Основна школа ,,Свети Сава" Панчево
Војвођанска бб
Тел/факс 013 318 859
e-mail: [email protected]
Извештај о раду школе
за школску 2013/2014. годину
Директор школе
Татјана Божић
1
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
за школску 2013/2014. годину
У протеклој школској години школа је радила у складу са следећим законским актима и
правилницима:
- Закону о основној школи (Сл. гл. РС. бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/2002, 62/03, 64/
03, 101/05, 72/2009)
- Закону о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС 72/2009)
- Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС
бр. 52/2011)
- Правилнику о оцењивању ученика у основној школи (Сл. гл. РС бр.93/2004, 92/2005)
- Правилнику о наставном плану и програму за I и II разред основног образовања и васпитања
(Сл. гл. РС-Просветни гласник бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/2008, 2/2010, 7/2010)
- Правилнику о наставном плану и програму за I, II, III, IV разред основног образовања и
васпитања и наставном програму за III разред основног образовања и васпитања (Сл.гл.Просветни гласник 1/05, 15/06, 2/08, 2/2010, 7/2010)
- Правилнику о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и
васпитања (Сл.гл.РС- Просветни гласник бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008)
- Правилнику о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ( Сл.гл.РС- Просветни
гласник бр. 6/2007, 2/2010,7/2010)
- Правилнику о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и
васпитања (Сл.гл. РС – Просветни гласник бр. 5/2008)
- Правилнику о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и
васпитања ( СЛ.гл. РС- Просветни гласник бр. 6/2009)
- Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (
Сл.гл.РС- Просветни гласник бр. 2/2010)
- Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања настаника, васпитача и
стручних сарадника (Сл.гл.РС 14/2004, 56/2005)
- Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног
образовања ( Сл.гл.РС-Просветни гласник бр. 5/2010)
- Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (Сл.гл.РС бр. 30/2010)
- Правилнику о школском календару за основне школе за школску 2010/2011. годину ( Сл.
лист АП Војводине бр. 11/2010)
- Правилнику о норми часова непосредног рада наставника, васпитача и стручних сарадника
у основној школи ( Сл.гл.РС- Просветни гласник бр. 2/92, 2/2000)
- Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(Сл.гл.РС, бр. 63/2010)
- Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање (Сл.гл. РС, бр. 76/2010).
2
Садржај
1. Организација и услови рада школе .................................................. 4.стр.
2. Стручна већа и тимови ....................................................................... 6.стр.
3. Бројно стање ученика ......................................................................... 10.стр.
4. Успех ученика (просечне оцене по предметима) ........................... 12. стр.
5. Извештаји Одељењских већа од првог до осмог разреда ............. 17. стр.
6. Флуктуација ученика ........................................................................... 45 стр.
7. Извештај о раду директора школе ..................................................... 46 стр.
8. Извештај о раду помоћника директора ............................................ 59. стр.
9. Извештај о раду Наставничког већа ................................................. 61.стр.
10. Извештај о раду Педагошког колегијума ......................................... 64. стр.
11. Извештај о раду Стручних већа .......................................................... 66.стр.
12. Поправни и разредни испити .............................................................. 98.стр.
13. Дисциплинске мере .............................................................................. 100.стр.
14. Изостанци ученика ............................................................................... 102. стр.
15. Извештај о успеху ученика на такмичењима .................................. 103.стр
16. Добитници Вукове дипломе и специјалних награда ....................... 115.стр.
17. Завршни испит ........................................................................................ 116. стр.
18. Извештај о раду Тима за Школско развојно планирање................ 118.стр.
19. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање............................ 121. стр.
20. Извештај о раду Ученичког парламента и Вршњачког тима..........124.стр.
21. Извештај о раду Тима за заштиту од насиља у школи .................... 129.стр.
22. Извештај о раду библиотекара ............................................................. 131. стр.
23. извештај о раду педагога и психолога школе......................................147. стр.
24. Здравствено васпитање .......................................................................... 150. стр.
25. Реализација наставног плана –табеле ................................................. 151. стр.
26. Извештај о инспекцијском и просветно-саветничком надзору....... 156. стр.
27. Слободне активности............................................................................... 157. стр.
28. Стручно усавршавање ........................................................................... 193.стр.
29. Културне, хуманитарне и друштвене активности школе ................ 195. стр.
30. Извештај о раду Ученичке задруге ....................................................... 200. стр.
31. Извештај о раду Савета родитеља ........................................................ 202. стр.
32. Извештај о раду Школског одбора ....................................................... 204. стр.
33. Безбедност ученика ................................................................................. 207. стр.
34. Предлог мера ............................................................................................. 212.стр.
3
Услови рада школе
Кадровска структура
Према врсти послова и степену стручности у ОШ «Свети Сава» у Панчеву, радили су следећи
радници:
-
Директор шкoле...............................................................................VII….1
Помоћник директора.........................................................................VII....1
Педагог..............................................................................................VII.....1
Психолог...........................................................................................VII.....1
Библиотекар......................................................................................VII.....2
Секретар............................................................................................VII.....1
-
Професори разредне наставе............................................................VII....17
Наставници разредне наставе.............................................................VI.....2
Професори предметне наставе........ ..................................................VII...31
Наставници предметне наставе............................................................VI....6
Апсолвенти у настави.............................................................................IV...1
-
Шеф рачуноводстава..............................................................................VII...1
Административни радник.......................................................................IV...1
Домар.........................................................................................................III...1
Пекар..........................................................................................................III...1
Сервирка...............................................................................................II, IV...2
Спремачица..............................................................................................II....10
Мајстор за одржавање...............................................................................III...1
Курир...........................................................................................................IV..1
4
Материјално-технички услови
Школа располаже адекватним школским простором према Закону о нормативима. Наставни
процес се одвија у једној згради површине 4540 м². Располаже кабинетским простором (10
учионица), учионицама опште намене (9), мултимедијалном учионицом, библиотеком,
канцеларијама за ненаставно особље, стоматолошком амбулантом, кухињом и сопственом
пекаром, салом за физичко васпитање, спортским игралиштима и тениским теренима.
Организација рада школе
У протеклој школској години школа је радила као потпуна основна школа са свих осам
разреда и укупно 907 ученика, распоређених у 35 одељења.
Распоред ученика по сменама
Наставни процес био је организован у две смене са хоризонталном поделом:
I смена – I, III, V, VII разред – 17 одељења са 429 ученика
II смена – II, IV, VI, VIII разред – 18 одељења са 478 ученика
Школа је радила у две смене; преподневна са почетком у 8,00 часова и поподневна са
почетком у 13,30 часова.
5
Стручна већа и Тимови у школи
Формирање стручних већа и потребних тимова извршено је у складу са бројем наставника
по једном или сродним предметима. Од 2005. ради тим за Школско развојно планирање, а од
2006. Тим за самовредновање рада школе. Од 2007. године формиран је и Тим за развој
школског програма, а од 2010. Тим за инклузивно образовање. Тим за професионалну
оријентацију је формиран 2012.
Планови рада били су засновани на специфичним задацима за предмете, образовним
стандардима, потребама школе и локалне средине.
У протеклој школској години радили су следећа стручна већа и тимови:
Назив актива
Разредна настава
Српски језик
Страни језик
Музичка и ликовна
култура
Историја и географија
Математика
Биологија
ТО и информатика
Физика и хемија
Физичко васпитање
Тим за школско развојно
планирање
Тим за самовредновањеЕтос
Тим за самовредновањересурси
Тим за самовредновањеподршка ученицима
Тим за самовредновањенастава и учење
Тим за самовредновањешколски програми и
годињи план
Тим за развој школског
програма
Тим за заштиту деце од
злостављања и
занемаривања
Тим за инклузивно
образовање
Тим за развој школског
програма
Тим за ПО
Број чланова
20
4
6
4
Руководилац
Дејана Максимовић
Сања Петковска
Зорица Вејић
Весна Тегелтија
4
4
2
5
3
3
8
Ивана Јевтић
Милица Обрадовић
Љиљана Вујановић
Биљана Кајтез Клисурић
Чедомир Здравковић
Душан Лукић
Светлана Петровић
12
Јулија Потпара
4
Милица Обрадовић
12
Гордана Бојић
10
Каја Вуковић
5
Милена Јовановић
Михаиловић
11
Милорад Вукобратовић
10
Ана Фодор
9
Татјана Здравковић
11
Милорад Вукобратовић
6
Зорица Вејић
6
Календар школске године
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
м
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
н.н п
у
с
Ч П с
IX
1
2
2
9
3
16 17 18 19 20 21 22
4
23 24 25 26 27 28 29
5
30
5
Х
н
1
3
4
5 6
7
8
10 11 12 13 14 15
1
2
3
5
8
9
10 11 12 13
7
7
14 15 16 17 18 19 20
8
21 22 23 24 25 26 27
9
28 29 30 31
6
7
1
2
3
8
9
10
10
4
11
11 12 13 14 15 16 17
1112
1213
5
I
6
6
9
XI
4
м
II
III
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
27
2728
2829
1
XII
1314
1415
1516
16
4
5
6
7
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
н.н п
у
с
ч
п С
1
2
3
4
6
7
8
9 10 11
17 13 14 15 16 17 18
1721
20
22 23 24 25
18
1828
27
29 30 31
19
19
1
193
4
5
6
7
8
20
2011 12
10
13 14 15
21
2118
17
19 20 21 22
22
2225 26
24
27 28
23
1
234
5
3
6
7
8
24
2411
10
12 13 14 15
25
2518 19
17
20 21 22
26
2625 26
24
27 28 29
27
2
3
8
9
10 11 12 13 14 15
IV
н
5
12
19
26
2
9
16
23
2
9
16
23
30
31
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10 11 12 13
29
14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22
30
21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29
30 31
30
28 29 30
31
55
V
6
7
1
2
3
8
9
10 11
4
7
ЛЕГЕНДА
Наставни дани
Нерадни дани
Наставна субота – понедељак
Наставна субота – петак
Последњи наставни дан у I
полугодишту
Празник – ненаставни дан
Радни дан – Дан духовностиСвети Сава и Дан школе
Среда – по распореду за
понедељак
Последњи наставни дан за
VIII раз.
Последњи наставни дан од I
до VII раз.
Радни дан – Видовдан
Припремна настава - поправни
испити
Почетак II полугодишта
Годишњим планом рада Школа је у
обавези да планира два радна дана
на нивоу школске године (субота –
07. или 14. септембар 2013.год. и
субота – 24. или 31. мај 2014.год.) за
организовање и реализацију
активности из области изборних
предмета, ваннаставних активности,
спортских активности, области
екологије и заштите животне
средине, културно-уметничке
активности и др.
1
5
23
32
12 13 14 15 16 17 18
33
34
35
36
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
27
30
12
30
13
7
J
28
1
2
3
4
5
6
8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
15
A
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Напомена: Крај првог квартала је 25.10.2013.год.
Крај трећег квартала је 26.03.2014.год.
8
Извештај о реализацији образовно – васпитног рада
Фонд часова за разредну и предметну наставу, као и часови допунске, додатне,
слободних активности и осталих облика образовно – васпитног рада, приказани су
табеларно.
Детаљан извештај о реализацији представљен је кроз извештаје свих стручних тела и
стручних сарадника школе.
9
Бројно стање ученика на крају школске 2013/2014. године
(разредна настава)
разред
Дечаци
девојчице
укупно
I/1
I/2
I/3
I/4
И/5
5
II/1
II/2
II/3
II/4
4
12
12
13
13
16
66
15
15
16
17
63
10
15
13
15
53
16
15
14
14
15
76
258
12
12
11
12
7
54
16
15
15
14
61
12
14
11
11
51
11
11
13
12
11
56
222
24
25
24
25
23
120
31
31
31
31
124
22
29
24
29
104
27
26
27
26
26
132
480
III/1
III/2
III/3
III/4
4
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
5
18
Просечан број ученика по одељењу 26
10
Бројно стање ученика на крају школске 2013/2014.
(предметна настава)
разред
V/1
V/2
V/3
V/4
4
VI/1
VI/2
VI/3
VI4
VI/5
5
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
4
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
4
17
Σ I-VIII (35)
Дечаци
10
8
13
13
44
13
14
14
14
14
69
15
15
17
17
64
15
12
14
15
52
229
девојчице
14
17
14
13
58
11
10
9
8
9
47
10
9
10
10
39
10
15
13
12
54
198
укупно
24
25
27
26
102
24
24
23
22
23
116
25
24
27
27
103
25
27
27
27
106
427
487
420
907
Просечан број ученика у одељењу у вишим разредима 25.
Просечан број ученика у одељењу на нивоу школе 26.
11
Успех ученика на полугодишту школске 2013/2014.
Разред/одељење
Одлични
Врло добри
Добри
Довољни
Неоцењени
Недовољни
II/1
II/2
II/3
II/4
4
III/1
III/2
III/3
III/4
4
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
5
V/1
V/2
V/3
V/4
4
VI/1
VI/2
VI/3
VI/4
VI/5
5
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
4
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
4
29
23
16
14
73
16
24
12
21
73
14
15
11
17
6
63
17
16
7
14
42
8
7
9
6
8
38
10
3
6
8
27
5
8
9
7
29
9
8
12
16
45
5
4
8
8
25
8
10
15
6
13
52
12
8
12
7
39
12
11
6
9
6
44
5
9
6
7
27
11
12
10
11
44
1
30
345
276
84
1
1
84
%
43,61
34,89
10,61
0,12
0,12
10,61
ИОП
2
2
1
4
2
Средња
оцена
4,65
4,75
4,52
4,16
4,57
2
1
3
4
3
1
1
3
7
15
2
1
9
3
11
1
3
4
2
1
11
6
9
8
2
25
4,53
4,23
4,72
4,52
1
3
2
3
2
6
1
4
2
12
2
3
5
5
8
23
4
2
7
10
23
7
5
5
4
21
1
1
3
2
4
5
14
2
2
7
1
2
3
1
1
2
1
1
2
16
4,41
4,39
4,37
3.91
4.29
3,73
4,46
3,90
4,19
4,07
4,15
3,97
3,93
4,04
3,73
3,96
3,90
3,51
3,55
3,72
3,67
3,82
3,57
3,91
3,51
3,77
4,12
12
Успех ученика на крају школске 2013/2014. без поправних испита (јун)
Разред/одељ.
одлични
добри
24
23
20
19
86
16
22
12
26
76
15
14
10
17
7
63
8
17
11
14
50
10
10
10
11
9
50
10
4
7
8
29
9
10
11
8
38
Врло
добри
7
8
9
11
35
4
7
8
3
22
6
10
15
7
11
49
8
6
10
7
31
11
8
5
9
5
38
6
11
6
6
29
8
11
11
13
43
II/1
II/2
II/3
II/4
4
III/1
III/2
III/3
III/4
4
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
5
V/1
V/2
V/3
V/4
4
VI/1
VI/2
VI/3
VI/4
VI/5
5
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
4
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
4
30
392
%
49,8
Довољни
недовољни
неоцењени
понављали
ИОП
2
2
1
3
2
2
3
1
5
6
2
2
2
8
20
4
2
5
4
15
3
4
6
2
9
24
8
9
12
11
20
8
5
5
2
20
1
247
127
31,3
16,13
3
2
2
7
4
1
1
2
1
1
6
1
3
2
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
2
5
1
1
1
1
2
22
1
3
16
2,79
0,12
0,38
2
1
4
5
Средња
оцена
4,69
4,75
4,59
4,41
4,61
4,45
4,69
4,27
4,82
4,56
4,25
4,46
4,26
4,43
3,90
4,28
3,91
4,50
3,98
4,29
4,15
4,15
4,03
4,10
4,20
3,96
4,09
3,96
3,71
3,68
3,70
3,76
4,02
4,10
4,11
3,78
4,01
4,20
13
Просечне оцене по предметима и разредима
(разредна настава)
Предмет
Други разред
4,48
Трећи разред
4,35
Четврти разред
4,02
4,47
4,26
3,78
4,33
4,54
4,33
3,83
4,56
3,97
4,91
4,71
4,42
5,00
4,91
4,99
4,93
4,83
4,82
5,00
4,89
4,67
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас/
Природа и
друштво
Музичка к.
Физичко в.
Ликовна к.
Здравствено в.
Народна трад.
Шах
5,00
14
Просечне оцене по предметима и разредима (предметна настава)
Пети Шести Седми Осми Просечна
разред разред разред разред
Српски језик
3,56
3,62
3,22
3,78
3,54
Енглески
3,81
3,43
3,30
3,84
3,59
Ликовна к.
4,81
4,87
4,89
4,94
4,48
Музичка к.
4,46
4,51
4,01
4,45
4,35
Историја
3,87
3,90
3,23
3,68
3,67
Географија
3,90
3,75
3,17
4,18
3,75
Физика
3,67
3,11
3,49
3,42
Математика
3,26
3,23
2,83
3,12
3,11
Биологија
3,93
3,47
3,60
3,47
3,61
Хемија
3,38
3,53
3,45
ТИО
4,48
4,48
4,04
4,24
4,31
Физичко в.
4,95
4,71
4,64
4,96
4,78
Немачки, изб.
3,95
3,55
3,38
3,51
3,59
Информатика,изб. 4,70
4,81
4,81
4,79
4,77
Цртање
4,90
4,99
Изабрани спорт
4,99
4,90
4,76
4,94
4,89
Предмет
15
Успех ученика I разреда на крају школске 2013/2014. године
Број ученика 120
дечаци 66
девојчице 54
1. Реализација наставног плана и програма:
a) у потпуности
b) делимично
c) нереализована због _______________________________________________
_______________________________________________
Савладали садржаје на напредном нивоу – 32,43 % ученика
Савладали садржаје на средњем нивоу - 50,99 % ученика
Савладало садржаје програма на основном нивоу – 16,56 %
Број ИОП-а 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Оправдани 3334
Грађанско васпитање (број ученика)
- Истиче се 60
- Добар 1
- задовољава
Неоправдани /
Чос 180
Допунска настава 169
Веронаука (број ученика)
- истиче се 59
- добар
- задовољава
Здравствено васпитање
- истиче се 121
- успешан
- задовољава
ВЛАДАЊЕ (број ученика)
- примерно 119
- врло добро 1
- добро
- задовољавајуће
- незадовољавајуће
16
Извештај одељенског већа првог разреда
школске 2013/2014. године
Активности
Носиоци
Сарадници
активности
Планирање и програмира- Руководилац Директор
И.Младеновић ПП служба
ње рада већа
Време
Начин
Напомена
реализације праћења
АвгустДневници рада
септембар
Састанак са ПП службом психолог
27.8.2013.
Пријем првака
- приредба за прваке
Учитељице 1.
разреда и
ученици 5.
разреда
Избор представника за
Савет родитеља
Актив нижих
разреда
Обележавање
Међународног Дана
писмености
Актив нижих
- писање и цртање кредама
разреда
у боји у школском
дворишту и друге
активности
Саобраћајни
Саобраћајно васпитање
полицајац
- предавање о безбедности
МУП-а
у саобраћају
Панчево
Психолог
Сарадња са ПП службом
школе
школе
Татјана
- обилазак првака
Здравковић
Обележавање Дечије
недеље
- активности са
ученицима; цртање,
турнири, друштвене игре, Актив нижих
изложбе ликовних и
разреда
литерарних радова,
размена књига, часописа
- имам обавезе и права
- зидне новине
Руководилац
Седнице Одељењски и
Директор
Наставничких већа
Седнице стручног већа
Нижих разреда
Учитељице
Педагог,
психолог,
Директор
Дневник ПП
службе
29. 08.
2013.
Извештај о
пријему
првака
септембар
Записник у
дневнику
рада
Библиотекар
Гордана
Бојић
06. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Учитељице 1.
разреда
25. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Учитељице 1.
разреда,
ученици
27. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Библиотекар
Гордана
Бојић
од 30. 09.
до 04. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Родитељи
Чланови већа
Дејана Макси- Чланови већа
мовић
Квартално и по
Записници
потреби
Током
године
Извештај
17
Посета првака
библиотеци
Обележавање Божићних
и новогодишњих
празника
- израда честитки и украса,
украшавање хола школе и
учионица
Светски дан дечије
књиге
- посвећен Јовану
Јовановићу Змају
Посета песника Недељка
Попадића
Мјузикл „Црвенкапа“
- хуманитарна акција за
Василису
Ускрс
- украшавање ускршњих
јаја
Дан планете Земље
- ликовни и литерарни
радови
Светски дан књиге
- прикупљање књига за
школску библиотеку
Хуманитарна акција
- сакупљање хране и
хигијенских средстава за
људе пострадале у
поплавама
Свечана додела награда
и похвала за ученике и
наставнике
- изложба ученичких
радова ученика наше
школе у холу зграде СО
Панчево
Састанак актива
- начин израде плана
личног стручног
усавршавања
- одабир тема за стручно
усавршавање
- израда годишњег плана
Ученици и
учитељице 1.
разреда
Гордана
Бојић
Актив нижих
разреда
Родитељи
Библиотекар
Гордана
Бојић
Актив нижих
разреда и
ученици
Песник
Недељко
Попадић
Ученици и
учитељи 1. и
3. разреда
Актив нижих
разреда и
ученици
Центар за
културу
Панчево
Библиотекар
наставници
ликовне
културе
Наставници
ликовне
културе
Библиотекар
Гордана
Бојић
Актив нижих
разреда
Актив нижих
разреда
Актив нижих
разреда
Актив нижих
разреда,
Црвени крст
Панчева
Родитељи,
ученици
Директор
Тања Божић,
СО Панчево
Дејана
Максимовић,
руководиоци
већа,
Бранислава
Бугаринов
05. 12.
2013.
Записник у
дневнику
рада
децембар
Записник у
дневнику
рада
02. 04.
2014.
Извештај о
раду
библиотеке
април
16. 04.
2014.
16. 04.
2014.
22. април
23. април
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневику рада
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
од 19. 05.
до 22. 05.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Ученици,
наставници,
учитељице
06. 06.
2014.
Извештај о
раду актива,
извештај о
раду школе
Учитељице
19. 06.
2014.
Извештај о
раду акитва
18
рада за наредну школску
годину,
- планирање и
програмирање рада
обавезних и изборних,
факултативних активности
- извештај са Сабора
учитеља у Београду
Иванка Младеновић
19
Извештај о раду продуженог боравка
школске 2013/2014. године
Активности
Састанак актива
- Планирање рада Одељенског
већа,
- Подела задужења,
- Планирање и програмирање
васпитно-образовног рада,
- Планирање родитељских
састанака,
- Избор дечје штампе, учила и
потребног дидактичког
материјала.
Пријем првака
Носиоци
активности
Сарадници
Време
Начин
реализације праћења
Актив
нижих
разреда
Педагог,
психолог,
директор
30. 8. 2013.
Извештај
о раду
актива
2. 9. 2013.
Извештај
о пријему
првака
Учитељице
првог
разреда,
учитељица
продуженог
боравка,
Педагог,
психолог,
директор
Анкетирање родитеља за
продужени боравак
Учитељица
у п. боравку
Учитељице
1. разреда
Прва
недеља
септембра
Слободне активности
Гледање цртаних, дечијих,
дугометражних филмова;
певање, свирање и играње уз
музику; цртање на задату тему;
гледање и разговор о
образовним емисијама
Слободно време
Елементарне игре; спортске и
физичке игре у школском
дворишту; игре са реквизитима;
друштвене игре – „човече не
љути се“, домине, игре са
картама, лего коцке, меморије,
математичка моталица,
уклапање облика и др.
Ученици у
продуженом
боравку,
учитељица
у п. боравку
Родитељи,
актив
нижих
разреда
У току
школске
године
Ученици у
продуженом
боравку,
учитељица
у п. боравку
Родитељи,
актив
нижих
разреда
У току
школске
године
Напомена
Записник
у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
20
Ученици у
продуженом
Израда домаћих задатака
из математике, српског језика и
боравку,
света око нас
учитељица у
п. Боравку
Ученици у
Вежбања
Рачунске операције, текстуални
продуженом
задаци, читање, писање,
боравку,
преписивање, диктат, правописне учитељица
вежбе, говорне вежбе и др.
у п. Боравку
Ученици у
продуженом
Посета Народној башти
Елементарне и спортске игре
боравку,
учитељица
у п. Боравку
Ученици у
продуженом
Посета Спортском центру
Спортске игре на дечијем
боравку,
игралишту и спортским теренима учитељица
у п. Боравку
Ученици у
продуженом
Шетња по насељу
Упознавање насеља, понашање
боравку,
на улици и у саобраћају
учитељица
у п. Боравку
Ученици у
продуженом
Сарадња са старијим
боравку,
ученицима
Разговори, помоћ и дружење
учитељица
старијих ученика са ученицима 1. у п. Боравку
разреда у продуженом боравку
Ученици у
Заштита животне средине
Разговори о биљкама, живој и
продуженом
неживој природи, нега биљака у
боравку,
боравку, заливање и садња
учитељица
биљака, сакупљање отпадака
у п. Боравку
Ученици у
Заштита животиња
Разговори на тему правилне неге продуженом
и односа према животињама и
боравку,
кућним љубимцима, упознавање учитељица
са карактеристикама различитих у п. Боравку
врста животиња, хранимо и
негујемо напуштене животиње,
гледање двд-а о дивљим
животињама
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада,
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада,
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада
Ученици 6.
разреда
У току
школске
године
Записник у
дневнику
рада
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада
Родитељи,
У току
актив нижих школске
разреда
године
Записник у
дневнику
рада
21
Заштита здравља
Гледање дечијих документарних
образовних емисија; разговори на
тему здравих зуба; правилно
прање руку; одржавање простора
у коме боравимо
Здрава исхрана
Разговори о здравој и нездравој
храни; претраге по интернеру и
информисање о болестима –
гојазност и анорексија; огледи са
храном; правилна исхрана; лепо
понашање за столом
Школа без насиља
Радионица ''Шта је
пријатељство, искреност,
поверење''
Ученици у
продуженом
боравку,
учитељица у
п. Боравку
Родитељи,
актив нижих
разреда,
сервирка
У току
школске
године
Записник
у
дневнику
рада
Ученици у
продуженом
боравку,
учитељица у
п. Боравку
Куварице и
сервирке
У току
школске
године
Записник
у
дневнику
рада
Вршњачки
тим,
Ана Фодор
Дечја недеља
Турнир у шаху за ученике
нижих разреда
Горица
Миловано
Вић
Учитељице
првог
разреда,
учитељица у
п. боравку
Актив
нижих
разреда,
учитељица у
п. бораву
Учитељице
првог
разреда,
учитељица у
п. Боравку
Учитељице
првог
разреда
Наставници
физичког
васпитања
Сајам књига
- Набавка учила и потребног
дидактичког материјала
Колектив
Библиотекар
Гордана
Бојић
Обележен Дан просветних
радника
Актив
нижих
разреда,
учитељица у
п. Боравку
Педагог,
психолог,
директор
Дечја недеља
Елементарне игре у
школском дворишту
Дечја недеља
Елементарне игре у
школском дворишту
Наставници
физичког
васпитања
Записник
у
дневнику
рада
.
3. 10.2013.
Извештај
о
раду
шаховске
секције
Записник
у
дневнику
рада
Фотогра
3. 10. 2013. фије,
записник
у
дневнику
рада
25.10. 2013. Записник
у
дневнику
рада
8. 11. 2013. Записник
у
дневнику
рада
22
Нова година
Ученици у п. учитељица у
боравку,
п. боравку
Записник
20. 12.2013. у
дневнику
рада
Светосавски дани
- Ликовни радови: Живот и дело
Светог Саве
Ученици и
учитељица у
продуженом
боравку
Актив
нижих
разреда,
учитељица у
п. Боравку
Ученици и
учитељица у
продуженом
боравку
Актив
нижих
разреда,
учитељица у
п. Боравку
Ученици и
учитељица у
п. Боравку
Библиотекар
Гордана
Бојић
24. 1. 2014.
Наставници
ликовне
културе
8. 3. 2014.
Родитељи
8. 3. 2014.
Наставници
ликовне
културе
22. 4. 2014.
Зубарке
14.5.2014.
Ускрс
- Ликовни радови и фарбање
ускршњих јаја
Ученици и
учитељица у
продуженом
боравку
Наставници
ликовне
културе
14.4.-16.4.
2014.
Директор,
заменик,
наставници
предметне
наставе
6.6.2014.
Свечана додела награда
ученицима и наставницима
у Општини града Панчва
Колектив
ОШ
''Свети
Сава''
Међународни дан жена
- Изложба литерарних и ликовних
Радова
Међународни дан жена
Израда честитки за маме, баке и
сестре
Дан планете Земље
- Ликовни и литерарни радови
Здрави зуби, здрав осмех
-Ликовни радови, плакат
Записник
у
дневнику
рада
Записник
у
дневнику
рада
Записник
у
дневнику
рада
Записник
у
дневнику
рада
Записник
у
дневнику
рада
Фотогра
фије,
извештај
о
реализаци
ји наступа
Записни
ци у
дневници
ма рада
Подносилац извештаја
Тијана Бодирога
23
Извештај о раду Одељењског већа другог разреда за школску 2013/2014. годину
Активности
Писање школског
програма
- Анекс програма: секције,
рекреативна настава,
екскурзије
Састанак
- Упознавање са
новинама у Закону о
основама система и
основном образовању,
- планирање
активности за
шк.2013/2014.
Писање годишњег и
месечног плана рада
Обележавање
Међународног дана
писмености
- писање иницијала
имена ученика испред
платоа школе
Јесењи крос
Обележавање Дечје
недеље
- Друштвене игре у
оквиру одељења
Обележавање Дечје
недеље
- Размена књига,
часописа, филмова
између разреда
Обележавање Дечје
недеље
- Имам обавезе и права
Носиоци
активности
Сарадници
Време
реализације
Начин
праћења
Учитељице
2. разреда
Психолог,
Педагог
Јун 2013.
Учитељице
2. разреда
Секретар
Август
2013.
Учитељице
2. разреда
Психолог,
Педагог
Август
2013. и
током
године
План предат
септембра
2013.
Учитељице
2. разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
6. 9. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
7. 9. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
30.9-2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељице
2. разреда
Учиељице,
наставници
физичког
васпитања Д.
Којић,
Д. Лукић
Напомена
План предат
јуна 2013.
Учитељице
2. разреда
Психолог,
Педагог
Учитељице
2. разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
1. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељице
2. разреда
Психолог,
Педагог
2. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
24
фотографије
Обележавање Дечје
недеље
- Зидне новине :
ликовни и литерарни
радови
Обележавање Дечје
недеље
- Међуразредно
такмичење у малом
фудбалу и ''Између две
ватре''
Тимски рад учитељица
2. разреда
- Заједнички рад на
презентацији за час
Одељенско веће 2.
разреда
- Успех и дисциплина
ученика
Посета сајму књига
Позоришна представа
''У цара Тројана козје
уши'' у Дому војске у
Панчеву
Зидне новине
- Јесен у нашој школи
Обележавање
Међународног дана
толеранције
- Дан ''отворених врата''
за родитеље који желе
да присуствују
часовима редовне
наставе
Посета ''Форум театра'',
превазилажење насиља
на друштвеним
мрежама ( дигитално
насиље)
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
Наставници
физичког
васпитања
Д. Којић,
Д. Лукић
Библиотекар
Гордана
Бојић
Психолог,
Педагог,
актив
учитеља
Психолог,
Педагог,
актив
учитеља
Учитељице
2. разреда
Дом војске
Панчево
Учитељице
2. разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
3. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
4. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
8. 10. 2013.
23. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Записник у
дневнику
рада на стр.
142.
октобар
2013.
Записник у
дневнику
рада
1. 11. 2013.
Записник у
дневнику
рада
8. 11.2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељице
2. разреда
Родитељи
15. 11.2013.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељице
2. разреда,
Ученици
VI-2,
Ана Фодор
Психолог,
Педагог
22. 11.2013.
Записник у
дневнику
рада
25
25. 11.2013.
Записник у
дневнику
рада и
извештај о
реализацији
предат Ани
Фодор
11.12. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
13.12.2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
16.12.2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
19. 12. 2013.
Записник у
дневнику
рада на стр.
142.
20.12.2013.
Записник у
дневнику
рада
Психолог,
Педагог
23.1. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељице 2.
разреда
24.1. 2014
Записник у
дневнику
рада
Психолог,
Педагог,
Ана Фодор
Радионица
''Школе без насиља''
Учитељице
2. разреда
Здравствено васпитање
- Предавање
патронажне сестре
Шкрпан Лени на тему
''Хигијена и здравље''
Учитељице
2. разреда,
Патронажна
сестра
Шкрпан
Лени
Психолог,
Педагог
Учитељице
2. разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
Учитељице
2. разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
Обележавање божићних
и новогодишњих
празника
- Израда украса за јелку
Обележавање божићних
и новогодишњих
празника
- Израда честитке за
Нову годину
Одељенско веће 2.
разреда
- Успех и дисциплина
ученика
Обележавање божићних
и новогодишњих
празника
- Позоришна представа
''У сусрет Новој години''
Предавање о рециклажи
Посета фестивалу науке
у холу школе
- Експерименти из
области природних
наука
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда,
дечје
позориште
Учитељи 2.
разреда,
Милена
Јовановић
Наставници
физике и
хемије,
ученици
виших
разреда
Психолог,
Педагог,
актив
учитеља
Библиотекар
Гордана
Бојић
26
Зидне новине
- Свети Сава - школска
слава
Састанак
- Договор око одласка
на рекреативну наставу
Приредба поводом Дана
школе и школске славе
Рекреативна настава
- Одлазак на Дивчибаре
Обележавање Осмог
марта
- Поклон и честитка за
маму
Математички турнир
''Мислиша''
у организацији
математичког друштва
''Архимедес'' и наше
школе
Састанак
- Договор око
реализације обуке
пливања за ученике 2.
разреда
Одељенско веће 2.
разреда
- Успех и дисциплина
ученика
Учитељице
2. разреда
Ирена
Карић,
Марија
Анушић,
Тијана
Бодирога
Учитељице
и
наставници
који
припремају
приредбу
Ирена
Карић,
Марија
Анушић,
Тијана
Бодирога
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Учитељице
2. разреда
Учитељи 2.
Библиотекар
Гордана
Бојић
Учитељице 2.
разреда,
директорка,
библиотекар
Гордана
Бојић
Учитељице 2.
разреда
Учитељице 2.
разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
Наставница
математике
Јелена
Самарџић
17.1. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
20. 1. 2014.
Записник у
дневнику
рада
27. 1. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије,
видео снимак
28. 2.- 7. 3.
2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије,
видео снимак
7.3. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
13. 3. 2014.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада
19. 3. 2014.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада
Психолог,
Педагог,
актив
учитеља
27. 3. 2013.
Записник у
дневнику
рада на стр.
143.
Библиотекар
27. 3. 2014.
Записник у
Директорака
школе,
наставници
физичког
васпитања
Родић
Милена и
Малић
Хелена 1. место,
Шатлан
Бојанапохвала
27
Песнички сусрет
- Посета песника
Недељка Попадића
разреда,
песник
Гордана
Бојић
дневнику
рада,
фотографије
Обука непливача
Учитељи 2.
разреда,
Пливачко
друштво
''Партизан''
Наставници
физичког
васпитања
Д. Којић,
Д. Лукић
31. 3.-30. 4.
2014.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фоографије
Шаховски турнир у
холу школе
- Такмичење у
шаху у холу
школе
-
Зоран
Јовановић
Учитељице 2.
разреда
15. 4. 2014.
Записник у
дневнику
рада
22.4. 2014.
Записник у
дневнику
рада
7. 5. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
14. 5. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
15. 5. 2014.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фоографије
18. 5. 2014.
Извештај о
реализацији
Наставници
ликовне
културе,
библиотекар
Гордана
Бојић
Обележавање Дана
планете Земље
- Ликовни и литерарни
радови ученика
Учитељице
2. разреда
Тимски рад учитељица
2. разреда
- Заједнички рад на
презентацији за час
Учитељице
2. разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
Тимски рад учитељица
2. разреда
- Заједнички рад на
презентацији за час
Учитељице
2. разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
Обележавање
Међународног дана
породице
- Присуство и учешће у
активностима великог
броја родитеља часу
физичког васпитања
Републичко финале
математичог турнира
Учитељице
2. разреда
Ирена
Карић,
Наставници
физичког
васпитања
Д. Којић,
Д. Лукић,
библиотекар
Гордана
Бојић
Наставница
математике
80% ученика
самостално
савладало
пливање,
20% уз
помоћ
инструктора
Хелена
Малић
28
''Мислиша'' у Београду
Хуманитарна акција
у сарадњи са Црвеним
крстом Панчева
-Сакупљање хране и
хигијенских средстава
за пострадале у
полавама
Посета Храму Светог
Саве у насељу
''Младост''
Пролећни крос
- Такмичење и брзом
трчању у дворишту
школе
Посета позоришту
''Бошко Буха'' у
Београду,
представа за децу ''
Мали принц'' по роману
Егзиперија
Изложба радова
ученика наше школе у
холу зграде СО
Панчево
- Одељенске збирке
радова поштанских
маркица
Свечана додела награда
и похвала за ученике и
наставнике за остварене
Наташа
Целески,
ученице 2.
разреда,
Милена
Родић и
Хелена
Малић
Учитељице
2. разреда,
чланови
колектива
Вероучитељ
Александар
Павловић
Јелена
Самарџић
Чланови
колектива
Учитељице 2.
разреда
и записник у
дневнику
рада,
фоографије
19-22. 5
2014.
Записник у
дневнику
рада
21. 5. 2014.
Записник у
дневнику
рада
2. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада
6. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељице
2. разреда
Наставници
физичког
васпитања
Д. Којић,
Д. Лукић
Учитељи 2.
разреда,
позориште
''Бошко
Буха''
Библиотекар
Гордана
Бојић
Учитељи 2.
разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
6. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељи 2.
разреда,
управа
Управа школе
6. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
освојила је 2.
награду,
Милена
Родић
похвалу
Учитељице
2. разреда
награђене
29
резултате у овој години
Зидне новине
- ''Ближи се, ближи
лето'', ликовни и
литерарни радови
Одељенско веће 2.
разреда
- Успех и дисциплина
ученика
.
школе
Учитељи 2.
разреда
Учитељице
2. разреда
фотографије
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
Психолог,
Педагог,
актив
учитеља
9. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
12. 6. 2013.
Записник у
дневнику
рада на стр.
144.
као и велики
број ученика
2. разреда
Ирена Карић
30
Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда
за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Сарадници
Планирање и
рограмирање
рада
одељењског
већа
Избор
представника
за Савет
родитеља
Обележавање
Међународног
Дана
писмености
- писање и
цртање
кредама у боји
у школском
дворишту и
друге
активности
Директор
ПП
служба
Одељењско
већа
Актив
нижих
разреда
Родитељи
Актив
нижих
разреда
Време
реализаци
је
Августсептембар
Начин
праћења
Напомена
записници
септембар
Записник у
дневнику
рада
Библиотекар
Гордана
Бојић
06. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Јесењи крос
Учитељи
2., 3. и 4.
разреда,
ученици
Наставници
физичког
васпитања
07. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Јавни час
карате клуба
„Младост“
Актив
нижих
разреда
Наставници
физичког
васпитања
10. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Обележавање
Дечије недеље
- активности са
ученицима;
цртање,
турнири,
друштвене
Актив
нижих
разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
од 30. 09.
до 04. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
31
игре, изложбе
ликовних и
литерарних
радова,
размена књига,
часописа
- имам обавезе
и права
- зидне новине
Јавни час
кошаркашког
клуба „Тамиш“
Позоришна
представа
„У цара
Тројана козије
уши“
Дом војске у
Панчеву
Обележавање
Међународног
дана
толеранције
- посета
Геронтолошко
м центру и
Дому слепих
- посета Форум
театра
Школско
такмичење из
математике
ученика 3. и 4.
разреда
Међународни
дан матерњег
језика
- Опера за децу
„Чаробни
напитак“
Мадленијанум
Кошарка
шки клуб
„Тамиш“,
учитељи
3. разреда
Наставници
физичког
васпитања,
ученици
08. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Балкан
Интерфес
т, Дејана
Максимо
вић
Руководиоц
и већа,
ученици
01. 11.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Геронтолош
ки центар и
дом слепих,
ученици 5.
разреда и
одељење 33
16.
новембар
Записник у
дневнику
рада
Друштво
математичара Србије,
подружница
Панчево
31. 01.
2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
Опера
„Мадленијан
ум“ Земун
21. 02.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Учитељи
це трећег
и
четвртог
разреда,
Наташа
Поповић,
Сања
Петковск
а
Учитељи
це 3. и 4.
разреда,
наставниц
и
математи
ке
Учитељи
3.
разреда,
ученици
32
Математичко
такмичење
„Мислиша“
Учитељи
це другог,
трећег и
четвртог
разреда
Друштво
математичара „Архимедес,
наставници
математике
13. 03.
2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
Мјузикл
„Црвенкапа“
- хуманитарна
акција за
Василису
Ученици
и
учитељи
1. и 3.
разреда
Центар за
културу
Панчево
16. 04.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Ускрс
- украшавање
ускршњих јаја
Актив
нижих
разреда
Библиотекар
наставници
ликовне
културе
16. 04.
2014.
Записник у
дневику
рада
Састанци
одељењског
већа и
присуство
вање
седницама
Наставничког
већа
Руководи
лац већа
Директор
Током
године
записници
Крај
школске
године
Табеле и
протоколи
Извештавање
за крај године
Руководи
лац већа
Дејана Максимовић
33
Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда
за школску 2013/2014. годину
А
Активности
Планирање и
рограмирање
рада одељењског
већа
Избор
представника за
Савет родитеља
Јесењи крос
Презентација
карате клуба ,,
Младост“
Дечја недеља
-друштвене игре,
изложба
ликовних и
литерарних
радова
- Игре без
граница
Обележавање
Међународног
дана толеранције
– посета
Геронтолошком
центру
Школа без
насиља
- ,,Јован са
планине
галебова“-текст
Такмичење у
рукомету
Позоришна
представа
,,Пепељуга“ Дом
војске, Панчево
Турнир у
рукомету
Носиоци
активности
Директор
ПП служба
Актив нижих
разреда
Ученици 4.
разреда
Тренери и
ученици карате
клуба
Учитељице,
ученици
Сарадници
Одељењско већа
Родитељи
Време
Начин праћења
реализације
Августзаписници
септембар
септембар
Записник у
дневнику рада
Наставници физичког
васпитања
Ученици
7.9.2013.
Учитељице и
наставници
30.9.3.10.2013.
2.10.2013.
Наташа
Поповић
Учитељице и
наставници
физичког васпитања у
ОШ ,,Мирослав
Антић“
Геронтолошки центар,
Панчево
16.11.2013.
Записник у
дневнику рада
Учитељице,
ученици
Наставница Ана
Фодор
23.11.2013.
Записник у
дневнику рада
Биљана Родић
Наставници физичког
васпитања
Позоришни глумци
27.11.2013.
Извештај
28.11.2013.
Записник у
дневнику рада
Наставници физичког
васпитања
1.12.2013.
Извештај
Горица
Миловановић,
Гордана
Поповић
Учитељице,
ученици
Биљана Родић
10.9.2013.
Записник у
дневнику рада
Записник у
дневнику рада
Записник у
дневнику рада
34
Пливање такмичење
Здрава школа –
предавање
патронажне
службе
Маскенбал
Ученици
Општинско
такмичење у
шаху
Турнир у
рукомету
Дан школеприредба
Школско
такмичење из
математике
Општинско
такмичење из
математике
Школско
такмичење у
лепом
рецитовању
Математичко
такмичење
,,Мислиша“
6.12.2013.
Ученици
Наставници физичког
васпитања
Патронажна служба
здравственог
центра,,Јужни Банат“
Ученици
Наставнице
14.12.2013.
Зоран
Јовановић,
Горица
Миловановић
Биљана Родић
Шаховски савез
23.1.2014.
Записник у
дневнику рада
Извештај о
реализацији
такмичења
Наставници физичког
васпитања
Весна Петков,
наставница музичке
културе
Друштво
математичара Србије,
подружница Панчево
24.1.2014.
Извештај
27.1.2014.
Записник у
дневнику рада
31.1.2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
Друштво
математичара Србије,
подружница Панчево
Библиотекар, Гордана
Бојић
1.3.2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
Извештај о
реализацији
такмичења
13.3.2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
22.3.2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
22.3.2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
Записник у
дневнику
Учитељице,уче
ници
Учитељице 4.
разреда,
наставници
математике
Учитељице 4.
разреда
Учитељице
4.разреда
Учитељице
4.разреда
9.12.2013.
10.3.2014.
Записник у
дневнику рада
Записник у
дневнику рада
Општинско
такмичење у
лепом
рецитовању
,,Здрава школа“такмичење
Учитељице 4,
разреда
Учитељице 4.
разреда
Друштво
математичара,,Архиме
дес“, наставници
математике
Дом омладине
Панчево, Културнопросветна заједница
Панчево
Патронажна служба
здравственог центра
Дан дечје књиге
посвећен
Ј.Ј.Змају
Осликавање
маркица за Дан
поште
Окружно
такмичење из
Учитељице,
ученици
Гордана Бојић,
библиотекар
2.4.2014.
Учитељице
Далибор Анђелковић,
наставник ликовне
културе
Друштво
математичара Србије
3.4.2014.
Записник у
дневнику рада
5.4.2014.
Извештај о
реализацији
Наташа
Поповић
35
математике
Украшавање
ускршњих јаја
Математички
турнир
,,Мислиша“
Смотра Ђачких
задруга- Рековац
Пролећни крос
Позоришна
представа ,,Мали
принц“
Игром до науке
Седнице
Одељењског већа
и присуствовање
седницама
наставничког
већа
Одељењско веће
са будућим
старешинама
петог разреда и
предметним
наставницима
Учитељице,
ученици
такмичења
Записник у
дневнику рада
Библиотекар,
наставници ликовне
културе
Друштво
математичара
,,Архимедес“
Далибор Анђелковић,
наставник ликовне
културе
16.4.2014.
Наставници физичког
васпитања
2.6.2014.
Записник у
дневнику рада
Учитељице 4.
разреда
Глумци позоришта
,, Бошко Буха“
6.6.2014.
Записник у
дневнику рада
Гордана
Поповић,
ученици IV-1
Руководилац
већа
Директор
EТШ,, Никола Тесла”,
Панчево
5.6.2014.
Извештај,
фотографије
Чланови већа
ПП служба
Током
године
Извештаји
Протоколи и
табеле
Директор
ПП служба
В.Тегелтија,
Љ.Вујановић
Н.Златковић
Ј.Божић
М.Вукобратовић
27.8.2014.
Записник
Наташа
Поповић
Горица
Миловановић,
Гордана
Поповић
Учитељице 4.
разреда
30.-31.2014.
Извештај о
реализацији
такмичења
Извештај Ђачке
задруге,
фотографије
Гордана Поповић
36
Извештај о раду Одељењског већа петог разреда
за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Сарадници
Време
Начин
реализације
праћења
18.09.2013.
Записник
Одељенско
веће на
почетку
школске
2013 –
2014године
Одељенско
веће на крају
првог
тромесечја
школске
2013 –
2014године
Одељенско
веће на крају
првог
полугодишта
школске
2013 –
2014године
Одељенско
веће на крају
другог
тромесечја
школске
2013 –
2014године
Одељенско
веће на крају
школске
2013 –
2014године
Одељенске
старешине
петих
разреда и
предметни
наставници
Одељенске
старешине
петих
разреда и
предметни
наставници
ПП –
служба
ПП –
служба
29.10.2013.
Записник
Одељенске
старешине
петих
разреда и
предметни
наставници
ПП –
служба
21.12.2013.
Записник
Одељенске
старешине
петих
разреда и
предметни
наставници
ПП –
служба
03.04.2014.
Записник
Одељенске
старешине
петих
разреда и
предметни
наставници
Такмичење у Наставници
рецитовању српског
Такмичење у Наставници
поезији
српског
Такмичење
Наставници
из
математике
ПП –
служба
12.06.2014.
Записник
Наставници
српског
Наставници
српског
Наставници
математике
Март 2014..
Записник
Март 2014.
Записник
Фебруар,
март 2014.
Записник
Напомена
37
математике
Такмичење
из биологије
Такмичење
из српског
језика
Једнодневна
екскурзија Вршац
Посета
фестивалу
науке
Посета
ботаничкој
башти
Посета
еколошке
секције
школи ''Гоце
Делчев'' у
Јабуци
Наставници
биологије
Наставници
српског
Наставници
биологије
Наставници
српског
Април 2014.
Записник
Март 2014.
Записник
Одељенске
старешине
петих
разреда
Одељенске
старешине
петих
разреда
Одељенске
старешине
петих
разреда
Координатор
еколошке
секције –
наставник
техничког
Туристичка
агенција,
аниматори
20.10.2013.
Записник
Туристичка
агенција,
аниматори
30.11.2013.
Записник
Туристичка
агенција,
аниматори
27.05.2013.
Записник
Наставник
техничког
21.09.2013.
Записник
Душан Лукић
38
Извештај о раду Одељењског већа шестог разреда
за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Сарадници
1. Седница
Одељенског
већа
Руководи
лац ОВ
2. Седница
Одељенског
већа
Руководи
лац ОВ
предметни
наставници
у шестом
разреду,
директор,
ПП служба
предметни
наставници
у шестом
разреду,
помоћник
директора,
ПП служба
3. Седница
Одељенског
већа
Руководи
лац ОВ
4. Седница
Одељенског
већа
Руководи
лац ОВ
5. Седница
Одељенског
већа
Руководи
лац ОВ
предметни
наставници
у шестом
разреду,
директор,
помоћник
директора,
ПП служба
предметни
наставници
у шестом
разреду,
директор,
ПП служба
предметни
наставници
у шестом
разреду,
директор,
ПП служба
Време
Начин
реализаци
праћења
је
02.9.2013. записник са
седнице,
дневници
рада
Напомена
записник са
седнице,
дневници
рада,
распоред
контролних
и писмених
задатака
24.10.2013. записник са
седнице,
дневници
рада
17.9.2013.
20.12.2013. записник са
седнице
27.03.2014. записник са
седнице
39
6. Седница
Одељенског
већа
Руководи
лац ОВ
предметни
наставници
у шестом
разреду,
помоћник
директора,
ПП служба
12.06.2014. записник са
седнице
Милена Јовановић Михаиловић
40
Ивештај о раду Одељењског већа седмог разреда
за школску 2012/2013. годину
Активности
1. седница ОВ
већа
2. седница ОВ
већа
3. седница ОБ
већа
4. седница ОВ
већа
Избор
уџбеника за 8.
разред
Школска
екскурзија
Носиоци
Сарадници
Руководилац Предметни
ОВ већа
наставници,
ПП служба
Руководилац Предметни
ОВ већа
наставници,
ПП служба
Руководилац Директор
ОВ већа
Предметни
наставници
Руководилац Предметни
ОВ већа
наставници,
ПП служба
Време
Начин
реализације праћења
септембар
записник
Напомена
Крај
октобра
записник
Крај
децембра
записник,
протоколи
праћења
записник
Успех на
крају првог
квартала
Успех на
крају полугодишта
Успех на
крају
трећег
квартала
Крај марта
Руководилац Одељењско
већа
веће
Март
Директор,
агенција
наставници
Јун
Руководилац Директор,
ОВ већа
преметни
наставници,
ПП служба
Превенција
Нада ТомуПП служба
антисоцијалног шиловић
понашањаредавање за
ученике
Обука
Педагог
Одељењске
разредних
старешине
старешина за
примену
програма ПО
Сарадња са
Психолог
А.Дуковски
дефектолозима
К.Јоцић
који пружају
додатну
подршку
ученицима
који раде по
ИОП-у
Реални сусрети Удружење
Директор
Јун
Записник,
протоколи
праћења
16.10.2013.
Извештај
Центра за
социјални
рад
5. седница ОВ
већа
Списак
уџбеника
Јагодина,
Ресавска
пећина
Успех на
крају
школске
године
Октобар 21.
и 24. 2013.
Током
године
извештаји
Октобар-
Дневници
41
ученика
7.разреда
Анализа
успеха и
дисциплине
Извештавање
за крај
школске
године,
Поправни и
разредни
испити
Планирање и
програмирање
за следећу
школску
годину
привредника школе
март
Панчево
ПП служба
Удружење
привредника
Директор
ПП служба
Квартално и
по потреби
рада
Директор
Извштаји
Планови
рада
ПП служба
Јун-август
извештаји
Праћење
ефеката
предузетих
мера
Оливера Штетин
42
Извештај о раду Одељењског већа осмог разреда
за школску 2012/2013. годину
Активности
Носиоци
Сарадници
1. седница ОВ
већа
Руководилац
ОВ већа
2. седница ОВ
већа
Руководилац
ОВ већа
3. седница ОБ
већа
Руководилац
ОВ већа
4. седница ОВ
већа
Руководилац
ОВ већа
Избор
уџбеника за 8.
разред
Школска
екскурзија
5. седница ОВ
већа
Руководилац
већа
Одељењско
веће
Директор,
агенција
Руководилац
ОВ већа
наставници
Анализа успеха
ученика на
пробним
тестирањима
Реализација
ЗИ, листе жеља
Родитељски
састанци
Професионална
оријентација
ученика
8.разреда
Реални сусрети
ученика
8.разреда
Директор
школе
Избор ученика
Разредне
старешине
ПП служба
Удружење
привредника
Панчево
Средње
школе
(презентација)
Наставничко
Предметни
наставници,
ПП служба
Предметни
наставници,
ПП служба
Директор
Предметни
наставници
Предметни
наставници,
ПП служба
Директор,
преметни
наставници,
ПП служба
Задужени
наставници
ППслужба
Одељењске
старешине
Време
Начин
реализације
праћења
септембар
записник
Напомена
Крај
октобра
записник
Крај
децембра
записник,
протоколи
праћења
записник
Успех на
крају првог
квартала
Успех на
крају полугодишта
Успех на
крају
трећег
квартала
Крај марта
Март
Списак
уџбеника
Јун
Записник,
протоколи
праћења
Након
тестирања
тестови
Током
године
Фебруармарт
записници
Директор
Октобаршколе
март
ПП служба
Удружење
привредника
Одељењско
јун
Успех на
крају
школске
године
Индивидуална
саветовања
Мерни
инструменти
Дневници
рада
записник
43
генерације,
верификација
успеха,
поправни и
разредни
испити
Писање
извештаја о
раду већа на
крају школске
године
веће
веће
Руководилац
већа
Пп служба
Јул-август
извештај
Златковић Небојша
44
Флуктуација ученика током школске 2013/2014. године
Током протекле школске године досељени су следећи ученици:
-
Хајризи Селма, 1.
Савић Дамјан, 1.
Ћућа Урош, 2.
Тодоров Надица , 6.
Николић Миљан, 6.
Николић Анастазија, 6.
Јоловић Јован, 7.
Лабовић Ђорђе, 7.
Одсељени ученици:
-
Хајризи Селма, 1.
Тедески Матиа, 1.
Стојановић Миа, 1.
Крстић Стефан, 2.
Стојковић Лазар, 3.
Николић Аурора, 5.
Матијевић Ивана, 6.
Станишковић Душан, 8.
45
Извештај о раду директора Школе за школску 2013/2014.
46
47
руковођење Наставничким већем (8
седница) , Педагошким колегијумом
(4 седнице), присуствовање
седницама одељенских већа од првог
до осмог разреда;
- учешће у тимовима за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања,
за Школско развојно планирање и
Самовредновање школе, инклузивно
образовање, тим за професионалну
оријентацију, тим за двојезичну
наставу
- координација и контрола рада
стручних служби (психолошкопедагошка
служба),
правнотехничка служба, рачуноводство,
помоћно-техничко особље);
- понуда ваннаставних активности
ученицима кое организује Спортски
савез града Панчева, бесплатни
тренинзи тениса у школи
- организација школских такмичења,
Општинског такмичења: књижевна
олимпијада , такмичења из
математике „Мислиша“
- организација критеријумских
тестирања за ученике четвртог
разреда; организација тестирања
композитним тестом ученика
седмог разреда
- обезбеђивање средстава за учествовање
ученика на тамичењима;
- организација семинара и предавања у
школи: семинар за обуку за рад на
интерактивној табли, семинар Интегрисана
амбијентална настава каталошки бр.435,
Праћење и вредновање-пут ка квалитету
рада школе кат.бр К2.
- учешће у даљој реализацији пројекта
«Професионална оријентација ученика
на
прелазу у средњу школу“
- Учешће у пројекту „Друштво за негу
природних наука „Скуп““- 6 указних
часова у 6. и 8. разреду и 4. разреду
Помоћник
директора,
секретар
школе,
стручни
сарадници
-
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
1. Извештај о руковођењу васпитнообразовним процесом у школи
Директор
48
-
-
-
-
-
организација спортских такмичења у
оквиру Савеза за школски спорт
организација школских манифестација :
пријем првака,Дан европских језика,
Међународни дан писмености, Дан
толеранције, Дечија
недења,Светосавска прослава, Дан
планете Замље, Дан Рома,
успостављање сарадње са школама које
су у пројекту Покрајинског
секретаријата , билингвалне наставе
организација полагања испита за
лиценцу у млађим и старијим
разредима у сарадњи са
Министарством просвете, науке и
технолошког развоја
организација Сајма образовања за
ученике осмог разреда
организација сусрета пензионера школе
у оквиру Дана просветних радника и
Светог Саве
ажурирање базе података на сајту школе
49
Организација образовно — васпитног процеса
програмирање рада школе;
распоред наставних и ваннаставних
активности према школском календару и
постављање на сајт школе
- праћење рада наставника;
- обезбебеђивање замена за одсутне
наставнике;
- праћење примене образовних
стандарда за крај првог циклуса и
крај обавезног образовања;
- праћење области подршка
ученицима и образовна постигнућа
кроз процес самовредновања рада
установе, као и осталих области
самовредновања
-
Директор
Кадровска политика
- обезбеђивање кадра за замене
привремено одсутних наставника и
других запослених најдуже до 60 дана;
- сарадња са ШУ Зрењанин у вези
формирања листе технолошких вишкова
- расписивање конкурса за упражњена
радна места наставника
- сарадња са синдикалном организацијом
школе у вези примене Посебног
колективног уговора за запослене у
образовању
- склапање споразума о преузимању
радника за чијим је радом у потпуности
или делимично престала потреба
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора,
стручни
сарадници,
остали
чланови
колектива,
родитељи
и
представн
ици шире
друштвене
заједнице
чланови
тимова
2. Организационо- координациони и
педагошко-инструктивни, надзор и
увид
50
Педагошко-инструктивни рад
праћење пројекта Самовредновања
школе;
- праћење пројекта двојезичне наставе
: посета часовима, обезбеђивање
спољних консултаната из
Покрајине, инспекције и сл.
замена одсутних наставника;
- праћење
стручног
усавршавања
наставника и стручних сарадника;
- организација менторског рада међу
ученицима;
- представљање на стручним телима
новодонетих докумената као и
подела истих на цд-овима свим
запосленим радницима
- праћење стручног усавршавања
запослених, обједињавање
годишњег извештаја и израда плана
стручног усавршавања у установи
на основу личних планова
запослених, израда финансијског
плана стручног усавршавања
-
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
3. Стручно аналитички рад
Директор
посете часовима – ( 20
часова редовне наставе, 10 ЧОСа, 5 допунске наставе, 5 часова
припремне наставе за завршни
испит, 5 часова секција), на свим
посећеним часовима води се
записник о посматрању часа који
се даје наставнику на увид и
потписивање
уз
могућност
коментара. Овим је замењена
устаљена
пракса
усменог
коментарисања часа од стране
посматрача, а записници се чувају
у школској документацији
-
51
Секретар
школе
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
4. Представљање и заступање
финансијског пословања школе
- Праћење финансијског
пословања
Директор
-
- план финансијског
пословања за целу
годину, прорачуни
издатака за одржавање
зграде (струја, вода,
грејање, грађевинско
земљиште, телефон,
осигурање ученика,
запослених и објекта);
- контрола дознака за
боловање, праћење
текућих рачуна за
потрошни материјал,
набавка учила, инвентар
на крају календарске
године, стална сарадња
са Школским одбором;
обезбеђивање средстава за школске
пројекте (донације, средства од
Покрајине и Града )
5. Сарадња и праћење рада стручних
служби
Инспекцијски прегледи
Директор
Директор школе присуствовала је свим
инспекцијским прегледима.
3 инспекцијска прегледа од стране
просветне инспекције
2 инспекцијска прегледа од стране
санитарне инспекције
2 стручно педагошка надзора од стране
просветног саветника
52
Лично стручно усавршавање и учешће на
конференцијама, трибинама
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
6. Стручно усавршавање
- одбрана магистарске тезе на тему
„Конфликти у породици и поремећаји у
понашању ученика у школи“, на Факултету за
специјалну едукацију и рехабилитацију у
Београду
- Превенција насиља, злостављања и
занемаривања, Школа
Директор
Интегрисана амбијентална настава,
Географски факултет
- Међународна конференција у Чачку
- Стручни скуп Интерни акт, Београд
- конференција Нове технологије
у образовању, Београд
- Конференција о билонгвалном
образовању, Нови Сад
- Сајам образовања у Новом Саду,
представљање
двојезичног,
енглеско-српског одељења
53
Обезбеђивање материјално-техничких
условарада
Вајерлес
ситемом
покривен
је
интернетом
целокупни
школски
простор, а инсталацијом тзв рутера
обезбеђено
неометано коришћење
интернета у свим учионицама млађих
разреда
■ у дигиталном кабинету реинсталиран је
нови програм за који су обуку прошле
колеге заинтересоване за рад у овом
кабинету
■ обуку за интерактивну таблу која је
инсталирана у билигвалном одељењу и
кабинету биологије, и кабинету
Техничког и информатичког обрзовања
прошли заинтересовани наставници
■ Општина Панчево обезбедила је новац
за обуку још два наставника за
билингвалну наставу и опрему за те
сврхе
■ Обновљен је део књижног фонда
библиотеке и део старих полица за
књиге замењен новим
■ Обновљене су једна учионица првог
разреда , кабинет биологије и кабинет
музичке културе, а изолација
постављена у делу библиотеке и делу
просторије продуженог боравка
■ Отворен је нови кабинет за ликовну
културу са пратећом опремом
- Окречене су учионице за продужени боравак
ученика првог разреда
- Општина Панчево обезбедила је средства за
санацију крова , а Покрајина за отворене
спортске терене, мини пич, баскет и залетна
стаза са јамом за скок удаљ са најсавременијом
подлогом
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора,
наставниц
и учесници
школе у
природи
7. Обезбеђивање материјалнотехничких услова рада
■
Директор
54
Сарадња са локалном самоуправом
-
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
8. Сарадња са друштвеном
средином
помоћ Града у сређивању школског
простора
помоћ Града у реализацији двојезичне
наставе у школи
Сарадња са институцијама
Директор
Током школске године, директор школе
сарађивала је са :
- Министарством просвете науке и
технолошког развоја Републике Србије,
- Градским
и
покрајинским
секретаријатом за образовање,
- Градском упаравом,
- Канцеларијама за младе и националне
мањине града Панчева,
- Спортским савезом,
Спортским друштвима и клубовима,
- Домом здравља Панчево
- Удружењем учитеља града Панчева
- Покретом горана грда Панчева
- Културним центром
- Школом ОСШ „Мара Мандић“
- Удружењем занатлија
- КУД „Станко Пауновић“ и „Јединство“
- Завод за јавно здравље
- Развојним саветовалиштем
55
Сарадња са Саветом родитеља
-
-
-
-
-
-
Директор
-
учешће на седницама Савета родитеља
(3 седнице)
отворена врата за родитеље
организација тзв. Великих отворених
врата у првом полугодишту, посете
часова од стране родитеља
састанак са Саветом родитеља ученика
седмог разреда у вези анализе
резултата композитног теста и
припреме ученика за нови начин
полагања завршног испита;
састанак са Саветом родитеља ученика
осмог разреда у вези организације
припремне и допунске наставе за
припрему завршног испита;
састанци са Саветом родитеља
ученика осмог разреда у вези
организације матурске прославе
презентација пројекта двојезичне
наставе родитељима заинтересованих
ученика шестих разреда;
родитељски састанци ученика осмих
разреда у оквиру припрема за завршни
испит и упис у средње школе;
сарадња са родитељима - донаторима
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
10. Сарадња са Саветом родитеља и
Школским одбором
Сарадња са Школским одбором
-
-
Школски одбор се у првој половини
ове 2013-2014. школске године бавио
свим темама из свог делокруга ,
присуство директора на свим
седницама (пет седница ШО)
директор школе извештавала је
чланове одбора о свим активностима у
школи између две седнице, а у складу
са Законом припремала документе и
материјале за одлуке у надлежности
ШО (записници ШО)
56
изузетна сарадња са Школским одбором и
подршка свим акцијама у школи омогућила је
да се прва половина школске године успешно
реализује, а бројне активности спроведу
најбоље могуће :
- Школско
развојно
планирање,
пројекат Школа без насиља, пројекат
Самовредновање школе, пројекат
двојезичне
наставе;Пројекат
професионалне оријентације, где смо
менторска школа.
Безбедност ученика и запослених
организација дежурства наставника;
ангажовање професионалног физичког
обезбеђења , Град обезбедио средства
- контрола функционисања видеонадзора
и сарадња са надлежном службом
МУП-а у области противпожарне
заштите;
- интензивна сарадња са МУПом
(школски
полицајац,
одељење за малолетнике)
- примена Правилника о примени
Протокола о заштити ученика од
насиља, злостављања и занемаривања;
- учествовање у раду Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
- осигурање ученика и запослених
(одлуком Савета родитеља и осигурање
запослених);
- контрола примене Правилника
о заштити и безбедности
ученика у школском простору
и пред школским улазима;
- примена Правилника о процени ризика
на радном месту код послодавца;
- спроведена обука и провера
оспособљености запослених у систему
противпожарне заштите, као и контрола
противпожарних апарата
-
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
11. Безбедност ученика и запослених
Директор
57
13. Извештај о евалуацији и анализи
рада школе
Евалуација рада школе и успеха ученика
праћење резултата ученика;
праћење резултата рада по
класификационим периодима,
праћење успеха ученика на
такмичењима, успеха ученика при
упису у средњу школу (табеларни
приказ у Извештају о реализацији
ГПР школе), израда Годишњег
извештаја о раду директора,
учествовање у писању Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада
школе, припреме за пријем ученика
у 1. разред, сарадња са
инспекторима и просветним
саветницима Министарства
просвете;
- спровођење пројекта Самовредновање
школе;
- организација и контрола спровођења
завршног испита и уписа у средњу
школу;
-
Континуира
но током
целе
школске
године
Помоћник
директора,
стручни
сарадници
и сви
чланови
колектива
Континуира
но током
целе
школске
године
Записници
Директор
- учешће у јавним промоцијама школе
- објављивање текстова и наставних јединица у
стручној литератури
- организовање школских приредби
- ажурирање сајта школе
Помоћник
директора
и
стручни
сарадници
Медијски
материјали
12. Маркетинг школе
Директор
Директор школе
Татјана Божић
58
Извештај o раду помоћника директора за школску 2013/2014.
Активности
Носиоци
Сарадници
Организација
васпитнообразовног
рада
Директор и
помоћник
директора
Педагошкоинструктивни
надзор и увид
Рад у стручним
органима
школе
Помоћник
директора
Директор,
помоћник,
руководиоци
актива
Психолог и
педагог
школе
Присуствовањ
е свим
седницама
одељенских и
разредних већа
Одељенске
старешине,
педагог и
психолог,
директор и
помоћник
директора
школе
Педагог,
помоћник
директора
Чланови
Настаавнич
ког већа
Помоћник
директора
Секретар,
педагог и
психолог
школе
Праћење и
анализирање
наставноваспитног рада
Вођење
педагошке и
школске
документације
Сарадња са
родитељима
Помоћник
директора
Сарадња са
другим
школама
Директор,
помоћник
директора
Секретар
школе, ПП
служба,
чланови
Наст. већа
Педагог
школе
Време
реализације
Континуира
но током
целе
школске
године
Септембар,
јануар, јун
Начин
праћења
записник
Напомена
Записници
Континуира записници
но током
целе
школске
године
На почетку
записници
шк. године,
на крају
сваког
класификаци
оног периода
Новембар
2013., април
2014.
Континуира
но током
целе
школске
године
Одељ.
По потреби
Старешине, током целе
педагог и
године
психолог
Секретар
По потреби
школе
током целе
године,
посебно у
јуну (проф.
оријентација
Записник
записници
записници
59
Обука за
примену
програма ПО
Рад у тиму за
Школско
развојно
планирање
ГИЗ-БОС
педагог
октобар
Координатор
С.Петровић
Чланови
тима
Током
године
Фотографи
је,
записник
записници
60
Извештај о раду Наставничког већа за шк. 2013/2014.
Седнице Наставничког већа су одржаване у складу са Правилником рада и Статутом
школе, а руководио је Директор школе. У протеклој школској години одржано је 11 седница.
Активности Носиоци Сарадници
Време
Начин
реализације
праћења
12.9.2013.
Записник
Седница
бр.1
директор Стручна
већа, ПП
служба
Седница
бр.2
директор Помоћник
директора
28.10.2013.
Записник
Седница
бр.3
директор ПП служба
3.12.2013.
Записник
Седница
бр. 4
директор Тим за
23.12.2013.
самовредновање
Записник
Напомена
Усвајање ГП,
Извештаја,
презентација
Кембриџ,
ШРП, План
стручног
усавршавања
Реализација
плана и
програма на
кварталу,
изрицање
мера, избор
најбољег
наставника,
анкета за
наставнике
Настава и
учење
Изветаји о
раду тимова,
Дан школе,
обука за
мултимедијалну опрему,
обележавање
значајних
датума
Реализација
плана и
програма,
успех и
дисциплина,
допунска
настава
61
Седница
бр.5
директор Помоћник
директора
21.1.2014.
Седница
бр.6
директор Разредне
старешине,
ПП служба
28.3.2014.
Седница
бр.7
директор
2.6.2014.
Седница
бр.8
директор Разредне
старешине
13.6.2014.
Седница
бр.9
директор Помоћник
директора
25.6.2014.
Седница
бр.10
директор ПП служба
20.8.2014.
Седница
бр.11
директор Разредне
старешине,
ПП служба
27.8.2014.
Записник
Распоред
такмичења,
фестивал
науке,
обележавање
Дана школе
Записник
Реализација
плана и
програма на
3. кварталу,
Записник,
Реализација
презентација плана и
програма у 8.
разреду,
именовање
комисија за
ЗИ, изборни
предемети за
следећу
годину,
лични план
СУ,
портфолио
Реализација
Записник,
плана и
протоколи
програма,
праћења
успех и
дисциплина
Записник
Реализација
ЗИ, избор
руководиоца
Одељењских
и стручних
већа
Записник
Приреме за
почетак
школске
године,
поправни
испити,
предлог
бодовања СУ
у установи
Записник
Верификација
поправних
испита,
распоред
62
часова, нови
ученици,
разно
63
Извештај о раду Педагошког колегијума
Активности
Носиоци
Сарадници
Време
Начин
реализаци
праћења
је
3.9.2013.
Записник
Прва седница
Директор
школе
Чланови
Колегијума
Друга седница
Директор
школе
Чланови
колегијума
26.9.2013.
Записник
Трећа седница
Директор
школе
Чланови
колегијума
20.2.2014.
Записник
Четврта
седница
Директор
школе
Чланови
колегијума
4.4.2014.
Записник
Напомена
Предлог
плана рада
ПК
Усвајање
ШРП-а
Усвајање
Извештаја о
раду школе
и Извештаја
о
самовредно
Вању
Предлог за
најбољег
наставника
Усвајање
предлога да
Стручна
већа за
музичку и
ликовну
културу
буду у
сладећој
школској
години једно
веће
Усвајање
нових и
ревидираних
ИОП-а
Усвајање
нових и
ревидираних
ИОП-а
64
Пета седница
Директор
школе
Чланови
колегијума
25.4.2014.
Записник
Шеста седница
Директор
школе
Чланови
колегијума
28.6.2014.
Записник
Усвајање
нова три
обогаћена
(тип 3)
ИОП-а
Анализа
завршног
испита
Избор
руководиоца
већа
Формирање
подтимова
за
самовреднов
ање
Писање
извештаја о
раду
колегијума
(Директор)
Избор
двојезичног
одељења у
вишим
разредима за
следећу
школску
годину (6/2)
65
Извештај о раду стручног већа нижих разреда
школске 2013/2014. године
I
II
III
IV
разреда: 5 одељења , председник одељенског већа Иванка Младеновић
разреда: 4 одељења, председник одељенског већа Ирена Карић
разреда: 4 одељења, председник одељенског већа Дејана Максимовић
разреда: 5 одељења, председник одељенског већа Гордана Поповић
Активности
Носиоци
активности
Сарадници
Време
реализациј
е
Начин
праћења
Састанак актива
- планирање рада
Одељенског већа,
- подела задужења,
- планирање и програмирање
васпитно-образовног рада,
- планирање родитељских
састанака,
- планирање и евидентирање
контролних и писмених
задатака,
- избор дечије штампе, учила
и потребног материјала.
Актив нижих
разреда
Педагог,
психолог,
директор
29. 08.
2013.
Извештај о
раду актива
Пријем првака
- приредба за прваке
Учитељице 1.
разреда и
ученици 5.
разреда
Педагог,
психолог,
директор
29. 08.
2013.
Извештај о
пријему
првака
Избор представника за
Савет родитеља
Актив нижих
разреда
Родитељи
септембар
Записник у
дневнику
рада
Обележавање
Међународног Дана
писмености
- писање и цртање кредама у
боји у школском дворишту
и друге активности
Актив нижих
разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
06. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Јесењи крос
Учитељи 2., 3.
и 4. разреда,
ученици
Наставници
физичког
васпитања
07. 09.
2013.
Јавни час карате клуба
„Младост“
Актив нижих
разреда
Наставници
физичког
васпитања
10. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
66
Састанак актива
- подела задужења
- извештај са састанка
Друштва учитеља Панчева
- приручници и учила
Саобраћајно васпитање
- предавање о безбедности у
саобраћају
Сарадња са ПП службом
школе
- обилазак првака
Обележавање Дечије
недеље
- активности са ученицима;
цртање, турнири, друштвене
игре, изложбе ликовних и
литерарних радова, размена
књига, часописа
- имам обавезе и права
- зидне новине
Дејана
Максимовић,
актив нижих
разреда
Саобраћајни
полицајац
МУП-а
Панчево
Психолог
школе Татјана
Здравковић
Актив нижих
разреда
Обележавање Дечије
недеље
- „Игре без граница“
Горица
Миловановић
Гордана
Поповић
Јавни час џудо клуба
Џудо клуб,
актив нижих
разреда
Састанак актива
- рекреативна
- Дечија недеља
- Светски дан учитеља
- Светосавска приредба
Обележавање Светског
дана наставника
- изложба ликовних и
литерарних радова ученика
Јавни час кошаркашког
клуба „Тамиш“
Педагог,
психолог,
директор
12. 09.
2013.
Извештај о
раду актива
Учитељице
1. разреда
25. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Учитељице
1. разреда,
ученици
27. 09.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Библиотекар
Гордана
Бојић
од 30. 09.
до 04. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
02. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
02. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
04. 10.
2013.
Извештај о
раду актива
05. октобар
Записник у
дневнику
рада
08. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Учитељи и
наставници
физичког
васпитања у
ОШ
„Мирослав
Антић“
Наставници
физичког
васпитања,
ученици
Актив нижих
разреда
Педагог,
психолог,
директор
Актив нижих
разреда
Наставници
ликовне
културе
Кошаркашки
клуб
„Тамиш“,
учитељи 3.
разреда
Наставници
физичког
васпитања,
ученици
67
Радни састанак
Панчевачког дечијег
одмаралишта Дивчибаре
Јавно
предузеће
„Дирекција“
Панчево
Посета Сајму књига
Колектив
Позоришна представа
„У цара Тројана козије уши“
Дом војске у Панчеву
Обележавање Дана
просветних радника
Састанак актива
- Припремни састанак за
евакуацију од пожара
- договор о донетом Закону о
присуствовању родитеља
настави
- избор за Управни одбор
Друштва учитеља Панчева
Вежба евакуације од
пожара
Обележавање
Међународног дана
толеранције
- посета Геронтолошком
центру и Дому слепих
- посета Форум театра
Обележавање
Међународног дана
толеранције
- Дан отворених врата за
родитеље који желе да
присуствују часовима
Посета Форум театра
- Превазилажење насиља на
друштвеним мрежама
Школа без насиља
- ,,Јован са планине
галебова“-текст
Балкан
Интерфест,
Дејана
Максимовић
Актив нижих
разреда,
колектив
Актив нижих
разреда
Агенција
„Сфинга“,
Дејана
Максимовић
Учитељице
трећег и
четвртог
разреда,
Наташа
Поповић,
Сања
Петковска
Дејана
Максимовић
Биљана
Родић
Библиотекар
Гордана
Бојић
од 23. 10.
до 25. 10.
2013.
Извештај о
раду актива,
извештај
рада школе
25. 10.
2013.
Извештај
рада школе
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Записник у
дневнику
рада
Руководиоц
и већа,
ученици
01. 11.
2013.
Педагог,
психолог,
директор
08. 11.
2013.
Педагог,
психолог,
директор
13. 11.
2013.
Извештај о
раду актива
Ученици и
учитељеице
1. и 3.
разреда
14. 11.
2013.
Записник у
дневнику
рада, пано,
фотографије
Геронтолош
ки центар и
дом слепих,
ученици 5.
разреда и
одељење 33
16.
новембар
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
Актив нижих
разреда
Родитељи
15. 11.
2013.
Ана Фодор,
Ученици 62
Ученици и
учитељи 2.
разреда
22. 11.
2013.
Наставница
Ана Фодор
Учитељице,
ученици
23. 11.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
68
Предавање патронажне
службе
- „Здрава исхрана“
Такмичење у рукомету
Патронажна
служба
здравственог
центра „Јужни
Банат“
Биљана Родић
Ученици и
учитељице
3. разреда
Наставници
физичког
васпитања
Учитељице
које пишу
ИОП,
измењени
програм за
ученике
25. 11.
2013.
Записник у
дневнику
рада
27. 11.
2013.
Извештај
Извештај о
раду тима за
инклузију,
извештаји о
реализац.
ИОП-а
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Сарадња са СШ „Мара
Мандић“
Психолог
Татјана
Здравковић
Позоришна представа
„Пепељуга“
Дом војске у Панчеву
Балкан
Интерфест,
Дејана
Максимовић
Руководиоц
и већа,
ученици
28. 11.
2013.
Турнир у рукомету
Биљана Родић
Наставници
физичког
васпитања,
ученици
01. 12.
2013.
Посета првака библиотеци
Ученици и
учитељице 1.
разреда
Гордана
Бојић
05. 12.
2013.
Ученици
Наставници
физичког
васпитања
06. 12.
2013.
Ученици и
учитељице
4. разреда
09. 12.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Ученици и
учитељице
2. разреда
11. 12.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Дежурни
наставници
14. 12.
2013.
Записник у
дневнику
рада
децембар
Записник у
дневнику
рада
Такмичење у пливању
Предавање патронажне
службе
- „Здрава школа“
Предавање патронажне
службе
- „Развијање и неговање
здравствене културе“
Патронажна
служба
здравственог
центра „Јужни
Банат“
Патронажна
служба
здравственог
центра „Јужни
Банат“
Маскенбал
Ученици
Обележавање Божићних и
новогодишњих празника
- израда честитки и украса,
украшавање хола школе и
учионица
Актив нижих
разреда
Родитељи
октобар
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
69
Ревизија ИОП-а
- праћење и напредовање
ученика који раде по њима
Актив нижих
разреда,
психолог
Учитељи 2.
разреда,
Милена
Јовановић
Тим за ИОП
децембар
Извештај о
раду тима за
ИОП
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Записник у
дневнику
рада,
фотографије,
извештај о
раду школе
Записник у
дневнику
рада,
фотографије,
извештај о
раду школе
Записник у
дневнику
рада,
фотографије,
извештај о
раду школе
Ученици
23. 01.
2014.
Општинско такмичење у
шаху
Горица
Миловановић,
Зоран
Јовановић
Шаховски
савез
23. 01.
2014.
Фестивал науке
Наставници
физике,
хемије,
техничког о.
Ученици
школе
24. 01.
2014.
Обележавање Дана школе
Учитељи и
наставници
који
припремају
приредбу
Педагог,
психолог,
директор,
колектив
27. 01.
2014.
Школско такмичење из
математике ученика 3. и 4.
разреда
Учитељице 3.
и 4. разреда,
наставници
математике
Друштво
математичара Србије,
подружница
Панчево
31. 01.
2014.
Извештај о
реализацији такмичења
Учитељи 3.
разреда,
ученици
Опера
„Мадленијан
ум“ Земун
21. 02.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Актив нижих
разреда
Педагог,
директор,
библиотекар
21. 02.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Актив нижих
разреда
Педагог,
психолог,
директор
26. 02.
2014.
Извештај о
раду актива
нижих
разреда
Учитељице 3.
и 4. разреда,
наставници
математике
Друштво
математичара Србије,
подружница
01. 03.
2014.
Извештај о
реализацији такмичења
Предавање о рециклажи
Међународни дан
матерњег језика
- Опера за децу „Чаробни
напитак“ Мадленијанум
Међународни дан
матерњег језика
- ликовни и литерарни
радови
Састанак актива
- бесплатни уџбеници
- извештај са састанка
Друштва учитеља
Општинско такмичење из
математике
70
Зимски сабор учитеља
- стручно усавршавање
учитеља
Актив нижих
разреда
Панчево
Директор
Гордана
Бојић,
Дејана
Максимовић
Сања
Петковска
Наставници
ликовне
културе
јануар
Извештај о
раду школе
Извештај о
реализацији такмичења
Школско такмичење у
лепом рецитовању
Руководиоци
разреда
Међународни дан жена
- изложба ликовних и
литерарних радова
Актив нижих
разреда
Састанак актива
Актив нижих
разреда
Педагог,
психолог,
директор
Математичко такмичење
„Мислиша“
Учитељице
другог, трећег
и четвртог
разреда
Друштво
математичара „Архимедес,
наставници
математике
13. 03.
2014.
Извештај о
реализацији такмичења
Зимски сусрети учитеља
Дејана
Максимовић,
Сања Вуковић,
Каја Вуковић,
Светлана
Павлов, Ирена
Карић, Наташа
Целески,
Микица
Милошевић
Учитељско
панчевачко
друштво
15. 03.
2014.
Извештај
актива
учитеља
Међународни дан вода
Актив нижих
разреда
22. 03.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Општинско такмичење у
лепом рецитовању
Актив нижих
разреда
22. 03.
2014.
Извештај о
реализацији такмичења
Такмичење - здравствено
васпитање
- „Здрава школа“
Учитељице 4.
разреда
22. 03.
2014.
Записник у
дневнику
рада,
Наставници
ликовне
културе
Дом
омладине
Панчево,
Културнопросветна
заједница
Панчево
Патронажа
здравственог
центра
10. 03.
2014.
08. 03.
2014.
март
Записник у
дневнику
рада
Извештај о
раду актива
нижих
разреда
71
„Јужни
Банат“
Светски дан дечије књиге
- посвећен Јовану
Јовановићу Змају
Библиотекар
Гордана Бојић
Посета песника Недељка
Попадића
Песник
Недељко
Попадић
Окружно такмичење из
математике
Наташа
Поповић
Мјузикл „Црвенкапа“
- хуманитарна акција за
Василису
Ученици и
учитељи 1. и 3.
разреда
Ускрс
- украшавање ускршњих јаја
Актив нижих
разреда
Дан планете Земље
- ликовни и литерарни
радови
Светски дан књиге
- прикупљање књига за
школску библиотеку
Обука непливача
Општинско такмичење у
шаху
Пролећни крос
Посета музеју у Панчеву
- „Скелети уживо“
међуразредно дружење
ученика
Међународни дан
породице
- јавни час физичког
васпитања уз учешће
Актив нижих
разреда
Актив нижих
разреда
Учитељице 2.
разреда,
ученици
Зоран
Јовановићм,
Горица
Миловановић
Учитељи 2., 3.
и 4. разреда,
ученици
Дејана
Максимовић,
Биљана Родић,
Музеј града
Панчева
Учитељице 2.
разреда
Актив
нижих
разреда и
ученици
Актив
нижих
разреда и
ученици
Друштво
математичара Србије
Центар за
културу
Панчево
Библиотекар
наставници
ликовне
културе
Наставници
ликовне
културе
Библиотекар
Гордана
Бојић
Пливачко
друштво
„Партизан“
извештај о
реализацији такмичења
02. 04.
2014.
Извештај о
раду
библиотеке
април
Записник у
дневнику
рада
05. 04.
2014.
16. 04.
2014.
16. 04.
2014.
22. април
23. април
од 31. 03.
до 30. 04.
2014.
Извештај о
реализацији такмичења
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневику рада
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
Записник у
дневнику
рада
15. 04.
2014.
Извештај о
реализацији такмичења
мај 2014.
Записник у
дневнику
рада
Ученици
3 3 и 45
06. 05.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Родитељи,
ученици
15. 05.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Шаховски
савез
Наставници
физичког
васпитања
72
родитеља
Хуманитарна акција
- сакупљање хране и
хгијенских средстава за
људе пострадале у
поплавама
Смотра ђачких задруга
Посета позоришту „Бошко
Буха“ Београд
- представа за децу „Мали
принц“
Свечана додела награда и
похвала за ученике и
наставнике
- изложба ученичких радова
ученика наше школе у холу
зграде СО Панчево
Ревизија ИОП-а
- праћење и напредовање
ученика који раде по њима
Актив нижих
разреда,
Црвени крст
Панчева
Родитељи,
ученици
од 19. 05.
до 22. 05.
2014.
Записник у
дневнику
рада
Горица
Миловановић,
Гордана
Поповић
Далибор
Анђелковић
30.-31. 05.
2014.
Записник у
дневнику
рада
извештај
ђачке задруге
Учитељи и
ученици 2. и 4.
разреда
Позориште
„Бошко
Буха“ и
глумци
06. 06.
2014.
Записник у
дневнику
рада
06. 06.
2014.
Извештај о
раду актива,
извештај о
раду школе
Директор Тања Ученици,
Божић, СО
наставници,
Панчево
учитељице
Актив нижих
разреда,
психолог
Тим за ИОП
Сабор учитеља у Београду
Бранислава
Бугаринов
Друштво
учитеља
Србије
Састанак актива
- начин израде плана личног
стручног усавршавања
- одабир тема за стручно
усавршавање
- израда годишњег плана
рада за наредну школску
годину,
- планирање и програмирање
рада обавезних и изборних,
факултативних активности
- извештај са Сабора
учитеља у Београду
Дејана
Максимовић,
руководиоци
већа,
Бранислава
Бугаринов
Учитељице
јун
14. и 15. 06.
2014.
19. 06.
2014.
Извештај о
раду тима за
ИОП
Извештај о
реализацији
Извештај о
раду акитва
Дејана Максимовић
73
Извештај о раду Стручног већа за Српски језик за школску 2013/2014.
Активност
и
Носиоци
Сарадниц
и
Време
Начин
реализаци
праћења
је
Директор
13.09.
Годишњи
1.Састанак Чланови
стручног већа школе
2013.
програм
стручног
Н.Станковић
ПП служба у 12.30
Глобални и
већа
- Израда
Д.Поштић
оперативни
глобалних и М.Вукобратов
планови рада
оперативни ић
Дневник
х планова
С.Петковска
осталих облика
по
ВО рада
стандардим
а;
- Израда
програма
слободних
активности
и додатне
наставе
Организаци
ја и
планирање
допунске
наставе
-Припреме
за Завршни
испит
- Посета
Сајму
књига
Стручна
28.10.2013 -Корићење
2.
већа за
у 13.00
стандардизова
Састанак
остале
них тестова
стручног
предмете ,
знања и
већа
Уједначава
Школска
анализа
ње
управа,
резултата
критеријум
ПП
тестова
а
служба,
Анализа
оцењивања,
Дефектоло
успеха ученика
писмених
зи из ОШ
који раде по
провера,
„Мара
ИОП-у;
усмених
Мандић“
-Дневници ВО
Напоме
на
74
одговора
Утврђивање
минимума
знања за
прелазну
оцену,
Примена
стандарда
постигнућа)
;
- Креирање
задатака
редовне
наставе и
тестова
провере
знања за
ученике
који раде
поИОП-у –
Праћење
постугнућа
у оквиру
редовне,
додатне,
допунске
наставе;
- Предлози
мера за
унапређива
ње рада
наставника
и ученика
који раде
подршку
ученицима
који раде
по ИОП-у
рада
-Забелешке
наставника
3.
Састанак
стручног
већа –
Анализа
успеха на
крају првог
полугодишт
а
- Предлози
мера за
унапређива
Директор
23.12.
школе
2013.
ПП служба у 17.00
- Дневници ВО
рада
- Извештавање
на
одељењским и
Наставничким
већима
(квартално)
75
ње рада
наставника
и ученика
- Припрема
ученика,
литературе
и динам,ике
за
престојећа
такмичења);
Организова
ње
школског
такмичења
из српског
језика и
рецитовања
4.
Састанак
стручног
већа
Вредновање
писмених
задатака
ученика;
Информаци
је о
стручном
усавршавањ
у;
Припремна
настава за
ученике
осмог
разреда
- Припрема
Дана школе
5.
Састанак
стручног
већа
- Анализа
Стручна
већа за
остале
предмете ,
Школска
управа,
ПП
служба,
29.03.
2014.
у 12.30
- Дневници ВО
рада
- Извештавање
на
одељењским и
Наставничким
већима
(квартално)
Видео запис
приредбе за
Дан школе
Стручна
већа за
остале
предмете ,
Школска
13.06.
2014.
у 16.00
Извешрај
руководиоца
стручног већа
- Извештавање
на
76
успеха
ученика на
крају
школске
године;
- Предлози
мера за
унапређивање рада
наставника
и ученика у
наредној
школској
години
управа,
ПП служба
одељењским и
Наставничким
већима на
крају године
Писање
извештаја,
предлози за
унапређива
ње рада у
сладећој
школској
години,
анализа
успеха на
ЗИ, избор
уџбеничке
и стручне
литературе
Планови
рада за
следећу
годину,
избор
руководиоц
а већа,
одела
одељења
Сања Петковска
77
78
Извештај стручног већа за Страни језик за школску 2013/2014.
Активности
Носиоци
Усвајање
програма
рада
Обележавање
Европског
дана језика
сви
чланови
актива
С. Грубић
А. Фодор
Г. Бојић
Утврђивање
листе
наставних
средстава
Договор око
допунске
наставе и
ИОП-а
Договор око
припреме
ученика 8.
разреда за
такмичења
сви
чланови
актива
сви
чланови
актива
З. Вејић
А. Фодор
Сарадници
Време
реализаци
је
септембар
О. Штетин
Н.Петровић 26.
Д. Илић
септембар
З. Вејић
Начин
праћења
Напомена
записник
пано, постер,
,,Просцетни
преглед’’
крај
септембра
записник
П П служба
октобар
Нада
Петровић,.
О.Штетин,
С. Грубић
јануар
2014.
записник,прим
ери
индивидуални
х планова
записник
Уместо
досадашњег
члана
Стручног већа
Душице Илић
сада је Весна
Џивџановски
Школско
такмичење и
З. Вејић
активнији рад А. Фодор
са ученицима
који иду даље
на такмичење
Општинско
такмичење
З. Вејић
А. Фодор
Нада
Петровић,
Светлана
Грубић
записник,
тестови
члан већа
Фебруар
2014.
22.02.2014
.
извештај са
такмичења
.
79
Извештај Стручног већа за Ликовну и музичку културу за школску
2013/2014.
Активности
Састанак
Стручног већа
и избор
руководиоца
Планирање
рада и
активности
Стручног већа
Изложба у
холу школе за
дочек првака
Црвени крст
„За сунчану
јесен живота“
Израда
новогодишњих
и божићних
честитки
Сликање батик
техником и
слање радова
на тему
„Фолклор мог
народа“ у
Финску
Музичка
омладинабалетска
представа
„Крцко
Носиоци
Сарадници
Време
реализације
Начин
праћења
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Септембар
Извештај
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић,
Весна Петков
Септембар
Извештај
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић,
Весна Петков и
наставници
разредне
наставе
Септембар
Изложени
радови
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Октобар
Извештај са
постигнутим
резултатима,
два 2. и једно
3.место
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Новембар
Изложба
радова у
холу школе
Весна
Тегелтија
Ученици из
групе за
цртање,сликање
и вајање
Новембар
Специјална
диплома
добијена од
стране
организатора
из Финске
Весна
Петков
5. и 6. разред
Новембар
Напомена
80
орашчић“
Израда радова
на тему
„Светосавље“
за
обележавање
Дана школе
Далибор
Анђелковић
Децембар
Изложба у
холу школе
Припремање
изложбе у холу
Весна
школе поводом
Тегелтија
Нове године и
Божића
Далибор
Анђелковић и
учници
8.разреда
Децембар
Изложба
Опремање хола
поводом Дана
Весна
школе,
Тегелтија
постављање
изложбе
Далибор
Анђелковић,
Весна Петков и
наставници
разредне
наставе
Јануар
Изложба у
холу
Весна
Петков,
Никола
Јаћимовић
Весна Тегелтија
Јануар
Јавни наступ
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Фебруар
Радови
ученика
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Фебруар
Извештај
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Март
Изложба
радова
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Март
Извештај
Весна
Тегелтија
Наставници
разредне
наставе,
Далибор
Анђелковић
Март
Радови
ученика
Хор
Израда радова
поводом 8.
марта
Радови за
конкурс
„Планета
Земља“
Изложба
радова
поводом
8.марта
Израда радова
за конкурс
„Дани
ћирилице,
Баваниште
2014.“
Израда радова
на тему
„Ускрс“
Весна
Тегелтија
81
Израда радова
за дечији
Васкршњи
сабор у
Врујцима
Музичка
омладинаопера
„Чаробна
фрула“
МаленијанумЗемун
Израда радова
на тему “Буди“
Израда радова
за Јапан на
тему „Очување
животне
средине“
Изложба
радова
поводом
ускршњих
празника
Израда радова
на тему „Ако
штедиш више
вредиш“
Радови на тему
„Матерња
мелодија и
образовање“
(духовни
развој деце)
Израда радова
за „9. конкурс
2014. Христо
Ботев“
Бугарска
Израда
маркица за
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Март
Весна
Петков
5. и 6.разред
Март
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Април
Радови
ученика
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Април
Радови
ученика,
извештај
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Април
Изложба
Весна
Тегелтија
Весна
Тегелтија
Весна
Тегелтија
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Далибор
Анђелковић,
Весна Петков,
наставници
Српског језика
и књижевности
Далибор
Анђелковић
наставници
разредне
наставе
Далибор
Анђелковић
Мај
Мај
Мај
Мај
Радови
ученика
Извештај о
награди
Весне
Тегелтије за
успешан
педагошки
рад са
ученицима
Извештај
Извештај о
наградама
ученика и
наставника и
дипломе
Радови
ученика
82
изложбу у
општини града
Припрема
радова ђачке
задруге
поводом
смотре у
Рекавцу
Изложба
радова у холу
школе поводом
краја школске
године
Изложба маркица
у холу општине
поводом
свечаности
додељивања
награда
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић и
наставници
разредне
наставе
Мај
Извештај о
награди
школе
„Свети Сава“
за изложене
радове
Весна
Тегелтија
Далибор
Анђелковић
Јун
Изложба
Весна
Тегелтија,
Далибор
Анђелковић
Директор
школе,
наставници
разредне
наставе
Јун
Изложба
Далибор
Анђелковић
Јун
Извештај
Израда и слање
радова на тему Весна
„Радост
Тегелтија
Европе“
Весна Тегелтија и Весна Петков
83
Извештај о раду стручног већа за историју и географију за школску
2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Усвајање
Руковоплана рада
дилац
стручног већа
Дан
писмености
Деца
проналазе и
анализирају
најстарије
карте
Изложба
"Од сумрака
до свитања"
Одлазак у
Народни
музеј у
Панчеву
Фестивал
науке
Одлазак на
фестивал
науке у
Београд
Избор
ученика за
предстојећа
такмичења
Такмичење
Сарадници
Чланови већа
Наставници
географије и
историје и
библиотекар
Наставница
географије
Ивана
Јевтић
Разредне
старешине
Наставници
географије
Разредне
старешине
Време
реализације
септембар
Начин
праћења
записник
07.09.2013.
Записник
актива
21.10.2013.
Записано у
дневнику
рада
05.12.2013
Записано у
дневнику
рада
Напомене
Подела
одељења
Годишњи
планови
Предлог
дестинација
Наставничком већу
стручних и
ђачких
екскурзија
Наставници
Географије
и историје
Наставница
84
из историје
Општинско
такмичење из
историје у
ОШ "Браца
Петров"
Такмичење
из
географије
Општинско
такмичење из
географије у
ОШ "Бранко
Радичевић"
историје
Славица
Морар
Наставница
географије
Ивана
Јевтић
Март 2014
Записник
актива
Март 2014
Записник
актива
Ивана Јевтић
85
Извештај стручног већа за Биологију за школску 2013/2014.
Активности
Носиоци
Усвајање
плана и
програма
стручног
већа
биологије
Договор о
примени
циљева у
настави
биологије
Подела
задужења
наставника у
стручном
већу
Договор о
корекцијама
планова рада
редовне
наставе од 58 разреда
Љ.
Вујановић,
Д.Павловић,
Запажања о
раду ученика
Договор о
критеријуми
ма
оцењивања
ученика
Израда
тестова за
објективно
проверавање
знања
Време
Сарадници реализације
ПП служба 02.09
2013.
Начин
праћења
Извештај
Напомена
План и
програм
усвојен
10.09
.2013.
17.09.
2013.
17.09.
2013.
ПП служба,
учитељи
01.10.
2013.
16.10.
2013
23.10.
2013
Оперативни
план разрађен
по месецима,
утврђени
рапоред
писмених
провера
Запажање о
раду ученика
петог разреда
Договорен
јединствен
систем
оцењивања
ученика
(35%,50%,75%
,90)
Корићење
старих тестова
и тестова са
интернета
86
Анализа
успеха
ученика
20.11.
2013.
Примена
очигледних
средстава
Сарадња са
другим
стручним
активима
Анализа
успеха
ученика
План рада у
другом
полугодишту
Извештај и
анализа
стручног
усавршавања
наставника
27.11.
2013.
Школско
такмичење из
биологије
29.02.
2014.
Припрема за
такмичење
01.03.
2014
Анализа
опремљеност
и биолошког
кабинета
07.03.
2014.
Извештај и
анализа
такмичења из
биологије
15.03.
2014.
27.03.
2014.
04.12.
2013.
18.12.
2013.
Анализа рада и
успеха
ученика
20.01.
2014.
10.02.
2014.
Добијено
уверење за
погађање
семинара
Праћење и
вредновањепут ка
квалитету рада
школе 07. и
08.02. 2014.
Избор ученика
за виши ниво
такмичења
Распоред
термина за
припреме за
такмичење
Презентација
нових микроскопских
препарата и
модел скелета
човека
Извештај
Учешће на
квизу знања
Шта знаш о
87
12.04.
2014.
Реализација
плана и
програма
23.05.
2014.
Анализа
оцењивања
ученика
Успех
ученика на
крају
школске
године
Анализа
реализације
плана
стручног већ
биологије у
протеклој
школској
години
Анализа
реализације
плана
стручног већ
биологије у
протеклој
школској
години
02.06.
2014.
здрављу –
Црвени крст
Панчево
Окружно
такмичење из
биологије,
извештај
Анализа
реализованог
плана и
програма
Дискусија
12.06.
2014.
Извештај
12.06.
2014.
Извештај
30.06.
2014.
Извештај
Љиљана Вујановић, проф. биологије
88
Извештај Стручног већа за Физику и Хемију за школску 2013/2014.
годину
Активности
Носиоци
Сарадници
Време
реализације
Усвајање плана
рада стрчног
већа и избор
руководиоца
Љерка
Пауновић
Дојна
Давид
Чедомир
Здравковић
ПП служба
Укључивање
ученика у
додатну
наставу
Љерка
Пауновић
Дојна
Давид
Чедомир
Здравковић
ПП служба
Припрема за
фестивал науке
Љерка
Пауновић
Дојна
Давид
Чедомир
Здравковић
Марина
Орлов
Драгана М.
Чедомир
Здравковић
Припрема
ученика за
такмичење из
Физике и
Хемије
Организација
окружног
такмичења из
Физике и
општинског
такмичења из
Хемије
Марина
Орлов
Драгана М.
Чедомир
Здравковић
Директор
школе
Начин
праћења
Напомена
03.09.2013.
Записник
са
састанка
Присутни
сви
чланови
већа
24.10.2013.
Записник
са
састанка
Присутни
сви
чланови
већа
21.01.2014.
Записника
са
састанка
Присутни
сви
чланови
већа
04.02.2014.
Записник
са
састанка
Присутни
сви
чланови
Већа
11.03.2014.
Записник
са
састанка
Присутни
сви
чланови
већа
89
Анализа
постигнутог
успеха на свим
такмичењима
из Физике и
Хемије
Анализа и
реализација
плана ваћа и
извештај рада
већа за текућу
школску
годину
Марина
Орлов
Драгана М.
Чедомир
Здравковић
Марина
Орлов
Драгана
Хомонаи.
Чедомир
Здравковић
15.05.2014.
ПП служба
12.06.2014.
Записник
са
састанка
Присутни
сви
чланови
већа
Записник
са
састанка
Присутни
сви
чланови
већа
Руководилац стручног већа
Чедомир Здравковић
90
Извештај Стручног већа за Математику за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Договор о раду у
току шк. 2013/2014.
године
Договор о примени
критеријума
оцењивања
контролних и
писмених задатака
Утврђивање
ученика који ће
похађати додатну
наставу
Чланови
Већа
Сарадници
Време
реализације
Чланови Већа IX
Квартално у
току године
Начин праћења
Присуство
педагога и
директора
Дневник рада
Чланови
Већа
Чланови
Већа,
Стручна
служба
Чланови
Већа
Чланови Већа IX и током
године
Избор ученика за
математичку
секцију
Израда плана рада
математичке
секције
Учествовање у
изради ИОП-а
Јелена
Самарџић
Чланови Већа IX
Јелена
Самарџић
Чланови Већа IX
Увид у План и
Извештај
Чланови
Већа
Увид у ИОП,
увид у попуњени
упитник у дато
мишљење
Организација
додатне наставе
Чланови
Већа
Чланови
IX
Већа,
Стручна
служба и Тим
за ИОП
Чланови Већа X и током
године
Организација
секције и припрема
ученика VIII
разреда за завршни
испит
Праћење тока
реализације
наставног плана и
програма
Јелена
Самарџић и
Јулија
Мунић
Чланови Већа X и током
године
Чланови
Већа
Чланови Већа Током
године,
седнице ов
Списак ученика и
Дневник других
облика
образовноваспитног рада
Дневник вођења
секције
Увид у дневник
других облика
образовноваспитног рада и
годишњи
извештај
Увид у дневник
других облика
образовноваспитног рада
Извештај,
присуство
стручних
сарадника
91
Присуство
семинару „
Одабрани садржај
наставе математике
у ОШ и СШ“ кат.број 312
Чланови
Већа
Чланови Већа 13.12.2013.
Школска
такмичења
Фестивал науке у
школи
Чланови
Већа
Чланови
Већа
Чланови Већа Друго
полугодиште
Чланови
I
Већа, тим за
обележавање
Дана школе
(педагог и
психолог)
Уверења о
савладаном
програму
стручног
усавршавања,
број 19 од
23.12.2013
Извештај
Фотографије,
снимци, извештај
Милица Обрадовић, проф. математике
92
Извештај Стручног већа за Техничко и информатичко образовања и
Информатику и рачунарство за школску 2012/2013. годину
Активности
Носиоци
Посета
ученика
Фестивалу
науке у
Београду
Предавање о
дигиталном
насиљу
ученицима
петог разреда
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
Биљана
Кајтез
Клисурић
децембар.
2013.
Безбедност
деце на
Интрнету
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
25.11. до
06.12.
2013.
Учешће на
школском
Фестивалу
науке
поводом дана
школе
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
Милосава
Миланови
ћ
Биљана
Кајтез
Клисурић
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
Милосава
Миланови
ћ
Биљана
Кајтез
Клисурић
Милена
Јануар
2014.
Припрема
ученика за
такмичење из
саобраћаја
Школско
Сарадници
Учествовал
Време
реализац
ије
Новембар
2013
Начин
праћења
Напомена
Разговор са
ученицима о
Фестивалу,
фотографисањ
е акривности
Провера
активности
ученика на
друштвеним
мрежама кроз
разговор са
ученицима
Провера
активности
ученика на
друштвеним
мрежама кроз
разговор са
ученицима
Децембар
- април
Тестирање
ученика, рад
са софтвером
за саобраћајно
тестирање
ученика,
извештаји,
дневници рада
21. март,
Анализа
93
такмичење из
саобраћаја
Михаилов
ић
Јовановић,
Милосава
Миланови
ћ
Биљана
Кајтез
клисурић
Општинско
такмичење из
саобраћаја
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
Милосава
Милановћ
Биљана
Кајтез
Клисурић
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
Милосава
Миланови
ћ,
Биљана
Кајтез
Клисурић,
Рад са
ученицима на
изради
предмета
употребне
вредности од
текстила,
вуне, дрвета,
картона
Рад
саобраћајне,
еколошке и
програмерске
секције
Марија
Пољак,
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
о 43
ученика од
5. до 8.
Разреда
5. разред
Исидора
Мајкић и
Дарко
Петровић
6. разред
Милош
Божић и
Ања
Хасановић
7. разред
Милан
Цвијић
Цвијић
Милан 3.
место
2014.
тестова и
указивање на
грешке, мере
за побољшање
рада ученика
20.04.201
4.
Анализа
такмичарских
резултата и
предлог мера
за
унапређење,
извештај
Фебруар јун
Упућивање
ученика на
наставне
ресурсе,
фотографисањ
е радова,
анализа
добрих и
лоших радова,
редлози како
урадити боље,
вођење
евиденције o
радовима
Тестирања,
израда
програма,
праћење
такмичења
Током
школске
године и
за време
зимског
распуста
94
Миланови
ћ
Милосава
ТИК
Тесла инфо
куп
Изложба
ученичких
радова у холу
школе Макете
кућа 6. разред
Корелација са
осталим
предметима,
географија,
биологија,
енглески језик
Рад са
ученицима
који раде по
ИОП-у
Огледни часнове методе у
настави
увођење
игрица за
систематизац
ију у настави
Милена
Михаилов
ић
Јовановић
Биљана
Кајтез
Клисурић
Милена
Михаилов
ић
Јовановић,
Милена
Михаилов
ић
Јовановић
Биљана
Кајтез
Клисурић
Милена
Михаиловић
Јовановић,
Милосава
Милановић
Биљана
Кајтез
Клисурић
Милена
Михаиловић
Јовановић,
Мирко
Субин,
Светлана
Грубић,
Љиљана
Вујановић
Биљана
Кајтез
Клисурић
Марија
Пољак
09.02.201
4.
Забелешке,
Интернет
23.јун,
2014.
Фотографиса
ње, анализа
радова
током
школске
године
размена
искустава и
упућивање на
наставне
ресурсе
током
школске
године
Анализа
радова и
праћење
напредовања
Децембар
2013.
Анализа
Фотографисан
је и извештај
Подносилац извештаја
Биљана Кајтез Клисурић
95
Извештај Стручног већа за Физичко васпитање за школску 2013/2014.
Активности
Носиоци
Сарадници
Састанак
Руководилац Чланови
ОВ већа
стр. већа
Извештај о
раду
Трка
Најбржи
основац
Јесењи крос
Руководилав
већа
Златковић
Лукић
Првенство
општине у
пливању
Општинско
рукомет
Анализа 1.
квартала
Општинско
стони тенис
Општинско
одбојка
Зимовање
Тара
састнак
Школско
кошарка
Општинско
кошарка
Атлетика
Мали
фудбал
3.квартал
Пролећни
крос школа
састанак
Наставници
физичког
васпитања
Златковић,
Којић
Време
Начин
реализације праћења
август
Записник
Чланови
септембар
већа
Наставници септембар
2,3,4,5,6
разреда
Одељењске 7.9.2013.
старешине
Чланови
стр. већа
Октобар
Златковић
Чланови
стр. већа
Октобар
Златковић
Чланови
стр. већа
Чланови
стр. већа
новембар
Којић
Напомена
Подела
задужења,
избор
председника,
предлог
плана
извештај
Извештај
о успеху
на кросу
новембар
децембар
Лукић
Лукић
Златковић
Лукић
Златковић,
Којић
Чланови стр.
већа
Чланови
стр. већа
Чланови
стр. већа
Чланови
стр. већа
Чланови
стр. већа
Чланови
стр. већа
Чланови
стр. већа
Јануар
Фебруар
март
Март-април
Март-април
април
април
мај
Набавка
опреме за
96
предмет
Сумирање
резултата
Извештај о
раду
стручног
већа
јун
Јун
Извештај
јул
Душан Лукић
97
Поправни и разредни испити у јунском и августовском испитном року
школске 2013/2014. године
Разредни испит, jунски рок
Лабовић Ђорђе, француски језик, VII разред, одличан (5)
Данковић Драгана, руски језик, VIII разред, одличан (5)
Николић Анастазија, VI разред, италијански језик, одличан (5)
Јоловић Јован, VII разред, руски језик, одличан (5)
Поправни испити, јунски рок
Шушковић Лазар, немачки језик, VIII разред, довољан (2)
Арбутина Данијел, математика, , довољан (2)
немачки језик, VIII разред, довољан (2)
Бубоња Немања, математика, , довољан (2)
немачки језик, VIII разред, добар (3)
Илић Иван, математика, , довољан (2)
немачки језик, VIII разред, довољан (2)
Милић Борис, немачки језик, VIII разред, добар (3)
Поправни испит, августовски рок
Бањаш Петар, V разред, математика, недовољан (1)
Дериментић Петар, V, математика, недовољан (1),
Мрвовић Ана, V, математика, довољан (2)
Лукић Добривоје, V, математика, недовољан (1)
Јакшић Данијел, V, математика, довољан (2)
Адвигов Иван, VI, немачки језик, добар (3)
Ајровић Ервин,VI , географија, довољан (2)
98
Трајковски Никола, VI , географија, довољан (2)
Ђурђев Никола, VI , географија, довољан (2)
Јајић Далибор, VI , географија, довољан (2)
Пантелић Милен, , VII, математика, недовољан (1)
Хрстић Младен, VII, математика, довољан (2)
Зизовски Милан, , VII, математика, недовољан (1)
Понављају разред:
Хајризај Анита, пети разред
Бањаш Петар, пети разред
Дериментић Петар, пети разред
Лукић Добривоје, пети разред
Малинић Ана, седми разред
Новаков Илија, седми разред
Пантелић Милен, седми разред
Зизовски Милан, седми разред
99
Извештај о изреченим дисциплинским мерама ученицима у школској
2013/2014. години
У протеклој школској години, на седницама стручних органа школе, кроз
индивидуално и групно праћење понашања ученика. Вођено је више
дисциплинских поступака у присуству родитеља против ученика који су извршили
лакше или теже повреде. Изречене су следеће мере:
Трећи разред
Стојанов Огњен, врло добро (4)
Наунковић Алекса, врло добро (4)
Наунковић Сергеј, врло добро (4)
-
Пети разред
-
Далипи Сенад, задовољавајуће (2)
Јовић Милош, задовољавајуће (2)
Радовић Лука, врло добро (4)
Величковић Андријана, врло добро (4)
Шкрбић Душан, добро(3)
Антељ Лука, врло добро (4)
Богданов Никола, врло добро (4)
Велимировић Ивана, врло добро (4)
Величковић Данијел, врло добро (4)
Вукадиновић Сташа, врло добро (4)
Ђорђев Срећко, врло добро (4)
Келемен Андреј, врло добро (4)
Марковић Јован, врло добро (4)
Минић Теодора, врло добро (4)
Мирковић Александра, врло добро (4)
Рогић Дејан, врло добро (4
Шести разред
-
Адвигов Иван, врло добро (4)
Катанчевић Марија, врло добро (4)
100
Седми разред
-
Новаков Илија, задовољавајуће (2)
Бубоња Никола, добро (3)
Ерор Марко, добро (3)
Релић Драган, добро (3)
Симић Немања, добро (3)
Зизовски Милан, добро (3)
Квргић Стефан, добро (3)
Пантелић Милен, добро (3)
Стевовић Немања, добро (3)
Стојановић Александар, добро (3)
Деранић Јаков, добро (3)
Васић Ивица, врло добро (4)
Марковић Новица, врло добро (4)
Младеновић Никола, врло добро (4)
Кузмановић Павле, врло добро (4)
Мајсторовић Алекса, врло добро (4)
Минић Предраг, врло добро (4)
Бајић Урош, врло добро (4)
Видановић Михаило, врло добро (4)
Добресков Андреј, врло добро (4)
Држаић Лука, врло добро (4)
Заилац Марко, врло добро (4)
Катанчевић Јелена, врло добро (4)
Хајризај Љеонита, врло добро (4)
Шатлан Петар, врло добро (4)
Јовић Јован, врло добро (4)
Кикановић Теодора, врло добро (4)
Кнежевић Стефан, врло добро (4)
Попратина Горан, врло добро (4)
Стојиљковић Вељко, врло добро (4)
Хрстић Младен, врло добро (4)
Миличић Никола, врло добро (4)
Осми разред
-
Радосављев Милан, задовољавајуће (2),
Арбутина Данијел, добро (3)
Бубоња Немања, добро (3)
Илић Иван, добро (3)
Лазаров Никола, добро (3)
Зизовски Владо, добар (3)
Милић Борис, врло добро (4)
Шушковић Лазар, врло добро (4)
Вуловић Никола, врло добро (4)
Весковић Зоран, врло добро (4)
101
Изостанци ученика у школској 2013/2014. години
Разред
оправдани
неоправдани
укупно
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I-VIII
3334
2710
1534
3378
3634
5226
7488
6782
34086
12
8
124
121
926
551
1742
3334
2710
1546
3386
3758
5347
8414
7333
35828
У односу на прошлу школску годину број изостанака је смањен за са 40695 на
35828.
102
Извештај о успеху ученика на такмичењима
УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2013-14. ГОДИНИ
Р.
б.
Име и презиме
ученика
1.
О
П
Ш
Т.
О
К
Р.
Р
Е
П.
Предмет
Такмичења- смотре
- ваннаставне активности
ван школе
Мајда Амбруш 6.разред
Литерарна
секција
2.
Мајда Амбруш 6.разред
Литерарна
секција
3.
Мајда Амбруш 6.разред
Литерарна
секција
4.
Милош Божић 6.разред
Литерарна
секција
5.
Милош Божић – 6.
Разред
Литерарна
секција
6.
Мајда Амбруш –
6.разред
Литерарна
секција
9.конкурс Друштва пријатеља
деце Војводине „Матерња
мелодија и образовање“ - Нови
Сад
9.конкурс Друштва пријатеља
деце Војводине „Матерња
мелодија и образовање“ - Нови
Сад
9.конкурс Друштва пријатеља
деце Војводине „Матерња
мелодија и образовање“ - Нови
Сад
9.конкурс Друштва пријатеља
деце Војводине „Матерња
мелодија и образовање“ - Нови
Сад
Међународни ликовнолитерарни и фото конкурс
„Звезде обасипају небески свод“
Христо Ботев 1917 - Бугарска
Међународни ликовнолитерарни и фото конкурс
Р
А
Н
Г
1.место
Наставник
Специјална диплома
Гордана Бојић
Похвала
Гордана Бојић
2. место
Гордана Бојић
Диплома
Гордана Бојић
Диплома
Гордана Бојић
Гордана Бојић
103
7.
Тамара Арсић - 6.
Разред
Литерарна
секција
8.
Чланови ликовне
секције виших разреда
Ликовна
секција
9.
Марко Спасић
4.разред
Литерарна
секција
10.
Алекса Јовичић
7.разред
Ликовна
секција
11.
Ања Хасановић – 6.
Разред
Литерарна
секција
12.
Петар Мандарић
4.разред
Божић Небојша
1.
Игња Урош
3.
Ана Вученовић –
4.разред
Душица Стојановић2.разред
Ања Луковић –
Литерарна
секција
Ликовна
секција
Ликовно
13.
14.
15.
16.
17.
Ликовно
Ликовно
Ликовно
„Звезде обасипају небески свод“
Христо Ботев 1917 - Бугарска
Међународни ликовнолитерарни и фото конкурс
„Звезде обасипају небески свод“
Христо Ботев 1917 - Бугарска
Ако штедиш – више вредиш,
Савез учитеља и Дунав
осигурање
Дани ћирилице, Баваниште
Диплома
Гордана Бојић
Диплома за
педагошки рад и
награда за школу
2.
Весна Тегелтија
Међународно биенале БУДИ 5,
Панчево
3.
Анђелковић
Далибор
Међународни ликовнолитерарни и фото конкурс
„Звезде обасипају небески свод“
Христо Ботев 1917 - Бугарска
Међународно биенале БУДИ 5,
Панчево
Ликовни конкурс, Фестивал
науке, Београд
Витезово пролеће, Београд
Диплома
Гордана Бојић
3.
Гордана Бојић
Изложен рад
Тијана Бодирога
Награда
Каја Вуковић
Ликовни конкурс „Мој град без
аутомобила“ Београд
Ликовни конкурс „Мој град без
аутомобила“ Београд
Ликовни конкурс „Мој град без
3. место
похвала
Горица
Миловановић
Марија Васић
похвала
Горица
Наташа Поповић
104
18.
4.разред
Лазар Ђукић – 2.разред
Ликовно
19.
Анђела Дозет- 2.разред
Ликовно
20.
Анђела Дозет –
2.разред
Марко Спасић –
4.разред
Лана Мајсторовић –
5.разред
Данијел Јакшић –
5.разред
Анастасија Павловић –
5.разред
Разред 3/2
Литерарни
аутомобила“ Београд
Ликовни конкурс „Мој град без
аутомобила“ Београд
Ликовни конкурс „Мој град без
аутомобила“ Београд
Сунчана јесен живота
Литерарни
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Јована Хрануели4.разред
27.
Мијатовић Филип –
7.разред
П
28.
Јовичић Алекса-7.разр.
2.
29.
30.
31.
похвала
Миловановић
Ирена Карић
похвала
Ирена Карић
1.место
Ирена Карић
Сунчана јесен живота
2. место
Наташа Поповић
Ликовно
Сунчана јесен живота
2.место
Весна Тегелтија
Ликовно
Сунчана јесен живота
3.место
Весна Тегелтија
Ликовно
Сунчана јесен живота
3.место
Весна Тегелтија
Ликовно честитке
Литерарни
Сунчана јесен живота
Похвала
Микица Крстић
Млади чувари народне културеОгранак Вукове задужбиме
Чачак
3.место
Наташа Поповић
Физика
Чедомир
Здравковић
П
Физика
Милош Божић – 6.разр. П
1.
Физика
Марковић Владимир –
6.разр.
Смиљанић Стефан –
П
Физика
Чедомир
Здравковић
Чедомир
Здравковић
Чедомир
Здравковић
Сања Петковска
П
3.
Књижевна
105
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
7.разр.
Гаврановић Невена3.разр.
Илић Стефан – 3.разр.
2.
олимпијада
математика
2.
математика
Марковић Нина –
3.разр.
Топаловић Ана-3.разр.
2.
математика
2.
математика
Царевић Стефан –
3.разр.
Шушњар Ања – 3.разр.
2.
математика
Микица
Милошевић
Светлана Павлов
2.
математика
Вуковић Каја
Василчић Данило –
3.разр.
Миљатовић Миљан –
3. Разр.
Марковић Миона
3.разр.
Шћепаноић Лука
3.разр.
Мајкић Јана
3.разр.
Зечевић Марко
4.разр.
Луковић Лука
4.разр.
Јевтовић Теодора
4.разр.
Бабин Лазар
3.
математика
3.
математика
3.
математика
3.
математика
П
математика
Вуковић Каја
Милошевић
Микица
Вуковић Каја
1.
2.
математика
Микица
Милошевић
Микица
Милошевић
Микица
Милошевић
Микица
Милошевић
Микица
Милошевић
Наташа Поповић
2.
3.
математика
Наташа Поповић
3.
П
математика
Сања Вуковић
математика
Биљана Родић
П
106
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
4.разр.
Купрешанин Марко
4.разр.
Ђурђев Сандра
4.разр.
Мајкић Исидора
5.разр.
Родић Јелена
5.разр.
Марковић Владимир
6.разр.
Маслак Јелена
7.разр.
Крнета Милица
8.разр.
Жежељ Анђела
5. разр.
Малић Александра
5.разр.
Бјелопетровић Милица
5.разр.
Нешковић Стефан
5.разр.
Екипа ОШ“Свети
Сава“
Керекеш Кристофер
6-1
Младеновић Стефан
5-3
Нешковић Стефан
П
математика
Наташа Поповић
П
математика
Гордана Поповић
математика
Обрадовић Милица
П
математика
Јелена Костић
П
математика
Јелена Самарџић
3.
математика
Обрадовић Милица
П
математика
Костић Јелена
Српски језик
Сања Петковска
2.
Српски језик
Сања Петковска
2.
Српски језик
Драгана Поштић
2.
Српски језик
Сања Петковска
3.
1.
П
3.
Шах секција
Општинско такмичење
2.
Зоран Јовановић
Шах секција
Општинско такмичење
2.
Зоран Јовановић
Шах секција
Општинско такмичење
2.
Зоран Јовановић
Шах секција
Општинско такмичење
2.
Зоран Јовановић
107
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
5-3
Ђокић Михајло
5-3
Керекеш Виктор
4-1
Милош Божић
5.разред
Мајда Амбруш
6.разред
Хелена Малић
2.разред
Ања Хасановић
6.разред
Ања Станковић
2.разред
Тамара Арсић
6.разред
Маријана Гаврановић
6.разред
Ивана Богдановски
6.разред
Јелача Исидора
8.разред
Бојана Ћуић
6.разред
Стефан
3.разред
Марија Кошпић
7.разред
Шах секција
Општинско такмичење
2.
Зоран Јовановић
Шах секција
Општинско такмичење
2.
Зоран Јовановић
Литерарна
секција
Литерарни конкурс „Пинокијеве
авантуре“ Библиотека „С.
Сремац“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Међународни конкурс „Осмех
живот краси“ Ниш
Похвала
Бојић Гордана
1.
Бојић Гордана
Похвала
Наташа Целески
Објављена песма
Бојић Гордана
Објављена песма
Наташа Целески
Објављена песма
Бојић Гордана
Објављена песма
Бојић Гордана
Објављена песма
Бојић Гордана
3.
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Биологија
1.
Рецитовање
1.
Рецитовање
3.
Географија
Љиљана Вујановић
Милорад
Вукобратовић
Микица
Милошевић
Ивана Јевтић
108
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Свирац Александар
7.разред
Малић Александра
5.разред
Гаић Јована
5.разред
Родић Јелена
5.разред
Жежељ Анђела
5.разред
Мандарић Јованка
5.разред
Небојша Божић
1. разр.
Мајда Амбруш
6.разред
Огњен Дедауцић
4.разред
Спасић Марко
4.разред
86.
Лука Луковић
4. разред
87.
Зечевић Марко
4.разред
Луковић Лука
4.разред
Гаврановић Невена
88.
89.
3.
Биологија
Десанка Павловић
1.
3.
Биологија
Десанка Павловић
1.
3.
Биологија
Десанка Павловић
2.
2.
Биологија
Љиљана Вујановић
2.
3.
Биологија
Десанка Павловић
Биологија
Десанка Павловић
2.
Литерарна
секција
Литерарна
2.место
Бранислава
Бугаринов
Гордана Бојић
3.
Наташа Поповић
Квиз „Шта знаш о здрављу“
3.
Наташа Поповић
Квиз „Шта знаш о здрављу“
3.
Наташа Поповић
Математика
МИСЛИША
Похвала
Наташа П.
Математика
МИСЛИША
Похвала
Наташа П.
Математика
МИСЛИША
Похвала
Каја Вуковић
Здравствено
васпитање
Квиз „Шта
знаш о
здрављу“
Квиз „Шта
знаш о
здрављу“
Књижевни сусрети „Дани дечјег
стваралаштва“ – Алексинац
Књижевни сусрети „Дани дечјег
стваралаштва“ – Алексинац
Квиз „Шта знаш о здрављу“
1. место
109
3.разред
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101
102.
103.
Шушњар Ања
3.разред
Марковић Нина
3.разред
Топаловић Ана
3.разред
Симић Сања
3.разред
Шћепановић Лука
3.разред
Илић Стефан
3.разред
Родић Јелена
5.разред
Марковић Нина
3.
Јелена Маслак
7.разред
Исидора Мајкић
5.разред
Шатлан Бојана
2.разред
Малић Хелена
2.разред
Невена Гаврановић
3.разред
Мајда Амбруш
6.разред
1.
1.
Математика
МИСЛИША
Похвала
Каја Вуковић
Математика
МИСЛИША
Похвала
Каја Вуковић
Математика
МИСЛИША
Похвала
Микица М.
Математика
МИСЛИША
Похвала
Дејана Максимовић
Математика
МИСЛИША
Похвала
Микица М.
Математика
МИСЛИША
Похвала
Микица М.
Математика
МИСЛИША
2. награда
Милица Обрадовић
Здравствено
васпитање
Српски језик
Такмичење у ватрогасним
вештинама
3.
Каја Вуковић
Математика
МИСЛИША
П
Обрадовић Милица
Математика
Мислиша
П
Наташа Целески
Математика
Мислиша
1.место
Наташа Целески
Ликовна
култура
Литерарна
секција
Ваздухоплпвни савез Србије
Специјална награда
Каја Вуковић
Сашина поетска ствараоница
Панчево
1.место
У свим катег.
Гордана Бојић
Драгана Поштић
110
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Петар Мандарић
4.разред
Маријана Гаврановић
6.разред
Влада Арсеновић
3.разред
Тамара Арсић
6.разред
Невена Гаврановић
3.разред
Валентина Ђорђев
3.разред
Ања Хасановић
6.разред
Милош Божић
6.разред
Лука Радовић
5.разред
Марија Шормаз
2.разред
Павле Милутиновић
2.разред
Теодора Станојевић
4.разред
Цвијић Милан
7.разред
Родић Милена
2.разред
Малић Хелена
2.разред
3.
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Саобраћај
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Сашина поетска ствараоница
Панчево
Математика
Литерарна
секција
1.место
1.
Горица
Миловановић
Гордана Бојић
2.
Микица
Милошевић
Гордана Бојић
3.
Каја Вуковић
3.
3.
Микица
Милошевић
Гордана Бојић
3.
Гордана Бојић
2.
3.
П
Ирена Карић
П
Марија Анушић
П
Биљана Родић
МИСЛИША
1.
Милановић
Милосава
Карић Ирена
Литерарни конкурс „Богатство
различитости“, Таванкут
3.
Наташа Целески
111
Анђела Топић
2.разред
Небојша Божић
1. разред
Невена Гаврановић
3. разред
Марко Хасановић
3.разред
Душан Младеновић
2. разред
Мајда Амбруш
6. разред
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
125.
Миона Кнежевић
5. разред
Ликовна
секција
126.
Даница Николић
2. разред
Лука Степанов
2. разред
Петар Мандарић
4.разред
Милица Бјелопетровић
5.разред
Анђела Жежељ
5.разред
Васиљевић Бранислава
4.разред
Ликовна
секција
Ликовна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Литерарна
секција
Физичка
култура
119.
120.
121.
122.
123.
124.
127.
128.
129.
130.
131.
КУД Караџић, Лозница
3.
Анушић Марија
Друштво Србије за борбу против
рака литерарни, Београд
Друштво Србије за борбу против
рака литерарни, Београд
Друштво Србије за борбу против
рака литерарни, Београд
Друштво Србије за борбу против
рака литерарни, Београд
Међународни фестивал дечјег
ликовног стваралаштва и
матерње културе, „Деца у
Лужници“, Љуберађа
Крв живот значи, ЦК Панчево
2.
1.
Бранислава
Бугаринов
Каја Вуковић
3.
Каја Вуковић
2.
Марија Васић
2.
Гордана Бојић
3.
Весна Тегелтија
Крв живот значи, ЦК Панчево
1.
Наташа Целески
Крв живот значи, ЦК Панчево
2.
Наташа Целески
Крв живот значи, ЦК Панчево
2.
Гордана Бојић
Крв живот значи, ЦК Панчево
2.
Гордана Бојић
Крв живот значи, ЦК Панчево
1.
Сања Петковска
Општинско такмичење у
пливању
2.
Гордана Поповић
112
132.
Павловић Маша
3.разред
Ликовно
Међународни ликовни конкурс
„13.новембар“, Македонија
1.
Каја Вуковић
133.
Јелена Крнета
6. разред
Ана Марија Стојанов
Љубомирова
2. разред
Стојановић Милица
2. разред
Марија Мркела
2.разред
Спорт
1.
Небојша Златковић
Ликовна
секција
Општинско првенство у
пливању
Ликовни конкурс „Бадминтон,
спорт који волим“, СССрбије
2.
Марија Васић
Ликовна
секција
Ликовна
секција
Ликовни конкурс „Бадминтон,
спорт који волим“, СССрбије
Ликовни конкурс „Светосавље и
наше доба“ Нови Сад
1.
Наташа Целески
2.
Ирена Карић
137.
Алексија Коцић
5.разред
Спорт
Школско првенство у атлетици
3.место
Небојша Златковић
138.
Марко Врховац
4.разред
Ликовни рад
3.место
Наташа Поповић
139.
Јана Јелача
4.разред
Ликовни рад
3. место
Наташа Поповић
140.
Мајда Амбруш
6. разред
Лука Прпић
4.разред
Литерарна
секција
Ликовни рад
Радионица баснописаца,
Задужбина Доситеј Обрадовић,
Београд
Радионица баснописаца,
Задужбина Доситеј Обрадовић,
Београд
„Шантићево перо“, ОШ“Алекса
Шантић“ Калуђерица
Радионица баснописаца,
Задужбина Доситеј Обрадовић,
Београд
1. место за најлепшу
збирку песама
3. место
Гордана Бојић
Адвигов Никола
7.разред
Спорт
Стрељаштво
3.
Душан Лукић
134.
135.
136.
141.
142.
Наташа Поповић
113
143.
Сара Симоновић
1.разред
144.
Мајда Амбруш
6.разред
145.
Милица Стојановић
2. разред
Ликовни рад
146.
Анастасија Станковић
2.разред
Ликовни
147.
Јована Oкука
2.разред
Ликовни
148.
Јана Мајкић
3. разред
Невена Гаврановић
3. разред
Литерарни
Милена Родић
2.разред
Анђела Владић
2. раззред
Андреа Милутиновић
7.разред
Александра
Петронијевић
5.разред
Ликовнирад
149.
150.
151.
152.
153.
Литерарни рад
Ликовно
Литерарни
Литерарни
Литерарни
Литерарно-ликовни конкурс
„Сањао сам да порастем“, Ниш,
Креативни студио
Литерарно-ликовни конкурс
„Сањао сам да порастем“, Ниш,
Креативни студио
Литерарно-ликовни конкурс
„Сањао сам да порастем“, Ниш,
Креативни студио
Литерарно-ликовни конкурс
„Сањао сам да порастем“, Ниш,
Креативни студио
Литерарно-ликовни конкурс
„Сањао сам да порастем“, Ниш,
Креативни студио
Еколошко-литерарни конкурс,
Гудурица
Радионица баснописаца,
Задужбина Доситеј Обрадовић,
Београд
Објективом кроз свет око нас,
Панчево
Еколошко-литерарни конкурс,
Гудурица
Еколошко-литерарни конкурс,
Гудурица
Еколошко-литерарни конкурс,
Гудурица
3. место
Бранислава
Бугаринов
2. место
Гордана Бојић
Награда
Наташа Целески
Награда
Наташа Целески
Награда
Марија Васић
3. место
Микица Мило
1. место
Каја Вуковић
3. место
Ирена Карић
Похвала
Анушић Марија
Похвала
Сања Петковска
Похвала
Гордана Бојић
114
Добитници Вукове дипломе и специјалних награда
-
Абци Лора/ ликовна култура, ученик разреда
Милекић Милица/ ликовна култура
Крнета Милица/ физичко васпитање, ученик генерације
Јованов Јована, ликовна култура
Пандуровић Стефан/ ликовна култура
Контић Јована/ ликовна култура
Филиповић Милица/ ликовна култура
Глоговац Маја/ историја, немачки језик
Бунчић Драган/ ликовна култура
Брмбота Милорад/ ликовна култура
Грубић Јована/ ликовна култура
Специјалне дипломе ученика VIII разреда
-
Влајин Јелена, ликовна култура
Лалић Мирјана, ликовна култура
115
Завршни испит
школска 2013/2014.
Ове године завршни испит је одржан 16,17.и 18 јуна. Први дан је био српски
језик, други математика и трећи дан комбиновани тест. Сва три дана завршни
испит почео је у 10 часова, а завршио се у 12 часова. Број ученика који су решавали
ова три теста је 106, тако да су сви ученици обавили завршни испит.
Тестови су решавани у Фискултурној сали. Било је укупно осам дежурних
наставника и супер визор.Супер визор је дошла из Долова,
три дежурна наставника из Банатског Новог Села,три из Машинске школе и двоје
из Гимназије. Треба напоменути да су сваки дан долазили различити наставници из
Машинске школе, док остали су дежурали сва три дана.Све је прошло у најбољем
реду и није било никаквих замерки.
Сто ученика је попунило жеље за упис у средњу школу, док је њих шесторо раније
уписало средње школе. Просечан број бодова по предметима је следећи:Матерњи
језик 10,48, Математика 11,18 док је из Комбинованог теста 12,13. Просечан број
бодова за целу школу 33,79 бодова из сва три теста. Школа је у рангу републичког
просека.
.
Јовановић Зоран
Просечан број бодова 2014.
Škola
1
Olga Petrov
2
Žarko Zrenjanin
Mesto
B.
Brestovac
B. Novo
Selo
Učen. Matem
Srpski
Kombin
Suma
(60)
Suma
(40)
30
9.75
12.77
11.63
34.15
22.67
47
10.38
11.75
10.93
33.06
22.07
Dolovo
49
8.18
8.83
10.19
27.20
17.68
4
Aksentije
Maksimović
4. oktobar
Glogonj
25
12.92
14.08
14.18
41.18
27.27
5
Moše Pijade
Ivanovo
14
7.71
8.21
12.93
28.85
17.91
6
Goce Delčev
Jabuka
54
10.98
11.03
14.22
36.23
23.30
7
Žarko Zrenjanin
Kačarevo
75
8.53
9.69
12.56
30.78
19.60
8 Dositej Obradović Omoljica
54
11.19
10.58
13.50
35.27
22.82
Pančevo
55
9.70
10.15
9.87
29.72
19.83
3
9 Bratstvo Jedinstvo
10
Isidora Sekulić
Pančevo
48
10.65
12.74
10.96
34.34
23.09
11
Miroslav Antić
Pančevo
108
12.35
10.88
15.81
39.03
24.90
12
Sveti Sava
Borislav Petrov
Braca
Pančevo
106
11.18
10.48
12.13
33.79
22.18
Pančevo
11
6.50
8.73
8.50
23.73
15.58
13
116
Đura Jakšić
Jovan Jovanović
15
Zmaj
16 Stevica Jovanović
14
17
Vasa Živković
18 Branko Radičević
19 Vuk Karadžić
Pančevo
25
10.35
12.02
10.96
33.33
22.28
Pančevo
79
12.34
12.51
10.58
35.43
24.11
Pančevo
89
12.28
11.94
13.17
37.39
24.64
Pančevo
64
10.66
11.74
10.55
32.95
22.14
Pančevo
75
12.45
12.55
12.67
37.67
25.07
70
8.91
10.51
11.50
30.91
20.13
10.37
11.11
11.94
33.42
Starčevo
Статистика уписа 2007-2014
PANČEVO
Škola
Mesto
Učen. Jezik
6 raz
7 raz
8 raz
OŠ
Matem Mater Kombin
Bod
Σ
B. Brestovac
B. Novo
2 Žarko Zrenjanin
Selo
Aksentije
3
Dolovo
Maksimović
4 4. oktobar
Glogonj
30
с
16.97 16.64 16.75 50.36
7.80
10.21
4.65
22.66 73.02
47
ср
16.43 15.39 16.15 47.97
8.31
9.40
4.37
22.08 70.05
49
с
15.49 14.58 13.83 43.90
6.58
7.09
4.08
17.75 61.65
25
с
17.20 17.11 17.48 51.79 10.40 11.30
5.67
27.37 79.16
5 Moše Pijade
Ivanovo
14
с
14.83 15.09 15.04 44.96
6.34
6.57
5.17
18.08 63.04
6 Goce Delčev
Jabuka
54
с
16.39 16.04 15.96 48.39
8.78
8.98
5.69
23.45 71.84
7 Žarko Zrenjanin
Dositej
8
Obradović
Bratstvo
9
Jedinstvo
10 Isidora Sekulić
Kačarevo
75
с
15.55 14.89 14.84 45.28
6.95
7.79
5.03
19.77 65.05
Omoljica
54
с
15.67 15.21 14.86 45.74
9.11
8.46
5.40
22.97 68.71
Pančevo
55
с
16.27 15.87 16.07 48.21
7.77
8.41
3.95
20.13 68.34
Pančevo
48
с
16.63 16.18 16.31 49.12
8.52
10.21
4.38
23.11 72.23
11 Miroslav Antić
Pančevo
108
с
16.71 16.40 16.59 49.70 10.07
8.96
6.33
25.36 75.06
12 Sveti Sava
Borislav Petrov
13
Braca
14 Đura Jakšić
Jovan Jovanović
15
Zmaj
Stevica
16
Jovanović
17 Vasa Živković
Branko
18
Radičević
19 Vuk Karadžić
Pančevo
106
с
16.20 16.17 16.27 48.64
8.95
8.39
4.85
22.19 70.83
Pančevo
11
с
15.79 15.13 15.12 46.04
5.35
6.98
3.42
15.75 61.79
Pančevo
25
с
17.37 17.36 16.48 51.21
8.28
9.68
4.38
22.34 73.55
Pančevo
79
с
16.65 16.20 16.40 49.25
9.87
10.01
4.23
24.11 73.36
Pančevo
89
с
16.74 16.17 16.24 49.15
9.87
9.57
5.27
24.71 73.86
Pančevo
64
с
17.27 16.58 16.55 50.40
8.73
9.43
4.22
22.38 72.78
Pančevo
75
с
16.72 16.45 16.49 49.66
9.98
10.04
5.07
25.09 74.75
Starčevo
70
с
17.08 16.55 16.39 50.02
7.19
8.62
4.60
20.41 70.43
16.42 16.00 15.99 48.41
8.36
8.95
4.78
22.09 70.50
1 Olga Petrov
UKUPNO 1078
117
Извештај о реализацији планираног дела развојног плана школе
Тим за школско развојно планирање чиниле су: Оливера Штетин, Драгана
Поштић, Татјана Здравковић, Бранислава Бугаринов, Светлана Мијатов Ивић,
Светлана Петровић, директор школе Татјана Божић и родитељ Загорка Ђокић.
Активности
Носиоци
Састанци
координатор
Две групе по
15 наставника
обучене за
примену
интерактивне
табле
Индивидуална
саветовања,
посебно са
ученицима
8.разреда
(ПО)
Пробна
тестирања
ученика
осмог разреда
Седнице
стручних
органа школе
Марија Пољак,
наставник
информатике
Обука
наставника за
примену
програма ПО,
7. разред
Отворени дан
за родитеље
Праћење
успеха
ПП служба
Сарадници
Чланови
тимова
Разредне
старешине
Директор школе Преметни
наставници
Директор школе Стручна
већа,
Наставничко веће,
Педагошки
колегијум
Педагог
Разредне
старешине
7. разреда
Директор школе Предметни
наставници
ПП служба
Разредне
старешине
Време
реализац.
Током
школске
године (2
састанка)
Крај
школске
године
Начин
праћења
Записници
Током
године
Досијеи
одељења
Напомена
Према
резултати
плану
Министарс
тва
Квартално Запии по
сници
потреби
21. и 24.10. Записник,
фотографије
15.11.2014. Евалуаци
оне листе
Током
Планови
године
и табеле
118
ученика и
израда
бихејвиоралн
их планова
подршке где
је било
потребно
Обележавање
значајних
датума уз
укључивање
ученика
Такмичења и
смотре
ученика
Форум театар
Учешће у
раду
подтимова за
самовреднова
ње (Настава и
учење,
Подршка
ученицима
Огледни
часови (нижи
разреди,
физика 6. и
8.)
Сајам
образовања и
презентације
средњих
школа, посете
предузећима
Извештај о
реализацији
ШРП-а
за
праћење
Директор школе Задужени
наставници
и стручни
сарадници
Током
године
Сајт
школе
Директор школе Наставници
Током
године
Сајт
школе
Ана Фодор,
Сања Петковска
Одељењске
старешине
нижих и
виших
разреда
Чланови
оба тима
Током
године
Дневници
рада
Током
године
Записници.
Анекси
ШРП
Спортски
клубови и
Стручна
друштва
Током
године.
Дневници
рада
Каја Вуковић,
Гордана Бојић
Учитељи и
предметни
наставници
Директор школе Средње
ПП служба
школе
Током
године
Тим за ШРП
септембар
Наставничко веће
извештај
Уочени следећи позитивни ефекти:
119
повећано интересовање наставника за примену савремених технологија у
учењу
- учешће ученика у реализацији наставних часова кроз примену различитих
видова презентације
- повећање броја ученика и одељења
- смањен број изостанака ученика
- омогућавање родитељима да добију бољи увид у рад наставника и ученика
- наставници су ангажованији у раду са ученицима који раде по ИОП-у и боље
међусобно сарађују
- повећан број ваннаставних активности (секције, спортске активности, посете
музејима и позоришту ван Панчева)
- велики број признања на школским такмичењима и смотрама
- увођење билингвалне наставе у одељење естог разреда
- оплемењивање школског простора и дворишта
Позитивни ефекти уочени су на основу прошлогодишњег извештаја о раду школе,
стралним праћењем реализације наставних активности кроз посете часовима
редовне наставе и ваннаставних активности. Улагање у набавку школске опреме и
наставних средстава је стално присутно.
На основу резултата самовредновања и праћења целокупног рада школе,у следећем
периоду потребно је:
- јачати вештину читања и рада на тексту од поласка у школу
- сузбијати вршњачко насиље чим се оно појави
- подстицати ученике да постижу што бољи школски успех
- радити на професионалној оријентацији ученика, нарочито у осмом разреду
- што објективније оцењивати ученике и давати повратне информације
родитељима о њиховим постигнућима и напредовању
- давати ученицима јасне и редовне информације о њиховом раду и начину
превазилажења тешкоћа
- оцењивати на сваком часу (формативно) и водити белеке о ученицима које ће
помагати наставницима у даљем раду
- уједначити критеријуме оцењивања на нивоу школе
- посветити се развијању талентованих ученика
- смањивати репродуктивно знање, подстицати ученике да усвајају знања на
разноврсније начине, примењивати Блумову таксономију
Дугорочан циљ: постизање бољег успеха на завршном испиту, ући у првих пет
школа.
-
Координатор Светлана Петровић
120
Извештај o раду Стручног тима за инклузивно образовање
У школској 2013/2014. години, Стручни тим за инклузивно образовање
чинили су:
- Татјана Божић, директор школе
- Наташа Целески, професор разредне наставе
- Бранислава Бугаринов, професор разредне наставе
- Дејана Максимовић, професор разредне наставе
- Илић Душица, професор енглеског језика
- Светлана Павлов, наставник разредне наставе
- Светлана Петровић, педагог
- Виолета Ковачевић, родитељ
- Татјана Здравковић, психолог, кооринатор тима
Током школске године реализовано је 16 ИОП-а. Од тога, 9 у нижим разредима
и 7 у вишим разредима. Од 9 ИОП-а у нижим разредима, 3 су прилагођена, 4
измењена и 2 обогаћена. У вишим разредима реализована су 4 прилагођена и 3
измењена ИОП-а. Током школске године једна ученица виших разреда упућена
је на ИРК, а након стручне процене донето је решење да ученица настави
школовање у ШОСО „Мара Мандић“.
Стручни тим је током године сарађивао са свим институцијама које су могле
да буду од помоћи у што квалитетнијој реализацији инклузивног образовања.
Највећи ослонац у раду били су нам стручњаци из СОШО „Мара Мандић“ из
Панчева.
Активности
Носиоци
Сарадници
Састанак СТИОизрада годишњег
плана рада
Упознавање
Школског одбора
и Савета родитеља
са приоритетима
инклузивног
образовања и
плановима у
нашој школи за
текућу школску
годину
Састанак СТИОусвајање
годишњег плана
рада и
верификација
Чланови
СТИО
Директор
школе
Време
реализације
август 2013.
Начин
праћења
Годишњи
план рада
координатор
СТИО
Друга
недеља
септембра
Записници
са састанка
ШО и
Савета
родитеља
Чланови
стручног
тима за
инклузивно
образовање
Директор
школе
20.9.2013.
Записник
са састанка
Напоме
на
121
нових чланова
СастанакУграђивање
приоритета
инклузивног
образовања у
Школски развојни
план
Израда
ревидираних
ИОП-а за ученике
који већ раде по
ИОП-има, а на
основу евалуације
урађене на крају
школске
2012/2013. године
Састанак СТИОУсвајање ИОП-а
за текућу школску
годину
Израда нових
ИОП-а за ученике
чији родитељи су
дали сагласност
Састанак СТИОизрада плана
индивидуализациј
е према процени
ИРК, за ученика
2.разреда, М.М.
Презентација и
усвајање
ревидираних и
нових ИОП-а на
Педагошком
колегијуму
Пружање подршке
родитељима
ученика који раде
по ИОП-у
(саветодавни рад,
упознавање са
циљевима ИОП-а,
помоћ у раду са
децом)
Тим за
школско
развојно
планирање
Директор
школе, тим за
инклузивно
образовање
Септембар
ШРП
Тимови за
ИОП-е
СТИО
Прва недеља
октобра
ИОП-и
СТИО
Директор, ОС
09.10.2013.
Записник
са састанка
СТИО,
тимови за
израду
ИОП-а
СТИО, Тим
за израду
ИОП-а
Наставници,
родитељи
Октобар
2013.
ИОП-и
07.11.2013.
СТИО,
тимови за
израду
ИОП-а
Педагошки
колегијум
Октобар, јун
Записник
са
састанка,
план
индивидуа
лизације
Записник
са састанка
педагошког
колегијума
СТИО
Тимови за
израду ИОПа, предметни
наставнци
Током
године
Евиденција
о
реализован
ој
индивидуа
лној
сарадњи са
родитељим
а (педагог
122
и психолог
школе)
Записници
са
састанака
стручних
тела (ОВ;
НВ)
Евиденција
о пружању
подршке
ОС
(педагог и
психолог
школе)
Пружање подршке СТИО
наставницима у
раду са ученицима
са посебним
потребама
Тимови за
ИОП-е
Током
године
Пружање подршке
ОС у раду са
одељенском
заједницом на
отклањању
предрасуда и
прихватању
ученика са
посебним
потребама
Састанак СТИОпреглед
полугодишњих
извештаја о
реализацији ИОПа
Састанак СТИОмишљење ИРК о
ученици А.С.
Састанак СТИОанализа предлога
о изради два
обогаћена ИОП-а
за ученике 4.
разреда
Израда
обогаћених ИОП-а
за ученике
четвртог разреда,
М.З. и Л.Л.
Евалуација ИОП-а
на крају школске
2013/2014. године
Тим за
инклузивно
образовање
ОС
Током
године
СТИО
наставници
12.03.2014.
Записник
са састанка
12.03.2014.
Записник
са састанка
СТИО
СТИО
Наташа
Поповић,
учитељица
4/2 одељења
04.04.2014.
Записник
са састанка
Тим за
израду
ИОП-а
СТИО
Април 2014.
ИОП-и
Тим за
инклузивно
образовање,
тимови за
ИОП-е
Предметни
наставници
Јун 2014.
Евалуацио
ни обрасци
Координатор Татјана Здравковић
123
Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2013/2014.
Активности
Носиоци
Сарадници
Време
реализаци
је
Начин
праћења
Конститутивна
седница
Ђачког
Парламента
Руководи
лац
Љ.Вујано
вић
Чланови
Парламента
10.09.2013.
Записник
Задужени
наставници
Марија
Пољак и
Стручно
веће за
ликовну и
музичку
културу
Обележавање
Дечје недеље
11.10.2013.
Записник
Дан чистих
руку
Задужени
наставници
Чланови
Парламента.
16.10.2013
Записник
Превенција
насиља у
школи
Школски
Тим за
борбу
против
насиља
Чланови
Парламента
16.10.2013.
Записник
Дан борбе
против
трговине
људима
Чланови
Парламен
та
Омладинска
теренска
јединица
ЦРВЕНОГ
КРСТА
ПАНЧЕВО
18.10.2013
Записник
Обележавање
Дана
толеранције
Задужени
наставници
Чланови
Парламента
30.10.2013
Записник
Напомена
124
Школско
развојно
планирање и
његов значај за
школу
Координа
тор Тима
за ШРП
С.Петровић,
педагог
Чланови
Парламента
20.11.2013.
Записник
Помоћ
ученицима који
слабије
напредују у
учењу
Чланови
Парламен
та
Одељењске
старешине
04.12.2013.
Записник
Чланови
Парламента
11.12.2013.
Записник
Чланови
Парламента
20.01.2014.
Записник
Уређење
школског хола
поводом
новогодишњих празника
Фестивал науке
Стручно
веће
ликовне
културе и
Вршњачк
и тим
Наставни
ци
физике,
хемије и
ТиО
Предавање о
рециклажи
лименки
RECAN
FOND
Чланови
Парламента
22.01.2014.
Записник
Избор
уџбеника за
2014/2015.
Руководи
лац
парламен
та
Чланови
Парламента
19.02.2014.
Записник
Анализа анкете
за
самовредновањ
е за области
Подршка
ученицима
Руководи
лац Тима
Г.Бојић
Чланови
Парламента
25.02.2014.
Записник
Превенција
трговине
људима-дебата
Руководи
лац
парламен
та
Чланови
Парламента
17.03.2014.
Записник
125
Сида
ПП
служба
Завод за
јавно
здравље
Чланови
Парламента
01.04.2014
Записник
Пролећно
спремање
школског
дворишта
Техничко
особље
Чланови
Парламента
15.04.2014.
Записник
Радионица
Хајде да се
упознамо
Директор
школе
Чланови
Парламента
20.4.2014.
Записник
Хуманитарна
акција
Марија
Анушић и
родитељи
Чланови
Парламента
17.05.2014.
Записник
Организација
прославе
матуре
Комисија
за
естетско
уређење
школе
Чланови
Парламента
29.05.2014.
Записник
Љиљана Вујановић
126
Извештај о раду Вршњачког тима за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Анкетирање
нових
чланова тима
из петог
разреда и
обука страих
чланова
Посета
изложби
Од сумрака
до свитања
Посета дому
за децу без
родитељског
старања
Споменак
Руководи-лац
тима
Д.Павловић
Обележавањ
е дана
УНИЦЕФА
Руководи-лац
тима
Д.Павловић
Ана Фодор
Маскенбал
Вршњачки тим
Фер плеј,
игра са
наставницим
а Не љути се
човече
Дан
заљубљених
Дебата
Вршњачки тим
Сардници
Одељењске
старешине
петих
разреда
Време
реализације
октобар
Начин
праћења
Извештај,
записник
Ивана Јевтић,
Вршњачки
проф.географиј тим
е
31.10.
2013.
Фотографиј
е
Руководи-лац
тима
Д.Павловић
22.11.
2013.
Извештај
11.12.
2013.
Израда
плаката
„ТИ СИ
ФАЦА
КАДА...“
Извештај
Вршњачки тим
Вршњачки тим
Директор
дома
Напомен
а
Тим за
заштиту
деце од
насиља
Предметни
наставници
14.12.
2013.
Разредне
старешине
Тим за
заштиту
деце од
насиља
14.02.1014 Извештај
.
5.03.2014. Извештај
23.12.2013 Фотограф.
ије
127
Дан жена
Вршњачки тим
Хуманитарн
а журка
Вршњачки тим
Буди мушкомењај
правилапрезентација
Фер плеј у
малом
фудбалу
Вршњачки тим
Вршњачки тим
8.03.2014.
Фотографије,
продукти
честитке
Извештај
Марија
Пољак
Светлана
Грубић
Јелена
Костић
Ивана
Јевтић
С.Петрови
ћ, педагог
12.04.
2014.
мај
Извештај
Наставниц
и физичког
васпитања
и Тим за
заштиту
деце од
насиља
13.06.
2014.
Извештај
Десанка Павловић
128
Извештај Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и
злостављања 2013/2014.
Активности
Носиоци
Сарадници
Координат
ори тима
ПП служба
Време
реализације
Први квартал
првог
тромсечја
Начин
праћења
Обилазак
учионица
Писање
правила и
реституција
Наставниц
и разредне
наставе и
одељенске
старешине
Наставниц
и разредне
наставе
Координат
ори тима
ПП служба
Прво
полугодиште
Извештаји
Одељенске
старешине
петих и
шестих
разреда
Фодор Ана
Петковска
Сања
Координат
ори тима
ПП служба
Прво
полугодиште
Извештаји
ПП служба
Прво и друго
полугодиште
Извештаји
Обележавање
дана УНИЦЕФ
– а.
Фодор Ана,
Сања
Петковска
ПП служба
11.12.2013.
Извештај
Дебата на тему
'' Да ли помоћи
другу у
невољи?''
Фодор Ана,
вршњачки
тим
ПП служба
Друго
полугодиште
Извештај
Дан породице –
игре без
граница
Наставниц ПП служба
и физичког Координат
васпитања, ори тима
учитељице,
родитељи
15.05.2014.
Извештај
Читање приче
''Јован са
планине
галебова'' и
гледање филма
''Уа неправда''
Радионице са
ученицима
петог и шестог
разреда
Форум театар
Напомена
129
Анкета о раду
тима за
заштиту деце
од насиаља и
предлози за
нове
активности
Фодор Ана,
Сви
наставници
и учитељи
ПП служба
Крај другог
полугодишта
Извештај
Координатор тима Ана Фодор
130
Извештај о раду библиотекара 2013/2014.
Школски библиотекар: Гордана Бојић
О библиотеци:
Библиотека ОШ „Свети Сава“ Панчево ради по Плану и програму рада за школске библиотеке.
Библиотека је сваког дана била доступна ученицима од 8.00 до 18.00 сати. У току године у библиотеци је остварено 6166
посета, од тога:
-2675 ученика је позајмило књигу обавезне лектире
-1208 ученика је позајмило књигу по избору
-793 ученика је позајмило сликовницу
-86 наставника је позајмило стручну литературу
-51 посета наставника у вези са изборном лектиром ( белетристиком)
-1353 посета у циљу враћања књига
Активности
Носиоци
активности
Сарадни
ци
Време реализације
Гордана Бојић
Актив
Током школске
учитеља
године
и стручна
већа,
библиоте
кар Зоран Јун 2014.
Јовановић
Начин праћења
Напомене
Планирање и програмирање рада:
Израда Годишњег плана рада и
месечних планова рада за школску
2013/14.
Извештај рада школске библиотеке за
школску 2013/14.
Извештаји рада након
реализације планираних
активности,
фотографије, текстови у
медијима, сајт школе,
панои, извештаји рада
Актива учитеља,
Годишњи извештај
школе
Јул-август 2014.
131
Планирање и програмирање рада и
израда Годишњег плана рада за школску
2014/15. годину
Васпитно-образовна делатност:
Упознавање ученика 1. разреда са радом Гордана Бојић
библиотеке, као и новоуписаних ученика
осталих разреда
Веће
1.разреда
Децембар 2013.
Реализација часова у оквиру развијања
читалачких навика код ученика:
Реализовано је 59 часoва са ученицима
Гордана Бојић
Учитељи
и
предметн
и
наставни
ци, ОС
Током године
Организација обележавања Дана
писмености. Укључивање свих ученика
од 1-8.разреда.
Гордана Бојић,
наставник
ликовног
васпитања
Весна
Тегелтија,
Милена
ОС,
учитељи
6.9.2013. (због
викенда, датум
реализације је
померен)
Упис ученика у Књигу
чланова библиотеке и
Азбучни попис чланова
библиотеке, отварање
карте корисника и
додељивање броја
корисника
Дневник рада (одељак
Напомене), Дневник
рада библиотекара,
извештај о раду школске
библиотеке, извештаји о
раду ОВ нижих
разредакао и Актива
учитеља, дневник
одржаних часова
Извештај о активности,
фотографије, сајт школе,
текст о активности у
Просветном прегледу
(19.9.2013. ), летопис,
пано са радовима
-новоуписаних
ученика првог
разреда 127
-новоуписаних
ученика од 28.разреда 14
Евиденција
вођена у
Дневницима
рада у рублици
Напомена.
Одржан је 1
угледни час, 1
часу је
присуствовала
директор
школе Татјана
Божић
Активност је
одржана у
школском
дворишту.
Ученици су са
својим ОС
разговарали о
132
МихаиловићЈовановић
Поводом Дана школских библиотекара
школски сајам књига и играчака у холу
школе
Пројекција филмоваи презентација у
Power-Рoint-у у мултимедијалној
учионици:
- поводом Дана просветних радника о
Вуку С. Караџићу
- поводом Дана школе о Светом Сави
-поводом јубилеја о Ј. Ј. Змају
Дан толеранције – Ученици у току дана
замењују улоге са библиотекарима,
текст за сајт школе и јавна гласила о
раду ђачког парламента и вршњачког
тима
Гордана Бојић
Гордана Бојић
Ђачки
парламент и
Вршњачки тим
читању и
прочитаним
књигама током
распуста.
Учитељи,
ОС
Фотографије, пано
29.10.2013.
Учитељи
це од 1.до
4. разреда
У току године
Гордана
Бојић
18.11.2013.
Сајт школе,
фотографије, текст
Просветни преглед
(28.11.2013.)
Новембар 2013.
Сајт школе, пано,
извештај
2.4.2013.
Извештај и припреме за
активност, текст за
Просветни преглед
(24.4.2014.)
Часови евидентирани
Час посвећен Ј.
Ј. Змају
одржан у
боравку
Учитељи
Анкета о читалачким навикама ученика,
плакат са резултатима анкете у
библиотеци, представљање резултата на
огласној табли у зборници, на сајту
Гордана Бојић
Светски дан дечје књиге –
Часови посвећени песнику Ј. Ј. Змају:
епизода серије Невен, изложба
књижевног опуса, рецитовање и певање
Гордана Бојић
Биља
Родић,
Светлана
Грубић,
Ана
Фодор
учитељи
Анкетирани
ученици од 4.
до 6. разреда
као и чланови
библиотечке
секције
боравак
133
песама Ј. Ј. Змаја
Дан књиге – плакат
Развијање читалачких навика код
ученика:
Презентација књига на сајту школе,
плакатима у библиотеци и на часовима
у одељењима од 1. до 8. разреда
Развијање литерарног стваралаштва код
ученика виших разреда ( информације о
текућим конкурсима, слање песама на
конкурсе и контакти са установама које
су расписивале конкурсе)
-Друштво пријатеља деце Војводине
-Културни центар „Х. Ботев“ Бугарска
-Градска библиотека „С. Сремац“ Ниш
-Културна заједница Алексинац
-Културни центар Панчево
-Основна школа у Љуберађи
ЦК Панчево
-КУД „Караџић
-Основна школа у Таванкоту
-Друштво Србије за борбу против рака
-Савино Село, Врбас
-Задужбина „Д. Обрадовић“ Београд
- Огранак задужбине Вука Караџића
Горадана Бојић
Библиотекарка
Гордана Бојић
Установе
културе,
Гордана Бојић
24.4.2013.
Учитељи, Током школске
наставник године
информат
ике
Марија
Пољак
Ученици,
наставни
ци, ОС,
учитељи
Током године
Фотографије, извештај о
активности, сајт школе
Сајт школе, извештај о
реализацији часова,
фотографије, текст у
Просветном прегледу о
активностима
библиотекарке ( 13. 3.
2014.), панои у
библиотеци, ликовни и
литерарни радови
ученика
Евиденција са
такмичења ученика за
2013/2014.
134
Баваниште
Реализација часова библиотекарства од
5-8.разреда – увођење ученика у рад
библиотеке кроз активности
библиотечке секције
Сарадња са директором школе и
наставницима:
Коришћење библиотечког простора
Гордана Бојић
Библиотекар и
наставници
Гордана Бојић,
наставници
ОС
Помоћ ученицима на изради
семинарских радова и плаката за часове
редовне наставе
Помоћ у изради личне карте Ђачког
Ана Фодор
парламента Школе
Помоћ наставницима у припреми
Гордана Бојић
материјала за реализацију наставних
садржаја
Информисање комплетног наставног
Г. Бојић
особља о могућностима коришћења нове
грађе и извора информисања,
представљање корисних стручних књига
ученици
Сарадња са Тимом за професионалну
Удруже-
Школа
Гордана
Бојић
Наставни
ци,
ученици
Током школске
године
Књига евиденције
слободних активности и
ваннаставног рада
Током школске
године
Током године
Дневник рада
7.11.2013.
презентација
Током године
3.12.2013. и током
године
Дневник рада
библиотекара и
припреме
Наставничко веће и
састанак Актива
учитеља
Новембар
извештај
Дневник рада
библиотекара
Презентација у
Павер - поинту
Корисни
сајтови,
Презентације
наставних
јединица у
Power-Point-u,
Aудиовизуелни
материјали
које поседује
библиотека
135
оријентацију ученика – посете
привредним објектима
Договор око набавке лектире са
наставницима и учитељима
Октобар 2013.
Упис нових књига у
Књигу инвентара
Гордана Бојић
1.полугодиште
Текст за Просветни
преглед:
5.9.2013.
27.2.2014.
6.3.2014.
13.3.2014.
Текст за Панчевац:
5.9.2013.
Промоција
примера добре
праксе - ЧОС
Обрада нових књига
Гордана Бојић,
Зоран
Јовановић
Током године
Књига инвентара
Анкета за ученике – Читалачке навике
код ученика
Гордана Бојић
Јануар- фебруар
Сајт школе, огласна
табла, извештај
Од тога 65
наслова је
купљено на
рачун школе
Поводом Дана
књиге
Обрада нових часописа
Гордана Бојић
Током године
Књига инвентара
Оглашавање добре наставничке праксе:
-Час у одељењу 1.разреда – учитељица
Бранислава Бугаринов
-Стручно усавршавање у школи
-Награђивање најуспешнијих ученика и
наставника, сарадња са директором
школе
Библиотекар
Гордана Бојић
ње
занатлија
Наставни
к Драгана
Поштић и
учитељ
Бранисла
ва
Бугарино
в
Библиотечко-информациона делатност:
Биља
Родић,
Светлана
Грубић
Часопис
„Историја“ и
„Светосавско
136
звонце“
Формирање картотеке корисника
Гордана Бојић,
Зоран
Јовановић
Гордана Бојић
Током године
Током године
Азбучни попис чланова,
Упис чланова у
библиотеку
Свеска
Вођење дневне статистике
Гордана Бојић,
Зоран
Јовановић
Током године
Свеска евиденције
Сарадња са Градском библиотеком анкета о пословању школске библиотеке
Културна и јавна делатност
Надзорна
служба
Гордана
Бојић
Септембар 2013.
анкета
Писање текстова за јавна гласила и сајт
школе – Стручно усавршавање
наставника у ОШ“Свети Сава“
Помоћ у организовању Дана школе
Г. Бојић
Уредници 27.2.2014.
гласила
Сања
Петковска
Гордана Бојић
Марија Пољак
Гордана Бојић,
Г. Бојић,
учитељи
Списак корисних сајтова
Вођење странице Библиотека на сајту
школе
Организовање посета промоцијама
Културни
Корисни
сајтови који
нуде помоћ
наставницима
у планирању и
реализацији
наставних
садржаја
Просветни преглед
Децембар2013.
Током године
Сајт школе
Мај 2014.
извештаји
137
књига за децу у Градској библиотеци и
Културном центру
Сарадња са тимом за обележавање
важних датума и празника – Ускрс (
помоћ у организовању активности,
израда диплома, техничка подршка,
фотографисање и јавно оглашавање)
Наташа
Поповић, Сања
Вуковић и Каја
Вуковић
Весна
Тегелтија,
координатор
тима,
Помоћ у конкурисању за пројекат
Општине Панчево – излагање у
слободним терминима и помоћ у
реализацији пројекта
Библиотекар
Гордана Бојић
и наставник
ликовне
културе
Далибор
Анђелковић
Присуствовање свечаностима доделе
награда и диплома ученицима који су
писали литерарне награде:
Сашина поетска ствараоница Панчево,
Црвени крст Панчево,
Друштво Србије за борбу против рака
Београд
Школа, Г.
Бојић
центар
Панчево
Далибор
16.4.2014.
Анђелков
ић,
ученици –
чланови
ликовне
секције,
Гордана
Бојић,
учитељиц
е, ОС
Весна
Јун 2014.
Тегелтија
Родитељи
ученика
Децембар/ мај/ јун
Сајт школе
Јавно оглашавање у
листу Панчевац, на сајту
Скупштине града у делу
Културна дешавања,
текст за Просветни
преглед и извештај за
Годишњи извештај рада
школе, фотографије, сајт
школе
Дипломе ученика,
текстови из Панчевца,
захвалница за Г. Бојић
Школа је
награђена
књигама за
сарадњу са
Друштвом
Србије за
борбу против
138
рака, Гордана
Бојић је
награђена
дипломом за
сарадњу у
реализацији
Сашине
поетске
ствараонице
Обележавање важних датума и догађаја
Гордана Бојић
путем сајта школе, паноа у библиотеци и
у холу школе
(Дан писмености, Европски дан језика,
Дан толеранције,
Дан просветних радника, Дан књиге,
Дан дечје књиге, Дан жена, Нова година,
Дан школе, Национални дан књиге,
Међународни дан библиотекара, Дан
школе, важни датуми и јубилеји:
стогодишњица Првог светског рата, 110
година од рођења Ј. Ј. Змаја, изложба
посвећена П. П. Његошу, текст о М.
Црњанском поводом 120 година од
рођења, Светски дан проналазача )
Дружење с песником Недељком
Попадићем
Представљање школске библиотеке на
сајту Српског библиофилског друштва
Остали послови:
Школа
Ученици
чланови
библиоте
чке
секције
Током школске
године
Плакати, фотографије,
текст за сајт школе
Г. Бојић
26.3.2014.
фотографије
139
Куповина књига за награђивање
наставника и ученика
Гордана Бојић
Помоћ директору школе у организацији
семинара
Директор
школе Татјана
Божић
Председник
пописне
комисије
Гордана Бојић
Попис инвентара – годишњи попис
(Централна комисија)
Вођење евиденције о школским
такмичењима и успесима ученика за
школску 2013/14.
Гордана Бојић
Писање пројеката:
Смотра стваралаштва деце Војводине
„Пружам руку пријатељства“ - одобрен
Школски часопис
Актив нижих
разреда,
библиотекар
Гордана Бојић
Текст за јавна гласила о раду Ученичке
задруге и успеху на Смотри задругара у
Рековцу
Директор
Татјана Божић,
библиотекар
Издавачи, Мај –јун 2014.
директор
школе
Гордана
По потреби
Бојић
Рачуни
Наташа
Поповић,
Драган
Урошеви
ћ
Наставни
ци и
учитељи
који су
спремали
ученике
за
такмичењ
а
Учитељи
Децембар 2013.
Извештај за ШО
Током школске
године
Годишњи извештај рада
школе, сајт школе
Горица
Милован
овић,
Мај 2014.
Актив учитеља, Савет
родитеља школе,
Школски одбор
Панчевац
Покрајински
секретаријат за
образовање,
управу и
националне
заједнице
Похвала за
ОШ „Свети
Сава“Панчево
140
Гордана Бојић
Израда позивница за свечану доделу
награда и диплома
Директор
Такмичење Шта знаш о здрављу за
ученике 4.разреда- помоћ у
организовању и чланство у жирију
Актив
4.разреда,
Патронажна
служба
Актив учитеља
Такмичење у лепом рецитовању за
ученике млађег узраста (жири, помоћ у
избору песама))
Панои са фотографијама најуспешнијих
ученика
Прикупљање материјала за летопис
ПосетаМеђународном сајму књига
Београд
Анђелков
ић
Далибор
Гордана
Бојић,
Марија
Пољак
Гордана
Бојић
Мај 2014.
примерак
фотографије
Гордана
Бојић
Март 2014.
Гордана Бојић,
Далибор
Анђелковић
Наташа
Целески
ОС и
учитељи
Јун 2014.
Панои
Гордана
Бојић
Током године
Летопис
Директор
Гордана
Бојић
25.10.2013.
Извештај
18.9.2013.
Извештај
Панои за хол
школе и
Општину
Стручно усавршавање
Трибина: Зашто школа постаје извор
хроничног стреса код ученика
Градска
библиотека
Панчево,
предавач др
Без
сертификата
141
Смотра стваралаштва школских
библиотекара
Ранко Рајовић
Друштво
школских
библиотекара
Научни скуп: Васпитни рад школа и
наставника у савременим условима
Српска
академија
образовања
Семинар: Интегрисана амбијентална
настава, број 435
Слађана
Анђелковић,
професор на
Географском
факултету,
Маја Врачар,
педагог
Гордана Бојић
Угледни час: Присвојни придеви и
писање присвојних придева – примена
ИКТ-а
Презентација – научили на семинару
применили у пракси: Портфолио и
ЛППР
Међународна конференција: Нове
технологије у образовању
Стручни скуп: Портфолио, његова улога
и начин попуњавања
Актив учитеља
Министарство
просвете,
British Council
Биљана
Лајовић,
психолог
Томислав
ОШ
„Ђорђе
Крстић“
Београд
Учитељски
факултет
Београд
Школа
28.10.2013.
Извештај, сертификат
22.11.2013.
Извештај
23.11.2013.
сертификат
Гордана
Поповић
4.11.2013.
припрема
Г. Бојић
23.12.2013.
Извештај
25-26.2.2014.
сертификат
Март 2014.
Потврда
Едуко
центар –
Друштво
за
Без
сертификата
Презентација
примера
портфолија и
размена
мишљења
142
Семинар: Улога библиотекара у
савременом образовању
Посета и стручни надзор
радојковић,
сарадник за
обрасце
Ђурђевка
Јарић,
надзорник
Ђурђевка
Јарић,
надзорник
образова
ње,
Београд
Форум
педагога
Матична
библиоте
ка
Панчево
24-25.4.2014.
уверење
11.4.2014.
Извештај о спроведеном
стручном надзору
Гордана Бојић, библиотекар
143
Извештај о раду библиотекара за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Сарадници
Сликање и
подела
првацима
прслуке,књиге
о саобраћају и
распор.часоба
Припрема
пакетића за
прваке шта
знаш о
саобраћају и
подела
пакетића и
распоред
часова
Израђивање
годишњих и
оперативних
планова
Директор, ППслужба
учитељи.
Јован.
Зоран.
Време
Начин
реализаци
праћења
је
Септембар Извештај
месец
Директор, Наставници
Библиоте разредне
кар.
наставеучитељице.
Септембар
месец
Извештај
Директор, ППслужба
библиоте наставници
кар
Почетак
школске
године
Извештај
Планирање и
програмирање
рада са
ученицима у
школској
библиотеци
Обрада
библиотечке
грађе
библиоте
кари
Директор,на
ставници
Почетком
сваког
месеца
Извештај
библиоте
кари
Директор
,наставници
У току
целе
године
извештај
Вођење
документације
о раду школске
библиотеке
Библиоте
кари,шла
нови
библиоте
чке
секције
Директор,
ППслужба
Утоку целе Извештај
школске
године
Напомена
144
Сређивање
Библиоте
полица и књиге кари,члан
на њима
ови
библиоте
чке
секције
Директор,На Утоку целе Извештај
ставници
године
Реализација
завршног
испита за осми
разред
Директор, ППслужба,р
помоћник азредне
директора старешине
,Проф.ин
форматик
еи
кординат
ор
Мај ,јун и
јул месец
извештај
Рад у
архиви,издава
ње старих
дневника,мати
чних књига и
остале
документације
која је
неопходна
Директор, ППслужба,
библиоте наставници
кар
Током
целе
школске
године.
извештај
Рад у шаховкој
секцији
Директор, Разредне
библиоте старешине,н
кар
аставници
разредне
наставе
Током
целе
школске
године
Извештај
145
Замена колега
у зависности
када и где
треба
Директор, ППслужба,н
библиоте аставници
кар
предметнена
ставе
,наставници
разредне
наставе.
Током
целе
школске
године
Извештај
Стручно
усавршавање
,учешће на
семинарима
Директор, ППслужба
библиоте
кари
Утоку целе Извештај
школске
године
Библиотекар Јовановић Зоран
146
Извештај о раду психолошко-педагошке службе у школској 2013/2014.
години
Активности
Носиоци
Сарадници
Време
Начин
реализације
праћења
Августдокументи
септембар
Израда Годишњег
програма,
Извештаја, допуна
Шк. програма
Састанци са
тимовима
Координисање у
Тимовима за ШРП
(педагог) и
Инклузију
(психолог)
Обука наставника
за примену
програма ПО
директор
Стручна већа
директор
Координатори
Тимова школе
Чланови
тимова
Током
године
Током
године
Записници
Разредне
стрешине 7.
разреда
21. и
24.10.2013.
Праћење и
вредновање-пут ка
квалитету рада
школе, семинар
Подршка у
инклузијидефектолози школе
М.Мандић.
Обиласци часова
разредне и
предметне наставе
Састанци БОШ И
МОШ школа
ШУ
Зрењанин
Материјал,
записници,
Дневници
рада
потврда
Трибина
Функционално
знање или
репродуктивно
учење
Учешће у раду
стручних органа
школе
Саветодавни рад са
Градска
библиотека
Панчево
Ранко
Рајевић
директор
наставници
18.9.2013.
ППслужба
Током
ПП служба
7-8.2.2014.
Напомена
Усвајање 1314.9.2013.
Записници
Директори
школа
А. Дуковски
К.Јоцић
Током
године
Потврде о
пружању
подршке
ПП служба
директор
Током
године
Гиз-бос
Школски
тимови за ПО
Протоколи
обиласка
часова
Чек листе
послате
водитељкама
Разредне
Током
године
Подношење
полугодишњих
извештаја НВ
Записници,
дневници
рада
Белешке,
147
родитељима
Саветодавни рад са
ученицима
ПП служба
Усклађивање
стратешких
докумената школе
са новим
правилницима и
стандардима
квалитета рада
Тестирање ученика
8. разреда (ТПО)
Посете часовима
Директор
секретар
Евидентирање и
тестирање деце за
полазак у први
разред
Сарадња са
институцијама
локалне средине
(МУП, Центар за
социјални рад,
Развојно
саветовалиште,
Просветна
инспекција,
Просветне
саветнице, ЗЗЈЗ,
Канцеларије за
Роме)
Вођење евиденције
о раду
ПП служба
Анкетирање
интересних група
за нови ШРП
Преглед школске
документације,
попуњавање
статистичких
података за потребе
МПСИТР
старешине
Разредне
старешине
Координатори Током
за ШРП,
године
развој
школског
програма
ПП служба
директор
Директор
школе
године
Током
године
Наставници
разредне и
предметне
наставе
Фебруармарт
Током
године
досијеи
Досијеи
одељења,
белешке
документи
Саветодавни
рад
Протоколи
праћења
Април-јун
2014.
ПП служба,
разредне
старешине
Током
године
Записници,
службене
белешке,
дневници
рада
ПП служба
свакодневно
Тим за
Родитељи,
самовредно ученици,
вање
наставници
Директор
школе
Друго
полугодиште
Дневници
рада,
записници
упитници
Током
године
148
Састанци Актива
стручних сарадника
Панчева
Учешће на сајму
летње и стручне
праксе
Светлана
Петровић
Град
Панчево
ПП службе
основних
школа
ПП служба
Током
године
записници
Педагог
5.6.1014.
149
Извештај о реализацији здравственог васпитања у шк. 2013/2014.
години
У протеклој школској години школа је реализовала следеће садржаје из
програма превенције здравља:
1. разред – Лична хигијена и комунална хигијена, 25.11.2013.
2. разред - Дечје заразне болести, 11.12.2013.
3. разред – Човеково тело и правилна исхрана, 25.11.2013.
4. разред – Хумани односи међу половима (пубертет) – 9-10.12.2013
Јелена Крстић и Осман Хамзагић одржали су предавања и радионице за ученике
виших разреда:
5.разред, 18.2.2014.
Пубертет, која је разлика између дечака и девојчица
6. разред
Болести зависности
Прво предавање, Дишимо пуним плућима - о штетности пушења, 2.4.2014.
Друго предавање, Алкохолизам је болест, 3.4.2014.
7.разред
Дрога је коцкање са животом, реализована су по два часа у сваком одељењу
19.02.2014., прво предавање
20.02.2014., друго предавање ( радионица)
16.10.2013., Превенција антисоцијалног понашања, Нада Томушиловић, ЦЗСР
8.разред
Шта знаш о СИДИ?
– предавање и радионица, 1.4.2014.
150
Прeдмети и фонд часова у разредној настави 2013/2014.
Наставни план
Број одељења
Број недеља 36
18
Обавезни
предмети
Први разред
5 одељења
Други разред
4 одељења
Трећи разред
4 одељења
Фонд часова
Српски језик
Страни језик
Математика
Ликовна кул.
Музичка кул.
Физичко в-ње.
нед
5
2
5
1
1
3
нед
5
2
5
2
1
3
нед
5
2
5
2
1
3
год
180
72
180
36
36
108
год
180
72
180
72
36
108
год
180
72
180
72
36
108
Изабрани спорт
2
72
2
Четврти
разред
5 одељења
нед
год
5
180
2
72
5
180
2
72
1
36
2
72
1
36
72
Свет око нас
2
72
2
72
Природа и
друштво
Здрав. в-ње
1
36
1
36
1
36
1
36
Укупно
20
720
21
756
21
756
21
756
1
1
36
36
1
1
1
36
36
36
1
1
1
36
36
36
1
1
1
36
36
36
1
36
1
36
Изборни прдмети
Грађанско в-ње
Веронаука
Народна трад.
Лепо писање
Од иг.до рачун.
Допунска настава
Додатни рад
1
1
36
36
1
1
36
36
1
1
36
36
1
1
36
36
ЧОС
Друштвене,техни
чке хуманитарне,
спортске и
културне
активности
Екскурзије
1
1
36
36
1
1
36
36
1
1
36
36
1
1
36
36
1 дан
1 дан
1 дан
1 дан
151
Предмети и фонд часова у разредној настави 2013/2014.
реализација
Број одељења
Број недеља 36
18
Обавезни
предмети
Први разред
5 одељења
Други разред
4 одељења
Трећи разред
4 одељења
Фонд часова
Српски језик
Страни језик
Математика
Ликовна кул.
Музичка кул.
Физичко в-ње
нед
5
2
5
1
1
3
нед
5
2
5
2
1
3
нед
5
2
5
2
1
3
год
900
360
900
180
180
540
год
720
288
720
288
144
432
Изабрани спорт
Свет око нас
Природа и др.
2
360
2
288
2
Здравствено в.
1
180
1
144
Укупно
20
3600
21
1
1
180
180
1
1
1
1
180
Изборни
предмети
Грађанско в-ње
Веронаука
Народна трад.
Лепо писање
Шах
год
720
288
720
288
144
432
Четврти
разред
5 одељења
нед
год
5
900
2
360
5
900
2
360
1
180
2
360
288
1
2
180
360
1
144
1
180
3024
21
3024
21
3780
144
144
144
1
1
1
144
144
144
1
1
1
144
144
144
1
36
Допунска настава
Додатни рад
1
180
1
144
1
144
1
1
180
Час одељенског
старешине
Друштвене,техни
чке хуманитарне,
спортске и
културне
активности
Екскурзије
1
180
1
144
1
144
1
180
1
180
1
144
1
144
1
180
1 дан
1 дан
1 дан
1 дан
152
Предмети и фонд часова у предметној настави у 2013/2014.
Број одељења
17
Разред
Фонд
часова
Српски
језик
Енглески ј.
Немачки ј.
Музичко
Ликовно
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Тех-инф.
об.
Физичко в.
Изабрани
сп.
Немачки ои
Инфор.изб.
Ц,сл,вај
Грађ.в.
Веронаука
Допунска
додатна
Др,те,х,сп,
активност
и
Екскурзије
Наставни план
Пети разред
(4)
нед
год
Шести разред
(5)
нед
год
Број недеља
5-7 36
8
34
Седми разред
(4)
нед
год
Осми разред
(4)
нед
год
5
180
4
144
4
144
4
136
2
72
2
72
2
72
2
68
2
2
1
1
72
72
36
36
1
1
2
2
2
36
36
72
72
72
4
2
2
144
72
72
4
2
2
144
72
72
1
1
2
2
2
2
4
2
2
36
36
72
72
72
72
144
72
72
1
1
2
2
2
2
4
2
2
34
34
68
68
68
68
136
68
68
2
1
72
36
2
1
72
36
2
1
72
36
2
1
68
34
2
1
72
36
2
1
72
36
2
1
72
36
2
1
1
68
34
34
1
1
1
1
1
36
36
36
36
36
1
1
1
1
1
36
36
36
36
36
1
1
1
1
1
34
34
34
34
34
1
1
1
1
1
36
36
36
36
36
153
Предмети и фонд часова у предметној настави у 2013/2014.
Реализација
Број одељења
18
Разред
Фонд
часова
Српски
језик
Енглески ј.
Немачки ј.
Музичко
Ликовно
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Тех-инф.
Физичко в.
Спортска г.
Немачки из
Инфор.изб.
Ц,сл,вај
укупно
Број недеља
5-7
36
8
34
Пети разред
(4)
нед
год
Шести разред
(5)
нед
Год
Седми разред
(4)
нед
год
Осми разред
(4)
нед
год
5
720
4
720
4
576
4
544
2
2
2
2
1
1
288
288
288
288
144
144
2
2
1
1
2
2
2
360
360
180
180
360
360
360
2
288
2
272
4
2
2
576
288
288
4
2
2
720
360
360
1
1
2
2
2
2
4
2
2
144
144
288
288
288
288
576
288
288
1
1
2
2
2
2
4
2
2
136
136
272
272
272
272
544
272
272
2
1
2
1
288
144
288
144
2
1
2
1
360
180
360
180
2
1
2
1
288
144
288
144
2
1
2
1
1
272
136
272
136
136
4216
4176
5400
4430
Грађ.в.
1
144
1
180
1
144
1
136
Веронаука
1
144
1
180
1
144
1
136
Допунска
1
144
1
180
1
144
1
136
додатна
1
144
1
180
1
144
1
136
Др,те,х,сп,
1
144
1
180
1
144
1
136
активност
и
Екскурзи1 дан
1 дан
1 дан
3 дана
је
Изборна настава за седми и осми разред се одвијала по групама, те стога није
приказан годишњи фонд часова за одељења.
154
Број неодржаних часова у предметној настави по предметима
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТиО
Физичко
васпитање
Изабрани
спорт
Немачки језик
Информатика
Цр, сл, вајање
Веронаука
Грађанско
васпитање
укупно
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред
4
1
4
1
2
1
2
1
4
4
3
13
155
Извештај о инспекцијском и просветно-саветничком надзору у
школској 2013/2014. години
Налази инспекцијске и саветничке службе стоје као прилог
годишњем извештају (датуми обиласка, предмети
надзора,фотокопије изречених мера)
156
Слободне активности ученика 2013/2014.
Извештај о реализацији математичке секције II-3
Припрема за даље
такмичењеРепубличко
финале
''Мислиша'' 2014.
Време
реализације
29.11. 2013.
Начин
праћења
Напомена
6. 12. 2013.
10.12. 2013.
Записници у дневнику рада
Математички
турнир ''Мислиша''
у организацији
математичког
друштва
''Архимедес'' и
наше школе
Сарадници
Ученици:
А. Николић,
И. Буквић, Т.
Васиљевић,
Н. Томић,
М. Почуча,
О. Ергарац,
Л. Ковачевић,
А. Станковић,
Х. Малић,
Д. Обрадовић,
Б. Шатлан, А.
Шебек,
М.Стојановић,
Д. Николић
Извештај о
реализацији и
записник у
дневнику рада
Припреме за
математички
турнир ''Мислиша''
у организацији
математичке
школе
''Архимедес'' по
угледу на
међународно
такмичење
"Кенгур без
граница".
- ЗБИРКА
ПРИПРЕМНИХ
ЗАДАТАКА ЗА
МАТЕМАТИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ
"МИСЛИША" за
ученике другог
разреда основне
школе.
Носиоци
активности
Малић
Хелена 1. место,
Шатлан
Бојанапохвала
Записници у
дневнику
рада
Активности
Ученица:
Хелена Малић
31.1.2014.
Наташа
Целески
Учитељице:
Ирена Карић,
Марија
Анушић,
Марија
Васић,
Наставница
математике
Јелена
Самарџић
7.2.2014.
14.2.2014.
21.2.2014.
28.2.2014.
3.3. 2014.
7. 3. 2014.
10. 3. 2014.
11. 3. 2014.
Наташа
Целески
Наташа
Целески
Актив
учитеља,
наставница
математике
Јелена
Самарџић
Наставница
математике
Јелена
Самарџић,
учитељице 2.
разреда
13. 3. 2014.
4. 4. 2014.
14. 4. 2014.
8. 5. 2014.
157
13. 5. 2014.
Републичко
финале
математичог
турнира
''Мислиша'' у
Београду
Наташа
Целески
Наставница
математике
Јелена
Самарџић,
учитељица
Ирена Карић
18. 5. 2014.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фоографије
Хелена Малић
освојила
2. награду
Подносилац извештајаНаташа Целески
Извештај о реализацији литерарне секције, 2. разред
Активности
Обележавање
Међународног дана
писмености
- писање иницијала
имена ученика испред
платоа школе, писање
литерарних радова
ученика
Литерарни радови
објављени у књизи ''Сто
младих талената''
Обележавање Дечје
недеље
- Имам обавезе и права,
литерарни радови
ученика, плакат
Обележавање Дечје
недеље
- Зидне новине :
литерарни радови
Зидне новине
- Сунчана јесен,
литерарни радови
ученика
Носиоци
активности
Сарадници
Учитељице
2. разреда
Актив
учитеља,
библиотекар
Гордана
Бојић
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда,
психолог,
педагог
Учитељице
2. разреда
Актив
учитеља,
библиотекар
Гордана
Бојић
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда
Време
реализације
Начин
праћења
6. 9. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
17. 9. 2013.
Записник у
дневнику
рада
2. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
3. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
8. 11.2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Напомена
Ученице
Хелена
Малић, Ања
Станковић
158
Обележавање
Међународног дана
толеранције
- Литерарни радови
ученика
Обележавање
божићних и
новогодишњих
празника
- Израда честитке,
ликовни и литерарни
радови ученика
Обележавање
божићних и
новогодишњих
празника
- Писмо Деда Мразу
Зидне новине
- Свети Сава - школска
слава, литерарни радови
Обележавање Осмог
марта
- Пишемо честитку за
маму
2. Међународни
конкурс '' Осмех живот
краси'' 2014
- Похвала за песму
2. Међународни
конкурс '' Осмех живот
краси'' 2014
- Објављена песма у
књизи
2. Међународни
конкурс '' Осмех живот
краси'' 2014
- Објављена песма у
књизи
Обележавање Дана
планете Земље
- Ликовни и литерарни
радови ученика, плакат
Песнички сусрет
- Посета песника
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда
15. 11.2013.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фотографије
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда
16.12.2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда,
Библиотекар
Гордана
Бојић
20.12.2013.
Записник у
дневнику
рада
Учитељице
2. разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
17.1. 2014.
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда
7.3. 2014.
Наташа
Целески
Библиотекар
Гордана
Бојић
Наташа
Целески
Библиотекар
Гордана
Бојић
Наташа
Целески
Библиотекар
Гордана
Бојић
Наташа
Целески
Учитељи
2. разреда,
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
16. 3. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Ученица
Хелена
Малић
16. 3. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Ученица
Хелена
Малић
16. 3. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Ученица
Ања
Станковић
Учитељице
2. разреда
21. 3. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Библиотекар
Гордана
26. 3. 2014.
Записник у
дневнику
159
Недељка Попадића,
читамо песнику наше
песме
Зидне новине
- Пролеће нам стиже,
литерарни радови
ученика
песник
Бојић
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда
28. 3. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Литерарни конкурс
'' Богатство
различитости'', Таванкут
2014.
- 3. награда
Наташа
Целески
Библиотекар
Гордана
Бојић
25. 4. 2014
Записник у
дневнику
рада
Ученица
Хелена
Малић
Гостовање на
''Витезовом'' фестивалу
Уредници
часописа
''Витез''
Наташа
Целески
9. 5. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Ученице
Буквић
Ивана и
Стојановић
Милица
Обележавање
Међународног дана
породице
- Литерарни радови
ученика
Наташа
Целески
Учитељице
2. разреда
15. 5. 2014.
Записник у
дневнику
рада
Учитељи
2. разреда
Учитељице
2. разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
9. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Зидне новине
- ''Ближи се, ближи
лето'', ликовни и
литерарни радови
рада,
фотографије
Наташа Целески
160
Извештај о реализованој драмској секцији 2/1
Активности
Носиоци
активности
Сарадници
Време
реализације
Упознавање ученика са
радом секције
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда
11. 9. 2013.
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
18. 9.-. 9. 10.
2013.
Записник у
дневнику
рада
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
30. 9.-. 15.
11. 2013.
Записник у
дневнику
рада
Учитељице
2. разреда
Библиотекар
Гордана
Бојић
30.9-2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
психолог,
педагог
2. 10. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
6. 11. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Рад на драмским
текстовима ( изражајно
читање и драмски
приказ)
- Текстови: «Зна он
унапред», «Коњ и
магаре», «Лисица и
гавран»
Рад на драмским
текстовима ( изражајно
читање и драмски
приказ)
- Текстови:
»Другарство», «Друг се
у невољи познаје»
Обележавање Дечје
недеље
- Друштвене игре у
оквиру одељења,
сценски приказ
Обележавање Дечје
недеље
- Имам обавезе и права,
сценски приказ
Позоришна представа
''У цара Тројана козје
уши'' у Дому војске у
Панчеву
- Након одгледане
представе ученици
глуме
Начин
праћења
Записник у
дневнику
рада
Напомена
161
Рад на драмским
текстовима ( изражајно
читање и драмски
приказ)
- Текстови: »Златокоса
и три медведа»,
«Воденичар и мачак»,
Лакоми мечићи»
Обележавање
Међународног дана
толеранције
- Дан ''отворених
врата'' за
родитеље који
желе да
присуствују
часовима
редовне наставе
- Сценски приказ
ученика за
родитеље
Посета ''Форум театра'',
превазилажење насиља
на друштвеним
мрежама ( дигитално
насиље)
- Сценски приказ након
посете ученика 6.
разреда
Радионица
''Школе без насиља''
- Сценски приказ по
причи „ Јован са
планине Галеб“
Обележавање божићних
и новогодишњих
празника
- Сценски приказ
новогодишњих и
божићњих мотива
Обележавање божићних
и новогодишњих
празника
- Позоришна представа
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
25. 10.- 25.
11. 2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
15. 11.2013.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фотографије
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
Ученици VI2,
Ана Фодор
26. 11.2013.
Записник у
дневнику
рада
25. 11.2013.
Записник у
дневнику
рада и
извештај о
реализацији
предат Ани
Фодор
Ирена
Карић
Психолог,
Педагог,
Ана Фодор
Ирена
Карић,
учитељице
2. разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
18.12.2013.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
23.12.2013.
Записник у
дневнику
рада
162
''У сусрет Новој години''
- Сценски приказ
ученика након
одгледане представе
Бојић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
Припрема за приредбу
за родитеље
Ирена
Карић
Приредба поводом Дана
школе и школске славе
- Сценски приказ
ученика 2. разреда
Учитељице
и
наставници
који
припремају
приредбу
Учитељице 2.
разреда
Учитељице
2. разреда
Наставници
ликовне
културе
В.Тегелтија,
Д.Анђелковић
Учитељи 2.
разреда,
песник
Библиотекар
Гордана
Бојић
Ирена
Карић
Учитељи 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
Обележавање Осмог
марта
- Сценски приказ
Песнички сусрет
- Посета песника
Недељка Попадића
- Ученици глуме
песнику
Обележавање
Међународног дана
породице
- Присуство и учешће у
активностима великог
броја родитеља часу
физичког васпитања
- Након тога су
родитељи одгледали
драмски приказ ученика
Припрема за приредбу
за родитеље
Ирена
Карић
Посета позоришту
''Бошко Буха'' у
Београду,
Ирена
Карић
Учитељице 2.
разреда,
библиотекар
Гордана
Бојић
Учитељи 2.
разреда,
библиотекар
10.12.23.12. 2013.
Записник у
дневнику
рада
27. 1. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије,
видео снимак
7.3. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
27. 3. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
фотографије
15. 5. 2014.
Извештај о
реализацији
и записник у
дневнику
рада,
фоографије
12.5.- 10.6.
2013.
Записник у
дневнику
рада
10. 6. 2014.
Записник у
дневнику
рада,
163
представа за децу ''
Мали принц'' по роману
Егзиперија
- Сценски приказ
ученика након
одгледане представе
Гордана
Бојић
фотографије
Ирена Карић
164
Извештај о реализацији Литерарне секције
Активност
Носилац
активности
Планирање и
Микица
програмирање рада Молошевић
литерарне секције
учитељица
Најава рада
Микица
литерарне секције и Милосевић
позив ученицима
од 1-4 разреда да се
прикључе секцији,
плакат са планом
рада .
1.час- 15. час
Разговор о темама
Микица
за стварање ,
Милошевић
читање поезије,
издвајање песама за
конкурсе,
припремање за
слање.
Сарадници
Учитељи
Учитељи
ученици
Време
реализације
Август –
септембар 2013.
Начин праћења
Септембар
Плакат
Септембароктобар
-ЦК Панчево:
Старост тражи
акцију
Напомене
План рада литерарне секције
Плакат
Додела награда у
Дому за старе на
Котежу
,
Каја
Вуковић
165
Дејана
Максимовић
Новембардецембар
Поетска
ствараоница
Панчево
У пет бројева
током новембра
и децембра на
Дечјој страни
су објављиване
песме ученика
наше школе.
Јануар-фебруар
Конкурс листа
„Светосавско
звонце“ СПЦ
Београд
Мај-јун
Матерња
мелодија и
образовање Нови
Сад
И ДРУГИ
166
КОНКУРСИ
ТОКОМ
ГОДИНЕ
Сарадња са
наставницима Праћење литерарних
конкурса и
обавештавање
наставника и
учитеља путем сајта
и паноа испред
библиотеке као и
огласне табле у
библиотеци.
Праћење литерарних
конкурса и
обавештавање
Микица Милосевић
Микица
Милошевић
Сви
наставници и
учитељи,
наставник
информатике
Марија
Пољак
Наставници и
учитељи, ОС
Током године
Током године
Текстови на сајту школе и огласној табли у
библиотеци и испред библиотеке, као и у
зборници на месту предвиђеном за
конкурсе.
Библиотекарка је
покренула страну
Библиотека на
сајту школе која
се бави
новоцтима и
дешавањима у
библиотеци. У
зборници је
направљена
коверта са
местом за
излагање
информација о
конкурсима.
Информације су
доступне свима.
Сајт школе и огласна табла у библиотеци и
испред библиотеке.
167
ученика путем сајта и
паноа испред
библиотеке као и
огласне табле у
библиотеци.
Читање поезије – час Микица
дружења са
Милошевић
ученицима који
стварају поезију и
њихово
представљањењ
друговима
Похваљивање и
награђивање ученика
који су постигли
успех на конкурсима
и такмичењима
Конкурс „Моја бајка“
за све ученике
школе.
Библиотекарка је
осмислила диплому
коју је уз одобрење
директорке
умножила и
наменила свим
Директор, Гордана
Бојић
Гордана Бојић –
осмислила и
организовала
литерарни конкурс.
Каја Вуковић,
Биљана
Родић и
Милица
Милошевић
19.10.2013.
ОС
14.12.2013.
Извештаји предати дитектору, текстови у
Културни центар Панчевцу, Просветном прегледу и на сајту
Поетска
школе, фотографије, дипломе.
ствараоница
6.6.2013. Народни
музеј Панчево
28.6.2013. Нови
Сад
Март-април
Додела награда и
диплома
23.априла
Фотографије, текст за сајт школе, пано са
фотографијама и текстом у библиотеци
Сајт школе, фотографије и изложени
радови.
Припрема и
реализација су
трајали ос 16-19.
10. 2012.
Ученици и
наставници су
похвалили
активност и
најавили даљу
сарадњу.
Литерарни
конкурс је
расписала
библиотека
поводом Дана
књиге
168
учесницима
конкурса, а за
победнике је
обезбедила из личних
извора пригодне
књиге.
Писање извештаја о
раду литерарне
секције за ученике од
1-4.разреда
Микица Милошевић
Јун 2014.
Извештај
Извештај предат
у електронској
форми пп служби
Микица Милошевић
169
Извештај о раду драмске секције Светлана Павлов
Активности
Носиоци
Писаање
школско г
плана
Светлан
а Павлов
Писање
годишњег
и месечног
плана
Дан
писменост
Светлан
а Павлов
Гордана
Бојић
6. 09
.2013.
године .
ученици
Литерарни
конурс
„Мајчино
млеко“
Светлан Гордана
а Павлов Бојић
9-20 .09.
2013.
Године .
ученици
Радови
ученика .
Л
итерарни
конкурс
„Здрава
храна „
Луткарска
представа
„Рак
Кројач“
Светлан
а Павлов
16. 10 .
2013 .
ученици
Радови
ученика .
Светлан Наставни
а Павлов ци из
Основне
школе
„Братсвојединство
„
организат
ори
позоришн
ог
фестивал
а
.Родитељ
и и
Гордана
12
.новембр
а 2013
.године .
Ученици
Светлан
а
Павлов
Сарадници
Време
реализације
Јун
2013/14
.године.
Циљна
група
Остварени
резултати
Јун
2013/14
.године .
Пано и
обележава
ње Дана
писмености
.
12
захвалница
за учешће
на
позоришни
м играма .
Води нас у
свет маште
.Све што
човек није
успевао да
савлада у
стварном
животу
успевао је у
бајкама .
Начин
праћења
План
предат
Јуна
2013 .
План
предат у
септембр
у.
Пано и
фотограф
ије .
Билтен и
фотограф
ије .
Записано
у
Дневнику
у
рубрици
напомени
.
170
Бојић .
Гентоцен
тар
Посета
Гентоцент
ру с
пригодном
приредбом
.
Микица
Милоше
вић
Каја
Вуковић
Светлан
а Павлов
Драматиза
ција текст
„Усамљена јелка „
Светлан
а
Павлов
19 . 12
2013
.године .
Учиониц
а.
Ученици
.
Литерарни
и ликовни
радиови
„З драва
храна „
Светлан Патронаж 25-26 .11
а Павлов на
. 2013 .
служба и Учиродитељи оница
Ученици
.
Припрема
програма
за Дан
школе
Светлан
а Павлов
За
ученике
3. један.
27 . 01 .
2014.
Ученици
.
Приредба .
Ликовни и
литерарни
радови
„Зима „
Обележава
ње
међународ
Светлан
а
Павлов
13 .02 .
2014.
Ученици
.
Пано
„Зима“
Светлан Гордана
а Павлов Бојић
20 .02 .
2014 .
Ученици
.
родитељи
15 . 11 .
ученици
2013 .
Гентоцен
тар .
Дружимо
се ,играмо
се ,
поистовећу
јемо са
главним
јунацима
.Још један
час дуже у
школи .
Пано
„Здрава
храна „
Фотограф
ије и ТВ
Панчево
.Записано
у
Дневнику
стр .35 .у
рубрици
напомени
.
Фотограф
ије.
Фотограф
ије
,записано
у
Дневнику
стр.39. у
напомени
.
Фотограф
ије и
записано
у
Дневнику
стр .53 .у
напомени
.
Фотограф
ије .
Фотограф
ије
.Записано
171
ног дана
писменост
и -читамо
песме ,
рецитујем
о.
Школско
такмичењ
у
рецитовањ
у
у
Дневнику
стр .59 .
Светлан
а
Павлов
Гордана
Бојић
Дејана
Максимо
вић
12 . 03.
2014 .
Маринко
вић Н
Наталија
Царевић
Стефан
Обележава
ње
Светског
дана дечје
књиге час
посвећен Ј.
Ј. Змају
Витезов
наградни
конкурс
литерарни
или
ликовни
рад по
избору
ученика
Моја
басна
Гордана
Бојић
Светлан
а
Павлов
Гордана
Бојић
02 . 04.
2014 .
Ученици
.
Светлан
а
Павлов
Дечји
часопис
„Витез „
29 . 04.
2014
.Београд
у.
Наталији
Маринко
вић
Светлан „Радиони
а Павлов ца
баснопис
аца „
задужбин
е
„Доситеј
Обрадови
ћ„
15 .04
.2014. у
Београду
.
„Сањала
сам да
Светлан Нишки
а Павлов Креативн
11 . 05 .
2014 .
Миленко
вић
Ања
„Мали
меда
Гојко „
Маринко
вић
Наталија
„Несташ
ни пас „
Бакић
Ана
„Лукава
лисица „
Маркови
ћ
Записано
у
Дневнику
стр. 65.у
напомени
.
Записано
у
Дневнику
стр .71 .у
напомени
.
Диплома и
књига.
Записано
у
Дневнику
стр . 79 .у
напомени
.
Фотограф
ија .
Фотограф
ије и
басне .
Фотграфи
је и
172
порастем „
„Причало
ми је
дрво“
литерарни
конкурс .
Приредба
на крају
трећег
разреда
и студио
Светлан
а Павлов
13.06 .
2014 .
Учиониц
а.
Наталија
„Причал
о ми је
дрво“
Миленко
вић Ања
„Сањала
сам да
порастем
„
Бакић
Ана
„Сањала
сам да
порастем
“
Ученици
радови
ученика .
Приредба
Фотограф
ије
ученика .
173
Извештај о раду математичке секције четвртог разреда
Активности
Носиоци
Сарадници
Време
реализације
11.9.2013.
Природни
бројевиДекадни
запис
Биљана
Родић
Пребројавање
бројевних
скупова
Рачунске
операцијеизрази
Нумерација
Биљана
Родић
18.9.2013.
Биљана
Родић
25.9.2013.
Биљана
Родић
2.10.2013.
Задаци
пресипања
Биљана
Родић
9.10.2013.
Магичне
шеме
Биљана
Родић
16.10.2013.
Задаци са
Биљана
математичких Родић
такмичења
Квадрат
Биљана
Родић
23.10.2013.
Правоугаоник Биљана
Родић
6.11.2013.
Задаци са
математичких
такмичења
Решавање
проблема
методом
дужи
Решавање
проблема
методом
правоугаоник
Биљана
Родић
13.11.2013.
Биљана
Родић
20.11.2013.
Биљана
Родић
27.11.2013.
30.10.2013.
Начин
праћења
Белешке у
дневнику
рада и
ученички
м
свескама
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Напомена
Белешка у
дневнику
рада
174
а
Задаци са
математичких
такмичења
Логички
задаци
Биљана
Родић
4.12.2013.
Биљана
Родић
11.12.2013.
Пребројавање
геометријски
х фигура
Задаци са
математичких
такмичења
Проблеми
превожења
Биљана
Родић
18.12.2013.
Биљана
Родић
15.1.2014.
Биљана
Родић
22.1.2014.
Школско
такмичење
Биљана
Родић
Магични
квадрати
Биљана
Родић
5.2.2014.
Задаци са
математичких
тамичења
Математичке
игре
Биљана
Родић
12.2.2014.
Биљана
Родић
19.2.2014.
Општинско
такмичење
Биљана
Родић
Учитељице
четвртог
разреда и
наставнице
математике
Друштво
математича
ра
31.1.2014.
1.3.2014.
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада,
радови
ученика,
извештај
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада
Белешка у
дневнику
рада,
извештај
На
општинско
такмичење
пласирали
су се:Бабин
Лазар,
Јевтовић
Теодора и
Филипоски
Андрија.
Ученик
Бабин Лазар
добио је
похвалу а
ученица
Теодора
Јевтовић је
освојила 3.
175
место и
пласирала се
на окружно
такмичење.
Такмичење
је одржано у
ОШ «Мика
Антић» у
Панчеву.
Такмичење
«Мислиша»
Биљана
Родић
Окружно
такмичење
Биљана
Родић
Учитељице 13.3.2014.
четвртог
разреда и
наставнице
математике,
Архимедес
Друштво
5.4.2014.
математича
ра
Белешка у
дневнику
рада,
извештај
Белешка у
дневнику
рада,
извештај
Такичење је
одржано у
Вршцу.Учен
ица Теодора
Јевтовић
добила је
похвалу.
Биљана Родић
176
Извештај о раду спортске секције
Активности
Брзо трчање
Јесењи крос
Носиоци
активности
Учитељица,
ученици
Ученици
Сарадници
Време
реализације
4.9.2013.
Начин
праћења
Записник
Наставници
физичког
васпитања
7.9.2013.
Учитељица
11.9.2013.
Записник у
дневнику
рада
Записник
Ученици
18.9.2013.
Записник
Ролери- вожење Учитељица,
ученици
25.9.2013.
Записник
Добацивање
лопте уназад
Игре без
граница
Учитељица,
ученици
Учитељице
1.10.2013.
Записник
2.10.2013.
Извештај
Рукомет
Учитељица
Наставници
физичког
васпитања
Биљана Родић
1.12.2013.
Записник
Шах
Учитељица
Зоран Јовановић
20.1..2014.
Записник
Одбојка
Учитељица
Наставник
физичког
васпитања
12.2.2014.
Записник
Кошарка
Ученици
.26.2.2014.
Записник
Шах
Ученици
12.3.2014.
Записник
Трчање на 20м
Учитељица
3.4.2014..
Записник
Трчање на 40м
Учитњљица
7.5.2014.
Записник
Кошарка
Учитељица
22.5.2014.
Записник
Прескакање
вијаче
Фудбал коцка
Подносилац извештаја
Гордана Поповић
177
Извештај о раду математичке секције
Активности
Носиоци
активности
Сарадници
Време
реализације
Начин
праћења
Напомена
школско
такмичење
учитељ
Н.Поповић
ученици
учитељ
31.01.2014.
записник
у
дневнику
рада
1.место
2.место
3.место
учитељ ,
ученици
учитељ
1.03.2014.
записник
у
дневнику
рада
1. место
учитељ,
ученик
учитељ,
наставник
математике
22.03.2014.
записник
у
дневнику
рада
2. место
учитељ,
ученици
учитељи,
наставници
математике
14.03.2014.
записник
у
дневнику
рада
две
похвале
учитељ,
Математички ученик
турнир у
Београду екипно
учитељ,
наставник
математике
25.05.2014.
записник
у
дневнику
рада
похвала
Општинско
такмичење
Окружно
такмичење
„Мислиша“
Архимедес
Наташа Поповић
178
Одељење ¾
1
6
2
Јесењи крос
3
Јавни час карате клуба
„Младост“
4
Припрема и такмичење у
ватрогасним вештинама
5
ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧИЈА
НЕДЕЉА
Друштвене игре у оквиру
одељења
Размена књига, часописа,
филмова
Имам права и обавезе,
дискусија у одељењу
Плакат, ликовни и
литерарни радови ученика
Међуразредно такмичење
у фудбалу и између две
ватре
Презентација џудо спорта,
клуб „Јокић“
Носиоци
К. Вуковић
наставница
физичког в.
Д. Којић
7.9.2013.
Јевтић Александ
Кошпић Марко п
тренер и
полазници
карате клуба
ученици
К. Вуковић
10.9.2013.
запис у дневнику
командир
ватрогасне
јединице
Мајкић
ученици
К. Вуковић
21.9.2013.
запис у дневнику
екипа девојчица
место
одељењско
веће трећих
разреда;
ученици
остали
радници у
школи
30.9.-4.10.2013.
запис у дневнику
фотодокументац
прво место фудба
друго место девој
ватре
тренер и
полазници
карате клуба
ученици
К. Вуковић
запис у дневнику
1.10.2013.
179
7
Школски сајам књига,
играчака и сличица
ученици
К. Вуковић
остали
радници у
школи
29.10.2013.
запис у дневнику
8
Позоришна представа „У
цатра Тројана козје уши“
глумци
ученици
К. Вуковић
1.11.2013.
запис у дневнику
9
Вежба евакуације у случају
пожара, агенција „Сфинга“
агенција
„Сфинга“
остали
радници у
школи
ученици
К. Вуковић
14.11.2013.
запис у дневнику
фотодокументац
10
Посета Геронтолошком
центру
ученици
К. Вуковић
одељењско
веће трећих
разреда;
15.11.2013.
запис у дневнику
фотодокументац
11
Предавање, патронажна
служба, тема: „Здрава
исхрана“
патронажна
сестра
Шкопан
Ленче
ученици
К. Вуковић
25.11.2013.
запис у дневнику
фотодокументаци
12
Позоришна представа
„Пепељуга“
глумци
ученици
К. Вуковић
28.11.2013.
запис у дневнику
фотодокументаци
13
Прослава Дана школе,
радни дан
Опера „Љубавни напитак“
Гаетано Доницети
радници
школе
оперски
певачи
ученици
К. Вуковић
ученици
К. Вуковић
27.1.2014.
запис у дневнику
фотодокументаци
запис у дневнику
фотодокументаци
актив
математичара
10.2.2014.
14
15
Школско такмичење
математика
ученици
К. Вуковић
одељењско
веће III р.
21.2.2014.
извештај о школс
на општинско так
пласирали: Ања Ш
Марковић, Страхи
Урош , Маша Пав
Гаврановић
180
1
6
Општинско
такмичење,
матемтика
Ања
Шушњар,
Нина
Марковић
,
Страхиња
Аџић,
Игња
Урош ,
Маша
Павловић,
Невена
Гавранови
ћ К.
Вуковић
актив
учитеља
ученици
актив
математича
ра
1.3.2014.
извештај о
општинско
м
такмичењу
друго место
освојиле:
Ања
Шушњар,
Невена
Гаврановић
и Нина
Марковић
1
7
Школско
такмичење
у
рецитовању
К. Вуковић
12.3.201
4.
актив
учитеља и
ученици
актив
математича
ра
13.3.201
4.
извештај о
школском
такмичењу
на
општинско
такмичење
се
пласирала
Гаврановић
Невена
извештај о
такмичењу,
захвалница
друштва
„Архимеде
с“
Ања
Шушњар,
похвала
Невена
Гаврановић
. Похвала
Нина
Марковић,
похвала
1
8
Математичк
о
такмичење
„Мислиша“
19
Форум театар, представа
ученици петог
раз.
ученици
трећег раз.
14.3.2014.
181
запис у дн
20
Општинско такмичење у
рецитовању
Н. Гаврановић
К. Вуковић
организација
Дома
омладине
22.3.2014.
запис у дн
21
Међународни дан књиге
библиотекар
ученици
К. Вуковић
2.4.2014.
запис у дн
фотодоку
22
Посета песника Недељка
Попадића
песник
ученици
К. Вуковић
3.4.2014.
запис у дн
фотодоку
23
Мјузикл
„Црвенкапа“,хуманитарна
акција за Василису
уметници
ученици
К. Вуковић
16.4.2014.
запис у дн
фотодоку
24
Хуманитарна акција,
прикупљање помоћи за
настрадале у поплавама
ученици
К. Вуковић
остали
запослени у
школи
21.5.2014.
запис у дн
25
Посета Градској
библиотеци, Фестивал
књиге и књижевности,
писци Ана Ђокић и Зоран
Понграшић
библиотекари,
писци и
илустратори
ученици
К. Вуковић
30.5.2014.
запис у дн
фотодоку
26
Пролећни крос
ученици
К. Вуковић
наставница
физичког в. Д.
Којић
2.6.2014.
запис у дне
Фотодокум
Кошпић М
27
Додела признања
награђеним ученицима и
наставницима,
Изложба ликовних радова
на тему:“Маркица“
управа школе
ученици
К. Вуковић,
запослени у
школи
6.6.2014.
запис у дне
Фотодокум
Награђени
Валентина
Шушњар, Н
Урош , Ма
Гаврановић
182
Одржано је 36 часова
слободних активности у
школској 2013./2014.
години.
Одељењски стар.
Каја Вуковић
Разред трећи
Одељење четврто
Извештај Еколошке секције виших разреда за школску 2013/2014. годину
Активности
Носиоци
Посета
ученика ОШ
„Исидора
Секулић“ из
Панчева и
преузимање
пелцера
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
Сарадници
Оливера
Штетин,
Татјана
Божић
Време
Начин
реализације
праћења
08.10.2014.. фотографиса
ње, размена
идеја,
извештај
Напомена
183
пријатељств
а
Учествовањ
е у акцији
„Посади
дрво“ са
Горанима
Радионице
Горана у
Вршцу
Постављање
кутија за
одлагање
лименки за
рециклажу
Прикупљањ
е лименки
Горани,
ученици
Милена
14.10.2014.
Михаилови
ћ Јовановић
Горани,
Буквић
Марта,
Станковић
Нађа
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
Љиљана
Вујановић
29.10.2014.
ученици,
чланови
еколошке
секције
фебруар
ученици
Предавање о RECAN
рециклажи
фондација
лименки
Прикупљањ
е
пластичних
флаша
Љиљана
Вујановић
Постављање
контејнера
за
Божић и
синови
Фебруар јун
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
Ирена
Карић,
Марија
Анушић,
Љиљана
Вујановић
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
Светлана
Грубић,Ана
Фодор,
ученици
ученици
22.01.2014.
фотографиса
ње, размена
идеја,
извештај
редовно
праћење
стања и
одлагање
лименки
контрола
стаља,
одлагање
амбалађе,
подношење
извештаја
еколошке
патроле
фотографисњ
е, извештај
октобар –
децембар
друго
полугод
помоћ
угрожени
м
ученицим
а
увид у
прикупљену
количину
184
прикупљање
сијалица и
прикупљање
сијалица
Уређење и
чишћењње
школског
дворишта и
учионица
Формирање
и рад
еколошке
патроле,
праћење
хигијене и
потрошње
воде и
струје у
школи
Еколошке
радионице:
- израда ваза
од канапа
- украса од
пластичних
флаша
Обележавањ
е еколошких
датума
ученици
април, мај,
јун
фотографиса
ње
ученици
Септембар
- јун
Вођење
еколошке
свеске,
извештај
ученика
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
ученици
шестог
разреда
Новембар мај
фотографиса
ње, дневник
рада,
извештаји
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
Давид
Дојна
ученици
Током
школске
године
израда
плаката,
фотографиса
ње, извештаји
Чишћење
школског
дворишта
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
ученици
Април, мај,
2014.
фотографиса
ње
Озелењавањ
е учионице
Анализа
резултата
рада и
предлагање
будућих
активности
ученици
Милена
Михаилови
ћ
Јовановић,
ученици
Април,
2014.
Јун, 2014.
Еколошка
патрола
има
стална
задужења
да прати
стање у
шк.
Дворишту
и школи
предлог рада
за наредну
годину, мере
за
побољшање,
свеска
185
Сарадња са
Ученичком
здругом
Горица
Милановић
Милена
Јун, 2014.
Михаилови
ћ Јовановић
ек.патроле,
ивештај о
раду
Изложба
радова
ученика у
оквиру
еколошке
секције
Извештај о раду математичке секције - VI разред
Математичку секцију је похађало 23 ученика. Часови су се одржавали петком, што
је евидентирано у посебном дневнику рада за ваннаставне активности.
186
Активности
Задаци за
изоштравање ума
Из историје
математике
Математички
ребуси
Дирихлеов
принцип
Логичкокомбинаторни
задаци
Математички квиз
Мерења,
пресипања
Тестови
оштроумности
Логички задациприпрема за
Мислишу
Логички задациприпрема за
Мислишу
Занимљиве
конструкције
Проблем „тешких“
ситуација
Задаци који се
решавају с краја
Математички квиз
Математичке
радионице
Време
Начин праћења
реализације
4.10.2013.
- два часа
1.11.2013.
-постављен пано у
-два часа
учионици
11.10.2013.
-један час
8.11.2013.
-два часа
29.11. и
6.12.2013
-два часа
25.12.2013.
-два часа
24.1.2014.
-један час
21.2.2014.
-писани радови ученика
-два часа
7.3. и 12.3.2014.
-два часа
24.12.2013 и
11.3.2014.
-четири часа
21.3.2014.
-један час
11.4.2014.
-један час
16.5.2014.
-један час
23.5.2014.
-два часа
5.6.2014.
два часа
Напомена
- такмичење „Мислиша“
Ученици подељени у 4
екипе, брзина, тачност и
спретност
Судоку, оригами,
правилни полиедри,
поплочавање, игре са
сламчицама и
шибицама, Рубикова
коцка, математичке
заврзламе-лавиринти,
разлике, скривени
предмети
Мај Месец
Математике
Манифестација
„Игром до науке“
у
Електротехничкој
школи „Никола
Тесла“ Панчево
Руководилац Математичке секције Самарџић Јелена
187
Извештај о раду шаховске секције
Активности
Носиоци
Сарадници
Планирање и
програмирање
рада секције
З.Јовановић,
библио-
Разредне
старешине
Време
реализације
септембар
Начин
праћења
План и
списак
ученика
Напомена
20 ученика
Среда и
четвртак у
188
Окупљање
ученика
текар
Формирање
репрезентације
школе
З.Јовановић,
библиотекар
Старчево
турнир
З.Јовановић,
библиотекар
Светосавски
турнир
међусмени
октобар
Евиденција
долазака
40 ученика
Репрезентација:Керекеш К.,
Младеновић
С.,
Нешковић
С., Ђокић
М., Керекеш
Т., Керекеш
В.,
3. место
Организатор
такмичења
новембар
Резултати
такмичења
З.Јовановић,
библиотекар
Школа
„Свети
Сава“
23.1.2014.
фотографије
3. место
Екипно
првенство
основних
школа
ОШ
„Васа
Живковић“
З.Јовановић, библиотекар
март
Резултати
такмичења
2. место
Међушколско
такмичење
Шаховски З.Јованоклуб
вић, библио„Аљехин“ текар
15.4.2014.
Резултати
такмичења
Керекеш
Тони1.место
Младеновић
Стефан,
Нешковић
Стефан,
2.место
Керекеш
Кристофер и
Керекеш
Виктор,
3.место
189
Извештај о
раду секције
З.Јовановић,
библиотекар
август
Извештај
рада школе
Зоран Јовановић, библиотекар
Извештај о раду библиотечке секције
Активност
Реализатори
Начин
реализа-
Начин
праћења
Време
реали-
Напомена
190
Израда плана
рада
Увођење
ученика у
рад
библиотеке,
помоћ
ученицима у
проналажење
у књига,
препоручива
ње наслова,
уређивању
библиотечко
г простора,
израда
плаката и
паноа
ције
Координато Сачинила
Извештаји
р секције
план рада за
Гордана
школску
Бојић,
годину
библиотека
р
Чланови
секције,
координато
р
Ученике
постепено,
свакодневн
о према
распореду,
уводити у
послове
писања
евиденцион
их картона,
објашњават
и појам и
значење
УДК
бројева,
распореда
полица и
начина
постављања
књига,
ученицима
предочити
правила
понашања у
библиотеци
и начин на
који ће
прилазити и
пружати
помоћ
друговима
којима је
зације
Август
2013.
За вођење
секције
израђује
се само
годишњи
план
према
препоруц
и
надзорни
це
Ђурђевке
Јарић
Распоред и
евиденцио
ни лист
чланова
библиотечк
е секције,
списак и
вођење
евиденције
у дневнику
других
облика
рада од 58.разреда
191
Обележавањ
е важних
датума и
јубилеја
Посета сајму
књига у
Београду
Сајам књига
и играчака
Промоција
књижевног
стваралаштв
а и развијање
читалачких
навика код
ученика:
Његош
Свети Сава
Јован
Јовановић
Змај
Саша
помоћ
потребна у
проналажењ
у књига за
читање.
Чланови
Израда
секције,
плаката и
координато паноа о
р,
важним
наставници датумима,
ликовне
јубилејима
културе,
и
учитељи и
личностима
остали
из света
ученици
књижевност
и,
уметности и
науке
Координато За ученике
р, чланови
који су
секције
чланови
библиотечк
е секције
школа
урганизује
посету
Сајму
књига у
Београду
Гордана
Зоран
Бојић
Јовановић,
ОС,
учитељице
Координато Чланови
р секције
секције
Плакати,
фотографиј
е
Током
године
Списак
ученика и
наставника
, извештај
Октоба
р 2014.
Фотографи
је, сајт
школе
Фебруа
р 2014.
Слике на
сајту
школе
Током
године
192
Божовић
Изложба
нових књига
Координато
р секције
Сајт школе
Током
године
Гордана Бојић, библиотекар
Извештај о стручном усавршавању за школску 2013/2014.
Назив семинара или
активности
Компете
нција/об
Време
Место
Аутор/водитељ
/реализатор
193
Јавни час карате клуба
Младост
Јавни час џудо клуба
Јавни час кошаркаког
клуба Тамиш
Јавни час о рециклажи
Фестивал науке
лик
усавршав
ања
Угл. за
ниже
разреде
Угл. за
ниже
разреде
Угл. за
ниже
разреде
Обука
(2.раз.)
Експерименти
Зимски сабор учитеља
Менторски састанци у
оквиру пројекта
Професионалне
оријентације
Зимски сусрети учитеља
Нове методе у настави
увођењем игрица у
систематизацију у
настави
ПО-ТИПО на локалу
Експерименти у настави
физике за 6. и 8. разред
школа
2.10.2013.
школа
8.10.2013
школа
23.1.2014.
школа
24.1.2014.
школа
1.2014.
Београд
Панчево
Милена
Јовановић
Михаиловић
Наставници
физике, хемије
и тио
Друштво
учитеља
ГИЗ БОС
15.3 2014.
Панчево
УПД
7-8.2.2014.
школа
Весна
Поповић,
Бранислава
Бугаринов
април 2014.
школа
Милена
Јовановић
Михаиловић
сусрет
18.1.2014.
12.4.2014.
Сусрет
(7)
Праћење и вреновањепут ка квалитету рада
школе
Одабрани садржај
наставе математике
10.9.2013.
(Стручно
веће за
мат)
Огледни
час,
стрично
веће за
ТиО
Састанак
ПП
служба
13.12.2013.
25.9.2013.
Општина
града
ГИЗ-БОС
Љ.Пауно
вић
25.9. и
7.10.1013.
школа
Друштво
физичара
Београда
194
Обука разредних
старешина 7. разреда за
примену програма ПО
радиони
це
21. и
24.10.2013.
школа
Сајам књига
посета
25.10.2013.
Београд
Упознавање света кроз
геогр.појмове у 1. и 2.
циклусу
Семинар
(Јевтић,
Ануић,
Субин)
ПП
служба
5.6.2014.
Плато СО
Панчево
Град Панчево
Гордана
Бојић
Гордана
Поповић
4.11.2013.
припрема
Актив
учитеља
Г. Бојић
23.12.2013 Извештај
.
Сајам стручне и летње
праксе за студенте
педагог
роми
Угледни час: Присвојни
придеви и писање
присвојних придева –
примена ИКТ-а
Презентација – научили
на семинару применили у
пракси: Портфолио и
ЛППР
Културне, хуманитарне и друштвене активности школе
195
Дан писмености у Основној школи "Свети Сава" Панчево
20.9 2013.
Сарадњом учитељица и библиотекара за ученике четвртог разреда је организован
истраживачки рад на тему „Десет доказа да смо у септембру“. Ученици су у
читаоници библиотеке користећи енциклопедије и лексиконе проналазили
одговоре на питања, при том радећу у групи јачали сарадљивост и другарство. С
обзиром на то да школа поседује дигитални кабинет, наставница информатике је у
сарадњи са библиотекаром, учитељицама и наставницом страног језика
организовала час развијања информатичке писмености. Ученицима су упознати са
сајтовима Народне библиотеке Србије, Градске библиотеке Панчево, дигиталне
библиотеке НБС, као и сајтом Кликни безбедно на којем се налазе едукативне игре
које имају за циљ уознавање деце са опасностима и мерама заштите на интернету.
На часовима српског језика у току целог дана реализовани су садржаји из
правописа на занимљив и ученицима прихватљив начин. Може ли СМС порука да
прати правописна правила? Како да не! Малим словом написано лично име никоме
не прија.
Дан писмености није заобишао ни наставу математике. Ученици су са наставницом
попуњавали табеле, правили графиконе и календар. То знање ће им послужити при
решавању задатака на пријемном испиту
Скуп Ученичких парламената
19.10.2013.
У петак, 11.10.2013., чланови Ученичког парламента Јелена Влајин и Анабела
Јовичић, присуствовале су скупу ученичких парламената основних школа општине
Панчево.
Ученице су представиле активности нашег парламента у оквиру програма
превебције насиља.
Дан толеранције, 16.11.2013.
196
Сваке године на Дан толеранције ученици Основне школе „Свети Сава“ Панчево
посете своје суграђане, кориснике услуга Дома старих и Дома слепих, као и
другаре из Дома за незбринуту децу „Споменак“.
Ученици трећег разреда су са својим учитељицама припремили приредбу за баке и
деке. У Дому слепих ученици четвртог разреда и виших разреда који похађају
верску наставу су имали прилику да присуствују музичком програму који су за њих
извели домаћини.
На предлог Вршњачког тима остварена је посета и дружење са другарима из
„Споменка“.
Дан УНИЦЕФ-а
21.12.2013.
Дан школе
Програм обележавања Дана школе и школске славе Савиндана у Основној
школи “ Свети Сава” Панчево
197
Ученици и наставници школе су припремили програм поводом прославе
Дана школе. Позивамо све родитеље, пријатеље и будуће ђаке да својим
присуством увеличају наше славље.
СВЕТОСАВСКИ
ПРОГРАМ
ЧЕТВРТАК , 23.1.2914. год.
СПОРТСКИ ДАН
Општинско такмичење у шаху - 11 часова
Одбојка: ОШ”Свети Сава” и ОШ”Јован Јовановић Змај” – 12 часова 30
минута
Стони тенис:ОШ”Свети Сава” и Школа “Мара Мандић” – 16 часова
Кошарка: ОШ“Свети Сава“ и ОШ“Доситеј Обрадовић“ Омољица –
17часова
ПЕТАК, 24.1.2014. год.
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
од 11 часова 30 минута до 13 часова 30 мин.
У исто време у фискултурној сали са почетком у 11 часова 30 минута биће
одржан пријатељски рукометни меч између екипа млађих разреда ОШ
“Свети Сава” и ОШ “Бранко Радичевић
ПОНЕДЕЉАК , 27.1.2014.
Резање славског колача у храму Свети Сава у насељу са почетком у 9
часова.
ПРИРЕДБА почиње у 17 часова.
198
НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ 28.02.2014. ГОДИНЕ
Учитељица четвртог разреда Гордана Поповић и библиотекар школе Гордана Бојић
осмислиле су начин како да ученицима укажу на важност читања и издавања
књига, као и на користи и опасности од непроверених информација које нуди
интернет. Ученици су могли да претражују сајт Народне библиотеке Србије и сајт
Пројекат Растко, да сазнају како настаје енциклопедија и као и да сазнају значење
речи енциклопедија :
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
21.2.2014.
Генерална скупштина УНЕСКО прокламовала је 1999. године Дан матерњег
језика, као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у
Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали због
тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични.Према
проценама, готово свакодневно у свету нестане по један језик, а лингвисти
прогнозирају да ће од око 6.000 језика, до краја 21. века одумрети више од
половине, чак и до 90 одсто.
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ШКОЛИ "СВЕТИ
САВА" ПАНЧЕВО
26.05.2014
У понедељак, 19.маја 2014. године у ОШ “Свети Сава“ у Панчеву обављено је
свечано отварање спортских терена у оквиру школског дворишта.
199
200
Извештај о раду Ученичке задруге Основне Школе „ СВЕТИ САВА „
Панчево
Ове године је Планом и програмом Ученичке задруге предвиђен низ садржаја
који су везани тематски за екологоју и заштиту животне средине , као и за
рециклажу . Имајући у виду да су ученици са својим наставницима већ годинама
укључени у пројекте локалне средине ,а да је школа била у пројекту „За зеленије
школе Војводине „ ,основни мото рада Ученичке задруге је екологија и израда
употребних предмета.
У току школске 2013/14. године организоване су и спроведене одређене
активности:
Активности
Време
реализације
15.
септембар
Начин
праћења
Уредили
школски
врт.
Светски дан
еколошког
покрета
17.
новембар
Прослава
Нове године
23.12.2013.
Обележен
орезивањем
биљака у
школском
дворишту
Oрганизо
Продат
вана
велики број
израда
честитки .
честитки и
продаја
родитељима.
подизање
еколошке
свести
Поводом
Светске
акције
„Очистимо
Србију „
Израда
торбица од
пластичних
кеса
Дан пролећа
Носиоци
Чланови
Ученичке
задруге и
ментори
Наташа
Поповић и
Бранисла
ва
Бугаринов
Милена
Михаиловић
Јовановић
Ирена
Сарадници
Педагошки
руководилац
Горица
Миловановић
15.фебруар
21.март
Напомена
Припре201
Карић
Обележавање
Дана планете
Земље
Наташа
Поповић
22 .април
Обележавање
Ускрса
Горица
Миловано
вић
24.април
Такмичење
Ученичких
задруга на
18. смотри у
Рековцу
Гордана
Поповић
Далибор
Анђелковић и
Горица
Миловано
вић
30.и 31. мај
мили пано
за хол
школе .
Ученици
израђују
украсне
држаче за
поруке од
рециклира
ног
материјала
под
слоганом „
Употреби
старо –
направи
ново „
Изложба
радова
ученика на
тему
Ускршње
јаје .
Изложба
ученичких
радова ,и
практичан
рад
ученика на
такмичењу
Наша
школа
освојила је
Специјално
признање и
прво место
за
практичан
рад ученика
.
Педагошки руководилац
Горица Миловановић
202
Извештај о раду Савета родитеља за школску 2013/2014. годину
Председник: Мирјана Луковић
Ред.бр. Активности
Време
реализације
Седница
12.09.2013.
Носиоци
активности
Председник
Савета,
родитељи
Начин
праћења
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
1.
Верификовање нових
чланова Савета
родитеља
2.
упознат је са
Годишњим
Извештајем о раду
школе за шк.
2012/2013.годину и
Годишњим Планом
рада школе за шк.
2013/2014.годину;
Седница
12.09.2013
Директор,
стручна
служба
3.
дао је сагласност на
план и програм
екскурзија и наставе у
природи за школску
2013./2014. годину и
утврдио износе
дневница за
наставнике који
реализују те
активности
изабрао је једног
представника за
Школски одбор;
Седница
12.09.2013
родитељи
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Седница
12.09.2013
родитељи
Анализирао је рад
Савета родитеља и
усвојио Извештај о
свом раду за шк.
2012/2013.г
Седница
12.09.2013
Председник
Савета
родитеља,
родитељи
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
4.
5.
203
6.
разматрао је Извештај
о реализованим
екскурзијама и
настави у природи
Седница
12.09.2013
Директор,
педагог
7.
Учествовао у поступку Седница
избора уџбеника
28.02.2013
Директор,
наставници
8.
Извештај о донацијама Седница
школи
28.02.2013
директор
9.
Избор 3 члана за
Школски одбор
Седница
25.04.2013
родитељи
10.
Разматрао је
Извештаје о
такмичењима ученика
Седница
25.04.2013
Директор,
педагог
11.
Разматрао је Извештај
о успеху ученика и
дисциплини
Седница
25.04.2013
Директор,
педагог
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
Школски
одбор,
директор,
увид у
записнике,
присуство
седницама
204
Извештај о раду Школског одбора за школску 2013/2014.годину
Председник: Сања Вуковић
Ред.бр. Активности
Време
реализације
Седница
12.09.2013.
1.
Разматрао је и усвајио
Годишњи Извештај о
раду Школе за шк.
2012/2013.г
2.
Разматрао је и усвајио
Годишњи План рада
Школе за шк.
2013/2014.г
Седница
12.09.2013.
3.
Усвојио је План ЈН и
набавки за 2013.г
Седница
12.09.2013.
4.
Усвојио је Извештај о
самовредновању за
шк. 2012/2013.г
Седница
15.10.2013.
5.
Усвојен је ШРП за
период 2013-2018.г
Седница
15.10.2013.
6.
Разрешена два члана
Школског дбора
Седница
26.11.2013
7.
Усвојен Анекс
Седница
Школског програма за 26.11.2013
шк. 2013/2014.г
Носиоци
активности
Директор,
стручна служба
Начин
праћења
Увид у
записнике,
просветни
саветници,
просветни
инспектори
Директор,
Увид у
стручна служба записнике,
просветни
саветници,
просветни
инспектори
директор,
Увид у
секретар,
записнике,
рачуноводство просветни,
просветни
инспектори
Стручна
Увид у
служба,
записнике,
директор
просветни
саветник,
просветни
инспектори
Директор,
Увид у
стручна служба записнике,
просветни
инспектори
Школски
Увид у
одбор, секретар записнике,
просветни
инспектори
Директор,
Увид у
стручна
записнике,
служба,
просветни
наставници
саветници
205
просветни
инспектори
Директор,
Увид у
служба
записнике,
рачуноводства, просветни
секретар
инспектори
Школски
Увид у
одбор, секретар записнике,
просветни
инспектори
8.
Усвојен је Предлог
финансијског плана
Седница
26.11.2013.
9.
Донете две Одлуке по
жалби на изречену
васпитнодисциплинску меру
ученика
Усвојен је нови
Статут Школе
Седница
30.12.2013
Седница
31.01.2014
Директор,
секретар,
11.
Усвојен је
Финансијски план за
2014.г
Седница
31.01.2014.г
12.
Усвојен је План ЈН и
набавки за 2014.г
Седница
31.01.2014.г
13.
Усвојени су
Извештаји Пописних
комисија за 2013.г
Седница
31.01.2014
14.
Усвојен је Завршни
рачун за 2013.г
Усвојен је Правилник
о ближем уређењу
поступка јавне
набавке
Усвојен је нови
Правилник о
васпитнодисциплинској
одговорности ученика
Усвојен је нови
Правилник о
дисциплинској и
материјалној
одговорности
запослених
Разматрао је и усвојио
Седница
11.03.2014
Седница
11.03.2014
Директор,
служба
рачуноводства,
секретар
Директор,
служба
рачуноводства,
секретар
Чланови
пописних
комисија,
админ. радник,
рачуноводство
Директор,
рачуноводство
Директор,
секретар,
10.
15.
16.
17.
18.
Увид у
записнике,
просветни
инспектори
Увид у
записнике,
просветни
инспектори
Увид у
записнике,
просветни
инспектори
Увид у
записнике
Увид у
записнике
Увид у
записнике
Седница
11.03.2014
Директор,
секретар,
Школски
одбор
Увид у
записнике
Седница
11.03.2014
Директор,
секретар,
Школски
одбор
Увид у
записнике
Седница
директор
Увид у
206
19.
20.
21.
22.
23.
Извештај о раду
директора за прво
полугодиште
Упозназ са
Информацијом о
избору уџбеника за
шк. 2014/2015.г
Усвојио Измене и
допуне Финансијског
плана за 2014.г
11.03.2014
Донео је Одлуку о
расписивању
конкурса за избор
директора школе
Дао је сагласност на
нови Правилник о
организацији и
систематизацији
послова и радних
задатака
Усвојио је Правилник
о избору ученика
генерације
Седница
28.05.2014.г
Седница
11.03.2014
Седница
28.05.2014.г
Седница
28.05.2014.г
Седница
28.05.2014.г
записнике,
просветни
инспектори
директор
Увид у
записнике,
просветни
инспектори
Директор,
Увид у
служба
записнике,
рачуноводства, просветни
секретар
инспектори
Школски
Увид у
одбор, секретар записнике,
просветни
инспектори
Школски
Увид у
одбор,
записнике,
директор,
просветни
секретар
инспектори
Школски
одбор,
директор,
секретар
Увид у
записнике,
просветни
инспектори
207
Извештај о степену остварене безбедности ученика у школској
2013/2014.години
Одредбама члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Р Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), прописано је да је
установа дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и
ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа, у
сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе и да је дужна да
спроводи ове мере.
Школски одбор, у чијој је надлежности доношење општих аката, донео је у
шк. 2012/2013.години нови Правилник о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика основне школе „Свети Сава“ Панчево, број 97-2 од
24.01.2013.године, а у поступку доношења Правилника активну улогу је имао
Савет родитеља школе и свакако Школски одбор, који је и доносилац овог новог
Правилника.
Правилник је усаглашен са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, који
школа примењује пошто је у Пројекту „Моја школа-школа без насиља“
У буџету јединице локалне самоуправе, у складу са одредбама члана 159.
став став 2. тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања, обезбеђују
се средства за заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним
мерама из члана 42. Закона.
Поред обавезе прописивања мера, установа је дужна и да спроводи
прописане мере.
Школски одбор може да разреши директора дужности и пре истека мандата:
-
ако је утврђено да установа не спроводи мере за безбедност и
заштиту деце и ученика.
Теже повреде радне обавезе запосленог у установи, између осталог јесу и:
-
-
-
неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика,
или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и
употребе;
подстрекавање на употребу наркотичких средстава или
психоактивне супстанце код ученика, или њено омогућавање,
давање или непријављивање набавке и употребе;
ношење оружја у установи или кругу установе.
Повреде забране у установи, између осталог, јесу и:
208
-
-
забрана дискриминације (активности којима се угрожавају,
омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе
лица, по основу: расне, националне,етничке, језичке, верске или
полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у
развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и
културног порекла, имовног стања, односно политичког
опредељења и подстицања или неспречавања таквих активности,
као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује
забрана дискриминације),
забрана насиља, злостављања и занемаривања (физичко, психичко
и социјално насиље, злостављање и занемаривање деце и ученика,
физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална
злоупотреба деце и ученика или запослених).
Правилником школе је прописано да заштита и безбедност ученика обухвата
три сегмента и то:
a. мере и поступак заштите која се тиче здравствене
безбедности ученика;
b. мере и поступак заштите која се тиче физичке безбедности
ученика;
c. заштита ученика од насиља.
I Заштита и безбедност ученика
У циљу заштите и безбедности ученика, школа предузима следеће
мере:
свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице
локалне самоуправе;
- дежурство наставника и помоћно-техничког особља;
- осигурање ученика;
- обезбеђивања свих елемената заштите од пожара, поплава, удара
грома и других елементарних непогода које могу угрозити
безбедност ученика школе;
- друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене
законом и општим актима школе.
У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности
ученика, школа сарађује са:
-
- Секретаријатом за јавне службе и социјална питања града Панчева;
- Министарством просвете;
- Министарством саобраћаја и телекомуникација;
- Министарством унутрашњих послова – Управа саобраћајне
полиције;
209
Управа противпожарне полиције и Полицијском станицом Панчево;
- Центром за социјални рад Панчево;
- родитељима ученика.
У школској 2013./2014.години физичка заштита и безбедност ученика
остваривала се на више начина и то као физичко обезбеђење школске зграде
и школског дворишта, контролу уласка и изласка из школе, заштита за време
игранки, прослава и других јавних окупљања, заштита за време екскурзија,
наставе у природи и излета.
За физичко обезбеђење школе било је задужено лице са којим се
закључивао уговор на месечном нивоу и које је веома успешно обављало
своје послове. У том погледу директор школе је донео и Правилник о
начину рада и понашања радника обезбеђења школе, са којим је овај радник
упознат.
Осим тога школа има и школског полицајца у чијој су надлежности
две школе.
Школа је у овом периоду обезбедила све услове за безбедан боравак
ученика у њој.
Благовремено је предузимала све мере да се отклоне недостаци на
електро, водоводним и другим инсталацијама, бринула се о противпожарној
заштити и др.
У погледу контроле школског дворишта, предузимала је све
активности којима је остварила услове за безбедан боравак у дворишту
(постављена је ограда и капија, трава се редовно коси, онемогућен је улазак
паса и мачака луталица и редовно се уклања отпад).
Контрола уласка и изласка из установе у надлежности је Службе
обезбеђења школе и у овој школској години није било никаквих проблема.
II Заштита и безбедност у саобраћају
У школској 2013./2014.години школа је редовно обавештавала, у
законом предвиђеном року, надлежну службу одељења унутрашњих
послова-Саобраћајну полицију, ради контроле исправности аутобуса којима
су се ученици превозили на екскурзије, излете и наставу у природи.
Заштита ученика у саобраћају остваривала се кроз сталну сарадњу са
надлежним службама, али и кроз редовну едукацију ученика о безбедности
у саобраћају.
210
III Здравствена заштита и безбедност
Ради обезбеђивања здравствене заштите и безбедности ученика,
школа је предузела све мере на одржавању хигијене у школи и кругу школе,
одржавању хигијене исхране и редовним систематским прегледима ученика
и санитарним прегледима запослених, који подлежу законски тим
прегледима и у том погледу није било никаквих проблема, што је и
констатовано од стране одговарајућиг органа надлежних за хигијенскосанитарни надзор.
IV Ментална заштита и безбедност
Ради обезбеђивања менталне заштите ученика, школа је спроводила
мере и активности кроз:
-
развијање хуманих односа у школи:
едукацију ученика и запослених о менталном здрављу.
V Заштита ученика од насиља
У оквиру заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања,
школа је предузимала следеће мере:
1) мере превенције, чији су циљеви
-
стварање и неговање климе прихватања, толеранције и
уважавања;
укључивање свих интересних група (деца, запослени, родитељи,
локална заједница) у доношењу и развијању програма превенције;
подизање нивоа свести за препознавање насиља;
дефинисање поступака за заштиту од насиља и реаговања у
ситуацијама насиља;
информисање свих интересних група о поступцима заштите;
унапређивање компетенција свих интересних група за уочавање и
решавање проблема насиља.
2) мере интервенције које обухватају унутрашњу и спољашњу
заштитну мрежу
211
Ради спровођења поступка заштите деце од насиља у школи је
образован Тим за заштиту деце од насиља.
Питање заштите и безбедности ученика сталан је процес који школа прати.
Одговорни у школи редовно врше процену стања безбедности.
На седницама стручних органа, Савета родитеља, Школског одбора
разматрају се стање заштите и безбедности у школи и предузимају мере ради њеног
унапређења.
Предлог мера
212
Сагледавши све резултате, постигнућа, али и слабости рада школе којима смо се
бавили током процеса самовредновања, сматрамо да би школа убудуће требало да:
-
-
-
-
уводи иновирање наставе, одн. да се знања и искуства стечена на стручним
семинарима и обукама примењују на часовима редовне наставе и да се
редовно евалуира та врста рада
подстиче реализацију наставе која активира ученика и разбија монотонију
користи потенцијале и ресурсе школе како би постала привлачна и
привукла већи број ученика од досадашњег и постигла боље резултате на
такмичењима и смотрама свих рангова
благовремено пружа тимску помоћ ученицима који слабије напредују или су
атипична деца и спроводи вршњачку помоћ
у ваннаставним активностима, секцијама, манифестацијама укључити што
већи број ученика
подстиче иницијативу ученика у спровођењу њихових идеја које се тичу
свакодневног живота школе (Ђачки клуб или Ученички парламент)
редовно информише о својим активностима и успесима преко медија и у
самој школи на огласним таблама
негује партнерске односе са родитељима и јача сарадњу са њима у
формалним и неформалним облицима
негује и подстиче тимски рад у школи
сузбија или превентивно делује на агресивно и непожељно понашање у
школи путем разговора са ученицина, родитељима и имплементира
програме који се баве том проблематиком
смањује намерно изостајање из школе путем редовније и благовремене
сарадње са родитељима
подстиче позитивном атмосфером сарадничке односе у школи, као и
повећање радне дисциплине и одговорности
награђује и похваљује успешне наставнике и ученике током целе године
јача и одржава сарадњу са осталим градским и ванградским установама
богати фонд библиотеке и наставних средстава
размењује искуства са другим школама и прихвата добре идеје
спроводи хуманитарне акције чији су носиоци ученици
уредно води школску документацију
оплемењује школски простор и чини школско окружење пријатним за
ученике и запослене
оплемењује и екстеријер школе о коме треба да воде бригу и ученици
213
На седници Наставничког већа одржаној 15.9. 2014. и седници Школског
одбора одржаној 15.9.2013. усвојен је извештај о раду школе за школску
2013/2014. годину.
Извештај презентован на састанку Савета родитеља 15.9.2013.
Председник Школског одбора
__________________
Сања Вуковић
Директор школе
____________________
Татјана Божић
214
Download

File