VYSOKÉ RIZIKO
PRUVODCE MÍSTY PRO NÁSTaEL
KRK
Na krku je jedna velká žíla. Nikdy si do ní neaplikujte,
protože je možné/ riskujete, že vykrvácíte.
NIŽŠÍ RIZIKO
RAMENO, VRŠEK PAŽE
Nejvhodn³jší místo pro aplikaci do svalu. Aplikujte do místa vyzna«eného na obrázku.
LOKETNÍ JAMKA
V³tšina za«ínajících uživatelõ drog aplikuje do loketní jamky, protože je to to nejsnazší místo, kde
je možné najít žílu a dát si.
PRSTY
Žíly na prstech jsou velmi jemné. Aplikace mõže být
bolestivá a je snadné je poni«it. Na prstech jsou také mali«ké tepny blízko povrchu pokožky, takže dávejte pozor. Pâed aplikací si sundejte všechny prstýnky, abyste
se vyhnuli ztrát³ prstu. Používejte põlky nebo normální
insulínky.
HRU/
Ženy by se m³ly vyhnout žílám na prsou, protože
je zde velmi vysoké riziko infekce.
VRŠEK A SPODEK PAŽE
(vrchní a vnitâní strana paže)
Zde se nachází spousta viditelných žil. Stâídejte
aplika«ní místa pravideln³, dejte svým žílám
šanci se uzdravit.
PENIS
Nikdy si neaplikujte do penisu. Žíly nevezmou
jehlu, prasknou a váš penis z«erná a nate«e
ješt³ pâed tím, než se vám võbec podaâí si dát.
RUCE
Na spodní stran³ rukou je mnoho malých žil.
Používejte malé buchny a oranžovou jehlu,
põlku, nebo normální insulínku.
TaÍSLA
Dávat
si do tâísel je
stehení
nerv
velice nebezpe«né.
V tâíslech se nachází
stehení
hluboká žíla, která je
žíla
t pâímo vedle hlavní
stehení
tepna
tepny, která zásobuje
krví nohu.Je až pâíliš
snadné neminout žílu
a dotknout se tepny. Riskujete, že vykrvácíte
nebo ztratíte kon«etinu. Stejn³ blízko jako je femoral žíla vedle hlavní tepny, je také blízko hlavního nervu („femoral nerve“). Dotknutí se tohoto
nervu je extrémn³ bolestivé a mõže to vést až k
vážnému poškození vaší nohy. Používejte dlouhé
jehly.. ,ím širší/tlustší jehlu budete mít, tím si
zpõsobíte v³tší škody. M³Òte místa pro aplikaci.
Nedávejte si stále do jednoho místa.
APLIKACE DO SVALU
Pokud si aplikujete do
svalu, ZADEK a STEHNA, nebo ramenní sval
jsou na to ta nejlepší
místa. Dávejte si do
t³ch míst, jak je to
vyzna«ené na obrázku.
Vystâídejte místo pokaždé, co si dáte.
stehno
LÝTKA, (zadní strana nohou)
Na lýtkách je hodn³ žil. Krev do nich
te«e pomalu, tak aplikujte pomalu.
Aplikace do nohou je ale vždy riziková. Dojde k poškození chlopní v žílách
a nohy Vám pak otékají, mohou se
tvoâit bérocé vâedy.
CHODIDLA
V chodidlech je hodn³ malých žilek. Aplikujte pomalu,
protože to mõže být bolestivé. NezapomeÒte si je poâádn³ umýt, než za«nete aplikovat.
Vydáno ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, sekretariátem RVKPP.
Bez
názvu-1 1
zili-A3-sirka.indd
1
SRDCE
Srdce bije stejnom³rným tempem – m³âitelným jako puls – a když tohle pâestane
d³lat, jste (technicky vzato) mrtví. Srdce
je vysoce rozvinutá pumpa. Má na starosti
zajistit, aby krev obíhala celým vašim t³lem – zásobuje kyslíkem a živinami buÒky
a sbírá zbylé/odpadové produkty, které
jsou zpracovány jinými orgány ve vašem
t³le.
TEPNY
Tepny jsou trubice vedoucí ven ze srdce,
jimiž proudí okysli«ená krev a živiny. Velké
tepny míâí pâímo do t³lních orgánõ a mají
puls. Velké tepny se v³tví do ješt³ menších
tepen(jsou známé jako kapiláry). Arterioly
(malá v³tev tepny) a kapiláry nemají puls.
Tepenná krev má jasn³ «ervenou barvu,
protože obsahuje hodn³ kyslíku.
Nikdy si do tepny neaplikujte!
Pokud se vám podaâí si napíchnout tepnu,
mõžete vykrvácet nebo ztratit kon«etinu.
Poznáte to tak, že je jehla tla«ena zpátky tlakem krve nebo v pâípad³, že jehlu
zatla«íte zpátky, krev se zp³ní a zm³ní
barvu na jasn³ «ervenou. Jestli se vám
tohle stane, vyndejte stâíka«ku a palcem
si tla«te na postižené místo alespoÒ 15
minut. Když se vám krvácení nepodaâí
zastavit, zavolejte sanitku nebo si sežeÒte
pomoc.
ŽÍLY
Žílami proudí krev zpátky do srdce. Obsahují mén³ kyslíku, takže je žilní krev
temn³ «ervené skoro až Ƥalové barvy. Žíly
mají âadu chlopní, které brání tomu, aby
krev putovala špatným sm³rem. Krev v
žilách je pumpována zpátky do srdce za
pomoci svalõ, jimiž žíly prochází, takže
žíly nemají puls. Žíly vypadají modâe
a jsou viditelné na povrchu pokožky.
4.6.2010 13:56:14
30.4.2010
17:36:06
Download

Průvodce místy pro nástřel