červen 2014
Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry
důvěře obou stran. Rozhodli jsme se tedy, že stroj ustavíme a oživíme
sami a obsluhu zaškolí pracovníci, kteří se zúčastnili přejímky ve Francii. Vlastní dodávka stroje, montáž, oživení a zaškolení obsluhy pak
úspěšně proběhly začátkem dubna.
Nákup tohoto špičkového upichovacího stroje nám o další stupeň rozšířil naše výrobní schopnosti. Stroj umožňuje zpracovávat trubice různých průměrů, se širokou škálou tloušťky stěny a upichovaných délek. Svými parametry umožní naplnění nových požadavků
zákazníků a současně vyhovění zvyšujícímu se tlaku na kvalitu našich
výrobků.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří se
podíleli na přípravě a vlastní realizaci nákupu, na zabezpečení
trubic na zkoušky a uvedení do provozu a ustavení a montáži
stroje.
Rozpichování trubic na přesné rozměry je důležitou operací.
Současné strojní zařízení již přestávalo vyhovovat nárokům na
požadavky zákazníků. V loňském roce proto vedení firmy rozhodlo zakoupit pro tyto účely nový upichovací stroj.
Ing. Zdeněk Hej a Ing. Petr Šilar
Cíle společnosti pro rok 2014
V návaznosti na vyhlášenou Politiku kvality a ochrany
životního prostření vyhlašuje představenstvo společnosti
pro rok 2014 ve třech oblastech následující cíle:
Hlavními důvody k pořízení této nové investice bylo především
zkvalitnění výroby, zvýšení kapacity, rozšíření našich výrobních
schopností a úspora nákladů. To ve svém důsledku povede ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobků. Od realizace investice
očekáváme získání nových zákazníků i splnění požadavků na kvalitu
zákazníků stávajících.
Oslovili jsme několik špičkových evropských výrobců těchto zařízení a s každou firmou jsme uskutečnili technická jednání. Do závěrečného výběrového kola byly vybrány 2 firmy z Francie, od obou
firem jsme v minulosti již zakoupili několik strojů. Zde se na konkrétním případu potvrdila důležitost možnosti shlédnout nabízené stroje
v provozu. Ačkoli se dle papírových předpokladů, tedy dle zaslaných
nabídek, jevila nabídka jedné z firem jednoznačně výhodnější, fyzické předvedení strojů přímo u výrobců rozhodlo zcela obráceně. Mezi
hlavní důvody patřilo velmi dobré konstrukční řešení stroje, snadné
a rychlé seřizování stroje na jiné rozměry – průměry, délky a tloušťky
stěny trubic a jednoduchá obsluha. Kontrakt byl po náročném jednání a po schválení představenstvem podepsán koncem července
2013.
Koncem března tohoto roku proběhla úspěšně přejímka stroje u dodavatele ve Francii, při níž bylo ověřeno, že upichovací stroj
splňuje požadované výkonové parametry. Dodavatelská firma na
základě dlouhodobých vzájemných vztahů nepovažovala za bezpodmínečně nutné, aby ustavení a montáž stroje a zaškolení obsluhy u nás provedl jejich montér. Toto svědčí mimo jiné i o vzájemné
A. Oblast Společnosti, výrobků a služeb
A1) Pro firmu ESAB zajistit kompletaci obalu, tzn. k již vyvinutým trubicím s voděodolným povrchem zajistit dodávky
plastových víček, včetně nasazení a zalepení spodního víčka k obalu a etiketování samolepkou.
A2) Řešit ovíjení palet stretch fólií, předepínáním fólie odstranit deformace výrobků a snížit náklady na obalovou fólii
o 20 %.
B. Oblast podnikových zdrojů
B1) Automatizovat operaci kalandrování manžet na výrobní
lince.
B2) Zajistit a instalovat sušárnu a řadící zařízení ke spirálové
navíječce Eberle na výrobu dutinek skupiny 122 a 124.
B3) Zajistit a uvést do provozu spirálovou navíječku Eberle
v závodě Hostačov.
C. Oblast místní působnosti
C1) Zajistit zpracování energetického auditu v závodě Hostačov pro zajištění budoucího souladu s platným zákonem
č. 201/2012 Sb. o ovzduší, po roce 2017.
Navrhnout změnu způsobu vytápění areálu závodu, vč.
vyhodnocení nákladů a úspor. Připravit realizaci vytápění
areálu na rok 2015 – 2016.
1
Spokojený zákazník
musí být prioritou
Společnost Skills spol. s r.o. je vzdělávací a poradenskou
firmou, nabízející firemní školení manažerských, prodejních
a interpersonálních dovedností. Poskytuje také poradenské
služby v oblastech rozvoje obchodních procesů a řízení lidských zdrojů v organizacích. Konkrétní informace o produktech a činnosti firmy na stránkách www.skills.cz.
V závěru roku 2013 jsme ve spolupráci s obchodním oddělením uskutečnili průzkum spokojenosti zákazníků společnosti
ORPA Papír. Od námi oslovených zákazníků jsme získali odpovědi téměř 120 větších i menších odběratelů produktů ORPA Papír,
kteří nám poskytli cennou zpětnou vazbu k jednotlivým sledovaným oblastem.
především roli obchodníků, IndexspokojenostizákazníkƽORPAPapíra.s.
jejich přístup a aktivitu, ve srovnání s obdobnými dodavateli
také nastavené obchodní podmínky společnosti. Vedle kon85,2%
krétních zjištění, které oblasti
jsou z pohledu zákazníků hodnoceny nejpříznivěji, byly identifikovány také konkrétní body,
jimž by do budoucna měla být věnována zvýšená pozornost.
Vedle zaměření se na zjištěné silné stránky společnosti byly formulovány i návrhy určitých kroků a opatření, jejichž realizace by
měla vést k růstu spokojenosti zákazníků ORPA Papír do budoucna.
Návrhy těchto kroků by se tak měly stát prioritami akčního plánu
pro rok 2014. Cílem by přitom nemělo být jen udržení „naměřené“
míry spokojenosti zákazníků, ale dosažení její vyšší úrovně v dalším
období. Spokojenost zákazníků by tak i nadále měla být prioritou
společnosti a předpokladem její ekonomické stability.
Průzkum spokojenosti zákazníků proběhl v průběhu měsíce
listopadu 2013. Osloveni byli jak tuzemští, tak zahraniční odběratelé společnosti. Záměrem k provedení dotazníkového šetření
bylo získání zpětné vazby od zákazníků společnosti, která by přinesla konkrétní informace o tom, jak zákazníci hodnotí vybrané
procesy a činnosti firmy, poskytované služby a sortiment ORPA
Papír. Chtěli jsme rovněž zjistit, v čem zákazníci vidí konkrétní
přínosy, ale i nedostatky ve vzájemné spolupráci se společností.
Podrobné výsledky průzkumu byly prezentovány vedení
a obchodnímu oddělení společnosti na začátku tohoto roku.
K hlavním výsledkům průzkumu nepochybně patřila informace
o celkové úrovni spokojenosti zákazníků, která podle souhrnného Indexu spokojenosti dosáhla 85,2% (na škále 0-100%). Uvedená úroveň spokojenosti je jistě příjemným zjištěním, ukazuje
však i další prostor pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Z konkrétních sledovaných oblastí hodnotili zákazníci nejpozitivněji
Radek Matula, sociolog a konzultant ve společnosti Skills
Náš vydařený ples
Myslím, že nastala právě chvíle, abychom se s odstupem času
ohlédli za naším již „Tradičním Papírenským plesem“ a podělili se
o své postřehy a pocity. Ples se konal 7. února a byl pojat v RETRO
STYLU 60.–80. let v sále Žichlínské restaurace.
Myšlenka na jeho uspořádání přišla souběžně s úvahami na
pozvednutí prestiže naší společnosti ORPA PAPÍR a.s. a zahájit tak
letošní oslavy kulatého 130. výročí zahájení výroby prvních papírových dutinek v Lanškrouně. Vzhledem k časové tísni se jednalo
o nelehký úkol. Avšak díky několika nadšencům, jejich entuziazmu
a nápadům, díky maximální podpoře vedení naší společnosti se nám
podařilo ples úspěšně zrealizovat.
Byli jsme mile potěšeni, že existuje v Lanškrouně a jeho okolí mnoho firem, jejichž zástupce můžeme nazvat patrioty. Téměř
nikde jsme nebyli odmítnuti s naší žádostí o příspěvek do tomboly.
Významně nás podpořili také naši dodavatelé a zákazníci. Konečně
o tom vypovídala rozmanitost a bohatost naší tomboly.
Nápad na odlišení se od tradičních akcí a uspořádat ples ve stylu
RETRO 60. – 80. let byl přijat velmi příznivě a nejnápadnější kostýmy
byly odměněny dárky. Věřte, že již existuje několik variant pro styl plesu v příštím roce. Jistě nebudete zklamáni…
Celým večerem nás provázel DJ Kotas. Můžeme polemizovat
o absenci živé hudby, případně vhodnosti reprodukované hudby, ale
vzhledem ke krátkému času nebylo mnoho na výběr. A že to nebyla špatná volba, vypovídá zaplněný taneční parket od začátku až do
časných hodin ranních, kdy se sotva stíhal odjezd posledního autobusu na Lanškroun. Ostatní vytrvalci zvolili taxislužbu hned poté, co
posnídali svůj ranní gulášek.
A pokud hodnotíme samotný průběh plesu, napadají nás samá
pozitiva. Především patří poděkování Vám všem, kteří jste přišli s dobrou náladou a přáním se vesele pobavit.Vždyť v dnešní uspěchané
době není mnoho příležitostí setkat se s tolika usměvavými lidmi
a rozjasněnými tvářemi.A vůbec nevadí, když tomu dopomůže trocha toho dobrého jídla a pití, které nám šéf kuchyně připravil.
Určitě uděláme v příštích letech vše pro to, abychom se opět společně setkali a příjemně se pobavili v ještě h ojnějším počtu. Budeme
se těšit :))
Za organizátory a pořadatele
Ivana Jelínková
2
Představujeme …
Dne 3. 3. 2014 nastoupila do naší
firmy na pozici Účetní – asistentka
paní
Dne 1. 4. 2014 nastoupil do naší
firmy na pozici Vedoucí technického úseku
Jaroslava Marešová
Ing. Petr Šilar
Její interní telefon je „141“
e-mailová adresa:
[email protected]
Vítáme ji mezi námi a přejeme ji
mnoho pracovních úspěchů.
Jeho interní telefon je „353“
e-mailová adresa:
[email protected]
Vítáme ho mezi námi a přejeme
mu mnoho tvůrčích nápadů a pracovních úspěchů.
ODBORY INFORMUJÍ
ENERGIE:
11. Sleva 20 % na dodávku plynu proti cenám dominantních dodavatelů.
JARO/LÉTO 2014, CESTOVÁNÍ:
12. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech
čerpacích stanic, které kartu CCS přijímají. 1x týdně přehled TOP 10 nejlevnějších čerpacích stanic ve Vašem okolí prostřednictvím mailu.
13. ČD – slevy na nákup In karty IN a cestovné na rok 2014.
14. Auto Kelly – sleva 5 % na autodíly, 10% sleva na práci, některé díly, autokosmetika, autobaterie, stěrače a další se slevou 15 % u vybrané sítě prodejen.
15. Sleva na nákup nového automobilu Opel se slevou 10 – 29 %.
16. Jaro/léto 2014: můžete využít širokou nabídku ubytování po celé ČR
za velmi přijatelné ceny, pobyty na horách, nabídka letní rekreace, dětských táborů.
17. Firo Tour – Eurovíkendy pro skupiny, zájezdy.
18. 101 CK Zemek – specialista na Chorvatsko. Plošná sleva 8 %. Lze kombinovat se slevou za včasný nákup ve výši až 30 %.
19. CK Cesta Travel Agency – sleva 13% sleva z katalogových cen na zájezdy 2014 – Slovensko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko
a Rakousko.
20. Azur Reizen – dlouhodobá nabídka, sleva 1500 Kč na objednaný pokoj.
21. CK Kalousek - skupinové zájezdy pobytové na r. 2014 – Chorvatsko.
22. Sleva 15 % na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských
destinací u vybraných CK.
KULTURA:
23. Ticketstream –slevy prostřednictvím Vaší členské karty OP pro nákup
cenově zvýhodněných vstupenek na koncerty, divadelní představení,
sportovní události, festivaly, apod. Sleva se pohybuje ve výši 5 – 15 %.
ZDRAVÍ:
24. Walmark – sleva na vitamíny a potravinové doplňky ve výši 20 %. Akce
platí do konce května 2014.
25. ReLaWe – nabídka rekondičních pobytů po celé ČR se slevou 20–40
procent. Nabídka na rok 2014: relaxační pobyty, dárkové poukazy.
26. Masérské služby se slevou v Praze (studio Světélko) a Ostravě (Masérna).
KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY:
27. Sleva 8 % na knihy a veškerý sortiment internetového knihkupectví
www.knihy.cz. Tato nabídka Vám může ušetřit až třetinu z pultových cen.
28. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu Sondy Revue.
29. Plošná sleva v internetovém obchodě se sportovním zbožím www.
online-sport.cz.
30. 10% sleva na jakékoli zboží v internetovém obchodě www.patro.cz.
Jedná se o sortiment kuchyňského zařízení, oblečení ad.
31. Sleva na prádlo u Afrodita Line.
Dovolte, abych Vás seznámil s benefitním programem: Odbory Plus.
Projekt Odbory Plus přináší nabídku slev na pohonné hmoty, jízdné,
kulturu, léky, finanční produkty, zájezdy, oblečení, sportovní potřeby a na telefonování.
Každý odborář, který se na portále Odbory Plus oprávněně zaregistruje, získává po přihlášení do programu:
• členskou kartu programu Odbory Plus pro čerpání slev u obchodníků
• zvýhodněný běžný účet bez poplatku
• platební kartu Equa bank; po jejím prvním použití dostane na
běžný účet bonus 500 Kč
• možnost využívání slev a služeb nabízených na portále Odbory
Plus
Členská karta opravňuje držitele k využití slev u partnerských společností.
Program Odbory Plus má za cíl snižovat finanční zátěž všem odborářům sdruženým v rámci ČMKOS. Tým programu Odbory Plus má v plánu
zařadit v příštích týdnech, měsících a letech do nabídky slevy na všechny
služby a výrobky běžné spotřeby, aby každý člen ušetřil na straně výdajů
maximum finančních prostředků.
Program je určen výhradně členům odborových organizací odborových
svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů.
Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k 15.
5. 2014:
1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP.
FINANČNÍ VÝHODY:
2. Založení běžného účtu u EQUA bank včetně platební karty s výhodami:
zřízení účtu – bezplatně, bonus – 500,- Kč, vedení účtu – bezplatně, internetové a mobilní bankovnictví - zdarma, trvalé příkazy, inkasa, příchozí/
odchozí platby – bezplatně, výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR – bez poplatku, výběr v zahraničí – poplatek pouze 9,- Kč. Banka má standardně
pojištěné vklady klientů do 100 tis. EUR.
3. Možnost zřízení účtu za stejně výhodných podmínek rodinným příslušníkům, včetně bonusu.
4. ČPP – povinné ručení (45+6%), havarijní pojištění (40+6%), pojištění
odpovědnosti při výkonu povolání (10%), pojištění majetku a odpovědnosti občanů.
5. Služba„Oddluž se“ – znamená snížení dluhů až o 70 %, do 5 let můžete
být bez dluhů. Tato služba je přes OP až o 2500,- Kč levnější.
6. Konsolidace dluhů: snížení splátky úroku a celkového zadlužení. Můžete ušetřit až 5 900,- Kč za jeden rok.
7. Nabídka: nejvýhodnější hypotéka na trhu. Platí i pro refinancování.
8. ERGO - výjimečné úrazové pojištění s doživotní rentou za velmi výhodných podmínek – 285,- Kč/měsíc. Srovnatelné pojištění jinde – 1500,- Kč/
měsíc. Navíc: pro děti a partnera pojištění při stejném plnění pouze 144,Kč/měsíc.
9. Řešení penzijního plánu a spoření pro děti – ERGO.
10. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile.
Registrace a aktuální informace o nových produktech v programu na:
www.odboryplus.cz
Kovář Michal, předseda ZO OS DLV ORPA Papír a.s. Lanškroun
3
Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele
Vyšle-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku, je tato prohlídka pro něho závazná, započítává se do fondu
pracovní doby, je placená a tudíž pro zaměstnance povinná. Neabsolvování prohlídky bez omluvy je stejné jako neomluvená absence
v práci a lze posoudit jako porušení pracovní kázně.
Zákon nepřipouští práci bez příslušných zdravotních prohlídek.
Kdo je nemá, je práce nezpůsobilý a nemá na pracovišti co dělat.
Navíc zákoník práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď v případě
pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon práce.
V případě, že budete vysláni na prohlídku a MUDr. Skála či MUDr.
Hejný nejsou vašimi ošetřujícími lékaři, vyzvedněte si u vašeho ošetřujícího lékaře dokumentaci nebo výpis z této dokumentace, který je však
za úhradu.V takovém případě si nechte vystavit doklad o zaplacení, který vám bude zaměstnavatelem proplacen po absolvování prohlídky.
Nejdůležitější předpisy : zákon o specifických zdravotních službách č.373/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů č.167/2012 Sb.
a č.47/2013 Sb., vyhlášky č. 79 a 107/2013 Sb.
Možnost volby poskytovatele zdravotních služeb se nevztahuje na
pracovnělékařské služby. Zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu
s poskytovatelem těchto služeb a zaměstnanci jsou povinni se podrobit
pracovnělékařským službám u tohoto poskytovatele.Pro závod Lanškroun je sjednaným poskytovatelem zdravotní zařízení Valy216 s.r.o,.
Lanškroun (MUDr. Bohumil Skála, PhD. a MUDr. Jakub Hejný).
Co znamená pojem „Pracovnělékařské služby“?
Pracovnělékařské služby jsou služby jejichž součástí je
– hodnocení vlivu pracovních činností, pracovního prostředí
a pracovních podmínek na zdraví
– provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování
způsobilosti k práci
– školení a poskytování první pomoci
– pravidelný dohled na pracovištích
Pracovnělékařské prohlídky jsou
– vstupní – před nástupem do zaměstnání
– periodické – při výskytu rizik ohrožení zdraví (řidiči motorových
vozíků, obsluhy zvedacích zařízení, svářeči
atd.), nebo po určenýc h lhůtách platných pro kategorie rizik
(u nás 1 až 3)
– mimořádné – např. jestliže byl výkon práce přerušen
= z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů
= z jiných důvodů na dobu delší jak 6 měsíců
(např. mateřská)
– případné výstupní či následné prohlídky
Ing. Petr Jansa, Vedoucí odboru řízení lidských zdrojů
DODATEK č. 4 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
ORPA PAPÍR a.s.
- na rok 2011 - Část „B“ uzavřené podle § 2 odst. 3 a) zákona
o kolektivním vyjednávání (č. 2/1991 Sb.) mezi sdružením ZO OS
DLV ORPA Papír a.s., Lanškroun zastoupeným p. Michalem Kovářem
a zaměstnavatelem, společností ORPA Papír a.s., Lanškroun zastoupeným místopředsedou představenstva Dr. Ing. Stanislavem Huskem
Smluvní strany se dohodly s účinností od 1. 4. 2014 na těchto
změnách:
Nové znění bodu 2.1. Tarify je následující :
V rámci společnosti jsou vyhlášeny tarify při pracovní době 37,5
hodin týdně takto:
Lhůty pracovnělékařských prohlídek :
Pracoviště, profese
Mladiství v učebním nebo pracovním poměru
Osoby vykonávající práci v kategorii 1
Osoby vykonávající práce v kategorii 2
Osoby vykonávající práce v kategorii 3
Obsluhy zvedacích zařízení, vazači
Řidič motorového vozíku a vysokozdvižného vozíku
Obsluhy tlakových nádob včetně tlakových lahví
Pracovníci elektroúdržby ( přezk. z vyhl. 50/78 Sb.)
Pracovníci pracující ve výškách nad 1,5-10 metrů - plošina
Pracovníci pracující ve výškách nad 10 metrů
Pracovníci provádějící svářečské práce
Obsluhy parních a horkovodních kotlů
Noční práce
Vstupní prohlídky
Prohlídky mimořádné
Pracovníci z rizikových pracovišť
termíny kontrol
Do 50 let
Nad 50 let věku
věku
1 rok
6 let
4 roky
5 let
3 roky
2 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
4 roky
2 roky
1 rok
1 rok
vždy před nástupem
do pracovního poměru
dle situace a potřeby
dle povahy rizika a před ukončením
pracovního poměru
tarifní stupeň
sazba v Kč/hod.
sazba v Kč za měsíc
1
42,60
6 940
2
43,90
7 160
3
45,80
7 470
4
48,70
7 940
5
51,90
8 460
6
55,30
9 010
7
59,70
9 750
8
65,70
10 700
9
72,80
12 000
10
81,20
13 300
11
95,00
15 500
Při výraznější změně technického zařízení, nebo u nových strojů,
bude zařazení pracovníků do tarifních stupňů přehodnoceno.
ORPA Papír a.s., Lanškroun
hledá vhodné kandidáty na pozici:
Výzkumný a vývojový pracovník
Požadujeme:
Nabízíme:
 VŠ vzdělání v oboru papírenském či chemickém podmínkou
 odpovídající ohodnocení ve vazbě na výsledky firmy
 ochotu k vysokému pracovnímu nasazení
 perspektivní zaměstnání v prosperující firmě s českým kapitálem
 samostatnost, kreativní myšlení
 příspěvek na stravování
 aktivní znalost angličtiny nebo němčiny
 až osm dnů placeného volna navíc
 řidičské oprávnění skupiny B
 možnost profesního růstu
Vaše písemné nabídky včetně profesního životopisu, zasílejte na adresu: ORPA Papír a.s., Ing. Petr Jansa, Nádražní 150, 563 26 Lanškroun, nebo e-mail: [email protected]
4
Prevence v oblasti požární ochrany
informace uvíznou v paměti a při případném havarijním stavu budete přesně vědět, co dělat, jak reagovat.
Rozhlédněte se také, kde máte označené nouzové východy,
abyste v případě potřeby byli schopni co nejrychleji opustit zakouřené, hořící prostory, abyste nebyli zbytečně vystavováni zdraví škodlivým zplodinám z hoření. Obecně se dá říci, že jakákoliv hořící látka,
nábytek, stroj, plastická hmota při hoření produkuje zplodiny škodlivé zdraví, proto se vždy snažme co nejméně s nimi přijít do kontaktu.
Pevně doufám, že nás něco takového nikdy nepotká.
To nám všem přeje…
Jak je Vám všem jistě známo, dne 20. dubna 2014 došlo
zatím k největšímu požáru v dějinách Lanškrouna, a to k vyhoření provozovny společnosti KOZÁK Svitavy s.r.o. – galvanovna
Lanškroun.
Jak bylo oficiálně sděleno médii: „oheň způsobila závada na přívodním elektrickém kabelu k jednomu z čerpadel“.
Nebudeme se zabývat dalšími otázkami, např. jaké chemikálie se
uvolnily do životního prostředí, bylo možné požáru v počátku zabránit a podobně, ale podíváme se na naši společnost, co by se mohlo
stát u nás a jak se maximálně bránit případnému vzniku požáru.
Naše společnost je podle zákona o požární ochraně č. 133/1985
Sb., v platném znění zařazena jako provozovna se zvýšeným požárním nebezpečím. Z toho již vyplývají určité povinnosti, které musíme
dodržovat, ať se jedná o správné zařazení mezi požární rizika, zpracování dokumentace zdolávání požárů, požárních řádů jednotlivých
pracovišť a dílen a samozřejmě požárních poplachových směrnic.
Společnost musí být z pohledu případného požáru řádně zajištěna – u nás stálý dohled přes tzv. pult centrální ochrany ( městská policie, hasiči, zdravotnická služba ), dále pak prostředky požární ochrany
– hydranty a ruční hasicí přístroje. Na dílnách jsou stanoveny preventivní požární hlídky, kdy uvedení pracovníci mají přesně stanovené
úkoly, co, jak a kdy dělat v případě požáru, máme stanovené i 2 pracovníky z údržby, kteří zajišťují prevenci.
K dispozici ve společnosti musí být požární kniha se záznamy preventivních kontrol v oblasti PO, prováděná svařování, revize
požárních zařízení, kontroly ručních hasicích přístrojů, hydrantů atd.,
atd.
Nebudu Vás zatěžovat dalšími podrobnostmi z oblasti dokumentace, pojďme se raději soustředit na některé důležité praktické oblasti, kdy, aniž si to často uvědomujeme, může dojít k velkému problému s následkem požáru.
Vraťme se k požáru galvanovny – závada na elektřině, to je bohužel oblast, kdy dochází k požárům velmi často.
Co z toho vyplývá pro nás?
Jednoznačná dodržování stanovených podmínek provozu elektrických zařízení, a to zejména:
– dodržování návodů na používání
– používat elektrická zařízení, která jsou majetkem společnosti a jsou
řádně kontrolována a revidována (nepoužívat vlastní zařízení přinesená z domova!!!)
– před odchodem vypínat zařízení, která nejsou součástí výrobních
zařízení a která mohou způsobit zahoření – např. konvice, mikrovlnky, rádia, apod., ze zásuvek
– pro práce používat pouze ty prodlužovací kabely, které jsou majetkem společnosti a jsou řádně kontrolovány
– nepoužívat zařízení s poškozenými elektrickými šňůrami, poškozené zástrčky, vypínače, atd.
– mít uvolněné prostory před rozvaděči elektřiny, aby byl pokud
možno ze všech stran volný přístup k těmto zařízením
A další naše požární rizika?
KOUŘENÍ:
– kouřit pouze v určeném prostoru
– NIKDY na dílnách, ve skladech, v blízkosti rozdělovačů plynu!
PROVOZ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ:
– Provádět výměnu pohonných propanových lahví pouze v určeném
prostoru, při výměně nekouřit!
– Parkovat vozíky pouze v určených prostorách, nenechávat volně
přístupné na dílnách
SVAŘOVÁNÍ :
– Tato činnost smí být provozována pouze osobami s platným svařovacím průkazem, za dohledu požárního technika nebo požárního
preventisty
A jak reagovat v případě požáru?
Podívejte se na požární poplachové směrnice, které jsou umístěny na viditelných místech každé dílny a na chodbách kanceláří a v klidu, ne s ohněm v zádech, si ji řádně pročtěte – určitě Vám základní
Ing. Marta Ševčíková, Požární technik
NOVINKY Z ORPA
 Veletrh Interpack patří mezi nejvýznamnější veletrhy z oblasti
obalů a obalové techniky. Koná se každé 3 roky a v tomto roce probíhal ve dnech 8. do 14. května 2014 na výstavišti v Düsseldorfu.
V 19 výstavních halách, které byly do posledního místa vyprodané,
vystavovalo zhruba 2.700 vystavovatelů z oborů potraviny a nápoje,
cukrovinky a pečivo, farmacie a kosmetika, nepotravinářské spotřební zboží a příbuzné služby. Firmy představily své nejnovější nápady,
inovační koncepty a technologické vize - a to nejen v oblasti zařízení a strojů pro balení a zpracování, ale také ve výrobních nástrojích
pro obalové materiály, materiály samotné a služby pro celé odvětví.
Veletrh navštívili také zástupci naší firmy – ředitel společnosti Dr. Ing.
Stanislav Husek, za technický úsek Ing. Petr Šilar, Ing. Stanislav Vališ
a Ing. Pavla Štáblová a za obchodní úsek Iva Roubalová a Ing. Vladislava Brejšová.
 Od května rozšířila firma Ham-ko Restaurace Maniny pro zaměstnance lanškrounského závodu nabídku obědového menu o novou
položku - Zdravá výživa. Z této nabídky je možné běžné objednávat,
mnozí zaměstnanci již této možnosti začali využívat a dle prvních
reakcí jsou s nově rozšířenou nabídkou spokojeni.
 Na pozici Vedoucí obchodního a marketingového úseku byla vedením společnosti jmenována od 1. 5. 2014 dlouholetá zaměstnankyně
oddělení exportu ing. Vladislava Brejšová.
 Z důvodu odchodů na mateřskou dolovenou došlo k následujícím
změnám:
– do oddělení expedice nastoupila na pozici Expedienta paní Renata
Lapčíková – místo paní Lenky Filipiové
– na pozici Nákupčí nastoupila po mateřské dovolené paní Edita Skalická - místo paní Moniky Kyselé
PAPÍROVINY 2014
Vydávají: ORPA Papír a.s., Lanškroun.
Redakce a zpracování neoznačených textů: Ing. Silvia Michálková.
Tel.: 465 386 111, fax: 465 386 100, e-mail: [email protected]
5
Zajímavosti
Milí čtenáři, rada bych vás seznámila s novou rubrikou Zajímavosti, o kterou bude náš občasník Papíroviny rozšířen. Tato rubrika bude věnována
zajímavým zážitkům našich zaměstnanců a bude sloužit k tomu, abychom se navzájem poznali i z mimopracovní stránky. Věřím, že se nová rubrika
setká s velkým zájmem a přispěje k oživení obsahu našeho občasníku. Jako první nám do nové rubriky přispěl pan ředitel Stanislav Husek. Vaše další
náměty na příspěvky, prosím, posílejte do redakce.
Jak jsem uběhl maraton v New Yorku
Zdejší maraton je fanděním milionů lidí po celé trati pověstný, ale toto člověku vyrazí dech. Ten přenos energie vás nenechá v klidu a nepřipustí myšlenky typu, že byste mohli běh skončit, ale naopak vás burcuje vpřed. Každých
sto - dvě sta metrů hrála na ulici nějaká živá kapela, střídaly se snad všechny
žánry – blues, rock, jazz, skotští dudáci v sukních, gospel … a kilometry ubíhaly. Postupně jsem se rozkoukával, jaký typ běžců „se mnou“ běží, a zjistil jsem,
že přes to, že jsem v posledních 30 letech nikde neběhal a vlastně ani aktivně
nesportoval, mnohým běžcům z mé startovací kategorie stačím a začal jsem
přemýšlet, kam asi doběhnu. Každé 2 míle trati byla občerstvovací stanice, kde
si běžci mohli doplnit tekutiny – současně to však bylo místo, kde jste museli několik desítek metrů překonávat již téměř souvislou vrstvu odhozených
kelímků a lepkavý asfalt ze zbytků energetických nápojů.
Trasa dále vedla v docela prudkém stoupání následujícím po metě 10. km
na Fourth avenue do Queensu a pokračovala trochu křivolakými ulicemi k velkému mostu přes řeku East River ke Queensboro Bridge. Následně běžce čekala
po zatím převažující rovince pěkná horská prémie, ale též meta půlmaratonu,
tedy 21. kilometr. Stále jsem se však cítil docela v pohodě. Ulice se začaly povážlivě stále více plnit pomalejšími běžci a posléze i chodci. V užších místech trati
nastávala slušná kličkovaná, která především častými změnami tempa a vyhýbání stála dosti sil. Queensboro Bridge dává tradičně běžcům slušně zabrat.
Jeho přeběhem jsme se dostali na samotný Manhattan, kde jsme běželi po
1. Avenue a poté jsme zamířili na sever, do Bronxu. Zde se opět naskytl nádherný pohled na nekonečný had běžců, vinoucí se po celé šíři newyorkského
bulváru až k obzoru. Blížil se třicátý kilometr, pověstná maratonská zeď, počáteční euforie pomalu opadala a svaly začaly naznačovat cosi o tom, že by si daly
nějakou tu pauzu. Z Bronxu jsme přeběhli tam a zpět dva mosty přes přítok East
River a vraceli se zpátky na Manhattan, na 5. Avenue. Postupně přibývalo na trati kulhajících nebo pomalu jdoucích maratonců. Blížil se závěr a s ním i známé
stoupání ke Guggenheimovu muzeu a následně dosti zvlněný terén v Central
Parku. Z Bronxu zhruba na úroveň Guggenhaimova muzea je to několik kilometrů do mírného, ale vytrvalého kopce. A tady už maraton začínal pěkně bolet.
Davy lidí podél 5. Avenue sice hlasitě fandily, ale povzbuzování jsem už skoro
nevnímal. Bojoval jsem s neuvěřitelně silnou chutí zastavit a alespoň na malou,
úplně maličkou chviličku přejít do chůze. Bolest nohou se stávala nesnesitelnou, přesto jsem stále pokračoval dál a dál, a čas se stával nekonečným ... už jen
poslední zatáčka do nitra Central Parku a poslední mírná zvlnění trati a najednou tu byl vysněný cíl. Hned za cílem jsem přešel do neuvěřitelně osvobozující
pomalé chůze, cestou jsem dostal vysněnou medaili, následovalo povinné focení, kousek dále jsem obdržel přes ramena izolační folii proti chladu s nápisem
„Marathon finisher“. Začal jsem silně pociťovat chlad, dolehla na mě neskutečná únava a vyčerpání, bylo 6 st. Celsia a foukal docela ledový vítr. Pomalu se
pohybující had unavených maratonců mě pomalu unášel ještě snad kilometr
k místu, kde všichni dostali upomínkové maratonské pončo a dav takto oděných, zářivě oranžových, unavených, ale šťastných postav, tiše opouštěl vyhrazené koridory a rozcházel se do různých stran pomalu se uklidňujícího města.
Doběhl jsem maraton v NY …
V září loňského roku jsem dostal neobvyklou nabídku - zúčastnit se maratonu v NY. Nejdříve jsem tento nápad bral jako špatný vtip, postupně jsem si však
začal uvědomovat jedinečnost této nabídky a můj postoj se posunul do polohy
– no proč ne, v nejhorším případě po několika kilometrech běhu skončím, přece
se nic nestane a alespoň uvidím NY. Této příležitosti jsem si začal vážit o to víc,
když jsem zjistil, že se mnozí snaží tohoto mimořádného závodu zúčastnit mnoho let, ale nedaří se jim splnit podmínky pro zařazení do startovní listiny. Tento
závod bývá výborně připravený a mívá neskutečnou atmosféru. Každý rok ho
běží desetitisíce závodníků. Trasa vede přes všech pět newyorských obvodů –
Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx a Manhattan a běžcům fandí více než
dva miliony diváků!
Čas rychle ubíhal, všechny náležitosti včetně vyřízení víza se mi podařily
v rekordně krátkém čase zajistit, a tak jsem si týden před startem koupil běžecké boty a kalhoty a 31. 10. 2013 odletěl do NY. Hned v pátek 1. 11. bylo nutno se
zaregistrovat, vyzvednout si číslo a stát se oficiálně maratoncem. Registrace probíhala ve veletržním centru Jarvis nacházejícím se na břehu řeky Hudson. Už zde
si člověk uvědomil neskutečnou atmosféru této akce, kterou začínal žít celý NY.
Organizačně a logisticky zvládnou celý projekt, kterého se poprvé účastnilo více
než 50 tisíc běžců, zajistit bezpečnost a potřebnou informovanost, ale současně
vytvořit neskutečnou srdečnou a přátelskou atmosféru, to je úžasný úkol, kterým
žije celé město a už to je pro zúčastněné nezapomenutelný a neskutečný zážitek.
Nadešel dne „D“, byla neděle 3. 11. 2014. Po budíčku, který byl před 4. hod,
následoval rychlý pěší půlhodinový přesun ještě setmělými ulicemi NY k určenému stanovišti, kde jsem nastoupil do připraveného autobusu a se kterým
jsem se po více než hodině a půl dostal na místo startu. Rozednilo se, a člověk
si opět uvědomil mohutnost a náročnost této akce. Po vystoupení z jednoho
z více než 1500 autobusů jsem se zařadil do lidského proudu a po další asi půl
hodině chůze a přísných bezpečnostních kontrolách jsem dorazil do kempu,
kde se běžci soustředili před startem. Byl jsem zařazen do 4. vlny běžců, a když
nastal čas, přesunul jsem se s dalšími mnoha tisíci maratonci do místa startu.
Po cestě ke startovací čáře se běžci hromadně zbavovali přebytečných svršků,
o kterých věděli, že je již nikdy nespatří. Každý gram navíc je samozřejmě při
běhu znát a ráno bylo opravdu chladné - asi 4 st. Celsia. Hromady bund, kalhot, čepic, svetrů, rukavic, a jiného specializovaného vybavení, nejrůznějších
světových značek a stáří lemovaly koridory, kterými se procházelo. Všechny
zde odhozené svršky byly následně všudy přítomnými dobrovolníky sesbírány pro charitu. Start každé běžecké vlny zahájil výstřel ze skutečného děla
a tisíce závodníků se vzápětí vydaly vpřed za zvuků známé písně „New York,
New York“ od F. Sinatry. První kilometry byly úžasné, běželo se po jednom z nejdelších mostů světa, téměř tříkilometrovém Verrazano Bridge, spojující Staten
Island s Brooklynem, neskutečný barevný had běžců v obou patrech mostu,
kroužící helikoptéry nad hlavami, obrovské podpěrné sloupy a lanoví mostu,
hluboko pod námi na hladině zálivu drobounké lodě a tam někde v dáli mezi
mrakodrapy Manhattenu cíl… Po seběhnutí z mostu do Bronxu následovalo
asi to nejkrásnější, co může sportovec zažít. Trať byla hustě lemována jásajícím
a povzbuzujícím davem, lidmi, kteří nastavují dlaně na plácnutí, zpívají, křičí,
tančí, někteří v rukou třímají transparenty s povzbuzujícími hesly nebo vlajky.
Dr. Ing. Stanislav Husek, ředitel společnosti
6
Download

Papírnoviny 06 2014.pdf