt propůjčili
právě válčení?
Křížovka o knihu
Masturbace
Stavební hmota Domácky Emílie
Jedna i druhá
(slovensky)
Maďarský
zápor
Potřeby
vodáka
1. DÍL
TAJENKY
Dávati
do dvojic
Části hřídele
Islámské tradice
Ďábel
Prolévat (slzy)
Žito (nářečně)
Alkohol
Slovensky rty
Hvězdicová
jízda
Metropole
Tanzanie
Značka
thalia
Část kabátu
Legrace
(slang.)
Japonská
metropole
2. DÍL
TAJENKY
Umělé vlákno
Rachmaninova
opera
Kůra
(zastarale)
Jezevčík
Ohyby trupu
Staré vztažné
zájmeno
Kaprovitá ryba
Citoslovce
pobídnutí
Otrok
(zastarale)
Opravny lodí
Žabí citoslovce
Německá
automobilka
Rostlina
podobná
heřmánku
Neboť (nář.)
Probodnouti
(knižně)
Na toto místo
3. DÍL
TAJENKY
Pražské lázně
Avšak
Krmivo pro koně
Tajenka křížovky č. 32: ...že je na vás spolehnutí. Výherce křížovky č. 32 je Martin Lukšík ze Staříče.
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
VTIPY
Žena jede na rekonvalescenční pobyt a žárlivý manžel
jí před odchodem kontroluje
kufr. Vybere z něho společenské šaty a místo nich tam
vloží tepláky. Po dvou týdnech se žena vrátí a manžel
se ptá:
„Tak jak bylo?”
Žena odpoví:
„Dobře bylo, perfektně. Ty, co
měly společenské šaty, tancovaly v sále a ty, co měly tepláky,
souložily na pokojích.”
Pátek 18.30 hodin.
Manžel: „Zlato, co kdybychom
si udělali krásný víkend?”
Manželka: „Jasně, miláčku. Co
mám udělat?”
Manžel: „Kup mi basu piva
a odjeď k matce!”
Baví se dvě ženy: „Co mám
dělat, abych měla prsa kolmo
k tělu?”
„Choď po čtyřech!”
Žena se hádá s mužem. Na konci hádky odejde do ložnice
a začne si balit věci do kufru.
„Kam chceš jít?” ptá se muž.
„K Pavlovi. Můžu u něho bydlet
a ještě mi dá pět set za každou
soulož!”
V tu chvíli začne muž balit také.
„A kam jdeš ty?” ptá se překvapená žena.
„Taky k Pavlovi. Chci vidět, jak
vyžiješ z té tisícovky měsíčně.”
Mražená
pochoutka
Górnik
25 września 2014 numer 33 rocznik 11
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: Wypadek to nie przypadek. Stosuj środki ochrony osobistej!
25 km/h? Lokomotywa kopalniana firmy Ferrit to potrafi
wszystkim ręczną myjkę wysokociśnieniową CVV 01F, którą można było podziwia wraz z wyposażeniem w bębnową nawijarkę węży
hydraulicznych RHN 01F. „Potrafi
pracować z ciśnieniem nawet 200
bar i można ją podłączyć do zwykłego układu hydraulicznego,“
dodał.
Na poligonie testującym Ferritu
w rolę „jeźdźca testującego“ wcielił się również Tomáš Labuz, niektórzy pamiętają go z Kopalni Łazy.
„Pracowałem tam w latach od 1985
do 2000 i w tym czasie technologie
transportu zasadniczo się zmieniły. Nie mówiąc o tym, co nasza firma produkuje teraz – wtedy o lokomotywach akumulatorowych mogliśmy śnić jak o niebieskich migdałach,“ powiedział dodając, że
Akumulatorowa podwieszana lokomotywa DLZA 90F na moście testującym poligonu.
więciu darkowskich DLZ 210F.
Z kolei drugi mechanik darkowskiego odcinka centralnego
transportu Jiří Filip chwali przede
na przykład najnowszy model kolejowy DLPA 44F potrafi przemieszczać ciężary o masie ponad 100 ton.
„Nasze aktualne portfolio chcieliśmy pokazać również na targach
w Doniecku na Ukrainie, jednak
tam w chwili obecnej rozwiązują zupełnie inne problemy,“ powiedział Miroslav Heczko, dyrektor ds.
handlowych firmy Ferrit. Jak powiedział, dostawca technologii wydobywczych ze Starego Miasta w
chwili obecnej skupia się na redukcji strat w czasie pracy pracowników spółek wydobywczych. I dlatego na przykład powstała pod batutą dyrektora ds. technicznych
Drahoslava Ďurici i jego zespołu
lokomotywa przemieszczająca się
z szybkością 6,5 metrów na sekundę.
Radek Lukša
Niektóre nowości ze Starego Miasta
ƒ DLZ 210F – HS, podwieszana
lokomotywa kopalniana dla
szybkiego transportu na duże
odległości
ƒ DLZA 90F, akumulatorowa
podwieszana lokomotywa kopalniana z czteroma lub sześcioma
napędami
ƒ DLZ 210F, ulepszona wersja
m.in. z lepszym ruszaniem
i dojazdem, podobno z dokładnością co do milimetrów
ƒ DMZ 50F, DMZ 50F – RC (zdalnie
sterowany), DME 30F, ŠA-MAN
02, do prac manewrowych
ƒ DLPA 90F, zmodyfikowana wersja dostosowana do wymagań
firm wydobywczych z Turcji
ƒ DLPA 44F, uniwersalna lokomotywa kopalniana z silnikiem
elektrycznym napędzanym
z akumulatora
ƒ KPPF 01, kabina ratownicza
na urządzeniach podnośnikowych, dzięki nim można ją
podnosić i opuszczać
ƒ ZHB 2000F, podwieszona wciągarka hydrauliczna
ƒ RHN 01F, ręczna nawijarka węży
hydraulicznych
ƒ KSTS 1, KSTS 21, bezobsługowe
kontenery samowyładowcze,
pierwszy o pojemności 6.8, drugi
14 ton
ƒ CVV 01F, pompa wodna
wysokociśnieniowa
Seniorzy na wycieczce w Polsce
PSZCZYNA – Zamek w Pszczynie
oraz Centrum ogrodnicze
w Goczałkowicach mieli okazję
zwiedzić członkowie miejskich
Klubów Seniora w Karwinie, którzy
skorzystali z oferty wyjazdu do
Polski. Wycieczka została włączona
do projektu „Wiek akceptujemy
witalnie i radośnie “, który wsparła
Fundacja OKD.
„Zamek w Pszczynie oferuje rozległą trasę, która pokazuje historię
obecnie jednego z najcenniejszych
zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce i ich właścicieli.
Uczestnicy naszej wycieczki mogli
obejrzeć oryginalne wyposażenie
i meble, które nie uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej i
zachowały się do dzisiaj,“ powiedziała Marie Pollaková z karwińskiego
urzędu miejskiego, który na projekt
dla seniorów uzyskał dofinansowanie ze spółki wydobywczej
Dalszym przystankiem autobusu,
wypełnionego przede wszystkim
pracownikami z kopalni OKD w
stanie odpoczynki i ich żonami,
stało się prywatne Gospodarstwo
Szkółkarskie Kapias w mieście
Goczałkowice. „Zdecydowanie
zachęcamy,“ przekazują seniorzy
podkreślając, że zwiedzali ogród
różany i zimowy, jak też ogród w stylu
angielskim i włoskim. Oczywiście,
wszyscy przywieźli do domu w doniczkach jakieś rośliny wieloletnie,
jednoletnie lub zioła.
uzi
FOT Radek Lukša
właśnie w dniu, gdy Golasowski odwiedził Ferrit, jego koledzy na kopalni wprowadzali do rozruchu
próbnego na jednej z ogółem dzie-
Seniorzy skorzystali z oferty zwiedzenia Pszczyny i Goczałkowic.
8/33-IX/14
STARE MIASTO – Transport górników na odległe miejsca pracy oraz
napęd lokomotyw kolejowych
i podwieszanych wyposażonych
w silniki elektryczne. Nie tylko te
nowe trendy przedstawiła w drugim wrześniowym tygodniu spółka Ferrit w Starym Mieście koło
Frydka-Mistka przedstawicielom poszczególnych zakładów
OKD oraz firm wydobywczych
z Polski.
„Z zaprezentowanych nam nowych i zmodernizowanych maszyn najwięcej zainteresował mnie
podwieszany pojazd kopalniany
DLZ 210F – HS. W zagłębiu znamy
inny model, bez ostatnich dwóch liter w oznakowaniu, a właśnie te literki HS oznaczają jego modyfikację. High speed – wysoka szybkość - potrafi rozpędzić się nawet
do dwudziestu pięciu kilometrów
na godzinę, jednak niezbędny jest
do togo wzmocniony rowek szyny oraz odpowiednio dostosowane
trasy transportowe,“ opisał Pavel
Golasowski, mechanik odcinka
centralnego transportu Zakładu
Kopalni Darków. Szybsza lokomotywa korzysta też ze standardowego dodatkowego chłodzenia, które
FOT Radek Lukša
Przedstawiciele wszystkich
kopalni OKD oraz firm
wydobywczych z Polski
obejrzeli w Starym Mieście
ciekawe ulepszenia
Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys „ E-mail: [email protected]
Tel.: +420 596 262 801 „ Komórka: +420 605 279 864
Panorama
číslo 33 | ročník 44
Nadace Landek vyhlásila 1. kolo
výběrového řízení na rok 2015
jp
Zrekonstruovaný kostel
v Karviné-Fryštátě se
dočkal svých zvonů, které
byly v sobotu posvěceny
a v pondělí usazeny
OSTRAVA – Zájemci o finanční pomoc
z Nadace Landek Ostrava mají další
šanci. Nadace totiž před nedávnem
vyhlásila 1. kolo výběrového řízení
pro přijetí projektů do Nadačního
programu roku 2015. Termín uzávěrky výběrového řízení je 15. 10. 2014.
Podrobnosti k výběrovému
řízení včetně formuláře přihlášky
jsou k dispozici na internetových
stránkách nadace www.nadace-landek.cz.
Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
PRODEJ
Garážová vrata hnědé barvy
(Palisandr), obložená palubkami,
2,20 x 2,20 m (š x v), celkem 2 ks
dvoudílných vrat. Cena 990 Kč.
Tel.: 608 626 826.
Nová dřevěná vrátka, 2 ks, sloužící jako zábrana pro děti. Rozměr:
60 až 102 cm (nastavitelná šířka); x73 cm (v). Široký průchod,
bez prahové lištičky. Jednoduché,
rychlé vyjmutí vrátek. Cena
600 Kč /ks. Tel.: 608 626 826.
AUTO-MOTO
Prodám Škoda Octavia
hatchback, r. v. 2004, 1,6 i, 75Kw,
šedá metalíza, koupeno v ČR,
klimatizace, 2 x okna a zrcátka v elektrice, ABS, centrální
zamykání, 2 x airbag, autorádio
s CD, zámek zpátečky, posilovač řízení, nekuřácké vozidlo,
pravidelný servis, vozidlo je bez
dalších investic. Nutno vidět,
krasavec. Cena 89 000 Kč. Tel:
608 308 989.
Prodám úplně nové letní pneumatiky zn: Dunlop – 225 x55/16 95Y
SP-Sport 01 DOT – 2114. Původní
cena 13 200 Kč, nyní 9200 Kč.
Tel: 608 626 826.
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 33
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní
(ISTR)
Nové zvony u svatého Marka
Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
4, 20
Opravy strojní (OSTR)
170, 256, 547, 617
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
slavnostní mše zaplněný do posledního místa.
„Myslím, že tečka za mým působením v Karviné se vydařila.
Mám krásné pocity z celé mše, nových zvonů, ale také z lidí, které
jsem po svém odchodu tady opět
mohl potkat,“ svěřil se Daniel
Vícha se svými zážitky.
V pondělí odpoledne pak byly
zvony osazeny do věže kostela.
Na cestu z kostela Povýšení svatého Kříže ke svatému Markovi
byly převezeny koňským povozem
a na cestu jim zahrál dechový orchestr ZK Dolu ČSA a doprovodili
je krojovaní horníci.
Do věže byly zvony vytaženy po půl páté odpoledne a krátce po páté se už rozezněly – poprvé od roku 1998. „Nádhera, nemáme slov. Je to krásné,“ rozplývaly se dvě starší ženy a všechno
si poctivě dokumentovaly. Zvony
budou znít v harmonii s kostelem
Povýšení sv. Kříže. Každou nedě-
KARVINÁ – Tři nové zvony, které už vyzvánějí ve věži kostela sv. Marka, vysvětil během sobotní večerní mše v Karviné biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz.
O jejich jménech rozhodli sami
obyvatelé města. Největší z nich
je Marek (váží 220 kg), menší František (150 kg) a nejmenší
Florián (100 kg).
Svěcení zvonů, jejichž pořízení stálo téměř půl milionu korun, spolucelebroval současný karvinský farář Przemyslaw
Traczyk a ujít si tuto slavnost
nenechal ani jeho předchůdce
Daniel Vícha. Kostel byl během
FOTO: Adam Januszek
PODPORUJÍ HORNICKÉ DĚDICTVÍ
Biskup František Václav Lobkowicz byl tím, kdo nové zvony posvětil.
li by navíc měly společně oznamovat pravé poledne.
Práce na rekonstrukci 240 let
starého kostela sv. Marka v ulici
K. Sliwky začaly v dubnu a potrvají až do listopadu. Opravy spolufi-
nancovala Evropská unie. Jedná
se o první větší opravu po 80 letech. Kostel býval otevřen jen zcela výjimečně, nyní už ho farnost
hodlá využívat více.
Adam Januszek
100. výročí založení Československých legií
PAŘÍŽ/ČESKÝ TĚŠÍN – Váleční veteráni, zástupci Československé obce
legionářské, parlamentu a velvyslanectví ČR si před nedávnem v Paříži
připomněli sté výročí založení
československých dobrovolnických
jednotek ve Francii za první světové
války.
Krajané se tehdy scházeli
na Palais Royal, odkud vyšel
22. 8. 1914 pochod několika stovek legionářů k odvodu
v pařížské Invalidovně. „Ti hned
po zahájení první světové války začali boj za samostatný stát Čechů
a Slováků. To však tehdy byla
pouhá idea, nikdo z nich nemohl
vědět, jak ta válka dopadne, oni
FOTO: Dorota Havlíková
10
Sté výročí vzniku Slezských legií si připomněli v parku Adama Sikory v Českém
Těšíně odhalením pomníku k této události.
přesto za tou ideou šli, obětovali
své rodiny, mnozí svůj život a to je
něco, co my tady chceme uctít,”
uvedl jeden z řečníků.
Legie svého času výrazně posílili
dobrovolníci z Ostravsko-karvinské
uhelné pánve. Ti se zformovali
ve Slezských legiích, které 21. 9.
1014 vyšly z Těšína na frontu první
světové války. Značná část legionářů
pocházela z hornických obcí a oběti
mají často v kolonce zaměstnání
napsáno horník. Většina z nich byla
polské národnosti a Slezské legie,
které se staly součástí Polských
legií, byly zas velmi důležité pro
budoucí Polsko.
red
Pořád jsem lékařem, zvyklým naslouchat svým pacientům
ženatý, žena Iva (47), lékařka, otec sedmnáctileté
dcery Kláry. Profesí lékař – gastroenterolog chirurgického oddělení NsP v Karviné-Ráji, současný
senátor volebního obvodu 75. Do jeho senátního
obvodu 75 – Karviná patří Albrechtice, Dětmarovice,
Doubrava, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Petrovice
u Karviné, Stonava a Těrlicko. V roce 2008 byl zvolen
do Senátu jako jediný v republice již v prvním kole
voleb, letos bude jako jediný v Moravskoslezském
kraji obhajovat svůj senátorský mandát.
Proč znovu kandidujete
do Senátu?
Nerad odcházím od rozdělané
práce, stále mám mnoho vizí a plánů, co udělat pro náš region, aby se
nám tady lépe žilo. Nešel jsem do
politiky proto, abych zbohatl, či
abych se stal součástí podivných
bratrstev. Chci dobře zastupovat
zájmy svých voličů a prosazovat
cíle a hodnoty, které považuji za
správné. A kdyby to neznělo jako
klišé, řekl bych, že obhajoba kandidatury senátora je pro mne nejen
výzva, ale i možnost plnění předsevzetí. Za šest let ve vrcholové politice jsem se mnoho naučil a mám
nač navázat. Lidem, kteří jsou zklamaní chováním politiků jsem, doufám, v upynulých letech dokázal, že
i po zvolení do křesla senátora lze
zůstat nohama na zemi. I jako senátor jsem pořád lékařem, zvyklým
naslouchat svým pacientům.
Co na to říká Vaše rodina?
Manželka ani dcera nejsou z toho,
že znovu kandiduji do Senátu, nijak
nadšené. Často nebývám doma,
jsou na spoustu věcí samy a chybím jim, stejně jako ony mně. Je to
pochopitelné – máme se moc rádi
a chceme mít co nejvíc společných
prožitků. Tak se jim to snažím maximálně vynahradit ve chvílích volna.
Ale moje holky mne stejně budou
všemožně podporovat – a já jim za
to děkuji a mám je o to víc rád.
Co chcete udělat pro svůj
volební obvod?
Pokud budu zvolen, chci se znovu zabývat oblastmi, které znám
a jsou mi blízké – zdravotnictví, sociální politika, ozdravění našeho
regionu. Rád bych opět spojil zkušenosti z mé profese lékaře i komunálního politika a také znalosti
problémů jednotlivých měst a obcí
a pomohl jim ve funkci senátora
hájit jejich práva. Zaměřím se na
problematiku rodin s dětmi a seniorů, hlavně chci tak jako dosud
bojovat za zrušení asociálních reforem, které zhoršují životní úroveň
a poškozují většinu mých spoluobčanů. Chci přispět k řešení nejpalčivějších oblastí, které trápí náš
region: vysoká nezaměstnanost,
problémy s nepřizpůsobivými,
kupčení se sociálním bydlením,
znečištěné ovzduší. Své priority
jsem shrnul do jakéhosi „desatera“.
(Najdete je v samostatém textu pod
titulkem Mé priority v Senátu pro
Karvinsko - pozn. red.)
Už delší dobu se zasazujete
o možnost dřívějšího odchodu
horníků do důchodu. Proč?
Protože jsem lékař a vím, že právě horníci jsou nejvíce postiženi
nemocemi z povolání. Také proto
jsem se v Senátu stal iniciátorem
projednávání petice za snížení věkové hranice pro odchod horníků
do důchodu. Jsem přesvědčen, že
ten požadavek je oprávněný. Na
můj podnět bylo přijato usnesení
senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kterého jsem
místopředsedou, aby ministerstvo
práce a sociálních zvážilo přípravu
novely zákona o důchodovém pojištění, která by stanovila důchodový věk horníků poměrně s ohledem na odpracovanou dobu, tak,
aby nepřevýšil 55 let věku horníka.
Jaký je Váš vztah k OKD?
OKD stále patří k největším zaměstnavatelům v našem regionu,
pracuje zde 11 tisíc lidí. A připočteme-li i návazná pracovní místa, je
obživou pro zhruba 40 tisíc lidí.
Svou důlní činností ale také ovlivňuje naše životy. Je potřeba najít
rovnováhu mezi pozitivy a negativy.
Musí fungovat rovnost mezi partnery, nikoliv přístup silného ke sla-
rimentální medicíny při realizaci projektu zaměřeného na karvinské novorozence, který byl spuštěn v NsP
v Karviné. Jedná se o průběžné sledování zdravotního stavu dětí od
narození po dobu dvou let. Cílem je
zjistit dopad znečištění ovzduší a doporučit opatření, která umožní zlepšit zdravotní stav dětské populace.
S dalšími kolegy senátory jsem
podával několik podnětů k Ústavnímu soudu, které dopadly úspěšně. Jednalo se o návrh na zrušení
tzv. úhradové vyhlášky která svými
dopady dále prohlubovala finanční
krizi ve zdravotnictví. Uspěl i návrh
na odstranění diskriminace pracujících důchodců. Ti si na základě
verdiktu Ústavního soudu z července letošního roku mohou opět
odečítat slevu na dani. Úspěšné
bylo i podání návrhu na zrušení
vyhlášky účinné od roku 2012, která
stanoví nesmyslný indikační seznam pro lázeňskou a rehabilitační
péči o dospělé, děti a dorost. Díky
němu se počet pacientů, jejichž
pobyt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, snížil až o 50% .
Vzhledem ke kritické situaci v lázeňství a s ohledem na medicínské
hledisko jsem se skupinou senátorů
navrhl ministru zdravotnictví jako
první krok prodloužit základní dobu
pobytu v lázních zpět na 28 dnů.
Jaké jsou Vaše přednosti, jak
byste se sám charakterizoval?
Jsem lékař, zvyklý pomáhat lidem. Nejsem profláknutý politický
harcovník. Nesnáším politické čachrování. Řídím se selským rozumem,
podpořeným životními zkušenostmi a naslouchám názorům lidí, kteří
mne volili. Nepodporují mne žádní
sponzoři, takže nemusím být nikomu vděčný, nikomu nic nedlužím.
Nejsem populista a neslibuji modré z nebe. Své sliby plním.
Děkuji za rozhovor a přeji
úspěch ve volbách do Senátu.
(mifa)
MÉ PRIORITY V SENÁTU PRO KARVINSKO
Plná dostupnost zdravotní péče, bez poplatků u lékaře, efektivní rozvoj
nemocnic.
Konec kupčení se sociálním bydlením - urychlené přijetí změny zákona
o pomoci v hmotné nouzi. Stop zneužívání sociálních dávek lidmi, kterým
se nechce pracovat.
Maximální podpora mladých rodin s dětmi.
Důstojný život pro seniory a handicapované, rychlá náprava asociálních
reforem pravicových vlád. Vyšší a rychlejší valorizace důchodů.
Bezpečné ulice měst a obcí, spravedlnost a vymahatelnost práva pro všechny.
Možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi pracující v těžkém průmyslu.
Zachování pracovních míst ve velkých podnicích. Podpora investorů v nových
průmyslových zónách = více pracovních příležitostí.
Vyvážený přístup k OKD a kontrolovatelná důlní činnost. Zlepšení života lidí
v oblastech postižených důlní činností.
Podpora aktivit zlepšujících životní prostředí, vyšší sankce pro znečišťovatele
ovzduší. Více ozdravných pobytů pro děti.
Plnohodnotné zachování Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, rozvoj
středního a učňovského školství v regionu. Vysoké školy bez školného.
senátní
obvod
75
Karviná
10. a 11. října
VOLÍTE TAKÉ
DO SENÁTU
52/33-X/14
MUDr. Radek Sušil, (47), člen ČSSD. Šťastně
bému. Chci prosazovat vyvážený
přístup k OKD, kontrolovatelnou
důlní činnost a zlepšení života lidí v
oblastech postižených důlní činností.
Co považujete za svůj
největší úspěch v minulém
volebním období?
Pro mne je nejdůležitější, že
jsem neodešel od svých pacientů,
zachoval jsem si svou lékařskou
praxi na chirurgii rájecké nemocnice. Povolání lékaře nutí člověka
naslouchat pozorně lidem, kteří
v něj vkládají svou důvěru. A tak
vím přesně, co je trápí, nejen z medicínského hlediska. A mohu se na
řešení těch problémů zaměřit jako komunální politik i v Senátu.
Mám radost ze změn v oblasti zdravotnictví v regionu, na nichž jsem se
spolupodílel. Postupně se stabilizuje
situace v nemocnici v Karviné i v Orlové, konečně sem přicházejí investice, celkově skoro 400 milionů.
Byl jsem iniciátorem spolupráce
s Akademií věd ČR – ústavem expe-
Nadace
OKD
25. září 2014 číslo 33 ročník 44
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Co má kola, to skáče a lítá
Porubský skatepark
doplnily další prvky,
opět díky nadačnímu
programu Sídliště žije
a zapojení dobrovolníků
„Většinou mají kluci v každém
městě jednu šanci za život, že se
jim podaří něco podobného postavit. My ji dostali díky radnici
Poruby a Nadaci OKD dvakrát.
Nejprve jsme vybudovali skatepark a nyní ho opět z příspěvku
v programu Sídliště žije doplnili
o bikepark,“ řekl Denis Martaus,
předseda sdružení KrchOff, jehož
otce by si mohli pamatovat na paskovské šachtě – dělal u měřičů.
Vloni rekonstruovaný skatepark tak doplnily lehce odlišné překážky i pro ostatní freestylové sportovce. „Mají proti těm
skejťáckým jiné rozměry, jsou
vyšší a delší. Bikeři také preferují rádiusové překážky, dostali je.
Skejťáci, cyklisté, koloběžkaři, bruslaři, ti všichni si v Porubě zajezdí.
Zajezdí si úplně všichni,“ líčil
Martaus.
Skejťáci se svými prkny, cyklisté s koly BMX, bruslaři na in-
Vyrostly tady dva veliké ledvinové
bazény, schody a zábradlí – rails
– přes které se skáče, či takzvaný pyramidový corner a funbox.
Situace v bikeparku běžná – skáče zde a lítá všechno, co má kolečka.
Radek Lukša
Turné černého humoru se zastavilo i na jedné ze škol v Chebu.
DRACI NA HŘIŠTI V DOUBRAVĚ
DOUBRAVA – Fotbalové hřiště TJ
Baník OKD v Doubravě bude patřit
v pátek 3. října od 15.30 velké
Drakiádě pořádané obcí a místní
knihovnou za podpory Nadace OKD.
„Přivítejte s námi podzim a přijďte
si užít příjemné odpoledne s létajícími draky, tvořivými dílničkami
FOTO: Stanisław Kołek
ČESKÝ TĚŠÍN – Placky pečené
na plotně, stryki smažené na pánvích, slezská kapuśnica a švestkové knedlíky. Takový byl jídelníček
na Kobzol szołu pořádaném předposlední sobotu v září Místní skupinou PZKO v Českém TěšíněSvibici. Jeho návštěvníci – mimo
jiné i pod stanem pořízeným díky
Nadaci OKD – spořádali celkem
asi metrák brambor!
„Někde dělávají se sklizní žita
dožínky, jinde se sběrem chmelu dočesnou. My jsme vykopali
brambory a děláme svátek kobzo-
lí. Ale kolikátý ročník to je, to už
nedokážou spočítat ani nejstarší
pamětníci ze svibického PZKO čítajícího kolem sto padesáti členů,“
vysvětlil Stanisław Kołek, technik
péče o základní fondy na Závodě
Důl Karviná, lokalitě ČSA.
Jeho manželka Irena byla
jako předsedkyně osmnáctihlavého výboru PZKO hlavní šéfkou celé akce. Stryki si vzali na starosti manželé Andrzej
a Misia Kluzovi, placky pak Ilona
Hudeczek a Janusz a Danka
Lasotovi. Topičem číslo jedna byl
Henryk Maciejczyk, Ludomiła
Iwanuszek
dělala
kapuśnicu a Irena Ochodková s Majkou
Procházkovou bramborové sladké knedlíky.
pro děti, sokolnickými ukázkami
a dalšími atrakcemi. Nezapomeňte
vzít s sebou draky. A taky párky, budeme opékat,“ vzkázali organizátoři
s tím, že pro každého účastníka mají
připravenu pozornost. V případě vytrvalého deště se Drakiáda přesouvá
na následující pátek 10. října.
uzi
Misia a Andrzej Kluzovi chystali stryki smažené na oleji v pánvích.
„Z kobzolí na placky a stryki je
třeba zrobit těsto, říkáme mu trzicielina. Do kapuśnice neboli
zelňačky dáváme kromě brambor,
klobásy a česneku i vývar z uzených kostí a také nadrobené uzené
maso,“ prozradili svibičtí kuchaři.
Podávat své speciality na Kobzol
szołu začali od 14. hodiny, přičemž po 18. hodině už mohli umývat použité náčiní. Všechno snězeno!
uzi
Placky na plotně, stryki na oleji
Placky na plotně pekli Ilona Hudeczková a Danka a Janusz Lasotovi.
uzi
linech či jezdci na koloběžkách
tak nyní v Porubě využívají jeden z nejmodernějších betonových areálů svého druhu v Česku.
„Postavit malý skatepark stojí stejné úsilí jako ten náš velký.
Využíván bude jistě dvacet let,“
nechal se slyšet Martaus s tím, že
parametry vyhovují také pro pořádání akcí mezinárodního rozsahu.
„Jsme rádi nejen za to, že se
v Porubě zatraktivnila možnost
trávení volného času, ale rovněž
za aktivní zapojení lidí zde žijících
a na projektu spolupracujících.
Vyznavači freestylových sportů
již při posuzování žádosti sami
nabídli pomoc. A to bylo pro nás
zásadní, nezbývá než jim popřát,
aby si všichni skateparku i bikeparku pořádně užili,“ doplnil ředitel Nadace OKD Martin Olša.
Za odpoledne spořádali snad metrák brambor
Na kobzolovém svátku
se hodovalo i pod stanem
pořízeným díky NOKD
TAP s tím, že toto hudební těleso
sdružuje hendikepované studenty či
absolventy škol právě z Jedličkova
ústavu.
„Kresbami a vtipy na téma
tělesně postižených chceme také
upozornit na význam černého humoru jako klíčové schopnosti bavit se
s nadhledem o vážných věcech,“ dodal Suchánek s pozváním na úterý
7. října do velkého sálu Městského
kulturního domu v Karviné. Koncert
i výstava začnou v 18 hodin (lístky
jsou již nyní k mání v pokladně
MěKD). Pokračování turné v Orlové
je naplánováno na „Barboru“, čtvrtek 4. prosince.
FOTO: Nadace OKD
Nový betonový monolit
s rozměry 25 x 30 metrů
vyhovuje profesionálům
i úplným začátečníkům.
KARVINÁ, ORLOVÁ – Fefík, Hrdý,
Rakus, Setík, Koštýř, Douša, Vrána.
Dohromady tato sedmička českých
kreslířů vytvořila pětapadesát
maleb s tematikou černého humoru,
za nějž by se nemuseli stydět ani
ti nejtvrdší šprýmaři v havírně.
Jejich výstava se chystá za podpory
Nadace OKD jak v Karviné, tak
v Orlové.
„Výstavu vždy doprovodí unikátní
vystoupení kapely The Tap Tap, která
vyrazila na Turné černého humoru,
aby takto podpořila sbírku na dostavbu areálu Jedličkova ústavu
a školy v Praze. Vstupné na výstavu
ani koncert se neplatí,“ informoval Daniel Suchánek ze Sdružení
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Milovníci adrenalinového ježdění ze sdružení KrchOff se
předposlední sobotu v září na závodech Moravskoslezská Tour
2014 pořádaných Českou asociací skateboardingu měli před kamarády odjinud skutečně čím
pochlubit. Areál jejich skateparku za Biskupským gymnáziem
v ulici K. Pokorného v Porubě totiž doplnily další překážky pro řádění na všem, co má kolečka!
ČERNÝ HUMOR BEZ PLACENÍ
Na přípravu bramborových placek
na litinové plotně a stryků na oleji
pro víc než 150 lidí spotřebovali:
ƒ 50 kilogramů brambor (setřených v elektrickém robotu)
ƒ 3 kilogramy hladké mouky
ƒ 2 kilogramy polohrubé mouky
ƒ 50 vajec
Vše zamíchali, osolili. Z poloviny
směsi pekli na litinové plotně
placky podávané se škvarky.
Zbytek směsi dochutili:
ƒ 1,5 kilogramu cibule (setřené
v elektrickém robotu)
ƒ 6 hlávkami drceného česneku
ƒ 4 sáčky kmínu
ƒ 4 sáčky majoránky
ƒ 1 sáčkem mletého pepře.
Opět zamíchali a smažili stryki
v oleji na pánvích.
KARVINSKÉ VARHANY VRCHOLÍ
Čtvrtý a zároveň poslední
koncert 10. ročníku festivalu se
koná v neděli 28. září odpoledne
KARVINÁ – Po Janu Bokszczaninovi
s Robertem Majewskim, Józefu
Serafinovi a Mari Ohki uzavře
10. ročník festivalu Karvinské
varhany 2014, podporovaný
Nadací OKD, karvinská rodačka Marta Wiergzoń se světově
známým Permoníkem. Festival
konaný v kostele Povýšení svatého Kříže na náměstí ve Fryštátě je
každoroční významnou přehlídkou
varhanní hudby, kterou prezentují
veřejnosti přední místní i zahraniční interpreti.
„Varhany patří mezi nejzajímavější
koncertní nástroje. Všichni jsou
na koncert, který začíná v 16 hodin,
srdečně zváni,“ uvedli pořadatelé
s tím, že cena vstupenky činí 150 korun pro dospělého a 100 korun pro
seniory, studenty a děti.
Marta Wiergzoń koncertuje sólově,
ale spolupracuje též se sólisty,
orchestry i sbory. Jedním z nich
je také karvinský Permoník, který
za dobu své existence (od 1966),
zaznamenal řadu úspěchů po celém
světě. V minulém roce dokonce
zvítězil v mezinárodní soutěži pěveckých sborů v New Yorku v Carnegie
Hall. Sbormistryní je zakladatelka
Permoníku Eva Šeinerová.
aja
12
Sport
číslo 33 | ročník 44
ORLOVÁ OSLAVÍ 85 LET FOTBALU
Vítězné loučení karvinských
fotbalistů se stadionem
KARVINÁ – Svěřenci trenéra Josefa
Webera se z vítězství radovali
přesně po měsíci a čtyřech dnech.
Naposledy totiž vyhráli 16. srpna domácí duel s Kolínem. Od té
doby jedna remíza a tři porážky
včetně té pohárové. „Uff, to už je
tak dlouho?“ divil se. Zlín před zápasem budil respekt, ale domácí si
byli vědomi své špatné série a také
věřili, že zlomí střelecké prokletí.
To se podařilo dokonale.
Nejenže poprvé v sezoně vstřelili doma víc než jeden gól, ale
hlavně si výhrou zvedli pošramocené sebevědomí. „Máme z výhry radost, navíc jsme se na Zlín
bodově dotáhli. Stejně jako my je
na jedenácti bodech,“ těšilo karvinského kouče. Naprosto unikátní je však pohled na tabulku. Dalších osm týmů má právě 11 bodů, což je po sedmi odehraných kolech málo uvěřitelná
záležitost.
Karvinští šli do vedení po trefě
Lubomíra Urgely, druhou branku mohl přidat za pár minut
Matěj Fiala, ale snad ze dvou metrů nedal míči potřebnou razanci. Druhý poločas odstartoval velkými šancemi hostujících ševců. Naštěstí obě tutové příležitosti svěřenci svérázného kouče
Martina Pulpita neproměnili. Hra
oceněni zasloužilí členové fotbalového klubu. Navazovat na to bude
utkání starých gard se startem
hodinu po poledni.
Oslavy vyvrcholí v 16 hodin
mistrovským zápasem domácího
týmu v derby proti Hlučínu v rámci
8. kola Moravskoslezské fotbalové
ligy. „Všechny fanoušky a příznivce
orlovské kopané co nejsrdečněji
zveme,“ vzkazuje předseda klubu
Jaroslav Jurček.
aja
HOKEJISTÉ KŘTILI PLAKÁT
Hráči AZetu Havířov si v nabitém
programu, který od startu sezony
mají, našli čas na své fanoušky
HAVÍŘOV – Čtvrteční odpoledne 18.
září patřilo v havířovském OD Elán
hokejistům místního AZ a jejich
fanouškům. Křtil se totiž zbrusu
nový plakát A-týmu pro sezonu
2014/2015, který vytvořil klubový
fotograf Karel Vaculík. Na programu byl i doprovodný program pro
všechny věkové kategorie.
Slavnostního odhalení a křtu
se ujal prezident klubu Jaroslav
Mrowiec společně se zástupcem
FOTO: MFK OKD Karviná
Fotbalisté MFK OKD udolali
Zlín 2:1 a na rok se stěhují
do Sportovního centra
Kovona v Karviné – Novém
Městě. Městský stadion
v Karviné-Ráji projde
kompletní rekonstrukcí
ORLOVÁ – Už na tuto sobotu jsou
naplánovány oslavy k 85. výročí
založení fotbalového klubu FK Slavia
Orlová-Lutyně. Ten je neodmyslitelně spjat především s Dolem
Doubrava, který se podílel na účinkování v různých výkonnostních
soutěžích. Vrcholem byl rok 1986
a postup do divizní soutěže.
Hlavní část oslav začne v 11
hodin dopoledne, kdy budou ve VIP
prostorách Zimního stadionu
Důležitý první gól zápasu proti Zlínu vstřelila posila ze Slovenska Lubomír Urgela.
zbývající minuty pro hostující celek naději.
Ale domácí si už výhru nenechali vzít a mohli se radovat z vítězství,
které bylo minimálně na rok na tomto hřišti posledním. V nejbližších
se vyrovnala a šlo jen o to, jestli
domácí vstřelí druhý gól, anebo
se Zlínu podaří vyrovnat.
Pro karvinského fanouška nastala pět minut před koncem ta
první možnost. Po rohovém kopu
OD Elán Jiřím Třetinou. „Křtilo se pivem Radegast, což je oficiální pěnivý
mok havířovského hokeje,“ uvedla
PR manažerka klubu Jana Karasová.
Po pěti kolech, která se odehrála
během pouhých dvanácti dnů a ze
kterých se hned čtyřikrát představili doma, byli havířovští hokejisté
s osmi body na šesté příčce.
Prohráli s Třebíčí a Kladnem, ale
porazili Šumperk, Kadaň a v prodloužení i Havlíčkův Brod na jejich
ledě. Ve středu hráli další utkání
v Mostě a v sobotu 27. září přivítají
od 17 hodin v K&K PNEU Aréně
Benátky nad Jizerou.
aja
Na stadionu v Ráji v současné podobě se třetí zářijovou sobotu hrálo naposledy.
Klub se přesouvá na Kovonu.
dnech se totiž celý tým i kanceláře přestěhují do Sportovního centra Kovona v Karviné – Novém
Městě. Další zápas sehrají fotbalisté v sobotu ve Vlašimi a v domácím
prostředí už na Kovoně se představí v sobotu 4. října dopoledne proti
Sokolovu.
Adam Januszek
se k míči dostal stoper Trousil
a záhadnou skulinou se míč přes
těla zlínských hráčů i jejich brankáře ocitl v síti. Místo aby se utkání v pohodě a bez nervů dohrálo, tak přišla brejková situace, se
kterou správně naložil střídající
Dominik Kraut a vykřesal na dvě
Kolaps házenkářů HCB OKD
v závěru utkání s Litovlí
KARVINÁ − Karvinští házenkáři
zajížděli v sobotu na palubovku
nováčka z Litovle. Slibně rozehraný
zápas ztratili v závěrečných třech
minutách, kdy jim na vítězství
nestačil ani čtyřgólový náskok.
Domácí mohutným finišem skóre
vyrovnali (27:27) a mohli začít
slavit historicky první bod v nejvyšší
soutěži. „Náskok jsme trestuhodně
prohospodařili. Ztráta jednoho bodu
nás může v pozdější fázi soutěže
mrzet. Na naši obranu musím říct,
že závěr jsme dohrávali s mladíky,
kteří ještě v minulé sezoně hráli
za juniorku,“ řekl po utkání zklamaný
trenér Jaroslav Hudeček.
Karvinský tým totiž i nadále trápí
marodka. A když se k tomu přidaly
krátce po začátku zápasu problémy se zády u nejlepšího hráče
FOTO: HC AZ Havířov 2010
„Na Kovonu se všichni těšíme. Přece jen kontakt
s diváky tam bude bližší,“ nechal se slyšet
karvinský trenér Jozef Weber.
Nový plakát hokejistů AZ Havířov pokřtil prezident klubu Jaroslav Mrowiec.
www.kia.com
Skórujte s limitovanou edicí
FIFA World Cup Edition
objevil pivot David Juříček, který
týmu Lubomíra Veřmiřovského, tak
v Karviné strávil 11 sezon
hosty nic lehkého nečekalo.
a získal tři mistrovské
To ostatně potvrdila
tituly. V utkání dal pět
úvodní třicetiminubranek a po zápase
tovka, která byla
byl pochopitelně
zcela vyrovnaná.
– Domácí utkání
spokojený. „Získaný
Ve druhém poločase
s Hranicemi se od
bod je pro nás důležitý
Karvinští odskočili až
ehraje
už v sobotu 27. 9.
hlavně po psychické
na rozdíl čtyř gólů, ale
od 18 hodin.
stránce. Potvrdilo se, že
ani to jim nestačilo.
v házené není zápas ztraTěsně před koncem přicen za žádného stavu,“ řekl.
šla rozhodující chyba Jiřího
Házenkáři HCB OKD mají po třech
Užka a domácí Schmalz nabídkou
utkáních tři body a těší se na další
k vyrovnání tři vteřiny před sirénou
domácí duel, který vypukne nenepohrdl.
tradičně už v sobotu od 18 hodin.
„Věděli jsme, že nás zdaleka
Původně se mělo hrát v nedělním
nečeká lehký zápas, protože Litovel
dopoledním čase 10.30, ale po vzási počínala velmi slušně v obou
jemné dohodě obou klubů byl zápas
předchozích zápasech proti Dukle
posunut už na sobotní podvečer.
i Jičínu. A to se potvrdilo,“ přiznal
Hudeček. V domácím dresu se
Adam Januszek
TM
ZMĚNA
Kia cee’d výbava v hodnotě 50 000 Kč
Kia Sportage výbava v hodnotě 80 000 Kč
Díky vozům Kia cee`d a Kia Sportage s nadupanou výbavou
FIFA World Cup EditionTM tím teď žijí úplně všichni. Takže závěrečný gól v podobě
sedmileté záruky a možnosti financování Kia Select vás už asi ani nepřekvapí.
13/33-XII/14
Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz
Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz
Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: [email protected];
šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149,
e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK
ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

Plán rozšíření těžby Závodu Důl Karviná je o několik