1. САДРЖАЈ
1.
САДРЖАЈ .................................................................................................................................. 1
2.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ ......................................................... 2
3.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА…………………………………………………………………..……. 3
4.
ОПИС ФУНКЦИЈА ..................................................................................................................... 14
5.
ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА…………………………………………………………………………..…… 15
6.
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА……………………………... 18
7.
НАДЛЕЖНОСТ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА .......................................................... 18
8.
ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА……………….……….. 19
9.
НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА …………………………………………………………………………………………………..…….. 19
10.
УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА .......................................... 26
11.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ... ………………………………………………………………………….…... 31
12.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА .................................................................... 33
13.
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ………………………………………………………………………………………. 34
14.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ……………………………………………………………………………………….. 44
15.
ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ………………... 44
16.
ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ............................................................................................. 45
17.
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ......................................................................................... 47
18.
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ .......................................................................................... 48
19.
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП ...……………………………… 48
20.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА …………………… 49
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Универзитета у Београду - Шумарског факултета
сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“ бр: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, број: 68/10).
Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у
Београду (групација техничко-технолошких наука) са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Назив Факултета на енглеском језику је University of Belgrade - Faculty of Forestry.
Седиште Факултета је у Београду, Кнеза Вишеслава 1 – Чукарица.
Факултет је уписан у судски регистар код Привредног суда у Београду под бројем регистарског
улошка 5-13-00.
Матични број Факултета је 07009291. ПИБ: 101833051.
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за
овлашћено лице Факултета, у вези са захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја, одређено је службено лице Татјана Субашић-Николић, секретар Факултета.
Информатор је први пут објављен 19. 04.2013. године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси
Факултета: www.sfb.bg.ac.rs.
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА
Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр: 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10, 93/12), уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење
Факултетом, као и органи Факултета.
Органи Факултета су:
1) орган управљања - Савет,
2) орган пословођења - Декан,
3) стручни органи - Наставно-научно веће, помоћни органи Наставно-научног већа, Изборно
веће, Већа одсека, Истраживачко-стручно веће.
4) Студентски парламент.
3.1.
Орган управљања: Савет Факултета
Савет Факултета је орган управљања Факултета.
Савет има 23 члана, од којих су 15 чланова представници Факултета, 4 члана које именује Влада и
4 члана које бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета, 13
чланова бирају већа одсека, а по један члан се бира из реда Стручних служби Факултета и ЦННО.
Мандат чланова Савета траје три године.
Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената траје једну годину.
Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Савет се, по правилу, конституише 1.
октобра текуће школске године.
Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика тајним гласањем.
Савет Факултета:
1)
доноси Статут;
2)
доноси финансијски план;
3)
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
4)
одлучује о коришћењу средстава за инвестиције;
5)
доноси програм рада Факултета;
6)
предлаже Универзитету статусну промену, промену назива и седишта Факултета;
7)
доноси одлуке о оснивању правних лица, фондација и фондова, у складу са Статутом;
8)
доноси одлуке о оснивању центара за трансфер технологије, иновационих центара,
пословних технолошких паркова и других организационих јединица, у складу са законом
и Статутом;
9)
доноси општа акта Факултета у складу са законом, другим прописима и Статутом;
10)
доноси одлуку о организовању унутрашњих организационих јединица;
11)
бира и разрешава декана и продекане;
12)
доноси одлуку о висини школарине;
13)
доноси пословник о свом раду;
14)
доноси одлуку о давању на коришћење, односно у закуп, простора Факултета, у складу са
законом;
15)
обавља и друге послове утврђене Статутом.
Савет може образовати сталне и повремене комисије у циљу разматрања појединих
питања из свог делокруга.
Председник Савета: проф. др Градимир Данон
Заменик председника Савета: доц. др Мирјана Тодосијевић
ЧЛАНОВИ САВЕТА:
ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА
Др ДРАГАНА ДРАЖИЋ
Др ПРЕДРАГ АЛЕКСИЋ
дипл.инг. ЗОРАН АЛИМПИЋ
дипл.инг. ГРАДИМИР СИМЈОНОВИЋ
ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО
Др МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
Др МИЛОРАД ДАНИЛОВИЋ
Др ВЛАДАН ИВЕТИЋ
Др ЉИЉАНА КЕЧА
ОДСЕК ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА
Др ГРАДИМИР ДАНОН
Др ИВАНА ГАВРИЛОВИЋ ГРМУША
МИЛИЦА РАНЧИЋ
ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ
Др МИХАИЛО ГРБИЋ
Др ДРАГИЦА ОБРАТОВ ПЕТКОВИЋ
Др МИРЈАНА ОЦОКОЉИЋ
ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА
Др МИОДРАГ ЗЛАТИЋ
Др МИРЈАНА ТОДОСИЈЕВИЋ
Др ВЕСНА ЂУКИЋ
ПРЕДСТАВНИК НАСТАВНИХ БАЗА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
дипл. инж. АЛЕКСАНДАР ВЛАЈНИЋ
ПРЕДСТАВНИК НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
ecc. МИРОСЛАВ ЈАНКИЈЕВИЋ
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
СТЕФАН ПАНТОВИЋ
ЛАЗАР МИЛОШЕВИЋ
НИКОЛА ПОПОВИЋ
ЗОРАН ТОДОРОВИЋ
3.2.
Орган пословођења Факултета: Декан
Декан је руководилац и орган пословођења Факултета.
Декан има права и обавезе прописане Законом, другим прописима и Статутом. Декан Факултета у
оквиру своје надлежности обавља следеће:
1) заступа и представља Факултет;
2) руководи, организује и координира рад и пословање Факултета;
3) предлаже програм рада и план развоја Факултета;
4) припрема, председава и води седнице Већа;
5) доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и Статутом;
6) предлаже пословну политику Факултета и мере за њено спровођење;
7) предлаже мере за унапређење рада Факултета;
8) наредбодавац је за извршење финансијског плана Факултета;
9) закључује уговоре у име Факултета;
10) подноси извештај Већу о пословању Факултета и годишњи обрачун;
11) подноси извештај Већу о реализацији плана коришћења средстава за инвестиције;
12) стара се о законитости рада и пословања Факултета и испуњености обавеза Факултета
предвиђених законом и уговорима;
13) стара се о примени општих аката Факултета;
14) стара се о извршењу одлука Савета, Већа и других стручних органа Факултета;
15) одговоран је за законитости рада Факултета;
16) расписује конкурс за избор наставника и сарадника;
17) именује и разрешава руководиоце центара Факултета;
18) доноси одлуку о потреби заснивања радног односа за обављање послова
особља;
ненаставног
19) врши избор кандидата за послове ненаставног особља;
20) закључује и отказује уговоре о раду и друге уговоре за обављање послова за потребе
Факултета;
21) решава о правима и обавезама запослених, у складу са законом, Статутом и другим општим
актима Факултета;
22) потписује дипломе које издаје Факултет;
23) одлучује о распореду радног простора Факултета;
24) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима Факутета.
Декан најмање једном годишње подноси Већу извештај о пословању и за свој рад одговара Већу
и Савету Факултета.
Декан учествује у раду Савета, без права одлучивања.
Декану у раду помажу продекани.
Факултет има продекане из реда наставника и једног студента продекана.
Продекане бира Савет на предлог декана, а студента продекана на предлог студентског
парламента.
Ради разматрања питања из делокруга Факултета и заузимања ставова о њима, образује се
декански колегијум. Чланови деканског колегијума су декан, продекани и управник ЦННО, а
председник Савета, секретар Факултета и шеф службе за рачуноводство и финансије, по потреби,
учествују у раду деканског колегијума.
Одлуком Савета од. 29.06.2012. год. изабран је декан Факултета на период од три године.
Декан Факултета је:
- проф. др Милан Медаревић: телефон 011/3053-988,е-маил: [email protected]
Продекани Факултета су:
- проф. др Весна Голубовић-Ћургуз - продекан за наставу : телефон 011/3053-885,
е-маил: [email protected]
- проф. др Здравко Поповић - продекан за финансије: телефон 011/3053-824,
е-маил: [email protected]
- проф. др Ратко Ристић - продекан за научноистраживачки рад: телефон 011/3053-871,
е-маил: [email protected]
- Радомир Стојановић - студент продекан
3.3.
Стручни органи
Статутом Факултета (чл. 153. – 161.) утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг рада, број
чланова, начин избора и одлучивања.
Стручни органи Факултета су:
- Наставно научно веће
- Изборно веће
- Истраживачко-стручно веће
- Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета.
ННВ Факултета именује сталне помоћне органе и то:
1. Комисију за наставу, коју чине руководиоци основних студија;
2. Комисију за студије другог степена, коју чине руководиоци мастер студија;
3. Комисију за студије трећег степена, коју чине руководиоци докторских студија;
4. Комисију за науку и сарадњу;
5. Комисију за издавачку делатност;
6. Комисију за пријемне испите;
7. Комисију за признавање страних високошколских исправа (диплома).
Статут је објављен на сајту Факултета.
3.4.
Студентски парламент Факултета
Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје
интересе на Факултету.
Студентски парламент Факултета бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у
школској години у којој се врши избор на студијске програме који се остварују на Факултету.
Избор чланова студентског парламента Факултета одржава се у априлу, најкасније до 10. у месецу,
односно истовремено са избором чланова студентског парламента Универзитета.
Општим актом се ближе уређује начин рада, начин избора и број чланова студентског парламента
Факултета – ово у складу са одсецима, годинама студија и др.
Конститутивна седница новог сазива студентског парламента Факултета одржава се 1. октобра.
Мандат чланова студентског парламента факултета траје годину дана.
Члану студентског парламента Факултета коме је престао статус студента на студијском програму
који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се
спроводе у складу с одредбама општег акта којим се ближе уређује избор чланова студентског
парламента Факултета.
Председник Студентског парламента: Александра Милојковић - за школску 2013/14. годину.
3.5.
Организација Факултета
Факултет има у свом саставу следеће организационе јединице:
1. Наставне организационе јединице, које чине:
- одсеци;
- катедре са припадајућим лабораторијама и центрима.
2. Научно-истраживачке организационе јединице, које чине:
- институти;
- центар за наставно-научне објекте (ЦННО);
- сертификациона тела.
3. Стручне службе;
•
Наставне организационе јединице
Одсеци обављају наставну и научно-истраживачку делатност у оквиру одговарајућих струка.
Наставну организациону јединицу чине:
1. Одсек за шумарство
2. Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
3. Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру
4. Одсек за еколоши инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.
На одсецима су основане катедре са наставним предметима и лабораторијама/центрима.
1. ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО – председник: проф. др Драгица Вилотић (тел: 3053-843)
1.1.КАТЕДРА СЕМЕНАРСТВА РАСАДНИЧАРСТВА И ПОШУМЉАВАЊА
1.2. КАТЕДРА ЕКОЛОГИЈЕ ШУМА
1.3. КАТЕДРА ГАЈЕЊА ШУМА
1.4. КАТЕДРА ЗАШТИТЕ ШУМА
1.5. КАТЕДРА ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА
1.6. КАТЕДРА ПЛАНИРАЊА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
1.7. КАТЕДРА ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШУМАРСТВА
2. ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД
ДРВЕТА - председник: проф. др Бранко Главоњић (тел: 3053-863)
2.1. КАТЕДРА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
2.2. КАТЕДРА ХЕМИЈСКО-МЕХАНИЧКЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
2.3. КАТЕДРА МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА
2.4. КАТЕДРА ФИНАЛНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
2.5. КАТЕДРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕКОНОМИКЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
2.6. КАТЕДРА ЗАШТИТЕ ДРВЕТА
3. ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ- председник: проф. др Мирјана
Оцокољић (тел: 3053-898)
3.1. КАТЕДРА ЗА ПЕЈЗАЖНУ ХОРТИКУЛТУРУ
3.2. КАТЕДРА ЗА ПЕЈЗАЖНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
3.3. КАТЕДРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ
4. ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА председник: проф. др Нада Драговић (тел: 3053-948)
4.1. КАТЕДРА ЗА МЕЛИОРАЦИЈЕ
4.2. КАТЕДРА ЗА БУЈИЦЕ И ЕРОЗИЈУ
4.3. КАТЕДРА ЗА ПРОТИВЕРОЗИОНУ ГЕОТЕХНИКУ
КАТЕДРА ОПШТИХ ПРЕДМЕТА - Предмети са ове катедре се слушају на више студијских програма,
а делокруг рада катедре остварује се преко Одсека за шумарство.
II. Научно-истраживачке организационе јединице
Институте чине наставници, научни радници и сарадници који су у радном односу са најмање 70%
радног времена на Факултету. Институтом руководи управник кога именује декан, на предлог
одсека, на период од 3 године.
Институти обављају следеће послове:
- планирају, иницирају и реализују истраживачке и развојне пројекте;
- предлажу научно-истраживачке програме и пројекте;
- обављају трансфер технологија и брину се за реализацију истих.
За организовање и извођење истраживачког рада и наставе, односно појединих њених делова,
као и за остваривање других облика рада, на Факултету су организовани институти и заводи, и то:
1. Институт за шуме и шумарство;
2. Институт за прераду дрвета (у чијем саставу су: акредитована Лабораторија за испитивање
плоча иверица и акретитовани Завод за контролу квалитета намештаја);
3. Институт за пејзажну архитектуру и хортикултуру;
4. Институт за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.
За организовање и извођење наставе, научно-истраживачког и експерименталног рада студената,
сарадника и наставника на Факултету је организован Центар за наставно-научне објекте (у даљем
тексту: ЦННО). ЦННО обједињује, организује и руководи радом:
- Наставне базе «Гоч» (шуме, шумски расадник, пилана, комплекс објеката за пружање услуга
исхране и смештаја студената и ученика;
- Наставне базе «Мајданпечка домена» (шуме, пилана, шумски расадник, објекти за пружање
услуга исхране и смештаја студената и ученика);
III. Организациона јединица заједничких послова
У оквиру Организационе јединице заједничких послова обављају се следећи стручни,
административни и технички послови: правни, кадровски и општи, финансијски и
рачуноводствени, послови везани за студентска и
наставна питања, иформационокомуникационе подршке, послови везани за међународну сарадњу, библиотечки и издавачки
послови, послови текућег одржавања, други послови.
Организациону јединицу Стручне службе чине следећа одељења:
1. Деканат – секретарица декана: Александра Ћебић, телефон 011/3053-988, е-маил:
[email protected];
2. Служба за правне и опште послове – руководилац: секретар Факултета Татјана СубашићНиколић, телефон 011/3053-887, е-маил: [email protected];
3. Служба за рачуноводство и финансије – руководилац: Слободанка Вукелић, телефон 011/3053984, е-маил: [email protected];
4. Служба за наставу и студентска питања – руководилац: Верица Драшковић, телефон 011/3053854, е-маил: [email protected];
5. Библиотека и Служба
[email protected];
за
издавачку
делатност,
телефон
011/3053-817,
е-маил:
6. Центар за информационе технологије – руководилац: Бојан Радић, телефон 011/3053-919, емаил: [email protected];
7. Служба за техничко-помоћне послове – руководилац: Зоран Пауновић, телефон 011/3053-923,
е-маил: [email protected]
3.6. Број запослених
Особље Факултета је наставно и ненаставно.
Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад.
Наставно особље су: наставници и сарадници Факултета.
Ненаставно особље на Факултету чине лица која остварују стручне, административне и
техничке послове.
На Факултету је запослено укупно 105 наставника и сарадника, од тога:
-
33 редовних професора,
-
17 ванредних професора,
-
27 доцената,
-
21 асистената,
-
1 асистената приправника,
-
4 сарадника у настави.
Помоћне послове у настави и научноистраживачком раду обављају стручни сарадници и
лаборанти – укупно 49 запослена.
У организационој јединици заједничких послова запослено је: на Факултету 73 запослених, а у
наставним базама 59 запослених.
Детаљнији подаци о наставницима и сарадницима по звањима, могу се видети на сајту
www.sfb.bg.ac.rs - Наставници.
4. ОПИС ФУНКЦИЈА
Факултет заступа и представља декан Факултета проф. др Милан Медаревић. Декан је
руководилац и орган пословођења.
Функција Декана је утврђена Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр 76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12), а надлежност Статутом Универзитета и Статутом Факултета, као и
Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/08 и 61/05).
Надлежности декана и Савета факултета наведене су у претходном поглављу Информатора
(организациона структура Факултета - органи Факултета).
5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Факултета ја јаван.
Јавност рада Факултета уређена је Статутом Универзитета и Статутом Факултета (бр. 01-1764/1
од 15.03.2012. године - пречишћени текст).
Факултет извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава јавног информисања,
издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет страници, на огласним таблама и
сл.
Статутом је утврђено шта се сматра пословном тајном, и када се подаци не могу саопштавати.
Рад седница органа Факултета је јаван. Заинтересована лица могу поднети захтев за присуство
седници, осим ако је одлучено да се седница или део седнице одржи без присуства јавности.
Подаци од значаја за јавност рада Факултета:
1. Идентификациони подаци
Матични број
07009291
ПИБ
101833051
Пун назив
Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Скраћени назив
Шумарски факултет
Поштански број и назив општине
11030 Чукарица
Адреса
Кнеза Вишеслава бр. 1
Број телефона са позивним бројем
011/3053-990
Број факса
011/2545-485
E-mail
[email protected]
Website
www.sfb.bg.ac.rs
Декан
Проф. др. Милан Медаревић; тел: 3053-988
Шифра и назив делатности из 85.42 – Високо образовање
регистрације
72.19 – Истраж. и развој у природним и техничкотехнол. наукама
71.20 – Техничко испитивање и анализе
Наставна активност на Факултету одвија се по распореду настава и испита у две смене. Распоред
наставе, испита и консултација наставника и сарадника са студентима објављује се на сајту
Факултета.
- Радно време Организационе јединице заједничких послова Факултета је од 7,00 до 15,00
часова, а за рад са студентима у одговарајућим службама је утврђено посебно радно време:
Студентска служба (од 10,30 до 13,00 часова), Скриптарница (од 10,00 до 13,00 часова),
Библиотека (од 8,00 до 19,00 часова).
- Остали подаци од значаја за јавност рада, телефони по службама:
Звање, радно место
Презиме, средње слово, име
телефон
секретар Факултета
Субашић-Николић Ј. Татјана
3053-887
правни референт
Анђелковић Н. Виолета
3053-953
пословни секретар
Ћебић П. Александра
3053-988
реф. за кадровске послове
Јанкијевић И. Мирослав
3053-921
архивар
Дамњановић В. Светлана
3053-813
архивар
Поповић М. Зорица
3053-813
курир
Јордановић М. Сузана
3053-813
радник у скриптарници
Николић В. Анита
3053-844
Служба за правне и опште
послове
(сл. за јавне набавке)
Студентска служба
шеф студентске службе
Драшковић М. Верица
3053-854
реф. за студије на буџету
Петровић Е. Ерна
3053-812
реф.за наст. и контр.квалит.
Свиличић П. Анита
3053-854
реф. за самофинан.студенте
Станковић М. Снежана
3053-812
реф. за испите
Божић Г. Милица
3053-932
библиотекар
Симоновић М. Бранислава
3053-947
самостални књижничар
Вилотић Јелена
3053-817
библиотекар
Михаиловић Д.Невена
библиотекар-информатор
Радошевић М. Гордана
стр.сар.за фотодокументац.
Шаренац Ј. Славиша
Библиотека
Рачуноводство
шеф рачуноводства
Вукелић М. Слободанка
контиста
Кузмановић Љиљана
књиговођа и фактуриста
Вујичић С. Душица
књиговођа анал. добављача
Бабић М. Јасмина
благајник
Јовановић Р. Лидија
финансије и књиг. добављ.
Јовић Р. Светлана
књиговођа
Миливојевић Р. Гордана
самост. Референт за ПДВ
Михајловић М. Славица
реф. за обрачун зарада
Николић Б. Рајка
књиг. аналитике купаца
Томић В. Љиљана
књиговођа главне књиге
Цветковић Т. Ирена
3053-984
Центар за информационе
технологије
руководилац Центра
Радић Ж. Бојан
3053-919
веб администратор
Софијанић Саша
3053-982
систем администратор
Ивановић Ј. Немања
3053-982
техничка
подршка
корисницима
Вукосав
Немања
Б. 3053-982
Техничка служба
шеф техничке службе
Пауновић М. Зоран
3053-923
реф.за ППО и безб. и здрав.
Миладиновић М. Бранислав
3053-923
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Од Факултета се телефонским путем најчешће траже информације о условима уписа на студијске
програме које Факултет организује, о режиму студирања, о висини школарине, о контакт
телефонима служби и реферата који су наведени у одељку 5 Информатора. Одговарајуће службе
Факултета пружају одговор на питања.
Информације о упису на све нивое студија налазе се на сајту www.sfb.bg.ac.rs
Начин тражења информација је углавном телефонски позив, или информисање у просторијама
Факултета, као и подношење захтева за приступ информацијама.
Правна лица подносе писане захтеве за проверу диплома стечених на Факултету за своје
запослене, за проверу статуса студента, о чему их Факултет након провере обавештава писменим
путем.
7. НАДЛЕЖНОСТ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА
Основна овлашћења и делатност Факултета утврђена су Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007,/ 98/2008, 44/2010).
Факултет обавља делатност високог образовања кроз академске и струковне студије у свом
седишту и у складу са својом матичношћу, која произлази из акредитованих студијских
програма.
У оквиру делатности високог образовања Факултет обавља научноистраживачку, издавачку
делатност, обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког
рада.
Делатности Факултета утврђене су Статутом Факултета (члан 8.) и уписане у регистар код
Привредног суда у Београду.
Факултет у правном промету са трећим лицима, иступа у своје име и за свој рачун, а за своје
обавезе одговара имовином којом располаже, у складу са законом.
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу следећих закона:
-Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12);
-Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 50/06, испр. 18/10);
-Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10);
-Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09);
-Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/11).
Факултет поступа и на основу других прописа који су наведени у следећем поглављу 9. Навођење
прописа.
9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Факултет у свом раду примењује следеће законске прописе:
9.1. Акти Републике Србије
1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,
3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 97/08 и 100/07 - аутентично
тумачење, 44/10, 93/2012),
4. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и 50/06, 18/10),
5. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10),
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09),
7. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр.52/11)
8. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07),
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01,30/10)
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник
РС“ бр. 36/09)
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93,
48/94 и 101/05, 30/10),
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ
и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 -Уставна повеља),
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09),
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр.
43/01, 101/07, 92/2011),
15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11),
16. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011, 99/2011),
17. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11),
18. Закон о професионалној рехабилитацији
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09),
и
запошљавању особа
са инвалидитетом
19. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05 - подзаконска акта
којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду),
20. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10),
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“ бр.
30/10),
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04 одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон и 63/06 -oдлука УСРС - даље: Закон о ПИО,
5/09, 107/09, 101/10, 93/12),
23. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 -испр., 57/11),
24. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09),
25. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01,
62/06 - др. Закон и 63/06 и 116/08 - испр. др. Закона, 92/11, 99/11),
26. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за делатности
које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
27. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 - др. уредба, 30/02, 32/02 -испр., 69/02, 78/02, 61/03,
121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06,
106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08,
113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12),
28. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)
29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.
54/07, 104/09, 36/10),
30. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 116/08),
31. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 101/11, 93/12),
32. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12),
33. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11),
34. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
35. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12),
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.97/08, 53/10, 66/11 одлука Уставног суда),
37. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр.18/10),
38. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09),
39. Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10),
40. Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005
30/2010),
и
41. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“ бр.12/09, 9/12 споразум),
42. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени
гласник РС“ бр. 40/09, 69/11),
43. Правилник о регистру високошколских установа, студијских
сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
програма, наставника,
44. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа
(„Службени гласник РС“ бр. 21/06),
45. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
46. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске
установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 73/11),
47. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа („Службени гласник РС“ бр.106/06),
48. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 112/08, 70/11),
49. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника,
Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., („Службени гласник РС“ бр. 30/07),
50. Правилник о листи стручних, академских и научних назива
30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 - испр.).
(„Службени гласник РС“ бр.
9.2. Правни акти Универзитета у Београду
Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 162/11), одлука („Гласник
Универзитета у Београду“ бр.167/12),
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 142/08), измене и допуне
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 150/09), допуне („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
160/11)
Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 140/08), измене („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 144/08), измене и допуне
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 160/11), допуне („Гласник Универзитета у Београду“
бр.161/11), измене и допуна („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 165/11),
Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритиса,
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06, 134/07),
Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у
Београду, 09 („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 135/07),
Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу
Универзитета у Београду и лица изабраних у начно звање у остваривању дела наставе
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06),
Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој
високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06,), измене и допуне
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 153/09),
Правилник о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 139/07),
Правилник о наставној литератури („Гласник Универзитета у Београду“ бр.140/08),
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 168/12),
Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
136/07),
Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, („Гласник
Београду“ бр. 160/11),
Универзитета
Правилник о признавању страних високошколских исправа,
(„Гласник Универзитета
Београду“ бр. 129/06), измене („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 145/08),
у
у
Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),
Правилник о Већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 134/07, измене 150/09 и 158/10),
Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
бр. 137/06),
Београду“
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 133/07),
Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 153/2010),
Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску
годину основних и мастер студија („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 134/07),
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 157/2010),
Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 149/09),
Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 163/2011),
9.3. Правни акти Факултета
1.
Статут Шумарког факултета - пречишћен текст (2012)
2.
Одлука о изменама и допунама Статута (2013)
Правилници:
3.
Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената Шумарског
факултета (2008)
4.
Правилник о упису студената на студије првог степена (2007)
5.
Правилник о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским
студијама - (пречишћен текст) (2011)
6.
Правилник о допунама правилника о поступку израде и одбране завршног рада на
основним академским студијама (2012)
7.
Правилник о студијама и студирању (2008)
8.
Одлука о измени и допуни правилника о студијама и студирању (2009)
9.
Правилник о изменама и допунама правилника о студијама и студирању (2011)
10.
Правилник о изменама и допунама правилника о студијама и студирању (2011)
11.
Правилник о уџбеницима (2008)
12.
Правилник о научноистраживачкој и стручној делатности (2008)
13.
Прилози за правилник о научноистраживачкој делатности (2008)
14.
Одлука о изменама и допунама правилника о научно-истраживачкој и стручној делатности
(2009)
15.
Правилник о допунама правилника о научноистраживачкој и стручној делатности (2012)
16.
Правилник о издавачкој делатности(2008)
17.
Одлука о изменама и допунама правилника о издавачкој делатности (2009)
18.
Одлука о изменама и допунама правилника о издавачкој делатности (2011)
19.
Правилник о изменама и допунама правилника о издавачкој делатности (рецензентски
лист) (2012)
20.
Правилник о прелазном режиму другог степена студија (2008)
21.
Одлука о изменама и допунама правилника о прелазном режиму другог степена студија
(2009)
22.
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и
сарадника Шумарског факултета (2008)
23.
Правилник о допуни правилника о стицању звања и заснивању радног односа наставника
и сарадника Шумарског факултета (2010)
24.
Одлука о изменама и допунама правилника о стицању звања и заснивању радног односа
наставника и сарадника (2013)
25.
Правилник о поступку израде и одбране дипломског рада на дипломским мастер
студијама (пречишћен текст) (2010)
26.
Правилник о докторским студијама (2011)
27.
Измена и допуна Правилника о докторским студијама (2012)
28.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (2007)
29.
Правилник о раду библиотеке Шумарског факултета (2007)
30.
Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма Шумарског факултета (2008)
31.
Правилник о самовредновању студијских програма наставе и услова рада Шумарског
факултета (2008)
32.
Правилник о поступку израде и одбране специјалистичког рада на специјалистичким
студијама(2008)
33.
Правилник о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и стручне
екскурзије (2008)
34.
Измене и допуне Правилника о обављању теренске наставе, школске праксе, производне
праксе и стручне екскурзије (2010)
35.
Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер
академске студије (2014)
36.
Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске
академске студије (2014)
37.
План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова (2012)
38.
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
39.
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања (2009)
40.
Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету (пречишћен текст)
(2014)
41.
Појединачни Колективни уговор (2009)
42.
Правилник о безбедности и здрављу на раду (2007)
43.
Акт о процени ризика (2009)
44.
Правилник о заштити од пожара на Факултету и План и поступак евакуације (2012)
(2007)
45.
Правилник о условима уписа односно преласка студената на основне струковне студије
(2014.)
46.
Правилник о службеним путовањима (2014.)
47.
Правилник о мерилима за утврђивање висина школарине (2014.)
Стратегије:
Стратегија обезбеђења квалитета (2008)
Стратегија обезбеђења квалитета (2011)
10. УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
10.1 Услуге библиотеке
Библиотека Шумарског факултета представља посебну јединицу која служи потребама наставе и
научно-истраживачког рада Библиотека је намењена првенствено студентима, професорима и
истраживачима мада је могу користити и други грађани. Фонд Библиотеке чине научне и стручне
публикације, већим делом на страним језицима.
Радно време Библиотеке је од 7 до 19 часова. Сва обавештења о раду Библиотеке могу се добити
преко телефона + 381 11 3053 817 и 30 53 947. Информације о библиотеци могу се наћи и на
Интернету, на адреси www.sfb.bg.ac.rs, и линк «Библиотека»
-ИСТОРИЈАТ БИБЛИОТЕКЕ
1920. год. ПОЧЕЛА НАСТАВА НА ШУМАРСКОМ ОДСЕКУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА
1927. год. ПРВИ УЏБЕНИЦИ
1944. год. СПАЉЕНА БИБЛИОТЕКА ПРИЛИКОМ ОСЛОБАЂАЊА БЕОГРАДА
1954. год. УСЕЉАВА СЕ У НОВУ ЗГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ И БИБЛИОТЕКА ДОБИЈА СВОЈ
ПРОСТОР
-ФОНДОВИ БИБЛИОТЕКЕ
2.1 Монографске публикације око 47.000 јединица
2.2 Серијске публикације са фондом који садржи више од 800 наслова и преко 23.000 годишта
часописа
2.3 Фонд реткости садржи старе и ретке књиге углавном на немачком језику,
2.4 докторске и магистарске радове брањене на Шумарском факултету Унивезитета у Београду.
2.5 Студентски фонд који садржи уџбенике потребне студентима као и збирку Униката која садржи
све уџбенике од 1920 до данас.
2.6 Поклон библиотеке: Библиотека Шумарског факултета у својим фондовима има поклон
библиотеке, које се чувају као засебне целине. Оне су веома
различите по величини и значају, али представљану велику вредност, како по садржају, тако и као
сведочанство о личностима којима су припадале.
Корисник Библиотека може на више начина доћи до потребне литературе и то:
•
помоћу ЛИСНИХ каталога
•
Ауторски у коме су каталошки листићи сређени абецедним редом по презимену аутора.
•
У стручном каталогу каталошки листићи су сређени по научним областима
•
Каталог докторских дисертација и магистарских радова каталошки листићи сређени су
абецедним редом по презимену аутора.
•
Именски каталог периодике за часописе у фонду Библиотеке.
•
Каталог мастер и специјалистичких радова
•
помоћу ЕЛЕКТРОНСКОГ каталога
Библиотека Шумарског факултетета укључена је у електронски узајамни каталог Србије изграђен у
оквиру пројекта (ВБС) Виртуална библиотека Србије.Коришћење ове узајамно библиографско
каталошке база података (ЦОБИБ.СР) са могућношћу претраживања целокупне узајамне базе или
претраживање базе података појединачних библиотека које су у систему могуће је преко следеће
адресе www.нбс.рс којом се улази у Народну библиотеку Србије, а потом избором понуђене
опције узајамни е-каталог или опције ВБС.
На улазном екрану Народне библиотеке Србије налази се такође и линк за КОБСОН (Конзорцијум
библиотека Србије за обједињену набавку) тј.координирана набавка стручне литературе, где је
електронски доступан велики број страних часописа (у пуном тексту) из различитих области науке,
које финансира Министарство за науку и технологију и развој републике Србије. Претраживање
часописа у пуном формату могуће је само ако сте на Академској мрежи (рачунари у библиотеци и
као И на свим рачунарима у згради Шумарског факултета, И свим истраживачима од куће, ако
изврше одговарајућу регистрацију).
Поред наведених каталога до информације се може доћи и користећи Библиографије радова
наставника и сарадника Шумарског факултета где су пописани сви научни и стручни радови за
период 1920 – 2000.
До сада је објављено пет књиге, док је период 1996-2000 само пописан. Уз библиографију су
урађени предметни и ауторски регистар, као и кратке биографије свих наставника и сарадника
Факултета.
За прву књиге 1945-1980. колегиница Бранислава Лукић-Милинков је добила и награду из фонда
«Људмила Михаиловић», 1985. године коју додељује Народна библиотека Србије.
Постоји и Библиографија пројеката 1948-1990. коју су такође прикупили и обрадили радници
Библиотеке
Објављена је само прва књига од седам. Подаци су електронски обрађени.
Услуге издавачке делатности
Први уџбеници су одштампани 1927. године. До сада је објављено преко 700 наслова уџбеника,
скрипти, практикума, приручника и монографија. Од 1950. године Факултет издаје Гласник
Шумарског факултета, који излази два пута годишње. Часопис објављује научне радове из области
шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у
заштити земљишних и водних ресурса.
Факултет издаје и часопис Прерада дрвета од 2003. године који објављује научне и стручне радове
из области шумарства и прераде дрвета.
Потребна литература за студије може се купити у Скриптарници факултета.
10.1. Књиге
10.2. Уџбеници
10.3. Монографије
10.4. Практикуми
10.5. Збирке
10.6. Скрипте
10.7. Часописи
10.8. YUJOR
10.9. MANAGEMENT
10.10. ИНФО-М
10.11. COMSIS
Техничко испитивање и анализа услуге контроле квалитета и квантитета робе, и то: услуге
контроле квалитета и квантитета одређених врста мерила (паралелна гранична мерила, мерила са
нонијусом, микроме-тарска мерила, компаратери, гранична мерила рачве, чепове и сл, угаонике,
угломере и либеле) са издавањем одговарајућих докумената (сертификата, атеста, потврда и др)
Пружање услуга библиотеке
1.Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван библиотеке
2.Коришћење библиотечког простора - читаонице
3.Коришћење електронског каталога библиотеке и едукација за претраживање каталога
4.Коришћење КОБСОН сервиса у библиотеци и приступ електронским часописима
5. Обука корисника за лакше проналажење потребне литературе.
6.Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и сарадника, реферати за одбрану
магистарских теза и докторских дисертација, тезе и дисертације)
7.Издавање потврде о незадужености
8. Издавање помоћних апарата за потребе наставе и испита
9. Организовање промоција , стручних предавања, изложби и сличних догађања које Библиотека
организује на Факултету
10. Помоћ у организацији промоција , научних и стручних скупова, изложби и сличних догађања
који се на Факултету организује
Издавачка делатност
1.Издавање уџбеничке литературе
2.Издавање часописа
10.2 УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Назив услуге
1
Одлука
и
Уверење
Комисије
за
акредитацију
и
проверу
квалитета
Републике
Србије
о
акредитацији
студијских програма
Услуге високог образовања
(академске студије)
Студије 1. степена
1. Основне академске студије
1.1. Студијски програм Шумарство
број:612-00-660/2/2008-04 од 11.12.2008.
Број:612-00660/2/2008-04
11.12.2008.
од
1.2. Студијски програм Технологије, број:612-00-660/14/2008-04 од 18.12.2008.
менаџмент и пројектовање намештаја и
производа од дрвета
2
3
4
1.3. Студијски програм
Пејзажна
архитектура и хортикултура
1.4 Студијски програм Еколошки
инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса
Студије 2. степена
1. Мастер академске студије
2.1.Студијски
програм
Шумарствомодули:
-Шумарство
-Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја
-Пејзажна архитектура и хортикултура
-Еколошки инжењеринг у заштити
земљишних и водних ресурса
Студије 2. степена:
2.2.Специјалистичке
академске
студије
2.2.1. Студијски програм Трговина
дрветом и производима од дрвета
Студије 3. степена
4.Докторске академске студије
4.1.Студијски програм Шумарство
Модули:
-Шумарство
-Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета
- Пејзажна архитектура и хортикултура
- Еколошки инжењеринг у заштити
земљишних и водних ресурса
Услуге истраживања и развоја
6.1. Услуге истраживања на Факултету
6.1.1. Основна истраживања
6.1.2. Примењена истраживања
број:612-00-660/12/2008-04 од 18.12.2008.
број:612-00-660/16/2008-04 од 18.12.2008.
број:612-00-660/4/2008-04 од 11.12.2008.
број:612-00-660/6/2008-04 од 20.03.2009.
број:612-00-660/8/2008-04 од 11.12.2008.
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Ред
бр
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Назив процеса
Пружање услуга високог образовања (академске и струковне студије)
Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема предлога текста
конкурса, објављивање)
Организовање пријемног испита
Израда распореда наставе (предавања и вежби)
Израда плана рада за текућу школску годину
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
Израда календара испитних рокова за текућу школску годину
Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...)
Извођење наставе
Предавања
Вежбе
Лабораторијске вежбе
Практична настава
Израда радова у току наставе
Израда семинарксих радова
Израда пројектних задатака
Консултације
Стручна пракса
Организација испита
Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале)
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Извођење писменог испита
Извођење усменог испита
Полагање испита пред комисијом
Поништавање испита
Признавање испита положених на другим факултетима Универзитета у Београду и
других универзитета у Србији
Теренска настава и школска пракса
Израда и одбрана радова
4.
5.
5.1.
2.
Израда и одбрана завршних радова (основне академске, мастер академске и
специјалистичке академске студије)
Израда и одбрана магистарских теза
Израда и одбрана докторских дисертација
Пружање административних услуга корисницима
Упис (упис године и овера семестра)
Пријављивање испита
Издавање индекса, дупликата индекса, потврда, уверења....)
Издавање диплома, додатка дипломи и дупликата
Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске домове
Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија
Спровођење поступа признавања страних диплома или признавања дела студијског
програма
Пружање услуга истраживања, пројектовања и инжењеринга
3.
1.Планирање истраживања, пројектовања и инжењеринга
2.Основна истраживања
3. Примењена истраживања
4.Развојан истраживања
5.Израда пројекта
6. Пружање услуга инжењеринга
Организовање стручног усавршавања
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
1. Планирање семинара, курсева, обука и тренинга
2. Извођење семинара, курсева, обука и тренинга
4.
3. Издавање сертификата о стручном усавршавању
Пружање посебних интелектуалних услуга
1. Експертизе
2. Консалтинг
3. Рецензије
5.
Пружање услуга библиотеке
1. Коришћење кињга и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван библиотеке
2. Коришћење библиотечког простора - читаонице
3. Коришћење електронског каталога библиотеке и едукације за претраживање каталога
4.Коришћење КОБСОН сервиса у библиотеци и приступ
електронским часописима
5.Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и
сарадника, реферати за одбрану магистарских теза и докторских
дисертација,
тезе
и
дисертације)
6.
6.Издавање потврде о незадужености
Издавачка делатност
1.Издавање уџбеничке литературе
2.Издавање часописа
Детаљна обавештења о упису и процедури уписа, као и роковима објављују се на сајту факултета
http://www.sfb.bg.ac.rs
Распоред
наставе
http://www.sfb.bg.ac.rs
за
основне
студије
објавује
се
на
сајту факултета
Распоред испита на сајту факултета http://www.sfb.bg.ac.rs
Све информације о
http://www.sfb.bg.ac.rs
докторским
студујама
објављују
се
на
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Број уписаних студената на академским студијама:
- на основним академским студијама: 1382
- на мастер академских студијама: 236
линку сајту факултета
- на специјалистичким академским студијама: 2
- на докторским академским студијама: 81
Укупно на свим степенима академских студија = 1701
Студенти који студирају по одредбама Закона о универзитету (2002)
- Основне студије -411 (апсолвенти)
- Магистарске и специјалистичке студије=15
- Докторанти-истраживачи=44
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013 ГОДИНУ ФАКУЛТЕТ
Ред
ни
број
Предмет
набавке
Врста
поступ
ка
Оквирн
о време
покрет
ања
поступ
ка
Оквирн
о време
реализа
ције
поступк
а
Конт
о
1.
1.
ДОБРА
Канцелари
јски
материјал
6.
Набавк
а мале
вредно
сти
јануар
фебруар
децемба
р
42661
11
ОЈ 500
Сопствен
а
средства
факултет
а
Тонери и
кетриџи
3.000.00
0,00
Ф.
2.800.00
0,00
Г
160.000,
00
М.
40.000,0
0
2.000.00
0,00
2.
6.
Набавк
а мале
вредно
сти
јануар
фебруар
децемба
р
42522
1
Рачунари
и
3.190.00
0,00
6.
Набавк
јануар
фебруар
-
5122
и
ОЈ 500
Сопствен
а
средства
факултет
а
ОЈ 500
Сопствен
3.
Спе
ц.
Процењ
ена
вреднос
т
(укупна)
Процењ
ена
вреднос
т
по
година
ма
Износ
на
конту
(план
ска
годин
а)
Извор
финансир
ања
(планска
година)
4.
5.
6.
рачунарск
а опрема
а мале
вредно
сти
Средства
за
хигијену
по
партијама
А.
Средства
за
одржавање
личне
хигијене
Б.
Концентро
вана
средства за
одржавање
хигијене
просторија
В. Прибор
потрошни
материјал
Факултет
укупно
Гоч
укупно
6.
Набавк
е мале
вредно
сти
Аутобус
Средства
за текуће
одржавање
Факултет
Гоч
Мајданпек
1.575.00
0,00
децемба
р
4252
јануар
фебруар
децемба
р
42681
9
март
Априлјун
51211
3
јануар
фебруар
децемба
р
јануар
мартдецемба
р
а
средства
факултет
а
ОЈ 500
Сопствен
а
средства
факултет
а
По
партија
ма
975.000,
00
450.000,
00
3.000.00
0,00
550.000,
00
5.000.00
0,00
3.245.00
0,00
2.200.00
0,00
1.
Отворе
ни
поступ
ак
6.
Набавк
е мале
вредно
сти
42511
9
ОЈ 500
Сопствен
а
средства
факултет
а
ОЈ 500
Сопствен
а
средства
факултет
а
880.000,
00
7.
Гориво
165.000,
00
5.000.00
0,00
1.
Отворе
ни
поступ
ак
4264
ОЈ 500
Сопствен
а
средства
факултет
а
8.
Гориво
безоловни
Бензин
Пројекат
националне
инвентуре
приватних
шума
31.500.000,0
0
Пумпа
за
централно
грејање
фебруардецембар
3.
преговарачк
и поступак
без
објављивања
јануа
р
2.150.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
јун
Јулсептемба
р
Репрезентациј
а
440.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
11
.
Прехрамбени
производи Гоч
902.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
Материјали за
обележавање
трупаца
282.000,00
12
.
6.
Набавке
мале
вредности
13
.
Резервни
делови
моторне
тестере
330.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
14
.
Радна одећа и
заштитна
средства
ХТЗ опрема
594.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
9.
10
.
за
4251
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
425119
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
јануардецембар
4268
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
јануа
р
фебруардецембар
4269
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
јануа
р
фебруардецембар
4252
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
јануа
р
фебруардецембар
022121
4
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
15
.
Ауто гуме за
теретна
и
путничка
возила
935.000,00
16
.
Резерни
делови
за
теретна
и
возила
у
шумској
производњи
Мазиво
880.000,00
880.000,00
17
.
18
.
Канцеларијски
намештај
2.
УСЛУГЕ
Ресторани
500.000,00
1.100.000,00
1.
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
фебруардецембар
2.
Хотели
1.650.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
3.
Аутобуски
превоз
2.200.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
4264
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4252
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4264
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
5122
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4239
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4239
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4249
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4.
5.
Штампање по
партијама
А. Штампање
монографских
публикација
Б. Штампање
Гласника
Шумарског
факултета
В.штампање
часописа
Прерада
дрвета
Одржавање и
сервисирање
возила
6.
Сеча и израда
дрвних
сортимената
3.
РАДОВИ
1.
Завршетак
управне зграде
на Гочу
3.300.000,00
2.650.000,00
6.
Набавке
мале
вредности
По
партијама
јануа
р
фебруардецембар
6.
Набавке
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
1.
Отворени
поступак
По
партијама
јануа
р
мартдецембар
6.
Набавка
мале
вредности
јануа
р
фебруардецембар
4243
-ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
-Буџет 700
-Донације
из земље и
иностранства
4252
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4245
Сопствена
средства
4251
Амортизација
400.000,00
250.000,00
450.000,00
10.120.000,0
0
2.500.000,00
или
1.
Отворени
поступак
(Можда по
партијама)
2.
Реконструкциј
а
Инсектаријума
2.000.000,00
6.
Набавка
мале
вредности
јануа
р
Фебруардецембар
4251
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
мај
Јулиавгуст
425115
Буџет
(Министарство
)
мај
Јулиавгуст
425111
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
4251
јануа
р
фебруардецембар
ОЈ 500
Сопствена
средства
факултета
мај
Јулиавгуст
425112
Буџет
или
1.
Отворени
поступак
3.
Реконструкциј
а
мокрих
чворова
5.430.000,00
4.
Поправка
улазног
степеништа
Факултета
1.050.000,00
(Можда по
партијама)
1. Отворени
поступак
6.
Набавка
мале
вредности
или
1.
Отворени
поступак
5.
Инвестиционо
одржавање
3.300.000,00
(Можда по
партијама
6.
Набавка
мале
вредности
или
1.
Отворени
поступак
6.
Замена
прозора
(набавка
уградња
прозора)
3.300.000,00
и
(Можда по
партијама)
6.
Набавка
мале
вредности
или
1.
Отворени
поступак
(Можда по
партијама)
7.
Адаптација
ресторана
у
Дебелом лугу
2.000.000,00
6.
Набавка
мале
вредности
или
1.
Отворени
поступак
(Можда по
партијама)
4.
Набавке
на
које се закон
не примењује
Услуге
ПП
обуке
запослених
75.000,00
1.
2.
стакло
300.000,00
чл.26.ст.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
противпожарн
а средства
300.000,00
Одржавање
телефонске
централе
и
инсталација
300.000,00
Услуге
одношења
расходованих
материјала
150.000,00
Централа за за
дојаву пожара
250.000,00
Регистрација
возила
300.000,00
Клима уређаји
200.000,00
чл.26.ст.2.
чл.26.ст.2.
чл.26.ст.2.
чл.26.ст.2.
чл.26.ст.2.
чл.26.ст.2.
јануа
р
фебруардецембар
4251
Амортизација
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕЛАТНОСТИ 8 0 3 2 3
ШИФРА
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 1, БЕОГРАД
МАТИЧНИБРОЈ
07009291
ПИБ
1 0 1 8 3 3 0 51
ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 до 31.03.2013 године
Ре
д
н
и
б
р
ој
Подаци о поступку и предмету
Подаци
о Подаци о изабраном Подаци
вредностима јавне понуђачу
понуди
набавке (у хиљадама
динара)
јавне набавке
Врс
та
пос
туп
ка
О
сн
о
в
из
ЗЈ
Н
Врс
та
пре
дме
та
Пр
ед
мет
И
ИИ
ИИИ ИВ
В
1
1
Чл.2
1
08
1
Опис
пред
мета
јавне
наба
вке
Нази
Угово
в и
Угово рена Датум
Проце
седи
рена
Мати
њена
вред закљу ште
чни
вред ност чења изаб
Вредн
ност
угово раног број
ост
са
ра
пону
без
ПДВ
ђача
ПДВ
ВИ
ВИИ
ВИИ
И
ИX
X
XИ
Број
Гори 1100
во
0
8612 1033 16.01 НИД 2008
4
.2013 а.д. 4693
Крит
ерију
м за
избо
р
прис
пел
их
пон
уд
XИИИ XИВ
1
Нов
и
САД
2
XИИ
о
1
3
УКУ
ПНО 1100
0
8612 1033
4
Место и датум:
Одговорно лице
Београд 09.04.2013 године
Декан
Проф.др Милан Медаревић
Печат
Службеник за јавне набавке
Виолета Анђелковић
НАЗИВ
НАРУЧИОЦА:
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
8
0
3
2
3
МАТИЧНИ БРОЈ:
АДРЕСА
НАРУЧИОЦА:
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 1, БЕОГРАД
0 7
0 0 9 2 9 1
ПИБ:
1 0 1 8 3 3 0 5 1
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01.01. 2013.-31.03.2013.
Табела 1
Број поступака
Исход поступка јавних
Јавне набавке
набавки
Јавне набавке
велике вредности
мале вредности
Успешно спроведени
1
12
Обустављени
/
/
Поништени делимично
/
/
Поништени у целини
/
/
Укупно
1
12
Табела 2
Редни
број
I
Број
поступка
II
Врста
предмета
III
Предмет
Опис
предмета
јавне
набавке
IV
V
Процењена
вредност
Разлог
обуставе/
(у
хиљадама
динара)
поништење
поступка
VI
VII
Опис разлога
VIII
1
2
Место
и
датум:
Београд : 09.04.2013
Одговорно
лице:
Декан
проф.
др
Милан
Медаревић
__________________________
Службеник за јавне набавке:
Виолета
Анђелковић
дипл.прав.
___________________________
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Универзитет Београд - Шумарски факултет не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду
и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10).
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Стандардима услова рада универезитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета
(„Службени гласник РС“ бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007), Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласниик
РС“ бр 44/2001, 15/2002,..., 79/2009) и Правилником о основама и мерилима за обрачун зарада
запослених на Факултету.
Обрачун зарада за запослене Факултета врши се у складу са Уредбом и нормативима.
Oсновне нето плате запослених на Факултету према радном месту:
НЕТО ЗАРАДЕ СА МИНУЛИМ РАДОМ У РСД_ЗА IX / 2013. _________________________
Редовни професор ......................................................................................................88.022
Ванредни професор ................................................................................................... 80.208
Доцент..........................................................................................................................72.114
Асистент доктор наука ..............................................................................................
--Наставник страног језика, магистар.......................................................................... 56.708
Асистент магистар, истраживач сарадник............................................................... 55.132
Асистент...................................................................................................................... 49.432
Стручни сарадници.................................................................................................... 50.353
ВСС ............................................................................................................................. 47.793
ВШС – VII степен ........................................................................................................ 38.601
ВКВ – V степен .......................................................................................................... 26.230
ССС – IV степен .......................................................................................................... 24.684
КВ – III степен ............................................................................................................ 22.800
Спремачица – I степен............................................................................................... 17.712
ФУНКЦИОНАЛНЕ ДОДАТКЕ ИМАЈУ :
Декан факултета 30%............................................................................................... 26.406
Продекани 20% .........................................................................................................
Секретар, шеф рачуноводства, шефови катедри 10%..............................................
Шефови одсека и служби 5%....................................................................................
16. ПОДАЦИ О СРЕДСВИМА РАДА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНЕ
ИМОВИНЕ
ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА СА СТАЊЕМ 31.12.2012. ГОДИНЕ.
Назив
Зграде и путеви
Опрема
Саднице
Земљиште
Шума
Нематер.опрема /софтвери и
ум.слике/
Сад.књигов.вредност
103.462.706,76
38.197.232,99
75.384,54
3.154.034,50
4.019.066.872,00
УКУПНО
4.163.956.230,79
0,00
Образац ЗОС - 1
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД
О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ВРСТАМА
НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ
Ред.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Врста непокретности
А.Земљиште
(пољ.шум.градј.)
Пољопривредно
Шумско
Градјевинско
Б. Слузбене зграде
Службена зграда
Делови
зграда
(канцеларије)
Колиц.бр.површина
Књиг.ревалор.вредност
5724 ха 21,17а 26м2
4.031.534.156,37
Ц. Пословне зграде
Пословна зграда
Делови зграда (пословни
простор)
55
1
71.273.294,72
54
22.919.547,16
4.028.380.121,87
3.154.034,50
48.353.747,56
8.
9.
10.
11.
12.
16.
17.
18.
19.
20.
Д.
Стамб.зграде
(станови, гаразе)
Стамбена зграда
Стан
Гаража
Е.
Репрезентативни
објекти
Резиденције
Репрезентативне зграде
Г. Остали објекти
Ресторани (бифеи)
Кухиње
Одмаралишта
Спортски објекти
Разл.објекти
УКУПНО
НЕПОКРЕТНОСТИ
А+Б+Ц+Д+Е+Г
29.03.2013.
6
1
5
18.050.323,97
14
4.901.222,74
1
13
2.360.842,08
2.540.380,66
938.390,57
17.111.933,40
4.125.758.997,80
Универзитет у Београду - Шумарски факултет
Одговорно лице
Декан: Проф.др Милан Медаревић
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗОС 1
11030 БЕОГРАД
Кнеза Вишеслава 1
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД
О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ВРСТАМА
НА ДАН 31.12.2012.
Ред.бр.
1.
Врста покретне ствари
2.
колиц.бр.површ.
3.
књигов.ревал.вредност
4.
4.530
32.813.304,91
1.
2.
3.
4.
5.
А. Средства опреме
Рачунски системи
Средства везе
Канцеларијски намештај
Биротехницка опрема
Остала опрема
584
338
2.046
46
1.516
4.990.642,15
2.776.882,21
1.647.510,87
1.032.611,46
22.365.658,22
26
5.383.928,08
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Б. Превозна средства
Путнички аутомобили
Возила посебне намене
Остала моторна возила
Ваздухоплови
Пловни објекти
Остала превозна средства
10
13
2.982.928,92
2.380.738,01
3
20.261,15
4.556
38.197.232,99
Ц. Покретне
намене
ствари
посебне
УКУПНО А+Б+Ц (укупна опрема)
29.03.2013.
Одговорно лице
__________________________
Декан: Проф.др Милан Медаревић
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној форми и налазе се у
архиви Факултета.
Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификацију и архивирање,
смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и излучивање регистраторског
материјала уређено је Правилником о канцеларијском пословању Факултета, а у складу са
Законом о културним добрима («Сл. гласник РС» бр. 71/94).
Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе категорија
регистатурског материјала са роковима чувања (бр. 01-8244/1 од 23.09.2009. године), за коју
постоји сагласност Архива Србије 02 бр. 890/2 од 9.11.2009. године).
На интернет презентацију објављују се информације које су настале у раду или у вези са радом,
активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Они на
сајту остају док траје њихова примена или актуелност. Сајт се редовно одржава.
Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену
одговарајућих мера заштите.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом, а које се односе на
активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза органа Факултета, као и приликом
пружања услуга чији је приказ наведен у одељку 10. Информатора.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Факултет
ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену
информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ), осим
када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Сл. гласник РС“
број: 97/08) и Закону о тајности података („Сл. гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за
искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб презентацији
Факултета и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ
објављена и доступна у земљи или на интернету“.
Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима
текућих рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: „орган
власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на
које се тражена информација лично односи“.
Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења или
давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед
Факултета.
20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Факултета, може да
поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу
информација од јавног значаја.
Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева на Писарници Факултета.
Захтев треба да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације (име,
презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације
која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да садржи и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице
Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да
достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року,
односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостатци су такви да се по
захтеву не може поступити Факултет ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Образац за подношење захтева налази се на интернет страници Факултета.
Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том образцу.
У Београду, 18.12.2014.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Милан Медаревић
Download

Информатор о раду - Шумарски Факултет