Nová éra se SLOVKORDem
číslo 03 | 2012
str.3
firemní
informační
zpravodaj
Nepostradatelná metrologie
str.4
Projekt Karbon
str.5
Co nevíte o GEO
str.10
e
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
editorial
Milí čtenáři,
vážení zaměstnanci!
Máme za sebou letní mûsíce, dobu prázdnin
a dovolen˘ch. Doufám, Ïe jste si na‰li ãas na odpoãinek s rodinou nebo pfiáteli a Ïe jste leto‰ní léto
proÏili v pohodû, která Vám dovolila naãerpat
novou energii. Tu budeme urãitû v‰ichni spoleãnû
potfiebovat, protoÏe vûfiím, Ïe v záfií a na podzim
bude v Kordárnû zase tro‰ku více práce. V souvislosti s celosvûtov˘m ekonomick˘m v˘vojem sice
hodnotím prostfiedí okolo nás jako znaãnû
nervózní, pfiiãemÏ je tûÏké pfiedvídat, jak se situace
vyvine, ale pfiesto si myslím, Ïe by se nám mûlo
podafiit udrÏet v Kordárnû rÛstov˘ trend.
Co bylo a co bude? V srpnu jsme mûli celozávodní dovolenou, kterou jsme v areálu ve Velké vyuÏili k opravám a údrÏbû (více v ãlánku
s Milanem ·áchou na str. 8), nyní je pfied námi
Káãko PLUS – firemní informaãní zpravodaj spoleãnosti KORDÁRNA Plus a.s.
Redakãní rada:
Martin Prachafi, Petr Zika, Jana Lejsková, Milan ·ácha, Petra Kubíãková
Registrováno MK âR pod evidenãním ãíslem E 19695.
Vydává Transparent Communications, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 65
Iâ: 25316052. Své námûty mÛÏete posílat na: [email protected]
doba plánování, tedy období, kdy budeme komunikovat intenzivnû se zákazníky a podle toho stavût plán na rok 2013.
Jak se také doãtete na protilehlé stranû na‰eho
ãasopisu v ãlánku o SLOVKORDu, aktuálnû jsme
v pozici, kdy budeme na trh uvádût vlastní nové
vlákno, coÏ s sebou pfiiná‰í mnoho velk˘ch úkolÛ.
Nebojím se fiíci, Ïe jsme doslova a do písmene na
zaãátku nového období Kordárny. Dal‰í novinkou, která by tuhle éru mûla udûlat úspû‰nou, je
v˘roba karbonové tkaniny – více se o projektu
Karbon dozvíte v ãlánku na stranû 5.
Jak je patrné byÈ jen z letmého pfiehledu témat,
máme dost dÛvodÛ spí‰e k optimismu neÏ k „blbé
náladû“, a tak Vám pfieji proÏití pfiíjemn˘ch následujících mûsícÛ. KdyÏ k dobrému pocitu pfiispûje i nové ãíslo ãasopisu Káãko PLUS, které
drÏíte v ruce, a ve kterém najdete hodnû dal‰ích
zajímavostí ze Ïivota Kordárny, budu rád.
VበMartin Prachafi
generální fieditel
s
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
SLOVKORD:
Nová éra začíná
Právû v tûchto a pfií‰tích záfiijov˘ch dnech spou‰tíme v˘robu zku‰ebních vzorkÛ
vlákna v tzv. Novém SLOVKORDu. Pfiípravné práce na znovuzprovoznûní
linek v senickém závodû zapoãaly uÏ v 2. polovinû roku 2011, ostr˘ provoz by
pak mûl b˘t zahájen v prÛbûhu roku 2013, a to postupnû - podle aktuálních
poÏadavkÛ zákazníkÛ Kordárny.
Investice: 6,5 mil. EUR
Roãní kapacita závodu: cca 16 500 tun kordového vlákna,
ve zku‰ebním provozu cca 50 tun vlákna pro testování
Pfiedpokládan˘ poãet zamûstnancÛ: do 150 ve finální fázi
Pro KORDÁRNU Plus jde pfiitom o prioritní
a v˘razn˘ krok, jak zdÛrazÀuje její generální fieditel
Mgr. Martin Prachafi: „Senické vlákno nám takfiíkajíc otevfie dvefie do jin˘ch sfér, umoÏní nám skokovû nav˘‰it mnoÏství na‰ich vlastních dodávek.
Nyní jsme totiÏ témûfi na maximu toho, co jsme
schopni dodat a na‰i zákazníci ãekají, aÏ budeme mít
vlastní vlákno, a pak ho zaãnou vzorovat,” fiíká a vûfií,
Ïe ho zvládneme vyrobit dobfie a za konkurenceschopnou cenu.
V minulosti byl SLOVKORD jednou z pfiíãin
insolvence, nyní je ale v‰e jinak. Podle Martina Prachafie se z hlediska investic není ãeho bát, Kordárna
je silná a SLOVKORD nepfiedstavuje zátûÏ, ale pfiíleÏitost. Ta znamená, Ïe pro zamûstnance KORDÁRNY Plus bude víc práce.
Ve v˘robní hale spoleãnosti SLOVKORD nyní
stojí 5 zvlákÀovacích linek a jedna pilotní (testovací)
linka s tfietinovou kapacitou na v˘robu polyesterového vlákna. Ing. Petr Kadlãek, v˘konn˘ fieditel
organizaãní sloÏky KORDÁRNA Plus, upfiesÀuje,
Ïe technologie na v˘robu vlákna byla dodána nûmeckou firmou Barmag, pro provoz tûchto linek
jsou ale potfiebná i jiná zafiízení, zejména energetického charakteru.
Konkrétní proces v˘roby v Senici sestává z nûkolika operací: naplnûní vstupního granulátu
do zásobníkÛ, krystalizace, dopolykondenzace,
zvlákÀování, dlouÏení, návin vlákna na cívky a koneãnû tfiídûní a balení.
ZnovuoÏivení a dokonãení tohoto projektu
ov‰em nebylo bez komplikací, a to pfiedev‰ím proto,
Ïe jiÏ uplynuly více neÏ dva roky, po které stál.
„V obou fázích, jak v pfiípravné, tak realizaãní,
bylo velmi sloÏité navázat na minulou nedokonãenou v˘stavbu závodu. Nov˘ projekt totiÏ poãítá
pouze se zprovoznûním zvlákÀování, ale souãástí pÛvodního zámûru byla také v˘roba granulátu - polykondenzace, z ãehoÏ vyplynula spousta zmûn
v koncepci v˘roby. Odli‰nû jsme tak museli fie‰it zejména zásobování a logistiku, v˘robu a dodávky
médií nebo poÏární ochranu,” dodává k tomu Petr
Souãasné poãty zamûstnancÛ: KORDÁRNA Plus a.s., organizaãná zloÏka
Dûlníci
31. 12. 2011 47 + 10
1. 8. 2012
41 + 10
Kadlãek s tím, Ïe v nové budovû se dokonãuje
i zázemí pro pracovníky, budou mít nové ‰atny,
sociální zafiízení, nové kanceláfie.
Na dokonãení nového SLOVKORDu se po
celou dobu podílí domácí t˘m senick˘ch zamûstnancÛ, kter˘ vzal nelehk˘ úkol opravdu za svÛj.
„Vedoucí v˘roby, technolog, vedoucí údrÏby a dal‰í
lidé mají cenné zku‰enosti a hlavnû dobrou vÛli,
i kdyÏ vlastnû vykonávají soubûh dvou prací, a proto
jim patfií upfiímné podûkování, velmi si váÏíme jejich
práce!” pfiidávají chválu jak Mgr. Martin Prachafi,
tak Ing. Marek Malík z KORDÁRNY Plus.
Souãasné poãty zamûstnancÛ: SLOVKORD Plus a.s.
THP
Celkem
Îeny
MuÏi
Dûlníci
THP
Celkem
Îeny
MuÏi
19
76
31. 12. 2011
15
61
31. 12. 2011
0
0
0
31. 12. 2011
0
0
17
68
1. 8. 2012
13
55
1. 8. 2012
0
8
8
1. 8. 2012
1
7
3
m
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
Metrologie je téměř
neviditelná,
ale rozhodně
nepostradatelná
Metrologie je obor, kter˘ sice sám o sobû nevyrábí a nevydûlává, ale pro
perfektní chod podniku je naprosto nepostradateln˘. Kontroluje totiÏ,
zda jsou v‰echna mûfiení a váÏení pfiesná, a pfiispívá tak nemalou mûrou ke
zkvalitnûní v˘robního procesu.
Metrolog zodpovídá za vybudování a pfiedev‰ím dodrÏování jednotného systému mûfiení
v podniku, jedná s orgány státní metrologie
a provádí kalibrace pracovních pfiístrojÛ. Ale to
zdaleka není v‰echno. Vede evidenci mûfiidel
a etalonÛ, evidenci proveden˘ch kalibrací, provádí nebo zaji‰Èuje opravy a dal‰í následné kalibrace.
Pfii kalibraci pracovních mûfiidel se porovnávají jejich mûfiicí vlastnosti s etalony. Etalon je
4
mûfiidlo, které by mûlo b˘t minimálnû 10krát
pfiesnûj‰í neÏ kalibrované mûfiidlo, laicky fieãeno
– takov˘ super pfiesn˘ vzor. V Kordárnû jsou
k dispozici ke kalibracím podnikové etalony napfiíklad na mûfiení délek, váhy, teploty, vlhkosti
nebo taÏnosti. „KdyÏ pracovní mûfiidlo v porovnání s etalonem vyhovuje normám, oznaãím ho
‰títkem s datem pfií‰tí kalibrace a vystavím kalibraãní protokol,“ popisuje svou práci Stanislav
Horák, metrolog Kordárny. PfiibliÏnû 90 % ka-
librací se provádí internû, zbyl˘ch 10 % je tfieba
zaji‰Èovat externû. Ty provádí centrální laboratofi na trhacích strojích Instrom a vahách Mettler Toledo. Stanovené mûfiidlo musí b˘t ovûfieno
a opatfieno znaãkou âeské metrologické inspekce, pfiípadnû autorizovaného metrologického stfiediska, které vystavuje ovûfiovací list.
Evidenãní karty mûfiidel, kalibraãní protokoly
a ovûfiovací listy jsou vedeny jak v elektronické,
tak i ti‰tûné formû u metrologa a musí b˘t k dispozici pfii auditu, kter˘ se provádí 2krát za rok,
nebo pfii pfiípadné reklamaci. KdyÏ zákazník reklamuje napfiíklad délku tkaniny, provede se
kontrolní mûfiení v Kordárnû a jeho provozu,
a pokud by byla pfiekroãena tolerance 0,5 %,
byla by reklamace oprávnûná. A právû v tûchto
pfiípadech je velmi dÛleÏité mít mûfiidla v naprostém pofiádku.
„¤íká se, Ïe dobr˘m metrologem se ãlovûk
stane po pûti letech praxe,“ fiíká Stanislav Horák
a dodává: „Je to kaÏdodenní, soustavná, pfiesná
práce, pfii které se nezastavíte. Postupnû se uãíte
víc a víc a po nûjakém ãase uÏ snadno rozpoznáte, kde vznikl problém a zvládnete sám
i spoustu oprav. Jde pak v‰echno rychleji a také
to ‰etfií podniku v˘daje.“
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
k
Karbon: Spolupráce
s Univerzitou Tomáše Bati
V nejbliωí dobû by se mûla stát
novou souãástí v˘robního programu Kordárny v˘roba uhlíkov˘ch tkanin. „Zpoãátku
budeme jezdit za na‰imi zákazníky se vzorky vyrobené tkaniny, oni si je odzkou‰ejí na
sv˘ch v˘vojov˘ch pracovi‰tích
a poskytnou nám zpûtnou vazbu.
My tak budeme moci ve spolupráci
s nimi prÛbûÏnû ladit kvalitu produktu,“
fiíká Ing. Petr Kufiina, marketingov˘ manaÏer.
„Provedli jsme základní marketingov˘ prÛzkum ve vytipovan˘ch oblastech prÛmyslu,
oslovili jsme potenciální zákazníky a nyní uÏ
víme, co chtûjí, co potfiebují. Zamûfiili jsme se
na zákazníky v âeské republice a na Slovensku,
coÏ jsou trhy, na které bychom chtûli proniknout v první etapû,“ popisuje dosavadní práci
na projektu Petr Kufiina.
V Evropû existuje jen kolem deseti firem,
které se zab˘vají v˘robou karbonov˘ch tkanin,
V˘zkum – v˘voj – v˘roba, to je struãná a v˘stiÏná charakteristika nového
projektu, kter˘ se v Kordárnû právû rozbíhá. Projekt nese pracovní název
Karbon a jedná se o v˘robu uhlíkové tkaniny, z níÏ zákazníci následnû
budou vyrábût napfiíklad kajaky, ultralighty nebo díly pro oblast tuningu.
v âesku a na Slovensku není zatím
Ïádn˘ v˘robce a v‰e se importuje. Potenciál trhu je tedy obrovsk˘.
Nároky klientÛ na kvalitu
jsou ale vysoké, a proto se vedení
Kordárny rozhodlo pfii v˘voji
spolupracovat s tûmi nejpovolanûj‰ími – odborníky zTechnologické fakulty Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû –
a to na podobném principu jako se zákazníky.
I sem bude dodávat vzorky tkaniny a na Ústavu
v˘robního inÏen˘rství z nich budou vyrábût vzorky
kompozitu a testovat je. A nejen to, budou je také
porovnávat s konkurenãními v˘robky. Na vûdeckém
pracovi‰ti tak bude probíhat nezávislé testování téhoÏ
procesu jako ve v˘robû.
A o co konkrétnû jde? Na tkaninu se naná‰ejí
vrstvy epoxidu a po zatvrdnutí je tfieba otestovat
kvalitu, tedy soubor vlastností finálních materiálÛ, a také zjistit, jak spolu tkanina a matrice
reagují. Tyto kompozitní díly se pak stanou sou-
ãástí high-tech v˘robkÛ, u kter˘ch je kladen
velk˘ dÛraz na pevnost a lehkost.
Spolupráce je
oboustranně výhodná
Kordárna do spolupráce vkládá své více neÏ
padesátileté zku‰enosti s tkaním, univerzita své
zku‰enosti se spojením tkaniny a matrice, tedy
v˘robou kompozitÛ, a s jejich testováním. A tato
spolupráce je oboustrannû v˘hodná. „Kordárnû
pfiinese nezávislé potvrzení kvality pfiímo z vûdeckého pracovi‰tû a tím i zv˘‰ení prestiÏe u zákazníkÛ. Univerzita získá úãast na v˘voji
karbonov˘ch tkanin a pfiímé propojení s praxí,“
doplÀuje Petr Kufiina.
Plány s v˘vojem a v˘robou uhlíkov˘ch tkanin a finálních kompozitÛ jsou v Kordárnû i na
Univerzitû Tomá‰e Bati ambiciózní. „Vûfiíme, Ïe
se s tímto projektem prosadíme a na‰i zákazníci
se o nûm ãasem doãtou napfiíklad v prestiÏním
odborném ãasopise JEC Composites Magazine,“ dodává s úsmûvem Kufiina.
5
o
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
Oceňujeme nasazení
i trpělivost
našich pracovníků
Helios – slovo, které uÏ dlouhou dobu rezonuje celou Kordárnou. Je
obdivovan˘ i zatracovan˘. Pro jedny je nástrojem, kter˘ vnese do jejich
práce vût‰í pofiádek a poskytne jim více informací, pro druhé znamená
komplikace, nutnost uãit se nûco nového a zaãít peãlivûji pracovat.
Helios Green je informaãní systém patfiící do
skupiny ERP systémÛ. Zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning) jsou oznaãovány velké
systémy integrující ve‰kerá data a procesy organizace do jediného celku. Ve svûtû jiÏ nûkolik
let jednoznaãnû pfievaÏuje trend volby zastfie‰ujícího ERP systému, kter˘m se nahrazují dílãí
aplikace pro jednotlivé oblasti.
„Ekonomická ãást Heliosu byla v Kordárnû
implementována jiÏ pfied nûkolika lety a nyní
se systém roz‰ifiuje o moduly v˘roby, které byly
dosud informaãnû roztfií‰tûny pod rÛzn˘mi nekompatibilními systémy, napfi. technická pfiíprava v˘roby pracovala v jednom systému,
fiízení a plánování v˘roby v jiném a v dal‰ím systému moduly pro fiízení ekonomiky,“ fiíká
Ing. Jifií Kohút, technick˘ asistent generálního
fieditele.
Nová technologická základna, na které je systém Helios postaven, je mnohem modernûj‰í
a bezpeãnûj‰í. Data ze v‰ech modulÛ systému
jsou nyní bezpeãnû uloÏena v jediné spoleãné
databázi vãetnû logick˘ch vazeb mezi nimi
6
a spravována jedinou aplikací se spoleãnou logikou ovládání. Jakákoliv zmûna je ihned k dispozici ve v‰ech modulech, zatímco dfiíve data
putovala sloÏitû ze systému do systému a k dispozici byla tfieba aÏ po noãním pfienosu dat
pfií‰tí den.
Zamûstnanci Kordárny dostávají do rukou
nov˘ pracovní nástroj. I kdyÏ pracovníci pofiizují ve v˘robû zdánlivû stejná data, mnohé se
mûní. Tfieba dfiívûj‰í „zakázky“, zamûfiené pfiedev‰ím na evidenci v˘roby, nahradily „v˘robní
pfiíkazy“ se sledováním nákladÛ na jejich realizaci i dal‰ích parametrÛ. To v‰ak vyÏaduje daleko peãlivûj‰í práci a osvojení si nov˘ch
pracovních postupÛ.
„Od dubna jsme postupnû zaãali na nov˘ systém najíÏdût a lidé se zaãali uãit s ním pracovat.
Úspû‰nû jsme zvládli nároãné období, kdy jsme
museli souãasnû pracovat ve starém i novém systému. Nyní uÏ více neÏ tfii mûsíce pracujeme
pouze v novém systému Helios Green a systém
jsme spolu s dodavatelem prÛbûÏnû testovali
a optimalizovali. A samozfiejmû jsme se uãili
a poznávali jeho moÏnosti. V tomto období to
znamenalo pro v‰echny zúãastnûné práci navíc
oproti bûÏn˘m pracovním povinnostem,“ pfiiznává Jifií Kohút a dodává: „Je tfieba ocenit
nejen nasazení pracovníkÛ, ktefií se zúãastnili
implementace, ale i velkou trpûlivost ostatních
pracovníkÛ Kordárny s potíÏemi, které proces
zavádûní tak rozsáhlého systému pochopitelnû
provázejí.
Celý systém
brzy doladíme
S tím souvisí i to, Ïe nûktefií lidé jsou z nového
sytému rozladûni. Zejména nyní, kdy se fie‰í
chyba, která po spu‰tûní jediné úlohy v˘raznû zpomalí práci v‰ech uÏivatelÛ v systému. S dodavatelem ale stále intenzivnû pracujeme na odstranûní
zb˘vajících chyb a doladûní celého systému a jsme
pfiesvûdãeni, Ïe pracovníci na v‰ech pracovních
úrovních fiízení nakonec práci v novém systému
zvládnou a vyuÏijí jeho pfiednosti a informaãní systém Helios Green bude v˘znamn˘m pfiínosem
pro fiízení procesÛ v Kordárnû.
v
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
Věděli jste, že...?
Personální oddûlení pro vás pfiipravilo pfiehled údajÛ
a informací, které by vás mohly zajímat. Posuìte sami.
Zamûstnanec s nejdel‰ím pracovním pomûrem
v Kordárnû nastoupil v ãervenci 1970. V tûsném
závûsu za ním je 6 zamûstnancÛ, ktefií nastoupili
v prÛbûhu roku 1971 (5 Ïen a 1 muÏ).
Absence pro nemoc
Od roku 2011 se vyplácí zamûstnanci náhrada
mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti za dobu
prvních 21 kalendáfiních dnÛ. Za první tfii pracovní dny nemoci náhrada mzdy nenáleÏí. Náhrada mzdy náleÏí pouze za pracovní dny.
Absence pro nemoc ãinila v roce 2011 3,3 %.
Za první pololetí roku 2012 je tato hodnota
3,2 %. V roce 2010 dosáhla 4,3 %. Vzhledem
k tomu, Ïe zamûstnavatel hradí od 1. 1. 2011
prvních 21 dnÛ kalendáfiní nemoci, vydala firma
na tyto náhrady mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti zamûstnancÛm 563.300 Kã. Za rok
2012 (1. pololetí) ãiní tato ãástka 279.900 Kã.
Odmûna za odpracovanou dobu
Zamûstnanci, u kterého v hodnoceném pololetí
nepfiesáhne nemocnost a dal‰í tzv. neÏádoucí absence 4 % z fondu pracovní doby (tj. pfiibliÏnû
5 dnÛ), náleÏí mimofiádná odmûna ve v˘‰i
1.000 Kã. Pokud splnil tyto podmínky nejen
v hodnoceném, ale i minulém pololetí, náleÏí mu
odmûna ve v˘‰i 2.000 Kã. Ve v˘platû za ãervenec
byla opût vyplacena odmûna za odpracovanou
dobu za I. pololetí 2012, a to v celkové v˘‰i
726.000 Kã pro 389 dûlníkÛ, coÏ je témûfi 81 %
z celkového poãtu dûlníkÛ v Kordárnû (52 dûlníkÛ
za jedno pololetí ve v˘‰i 1.000 Kã a 337 za obû pololetí ve v˘‰i 2.000 Kã). V minulém pololetí splnilo
podmínky pro získání této odmûny 393 dûlníkÛ,
coÏ bylo 85 % z celkového poãtu, a vyplaceno bylo
686.000 Kã (z toho 100 dûlníkÛ za jedno pololetí
a 293 za obû pololetí).
Pracovní úrazy
V roce 2011 se v KORDÁRNù Plus a.s. pfiihodilo 20 pracovních úrazÛ, v roce 2012, za prvních
7 mûsícÛ, pak 7 pracovních úrazÛ.
PrÛmûrn˘ vûk
PrÛmûrn˘ vûk v Kordárnû je nyní 42,5 roku (ve
stejném období v min. roce byl prÛmûrn˘ vûk
42 let), pfiiãemÏ nejstar‰í zamûstnanec mûl v bfieznu
61 let. Nejmlad‰í oslavil v ãervnu osmnáctiny, pfiiãemÏ do t˘dne nastoupil do Kordárny. V roce
2012 oslaví své padesátiny 18 zamûstnancÛ Kordárny a ‰edesátiny oslaví 5 zamûstnancÛ. Podle
kolektivní smlouvy a vnitfiního mzdového pfiedpisu obdrÏí jubilanti, ktefií ve firmû pÛsobí alespoÀ
5 let, odmûnu ve v˘‰i 6.000 Kã.
Poãty zamûstnancÛ: KORDÁRNA Plus a.s.
Dûlníci
THP
Celkem
31. 12. 2011
462
97
559
1. 8. 2012
479
97
576
Îeny
MuÏi
31. 12. 2011
207
352
1. 8. 2012
217
359
Poãty zamûstnancÛ: KORDPLAST s.r.o.
Dûlníci
THP
Celkem
31. 12. 2011
50
6
56
1. 8. 2012
54
7
61
Îeny
MuÏi
31. 12. 2011
32
24
1. 8. 2012
33
28
7
c
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
Celozávodní dovolená
jako čas na opravy
a čištění
Stejnû jako kaÏd˘ rok se zaãátkem srpna
mohli zamûstnanci Kordárny tû‰it z celozávodní
dovolené. Vzhledem k objemu v˘roby byla letos
v jiném termínu na stfiedisku Kordy (od 4. 8.
do 12. 8.), neÏ na stfiedisku Ségly a GEO (od 6.
8. do 10. 8.).
Odstávka spojená s celozávodní dovolenou
nám kaÏdoroãnû umoÏÀuje provést dÛleÏité
opravy a ãi‰tûní, která není moÏné dûlat za provozu. Jedná se pfiedev‰ím o linku DTU 5, která
je maximálnû vytíÏená, a také o míchárnu roz-
h
Hodnocení
nejlepších týmů
výrobních středisek
za letošní
I. pololetí
Nejlep‰í v˘robní t˘my: 1. 1. - 30. 6. 2012
8
tokÛ a energetická zafiízení (klimatizace, rozvodny atd.).
„Na tûchto úkolech se podíleli pfiedev‰ím
pracovníci servisu strojÛ a energetiky, ktefií mûli
navíc na pomoc 25 brigádníkÛ,” pfiiblíÏil situaci
provozní fieditel Ing. Milan ·ácha s tím, Ïe letos
se brigádníci rekrutovali z fiad dûtí zamûstnancÛ
Kordárny.
Dal‰í velkou akcí, ke které celozávodní dovolená vybídla, byla oprava podlah. ·lo pfiedev‰ím o opravy na stfiedisku Skárna, SKP
a Snování. Opravu mûla na starosti externí
firma, která spravila okolo 450 m2 plochy.
Na v˘robních stfiediscích se také ve velkém
ãistilo na tkalcovnách kordÛ a séglÛ, kde se pravidelnû uklízí pod pódiem u stavÛ a pfiedev‰ím
se odstraÀuje prach z podvûsn˘ch drah a technologického osvûtlení. „V‰echny velké naplánované akce se nám podafiilo splnit v termínu
a nic neohrozilo zdárné rozjetí v˘roby po celozávodní dovolené,” ohlédl se za létem Milan
·ácha.
Stfiedisko Kordy:
dílny
ãíslo t˘mu
poãet ãlenÛ t˘mu
mluvãí t˘mu
mistr
celkem t˘mÛ
Skárny
111108
17
Mareãková V.
KoÏeluha
6
Tkalcovny
111326
9
Kolacia/Pecen
Kohútová
3
DTÚ
111101
9
Hfie‰il J.
Nûmeãek
3
Stfiedisko Ségly:
dílny
ãíslo t˘mu
poãet ãlenÛ t˘mu
mluvãí t˘mu
mistr
celkem t˘mÛ
Skárna
15152
11
Kolaja A.
Hrbáãek M.
4
Snování
15121
5
Tkaní
15131
21
Jurena P.
VachÛnová M.
4
DTÚ
15142
7
JankÛ Z.
Hrbáãek M.
4+1 MIR
Schmidtner M. VachÛnová M.
4
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
jak to vidím já • jak to vidím já
n
Nejraději se usmívám,
ale umím být i rázná
O v˘letu do Luhaãovic, ale i o tom, Ïe nejdÛleÏitûj‰í je tû‰it se do práce, jsme si povídali se
stále veselou Vierou Mareãkou, t˘movou
mluvãí ze skárny stfiediska Kordy.
Vyhráli jste v soutûÏi nejlep‰ích pracovních
t˘mÛ za uplynul˘ rok, gratulujeme!
A já za v‰echny dûkuji… Nበt˘m, tedy sto osmiãka na Kordech, tvofií ‰estnáct skvûl˘ch lidí.
Myslím, Ïe za na‰ím úspûchem stojí perfektní
organizace a bezproblémová spolupráce. Nikdy
se nestalo, Ïe bychom nûkoho nechali ve ‰tychu,
vzájemnû se respektujeme.
Jaká je va‰e t˘mová role?
Jsem mluvãí. ¤eknûme, Ïe funguji jako takov˘
prostfiedník mezi mistrem a ostatními zamûstnanci. M˘m úkolem je kaÏd˘ den organizovat
práci na smûnû a oznamovat, co nás ten dan˘
den ãeká. Poté uÏ pracuji jako normální ãlen
skupiny a vûnuji se sv˘m dal‰ím povinnostem.
Taková pozice vyÏaduje urãitou autoritu…
To urãitû. Myslím si, Ïe jsem dokonce i rázná
(smích). V Kordárnû pracuji 18 let. A tûch lidí,
které jsem mûla moÏnost poznat! S tolika zku‰enostmi víte, jak se k lidem chovat, a zvládáte
to pfiedev‰ím s úsmûvem. Nበt˘m se napfiíklad
v poslední dobû hodnû omladil a já to vnímám
pozitivnû, je to svûÏí zmûna.
Co vás na práci baví?
Moje práce asi bûÏnému pozorovateli mÛÏe pfiipadat jako rutina, ale ve skuteãnosti je kaÏd˘
den jin˘, vÏdy nás ãeká nûco nového. Práce
v Kordárnû mû tedy je‰tû stále neomrzela! Dal‰ím faktorem je finanãní jistota. NejdÛleÏitûj‰í
je ale dobr˘ kolektiv. Zkrátka musíte mít ráno
chuÈ do práce vstát. A u nás v t˘mu není nikdo,
kdo by nezapadl, a to vãetnû tûch nejmlad‰ích.
VraÈme se k odmûnû pro nejlep‰í t˘my. Potû‰ila vás exkurze do Barumu Otrokovice?
To víte, Ïe ano. Já jsem tedy takov˘ matador,
kter˘ uÏ v Barumce a Luhaãovicích byl pfied deseti lety, ale bylo zajímavé pozorovat zmûny.
Napfiíklad v˘klad a prohlídka byly daleko profesionálnûj‰í. Personál byl dobfie pfiipraven˘
a odpovídal nám na v‰echny na‰e dotazy. Vidût
odli‰nou práci je vÏdycky zajímavé. Nejvût‰í zábava byla ale nakonec v autobuse (smích). Zpívali jsme, ochutnávali slivoviãku… ve v‰í
poãestnosti samozfiejmû!
Vy máte pofiád úsmûv na tváfii, to berete Ïivot
tak pozitivnû?
Prostû se ráda usmívám! Jistû Ïe také v‰e nevidím jen rÛÏovû. Napfiíklad nájezd nov˘ch systémÛ tady v Kordárnû a s tím spojená práce
s poãítaãi nebyl uÏ pro mne Ïádn˘ med. Bylo
potfieba se toho hodnû nauãit a dostat se do
toho, ale zvládla jsem to a teì uÏ to zase vidím
z té pozitivní stránky. Na druhou stranu, obav
z budoucnosti se jen tak nezbavíte. Je to asi tím,
Ïe jsem zaÏila velké propou‰tûní. Proto se snaÏím odvádût svou práci zodpovûdnû.
Paní Mareãkové pfiejeme dal‰í usmûvavá léta
v Kordárnû a dûkujeme za rozhovor.
9
p
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
s eri ál • se riá l • ser iá l • s eri ál • se riá l • s er iál
Příběh
našich
výrobků:
Geotextilie
Kdy se v Kordárnû objevily, jak probíhá v˘roba a co je ãeká v budoucnu?
Dal‰í díl ze seriálu o na‰ich v˘robcích se zamûfiil na program GEO.
Takzvaná geosyntetika se v Kordárnû poprvé
objevila jiÏ v 90. letech. V˘roba první reÏné
tkané geotextilie Kortex GT nebo geomfiíÏí Armatex probíhala v témûfi sparÈansk˘ch podmínkách – pracovalo se na upraven˘ch linkách,
které pracovníci pfiizpÛsobili potfiebám v˘roby
vlastními silami. Díky ‰ikovnému konstrukãnímu t˘mu tak vznikl napfiíklad impregnaãní
stroj, jednodu‰e „impregnaãka“ – malé zafiízení
s velk˘m úspûchem. Právû díky nûmu se zfiejmû
jméno Kordárny zapsalo do povûdomí projektantÛ, stavbafiÛ a dal‰ích, ktefií geotextilie vyuÏívají.
Jasnû stanovená marketingová strategie
a pfiedev‰ím nákup nové v˘robní linky v roce
1997 odstartovaly novou éru GEO programu.
Zbrusu novou posilou se stal tkací stroj Sulzer
a impregnaãní zafiízení Menzel v hale Ségly.
Díky instalaci a rozvoji dal‰ích linek v následujících letech se dnes Kordárna mÛÏe pochlubit
nejen v˘robou tkan˘ch geotextilií, ale stejnû tak
10
tkan˘ch a nánosovan˘ch geomfiíÏí, a zavedena
byla i raschlová technologie k v˘robû kompozitÛ, kterou zaji‰Èuje stroj RS3. Odmûnou za
nemalou investici do tohoto v˘robního programu je zcela urãitû zásadní zisk, kter˘ tato divize pfiiná‰í celé spoleãnosti.
V˘robou produktÛ v‰ak práce v divizi GEO
zdaleka nekonãí. Geotextilie, které vyjedou
z v˘robní linky, nejsou okamÏitû pfiipraveny
k prodeji, ale ãeká je odborná certifikace dle
speciálních norem. AÈ uÏ jde o zákon ã. 2002
nebo normu âSN EN ISO 13249 – 13256,
v‰echna kritéria je nutné do puntíku splnit. Od
roku 2002, kdy probûhla první certifikace TBU
a TZU, zaji‰Èuje Kordárna její plnûní dvakrát
roãnû. Pamatovat je ale potfieba i na zahraniãní
trhy, napfiíklad nûmeck˘, kter˘ vyÏaduje certifikování IVG, a to taktéÏ dvakrát do roka, francouzsk˘, kter˘ vyÏaduje certifikaci Asqual
jednou za 3 roky. K ãemu v‰echny tyto procedury slouÏí? K lep‰í orientaci zákazníka. Certi-
fikovan˘ v˘robek s obecnû uznávanou znaãkou
CE zaruãuje nejvy‰‰í kvalitu.
KaÏd˘ v˘robek je také nutno otestovat. Kde?
Ve speciální zku‰ebnû vybavené pfiístroji Instron
nebo v TZU, kde probíhají hydraulické a chemické testy. SlouÏí pfiedev‰ím k deklaraci odolnosti a Ïivotnosti v˘robkÛ (25 - 120 let), které
se na poÏádání pfiedkládají zákazníkovi.
¤íká se, Ïe investice do v˘voje a v˘zkumu
jsou tím nejdÛleÏitûj‰ím pohonem jakéhokoliv
projektu. A není tomu jinak ani v divizi GEO.
Portfolium jejích v˘robkÛ ãítá jiÏ osmnáct skupin, respektive typÛ geosyntetik a kaÏd˘ z nich
je moÏné dodávat na míru v desítkách pevnostních variant. Samozfiejmostí je ovûfiování nov˘ch postupÛ na poli rÛznorod˘ch materiálÛ.
Geosyntetika se tak vyrábí z polyesteru, polyvinylalkoholu, poplypropylenu, polyamidu a jejich kombinací, ale stále více se prosazuje
i experimentování s pfiírodními vlákny protierozního typu, jak˘mi je juta, konopí, bazalt
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
s eri ál • se riá l • ser iá l • s eri ál • se riá l • s er iál
nebo aramid. To v‰e mÛÏe vést k efektivnûj‰í v˘robû, sníÏení nákladÛ na materiály a lep‰ímu
uplatnûní na trhu.
K podpofie prodeje je také vytvofien katalog
a vzorkovník geosyntetick˘ch materiálÛ vãetnû
referencí pokládek a pouÏití, kde si kaÏd˘ zájemce mÛÏe vybrat úzce specializovan˘ v˘robek
vyhovující jeho individuální pfiedstavû.
k
V aktuální ekonomické krizi se nachází snad
v‰echna odvûtví. Co z toho plyne pro program
GEO? O zákazníka je potfieba neustále bojovat
a b˘t zkrátka lep‰í neÏ konkurence. V divizi se
tak vzorují stále nové typy tkanin, vyvíjí se jejich odlehãené varianty a nezapomíná se ani na
re‰er‰e konkurenãních v˘robkÛ. Zafiíkávadlem
pro úspûch je konkurenceschopná cena, kvalita
a pfiedev‰ím flexibilita a schopnost vyjít vstfiíc
na‰im zákazníkÛm. A to jak pfii plnûní termínÛ
v˘roby velk˘ch, tak pfiedev‰ím mal˘ch zakázek
a pfii specifick˘ch nebo nestandardních poÏadavcích. Na v˘sledcích z uplynulého období je
vidût, Ïe se dobfie odvedená práce dûlníkÛ, technikÛ, prodejcÛ a také tuzemsk˘ch i zahraniãních zastoupení rozhodnû vyplatí. V Kordárnû
se podafiilo prodat necel˘ch 1 700 tun geosyntetik a v závodû Texiplast zase více neÏ
3 500 tun tkan˘ch polyesterov˘ch a polypropylenov˘ch geotextilií, coÏ je pro obû divize rekordní mnoÏství. Za ty roky, co jsme se
rozhodli rozjet a dále rozvíjet v˘robní program
geosyntetik, se nám podafiilo roz‰ífiit prodejní
teritoria z pÛvodního ãeského trhu na cel˘
evropsk˘ trh, na zemû b˘valého SSSR (Rusko,
Ukrajina, Kazachstán, Moldávie) a na zemû
Arabského polostrova (Kuvajt, Írán) ãi nejdále
i do Brazílie, Austrálie nebo Nového Zélandu.
Pevnû vûfiíme, Ïe tím úspû‰n˘ pfiíbûh programu GEO nekonãí a v budoucnu se doãkáme
dal‰ího dílu, tfieba s novû vyvinut˘mi v˘robky.
Kdo vyhrál křížovku o ceny z minulého čísla?
Tajenka kfiíÏovky z Káãka PLUS ã. 2/2012 znûla:
Nûkdo je hÀup vlastní vinou, nûkdo za to nemÛÏe
Z 58 správn˘ch odpovûdí byli vylosováni tfii v˘herci, ktefií si
z rukou generálního fieditele Martina Prachafie odnesli v˘hry ve
formû poukázek na 500, 300 a 200 korun.
1. cena: Jana Dóciová – Ségly
2. cena: Jan Vajdík – PoÏární ochrana
3. cena: Josef Fusek – DTÚ, Kordy
11
k
Křížovka
o ceny!
číslo 03 | 2012 | firemní informační zpravodaj KORDÁRNA Plus a.s.
Îidovsk˘ vtip:
„K ãemu potfiebuje
dospûl˘ muÏ manÏelku?“
Pokraãování najdete v tajence!
Vylu‰tûte tajenku, napi‰te ji na lístek s va‰ím jménem a zamûstnaneck˘m ãíslem a vhoìte nejpozdûji do 31. 10. 2012
do slosovací nádoby, která je umístûna v prostoru osobní
vrátnice.
Tfii vylosovaní obdrÏí v˘hru ve formû nákupní poukázky:
1. cena 500 Kã • 2. cena 300 Kã • 3. cena 200 Kã
Download

Káčko Plus 3/2012