HR c1 2013 abeceda
13.2.2013 11:09
Stránka 1
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
N
SOLI NATRIA
Nejznámûj‰í – Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Natrum phosphoricum, Natrum sulfuricum.
Skupina Natrií je skupina lékÛ s hlubok˘m vlivem na celkov˘ metabolizmus.
NATRUM CARBONICUM (uhliãitan sodn˘)
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
averze k mléku a jeho ‰patná sná‰enlivost
dyspepsie a nad˘máním a atonií
svûdûní rÛzn˘ch ãástí tûla
distorze kotníku zpÛsobená hyperflexibilitou
astma a ka‰el s odka‰láváním nahromadûného hlenu
cefalea z intelektuální námahy nebo z pobytu na slunci
depresivní a hypochondrické projevy
Indikace
➣ GIT
- dyspepsie s nad˘máním a atonií
- prÛjem zpÛsoben˘ mlékem
➣ KÛÏe a sliznice
- r˘ma se sklonem k chronicitû
- astmatick˘ záchvat kolem 5. hodiny ranní
- herpes a ekzém
➣ Kloubní systém
- hyperflexibilita kotníku s opakovan˘m vymknutím
➣ Neuropsychické
- cefalea z pobytu na slunci nebo z intelektuální zátûÏe
- depresivní a hypochondrické stavy
Modality
Zhor‰ení: sluncem, tepl˘m poãasím, mentální námahou, studen˘m prÛvanem, mlékem
Zlep‰ení: pohybem
NATRUM MURIATICUM (mofiská sÛl)
Odpovídá za hospodafiení s vodou v buÀce a tkáních, reguluje látkovou v˘mûnu tekutin, podílí se na obnovování bunûk a tvorbû krve.
Pfiispívá k udrÏení homeostázy vnitfiního prostfiedí.
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
hubnutí v horní ãásti tûla
astenie, bulimie bez pfiib˘vání na váze
neuhasitelná ÏízeÀ
hojná, bezbarvá sekrece sliznic
jazyk jako zemûpisná mapa
touha po soli nebo po slan˘ch potravinách
unavitelnost a zimomfiivost
spazmofilie, pocity mravenãení, bodání a pálení
alergie
akné
bradavice
následky emocionálního stresu
závaÏné ztráty tûlesn˘ch tekutin
periodicita – stfiídání opaãn˘ch stavÛ u stejného systému nebo stfiídaní mezi projevy na rÛzn˘ch systémech
Homeopatická lékafiská asociace, o. s., Národní 11, 110 00 Praha 1, tel.: +420 773 686 002
HR c1 2013 abeceda
13.2.2013 11:09
N
Stránka 2
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
Indikace
➣ Obecné
- rekonvalescence po závaÏn˘ch akutních onemocnûních, zvl. po ztrátách tûlesn˘ch tekutin
- poruchy rÛstu u dûtí s tuberkulinick˘m zpÛsobem reakce
- stavy fyzické nebo psychické únavy, hubnutí, bolesti beder, kardiovaskulární eretismus pfii sebemen‰í námaze
- pulzující cefalea zhor‰ená teplem
- mikrocytární hypochromií anemie
- reakãní depresivní stavy
- endokrinní poruchy (dysfunkce ·Î v pubertû) a premenstruaãní syndrom
- ortostatická proteinurie mlad˘ch, retence vody
➣ KÛÏe a sliznice
- respiraãní alergie, astma
- chronické kopfiivky, ekzém na okraji vlasaté ãásti hlavy
- polymorfní juvenilní akné s komedony na ãele
- labiální herpes po akutních horeãnat˘ch onemocnûních
- anální herpes
➣ GIT
- atonická dyspepsie, úporná zácpa
Modality
Zhor‰ení: ráno kolem 10. hodiny, vystavením slunci, útûchou, intelektuální prací
Zlep‰ení: na vzduchu, ‰irok˘m tlakem, pocením
NATRUM PHOSPHORICUM (hydratovan˘ hydrogenfosforeãnan sodn˘)
PÛsobí na zachování krve, reguluje hospodafiení s tuky a kyselinami, pÛsobí na acidózu.
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
astenie, vysílení, obava (strach, ztráta odvahy), pfiecitlivûlost na bolest
plynatost, fiíhání, kyselé zvracení, kysel˘, nazelenal˘, ostfie páchnoucí prÛjem, obtíÏné vyprazdÀování, tenezmy
bolesti kloubÛ a ‰lach s praskáním nebo lupáním pfii pohybu (dna)
Ïlutû potaÏen˘ jazyk
averze k mléku, chlebu a máslu
skfiípání zubÛ
svûdûní v nose a anu
Indikace
➣ GIT
- kyselá dyspepsie, pálení Ïáhy
- prÛjem (i pfii profiezávání dentice)
➣ Kloubní systém
- tendosynovitidy
- bolesti kloubÛ s praskáním (dna)
Modality
Zhor‰ení: hlukem (nervov˘ systém), za boufiky (revma), kysel˘mi potravinami, mlékem, tuky (GIT)
www.hla-homeopatie.cz
HR c1 2013 abeceda
13.2.2013 11:09
Stránka 3
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
SOLI NATRIA
N
(pokraãování)
NATRUM SULFURICUM (síran sodn˘)
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
lék sykotického zpÛsobu reakce
silné korpulentní osoby s celulitidou a apatick˘m, pomal˘ch chováním
prÛjmovitá stolice po ránu nebo stfiídání prÛjmu se zácpou
bolestivé pfiekrvení jater
hojné bronchiální sekrece
zánût sliznic
ztuhnutí kloubÛ zhor‰ené vlhkem a zlep‰ené pomal˘m pohybem
bradaviãnaté v˘rÛstky
dermatózy s deskvamací
deprese
poruchy chování jako následek komoce mozku
sklon k zadrÏování tekutin
velká citlivost na vlhko
Indikace
➣ GIT
- enterokolitida zhor‰ená nebo zpÛsobená vlhk˘m chladem
- Ïluãová dyskinéze, Ïluãové kameny
➣ Respiraãní
- mukopurulentní r˘ma zhor‰ená nebo zpÛsobená vlhkem
- astma pfii vlhkém poãasí
- bronchitida s ãast˘m v˘skytem bronchopneumopatií
➣ Kloubní systém
- artróza pravého kyãelního kloubu
- gonartróza
- bolesti v kfiíÏi
- pocit ztuhl˘ch kloubÛ zhor‰en˘ vlhkem a zlep‰en˘ pohybem➣
KÛÏe
- dermatózy s deskvamací charakterizované bûlav˘mi nebo Ïlut˘mi, prÛsvitn˘mi, jemn˘mi a ‰irok˘mi ‰upinami, pod kter˘mi je vidût
lesklá, ãervená, zdánlivû vlhká spodina
- dyshidróza dlaní nebo chodidel
- psoriatická dermatóza, bradavice na dlaních
➣ Neuropsychické
- postkomoãní syndrom
- deprese u osob s chronickou bronchitidou, ekzémy nebo revmatizmem
Modality
Zhor‰ení: chladn˘m nebo tepl˘m vlhkem, nehybností, vleÏe na levé stranû, mezi 5. a 6. hodinou ranní
Zlep‰ení: such˘m poãasím, po vydatné mûkké stolici nebo prÛjmu, odchodem vûtrÛ, zmûnou polohy
Homeopatická lékafiská asociace, o. s., Národní 11, 110 00 Praha 1, tel.: +420 773 686 002
HR c1 2013 abeceda
13.2.2013 11:09
N
Stránka 4
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
Pfiíklady z praxe:
1. kasuistika – Natrum sulfuricum
Îena, roãník 1954, od 15 let trpí migrénami s propagací od krãní pátefie, kterou má choulostivou od chronického prochlazení (spává
v nevytopené vlhké místnosti), bolest jde do okcipitální krajiny, bez poruchy vidûní, jen toãení hlavy. Je to provokováno stresem. V posledních
letech zji‰tûn zv˘‰en˘ krevní tlak. V‰e se zhor‰uje starostmi s dûtmi, s dluhy za manÏela v rozvodovém fiízení…
Pfii stresové situaci mívá záraz my‰lení. Posledních nûkolik let trpí na artrózu kolen, vÏdy mûla sklon k nadváze, ale teì, 4 roky po menopauze,
je sklon k pfiibírání vût‰í, pfiitom jí údajnû málo.
Îádné léky t.ã. nebere. Dal‰í údaje vzhledem k tomu, Ïe pfii‰la k vy‰etfiení hlavnû se dvûma dûtmi, nezji‰Èuji.
Obj.: Ïensk˘ typ obézní postavy s roz‰ífiením pasu, pro‰edivûlé vlasy, P 75/min., pravideln˘, TK 135/105, bfiicho mûkké, DKK silné, bez otokÛ,
bez varixÛ.
Dop.: Natrum sulphuricum 15CH, 1x t˘dnû 10 granulí a Gelsemium 30CH, 5 granulí veãer a ráno pfied stresovou situací, nebo pfii bolesti
hlavy dle potfieby.
Pfii kontrolách s dûtmi hlásí úlevu od potíÏí.
MUDR. TomበJaníãek
2. kasuistika – Natrum muriaticum
Jedná se o specifick˘ pfiípad, kdy mû v r. 2008 nav‰tívil mlad˘ muÏ s tím, Ïe by rád pomohl svému bytnému, star‰ímu Angliãanovi (roãník 1946).
Ten údajnû cel˘ Ïivot inklinuje k depresívním stavÛm, ale po 40. roku vûku dochází k postupnému zhor‰ování. Nejhor‰í období mívá zaãátkem
roku (pohovor se odehrává v lednu), kdy je nedostatek sluneãního svitu. A on slunce potfiebuje – pookfieje vÏdy ve Francii, kde má domek.
Je to introvert, uãitel, pofiádkumilovn˘, odpovûdn˘, disciplinovan˘, se smyslem pro povinnost. „Musí fungovat“ kaÏd˘ den, i kdyÏ se mu tfieba
nechce. Uvnitfi je velmi citliv˘, ale v‰e drÏí uvnitfi.
ZÛstal svobodn˘, i kdyÏ zájem o nûj kolegynû mûly, zprvu proto, Ïe zÛstal s matkou. Matka byla dominantní osobou a trpûla depresemi jako on,
staral se o ni aÏ do její smrti pfied 3 lety. Na jednu stranu jej to osvobodilo, ale na druhou stranu mu chybí popovídání s ní. Pfietrvává
my‰lenkové napojení na ni.
Do manÏelského svazku se neÏene, má své stereotypy a nároky. Rád cestuje autem, je uãitel zemûpisu. Potfiebuje se o nûkoho starat, i v dÛchodu
pracuje – douãuje. Je rád, Ïe má v podnájmu mladého muÏe – má ho rád jako vlastního syna.
Má rád pikantní jídla. Fyzicky je to typick˘ ‰tíhl˘, vysok˘ Angliãan.
Na dálku mu doporuãuji Natrum muriaticum 30CH, zprvu 5 granulí dennû, po zlep‰ení 1x t˘dnû 10 granulí. Po 6 t˘dnech dostávám od mladého
muÏe telefonickou informaci. Subjektivnû pr˘ star˘ pán fiíká, Ïe Ïádnou zmûnu nepozoruje, ale dle spolubydlícího je velmi pozitivní, komunikativnûj‰í.
âasto fiíká: „To máme dnes hezk˘ den…“. Od té doby nemám o pfiípadu Ïádné zprávy.
MUDR. TomበJaníãek
3. kasuistika – Natrum phosphoricum
Îena, 40 let. V anamnéze v mládí velmi ãasté angíny a bronchitidy, ãasto brala ATB. Bydlí v malé vesniãce asi 20 km od Olomouce s dosti
sloÏit˘m dojíÏdûním. Studovala Pedagogickou fakultu v Olomouci, v té dobû hrála aktivnû volejbal za 1. ligu. Byla velmi úspû‰ná, milovala
tento sport. Trénovala dvoufázovû, vstávala ráno ve 4 hodiny, domÛ se ãasto vracela pozdû veãer. âasto hrála zápasy i s antibiotiky a teplotami.
¤íká, Ïe se nikdy pfii zápase nedokázala ‰etfiit. KdyÏ se zaãalo hrát, jako by na v‰e zapomnûla, spadla z ní ve‰kerá únava. Zato po zápase byla
mnohdy zcela vyfiízená a tfieba i 2 dny nemohla vstát z postele. Asi za 3 roky tohoto zpÛsobu Ïivota ji postihl po jednom tûÏkém zápase akutní
kolaps s kfieãemi. Byla hospitalizována s diagnózou tûÏk˘ syndrom latentní tetanie. Do na‰í ordinace chodí uÏ od r. 1995. Vystfiídala nûkolik
homeopatick˘ch lékÛ, pfiestala trpût angínami, respiraãními infekty, ustoupily i bolesti hlavy.
Ale po emoãnû nároãn˘ch situacích nebo vût‰í fyzické zátûÏi se stále vrací projevy tetanie (pfiestoÏe stále bere hofiãíkové tablety), i kdyÏ ne tak
dramatické.
Na úplné vyléãení si musela nûkolik let poãkat, dokud jsem nepochopila lék Natrum phosphoricum a to, Ïe pfii zápasech s horeãkou se
pravidelnû dostávala do stavu laktátové acidózy.
Je to Ïena kreativní, impulsivní, energická, ale emoãnû dost uzavfiená. Má spoustu pfiátel, ale zmûnil se její zpÛsob chování. Daleko ménû
komunikuje, navenek se snaÏí b˘t v pohodû. O sv˘ch potíÏích s nik˘m nemluví. ¤íká, Ïe nechce pfiátelÛm kazit hezké chvilky. Dfiíve si vÛbec
neumûla hlídat energetické rezervy, teì je stále unavená. To se záhy, po nasazení léku Natrum phosphoricum velmi zmûnilo. Od té doby
nemûla záchvat kolapsu ani kfieãí, nepotfiebovala injekãní hofiãík, tablety si brala jen obãas. I tyto byly postupnû nahrazeny homeopatick˘m lékem Magnesia phosphorica 9CH, 1-3x dennû 5 granulí, dle potfieby.
MUDr. Hana VáÀová
www.hla-homeopatie.cz
Download

HR c1 2013 abeceda