Апотека Прокупље
Ратка Павловића 1
Прокупље
Број: 585/14
Дана:01.07.2014.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО и лекова са Листе Д/РФЗО, по партијама, у
отвореном поступку, ЈН број 5/14
Прокупље, јул 2014. године
На основу члана 31. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.29/13), Одлуке директора Апотеке Прокупље о
покретању поступка јавне набавке, бр 541/14. од 20.06.2014. године и Решења о образовању Комисије за
јавну набавку, бр.542/14 od 20.06.2014. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара - набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО, и лекова са Листе Д/РФЗО по партијама, у
отвореном поступку ЈН број 5/14
Садржај :
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ......................................................................................................................... 3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...................................................................................................................... 5
III. ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ................................... 7
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА .. 29
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ........................................................................................... 31
Обрасци....................................................................................................................................................................59-78
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Назив Наручиоца: Апотека Прокупље
Адреса: Прокупље, Ратка Павловића 1.
Интернет страница Наручиоца: www. аpotekaprokuplje.rs
ПИБ: 100258380
Матични број: 17217607
Текући рачун: 840-324661-25 Управа за трезор- филијала у Прокупљу
Особа за контакт: Соња Копривица Е- маил: [email protected]
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра - набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО и лекова са Листе Д/РФЗО,
обликована по партијама.
Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекова по генеричком и заштићеном имену, с
обзиром да је дужан, да у складу са закљученим Уговором о снабдевању осигураних лица лековима и
појединим помагалима који се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима РФЗО изда пацијенту лек
који је прописан на лекарском рецепту, а изузетно, ако не располаже леком који је прописан може издати
други лек као замену, истог генеричког састава, исте или ниже цене, ако лекар изричито није написао да се
изда само прописани лек.
На рецепт се издају лекови са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по генеричком називу и заштићеном имену, са назнаком паковања
и јачине лека, назива произвођача лека, државе у којој је произведен, цене лека на велико за паковање и
партиципација осигураника.
У оквиру једног генеричког назива постоји више заштићених назива за лекове различитих произвођача.
У зависности од прописане терапије, лекар прописује пацијенту лек на рецепт уписујући заштићено име
лека са одговарајућом јачином и обликом.
Количине исказане у техничкој спецификацији су потребе Наручиоца за 6 месеци.
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Рок и начин подношења понуда
Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се непосредно или
путем поште на адресу: Апотека Прокупље, Ратка Павловића 1 ,18400 Прокупље, са назнаком: „Понуда за
јавну набавку добара – набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО и лекова са Листе Д/РФЗО,
партија___________________, ЈН број 5/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење понуда је 01.08.2014. године до 10,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за
подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум
понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до кога се могу подносити понуде, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који
је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на полеђини коверте
обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе
за контакт.
5. Пoдаци о начину , месту и роковима за подношење понуда
Понуђачи су у обавези да Табелу која је саставни део понуде ( Образац 1) попуне у оригиналном Excel
формату (xls или xlsх) , који се може преузети са сајта Апотеке Прокупље или се може затражити од
контакт особе да пошаље електронском поштом, затим да сниме на УСБ меморији, у оригиналном
формату у програму Excel, и да доставе уз понуду.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације и УСБ-ом са Табелама из
Образаца 1 доставити у затвореној коверти или кутији на адресу:
Апотека Прокупље,Ратка Павловића 1 , Прокупље са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – лекови са Листе А и А1/РФЗО и лекови са Листе Д/РФЗО, – партија, ЈН
бр. 5/14 - НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 01.08.
2014.године до 10,00 часова.
Пожељно је да сви документи, достављени уз понуду буду повезани траком и запечаћени, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се дана 01.08.2014. године у 10,30 часова, у просторијама Апотеке
Прокупље, Ратка Павловића 1, Прокупље.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.
Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања
понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Записник о отварању понуда ће се састојати из два дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу, понуђачима и комисији.
2. УСБ на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом отварању понуда
преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а који су достављени уз понуде.
7. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке ЈН 5/14 је набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО и лекова са Листе Д/РФЗО,
обликована по партијама. Број, назив и опис партија дефинисан је у делу III конкурсне документације у
Табели 1.
2. Назив и ознака из општег речника набавки:
33600000- фармацеутски производи.
III. ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Табела 1.
Partija
JKL
1
2
1063220
1068520
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4139180
4139160
1328230
4090290
1155512
1050102
1050101
1050100
4152104
4152100
1168089
1071750
1071751
1071752
1071330
1071331
1085350
1400400
1401290
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1114503
1072762
1072763
1101402
1402836
1402835
1402833
1402956
1402143
1402142
1402141
1402140
INN
acenokumarol
acetilsalicilna
kiselina
aciklovir
aciklovir
aciklovir
aciklovir
acitretin
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
alklometazon
alklometazon
alopurinol
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
amantadin sulfat
amilorid
amilorid,
metiklotiazid
aminofilin
amitriptilin
amitriptilin
amjodaron
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
Zasticeno ime
Naziv proizvođača leka
FO
JM
Količina
Pojedinačna
cena bez
PDV-a
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
SINKUM 4 20 po 4 mg
DUOPLAVIN 28 po (75 mg + 100 mg)
Union - Medic doo, Novi Sad
Sanofi winthrop Industrie
tableta
film tableta
kut.
kut.
30
177
114,20
1.194,00
3.426
211.338
ACIKLOVIR 1 po 5 g 5%
ACIKLOVIR 1 po 5 g 5%
ACIKLOVIR 25 po 200 mg
ZOVIRAX 1 po 4.5 g 3%
NEOTIGASON 30 po 25 mg
ALPHA D3 30 po 0.5 mcg
ALPHA D3 30 po 1 mcg
ALPHA D3 50 po 0.25 mcg
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
ALOPURINOL 40 po 100 mg
KSALOL 30 po 0.25 mg
KSALOL 30 po 0.5 mg
KSALOL 30 po 1 mg
XANAX 30 po 0,25 mg
XANAX 30 po 0,5 mg
PK MERZ 30 po 100 mg
HEMOPRES 40 po (50 mg + 5 mg)
LOMETAZID 30 po (10 mg + 5 mg)
Union-Medic Novi Sad d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Glaxo Operations UK Limited
Co KG
Pharmachemie B.V.
Pharmachemie B.V.
Pharmachemie B.V.
BelupokozmetikaLijekovid.d.i
BelupokozmetikaLijekovid.d.i
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Pfizer Italia S.R.L.
Pfizer Italia S.R.L.
GmbH
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
mast
krem
tableta
mast za oči
kapsula, tvrda
kapsula, meka
kapsula, meka
kapsula, meka
krem
mast
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
10
715
273
34
20
168
151
209
205
319
1.480
570
7.770
460
55
2.015
1.049
390
1.730
266,50
266,50
672,50
747,20
3.449,60
525,50
948,60
516,90
268,30
268,30
107,70
83,00
135,40
192,70
83,00
135,40
440,70
163,30
138,20
2.665
190.548
183.593
25.405
68.992
88.284
143.239
108.032
55.002
85.588
159.396
47.310
1.052.058
88.642
4.565
272.831
462.294
63.687
239.086
AMINOFILIN Retard 20 po 350 mg
AMITRIPTYLINE, 100 po 10mg
AMITRIPTYLINE, 30 po 25mg
AMIODARON 60 po 200 mg
ALOPRES 30 po 10 mg
ALOPRES 30 po 5 mg
AMLODIPIN ALKALOID 30 po 10 mg
AMLODIPIN ALKALOID 30 po 5 mg
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 10 mg
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 5 mg
AMLOGAL 20 po 10 mg
AMLOGAL 20 po 5 mg
Union-Medic Novi Sad d.o.o.
Remedica Ltd.
Remedica Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
oslobađanjem
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
4.000
12
647
1.635
880
5.010
502
1.832
300
1.760
54
110
206,80
194,40
90,30
833,60
168,80
139,40
168,80
139,40
112,50
92,90
112,50
92,90
827.200
2.333
58.424
1.362.936
148.544
698.394
84.738
255.381
33.750
163.504
6.075
10.219
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1402858
1402857
1402001
1402000
1402854
1402862
1402736
1402735
1103116
1103115
1103114
1103112
1402853
1402852
1402866
1402865
1021961
1021965
3021001
1021007
1021008
3021146
1021145
1021148
1039325
1107500
1107170
1104125
1104126
1104127
1104520
1104522
1104555
1104556
1104464
1104460
1104462
1014020
3325483
3325481
3325482
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
anastrozol
atenolol
atenolol
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
azatioprin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
AMLOPIN 20 po 10 mg
AMLOPIN 20 po 5 mg
CARDIPINE 20 po 10 mg
CARDIPINE 20 po 5 mg
MONODIPIN 20 po 10 mg
MONODIPIN 20 po 5 mg
NORVASC 30 po 10 mg
NORVASC 30 po 5 mg
PREXANOR 30 po (10 mg + 10 mg)
PREXANOR 30 po (10 mg + 5 mg)
PREXANOR 30 po (5 mg + 10 mg)
PREXANOR 30 po (5 mg + 5 mg)
TENOX 30 po 10 mg
TENOX 30 po 5 mg
VAZOTAL 20 po 10 mg
VAZOTAL 20 po 5 mg
AMOKSICILIN 16 po 250 mg
AMOKSICILIN 16 po 500 mg
OSPAMOX 1 po 60 ml (500mg/5ml)
OSPAMOX DT 14 po 1000 mg
OSPAMOX DT 14 po 500 mg
SINACILIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
SINACILIN 16 po 250 mg
SINACILIN 16 po 500 mg
ARIMIDEX 28 po 1 mg
ATENOLOL 14 po 100 mg
PRINORM 14 po 100 mg
ATACOR 30 po 10 mg
ATACOR 30 po 20 mg
ATACOR 30 po 40 mg
ATORIS 30 po 10 mg
ATORIS 30 po 20 mg
HIPOLIP 30 po 10 mg
HIPOLIP 30 po 20 mg
SORTIS 30 po 40 mg
SORTIS 30 po 10 mg
SORTIS 30 po 20 mg
IMURAN 100 po 50 mg
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (200 mg/5 ml)
HEMOMYCIN 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)
Ufar d.o.o.
Ufar d.o.o.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Servier Industries LTD
Servier Industries LTD
Servier Industries LTD
Servier Industries LTD
Krka Tovarana Zdravil dd Ufar doo Slovenija
Krka Tovarana Zdravil dd Slovenija
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
AstraZeneca UK Limited
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Excella GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
tableta
tableta
tableta
tableta
tablete
tablete
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
suspenziju
suspenziju
suspenziju
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
film tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
suspenziju
suspenziju
suspenziju
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
132
980
50
100
1.340
3.250
1.992
14.580
24
1
1
31
100
100
1.500
10.000
775
13.880
2.360
3.520
2.980
2.520
50
1.570
87
1.060
1.910
455
590
260
150
100
222
210
88
470
473
117
1.200
1.660
300
112,50
92,90
112,50
92,90
112,50
92,90
202,60
167,30
925,90
853,80
763,90
691,70
168,80
139,40
112,50
92,90
96,80
138,60
121,70
240,40
119,60
123,80
96,80
138,60
2.515,60
101,80
101,80
440,50
778,00
885,40
440,50
778,00
440,50
778,00
885,40
440,50
778,00
1.926,40
199,60
238,80
358,10
14.850
91.042
5.625
9.290
150.750
301.925
403.579
2.439.234
22.222
854
764
21.443
16.880
13.940
168.750
929.000
75.020
1.923.768
287.212
846.208
356.408
311.976
4.840
217.602
218.857
107.908
194.438
200.428
459.020
230.204
66.075
77.800
97.791
163.380
77.915
207.035
367.994
225.389
239.520
396.408
107.430
75
76
77
78
79
1325482
1325480
1325472
1325470
3325475
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
80
7114562
beklometazon
81
7110022
beklometazon
82
1085307
benzerazid
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
1085212
N002303
1037076
7099090
7099145
1085320
1107037
1107035
1107036
1107021
1107042
1107020
1107027
1107022
1107023
7094070
7094080
7096060
1071722
1071720
1071721
1071624
1071626
1149040
7114722
108
7114721
budesonid
109
7114572
budesonid
110
7114574
budesonid
benzerazid
bezglutensko brašno
bikalutamid
bimatoprost
bimatoprost
biperiden
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
brimonidin
brimonidin
brinzolamid
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromokriptin
budesonid
HEMOMYCIN 3 po 500 mg
HEMOMYCIN 6 po 250 mg
SUMAMED TABLETE 500 3 po 500 mg
SUMAMED KAPSULE 6 po 250mg
SUMAMED SIRUP 1200 1 po 30 ml ( 200 mg/5
ml)
BECLOFORTE CFC-Free Inhaler 1 po 200 doza
(250 mcg / 1 doza)
BECONASE 1 po 200 doza (50 mcg / 1 doza)
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
film tableta
kapsula, tvrda
film tableta
kapsula, tvrda
suspenziju
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
2.900
1.200
365
204
5
348,50
475,30
348,50
475,30
358,10
1.010.650
570.360
127.203
96.961
1.791
Hemofarm a.d.
pod pritiskom
kut.
855
729,70
623.894
Pharmaceuticals S.A.
kut.
745
359,80
268.051
MADOPAR Roche 100 po 250 mg(200 mg + 50
mg)
MADOPAR 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)
Mix B i Mix C brašno 1 kg
BICADEX 28 po 50 mg
GANFORT 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)
LUMIGAN 1 po 3 ml, 0,01%
MENDILEX 50 po 2 mg
BIPREZ 30 po 10 mg
BIPREZ 30 po 2,5 mg
BIPREZ 30 po 5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 10 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 2,5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 5 mg
BYOL 30 po 5 mg
TENSEC, 30 po 10mg
TENSEC, 30 po 5mg
ALPHAGAN 1 po 5 ml (0.2%)
BRIMONAL 1 po 10ml (0,2%)
AZOPT 5 ml (10 mg/ml)
BROMAZEPAM 20 po 6 mg
BROMAZEPAM 30 po 1.5 mg
BROMAZEPAM 30 po 3 mg
LEXILIUM 30 po 1,5 mg
LEXILIUM 30 po 3,0 mg
BROMOKRIPTIN 30 po 2.5 mg
BUDELIN NOVOLIZER 1 po 200 doza (200
mcg/doza)
BUDELIN NOVOLIZER 1 po 200 doza (200
mcg/doza)
PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (200
mcg / 1 doza)
PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (400
mcg / 1 doza)
F. Hoffman - La Roche Ltd.
sprej za nos,
suspenzija
tableta
kut.
500
2.125,70
1.062.850
tableta
prašak
film tableta
rastvor
rastvor
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor
rastvor
kapi za oči
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
225
780
49
93
58
1.382
30
585
6.140
30
242
8.060
1.010
40
7.000
447
58
346
1.105
890
31.040
225
5.260
138
1
2.125,70
585,00
2.096,00
1.460,40
1.311,60
169,80
271,90
117,00
149,80
271,90
117,00
149,80
149,80
271,90
149,80
505,90
843,20
781,30
81,80
74,10
99,10
74,10
99,10
274,80
1.303,20
478.283
456.300
102.704
135.817
76.073
234.664
8.157
68.445
919.772
8.157
28.314
1.207.388
151.298
10.876
1.048.600
226.137
48.906
270.330
90.389
65.949
3.076.064
16.673
521.266
37.922
1.303
kut.
1
1.485,70
1.486
kut.
133
925,60
123.105
kut.
19
1.851,10
35.171
Galenika a.d.
Dr Schär GmbH
PharmaSwiss d.o.o.
Allerglan Pharmaceuticals Ireland
Allerglan Pharmaceuticals Ireland
Alkaloid a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Ufar doo Ufar doo Slovenija
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Allerglan Pharmaceuticals Ireland
Unimed Pharma S.R.O.
Alcon-Couvreur
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Roche Ltd.
Roche Ltd.
Zdravlje a.d.
Manufacturing GmbH
Manufacturing GmbH
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
111
112
113
114
7114576
7114577
1400041
1182051
budesonid
budesonid
bumetanid
buprenorfin
PULMICORT, 20 po 2ml (0,25mg/ml)
PULMICORT, 20 po 2ml (0,5mg/ml)
YURINEX 20 po 1 mg
BUPRENORFIN ALKALOID 7 po 2 mg
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
kut.
kut.
kut.
kut.
431
53
3.110
30
1.126,20
1.655,70
195,30
382,20
485.392
87.752
607.383
11.466
kut.
30
1.424,80
42.744
Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Corden Pharma Latina S.P.A.
Corden Pharma Latina S.P.A.
Medico Uno d.o.o.
Nycomed GmbH
Nycomed GmbH
Novartis Pharma GMBH
raspršivanje
raspršivanje
tableta
sublingvalna
tableta
sublingvalna
tableta
oslobađanjem
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
suspenziju
film tableta
suspenziju
film tableta
suspenziju
film tableta
film tableta
suspenziju
tableta
tableta
pod pritiskom
pod pritiskom
oralni rastvor
115
1182052
buprenorfin
BUPRENORFIN ALKALOID 7 po 8 mg
Alkaloid a.d.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
1089141
3321719
1321710
1321711
3321875
1321870
1321872
3321623
1321622
3321621
1321620
3321525
1321521
1321523
3321951
1321950
1321976
7114744
7114741
3014999
bupropion
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefiksim
cefiksim
cefiksim
cefiksim
cefpodoksim
cefpodoksim
cefpodoksim
cefprozil monohidrat
cefprozil monohidrat
cefuroksim
ciklesonid
ciklesonid
ciklosporin
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1014991
1014992
1103702
1103704
1103882
1103883
1104470
1329190
1329192
1329400
1329401
7090010
1329410
1329411
ciklosporin
ciklosporin
cilazapril
cilazapril
cilazapril
cilazapril
ciprofibrat
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
WELLBUTRIN XR 30 po 150 mg
CEFALEKSIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
CEFALEKSIN 16 po 250 mg
CEFALEKSIN 16 po 500 mg
PALITREX 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
PALITREX 16 po 250 mg
PALITREX 16 po 500 mg
PANCEF 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)
PANCEF 5 po 400 mg
PANCEF 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
PANCEF 10 po 400 mg
TRIDOX 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)
TRIDOX 10 po 100 mg
TRIDOX 10 po 200 mg
CEFZIL 1 po 60 ml (250 mg / 5 ml)
CEFZIL 10 po 500 mg
CEROXIM 10 po 250 mg
ALVESCO 160 1 po 60 doza (160 mcg / 1 doza)
ALVESCO 80 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)
SANDIMMUN NEORAL 1 po 50 ml (100 mg / 1
ml)
SANDIMMUN NEORAL 50 po 100 mg
SANDIMMUN NEORAL 50 po 50 mg
PRILAZID 30 po 2.5 mg
PRILAZID 30 po 5 mg
ZOBOX 30 po 2.5 mg
ZOBOX 30 po 5 mg
LIPANOR 30 po 100 mg
CIPROCINAL 10 po 250 mg
CIPROCINAL 10 po 500 mg
CITERAL 10 po 250 mg
CITERAL 10 po 500 mg
MAROCEN 1 po 5 ml 0.3%
MAROCEN 10 po 250 mg
MAROCEN 10 po 500 mg
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
12
3.570
840
6.540
241
140
930
305
1.051
175
412
662
234
384
330
16
5
282
17
42
1.179,60
173,20
135,80
253,20
173,20
135,80
253,20
549,90
599,30
916,50
1.198,70
520,40
296,20
592,50
780,60
1.301,00
403,00
1.741,60
3.088,10
13.042,10
14.155
618.324
114.072
1.655.928
41.741
19.012
235.476
167.720
629.864
160.388
493.864
344.505
69.311
227.520
257.598
20.816
2.015
491.131
52.498
547.768
Novartis Pharma Stein AG
Novartis Pharma Stein AG
Roche Ltd, Švajcarska
Roche Ltd, Švajcarska
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi - Synthelabo Group
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Hemomont d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
kapsula, meka
kapsula, meka
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor
film tableta
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
18
12
267
487
180
450
81
17
570
46
1.740
540
30
110
13.441,10
7.201,20
425,80
758,40
425,80
758,40
403,60
175,10
317,40
175,10
317,40
192,50
175,10
317,40
241.940
86.414
113.689
369.341
76.644
341.280
32.692
2.977
180.918
8.055
552.276
103.950
5.253
34.914
150
151
152
153
154
155
1072062
1072061
1072067
1072060
1047143
7045080
citalopram
citalopram
citalopram
citalopram
deksametazon
dezmopresin
CITALEX, 20 po 10mg
CITALEX, 20 po 20mg
CITALEX, 50 po 10mg
CITALEX, 50 po 20mg
DEXASON 50 po 0.5 mg
MINIRIN 1 po 5 ml (100 mcg / 1 ml)
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Ferring Internacional Center SA
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1045081
1071122
1071121
1071702
1071701
1048293
1100252
7099150
1402250
1402203
1075091
1103765
1103766
1022515
1022510
1079011
1079010
1079012
1079013
1079500
1079501
1079050
1079051
7112250
dezmopresin
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
didrogesteron
digoksin
diklofenak
diltiazem
diltiazem
disulfiram
doksazosin
doksazosin
doksiciklin
doksiciklin
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
dornaza alfa
MINIRIN 30 po 0.2 mg
BENSEDIN 30 po 10 mg
BENSEDIN 30 po 5 mg
DIAZEPAM 30 po 10 mg
DIAZEPAM 30 po 5 mg
DUPHASTON, 20 po 10mg
DILACOR 20 po 0.25 mg
UNICLOPHEN 1 po 10 ml 0.1%
CORTIAZEM RETARD 30 po 90 mg
DILTIAZEM ALKALOID 30 po 90 mg
ESPERAL 20 po 500 mg
ALPHAPRES 30 po 1 mg
ALPHAPRES 30 po 2 mg
DOKSICIKLIN 5 po 100 mg
DOVICIN 5 po 100 mg
ARICEPT 28 po 10 mg
ARICEPT 28 po 5 mg
ARICEPT EVESS 28 po 10 mg
ARICEPT EVESS 28 po 5 mg
DONEPEZIL ALVOGEN 28 po 10 mg
DONEPEZIL ALVOGEN 28 po 5 mg
TREGONA 28 po 10 mg
TREGONA 28 po 5 mg
PULMOZYME 6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)
Ferring Internacional Center SA
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Abbott Biologicals B.V.
Zdravlje a.d.
Unimed Pharma S.R.O.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Sofarimex - Industria Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Alvogen Pharma d.o.o.
Alvogen Pharma d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hoffmann - La Roshe Ltd.
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
7096050
7099180
1134305
1134306
1039390
1103178
1103176
1103887
1103888
1103571
dorzolamid
dorzolamid, timolol
dutasterid
dutasterid
eksemestan
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
TRUSOPT 1 po 5 ml 2%
COSOPT 1 po 5 ml (2%+0,5%)
AVODART 30 po 0,5 mg
DUTAPROST 30 po 0,5 mg
AROMASIN 30 po 25 mg
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS 30 po 10 mg
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS 30 po 20 mg
ENATENS 20 po 10 mg
ENATENS 20 po 20 mg
PRILENAP 20 po 10 mg
Merck Sharp & Dohme-Chibret
Merck Sharp & Dohme-Chibret
GlaxoSmithKline S.A.
Alvogen Pharma d.o.o.
Pfizer Italia S.R.L.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
sprej za nos,
rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
rastvor
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
kapsula
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor za
raspršivanje
rastvor
rastvor
kapsula, meka
kapsula, meka
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
190
125
21
13
247
21
119,10
238,30
297,90
595,70
307,60
3.649,30
22.629
29.788
6.256
7.744
75.977
76.635
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
63
970
11.900
400
1.000
3
7.900
240
1.400
30
108
59
456
4.800
310
78
39
1
1
12
12
77
25
30
3.582,40
145,10
107,60
145,10
107,60
455,00
73,40
470,80
222,50
222,50
151,30
169,90
288,10
69,80
69,80
2.153,80
1.701,00
2.153,80
1.701,00
2.153,80
1.701,00
2.153,80
1.701,00
11.729,80
225.691
140.747
1.280.440
58.040
107.600
1.365
579.860
112.992
311.500
6.675
16.340
10.024
131.374
335.040
21.638
167.996
66.339
2.154
1.701
25.846
20.412
165.843
42.525
351.894
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
132
2.000
243
30
30
4.840
10.230
1.000
2.000
2.160
500,10
692,80
1.758,50
1.394,80
2.695,40
186,60
373,30
124,40
248,90
124,40
66.013
1.385.600
427.316
41.844
80.862
903.144
3.818.859
124.400
497.800
268.704
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
1103572
1085284
3325552
3325553
1325152
1325153
1072613
1072627
1072625
1048176
1135240
1135300
1135232
1135276
1135277
3084513
1402821
1084521
1084210
1104232
3020185
1020184
enalapril
entakapon
eritromicin
eritromicin
eritromicin
eritromicin
escitalopram
escitalopram
escitalopram
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etosuksimid
felodipin
fenobarbiton
fenobarbiton
fenofibrat
fenoksimetilpenicilin
fenoksimetilpenicilin
fenoksimetilpenicilin
fentanil
PRILENAP 20 po 20 mg
COMTAN 30 po 200 mg
ERITROMICIN 1 po 100 ml (125 mg / 5 ml)
ERITROMICIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
ERITROMICIN 20 po 250 mg
ERITROMICIN 20 po 500 mg
CIPRALEX 28 po 10 mg
ELICEA 28 po 5 mg
LATA 28 po 10 mg
DIANE – 35 1 po 21 (2mg + 0.035 mg)
LEGRAVAN 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)
LINDYNETTE 20 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)
NOVYNETTE, 1 po 21 (0,02mg + 0,15mg)
YASMIN 1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg)
YAZ 28 po (3mg+0,02mg) (24+4placebo)
SUXINUTIN 1 po 200 ml (250 mg / 5 ml)
PLENDIL 30 po 5 mg
PHENOBARBITON 30 po 100 mg
PHENOBARBITON 30 po 15 mg
FENOLIP 30 po 160 mg
CLIACIL 1 po 150 ml (60000 i.j./ml)
CLIACIL 20 po 1200000 i.j.
CLIACIL 20 po 600000 i.j.
DUROGESIC 5 po 100 mcg/h (5 po 16,8mg)
Hemofarm a.d.
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
H. Lundbeck A/S
Krka Tovarna Zdravil dd Slovenija
Hemofarm a.d.
Byer Schering Pharma AG
Galenika a.d.
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Byer Schering Pharma AG
Produktions KG
Famar Orleans
AstraZeneca AB
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Janssen Pharmaceutica N.V.
1020183
9087567
214
9087565
fentanil
DUROGESIC 5 po 25 mcg/h (5 po 4.2 mg)
Janssen Pharmaceutica N.V.
215
9087566
fentanil
DUROGESIC 5 po 50 mcg/h (5 po 8.4 mg)
Janssen Pharmaceutica N.V.
216
9087568
fentanil
DUROGESIC 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)
Janssen Pharmaceutica N.V.
217
9087802
fentanil
Hexal AG
218
9087808
fentanil
219
9087200
fentanil
220
9087201
fentanil
221
9087202
fentanil
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 100mcg/h (5 po
23,12mg/42cm²)
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 50mcg/h (5 po
11,56mg/21cm²)
VICTANYL 5 po 100mcg/h (5 po
16,5mg/30cm²)
VICTANYL 5 po 25mcg/h (5 po
4,125mg/7,5cm²)
VICTANYL 5 po 50mcg/h (5 po 8,25mg/15cm²)
222
9087203
fentanil
Actavis Nordic A/S
223
6137510
fentikonazol
VICTANYL 5 po 75mcg/h (5 po
12,375mg/22,5cm²)
LOMEXIN 1 po 600 mg
Hexal AG
Actavis Nordic A/S
Actavis Nordic A/S
Actavis Nordic A/S
Catalent Italy S.P.A.
tableta
film tableta
suspenziju
suspenziju
film tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
film tableta
obložena tableta
film tableta
film tableta
film tableta
sirup
oslobađanjem
tableta
tableta
kapsula, tvrda
prašak za sirup
tableta
prašak za sirup
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
transedermalni
flaster
transedermalni
flaster
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
vaginalna kapsula
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
9.810
180
20
30
505
2.080
33
80
900
174
385
95
82
113
97
36
1.270
1.250
12
1.105
74
152
102
8
248,90
2.265,70
377,30
631,60
225,50
372,50
400,40
166,90
333,70
395,70
150,80
364,80
353,00
720,40
864,60
356,70
322,50
158,10
71,00
537,20
263,90
394,00
163,00
3.666,30
2.441.709
407.826
7.546
18.948
113.878
774.800
13.213
13.352
300.330
68.852
58.058
34.656
28.946
81.405
83.866
12.841
409.575
197.625
852
593.606
19.529
59.888
16.626
29.330
kut.
43
1.093,90
47.038
kut.
72
2.187,90
157.529
kut.
22
3.428,10
75.418
kut.
3
3.634,20
10.903
kut.
6
2.168,80
13.013
kut.
3
3.634,20
10.903
kut.
47
1.084,40
50.967
kut.
44
2.168,80
95.427
kut.
6
3.311,40
19.868
kut.
180
294,20
52.956
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
1134228
1134212
1134205
1134220
1070850
1070851
1327310
1327311
1327356
1327355
1327400
1327401
4152190
4152191
4152192
4153220
BENEPROST 30 po 5 mg
FINASTERID PHARMAS 28 po 5 mg
PROSCAR 28 po 5 mg
ZERLON 30 po 5 mg
METOTEN 25 po 1 mg
METOTEN 25 po 5 mg
DIFLUCAN 1 po 150 mg
DIFLUCAN 7 po 50 mg
FLUCONAL 1 po 150 mg
FLUCONAL 7 po 50 mg
FLUKOZOL 1 po 150 mg
FLUKOZOL 7 po 50 mg
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
SINODERM 1 po 30 g (0,25 mg/g)
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)
Ivančić i sinovi d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Merck Sharp & Dohme
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
obložena tableta
obložena tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
krem
mast
gel
krem
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
70
800
692
1.225
253
298
84
67
12
12
5
10
990
3.110
910
490
580,50
541,90
650,30
580,50
112,60
348,20
226,30
226,30
226,30
226,30
226,30
226,30
78,80
78,80
120,40
107,20
40.635
433.520
450.008
711.113
28.488
103.764
19.009
15.162
2.716
2.716
1.132
2.263
78.012
245.068
109.564
52.528
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)
Galenika a.d.
mast
kut.
1.550
107,20
166.160
1072700
1072930
1037200
7114595
7114596
7110033
finasterid
finasterid
finasterid
finasterid
flufenazin
flufenazin
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid,
neomicin
fluocinolonacetonid,
neomicin
fluoksetin
fluoksetin
flutamid
flutikazon
flutikazon
flutikazonfuroat
240
4153221
241
242
243
244
245
246
FLUNIRIN 30 po 20 mg
FLUNISAN 30 po 20 mg
FLUTASIN 90 po 250 mg
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (125 mcg / 1 doza)
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (250 mcg / 1 doza)
AVAMYS 1 po 120 doza ( 27,5 mcg/doza)
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Sindan - Pharma S.R.L.
Ltd. Velika Britanija
Ltd. Velika Britanija
Glaxo Operations UK Limited
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
20
330
12
81
6
381
357,40
357,40
2.825,20
786,00
1.559,50
733,70
7.148
117.942
33.902
63.666
9.357
279.540
247
248
249
250
1061050
1061021
1061040
7114246
folna kiselina
folna kiselina
folna kiselina
formoterol
Laboratorij d.d.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
M.D. Nini d.o.o.
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
kut.
kut.
kut.
kut.
3.010
100
1.740
24
122,30
122,30
122,30
4.646,50
368.123
12.230
212.802
111.516
251
7114162
formoterol
56
1.051,20
58.867
7114163
formoterol
kut.
9
2.102,20
18.920
253
7114711
formoterol
AstraZeneca AB
kut.
413
2.118,10
874.775
254
7114712
formoterol
kut.
173
3.991,70
690.564
255
7114710
formoterol
kut.
32
1.727,70
55.286
256
257
258
1103814
1103815
1103810
fosinopril
fosinopril
fosinopril
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (160 mcg
+ 4.5 mcg)
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (80
mcg+4,5 mcg)
FOSINOPRIL-TEVA 30 po 10 mg
FOSINOPRIL-TEVA 30 po 20 mg
MONOPRIL 28 po 10 mg
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju
tableta
tableta
tableta
kut.
252
FOLACIN 20 po 5 mg
FOLKIS 20 po 5 mg
FOLNAK 20 po 5 mg
FOSTER 1 po 180 doza (100 mcg/doza+6
mcg/doza)
OXIS TURBUHALER 1 po 60 doza (4,5
mcg/doza)
OXIS TURBUHALER 1 po 60 doza (9 mcg/doza)
kapsula, tvrda
tableta
tableta
pod pritiskom
pod pritiskom
sprej za nos,
suspenzija
tableta
tableta
tableta
pod pritiskom
kut.
kut.
kut.
110
200
3.330
327,20
473,70
305,40
35.992
94.740
1.016.982
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
PharmaSwiss d.o.o.
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
1103811
4150023
9150024
1084612
4090921
4150400
7090801
1042332
1042063
1042161
1042065
1042076
1042070
fosinopril
fusidinska kiselina
fusidinska kiselina
gabapentin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
glibenklamid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
Glikogenolitički
MONOPRIL 28 po 20 mg
STANICID 1 po 10 g (2%)
STANICID 10 po 30 mg
NEURONTIN 50 po 300 mg
DEXAMYTREX 1 po 3 g (0.3mg/g + 5mg/g)
GENTAMICIN 1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1 g)
GENTOKULIN 1 po 10 ml 0.3%
MANINIL 30 po 3.5 mg
DIAPREL MR 30 po 60 mg
DIAPREL MR 60 po 60 mg
DIPRIAN 30 po 80 mg
GLIKOSAN 30 po 80 mg
GLIORAL 30 po 80 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Deutschland GmbH
Pharm. Fabrik GmbH
Galenika a.d.
Hemomont d.o.o.
Berlin-chemie group
Serbier Industrie
Serbier Industrie
Hemofarm a.d.
Slaviamed d.o.o.
Galenika a.d.
Novo Nordisk A/S
tableta
mast
kompresa
kapsula, tvrda
mast za oči
mast
rastvor
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
injekcioni špric
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
00341340
1042311
1042312
1042313
1042830
1042831
1042832
1042833
1042834
1124586
1124100
1124104
1060140
1070840
1070841
4152075
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
1401131
1400410
1401082
1401083
1401560
1401030
1401662
1401663
1401922
1401923
hormoni
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
granisetron
granisetron
granisetron
gvožđe II fumarat
haloperidol
haloperidol
hidrkortizon
(kortizol)
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
7.850
215
40
6
9
490
2.930
400
139
2
300
470
1.380
442,20
248,50
277,20
1.031,20
260,20
122,50
163,20
90,00
681,40
1.362,80
186,70
186,70
186,70
GLUCAGEN HYPOKIT 1 po 1 mg/1 ml
AMARYL 30 po 2 mg
AMARYL 30 po 3 mg
AMARYL 30 po 4 mg
LIMERAL, 30 po 1mg
LIMERAL, 30 po 2mg
LIMERAL, 30 po 3mg
LIMERAL, 30 po 4mg
LIMERAL, 30 po 6mg
KYTRIL 10 po 1 mg
RASETRON 10 po 1 mg
RASETRON 5 po 2 mg
HEFEROL 30 po 350 mg
HALOPERIDOL 25 po 2 mg
HALOPERIDOL 30 po 10 mg
HYDROCORTISON 1 po 5 g 2.5%
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hoffmann-La Roche Ltd.
Actavis Ltd.
Actavis Ltd.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
tableta
tableta
mast
AMPRIL HD 28 po (5 mg + 25 mg)
DIUNORM 20 po 25 mg
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg + 12,5 mg)
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg + 6 mg)
ERYNORM PLUS 28 po (50 mg+12,5 mg)
HEMOKVIN plus 20 po (20mg+12,5mg)
IRBENIDA PLUS 30 po (150 mg + 12,5 mg)
IRBENIDA PLUS 30 po (300 mg + 12,5 mg)
IRUZID, 30 po (10mg+12,5mg)
IRUZID, 30 po (20mg+25mg)
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Slaviamed d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Belupa
Belupa
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
3.471.270
53.428
11.088
6.187
2.342
60.025
478.176
36.000
94.715
2.726
56.010
87.749
257.646
1.627
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
1
3.380
2.155
1.650
762
1.345
460
772
255
5
91
64
1.300
1.275
331
190
1.626,60
147,40
247,90
247,90
119,00
147,40
247,90
247,90
360,50
3.013,00
3.013,00
2.978,20
310,40
229,50
465,70
66,90
498.212
534.225
409.035
90.678
198.253
114.034
191.379
91.928
15.065
274.183
190.605
403.520
292.613
154.147
12.711
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
50
4.220
1.662
1.650
168
1.400
40
40
13
32
294,70
97,10
418,10
394,90
311,60
248,70
1.051,40
1.401,60
231,50
463,00
14.735
409.762
694.882
651.585
52.349
348.180
42.056
56.064
3.010
14.816
298
1401055
hidrohlortiazid
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
1401171
1401120
1401121
1401053
1401236
1401400
1401502
1401500
1401182
1107024
1401013
1401012
1401926
1401925
1401909
1401908
4090620
1039285
1087711
4090121
4090816
4090815
1070056
1059121
2050087
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrokortizon
hidroksikarbamid
hidromorfon
hloramfenikol
hloramfenikol
hloramfenikol
hlorpromazin
holekalciferol
holekalciferol
humani (izofan)
0041557
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
humani insulin
0041564
3162033
3162533
1401252
1103046
1401190
1401606
1103051
7099200
ibuprofen
ibuprofen
indapamid
indapamid
indapamid
indapamid
indapamid
indometacin
insulin aspart
0041532
335
insulin aspart
0041528
KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID 28 po (20 mg +
12,5 mg)
LIZOPRIL H 20 po (10mg+12,5mg)
LORISTA H 28 po (50 mg + 12.5 mg)
LORISTA HD 28 po (100 mg + 25 mg)
MICARDIS PLUS 28 po (80 mg + 12.5 mg)
MONOPRIL PLUS 28 po (20 mg+12,5 mg)
PRILAZID plus 30 po (5mg+12,5mg)
PRILENAP H 20 po (10mg + 25mg)
PRILENAP HL 20 po ( 10mg + 12.5mg)
SKOPRYL plus, 30 po (20mg + 12,5mg)
TENSEC PLUS 30 po (5 mg +12,5 mg)
TRITACE comp 28 po (5 mg + 25 mg)
TRITACE COMP LS 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)
VALSACOMBI 28 po (160 mg + 12,5 mg)
VALSACOMBI 28 po (160 mg + 25 mg)
VIVACE PLUS 28 po (5 mg + 25 mg)
VIVACE PLUS L 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)
HYDROCORTISON 1 po 5 g 1%
LITALIR 100 po 500 mg
JURNISTA 14 po 8 mg
CHLORAMPHENICOL 1 po 5 g 1%
HLORAMFENIKOL ALKALOID 1 po 5 g 1%
HLORAMKOL 1 po 5 g 1%
LARGACTIL 50 po 25 mg
FOSAVANCE 4 po (70mg + 5600i.j.)
VIGANTOL ulje 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)
INSULATARD PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml
(100i.j./ml)
INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5 po 3 ml (100
i.j./ml )
BRUFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
IBUPROFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
CO-PRENESSA 30 po (4 mg + 1,25 mg)
INDAPRES SR 30 po 1.5 mg
PERIGARD PLUS 30 po (4mg+1,25mg)
PREXANIL COMBI 30 po (5 mg + 1,25 mg)
RAWEL SR 30 po 1.5 mg
INDOCOLLYRE 1 po 5 ml (1 mg/ml)
NOVO RAPID 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml)
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1
ml)
Teva Pharmaceuticals Company
film tableta
kut.
30
348,10
10.443
Bosnalijek d.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Boehringer Ingelheim Pharma
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Corden Pharma S.P.A
Janssen Pharmaceutical N.V.
Galenika a.d.
Alkaloid a.d.
Hemomont d.o.o.
Galenika a.d.
Dohme S.P.A.
Merck KGaA
Novo Nordisk S.A.S
tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
mast za oči
kapsula
oslobađanjem
mast za oči
mast za oči
mast za oči
film tableta
tableta
oralne kapi
injekciju u ulošku
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
22
70
40
131
7.610
257
4.940
4.000
5.120
655
8.030
544
4
2
451
182
55
68
2
2.900
2.160
10
1.408
195
630
154,40
311,60
531,90
1.024,80
484,10
803,40
184,20
154,40
418,10
175,10
294,70
217,90
586,80
586,80
294,70
217,90
138,20
4.238,40
2.585,20
136,90
136,90
136,90
97,70
869,50
167,10
3.397
21.812
21.276
134.249
3.684.001
206.474
909.948
617.600
2.140.672
114.691
2.366.441
118.538
2.347
1.174
132.910
39.658
7.601
288.211
5.170
397.010
295.704
1.369
137.562
169.553
105.273
469.640
200
2.348,20
Deutschland GmbH
uloškom
kut.
50
6.350
10
12
180
67
18
118
30
2.348,20
205,30
171,10
417,60
304,40
417,60
644,10
304,40
500,50
95
2.434,70
1.945
3.652,00
Abbott S.R.L.
Jugoremedija a.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Industries LTD
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Pharm. Fabrik GMBH
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk S.A.S
sirup
sirup
tableta
oslobađanjem
tableta
film tableta
oslobađanjem
kapi za oči
rastvor za
injekciju
injekciju
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
117.410
kut.
1.303.655
1.711
5.011
54.792
27.979
11.594
35.919
15.015
231.297
7.103.140
336
insulin aspart
0041527
337
insulin detemir
0041550
338
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin humani
0041565
345
insulin humani
0041563
346
Novo Nordisk S.A.S
Lilly Italia S.P.A.
Lilly Italia S.P.A.
Lilly Italia S.P.A.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
pen sa uloškom
kut.
Deutschland GmbH
LANTUS SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
insulin glulizin
0041556
0041559
0041427
0041428
0041425
kut.
Novo Nordisk S.A.S
insulin glargin
339
rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju
ulošku
injekciju u ulošku
injekciju u ulošku
ulošku
uloškom
LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
0041555
340
341
342
343
344
Novo Nordisk S.A.S
NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
insulin humani
347
348
0041558
0041503
7114129
insulin lispro
ipratropijum bromid
349
7114725
ipratropijum bromid
350
351
352
353
354
355
356
1103401
1103403
1327402
1327505
1327506
1102082
1102060
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
1102450
1102452
1102302
1102300
1155442
1053075
1050121
1103220
1103222
1103632
1103630
1103631
1084070
Deutschland GmbH
APIDRA SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
ACTRAPID PENFILL 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
HUMULIN M3 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
HUMULIN R 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR 5 po 3 ml
(100i.j./ml )
INSUMAN RAPID SOLOSTAR 5 po 3 ml (100
i.j./ml )
MIXTARD 30 PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml
(100 i.j. / 1 ml)
HUMALOG MIX 50 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)
BERODUAL 1 po 20 ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
Novo Nordisk S.A.S
Lilly Italia S.P.A.
Istituto De Angeli S.R.L.
Pharma GmbH
irbesartan
irbesartan
itrakonazol
itrakonazol
itrakonazol
izosorbid dinitrat
izosorbid dinitrat
BERODUAL N 1 po 200 doza (0,05 + 0,02 mg)/1
doza)
IRBENIDA 30 po 150 mg
IRBENIDA 30 po 300 mg
KANAZOL 10 po 100 mg
OMICRAL 15 po 100 mg
OMICRAL 28 po 100 mg
CORNILAT 20 po 20 mg
ISOSORB RETARD 60 po 20 mg
izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat
izotretinoin
kalcijum karbonat
kalcitriol
kaptopril
kaptopril
kaptopril
kaptopril
kaptopril
karbamazepin
MONIZOL 30 po 20 mg
MONIZOL 30 po 40 mg
MONOSAN 30 po 20 mg
MONOSAN 30 po 40 mg
ROACCUTANE 30 po 10 mg
KALCIJUM KARBONAT ALKALOID 50 po 1 g
ROCALTROL 100 po 0.25 mcg
KATOPIL 40 po 25 mg
KATOPIL 40 po 50 mg
ZORKAPTIL 40 po 12.5 mg
ZORKAPTIL 40 po 25 mg
ZORKAPTIL 40 po 50 mg
GALEPSIN 50 po 200 mg
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Roche Ltd.
Alkaloid a.d.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Slaviamed d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
injekciju u ulošku
1.899.040
520
3.652,00
283
5.465,90
385
5.109,80
40
95
194
10
3
3.252,30
2.183,80
2.348,20
2.348,20
2.183,80
130
2.348,20
19
2.183,80
2.348,20
3.367,80
384,90
10.103
517.691
kut.
1.546.850
kut.
1.967.273
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
130.092
207.461
455.551
23.482
6.551
305.266
41.492
kut.
3.545.782
injekciju u ulošku
rastvor za
raspršivanje
pod pritiskom
kut.
kut.
1.510
3
1.345
kut.
8.320
786,60
6.544.512
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
tableta
oslobađanjem,
tvrda
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, meka
tableta
kapsula, meka
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
200
150
138
6
6
1.875
1.735
1.051,00
1.401,60
658,70
988,10
1.844,40
83,10
249,50
210.200
210.240
90.901
5.929
11.066
155.813
432.883
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
15.000
5.840
1.370
168
10
2.290
4
575
86
176
2.840
605
160
107,70
175,00
107,70
175,00
1.049,20
282,10
1.479,60
124,40
248,90
71,50
124,40
248,90
257,10
1.615.500
1.022.000
147.549
29.400
10.492
646.009
5.918
71.530
21.405
12.584
353.296
150.585
41.136
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
1084060
3084532
1084530
1107621
1107622
1107620
1107625
1107833
1107834
1107660
1327130
3114450
1059908
1059092
1021567
1021566
1021632
1059079
1014081
1059090
3021602
karbamazepin
karbamazepin
karbamazepin
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
ketokonazol
ketotifen
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
391
392
393
1021600
1021601
3021609
kiselina
kiselina
kiselina
394
3021608
kiselina
395
396
1021607
3021606
kiselina
kiselina
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
1127177
1127176
1325611
1325653
1325651
1325056
1325055
1326226
1326228
1326222
1072740
kiselina
kiselina
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klomipramin
KARBAPIN 50 po 200 mg
TEGRETOL 1 po 250 ml (100 mg / 5 ml)
TEGRETOL CR 30 po 400 mg
DILATREND 28 po 12.5 mg
DILATREND 28 po 25 mg
DILATREND 28 po 6.25 mg
KARVILEKS 30 po 12.5 mg
KARVOL 30 po 12,5 mg
KARVOL 30 po 25 mg
MILENOL 28 po 12.5 mg
MYCOSEB 20 po 200 mg
GALITIFEN 1 po 100 ml (1 mg / 5 ml)
ALEFOSS, 4 po 70mg
ALVODRONIC 1 po 150 mg
AMOKSIKLAV 2X 10 po 1000mg
AMOKSIKLAV 2X 10 po 625mg
AUGMENTIN 14 po (875mg + 125mg)
BONAP, 4 po 70mg
CELLCEPT 300 po 250 mg
IBANDRONAT PHARMAS 1 po 150 mg
PANKLAV 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25
mg/5 ml)
PANKLAV 15 po (250 mg + 125 mg)
PANKLAV 20 po (500 mg + 125 mg)
PANKLAV 2X 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57
mg/5 ml)
PANKLAV 2X 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57
mg/5 ml)
PANKLAV 2X 14 po (875 mg + 125 mg)
PANKLAV forte 1 po 100ml (250 mg/5 ml +
62,5 mg/5 ml)
URSOFALK 100 po 250 mg
URSOFALK 50 po 250 mg
FROMILID 14 po 500 mg
FROMILID UNO 14 po 500 mg
FROMILID UNO 7 po 500 mg
ZYMBAKTAR 14 po 250 mg
ZYMBAKTAR 14 po 500 mg
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 300 mg
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 600 mg
CLINDAMYCIN-MIP 30 po 600 mg
ANAFRANIL 30 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Novartis Pharma S.A.S.
Novartis Pharma AG
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Zdravlje a.d.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Pharmanova d.o.o.
Pharmathen SA d.o.o.
Lek Farmacevtska družba d.d.
Lek Farmacevtska družba d.d.
SmithKline Pharmaceuticals
Hemofarm a.d.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
PharmaS d.o.o.
Hemofarm a.d.
tableta
oralna suspenzija
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
sirup
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
kapsula
film tableta
suspenziju
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
2.210
32
1.090
400
35
19
2.390
100
10
500
159
263
109
111
25
45
6
79
10
10
762
257,10
388,80
454,60
234,70
325,50
238,20
251,50
251,50
348,80
234,70
513,10
154,60
643,80
621,00
462,60
404,40
647,60
643,80
23.759,30
621,00
269,90
568.191
12.442
495.514
93.880
11.393
4.526
601.085
25.150
3.488
117.350
81.583
40.660
70.174
68.931
11.565
18.198
3.886
50.860
237.593
6.210
205.664
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
film tableta
film tableta
suspenziju
kut.
kut.
kut.
149
316
175
435,70
808,70
664,20
64.919
255.549
116.235
Hemofarm a.d.
suspenziju
kut.
600
332,10
199.260
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
film tableta
suspenziju
kut.
kut.
737
500
647,60
448,80
477.281
224.400
Dr Falk Pharma GmbH
Dr Falk Pharma GmbH
Slaviamed d.o.o.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Chephasaar Chem. Pharm.
Chephasaar Chem. Pharm.
Chephasaar Chem. Pharm.
Novartis Farma S.P.A.
kapsula
kapsula
film tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
5
18
80
5
50
25
300
138
1.700
11
525
3.136,70
1.568,30
654,50
727,10
363,60
205,10
654,50
241,50
453,70
1.131,90
279,30
15.684
28.229
52.360
3.636
18.180
5.128
196.350
33.327
771.290
12.451
146.633
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
1084255
1084402
1068221
1068551
1068220
1068502
1070965
1070963
1070606
1070605
1070938
1070944
1103731
1103732
3127426
3127050
1328376
1084082
1084080
1084081
1084782
1084780
1084781
1084552
1084550
1084551
1084785
1084786
1084788
1122160
1122161
7099171
7099140
1039330
1039331
1039333
1084833
1084831
1084832
3084823
1084822
klonazepam
klonazepam
klopidogrel
klopidogrel
klopidogrel
klopidogrel
klozapin
klozapin
klozapin
klozapin
kvetiapin
kvetiapin
kvinapril
kvinapril
laktuloza
laktuloza
lamivudin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lansoprazol
lansoprazol
latanoprost
latanoprost
letrozol
letrozol
letrozol
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
KLONAZEPAM 30 po 2 mg
RIVOTRIL 30 po 2 mg
ANTIAGREX, 28 po 75mg
CLOPIDIX 28 po 75 mg
PLAVIX 28 po 75 mg
ZYLLT 28 po 75 mg
CLOZAPINE 50 po 100 mg
CLOZAPINE 50 po 25 mg
LEPONEX 50 po 100 mg
LEPONEX 50 po 25 mg
SEROQUEL XR 60 po 200 mg
SEROQUEL XR 60 po 50 mg
HEMOKVIN 20 po 10 mg
HEMOKVIN 20 po 20 mg
LAKTULOZA 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)
PORTALAK 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%
ZEFFIX 28 po 100 mg
LAMAL 30 po 100 mg
LAMAL 30 po 25 mg
LAMAL 30 po 50 mg
LAMECT 30 po 100 mg
LAMECT 30 po 25 mg
LAMECT 30 po 50 mg
LAMICTAL 30 po 100 mg
LAMICTAL 30 po 25 mg
LAMICTAL 30 po 50 mg
SOLABAN 30 po 100mg
SOLABAN 30 po 25mg
SOLABAN 30 po 50mg
SABAX 14 po 30 mg
SABAX 28 po 15 mg
VISUS 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)
XALATAN 1 po 2.5 ml 0.0050%
FEMARA 30 po 2.5 mg
FEMOZOL 30 po 2.5 mg
LETROZOLE MEDICO UNO 28 po 2,5 mg
EPILEV 60 po 1000 mg
EPILEV 60 po 250 mg
EPILEV 60 po 500 mg
KEPPRA 1 po 300ml (100mg/ml)
KEPPRA, 60 po 1000mg
Remedica Ltd.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi-synthelabo Group
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Remedica Ltd.
Remedica Ltd.
Novartis Pharmaceuticals Ltd.
Novartis Pharmaceuticals Ltd.
AstraZeneca UK Limited
AstraZeneca UK Limited
Corporation, USA
Corporation, USA
Hemofarm a.d.
Belupo
Operations
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmaceuticals S.A.
Pharmaceuticals S.A.
Pharmaceuticals S.A.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Novartis Pharma AG
PharmaSwiss d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Nextpharma SAS
UCB Pharma SA
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
film tableta
film tableta
sirup
sirup
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
suspenziju
suspenziju
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
rastvor
rastvor
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
oralni rastvor
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
1.600
1.895
256
200
1.135
22
232
44
256
325
4
6
380
1.390
49
62
32
146
435
170
15
84
12
980
1.285
1.130
114
272
172
232
883
130
2.280
99
8
6
5
6
12
1
61
148,90
148,90
910,70
910,70
910,70
910,70
1.618,10
468,90
1.618,10
507,90
7.499,90
2.392,10
187,30
221,80
402,30
402,30
5.741,40
1.044,10
265,00
566,10
1.044,10
265,00
566,10
1.044,10
265,00
566,10
1.044,10
265,00
566,10
380,00
439,00
598,20
772,70
3.018,70
2.695,30
2.515,60
4.431,70
1.252,30
2.291,80
6.241,50
4.431,70
238.240
282.166
233.139
182.140
1.033.645
20.035
375.399
20.632
414.234
165.068
30.000
14.353
71.174
308.302
19.713
24.943
183.725
152.439
115.275
96.237
15.662
22.260
6.793
1.023.218
340.525
639.693
119.027
72.080
97.369
88.160
387.637
77.766
1.761.756
298.851
21.562
15.094
22.159
7.514
27.502
6.242
270.334
449
450
451
452
453
454
455
456
457
1084821
1084820
1084836
1084834
1084835
1329455
1329456
1329371
1329380
458
1329381
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
1103567
1103568
1103884
1103785
1103455
1126412
1126401
1071711
1071710
1103151
1103150
1103792
1103899
1103001
1103000
1103909
1072730
1072731
3028300
1048913
3048912
3048814
1079020
1079027
1129300
5129303
1129110
1129130
5129131
1129475
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin,
hemihidrat
levofloksacin,
hemihidrat
lizinopril
lizinopril
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
loperamid
loperamid
lorazepam
lorazepam
losartan
losartan
losartan
losartan
losartan
losartan
losartan
maprotilin
maprotilin
mebendazol
megestrol
megestrol
megestrol
memantin
memantin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
KEPPRA, 60 po 250mg
KEPPRA, 60 po 500mg
TINALVO 60 po 1000 mg
TINALVO 60 po 250 mg
TINALVO 60 po 500 mg
FORTECA 10 po 250 mg
FORTECA 10 po 500 mg
LEVOMAX 10 po 500 mg
LOFOCIN 10 po 250 mg
UCB Pharma SA
UCB Pharma SA
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
17
132
12
12
12
300
900
370
30
1.252,30
2.291,80
4.431,70
1.252,30
2.291,80
428,00
713,70
713,70
428,00
21.289
302.518
53.180
15.028
27.502
128.400
642.330
264.069
12.840
LOFOCIN 10 po 500 mg
Pharmanova d.o.o.
film tableta
kut.
20
713,70
14.274
SKOPRYL, 30 po 10mg
SKOPRYL, 30 po 20mg
LISONORM 30 po (10 mg + 5 mg)
LISONORM 30 po (20 mg + 5 mg)
LISONORM FORTE 30 po (20 mg + 10 mg)
LOPEDIUM AKUT, 10 po 2mg
LOPERAMID 20 po 2 mg
LORAZEPAM 20 po 2.5 mg
LORAZEPAM 30 po 1 mg
ERYNORM 28 po 100 mg
ERYNORM 28 po 50 mg
LORISTA 28 po 50 mg
LOSARTAN PHARMAS 28 po 50 mg
LOTAR 30 po 100 mg
LOTAR 30 po 50 mg
RASOLTAN 28 po 50 mg
MAPROTILIN 30 po 25 mg
MAPROTILIN 30 po 50 mg
SOLTRIK 1 po 30 ml (100 mg / 5 ml)
MEGACE 30 po 160mg
MEGACE 1 po 240 ml (40 mg / 1 ml)
OTENTIKA, 1 po 240ml (40mg/ml)
EBIXA 28 po 10 mg
EBIXA 28 po 20 mg
5-ASA 100 po 250 mg
5-ASA 30 po 250 mg
ASACOL 100 po 400 mg
PENTASA 100 po 500 mg
PENTASA 28 po 1g
SALOFALK 100 po 500 mg
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Salutas Pharma GmbH
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
PharmaS d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Bristol Myers-Squibb
Bristol Myers-Squibb
Vipharm S.A.
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Lek dd Švajcarska
Center SA
Center SA
Dr Falk Pharma GmbH
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
suspenzija
tableta
oralna suspenzija
oralna suspenzija
film tableta
film tableta
tableta
supozitorija
tableta
oslobađanjem
supozitorija
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
3.140
5.530
327
56
133
30
1.210
4.000
660
120
900
100
24
52
1.410
1.075
900
247
201
83
2
6
136
6
61
37
80
104
7
50
186,60
373,30
439,60
518,50
698,90
55,70
111,40
115,40
104,10
546,50
299,50
299,50
299,50
585,60
320,90
299,50
127,90
272,80
129,10
4.336,60
8.864,60
8.864,60
2.857,30
5.714,60
1.233,70
901,90
1.940,50
2.727,60
3.447,30
2.911,30
585.924
2.064.349
143.749
29.036
92.954
1.671
134.794
461.600
68.706
65.580
269.550
29.950
7.188
30.451
452.469
321.963
115.110
67.382
25.949
359.938
17.729
53.188
388.593
34.288
75.256
33.370
155.240
283.670
24.131
145.565
489
490
491
492
493
494
495
496
497
1129474
1043107
1043106
1043062
1043060
1043071
1043070
1103432
2141136
mesalazin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metildopa (racemat)
metilergometrin
Dr Falk Pharma GmbH
Co. WERK SPITTAL
Co. WERK SPITTAL
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
metilfenidat
metilprednizolon
metoklopramid
metoklopramid
metoklopramid
metoprolol
metoprolol
metoprolol
metoprolol
metoprolol
metoprolol sukcinat
metotreksat
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metronidazol
mianserin
midazolam
midekamicin
midekamicin
mikonazol
mikonazol
mikonazol
mirtazapin
mirtazapin
mometazon
mometazon
mometazon
SALOFALK 50 po 500 mg
GLUCOPHAGE 30 po 1000 mg
GLUCOPHAGE 50 po 500 mg
GLUFORMIN 30 po 1000 mg
GLUFORMIN 30 po 500 mg
TEFOR 30 po 850 mg
TEFOR 30 po 500 mg
METHYLDOPA 20 po 250 mg
METHYLERGOMETRIN 1 po 10 ml (0.25 mg / 1
ml)
CONCERTA 30 po 18 mg
NIRYPAN 20 po 8 mg
KLOMETOL 1 po 100 ml (5 mg / 5 ml)
KLOMETOL 30 po 10 mg
REGLAN 40 po 10 mg
CORVITOL 30 po 100 mg
CORVITOL 30 po 50 mg
PRESOLOL 28 po 50 mg
PRESOLOL 30 po 100 mg
PRESOLOL 56 po 50 mg
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po 47,5 mg
METHOTREXAT Ebewe 50 po 2.5 mg
ORVAGIL 10 po 500 mg
ORVAGIL 20 po 250 mg
ORVAGIL 20 po 400 mg
ORVAGIL D 20 po 400 mg
TOLVON 30 po 30 mg
FLORMIDAL 30 po 15 mg
MACROPEN 115 ml po 175 mg/5 ml
MACROPEN 16 po 400 mg
DAKTANOL 1 po 30 g 2%
DAKTANOL 1 po 40 g 2%
GINO DAKTANOL 7 po 200 mg
REMERON 30 po 30 mg
REMIRTA 30 po 30 mg
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
NASONEX, 1 po 140 doza (0,05%)
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
1073190
1047180
3124300
1124301
1124303
1107582
1107580
1107750
1107496
1107751
1107810
1034330
6137082
1029080
1029082
1029083
1072750
1071461
3325096
1325095
4157100
2157101
6137225
1072901
1072861
4153440
4153441
7110311
526
527
1114554
1114552
montelukast
montelukast
ALVOKAST 28 po 10 mg
ALVOKAST 28 po 4 mg
Alvogen Pharma d.o.o.
Alvogen Pharma d.o.o.
Janssen Pharmaceutical N.V.
Jugoremedija a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Alkaloid
(Menarini Group)
(Menarini Group)
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Salutas Pharma GmbH
M.B.H NFG. KG
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
N.V. Organon
Roche Ltd, Švajcarska
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
N.V. Organon
Zdravlje a.d.
Schering Plough Labo N.V.
Schering Plough Labo N.V.
Schering Plough Labo N.V.
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
oralne kapi,
rastvor
oslobađanjem
tableta
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
oslobađanjem
tableta
vagitorija
tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
suspenziju
film tableta
krem
oralni gel
vagitorija
film tableta
film tableta
krem
mast
sprej za nos,
suspenzija
film tableta
tableta za
žvakanje
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
12
12.360
220
9.460
6.460
860
2.410
2.500
222
1.455,70
115,00
149,50
115,00
74,70
89,20
74,70
158,90
92,70
17.468
1.421.400
32.890
1.087.900
482.562
76.712
180.027
397.250
20.579
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
12
12
26
2.980
1.240
665
1.895
1.080
20.880
50
30
272
384
145
485
38
90
315
42
6
2.060
1.620
495
242
123
97
275
443
3.362,30
392,00
79,80
134,00
178,70
161,00
83,20
77,70
161,00
155,40
229,60
701,30
202,80
124,00
208,20
208,20
561,00
742,10
391,60
240,80
198,20
225,50
282,40
478,50
478,50
282,50
282,50
859,90
40.348
4.704
2.075
399.320
221.588
107.065
157.664
83.916
3.361.680
7.770
6.888
190.754
77.875
17.980
100.977
7.912
50.490
233.762
16.447
1.445
408.292
365.310
139.788
115.797
58.856
27.403
77.688
380.936
kut.
kut.
85
33
1.856,40
1.857,60
157.794
61.301
528
1114553
montelukast
ALVOKAST 28 po 5 mg
Alvogen Pharma d.o.o.
529
530
1114560
1114561
montelukast
montelukast
MONTELUKAST PHARMAS 28 po 10 mg
MONTELUKAST PHARMAS 28 po 5 mg
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
531
532
3114644
1114646
montelukast
montelukast
SINGULAIR 28 po 4 mg
SINGULAIR 28 po 4mg
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
533
534
1114643
1114640
montelukast
montelukast
SINGULAIR 28 po 10 mg
SINGULAIR 28 po 5 mg
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
535
3087306
morfin-hidrohlorid
MORPHIN MERCK 2% 1 po 50 ml (2%)
Merck KGaA
536
537
3087304
3087301
morfin-sulfat
morfin-sulfat
ORAMORPH 1 po 100 ml (10 mg / 5 ml)
ORAMORPH 1 po 20 ml (20 mg / 1 ml)
Esercizio S.P.A.
Esercizio S.P.A.
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
3087302
3087303
1040230
1014260
1014261
1040050
3084501
1084817
1107633
1107645
1107634
7090791
morfin-sulfat
morfin-sulfat
natrijum
natrijum
natrijum
natrijum
natrijum valproat
natrijum valproat
nebivolol
nebivolol
nebivolol
neomicin
550
551
552
553
554
555
7090813
4150250
1402481
3126303
1077260
7102621
neomicin
neomicin
nifedipin
nifuroksazid
nitrazepam
nitroglicerin
ORAMORPH 20 po 5 ml (10 mg / 5 ml)
ORAMORPH 20 po 5 ml (30 mg / 5 ml)
EUTHYROX 50 po 25 mcg
MYFORTIC 120 po 180 mg
MYFORTIC 120 po 360 mg
TIVORAL 50 po 100 mcg
EFTIL 1 po 150 ml (50 mg/ml)
VALPROIX 30 po (145 mg + 333 mg)
BINEVOL 30 po 5 mg
NEBACOP 28 po 5 mg
NEVOTENS 30 po 5 mg
DEXAMETHASON-NEOMYCIN 10 ml (0,1% +
0,35%)
NEODEKSACIN 1 po 10 ml (0,1% + 0,35%)
556
557
1132350
1048781
558
559
560
561
562
7090852
1329350
1070092
1070093
1070023
norfloksacin
norgestrel,
estradiol
ofloksacin
ofloksacin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
ENBECIN 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g
NIFELAT 30 po 20 mg
ENTEROFURYL 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)
NIPAM 10 po 5 mg
NITROLINGUAL 12,2 ml / 200 doza (0.4 mg / 1
doza)
URICIN, 20 po 400mg
CYCLO-PROGYNOVA 1 po 21 doza (11 belih +
10 smedih)
FLOXAL 1 po 5 ml (3 mg / 1 g)
VISIREN 10 po 200 mg
OLPIN 30 po 10 mg
OLPIN 30 po 5 mg
ONZAPIN 28 po 10 mg
kut.
33
1.856,40
61.261
kut.
kut.
12
12
1.856,40
1.856,40
22.277
22.277
kut.
kut.
38
22
1.857,60
1.857,60
70.589
40.867
kut.
kut.
60
39
1.856,40
1.856,40
111.384
72.400
kut.
61
1.408,30
85.906
kut.
kut.
1
15
310,40
551,50
310
8.273
Esercizio S.P.A.
Esercizio S.P.A.
Merck KGaA
Novartis Pharma AG
Novartis Pharma AG
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Zdravlje a.d
Galenika a.d.
tableta za
žvakanje
tableta
tableta za
žvakanje
granule
tableta za
žvakanje
film tableta
tableta za
žvakanje
oralne kapi,
rastvor
sirup
oralne kapi,
rastvor
oralni rastvor
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
sirup
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
rastvor
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
55
10
350
20
30
235
300
255
4.740
10
206
540
1.222,70
1.222,70
96,10
12.912,80
25.807,80
152,10
376,30
330,80
351,70
328,20
351,70
204,40
67.249
12.227
33.635
258.256
774.234
35.744
112.890
84.354
1.667.058
3.282
72.450
110.376
Hemomont d.o.o.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Bosnalijek d.d.
Bosnalijek d.d.
GmbH & Co. KG
rastvor
mast za oči
oslobađanjem
oralna suspenzija
tableta
sublingvalni sprej
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
4.870
760
2.280
169
433
144
204,40
94,50
157,20
254,10
60,10
543,00
995.428
71.820
358.416
42.943
26.023
78.192
Slaviamed d.o.o.
Produktions KG
film tableta
obložena tableta
kut.
kut.
1.087
247
438,60
248,80
476.758
61.454
Pharm. Fabrik GmbH
Union - Medic doo Novi Sad
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Zdravlje a.d.
kapi za oči
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
53
17
6
12
86
247,30
454,60
1.894,90
947,30
1.768,50
13.107
7.728
11.369
11.368
152.091
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
1070025
1070028
1070027
1070088
1070087
1070017
1070018
1122935
1122460
1122858
1124532
1124534
1121155
1121153
1122752
1122750
1122860
1122915
1122920
1122921
1122866
1122867
1122749
1122748
1122772
1122774
3086742
3086695
1072915
1072907
1072909
1072910
1103856
1103857
1103915
1103916
7094033
4159350
1132300
602
1132320
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
omeprazol
omeprazol
omeprazol
ondansetron
ondansetron
pankreatin
pankreatin
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
paracetamol
paracetamol
paroksetin
paroksetin
paroksetin
paroksetin
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
pilokarpin
pimekrolimus
pipemidinska
kiselina
pipemidinska
kiselina
ONZAPIN 28 po 5 mg
SIZAP 30 po 10 mg
SIZAP 30 po 5 mg
TREANA D 28 po 10 mg
TREANA D 28 po 5 mg
TREANA, 30 po 10mg
TREANA, 30 po 5mg
OMEPRAZOL 15 po 20 mg
OMEPROL 15 po 20 mg
ZEPROM, 14 po 20mg
ONDASAN 10 po 4 mg
ONDASAN 10 po 8 mg
KREON 25000 100 po 300 mg
KREON 25000 20 po 300 mg
CONTROLOC 14 po 20 mg
CONTROLOC 14 po 40 mg
GASTROLOC 14 po 20 mg
NOLPAZA, 14 po 20mg
NOLPAZA, 14 po 40mg
NOLPAZA, 28 po 40mg
PANRAZOL 14 po 20 mg
PANRAZOL 14 po 40 mg
PANTOPRAZOL 14 po 20 mg
PANTOPRAZOL 14 po 40 mg
PANTOPRAZOL PHARMAS 14 po 20 mg
PANTOPRAZOL PHARMAS 14 po 40 mg
PANATERM 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)
PARACETAMOL 1 po 100 ml (120 mg / 5 ml)
ACTAPAX 30 po 20 mg
PAROKSETIN PHARMAS 30 po 20 mg
PAROKSETIN PHARMAS 30 po 30 mg
SEROXAT 30 po 20 mg
PERIGARD 30 po 4 mg
PERIGARD 30 po 8 mg
PREXANIL 30 po 10 mg
PREXANIL 30 po 5 mg
MIOKARPIN 1 po 10 ml 2%
ELIDEL 1 po 15 g (1%)
PIPEGAL 20 po 200 mg
Zdravlje a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Abbott Products GmbH
Abbott Products GmbH
Takeda GmbH
Takeda GmbH
Pharmanova d.o.o.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Sopharma PLC
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Europharm S.A.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Servier
Servier
Hemomont d.o.o.
Meda&PharmaCo. KGGmbH
Galenika a.d.
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
sirup
sirup
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapi za oči
krem
kapsula
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
98
236
179
18
18
30
28
370
1.080
80
82
81
60
6
1.890
830
60
545
156
30
372
180
30
30
30
30
340
1.814
660
24
12
1.310
243
33
78
165
193
15
92
884,20
1.894,90
947,30
1.768,50
884,20
1.894,90
947,30
366,00
366,00
341,60
1.506,40
3.013,00
2.791,40
558,30
244,80
295,10
204,00
204,00
245,90
491,80
204,00
245,90
204,00
245,90
204,00
245,90
187,50
150,00
357,50
357,50
536,30
397,20
284,00
365,70
600,30
466,20
143,80
1.574,60
363,50
86.652
447.196
169.567
31.833
15.916
56.847
26.524
135.420
395.280
27.328
123.525
244.053
167.484
3.350
462.672
244.933
12.240
111.180
38.360
14.754
75.888
44.262
6.120
7.377
6.120
7.377
63.750
272.100
235.950
8.580
6.436
520.332
69.012
12.068
46.823
76.923
27.753
23.619
33.442
PIPEM 20 po 200 mg
Hemofarm a.d.
kapsula
kut.
1.800
363,50
654.300
603
604
1088055
1060072
605
3060073
606
3060074
607
3060072
608
1060075
609
6137312
piridostigmin
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
polimaltozni
kompleks
REFERUM
polimaltozni
kompleks
REFERUM
polimaltozni
kompleks
REFERUM
polimiksin b
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
1085081
1085082
1085290
1085291
1085084
1085083
1086297
1086296
1085068
1085069
1104485
1104486
1104482
1104483
1047632
1084738
1084745
1084736
1048462
1048463
1101130
1101131
1040190
1040192
7114597
1107183
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pravastatin
pravastatin
pravastatin
pravastatin
prednizon
pregabalin
pregabalin
pregabalin
progesteron
progesteron
propafenon
propafenon
propiltiouracil
propiltiouracil
propionate
propranolol
MESTINON 150 po 60 mg
FERRUM SANDOZ 30 po 100 mg
Switzerland GmbH
Lek družba d.d.
obložena tableta
tableta za
žvakanje
kut.
kut.
58
806
3.196,40
346,20
185.391
279.037
FERRUM SANDOZ 1 po 100 ml (50 mg / 5 ml)
Lek družba d.d.
sirup
kut.
106
222,10
23.543
REFERUM 100 ml (100mg/5ml)
Slaviamed d.o.o.
sirup
kut.
114
494,70
56.396
REFERUM 100 ml (50mg/5ml)
Slaviamed d.o.o.
sirup
kut.
62
222,10
13.770
REFERUM 30 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
tableta za
žvakanje
kut.
312
346,20
108.014
POLYGYNAX 1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. +
35000i.j.)
MIRAPEXIN 10 po 0,375 mg
MIRAPEXIN 30 po 0,75 mg
MIRAPEXIN 30 po 0.25 mg
MIRAPEXIN 30 po 1 mg
MIRAPEXIN 30 po 1,5 mg
MIRAPEXIN 30 po 3 mg
PANARAK 30 po 0,18 mg
PANARAK 30 po 0,7 mg
PRAMIPEKSOL PHARMAS 30 po 0,18 mg
PRAMIPEKSOL PHARMAS 30 po 0,7 mg
PRALIP, 30 po 20mg
PRALIP, 30 po 40mg
PRAVACOR 30 po 20 mg
PRAVACOR, 30 po 40mg
PRONISON 20 po 20 mg
LYRICA 56 po 150 mg
LYRICA 56 po 300 mg
LYRICA 56 po 75 mg
UTROGESTAN 14 po 200 mg
UTROGESTAN 30 po 100 mg
PROPAFEN 50 po 150 mg
PROPAFEN 50 po 300 mg
PTU 20 po 50 mg
PTU 45 po 100 mg
FLIXOTIDE 1 po 120 doza (50 mcg / 1 doza)
PROPRANOLOL 50 po 40 mg
Innothera Chouzy
meka
kut.
178
585,60
104.237
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Lek družba d.d.
Lek družba d.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Manufacturing Belgium
Manufacturing Belgium
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Ltd. Velika Britanija
Galenika a.d.
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, meka
kapsula, meka
film tableta
film tableta
tableta
tableta
pod pritiskom
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
77
41
20
56
64
82
102
143
10
10
100
3
445
36
2.050
25
6
132
1.110
345
11.670
625
930
63
30
1.290
300,70
1.551,40
365,50
1.444,30
3.133,80
6.266,80
365,50
1.444,30
365,50
1.444,30
297,20
982,90
297,20
982,90
281,80
3.151,20
6.302,40
2.095,50
532,70
532,70
359,90
648,00
134,40
651,50
907,40
107,90
23.154
63.607
7.310
80.881
200.563
513.878
37.281
206.535
3.655
14.443
29.720
2.949
132.254
35.384
577.690
78.780
37.814
276.606
591.297
183.782
4.200.033
405.000
124.992
41.045
27.222
139.191
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
3060050
1103255
1103259
1103080
1103081
1103011
1103010
1103724
1103722
1103723
1103012
1103082
1103013
1103083
1403020
1403021
1025859
1103892
1070034
1070035
1070036
1070037
1070920
1070921
1070922
1070923
1070935
1070928
1070929
1088012
1088013
1088015
9088225
proteinsukcinilat
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril, felodipin
ramipril, felodipin
rifampicin
rilmenidin
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
LEGOFER 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)
AMPRIL 28 po 2.5 mg
AMPRIL 28 po 5 mg
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 2.5 mg
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 5 mg
RAMITENS 28 po 2.5 mg
RAMITENS 28 po 5 mg
TRITACE 28 po 10 mg
TRITACE 28 po 2.5 mg
TRITACE 28 po 5 mg
VIVACE 28 po 1,25mg
VIVACE 28 po 10mg
VIVACE 28 po 2,5mg
VIVACE 28 po 5mg
TRIAPIN 28 po (5 mg+ 5 mg)
TRIAPIN MITE 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)
RIFAMOR 16 po 300 mg
TENAXUM 30 po 1 mg
RISPERIDON 20 po 1mg
RISPERIDON 20 po 2mg
RISPERIDON 20 po 3mg
RISPERIDON 20 po 4mg
RISPOLEPT 20 po 1 mg
RISPOLEPT 20 po 2 mg
RISPOLEPT 20 po 3 mg
RISPOLEPT 20 po 4 mg
RISSAR 20 po 1 mg
RISSAR 20 po 2 mg
RISSAR 20 po 3 mg
EXELON 28 po 1.5 mg
EXELON 28 po 3 mg
EXELON 28 po 6 mg
EXELON 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h
Italija
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Chinoin Pharmaceutical Co. Ltd.
Chinoin Pharmaceutical Co. Ltd.
Galenika a.d.
Servier Industrie
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Novartis Pharmaceutica S.A.
Novartis Pharmaceutica S.A.
Novartis Pharmaceutica S.A.
Novartis Pharmaceutica AG
669
9088226
rivastigmin
EXELON 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h
Novartis Pharmaceutica AG
670
671
672
673
674
675
1119220
1325300
1085360
1085361
1085362
1085344
roflumilast
roksitromicin
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
DAXAS 30 po 500 mcg
ROXIMISAN 10 po 150 mg
REPIROL 30 po 2 mg
REPIROL 30 po 4 mg
REPIROL 30 po 8 mg
REQUIP MODUTAB 28 po 2 mg
Nycomed GmbH
Slaviamed d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Wellcome S.A.
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
kapsula, tvrda
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
transdermalni
flaster
transdermalni
flaster
film tableta
film tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
384
100
200
670
2.360
565
1.290
625
3.210
10.980
25
215
2.200
3.250
170
60
212
152
108
60
30
12
236
255
62
26
665
1.160
182
12
7
32
19
265,70
200,20
348,50
200,20
348,50
200,20
348,50
449,70
200,20
348,50
118,90
449,70
200,20
348,50
448,90
420,90
339,90
704,80
280,70
505,30
842,20
1.122,80
280,70
505,30
842,20
1.122,80
280,70
505,30
842,20
3.247,30
3.247,30
3.247,30
4.350,00
102.029
20.020
69.700
134.134
822.460
113.113
449.565
281.063
642.642
3.826.530
2.973
96.686
440.440
1.132.625
76.313
25.254
72.059
107.130
30.316
30.318
25.266
13.474
66.245
128.852
52.216
29.193
186.666
586.148
153.280
38.968
22.731
103.914
82.650
kut.
25
4.350,00
108.750
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
6
66
12
12
18
159
4.042,10
386,90
935,50
1.821,20
3.170,20
1.012,70
24.253
25.535
11.226
21.854
57.064
161.019
676
677
678
679
680
681
682
683
684
1085348
1085349
1104771
1104772
1104720
1104725
1104728
1104727
7114462
ropinirol
ropinirol
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
salbutamol
REQUIP MODUTAB 28 po 4 mg
REQUIP MODUTAB 28 po 8 mg
ROSUHOL 30 po 10 mg
ROSUHOL 30 po 20 mg
ROVESTA 28 po 10 mg
ROXERA 28 po 10 mg
ROXERA 28 po 20 mg
ROXERA 28 po 5 mg
SPALMOTIL 1 po 10 ml (5 mg / 1 ml)
Wellcome S.A.
Wellcome S.A.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Galenika a.d.
685
686
687
688
3114460
1114461
7114550
7114670
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salmeterol
689
7114671
salmeterol
690
7114672
salmeterol
691
7114591
salmeterol
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
1072723
1072724
1072791
1072790
1104510
1104511
1104610
1104611
1104490
1104491
1104492
1104440
1104441
1014270
1139022
1139021
1139020
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
sirolimus
solifenacin
solifenacin
solifenacin
somatropin
SPALMOTIL 1 po 200 ml (2 mg / 5 ml)
SPALMOTIL 60 po 2 mg
VENTOLIN 1 po 10 ml (200 doza po 0,1 mg)
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (100 mcg/doza
+ 50 mcg/doza)
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (250 mcg/doza
+ 50 mcg/doza)
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (500 mcg/doza
+ 50 mcg/doza)
SEREVENT Inhaler CFC-Free 1 po 120 doza (25
mcg / 1 doza)
SIDATA 28 po 100mg
SIDATA 28 po 50mg
ZOLOFT 28 po 100 mg
ZOLOFT 28 po 50 mg
CHOLIPAM 20 po 10 mg
CHOLIPAM 20 po 20 mg
HOLLESTA 30 po 10 mg
HOLLESTA 30 po 20 mg
VASILIP 28 po 10 mg
VASILIP 28 po 20 mg
VASILIP 28 po 40 mg
ZOCOR 28 po 10 mg
ZOCOR 28 po 20 mg
RAPAMUNE 30 po 1 mg
VESICARE 10 po 5 mg
VESICARE 30 po 10 mg
VESICARE 30 po 5 mg
NORDITROPIN NordiLet 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5
ml)
NORDITROPIN NordiLet 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5
ml)
DAROB MITE 50 po 80 mg
0044308
710
711
somatropin
0044309
1107018
sotalol
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
172
336
241
72
23
25
6
14
150
1.971,90
3.432,30
791,40
1.304,00
738,60
738,60
1.216,90
396,20
196,90
339.167
1.153.253
190.727
93.888
16.988
18.465
7.301
5.547
29.535
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Pharmaceuticals S.A.
Operations
oslobađanjem
oslobađanjem
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor za
raspršivanje
oralni rastvor
tableta
pod pritiskom
podeljen
kut.
kut.
kut.
kut.
756
970
920
92
198,20
175,00
287,40
2.338,80
149.839
169.750
264.408
215.170
Operations
podeljen
kut.
1.180
3.033,40
3.579.412
Operations
podeljen
kut.
1.035
3.991,70
4.131.410
Ltd. Velika Britanija
pod pritiskom
kut.
205
2.049,50
420.148
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Haupt Pharma S.R.L
Haupt Pharma S.R.L
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
Pharmaceuticals
Europe B.V.
Europe B.V.
Europe B.V.
Novo Nordisk A/S
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
40
550
249
2.910
320
300
440
173
32
48
7
36
30
18
3
3
3
667,10
333,60
667,10
333,60
162,10
283,10
243,20
424,50
226,90
396,30
585,00
226,90
396,30
11.480,60
973,00
2.984,90
2.919,10
26.684
183.480
166.108
970.776
51.872
84.930
107.008
73.439
7.261
19.022
4.095
8.168
11.889
206.651
2.919
8.955
8.757
770.186
27
28.525,40
235
70
42.788,10
428,70
Novo Nordisk A/S
Abbott GmbH & Co. KG
kut.
kut.
10.055.204
30.009
712
713
714
715
716
717
718
719
1400441
1400440
4151050
1129490
1086710
1086876
7099195
1014245
spironolakton
spironolakton
sulfadiazin srebro
sulfasalazin
sumatriptan
sumatriptan
tafluprost
takrolimus
SPIRONOLAKTON 30 po 100 mg
SPIRONOLAKTON 40 po 25 mg
SANADERM 1 po 50 g 1%
SALAZOPYRIN-EN 100 po 500 mg
IMIGRAN 2 po 50 mg
SUMATRIPTAN 2 po 50 mg
SAFLUTAN 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)
ADVAGRAF 30 po 3 mg
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Kemwell AB
Pharmaceuticals S.A.
Slaviamed d.o.o.
Merck Sharp Dohme B.V.
Astellas Ireland Co. Ltd.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
790
1.280
1.635
112
342
25
45
6
532,30
276,30
197,30
936,00
283,30
239,60
1.439,20
13.340,80
420.517
353.664
322.586
104.832
96.889
5.990
64.764
80.045
kut.
kut.
kut.
kut.
56
91
1.255
4.630
2.300,50
8.430,00
323,90
418,40
128.828
767.130
406.495
1.937.192
kut.
3.870
418,40
1.619.208
kut.
540
418,40
225.936
KG; Delpharm Reims
KG; Delpharm Reims
Gilead Sciences Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Chephasaar Chem Pharm.
Merck KGaA
Merck KGaA
Bosnalijek d.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Unimed Pharma S.R.O.
Belgium NV
tableta
tableta
krem
tableta
film tableta
tableta
rastvor
oslobađanjem,
tvrda
kapsula
kapsula
film tableta
oslobađanjem,
tvrda
oslobađanjem,
tvrda
oslobađanjem,
tvrda
tableta
tableta
film tableta
kapsula retard
kapsula retard
tableta
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
rastvor
rastvor
rastvor
720
721
722
723
1014252
1014250
1039010
1134240
takrolimus
takrolimus
tamoksifen
tamsulosin
PROGRAF 30 po 0.5 mg
PROGRAF 60 po 1 mg
NOLVADEX 30 po 10 mg
BETAMSAL 30 po 0,4mg
Astellas
Astellas
AstraZeneca UK Limited
Hemofarm a.d.
724
1134230
tamsulosin
TAMSOL 30 po 0.4 mg
PharmaSwiss d.o.o.
725
1134260
tamsulosin
TAMSULOSIN PHARMAS 30 po 0,4 mg
PharmaS d.o.o.
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
1103890
1103891
1328500
1114220
1114221
1082121
1040250
1040251
1040120
1068200
7093071
7093020
7099170
MICARDIS 28 po 40 mg
MICARDIS, 28 po 80 mg
VIREAD 30 po 245 mg
DUROFILIN 40 po 125 mg
DUROFILIN 40 po 250 mg
TETRAZEPAM-MIP 20 po 50 mg
THYROZOL, 20 po 10mg
THYROZOL, 20 po 20mg
TIASTAT 20 po 20 mg
TICLODIX 30 po 250 mg
GLAUMOL 1 po 5 ml 0.5%
UNITIMOLOL 1 po 10 ml 0.5%
XALACOM, 1 po 2.5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
7114730
1165122
1139173
1084702
1084700
1084701
1087700
1087650
1087651
1087553
1087530
telmisartan
telmisartan
tenofovir
teofilin
teofilin
tetrazepam
tiamazol
tiamazol
tiamazol
tiklopidin
timolol
timolol
timolol, latanoprost
XALACOM
tiotropium-bromid
tizanidin
tolterodin
topiramat
topiramat
topiramat
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
16
380
11
1.390
5.200
62
30
500
222
32
3.590
48
420
555,80
957,80
29.850,47
132,00
320,80
301,40
141,60
216,90
203,10
229,70
139,10
278,20
738,10
8.893
363.964
328.355
183.480
1.668.160
18.687
4.248
108.450
45.088
7.350
499.369
13.354
310.002
SPIRIVA 30 po 18 mcg
SIRDALUD 30 po 4 mg
DETRUSITOL 28 po 2 mg
TOPAMAX 28 po 100 mg
TOPAMAX 28 po 25 mg
TOPAMAX 28 po 50 mg
TRAMAFLASH 20 po 50 mg
TRAMAFORT 20 po 100mg
TRAMAFORT 20 po 150mg
TRODON 10 po 100 mg
TRODON 20 po 50 mg
Pharma GmbH
Novartis Urunleri
Pfizer Italia S.R.L.
Cilag AG
Cilag AG
Cilag AG
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
tvrda kapsula
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
kapsula, tvrda
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
800
631
51
280
79
116
42
218
50
110
790
3.267,40
589,50
988,00
1.226,00
306,50
620,40
172,10
307,00
495,10
153,50
172,10
2.613.920
371.975
50.388
343.280
24.214
71.966
7.228
66.926
24.755
16.885
135.959
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
1103940
1103941
1103942
7099190
1072631
1109120
1109133
1109131
trandolapril
trandolapril
trandolapril
travoprost
trazodon
trimetazidin
trimetazidin
trimetazidin
trimetazidin
trimetoprim
trimetoprim
valproinska kiselina
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
varfarin
venlafaksin
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 0,5 mg
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 2 mg
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 4 mg
TRAVATAN 1 po 2.5 ml (40 mcg/ml)
TRITTICO Retard 20 po 150 mg
PREDUCTAL MR 60 po 35 mg
TRIMECARD 60 po 35 mg
TRIMETACOR 60 po 35 mg
TRIMETAZIDIN PHARMAS 60 po 35 mg
BACTRIM 1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml
BACTRIM 20 po (400 mg + 80 mg)
EFTIL 30 po (333mg + 145 mg)
VALSACOR, 28 po 160 mg
VALSACOR, 28 po 80 mg
VALSARTAN SANDOZ 28 po 160 mg
VALSARTAN SANDOZ 28 po 80 mg
FARIN 30 po 5 mg
EFECTIN ER 28 po 75 mg
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Alcon-Couvreur N.V.
Francesco S.P.A.
Farmaceutyczne S.A.
PharmaSwiss d.o.o.
Alvogen Pharma d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Francuska
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Novartis Pharmaceutika S.A.
Novartis Pharmaceutika S.A.
Galenika a.d.
Pharmaceuticals
1109132
3026210
1026211
1084500
1103445
1103446
1103439
1103438
1063115
1072828
768
769
770
1072857
1072858
1072488
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
VELAHIBIN 28 po 37.5 mg
VELAHIBIN 28 po 75 mg
VENLAX 30 po 75 mg
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
1402721
1402703
1402704
1402120
1402121
1103467
1077302
1077313
1077311
1077300
1077301
1077151
1070970
1070971
N002683
verapamil
verapamil
verapamil
verapamil
verapamil
zofenopril
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zuklopentiksol
zuklopentiksol
glyceryl trinitrate
IZOPAMIL 45 po 80 mg
VERAPAMIL 30 po 40 mg
VERAPAMIL 50 po 80 mg
VERAPAMIL ALKALOID 30 po 40 mg
VERAPAMIL ALKALOID 30 po 80 mg
ZOFECARD 28 po 30 mg
BELBIEN, 20 po 10mg
LUNATA 20 po 10 mg
LUNATA 20 po 5 mg
SANVAL 20 po 10 mg
SANVAL 20 po 5 mg
STILNOX 20 po 10 mg
CLOPIXOL 50 po 10 mg
CLOPIXOL 50 po 25 mg
glyceryl trinitrate 500 mcg
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
and Services S.R.L.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Lek družba d.d.
Lek družba d.d.
Sanofi Industrie
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
786
787
788
N003491
N003509
N003517
molsidomin
molsidomin
molsidomin
molsidomin 2mg
molsidomin 4mg
molsidomin 8mg
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
rastvor
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
sirup
tableta
oslobađanjem
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
oslobađanjem,
tvrda
film tableta
film tableta
oslobađanjem,
tvrda
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
obložena tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
sublingvalna
tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
12
60
24
112
1.152
675
102
1.505
30
332
2.820
5.450
4
20
4
8
2.120
26
163,20
399,20
515,70
1.201,60
480,70
467,10
389,30
389,30
194,70
144,90
158,60
330,80
632,40
462,70
632,40
462,70
134,40
603,70
1.958
23.952
12.377
134.579
553.766
315.293
39.709
585.897
5.841
48.107
447.252
1.802.860
2.530
9.254
2.530
3.702
284.928
15.696
kut.
kut.
kut.
291
346
12
311,20
603,70
646,80
90.559
208.880
7.762
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kom.
30
630
6.700
100
100
460
900
60
100
326
560
126
4
6
28.605
145,30
64,20
161,40
64,20
96,80
688,70
155,60
155,60
86,80
155,60
86,80
155,60
605,90
1.478,30
6,32
4.359
40.446
1.081.380
6.420
9.680
316.802
140.040
9.336
8.680
50.726
48.608
19.606
2.424
8.870
180.784
kom.
kom.
kom.
365.000
36.440
2.160
6,45
8,45
10,45
2.354.250
307.918
22.572
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
N003178
N003210
N003277
N002634
N002212
N002246
N002360
N001511
N001677
N003079
N001685
furosemid 40mg
klomifen 50mg
sildenafil 20mg
hydrocortizon, 10 mg
hlorambucil tablete 2 mg
merkaptopurin tablete 50 mg
thalidomide 100 mg
penicillamine kapsule 250 mg
levomepromazin tablete 100 mg
litijum karbonat kapsula 300 mg
chloroquine phosphate ili sulfate tablete 100
mg
tableta
tableta
tableta
tablete
tableta
tableta
tableta
kapsula
tableta
kapsula
tableta
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
174.300
205
900
7.000
1.500
300
540
3.550
12.200
9.800
1.000
4,39
46,00
481,00
39,45
491,16
88,50
606,43
73,13
23,80
14,60
22,50
765.177
9.430
432.900
276.150
736.740
26.550
327.472
259.612
290.360
143.080
22.500
chloroquine phosphate ili sulfate tablete 250
mg
tableta
kom.
9.000
22,50
202.500
N002659
N003533
furosemid
klomifen
sildenafil
hidrokortizon
hlorambucil
merkaptopurin
thalidomide
penicillamine
levomepromazin
litijum karbonat
chloroquine
phosphate
ili sulphate
chloroquine
phosphate
ili sulphate
albendazol
aminofilin
800
N001701
801
802
albendazol, 200 mg
aminofilin 350mg
kom.
kom.
180
270.200
98,83
14,15
17.789
3.823.330
N001891
acetazolamide
acetazolamide tablete 250 mg
tableta
tableta sa
produženim
oslob.
tableta
803
kom.
95.820
19,30
1.849.326
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услове прописане
чланом 75. ЗЈН и конкурсном документацијом, и то:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5)Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке.
6) Услов: Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да је у 2013.
години остварио укупан промет добара најмање у износу дате понуде;
7) Услов: Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, тј. Да поседује 1 доставно
возило и да има у радном односу 1 запосленог дипл. Фармацеута / лекара;
3. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из регистра надлежног
Привредног суда(за правно лице), односно Извода из одговарајућег регистра( запредузетника);
2) Извода из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица и извода из казнене евиденције
Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (за правно лице) и уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника да није осуђиван
за неко од наведених кривичних дела, (ако их има више за сваког од њих), а ако понуду подноси
предузетник- Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе;
3) Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврде Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности, а за предузетника – потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности;
4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
5) Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет предметних добара на велико
6) Изјава о финансијском капацитету
7) Изјаве понуђача да има у радном односу једног запосленог дипл. Фармацеута / лекара;
8) Изјаве понуђача да поседује једно доставно возило;
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова за тачке 1. до 4.
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног
органа.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом
или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико
подноси електронску понуду, када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште
и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Уколико понуђач не достави све напред наведене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН за
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача,
на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом, док остале услове из члана 76. ЗЈН
испуњавају заједно.
У складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и да достави доказе о испуњености тих услова, док остале услове испуњавају
заједно.
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане ЗЈН, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. У
супротном, понуда се одбија.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику, као и прилози који се достављају уз понуду.
2. Обавезна садржина понуде
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде (Образац бр.1), са свим прилозима који чине саставни део понуде – попуњен, потписан
и печатом оверен;
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН, наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова;
- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Модел уговора, попуњен у складу са понудом, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о непостојању сукоба интереса, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац трошкова припреме понуде, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине, попуњен, потписан и печатом овере;
- Обрасци изјаве о кадровском и техничком капацитету;
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења;
- Образац изјаве о финансијском капацитету.
3. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Обрасци дати у конкурсној документацији, морају бити исправно попуњени, потписани и оверени, у
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у Taбели 1. – Саставни део понуде за партије за
које конкурише.
Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који
је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе понуђача попуњава,
потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде са Табелом у ексел формату
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН,
- модел уговора,
- образац изјаве о непостојању сукоба интереса,
- образац изјаве о средству финансијског обезбеђења
- образац трошкова припреме понуде,
- образац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштите животне средине,
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима и
- обрасце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету
-Образац изјаве о финансијском капацитету
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде, које је
потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду. Сваки
понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом оверава образац Подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој понуди. Овлашћени представник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава,
образац Подаци о понуђачу.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају, потписују и печатом
оверавају Образац Подаци о подизвођачу.
4. Партије
Предметна набавка обликована је у 803 партија.
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије. Све партије наведене су у -ТАБЕЛИ
1.– Саставни део понуде, која је саставни део конкурсне документације. Са понуђачем коме се додели
уговор за више партија биће закључен један уговор.
5. Понуда са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У понуди, понуђач наводи на
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или са подизвођачем или као
заједничку понуду.
7. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде који је дат у конкурсној документацији наведе опште податке о подизвођачу,
проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од
укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача,
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона
на начин предвиђен у конкурсној документацији.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео
знатну штету. У овом случају Наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде који је дат у конкурсној документацији
морају се навести општи подаци о сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача морају се доставити доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у конкурсној документацији.
У случају подношења заједничке понуде, обрасци из конкурсне документације потписују се и печатом
оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 4. Упутства понуђачима како да
сачине понуду.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Група понуђача дужна је да уз понуду достави и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:
1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2)понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)понуђачу који ће издати рачун;
5)рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
9. Захтеви у погледу рока испоруке, места испоруке, количини, начина рока и услова плаћања, рока
важења понуде, гарантног рока и пријема добара
Рок испоруке и количина
Рок испоруке мора бити изражен у данима и рачуна се од дана потписивања уговора
Понуђач је дужан да врши испоруку добара својим возилима, сукцесивно по захтеву купца, у складу са
добром дистрибутивном праксом (између осталог, за поједина предметна добра која се испоручују путем
хладног ланца обезбедити температурну листу за време транспорта). Испорука се врши најкасније у року од
5 дана од дана подношења захтева, осим за лекове са Д листе који се могу испоручити у року од 5 дана,a
након прибављања Решења о увозу нерегистрованог лека.
Количине наведене у Техничкој спецификацији су оквирне и утврђене су на основу потрошње у
претходном периоду.
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у Табелама - саставни део
понуде, и да не изврши набавку свих уговорених количина, с обзиром да потребе не зависе од Наручиоца,
већ од терапија осигураника РФЗО коју прописују лекари.
Изузетно, у случају постојања објективних околности, уз сагласност обе стране може се закључити анекс
уговора до коначне испоруке уговорених количина.
Наручилац може уз сагласност понуђача-добављача исправити грешку техничке природе, уколико се
иста појави у ТАБЕЛАМА – Саставни део понуде.
Место испоруке
Испорука добара предметне јавне набавке врши се возилима понуђача у апотекама које послују у
саставу Апотеке Прокупље, на територији Топличког округа.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши одложено, вирманом, уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања је до 120 дана за
2014. годину, односно до 90 дана за 2015. годину, рачунајући од дана испостављања фактуре. Уколико
понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у конкурсној документацији ( нпр.
авансно плаћање или краћи рок од траженог), таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.).
У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Захтев у погледу гарантног рока и пријема добара
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке. Уколико
је рок употребе краћи од 12 месеци добра се могу испоручити само уз сагласност Наручиоца.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача у апотекама које послују у
саставу Апотеке Прокупље, на територији Топличког округа.
10. Цена, структура цене, валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
1. Цене лекова се налазе у Ценовнику Наручиоца:
ЦЕНОВНИК НАРУЧИОЦА
Partija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
JKL
1063220
1068520
4139180
4139160
1328230
4090290
1155512
1050102
1050101
1050100
4152104
4152100
1168089
1071750
1071751
1071752
1071330
1071331
1085350
1400400
1401290
1114503
1072762
1072763
1101402
1402836
1402835
1402833
1402956
1402143
1402142
1402141
1402140
1402858
1402857
INN
acenokumarol
acetilsalicilna kiselina
aciklovir
aciklovir
aciklovir
aciklovir
acitretin
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
alklometazon
alklometazon
alopurinol
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
amantadin sulfat
amilorid
amilorid, metiklotiazid
aminofilin
amitriptilin
amitriptilin
amjodaron
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
Zasticeno ime
SINKUM 4 20 po 4 mg
DUOPLAVIN 28 po (75 mg + 100 mg)
ACIKLOVIR 1 po 5 g 5%
ACIKLOVIR 1 po 5 g 5%
ACIKLOVIR 25 po 200 mg
ZOVIRAX 1 po 4.5 g 3%
NEOTIGASON 30 po 25 mg
ALPHA D3 30 po 0.5 mcg
ALPHA D3 30 po 1 mcg
ALPHA D3 50 po 0.25 mcg
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
ALOPURINOL 40 po 100 mg
KSALOL 30 po 0.25 mg
KSALOL 30 po 0.5 mg
KSALOL 30 po 1 mg
XANAX 30 po 0,25 mg
XANAX 30 po 0,5 mg
PK MERZ 30 po 100 mg
HEMOPRES 40 po (50 mg + 5 mg)
LOMETAZID 30 po (10 mg + 5 mg)
AMINOFILIN Retard 20 po 350 mg
AMITRIPTYLINE, 100 po 10mg
AMITRIPTYLINE, 30 po 25mg
AMIODARON 60 po 200 mg
ALOPRES 30 po 10 mg
ALOPRES 30 po 5 mg
AMLODIPIN ALKALOID 30 po 10 mg
AMLODIPIN ALKALOID 30 po 5 mg
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 10 mg
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 5 mg
AMLOGAL 20 po 10 mg
AMLOGAL 20 po 5 mg
AMLOPIN 20 po 10 mg
AMLOPIN 20 po 5 mg
Naziv proizvođača leka
Union - Medic doo, Novi Sad
Sanofi winthrop Industrie
Union-Medic Novi Sad d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Glaxo Operations UK Limited
Co KG
Pharmachemie B.V.
Pharmachemie B.V.
Pharmachemie B.V.
BelupokozmetikaLijekovid.d.i
BelupokozmetikaLijekovid.d.i
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Pfizer Italia S.R.L.
Pfizer Italia S.R.L.
GmbH
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Union-Medic Novi Sad d.o.o.
Remedica Ltd.
Remedica Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Ufar d.o.o.
Ufar d.o.o.
FO
tableta
film tableta
mast
krem
tableta
mast za oči
kapsula, tvrda
kapsula, meka
kapsula, meka
kapsula, meka
krem
mast
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
JM
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
Pojedinačna
cena bez PDV-a
114,20
1.194,00
266,50
266,50
672,50
747,20
3.449,60
525,50
948,60
516,90
268,30
268,30
107,70
83,00
135,40
192,70
83,00
135,40
440,70
163,30
138,20
206,80
194,40
90,30
833,60
168,80
139,40
168,80
139,40
112,50
92,90
112,50
92,90
112,50
92,90
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1402001
1402000
1402854
1402862
1402736
1402735
1103116
1103115
1103114
1103112
1402853
1402852
1402866
1402865
1021961
1021965
3021001
1021007
1021008
3021146
1021145
1021148
1039325
1107500
1107170
1104125
1104126
1104127
1104520
1104522
1104555
1104556
1104464
1104460
1104462
1014020
3325483
3325481
3325482
1325482
1325480
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
anastrozol
atenolol
atenolol
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
azatioprin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
CARDIPINE 20 po 10 mg
CARDIPINE 20 po 5 mg
MONODIPIN 20 po 10 mg
MONODIPIN 20 po 5 mg
NORVASC 30 po 10 mg
NORVASC 30 po 5 mg
PREXANOR 30 po (10 mg + 10 mg)
PREXANOR 30 po (10 mg + 5 mg)
PREXANOR 30 po (5 mg + 10 mg)
PREXANOR 30 po (5 mg + 5 mg)
TENOX 30 po 10 mg
TENOX 30 po 5 mg
VAZOTAL 20 po 10 mg
VAZOTAL 20 po 5 mg
AMOKSICILIN 16 po 250 mg
AMOKSICILIN 16 po 500 mg
OSPAMOX 1 po 60 ml (500mg/5ml)
OSPAMOX DT 14 po 1000 mg
OSPAMOX DT 14 po 500 mg
SINACILIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
SINACILIN 16 po 250 mg
SINACILIN 16 po 500 mg
ARIMIDEX 28 po 1 mg
ATENOLOL 14 po 100 mg
PRINORM 14 po 100 mg
ATACOR 30 po 10 mg
ATACOR 30 po 20 mg
ATACOR 30 po 40 mg
ATORIS 30 po 10 mg
ATORIS 30 po 20 mg
HIPOLIP 30 po 10 mg
HIPOLIP 30 po 20 mg
SORTIS 30 po 40 mg
SORTIS 30 po 10 mg
SORTIS 30 po 20 mg
IMURAN 100 po 50 mg
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (200 mg/5 ml)
HEMOMYCIN 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)
HEMOMYCIN 3 po 500 mg
HEMOMYCIN 6 po 250 mg
Ave Pharmaceutical d.o.o.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Servier Industries LTD
Servier Industries LTD
Servier Industries LTD
Servier Industries LTD
Krka Tovarana Zdravil dd Ufar doo Slovenija
Krka Tovarana Zdravil dd Slovenija
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
AstraZeneca UK Limited
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Excella GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
tableta
tableta
tablete
tablete
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
suspenziju
suspenziju
suspenziju
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
film tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
suspenziju
suspenziju
suspenziju
film tableta
kapsula, tvrda
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
112,50
92,90
112,50
92,90
202,60
167,30
925,90
853,80
763,90
691,70
168,80
139,40
112,50
92,90
96,80
138,60
121,70
240,40
119,60
123,80
96,80
138,60
2.515,60
101,80
101,80
440,50
778,00
885,40
440,50
778,00
440,50
778,00
885,40
440,50
778,00
1.926,40
199,60
238,80
358,10
348,50
475,30
77
78
79
80
1325472
1325470
3325475
7114562
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
7110022
1085307
1085212
N002303
1037076
7099090
7099145
1085320
1107037
1107035
1107036
1107021
1107042
1107020
1107027
1107022
1107023
7094070
7094080
7096060
1071722
1071720
1071721
1071624
1071626
1149040
7114722
7114721
7114572
7114574
7114576
7114577
1400041
1182051
1182052
1089141
3321719
azitromicin
azitromicin
azitromicin
beklometazon
beklometazon
benzerazid
benzerazid
bezglutensko brašno
bikalutamid
bimatoprost
bimatoprost
biperiden
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
brimonidin
brimonidin
brinzolamid
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromokriptin
budesonid
budesonid
budesonid
budesonid
budesonid
budesonid
bumetanid
buprenorfin
buprenorfin
bupropion
cefaleksin
SUMAMED TABLETE 500 3 po 500 mg
SUMAMED KAPSULE 6 po 250mg
SUMAMED SIRUP 1200 1 po 30 ml ( 200 mg/5 ml)
BECLOFORTE CFC-Free Inhaler 1 po 200 doza (250 mcg /
1 doza)
BECONASE 1 po 200 doza (50 mcg / 1 doza)
MADOPAR Roche 100 po 250 mg(200 mg + 50 mg)
MADOPAR 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)
Mix B i Mix C brašno 1 kg
BICADEX 28 po 50 mg
GANFORT 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)
LUMIGAN 1 po 3 ml, 0,01%
MENDILEX 50 po 2 mg
BIPREZ 30 po 10 mg
BIPREZ 30 po 2,5 mg
BIPREZ 30 po 5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 10 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 2,5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 5 mg
BYOL 30 po 5 mg
TENSEC, 30 po 10mg
TENSEC, 30 po 5mg
ALPHAGAN 1 po 5 ml (0.2%)
BRIMONAL 1 po 10ml (0,2%)
AZOPT 5 ml (10 mg/ml)
BROMAZEPAM 20 po 6 mg
BROMAZEPAM 30 po 1.5 mg
BROMAZEPAM 30 po 3 mg
LEXILIUM 30 po 1,5 mg
LEXILIUM 30 po 3,0 mg
BROMOKRIPTIN 30 po 2.5 mg
BUDELIN NOVOLIZER 1 po 200 doza (200 mcg/doza)
BUDELIN NOVOLIZER 1 po 200 doza (200 mcg/doza)
PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (200 mcg / 1 doza)
PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (400 mcg / 1 doza)
PULMICORT, 20 po 2ml (0,25mg/ml)
PULMICORT, 20 po 2ml (0,5mg/ml)
YURINEX 20 po 1 mg
BUPRENORFIN ALKALOID 7 po 2 mg
BUPRENORFIN ALKALOID 7 po 8 mg
WELLBUTRIN XR 30 po 150 mg
CEFALEKSIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
Pliva Hrvatska d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hemofarm a.d.
film tableta
kapsula, tvrda
suspenziju
pod pritiskom
kut.
kut.
kut.
kut.
348,50
475,30
358,10
729,70
Pharmaceuticals S.A.
F. Hoffman - La Roche Ltd.
Galenika a.d.
Dr Schär GmbH
PharmaSwiss d.o.o.
Allerglan Pharmaceuticals Ireland
Allerglan Pharmaceuticals Ireland
Alkaloid a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Ufar doo Ufar doo Slovenija
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Allerglan Pharmaceuticals Ireland
Unimed Pharma S.R.O.
Alcon-Couvreur
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Roche Ltd.
Roche Ltd.
Zdravlje a.d.
Manufacturing GmbH
Manufacturing GmbH
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG
Hemofarm a.d.
sprej za nos, suspenzija
tableta
tableta
prašak
film tableta
rastvor
rastvor
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor
rastvor
kapi za oči
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
raspršivanje
raspršivanje
tableta
sublingvalna tableta
sublingvalna tableta
oslobađanjem
suspenziju
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
359,80
2.125,70
2.125,70
585,00
2.096,00
1.460,40
1.311,60
169,80
271,90
117,00
149,80
271,90
117,00
149,80
149,80
271,90
149,80
505,90
843,20
781,30
81,80
74,10
99,10
74,10
99,10
274,80
1.303,20
1.485,70
925,60
1.851,10
1.126,20
1.655,70
195,30
382,20
1.424,80
1.179,60
173,20
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
1321710
1321711
3321875
1321870
1321872
3321623
1321622
3321621
1321620
3321525
1321521
1321523
3321951
1321950
1321976
7114744
7114741
3014999
1014991
1014992
1103702
1103704
1103882
1103883
1104470
1329190
1329192
1329400
1329401
7090010
1329410
1329411
1072062
1072061
1072067
1072060
1047143
7045080
1045081
1071122
1071121
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefiksim
cefiksim
cefiksim
cefiksim
cefpodoksim
cefpodoksim
cefpodoksim
cefprozil monohidrat
cefprozil monohidrat
cefuroksim
ciklesonid
ciklesonid
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
cilazapril
cilazapril
cilazapril
cilazapril
ciprofibrat
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
citalopram
citalopram
citalopram
citalopram
deksametazon
dezmopresin
dezmopresin
diazepam
diazepam
CEFALEKSIN 16 po 250 mg
CEFALEKSIN 16 po 500 mg
PALITREX 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
PALITREX 16 po 250 mg
PALITREX 16 po 500 mg
PANCEF 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)
PANCEF 5 po 400 mg
PANCEF 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
PANCEF 10 po 400 mg
TRIDOX 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)
TRIDOX 10 po 100 mg
TRIDOX 10 po 200 mg
CEFZIL 1 po 60 ml (250 mg / 5 ml)
CEFZIL 10 po 500 mg
CEROXIM 10 po 250 mg
ALVESCO 160 1 po 60 doza (160 mcg / 1 doza)
ALVESCO 80 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)
SANDIMMUN NEORAL 1 po 50 ml (100 mg / 1 ml)
SANDIMMUN NEORAL 50 po 100 mg
SANDIMMUN NEORAL 50 po 50 mg
PRILAZID 30 po 2.5 mg
PRILAZID 30 po 5 mg
ZOBOX 30 po 2.5 mg
ZOBOX 30 po 5 mg
LIPANOR 30 po 100 mg
CIPROCINAL 10 po 250 mg
CIPROCINAL 10 po 500 mg
CITERAL 10 po 250 mg
CITERAL 10 po 500 mg
MAROCEN 1 po 5 ml 0.3%
MAROCEN 10 po 250 mg
MAROCEN 10 po 500 mg
CITALEX, 20 po 10mg
CITALEX, 20 po 20mg
CITALEX, 50 po 10mg
CITALEX, 50 po 20mg
DEXASON 50 po 0.5 mg
MINIRIN 1 po 5 ml (100 mcg / 1 ml)
MINIRIN 30 po 0.2 mg
BENSEDIN 30 po 10 mg
BENSEDIN 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Corden Pharma Latina S.P.A.
Corden Pharma Latina S.P.A.
Medico Uno d.o.o.
Nycomed GmbH
Nycomed GmbH
Novartis Pharma GMBH
Novartis Pharma Stein AG
Novartis Pharma Stein AG
Roche Ltd, Švajcarska
Roche Ltd, Švajcarska
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi - Synthelabo Group
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Hemomont d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Ferring Internacional Center SA
Ferring Internacional Center SA
Galenika a.d.
Galenika a.d.
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
suspenziju
film tableta
suspenziju
film tableta
suspenziju
film tableta
film tableta
suspenziju
tableta
tableta
pod pritiskom
pod pritiskom
oralni rastvor
kapsula, meka
kapsula, meka
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
sprej za nos, rastvor
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
135,80
253,20
173,20
135,80
253,20
549,90
599,30
916,50
1.198,70
520,40
296,20
592,50
780,60
1.301,00
403,00
1.741,60
3.088,10
13.042,10
13.441,10
7.201,20
425,80
758,40
425,80
758,40
403,60
175,10
317,40
175,10
317,40
192,50
175,10
317,40
119,10
238,30
297,90
595,70
307,60
3.649,30
3.582,40
145,10
107,60
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
1071702
1071701
1048293
1100252
7099150
1402250
1402203
1075091
1103765
1103766
1022515
1022510
1079011
1079010
1079012
1079013
1079500
1079501
1079050
1079051
7112250
7096050
7099180
1134305
1134306
1039390
1103178
1103176
1103887
1103888
1103571
1103572
1085284
3325552
3325553
1325152
1325153
1072613
1072627
1072625
1048176
diazepam
diazepam
didrogesteron
digoksin
diklofenak
diltiazem
diltiazem
disulfiram
doksazosin
doksazosin
doksiciklin
doksiciklin
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
donepezil
dornaza alfa
dorzolamid
dorzolamid, timolol
dutasterid
dutasterid
eksemestan
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
entakapon
eritromicin
eritromicin
eritromicin
eritromicin
escitalopram
escitalopram
escitalopram
etinilestradiol
DIAZEPAM 30 po 10 mg
DIAZEPAM 30 po 5 mg
DUPHASTON, 20 po 10mg
DILACOR 20 po 0.25 mg
UNICLOPHEN 1 po 10 ml 0.1%
CORTIAZEM RETARD 30 po 90 mg
DILTIAZEM ALKALOID 30 po 90 mg
ESPERAL 20 po 500 mg
ALPHAPRES 30 po 1 mg
ALPHAPRES 30 po 2 mg
DOKSICIKLIN 5 po 100 mg
DOVICIN 5 po 100 mg
ARICEPT 28 po 10 mg
ARICEPT 28 po 5 mg
ARICEPT EVESS 28 po 10 mg
ARICEPT EVESS 28 po 5 mg
DONEPEZIL ALVOGEN 28 po 10 mg
DONEPEZIL ALVOGEN 28 po 5 mg
TREGONA 28 po 10 mg
TREGONA 28 po 5 mg
PULMOZYME 6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)
TRUSOPT 1 po 5 ml 2%
COSOPT 1 po 5 ml (2%+0,5%)
AVODART 30 po 0,5 mg
DUTAPROST 30 po 0,5 mg
AROMASIN 30 po 25 mg
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS 30 po 10 mg
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS 30 po 20 mg
ENATENS 20 po 10 mg
ENATENS 20 po 20 mg
PRILENAP 20 po 10 mg
PRILENAP 20 po 20 mg
COMTAN 30 po 200 mg
ERITROMICIN 1 po 100 ml (125 mg / 5 ml)
ERITROMICIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
ERITROMICIN 20 po 250 mg
ERITROMICIN 20 po 500 mg
CIPRALEX 28 po 10 mg
ELICEA 28 po 5 mg
LATA 28 po 10 mg
DIANE – 35 1 po 21 (2mg + 0.035 mg)
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Abbott Biologicals B.V.
Zdravlje a.d.
Unimed Pharma S.R.O.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Sofarimex - Industria Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Alvogen Pharma d.o.o.
Alvogen Pharma d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hoffmann - La Roshe Ltd.
Merck Sharp & Dohme-Chibret
Merck Sharp & Dohme-Chibret
GlaxoSmithKline S.A.
Alvogen Pharma d.o.o.
Pfizer Italia S.R.L.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
H. Lundbeck A/S
Krka Tovarna Zdravil dd Slovenija
Hemofarm a.d.
Byer Schering Pharma AG
tableta
tableta
film tableta
tableta
rastvor
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
kapsula
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor za raspršivanje
rastvor
rastvor
kapsula, meka
kapsula, meka
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
suspenziju
suspenziju
film tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
145,10
107,60
455,00
73,40
470,80
222,50
222,50
151,30
169,90
288,10
69,80
69,80
2.153,80
1.701,00
2.153,80
1.701,00
2.153,80
1.701,00
2.153,80
1.701,00
11.729,80
500,10
692,80
1.758,50
1.394,80
2.695,40
186,60
373,30
124,40
248,90
124,40
248,90
2.265,70
377,30
631,60
225,50
372,50
400,40
166,90
333,70
395,70
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
1135240
1135300
1135232
1135276
1135277
3084513
1402821
1084521
1084210
1104232
3020185
1020184
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etinilestradiol
etosuksimid
felodipin
fenobarbiton
fenobarbiton
fenofibrat
fenoksimetilpenicilin
fenoksimetilpenicilin
fenoksimetilpenicilin
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
1020183
9087567
9087565
9087566
9087568
9087802
218
9087808
fentanil
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
9087200
9087201
9087202
9087203
6137510
1134228
1134212
1134205
1134220
1070850
1070851
1327310
1327311
1327356
1327355
1327400
1327401
4152190
4152191
4152192
4153220
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentikonazol
finasterid
finasterid
finasterid
finasterid
flufenazin
flufenazin
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid,neomicin
LEGRAVAN 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)
LINDYNETTE 20 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)
NOVYNETTE, 1 po 21 (0,02mg + 0,15mg)
YASMIN 1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg)
YAZ 28 po (3mg+0,02mg) (24+4placebo)
SUXINUTIN 1 po 200 ml (250 mg / 5 ml)
PLENDIL 30 po 5 mg
PHENOBARBITON 30 po 100 mg
PHENOBARBITON 30 po 15 mg
FENOLIP 30 po 160 mg
CLIACIL 1 po 150 ml (60000 i.j./ml)
CLIACIL 20 po 1200000 i.j.
CLIACIL 20 po 600000 i.j.
DUROGESIC 5 po 100 mcg/h (5 po 16,8mg)
DUROGESIC 5 po 25 mcg/h (5 po 4.2 mg)
DUROGESIC 5 po 50 mcg/h (5 po 8.4 mg)
DUROGESIC 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 100mcg/h (5 po
23,12mg/42cm²)
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 50mcg/h (5 po
11,56mg/21cm²)
VICTANYL 5 po 100mcg/h (5 po 16,5mg/30cm²)
VICTANYL 5 po 25mcg/h (5 po 4,125mg/7,5cm²)
VICTANYL 5 po 50mcg/h (5 po 8,25mg/15cm²)
VICTANYL 5 po 75mcg/h (5 po 12,375mg/22,5cm²)
LOMEXIN 1 po 600 mg
BENEPROST 30 po 5 mg
FINASTERID PHARMAS 28 po 5 mg
PROSCAR 28 po 5 mg
ZERLON 30 po 5 mg
METOTEN 25 po 1 mg
METOTEN 25 po 5 mg
DIFLUCAN 1 po 150 mg
DIFLUCAN 7 po 50 mg
FLUCONAL 1 po 150 mg
FLUCONAL 7 po 50 mg
FLUKOZOL 1 po 150 mg
FLUKOZOL 7 po 50 mg
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
SINODERM 1 po 30 g (0,25 mg/g)
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)
Galenika a.d.
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Byer Schering Pharma AG
Produktions KG
Famar Orleans
AstraZeneca AB
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Hexal AG
film tableta
obložena tableta
film tableta
film tableta
film tableta
sirup
oslobađanjem
tableta
tableta
kapsula, tvrda
prašak za sirup
tableta
prašak za sirup
transdermalni flaster
transdermalni flaster
transdermalni flaster
transdermalni flaster
transedermalni flaster
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
150,80
364,80
353,00
720,40
864,60
356,70
322,50
158,10
71,00
537,20
263,90
394,00
163,00
3.666,30
1.093,90
2.187,90
3.428,10
3.634,20
Hexal AG
transedermalni flaster
kut.
2.168,80
Actavis Nordic A/S
Actavis Nordic A/S
Actavis Nordic A/S
Actavis Nordic A/S
Catalent Italy S.P.A.
Ivančić i sinovi d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Merck Sharp & Dohme
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
Ave Pharmaceutical d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
transdermalni flaster
transdermalni flaster
transdermalni flaster
transdermalni flaster
vaginalna kapsula
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
obložena tableta
obložena tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
krem
mast
gel
krem
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
3.634,20
1.084,40
2.168,80
3.311,40
294,20
580,50
541,90
650,30
580,50
112,60
348,20
226,30
226,30
226,30
226,30
226,30
226,30
78,80
78,80
120,40
107,20
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
4153221
1072700
1072930
1037200
7114595
7114596
7110033
1061050
1061021
1061040
7114246
7114162
7114163
7114711
7114712
7114710
1103814
1103815
1103810
1103811
4150023
9150024
1084612
4090921
4150400
7090801
1042332
1042063
1042161
1042065
1042076
1042070
00341340
1042311
1042312
1042313
1042830
1042831
1042832
1042833
1042834
fluocinolonacetonid,neomicin
fluoksetin
fluoksetin
flutamid
flutikazon
flutikazon
flutikazonfuroat
folna kiselina
folna kiselina
folna kiselina
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
fosinopril
fosinopril
fosinopril
fosinopril
fusidinska kiselina
fusidinska kiselina
gabapentin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
glibenklamid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
glikogenolitički hormoni
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)
FLUNIRIN 30 po 20 mg
FLUNISAN 30 po 20 mg
FLUTASIN 90 po 250 mg
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (125 mcg / 1 doza)
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (250 mcg / 1 doza)
AVAMYS 1 po 120 doza ( 27,5 mcg/doza)
FOLACIN 20 po 5 mg
FOLKIS 20 po 5 mg
FOLNAK 20 po 5 mg
FOSTER 1 po 180 doza (100 mcg/doza+6 mcg/doza)
OXIS TURBUHALER 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)
OXIS TURBUHALER 1 po 60 doza (9 mcg/doza)
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (160 mcg + 4.5 mcg)
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (80 mcg+4,5 mcg)
FOSINOPRIL-TEVA 30 po 10 mg
FOSINOPRIL-TEVA 30 po 20 mg
MONOPRIL 28 po 10 mg
MONOPRIL 28 po 20 mg
STANICID 1 po 10 g (2%)
STANICID 10 po 30 mg
NEURONTIN 50 po 300 mg
DEXAMYTREX 1 po 3 g (0.3mg/g + 5mg/g)
GENTAMICIN 1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1 g)
GENTOKULIN 1 po 10 ml 0.3%
MANINIL 30 po 3.5 mg
DIAPREL MR 30 po 60 mg
DIAPREL MR 60 po 60 mg
DIPRIAN 30 po 80 mg
GLIKOSAN 30 po 80 mg
GLIORAL 30 po 80 mg
GLUCAGEN HYPOKIT 1 po 1 mg/1 ml
AMARYL 30 po 2 mg
AMARYL 30 po 3 mg
AMARYL 30 po 4 mg
LIMERAL, 30 po 1mg
LIMERAL, 30 po 2mg
LIMERAL, 30 po 3mg
LIMERAL, 30 po 4mg
LIMERAL, 30 po 6mg
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Sindan - Pharma S.R.L.
Ltd. Velika Britanija
Ltd. Velika Britanija
Glaxo Operations UK Limited
Laboratorij d.d.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
M.D. Nini d.o.o.
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Deutschland GmbH
Pharm. Fabrik GmbH
Galenika a.d.
Hemomont d.o.o.
Berlin-chemie group
Serbier Industrie
Serbier Industrie
Hemofarm a.d.
Slaviamed d.o.o.
Galenika a.d.
Novo Nordisk A/S
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
mast
kapsula, tvrda
tableta
tableta
pod pritiskom
pod pritiskom
sprej za nos, suspenzija
tableta
tableta
tableta
pod pritiskom
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
prašak za inhalaciju
tableta
tableta
tableta
tableta
mast
kompresa
kapsula, tvrda
mast za oči
mast
rastvor
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
injekcioni špric
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
107,20
357,40
357,40
2.825,20
786,00
1.559,50
733,70
122,30
122,30
122,30
4.646,50
1.051,20
2.102,20
2.118,10
3.991,70
1.727,70
327,20
473,70
305,40
442,20
248,50
277,20
1.031,20
260,20
122,50
163,20
90,00
681,40
1.362,80
186,70
186,70
186,70
1.626,60
147,40
247,90
247,90
119,00
147,40
247,90
247,90
360,50
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
1124586
1124100
1124104
1060140
1070840
1070841
4152075
1401131
1400410
1401082
1401083
1401560
1401030
1401662
1401663
1401922
1401923
1401055
1401171
1401120
1401121
1401053
1401236
1401400
1401502
1401500
1401182
1107024
1401013
1401012
1401926
1401925
1401909
1401908
4090620
1039285
1087711
4090121
4090816
4090815
1070056
granisetron
granisetron
granisetron
gvožđe II fumarat
haloperidol
haloperidol
hidrkortizon (kortizol)
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
hidrokortizon
hidroksikarbamid
hidromorfon
hloramfenikol
hloramfenikol
hloramfenikol
hlorpromazin
KYTRIL 10 po 1 mg
RASETRON 10 po 1 mg
RASETRON 5 po 2 mg
HEFEROL 30 po 350 mg
HALOPERIDOL 25 po 2 mg
HALOPERIDOL 30 po 10 mg
HYDROCORTISON 1 po 5 g 2.5%
AMPRIL HD 28 po (5 mg + 25 mg)
DIUNORM 20 po 25 mg
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg + 12,5 mg)
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg + 6 mg)
ERYNORM PLUS 28 po (50 mg+12,5 mg)
HEMOKVIN plus 20 po (20mg+12,5mg)
IRBENIDA PLUS 30 po (150 mg + 12,5 mg)
IRBENIDA PLUS 30 po (300 mg + 12,5 mg)
IRUZID, 30 po (10mg+12,5mg)
IRUZID, 30 po (20mg+25mg)
KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID 28 po (20 mg + 12,5 mg)
LIZOPRIL H 20 po (10mg+12,5mg)
LORISTA H 28 po (50 mg + 12.5 mg)
LORISTA HD 28 po (100 mg + 25 mg)
MICARDIS PLUS 28 po (80 mg + 12.5 mg)
MONOPRIL PLUS 28 po (20 mg+12,5 mg)
PRILAZID plus 30 po (5mg+12,5mg)
PRILENAP H 20 po (10mg + 25mg)
PRILENAP HL 20 po ( 10mg + 12.5mg)
SKOPRYL plus, 30 po (20mg + 12,5mg)
TENSEC PLUS 30 po (5 mg +12,5 mg)
TRITACE comp 28 po (5 mg + 25 mg)
TRITACE COMP LS 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)
VALSACOMBI 28 po (160 mg + 12,5 mg)
VALSACOMBI 28 po (160 mg + 25 mg)
VIVACE PLUS 28 po (5 mg + 25 mg)
VIVACE PLUS L 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)
HYDROCORTISON 1 po 5 g 1%
LITALIR 100 po 500 mg
JURNISTA 14 po 8 mg
CHLORAMPHENICOL 1 po 5 g 1%
HLORAMFENIKOL ALKALOID 1 po 5 g 1%
HLORAMKOL 1 po 5 g 1%
LARGACTIL 50 po 25 mg
Hoffmann-La Roche Ltd.
Actavis Ltd.
Actavis Ltd.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Slaviamed d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Belupa
Belupa
Teva Pharmaceuticals Company
Bosnalijek d.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Boehringer Ingelheim Pharma
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Corden Pharma S.P.A
Janssen Pharmaceutical N.V.
Galenika a.d.
Alkaloid a.d.
Hemomont d.o.o.
Galenika a.d.
film tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
tableta
tableta
mast
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
mast za oči
kapsula
oslobađanjem
mast za oči
mast za oči
mast za oči
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
3.013,00
3.013,00
2.978,20
310,40
229,50
465,70
66,90
294,70
97,10
418,10
394,90
311,60
248,70
1.051,40
1.401,60
231,50
463,00
348,10
154,40
311,60
531,90
1.024,80
484,10
803,40
184,20
154,40
418,10
175,10
294,70
217,90
586,80
586,80
294,70
217,90
138,20
4.238,40
2.585,20
136,90
136,90
136,90
97,70
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
1059121
2050087
0041557
0041564
3162033
3162533
1401252
1103046
1401190
1401606
1103051
7099200
0041532
0041528
0041527
0041550
0041555
0041556
0041559
0041427
0041428
0041425
0041565
0041563
0041558
0041503
7114129
7114725
1103401
1103403
1327402
1327505
1327506
1102082
1102060
1102450
1102452
1102302
1102300
1155442
1053075
holekalciferol
holekalciferol
humani (izofan)
humani insulin
ibuprofen
ibuprofen
indapamid
indapamid
indapamid
indapamid
indapamid
indometacin
insulin aspart
insulin aspart
insulin aspart
insulin detemir
insulin glargin
insulin glulizin
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin humani
insulin lispro
ipratropijum bromid
ipratropijum bromid
irbesartan
irbesartan
itrakonazol
itrakonazol
itrakonazol
izosorbid dinitrat
izosorbid dinitrat
izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat
izotretinoin
kalcijum karbonat
FOSAVANCE 4 po (70mg + 5600i.j.)
VIGANTOL ulje 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)
INSULATARD PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml (100i.j./ml)
INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml )
BRUFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
IBUPROFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
CO-PRENESSA 30 po (4 mg + 1,25 mg)
INDAPRES SR 30 po 1.5 mg
PERIGARD PLUS 30 po (4mg+1,25mg)
PREXANIL COMBI 30 po (5 mg + 1,25 mg)
RAWEL SR 30 po 1.5 mg
INDOCOLLYRE 1 po 5 ml (1 mg/ml)
NOVO RAPID 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml)
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
LANTUS SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
APIDRA SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
ACTRAPID PENFILL 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
HUMULIN M3 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
HUMULIN R 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR 5 po 3 ml (100i.j./ml )
INSUMAN RAPID SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml )
MIXTARD 30 PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j. / 1
ml)
HUMALOG MIX 50 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)
BERODUAL 1 po 20 ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
BERODUAL N 1 po 200 doza (0,05 + 0,02 mg)/1 doza)
IRBENIDA 30 po 150 mg
IRBENIDA 30 po 300 mg
KANAZOL 10 po 100 mg
OMICRAL 15 po 100 mg
OMICRAL 28 po 100 mg
CORNILAT 20 po 20 mg
ISOSORB RETARD 60 po 20 mg
MONIZOL 30 po 20 mg
MONIZOL 30 po 40 mg
MONOSAN 30 po 20 mg
MONOSAN 30 po 40 mg
ROACCUTANE 30 po 10 mg
KALCIJUM KARBONAT ALKALOID 50 po 1 g
Dohme S.P.A.
Merck KGaA
Novo Nordisk S.A.S
Deutschland GmbH
Abbott S.R.L.
Jugoremedija a.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Industries LTD
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Pharm. Fabrik GMBH
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk S.A.S
Novo Nordisk S.A.S
Novo Nordisk S.A.S
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Novo Nordisk S.A.S
Lilly Italia S.P.A.
Lilly Italia S.P.A.
Lilly Italia S.P.A.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Novo Nordisk S.A.S
tableta
oralne kapi
injekciju u ulošku
uloškom
sirup
sirup
tableta
oslobađanjem
tableta
film tableta
oslobađanjem
kapi za oči
rastvor za injekciju
injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
ulošku
injekciju u ulošku
injekciju u ulošku
ulošku
uloškom
pen sa uloškom
injekciju u ulošku
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
Lilly Italia S.P.A.
Istituto De Angeli S.R.L.
Pharma GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Slaviamed d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Roche Ltd.
Alkaloid a.d.
injekciju u ulošku
rastvor za raspršivanje
pod pritiskom
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
tableta
oslobađanjem, tvrda
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, meka
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
869,50
167,10
2.348,20
2.348,20
205,30
171,10
417,60
304,40
417,60
644,10
304,40
500,50
2.434,70
3.652,00
3.652,00
5.465,90
5.109,80
3.252,30
2.183,80
2.348,20
2.348,20
2.183,80
2.348,20
2.183,80
2.348,20
3.367,80
384,90
786,60
1.051,00
1.401,60
658,70
988,10
1.844,40
83,10
249,50
107,70
175,00
107,70
175,00
1.049,20
282,10
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
1050121
1103220
1103222
1103632
1103630
1103631
1084070
1084060
3084532
1084530
1107621
1107622
1107620
1107625
1107833
1107834
1107660
1327130
3114450
1059908
1059092
1021567
1021566
1021632
1059079
1014081
1059090
3021602
1021600
1021601
3021609
3021608
1021607
3021606
1127177
1127176
1325611
1325653
1325651
1325056
1325055
kalcitriol
kaptopril
kaptopril
kaptopril
kaptopril
kaptopril
karbamazepin
karbamazepin
karbamazepin
karbamazepin
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
ketokonazol
ketotifen
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
kiselina
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
ROCALTROL 100 po 0.25 mcg
KATOPIL 40 po 25 mg
KATOPIL 40 po 50 mg
ZORKAPTIL 40 po 12.5 mg
ZORKAPTIL 40 po 25 mg
ZORKAPTIL 40 po 50 mg
GALEPSIN 50 po 200 mg
KARBAPIN 50 po 200 mg
TEGRETOL 1 po 250 ml (100 mg / 5 ml)
TEGRETOL CR 30 po 400 mg
DILATREND 28 po 12.5 mg
DILATREND 28 po 25 mg
DILATREND 28 po 6.25 mg
KARVILEKS 30 po 12.5 mg
KARVOL 30 po 12,5 mg
KARVOL 30 po 25 mg
MILENOL 28 po 12.5 mg
MYCOSEB 20 po 200 mg
GALITIFEN 1 po 100 ml (1 mg / 5 ml)
ALEFOSS, 4 po 70mg
ALVODRONIC 1 po 150 mg
AMOKSIKLAV 2X 10 po 1000mg
AMOKSIKLAV 2X 10 po 625mg
AUGMENTIN 14 po (875mg + 125mg)
BONAP, 4 po 70mg
CELLCEPT 300 po 250 mg
IBANDRONAT PHARMAS 1 po 150 mg
PANKLAV 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)
PANKLAV 15 po (250 mg + 125 mg)
PANKLAV 20 po (500 mg + 125 mg)
PANKLAV 2X 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)
PANKLAV 2X 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)
PANKLAV 2X 14 po (875 mg + 125 mg)
PANKLAV forte 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)
URSOFALK 100 po 250 mg
URSOFALK 50 po 250 mg
FROMILID 14 po 500 mg
FROMILID UNO 14 po 500 mg
FROMILID UNO 7 po 500 mg
ZYMBAKTAR 14 po 250 mg
ZYMBAKTAR 14 po 500 mg
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Novartis Pharma S.A.S.
Novartis Pharma AG
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
Zdravlje a.d.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Pharmanova d.o.o.
Pharmathen SA d.o.o.
Lek Farmacevtska družba d.d.
Lek Farmacevtska družba d.d.
SmithKline Pharmaceuticals
Hemofarm a.d.
Hoffmann - La Rosche Ltd.
PharmaS d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Dr Falk Pharma GmbH
Dr Falk Pharma GmbH
Slaviamed d.o.o.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
kapsula, meka
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
oralna suspenzija
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
sirup
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
kapsula
film tableta
suspenziju
film tableta
film tableta
suspenziju
suspenziju
film tableta
suspenziju
kapsula
kapsula
film tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
film tableta
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
1.479,60
124,40
248,90
71,50
124,40
248,90
257,10
257,10
388,80
454,60
234,70
325,50
238,20
251,50
251,50
348,80
234,70
513,10
154,60
643,80
621,00
462,60
404,40
647,60
643,80
23.759,30
621,00
269,90
435,70
808,70
664,20
332,10
647,60
448,80
3.136,70
1.568,30
654,50
727,10
363,60
205,10
654,50
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
1326226
1326228
1326222
1072740
1084255
1084402
1068221
1068551
1068220
1068502
1070965
1070963
1070606
1070605
1070938
1070944
1103731
1103732
3127426
3127050
1328376
1084082
1084080
1084081
1084782
1084780
1084781
1084552
1084550
1084551
1084785
1084786
1084788
1122160
1122161
7099171
7099140
1039330
1039331
1039333
1084833
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klomipramin
klonazepam
klonazepam
klopidogrel
klopidogrel
klopidogrel
klopidogrel
klozapin
klozapin
klozapin
klozapin
kvetiapin
kvetiapin
kvinapril
kvinapril
laktuloza
laktuloza
lamivudin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lansoprazol
lansoprazol
latanoprost
latanoprost
letrozol
letrozol
letrozol
levetiracetam
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 300 mg
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 600 mg
CLINDAMYCIN-MIP 30 po 600 mg
ANAFRANIL 30 po 25 mg
KLONAZEPAM 30 po 2 mg
RIVOTRIL 30 po 2 mg
ANTIAGREX, 28 po 75mg
CLOPIDIX 28 po 75 mg
PLAVIX 28 po 75 mg
ZYLLT 28 po 75 mg
CLOZAPINE 50 po 100 mg
CLOZAPINE 50 po 25 mg
LEPONEX 50 po 100 mg
LEPONEX 50 po 25 mg
SEROQUEL XR 60 po 200 mg
SEROQUEL XR 60 po 50 mg
HEMOKVIN 20 po 10 mg
HEMOKVIN 20 po 20 mg
LAKTULOZA 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)
PORTALAK 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%
ZEFFIX 28 po 100 mg
LAMAL 30 po 100 mg
LAMAL 30 po 25 mg
LAMAL 30 po 50 mg
LAMECT 30 po 100 mg
LAMECT 30 po 25 mg
LAMECT 30 po 50 mg
LAMICTAL 30 po 100 mg
LAMICTAL 30 po 25 mg
LAMICTAL 30 po 50 mg
SOLABAN 30 po 100mg
SOLABAN 30 po 25mg
SOLABAN 30 po 50mg
SABAX 14 po 30 mg
SABAX 28 po 15 mg
VISUS 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)
XALATAN 1 po 2.5 ml 0.0050%
FEMARA 30 po 2.5 mg
FEMOZOL 30 po 2.5 mg
LETROZOLE MEDICO UNO 28 po 2,5 mg
EPILEV 60 po 1000 mg
Chephasaar Chem. Pharm.
Chephasaar Chem. Pharm.
Chephasaar Chem. Pharm.
Novartis Farma S.P.A.
Remedica Ltd.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi-synthelabo Group
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Remedica Ltd.
Remedica Ltd.
Novartis Pharmaceuticals Ltd.
Novartis Pharmaceuticals Ltd.
AstraZeneca UK Limited
AstraZeneca UK Limited
Corporation, USA
Corporation, USA
Hemofarm a.d.
Belupo
Operations
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmaceuticals S.A.
Pharmaceuticals S.A.
Pharmaceuticals S.A.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Novartis Pharma AG
PharmaSwiss d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
film tableta
film tableta
sirup
sirup
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
suspenziju
suspenziju
suspenziju
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
rastvor
rastvor
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
241,50
453,70
1.131,90
279,30
148,90
148,90
910,70
910,70
910,70
910,70
1.618,10
468,90
1.618,10
507,90
7.499,90
2.392,10
187,30
221,80
402,30
402,30
5.741,40
1.044,10
265,00
566,10
1.044,10
265,00
566,10
1.044,10
265,00
566,10
1.044,10
265,00
566,10
380,00
439,00
598,20
772,70
3.018,70
2.695,30
2.515,60
4.431,70
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
1084831
1084832
3084823
1084822
1084821
1084820
1084836
1084834
1084835
1329455
1329456
1329371
1329380
1329381
1103567
1103568
1103884
1103785
1103455
1126412
1126401
1071711
1071710
1103151
1103150
1103792
1103899
1103001
1103000
1103909
1072730
1072731
3028300
1048913
3048912
3048814
1079020
1079027
1129300
5129303
1129110
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin, hemihidrat
levofloksacin, hemihidrat
lizinopril
lizinopril
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
loperamid
loperamid
lorazepam
lorazepam
losartan
losartan
losartan
losartan
losartan
losartan
losartan
maprotilin
maprotilin
mebendazol
megestrol
megestrol
megestrol
memantin
memantin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
EPILEV 60 po 250 mg
EPILEV 60 po 500 mg
KEPPRA 1 po 300ml (100mg/ml)
KEPPRA, 60 po 1000mg
KEPPRA, 60 po 250mg
KEPPRA, 60 po 500mg
TINALVO 60 po 1000 mg
TINALVO 60 po 250 mg
TINALVO 60 po 500 mg
FORTECA 10 po 250 mg
FORTECA 10 po 500 mg
LEVOMAX 10 po 500 mg
LOFOCIN 10 po 250 mg
LOFOCIN 10 po 500 mg
SKOPRYL, 30 po 10mg
SKOPRYL, 30 po 20mg
LISONORM 30 po (10 mg + 5 mg)
LISONORM 30 po (20 mg + 5 mg)
LISONORM FORTE 30 po (20 mg + 10 mg)
LOPEDIUM AKUT, 10 po 2mg
LOPERAMID 20 po 2 mg
LORAZEPAM 20 po 2.5 mg
LORAZEPAM 30 po 1 mg
ERYNORM 28 po 100 mg
ERYNORM 28 po 50 mg
LORISTA 28 po 50 mg
LOSARTAN PHARMAS 28 po 50 mg
LOTAR 30 po 100 mg
LOTAR 30 po 50 mg
RASOLTAN 28 po 50 mg
MAPROTILIN 30 po 25 mg
MAPROTILIN 30 po 50 mg
SOLTRIK 1 po 30 ml (100 mg / 5 ml)
MEGACE 30 po 160mg
MEGACE 1 po 240 ml (40 mg / 1 ml)
OTENTIKA, 1 po 240ml (40mg/ml)
EBIXA 28 po 10 mg
EBIXA 28 po 20 mg
5-ASA 100 po 250 mg
5-ASA 30 po 250 mg
ASACOL 100 po 400 mg
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Nextpharma SAS
UCB Pharma SA
UCB Pharma SA
UCB Pharma SA
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Salutas Pharma GmbH
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
PharmaS d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Bristol Myers-Squibb
Bristol Myers-Squibb
Vipharm S.A.
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Lek dd Švajcarska
film tableta
film tableta
oralni rastvor
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
suspenzija
tableta
oralna suspenzija
oralna suspenzija
film tableta
film tableta
tableta
supozitorija
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
1.252,30
2.291,80
6.241,50
4.431,70
1.252,30
2.291,80
4.431,70
1.252,30
2.291,80
428,00
713,70
713,70
428,00
713,70
186,60
373,30
439,60
518,50
698,90
55,70
111,40
115,40
104,10
546,50
299,50
299,50
299,50
585,60
320,90
299,50
127,90
272,80
129,10
4.336,60
8.864,60
8.864,60
2.857,30
5.714,60
1.233,70
901,90
1.940,50
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
1129130
5129131
1129475
1129474
1043107
1043106
1043062
1043060
1043071
1043070
1103432
2141136
1073190
1047180
3124300
1124301
1124303
1107582
1107580
1107750
1107496
1107751
1107810
1034330
6137082
1029080
1029082
1029083
1072750
1071461
3325096
1325095
4157100
2157101
6137225
1072901
1072861
4153440
4153441
7110311
1114554
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metformin
metildopa (racemat)
metilergometrin
metilfenidat
metilprednizolon
metoklopramid
metoklopramid
metoklopramid
metoprolol
metoprolol
metoprolol
metoprolol
metoprolol
metoprolol sukcinat
metotreksat
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metronidazol
mianserin
midazolam
midekamicin
midekamicin
mikonazol
mikonazol
mikonazol
mirtazapin
mirtazapin
mometazon
mometazon
mometazon
montelukast
PENTASA 100 po 500 mg
PENTASA 28 po 1g
SALOFALK 100 po 500 mg
SALOFALK 50 po 500 mg
GLUCOPHAGE 30 po 1000 mg
GLUCOPHAGE 50 po 500 mg
GLUFORMIN 30 po 1000 mg
GLUFORMIN 30 po 500 mg
TEFOR 30 po 850 mg
TEFOR 30 po 500 mg
METHYLDOPA 20 po 250 mg
METHYLERGOMETRIN 1 po 10 ml (0.25 mg / 1 ml)
CONCERTA 30 po 18 mg
NIRYPAN 20 po 8 mg
KLOMETOL 1 po 100 ml (5 mg / 5 ml)
KLOMETOL 30 po 10 mg
REGLAN 40 po 10 mg
CORVITOL 30 po 100 mg
CORVITOL 30 po 50 mg
PRESOLOL 28 po 50 mg
PRESOLOL 30 po 100 mg
PRESOLOL 56 po 50 mg
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po 47,5 mg
METHOTREXAT Ebewe 50 po 2.5 mg
ORVAGIL 10 po 500 mg
ORVAGIL 20 po 250 mg
ORVAGIL 20 po 400 mg
ORVAGIL D 20 po 400 mg
TOLVON 30 po 30 mg
FLORMIDAL 30 po 15 mg
MACROPEN 115 ml po 175 mg/5 ml
MACROPEN 16 po 400 mg
DAKTANOL 1 po 30 g 2%
DAKTANOL 1 po 40 g 2%
GINO DAKTANOL 7 po 200 mg
REMERON 30 po 30 mg
REMIRTA 30 po 30 mg
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
NASONEX, 1 po 140 doza (0,05%)
ALVOKAST 28 po 10 mg
Center SA
Center SA
Dr Falk Pharma GmbH
Dr Falk Pharma GmbH
Co. WERK SPITTAL
Co. WERK SPITTAL
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Janssen Pharmaceutical N.V.
Jugoremedija a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Alkaloid
(Menarini Group)
(Menarini Group)
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Salutas Pharma GmbH
M.B.H NFG. KG
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
N.V. Organon
Roche Ltd, Švajcarska
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
N.V. Organon
Zdravlje a.d.
Schering Plough Labo N.V.
Schering Plough Labo N.V.
Schering Plough Labo N.V.
Alvogen Pharma d.o.o.
oslobađanjem
supozitorija
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
oralne kapi, rastvor
oslobađanjem
tableta
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
oslobađanjem
tableta
vagitorija
tableta
tableta
tableta
film tableta
tableta
suspenziju
film tableta
krem
oralni gel
vagitorija
film tableta
film tableta
krem
mast
sprej za nos, suspenzija
film tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
2.727,60
3.447,30
2.911,30
1.455,70
115,00
149,50
115,00
74,70
89,20
74,70
158,90
92,70
3.362,30
392,00
79,80
134,00
178,70
161,00
83,20
77,70
161,00
155,40
229,60
701,30
202,80
124,00
208,20
208,20
561,00
742,10
391,60
240,80
198,20
225,50
282,40
478,50
478,50
282,50
282,50
859,90
1.856,40
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
1114552
1114553
1114560
1114561
3114644
1114646
1114643
1114640
3087306
3087304
3087301
3087302
3087303
1040230
1014260
1014261
1040050
3084501
1084817
1107633
1107645
1107634
7090791
7090813
4150250
1402481
3126303
1077260
7102621
1132350
1048781
7090852
1329350
1070092
1070093
1070023
1070025
1070028
1070027
1070088
1070087
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
morfin-hidrohlorid
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
natrijum
natrijum
natrijum
natrijum
natrijum valproat
natrijum valproat
nebivolol
nebivolol
nebivolol
neomicin
neomicin
neomicin
nifedipin
nifuroksazid
nitrazepam
nitroglicerin
norfloksacin
norgestrel, estradiol
ofloksacin
ofloksacin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
ALVOKAST 28 po 4 mg
ALVOKAST 28 po 5 mg
MONTELUKAST PHARMAS 28 po 10 mg
MONTELUKAST PHARMAS 28 po 5 mg
SINGULAIR 28 po 4 mg
SINGULAIR 28 po 4mg
SINGULAIR 28 po 10 mg
SINGULAIR 28 po 5 mg
MORPHIN MERCK 2% 1 po 50 ml (2%)
ORAMORPH 1 po 100 ml (10 mg / 5 ml)
ORAMORPH 1 po 20 ml (20 mg / 1 ml)
ORAMORPH 20 po 5 ml (10 mg / 5 ml)
ORAMORPH 20 po 5 ml (30 mg / 5 ml)
EUTHYROX 50 po 25 mcg
MYFORTIC 120 po 180 mg
MYFORTIC 120 po 360 mg
TIVORAL 50 po 100 mcg
EFTIL 1 po 150 ml (50 mg/ml)
VALPROIX 30 po (145 mg + 333 mg)
BINEVOL 30 po 5 mg
NEBACOP 28 po 5 mg
NEVOTENS 30 po 5 mg
DEXAMETHASON-NEOMYCIN 10 ml (0,1% + 0,35%)
NEODEKSACIN 1 po 10 ml (0,1% + 0,35%)
ENBECIN 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g
NIFELAT 30 po 20 mg
ENTEROFURYL 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)
NIPAM 10 po 5 mg
NITROLINGUAL 12,2 ml / 200 doza (0.4 mg / 1 doza)
URICIN, 20 po 400mg
CYCLO-PROGYNOVA 1 po 21 doza (11 belih + 10 smedih)
FLOXAL 1 po 5 ml (3 mg / 1 g)
VISIREN 10 po 200 mg
OLPIN 30 po 10 mg
OLPIN 30 po 5 mg
ONZAPIN 28 po 10 mg
ONZAPIN 28 po 5 mg
SIZAP 30 po 10 mg
SIZAP 30 po 5 mg
TREANA D 28 po 10 mg
TREANA D 28 po 5 mg
Alvogen Pharma d.o.o.
Alvogen Pharma d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
Merck KGaA
Esercizio S.P.A.
Esercizio S.P.A.
Esercizio S.P.A.
Esercizio S.P.A.
Merck KGaA
Novartis Pharma AG
Novartis Pharma AG
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Zdravlje a.d
Galenika a.d.
Hemomont d.o.o.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Bosnalijek d.d.
Bosnalijek d.d.
GmbH & Co. KG
Slaviamed d.o.o.
Produktions KG
Pharm. Fabrik GmbH
Union - Medic doo Novi Sad
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Ave Pharmaceuticals d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
tableta za žvakanje
tableta za žvakanje
tableta
tableta za žvakanje
granule
tableta za žvakanje
film tableta
tableta za žvakanje
oralne kapi, rastvor
sirup
oralne kapi, rastvor
oralni rastvor
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
sirup
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
rastvor
rastvor
mast za oči
oslobađanjem
oralna suspenzija
tableta
sublingvalni sprej
film tableta
obložena tableta
kapi za oči
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
1.857,60
1.856,40
1.856,40
1.856,40
1.857,60
1.857,60
1.856,40
1.856,40
1.408,30
310,40
551,50
1.222,70
1.222,70
96,10
12.912,80
25.807,80
152,10
376,30
330,80
351,70
328,20
351,70
204,40
204,40
94,50
157,20
254,10
60,10
543,00
438,60
248,80
247,30
454,60
1.894,90
947,30
1.768,50
884,20
1.894,90
947,30
1.768,50
884,20
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
1070017
1070018
1122935
1122460
1122858
1124532
1124534
1121155
1121153
1122752
1122750
1122860
1122915
1122920
1122921
1122866
1122867
1122749
1122748
1122772
1122774
3086742
3086695
1072915
1072907
1072909
1072910
1103856
1103857
1103915
1103916
7094033
4159350
1132300
1132320
1088055
1060072
605
3060073
606
3060074
olanzapin
olanzapin
omeprazol
omeprazol
omeprazol
ondansetron
ondansetron
pankreatin
pankreatin
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
paracetamol
paracetamol
paroksetin
paroksetin
paroksetin
paroksetin
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
pilokarpin
pimekrolimus
pipemidinska kiselina
pipemidinska kiselina
piridostigmin
polimaltozni kompleks
FERRUM SANDOZ
polimaltozni kompleks
FERRUM SANDOZ
polimaltozni kompleks
REFERUM
TREANA, 30 po 10mg
TREANA, 30 po 5mg
OMEPRAZOL 15 po 20 mg
OMEPROL 15 po 20 mg
ZEPROM, 14 po 20mg
ONDASAN 10 po 4 mg
ONDASAN 10 po 8 mg
KREON 25000 100 po 300 mg
KREON 25000 20 po 300 mg
CONTROLOC 14 po 20 mg
CONTROLOC 14 po 40 mg
GASTROLOC 14 po 20 mg
NOLPAZA, 14 po 20mg
NOLPAZA, 14 po 40mg
NOLPAZA, 28 po 40mg
PANRAZOL 14 po 20 mg
PANRAZOL 14 po 40 mg
PANTOPRAZOL 14 po 20 mg
PANTOPRAZOL 14 po 40 mg
PANTOPRAZOL PHARMAS 14 po 20 mg
PANTOPRAZOL PHARMAS 14 po 40 mg
PANATERM 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)
PARACETAMOL 1 po 100 ml (120 mg / 5 ml)
ACTAPAX 30 po 20 mg
PAROKSETIN PHARMAS 30 po 20 mg
PAROKSETIN PHARMAS 30 po 30 mg
SEROXAT 30 po 20 mg
PERIGARD 30 po 4 mg
PERIGARD 30 po 8 mg
PREXANIL 30 po 10 mg
PREXANIL 30 po 5 mg
MIOKARPIN 1 po 10 ml 2%
ELIDEL 1 po 15 g (1%)
PIPEGAL 20 po 200 mg
PIPEM 20 po 200 mg
MESTINON 150 po 60 mg
FERRUM SANDOZ 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Abbott Products GmbH
Abbott Products GmbH
Takeda GmbH
Takeda GmbH
Pharmanova d.o.o.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Sopharma PLC
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Europharm S.A.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Servier
Servier
Hemomont d.o.o.
Meda&PharmaCo. KGGmbH
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Switzerland GmbH
Lek družba d.d.
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
sirup
sirup
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapi za oči
krem
kapsula
kapsula
obložena tableta
tableta za žvakanje
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
1.894,90
947,30
366,00
366,00
341,60
1.506,40
3.013,00
2.791,40
558,30
244,80
295,10
204,00
204,00
245,90
491,80
204,00
245,90
204,00
245,90
204,00
245,90
187,50
150,00
357,50
357,50
536,30
397,20
284,00
365,70
600,30
466,20
143,80
1.574,60
363,50
363,50
3.196,40
346,20
FERRUM SANDOZ 1 po 100 ml (50 mg / 5 ml)
Lek družba d.d.
sirup
kut.
222,10
REFERUM 100 ml (100mg/5ml)
Slaviamed d.o.o.
sirup
kut.
494,70
607
3060072
608
1060075
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
6137312
1085081
1085082
1085290
1085291
1085084
1085083
1086297
1086296
1085068
1085069
1104485
1104486
1104482
1104483
1047632
1084738
1084745
1084736
1048462
1048463
1101130
1101131
1040190
1040192
7114597
1107183
3060050
1103255
1103259
1103080
1103081
1103011
1103010
1103724
1103722
1103723
1103012
polimaltozni kompleks
REFERUM
polimaltozni kompleks
REFERUM
polimiksin b
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pravastatin
pravastatin
pravastatin
pravastatin
prednizon
pregabalin
pregabalin
pregabalin
progesteron
progesteron
propafenon
propafenon
propiltiouracil
propiltiouracil
propionate
propranolol
proteinsukcinilat
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
REFERUM 100 ml (50mg/5ml)
Slaviamed d.o.o.
sirup
kut.
222,10
REFERUM 30 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
tableta za žvakanje
kut.
346,20
POLYGYNAX 1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. + 35000i.j.)
MIRAPEXIN 10 po 0,375 mg
MIRAPEXIN 30 po 0,75 mg
MIRAPEXIN 30 po 0.25 mg
MIRAPEXIN 30 po 1 mg
MIRAPEXIN 30 po 1,5 mg
MIRAPEXIN 30 po 3 mg
PANARAK 30 po 0,18 mg
PANARAK 30 po 0,7 mg
PRAMIPEKSOL PHARMAS 30 po 0,18 mg
PRAMIPEKSOL PHARMAS 30 po 0,7 mg
PRALIP, 30 po 20mg
PRALIP, 30 po 40mg
PRAVACOR 30 po 20 mg
PRAVACOR, 30 po 40mg
PRONISON 20 po 20 mg
LYRICA 56 po 150 mg
LYRICA 56 po 300 mg
LYRICA 56 po 75 mg
UTROGESTAN 14 po 200 mg
UTROGESTAN 30 po 100 mg
PROPAFEN 50 po 150 mg
PROPAFEN 50 po 300 mg
PTU 20 po 50 mg
PTU 45 po 100 mg
FLIXOTIDE 1 po 120 doza (50 mcg / 1 doza)
PROPRANOLOL 50 po 40 mg
LEGOFER 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)
AMPRIL 28 po 2.5 mg
AMPRIL 28 po 5 mg
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 2.5 mg
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 5 mg
RAMITENS 28 po 2.5 mg
RAMITENS 28 po 5 mg
TRITACE 28 po 10 mg
TRITACE 28 po 2.5 mg
TRITACE 28 po 5 mg
VIVACE 28 po 1,25mg
Innothera Chouzy
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Pharma GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Lek družba d.d.
Lek družba d.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Deutschland GmbH
Manufacturing Belgium
Manufacturing Belgium
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Ltd. Velika Britanija
Galenika a.d.
Italija
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Zdravlje a.d.
meka
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, meka
kapsula, meka
film tableta
film tableta
tableta
tableta
pod pritiskom
tableta
oralni rastvor
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
585,60
300,70
1.551,40
365,50
1.444,30
3.133,80
6.266,80
365,50
1.444,30
365,50
1.444,30
297,20
982,90
297,20
982,90
281,80
3.151,20
6.302,40
2.095,50
532,70
532,70
359,90
648,00
134,40
651,50
907,40
107,90
265,70
200,20
348,50
200,20
348,50
200,20
348,50
449,70
200,20
348,50
118,90
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
1103082
1103013
1103083
1403020
1403021
1025859
1103892
1070034
1070035
1070036
1070037
1070920
1070921
1070922
1070923
1070935
1070928
1070929
1088012
1088013
1088015
9088225
9088226
1119220
1325300
1085360
1085361
1085362
1085344
1085348
1085349
1104771
1104772
1104720
1104725
1104728
1104727
7114462
3114460
1114461
7114550
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril, felodipin
ramipril, felodipin
rifampicin
rilmenidin
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
roflumilast
roksitromicin
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
VIVACE 28 po 10mg
VIVACE 28 po 2,5mg
VIVACE 28 po 5mg
TRIAPIN 28 po (5 mg+ 5 mg)
TRIAPIN MITE 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)
RIFAMOR 16 po 300 mg
TENAXUM 30 po 1 mg
RISPERIDON 20 po 1mg
RISPERIDON 20 po 2mg
RISPERIDON 20 po 3mg
RISPERIDON 20 po 4mg
RISPOLEPT 20 po 1 mg
RISPOLEPT 20 po 2 mg
RISPOLEPT 20 po 3 mg
RISPOLEPT 20 po 4 mg
RISSAR 20 po 1 mg
RISSAR 20 po 2 mg
RISSAR 20 po 3 mg
EXELON 28 po 1.5 mg
EXELON 28 po 3 mg
EXELON 28 po 6 mg
EXELON 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h
EXELON 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h
DAXAS 30 po 500 mcg
ROXIMISAN 10 po 150 mg
REPIROL 30 po 2 mg
REPIROL 30 po 4 mg
REPIROL 30 po 8 mg
REQUIP MODUTAB 28 po 2 mg
REQUIP MODUTAB 28 po 4 mg
REQUIP MODUTAB 28 po 8 mg
ROSUHOL 30 po 10 mg
ROSUHOL 30 po 20 mg
ROVESTA 28 po 10 mg
ROXERA 28 po 10 mg
ROXERA 28 po 20 mg
ROXERA 28 po 5 mg
SPALMOTIL 1 po 10 ml (5 mg / 1 ml)
SPALMOTIL 1 po 200 ml (2 mg / 5 ml)
SPALMOTIL 60 po 2 mg
VENTOLIN 1 po 10 ml (200 doza po 0,1 mg)
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Chinoin Pharmaceutical Co. Ltd.
Chinoin Pharmaceutical Co. Ltd.
Galenika a.d.
Servier Industrie
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Novartis Pharmaceutica S.A.
Novartis Pharmaceutica S.A.
Novartis Pharmaceutica S.A.
Novartis Pharmaceutica AG
Novartis Pharmaceutica AG
Nycomed GmbH
Slaviamed d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Wellcome S.A.
Wellcome S.A.
Wellcome S.A.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Krka Tovarna Zdravil Slovenija
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Pharmaceuticals S.A.
tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
kapsula, tvrda
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
transdermalni flaster
transdermalni flaster
film tableta
film tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor za raspršivanje
oralni rastvor
tableta
pod pritiskom
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
449,70
200,20
348,50
448,90
420,90
339,90
704,80
280,70
505,30
842,20
1.122,80
280,70
505,30
842,20
1.122,80
280,70
505,30
842,20
3.247,30
3.247,30
3.247,30
4.350,00
4.350,00
4.042,10
386,90
935,50
1.821,20
3.170,20
1.012,70
1.971,90
3.432,30
791,40
1.304,00
738,60
738,60
1.216,90
396,20
196,90
198,20
175,00
287,40
688
7114670
salmeterol
689
7114671
salmeterol
690
7114672
salmeterol
691
7114591
salmeterol
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
1072723
1072724
1072791
1072790
1104510
1104511
1104610
1104611
1104490
1104491
1104492
1104440
1104441
1014270
1139022
1139021
1139020
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
sirolimus
solifenacin
solifenacin
solifenacin
somatropin
somatropin
sotalol
spironolakton
spironolakton
sulfadiazin srebro
sulfasalazin
sumatriptan
sumatriptan
tafluprost
takrolimus
takrolimus
takrolimus
tamoksifen
tamsulosin
tamsulosin
tamsulosin
0044308
0044309
1107018
1400441
1400440
4151050
1129490
1086710
1086876
7099195
1014245
1014252
1014250
1039010
1134240
1134230
1134260
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
SEREVENT Inhaler CFC-Free 1 po 120 doza (25 mcg / 1
doza)
SIDATA 28 po 100mg
SIDATA 28 po 50mg
ZOLOFT 28 po 100 mg
ZOLOFT 28 po 50 mg
CHOLIPAM 20 po 10 mg
CHOLIPAM 20 po 20 mg
HOLLESTA 30 po 10 mg
HOLLESTA 30 po 20 mg
VASILIP 28 po 10 mg
VASILIP 28 po 20 mg
VASILIP 28 po 40 mg
ZOCOR 28 po 10 mg
ZOCOR 28 po 20 mg
RAPAMUNE 30 po 1 mg
VESICARE 10 po 5 mg
VESICARE 30 po 10 mg
VESICARE 30 po 5 mg
NORDITROPIN NordiLet 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)
NORDITROPIN NordiLet 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)
DAROB MITE 50 po 80 mg
SPIRONOLAKTON 30 po 100 mg
SPIRONOLAKTON 40 po 25 mg
SANADERM 1 po 50 g 1%
SALAZOPYRIN-EN 100 po 500 mg
IMIGRAN 2 po 50 mg
SUMATRIPTAN 2 po 50 mg
SAFLUTAN 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)
ADVAGRAF 30 po 3 mg
PROGRAF 30 po 0.5 mg
PROGRAF 60 po 1 mg
NOLVADEX 30 po 10 mg
BETAMSAL 30 po 0,4mg
TAMSOL 30 po 0.4 mg
TAMSULOSIN PHARMAS 30 po 0,4 mg
Operations
podeljen
kut.
2.338,80
Operations
podeljen
kut.
3.033,40
Operations
podeljen
kut.
3.991,70
Ltd. Velika Britanija
pod pritiskom
kut.
2.049,50
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Haupt Pharma S.R.L
Haupt Pharma S.R.L
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme
Pharmaceuticals
Europe B.V.
Europe B.V.
Europe B.V.
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Abbott GmbH & Co. KG
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Kemwell AB
Pharmaceuticals S.A.
Slaviamed d.o.o.
Merck Sharp Dohme B.V.
Astellas Ireland Co. Ltd.
Astellas
Astellas
AstraZeneca UK Limited
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaS d.o.o.
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
film tableta
film tableta
film tableta
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
tableta
tableta
tableta
krem
tableta
film tableta
tableta
rastvor
oslobađanjem, tvrda
kapsula
kapsula
film tableta
oslobađanjem, tvrda
oslobađanjem, tvrda
oslobađanjem, tvrda
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
667,10
333,60
667,10
333,60
162,10
283,10
243,20
424,50
226,90
396,30
585,00
226,90
396,30
11.480,60
973,00
2.984,90
2.919,10
28.525,40
42.788,10
428,70
532,30
276,30
197,30
936,00
283,30
239,60
1.439,20
13.340,80
2.300,50
8.430,00
323,90
418,40
418,40
418,40
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
1103890
1103891
1328500
1114220
1114221
1082121
1040250
1040251
1040120
1068200
7093071
7093020
7099170
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
7114730
1165122
1139173
1084702
1084700
1084701
1087700
1087650
1087651
1087553
1087530
1103940
1103941
1103942
7099190
1072631
1109120
1109133
1109131
1109132
3026210
1026211
1084500
1103445
1103446
1103439
1103438
1063115
telmisartan
telmisartan
tenofovir
teofilin
teofilin
tetrazepam
tiamazol
tiamazol
tiamazol
tiklopidin
timolol
timolol
timolol, latanoprost
XALACOM
tiotropium-bromid
tizanidin
tolterodin
topiramat
topiramat
topiramat
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
trandolapril
trandolapril
trandolapril
travoprost
trazodon
trimetazidin
trimetazidin
trimetazidin
trimetazidin
trimetoprim
trimetoprim
valproinska kiselina
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
varfarin
MICARDIS 28 po 40 mg
MICARDIS, 28 po 80 mg
VIREAD 30 po 245 mg
DUROFILIN 40 po 125 mg
DUROFILIN 40 po 250 mg
TETRAZEPAM-MIP 20 po 50 mg
THYROZOL, 20 po 10mg
THYROZOL, 20 po 20mg
TIASTAT 20 po 20 mg
TICLODIX 30 po 250 mg
GLAUMOL 1 po 5 ml 0.5%
UNITIMOLOL 1 po 10 ml 0.5%
XALACOM, 1 po 2.5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)
KG; Delpharm Reims
KG; Delpharm Reims
Gilead Sciences Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Chephasaar Chem Pharm.
Merck KGaA
Merck KGaA
Bosnalijek d.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Unimed Pharma S.R.O.
Belgium NV
tableta
tableta
film tableta
kapsula retard
kapsula retard
tableta
film tableta
film tableta
tableta
film tableta
rastvor
rastvor
rastvor
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
555,80
957,80
29.850,47
132,00
320,80
301,40
141,60
216,90
203,10
229,70
139,10
278,20
738,10
SPIRIVA 30 po 18 mcg
SIRDALUD 30 po 4 mg
DETRUSITOL 28 po 2 mg
TOPAMAX 28 po 100 mg
TOPAMAX 28 po 25 mg
TOPAMAX 28 po 50 mg
TRAMAFLASH 20 po 50 mg
TRAMAFORT 20 po 100mg
TRAMAFORT 20 po 150mg
TRODON 10 po 100 mg
TRODON 20 po 50 mg
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 0,5 mg
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 2 mg
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 4 mg
TRAVATAN 1 po 2.5 ml (40 mcg/ml)
TRITTICO Retard 20 po 150 mg
PREDUCTAL MR 60 po 35 mg
TRIMECARD 60 po 35 mg
TRIMETACOR 60 po 35 mg
Pharma GmbH
Novartis Urunleri
Pfizer Italia S.R.L.
Cilag AG
Cilag AG
Cilag AG
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Alcon-Couvreur N.V.
Francesco S.P.A.
Farmaceutyczne S.A.
PharmaSwiss d.o.o.
Alvogen Pharma d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Francuska
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Novartis Pharmaceutika S.A.
Novartis Pharmaceutika S.A.
Galenika a.d.
tvrda kapsula
tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
rastvor
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
3.267,40
589,50
988,00
1.226,00
306,50
620,40
172,10
307,00
495,10
153,50
172,10
163,20
399,20
515,70
1.201,60
480,70
467,10
389,30
389,30
194,70
144,90
158,60
330,80
632,40
462,70
632,40
462,70
134,40
TRIMETAZIDIN PHARMAS 60 po 35 mg
BACTRIM 1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml
BACTRIM 20 po (400 mg + 80 mg)
EFTIL 30 po (333mg + 145 mg)
VALSACOR, 28 po 160 mg
VALSACOR, 28 po 80 mg
VALSARTAN SANDOZ 28 po 160 mg
VALSARTAN SANDOZ 28 po 80 mg
FARIN 30 po 5 mg
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
oslobađanjem
sirup
tableta
oslobađanjem
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
1072828
1072857
1072858
1072488
1402721
1402703
1402704
1402120
1402121
1103467
1077302
1077313
1077311
1077300
1077301
1077151
1070970
1070971
N002683
N003491
N003509
N003517
N003178
N003210
N003277
N002634
N002212
N002246
N002360
N001511
N001677
N003079
N001685
EFECTIN ER 28 po 75 mg
VELAHIBIN 28 po 37.5 mg
VELAHIBIN 28 po 75 mg
VENLAX 30 po 75 mg
IZOPAMIL 45 po 80 mg
VERAPAMIL 30 po 40 mg
VERAPAMIL 50 po 80 mg
VERAPAMIL ALKALOID 30 po 40 mg
VERAPAMIL ALKALOID 30 po 80 mg
ZOFECARD 28 po 30 mg
BELBIEN, 20 po 10mg
LUNATA 20 po 10 mg
LUNATA 20 po 5 mg
SANVAL 20 po 10 mg
SANVAL 20 po 5 mg
STILNOX 20 po 10 mg
CLOPIXOL 50 po 10 mg
CLOPIXOL 50 po 25 mg
glyceryl trinitrate 500 mcg
molsidomin 2mg
molsidomin 4mg
molsidomin 8mg
furosemid 40mg
klomifen 50mg
sildenafil 20mg
hydrocortizon, 10 mg
hlorambucil tablete 2 mg
merkaptopurin tablete 50 mg
thalidomide 100 mg
penicillamine kapsule 250 mg
levomepromazin tablete 100 mg
litijum karbonat kapsula 300 mg
chloroquine phosphate ili sulfate tablete 100 mg
N002659
N003533
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
verapamil
verapamil
verapamil
verapamil
verapamil
zofenopril
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zuklopentiksol
zuklopentiksol
glyceryl trinitrate
molsidomin
molsidomin
molsidomin
furosemid
klomifen
sildenafil
hidrokortizon
hlorambucil
merkaptopurin
thalidomide
penicillamine
levomepromazin
litijum karbonat
chloroquine phosphate ili
sulphate
chloroquine phosphate ili
sulphate
albendazol
aminofilin
800
N001701
801
802
803
N001891
acetazolamide
acetazolamide tablete 250 mg
Pharmaceuticals
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
and Services S.R.L.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Lek družba d.d.
Lek družba d.d.
Sanofi Industrie
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
oslobađanjem, tvrda
film tableta
film tableta
oslobađanjem, tvrda
film tableta
film tableta
film tableta
obložena tableta
obložena tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
sublingvalna tableta
tableta
tableta
oslobađanjem
tableta
tableta
tableta
tablete
tableta
tableta
tableta
kapsula
tableta
kapsula
tableta
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kut.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
603,70
311,20
603,70
646,80
145,30
64,20
161,40
64,20
96,80
688,70
155,60
155,60
86,80
155,60
86,80
155,60
605,90
1.478,30
6,32
6,45
8,45
10,45
4,39
46,00
481,00
39,45
491,16
88,50
606,43
73,13
23,80
14,60
22,50
chloroquine phosphate ili sulfate tablete 250 mg
tableta
kom.
22,50
albendazol, 200 mg
aminofilin 350mg
tableta
tableta sa produženim
oslob.
tableta
kom.
kom.
98,83
14,15
kom.
19,30
2. Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Изузетно, цене ће се мењати уколико дође до промене цене лекова утврђених у „Одлуци о највишим
ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт“и „Правилнику о
листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања“ тако да ће
важити нове цене лекова утврђене у „Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини,
а чији је режим издавања на рецепт“ и „Правилнику о листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања“ ,односно у Ценовнику Наручиоца.Наручилац је дужан да у
том случају у писаној форми достави списак измењених цена.
Цена подразумева превоз возилима понуђача до ФЦО апотеке које послују у саставу Апотеке Прокупље
на територији Топличког округа.
11. Средство финансијског обрезбеђења
Понуђач ја дужан да приликом закључивања уговора достави меницу регистронаву од НБС са
овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности (без ПДВ-а) закљученог уговора као средство
обезбеђења за изврешење уговорне обавезе .
12. Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица,
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено
„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
електронским путем и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано
лице може упутити електронским путем на адресу: [email protected] од 7,00 часова до 14, 00 часова,
од понедељка до петка.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
14. Измене и допуне конкурсне документације
Ако Наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну
документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити све понуђаче који су
примили конкурсну документацију.
Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварањапонуда и вршити
контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1)поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2)учинио повреду конкуренције;
3)доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен;
4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је
предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
17. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на елементима критеријума „економски најповољнија
понуда“ и то:
Назив критеријума
Максималан
пондера
1
Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у динарима)
90,00 пондера
2
Рок испоруке
10.00 пондера
3
Укупно пондера
100, 00 пондера
број
1. Попуст на цену из Ценовника наручиоца (изражено у динарима) Табела 1.
Понуда са највећим попустом на цену из Ценовника наручиоца добија максималан број пондера – 90
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
П = (П пон. /П мах)x90
П – је број пондера за критеријум Попуст на цену из ценовника наручиоца
П мах. – је највећи попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију
П пон – понуђени попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију која се оцењује
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на 2 (две) децимале.
2. Рок испоруке за табелу 1.
-
од 1 до 3 дана..........10 пондера
-
од 4 до 5 дана ............5 пондера
Уколико, две или више понуда по појединачној партији имају исти број пондера, предност ће се дати
понуђачу који буде изабран као најповољнији за већи број партија. Ако је и број партија исти, предност ће
се дати понуђачу чија је понуда прва достављена на адресу наручиоца.
18. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће закључен најкасније у року од осам дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
19. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са
чланом 3. тачком 31), 32) и 33) ЗЈН
Наручилац ће одбити понуду и ако:
-понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
-понуђач не достави тражено средство обезбеђења;
-је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
-понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није
могуће упоредити је са другим понудама.
20. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе пословно
удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом
препоручено са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха:
Републичка административна такса ЈН 5/14, корисник: Буџет Републике Србије).
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог
Наручиоца не одлучи другачије.
21. Накнада за коришћење патената
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица, сноси понуђач.
ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде бр_____од ______2014.год. за партије од ___ до_____.
Понуђач доставља понуде за партије : ( на линију уписати број партија за коју се подноси понуда, с тим што се
може навести група партија навођењем од – до)__________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Рок испоруке од __ _ (максимум 5 дана) дана од дана достављања захтева (требовања) – Табела 1.
Рок важноси понуде________ дана ( минимум 60 дана)
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача:__________________________________
Седиште и адреса Понуђача:______________________________
Овлашћено лице Понуђача:_______________________________________
Контакт особа:______________________________________
Електронска адреса Понуђача и контакт особе:_____________________________
Телефон: _____________________
Телефакс:_____________________
Порески број Понуђача:_______________________
Матични број Понуђача:_______________________
Број банкарског рачуна:________________________
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално
б) као заједничку понуду
(навести називе понуђача – учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача______________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуду са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач___________________________
__________________________________________________________________________
ДАТУМ
МП.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ТАБЕЛА 1 У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ (Образац број 1)
Tabela 1.
Partija
Naziv
ponuđača
(skraćeni)
JKL
Zaštićeno ime leka
FO
JM
Kolicina
Popust na cenu
iz cenovnika
naručioca po
kom. (din.)
Rok
isporuke
1-5 dana
Rok važenja
ponude
Напомена: При попуњавању Табеле 1. водити рачуна да унешени бројеви – износи буду на 2 (две) децимале и да сва поља буду попуњена ( уколико је 0
уписати 0 , а не неку од ознака – звездица, повлака или празно поље). У колону „Рок испоруке“ уписати само број ( нпр. 1 а не 1 дан) .
Партије за које се конкурише поређати хронолошким редом.
Ове Тебеле се не попуњавају у оквиру Конкурсне документације, већ као посебан прилог израђен у Excel-u.
Табеле се може преузети са сајта Апотека Прокупље.
Такође, понуђач је дужан да Табеле, попуњене за партије за које конкурише достави као саставни део своје понуде у штампаном облику, папирној форми.
Наведену Табеле, понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену Табелу доставе на USB ( Excel) као саставни део Понуде.
Уколико Понуђач не достави попуњену табелу на USB-u као саставни део понуде, већ само у штампаном облику, папирној форми, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
ОБРАЗАЦ 2. – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
_______________________________________
Адреса подизвођача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број подизвођача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ___________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
_____________________
(потпис одговорног лица)
М.П.
Подизвођач
_______________________
( потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
ОБРАЗАЦ 3.- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.
ОБРАЗАЦ 4.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Број
документа
Назив документа
Датум
документа
Издат од
стране
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда- за правно лице;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из
одговарајућег регистра – за предузетника
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица и извод из казнене евиденције Посебног
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (за правно
лице);
-уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника да није осуђиван за неко од
наведених кривичних дела, (ако их има више за сваког од њих);
Доказ за предузетника:
- Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе; Доказ нe
може бити старији од два месеца пре отварања понуде.
3)Услов: Да понуђачу
није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда;
Доказ за правно лице:Потврде привредног и прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности;
Доказ за предузетника:Потврда прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
Доказ мора бити издат након објављивања обавештења о покретању
поступка, односно слања позива за подношење понуда
4) Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији;
Доказ:
-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
-Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или
предузетници.
5) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке
Доказ: Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет
предметних добара на велико
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4, уписује само број под којим је уписан у
регистар понуђача
Назив документа
Број
документа
Датум
документа
Издат од
стране
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом, односно да је у 2013. години остварио
укупан промет добара најмање у износу дате понуде
Доказ: Изјава понуђача о финансијском капацитету
2)Услов: Кадровски капацитет
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог дипл.
фармацеута / лекара.
3)Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно возило.
4)Услов: Средство финансијског обезбеђења;
Доказ: Изјава понуђача о средству обезбеђења – менице.Услов:
Средство финансијског обезбеђења
5)Услов : Независна понуда
Доказ : Изјава понуђача о независној понуди
6) Услов : Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине.
Доказ : Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине.
7) Услов : Непостојање негативне референце
Доказ : Изјава о уредном извршавању обавеза по раније закљученим
уговорима.
8) Услов : Непостојање сукоба интереса
Доказ : Изјава о непостојању сукоба интереса између произвођача и
представника наручиоца
Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен, што подразумева да у дате
колоне треба обавезно уписати број и датум документа и од кога је издат, што важи и за изјаве које издаје
понуђач. Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У
случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврдим да су сви подаци уписани у овај
образац потпуни и тачни.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
ОБРАЗАЦ 5.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку добара – набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО,
лекова са Листе Д/РФЗО, ЈН 5/14, као понуђач: ____________________________, из
__________________ имао сам следеће трошкове:
1.
2.
3.
4.
5.
__________________________________________,___________ динара
__________________________________________,___________ динара
__________________________________________,___________ динара
__________________________________________,___________ динара
__________________________________________,___________ динара
Напомене:
Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. Ако
понуђач није имао наведене трошкове, или не тражи њихову накнаду,не треба да попуњава и
доставља овај образац.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________________
ОБРАЗАЦ 6.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ
ИЗЈАВА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажемо неопходним пословним
и финансијским капацитетом, односно да смо у 2013. години остварили укупан промет добара најмање у
износу дате понуде.
Напомена: Наручилац може тражити на увид финансијске извештаје за 2013. Годину.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
ОБРАЗАЦ 7.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у радном односу 1
(једног) запосленог дипломираног фармацеута / лекара.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________________
ОБРАЗАЦ 8.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо 1 (једно)
доставно возило за испоруку предметних добара.
У _____________________
Дана:_________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
______________________________
ОБРАЗАЦ 9.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ – РЕГИСТРОВАНА МЕНИЦА – ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ИЗЈАВА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговра издати Купцу инструмент
обезбеђења уговорних обавеза – регистровану меницу, за добро извршење посла, која је нопозива,
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности уговора без
ПДВ-а.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________________
Напомена: Овај образац достављају сви понуђачи са којима ће бити закључњн уговор.
ОБРАЗАЦ 10.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и чланом 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013), у јавној набавци
добара – набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО,лекова са Листе Д/РФЗО, ЈН 5/14, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
ОБРАЗАЦ 11.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗЈАВА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)
изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку добара – набавка лекова са Листе А и
А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО, ЈН 5/14, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
___________________________
ОБРАЗАЦ 12.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали
обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2011, 2012 и
2013. година.
У _____________________
Дана:_________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
______________________________
ОБРАЗАЦ 13.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ
ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА
ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у поступку јавне набавке лекова са
Листе А и А1/РФЗО,лекова са Д листе/РФЗО ЈН 5/14 између нас као понуђача и представника Наручиоца не
постоји сукоб интереса у смислу члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12)
У _____________________
Дана:_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
ОБРАЗАЦ 14.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
Закључен у Прокупљу, дана ___.___.2014.године између:
1.______________________________ из_____________, ул.______________________
кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
и
2. АПОТЕКЕ ПРОКУПЉЕ, Прокупље, Ратка Павловића 1.
коју заступа директор Златан Миљковић, дипл.правник - (у даљем тексту:Купац)
Текући рачун број: 840- 324661-25 Управа за трезор – филијала Прокупље
ПИБ: 100258380
Матични број: 17217607
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1.Да је Купац према члану 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12), а на основу позива за
подношење понуда ради учествовања у поступку јавне набавке добара – набавка лекова листа А и А1/РФЗО
и лекова са Листе Д/РФЗО, по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки 01.07.2014. године, спровео
отворени поступак јавне набавке (ЈН број 5/14).
1.2. Да је Продавац
доставио за партију:( уписати бројеве партија за које се подноси понуда)
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
понуду бр. ___________ од __________ године, са Прилозима, тј.Табелом – која је саставни део понуде, која
у потпуности одговара траженим захтевима Купца и условима из конкурсне документације ,у даљем тексту –
Прилог број 1. 2. чини саставни део овог Уговора.
Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.2 овог Уговора, у
свему према захтевима из Табелe 1. – образац понуде уз цену из Ценовника наручиоца где су прецизирани
предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца број _____________од ________________, а
Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.
2.2. Купац није у обавези да купи целу уговорену количину добара, обзиром да се лекови издају на рецепт,
које прописују лекари, а на терет осигурања РФЗО, а начин прописивања истих не зависи од воље купца, већ
од тренутне терапије пацијената о којој одлучују лекари.
(Продавац
наступа
са
подизвођачем
__________________________________________,
улица
__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити предметну набавку,
у делу: _________________________________________ .)
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручитии по појединачним ценама из
Ценовника наручиоца. Цена подразумева ФЦО апотеке Купца на територији Топличког округа.
3.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у Прилогу бр. 1. који је саставни
део овог уговора.
3.3. Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Уговорене цене ће се мењати изузетно уколико дође до промене цене лекова утврђених у „Одлуци о
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт“ и
„Правилнику о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања“
тако да ће важити нове цене лекова утврђене у „Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим издавања на рецепт“ и „Правилнику о листи лекова који се прописују и издају на
терет средстава обавезног здравственог осигурања“. Приликом промене цена, сачиниће се анекс уговора са
новим ценовником наручиоца и попустом на понуђену цену из ценовника наручиоца који ће се процентуално
мењати.
3.4. Купац ће извршити плаћање вирманом у роковима назначеним на испостављеној фактури, на којој мора
да буде назначен број јавне набавке по којој је спроведен поступак, а рокови теку од датума пријема фактуре
односно робе.
3.5. Цене су утврђене у Прилогу бр. 1. који је саставни део уговора, на основи ценовника Наручиоца
3.6. Попуст у корист купца, биће исплаћен до 10-ог у месецу за редовне уплате из претходног месеца.
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
4.1. Квалитет робе која је предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким
карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује да ће сва
испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким условима из конкурсне
документације.
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде приликом испоруке
снабдевена прописаном документацијом ( превод, сагласности и остала неопходна документација), која
доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима.
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве
на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке робе из било које испоруке достави
независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета робе,
трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.4.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених представника
Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће
потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца
морају бити сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и скривене мане,
Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији.
ЧЛАН 5. РОК ИСПОРУКЕ
5.1. Продавац је дужан да врши испоруку добара својим возилима, сукцесивно по захтеву купца, у складу са
добром дистрибутивном праксом (између осталог, за поједина предметна добра која се испоручују путем
хладног ланца обезбедити температурну листу за време транспорта). Испорука се врши најкасније у року од 5
дана од дана подношења захтева, осим за лекове са Д листе који се могу испоручити у року од 15 дана од
дана подношења захтева, а након прибављања Решења о увозу нерегистрованог лека.
ЧЛАН 6. РОК УПОТРЕБЕ
6.1.Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке. Уколико је
рок употребе краћи од 12 месеци добра се могу испоручити само уз сагласност Купца.
ЧЛАН 7. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
10.1.Понуђач ја дужан да приликом закључивања уговора достави меницу регистронаву од НБС са
овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности (без ПДВ-а) закљученог уговора као средство обезбеђења
за изврешење уговорне обавезе .
ЧЛАН 8. РАСКИД УГОВОРА
11.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету Купцу због
неблаговремено извршене испоруке из члана 5. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за
реализацију предметне набавке.
11.2. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну у
износу од 0,5% од вредности неиспоручене робе, тј лекова из појединачног уговора за коју је прекорачио рок
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 10% од вредности неиспоручених медицинских
средстава. Ако Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека уговорених роковаа , Купац
може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговора без обавезе према Продавцу.
11.3.У случају да и поред угoворених казнених поена понашање Продавца буде такво да угрожава
континуирано снадбевање Купца добрима за који је закључен Уговор Купац задржава право раскида уговора
и наплате менице у износу од 10% од вредности утврђене Уговором.
ЧЛАН 9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
12.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.
12.2. Купац задржава право да одступи од уговорених количина датих у Прилогу 1. и да не изврши набавку
истих, с обзиром да уговорене потребе не зависе од Купца, већ од терапија осигураника РФЗО које прописују
лекари.
Изузетно, у случају постојања објективних околности, уз сагласност обе стране може се закључити анекс
уговора до коначне испоруке уговорених количина.
12.3.Овај Уговор се закључује на период од 6 (шест) месецa.
12.4.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 10 дана од
дана подношења писменог захтева.
12.5.Уколико у периоду важења овог Уговора буде спроведен поступак централизованих јавних
набавки лекова или неки други поступак од стране релевантних установа, овај Уговор ће се
сматрати раскинутим даном почетка важења Уговора закључених у поступку централизованих
јавних набавки.
12.6. На све околности које нису регулисане овим Уговором примењиваће се одредбе ЗOO и других
вaжeћих прoписa који регулишу ову материју.
12.7.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане од стране
овлашћених представника обе уговорне стране.
12.8.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ
________________
Директор
__________________________
Златан Миљковић, дипл.правник
Download

Konkursna dokumentacija