V‰echny zájezdy pofiádané
cestovní kanceláfií
ESO travel a.s. jsou plnû
poji‰tûny ve smyslu
zákona ã. 159/1999 Sb.
CESTOVNÍ SMLOUVA - P¤IHLÁ·KA
uzavfiená ve smyslu zákona ã. 159/1999 Sb.
âíslo smlouvy / Var. symbol pro platební styk:
SMLUVNÍ STRANY:
Cestovní kanceláfi ESO travel a.s.
Korunovaãní 22, 170 00 Praha 7
IâO: 27957039, DIâ: CZ27957039
tel.: 233 377 711, fax: 233 377 716
E-mail: [email protected]
Autorizovan˘ prodejce:
bankovní spojení:
KB ã. ú.: 353358550297/0100
âS ã. ú.: 152774339/0800
âSOB ã. ú.: 219736477/0300
Zákazník - Objednavatel
datum narození:
1. pfiíjmení, jméno, titul:
ã. pasu:
adresa:
PSâ:
Spolucestující
telefonní spojení: a)
b)
p.ã. pfiíjmení, jméno, titul
E-mail:
adresa
datum narození
ã. pasu
2.
3.
4.
NÁZEV ZÁJEZDU:
katalogové ãíslo:
odjezd/odlet/zaãátek zájezdu dne:
pfiíjezd/pfiílet/konec zájezdu dne:
název, poloha - oblast:
nástupní místo:
kategorie, vybavenost:
skladba pokoje - typ:
UBYTOVÁNÍ
druh:
trasa:
rozsah:
zpÛsob:
DOPRAVA
STRAVOVÁNÍ
Cestovní pokyny
zaslat na adresu:
DAL·Í OBJEDNANÉ SLUÎBY:
klienta
cestovní kanceláfie
âeská poji‰Èovna
Allianz
ZÁJEZDY DO 50.000,- Kã/osoba
RODINA
ZÁJEZDY NAD 50.000,- Kã/osoba
do 10 dnÛ bez storna zájezdu (A1) . . . . . . 690,- Kã
do 10 dnÛ + storno 40.000,- Kã (A2) . . . . 890,- Kã
do 17 dnÛ + storno 40.000,- Kã (A2) . . 1.160,- Kã
do 10 dnÛ bez storna zájezdu (A1) . . 1.490,- Kã
do 17 dnÛ (A1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980,- Kã
do 10 dnÛ + storno 40.000,- Kã (A2) . . 1.980,- Kã
do 10 dnÛ bez storna zájezdu (B1) . . . . . 950,- Kã
do 10 dnÛ + storno 50.000,- Kã (B2) . . 1.950,- Kã
do 17 dnÛ + storno 80.000,- Kã (B2) . . 3.330,- Kã
léãebné v˘lohy - bez omezení vûku
osoba/den
40,- Kã
Dal‰í kombinace a moÏnosti Ïádejte v CK.
Osoba: 16-70 let.
Rodina: 1-2 dospûlé osoby (do 70 let) s 1-3 dûtmi do 15 let.
Dal‰í kombinace Ïádejte v CK, nebo ãtûte na www.esotravel.cz/informace/pojisteni/allianz/
CENA ZÁJEZDU
základní cena
sleva
víza
dal‰í objednané sluÏby
poji‰tûní
1.
0,00
0,00
--
0,00
2.
0,00
0,00
--
0,00
3.
0,00
0,00
--
0,00
4.
0,00
0,00
--
0,00
celkem za osobu
CENA CELKEM:
âASOV¯ ROZVRH
PLATEB
záloha:
zpÛsob úhrady:
splatnost dne:
doplatek:
zpÛsob úhrady:
splatnost dne:
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s platnými „Všeobecnými podmínkami“ cestovní kanceláře ESO travel a dále pak s pravidly – „Informace – obsah, rozsah a další
podmínky poskytování služeb“, které se nachází v jednotlivých katalozích nebo jsou uvedeny na www.esotravel.cz, a pokud bylo sjednáno, tak také s Pojistnými podmínkami pro
cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a.s., případně s Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění České pojišťovny a.s. Platba zájezdu kreditní kartou možná v maximální výši
20.000,- Kč na osobu. U zájezdů do exotických destinací se vyžaduje platnost pasu minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu ze zahraničí. Zákazník stvrzuje souhlas i jménem
všech výše uvedených osob, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily.
....................................
datum
Tisknout smlouvu
.......................................................
podpis prac. ESO travel a.s.
.....................................................
podpis autorizovaného prodejce
...............................................
podpis zákazníka
Download

CESTOVNÍ SMLOUVA - P¤IHLÁ·KA