Број: 02-15-88
Датум: 05.03.2014. године
ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР, АЛИБУНАР
ЈАВНА НАБАВКА- Набавка лекова са листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.5/2014
МАРТ 2014. године
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 1 од 56
На основу чл.32.и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл.гласник РС“бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 5/2014, дел.бр. 02-15/, Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 5/2014,дел. бр. 02-15/, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра – набавка лекова са листе А и
А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО по партијама,
ЈН бр.5/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Назив поглавља
Страна
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и
опис добра
Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност
тих услова (за све партије)
Упутство понуђачима како да сачине
понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза
из чл.75.ст.2.Закона
Образац изјаве о уредном извршењу
обавеза по раније закљученим
уговорима
Образац изјаве понуђача да ће
приложити инструмент обезбеђења соло меницу са меничним овлашћењем
за добро извршење посла
Образац изјаве о прихватању
реализације соло менице за случај
одустајања од учињене понуде или
закључења уговора
Образац изјаве о поседовању
неопходног кадровског капацитета
Образац изјаве о поседовању
неопходног техничког капацитета
3
4
5-18
19-23
23-35
36-41
42-46
47
48
49
50
51
52
53
54
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 2 од 56
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Дом здравља Алибунар,
Адреса: Трг Слободе 8, 26310 Алибунар,
Интернет страница: http://www.dzalibunar.rs /
2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.5/2014су добра– лекови са листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО, по партијама.
4.ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.КОНТАКТ ЛИЦЕ
Лице за контакт: Слађана Бошчић
Е-маил адреса: [email protected]
Лице за контакт: Пенца Стеван
Е-маил адреса: [email protected]
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 3 од 56
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.5/2014 су добра- Лековиса листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО
33600000 - Фармацеутски производи
33196000 – Медицинска помагала
2. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијaма, набавка садржи 446
партијe.
Број и назив партија су наведени у техничкој спецификацији.
Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекова по
генеричком и заштићеном имену, обзиром да је дужан, да у складу са закљученим
Уговором о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима који
се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима РФЗО изда пацијенту лек
који је прописан на лекарском рецепту, а изузетно, ако не располаже леком који је
прописан може издати други лек као замену, истог генеричког састава, исте или
ниже цене, ако лекар изричито није написао да се изда само прописани лек.
На рецепт се издају лекови са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по генеричком називу и заштићеном
имену, са назнаком паковања и јачине лека, назива произвођача лека, државе у
којој је произведен, цене лека на велико за паковање и партиципација
осигураника.
У оквиру једног генеричког назива постоји више заштићених назива за
лекове различитих произвођача.
У зависности од прописане терапије, лекар прописује пацијенту лек на
рецепт уписујући заштићено име лека са одговарајућом јачином и обликом
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 4 од 56
III ВРСТA,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
Пар
тија
1.
1
2
3
4
5
6
7
INN
NAZIV LEKA
FO
PAKOVANJE I JAČINA
JEDINICA
MERE
CENA
7.
KOLIČI
NA
3.
Aciklovir, Zdravlje
Aciklovir, Zdravlje
Bonap, Hemofarm
Alpha D3, Zdravlje
Alpha D3, Zdravlje
Alpha D3, Zdravlje
Afloderm, Belupo
4.
krem
tablete
tablete
kapsule
kapsule
kapsule
krem
5.
1 po 5 g 5%
25 po 200 mg
4 po 70mg
30 po 1 mcg
50 po 0.25 mcg
30x0,5 mcg
1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
6.
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
komad
kutija
8
2.
aciklovir
aciklovir
alendronska kiselina
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
alklometazon
dipropionat
alopurinol
8.
100
200
400
40
100
100
10
Alopurinol,
Hemofarm AD
tablete
40 po 100 mg
kutija
1200
9
10
11
12
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
Ksalol, Galenika
Ksalol, Galenika
Ksalol, Galenika
Xanax,
Pfizer,Nemačka
tablete
tablete
tablete
tablete
30 po 1 mg
30 po 0.5 mg
30 po 0.25 mg
30 po 0,5 mg
kutija
kutija
kutija
kutija
40
4400
1000
40
13
alprazolam
Xanax,
Pfizer,Nemačka
tablete
30 po 0,25 mg
kutija
10
14
amantadin sulfat
PK Merz, Merz
Pharmaceuticals
tablete
30 po 100 mg
kutija
60
15
amilorid +
hidrohlorotiazid
Hemopres, Hemofarm
tablete
40 (50mg+5mg)
kutija
1000
16
amilorid + metiklotiazid
Lometazid, Galenika
tablete
30 po (10mg+5mg)
kutija
3000
17
amitriptilin hidrohlorid
Amitriptylin,
Remedica LTD
film
tablete
30 po 25mg
kutija
100
18
amjodaron hlorid
Amiodaron, Zdravlje
tablete
60 po 200 mg
kutija
200
19
20
21
22
23
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
Alopres, Zdravlje
Alopres, Zdravlje
Amlogal, Galenika
Amlogal, Galenika
Monodipin,
PharmaSwiss
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
200
400
20
200
400
24
amlodipin
Monodipin,
PharmaSwiss
tablete
20 po 5 mg
kutija
600
25
26
27
28
29
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amoksicilin
Norvasc, Pfizer
Norvasc, Pfizer
Vazotal, Hemofarm
Vazotal, Hemofarm
Amoksicilin,
Hemofarm
tablete
tablete
tablete
tablete
kapsule
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
16 po 250 mg
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
800
4000
1100
9100
1400
30
amoksicilin
Amoksicilin,
Hemofarm
kapsule
16 po 500 mg
kutija
4000
31
32
amoksicilin
amoksicilin
Sinacilin, Galenika
Sinacilin, Galenika
kapsule
sirup
16 po 250 mg
1 po 100 ml (250 mg / 5
ml)
kutija
kutija
100
1200
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 5 од 56
SVEGA
9.
33
34
amoksicilin
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Sinacilin, Galenika
Panklav 2x,
Hemofarm
kapsule
sirup
16 po 500 mg
1 po 140 ml (400 mg+57
mg)/5 ml
kutija
kutija
1000
100
35
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Panklav 2x,
Hemofarm
sirup
1 po 70 ml (400 mg + 57
mg)/ 5 ml
kutija
100
36
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Panklav 2x,
Hemofarm
film
tablete
14 po (875mg+125mg)
kutija
400
37
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Panklav, Hemofarm
film
tablete
15 po (250mg+125mg)
kutija
10
38
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Panklav, Hemofarm
sirup
1 po 100 ml (125 mg +
31.25 mg)/5 ml
kutija
40
39
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Panklav, Hemofarm
sirup
1 po 100 ml (250 + 62,5
mg)/5 ml
kutija
260
40
amoksicilin +
klavulanska kiselina
Panklav, Hemofarm
film
tablete
20 po (500mg+125mg)
kutija
240
41
anastrozol
Arimidex,
AstraZeneca
film
tablete
28 po 1 mg
kutija
20
42
43
44
atenolol
atenolol
atorvastatin
Atenolol, Zdravlje
Prinorm, Galenika
Atacor, Zdravlje
14 po 100 mg
14 po 100 mg
30 po 40 mg
kutija
kutija
kutija
120
120
20
45
atorvastatin
Atacor, Zdravlje
30 po 20 mg
kutija
300
46
atorvastatin
Atacor, Zdravlje
30 po 10 mg
kutija
100
47
atorvastatin
Atolip, Galenika
30 po 10 mg
kutija
20
48
atorvastatin
Hipolip, Hemofarm
AD
tablete
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
30 po 20 mg
kutija
300
49
atorvastatin
Hipolip, Hemofarm
AD
film
tablete
30 po 10 mg
kutija
300
50
atorvastatin
Sortis, Pfizer
30 po 40 mg
kutija
10
51
atorvastatin
Sortis, Pfizer
30 po 10 mg
kutija
200
52
atorvastatin
Sortis, Pfizer
30 po 20 mg
kutija
200
53
azatioprin
Imuran,
GlaxoSmithKline
film
tablete
film
tablete
film
tablete
tablete
100 po 50 mg
kutija
20
54
azitromicin
Hemomycin,
Hemofarm
sirup
1 po 20 ml (koncentracija
100 mg na 5 ml
kutija
400
55
azitromicin
Hemomycin,
Hemofarm
sirup
1 po 20 ml (koncentracija
200 mg na 5 ml
kutija
600
56
azitromicin
Hemomycin,
Hemofarm
film
tablete
3 po 500 mg
kutija
140
57
azitromicin
Hemomycin,
Hemofarm
kapsule
6 po 250 mg
kutija
2000
58
59
azitromicin
bacitracin + neomicin
Hmomycin
Enbecin, Galenika
200
40
beklometazon
dipropionat
Becloforte,
Hemofarm a.d.
30ml po 200mg
1 po 5 g (500 + 3300
i.j.)/1 g
1 po 200 doza (250 mc
komad
kutija
60
sirup
mast za
oči
sprej
kutija
880
61
beklometazon
dipropionat
Beconase aqueous
nasal spray,
GlaxoSmithKline
sprej
1 po 200 doza (50 mcg / 1
doza)
kutija
80
62
63
biperiden
bisoprolol +
hidrohlorotiazid
Mendilex, Alkaloid
Tensec plus,
Hemofarm
tablete
film
tablete
50 po 2 mg
30 po (5mg+12,5mg)
kutija
kutija
2000
400
64
bisoprolol fumarat
Bisoprolol PharmaS,
PharmaS
tablete
30 po 2,5 mg
kutija
20
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 6 од 56
65
bisoprolol fumarat
Tensec, Hemofarm
66
bisoprolol fumarat
Tensec, Hemofarm
67
brimonidin tartarat
Alphagan, Allergan
68
brinzolamiid
Azopt, Alcon
Couvreur
69
bromazepam
Bromazepam,
Hemofarm AD
70
bromazepam
71
film
tablete
film
tablete
kapi za
oči
kapi za
oči
30 po 10mg
kutija
120
30 po 5mg
kutija
6200
1 po 5 ml (0.2%)
kutija
60
1 po 5 ml 1%
kutija
20
tablete
20 po 6 mg
kutija
120
Bromazepam,
Hemofarm AD
tablete
30 po 1.5 mg
kutija
3000
bromazepam
Bromazepam,
Hemofarm AD
tablete
30 po 3 mg
kutija
18000
72
73
74
bromazepam
bromazepam
budesonid
Lexilium, Alkaloid
Lexilium, Alkaloid
Pulmicort,
AstraZeneca
30 po 1,5 mg
30 po 3,0 mg
20 po 2ml (0,25mg/ml)
kutija
kutija
kutija
100
200
10
75
budesonid + formoterol
Symbicort,
AstraZeneca
1 po 60 doza (320 mcg +
9 mcg
kutija
10
76
budesonid + formoterol
Symbicort,
AstraZeneca
1 po 60 doza (160 mcg +
4.5 m
kutija
10
77
78
bumetanid
cefaleksin
Yurinex, Hemofarm
Cefaleksin,
Hemofarm
tablete
tablete
respule suspenzi
ja za
inhalacij
u
sprej za
inhalacij
u
sprej za
inhalacij
u
tablete
kapsule
20 po 1 mg
16 po 250 mg
kutija
kutija
4000
1400
79
cefaleksin
Cefaleksin,
Hemofarm
sirup
1 po 100 ml (250 mg / 5
ml)
kutija
1000
80
cefaleksin
Cefaleksin,
Hemofarm
kapsule
16 po 500 mg
kutija
4600
81
82
cefaleksin
cefaleksin
Palitrex, Galenika
Palitrex, Galenika
kapsule
sirup
kutija
kutija
60
400
83
84
cefaleksin
cefiksim
Palitrex, Galenika
Pancef, Alkaloid
kutija
kutija
1000
40
85
86
cefiksim
cefiksim
Pancef, Alkaloid
Pancef, Alkaloid
1 po 60 ml (100 mg/5 ml)
10 po 400 mg
kutija
kutija
60
40
87
cefiksim
Pancef, Alkaloid
kapsule
film
tablete
sirup
film
tablete
sirup
16 po 250 mg
1 po 100 ml (250 mg / 5
ml)
16 po 500 mg
5 po 400 mg
kutija
40
88
ciklesonid
Alvesco, Nycomed
1 po 100 ml (100 mg / 5
ml)
1 po 60 doza (160 mcg / 1
doza)
kutija
20
89
cilazapril
Prilazid, Galenika
30 po 5 mg
kutija
400
90
cilazapril
Prilazid, Galenika
30 po 2.5 mg
kutija
120
91
cilazapril
Zobox, Hemofarm
30 po 5 mg
kutija
800
92
cilazapril
Zobox, Hemofarm
30 po 2.5 mg
kutija
600
93
cilazapril +
hidrohlorotiazid
Prilazid plus,
Galenika
30 po (5mg+12,5mg)
kutija
400
94
95
ciprofibrat
ciprofloksacin
Lipanor, Sanofi
Ciprocinal, Zdravlje
kapsule
film
tablete
30 po 100 mg
10 po 500 mg
kutija
kutija
600
100
96
ciprofloksacin
Marocen, Hemofarm
film
tablete
10 po 250 mg
kutija
100
sprej za
inhalacij
u
film
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 7 од 56
97
ciprofloksacin
Marocen, Hemofarm
film
tablete
10 po 500 mg
kutija
400
98
ciprofloksacin
Marocen, Hemomont
kapi za
oči
1 po 5 ml 0.3%
kutija
10
99
citalopram
Citalex, Zdravlje
50 po 10mg
kutija
20
100
citalopram
Citalex, Zdravlje
50 po 20mg
kutija
10
101
citalopram
Citalex, Zdravlje
20 po 10mg
kutija
200
102
citalopram
Citalex, Zdravlje
20 po 20mg
kutija
60
103
104
deksametazon
deksametazon +
neomicin
Dexason, Galenika
Dexamethason neomycin, Galenika
50 po 0.5 mg
1 po 5 ml (0.1% + 0.5%)
kutija
kutija
60
10
105
deksametazon +
neomicin
Neodeksacin,
Hemomont
1 po 10 ml (0,1% + 0,5%)
kutija
100
106
dezmopresin
Minirin, Ferring
film
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
tablete
rastvor
za
spoljašnj
u
primenu
rastvor
za
spoljašnj
u
primenu
sprej
kutija
160
107
108
109
110
dezmopresin
diazepam
diazepam
diazepam
Minirin, Ferring
Bensedin, Galenika
Bensedin, Galenika
Diazepam, Hemofarm
tablete
tablete
tablete
tablete
1 po 5 ml (100 mcg / 1
ml)
30 po 0.2 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
30 po 10 mg
kutija
kutija
kutija
kutija
40
400
8000
160
111
diazepam
Diazepam, Hemofarm
tablete
30 po 5 mg
kutija
2000
112
113
digoksin
diklofenak natrijum
Dilacor, Zdravlje
Uniclophen, Unimed
Pharma
20 po 0.25 mg
1 po 10 ml 0.1%
kutija
kutija
3000
40
114
diltiazem hlorid
30 po 90 mg
kutija
980
115
Disk podloga sa kesama
za ileostomu
Disk podloga sa kesama
za ileo
Disk podloga sa kesama
za ileostomu
Cortiazem retard,
Hemofarm
DISK 60MM
ALTERNA 5 KOM
DISK 40MM ALTERNA
5 KOM
disc ZA
ILEOSTOMU 57mm
dansac
tablete
rastvor
za
spoljašnj
u
primenu
tablete
1779 COLO 1 KOM
kutija
240
L.W.FLEX 1971 COLO 1
KOM
dansac
kutija
20
kutija
40
116
117
118
Disk podloga sa kesama
za ileostomu
KESA ZA
ILEOSTOMU 57mm
dansac
dansac
kutija
40
119
Disk podloga sa kesama
za kolostomu
KESA ZA
KOLOSTOMU
60MM ALTERNA 30
KOM 1683 COLO 1
KOM
coloplast danska
kutija
120
120
Disk podloga sa kesama
za kolostomu
KESA ZA
KOLOSTOMU
60MM ALTERNA 30
KOM 1683 COLO 1
KOM
coloplast danska
kutija
120
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 8 од 56
121
Disk podloga sa kesama
zakolostamu
disk za
kolostomu55mm 5
KOM dansak
coloplast danska
kutija
40
122
Disk podloga sa kesama
zakolostamu
KESA ZA
UROSTOMU 55mm
30 KOM dansak
coloplast danska
kutija
40
123
doksazosin
Alphapres, Zdravlje
tablete
30 po 1 mg
kutija
20
124
doksazosin
Alphapres, Zdravlje
tablete
30 po 2 mg
kutija
60
125
doksiciklin
Doksiciklin,
Hemofarm
kapsule
5 po 100 mg
kutija
2000
126
127
doksiciklin
donepezil hlorid
Dovicin, Galenika
Aricept, Pfizer
5 po 100 mg
28 po 10 mg
kutija
kutija
200
10
128
donepezil hlorid
Tregona, Hemofarm
kapsule
film
tablete
film
tablete
28 po 10 mg
kutija
10
129
donepezil hlorid
Tregona, Hemofarm
film
tablete
28 po 5 mg
kutija
20
130
dorzolamid + timolol
maleat
Cosopt, Merck Sharp
Dohme
kapi za
oči
1 po 5 ml (2%+0,5%)
kutija
300
131
dutasterid
Avodart, Catalent
France
kapsule
30 po 0,5 mg
kutija
20
132
enalapril +
hidrohlorotiazid
Enalapril HCT,
Zdravlje
tablete
30 po (20mg+6mg)
kutija
100
133
enalapril +
hidrohlorotiazid
Enalapril HCT,
Zdravlje
tablete
30 po (20mg+12,5mg)
kutija
100
134
enalapril +
hidrohlorotiazid
Prilenap H,
Hemofarm
tablete
20 po (10mg+25mg)
kutija
2800
135
enalapril +
hidrohlorotiazid
Prilenap HL,
Hemofarm
tablete
20 po (10mg+12,5mg)
kutija
2000
136
137
138
enalapril maleat
enalapril maleat
enalapril maleat
Enalapril, Zdravlje
Enalapril, Zdravlje
Enatens,
PharmaSwiss
tablete
tablete
tablete
30 po 20 mg
30 po 10 mg
20 po 10 mg
kutija
kutija
kutija
1600
1600
1520
139
enalapril maleat
Enatens,
PharmaSwiss
tablete
20 po 20 mg
kutija
1600
140
enalapril maleat
Prilenap, Hemofarm
tablete
20 po 20 mg
kutija
6500
141
enalapril maleat
Prilenap, Hemofarm
tablete
20 po 10 mg
kutija
6500
142
eritromicin
Eritromicin,
Hemofarm
film
tablete
20 po 250 mg
kutija
80
143
eritromicin
Eritromicin,
Hemofarm
film
tablete
20 po 500 mg
kutija
1300
144
escitalopram
Cipralex, H.
Lundbeck
film
tablete
28 po 10 mg
kutija
20
145
escitalopram
Elicea, Krka
28 po 10 mg
kutija
60
146
escitalopram
Lata, Hemofarm AD
film
tablete
film
tablete
28 po 10 mg
kutija
60
147
estradiol valerat +
norgestrel
Cyclo Progynova,
Schering AG
dražeje
1 po 21 doza (11 belih +
10 smeđi
kutija
20
148
etinilestradiol +
levonorgestrel
felodipin
Legravan, Galenika
tablete
kutija
60
Plendil, Astra Zeneca
retard
tablete
1 po 21 doza (0.03 mg +
0.15 mg)
30 po 5 mg
kutija
600
149
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 9 од 56
150
fenobarbiton
Phenobarbiton,
Hemofarm
tablete
30 po 100 mg
kutija
1000
151
fenofibrat
Fenolip, PharmaSwiss
kapsule
30 po 160 mg
kutija
200
152
fenoterol bromid +
ipratropijum bromid
Berodual N,
Boehringer Ingelheim
sprej
1 po 200 doza (0,05 +
0,02 mg)/1 doza)
kutija
3400
153
fenoterol bromid +
ipratropijum bromid
Berodual sol za
inhalaciju, Instituto de
Angelis
1 po 20
ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
kutija
40
154
finasterid
Proscar, Merck Sharp
Dohme
rastvor
za
inhalacij
u
tablete
28 po 5 mg
kutija
60
155
finasterid
Zerlon, Hemofarm
AD
film
tablete
30 po 5 mg
kutija
740
156
flufenazin hlorid
Metoten, Hemofarm
dražeje
25 po 5 mg
kutija
520
157
flufenazin hlorid
Metoten, Hemofarm
dražeje
25 po 1 mg
kutija
80
158
159
160
161
162
fluocinolon acetonid
fluocinolon acetonid
fluocinolon acetonid
fluoksetin
fluoksetin
Sinoderm, Galenika
Sinoderm, Galenika
Sinoderm, Galenika
Flunirin, Galenika
Flunisan, Hemofarm
gel
krem
mast
kapsule
tablete
1 po 30 g 0.025%
1 po 15 g 0.025%
1 po 15 g 0.025%
30 po 20 mg
30 po 20 mg
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
200
400
400
100
1000
163
flutikazon propionat +
salmeterol
Seretide Diskus,
GlaxoSmithKline
1 po 60 doza (100 mcg /
50 mcg)
kutija
10
164
flutikazon propionat +
salmeterol
Seretide Diskus,
GlaxoSmithKline
1 po 60 doza (500 mcg +
50 mcg)
kutija
200
165
flutikazon propionat +
salmeterol
Seretide Diskus,
GlaxoSmithKline
1 po 60 doza (250 mcg /
50 mcg)
kutija
400
166
167
folna kiselina
fosinopril +
hidrohlortiazid
Folnak, Nini
Monopril plus,
PharmaSwiss
prašak
za
inhalacij
u (disk
akuhaler
)
prašak
za
inhalacij
u (disk
akuhaler
)
prašak
za
inhalacij
u (disk
akuhaler
)
tablete
tablete
20 po 5 mg
28 po (20mg+12,5mg)
kutija
kutija
40
1580
168
fosinopril natrijum
Monopril,
PharmaSwiss
tablete
28 po 10 mg
kutija
1400
169
fosinopril natrijum
Monopril,
PharmaSwiss
tablete
28 po 20 mg
kutija
2600
170
fusidat natrijum
Stanicid, Hemofarm
mast
1 po 10 g 2%
kutija
60
171
gentamicin
Gentamicin, Galenika
mast
1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1
g)
kutija
400
172
gentamicin
Gentokulin,
Hemomont
1 po 10 ml 0.3%
kutija
200
173
glibenklamid
Maninil, Berlin
Chemie
rastvor
za
spoljašnj
u
primenu
tablete
30 po 3.5 mg
kutija
60
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 10 од 56
174
gliceril trinitrat
Nitrolingual, GPohl
Boskamp
sprej
1 po 200 doza (0.4 mg / 1
doza)
kutija
100
175
gliklazid
Diaprel MR, Servier
tablete
30 po 60 mg
kutija
200
176
177
gliklazid
gliklazid
Diprian, Hemofarm
Glikosan, Slaviamed
tablete
tablete
30 po 80 mg
30 po 80 mg
kutija
kutija
4800
20
178
179
gliklazid
glimeprid
Glioral, Galenika
Amaryl, Aventis
Intercontinental
tablete
tablete
30 po 80 mg
30 po 3 mg
kutija
kutija
3860
400
180
glimeprid
Amaryl, Aventis
Intercontinental
tablete
30 po 4 mg
kutija
1000
181
glimeprid
Amaryl, Aventis
Intercontinental
tablete
30 po 2 mg
kutija
1200
182
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 6mg
kutija
40
183
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 4mg
kutija
440
184
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 3mg
kutija
800
185
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 2mg
kutija
1600
186
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 1mg
kutija
640
187
188
gvožđe II fumarat
gvožđe III hidroksid
Heferol, Alkaloid
Ferrum Sandoz, Lek
kapsule
sirup
30 po 350 mg
1 po 100 ml (50 mg / 5
ml)
kutija
kutija
200
40
189
gvožđe III hidroksid
Ferrum Sandoz, Lek
30 po 100 mg
kutija
200
190
gvožđe III protein
sukcinat
Legofer, Alkaloid
1 po 150 ml (40 mg / 15
ml)
kutija
2000
191
haloperidol
Haloperidol,
Hemofarm
tablete
za
žvakanje
rastvor
za
oralnu
primenu
tablete
30 po 10 mg
kutija
40
192
haloperidol
Haloperidol,
Hemofarm
tablete
25 po 2 mg
kutija
1100
193
haloperidol
Haloperidol, Zdravlje
tablete
30 po 10 mg
kutija
10
194
haloperidol
Haloperidol, Zdravlje
tablete
25 po 2 mg
kutija
20
195
hidrohlorotiazid
Diunorm, Slaviamed
tablete
20 po 25 mg
kutija
9000
196
hidrokortizon
Hydrocortison,
Galenika
mast
1 po 5 g 2.5%
kutija
40
197
hidrokortizon
Hydrocortison,
Galenika
mast
1 po 5 g 1%
kutija
40
198
hidroksikarbamid
Litalir, Corden
Pharma
kapsule
100 po 500 mg
kutija
10
199
hloramfenikol
Chloramphenicol,
Galenika
mast
1 po 5 g 1%
kutija
200
200
hloramfenikol
Hloramfenikol,
Alkaloid
mast za
oči
1 po 5 g 1%
kutija
60
201
hloramfenikol
Hloramkol,
Hemomont
mast
1 po 5 g 1%
kutija
200
202
203
hlorpromazin
holekalciferol
Largactil, Galenika
Vigantol, Merck
KGaA
tablete
kapi za
oralnu
50 po 25 mg
1 po 10 ml (20000 i.j./ml)
kutija
kutija
1100
20
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 11 од 56
primenu
204
ibandronska kiselina
Alvodronic, Alvogen
film
tablete
1 po 150 mg
kutija
20
205
ibuprofen
Brufen, Abbott S.R.L.
Italija
sirup
1 po 100 ml (100 mg / 5
ml)
kutija
1200
206
Igle za pen špric
IGLA NOVO FINE
0,25X6MM 31G 100
KOM NOVO 1
KOM
komad
800
207
Igle za pen špric
IGLA NOVO FINE
0,3X8MM 30G 100
KOM NOVO 1
KOM
komad
800
208
indapamid
Indapres, Hemofarm
30 po 1.5 mg
kutija
460
209
indapamid
Rawel SR, Krka
30 po 1.5 mg
kutija
100
210
insulin aspart
NovoRapid FlexPen,
Novo Nordisk
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
kutija
460
211
NovoMix 30 FlexPen,
Novo Nordisk
injekcije
(karpula
)
injekcije
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
kutija
100
212
insulin aspart:
rastvorljivi 30% +
protamin kristalni 70%
insulin detemir
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
kutija
240
213
insulin glargin
Lantus Solostar,
SanofiAventis
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
kutija
60
214
insulin glulizin
Apidra Solostar,
Sanofi Aventis
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
kutija
80
215
insulin humani izofan
Insulatard Penfil,
Novo Nordisk
5 po 3 ml (100i.j.
kutija
800
216
insulin humani izofan
Insuman Basal
Solostar, Sanofi
Aventis
injekcije
(karpula
)
injekcije
(karpula
)
injekcije
(karpula
)
injekcije
(špric)
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
kutija
60
217
insulin humani kristalni
Insuman Rapid
Solostar, Sanofi
Aventis
injekcije
(špric)
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
kutija
60
218
insulin humani: kristalni
25% + izofan 75%
Insuman Comb 25
Solostar, Sanofi
Aventis
injekcije
(špric)
5 po 3 ml (100i.j./ml )
kutija
200
219
Humulin M3, Eli
Lilly
kutija
40
5 po 3 ml (100 i.j /1ml)
kutija
1200
Actrapid penfil
injekcije
(karpula
)
injekcije
(karpula
)
karpule
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
221
insulin humani: kristalni
30% + protamin izofan
70%
insulin humani: kristalni
30% + protamin izofan
70%
insulin kratkog dejstva
5po 3ml
komad
600
222
irbesartan
Irbenida, Hemofarm
AD
film
tablete
30 po 300 mg
kutija
10
223
irbesartan
Irbenida, Hemofarm
AD
film
tablete
30 po 150 mg
kutija
10
224
irbesartan+hidrohlortiaz
id
Irbenida Plus,
Hemofarm AD
film
tablete
30 po (150mg+12,5mg)
kutija
10
225
izosorbid 5 mononitrat
Monizol, Zorka
Pharma
tablete
30 po 40 mg
kutija
60
220
Levemir, Novo
Nordisk
Mixtard 30 Penfil,
Novo Nordisk
retard
film
tablete
retard
tablete
injekcije
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 12 од 56
226
izosorbid 5 mononitrat
Monizol, Zorka
Pharma
tablete
30 po 20 mg
kutija
12000
227
izosorbid 5 mononitrat
Monosan, Slaviamed
tablete
30 po 20 mg
kutija
40
228
229
izosorbid dinitrat
izosorbid dinitrat
Cornilat, Galenika
Isosorb retard,
Zdravlje
tablete
kapsule
20 po 20 mg
60 po 20 mg
kutija
kutija
60
800
230
kalcijum karbonat
Kalcijum karbonat,
Alkaloid
tablete
50 po 1 g
kutija
400
231
232
233
kaptopril
kaptopril
kaptopril
Katopil, Galenika
Katopil, Galenika
Zorkaptil, Hemofarm
AD
tablete
tablete
tablete
40 po 50 mg
40 po 25 mg
40 po 12.5 mg
kutija
kutija
kutija
400
400
100
234
kaptopril
Zorkaptil, Hemofarm
AD
tablete
40 po 50 mg
kutija
440
235
kaptopril
Zorkaptil, Hemofarm
AD
tablete
40 po 25 mg
kutija
1200
236
karbamazepin
Carbamazepine
retard, Alvogen
tablete
30 po 400mg
kutija
40
237
238
karbamazepin
karbamazepin
Galepsin, Galenika
Karbapin, Hemofarm
tablete
tablete
50 po 200 mg
50 po 200 mg
kutija
kutija
60
400
239
karbamazepin
Tegretol CR, Novartis
film
tablete
30 po 400 mg
kutija
600
240
karbamazepin
Tegretol, Novartis
sirup
kutija
40
241
karvedilol
Dilatrend, F.
Hoffmann-La Roche
tablete
1 po 250 ml (100 mg / 5
ml)
28 po 25 mg
kutija
20
242
karvedilol
Dilatrend, F.
Hoffmann-La Roche
film
tablete
28 po 6.25 mg
kutija
20
243
karvedilol
tablete
28 po 12.5 mg
kutija
20
244
245
karvedilol
karvedilol
Dilatrend, F.
Hoffmann-La Roche
Karvileks, Zdravlje
Milenol, Hemofarm
tablete
tablete
30 po 12.5 mg
28 po 12.5 mg
kutija
kutija
120
120
246
ketokonazol
Mycoseb, Hemofarm
tablete
20 po 200 mg
kutija
10
247
248
ketotifen
klaritromicin
Galitifen, Galenika
Klacid MR, Abbott
sirup
film
tablete
1 po 100 ml (1 mg / 5 ml)
7 po 500mg
kutija
kutija
100
20
249
klaritromicin
Klacid, Abbott
14 po 500mg
kutija
60
250
klaritromicin
Zymbaktar,
Hemofarm
film
tablete
film
tablete
14 po 250 mg
kutija
10
251
klaritromicin
Zymbaktar,
Hemofarm
film
tablete
14 po 500 mg
kutija
140
252
klindamicin
Clindamycin - MIP,
Chephasaar
film
tablete
12 po 600 mg
kutija
60
253
254
255
klomipramin hlorid
klonazepam
klopidogrel
Anafranil, Novartis
Rivotril, Galenika
Antiagrex, Zdravlje
30 po 25 mg
30 po 2 mg
28 po 75mg
kutija
kutija
kutija
160
800
40
256
klopidogrel
Plavix, Sanofi
28 po 75 mg
kutija
300
257
klopidogrel
Zyllt, Slaviamed
28 po 75 mg
kutija
20
258
klozapin
Clozapin , Sandoz
dražeje
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
tablete
50 po 100 mg
kutija
20
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 13 од 56
259
klozapin
Clozapine, Alvogen
tablete
50 po 25 mg
kutija
20
260
klozapin
Clozapine, Alvogen
tablete
50 po 100 mg
kutija
40
261
262
263
klozapin
klozapin
kvinapril
Leponex, Novartis
Leponex, Novartis
Hemokvin,
Hemofarm
tablete
tablete
film
tablete
50 po 100 mg
50 po 25 mg
20 po 10 mg
kutija
kutija
kutija
100
100
2400
264
kvinapril
Hemokvin,
Hemofarm
film
tablete
20 po 20 mg
kutija
3000
265
kvinapril hlorid +
hidrohlorotiazid
Hemokvin plus,
Hemofarm
film
tablete
20 po (20mg+12,5mg)
kutija
5600
266
lamotrigin
Lamect, PharmaSwiss
tablete
30 po 100 mg
kutija
10
267
lamotrigin
Lamictal,
GlaxoSmithKline
tablete
30 po 50 mg
kutija
200
268
lamotrigin
Lamictal,
GlaxoSmithKline
tablete
30 po 25 mg
kutija
20
269
lamotrigin
Lamictal,
GlaxoSmithKline
tablete
30 po 100 mg
kutija
380
270
271
lamotrigin
lamotrigin
Lamotral
Solaban, Hemofarm
30x100mg
30 po 100mg
komad
kutija
60
40
272
lamotrigin
Solaban, Hemofarm
30 po 25mg
kutija
10
273
274
275
lansoprazol
lansoprazol
latanoprost
Sabax, Hemofarm
Sabax, Hemofarm
Xalatan, Pfizer
28 po 15 mg
14 po 30 mg
1 po 2.5 ml 0.0050%
kutija
kutija
kutija
100
100
200
276
Xalacom, Pfizer
1 po 2.5 ml (5mg/ml +
50mcg/ml)
60 po 250mg
kutija
80
277
latanoprost + timolol
maleat
levetiracetam
kutija
10
278
levetiracetam
Keppra, UCBPH
60 po 1000mg
kutija
10
279
levetiracetam
Keppra, UCBPH
60 po 500mg
kutija
10
280
levodopa + benzerazid
Madopar, Galenika
tablete
tablete
za
oralnu
suspenzi
ju
tablete
za
oralnu
suspenzi
ju
kapsule
kapsule
kapi za
oči
kapi za
oči
film
tablete
film
tablete
film
tablete
tablete
kutija
400
281
levofloksacin
40
levofloksacin
10 po 500 mg
kutija
40
283
levofloksacin
10 po 500 mg
kutija
20
284
285
286
levotiroksin natrijum
lizinopril
lizinopril
film
tablete
film
tablete
film
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
282
50 po 100 mcg
20x10mg
20 po 20 mg
kutija
komad
kutija
100
60
40
287
lizinopril
tablete
30 po 20mg
kutija
200
288
lizinopril
tablete
30 po 10mg
kutija
80
289
lizinopril+hidrohlorotia
zid
lizinopril+hidrohlorotia
zid
Forteca, Hemofarm
AD
Forteca, Hemofarm
AD
Levomax,
PharmaSwiss
Tivoral, Galenika
Skopryl
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Iruzid, Belupo
100 po 250 mg (200 mg +
50 mg)
10 po 250 mg
tablete
30 po (10mg+12,5mg)
kutija
20
Lizopril H, Bosnalijek
tablete
20 po (10mg+12,5mg)
kutija
400
290
Keppra, UCBPH
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 14 од 56
291
Lizopril H, Bosnalijek
tablete
20 po (20mg+12,5mg)
kutija
220
Skopryl plus,
Alkaloid
Loperamid, Zdravlje
Lorazepam,
Hemofarm AD
tablete
30 po (20mg+12,5mg)
kutija
300
293
294
lizinopril+hidrohlorotia
zid
lizinopril+hidrohlorotia
zid
loperamid hlorid
lorazepam
tablete
tablete
20 po 2 mg
30 po 1 mg
kutija
kutija
300
1200
295
lorazepam
Lorazepam,
Hemofarm AD
tablete
20 po 2.5 mg
kutija
3000
296
losartan +
hidrohlortiazid
Erynorm plus,
Hemofarm AD
film
tablete
28 po (50mg+12,5mg)
kutija
40
297
losartan +
hidrohlortiazid
Losar plus, Galenika
film
tablete
30 po (50mg+12,5mg)
kutija
20
298
losartan kalijum
Erynorm, Hemofarm
AD
film
tablete
28 po 100 mg
kutija
2600
299
losartan kalijum
kutija
2200
losartan kalijum
30 po 50mg
kutija
20
301
losartan kalijum
Rasoltan, Zdravlje
28 po 50 mg
kutija
100
302
maprotilin
Maprotilin, Zdravlje
film
tablete
film
tablete
film
tablete
tablete
28 po 50 mg
300
Erynorm, Hemofarm
AD
Losar, Galenika
30 po 50 mg
kutija
300
303
maprotilin
Maprotilin, Zdravlje
tablete
30 po 25 mg
kutija
2000
304
mebendazol
Soltrik, Galenika
60
mesalazin
5-Asa, Slaviamed
1 po 30 ml (100 mg / 5
ml)
30 po 250 mg
kutija
305
kutija
10
306
metformin hlorid
30 po 1000 mg
kutija
40
307
metformin hlorid
Glucophage, Merck
KGaA
Gluformin,
Hemofarm
suspenzi
ja
supozito
rije
film
tablete
film
tablete
30 po 1000 mg
kutija
11000
308
metformin hlorid
Gluformin,
Hemofarm
film
tablete
30 po 500 mg
kutija
16000
309
metformin hlorid
Tefor, Galenika
30 po 850 mg
kutija
100
310
311
metformin hlorid
metildopa
Tefor, Galenika
Methyldopa,
Hemofarm
film
tablete
tablete
film
tablete
30 po 500 mg
20 po 250 mg
kutija
kutija
2000
600
312
metilergometrin maleat
Methylergometrin,
Hemofarm
1 po 10 ml (0.25 mg / 1
ml)
kutija
40
313
314
metilfenidat
metoklopramid hlorid
Concerta, Janssen
Klometol, Galenika
30 po 18 mg
1 po 100 ml (5 mg / 5 ml)
kutija
kutija
4
200
315
316
metoklopramid hlorid
metoprolol
Klometol, Galenika
Corvitol, Berlin
Chemie
tablete
tablete
30 po 10 mg
30 po 100 mg
kutija
kutija
400
10
317
metoprolol
Corvitol, Berlin
Chemie
tablete
30 po 50 mg
kutija
400
318
metoprolol
Presolol, Hemofarm
film
tablete
56 po 50 mg
kutija
1460
319
metoprolol
Presolol, Hemofarm
film
tablete
30 po 100 mg
kutija
2000
320
metoprolol
Presolol, Hemofarm
film
tablete
28 po 50 mg
kutija
2000
321
322
323
metronidazol
metronidazol
metronidazol
Orvagil D
Orvagil, Galenika
Orvagil, Galenika
tablete
tablete
tablete
20x400mg
20 po 250 mg
20 po 400 mg
komad
kutija
kutija
600
140
800
292
kapi za
oralnu
primenu
tablete
sirup
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 15 од 56
324
mianserin hlorid
Tolvon, Organon
film
tablete
tablete
kapsule
30 po 30 mg
kutija
200
325
326
midazolam
mikofenolat mofetil
Flormidal, Galenika
CellCept, F.
Hoffmann-La Roche
30 po 15 mg
300 po 250 mg
kutija
kutija
100
10
327
mikofenolat mofetil
CellCept, F.
Hoffmann-La Roche
kapsule
300 po 500 mg
kutija
10
328
329
mikonazol
mikonazol
Daktanol, Galenika
Daktanol, Galenika
krem
gel
1 po 30 g 2%
1 po 40 g 2%
kutija
kutija
200
200
330
mikonazol
kutija
40
mometazon furoat
1 po 140 doza 0,05%
kutija
60
332
montelukast
Singulair, Merck
Sharp Dohme
28 po 5 mg
kutija
20
333
montelukast
Singulair, Merck
Sharp Dohme
vagitorij
e
sprej za
nazalnu
primenu
tablete
za
žvakanje
film
tablete
7 po 200 mg
331
Gino Daktanol,
Galenika
Nasonex, ScheringPlough
28 po 10 mg
kutija
40
334
natrijum valproat
Eftil, Zorka Pharma
sirup
1 po 150 ml (5.764 g /
100 ml)
kutija
200
335
natrijum valproat +
valproinska kiselina
Eftil retard 500,
Zorka Pharma
film
tablete
30 po (333mg+145mg)
kutija
1000
336
nebivolol
Binevol, Pharma
Swiss
tablete
30 po 5 mg
kutija
1600
337
338
nebivolol
neomicin sulfat +
fluocinolon acetonid
neomicin sulfat +
fluocinolon acetonid
Nevotens
Sinoderm N, Galenika
tablete
krem
komad
kutija
60
60
Sinoderm N, Galenika
mast
30x5mg
1 po 15 g (0,025% + 3300
i.j./g)
1 po 15 g (0,025% + 3300
i.j./g)
kutija
60
340
neomicin sulfat +
polimiksin B sulfat +
nistatin
Polygynax, Innotech
International
1 po 12 (100000i.j. +
35000i.j. + 35000ij)
kutija
10
341
342
343
nifedipin
nitrazepam
norfloksacin
Nifelat, Zdravlje
Nipam, Bosnalijek
Uricin, Slaviamed
30 po 20 mg
10 po 5 mg
20 po 400mg
kutija
kutija
kutija
1300
400
400
344
olanzapin
Treana, Hemofarm
30 po 10mg
kutija
20
345
olanzapin
Treana, Hemofarm
30 po 5mg
kutija
10
346
347
omeprazol
omeprazol
Omeprol, Zdravlje
Zeprom, Pharmaswiss
kapsule
za
vaginaln
u
primenu
tablete
tablete
film
tablete
film
tablete
film
tablete
kapsule
kapsule
15 po 20 mg
14 po 20mg
kutija
kutija
100
120
348
pantoprazol
Controloc, Nycomed
film
tablete
14 po 40 mg
kutija
20
349
pantoprazol
Controloc, Nycomed
tablete
14 po 20 mg
kutija
20
350
pantoprazol
Gastroloc,
Pharmanova
film
tablete
14 po 40 mg
kutija
10
351
pantoprazol
Gastroloc,
Pharmanova
tablete
14 po 20 mg
kutija
40
352
pantoprazol
Panrazol, Zdravlje
a.d.
film
tablete
14 po 40 mg
kutija
40
353
pantoprazol
Panrazol, Zdravlje
a.d.
tablete
14 po 20 mg
kutija
40
354
paracetamol
Paracetamol,
sirup
1 po 100 ml (120 mg / 5
kutija
1600
339
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 16 од 56
Galenika
355
paroksetin
Actapax, Zdravlje
356
paroksetin
357
Pelene
Seroxat,
GlaxoSmithKline
PELENE ZA DECU
PAMPERS
358
Pelene
PELENE ZA DECU
PAMPERS
359
Pelene
360
Pelene
361
perindopril
Pelene za odras. Delta
form
Pelene za odrasle
Delta form
Perigard,
PharmaSwiss
362
perindopril
363
ml)
film
tablete
film
tablete
30 po 20 mg
kutija
80
30 po 20 mg
kutija
400
16+ a 1 KOM
komad
20
3(4-9)kg a 1 KOM
komad
20
pakov.
dnevne L 20KOM
komad
200
pakov.
dnevne M 20kom
komad
200
tablete
4mg
kutija
20
Perigard,
PharmaSwiss
tablete
8mg
kutija
20
perindopril
Prexanil, Servier
30 po 10 mg
kutija
60
364
perindopril
Prexanil, Servier
30 po 5 mg
kutija
600
365
pilokarpin hlorid
Miokarpin,
Hemomont
1 po 10 ml 2%
kutija
240
366
367
pipemidna kiselina
pipemidna kiselina
Pipegal, Galenika
Pipem, Hemofarm
AD
film
tablete
film
tablete
rastvor
za
spoljašnj
u
primenu
kapsule
kapsule
20 po 200 mg
20 po 200 mg
kutija
kutija
200
1000
368
pramipeksol
dihidrohlorid
monohidrat
Mirapexin,
Boehringer Ingelheim
retard
tablete
30 po 0,75 mg
kutija
70
369
pramipeksol
dihidrohlorid
monohidrat
Mirapexin,
Boehringer Ingelheim
retard
tablete
30 po 3 mg
kutija
10
370
pramipeksol
dihidrohlorid
monohidrat
Mirapexin,
Boehringer Ingelheim
tablete
30 po 0.25 mg
kutija
20
371
pravastatin natrijum
Pravacor,
PharmaSwiss
tablete
30 po 40mg
kutija
80
372
pravastatin natrijum
Pravacor,
PharmaSwiss
tablete
30 po 20 mg
kutija
170
373
374
prednizon
propafenon hlorid
Pronison, Galenika
Propafen, Hemofarm
AD
tablete
film
tablete
20 po 20 mg
50 po 300 mg
kutija
kutija
300
60
375
propafenon hlorid
kutija
320
propiltiouracil
film
tablete
tablete
50 po 150 mg
376
Propafen, Hemofarm
AD
PTU (Propiltiouracil),
Alkaloid
45 po 100 mg
kutija
20
377
propiltiouracil
PTU (Propiltiouracil),
Alkaloid
tablete
20 po 50 mg
kutija
10
378
379
380
381
propranolol hlorid
ramipril
ramipril
ramipril
Propranolol, Galenika
Prilinda, Hemofarm
Prilinda, Hemofarm
Ramitens,
PharmaSwiss
tablete
tablete
tablete
tablete
50 po 40 mg
28 po 5 mg
28 po 2.5 mg
28 po 2.5 mg
kutija
kutija
kutija
kutija
800
4200
1820
400
382
ramipril
Ramitens,
PharmaSwiss
tablete
28 po 5 mg
kutija
600
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 17 од 56
383
ramipril
Tritace, Aventis
Intercontinental
tablete
28 po 2.5 mg
kutija
1000
384
ramipril
Tritace, Aventis
Intercontinental
tablete
28 po 5 mg
kutija
1200
385
ramipril
Tritace, Aventis
Intercontinental
tablete
28 po 10 mg
kutija
50
386
387
388
389
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril +
hidrohlorotiazid
Vivace, Zravlje
Vivace, Zravlje
Vivace, Zravlje
Ampril HD, Krka
tablete
tablete
tablete
tablete
28 po 2,5mg
28 po 5mg
28 po 10mg
28 po (5mg+25mg)
kutija
kutija
kutija
kutija
350
650
50
50
390
ramipril +
hidrohlorotiazid
Ampril HL, Krka
tablete
28 po (2,5mg+12,5mg)
kutija
160
391
ramipril +
hidrohlorotiazid
Tritace comp, Aventis
Intercontinental
tablete
28 po (5mg +25mg)
kutija
1000
392
ramipril +
hidrohlorotiazid
Vivace plus, Zdravlje
tablete
28 po (5mg +25mg)
kutija
160
393
394
rifampicin
risperidon
Rifamor, Galenika
Risperidon,
Hemofarm
kapsule
film
tablete
16 po 300 mg
20 po 4mg
kutija
kutija
200
20
395
risperidon
Risperidon,
Hemofarm
film
tablete
20 po 3mg
kutija
400
396
risperidon
Risperidon,
Hemofarm
film
tablete
20 po 2mg
kutija
860
397
risperidon
Risperidon,
Hemofarm
film
tablete
20 po 1mg
kutija
200
398
risperidon
Rissar, Alkaloid DOO
Beograd
film
tablete
20 po 3 mg
kutija
20
399
risperidon
Rissar, Alkaloid DOO
Beograd
film
tablete
20 po 1 mg
kutija
80
400
risperidon
Rissar, Alkaloid DOO
Beograd
film
tablete
20 po 2 mg
kutija
20
401
402
rivastigmin
roksitromicin
Exelon, Novartis
Roximisan,
Slaviamed
kapsule
film
tablete
28 po 3 mg
10 po 150 mg
kutija
kutija
20
10
403
ropinirol
Requip Modutab,
Smithkline Beecham
Pharm.
tablete
28 po 4 mg
kutija
60
404
salbutamol
Spalmotil, Galenika
1 po 10 ml (5 mg / 1 ml)
kutija
40
405
salbutamol
Spalmotil, Galenika
rastvor
za
inhalacij
u
sirup
1 po 200 ml (2 mg / 5 ml)
kutija
20
406
407
salbutamol
salbutamol
Spalmotil, Galenika
Ventolin,
GlaxoSmithKline
tablete
sprej
60 po 2 mg
1 po 200 doza (0.1 mg / 1
doza)
kutija
kutija
800
300
408
salmeterol
sprej
1 po 120 doza (25 mcg /
kutija
80
409
sertralin
Serevent, Hemofarm
AD
Sidata, Hemofarm
film
tablete
28 po 100mg
kutija
20
410
sertralin
Sidata, Hemofarm
film
tablete
28 po 50mg
kutija
800
411
sertralin
Zoloft, Haupt pharma
film
tablete
28 po 50 mg
kutija
1000
412
simvastatin
Cholipam, Hemofarm
tablete
20 po 10 mg
kutija
300
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 18 од 56
413
simvastatin
Cholipam, Hemofarm
tablete
20 po 20 mg
kutija
300
414
simvastatin
Hollesta, Alkaloid
doo Beograd
film
tablete
30 po 20 mg
kutija
20
415
simvastatin
Hollesta, Alkaloid
doo Beograd
film
tablete
30 po 10 mg
kutija
20
416
spironolakton
tablete
30 po 100 mg
kutija
600
417
spironolakton
tablete
40 po 25 mg
kutija
2000
418
sulfadiazin srebro
Spironolakton,
Galenika
Spironolakton,
Galenika
Sanaderm, Zdravlje
krem
1 po 50 g 1%
kutija
20
419
sulfametoksazol +
trimetoprim
Bactrim, Galenika
sirup
1 po 100 ml (200 + 40
mg)/5 ml
kutija
200
420
sulfametoksazol +
trimetoprim
Bactrim, Galenika
tablete
20 po 480 mg(400 + 80
mg)
kutija
800
421
sulfasalazin
Salazopyrin EN,
Kemwell
tablete
100 po 500 mg
kutija
10
422
sumatriptan
kutija
40
takrolimus
film
tablete
kapsule
2 po 50 mg
423
Imigran,
GlaxoSmithKline
Prograf, Astellas
30 po 0.5 mg
kutija
5
424
takrolimus
Prograf, Astellas
kapsule
60 po 1 mg
kutija
5
425
takrolimus
Prograf, Astellas
kapsule
60 po 5 mg
kutija
5
426
tamoksifen
kutija
1200
tamsulosin
film
tablete
kapsule
30 po 10 mg
427
Nolvadex,
AstraZeneca
Betamsal, Hemofarm
30 po 0,4mg
kutija
1400
428
tamsulosin
Tamsol, PharmaSwiss
kapsule
30 po 0.4 mg
kutija
600
429
telmisartan
Micardis, Boehringer
Ingelheim
tablete
28 po 80 mg
kutija
100
430
telmisartan +
hidrohlorotiazid
Micardis plus,
Boehringer Ingelheim
tablete
28 po (80mg+12,5mg)
kutija
160
431
teofilin
Durofilin, Zdravlje
kapsule
40 po 125 mg
kutija
1000
432
433
teofilin
tetrazepam
Durofilin, Zdravlje
Tetrazepam - MIP,
Chephasaar
kapsule
tablete
40 po 250 mg
20 po 50 mg
kutija
kutija
1200
40
434
435
tiamazol
tiklopidin hlorid
Tiastat, Bosnalijek
Ticlodix, Hemofarm
tablete
film
tablete
20 po 20 mg
30 po 250 mg
kutija
kutija
100
200
436
timolol
Glaumol, Galenika
1 po 5 ml 0.5%
kutija
280
437
tiotropium
Spiriva, Boehringer
Ingelheim
rastvor
za
spoljašnj
u
primenu
kapsule
30 po 18 mcg
kutija
20
438
439
tizanidin
tolperison
Sirdalud, Novartis
Mydocalm, Gedeon
Richter
tablete
film
tablete
30 po 4 mg
30 po 150 mg
kutija
kutija
10
100
440
topiramat
Topamax, JanssenCilag
tablete
28 po 25 mg
kutija
20
441
topiramat
Topamax, JanssenCilag
tablete
28 po 50 mg
kutija
200
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 19 од 56
442
topiramat
Topamax, JanssenCilag
tablete
28 po 100 mg
kutija
20
443
tramadol hlorid
Trodon, Hemofarm
10 po 100 mg
kutija
60
444
445
tramadol hlorid
trazodon hlorid
Trodon, Hemofarm
Trittico, CSC
20 po 50 mg
20 po 150 mg
kutija
kutija
420
100
446
trimetazidin hlorid
Preductal MR, Servier
retard
tablete
kapsule
retard
tablete
tablete
60 po 35 mg
kutija
200
447
trimetazidin hlorid
Trimetacor, Alvogen
tablete
60 po 35 mg
kutija
100
448
urzodeoksiholna
kiselina
Ursofalk, Dr Falk
Pharma
kapsule
50 po 250 mg
kutija
10
449
urzodeoksiholna
kiselina
Ursosan, ProMed CS
kapsule
100 po 250 mg
kutija
20
450
valproinska kiselina
Valproix,Zdravlje
tablete
blister, 30 po (145 mg +
333
451
valsartan
Valsacor, Krka
28 po 80 mg
kutija
1000
452
valsartan +
hidrohlorotiazid
Valsacombi, Krka
film
tablete
film
tablete
28 po (160mg +25mg)
kutija
80
453
valsartan +
hidrohlorotiazid
Valsacombi, Krka
film
tablete
28 po (160mg +12,5mg)
kutija
60
454
valsartan +
hidrohlorotiazid
Valsacombi, Krka
film
tablete
28 po (80mg +12,5mg)
kutija
60
455
456
varfarin natrijum
venlafaksin
Farin, Galenika
Velahibin, Zdravlje
a.d.
tablete
film
tablete
30 po 5 mg
28 po 75 mg
kutija
kutija
1200
20
457
verapamil hlorid
Verapamil, Panfarma,
Hemofarm
film
tablete
30 po 40 mg
kutija
1640
458
verapamil hlorid
Verapamil, Panfarma,
Hemofarm
film
tablete
50 po 80 mg
kutija
2000
459
zofenopril kalcijum
Zofecard, A.Menarini
film
tablete
28 po 30 mg
kutija
600
460
zolpidem tartarat
Belbien, Hemofarm
20 po 10mg
kutija
2400
461
zolpidem tartarat
Sanval, Lek
20 po 5 mg
kutija
60
462
zolpidem tartarat
Stilnox, Sanofi
20 po 10 mg
kutija
20
463
mesalazin
Pentasa, Ferring
28 po 1g
kutija
10
464
mesalazin
UKUPNO
Pentasa, Ferring
film
tablete
film
tablete
film
tablete
supozito
rije
tablete
100 po 500 mg
kutija
15
200
86.588.886,70
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 20 од 56
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА(ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у одговарајући
регистар(чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан огранизоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре ( чл. 75. ст.1. тач. 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде ( чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији ( чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке ( чл. 75. ст.1.тач.5) Закона)
6. За партије 1до 464 ( само за лекове са Листа А и А1/РФЗО) понуђачи морају да
имају овлашћење од произвођача лекова да учествују на тендеру Дома здравља
Алибунар ЈН бр. 5/2014
7. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине ( чл. 75. ст.2. Закона).
a.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:
1. Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2013. години остварио укупан промет добара који су предмет јавне
набавке најмање у износу дате понуде
2. Кадровски капацитет
3. Технички капацитет
4. Средство финансијског обезбеђењакао гаранција да неће мењати илиповући своју
понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда будеодабрана
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 21 од 56
Услов из члана 75. став 1.тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 22 од 56
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:.. Решење Министарства
здравља о испуњавању услова за промет лековима на велико које
обухвата и промет добара који су предмет ове јавне набавке, коју
понуђач доставља у виду неоверене копије.
Дозвола мора бити важећа.
6) Овлашћење произвођача лекова да понуђач учествује на тендеру Дома
здравља Алибунар ЈН 5/2014 за набавку лекова са листе А и А1/РФЗО,
партијеод 1 до 464 (само за лекове)
7) Услов из чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу X).Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов:Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским
капацитетом, односно да је у 2013. години остварио укупан промет
добара који су предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде
Доказ: Завршни рачун за 2013. годину
1)
2) Услов:Кадровски капацитет
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог Дипл.
Фармацеута/ лекара (поглавље XIV)
3) Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно возило (поглавље
XV)
4) Услов:Средство финансијског обезбеђењакао гаранција да неће мењати
или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова
понуда буде одабрана
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 23 од 56
Доказ:Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопственa меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму и извод из регистра
Народне банке Србије, као доказ да је приложена меница регистрована у
Регистру меница Народне банке Србије. Рок важења менице је 60 дана од дана
отварања понуда.
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а доказ
из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача
којем је поверено извшење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказео испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копијаанаручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистару који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 24 од 56
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
VУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане
чланом 75.и 76. Закона, односно ако:
1.је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајућирегистар
2.да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3.да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5.има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке и важећу дозволу за стављање добра које је предмет јавне набавке
у промет
6.да има овлашћење произвођача лекова да учествује на тендеру Дома здравља
Алибунар ЈН 5/2014 за партије од 1 до 464 за лекове са Листа А и А1/РФЗО)
7.да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
8. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
9. располаже довољним кадровским и техничким капацитетом.
10.приложисредство финансијског обезбеђењакао гаранција да неће мењати или
повући своју понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда
буде одабрана
3.НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ
КАПАЦИТЕТАИ ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове
прописане чланом 76. Закона, односно ако располаже и:
1.неопходним финансијским и пословним капацитетом, и то:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 25 од 56
- да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2013 .години остварио укупан промет добара који су предмет
јавне набавке најмање у износу дате понуде;
2.довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, и то:
- да понуђач поседује 1 доставно возило
- да понуђач има у радном односу 1 запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
4.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Алибунар, Трг Слободе 8, 26310
Алибунар са назнаком: „ Понуда за јавну набавку добра- Лекови са листе
лекова А и А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр.5 /2014– НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.04.2014. године до 10,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је прим љена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.Неблаговремене понуде се неће
разматрати, већ ће бити одбијене и враћене понуђачу.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
5.ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому
здравља Алибунар,ул. Трг Слободе 8, 26310 Алибунар, дана 07.04.2014.
године са почетком у 10,35 часова.
Понуде ће отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране
Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано
лице а представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда,
морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда.
Записник о отварању понуда ће се састојати из три дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу,
понуђачима и комисији.
2. Штампани део који садржи техничку спецификацију добара по партијама са
процењеним вредностима.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 26 од 56
3. ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом
отварању понуда преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а који су
достављени уз понуде.
6.ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у
конкурсној документацији.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.
Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова;
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац Техничка спецификација,
све стране(поглављеIII)
3) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде( поглавље VI)
4) попуњен, печатом оверен и потписан Образац- подаци о понуђачу
( поглавље VI, образац под редним бројем 1), уколико понуђач подноси
понуду самостално
5) попуњен, печатом оверен и потписан Образац- подаци о подизвођачу
(поглавље VI, образац под редним бројем 2), уколико понуђач делимично
извршење набавке поверава подизвођачу
6) попуњен, печатом оверен и потписан Образац- подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој понуди(поглавље VI,образац под редним бројем 3),
уколико понуду подноси група понуђача
7) попуњен, печатом оверен и потписанМодел уговора ( поглављеVII)
8) попуњен, печатом оверен и потписанОбразац трошкова припреме понуде
(поглављеVIII)
9) попуњен, печатом оверен и потписанОбразац изјаве о независној понуди
(поглављеIX)
10) попуњен, печатом оверен и потписанОбразац изјаве у складу са
чл.75.ст.2. Закона ( поглавље X)
11) попуњен, печатом оверен и потписанОбразац изјаве о уредном извршењу
обавеза по раније закљученим уговорима ( поглавље XI)
12) попуњен, печатом оверен и потписанОбразац изјаве понуђача да ће
приложити инструмент обезбеђења-соло меницу са меничним
овлашћењем за добро извршење посла( поглавље XII)
13) Образац изјаве о прихватању реализације соломеницеза случај
одустајања од учињене понуде или закључења уговора( поглавље XIII)
14) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поседовању
неопходног кадровског капацитета ( поглавље XIV)
15) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поседовању
неопходногтехничког капацитета ( поглавље XV)
Обрасце дате у конкурсној документaцији (они који морају бити
попуњени,печатомоверени и потписани), односно подаци који морају бити
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, хемијском оловком, а овлашћено
лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени
печатом и потписани ( или парафирани) од стране овлашћеног лица.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 27 од 56
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке
карактеристике (спецификације).
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат
од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови
(нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач
непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац техничке карактеристике (спецификације),
- образац понуде,
- модел уговора,
- образац трошкова припреме понуде,
- образац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим
уговорима
-обрасце изјава средстава финансијског обезбеђења.
- обрасце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење
понуде, које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача.
Овлашћење се доставља уз понуду. Сваки понуђач из групе понуђача попуњава,
потписује и печатом оверава Образац-Подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди(поглавље VI,образац
под редним бројем 3).
Овлашћенипредставник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава,
Образац Подаци о понуђачу( поглавље VI, образац под редним бројем 1).
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају,
потписују и печатом оверавају Образац- Подаци о подизвођачу(поглавље VI,
образац под редним бројем 2).
7.ОБАВЕШТЕЊЕ
О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ
ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
МОЖЕ
ДА
Предметна јавна набавка је обликована по партијaма, набавка садржи 446
партије.
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије.
Све партије су наведене у Поглављу III Техничке карактеристике
(спецификације) који је саставни део конкурсне документације.
Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један
уговор.
8.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 28 од 56
9.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Алибунар,
Трг Слободе 8, 26310 Алибунар, са назнаком:
„ Измена понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр. 5/2014-НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ Допуна понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО,ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ Опозив понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО,ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ“или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуде понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
10.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде( поглављеVI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
11.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављуIV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 29 од 56
12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
13.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши одложено, вирманом, и не може бити краће од 115 дана,
нити дуже од 120 дана,рачунато од дана испостављања фактуре. Уколико
понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у
конкурсној документацији ( нпр. авансно плаћање или краћи рок од траженог),
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове,
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
13.2. Захтеви у погледу рока употребе понуђених добара
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана
извршене испоруке.
13.3. Захтев у погледу рока испоруке добара, места испоруке
Понуђач је дужан извршити сукцесивну испоруку робе по захтеву купца,
најкасније 3 дана од дана подношења захтева.
Количине наведене у Техничкој спецификацији су оквирне и утврђене су на
основу потрошње у претходном периоду. Наручилац задржава право да одступи
од процењених количина датих у табели и да не изврши набавку свих
уговорених количина.
Рок испоруке мора бити изражен у данима и рачуна се од дана потписивања
уговора.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у
објектима - апотекама Дома здравља Алибунар.
13.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 30 од 56
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
14.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде
и Обрасцу техничке (спецификације). Понуђач треба да упише појединачну
цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима без урачунатог ПДВа. ПДВ се исказује одвојено.Понуђач такође уписује и укупну цену са
урачунатим ПДВ-ом. Све цене морају бити исказане у динарима. Цене су
фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. Изузетно, цене се могу
мењати уколико дође до промене цене лека утврђене Листом лекова РФЗО
односно за помагала цене утврђене у Списку највиших износа накнада за
одређена помагала која се издају преко апотека.Цена подразумева превоз
возилима понуђача до апотека које послују у саставу Дома здравља Алибунар
на територији Општине Алибунар.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
15.ПОДАЦИ
О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,
ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
16.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачје дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу-писмуи извод из регистра Народне банке
Србије, као доказ да је приложена меница регистрована у Регистру меница
Народне банке Србије. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 31 од 56
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци,
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђачје дужан да у понуди достави:
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписану и печатом
оверену изјаву да ће по потписивању уговора,издати Купцу инструмент
обезбеђења уговорних обавеза – соло меницу са меничним овлашћењем, за
добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без права на приговор и
платива на први позив на износ од 10% вредности понуде, односно Уговора.
Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења-соло меницу
са меничним овлашћењем за добро извршење посла( поглавље XII).
17.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
18.НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу
садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени
податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора
битиобележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено„ПОВЕРЉИВО’’,
а испод наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин.Наручилац ће одбити давање информација која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као
и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 32 од 56
Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само
у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која
буду укључена у поступку јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка.
19.ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊАУ
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Дом
здравља Алибунар, 26130 Алибунар, Трг Слободе 8, или на е-маил
[email protected], тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде,најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде. Дом здравља Алибунар ће заинтересованом лицу
одговорити у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
5/2014“.
Ако Дом здравља Алибунар измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. По истеку
рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну докуметацију.
Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
20.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Дом
здравља Алибунар ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 33 од 56
21.РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
22.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
1.Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је
уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима
( поглавље XI)
2.Дом здравља Алибунар ће одбити понуду уколико поседује доказ да је
понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
1)поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2)учинио повреду конкуренције;
3)доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3. Дом здравља Алибунар ће одбити понуду уколико поседује доказ који
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за
период од претходне три године.
4. Дом здравља Алибунар може одбити понуду ако поседује правоснажну
судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
5. Дом здравља Алибунар ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
23.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговорапреда наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Соло меница за добро извршење посла издаје се у висини од
15%,(уместо 10%)од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 34 од 56
24. ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Дом здравља Алибунар ће доделити уговор применом критеријума „економски
најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на
следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:
1. Цена
65,00 пондера
2. Услови плаћања (касса сконто)
35,00 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА:
100,00 пондера
1. Цена
65,00 пондера
Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде,
међу појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 65,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 65,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију
Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.
2. Услови плаћања (касса сконто)
1
Понуђени
касса
сконто
115 дана
%
Пондери
за услове
плаћања
2
3
35,00 пондера
пон 1
пон 2
пон 3
пон 4
пон 5
Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (касса сконто).
Понуда са најповољнијим условима плаћања добија максималан број пондера – 35,00
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
УП = ( УП понуде. / УП макс) х 35,00
УП – број пондера за елеменат критеријума – услови плаћања (касса сконто);
УП макс. – Најповољнији услови плаћања;
УП понуде –Понуђени услови плаћања из понуде која се оцењује.
Последњи рок плаћања 120 дана.
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 35 од 56
25.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу
који понуди већи касса сконто. Ако је и највећи касса сконто исти предност ће се дати
понуђачу који буде изабран као најповољнији за већи број партија.
26.ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА
ОБАВЕЗА
КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ
ВАЖЕЋИХ
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине (Обазац изјава – поглављеX ).
27.КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
28.ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона, односно
уколико нуди добра домаћег порекла мора да као саставни део понуде поднесе
Уверење о домаћем пореклу добра које издаје надлежно министарство
Републике Србије.
29.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на е-маил [email protected], факсом на
број 013/641-269, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту праваоспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације захтев ћесе
сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 36 од 56
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 154,
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи ( број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 80.000,00 динара, односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке
о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико
процењена вредност јавне набавке ( коју ће подносилац сазнати на отварању
понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара,
односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
30.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року до 7 данаод дана отварања понуда донети одлуку о додели
уговора.
31. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Дом здравља Алибунар ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем
којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
Став 2. Тачка 5) Закона.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 37 од 56
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Р. бр. јавне набавке: 5/2014
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________ за партије од 1 до 464
Понуђач доставља понуде за партије:(на линију уписати број партије за коју се подноси
понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самосталноб) заједничка понуда
(навести називе понуђача
учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач_____________________________
Датум
М.П.
Понуђач
______________________________
( Потпис одговорног лица)
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 38 од 56
ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ- ПРИЛОГ БРОЈ 1
1
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
Назив понуђача
(скраћено име)
3
Број
партије
4
Количина
5
Појединачна
цена без
ПДВ
6
Укупан
износ
понуде без
урачунатог
ПДВ
7
Износ ПДВ
8
Укупан
износ
понуде са
урачунатим
ПДВ
9
10
11
Рок
важења
понуде
(мин.
60 дана
од дана
отварањ
а
понуда)
Услови
плаћања
За 115 дана
(касса
сконто)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Напомена:При попуњавању табеле водити рачуна да унешени бројеви-износи буду на две децимале и да сва поља буду попуњена (уколико је нула написати
нулу,а не неку од ознака- звездица, повлака или празно поље) .
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 39 од 56
Напомена:
Ова табела се не попуњава у оквиру конкурсне документације, већ као посебан прилог
израђен у EXCEL-u.Табела се може преузети са сајта Дома здравља Алибунар или са
Портала јавних набавки.
Такође, понуђач је дужан да табелу, попуњену за партије за које конкурише, достави као
саставни део своје понуде у штампаном облику, папирној форми. Наведену табелу
понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену табелу доставе на УСБ-у(у Excel-u) као саставни
део понуде.Уколико понуђач не достави попуњену табелу на УСБ-у као саставни
део понуде, већ саму у штампаном облику, папирној форми, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 40 од 56
1.ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:_______________________________________
Адреса понуђача:_______________________________________
Матични број понуђача:_______________________________________
Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):_______________________________________
Име особе за контакт:_______________________________________
Електpонска адреса понуђача (е-маил):______________________________
Телефон:_______________________________________
Телефакс:_______________________________________
Шифра делатности: ______________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:_________________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора: ___________________________
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 41 од 56
2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача: _______________________________________
Адреса подизвођача: _______________________________________
Лице за контакт: _______________________________________
E-маил: _______________________________________
Телефон: _______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ): _________________________________
Матични број подизвођача: _______________________________________
Шифра делатности: _______________________________________
Број рачуна: _______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________
Датум
М.П.
Понуђач
_____________________
( потпис одговорног лица)
М.П.
Подизвођач
_____________________
( потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај
образац копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 42 од 56
3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
Назив понуђача: _______________________________________
Адреса понуђача:_______________________________________
Лице за контакт: _______________________________________
е-маил: _______________________________________
Телефон: _______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ): ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
Шифра делатности: _______________________________________
Број рачуна: _______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ___________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 43 од 56
VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 5/2014
Закључен између:
Наручиоца Дом здравља Алибунар
са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе 8
ПИБ:102129784 Матични број: 08072361
Текући рачун број: 840-259661-55 Управа за трезор
Телефон: 013/641-201 Телефакс: 013/641-269
Кога заступа Др Динка Кожокар-Даждеа
( у даљем тексту: Директор)
и
_____________________________________________________________________
Са седиштем у_________________________,улица__________________________
ПИБ:_____________________Матични број:________________________________
Број рачуна:___________________________Назив банке:______________________
Телефон:__________________Телефакс:____________________________________
Кога заступа_______________________________
( у даљем тексту:_________________________)
Основ уговора:
ЈН број: 5/2014
Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________
Понуда изабраног понуђача бр._________________ од ________________
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1.Да је Купац према члану32.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС
бр.124/12“), а на основу објављивања позива за подношење понуда ради
учествовања у поступку јавне набавке добра – набавка лекова листа А и
А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО, по партијама, објављеног на Порталу
јавних набавки од 05.03.2014године, спровео отворени поступак (Ј.Н. бр.5/14).
1.2.Да је Продавац доставио за Партију:(на линију уписати број партије за коју се
подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара
траженим захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је
саставни део овог уговора као – Прилог број 1.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 44 од 56
Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из
тачке 1.2 овог уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су
прецизирани предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца датој у
отвореном поступку јавне набавке добра- Лекови са листе А и А1/РФЗО , а Купац
се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.
(Продавац наступа са
подизвођачем__________________________________________, улица
__________________________ из ______________________, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:
_________________________________________ .)
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручити по
појединачним ценама из понуде у Прилогу број 1 уговора. Цена подразумева ФЦО
апотеке купца на територији Општине Алибунар.
3.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у
Прилогу бр. 1. овог уговора.
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1 се могу мењати уколико дође до промене
цене лека утврђене Листом лекова РФЗО, односно цене за помагала утврђене у
Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека.
3.4. Купац ће извршити плаћање вирманом у роковима утврђеним у Прилогу бр. 1.
3.5. Продавац одобрава Купцу касса сконто у складу са Прилогом бр. 1.
3.6. Купац ће испоручену робу плаћати у уговореним роковима. Плаћање се врши
на основу месечних фактура које ће се купцу достављати приликом сваке испоруке
добра у папирној и електронској форми.
3.7. Услови, цене, рокови плаћања и уговорене кассе сконто утврђене су у Прилогу
бр. 1 који је саставни део уговора.
3.8.Продавац се обавезује да купцу достави књижна одобрења за уговорене касе у
року од 5 (пет) дана од дана плаћања рачуна од стране Купца.
Уговорне стране су сагласне да ће продавац касе за превремена плаћања
измиривати и то у року од 10 дана од дана плаћања, тако што ће испоставити
књижно одобрење којим ће се умањивати наредне обавезе за плаћање.
Уговорне стране су сагласне да књижна одобрења, која се приликом плаћања
одбијају од рачуна, имају третман готовинске уплате.
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са
техничким карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима
4.2.Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац
гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 45 од 56
4.3 Купац задржава право набавке мањих количина робе , зависно од тренутних
потреба,измена протокола терапија и средстава добијених од РФЗО-а.
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да
буде
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом(превод,
сагласности и остала неопходна документација), која доказује право пуштања тих
производа у промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима.
4.4 .Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које
време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са
правом даузорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој
институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.5.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству
овлашћених представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити
констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени
присутни представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца
морају бити сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има
недостатке и скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од
дана сачињавања Записника о рекламацији.
ЧЛАН 5. РОК ИСПОРУКЕ
5.1. Продавац је дужан извршити сукцесивну испоруку робе по захтеву купца,
најкасније 3 дана од дана подношења захтева.
ЧЛАН 6. РОК УПОТРЕБЕ
6.1.Понуђена добра морају имати рок
извршене испоруке
употребе минимално 6 месеци од дана
ЧЛАН 7. ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
7.1. Уколико за време трајања овог Уговора неки од испоручених лекова, који су се
приликом испоруке налазили на Листи лекова РФЗО, одлуком РФЗО не буду више
на Листи лекова, Купац може извршити повраћај тих лекова Продавцу.
7.2. Уз враћене лекове Купац ће Продавцу доставити Записник о повраћају лекова
на основу кога ће му Продавац издати књижно писмо-одобрење у року од 7 дана од
дана враћања лекова.
ЧЛАН 8.ДОЦЊАКУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А
8.1. Уколико Купац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је
достављена уз испоручену робу-лекове који се налазе на Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем
тексту: Листа лекова) и медицинско-техничких помагала која се прописују и издају
на терет средстава обавезног здравственог осигурања Продавац му неће
зарачунавати камату, уколико је до доцње дошло због тога што Републички завод
за здравствено осигурање , није извршио плаћање Купцу у року од 120 дана од дана
испостављања сваке појединачне фактуре за издате лекове.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 46 од 56
ЧЛАН 9. СМАЊЕЊЕ ЦЕНА ИСПОРУЧЕНИХ ЛЕКОВА
9.1. Уколико за време трајања овог Уговора, у складу са Одлуком о највишим
ценама лекова за хуману употребу или Одлуком произвођача или велетрговине,
односно Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, дође до смањења цене испоручених лекова,
Купац ће сачинити Записник о количинама лекова који нису продати и који се
налазе на залихама Купца.
9.2. Продавац се обавезује да Купцу, у року од 7 дана од дана добијања записника,
за разлику у цени изда књижно писмо-одобрење (затечене залихе лекова код Купца
x разлика у цени).
ЧЛАН 10. РОК УПОТРЕБЕ И ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
10.1. У случају да Продавац понуди да испоручи производе са роком употребе
краћим од шест месеци, понуда мора да садржи назив тих производа, цену и рок
употребе.
10.2. Купац може Продавцу извршити повраћај испоручене робе чији је рок
употребе краћи од шест месеци, месец дана пре истека рока производа, а Продавац
се обавезује да за враћену робу изда књижно писмо – одобрење у року од 7 дана од
дана повраћаја робе.
ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА
11.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла,
неопозиву,
безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10%
вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .
11.2. Рок важности соло менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на
који се уговор закључује.
ЧЛАН 12. РАСКИД УГОВОРА
12.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац
причини штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1.
Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију
предметне набавке.
12.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека
рока из члана 5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5%
вредности робе која није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити
услед дејства више силе. Продавац је обавезан да на месечном нивоу плати купцу
на име уговорне казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца није испоручио
купцу. Уколико не плати по позиву купца износ уговорених казни купац ће
наплатити уговорене казне по истеку уговора а у року важења менице.
12.3.У случају да и поред уговорених казнених поена понашање продавца буде
такво да угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен
уговор купац задржава право раскида уговора и наплате менице (или накнаду
штете) у износу од 5% од нереализоване вредности утврђене уговором.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 47 од 56
ЧЛАН 13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
13.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
13.2.Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза
13.3.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева.
13.4.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној
форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
13.5.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
13.6.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
ПРОДАВАЦ
______________________
КУПАЦ
ДОМ
ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
Др Динка Кожокар-Даждеа
______________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 48 од 56
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ
ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 49 од 56
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео
нeзависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 50 од 56
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.2. ЗАКОНА
ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању
своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 51 од 56
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО
РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно
извршавали обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за
период 2011, 2012 и 2013. година.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 52 од 56
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ
ПРИЛОЖИТИИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-СОЛО МЕНИЦУ
СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА
ИЗЈАВАПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТУРМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊАСОЛО МЕНИЦУ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у циљу обезбеђења доброг извршења
послапо потписивању уговора предати Купцу потписану и оверену,бланко
сопствену меницу уписану у Регистар меница који води Народна банка Србије, која
је неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од
10% вредности понуде, односно Уговора, са меничним овлашћењем за коришћење
исте.
Датум
М.П.
Понуђач:
( потпис одговорног лица )
__________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 53 од 56
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕСОЛОМЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД
УЧИЊЕНЕ ПОНУДЕ ИЛИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
ИЗЈАВАО ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СОЛО МЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ
ОДУСТАЈАЊАОД УЧИЊЕНЕ ПОНУДЕ ИЛИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Прихватамо да Наручилац реализује нашу соло меницу на износ од 10% од укупне
вредности понуде у случају одустајања од учињене понуде или закључења уговора.
Прилог уз ову изјаву:
-соло меница регистрована на износ од 10% од вредности понуде
-менично овлашћење
-картон депонованих потписа
-извод из Регистра меница Народне банке Србије, као доказ да је иста регистрована.
Датум
М.П.
. Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 54 од 56
XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у радном
односу једног (1) запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 55 од 56
XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо (једно) 1
доставно возило.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
_________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014
Страна 56 од 56
Download

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.5/2014