Chi t Ch at 1 slov nícˇek
umím fiíci
rozumím
Starter Unit Hello, Superstars
Úvodní lekce Ahoj, Superstars
První hodina
Hello /h2@"l@U/ Ahoj
Goodbye! /gUd"baI/ Na shledanou!
What’s your name? /%WwQts jO:(r) "neIm/ Jak
se jmenuje‰/jmenujete?
My name’s … /"maI neImz/ Jmenuji se …
I’m … /aIm/ Jsem …
Kat /k&t/ Kat
Jet /dZet/ Jet
Spike /spaIk/ Spike
Nick /nIk/ Nick
Superstar(s) Superhvûzda(y)
Open your books, please. Otevfii/Otevfiete si
uãebnice, prosím.
Close your books, please. Zavfii/Zavfiete si
uãebnice, prosím.
Look! Podívej/Podívejte se!
Listen and point! Poslouchej/Poslouchejte
a ukaÏ/te!
Get into groups of … Udûlejte skupiny po …
Let’s clap! Zatleskejme!
You’re … Jsi/jste …
Tfietí hodina
number(s) /"nVmb2@(r)/ ãíslo(a)
one /wVn/ jedna
two /tu:/ dva
three /Tri:/ tfii
four /fO:(r)/ ãtyfii
five /faIv/ pût
six /siks/ ‰est
seven /"sevn/ sedm
eight /eIt/ osm
nine /naIn/ devût
ten /ten/ deset
eleven /I"levn/ jedenáct
twelve /twelv/ dvanáct
Yes. /jes/ Ano.
No. /n@U/ Ne.
Well done! /wel "dVn/ Dobfie!
(Six) little bugs in a circus trick. (·est)
mal˘ch brouãkÛ v cirkusovém ãísle.
Take a card! Vezmi/Vezmûte si kartu!
Is that right? Je to dobfie?
Let’s play the game! Zahrajme si hru!
… at page (5) … na stranû (5)
Unit 1 Classroom bugs
Lekce 1 Tfiídní brouãci
Hello bugs! / Ahoj brouãci!
Druhá hodina
colour(s) /"kVl@(r)/ barva(y)
red /red/ ãervená
blue /blu:/ modrá
green /gri:n/ zelená
yellow /"jel@U/ Ïlutá
black /bl&k/ ãerná
white /waIt/ bílá
brown /braUn/ hnûdá
bugs /bVgz/ brouci, brouãci
Stand up! Postav/Postavte se!
Point to … UkaÏ/UkaÏte na …
Get into pairs! Rozdûlte se do dvojic!
Listen and find! Poslouchej/Poslouchejte
a najdi/najdûte!
(a) game hra
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
První hodina
What’s this? /wWQts "Dis/ Co je toto?
(a) book /bUk/ kniha
(a) bag /b&g/ ta‰ka
(a) pen /pen/ pero
(a) pencil /"pensl/ tuÏka
(a) rubber /"rVb2@(r)/ guma
(a) ruler /"ru:l2@(r)/ pravítko
Everybody, look! Podívejte se v‰ichni!
What’s number (one)? Co je ãíslo (jedna)?
Druhá hodina
Stand up! /st&nd "Vp/ Postav/Postavte se!
Sit down! /sIt "daUn/ Posaì/Posaìte se!
Point to … /"pOInt t@/ UkaÏ/UkaÏte na …
(a) pencil case /"pensl keIs/ penál, pouzdro
na ‰kolní potfieby
please /pli:z/ prosím
1
Are you ready? Jsi pfiipraven(a)?/Jste
pfiipraveni(y)?
Let’s go. Pojìme.
Sit down and rest. Posaì/Posaìte se
a odpoãívej/odpoãívejte.
Now … do it again! Teì … udûlej/udûlejte to
je‰tû jednou!
Show me your … UkaÏ/UkaÏte mi svÛj …
Tfietí hodina
Thank you. /"T&Nk ju:/ Dûkuji ti/vám.
(a) girl /g3:l/ dûvãe
(a) boy /bOI/ chlapec
Here you are. /"hI2@(r) ju A:(r)/ Tady
má‰/máte. (KdyÏ nûkomu nûco dáváte.)
A red pen. âervené pero.
(a) teacher uãitel/ka
Look at page …, please! Podívej/Podívejte
se na stranu …, prosím!
Close your eyes, please! Zavfii/Zavfiete oãi,
prosím!
Girls/Boys, (point to a …)! Dûvãata/Chlapci,
(ukaÏte na …)!
âtvrtá hodina
(a) comic /"kQmIk/ kreslen˘ pfiíbûh
(a) monster /"mQnst@(r)/ pfií‰era
(a) cave /keIv/ jeskynû
This is… Toto je…
Come on! Oh, no! No tak! Ale ne!
Well done! V˘bornû!
Great! Skvûl˘! Vynikající
Unit 2 The TV show
Lekce 2 Televizní show
První hodina
(a) chair /tSe2@(r)/ Ïidle
(a) table /"teIbl/ stÛl
(a) clock /klQk/ hodiny
(a) door /dO:(r)/ dvefie
(a) board /bO:d/ tabule
(a) desk /desk/ lavice
(a) window /"wInd@U/ okno
What colour’s the …? Jakou barvu má …?
furniture /"f3:nItS2@(r)/ nábytek
Quiet, please. /"kwaI@t/ Klid, prosím.
Good! /gUd/ Dobfie!
Yes, here! Ano, tady!
2
Come here, please! /%kVm "hI@(r)/
Pojì/Pojìte sem, prosím.
Druhá hodina
thirteen /%T3:"ti:n/ tfiináct
fourteen /%fO:"ti:n/ ãtrnáct
fifteen /%fIf"ti:n/ patnáct
sixteen /%sIks"ti:n/ ‰estnáct
seventeen /%sevn"ti:n/ sedmnáct
eighteen /%eI"ti:n/ osmnáct
nineteen /%naIn"ti:n/ devatenáct
twenty /"twenti/ dvacet
How old are you? /%haU @Uld @ "ju/ Kolik
ti/vám je (let)?
I’m (seventeen). Je mi (sedmnáct).
(a) teenager teenager, mlad˘ ãlovûk mezi
13 a 19 lety
age vûk, stáfií
Tfietí hodina
orange /"QrIndZ/ oranÏov˘
purple /"p3:pl/ fialov˘
What’s your favourite colour? Jaká je
tvoje/va‰e oblíbená barva?
You’re … ty jsi/vy jste …
fan club klub fanou‰kÛ/ fan klub
Listen and read! Poslouchej/Poslouchejte
a ãti/ãtûte!
âtvrtá hodina
Help! Pomoc!
Stop! StÛj/StÛjte!
my … mÛj …
Unit 3 Super pets
Lekce 3 Super zvífiecí mazlíãkové
První hodina
(a) dog /dQg/ pes
(a) cat /k&t/ koãka
(a) rabbit /"r&bIt/ králík
(a) fish /fIS/ ryba
(a) bird /b3:d/ pták
(a) spider /"spaId@(r)/ pavouk
It’s a … /Its/ To je …
(a) pet /pet/ zvífiátko chované pro potû‰ení,
domácí mazlíãek
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
with a very loud song s velmi hlasitou
písniãkou
big and fat velk˘ a tlust˘
(a) computer poãítaã
What’s its name? Jak se jmenuje? (zvífie)
Druhá hodina
(a) mouse /maUs/ my‰
Is it a …? /"Iz It @/ Je to …?
Yes, it is. / No it isn’t. Ano, je. / Ne, není.
Guess the pet! Hádej/Hádejte domácího
mazlíãka!
Great! Skvûle!
Listen and answer! Poslouchej/Poslouchejte
a odpovûz/odpovûzte!
Tfietí hodina
big /bIg/ velk˘
little /"lItl/ mal˘
a (big) (dog) (velk˘) (pes)
a (black) (cat) (ãerná) (koãka)
It’s number (one). Je to ãíslo (jedna).
Come here, please. Pojì/te sem, prosím.
(smûrem k vám)
âtvrtá hodina
OK. /%@U"keI/ Dobfie. Prima. Fajn.
Wow! /waU/ JÛ! (Pfii vyjádfiení pfiíjemného
pfiekvapení nebo úÏasu.)
(a) friend pfiítel/pfiítelkynû
(a) dinosaur /"daIn@sO:(r)/ dinosaurus
Happy Birthday! V‰echno nejlep‰í
k narozeninám!
Unit 4 Pirates / Lekce 4 Piráti
První hodina
happy /"h&pi/ ‰Èastn˘
sad /s&d/ smutn˘
hungry /"hVngri/ hladov˘
thirsty /"T3:sti/ Ïízniv˘
angry /"&Ngri/ rozzloben˘
scared /ske@d/ vystra‰en˘
I’m + adj. Já jsem + pfiídavné jméno
Are you? Jsi?/Jste?
Go! Jdi!/Jdûte!
(a) pirate /"paIr2@t/ pirát/pirátka
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
Druhá hodina
He’s/She’s … /hi:z, Si:z/ On/Ona je …
tired /"taI2@d/ unaven˘
In picture (one) … Na obrázku (jedna) …
Let’s mime! Zahrajme beze slov!
Is there a (b) in the word? Je ve slovû (b)?
OK. Open your eyes! V pofiádku.
Otevfii/Otevfiete oãi!
Read and match! âti/âtûte
a pfiifiaì/pfiifiaìte!
Tfietí hodina
How are you? /haU @ "ju:/ Jak se máte?
(Souãást kaÏdodenního pozdravu.)
(I’m) fine, thank you. /"faIn T&Nk ju/
Dobfie, dûkuji.
Good morning. /%gUd"mO:nIN/ Dobré ráno.
(Tak zdravíme od rána do obûda.)
Good afternoon. /%gUd%A:ft@"nu:n/ Dobré
odpoledne.
Good evening. /%gUd"i:vnIN/ Dobr˘ veãer.
sun /sVn/ slunce
warm /wO:m/ tepl˘
sky /skaI/ obloha
moon /mu:n/ mûsíc
day /deI/ den
hot /hQt/ hork˘
dark /dA:k/ tmav˘
âtvrtá hodina
Me too! Yuck /j2@k/! Já taky! Fuj!
Here. Try this. Tady. Zkus/Zkuste tohle.
Where’s …? Kde je …?
What’s the matter? Co je?
Unit 5 Funny faces
Lekce 5 Legraãní obliãeje
První hodina
(a) face /feIs/ obliãej
(a) mouth /maUT/ ústa
(a) nose /n@Uz/ nos
ear(s) /I2@(r)/ ucho/u‰i
eye(s) /aI/ oko/oãi
hair /he@(r)/ vlasy
I’ve got … /"aIv gQt/ Mám …
long /lQN/ dlouh˘
3
Wanted! /wQntId/ Hledan˘!
Captain Danger /"k&ptIn deIndZ2@(r)/
kapitán/ka Danger
Touch your …! Dotkni/Dotknûte se …!
Look at picture …! Podívej/Podívejte se
na obrázek …!
Druhá hodina
short /SO:t/ krátk˘
dark /dA:k/ tmav˘
blond /blQnd/ blonìat˘
glasses /"glA:sIz/ br˘le
He’s/She’s got … On/Ona má …
my boyfriend mÛj mil˘
Do you know …? Znበ…/Znáte …?
But that’s not all. Ale to není v‰echno.
Wait a minute! Poãkej/Poãkejte chvíli!
What now? Co teì?
No hair at all! VÛbec Ïádné vlasy!
Throw the dice! Házej/Házejte kostkou.
Who has got (dark hair)? Kdo má (tmavé
vlasy)?
Tfietí hodina
(He/She) has got … /h2@z "gQt/ (On/Ona)
má …
âtvrtá hodina
Very funny! Velice legraãní!
I’m sorry. To je mi líto.
Wait! Poãkej/Poãkejte!
Come on! Let’s go! Honem! Pojìme!
something nûco
circus /"s3:k2@s/ cirkus
Unit 6 Family photos
Lekce 6 Rodinné fotografie
První hodina
Who’s this? /hu:z "Dis/ Kdo je to?
This is … /"DIs Iz/ To je …
It’s my … /"Its maI/ To je moje …
mum /mVm/ maminka
dad /d&d/ tatínek
brother /"brVD@(r)/ bratr
sister /"sIst@(r)/ sestra
grandma /"gr&nmA:/ babiãka
family /"f&m@li/ rodina
grandad /"gr&nd&d/ dûdeãek
It’s me. /Its "mi:/ To jsem já.
4
What number is he/she? Jaké má ãíslo?
This is a photo of … To je fotografie …
Druhá hodina
How many …? /haU "meni/ Kolik…?
How many (brothers) have you got? Kolik
mበ(bratrÛ)?
one (brother)/two (brothers) jednoho
(bratra)/ dva (bratry)
I haven’t got a (brother). Nemám (bratra).
a lot mnoho
Stand up, number (six)! Postav se, ãíslo (6)!
Tfietí hodina
(a) friend /frend/ pfiítel/pfiítelkynû
old /2@Uld/ star˘
and /&nd, @nd/ a
(Name) has got … (Jméno) má …
âtvrtá hodina
Ladies and gentlemen Dámy a pánové
I’ve got an idea. Mám nápad.
Boo! /bu:/ What a terrible circus! (Zvuk,
kter˘ má znamenat, Ïe se obecenstvu
nelíbí pfiedstavení, jako na‰e vypískání.) Co
je to za hrozn˘ cirkus?
later … Pozdûji …
boss ‰éf
Come and see! Pfiijì/Pfiijìte nav‰tívit!
There! Tam!
One, two, three, go! Jedna, dvû, tfii, teì!
Unit 7 The body rap
Lekce 7 Tanãíme rap
První hodina
(a) head /hed/ hlava
(a) body /"bQdi/ tûlo
arm(s) /A:m/ paÏe
leg(s) /leg/ noha/y
hand(s) /h&nd/ ruka/ruce
(a) foot/feet /fUt, fi:t/ chodidlo/a
Clap (your hands)! /kl&p/
Zatleskej/Zatleskejte (rukama)!
Wave (your arms)! W/weIv/
Zamávej/Zamávejte (paÏemi)!
Kick (your legs)! /kIk/ Kopej/Kopejte
(nohama)!
Stamp (your feet)! /st&mp/
Zadupej/Zadupejte (nohama)!
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
Shake (your head)! /SeIk/ ZakruÈ/ZakruÈte
(hlavou)!
You’ve got … Má‰/Máte …
yours tvÛj/va‰e (samostatnû stojící zájmeno)
Girls/Boys, touch your (ears)!
Dûvãata/Chlapci, dotknûte se (u‰í)!
Close your eyes! Zavfii/Zavfiete oãi!
Open your eyes! Otevfii/Otevfiete oãi!
Listen to the rap! Poslouchej/Poslouchejte
rap!
Druhá hodina
Has it got …? Má to …?
Yes, it has. Ano, má.
No, it hasn’t. Ne, nemá.
Night of the Monster Bugs Noc brouãích
pfií‰er
Now at Cinema 1 Teì v kinû 1
favourite oblíben˘
Draw …! Nakresli/Nakreslete …!
Fold/Pass the paper! PfieloÏ/PfieloÏte /
Po‰li/Po‰lete papír!
Tfietí hodina
or /O:(r)/ nebo
very /"veri/ velmi
(a) neck /nek/ krk
The Loch Ness Monster /%lQch nes
"mQnst2@(r)/ Lochneská pfií‰era
Big Foot Velká noha
North America /nO:T 2@"merIk@/ Severní
Amerika
Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko
Top Secret pfiísnû tajné
âtvrtá hodina
(a) beautiful voice pÛvabn˘ hlas
stupid hloup˘
(a) cage klec
Quick! This way! Rychle! Tudy!
a lion tamer krotitel lvÛ
You are a monster in a circus. Jsi/Jste pfií‰era
v cirkuse.
Unit 8 Superstar clothes
Lekce 8 Obleãení pro Superstars
První hodina
(a) T-shirt /"ti: S3:t/ triãko
(a) coat /k2@Ut/ kabát
(a) shirt /S3:t/ ko‰ile
(a) hat /h&t/ ãepice, klobouk
(a) jumper /"dZVmp@(r)/ svetfiík
(a) skirt /sk3:t/ suknû
(a) jacket /"dZ&kIt/ sako, bunda
pink /pINk/ rÛÏov˘
Have you got …? Má‰/máte …?
Yes, I have. / No, I haven’t. Ano, mám. / Ne,
nemám.
crazy clothes shop obchod s blázniv˘mi
odûvy
with (purple spots/dots) s (fialov˘mi
koleãky/puntíky)
I haven’t got one. Já ho nemám.
I’ve got lots! Já mám hodnû!
I’m sorry. Je mi líto.
Druhá hodina
shoes /Su:z/ boty
jeans /dZi:nz/ dÏíny
(Jet)’s (jeans) (Jetiny) dÏínsy
I see something beginning with … Vidím
nûco, co zaãíná na …
Tfietí hodina
(a) cowboy /"kaUbOI/ kovboj
(a) clown /klaUn/ klaun
(a) police officer /p@"li:s %QfIs@(r)/
policista/policistka
Whose (hat) is this? /hu:z/ âí je to (klobouk)?
It’s the (pirate)’s (hat). To je (pirátÛv)
klobouk.
Waxworks Museum Muzeum voskov˘ch
figurín
What a great museum! /wQt @ greIt
mju:"zI@m/ Jaké úÏasné museum!
What a mess! Jak˘ nepofiádek (zmatek)!
Let’s go! OK. Now! Pojìme! Dobfie. Teì!
âtvrtá hodina
Quick! Rychle!
Put this jacket on. Obleã/Obleãte si to sako.
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
5
Suddenly … Náhle …
Give the stupid mask to me! Dej/Dejte mnû
tu hloupou masku!
Wait! âekej/âekejte!
Let’s find … Najdûme …
Unit 9 Bug café
Lekce 9 Kavárna brouãkÛ
První hodina
pizza /"pi:ts@/ pizza
chips /tSIps/ hranolky
salad /"s&l@d/ salát
vegetables /"vedZteblz/ zelenina
potatoes /p@"teIt@Uz/ brambory
fish /fiS/ ryba
sausages /"sQsIdZIz/ párky
chicken /"tSIkIn/ kufie
(What do you) like? /laIk/ (Co má‰/máte)
rád/a?
I like … Mám rád/a …
Mmm, delicious! Mmm, v˘borné!
Yuck! Fuj!
Put up your hand if … Zvedni/Zvednûte
ruku, pokud …
Druhá hodina
apple(s) /"&pl/ jablko(a)
orange(s) /"QrIndZ/ pomeranã(e)
banana(s) /b@"nA:n@/ banán(y)
ice cream /%aIs "kri:m/ zmrzlina
yoghurt /"jQg@t/ jogurt
chocolate /"tSQkl@t/ ãokoláda
Do you like …? Mበrád/a …?
Yes, I do. / No, I don’t. Ano, mám. / Ne,
nemám.
One for me and one for you. Jeden pro
mne a jeden pro tebe/vás.
What is the favourite food? Jaké je
oblíbené jídlo?
Tfietí hodina
breakfast /"brekf2@st/ snídanû
lunch /lVntS/ obûd
dinner /"dIn@(r)/ hlavní jídlo dne
cereal /"sI@ri@l/ potraviny z obilovin, napfi.
(obilné) vloãky
burger /"b3:g@(r)/ burger
eggs /egz/ vajíãka
6
What do you like for (breakfast)? Co má‰
rád/a k (snídani)?
Sports Star sportovní hvûzda
Do you like this? Líbí se ti toto?
âtvrtá hodina
Come on! This way. Honem! Tudy.
Run! Why? BûÏ!/BûÏte! Proã?
(a) pie peãivo s náplní
(a) cage klec
(a) key klíã
10 Animal safari
Zvífiecí safari
První hodina
(a) hippo /"hIp@U/ hroch
(a) lion /"laI@n/ lev
(a) giraffe /dZI"rA:f/ Ïirafa
(a) monkey /"mVNkI/ opice
(an) elephant /"elIf@nt/ slon
(a) snake /sneIk/ had
(a) crocodile /"krQk@daIl/ krokod˘l
There (is /are …) /De@(r)/ Tam (je/jsou …)
Vazba, která fiíká, Ïe nûkde nûco je/existuje.
one (elephant) jeden (slon)
(two) (lions) (dva) (lvi)
Keep it secret! To je tajemství! Nikomu to
nefiíkej/nefiíkejte!
Yes, I am. / No, I’m not. Ano, jsem. / Ne,
nejsem.
Druhá hodina
There’s … /De@z/ Tam (je) …
(a) jeep dÏíp
The horn says … Klakson fiíká …
fivát /rO:r/ fivát
hiss /hIs/ syãet
oo /"u:/ zvuk, kter˘ dûlají opice
snap /sn&p/ chÀapat
beep /bi:p/ zvuk klaksonu
sh! /S/ p‰!
but /bVt/ ale
Tfietí hodina
(a) penguin /"pengwIN/ tuãÀák
(a) parrot /"p&r@t/ papou‰ek
(an) eagle /"i:gl/ orel
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
(an) ostrich /"QstrItS/ p‰tros
North America /%nO:T @"merIk@/ Severní
Amerika
South America /%saUT @"merIk@/ JiÏní
Amerika
(the) Antarctic /&n"tA:ktIk/ Antarktida
Africa /"&frIk@/ Afrika
(the) Czech Republic /%tSek rI"pVblIk/ âeská
republika
wings /wINz/ kfiídla
grass /grA:s/ tráva
leaves /li:vz/ listy
fruit /fru:t/ ovoce
nuts /nVts/ ofií‰ky
I’m a/an … Já jsem …
I’m from … Já jsem z …
What am I? Co jsem?
I spy with my little eye something beginning
with … Pozoruji sv˘m oãkem nûco, co
zaãíná na …
âtvrtá hodina
Stop! I’m not scared of monsters!
Zastav/Zastavte! Nebojím se pfií‰er!
Put me down! Dej/Dejte mû dolÛ.
I know. Já vím.
Strongman Silák
Unit 11 My favourite things
Lekce 11 Moje oblíbené vûci
První hodina
(a) ball /bO:l/ míã
(an) aeroplane /"e@r@pleIn/ letadlo
(a) radio /"reIdi@U/ rádio
(a) poster /"p@Ust@(r)/ plakát
(a) guitar /gI"tA:(r)/ kytara
(an) umbrella /Vm"brel@/ de‰tník
(a) doll /dQl/ panenka
(a) keyboard /"ki:bO:d/ klávesnice
(a) room /ru:m/ místnost, pokoj
Is there a (ball) in the room? Je v místnosti
(míã)?
Yes, there is. / No, there isn’t. Ano, je. / Ne,
není.
Can you remember? Pamatuje‰/Pamatujete si?
Put up your hand if you have (one) correct
answer. Pfiihlas/Pfiihlaste se, pokud
má‰/máte (jednu) správnou odpovûì.
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
Druhá hodina
(a) computer /k2@m"pju:t@(r)/ poãítaã
(a) television/TV /"telIvIZn, ti:"vi:/ televize
(a) telephone /"telIf@Un/ telefon
(a) video recorder /"vIdi@U rIkO:d@(r)/
videorekordér
(a) video /"vIdi@U/ videonahrávka, video
(a) CD player /%si:di: "pleI@(r)/ pfiehrávaã
kompaktních diskÛ
(a) computer game /k@m"pju:t@ geIm/
poãítaãová hra
How many (computers) are there? Kolik je
tam poãítaãÛ?
Let’s see! Podívejme se!
new nov˘
How many (bean)s are there in the box?
Kolik je v krabiãce (fazolí)?
Tfietí hodina
(a) comic /"kQmIk/ komiks, kreslen˘
obrázkov˘ pfiíbûh
(a) box /bQks/ krabice
Are there …? Jsou tam …?
Yes, there are. Ano, jsou.
No, there aren’t. Ne, nejsou.
in v
on na
a toy (elephant) hraãka (slon)
music hudba
(a) bed postel
lots of spousta
Put the (doll) in the bag. Dej/Dejte
(panenku) do ta‰ky.
âtvrtá hodina
Excuse me. PromiÀ/PromiÀte.
too také
It’s true. To je pravda.
dangerous nebezpeãn˘
Get the monster! ChyÈ/ChyÈte tu pfií‰eru!
12 Goodbye, Superstars!
Na shledanou, Superstars!
První hodina
(a) bank robber /"b&Nk %rQb@(r)/ bankovní
lupiã
(a) man /m&n/ muÏ
7
money /"mVni/ peníze
(in the) street /stri:t/ (na) ulici
(in the) house /haUz/ (v) domû
Get the bag! Vezmi/Vezmûte tu ta‰ku!
(I’m) home. /h@Um/ (Jsem) doma.
Druhá hodina
children dûti
the end konec
fun zábava, legrace
beaches pláÏe
sun slunce
It’s summer time. Je léto.
Give a big cheer. Pofiádnû povzbuzuj/te.
Have a great time. Mûj/Mûjte se krásnû.
See you next year! Pfií‰tí rok na shledanou.
Hooray! Hurá!
Tfietí hodina
I’ve got you now. Mám tû.
Come back. Pojì/Pojìte zpátky. VraÈ/VraÈte se.
Let’s go home. Pojìme domÛ.
Five minutes later … O pût minut pozdûji …
Extra topics / DoplÀková témata
Alphabet rap / Abecední rap
(How do you) spell …? /spel/ Jak
hláskuje‰/hláskujete …?
Say the alphabet rap with me! ¤íkej/te
rytmicky se mnou abecedu! Rapuj/te se
mnou abecedu!
Let’s play the alphabet game. Zahrajme si
hru s abecedou.
Days and months / Dny a mûsíce
(a) day /deI/ den
Sunday /"sVndeI/ nedûle
Monday /"mVndeI/ pondûlí
Tuesday /"tju:zdeI/ úter˘
Wednesday /"wenzdeI/ stfieda
Thursday /"T3:zdeI/ ãtvrtek
Friday /"fraIdeI/ pátek
Saturday /"S&t@deI/ sobota
(a) month /mVnT/ mûsíc
January /"dZ&nju@ri/ leden
February /"febru@ri/ únor
March /mA:tS/ bfiezen
April /"eIpr@l/ duben
8
May /meI/ kvûten
June /dZu:n/ ãerven
July /dZu"laI/ ãervenec
August /"O:g@st/ srpen
September /sep"temb@(r)/ záfií
October /Qk"t@Ub@(r)/ fiíjen
November /n@U"vemb@(r)/ listopad
December /dI"semb@(r)/ prosinec
Begin again. Zaãni/Zaãnûte znova.
Now make your calendar. Teì si udûlej/te
svÛj kalendáfi.
Ready, steady, go! Pfiipravit, pozor, teì!
Halloween
Halloween /%h&l@U"i:n/ 31/10 – pfiedveãer
V‰ech svat˘ch, Halloween
(a) witch /wItS/ ãarodûjnice
(a) pumpkin /"pVmpkIn/ d˘nû, tykev
(a) costume /"kQstju:m/ pfievlek
(a) vampire bat /%v&mpaI@ "b&t/ vampír
nosat˘ (netop˘r)
(a) ghost /g@Ust/ duch
Trick or treat /%trIk O: "tri:t/ zvolání dûtí,
které chodí o Halloweenu dÛm od domu
a koledují si o nûco sladkého
(a) sweet /swi:t/ bonbon, pamlsek
spooky /"spu:ki/ stra‰ideln˘
Take a paper, please. Vezmi/Vezmûte si
papír, prosím.
Christmas / Vánoce
První hodina
Christmas /"krIsm@s/ Vánoce
Christmas Day /%krIsm@s "deI/ BoÏí hod
vánoãní
Christmas Eve /%krIsm@s "i:v/ ·tûdr˘ den
Merry Christmas! /"merI %krIsm@s/ Veselé
Vánoce!
Happy New Year! /%h&pi nju: "jI@(r)/
·Èastn˘ nov˘ rok!
(a) Christmas tree /"krIsm@s tri:/ vánoãní
stromeãek
(a) present /"preznt/ dárek
snow /sn@U/ sníh
holly /"hQli/ cesmína
(a) reindeer /"reIndI@(r)/ sob
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
Father Christmas /"fA:D@(r) "krIsm@s/
britsk˘ ekvivalent na‰eho JeÏí‰ka
Wake up! Probuì/Probuìte se!
He’s stuck! Je zaklínûn˘!
Pull! Táhni/Táhnûte!
(a) mince pie /%mIns "paI/ vánoãní pamlsek
s kandovan˘m ovocem
(a) carrot /"k&r@t/ mrkev
Draw around … Obtáhni/Obtáhnûte …
Cut it/them out! … Vystfiihni/Vystfiihnûte to/je …
Glue … Pfiilep/Pfiilepte …
scissors nÛÏky
(a) (Christmas) cracker /"kr&k@(r)/ papírová
trubiãka s pfiekvapením uvnitfi, která kdyÏ
se roztrhne, tak bouchne a pfiekvapení (malá
hraãka, papírová ãepice a vtip) vypadne
(a) snowflake /"sn2@UfleIk/ snûhová vloãka
(a) snowman /"sn@Um&n/ snûhulák
Druhá hodina
(an) angel /"eIndZ@l/ andûl
Baby Jesus /%beIbi "dZi:z@s/ JeÏí‰ek
(a) bell /bel/ zvonek
(a) cake /keIk/ dort, koláã
(a) candle /"k&ndl/ svíãka
(a) carp /kA:p/ kapr
fish soup /%fIS "su:p/ rybí polévka
Christmas biscuits /%krIsm@s "bIskIts/
vánoãní cukroví
Christmas pudding /%krIsm@s "pUdIN/
vánoãní pudink (tradiãní vánoãní desert)
(a) Christmas stocking /%krIsm@s "stQkIN/
velká punãocha na dárky
(a) Christmas tree /"krIsm@s tri:/ vánoãní
stromeãek
(a) nut /nVt/ ofiech
potato salad /p@1%teIt@U "1 s&l@d/ bramborov˘
salát
roast potatoes /1%r@Ust p@1"teIt@Uz/ peãené
brambory
(a) sparkler /"spA:kl@(r)/ prskavka
(a) star /stA:r/ hvûzda
(a) turkey /"t3:ki/ krocan
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press
Easter / Velikonoce
Happy Easter! /"h&pi %i:st@(r)/ Veselé
Velikonoce
Easter egg velikonoãní vajíãko
He/She says … On/Ona fiíká …
smiles … usmívá se …
hope /h@Up/ nadûje
love /lVv/ láska
Easter card /"i:st@(r) kA:d/ velikonoãní
pohlednice
Fold … PfieloÏ/PfieloÏte …
Our neighbours / Na‰i sousedé
Austria /+"Qstri@/ Rakousko
Berlin /%b3:"lIn/ Berlín
(a) capital /"k&pIt@l/ hlavní mûsto
(a) country /1"2 kVntri/ stát, zemû
(the) Czech Republic /%tSek rI"pVblIk/ âeská
republika
Europe /"jU@r@p/ Evropa
(a) flag /fl&g/ vlajka, prapor
Germany /"dZ3:m@ni/ Nûmecko
Great Britain /%greIt "brItn/ Velká Británie
London /"lVnd2@12 n/ Lond˘n
(a) neighbour /"neIb2@(r)/ soused, sousední stát
Poland /"p@Ul@nd/ Polsko
Prague /prA:g/ Praha
Slovakia /sl@U"v&ki@/ Slovensko
Vienna /vI"en@/ VídeÀ
Warsaw /"wO:sO:/ Var‰ava
Where are you from? /Wwe@(r) A: j@ from/
Odkud jsi?
Our school and class
(a) class /klA:s/ tfiída (skupina ÏákÛ napfi. 4.B)
(a) lesson /"lesn/ hodina
(a) pupil /"pju:pl/ Ïák/Ïákynû
(a) school /"sku:l/ ‰kola
(a) teacher /"ti:tS2@2 r/ uãitel/uãitelka
9
Download

1. list - 2.ZŠ Beroun