Vydání XXVII
Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH
Thonauer je v
Rumunsku
10 rokÛ
Smûfiování k vlastnímu solidnímu podnikání v Rumunsku zaloÏila firma
THONAUER dávno pfied ãlenstvím v EU. Souãasnost potvrzuje této zemi
velk˘ potenciál a svûdãí o t˘mu, kter˘ hledí do budoucnosti sebevûdomû, aniÏ by zapomínal na svoje kofieny.
Novinky z veletrhu
­Productronica
Zpracování vf konektorÛ
­FAKRA
¤e‰ení utahování v technice
ovíjení drátem
V˘zvy selektivního naná‰ení
vrstev
Thonauer illustriert
Zpracování kabelÛ
Krimpovací lisy | Automatické stfiíhací a odizolovací
stroje | Laserové odizolovací stroje | Systémy na
zakázku | Manipulace s kabely | Potiskovací ink-jet
a laserové systémy
Pfiedmluva
Ing. Friedrich Thonauer,
zakladatel a jednatel firmy Thonauer GmbH.
Tûsnûní – Lepení – Selektívní lakování –
Hotmelt
S dÛvûrou do nového roku
Ruãní systémy | Automatické dávkovací stolní
systémy | PrÛmyslové dávkovací automaty |
Hotmelt technologie a materiály | Pfiesné ventily,
pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly | Dávkovací
systémy | Zalévací pryskyfiice
Spojovací technologie
Krátce pfied koncem minulého roku jsme
mohli s uspokojením konstatovat, Ïe médii
pfiedpovídaná negativní oãekávání se nedostavila. 2013 byl pro nás opût dobr˘m rokem.
Na‰e poboãka v Rumunsku téÏ slavila nyní jiÏ
10letou existenci jako vlastní spoleãnost se
v‰emi právy. Na‰e prodejní ãinnost v této zemi
v‰ak zaãala jiÏ mnohem dfiíve, prodej zboÏí
byl ale tehdy realizován z Vídnû. O ãlenství
v EU ov‰em také je‰tû dlouho nebyla fieã.
Ve Vídni byl v záfií ustaven obchodní fieditel
pro podnik jako celek. V panu Ing. Mag.(FH)
Werneru Rennerovi jsme nalezli pracovníka
vysoce odbornû kompetentního a s bájeãn˘mi
lidsk˘mi vlastnostmi. Brzo se o tom sami
pfiesvûdãíte. Jeho prodejní teritorium bylo
roz‰ífieno o Moldavsko poté, co tam nedávno
pfiibyl automobilov˘ a dodavatelsk˘ prÛmysl.
Zdroj novinek v na‰í prodejní oblasti
pfiirozenû pfiedstavoval veletrh „Productronica“ v Mnichovû, kter˘ se konal v minulém
listopadu. Byl nalezen téÏ nov˘ v˘robek, kter˘
znamenitû zapadá do na‰eho programu,
konkrétnû stroje ke zpracování smr‰Èovacích
materiálÛ, které od teì mÛÏeme nabízet.
Na‰e pÛsobnost v oblasti napûÀování
a zalévání mohla b˘t v tûchto dnech je‰tû
v˘raznû prohloubena a na‰im zákazníkÛm
budeme v tom rádi k dispozici. O novinkách
u na‰ich znám˘ch v˘robkÛ budete pfiesnûji
informováni uvnitfi tohoto vydání a nejlep‰ím
fie‰ením na toto téma by pfiirozenû byl rozhovor s nûkter˘m z na‰ich prodejních inÏen˘rÛ.
K selektivnímu naná‰ení vrstev ukazujeme nová strojní fie‰ení zhotovená na míru, k
naná‰ení vrstvy a mikrodávkovanému zalévaní
v jedné pracovní operaci. Na‰e zafiízení ve
Vídni pro napûÀované tûsnûní se tû‰í znaãnému poãtu náv‰tûv a po nich jsme jiÏ mohli
zafiízení mnoha zákazníkÛm instalovat.
K silnû rostoucímu zpracování vysokofrekvenãních konektorov˘ch spojÛ pro automobilov˘ prÛmysl doplÀkovû pfiedstavujeme
vysoce kvalitní zpracovatelské zafiízení podle
FAKRA. Nikoliv bezv˘znamnou obchodní oblastí jsou utahovaãe drátu pro drátovou ovíjecí
techniku. Pfiirozenû nabízíme téÏ spektrum
dal‰ích strojÛ na ovíjení drátem, ale nabízená
rozmanitost a kvalita utahovaãÛ drátu, které
lze namontovat do témûfi v‰ech produktÛ na
trhu, je jiÏ nûco jiného. Tato nabídka je jiÏ téÏ s
úspûchem vyuÏívána mnoha na‰imi zákazníky.
Uvnitfi tohoto vydání nenaleznete jen
podrobnosti k tûmto tématÛm, ale je‰tû
i dal‰í zajímavé novinky. Jsme tedy i nadále dobfie pfiipraveni na pfiicházející v˘zvy a pfiejeme Vám, jakoÏ i sobû, mnoho
úspûchÛ v právû zaãínajícím novém roce.
Komponenty k automatizaci montáÏe
Workerbot | PruÏné tfiídicí systémy
Zpracování obrazu a zku‰ební systémy
¤e‰ení zpracování obrazu | Optické zku‰ební
systémy | Zku‰ební stroje | Systémy k testování
skla | Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a
solární sklo
Technologie navíjení cívek
Technologie navíjení drátu | Technologie RFID |
Ovíjecí technologie
Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy
Elektromagnetické stínûní | Tepelnû vodivé folie a
pasty | Optické filtry pro displeje | Antimikrobiální
laky | 19“ skfiínû
SluÏby
Co nejsrdeãnûji
Pûnová tûsnûní | Elektromagnetická tûsnûní na bázi
sili­konu | Ochrana elektrick˘ch a elektronick˘ch
sestav
Ing. Friedrich Thonauer
zakladatel a jednatel firmy
2
Pájení svûteln˘m paprskem | Laserové pájení |
Pájení selektivní vlnou | Indukãní pájení | Pájení
mikroplamenem
Ultrazvukové svafiování plastÛ | Ultrazvukové
svafiování kovÛ | Mikroodporové svafiování |
Termokomprese – bondování
Krimpovací lisy a krimpovací nástroje
Vydání XXVII
Thonauer je v Rumunsku
10 rokÛ
Aktivity firmy Thonauer v Rumunsku sahají vlastnû jiÏ velmi daleko zpût, roku 2013 tomu bylo pfiece jiÏ 10 let,
co se tato dcefiiná spoleãnost právnû postavila na vlastní nohy. Pfii oslavû v Bukure‰ti byly nejúspû‰nûj‰ímu
t˘mu pfiedány individuálnû zhotovené nástûnné hodiny.
Neobyãejné setkání se konalo na konci minulého roku v Rumunsku, kdyÏ nejmlad‰í dcera ze
skupiny Thonauer slavila svoji 10letou existenci.
Symbol pro cestu, kterou spoleãnû
pro‰el t˘m Thonauer.
U Thonauera Rumunsko byli rovnûÏ ‰Èastní a
vdûãní, Ïe mohli uspofiádat tuto oslavu jubilea a
koneãnû se jí úãastnit jako v matefiském podniku.
„Cítíme se poctûni b˘t souãástí této
vynikající skupiny – rodiny Thonauer”, fiekla
vedoucí kanceláfie Magda Cuciurean. „Tûchto
10 rokÛ, se v‰emi vrcholy a klesáními, to bylo
jako skvûlá jízda po v˘borné, solidní silnici.
Obsahovala tolik dojmÛ. ProtoÏe jsme to, co
dûláme, dûlali s nad‰ením, neuvûdomovali
jsme si, jak ten ãas nakonec rychle uplynul.
To, ãeho bylo dosaÏeno, by nebylo moÏné
bez skvûlé podpory na‰í matefiské spoleãnosti, a jsme pfiesvûdãeni, Ïe podobn˘m zpÛsobem porosteme dál. Tû‰íme se na budoucí
v˘zvy a se stejnou obûtavostí jako dosud se
dopracujeme podobnû dobr˘ch v˘sledkÛ”.
Podnik osvûcují jen nejlep‰í pracovníci.
Blahopfiání t˘mu Thonauer Rumunsko.
Nejmen‰í mnoÏství optimálnû promíchaná a
pfiesnû dávkovaná
z
­ ovinky
N
onica
­Productr
2013
Pístov˘ dávkovací systém minimálních mnoÏství
M-KDS pfiedstavuje prÛlom v dávkování 2komponentních nejmen‰ích mnoÏství. Rozhodující pfiedností
mísícího systému je, Ïe nepatrná mnoÏství materiálu
jsou intenzivnû promíchávána dynamick˘m procesem
mísení. Díky volumetrickému dávkování v pístovém
dávkovacím systému se mÛÏe uÏivatel spolehnout
na v˘sledky dávkování, které jsou stálé, nezávislé
na viskozitû a dalekosáhle nezávislé na druhu pouÏitého plniva. Pístové dávkovaãe jsou pohánûny
hydraulick˘m servopohonem nebo elektricky a umí
zastfie‰it ‰irok˘ rozsah rÛzn˘ch mísících pomûrÛ.
Pfiíklad aplikace: fotovoltaické
­tenkovrstvé moduly
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Speciální vlastnost: Pfii naná‰ení vodivého lepidla
na moduly se mísící systém opírá pfiímo o sklo a
tak lze naná‰et co nejrovnomûrnûj‰í tenk˘ pruh.
Pístov˘ dávkovací systém minimálních mnoÏství M-KDS v ãinnosti
(© Micron)
3
Thonauer illustriert
Beri.co.Cut
ZA¤ÍZENÍ PRO ST¤ÍHÁNÍ STÍNùNÍ A
PLETIVA
Obvykle se pfii odizolování koaxiálních kabelÛ stínûní odfiezává rotujícími noÏi. Pfiitom
izolaãní vrstva pod pletivem slouÏí jako svého
druhu podpûrná podloÏka proti bfiitÛm noÏÛ.
Pfii tomto pracovním postupu se po‰kození izolaãní vrstvy nedá nikdy zcela vylouãit. âím
mûkãí je izolace, tím hloubûji je stínûní zatlaãeno
pfii fiezání a tím vy‰‰í je nebezpeãí po‰kození.
Mnohé kabely, jako napfiíklad vysokonapûÈové kabely do
elektrick˘ch vozidel, v‰ak nesmûjí b˘t za Ïádn˘ch okolností
po‰kozeny. Dokonce i mikroskopická po‰kození a nejjemnûj‰í vlásenkové trhliny musí
b˘t na 100 % vylouãeny.
Tento poÏadavek je splnûn u nového zafiízení pro stfiíhání stínûní a pletiva BERI.CO.CUT
firmy Feintechnik R. Rittmeyer GmbH.
Manipulace je co moÏná myslitelnû snadná. Buì
je stínûní vpfiedu ruãnû staÏeno dozadu, aby se nÛÏ
tvaru trubky pod nû zasunul, nebo u dlouh˘ch stínûní
navleãeno do fiezací polohy a zasunuto stínûním do
fiezací trubky. Pákou se pohybuje noÏem v podélném
smûru a stínûní je v poÏadované poloze ustfiiÏeno.
Zpracovávat lze kabely v rozsahu od
asi ø 7,0 mm aÏ asi do 22,0 mm.
Zafiízení nabízí fiadu dal‰ích pfiedností. Tak lze napfiíklad bez problému odstfiihnout opletení téÏ z víceÏilov˘ch nebo neokrouhl˘ch kabelÛ. Kompletní jednotka
je stranovû v˘kyvná, takÏe je moÏné nastavit optimální
pracovní polohu. KaÏd˘ jednotliv˘ pracovní krok je vidût a je provádûn za kontroly obsluhující osobou. Stlaãen˘ vzduch, proud, ani jiná média nejsou potfiebná.
RÛzné koaxiální kabely
Detail fiezné hrany
z
­ ovinky
N
onica
­Productr
2013
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Crimper CR 03 K
Vedle mnoha novinek v˘robkÛ
z oblasti techniky kabelové konfekce
pfiedstavil Zoller + Fröhlich pfiesnû
na Productronice 2013
absolutní svûtovou novinku: Crimper CR 03
K. Elektropneumaticky
pohánûn˘ a flexibilní
Crimper byl koncipován
pro zpracování izolovan˘ch voln˘ch kabelov˘ch ok. V rozsahu od
4
0,5 do 6,0 mm2 (AWG 20–10) mohou b˘t standardnû
krimpováním spojovány vodiãe s kruhov˘mi kabelov˘mi oky pomocí symetrického krimpu B. Existuje volitelná moÏnost realizovat i jiné tvary krimpování. Jemné
nastavení hloubky krimpování se provádí ruãnû, volitelnû téÏ automaticky servomotorem. Stroj je pomocí
vhodn˘ch nástrojÛ jednodu‰e pfiestaviteln˘ na rÛzná
kabelová oka. V‰echny nástroje jsou rychle v˘mûnné.
Mezi komponenty stroje patfií základní stroj CR
03 K a nástroje specifické podle spojení, pfiívodní
dráha, pfiívodní trubka, sjednocovací blok, pfiídrÏné
ãelisti, hloubkov˘ doraz a krimpovací nástroj.
z
­ ovinky
N
n
o ica
­Productr
2013
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXVII
MCM Cosmic bude
Komax Japan
n˘m izolaãním materiálem, jako jsou koaxiální kabely.
Komax Wire tím zdÛrazÀuje svoji dlouhodobou angaÏovanost v oblasti stolních fie‰ení. V
dÛsledku toho bude v budoucnosti tfieba poãítat
v této oblasti s dal‰ími pokrokov˘mi v˘robky.
Pro na‰e zákazníky z toho ale plynou i mnohé
organizaãní v˘hody: Od zaãátku roku 2014 bude
evropsk˘ trh o‰etfiován pfiímo za ·v˘carska. K
tomu patfií lep‰í dostupnost zafiízení a náhradních
dílÛ, zkrácení ãasÛ oprav, jakoÏ i horká linka pro
technickou podporu. Informace o v˘robcích jsou
k dispozici v nûmãinû a angliãtinû a lze je zavolat na internetové stránce firmy Komax Wire.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
MCM Cosmic, podnik, kter˘ byl roku 2012
pfievzat firmou Komax, vystupuje od listopadu 2013 pod firmou Komax Japan.
Komax Japan se specializuje na stolní odizolovací
zafiízení a zákaznicky specifická fie‰ení. Tímto pfievzetím roz‰ífiil Komax Wire v˘robní sortiment a doplÀuje
nabídku. Napfiíklad lze cenovû v˘hodn˘mi zafiízeními
zpracovávat nejrÛznûj‰í lanka s obtíÏnû opracovatel-
Cosmic 927 R / RX / RX-WL
Rotaãní odizolování a zkrucování
n Zpracování nároãn˘ch kabelÛ
n Hladká fiezná plocha
n MoÏnost zkrucování
n Jednoduchá obsluha
n Lehké a transportovatelné
Individuální ochrana
­elektronick˘ch souãástek
© ifm electronic gmbh
Ochrana pfied vlhkostí a prachem je pro elektronické souãástky zvlá‰tû dÛleÏitá. T˘ká se to v˘konn˘ch
v˘robkÛ s certifikací UL, odoln˘ch k vysok˘m teplotám
(B, F, H) a s dobrou chemickou odolností. V RAKU-PUR® vám mÛÏeme nabídnout individuální fie‰ení pro
úãinnou ochranu elektronick˘ch ãástí va‰í konstrukce.
Thonauer nabízí / znamená
n Kompetentní poradenství pfii v˘bûru vhodn˘ch v˘robních postupÛ
n Aplikaãnû technické konzultace a v˘robu vzorkÛ souãástí
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
n Kompetentní kontaktní partner pro v˘robu prototypÛ
n Nejnovûj‰í technika zafiízení pro
­napûÀování, zalévání a nastfiikování
5
Thonauer illustriert
Rychlé a precizní – ventily
pro nejmen‰í mnoÏství
VPX-450
VOLUMETRICKÉ âERPADLO
PVA-JDX
TRYSKOV¯ DÁVKOVACÍ VENTIL
Volumetrické ãerpadlo VPX-450 bylo vyvinuto
speciálnû k naná‰ení mal˘ch mnoÏství kapaliny
ve tvaru ãar nebo bodÛ souãasnû s vysokou regulovatelností. Toto ãerpadlo pracuje na principu
ãerpadla ‰roubového, u kterého rotor tvaru ‰roubu
protlaãuje kapalinu systémem nepfieru‰ovan˘m
tokem pfies malé uzavfiené dopravní objemy. Tûsné
tolerance tûsnicího mechanismu zaji‰Èují pfii témûfi
v‰ech viskozitách chod bez pulzace a ukapávání.
Tryskov˘ dávkovací ventil JDX je extrémnû rychl˘
bezkontaktní tryskov˘ dávkovaã, kter˘ mÛÏe pfiesnû dávkovat pfii viskozitû do 400000 cps. Unikátní
membránová konstrukce pfii tom spofií ãas a peníze.
S JDX lze pfiesnû dávkovat téÏ jinak obtíÏnû
zpracovatelné kapaliny v objemu do 10 nanolitrÛ. Mimoto je moÏné naná‰et na stejné místo
více kapek s ãetností opakování do 300 kapek za
sekundu. Pfiesnost polohy kapek je 0,3 mm.
JDX nabízí dosud nedosaÏenou opakovatelnost. Z
dÛvodu, Ïe ve smûru z nenastává Ïádn˘ pohyb, kter˘
by ventil pfiibrÏìoval, mÛÏe dávkovaã jednodu‰e a
rychle dosáhnout i jinak obtíÏnû pfiístupné oblasti.
Mnohé pfiednosti ventilu se zakládají na jedineãné
konstrukci membrány, která kvÛli malé hmotnosti
umoÏÀuje rychlé pohyby. S ohledem na jednotlivou,
jednodu‰e v˘mûnnou membránu, se konstrukce
li‰í od jin˘ch tryskov˘ch dávkovaãÛ, které zpravidla
mají dynamické kapalinové tûsnûní, jeÏ normálnû musí vyjmout, oãistit, nebo vymûnit robot.
JDX mÛÏe dávkovat velké rozpûtí kapalin, jako napfi.
plnidlo, nástfiik, lepidla, epoxidové pryskyfiice a ãisticí
prostfiedky pro mikropovlakování, pro lékafiské pfiístroje, k LED montáÏi, pro podklady a pfiipojování ãipÛ.
VyuÏití
n tepelnû vodivé pasty
n epoxidové zalévací hmoty
n plnûní / podkládání
n tûsnûní
n optické propojování
n zalévání – jednosloÏkové
Vlastnosti a v˘hody
n s ervoregulace s vysokou ­pfiesností
+/- 1 % (podle materiálu)
Tryskov˘ dávkovací ventil PVA-JDX umoÏÀuje rychlé pohyby a
nejpfiesnûj‰í naná‰ení i obtíÏnû
zpracovateln˘ch kapalin.
n s poje Luer-Lock na v˘stupní stranû
n s amospojovací, kapaliny ­nízké
viskozity nekapou
n funguje s plnûn˘mi nebo s
­neplnûn˘mi kapalinami
n p lnicí materiál se nezmûní, ani nepo‰kodí
n jednoduchá demontáÏ k vyãi‰tûní
Vlastnosti a v˘hody
n kapky do minimální velikosti 10 nl
n prav˘ bezkontaktní tryskov˘ dávkovaã
Technické údaje
n dávkování aÏ 300 kapek za sekundu
rozmûry (mm)
27,1 x 27,1 x 263
n reÏim Single-Shot nebo Continuous
provozní teplota
10 °C – 40 °C
n zpracovávané viskozity aÏ 400 kcps
prÛtok
0,004–6,0 ml/min.
n jen dvû smáãené souãástky
rozsah viskozity
1 cps–100000 cps
n snadno se pouÏívá a ãistí
vstup
1/8” NPT
vnitfiní závit
n se zabudovan˘m ohfievem kapaliny, kter˘
ohfiívá jen její nejmen‰í potfiebné mnoÏství
v˘stup
Luer-Lock, vnûj‰í závit
maximální tlak kapaliny
na vstupu
n kvÛli dlouhé Ïivotnosti se
­souãástkami z karbidu wolframu
90 psi (6 bar)
n integrovatelné se v‰emi systémy od PVA
smáãené souãástky
u‰lechtilá ocel,
Kalrez®
6
Volumetrické ãerpadlo VPX-450
pro malé mnoÏství kapaliny
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXVII
Zpracování vf konektorÛ
FAKRA
Vf konektory FAKRA se pouÏívají jako standardní rozhraní v automobilovém oboru. Typické oblasti pouÏití
jsou rozhlasové antény, sluÏby GPS nebo navigaãní
systémy, mobilní komunikace nebo vf aplikace Bluetooth. Vf konektory FAKRA jsou pouÏívány také pro
dálkové vf ovládání systému bezklíãového pfiístupu
Keyless-Entry a nezávislého vytápûní vozidla.
Pro moÏnost manipulace s rÛzn˘mi typy koaxiálních kabelÛ a zejména v‰emi typy konektorÛ FAKRA,
zdokonalil Mecal tfiístupÀov˘ postup, zaloÏen˘ na
aplikátoru COAXIAL MRSP s cílem vytvofiit co moÏná
nejpruÏnûj‰í a zamûniteln˘ systém pro rÛzné prÛfiezy kabelÛ a typy konektorÛ u tfiech typÛ strojÛ.
Pracovní kroky
Lis ke krimpování ochranné
dutinky a vnitfiního kontaktu.
1. krok: zastfiiÏení, odizolování, krimpování ochranné
dutinky (SLEEVE) s kontrolou krimpovací síly.
2. krok: zastfiiÏení, pfiehrnutí opletení pfies ochrannou
dutinku, odfiíznutí hliníkového stínûní, stáhnutí
izolace, nakrimpování vnitfiního kolíkového
kontaktu (konektor, spojovací prvek pfiím˘,
90°).
3. krok: krimpování vnûj‰ího kontaktu vã. hlídání
krimpovací síly (konektor, spojovací prvek
pfiím˘, 90°).
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vysoce jakostní systémy
smr‰Èovací techniky
MECALBI – nበnov˘ dodavatel z Portugalska – je specialistou na v˘voj a v˘robu vysoce kvalitních prÛmyslov˘ch strojÛ na zpracování smr‰Èovacích hadic. ·iroká paleta v˘robkÛ zahrnuje stroje pracující s hork˘m
vzduchem nebo s infraãerven˘m záfiením. Podle typu
stroje je moÏné souãasnû zpracovávat jeden nebo
více smr‰Èovacích hadic. KaÏdé zafiízení zahrnuje fiídicí modul, v nûmÏ jsou nastavovány procesní parametry jako teplota nebo doba smr‰Èování. Jako doplnûk k
tomu nabízíme pfiístroje na kontrolu tûsnosti.
n STCS-B
Jednoduché stolní zafiízení s hork˘m vzduchem. Pracovní teplota od 150 °C do 350 °C.
n STCS-VM
stolní zafiízení s hork˘m vzduchem k ­souãasnému
­zpracování více hadic.
n STCS-EVO500
Infraãervené zafiízení pro teploty do 550 °C. Bûhem
zpracování je zafiízením ­pfiidrÏován vodiã – bezpeãnost
procesu!
n STCS-CS19 (obrázek)
Infraãerven˘ smr‰Èovací automat pro velké p­ oãty kusÛ,
napfi. pro automobilov˘ prÛmysl.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
STCS-CS19
7
Thonauer illustriert
¤e‰ení utahování v technice
ovíjení drátem
Napínaãe drátu od IWM mohou b˘t pouÏity témûfi ve
v‰ech znaãkách strojÛ na ovíjení drátem. Mnohé modely jsou kromû toho na vyÏádání vybavitelné mikrospínaãem k hlídání pfietrhu ovíjecího drátu.
TCL
Mechanické napínaãe drátu k pfiesnému ovládání tahu pfii ovíjení pro silné mûdûné dráty z rozsahu od 0,2 mm do 0,65 mm.
ûfi
Pro tém
znaãky
v‰echny
ovíjecích
strojÛ
MTCSS, MTCS, MTCM, MTCL
Magnetické napínaãe drátu pro konstantní tah v
drátu bûhem dlouhého v˘robního procesu s nepatrn˘m poÏadavkem na nastavování; pro mûdûné dráty z rozsahu od 0,03 mm do 0,4 mm.
F71, DMA300, M65
Mechanické vysoce pfiesné napínaãe drátu pro jemné
ovíjecí dráty z rozsahu od 0,01 mm do 0,08 mm.
MTASS, MTAS, MTAM, MTAL
Magnetické napínaãe zaji‰Èují bûhem dlouhého v˘robního procesu konstantní tah s nepatrn˘m poÏadavkem
na nastavování. Ideální pro pouÏití na vícevfietenov˘ch
cívkov˘ch ovíjecích strojích, u nichÏ se musí tah v
drátu bûhem ovíjecího procesu uvolnit. Pro dráty
na cívkách v rozsahu od 0,03 mm do 0,4 mm.
CWF, CWFL, CWFH
Dvojité napínaãe drátu se servopohonem –
REVOLUCE v technologii utahování drátu!
Mechanické vysoce pfiesné napínaãe pro mûdûné
ovíjecí dráty z rozsahu od 0,04 mm do 0,7 mm, které
se ideálnû hodí pro vysoké ovíjecí rychlosti aÏ 25 m/s.
Napínaãe vyrobené pro
­specifického zákazníka
Rozsáhlé know-how firmy Ingrid West Machinery
(IWM) z oblasti cívkového ovíjení sahají mnohem dál,
neÏ jen k „elektronick˘m“ cívkám. Máme jiÏ navrÏenou a postavenou fiadu v˘robních fie‰ení ‰it˘ch na
míru, poãínajíc strunami do motorov˘ch sekaãek,
pfies rybáfiské ‰ÀÛry a topné elementy (chromniklové
dráty) aÏ k senzorÛm plynu (platinov˘ drát 15 µm).
8
Uvedené systémy jsou
pouze v˘fiezem z celého
v˘robního programu.
Ohlednû dal‰ích typÛ
a pro bliωí informace
kontaktujte na‰e kontaktní
osoby uvedené ve Ïlutém
informaãním bloku.
Vydání XXVII
Dvojcívkov˘ napínaã / akumulátor
Pro mûdûné ovíjecí dráty od 0,8 mm do 3
mm, vhodné ideálnû pro silná lanka.
Tlusté dráty
Vysoké tahy potfiebné pro ovíjení tlust˘ch drátÛ mohou
po‰kodit vrstvu izolace. Na‰e napínaãe profilového
drátu izolaãní vrstvu chrání, protoÏe brzdná síla pÛsobí
na cívku, z níÏ se drát odvíjí, a nikoliv na samotn˘ drát.
KaÏdá cívka má vlastní hydraulickou kotouãovou brzdu s pneumatick˘m fiízením tahu v drátu.
Standardnû jsou k dispozici verze pro 1, 2, 4 a
32 cívek; podle speciálního poÏadavku zákazníka mohou b˘t postaveny i jiné varianty.
Horizontální odvíjeã
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Stará se o patfiiãné napnutí drátu pÛsobením
brzdné síly na cívku s drátem a zabraÀuje tak nebezpeãí po‰kození izolace vodiãe. Kromû toho
horizontální odvíjení zabraÀuje zkrucování drátu.
Akumulaãní rameno umoÏÀuje fiízení napnutí.
OdstraÀuje se tak aÏ 30milimetrové „provû‰ení“
nebo „zpáteãní“ tah vyvolan˘ dlouhou plochou
stranou tûlesa cívky. Tah v drátu je nastaviteln˘
jednoduchou regulací v rozsahu asi 500–2500 g.
Kontrola funkce ruãních
­pákov˘ch lisÛ
TPC ForceMaster
TPC ForceMaster je moÏné namontovat na
kaÏd˘ ruãní pákov˘ lis a je moÏné jej sefiídit
rychle bez pfiedchozích znalostí. Nabízí moÏnost splÀovat poÏadavky bezpeãnosti procesu
a dokumentace, aniÏ by byl pfiíli‰ nákladn˘.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
n automatická detekce hodnot mûfien˘ch senzory
n zapamatování si zboÏí = automatické sestavení mûfiicího programu
n automatická konfigurace mûfiicího programu
n jednoduchá obsluha jedním knoflíkem
n dvoufiádkov˘, dobfie ãiteln˘ displej
n jasnû svítící indikace IO / NIO
n sefiiditelné tóny alarmu
n rÛzné funkce ãítaãe
9
Thonauer illustriert
Optimální ochrana aplikací
dotykové obrazovky
Cleartech™ Touch
Cleartech™ Touch je sklenûn˘ chrániã pro aplikace dotykové obrazovky PCAP (PCAP= Projected
Capacitive Touch). PCAP dnes pouÏívají prakticky
v‰echny smartphony a tablety a vedle vynikající
optické prÛhlednosti pfiiná‰í extrémní odolnost proti
po‰krábání a také odolnost proti chemikáliím.
Jedineãné vlastnosti Cleartech™ Touch se zakládají na mimofiádné tvrdosti a optické kvalitû
ãiré pfiední strany s tvrdou povrchovou vrstvou
v kombinaci s témûfi neviditelnou mikrostrukturovanou zadní plastovou stranou nevytváfiející Newtonovy (interferenãní) prouÏky.
Hladk˘ povrch umoÏÀuje bezproblémovou obsluhu dotykem. Kromû toho extrémnû tvrd˘ a chemicky odoln˘ povrch plochy
umoÏÀuje bez obtíÏí odstranit otisky prstÛ.
Cleartech™ Touch mÛÏe b˘t v principu pouÏit u
v‰ech dotykov˘ch stínítek PCAP. Typickou oblastí
pouÏití jsou mobilní zafiízení s displejem o vysokém
rozli‰ení, na která pÛsobí extrémní vlivy okolí.
Cleartech™ Touch mÛÏe b˘t vyroben podle pfiání
pro va‰e aplikace a nabízí pfiizpÛsobivost a kreativitu
i pfii men‰ích poãtech kusÛ. MoÏná je strojní v˘roba i potisk. K upevnûní je moÏné pouÏít lepidlo.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Krimpování voln˘ch kontaktÛ
ve ‰v˘carské pfiesnosti
JiÏ více neÏ 30 rokÛ je WDT synonymem pro exaktní zpracování voln˘ch krimpovacích kontaktÛ a pro
dlouho trvající kvalitu. Tyto osvûdãené pfiednosti byly
dal‰ím vylep‰ováním roz‰ífieny a tím se pneumatické
krimpovací stroje staly pro uÏivatele je‰tû optimálnûj‰í.
Vedle ergonomií podmínûného sklonu stroje o
10 stupÀÛ, systému s rychlou v˘mûnou adaptéru,
nebo zabudovaného osvûtlení oblasti krimpování, je zde tfieba pfiedev‰ím vyzvednout roz‰ífiení
portfolia zápustek, které mnohonásobnû roz‰ífiilo
poãet aplikací, které jsou k dispozici. Tím stroje
WDT dostávají je‰tû vy‰‰í pfiizpÛsobivost a v moÏnosti zákaznicky specifick˘ch prototypÛ nabízejí
fie‰ení pro témûfi v‰echny bûÏné volné kontakty.
UP 35 / SSC – O ptimální fie‰ení v dolním a stfiedním
rozsahu prÛfiezÛ (oka trubková/stiskací do 16 mm2, dutinky do 50 mm2).
Model SSC patentovan˘m ochrann˘m mechanismem umoÏÀuje práci
bez chrániãe prstÛ vyhovující CE.
UP 60 – M
aximální pfiizpÛsobivost v rozsahu od
0,08 do max. 185 mm2. âas cyklu a spotfieba vzduchu se optimalizují u kaÏdé
aplikace staviteln˘m zdvihem naprázdno.
Model UP 60
Model UP 35
UP 14 – Základní model s v˘born˘m pomûrem
cena-v˘kon pro ­zpracování
standard­ních kontaktÛ.
Model UP 14
10
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXVII
V˘zvy selektivního
naná‰ení vrstev
POUÎITÍ
Computrol, Inc.
nabízí na celém svûtû
sluÏby v˘robcÛm
elektroniky (subdodavatelÛm) v rámci stfiedních
a mal˘ch sérií.
Îe jsou na míru ‰itá strojní fie‰ení realizovatelná technologií selektivního naná‰ení vrstev a zalévání, ukazuje
následující pfiípadová studie z podniku PVA. Firma Thonauer GmbH disponuje u této technologie jiÏ znaãn˘mi
zku‰enostmi a know-how a doma nabízí téÏ vzorkovou a malosériovou v˘robu.
V¯ZVA
Ochranné vrstvení a zalévání vlastním zafiízením.
Computrol, Inc., celosvûtovû ãinn˘ poskytovatel sluÏeb pro v˘robu mal˘ch a stfiedních
sérií subdodávek pro elektronick˘ prÛmysl, nasadí pro nov˘ v˘robek stroj, kter˘ umí na desky
plo‰n˘ch spojÛ naná‰et ochrannou vrstvu selektivnû. Tyto desky s plo‰n˘mi spoji ale vyÏadují v jedné své ãásti navíc selektivní zalití.
V˘zvou pfii zalévání bylo, Ïe se s vysokou opakovatelností musel pfiesnû umístit objem 0,0522 cm3.
ObtíÏnost úlohy byla vlastnû v tom, Ïe si Computrol
nechtûl pro zalévání pofiizovat Ïádné extra zafiízení,
av‰ak z dÛvodu kritického zadání dávkování bylo
téÏ jasné, Ïe ruãní naná‰ení nepfiichází v úvahu.
¤E·ENÍ
Nanesení vrstvy a mikrodávkové zalití epoxidem v
jedné pracovní operaci.
PVA doporuãil zafiízení se dvûma funkcemi:
naná‰ení vrstvy plus zalévání. Pfiesnûji fieãeno,
byl doporuãen systém selektivního naná‰ení vrstvy a zalévání PVA 650, aby bylo moÏné
oba kroky provést v jedné pracovní operaci.
PVA vyvinul speciální systém, kter˘ splnil
poÏadavky Computrolu. Tento jedineãn˘ systém
je hybridem pro naná‰ení vrstvy a mikrodávkové zalévání epoxidem. Toto speciální zafiízení PVA
650-Anlage vyuÏívá rozstfiikovací ventil FCS300-ES k nanesení vrstvy a jehlov˘ ventil FC100 pro
pfiesné vytvofiení hrany. Pro aplikaci mikrozalévání se dále pouÏívá plunÏrov˘ ventil MV 500.
Pro dal‰í pouÏití v budoucnosti dává Computrol
v PVA 650 k dispozici zafiízení, jehoÏ proces je zcela
konfigurovateln˘. PVA_650 nabízí fiadu moÏností rozdíln˘ch upevnûní dávkovacích trysek, takÏe
souãasnû mohou b˘t naná‰eny rÛzné materiály
nebo zpracováváno více konstrukãních skupin.
P¤EDNOSTI
Nov˘m systémem ‰etfií Computrol drahocenn˘ ãas
pfii souãasnû vy‰‰í pfiesnosti, vy‰‰í opakovatelnosti a
vy‰‰í v˘konnosti. „PouÏitím PVA 650 je znaãnû redukován ãas pfiípravy k naná‰ení vrstvy na konstrukãní
díly s plo‰n˘mi spoji. Také je zv˘‰ena shodnost a
opakovatelnost konstrukãních dílÛ s plo‰n˘mi spoji a
zakázek, coÏ dlouhodobû vede k enormním úsporám
ãasu. Tak mÛÏeme zvy‰ovat v˘konnost a dodávat
koneãn˘ produkt na‰im zákazníkÛm rychleji“, tolik
James Spencer, v˘robní inÏen˘r u firmy Computrol.
Vybavení
n PVA650 systém selektivního naná‰ení vrstvy
/ dávkování
n PVA-Kamera programovací kamera
n FCS300-ES rozstfiikovací ventil (k naná‰ení
vrstvy – viz shora)
n FC100 jehlov˘ ventil (k naná‰ení vrstvy)
n MV500 plunÏrov˘ ventil (k ­zalévání – viz
shora)
n kalibrace jehly (k zabránûní ­odchylkám
­dávkovací hlavy)
Ventily FCS 300-ES a MV 500
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
n fietûzov˘ dopravník s ãepy k ­vedení nosiãe
desek plo‰n˘ch spojÛ
n 10galonová (44 litrÛ) tlaková nádrÏ se
­senzorem nejniωí hladiny, pro materiál k
naná‰ení vrstvy
n 5galonová (22 litrÛ) nádoba s pumpiãkou a
bezkontaktními senzory nejniωí hladiny pro
zalévací materiál s vysokou viskozitou
11
CZ
Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele:
Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59.
Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce:
Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v˘roba: Lighthouse,
www.lighthouse.co.at. Ti‰tûno v Rakousku.
Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení.
Z dÛvodu dal‰ího technického v˘voje jsou zmûny vyhrazeny.
Rakousko
a SLOVINSKO
Thonauer Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax -10
[email protected]
Maëarsko
Thonauer Kft.
Daróczi út 36, 1113 Budapest
Tel. +36(0)1 372 7700, Fax +36(0)1 372 7709
[email protected]
Veletrhy / v¯stavy / seminá¤e
SMART Automation
VídeÀ, 6.–8. kvûtna 2014
INDUSTRIAUTOMATION
Budape‰t, 27.–30. kvûtna 2014
AMPER
Brno, 18.–21. bfiezna
Inhouse-Show
Hotel VoronûÏ, Brno, 1. fiíjna 2014
Elosys
Trenãín, 14.–17. fiíjna. 2014
IEAS
Bukure‰È, 9.–12. záfií 2014
Slovensko
Thonauer s.r.o.
Cukrová 14, 81339 Bratislava
Tel. +421(0)2 527 33 664,
Fax +421(0)2 527 33 665
Mobile +421(0)903 77 3314
[email protected]
Poboãka
960 01 Zvolen
Mobile +421(0)903 402 651
[email protected]
âeská Republika
Thonauer spol. s r.o.
Cacovická 47, 61400 Brno
Tel. +42(0)5 4524 3453, 4524 3454
Fax +42(0)5 4524 3408
Mobile +42(0)602 511 741
[email protected]
Rumunsko
a Moldavsko
Thonauer Automatic s.r.l.
Str. Diligentei nr. 5
031555 Bucuresti – Sector 2
Tel. +40(0)21 335 5654, 335 1287
Fax +40(0)21 336 9534
Mobile +40(0)726 103 020
[email protected]
Poboãka
Reprezentant Timisoara
Mobile +40(0)723 567 070
[email protected]
Mobile +40(0)729 998 132
[email protected]
Víde≈ - BUDAPE·Ë - BRATISLAVA
BRNO - Bukure·Ë
Vzorky – malé série
VyuÏijte volné kapacity na‰ich pfiedvádûcích strojÛ pro
zhotovení vzorkÛ nebo mal˘ch sérií.
Dotazy na ãísle (+43) 01/804 28 71-0
nebo po‰lete e-mail na adresu [email protected]
www.thonauer.com
Download

číslo 2 - Thonauer