TEMPUS JPHES 158781 ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење ИЗВЕШТАЈ О АНКЕТИ
Дана 08.08.2012. у просторијама JКП Водовода у Краљеву, спроведена је анкета о
безбедности и здрављу на раду. Анкета је спроведена над 24 запослена радника. Циљ анкете је да
се прикупе подаци и мишљења запослених у вези са условима рада, безбедношћу и здрављу на
раду на радним местима и у радној околини предузећа ради остваривања безбеднијих услова рада
и ефикасније и квалитетније продуктивности. Примерак анкете је дат у прилогу.
Резултати анкете
1. Да ли сте упознати са основним одредбама Закона о БЗНР?
На прво питање, 83,33% анкетираних је одговорило потврдно, док је са делимично
одговорило 16,67%.
2. Да ли мислите да на вашем радном месту и у радној околини постоје опасности и
штетности које могу проузроковати повреде на раду, или обољења у вези са радом?
На друго питање, 100% анкетираних је одговорило потврдно.
TEMPUS JPHES 158781 ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење 3. Које од наведених опасности и штетности мислите да се јавлјају на вашем радном
месту и радној околини?
На треће питање анкетирани су имали 44 понуђена одговора. У табели 1 су дата три
одговора на које су анкетирани дали највише одговора, и шест на која су имала нула
заокруживања.
Табела 1
Одговор
Највише препознате опасности
11. Опасност од директног или индиректног додира са деловима
опреме под напоном
4. Коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести
експлозије или пожар
19. Бука
Најмање препознате опасности
3. Унутрашњи транспорт и кретање радних машина
26. Неодговарајућа - недовољна осветљеност
28. Нејонизујуће зрачење
40. Штетности које проузрокују друга лица (насиље према
шалтерским радницима, обезбеђењу и сл.)
41. Рад са странкама и новцем
42. Рад са животињама
Број одговора
20
17
17
0
0
0
0
0
0
4. Да ли имате сазнања да је на вашем радном месту и у радној околини било повреда на
раду, или обољења у вези са радом?
На четврто питање, 58,33% анкетираних је одговорило одрично, док је са да одговорило
29,17%. Без одговора је било 12,50%.
TEMPUS JPHES 158781 ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење 5. Ваше мишљење о примењеним мерама безбедности и здравља на радном месту?
На пето питање, 58,33% анкетираних је дало одговор под b), да се делимично примењују,
док је 41,67% анкетираних одговорило под а), да се примењују у потпуности.
6. Да ли мислите да се ваша опрема за рад одржава у исправном и безбедном стању?
На шесто питање, 70,83% анкетираних је одговорило потврдно, док је са делимично
одговорило 29,17%.
TEMPUS JPHES 158781 ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење 7. Да ли су вам обезбеђена адекватна лична заштитна средства?
На седмо питање, 79,17% анкетираних је одговорило потврдно, док је са делимично
одговорило 20,83%.
8. Да ли користите додељена/раположива лична заштитна средства?
На осмо питање, 75% анкетираних је одговорило да увек користе лична заштитна
средства., док је са понекад одговорило 25% анкетираних
TEMPUS JPHES 158781 ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење ПРИЛОГ
АНКЕТА
TEMPUS JPHES 158781 ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење TEMPUS
JPHES 158781
Occupational safety and health - degree curricula and lifelong learning
Безбедност и здравље на раду - образовни програми и доживотно учење
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
- Безбедност и здравље на раду Циљ анкете је да се прикупе подаци и мишљења запослених у вези са условима рада,
безбедношћу и здрављу на раду на радним местима и у радној околини предузећа
__________________. ради остваривања безбеднијих услова рада и ефикасније и квалитетније
продуктивности.
Да ли сте упознати са основним одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду?
1.
ДА
ДЕЛИМИЧНО
НЕ
Да ли мислите да на вашем радном месту и у радној околини постоје опасности и
штетности које могу проузроковати повреде на раду или обољења у вези са радом?
2.
ДА
НЕ
Које од наведених опасности и штетности мислите да се јављају на вашем радном месту и
у радној околини? (заокружити број испред опасности и штетности).
3.
Механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад
1.
Недовољна безбедност због ротирајућих и покретних делова
2.
Слободно кретање делова или материјала
3.
Унутрашњи транспорт и кретање радних машина
4.
Коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или пожар
5.
Немогућност правовременог уклањања са места рада, изложеност затварању, поклапању,
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
6.
Опасне површине (подови и газишта, оштре ивице, итд.)
7.
Рад на висини или у дубини
8.
Рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више фиксираних
делова, између покретних делова или возила, рад у затвореном простору који је
недовољно осветљен или проветраван, и сл.)
9.
Могућност клизања и спотицања
10.
Физичка нестабилност радног места
TEMPUS JPHES 158781 11.
12.
13.
14.
ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од директног или индиректног додира са деловима опреме под напоном
Опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталације
(прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или варничење и др.)
Опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења
Опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања
Штетности које настају или се појављују у процесу рада
15. Хемијске штетности, прашина и димови
16. Оксидирајуће материје и корозивне материје
17. Отровне (токсичне) и инфективне материје
18. Радиоактивне материје
19. Бука
20. Вибрације целог тела
21. Вибрације шака-рука
22. Биолошке штетности - инфекције, излагање микроорганизмима
23. Висока или ниска температура
24. Висока или ниска влажност
25. Велика брзина струјања ваздуха
26. Неодговарајућа - недовољна осветљеност
27. Јонизујуће зрачење
28. Нејонизујуће зрачење
29. Рад на отвореном
Штетности које проистичу из психофизиолошких оптерећења и организације рада
30. Напори или телесна напрезања - ручно преношење, гурање и вучење терета
31. Напори или телесна напрезања - разне дуготрајне повећане телесне активности
32. Нефизиолошки положај тела - дуготрајно стајање
33. Нефизиолошки положај тела - дуготрајно седење
34. Нефизиолошки положај тела - чучање и клечање
35. Нефизиолошки положај тела - сагињање
36. Режим рада у сменама
37. Монотонија
38. Емоционално оптерећење
39. Интелектуално (ментално) оптерећење
Остале опасности и/или штетности
Штетности које проузрокују друга лица (насиље према шалтерским радницима,
40.
обезбеђењу и сл.)
41. Рад са странкама и новцем
42. Рад са животињама
43. Рад са ватреним оружјем
44. Остале опасности и/или штетности
TEMPUS JPHES 158781 4.
ЈКП Водовод Краљево Occupational safety and health ‐ degree curricula and lifelong learning Безбедност и здравље на раду ‐ образовни програми и доживотно учење Да ли имате сазнања да је на вашем радном месту и у радној околини било повреда на раду
или обољења у вези са радом? (заокружити).
ДА
НЕ
5.
Ваше мишљење о примењеним мерама безбедности и здравља на радном месту?
(заокружити слово испред одговора)
a) Примењују се у потпуности
b) Делимично се примењују
c) Не примењују се
6.
Да ли мислите да се ваша опрема за рад одржава у исправном и безбедном стању ?
ДА
7.
ДЕЛИМИЧНО
Да ли су вам обезбеђена адекватна лична заштитна средства ?
ДА
8.
НЕ
ДЕЛИМИЧНО
НЕ
Да ли користите додељена/расположива лична заштитна средства?
УВЕК
ПОНЕКАД
НИКАД
НЕМАМ ИХ
Download

Прилог 3 - Извештај о анкети