ОШ « ИВО ЛОЛА РИБАР «
СКОБАЉ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ
2011/12. ГОДИНУ
У СКОБАЉУ, ЈУНА 2011. ГОДИНЕ
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПЕТИ, ШЕСТИ,
СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Сврха, циљеви и задаци програма образовања и васпитања
-
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
-
Развијање знања, вештина,ставова и вредности које оспособљавају ученика да
успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и
потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно
и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси
демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-
Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање
природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним
потребама, могућностима и интересовањима;
-
Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
-
Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима
сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
-
Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на
сопствени развој и будући живот;
-
Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције
и културе, као и традиције и културе националних мањина;
-
Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
-
Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
-
Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности
демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
-
Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња
сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима
различитости и добробити за све;
-
Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе и
традиционалних цркава и верских заједница, као и етичке и верске толеранције,
јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају
остваривање права на различитост;
-
Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски уређеном друштву;
-
Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког
живота и подстицање индивидуалне одговорности.
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА
Ред.
број
А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.
Српски језик
Страни језик / Енглески
језик
3. Ликовна култура
4. Музичка култура
5. Историја
6. Географија
7. Физика
8. Математика
9. Биологија
10. Хемија
11. Техничко и информатичко
образовање
12. Физичко васпитање
УКУПНО А
Ред.
број
1.
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско
васпитање
2. Страни језик: Француски
језик
3. Физичко васпитањеизабрани спорт
УКУПНО: Б
УКУПНО:А+Б
Ред.
број
пети
разред
нед. год.
5
180
2
72
шести
разред
нед. год.
4
144
2
72
седми
разред
нед. год.
4
144
2
72
осми
разред
нед. год.
4
136
2
68
2
2
1
1
4
2
2
72
72
36
36
144
72
72
1
1
2
2
2
4
2
2
36
36
72
72
72
144
72
72
1
1
2
2
2
4
2
2
2
36
36
72
72
72
144
72
72
72
1
1
2
2
2
4
2
2
2
34
34
68
68
68
136
68
68
68
2
23
72
828
2
24
72
864
2
26
72
936
2
26
68
884
пети
разред
нед. год.
1
36
шести
разред
нед. год.
1
36
седми
разред
нед. год.
1
36
осми
разред
нед. год..
1
34
2
72
2
72
2
72
2
68
1
36
1
36
1
36
1
34
4
27
144
972
4
28
144
1008
4
30
144
1080
4
30
136
1020
пети
разред
нед.
год.
шести
разред
нед.
год.
седми
разред
нед. год.
осми
разред
нед.
год.
В. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Информатика и
1
36
1
36
1
36
1
34
рачунарство
УКУПНО: В
1
36
1
36
1
36
1
34
УКУПНО: А+Б+В
28
1008
29
1044 31 1116
31
1054
На основу анализе анкета, којима су се ученици V разреда и њихови родитељи, изјаснили
који обавезни изборни наставни предмет и изборни наставни предмет желе да изучавају ( а
у складу са кадровским могућностима школе), изабрани су: Верска настава и Грађанско
васпитање, Страни језик -Француски језик, Физичко васпитање- изабрани спорт – рукомет,
фудбал, кошарка.. Када је у питању изборни наставни предмет, изабрана је: Информатика и
рачунарство.
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ
И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. ОБЛИК ОБРАЗОВНОброј ВАСПИТНОГ РАДА
1.
2.
3.
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
пети
разред
нед. год.
28
1
1
1008
36
36
шести
разред
нед. год.
29
1
1
пети разред
Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНОброј ОБРАЗОВНОГ РАДА
1.
2.
Обавезне ваннаставне активности
Час одељенског старешине
Слободне активности
Друштвене,
техничке,хуманитарне,спортске и
културне активности
Екскурзија
нед. год.
1
36
1-2 36-72
до 2 дана
годишње
1044
36
36
седми
разред
нед. год.
31
1
1
шести
разред
не год.
д.
1
36
1-2 36-72
до 2 дана
годишње
1116
36
36
осми
разред
нед. год.
31
1
1
седми
разред
нед год.
.
1
36
361-2 72
до 2 дана
годишње
1054
34
34
осми
разред
нед год.
.
1
34
341-2
68
до 3 дана
годишње
СРПСКИ ЈЕЗИК
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
МЕСЕЦИ
С.
О.
Н.
Д.
Ј.
Ф.
М.
А.
М.
Ј.
БРОЈ ЧАСОВА
17
18
14
17
6
16
18
14
16
8
144
КЊИЖЕВНОСТ
6
4
6
6
3
6
6
5
6
4
52
ЛЕКТИРА
6
4
6
6
3
6
6
5
6
4
52
ЈЕЗИК
8
10
5
6
2
8
7
6
5
3
60
ГРАМАТИКА
6
9
2
5
2
6
6
4
4
2
46
ПРАВОПИС
1
1
1
1
/
1
1
2
/
1
9
ОРТОЕПИЈА
1
/
2
/
/
1
/
/
1
/
5
ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
2
4
3
5
1
2
5
3
5
/
30
УСМЕНО
ИЗРАЖАВАЊЕ
1
1
2
1
/
2
2
/
1
/
10
ПИСМЕНО
ИЗРАЖАВАЊЕ
1
3
1
4
1
/
3
3
4
/
20
ОСТАЛИ ЧАСОВИ
1
/
/
/
/
/
/
/
/
1
2
ОБРАДА
8
11
8
8
4
8
8
7
6
4
72
УТВРЂИВАЊЕ
8
7
6
9
2
8
10
7
10
3
70
ОСТАЛО
1
/
/
/
/
/
/
/
/
3
2
УКУПНО
4 часа недељно, 144 часа годишње
Број часова
ос
Наставна тема
укупн обра
та
о
да
ло
1. Уводни час
1
1
1
1
1
1
1
Хвала сунцу,
земљи, трави
1
17
1
1
1
1
1
1
1
Наставни садржаји
2. „Хвала сунцу, земљи, трави“, Стеван Раичковић
3. Шта смо научили из књижевности у петом разреду
4. Шта смо научили из граматике у петом разреду
5. Контролни задатак из граматике
6. „Чудесни свитац“, Добрица Ерић
7. Подела гласова на самогласнике и сугласнике. Слоготворно р.
Подела речи на слогове.
8. „Буре“, Исидора Секулић
9. Подела сугласника по звучности и по месту изговора
10. Догодило се за време распуста
11. Обнављање правописних правила
12. „Плава звезда“, Мирослав Антић
13. Подела речи по настанку: просте, изведене и сложене
14. Рад на примерима изведених именица, придева и глагола
15. „Шљива“, Милован Данојлић
16. Анализа теста
1
1
И ствари имају
душу
18
1
1
1
1
1
1
17. Кад зажмурим и кад заспим...
18. Сложенице
19. Префикси
20. „Чудесна справа“, Бранко Ћопић
21. Предања
22. Грађење речи-тест
23.Анализа теста
24. „Маслачково вино“, Реј Бредбери
Циљеви и задаци
Развијање љубави према
матерњем језику и потребе да
се о негује и унапређује
Књижевнотеоријски појмови
Провера знања из књижевности
и граматике
Књижевнотеоријски појмови
Поступно упознавање ученика
са гласовним системом
Књижевнотеоријски појмови
Стицање нових знања о
гласовима
Књижевнотеоријски појмови
Проширивање знања о врстама
речи
Књижевнотеоријски појмови
Савладавање елемената
изражајног читања и казивања
текстова
Примена законитости српског
језика у писменом изражавању
Стицање гтаматичких знања
Књижевнотеоријски појмови
Провера знања о грађењу речи
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
У завичају – међу
својима
14
25. „Мој дека је био трешња“, Анђела Нанети
26. Разговор о прочитаним текстовима
27. Припрема за израду првог школског писменог задатка
28. Први школски писмени задатак
29. Палатализација и сибиларизација
30. Непостојано А и промена Л у О
31. Исправка првог школског писменог задатка
32. Индивидуално исправљање првог школског писменог
задатка
33. Јотовање
34. Једначење сугласника по звучности и једначење сугласника
по месту изговора
35. Губљење сугласника и асимилација и сажимање
самогласника
36. Правописна правила везана за гласовне промене и за
одступања од гласовних промена
37. Компаративно проучавање песама „Моја отаџбина“, Алексе
Шантића и „Наслеђе“, Милана Ракића
38. Припрема за контролни задатак из фонетике
39. Израда контролног задатка из фонетике
40. Анализа контролног
41. „О пореклу“, Десанка Максимовић
42. Народне песме о Косовском боју
43. Народне песме о Косовском боју
44. „Смрт мајке Југовића“
1
1
1
1
1
1
1
45. Акценат (утврђивање)
46. Изговарање дугих и кратких акцената
47. „Вече“, Ђура Јакшић
48. Растављање речи на крају реда
49. „То је моја земља“ (анализа домаћег задатка)
50. Лексичке и семантичке вежбе
Књижевнотеоријски појмови
Упознавање гласовних
алтернација, њихово уочавање
у грађењу и промени речи
Упознавање гласовних
алтернација, њихово уочавање
у грађењу и промени речи
Књижевнотеоријски појмови
Утврђивање и проверавање
знања из фонетике
Упознавање, чување и
поштовање властитог
националног и културног
идентитета на делима српске
књижевности,
књижевнотеоријски појмови
Оспособљавање ученика за
уочавање разлике између дугих
акцената
Књижевнотеоријски појмови
1
1
1
1
1
1
1
Који оно добар
јунак бјеше?
17
1
1
1
1
1
51. „Марко Краљевић укида свадбарину“
52. Епске народне песме о Марку Краљевићу
53. Врсте речи: променљиве и непроменљиве
54. Служба речи
55. „Улица Филипа Вишњића“, Светлана Велмар-Јанковић
56. Придевске заменице
57. Показне и присвојне заменице
58. „Јазавац пред судом“, Петар Кочић
59. Употреба присвојне заменице свој
60. „Јаблан“, Петар Кочић
61. Писање одричних придевских заменица са предлозима
62. „Мало ли је такијех јунака...“ (анализа домаћег задатка)
63. Припрема за израду другог школског писменог задатка
1
1
1
1
1
1
1
Зимска
разгледница
1
1
6
1
1
1
1
1
Породично благо
16
1
1
1
1
1
64. Други школски писмени задатак
65. Анализа теста
66. Исправка другог школског писменог задатка
67. Индивидуално исправљање другог школског писменог
задатка
68. „Свети Сава“, Војислав Илић
69. „Бреза“, Сергеј Јесењин
70. Атрибутска функција именица и придева
71. Предикатска функција именица и придева
72. „Богојављенска ноћ“, Светозар Ћоровић
73. Извештај
74. Обичајне народне лирске песме – свадбене (сватовске) песме
75. Глаголи (глаголски вид и род)
76. Сложена реченица (функција личних глаголских облика;
везник у сложеној реченици)
77. Предикатска реченица
78. „Очеви и оци“, Слободан Селенић
79. Правилан изговор гласова
80. Грађење и основна функција глаголских облика
81. „Највећа је жалост за братом“
Књижевнотеоријски појмови
Обнављање и систематизација
знања
Књижевнотеоријски појмови
Стицање нових знања о
значењу и функцији
придевских заменица
Књижевнотеоријски појмови
Књижевнотеоријски појмови
Овладавање законитостима
српског језика и примена у
писменом изражавању
Књижевнотеоријски појмови
Књижевнотеоријски појмови
Стицање и проширивање знања
о именицама и придевима
Упознавање структуре
писменог изражавања
Књижевнотеоријски појмови
Усвајање нових знања о
реченици
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Љубав је сусрет
најлепши на свету
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
82. Породичне народне лирске песме
83. Комуникативне реченице
84. Исказивање реченичних чланова речју, синтагмом и
зависном реченицом
85. Управни и неуправни говор. Употреба запете
86. „Вањка“, Антон Павлович Чехов
87. Портретисање особа из непосредне околине на основу
анализе одабраних књижевних портрета
88. „Избирачица“, Коста Трифковић
89. „Избирачица“, Коста Трифковић
90. „Аутобиографија“, Бранислав Нушић
91. „Градинар“, Рабиндранат Тагоре
92. Инфинитив и инфинитивна основа. Презент и презентска
основа
93. Грађење и значење аориста
94. Грађење и употреба потенцијала
95. „Вереници“, Данило Киш
96. „Орлови рано лете“, Бранко Ћопић
97. Хронолошко и ретроспективно приповедање
98. Описивање: ентеријер и екстеријер
99. Припрема за трећи школски писмени задатак
100. Трећи школски писмени задатак
101. Грађење и употреба императива
102. Грађење и значење футура другог
103. Исправка трећег школског писменог задатка
104. Исправка трећег писменог задатка (писање побољшане
верзије)
105. Обнављање и утврђивање градива о глаголским облицима
106. Љубав као мотив у књижевности
107. Изражајно читање књижевних текстова
1
Била једном једна
бајка
14
1
1
1
108. „Мала вила“, народна приповетка
109. „Седефна ружа“, Гроздана Олујић
110. Улога језичкостилских изражајних средстава у књижевном
Вежбање у исказивању
Оспособљавање за читање,
доживљавање, разумевање и
свестрано тумачење и
вредновање
књижевноуметничких дела
различитих жанрова
Стицање знања о грађењу и
значењима глаголских облика
Књижевнотеоријски појмови
Стицање знања о грађењу и
значењима глаголских облика
Подстицање ученика на
самостално литерарно
стваралаштво
Савладавање елемената
изражајног читања и казивања
текстова
Књижевнотеоријски појмови
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Живот је леп
1
16
1
1
1
1
1
1
1
тексту
111. „Шта су таласи према ветру, шта шум мора према према
песми трава и птица?“ (анализа домаћег задатка)
112. Обнављање одлика писма као начина писменог
комуницирања
113. Службено писмо
114. Писање заменица ВИ, ВАШ великим словом. Вежбе у
писању енклитика.
115. Трпни глаголски придев
116. Грађење и значење имперфекта
117. Грађење и значење плусквамперфекта
118. Писање глаголских облика (увежбање грађења глаголских
облика)
119. „Бајка о дечаку и Месецу“, Стеван Раичковић
120. Народна и уметничка бајка
121. Глаголски прилози: глаголски прилог садашњи и глаголски
прилог прошли
122. Прости и сложени глаголски облици
123. Лични и нелични глаголски облици
124. „Аска и вук“, Иво Андрић
125. „Аска и вук“, Иво Андрић
126. Обнављање и увежбавање градива о глаголским облицима
127. Контролни задатак (глаголски облици)
128. „Село“, Јован Дучић
129. Анализа контролног задатка
130. Припрема за четврти школски писмени задатак
131. Четврти школски писмени задатак
132. „Лето лепог белца“, Вилијем Саројан
133. Исправка четвртог школског писменог задатка
134. Други час исправке четвртог школског писменог задатка
135. „Аналфабета“, Бранислав Нушић
136. Некњижевне речи и туђице
137. Компаративни приступ у тумачењу песама „Ратар“, Вељка
Петровића и „О, класје моје“, Алексе Шантића
Примена основних законитости
српског језика у писменом
изражавању
Стицање знања о грађењу и
значењима глаголских облика
Књижевнотеоријски појмови
Стицање знања о грађењу и
значењима глаголских облика
Књижевнотеоријски појмови
Књижевнотеоријски појмови
Примена законитости српског
језика у писменом изражавању
Причање с елементима
композиционе форме
Књижевнотеоријски појмови
Књижевнотеоријски појмови
1
1
8
Сунце и Месец,
два верна друга
138. „Кроз васионе и векове“, Милутин Миланковић
139. Писање имена небеских тела
140. „Дечаци Павлове улице“, Ференц Молнар
1
1
1
1
141. „Смедеревска тврђава“, Владимир Хулпах
142. Систематизација градива из књижевности-тест
143. Обнављање стечених знања о гласовима и гласовним
променама. Творба речи
144. Завршни час (подела списка лектире за седми разред)
Књижевнотеоријски појмови
Развијање хуманизма,
солидарности и других
моралних вредности,
књижевнотеоријски појмови
Књижевнотеоријски појмови
1
Методе наставног рада:
 монолошка,
 дијалошка,
 рад на тексту.
Облици наставног рада:
фронтални,
групни рад
индивидуални рад (самостални рад),
рад у пару
Образовни стандарди
Основни ниво
1.ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок –
последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту
2.ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
J.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни,
средишњи и завршни део текста)
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава
одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални)
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима
3.ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
ГРАМАТИКА
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са
гласовним променама
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације*
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с
облицима речи
CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч премазадатом значењу на основу постојећих
творбених модела
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта)
ЛЕКСИКА
CJ.1.3.13. препознајеразличита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући,
школи и сл.)
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као
и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основуњиховог саставаи/ или контекста у коме су употребљени (једноставни
случајеви)
4.КЊИЖЕВНОСТ
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,фабулу, време и место радње, лик...
Средњи ниво
1.ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан
2.ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
ГРАМАТИКА
CJ.2.3.2. препознајегласовне промене
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди обликпроменљиве речи
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)
CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
3.КЊИЖЕВНОСТ
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознајерод и врсту књижевноуметничког дела на
основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
Напредни ниво
1.ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
ГРАМАТИКА
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује)
CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИ
ГОДИШЊИ БРОЈ
ЧАСОВА
ОБРАДА




Број часова у првом
I
полугодишту
Број часова у другом
II
полугодишту
УКУПНО
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
вежбање
понављање
проверавање
систематизација
СВЕГА
11
23
34
12
26
38
23
49
72
Редни број
теме (Unit No)
За планирање је коришћен: уџбеник Sky2, радна свеска и приручник за наставника; аутори Brian
Abbs i Ingrid Freebairn; издавач Longman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
(UNITS)
/
3
3
3
/
2
11
3
3
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
вежбање
понављање
проверавање
систематизација
1
5
5
4
3
5
23
5
5
3
/
3
/
12
5
3
6
2
26
8
3
9
2
38
23
49
72
ОБРАДА




Introduction and Revision
Do you live round here?
It’s mine!
Who was Elvis Presley ?
The First Written Work
How high is the London Eye ?
Укупно у првом полугодишту
I’m going to wash cars
You mustn’t touch it ! (Огледни
час)
They go by bus
The Secnd Writen Work
Do we have to… ?
Evaluation
Укупно у другом полугодишту
УКУПНО
СВЕГА
1
8
8
7
3
7
34
8
8
План рада
UNIT and
NUMBER
OF
LESSONS
Наст.тема
и број
часова
1/1
TEACHI
NG
HOUR
Наставн
и час
2/1
2/2
1
LESSON
TOPICS – Language points
Лекција
Наставна тема – Наставни садржај
RESOUR
PAGE CE
NOTES
стран
а
Наставн
и
материја
л
TB
Напомене
4
SB, AB
Homework: a
choice of
exercises from
AB
Homework
(optional): AB+
(photocopiable
resource sheets
2
3
Revision
Понављање
Introduction
1 Do you live round
here?
Понављање претходно пређеног градива.
Упознавање са наставним планом
и програмом за 6. разред
Present simple: positive, negative, questions.
Family members. Personal information and
routines.
2/3
2/ 4
4
5
2 Dad is cooking
dinner
6
SB, AB
TB
2/5
6
8
SB, AB
2/6
7
3 He likes
skateboarding
4 Across cultures
Present continuous: positive, negative and
questions. Comparing tenses: Present simple
and Present continuous., Adverbs of frequency:
always/usually/often/sometimes/ never.
Everyday activities.
Verbs of liking and disliking:
like/love/hate/prefer + -ing Sports
British and American sport
10
SB, AB
2/7
2/8
3/1
8
9
10
5 Revision
Review: Lessons 1-3
6 It’s mine!
12
SB, AB
Test Book
SB, AB
3/2
3/3
11
12
7 Have you got any
milk?
Revision and Check
ASSESSMENT
Questions: Whose ..? Possessive pronouns.
School subjects.
Countable and uncountable nouns. Quantifiers:
some/any.
3/4
3/5
13
14
8 There aren’t many
shops
Countable and uncountable nouns. Quantifiers:
much/many/a lot of. Places in town.
14
16
SB, AB
TB
18
SB, AB
Homework:AB
(Lessons 1-3)
Homework: AB
(optional): AB
Homework: AB
optional AB+ TB
(photocopiable
resource sheets
Homework
(optional): AB
3/6
15
9 Across the
curriculum
10 Revision
Review: 6-8
11 Who was Elvis
Presley?
Food for life
3/7
3/8
4/1
4/2
16
17
18
19
4/3
4/4
4/5
20
21
22
12 They landed on the
Moon
13 I bet someone stole
it!
ASSESSMENT
Past simple: be –positive, negative and
questions.
Professions. Dates.
Past simple of regular verbs: positive, negative,
questions. Space. Months and dates.
Past simple of irregular verbs: positive,
negative and questions. Expressions of time.
4/6
23
14 Across cultures
Famous people in history
4/7
24
15 Revision
5/1
25
THE FIRST
WRITTEN WORK
5/2
26
5/3
6/1
6/2
6/3
27
28
29
30
6/4
31
18 More interesting
than stamps
6/5
32
19 Across the
curriculum
6/6
33
20 Revision
6/7
34
TEST 4
20
(Lessons 6 - 8
Read Story 1:
Splash! SB p. 84
22
24
Test Book
SB, AB
26
SB, AB
28
SB, AB
30
SB, AB
TB
SB, AB
32
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Lessons 11-13
photocopiable
resource sheets
Homework
(optional): AB
PREPARATION
Test
Notebook
WRITTEN WORK
16 How high is the
London Eye?
17 The fastest animal
SB, AB
CORRECTION
Questions: How + adjective … ?
34
High numbers. Adjectives.
Comparatives and superlatives: short adjectives. 36
Animals.
Comparatives and superlatives: long adjectives
Comparatives and superlatives: irregular
adjectives. Hobbies.
Famous inventors
ASSESSMENT
SB, AB
SB, AB
TB
38
SB, AB
40
SB, AB
42
SB, AB
Test Book
Homework
(optional): AB
(optional): AB
photocopiable
resource sheets
Homework
(optional): AB
Lessons 16-18
Read Story 2:
The Secret of
Tower House, p.
86
Homework
(optional): AB
7/1
35
21 I’m going to wash
cars
Going to future: positive, negative and
44
questions.
Activity verbs.
Suggestions: Let’s + infinitive. Questions: What 46
shall we do?, Why don’t we …? What about
…? Activities.
Present continuous for future arrangements.
48
Music.
SB, AB
Homework
(optional): AB
7/2
7/3
36
37
22 What shall we do?
SB, AB
Homework
(optional):AB
7/4
7/5
38
39
23 Who’s playing?
SB, AB
My kind of music
52
SB, AB
TB
SB, AB
Homework
(optional): AB
Lessons 21-23
photocopiable
resource sheets
Homework
(optional): AB
7/6
40
24 Across cultures
7/7
41
25 Revision
7/8
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
42
43
44
45
46
47
Review: 21-23
26 You mustn’t touch
it!
27 What would you
like?
28 Would you like to
…?
ASSESSMENT
Obligation and prohibition: must/mustn’t.
Permission: can. Activity verbs.
Ordering food: would like – positive and
questions. Questions: Can I have …? Food.
Inviting people:Would you like to…?
TV programmes.
54
Test Book
SB, AB
56
SB, AB
58
SB, AB
8/6
48
The life of Mozart
8/7
49
29 Across the
curriculum
30 Revision
60
SB, AB
62
64
SB, AB
TB
Test Book
SB, AB
8/8
9/1
9/2
8/3
8/4
8/5
8/6
50
51
52
53
54
55
56
Review: 26-28
31 They go by bus
ASSESSMENT
By + means of transport. Travel.
32 Turn left at the
corner
33 Go slowly!
Ask and give directions.
Places in town.
Regular and irregular adverbs. Adjectives.
66
SB, AB
68
SB, AB
8/7
57
34 Across cultures
Holidays
70
SB, AB
8/8
58
35 Revision
72
SB, AB
50
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Lessons 26-28
Read Story 3:
Red Snake p.88
photocopiable
resource sheets
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
9/1
59
9/2
60
9/3
10 / 1
10 / 2
10 / 3
10 / 4
10 / 5
10 / 6
61
62
63
64
65
66
67
10 / 7
68
10 / 8
THE SECOND
WRITTEN WORK
PREPARATION
Test
Notebook
WRITTEN WORK
36 Do we have to …?
CORRECTION
Verbs: have to. School words.
74
SB, AB
37 What’s she like?
Questions with like. Personality adjectives.
76
SB, AB
38 To see the Crown
Jewels
Infinitive of purpose with to. Historical words.
78
SB, AB
Journey across America
69
39 Across the
curriculum
40 Revision
10 / 9
70
Review: 36-38
ASSESSMENT
11 / 1
11 / 2
71
72
Evaluation
Talking about students’ Portfolios
SB = Students’ Book
SB, AB
82
AB = Activity Book TB = Teacher’s Book p. = page(s)
SB, AB
TB
Test Book
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Homework
(optional): AB
Lessons 36- 38
Read Story 4:
Wild Wind p.90
photocopiable
resource sheets
Read Puzzle
Story 4
AB + TB
(photocopiable
resource sheets)
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Да се омогући свим ученицима да стекну основну језичку писменост и да напредују ка
остваре-њу одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да примене
стечена знања у новим ситуацијама, да развију способност комуницирања и дијалога (да
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима), да развијају моти висаност и
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају методама учења страног језика.
Задаци:
На крају шестог разреда, ученик треба да:
- разуме краће дијалоге, приче и песме о познатим темама; разуме општи садржај из краћих
ау-тентичних текстова (обавештења о правцу кретања, краће рекламе, радио и ТВ
емисије,); разуме и реагује на говор наставника;
- разуме краће текстове о познатим темама; адекватно интерпретира садржај илустров.
текстова (стрипове, ТВ и биоскоп. програм, правила, забране, ред вожње, мени карта у
ресторану, рекла-ме); проналази и издваја потребне инфомације у текстовима из
свакодневног окружења; може да препозна значење непознатих речи ослањајући се на
општи смисао текста и стечена знања;
- поред информација о себи и свом окружењу говори о прошлим, садашњим и будућим
догађа-јима,, изражава осећања, допадање/недопадање, припадност и присвајање,исказује
намере, планове, даје предлоге, инструкције, говори о дневним активностима, и школским
обавезама, описује лица, животиње, предмете поштујући правила интонације, акцентуације
- учествује у комуникацији и дијалозима, са саговорницима размењује мишљења, ставове,
интересовања, намере, планове, информације
-пише краће текстове користећи познату лексику или визуелни подстицај, пише лична
писма, честитке, користи електр. пошту, примењујући облике обраћања, молбе, поздрава и
захваљив.
- поставња питања и даје одговоре; уме да се снађе у одређеној ситуацији (наручивање
хране и пића, позивање на заједничку активност, прихватање/одбијање, тражење дозволе,
тражење и давање информација о томе где се нешто налази у граду)
- препознаје и користи познате грамат. и лингвистичке садржаје и структуре, форме
учтивости;
- користи речник у самосталном раду;
- препознаје елементе културе и цивилизације земаља чији језик учи (обичаји, традиција,
историја, млади и ТВ, компјутери, знаменитости Лондона, путовања, живот и дело
познатих личности: проналазачи, историјске личн., музика, књижевност, први путници на
Месец
МЕТОД
интерактивна
метода
( кооперативно
учење):
вербалнотекстуална,
аудиовизуелна,
дијалошка,
игровне
активности,
друштвене
игре,
практичан рад
ОБЛИЦИ
РАДА
НАСТАВНА
СРЕДСТВА
-фронтални
-хорско и
индивидуалн
о понављање
-рад у
паровима,
-групни
-индивидуални
- Уџбеник,
Радна свеска,
- Приручник
за
наставника
- свеска
- табла и
маркери у
боји
- ЦД
- видео
касета
- постери
- папир А4
формата
- екстра
фотокопиран
и мареијал
- речник
- часописи
- географска
карта
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Број
часова
по
теми
Броја часова за
Редни
Број
теме
НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ
1.
Спонтани ритам бојених мрља, линија, светлина
2
1
1
2.
Визуелно апоразумевање
2
1
1
3.
Текстура
6
3
3
4.
Светлина
10
5
5
5.
Боја
14
5
9
6
Свет уобразиље у ликовним делима
2
1
1
Обраду
Остали
типови
часова
Стандарди
Напредни ниво
Ученик познаје и користи изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и
материјала визуелне уметности; одабира адекватна средства ( медиј, материјал, технику ) помоћу
којих ће на најболји начин реализовати своју идеју; изводи радове са одређеном намером користећи
основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени ефекат; користи друга места и изворе
да би проширио своја знања из визуелних уметности.
Средњи ниво
Познаје и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија техика и материјала
визуелних уметности; одабира адекватана саадржај да би представио неку идеју или концепт;
образлаже свој рад и радове других ( наводи садржај, тему, карактеристике технике...); лоцира
одабрана
Разликује и користи основне медије, материјале и технике; изводи дводимензионалне и
тродимензионалне радове; описује свој рад и радове других; познаје места и изворе где може да
прошири своја знања везана за визуелне уметности;зна неколико примера примене визуелних
уметности у свакодневном животу.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
– 1 час недељно, 36 часова годишње
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
I
II
Број часова у првом
полугодишту
Број часова у другом
полугодишту
Редни број
теме
УКУПНО
1.
2.
3.
4.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Извођење музике
Слушање музике
Стварање музике
Основе музичке
писмености
(иновација)
13
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
4
13
6
19
26
10
36
ОБРАДА
ОБРАДА
8
3
3
12
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
3
2
2
3
СВЕГА
17
СВЕГА
11
5
5
15
УКУПНО
26
10
36
ЦИЉ:
- развијање интересовања за музичку културу;
- развијање музикалности и креативности;
- неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитнообразовног рада са ученицима;
- упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
ЗАДАЦИ:
Задаци образовно-васпитног рада
- неговање способности извођења музике (певање-свирање);
- стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музике;
- подстицање креативности у свим музичким активностима
(извођење,слушање,истраживање и стварање музике);
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности;
- припремање програма за културну и јавну делатност школе;
- упознавање занимања музичке струке.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа
(народне,уметничке,дечје,староградске);
- упознају основне појмове из музичке писмености;
- упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору;
- развијају стваралачке способности.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
- демонстративна;
- дијалошка;
- усменог излагања;
- рада са тексом (литералним,нотним).
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
- фронтални
- групни
- индивидуални
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
- инструмент;
- уџбеник;
- ликовна илустрација;
- ЦД-касетофон;
- комплет дискова;
- Орфов инструментариј.
СТАНДАРДИ:
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ:
Основни ниво:
-ученик може да пева једноставне дечје,народне и популарне песме(по слуху и са нотног текста)и
музичке примере од 16 тактова уз тактирање(C-dur)у којој се користе основне ритмичке
вредности(осмине,шеснестине,четвртине,половине), основна темпа,тонске висине од малог g до
e2,основни динамички распон и партитурне ознаке(знаци за понављање,крешендо/декрешендо);
-ученик зна да свира песму или музички пример од 16 тактова(који садржи основне елементе музичке
писмености)на неком од Орфових инструмената нпр.бубњу,штапићима, маракасу...
-ученик зна да свира неко дело из српске фолклорне баштине;
-ученик уме да изведе игру по избору(српску народну игру и класичну).
Напредни ниво:
-ученик може да пева једноставне дечје,народне и популарне песме(по слуху и са нотног текста)и
музичке примере уз тактирање које садрже разноврсне елементе музичке писмености(дурске
лествице:C,F,G,D-dur,молске:a,d-moll;ритмичке
вредности:осмине,четвртине,шеснаестине,половине,пунктирани ритам,триола, синкопа;динамичке
вредности:pp-ff;темпа:Presto,Allegro,Andante,Adagio,Moderato ), корона,акцентиуспоравањеубрзавање,карактер извођења и двогласне песме и песме у виду канона;
-ученик зна да свира на једном или више инструмената и може да изведе одређене специфичности
свирања као и да свира у мањем саставу у оквирима наставе.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
Основни ниво:
-ученик препознаје основна темпа(италијански назив),динамику(крешендо,декрешендо),врсту
такта(мелодија у виду валцера или полке),форму(на основу сличних или истих почетака-делова
композиције;колико се пута јавља одређена тема)и карактер слушаног дела(плесни,успаванка,марш);
-ученик,такође препознаје инструменталне групе и гласове(мушке:тенор,баритон,
бас;женске:сопран,мецосопран,алт);
-разликује српску народну музику од фолклорне музике других народа.
Средњи ниво:
-на средњем нивоу ученик може помоћу инструмената да препозна карактеристичне мелодијске и
ритмичке компоненте(труба-фанфарни мотив-марш) и уме да их понови по слуху(ученик препознаје
везу између специфичних музичких елемената и музичког израза);
-препознаје основне карактеристике српске народне музике(извођачки састави,народни инструменти
и игре)
Напредни ниво:
-на напредном нивоу постигнућа ученик треба да уочи везу између опажених музичких елемената и
естетских израза или да разуме начин музичког дочаравања и ванмузичког програма;
-разликује српску народну музику од „новокомпоноване“;
-препознаје карактеристике српске народне музике у уметничкој музици.
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ:
Основни ниво:
-у оквиру дечјег музичког стваралаштва на основном нивоу ученик може да ствара мелодију од
понуђених мотива тј.комбиновањем датих мотива.Такође,на овом ступњу ученик може да осмисли
ритмичку пратњу за један инструменат песме коју зна;
-ученик може да направи(и нацрта)модел народног инструмента по избору од понуђених предмета из
свог окружења.
Напредни ниво:
-ученик може да импровизује и конпонује мању музичку целину(музичку реченицу,период,облик
песме)уз помоћ наставника(осмишљену музичку целину може да запише и одсвира);
-ученик може и да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна и може да је
запише;
-ученик може да направи или нацрта модел задатог инструмента иг групе ударачких
инструмената(штапићи,звечке,бубњеви,даире...).
ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ:
Основни ниво:
-ученик препознаје основне елементе музичке писмености:
основна
темпа(Andante,Аllegro),динамику(p,f),ритмичке вредности(шеснаестине, осмине,четвртине,половинепрепознавање),врсте тактова(2/4,3/4,4/4),лествице
(C-dur и a-moll),основни динамички распон и
партитурне ознаке(крешендо- асоцијација на воз који долази на перонску станицу и декрешендо-воз
који постепено одлази са перона,знаци за понављање),инструменталне групе,гласове
(мушки,женски),инструменталне,вокалне и вокално-инструменталне саставе;
-ученик познаје основне елементе нашег народног стваралаштва.
Средњи ниво:
-на средњем нивоу постигнућа,ученик примењује аналитичко мишљење у контексту разумевања
самог музичког тока нпр.не само препознавање врсте музичких елемената(нпр.ритмичких
вредности),већ и разумевање њиховог функционисања у конкретном музичком контексту.
-ученик препознаје изражајне елементе народне музике и специфичне карактеристике
појединих(народних)инструмената.
Напредни ниво:
-ученик зна и разуме сложеније елементе музичке писмености:основна
темпа(Andante,Аllegro,Moderato,Presto),динамику(pp,p,mf,f,ff),врсте
тактова(2/4,3/4,4/4),лествице(C,F,D-dur и a,d-moll),основне ритмичке
вредности(триола,синкопа,пунктирани ритам),основни динамички распон(мало g-e2)и партитурне
ознаке(крешендо и декрешендо,корона,знаци за понављање,знаци за успоравање и
убрзавање,акценти).
ИСТОРИЈА
Циљ и задаци
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманитарни развој
ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена,
историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа
толеранције код ученика.
Задаци наставе историје су да ученици уочавају узрочно-послодичне везе, разумеју историјске
процесе и токове, улогу истакнутих личнности у развоју људског друштва и да познају националну и
општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и
држава.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Редни
Број
број
НАСТАВНА ТЕМА/ часова
наставне
ОБЛАСТ
по
обраду
теме
теми
1
УВОД
6
2
Европа и средозеље у
2
10
6
раном серњем веку
Срби
и
њихово
3
окружење у раном
11
6
средњем веку
Европа у позном
4
11
5
средњем еку
Срби
и
њихово
5
окружење у позном
19
11
средњем веку
Српске
земље
и
њихово окружење у
6
доба
османлијских
15
7
освајања
-огледни час
УКУПНО
72
37
Број часова за
утврђивање систематизацију
3
1
3
1
4
1
5
1
7
1
6
2
28
7
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Дужина и значај периода средњег века који се изучава у шестом разреду, а обухвата хиљаду
година људске историје захтева велику пажњу у избору наставних садржаја. У програму се налазе
релевантни догађаји, личности и појаве за то историјско раздобље. Савлађујући наставни програм
историје ученици шестог разреда осим што стичу знање о догађајима из средњовековне прошлости
добијају и подстицај за свој интелектуални развој. Они се кроз историју вежбају у логичком
закључивању и схватању узрочно-последичних веза. Историја је изузетно погодан наставни предмет
за подстицање развоја критичког мишљења односно за разликовање чињеница од предпоставки,
података од њихове интерпретације и битног од небитног. Настава историје има утицаја и на развијње
језичке и говорне културе јер историјски садржаји богате језички фонд ученика.
Постоји природна веза историје са другим обавезним и изборним наставним предметима
(географија, српски језик, ликовна култура, музичка култура, народна традуција, свакодневни живот у
прошлости, верска настава...) и зато је пожељна сарадња између предетних наставника која се може
остварити на различите начине (редовна настава, додати рад, слободне активности, излети и
екскурзије...).
У настави историје требало би што чешће да се користе следећа наставна средства:
- историјске карте (зидне, из атласа и уџбеника)
- илустрације (слике, дијапозиви, шеме и графикони)
- документарне, игране, видео и дигиталне материјале
- музејске експонате
- културно историјске споменике
МЕТОДЕ РАДА: Монолошко дијалошка, текстоална
ОБЛИЦИ РАДА: Индивидуални, групни и фронтални
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
1. ОСНОВНИ НИВО
1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
1.2.
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости
И.С.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости
И.С.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје
И.С.1.1.8. именује најважније појаве опште историје
И.С. 1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне историје
и опште историје
И.С.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости
1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
И.С.1.2.3. Препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике
И.С.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у истиријске
карте у којој је наведена легенда
И.С.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми
табеле
И.С. 1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми
графикона
И.С.1.2.8.препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима
2. СРЕДЊИ НИВО
2.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
И.С.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и
историјским периодом
И.С.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје
И.С.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји
И.С.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје
2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
И.С.2.2.1. уме да закључи о ком догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја
карактеристичних писаних историјских извора
И.С.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних
сликовних историјских извора
И.С.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу
поређења два историска извора који говоре о истом историском догађају, феномену
И.С.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности,
догађаја и феномена
3. НАПРЕДНИ НИВО
3.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
И.С.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије уме прецизно да одреди којој деценији и
веку,историјском периоду припада одређена година,личност и историјски феномен
И.С.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у
одговарајућем историјском контексту
И.С.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлпсти и садашњости
И.С.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице
важних историјских дешавања.
3.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
И.С.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора
И.С.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту
историјску појаву.
ГЕОГРАФИЈА
2 часа недељно, 72 часа годишње
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
I
Број часова у првом
полугодишту
II
Број часова у другом
полугодишту
ТИП ЧАСА
ОБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
20
14
Редни
број
теме
УКУПНО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
СВЕГА
34
24
14
38
44
28
72
ТИП ЧАСА
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ОБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
СВЕГА
Увод
Хидросфера
Биосфера
Становништво и
насеља на Земљи
Географска средина и
људске делатности
Општи географски
преглед Европе
Јужна Европа
Средња Европа
Западна Европа
Северна Европа
Источна Европа
- огледни час
Систематизација
1
3
2
3
2
1
2
1
5
3
5
2
1
3
6
3
9
9
6
4
3
5
6
3
3
1
3
15
9
7
4
0
3
3
44
28
72
УКУПНО
8
ОБЛАСТ
ФИЗИЧКА
ГЕОГРАФИЈА
ДРУШТВЕА
ГЕОГРАФИА
РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА
ОБЛАСТ
ГЕОГРАФСКЕ
ВЕШТИНЕ
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ОСНОВНИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу
постигнућа.
- именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и
препознаје основне одлике хидросфере и биосфере
- познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни
распоред
- дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране
- именује континенте и препознаје основне природне и друштвене одлике Европе и
њених држава
СРЕДЊИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу
постигнућа.
- приказује понуђене географске податке на немој карти, картографским
изражајним средствима
ФИЗИЧКА
ГЕОГРАФИЈА
- разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и
односе у Земљиним сферама (хидросфери, биосфери)
ДРУШТВЕНА
ГЕОГРАФИЈА
- разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и
структуре становништва
- именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO,
FAO, Црвени крст ...)
РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА
ОБЛАСТ
ФИЗИЧКА
ГЕОГРАФИЈА
ДРУШТВЕНА
ГЕОГРАФИЈА
- описује природне и друштвене одлике наше Европе и наводи њене
географске регије и државе
НАПРЕДНИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном
нивоу постигнућа.
- објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу
(климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту,
обнову и унапређивање
- објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај
становништва и насеља
- објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај
привреде и привредних делатности
РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА
ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и
индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји
географске регије и географске одлике европских држава
ЦИЉ:
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским
објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава
географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и
улози наше државе у свету
ЗАДАЦИ:
Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да
стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним
вредностима и достигнућима.
Настава географије треба да допринесе:
- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони;
- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у
процесу учења и истраживања и у свакодневном животу;
- стицању знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном
окружењу;
- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу;
- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских
појава и процеса у простору и времену;
- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других
феномена у геопростору;
- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог
просторног размештаја;
- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва,
насеља и привредних делатности;
- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама;
- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија;
- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних,
културних и хуманитарних проблема у савременом свету;
- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним
целинама;
- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине;
- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета;
- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање
и њиховој примени у свакодневном животу;
- развијању опште културе и образовања ученика.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
- монолошка,
- дијалошка,
- илустративно-демостративна,
- текстуална
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
- фронтални,
- индивидуални,
- групни
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
Уџбеник, географски атлас, географска читанка, географска карта света и Европе, енциклопедије,
објекти у непосредној околини, рачунар, готови или изграђени образовни софтвери
ФИЗИКА
ЦИЉ И
ОПЕРАТИВНИ
ЗАДАЦИ
Циљ и задаци
Општи циљ наставе
физике јесте да ученици
упознају природне
појаве и основне
природне законе,да
стекну основну научну
писменост,да се
оспособе за уочавање и
распознавање физичких
појава у свакодневном
животу и за активно
стицање знања о
физичким појавама кроз
истраживање,оформе
основу научног метода и
да се усмере према
примени физичких
закона у свакодневном
животу и раду.
Остали циљеви и задаци
наставе физике су :
- развијање
функционалне
писмености;
- упознавање основних
начина мишљења и
расуђивања у физици;
- разумевање
појава,процеса и односа
у природи на основу
физичких закона;
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
МЕТОДЕ
РАДА
НАСТАВНА
СРЕДСТВА
ПРОВЕРА
ЗНАЊА
УВОД / 2 + 0 + 0 /
Физика као природна наука и методе којима се она
служи / посматрање,мерење,оглед,.../.Огледи који
илуструју различите физичке појаве./ 2 + 0 /
КРЕТАЊЕ /7 + 7 + 0 /
Кретање у свакодневном животу.Релативност
кретања./1 + 0 /
Појмови и величине којима се описује кретање /
путања,пут,време,брзина,правац и смер кретања /. / 2
+0/
Подела кретања према облику путање и брзина
тела.Зависност пређеног пута од времена код
равномерног праволинијског кретања. / 3 + 2 /
Променљиво праволинијско кретање.Средња брзина.
/1+2/
Систематизација и обнављање градива. /0 + 2 /
Демонстрациони огледи.Кретање куглице по
Галилејевом жљебу.Кретање мехура ваздуха / или
куглице /кроз вертикално постављену дугу провидну
цев са течношћу.
СИЛА / 6 + 8 + 0 /
Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и
последице таквог деловања: покретање,заустављање
и промена брзине тела,деформација тела /
истезање,сабијање,савијање/,трење при кретању тела
по хоризонталној подлози и отпор при кретању тела
кроз воду и ваздух. / 1 + 1 /
-Уџбеник,радна
демонстрати
свеска,
вна
графофолија,радн
илустративна и лист / тест/;
кооперативна интерактивна колица,куглица,дас
дијалошка
ка са
жљебом,стаклена
цев са мехуром,
-магнети,гвоздена
тела,куглица од
стиропора,ебонит
на и стаклена
шипка,компас или
магнетна
игла,еластичне
опруге
различитих
коефицијената
еластичности,ква
драт и ваљак од
дрвета са
куглицом,динамо
метри,комплет
тегова,
-метар,метарска
трака,лењир,поми
чно мерило
/нониус/,микроме
тарско мерило
/завртањ/,модели
Контро-лне
вежбе
Рачунске
вежбе
Тест
Усмено
Активно-ст
- развијање способности
за активно стицање
знања о физичким
појавама кроз
истраживање;
- развијање
радозналости,способнос
ти рационалног
расуђивања,самосталнос
ти у мишљењу и
вештине јасног и
прецизног изражавања;
- развијање логичког и
апстрактног мишљења ;
- схватање смисла и
метода остваривања
експеримента и значаја
мерења;
- решавање једноставних
проблема и задатака у
оквиру наставних
садржаја;
- развијање способности
за примену знања из
физике;
- схватање повезаности
физичких појава и
екологије и развијање
свести о потреби
заштите,обнове и
унапређења животне
средине;
- развијање радних
навика и склоности ка
изучавању наука о
природи;
- развијање свести о
сопственим
Узајамно деловање два тела која нису у непосредном
додиру /гравитационо,електрично,магнетно/.Сила
као мера узајамног деловања два тела,правац и смер
деловања./ 3 + 2 /
Процена интензитета силе демонстрационим
динамометром./ 1 + 1 /
Сила Земљине теже / тежина тела /. / 1 + 2 /
Систематизација и обнављање градива. / 0 + 2 /
Демонстрациони огледи. Истезање и сабијање
еластичне опруге.Трење при клизању и
котрљању.Слободно падање.Првлачење и одбијање
наелектрисаних тела.Привлачење и одбијање
магнета.
МЕРЕЊЕ / 4 + 4 + 7 /
Основне и изведене физичке величине и њихове
јединице.Међународни систем мера. /1 + 1 /
Мерење дужине,запремине и времена.Појам средње
вредности мерене величине и грешке при
мерењу.Мерни инструменти. /3 + 3 /
Демонстрациони огледи. Мерење дужине / метарска
трака,лењир /, запремине / балон,мензура / и времена
/ часовник,хронометар,секундметар /. Приказивање
неких мерних инструмената /
вага,термометри,електрични инструменти /.
Лабораторијске вежбе
1. Мерење димензија малих тела лењиром са
милиметарском поделом./1/
2. Мерење запремине чврстих тела неправилног
облика помоћу мензуре./1/
3. Одређивање средње брзине променљивог
кретања тела и сталне брзине равномерног
кретања помоћу стаклене цеви са мехуром./2/
квадрата,троугла,
правоугаоника и
кугла од
картона,мензуре,
штоперица,метро
ном,теразије,
-ексери,кутија са
песком...
знањима,способностима
и даљој професионалној
оријентацији.
Оперативни задаци
Ученик треба да:
- кроз већи број
занимљивих и
атрактивних
демонстрационих
огледа,који манифестују
појаве из различитих
области физике,схвати
како физика истражује
природу и да је
материјални свет
погодан за истраживање
и постављање бројних
питања ;
- уме да рукује мерилима
и инструментима за
мерење одговарајућих
физичких величина:
метарска трака,лењир са
милиметарском
поделом, хронометар,
мензура, вага,
динамометар;
- само упозна појам
грешке и значај
релативне грешке,а да
зна шта је апсолутна
грешка и како настаје
грешка при очитавању
скала мерних
инструмената;
- користи јединице Ѕ/
система за одговарајуће
физичке величине:
4. Мерење еластичне силе при истезању и
сабијању опруге./1/
5. Калибрисање еластичне опруге и мерење
тежине тела динамометром./1/
6. Мерење силе трења при клизању или
котрљању тела по равној подлози./1/
МАСА И ГУСТИНА / 5 + 7 + 3 /
Инертност тела.Закон инерције /Први Њутнов закон
механике/. / 1 + 0 /
Маса тела на основу појма о инертности и о
узајамном деловању тела. / 1 + 0 /
Маса и тежина као различити појмови. / 1 + 1 /
Мерење масе тела вагом. / 0 + 1 /
Густина тела.Одређивање густине чврстих тела. / 1 +
2/
Одређивање густине течности мерењем масе и
запремине. / 1 + 1 /
Систематизација и обнављање градива. / 0 + 2 /
Демонстрациони огледи. Илустровање инертности
тела. Судари двеју кугли/а/ исте величине,од истог
материјала,/б/ различите величине,од истог
материјала, /в/ исте величине,од различитог
материјала. Мерење масе вагом. Течности
различитих густина у истом суду –„течни сендвич“
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање густине чврстих тела правилног и
неправилног облика./2/
2. Одређивање густине течности мерењем њене масе
и запремине./1/
ПРИТИСАК / 5 + 6 + 1 /
Притисак чврстих тела. /1 + 1 /
m,s,kg,N,m/s,Pa..;
- усвоји основне
представе о механичком
кретању и зна величине
које карактеришу
равномерно
праволинијско кретање и
средњу брзину као
карактеристику
променљивог
праволинијског кретања;
- на основу појава
узајамног деловања тела
схвати силу као меру
узајамног деловања тела
која се одређује
интензитетом,правцем и
смером;
- усвоји појам масе и
тежине и прави разлику
између њих;
- уме да одреди густи
ну чврстих тела и
густину течности
мерењем њене масе и
запремине;
- усвоји појам
притиска,схвати
преношење спољњег
притиска кроз течности
и гасове и разуме
Паскалов закон.
Притисак у мирној течности.Хидростатички
притисак. Спојени судови. /2 + 1 /
Атмосферски притисак. Торичелијев оглед.
Зависност атмосферског притиска од надморске
висине. Барометри. / 1 + 1 /
Преношење спољњег притиска кроз течности и
гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и
његова примена. / 1 + 1 /
Систематизација и синтеза градива. / 0 + 2 /
Демонстрациони огледи. Зависност притиска од
величине додирне површине и од тежине тела.
Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију
хидростатичког притиска. Преношење притиск а кроз
течност /стаклена цев са мембраном,Херонова
боца,спојени судови/. Хидраулична преса. Огледи
који илуструју разлику притисака ваздуха / како се
ваздух може“ видети“,како свећа може да гори под
водом.../
Лабораторијска вежба
1. Одређивање зависности хидростатичког притиска
од дубине воде /1/
СТАНДАРДИ- ФИЗИКА
РАЗРЕД НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
КРЕТАЊЕ
НИВО
НЕОПХОДНА ЗНАЊА
ОСНОВНИ
-уме да препозна врсту кретања по облику путање
-уме да препозна равномерно кретање
-уме да израчуна средњу брзину,пређени пут или
протекло време ако су познате друге две величине
-зна шта је механичко кретање и које величине га описују
-разуме и примењује основне математичке формулације
односа и законитости у физици,нпр.директну и обрнуту
пропорционалност
-уме да користи и интерпретира табеларни и графички
приказ зависности физичких величина
-уме да претвара јединице изведених физичких величина
у одговарајуће јединице SI система
-уме да препозна гравитациону силу и силу трења које
делују на тела која мирују или се крећу равномерно
-уме да препозна еластичну силу,силу потиска и особине
инерције
-зна основне особине гравитационе и еластичне силе,и
силе потиска
-уме да препозна векторске физичке величине ,нпр.силу и
брзину
ШЕСТИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
СИЛА
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
РАЗРЕД НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
НИВО
НЕОПХОДНА ЗНАЊА
ОСНОВНИ
-уме да чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег
подеока
-уме да препозна мерила и инструменте за мерење
дужине,масе,запремине,температуре и времена
-зна да користи основне јединице за дужину,масу
запремину,температуру и време
-уме да препозна јединице за брзину
-зна основна правила мерења,као што су нула
ваге,хоризонтални положај,затегнута мерна тракаитд.
-зна да мери дужину,масу,запремину,температуру и време
-поседује мануелне способности за рад у лабораторији
-уме да се придржава основних правила понашања у
лабораторији
-уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI,као
што су литар и тона
-уме да користи префиксе и претвара бројне вредности
физичких величина из једне јединице у
другу,нпр.километр у метре
-зна када мерење понављамо више пута
ШЕСТИ МЕРЕЊЕ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
ОСНОВНИ
МАСА И
ГУСТИНА
СРЕДЊИ
-уме да претвара јединице изведених физичких величина
у одговарајуће јединице SI система
-зна шта је грешка мерења
-уме да донесе релевантан закључак на основу резултата
мерења
-зна да користи основне јединице за
дужину,масу,запремину,температуру и време
-разуме и примењује концепт густине
НАПРЕДНИ
РАЗРЕД НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
НИВО
НЕОПХОДНА ЗНАЊА
ОСНОВНИ
ШЕСТИ ПРИТИСАК
-разуме принцип спојених судова
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
-зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба
флуида
-зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи
-разуме и примењује концепт притиска у флуидима
МАТЕМАТИКА
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДА
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
СВЕГА
(вежбање, понављање,
проверавање,
систематизација)
I
II
Број часова у првом полугод.
Број часова у другом полугод.
УКУПНО
28
26
40
50
68
76
54
90
144
Редни број
теме
Садржај програма по темама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
ТРОУГАО
ЧЕТВОРОУГАО
ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА И
ТРОУГЛА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И
АНАЛИЗА
УКУПНО
9
15
14
6
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
(вежбање,
понављање,
проверавање,
систематизација)
15
29
14
11
7
10
17
8
8
90
144
ОБРАДА
54
УКУПНО
24
44
28
17
Ред.б
рој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
НАСТАВНЕ ТЕМА ПО РЕДОСЛЕДУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УВОД
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
ТРОУГАО ( I ДЕО)
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА
ТРОУГАО ( II ДЕО)
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ ( САБИР. И
ОДУЗ.)
ЧЕТВОРОУГАО
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ ( МНОЖЕЉ. И
ДЕЉ.)
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ (ЈЕДНАЧ. И
НЕЈЕД.)
ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА
ЧЕТИРИ ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА
ИСПРАВ.
ПОЛУГОДИШЊЕ И ГОДИШЊЕ
ПОН.ГРАДИВА
УКУПНО
БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДА
5
7
5
7
ОСТАЛИ
1
9
6
7
8
УКУПНО
1
14
13
12
15
6
10
16
6
5
11
17
11
16
8
12
12
17
8
8
3
3
94
144
4
5
50
ЦИЉ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ:
Циљ наставе математике у основној школи јесте да: ученици усвоје елементарна
математичка знања која су потребна за схватање појаве и законитости у природи и
друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе
развијању металних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном
развитку личности ученика.
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ:
 стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа
и законитости у разним појавама у природи и друштву;
 стицање основне математичке културе за сагледавање улоге и примене математике у
различитим подручјима човекове делатности, за успешно настављање образовања и
укљичивање у рад;
 развијање ученикових способности посматрања, опажања и логишког, критичког,
аналитичког и апстрактног мишљења;
 развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање
математичке радозналости;
 стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност
изражавања у писменом и усменом облику;
 усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
 савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним
бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;
 упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела и разумевање
њихових узајамних односа;
 оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским
конструкцијама;
 припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких
наука;
 изграђивање позитивних особина ученикове личности као што су: систематичност,
упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;
 стицање навика и умешност у коришћењу разноврсних извора знања;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Ученике треба оспособити да:
 схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и
рационалних бројева, појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности
броја;
 упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно
увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава;
 могу да читају и састављају разне једноставне изразе са рационалним бројевима и
израчунају њихову бројевну вредност;
 упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу
рационалних бројева;
 разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси;
 упознају класификацију троуглова и четвороугла и знају њихова основна својства;
 схвате релацију подударности и њена својства и умеју да примењују у извођењу
основних конструкција троугла и четвороугла:
 схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању
површина троуглова , паралелограма и других четвороуглова;
 примењују правила за израчунавање површина троугла и четвороугла у разним
практичним задацима;
 усвајају елементе дедукативног закључивања (правилно формулисање тврђења;
правилно коришћења свих везника ''и''. ''или'', а нарочито ''ако....онда...'' и ''ако и само ако'',
осете потребу за извођењем доказа и умеју да то раде у једн.случајевима)
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
монолошка; дијалошка; илустративна; демонстративна.
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
табла; креда; прибор; графофолије.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
фронтални; групни; индивидуални; рад у пару.
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
По
теми
1.УВОД
1
2. ЦЕЛИ
БРОЈЕВИ
14
5
9
3. ТРОУГАО, I
ДЕО
13
7
6
4. МНОЖЕЊЕ
И ДЕЉЕЊЕ
12
5
7
За
обр
аду
Оста
ле
типо
ве
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Упознавање ученика са наставним планом и програмом и давање
упустава за рад
1. Осврт на скуп N и No
2. Појам целог негативног броја, скуп Z , бројевна права
3. Цели бројеви и бројевна права
4. Апсолутна вредност, уређеност скупа Z
5. Сабирање целих бројева
6. Сабирање целих бројева
7. Одузимање целих бројева
8. Одузимање целих бројева
9. Сабирање и одузимање целих бројева
10. Решавање једначина облика а + x = b 11. Решавање једначина
облика а + x = b
12. Решавање неједначина облика x+a > b x+a < b
13. Решавање неједначина облика x+a > b x+a < b
14. Ситематизација теме
1. Троугао, елементи, обележавање
2. Однос страница троугла, врсте троуглова према страницама
3. Унутрашњи углови тр., збир унутраш.углова, врсте троуглова
према угловима
4. Углови троугла
5. Спољашњи углови троугла, збир спољашњих углова
6. О угловима троугла
7. Својство једнакокраког троугла
8. Однос углова и страница троугла
9. Однос углова и страница троугла
10. Конструкције углова 60, 30, 120 степени
11. Конструкције углова 45,75 и 135 степени
12.Углови троугла
13.Систематизација теме (контролна вежба - цели бројеви и троугао)
1. Производ два цела броја
2. Множење целих бројева, квадрат целог броја
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Ученике оспособити да:
- схвате потребу увођења
негативних бројева
- структуру скупа целих
бројева
- појмове супротног броја и
апсолутне вредности броја
- бројевну праву и појам
координате
- уређеност скупа целих
бројева
- упознају класификацију
троуглова и схвате њихова
основна својства
- основне елементе
троуглова и њихове
међусобне односе
- конструкцију неких углова
Ученици треба да усвоје:
ЦЕЛИХ
БРОЈЕВА
5. ТРОУГАО, I
I
ДЕО
6.
РАЦИОНАЛН
И БРОЈЕВИ
(САБИРАЊЕ
И
ОДУЗИМАЊЕ
)
15
16
7
6
8
10
3. Множење целих бројева, квадрат целог броја
4. Количник два цела броја
5. Дељење целих бројева
6. Множење и дељење целих бројева
7. Множење и дељење целих бројева
8. Једначине облика ax=b, x/a=b, a/x=b
9. Једначине облика ax+b=c
10. Неједначине облика ax>b
11. Једначине и неједначине
12. Једначине и неједначине, примена
1. Први писмени задатак
2. Исправка писменог задатка
1. Подударност, подударност троуглова
2. Основне теореме о подударности троуглова
3. Основне теореме о подударности троуглова
4. Подударност троуглова (правоуглих и једнакокраких)
5. Одређеност и конструкција троуглова
6. Основне конструкције троуглова
7. Подударност и конструкција троуглова
8. Конструкција троугла
9. Описана кружница око троугла
10. Правоугли троугао и описана кружница
11. Уписана кружница у троугао
12. Тежиште троугла
13. Ортоцентар троугла
14. Значајне тачке троугла
15. Конструкција троугла
1. Скуп рационалних бројева, бројевна права, координата тачака
2. Апсолутна вредност, упоређивање рационалних бројева
3. Рационални бројеви
4. Збир два рационална броја
5. Сабирање рационалних бројева, децимални запис
6. Сабирање, комутативност и асоцијативност
7. Одузимање рационалних бројева
8. Одузимање рационалних бројева
9. Сабирање и одузимање рационалних бројева
10.Сабирање и одузимање, бројевни изрази
11. Бројевни изрази
- рачунске операције са
целим бројевима
- решавање једначина
- решавају рачунске изразе
Ученике упознати са:
- релацијом подударности
- оспособити их да стечена
знања примењују приликом
извођења основних
конструкција троугла и
четвороугла
- прилоком решавања
конструктивнмих задатака
захтевати уредност и
прецизност
- упознати значајне тачке
троугла и повезати са
елементима математике из
разних области праксе
Оспособити ученике да :
- схвате структуру
рационалних бројева
- схвате појмове апсолутне
вредности рационалног броја
и упоређивање
- схвате уређеност скупа
рационалних бројева
- схвате рачинске операције
7.ЧЕТВОРОУГ 17
АО
РАЦИОНАЛН
И БРОЈЕВИ
(МНОЖЕЊЕ
И ДЕЉЕЊЕ)
16
6
5
11
11
12. Једначине облика а + x = b
13. Једначине, примена
14. Неједначине облика x+a > b
15. Неједначине
16. Систематизација
1. Други писмени задатак
2. Исправка другог писменог задатка
1.Четвороугао, елементи, врсте
2. Углови четвороугла, збир унутрашњих углова
3. Спољашњи углови четвороугла
4. Четвороугао
5. Паралеограм
6. Паралелограм, својства
7. Врсте паралелограма, ромб
8. Правоугли паралелограм
9. Конструкција паралелограма
10. конструкција паралелограма
11. Трапез ( дефиниција, својство, средишна дуж)
12. Трапез, једнакокраки и правоугли
13. Основне конструкције трапеза
14. Делтоид, својства, основне конструкције
15. Трапез, делтоид, конструкције
16. Четвороугао, конструкција
17. Систематизација теме
1. Множење целих позитивних рационалних бројева
2. Множење два рационална броја
3. Множење два рационална броја, децимални запис
4. Квадрат рационалног боја ( улога броја 1, 0, -1,у множењу)
5.Појам реципрочног рационалног броја
6. Множење рац.броја ( комутативност и асоцијативност)
7.Множење рац.броја ( дистрибутивност)
8. Дељење целих бројева
9. Дељење позивних разломака
10. Количник два рационална броја, p/q
11. Количник два рационална броја, децимални запис
12. Дељење рационалних бројева
13. Множење и дељење рационалних бројева
14. Бројевни изрази (све четири операције)
сабирања и одузимања
- схвате својства рачунских
операција и комутативност и
асоцијативнос
- упознају класификацију
четвороуглова и њихова
својства
- науче конструкцију
појединих четвороуглова
- приликом решавања
конструктивних задатака
захтевати уредност и прециз
- рачунске операције
множења и дељења у скупу
рационалних бројева
- својства рачунских
операција, асоцијативност,
комутативност и
дистрибутивност
- умешност у израчунавању
бројевних вредности израза
9.РАЦИОНАЛ
НИ БРОЈЕВИ
(ЈЕДНАЧИНЕ
И
НЕЈЕДНАЧИ
НЕ)
12
10.ПОВРШИН
А ТРОУГЛА И
ЧЕТВОРОУГЛ
А
17
4
5
8
12
15. Бројевни изрази
16. Систематизација теме
1. Трећи писмени задатак
2. Исправка трећег писменог задатка
1. Једначине упознатих облика
2. Једначине облика ax+b=c
3. Једначине,примена
4. Неједначине упознатих облика
5. Неједначине ax+b>c
6. Неједначине, примена
7. Неједначине
8. Једначине и неједначине
9. Једначине и неједначине
10. Проценат
11. Проценат, примена
12. проценат, примена
1.Површина правоугаоника ( равне фигуре)
2. Једнакост површина равних фигура (расположива и допунска)
3. Једнакост површи
4. Површина паралелограма
5. Површина поаралелограма
6. Површина троугла
7. Површина троугла
8. Површина троугла и паралелограма
9. Површина трапеза
10. Површина трапеза
11. Површина трапеза, троугла, паралелограма
12. Површина четвороугла чије су дијагонале узајамно нормалне
13. Површина четвороугла чије су дијагонале узајамно нормалне
14. Површина равних фигура
15. Површина произвољног четвороугла
16. Површина четвороугла и троугла
17. Систематизација теме
1. Четврти писмени задатак
2. Исправка четвртог писменог задатка
1.Површина троугла и четвороугла
2. Бројевни изрази
3.Годишње понављање градива
- решавају једначине и
неједначине у скупу
рационалних бројева
- тумаче проценат као
специфичан начин
записивања разломака
Ученици треба да усвоје:
- појам заснивања мерења
површи
- појам једнакости површина
геометријских фигура
- суштину формула за
израчунавање појединих
фигура
ПРИКАЗ ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА Тема
1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
/БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ
СА ЊИМА/
основни ниво
Ученик уме да:
-прочита и запише различите врсте
бројева (природне, целе, рационалне)
2. РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ
/БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ
СА ЊИМА/
Ученик:
-користи целе бројеве и једноставне
изразе са њима помажући се
визуелним представама
-реши линеарне једначине у којима
sе непозната појављује само у једном
члану
-одреди задати проценат неке
величине
/АЛГЕБРА/
/ОБРАДА ПОДАТАКА/
3. ТРОУГАО
/ГЕОМЕТРИЈА/
Ученик уме да:
-влада појмом: троугао, (уочава
њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор; ученик разликује
основне врсте троуглова, зна основне
елементе троугла и уме да израчуна
обим и површину троугла на основу
елемената који непосредно фигуришу
у датом задатку
средњи ниво
Ученик уме да:
-одреди супротан број, реципрочну
вредност и апсолутну вредност
броја; израчуна вредност
једноставнијег израза са више
рачунских операција различитог
приоритета, укључујући
ослобађање од заграда, са бројевима
истог записа
Ученик уме да:
-користи бројеве и бројевне изразе
у једноставним реалним
ситуацијама
-реши линеарне једначине
-примени процентни
рачун у једноставним
реалним ситуацијама
(на пример, промена
цене неког производа
за дати проценат)
Ученик уме да:
-одреди однос углова и страница у
троуглу, збир углова у троуглу
напредни ниво
Ученик уме да:
-одреди вредност сложенијег
бројевног израза
Ученик уме да:
- одреди вредност сложенијег
бројевног израза
-користи бројеве и бројевне
изразе у реалним ситуацијама
-саставља и решава линеарне
једначине
-примени процентни
рачун у сложенијим
ситуацијама
Ученик уме да:
- користи основна својства
троугла, рачуна његов обим и
површину на основу
елемената који нису обавезно
непосредно дати у
формулацији задатка; уме да
их конструише
4. ЧЕТВОРОУГАО
/ГЕОМЕТРИЈА/
5. ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА И
ТРОУГЛА
/ГЕОМЕТРИЈА/
Ученик:
-влада појмовима: четвороугао,
квадрат и правоугаоник (уочава
њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор
Ученик:
- уме да израчуна
обим и површину квадрата и
правоугаоника на основу елемената
који непосредно фигуришу у датом
задатку
- користи одговарајуће јединице за
мерење дужине, површине
-претвори веће јединице дужине,
површине у мање
Ученик уме да:
- збир углова у четвороуглу
Ученик уме да:
- користи основна својства
четвороугла, паралелограма и
трапеза; уме да их конструише
Ученик уме да:
- израчуна обим и површину
четвороугла и троугла на основу
елемената који непосредно
фигуришу у датом задатку
Ученик уме да:
-рачуна обим и површину
четвороугла и троугла на
основу елемената који нису
обавезно непосредно дати у
формулацији задатка
БИОЛОГИЈА
2 часа недељно, 72 часа годишње
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
вежбање
 понављање
СВЕГА
 проверавање
 систематизација
15
37

ОБРАДА
I
II
Број часова у првом
полугодишту
Број часова у другом
полугодишту
Редни број
теме
УКУПНО
1.
2.
3.
4.
5.
22
19
16
35
41
31
72
2
5
26
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
1
3+1
19+3
4
2
6
4
2
6
41
31
72
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ОБРАДА
УВОД
ПРАЖИВОТИЊЕ
ЦАРСТВО
ЖИВОТИЊА
УГРОЖЕНОСТ И
ЗАШТИТА
ЖИВОТИЊА
УВОД У
ЕВОЛУЦИЈУ ЖИВОГ
СВЕТА
УКУПНО
СВЕГА
3
9
48
6
НАПРЕ
ДНИ
СРЕД
ЊИ
УВОД
ОСНОВ
НИ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
НАПРЕ
ДНИ
СРЕДЊИ
ОСНОВНИ
2.
ПРАЖИВОТ
ИЊЕ
3.
ЦАРСТВО
ЖИВОТИЊ
А
ОСНОВНИ
РАЗРЕД
НИВО
Стандарди
НЕОПХОДНА ЗНАЊА
Уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне
представнике истих
Препознаје основне сличности и разлике у изгледу и
понашању биљака и животиња
Позје критеијуме по којима се царства међусобно
разликују до нивоа кола /класе
Познаје критеријуме по којима се царства међусобно
разликују на основу њихових својстава до нивоа
класе /реда најважнијих група
Препознаје основне сличности и разлике у изгледу и
понашању биљака и животиња
Зна да су најмањи организми изграђени од једне
ћелије у којој се одвијају сви карактеристични
животни процеси и зна основне карактеристике грађе
такве ћелије
Зна да постоје просторне и временске промене код
живих бића и познаје основне чињенице о томе
Познаје и користи критеријуме за разликовање
биљака и животиња и примењује их у типичним
случајевима
Уме да објасни везу између промена у просторном и
временском окружењу и промена које се дешавају
код живих бића у околностима када делује мањи број
чинилаца на типичне заједнице живих бића или
организме
Разуме критерујуме по којима се разликују биљке и
животиње и уме да их примени у атипичним
случајевима
Зна да је ћелија најмања јединица грађе свих
вишећелијских организама у чијим одељцима се
одвијају разноврсни процеси и зна основне
карактеристике грађе тих ћелија
Зна основне карактеристике грађе животиња и
основне функције које се обављају на нивоу
организма
Познаје основну организацију органа у којима се
одвијају различити животни процеси
Зна да организми функционишу као независне
целине у сталној интеракцији са околином
СРЕДЊИ
НАП
РЕД
НИ
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДН
И
5.
УВОД У
ЕВОЛУЦИЈ
У ЖИВОГ
СВЕТА
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
4.
УГРОЖЕНО
СТ И
ЗАШТИТА
ЖИВОТИЊ
А
Зна карактеристике и основне функције спољашње
грађе животиња
Зна и упоређује сличности и разлике између нивоа
организације јединке: зна да се ћелије које врше исту
функцију групишу и образују ткива, ткива са истом
функцијом органе а органи са истом функцијом
системе органа
Зна да је неопходна координација функција у
вишећелијским организмима и зна који органски
системи омогућују ову интеграцију
Зна карактеристике и основне функције унутрашње
грађе животиња
Разуме утицај човека на биолошку разноврсност
(нестанак врста, сеча шума, интензивна
пољопривреда)
Препознаје основне процесе важне у заштити
биодиверзитета (националних паркова, природних
резервата)
Зна шта може лично предузети у заштити свог
непосредног животног окружења
Разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта
као и значај очувања природних ресурса и уштеде
енергије
Разуме значај природних добара у заштити природе
(националних паркова, природних резервата, зоовртова)
на основне научне чињенице о еволуцији живота на
Земљи
Зна да живот на Земљи има заједничко порекло са
чијом се историјим можемо упознати на основу
фосилних записа
Зна да је природно одабирање основни механизам
прилагођавања организма
Уочава да постоје разлике између јединки исте врсте
и различитих врста и зна да су оне настале
деловањем еволуционих организама
Уочава прилагођеност организама и разуме да током
еволуције природно одабирање доводи до
пролагођавања организама на услове животне
средине
Разуме како различити еволуциони механизми
мењајући учесталост особина у популацијама доводе
до еволуције
НАСТАВНИ САДРЖАЈ:
Избор и систематизација програмских садржаја наставног предмета биологија односе се на научну
дисциплину-зоологија и резултат су захтева времена и најновијих достигнућа у науци.
Наставне теме обрађују садржај из зоологије и логички су распоређене у пет тематских целина: Увод,
Праживотиње, Царство животиња, Угроженост и заштита животиња и Увод у еволуцију живог света.
Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања
градива, наставник не треба да инсистира на детаљној грађи, већ да стави акценат на животни простор,
начин живота, разноврсност и значај појединих група у оквиру царства животиња.
ЦИЉ:
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна
знања о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског света.
ЗАДАЦИ- Задаци образовно-васпитног рада:
 развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације;
 развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког мишљења;
 упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња;
 упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња;
 поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света;
 развијање одговорног односа према животињама;
 разумевање еволутивног развоја живог света;
 развијање хигијенских навика и здравствене културе.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
 уоче потребу за класификовање живог света због његове велике разноврсности;
 уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња;
 упознају основне појмове о природном систему животиња;
 упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња;
 упозна ју животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе,
разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца;
 схвате улогу инсеката у природи;
 упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију;
 упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца,
птица и сисара;
 схвате значај бриге о потомству птица и сисара;
 схвате значај одговорног односа према животињама;
 сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје;
 знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака
(записа);
 разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
 метода излагања, дијалога, демонстрације (природног материјала, слика, графика, руковања лупом
и микроскопом), огледа-експеримента, метода активног учења
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
 лабораторијски прибор, лупа и микроскоп, природни материјал, слике, занимљиви текстови.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
 фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
БРОЈ
ЧАСОВА
НАСТАВНА
По
За
Ост
але
ТЕМА
теми
обр
аду
тип
ове
УВОД У
АРХИТЕКТУРУ И
ГРАЂЕВИНАРСТВ
О
ТЕХНИЧКИО
ЦРТАЊЕ У
ГРАЂЕВИНАРСТВ
У
ИНФОРМАТИЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
8
16
4
4
0
2
6
2
3
14
1
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Историја архитектуре
врсте грађевинских објеката
конструктивни елементи грађевинских
облика
системи градње у грађевинарству
Техничка документација
размера
котирање
симболи и ознаке у грађевинарству
графичко представљање предмета
објеката прибором
Програм за једноставно цртање
рад са cd-ом и флеш меморијом
снимање цртежа
рад са штампачем
коришћење интернета
Подела и врсте грађевинских материјала
природни грађевински материјалисвојства и примена
вештачки грађевински материјалисвојства и примена
eнергетикe у грађевинарству
мере за рационално коришћење
роплотне енергијеу грађевинарству:
топлотна изолација зграде
коришћење сунчеве енергије
етика становања
Сазнају иторију архитектуре и грађевинарстава
упознају и савладају врсте грађевинских објеката
упознају принципе конструисања грађевинских објеката
уоче разлике између
различитих група грађевинских објеката
Упознају карактеристике грађевинског техничког цртања
и основне и основне грађевинске симболе
науче да користе карактеристике грађевинских техничких
цртежа у изради својих планова и цртежа
примењују одговарајућу размере
комуницирају на језику технике
Науче да користе једноставне софверске алате за за
цртање
науче како да користе cd-ром, флеш меморију и штампач
упознају се са једноставним могућностима
Упознају основне врсте , карактеристике и примену
грађевинских материјала
препознајуприродне ресурсе
и њихову ограниченост у коришћењу
ЕНЕРГЕТИКА
4
2
2
КУЛТУРА
СТАНОВАЊА
ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА У
ГРАЂЕВИНАРСТВ
У
4
1
3
4
2
2
САОБРАЋАЈНИ
СИСТЕМИ
2
2
0
ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА У
ПОЉОПРИВРЕДИ
КОНСТРУКТОРС
КО
МОДЕЛОВАЊЕМОДУЛИ
4
22
2
0
израда плана стана
предлог за његово уређење
уређење екстеријера и ентеријера
алати и машине у грађевинарству
мере заштите при извођењу објеката
Енергетика у грађевинарству
мере за рационално коришчење
роплотне енергијеу грађевинарству:
топлотна изолација зграде
коришћење сунчеве енергије
Етика становања
израда плана стана
предлог за његово уређење
уређење екстеријера и ентеријера
2
Алати и машине у грађевинарству
мере заштите при извођењу објеката
Грађевински објекти у саобраћају.: аутопутеви, жележничке станице, луке,
аеродроми
Организација рада и примена
савремених техничких средстава
упољопривредној производњи
техничка средства у пољопривреди
машине и уређаји у пољопривредној
производњи
моделовање машина и уређаја
22
Самосталан рад на сопственом пројекту
израда техничке документације, избор
материјала, обрада материјала, састављање
делова, облагање и површинска заштита.
Израда макета стана на основу плана и
предлог за његово уређење.
Моделовање машина и уређаја у
пољопривредној производњи
поправке на кућним инсталацијама и
санитарним уређајима
Упознају се са значајем правилног коришења енергије
имогућностама за њено рационално коришћење усвоје
основна знања о начинима штедње енергије науче
принципе коришћења соларне енергије
Стичу и развијају културу становања у савременим
условима
Упознају основне алате и машине у грађевинарству
савладају начине коришћења алата и приципе рада
машина који се масовно користе у изградњи
грађевинских објекат
Стекну представу о фукционисању и организацији
саобраћајнин система
Допуне своја знања о примени и битним
карактеристикама пољопривредних машина савладају
основне процесе рад у пољопривредној производњи
Примењивање раније стечених знања у изради соственог
пројекта
науче да на одговарајући начин спајају делове из
конструкторских комплета уз употребу цртежа из
сопствених пројеката упознају функционисање кућне
инсталације
науче да уоче кварове на кућним инсталацијама и
могућности њихове поправке
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
2
34
Број часова у другом полугодишту
38
72
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од два часа. с обзиром да је настава техничког образовања
Теоријско-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са
највише 20 ученика. Направити корелацију са одговарајућим наставним садржајима, усклађивањем
терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања,умења и навика неопходна
је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, биологије и др.
УВОД У АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Приказати развој грађевинарства и архитектуре од праисторије до данас (само на информативном нивоу).
На изабраним примерима из историје грађевинарства приказати развој грађевинарства и архитектуре од праисторије
до данас. Остварити корелацију са ликовним васпитањем.
Извршити појмовно поделу архитектура -- грађевинарство; високоградња - нискоградња - хидроградња.
Сликом ученицима показати једну стамбену зграду, друштвену (биоскоп,позориште, школу...) И привредну
(предузеће, индустријск ухалу). За представнике нискоградње сликом показати мост,пут, железницу
иаеродромску писту; а бране, луке и канали за наводњавање као угледне примере објеката у хидроградњи. На
једноставном примеру куће путем рачунара у 3d приказу показати основне конструктивне елементе из којих се
састоји грађевински објекат.поред тога, указати и на остале елементе који чине целину грађевинског објекта
(прозори, врата, димњачки канали...). Иновација
ТЕХНИЧКИО ЦРТАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Указвањем на специфичности у техничког цртања у грађевинарству - симболи, ознаке, котирање оспособити ученике
да коришћењем и читањем једноставнијим цртежима и пројектима израде једноставнији цртеж који треба да буде
у функцији примене научених симбола и ознака у грађевинарству.
Посебну пажњу треба обратити на специфичности техничког цртежа у грађевинарству (врсте цртежа,
размере које се примењују, котне стрелице и косе црте, котни бројеви, висинске коте,симболи: приказ
врата, прозора, конструктивних елемената у основи и пресеку и приказ елемената намештаја у основи
и пресеку). Као вежбу за примену знања из овог дела ученици могу да нацртају хоризонтални пресек
– Основу и хоризонтални пресек једне просторије (изабрана просторија може бити радна соба , учионица ученика
Треба инсистирати да буду стрпљиви и прецизни у мерењу и приликом цртања
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Коришћењем једноставних софтвеа за цртање и пројектовање без програмирања оствари континуитет примене
рачунара у настави.на тај начин ће ученици упознавати примену рачунара на конкретним садржајима и рад са
Cd-ромом и штампачем. Примену рачунара прилагодити конфигурацији рачунара којом школа располаже.
Ову наставну тему обрадити уз помоћ рачунара у рачунарској учионици.
Ова наставна тема се реализује после наставне теме техничко цртање у грађевинарству.разлог томе је
што постоје једноставни софтвери који се могу користити за цртање и пројектовање без програмирања
Express 3.0, microsoftоffice visio 2003.). На тај начин ће ученици упознавати примену рачунара на
конкретним садржајима и рад са cd-ромом, флеш меморијом и штампачем. Примену
ГРАЂЕВИНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
Проширивањем знања о техничким материјалима који се користе у грађевинарству а уз помоћ збирке материјала за
радне вежбе савладати разне начине добијања и примене материјала
На нивоу обавештености проширити знања оматеријалима који се користе у грађевинарству. Не улазити у детаље
о производњи ипреради материјала. Препоручљиво је ученицима показати угледне примере грађевинских материјала
који се обрађују (песaк, цемент...) Или њихове моделе (опека,арматура...). Излагање поткрепити проспектима
у, каталозима и претраживањима на интернету. У реализацији ове тематске целине успоставити корелацију
са историјом нарочито у делу који се односи на развој грађевинских материјала.
ЕНЕРГЕТИКА
Указати на значај врсте изабраног материјала за градњу грађевинских објеката, на могућност штедње
енергије и коришћења неконвенционалних извора енергије, како при пројектовању нових објеката, тако и
могућност доградње термо-изолације на постојећим објектима.
КУЛТУРА СТАНОВАЊА
Увести ученике у ову наставну јединицу путем посматрања и анализе својих станова. Ученици треба да
закључе из којих се делова стан састоји, које су њихове функције, који је најповољнији распоред просторија
Са аспекта функционалности и могућности уштеде и коришћења алтернативних извора енергије. Користећи
план стана ученици треба да науче како се одређује функција сваке просторије и како се врши избор
намештаја имајући у виду функционалност и економичност простора. На основу посматрања планова,
Макета, слика насеља градскихи сеоских, треба објаснити значај околине стана са хигијенског и естетског становишта.
Алате и машине у грађевинарству обрадити тако да се у првом кораку направи груба подела механизације
и за сваку од њих наброје карактеристични представници. Излагања поткрепити сликом и по
могућству моделима.
У делу који се односи на заштиту на раду код ученика развијати свест о потреби очувања личног здравља
, али и очувања животне средине. Инсистирати на познавању заштитне опреме, обезбеђивању градилишта
као и околине.
САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ
У односу на претходну годину, градиво проширити са аспекта саобраћајних објеката, њихове намене
, функционисања и организације саобраћаја. За ове наставне садржаје користити актуелне медије
ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Организација рада и примена савремених средстава у пољопривредној производњи
Алате и машине упољопривреди обрадити тако да се у првом кораку направи груба подела механизације
и за сваку од њих наброје карактеристични представници. Излагања поткрепити сликом и по
могућству моделима.
КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ- МОДУЛИ
за које имају више афинитета: моделовање грађевинских објеката високоградње, нискоградње, израда модела
разних машина и уређаја у грађевинарству из конструкторских комплета, уређење стана, поправке на кућним
инсталацијама и санитарним уређајима, обавеза свих, без обзира на избор активности је да израде свој
«Пројекат» по коме изводе моделовање: израда техничке документације, избор материјала, обрада материјала
, састављање делова, облагање површина и површинска заштита
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
2 часа недељно, 72 часа годишње
СВЕГА
10
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
24
10
28
38
20
52
72
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДА
Број часова у првом
полугодишту
Број часова у другом
полугодишту
I
II
УКУПНО
34
Редни број теме
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ОБРАДА




1.
2.
3.
Организација рада
Атлетика
Вежбе на справама и
тлу
Кошарка
Ритмичка гимнастика
и плес
Тестирање физичких
способности
4.
4.
5.
УКУПНО
5
7
5
3
20
вежбање
понављање
проверавање
систематизација
1
15
11
СВЕГА
1
20
18
12
5
17
8
8
8
52
72
ЦИЉ:
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у
повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота.
ЗАДАЦИ:
Задаци образовно-васпитног рада:
-
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела;
-
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког
васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
циљем овог васпитно-образовног подручја:
- формирање морално-вољних квалитета личности;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада;
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и
човекове средине.
Оперативни задаци:
-
усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и
координације;
усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом
физичког васпитања;
примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења
и сл.);
задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;
естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности;
усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
- дијалошка
- монолошка
- комбинована
- демонстративна
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
- фронтални
- групни (систем станица)
- индивидуални
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
- спортске справе
- спортски реквизити
СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Трчање
НИВО
НЕОПХОДНА ЗНАЊА
ОСНОВНИ
-Ученици правилно трче варијанте трчања на кратке,
средње и дуге стазе
-Ученици знају терминологију, значај трчања и др.
СРЕДЊИ
-Ученици правилно изводе варијанту штафетног трчања
-Ученици знају правила предаје штафете
НАПРЕДНИ
5-8
Скок у даљ
Скок у вис
Бацање кугле
Рукомет
ОСНОВНИ
-Ученици правилнотрче- спринт и технике трчања
издржљивости
-Ученици учествују у постизању резултата из атлетике
-Ученици знају атлетска правила за све дисциплине
-Ученици правилно скачу у даљ згрчном техником
- Ученици знају терминологију-значај скокова у даљ
СРЕДЊИ
- Ученици правилно скачу у даљ варијантом увинућа
- Ученици су уовладали техником скока
НАПРЕДНИ
- Ученици учествују у постизању резултата из атлетике
-Ученици знају атлетска правила за све дисциплине
НИВО
ОСНОВНИ
НЕОПХОДНА ЗНАЊА
-Ученици скачу правилно варијантом-маказице
- Ученици знају терминологију-значај скокова у вис
СРЕДЊИ
-Ученици правилно скачу техником Stredl
- Ученици су овладали техником скока
НАПРЕДНИ
- Ученици учествују у постизању резултата из атлетике
-Ученици знају атлетска правила за све дисциплине
ОСНОВНИ
-Ученици правилно бацају куглу из места
- Ученици знају терминологију и сигурносна правила
СРЕДЊИ
- Ученици правилно бацају куглу школском техником
- Ученици су овладали бацањем кугле
НАПРЕДНИ
- Ученици учествују у постизању резултата из атлетике
-Ученици знају атлетска правила за све дисциплине
ОСНОВНИ
- Ученици на основном нивоу играју рукомет примењујући
основне елементе технике, неопходна правила и уклапају се
у колектив као појединац
- Ученик зна функцију рукомета, основне појмове, основна
правила
- Ученици играју рукомет примењујући виши ниво технике,
знају правила, неке тактичке комбинације и учествују у
колективној игри екипе
- Ученици знају функцију рукомета у систему образовања
- Ученици примењују рукомет примењујући сложене
елементе технике и тактике- учествују у утакмицама и
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
суђењем показују знање правила рукомета
- Ученк зна тактичке варијанте одбране и напада
Кошарка
ОСНОВНИ
- Ученик игра кошарку примењујући основне елементе
технике, неопходна правила и учествује у игри на два коша
- Ученик зна функцију кошарке, основне појмове и правила
СРЕДЊИ
- Ученици играју кошарку примењујући виши ниво технике,
већи број правила. једноставније тактичке комбинације и
већи степен колективне игре и индивидуалних квалитета
- Ученик зна функцију кошарке, основне појмове и правила
- Ученици играју кошарку примењујући већи број
техничких елемената, испуњавају тактичке задатке и
учествују у игри
- Ученици знају правила, тактику и систем такмичења
- Ученик игра одбојку примењујући основне елементе
технике, неопходна правила и уклапа се у колективну игру
- Ученик зна функцију одбојке, основне појмове и правила
- Ученици играју одбојку примењујући виши ниво технике,
већи број правила. једноставније тактичке комбинације и
већи степен колективне игре и индивидуалних квалитета
- Знају функцију одбојке, основна правила и принципе
НАПРЕДНИ
Одбојка
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
Фудбал
ОСНОВНИ
- Ученици играју одбојку примењујући сложеније елементе
технике, испуњавају тактичке задатке, креирају игру
- Ученици знају функцију одбојке и систем такмичења
- Ученик игра фудбал примењујући основне елементе
технике, неопходна правила и сарађује са саиграчима
- Ученик зна функцију фудбала, основне појмове и правила
СРЕДЊИ
- Ученици играју фудбал примењујући виши ниво технике,
већи број правила, једноставније тактичке комбинације и
већи степен колективне игре и индивидуалних квалитета
- Ученици знају функцију фудбала, већи број правила и др.
НАПРЕДНИ
- Ученици играју фудбал примењујући већи број техничких
елемената, испуњавају тактичке задатке и учествују у игри
- Знају тактику фудбала и примењују је у игри
Вежбе на
ОСНОВНИ
справама и тлу
СРЕДЊИ
- Ученици правилно изводе вежбе на тлу
- Знају називе вежби-организацију рада и асистирају
- Ученици правилно изводе прескоке разношку-згрчку
- Ученици изводе комбинације и вежбе на греди
- Ученици правилно изводе вежбе на вратилу
- Ученици правилно изводе сложеније вежбе на тлу
- Знају значај, појмове и чување другова
- Правилно изводе згрчку
- Правилно изводе вежбе на греди
- Знају мере чувања и помагања
СРЕДЊИ
- Правилно изводе вежбе на вратилу
- Знају мере чувања и помагања
- Ученици правилно изводе вежбе у комбинацији
- Ученици правилно изводе згрчку и разношку
- Ученици правилно изводе вежбе на греди
- Ученици правилно изводе вежбе на вратилу
- Ученик учествује у гимнастичком вишебоју
- Ученици успешно савлађују кретње уз музику у времену и
простору
- Ученици повезују просторне и временске елементе плеса у
целину
- Ученици владају основном терминологијом
- Ученици се правилно крећу уз музичку пратњу у простору
и времену
- Ученици правилно изводе основне вежбе из ритмичке
гимнастике
- Знају значај вежви ритмичке гимнастике
-
НАПРЕДНИ
- Виши облици вежбања уз музику са реквизитима и без
ОСНОВНИ
Ученици правилно изводе вежбе обликовања
- Знају утицај вежби обликовања на организам
Ученици правилно изводе и показују више комплекса вежби
обликовања
- Знају принцип састављања вежби обликовања
- Сложенији комплекси вежби обликовања
- Ученици знају значај, утицај и дозирање
- Ученици играју стони тенис примењујући основне технике
- Знају функцију стоног тениса
- Ученици играју стони тенис знајући техничке и тактичке
замисли и више врста сервиса
- Знају значајне терминолошке појмове
- Ученици играју стони тенис самостално уз савладане
техничке и тактичке елементе за такмичење
НАПРЕДНИ
Плес
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
Ритмичка
гимнастика
Вежбе
обликовања
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
Стони тенис
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
ВЕРСКА НАСТАВА
Годишњи фонд:
36
Недељни фонд:
1
Циљ(еви): - да се њоме посведоче садржаји вере и духовно искуство трдиционалних цркава и
религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору
-
да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући
слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски
припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета
- да упознаје веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице
уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа
Задатак(ци): Задаци верске наставе су да код ученика:
- развија отвореност према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос
према другим личностима, према људима као ближњима
- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о
људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује
- свет као творевину божју и за себе;
- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе,
историје човечанства и људског стваралаштва
- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог
народа и сопствене цркве или верске заједнице.
Активности (Назив темa) часов дина ученика ‐ Тајна Христова – јединство Бога и човека 7 IX,X ‐ Рођење Христово од Духа Светога и Марије Дјеве 2 X 11 XI‐I 4 II 3 III 5 III,IV 4 V,VI Планира, подстиче, развија, осмишљава, упућује, координира, организује, припрема, процењује, вреднује, објашњава, описује, реализује, показује, указујеупознаје, вреднује ‐ Христос је Син Божији који је постао човек, нови Адам, да би сјединио створену природу с Богом (одлуке 1. и 4. Васељенског сабора; Символ вере) ‐ Улога Бога у спасењу света ‐ Улога човека у спасењу света ‐ Христово страдање и васкрсење ‐ Христов живот у православној иконографији Активн
ости настав
ника Ме
тод
е Средства Православни катихизис (уџбеник, радна свеска), Литургија, Илустрована Библија, касете, апликације, иконе, текстови, цртежи Врем. Монолошка, дијалошка, метода рада на тексту Бр. Упознаје, разуме, вреднује, изгражује, преиспитује, уважава, уочава, учи, схвата, разликује Садржај програма ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1 час недељно, 36 часова годишње
ТИП ЧАСА
ОБРАДА
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
УТВРЂИВАЊЕ




I
Број часова у првом
полугодишту
II
Број часова у другом
полугодишту
вежбање
понављање
проверавање
систематизација
17
Редни број теме
УКУПНО
СВЕГА
17
19
19
36
36
ТИП ЧАСА
ОБРАДА
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
УТВРЂИВАЊЕ
- радионичарски
рад
СВЕГА
1.
Упознавање основних
елемената програма
6
6
2.
Уочавање проблема у
заједници
4
4
3.
Избор проблема
1
1
4.
Сакупљање података
о изабраном
проблему
8
8
5.
Израда студије
12
12
6.
Јавна презентација
студије
Осврт на научено
1
1
4
4
36
36
7.
УКУПНО
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Садржај програма
(Назив темa)
- Тајна Христова – јединство Бога и човека
- Рођење Христово од Духа Светога и Марије
Дјеве
- Христос је Син Божији који је постао човек,
нови Адам, да би сјединио створену природу с
Богом (одлуке 1. и 4. Васељенског сабора;
Символ вере)
- Улога Бога у спасењу света
- Улога човека у спасењу света
- Христово страдање и васкрсење
- Христов живот у православној иконографији
Бр.
часов
Врем.
дина
7
2
11
IX,X
X
XI-I
4
3
5
4
II
III
III,IV
V,VI
Активности
ученика
Активности
наставника
Планира, подстиче,
развија, осмишљава,
упућује, координира,
организује, припрема,
процењује, вреднује,
објашњава, описује,
реализује, показује,
указујеупознаје, вреднује
Упознаје, разуме,
вреднује, изгражује,
преиспитује, уважава,
уочава, учи, схвата,
разликује
2 часа недељно, 72 часа годишње
Број часова
За обраду
За утврђивање
I полугодиште
II полугодиште
12
12
25
23
Укупно годишње
24
48
редни
број
НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПО
РЕДОСЛЕДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Увод
Школа
Ја и моји другови
Породица и блиско окружење
Први писмени задатак
Мој дом
Исхрана
Одећа
Други писмени задатак
Окружење
Утврђивање
Типови часа
Број
часова
1
9
9
9
3
9
9
9
3
9
2
напомена
О.
3
3
3
3
3
3
3
У.П.
6
6
6
3
6
6
6
3
6
2
Методе
Средства
Моноло
шка,
дијалош
ка,
метода
рада на
тексту
Православни
катихизис
(уџбеник, радна
свеска),
Литургија,
Илустрована
Библија, касете,
апликације,
иконе, текстови,
цртежи
НАСТАВНИ САДРЖАЈ:
Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици на
њима не инститирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем
комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила.
Ученици треба да разумеју и користе: личне заменице у служби субјекта и директног и
индиректног објекта; члан – одређени/неодређени/нулти, демонстративе; посесиве, квантификаторе;
именице-рецептивно и продуктивно; реченичну форму: потврдну, одричну, упитну;тотално индиректно
питање и индиректни говор; придеве- рецептивно и продуктивно; поређење придева; компаративно
comme; релативне заменице: qui , que , où ; прилоге за време, место; везнике; глаголске начине и времена
(рецептивно: презент субјунктива глагола прве групе-после il faut que; презент кондиционала-у
изражавању сугестије/савета; императив sois/soyez); средства за исказивање логичких односа (узрок,
последица, опозиција)
ЦИЉ:
Циљ наставe француског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика која се
остварују овладавањем комуникативних вештина и развињем способности и метода учења страног
језика.
Циљ наставе француског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицањем позитивног односа према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика
која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика
који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних
језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.
ЗАДАЦИ: Оптеративни задаци на нивоу језичких вештина
Ученик треба да:
 стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама;
 развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика;
 разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама
предвиђеним наставним програмом;
 чита са разумевањем писане и илустративне текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним
функцијама предвиђеним наставним програмом;
 самостално усмено изража ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним
програмом;
 препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компентенције уочавајући значај развијања
личних стратегија учења страног језика;
 разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и
интонацију;
 поставља једноставна питања и одговара на њих;
 учествује у комуникацији на часу;
 схвата значај и познавање језика;
 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
 монолошка; дијалошка; текст-метода; метода демонстрације; активно учење
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
 уџбеник; радна свеска; ЦД; постери
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
 рад у паровима;
 самостално;
 мини пројекти;
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ-КОШАРКА
1 час недељно, 36 часова годишње
I
Број часова у првом
полугодишту
5
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
12
II
Број часова у другом
полугодишту
4
15
19
9
27
36
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДА
Редни број
теме
УКУПНО
1.
Спортске игрекошарка
9
ТИП ЧАСА
УТВРЂИВАЊЕ
 вежбање
 понављање
 проверавање
 систематизација
27
УКУПНО
9
27
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ОБРАДА
СВЕГА
17
СВЕГА
36
36
ЦИЉ:
Циљ физичког васпитања-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања,
потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом
физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање навике за
бављење спортом и учешћем на такмичењима).
ЗАДАЦИ:
Задаци образовно-васпитног рада:
- развој и одржавање моторичких способности ученика;
- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;
- стицање теоријских знања о кошарци;
- познавање правила такмичења у кошарци;
- формирање навика за бављење кошарком;
- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према
учесницима у такмичењу;
- откривање даровитих и талентованих ученика за кошарку и њихово подстицање да се
баве спортом.
Оперативни задаци:
- развој и одржавање специфичних моторичких способности;
- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике кошарке и њена
примена у пракси;
- пружање неопходних знања из кошарке (принципи технике, начин вежбања, правила
такмичења....);
- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу;
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;
- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у
кошарци;
- подстицање стваралаштва ученика у спорту ( у домену технике, тактике и такмичења).
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
- дијалошка
- монолошка
- комбинована
- демонстративна
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
- фронтални
- групни (систем станица)
- индивидуални
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
НАЗИВ
ТЕМЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ПО
ТЕМИ
ЗА
ОБРАДУ
ОСТАЛЕ
ТИПОВЕ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
РАД СА ТАБЕЛАМА
РАД СА ТЕКСТОМ
ОКВИРИ И СЕНЧЕЊЕ ТАБЕЛА
НАУЧЕ ДА ПРАВЕ
ТАБЕЛЕ И РАДЕ СА
ЊИМА
УМЕТАЊЕ ТАБЕЛА У СТРАНЕ СА
ТЕКСТОМ И СЛИКАМА
10
1
9
УМЕТАЊЕ ЗАГЛАВЉА И ПОДНОЖЈА
СТРАНЕ, БРОЈА СТРАНЕ, ДАТУМА И
ВРЕМЕНА
ПРЕЛОМ СТРАНЕ
НАУЧЕ ДА КОРИСТЕ
МОГУЋНОСТИ HEADER
AND FOOTER
ПОЗАДИНА СТРАНЕ
ПОДЕШАВАЊЕ ФОРМАТА ПАПИРА
И МАРГИНА
ПРЕГЛЕД ПРЕ ШТАМПАЊА
ИНТЕРНЕТ
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
ПОЈАМ ГЛОБАЛНЕ МРЕЖЕ И
ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ,
ПОВЕЗИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ
4
3
1
ПРЕТРАЖИВАЊЕ ИНТЕРНЕТА
(ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ),
ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕКСТА И СЛИКА
ПОНАШАЊЕ НА МРЕЖИ, ЗАШТИТА
ЛИЧНИХ ПОДАТАКА, СИГУРНОСТ
НАУЧЕ ДА ПРИПРЕМЕ
ДОКУМЕНТ ЗА
ШТАМПАЊЕ
УПОЗНАЈУ СЕ СА
ПРИМЕНОМ РАЧУНАРА
У ОБЛАСТИ
КОМУНИКАЦИЈА И
РАЗМЕНЕ
ИНФОРМАЦИЈА
НАУЧЕ ДА ПРИМЕЊУЈУ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА
МРЕЖИ
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Oбјаснити рад са табелама које нису
обрађиване у петом разреду. Кроз
примере и једноставне вежбе обрадити
појмове редова и колона табеле,
креирање табеле, појам ћелије, уметање
редова и колона, брисање редова и
колона, спајање и дељење ћелија,
промену ширине и висине редова и
колона. Обрадити кретање по табели,
унос текста у табелу, форматирање
текста унутар ћелије, копирање и
премештање текста. Објаснити
постављање разних врста оквира и
сенчења ћелија табеле, као и аутоматско
форматирање табела. Објаснити уметање
табела у стране са текстом и сликама.
Ученици треба да овладају напреднијим
техникама за обликовање страница као
што су: уметање заглавља и подножја на
страну, уметање броја стране, датума и
времена, прелом стране, промена
позадина стране. Наставну јединицу
подешавања формата папира и маргина
као и преглед папира пре штампања и
штампањe треба кратко поновити
Тематску целину Интернет демонстрирати
на примерима. Појам глобалне и локалне
рачунарске мреже објаснити
најједноставније могуће. Повезивање на
Интернет објаснити више теоријски, а
уколико постоји могућност показати и
практично.Циљ ове теме је да створи слику
код ученика о Интернету и правилним
начинима коришћења. Кроз практичан рад
по задатку објаснити рад са сервисима
Интернета (Web и електронска пошта),
начине ефикасног коришћења сајтова за
циљано претраживање Интернета, као и
начине преузимање текста и слика са
Интернета и њихово снимање. Образложити
структуру електронске поруке, начинима
креирања, чувања, брисања, читања и
одговарања на примљени е-mail. Објаснити
значај заштите личних података при раду на
Интернету и правила понашања на
непознатим wеb сајтовима. Истаћи опасност
од откривања личних података непознатим
саговорницима на Интернету.
НАЗИВ
ТЕМЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ПО
ТЕМИ
ЗА
ОБРАДУ
ОСТАЛЕ
ТИПОВЕ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
ГРАФИКА
ИЗВОРИ ДИГИТАЛНИХ СЛИКА
АНИМА
ЦИЈА
УПОЗНАВАЊЕ СА
ОСНОВНИМ
ПРОГРАМИМА ЗА
ГРАФИКУ
ОБРАДА СЛИКА
10
2
8
ТИПОВИ ЗАПИСА ДИГИТАЛНИХ
ФОТОГРАФИЈА
КОНВЕРЗИЈА ИЗМЕЂУ ФОРМАТА
ПРИКАЗ СЛИКА ЗА ШТАМПУ,
ЕКРАНСКИ ПРИКАЗ
ИЗБОРНИ МОДУЛИ
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
3
9
1
2
9
ОСНОВЕ АНИМАЦИЈЕ
ИЗРАДА ЈЕДНОСТАВНЕ АНИМАЦИЈЕ
ИНТЕРАКТИВНА ГРАФИКА
НАУЧЕ ДА КОРИСТЕ
ОСНОВНЕ
МОГУЋНОСТИ
PHOTOSHOP-А
УПОЗНАЈУ СЕ СА
МОГУЋНОСТИМА
ШТАМПАЊА И СЛАЊА
ФОТОГРАФИЈА
УПОЗНАВАЊЕ СА
ОСНОВНИМ ПРОГРАМИМА
ЗА АНИМАЦИЈУ
НАУЧЕ ДА НАПРАВЕ
ЈЕДНОСТАВНУ
АНИМАЦИЈУ
НАУЧЕ ДА НАПРАВЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЈЕДНЕ
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ИЗ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Представити различите изворе
дигиталних слика. Почети од
креирања једноставних цртежа, затим
објаснити сликање екрана и обраду
тако добијених слика. Демонстрирати
поступак скенирања и фотографисања
дигиталним фотоапаратом. Поновити
кроз вежбу преузимање слика са
Интернета. Посебну пажњу посветити
начинима обраде слика и детаљно
објаснити промену димензија и
резолуције слике, селекцију,
копирање и одсецање делова слике,
подешавање осветљења и колорита
слике. Разјаснити појмове
битмапирана и векторска графика и
особине појединих формата. Научити
да разликују различите типове записа
дигиталних слика и да врше
конверзију из једног формата у други.
Кроз вежбу показати ученицима како
се врши припрема слика за штампу,
екрански приказ и објављивање на
Интернет странама.
Дефинисање самог појма,
демонстрацијуа неколико примера и
израда једноставне анимације на
задату тему, у програму Active Gif
Creator
Демонстрирати рад са графиком у
различитим програмима, нарочито
оним који су бесплатни. Препоручују
се програми GeoGebra (примена
програма у геометрији) и Google
Sketchup (примена у техничком
цртању и архитектури). Презентовати
радно окружење програма и урадити
једноставне примере. Самостална
израда вежби која је тематски
повезана са градивом математике,
физике
или
техничког
и
информатичког
образовања
које
изучавају током школске године.
ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Р.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Наставни садржај
Читање ћириличног и латиничног текста
Писање ћириличног текста
Писање латиничног текста
Проста реченица и њени делови
Проста проширена реченица
Сложена реченица
Вокали и консонанти
Консонанти по звучности
Консонанти по изговору
Палатализација и сибиларизација
Непостојано а и прелазак л у о
Једначење сугласника по звучности
Једначење сугласника по изговору
Упрошћавање сугласничких група
Гласовне промене, вежбање
Гласовне промене
Придевске заменице: подела, промена
Перфекат и аорист
Императив и потенцијал
Футур I и футур II
Акценат у српском језику
Глаголске и бројне именице
Глаголски облици рађени у 5. и 6. разреду
Број
часова
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
Месец
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај и јун
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Динамика
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Активности
1. To be, to have (Present Simple)
2. Present Simple: потврдно, одрично и упитно
3. Present Continuous: потврдно, одрично и упитно
4. Present Simple и Present Continuous: разлика у употреби
5. Прилози за учесталост радње: always/usually/often/sometimes/never
6. Глаголи допадања/недопадања: like/love/hate/prefer+ing
7. Питање: Whose..?
8. Присвојне заменице
9. Бројиве и небројиве именице уз some/any
10. Бројиве и небројиве именице уз much/many/a lot of
11. Past Simple: be (потврдно, одрично и упитно)
12. Past Simple правилних глагола: потврдно, одрично и упитно
13. Past Simple неправилних глагола: потврдно, одрично и упитно
14. Упитне речи: how + придев...?
15. Описни придеви супротног значења
16. Компарација кратких придева
17. Компарација дугих придева
18. Неправилна компарација придева
19. Придеви на -ing супротног значења
20. Going to конструкција: потврдно, одрично и упитно
21. Конструкција let’s + infinitive
22. Питања: What shall we do?, Why don’t we...?, What about...?
23. Present Continuous за будуће планове: потврдно, одрично и упитно
24. Обавеза и забрана: must/mustn’t
25. Дозвола: can
26. Наручивање хране: would like: потврдно и упитно
27. Питање: Can I have..?
28. Позвати некога: Would you like to...?
29. By + превозна средства
30. Правилни и неправилни прилози
31. Рећи правац кретања
32. Прилози за начин
33. Глагол have to
34. Питања са like
35. Инфинитив са to у реченици
36. Диктат
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Месец
септембар
октобар
новембар
фебруар
април
мај
Наставни садржаји
1.Основне одлике средњег века.
2.Сеоба народа, Словени
3.Јужни Словени
4.Стварање прве српске државе
5. Јужни Словено.
6.Свети Сава.
7.Продор Турака.Кососвски бој
8. Српска деспотовина . Пад Смедерева
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ФИЗИКЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Месец
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
Наставни садржаји
1.Пређени пут – јединице.
2.Протекло време – јединице.
3.Брзина – јединице. (2)
4.Израчунавање пређеног пута.
5.Израчунавање протеклог времена.
6.Сила: врсте и јединице.
7.Мерење површине – јединице.
8.Мерење и одређивање запремине и јединице.
9. Мерење и одређивање запремине и јединице.
10. Маса тела и јединице.
11.Густина чврстих тела.
12.Густина течности.
13.Притисак чврстих тела.
14.Притисак у течности и гасу.
15.Преношење притиска у чврстим телима.
16.Однос између тежине и масе тела.
17.Рекапитулација градива и анализа постигнутог успеха.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Радни месец
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Садржај рада
- Цели бројеви ( сабирање и одузимање целих бр.)
- Цели бројеви ( једначине и неједначине с целим бр.)
- Троугао ( Врсте троуглова према угловима и страницама )
- Троугао ( збир унутрашњих и спољашњих углова)
- Множење и дељење целих бр.
- Множење и дељење целих бр (једначине и неједначине)
- Троугао ( Конструкције троугла)
-Троугао ( значајне тачке у троуглу)
- Рационални бројеви (сабирање и одузимање)
- Рационални бројеви ( једначине и неједначине)
-Четвороугао ( унутрашњи и спољашњи углови)
-Четвороугао (паралелограм, ромб, трапез, делтоид)
- Четвороугао ( конструкције)
-Рационални бројеви (множење и дељење)
-Рационални бројеви (множење и дељење) и проценти
- Рационални бројеви (једначине и неједначине)
-Површине троугла и четвороугла
- Површине троугла и четвороугла
- Површине троугла и четвороугла, систематизација пређеног градива
Циљеви: допунска настава се организује за оне ученике који у току редовне наставе имају потешкоћа
у учењу и не могу да усвоје минималне програмске садржаје, па је циљ ове наставе да ученике са
слабом или никаквом мотивацијом и интересовањем за учењем, мотивишу, заинтересују, а самим тим
и усвоје суштинске појмове и правила која нису усвојили у редовној настави..
Садржај рада допунске наставе је утврђен наставним програмом из математике за шести разред
(операције са целим бројевима, троугао, операције с рационални бројеви, четвороугао, површине
троугла и четвороугла, једначине и неједначине с једном непознатом, проценти), тако да ученици
усвоје минимум програма из свих делова градива (нпр.све важније појмове, правила формуле и
примена у једноставнијим случајевима).
Начин реализације: настава се реализира индивидуализираним обликом рада. Међутим, у неким
случајевима се може успешно применити и групни рад. Групе нису сталне, јер се на час допунске
позивају они ученици који нису показали задовољавајуће резултате из садржаја који је обрађиван.
Одређеним ученицима ће можда бити потребна помоћ у току целе школске године, а некима
повремено, само при савладавању тежих наставних садржаја.
Средства наставног рада: табла; маркер; прибор; збирка, свеска
Методе наставног рада: дијалошка ;монолошка; илустративна; демонстративна
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Динамика
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Активности
1.Праживотиње-амебе
1.Бичари
2.Трепљари
3.Паразитске праживотиње
1.Сунђери
2.Дупљари
1.Пљоснати црви
2.Ваљкасти црви
3.Чланковити црви
1.Мекушци
1.Зглавкари-ракови
2.Инсекти
1.Бодљокошци
2.Рибе
3.Водоземци
1.Гмизавци
1.Птице
2.Сисари
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Динамика
Септембар
Активности
1. La présentation
Октобар
Новембар
2.Les verbes avoir, être, aller et faire
3. Le pluriel des noms
Децембар
Јануар
4. Les nombres (100)
5. Le passé composé
Фебруар
6. L` article partitif
Март
Април
7. Les verbes dire et lire
8. Le superlatif
Мај
9. Le futur simple (en –er, -ir)
ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ ДОДАТНОГ РАДА
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Р.
Наставни садржај
број
1.
Окупљање ученика и упознавање с циљем и задацима додатног
рада
2.
Врсте речи: променљиве и непроменљиве
3.
Променљиве врсте речи-деклинација
4.
Непроменљиве врсте речи
5.
Врсте речи-вежбање
6.
Функција речи у реченици
7.
Гласовне промене
Број
Месец
часова
1
септембар
8.
9.
Гласовне промене
Гласовне промене-вежбање
3
1
децембар
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Инфинитив и инфинитивна основа
Презент и презентска основа
Радни глаголски придев и презент помоћних глагола
Припрема ученика за такмичење
Глаголски облици заказивање прошлости
Припреме за општинско такмичење
Футур I , футур II, потенцијал и императив
Акценат-вежбања
Глаголски облици-вежбања
Синтакса-вежбања
Анализа додатног рада и писање извештаја
1
1
1
3
3
1
1
2
2
2
1
јануар
2
2
1
1
3
1
октобар
новембар
фебруар
март
април
мај и јун
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕ
Динамика
Септембар
Активности
1. Present Simple
2. Personal inforand routines- ask and talk. My ordinery day
Октобар
3.Comparing tenses Present Simple Continous. My ordinary day/Specking/
4.Verbs of liking dislikingWriting an emoiltao friend
Новембар
5. Present Continuous for future
Јануар
6."Have got"qvestions and answers
Фебруар
7.Потврдме, упитне речи
Март
8.Inviting people Would you like to...?
9.Правилни и неправилни прилози
Април
10.Припреме за писмени
Мај
11 What's he /she like!
Јун
12.Infinitive of purpose with to
ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА ИЗ ИСТОРИЈЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Месец
Назив наставне јединице
-
септемб
ар
октобар
новемб
ар
децемб
ар
јануар
фебруа
р
март
април
мај
јун
-
Средњовековни: летописи, житија, повеље и биографије владара
(значај)
Карло Велики (крунисање за цара)
Црквени раскол
Цар Јустинијан и Теодора
Јустинијанов кодекс
Утицај Арапске културе на културу народа Европе
Вазални односи у средњем веку
Обичаји и веровања старих Словена
Цар Самуило
Србија између Византије и Бугарске
Мисија Ћирила и Методија
Однос цркве и државе у средњем веку
Четврти крсташки рат - пад Цариграда
Дечији крсташки ратови
Градови као културна и просветна седишта
Положај жене у средњем веку
Гутенберг (проналазак штампарије)
Верски карактер културе
Осамостаљење Српске државе (Стефан Немања)
Свети Сава
Долазак рудара Саса у Србију, привредни развој (краљ Урош)
Битка код Велбужда
Душанов законик
Симеон – господар Епира, деспот Јован Асен – господар Албаније
Сукоби обласних господара (цар Урош Најаки)
Друштвени слојеви у држави Намањића
„Црква Босанска“
Значај „Мирослављевог јеванђеља“
Хералдика у средњовековној Србији
Средњовековне задужбине
Личност краља Марка
Косовска легенда (историјске и неисторијске личности)
Изградња Смедерева
Мехмед Други Освајач (јачање османлија на Балкану)
Број
часов
а
3
4
5
4
2
3
5
3
4
1
Циљ и задаци
Рад са ученицима који су показали интересовање ради проширивања знања и да би се
припремали за такмичење.
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика.
Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и
токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. Задаци
наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове,
улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку,
економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА ИЗ ФИЗИКЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
1. Решавање проблема везаних за слагање и разлагање сила и равнотежу тела.
2. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика слагања и разлагања сила, равнотеже
тела и примене полуге.
3. Tела на стрмој равни.
4. Решавање проблема кретања тела с константним убрзањем.
5. Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања и њихова примена.
6. Примери за примену Њутнових закона динамике.
7. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика механичког кретања под дејством силе
теже.
8. Кеплерови закони. Кретање планета. Сунчев систем.
9. Занимљивости из астрономије.
10. Сила трења и коефицијент трења.
11. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика механичког рада у свакодневном
животу.
12. Принцип рада простих машина.
13. Видеозапис или симулација на рачунару кинетичке и потенцијалне енергије тела, претварања
потенцијалне енергије у кинетичку и обрнуто, закона одржања механичке енергије и др.
14. Решавање проблема везаних за рад, енергију тела и законе кретања.
15. Одређивање специфичног топлотног капацитета тела. Механизми преношења топлоте с једног тела
на друго (примери). Топлотна равнотежа.
16. Решавање проблема у којима се користе притисак и потисак као физичке величине.Средња густина
код нехомогених тела. Архимедов закон кроз примере.
17. Видеозапис или симулација на рачунару тела и супстанција на различитим температурама,
термичког ширења тела, промене агрегатних стања и сл.
18. Вода на различитим температурама и њено другачије понашање у односу на остале течности.
19. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, научноистраживачком институту,
опсерваторији, електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др.
Поред понуђених садржаја могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање.
ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Радни месец
Садржај рада
Септембар
-Уводни део - Упознавање ученика са програмом рада и појашњавање
предности додатног рада
- Цели бројеви (решавање задатака из математичког листа и других зб.)
-Троугао (решавање задатака из математичког листа и других зб.)
- Троугао ( решавање задатака из мат.листа,''Мислише''..)
- Множење и дељење целих бројеве(решавање задат. из раз. зб.)
- Множење и дељење целих бројеве (решавање задат. из раз. зб.)
-Троугао ( решавање задатака из мат.листа,''Мислише''..)
-Рационални бр.-сабирање и одузимање ( решавање задат.)
- Рационални бр.-сабирање и одузимање и троугао (решавање зад.)
-Четвороугао ( решавање задатака из мат.листа,''Мислише''..)
- Четвороугао ( решавање задатака из мат.листа,''Мислише''..)
- Рационални бр. - множење и дељење (решавање задатака из збирки са
прошлогод.такмичења)
-Утврђивање обрађеног градива, припрема за такмичења из збирки са
прошлогодишњих такмичења )
-Анализа постигнутих резултата на такмичењу
- Једначине и неједначине с рационалним бр. и проценти
- Површине троугла и четвороугла (решавање зад. са такмичења)
- Површине троугла и четвороугла (решавање зад. са такмичења)
- Систематизација пређеног градива
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Циљеви: додатна настава је облик који се организује за даровите ученике и има за циљ да ученицима
који воле математику и успешно усвајају математичке садржаје у редовној настави омогући
напредовање, продубљивањем и проширивањем тих садржаја. Да би се таленат развијао мора се са
њим радити стручно, стално и систематски.
Додатна настава је намењена за ученике петог разреда који остварују надпросечне резултате из
математике или показују посебна интересовања за тај предмет.
Ученик се укључује на темељу властите одликеСадражај рада додатне наставе утврђен је наставним
планом и програмом из математике за шesti разред основне школе (операције са целим бројевима,
троугао, операције с рационални бројеви, четвороугао, површине троугла и четвороугла, једначине и
неједначине с једном непознатом, проценти) и припремом за такмичење.
Начин реализације: настава се реализира индивидуализираним обликом рада у групи, са посебно
обогаћеним наставним програмом за даровите ученике. Облици наставног рада: индивидуални;
фронтални; рад у пару; групни.
Методе наставног рада: монолошка; дијалошка; илустративна; демонстративна.
Средства наставног рада: табла; маркер
Download

vi разред - ОШ Иво Лола Рибар Скобаљ