Stavby 20. století
Osobnosti – Albín Bráf
Významné stromy
Fond Třebíč
2/2011
Kultura
KOUPELNY
NA KLÍé
Rekonstrukce bytového jádra za 110.000,- Kê vê. DPH
Páteêní plošná sleva 20% od 18. 2. do 31. 3. 2011
VÍCE INFORMACÍ WWW.KERAMA.CZ TEL.:
603 541 009
Sleva se nevztahuje na nabídku z letáku a jiné zboží v akci.
Tfiebíã schválila
rozpoãet
Slovo
na úvod
Třebíčští zastupitelé schválili ve čtvrtek 3. února rozpočet města na rok
2011. Jeho celkový objem představuje 755 340 000 korun.
Kromě běžných provozních výdajů se v letošním roce počítá také s některými zajímavými investičními akcemi. Pokračovat se bude s regeneracemi
sídlišť a zateplováním základních škol. Občané se také mohou těšit na nový
kruhový objezd v křižovatce ulic Budíkovická – Táborská – Marie Majerové,
na novou pěší lávku v Soukenické ulici nebo například na rekonstrukci severního zámeckého křídla. (více na www.trebic.cz)
(ip)
Vážení občané města,
pevně věřím, že se vám nová
podoba Třebíčského zpravodaje líbí. První vaše ohlasy
tomu nasvědčují a my jsme
za to rádi.
Třebíč už má svůj rozpočet.
Je to základní dokument, jehož prostřednictvím se uskutečňují veškeré akce ve městě. Rozpočet roku 2011 obsahuje maximálně možné a realizovatelné výdaje při reálně očekávaných minimálně možných příjmech. Zní to kostrbatě? Zjednodušeně řečeno, je v něm vše, co si vzhledem k možnostem města můžeme dovolit. Celkový objem
peněz, s nimiž město hospodaří, je 755 mil. Kč. Zabezpečíme průkazné, transparentní, účelné
a efektivní nakládání s finančními prostředky města a nepřipustíme jeho zadlužení. Největší částí rozpočtu jsou provozní výdaje, tvoří 488 mil. Kč a jsou oproti roku 2010 navýšeny o 30,5
mil. Kč. Na čistění města a zimní údržbu je připraveno o 5,5 mil. Kč více, o částku 3,2 mil. Kč
budou vyšší výdaje na péči o vzhled města a veřejnou zeleň. Veřejné osvětlení, a to zejména
z důvodu zvýšení bezpečnosti na přechodech, bude mít vyšší výdaje o 1,5 mil. Kč. O stejnou
částku se zvýší výdaje na provoz sběrných dvorů a třídění odpadu. Na odbahnění a opravu rybníků a revitalizaci zámeckého parku se počítá s částkou o 5,5 mil. Kč vyšší, než v předchozích letech. Prioritou mezi investičními akcemi jsou zejména revitalizace a modernizace areálu SOHO
za 21 mil. Kč, protipovodňová opatření (stoka AG), kde je spoluúčast města 21,5 mil. Kč, předpokládaná možnost zateplení 2 základních a 3 mateřských škol za skoro 30 mil. Kč, nová lávka do
„Kočičiny“ za 16,5 mil Kč a mnoho dalších připravených akcí. U jednotlivých akcí pečlivě zkoumáme možnosti získaní dotací, tak aby zapojení města bylo co nejhospodárnější. Jsme přesvědčeni, že město má zdravý rozpočet, který umožní jeho všestranný rozvoj i velmi kvalitní údržbu.
Město se začíná pomalu probouzet ze zimního spánku, blíží se jaro a s ním i příliv sluníčka,
na který se většina z nás každoročně tak těší. Ať jsou pro nás všechny jeho paprsky příjemné
a hřejivé!
Pavel Pacal, místostarosta města
V tomto ãísle naleznete:
UDÁLOSTI
PRAVĚK BIGBÍTU
V TŘEBÍČI
Mnohé ještě zbývá „doladit“ jak po stránce obsahové, tak organizační
i technické. Poděkování za projevenou důvěru patří i čtenářům – občanům města.
(red)
Foto na titulní
straně:
Jaroslav
Dejl
Foto: František Jůza
str. 4 – 5
OSOBNOSTI:
ALBÍN BRÁF
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci grafické i obsahové úpravy Třebíčského zpravodaje. Abychom nikoho neopomněli, nelze jmenovat jednotlivce.
str. 9
str. 10
více na str. 20
Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629.
Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad 15 900 výtisků.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: 568 610 018,
e-mail: [email protected] . Evidenční č.: MK ČR E 14649. Redakční příprava:
Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: 602 718 966.
Sazba a grafická úprava: Jan Donée, Třebíč. Tisk a reklama: Yashica s. r. o., Třebíč.
Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře
krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa
je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od
23. do 26. února 2011. Uzávěrka příštího čísla v pátek 4. 3. 2011.
HELP LINKA
• 602 171 956
TŘEBÍČSKÉ ULICE
str. 16 – 17
distribuce
Třebíčského
zpravodaje
www.trebicsky-zpravodaj.cz
3
UDÁLOSTI
Ozvûny Ekofilmu
EKOT¤EBÍâ 2011
Zaãátkem mûsíce bfiezna se v našem mûstû uskuteãní již desátý roãník pfiehlídky filmÛ s tématikou životního prostfiedí, trvale
udržitelného rozvoje, pfiírodního a kulturního dûdictví – Ozvûny ekofilmu - EKOT¤EBÍâ 2011. Tradiãní filmová pfiehlídka se
bude konat od 21. do 24. bfiezna v kinosále Pasáž.
Diváci budou moci zhlédnout 28 filmů, které byly v
loňském roce představeny na XXXVI. Mezinárodním
filmovém festivalu o životním prostředí, přírodním
a kulturním dědictví EKOFILM 2010, který se konal
v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Mezi
nimi bude i většina snímků, oceněných odbornou
porotou tohoto festivalu, který je jednou z nejvýznamnějších událostí v oblasti výchovy a vzdělávání
k udržitelnému způsobu života u nás.
dělí, úterý a ve středu do 18, ve čtvrtek pak do 13 hodin. V dopoledních hodinách (od 9:00 do 13:00) je
program zaměřen na školy. Tak jako každý rok, bude
rozdělen na bloky pro jednotlivé věkové kategorie
(nižší ročníky ZŠ a vyšší ročníky ZŠ společně se školami středními). Odpolední promítání je určeno nejširší
veřejnosti a bude probíhat od pondělí do středy vždy
od 13.20 do 18.00 hodin. Informace o programu přehlídky filmů bude možno získat na internetové adrese www.trebic.cz nebo na odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (telefon
568 805 255), kde je také možnost využít služeb videotéky a zapůjčit si některý z více než sta filmů s ekologickou tématikou. Srdečně zveme všechny zájemce
na filmovou přehlídku Ozvěny Ekofilmu - EKOTŘEBÍČ
2011. Vstup na promítání je volný.
(ožp) Hlavním mottem posledního ročníku festivalu byl
Mezinárodní rok biodiverzity. Biodiverzita není
abstraktním pojmem pro vědce, ale jednoslovné
vyjádření rozmanitosti života ve všech jeho formách.
Druhová rozmanitost a pestrost je základem existence a fungování přírodních ekosystémů, bez funkčních
ekosystémů není možný kvalitní život lidí.
Filmy prezentované na festivalu přinášejí řadu příležitostí k zamyšlení se nad otázkami souvisejícími
s ochranou biologické rozmanitosti a s jejím významem pro život člověka.
Celou akci pořádá Městský úřad Třebíč – odbor životního prostředí ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Třebíč. Promítané snímky zapůjčí Ministerstvo životního prostředí ČR.
Program bude začínat každý den od 9 hodin, v pon-
Foto: Vratislav Fišera
KARNEVAL S PŘEKVAPENÍM
Karneval s překvapením se uskutečnil o prvním
únorovém víkendu v budově ZŠ a MŠ Na Kopcích.
Jídelna školy se změnila v louku, na které tančily víly a berušky a přilétli i motýlci. Přímo z pařezové chaloupky přišli Křemílek a Vochomůrka,
nepřehlédnutelnou se stala maska oblíbeného
Spidermana, zamířili sem klauni, upíři, princezny a jiné bytosti.
Lenka Zvěřinová
ROLNIČKA ZÍSKALA PENÍZE
ZE SBÍRKY
Město předalo finanční dar stacionáři Rolnička.
Celkovou částku ve výši 37 109 korun přinesla
vánoční sbírka v závěru roku. Z rukou starosty
Pavla Heřmana a místostarostky Marie Černé
převzala dar ředitelka Jarmila Richterová.
V denním rehabilitačním stacionáři pobývají
děti s opakovanými respiračními infekty a děti
alergické. Výtěžek vánoční sbírky bude využit
na pořízení rehabilitačních pomůcek.
(ip)
4
I vy mÛžete pomoci
pfii vyhledávání ohrožených dûtí
V posledních týdnech se v médiích objevil otfiesný pfiípad týraného chlapce z Brna. Možná v souvislosti s tímto pfiípadem
vyvstávají otázky i u tfiebíãských obãanÛ, a tak jsme se zeptali za vás JUDr. Svatavy Rosenkrancové, vedoucí oddûlení sociálnû právní ochrany dûtí sociálního odboru Mûstského úfiadu v Tfiebíãi.
Paní doktorko, jak často vám chodí oznámení na podezření, že jsou děti týrány nebo zneužívány a jak s nimi zacházíte?
V roce 2010 bylo na našem oddělení oznámeno 28 případů podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání péče o děti, přičemž nejčastěji šlo o zanedbávání péče. Pouze v jednom případě byla oznamovatelem fyzická osoba (soused, kamarád).
V souladu s příslušným zákonem na ochranu nezletilých dětí je však každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní
ochrany na skutečnosti, které by mohly ohrožovat zdraví, zájmy, vývoj, řádnou výchovu, či dokonce život dítěte.
Každé podání, včetně anonymních, které upozorní na nedostatky v péči o děti, je neprodleně prošetřeno a navíc jakékoliv fyzické osobě, která na výše uvedené skutečnosti upozornila, je zákonem zaručeno, že rodič nemůže do spisové dokumentace o dítěti nahlédnout a zjistit, kdo věc oznámil.
Rovněž dítě má právo i bez vědomí rodičů požádat orgány sociálně-právní ochrany o pomoc.
Pokud tedy někdo z občanů ve svém okolí zjistí podezření na týrané nebo zneužívané dítě, kam se konkrétně
může obrátit?
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí je v třebíčském regionu Městský úřad Třebíč, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Masarykovo nám 116/6. V pracovních dnech se mohou občané obracet na tel. 568 805 249,
v akutních případech samozřejmě na tísňové číslo Policie ČR.
Dětem v obtížné situaci může postup a kontakty poradit Linka důvěry STŘED, tel č. 775223311 nebo 568443311, internetová poradna: [email protected]
Současně je však třeba zdůraznit, že další povinnosti občanů vyplývají z trestních předpisů. Neoznámení podezření nebo
nepřekažení týrání svěřené osoby je rovněž trestným činem. Pokud se občané hodnověrným způsobem o těchto skutečnostech dozvědí, jsou povinni věc oznámit státnímu zástupci nebo orgánům policie.
(osv)
TISKOVÁ ZPRÁVA
Tiskový mluvãí: Ivan Pfiibík
Lávku za poštou nahradí nová
Třebíč / Jeden z nejfrekventovanějších pěších tahů
na území Třebíče projde důležitým zásahem. Lávka přes řeku v Soukenické ulici bude nahrazenou novou. Ta dosavadní pochází z roku 1923 a již nevyhovuje.
Oblíbená lávka za poštou je pro lidi důležitou zkratkou z centra města do severních sídlišť. Slouží již
dlouhé desítky let a pomalu se ocitá na konci své životnosti. Vzhledem k technickému stavu bude nutné postavit zcela novou. Radnice pro její výstavbu
chce využít právě probíhající protipovodňovou rekonstrukci nábřeží. Obě stavební akce bude výhodné časově sladit.
Nová lávka bude pro chodce pohodlnější. Oproti současné bude asi o půl metru širší. Podstatné je
také to, že řeku přemostí mírně šikmo a na pravém
břehu se napojí přímo do Soukenické ulice. Lidé tak
nebudou muset chodit kolem dvou pravých úhlů,
které dnes zábradlí v místě vytváří. Současná lávka
totiž ústí poněkud nevhodně přímo před zdí domu
zvaného Na Valše. Novinkou bude i vytvoření bočního schodiště z lávky do Hasskovy zahrady. Počítá
se i s instalací veřejného osvětlení, které dosud na
mostku chybí.
Konstrukce a vzhled lávky byl projednán s památkáři i městským architektem. Dva zcela nové betonové
pilíře budou opět obloženy kamenem podobně jako
u dosavadní konstrukce. Stavbu plánuje město na
druhou polovinu tohoto roku.
5
STAVBY 20. STOLETÍ
Foto: archiv autora
Kino Moravia - Autor: Josef Herzán 1919
Od roku 2006 opuštěná budova bývalého kina, které sloužilo svému účelu téměř 90 let je umístěna na jihozápadním konci Smrtelné ulice. Poněkud neobvyklý název ulice připomíná skutečnost, že právě tudy se ubíraly pohřební průvody ze svatomartinského chrámu na hřbitov. Až téměř do konce 19. století však byla ulicí spíš
jen podle názvu. Kromě dvou nárožních domů (Barfussův a Zeibertův) orientovaných do dnešního Masarykova náměstí byla vymezena jen ohradními zdmi rozsáhlých zahrad za těmito domy. Stromořadí staletých lip,
studánka s výbornou vodou a křížová cesta s jednotlivými zastaveními malovanými na plechu známým třebíčským akademickým malířem a betlémářem Eduardem Klausem dotvářely toto území, mající spíše charakter
parku než uličního prostoru.
Situace se radikálně změnila v roce 1892, kdy během půl roku vyrostla v dosavadní zahradě hostinského Janovského nová sokolovna s neorenesanční fasádou a v letech 1903-4 k ní bylo přistaveno jižní, vstupní křídlo
se sociálním zázemím, šatnami a bytem sokolníka. Přístavba, která však byla pohledově mnohem exponovanější než původní sokolovna, již byla výrazně ovlivněna nastupujícím secesním slohem. Charakteristickým byl
zejména výrazný vstupní modul s bohatě zdobeným štítem, vrcholícím plastikou sokola s roztaženými křídly.
Autor obou etap stavby - Josef Herzán byl stejný jako u kina Moravia.
Tím se již dostáváme k hlavnímu tématu dnešního druhého pokračování seriálu o třebíčské architektuře
20. století - vlastnímu kinu Moravia. Stavba této výrazné a pro určitou etapu vývoje Třebíče charakteristické budovy definitivně potvrdila urbanizaci prostoru Smrtelné ulice a spolu s dnes již neexistující sokolovnou
(zbořena 1991 v rámci výstavby dnešního divadla Pasáž) dotvořila proporčně i hmotově vynikající rámec pro
jeden z nejcharakterističtějších pohledů na městské centrum - průhled Smrtelnou ulicí na dominantu třebíčské městské věže.
Vstup do objektu je orientován poněkud netradičně z jihovýchodního nároží a přes kryté závětří je přístupný
vstupní foyer. Na něj navazují prostory pro sociální zařízení, pokladna a schodiště na balkón. Šatna byla původně umístěna při jižní fasádě a do současné polohy byla přesunuta až při rozsáhlé přestavbě interiéru kina
v roce 1958, kdy původní rovná podlaha a balkon byly nahrazeny šikmým hledištěm a právě pod jeho nejvyšší
částí vznikl prostor na současné situování šatny. V původní dispozici z roku 1919 byly právě zde umístěny dva
vstupy do hlavního sálu. Hlediště se opouštělo jinou cestou - dvěma východy ve východní fasádě a po předložených schodištích přímo do Smrtelné ulice. Nejednalo se však jen o únikové požární východy, ale regulérní trasy, využívané po skončení každého představení k opuštění kina. Jižní východ ztratil po rekonstrukci kina výškovou návaznost na hlediště a tak byl zrušen. Schody ze Smrtelné ulice tak od té doby vedly jen k prosklené vitríně,
kde bylo možno najít informace o připravovaných filmových představeních.
Kino před rekonstrukcí však mělo mnohem univerzálnější využití, než jen pro promítání filmů. Jeviště bylo řešeno ve třech výškových úrovních (propadliště, vlastní jeviště, sklad kulis). Toto řešení spolu se zapuštěným orchestřištěm vytvářelo podmínky pro variabilní využití prostoru i pro divadelní a hudební produkce, plesy a taneční zábavy, výstavy a další kulturní aktivity.
Původně bylo v kině vyprojektováno neuvěřitelných 720 sedadel a jednalo se tedy o bezkonkurenčně největší kapacitu kulturního zařízení na území Třebíče (pro srovnání: velký sál Fórum max. 600 míst, velký sál divadla Pasáž 523 míst). Rozhodnutí o multifunkčním využití objektu kina Moravia v průběhu výstavby a vybudování jeviště s orchestřištěm sice mělo za důsledek nezbytnou redukci počtu sedadel, ale i tak číslo, blížící se
550 budí dodnes respekt.
Respekt o to větší, že z venku budova svým měřítkem a proporcemi plně zapadá do kontextu okolní zástavby
(mám na mysli dobu před výstavbou divadla Pasáž - poté se zde prostorové poměry zásadně změnily, ale to není
vůbec jednoduchý a jednoznačný problém, nelze ho odbýt několika slovy a podrobnější popis problematiky by šel nad
rámec populárně-naučného článku, týkajícího se navíc jiné budovy). A v čem je tedy podstata souladu stavby s jejím okolím? Zjednodušeně řečeno, budova kina Moravia vypadá menší, než ve skutečnosti je. Tohoto žádoucího stavu
je dosaženo zejména rozčleněním střešní části do menších celků s různým směrem i výškou jednotlivých hřebenů.
Na koso postavená věžička na hlavním hřebeni završuje zajímavou kompozici střech. Přitom však svou velikos-
6
tí nekonkuruje hlavní pohledové dominantě - městské věži. Měřítko rozsáhlé stavby se tak stalo drobnějším a přibližovalo se dojmově okolním budovám,
ve skutečnosti mnohem menším. Stejný cíl- zdrobnění měřítka stavby sledovalo i promyšlené členění velkých ploch fasády. Kromě okenních a dveřních otvorů přispělo k vyvážené kompozici zejména největšího - jižního štítu střídání ploch hladké
a strukturované omítky ve dvou barvách, doplněné
spirálovitými geometrickými ornamenty. Tato geometrická abstrakce, typická pro období pozdní
secese a skrývající v sobě už nepřehlédnutelné náznaky stylu art-deco nahradila dřívější naturalistické zobrazování rostlinných motivů, jak se objevovaly ve
vrcholné fázi secesního slohu. Připomínka tohoto odcházejícího slohového období se objevila i v původním interiéru Morávie. Jevišťový portál byl bohatě zdoben motivy listů, vyvedených ve štukové omítce.
Autor stavby, Josef Herzán (1853 -1920) byl pokračovatelem mnohagenerační rodinné stavitelské tradice. Stavební firmu převzal po svém otci Dominikovi a významně ji rozvinul. Z dalších významných
staveb, kterými obohatil obraz našeho města se sluší připomenout například budovu nemocnice s domovem řádových sester a kaplí, (1902), Spolkový
dům Sušil s kinem a Orlovnou na dnešní ulici Smila Osovského (1919), hasičskou zbrojnici Na Rámech
(1902) - obě stavby zbořeny počátkem 80. let, většinu dřevěných secesních pavilonů na Krajinské výstavbě z roku 1903 v prostoru pozdějšího Gorazdova náměstí (replika jednoho z pavilonů stojí dodnes
na Ulici Obránců míru), Měšťanskou školu (pozdější
Obchodní akademie) na Bráfově třídě (1892) - dnešní podobu získala po přestavbě z roku 1931 dle projektu brněnského architekta Bohumila. Babánka,
řadu lokalit rodinných domků (zástavba Kanciborku - dnešní ulice Klimentova, Bisattova a Bohunčina nese ještě na mapě Třebíče z roku 1899 dnes již
pozapomenutý místní název Herzánov). Úzce spolupracoval s dalším významným třebíčským stavitelem Raimundem Wolfem (např. zástavba rodinných domků v severní části prostoru mezi dnešními
ulicemi Znojemská a Svatopluka Čecha). Asi nejznámější společnou realizací obou stavitelů je výrazná
novorenesanční budova Gymnázia na dnešním Masarykově náměstí z roku 1889. Josef Herzán zastával též řadu veřejných funkcí, z nichž nejvýznamnější byl post třebíčského místostarosty. Lubor Herzán
Internetové sociální sítě jsou v dnešní době stále ve větší oblibě nejenom u našich dětí, ale
také u dospělých a dokonce i u seniorů. Stále
více lidí využívá služeb poskytovatelů typu Facebook, Badoo, ICQ, Skype ke komunikaci s kamarády, známými, seznámení se a navázání nových kontaktů. Fenoménem dnešní doby
je dokonce posuzování určitého společenského postavení podle počtu přátel a přátel našich
přátel, kteří se připojili k našemu vytvořenému
profilu. Rozhodně nelze zpochybňovat komunikační možnosti těchto sítí, zároveň bychom se
však měli zamyslet nad tím, že tyto sítě sebou
přinášejí i určitá rizika.
Největší riziko je spojené se zneužitím našich
osobních dat. Na svém profilu bez uzardění
zveřejníme celé jméno, emailovou adresu, adresu kde bydlíme, datum narození, telefonní číslo a dokonce velmi osobní fotografie. Kdo
by si myslel, že tyto údaje dobrovolně může na
internet napsat pouze dítě, je na omylu. I mezi
dospělými se najde mnoho naivních lidí, kteří jsou schopni o sobě napsat i informace, které by žádné cizí osobě neposkytli. Vůbec si přitom neuvědomují, že zveřejněním informací ve
svém profilu v podstatě dělají totéž. Internetové sociální sítě jsou totiž založeny na principu provázanosti. Okruh našich přátel je rozšířen o okruh jejich přátel. Veškeré údaje, které
poskytneme přátelům do sdílení, mohou naši
„přátelé“ poskytnout svým přátelům a ti dalším. A najednou zjistíme, že naše fotografie
z dovolené, kde se opalujeme v plavkách, vesele
obíhá na celém internetu a prohlíží si ji desítky
neznámých lidí. Zároveň málo kdo z nás ví, že
údaje které dobrovolně poskytneme provozovateli sítě, jsou téměř nesmazatelné a mohou
se objevovat na internetu déle, než bychom
chtěli, dokonce i po vymazání našeho profilu.
Veškeré vámi zveřejňované informace mohou
poskytovat cizí osobě určitou mozaiku, ze které se dozví, jak jsme staří, kde bydlíme, co jsme
si koupili domů a kdy odcházíme z domu, případně kam na delší či kratší dobu odjíždíme.
Výsledkem pak pro nás může být v lepším případě spam v podobě nevyžádaných emailů,
dopisů a telefonátů, v tom horším případě pak
i vykradený dům. Je známo mnoho případů,
zneužití osobních dat a údajů. Například, když
dívka poslala svému chlapci intimní fotografie,
nebo natočila se svým chlapcem lechtivé video
a ten je přeposlal svým kamarádům a nakonec
se objevilo i na internetu. Dívka měla nejenom
„z ostudy kabát“, ale v horším případě to sebou
přineslo i značné psychické trauma.
Přitom rada jak se vyhnout tomuto riziku je
jednoduchá. Pokaždé, když chceme napsat
něco o sobě, nebo poslat nějakou tu svoji fotografii, zamysleme se a odpovězme si na otázku - řekl bych osobní údaje, nebo poskytl svoji
intimní fotku cizímu člověku na ulici?
nprap. René Novotný
PČR Třebíč
DVù LÍPY na starém hfibitovû
Obvod 437 cm
GPS 49°12´45.27“N, 15°52´42.355“E
Obvod 404 cm
GPS 49°12´45.359“N, 15°52´41.195“E
Dvojice lip stříbrných – Tilia tomentosa je vysázena v areálu novější, tj. západní části starého městského hřbitova na Gorazdově náměstí nedaleko
severní ohradní zdi hřbitova nad pravoslavným kostelem Sv. Václava a Sv. Ludmily. V jejich případě se
jedná o stromy s relativně snadno dohledatelnou
historií. Jelikož tato část hřbitova byla vybudována
začátkem minulého století, je jisté, že lípy nemohly
být vysázeny dříve, než v prvním desetiletí 20. století. Na fotografiích z roku 1903 je tato část hřbitova prokazatelně ještě zcela bez stromové vegetace.
Přesto se jedná o jedny z nejmohutnějších třebíčských lip, ačkoliv určitě zdaleka nejsou lípami nejstaršími. Tento zdánlivý rozpor nasvědčuje tomu, že
v našich podmínkách tento jihoevropský druh pocházející z Balkánského poloostrova roste rychleji
než naše původní lípa srdčitá a lípa velkolistá.
Lípa stříbrná tvoří často svazčité koruny několika rovnocenných větví bez jednoho dominantního průběžného kmene. Proto jsou tyto lípy obecně
náchylnější k rozlamování a konkrétně oba tyto staré stromy musely být zajištěny proti rozlomení bezpečnostními vazbami pomocí textilních popruhů a
lan, poutajících k sobě navzájem vždy kosterní větve
nacházející se na protilehlých stranách koruny. Silnější z lip má
ve kmeni dokonce rozsáhlou centrální dutinu, v níž donedávna
sídlil roj divokých včel.
V roce 1967 byly podle archivních dokumentů v areálu starého
hřbitova uváděny lípy
s obvody kmenů 310,
325 a 295 cm, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že
právě dva nejsilnější stromy jsou totožné
s oběma shora popisovanými lípami. Za uplynulých cca čtyřicet let by
se tedy obvod kmenů
obou popisovaných jedinců zvětšil shodně cca
o jeden metr.
městskému prostředí a vyšší suchovzdornost. Z estetického hlediska je pak zajímavé i stříbřité zbarvení rubové strany listů, způsobené jejím hustým plstnatým ochmýřením, které dalo tomuto druhu lípy
i její název. Zejména za mírného větru, kdy je listí v pohybu, je probleskování rubové strany listů na
slunci velmi efektní. Na rozdíl od našich domácích
druhů lip však lípa stříbrná není léčivou rostlinou
a její květ by proto při sběru neměl být zaměňován
s lípou srdčitou nebo lípou velkolistou. Velkou nectností tohoto u nás nepůvodního druhu je špatná
stravitelnost jeho nektaru pro naše včely a čmeláky.
Lípa stříbrná kvete nejpozději ze všech u nás běžně
pěstovaných lip, za květu intenzivně voní a láká tak
opylující hmyz. Chemické složení nektaru však vede
k tomu, že v některých letech bývá v okolí lip stříbrných pozorován v době jejich květu hromadný úhyn
čmeláků a včel.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti zůstává
otázkou, zda by při nových výsadbách měl být tento druh nějak masivněji používán na úkor domácích
druhů lip, nebo zda by naopak neměl být využíván
pouze jako okrajová doplňková dřevina sbírkového
charakteru.
Petr Urbánek
VÝZNAMNÉ STROMY
INTERNETOVÁ
KRIMINALITA I.
Lípa stříbrná se v poslední době ve výsadbách v městském
prostředí používá poměrně často. Bývá oceňována zejména její
údajná zvýšená odolnost znečištěnému
7
Tfiebíãský stroj ãasu ãeká test
Tfiebíã – Tfiebíãským vûdcÛm se v posledních dnech podafiilo uskuteãnit pfievratný objev. Po mnoha letech výzkumÛ slaví triumfální
úspûch – sestavili funkãní prototyp stroje ãasu. Nyní bude následovat období pfiíprav na 14. srpna 2011, kdy je naplánovaná první zkušební cesta, otevfiená pro širokou vefiejnost.
Na okolnosti vzniku prvotní myšlenky sestavení stroje
času jsme se zeptali vedoucího projektu Pavla Ratkovského. „Cestování časem láká lidstvo od nepaměti. Ne jinak
tomu bylo u mě a mých spolupracovníků. Prvotní plány
jsou staré asi dva roky, intenzivní práce na stroji se však
rozběhly až loni v září,“ uvedl Ratkovský.
Není složité spočítat si, že stroj času tedy zvládli sestavit
za necelého půl roku, o to překvapující bylo zjištění počtu
pracovníků. „Je nás devatenáct. Ve svém oboru se ale
všichni pohybujeme už řadu let a navíc se velmi dobře
známe, hlavně díky těmto faktorům se nám podařilo projekt dokončit v tak krátkém čase,“ pokračuje Ratkovský.
Kdo vlastně jsou tito záhadní vědci? „Říkáme si Občanské sdružení KADET, což znamená kamarádi dětem. Jsme
sdružením dobrovolníků, které baví dětem naplňovat jejich volný čas. Nabízíme kroužky, příležitostné akce a tábory. Většina z nás prošla nějakým oddílem nebo klubem
a v roce 2003 jsme se seskupili, abychom mohli předávat
dál to, co jsme sami dostali od svých vedoucích,“ představuje Ratkovský svůj tým.
„Samozřejmě se nejedná o skutečný stroj času, ani
o skutečné cestování časem, ale proč si na to čtrnáct dní
nezahrát a nepoznat historii naší země na vlastní kůži,“
dodává s úsměvem Ratkovský.
„Ve skutečnosti se jedná o letní dětský tábor, na který
pro děti připravujeme zajímavé a hlavně důležité okamžiky české historie. Pomocí dobrodružné celotáborové hry chceme dosáhnout toho, aby děti naši historii lépe
poznaly, trochu se nad ní zamyslely, uvědomily si souvislosti a navíc se u toho bavily,“ doplňuje Ratkovský, hlavní vedoucí tábora. Tábory Občanského sdružení KADET se
mimo celotáborové hry zaměřují také na tábornické dovednosti, ne jinak tomu bude letos. Sdružení má vlastní
tábořiště nedaleko Nové Říše, které nazývá Údolí Mohykánů, s podsadovými stany, umyvárnou, latrínami, jídelnou a kuchyní. Veškeré potřebné informace o letním táboře naleznete na www.oskadet.cz.
(Kadet)
METEOROLOGIE – aneb pozorujeme poãasí
Meteorologie je věda, která se zabývá atmosférou. Studuje její složení, stavbu, vlastnosti a děje v ní probíhající, například počasí. Meteorologie je jednou z oblastí mezinárodního projektu GLOBE, ve kterém
pracují žáci a učitelé ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše.
V lednu 2011 jsme si zkusili zlomek z práce meteorologů
- pozorovali vývoj počasí, data naměřená naší meteorologickou stanicí jsme využili k tvorbě grafů, k vyhledání
zajímavých hodnot a ke srovnání s lednovými hodnotami
v uplynulých dvou letech.
A k jakým závěrům jsme dospěli?
Leden 2011 byl ve srovnání s uplynulými dvěma roky teplý, průměrná teplota vzduchu byla - 0,9°C. V období do
4. ledna se ochlazovalo až na lednové minimum -10,3°C,
potom se do poloviny ledna oteplovalo, maximální teplo-
ta dosáhla na 10,9°C dne 14. ledna. Velmi teplé téměř jarní počasí zavládlo ve dnech 13.-16. ledna, průměrná teplota dosáhla hodnoty 8,2°C. Na mnoha místech ČR padaly teplotní rekordy. Toto období bylo doprovázeno silným
táním sněhu a deštěm, což zapříčinilo na mnoha místech
republiky vzestupy hladin řek hrozily záplavy. U nás deště
a sněhu naštěstí tolik nebylo – celkem spadlo 13,6 mm(litrů na m2) srážek, nejvíce napršelo 13. ledna, a to 4,3 mm.
Od poloviny ledna se opět vlády ujala paní zima, teploty
postupně klesaly až na -8,7°C. Slunečního svitu, i když se
to nezdá, nám bylo dopřáno více než v minulých dvou letech, a to 51,4 hodiny. Největší náraz větru byl 12,2 m/s
dne 6. ledna, je to asi 44 km/h.
A NAKONEC JEŠTĚ JEDNA ZAJÍMAVOST:
18. ledna ráno od 5.10 do 6.40 stoupla teplota vzduchu z -3,4 na 4,1°C, tedy o 7,5 °C.
V zimním období a v tomto ranním čase je
to velmi neobvyklé.
O vysvětlení budeme muset požádat zkušeného odborníka – meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu.
Napsali:
Věra Keselicová – koordinátor programu GLOBE
Karolína Koubová a Josef Bobek – žáci 8. B
8
Jméno slavného tfiebíãského rodáka, pedagoga, významného národohospodáfie a ministra rakouské vlády nese od poãátku 90. let
20. století obchodní akademie. Jak by se dnes Dr. Bráfovi líbilo
v „jeho“ škole? Asi by se jen stûží orientoval v modernû vybavených
uãebnách, ale jistû by byl potûšen zjištûním, kolik úspûšných absolventÛ pokraãuje ve studiu na vysokých školách, i tím, že žáci tfiebíãské obchodní akademie obstojí na výbornou v krajské i celostátní konkurenci pfii odborných i jazykových soutûžích.
Albín Bráf se narodil 27. února 1851 v Třebíči. Jeho
otec působil jako hospodářský úředník na panství
hraběte Valdštejna, matka pocházela z rodiny barvířského mistra.
Dětská léta prožil v Červené Lhotě u Třebíče, později ve Valečově u Mnichova Hradiště. Po absolvování Akademického gymnázia v Praze studoval na
Právnické fakultě Karlovy univerzity. Hned na počátku univerzitního studia mu zemřel otec, takže rodina řešila existenční problémy. Přesto Albín Bráf svá
studia dokončil. Přivydělával si ve šlechtických rodinách jako vychovatel, i matčina obětavost sehrála velkou roli při dokončení jeho studií. V roce 1874
vstoupil Albín Bráf do soudní praxe. Lákala ho také
pedagogická činnost. Přijal místo na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, přednášel na pražské Vysoké škole technické. Po habilitaci na české
technice byl jmenován rovněž docentem pro poli-
tickou ekonomii na pražské univerzitě, kde na právnické fakultě přednášel národohospodářské vědy
v češtině. Vzhledem k tomu, že do té doby byly přednášky vedeny v němčině, s přednášením v českém
jazyce byly tehdy spojeny problémy terminologické. Albín Bráf vytvářel novou slovní zásobu, a lze ho
tedy považovat za zakladatele českého ekonomického názvosloví.
Během svého pedagogického působení na univerzitě byl dvakrát děkanem právnické fakulty, volbu
na rektora nepřijal vzhledem ke své rostoucí činnosti v oblasti vědecké a politické. Doba, ve které Bráf
žil, začleňovala české vědce a pedagogy z národohospodářských oborů do oblasti hospodářské politiky.
Nelze vyjmenovat všechny Bráfovy aktivity v hospodářské oblasti, byl např. v představenstvu Úrazové dělnické společnosti, členem ředitelství Hypoteční banky Království českého, členem zemědělského
Foto: 2x archiv autora
ŠKOLNÍ LOGOPED V TERÉNU
Komunitní centrum KLUBÍâKO, stfiedisko Oblastní charity Tfiebíã pfiišlo s nápadem, využívat v sociální práci školního logopeda pracujícího v terénu.
Službu mohou využívat všechny rodiny s dětmi ve
věku do 6 let, přímo v centru Klubíčko nebo i v rámci terénní práce, kdy logoped dochází přímo do domácnosti. Služba je poskytována zcela zdarma.
„Aby dítě správně mluvilo, musí mít v rodině správný řečový vzor a dostatek podnětů pro komunikaci. Důležitá je pravidelnost v procvičování,” říká logopedka pracující v terénu Mgr. Jitka Irovská.
Jak služba v praxi funguje?
U všech dětí, které v terénu kontaktuji, provedu orientační logopedickou diagnostiku. Od té se
odvíjí další činnosti. Docvičuji s dětmi narušenou komunikační schopnost pomocí metodických materiálů
a pomůcek. Většinou se jedná o fyziologickou dyslálii, která trvá do pěti let věku dítěte.
Složitější případy narušení komunikační schopnosti
řešíme ve spolupráci s klinickým logopedem.
Kdo může vaši službu, především v terénu, využívat?
Jsou to převážně rodiny, kde čeština není rodný jazyk.
Rodiny s nedostatečným řečovým vzorem, které nemůžou poskytnout dítěti dostatek podnětů a stimu-
oddělení státní Rady průmyslové a rolnické ve Vídni, členem Mezinárodního ústavu sociologického
v Paříži.
Albín Bráf zasáhl také do politického života. Vstup do
této oblasti byl vyvolán seznámením s českým politikem 2. poloviny 19. století Františkem Ladislavem
Riegrem, pozdějším tchánem. V roce 1883 byl zvolen
zemským poslancem, v roce 1887 přísedícím zemského výboru, ve kterém odpovídal za problematiku zemědělství, Zemské banky, České akademie, pojišťovacích fondů a lidového pojištění. V roce 1909 se stal
Bráf ministrem orby, po půlroce podal demisi, v roce
1911 ho císař povolal do stejné funkce znovu.
Bráfův osobní život provázelo štěstí i smutek. Žil ve
šťastném manželství s Libuší, dcerou již zmíněného politika Riegra. Avšak v roce 1908 mu zemřel na
tuberkulózu jediný syn Václav. Předčasnou Bráfovu
smrt v roce 1912 mohla urychlit i tato smutná událost. Vedle mnoha jiných činností přijal v roce 1900
úřad inspektora českých vyšších škol obchodních
v Čechách a na Moravě. V této funkci řídil práce na
učebních osnovách, které bez velkých změn vystačily celých čtyřicet let. Když rozhodlo městské zastupitelstvo o zřízení obchodní školy v Třebíči, byl to právě
Dr. Albín Bráf, třebíčský rodák, který doporučil do funkce
prvního ředitele Veřejné obchodní školy v Třebíči profesora chrudimské obchodní akademie Adolfa Kotta. Vyučování bylo zahájeno 19. září 1901. V letošním roce slaví tedy Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč 110 let od
svého založení. Na tuto dlouholetou tradici a na stovky
úspěšných absolventů by byl jistě hrdý i velký třebíčský
rodák Dr. Albín Bráf. Jeho památce se můžeme poklonit v Praze na vyšehradském hřbitově, kde je uložen
v hrobce rodiny Riegrů.
Pavel Svoboda
OSOBNOSTI T¤EBÍâE
Dr. Albín Bráf
OMLUVA... V minulém čísle Třebíčského zpravodaje
byla nedopatřením vložena neúplná informace o použitém zdroji. Správně zde mělo být uvedeno ještě: „Text:
http://cs.wikipedia.org - Zdroj: ZEJDA, R., HEDBÁVNÝ,
M., JINDRA, P., BENDA, P., RICHTER, K. Osobnosti Třebíčska. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2000. ISBN 80-7268-104-4.
Str. 224–227. Za neúplné uvedení zdroje se omlouvám.
František Jůza
lů pro vývoj řeči. Obrací se na nás etnické menšiny,
i rodiny, které si neví rady, jak postupovat, když
dítě „špatně mluví“.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(cha)
9
Tento soubor pochází z Wikimedia Commons.
Zdroj: http://www.loc.gov/rr/print/list/235_pob.html
Autor: United Press International
Pravûk bigbítu v Tfiebíãi - “LAXÍK”
A je tady rok 1965... můj poslední rok na základce. Všichni mí kamarádi měli doma na stupnici rádia, pokud
možno tak fialovou tužkou, udělanou čárku. To znamenalo... tady je Radio Luxembourg.... náš LAXÍK. V tu
dobu československý rozhlas vysílal tak maximálně Karla Vlacha a možná, když se rozhlasový cenzor nedíval,
tak „Dajánu“ Paula Anky. Dnes to mám jinak, hlavně s tím Vlachem, ale tenkrát to pro mě bylo pasé...
Každý večer jsem měl přilepené ucho k rádiu a vychutnával praskání, prskání a hvízdání. V té době byly u nás zbudovány
rušičky nejenom na Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, ale i na Radio Luxembourg. Takže signál prapodivně kolísal a ztrácel
se… Ale TY chvilečky, kdy „to hrálo“, TY stály za to!
Pořád sice zpíval Elvis, ale už někdy hráli muziku, z které jsem byl naprosto odvázanej. „Surfing bird“ kapely THE TRASHMEN...
třeba. Vzpomínám si, jak ve škole kolovala psaníčka: „vole... slyšels včera ptáka na vlnách?“. To už byl BIGBÍT.
A teď to přišlo! THE BEATLES! Poprvé jsem slyšel píseň „PLEASE, PLEASE ME“.
A už se roztočil kolotoč kolem Brouků. Maminky musely vyšívat takový ty nášivky, jak nosí třeba trampové na rukávech,
aby se vědělo, ke které osadě patří. Na nich vyšitý brouk a nápis The Beatles. Kdo to neměl, nebyl hoden naší přízně! PoFoto: archiv Pavla Hlaváče
jednou nám začaly růst vlasy, ke zděšení našich rodičů a hlavně učitelů. Máničky to ovšem zdaleka nebyly, ty přišly až později. Když mi vlasy sahaly do jedné třetiny boltce, už jsem
byl vypoklonkován k holiči. Podívejte se na fotky Beatles
z jejich začátků a představte si, že jejich účesy doslova poBIGBÍT POTĚŠIL
buřovaly konzervativní anglickou společnost. A což potom
Povídání o pravěku bigbítu v Třebíči vyvolalo řadu ohlasů. Nutno říci, pozitivních. Potěšil i dopis,
tu naši!!! Dobové módě se ale chci věnovat v některé z příškterý jeho pisatel osobně přinesl do redakce.
tích kapitol, takže zpět do pravěku bigbítu.
„Oslovilo mě první číslo Třebíčského zpravodaje,“ píše pan Zdeněk Nejedlý ze Zámecké ulice. „Upoutal obsah
V Borovině na „kulturáku“ se začaly hrát ČAJE... to byla
a jeho nová forma mě získala. Zejména však mi dovolte zareagovat na vzpomínky pana Pavla Hlaváče, na první
taková specifická zábava určená hlavně pro mladý lidi. Zasetkávání s tím, čemu se později říkalo bigbít. Bezvadně, nevšedně a čtivě napsané. Díky, Pavle, za to! Vyvolal jsi,
čínalo se hrát v neděli v 17 hodin a končilo se ve dvacet. Hrál
a věřím, že nejen ve mně, vzpomínky na krásná a neopakovatelná šedesátá léta.“
tam taneční orchestr Závodního klubu ROH pod taktovkou
pana Syrového. Ta velká kapela měla ve své kategorii vyZdeněk Nejedlý pokračuje: „Věřte mi nebo ne, ale já skutečně při čtení Hlaváčova vzpomínání znovu ucítil vůni
sokou úroveň, ale pro nás bigbíťáky to byla „samozřejmě“
lesa v Libušáku i vůni dřevěných stěn ve Výkupáku.“
nuda... nějaký trumpety nás nezajímaly. My chtěli slyšet
„Nutno jenom podotknouti,“ pohroužil se pan Nejedlý do vlastních vzpomínek na krásnou dobu, „že já, ačkoliv
kytary!!!
odkojený Voskovcem a Werichem a vychovaný starým, dobrým Semaforem (vždyť ty taky, Pavle), musel jsem
Poslouchali jsme přece LAXÍK! A tak jsme s velikým
také nasávat atmosféru raného bigbítu v Třebíči. Nelze ale ani si nevšimnout doby vznikajících hudebních skupin,
nadšením uvítali zrod první opravdové třebíčské
divadélek, výtvarníků a básníků.“
bigbeatové skupiny KIDD & ROVERS... a o tom příště.
Veršíkem pak Zdeněk Nejedlý svůj dopis uzavírá:
Šedesátá léta - Chutnala jak zmrzlina od Chytila - Proti Srandovnu tu bylo Absolutno
Šedesátá léta se do paměti vryla - A tak dodati je jenom nutno - Co ta léta založila
(Pozn. aut.: Některé zmiňované kapely a jejich písně můžete najít na YouTube )
Pavel Hlaváč
10
Lyžování má v Tfiebíãi dlouholetou tradici. Jeho zaãátky se datují od roku 1923. Historii tfiebíãského lyžování podrobnû popsali
Jaroslav Beran a Oldfiich Pokorný v publikaci „Stopy na snûhu“,
která vyšla v roce 2003.
Zlatá léta prožívalo třebíčské lyžování v období 1970 -1991, kdy na území města pravidelně pracovaly 4 oddíly,
družstvo dospělých startovalo v II. sjezdařské lize. Počet startujících na okresních přeborech vysoce převyšoval
stovku, v lize Vysočiny obsazovali závodníci třebíčských klubů přední umístění. Avšak změna organizační struktury Svazu lyžařů ČR – přechod od krajského a okresního uspořádání na župní strukturu dočasně pozastavila aktivitu organizátorů a funkcionářů.
Významným mezníkem novodobého rozvoje lyžování v Třebíči byl rok 2003, kdy Sportovní klub SHS Třebíč stál
společně se SKI KLUBEM Velké Meziříčí u znovuzrození regionální náborové soutěže – Lyžařský pohár Vysočiny.
Cílem bylo aktivizovat činnost oddílů nejen v Třebíči, ale v celém regionu a pozvat na sjezdařské závody nové tváře. Výsledek se dostavil. V letošním VIII. ročníku startovalo na prvním závodě na sněhu, který se uskutečnil v sobotu 5. února 2011 na Jalovci,131 závodníků.
V současné době působí v Třebíči lyžařské oddíly ve dvou klubech. Společně pořádají tři tradiční akce – Běh Matyáše Žďárského v Kožichovicích, suchý slalom a již zmiňovaný obří slalom na Jalovci.
SPORT MùSÍCE
Lyžování v Tfiebíãi
Sportovní klub SHS Třebíč zaměřuje svoji práci na sportovně rekreační formy, jeho závodníci se připravují v Jeseníkách, startují v republikových a mezinárodních soutěžích.
Sportovní klub SKI Třebíč vznikl v roce 2006 jako nástupnická organizace tehdejšího oddílu lyžování při TJ Třebíč a v roce 2009 vzal pod svá křídla členskou základnu sdružení A-SKI Třebíč. Zde spojili své zkušenosti bývalí závodníci Alice Fukasová (Malá) a Pavel Kremláček, kteří předávají dále své zkušenosti a dovednosti na členskou základnu
25 mladých a nadějných lyžařů. Zaměřují se na práci se začínajícími a dnes už i vyspělejšími závodníky. Absolvují kondiční přípravu v tělocvičně ZŠ TGM a technickou přípravu
na Jalovci, případně i v jiných blízkých střediscích. Od letošní sezóny vstoupí do závodního lyžování organizovaného odborným sportovním úsekem alpských disciplín SLČR
pět nových závodníků. Jejich trenéři to však nemají jednoduché. Na Vysočině chybí sjezdovka, která by svými parametry splňovala podmínky mistrovských soutěží Svazu
lyžařů ČR. Lyžování je v současné době sport náročný. Materiál – výzbroj a výstroj a čas významnou měrou ovlivňují možnosti zapojení do přípravy a následného tréninku.
Přesto však věříme, že tento bílý sport si najde své příznivce a nadšence v každém věku.
(Petr Houser, Alice Fukasová, Pavel Kremláček)
Ilustrační foto: 2x kolektiv autorů
11
Evropský rok dobrovolnictví
Vzhledem k tomu, že rok 2011 je vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví,
je téma dobrovolné práce ãasto zmiÀovaným tématem. Hodnû a ãasto se mluví
o dobrovolné pomoci bûhem povodní u nás, nebo i jiných katastrof ve svûtû,
hodnû se také mluví o dobrovolnictví v sociálních službách. Je to práce znaãnû
záslužná, ale nemûli bychom zapomínat na stovky a tisíce dobrovolníkÛ, ktefií vûnují svÛj volný ãas dûtem a mládeži. Její výsledky nejsou vidût hned, ale zanechá
v dûtech nesmazatelné stopy, které se projeví až za nûkolik let. Urãitû ve svém
okolí máte nûjaké dobrovolníky a možná o nich ani nevíte. Tfieba v obou organizacích, které vám dnes pfiedstavíme, takoví lidé jsou. Važme si jich.
Jan Burda
„Mají-li být naše naděje na vybudování lepšího a bezpečnějšího světa více než jen zbožným přáním, potřebujeme více než kdy jindy pomoc dobrovolníků,“ prohlásil
bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan. V tomto
duchu uvažuje také 100 milionů Evropanů, kteří věnují
svůj čas a zkušenosti na pomoc potřebným a zároveň na
obohacování své vlastní společnosti.
Mnohé třebíčské neziskové organizace by bez dobrovolníků nemohly existovat, protože právě oni do organizace
nosí nové věci, pohledy a nápady, jsou kreativní a dávají
tedy organizacím nové rozměry, ale hlavně jsou největší
„pracovní silou“ těchto organizací. Najdeme zde spoustu
takových neziskovek - například KADET nebo HALAHOJ,
ale také třeba SOKOL.
Dobrovolnictví není jen o spoustě práce za žádné peníze, jak si mnozí myslí. Dobrovolnictví je svým způsobem dobrodružství, dobrodružství s kamarády. Je to
neformální vzdělávání a seberealizace. Dobrovolnictví
je odhodlání a odvaha nést třeba kus zodpovědnosti
za někoho jiného, nebo za něco jiného, jak jen za sebe.
Dobrovolnictví je inspirací, spojující lidi se stejnými nebo
podobnými zájmy, učí komunikovat a je velkou životní
zkušeností a pro mnohé i životním stylem.
Ptáte se, kdo to vlastně ten dobrovolník je?
Dobrovolník je člověk, který bez příjmu peněz pomáhá
druhým. Člověk, který má volný čas a energii a z vlastního přesvědčení to věnuje někomu dalšímu.
Denně potkáváme na ulici spoustu dobrovolníků a často ani nevíme, že někomu pomáhají. Jsou to naprosto
normální lidé a nemají třetí oko, anténky na hlavě ani
hrb na zádech. Mezi dobrovolníky je jak zaměstnanec,
tak student, studující zaměstnanec, nepracující, člověk
v důchodu, najdete tam vlastně úplně každého. Dobrovolníkem totiž může být úplně každý, protože každý
z nás určitě někomu pomohl a už to, že pomohu babičce
s nákupem - je dobrovolná práce.
Co mi může dobrovolnictví přinést?
Zisky jsou úplně jiné. Nedají si vyčíslit, spočítat, hodit
do tabulek, vynásobit a vydělit. Každá minuta strávená touto činností je pro dobrovolníky často tím největ-
ším zážitkem, jaký kdy měli. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolnictví spojuje mladé lidi a učí je komunikovat jednoho s druhým, učí
je s někým spolupracovat. Lidé tím získávají nové kamarády se stejnými zájmy, kontakty, zážitky, prožívají dobrodružství a neformálně se vzdělávají. Dovednosti a zkušenosti získané dobrovolnou činností pak často uplatní
i ve svém životě.
Často bychom mezi dobrovolníky dostali odpověď, že jim
to přináší dobrý pocit, že někomu pomohli nebo mu udělali radost, možnost seberealizace, získávání sebevědomí
nebo také uznání od okolí za dobře odvedenou práci.
Samozřejmě existuje spousta druhů dobrovolné práce.
Volnočasové aktivity, programy na podporu dětí ze sociálně vyloučených skupin, doučování, ale také například dobrovolnictví v nemocnicích, které zatím není moc
rozšířené. Jakoukoli dobrovolnou práci můžete dělat jak
u nás, tak v zahraničí. Pokud chcete více informací o dobrovolnictví, neváhejte nás kontaktovat.
Co obnáší dobrovolná práce v zahraničí, tzv. Evropská
dobrovolná služba, se dočtete příště.
Bára Matějíčková
Junácké stfiedisko „Srdíãko“ Tfiebíã
Skautování má v Třebíči dlouholetou tradici.
Už v roce 1923 se pánové Hobza a Žanda rozhodli, že začnou skautovat po vzoru anglického zakladatele skautingu R. B. Powella a amerického
E. T. Setona.
V posledních dvou letech dětí v oddílech přibývá. Je vidět,
že skauting láká i téměř po 90 letech. V současné době má
středisko 238 aktivních členů v 11 oddílech. Ke schůzkám
a jiným pravidelným akcím využívají oddíly klubovny na
Ruské 1373 a Hálkově 4. Současnou vůdkyní střediska je
Klára Pavlasová, zástupcem Zdeněk Štěpánek.
Skautský rok většinou začíná náborovými akcemi pro
veřejnost a zasvěcováním nových členů do chodu oddílů. Podzimní výpravy, drakiády a opékání špekáčků plynule přechází v předvánoční výpravy a roznášení Betlémského světla. Množství sněhu před Vánocemi malí i
velcí skauti využili k řádění na saních a bobech hned za
plotem klubovny. Po Novém roce se zájemci vyřádí na
Maškarním bále, své umění předvedou na Uzlovací lize.
Únor je pro skauty významný. 22. února slaví svůj svátek. Vzpomínkové akce obětem komunismu u památníku na Václavském náměstí se účastní i skauti z přístavu
Vodních skautů Žlutá ponorka. Středisko jednou za dva
12
roky organizuje ples. Letos na Cim-bálu zájemci zatančí
a pobaví se při zvuku cimbálové muziky Primáš z Přerova. Jarní počasí svádí k výpravám do okolí Třebíče. Pekelňák, koniklece na Ptáčovském kopečku nebo Kobylinci, zřícenina Rokštejn, Dobrá Voda a spousta dalších míst
láká k návštěvám. Nejmladší sestry – světlušky – prokážou svoji šikovnost na soutěži Miss světluška. Čas zbývá
i na dobročinnost. Vyrábí se a rozdávají kuřátka pro nadaci Pomozte dětem, prodávají se kvítky měsíčku v polovině května na Květinovém dni, přispívá se na školy
v Africe. V květnu si družiny mohou poměřit své síly s družinami a oddíly z celého okresu. Ti úspěšní se mohou probojovat do krajského nebo dokonce celostátního kola
Svojsíkova závodu nebo Závodu vlčat a světlušek. Odměnou za celoroční soustavnou činnost v oddílech jsou různě dlouhé letní tábory. Spaní v tee-pee či podsadovém
stanu, vaření na ohni a přežívání v přírodě je stále ještě velkým lákadlem pro mnohé. A po návratu z prázdnin
zase hurá do práce. Skauting dnešní doby není jen morseovka a uzlování, jak známe z knih Jaroslava Foglara. Ten
dnešní totiž znamená jezdění na lodích, slaňování ze skal,
používaní mobilních telefonů nejen k volání, počítače,
vysílačky a GPS. Snaží se reagovat na nejrůznější moderní trendy. Pokud Vás zajímá více o třebíčských skautech,
můžete navštívit webové stránky
oddílů, přijít se podívat na některou ze schůzek nebo jiných akcí. Vítáni jsou opravdu všichni, kdo ještě
nadobro nevyrostli z dětských let.
1. dívčí oddíl – K. Pavlasová – [email protected]
www.jednicka-trebic.cz
1. chlapecký oddíl – J. Sedláček – [email protected]
www.jednicka-trebic.cz
2. roj světlušek – Hana „Alibaba“ Karásková
[email protected]
2. smečka vlčat – J. Poříz – [email protected]
2. oddíl skautek – J. Hlinková – [email protected]
www.skautky5trebic.wz.cz
2. oddíl skautů – Jan „Bahno“ Lojda – [email protected]
3. roj světlušek (Zvonečci) – T.„Mravenec“ Zichová
[email protected] – http://zvonecci.webz.cz
7. roj světlušek (Sasanky) – P. „Spací pytel“ Švaříčková
[email protected] – http://sedmicka.abahoa.cz
7. smečka vlčat – Zdeněk Štěpánek
[email protected]
http://www.abahoa.cz/sedmasmecka/
Klára Pavlasová
Kdo je – AMBRELA?
Adresa: Leopolda Pokorného č. 15, Třebíč
Telefon: 739 389 205, 568 408 476, mail: [email protected]
Web: www.trebic.charita.cz
KOMUNITNÍ CENTRUM
PRO DĚTI A MLÁDEŽ TŘEBÍČ
„Ambrela? Co to je? Kde to je a k čemu?“ slýchávám.
Jsme tu. Letos již 11 let. AMBRELA - Komunitní centrum
pro děti a mládež Třebíč.
Ve dvoře sídla Oblastní charity Třebíč na ulici Leopolda
Pokorného č. 15 v prostorách bývalé školy se každý den
od 12.30 do 18 hodin otevírají dveře pro ty, kteří nemají
v rodině potřebné zázemí nebo finanční prostředky pro
návštěvu placených kroužků a cítí se být neúspěšní. Pro
všechny, kteří si neví rady v obtížné životní situaci nebo
chtějí vyplnit svůj volný čas.
Nejsou jiní, jak si každý myslí. Mají své rodiny a vždy
kam jít, své sny i cíle. Nemají možnosti. Proto AMBRELA. Deštník.
Mezi širokou veřejností je toto zařízení známé spíše
jako Romské centrum.
Vedoucí tohoto zařízení – Jana Horáková Dis., poskytla
odpověď na pár zásadních otázek:
Změnil se pouze název zařízení nebo i jeho struktura?
„Za ta léta se změnilo mnohé – název i struktura.
Toto zařízení vzniklo na základě tříměsíčního projektu, který v roce 1999 pořádala Pedagogicko psychologická poradna v Třebíči ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Hrádek v rámci projektů Zdravých měst pod názvem „Klubíčko“. Stal se ukázkovým projektem
pro další Zdravá města v péči o romské děti předškolního věku, které týž rok měly nastoupit do prvních tříd.
Byl velice pozitivně a kladně ohodnocen širokou odbornou i laickou veřejností a také ze strany rodičů dětí,
které tam docházely. Na základě toho vzniklo pod záštitou Oblastní charity v Třebíči - tehdy Romské centrum - klub dětí a mládeže, a to 3. 4. 2000. Od roku 2003
jsme nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež.
Od roku 2006 se nazýváme „Ambrela – Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč“. Navštěvovat nás mohou všechny děti a mládež ve věku od 6 – 20 let.“
Co je smyslem vaší práce?
„Hlavním smyslem tohoto zařízení je pomocí služeb nízkoprahového zařízení zkvalitnit život dětí a mládeže,
především ze sociálně slabých rodin. Jde o to, nabídnout
těmto dětem bezpečné a pro ně dobře známé zázemí
a prostor pro jejich aktivní trávení volného času a možnost pro jejich seberealizaci formou nabízených služeb.“
HRA JE UČENÍ I ZÁBAVA, V TOM VĚZÍ NAŠE ČINNOST
Činnosti také zahrnují: sportovní a pohybové aktivity
(horolezecká stěna umístěná přímo v prostorách zařízení, využití paintballu apod…), výtvarné činnosti (arteterapie, keramická dílna, rukodělné práce), kolektivní hry
a soutěže.
V tajemném zákoutí zadního dvorku najdeme unikátní
sklepní místnost, která slouží jako hudební zkušebna
pro zkoušky začínajících kapel, pro besedy a přednášky,
autorská čtení, výstavy apod.
Letos připravujeme soutěž pro základní a střední školy
na téma: “JSI NEJLEPŠÍ“, fotbalový turnaj „MEZI PRAHY“
v rámci setkání nízkoprahových zařízení, autorské čtení,
turnaj v deskových hrách a koncerty mladých kapel. Ale
hlavně spoustu nových zážitků a splněných snů.
Tak to jsme my. AMBRELA!
13
Jedním z oceněných projektů je VI. ročník Václavského putování
SEZNAM OCENùNÝCH PROJEKTÒ Z ROKU 2010
Tradiční setkání se Zdravým městem proběhlo ve středu 9. 2. 2011 odpoledne ve foyer divadla Pasáž na Masarykově náměstí. Zástupci radnice poděkovali neziskovým organizacím, občanským sdružením a školám za spolupráci v uplynulém roce a předali diplomy za nejlepší projekty Grantového systému Zdravého města Třebíč za rok 2010.
OCENĚNÍ OBDRŽELY TYTO ORGANIZACE
A JEJICH PROJEKTY:
Grantový program „Prevence kriminality
a drogové problematiky“
Občanské sdružení STŘED
– Šance ve STŘEDU
Gymnázium Třebíč
– Adaptační kurzy
DDM Hrádek
– Mladý ochránce zákona 2010
Grantový program „Sportovní aktivity“
SK MG BAVER Třebíč
– Mezinárodní závod společných skladeb moderní
gymnastiky – Třebíčský podzim 2010
ZŠ Třebíč Horka – Domky
– VI. ročník Václavského putování
Atletika Třebíč, o. s.
– Atletika pro všechny
Grantový program Ekologická/environmentální
výchova a péče o životní prostředí
Městská knihovna Třebíč
– Pro pestrou přírodu, budoucnost
(akce k mezinárodnímu roku biodiverzity)
Třebíčské centrum o. s.
– Krůčky k ekologii 2010, Země je naším
společným domovem
Základní škola Třebíč, Kpt. Jaroše
– projekt Globe škola
Grantový program „Ostatní projekty pro
Zdravé město“
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež
– projekt Žít společně
OS KADET – ICM - ICM VOŠ a SŠ veterinární, zdravotnická a zemědělská škola
– Studentské centrum pro výchovu ke zdraví
a prevenci chorob
Grantový program „Kultura“
Emanuel Nožička
– Památné kameny Třebíčska
Ing. Martin Tomek, Mgr. Kamil Novák
– Vítání Jara 2010 – 12. ročník
Coruscante o.s., Anna Kolaříková, DiS.
– Oživená tradice adventních koncertů v Třebíči
Grantový program Sociální služby
Městská knihovna Třebíč
– Celoživotní vzdělávání seniorů 2010
Občanská poradna Třebíč
– Terénní občanské poradenství
Studentský klub KG Třebíč HALAHOJ
– Integrační víkendy
Speciální ocenění
Denní rehabilitační stacionář Rolnička
– projekt Dýchání s dráčkem Závišem Bezpeãnost dûtí nám
není lhostejná
Bezpečnost dětí nám není lhostejná, právě naopak. Právě z tohoto důvodu naše mateřinka využila nabídku koordinátorky Zdravého města
Ivety Ondráčkové a v hojném počtu se účastnila semináře: Jak s dětmi
na pozemních komunikacích, kterou Zdravé město Třebíč pořádalo pro
MŠ zdarma.
Každá třída měla na školení svou zástupkyni, což je pro praxi velmi výhodné. Seminář o vážných věcech byl veden s vtipem, doplněn videoukázkami a rozhodně
nepatřil mezi nudná školení. Lektorem BESIP Ing. Olšanem nám byla zdůrazněna
nutnost: být viděn. Ideální je, aby si všechny děti oblékaly na procházky po okolí reflexní vestičky. Velmi nás potěšilo, když Iveta Ondráčková prostřednictvím webu
Bezpečná školka zajistila zdarma pro naši MŠ Čtyřlístek Třebíč sadu reflexních vest
pro jednu třídu. Dětem se vesty okamžitě zalíbily. Kromě nich bylo v balíčku i výukové DVD, stolní hra a plakáty. Nyní pravidelně sledujeme tento web a v letošním
roce se nám podařilo získat druhou sadu vestiček pro další třídu zdarma. Vítáme, že
i v letošním roce se uskuteční školení s lektorem BESIP. Počítáme s tím, že se tentokrát zúčastní kolegyně, které musely na podzim zůstat v MŠ s dětmi.
Renata Špačková, MŠ Čtyřlístek Třebíč
14
Mistrovství Evropy v Tfiebíãi bylo
oficiálnû potvrzeno
Jedním z hlavních bodů nedávného zasedání Technické komise Evropské baseballové konfederace (CEB) v Barceloně byla i příprava mistrovství Evropy kadetů v České republice. Stav příprav šampionátu na Vysočině a v Brně
byl hodnocený velmi vysoko. Třebíč se tak už může definitivně těšit na zápasy evropské baseballové špičky.
Na snímku uprostřed Jan Esselmann, předseda technické komise CEB a František Bunta (vlevo), člen
komise. Českou baseballovou asociaci zastupoval ve Španělsku její prezident Petr Ditrich (vpravo).
Foto: archív Třebíč Nuclears
DostaÀte se s baseballem až na ME
» Úspûšný tým boduje ve Winterleague a otevírá dvefie novým zájemcÛm
„Největší část diskuze se pochopitelně soustředila
na výstavbu nového stadionu v Třebíči,“ říká prezident České baseballové asociace (ČBA) Petr Ditrich, který se zasedání ve Španělsku účastnil. „Rozpis ME prošel
připomínkovým řízením bez podstatných změn. Drobnosti budou posouzeny všemi pořadateli akce. Konečná
varianta by měla být známa v první polovině února.“ Pro
Třebíč to mimo jiné znamená, že bude hostit zahajovací
ceremoniál a své zápasy v základní skupině zde odehraje
česká reprezentace. Vysočina uvidí také boje o bronzové
medaile. Finále a závěrečný ceremoniál proběhne v Brně.
„Víc jsme si snad ani nemohli přát,“ hodnotí schválení
rozpisu předseda pořádajícího klubu Třebíč Nuclears Jan
Urbánek a dodává: „Nový stadion Na Hvězdě přivítá
atraktivní utkání domácího výběru v nesmírně těžké
skupině, kde narazí na medailisty z posledních ročníků Italy a Rusy doplněné týmem sousedního Rakouska.“ Zahajovací zápas celého šampionátu je naplánován
na úterý 19. července 2011 do Třebíče, nový mistr Evropy
bude známý v sobotu 23. července.
„Velkou ctí je pro nás nominace technického komisaře pana Jana Esselmanna z Holandska. Skutečnost,
že jde o předsedu TK CEB, potvrzuje význam, který
konfederace tomuto turnaji přikládá,“ doplňuje
informace z Barcelony Petr Ditrich. Dalším oficiálním
krokem bude povinná kontrola stadionu, která byla naplánována na květen.
Mladí baseballisté Třebíč Nuclears postoupili potřetí za sebou do finále na turnajích, které jsou součástí celorepublikové soutěže Winterleague (WL). V projektu spojujícím zimní turnaje v halách a tělocvičnách nasbírali už 33 bodů
a patří jim průběžná druhá příčka. Třebíč opanovala čelo tabulky společně s Draky Brno. Ti jako jediní doposud neokusili hořkost porážky a zatím si s nimi neporadily ani mladé naděje Nuclears.
„Turnajová tour Winterleague je v základní části rozdělena na oblasti, kde se utkávají české celky a samostatnou
divizi hrají družstva z Moravy. Hostování např. Eagles Praha na moravském turnaji, stejně jako první únorovou sobotu v Hrotovicích, je samozřejmě možné. Jen se týmu z Čech nezapočítávají výsledky do celkového hodnocení,“ popisuje projekt Winterleague koordinátor pro oblast celé Moravy a vedoucí týmu mladších žáků Třebíče Robert Vávra.
„Hlavním cílem je zajistit týmům kvalitní zimní přípravu a dát zápasům náboj dlouhodobé soutěže s možností vybojovat atraktivní trofeje.“
Hráči do desíti let, hrající zjednodušenou formu baseballu, takzvaný T-ball,
mají za sebou tři turnaje a další tři je ještě čekají. Ten poslední, finálový, se
v rámci WL Morava odehraje koncem zimy opět v hrotovické hale. Uniknout
by Třebíči neměla ani účast v superfinále, do kterého postupují ti nejlepší
z Čech a nejlepší z Moravy. Celorepublikový vítěz bude znám po odehrání velkého finále na jaře. „Chceme vyjednat, aby se vrchol Winterleague odehrál
na Vysočině. Finálový turnaj by mohl být k vidění například v rámci otevření nového baseballového stadionu Na Hvězdě v Třebíči,“ odkrývá záměry třebíčského klubu Robert Vávra a dodává: „Věřím, že se nám podaří vše úspěšně
dohodnout a divákům na Vysočině budeme moci opět nabídnout to nejlepší,
co současný mládežnický baseball nabízí.“
Mladší žáci Třebíč Nuclears mezi absolutní špičku patří a budou se i letos snažit na vrcholných akcích medailové pozice udržet. Příležitostí pro děti mladší desíti let, jak se dostat do úspěšného týmu, je i tradiční Zimní turnaj škol
v T-ballu. „Cesta do Nuclears je otevřená pro všechny i bez účasti na turnaji.
Kdo má chuť si vyzkoušet hru, při které využije nejen sportovní nadání, ale
výborně uplatní i myšlení, může přijít na kterýkoliv z našich náborových tréninků. Ty se konají každou středu od 15 do 16.30 a od 16.30 do 18 hodin v tělocvičně třebíčské ZŠ Na Kopcích. Pro všechny nové členy máme letos navíc
zajímavý dárek. Pro sebe a své rodiče dostanou volnou vstupenku na červencové mistrovství Evropy kadetů v Třebíči,“ shrnuje zajímavou příležitost Robert Vávra.
(Vá)
15
TÐEBÍâSKÉ ULICE
BAŽANTNICE
Polesí při silnici do městské části Račerovice.
Bažantnice nese název místa, kde se v minulosti
intenzívně pěstovali bažanti. Existovala zde již od
poloviny 18. století, dnes se zde nachází lesovna,
střelnice s kulturním zařízením okresního mysliveckého spolku a v blízkosti také bytové jednotky
nedalekého zemědělského podniku.
BEDŘICHA SMETANY
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Bedřich Smetana (1824–1884) - jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů.
Autor cyklu symfonických básní Má vlast, oper Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička a Čertova
stěna. V letech 1856 –1861
působil jako sbormistr
a učitel hudby ve švédském
Göteborgu. Jeho jménem
je také pojmenován most
přes řeku Jihlavu z Jejkova
na Nové Dvory.
BEDŘICHA VÁCLAVKA
Ulice se nachází ve vnitřním městě.
Bedřich Václavek (1897–1943) – literární kritik
a historik, stoupenec levicově orientované literární
vědy a estetiky, redaktor několika kulturních a literárních časopisů (Index, U-blok). Zajímal se také
o lidovou slovesnost. Studoval na
třebíčském gymnáziu. Zemřel v roce 1943 v Osvětimi.
BENEŠOVA
Ulice se nachází se v městské části Nové
Dvory.
Dr. Edvard Beneš (1884–1948) – významný československý politik. V letech 1918–1935 ministr zahraničních věcí. Roku 1935 zvolen prezidentem ČSR.
Po mnichovském diktátu se vzdal
prezidentského úřadu a odešel
dešel do
emigrace. V roce 1940 vytvořil
ytvořil
v Londýně českou emigrantskou
ntskou
vládu. V roce 1946 znovu zvolen
volen
prezidentem.
16
BEZRUČOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek
(1867–1958) – básník, autor sbírky básní s národnostním a sociálním zaměřením – Slezské písně. Další tvorba tohoto básníka byla jen sporadická (báseň
Stužkonoska modrá).
BISATTOVA
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Mikuláš Bisatt – v šedesátých a sedmdesátých letech
17. století městský radní a písař. Sepsal např. Paměti
o válce s Turky. V majetku rodiny byl v té době Malovaný dům na náměstí.
BLAHOSLAVOVA
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Jan Blahoslav (1523–1571) – biskup Jednoty bratrské,
český humanista a spisovatel, autor Gramatiky české
(vyšla tiskem až v roce 1857). Pro Kralickou bibli vydanou v roce 1579
přeložil Nový
N zákon. Známý je
jeho sp
spis Filipika proti misomusům
musům, v němž obhajoval
nutn
nutnost a potřebu vzdělání.
BOHUNČINA
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Bohunka ze Žerotína – první manželka Smila Osovského z Doubravice, pána na Třebíči. Pomáhala lidem
chudým a postiženým. Zemřela roku 1588.
17
Pohled do historie Fondu Tfiebíã – I.
Píše Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.
Zajištění péče o památkové objekty, památkové zóny
a památkové rezervace svědčí o kulturní úrovni a vztahu k dědictví minulých generací a vytváření odkazu pro
generace příští. Nikde není péče, zpravidla regenerace,
úkolem jednoduchým zejména proto, že objekty i celé
urbanistické celky vznikly ve zcela odlišných historických podmínkách, s jinou úrovní funkčního využití
a vždy v unikátních podmínkách konkrétního města či regionu. Záchrana a obnova s následným perspektivním
využitím vyžaduje celý komplex řešení problémů architektonických, estetických, technických, kulturních, ekonomických, zdravotních i sociálních v konkrétním životním
prostředí. Komplexní řešení si vyžaduje komplexní přístup všech partnerů, kterým o kulturní dědictví jde. Nejinak tomu bylo a je i v Třebíči.
Vládní program regenerace městských památkových rezervací a zón předpokládal vytvoření pracovní skupiny
pro koncipování a řízení programu regenerace na úrovni jednotlivých památkových rezervací a zón. Ve většině měst byla tato skupina vytvořena ze zaměstnanců
a nejbližších spolupracovníků radnic. Třebíč byla jedním z mála měst, která si vytvořila nezávislou pracovní
skupinu, která ovšem byla s Městem Třebíč a jeho radnicí úzce spjata. Funkci této pracovní skupiny plnil od roku
1993 Fond Třebíč a od roku 1999 do roku 2005 Fond Třebíč, o .p. s.
Fond Třebíč, jako nezisková organizace oficiálně vznikl
26. února 1993 podpisem statutu předsedou rady Nadace
ABF a starostou města Třebíče. Poslání Fondu Třebíč vycházelo z obecného poslání Nadace ABF (rozvoj architektury a stavebnictví) a ze specifik směřujících k naplnění
Programu regenerace MPZ v Městě Třebíč. Správa Fondu
byla ustavena ke dni 8. dubna 1993, kdy se konalo ustavující zasedání, a byli jmenováni členové Správy.
ří se snažili zformulovat hlavní zásady celkové revitalizace území) s oponenturou v termínech 7. - 8. 6. a 21. - 22. 6.,
kde byl vypracován značný rozsah námětů pro koncepční ujasnění záměrů nejen levobřežní části MPZ, ale celého města s vazbou na region. Výsledky workshopů byly
prezentovány na veřejné diskusi a na tiskové konferenci a jsou v řadě případů využívány dodnes při projednávání záměrů jednotlivých objektů a částí MPZ. Na semináři Třebíč 93 byly podány informace o výsledcích
workshopů, shrnuty podklady pro různé formy podpor
podnikatelům a podány informace o způsobu organizování a financování programu regenerace v dalších městech.
Pro koncipování programu regenerace městské památkové zóny v Třebíči byly v roce 1993 zorganizovány dva
workshopy (tvůrčí setkání šesti týmů architektů, kte-
Výsledky sloužily pro úpravu prvního znění Programu regenerace městské památkové zóny a koncipování jednotlivých projektů. Výsledky workshopů byly dále prezento-
Židovská čtvrť dlouhá léta strádala (archív Ing. Milana Šťastného)
18
vány na veletrhu For Arch v Praze a na výstavě pro třebíčskou veřejnost v době od 4. do 5. 10. 1993.
Program regenerace městské památkové zóny v Třebíči
byl zaměřen v prvé etapě především na levobřežní část
města od románsko gotické basiliky sv. Prokopa, zámku a jeho bývalého hospodářského zázemí, podzámecké
nivy, dále Zámostí s unikátní židovskou čtvrtí až po židovský hřbitov. Pro vytvoření programu byla přijata zásada
ochrany urbanistické struktury a architektonického dědictví, revitalizace bývalého ghetta, při které vzniká postupně čtvrť s netradičním bydlením, s penziony, ateliéry
a dalšími podnikatelskými aktivitami, dále zlepšení propojení levobřežní a pravobřežní části města, zlepšení přístupu k zámku a basilice. Vytvářeny by měly být i další
aktivity pro rozvoj cestovního ruchu.
Pokračování příště
Pohled do dávnější minulosti (archív Ing. Milana Šťastného))
OKNA•DVEŘE•VRATA
březen
únor
leden
Třebíč, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice
VAŠE ÚSPORA
Přijďte si k nám pro svá nová okna.
Čím dříve, tím levněji!
TŘEBÍČ
Smila Osovského 220, 674 01 Třebíč, tel.: 564 406 364, e-mail: [email protected]
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Radnická 13, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 564 406 365, e-mail: [email protected]
MOR. BUDĚJOVICE 1. máje 14, 676 02 Mor. Budějovice, tel.: 564 406 367, e-mail: [email protected]
www.oknoland.cz
inzerce.indd 1
18.1.2011 17:01:09
JARNÍ NABÍDKA
• SERVIS KLIMATIZACÍ
15% SLEVA
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
AKCE PLATÍ DO 15. 4. 2011
www.sysel.cz
• info: 602 723 322
Jubileum Jaroslava Dejla
Svou ženu vzal prvně do divadla
Dožívá se šedesátky. U chlapa se to může říkat. U Jaroslava Dejla dvojnásob. Jednak by mu málokdo tento věk hádal,
a pak také by nikdo neuvěřil, že všechno, co dosud stihl ve svém životě udělat, se mohlo vejít do kratší doby. Charismatická osobnost, ředitel základní školy, divadelník se zkušeností snad ve všech oborech této profese, přesto ochotník…
A dobře se s ním povídá, má neuvěřitelný přehled a je příjemně otevřený.
Na co jste hrdý? Ve své dlouholeté práci ve škole, v divadelnictví?
Začal bych osobním životem. Jsem hrdý na to, že jsme
strávili (zatím) část života se svojí ženou, že se mi podařilo ji objevit. Navíc prvně, kam jsem jí vzal, bylo do divadla. Tam jsme měli první rande. Jsem hrdý na to, že mám
tři zdravé dcery a čtyři zdravá vnoučata. Že jsem jakžtakž
zdravý…
Máte také pěknou a zdravou školu…
My nejsme Zdravá škola oficiálně. Ale každopádně se snažíme, abychom byli zdravá škola, aby byla v pořádku, co
se týče klimatu, aby zde děti měly skutečný pocit bezpečí.
Snažíme se, a jsem na to hrdý, abychom byli školou evropskou. Od roku 1992 uskutečňujeme pravidelné výměny
s Německem, Rakouskem, Dánskem, Holandskem, Anglií.
Jsem hrdý, že ta škola má renomé ve sportu – v atletice,
že má renomé i v péči o děti, které mají problémy… Také
jsem třeba hrdý, že tady panuje celkem slušná atmosféra.
Jak mezi dětmi, tak mezi kantory, i mezi rodiči. Že nemají
problém přijít s jakýmkoliv problémem nebo přáním.
Přesto – mrzí vás také něco?
Co se týče divadla, tady mám velké mínus. Protože to
nedělám - mimo několika představení s pimprlaty pro
děti. Ale mám pocit, že v minulosti jsme malinko přispěli
s těmi soubory, které tady v Třebíči byly, k posunu vnímání divadla pro děti nebo dospělých, hrajících dětem. Že
jsme trochu ukázali nebo otevřeli cesty, které se ukázaly
jako dobré a životaschopné. A že jsme třeba pro některé
byli inspirací. I když se říká světská sláva – polní tráva.
Tak já bych to příliš nezveličoval, protože to byl normální,
běžný život, jako ve škole, tak v tom divadle, že jsem se
vždycky snažil jít svojí cestou, a že jsem se pokoušel, aby
to byla slušná cesta, žádný podraz nebo něco podobného.
Doufejme, že takto mě vnímají nebo vnímali i ti ostatní.
Jsem rád, že jsem v životě potkal kopici fantastických
lidí… díky divadlu třeba. Že jsem potkal i v cizině lidi,
s kterými dodneška třeba i díky škole kamarádím a jsou
moji přátelé, a jsou pro mě obrovskou inspirací. Tak si
myslím, že to pak je takový normální život, bez větších
výkyvů.
Do jaké míry na tom záviselo, že máte ve škole Divadélko pod schody?
To byl jeden z mých splněných snů, kdy jsme to viděli v cizích školách, kde prostě centrem té školy byla jakási aula
– divadlo, nebo nějaké informační centrum. Takže jsem
měl takovou touhu, mít vlastní divadýlko ve škole, kde by
se to dalo realizovat. V podstatě jsme zlikvidovali šatny,
ty jsme poslali na patra. Protože si myslím, že šatna není
nejdůležitější součást školy… A vzniklo krásné Divadélko pod schody, multifunkční prostor, kde je možnost vyučování či pořádáme koncerty a zajíždí k nám spousta lidí,
která je velice spokojená, protože to připomíná takové ty
‚Provázky‘ nebo lehké undergroundové scény, které byly
alternativní. I panu Černému nebo dalším, kdo zde byli
– Burianovi – se jim to ohromně líbilo a atmosféra tam
vznikla daleko jiná, než někde v jídelně nebo tělocvičně.
Jste také naprosto neodmyslitelně spjat s českou loutkoscénou…
Moje první štace učitelská, s mojí ženou, která je původně z Třebíče, byla na umístěnku Bavorov. Kdyby byl Bavo-
20
rov, co jsou Vodňany… tam jsem měl kamaráda ve Vodňanech, dělali jsme spolu divadlo už na škole, na fakultě, takže jsem byl velice rád, že jsem tu umístěnku dostal právě do Bavorova. Je tedy pravda, že když za námi
jela poprvé moje tchyně vlakem přes České Budějovice,
směr Volary - tak plakala, protože tenkrát na té trati jezdil vagón, kde byla ještě kamna a sypalo se tam uhlákem
uhlí – prostě romantika. Tam jsme začínali, tam jsem dělal dětské divadlo, a využíval divadlo pro výuku… a hrál
jsem ve Vodňanech ještě divadlo amatérské. Pak jsme se
přestěhovali, protože dětí přibývalo… tak jsme zamířili
do Třebíče. A jen jsem vstoupil druhý den do zvláštní školy, kde byl ředitelem pan Čermák, tak mě zavolal k telefonu, že volá pan doktor Blaha. Ten se se mnou dlouho
nebavil a řekl: Ve čtvrtek ve čtyři hodiny v nemocnici…
Takže jsem napochodoval a rázem byl polapen Zdravíčkem, s kterým jsem potom působil až do oficiálního ukončení hlavní činnosti. Především jsem se tam potom realizoval ve skupině 3+1, kde jsme byli kantoři a hráli jsme
pimprlátka pro mateřské školy. Viděli jsme s tím celý okres,
a nejen okres, bylo to neuvěřitelné množství představení!
Červená karkulka, kterou hrajeme ještě dneska, tak ta má
asi sto osmdesátou reprízu. Takhle jsem se dostal k Loutkářskému jaru a léta pak dělal návrh na obálku a program
a byl jsem v porotě, a tak…
Co vaše další plány?
Chtěl bych především, aby naše škola fungovala dál, aby
se nám podařilo udržet mezinárodní výměny, protože si
myslím, že to je věc, kterou těm dětem závidím. Oni se
trošku vzpouzejí někteří, ale ještě neví, že to potřebují pro
svůj život, že oni budou v tom světě a budou mít možnosti
jít kamkoli. Co se týče divadla – až jednou odejdu do důchodu, a to už není moc daleko – tak pokud nové vedení
této školy mně umožní v Divadélku pod schody pracovat,
tak bych chtěl udělat takovou dětskou scénu, jakési dětské centrum divadla. Že bychom tady nacvičovali a hráli
představení pro děti, s dětmi, a třeba i to velké, protože
mí bývalí kolegové z velkého souboru mně dodneška nadávají, že by prostě chtěli hrát. A že jsem člověk, který je
trochu macešsky opustil. Tak bych se k tomu třeba chtěl
vrátit. I když mám ta čtyři vnoučata - a ono jich asi bude
ještě víc - tak bych prostě to chtěl dělat, protože není nic
krásnějšího, než když můžu s vnučkou jít do divadla a zasvěcovat ji do toho krásnýho světa divadelního.
Mluvili jsme o tom, co bylo pěkné. Je něco, co byste
udělal jinak?
Ale tak to víte, že jo. Je řada věcí, za které se dneska stydím. Mrzí mě taky, že byla z Třebíče odejita národní přehlídka Divadelní Třebíč, protože jsem jeden z těch, který ji sem pomáhal získat. Asi se to zpátky vrátit nedá, ale
nemá se říkat nikdy nikdy. Třeba se to vrátí, i když… nevím. Tak to mě mrzí. Jsou věci, které bych řešil jinak, ale
tak jak ten čas běží, tak to bylo, přišlo to… a mrzí mě, že
jsem to divadlo třeba nedělal dál. Jenže já dělám nerad
věci napůl, a když už něco dělám, tak to chci dělat s plnou
zodpovědností. A práce ve škole, která měla i jedenáct set
žáků některé roky, ta mě pohltila… A sem tam jsem vlezl do politiky nesmyslně, to jsem si taky pomoh‘, to byly
okamžiky, které jsem si moh‘ ušetřit v životě. Ale jsem
rád, že člověk prožil i tu dobu, kdy jsme se vrátili do Evropy. Jen je mi líto těch dětských nemocí, které prožíváme
u té demokracie v naší republice. Myslím, že řada těch
věcí by tady nemusela být, a je škoda, že se tady tak rychle rozmohlo takové to ukradni, co můžeš… ale třeba to
tak má být, já nevím…
Jste známý optimista…
Nevím, jestli jsem optimista. Snažím se mít dobrou náladu. Kdybyste mluvil s mojí ženou, tak vám to trošku
vyvrátí, protože moc sranda se mnou někdy doma není.
Myslím ale, že člověk má mít takovou vizi - pro mě třeba
je obrovským vzorem jak můj kolega Günter z Rakouska,
tak z Anglie Kevin, kteří jsou tak obrovští životní optimisté a smysl života hledají v tom, že chtějí pomoci mladým
lidem, aby se nějak zapojili do života, aby prožili trošku
spokojenější mládí, aby měli tu šanci a možnost… to
pro mě bylo dost velké povzbuzení a vždycky jsem chtěl
dokázat, že něco jde udělat i normálně, bez formálních
přístupů. Třeba dětské divadlo jsem začal dělat z toho
důvodu, že pořád se povídalo, že to nejde…. A tak já,
ač jsem byl matikář a výtvarku jsem měl - jsem prostě
udělal s dětmi divadlo, recitační představení - a vždycky
jsme ukázali kus práce, jak to jde udělat i jinak. Myslím,
že člověk má mít přání, i když někdy taky na vás spadnou
takový trošku deky…
Také hodně chodíte, nestačil jste podlehnout kouzlu
automobilismu…
Ano, jsme taková zvláštní rodina. Tak jako jsem se nenaučil kouřit - ale toho nelituji, trochu lituji, že jsem se
nenaučil řídit auto. Protože můj tatínek byl taky takový
trochu jemný cholerik - já jsem totiž cholerik, moje manželka je takový introvert, já jsem extrovert – můj tatínek
byl trochu vzteklej někdy, takže když jsme to zkoušeli
v trabantu, tak jsem tak nějak zabrzdil na křižovatce, on
mě seřval, já jsem kopl do auta a už jsem nikdy v životě
za volant nesedl. To je ta moje cesta. Cestovali jsme pak
s dětmi vlaky a autobusy a chodili jsme pěšky. Já jsem byl
třeba pro tatínka velké zklamání, protože můj tatínek byl
fotbalista, hokejista… já jsem tedy hrál tenis, lyžoval
jsem, plaval jsem. Lyžoval jsem líp, jak on… ale prostě
jsem nenaplnil jeho představy fotbalisty a hokejisty.
Taky jsem měl sny, že budu třeba herec, ale to mě zase
přešlo. Když jsem šel do souboru u Jihočeského divadla,
tak to víte, princezny byly o hlavu větší, než já… možná,
kdyby to divadlo bylo divadlo nadsázky, tak bych třeba
byl dneska hvězda! Tak jsem se realizoval tím, že když
jsem se nestal tím, čím jsem si představoval, tak jsem si
prostě ten soubor založil a začal jsem tam dělat všechno
- režiséra, scénografa, herce - a musím říct, že jsem tady
v Třebíči potkal vynikající lidi, bylo to nádherný. Dneska
jsou to třeba vysokoškoláci, doktoři… nebo i někteří se
tomu divadlu věnují. Jsou to lidé, kteří mají rádi divadlo.
A na tu dobu vzpomínají velice dobře…
Naslouchat Jaroslavu Dejlovi znamená neztratit ani na
chvíli pozornost. Má prostě o čem mluvit, jeho dosavadní
život by vydal na několik knížek. Jak však uvedl hned na
začátku, má za sebou zatím jen část života. Zajímavou,
obdivuhodnou. Zřejmé ale je, že zdaleka ještě nevyčerpal všechny možnosti svého bytí… Připojujeme se proto
k dlouhému zástupu gratulantů. A vůbec nevadí, že neumí řídit auto…
Divadlo by se bez něj neobešlo!
František Jůza
V minulém vydání Třebíčského zpravodaje jsme
vyzvali pamětníky, aby zavzpomínali na povodeň v roce 1985. Vzpomínky mohou být s odstupem času i víceméně humorné. Jednu z nich
dáváme dnes „k lepšímu“. Ale vzpomínejte dál,
a podělte se o své zážitky s ostatními čtenáři. Stačí napsat pár řádků nebo zatelefonovat do redakce
(kontakty jsou uvedeny v tiráži na straně 3)… (red)
POVODNù » fenomén ohrožení
Krmení králíků eskymákem
Květnová povodeň z roku 1985 měla nejen svůj tragický rozměr, ale i svou absurdní stránku. Právě v ní se váže moje
osobní vzpomínka, stará již více než čtvrt století. Již několik dní před 21. květnem, kdy povodňová vlna v Třebíči kulminovala, byla i na okolních řekách mírně zvýšená hladina. S několika přáteli jsme byli rozhodnutí využít příznivého vodního stavu a sjet na kajacích Oslavu z Náměště na Skřipinu. Tento úsek jsme již v předchozích letech několikrát splouvali za
rozdílných vodních stavů a tak jsme dobře věděli, že pokud hladina stoupne o více než půl metru, je splutí tohoto úseku s divokými peřejemi pod hradem Lamberkem na hranicích našich technických možností a při metrovém navýšení
jde již doslova o život. Proto není divu, že jak v důsledku vytrvalého deště stále stoupala hladina, klesal počet těch, kteří byli ochotni podstoupit stále riskantnější dobrodružství. A tak den před plánovanou plavbou zůstali z původní více
než desítky zájemců pouze dva. Když se však ukázalo, že výška hladiny na řece Oslavě je takřka půldruhého metru nad
svou obvyklou úrovní, bylo jasné, že rizika spojená se splutím tohoto úseku jsou zcela neúměrná vysoké hladině adrenalinu, jež by případné úspěšné splutí divokých slapů vyvolalo. Oldovi Růžičkovi a mně - neboť my jsme byli oněmi dvěma, kteří se nedali odradit nepřízní počasí - však přišlo líto neuskutečnit plavbu, na níž jsme se dlouho těšili. A tak pozdě večer, dne 20. května, padlo strategické rozhodnutí: Oslavu odložíme na později a jako náhradu si splujeme Jihlavku
z Bransouz do Třebíče. Mírně proudící řeka s občasnými jednoduchými peřejemi by neměla být pro kryté lodě zásadním
problémem ani za povodňového stavu. Když jsme ráno vyjížděli autem s dvěma kajaky na zahrádce proti proudu řeky,
hladina byla oproti normálu vyšší o necelé dva metry. I tak již temně hnědá, valící se masa vody unášející prkna, větve
i vyvrácené stromy budila respekt. Přesto jsme se rozhodli (z dnešního pohledu zcela nezodpovědně a lehkovážně) nevzdávat bitvu ještě před jejím zahájením. Hladina řeky však nadále stoupala přímo před očima a zaplavená silnice v Číchově předčasně ukončila naši jízdu na severozápad. Poslední šanci zachovat se rozumně a vrátit se domů stejnou cestou
jakou jsme přijeli, zmařila mladická nerozvážnost a neochota obou aktérů navrhnout tuto možnost jako první. A tak v příštích okamžicích již dva křehké čluny byly unášeny mezi vyvrácenými stromy, psími boudami a utopenou drůbeží směrem
k Třebíči. Jezy jsme většinou ani neregistrovali. Drobná vlnka na hladině byla stěží rozpoznatelná ve všudypřítomném divoce se valícím proudu. Brzy jsme zjistili, že plavba korytem mezi stromy, každým okamžikem hrozícími pádem, je příliš
hazardní, a tak kde to jen šlo, jeli jsme po zaplavených lukách mimo hlavní řečiště. V té době jsme ještě nevěděli, že voda
od rána stoupla téměř o další dva metry. Nad poušovským autokempem jsme zahlédli na břehu divoce mávající postavu. Byl to pan Miroslav Gottlieb, známý třebíčský amatérský malíř, lyžařský činovník a správce turistické chaty na Dědkově. Po přistání jsme se brzy dozvěděli důvod jeho neklidu. Daleko od současného pobřeží, za divoce se valícím proudem
zůstaly nepřístupné zahrady a v jedné z nich v dřevěném kotci již několik dní nenakrmení králíci majitele zahrady. Jsme
Foto 3x: archiv Městského úřadu Třebíč
prý jeho poslední nadějí na jejich záchranu před smrtí
hladem. Zároveň s tímto sdělením nám vnutil objemný
svazek mrkve a klíče od zahradní branky. Po úspěšném
zdolání předchozích nástrah divoké plavby z Číchova do
Třebíče nebyl problém překonat několik desítek metrů prudkého proudu a zachytit se drátěného pletiva plotu, z něhož však vyčnívalo nad hladinu jen několik centimetrů. Zámek od branky se tedy skrýval téměř metr pod
kalnou hladinou. Na dlouhé přemýšlení však nebyl čas.
Hluboký nádech, klíč do jedné ruky, druhou ručkovat po
drátěném pletivu a poslepu hledat kliku a pod ní zámek.
Pokus o odemknutí branky za pomoci netradičního eskymáckého obratu se však kupodivu zdařil na poprvé, takže nebylo třeba znovu se potápět do nevábné tekutiny,
která byla spíše řídkým roztokem bahna, než vodou. Králíci byli naštěstí umístěni v nejvyšším kotci, takže hladina, která právě v těch chvílích kulminovala, se zastavila
těsně pod podlahou jejich vodního vězení. Původní apatie hladem vysílených zvířat byla brzy vystřídána hltavostí, s jakou se pustili do přivezené mrkve. Po návratu
na břeh a svědectví, že králíci jsou živi a zdrávi, nemělo děkování jejich šťastného majitele konce. Jeho slib, že
u něj máme velký rum, splnil hned následující zimu na
dědkovské chatě. Mnohem víc, než tekutý oheň v hrdle,
však hřálo vědomí, že náš neuvážený hazard (a jinak se
s odstupem času nedá naše tehdejší počínání nazvat)
skončil pro nás šťastně a navíc jsme pomohli zachránit
ubohé králíky před smrtí hladem.
Lubor Herzán
21
Borovinská továrna chytá druhý dech
... živá dodnes
Když se v roce 1999 dostalo Bopo a.s. do likvidace a došlo k odstavení závodní kotelny, zakoupila firma TTS s.r.o.
tepelné rozvody v areálu a zabezpečila tak dodávku tepla z plynové kotelny B1 na Dělnickém náměstí pro část
využívaného areálu BOPO a byty na ulici Řípovská, které by jinak zůstaly bez vytápění. Tehdy se ještě zdálo pravděpodobné, že výrobní areál včetně zařízení někdo zakoupí a bude pokračovat ve výrobě obuvi a ponožek. V roce
2002 se BOPO a.s. v likvidaci dostalo do konkurzu. Následně byly stroje i jednotlivé objekty rozprodány v dražbách. Noví majitelé museli čelit problémům se zabezpečením dodávek elektřiny, vody, tepla, funkčnosti kanalizace
a dopravní obslužnosti. Toto se podařilo díky spolupráci s Městem Třebíč (komunikace), E.ON (elektřina), VAS a.s.
(voda, kanalizace), TTS s.r.o. (teplo) vyřešit tak, aby areál zcela nezpustnul.
V roce 2003 přišel Ing. Richard Horký s myšlenkou přeměnit chátrající průmyslový areál na obytný komplex. S
touto vizí se ztotožnila jak většina majitelů nemovitostí, tak i Město Třebíč. V roce 2008 došlo ke změně územního plánu z výrobních aktivit na smíšenou funkci centra. Projekt byl pracovně pojmenován jako Soho Třebíč.
„Název vycházel z označení obdobně využitých průmyslových objektů v New Yorku,“ vysvětluje volbu pojmenování
Horký. „Čím více jsme se však seznamovali s historií tohoto areálu, který od roku 1842 poskytoval obživu celým
generacím třebíčských obyvatel, tím důležitější se nám zdálo přihlásit se názvem k identitě místa. Po diskuzi s
majiteli jsme dospěli k závěru, že nově budovanou městskou část nazveme prostě Borovina.“
Snahou majitelů je zachovat industriální vzhled objektů, které pocházejí z přelomu 19. a 20. století (fa Budishowsky), 30. let (fa Baťa) a 60. let 20. století (ZGK a.s.). V příštích letech by zde měla vzniknout plnohodnotná městská čtvrť s cca 250 až 350 byty a s občanskou vybaveností s tím, že realizace bude probíhat postupně v
několika etapách. „Uvědomuji si, že tento projekt svojí velikostí přesahuje rámec okresního města a cesta k jeho
naplnění bude výrazně delší, než by tomu bylo v Praze nebo v Brně,“ uzavírá Horký.
1840
1842 - Karel Budischowsky s bratrem Františkem kupují Padrtův mlýn v Borovině
1850 - Karel přesouvá část výroby ze Stařečky do Boroviny
1853 - rozchod bratří, v Borovině instalován první stroj na štípání kůží v Rakousko-Uhersku
1863 - uzavřené smlouvy na dodávku zboží pro rakouskou armádu. V továrně se
brzy používají již dva parní stroje
1865
Budischowsky
Historie Boroviny
1890
1877 - zlatá medaile z mezinárodní výstavy kožedělného zboží v Berlíně
1879 - postavena cesta na nádraží ve Starči, která vede okolo brány továrny
1880 - budischowských továrna zaměstnává okolo 500 lidí a používá nejmodernější
techniku a technologie výroby v celé monarchii
1883 - stavba čističky odpadních vod
1888 - eletrifikace továrny
1891 - postavena nová obuvnická dílna a halová budova o výměře 700m2
1893 - postaven borovinský rybník
1899 - nově postavená cihelna společně s novou dvoupatrovou budovou na koželužské luhy
1900 - postaven tovární komín (40m vysoký) a nová barvírna
1915
1905 až 1912 - vybudována řada dělnických domků dle anglického vzoru. Továrna dává
práci téměř 1100 dělníkům
1915 - prodloužení traktu továrny podél silnice směrem k Třebíči, výstavba budovy
ředitelství se vstupní branou
1918 - porážka Rakouska-Uherska, velké ztráty firmy v důsledku výhradní výroby
kožedělného zboží pro rakousko-uherskou armádu
1919 - firma se stává součástí Moravské agrární a průmyslové banky
1928 - vystoupení Budischowských z firmy
1945 - znárodnění - 7 měsíců po skončení okupace zaměstnává továrna přes 2500 dělníků
1949 - podnik dostává název Svit
1950 - sloučení Dekvy (po Dekvě Západomoravské strojírny) a Svitu. Podnik dostává
název „ZGK“ - Závody Gustava Klimenta n.p. v Třebíči - Borovině
1953 - uveden do provozu první dvojitý kruh (dopravník)
1960 - Přesunuta brána do vjezdu; dokončen nový „Závodní klub“
1961 - pobočné závody ve Strmilově, v Počátkách, Kunžaku, Hrotovicích; Bystřici pod
Pernštejnem, Budišově, Biskupicích později v 70. letech.
1969 - zahájena výroba v nové pětipodlažní budově zvané „Experiment“
1971 - rekonstruována kotelna, stavba nového komína, mazutovodu a stáčírny mazutu
1975 - budovány nové sklady chemikálií a výrobna lepidel včetně termolepidel
1985 - postavena budova č.53 zvaná „Krček“, která propojila obě baťovy výrobní budovy
z roku 1936
1986 - roční produkce 22 mil párů obuvi a 33 mil párů punčochářského zboží
1991 - změna názvu společnosti na BOPO a.s.
1995 - dokončena stavba nového zdravotního střediska v tzv. Hliníku
„Borovina“
2000 - zastavena výroba, společnost v likvidaci, v dražbách nakupují postupně části areálu
firmy TTS, Elektro Klíma, SVA a JMA
Myšlenka na revitalizaci areálu. Zrušení zastaralé čistírny odpadních vod a napojení
na městské rozvody. VAS ve spolupráci s městem přebírá vodovod a kanalizace. E.ON
přebírá a modernizuje VN rozvody a trafostanici. Převzetí komunikací městem.
2009 - výstavba vícepalivové kotelny (biomasa, zemní plyn, LTO)
2010 - kompletní nové sítě (vodovod, kanalizace, teplovod) + zahájena výstavba nového
dopravního napojení areálu a otevření nové lékárny
2011 - dokončeno dopravní napojení do nové obytné čtvrti společně s prvními bytovými
jednotkami (JMA - Bydlení na hradě)
Vypracováno po odborné konzultaci s Ing. Františkem Vodákem
23
Historie Boroviny
Privatizace
1990
Socialismus
1965
Baťa
1940
1931 - továrna Budischowsky prodána Tomáši Baťovi
1932 - zastavena výroba v koželužně
1935 - Jan Antonín Baťa spouští punčochářskou výrobu + výstavba nové kotelny a dvou
pětietážních výrobních budov (jedna pro obuvníky a druhá pro punčocháře)
1938 - dokončeno 122 domků v dělnické rodinné čtvrti
Program kina Pasáž na bfiezen 2011
28. 2. - 2. 3.
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
16. 3.
IRSKO 2
17.00 hod.
Repríza dobrodružného filmu USA v českém znění.
19.00 hod.
Digitální diashow cestovatele a fotografa Martina Loewa.
28. 2. - 2. 3.
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
17. 3. - 23. 3.
GNOMEO A JULIE
19.30 hod.
Premiéra hororu USA.
17.00 hod.
Premiéra animovaného komediálního filmu USA/VB
v českém znění.
3. 3. - 6. 3.
GULLIVEROVY CESTY
17.00 hod.
Repríza dobrodružné komedie USA v českém znění.
4. 3. - 6.3.
CIZINEC
19.30 hod.
Premiéra dramatu USA.
7. 3.
KRTEČKOVO PÁSMO - PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
17.00hod.
Hodinové pásmo krátkých filmů pro nejmenší děti.
8. 3.
KRTEČKOVO PÁSMO - PŘÍRODOPIS Z CYLINDRU
17.00 hod.
Hodinové pásmo krátkých filmů pro nejmenší děti.
Čt 9. 3.
KRTEČKOVO PÁSMO - KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
17.00 hod.
Hodinové pásmo krátkých filmů pro nejmenší děti.
7. 3. - 9. 3.
TŘI DNY KE SVOBODĚ
19.30 hod.
Premiéra kriminálního thrilleru USA
18. 3. - 20. 3. PARANORMAL ACTIVITY 2
19.30 hod.
10. 3. - 16. 3. FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
17.00 hod.
ne v 17.00 i 19.00 hod.
19.30 hod.
21. 3. - 23. 3. 127 HODIN
19.30 hod.
Premiéra animované komedie v českém znění.
25. 3. - 27. 3. NICKYHO RODINA
19.30 hod.
Repríza dramatu Česká republika/Slovensko/VB v českém znění. Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět.
28. 3. - 30. 3. LONDÝNSKÝ GANSTER
19.30 hod.
31. 3. - 2. 4.
19.30 hod.
Premiéra krimi thrilleru USA.
Premiéra dobrodružného filmu USA.
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.
24. 3. - 30. 3. RANGO
17.00 hod.
Premiéra tří českých pohádek ve špičkové loutkové animaci.
14. 3. - 15. 3. VRAH VE MNĚ
Repríza další části úspěšného hororu USA. Nejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevné nervy a připravit se na pár
bezesných nocí.
čt v 17.00 hod.
Premiéra romantického kriminálního filmu USA/VB.
Ne každý kriminálník chce být gangsterem.
VARIETÉ
Premiéra hudebního romantického filmu USA.
V pátek 1. dubna 2011 kino Pasáž nepromítá!
FILMOVÝ KLUB
17. 3.
Premiéra komedie, Nizozemsko/Německo/Švédsko.
– Zaãátky pfiedstavení v 19.30 hod.
3. 3.
FRIDA
24. 3.
Životopisný film, USA/Kanada.
10. 3.
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ
KVÍLENÍ
Premiéra dramatu, USA.
31. 3.
ANGEL
Romantické drama, Francie/Belgie.
DOBRÉ SRDCE
Tragikomedie, Dánsko/Island/USA.
KLUB SENIORÒ – program na bfiezen 2011
Čtvrtek 10. března
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
ve 13 hodin – baletní sál Pasáž
Pátek 18. března
ve 14 hodin – Národní dům,
malý sál
Čtvrtek 24. března
PROMÍTÁNÍ ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
PRO SENIORY
Čtvrtek 31. března
ve 14 hodin – Národní dům,
velký sál
PO¤ADY PRO DùTI – program na bfiezen 2011
Čtvrtek 17. března
v 8,30 a 10,15 hodin – Národní dům
24
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
ve 13 hodin – baletní sál Pasáž
O RŮŽENCE – veselý muzikálek pro děti MŠ a děti 1. st. ZŠ
JOSEFSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
www.spst.cz
www.spst.cz
Nové volby ve studentském
parlamentu pfiinesly velké zmûny
Studentský parlament města Třebíč vešel do roku
2011 s velkými změnami. Na 74. zasedání, které se
konalo 12. ledna 2011, byly zrušeny všechny stávající funkce ve výboru a nahrazeny novými.
Jako jediné staré funkce zůstaly zachovány funkce předsedy a webmastera, ostatní byly nahrazeny novými, a to
funkcí místopředsedy pro střední školy, místopředsedy
pro ZŠ, zástupcem pro Národní parlament dětí a mládeže (dále NPDM) a mediálním managerem. Do funkcí byli
tedy zvoleni tito mladí poslanci:
Předseda Karel Halačka – Gymnázium Třebíč, místopředseda pro ZŠ Hana Cahová ze ZŠ Bartuškova, místopředseda pro SŠ Pavla Kotačková ze Soukromé SOŠ a SOU s. r. o.,
na post mediálního manažera byl zvolen David Šebeček
ze ZŠ Kpt. Jaroše, zástupce pro NDPM je Marcela Kloudová ze Soukromé SOŠ a SOU s. r. o. a do funkce webmastera
byl zvolen Radek Drápela ze ZŠ Kpt. Jaroše.
Všichni navržení kandidáti byli poslanci jednohlasně
schváleni. Koordinátorkami zůstávají i nadále Ing. Renata Hrušková a Ing. Irena Hejzlarová.
Bližší informace o aktivitách Studentského parlamentu
města Třebíče včetně kontaktů naleznete na www.studentsky-parlament.com.
Karel Halačka – předseda SPMT
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY TŘEBÍČSKÝCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
Studentský parlament města Třebíče vyhlásil 10. února 2011 „Fotografickou soutěž pro žáky třebíčských základních a středních škol“ na téma „Volný čas mladých“.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií ZŠ a SŠ. Vaše zdařilé fotografie v kvalitním rozlišení zasílejte na e-mail: [email protected]
Vítězné fotografie budou odměněny a zveřejněny v Třebíčském zpravodaji a na webových stránkách SPMT. Uzávěrka soutěže je 31. března 2011.
Více informací nejen o soutěži naleznete na našich stránkách www.studentsky-parlament.com.
Sága o cestû na Island
Do Tfiebíãe zavítal písniãkáfi a spisovatel, cestovatel a TV moderátor Jan Burian. Po veãerním
koncertu v B klubu a pro nûj unikátním noclehu ve škole jej po ránu ãekalo v Divadélku pod
schody pfies sto nedoãkavých žákÛ ZŠ Benešova.
Od devíti hodin se tam totiž konal islandský „večírek“. Jan Burian, autor knihy Sága o cestě na Island a zakladatel Klubu islandských fanatiků, vyprávěl o této atraktivní severní zemi z poněkud jiného úhlu, než jsme zvyklí. Šlo o sondu do životního stylu a tradice Islanďanů. Sedmáci a osmáci nezvykle pozorně naslouchali a jejich učitelé je jakoby nepoznávali. Syn slavného divadelního otce v sobě nezapřel herecké geny a dokonce předvedl, jak to vypadá, když vybuchne islandská sopka či jak není slyšet zvuk gejzíru přes švitoření všudypřítomných japonských turistů. Dlouho pak odpovídal na dotazy žáků, které nebyly z obvyklé škatulky typu „nejlepší zážitek“.
Soutûž tvofiivosti
Městská policie Třebíč ve spolupráci s Aktivem
BESIP vyhlašuje, pod záštitou místostarosty Milana Zeiberta soutěž tvořivosti pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol města
Třebíče. Děti na téma ,,Jak to vidím já v našem
městě“ se mohou zaměřit na nebezpečné dopravní situace, porušování předpisů a ohrožování
účastníků silničního provozu a dát tyto situace do
podoby výtvarné nebo komiksové. Zahájení soutěže proběhlo 20. ledna 2011 a vyhlášení nejlepších výtvorů se uskuteční 30. března 2011. Ocenění vítězných prací proběhne v základní a mateřské
škole výherců, kde cenu předá hodnotící skupina.
Vybrané práce budou prezentovány v Třebíčském
zpravodaji, vystaveny v prostorách MěÚ Třebíč,
MP Třebíč a na dopravním dopoledni.
(nt)
26
Na závěr byla stvrzena dohoda o spolupráci školy s umělcem i na dalších projektech. Jan Burian přijede příště s pořadem
o Chile a zajímá se také o ročníkovou práci žákyně deváté třídy, která dokonce souvisí s tématem knihy, kterou připravuje o svém otci. Pradědeček naší deváťačky, třebíčský rodák Josef Kosmák a E. F. Burian totiž jako kamarádi přežili potopení lodi Cap Arcona s vězni koncentračního tábora Neuengamme na konci druhé světové války.
Pavel Mikoláš
Strážníci pokraãují v kontrolách psÛ
Městská policie Třebíč pokračuje v intenzivních kontrolách psů. Za poslední čtyři týdny zjistili
strážníci jedenadvacet nedostatků.
Ve všech případech se jednalo o porušení vyhlášky města č. 3/2005, o regulaci a zajištění veřejného pořádku při pohybu zvířat na veřejných prostranstvích. V období od 10. ledna do 8. února
2011 udělili 17 blokových pokut a ve třech případech předali věc do správního řízení.
Zvýšené kontroly psů budou pokračovat i v příštích týdnech.
(nt)
Historie sluneãních hodin na ZŠ Horka-Domky
Roky 2009 a 2010, jimiž se na ZŠ Horka-Domky táhlo téma astronomie jako ãervená nit, se
vydafiily. Proto na naší škole hodláme obdobným zpÛsobem obohatit výuku a reflektovat tak
skuteãnost, že rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem chemie a Svûtovým rokem jádra. Již
jsme zahájili práce na pfiíslušných smysluplných projektech.
Již dva roky uplynuly od doby, kdy se ZŠ Horka-Domky rozhodla připojit k oslavám Mezinárodního roku astronomie, jímž byl vyhlášen
rok 2009. Celý zmíněný kalendářní rok byl pojat velkolepě a v jeho průběhu byly pořádány
rozmanité akce orientované na vesmír. Absolutní senzací mezi všemi astrologickými počiny
na naší škole se stala beseda s bulharským kosmonautem Alexandrem Panayotovem Alexandrovem. Vzácný návštěvník, jehož profesionální kariéra dosáhla vrcholu v roce 1988, kdy se na
palubě Sojuzu TM-5 dostal na legendární orbitální stanici Mir, předstoupil do zaplněné učebny přírodopisu před více než 90 žáků a žákyň ZŠ
Horka-Domky dychtících vyslechnout si jeho
poutavé povídání, během něhož zasvětil posluchače do tajů kosmonautiky.
Další korálek na astronomicky orientovanou přednáškovou šňůru byl navlečen panem doktorem Jiřím Grygarem, světově uznávaným astronomem, astrofyzikem a popularizátorem vědy, jenž svojí návštěvou poctil ZŠ Horka-Domky. Grygarova přednáška s názvem Pohledy do nebe seznámila žáky s nejvýznamnějšími astronomickými objevy poslední doby.
Třetí z pomyslných kouzelných oříšků rozlousknutých v rámci oslav Mezinárodního roku astronomie v sobě ukrýval překvapení v podobě
osoby RNDr. Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky AV ČR se sídlem v Řeži u Prahy. Tento
expert na jadernou spektroskopii a relativistické
těžké ionty, tedy na problematiku obyčejnému
smrtelníkovi na hony vzdálenou, si dokázal
publikum tvořené žáky z druhého stupně naší
školy získat svojí bezprostředností a zanícením,
s nímž hovořil o předmětech své badatelské
činnosti.
Celý rok probíhala na ZŠ Horka-Domky astronomická soutěž. Každý měsíc byly zveřejněny sady
otázek zaměřených na problematiku hvězdářství, na které žáci vyhledávali odpovědi. Čtyřicet nejúspěšnějších řešitelů v květnu roku 2010
vyrazilo na naučnou exkurzi do Astronomického
ústavu AV ČR se sídlem v Ondřejově u Prahy.
V tamější observatoři si kromě jiného čtyřicítka
mladých astronomů prohlédla dominantu celého areálu, jíž je pozorovací kupole s největším
dalekohledem v České republice s průměrem
zrcadla činícím úctyhodné dva metry.
Hmatatelným důkazem oslav Mezinárodního
roku astronomie na ZŠ Horka-Domky se staly
překrásné sluneční hodiny z dílny zručných hodinářů Weissových, které byly instalovány na
jižní stěnu budovy školy. Dalším tématickým
obohacením výuky reflektujeme skutečnost,
že rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem
chemie a Světovým rokem jádra.
Pavel Kessner
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Zveme všechny přátele, příznivce, kolegy, žáky
i rodiče žáků na
APRÍLOVÝ VEČER
PRO JARDU DEJLA
Účinkují:
Jiří Vyorálek, Igor Dostálek, Radka Dokulilová,
Irena Nosková, Slunko
Moderuje Milan Noha.
Pfiednáška
MÍT NEBO BÝT V LOGOTERAPII
A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE
2. března 2011 v 19 hodin
Katolické gymnázium
Národní dům - pátek 1. dubna 2011 v 19 hodin
Přednášející:
Informace Mûstského úfiadu Tfiebíã, odboru
životního prostfiedí, pro širokou vefiejnost
Od 1. 1. 2011 došlo na Příkaz ministra zemědělství č. 27/2010, čj. 27624/2010-10000 ze dne 16. 9. 2010 k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí Moravy, Povodí Vltavy, Povodí
Odry, Povodí Labe, Povodí Ohře a do státního podniku Lesy České republiky.
Státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky převezmou působnost Zemědělské vodohospodářské správy při správě drobných vodních toků, vybraných vodních děl, integrovaného řízení vodních zdrojů
v hydrologických povodích České republiky a v oblastech upravených vodních zákonem. Správu staveb k vodohospodářským melioracím, a to hlavních melioračních zařízení a souvisejících čerpacích stanic, bude zajišťovat
zbytková organizace ZVHS.
Stanislava Ševčíková Dipl. Theol.
Vystudovala teologii a sociální práci
v Českých Budějovicích a Pasově.
Vyučuje sociální práci na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně.
Zájemci o další informace o České
křesťanské akademii mohou
kontaktovat mail:
Přehled veškerých vodních toků s vyznačením jejich správy je od 1. 1. 2011 trvale zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu (www.voda.gov.cz) v sekci evidence ISVS/vodní toky.
Celé znění Metodického pokynu č. 1/2010 je zveřejněno na webové stránce Ministerstva zemědělství
(http://eagri.cz).
[email protected]
Výstavy
GALERIE MALOVANÝ DŮM
10. 3. – 24. 4. 2011
BARBORA SRNCOVÁ A EMMA SRNCOVÁ
Vernisáž 9. 3. 2011 v 17 hod.
ZADNÍ SYNAGOGA
18. 3. – 17. 4. 2011
JOSEF PAVELKA – FOTOGRAFIE
17. 3. 2011 v 18 hod.
Vernisáž
GALERIE CHODBA KATOLICKÉHO GYMNÁZIA
V TŘEBÍČI
25. 1. – 4. 3. 2011
ARNOŠT PACOLA – BAREVNÝ SVĚT LETADEL
Výstava je přístupna veřejnosti ve dnech školního vyučování pondělí až pátek 8.00 – 15.00 hodin.
MIROSLAV DONUTIL
„CESTOU NECESTOU“
Datum: 19. 3. 2011 v 19.00 hod. / Místo: Národní dům Třebíč / Vstupné: 220,- 240,- 260,Miroslav Donutil bezesporu patří v současnosti k domácí herecké špičce. Je známý také jako skvělý vypravěč, jeho
nesmrtelné příběhy jsou nezapomenutelné.
Ve své talkshow vypráví nové historky o cestování, rybaření a kamarádech. Pohodový pořad plný humoru a dobré zábavy nebude složen pouze z mluveného slova. Dojde i na písničky z filmu Balada pro banditu, Písničky z provázku a mužskej svět.
28
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
Uzávěrka příštího čísla v pátek 4. 3. 2011.
PŘÍRODNÍ ZAHRADY BEZ HRANIC
1. – 31. března 2011, pobočka Borovina
Výstavu k česko-rakouskému přeshraničnímu projektu zapůjčila Chaloupky o. p. s. K dispozici je také objednávka výpravné publikace Moje přírodní zahrada.
JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ
2. - 31. března 2011, pobočka Modřínová - půjčovní
hodiny pobočky. Výstava prací dětí ze Speciální mateřské školy na Družstevní ulici.
MùSTSKÉ KULTURNÍ ST¤EDISKO T¤EBÍâ
P¤EHLED KULTURNÍCH PO¤ADÒ B¤EZEN 2011
1. - 20. 3. 2011
FESTIVAL DIVADLA 2 - 3 - 4 HERCŮ
Národní dům Třebíč
IX. ROČNÍK PŘEHLÍDKY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL
Patronem festivalu je třebíčský rodák, herec Miroslav Donutil.
!!ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!
Úterý 1. 3. 2011
Pavel Liška/Josef Polášek/M. Zbrožek: MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
19 hod.
Hrají: Pavel Liška, Josef Polášek, Martin Zbrožek
Pátek 4. 3. 2011
NEBE? DÁMSKÁ JÍZDA
19 hod.
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská
Úterý 8. 3. 2011
Terrence McNally: FRANKIE AND JOHNNY
19 hod.
Hrají: Barbara Munzarová, Martin Trnavský a Radim Novák
Scénář a režie: Jakub Novota
Neděle 13. 3. 2011
Milan Kopecký: DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA!
19 hod.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl a Jana Stryková nebo Tereza Nekudová |
Režie: Helena Glancová
Pondělí 14. 3. 2011
Miro Gavran: VŠE O ŽENÁCH
19 hod.
Hrají Anna Šišková, Jana Krausová a Jitka Schneiderová | režie: Jana Janěková
Pátek 18. 3. 2011
Donald Margulies: VEČEŘE S PŘÁTELI
19 hod.
Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous, Barbara Lukešová/ Kateřina Březinová a František Kreuzmann
režie: Petr Hruška
Neděle 20. 3. 2011
ŠUNEN ROMALE – POSLYŠTE, ROMOVÉ
19 hod.
Vyprávějí a zpívají: Bára Hrzánová a Jana Boušková Hudební spolupráce: Mário Biháry (akordeon)
Scénář a režie: Hana Kofránková
PRO RODIâE S DùTMI
Neděle 6. 3. 2011
Kristina Herzinová: ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
15 hod. – divadlo Pasáž
MLADÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD LABEM
Kristina Herzinová: ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Sobota 26. 3. 2011
TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO
Národní dům
45. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských souborů
P¤EDSTAVENÍ KE DNI UâITELÒ
Pondělí 28. 3. 2011
Jaroslav Žák, Hana Burešová: ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA
19 hod. – divadlo Pasáž
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Hrají: Petr Štěpán, Milan Němec, Viktor Skála, Igor Ondříček, Vojtěch Blahuta, Hana Holišová, Alan Novotný, Martin Havelka,
Zdeněk Junák, Ladislav Kolář, Ivana Skálová a řada dalších | režie: Hana Burešová
II. KONCERT HUDEBNÍHO SALONU
Středa 30. 3. 2011
19 hod. – Národní dům
JOSEF FOUSEK „BEZ NÁHUBKU“
Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy Josefa Fouska, dlouholetého člena divadla Semafor
a divadla Jiřího Grossmanna.
29
Akce Mûstské knihovny
v Tfiebíãi únor – bfiezen 2011
FRANCOUZSKÝ KLUB • Čt 3. 3. 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Le style Mucha. Z Ivančic k nejvýznamnější malířské osobnosti evropské secese. Přednáší ThB. Jan Majer. Malíř,
grafik a návrhář Alfons Mucha ve Francii rozvinul svoje umění a nový styl.
Plánované
akce v Tfiebíãi
BŘEZEN
• 1. 3. – 22. 3. Festival 2 – 3 – 4 herců,
pořádá MKS – Národní dům
• 4. – 6. 3.
RVVZ Vysočina – dílny, besedy
a semináře o práci s dětmi
a mládeží - o. s. KADET
• 4. 3.
Vzpomínka na oběti komunismu
– pomník Václavské nám., pořádají vodní
skauti ze Žluté ponorky
Přijďte si zahrát zajímavou stolní hru o ceny.
• 4. 3.
INDONÉSIE • Pá 11. 3. 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
10. reprezentační ples ZŠ a MŠ
Na Kopcích
• 6. 3.
GRAND PRIX SPARKASSE
MIX CUP – veřejný volejbalový turnaj
smíšených družstev SK SHS Třebíč
• 8. 3.
Děti a sociální sítě – knihovna
- ve spolupráci s Policií ČR
DĚTI A SOCIÁLNÍ SÍTĚ • Út 8.3. 2011, 9:00 hod., dětské oddělení
Beseda s Policií ČR je určena dětem ze ZŠ Týnská.
OBCHODNÍCI Z ORIENTU • St 9. 3. 2011, 13:30 hod., dětské oddělení
Do Indonésie, státu tvořeného více než 17 tisíci ostrovy, plného rýžových polí a doutnajících sopek, se vydala v červnu 2010 expedice studentů geologie z brněnské Masarykovy univerzity. Cílem jejich cesty byly ostrov Jáva, Bali a Lombok..., vstup zdarma
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY • Termín bude upřesněn, 17:00 hod., sál hudebního oddělení.
2. část: Báječné ženy na létajících strojích. Druhá část cyklu o technice a lidech v prostoru nad námi. Hostem pořadu je
nadpor. Ing. Kateřina Hlavsová, pilot L-39 ZA 22. základny letectva Náměšť n. Osl.
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ • 14. 3. 2011, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
» Jan Blažej Santini-Aichel
Přednáška Radovany Zejdy o životě a díle významného českého architekta italského původu, který se proslavil svým
jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Vstup 20,-Kč
CO PŘINÁŠÍ ROK 2011 A JAK JEJ LÉPE PROŽÍT • Pá 18. 3. 2011, 16:00 – 17:30 hod.,
• 11. 3. - 13. 3.Sci-fi LARP – dobrodružný víkend pro
děti pořádá DDM
• 13. 3.
Bowling III – veřejný turnaj družstev
– SK SHS Třebíč
• 17. 3.
Pop Rock Show – koncert žáků
ZŠ Benešova – Divadélko pod schody
• 20. 3.
Třebíčský pohár II. – nohejbalový
turnaj dvojic – SK SHS Třebíč
• 21. 3.
Světový den poezie – knihovna
- Čtení poezie z děl českých i světových
básníků
sál hudebního oddělení,
Tématem přednášky Lenky Losertové (www.lecivemandaly.cz) budou mandaly. Vstupné 20,- Kč Zájemci o rozbor mandalek mohou využít individuální konzultace v době od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. Cena za rozbor 100,- Kč.
Na akci bude možné zakoupit kalendář „Jak lépe prožít rok 2011“.
JARNÍ VYTRUBOVÁNÍ V KNIHOVNĚ • Po 21. 3. 2011, 16:00 hod., sál hudebního oddělení
Přivítejte s námi jaro v knihovně. Lukovští trubači vytroubí začátek jara a povypráví také o mysliveckých a lesnických
zvycích. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního roku lesů. Vstup zdarma
VEČERNÍČKY VÁCLAVA ČTVRTKA • MěK v Třebíči do 31. 3. 2011, dětské oddělení
Výtvarná soutěž Večerníčky Václava Čtvrtka. Své práce odevzdejte na dětském oddělení. Odměna čeká na tři nejlepší
výtvarníky Velikost a technika je libovolná.
NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT! • St 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4. 2011, dospělém oddělení na
Hasskově ul.
Kurz trénování paměti navazuje na předchozí tréninkové programy. Úhrada bude provedena na první lekci. Lektorkou
kurzu je Jana Vejsadová, certifikovaný trenér paměti 3. stupně. Závazné přihlášky přijímáme v dospělém oddělení na
Hasskově ul. Kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Cena kurzu je 200,- Kč
PC kurzy pro veřejnost od 21. 2. 2011 (po - pá 8:30 – 18:00 hod.),
• 21. 3. - 24. 3. EKOFILM Pasáž
• 23. 3. Světový meteorologický den – ICM
Třebíč – beseda s meteorologem,
exkurze do meteorologické stanice
• 25. 3. - 27. 3.Letní táborová škola – na Skřipině
pořádá DDM
• 26. 3.
Expediční kamera - knihovna, sál
hudebního oddělení
• 26. 3.
Třebíčské loutkářské jaro
– MKS Národní dům
• 31. 3.
DESMOD – koncert hala TJ Spartak
DUBEN
• 1. 4.
Noc s Andersenem – knihovna, dětské
oddělení - Indiánská noc
• 2. 4.
Mezinárodní den dětské knihy
– knihovna
• 5. 4.
Zvukové knihovny v roce 2011
– knihovna 13. odborný seminář pro
pracovníky zvukových oddělení knihoven
celé ČR
• 7. 4.
Třebíčský vrabčák – pěvecká soutěž
ZŠ a MŠ Na Kopcích
• 8. 4.
Jak zvládat handicap v rodině
– Dům zahrádkářů
• 10. 4.
Bowling IV. – veřejný turnaj družstev
– SK SHS Třebíč
• 18. 4.
Běh na Hrádku
v internetové studovně
Cena jednoho kurzu: 150,- Kč veřejnost; 100,- Kč senioři a zdravotně postižení. Kurzovné je hrazeno při zápisu. Lektory jsou odborní pracovníci knihovny.
» Kurzy:
Dig. fot. Úvodní přednáška ke kurzu. Čtvrtek 3. března 2011, 8:00 hod.
Digi. fot. Pondělí 7. března 2011, středa 9. března 2011, 8:00 – 10:00 hod.
Word I . Pondělí 14. března a středa 16. března 2011, 8:00 – 10:00 hod.
Word II. Pondělí 21. března a středa 23. března 2011, 8:00 – 10:00 hod.
Excel I. Pondělí 28. března a středa 30. března 2011, 8:00 – 10:00 hod.
Excel II. Pondělí 4. dubna a středa 6. dubna 2011, 8:00 – 10:00 hod.
30
XVI. TRADIČNÍ
CYKLISTICKÝ PLES
CK 1380
Kdy: Sobota 12. března 2011
od 19.30 hod.
Kde: Hotel ALFA
Hraje: BERGAMONS
CENA VSTUPENKY: 300,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
v ceně vstupného je místenka, večeře ZLATO HODINY NOVÁK, Jihlavská brána 2, OD OÁZA Třebíč
a každá vstupenka bude slosována
o hlavní cenu HORSKÉ KOLO
PARTNEŘI PLESU:
AUTO Šafránek
Po šestadvaceti letech se největší baseballový klub na Vysočině
dočkal nového stadionu. „Na Hvězdě“ vyrostlo nejen kvalitní hřiště
mezinárodních parametrů, ale buduje se zde celý multifunkční sportovně-relaxační areál, kde by měla najít vyžití nejširší veřejnost.
Před začátkem historické sezóny, během které bude Třebíč
Nuclears mimo jiné hostit i mistrovství Evropy kadetů, se baseballový a softballový klub, tak jako každoročně, otevírá novým zájemcům o tyto stále populárnější sporty. Co je vlastně na pálkovacích
hrách tak lákavé a proč je klub ze srdce Vysočiny tak vysoko
hodnocen za práci s mládeží stručně vysvětluje předseda Nuclears
Jan Urbánek:
•
bavit se pohybem a sportem chodí do Nuclears se svými
rodiči už i předškolní děti, které v přípravce nejen rozvíjejí
své pohybové dovednosti, ale učí se od malička
soužití a spolupráci v týmu
•
baseball a softball nejsou sporty, kde by vše
záleželo pouze na fyzické výkonnosti a tělesných
předpokladech, daleko víc zde děti uplatní vlastní
myšlení, a to je samozřejmě baví
•
pálkovací hry dávají dostatečný prostor vyniknout
individualitám a ty, pokud chtějí ve hře uspět,
musí dokázat pracovat pro tým a společný cíl, což
je perfektní příprava pro současný způsob života
•
hráčům se věnují kvalifikovaní trenéři, nad kterými ještě dohlíží jakýsi
supervizor v osobě Mariána Krásného
alias Čoča, bývalého hlavního kouče
žákovského reprezentačního výběru
Sovenska, který nyní působí
u Třebíč Nuclears
Pojďte se přidat! Navštivte některý
z náborových tréninků, které probíhají každou středu od 15 do 18 hodin
v tělocvičnách ZŠ Na Kopcích v Třebíči.
Nový stadion Na Hvězdě bude hostit evropský šampionát v baseballu kadetů. Každý nový člen, který nyní přijde do Nuclears, zažije atmosféru ME
na vlastní kůži. Od klubu totiž získá pro sebe a své rodiče volné vstupenky!
Download

Třebíčský zpravodaj č. 2/2011