УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИШТИНА
са привр. седиштем у Косовској Митровици
Косовска Митровица
2008.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Садржај
I година
Обавезни предмети
Анатомија ...........................................................................................................................
Хистологија и ембриологија .............................................................................................
Хумана генетика .................................................................................................................
Основи клиничке праксе I .................................................................................................
Прва помоћ .........................................................................................................................
Медицина и друштво .........................................................................................................
Страни језик I .....................................................................................................................
Изборни предмети
Латински језик и медицинска терминологија ................................................................
Генетичке основе еволуције човека .................................................................................
Етички принципи истраживања у медицини ...................................................................
Клиничка и функционална анатомија ..............................................................................
4
7
10
12
14
16
18
20
22
23
24
II година
Обавезни предмети
Медицинска биохемија и хемија ......................................................................................
Медицинска физиологија ..................................................................................................
Општа и клиничка микробиологија и имунологија ........................................................
Основи клиничке праксе II ................................................................................................
Страни језик II ....................................................................................................................
Изборни предмети
Информатика у медицини .................................................................................................
Физиологија роњења и летења ..........................................................................................
Физиологија у клиничкој пракси ......................................................................................
Биохемија оксидативног стреса и антиоксидативне заштите ........................................
25
29
34
38
41
43
45
46
47
III година
Обавезни предмети
Патолошка анатомија ........................................................................................................
Патолошка физиологија ....................................................................................................
Фармакологија са токсикологијом ...................................................................................
Радиологија и нуклеарна медицина .................................................................................
Клиничка пропедевтика ....................................................................................................
Медицинска статистика и информатика ..........................................................................
Изборни предмети
Значај цитологије и имунохистохемије у патологији .....................................................
Методолошки приступи функционалној дијагностици у медицини .............................
Савремене технологије у радиологији .............................................................................
Фармакологија стрес улкуса .............................................................................................
2 Страна 49
55
61
64
67
70
73
74
76
77
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
IV година
Обавезни предмети
Интерна медицина ............................................................................................................. 79
Инфективне болести .......................................................................................................... 84
Дерматовенерологија ......................................................................................................... 87
Неурологија ........................................................................................................................ 90
Психијатрија ....................................................................................................................... 92
Епидемиологија .................................................................................................................. 94
Изборни предмети
Неурологија главобоља и епилепсија .............................................................................. 96
Психосоматски поремећаји – фреквентност, третман .................................................... 97
Дијагностички и терапијски поступци у дерматовенерологији .................................... 98
Епидемиологија заразних болести ................................................................................... 100
V година
Обавезни предмети
Хирургија ............................................................................................................................
Педијатрија .........................................................................................................................
Гинекологија са акушерством ...........................................................................................
Социјална медицина ..........................................................................................................
Изборни предмети
Анестезиологија са реаниматологијом ............................................................................
Неонатологија .....................................................................................................................
Лекови у трудноћи .............................................................................................................
Примена лекова у осетљивој популацији ........................................................................
102
105
107
113
115
117
119
121
VI година
Обавезни предмети
Офталмологија ...................................................................................................................
Оториноларингологија са МФХ .......................................................................................
Хигијена и хумана екологија ............................................................................................
Медицина рада ...................................................................................................................
Физикална медицина .........................................................................................................
Судска медицина ................................................................................................................
Стручна пракса....................................................................................................................
Изборни предмети
Хигијена – Дијететика .......................................................................................................
Савремене дијагностичке методе у офталмологији ........................................................
Ургентна стања у оториноларингологији ........................................................................
Судско медицинска експертиза људских посмртних остатака ......................................
Завршни рад.........................................................................................................................
3 Страна 123
125
128
132
134
135
138
143
145
147
148
149
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Анатомија
Наставник: Здравко К. Витошевић, Јово Т. Тошевски, Милан М. Милисављевић , Татјана В. Ђуровић-Филиповић, Наташа С. Ђукић-Мацут,
Предраг Д. Мандић, Милена С. Шарановић, Марија П. Вукотић, Александра З. Петровић,
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_01
Година студија: I
Семестар: I, II
Број ЕСПБ: 20
Услов:
Циљ предмета: Анатомија, као први медицински предмет са којима се сусретну студенти, има за циљ да их упозна са нормалном грађом
човечјег тела, да кроз практичан рад студенти стекну одређена искуства и да овладају анатомском терминологијом.
Исход предмета: Након положеног испита студенти медицине биће оспособљени да дефинишу и описују грађу тела човека, да је просторно
сагледају и примењују потребну терминологију, тако да буду припремљени за даље праћење предклиничких, а посебно клиничких предмета
чију основу чини анатомија.
Садржај предмета:
Теоријска настава је концепирана по топографском принципу и обухвата све делове и структуре човечјег тела:
Први семестар: Горњи екстремитет (кости, зглобови, мишићи, крвни судови, лимфатици и живци), грудни кош (кости, зглобови, мишићи, крвни
судови и живци зидова грудног коша, подела грудне дупље, срце, срчана кеса, душник, душнице, плућа и плућна марамица, средогруђе са
садржајем), абдомен (зидови трбуха, слабе тачке, перитонеум, подела дупље, желудац, танко и дебело црево, јетра, жучни путеви, панкреас,
слезина, ретроперитонеални простор – бубрег, мокраћни путеви, надбубрежна жлезда, велики крвни судови и живци трбушне дупље) и карлица
(коштани систем, зглобови, мишићи, топографска подела, мокраћна бешика, ректум, анални канал, мушки и женски полни органи)
Други семестар: Доњи екстремитет (кости, зглобови, мишићи, крвни судови, лимфатици и живци), глава и врат (кости, зглобови, мишићи крвни
судови, лимфатици, кранијални живци, спинални вратни живци, топографски простори главе и врата, органи главе и врата), централни нервни
систем (кичмена мождина, продужена мождина, мождани мост, мали мозак, средњи мозак, међумозак, велики мозак – спољашња морфологија и
грађа – крвни судови мозга и кичмене мождине, венски синуси тврде можданице, овојнице мозга и кичмене мождине, међуможданични
простори, ликвор), чулни органи (око, уво, чуло мириса, чуло укуса и кожа).
Практична настава је у потпуности усклађена са теоретском (оно што се предаје демонстрира се на вежбама) те су програми индентични.
Вежбе се изводе у групи од 10 студената са једним асистентом. Вежбе се изводе у остеолошкој и дисекционој сали на кадаверичном људском
материјалу (кости, регије и органи) на мулажима, компјутерским презентацијама, демонстрационим препаратима и друго.
Aктивна настава:
1. Предавања
I семестар
Увод у анатомију, историјски развој, подела анатомије, анатомски положај, оријентационе равни, анатомска
1
терминологија, подела органа по системима, начини визуализације органа. Општа остеологија, општа
синдесмологија, зглобна чаура, лигаменти
Општа миологија,тетиве, синовијални омотачи, површна и дубока фасција (као појам), општа ангиологија
(крвни судови, лимфатици, лимфоидна ткива); Општа неурологија : неурони, нерви, , спинални живац,
2
сегментална инервација коже и мишића (дерматом и миотом),спинални рефлекси, подела и функција
аутономног нервног система.
3
Мишићи раменог појаса и надлакта; Мишићи подлакта и шаке
4
Крвни судови руке; Живци руке
5
Мишићи бутног предела; Мишићи потколенице и стопала
6
Крвни судови доњег екстремитета; Живци доњег екстремитета
Зидови грудног коша ( скелет и зглобови , крвни судови, лимфатици и живци) , mm.intercostales externi et
interni, mm.levatores costarum, mm.subcostales, m.transversus thoracis, међуребарни простор и садржај ,
aa.intercostales posteriores, a.thoracica interna, њихове вене пратиље; nn.intercostales, fascia endothotacica, дојка
7
Diaphragma, мишићи леђа (по слојевима); грудна дупља и њена подела на плеуропулмоналне просторе и
медијастинум; подела медијастинума
Горњи медијастинум: thymus, v.brachiocephalica dextra et sinistra, v.cava superior, n.phrenicus, n.vagus, trachea
8
Средњи медијастинум (срце и срчана кеса, пројекције на зиду грудног коша)
Задњи медијастинум (oesophagus, pars thoracica aortae, систем v. azygos, ductus thoracicus, truncus lymphaticus
9
dexter, truncus symphaticus); Pleura et pulmo, механика дисања
Број часова:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
11
12
13
Предње-бочни трбушни зид, слојеви, мишићи: m.rectus abdominis, m.pyramidalis, vagina musculi racti
abdominis, m.obliquus externus et internus abdominis, m. transversus abdominis, крвни судови и живци предњебочног трбушног зида, слабе тачке : canalis inguinalis, umbilicus; Подела трбуха на спратове и квадранте,
подела трбушне дупље (spatium peritoneale et retroperitoneale), fascia transversalis, peritoneum parietale et
viscerale и њихове творевине, перитонеални шпагови
Гастро-интестинални тракт : gaster, intestinum tenue et crassum; Јетра, жучни путеви, систем v.portae i
портокавалне анастомозе, гуштерача и слезина
Задњи трбушни зид (m.quadratus lumborum, m.psoas major, m.iliacus), fascia thoracolumbalis, слабе тачке задњег
трбушног зида, ретроперитонеални простор и садржај : aorta abdominalis и њене гране, v.cava inferior i њене
притоке, лимфни судови и чворови, plexus coeliacus (аутономна инервација органа трбушне дупље)
Бубрег,уретер, надбубрежна жлезда
Зидови карлице: коштана карлица, отвори, зглобови, дно карличне дупље (diaphragma pelvis), карлични
судови (a.iliaca interna и њене гране)и живци (pl.hypogastricus inferior); Perineum, спољашњи полни органи
(мушки и женски)
4 Страна 4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Rectum, canalis analis (морфологија, крвни судови и живци), urethra masculina et feminina; Мушки унутрашњи
полни органи
Женски унутрашњи полни органи и приступи Douglas-ovom шпагу; Примењена анатомија репродуктивног
15
система
II семестар
Зглобови главе,зглобови главе са вратом и зглобови врата; Подела мишића главе (mm.masticatorii,
16
m.buccinator); Подела мишића врата(мишићи предње и задње стране врата) ; A.carotis communis, a.carotis
externa (пут и гране)
A.carotis interna, A.subclavia; Систем унутрашње југуларне вене (sinus durae matris), систем унутрашње
17
југуларне вене , V.subclavia, ; Кранијални живци-подела : n.III, n.IV, n.V, n.VI
n.VII, n.IX, n.X, n.XI, n.XII; Вратни живци (rr.ventrales nn.cervicalium - plexus cervicalis et rr.dorsales
18
nn.cervicalium); Аутономни нервни систем у глави и у врату (truncus symphaticus и његове гране ; pars
parasymphatica)
19
Cavitas oris, зидови и садржај, gll.oris
20
Pharynx ; Spatium latero et retropharyngeum; Cavitas nasi et sinus paranasales
Larynx- хрскавице, спојеви хрскавица, мишићи, cavitas laryngis,крвни и лимфни судови, Gll.thyroidea et
21
parathyroidea
22
Чуло вида:bulbus oculi, n.opticus; Organa oculi accessoria
23
Чуло слуха: auris externa,auris media,auris interna; n.vestibulocochlearis
24
Преглед развоја ЦНС-а, увод у ЦНС; medulla spinalis-морфологија и грађа
25
Truncus cerebri – спољашња морфологија и грађа (сива и бела маса)
26
Cerebellum- спољашња морфологија и грађа, ventriculus IV
27
Area pretectalis; fasciculus longitudinalis medialis; Diencephalon-морфологија, делови,грађа. Ventriculus III
Telencephalon, спољашња морфологија, функционалне зоне cortex-a,лимбички систем, субкортикалне сиве
28
масе, бела маса великог мозга, мождане спојнице
Путеви ЦНС-а , подела: моторни путеви (директни и индиректни); сензитивни путеви
29
(tr.spinothalamicus,систем задње колумне i lemniscus medialis, tr.trigeminothalamicus ventralis et dorsalis),
Сензоријелни путеви : оптички пут
Остали сензоријелни (чулни) путеви : акустички, вестибуларни, густативни пут и олфактивни; Можданице,
30
међуможданични простори, ; liquor cerebrospinalis; крвни судови мозга
Укупно часова
14
2. Вежбе
I семестар
1
Clavicula, scapula, humerus; Radius, ulna, ossa manus
2
Fossa axillaris (зидови и садржај), regio brachialis anterior; Regio antebrachialis anterior et lateralis, palma manus
3
Regio scapularis, regio brachialis posterior ; Regio antebrachialis posterior, dorsum manus
4
Os coxae, femur, patella ; Tibia, fibula, sceleton pedis
Regio glutealis, regio femoralis anterior et medialis, regio femoralis posterior; Regio cruralis anterolateralis, dorsum
5
pedis
6
Fossa poplitea, regio cruralis posterior, planta pedis; Колоквијум (рука и нога)
Скелет грудног коша (sternum, costae,vertebrae,кичмени стуб као целина); Зидови грудног коша (међуребарни
7
простор и садржај), a.thoracica interna, дојка
Cavitas thoracis , подела. Mediastinum (подела и садржаj), Срчана кеса, Срце; Pleura et pulmo
8
9
Задњи медијастинум; Колоквијум (грудни кош)
Подела трбуха на спратове и пределе, предње-бочни трбушни зид, слабе тачке (canalis inguinalis,отвори на
10
белој линији,umbilicus); Organa in situ, peritoneum, творевине, bursa omentalis и други шпагови перитонеалне
дупље
Подела органа у односу на перитонеум, gaster, intestinum tenue, intestinum crassum, truncus coeliacus,
11
a.mesenterica superior et inferior; Јетра, жучни путеви, систем v.portae, гуштерача, слезина
Задњи трбушни зид (мишићи и слабе тачке), ретроперитонеални простор: aorta abdominalis и њене гране,
v.cava inferior и њене притоке, plexus coeliacus и видљиви делови аутономног нервног система који инервишу
12
органе трбушне дупље; Бубрег, бубрежна карлица, уретер, надбубрежне жлезде
Коштана карлица, зидови, отвори, (pelvis major et minor),зглобови, крвни судови и живци; Perineum, мушки и
13
женски спољашњи полни органи
Подела карличне дупље, органски и судовно-нервни простори, органске ложе и положај органа у мушкој и
14
женској карлици, ureter (pars pelvina), vesica urinaria,њихови крвни судови и живци; Rectum,canalis analis,
мушки унутрашњи полни органи
15
Женски унутрашњи полни органи; Колоквијум (абдомен и карлица)
II семестар
16
Os frontale . Os occipitale. Os ethmoidale. Os sphenoidale. Os parietale. Os temporale
17
Кости лица- подела; Maxilla. Mandibula. Os palatinum; Остале кости лица. Vertebrae cevicales
Краниофацијалне дупље (очна и усна дупља, слепоочна, подслепоочна и криластонепчана јама); Колоквијум
18
(кости главе)
Подела врата на регионе : Regio cervicalis anterior : M.SCM et platysma ; A.carotis communis; V.jugularis anterior
et externa; Punctum nervosum colli. Mm.supra- et infrahyoidei.Vagina carotica и њен садржај; Trigonum caroticum;
19
Trigonum linguale anterius et posterius. Regio cervicalis lareralis et posterior:mm.scaleni et prevertebrales;
A.subclavia и њене гране; Trigonum suboccipitale – Arnold
Мимични мишићи; Regiones faciei: Regio parotideomasseterica (границе,зидови и садржај); Art.
20
temporomandibularis, N. VII; Mm.masticatorii; Regio infratemporalis: fossa infratemporalis et fossa pterygopalatina;
A.maxillaris; N.trigeminus
5 Страна 4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
105
Број часова:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Cavitas oris (зидови и подела). Lingua. Dentes. Glandule oris. isthmus faucium
Pharynx. Spatium latero- et retropharyngeum
22
Cavitas nasi et sinus paranasales; Larynx. Gl.thyroidea et parathyroidea; Glomus caroticum
23
Чуло вида (bulbus oculi,n.opticus); Organa oculi accessoria; n.III, n.IV, n.VI.
24
Чуло слуха ( auris externa,auris media); Чуло слуха ( auris interna; N.vestibulocochlearis)
25
Колоквијум (глава и врат); Medulla spinalis – спољашња морфологија и унутрашња грађа
26
Medulla oblongata.Pons – спољашња морфологија; Medulla oblongata.Pons – грађа (пресеци)
27
Mesencephalon Cerebellum. Ventriculus IV
Diencephalon. Ventriculus III. Telencephalon : спољашња морфологија
28
Telencephalon :грађа сиве и беле масе хемисфера; мождане спојнице; субкортикалне сиве масе, ventriculus
29
lateralis Можданице,liquor cerebrospinalis,крвни судови мозга
30
Колоквијум (чула и ЦНС)
Укупно часова
21
3. Семинари
1
I семестар: Начини приказивања коштано-зглобног система, центри окоштавања, зглобови
2
Начини приказивања коштано-зглобног система горњег екстремитета, зглобови руке
3
Клинички важни топографски односи елемената у појединим пределима руке
4
Функцијска и клиничка анатомија горњег екстремитета
5
Функцијска и примењена анатомија ноге
6
Клинички важни топографски односи елемената у појединим пределима ноге
Зглобови грудног коша, грудни кош као целина, кичмени стуб као целина (кривине, покретљивост), начини
7
приказивања зидова грудног коша и кичменог стуба
8
Функцијска и примењена анатомија срца и срчане кесе
9
Грудни кош: анатомија пресека, начини приказивања органа грудног коша и њихови топографски односи
Развој гастро-интестиналног тракта: предње, средње и задње примитивно црево, структуре које по рођењу
10
ишчезавају и њихови остаци.
11
Анатомска основа развоја хернија:порто-кавалне анастомозе у зидовима и органима трбушне дупље
12
Трбух: анатомија пресека трбушне дупље, начини приказивања и топографски односи органа трбушне дупље
13
Дијаметри отвора мале карлице, разлике у морфологији и грађи карлице у односу на пол
14
Функцијска анатомија органа карлице, анатомске основе микције, дефекације
15
Карлица: анатомија пресека карлице, начини приказивања зидова и органа карличне дупље
16
II семестар - Фасције главе и врата, међуфасцијални простори врата
17
Начини приказивања коштано-зглобног система главе и врата, зглобови главе и врата
18
Функцијска и примењена анатомија крвних судова главе и врата
19
Функцијска анатомија лимфног система главе и врата
20
Кранио-фацијалне дупље, лобања као целина, лобања новорођенчета
21
Анатомија пресека главе и врата
22
Функцијска анатомија глатких мишића очне јабучице и мишића покретача очне јабучице и капка
23
Функцијска и примењена анатомија кранијалних живаца
24
Функцијска и примењена анатомија кичмене мождине и кичмених живаца
25
Функцијска анатомија релејних једара можданог стабла
26
Функцијска анатомија малог мозга спиноцеребеларни путеви, кунеоцеребеларни пут
27
Функцијска анатомија ретикуларне формације
28
Функцијска и примењена анатомија базалних једара
29
Анатомија пресека мозга и начини приказивања – CT, MRI
30
Функцијска анатомија аутономног нервног система
Укупно часова
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
120
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
45
Литература:
1. Милисављевић М., Витошевић З. и сар.: Клиничка анатомија, II прерађено издање. Наука, Београд, 2002.
2. Витошевић З.: Анатомија човека – практикум, Универзитет у Приштини, БАМ – Чачак, Косовска Митровица, 2004.
3. Тошевски Ј., Витошевић З. и сар.: Анатомија – Збирка тест питања, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу. Крагујевац 2004.
4. Витошевић З.: Анатомија човека, Медицински Факултет, Косовска Митровица, Графотрејд, Чачак, 2004.
5. Милисављевић М., Маликовић А., Витошевић З.: Анатомија пресека и артерије мозга. Бит Инжињеринг, Београд, 2006.
6. Чукурановић Р.: Анатомија човека – абдомен, Мед. Фак. Ниш
7. Чукурановић Р., Стефановић Н., Бакић В.: Анатомија човека – карлица, Мед. Фак. Ниш, Подгорица
8. Стефановић Н., Антић С., Павловић С.: Анатомија човека – доњи екстремитет, Мед. Фак. Ниш
9. Стефановић Н., Павловић С., Васовић Љ. и сар.: Анатомија човека – глава и врат, Мед. Фак. Ниш
10. Михал М., Обрадовић Д.: Општа анатомија, (за семинаре и тест) , М. Фак. Нови Сад
Остали часови
Број часова активне наставе: 270
Самостални рад
Предавања:105
Вежбе:120
Други облици наставе: 45
Студијски истраживачки рад:
студената: 405
Методе извођења наставе:
Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
6 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Хистологија и ембриологија
Наставник: Златибор П. Анђелковић, Гордана Ж. Ранчић, Слађана М. Савић, Леонида М. Витковић, Снежана Г. Лештаревић,
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_02
Година студија: I
Семестар: I, II
Број ЕСПБ: 13
Услов:
Циљ предмета: Упознати студенте са основним принципима организације ћелије и ткива и са хистолошком грађом органа и органогенезом.
Оспособити студенте за самосталну микроскопску анализу нормалне структуре ткива и органа.
Исход предмета: Разумевање основних принципа развића и организације људског организма. Уочавање међусобне повезаности структуре и
функције органа и система органа, што је неопходно за даље студирање, пре свега за учење физиологије и патологије. Употреба знања о
нормалној грађи ткива и органа при патохистолошкој анализи хистолошких препарата.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Организација и основне функције ћелије (мембрански систем и мембрански одељци ћелије; цитоскелет, специјализације ћелијских површина и
комуникација ћелије са окружењем, ћелијске популације. Ткива и хистогенеза (основна ткива-епително, везивно, мишићно и нервно ткиво).
Хистолошка организација органа и органогенеза, системи органа (кардиоваскуларни, имуни, ендокрини, респираторни, дигестивни,
урогенитални и нервни; кожа и чулни органи). Општа и специјална ембриологија.
Практична настава:
Основни принципи израде хистолошких препарата. Микроскопирање и упознавање структуре ткива и органа.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у Хистологију и ембриологију. Микроскопске методе и припрема биолошког узорка. Хистолошке боје.
Хистохемијске и цитохемијске методе. Ћелијска мембрана, транспорт кроз ћелијску мембрану, ендоцитоза,
трансцитоза, егзоцитоза
2
Цитоскелет, ћелијске органеле и инклузије
3
Структура једра, ћелијски циклус, пролиферација, диференцијација и ћелијска смрт
4
Основне одлике епителног ткива. Поларизованост епителних ћелија и специјализације плазмалеме. Базална
мембрана. Интерцелуларни спојеви. Ћелијска адхезија. Класификација епитела
5
Покровни и жлездани епители.
6
Основне карактеристике везивног ткива. Ћелије везивног ткива и екстрацелуларни матрикс. Ембрионална
везивна ткива – мезенхим и слузно везивно ткиво.
7
Адултна везивна ткива: растресито, густо, реткуларно, жуто и мрко масно ткиво.
8
Хрскавичаво и коштано ткиво. Грађа и подела хрскавица. Хондроцити и хрскавичави матрикс. Кост:
структура кортикалног и спонгиозног коштаног ткива, ламеларна и фиброзна кост. Ћелије коштаног ткива и
ванћелијски матрикс.
9
Грађа коштане сржи. Хематопоетска микросредина. Матичне ћелије и хематопоеза. Црвена и масна коштана срж
10
Еритроцити, леукоцити, тромбоцити. Животни циклус ћелија крви.
11
Микроскопска грађа скелетног, срчаног и глатког мишића. Структура миофибрила и миофиламената.
Саркоплазматски ретикулум и Т систем. Структурна основа контракције. Неуромишићна спојница и мишићно
вретено.
12
Основне одлике нервног ткива. Структура неурона – морфофункционални типови, перикарион, дендрити и
аксон. Синапса – грађа и типови, структурна основа неуротрансмисије. Неуроглија – типови, структурне и
функционалне карактеристике. Нервна влакна и периферни нервни завршеци.
13
Кардиоваскуларни систем: Основе структурне организације. Срце. Структура крвних судова. Еластичне и
мишићне артерије, микроциркулација (артериоле, капилари, венуле). Вене. Ендотел. Лимфни васкуларни систем.
14
Ћелије и ткива имуног система. Антигени, епитопи, антитела, МХЦ комплекс. Лимфоцити и антигенпрезентујуће ћелије. Примарни и секундарни лимфни органи. Хистолошка организација тимуса.
Микроваскуларизација тимуса.
15
Лимфни чвор: основне хистолошке одлике, одељци, миграција и рециркулација лимфоцита, посткапиларне
венуле са високим ендотелом. Слезина: бела и црвена пулпа, микроваскуларизација и венски синуси.
Лимфатично ткиво слузница (лимфатично ткиво дигестивног тракта и респираторног тракта).
16
Усна дупља: Опште карактеристике грађе усне дупље. Специфичности грађе засторне, мастикаторне и
специјализоване слузнице усне дупље. Грађа језика, папиле и густативни корпускули. Пљувачне жлезде. Зуб:
глеђ, дентин, зубна пулпа. Пародонцијум
17
Дигестивни тракт: Опште карактеристике грађе дигестивног тракта и регионалне специфичности. Једњак,
желудац, танко и дебело црево. Цитолошке одлике и карактеристике епителних ћелија. Матична ћелија и обнова
епитела. Ендокрине ћелије гастроинтестиналног тракта.
18
Јетра, жучни путеви, панкреас: Општа хистолошка грађа јетре. Лобулација и зонска организација.
Васкуларизација јетре. Цитолошке карактеристике хепатоцита, Купферових и перисинусоидних ћелија.
Портобилијарни простори и грађа жучних канала. Микроскопска грађа жучне кесе. Хистолошка организација
егзокриног и ендокриног дела панкреаса. Цитолошке карактеристике панкреатоцита. Грађа Лангерхансовог
острвца и карактеристике инсулоцита.
19
Респираторни систем: Носна шупљина и синуси. Микроскопска грађа ларинкса и трахеје. Плућа:
бронхопулмонарни сегменти, бронхи, бронхиоле и респираторне јединице. Цитолошке карактеристике
бронхијалног епитела и алвеоларних ћелија. Структура респираторне мембране. Плућна циркулација. Плеура.
20
Уринарни систем: Хистолошка организација бубрега - кортекс и медула. Структура нефрона и сабирних
цевчица. Јустагломеруларни апарат. Васкуларизација и инервација. Изводни каналикуларни систем, уретер и
7 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
мокраћна бешика. Уретра.
Ендокрини систем: Хистолошка и цитолошка организација хипофизе, епифизе, тироидне и паратироидне
жлезде, надбубрежне жлезде. Дифузни ендокрини систем.
22
Нервни систем: Основе организације нервног система. Хистолошке карактеристике церебралног и
церебеларног кортекса. Хороидни плексус и цереброспинална течност. Структурне основе крвно-мождане
баријере. Кичмена мождина. Периферни и аутономни нервни систем.
23
Специјална чула: Структура чулних органа. Хистолошка организација ока и акцесорних органа. Хистолошке
карактеристике спољашњег, средњег и унутрашњег ува.
24
Кожа: Структура епидермиса и ћелијски типови. Цитолошке карактеристике процеса кератинизације. Дермоепидермални спој. Дермис и хиподермис. Пилосебацеални апарат. Знојне жлезде. Нокти.
25
Мушки репродуктивни систем: Хистолошка организација тестиса. Семиниферни епител. Сертолијеве ћелије.
Интерстицијум и Леyдигове ћелије. Крвно-тестисна баријера. Тубули ректи и рете тестис. Ductuli efferentes и
ductus epididymis. Ductus defferens. Акцесорне жлезде и хистолошке карактеристике пениса.
26
Женски репродуктивни систем: Хистолошка организација јајника. Циклична матурација фоликула. Corpus
luteum. Хистолошка организација јајовода. Утерус: ендометријум, цикличне промене, миометријум и
периметријум. Хистолошка грађа цервикса, вагине и спољашњих гениталних органа. Млечна жлезда.
27
Општа ембриологија: Оплођење, деоба оплођене јајне ћелије, морула, бластула и имплантација.
Преембрионски и рани ембрионски период развића.
28
Фетусни период развоја. Плацента и фетусне мембране. Развој епителног, везивног и мишићног ткива
29
Специјална ембриологија: фарингеални систем. Развој кардиоваскуларног система. Развој нервног ткива и
система.
30
Специјална ембриологија: Развој ока и ува. Развој коже. Развој дигестивног, респираторног, лимфног и
ендокриног система. Развој урогениталног система.
Укупно часова
21
2. Вежбе
1
Лабораторијска обрада ткивних исечака (фиксација, калупљење, бојење хематоксилин-еозином).
Техника микроскопирања и анализа хистолошких препарата.
2
Ћелијска мембрана, транспорт кроз ћелијску мембрану, ендоцитоза, трансцитоза, егзоцитоза, цитоскелет.
3
Ћелијске органеле и инклузије
4
Структура једра, ћелијски циклус, пролиферација, диференцијација и ћелијска смрт
5
Епително ткиво. Специјализације апикалне плазмалеме. Базална мембрана. Интерцелуларни спојеви.
Прости и псеудослојевити епители.
6
Епително ткиво: слојевити епители и епител прелазног типа. Жлездани епител.
7
Везивна ткива: ембрионална везивна ткива, растресито и густо везивно ткиво.
8
Везивна ткива: целуларна везивна ткива и хрскавица (хијалина, еластична и фиброзна).
9
Везивна ткива: кост – брушена и декалцификована кост. Интрамембранско и енхондрално окоштавање.
10
Хематопоеза: костна срж (црвена и масна), ембрионална хематопоеза
11
Крв: ћелије крви и одређивање леукоцитарне формуле
12
Мишићно ткиво: скелетни, срчани и глатки мишић. Неуромишићна синапса
13
Нервно ткиво: неурон, неуроглија, нервна влакна, мијелински омотач. Сензитивни корпускули и
неуромишићна спојница
14
Кардиоваскуларни систем: срце, еластичне и мишићне артерије, вене и капилари
15
Имуни систем: Увод у имунологију. Лимфоцити и антиген презентујуће ћелије. МХЦ молекули.
Презентација антигена. Примарни и секундарни лимфни фоликули
16
Имуни ситем: Лимфни фоликул. Тимус, лимфни чвор, слезина и крајници.
17
Усна дупља: усна, језик, папиле језика и густативни корпускул. Зуб. Развој зуба. Пљувачне жлезде:
серозна, мукозна и мешовита
18
Дигестивни тракт: једњак и желудац (кардија, фундус и пyлорус). Ендокрине ћелије желуца.
19
Дигестивни тракт: Танко црево (дуоденум, јејунум, илеум) и дебело црево
20
Панкреас – егзокрини и ендокрини. Јетра: препарат свињске и јетре човека., Купферове ћелије, гликоген
у јетри и васкуларизација. Жучни каналићи. Жучна кеса.
21
Респираторни систем: Епиглотис, ларинкс, трахеја. Плућа, бронхи и бронхиоле
22
Уринарни систем: бубрег, уретер и мокраћна бешика.
23
Ендокрини ситем: Хипофиза, епифиза, тироидна и паратироидна жлезда, надбубрежна жлезда.
24
Нервни систем: велики и мали мозак, кичмена мождина, ганглион. Периферни нерви.
25
Чула: очна јабучица (корнеја и ретина), очни капак, ушна шкољка, унутрашње уво.
26
Кожа: епидермис и дермис, длака, лојне и знојне жлезде, нокат. Млечна жлезда.
27
Мушки репродуктивни ситем: тестис, епидидимис, дуктус деференс, простата, пенис
28
Женски репродуктивни систем: оваријум, јајовод, утерус, вагина.
29
Ембриологија: Пупчана врпца, плацента и фетусне мембране. Вантелесна оплодња, контрацепција.
30
Специјална ембриологија
Укупно часова
3. Семинари
1
Упознавање са начином организације семинара. Упутства за писање семинарских радова.
2
Ћелијска мембрана, транспорт кроз ћелијску мембрану, ендоцитоза, трансцитоза, егзоцитоза, цитоскелет.
3
Ћелијске органеле и инклузије
4
Структура једра, ћелијски циклус, пролиферација, диференцијација и ћелијска смрт
5
Епително ткиво. Специјализације апикалне плазмалеме. Базална мембрана. Интерцелуларни спојеви. Прости и
псеудослојевити епители.
6
Епително ткиво: слојевити епители и епител прелазног типа. Жлездани епител.
8 Страна 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
75
Број часова:
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
7
8
9
10
11
12
13
Везивна ткива: ембрионална везивна ткива, растресито и густо везивно ткиво.
Везивна ткива: целуларна везивна ткива и хрскавица (хијалина, еластична и фиброзна).
Везивна ткива: кост – брушена и декалцификована кост. Интрамембранско и енхондрално окоштавање.
Хематопоеза: костна срж (црвена и масна), ембрионална хематопоеза
Крв: ћелије крви и одређивање леукоцитарне формуле
Мишићно ткиво: скелетни, срчани и глатки мишић. Неуро-мишићна синапса
Нервно ткиво: неурон, неуроглија, нервна влакна, мијелински омотач. Сензитивни корпускули и неуромишићна
спојница
14
Кардиоваскуларни систем: срце, еластичне и мишићне артерије, вене и капилари
15
Имуни систем: Увод у имунологију. Лимфоцити и антиген презентујуће ћелије. МХЦ молекули. Презентација
антигена. Примарни и секундарни лимфни фоликули
16
Тимус, лимфни чвор, слезина и крајници.
17
Усна, језик, папиле језика и густативни корпускул. Зуб. Развој зуба. Пљувачне жлезде: серозна, мукозна и
мешовита
18
Једњак и желудац
19
Танко и дебело црево
20
Јетра, панкреас, жучна кеса
21
Епиглотис, ларинкс, трахеја. Плућа, бронхи и бронхиоле
22
Бубрег, уретер и мокраћна бешика.
23
Хипофиза, епифиза, тироидна и паратироидна жлезда, надбубрежна жлезда.
24
Велики и мали мозак, кичмена мождина, ганглион. Периферни нерви.
25
Чула: очна јабучица (цорнеа и ретина), очни капак, ушна шкољка, унутрашње уво.
26
Кожа: епидермис и дермис, длака, лојне и знојне жлезде, нокат. Млечна жлезда.
27
Тестис, епидидимис, дуктус деференс, простата, пенис
28
Оваријум, јајовод, утерус, вагина.
29
Пупчана врпца, плацента и фетусне мембране. Вантелесна оплодња, контрацепција.
30
Специјална ембриологија
Укупно часова
Литература:
1. Анђелковић З., Сомер Љ., Перовић М. И сар.: Хистолошка грађа органа, Бонафидес, Ниш, 2001
2. Анђелковић З., Сомер Љ., Матавуљ М.: Ћелија и ткива, Бонафидес, Ниш, 2002
3. Николић И. и сар.: Ембриологија човека, Дата Статус, Београд, 2007.
4. Ранчић Г, Николић И.: Практикум за вежбе из хистологије и ембриологије, Медицински факултет, Ниш, 2007.
5. Аврамовић В, Лачковић В, Мојсиловић М, Петровић А.: Цитологија, Медицински факултет, Ниш, 2003.
6. Николић И, Ранчић Г, Раденковић Г. и сар.: Ембриологија човека, Медицински факултет, Ниш, 2007.
7. Junqueira LK, Carneiro J.: Основи хистологије, Дата Статус, Београд, 2005.
Број часова активне наставе: 165
Предавања: 60
Вежбе: 75
Други облици наставе: 30
Студијски истраживачки рад:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Остали часови
Самостални рад
студената: 264
Методе извођења наставе: Настава се одвија комбинацијом више различитих облика рада као што су: настава у малој групи, проблемски
оријентисана настава, истраживачки рад у лабораторији, семинарски радови, консултације. Теоријска настава, практична настава –
микроскопске вежбе, семинари.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
9 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Хумана генетика
Наставник: Ивана Б. Новаковић, Бранковић С. Славко, Сретић С. Љиљана
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_03
Година студија: I
Семестар: I
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са теоријским принципима и практичним вештинама из области Хумане генетике.
Исход предмета: Након одслушане наставе студент треба да буде оспособљен да: влада техником микроскопирања, опише и објасни процес
репликације ДНК и пренос наследне информације од молекула ДНК, преко РНК до протеина, да разуме основне законе наслеђивања и то
примењује у разумевању наслеђивања код човека, разуме и објасни механизме настанка генетичке разноврсноти и да промене у генетском
материјалу повезује са променама у фенотипу, да разуме основе генетике малигне ћелије и генетике имуног одговора, и да примени стечена
знања из хумане генетике у настави других биомедицинских предмета на студијима.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Грађа и улога наследног материјала: Структура молекула ДНК и РНК. Хроматин и хромозоми. Геном. Репликација ДНК. Генетичке основе
репродукције: Ћелијски циклус и митоза, гаметогенеза и мејоза. Оплођење. Хромозомске аберације: нумеричке и структурне хромозомске
аберације и синдроми везани са њима. Генска експресија. Генетички код. Транскрипција и транслација. Регулација генске експресије – пре
транскрипциона, на нивоу транскрипције и посттранскрипциона контрола. Извори варијабилности наследног материјала: Мутације гена.
Механизми рекомбинације ДНК. Методе реперације молекула ДНК. Молекуларне основе болести човека: Менделски и не-менделски начини
наслеђивања моногенских болести код човека. Молекуларне основе моногенских болсти. Мултифакторско наслеђивање. Методе молекуларне
генетике: технологија рекомбиноване ДНК, тестови хибридизације, PCR метода. Примена метода молекуларне генетике у медицини. Генетичке
основе диференцијације пола код човека. Полни хромозоми човека. Механизам инактивације Х хромозома. Гени који контролишу
диференцијацију гонада. Онкогенетика: Онкогени и механизми њихиве активације. Тумор-супресорски гени. Фазе малигне трансформације
ћелије. Имуногенетика: Генетичка основа имуног одговора. Гени за имуноглобулине. Генетика хуманих популација: генетичка структура
популације и фактори који је ремете.
Практична настава
Микроскоп и микроскопирање. Једро. Хроматин. Хромозом. Кариотип. Митоза. Гаметогенеза. Нумеричке и структурне аберације хромозома.
Основни принципи наслеђивања (задаци): монохибридно укрштање, дихибридно укрштање, анализирајуће укрштање, мултипли алели,
полигенско наслеђивање, везано наслеђивање, израда хромозомских мапа, родословна стабла. Изоловање ДНК, PCR метода (демонстрација).
Структура молекула ДНК и пренос наследне информације у ћелији, мутације (задаци). Генетика хуманих популација (задаци).
Активна настава:
1. Предавања
1
Организација наследне основе
2
Репликација молекула ДНК
3
Генетичке основе репродукције
4
Нумеричке аберације хромозома
5
Структурне аберације хромозома
6
Транскрипција и транслација
7
Регулација експресије гена
8
Генске мутације
9
Репарација молекула ДНК и генетичке рекомбинације
10
Молекуларне основе болести
11
Основне методе молекуларне генетике
12
Генетичка основа диференцијације пола код човека
13
Имуногенетика
14
Онкогенетика
15
Популациона генетика
Укупно часова
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
2. Вежбе
1
Митоза
2
Гаметогенеза: Мејоза, сперматогенеза и оогенеза.
3
Кариотип човека
4
Нумеричке аберације хромозома
5
Структурне аберације хромозома
6
Молекуларна генетика
7
Менделска генетика 1: Монохибридно и дихибридно укрштање
Менделска генетика 2: Мултипли алели, полигенско наслеђивање. Наслеђивање везано за Х хромозом. Везани
8
гени.
9
Родословна стабла
10
Популациона генетика
Укупно часова
Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3. Семинари
1
Молекуларна биологија
2
Репродукција
Број часова:
3
3
10 Страна 3
3
3
30
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
3
Генске мутације
4
Медицинска генетика 1
5
Медицинска генетика 2
Укупно часова
3
3
3
15
Литература:
1. Паповић Р., Луковић Љ., Новаковић И. и сар.: Хумана генетика( ауторизована скрипта), Медицински факултет, Београд, 2007.
2. Луковић Љ. и сар.: Хумана генетика, свеска за практичне радове, Медицински факултет Београд, 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе: 75
Самостални рад
Предавања: 30
Вежбе: 30
Други облици наставе: 15
Студијски истраживачки рад:
студената: 120
Методе извођења наставе: теоријска настава: предавања; практична настава: микроскопирање, рачунски и други задаци, интерактивна настава
на компјутеру и са радним свескама; семинари; консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
11 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Основи клиничке праксе I
Наставник: Сима Б. Томић, Александар Н. Јовановић, Љиљана Љ. Смиљић, Гордана Ђ. Шубарић, Благица Р. Михаиловић, Србислава Б.
Милинић, Мирослав Р. Поповић, Саша Р. Совтић, Татјана Р. Новаковић, Зоран П. Марчетић, Славица Д. Пајовић, Радојица В. Столић, Биљана
Д. Крџић, Маја Б. Шипић, Данијела Б. Челић, Богдан Н. Дејановић, Снежана Ф. Лазић, Златица М. Мирковић, Бисерка М. Недељковић, Гордана
Р. Николић, Владан М. Перић, Драгиша В. Рашић, Радоје Р. Максимовић,
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_04
Година студија: II
Семестар: II
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета: Упознавање студената са поступком пријема болесника на одељење, регистровање поремећаја при пријему болесника и
административно отварање историје болести. Процена стања болесника при пријему (стање свести, процена виталних функција пацијента).
Упознавање са основама здравствене неге пацијента (збрињање и нега пацијента у постељи, праћење и транспорт пацијента, хигијена пацијента
у постељи). Упознавање са основама исхране пацијента и узимањем телесних излучевина за преглед. Упознавање са применом терапије код
пацијента и средстава за загревање и расхлађивање тела.
Исход предмета: Студент ће се оспособити да зна: поступак пријема пацијента на одељење и отварање историје болести, оријентационо
проценити стање свести пацијента при пријему, одредити виталне функције пацијента, навести основне врсте дијета, описати поступак вађења
крви и осталих телесних излучевина и слање на лабораторијски преглед, описати примену средстава за загревање и рахслађивање тела, описати
поступак давања прописане терапије
Садржај предмета:
Теоријска настава
Поступак пријема пацијента на одељење. Административно формирање историје болести. Основна процена стања болесника при пријему.
Јутарње збрињавање и нега пацијента. Исхрана пацијента. Узимање телесних излучевина за преглед. Праћење и транспорт пацијента. Хигијена
пацијента у постељи. Примена средстава за загревање и расхлађивање тела. Примена лекова.
Практична настава
Поступак пријема пацијента на одељење. Административно формирање историје болести. Основна процена стања болесника при пријему.
Јутарње збрињавање и нега пацијента. Исхрана пацијента. Узимање телесних излучевина за преглед. Праћење и транспорт пацијента. Хигијена
пацијента у постељи. Примена средстава за загревање и расхлађивање тела. Примена лекова. Практична настава прати теоретску.
Aктивнa нaстaвa:
1. Предавања и вежбе:
Уводни час: Однос здравствених радника и студената медицине према пацијенту-заједнички час за све
1
студенте
Поступак пријема пацијента на одељење :
- регистровање поремећаја који су присутни при пријему (да ли је пацијент покретан или не, да ли
контролише сфинктере или не, да ли има инсталиран уринарни катетер, да ли се жали на болове)
2
Административно формирање историје болести
Регистровање лекова које је пацијент редовно користио код куће или у другој болници
Основна процена стања болесника при пријему на одељење и током боравка пацијента на одељењу:
-стање свести (нормално, поремећено)
-мерење висине пацијента
-мерење телесне тежине пацијента
-мерење обима трупа и екстремитета пацијента
Виталне функције:
3
-мерење аксиларне и оралне температуре
-мерење пулса
-мерење артеријског крвног притиска
-мерење фреквенце и квалитета дисања
-процена изгледа коже
Јутарње збрињавање и нега пацијента:
-провера општег стања пацијента
-локална хигијена пацијента
-пресвлачење пацијента
-постављање гуске и лопате
4
-клистирање пацијента
-замена уринарне кесе
-посматрање и регистровање изгледа телесних излучевина пацијента (урин столица,испљувак)
-читање и тумачење температурне листе и листе неге пацијента
Исхрана пацијента :
-основне оријентационе врсте дијета
-помоћ при расподели хране
5
-храњење пацијента оралним путем
-регистровање уноса течности
Узимање телесних излучевина за преглед
-вађење крви
-узимање урина
6
-узимање столице
-узимање брисева
-припрема материјала и документације
12 Страна Број часова:
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
-слање материјала на лабораторијски преглед
Праћење и транспорт болесника
-транспорт пацијента на консултативне прегледе и рентгенска снимања
7
-преношење непокретног или делимично покретног пацијента
-регистровање виталних функција током транспорта пацијента
Хигијена пацијента у постељи
-умивање непокретног болесника
8
-купање и прање косе непокретног пацијента
-превенција декубитуса код непокретног пацијента
9
Примена средстава за загревање и расхлађивање тела
Давање прописане терапије
Тумачење терапијске листе
Припрема лекова:
За оралну примену
За парентералну примену
Коришћење шприцева и игала за једнократну употребу
Припрема инфузионих раствора
Припрема пинцета, пеана и другог амбулантног инструментаријума за стерилизацију
10
Помоћ при дистрибуцији лекова:
Унос лека кроз уста (таблете, капсуле, лингвалете)
Унос лека парентералним путем
Унос лека интрадермалном ињекцијом
Унос лека супкутаном ињекцијом
Унос лека интрамускуларном ињекцијом
Унос лека интравенском ињекцијом
Укупно часова
Литература:
1. Јолић М., Вићовац Љ., Ђорђевић Д. : Општа и специјална нега болесника , Народна књига Србије. Београд. 1995.
2. Матић Ђ.: Здравствена нега у интерној медицини. Ма Де Јан. Београд. 1998.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Теоретска настава. Практична настава; Консултације;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
13 Страна 3
3
3
3
30
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Поена
20
20
30
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Прва помоћ
Наставник: Стојан Д. Секулић, Халит А. Халити, Александар С. Васић, Раде Б. Грбић, Александар П. Павловић, Јован М. Младеновић, Петар
А. Јовановић, Слободан Д. Аранђеловић, Братислав Д. Лазић, Јовица С. Васић, Славиша М. Башчаревић, Предраг М. Бојовић, Милан Б.
Филиповић, Славиша Т. Матејић, Божидар А. Одаловић, Слађана В. Трпковић, Небојша Д. Виденовић, Дејан З. Табаковић, Александар М.
Секулић, Ана Д. Јовановић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_05
Година студија: I
Семестар: I
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета:
Савладавање oснoвних елемената указивања прве помоћи
Предмет Прва помоћ је осмишљен да већ студентима прве године медицине пружа основна знања за пружање прве помоћи унесрећеним,
повређеним и болесним. Студенти се упознају са основним принципима пружања прве помоћи, улози спасиоца, мерама превенције и заштите,
организације ХМП у нашим условима, пријемом повређеног или болесног у здравствену установу, као и медицинским етичким и правним
проблемима пружања прве помоћи.
Студенти стичу и основна знања о основним виталним знацима и виталним функцијама. После уводних предавања упознајемо их са првом
помоћи код поремећаја дисајних органа са посебним освртом на помоћ код утопљеника, страним телом у дисајним путевима, неким болестима
као сто су бронхијална астма и круп. Посебан значај је дат срчаном застоју и мерама реанимације које се предузимају у том случају. Студенти
се током предавања и вежби упознају са овим стањем а вежбањем на луткама стичу основна практична знања из ове области. Студенти стичу и
основна знања у збрињавању повреда и рана, повреда коштано зглобног система, као и прелома коштано зглобног система. Сва теоријска
разматрања су покривена садржајним вежбама на којима студенти стичу практична знања и вештине из ових области. Изборни део предмета
чине додатна предавања у области повреда физичким факторима, болестима зависности, и упознавањем са пружањем прве помоћи код
агресивног болесника.
Исход предмета:
Будући лекар је оспособљен за указивање прве помоћи
Садржај предмета:
Теоријска настава
Обољења и повреде које изискују хитну медицинску помоћ
Практична настава
Методе и начини указивања прве помоћи
Активна настава:
1. Предавања
1
Прва помоћ - основни принципи
2
Прва помоћ код крварења
3
Прва помоћ код повреда и рана
4
Прва помоћ код поремећаја дисајних органа
5
Кардиопулмонално церебрална реанимација
6
Прва помоћ код повреда главе и поремећаја стања свести
7
Повреде грудног коша и трбуха
8
Шок, знаци шока – прва помоћ
9
Прва помоћ код делирантних стања и епи феномена
10
Прва помоћ код повреда физичким факторима
11
Повреде екстремитета – прва помоћ
12
Повреде кичменог стуба
13
Краш и бласт повреде - прва помоћ
14
Масовно повређивање, тријажа и транспорт болесника
Укупно часова
2. Вежбе
1
Збрињавање рана, хемостаза, врсте, средства
2
Завоји
3
Имобилизација, врсте и средства
4
Успостављање дисајног пута, вештачко дисање
5
Кардиопулмонално церебрална реанимација
Укупно часова
Број часова:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
3
3
3
3
3
15
Литература:
1. Група аутора (редактор Павловић А.) : Прва помоћ, Медицински факултет Приштина, 2007.
2. Павловић А.: Кардиопулмоналноцеребрална реанимација, Медицински факултет Приштина, Обележја, 2007.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
14 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Поена
10
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10
10
практични испит
усмени испит
15 Страна 10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Медицина и друштво
Наставник: Урош В. Шуваковић, Милутин М. Ненадовић, Миомир В. Лештаревић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_06
Година студија: I
Семестар: I
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета: Усвајање знања о појму науке и научног сазнања, месту медицинске науке у систематизацији наука, појму друштва, културе и
другим основним социолошким појмовима (друштвеном груписању, моралу, појму моћи и државе, итд) социолошком методу, социолошком
поимању здравља и болести, утицају болести на организацију друштва, значају процеса глобализације, посебно када је реч о здрављу и
болести.Уочавање друштвених корена организација и супервизије медицинске делатности као делатности од посебног друштвеног значаја.
Усвајање основних етичких принципа и рада у медицини и специфичности комуникације медицинског професионалца у односу на појединца болесника у складу са специфичностима и стањем њиховог обољења, медицинску професију, колеге и друштво у целини и обавеза одговорног
обављања професионалне улоге у здравственом систему.
Исход предмета: Савладавње основних појмова из области социологије, посебно социологије медицине и медицинске етике и оспособљеност
за практично, свакодневно суочавање са социо-етичким проблемима лекара.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Стицање знања у домену појма науке и научног сазнања и његовог разликовања од других облика сазнања; предмет и метод социологије;
концептуални оквир настанка и развоја социологије медицине. Социолошко поимање појма здравља и болести. Доприноси Ч.Мекинтера, Б.
Стерна, Т. Парсонса и Е. Чазова. Однос социологије медицине и социјалне медицине; Развој мисли о друштву; Појам друштвеног груписање, с
освртом на значај парцијалних друштвених група и њиховог односа према здрављу и болести. Појам и елементи културе. Друштвене норме
(појам и врсте) и њихов однос према здрављу и болести. Култура, субкултура и антикултура. Врсте културе и њихов значај за поимање здравља
и болести. Појам моћи, политике и државе. Однос државе према проблемима здравља и болести. Процес глобализације и његов утицај на
здравље и болест људи.
Дефинисање односа друштва према медицини и обавеза медицинске делатности према друштву. Етичке девијације у медицинској пракси и
следствена еволуција етичких принципа и њихова кодификација - Нирнбершки кодекс (1947), Женевска декларација (1948), Хелсиншка
декларација, токијска декларација итд. Основна начела медицинске етике. Етичке дилеме савремене медицине и медицинских истраживања.
Савремена медицинска деонтологија, медицинска тајна, подељена тајна, јатрогенија, еутаназија. Медицина у светлу нових технологија,
социјалне и етичке последице. Етичке дилеме у суочавању са ограниченим моћима медицине Етички принципи комуникације медицинског
професионалца и холостички, био-психо-социјални приступ болеснику у примени медицинске терапије. Етички приступ генетском
консултовању, асистираној репродукцији и активном превентивном генетском скринингу. Етика и правне норме: судско-медицинска
експертиза. Комерцијални односи у медицини и конфликт интереса.
Практична настава
Активна настава:
1. Предавања
1
Појам науке и научног сазнања
2
Предмет социологије и њен однос са другим наукама. Однос опште и посебних социологија
Настанак и развој социологије медицине. Социолошко поимање појма здравља и болести. Доприноси
3
Ч.Мекинтера, Б. Стерна, Т. Парсонса и Е. Чазова. Однос социологије медицине и социјалне медицине
4
Савремена стремљења у социологији медицине
5
Социолошки метод. Методе и технике социолошког истраживања
6
Развој мисли о друштву
7
Појам и структура друштва. Типови друштва. Друштвена статика и динамика
8
Појам и елементи културе. Субкултура и антикултура. Врсте културе
9
Друштвено груписање. Појам и класификација
Социолошки појам породице. Историјски развој и типови породице. Породица као мултифункционална социо10
биолошка група
11
Појам политике, моћи и државе
Глобализација као основни друштвени процес у савременом свету и њен значај за здравље и болест. Улога и
12
значај међународних организација у борби против болести.
Друштвени корени медицине. Друштвени фондови у подршци практичној и научној медицини, која је
евидентно, делатност од вискоког друштвеног значаја Принцип аутономије професионалног деловања лекара
13
(Мадридска декларација, 1987). Дело и заклетва Florens Najtingejl. Психосоматски и соматопсихички синдром.
Лисабонска декларација (1981)
Обичаји, пранорме. Антропокултуролошка истраживањања Margaret Meed, Bronislav Mаlinovski и др. Морал,
14
моралне норме и циљеви моралних норми. Упоредна (компаративна) или дескриптивна етика. Хипократова
заклетва.Филозофске расправе „о животу недостојном живота“ из 1895. и 1920. Т- 4 акција. Др Јозеф Менгеле
Нирнбершки кодекс (1947), Женевска декларација (1948), Хелсиншка декларација Основна начела медицинске
15
етике. Медицинска деонтологија. Биоетика: конфликт медицинска етика – друштво (право).
16
Експерименти у медицини. Етика у раду са експерименталним животињама.
Етика у терапији. Етичке дилеме у оквиру хируршких интервенција. Јатрогенија. Eтичке дилеме терапијске
17
трансплантације органа и ткива. Етичке дилеме агресивне терапије у онкологији.
Суочавање болесника са ограниченим терапијским моћима медицине (Терминална нега неизлечивих
18
болесника). Еутаназија - верификација ограничене терапијске моћи медицине и друштва (правне норме).
Етичке дилеме хумане репродукције. Еугеника и етичке дилеме генетског консултовања. Активни,
19
превентивни генетски скрининг. Етика у раду са физички или ментално инвалидним особама. Деонтолошки и
16 Страна Број часова:
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
етички проблеми судско - медицинског вештачења.
Укупно часова
45
Литература:
1. Лештаревић, М, Шуваковић, У.: Медицина и друштво, Медицински факултет – Универзитет у Приштини, КОБДОМ, 2007.
2. Ненадовић, М.: Медицинска етика, Медицински факултет – Универзитет у Приштини, Биграф – Београд, 2007.
3. Антић, М.: Медицинска социологија, „Графосрем“, 1998
Остали часови
Број часова активне наставе: 45
Самостални рад
Предавања: 45
Вежбе: 0
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 72
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
17 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Страни језик I
Наставник: Данијела Г. Кулић, Мирољуб М. Васић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MO1_07
Година студија: I
Семестар: I, II
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Циљ наставе енглеског језика у медицини је да се студенти оспособе за коришћење медицинске терминологије на енглеском
језику, да усаврше активну комуникацију на енглеском језику (писану и усмену) и тиме стекну могућност употребе стране стручне литературе
као и способност превођења стручних текстова са и на енглески језик.
Исход предмета: Савладавање програма предмета Енглески језик пружиће студентима могућност активног учешћа у размени знања са
колегама из иностранства, писање и објављивање научно-истраживачких радова у интернационалним часописама и све активности које
подразумевају усавршавање из области медицине, а за које је неопходно стручно знање енглеског језика.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у медицину. Хипократова заклетва. Шта је то медицина. Како се развијала медицина кроз векове. Медицинска професија. Како се предаје
медицина. Медицинска истраживања. Колико је постигнуто у медицинским истразивањима. Медицинска достигнућа. Физиологија и биохемија.
Структура ћелије и људски геном. Метаболички процеси. Мембране. Хистологија, анатомија, системи, чула. Људска ткива. Кости. Кости лица.
Мишићи (подела). Мишићни систем. Скелет (подела). Скелетни систем. Дигестивни систем. Лимфни систем. Кардиоваскулари систем.
Ендокрини систем. Уринарни систем. Нервни систем. Систем репродукције. Болести и стања. Преглед најчешћих болести са симптомима и
начином лечења. Здрава исхрана. Витамин Ц. Лечење. Увод у бригу о пацијенту. Врсте болница. Болничко лечење. Анемнеза. Преглед
пацијента. Општи преглед. Прва помоћ.
Практична настава
Вежбе се организују тако да тематски прате предавања. Акценат је на усменој и писаној комуникацији; вежбају се граматика енглеског језика,
лексика, изговор, вештине писања, читања, говора и слушања, као и превођење стручних текстова у оба смера. Организују се дискусије и
симулације са различитим темама из медицинске струке. Обрађују се стручни текстови (разматрају се стил писања, употрбљене конструкције,
вокабулар, начин излагања и давања примера, аргументација)
Активна настава:
1. Предавања
1
Introduction into Medicine and Health, Articles
2
Ethical issues in Medicine, The Simple Future Tense
3
Human Body and Medical Treatment
4
Types of illnesses, Present Tenses
5
Social Medicine, Past Tenses
6
The Role of Hospitals in Health System Reform, Future tenses
7
Medical Statistics and informatics, Nouns
8
Structures and Systems in the Human Body
9
Genetic Engineering
10
Relations between Body Parts
11
The Musculo-Skeletal System
12
The integumentary and immune System
13
The Nervous System
14
The Endocrine System
15
The Reproductive System
16
The Respiratory System
17
The CirculatorySystem
18
The Digestive System
19
The Urinary System
20
The Keyhole Surgery
Укупно часова
2. Вежбе
1
Medical branches and specialties; speaking practice
2
Ethics in Medicine; grammar and vocabulary practice
3
Words and expressions related to human body and medical treatment; vocabulary and pronunciation practice
4
Illnesses, vocabulary and grammar practice
5
Key concepts and terms in Social medicine; vocabulary and grammar practice
6
Suffixes and prefixes in medicine, grammar practice
7
Statistics and informatics; reading practice and speaking
8
Cells, Tissues, Organs and Systems, vocabulary
9
Genetic engineering, expressing ideas and arguments
10
Adjectives and Adverbs, Parts of the body and movements, grammar and vocabulary
11
Skeleton, practicing words and expressions related to muscles and bones
12
Skin and defenses, vocabulary practice and reading
13
The Nervous System; vocabulary, grammar and translation
14
Integrated skills, practice
15
Integrated skills and translation
18 Страна Број часова:
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
45
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Укупно часова
15
Литература:
1. Мићић С.: English for Medical Academic Purposes, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006.
2. Поповић Љ., Мирић В.: Gramatika Engleskog jezika sa vežbanjima, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
Број часова активне наставе: 60
Предавања: 45
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
19 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 90
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Латински језик и медицинска терминологија
Наставник: Александра Б. Шуваковић
Статус предмета: обавезни
Шифра предмета: MИ1_08-09_2/4а
Година студија: I
Семестар: I
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета под називом Латински језик и медицинска терминологија јесте на што лакши начин студентима медицине
представити латинску граматику која је изузетно тешка и комплексна, учинити је доступном и разумљивом као и пружити им кроз бројне
примере што већи број латинских термина који се користе у медицинској науци. Комбиновањем различитих техника учења и подучавања,
почевши од најстаријих, савладавање језика путем граматичких правила па све до директне методе учења путем усвајања примера из струке,
разнолика популација студената више или мање мотивисана треба да овлада основном техником латинске граматике и медицинског језика како
би у будућности могла то стечено знање да примени у пракси.
Исход предмета: Исход тридесеточасовног курса латинског језика и његове примене у медицини јесте да сви студенти без икаквих проблема
читају и пишу,без ортографских грешака, овладају основима граматике ( пет деклинација, три презентске конијугације актива и пасива,
придевима и прилозима, као и неопходном суфиксацијом и префиксацијом речи) као и савлађивање што већег језичког фонда из медицинске
терминологије.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти се на почетку курса упознају са латинском цивилизацијом и историјатом тог језика и усвајају ортографска правила. Тада се креће у
савладавање свих пет деклинација, три конијугације, грчке терминологије са својим посебним правилима које им је наметнуо латински језик.
Придеви, прилози, заменички систем и бројеви долазе иза свега тога уз непрекидно понављање деклинација дрил методом учења. Префиксација
и суфиксација речи и разнолики облици за комбиновање изузетно су битни и за проширивање лексике. Свакога часа студенти се срећу са новим
латинским терминима који своју примену налазе како у анатомији тако и у дијагнозама разних специјалности, које треба усвојити у целости.
Практична настава
Активна настава:
1. Предавања
Уводно предавање историјат латинског језика и цивилизације, медицинска терминологија, синоними и одјек
1
латинског на језике данас
2
Вежбање изговора путем читања и диктирања
3
Латинско писмо правила ортогафије и фонологије
Exempla pratica: 30 нових дијагноза које у себи садрже око 100 нових речи. Њихово превођење са латинског на
4
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински . Облици за комбиновање и провера знања.
5
Врсте речи, падежи, деклинације општа правила, прва или а деклинација, предлози
Exempla pratica: 32 нове дијагнозе које у себи садрже око 130 нових речи. Њихово превођење са латинског на
6
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 20
нових речи. Облици за комбиновање и провера знања.
7
Глаголи, општа правила коњугација, гл ессе, индикатив презента актива и пасива I и II коњугације.
Exempla pratica: 30 нових дијагноза које у себи садрзе око 130 нових реци. Њихово преводјење са латинског на
8
српски. Преводјење 6 реценица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 30
нових речи. Облици за комбиновање и провера знања.
9
II или о деклинација као и средњи род на UМ, Индикатив презента актива и пасива III и IV конијугације.
Exempla pratica: 30 нових дијагноза које у себи садрже око 130 нових речи. Њихово превођење са латинског на
10
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 30
нових речи. Облици за комбиновање и провера знања.
11
III деклинација именице вокалске основе
Exempla pratica: 30 нових дијагноза које у себи садрже око 120 нових речи. Њихово превођење са латинског на
12
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински. Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 30
нових речи, тј 24 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање и провера знања.
13
III деклинација именице консонантских основа
Exempla pratica: 34 нове дијагнозе које у себи садрже око 120 нових речи. Њихово превођење са латинског на
14
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински. Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 30
нових речи, тј 36 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање и провера знања.
15
Именице III деклинације средњег рода на –Е,-АЛ,-АР И придеви III деклинације
Exempla pratica: 34 нове дијагнозе које у себи садрже око 140 нових речи. Њихово превођење са латинског на
16
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински. Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 20
нових речи, тј 24 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање и провера знања.
17
Партицип презента I деклинације грчких именица
Exempla pratica: 30 нових дијагноза које у себи садрже око 100 нових реци. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 12
18
нових речи, тј 21 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
19
IV или V деклинација, пета или Е деклинација
Exempla pratica: 32 нове дијагнозе које у себи садрже око 110 нових речи. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 43
20
нових речи, тј 36 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
20 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
21
Компарација придева и прилога
Exempla pratica: 30 нове дијагнозе које у себи садрже око 110 нових речи. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 16
22
нових речи, тј 16 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
23
Заменички систем ( личне, присвојне,односне, упитне, и повратне заменице), заменички придеви
Exempla pratica: 32 нове дијагнозе које у себи садрже око 100 нових речи. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 14
24
нових речи, тј 21 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
25
Бројеви: основни , редни, деобни и прилозени бројеви
Exempla pratica: 32 нове дијагнозе које у себи садрже око 30 нових речи. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 4 реченице са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 9
26
нових речи, тј. 22 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
27
Коњунктив као начин
Exempla pratica: 24 нове дијагнозе које у себи садрже око 40 нових речи. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 16
28
нових речи, тј. 16 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
29
Сизе свих суфикса и префикса
Exempla pratica: 30 нове дијагнозе које у себи садрже око 110 нових речи. Њихово превођење са латинског на
српски. Превођење 6 реченица са српског на латински .Превођење терминологије из Еx Анатомиа са око 9
30
нових речи, тј 16 реченице са латинског на српски. Облици за комбиновање, суфикси ,префикси који
означавају одређену ствар и провера знања.
Укупно часова :
Литература:
1. Матић Р., Матић С.: Медицинска терминологија латински језик, Елит Медица, Београд, 2006
Број часова активне наставе: 0
Предавања: 30
Вежбе: 0
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Остали часови
Самостални рад
студената: 23
Методе извођења наставе: Настава се изводи комбиновање различитих метода учења и подучавања страног језика. Специфичност латинског
језика је та што то данас није више језик савремене комуникације. Дрил метода у граматици се показала као најефикаснија уз комбинацију
директне методе учења нових речи и њихова граматичка примена на самом примеру реченице: успостављене дијагнозе се памте као такве, нове
речи се уче у номинативу и генитиву једнине а тек касније се анализира њихово место,тј локација у реченици и њихов падеж односно број.
Аудио метода се не користи јер за то нема могућности, али се под видео методом могу подразумевати power point презентације нових речи,
дијагноза, њихових облика за комбиновање и саме граматичке јединице.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
21 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Генетичке основе еволуције човека
Наставник: Ивана Б. Новаковић, Бранковић С. Славко, Сретић С. Љиљана
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ1_08-09_2/4б
Година студија: I
Семестар: II
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Да се сагледају молекуларни аспекти еволуције човека у контексту еволуције живог света. Да се проуче молекуларни
механизми функционисања генома човека са указивањем на еволутивно очуване сегменте као и оне који су се током еволуције мењали. Да се
укаже на молекуларне доказе о пореклу човека.
Исход предмета:
Након одслушане наставе студент треба да буде оспособљен да разуме и објасни молекуларне аспекте генетичке еволуције човека у контексту
еволуције живог света, да разуме молекуларне механизме функционисања генома човека , да опише и разуме молекуларне доказе о пореклу
човека.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Упознавање студената са основама еволуције човека, порекло човека, молекуларна еволуција, молекуларни часовник, утицај медицине на
селекцију и генетичку варијабилност
Практична настава
Вежбе прате теоријску наставу.
Активна настава:
1. Предавања
1
Порекло човека
2
Молекуларна еволуција
3
Милекуларни часовник
4
Утицај медицине на селекцију и генетичку варијабилност
Укупно часова
Број часова:
4
4
4
3
15
2. Вежбе
1
Порекло човека
2
Молекуларна еволуција
3
Милекуларни часовник
4
Утицај медицине на селекцију и генетичку варијабилност
Укупно часова
Број часова:
4
4
4
3
15
Литература:
1. Паповић Р., Луковић Љ., Новаковић И. и сар.: Хумана генетика( ауторизована скрипта), Медицински факултет, Београд, 2007.
2. Луковић Љ. и сар.: Хумана генетика, свеска за практичне радове, Медицински факултет Београд, 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
22 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Vрста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Етички принципи истраживања у медицини
Наставник: Милутин М. Ненадовић, Миомир В. Лештаревић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ1_08-09_2/4в
Година студија: I
Семестар: II
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Усвајање суштинских етичких принципа неопходниох за поштовање права субјекта у истраживању на људима и животињама
уз анализу и усвајање интернационалних кодекса понашања у овом сектору. Усвајање обавезе објављивања резултата истраживања на начих
који је регулисан постојећим етичким нормама.
Исход предмета: Способност студената за реализацију етички коректних истраживачких пројеката и објављивања резултата истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Етички аспекти научно-истраживачког рада уопште. Специфичности етичких аспеката биомедицинских истраживања. Негативна пракса у
медицинских истраживањима. међународна регулатива медицинских истраживања. специфичности истраживања са вулнерабилним
категоријама.
Практична настава
Практична настава прати теоријску.
Активна настава:
1. Предавања и вежбе:
Број часова:
1
Основна етичка питања. Етички аспекти научно-истраживачког рада уопште
1
2
Компетентност појединаца за извођење научно-истраживачких пројеката
1
3
Етика ауторства, коауторства, публиковања и цитирања
1
4
Обавеза објављивања (Publish or Perish). Научне грешке и преваре.
1
5
Vанкуверска група и услови контроле објављивања са етичког аспекта
1
6
Специфичности етичких аспеката биомедицинских истраживања
1
7
Рад са људима, експерименталним животињама, лабораторијским материјалом и лековима.
1
8
Институт информисаног пристанка
1
9
Етички комитети институције, формирање, састав, потреба , надлежност
1
10
Негативна пракса у медицинских истраживањима.
1
11
Међународна регулатива медицинских истраживања
1
12
специфичности истраживања са вулнерабилним категоријама
1
13
Историјски приступ медицинским истраживањима
1
14
Етички аспекти обавезе медицинских истраживања са аспеката општег добра
1
15
Етички проблеми медицинских истраживања у земљама тзв. 3. света
1
Укупно часова
15
2. Вежбе
1
Историјски преглед развоја етичких постулата у НИР-у
2
Објављивање резултата истраживања - етички аспекти
3
Негативна (неетичка) пракса у научно истраживачком раду
4
Неетички експерименти у историји медицинског истраживања
5
Етички аспекти истраживања на животињама
6
Етички аспекти истраживања на људским субјектима
7
Етички аспекти истраживања на посебно вулнерабилним категоријама субјеката
8
Клонинрање (терапијско, репродуктивно): Моралност верзус наука
9
Етичке дилеме научно-истраживачког рада са стем ћелијама
10
Варијанте етичких грешки у научном истраживању и њихове последице.
Укупно часова
Број часова:
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
15
Литература:
1. Лештаревић М., Шуваковић У.: Медицина и Друшштво, Кобдом, 2007.
2. Ненадовић, М., Медицинска етика, Медицински факултет – Универзитет у Приштини, Биграф – Београд, 2007.
3. Вучковић-Декић Љ, Миленковић П, Собић В.: Етика научноистраживачког рада у биомедицини. Београд: Академија медицинских наука
Српског лекарског друштва - Медицински факултет у Београду, 2002.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе:
Излагање садржаја предмета вербално, видео претентацијама уз континуирану интерактивну комуникацију у току наставе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
23 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Клиничка и функционална анатомија
Наставник: Здравко К. Витошевић, Татјана В. Ђуровић-Филиповић, Наташа С. Ђукић-Мацут, Предраг Д. Мандић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ1_08-09_2/4г
Година студија: I
Семестар: II
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Припрема будућих доктора медицине за савлађивање градива из клиничких предмета, а нарочито из педијатрије, неурологије,
хируршких грана и судске медицине.
Исход предмета: Оспособљавање будућих доктора медицине да схвате да дечји организам није минијатура одраслог, да већина урођених
аномалија нису препрека за нормални живот јединке, као и да се упознају са нациoналним и светским дијагностичким и терапијским методама у
решавању истих.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Настава ће обухватити дескрипцију статуса органских система на рођењу и њихових најчешћих конгениталних аномалија. На сваком
одговарајућем часу биће дата литература (независно од предложене, обзиром да ће бити укључене и референце са интернет претраживача и
светских часописа). Дискусија са студентима и формирање тест питања са решењима биће обавеза сваког предавача.
Практична настава
Практична настава клиничке и функционалне анатомије (у дисекционој или клиничкој сали или компјутерској учионици) пратиће одговарајући
циклус предавања.
Aктивна настава:
1. Предавања
Број часова:
1
Kлиничка и функционална анатомија шаке
Kлиничка и
функционална анатомија
периферног нервног система,спинални живци,настанак,
2
дистрибуција,формирање сплетова – вратног ,раменог ; пут и дистрибуција бочних и завршних грана
Kлиничка и функционална анатомија слабинског и крсног сплета ; пут и дистрибуција бочних и завршних
3
грана
4
Kлиничка и функционална анатомија мешовитих кранијалних живаца – настанак, пут и инервационо подручје
Tрбушна дупља – вентро-латералне инцизије трбушног зида и најчешћи хируршки приступни путеви
5
абдоминалним органима
Укупно часова
2. Вежбе
1
Kлиничка и функционална анатомија шаке
2
Kлиничка и
функционална анатомија
периферног нервног система,спинални живци,настанак,
дистрибуција,формирање сплетова – вратног, раменог; пут и дистрибуција бочних и завршних грана
3
Kлиничка и функционална анатомија слабинског и крсног сплета ; пут и дистрибуција бочних и завршних
грана
4
Kлиничка и функционална анатомија мешовитих кранијалних живаца – настанак, пут и инервационо подручје
5
Tрбушна дупља – вентро-латералне инцизије трбушног зида и најчешћи хируршки приступни путеви
абдоминалним органима
Укупно часова
Литература:
1.Милисављевић М.,Витошевић З. и сар.: Клиничка анатомија, 2. прерађено издање, Наука, Београд,2002.
2.Витошевић З.: Анатомија човека, Медицински факултет Кос.Митровица, Графотрејд Чачак, 2004.
3.Јовановић С.:Анатомски атлас,Београд, 1996.
4.Неттер Х.Ф.М.Д.:Атлас анатомије човека. Дата статус, Београд,2004.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
24 Страна 3
3
3
3
3
15
Број часова:
3
3
3
3
3
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Vрста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Медицинска биохемија и хемија
Наставник: Милан М. Драгојевић, Дијана Ј. Мирић, Бојана М. Кисић, Илија М. Драгојевић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО2_10
Година студија: II
Семестар: III, IV
Број ЕСПБ: 13
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета Биохемија је да студентима омогући упознавање са: основним знањима и методама истраживања биомолекула;
хемијском грађом, функцијом и изолацијом ћелијских структура; механизмима деловања и мерења активности ензима и њиховог значаја као
биохемијских маркера; основним карактеристикама анаболичких и катаболичких процеса у организму; значајем продуката интермедијарног
метаболизма; путевима ћелијске сигнализације, хормонима и сигналним молекулима; реакцијама биотрансформације ксенобиотика и
метаболита у организму; структуром нуклеинских киселина, регулацијом експресије гена и биосинтезом протеина; саставом телесних течности
и биохемијском функцијoм ткива и органа; дијагностичким биохемијским маркерима појединих болести.
Исход предмета: Знање стечено у току наставног процеса на предмету Биохемија омогућиће доктору медицине да: одреди врсту болесничког
материјала за постављање дијагнозе и усмери ка одређеној дијагностичкој процедури; правилно интерпретира биохемијски налаз; примени
принципе рационалне употребе лабораторијских метода у циљу постављања дијагнозе болести, праћење тока, исхода болести и ефикасности
примењене терапије; овлада вештинама добре лабораторијске праксе; стицањем знања из молекуларне медицине развије неопходне предуслове
за научноистраживачки рад и разуме доктрину медицине засноване на доказима; изгради лични став да примена базичних знања у клиничкој
медицини представља један од основних предуслова добре клиничке и добре научне праксе.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Биохемија као базична биомедицинска наука тежи да студента упозна са основним биохемијским процесима који се одигравају у ћелијама
специфичних ткива и органа у физиолошким условима, условљавајући нормално функционисање организма човека. Кроз различите облике
наставе студент стиче знања о: хемијском саставу организма; биохемијској организацији ћелије и локализацији појединих метаболичких путева
унутар субцелуларних органела; структури и функцији биолошких мембрана; структури и деловању ензима и витамина; биохемији угљених
хидрата, липида, амино-киселина и непротеинских једињења; структури и функцији простих и сложених протеина (нуклеопротеиди,
хромопротеиди); метаболизму воде и неорганских састојака; биохемији хормона и биохемијским карактеристикама телесних течности и ткива.
Практична настава
Практична настава прати методске јединице обрађене у оквиру теоријске наставе кроз практични рад, презентације и анимације. Кроз
практичну израду постављених задатака и алгоритама, студент лакше стиче неопходна знања и савладава принципе биохемијских процеса у
организму.
Активна настава:
1. Предавања
1
Хемија: Структура атома и молекула. Електронска конфигурација. Природа хемијске везе. Ковалентна, јонска
и координативна веза. Зашто је угљеник способан да гради велики број једињења. Хемијска кинетика и
хемијска равнотежа. Механизам хемијске реакције. Катализа и катализатори.
Број часова:
5
2
Просторни распоред атома у молекулима. Изомерије. Класификација органских једињења. Хемијске реакције
у органској хемији.
4
3
4
Угљоводоници. Структура и номенклатура алкана, алкена и алкина. Алкадиени.
Аклохоли. Алкохолно врење. Алдехиди и кетони. Органске карбоксилне киселине и њихови деривати. Естри
и етри. Карбоциклична једињења. Феноли. Ароматични алдехиди и кетони.
Угљени хидрати. Апсолутна и релативна конфигурација и номенклатура шећера. Значајније реакције шећера.
Гликозидна веза. Олигосахариди и полисахариди.
Азотна органска једињења. Амини и аминокиселине. Пептидна веза. Пептиди и беланчевине. Нивои
конформационих структура полипептида и протеина.
Уреа. Хетероциклична органска азотна једињења. Деривати пурина и пиримидина. Фосфорна органска
једињења. Природа пирофосфорне везе у органским молекулима. Макроенергетска једињења.
Масне киселине. Липиди. Изведене масти.
Укупно часова хемије (предавања)
Биохемија : Ензимологија: хемијска структура и механизам дејства ензима. Услови дејства ензима. Кинетика
ензимске реакције. Коензими, метали и простетичне групе. Регулација брзине ензимске реакције.
4
4
5
6
7
8
9
10
5
6
6
6
40
3
11
Ензимологија: хемијска сруктура и механизам дејства ензима. Услови дејства ензима. Кинетика ензимске
реакције. Коензими, метали и простетичне групе. Регулација брзине ензимске реакције.Номенклатура и
класификација ензима. Представници појединих класа. Мултиензимски комплекси. Изоензими и изоформе.
Дијагностички значајни ензими крвне плазме.
3
12
Витамини: опште особине и подела. Хидросолубилни витамини: структура, метаболичке улоге и нутритивни
извори. Хипо и авитаминозе хидросолубилних витамина. Липосолубилни витамини: структура, метаболичке
улоге и нутритивни извори. Хипо и хипервитаминозе липосолубилних витамина. Антивитамини.
Структура, реактивне групе и подела шећера. Варење и ресорпција шећера. Транспорт глукозе у ћелије.
Гликолиза. Енергетски ефекат гликолизе у аеробним и анаеробним условима. Значај лактат дехидрогеназе.
Регулација одвијања гликолизе.
3
13
25 Страна 3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
14
Оксидативна декарбоксилација пирувата. Кребсов циклус трикарбоксилних киселина. Глуконеогенеза.
Регулација глуконеогенезе. Хексозо монофосфатни шант.Посебности метаболизма глукозе у еритроцитима.
Посебности метаболизма глукозе у фагоцитним ћелијама.
3
15
Метаболизам гликогена. Регулација метаболизма гликогена. Регулација гликемије. Метаболизам уронских
киселина. Метаболизам фруктозе и галактозе. Ензимопатије везане за метаболизам шећера.
3
16
Структура масти, њихове реактивне групе и подела. Варење и ресорпција масти. Синтеза
триацилглицерида. -оксидација масних киселина. Енергетски ефекат -оксидације палмитата. Споредни
путеви оксидације масних киселина.
17
Липогенеза. Елонгација масних киселина. Синтеза незасићених масти. Регулација метаболизма масти.
Ензимски дефицити у метаболизму масних киселина. Метаболизам арахидонске киселине. Метаболизам
кетонских тела.
18
Метаболизам глицерофосфолипида. Метаболизам сфингола и сфинголипида. Биосинтеза холестерола.
Метаболизам жучних киселина. Липопротеини крвне плазме.
19
Варење и ресорпција беланчевина. Аминокиселине – биолошка класификација. Биогени амини. Трансдезаминација. Синтеза урее. Метаболичка судбина угљеничног скелета аминокиселина.
20
Метаболизам глутаминске и аспарагинске киселине. Фенилаланин и тирозин. Метаболизам катехоламина.
Синтеза хормона тиреоидне жлезде. Метаболизам креатина и креатинина. Аргинин и азотни моноксид.
Глутатион. Маистеров гама глутамилски циклус.
21
Метаболизам триптофана. Коријев глукозо-аланински циклус. Метаболичке грешке у метаболизму
аминокиселина. Биолошки значајни пептиди. Непротеинска азотна једињења крвног серума-плазме.
22
Хромопротеиди. Структура и функција хемоглобина и миоглобина. Синтеза хема. Катаболизам хемоглобина.
Порфирије и таласемије. Хипербилирубинемије. Гликациони хемоглобин.
23
Организација респираторног ланца митохондрија. Механизам оксидативне фосфорилације. Транспорт
материје кроз митохондријалне мембране. Инхибитори респираторног ланца. Слободна оксидација.
24
Структура нуклеинских киселина. Нуклеинске базе, нуклеозиди и нуклеотиди. Метаболизам пуринских база.
Метаболизам пиримидинских база. Ксантин оксидаза-улога у реперфузионој озледи ткива. Реутилизација
нуклеотида. Хиперурикемије. Синтеза дезоксирибонуклеотида.
25
Структурна организација ДНК. Генска шифра еукариота. Структурне карактеристике РНК. Биохемијски
аспекти транскрипције. Рибозоми. Синтеза полипептидног ланца. Посттранслациона модификација протеина.
26
Организација хормонског система човека. Механизам деловања хидросолубилних хормона. Секундарни
гласници. Механизам деловања липосолубилних хормона. Хормони хипоталамуса. Хормони хипофизе.
27
Хормони коре надбубрега- метаболизам. Хормони сржи надбубрега. Хормони панкреаса. Хормони
паратиреоидних жлезда. Хормони тиреоидее. Полни хормони – метаболизам.
28
Биохемија крви и њених деривата. Појам референтних вредности, старосне и полне разлике. Протеини крвне
плазме (албумин, имуноглобулини, церулоплазмин, трансферин, хаптоглобин, реактанти инфламације,
фибриноген). Липопротеини плазме и дислипопротеинемије. Липидни статус. Коагулација и фибринолиза.
29
Непротеинска азотна једињења плазме. Гликемија и праћење терапијског учинка код дијабетичра. Тестови за
функционално испитивање јетре. Биохемија урина. Тестови за функционално испитивање бубрежних
функција. Биохемија цереброспиналног ликвора.
30
Укупно часова биохемије (предавања)
31
Биофизика: Биомеханика: Основне физичке величине.
32
Еластичност и пластичност. Флуиди. Вискозност.
32
Биоелектрицитет: Основне физичке величине. Кирхофова правила. Наизменична струја. Поларизационе
појаве у организму.
33
Макромолекули: Величина и организација макромолекула. Биоакустика: Акустички талас-основни
појмови, једначина акустичког таласа. Карактеристике простирања акустичког таласа кроз материјалну
средину.
34
Биооптика: Електромагнетни талас-основни појмови, једначина електромагнетног таласа. Монохроматска,
кохерентна, поларизована светлост.Расејање-нееластично,еластично, интерференција,дифракција.
35
Лупа. Оптички микроскоп.Принцип рада електронског микроскопа.Јонизујућа зрачења. Примена у медицини.
Радиоактивност.Закон радиоактивног распада.
36
Врсте и карактеристике радиоактивног зрашења. Интеракција јонизујућег зрачења са материјом. Детекција
јонизујућег зрачења.
37
Нуклеарна медицинска дијагностика и терапија.Биолошки систем и јонизујуће зрачење. Заштита од дејства
јонизујућег зрачења.Остала јонизујућа зрачења и нуклеарне реакције.
38
Системологија са кибернетиком. Кибернетички систем..
39
Нуклеарна магнетска резонанција. Магнетизам. Примена НМР у медицини.
Укупно часова биофизике (предавања):
Укупно часова
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
60
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
130(40+60+30)
2. Вежбе
1
Хемијска термодинамика, кинетика и равнотежа. Оксидо-редукције. Угљоводоници. Халогени деривати
угљоводоника.
2
Алкохоли, алдехиди и кетони. Органске киселине. Доказивање алдехидне и кето групе. Реакције алдехида,
кетона и органских киселина. Ароматична једињења.
3
Шећери – карактеристичне реакције. Олиго- и полисахариди.
4
Масне киселине и липиди – карактеристичне реакције. Јодни број. Акролеин.
5
Аминокиселине и пептиди. Доказиванје појединих аминокиселина.
6
Укупно часова хемије (вежбе)
26 Страна Број часова:
4
4
4
4
4
20
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
7
Опште особине ензима. Кисела неензимска и ензимска хидролиза скроба. Испитивање услова дејства ензима:
утицај концентрације ензима, концентрације супстрата, температуре, активатора и инхибитора, на примеру
амилазе пљувачке и уреазе из сојиног брашна.
8
Ензими у ткивима и телесним течностима. Одредити активност амилазе у серуму и урину. Одредити
активност аминотрансфераза у серуму Рајтман-Франкеловом методом. Одредити активност алкалне
фосфатазе у серуму. Доказати присуство каталазе у крви. Одредити активност каталазе у серуму УВ
кинетичком методом. Раздвајање изоензима алкалне фосфатазе хемијском инактивацијом.
9
Витамини и хормони. Доказивање присуства Вит. А и Д у рибљем уљу. Реакција бакар ацетата на ниацин.
Показати оксидо-редукциону способност витамина Ц. Доказати беланчевинску природу инсулина. Доказати
присуство јода у тироксину. Извести диазо-реакцију на адреналин.
10
Тест 1.: Биорегулатори метаболизма
11
Дигестија шећера. Ензимска хидролиза скроба амилазом пљувачке и идентификација продуката хидролизе.
Одредити концентрацију глукозе у серуму ГОД-ПАП методом. ОГТТ-теоријско образложење. Доказати
присуство глукозе (редукујућих шећера) у урину. Фелингова проба на моно-, ди- и полисахариде. Тимол
проба на глукозу.
12
Дигестија беланчевина. Дејство пепсина и хлороводоничне киселине на дигестију протеина. Ацидитет
желудачног сока. Показати дејство цревних пептидаза у дигестији протеина (пептона). Биуретска проба.
Молишева проба. Цистеинска реакција. Милонова проба. Ксантопротеинска реакција. Нинхидринска проба.
13
Протеини и непротеинска азотна једињења у телесним течностима. Одредити укупне беланчевине серума.
Одредити концентрацију албумина у серуму. Одредити концентрацију урее у серуму и урину. Клиренс
ендогене урее. Одредити концентрацију креатинина у серуму и урину. Клиренс ендогеног креатинина.
Доказати присуство слободних аминокиселина у серуму.
14
Метаболизам масти и холестерола. Алкална хидролиза простих масти. Доказати присуство масних киселина у
хидролизату. Доказати присуство незасићених масних киселина у уљу. Показати утицај фосфолипзе на
дигестију лецитина. Одредити концентрацију укупних липида у серуму (фосфованилинска метода). Одредити
концентрацију триацилглигерида у серуму. Одредити концентрацију укупног холестерола серума. Индекс
атеросклерозе-теоретски.
15
Тест 2.: Шећери, масти и беланчевине.
16
Нуклеопротеиди. Кисела хидролиза нуклеопротеида. Доказати присуство фосфорне киселине у хидролизату
нуклеопротеида. Доказати присуство пентозе у хидролизату нуклеопротеида. Доказати присуство пуринских
база у хидролизату нуклеопротеида. Одредити концентрацију мокраћне киселине у серуму.
17
Хромопротеиди. Одредити концентрацију хемоглобина у крви. Микрохематокритски параметри-теоретски.
Одредити концентрацију серумског гвожђа (алфа, алфа дипиридил). Одредити ферооксидазну активност
церулоплазмина серума. Одредити концентрацију целокупног и директног билирубина серума (по МалојЕвелину).
18
Коагулација. Одредити концентрацију целокупног калцијума у серуму. Одредити концентрацију фибриногена
у плазми. Одредити време рекалцификације плазме. Показати утицај калцијумових јона на формирање
коагулума.
19
Тест 3.: Сложене беланчевине и коагулација крви.
20
Хлориди и пуфери серума. Одредити концентрацију хлорида у серуму. Одредити концентрацију неорганских
фосфата у серуму. Испитати пуферски капацитет серума и упоредити га са капацитетом депротеинисаног
серума и капацитетом смеше неорганских пуфера. Одредити концентрацију бикарбоната у серуму.
21
Биохемијско испитивање урина. Специфична густина урина. Електрохемијска реакција. Доказати присуство
редукујућих шећера у урину. Доказати присуство неорганских фосфата. Доказати присуство калцијума.
Доказати присуство уробилиногена. Доказати присуство уробилина. Доказати присуство билирубина.
Слободни и везани сулфати у урину. Доказати присуство беланчевина. Седимент урина. 24-часовни урин,
сакупљање и конзервисање.
22
Тест 4.: Неорганске соли и биохемија урина
23
Укупно часова биохемије (вежбе)
Укупно часова вежби (хемија + биохемија)
3. Семинари
1
Вода и раствори. Улога воде у биолошким системима. Растварање и раствори. Хемијски састав организма.
Дистрибуција воде у организму. Регулација промета воде и премећаји регулације. Унутрашња размена и
прерасподела воде и електролита.
2
Улоге појединих органела у метаболизму у ћелији. Субцелуларна дистрибуција ензима главних метаболичких
путева шећера, масти и аминокиселина.
3
Биолошке мембране. Транспорт материје на нивоу биомембрана.
4
Метаболизам катјона
5
6
7
Метаболизам анјона
Енергетски метаболизам у ћелијама у условима хипоксије. Посебности метаболизма глукозе у малигним
ћелијама.
Контролни механизми у биосинтези холестерола-статини. Улоге интермедијера синтезе холестерола у синтези
других биомолекула.
27 Страна 6
5
3
4
6
6
6
6
4
3
3
3
4
3
6
2
70
90 (20+70)
Број часова:
2
2
2
1
1
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
8
Кисеоник и слободни радикали кисеоника. Липидна пероксидација. Антиоксидативна заштита.
9
Беланчевине система комплемента.
10
Хемијска структура имуноглобулина
11
Метаболизам коштаног ткива.
12
Биохемијски аспекти мишићне контракције.
13
Метаболизам гвожђа, бакра, цинка, јода и флуора.
14
Метаболичке улоге јетриних ћелија. Јетра и метаболизам ксенобиотика.
15
Биохемија нервног ткива. Екстрацелуларни катехоламини у озледи нервног ткива.
16
Туморски маркери
17
Ензимска дијагностика болести срчаног и скелетних мишића.
18
Биохемијска дијагностика болести јетре и панкреаса.
Укупно часова
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
30
Литература:
1. Кораћевић Д, Бјелаковић Г, Ђорђевић V, Николић Ј, Павловић Д, Коцић Г. БИОХЕМИЈА, Четврто издање, Савремена администрација,
Београд 2006.
2. Михољчић М, Каварић Ј: Биохемија, Октоих, Подгорица 1998.
3. Lehninger LA, Nelson LD, Cox MM. PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY, Sec. ed, Worth Publishers, USA. 2000.
4. Devlin MTH. TEXTBOOK OF BИOCHEMISTRY WITH CLINICAL CORELATION, Forth Ed, Wiley-Liss inc, USA. 2006.
5. Voet D, Voet JG. Biochemistry, 3rd Ed. –John Wiley & Sons, New York, USA 2004.
6. Маrtin WД, Маuеs P, Rоdwеll V, Grаnnеr D. ХАРПЕРОV ПРЕГЛЕД БИОХЕМИЈЕ, друго издање, Савремена администрација, Београд 1989.
7. Бојановић Ј. и Чорбић М. Општа хемија, Горњи Милановац: Дечје новине; 1991.
8. Петковић М. Органска хемија: за студенте медицине и стоматологије, Ниш: Издавачка јединица Универзитета; 1990.
9. Петковић М. Хемија биомолекула, Ниш: Издавачка јединица Универзитета; 1990.
10. Томин Ј. и Абрамовић М. Органска хемија: уџбеник за студенте медицине и стоматологије, Ниш: Просвета; 2004.
11. Абрамовић М, Трутић Н. и Павловић Р. Практикум из хемије за студенте медицине и стоматологије, Ниш: Просвета; 2005.
Остали часови
Број часова активне наставе: 250
Самостални рад
Предавања: 130
Вежбе: 90
Семинари: 30
Студијски истраживачки рад:
студената: 375
Методе извођења наставе:
Настава се изводи: предавањима, практичном наставом, лабораторијским вежбама, семинарима, демонстрацијама, приказом случајева,
консултацијама и практичним вежбама, са радом у групи од 10 до 12 студената. Све ове наставне активности од студента захтевају припрему,
сарадњу и учешће. Циљ је да студенти кооперативно раде на решавању проблема различите сложености уз помоћ наставника и сарадника у
циљу стицања и усавршавања вештина потребних за самостално учење током трајања студија и током целог професионалног живота. У току
наставе студенти, стичу вештине потребне за критичку евалуацију резултата објављених у литератури и демонстрирају способност за примену
научног приступа у решавању клиничких проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
28 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Vрста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Медицинска физиологија
Наставник: Драгица Д. Радовић, Звездан С. Милановић, Слободан Ђ. Драгић, Војкан Р. Несторовић, Соња В. Смиљић, Бобан С. Бишевац,
Мирјана В. Мишолић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО2_11
Година студија: II
Семестар: III, IV
Број ЕСПБ: 19
Услов:
Циљ предмета: Настава из Физиологије студентима омогућава стицање сазнања: о физиолошким процесима унутар ћелије, ткива, органа и
свих органских система, неопходних за одржавању хомеостазе људског организма; о интеракцији више различитих функционалних система и
њиховим контролним механизмима; о механизмима деловања контролних ситема о адаптацији организма на различите промене у унутрашњој и
спољашњој средини.
Исход предмета: Знање стечено током наставног процеса из Физиологије омогућава студенту и доктору медицине: неопходно разумевање
физиолошких функција целокупног организма праћење интегративних физиолошких процеса; да лако и логично повезују функције више
различитих система; стечено знање представља кључно полазиште како у разумевању механизма настанка патолошких процеса тако и у
њиховој елиминацији; разумевање физиолошких процеса припрема студента да адекватно прати клиничке дисциплине: да из анамнестичких и
лабораторијских података наслути о којем се поремећају органског система ради и како се он одражава на функционисање других органских
система.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Oбухвата упознавање са физиологијом ћелије, нервног система, скелетних и глатких мишића, физиологијом крви, кардиоваскуларног и
респираторног система, дигестивног, уринарног и ендокриног система. Такође се студенти могу упознати са основним метаболичким
процесима у организму, енергетским прометом и терморегулацијом.
Практична настава
Oбухвата експериментални самостални рад студената и рад на рачунару са програмима интерактивне физиологије. Студенти треба самостално
да одреде број еритроцита, леукоцита, тромбоцита, леукоцитарну формулу и крвну групу и испитају механизме хемостазе и коагулације крви.
Самосталном припремом нервно-мишићног препарата жабе студенти треба да проуче мембрански и акциони потенцијал, као и утицај
различитих фактора на мишићну контракцију. Студенти самостално препаришу срце жабе, прате његов рад у различитим условима. Такође,
индиректним и директним методама одређују вредности артеријског крвног притиска, врше аускултацију срчаних тонова и мере вредности
плућних волумена и капацитета. Упознају се са основним законима физике, функцијом дигестивног тракта, ендокриног и уринарног система,
кичмене мождине и клинички важним рефлексима.
Активна настава:
1. Предавања
1
УВОД У ФИЗИОЛОГИЈУ
Предмет изучавања медицинске физиологије. Хомеостаза; контролни механизми одржавања хомеостазе. Строге и пластичне хомеостатске варијабле; Болест као поремећај хомеостатских механизама. Транспорт супстанци
кроз селективно пропустљиву мембрану: пасивни транспортни процеси: дифузија (јонсна и нејонска), осмоза
(осмолалности, ефективна осмолалност, осмотски притисак); филтрација.Физиологија ћелијске мембране.
Олакшана дифузија, активни транспорти (примарни и секундарни) и везикуларни транспорт (ендоцитоза,
егзоцитоза и трансцитоза).
2
ФИЗИОЛОГИЈА ЕКСЦИТАБИЛНИХ ТКИВА
Дифузиони и равнотежни потенцијали; Нернстов потенцијал и Донанова равнотежа. Мировни мембрански
потенцијал: порекло, одржавање и мерење. Електротонички потенцијали. Регистровање електричних
потенцијала (монофазне и бифазне криве).Стимулус: врсте и особине. Акциони потенцијал (АП): настанак,
фазе, пропагација, врсте. Локални потенцијали: особине и значај. Крива ексицтабилности. Фактори који
мењају раздражљивост ћелија ексцитабилних ткива.
3
НЕРВИ И МИШИЋИ
Општа класификација нервних влакана. Закони нервног спроводјења. Скелетни мишићи: функционална
јединица - саркомера. Механизам мишићне контракције и релаксације. Неуромишићна спојница. Систем
тријада и повезаност екцитације и контракције. Моторна јединица.
4
Врсте мишићне контракције: појединачна, тетаничка, изометријска, изотоничка, изокинетичка и ексцентрична.
Однос дужине мишића и тонуса. Енергија за мишићну контракцију. Глатки мишићи: морфофункционалне
специфичности; врсте мишића, инервација. Механизам контракције, извор и улога Ca2+. Механизам
закључавања; стрес релаксација. Нервна, хуморална и механичка стимулација контракције.
5
ФИЗИОЛОГИЈА КРВИ
Опште особине, састав и улоге крви. Крвна плазма. Протеини плазме. Серум. Уобличени елементи крви.
Хемопоеза: костна срж: фактори раста, репродукције и фактори диференцијације (ЦСФ). Еритроцити (Ер):
регулација продукције (ЕП) и сазревања. Метаболизам Ер и осмотска отпорност. Хемоглобин: врсте и улоге.
Ферокинетика
6
Крвно групни системи: АБО и Рх систем. Леукоцити. Моноцитно-макрофагни систем. Сазревање моноцита у
ткивима – ткивни макрофаги: врсте. Инфламација: улоге неутрофила и макрофага. Повратно-спрежни
механизам у контроли продукције гранулоцита и моноцита. Лимфоцити: врсте и улога. Тромбоцити:
регулација продукције, опште особине и улоге. Хемостаза. Коагулација: фактори коагулације (спољашњи и
унутрашњи пут). Антикоагулациони систем. Фибринолитички систем.
29 Страна Број часова:
4
4
4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ФИЗИОЛОГИЈА СРЦА
Организација циркулаторног система. Срце као пумпа је централни орган КВС. Морфофункционалне особине
срчаног мишића, проводног система и срчаних залистака. Проводни систем срца. Повезаност ексцитације и
контракције. Срчани циклус; фазе срчаног циклуса. Срчани тонови. Ударни волумен, енд-дијастолни волумен,
енд-систолни волумен и ејекциона фракција. Минутни волумен срца (МВЦ) и венски прилив: физиолошке
варијације и фактори од којих зависе.
Срчани рад (прелоад и афтерлоад) и енергија за срчану контракцију. Закон срца (Франк-Старлингов закон).
Физиолошка основа електрокардиографије. Основа регистровања електрокардиограма (ЕКГ). Снимање и
анализа ЕКГ. Метода читања ЕКГ записа. Средња електрична осовина срца. Регулација рада срца:
ауторегулација, нервна и хуморална.
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ
Физика притиска, протока и отпора. Охмов закон за флуиде, Поисеуиллеов закон, Бернулијев принцип.
Вискозност флуида, ламинарни и турбулентни ток. Појмови растегљивости, еластичности и попустљивости
(комплијансе). Дистрибуција волумена крви у различитим деловима циркулацијског система. Површине
попречних пресека у различитим нивоима судовног система. Функционална подела крвних судова. Особине
васкуларне глатке мускулатуре. Функционалне особине ендотела. Континуирано кретање крви. Промене
отпора у циркулацијском систему. Критични притисак затварања. Крвни притисак. Средњи системски
притисак, артеријски притисак (системски и плућни) и пулсни притисак. Артеријски пулс.
Венски притисак и проток крви у венама. Централни венски притисак. Циркулација у посебним подручјима:
коронарна, церебрална, спланхичка и циркулација кроз кожу. Редистрибуција крвотока у физичком раду.
Регулација циркулације: ауторегулација, нервна и хуморална. Регулација артеријског крвног притиска.
ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ
Укупна количина, дистрибуција и састав телесних течности. Хомеостаза волумена и састава телесних
течности. Биолошке мембране између одељака телесних течности. Транскапиларна размена. Равнотежа сила на
нивоу капилара – Старлингове силе. Микроциркулација, вазомоција и лимфни систем. Трансцелуларне течности: цереброспинална течност, очна водица и течности потенцијалних шупљина. Инфузиони раствори.
ФИЗИОЛОГИЈА БУБРЕГА
Морфофункционалне карактеристике бубрега и нефрона. Функционалне специфичности бубрежног крвотока.
Особине гломерулске мембране. Гломерулска филтрација и фактори који одређују њену величину. Тубулска
реапсорпција и секреција; различите способност појединих сегмената тубула и сабирних цевчица; транспортни
максимум. Регулација тубулске реапсорпције; улоге појединих хормона.
Механизам за концентрисање и разредјивање мокраће. Гломерулско-тубулска равнотежа и фактори од којих
зависи. Утицај јукстагломерулског комплекса на величину гломерулске филтрације и ауторегулација
бубрежног крвотока. Улога бубрега у регулацији волумена и електролитног састава екстрацелуларне течности.
Начини испитивања функције бубрега. Механизам мокрења.
ФИЗИОЛОГИЈА ДИСАЊА
Функционална анатомија и преглед функција респираторног система. Механизам дисајних покрета: улога
респираторних мишића; еластичност плућа и грудног коша; негативан интраплеурални притисак; сурфактант.
Механизам инспиријума и експиријума у миру и у условима форсираног дисања. Дисајни путеви. Алвеоларна
вентилација. Регионална дистрибуција алвеоларне вентилације. Статички и динамички плућни волумени и
капацитети. Плућни крвоток: вентилационо-перфузиони однос. Дифузија гасова кроз респираторну мембрану.
Транспорт кисеоника у крви. Крива дисоцијације оксихемоглобина. Транспорт угљен диоксида у крви.
Регулација дисања: респираторни центар. Централни и периферни хеморецептори. Рефлексна регулација
дисања. Хипоталамусни и кортикални механизми контроле дисања. Рефлекс кашља и кијања.
АЦИДО-БАЗНА РАВНОТЕЖА (2 часа)
Пуферски системи организма. Бикарбонатни и небикарбонатни пуферски системи. Дистрибуција пуферских
система. Физиолошки пуфери - улога плућа и бубрега у регулацији ацидобазне равнотеже. Физиолошке основе
настанка ацидобазних поремећаја.
АУТОНОМНИ НЕРВНИ СИСТЕМ (АНС) (2 часа)
Функционална анатомија АНС. Аутономна синаптичка трансмисија: неуротрансмитери, котрансмитери;
адренергички и холинергички рецептори. Рефлексна контрола висцералних функција. Аутономни рефлексни
центри. Хипоталамус: интеграција и координација АНС, соматског и ендокриног система. Основни принципи
деловања АНС: масовна пражњења, локални рефлекси и тонички утицаји.
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СИСТЕМ
Функционална анатомија и улоге гастроинтестиналног тракта (ГИТ). Моторни систем: морфолошке
специфичности и електрична активност глатке мускулатуре; типови контракција и врсте покрета. Ентерички
нервни систем: аутономна контрола моторике и секреције; гастроинтестинални рефлекси. Спољашња
инервација ГИТа.
Транспорт и мешање хране. Постпрандијална моторна и секреторна активност: желуца, танког црева и дебелог
црева. Јетра и билијарни систем. Интердигестивна секреција у ГИТу. Дигестија: механичка и хемијска обрада
хране. Апсорпција: путеви и механизми апсорпције воде, електролита, угљених хидрата, беланчевина, масти,
олигоелемената и витамина. Контрола апсорпције. Остали процеси у ГИТу: интестинални гасови, процеси у
дебелом цреву и формирање фецес.
ЕНЕРГЕТИКА И МЕТАБОЛИЗАМ
Енергетски учинак основних хранљивих материја (супстрата) у различитим ткивима и у различитим
физиолошким условима. Основни извори енергије у појединим ткивима – специфичности срчаног мишића,
скелетних мишића, јетре, масног ткива и мозга. Промет протеина и обавезна дневна разградња протеина.
Интензитет метаболизма. Принципи одређивања енергетског метаболизма. Базални метаболизам.
30 Страна 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ФИЗИОЛОГИЈА ИСХРАНЕ
Равнотежа између енергетске потребе и енергетске потрошња. Енергетска вредност хране. Макро- и микронутријенси: врсте, дневне потребе, биолошка вредност; азотни биланс; “нутрициона пирамида”. Исхрана у
специфичним физиолошким стањима. Регулација уноса хране – нервни и хуморални фактори. Гојазност и
гладовање.
ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА
Равнотежа између производње и одавања топлоте. Механизми стварања топлоте; Механизми одавања топлоте.
Детекција температуре периферним и централним терморецепторима. Регулација телесне температуре:
хипоталамички термостат.
УВОД У ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ И ХИПОТАЛАМО-ХИПОФИЗНИ СИСТЕМ
Општи преглед организације и функције ендокриног система. Хормон (хемијски сигнал); класификација;
транспорт крвљу; циљна ткива; хормонски рецептори; катаболизам. Општи принципи контроле лучења
хормона. Хипоталамо-хипофизна веза: хормони хипоталамуса. Хормони аденохипофизе: хормон раста, АЦТХ,
ТСХ, ГнХ и пролактин. Неурохипофиза: вазопресин (АДХ) и окситоцин – физиолошка дејства и регулација
секреције.
Тиреоидна жлезда: хормони. Метаболизам јода. Метаболички и системски ефекти тиреоидних хормона.
Регулација секреције.
Паратхормон (ПТХ), калцитонин и 1,25-дихидроксихолекалциферол (витамин Д): улога у метаболизму
калцијума и фосфата. Циљна ткива и регулација калцемије. Минералокортикоиди: алдостерон - ефекти на
циљна ткива и регулација секреције. Гликокортикоиди: кортизол - метаболички, антиинфламаторни и имуносупресивни ефекти. Адренални андрогени. Регулација секреције хормона коре надбубрежне жлезде. Хормони
сржи надбубрежне жлезде. Ендокрини панкреас: Инсулин; механизам дејства на инсулинсензитивна ткива;
ефекти на метаболизам угљених хидрата, протеина и масти. Глукагон; метаболичка дејства. Контрола
секреције инсулина и глукагона. Соматостатин.
ФИЗИОЛОГИЈА РЕПРОДУКТИВНОГ СИСТЕМА
Сексуална диференцијација. Секреција гонада у феталном периоду. Пубертет. Контрола секреције полних
хормона. Фертилни период мушкарца: тестиси - гаметогена и ендокрина функција. Фертилни период жене:
овогенеза и ендокрине функције оваријума; менструални циклус. Менопауза. Трудноћа, хормони у трудноћи и
значај фето-плаценто-матерналне јединице. Породјај. Лактација.
ЦНС И: ОПШТИ ПРИНЦИПИ И СЕНЗОРНА ФИЗИОЛОГИЈА
Функционална организација централног нервног система. Функционална јединица: Неурон. Синапсе: врсте и
функционална морфологија. Неуротрансмитери и неуромодулатори. Постсинаптички рецептори и
ауторецептори. Постсинаптички потенцијали: врсте и особине. Ексцитација и праг паљења акционог
потенцијала (АП). Инхибиција: постсинаптичка, пресинаптичка и рекурентна. Однос стања ексцитације и
учесталости паљења АП. Пренос и обрада сигнала у неуронским колима: дивергенција и конвергенција
сигнала. Осцилаторна и реверберацијска кола.
Сензорни рецептори: врсте и класификација. Рецепторски потенцијал и настанак нервних импулса. Рецептивно
поље и сензорна јединица. Трансмисија сензорних сигнала у периферним нервима. Соматски сензибилитет:
механорецептивна, терморецептивна, ноцицептивна и проприоцептивна осетљивост. Систем дорзалне колумне
и антеролатерални систем. Дерматоми. Соматосензорни кортекс: И, ИИ и асоцијативно подручје.
Соматотопска и колумнарна организација. Дешифровање информације у сензорном систему.
СПЕЦИЈАЛНА ЧУЛА
Анализатор вида. Светлост: трансмисија, рефлексија, рефракција (индекс преламања). Врсте сочива, жижа,
преломна моћ, стварање лика, реални и имагинарни лик, сферна и хроматска аберација .
Обим и ширина акомодације. Зеница и њена улога; оштрина вида; бинокуларни вид. Аутономна контрола
акомодације сочива и отвора зенице. Светлоснопријемни апарат ока: ретина; дистрибуција и структура
фоторецептора; фотохемија вида; колорни вид; консекутивни ликови; критична фреквенција трептања.
Неурофизиологија вида: организација и стимулација нервних елемената у мрежњачи. Функција н.ген.лат. и
примарне видне коре. Видно поље. Покрети очију: врсте, значај; нервни механизми контроле. Анализатор
слуха: Звук: трансмисија, јачина, фреквенција. Јединице и опсег чујности. Интерференција таласа .
Улога спољашњег и средњег уха: ваздушна и коштана спроводљивост звука. Базиларна мембрана: образац
вибрација базиларних нити - диференцијацијација фреквенције и амплитуде звучних таласа. Кортијев орган:
функционалне карактеристике слушних рецептора дуж базиларне мембране. Слушни пут; механизми за
диференцирање тонских образаца, анализу својстава звука и локализацију звучног извора. Улога примарних и
асоцијацијских кортикалних подручја. Анализатори укуса и мириса. Густативни корпускули; примарне
сензације укуса; трансмисија укусних информација до оперкулоинсуларне коре; укусни рефлекси. Осећаји
мириса: рецептори за мирис, пренос мирисних информација: олфактивним булбусом у медијално и латерално
олфактивно подручје базалних делова мозга; везе са другим деловима мозга. Адаптација и афективна природа
анализатора укуса и мириса.
ЦНС II: МОТОРНИ СИСТЕМ
Организација моторног система. Врсте моторне активности: рефлексна и вољна. Моторне функције кичмене
мождине. Рефлексна контрола дужине и тонуса мишића. Мишићно вретено. Рефлекси на истезање; клинички
значај. Улога и значај гама неурона; алфа и гама кооперација. Инверзни рефлекс на истезање. Рефлекс
флексора и унакрсни рефлекс екстензора. Спинална животиња. Мождано стабло: моторни центри и њихова
улога у одржавања постуралне стабилности. Контрола тонуса антигравитационих мишића. Децеребрисана и
мезенцефалична животиња. Рефлекс усправљања.
Вестибуларни апарат: улога главе у контроли положаја тела у миру и кретању. Одржавање равнотеже:
31 Страна 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
статичке, динамичке; значај проприоцептивних, екстероцептивних и видних информација. Церебрални
моторни кортекс: примарно, премоторно и суплементарно подручје; соматотопска и колумнарна организација.
Аферентне и еферентне везе. Кортикоспинални пут. Мали мозак: функционална организација; неуронска кола
и трансмитери. Аферентни и еферентни путеви. Функције малог мозга у моторном учењу и равнотежи.
Базалне ганглије: функционална анатомија; неуронска кола и трансмитери. Улази, интернуклеарне везе и
еферентне пројекције - супстрат за моторне, когнитивне и афективне функције базалних ганглија. Вољна
(сврсисходна) моторна активност: сарадња моторних са осталим деловима церебралног кортекса, базалним
ганглијама и таламусом.
30
ЦНС III: ЛИМБИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И ЦЕРЕБРАЛНИ КОРТЕКС
Лимбички систем: центри за «награду» и «казну» – локализација и улога у настанку емоција, мотивација,
инстиктивних и афективних облика понашања. Биолошки ритмови. Асцендентни ретикуларни активацијски
систем (РАС). Церебрални кортекс (асоцијативна подручја): функције префронталне, лимбичке и паријетоокципито-темпоралне коре. Свест. Учење. Памћење. Улога хипокампуса. Говор - вербална комуникација:
Брокин и Wерникеов центар, моторна и сензорна афазија. Језичка доминантност леве хемисфере. Функције
десне хемисфере. Електроенцефалографија. Будност и спавање.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Упознавање студената са облицима наставе и начинима провере знања. Обавезе и права студената,
Упознавање са међународним прописима о заштити лабараторијских животиња, Клиничка физиологија –
протокол рада на вежбама из физиологије, Упознавање са апаратуром која се користи у електрофизиолошким
експериментима и демонсрација њене примене. Анестезија, демострација на експерименталним животињама
2
Припрема препарата за функционално испитивање мишића и нерава. Показати постојање акционих
потенцијала у скелетном мишићу који се контрахује, Испитати утицај промењене екстрацелуларне
концентрације На, К, Ца на вредност мировног мембранског потенцијала, амплитуде акционог потенцијала и
раздражљивост
3
Регистровати појединачну контракцију скелетног мишића (миогам) . На миограму:одредити сасавне
компоненте поједиачне мишићне контракције, одредити интензитет праговне дражи, показати зависност
величине контракције од интензитета дражи (градиран одговор)
4
Регистровати изотоничну и изометријску конакцију мишића жабе. Покаати утицај замора на: изолованом
мишићу, групи мишића ин ситу (ергограм). Извести и анализирати ефекат двеју дажи на мишић. Извести и
анализирати сложену мишићну конакцију (тетанус).
5
Општа правила и начини давања ињекција, Општа правила хематолошке технике ( узимање узорка капиларне
крви, венепункција, прављење периферног размаза, бојење по Паппенхеиму, антикоагулациона средства ),
издвајање крвне плазме и серума, Одредити број еритроцита.
6
Одржавање запремине ћелије, понашање еритроцита у изо-,хипо- и хипертоничном раствору, осмотски
феномени на еритроцитима ( осмотска отпорност , ефекат различитих изоосмотских раствора на еритроците
7
Одредити вредност хемоглобина методом по Сахлyју, Одредити хематокрит, Хематолошки индекси,
Одредити брзину седиментације еритроцита, Колоквијум.
8
Одредити број леукоцита, Одредити леукоцитарну формулу, апсолутну и релативну, Одредити време крварења
методом по Дуке-у
9
Одредити крвну групу на плочици, Одредити крвну групу у епрувети, Одредити Рх фактор, Испитати
интерреакције
10
Компјутерска презентација изолованог срца пацова и апаратуре, регистровање по Лангендорффу
11
Регистровати и анализирати контракције срчаног мишића жабе ( механограм срца ), Показати да се срце
понаша по закону све или ништа, Регистровати и анализирати екстрасистоле срца жабе
12
Објаснити Франк-Старлингов закон, Помоћу Станиусових лигатура показати различит степен аутоматизма
појединих делова спроводног система срца
13
Испитати утицај јона калцијума и калијума, адреналина, ацетилхолина и хистамина на рад срца, Голтзов оглед,
Показати утицај температуре на срце жабе
14
Палпација удара срчаног врха, Аускултација срчаних тонова, Електрокардиографија –регистровати ЕКГ код
човека
15
Измерити вредност артеријског крвног притиска код човека, Одредити квалитет пулса артерије радијалис,
Показати улогу валвула у кретању крви кроз вене, Извести кардиоваскуларне тестове, Колоквијум
16
Показати улогу спољашњих и унутрашњих интеркосталних мишића у дисању, Показати улогу дијафрагме у
дисању (Дондерсонов модел) , Спирометрија, Одредити статичке и динамичке плућне волумене и капацитете
17
Улога жуци у процесу варења, Моторика гастроинтестиналног тракта, Израчунати дневни енергетски промет
18
Принципи одредјивања и израчунавања вредности базалног метаболизма, Принципи састављања хранљивог
дневног оброка на бази одређене ЕП
19
Принципи и клинички значај одредјивања клиренса плазме, Показати утицај анти-диуретског хормона на
величину диурезе, Инерактивна видео презентација функције уринарног тракта
20
Показати дејство адреналина на зеницу ока жабе, Изазвати хипогликемијски шок код кунића, Извести ГаллиМаннинијев тест
21
Диоптријски апарат ока, Конструисати лик у сложеном оптичком систему, Распознавање сочива
22
Одредити најдаљу и најблизу тачку јасног вида помоћу оптотипа и сочива, Испитати оштрину вида,
Колоквијум
23
Испитати осетљивост ока на боје, Испитати способност рељефног видјења предмета при бинокуларном
32 Страна 4
120
Број часова:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
гледању
Посматрање очног дна, Одредити ширину видног поља методом периметрије и конфронтације
24
Основни принципи аудиометрије, Испитати ваздушну и коштану спроводљивост звука, Тестови за процену
вестибуларне функције, Испитати локализацију разних врста густативних рецептора на језику
25
Извршити анализу рефлексног лука, Показати тонични ефекат нервног система на скелетни мишић, Испитати
ефекат одвајања кичмене мождине од виших делова ЦНС-а код жабе, Одредити рефлексно време
26
Испитивање клинички важних рефлекса код човека, екстероцептивни ( површински) рефлекси, рефлекси на
истезање (мишићно-тетивни)
27
Сензибилитет, површни (кожни) сензибилитет, дубоки сензибилитет, кортикални сензибилитет
28
Електроенцефалографија , клиничка употреба ЕЕГ-а, регистровати ЕЕГ код човека
29
Важнији тестови за испитивање моторне функције церебелума, Испитивање доминантности хемисфера
30
Испитати неке когнитивне функције,(пажња и краткотрајно памћење), Испитивање мишићне снаге и тонуса
Колоквијум
Укупно часова
3. Семинари
1
Механизми транспорта јона и молекула кроз ћелијску мембрану
2
Енергетика мишићне контракције
3
Проток крви у скелетним мишићима и минутни волумен срца у току мишићног рада
4
Коронарна циркулација
5
Крвне групе, трансфузија и трансфузијске реакције
6
Електрокардиографија
7
Лимфоток и лимфа
8
Физиолошке улоге јетре
9
Хомеостаза калцијума
10
Адаптација дисања у условима физичког вежбања и аклиматизације на висину
11
Телесне течности и дистрибуција воде у телу (дневни унос и губитак
12
Генеза ММП
13
Т и Б лимфоцити
14
Проток крви кроз миокард и потрошња кисеоника у току физичког вежбања
15
Инервација крвних судова (алфа и бета рецептори)
16
Значај негативног интраплеуралног притиска
17
Сензорни рецептори
18
Улога хипоталамуса у регулацији телесне температуре, уноса воде и апетита
19
Спавање
20
Аускултација и механизам настанка срчаних тонова
Укупно часова
Литература:
1. Hall и Gajton, Медицинска Физиологија. Савремена администрација Београд, 2003.
2. Деспопулос и Зилбернагл, Физиолошки атлас у боји. Медицински факултет Ниш, 2006.
3. Мујовић и сарадници, Медицинска Физиологија. Косовска Митровица, 2004.
4. Јовановић и аутори, Практикум из Физиологије. Свен, 2003.
Број часова активне наставе: 255
Предавања: 120
Вежбе: 105
Други облици наставе: 30
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
33 Страна 3
3
3
3
3
3
3
105
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Остали часови
Самостални рад
студената: 408
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Општа и клиничка микробиологија и имунологија
Наставник: Небојша Н. Арсенијевић, Александра Ж. Милић, Александра Д. Арсовић, Андријана М. Одаловић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО2_12
Година студија: II
Семестар: III; IV
Број ЕСПБ: 11
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета микробиологија је да студентима омогући упознавање са: узрочницима инфективних болести; биолошким
карактеристикама инфективних агенаса (морфологија, структура, антигена грађа, патогеност и вируленција, способност размножавања у
условима ин витро, отпорност у спољашњој средини, осетљивост на физичке и хемијске агенсе); патогенетским процесима на нивоу
интеракције инфективног агенса и домаћина; клиничким манифестацијама инфекција изазваних различитим врстама бактерија, вируса,
паразита и гљива; имунским одговором домаћина на различите врсте инфективних агенаса; микробиолошким дијагностичким процедурама.
Исход предмета: Знање стечено у току наставног процеса на предмету микробиологија омогућиће доктору медицине да: препозна могући
узрочник инфективне болести у склопу клиничких манифестација; одреди врсту болесничког материјала за постављање микробиолошке
дијагнозе и усмери ка одређеној микробиолошкој дијагностичкој процедури; правилно интерпретира микробиолошки налаз; примени принципе
рационалне употребе антибиотика и хемиотерапеутика у терапији инфективних болести; примени мере контроле и превенције инфективних
болести.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општа и специјална бактериологија. Биолошке карактеристике бактеријске ћелије (морфологија, структура, физиолошки процеси, патогеност и
вируленција, осетљивост на физичке и хемијске агенсе). Бактеријске врсте значајне за хуману медицину (структура, интеракција са ћелијама,
ткивима и имунским одговором домаћина, микробиолошка дијагноза, специфична терапија и превенција
инфекције изазване датом бактеријском врстом. Општа и специјална вирусологија. Биолошке карактеристике вируса (структура, репликација,
однос вируса и ћелије домаћина, осетљивост на физичке и хемијске агенсе). ДНК и РНК вируси значајни за хуману медицину (структура,
интеракција вируса са ћелијама, ткивима и имунским одговором домаћина, вирусолошка дијагноза, специфична терапија и профилакса
инфекције изазване датим вирусом. Паразитологија: морфологија, биологија и методе идентификације протозоа и хелмината
Микологија: морфологија, биологија и методе изолације и идентификације Артроподе значајне за хуману медицину
Практична настава
Микробиолошке дијагностичке методе: микроскопирање и бојење бактерија, паразита и гљива, изолација и идентификација микроорганизама,
паразита и гљива, испитивање осетљивости микроорганизама на антибиотике и хемиотерапеутике, биолошки оглед, имунодијагностичке
методе и методе молекуларне биологије (хибридизација, PCR). Принципи, извођење и примена микробиолошких метода у дијагностици
инфективних болести.
Активна настава:
1. Предавања
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Број часова:
Имунологија
Увод у имунологију; Основни механизми урођене и стечене имуности; Ћелије, ткива и органи имунског
система; Фазе имунског одговора; Основна својства антигена; Фактори који утичу на имуногеност антигена;
Хаптени.
Основна својства антигена; Фактори који утичу на имуногеност антигена; Хаптени.
Грађа и основне функције имуноглобулина; Механизми настанка разноликости антитела; Биолошке функције
антитела везане за Fab и Fc фрагменте.
Функционална организација примарних и секундарних лимфних органа; Функционална повезаностимунског
система.
Диференцијација, својства и функције Б-лимфоцита; Хуморални имунски одговор на тимус зависне и тимус
независне антигене; Разлике између примарног и секундарног хуморалног имунског одговора.
Диференцијација Т-лимфоцита; Позитивна и негативна селекција.
Класични, алтернативни и лектински пут активације комплемента; Биолошке последице активације система
комплемента.
Основни механизми успостављања аутотолеранције; Механизми настанка аутоимуности.
Механизми настанка и клиничке манифестације преосетљивости првог, другог, трећег и четвртог типа.
Општа и специјална бактериологија
Увод у микробиологију; Распрострањеност микроорганизама у природи; Опште особине бактерија.
Грађа, биосинтеза и функција бактријске ћелије.
Метаболизам бактерија; Услови за раст и размножавање бактерија.
Геном бактерија и размена генетског материјала.
Номенклатура и принципи таксономије бактерија; Патогеност и вируленција бактерија;
Фактори вируленције бактерија.
Механизми антибактеријског деловања антибиотика и хемиотерапеутика.
Механизми резистенције бактерија на антибиотикеи хемиотерапеутике.
Опште особине и медицински значај бактерија рода Streptococcus; Streptococcus pyogenes.
Опште особине и медицински значај бактерија рода Staphylococcus; Staphylococcus aureus
Опште особине и медицински значај бактерија рода Neisseria; Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides;
Moraxella catarrhalis, карактеристике и медицински значај.
Карактеристике и медицински значај бактерија : Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella
pneumophila.
Опште особине и медицински значај бактерија рода Mycobacterium; Mycobacterium tuberculosis.
Опште особине и медицински значај бактерија рода Clostridium; Clostridium tetani, Clostridium botulinum
34 Страна 1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
24
Опште особине и медицински значај бактерија фамилије Enterobacteriacea; Echerichia coli, Yersinia
enterocolitica
25
Salmonella spp., Salmonella typhi; Shigella spp.
26
Грам негативне неферментативне бактерије, карактеристике и медицински значај. Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter spp.; Грам- негативне закривљене бактерије, карактеристике и медицински значај. Vibrio
cholerae, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori.
27
Спиралне бактерије, карактеристике и медицински значај. Treponema pallidum
28
Опште особине и медицински значај бактерија родова Chlamydia (Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci,
Chlamydia trachomatis), Mycoplasma (Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae), Ureaplasma ( Ureaplasma
urealyticum)
29
Микроорганизми и њихови продукти у храни и води
Вирусологија
30
Увод у вирусологију; Грађа и структура вируса( вирусни геном, капсид и спољашњи омотач) ;Таксономски
критеријуми за класификацију вируса.
31
Репликација анималних вируса ; Ране фазе репликације (адсорпција, пенетрација, декапсидација); Различити
типови транскрипције вирусних РНК; Репликација вирусног генома; Морфогенеза вируса;
32
Однос вируса и ћелије; Патогенеза вирусне инфекције; Литичке инфекције; Феномен вирусне перзистенције;
Перзистентне инфекције
( латентне, хроничне и споре вирусне инфекције)
33
Picornaviridae (Poliovirus, Coxsackievirus A и B, Echovirus, Rhinovirus); Ortomyxoviridae ( influenza virus);
Paramyxoviridae (Parainfluenza virus, Mumps virus, Morbilli virus, Respiratory syncytial virus).
34
Coronaviridae, Adenoviridae, Reoviridae, Caliciviridae; Oсновне карактеристике Retroviridae (HIV 1 и 2, HTLV I
и II)
35
Parvoviridae; Poxviridae; Oнкогени вируси: Papillomaviridae, Polyomavirida
36
Herpesviridae ( Herpes simplex virus 1 2, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Epstein- Barr virus)
37
Узрочници вирусних хепатитиса ( HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV)
Основне карактеристике вируса,
њиховог генома и основни антигенски састав вируса. Имунопатогенеза вирусних хепатитиса; Карактеристике
акутних и хроничних инфекција
Паразитологија и микологија
38
Увод у медицинску паразитологију; Паразити као еколошки појам, биолошке асоцијације, паразитизам, однос
паразит домаћин, локализација паразита, пренос паразита, патогеност, одбрана домаћина, резултат односа
паразит домаћин; Класификација и номенклатура паразита.
39
Морфологија и биологија протозоа; Механизми деловања антипротозоалних средстава; Протозое дигестивног
и урогениталног тракта: Entamoeba, Balantidium, Giardia, Trichomonas; Протозое крви и ткива: Trypanosoma,
Plasmodium, Babesia, Naegleria, Acanthamoeba
40
Морфологија и биологија хелминта: Епидемиологија, превенција и контрола. Патогенеза хелминтоза и
антихелминтици; Нематоде црева : Enterobius, Ascaris, Trichuris, Strongyloides, Ancylostoma; Нематоде ткива:
Trichinella, Toxocara, Anisakis; Цестоде црева: Taenia, Diphyllobothrium, Hymenolepis; Цестоде ткива:
Cysticercus cellulosae, Echinococcus
41
Гљиве изазивачи хуманих инфекција; Морфологија, физиолошко-метаболичке карактеристике, антигенска
грађа и фактори вируленције; Класификација медицински значајних гљива и подела микоза; Изазивачи
површински микоза: Malassezia, Trychophyton, Microsporum, Epidermophyton; Изазивачи системских микоза,
опортунистичке плесни и друге гљиве: Candida spp., Cryptococcus, Trichosporon. Aspergillus, Penicillium,
Pneumocystis carinii.
Укупно часова
2. Вежбе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
60
Број часова:
Имунологија
Основне карактеристике и практична примена реакција антиген-антитело. Аглутинација и њена практична
примена; Реакције директне и индиректне аглутинације за крајњу идентификацију антигена или одговарајућих
специфичних антитела.
Имунопреципитација и њена практична примена; Технике имунопреципитације у течној и получврстој
средини.
Примена техника аннтиген-антитело реакција зависних од комплемента.
Примена техника антиген-антитело реакција са обележеним антигенима или антителима (директана и
индиректна имунофлуоресценција, RИA, ELISA)
Лабораториски методи испитивња ћелија урођене имуности ( NK ћелија и фагоцита) и стечене имуности ( B и
Т- лимфоцита)
Примена техника молекуларне биологије у микробиологији и имунологији (Westernblot, Southern blot, Dot blot,
HИbrИdИyacИja Иn sИtu, Northern blot, реакције ланчаног умножавња- PCR, RT-PCR)
Општа и специјална бактериологија
Организација бактериолошке лабораторије; Принципи асептичног рада; Нивои заштите у бактериолошкој
лабораторији; Узимање и слање материјала за бактериолошки преглед.
Микроскопска визуализација морфолошких и функционалних структура бактријске ћелије.
Методе за изоловање бактерија; Идентификација бакерија
Методе за испитивање осетљивости бактерија на антибиотике и хемиотерапеутике.
Бактериолошка дијагноза инфекција изазваних бактеријама родова Streptococcus и Enterococcus.
Бактериолошка дијагноза инфекција изазваних бактеријама родова Staphylococcus, Naisseria, Moraxella.
Бактериолошка дијагноза инфекција изазваних бактеријом Haemophilus Иnfluenzae; Бактериолошка дијагноза
инфекција изазваних бактеријама рода Mycobacterium.
Бактериолошка дијагноза инфекција изазваних бактеријома фамилије Enterobacteriaceae.
Бактериолошка дијагноза инфекција изазваних Грам – негативним неферментативним бактеријама.
Бактериолошка дијагноза инфекција изазваних бактеријома Treponema pallidum, Chlamydia, Mycoplasma,
35 Страна 2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Ureaplasma.
Вирусологија
Основни принципи вирусолошке дијагнозе (директна и индиректна дијагностика); Узимање и слање
материјала за вирусолошка испитивња; Обрада материјала; Чување материјала.
18
Технике изоловања вируса у системима живих ћелија ( експерименталне животиње, ембрионирана јаја,
културе ћелија)
19
Технике идентификације вируса: ЕМ (вирусни гастроентеритиси), доказивање вирусних антигена ( HSV 1,2),
молекуларно-биолошке технике(HPV, вирусне инфекције ЦНС-а)
20
Титрација вируса in vivo и in vitro; Извођење технике плака; Одређивање количине вируса у крви , технике и
тумачење реѕултата.
21
Серолошка дијагноза вирусних инфекција: типови серолошких реакција, тумачење серолошких резултата,
проблеми серолошке дијгнозе; Поузданост серодијагностике.
Паразитологија и микологија
22
Протозое; Избор и узимање клиничких узорака; Методе изолације и идентификације; Серолошке и
молекуларне методе; Лабораториска дијагноза инфекција дигестивног и урогениталног тракта: Entamoeba
histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Balantidum coli, Trichomonas vaginalis; Лабораториjска
дијагноза инфекција крви и ткива: Toxoplasma gondii, Leishmania spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.
23
Хелминти; Избор и узимање клиничких узорака; Методе идентификације; Серолошке и молекуларне методе;
Лабораториска дијагноза инфекција дигестивног и урогениталног тракта: Enterobius vermicularis, Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenalae, Taenia solium, Taenia
saginata, Hymenolepis nana. Лабораториска дијагноза ткивних хелминтоза: Trichinella spiralis, Toxocara canis,
Cysticercus cellulosae, Echinococcus granulosus, Shistosoma mansoni, Fasciola hepatica, филарије.
24
Микологија; Избор и узимање клиничких узорака, методе изолације и идентификације гљивица; Испитивање
осетљивости гљива на антимикотике; Серолошке и молекуларне методе; лабораториска дијагноза
дерматомикоза:Мalassezia spp., Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp. Лабораториjска
дијагноза системских микоза: Candida spp., Cryptococcus spp., Pneumocystis carinii, Aspergillus spp., Penicillium
spp., зигомицете.
25
Медицинска ентомологија; Основне биолошке карактеристике артропода; Специфичности узимања и слања
узорака и лабораториске дијагнозе болести изазваних арахнидама и инсектима( шуга, демодикоза, педикулоза,
мијазе)
Укупно часова
17
3. Семинари
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
2
2
2
2
3
3
3
2
60
Број часова:
Имунологија
Организација главног комплекса гена ткивне подударности; Структура и функција продуката И и ИИ класе
ГХК; обрада и презентација антигена Т-лимфоцитима; Антиген пезентујуће ћелије.
Ефекторске функције CD4+ Т-лимфоцита; Тh1 и Th2 одговор; Ефекторске функције СD8+ T-лимфоцита.
Основне карактеристике цитокина и њихова подела; Цитокини урођене и стечене имуности; Структура и
функција адхезивних молекула.
Имунски одговор на ткивне трансплантате; Хиперакутно, акутно и хронично одбацивање алотрансплантата;
Превенција и терапија одбацивања трансплантата.
Антитуморска имуност, имунолошки надзор, туморски антигени; Имунодијагностика и имунотерапија тумора
Механизми урођене и стечене имуности у борби против интрацелуларних и екстрацелуларних бактеријских
инфекција, вирусних, гљивичних и паразитарних инфекција.
Општа и специјална бактериологија
Физиолошка микрофлора; Еколошке асоцијације микроорганизам – макроорганизам; Колонизација,
инфекција, клицоноштво.
Стерилизација; Контрола стерилизације; Дезинфекција.
Мутације и рекомбинације у бактријском геному; Генска основа бактеријске патогености; Рекомбинантна
ДНК технологија у бактериологији.
Бактеријске вакцине и имунотерапија бактријских болести.
Могућности за брзу детекцију и идентификацију бактерија (директна детекција антигена, молекуларне
технике); Серолошке методе за дијагностику бактеријских инфекција.
Опште особине и медицински значај бактерија Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae и вириданс
стрептокока.
Опште особине и медицински значај бактерија рода Enterococcus; Карактеристике и медицински значај
коагулаза негативних стафилокока ( Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus)
Опште особине и медицински значај бактерија рода Corynebacterium
( Corynebacterium diphtheriae) и
дифтероида.
Карактеристике и медицински значај бактерија рода Bacillus ( Bacillus anthracis, Bacillus cereus)
Опште особине и медицински значај бактерија изазивача клостридијалне мионекрозе (Clostridium perfringens,
Clostridium difficile)
Опортунистичке ентеробактерије; Значај екстраинтестиналних инфекција изазваних бактеријом E.coli;
Карактеристике и медицински значај родова: Enterobacter, Klebsiela, Serratia, Providencia, Proteus, Morganela.
Основни принципи рада са анаеробним бактеријама у бактериолошкој лабораторији; Анаеробне - аспорогене
бактерије ( аспорогене Грам- позитивне бактерије: Peptostreptococcus, Propionibacterium, Actinomyces spp,;
аспорогене Грам-негативне: Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas)
Бактерије узрочници зооноза, карактеристике и медицински значај: Brucella spp., Pasteurella multocida,
Francisella tularensis, Yersinia pestis, Listeria monocytogenes.
Карактеристике и медицински значај бактерија: Borrelia burgdorferi, Borrelia recurrentis, Leptospira
interrogans.
Опште особине и медицински значај бактерија родова: Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Ehrlichia, Bartonella.
36 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Вирусологија
Животни циклус вируса од значаја за медицину; Репликативне шеме по Балтимору
Vирусне вакцине
HИV- еволуција, варијабилност и последице по патогенезу и дијагностику
Арбовируси и вирусне зоонозе( Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae), Arenaviridae,
Filoviridae,Rhabdoviridae.
26
Приони и прионске болести. Нове и претеће вирусне инфекције.
27
Vируси који се преносе крвљу ( VVV- blood borne viruses); Принципи заштите у раду са вирусима и
постекспозициона заштита.
Паразитологија и микологија
28
Протозое; Кокцидије дигестивног тракта и паразити нејасне таксономије
29
Хелминти; Медицински значајне филарије: Dirofilarija, Wuchereria, Loa, Onchocerca, Dracunculus; Трематоде:
Schistosoma, Fasciola.
30
Основне карактеристике бифазних гљива изазивача хуманих микоза; Изазивачи субкутаних микоза и
мицетома ; Микоалергени и микотоксини.
Укупно часова
22
23
24
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Литература:
1. Јawetz Е и сар: Медицинска микробиологија, Савремена администрација, 1998.
2. Швабић-Влаховић М. и сар: Медицинска бактериологија, Савремена администрација, 2005.
3. Марковић Љ. и сар: Општа вирусологија, Медицински факултет Београд, 2001.
4. Крстић Љ: Медицинска вирусологија, Графопан, Београд, 2005.
5. Ивана Крањајић и сар: Медицинска паразитологија-приручник за практичну наставу, Савремена администрација, 2000.
6. Јовановић Т. и сар. Практикум из микробилогије и имунологије, Савремена администрација, 2000.
7. Jовановић Т, Марковић Љ.: Вирусологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд 2008
8. Абул К. Аббас, Andrew H. Lichtman: Основна имунологија, Дата статус, Београд 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе: 150
Самостални рад
Предавања: 60
Вежбе: 60
Други облици наставе: 30
Студијски истраживачки рад:
студената: 225
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
37 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Основи клиничке праксе II
Наставник: Сима Б. Томић, Александар Н. Јовановић, Љиљана Љ. Смиљић, Гордана Ђ. Шубарић, Благица Р. Михаиловић, Србислава Б.
Милинић, Мирослав Р. Поповић, Саша Р. Совтић, Татјана Р. Новаковић, Зоран П. Марчетић, Славица Д. Пајовић, Радојица В. Столић, Биљана
Д. Крџић, Маја В. Шипић, Данијела Б. Челић, Богдан Н. Дејановић, Снежана Ф. Лазић, Златица М. Мирковић, Бисерка М. Недељковић,
Гордана Р. Николић, Владан М. Перић, Драгиша В. Рашић, Радоје Р. Максимовић, Момчило Р. Мирковић, Слађана М. Радуновић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО2_13
Година студија: II
Семестар: III, IV
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета: Рaзумeвaњe структурaлних и културaлних фaктoрa кojи утичу нa здрaвљe пojeдинцa и зajeдницe; сaглeдaвaњe спeктрa
aктивнoсти кojимa сe, у oквиру зajeдницe, дeлуje нa унaпрeђeњe здрaвљa; укључивaњe у прoгрaмe и aктивнoсти унaпрeђeњa здрaвљa, кao и
прoгрaмe и aктивнoсти нeгe и пoдршкe, у oквиру суoчaвaњa зajeдницe сa бoлeшћу и нeспoсoбнoшћу; прихвaтaњe сoциjaлнe пeрспeктивe уз
клaсичну клиничку пeрспeктиву лeкaрa примaрнe здрaвствeнe зaштитe; рaзвиjaњe спoсoбнoсти зa циљaну интeрвeнциjу у зajeдници у вeзи сa
рeлeвaнтним питaњeм унaпрeђeњa здрaвљa.
Основни циљ другог дела овог предмета је да се студенти осамостале у извођењу раније научених вештина које се пре свега односе на негу
пацијента и праћење виталних параметара.
Исход предмета: Настава из овог предмета омогућава студентима кoнтaкт сa рeaлним пaциjeнтoм, и мoгућнoст aктивнoг aнгaжмaнa, као и
стицaњe стaвoвa , знaњa и вeштинa и тo нe сaмo oних кojи су у вeзи сa здрaвствeним стaњeм „њихoвoг“ пaциjeнтa, или сa гoдинoм њихoвих
студиja; студeнти стичу нeпoсрeднo искуствo o oднoсу „лeкaр - пaциjeнт“, aли нe сaмo сa стaнoвиштa лeкaрa, нeгo и сa стaнoвиштa пaциjeнтa;
студeнти стичу и нeпoсрeднo искуствo o вaжнoсти нeгe и oдгoвaрajућeг рeжимa живoтa, кao и o мoгућнoстимa дa сe oни примeнe.
У оквиру другог дела другог села овог предмета вештине из прве године студија ће сада изводити самостално, без помоћи наставника и
асистената, а број вештина које ће савладати се повећава, пре свега активним учествовањем у дистрибуцији терапије пацијентима, као
пероралне, тако и парентералне.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Сoциjaлнo eкoнoмскa срeдинa и здрaвљe; Сoциjaлнa oргaнизaциja и здрaвљe; Сoциjaлнa пoдршкa и здрaвљe; Сирoмaштвo, нeзaпoслeнoст и
здрaвљe; Сoциjaлнa мaргинaлизaциja и здрaвљe; Утицaj бoлeсти нa пoрoдицу и пoрoдицe нa бoлeст; Нaсиљe у пoрoдици; Културaлни мoдeли и
здрaвљe; Принципи сaврeмeнoг рaзвoja грaдoвa; Oснoвe aкциoнoг истрaживaњa у здрaвствeнoj и сoциjaлнoj зaштити.
Практична настава
Студeнти сe oкупљajу у групe и свaка група у устaнoви примaрнe или сoциjaлнe зaштитe, дoбиja “свoг пaциjeнтa”. У сaрaдњи сa нaдлeжним
лeкaрeм/сoциjaлним рaдникoм, студeнт прaти пaциjeнтa при њeгoвим кoнтaктимa сa здрaвствeнoм/сoциjaлнoм службoм и другим институциjaмa
здрaвствeнe, oднoснo сoциjaлнe зaштитe. Нa oснoву увидa у фaктoрe зajeдницe свojих пaциjeнaтa и нa oснoву дискутoвaних тeoриjских знaњa,
свaкa студeнтскa групa пишe зajeднички извeштaj и прeдaje гa нa крajу семестра. Присуство визитама. Основна процена стања болесника на
одељењу.Нега и хигијена пацијента у постељи. Исхрана пацијента. Посматрање и узимање телесних излучевина за преглед. Давање прописане
терапије.
Aктивнa нaстaвa:
1. Предавања
1
Сoциjaлнo eкoнoмскa срeдинa и здрaвљe
2
Сoциjaлнa oргaнизaциja и здрaвљe
3
Сoциjaлнa пoдршкa и здрaвљe
4
Сирoмaштвo, нeзaпoслeнoст и здрaвљe
5
Сoциjaлнa мaргинaлизaциja и здрaвљe
6
Утицaj бoлeсти нa пoрoдицу и пoрoдицe нa бoлeст
7
Нaсиљe у пoрoдици
8
Културaлни мoдeли и здрaвљe
9
Принципи сaврeмeнoг рaзвoja грaдoвa
10
Oснoвe aкциoнoг истрaживaњa у здрaвствeнoj и сoциjaлнoj зaштити
Укупно часова
2. Вежбе
1
Први део
Упoзнaвaњe сa циљeвимa прeдмeтa и нaчинoм oбaвљaњa прaктичнe нaстaвe у устaнoви примaрнe здрaвствeнe
зaштитe
2
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
3
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
4
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
5
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
6
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
7
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
8
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
9
Прaктичaн рaд сa пaциjeнтoм у устaнoви примaрнe здрaвствeнe зaштитe
10
Прeдстaвљaњe извeштaja o рaду сa пaциjeнтoм и дискусиja
11
Други део
Присуствовање јутарњим визитама
12
Основна процена стања болесника на одељењу:
38 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
-
Стање свести (нормално, поремећено)
Мерење телесне висине пацијента
Мерење телесне тежине пацијента
Мерење обима трупа и екстремитета пацијента
Виталне функције:
Мерење аксиларне и оралне температуре
Палпирање пулса на каротидним, радијалним и феморалним артеријама (клинички квалитети
пулса)
Мерење артеријског крвног притиска
Мерење фреквенце и квалитета дисања
Процена изгледа коже (регистровање упадљивих промена у боји и изгледу коже или евентуалних
промена по кожи)
5
13
Нега и хигијена пацијента у постељи (студенти помажу и изводе):
Провера општег стања пацијента и виталних функција
Локална хигијена пацијента (тоалета усне дупље, аксиларног и препонског предела, стидног
предела)
Пресвлачење пацијента:
Промена горњег и доњег дела пиџаме или спаваћице и доњег рубља
Промена постељног рубља
Окретање непокретног пацијента
Постављање гуске и лопате
Посебно пресвлачење непокретног пацијента
Клистирање пацијента
Замена уринарне кесе
Посматрање и регистровање телесних излучевина болесника (урин, столица, испљувак, повраћани
садржај)
Умивање непокретног болесника
Купање и прање косе непокретног болесника
Превенција декубитуса код непокретног болесника
Читање и тумачење температурне листе или листе неге пацијента
5
14
Исхрана пацијента (студенти помажу и изводе)
-основне оријентационе врсте дијета
-помоћ при расподели хране
-храњење болесника оралним путем (чврста храна и течности)
-регистровање уноса течности
-исхрана болесника преко назогастричне сонде
5
15
Посматрање и узимање телесних излучевина за преглед (студенти помажу и изводе)
Узимање узорка крви за лабораторијски преглед
Узимање узорка крви за хемокултуру
Узимање узорка мокраће за лабораторијски преглед
Узимање узорка мокраће за уринокултуру
Сакупљање двадесетчетворочасовног урина
Узимање узорка столице за лабораторијски преглед
Узимање узорка столице за копрокултуру
Регистровање броја столица
Узимање брисева за лабораторијски преглед
Припрема материјала и документације за лабораторијски преглед
Припрема материјала и документације за лабораторијски преглед
6
16
Давање прописане терапије (студенти посматрају и помажу):
Тумачење терапијске листе
Припрема лекова:
За оралну примену
За парентералну примену
Коришћење шприцева и игала за једнократну употребу
Припрема инфузионих раствора
Припрема пинцета, пеана и другог амбулантног инструментаријума за стерилизацију
Помоћ при дистрибуцији лекова:
Унос лека кроз уста (таблете, капсуле, лингвалете)
Унос лека парентералним путем
Унос лека интрадермалном ињекцијом
Унос лека супкутаном ињекцијом
Унос лека интрамускуларном ињекцијом
Унос лека интравенском ињекцијом
Контрола брзине инфузионих раствора
4
17
Давање прописане терапије (студенти изводе уз надзор)
Унос лека кроз уста (давање таблета, капсула и лингвалета)
Унос лека супкутаном ињекцијом
Унос лека интрамускуларном ињекцијом
Примена средстава за загревање тела
Примена средстава за расхлађивање тела
Укупно часова
45
Литература:
1. Бaшић С., Joвић С., Пaрлић М., Миркoвић М. Oснoви клиничкe прaксe II - I дeo. Кoсoвскa Митрoвицa: Мeдицински фaкултeт, 2007
2. Јолић М., Вићовац Љ., Ђорђевић Д. :“Нега болесника „ Народна књига Србије. Београд. 1995.
39 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
3. Матић Ђ.:Здравствена нега у интерној медицини. Ма Де Јан. Београд. 1998.
Број часова активне наставе: 60
Предавања: 15
Вежбе: 45
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
40 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 90
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Страни језик 2
Наставник: Данијела Г. Кулић, Мирољуб М. Васић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО2_14
Година студија: II
Семестар: III, IV
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета Енглески језик II је оспособљавање студената да спонтано и без потешкоћа комуницирају на енглеском језику,
као и да користе стручну медицинску терминологију у најразличитије сврхе. Курс енглеског језика на другој години студија представља
наставак курса који су студенти похађали на првој години, што подразумева даље усавршавање свих језичких система и вештина, усвајање
нове стручне лексике, као и утврђивање постојећег знања.
Исход предмета: Ниво компетенције студената Медицинског факултета након двогодишњег похађања наставе енглеског језика и активног
учешћа на часовима требало би да буде такав да им омогући: коришћење литературе на енглеском језику; писање стручних радова на енглеском
језику; усмену комуникацију на међународним конгресима, семинарима и конференцијама.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Елементи, једињења и микстуре. Хемијске реакције. Хемијски састав хране. Ензими, метаболизам и хомеостазе. Микроскопски свет.
Медицинска опрема. Физички преглед. Специјална испитивања и технике. Постављање дијагнозе и лечење. Болести кардиоваскуларног
система. Болести нервног система. Ментални поремећаји. Педијатрија. Онкологија. Прва помоћ. Инфекције.
Практична настава
Вежбе се организују тако да тематски прате предавања. Акценат је на усменој и писаној комуникацији; вежбају се граматика енглеског језика,
лексика, изговор, вештине писања, читања, говора и слушања, као и превођење стручних текстова у оба смера. Организују се дискусије и
симулације са различитим темама из медицинске струке. Обрађују се стручни текстови (разматрају се стил писања, употрбљене конструкције,
вокабулар, начин излагања и давања примера, аргументација)
Активна настава:
1. Предавања
1
Elements, Compounds and Mixtures
2
Chemical Reactions and Solutons
3
The Chemical Constituents of Food
4
Enzymes, Metabolism and Homeostasis
5
Microscopic World
6
Review I
7
Medical Equipment and Consultation
8
Physical Examination and Examination Procedures
9
Special investigations and Techniques
10
Making a Diagnosis and Treatment
11
Review II
12
Diseases of the Cardiovascular System
13
Diseases of the Nervous System
14
Mental Disorders
15
Pediatrics
16
Review III
17
Medical Oncology
18
Medical Emergencies
19
Иnfections
20
Test
Укупно часова
Број часова:
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
5
45
2. Вежбе
1
Chemistry; Reading and grammar practice
2
Chemistry; Vocabulary practice
3
Chemistry; Reading and translation
4
Metabolism; Reading and Writing
5
Microscopic world; integrated skills
6
History taking; Improvisation and role play
7
Special investigations; improvisation, translation
8
Diagnosis and Treatment; writing a letter
9
Cardiovascular system; Translation and grammar
10
Nervous System; reading and discussion
11
Mental Disorders; integrated skills
12
Pediatrics; reading and translation
13
Medical Oncology; simulation
14
Medical Emergencies; improvisation
15
Infections; integrated skills
Укупно часова
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
41 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Литература:
1. Мићић С.: English for Medical Academic Purposes, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006.
2. Поповић Љ., Мирић В.: Gramatika Engleskog jezika sa vežbanjima, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
Број часова активне наставе: 60
Предавања: 45
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
42 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 90
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Информатика у медицини
Наставник: Горан Ж. Трајковић, Зоран М. Букумирић, Александра Н. Столић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ2_15-16_2/4а
Година студија: II
Семестар: IV
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Информатика у медицини је предмет који се слуша у другом семестру прве године студија опште медицине. Настава је
предвиђена тако да даје основна корисна знања из области медицинске информатике са циљем да пружи основна знања о вештинама
електронске комуникације и размене информација, коришћења практичних алата за претраживање медицинских база знања, основе
електронског учења и компјутерски потпомогнутог учења, примену апликативног софтвера у медицинској пракси и реализацији истраживања.
Исход предмета: Након реализације програма студент ће савладати вештину обраде прикупљених података и њихову презентацију, рад у
рачунарским програмима (Word, Excel, Power PoИnt), комуникацију посредством рачунарске мреже, претраживање база података на Интернету.
Те вештине ће му омогућити валидно коришћење персоналног рачунара у научно- истраживачком раду.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Упознавање са рачунаром и рачунарским системом; Процесовање информација, елементи информационог система и оперативни систем
Windоws; Кориснички програми; Текст процесор, графички програми, програми за менаџмент подацима, базе података, датотека;
Комуникације; Интернет, Медицинске базе података (Medline), E-mail.
Практична настава
Употреба рачунара и управљање фајловима, oрганизовање фајлова, директоријуми/фолдери, aпликације за обраду текста, aпликације за
прављење презентација, iнтеграција података из различитих докумената.
Активна настава:
1. Предавања
1
Медицинска информатика.Околности настанка, дефиниција и таксономија, карактеризација и односи са
другим наукама. Преглед развоја. Моделовање медицинског и процеса здравствене заштите
2
Медицинске информације. Синтаксни, семантички и прагматски аспект, мерење и математичка дефиниција,
класификација, коришчење, објекти и концепти о којима су медицинске информације потребне, корисници и
произвођачи медицинских информација, основне карактеристике, операције са медицинским информацијама.
3
Медицински подаци - подаци и информације. Прикупљање података. Класификација медицинских података,
логичка и физичка структура података
4
Медицинско знање. Врсте, хеуристика, класификација, начини прикупљања медицинског знања, коришчење
знања, претраживање.
5
Медицинске базе знања и њихово формирање и коришћење.
6
Медицинско одлучивање. Процес одлучивања. Природа медицинских одлука и несигурност. Одлучивање под
условима ризика, вероватноћа као мера несигурности.
7
Дијагностички процес. А приори вероватноћа болести. Оперативне карактеристике дијагностичких тестова,
Баyесова теорема и а постериори вероватноћа болести; избор оптималног третмана - граничне вероватноће.
Стабла одлучивања
8
Систем, рачунарски систем.
9
Медицински и здравствени информациони систем.
10
Класификације здраствених информационих система.
11
Функције здравственог информационог система.
12
Подсистеми здравственог информационог система. Евалуација здравственог информационог система.
13
Медицинска документација и евиденције у здравству. Документација и евиденције.
14
Апликативни софтвер.
15
Предиктивни алати за подршку медицинском одлучивању уз примену статистичких пакета.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Употреба рачунара и управљање фајловима (оперативни систем MS Windows) десктоп окружење, рад са
иконама, рад са прозорима
2
Организовање фајлова, директоријуми/фолдери, copy, move, delete, претраживање, једноставно едитовање.
3
Апликације за обраду текста, управљање штампом. Први кораци у обради текста, размена докумената, основне
операције, уметање података, селектовање података, цопy, мове, делете, сеарцх и реплаце, форматирање,
форматирање текста, темплате-и, довршавање документа, стилови и обележавање страна, хеадер-и фоотер-и,
форматирање документа, штампање, припрема за штампање, напредније опције, табеле, слике и цртежи, унос
објекта.
4
Апликације за табеларне задатке (Spreadsheet). Први кораци у коришћењу табела , основна подешавања,
размена докумената, основне операције, унос података, селектовање података, копирање, померање, брисање,
проналажење и замена, rows and columns (редови и колумне), sort data (сортирање података), формуле и
функције, форматирање, форматирање бројева у ћелији, форматирање текста у ћелији, форматирање распона
ћелија, форматирање документа, штампање, унос објеката, цртежи и графикони.
5
Апликације за прављење презентација. Креирање презентације. Коришћење готових темплате-а. Унос текста.
Додавање слика. Додавање специјалних ефеката. Извршавање презентације.
6
Интеграција података из различитих докумената. Комбиновање текста, слика, нумеричких података и
43 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
графикона у оквиру једног докуманта. Унос слика, графикона, нумеричких података из изабраних докумената
у постојећи текст. Позиционирање и прилагођавање димензија унетих објеката у текст.
7
Проналажење информација на Интернету. Позиционирање на дати УРЛ. Проналажење одређене информације
коришћењем “машина” за претраживање. Доwнлоад захтеваних информација у одређени фолдер. (1)
8
Проналажење информација на Интернету. Позиционирање на дати УРЛ. Проналажење одређене информације
коришћењем “машина” за претраживање. Доwнлоад захтеваних информација у одређени фолдер. (2)
9
Коришћење електронске поште. Читање поруке. Слање поруке. Читање поруке са придруженим фајлом. Слање
поруке са придруженим фајлом. (1)
10
Коришћење електронске поште. Читање поруке. Слање поруке. Читање поруке са придруженим фајлом. Слање
поруке са придруженим фајлом. (2)
11
Претраживање библиографских база података (МEDLINE). Претраживање директним укуцавањем текста у
поље за претраживање. Претраживање употребом тhеsаurus-а (листе стандардизованих кључних речи).
Преузимање резултата претраживања. (1)
12
Претраживање библиографских база података (МEDLINE). Претраживање директним укуцавањем текста у
поље за претраживање. Претраживање употребом thesaurusa-а (листе стандардизованих кључних речи).
Преузимање резултата претраживања. (2)
13
Претраживање библиографских база података (МEDLINE). Претраживање директним укуцавањем текста у
поље за претраживање. Претраживање употребом тхесаурус-а (листе стандардизованих кључних речи).
Преузимање резултата претраживања. (3)
14
Претраживање он-лине медицинских часописа. Налажење УРЛ-а одговарајућег часописа. Претраживање
часописа директним укуцавањем текста у поље за претраживање. Претраживање архиве часописа. Преузимање
одређеног чланка из часописа. (1)
15
Претраживање он-лине медицинских часописа. Налажење УРЛ-а одговарајућег часописа. Претраживање
часописа директним укуцавањем текста у поље за претраживање. Претраживање архиве часописа. Преузимање
одређеног чланка из часописа. (2)
Укупно часова
Литература:
1. Јевтовић И.: Увод у медицинску информатику.Сапоро. Београд.1993.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Предавања, Вежбе, Семинари, Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
44 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Физиологија роњења и летења
Наставник: Драгица Д. Радовић, Звездан С. Милановић, Слободан Ђ. Драгић, Војкан Р. Несторовић, Соња В. Смиљић, Бобан С. Бишевац,
Мирјана В. Мишолић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ2_15-16_2/4б
Година студија: II
Семестар: IV
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти медицине упознају са поремећајима хомеостазе и многих органских система, који настају када
се људски организам изложи условима великих висина, великих дубина или другим хипербаричним условима. Такође, студенти се упознају са
биолошким ритмом, и штетним утицајем оксидативног стреса, светлосног и радиоактивног зрачења.
Исход предмета: Знање стечено на овом предмету омогућава студентима да на јаснији и адекватан начин разумеју поремећаје који настају у
условима ниског парцијалног притиска кисеоника, у условима јако високог парцијалног притиска кисеоника и других гасова, деловању сила
акцелерације, као и штетног утицаја светлосног и радиоактивног зрачења на људски организам.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Обухвата упознавање са ефектима ниског притиска кисеоника на организам, ефектима акутне хипоксије, аклиматизације на низак парцијални
притисак кисеоника, ефектима сила акцелерације на организам у авијацији и свемиру и бестежинском стању. Такође се придаје важност
физиологији роњења и другим хипербаричним условима. Студенти се упознају са биолошким ритмовима, оксидативним стресом, као и са
утицајем светлосног и радиоактивног зрачења на људски организам.
Практична настава
Практична настава прати теоријску.
Активна настава:
1. Предавања
1
Физиологија у авијацији, на великим висанама и у свемиру.
2
Ефекти сила акцелерације на организам у авијацији и у свемиру.
3
Физиологија у роњењу и у другим хипербаричним условима.
4
Космичка екофизиологија
5
Хидросфера
6
Типови хипоксија
7
Утицај хипоксије на органске системе
8
Биолошки ритмови
9
Оксидативни стрес и антиоксидативна заштита
10
Деловање светлости и радиоактивно зрачење
Укупно часова
2. Вежбе
1
Вежбе прате теоријски део наставе
Укупно часова
Број часова:
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
15
Број часова:
15
15
Литература:
1. Радојичић Р.: Општа екофизиологија, Академија Београд, 2006 .
2. Gayton M.D. Jon E. Hall: Медицинска Физиологија, 10 издање, Савремена администрација, Београд 2003.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
45 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Физиологија у клиничкој пракси
Наставник: Драгица Д. Радовић, Звездан С. Милановић, Слободан Ђ. Драгић, Војкан Р. Несторовић, Соња В. Смиљић, Бобан С. Бишевац,
Мирјана В. Мишолић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ2_15-16_2/4в
Година студија: II
Семестар: IV
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Основни циљ предмета је да се студенти опште медицине осим, са упознавањем нормалних физиолошких процеса и
механизама на часовима физиологије, на конкретним примерима појединих болести упознају и са поремећајима хомеостатских механизама, али
и да на логичан начин разумеју одређене клиничке манифестације и поремећаје лабораторијских варијабли.
Исход предмета: Знање стечено током наставног процеса из изборног предмета- Физиологија у клиничкој пракси- омогућава студенту да на
логичан начин разуме поремећаје одређених органских система, а са друге стране, да у даљем току студирања адекватно прати и разуме
многобројне клиничке предмете.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Акутни инфаркт миокарда. Примарна хиперкалијемијска периодична парализа. Мембрански рецептори, други гласници и путеви за пренос
сигнала. Хемостаза и коагулација крви – Хемофилија. Мождана кора и више функције нервног система. Нарколепсија и Епилепсија. Механичка
својства дисања. Плућни едем. Бронхијална астма. Ахалазија. Хиперацидитет са улкусом дванаестопалачног црева и гастриномом. Поремећај
апсорпције триптофана- Хартнупов синдром. Хипертиреоза – баседовљева болест. Хипералдостеронизам. Акромегалија и испад видног поља
Практична настава
Практична настава прати теоријску.
Активна настава:
1. Предавања и вежбе:
1
Акутни инфаркт миокарда
2
Примарна хиперкалијемијска периодична парализа
3
Мембрански рецептори, други гласници и путеви за пренос сигнала
4
Хемостаза и коагулација крви – Хемофилија
5
Мождана кора и више функције нервног система: Нарколепсија и Епилепсија
6
Механичка својства дисања, - Плућни едем, Бронхијална астма
7
Ахалазија, Хиперацидитет са улкусом дванаестопалачног црева и гастриномом
8
Поремећај апсорпције триптофана- Хартнупов синдром
9
Хипертиреоза – баседовљева болест, Хипералдостеронизам
10
Акромегалија и испад видног поља
Укупно часова
2. Вежбе
1
Вежбе прате теоријски део наставе
Укупно часова
Број часова:
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
15
Број часова:
15
15
Литература:
1. Robert M. Berne – Matthew N. Levy : Fiziologija kroz prikaze bolesnika,
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
46 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Биохемија оксидативног стреса и антиоксидативне заштите
Наставник: Милан М. Драгојевић, Дијана Ј. Мирић, Бојана М. Кисић, Илија М. Драгојевић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ2_15-16_2/4г
Година студија: II
Семестар: IV
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Циљ изборног предмета Биохемија оксидационог стреса и антиоксидативне заштите је да: упозна студенте са молекулским
механизмима стварања, пропагације и терминације слободно радикалског процеса; објасни настајање кисеоничког, нитрозативног и
хлоринирајућег стреса у ткивима у различитим физиолошким а посебно у различитим патолошким условима; упозна студенте са до сада
проученим мехамизмима заштите појединих ћелијских компартмана и телесних течности од дејства слободних радикала; укаже на последице
дисбаланса продукције и уклањања слободно радикалских врста у патолошким стањима; упозна са методама одређивања појединих продуката
оксидационог стреса у телесним течностима и ткивима, као и методама одређивања појединих антиоксиданаса и укупне антиоксидативне
заштите ткива и телесних течности; укаже на могућности терапијске употребе егзогених антиоксиданаса.
Исход предмета: Знање стечено кроз теоријску и практичну наставу изборног предмета Биохемија оксидационог стреса и антиоксидативне
заштите: даје увид докторима медицине у савремне молекулске аспекте хумане патологије, омогућава интегративни приступ дијагностици и
терапији и представља увод у евентуално будући истраживачки рад на пољу биомедицине.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Биохемија оксидационог стреса и антиоксидативне заштите представља савремено поглавље биохемијских процеса који се само парцијално
помињу у оквиру Биохемије, као обавезног предмета. Због тога овај изборни предмет садржи специјална поглавља оксидационог стреса који се
односе на: молекулске механизме настанка различитих форми слободних радикала (слободни радикали кисеоника, азота, хлора), физиолошке и
патолошке изворе ових молекулских врста, хемијску реактивност према другим биомолекулима (липидна пероксидација, модификација
протеина и ДНК, дејство на ћелијске мембране и транспортере) и молекулске механизме њиховог уклањања(ензимски и неензимски
антиоксиданси). Посебно се обрађују молекулски механизми код патолошких стања за која је доказано да су праћена или изазвана окидационим
стресом (инфламација, атерослкероза, катаркта, старење)
Практична настава
У практичној настави студенти одређују продукте липидне пероксидације у серуму (коњуговани диени и малондиалдехид) као и поједине
елементе антиоксидативне заштите и тзв. антиоксидативну активност серума (АОА) пацијената и здравих особа.
Активна настава:
1. Предавања
1
Појам слободних радикала. Структура атома и молекула кисеоника. Настанак и врсте слободних радикала
кисеоника: Фентонова хемија. Фазе слободнорадикалског процеса. Оксидативна модификација незасићених
масти - Липидна пероксидација. Преглед метода одређивања продуката ЛПО
2
Физиолошки извори слободних радикала и физиолошке улоге. Улога митохондрија у оксидационом стресу.
Оксидативна модификација протеина.
3
Неензимски учесници антиоксидативне заштите ћелија и телесних течности. Преглед метода одређивања
концентрације неензимских антиоксиданаса.
4
Ензими антиоксидативне заштите ћелија и телесних течности. Преглед метода одређивања активности
ензимских антиоксиданаса
5
Слободни радикали, антиоксидативна заштита и атеросклероза. Старење као последица дисбаланса продукције
слободних радикала и антоксидативне заштите.
6
Улога слободних радикала у инфекцији/ инфламацији. Оксидативни метаболизам фагоцитних ћелија. Азотни
моноксид у оксидационом стресу. Нови правци истраживања антиоксиданаса.
Укупно часова
Број часова:
3
3
3
2
2
2
15
2. Вежбе
Број часова:
1
Одредити активност каталазе у серуму.
3
2
Одредити активност супероксид дизмутазе у серуму.
3
3
Одредити концентрацију укупних тиол једињења серума
3
4
Одредити укупну антиоксидантну активност серума
2
5
Одредити концентрацију коњугованих диена у серуму
2
6
Одредити концентрацију малондиалдехида у серуму.
2
Укупно часова
15
Литература:
1. Dalle-Donne i., Scaloni A., Butterfield A: Redox proteomics: From protein modifications to cellular dysfunctions and diseses. John Wiley & Sons, Иnc.
New Jersey, 2006.
2.Armstrong D.: Oxidants and antioxidants: Ultrastructure and Molecular Biology Protocols. Methods in molecular biology. Vol 196. Humana Press,
Totowa, New Jersey, 2004.
3. Hensley K. and Floyd A.R.: Methods in biological oxidative stress. Humana Press, Totowa, New Jersey, 2003.
4. Surh Y.-J. and Packer L.: Oxidative stress, inflammation and health. Taylor & Frances Group, 2003.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Настава се изводи: предавањима и практичном наставом (лабораторијским вежбама) са радом у групи од 10 до 12
студената. Све ове наставне активности од студента захтевају припрему, сарадњу и учешће. Циљ је да студенти кооперативно раде на решавању
проблема различите сложености уз помоћ наставника и сарадника у циљу стицања и усавршавања вештина потребних за самостално учење
током трајања студија и током целог професионалног живота. У току наставе студенти, стичу вештине потребне за критичку евалуацију
47 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
резултата објављених у литератури и демонстрирају способност за примену научног приступа у решавању клиничких проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
48 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Патолошка анатомија
Наставник: Небојша Б. Митић, Даница Р. Вукићевић, Милица Љ. Мијовић-Ванчетовић, Бранислав V. Ђерковић, Зана Ћ. Доличанин
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО3_17
Година студија: III
Семестар: V, VI
Број ЕСПБ: 15
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти медицине стекну знања о морфолошким променама, односно о структурним оштећењима ћелија,
ткива и органа, као и способност да их повежу са узроцима и механизмима њиховог развоја и њиховим последицама, што је битан редуслов за
разумевање суштине патолошких процеса а самим тим и хуманих болести. Циљ опште патологије: упознавање са структурно-функционалним
променама адаптиране ћелије, реверзибилно и иреверзибилно оштећене ћелије; оштећење и смрт ћелије као најфундаменталнији процес у
настанку болести; упознавање и разумевање морфологије процеса запаљења и репарације ткива, хемодинамских поремећаја, поремећаја
имунолошког система, генетских поремећаја и патолошких процеса изазваних инфективним агенсима, факторима околине и нутритивним
факторима, њихове хистогенезе и морфогенезе, ради схватања суштине патолошких процеса и виталних процеса обнављања изумрлих или
оштећених ћелија и ткива организма; упознавање и тумачење макроскопске и микроскопске грађе тумора (неоплазми) различите хистогенезе,
молекуларне базе тумора и вишестепене карциногенезе и клиничких карактеристика тумора
Циљ специјалне патологије: стицање знања о макроскопским и микроскопским карактеристикама специфичних патолошких процеса који стоје
у основи болести органа и система, почев од конгениталних преко дегенеративних, запаљењских, имунолошких до неопластичних процеса,
тумачење међусобне повезаности морфологије и функције и клиничко-патолошка корелација; оспособити студенте за самосталну микроскопску
анализу патолошких промена у ткивима и органима и макроскопску анализу патолошких процеса, који стоје у основи болести органа и система,
од кардиоваскуларног до централног нервног, тумачење и постављање дијагнозе патолошких процеса и клиничко-патолошку корелацију
упознати студенте са принципима дијагностичких метода у патологији и принципима тимског рада у постављању адекватне дијагнозе болести,
битног предуслова за ефикасну терапију, ток и превенцију болести.
Исход предмета: После положеног испита из опште и специјалне патологије, као споне и саставног дела и базичних и клиничких предмета,
студенти ће разумети патолошку базу болести, односно схватити суштину патолошких процеса који стоје у основи хуманих болести и бити
способни да успешно прате и савладају све клиничке предмете, почев од интерне медицине до специјалне хирургије и онкологије.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општа патологија: Адаптације ћелија. Реверзибилно оштећење ћелије. Некроза. Апоптоза. Старење ћелије. Интрацелуларне акумулације.
Хијалина промена. Патолошка калцификација. Калкулоза. Акутно запаљење: васкуларни поремећаји, целуларна збивања, хемијски медијатори,
морфолошки типови и исход акутног запаљења. Хронично запаљење. Грануломатозно запаљење. Системски ефекти запаљења. Регенерација.
Репарација везивним ткивом (фиброза). Зарастање рана. Едем. Хиперемија и конгестија. Хеморагије. Хемостаза и тромбоза. Дисеминована
интраваскуларна коагулација. Емболија. Инфаркт. Шок. Карактеристике имунолошког система. Хиперсензитивне реакције тип I, II, III и IV.
Аутоимуне болести. Примарне имунодефицијенције, синдром стечене имунодефицитности (AIDS). Одбацивање трансплантата. Амилоидоза.
Тумори (неоплазме): Дефиниција и класификација. Биологија туморског раста. Епидемиологија. Молекуларна база тумора и вишестепене
карциногенезе. Карциногени агенси. Одбрана домаћина од тумора - туморски имунитет. Клиничке карактеристике тумора. Болести изазване
факторима околине. Нутритивне болести. Инфективне болести. Молекуларна база генетских поремећаја. Болести новорођенчади и деце.
Специјална патологија: Болести кардиоваскуларног система, респираторног система, хематопоетског и лимфоидног система, главе и врата,
чула, гастроинтестиналног тракта, јетре и билијарног тракта, панкреаса (егзокриног и ендокриног), бубрега, уринарног тракта и мушког
гениталног система, женског гениталног система, дојке, ендокриног система, коже, костију и зглобова, периферних нерава и скелетних мишића,
централног нервног система; тумори меких ткива.
Практична настава
Атрофија. Хипертрофија. Хиперплазија. Метаплазија. Vакуоларна и хидропична дегенерација. Стеатоза. Некроза (коагулациона, казеозна,
коликвациона, стеатонекроза, гангрена). Хијалина промена (узроци, механизми и карактеристике интрацелуларних хијалиних депозита и
екстрацелуларне хијалинизације). Антракоза и антракосиликоза. Патологија пигмената ендогеног порекла (меланин, хемосидерин, билирубин).
Патолошка калцификација. Калкулуси. Терминологија и класификација запаљења. Фибринозно запаљење. Гнојно запаљење. Апсцес. Флегмона.
Улцерозно запаљење. Туберкулоза. Процеси репарације ткива. Конгестија органа. Хеморагија у мозгу и другим органима. Тромбоза и
тромбоемболизам. Типови тромба: кардијални, артеријски, венски, капиларни (морфологија и значај). Карактеристике тумора различитог
хистогенетског порекла. Микроскопске и макроскопске карактеристике бенигних и малигних тумора различитих органа и система
(хистопатолошка дијагноза и клинички значај). Морфологија лезија које су условљене депоновањем имуних комплекса и другим имунолошким
механизмима. Амилоидоза. Примери хромозомских аберација, моногенских и мултифакторијалних болести и конгениталних аномалија
(клинички значај). Патолошки процеси кардиоваскуларног, респираторног, хематопоетског и лимфоидног система, усне дупље и пљувачних
жлезда, гастроинтестиналног тракта, хепатобилијарног система и егзокриног панкреаса, уринарног и гениталног система, дојке, ендокриног
система, коже, скелетног система, централног нервног система и тумори меких ткива (анализа, презентација, тумачење, клиничко-патолошка
корелација и значај).
Активна настава:
1. Предавања
Увод у патологију. Дефиниција и предмет изучавања патологије. Историјски развој. Методе у патологији.
Задаци и знацај патологије у дијагностици, терапији и прогнози болести. Патологија ћелије и међуђелијске
1
супстанце Узроци оштећења ђелија. Механизам ћелијског оштећења. Ултраструктурне промене оштећене и
мртве ћелије. Апоптоза. Некроза. Хипертрофија.
Патологија ћелије и међућелијске супстанце
2
Хиперплазија. Атрофија. Метаплазија. Интрацелуларна акумулација воде, липида и угљених хидрата.
Хијалина промена. Патолошка пигментација.
Патологија ћелије и међућелијске супстанце
Патолошка калцификација. Стварање каменова.
3
Процеси репарације ткива
Регенерација.Репарација везивним ткивом. Зарастање рана. Организација.
49 Страна Број часова:
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Патологија поремећаја циркулације
Едем. Хиперемија и конгестија.
Патологија поремећаја циркулације
Крвављење. Хеморагијска дијатеза. Хемостаза и тромбоза. Емболија. Исхемија. Инфаркт. Шок.
Болести имунитета
Хиперсензитивност типа И. Хиперсензитивност типа ИИ. Хиперсензитивност типа ИИИ. Хиперсензитивност
типа ИV. Аутоимунске болести. Урођене и стечене имунодефицијенције. Амилоидоза.
Трансплантација
Преживљавање графта. Компликације трасплантације. Морфологија одбацивања графта. Специфичности
трансплантације појединих органа.
Запаљење и инфективне болести
Терминологија и знаци запаљења. Компоненте запаљења (алтерација, ексудација, пролиферација). Vаскуларне
промене. Класификација запаљења. Акутно ексудативно запаљење. Хронично запаљење
Запаљење и инфективне болести
Ширење запаљења и сепса. Излечење запаљења. Грануломатозна запаљења: туберкулоза, саркоидоза,
сифилис. Актиномикоза. Vирусна запаљења. Гљивична запаљења. Паразитарна запаљења.
Поремећаји развоја. Генетске болести. Оштећења изазвана утицајима спољашње средине. Нутритивне
болести. Педијатријска патологија (тумори) Основни механизми настанка и учесталост поремећаја развоја.
Узроци поремећаја развоја. Етиолоска класификација поремећаја развоја. Морфолошки облици поремећаја
развоја. Класификација генетских болести. Дијагностика генетских болести. Термичка оштећења, радијациона
оштећења, оштећења изазвана променама притиска (бласт и краш синдром). Оштећења изазвана хемијским
агенсима (бојни отрови). Протеинска и енергетска малнутриција. Анорексија нервоза и булимија. Дефицит
витамина. Дефицит елемента у трагу. Гојазност.
Општа патологија тумора
Терминологија и класификација. Грађа и секундарне промене тумора. Опште карактеристике бенигних и
малигних тумора: диферентованост, атипија и плеоморфизам, пролиферативна активност, локални раст,
метастазе. Опште карактеристике епителних и мезенхимних тумора. Локално и системско штетно дејство
тумора. Туморска епидемиологија. Биологија туморског раста: туморски раст и ангиогенеза, молекуларна
основа метастаза, градирање и одређивање стадијума.
Општа патологија тумора
Молекуларна основа неоплазија: протоонкогени, онкогени, тумор-супресорни гени и њихова активација, гени
регулатори апоптозе и ДНК поправке, теломере и испад имунског надгледања, вишестепена малигна
трансформација. Канцерогенеза: молекуларна основа канцерогенезе, хемијска, зрачна и вирусна
канцерогенеза. Имунитет и неоплазија. Дијагностичке методе у онколошкој патологији.
Кардиоваскуларни систем. Болести артерија: дегенеративне и метаболичке, атеросклероза, хипертензивне
лезије артерија, дијабетсне васкулне лезије, васкулитиси, анеуризме. Болести вена, капилара и лимфних
судова. Промене срца условљене годинама. Срчана инсуфицијенција. Патологија пролазног овалног отвора.
Урођене срцане мане.
Кардиоваскуларни систем
Исхемијска болест срца: ангина пецторис, акутни инфаркт миокарда, хронична исхемијска болест миокарда,
напрасна срчана смрт. Хипертензивне болести срца: системска артеријска хипертензија, плућна хипертензија
(акутно и хронично плућно срце). Болести валвула: дегенеративне промене, реуматска грозница, хронична
валвулна болест (стецене срчане мане), инфективни и неинфективни ендокардитиси, компликације уграђених
вештачких срчаних валвула. Кардиомиопатије. Тумори срца. Болести перикарда.
Респираторни систем
Патологија бронхија: запаљења, хронична општруктивна болест плућа, бронхијлана астма, промене лумена
бронха (бронхостеноза и бронхиектазије). Циркулаторни поремећаји у плућима: едем, емболија и инфаркт
плућа, крвављење. Промене садржаја ваздуха у плућима: ателектаза, емфизем. Респираторни дистрес
синдром: акутни респираторни дистрес синдром - АРДС, респираторни дистрес синдром новорођенчади.
Респираторни систем
Запаљења плућа: лобарна пнеумонија, бронхопнеумонија - лобуларна пнеумонија, абсцес, гангрена,
интерстицијална пнеумонија, гљивична и паразитарна запаљења, туберкулоза. Рестриктивни синдром:
фиброзе плућа непознате етиологије, пнеумокониозе. Патологија плеуре: запаљење, страни садржај у
плеуралној шупљини. Тумори плеуре и плућа: тумори епитела: бенигни, малигни, мезотелиом, метастатски
тумори
Глава, врат и медијастинум
Обољења и тумори носа и параназалних синуса, назофаринкса, ларинкса, фаринкса, хипофаринкса, душника,
усне шупљине, пљувачних жлезда, тонзила и медијастинума.
Гастроинтестинални тракт
Једњак: Атрезија једњака. Vаскуларне и неуромускуларне промене: варикси, ахалазија, дивертикулоза.
Хијатус хернија. Запаљења: инфективни езофагитис, рефлукс езофагитис. Тумори - карцином. Желудац:
Хиперпластична пилоростеноза. Запаљења: акутни гастритис, аутоимуни гастритис, Хелицобацтер гастритис.
Стрес улкуси. Хронични пептични улкус. Тумори : карцином, лимфом, мезенхимални тумори.
Гастроинтестинални тракт
Танко црево: Мецкелов дивертикул. Исхемијске лезије. Малапсорпциони синдром - целијачна болест.
Инфективни ентеритиси. Црохнова болест. Тумори: лимфом, карцином, карциноид. Дебело црево:
Хирсцхспрунгова болест. Дивертикулоза. Илеус. Запаљења: инфективни колитиси, улцерозни колитиси,
Црохнов колитис, радијациони колитис. Тумори: бенигни епителијални, тумори - полипи, карцином.
Апендикс: акутни апендицитис. Тумори: карцином, карциноид. Анална регија: Хемороиди. Синуси и фистуле.
Тумори: Цондyлома ацуминатум. Карцином.
Панкреас
Панкреас: Цистична фиброза. Панкреатитис. Карцином. Перитонеум и ретроперитонеум: Запаљења. Тумори.
Јетра и билијарни тракт
Јетра: Оштећења јетре. Конгениталне аномалије и болести јетре у деце. Дисметаболичке хепатопатије.
50 Страна 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Циркулацијски поремећаји и васкуларне болести јетре. Акутни вирусни хепатитис. Апсцеси јетре. Оштећење
јетре лековима. Алкохолна болест јетре. Хронични хепатитис. Холестаза. Болести јетре трудница. Цироза
јетре. Тумори јетре.
Јетра и билијарни тракт
Екстрахепатични билијарни тракт: Холелитијаза. Холециститис. Стечене болести билијарних дуктуса.
Тумори. Транспалнтацијска патологија хепатобилијарног тракта: Одбацивање алографта јетре. Неимунолоске
компликације. Оштећење јетре код трансплантације других ткива и органа
Ендокрини систем.
Хипотиреоидизам. Хипертиреоидизам. Струме штитасте злезде. Тиреоидитиси. Тумори штитасте злезде.
Урођене аномалије тимуаа. Хиперплазија тимуса. Тумори тимуса. Мијастенија гравис. Хипопаратиреоидизам.
Хиперпаратиреоидизам. Дијабетес меллитус
Ендокрини систем
Тумори ендокриног панкреаса. Мултипла ендокрина аденоматоза. Надбубрежна жлезда: Развојне аномалије
надбубрежне жлезде. Vаскуларне лезије. Запаљења. Хипокортицизам (Адисонова болест). Хиперкортицизам:
Кушингов синдром, Конов синдром, Адреногенитални синдром, Хиперплазија коре надбубрезне злезде.
Тумори: аденом, карцином, феохромоцитом, неуробластом, метастазе.
Патологија дојке
Запаљења дојке. Фиброцистична промена дојке. Тумори дојке: бенигни, малигни: неинвазивни, инвазивни,
Пеџетова болест. Патологија мушке дојке.
Бубрег и доњи мокраћни путеви
Конгениталне аномалије бубрега. Болести гломерула: етиопатогенеза примарних болести гломерула.
Примарни гломерулонефритиси који се клиницки испољавају као нефротски синдром: минималне промене,
фокално сегментна гломерулосклероза, мембранозни (перимембранозни) гломерулонефритис. Примарни
гломерулонефритис који се клинички испољава као нефритички синдром: фокални громерулонефритис,
дифузни мезангиопролиферативни гломерулонефритис, дифузни пролиферативни ендокапиларни
гломерулонефритис, дифузни мембранопролиферативни гломерулонефритис, гломерулонефритис са
стварањем полумесечастих формација, рапиднопрогресивни гломерулонефритис, анти-ГБМ обољење
Бубрег и доњи мокраћни путеви
Промене на бубрезима код системских болести: системске болести везивног ткива, метаболичке болести,
системске инфекције. Vаскулопатије, васкулитиси. Тубулоинтерстицијски нефритиси (пијелонефритисис),
тубулоинтерстицијске нефропатије (Балканска ендемска нефропатија). Опструкција уринарног тракта. Акутна
бубрежна инсуфицијенција, хронична бубрежна инсуфицијенција. Трансплантација бубрега. Тумори бубрега.
Мокраћна бешика: запаљења, тумори.
Женски генитални систем
Вулва: конгениталне аномалије, запаљења, тумори. Vагина: конгениталне аномалије, цисте, тумори. Цервикс:
конгениталне аномалије, запаљења, тумори. Утерус: конгениталне аномалије, абнормално крвављење из
материце, запаљења, ендометриоза, хиперплазија ендометријума, тумори. Јајоводи: конгениталне аномалије,
запаљења, тумори. Јајници: конгениталне аномалије, запаљења, ненеопластичне цисте и тумори. Гестационе
болести и болести плаценте: поремећаји ране трудноће, поремећаји касне трудноће, абнормалности плаценте
и близаначке плаценте, инфламације и инфекције плаценте, токсемија трудноће (прееклампскија и
еклампсија), гестационе трофобластне болести
Мушки генитални систем.
Пенис и скротум: развојне аномалије, запаљење, тумори. Тестис, епидидимис и вас деференс: развојне
аномалије, стечене абнормалности тестиса, васкуларна оштећења, запаљење, тумори. Туника вагиналис.
Простата: запаљење, бенигна хиперплазија простате, тумори.
Лимфоидни и хематопоетски систем
Реактивне промене лимфног ткива. Лимфоми: етиологија, патогенеза, клинички знаци, одређивање стадијума.
Нон Ходгкин лимфоми: класификација и главне карактеристике Б ћелијских лимфома. Класификација и
главне карактеристике Т/НК ћелијских лимфома. Ходгкинов лимфом: класификација, одређивање стадијума.
Лимфоидни и хематопоетски систем Анемије. Полицитемије. Акутна мијелогена леукемија.
Мијелодиспластићни синдроми. Хроничне мијелопролиферативне болести. Обољења слезине:
спленомегалија, инфаркт, конгениталне аномалије руптура, неоплазме.
Чула:Око: Обољења и тумори очних капака., сузног апарата, очне дупље, рожњаче, беоњаче, судовне опне и
мрењаче. Трахом. Катаракта. Глауком.
Ухо: Обољења и тумори ушне шкољке, спољашњег, средњег и унутрашње уха.
Кожа
Терминологија кожних болести. Инфламаторне болести коже. Болести аднекса коже. Депоновање ендогених
материја у кожи. Тумори коже: тумори епидерма, меланотичне лезије коже (основни ћелијски елементи,
бенигне меланотичне промене, меланоцитна дисплазија, малигне меланотичне промене), тумори аднекса
коже, мезенхимни тумори, метастатски тумори.
Кости и зглобови
Ремоделирање и регенерација кости. Остеопороза. Аномалије развоја скелета. Метаболичке болести. Пеџетова
болест. Системске болести са скелетним манифестацијама. Инфективна запаљења. Примарни тумори.
Метастатски тумори. Дегенеративна, инфламаторна и метаболичка обољења зглобова. Инфективна запаљења.
Болестисиновије, тетива и бурзи. Тумори и тумору сличне лезије зглобова.
Тумори меких ткива
Тумори везивног ткива. Тумори фиброхистиоцитног ткива. Тумори масног ткива. Vаскулни тумори. Тумори
глатког мишићног ткива. Тумори попречно пругастог мишићног ткива
Централни нервни систем
Основне морфолошке карактеристике и патологија ћелије и ткива. Повишен интракранијални притисак, едем
мозга и хидроцефалус. Конгениталне малформације. Траума мозга и кичмене мождине. Перинатално
трауматско оштећење мозга.
Централни нервни систем
Церебро-васкуларне болести. Инфективна обољења. Прионске болести. Демијелинизирајуће болести.
51 Страна 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Неуродегенеративне болести. Уродјене болести метаболизма. Стечена метаболичка и токсична обољења
Централни нервни систем
Хипофиза и хипоталамус. Тумори централног нервног система. Тумори периферног нервног система и
неурокутани синдроми
30
Периферни нерви и мишићи
Базични патолошки процеси периферног нерва. Инфламаторне, метаболичке, токсичне и хередитарне
неуропатије. Општа патологија мишића. Патологија неуромишићних болести
Укупно часова
2. Вежбе
Ia. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ ОСНОВНИХ ОШТЕЋЕЊА ЋЕЛИЈЕ И МЕЂУЋЕЛИЈСКЕ
СУПСТАНЦЕ
1. Athropia et sclerosis testis
1
2. Atrophia fusca hepatis
3. Amyloidosis renis
4. Amyloidosis lienis
Ib. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ ОСНОВНИХ ОШТЕЋЕЊА ЋЕЛИЈЕ И МЕЂУЋЕЛИЈСКЕ
СУПСТАНЦЕ
5. Hyalinosis vasorum lienis
2
6. Infiltratio adiposa myocardii
7. Metamorphosis adiposa hepatis diffusa
Demonstracioni preparat-Morbus Alzheimer, β amiloid (imunohistohemijsko bojenje)
IIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОД ЗАПАЉЕЊА
8. Pleuritis fibrinoso-purulenta
9. Abscessus hepatis
3
10. Phlegmone cutis
11. Appendicitis phlegmonosa
IIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОД ЗАПАЉЕЊА
4
12. Lymphadenitis TBC
13. Cysticercosis cerebri 14. Granuloma corporis alieni
IIIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ ПОРЕМЕЋАЈА ЦИРКУЛАЦИЈЕ
15. Hyperaemia pulmonis passiva chronica (Haemosiderosis pulmonum)
5
16. Necrosis hepatis centralis haemorrhagica
17. Hyperaemia passiva lienis chronica
IIIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ ПОРЕМЕЋАЈА ЦИРКУЛАЦИЈЕ
18. Thrombus venae in organisatione
6
19. Infarctus anaemicus renis
20. Infarctus haemorrhagicus pulmonis
IVa. ОСНОВНА ПАТОХИСТОЛОГИЈА ТУМОРА
21. Papilloma mucosae oris
22. Polypus cervicis uteri
7
23. Adenoma tubulare intestini coli
24. Maligne ćelije u razmazu
25. HSIL cervicis uteri
IVb. ОСНОВНА ПАТОХИСТОЛОГИЈА ТУМОРА
26. Carcinoma planocellulare invasivum cervicis uteri
27. Adenocarcinoma pulmonis
8
28. Carcinoma metast. in medulla ossis
29. Carcinoma metast. in nodo lymphatico
Va. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ
30. Myofibrosis cordis
9
31. Myocarditis virosa
32. Nephrocirrhosis arterio et arteriolosclerotica
Vb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ
33. Atherosclerosis aortae
10
34. Infarctus myocardii
35. Polyarteritis nodosa
VIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
36. Pneumonia fibrinosa s. cruposa (st. hepatisationis griseae)
37. Bronchopneumonia fibrinoso-purulenta
11
38. Bronchopneumonia caseosa tuberculosa
39. TBC miliaris pulmonis
VIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
40. Membranae hylineae pulmonum (ARDS)
12
41. Emphysema pulmonum
42. Karcinom bronha tipa malih anaplastičnih ćelija (oat cell)
VIIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ГИТ-А
43. Adenoma pleomorphe
13
44. Gastritis chronica
45. Adenocarcinoma ventriculi
46. Ulcus ventriculi chronicum
VIIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ГИТ-А
14
47. Colitis ulcerosa chronica
52 Страна 3
90
Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
48. Adenocarcinoma intestini coli
49. Carcinoma pancreatis
VIIIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ
50. Cholestasis
51. Adenocarcinoma ventriculi metastaticum in hepate 52. Hepatitis virosa
VIIIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ
53. Cirrhosis hepatis
54. Carcinoma hepatis hepatocellulare
IXa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА И ДОЈКЕ
55. Struma colloides glandulae thyreoideae
56. Hashimoto thyreoiditis (struma lymphomatosa)
57. Carcinoma papillare glandulae thyreoideae
58. Carcinoma folliculare glandulae thyreoideae
IXb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА И ДОЈКЕ
59. Pheochromocytoma
60. Fibrocistične promene dojke
61. Fibroadenoma mammae
62. Carcinoma mammae ductale invasivum
Xa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА И УРИНАРНОГ СИСТЕМА
63. Pyelonephritis purulenta
64. Glomerulonephritis endocapillaris s. acuta 65. Glomerulonephritis membrano-proliferativa s. chronica
Xb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА И УРИНАРНОГ СИСТЕМА
66. Carcinoma transitiocellulare (urotheliale) papillare
67. Carcinoma lucidocellulare renis
68. Wilmsov tumor
XIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ГЕНИТАЛНОГ
СИСТЕМА
69. Epidydimitis purulenta subacuta
70. Seminoma testis
71. Hyperplasia nodularis prostatae
72. Graviditas tubaria
73. Hyperplasia endometrii simplex nonatypica
XI b. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ГЕНИТАЛНОГ
СИСТЕМА
74. Adenocarcinoma endometrii
75. Cistadenoma ovarii serosum
76. Mola hydatidosa
77. Choriocarcinoma
78. Teratoma maturum
XIIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ЛИМФОХЕМАТОПОЕЗНОГ СИСТЕМА
79. Hyperplasia follicularis lymphonodi
80. Hodgkinov limfom
81. Limfom malih limfocita-SLL
XIIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ ЛИМФОХЕМАТОПОЕЗНОГ СИСТЕМА
82. Difuzni limfom krupnih B ćelija 83. Burkittov limfom
XIIIa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ КОЖЕ
84. Naevus naevocellularis
85. Keratosis seborrhoica
86. Dermatofibroma
87. Haemangioma cutis
XIIIb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ КОЖЕ
88. Melanoma malignum
89. Carcinoma planocellulare cutis
90. Carcinoma basocellulare cutis
XIVa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ КОШТАНО-ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА И ТУМОРА
МЕКИХ ТКИВА
91. Synovitis chronica
92. Osteomyelitis chronica
93. Chondroma
94. Sarcoma Ewing
95. Tumor gigantocellulare
XIVb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ КОШТАНО-ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА И ТУМОРА
МЕКИХ ТКИВА
96. Osteosarcoma
97. Lipoma
98. Leiomyoma
99. Fibrosarcoma
100. Leiomyosarcoma
XVa. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА
101. Haemorrhagia cerebri hypertensiva
102. Infarctus cerebri
103. Leptomeningitis purulenta
104. Leptomeningitis tuberculosa
XVb. ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА
53 Страна 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
105. Encephalitis virosa
106. Meningioma
107. Glioblastoma multiforme
Демонстрациони препарати
Sclerosis multiplex
Morbus Alzheimer
Укупно часова
90
3. Семинари
1
Основи патологије ћелије и међућелијске супстанце – 1
2
Основи патологије ћелије и међућелијске супстанце – 2
3
Запаљење и адаптацијско-организацијски процеси – 1
4
Запаљење и адаптацијско-организацијски процеси – 2
5
Патологија поремећаја циркулације – 1
6
Патологија поремећаја циркулације – 2
7
Општа патологија тумора – 1
8
Општа патологија тумора – 2
9
Kардиоваскуларна патологија – 1
10
Кардиоваскуларна патологија – 2
11
Патологија респираторног система – 1
12
Патологија респираторног система – 2
13
Малигни тумори гастроинтестиналног тракта – 1
14
Малигни тумори гастроинтестиналног тракта – 2
15
Патологија јетре – 1
16
Патологија јетре – 2
17
Патологија штитасте жлезде
18
Патологија ендокриног ситема
19
Патологија бубрега
20
Патологија гломерулопатија
21
Патологија тумора мушког гениталног система
22
Патологијатумора женског гениталног система
23
Патологија лимфома – 1
24
Патологија лимфома – 2
25
Тумори коже
26
Тумори меланогенетског ткива
27
Патологија везивног ткива
28
Патологија локомоторног систем
29
Општа и специјална неуропатологија – 1
30
Општа и специјална неуропатологија – 2
Укупно часова
Број часова:
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
45
Литература:
1.Уџбеник „Патологија" који је издала Катедра за патологију Медицинског факултета у Београду 2003.
2.Н.Митић и сар.: Практикум из патологије. Универзитет у Приштини, 2003.
Број часова активне наставе: 225
Предавања: 90
Вежбе: 90
Други облици наставе: 45
Студијски истраживачки рад:
Остали часови
Самостални рад
студената: 338
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, Консултације, Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
54 Страна Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Патолошка физиологија
Наставник: Мирјана М. Мирић, Љиљана М. Поповић, Небојша Б. Митић, Иван Б. Радић, Небојша Н. Милићевић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО3_18
Година студија: III
Семестар: V, VI
Број ЕСПБ: 12
Услов:
Циљ предмета: Студент се кроз општу и специјалну патолошку физиологију упознаје са различитим узроцима, њиховим механизмом деловања
и последицам на организам у целини и поједине системе. Општа патолошка физиологија упознаје их са: етиологијом, патогенезом, разликама
између здравља и болести и њиховом проценом; механизмима ћелијске адаптације као и механизмима локалног и системског одговора
организма на оштећење ткива; механизмима који ремете локалну циркулацију; запаљењем и грозницом; шоком; механизмима деловања
физичких, хемијских и биолошких фактора; имунобиолошким карактеристикама и специфичностима интеракције организма и етиолошких
фактора; канцерогенезом и паранеопластичним синдромом; поремећајима метаболизма и ацидобазне равнотеже. Специјална патолошка
физиологија упознаје студенте са етиопатогенезом поремећаја различитих органских система: кардиоваскуларног, респираторног, дигестивног,
урогениталног, ендокриног, нервног, хематопоезног, коштанозглобног; методама функционалне дијагностике, лабораторијским тестовима и
анализама; диференцијално дијагностичким приступима, а у циљу припреме за праћење клиничких предмета.
Исход предмета: Након завршетка наставе студент треба да: познаје узроке и механизме настанка болести од ћелијског нивоа до нивоа
организма као целине; повеже основне клиничке манифестације најважијих функционалних и органских поремећаја са узроцима и механизмима
њиховог настајања; разуме место и значај лабораторијских и функционалних тестова и испитивања за дијагностику и етиопатогенетски
условљену терапију различитих обољења; сагледавање и разумевање савремених приступа у превенцији, раном откривању, постављању
дијагнозе, диференцијалне дијагнозе и терапији болести.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет и задаци патофизиологије. Етиологија, патогенеза, болест. Поремећаји свести и терминална стања. Концепт хомеостазе. Општа
реакција ћелије на повреду. Механизми оздрављења организма. Патофизиологија старења. Генетски фактори. Физички етиолошки фактори.
Егзогена хипертемија и опекотине. Хипотермија. Зрачење.Хемијски фактори. Биолошки фактори. Инфекција. Неспецифична заштита
организма. Грозница. Етиологија и патогенеза запаљења. Основна својства имунолошког система. Етиопатогенеза хиперлипопротеинемије,
гојазности и гладовања. Етиопатогенеза атеросклерозе. Поремећај метаболизма беланчевина. Поремећај метаболизма угљених хидрата
(дијабетес мелитус). Патогенетски аспекти хипер и хиповитаминоза. Патогенетски аспекти поремећаја метаболизма олигоелемената.
Етиопатогенеза малигне болести (функционалне карактеристике малигних ћелија, паранеопластични синдром). Поремећаји црвене лозе.
Синдром анемије. Поремећаји беле лозе. Леукоцитозе и леукозе. Поремећаји функције јетре. Симптоми обољења дигестивног тракта.
Поремећаји гутања и секреције пљувачке. Поремећаји мотилитета и секреције желуца и црева. Улкусна болест. Акутна цревна опструкција.
Поремећаји егзокрине функције панкреаса. Етиопатогенеза поремећаја уринарног тракта. Патофизиологија респираторног система. Поремећаји
функције ендокриног система. Поремећаји функције паратироидне жлезде, дисбаланс Ca и P. Оштећење централног и периферног моторног
неурона. Поремећаји циркулације у ЦНС-у. Поремећаји функције крвно-мождане баријере и ликовора. Етиопатогенеза обољења
кардиоваскуларног система. Етиопатогенеза хипотензије и хипертензије. Поремећаји локомоторног система.
Практична настава
Биолошке карактеристике експерименталних животиња. Припрема експерименталних животиња. Методологија експерименталног радапосматрање-експеримент-функционална дијагностика. Дефиниција, симптоми и знаци болести. Дејство асфиксије на организам. Опекотине.
Хипотермија. Поремећаји локалне циркулације. Јатрогена оштећења. Патофизиолошки аспекти болести зависности. Шок. Инфекција
(механизми инфекције). Етиопатогенеза грознице. Запаљење. Поремећаји ацидобазног статуса . Поремећаји осмолалитета. Поремећаји
целуларног и хуморалног имунитета. Поремећаји хемостазе. Етиопатогенеза гојазности. Поремећаји метаболизма масти. Етиопатогенеза
атеросклерозе. Поремећаји метаболизма беланчевина. Поремећаји метаболизма угљених хидрата. Анализа синдрома билијарне ретенције.
Етиопатогенеза поремећаја мотилитета желудца и црева. Компоненте уринарног синдрома. Модел анализе функционалног стања бубрега.
Патогенетски аспекти еритропоезе. Анализа синдрома анемије. Патогенетски аспекти развоја беле лозе. Патофизиолошки аспекти акутних и
хроничних леукоза. Физиолошка и патолошка лукоцитоза. Препознавање патолошких процеса хематопоетског ткива –микроскопске вежбе.
Основни симптоми обољења респираторног система. Функционална испитивања респираторног система. Демонстрација ендокриних
поремећаја. Функционална испитивања поремећаја ендокриних органа. Карактеристике нормалног и патолошког ЕЕГ-а, ЕМГ-а. Карактеристике
нормалних и патолошких евоцираних потенцијала. Биохемијска и цитолошка испитивања ликвора. Регистровање ЕКГ-а. Карактеристике
нормалног ЕКГ-а. Анализа ЕКГ-а у различитим поремећајима. Функционално испитивање КVС-а. Хипертензија и патогенеза атеросклеротског
процеса. Хипотензија. Етиопатогенеза едема.
Активна настава:
1. Предавања
1
Место и улога патолошке физиологије у медицини. Појам здравља и болести. Vидови испољавања болести.
Ток и исход болести. Етиологија: врсте етиолошких фактора и њихово садејство у настанку
болестиПатогенеза: патогенетски фактори и њихов значај. Реактивност. Конституција
2
Наследне болести. Основни механизми наследних аномалија и функционалне последице. Значај старости у
појављивању и развоју болести. Теорија старења.
3
Етиолошки фактори,фактори ризика. Термички фактори. Опште и локално дејство повећане температуре.
Клиничке манифестације хипертермије. Опште и локално дејство ниске температуре.
4
Етиолошки фактори,фактори ризика. Термички фактори. Опште и локално дејство повећане температуре.
Клиничке манифестације хипертермије. Опште и локално дејство ниске температуре.
5
Хемијски етиолошки фактори. Егзогене и ендогене интоксикације. Фактори који модификују токсично
дејство. Путеви уноса хемијских агенаса. Метаболичка трансформација токсина. Детоксикациони механизми.
Елиминација отрова. Биолошки етиолошки фактори. Утицај микроорганизама на метаболичке процесе ћелије.
Локална и системска реакција организма на инфекцију. Промене у организму проузроковане микробним
интоксикацијама.
6
Патофизиолошки аспекти малигних тумора. Етиологија малигних тумора. Физичка и хемијска канцерогенеза.
55 Страна Број часова:
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Онкогени вируси и онкогени. Функционалне, биохемијске и метаболичке особине малигне ћелије. Врсте
ћелијске смрти. Механизам апоптозе. Однос тумор-домаћин. Имунолошки одговор организма на развој
тумора. Промене у организму са малигним тумором. Метастазирање.
Запаљење. Етиолошки фактори и почетне биохемијске промене у запаљењу. Целуларне и метаболичке
промене у запаљењу. Биолошки синдром запаљења. Грозница. Врсте грозница и фактори који је изазивају.
Патогенеза грознице. Стадијуми и типови грознице. Промене енергетског метаболизма и метаболизма
појединих материја у грозници. Патогенеза поремећаја функције органа и система у току грознице.
Одбрамбени механизми организма. Општи адаптациони синдром. Поремећаји адаптације. Компензација.
Неспецифична заштита организма. Адаптација, компензација и резистентност на дејство разних агенаса.
Врсте заштитних реакција од патолошких агенаса. Специфична заштита организма и имунодефицијенције.
Стање имунолошке преосетљивости. Дефиниција и својства алергена и путеви доспевања у организам. Значај
првог додира организма са алергеном. Својства антитела у алергији. Улога медијатора у алергијским
болестима. Механизми ране и касне преосетљивости. Врсте алергијских болести везане за поједине типове
преосетљивости. Аутоимуност, етиопатогенеза и врсте аутоимуних болести.
Поремећај метаболизма угљених хидрата. Поремећај хомеостазе гликемије. Хипогликемијски и
хипергликемијски синдром. Поремећај синтезе и разградње гликогена. Етиопатогенеза гликогенозе.
Поремећај метаболизма масти. Поремећај неуроендокрине регулације метаболизма масти. Поремећај
метаболизма масних киселина. Механизам настанка и врсте дислипопротеинемија. Хиперхолестеролемије.
Метаболички и патогенетски аспекти атеросклерозе. Поремећај метаболизма масти као претећи знаци
шећерне болести.
Поремећај метаболизма беланчевина. Поремећај неуроендокрине регулације метаболизма беланчевина.
Узроци настанка протеинског дефицита. Патогенеза хипопротеинемије, хиперпротеинемије и
диспротеинемије. Поремећај енергетског биланса. Узроци настанка дебаланса у енергетском метаболизму.
Негативни енергетски биланс. Позитиван енергетски биланс.
Патофизиолошки аспекти ензимопатија. Поремећаји хомеостатске контроле ензимске активности.Типови
ензимске абнормалности. Функцоналне последице ензимског дефицита. Патофизиолошки аспекти ацидобазне
равнотеже. Узроци, патогенеза и последице респираторне и метаболичке ацидозе и алкалозе.
Поремећај метаболизма воде. Дистрибуција воде у организму. Етиологија и патогенеза основних типова
поремећаја метаболизма воде и соли. Интрацелуларна, екстрацелуларна и глобална дехидратација. Врсте
едема. Поремећај промета минерала. Хипо и хипернатремија, хипо и хиперхлоремија. Поремећај
интрацелуларних минерала. Хипо и хиперкалијемија. Патофизиолошки принципи корекције дисбаланса воде
и соли.
Кинетика минерала коштаног ткива. Механизам негативног и позитивног биланса Cа, P, Мg. Поремећај
садржаја есенцијалних микроелемената.
Поремећај промета и метаболизма витамина. Авитаминозе, хиповитаминозе, хипервитаминозе витамина
растворљивих у вод и мастима.
Патолошка физиологија респирације. Поремећаји регулације респираторних центара (неурогених,
хуморалних, ендокриних). Врсте, механизам и последице хипоксије. Централни поремећаји ритма дисања.
Поремећаји вентилације. Хипервентилација, хиповентилација, опструкција, рестрикција, поремећај
вентилационо-перфузионог односа. Респираторна инсуфицијенција. Поремећај циркулације у плућима.
Плућни едеми. Нереспираторне функције плућа.
Поремећаји крвотока услед промењене функције срца. Основни принципи хемодинамике, појам срчане
резерве. Механизми прилагођавања срца на промењене услове функционисања. Поремећаји контрактилности
срца. Декомпензација срца. Манифестације инсуфицијенције левог и десног срца. Поремећаји срчаног ритма.
Патогенеза аритмија. Ненормално стварање импулса. Блок провођења.
Хемодинамски поремећаји који прате оштећење срчаних залистака. Митрална стеноза и инсуфицијенција.
Аортна стеноза и инсуфицијенција. Поремећаји пуњења срца. Поремећаји крвотока услед пеомене артеријског
притиска. Поремећај притиска и протока крви. Патофизиологија артеријске хипертензије. Патофизиологија
артеријске хипотензије. Исхемијска болест срца. Регулација и поремећај коронарног протока. Исхемија срца.
Метаболичке промене у исхемичном срцу.
Поремећај функције хематопоезних органа. Поремећаји функције костне сржи. Последице обољења костне
сржи. Поремећаји функције слезине.
Поремећаји црвене крвне лозе. Подела и етиопатогенеза анемија. Полицитемије.
Поремећај беле крвне лозе. Гранулоцитозе и моноцитозе. Гранулоцитопеније и агранулоцитозе.
Гранулоцитне и моноцитне леукемије.
Поремећај лимфоцитне лозе. Лимфоцитозе и лимфопеније. Лимфопролиферативне болести, лимфатичне
леукемије и лимфоми.
Поремећај и хемостазе. Хеморагијски синдроми. Поремећај тромбоцита. Узроци и последице поремећаја
васкуларне фазе хемостазе. Коагулационе дисфункције.
Поремећај дигестивног тракта. Поремећаји моторике и пасазе. Етиопатогенеза илеуса. Опстипација и
дијареја. Поремећај и секреције. Етиопатогенеза улкусне болести. Бол у дигестивном тракту. Поремећај
апсорпције. Синдром малапсорпције.
Поремећај егзокрине функције панкреаса. Поремећаји егзокрине секреције. Инсуфицијенција панкреаса.
Етиопатогенеза панкреатитиса. Золлингер-Еллисонов синдром. Улцерогени тумори. Поремећај и неких
аутохтоних функција црева. Регионални ентеритиси. Промена бактеријске флоре у цревима и њене последице.
Поремећај и функције колона. Карциноидни тумори.
Поремећај и функције јетре. Поремећај и секреторне функције јетре. Поремећај метаболичке функције јетре.
Инсуфицијенција јетре. Поремећај детоксикационе функције јетре. Патогенеза хепатичке коме и
енцефалопатије.
Патофизиологија бубрега. Етиопатогенеза гломерулопатија. Патофизиолошки аспекти тубулопатија.
Гломерулотубуларни водено-електролитни дисбаланс. Ренална васкулопатија.
Ренална инсуфицијенција. Акутна и хронична бубрежна инсуфицијенција. Метаболичке и системске
манифестације уремије. Ренални синдроми. Патофизиолошки аспекти поремећа а регулације ендокриних
56 Страна 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
жлезда. Поремећаји лучења хормона. Поремећаји у циљном ткиву. Поремећај метаболизма хормона.
Поремећај лучења хормона због поремећаја хомеостазе.
27
Поремећај функције хипофизе. Поремећај лучења предњег режња хипофизе. Етиопатогенеза
панхипопитуитаризма. Поремећаји лучењ задњег режња хипофизе. Поремећај функције штитне жлезде.
Тиреотоксикоза и хипертиреоза. Хипотиреоза. Поремећај функције паратиреоидне жлезде. Поремећај
функције надбубрежне жлезде. Хиперфункција коре надбубрежне жлезде. Хипофункција коре надбубрежне
жлезде. Поремећај функције сржи надбубрезне жлезде. Феохромоцитом Поремећај функције ендокриног
панкреаса. Етиопатогенеза диабетес мелитус-а.
28
Патолошка физиологија живцаног система. Филогенетска основа и еволутивни аспекти интегративне
делатности. Промене основне делатности неурона код морфолоске, биохемијске и трофичке лезије. Општа
класификација патофизиолошких поремећаја у живчаном систему. Могућности реорганизације и функције и
надокнадјивање функционалног дефицита. Поремећај раздражљивости и проводљивости живчаног импулса у
нормалним јонским условима и при дејству неуротоксина и метаболичких инхибитора. Поремећај
периферног нервног система. Реакција неурона и околног ткива на оштећење. Поремећај соматомоторног
система. Атонија, хипотонија и хипертонија. Поремећај и функције пирамидалног и екстрапирамидалног
система. Механизам настајања спастичности. Улога малог мозга у координацији покрета.
29
Поремећај и сомато-сензорног система. Поремећај и површне и дубоке осетљивости на различитим нивоима
нервног система. Brоwn-Sеquаrd-ов синдром. Анестезија, хипоестезија и хиперестезија. Бол као специфични
чулни осећај. Поремећај интегративне функције централног живчаног система. Поремећај и спавања.
Поремећај и свести, етиопатогенеза коматозног стања. Поремећај и памћења и мишљења. Патолошка
физиологија епилептичних пражњења. Специфичности можданог крвотока. Значај хипоксије ЦНС-а.
Патогенеза акутног и хроничног едема мозга.
30
Поремећај чула вида и слуха. Поремећај функције вида на разним нивоима видног пута. Анблиоплија.
Поремећај и окуломотора. Патофизиологија оштећења вестибуларног апарата. Костно-зглобни поремећаји.
Остеомалација, остеодисрофија. Промене кости у хиперпаратиреоидизму. Дегенеративна обољења зглобова.
Остеопороза.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Методе рада патолошке физиологије
Методе у експерименталној и клиничкој патолошкој физиологији
Експериментални модели
Упознавање са препоруком Савеза лекарских друштава о условима за извођење експеримената на људима
(Нирнбершка декларација)
Упознавање са међународним прописима о заштити лабораторијских животиња (Хелсиншка декларација)
Функцијска испитивања у медицини
Место функцијских испитивања у дијагностичком поступку
Допунски (стимулацијски и супресорски) тестови у процени функције испитиваног органа
2
Патофизиолошке основе деловања етиолошких фактора
Механички фактори
Термички фактори
Експериментална хипотермија
Деловање електричне струје
Фактор поремећеног атмосферског притиска гасова
Семинар бр.1 Патофизиолошки аспекти поремећаја међућелијске комуникације
3
Механизам настанка запаљења
Васкуларна реакција
-оглед на уху кунића
Целуларна реакција
-оглед по Данилевском
Метаболичке промене у запаљењу
+ виртуелни модел запаљења
Семинар бр.2 Етиопатогенеза поремећаја изазваних хипоксијом
4
Биолошки синдром запаљења
Седиментација еритроцита у запаљењу
Број еритроцита и концентрација хемоглобина у запаљењу
Укупан број леукоцита и леукоцитарна формула у запаљењу
Серумски протеини у запаљењу
Имуноглобулини у запаљењу
Анализа патолошких вредности параметара акутног и хроничног запаљења
Анализа температурних кривуља
+ виртуелни модел запаљења
5
Патолошка физиологија локалне циркулације
Локална артеријска хиперемија
Локална венска хиперемија
Тромбоза
Емболија
Семинар бр.3 Патофизиолошки аспекти настанка едема
6
Реакције преосетљивости
Анафилактичка реакција
Цитотоксичке реакције преосетљивости
Реакције преосетљивости узроковане имуним комплексима
Реакције касне преосетљивости
-виртуелни модел
57 Страна 3
3
3
3
90
Број часова:
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Тест 1: тестирање усвојеног знања са предавања, семинара и вежби у првих 6 недеља наставе
Семинар бр.4 Токсични ефекти дуванског дима и бенефитни ефекти на организам
Дијагностика алергијских реакција
Кожне пробе
Цитолошке пробе
Серолошке реакције
Патофизиолошки аспект шока
Хиповолемијски шок
Кардиогени шок
Анафилактички шок
Неурогени шок
Септички шок
Семинар бр.5 Патогенеза дехидрације и хиперхидрације
Поремећаји ацидобазне равнотеже
Метаболичка ацидоза
Метаболичка алкалоза
Респираторна ацидоза
Респираторна алкалоза
Семинар бр.6 Поремећај метаболизма витамина и олигоелемената
Поремећаји метаболизма
Поремећаји метаболизма беланчевина
Поремећаји метаболизма масти
Поремећаји метаболизма угљених хидрата
Семинар бр.7 Атеросклероза и атеротромбоза
Патофизиолошке основе електрокардиографије И
Упознавање са основним принципима рада ЕКГ-а
Одређивање фреквенције на нормалном и патолошком ЕКГ-у
Одређивање ритма и поремећаја ритма на нормалном и патолошком ЕКГ-у
Одређивање положаја електричне осовине срца на нормалном и патолошком ЕКГ-у
Патофизиолошке основе електрокардиографије ИИ
Одређивање хипертрофије на патолошком ЕКГ-у
Одређивање поремећаја коронарне перфузије на ЕКГ-у
Увежбавање тумачења патолошког ЕКГ-а
Тест 2: тестирање усвојеног знања са предавања, семинара и вежби од 6-12 недеље наставе
Семинар бр.8 Функционално испитивање дијабетичара као последице поремећаја метаболизма угљених
хидрата
Семинар бр.9 Биологија туморског раста, тумор маркери и хромозомски зависни тумори
Надокнада
Патофизиолошке основе функцијских испитивања кардиоваскуларног система
Неинвазивне дијагностичке методе у испитивању КVС-а
Инвазивне дијагностичке методе у испитивању КVС-а
Анализа, тумачење и тестирање преко виртуелних модела најчешћих поремећаја КVС-а
Ергометрија
Задаци
Семинар бр.10 Молекулске основе срчане слабости
Патофизиолошке основе функцијских испитивања респираторног система
Испитивање вентилације плућа
Испитивање дистрибуције гасова
Испитивање дифузије гасова
Испитивање плућне перфузије
Гасне анализе
Задаци
Семинар бр.11 Испитивање плућа у специфичним болестима (преглед спутума, плеуралног пунктата,
испитивање плућне перфузије)
Патофизиолошке основе функцијских тестова у испитивању јетре
Испитивање метаболизма билирубина и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање улоге јетре у метаболизму беланчевина и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање улоге јетре у хемостази и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање ензима јетре у серуму и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Клиренси у испитивању функције јетре и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање улоге јетре у метаболизму угљених хидрата и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање улоге јетре у метаболизму масти и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање детоксикационе улоге јетре и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Испитивање крвотока јетре и патофизиолошко тумачење патолошких резултата
Задаци
Семинар бр. 12 Патофизиолошки аспекти алкохолизма
Патофизиолошке основе поремећаја еритроцитне лозе
Патофизиолошко тумачење промена у облику, величини и броју еритроцита
Патофизиолошко тумачење промена вредности хематокрита
Патофизиолошко тумачење промена хематолошких индекса (МЦV, МЦХ, МЦХЦ)
Патофизиолошке основе ретикулоцитне кризе
Задаци
Патофизиолошке основе поремећаја леукоцитне лозе
58 Страна 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Патофизиолошко тумачење поремећаја гранулоцитне лозе
Патофизиолошко тумачење поремећаја моноцитне лозе
Патофизиолошко тумачење поремећаја имуноцитне лозе
Патофизиолошко тумачење „скретања улево и удесно“
Задаци
Семинар бр.13 Поремећаји регулације хематопоезе
21
Патофизиолошке основе малигних поремећаја леукоцитне лозе
Патофизиолошко тумачење поремећаја леукоцитне лозе код акутне мијелоидне леукемије
Патофизиолошко тумачење поремећаја леукоцитне лозе код хроничне мијелоидне леукемије
3
Патофизиолошко тумачење поремећаја леукоцитне лозе код aкутне лимфоцитне леукемије
Патофизиолошко тумачење поремећаја леукоцитне лозе код хроничне лимфоцитне леукемије
22
Тест 3: тестирање усвојеног знања са предавања, семинара и вежби у првих 6 недеља наставе
3
Семинар бр.14 Патофизиологија замора
23
Патофизиолошке основе поремећаја хемостазе
Функцијско испитивање васкуларне фазе хемостазе и тумачење резултата:
Функцијско испитивање тромбоцитне фазе хемостазе и тумачење резултата:
3
Функцијско испитивање фазе коагулације у хемостази и тумачење резултата:
Задаци
24
Патофизиолошке основе функцијских тестова у испитивању уринарног система
Поремећаји диурезе и салурезе
Протеинурија
3
Анализа патолошког седимента
Клиренси у испитивању функције уринарног система
Задаци
25
Патофизиолошке основе функцијских тестова у испитивању дигестивног система
Испитивање моторике дигестивне цеви
Функционално испитивање желуца, анализа и тумачење резулата:
3
Функционално испитивање егзокриног панкреаса, анализа и тумачење резултата:
Задаци
26
Патофизиолошке основе функцијских тестова у испитивању ендокриног система И
Методе у испитивању функције ендокриних жлезда:
Функционално испитивање аденохипофизе, анализа и тумачење резултата:
3
Функционално испитивање неурохипофизе, анализа и тумачење резултата
Функционално испитивање штитасте жлезде, анализа и тумачење резултата
Задаци
27
Патофизиолошке основе функцијских тестова у испитивању ендокриног система ИИ
Функционално испитивање коре надбубрежних жлезда, анализа и тумачење резултата
Функционално испитивање сржи надбубрежних жлезда, анализа и тумачење резултата
Функционално испитивање ендокрине функције панкреаса, анализа и тумачење резултата
3
Функционално испитивање паратиреоидних жлезда, анализа и тумачење резултата
Функционално испитивање оваријума, анализа и тумачење резултата
Функционално испитивање тестиса, анализа и тумачење резултата
Задаци
Семинар бр.15 Функционално испитивање гонадне осовине
28
Студијска посета лабораторијама за функционалну дијагностику
Кардиоваскуларног система
Респираторног система
Гастроинтестиналног система
3
Уринарног система
Ендокриних поремећаја
Хематолошких обољења и поремећаја хемостазе
Семинар бр.16 Етиопатогенеза стерилитета
29
Тест 4: тестирање усвојеног знања са предавања, семинара и вежби од 6-12 недеље наставе
3
Семинар бр.17 Реакција нервног ткива на оштећење
30
Семинар бр.18 Остеопороза и старење
3
Надокнада
Укупно часова
90
Литература:
1.
Општа патолошка физиологија – Снежана Живанчевић-Симонић
2.
Специјална патолошка физиологија- Гордана Ђорђевић-Денић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003
3.
Специјална патолошка физиологија – Исак Таџер
4.
Патофизиологија – Гамулин С, Марушић М, Ковач З.,
5.
Брза интерпретација ЕКГ-а – Dale Dubin
6.
Збирка тест питања из патолошке физиологије – Снежана Живанчевић-Симонић, Мед. Факултњт Крагујевац 2003
Остали часови
Број часова активне наставе: 180
Самостални рад
Предавања: 90
Вежбе: 90
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 270
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, Семинарски радови, Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
59 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
семинар-и
60 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Фармакологија са токсикологијом
Наставник: Снежана Д. Јанићијевић-Худомал, Радослав В. Митић, Снежана М. Башчаревић-Стевић, Зорица Ј. Станојевић, Јулијана В. Рашић,
Соња Т. Булајић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО3_19
Година студија: III
Семестар: VI
Број ЕСПБ: 9
Услов: положени испити из Патолошке анатомије и Патолошке физиологије.
Циљ предмета: Циљ наставе фармакологије је упознавање студената медицине са пореклом, саставом, физичким и хемијским особинама
лекова, са фармакокинетским и фармакодинамским особинама лекова, са сврсисходним дозирањем и применом лекова нежељеним и токсичним
деловањем лекова. Циљ наставе токсикологије је да студенти стекну знања о пореклу, физичким и хемијским својствима отрова,
фармакокинетици отрова, фармакодинамици отрова, као и антидотима који се користе у лечењу тровања.
Исход предмета: По завршетку наставе из предмета Фармакологија и токсикологија од студената се очекује да стекне основна знања:
фармакодинамика, фармакокинетика, фактори који утичу на интер-индивидуалне варијације у одговору на лек, терапијско праћење лека
(engl.therapeutic drug monitoring), нежељена дејства лекова, интеракције, грешке у лечењу, тровања, примена лекова код специфичних група
пацијената, легални аспекти примене лекова, развој нових лекова, управљање лековима, етика прописивања лекова, лекови који се најчешће
користе (за сваки од лекова треба знати механизам дејства, индикације, пут примене, основне карактеристике фармакокинетике,
контраиндикације и нежељена дејства, најважнији терапијски проблеми.
На крају наставе из предмета Фармакологија са токсикологијом од студената се очекује да савлада следеће вештине: узимање фармаколошке
анамнезе, писање рецепта, примена лекова, нежељена дејства лекова, кориговање дозе лека на основу његове измерене концентрације у серуму,
критичка анализа клиничких студија, мета-анализа и системских пре, коришћење независних информација о лековима, проналажење кључних
медицинских часописа на интернету, информисање болесника и добијање писаног пристанка за учешће у клиничкој студији
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општа фармакологија и фармакологија вегетативне трансмисије, фармакологија централног нервног система, кардиоваскуларна фармакологија,
фарамакологија респраторног и гастроинтенстиналног тракта, хормона и антибиотика, цитостатици и тровања.
Практична настава
Општа фармакологија и фармакологија вегетативне трансмисије, фармакологија централног нервног система, кардиоваскуларна
фармакологија, фарамакологија респраторног и гастроинтенстиналног тракта, хормона и антибиотика, цитостатици и тровања.
Активна настава:
1. Предавања
1
Извори података о лековима
Стављање лекова у промет (регистрација)
2
Терминологија лекова
Подела лекова
3
Рецепт
4
Прописивање чврстих облика лекова за оралну примену (капсуле и врсте капсула, таблете и врсте таблета )
5
Прописивање чврстих облика лекова за оралну примену (грануле, прашкови)
6
Прописивање течних облика лекова за оралну примену (раствори, суспензије, емулзије, капи)
7
Прописивање течних облика лекова за спољашњу примену (раствори, суспензије, емулзије, лосиони,
медицински шампони)
8
Прописивање прашкова за спољашњу примену
Прописивање трансдермалних фластера
9
Прописивање получврстих облика лекова за спољашњу примену (лековите масти, пасте, креме, гелови)
10
Прописивање препарата за уши, очи и нос
11
Прописивање парентералних препарата (ињекције, интравенске инфузије, импланти, препарати за инхалацију)
12
Прописивање ректалних и вагиналних препарата
13
Прописивање екстракта и чајева
Медицински сапуни
14
Прописивање биолошких препарата (серуми и вакцине)
Завојни материјал
15
Терапија анафилактичког шока
Терапија тровања и антидоти
16
Антиинфективни лекови
17
Холинергички и антихолинергички лекови
18
Адренергички и антиадренергички лекови
19
Анксиолитици, хипнотици, антидепресиви
20
Антиепилептици и антипаркинсоници
21
Антимигреници и Х1 антихистаминици
22
Опијатни аналгетици, антипиретички аналгетици, нестероидни антиреуматици
23
Општи и локални анестетици, мишићни релаксанси
24
Антихипертензиви
Вазодилататори у терапији болести срца
25
Антиаритмици
Гликозиди дигиталиса
26
Терапија бронхијалне астме
Експекторанси, муколитици, антитусици
61 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
27
Терапија пептичког улкуса
Лаксанси, антидијароици
28
Инсулин и орални антидијабетици
29
Тиреодни хормони и антитиреоидни лекови
Кортикостероиди
30
Витамини
Укупно часова
2
2
2
2
60
2. Вежбе
1
Дефиниција лека; Подела лекова
2
Прописивање лекова; Рецепт
3
Прашкови за спољашњу употребу
4
Прашкови за унутрашњу употребу
5
Капсуле; Таблете; Чајеви
6
Солублете;
Грануле;
Супозиторије
7
Раствори лекова;
Течности добијене екстраховањем
8
Капи;
Клизме
9
Препарати за парентералну примену (ињекције и раствори за инфузије)
10
Получврсти препарати за спољашњу примену (масти, пасте, кремови);
Смеше
11
Завојни материјал;
Вакцине и серуми
12
Основи фармакокинетике (I део)
13
Основи фармакокинетике (II део)
14
Механизам деловања лека;
Појам фармаколошког агонисте, антагонисте, парцијалног агонисте;
Компетативни и некомпетативни антагонизам
15
Интеракције лекова
Нежељена дејства
Алергијске реакције
16
Однос дозе и ефеката
17
Адренергички лекови
18
Антиадренергички лекови
19
Холинергички лекови
20
Антихолинергички лекови
21
Миорелаксанси
22
Психофармаци (конвулзиви и антиконвулзиви)
23
Калцијумски антагонисти, коронарни вазодилататори
24
Аналгетичко дејсво морфина, тровање морфином
25
Изазивање локалне анестезије
26
Диуретичко дејство фуросемида
27
Акутно тровање барбитуратима
28
Антиаритмици и тровање дигиталисом
29
Коагуланси и антикоагуланси
30
Обнављање
Укупно часова
Број часова:
1
1
1
1
1
1
3. Семинари
1
Облици лекова и начини примене
2
Упознавање са основним фармакокинетичким параметрима и модалитетима кинетике који имају закономерни
значај за дозирање лекова
3
Зависност од лекова (механизми настанка зависности, типови зависности)
4
Тровање антихолинестеразама. Тровање гљивама и никотином.
5
Лекови који делују на метаболизам простагландина и инфламацију (нестероидни антиинфламаторни лекови)
6
Психостимуланси и халуциногени
7
Етанол
8
Фармакодинамија и фармакокинетика општих и локалних анестетика
9
Антихипертензивни лекови
10
Имунофармакологија
11
Лекови против кашља. Оксигенотерапија
12
Лекови који утичу на мотилитет и секреторну активност
13
Нежељена и токсична дејства цитотоксичкин лекова
14
Препарати за надокнаду изгубљене течности и електролита
15
Лекови који делују на функцију хипоталамуса и хипофизе
16
Лекови који утичу на метаболизам кости
17
Витамини као лекови
18
Микроорганизми и лекови.
Број часова:
1
1
62 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
19
Антипаразитарни лекови.
Укупно часова:
2
30
Литература:
1. Варагић В, Милошевић М: Фармакологија, Београд 1985.
2. Јанковић СМ: Фармакологија и токсикологија, 1.изд., Медицински факултет Крагујевац, 2007.
Број часова активне наставе: 120
Предавања: 60
Вежбе: 30
Други облици наставе: 30
Студијски истраживачки рад:
Остали часови
Самостални рад
студената: 180
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Тест
10
практични испит
10
усмени испит
10
63 Страна Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Радиологија и нуклеарна медицина
Наставник: Томислав Д. Јовановић, Милена В. Рајић, Симон С. Николић, Бојан С. Томић, Бранислава Б. Радовић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО3_20
Година студија: III
Семестар: V
Број ЕСПБ: 5
Услов:положен колоквијум из Нуклеарне медицине.
Циљ предмета: Упознавање студената са свим дијагностичким сликовним модалитетима који се примењују у савременој медицини
(рендгендијагностика, ехотомографија, компјутеризована томографија, магнетна резонанца, инвазивне дијагностичке методе). Упознавање са
принципима минимално инвазивне терапије – интервентно-радиолошким методама. Циљ теоријске и практичне наставе из нуклеарне
медицине је да студентима пружи основне информације о могућностима примене радифармака у дијагностици и терапији.
Исход предмета: Студент који зна могућности савремене клиничке радиологије, може извршити правилну селекцију потребних
радиолошких метода у конкретној клиничкој ситуацији и препознати најосновније знаке најчешћих обољења на рендгенским снимцима,
ехотомограмима, CT и MR прегледима те бити у стању да им да основна обавештења о интервентно-радиолошким методама. Студенти,
будући лекари различитих специјлности, биће оспособљени за правилно дијагностичко индиковање радионуклидних метода, интерпретацију
налаза и адекватан избор радиофармака за радионуклидну терапију.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Радиологија: Основи физике сликовних метода прегледа (рендгенски, ултразвук, компјтеризована томографија, магнетна резонанца),
примена и индикације за рендгенске методе прегледа, компјутеризована рендгенграфија, умрежавање радиолошких установа и размена
информација, основе примене ехотомографије, принципи примене и индикације за компјутеризовану томографију, примене и индикације
за прегледе магнетном резонанцом, основи инвазивне дијагностике (артериографије, перкутане технике прегледа), интервентнорадиолошке методе (ангиопластика, имплантација стентова, перкутане дренаже, интраартеријско убризгавање лекова, ендоваскуларно
лечење интракранијалних анеуризми).
Нуклеарна медицина: Oбухвата предавања из опште и специјалне нуклеарне медицине. У општем делу се предбиђа упознавање са
карактеристикама радионуклида, специфичностима нуклеарно медицинске инструментације и основама радионуклидних метода. Предавања из
специјалног дела обрађују примену радионуклидних метода у различитим клиничким дисциплинама.
Практична настава
Радиологија: Демонстрација изгледа рендгенске апаратуре и компјутеризоване томографије и увид у њихов рад праћењем прегледа из
заштићеног простора, анализа добијених рендгенграфија и снимака са CT-а практичан рад на ултразвуку и анализа добијених слика,
учествовање у раду на магнетној резонанци и анализа добијених слика, демонстрација појединих техника интервентне-радиологије.
Нуклеарна медицина: Представља демонстрацију сцинтиграфских налаза из различитих клиничких дисциплина и интерактивну вежбу
њихове интерпретације. У другој фази практичне наставе врши се компарација матичних сцинтиграфских налаза са резултатима других
бизуелизационих метода.
Aктивна настава
1. Предавања
1
Радиолошка физика
2
Рендгенска апаратура, цт,мр.
3
Радиологија кардиоваскуларног система – методе прегледа, стечене мане, обољења крвних судова, алгоритми
прегледа,
интервентно-радиолошке методе
4
Радиологија респираторног система – методе прегледа
Радиологија респираторног система – аномалије, траума, запаљења
5
Радиологија респираторног система – тумори
Радиологија респираторног система – алгоритми примене имагинг метода
6
Радиологија дигестивног тракта – методе прегледа, акутни абдомен
Радиологија дигестивног тракта – обољења једњака, желуца и танког црева
7
Радиологија дигестивног тракта – обољења дебелог црева, алгоритми
прегледа
Радиологија дојке
8
Радиологија хепатобилијарног система и панкреаса – методе прегледа, обољења, алгоритми
9
Радиологија урогениталног система – методе прегледа, обољења бубрега
Радиологија урогениталног система – обољења уретера, мокраћне бешике,
простате и алгоритми прегледа
10
Радиологија мускулоскелетног система – методе прегледа, конгенитална
обољења
Радиологија мускулоскелетног система – траума, запаљења, тумори.
11
Радиологија мускулоскелетног система – траума, запаљења, тумори
Интервентна радиологија – васкуларне интервентне процедуре
Интервентна радиологија – неваскуларне интервентне процедуре
12
Контрастна средства у Радиологији
Ендографске методе
13
Компјутеризована томографија
Магнетна резонанца
14
Ултразвук
Радиотерапија
15
Неурорадиологија
64 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Радиолошка заштита
ПРИМЕНА РАДИОНУКЛИДА У МЕДИЦИНИ
Физичке карактеристике радионуклида. Интеракција зрачења са материјом.
Физичко-хемијске особине и биодистрибуција радиофармака. Заштита од јонизујућег зрачења
ДЕТЕКЦИЈА РАДИОАКТИВНОГ ЗРЧЕЊА
Врсте детектора зрачења. Јонизациони детектори. Сцинтилациони бројачи.
Гама сцинтилациона камера. Једнофитонска емисиона томографија. Позитронска емисиона томографија.
РАДИОНУКЛИДНЕ МЕТОДЕ
In vivo дијагностичке методе. Сцинтиграфија. Тест фиксације. Издисајни тестови. Дилуционе методе.
Одређивање клиренса. Радиоимунолошке анализе. Остале in vitro анализе.
ОНКОЛОГИЈА
Сцинтиграфија са туморотропним радиофармацима. Радиоимуносцинтиграфија. Позитронска емисиона
томографија. Лимфосцинтиграфија.
КОШТАНО-ЗГЛОБНИ СИСТЕМ
Сцинтиграфија скелетног система. Сцинтиграфија костне сржи. Откривање запаљењских жаришта.
КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
Перфузиона сцинтиграфија миокарда. Сцинтиграфија инфаркта миокарда. Позитронска емисиона
томографија миокарда. Радионуклидна вентрикулографија. Радионуклидна ангиокардиографија. Испитивање
периферне циркулације.
РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
Перфузиона сцинтиграфија плућа. Вентилациона сцинтиграфија са радиоактивним гасовима. Вентилациона
сцинтиграфија са радиоактивним аеросолима.
УРОГЕНИТАЛНИ СИСТЕМ 1
Динамска сцинтиграфија бубрега. Статичка сцинтиграфија бубрега.
Радионуклидна цистографија. Сцинтиграфија скротума.
ЦЕНТРАЛНИ НЕРВНИ СИСТЕМ
Перфузиона сцинтиграфија мозга. Позитронска емисиона томографија мозга.
Сцинтиграфија мозга са хидросолубилним радиофармацима. Радионуклидна
цистернографија.
ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ
Сцинтиграфија штитасте жлезде. Сцинтиграфија коре надбубрежних жлезда.
Сцинтиграфија сржи надбубрежних жлезда. Сцинтиграфија паратиреоидних жлезда.
ЈЕТРА И СЛЕЗИНА
Хепатобилијарна сцинтиграфија. Сцинтиграфија крвног простора јетре.
Сцинтиграфија јетре и слезине са радиоактивним колоидима.
ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ
Откривање u1080 интестинумског крварења. Испитивање моторне функције дигестивног тракта.
Сцинтиграфија пљувачних жлезда.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
ХЕМАТОПОЕЗНИ СИСТЕМ
Одређивање запремине и дужине живота еритроцита. Одређивање дужине
живота тромбоцита. Испитивање тромбоцитокинетике. Испитивање ферокинетике.
29
УРГЕНТНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Трауме органа. Акутне болести са поремећајем виталних функција.
30
ТЕРАПИЈА РАДИОФАРМАЦИМА
Биолошки ефекти зрачења. Лечење хипертиреоидизма и других немалигних болести. Лечење малигних
болести (диферентовани карцином тиреоидне жлезде, неуроендокриних тумора, лимфоми)
Укупно часова
2. Вежбе
1
Саставни делови ренген апарата
Клиничка примена рендген апарата
2
Клиничка примена апарата за компјутеризовану томографију
Клиничка примена апарата за магнетну резонанцу
3
Радиологија кардиоваскуларног система – анализе рендгенграфија
Радиологија кардиоваскуларног система – Селдингерова техника
Катетеризације
4
Методе прегледа респираторног тракта – рендген анатомија
Методе прегледа респираторног тракта – анализа рендгенграфија
5
Методе прегледа респираторног тракта – анализа рендгенграфија
Методе прегледа респираторног тракта – анализа алгоритама прегледа
6
Радиолологија дигестивног тракта – анализе графија абдомена
Радиологија дигестивног тракта – анализе графија једњака, желуца и танког
Црева
7
Радиологија дигестивног тракта – анализа графија колона и анализа
Алгоритама
Мамографије, ултразвучни преглед дојке
8
Радиологија хепатобилијарног тракта – анализа резултата прегледа
9
Радиологија урогениталног система – анализа нативних графија и урограма
Радиологија урогениталног система – анализа ултразвучних и CT налаза
10
Радиологија мускулоскелетног система – анализа рендгенграфија
Радиологија мускулоскелетног система – анализа налаза CT и MR
65 Страна 1
1
1
45
Број часова:
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
11
Радиологија мускулоскелетног система – анализа рендгенграфија
Радиологија мускулоскелетног система – анализа налаза CT и MR
Интервентна радиологија – демонстрација васкуларних интервентних
процедура
Интервентна радиологија – демонстрација неваскуларних интрервентних
Процедура
12
Демонстрација контрасних средстава
Анализа Рендгенграма ендографских метода
13
Компјутеризована томографија – принципи интерпретације налаза
Магнетна резонанца – принципи интерпретације налаза
14
Клиничка примена ултразвука
Радиотерапија принципи
15
Неурорадиологија – анализа рендгенграфија, CT и MR налаза
Неурорадиологија – анализа рендгенграфија, CT и MR налаза у обољењима
кичменог стуба
16
Вежбе из нуклеарне медицине прате теоријску наставу.
Укупно часова
Литература:
1. Лазић Ј.: Радиологија, Медицинска књига Београд. 1997.
2. Јовановић Т. Николић С.: Радиологија-Практикум ѕа студенте медицине ЈНИП Наша Реч Лесковац 2001
3. Богићевић М, Илић С. Нуклеарна Медицина, СИИЦ, Ниш, 1998.
Број часова активне наставе: 90
Предавања: 45
Вежбе: 45
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
1
2
2
1
1
2
15
45
Остали часови
Самостални рад
студената: 135
Методе извођења наставе:
Теоријска настава: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, практична настава: анализа рендгенграфија и слика добијених,
ехотомографијом, CT-ом и MR-ом, учествовање у прегледима на ултразвуку и MR-у, уживо и видео демонстрације интервентно
радиолошких метода, семинари, тестови провере знања, консултације: редовно током године у одређеним терминима, предиспитне вежбе: за
сваки испитни рок и за све групе студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
66 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Клиничка пропедевтика
Наставник: Сима Б. Томић, Момчило В.Перић, Александар Н. Јовановић, Љиљана Љ. Смиљић, Гордана Ђ. Шубарић, Благица Р. Михаиловић,
Србислава Б. Милинић, Мирослав Р. Поповић, Саша Р. Совтић, Татјана Р. Новаковић, Јован Б. Живковић,Зоран П. Марчетић, Славица Д.
Пајовић, Радојица В. Столић, Биљана Д. Крџић,Драгица М. Одаловић, Маја В. Шипић, Данијела Б. Челић, Богдан Н. Дејановић, Снежана Ф.
Лазић, Златица М. Мирковић, Бисерка М. Недељковић, Гордана Р. Николић, Владан М. Перић, Драгиша В. Рашић, Радоје Р. Максимовић,
Љиљана С. Шуловић, Мирјана Б. Чукаловић, Јелена Д. Крџић, Снежана Р. Марковић-Јовановић, Јоргованка М. Путица, Зорица Н. Живковић,
Јадранка С. Митић , Александра С. Секулић.
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО3_21
Година студија: III
Семестар: VI
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета: Омогућити студентима да науче основе клиничке евалуације и комуникације са пацијентом. Програмом су обухваћене следеће
области: општи елементи комуникације са пацијентом, клиничка анализа по системима и органима. Студенти треба да се упозају са појомом
здравља и болести., начином узимања анамнезе, методологијом прикупљања података о сиптомима и току обољења, редоследу и начину
узимања релевантних клиничких параметара. Посебно треба да се студенти упознају са начином приступа болеснику и евалуацијом болесника.
Исход предмета: По завршетку наставе из Клиничке пропедевтике од студента се очекује да стекне основна знања о узимању анамнезе,
структури и грађи кардиоваскуларног система, специфичној анализи дисајних функција, обученост за клиничку анализу код урогениталних
обољења, приступу и евалуацији болесника са гастроинтестиналним обољењима, приступу и евалуацији болесника са ендокринолошким
тегобама. На крају наставе из Клиничке пропедевтике од студента се очекује да савлада следеће вештине:основне технике комуникације са
пацијентом, основне технике клиничког испитивања код кардиоваскуларних обољења, основне технике клиничког испитивања код
респираторне проблематике, обученост за рад са техникама спирометрије, основне технике клиничког испитивања код урогениталних обољења,
основне технике клиничког испитивања код гастроинтестиналних обољења, основне технике клиничког испитивања код ендокринолошких
обољења.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Пропедевтика као медицинска дисципилина. Анамнеза. Објективни преглед болесника.Општа инспекција. Физички преглед главе, врата,
екстремитета. Објективни преглед органа за дисање. Објективни преглед срца и великих крвних судова. Објективни преглед трбуха.
Пропедевтика органа за дисање (симптоми болести, знаци болести, допунска испитивања). Пропедевтика срца и крвних судова (симптоми
болести, знаци болести, допунска испитивања). Пропедевтика органа за варење (симптоми болести, знаци болести, допунска испитивања).
Пропедевтика јетре и жучних путева (симптоми болести, знаци болести, допунска испитивања). Пропедевтика крви и крвотворних органа
(симптоми болести, знаци болести, допунска испитивања). Пропедевтика жлезда са унутрашњим лучењем (симптоми болести, знаци болести,
допунска испитивања). Пропедевтика бубрега и мокраћних путева (симптоми болести, знаци болести, допунска испитивања). Пропедевтика
органа за кретање (симптоми болести, знаци болести, допунска испитивања).Методе прегледа, знаци и симптоми обољења респираторног
тракта код деце. Неонатологија. Методе прегледа, знаци и симптоми обољења ендокриног система код деце. Неуролошки преглед детета.
Клинички приступ деци са хематолошким обољењима. Методе прегледа, знаци и симптоми обољења гастроинтестиналног тракта код деце.
Особености прегледа деце са генитоуринарним поремећајима. Симптоми и знаци обољења у дечјој кардиологији.
Практична настава
Општи преглед болесника. Преглед главе. Преглед врата. Преглед грудног коша и кичменог стуба. Преглед плућа.Преглед срца и великих
крвниох судова. Аускулзтација срца. Преглед трбуха. Преглед јетре и слезине.Преглед урогениталног система. Преглед нервног система.
Преглед екстремитета. Самостално узимање анамнезе и преглед болесника. Приступ новорођеном детету. Анамнеза и преглед.
Активна настава: 1. Предавања
1
Уводни час: Пропедевтика као медицинска дисциплина. Принципи рада лекара и лекарска етика. Појам
здравља и болести.
2
Анамнеза: Методологија прикупљања симптома болести. Медицинска документација.
3
Објективни (физикални преглед) болесника: Методологија прикупљања знакова болести. Општа инспекција.
4
Физички преглед главе, врата, екстремитета.
5
Објективни (физикални) преглед грудног коша и органа за дисање.
Инспекција, палпација,перкусија, аускулатција – нормалан налаз.
6
Објективни (физикални) преглед органа за дисање-патолошки налаз.
7
Објективни (физикални) преглед срца и великих крвних судова.
Инспекција, палпација, аускултација кардиоваскуларниог система, пулс – нормални налаз.
8
Инспекција, палпација, аускултација кардиоваскуларниог система, пулс – патолошки налаз.
9
Објективни (физикални) преглед трбуха (предњи трбушни зид,леђни део трбушног зида,мушки и женски
полни органи,пенеум и анални предео)
10
Објективни (физикални) преглед органа за варење (желудац, танко црево, дебело црево,јетра и жучни путеви,
бубрези и мокраћни путеви)
11
Пропедевтика органа за дисање (симптоми и знаци болести, допунска испитивања)
12
Пропедевтика срца и крвних судова (симптоми и знаци болести, допунска испитивања)
13
Пропедевтика органа за варење (симптоми и знаци болести, допунска испитивања)
14
Пропедевтика јетре и жучних путева (симптоми и знаци олести, допунска испитивања)
15
Пропедевтика крви и крвотворних органа (симптоми и знаци болести, допунска испитивања)
16
Пропедевтика жлезда са унутрашњим лучењем (симптоми и знаци болести, допунска испитивања)
17
Пропедевтика бубрега и мокраћних путева (симптоми и знаци болести, допунска испитивања)
18
Пропедевтика органа за кретање (симптоми и знаци олести, допунска испитивања)
Педијатријска клиничка пропедевтика
67 Страна Број часова:
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
19
Анамнеза у педијатрији
20
Физикални преглед детета
Укупно часова
2
2
30
2. Вежбе
Број часова:
5
1
Анамнеза: главне тегобе, садашња болест, опште појаве.
Симптоми органа за дисање. Симптоми кардиоваскуларниог система. Симптоми органа за варење. Симптоми
мокраћно- полних органа. Симптоми мишићног и коштано- зглобног система. Лична анамнеза, породична
анамнеза и социјално епидемиолошки подаци.
5
2
Општи преглед болесника: телесна висина, телесна тежина, израчунавање индекса телесне масе, симетрија
грађе тела, мускулатура, кожа, поткожно ткиво, лимфне жлезде, телесна температура, дисање и психичко
стање болесника.
5
3
Преглед главе: oблик лобање, косматост главе и лица, перкусија главе, палпација главе, преглед капака,
покретљивост булбуса, зенице (реакције на светлост и акомодацију), коњуктиве и склера. Преглед носа: стање
септума, проходност носних ходника. Преглед уста: боја усница, преглед десни и језика, непчаних лукова,
тонзила и ждрела. Преглед ушију: осетљивост мастоидног дела, грубо испитивање чула слуха.
4
Преглед врата: Облик врата, активна и пасивна покретљивост, инспекција артеријских и венских судова врата,
5
палпација штитасте жлезде.
5
5
Преглед грудног коша и кичменог стуба: Инспекција симетричности и облика грудног коша. Инспекција,
палпација и перкусија кичменог стуба и грудне кости. Инспекција међуребарних простора и епигастријума.
Респираторна покретљивост хемиторакса и палпација фремитуса. Преглед дојки.
6
Преглед плућа: Перкусија - гранична,топографска и упоредна. Специфичности перкуторног налаза код
5
инфилтративних болести плућа и излива у плућној марамици.
7
Преглед плућа: Аускултација, нормалан дисајни шум, патолошки дисајни шум, појава пропратних шумова
5
(нискотонски визинг, високотонски визинг, касноинспиријумски пукоти, инспиријумскоекспиријумски
пукоти), плеурални тареж и плеурално шкрипање.
8
Преглед срца и крвних судова: Палпација периферних пулсева и карактеристике истих. Мерење артеријског
5
крвног притиска и мерење централног венског притиска. Инспекција предсрчаног предела. Палпација иктуса:
локализација, величина и јачина. Треперење (трил), време јављања и локализација. Перкусија срца.
9
Аускултација срца: Ритам срчаних контракција (број у минути), срчани тонови, појава додатних тонова, галоп,
5
налаз шумова: време јављања, карактер, интензитет, пунктум мкаксимум, правци пропагације.
5
10
Преглед трбуха: Положај трбушног зида, инспекција коже, трбушни рефлекси. Палпација- површна и дубока
са одређивањем специфичности осетљивих тачака. Перкусија-присуство слободне течности, метеоризам.
Аускултација-перисталтике и шумова абдоминалне аорте.
11
Преглед јетре и слезине: Одређивање положаја истих у односу на ребарни лук и мерење величине у
5
сантиметрима. Конзистенција, болна осетљивост, стање површине и ивице.
12
Преглед урогениталног система: Перкусија бубрежних ложа. Лумбални контакт. Палпација предела уретера.
5
13
Преглед нервног система: Испитивање физиолошких рефлекса. Налаз патолошких рефлекса и покрета.
5
Поремећај у равнотежи и ходу болесника.
14
Преглед екстремитета: Болност мишића при активним и пасивним покретима,болност при палпацији,
5
деформације зглобова и екстремитета, покретљивост зглобова и екстремитета-активна и пасивна.
15
Самостално узимање анамнезе и преглед болесника.
4
Педијатријска клиничка пропедевтика
16
Респираторни систем. Патофизиологија респираторног система, методи прегледа, знаци и симптоми обољења
2
респираторног тракта код деце. Преглед пацијента.
17
Неонатологија. Приступ новорођеном детету. Физиологија и патофизиологија новорођенчета. Неонатална
2
хипербилирубинемија. Анамнеза и преглед.
18
Ендокринологија. Болести ендокриног система. Физиологија и патофизиологија ендокриног система. Раст.
2
Симптоми и знаци болести ендокриног система. Специфичности и методи прегледа.
19
Неурологија. Специфичности развојног периода одојчета и малог детета. Анамнеза. Неуролошки преглед.
2
Дијагностичке процедуре.
2
20
Хематологија. Клинички приступ деци са хематолошким обољењима. Преглед. Диференцирање нормалних
елемената црвене, беле и тромбцитне лозе. Диференцирање леукоцитарне формуле, лимфобласта.
Хепатоспленомегалија. Анемија код новорођенчета, одојчета и малог детета – клиничка слика.
21
Гастроентерологија. Симптоми и знаци обољења као и методе прегледа гастроинтестиналног тракта код деце.
2
Лабораторијски и дијагностички тестови код повраћања, дијареалних поремећаја, анорексије, констипације.
Анамнеза. Патофизиологија јетре,методи прегледа, симптоми и знаци обољења јетре и панкреаса.
22
Нефрологија. Особености прегледа деце са генитоуринарним поремећајима.
2
23
Кардиологија. Патофизиологија кардиоваскуларног система код деце. Симптоми и знаци обољења у дечијој
2
кардиологији.Преглед срца и великих крвних судова. Карактеристике дечијег ЕКГ-а.
Укупно часова
90
Литература:
1. Антић Ратомир: Интерна пропедевтика. Физичка дијагностика.Медицинска књига: Elit Medica. Београд. 2005.
2. Манојловић Драгољуб: Пропедевтика интерне медицине. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 2000.
3. Совтић Саша: Пропедевтика кардиоваскуларног система. Косовска Митровица, 2005.
4. Р.Степановић и сарадници: Педијатрија. Савремена администрација, Београд, 1996.
Остали часови
Број часова активне наставе: 120
Самостални рад
Предавања: 30
Вежбе: 90
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 180
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, практични рад на вежбама и самостални рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
68 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Поена
10
10
10
Завршни испит
Тест
практични испит
усмени испит
69 Страна поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Медицинска статистика и информатика
Наставник: Горан Ж. Трајковић, Зоран М. Букумирић, Александра Н. Столић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО3_22
Година студија: III
Семестар: V
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Статистика и информатика у медицини је предмет који се слуша у петом семестру треће године студија медицине. Настава је
предвиђена тако да даје основна корисна знања из области статистике и информатике у медицини у циљу: (а) овладавања техникама
прикупљања, приказивања и анализе података, (б) оптималног медицинског одлучивања у условима несигурности, (ц) планирања истраживања,
(д) унапређивања вештина електронске комуникације и размене информација, и (е) упознавања са процесима генерисања, преноса, чувања и
коришћења информација у циљу решавања здравствених проблема.
Исход предмета: Након реализације програма предмета доктор медицине биће оспособљен да самостално осмисли и изабере одговарајућу
методу из области медицинске статистике која ће му омогућити валидно коришћење статистичких параметара и персоналног рачунара у
научно- истраживачком раду.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у статистику. Сређивање података. Статистичко описивање. Vероватноћа и расподеле вероватноћа. Узорак и оцена вредности параметара
основног скупа. Статистичка анализа. Испитивање хипотеза. Методи за испитивање разлике. Испитивање повезаности. Медицинска
информатика. Медицински подаци и медицинско знање. Медицинско одлучивање. Медицински/здравствени информациони систем.
Апликативни софтвер.
Практична настава
Апликативни софтвер. Вероватноћа. Узорак. Оцена вредности параметара основног скупа.Параметарски тестови. Непараметарски тестови
базирани на рангирању. Непараметарски тетсови базирани на учесталостима. Регресија и параметарска корелација. Непараметарска корелација.
Апликативни софтвер. Прикупљања медицинског знања, коришчење знања, претраживање. Прикупљања медицинског знања, коришчење
знања, претраживање. Перформансе дијагностичких тестова. Упознавање са предиктивним алатима за подршку медицинском одлучивању уз
примену статистичких пакета.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у статистику. Појам. Дефиниција. Развој. Класификација статистике. Статистички метод и методологија.
2
Основни статистички појмови. Статистички скуп (основни и узорак). Јединице посматрања. Обележја
(атрибутивна, нумеричка прекидна и нумеричка непрекидна). Варијабилитет. Варијабла. Фреквенција.
Податак. Скале мерења. Трансформација. Редефинисање података
3
Сређивање података. Груписање. Типови фреквенција. Дистрибуција фреквенција статистичке серије.
Табелирање. Графичко приказивање. Врсте графичких приказа.
4
Статистичко описивање. Дефиниција. Врсте и употреба релативних бројева (показатељ структуре, индекси,
статистички коефицијенти). Проценат. Пропорција. Дефиниција, карактеристике и врсте мера централне
тенденције (аритметичка средина, медијана, мод, хармонијска средина, геометријска средина). Однос мера
централне тенденције. Дефиниција, особине и врсте мера варијабилитета (интервал варијације, варијанса,
стандардна девијација, коефицијент варијације, зед вредност, коваријанса, стандардна грешка). Поређење
варијабилитета. Мере облика расподеле фреквенција (коефицијент асиметрије, коефицијент спљоштености).
5
Вероватноћа и расподеле вероватноћа. Дефиниција. Основни концепт. Елементарне особине. Основни
појмови. Закони вероватноће. Баyес-ова теорема. Дефиниција, основни појмови и карактеристике расподела
вероватноћа: подела (јединичне, узорачке; прекидне и непрекидне). Биномна расподела. Нормална расподела.
6
Узорак и оцена вредности параметара основног скупа. Дефиниција узорка. Репрезентативни метод. Случајност
избора. Врсте узорка (прост случајан, систематски, стратификован; мали, велики; завистан, независтан).
Таблице случајних бројева. Величина узорка. Дефиниција, врсте и параметри интервала поверења (оцена
основног скупа, прецизност, стандардна грешка).
7
Статистичка анализа. Дефиниција. Закључивање у статистици. Вероватноћа сигурности. Вероватноћа грешке.
Ниво значајности. Степен слободе. Типови статистичке анализе (оцена вредности параметара основног скупа,
испитивање хипотеза). Дефиниција и подела аналитичких метода. Јачина, ефикасност и осетљивост
аналитичких метода
8
Испитивање хипотеза. Дефиниција. Типови испитивања хипотеза (испитивање облика емпиријских расподела,
пороцена значајности разлике - тестирање, процена повезаности). Фазе испитивања хипотеза (формулисање
статистичких хипотеза - радне и нулте, једносмерне и двосмерне; избор нивоа значајности; избор метода и
формуле; емпиријска вредност метода; теоријске вредности метода и њихове врсте, нулта расподела, таблице
граничних вредности метода и њихови типови; доношење статистичког закључка). Грешке у закључивању.
9
Методи за испитивање разлике - Тестови. Дефиниција. Сврха употребе. Услови примене. Емпиријске
ситуације примене статистички принцип процене значајности разлике. Значење емпиријске вредности.
Дефиниција степена слободе. Дефиниција теоријске вредности. Параметарски методи: те тест, зед тест
Непараметарски методи: базирани на рангирању: тест предзнака, тест еквивалентних парова, тест суме
рангова; базирани на учесталости: хи квадрат тест, Фишеров тест тачне веровантоће нулте хипотезе, медијан
тест, Мек Немаров тест.
10
Испитивање повезаности. Појам повезаности (слагања, асоцијације) обележја посматрања. Особине слагања
(облик, смер и јачина). Типови слагања (повезаност, зависност; једноструко, вишеструко; линеарно,
криволинијско; позитивно, негативно; функционално, стохастичко). Типови метода за процену повезаности:
регресиони и корелациони.. Једнострука линеарна повезаност (дефиниција, циљ, услови примене, дијаграм
растурања, линија регресије, коефицијент детерминације, коефицијент једноструке корелације, теоријска
70 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
вредност коефицијента корелације, степен слободе коефицијента корелације, стандардна грешка регресије,
стандардна грешка корелације). Линеарни тренд (кодирање, линија тренда, интра и екстраполирање).
Спеарманов метод ранг корелације (дефиниција, циљ, услови примене)
11
Медицинска информатика - околности настанка, дефиниција и таксономија, карактеризација и односи са
другим наукама. Преглед развоја. Моделовање медицинског и процеса здравствене заштите. Структура
апликација. Медицинске информације - синтаксни, семантички и прагматски аспект, мерење и математичка
дефиниција, класификација, коришчење, објекти и концепти о којима су медицинске информације потребне,
корисници и произвођачи медицинских информација, основне карактеристике, операције са медицинским
информацијама.
12
Медицински подаци и медицинско знање. Медицински подаци - подаци и информације. Прикупљање
података. Класификација медицинских података, логичка и физичка структура података. Медицинско знање врсте, хеуристика, класификација, начини прикупљања медицинског знања, коришчење знања, претраживање.
Медицинске базе знања и њихово формирање и коришчење.
13
Медицинско одлучивање. Процес одлучивања. Природа медицинских одлука и несигурност. Одлучивање под
условима ризика, вероватноћа као мера несигурности. Дијагностички процес - а приори вероватноћа болести.
Оперативне карактеристике дијагностичких тестова, Баyесова теорема и а постериори вероватноћа болести;
избор оптималног третмана - граничне вероватноће. Стабла одлучивања
14
Медицински/здравствени информациони систем. Систем, рачунарски систем. Информациони систем.
Медицински и здравствени информациони систем. Класификације здраственог информационог система.
Функције здраственог информационог система, подсистеми здраственог информационог система,
Евалуација здраственог информационог система
15
Апликативни софтвер. Предиктивни алати за подршку медицинском одлучивању уз примену Статистичког
пакета Катедре за статистику и информатику у медицини.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Апликативни софтвер. Предиктивни алати за подршку медицинском одлучивању уз примену Статистичког
пакета Катедре за статистику и информатику у медицини.
2
Статистичко описивање. Релативни бројеви. Мере централне тенденције и мере варијабилитета. Зед вредност
3
Вероватноћа.. Одредјивање вероватноће а приори и а постериори. Закони адиције и мултипликације.
Условна вероватноћа. Бајесова теорема
4
Узорак.. Избор простог случајног, систематског и стратификованог узорка. Процена величине узорка
5
Оцена вредности параметара основног скупа. Формирање интервала поверења за оцену аритметичке средине и
пропорције у основном скупу. Стандардна грешка
6
ПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ. Те тест. Зед тест
7
НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ БАЗИРАНИ НА РАНГИРАЊУ. Тест предзнака. Тест еквивалентних парова.
Тест суме рангова
8
НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ БАЗИРАНИ НА УЧЕСТАЛОСТИМА. Хи квадрат тест: тест слагања,
таблице контингенције. Фишеров тест тачне вероватноће. Медијан тест. Мек Немаров тест
9
РЕГРЕСИЈА И ПАРАМЕТАРСКА КОРЕЛАЦИЈА. Једнострука линеарна корелација. Линеарни тренд
10
НЕПАРАМЕТАРСКА КОРЕЛАЦИЈА. Спеарманова корелација ранга
11
Апликативни софтвер
12
Прикупљања медицинског знања, коришчење знања, претраживање
13
Прикупљања медицинског знања, коришчење знања, претраживање
14
Перформансе дијагностичких тестова
15
Упознавање са предиктивним алатима за подршку медицинском одлучивању уз примену статистичких пакета
Укупно часова
1
1
1
1
1
15
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
3. Семинари
Број часова:
1
Сређивање података, Статистичко описиванје
3
2
Узорак и оцена вредности параметара основног скупа . Формирање узорка ( репрезентативност, величина, ).
3
Дефиниција, врсте и параметри интервала поверења.
3
Статистичка анализа. Закључивање у статистици и грешке, вероватноћа сигурности, грешке, хипотезе,
3
дефиниција и подела аналитичких метода.
4
Методи за испитивање разлике-Тестови. Параметарски методи: т-тест. Непараметарски методи: хи квадрат
3
тест, Фишер - ов тест, Мек Немар - ов тест, тест еквивалентних парова и тест суме рангова.
5
Испитивање повезаности. Линеарна: регресија и корелација. Непараметарска корелација:Спеарманов-ов тест
3
Укупно часова
15
Литература:
1. Јаношевић С., Дотлић Р. и сар.: Медицинска статистика, Медицински факултет, Београд, 1998.
2. Ерић-Маринковић Ј., Јаношевић С. И сар.: Статистика за истраживаче, Медицински факултет Београд 2001.
3. Јевтовић И.: Медицинска статистика, Медицински факултет Крагујевац, 2002.
4. Јевтовић И.: Увод у медицинску информатику,Сапоро,Београд, 1993.
Остали часови
Број часова активне наставе: 60
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 30
Други облици наставе: 15
Студијски истраживачки рад:
студената: 90
Методе извођења наставе: Настава се одвија комбинацијом више различитих облика рада као што су: теоријска настава: предавања,
практична настава: рачунски и други задаци, интерактивна настава на компјутеру
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
71 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
колоквијум-и
семинар-и
10
усмени испит
72 Страна 50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Значај цитологије и имунохистохемије у патологији
Наставник: Небојша Б. Митић, Даница Р. Вукићевић, Милица Љ. Мијовић-Ванчетовић, Бранислав В. Ђерковић, Зана Ћ. Долићанин
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ3_23-24_2/4а
Година студија: III
Семестар: VI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Овладавање основним елементима цитодијагностике малигних и немалигних стања и болести, упознавање са морфолошким
карактеристикама ћелија бенигних и малигних промена, упознавање са различитим техникама бојења цитолошких препарата.
Упознавање студенета са техникама савремене патологије, имуноцитологије, имунохистохемија, имунофлуоресценције и њиховог значаја у
диференцијалној дијагностици различитих морфолошких промена, пре свега бенигни х и малингих тумора.
Исход предмета: Студент ће овладати знањима лабораторијског рада у патологији, научити основна бојења примењена у рутинској пракси као
и специјалне методе бојења савремене патологије.
Студент ће бити оспособљен да препознаје основне цитолошке карактеристике различитих бенигних и малигних стања и схватити значај
цитодијагностике.
Студент ће научити основне имунохистохемеијске методе бојења, научити да препознаје основне хистолошке препаратае обојене различитим
имунохистохемијским методама и схватити значај имунохистохемије у савременој диференцијалној дијагностици различитих туморских и
нетуморских промена.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општи појмови у цитологији. Развој цитологије. Неки принципи цитодијагностике малигних тумора. Општи цитолошки критеријуми
малигнитета. Структурне промене ћелија. Промене у међусобном односу ћелија. Индиректни критеријуми малигнитета. Промене које могу
симулирати малигнитет. Обрада цитолошког материјала. Значај цитодијагностике. Специјална цитологија органа и ткива.
Основна имуноцитохемијска и имунохистохемијска бојења. Имунохистохемија и дијагностици лимфома, мекоткивних тумора и кожних
промена. Значај имонохистохемије у диференцијалној дијагнози.
Практична настава
Обрада цитолошког материјала. Основне методе бојења цитолошких препарата. Припрема материјала за имунохистохемијску обраду. Основне
имунохистохемијске методе бојења. Микроскопска дијагностика цитолошких препарата различитих ткива и органа. Микроскопска
дијагностика различитих промена обојених имунохистохемијским методама.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод. Неки принципи цитодијагностике малигних тумора
2
Промене које могу симулирати малигнитет
3
Цитологија гениталног тракта жена
4
Цитологија дојке и мушког гениталног тракта
5
Цитологија респирацијског и дигестивног тракта
6
Цитологија лимфних нодуса, штитасте жлезде и излива у серозним шупљинама
7
Основне имунохистохемијске методе бојења
8
Имунохистохемија лимфома
9
Имунохистохемија тумора меких ткива и коже
Укупно часова
2. Вежбе
1
Припрема и обрада цитолошког и ткивног материјала
2
Основне методе бојења цитолошких препарата
3
Основне имонохистохемијске методе бојења препрата
4
Микроскопска дијагностика цитолошких и имунохистохемијских препарата
Укупно часова
Литература:
1. Ђорђевић М.: Цитолошки атлас малигних тумора. Elit Medica. Београд, 1997-98.
2. Опрић и сар. Тумори меких ткива и коже. Elit Medica. Београд, 1999.
3. Опрић и сар. Нодални и екстранодални лимфоми. Elit Medica. Београд, 1999.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
73 Страна Број часова:
1
2
2
2
2
2
2
1
1
15
Број часова:
4
4
4
3
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Методолошки приступи функционалној дијагностици у медицини
Наставник: Миријана М. Мирић, Љиљана М. Поповић, Небојша Р. Митић, Иван Б. Радић, Небојша Н. Милићевић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ3_23-24_2/4б
Година студија: III
Семестар: VI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Студенти који изаберу патолошку физиологију за додатну едукацију,требало би да се упознају са савременим дијагностичким
методама и тумачењем резултата у склопу Диф. Дг појединих поремећаја функцијских система.Теме испитивања могу се мењати сваке школске
године у зависности од интересовања студената. Посебна пажња се усмерава на тумачење ЕКГ промена.
Исход предмета: Познавање механизама настанка болести и начина њихове дијагнозе као и тумачење резултата, омогућава целовит приступ
пацијенту.Основне ЕКГ промене,студентима који их савладају, омогућавају лакше праћење клиничких предмета и касније лакше укључивање у
самостални рад.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
У зависности од интересовања студената обрађиваће се различити аспекти функционалне и лабораторијске дијагностике у склопу тумачења
одређеног поремећаја.Обрађиваће се поремећај метаболизма олигоелемената (Ca2+) и њихов лабораторијски одраз на супстрат, методе мерења
протока и притиска крви у односу на различите нивое поремећаја циркулације, посебни аспекти испитивања плуће, лабораторијске константе у
Диф. Дг поремећаја варења и апсорпције,посебне дијагностичке методе и тумачење резултата у поремећајима лучења полних хормона
Практична настава:
Обрађиваће се посебни ЕКГ поремећаји.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у брзу интерпретацију ЕКГ-а.
2
Одређивање фрекфенције и анализа ЕКГ-а код поремећеног срчаног ритма
3
Методе одређивања електричне осовине срца.
4
Електрокардиограм код хипертрофија преткомора и комора.
5
Дијагностика локализације инфаркта миокарда електрокардиограмом.
6
Поремећаји ЕКГ-а у посебним патолошким стањима.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Поремећај хомеостазе калцијума
метаболичке болести кости,процена функције на основу биохемијских показатеља
2
Функцијско испитиване полних жлезда
патофизиологија гонадне осовине
испитивање секреције хормона полних жлетда
праћење ефекта полних хормона у циљном ткиву
3
Функцијско испитивање периферне циркулације
методе мерења притиска крви
методе мерења артеријског протока
4
Функционално испитивање плућа
преглед спутума
преглед плеуралног излива
извођење и тумачење гасних анализа
испитивање плућне перфузије
5
Методе функционалног испитивања панкреаса
лабораторијски показатељи акутног панкреатитиса
лабораторијски показатељи хроничног панкреатитиса
ДДг појединих облика малапсорпције
6
Методе испитивања столице
- утицај других болести на формирање столице
Укупно часова
Литература:
1.
Општа патолошка физиологија – Снежана Живанчевић-Симонић
2.
Специјална патолошка физиологија- Гордана Ђорђевић-Денић
3.
Специјална патолошка физиологија – Исак Таџер
4.
Патофизиологија – Гамулин С, Марушић М, Ковач З.
5.
Брза интерпретација ЕКГ-а – Dale DubИn
6.
Збирка тест питања из патолошке физиологије – Снежана Живанчевић-Симонић
7.
Практикум – ауторизована скрипта
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна практична настава; Семинарски радови; Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
74 Страна Број часова:
3
3
2
2
3
2
15
Број часова:
3
2
3
3
2
2
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Поена
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10
10
10
тест
практични испит
усмени испит
75 Страна 10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Савремене технологије у радиологији
Наставник: Томислав Д. Јовановић, Симон С. Николић, Бојан С. Томић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ3_23-24_2/4в
Година студија: III
Семестар: VI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање студената са савременим дијагностчким сликовним методама и могућностима инервентне радиологије.
Проширивање знања из ултразвучне дијагностике болести појединих органа.
Исход предмета: Едукација студената из области савремених дијагностичких сликовних метода и могућности интервене радиологије.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основи позитрон емисионе томографије, ултразвучна дијагностика, најчешће болести дојке и штитасте жлезде, итервентна радиологија
коронарних артерија и уринарних система, ефекти јонизујућег зрачења на ћелије и организме.
Практична настава
Демонстрација рендгенграфија и слика метода обрађених у теоретском делу наставе приказ видео клипова
Активна настава
1. Предавања
1
Позитрон емисиона томографија(ПЕТ)
2
Ултазвучна дијагностика болести дојке и штитасте жлезде
3
Инравентна радиологија коронарних артерија
4
Итравентна радиологија уринарног система
5
Компаративна МР и ЦТ дијагностика нијважнијих болести мозга
6
Употреба муниције са осиромасеним уранијумом (опште особине, последице на животну средину,живи свет и
човека)
7
Ефекти јонизујућег зрачења на ћелије-организме
Укупно часова
Број часова:
2
2
3
2
2
2
2
15
2. Вежбе
Број часова:
1
Позитрон емисиона томографија(ПЕТ) приказ видео клипова, фотографија и других начина приказа апаратуре
3
и налаза
2
Приказ слика најчешћих болести дојке и штитасте жлезде дијагностикованих ултра звуком.
2
3
Приказ рендгенграфија интервентне радиологије коронарних артерија
2
4
Приказ рендгенграфија интервентне радиологије уринарног тракта
2
5
Приказ рендгенграфија ЦТ и МР дијагностике болести мозга
2
6
Слике, схеме и други начини приказа ефеката муниције са осиромашеним уранијумом
2
7
Ефекти јонизујућег зрачења на ћелије-организме
2
Укупно часова
15
Литература:
1. Лазић Ј.: Радиологија, Медицинска књига. Београд. 1997.
2. Јовановић Т. Николић С.: Радиологија-Практикум ѕа студенте медицине ЈНИП Наша Реч. Лесковац. 2001.
3. Јовановић Т. Пауновић К.: Основи радиолошке заштите Наша књига доо. Београд. 2005.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: теоријска настава: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, практична настава: анализа
рендгенграфија и слика добијених ехотомографијом, CT-ом и MR-ом, учествовање у прегледима на ултразвуку и MR-у, уживо и видео
демонстрације интервентно радиолошких метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
76 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Фармакологија стрес улкуса
Наставник: Снежана Д. Јанићијевић-Худомал, Радослав В. Митић, Снежана М. Башчаревић-Стевић, Зорица Ј. Станојевић, Јулијана В. Рашић,
Соња Т. Булајић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ3_23-24_2/4г
Година студија: III
Семестар: VI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета:
Упознавање студената са најновијим сазнањима о стрес улкусу, о улози оксидативног стреса и програмиране ћелијске смрти (апоптозе) у
развоју стрес улкусних лезија, потом упознавање са савременим принципима превенције и терапије стрес улкуса, као и са могућим значајем
опиоидних агониста, допаминских агониста и антагониста и макро-лидног антибиотика азитромицина за развој стрес улкусних лезија.
Исход предмета:
Након положеног испита студенти ће стећи адекватно знање из области стрес улкуса, као и из области превенције и терапије стрес улкуса.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Теоријска настава упознаје студенте са патофизиологијом стреса, патогенезом стрес улкуса, савременим принципима превенције и терапије
стрес улкуса, са утицајем опиои-дних агониста, допаминских агониста и антагониста и макролидног антибиотика азитроми-цина на развој стрес
улкусних лезија.
Практична настава
Практична настава је усклађена са теоретском, али више пажње поклања методологији екперименталног истраживања у области стрес улкуса,
методологији испитивања биохе-мијских параметара оксидативног стреса и апоптозе.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у стрес, историјат стреса
2
Неурохуморална и неуроендокрина основа стреса
3
Стрес улкус и патогенеза стрес улкус
4
Улога оксидативног стреса у развоју стрес улкусних лезија
5
Значај програмиране ћелијске смрти (апоптозе) у развоју стрес улкусних лезија
6
Савремени принципи превенције и терапије стрес улкуса
7
Опиоидни агонисти и опиоидни рецептори
8
Основне фармаколошке карактеристике морфина и трамадола
9
Могућност превенције стрес улкуса опиоидним аналгетицима и могући механизми њиховог превентивног
деловања
10
Допамински агонисти и антагонисти и допамински рецептори
11
Основне фармаколошке карактеристике бромокриптина и хало-перидола
12
Могућност превенције стрес улкуса допаминским агонистима и антагонистима и могући механизми њиховог
превентивног де-ловања
13
Стрес улкус и антибиотска терапија, могућност превентивног де-ловања макролидног антибиотика
азитромицина на развој стрес улкуса
14
Значај екстраката биљака на развој стрес улкус и утицај на пара-метре оксидативног стреса
15
Ксенобиотици, оксидативни стрес и јетра
Укупно часова
2. Вежбе
1
Гастрична мукозна баријера и њен значај за развој стрес улкусних лезија
2
Експериментални модели за изазивање стрес улкуса
3
Начин узимања узорака од животиња
4
Начин анализе макроскопских и микроскопских промена
5
Слободни радикали и њихов значај за развој стрес улкусних лезија
6
Улога азотног оксида (НО) у развоју стрес улкусних лезија
7
Ензими антиоксидантне заштите
8
Неензимска антиоксидантна једињења
9
Биохемијске методе за одређивање степена липидне перокси-дације (Лпx) и садржаја глутатиона (ГСХ)
10
Биохемијске методе за одређивање активности ензима ката-лазе (ЦАТ), пероксидазе (Пx), ксантин оксидазе
(XОД), глу-татион пероксидазе (ГСХПx) и глутатион редуктазе (ГСХР)
11
Морфолошке карактеристике апоптозе
12
Биохемијске карактеристике апоптозе
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
Молекуларни механизми апоптозе
14
Анализа степена апоптозе ТУНЕЛ техником
1
1
77 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
15
Аналгезија изазвана стресом
Укупно часова
1
15
Литература:
1. Варагић МВ, Милошевић ПМ. Фармакологија. Елит Медица, Београд, 2005.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, практични рад на вежбама и самостални рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
78 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Интерна медицина
Наставник: Сима Б. Томић, Александар Н. Јовановић, Љиљана Љ. Смиљић, Гордана Ђ. Шубарић, Благица Р. Михаиловић, Србислава Б.
Милинић, Мирослав Р. Поповић, Саша Р. Совтић, Татјана Р. Новаковић, Зоран П. Марчетић, Славица Д. Пајовић, Радојица В. Столић, Биљана
Д. Крџић, Маја В. Шипић, Данијела Б. Челић, Богдан Н. Дејановић, Снежана Ф. Лазић, Златица М. Мирковић, Бисерка М. Недељковић,
Гордана Р. Николић, Владан М. Перић, Драгиша В. Рашић, Радоје Р. Максимовић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО4_25
Година студија: IV
Семестар: VII, VIII
Број ЕСПБ: 17
Услов: положен колоквијум из пнеумофтизиологије.
Циљ предмета: Интерна медицина бави се проучавањем, спречавањем и лечењем болести унутрашњих органа човека (болести срца, крви и
крвних судова, органа за варење, плућа итд.). Циљ предмета Интерна медицина је да студентима омогући упознавање са:
- Узроцима који доводе до обољења унутрашњих органа
- Патогенетским процесима који доводе до развоја болести
- Клиничким манифестацијама болести и
- Савременим дијагностичким методама које омогућавају постављање што раније и тачније дијагнозе болести
-Савременим принципима превенције и лечења обољења унутрашњих органа
Исход предмета: Знање стечено у току наставног процеса на предмету Интерна медицина омогућиће доктору медицине да реши здравствени
проблем који се појавио тако што ће:
•
Схватити механизме и узроке настанка болести унутрашњих органа
•
Препознати симптоме и знаке интернистичких болести и што рационалније употребити расположиве дијагностичке методе како би
поставио што ранију и тачнију дијагнозу болести
•
Применити принципе превенције и адекватног лечења болести унутрашњих органа и тако решити здравствени проблем појединог
болесника.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Пулмологија: Етиологија и патогенеза болести органа за дисање. Методе раног откривања и дијагностиковања ових болести. Принципи
превенције и лечења. Кардиологија: Етиологија и патогенеза болести срца и крвних судова. Методе раног откривања и дијагностиковања ових
болести. Принципи превенције и лечења. Гастроентерологија и хепатологија: Етиологија и патогенеза болести органа за варење, јетре и жучних
путева. Методе раног откривања и дијагностиковања ових болести. Принципи превенције и лечења. Алергологија и имунологија: Етиологија и
патогенеза алергијских и имунолошких болести. Методе раног откривања и дијагностиковања ових болести. Принципи превенције и лечења
Реуматологија: Етиологија и патогенеза болести локомоторног ситема и системских болести везивног ткива. Методе раног откривања и
дијагностиковања ових болести. Принципи превенције и лечења. Хематологија: Етиологија и патогенеза болести крви и крвотворних органа .
Методе раног откривања и дијагностиковања ових болести. Принципи превенције и лечења.Ендокринологија: Етиологија и патогенеза болести
жлезда са унутрашњим лучењем. Методе раног откривања и дијагностиковања ових болести. Принципи превенције и лечења.Нефрологија:
Етиологија и патогенеза болести бубрега и мокраћних путева. Методе раног откривања и дијагностиковања ових болести. Принципи превенције
и лечења.
Практична настава
Практични рад са болесником који болује од болести о којој се говорило на теоријској настави.Разговор, комплетан клинички преглед , израда
и спровођење дијагностичког и терапијског плана. Анализа лабораторијских налаза и резултата дијагностичких процедура. Посматрање
дијагностичких процедура и анализа терапијских поступака.
Активна настава:
1. Предавања
1
Испитивање дисајне функције.
2
Бронхијална астма.
3
Хронична опструктивна болест плућа.
4
Пнеумоније.
5
Апсцес плућа, бронхиектазије.
6
Плеурални излив.
7
Хронична плућна инсуфицијенција.
8
Хронично плућно срце.
9
Тумори плућа, плеуре и медијастинума.
10
Патогенеза и имунологија туберкулозе.
11
Примарна туберкулоза.
12
Хематогени облици постпримарне туберкулозе.
13
Бронхогени облици постпримарне туберкулозе.
14
Терапија туберкулозе.
15
Туберкулоза у имунодефицијентних болесника и микобактериозе.
16
Грануломатозе плућа.
17
Фиброзе плућа.
18
Клиничка слика срчане инсуфицијенције.
Артеријска хипертензија.
19
Стечене валвуларне мане.
Реуматска грозница.
20
Исхемијска болест срца (стабилна и нестабилна ангина пекторис).
Акутни инфаркт миокарда.
21
Урођене мане срца и великих крвних судова.
79 Страна Број часова:
3
1
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Обољења перикарда.
Инфективни ендокардитис.
Миокардитиси.
Миокардиопатије.
Поремећаји срчаног ритма.
Клиничке манифестације на срцу и крвним судовима у току других болести.
Обољења аорте и периферних артерија.
Акутно и хронично плућно срце.
Болести једњака.
Гастритиси.
Улкусна болест желуца и дуоденума.
Zollinger-Ellisonov sindrom.
Постресекциони синдроми.
Тумори желуца, танког и дебелог црева.
Синдром лоше апсорпције.
Ентеропатије са губљењем протеина.
Запаљењска обољења црева.
Дивертикули и дивертикулозе дигестивног тракта.
Функциона обољења дигестивног тракта (неулкусна диспепсија и синдром иритабилног колона)
Цревне паразитозе.
Акутни абдомен.
Акутни и хронични панкреатитис.
Тумори панкреаса.
Инсуфицијенција јетре. Жутице.
Акутни вирусни хепатитиси.
Оштећења јетре лековима и токсичним супстанцијама.
Хронични хепатитиси. Цироза јетре.
Обољења јетре у трудноћи. Стеатоза јетре. Тумори јетре.
Билијарна калкулоза. Холециститиси и холангитиси.
Тумори жучне кесице, жучних путева и ампулске регије.
Апетит и механизми регулације.
Гојазност и потхрањеност.
Хипогликемијски синдром.
Гликогенозе. Галактоземија. Ренална гликозурија.
Липиди и липопротеини. Хиперлипопротеинемије.
Подела: клиничка слика, лабораторијска дијагностика, лечење.
Класификација и опште карактеристике имунолошких болести у интерној медицини.
Основни принципи превенције и лечења имунолошких болести.
Алергијске болести изазване инхалационим алергенима (алергијска бронхијална астма, алергијска
бронхопулмонална аспергилоза, алергијски бронхиоалвеолитис, Lofflerov синдром.
Алергијске болести изазване нутритивним алергенима (примарне и секундарне)
Класификација реуматичких болести.
Реуматоидни артритис. Ванзглобне манифестације реуматоидног артритиса.
Анкилозирајући спондилитис. Ентеропатијске артропатије.
Reiterov синдром. Псоријазне артропатије.Серонегативне артропатије.
Артрозе периферних зглобова. Дегeнеративна обољења кичменог стуба.
Лумбални и цервикални болни синдром.
Метаболички реуматизам (гихт). Инфективни артритис.
Ванзглобни реуматизам (болно раме, ентеропатије, синдром фиброзитиса, синдром темена корпуса)
Системски еритемски лупус. Прогресивна системска склероза.
Полимиозитиси. Полиартритиси.
Анемије (хипосидеремијске, мегалобластне, апластичне, анемије у току хроничних обољења)
Наследне и стечене хемолизне анемије.
Хроничне мијелопролиферативне болести (хронична гранулоцитна леукемија, есенцијална тромбоцитемија,
остемијелофиброза)
Акутне леукемије (мијелобластне и лимфобластне)
Малигни лимфоми (Mb Hodgkin, nehodgkinski лимфоми, мултипли мијелом, хронична лимфоцитна леукемија)
Хеморагијски синдроми (тромбоцитопенија, коагулопатије, васкулопатије)
Клинички аспекти неуроендокрине регулације.
Болести хипофизе.
Хипертиреоза. Хипотиреоза.
Струма. Тиреоидитис. Тумори штитасте жлезде. Болести параштитастих жлезда.
Болести коре надбубрежних жлезда.
Хирзутизам. Андрогенитални синдром. Болести медуле надбубрежних жлезда.
Болести гонада.
Дијабетес мелитус (етиологија, патогенеза)
Клиника и дијагностика дијабетеса.
Акутне компликације дијабетеса.
Хроничне компликације дијабетеса.
Лечење дијабетес мелитуса.
Дијагностика бубрежних болести.
Акутна бубрежна инсуфицијенција.
80 Страна 3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
66
Хронична бубрежна инсуфицијенција.
67
Гломерулске болести.
68
Тубулоинтестицијалне нефропатије.
69
Васкуларне болести бубрега.
Укупно часова
2
2
2
2
135
2. Вежбе
1
Упознавање са тестовима плућне функције (спирометрија,кривуња проток-волумен, телесна плетизмографија,
одређивање трансфер фактора плућа,фармакодинамски тестови, гасне анализе у аретријској крви.
2
Клиничка обрада и терапија болесника са хроничним опструкцијским болестима плућа (бронхијална астма,
хронични бронхитис, емфизем плућа)
3
Клиничка обрада и терапија болеснка са запаљењским болестима органа за дисање (пнеумоније, апсцес плућа,
бронхиектазије, плеуритиси)
4
Клиничка обрада, контрола и терапија болесника са хроничлном респираторном инсуфицијенцијом и
декомпензацијом хроничног плућног срца
5
Клиничка обрада болесника са туморима бронха, плеуре и медијастинума (клинилка слика, рендгенолошка
испитивања, инвазивна дијагностика) и терапијске методе.
6
Упознавање са туберкулинима (Alt tuberkulin, PPD),и практично извођење туберкулинских проба. Упознавање
са BCG вакцином и њеном применом. Клиничка и рендгенолошка дијагностика примарне туберкулозе.
7
Клиничка обрада и терапија болесника са постпримарном туберкулозом (хематогени, бронхогени и фиброзни
облици). Упознавање са епиодемиолошким показатељима за туберкулозу.
8
Клиничка обрада и лечење болесника са резистентном туберкулозом. Обрада и терапија болесника са
саркоидозом и плућним фиброзама.
9
Клиничка обрада и терапија болесника са различитим облицима срчане инсуфицијенције. Важност
неинвазивних и инвазивних метода у откривању етиологије срчане инсуфицијенције.
10
Клиничка обрада и терапија болесника са валвуларним срчаном манама.Дијагностика и терапија
компликација у болесника са вештачким срчаним валвулама.
11
Коронарна болест. Клиничка обрада и терапија болесника са стабилном и нестабилном ангином пекторис.
Значај неинвазивних и инвазивних дијагностичких поступака код болесника са ангином пекторис.
12
Коронарна болест. Клиничка обрада и терапија болесника са акутним инфарком миокарда.
13
Клиничка обрада и терапија болесника са артеријском хипертензијом.
14
Клиничка обрада и терапија болесника са акутним обољењем миокарда. Дијагностика и терапија примарних
кардиомиопатија. Клиничка обрада и терапија болесника са перикардитисом. Клиничка обрада и терапија
болесника са инфективним ендокардитисом.
15
Клиничка обрада и терапија болесника са акутним и хроничним плућним срцем.
16
Упознавање са општим принципима дијагностике у гастроентерологији. Специфичности анамнезе и
физичког прегледа. Упознавање са општим принципима ендоскопије (дијагностичке и интервентне). Оптичке
и видео ендоскопије.
17
Клиничко испитивање и лечење болесника са акутним и хроничним гастритисом (хронични атрофични
гастритис, пернициозна анемија, Menetrier, еозинофилни гастритис). Упознавање са морфолошким изгледом
желудачне слузокоже. Упознавање са макропартикуларним биопсијама.
18
Клиничко испитивање и лечење болесника са обољењем једњака (рефлуксна болест једњака, варикси једњака,
карцином једњака). Упознавање са ендоскопским начином прегледа, манометријом једњака и холтера за
одређивање.
19
Клиничко испитивање и лечење болесника са обољењем желуца (акутни и хронични гастритис, улкус желуца,
бенигни и малигни тумори желуца). Упознавање са функционалним испитивањем лучења HCL- BAO, MAO,
PAO-провокативни тестови. Упознавање са дијагностичком и терапијском ендоскопијом у обољењима
желуца.
20
Клиничко испитивање болесника са обољењима танког црева (малапсорпциони синдром, глутенска
ентеропатија, тумори танког црева). Упознавање са методом дуоденалне тубаже. Дијагностичка ендоскопија у
обољењима танког црева. Упознавање са хистолошком дијагностиком обољења танког црева. Функционално
испитивање варења и апсорпције.
21
Клиничко испотивање болесника са обољењем дебелог црева (улцерозни колитис, Кронова болест, бенигни
малигни тумори дебелог црева, паразитозе). Упознавање са ригидном и флексибилном ендоскопијом.
Функционално испитивање дебелог црева и испитивање столице на oкултно крварење.
22
Клиничко испитивање болесника са акутним и хроничним панкреатитисом (билијарни, алкохолни,
идиопатски). Упознавање са морфолошким испитивањем панкреаса (ERCP). Упознавање са ендоскопским
терапијским процедурама (EPT). Упознавање са функционалним тестовима за испитивање панкреасне
секреције.
23
Приказ болесника са инсуфицијенцијом јетре. Јетрина кома и енцефалопатија. Лабораторијске анализе као
показатељ хепатичке инсуфицијенције. Подела жутица на екстра и интрахепатичке. Значај визуализације
интрахепатичких жучних путева. Анализа могућих нивоа застоја на билијарном стаблу. Подела жутица са
освртом на урођене хипербилирубинемије.
24
Осврт на етиологију акутног хепатитиса (A, B i C virus). Приказ болесника са акутним хепатитисом.
Указивање на различитости у клиничкој слици у току A i B хепатитиса. Начин испољавања токсичног дејства
лекова: некроза, холестаза, фиброза, хиперсензитивност. Клиничка слика.
25
Приказ болесника са хроничним хепоатитисом. Палпација јетре и слезине. Осврт на могућу етиологију.
Цироза јетре као завршни стадијум свих болести јетре. Приказ болесника. Тумачење хиперспленизма у
периферној крвној слици.
26
Портна хипертензија као најважнија компликација цирозе јетре. Развој колатерала са системом горње и доње
шупље вене. Варикси једњака. Опасност од крварења. Заустављање крварења. Демонстрација Blackmorove
sonde. Асцитес. Бенигни тумори јетре: хемангиоми и цисте. Инсистирање на добром општем стању болесника
81 Страна Број часова:
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
и нормалној лабораторији. Диференцијална дијагноза према ехинококној цисти (флуоресцентна антитела на
ехинококус, Botterijeva проба). Примарни малигни тумори. Приказ болесника. Значај вођења биопсије.
Туморске промене.
Клиничка слика калкулозе жучне кесице: анамнеза, локализација бола и радијација. Murphyjeva тачка. Значај
дијете без масноћа и јаја. Приказ болесника са калкулозом. Клиничка слика тумора жучних путева и ампулске
регије.Приказ болесника. Диференцијална дијагноза опструктивног иктеруса.
Израчунавање BMI . Процена типа гојазности (андрогени, гиноидни)- метаболичка разлика. Процена степена
потхрањености, обрада болесника са анорексијом нервозом и булимијом.
Обрада болесника са разним видовима хипогликемије, дијагнозне могућности одређивања природе
хипогликемије. Ургентно и хронично лечење хипогликемије. Диференцијална дијагноза гликозурија.
Дијагностика хиперлипопротеинемија. Одређивање типа хиперлипопротеинемија по Fedricksonu. Фрижидер
тест, извођење и тумачење. Разликовање примарних од секундарних хиперлипопротеинемија. Дијете за
поједине видове хиперлипопротеинемија.
Упознавање са тестовима ин виво (кожни тестови, дознопровокативни тестови) бронхопровокативни и
ринопровокативни тестови).
Клиничка обрада и терапија болесника са имунолошким болестима (системски еритемски лупус,
полимиозитис, дерматомиозитис, склеродермија, реуматоидни артритис, Sjogrenov sindrom, аутоимуне
цитопеније, аутоимуни тиреоидитис, Addisonova bolest, лупоидни хепатитис, улцерозни колитис, Goodpasterov
sindrom.
Клиничка обрада и терапија болесника са алергијским болестима изазваним инхалационим алергенима
(алергијска бронхијална астма, алергијска бронхопулмонална аспергилоза, алергијски бронхоалвеолитис,
Lofflerov sindrom.
Клиничка обрада и терапија болесника са алергијским болестима изазваним лековима (посебан осврт на
пеницилин и аспирин).
Клиничка обрада болесника са алергијским болестима изазваним нутритивним алергенима (примарне и
секундарне)
Упознавање са клиничком сликом реуматоидног артритиса. Клиничка обрада и лечење болесника са
реуматоидним артритисом. Дијагноза ванзглобних манифестација. Евакуација синовијске течности и локална
примена гликокортикоида. Контрола лечења.
Клиничка обрада и лечење болесника са серонегативним артропатијама (анкилозирајући спондилитис,
Reiterov sindrom, псоријазни артритис, ентеропатијске артропатије).
Клиничка обрада и лечењеболесника са артрозом периферних зглобова. Клиничка обрада и лечење болесника
са цервикалним и лумбалним синдромом. ЕМГ дијагностика радикуларних лезија.
Клиничка обрада и лечење метаболичких артропатија и инфекцијског артритиса. Анализе синовијске
течности. Клиничка обрада и лечење ванзглобног реуматизма. Упознавање са техником локалне инфилтрације
са гликокортикоидима.
Клиничка обрада и лечење системских болести везивног ткива (системски еритемски лупус, прогресивна
системска склероза, полимиозитис, полиартеритиси). Упознавање са значајем имуносеролошких тестова у
дијагнози и праћењу болесника са системским болестима везивног ткива.
Клиничка обрада болесника са анемијом уз микроскопску дијагностику.
Клиничка обрада болесника са наследном и стеченом анемијом уз микроскопски рад и упознавање са
тестовима за дијагностику.
Kлиничка обрада болесника са хроничним мијелопролиферативним болестима уз микроскопску дијагностику
и упознавање са цитогенетским анализама неопходним за дијагностику.
Клиничка обрада болесника са акутним леукемијама. Лечење и микроскопска дијагностика.
Клиничка обрада болесника са малигним лимфомима, мултиплим мијеломом и хроничном лимфатичном
леукемијом уз микроскопски рад за њихово доказивање.
Клиничка обрада болесника са хеморагијским синдромима уз упознавање са тестовима хемостазе неопходним
за њихову дијагностику.
Упознавање са општим принципима дијагностике у ендокринологији. Специфичности анамнезе и физичког
прегледа. Посебности лабораторијских и других дијагностичких метода. Принципи динамских тестова у
испитивању ендокриних функција.
Клиничка обрада, дијагностика и лечење болесника са поремећеном хипоталамусно хипофизном
функцијом.Тумори хипофизе.Инсипидни дијабетес. Хипопитуитаризам. Принципи супституцијске терапије.
Клиничка обрада, дијагностички поступци и лечење оболелих од штитасте жлезде.Посебна обрада болесника
са Graves-Besedowom болешћу.
Струме. Посебна обрада нодусних струма. Диференцијална дијагноза нодусних струма. Тиреоидитиси.
Малигни тумори штитасте жлезде.
Клиничка обрада, дијагностика и лечење оболелих од повишене и снижене функције коре надбубрежних
жлезда. Посебна обрада болесника са Cushingovim синдромом и Addisonovom болешћу.
Клиничка обрада болесника, диференцијална дијагноза и могућности лечења гонадних поремећаја. Посебна
обрада синдрома полицистичних оваријума, Turnerovog и Klinefelterovog синдрома.
Клиничка обрада, дијагноза и лечење инсулин-зависног и инсулин-независног дијабетеса.Принципи дијеталне
исхране.
Обрада или приказ болесника са акутним компликацијама дијабетеса.Клиничка обрада болесника са
хроничним компликацијама дијабетеса.
Клиничка обрада, диференцијална дијагноза и лечење метаболичких болсти костију. Поремећај раста и
развоја.
Клиничка обрада болесника упућених ради процене бубрежне функције. Израчунавање клиренса креатинина,
тубулске екскреције различитих супстанција, интерпретација изотопских, ЕНО и рендгенских налаза.
Клиничка обрада и лечење болесника са акутном бубрежном инсуфицијенцијом (диференцијална дијагноза
пререналне и реналне АBI)
Клиничка обрада и лечење болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом. Упознавање са
82 Страна 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
хемодијализом, перитонеална дијализом и трансплатацијом бубрега.
Клиничка обрада болесника са гломерулским болестима са посебним акцентом на диференцијалну дијагнозу
и лечење примарних и секундарних гломерулских болести.
59
Клиничка обрада и лечење болесника са тубулоинтерстицијским болестима (инфекције мокраћних путева,
ендемска нефропатија).
60
Клиничка обрада и лечење болесника са васкуларним болестима бубрега.
Укупно часова
58
3
3
3
240
Литература:
1. Манојловић Драгољуб (уредник): Интерна медицина. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 2003.
2. Антић Ратомир: Интерна пропедевтика. Физичка дијагностика.Медицинска књига: Elit Medica. Београд. 2005.
3. Манојловић Драгољуб: Пропедевтика интерне медицине. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 2000.
4. Поповац Душан .: Болести плућа,Дата Статус, Београд, 1999.
5. Совтић Саша: Пропедевтика кардиоваскуларног система. Кос. Митровица.2005.
Број часова активне наставе: 375
Предавања: 135
Вежбе: 240
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, практични рад на вежбама и самостални рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
83 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 600
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Инфективне болести
Наставник: Радослав Д. Катанић, Наташа Д. Поповић-Катанић, Наташа С. Цветковић, Јелена М. Аритоновић, Вања П. Илић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО4_26
Година студија: IV
Семестар: VII,VIII
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета: Да студент стекне знања о начину прегледа боленика оболелих од инфективних болести (преглед лимфних жлезди, преглед
ждрела, усне дупље и тонзила, извођење менингеалних знакова, преглед јетре и слезине), да анализирa биохемијске показатеље и тумачи
микробиолошке налазе у зависности од инфективне болести, да научи основне принципе терапије инфективних болести.
Исход предмета: Студент ће бити оспособљен да самостално прегледа болесника оболелог од инфективне болести, да препозна инфективну
болест, правилно предложи биохемијско и микробиолошко испитивање, правилно тумачи лабораторијска и остала претклиничка испитивања и
предложи одговарајућу терапију
Садржај предмета:
Теоријска настава
ИНФЕКЦИЈЕ РЕСПИРАТОРНОГ ТРАКТА - сидром обичне прехладе, фебрилни катар, грип, синдром пнеумоније, велики кашаљ, синдром
ангина, дифтерија, круп. ИНФЕКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА – заједничке особине менингитиса, бактеријски
менингитиси, акутни вирусни encephalitis и encefalomeningitis, беснило, акутна дечја парализа, poliradikuloneuritis, тетанус. ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ
И СЛУЗОКОЖА – херпес инфекције, стафилококне ингекције, стрептококне инфекције, црвени ветар, erizipeloid, болест мачијег огреба.
ИНФЕКЦИЈЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ ТРАКТА – бактеријске цревне инфекције, цревне интоксикације, вирусне цревне инфекције,
паразитарне цревне инфекције. ХЕПАТИТИСИ – вирусни хепатитис А,Б,Ц, Д,Е . ОСИПНЕ ГРОЗНИЦЕ - мале богиње, рубела, овчије богиње,
roseola infentum, megaleritema infectiosum, шарлах. СИСТЕМСКЕ ИНФЕКЦИЈЕ - мумпс инфекције, инфективна мононуклеоза, вирусне
хеморагијске грознице, AIDS, бактеријске инфекције, рикециозне инфекције, протозоалне инфекције. ИНФЕКЦИЈЕ У ТРУДНОЋИ
ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Практична настава
Правилно узимање анамнезе са посебним освртом на инфективне болести: преглед респираторног тракта са посебним освртом на промене у
усној дупљи, тонзилама и лимфним жлездама; извођење менингеалних знакова и основни неуролошки преглед болесника, посматрање
извођења лумбалне пункције и преглед ликвора , посматрање хемограма и уочавање атипичних Т лимфоцита; преглед иктеричног болесника,
палпација јетре и слезине; преглед болесника са цревним инфекцијама, правилно узимање анамнезе, оцењивање степена дехидратације;
преглед болесника са осипним грозницама, уочавање типичних ефлоресценција и осталих карактеристика код појединачних осипних грозница;
преглед болесника са инфекцијама коже и слузокоза, упознавање са променама; патогномоничним за поједине инфективне болести; уочавање
клиничких манифестација код хеморагијсих грозница и уочавање почетних знакова развоја хеморагијске дијатезе; преглед болесника са
септичним стањем, указивање на поједине карактеристике у клиничком налазу; преглед болесника са AIDS-ом, упознавање са
карактеристичним анамнестичким, епидемиолошким и клиничким особинама болести; тумачење крвне слике код појединих инфективних
болести, посматрање периферног размаза у лабораторији клинике, практична примена знања из клиничке биохемије у зависности од
инфективне болести, тумачење резултата микробиолошких испитивања.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у инфективне болести
-Најважнији клинички синдроми у инф. болестима
-Принципи дијагностике, лечења и заштите од инф. Болести
2
Респираторне инфекције
Inf. respiratornih puteva, Faringitisi, Pertussis, Influenca, Parainfluenca, Parotitis
3
Herpes virusne infekcije
Infektivna mononukleoza
4
Вирусне осипне грознице
Morbili, Rubela, Varicela, Variola, Megalerithema inf., Exanthema subitum
5
Интоксикације и инфекције дигестивног система
-Bakterijsko trovanje hranom , bacilarna i amebna dizenterija
-Virusni enterokolitisi
6
Infekcije digestivnog sistema
Trbušni tifus, paratifus i dr. salmoneloze, kolera
7
Infekcije jetre
Akutni virusni hepatitis
8
Hronični virusni hepatitis
9
10
11
12
13
Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Anaerobne infekcije i intoksikacije
Tetanus
Botulizam
Infekcije centralnog nervnog sistema
Meningealni sindrom, lumbalna punkcija, likvorski nalazi
Virusni meningitisi
Infekcije centralnog nervnog sistema
- Bakterijski meningitisi
Infekcije centralnog nervnog sistema
Virusni encefalitisi
Infekcije centralnog nervnog sistema
Virusni meningitisi, tuberkulozni
3
3
3
3
84 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Infekcije izazvane borelijama
Sepsa i septični šok
HIV I AIDS
Infekcije kod imunosuprimiranih osoba
Укупно часова
14
15
3
3
45
2. Вежбе
1
Sindrom infektivne mononukleoze
Anamneza
Fizikalni nalaz (pregled guše, limfadenitis, splenohepatomegalija)
Dijagnostički postupak (serološke nalaize, uzimnaje brisa, Dif. Dg prema streptokoknoj angini) Lečenje
2
Infekcije digestivnog trakta
Anamneza (sepc. kod bolesnika sa Salmonelozom, Šigelozom i dr)
Fizikalni pregled (abdomen, ekstraintestinalne manifestacije, bubrežna insuf. meningealni sindrom), Dif. Dg.
Dijagnoza (uzimanje koprokulture, tumačenje nalaza, serološke analize )
Lečenje (antibiotiska Th i simptomatska, principi rehidratacije)
3
AT zaštita
Šarlah i dr. ospine groznice
Anamneza i pregled 2-3 bolesnika,Davanje SAT, desenzibilizacija
Dg: KKS, uzimanje brisa, serološke analize
Predlog terapije (kućno lečenje), indkacije za hospitalno lečenje
4
Erizipel i celulitis
Anamneza
Klinički nalaz (lokalni nalaz, regionalni limfadenitis)
Dijagnoza: kliničke karekteristike, uzimanje brisa, tumačenje nalaza, lab. dijagnoza
Lečenje: antimikrobna i lokalna terapija
5
Meningitisi i encefalitisi
Anamneza, Fizikalni pregled; Izvodjenje meningelanih znakova; Neurološki pregled; Izvodjenje lumbalne punkcije
6
Limfadenitis infektivne etiologije
Anamneza: mesto pojave lgl, prateće pojave, gušobolja, kožne promene i sl. epidemiološki podaci, značaj kontakta sa
životinjama, putovanja.)
Fizikalni pregled: karakteristike lgl i dr. prateći nalaz
Osnovna teoretska razmatranja o etiologij, uzimanje uzoraka za serološka, bakteriološka, histološka i dr. ispitivanja,
principi lečenja, dif. dijagnoza prema neinfektivnim uzrocima limfadenopatije
7
Neuroborelioza
Anamneza (podaci o ubodu krpelja, lečenju, serološkim rezultatima)
Fizikalni pregled (neurološki pregled)
Dijagnoza (LP: posmatra, serološki nalazi, tumačenje) CT, NMR - interpertacija nalaza
Lečenje: antimikrobna terapija
8
Heaptitis B i C
Anamneza (epidemiološke karakteristike)
Fizikalni nalaz (uvećanje jetre, znaci encefalopatije)
Dijagnostika (virusološki nalazi, razlikovanje ak. od hr. oboljenja, procena težine bolesti) Dif. Dg.
Lečenje (antivirusna i simptomtska Th)
9
Posledice virusnih hepatitisa
Hronični virusni hepatitisi
Anamneza
Fizikalni nalaz: znaci dekompenzacije jetre
Dijagnoza: klinički, EHO, hematološki biohemijsk i serološki markeri kod ciroze jetre, detekcija hepatocelularnog
karcinoma, biopsija jetre (gleda), tumačenje nalaza)
lečenje hroničnog hepatitisa i ciroze
10
Ak. neurointoksikacije (Tetanus i Botulizam)
Anamneza: epidemiološki podaci, dužina inkubacije
Fiziklani pregled: znaci neurointoksikacije
Dijagnoza: klinički znaci, biološki ogled)
Terapija. Posmatra (izvodi): Pulsna oksimetrija, Postavljanje katetera za kiseonik, Primena respiratora, Aspiracija
sekreta, Postavljanje nazogastrične sonde, Monitoring vitalnih funkcija, Postavljanje venskih linija
11
Leptospiroze
Anamneza, značaj epidemiološke ankete
Fizikalni pregled
Dijagnoza: tumačenje lab. i serološkkih nalaza, znaci bubrežne insuficijencije, RTG pluća, Dif. Dg bubrežne insuf. u
infektivnim bolestima)
Lečenje: antibiotici i dr. Terapija
12
Lajmska bolest
Anamneza (podaci o ubodu krpelja i EM)
Fizikalni pregled (karakteristike II i III stadijuma bolesti)
Dijagnoza (tumačenje seroloških nalaza), dif. Dg.
Lečenje: vrsta lekova, dužina lečenja
13
Trihineloza
Akutna amebijaza
Anamneza
Fizikalni preged
Dijagnoza: serološki nalazi - tumačenje, značaj eozinofilije (periferna KS - gleda), EKG, pregled stolice na amebe
85 Страна Број часова:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Lečenje
Plućne manifestacije AIDS-a
Anamneza (tok bolesti, vrsta kašlja, prethodne dijagnoze relevantne za stadijum HIV bolesti)
Fizikalni nalaz (akcenat na plućni nalaz)
Dijagnostički postupak (uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize, lab. testovi, Radiografski nalaz) Terapijski
postupak.
15
Intrahospitalne infekcije
Anamneza i pregled bolesnika
Uzimanje uzoraka za pregled: brisevi, koprokulture, urinokulture, hemokulture (gleda), tumačenje nalaza)
Empirijska i ciljana antimikrobna terapija
Укупно часова
14
4
4
60
Литература:
1. Константиновић Љ., Крстић М., Костић В. и сар.: Клиничка инфектологија, одабрана поглавље за студенте медицине и стоматологије,
Универзитет у Нишу, 2001.
2. Божић М. и сар.: Инфективне болести ( за студенте медицине), ЦИБИД, Београд, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе: 105
Самостални рад
Предавања: 45
Вежбе: 60
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 168
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, практични рад на вежбама и самостални рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
86 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Дерматовенерологија
Наставник: Небојша Ј. Крстић, Милијана С. Релић, Зорица Н. Сојевић, Татјана Р. Радевић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО4_27
Година студија: IV
Семестар: VII
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање са етиопатогенезом, клиничком сликом, диференцијалном дијагнозом и терапијским процедурама кожних и
полних болести.
Исход предмета: Могућност препознавања кожних и полних болести применом одговарајућих дијагностичких метода.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у дерматологију. Структура нормалне коже. Најчешћи патохистолошки поремећаји. Основне функције коже. Дијагностика
дерматовенеролошких обољења. Дерматовенеролошка терапија. Дерматозе изазване животињским паразитима. Промене на кожи изазване
инсектима. Leischmaniosis, Larva migrans, Lyme borreliosis. Пиодермије. Туберкулоза коже. Лепра. Гљивична обољења коже. Вирусне болести
коже и слузокоже. Промене на кожи изазване механичким, термичком и актиничним факторима. Pathomimia. Алергијска обољења коже.
Еритематозне дерматозе. Rosacea. Erythema exsudativum multiforme, Erythema nodosum. Еритемосквамозне дерматозе. Lichen planus,
Erythrodermiae. Булозне дерматозе. Epidermolysis bullosa hereditaria. Кератозе (генерализоване и локализоване). Болести везивног ткива. Болести
лојних жлезда. Болести знојних жлезда. Болести косе. Болести ноктију. Болести коже изазване поремећајем артеријске и венске циркулације.
Пурпуре. Дисхромије коже. Атрофије и хипертрофије коже. Болести усана, језика и слузокоже усне дупље. Бенигни тумори коже.
Псеудокарциноми. Преканцерозе. Малигни тумори коже. Лимфоми коже. Метастатски карциноми коже. Леукозе. Паранеопластичне дерматозе.
Професионалне болести коже. Сифилис (опште карактеристике болести, епидемиологија, узрочник, дијагноза, ток болести, први стадијум
болести, други и трећи стадијум болести, конгенитални сифилис, ендемски сифилис, терапија сифилиса и контрола лечења). Гонореја.
Негонороични уретрити. Ulcus molle, Lymphogranuloma venereum, Phymosis et paraphymosis, Balanitis et balanopostitis, Morbus Behcet, Morbus
Reiter.
Практична настава
Анамнеза дерматовенеролошког болесника. Преглед дерматовенеролошког болесника. Основне дијагностичке методе у дерматовенерологији.
Основи терапије дерматовенеролошких болесника. Еритемосквамозне дерматозе (Psoriasis vulgaris). Остале еритемосквамозне дерматозе.
Бактеријске инфекције коже. Дерматозоонозе. Гљивичне инфекције коже. Вирусне инфекције коже. Болести лојних жлезда. Болести знојних
жлезда. Обољења длаке. Аутоимуне булозне дерматозе и болести везивног ткива. Дисхромије. Болести слузокоже усана, језика и усне дупље.
Професионалне дерматозе. Алергијске дерматозе. Болести коже изазване поремећајем артеријске и венске циркулације. Тумори коже. Syphilis.
Гонореја и негонороични уретрити. Balanitis, balanopostitis.
Aктивна настава:
1. Предавања
1
Увод у дерматологију; Структура нормалне коже; Најчешћи патохистолошки
поремећаји; Основне функције коже.
2
Дијагностика дерматовенеролошких обољења (историја болести,
ефлоресценце коже, лабораторијска испитивања: бактериолошка,
миколошка, серолошка, имунолошка, алерголошка, биохемијска)
Дерматовенеролошка терапија (основни принципи неге и лечења коже,
концепција адекватне и рационалне терапије, начин примене лекова –
локална и општа терапија, методе физикалне терапије).
3
Дерматозе изазване животињским паразитима (scabies, pedikuloza). Промене
на кожи изазване инсектима. Leischmaniosis, Larva migrans, Lyme borreliosis.
4
Пиодермије (Impetigo vulgaris, Angulus infectiosus oris, Pityriasis alba faciei,
Pemphigoid neonatorum, Folliculitis disseminatus, Folliculitis barbae, Ecthyma,
Furunculus, Carbunculus, Hidradenitis supurativa, Pseudofurunculosis)
5
Туберкулоза коже (Примарна кожна туберкулоза, TBC cutИs verrucosa,
Scrofuloderma, Tuberculides papulonecrotica, Erythema indurativum Bazin).
Лепра.
6
Гљивична обољења коже (Tinea capitis: microsporica, favosa, trychophytica –
superfitialis et profunda, capilitii et barbae, Tinea corporis.)
7
Гљивична обољења коже (Тinea inguino-cruralis: trichophytica i
epidermophytica, Tinea palmoplantaris, Onychomycosae, candidosis, Pityriasis
versicolor).
8
Вирусне болести коже и слузокоже (Herpes simplex, Herpes zoster, Verrucae
planae, juvenilis, Verrucae vulgaris, Verrucae plantaris, Condylomata acuminata,
Molluscum contagiosum, AIDS).
9
Промене на кожи изазване механичким (Clavus, Tyloma), термичком
(Combustio, Perniones, Livedo), актиничним (Dermatitis irritativa i detritiva)
факторима. Pathomimia.
10
Алергијска обољења коже (Urticaria, Strophulus infantum, Ангионеуротски
едем, Анафилактички шок, Алергијске реакције на убод инсеката).
11
Алергијска обољења коже (Dermatitis allergica contacta, Dermatitis atopica,
Neurodermitis, Medikamentozni egzantemi – M. Lyell, Dermatitis perioralis).
12
Еритематозне дерматозе (генерализовани и други еритеми, Интертриго,
Ерyтхема глутеале). Rosacea. Erythema exsudativum multiforme, Erythema
nodosum.
87 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
13
Еритемосквамозне дерматозе (Psoriasis vulgaris, Pityriasis rosea). Lichen
planus, Erythrodermiae.
14
Булозне дерматозе (Pemphigus vulgaris i njegovi oblici, Dermatitis herpetiformis
Duhring, Pemphigoid bullosus). Epidermolysis bullosa hereditaria.
15
Кератозе (Generalizovane: ichthyosis vulgaris, Erythrodermiae ichthyosiformis,
Collodium baby; Локализоване: наследне палмоплантарне кератозе – UnnaThost i Mljetska bolest).
16
Болести везивног ткива (Lupus erythematosus: cutaneus chr., subacutus,
systemicus. Sclerodermia: circumscripta, progressiva. Dermatomyositis).
17
Болести лојних жлезда (Sebostasis, Seborrhoea, Dermatitis seborrhoica
neonatorum, Dermatitis seborrhoica adultorum, Acne vulgaris).
18
Болести знојних жлезда (hipohidroza, hiperhidroza, miliaria). Болести косе
(alopecia diffusa, androgenetica, areata). Болести ноктију.
19
Болести коже изазване поремећајем артеријске и венске циркулације
(Gangrena, Ulcus cruris, Malum perforans pedis, Morbus Raynaud). Purpure.
20
Дисхромије коже (Хиперхромије: Ephelides, Chloasma, Syndroma Peutz,
Xeroderma pigmentosum; Хипохромије и ахромије: Албинисмус, Витилиго).
Атрофије и хипертрофије коже.
21
Болести усана, језика и слузокоже усне дупље (Cheilitis glandularis, Cheilitis
exfoliativa, Cheilitis actinica, Cheilitis abrasiva praecancerosa, Stomatitis aphtosa,
Lingua villosa nigra, Lingua geographica, Lingua plicata).
22
Бенигни тумори коже (epitelijalni nevusi; sistemske nevoidne bolesti:
Neurofibromatosis Recklinghausen, Morbus Bourneville-Pringle; бенигни
мезенхимални тумори: fibromi, histiocitomi keloidi, limfangiomi, glomus tumori,
leiomyoma, lipomi).
23
Псеудокарциноми (Verruca senilis, Verruca seborrhoica, Keratoacanthoma).
Преканцерозе (Keratosis actinica, Cornu cutaneum, Xeroderma pigmentosum,
Melanosis praeblastomatosa, Leucoplakia, Cheilitis actinica et cheilitis abrasiva
praecancerosa).
24
Малигни тумори коже (Epithelioma basocellulare, Carcinoma spinocellulare,
Morbus Bowen, Morbus Paget, Melanoma malignum).
25
Лyмфоми (Mycosis fungoides, Morbus Hodgkin). Метастатски карциноми коже.
Леукозе. Паранеопластичне дерматозе.
26
Професионалне болести коже.
27
Syphilis (опште карактеристике болести, епидемиологија, узрочник, дијагноза,
ток болести, први стадијум болести).
28
Syphilis (други и трећи стадијум болести, конгенитални сифилис, ендемски
сифилис, терапија сифилиса и контрола лечења).
29
Гонореја. Негонороични уретритиси.
30
Ulcus molle; Lymphogranuloma venereum; Phymosis et paraphymosis; Balanitis et
balanopostitis; Morbus Behcet; Morbus Reiter.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Анамнеза дерматовенеролошког болесника
Преглед дерматовенеролошког болесника
Основне дијагностичке методе у дерматовенерологији
Основи терапије дерматовенеролошких болесника
2
Еритемосквамозне дерматозе (Psoriasis vulgaris)
3
Остале еритемосквамозне дерматозе
4
Бактеријске инфекције коже
Дерматозоонозе
5
Гљивичне инфекције коже
Вирусне инфекције коже
6
Болести лојних жлезда
Болести знојних жлезда
Обољења длаке
7
Аутоимуне булозне дерматозе и болести везивног ткива
8
Аутоимуне булозне дерматозе и болести везивног ткива
9
Дисхромије
Болести слузокоже усана, језика и усне дупље
Професионалне дерматозе
10
Алергијске дерматозе
11
Алергијске дерматозе
12
Болести коже изазване поремећајем артеријске и венске циркулације
13
Тумори коже
14
Сифилис
15
Гонореја и негонороични уретрити
Balanitis, Balanopostitis
Укупно часова
Литература:
1. Лалевић-Васић Б. Меденица Љ. Николић М.: Дерматовенерологија
88 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45
са
дерматовенеролошком
пропедевтиком,Савремена
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
администрација,.Београд , 2008 год. (V издање).
2. Крстић Н., : Збирка тест питања за студенте опште медицине и стоматологије , Универзитет у Приштини - Медицински факултет(Призма), Крагујевац- 2004 год.
3. Крстић Н., Радевић Т.: Aтлас кожних и полних болести ,Универзитет у Приштини-Медицински факултет,2007 г. Призма Крагујевац.
Остали часови
Број часова активне наставе: 75
Самостални рад
Предавања: 30
Вежбе: 45
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 120
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад у малој групи
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
89 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Неурологија
Наставник: Новица Т. Петровић, Снежана С. Филиповић-Данић, Драгана Д. Жорић, Славица М. Ивић, Векослав С. Митровић, Ненад М.
Милошевић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО4_28
Година студија: IV
Семестар: VII
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета: Основни циљеви предмета усмерени су на упознавање неуролошких болести. Обзиром да су студенти током предходних
година студирања стекли основна знања из анатомије централног нервног система, физиологије, патофизиологије, патологије, циљ предмета је
њихово повезивање са специфичним захтевима неурологије. Посебан циљ предмета је оспособљавање студената за неуролошко размишљање
(анатомска и топографска локализација процеса, клиничка слика, дијагноза и основни принципи терапије, укључујући етичке и психосоцијалне
аспекте).
Исход предмета: Исход предмета је оспособљавање студената за препознавање најчешћих неуролошких обољења, у првом реду, ургентних
стања у неурологији као што су коме, цереброваскуларне болести, епилептична стања и трауме мозга.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти се упознају са патологијом кранијалних нерава,централног и периферног моторног неурона, церебелума, сензитивних система,
екстрапирамидног система, виших кортикалних функција и дијагностичких метода у неурологији. У даљем току упознају се са неуролошким
болестима цереброваскуларно, периферног и мишићног система, епилепсијама, туморима мозга и кичмене мождине, дегенеративним,
запаљенским и демијелинизационим болестима, болестима екстрапирамидног система, периферних нерава и болестима дечијег узраста.
Практична настава
Практична настава изводи се поред пацијента са циљем да се студентима демонстрирају сви неуролошки поремећаји и болести предвиђени
планом и програмом практичне наставе.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у неурологију. Организација ЦНС-а. Савремене методе истраживања у неурологији
2
Кранијални нерви I и II- функција и патологија
3
Кранијални нерви III, IV i VI- функција и патологија
4
Кранијални нерви V i VII- функција и патологија
5
VIII кранијални нерв-функција и патологија, vertigo
6
Kранијални нерви IX, X, XI и XII-функција и поремећаји
7
Тонус, рефлекси-поремећаји
8
Синдром оштећења ПМН
9
Синдром оштећења ЦМН-висинска дијагностика
10
Екстрапирамидни систем. Екстрапирамидни синдроми
11
Церебелум-функција и поремећаји
12
Сензибилитет и сензитивни синдроми
13
Кичмена мождина и спинални синдроми
14
Више кортикалне функције и синдроми можданих режњева
15
Поремећаји говора
16
Поремећаји хода
17
Ургетна стања у неурологији (синдром коме)
18
Трауме мозга и посттрсумстска стања
19
Цереброваскуларна обољења
20
Синдром интрскрснијслнр хипртензије. Тумори мозга
21
Епилепсије
22
Главобоље и болови лица
23
Акутне запаљенске болести ЦНС-а
24
Демијелинизациона обољења ЦНС-а
25
Болести екстрапирамидног система
26
Обољења периферних нерава (мононеуритиси, полинеуритиси, полинеуропатије)
27
Неуромишићна обољења
28
Развојна неурологија, неонатални и перинатални поремећаји. ДЦО
29
Субакутне и хроничне запаљенске болест ЦНС-а
30
Дијагностчке методе у неурологији
Укупно часова
2. Вежбе
1
Пропедевтика
2
I и II кранијални нерв
3
III, IV и VI кранијални нерв
4
V и VII кранијални нерв
5
VIII кранијални нерв
6
IX и X кранијални нерв
7
XI и XII кранијални нерв
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
90 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
8
Семинар-дијагностика у неурологији
9
Централни моторни неурон
10
Периферни моторни неурон
11
Рефлекси
12
Мишићни тонус
13
Церебелум
14
Екстрапирамидни систем
15
Сензибилитет
16
Спинални синдром
17
Семинар- синдроми можданих режњева
18
Рекапитулација неуролошког прегледа
19
Цереброваскуларне болести
20
Цереброваскуларне болести
21
Синдроми интракранијалне хипертензије и тумори мозга
22
Епилепсија
23
Демијелинизациона обољења ЦНС-а
24
Ургетна стања у неурологији
25
Семинар-запаљенске болести ЦНС-а
26
Главобоље и болови лица
27
Болести екстрапирамидног система
28
Обољенја периферних живаца
29
Неуромишићне болести
30
Дијагностика у неурологија
Укупно часова
Литература:
1. Костић С. В.: Неурологија за студенте медицине. Mедицински факултет, Београд, 2007.
2. Петровић Т. Н.: Мигрена. ДИГП „Просвета“ Ниш, 1999.
3. Николић М.: Практикум из неурологије. Медицинска књига Београд-Загреб, 1980.
Број часова активне наставе: 90
Предавања: 30
Вежбе: 60
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
Остали часови
Самостални рад
студената: 135
Методе извођења наставе: Теоријска настава- одржава се у виду предавања преко видео презентација. Практична настава- одржава се по
групама до 10 студената са приказом интересатних неуролошких случајева уз примену технике неуролошког прегледа
Семинари- дискусија претходно припремљених семинара од стране студената. Консултације- организују се пред сваки испитни рок на захтев
студената. Предиспитне вежбе- организују се три дана пре испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
91 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Психијатрија
Наставник: Милутин М. Ненадовић, Миомир В. Лештаревић ,Гордана М. Максимовић.
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО4_29
Година студија: IV
Семестар: VIII
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета: Циљ је да се студенти упознају са основним знањима у области савремене научне психијатрије. Упознавање и разумевање
етиологије (биолошке и психосоцијалне), тока болести, постављање дијагнозе, диференцијалне дијагнозе, основних терапијских принципа као и
прогнозе душевних болести и поремећаја менталног складног функционисања. Усвајање основних знања из медицинске психологије и
разумевање психолошких карактеристика соматских болесника.
Исход предмета: Исход је оспособљеност лекара опште праксе да препозна психолошке и психопатолошке менталне карактеристике, тумачи
дијагностички и терапијски приступ специјалисте психијатра и терапијски реагује на правилан начин у ургентним психијатријским стањима.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општа психологија и психопатологија, клиничка психијатрија, етика у психијатрији и основе судске психијатрије. Посебно савремена
психијатријска дијагностика, диференцијална дијагностика и терапија менталних поремећаја и болести.
Практична настава
Савладавање психијатријске пропедевтике и дијагностике психијатријских обољења као и основе терапијског приступа. Овладавање вештином
узимања анамнезе од психијатријског болесника и/или пратиоца као и вештином психијатријског интервјуа и закључка.
Активна настава:
1. Предавања
1
Дефиниција, развој и поље рада психијатрије. Психијатрија данас. Етика и
психијатрија
Етиологија и класификација менталних обољења и поремећаја
Увод у медицинску психологију
2
Свест, пажња и опажање (психологија и психопатологија)
Мишљење, памћење и интелигенција (психологија и психопатологија)
Личност и медицинска психологија I
3
Нагони, воља и афекти (психологија и психопатологија)
Поремећај личности. Гранични случај.
Личност и медицинска психологија II
4
Неурозе I
Неурозе II
Психологија телесног болесника у акутној фази болести
5
Психосоматски приступ у медицини. Психосоматске болести.
Акутни и хронични органски мождани психосиндром
Психологија телесног болесника код хроничних обољење и у терминалној
фази болести.
6
Зависност од алкохола. Алкохолне психозе.
Зависност од дрога и лекова. Психијатријска стања удружена са ХИВ
инфекцијом
Бол, страх и анксиозност телесних болесника.
7
Схизофренија I
Схизофренија II
Психолошки аспекти хоспитализације
8
Афективни поремећаји
Самоубиство
Психичке реакције деце на телесна обољења и хоспитализацију
9
Параноидна стања
Реактивна стања
Психичке реакције у току појединих болести
10
Психијатрија дечијег доба.
Психијатрија адолесцентног доба.
Однос лекар - болесник
11
Ментална заосталост.
Геронто психијатрија
Однос болесник - лекар
12
Превенција у психијатрији
Ургентна психијатрија
Јатрогенија
13
Терапија у психијатрији (биолошка)
Терапија у психијатрији (психотерапија и социотерапија)
Психолошки фактори ефикасности процеса лечења
14
Основи судске психијатрије
Оцена радне способности у психијатрији
Психолошко образовање лекара
15
Психолошки поремећаји у рату и ванредним приликама
92 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Организација психијатријске службе у миру и ратним условима
Укупно часова
2. Вежбе
1
Приступ психијатријском пацијенту.
Психијатријска анамнеза.
2
Свест, пажња и опажање
Мишљење, памћење и интелигенција
Семинар
3
Нагони, воља и афекти
Личност и поремећаји личности
Семинар
4
Неурозе
5
Психооргански синдром
6
Зависност од психоактивних супстанци (алкохолизам, наркоманија,
таблетоманија)
Семинар
7
Схизофренија
8
Афективни поремећаји
Семинар
9
Параноидна стања
10
Реактивна стања
Семинар
11
Ментална заосталост
12
Дечија и адолесцентна психијатрија
13
Геронто психијатрија
14
Судска психијатрија
15
Поремећаји исхране. Сексуални поремећаји
Укупно часова
Литература:
1. Морић-Петровић, С. (уредник): Психијатрија, Медицинска књига, Београд-Загреб, 1987.
2. Ненадовић, М.: Пропедевтика психијатрије, психијатријске дијагностике и терапије, Београд, 2004.
Број часова активне наставе: 90
Предавања: 30
Вежбе: 60
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
Број часова:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60
Остали часови
Самостални рад
студената: 135
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, консултације, семинарски радови , рад у малој групи
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
93 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Епидемиологија
Наставник: Светомир С. Самарџић, Милан Б. Парлић, Јасмина Ђ. Стевановић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО4_30
Година студија: IV
Семестар: VII
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Упознавање и овладавање основним принципима епидемиолошке теорије и праксе. Усвајање научних метода рада,
коришћених у епидемиологији и другим медицинским дисциплинама, Овладавање епидемиолошког метода рада у свакодневној пракси.
Исход предмета: Способност да се препозна и одреди величина фактора ризика у популацији за настајање заразних и незаразних болести.
Предузимање мера опште превенције у патологији, на нивоу лекара опште медицине. Дизајнирање и самостално извођење научних студија,
везаних са самосталан рад лекара или рад у тиму стручњака у раду на мултидисциплинарном пројекту.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Разумевање епидемиолошких модела болести, удређивање фактора ризика на настајање болести инфективне и неинфективне генезе,
организација здравственог надзора, сагледавање епидемиолошких метода, методологија организације скрининга, систематске имунизације,
имунизације по епидемиолошким индикацијама, епидемиолошке карактеристике заразних болести, хоспиталних инфекција, биолошке
агресије.
Практична настава
Практична примена епидемиолошких метода рада активно учење на проблемима који се јављају у популацији, практичан рад у сарадњи са
запосленима у Заводу за јавно здравље, самосталан рад на планирању и спровођењу мера превенције у популацији.
Активна настава:
1. Предавања
1
Основни појмови и дефиниције о обољевању у популацији. Историјски развој епидемиологије у свету и
националној патологији
2
Епидемијски тријас, модел точка, мрежа многоузрочности
3
Надзор у епидемиологији, методе надзора, свремена организација надзора, сентинел методе
4
Опсервационе и експерименталне методе, дескриптивнее и аналитичке методе
5
Инфективни процес, ланац инфекције у епидемиологији
6
Болести природних жаришта, епидемиолошке карактеристике, значај за националну патологију
7
Хоспиталне инфекције, фактоири настајања и фактори ризика за болничке инфекције
8
Екоепидемиологија, фактори средине, основни показатељи клиничке епидемиологије
9
Ванредне прилике, епидемиолошке карактеристике и здравствена заштита у ванредним приликама
10
Цревне заразне болести11
Полно преносиве заразне болести
12
Респираторне заразне болести
13
Векторске заразне болести
14
Масовне незатарна обољења
15
Нозокомијалне инфекције
Укупно часова
2. Вежбе
1
Мерења у епидемиологији, основни статистички показатељи
2
Пријављивање заразних и незаразних болести, опште мере превенције
3
Епидемиолошка анкета, узорковање материјала, дезинфекција, дезинсекција, дератизација
4
Организација обавезних имунизација, серо профилакса
5
Присуство одељењу за имунизацију Завода за јавно здравље Косовска Митровица, самосталан рад на
обавезним имунизацијама
6
Вакцинална профилакса професионално експонираних лица
7
АИДС, епидемиолошке карактеристике и дилеме
8
Успостављање карантина кроз векове, савремено сагледавање проблема
9
Птичји грип, авијарна инфлуенца, дилеме и практични задаци
10
Превенција цревних заразних болести, искуства из праксе
11
Искуства на идентификацији фактора ризика за настанак хоспиталних обољења
12
Карактеристике хеморагијских грозница на Косову и Метохији
13
Искуства на дијагностици и превенцији полно преносивих болести
14
Могућност превенције масовних незаразних болести, скрининг
15
Превенирање карцинома грлића материце
Укупно часова
Литература:
1. Самарџић С.:Епидемиологија, принципи и примена, Медицински факултет Приштина, 2005.
2. Самарџић С.: Имунизације, Дом културе Свети Сава, Лепосавић,2001.
3. Парлић М и сар.: Практикум из епидемиологије , Медицински факултет Приштина 2008.
Број часова активне наставе: 60
Предавања: 30
Вежбе: 30
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
94 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Остали часови
Самостални рад
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
студената: 90
Методе извођења наставе: Фронтални начин наставе, рад у малој групи, фокус систем наставе и решавање задатих проблема
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
95 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Неурологија главобоља и епилепсија
Наставник: Новица Т. Петровић, Снежана С. Филиповић-Данић, Драгана Д. Жорић, Славица М. Ивић, Векослав С. Митровић, Ненад М.
Милошевић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ4_31-32_2/4а
Година студија: IV
Семестар: VIII
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Циљ овог облика едукације да се студентима пружи могућност упознавања са новим информацијама везаним за
патофизиологију и третман мигрене, основне клиничке феноменологије кранијалних неуралгија и симптоматских главобоља у погледу
епидемиолошког значаја, утицаја на квалитет живота и осврт на њихово лечење, као и психијатријског аспекта болесника мигреном и лечење
тензионе главобоље. Приближавање проблематике у епилептологији на модеран, аутетичан и сврсисходан начин. Упознавање са новим
информацијама везаним за класификацију, патофизиологију и лечење епилепсије, усвајање знања о епилепсији у коморбидитету са другим
честим патолошким стањима и овладавањем доктрине лечења ургентних стања у епилептологији.
Исход предмета: Исход предмета је оспособљавање студената за препознавање најчешћих oблика главобоља, њихова правовремена
дијагностика и лечење. Овладавањем доктрине лечења ургентних стања у епилептологији.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти се упознају са најчешћим облицима главобоље, епидемиолошким подацима, патофизиологијом, дијагностиком и лечењем.Студенти
се упознају са увођењем доктринарног приступа ургетних стања у епилептологији као што су серија напада и епилептички статус Упознавање
са информацијама везаним за клсификацију, патофизиологију и лечење епилепсије.
Практична настава
Изводи се поред пацијента са циљем да се студентима демонстрира рад са овим болесницима. Практична настава изводи се поред пацијента са
циљем да се студентима демонстрирају сви облици главобоља..
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод и класификација главобоља; Добра дијагноза- исправно лечење. Епилепсија: дефиниција и дијагноза
2
Терапијске новине у мигрени; Напади неепилептичке природе
3
Симптоматске главобоље; Акутни симптоматски епилептички напади
4
„Кластер главобоља“ и остале тригемино-аутономне главобоље; Изоловани спонтани епилептички напади
5
Хронична дневна главобоља, психолошки аспекти мигреничара и терапија тензионих главобоља; Лечење
хроничне епилепсије
6
Епилептички статус и лечење
Укупно часова
2. Вежбе
1
Анамнеза и неуролошки преглед болесника са главобољом; Анамнеза и неуролошки преглед болесника а
епилепсијом
2
Приказ болесника са мигреном и неуралгијом; EEГ
3
Дијагностика главобоља; Антиепилептици
4
Лечење; Приказ хиперсензитивног синдрома
5
Самостална обрада болесника
Укупно часова
Литература:
1. Костић С. В.: Неурологија за студенте медицине. Mедицински факултет, Београд, 2007
2. Костић С. В.: Неурологија за студенте медицине. Mедицински факултет, Београд, 2007
3. Петровић Т. Н.: Мигрена. ДИГП „Просвета“ Ниш, 1999.
4. Николић М.: Практикум из неурологије. Медицинска књига Београд-Загреб, 1972, 1980
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Број часова:
3
3
2
2
2
3
15
Број часова:
3
3
3
3
3
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Методе извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду предавања преко видео презентација. Практична настава се изводи у
непосредном раду са болесником, и упознавања са техником ЕЕГ снимања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
96 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Психосоматски поремећаји – фреквентност, третман
Наставник: Милутин М. Ненадовић, Миомир В. Лештаревић, Гордана М. Максимовић.
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ4_31-32_2/4б
Година студија: IV
Семестар: VIII
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Курс има за циљ да студенте опредељене за изборни предмет Психијатрија детаљније информише о психосоматским
поремећајима и болестима. Психосоматски поремећаји и болести су значајно заступљени у психопатологији и уопште и област су за решавање
у лекарској пракси од опште медицине до супспецијалистичких бројних дисциплина.
Исход предмета: Студенти ће кроз овај курс овладати препознавањем, дијагностиком, диференцијалном дијагностиком, третманом и лечењем
психосаматских и соматопсихичких поремећаја.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Психосоматска медицина. Хипохондријски поремећаји. Дисоцијартивни поремећаји. Рад на упознавању психосоматских и дисоцијативних
поремећаја и разрада психодинамског објашњења настанка менталних поремећаја.
Практична настава
Практични рад са пацијентима.
Активна настава:
1. Предавања
Број часова:
Психосоматска медицина
1
2
Историјат и савремени ставови,
2
Психосоматски поремећаји и болести, етиолошки, клинички облици, диференцијална дијагноза
2
Хипохондријски поремећаји, дисоцијативни поремећаји и др.
3
Психохондријски поремећаји, соматиформна дисфункција вегетативног нервог система, неурастенија.
2
4
Дисоцијативни поремећаји, конверзивни поремећаји. Психодинамско објашњење настанка менталних
2
поремећаја.
5
Соматиформни поремећаји.
2
Рад на упознавању психосоматских и дисоцијативних поремећаја и разрада психодинамског објашњења настанка менталних
поремећаја
6
Фреквентност и различити облици појаве и клиничког испољавања психосоматских поремећаја и болести.
2
7
Третман психосоматских поремећаја и болести. Фармакотерапија, принципи психотерапије и принципи
3
социотерапије
Укупно часова
15
2. Вежбе
1
Рад са пацијентом.
2
Практични рад са пацијентом.
3
Практични рад са пацијентом.
4
Практични рад са хоспитализованим болесником на одељењу.
Укупно часова
Литература:
1. Морић-Петровић, С. (уредник): Психијатрија, Медицинска књига, Београд-Загреб, 1987.
2. Ненадовић, М.: Пропедевтика психијатрије, психијатријске дијагностике и терапије, Београд, 2004.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Број часова:
4
3
4
4
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, Семинарски радови, Рад у малој групи, Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
97 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Дијагностички и терапијски поступци у дерматовенерологији
Наставник: Небојша Ј. Крстић, Милијана С. Релић, Зорица Н. Сојевић, Татјана Р. Радевић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ4_31-32_2/4в
Година студија: IV
Семестар: VIII
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање студената са значајем дијагностичких и терапијских поступака и процедура у дерматовенерологији.
Исход предмета: Овладавање основним дијагностичким и терапијским поступцима у дерматовенерологији.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Упознавање студената са улогом и значајем дијагностичких и терапијских процедура које се спроводе у дерматовенерологији. Основи
структуре и функције коже (Ембриологија коже, епидермис, базална мембрана, дермис, хиподермис, аднекса коже, основне функције коже).
Основи дијагностике и терапије кожних болести (ефлоресценце коже, анамнеза и дерматолошки статус, допунска клиничка и лабораторијска
испитивања, локална терапија у дерматологији, системска терапија и физикална терапија у дерматовенерологији). Дерматозе изазване
паразитима (скабиес, педикулосис, лајмска борелиоза, алергијске промене коже изазване другим паразитима). Бактеријске инфекције коже.
Дерматозе изазване вирусима (Херпес зостер, херпес симплекс, веруке, кондиломата акумината). Гљивична обољења коже (Микроспорија,
трихофитија, кандидијаза, ингвинокруралне дерматомикозе, дерматофитије коже). Алергијске болести коже. Еритемосквамозне и папулозне
дерматозе. Булозне дерматозе. Аутоимуне болести везивног ткива (системски лупус еритематозус, дерматомиозитис, системска склеродермиа).
Болести коже услед поремећаја периферме циркулације. Малигни тумори коже. Венерологија. Сифилис. Гонореа и негонороичне инфекције
гениталних органа.
Практична настава
Спровођење дијагностичких и терапијских процедура које се користе у дерматовенерологији. Анамнеза дерматовенеролошког болесника,
Преглед дерматовенеролошког болесника, Основне дијагностичке методе у дерматовенерологији, Основи терапије дерматовенеролошких
болесника, Еритемосквамозне дерматозе, Остале еритемосквамозне дерматозе, Дерматозоонозе, Пиодермије, Гљивичне инфекције коже,
Вирусне болести коже, Алергијске дерматозе, Булозне дерматозе, Преканцерозе и тумори коже, Сифилис, Гонореја и негонороични уретрити.
Активна настава:
1. Предавања
1
Дијагностика и терапија еритематозних дерматоза
2
Дијагностика и терапија еритемoсквамозних дерматоза
3
Дијагностика и терапија везикулобулозних дерматоза
4
Дијагностика и терапија кератоза,дискератоза и вегетантних дерматоза
5
Дијагностика и терапија улцерозних и пиококних дерматоза
6
Дијагностика и терапија обољења везивног ткива
7
Дијагностика и терапија паразитарних болести коже
8
Дијагностика и терапија туберкулозе коже
9
Дијагностика и терапија тумора коже
10
Дијагностика и терапија полних болести и АИДС-а
Укупно часова
Број часова:
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
15
2. Вежбе
1
Дијагностика и терапија еритематозних дерматоза
2
Дијагностика и терапија еритемoсквамозних дерматоза
3
Дијагностика и терапија везикулобулозних дерматоза
4
Дијагностика и терапија кератоза,дискератоза и вегетантних дерматоза
5
Дијагностика и терапија улцерозних и пиококних дерматоза
6
Дијагностика и терапија колагеноза дерматоза
7
Дијагностика и терапија паразитарних дерматоза
8
Дијагностика и терапија туберкулозе коже
9
Дијагностика и терапија тумора коже
10
Дијагностика и терапија полних болести и АИДС-а
Укупно часова
Број часова:
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
15
Литература:
1.
Лалевић-Васић Б.Меденица Љ.Николић М.: Дерматовенерологија са дерматовенеролошком пропедевтиком,Савремена
администрација,.Београд , 2008 год. (В издање).
2.
Крстић Н., : Збирка тест питања за студенте опште медицине и стоматологије , Универзитет у Приштини - Медицински факултет(Призма), Крагујевац- 2004 год.
3.
Крстић Н., Радевић Т.: Aтлас кожних и полних болести, Универзитет у Приштини-Медицински факултет,2007 г. Призма Крагујевац.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад у малој групи
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
98 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
колоквијум-и
семинар-и
10
усмени испит
99 Страна 50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Епидемиологија заразних болести
Наставник: Светомир С. Самарџић, Милан Б. Парлић, Јасмина Ђ. Стевановић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ4_31-32_2/4г
Година студија: IV
Семестар: VIII
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Овладавање основним знањима епидемиолошких карактеристика заразних болести карактеристичних за националну
патологију.
Исход предмета: Препознавање настајање болести заразне етиологије у епидемијској форми, предузимање првих, неопходних мера опшtе
превенције и противепидемијских мера. Сарадња са специјализованим противепидемијским установама.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Упознавање епидемиолошких карактеристика најчешћих зараних болести у нас. Опште карактеристике цревних заразних болести,
респираторних болести болести векторског начина преношења, полно преносиве болести.
Практична настава
Вежбе прате теоријску наставу.
Активна настава:
1. Предавања
1
Искуства са заразним болестима у свету и код нас
2
Заразне болести у Балканским ратовима и Првом светском рату
3
Претеће и поново претеће болести
4
Акутне респираторне болести,
5
Инфлуенца, Стрептококна ангина, Реуматска грозница
6
Менингококни менингитис
7
Морбили
8
Акутне цревне заразне болести
9
Бациларна изентерија
10
Акутни ентероколитис изазван ешерикијом коли
11
Салмонелозе, трбушни тифус
12
Вирусни хепатитиси
13
Трансмисивне заразне болести
14
Зоонозе
15
Коришћење заразних болести у биолошком рату
Укупно часова
2. Вежбе
1
Епидемија пегавог тифуса у српској војсци у првом светском рату
2
Тифусна марија
3
Епидемија тифуса у Штимљу
4
Коришћење вакцине против хеморагијске грознице са бубрежним синдромом
5
Епидемиологија беснила у Србији
6
Епидемиологија морбила
7
Епидемиологија хеморагијских грозница
8
Хладни ланац
9
Апликација вакцина
10
Посета заводу за јаавно здравље
11
Практичан рад на дескриптивној епидемиологији
12
Пријављивање заразних болести
13
Сачињавање плана вакцинација за регион
14
Слање узорак за епидемиолошка испитивања
15
Пријава епидемије заразних болести
Укупно часова
Литература:
1. Парлић М и сар.: Практикум из епидемиологије, Медицински факултет Приштина 2008.
2. Самарџић С.: Епидемиологија, принципи и примена, Медицински факултет Приштина, 2005.
3. Самарџић С.: Имунизације, Дом културе Свети Сава, Лепосавић,2001
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Фронтални начин, Фокус начин, Рад у малим групама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
100 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
колоквијум-и
семинар-и
10
усмени испит
101 Страна 50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Хирургија
Наставник: Стојан Д. Секулић, Халит А. Халити, Александар С. Васић, Раде Б. Грбић, Александар П. Павловић, Јован М. Младеновић, Петар
А. Јовановић, Слободан Д. Аранђеловић, Братислав Д. Лазић, Јовица С. Васић, Славиша М. Башчаревић, Предраг М. Бојовић, Милан Б.
Филиповић, Славиша Т. Матејић, Божидар А. Одаловић, Слађана В. Трпковић, Небојша Д. Виденовић, Дејан З. Табаковић, Александар М.
Секулић, Ана Д. Јовановић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО5_33
Година студија: V
Семестар: IX, X
Број ЕСПБ: 21
Услов:
Циљ предмета: Студенти се упознају са основним принципима хируршке профилаксе, дијагностике и терапије хируршких обољења из области
опште и ургентне хирургије, хирургије ЦНС, врата, хирургије дојке, грудног коша, Хирургије срца, дигестивне хиругије, урологије, ортопедије
и трауматологије, пластичне и реконструктивне хирургије, ендокрине и дечје хирургије, хирургије артерија и вена.
Исход предмета: Подразумева да студент после завршеног Медицинског факултета треба да зна знаке и симптоме хируршких обољења из
наведених области, оспособљен да примени хируршке методе дијагностике и дијагностички алгоритам за постављање дијагнозе, примени
основне принципе хируршке профилаксе, стратегију, тактику и начин лечења хируршких обољења.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Историјат хирургије. Методе хируршке профилаксе - Асепса и антисепса. Методе хируршке дијагностике. Инфекције у хирургији,
патофизиолошки поремећаји, профилакса и терапија. Ране и обрада ране. Поремећаји метаболизма воде и електролита. Преоперативна
припрема и постоперативна нега болесника. Трансфузија крви. Повреде и шок. Анестезија и реанимација. Кардиопулмонална и церебрална
реанимација. Крварења и хемостаза. Термичке, хемијске и радијационе повреде. Основни принципи трансплантације ткива и органа. Основни
принципи онкологије. Основни принципи ратне хирургије. Врсте хируршких интервенција и хируршки инструментаријум. Неурохируршка
пропедевтика. Аномалије ЦНС-а. Краниоцеребралне повреде. Инфекције ЦНС-а. Цереброваскуларна обољења. Бенигни и малигни тумори
ЦНС-а. Повреде и обољења кичмене мождине и периферних нерава. Хирургија врата. Хирургија једњака. Хирургија повреда, аномалија и
обољења зида грудног коша, плеуре и дијафрагма. Хирургија плућа, трахеје и медијастинума. Хирургија срца. Хирургија дојке.Акутни абдомен
и повреде абдомена. Киле предњег трбушног зида. Илеус. Хирургија желуца и дуоденума. Хирургија танког црева. Апендицитис. Хирургија
колона и аноректума. Хирургија јетре, жучне кесе и билијарног стабла. Хирургија панкреаса. Хирургија слезине. Уролошка пропедевтика.
Повреде бубрега и уротракта. Обољења и тумори бубрега и уротракта. Хирургија простате. Хирургија мушких полних органа. Ендокрина
хирургија. Дечја хирургија. Пластична и реконструктивна хирургија. Ортопедска хирургија и трауматологија. Хирургија артерија, вена и
лимфатика.
Практична настава
Анамнеза и клинички преглед хируршких болесника. Припрема рубља и инструмената за стерилизацију. Операциона сала. Хируршко прање
руку и улазак у операциону салу. Практично упознавање са методама и апаратуром за стрилизацију. Упознавање са апаратуром за дијагностику
болесника, посебно ендоскопија. Лабараторијске анализе у хирургији. Преоперативна припрема и постоперативна нега болесника. Нега
хируршких болесника са компликацијама. Давање ињекција. Инцизија и дренажа гнојне колекције-апсцеса. Принципи лечења поремећаја
метаболизма воде и електролита. Венски приступ, интубација и терапија шока. Кардиопулмонална и церебрална реанимација. Извођење
реанимације и опрема за реанимацију. Принципи трансфузије. Методе хемостазе. Давање ињекција. Практична примена обраде ране. Хируршке
методе везивања конца. Упознавање са материјалом за разне типове сутура. Врсте и методе имобилизације и завоја. Исхрана хируршког
болесника. Организација рада и прва помоћ у ратним условима. Дијагноза неурохируршких повреда и обољења. Приступ коматозном
болеснику. Глазгов кома скор. Тумачење знакова повреде периферних нерава. Индикације за лумбалну пункцију. Компресивна радикуларна
неуропатија. Хируршки приступ и преглед врата. Дивертикулуми једњака. Ахалазија. Аномалије грудног коша. Пнеумоторакс. Вентилни и
отворени пнеумоторакс - прва помоћ. Дијагностичка и терапијска пункција грудног коша. Торакар-торакостомија. Дренажа грудног коша.
Торакални дренови. Стернотомија. Пункција перикарда. Коронарографија. Палпација , клинички, ултрасонографски и мамографски преглед
дојке. Палпација аксиле. Преглед трбуха- инспекција,перкусија,палпација и аускултација. Акутни абдомен. Назогастричне сонде, ректални
тубуси и абдоминални дренови. Оперативни приступи органима трбушне дупље. Дијагностика илеуса. Дијагностика киле предњег трбушног
зида. Антрирање. Упознавање са специфичним знацима и симптомима код обољења органа трбушне дупље (Мurphy, Corvuasire, McBurny,
Lantz, Gray-Turer, Mazo-Robson, Kehr...). РТГ-дијагностика, нативни ртг трбуха, са контрастом, иригографија, ЦТ,НМР, УС , ендоскопска
дијагностика. Лапароскопија у хирургији органа трбушне дупље. Ректални туше. Аноскопија. Палпација, перкусија бубрега. Преглед урина,
макроскопски и микроскопски. Цистоскопија. Интравенска пијелографија. Ултарзвук бубрега, мокраћне бешике, простате и тестиса. Пункција
мокраћне бешике. Катетризација. Уролошки катетери. Преглед простате. Преглед тироидне жлезде и перзистентног тимуса. Меконијални
илеус. Аномалије у деце- хипертрофија пилоруса, агенезија црева, неперфорирани анус. Аномалије полних органа код деце мушког пола. Прва
помоћ и надокнада течности код опекотина. Реконструктивна и естетска хирургија. Хиругија шаке. Деформитети, дегенеративне и реуматске
промене коштано-зглобног система. Коштано зглобне инфекције. Аномалије коштано-зглобног система. Тумори костију. Отворени и затворени
преломи екстремитета. Повреде кичменог стуба и карлице. Основи имобилизација екстремитета. Завоји. Коштано-зглобна дијагностика.
Артроскопија. Клинички преглед обољења артерија , вена и лимфатика. Артериографија, венографија, лимфографија и доплер колор
ултрасонографија. основне терапијске процедуре.
Активна настава:
1. Предавања
1
Историјат хирургије.Методе хируршке профилаксе-асепса и антисепса
2
Методе хируршке дијагностике
3
Хируршке инфекције
4
Рана и хируршка обрада ране
5
Поремећаји метаболизма воде и електролита
6
Преоперативна припрема и постоперативна нега хируршког болесника
7
Трансфузија крви
8
Повреде и шок
9
Анестезија и реанимација
102 Страна Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кардиопулмонална и церебрална реанимација
Крварење и хемостаза.Врсте хируршких интервенција и хируршки инструменти
Термичке, хемијске и радијационе повреде
Основи трансплантације ткива и органа
Основи онколошке хирургије
Основни принципи ратне хирургије
Неурохирургија
Хирургија једњака .Хирургија врата
Хирургија зида грудног коша,плеуре, плућа,трахеје,медијастинума
Хирургија срца.Хирургија дијафрагме.Хирургија дојке
Акутни абдомен.Илеус.Повреде трбуха.Киле предњег трбушног зида
Хирургија гастро-дуоденума,танког црева,апендикса,колона и аноректума
Хирургија јетре, жучне кесе и билијарног стабла,панкреса и слезине
Урологија
Дечија хирургија
Пластична и реконструктивна хирургија
Ендокрина хирургија
Хирургија артерија,вена и лимфатика
Аномалије,деформитети,реуматске и дегенеративна обољења коштано-зглобног система
Тумори костију. Коштано-зглобне инфекције
Повреде екстремитета, кичменог стуба и карлице
Укупно часова
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
120
2. Вежбе
1
Анамнеза и клинички преглед хируршког болесника
2
Стерилизација и контрола стерилизације.Операциони блок
3
Методе хируршке дијагностике-ртг, ендоскопија, пункције ..
4
Лабораторија.Припрема и нега хируршког болесника
5
Давање ињекција.Венепункција
6
Инцизија и дренажа апсцеса
7
Интубација, терапија шока
8
Кардиопулмонална и церебрална реанимација
9
Општа и локална анестезија.Реанимација
10
Трансфузија крви,Хемостаза
11
Хируршка обрада ране,хируршко везивање конца
12
Исхрана хируршког болесника
13
Имобилизација
14
Завоји
15
Организација рада и прва помоћ у рату
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
3
3
3
Глазгов кома скор.Приступ коматозном болеснику.Лумбална пункција
Пункција,торакостомија и дренажа грудног коша,торакални дренови
Палпација ,ултразвук и мамографија дојке
Назогастричне сонде, аноректални тубуси, абдоминални дренови,клизме
Ртг, ЦТ,НМР,УЗ, Сцинтиграфија органа трбушне дупље
Контрастна средства у хирургији
Пункција мокраћне бешике, катетеризација, кататери, ректални туше
Преглед тиреоидне жлезде и перзистентног тимуса
Анус инперфоратус, аномалије полних органа у деце
Опекотине, смрзотине-надокнада течности,прва помоћ
Реконструктивна и естетска хирургија
Артериографија,вено графија и лимфографија
Артроскпија.Конгениталне аномалије коштано-зглобног система
Имобилизација екстремитета
Завоји екстремтета
Број часова:
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Укупно часова
225
Литература:
1. Стевовић Д.: Хирургија. Савремена администрација, Београд,2002
2. Драговић М., Герзић З.: Хирургија. Медицинска књига. Београд,1998.
3. Вишњић М.: Хирургија. Просвета, Ниш, 2005.
4. Секулић С.: Абдоминална хирургија. Дијам-М-пресс,Нови Сад, 2007.
5. Башчаревић Љ.: Ортопедија и трауматологија локомоторног система.Универзитет у Приштини, Кос.Митровица, 2002.
6. Башчаревић Љ., Грбић Р.: Коштано-зглобне инфекције.Нови свет,Приштина,1997.
7. Павловић А.: Кардио-пулмонална и церебрална реанимација.Обележја, Београд,2007.
Остали часови
Број часова активне наставе: 345
Самостални рад
Предавања: 120
Вежбе: 225
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 552
Методе извођења наставе: Теоријска и практична настава; Самостално извођење клиничких вештина; Демонстрација клиничких вештина;
103 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Семинарски радови; Рад у малој групи (до 6 студента)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
104 Страна поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Педијатрија
Наставник: Момчило В. Перић, Јован Б. Живковић, Драгица М. Одаловић, Љиљана С. Шуловић, Мирјана Б. Чукаловић, Јелена Д. Крџић,
Снежана Р. Марковић-Јовановић, Јоргованка М. Путица, Зорица Н. Живковић, Јадранка С. Митић, Александра С. Секулић.
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО5_34
Година студија: V
Семестар: IX, X
Број ЕСПБ: 12
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са основном педијатријском проблематиком, да се едукује основним начелима
педијатријске патологије и исхране. Да се едукује за препознавање најчешћих педијатријских болести и начелима њиховог третмана у узрасту
од новорођенчета преко одојчета, малог и предшколског детета до адолесцента.
Исход предмета: Након одслушане теоријске и обављеног практичног дела наставе студент ће бити оспособљен за квалитетно узимање
анамнестичких података, коректан физикални преглед детета и препознавање најучесталијих симптома педијатријске патологије, као и
основних терапијских поступака за третман истих.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у педијатрију,превентивна и социјална педијатрија. Физиологија недоношчета, новорођенчета и одојчета. Патологија
недоношчета,новорођенчета и одојчета. Растење и развој. Алергијска оболења. Природна исхрана новорођенчади и одојчади. Двоврсна и
вештачка исхрана одојчади. Акутни поремећаји исхране. Хронични поремећаји исхране и специфичне дефицитне болести. Генетска оболења.
Кардиоваскуларни систем и болести везивног ткива. Вакцинације и њихов значај. Обољења нервног система и неуромускуларног апарата.
Обољења нервног система и неуромускуларног апарата. Обољења горњих дисајних путева . Обољења нервног система и неуромускуларног
апарата. Обољења уринарног система. Обољења уринарног система. Обољења доњих дисајних путева. Обољења дигестивног система. Урођени
поремећаји метаболизма. Обољења ендокриног система. Обољења ендокриног система- Диабетес мелитус у деце. Обољења дигестивног
система.Ургентна стања у педијатрији. Дете у ванредним условима. Обољења хематопоезе и малигне хемопатије. Обољења имунолошког
система.
Практична настава
Анамнеза,општи приступ болесном детету,специфичности морбидитета, Status praesens, oпшти преглед детета. Купање и повијање одојчета.
Клиничка процена раста и развоја. Клиничка процена раста и развоја. Природна исхрана, карактеристике, практично спровођење дојења.
Алерголошке пробе и друге методе алерголошког испитивања. Генетско саветовалиште. Двоврсна и вештачка исхрана, техника припреме и
давања хране. Практично спровођење пероралне и парентералне рехидратације и исхране код акутне дијареје. Календар вакцинације и
практично спровођење исте. Клиничка процена стања исхрањености и специфичних дефицитних болести. Преглед кардиоваскуларног система.
Дозирање и начин давања лекова. Преглед нервног система и неуромускуларног апарата. Преглед и дијагностика обољења горњег дела
респираторног система . Дијагностика неуролошких оболења и болести ЦНС-а. Преглед уринарног система. Преглед урина и дијагностика
болести уринарног система. Обољења и преглед доњег дела респираторног система. Преглед главе и врата. Општи преглед детета. Ендокрине
болести и узимање материјала за дијагностичке процедуре. Преглед абдомена и дијагностика оболења дигестивног тракта. Узимање крви,
хематолошке анализе, преглед хематолошког препарата. Хематолошки нормативи, трансфузије крви и крвних деривата, Поремећаји хемостазе
(ИТП, Хемофилија, ДИК). Лимфаденопатија, Тестови за откривање имунолошких поремећаја.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у педијатрију, превентивна и социјална педијатрија
2
Физиологија недоношчета, новорођенчета и одојчета
3
Патологија недоношчета,новорођенчета и одојчета
4
Растење и развој
5
Алергијска обољења
6
Природна исхрана новорођенчади и одојчади
7
Двоврсна и вештачка исхрана одојчади
8
Акутни поремећаји исхране
9
Хронични поремећаји исхране и специфичне дефицитне болести
10
Генетска обољења
11
Кардиоваскуларни систем и болести везивног ткива
12
Болести кардиоваскуларног система и везивног ткива
13
Вакцинације и њихов значај
14
Обољења нервног система и неуромускуларног апарата
15
Обољења нервног система и неуромускуларног апарата
16
Обољења горњих дисајних путева
17
Обољења нервног система и неуромускуларног апарата
18
Обољења уринарног система
19
Обољења уринарног система
20
Обољења доњих дисајних путева
21
Обољења дигестивног система
22
Урођени поремећаји метаболизма
23
Обољења ендокриног система
24
Обољења ендокриног система- Диабетес мелитус у деце
25
Обољења дигестивног система
26
Ургентна стања у педијатрији
27
Дете у вандредним условима и рана деце у вандредним условима
28
Обољења хематопоезе и малигне хемопатије
105 Страна Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
29
Обољења имунолошког система
30
Надокнада пропуштених предавања, давање потписа
Укупно часова
2
2
60
2. Вежбе
1
Анамнеза,општи приступ болесном детету,специфичности морбидитета
2
Status praesens, oпшти преглед детета
3
Купање и повијање одојчета
4
Клиничка процена раста и развоја
5
Природна исхрана, карактеристике, практично спровођење дојења
6
Алерголошке пробе и друге методе алерголошког испитивања
7
Генетско саветовалиште
8
Двоврсна и вештачка исхрана, техника припреме и давања хране
9
Практично спровођење пероралне и парентералне рехидратације и исхране код акутне дијареје
10
Календар вакцинације и практично спровођење исте
11
Клиничка процена стања исхрањености и специфичних дефицитних болести
12
Преглед кардиоваскуларног система
13
Дозирање и начин давања лекова
14
Преглед нервног система и неуромускуларног апарата
15
Надокнада пропуштених вежби
16
Преглед и дијагностика оболења горњег дела респираторног система
17
Дијагностика неуролошких оболења и болести ЦНС-а
18
Преглед уринарног система
19
Преглед урина и дијагностика болести уринарног система
20
Обољења и преглед доњег дела респираторног система
21
Преглед главе и врата
22
Општи преглед детета
23
Ендокрине болести и узимање материјала за дијагностичке процедуре
24
Преглед абдомена и дијагностика оболења дигестивног тракта
25
Узимање крви, хематолошке анализе, преглед хематолошког препарата
26
Општи преглед детета
27
Хематолошки нормативи, трансфузије крви и крвних деривата
28
Поремећаји хемостазе (ИТП, Хемофилија, ДИК). Лимфаденопатија
29
Тестови за откривање имунолошких поремећаја
30
Надокнада пропуштених вежби
Укупно часова
Литература:
1. Стојимировић и сар.: Педијатрија, Београд, 2005
2. Мардешић Д.: Педијатрија, школска књига Загреб, 2006
3. Савић Д.: Неке неуролошке специфичности у неонатологији, СВЕН, Ниш 2006
Број часова активне наставе: 180
Предавања: 60
Вежбе: 120
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, Консултације, Рад у малој групи
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
106 Страна Број часова:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
120
Остали часови
Самостални рад
студената: 270
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Гинекологија са акушерством
Наставник: Славиша В. Станишић, Бранислав Д. Петровић, Горан В. Релић, Алекса С. Андрејевић, Ивана С. Манисијевић-Бабовић, Немања
М. Милинчић, Ненад Б. Шуловић, Момир С. Дуњић, Саша Ж. Цветковић, Никола П. Станишић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО5_35
Година студија: V
Семестар: IX, X
Број ЕСПБ: 12
Услов:
Циљ предмета: Стицање, схватање, примена, анализа и евалуација знања и вештина из гинекологије и акушерства.
Исход предмета: Способност лекара опште праксе да препозна гинеколошко обољење или порођајно доба и упути пацијенткињу у
одговарајућу установу и да, по потреби, обави започети порођај.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Анатомија и ембриологија полних органа жене. Физиологија репродуктивних органа жене. Животно доба жене: пубертет, репродуктивно доба,
менопауза и сенијум. Етиологија, дијагноза и терапија. Запаљења гениталних органа жене. Пелвеоперитонитис. Дифузни перитонитис
гинеколошког порекла. Генитална туберкулоза. Ендометриоза. Бенигни и малигни тумори гениталних органа. Трудноћа. Физиологија трудноће.
Диференцијалне дијагностичке процедуре. Ембриогенеза. Раст и развој фетуса. Феталне аномалије. Порођај и механизам нормалног и
патолошког порођаја. Порођајни пут, порођајни објекат и порођајне снаге. Краварење у трудноћи и порођају. Новорођенче. Лактација.
Нормални и патолошки пуерперијум. Побачај. Ектопична трудноћа, дијагноза и терапија. Гинеколошке и акушерске операције. Брачни
стерилитет. Контрацепција.
Практична настава
Специфичности рада у гинеколошкој амбуланти. Понашање и став студента према болесници. Администрација. Узимање анамнезе. Општи
преглед. Гинеколошки преглед, инспекција, палпација,преглед под спекулумом. Практична демонстрација. Анатомска грађа спољних полних
органа, положај болеснице при прегледу, став гинеколога при прегледу. Вежба на болесници уз помоћ асистента. Индивидуално увежбавање
бимануалног прегледа и прегледа под спекулумом. Демонстрација нормалног стања унутрашњих гениталних органа. Утврђивање и припрема
за мале гинеколошке интервенције. Припрема болеснице (прање спољних гениталних органа, бријање, вагиналноиспирање, дезинфекција
оперативног поља, начин слања оперативног материјала у лабораторију). Демонстрација узимања вагиналног бриса за бактериолошки преглед,
за цитолошки, демонстрацијаузимања биопсије, демонстрација експлоративне киретаже. Демонстрирање припреме болеснице за прекид
трудноће (абортус артефицијалис). Припрема гинеколога оператера, припрема и упознавање са инструментима за прекид трудноће.
Демонстрирање дилатације цервикалног канала и инструменталне евакуације садржаја из материчне дупље. Демонстрирање принципа и
технике хистероскопије, ХСГ, инсуфлације и лапароскопије. Демонстрација обраде и припрема болеснице за гинеколошку операцију
вагиналним и абдоминалним путем. Преоперативна припрема, непосредна припрема, боравак у операционој сали (упознавање са радом сале,
демонстрација операције). Специфичности у раду у акушерскј амбуланти и у породилишту. Понашање и став судената према трудници и
породиљи. Увид о трудноћи и порођају. Преглед труднице и породиље (анамнеза припрема за преглед, спољашњи и унутрашји гинеколошки
преглед). Упознавање са факторима у порођају (природне порођајне снаге, порођајни пут и порођајни објекат). Демонстрирање нормалног
порођаја у порођајној сали (прво порођајно доба, друго, треће и четврто порођајно доба). Демонстрирање механизма порођаја и вођење порођаја
код патолошких порођаја (карлични, попречни, гемелли, аномалије ротације, дефлексиони ставови). Демонстрација акушерских операција.
Припрема за акушерску операцију и извођење. Демонстрација вођења порођаја под контролом кардиотокографије у порођајној сали. Нормални
и патолошки ЦТГ. УЗ у трудноћи и порођају (одређивање предњачећег дела плода, величине плода, утврђивање смрти плода, утврђивање
аномалија плода и утврђивање обољења плода).
Активна настава:
1. Предавања
Број часова:
Ембриогенетска разматрања. Развој гениталних органа човека.
Неправилности у развоју
Физиолошки концепт хипоталамус, хипофиза, оваријум. Фоликулогенеза
стероидогенеза, корелација са вишим центрима
Менструални циклус
Животна доба жене. Пубертет и његови поремећаји.
1
1
3
Пременопауза, монопауза, постменопауза и сенијум.
Метрорхагија. Дисфункционална крварења.
1
1
4
Аменореја. Други поремећаји менструалног циклуса.
Sy PCO. Хирзутизам
1
1
5
Запаљење вулве, вагине и цервикса.
Запаљење ендометријума, миометријума, параметријума и аднекса
1
1
6
Пелвеоперитонитис и дифузни перитонитис.
Поремећаји у положају утеруса и зидова вагине.
1
1
7
Генетика у гинекологији. Интерсексуализам
Дијагностикчки поступци у гинекологији: персуфлација, HCG, лапароскопија,
хистероскопија и колпоскопија
1
1
8
Гаматогенеза, оплођење и имплантација. Транспорт оплођене јајне ћелије.
Развој оплођење јајне ћелије. Бластогенеза. Развој клициних листића.
1
1
1
2
107 Страна 1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Плацентација. Исхрана ембриона.
9
Морфологија и физиологија постељице, пупчаника и плодове воде.
Ендокринологија трудноће. Фетоплацентна јединица. Плацента као
ендокрина жлезда
1
1
10
Нутритивна и респираторна функција постељице и раст плода. Транспорт
хранљивих материја, витамина, минерала и гасова до плода. Плацентни и
фетални крвоток.
Раст и развој плода током трудноће. Стандарди интраутериног раста плода.
Дијагностика развоја и раста плода током трудноће
Малформација плода. Тератогенеза. Етиологија. Клиничка слика.
Дијагностика. Терапија.
Анатомске и физиолошке промене у трудноћи. Промене на гениталним
органима. Промене осталих органа и система (кардиоваскуларни, нервни,
ендокрине жлезде). Психичке промене у трудноћи.
Дијагностика ране трудноће. Клинички преглед, несигурни, вероватни и
сигурни знаци трудноће. Помоћне дијагностичке методе (УЗ, дозажа хормона,
ЦХ анализа)
Дијагностички поступци у праћењу трудноће у другом и трећем триместру.
Клинички преглед. Примена УЗ. Примена кардиотокографије. Амниоскопија.
Порођај. Механизам започињања порођаја. Порођајни фактори. Механизам
нормалног порођаја. Збрињавање новорођенчета.
Савремено вођење порођаја. Методе контроле мајке, стања плода и тока
порођаја. Дириговани и индуковани порођај. Активно вођење порођаја.
Примена медикамента у порођају
Пуерперијум. Гениталне и екстрагениталне промене. Хигијенске мере у
пуерперијуму. Физиологија и патологија лактације.
Спонтани побачај. Дефиниција и стадијуми. Етиологија. Дијагностика.
Клиничка слика. Терапија.
Превремени порођај. Дефиниција. Етиологија. Патогенеза. Клиничка слика.
Дијагностика. Терапија. Вођење порођаја. Профилакса.
Продужена и пренесена трудноћа
Интраутерини застој у расту плода. Плацентарна инсуфицијенција. Убразан
фетални раст.
Смрт плода у материци током трудноће и порођаја. Узроци. Дијагностика.
Компликације. Терапија.
Ране и позне фестозе. Хиперемеза. ПИХ. Прееклампсија и еклампсија.
Инфекције у трудноћи узроковане вирусима, бактеријама и паразитима.
Примена вакцина у трудноћи и пасивна имунолошка заштита. AIDS у
aкушерству
Болести ендокриних жлезда у трудноћи. Diabetes mellitus. Поремећаји
функције тиреоидне жлезде.
Хематолошка и кардиоваскуларна обољења, трудноћа и порођај. Анемија,
тромбоцитопенија, лeукоза. Урођене и стечене срчане мане. Трудноћа и
порођај. Обољења вена и трудноћа.
1
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Имунолошки статус у трудноћи. Имунолошка обољења и трудноћа. АBО и RH
изоимунизација.
Патолошка крвављења у касној трудноћи. Плацента превија. Абрупција
плаценте. Прснуће маргиналног синуса. Вasa previja.
Обољења бубрега и мокраћног система у трудноћи. Нефритис и хронични
пијелонефритис.
Кожна и хируршка обољења у трудноћи. Неуропсихијатријска обољења у
трудноћи (епилепсија, психозе, наркоманија)
Фактори коагулације у нормалној трудноћи. Поремећаји фактора коагулације
у патолошким трудноћама (коагулопатије). Превенција и терапија.
Патолошки порођај.
Патолошки пуерперијум. Субинволуција утеруса. Крвављење. Инфекције.
Тромбофлембитис површних и дубоких вена мале карлице. Пуерперални
маститис.
Адаптација новорођенчета на ванматеричне услове живота (респирација
крвоктока) и нега нормалног новорођенчета. Повреде и оштећења
новорођенчета (асфикција, интракранијално крвављење, едем мозга)
Тромбобластична болест. Дијагностика, терапија и превенција ванматеричне
трудноће. Етиологија, дијагноза и терапија.
Акушерска анестезија и аналгезија. Акушерске операције.
Бенигна и малигна обољења вулве и вагине. Дистрофија вулве. Хроничне
дерматозе. Бенигни тумори вулве. Малигна обољења вагине
Бенигне лезије грлића материце. Дисплазије. Бенигни тумори материце и
широких веза. Ендометриоза.
Карцином грлића материце. Карцином грлића материце и трудноћа.
Аденокарцином ендометријума. Сарком утеруса.
108 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
26
27
28
Бенигни тумори оваријума
Малигне неоплазме оваријума
Брачна неплодност. Неплодност жене.
Брачна неплодност. Неплодност мушкарца. Асистирана фертилизација
Гинеколошка урологија. Стрес инконтиненција. Уретрални синдром.
Психосоматски поремећаји у гинекологији.
Дојка у гинекологији. Инфекција дојке. Бенигне и малигне неоплазме дојке.
29
Полно преносиве болести. AIDS
Планирање породице. Контрацепција. Стерилизација.
30
Ургентна стања у гинекологији и акушерству.
Гинекологија дечијег и адолесцентног доба.
Укупно часова
4
2
2
2
2
60
2. Вежбе
1
Уводно предавање.
Специфичност рада у гинекологији, помагање и став студената према
болесници, техничка питања: администрација, распоред, документација
(опште напомене).
Упознавање са простором, опремом и кадровима.
анамнеза
општи преглед
гинеколошки преглед: инспекција, палпација, преглед под спекулумом,
бимануални вагинални преглед, ректални преглед, комбиновани (вагинално
– ректални) преглед
2
Практично узимање анамнезе, анатомска грађа спољашњих полних органа,
положај болеснице при гинеколошком прегледу, став гинеколога при
прегледу. Вежба се изводи покрај болеснице уз помоћ асистента.
3
2
Обнављање градива из прошле вежбе. Индивидуално узимање анамнезе.
Увежбавање у распознавању појмова из анатомије спољних полних органа
техника бимануалног вагиналног прегледа и преглед под вагиналним
спекулумом. Нагласак се ставља на нормално стање спољних полних органа
међице, химена, вагине и вагиналног дела грлића. Вежба се изводи покрај
болеснице уз контролу асистента.
Индивидуално увежбавање бимануалног вагиналног прегледа и прегледа под
спекулумом, демонстрација нормалног стања унутрашњих гениталних органа
(материце, јајника, јајовода, материчних веза, дугласовог простора). Ова
вежба се изводи крај болеснице.
Број часова:
4
4
4
4
Крај болеснице се индивидуално увежбава дијагностика нормалног стања
гениталних органа помоћу бимануелног вагиналног прегледа и прегледа под
вагиналним спекулумом (анамнеза, инспекција, преглед под вагиналним
спекулумом, бимануални вагинални преглед, евентуално ректални преглед).
Бежба се изводи обавезно уз присуство наставника.
Упућивање и припрема за мале гинекоклошке интервенције. Припремање
болеснице (прање спољних гениталних органа, бријање предела спољних
гениталних органа, вагинално испирање, дезинфекција оперативног поља,
изоловање оперативног поља компресама, припрема инструментаријума,
припрема гинеколога-оператера, начин слања материјала у лабораторију).
4
7
Демонстрирање узимања вагиналног бриса за бактериолошки преглед, за
цитолошки (Папаниколау), за цитохормонални преглед, демонстрација
узимања исечка-биопсија (на спољним гениталним органима и грлића).
Демонстрација експлоративне киретаже. Демонстрације нормалног и
патолошког колпоскопског налаза.
4
8
Демонстрација припреме болеснице за прекид трудноће (Abortus arteficialis).
Припрема гинеколога оператера, припрема и упознавање са
инструментаријумом за прекид трудноће. Демонстрација дилатације
цервикалног канала и инструмалне евакуације садржаја материчне дупље.
4
9
Индивидуално увежбавање узимања анамнезе, спољни преглед унутрашњи
гинеколошки преглед, преглед под спекулумом, колпоскопски преглед,
узимање брисева, биопсије и експлоративна киретажа. Успостављање
»историје болести« и остале гинеколошке документације.
4
10
Демонстрирати принципе и технике хистероскопије, хистеросалпинографије,
инсуфлације (персуфлације), лапароскопије. Ова вежба се изводи помоћу
слика и филмова, а потом демонстацијом на пацијенту.
3
11
Узимање анамнезе, спољашњи преглед (општи и гинеколошки), унутрашњи
3
5
6
109 Страна 4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
гинеколошки преглед. Начин дијагностике, постављење дијагнозе у
конкретном случају, патолошке промене на вулви, вагини и грлићу материце
(приказ случајева).
12
Преглед случајева са тумефакцијама у малој карлици (miom uterusa) и
тумефакција аднекса (хидросалпинг цисте оваријума).
3
13
Преглед случајева са инфламаторним променама у карлици (adneksitis,
parametritis, pelveoperitonitis). Дијагноза и терапија.
3
14
Демонстрација обраде и припреме болеснице за гинеколошку операцију
вагиналним и абдоминалним путем. Преоперативна припрема, непосредна
припрема, боравак у операционој сали (упознавање са радом сале,
демонстрација операције).
3
15
Индивидуални приказ случајева са патолошким променама на грлићу и телу материце, аднексама. Боравак у
сали.
Уводна вежба:
Специфичност рада у акушерству, понашање и став студената према
трудници и породиљи, техничка питања: администрација, распоред,
документација (опште напомене), упознавање са простором, опремом и
кадровима.
трудноћа и порођај
Увод о трудноћи: настанак, развој, трајање и завршетак трудноће
Увод о порођају: у термину (partus temporarius), пре термина (partus
praetemporarius), после термина (partus posttemporarius), спонтани (partus
spontaneus), изазвани (inductio partus), стимулисани (stimulatio partus),
вештачки (partus arteftialis), преко природног пута (per vias naturalis), преко
трбуха (per vias abdominalis), трајање, нормалан (partus normalis) продужени
(partus prolongata).
3
16
4
17
Преглед труднице и породиље
анамнеза труднице и породиље
Припрема за преглед
спољашњи акушерски преглед (велика карлица), посматрање-инспекција,
пипање-палпациja, ослушкивање-аускултација.
Унутрашњи акушерски преглед (припрема труднице и породиље, припрема
испитивача, техника прегледа).
формирање акушерске историје
4
18
Фактори у порођају
Природне порођајне снаге (материчне контракције и трудови)
Порођајни путеви (мекани и коштани)
Порођајни објект и његови последци (величина плода, главица плода,
положај-ситус, смештај-поситио, налегање-праесентатио, држање-хабитус,
постељица-плацента, амнион, хорион, пупчана врпца, плодова вода).
4
19
Механизам порођаја и вођење нормалног порођаја
доба ширења или прво порођајно доба (Phasis dilatationis). Вођење првог
порођајног доба.
доба истискивања или друго порођајно доба (Phasis expulsionis). Вођење
другог порођајног доба.
доба постељице или треће порођајно доба (Phasis placentalis). Вођење трећег
порођајног доба.
доба заустављања крвављења или четврто порођано доба (Phasis
hoemostasis). Вођење четвртог порођајног доба.
4
20
Порођај код уздужних положаја главицом (situs longitudinalis, praesentatio
capitulum-capitulum praevium).
Савијено или флексионо држање (Praesentatio occipitalis) .
забачено држање (deflesio): темено држање главице плода-praesentatio
parietalis, чеоно држање главице плода-praesentatio frontis, лично држање
главице плода-praesentatio faciei.
Поремећај унутрашњег окрета главице-ротационе аномалије.
Задње потиљачно држање-Praesentatio occipito-posterior
високо право држање-Praesentatio occipito anterior-posterior
Ниско попречно држање-Praesentatio transversalis inferior.
Поремећаји налегања главице-Asynclitismus
4
21
Новорођенче-nmeonatus
збрињавање новорођенчета у порођајној сали
Асфиксија новорођенчета
Реанимација новорођенчета
Пратећа документација за новорођенче
4
110 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
22
Порођај код уздужног положаја карлицом-Situs longitudinalis, Praesentatio
pelvicus, Pelvis praevia
Дијагноза. Потпуни карлични. Непотпуни карлични. Вођење порођаја:
спонтано, ручним помагањем (auxillium manualis), ручним вађењем (extractio
manualis).
Поремећаји механизма порођаја (поремећаји држања ручица, поремећаји
окретања главице).
4
23
Порођаји код косих и попречних положаја плода- situs obliquus et transversus
Коси положај плода. Попречни положај плода. Запуштени попречни положај
плода (situs transversus neglectus). Претећа прскања материце (ruptura uteri
imminens). Прскања материце (Ruptura uteri).
4
24
Порођај код сужених карлица –Partуs et pelvis angуsta
Узрок суженим карлицама.Дијагноза. Типови сужених карлица: сужење
карличног улаза, свуда равномерно сужена карлица, пљоснато сужена
карлица, косо сужена карлица, попречно сужена карлица, сужење карличне
средине и теснаца, сужење карличног излаза, сужење карлице од улаза до
излаза
4
25
Порођај код ризичних трудноћа
Порођај код више плодова (Partus in multigemini)
Порођај код дијабетичних жена (Partus et diabetes mellitus)
Порођај код жена са преекламсијом и екламсијом (Partus et praeclampsio,
eclampsio)
Порођај код жена са РХ сензибилисацијом (partus et isoimunisatio)
Порођај код заосталог раста плода (Retardatio fetus in utero)
Порођај код жена са срчаним обољењима (Partus et cardiopathie)
Превремени порођај (partus praetemporarius)
Закаснели порођај (Partus posttemporarius)
Брзи порођај (Partus praecipitatus)
4
26
Операције у порођају
Припрема за операцију. Прокидање плодових овојака (амниотомија).
Пресецање међице (Еписиотомиа). Ревизија меког дела порођајног пута
(revisio vaginae et cervicis). Збрињавање повреде међице, вагине и грлића
материце (sanatio rupture perinei, vaginae et cervicis). Ревисија материчне
дупље (revisio cavi uteri). Тампонада метерице (тампонада утери ).
Истискивање постељице (expresio placentae manualis). Ручно одлубљивање и вађење постељице (Lyssis et
extractio placentae manualis). Вакум екстрактор (vacum ectractio). Царски рез (Sectio caesarea). Ручно довршење
порођаја (extractio fetus manualis). Окрети плода (versio fetus). Комадања плода (Embriotomia).
4
27
Кардиотокографија и ПХ метрија у порођају
Вођење порођаја под контролом кардиотокографије. Нормални и патолошки
кардиотокограм. Поступци у порођају на основу кардиотококграма.
Индикација за Ph-метрију. Инструменти и техника у ph-метрији. Резултат phметрије и њихово тумачење.
4
28
Ултразвук у порођају (Интралонографија интрапартум)
Упознавање са следећим ултразвучним процедурама:
Плацентосонографија
Одређивање волумена плодове воде
Одређвиање предњачећег дела, одређивање величине предњачећег дела.
Одређивање срмти плода. Одређивање величине плода, Утврђивање
аномалије плода. Утврђивање обољења плода.
4
29
Аналгезија и анестезија у порођају (analgesia et anestesia intrapartum)
Аналгезија, анестезија. Локална или инфитрациона анестезија. Спроводна и
регионална анестезија. (Пудендална или перимеална блокада,
парацервикална блокада, епидурална, спинална, каудална блокада, општа
анестезија).
4
30
Крвављење у току порођаја (haemorrhagia intrapartum)
1. Крвављење у првом порођајном добу. Предњачећа постељица (placenta
praevia). Превремено одлубљивање нормално усађене постељице (abruptio
placentae praecox). Прскање материце (ruptura uteri). Прадњачећи крвни
судови на плодовим овојима (Вasa praevia).
2. Крвављење у другом порођајном добу: цепање меког дела порођајног
канала (ruptura cervicis, vaginae). Крвављење из оперативне ране на
материци (haemorrhagia episiotomiae)
3. Крвављење у трећем порођајном добу. Задржана постељица или њени
делови. Атониа материце. Повреде порођајног пута. Поремећаји коагулације.
4. Крвављење у IV порођајном добу.
4
111 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Укупно часова
120
Литература:
1. Д. Младеновић: Гинекологија и акушерство, Завод за уџбенике и наставна сред. Београд 2003.
2. Д. Динуловић: Опстетриција, Службени лист СРЈ, 1996.
3. С.Станишић, М.Дуњић, Н.Шуловић: Практикум гинекологије и акушерства, 2005.
4. Љ.Ристић: Практична гинекологија, 2006.
5. Љ.Ристић: Практично акушерство, 2004.
Број часова активне наставе: 180
Предавања: 60
Вежбе: 120
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Остали часови
Самостални рад
студената: 270
Самостално извођење клиничких вештина; Демонстрација
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава;
клиничких вештина; Консултације; Рад у малој групи;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
112 Страна поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Социјална медицина
Наставник: Слободанка В. Башић, Момчило Р. Мирковић , Слађана М. Радуновић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО5_36
Година студија: V
Семестар: IX
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Усвајање социјално-медицинског приступа у објашњавању сложених феномена болести и здравља; упознавање са принципима
рада на здравственој заштити становништва, здравственим законодавством, здравственом технологијом, методама за мерење здравља и
здравственим васпитањем.
Исход предмета: Будући лекари биће оспособљени да учествују у унапређењу здравственог стања становништва применом стратегије и
различитих облика здравствене заштите.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Социјална медицина: предмет, садржаји рада, методе, однос према другим дисциплинама. Здравље-дефиниције, савремени концепт, фактори
ризика. Природни ток настанка болести и мере превенције. Економски значај здравља, финансирање здравствене заштите, здравствено
осигурање. Здравствена заштита-основна начела, нивои, принципи, здравствена заштита појединих категорија становништва.
Социјалне болести. Концепт ''Здравље за све''. Здравствене установе; Здравствени радници. Програмирање здравствене заштите. Концепт
промоције здравља; Здравствено васпитање. Међународна здравствена сарадња. Менаџмент у здравству.
Практична настава
Индикатори здравственог стања становништва. Здравствена заштита појединих категорија становништва. Социјалне болести. Планирање у
здравственој заштити. Здравствено васпитање (мотивација и комуникација, методе и средства). Промоција здравља.
Активна настава:
1. Предавања
1
Социјална медицина као научна дисциплина; Предмет и садржај рада;
Историјски развој социјално-медицинске мисли
2
Здравље: дефиниција, теоријски концепт здравља;
Фактори који утичу на здравље појединаца и групација становништва
3
Заједница и здравље; Породица и здравље
4
Заштита здравља; Историјски развој здравствене заштите; Нивои здравствене заштите
5
Мерење здравственог стања становништва и појединих категорија
Становништва
6
Социјалне болести
7
Заштита здравља породице и одређених групација становништва:
новорођенчад, одојчад, предшколска деца, школска деца и омладина, жене
генеративног доба, одрасло становништво, стари, хендикепирани
8
Здравствено законодавство; Корисници здравствене заштите; Управљање системом здравствене заштите
9
Организација здравствене службе; Ванболничка заштита; Болничка заштита, организација и рад осталих
здравствених установа; Приватна лекарска пракса
10
Здравствени системи; Финансирање здравственог система; Здравствени информциони системи;
Класификациони системи у здравству
11
Здравствена технологија; Менаџмент у здравству; Квалитет у здравству
12
Планирање за здравље; Ниво планирања; Етапе у процесу планирања;
Методе планирања
13
Васпитање за здравље; Понашање и здравље; Садржаји и методе здравствено-васпитног рада
14
Промоција здравља
15
Међународна здравствена сарадња
Укупно часова
2. Вежбе
1
Мерење здравственог стања становништва; Циљеви, методе, здравствени
индикатори, извори података за мерење здравственог стања
2
Здравствени индикатори: демографски и здравствени
3
Здравствени индикатори средине и индикатори здравствене делатности
4
Анализа здравственог стања становништва одређених средина
5
Здравствено стање одређених групација становништва; Здравствено стање деце
6
Здравствено стање жена
7
Здравствено стање одраслог становноштва
8
Здравствено стање старих и хендикепираних особа
9
Коришћење појединих сегмената социјалне и здравствене заштите;
упознавање са функционисањем, праћење садржаја и квалитета рада
10
Међународна класификација болести: значај, садржај и коришћење
11
Здравствено васпитање: циљеви, садржаји, методе
12
Практична примена здравственог васпитања у појединим јединицама
здравствене заштите и у заједници
113 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
13
Планирање у здравству; Израда хипотетичког програма здравствене заштите
за одређену категорију становништва
14
Промоција здравља; Улога промоције здравља у остваривању стратегија СЗО
15
Израда програма промоције здравља на нивоу здравствене службе и заједнице
Укупно часова
Литература:
1. Тимотић Б, Милић Ч, Јањић М, Башић С, Јовић С. : Социјална медицина. Веларта, Београд 2000.
Број часова активне наставе: 45
Предавања: 15
Вежбе: 30
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
114 Страна 2
2
2
30
Остали часови
Самостални рад
студената: 72
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Анестезиологија са реаниматологијом
Наставник: Александар П. Павловић, Ана Д. Јовановић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ5_37-38_2/4а
Година студија: V
Семестар: X
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Проучавање овог предмета је да се студенти упознају са основним смерницама модерне анестезиолошке праксе као и основним
реанимационим поступцима у третману стања шока, поремећајима биланса воде и електролита. Циљ је такође и да се студенти упознају са
основама респираторне реанимационе потпоре, радом механичких вентилатора, основним принципима нутритивне потпоре као и са
проширеним мерама кардиопулмоналне церебралне реанимације.
Исход предмета: Подразумева да студент након заврченог факултета може активно учествовати у припреми и извођењу различитих техника
опште и локалне анестезије, да познаје основне принципе рада апарата за анестезију и механичких вентилатора и да сходно томе може
непосредно извести артефицијалну вентилацију. Будући лекари оспособиће се за пласирање периферног венског пута, учешћа у постављању
централног венског пута те ће бити у стању да изведу парентералну надокнаду течностима. Уз то исход проучавања овог предмета биће такав
да будући лекари могу самостално поставити назогастричну сукцију, учествовати у постављању ентералних сонди те као резултат тога могу
извести парентералну и ентералну исхрану критично оболелих пацијената. Такође ће бити у стању да препознају основне ацидо базне и
електролитне поремећаје и да реагују применом адекватних терапијских поступака.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у анестезију, мултидисциплинарни приступ модерној анестезиолошкој пракси, преоперативна припрема, премедикација. Припрема за
извођење анестезије, основе апарата за анестезију, анестезијски системи. Интравенски анестетици. Модерни инхалациони анестетици.
Мишићни релаксанти. Ендотрахеална интубација. Компликације опште анестезије-бронхоспазам,
ларингоспазам, аспирација, гасна емболија, пнеумоторакс. Aнестезијски мониторинг, минимални мониторинг, инвазивни и неинвазивни
мониторинг. Локална и регионална анестезија; локални анестетици, инфилтрациона, топикална анестезија, периферни нервни блокови,
спинална и епидурална анестезија, компликације локалне анестезије. Поремећаји биланса воде и електролита, дехидратација, хипонатремија,
хипернатремија, хипокалијемија, хипрекалијемија. Метаболичка ацидоза, метаболичка алкалоза, респираторна ацидоза, респираторна алкалоза.
Шок дефиниција, врсте шока, етипатогенеза, дијагностика, терапијски поступци у шоку. Септички шок. Кисеоник, оксигенотерапија, основи
механичке вентилације.
Практична настава
Преоперативна припрема, анестетичка визита, анестезиолошка амбуланта, премедикација, начини премедикације, соба за премедикацију.
Припрема за извођење анестезије, основе апарата за анестезију, анестезијски системи. Ендотрахеална интубација, оротрахеална интубација,
назална интубација, отежана интубација. Aнестезијски мониторинг: клинички мониторинг савремени апаративни мониторинг. Технике
регионалне анестезије, површинска, инфилтрациона, плексус анестезија, спинална и епидурална анестезија, принципи рада периферних
нервних стимулатора. Инфузиони раствори, канулација периферних вена, браунила, централни венски пут и мерење
централног венског притиска. Aртеријка канулација и узимање гасних анализа артеријске крви. Мониторинг критично оболелих, дневни биланс
течности, пласирање уринарног катетера, мерење сатне диурезе. Оксигенотерапија, основни принципи рада механичких вентилатора.
Постављање гастричних сонди, Блекмор сонда, основни принципи парентералне и ентералне исхране.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у анестезију, преоперативна припрема, премедикација
2
Припрема за извођење анестезије, основе апарата за анестезију, анестезијски системи
3
Интравенски иинхалациони анестетици
4
Мишићни релаксанти
5
Ендотрахеална интубација
6
Компликације опште анестезије
7
Мониторинг
8
Локални анестетици и врсте регионалне анестезије
9
Спинална и епидурална анестезија
10
Шок, етиологија, патогенеза и дијагностика
11
Шок, Клиничка слика, терапијски поступци у шоку
12
Поремешаји биланса воде и електролита у организму
13
Поремећаји ацидобаѕног статуса
14
Кисеоник, оксигено терапија
15
Механичка вентилација
Укупно часова
2. Вежбе
1
Преоперативан припрема, премедикација
2
Припрема за извођење анестезије, основе апарата за анестезију, анестезијски системи
3
Ендотрахелана интубација
4
Анестезијски мониторинг
5
Технике локалне и регионалне анестезије
6
Инфузије, инфузиони раствори, пласирање интрваенске каниле, ЦВК, мерење централног венског питиска,
артеријска канулација, гасне анализе артеријсек крви
7
Мониторинг критично оболелих
8
Оксигенотерапија, основни принципи рада механичких вентилатора
115 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
3
2
1
2
2
1
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
9
Постављање назогастричне сукције, Блехморова сонда, основни принципи енетералне и парентералне исхране
1
Укупно часова
15
Литература:
1. Вучовић Д.: Интензивна терапија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
2. Лалевић П.: Анестезиологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
3. Павловић А.: КПЦР, Обележја, 2007
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, Консултације, Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
116 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Неонатологија
Наставник: Момчило В. Перић, Јован Б. Живковић, Драгица М. Одаловић, Љиљана С. Шуловић, Мирјана Б. Чукаловић, Јелена Д. Крџић,
Снежана Р. Марковић-Јовановић, Јоргованка М. Путица, Зорица Н. Живковић, Јадранка С. Митић, Александра С. Секулић.
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ5_37-38_2/4б
Година студија: V
Семестар: X
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Ближе упознавање са физиологијом и патологијом неонаталног периода уз савремен приступ биологији адаптивног периода,
фето-матерналном односу,пренаталној дијагностици и превенцији појединих поремећаја.
Исход предмета: Оспособљеност будућих лекара да препознају основне поремећаје код новорођенчета везане за рану имунилошку
некомпетентност и упути на адекватну дијагностичку процедуру стручном тиму.
Садржај предмета:
Теоријска настава
У току теоријске наставе студент се упознаје са детаљима из перинаталне медицине, са посебним карактеристикама и првим даним
адаптације, дијагностиком и лечењем раних инфекција и сепсе, као и са раним откривањем последица крваренња и хипоксије.
Практична настава
На практичној настави се уочавају детаљи прегледа новорођенчета, са посебним освртом на пупчаник, кожу, као и на рано откривање
аномалија ЦНС, уринарног и кардиоваскуларног система. У току практичне наставе до детаља се усваја нега новорођенчета, манипулације код
тешко болесног новорођенчета (постављање сонде,лумбална пункција, пласирање каниле, парентерална исхрана, интубација, вођење детета на
респиратору и др.).
Активна настава:
1. Предавања
1
Развој ембриона и фетуса, Увод у неонатологију
2
Постељица и основи репродуктивне биологије
3
Пренатална дијагностика и примена метода молекуларне биологије
4
Анатомске и физиолошке карактеристике превремено рођеног детета
5
Исхрана у неонаталном периоду
6
Респираторна патологија новорођенчета
7
Респираторна патологија новорођенчета
8
Патофизиолошки супстрат ХИЕ и ХИК, Клиничка слика и прогноза.
Рано откривање поремећаја ЦНС-а
9
Имунологија неонаталног периода
10
Инфекције новорођенчета. СИРС. Сепса
11
Крварења у неонаталном периоду
12
Хипербилирубинемија у неонаталном периоду
13
Конвулзије у неонаталном периоду
14
Лекови и новорођенче. Дојење и лекови
15
Метаболички и ендокринолошки поремећаји у неонаталном периоду.
Укупно часова
2. Вежбе
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
Преглед новорођенчета
2
Преглед новорођенчета
3
Пупчаник новорођенчета
4
Преглед кукова
5
Нега, купање,нега коже, мерење, исхрана новорођенчета
6
Узимање материјала за преглед
7
Лумбална пункција
8
Ехо кукова и абдомена
9
Ехо ЦНС-а
10
Нега новорођенчета у инкубатору
11
Монитори. инфузомати, вештачки вентилатори, оксигенотерапија
12
Парентерална исхрана
13
Kардиореспираторна реанимација
14
Аспирација горњих дисајних путева, положајна дренажа
15
Фототерапија, ЕСТР
Укупно часова
Литература:
1. Стојимировић и сар.: Педијатрија, Београд, 2005
2. Мардешић Д.: Педијатрија, Школска књига Загреб, 2006
3. Савић Д.: Неке неуролошке специфичности у неонатологији, СВЕН, Ниш 2006
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад у малој групи
117 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Тест
10
практични испит
10
усмени испит
10
118 Страна поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Лекови у трудноћи
Наставник: Славиша В. Станишић, Бранислав Д. Петровић, Горан В. Релић, Алекса С. Андрејевић, Ивана С. Манисијевић-Бабовић, Немања
М. Милинчић, Ненад Б. Шуловић, Момир С. Дуњић, Саша Ж. Цветковић, Никола П. Станишић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ5_37-38_2/4в
Година студија: V
Семестар: X
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета је да пружи студенту: информацију о значају лекова на ток и исход трудноће; знање потребно за критичку
процену утицаја лекова на ток и исход трудноће; знање потребно спречавање настанка штетних ефеката лекова на ток и исход трудноће.
Исход предмета: По окончању модула од студента се очекује да буде способан да: адекватно реагује у случају појаве неког штетног ефекта
лекова код трудница; предочи трудницама и здравственим радницима на доказима засновану информацију односно савет о употреби лекова у
трудноћи.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод (дефиниција, узроци, фактори ризика за настанак, испитивање, постулати, класификације опасности за ток и исход трудноће.
Антимикробни лекови. Аналгетици. Антикоагуланси. Антиастматици. Антиаритмици. Антихипертензиви. Антиепилептици. Општи и локални
анестетици.Психијатријски лекови. Утеротоници и утеролитици. Естрогени и гестагени. Гликокортикоиди. Тиреостатици. Витамини.
Минерали. Вакцине. Рентген зрачење.Лекови који изазивају зависност.Лекови који се добијају из биљака. Алкохол Дуван.
Практична настава
Савременим приступом омугућава се разумевање и овладавање значајним проблемом терапије. Интерактивном, проблемски оријентисаном
наставом решаваће се проблеми везани за примену лекова у трудноћи.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод (дефиниција, узроци, фактори ризика за настанак, настанак,
испитивање, постулати, класификације опасности за ток и исход трудноће)
2
Увод (дефиниција, узроци, фактори ризика за настанак, настанак,
испитивање, постулати, класификације опасности за ток и исход трудноће)
3
Антимикробни лекови; антивирусни и антиретровирусни лекови
4
Аналгетици; антикоагуланси
5
Антиастматици; Антиаритмици
6
Антихипертензиви
7
Антиепилептици; Општи и локални анестетици
8
Психијатријски лекови
9
Утеротоници и утеролитици; Естрогени и гестагени
10
Глукокортикоиди; Тиреостатици
11
Витамини; Минерали
12
Вакцине; Рендген зрачење
13
Лекови који изазивају зависност (морфин, кокаин, хероин, марихуана)
14
Лекови који изазивају зависност (морфин, кокаин, хероин, марихуана)
15
Лекови који се добијају из биљака; Алкохол; Дуван
Укупно часова
2. Вежбе
1
Увод (дефиниција, узроци, фактори ризика за настанак, настанак,
испитивање, постулати, класификације опасности за ток и исход трудноће)
2
Увод (дефиниција, узроци, фактори ризика за настанак, настанак,
испитивање, постулати, класификације опасности за ток и исход трудноће)
3
Антимикробни лекови; антивирусни и антиретровирусни лекови
4
Аналгетици; антикоагуланси
5
Антиастматици; Антиаритмици
6
Антихипертензиви
7
Антиепилептици; Општи и локални анестетици
8
Психијатријски лекови
9
Утеротоници и утеролитици; Естрогени и гестагени
10
Глукокортикоиди; Тиреостатици
11
Витамини; Минерали
12
Вакцине; Рендген зрачење
13
Лекови који изазивају зависност (морфин, кокаин, хероин, марихуана)
14
Лекови који изазивају зависност (морфин, кокаин, хероин, марихуана)
15
Лекови који се добијају из биљака; Алкохол; Дуван
Укупно часова
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
119 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Литература:
1. Лекови у промету 2007, М. Стануловић, В. Јаковљевић, А. Сабо (ур), приручник о лековима и њиховој примени. АТЦ класификацја. Нови
Сад-Косовска Митровица: Ортомедицс 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације;
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Тест
10
практични испит
10
усмени испит
10
120 Страна Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Примена лекова у осетљивој популацији
Наставник: Снежана Д. Јанићијевић-Худомал, Радослав В. Митић, Снежана М. Башчаревић-Стевић, Зорица Ј. Станојевић, Јулијана В. Рашић,
Соња Т. Булајић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ5_37-38_2/4г
Година студија: V
Семестар: X
Број ЕСПБ: 6
Услов: Након положеног испита из предмета Фармакологија и токсикологија од студената се очекује да стекне основна знања о примени
најважнијих лекова као и знања о новинама у рационалној фармакотерапији. Студент разуме начине апликације лекова, означавање и предност
појединих начина.
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти основних академских студија стекну основна знања о примени лекова у осетљивој популацији
(деца, труднице и дојиље, старије особе).
Исход предмета: Након одслушане наставе и положеног испита, од студената студија здравствене неге се очекује да стекну основна знања о
клиничким испитивањима, примени и превенцији могућих компликација при апликацији лекова у осетљивој опулацији (деца, труднице и
дојиље, старије особе).
Садржај предмета:
Теоријска настава
Групе пацијената са посебним режимом дозирања. Утицај узраста на метаболизам и излучивање лекова. Фармакотерапија у педијатрији.
Предшколски и школски узраст, фармакокинетички чиниоци. Клиничка испитивања лекова код деце. Утицај гена на метаболизам лекова.
Тератогенеза и оштећења лекова изазвана лековима. Лекови у трудноћи. Лекови у дојењу. Проблеми у терапији. Фармакотерапија у
геријатрији. Промене специфичних рецептора и циљних места повезане са старошћу.
Практична настава
Примена лекова код трудница. Дојиље и лекови. Давање лекова деци. Дозирање код деце. Клиничка испитивања лекова код деце. Давање
лекова старијим пацијентима. Начела одређивања дозе лекова код оштећења функције бубрега. Примена лекова код болести бубрега и јетре.
Прикази случајева.
Активна настава:
Предавања
1
Увод. Групе пацијената са посебним режимом дозирања. Утицај узраста на метаболизам лекова. Утицај
узраста на излучивање лекова.
2
Фармакотерапија у педијатрији. Начела и циљеви лечења. Новорођенчад (недоношчад, одојчад), расподела
лекова, важније болести. Предшколски и пколски узраст, фармакокинетски чиниоци: ресорпција, расподела,
метаболизам, излучивање, остали чиниоци). Избор лека и начин примене, параметри мотрења.
3
Одобравање лекова за децу. Клиничка испитивања лекова код деце. Документација. Процедура. Замке.
4
Утицај гена на метаболизам лекова. Идиосинкразија. Тератогенеза и оштећење фетуса изазвана лековима.
Неки сигурни и вероватни тератогени код људи.
5
Лекови у трудноћи. Лекови у у дојењу. Труднице и хронична болест. Проблеми у терапији. Интеракције
лекова.
6
Фармакотерапија у геријатрији. Начела и циљеви терапије. Промене специфичних рецептора и циљних места
повезане са старошћу . Утицај лечења на квалитет живота.
Укупно часова
Број часова:
2
3
3
2
3
2
15
Вежбе
Број часова:
1
Провера знања из области фармакотерапије.
1
2
Примена лекова код трудница. Дојиље и лекови. Категоризација лекова према опасности за плод. Приказ
4
случаја.
3
Давање лекова деци. Дозирање код деце. Скале за прерачунавања, примери. Прикази болесника (новорођенче,
3
дете, школски узраст). Токсикологија.
4
Клиничка испитивања лекова код деце. Информисани пристанак и начин упознавање детета са испитиваним
2
леком.
5
Давањ лекова старијим пацијентима. Чести клинички поремећаји. Начела одређивања дозе лекова код
3
оштеђење функције бубрега. . Примена лекова код болести бубрега. Примена лекова код болести јетре.
Интеракције и тровања, прикази болесника.
6
Тестирање и дискусија резултата.
2
Укупно часова
15
Литература:
1. Варагић В., Милошевић М.: Фармакологија, Елит Медица, Београд 2008.
2. Лекови у промету 2007, М. Стануловић, В. Јаковљевић, А. Сабо (ур), приручник о лековима и њиховој примени. АТЦ класификацја. Нови
Сад-Косовска Митровица: Ортомедицс 2007.
3. Humprey,P. Rang, Maureen M. Dale, James M. Ritter, Philip K. Morel: Fармакологија, Data status 2005
4. Јеленковић А.: Нежељена дејства лекова Хелен Ј, Београд 2002.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава, Консултације, Семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
121 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
поена
10
10
10
Завршни испит
тест
практични испит
усмени испит
122 Страна поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Офталмологија
Наставник: Лепша Д. Жорић, Милош Б. Мирковић, Весна З. Јакшић, Дивна В. Стаменковић, Дубравка И. Вукша, Оливера З. Ђокић, Наташа Б.
Поповић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_39
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање са дијагностичким и терапијским поступцима код обољења ока која су од значаја за рад лекара у примарној
здравственој заштити.
Исход предмета: Студент се оспособљава да, након клиничке обраде пацијента, предложи оптималну дијагностичку процедуру и терапију за
пацијента са обољењем ока.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у офталмологију. Ембриологија ока. Очни капци- болести, запаљења жлезда, тумори. Дакриоциститис, дакриоаденитис. Коњуктивитис.
Кератитис. Склеритис. Ендофталмитис. Увеитис. Иридоциклитис. Хориоидитис.Катаракте. Леукокорија. Болести мрежњаче. Неуритис очног
живца. Глауком. Целулитис. Рефракционе аномалије. Презбиопија. Афакија. Псеудоафакија. Корекција рефракционих мана. Хетеротропије.
Хетерофорија.Страбизам. Механичке, хемијске и физичке повреде ока.
Практична настава
Практичан рад са пацијентима са обољењима ока ( анамнеза, овладавање основним методама клиничког прегледа, терапијски избор)
Активна настава:
1. Предавања
1
2
Увод у офталмологију. Ембриологија ока. Општи анатомски подаци.
Очни капци: Анатомија. Болести коже и рубова капака. Запаљење жлезда. Поремећај облика, положаја и
покретљивости очних капака. Тумори.
3
Сузни апарат-Анатомија. Дакриоциститис. Дакриоаденитис. Синдром сувог ока.
4
Вежњача-Анатомија. Типови хиперемије. Коњунктивитиси - бактеријски, вирусни и алергијски. Дегенеративне
промене. Тумори.
5
Рожњача- Анатомија. Семиологија. Кератитиси – бактеријски, вирусни и други облици кератитиса. Дегенерације и
дистрофије.
6
Беоњача -Склеритиси. Стакласто тело – дегенеративне и друге промене у стакластом телу. Ендофталмитис.
7
Увеа-Подела увеитиса. Иридоциклитис. Хориоидитис. Тумори увеалног тракта. Урођене аномалије увеалног тракта.
8
Очно сочиво- Катаракта – дијагностика и подела. Леукокорија. Методе лечења.
9
Мрежњача-Анатомија. Васкуларне болести мрежњаче. Дијабетичка ретинопатија. Сенилна дегенерација макуле.
Аблације ретине. Тумори. Ретинопатија прематуруса.
10
Видни живац- неуритис. Едем. Симптоматологија оштећења видног пута и асоцијативних центара. Тумори видног
живца. Основи неуроофталмолошког прегледа.
11
Глауком - Нормални очни притисак и патофизиолошки механизми глаукома. Подела глаукома – глауком отвореног и
затвореног угла. Примарни, секундарни и конгенитални глауком. Дијагностика глаукома.
12
Орбита-Анатомија. Целулитис ( орбитални и пресептални). Промена положаја очне јабучице у орбити
(ено/егзофталмус). Тумори.
13
Рефракција и акомодација - Нормални односи, рефракционе аномалије. Акомодација. Презбиопија. Афакија.
Псеудофакија. Корекција рефракционих мана. Терапијски модалитети.
14
Мотилитет ока и његови поремећаји-Бинокуларни вид. Хетеротропије. Хетерофорије. Парализна разрокост.
Хируршко лечење. Рехабилитација резидуалног страбизма.
15
Повреде ока - Механичке, хемијске и физичке повреде ока: дијагностика и лечење. Ратне повреде ока.
Укупно часова
2. Вежбе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Техника офталмолошког прегледа. Анамнеза. Упознавање са основном опремом за дијагностику очних обољења.
Капци- основне методе прегледа. Патологија капака.
Сузни апарат- основне методе прегледа. Испирање сузних канала. Суво око. Ширмер тест. БУТ тест.
Очна јабучица: облик, величина, положај, покретљивост. Орбита-дијагностичке методе
Вежњача: преглед, ектропионирање капака. Клинички значај и диференцијална дијагностика црвеног ока.
Патологија вежњаче.
Рожњача: методе прегледа, особине нормалне и патолошки измењене рожњаче. Осељивост. Бојење флуоресцеином.
Предња очна комора: методе прегледа. Дужица : методе прегледа, особине нормалне дужице.
Глауком-рано откривање. Мерење очног притиска . Преглед очног дна и промена на видном живцу. Видно поље.
Дневна крива. Евалуација промена.
Ултразвук ока - дијагностика и биометрија. Клинички значај.
Видна оштрина-испитивање. Корекција рефракционих аномалија.
Очно сочиво-испитивање положаја, облика и провидности. Катаракта. Савремене хируршке технике операције
катаракте. Леукокорија.
123 Страна Број
часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Број
часова:
3
2
2
2
3
3
2
3
1
3
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
12
13
Стакласто тело: нормалне особине, дегенеративне и друге промене од клиничког значаја
1
Очно дно- изглед нормалног очног дна. Семиологија обољења мрежњаче. Офталмоскопија. Васкуларне болести ока.
3
Сенилна дегенерација макуле. Друга патолошка стања од значаја.
14
Функционална испитивања у офталмологији
3
15
Основи неуроофталмолошког прегледа
2
16
Поремећај мотилитета ока. Хетеротропије. Хетерофорије. Тест покривања. Рана детекција слабовидости код деце.
3
Рехабилитација вида.
17
Ургентна стања у офталмологији. Прва помоћ. Повреде ока – дијагностика и терапија.
2
18
Основне терапијске процедуре у офталмологији – апликација капи и масти. Затварање ока. Испирање. Припрема
2
пацијената за дијагностичке процедуре и оперативне захвате.
19
Рекапитулација и провера савладаних вештина
3
Укупно часова
45
Литература:
1. Благојевић и сар.: Офталмологија за студенте медицине и стоматологије. Медицинска књига. Београд.1996.
2. Кански : Клиничка офталмологија. Дата статус, Београд 2003
Остали часови
Број часова активне наставе: 75
Самостални рад
Предавања: 30
Вежбе: 45
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 120
Методе извођења наставе: Интерактивна теоретска и практична настава; Рад у малим групама; Консултације;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
124 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом
Наставник: Вукашин П. Андрић, Рада М. Трајковић, Бранислав П. Белић, Југослав А. Гашић, Горан В. Виденовић, Саша З. Табаковић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_40
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 7
Услов: Циљ предмета: Циљ предмета је да студент стекне основна знања из дијагностичких и терапијских поступака болести ува и његових аднекса,
носа и параназалних синуса, ждрела, гркљана, душника, једњака и одређене патологије главе и врата (конгениталне малформације, болести
лифних судова и жлезда и сл.).
Исход предмета: Исход предмета је потврда да је студент савладао основна знања потребна за оториноларинголошки преглед, дијагнозу,
диференцијалну гијагнозу и лечење болести и стања која су предмет изучавања оториноларингологије.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Физиологија слуха и равнотеже. Отолошка дијагностика - тонска, говорна и објективна аудиометрија. Импеданцметрија. Испитивање
равнотеже–нистагмус, ортостатски, динамостатски и ротаторни тестови вестибуларног апарата. Калорички тест. Радиологија у отологији.
Патофизиологија равнотеже. Конгениталне аномалије ува. Оtitis externa diffusa. Otitis externa circumscripta (furunculus),Cerumen. Corpora aliena.
Дијагноза, диференцијална дијагноза и
терапија екстерног отитиса. Herpes zoster oticus. Оtitis media acuta. Оtitis media acuta neonatorum.
Акутни тубарни катар. Paracenthesis. Otitis secretoria, otitis secretoria, Otitis media chronica, подела, етиопатогенеза, клиничка слика, дијагноза и
терапија. Егзокранијумске и ендокранијумске отогене компликације - mastoiditis acuta, paralysis n. facialis otogenes, meningitis
otogenes,thrombosis sinus sygmoidei, abscessus cerebelli otogenes, abscessus cerebelli otogenes. Otosclerosis – етиопатогенеза, клиничка слика,
дијагноза и терапија. Траума спољашњег ува, траума средњег ува, commotio labyrinthi. Fractura ossis temporalis. Aкутна наглувост и глувоћа.
Тrauma acustica acuta et chronica. Presbyacusis. Симптоматске кохлеовестибуларне болести. Вертигинозни синдром - патогенеза, клиничка
сслика, дијагноза диференцијална дијагноза и терапија. Бенигни тумори и преканцерозе спољашњег ува. Малигни тумори спољашњег ува.
Тумори средњег ува. Тумори унутрашњег ува. Периферне парализе фацијалиса.
Рехабилитација слушно оштећених особа. Физиологија и патофизиологија носа и параназалних синуса. Дијагностика у ринологији риноманометрија, ендоскопија носа и синуса, радиологија у риносинусологији. Конгениталне аномалије носа и синуса. Запаљење спољашњег
носа Акутно запаљење слузокоже носа - етиoпатогенеза, клиничка слика, дијагноза и трапија.Алергијске ринопатије – етиопатогенеза, клиничка
слика, дијагноза и лечење. Rhinopathia vasomotoria. Sinusitis paranasales acuta. Sinusitis maxillaris chronica. Интракранијалне компликације
синузитиса. Орбиталне компликације синузитиса. Deviatio septi nasi. Haematoma septi nasi. Abscessus septi nasi. Epistaxis. Corpus alienum cavi
nasi. Fractura ossium nasalium. Fractura maxillae. Фронтоетмоидалне повреде. Естетска и реконструктивна хирургија лица и носа. Носносинусна
полипоза. Тумори спољашњег носа. Тумори параназалних синуса. Конгениталне аномалије усне дупље. Лимфоепителни систем ждрела.
Идиопатска тонзиларна хиперплазија. Аденоидне вегетације. Pharyngitis acuta. Tonsillitis acuta. Adenoiditis acuta. Tonzilarni problem. Tonsillitis
chronica. Тонзилектомија-индикације, контраиндикације и компликације.Компликације акутног и хроничног запаљењљ ждрела и Валдејеровог
лимфатичног прстена. Corpora aliena pharyngis. Corrosio oropharyngis. Phlegmona baseos oris. Бенигни и малигни тумори горњег, средњег и доњег
спрата ждрела. Малигни тумори пода усне дупље. Физиологија и патофизиологија ларинкса. Дијагностика у ларингологији. Стробоскопија
ларинкса. Ендоскопија у ларингологији. Конгениталне аномалије ларинкса. Laryngitis acuta. Epiglottitis acuta.Laryngitis subglottica.
Laryngotracheobronchitis acuta suffocans – Jackson. Perichondritis laryngis.Laryngitis chronica. Повреде ларинкса. Оedema laryngis. Paralysis n.
recurrentis. Corpora aliena laryngis. Псеудотумори ларинкса. Преканцерозе ларинкса. Бенигни тумори ларинкса. Малигни тумори ларинкса.
Рехабилитација после ларингектомије. Анатомија и патофизиологија трахеје и бронха. Дијагностика у трахеобронхологији. Corpora aliena
tracheae. Tрахеотомија, коникотомија и интубација. Фонијатрија. Трахејске каниле и нега пацијента са канилом. Corpus alienum tracheae.
Тумори трахеје и бронха. Односи једњака. Дисфагија - диф. дијагноза, дијагностика у езофагологији. Corrosio oesophagi. Остале трауме једњака.
Corpora aliena oesophagi. Diverticulum oesophagi. Конгениталне малформације врата. Лимфаденопатије врата.
Практична настава
Преглед ува. Отоскопија. Импеданцметрија. Аудиометрија. Испитивање органа равнотеже. Калоријски тестови вестибуларног апарата.
Нистагмус. Ротаторни тестови вестибуларног апарата. Испитивање функције фацијалиса. Преглед носа и синуса. Палпација носа и синуса.
Предња риноскопија. Задња риноскопија. Епистакса. Радиографија параназалних синуса. Преглед усне дупље. Орофарингоскопија.
Дијагностика у ларингологији. Индиректни преглед ларинкса. Ендоскопија ларинкса. Ларингомикроскопија. Палпација врата. Трахеотомија.
Директоскопија. Интубација. Коникотомија. Езофагоскопија.
Активна настава:
1. Предавања
1
Конгениталне малформације ува Запаљење спољњег ува. Акутно запаљење средњег ува. Посебни облици
акутног запаљења средњег ува. Отоантритис. Мастоидитис акута. Посебни облици акутног запаљења
средњег ува. Отоантритис. Мастоидитис акута.
2
3
4
5
6
7
8
Хронично запаљење средњег ува. Отогене компликације Периферне парализе фацијалиса Повреде ува.
Отосклероза. Вертигинозни синдром Страна тела спољњег ушног ходника. Церумен
Аудиовестибулологија. Потрес лабиринта. Акутна акустичка траума. Токсична оштећења слуха. Старачка
наглувост.
Акутна наглувост и глувоћа. Професионално оштећење слуха. Тумори ува
Конгениталне малформације носа. Запаљењска обољења носа и параназалних синуса. Компликације
запаљењских обољења носа и параназалних синуса. Алергијска обољења носа и параназалних синуса.
Вазомоторна ринопатија.
Цисте виличних синуса. Оромаксиларне фистуле. Ринолитијаза. Мукокеле и пиокеле. Носно-синусна
полипоза. Стечене деформације носне пирамиде. Деформације носне преграде. Страна тела носа и
параназалних синуса. Крварење из носа.
Повреде носа и лица. Тумори носа и параназалних синуса.
Конгениталне малформације ждрела.Акутна и хронична запаљења ждрела. Тонзиларни проблем.
125 Страна Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Тонзилектомија. Компликације запаљењских обољења ждрела
Повреде ждрела. Страна тела ждрела. Тумори ждрела.
Конгениталне малформације ларинкса. Акутна запаљења ларинкса. Хронична запаљења ларинкса. Едем
ларинкса. Поремећај инервације ларинкса. Коникотомија,трахеотомија,интубација. Страна тела ларинкса,
трахеје и бронха. Повреде ларинкса.
11
Псеудотумори ларинкса. Бенигни тумори ларинкса. Преканцерозе ларинкса. Тумори ларинкса
12
Основи фонијатрије.
13
Дисфагије. Страна тела једњака. Повреде једњака. Тумори једњака Конгениталне цисте и фистуле
врата.Лимфаденопатије врата.
14
Максилофацијална хирургија
Урођене и стечене малформације лица и усне дупље. Запаљенска обољења усне дупље и језика.
15
Запаљенска обољења пљувачних жлезда. Бенигни и малигни тумори усне дупље, језика и пљувачних жлезда.
Укупно часова
9
10
2. Вежбе
1
Уређење радног места оториноларинголога. Осветљење у оториноларингологији. Преглед ува-инспекција,
палпација и отоскопија
2
Преглед ждрела-орофарингоскопија. Палпација лимфонодуса на варату.
3
3
3
3
3
3
3
45
Број часова:
3
3
3
Преглед ждрела-орофарингоскопија. Палпација лимфонодуса на варату.
3
4
Преглед гркљана-индиректна и директна ларингоскопија и хипофарингоскопија. Инспекција и палпација
врата.
3
5
Аудиовестибулологија-методе испитивања кохлеарног апарата-акуметријске пробе (Rinne, Weber. Schwabach i
Gelle)-тонска (лиминарна и супралиминарна), говорна и објективна аудиометрија. Импеданцметријатимпанометрија, испитивање стапес рефлекса и проходности и функције Еустахијеве тубе.
3
6
Испирање спољњег слушног ходника. Успостављање проходности и функције Еустахијеве тубе
(аутовентилација-Валсалва проба и продувавање Еустахијеве тубе-Полицеровање. Парацентеза.
3
7
Испирање спољњег слушног ходника. Успостављање проходности и функције Еустахијеве тубе
(аутовентилација-Валсалва проба и продувавање Еустахијеве тубе-Полицеровање. Парацентеза.
3
8
Методе заустављања крварења из носа. Репозиција носне пирамиде. Депласман терапија - одстрањење секрета
из носа и параназалних синуса методом по Proetz-у. Приказ болесника код којих је урађена опеарција синуса.
3
9
Приказ болесника са трахејском канилом и осталим болестима ларинкса.
3
10
Ендоскопија у Оториноларингологији-директоскопски преглед ларинкса без операцијског микроскопа (ДСК)директоскопски преглед ларинкса под операцијским микроскопом (ЛМС), директни преглед епифаринкса
(ЕпСК)- директни преглед трахеобронхијалног стабла (ТБСК) и директни преглед једњака (ЕСК)
3
11
Рад у операционој сали и посматрање одређених операција.
3
12
Демонстрација болесника разноврсне оториноларинголошке патологије.
3
13
Демонстрација болесника разноврсне оториноларинголошке патологије.
3
14
3
Максилофацијална хирургија
Приказ различитих случајева максилофацијалне патологије.
15
Приказ различитих случајева максилофацијалне патологије.
3
Укупно часова
45
Литература:
1.
Андрић П.В., Николовски Д.:Оториноларингологија за студенте медицине и стоматологије. Просвета, Ниш, 1999. године
2.
Андрић Павле Вукашин : Оториноларинголоија за студенте медицине и стоматологије. Типо штампа, Београд, 2006. године
Остали часови
Број часова активне наставе: 90
Самостални рад
Предавања: 45
Вежбе: 45
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 135
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Самостално извођење клиничких вештина; Демонстрација
клиничких вештина; Консултације; Рад у малој групи
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
126 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Хигијена и хумана екологија
Наставник: Александар М. Ћорац, Данијела С. Николић-Илић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_41
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета: Упознавање студента са повезаношћу човека и његове животне средине, са местом човека у животној средини и утицајем
фактора животне средине на човека и његово здравље. Оспособити студента да просматра појединце и популацију у зависности од укупног
утицаја фактора околине на здравље, с нарочитим освртом на еколошке системе од значења за нашу земљу. Путем семинара и практичног рада
омогућити студенту стицање знања и вештина потребних за разумевање зависности здравља и болести од фактора везаних за животну и радну
средину, укључујући и ванредне ситуације, и тако га оспособити да може обавити темељну анализу фактора животне средине и оценити утицај
тих фактора на здравље човека. Стицање знања из области здравствене заштите радно активне популације, безбедности здравља на раду, чији је
циљ унапређење и очување здравља запослених, као и унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних обољења,
болести у вези са радом, очувања здравља радиоактивног становништва, односно отклањања професионалних ризика.
Подстаћи изградњу ставова о потреби и добробити мултидисциплинарног приступа у решавању сложених односа услова животне и радне
средине и здравља човека.
Исход предмета: По завршетку наставе из предмета Хигијена и хумана екологија са медицином рада од студената се очекује да стекне следеће:
Знања: Познавање и објашњење основних особина и својстава микробиолошких, биолошких, физичких, хемијских и радиоактивних фактора
ризика из животне средине на здравље људи, Познавање и објашњење повезаности еколошких фактора и здравља људи, Методологије мерења
нивоа присутности микробиолошких, биолошких, физичких, хемијских и радиоактивних супстанци у животној средини, процени
могуће
утицаје измерених нивоа микробиолошких, биолошких, физичких, хемијских и радиоактивних супстанци у животној средини на здравље
људи, Познаје значај раног препознавања професионалних болести и повреда, као и поремећаја здравља насталих као последица дејства
штетних агенаса на радном месту, неправилне професионалне селекције и орјентације, као и неадекватног квалитета живота. Разуме и
спроводи поступке неопходне за унапређење и заштиту животне средине. Учешће у раду мултидисциплинираних тимова у сврху унапређења
еколошког окружења и заштите здравља. Вештине: на правилан начин тумачи резултате мерења фактора ризика из животне средине
и њихов утицај на здравље људи, на правилан начин предлаже и спроводи превентивне и санационе мере за унапређење и заштиту животне
средине и очување здравља људи, у случају акцидента пружи одговарајућу прву помоћ. Ставови: Рационалан приступ очувању и заштити
животне средине у циљу омогућавања одрживог развоја. Разумевање значаја промоције здравља на радном месту Позитивне навике у
понашању у односу на исхрану, физичку активност и др. Потреби и добробити мултидисциплинарног приступа у решавању сложених односа
услова животне и радне средине и здравља човека.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у хигијену и хуману екологију екологију. Значај еколошких фактора животне средине. Хигијенски значај ваздуха. Извори, састав и
фактори који утичу на загађивање ваздуха. Загађење ваздуха у комуналној средини и просторијама. Деловање аерозагађења на здравље људи.
Климатски и микроклиматски фактори и њихово деловање на здравље. Јонизујућа и нејонизујућа зрачења. Светлост, природно и вештачко
осветљење. Ултраљубичасто зрачење, инфрацрвено зрачење, ласерско зрачење, радиофреквентно и електромагнетно зрачење ниских
фреквенци. Деловање на здравље. Контаминација животне средине, деловање на здравље. Извори буке. Деловање буке на здравље људи.
Хигијенски значај земљишта. Функције земљишта. Заштита земљишта од загађивања. Утицај загађења земљишта на здравље људи. Значај и
улога воде.Врсте и особине воде према пореклу. Централни и локални начин снабдевања водом за пиће и њихов здравствени значај. Утицај
загађења воде за пиће на здравље људи. Хигијенски значај, порекло и састав отпадних материја. Утицај начина диспозиције чврстих и течних
отпадних материја на здравље људи. Медицински отпад. Значај ксенобиотика за здравље људи, судбина ксенобиотика у организму.
Изложеност-експозиција. Токсикокинетска фаза. Токсикодинамска фаза. Процена здравственог ризика (индентификација проблема, процена
токсичности-однос доза-одговор, процена изложености, карактеризација ризика). Планирање и основни хигијенски принципи изградње
насеља. Зонирање и одржавање насеља. Општи и хигијенски захтеви за јавне комуналне објекте. Људска и сточна гробља. Културнопросветни, јавни и пословни јавни комунални објекти. Спортски објекти. Здравствени објекти. Школска средина и здравље ученика.Хигијена
школских објеката и учила. Утицај фактора школске средине на морбидитет деце и омладине. Менталана хигијена школске деце и омладине.
Физичка активност у превенцији и лечењу болести. Спорт и здравље. Хигијена спортских реквизита, опреме и спортиста. Одржавање телесне
чистоће, хигијена зуба, руку, косе и коже главе. Хигијена одмора и сна. Хигијена обуће и одеће. Синдром нездравих зграда. Санитарнохигијенски захтеви за поједине здравствене установе, интрахоспиталне инфекције. Исхрана као фактор здравља и болести. Хранљиве и
заштитне материје и њихове потребе. Животне намирнице анималног и биљног порекла. Конзервисање намирница. Исхрана неких категорија
здравих људи (трудница, доиља, деце и омладине, радника, спортиста и старијих људи). Болести неадекватне исхране. Небактеријска тровања
храном. Основи дијеталне исхране. Организација и спровођење хигијенских мера у ванредним условима (водоснабдевање, отклањање
отпадних материја, исхрана). Хигијена предмета опште употребе. Основи менталне хигијене.
Практична настава
Увод у практичне проблеме хигијене са медицинском екологијом. Испитивање загађења ваздуха, процена добијених резултата и њихово
тумачење.Испитивање микроклиматских услова и тумачење резултата. Испитивање буке и вибрација.Испитивање јонизујућих и нејонизућих
зраченја са посебним освртом на испитвање осветњености. Локална инспекција водног објекта. Узорковање воде за пиће Хигијенски преглед
воде за пиће. Тумачење резултата исправности воде за пиће. Пречишћавање воде за пиће Површинске и отпадне воде са еколошко-медицинског
аспекта Испитивање аерозагађења. Испитивање здравствене исправности намирница. Тумачење резултата здравствене исправности намирница.
Санитарно-хигијенски аспект производње, припреме и дистрибуције хране. Испитивање исхране - анкета исхране. Процена стања
исхрањености. Планирање исхране.
Активна настава:
1. Предавања
1.
Хигијена и хумана екологија, основни циљеви и садржаји научне дисциплине.
Здравствени аспекти утицаја еколошких фактора животног окружења. Начела процене угрожености
здравља и здравствено-еколошки стандарди.
Савремени глобални и локални здравствено-еколошки проблеми.
Међународне и домаће институције и организације које се баве унапређењем и заштитом
127 Страна Број часова:
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
животне средине и очувањем здравља.
Међународно и домаће законодавство о заштити животне средине и утицају на здравље.
Ризици животне средине штетни по здравље људи
Састав атмосфере. Ваздух и загађење ваздуха. Најчешће загађујуће супстанције у атмосфери.
Физичке и хемијске особине и њихов утицај на здравље. Аеројонизација . Утицај на здравље- мере
превенције.
Радијације.
Нејонизујућа и јонизујућа зрачење.
Природна и вештачка светлост. Утицај на здравље. Мерење. Тумачење резултата.
Ултравиолетно зрачење и здравље. Значај УВ индекса за процену здравственог ризика.
Јонизујучћа зрачења,Извори, мерења, превенција и мере заштите. Тумачење резултата. Утицај на
здравље.
Хигијена насеља. Клима. Микроклима. Бука. Вибрације. Утицај на здравље.
Зонирање насеља.
Основни типови климе на нашем географском подручју и
утицај на здравље људи (метеоропатологија).
Микроклиматски елементи (температута, влажност
ваздуха, брзина струјања ваздуха, притисак) и утицај на
здравље (зона комфора и линија комфора).
Бука (дефиниције, извори, утицај на здравље, мере
заштите). Вибрације (дефиниција, извори, утицај на здравље, мере
заштите).
Дефиниција, особине и значај земљишта. Врсте земљишта, њихове особине и утицај на здравље.
Механизми загађивања. Процедуре унапређења и заштите земљишта од загађивања.
Значај за здравље људи.
Вода као основа здравља,физиолошки, техничкоекономски и епидемиолошки значај воде.
Начин водоснабдевања и обезбеђивање здравствено исправне воде за пиће. Објекти за
водоснабдевање (изворишта, водозахвати итд.
Зоне санитарне заштите (непосредна, ужа, шира).
Поступци за прераду воде за пиће (седиментација,
коагулација, аерација, дезинфекција).
Показатељи здравствене исправности воде за пиће
(физички, физичкохемијски, хемијски, микробиолошки,
биолошки, радиолошки) и утицај на здравље.
Здравствена исправност воде за пиће.
Здравствени учинци и загађења воде.
Отпадне материје- здравствени, економски и еколошки значај.
Основни принципи прикупљања течног отпада.
Поступци за прераду и коначно уклањање течног отпада.
Основни принципи прикупљања чврстог отпада.
Поступци за прераду и коначно уклањање чврстог отпада.
Посебни режими за уклањање специфичних отпадних материја.
Школска хигијена.
Хигијена школске средине. Физиологија раста и развоја.
Хигијенски услови за изградњу школе.
Хигијенске карактеристике учионице и учила.
Хигијенски захтеви наставе.
Карактеристике раста и развоја школске деце, адолесцената и омладине.
Најчешће болести и стања у школском узрасту деце, адолесцената и омладине.
Школска средина и здравље ученика, мере превенције болести
Спорт, рекреација и здравље. Хигијена објеката за спорт, рекреацију и физичку културу.
Хигијенски захтеви при изградњи спортских објеката за професионално бављење (стадион,
базен и др.).
Хигијенски
захтеви
при
изградњи
објекта
у
склопу
школе
(сала за физичко васпитање, базен).
Ментална хигијена.
Социоекономске болести (алкохолизам, пушење, зависност од психоактивних супстанци).
Стрес.
Повреде.
Лична хигијена и хигијена одеће и обуће
Хигијена здравствених установа
Интрахоспиталне инфекције. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и деконтаминација.
Дефиниција интрахоспиталне инфекције.
Врсте надзора над интрахоспиталним инфекцијама.
Хигијенско-санитарни надзор над интрахоспиталним
инфекцијама.
Увод у исхрану. Намирнице. Врсте и значај хранљивих материја (протеини, угљени
хидрати, масти, витамини, минералне материје). Основи метаболизма протеина, угљених
хидрата и масти.
Основни принципи здраве исхране и прехрамбрене густине оброка
Епидемиолошки значај хране, тровање храном.
Здравствена исправност намирница.
ХАССАП
Основни физички, хемијски, микробиолошки, биолошки и
128 Страна 2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
радиолошки показатељи здравствене исправности хране.
Утицај на здравље.
15.
Планирање и евалуација исхране.
Принципи и препоруке у планирању исхране (дневног оброка) здравих људи.
Енергетске потребе.
Компоненте енергетске потрошње.
Чиниоци од значаја за енергетску потрошњу.
16.
Методологија испитивања исхране и стања ухрањености.
Најважније болести недовољне исхране.
Најважније болести преобилне исхране.
17.
Јавноздравствено значење исхране.
схрана као мера превенције и лечења масовних хроничних незаразних болести и стања.
Исхрана пацијената са кардиоваскуларним сметњама.
Исхрана пацијената са дигестивним сметњама.
Исхрана пацијената са метаболичким сметњама (дијабетес, гихт и др.).
Исхрана пацијената који болују од малигних обољења.
Укупно часова
2. Вежбе
1.
Методологија мерења основних и специфичних загађујућих супстанци у ваздуху. Методологија
мерења радиоактивности. Методологија процене утицаја загађеног ваздуха на здравље.
Јонизација ваздуха. Мерење и здравствене последице.
2.
Квалитет ваздуха – међусобни утицаји препорука СЗО, ЕУ и националне законодавности.
Интерпретација резултата, оцена и сузбијање штетних физичких фактора животног и радног окружења.
3.
Методологија мерења микроклиматских елемената. Методологија мерења буке. Методологија мерења
вибрација. Дозвољени нивои микроклиматских елемената, буке и вибрација. Методологија процене утицаја
на здравље.
4.
Зрачења.
Природно и вештачко осветљење – геометријске и фотометријске методе, услови за различите просторије,
нормативи.
Зрачења – мерења и последице.
Процена ризика по здравље.
5.
Методологија мерења: физичких, хемијских, микробиолошких и радиолошких показатеља хигијенске
исправности земљишта. Методологија процене утицаја загађеног земљишта на здравље.
6.
Вода:
Санитарни надзор воде за пиће. Узимање узорака. Физички, хемијски и микробиолошки преглед водеза пиће.
Тумачење и оцена резултата
Заштита воде у природи. Мерење параметара и интерпретација резултата квалитета површинске воде
7.
Вода:
Прећишћавање воде за пиће. Методе и поступци. Дезинфекција. Одређивање хлора у води.
8.
Еколошки сагласна диспозиција отпадних материја. Методологија мерења: физичких, хемијских,
микробиолошких и радиолошких показатеља хигијенске исправности течног отпада и чврстог отпада.
Методологија процене утицаја на здравље.
9.
Исхрана :
Испитивање здравствене исправности намирница. Органолептички, хемијски, микробиолошки прегледи.
Хигијенски преглед млека, меса, јаја, брашна и производа од брашна,конзерви.
10.
Одређивање калоријске вредности хране.
Одређивање квантитативног и квалитативног састава хране.
11.
Исхрана:
Испитивање исхране и оцена стања ухрањености.
Методологија испитивања исхране и ухрањености људи. Принципи и начини испитивања исхране.
Антропометријска испитивања. Индекс телесне масе. Обим струка. Тестови кондиције, снаге и
издржљивости. Врсте дијета.
12.
Састављање дневног оброка (деце, трудница, дојиља, старих).
Мерење базалног метаболизма. Планирање дневног оброка код деце,адолесцената, омладине, трудница,
дојиља, спортиста, старих.
13.
Састављање дневног оброка код посебних категорија акутних и хроничних болесника.
14.
Санитарна микробиологија:
Дезинфекција и стерилизација – физичке и хемијске методе. Контрола успешности.
Санитарно хигијенска контрола здравствених установа. Узорковање брисеви руку и слободних површина.
Методологија извођења дезинфекције, дезинсекције, дератизације и деконтаминације болничке
средине, особља и опреме.
15.
Ванредна стања:
Исхрана у ванредним околностима - симулација
Снабдевање водом у ванредним околностима - демонстрација прочишћавања загађене воде.
Хигијенско збрињавање становништва (смештај, уклањање течног и чврстог отпада и др.).
Укупно часова
2
2
30
Број часова:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45
Литература:
1.
2
Коцијанчић Р. и сар: Хигијена, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
129 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
2.
Кристофоровић-Илић М.: Хигијена са медицинском екологијом – приручник са практикумом, Оромедикс, Нови Сад, 2003.
3.
Мишолић В.: Хигијена исхране, Институт за јавно здравље, Подгорица, 2007.
4.
Мишолић В. : Комунална хигијена, Културни просветна заједница, Подгорица,2001.
5.
Кристофоровић-Илић М.: Комуналана хигијена, Прометеј, Нови Сад, 1998.
6.
Новаковић Б., Миросављев М.: Хигијена исхране, Медицински факултет Нови Сад, 2002.
Остали часови
Број часова активне наставе: 75
Самостални рад
Предавања: 30
Вежбе: 45
Други облици наставе: 0
Студијски истраживачки рад:
студената: 120
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад на терену;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
130 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Медицина рада
Наставник: Александар П. Миловановић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_42
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета: Стицање знања из области здравствене заштите радно активне популације, безбедности здравља на раду, чији је циљ
унапређење и очување здравља запослених, као и унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних обољења,
болести у вези са радом, очувања здравља радиоактивног становништва, односно отклањања професионалних ризика.
Исход предмета: По завршетку наставе из предмета Медицина рада од студената се очекује да познаје значај раног препознавања
професионалних болести и повреда, као и поремећаја здравља насталих као последица дејства штетних агенаса на радном месту, неправилне
професионалне селекције и оријентације, као и неадекватног квалитета живота. Поседује знање о мерама превенције поменутих појава и
методама делања у случају да су већ настале. Има увид у значај промоције здравља на радном месту. Оспособљен је за оцену привремене
спречености за рад и познаје процедуру коначне оцене радне способности, као и етичке кодексе који га обавезују притаквом раду.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Етика у медицини рада. Професионална селекција и орјентација. Физиологије рада и ергономија. Квалитет живота радно активног
становништва. Замор и премор. Професионални стрес. Насиље на радном месту. Мобинг. Екологија рада и заштита на раду. Професионална
оштећења изазваних физичким ноксама. Професионалне болести изазване хемијским ноксама. Професионалние болести респираторног
система. Професионална обољења коже. Професионална малигна обољења. Професионална обољења локомоторног апарата. Професионална
обољења изазвана биолошким агенсима. Професионална алергијска обољења и поремећаји имунолошког система. Професионални
трауматизам, трауматизам у саобраћају. Болести у вези са радом. Процена професионалних ризика. Информациони систем и међународни
стандарди у медицини рада. Менанђзмент програм у медицини рада. Промоција здравља на радном месту. Оцењивање радне способности.
Практична настава
Методе и процедура прегледа запослених професионално изложених биолошким, физичким, хемијским и другим ноксама. Критеријумими за
верификацију професионалних обољења и оцењивање радне способности. Процена физичких способности запослених. Етички кодекси доктора
у медицини рада током прегледа. Тимски рад у процедури професионалне селекције и орјентације. Оцењивања радне (привремене и трајне) и
возачке способности. Проценом функције кардиоваскуларног, респираторног, хематопоезног система ради оцењивања радне способности.
Анализа радних места -картон радног места. Методологија за процену професионалног ризика. Израда извештаја о поведи на раду.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод, развој и задаци медицине рада у савременој здравственој служби.
Етика у медицини рада.
2
Основи физиологије рада и ергономије
3
Замор и премор. Професионални стрес
4
Екологија рада и заштита на раду
5
Професионалне болести. Листа професионалних болести. Професионална
оштећења изазвана физичким ноксама-бука и вибрације
6
Професионална оштећења изазвана физичким ноксама-јонизујуће и
нејонизујуће зрачење
7
Професионалне болести изазване хемијским ноксама-метали и неметали
8
Професионалне болести изазване хемијским ноксама-органски растварачи и
пестициди
9
Професионалне болести изазване хемијским ноксама-гасови и пластичне масе
10
Професионалне болести респираторног система
11
Професионална обољења коже
12
Професионална малигна обољења. Професионална обољења изазвана биолошким агенсима
13
Професионални трауматизам. Трауматизам у саобраћају
14
Болести у вези са радом. Промоција здравља на радном месту
15
Оцењивање радне способности
Укупно часова
2. Вежбе
1
2
3
4
5
6
7
Радна анамнеза. Преглед пацијената у медицини рада. Приказ пацијента.
Процена физичких способности радника.
Детекција физичких, хемијских и биолошких штетности у радној средини
Картон радног места. Лична заштитна средства
Лабораторијске анализе у оквиру верификације професионалних оболења
Процена морфолошког и функционалног стања респираторног система радника
Процена морфолошког и функционалног стања кардиоваскуларног система радника
131 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
8
Преглед радника изложених хемијским ноксама - метали, неметали и гасови. Критеријуми за
професионално обољење
9
Преглед радника изложених хемијским ноксама -пестициди и органски растварачи. Критеријуми
за професионално обољење
10
Преглед радника са професионалним оболењима респираторног система. Критеријуми за
професионално обољење
11
Преглед радника професионално изложених вибрацијама. Критеријуми за професионално обољење
12
Преглед радника експонованих јонизујућем зрачењу и биолошким агенсима. Критеријуми за
професионално обољење
13
Процена морфолошког и функционалног стања кардиоваскуларног система радника
14
Штетна дејства буке и критеријуми за професионално обољење
15
Повреде на раду и у друмском саобраћају
Укупно часова
Литература:
1.
Видаковић А. и сар.: Основи медицине рада, ЦИБИФ, Београд,1997.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад на терену
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
132 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Физикална медицина
Наставник: Данијела С. Башчаревић, Драгана Т. Сумрак, Зоран В. Којовић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_43
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Едукација студената за примену физикалних фактора у циљу профилаксе, дијагностике и терапије.
Исход предмета: Примена протокола правовремене хабилитације и рехабилитације оболелих и повређених.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у физикалну медицину и терапију. Фототерапија, фотодијагностика. Термотерапија, криотерапија, хидротерапија. Електротерапија.
Импулсно магнентно поље и ултразвук. Кинезиологија,. Кинезитерапија. Физикална терапија и рехабилитација: кардиоваскуларних обољња,
респираторних обољења, посттрауматских стања, реуматолошких болесника, након лезија централног и периферног моторног неурона.
Практична настава
Обавезни елементи физикалног прегледа, практична примена, оптимални избор и извођење физикалних метода.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у физикалну медицину и рехабилитацију, дефиниција, класификација
2
Фототерапија, инфрацрвени и ултраљубичасти зраци, фотодијагностика
3
Термотерапија, криотерапија, хидротерапија
4
Електротерапија, једносмерне струје
5
Електротерапија: наизменичне струје ниске, средње и високе фреквенце
6
Импулсно магнетно поље и ултразвук
7
Кинезиологија
8
Кинезитерапија
9
Развој кретања у првој години живота, развојне сметње и церебрална парализа
10
Телесни деформитети
11
ФТ и РХ кардиоваскуларних и респираторних обољења
12
ФТ и РХ посттрауматских стања
13
ФТ и РХ реуматолошких болесника
14
ФТ и РХ након лезија централног моторног неурона
15
ФТ и РХ након лезија периферног моторног неурона
Укупно часова
2. Вежбе
1
Увод у физикалну медицину и рехабилитацију, дефиниција, класификација
2
Фототерапија, инфрацрвени и ултраљубичасти зраци, фотодијагностика
3
Термотерапија, криотерапија, хидротерапија
4
Електротерапија, једносмерне струје
5
Електротерапија: наизменичне струје ниске, средње и високе фреквенце
6
Импулсно магнетно поље и ултразвук
7
Кинезиологија
8
Кинезитерапија
9
Развој кретања у првој години живота, развојне сметње и церебрална парализа
10
Телесни деформитети
11
ФТ и РХ кардиоваскуларних и респираторних обољења
12
ФТ и РХ кардиоваскуларних и респираторних обољења
13
ФТ и РХ реуматолошких болесника
14
ФТ и РХ након лезија централног моторног неурона
15
ФТ и РХ након лезија периферног моторног неурона
Укупно часова
Литература:
1. Костић О.: Физикална медицина са рехабилитацијом, Свен Ниш, 2002.
Број часова активне наставе: 45
Предавања: 15
Вежбе: 30
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад у малој групи;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
Тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
133 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број часова:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Остали часови
Самостални рад
студената: 72
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Судска медицина
Наставник: Сузана У. Рашовић-Матејић, Мирослав Б. Милошевић, Владимир П. Јакшић
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_44
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Мора се полагати као задњи испит на факултету
Циљ предмета: Циљ предмета је усвајање основних знања из судске медицине као науке која служи разјашњавању правних проблема из
подручја здравља и болести, живота и смрти људи.
Исход предмета: По завршетку наставе из предмета Судска медицина од студената се очекује да стекне основна знања, вештине и ставове.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Оспособити студента-будућег лекара да одговори на питања која поставља пракса судова и правосудних тела, као што је одређивање
механизма настанка, врсте и тежине повреде, доказивање узрочне везаности и болести те повреда и смрти. Задатак је одређивање узрока,
начина и врсте смрти, утврђивање времена настанка повреде и смрти, идентификација умрлог, као и упознавање са основним принципима
медицинске криминалистике, припремањем стручног вештачења ако се случај процесуира, с обавезом правилне интерпретације, дискусије и
објашњења свих медицинских налаза за потребе судских процеса, те упознавање медицинске и шире друштвене заједнице са критичким
информацијама.
Практична настава
У оквиру практичне наставе стечена знања ће студентима омогућити самостално обављање прегледа мртвог тела и препознавање знакова
смрти ради утврђивања смрти, испуњавање одговарајуће документације. Утврђивање и описивање повреда на живима и на мртвим телима.
Постављање сумње на насилну смрт и постављање индикација за судскомедицинску обдукцију, као и обављање прегледа и узимање узорака за
хистохемијску анализу код живих особа.
Aктивна настава:
1. Предавања
Увод у судску медицину. Историјски развој судске медицине. Улога судске медицине у решавању проблема
1
практичне медицине и њен значај у решавању правне проблематике.
Увод у танатологију. Умирање и смрт. Агонија. Права смрт. Појам мождане смрти. Суправиталне реакције.
2
Привидна и клиничка смрт. Општи појмови у вези са трансплантацијом ткива и органа. Лешне особине и
лешне промене.
Преглед леша. Утврђивање стања умрлости и времена смрти. Судско-медицинска обдукција (захтев за
3
обдукцију, задаци и значај обдукције, обдукциони записник, појам опште и специјалне обдукције).
Ексхумација лешева.
Појам оштећења здравља. Природно и насилно оштећење здравља. Појам класификације (врста) и порекло
4
повреда. Узрок, услов и повод смрти. Природна смрт у судскомедицинској пракси. Нејасне природне смрти
(незнана, сумњива и напрасна природна смрт).
Телесна обољења. Однос између повреда и обољења. Трауматско обољење. Морбозна повреда. Разликовање
5
насилног од природног оштећења здравља. Проверавање здравственог стања и телесног обољења у судскомедицинској пракси. Појам компликације и последица повреда, њихов клинички и судско-медицински значај.
Заживотне реакције и њихов судскомедицински значај. Виталне(заживотне) повреде. Хропачке повреде.
Посмртне повреде. Синкопалне и липотимичке повреде. Заживотне реакције и њихов судско-медицински
6
значај. Искрварење. Аспирација и деглутиција. Ваздушна и гасна емболија, масна емболија, тромбна емболија,
друге врсте емболија (пројектилна, ткивна и др).
Механичке повреде. Механичка оруђа и оружја. Подела на озледе и ране. Озледе. Огуљотина. Сасушина.
7
Крвни подлив. Нагњечина. Крвни излив. Искрвављеност. Расцеп. Продор. Пробој. Провала. Разорине.
Раскомадине. Повреде костију.
8
Ране. Раздерине. Прскотина. Секотина. Убодина.
Ватрено оружје. Уопште о устрелинама. Устрелине из близине. Устрелине из релативне близине.Устрелине из
9
апсолутне близине. Устрелине из даљине. Посебне устрелине (повреде из ловачке пушке и експлозивним
оружјем)
Асфиктичне повреде. О асфиксијама уопште. Општи обдукциони налаз. Асфиксије настале запушењем
(суфокационе асфиксије). Затварање дисајних отвора. Запушење дисајних путева. Болус - смрт. Аспирациона
10
смрт. Страно тело у душнику код деце. Утопљење. Лешеви из воде. Развој постморталних промена на
лешевима из воде, утопљеници и неутопљеници.
Асфиксије настале стезањем (Странгулационе асфиксије). Механизам настанка смрти. Вазовагалне смрти.
11
Специјална обдукција вратних органа. Вешање. Задављење. Загушење. Притисак на врат. Притисак на грудни
кош и трбух. Надживљавање странгулационих повреда врата.
Физичке повреде. Повреде електричном струјом. Повреде техничким електрицитетом. Повреде атмосферским
електрицитетом (удар грома). Повреде и смрт настала због излагања тела високим и ниским температурама:
12
опекотине, опаротине, сунчаница, омарица, смрзнутост (хипотермија – расхлађивање). Радијационе повреде и
обољења.
Форензички значај повреда главе. Класификација повреда главе. Потрес мозга. Контузије мозга. Преломи
лобање. Притисак на мозак – трауматска интракранијална крварења (епидурални хематом, субдурални
13
хематом, субарахноидално крварење, интрацеребрално крварење). Разликовање трауматских и морбозних
интракранијалних крварења.
Форензички значај повреда грудног коша, абдомена, кичме и кичмене мождине. Анализа повреда појединих
14
торакалних органа (плућа, срца, аорте) и прелома костију торакалног зида. Форензички значај повреда
134 Страна Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
абдомена. Анализа повреда појединих органа (јетре, слезине, црева, ретроперитонеалних органа и сл. Судскомедицински значај крварења у два времена). Форензички значај повреда кичме и кичмене мождине.
Хемијске повреде и њихов форензички значај. О тровању уопште. Услови тровања. Општа подела отрова и
15
тровања. Судско-медицинска дијагноза смрти код тровања. Начини утврђивања тровања и њихова доказна
вредност. Узимање материјала од живих или са лешева за токсиколошки преглед.
Карактеристике и дијагноза тровања код појединих група отрова.Корозивна средства. Нервни отрови. Тровање
лековима. Инсектициди, гасовити и крвни отрови. Паренхимски отрови. Тешки метали. Анафилактичке
16
реакције или смрти после употребе појединих лекова (пеницилинска смрт). Остали отрови – стрихнин, бензин,
етилен, гликол, никотин.
Дроге и наркоманија.Форензички значај и судско-медицинска дијагностика. Наркоманија и наркомани (опијум
и опијати:морфин и хероин;кокаин; амфетамин; екстази; канабис; LSD и други халуциногени; мескалин,
17
финиклидин; ароматичне супстанце-лепак, растварачи). Акутно тровање морфином. Друге смрти код
наркомана. HИВ инфекција и AИDS синдром у судско-медицинској пракси.
Судскомедицински значај алкохолисаности и алкохолизма. Акутно тровање алкохолом (етил и метил алкохол).
18
Утврђивање алкохолисаности на живим и лешевима. Вештачење стања алкохолисаности. Акцидентогена улога
алкохолисаности у кривичним делима. Алкохолизам са медико-социјалног и кривично-правног аспекта.
Полни односи и кривична дела у вези са њима. Природно полно општење. Полна зрелост и полна способност.
Раздевичење (утврђивање раздевичења на живим и на лешевима).Силовање. Судско-медиинска дијагноза
19
силовања. Напаствовање (блудне радње). Неприродно полно општење (противприродни блуд). Полна
неспособност. Доказ оплодне моћи код живих. Судско-медицински проблеми у вези са вештачким оплођењем.
Форензички значај и дијагностика трудноће, порођаја и побачаја. Трудноћа (знаци трудноће, трајање трудноће,
неправилности трудноће, незнана, скривена, лажна и уображена трудноћа). Побачај: знаци побачаја,
недозвољени прекид трудноће, законска регулатива у вези са побачајем. Порођај. Превремени порођај.
20
Судско-медицинска дијагноза свежег порођаја и побачаја. Судско-медиинска дијагноза давнашњег порођаја и
побачаја.
Новорођеност и новорођенче. Знаци новорођености. Одређивање интраутерине старости и животне
способности новорођенчета. Утврђивање живорођености новорођенчета. Природна смрт новорођенчета у
21
судскомедицинској пракси. Чедоморство (активно и пасивно). Разлика између порођајне трауме и других
повреда новорођенчета. Специјална обдукција зачетка и новорођенчета.
Идентификација уопште. Значај идентитета у кривично правном смислу. Идентификација живих.
22
Идентификација лешева. Утврђивање очинства. Идентификација и вештачење биолошких трагова. Кости као
предмет судско-медицинског вештачења. Савремене методе у идентификацији (анализа DNK)
Судскомедицинске карактеристике задеса и убиства. Врсте, учесталост и значај, савремени аспекти (саобраћај,
повреде на раду, повреде у домаћинству). Акцидентогени фактори. Убиство: дефиниција, суштина, врсте.
23
Злонамерна повреда и покушај убиства. Карактеристике убистава жртве и извршиоца, савремени аспекти.
Судско-медицинско утврђивање порекла смрти.
Тортура, злостављање и други видови кршења људских права. Синдром злостављања и занемаривања деце.
24
Физичко и сексуално злостављање деце. Нутритивне повреде. Судскомедицинске аспекти тортуре.
Противправна погубљења и други видови кршења људских права.
25
Самоубиство. Дефиниција. Значај. Суштина. Врсте. Савремени аспекти. Покушај самоубиства и самоповреда.
Карактеристике повређивања и повреда у саобраћајним незгодама. Учесници и акцидентогени фактори у
26
саобраћајним незгодама. Улога алкохола, дроге, и лекова. Повреде и начин повређивања. Судско-медицински
значај лекара лечиоца у току лечења повређених. Судско-медицинско вештачење.
Основна начела судскомедицинске експертизе. Појам вештачења. Судско-медицинско вештачење. Одређивање
27
вештачења. Дужности и права судско-медицинског вештака. Разлика између вештака и сведока. Врсте и
степени вештачења.
Основни принципи квалификације повреда. Лака телесна повреда. Тешка телесна повреда. Судско-медицинско
28
вештачење телесних повреда. Судско-медицински принципи правилног описивања повреда. Преглед
повређених и окривљених.
Професионалне и деонтолошке обавезе лекара. Лекарска етика. Лекарска тајна. Ставови и проблеми у вези са
29
еутаназијом.
Кривична одговорност лекара. Несавесно лечење болесника: појам лекарске грешке и несавесног лечења.
Јатрогено оштећење здравља. Смрт у току лекарске интервенције. Неуказивање лекарске помоћи. Давање
30
лажног исказа. Надрилекарство. Обавезе лекара при откривању заразне болести. Обавеза лекара да пријави
повреду. Судско-медицински значај медицинске документације.
Укупно часова
2. Вежбе
1
Преглед умрлих лица. Увиђај. Мртвозорство.
Судскомедицинска обдукција леша. Циљ и задаци судско-медицинске обдукције леша. Организација
2
судскомедицинске обдукције.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Решавање судско-медицинских проблема: врста повреда, синдром злостављаног детета, самоповређивање.
Поступак код сумње на тровање. Узимање лешног материјала за микроскопска, бактериолошка,, серолошка,
хемијска и друга лабораторијска истраживања.
Утврђивање и вештачење алкохолисаности живих особа. Упознавање са алко тест прибором.
Судскомедицинско вештачење повреда уопште. Извештај судскомедицинског вештачења.
Вештачење на основу медицинске документације и списа
Лабораторијске вежбе
Вештачење очинства
Антрополошке анализе костију, одређивање пола, узраста, висине као и узрока и начина смрти
Судскомедицински значај вештачења у саобраћају
Судскомедицинско вештачење на претресима или расправама на суду
135 Страна 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
Број часова:
4
6
4
5
5
5
5
5
3
3
5
6
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
13
Улога судскомедицинског вештака у рату, у затворима, у пријављивању повреда
Укупно часова
Литература:
1. Добричанин С.: Судска медицина, Креативна радионица, Крушевац, 2004.
2. Миловановић М.: Судска медицина, Медицинска књига, Београд- Загреб, 1990.
Број часова активне наставе: 90
Предавања: 30
Вежбе: 60
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Рад у малој групи
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
136 Страна 4
60
Остали часови
Самостални рад
студената: 135
Поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми : Интегрисане академске студије медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије медицине-други степен
Стручна пракса: Хирургија
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Стојан Д. Секулић, Халит А. Халити, Александар С.
Васић, Раде Б. Грбић, Александар П. Павловић, Јован М. Младеновић, Петар А. Јовановић, Слободан Д. Аранђеловић, Братислав
Д. Лазић, Јовица С. Васић, Славиша М. Башчаревић, Предраг М. Бојовић, Милан Б. Филиповић, Славиша Т. Матејић, Божидар А.
Одаловић, Слађана В. Трпковић, Небојша Д. Виденовић, Дејан З. Табаковић, Александар М. Секулић, Ана Д. Јовановић
Број ЕСПБ:
Услов: Студент мора да буде уписан у дванаести семестар Интегрисаних студија медицине.
Циљ
Упознавање студената са основним симптомима хируршких обољења, начином дијагностиковања хируршких обољења као и
преоперативном припремом и постоперативним третманом.
Очекивани исходи
По завршетку наставе из стручне праксе- Хирургија од студента се очекује да стекне основна знања :
Упознавање са акутним хируршким обољењима. Дијагностика и лечење
Основни принципи анестезије и аналгезије.
Упознавање са повредама, начином лечења, компликацијама насталим неадекватним лечењем
На крају наставе из стручне праксе- Хирургија од студента се очекује да савлада следеће вештине:
Збрињавање повреда по принципима асепсе и антисепсе.
Дебридман и сутуре рана.
Збрињавање крварења.
Постављање индикација за надокнаду течности. Препознавање дехидратације.
Пласирање браунила и венепункција, асистенција код пласирања ЦВК.
Давање локалне анестезије.
Пласирање назогастричне сонде.
Хируршки преглед абдомена.
Ректални туше.
Преглед килних отвора предњег трбушног зида.
Палпација и процена пулса код периферних артерија.
Асистирање код торакалне дренаже.
Указивање прве помоћи код пнеумоторакса.
Процена свести код неурохируршке траумеПрактични третман опекотина.
Борба против опекотинског шока.
Конзервативно збрињавање прелома екстремитета
Садржај стручне праксе
ОПШТА ХИРУРГИЈА ,ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА, ХИРУРГИЈА ДОЈКЕ И ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА,
КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА, ХИРУРГИЈА ЦЕНТРАЛНОГ И ПЕРИФЕРНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА, ГРУДНА
ХИРУРГИЈА, ЕНДОСКОПИЈА У ХИРУРГИЈИ ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА , ОСНОВИ ДЕЧИЈЕ
ХИРУРГИЈЕ , ОСНОВИ УРОЛОГИЈЕ, ОРТОПЕДИЈА
Број часова активне наставе:0
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Методе извођења
Настава из стручне праксе Хирургије одвија се кроз практичну наставу, рада у малој групи (PBL) и присуство на десет
дежурстава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже
137 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми : Интегрисане академске студије медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије медицине-други степен
Стручна пракса: Интерна медицина
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Сима Б. Томић, Александар Н. Јовановић, Љиљана Љ.
Смиљић, Гордана Ђ. Шубарић, Благица Р. Михаиловић, Србислава Б. Милинић, Мирослав Р. Поповић, Саша Р. Совтић, Татјана Р.
Новаковић, Зоран П. Марчетић, Славица Д. Пајовић, Радојица В. Столић, Биљана Д. Крџић, Маја В. Шипић, Данијела Б. Челић,
Богдан Н. Дејановић, Снежана Ф. Лазић, Златица М. Мирковић, Бисерка М. Недељковић, Гордана Р. Николић, Владан М. Перић,
Драгиша В. Рашић, Радоје Р. Максимовић
Број ЕСПБ:
Услов: Студент мора да буде уписан у дванаести семестар Интегрисних студија медицине.
Циљ
Оспособљавање студената да практично овладају основама физикалног прегледа, обраде, дијагностике и лечења интернистичких
болесника.
Исход предмета
По завршету наставе из стручне праксе Интерне медицине од студента се очекује да стекне основна знања :
Основни ставови о узимању анамнезе код пулмолошких, кардиолошких , гастроентеролошких, хематолошких,
ендокринолошких, нефролошких и реуматолошких болесника
Значај налаза добијених физикалним прегледом
Тумачење лабораторијских налаза
Тумачење налаза добијених другим дијагностичким процедурама
На крају наставе из стручне праксе Интерне медицине од студента се очекује да савлада следеће вештине:
Узимање података о току болести – анамнеза
Техника прегледа пулмолошких, кардиоваскуларних, гастроентеролошких, хематолошких, ендокринолошких, нефролошких
и реуматолошких болесника
Техника припреме болесника за дијагностичке процедуре
Извођење (основних) дијагностичких процедура
Утврђивање виталних параметара: притисак, пулс, број и карактер респирација, тумачење EKG-а, и др.
Садржај стручне праксе
ИНТЕРНА ПРОПЕДЕВТИКА, ПУЛМОЛОГИЈА, КАРДИОЛОГИЈА, ХЕМАТОЛОГИЈА, ГАСТРОЕНТРОЛОГИЈА,
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, НЕФРОЛОГИЈА, РЕУМАТОЛОГИЈА
Број часова активне наставе: 0
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Методе извођења
Настава из стручне праксе Интерне медицине одвија се кроз практичну наставу, рада у малој групи (PBL) и присуство на
девет дежурстава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже
138 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми : Интегрисане академске студије медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије медицине-други степен
Стручна пракса: Гинекологија и акушерство
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Славиша В. Станишић, Бранислав Д. Петровић, Горан
В. Релић, Алекса С. Андрејевић, Ивана С. Манисијевић-Бабовић, Немања М. Милинчић, Ненад Б. Шуловић, Момир С. Дуњић,
Саша Ж. Цветковић, Никола П. Станишић
Број ЕСПБ:
Услов: Студент мора да буде уписан у дванаести семестар Интегрисних студија медицине.
Циљ
Студент треба да овлада основним знањима и вештинама о анатомији и функцији женског репродуктивног система, дијагностици
и терапији гинеколошких обољења, оплодњи, расту и развоју људског организма, физиологији и патологији трудноће,
физиолошком и патолошком порођају, пуерперијуму, лактацији и збрињавању новорођенчета.
Исход предмета
По завршетку наставе из стручнe праксe Гинекологијe и акушерствa од студента се очекује да стекне основна знања :
Патологија трудноће.
Шок у акушерству. Дојка.
Оперативна гинекологија и акушерство.
Дијагностички поступци у гинекологији и додатне хируршке и дијагностичке процедуре. ПЦО, хирзутизам; ендометриоза.
Порођај и новорођенче; савремено вођење порођаја; неправилности порођаја; превремени и послетермински порођај;
пуерперијум.
Дијагностика ране трудноће и методе праћења трудноће. Ектопична трудноћа.
По завршетку наставе из стручнe праксe Гинекологијe и акушерствa од студента се очекује да стекне основна вештине да :
Гинеколошки преглед и статус
Колпоскопија
УЗ у гинекологији и акушерству
Гинеколошке интервенције
Практични рад са трудницом
Оперативно акушерство
Садржај стручне праксе
ОПШТА ГИНЕКОЛОГИЈА , РЕПРОДУКЦИЈА, АКУШЕРСТВО, КОНЗЕРВАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЈА, ПАТОЛОГИЈА
ТРУДНОЋЕ
Број часова активне наставе: 0
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Методе извођења
Настава из стручне праксе Гинекологије и акушерства одвија се кроз практичну наставу, рада у малој групи (PBL) и
присуство на три дежурства.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже
139 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми : Интегрисане академске студије медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије медицине-други степен
Стручна пракса: Педијатрија
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Момчило В. Перић, Јован Б. Живковић, Драгица М.
Одаловић, Љиљана С. Шуловић, Мирјана Б. Чукаловић, Јелена Д. Крџић, Снежана Р. Марковић-Јовановић, Јоргованка М. Путица,
Зорица Н. Живковић, Јадранка С. Митић, Александра С. Секулић
Број ЕСПБ:
Услов: Студент мора да буде уписан у дванаести семестар Интегрисних студија медицине.
Циљ
Циљ предмета је да студент стекне практична знања о специфичностима дечјег узраста, превенцији, дијагностици и лечењу
болесне деце.
Очекивани исходи
По завршетку наставе из стручне праксе- Педијатрија од студента се очекује да стекне основна знања :
Физиолошке карактеристике по узрасним групама
Превенција болести (пренатална дијагностика, скрининг методе, вакцинација, правилна исхрана и нега деце)
Патолошка стања у педијатрији (етиологија, патогенетски механизми развоја болести, клиничка слика, диференцијална
дијагноза, терапија болести)
Ургентна стања у педијатрији
На крају наставе из стручне праксе- Педијатрија од студента се очекује да савлада следеће вештине:
Правилно узимање анамнезе код деце:
хетероанамнеза
аутоанамнеза
Физикални преглед са неуролошким прегледом у свим узрасним групама
Препознавање најучесталијих симптома педијатријске патологије
Основни терапијски поступци у педијатрији
Путеви апликације и дозирање лекова у педијатрији
Кардиопулмонална реанимација деце
Садржај стручне праксе
ПЕДИЈАТРИЈСКА ПРОПЕДЕВТИКА, КАРДИОЛОГИЈА, ПУЛМОЛОГИЈА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА, ХЕМАТОЛОГИЈА,
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, НЕФРОЛОГИЈА, РЕУМАТОЛОГИЈА.
Број часова активне наставе: 0
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Методе извођења
Настава из стручне праксе Педијатрије одвија се кроз практичну наставу, рада у малој групи (PBL) и присуство на два
дежурства.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже
140 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми : Интегрисане академске студије медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије медицине-други степен
Стручна пракса: Примарна здравствена заштита
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Светомир С. Самарџић, Милан Б. Парлић, Јасмина Ђ.
Стевановић, Александар М. Ћорац, Данијела С. Николић-Илић, Слободанка В. Башић , Момчило Р. Мирковић, Слађана М.
Радуновић
Број ЕСПБ:
Услов: Студент мора да буде уписан у дванаести семестар Интегрисних студија медицине.
Циљ
Путем директног увида на теренским вежбама омогућити студентима разумевање зависности здравља и болести од
фактора везаних за животну и тако га оспособити да може обавити темељну анализу фактора животне средине и оценити утицај
тих фактора на здравље човека. Подстаћи изградњу ставова о потреби и добробити мултидисциплинарног приступа у решавању
сложених односа услова животне и радне средине и здравља човека.
Примена епидемиолошких метода у примарној здравственој заштити на конкретним примерима заразних, незаразних и
обољења непознате етиологије. Развијање епиудемиолошких модела у решавању одређених здравствених проблема на терену.
Усвајање социјално-медицинског приступа у објашњавању сложених феномена болести и здравља; упознавање са
принципима рада на здравственој заштити становништва, здравственим
законодавством, здравственом технологијом, методама за мерење здравља и здравственим
васпитањем. Решавање проблема на терену.
Исход предмета
По завршетку наставе из предмета Примарна здравствена заштита-Стручна пракса од студената се очекује да стекне
следеће:
Знања:
Познавање и објашњење основних особина и својстава микробиолошких, биолошких, физичких, хемијских и радиоактивних
фактора ризика из животне средине на здравље људи,
Познавање и објашњење повезаности еколошких фактора и здравља људи,
Методологије мерења нивоа присутности микробиолошких, биолошких, физичких,
хемијских и радиоактивних супстанци у животној средини,
процени могуће утицаје измерених нивоа микробиолошких, биолошких,
физичких, хемијских и радиоактивних супстанци у животној средини на здравље
људи,
•
Разуме и спроводи поступке неопходне за унапређење и заштиту животне средине.
Учешће у раду мултидисциплинираних тимова у сврху унапређења еколошког окружења и заштите здравља.
Да може самостално да препозна факторе ризика за настајање болести заразне или незаразне етиологије и дапредузме мере опште
и специфичне профилаксе. Да активно спроводи или управља тимом на сузбијању хоспиталних инфекција у здавственој установи
Вештине:
на правилан начин тумачи резултате мерења фактора ризика из животне средине
и њихов утицај на здравље људи,
на правилан начин предлаже и спроводи превентивне и санационе мере за
унапређење и заштиту животне средине и очување здравља људи,
•
у случају акцидента пружи одговарајућу прву помоћ.
•
Будући лекари биће оспособљени да учествују у унапређењу здравственог стања становништва
применом стратегије и различитих облика здравствене заштите.
Садржај стручне праксе
Теренске вежбе из области: комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада и хигијене исхране, епидемиологије, социјалне
медицине.
Број часова активне наставе: 0
Предавања: 0
Методе извођења
Вежбе: 0
Оцена знања (максимални број поена 100)
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже
141 Страна Други облици наставе: 0
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Хигијена - Дијететика
Наставник: Александар М. Ћорац, Данијела С. Николић-Илић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ6_46-47_2/4а
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Настава из дијететике треба да омогући студентима да усвоје основна знања из области хране и исхране. Да упозна студенте
са улогом нутритивних чинилаца и компоненти у превенцији болести, а посебно са нутритивном терапијом појединих болести и стања.
Исход предмета: Студент би након положеног испита постао оспособљен да: Пружа тумачење о протективном и морбогеном учинку
намирница и хране на здравље људи; Даје савете о здравом начину исхране опште популације и појединих категорија здравих људи; Учествује
у лечењу болести неправилне исхране, хроничних незаразних и др. болести код којих је исхрана котерапија.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у дијететику. Појам дијете и хигијенско-дијететског режима, значај правилне исхране за промоцију здравља, превенцију и
лечење болести. Исхрана болесника као део дијете. Нутритивне потребе у здрављу и болести. Нутритивне смернице и препоруке, различите
пирамиде исхране. Нутритивни водичи. Намирнице - биолошка вредност и хемијски састав. Нутритивне потребе појединца и групе,
препоручена прехрамбена густина дневног оброка, планирање исхране. Исхрана разних категорија здравих људи (деце и омладине,
трудница и дојиља, исхрана старих људи). Исхрана у физичком напору, исхрана спортиста, нутритивни чиниоци хематопоезе и аеробног
капацитета, нутритивна терапија анемије. Дијететски аспекти у превенцији и лечењу болести органа за варење. Исхрана код диспепсија,
болести јетре и жучних путева. Основни принципи исхране код бубрежних болести: стратегија исхране у хроничној инсуфицијенцији
бубрега, исхрана пацијената са каменцима у бубрезима. Исхрана хирушких болесника (исхрана у преоперативном периоду, за време
операције, у постоперативном периоду). Основни принципи исхране код диабетес меллитуса. Нутритивна превенција и лечење болести
кардиоваскуларног система. Исхрана и малигне болести. Нутритивна превенција и лечење гојазности, потхрањености и булимије. Основни
принципи парентералне исхране: централни и периферни тип парентералне исхране. Основни принципи ентералне исхране -индикације,
карактеристике, предности.
Практична настава
Увод у дијететику. Појам дијете и хигијенско-дијететског режима, значај правилне исхране за промоцију здравља, превенцију и
лечење болести. Исхрана болесника као део дијете. Нутритивне потребе у здрављу и болести. Нутритивне смернице и препоруке, различите
пирамиде исхране. Нутритивни водичи. Намирнице - биолошка вредност и хемијски састав. Нутритивне потребе појединца и групе,
препоручена прехрамбена густина дневног оброка, планирање исхране. Исхрана разних категорија здравих људи (деце и омладине, трудница
и дојиља, исхрана старих људи). Исхрана у физичком напору, исхрана спортиста, нутритивни чиниоци хематопоезе и аеробног капацитета,
нутритивна терапија анемије. Дијететски аспекти у превенцији и лечењу болести органа за варење. Исхрана код диспепсија, болести јетре и
жучних путева. Основни принципи исхране код бубрежних болести: стратегија исхране у хроничној инсуфицијенцији бубрега, исхрана
пацијената са каменцима у бубрезима. Исхрана хирушких болесника (исхрана у преоперативном периоду, за време операције, у
постоперативном периоду). Основни принципи исхране код диабетес меллитуса. Нутритивна превенција и лечење болести
кардиоваскуларног система. Исхрана и малигне болести. Нутритивна превенција и лечење гојазности, потхрањености и булимије. Основни
принципи парентералне исхране: централни и периферни тип парентералне исхране. Основни принципи ентералне исхране -индикације,
карактеристике, предности.
Активна настава:
1. Предавања
1
Увод у дијететику. Појам дијете и хигијенско-дијететског режима, значај правилне исхране за промоцију
здравља, превенцију и лечење болести. Исхрана болесника као део дијете. Нутритивне потребе у здрављу и
болести
2
Нутритивне смернице и препоруке.Различите пирамиде исхране. Нутритивни водичи. Намирнице - биолошка
вредност и хемијски састав
3
Нутритивне потребе појединца и групе, препоручена прехрамбена густина дневног оброка, планирање
исхране
4
Исхрана разних категорија здравих људи (деце и омладине, трудница и дојиља, исхрана старих људи)
5
Исхрана у физичком напору, исхрана спортиста, нутритивни чиниоци хематопоезе и аеробног
капацитета, нутритивна терапија анемије
6
Дијететски аспекти у превенцији и лечењу болести органа за варење. Исхрана код диспепсија,
болести јетре и жучних путева
7
Основни принципи исхране код бубрежних болести: стратегија исхране у хроничној инсуфицијенцији
бубрега, исхрана пацијената са каменцима у бубрезима
8
Исхрана хирушких болесника (исхрана у преоперативном периоду, за време операције, у постоперативном
периоду)
9
Основни принципи исхране код диабетес меллитуса
10
Нутритивна превенција и лечење болести кардиоваскуларног система
11
Исхрана и малигне болести
12
Нутритивна превенција и лечење гојазности, потхрањености и булимије
13
Основни принципи парентералне исхране: централни и периферни тип парентералне исхране
14
Основни принципи ентералне исхране - индикације, карактеристике, предности
Укупно часова
142 Страна Број часова:
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
2. Вежбе
1
Анкета исхране на нивоу популације и индивидуалне анкете исхране. Практични рад у вези
анкетирања исхране
2
Одређивање нутритивног статуса пацијента, оцена стања исхрањености, постављање индикација за
врсту исхране
3
Детаљно увежбавање технике различитих антропометријских мерења
4
Одређивање енергетских потреба ради планирања исхране и израде јеловника
5
Практична израда индивидуалне и колективне дијете за поједине болести и стања. Основне врсте терапијске
дијете.
6
Семинарски рад: Функционална храна
7
Семинарски рад: Интеракција хране и лекова
8
Семинарски рад: Антиоксиданси
9
Семинарски рад: Дијетна влакна
10
Специфичне врсте терапијских дијета
11
Санитарно-хигијенски аспект планирања исхране
12
Организација исхране болесника у стационарној здравственој установи. Санитарно-хигијенски захтев за
производне и дистрибутивне кухиње. Таблет систем болничке исхране - појам, организовање, предности
Посета централној болничкој кухињи, као и дистрибутивним кухињама. Контрола квалитета исхране
боласника и санитарно-хигијенско стање кухиње
13
Практични аспекти ентералне исхране
14
Практични аспекти парентералне исхране
15
Број часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Здравствено-васпитни рад са пацијентима у вези правилне исхране. Проучавање вештина неопходних за
1
успешну комуникацију са пацијентима и осталим здравственим радницима и за едукацију у вези исхране.
Колоквирање, потписи.
Укупно часова
15
Литература:
1.
Мишолић В. :Хигијенаисхране, Институт за јавно здравље, КосовскаМитровица,2007.
2.
Новаковић Б., Миросављев М.: Хигијена исхране, Медицински факултет Нови Сад, 2002.
3.
Коцијанчић Р. и сар: Хигијена, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
4.
Кристофоровић-Илић М. Хигијена са медицнском екологијом – приручник са практикумом, Оромедикс, Нови Сад, 2003.
5.
Митровић Р. и сар: Основи дијететике са практикумом, Медицински факултет Ниш, 2005.
6.
Савић Б. Медицинска дијететика, Универзитет у Београду – Медицински факултет, 1998.
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; Консултације; Настава из Дијететике се изводи у облику теоријских
предавања и вежби. У склопу практичне наставе обављају се индивидуални и групни рад студената, посете објектима на терену, као и
обавезни семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
143 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Савремене дијагностичке методе у офталмологији
Наставник: Лепша Д. Жорић, Милош Б. Мирковић, Весна З. Јакшић, Дивна В. Стаменковић, Дубравка И. Вукша, Оливера З. Ђокић, Наташа Б.
Поповић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ6_46-47_2/4б
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање студената са савременим дијагностичким методама које нису обухваћене програмом обавезне наставе.
Исход предмета: Усвајање стечених знања при избору дијагностичке методе у обради пацијента са обољењем ока. Савладавање вештина у раду
са дијагностичким апаратима и процедурама.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Стандардне и савремене дијагностичке методе у офталмологији. Биохемијски аспекти у офталмологији. Микробиолошке, патохистолошке и
радиолошке методе у офталмологији. Савремена дијагностика обољења рожњаче и глаукома. Дијагностика и терапија катаракте. Ултразвук ока.
Савремени приступ обољењима мрежњаче и макуле. Електрофизиолошке дијагностичке методе код обољења видног живца и видних путева.
Обољења видног живца и видних путева. Савремен поступак код повреда ока.
Практична настава
Клинички преглед пацијента, практичан рад на офталмолошким апаратима, примена стечених знања и вештина у процесу поставњаља
дијагнозе, упознавање са савременим дијагностичким могућностима
Активна настава:
1. Предавања
1
Стандардне и савремене дијагностичке методе у офталмологији
2
Биохемијски аспект у офталмологији
3
Микробилошке процедуре у офталмологији
4
Патохистолошке процедуре у офталмологији
5
Радиолошке методе у офталмологији
6
Савремене дијагностичке методе код обољења рожњаче
7
Савремена дијагностика глаукома
8
Фармакологија лекова који се примењују у дијагностици у офталмологији
9
Савремени приступ дијагностици и терапији катаракте
10
Ултравук ока -биометрија и дијагностика
11
Орбита-стандарне и савремене дијагностичке методе
12
Савремени приступ обољењима мрежњаче и макуле
13
Електрофизиолошке дијагностичке методе код обољења видног живца и видних путева
14
Друге дијагностичке методе у обољењима мрежњаче и макуле
15
Савремени поступак код повреда ока
Укупно часова
2. Вежбе
1
Увод у стандардне процедуре и протоколе при обради офталмолошког пацијента и упознавање са основном
дијагностичком апаратуром.
2
Узимање биолошког материјала у офталмологији
3
Мерење интраокуларног притиска. Тумачење добијених вредности и резултата видног поља и ХРТ. Евалуација
пацијената са глаукомом
4
Савремене дијагностичке методе код обољења рожњаче. Интерактивни приказ случајева.
5
Приступ дијагностици обољења видног живца и видних путева. Интерактивни приказ случајева.
6
Савремена дијагностика и терапијски приступ катаракти.
7
Ултразвук ока – биометрија и дијагностика најчешћих очних обољења. Рад у УЗ кабинету
8
Савремена дијагностика обољења мрежњаче и макуле. Офталмоскопија. Колорни вид.
9
Савремена дијагностика обољења мрежњаче и макуле. Флуоресцеинска ангиографија. ОЦТ.
10
Скрининиг дијабетичке ретинопатије.
11
Савремене методе раног откривања слабовидости код деце.
12
Нагли губитак вида
13
Савремени дијагностички поступак код пацијената са повредом ока.
14
Обољења других органа где је неопходна консултација офталмолога
15
Специјалистичке консултације других грана медицине у савременој дијагностици очних обољења
Укупно часова
Литература:
1. Кански : Клиничка офталмологија. Датастатус, Београд, 2003
144 Страна Број
часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Број
часова:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; рад у малим групама; консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
145 Страна Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Ургентна стања у оториноларингологији
Наставник: Вукашин П. Андрић, Рада М. Трајковић, Бранислав П. Белић, Југослав А. Гашић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ6_46-47_2/4в
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета: Циљ предмета је да студент стекне основна знања везана за ургентна стања у ОРЛ и да се оспособи за брзо и прецизно
поствљање дијагнозе и пружање ефикасне помоћи и лечења.
Исход предмета: (знања, вештине, ставови): студент је стекао основна знања и савладао све потребне вештине како би могао да болеснику
пружи адекватну, брзу и ефикасну помоћ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Физиологија слуха и равнотеже. Отолошка дијагностика - тонска, говорна и објективна аудиометрија. Импеданцметрија. Испитивање
равнотеже –нистагмус,ортостатски, динамостатски и ротаторни тестови вестибуларног апарата. Калорички тест. Радиологија у отологији.
Патофизиологија равнотеже. Конгениталне аномалије ува. Вертигинозни синдром - патогенеза, клиничка слика, дијагноза диференцијална
дијагноза и терапија. Малигни тумори спољашњег ува. Тумори средњег ува. Тумори унутрашњег ува. Периферне парализе фацијалиса.
Рехабилитација слушно оштећених особа. Физиологија и патофизиологија носа и параназалних синуса. Дијагностика у ринологији риноманометрија, ендоскопија носа и синуса, радиологија у риносинусологији. Конгениталне аномалије носа и синуса. Орбиталне
компликације синузитиса. Haematoma septi nasi. Abscessus septi nasi. Epistaxis. Corpus alienum cavi nasi. Fractura ossium nasalium. Fractura
maxillae. Фронтоетмоидалне повреде. Естетска и реконструктивна хирургија лица и носа. Носносинусна полипоза. Тумори спољашњег носа.
Тумори параназалних синуса.Конгениталне аномалије усне дупље. Лимфоепителни систем ждрела. Идиопатска тонзиларна хиперплазија.
Аденоидне вегетације. Pharyngitis acuta. Tonsillitis acuta. Adenoiditis acuta. Tonzilarni problem. Tonsillitis chronica. Малигни тумори пода усне
дупље. Физиологија и патофизиологија ларинкса. Дијагностика у ларингологији. Стробоскопија ларинкса. Ендоскопија у ларингологији.
Конгениталне аномалије ларинкса. Laryngitis acuta. Epiglottitis acuta. Laryngitis subglottica. Laryngotracheobronchitis acuta suffocans – Jackson.
Perichondritis laryngis. Повреде ларинкса. Оedema laryngis. Paralysis n. recurrentis. Corpora aliena laryngis. Псеудотумори ларинкса. Дијагностика у
трахеобронхологији. Corpora aliena tracheae. Tрахеотомија, коникотомија и интубација. Трахејске каниле и нега пацијента са канилом. Corpus
alienum tracheae. Тумори трахеје и бронха.
Практична настава
Преглед ува. Отоскопија. Импеданцметрија. Аудиометрија. Испитивање органа равнотеже. Калоријски тестови вестибуларног апарата.
Нистагмус. Ротаторни тестови вестибуларног апарата. Топодијагностика фацијалиса. Преглед носа и синуса. Палпација носа и синуса.. Предња
риноскопија. Задња риноскопија. Методе заустављања крварења из носа. Радиографија носа и параназалних синуса. Преглед усне дупље.
Орофарингоскопија. Дијагностика у ларингологији. Индиректни преглед ларинкса, ендоскопија ларинкса. Ларингомикроскопија. Палпација
врата. Трахеотомија. Директоскопија, интубација, коникотомија. Езофагоскопија.
Активна настава:
1. Предавања
1
Ургентна стања у отологији ( акутни отомастоидитис, егзокранијумске и ендокранијумске отогене
компликације, акутна сензоринеурална наглувост и глувоћа, вртоглавице, повреде темпоралне кости)
2
Ургентна стања у риносинусологији (атрезија хоана, крварење из носа, фронтоетмоидне повреде)
3
Ургентна стања у ларингологији (акутни ларингитиси у деце, едем ларинкса, парезе и парализе гласница,
повреде ларинкса, страна тела ларинкса, трахеотомија, коникотомија, интубација)
4
Ургентна стања у трахеобронхологији ( пнеумоторакс, страна тела трахеје и бронха)
Укупно часова
Број часова:
4
3
5
3
15
2. Вежбе
Број часова:
1
Практична демонстрација метода заустављања крварења из носа
4
2
Приказ болесника са акутном сензоринеуралном наглувошћу и основних дијагностичких и терапијских
4
поступака
3
Рад у операционој сали (трахеотомија, интубација)
4
4
Демонстрација ендоскопских метода у ОРЛ (директоскопија, ларингомикроскопија, трахеобронхоскопија)
3
Укупно часова
15
Литература:
1.
Андрић, Николовски:Оториноларингологија за стнте медицине и стоматологије. Просвета, Ниш, 1999. године
2.
Андрић Павле Вукашин : Оториноларинголоија за студенте медицине и стоматологије. Типо штампа, Београд, 2006. годинe
Остали часови
Број часова активне наставе: 30
Самостални рад
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
студената: 45
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, колоквијуми, тестови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
10
практична настава
практични испит
10
10
колоквијум-и
усмени испит
10
50
семинар-и
146 Страна УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Судско медицинска експертиза људских посмртних остатака
Наставник: Сузана У. Рашовић-Матејић, Мирослав Б. Милошевић, Владимир П. Јакшић
Статус предмета: изборни
Шифра предмета: MИ6_46-47_2/4г
Година студија: VI
Семестар: XI
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета: Студенти у току слушања наставе судске медицине продубљују знања из области идентификације људских посмртних остатака
Исход предмета: Оспособити студенте да разумеју и примене све актуелне технике идентификације.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Упознавање са актуелним форензичким дешавањима на Косову и Метохији и искуствима у истраживању масовних смрти и масовних
гробница.
Практична настава
Приказ едукативних форензичких случајева
Активна настава:
1. Предавања
1
Улога судске медицине у истраживању масовних смрти
2
Значај истраживања жртава ексхумираних из масовних гробница
3
Убиство, ратни злочин, геноцид
4
Улога и положај форензичара у истраживању жртава ексхумираних из масовних гробница
5
Место злочина и форензичка археологија
6
Ексхумација и обдукција
7
Идентификација уопште
8
Класичне методе идентификације
9
Форензичка антропологија
10
Примена ДНК идентификације
Укупно часова
2. Вежбе
1
Приказ форензичких случајева
Укупно часова
Литература:
1. Добричанин С., Судска медицина, Креативна радионица, Крушевац, 2004.
2. Миловановић М., Судска медицина, Медицинска књига, Београд- Загреб, 1990.
Број часова активне наставе: 30
Предавања: 15
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Предавања; Вежбе; Семинари; Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
10
практична настава
практични испит
10
колоквијум-и
усмени испит
10
семинар-и
147 Страна Број часова:
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
15
Број часова:
15
15
Остали часови
Самостални рад
студената: 45
поена
10
10
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије за доктора медицине
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије за доктора медицине, други ниво студија
Назив предмета: Завршни рад
Наставник: Изабрани ментор
Статус предмета: обавезан
Шифра предмета: MО6_48
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положени сви испити из курикулума студијског програма
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самосталну израду научног рада.
Исход предмета:
По завршетку израде завршног рада од студента се очекује да стекне следећа знања:
технике претраживања литературе
процена валидности и клиничке значајности публикованих студија
дизајнирање плана истраживања
статистичка обрада резултата.
По завршетку израде завршног рада од студента се очекује да стекне следеће вештине:
формулисање истраживачког питања
прикупљање података из праксе
обрада резултата у статистичким програмима
израда презентације резултата
По завршетку израде завршног рада од студента се очекује да стекне следеће ставове:
прихватање етичких принципа истраживачког рада
критички однос према сопственим резултатима.
Садржај предмета:
Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области медицине. Студент се
самостално према интерсовању опредељује за стручну област као и избор ментора. У договору са ментором се поставља тема дипломског рада.
Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља.
Наслов рада треба да је што краћи и јаснији
Уводни део разматра теоријске претпоставке рада, посебно садашњи ниво научних сазнања о испитиваној теми
Циљеви студије: Навести таксативно (по редним бројевима) главне циљеве (под А) и радне хипотезе испитивања (Б).
Материјал и методе : Овај део студије је најважнији јер условљава тачност, прецизност и валидност резултата.
Методологија тако прецизно треба да буде описана да други аутори могу проверити презентоване резултате, користећи исте поступке и под
истим условима.
• Што је детаљније могуће описати популацију болесника/становника, одн. експериметналних животиња, извора ткива, ћелија, података и др.
• Детаљан опис коришћених клиничких (дијагностичких, терапијских) поступака и лабораторијско-експериметнални процедура, реагенаса,
начина и тока експеримената, обраде подака и друго.
• Начини научне евалуације (скале, анкете, апаратура и др.)
Статистичка обрада података: • Дати опис основних статистичких метода, начин приказивања података и сл.
Резултати: Добијене резултате приказати путем табела и графикона. Користити статистичке тестове ради доказивања значајности испитиваних
карактеристика које су предвиђене методологијом рада.
Дискусија: Добијене резултате је потребно коментарисати у оквиру досадашњих истраживања, а према доступној литертури.
Литература:
Наводе литературе наводити према хронологији цитирања у самом раду
Остали часови
Број часова активне наставе: 150
Самостални рад
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
студената рад: 150
Методе извођења наставе:
Израда завршног рада обавља се кроз четворочасовни недељни рад са изабраним ментором.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест
практична настава
практични испит
колоквијум-и
усмени испит
семинар-и
148 Страна поена
100
Download

Књига предмета