číslo 01 | 2013
Nové investice
Zakázky
pro Hřídele
LARU na startu
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
obsah
Strojírny čekají nové investice . . . . . . . . . . . . . . . 3
HV s Ing. Boháčkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
editorial
Nákup aktuálně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Válce a Nástroje v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kryt CO dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Milí čtenáři,
vážení zaměstnanci,
SPOT Plus – firemní informační zpravodaj společnosti Strojírny POLDI a.s.
Redakční rada: Vladimír Trubač, Petra Kubíčková
Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem E 19448
Vydává Transparent Communications, s.r.o.
se sídlem Brno, Údolní 65, IČ: 25316052
Své náměty můžete posílat na: [email protected]
květnové číslo našeho firemního zpravodaje je mimořádně bohaté na informace, které doufám ohodnotíte
jako zajímavé. Neméně zajímavým se zatím jeví i rok
2013, a to jak z pohledu dění přímo ve Strojírnách, tak
z pohledu akcionáře. Ale postupně...
Zásadními články tohoto vydání SPOTu jsou určitě
hned dva následující, ve kterých se dočtete o nových investicích do výroby, které by měly strategicky podpořit
náš další růst a o hospodářských výsledcích Strojíren
v roce 2012. Kdybych měl uplynulý i začátek roku letošního osobně zhodnotit nad rámec již napsaného, řekl
bych, že naše produktové linie si vedly poměrně dobře
a to i navzdory turbulentnímu trhu. Klikové hřídele opět
potvrdily svoji výkonnost a zejména stabilizační úlohu
v produktovém portfoliu Strojíren. Zejména v letošním
roce se opět ukazuje, že i přes výrazné propady automobilového trhu jsou naše prodeje v„klikovkách“ poměrně
stabilní, což ukazuje nejen na dobrou kvalitu našich výrobků a služeb, ale také na vysokou kvalitu a bonitu na-
šich zákazníků. Velmi pozitivně hodnotím také úsilí
společnosti v produktové linii Nástroje, kde se v roce 2012
podařilo revitalizovat naše obchodní aktivity a přispět tak
k posílení diverzifikace a celkového hospodářského
výsledku společnosti. V letošním roce Nástroje drží
tempo roku předešlého. Produktová linie Válce je
poměrně hodně závislá na vývoji hospodářství. Tomu
evropskému se příliš nedaří, což se podepsalo na mírném
neplnění plánu Válců v roce 2012, i na mírném neplnění
v roce letošním. Abych byl konkrétnější, pokles prodeje
válců byl v roce 2012 rozhodně nižší, než pokles celého
trhu, což ukazuje na vysokou profesionální zdatnost
a zkušenost našich obchodníků a techniků. Odběratelé,
dodavatelé a dokonce i konkurenti nás hodnotí jako
finančně i technologicky silnou a stabilní společnost
s perspektivou dalšího růstu. A to je myslím „dobrá práce“.
Díky Vám všem za ni.
Jako zástupce investiční skupiny JET Investment bych
Vás ještě rád informoval o aktuálním dění ve skupině,
především o tom, že jsme v průběhu března převzali
předního evropského výrobce železničních výkovků –
severomoravskou společnost MSV Metal Studénka.
Kovárna ve Studénce je přímým nástupcem bývalého
závodu na výrobu vagónů založeného v roce 1901 a je
tradičním výrobcem zápustkových výkovků a podsestav
pro železnice i další odvětví včetně automobilového
průmyslu, zemědělství, stavebnictví nebo těžebního
průmyslu.
A co s MSV Metal Studénka plánujeme? Samozřejmě
zachovat výrobu a zaměstnanost, ale především budeme
dále pracovat na růstu společnosti. K tomu by mimo jiné
měly také přispět možné synergie s ostatními společnostmi našeho portfolia a tedy i se Strojírnami.
Pro Vaši úplnou informaci uvádím také zbylé
společnosti, které JET Investment ovládá: KORD Group
(KORDÁRNA Plus a.s., TEXIPLAST, a.s., SLOVKORD Plus a.s.,
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., Slovenský hodváb PLUS,
s.r.o.), PBS INDUSTRY, a.s., a AVÍZO s.r.o.
Milí čtenáři, vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych
Vám popřál inspirativní a zábavné čtení a poděkoval Vám
za dosavadní nasazení ve prospěch Strojíren. A abych nezapomněl, nejen prací je živ člověk, takže – krásné jaro
a začátek léta!
Váš Marek Malík
předseda představenstva
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Strojírny čekají nové investice
Přestože se nacházíme v období stagnace evropské i celosvětové ekonomiky, je při zpětném pohledu na výsledky loňského roku
zřejmé, že Strojírny POLDI celkově obstály. Výsledek je to o to cennější, když si uvědomíme, že jsme závislí na odbytových trzích
právě v Evropě a celém světě, vždyť náš vývoz představuje plných 85 % produkce. Pro SPOT Plus to uvedl generální ředitel
Ing. Vladimír Trubač.
Podle něj je proto nezbytné umět prodat naše přednosti - vysokou flexibilitu, kvalitu a rychlost zavádění nových zakázek do výroby včetně prototypové a kusové
výroby. „Přes malosériovou produkci se lze efektivně prosadit u nových zákazníků a později se tam etablovat jako
dodavatel středních sérií se schopností rychle reagovat na
změny,” říká k obchodní politice Vladimír Trubač.
Co se týká výroby, je bezpodmínečně nutné investovat
do nosné části - výroby zalomených hřídelí. Znamená to
dál zvyšovat produktivitu práce a přistoupit k důsledné racionalizaci výroby. Co si pod tím konkrétně představit?
„Nové investice do vysoce výkonných strojů, třeba do nového centra LARU, do generální opravy obráběcího centra
Heller, na pořízení další špičkové CBN brusky Junker
včetně zakladače,” popisuje Ing. Trubač s tím, že nová
bruska v hodnotě 50 mil. Kč se objedná ještě v letošním
roce a v provozu by měla být v roce následujícím.
Ruku v ruce s novinkami se ale také neobejdeme bez
zvýšení využití moderních strojů, které již máme k dispo-
zici a bez optimalizace výrobního plánování, od kterého
si slibujeme snížení prostojů klíčových strojů.
„A pak nás ještě čeká zcela nové opatření, které jednak
uspoří náklady na energie a také přispěje k pozitivnímu
vnímání společnosti. Půjde o zateplení správní budovy
a části provozu Mechaniky 3 včetně nové fasády a výměny
oken,” dodává na závěr Vladimír Trubač. K těmto pracím
by podle něj mělo dojít v průběhu léta a podmínkou jejich
zahájení je to, že nijak nesmí omezit provoz Strojíren.
3
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Pavel Boháček:
V příštím roce očekávám růst tržeb i zaměstnanosti
Můžete přiblížit, jak jste nastavili cíle pro tento rok?
Přirozeně si přejeme dosáhnout růstu společnosti ve
všech směrech, ale v tomto roce to pravděpodobně nebude možné. Výhledy odbytu výrobků našimi odběrateli
jsou totiž v řádu několika desítek miliónů korun nižší, než
tomu bylo loni, proto jsme stanovili cíle takto:
• dosáhnout tržeb ve výši 816 mil. Kč
• přidané hodnoty ve výši 317 mil. Kč
• osobních nákladů ve výši 199 mil. Kč
• hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 59 mil. Kč
• EBITDY ve výši 116 mil. Kč
S finančním ředitelem Mgr. Ing. Pavlem Boháčkem jsme podrobně mluvili
o tom, jak dopadlo hospodaření Strojíren POLDI v uplynulém roce a co
očekává v následujícím období.
Jak hodnotíte rok 2012 ve Strojírnách?
Z pohledu srovnání plánu pro rok 2012 se skutečností
šlo rozhodně o úspěšné období. Z pohledu srovnání
s rokem 2011 už méně, což je ale dáno tím, že doběhla
výroba konkrétního typu klikové hřídele pro Volvo, nepodařilo se sjednat adekvátní náhradu a došlo k poklesu
tržeb. Nicméně stále platí pozitivní hodnocení toho, že
v porovnání s plánem roku 2012 byly všechny klíčové
ukazatele nejen splněny, ale i překročeny.
Které ekonomické ukazatele považujete za nejdůležitější?
Jednou z nejdůležitějších ekonomických veličin, která
si zaslouží průběžnou pozornost, jsou tržby, a to zejména
proto, že jsou přímým odrazem obchodní úspěšnosti
společnosti. Jak je vidět i z grafu, Strojírny loni dosáhly
tržeb 871 mil. Kč. Oproti plánované hodnotě ve výši 850
mil. Kč tak došlo k překročení o 21 mil. Kč, což je úspěch.
Dalšími významnými veličinami jsou pak přidaná hod4
nota (PH) a provozní výsledek hospodaření (PHV), který
společně s finančním výsledkem hospodaření (FVH)
určuje hospodářský výsledek společnosti. Provozní výsledek hospodaření společně s odpisy pak určují velmi
významný ukazatel, tzv. EBITDU. Do všech těchto ukazatelů se mimo obchodní úspešnosti promítá nákladová
stránka hospodaření společnosti.
2012: Rozdíly mezi plánem a skutečností
Ani tržby, ani další plánované hodnoty tedy nedosahují úrovně roku 2012?
Ano. Jasně z toho vyplývá, že nás letos opět čeká nelehký úkol. Abychom eliminovali co nejvíce vliv pravděpodobného poklesu tržeb oproti roku 2012, musíme se
interně zaměřit na další racionalizaci výroby a také snižování všech ostatních složek nákladů. O tom, co to konkrétně znamená, ostatně mluví generální ředitel Vladimír
Trubač na předchozí stránce.
Mají se zaměstnanci Strojíren obávat negativních dopadů na jednotlivce?
Předně a upřímně bych rád poděkoval všem zaměstnancům Strojíren za jejich každodenní kvalitní práci, bez
které bychom nedosáhli zmíněných výsledků. A za druhé
jsem přesvědčen, že i přes očekávaný pokles tržeb budeme díky všem opatřením schopni dosáhnout letošních cílů bez finančních dopadů na jednotlivé
zaměstnance. V neposlední řadě také věřím, že jsme už
položili základy k tomu, aby se ve Strojírnách rozjela výroba nových typů výrobků pro nové zákazníky. V roce
2014 by tak mohly růst tržby a spolu s tím opět i zaměstnanost a reálné mzdy...
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Co je nového v oddělení Nákupu
Hned v úvodníku tohoto čísla SPOTu jste se mohli dočíst o nové kovárně, která přibyla do skupiny našeho
vlastníka JET Investment. Jakou výhodu by toto spojení
mělo Strojírnám přinést, naznačuje vedoucí oddělení Nákupu Ing. Petr Melichar: „Okamžitě jsme ve Studénce poptali protiváhy pro nový typ klikové hřídele Liebherr,
který snad začneme brzy vyrábět.“
V loňském roce Nákup hospodařil s cca 454 miliony
korun, tyto finance pokryly zejména nákup materiálu
a příslušenství. V prvním čtvrtletí letošního roku už nákupem proteklo 121 milionů korun, což je více než
v prvním čtvrtletí roku 2012. Do této částky se ovšem
promítlo navýšení nákupu pro 3x a 4x zalomené hřídele
AGCO. Tyto výkovky a příslušenství jsme potřebovali mít
ve firmě pokud možno rychle, abychom mohli v souvislosti s již avizovaným ukončením dodávek dokončit výrobu těchto typů co nejdříve.
Přestože objem výroby letos s velkou pravděpodobností nedosáhne loňských cca 71 000 kusů hřídelí, je
možné, že objem nákupu neklesne. Pokud bychom totiž
dodávali již zmiňované nové typy hřídelí firmě Liebherr
a dalšímu potenciálnímu zákazníkovi MAN, museli bychom výkovky hřídelí pro jejich zakázky přímo nakupovat, na rozdíl od stávajících typů hřídelí Liebherr, které už
v současné době vyrábíme z jejich vlastních výkovků.
Současně má letos dojít k dodání nové brusky JUNKER,
což souvisí s nákupem dalších CBN brusných kotoučů.
Je tedy možné, že i přes nižší objem výroby v divizi Hřídele se objem nákupu letos nezmenší.
Na oddělení Nákupu teď také vyjednávají se dvěma
důležitými dodavateli – dopravcem a dodavatelem obalového materiálu. Vítěz loňského výběrového řízení na
dopravu nedokáže nadále udržet cenu, se kterou před
rokem vyhrál soutěž a zažádal nás o její navýšení. „Logicky jsme tedy prověřili poskytovatele dopravy z minulosti i zcela nové dopravce a musím konstatovat, že i přes
zvýšení cen zůstává náš momentální dopravce tím finančně nejvýhodnějším. Změnu poskytovatele dopravy
tak neplánujeme,“ popisuje Ing. Melichar. Na bedrech vedoucího Nákupu však zůstává ještě jiný úkol – dopravce
nám část dodávek výkovků z anglického Lincolnu vozí
poškozené rzí. „Obvykle je to způsobeno protrženou plachtou na kamionu, nedovírajícími dveřmi nebo třeba nedodržením postupů při nakládce výkovků. Vzhledem
k náchylnosti odmaštěných výkovků ke korozi je opravdu
nutné chránit povrch výkovků před kontaktem s nadměrnou vlhkostí, což není při dopravě 'železa' u dopravců zvykem a často to podcení, “ říká Petr Melichar.
velmi vstřícně a další jednání by to měla v blízké době
vyřešit,“ dodává Ing. Melichar.
Jednání se nevyhnula ani novému dodavateli kartonových obalů, ve kterých vozíme hřídele do Finska. Tento
dodavatel, který vyhrál e-aukci, zvolil novou konstrukci
prokladů, ty se však při interní zkoušce dopravy bortily.
Dojde proto ke konstrukčnímu zásahu do obalů, momentálně se dolaďuje konečný tvar prokladů. Nicméně
stále platí, že nový dodavatel i přes provozní nepříjemnosti přinesl Strojírnám Poldi úspory v řádu desítek procent původní ceny.
Reklamace
zbytečně zaměstnávají
naše pracovníky
Jde o poměrně velký nedostatek, vyskytující se poslední
dobou cca 1x za měsíc. Takové množství reklamací zbytečně zaměstnává naše pracovníky a hlavně brzdí výrobu. „Musím ale říci, že dopravce se k problému postavil
5
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Zástupci Válců a Nástrojů se setkali s německými zákazníky
Teď vše nasvědčuje tomu, že dodávky by mohly být obnoveny. Firma Rasselstein, spadající pod Thyssenkrupp
Steel, navíc získala díky reorganizaci v koncernu jistou
autonomii. Může tak nákup válců zase uskutečňovat
sama, na rozdíl od minulosti, kdy probíhal přes centrální
nákup skupiny.
Další zastávkou byla také firma Bielstein, mateřská
firma KWW Králův Dvůr, která si od nás nechala udělat
nabídku i pro ostatní dceřiné společnosti v Německu.
„Bylo dohodnuto, že objednají zkušební množství od
několika typů válců pro tyto válcovny. Zdá se, že už mají
reálný požadavek a skutečně objednají,“ říká Ing. Jiří Sládek, obchodní zástupce divize.
Rozpohybovat objednávky a přesvědčit zákazníky o naší kvalitě
odjeli na konci dubna do Německa zástupci divize Válce a Nástroje. A jejich cesta přinesla
ovoce.
V divizi Válce a Nástroje stále platí, že od krize se objednávky příliš nehýbou a velká část zákazníků objednává až na poslední chvíli. Zástupci divize proto odjeli
na cestu po německých zákaznících, během tří dnů absolvovali asi deset schůzek.
Zástupci Strojíren POLDI jednali například s jedním
z bývalých největší zákazníků Risse + Wilke, kde se jim
podařilo dohodnout objednávky na 30 a 20 kusů menších pracovních válců. Jednání o velkých pracovních
a opěrných válcích ještě probíhají. Obchodní jednání
6
Dodávky německým
firmám by mohly
být obnoveny
proběhlo také u dvou dalších zákazníků – firem Rasselstein a Buderus, kam divize v minulosti dodala zkušební
dodávky. V obou firmách s nimi tehdy panovala spokojenost, další pokračování spolupráce ale zastavila krize.
Zprávy z Rakouska, Slovenska a Čech
Vedle toho přišla dobrá zpráva z Rakouska a Slovenska. Z rakouské firmy Böhler začaly přicházet objednávky avízované již několik měsíců. Americký majitel
slovenské válcovny US Steel Košice zase přehodnotil
prodej této firmy. „Hrozilo riziko, že je koupí někdo z východu a válce začnou objednávat třeba na Ukrajině,
stejně jako se nám to stalo u maďarské válcovny Dunaferr,“ popisuje Ing. Sládek. Riziko je ale zažehnáno, prodej se nekoná.
Slušně běží spolupráce s lahvárnou Vítkovice Cylinders, včetně dodávek pro polský Milmet.
Na Nástrojovně roste objem dodávek polotovarů
nožů, dobře běží dodávky pro Flowtec a obchody pokračují také s US Steel Košice, kam dodáváme dělicí
nože.
Obecně ale v divizi Válce a Nástroje stále platí, že zakázky pořád nedosahují takových objemů jako v předkrizových letech.
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Divize Hřídele: Úspěšný začátek roku a naděje na nové zakázky
První polovina roku se v divizi Hřídele nese v poměrně úspěšném
duchu, a to i přesto, že výroba některých typů hřídelí pro firmu
AGCO se chýlí ke konci. Ačkoliv se
objem objednávek oproti loňskému roku snížil, vyhlídky do budoucna slibují Strojírnám svěží vítr
nových zakázek.
Výrobní plán divize Hřídele se v tuto chvíli daří plnit na
výbornou a vývoj situace naznačuje, že tento trend vydrží
celé první pololetí. To je výborná zpráva vzhledem k březnovému ukončení výroby čtyřikrát zalomených hřídelí a
plánovanému konci výroby třikrát zalomených hřídelí začátkem července. Tento výpadek zakázek pro firmu AGCO
snížil celkový plánovaný objem výroby z loňských 71 tisíc
na odhadovaných 61 tisíc pro rok 2013.
„Nebylo to ale bezbolestné,“ upozorňuje Ing. Tomáš Hurych a dodává: „Nižší poptávka a nutná optimalizace výroby měly bohužel za následek i snižování stavu
pracovníků.“ Optimalizace výroby nicméně přináší kromě
významné úspory času i značné zlepšení kvality výrobního
procesu, například přechodem brousících operací na CBN
technologii.
„I když je v našem byznysu velmi těžké předjímat v dlouhodobém horizontu, troufám si tvrdit, že nás čeká poměrně dost práce,“ navazuje na pozitivnější notu Ing.
Hurych. První vlaštovkou je objednávka firmy MAN na prototypy hřídelí zcela nového typu, které by se v případě
úspěšného kontraktu začaly vyrábět v roce 2016. Jelikož se
jedná o součásti do nákladních automobilů či autobusů,
požadavky na přesnost výroby a dodržení standardů hřídelí jsou velmi vysoké.
Mezi další nadějné projekty patří výroba prototypů pro
firmu Deutz, s níž probíhají jednání od konce minulého
roku. V případě spokojenosti zákazníka a získání zakázky
na sériovou výrobu by se již v příštím roce mohlo pro Deutz
vyrobit 3 tisíce čtyřikrát a 3 tisíce šestkrát zalomených hřídelí.
Pracovní kalendář by mohl doplnit také dlouholetý zákazník Strojíren, firma Liebherr, která plánuje výrobu nových typů hřídelí pro osmi a dvanáctiválcové motory.
Výroba prototypů by mohla začít už na podzim tohoto
roku tak, aby byl rozjezd projektu připraven na rok 2015.
Výroba prototypů je velmi náročná, a to jak na přípravu, na
vlastní výrobní část a v neposlední řadě i na předložení
všech dokladů a protokolů potřebných ke schvalovacímu
procesu. Vše musí být v souladu s ISO/TS 16949, případně
VDA. A žádné chyby se nepřipouštějí, vše musí být v souladu s dokumentací zákazníka. „Dostaneme-li objednávky
na výrobu prototypů a podaří-li se nám jejich bezchybné
zhotovení, je velmi pravděpodobné, že budeme v projektech zapojeni i v budoucnu a to je pro firmu důležité, i když
se roky 2015 nebo 2016 mohou zdát poměrně vzdálené,“
říká na závěr Ing. Hurych.
7
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Odbory
informují
Vážení spolupracovníci!
Ve funkci předsedy ZO OS KOVO Strojírny POLDI jsem
od ledna letošního roku, věřím zároveň, že mě většina zaměstnanců zná, protože jsem ve firmě zaměstnán již 30 let.
Chtěl bych Vás tedy seznámit s některými výhodami,
které odbory dokázaly dohodnout v kolektivní smlouvě
oproti zákoníku práce. Je to například týden dovolené navíc,
příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, příspěvek na kulturní a sportovní akce, široká škála odměn při pracovních i
životních jubileích, příspěvek při narození dítěte 3 000 Kč, finanční pomoc rodině při úmrtí zaměstnance na následky
pracovního úrazu, navýšení počtu odstupných platů podle
délky zaměstnání ve firmě, příplatky za odpolední směnu,
vyšší příplatky za noční směnu, vyšší příplatky za přesčasy
a za práci v sobotu a v neděli, bonus při docházce bez
absence, stravenky v hodnotě 60 Kč, bezplatné školení zaměstnanců a jiné výhody.
Na letošní rok, v případě že se naplní zakázkový plán,
máme od vedení společnosti přislíbeno zvýšení tarifů od
července a jednorázovou odměnu, která by měla kompenzovat navýšení za prvních šest měsíců tohoto roku.
Chtěl bych poděkovat všem odborářům za pochopení,
že jsme od počátku roku přestali přispívat na dovolenou
(300 Kč členům odborů) v důsledku nedostatku peněz.
Věřím, že to bude kompenzováno na konci roku - před vánočními svátky. Ještě bych chtěl upozornit na bezplatnou
právní pomoc členům odborů: jak v pracovním, tak soukromém životě (informace na VZO) a finanční pomoc z
Fondu živelných pohrom OS KOVO (vztahuje se například
na požár, poškození střechy větrem, zatopení, kroupy, blesk,
povodeň a jiné). Za rok 2012 bylo z tohoto fondu vyplaceno
370 000 Kč, za jeho existenci již 3 437 159 Kč. Na tento fond
přispívá naše ZO od roku 1997, kdy byl založen jako povodňové konto. Čerpání z fondu lze také domluvit na VZO.
Váš Jiří Vinkl, předseda VZO
8
Personální údaje
V oblasti řízení lidských zdrojů se nám v loňském roce podařilo udržet stavy zaměstnanců
na úrovni roku 2011.
Stav zaměstnanců k 31. prosinci 2011:
PD
237
ND
160
THP
104
celkem
501
Poznámka:
PD – přímý, výrobní dělník
ND – nepřímý, režijní dělník
THP – technicko-hospodářský pracovník
PROFESNÍ STRUKTURA THP SPOLEČNOSTI počet zaměstnanců
12
vedení společnosti
49
výrobně-technická činnost
9
obchodní činnost
34
ostatní administrativně-technická činnost
podíl v % (k celk. počtu zam.)
2,39
9,78
1,79
6,79
VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ počet zaměstnanců
60
základní vzdělání
312
vyučení
74
úplné střední odborné
24
vysokoškolské
31
ostatní (gymnázium, střední odborné)
podíl v %
11,98
62,28
14,77
4,79
6,18
počet zaměstnanců
1
44
89
149
167
51
podíl v %
0,20
8,78
17,77
29,74
33,33
10,18
VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
nad 60 let
počet zaměstnanců
podíl v %
STRUKTURA DLE POHLAVÍ
363
72,46
muži
138
27,54
ženy
Poznámka:
výrobně-technická činnost = technologie, konstrukce, kontrola jakosti, referenti nákupu, kooperace, mistři, výrobní plánování, servis.
Pajdlhauser Vladimír
Vedoucí personalista
Odpracovaná léta ve Strojírnách POLDI:
Poděkování a odměna za věrnost
Děkujeme za věrnost a práci ve Strojírnách POLDI
zaměstnancům, kteří oslavili 15leté nebo 35leté pracovní výročí v prvním čtvrtletí roku 2013. Pracovní výročí je spojeno
s finanční odměnou, doufáme, že vám udělá radost...
15 let
Jméno
Útvar
měsíc / rok nároku
Roman Melč
DH
leden/ 2013
Věra Kubínová
DH
únor/ 2013
Marek Čech
DH
březen/ 2013
Marek Koubín
DH
březen/ 2013
Jan Pustina
DH
březen/ 2013
Legenda:
VaN = Válce a Nástroje
DVaN = Divize Válce a Nástroje
OŘJ = Odbor ředitele jakosti
Fp = Finanční plánování
DH = Divize Hřídele
F = Finanční ředitel
Fi = nákup-Informatika IT
Řpr = Referent propagace
CÚ = Centrální údržba
Rd = Zasilatelna
35 let
Jméno
Útvar
měsíc / rok nároku
Jiřina Průchová
Fi- nákup
leden/2013
Eva Junová
DH
leden/2013
ODCHOD DO STARObNÍHO DŮCHODU I. Q 2013
FiaLa VLadimír
VaLtr PaVeL
mgr. KoVaříK Jiří
PoKorný VLadimír
ŠmatLáK eVžen
KoPta VácLaV
ing. HrabáK HyneK
ŠuHaJ ZdeněK
SucHý FrantiŠeK
Děkujeme za odvedenou práci
v naší společnosti Strojírny POLDI a.s.!
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
líbilo. Fotografování přírody je pro mě komplexní zážitek – nejde jen o hezké obrázky, ale i o vlastní cestu
a pocity, které vyvolává.
Změnily se Strojírny za těch 30 let?
Bohužel nás dělníků ubývá, zatímco automatických NC mašin přibývá, a ty já upřímně moc nemám
rád. Mám raději stroje s kličkou! Když jim porozumíte,
dokážete odvést kvalitní práci, která vás naplňuje
a baví. Je to úplně jiný zážitek než namačkat pár tlačítek a nechat stroj pracovat za vás. Taková je ale
doba a samozřejmě i obsluha NC mašin vyžaduje
dobrou kvalifikaci a zkušenosti.
O nejlepším ročním období, o kulatých věcech, co se dají brousit, a o mašinách s kličkou jsme si povídali s usměvavým Miroslavem Mrázkem, který
na svých blížících se padesát let rozhodně nevypadá. Na zdraví!
Jaká je Vaše pracovní náplň?
Jsem brusič „na kulato“ nebo taky „na průměr“. Že
nevíte, co to je? Všechny tohle označení mate, přitom
je to tak jednoduché. Brousím zkrátka všechno, co je
kulaté a dá se obrousit. Třeba kulaté nože, hřídele, tvarové rolničky, čepy, nože na sklo. Dělám toho spoustu.
Pracujete ve Strojírnách dlouho?
Příští rok tady budu 32 let. Zaučoval jsem se tady
a zůstal své práci věrný. Nikdy jsem nepracoval jinde
a jsem spokojený. Byly i chvíle, kdy jsem měl chuť odejít, ale nakonec jsem zůstal. Asi díky zvyku – na kolektiv, na práci, kterou důvěrně znám, i na prostředí.
Jak jste se ke strojařině vůbec dostal?
Pocházím z Kladna. K řemeslu mě dostal tatínek,
který v POLDI také pracoval. Tehdy to byla nejlepší
práce v okolí! Vyučil jsem se tedy obráběčem kovů
a tak to všechno začalo.
baví Vás práce i po tak dlouhé době?
Určitě. Vlastně vždycky říkám, že je to můj koníček.
Práce na dílně není monotónní, pokaždé je trochu
jiná, tvůrčí. Ale doma si jen tak nebrousím, to ne! Po
rodičích jsem zdědil zahrádku, kam si chodím oddechnout, a také rád fotím. Především přírodu, krajinu... Ta je krásná vždy a za všech ročních období.
I když musím přiznat, že jaro je nejkrásnější. Hlavně
ale musí být bez lidí (smích)!
Jaký typ krajiny máte rád?
Naši, českou. Krásné scenerie jsou třeba v Krkonoších nebo Adršpachu. Víte, já u nás projel skoro
všechno a nemůžu říct, že by se mi někde vyloženě ne-
Je na dílně dobrá parta?
Zrovna dnes ráno jsem měl svou oblíbenou kličku namazanou indulonou! Takže by se dalo říci, že ano, se
svými kolegy se rozhodně nenudím (smích). Čas od
času si také zajdeme zahrát bowling. Musíte se u toho
piva taky hýbat! Nicméně náš počet neustále klesá
a nových kluků je naprosté minimum. Je to škoda,
protože řemeslo není komu předávat.
Jak se žije ve Strojírnách • Jak se žije ve Strojírnách
Vždycky říkám, že mám práci jako koníčka
9
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Na novém obráběcím centru
je potřeba vychytat poslední mouchy
Nové CNC obráběcí centrum LARU vybavené robotickou výměnou
obrobků ještě není zapojeno v sériové výrobě. Důvodem je řešení drobných závad a problematické doladění parametru s velmi přísnou tolerancí,
které posunulo zařazení tohoto stroje do sériové výroby o tři měsíce.
V současné době splňuje obráběcí centrum všechny
požadavky na výbornou a výsledky měření jednotlivých
parametrů obrobených hřídelí jsou excelentní. Tedy až
na jeden, zásadní, který doteď brzdí zařazení tohoto
stroje do sériového procesu. Německý dodavatel, který
se dlouhá léta specializuje na výrobu upínačů a rotačních stolů, neodhadl správně náročnost upnutí pro
šestkrát zalomené hřídele, které mají vysokou hmotnost. Použitý upínač tak nebyl dostatečně stabilní, což
10
způsobovalo, že část obrobených vnitřních sedel byla
mimo toleranci požadovaného házení.
„Přestože byl upínač dovybaven podpůrným zařízením a chybovost se nyní blíží nule, proces stále není na
Proces stále není
100% spolehlivý
100 procent spolehlivý,“ vysvětluje Ing. Milan Drahoš
a upřesňuje další postup: „Naším bezprostředním cílem
je bez přerušení cyklu vyrobit minimálně 150 kusů
šestiválců, změřit daný kritický parametr a následně
optimalizovat proces.“ K finálnímu řešení by měla přispět i konzultace s německými techniky.
Za nedodržení termínu přejímky vyplývá podle kontraktu pro dodavatele obráběcího centra LARU LANG
penále. Forma kompenzace, kterou nabídla německá
strana namísto penále, bude předmětem dalších jednání. Stálé posouvání termínu přejímky také nebyla
dobrá zpráva pro českého dodavatele robotické linky
AURA Hranice, který kvůli přetrvávajícím obtížím nemohl realizovat svou část projektu. V nejbližších
týdnech by mělo dojít k odzkoušení automatického
cyklu pro čtyřválce a tříválce. „Celá realizace projektu
samozřejmě přinesla spoustu problémů, přístup obou
dodavatelů je však příkladný,“ chválí Ing. Drahoš.
„Kdykoliv se vyskytnul nějaký problém, byl řešen bez
odkladů.“
Aktuálně je centrum naprogramováno na výrobu
jednoho typu šestiválců včetně plně automatického nakládání a jednoho typu čtyřválců. S dalšími programy
je třeba počkat na finální řešení chybného házení vnitřního sedla, plánovaných 35 tisíc hřídelí pro rok 2013
se už ale pravděpodobně touto novou technologií vyrobit nestihne.
„Chtěl bych prostřednictvím SPOTu poděkovat naší
mladé krvi Martinu Bečkovi, který dostal celý projekt
z hlediska programování a seřizování na starosti.
Během více než čtvrt roku odlaďování prokázal, že z něj
roste platný člen týmu TPV. Jako jediný dokáže naprogramovat robotizované zakládání a ostatním pomáhá
při řešení různých složitých situací. Odpracoval také
velké množství přesčasů, někdy bylo potřeba zůstat
o pět nebo šest hodin déle, za což mu patří pochvala,“
vzkazuje na závěr Ing. Drahoš.
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Audit firmy MAN proklepl naši výrobu od A do Z
V březnu prošla divize Hřídele auditem německé firmy MAN. Pět jejich
zástupců se přijelo přesvědčit o kvalitě naší výroby. Závěr učiněný auditory
MAN zněl, že Strojírny POLDI jsou schopny vyrábět a dodávat prototypy
a náhradní díly hřídelí do MAN.
Strojírny POLDI jednají s firmou MAN o možné sériové výrobě, která by se mohla rozběhnout v horizontu
dvou až tří let. A právě procesní audit podle normy
ISO16949 byl jedním z nutných kroků vedoucích k sériové výrobě. „V prvních kolech si auditoři a zástupci
MANu testují, jestli jsme schopni vyrábět v požadované
kvalitě, dodržovat termíny, vše podle předpisů VDA pro
automobilový průmysl”, říká Ing. Karel Ševčík, zmocněnec Strojíren pro jakost a environment.
Z MANu k nám přijeli dva auditoři a tři jejich zástupci
přímo z výroby. „Bylo poznat, že k nám poslali lidi
zblízka obeznámené s výrobou, uměli vyhmátnout
problematická místa, přesně věděli, co hledat a kam se
podívat. Auditoři byli přísní, přesto se celý audit nesl ve
velmi přátelském a otevřeném duchu, což dříve nebylo
úplně zvykem a to nás potěšilo,“ upřesňuje Karel Ševčík.
Auditoři zkontrolovali výrobu hřídelí od A až do Z. Začali přijmutím objednávky, přezkoumáním požadavků
zákazníka ve výkresech a normách, prošli také sklad výkovků a hotových výrobků. Následoval audit přímo ve
výrobě – zde auditory nejvíce zajímaly operace broušení a tepelného zpracování, které patří k nejnáročnějším částem výroby. Přes jednotlivé výrobní operace
a kontrolu se dostali k praní klik, balení a expedici.
A jak audit dopadl a jaká byla jeho hlavní zjištění?
Hlavní nesoulady byly zjištěny v přesnosti a rychlosti
změn v technické dokumentaci, jako jsou operační listy
(vpisování ručních změn a jejich dlouhá výměna za
opravený výtisk) a nepřesnosti ve vyplňování a uvolňování karty prvního kusu (IKRD). Auditoři se také zastavili
na údržbě, kde se jim nezdál počet preventivních prohlídek strojů vzhledem k počtu strojů ve firmě. Velký
důraz kladli na kontrolu brusných spálenin, doporučení
směřovalo k většímu využití speciálního stroje pro kontrolu spálenin na jednotlivých operacích.
Hlavní odchylky a další drobné neshody auditoři
představili v závěrečné prezentaci na konci druhého
dne. „Řekl bych, že auditoři odhalili naše slabé stránky
nebo odchylky, které můžeme díky takzvané provozní
slepotě v procesu výroby nechtěně přehlédnout. Z tohoto pohledu byl audit více než prospěšný, uvědomili
jsme si naše slabá místa a můžeme je vylepšit i směrem
k ostatním zákazníkům,“ shrnuje výsledky dvoudenního
auditu Ing. Ševčík a dodává: „Stanovili jsme si úkoly,
které povedou k nápravě zjištěných neshod, tyto úkoly
převedeme do výroby až na úroveň jednotlivých pracovníků.“
Čtyři zástupci Strojíren - Ing. Tomáš Hurych, Ing. Karel
Ševčík, Ing. Milan Kecek a Ing. Milan Drahoš - se na
konci dubna ještě vydali přímo do Norimberku na jednání se zástupci MAN, kde společně upřesňovali a dolaďovali zjištění z auditu. A výslednou dobrou zprávou
tedy je, že vše pro nás dopadlo dobře.
11
číslo 01 | 2013 | firemní informační zpravodaj
Co je skryto pod parkovištěm
Věděli jste o jeho existenci? Je mimo dosah většiny pohledů, zahlouben pod úrovní parkoviště před hlavní budovou,
prozrazují ho maximálně odvětrávací komínky a betonem krytý vedlejší východ. Málokdo tuší, že je součástí Strojíren – úkryt CO.
Jeho vznik se datuje do roku 1975, kdy byla postavena administrativní budova Strojíren POLDI a spolu
s ní i kryt. V té době šlo o nejrozšířenější stavbu preventivní civilní obrany a byl v něm k dispozici veškerý
12
materiál jednotek CO včetně ochranných masek a filtrů.
Protože se úkryt vybudoval z ideologických důvodů
v hlubokém socialismu, jeho využití po roce 1990 je
omezené. Patří sice k těm větším - s plochou cca 800 m2
– ale využita je jen jedna z jeho částí, ve které je archív
písemností.
Současnou podobu úkrytu můžete vidět na našich
fotografiích:
Download

Číslo 1/2013 firemního časopisu SPOT