KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Dom zdravlja Žitište
JAVNA NABAVKA – Otvoreni postupak
Lekovi na recept sa liste A i A1 i medicinska pomagala po partijama
JAVNA NABAVKA br. 3/2014
Oktobar 2014. godine
1
Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem
tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br.
29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 3/2014 del. broj 01-446/1-2014 i
Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 3/2014 del. broj 01-446/2-2014,
pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
u otvorenom postupku za javnu nabavku – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama
br. 3/2014
Konkursna dokumentacija sadrži:
Poglavlje
I
II
Naziv poglavlja
Opšti podaci o javnoj nabavci
Podaci o predmetu javne nabavke
Strana
3
4
III
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76.
Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
5
IV
V
VI
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Obrazac ponude
Model ugovora
9
15
19
VII
Obrazac troškova pripreme ponude
VIII
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
23
IX
Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona
24
X
Tabela ponude sa strukturama cena
25
22
2
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu
Naručilac: Dom zdravlja Žitište
Adresa: Ive Lole Ribara 16
Internet stranica: www.dzzitiste.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 3/2014 su dobra – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama.
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Lice za kontakt
Kontakt: [email protected] 062/8051085 ili
[email protected] 064/2414074
3
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 3/2014 su dobra – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama – naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Farmaceutski proizvodi 33600000
2. Partije
Nabavka je oblikovana u 401 partiju (tabela u prilogu)
4
III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA
1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA
1.1.
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji
ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane
čl. 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv
privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u
vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3)
Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj
teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);
5) Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je
predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona)
6) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao
obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona).
1.2.
Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti
dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane čl. 76.
Zakona, i to:
1) Finansijska garancija
2) Rešenje za stavljanje u promet
1.3.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80.
Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1.
tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo
nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.
1.4.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača,
mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a
dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe
ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna
ispunjenost tog uslova.
5
2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne
registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:
2) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene
evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište
domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog
lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično
delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani
kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za
neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije,
odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski
zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko
od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu
rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima
više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne
policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih
dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv
privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita,
krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu
prebivališta).
Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i
prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao
privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u
vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog
suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za
privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objave poziva za podnošenje ponuda. Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu
nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva
finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne
uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih
prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku
privatizacije.
Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
5) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona - Dokaz: Ponuđač dostavlja važeću dozvolu
nadležnog organa za obavljanje delatnosti, koja je predmet javne nabavke, izdatu od
strane Ministarstva zdravlja.
Dozvola mora biti važeća.
6) Uslov iz člana čl. 75. st. 2. - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac
izjave, dat je u poglavlju IX). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog
lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,
Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe
ponuđača i overena pečatom.
6
Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač
dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Ponuđač dostavlja blanko menicu za ozbiljnost ponude sa
odgovarajućim meničnim ovlašćenjem popunjenim na iznos od 10% od
ukupne vrednosti ponude bez PDV-a, kao garanciju za ispunjenje
obaveza iz ponude (za ozbiljnost ponude) za sve partije za koje
konkuriše – zbirno, kao i kopiju kartona deponovanih potpisa.
Prilikom zaključenja ugovora, ponuđač takođe dostavlja menicu za
izvršenje ugovorne obaveze sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem (za
dobro izvršenje posla) na iznos od 10% ukupne vrednosti iz ugovora,
kao i kopiju kartona deponovanih potpisa.
2) ALIMS – Rešenje za stavljanje u promet
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe
dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz
člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je
povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za
podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a
dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko
podizvođača.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a
naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda
na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuđač, na zahtev naručioca, u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći
od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će
njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
Ponuđači, koji su registrovani u Registru ponuđača, nisu dužni da prilikom podnošenja
ponude dostavljaju dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4)
ZJN-a (dok tačku 5) moraju dostaviti). Kao dokaz potrebno je dostaviti kopiju rešenja o upisu
u Registar ponuđača.
Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen
konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su
podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju
elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u
izvornom elektronskom obliku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može,
umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim
nadležnim organom te države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti
kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te
države.
7
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi
sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke,
odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je
dokumentuje na propisani način.
8
IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA
Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.
2. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija može se preuzeti lično – adresa Ive Lole Ribara 16 ili sa Portala
javnih nabavki, odnosno internet stranice naručioca – www.dzzitiste.rs roku od 30 (trideset)
dana od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda.
3. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, ISKLJUČIVO na obrascima koje ponuđač
dobija od naručioca prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije, lično, sa Portala javnih
nabavki odnosno internet stranice naručioca.
Pojedinačne
obrasce
sadržane
u konkursnoj
dokumentaciji, ponuđač
popunjava čitko, jasno i nedvosmisleno.
Ponuda važi najmanje 30 (trideset ) dana od dana otvaranja ponude.
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu
na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Dom zdravlja Žitište I.L.Ribara 16 23210 Žitište,, sa naznakom:
,,Ponuda za javnu nabavku dobara –po partijama, JN br. 3/2014 Partije br. od ___ do
____- NE OTVARATI.”
Ponuđači su u obavezi da svoje ponude dostave u roku od 30 (trideset) dana od dana
objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki odnosno internet
stranice naručioca i portalu službenih glasila RS i to najkasnije do 11 časova poslednjeg
dana isteka roka kako bi se ista smatrala blagovremenom.
Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni po kalendaru, kao poslednji dan navedenog roka
smatraće se prvi naredni radni dan do 11 časova.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane ponuđača do
12.11.2014. god. (SREDA) do 11 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda
nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.
Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema
ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja
je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se
neblagovremenom.
4. PARTIJE
- Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija.
- Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.
- Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili
samo na određene partije.
5. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
9
6. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Dom zdravlja Žitište I.L.Ribara
16 23210 Žitište, sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku dobara – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama, JN br. 3/2014 Partija br. - NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobara – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama, JN br. 3/2014 Partija br. - NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobara – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama, JN br. 3/2014 Partija br. - NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobara – Nabavka lekova na recept sa
liste A i A1 i medicinskih pomagala po partijama, JN br. 3/2014 Partija br. - NE
OTVARATI”.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i
navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju
ponudu.
7. UČESTVOVANjE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih
ponuda.
U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi
ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.
8. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede
da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti
podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti
preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično
izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi
ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni
u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi
utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
10
9. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje
javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to
podatke o:
 članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
 ponuđaču koji će izdati račun,
 računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora
o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
10. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD
KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST PONUDE
10.1. Zahtevi u pogledu načina i uslova plaćanja.
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
10.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garancija ne može biti kraća od 12 meseci od dana isporuke dobara.
10.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
11. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U
PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim
svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za
ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke i isporuka na adresu naručioca.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa
članom 92. Zakona.
Cene su fiksne i ne mogu se menjati za vreme važenja ugovora.
Izuzetno, cene će se menjati ukoliko dođe do promene cene lekova utvrđenih u „Odluci o
najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept“
11
i „Pravilniku o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja“ tako da će važiti nove cene lekova utvrđene u „Odluci o najvišim
cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept“ i
„Pravilniku o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja“, odnosno u Cenovniku Naručioca. Naručilac je dužan da u tom slučaju u pisanoj
formi dostavi spisak izmenjenih cena.
12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA
Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i
preporuke u vezi sa dodelom ugovora neće se saopštavati ponuđačima ni licima koja
zvanično nisu uključena u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko
učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju u toku izbora najpovoljnije
ponude, njegova ponuda biće automatski odbijena.
13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku na adresu Dom zdravlja Žitište I.L.Ribara 16
23210 Žitište ili, e-mail adresu [email protected] ili [email protected], tražiti
od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije
5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u
pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, za JN br. 3/2014 – Nabavka
lekova na recept sa liste A i A1 i medicinskih pomagala po partijama”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20.
Zakona.
14. DODATNA OBJAŠNjENjA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANjA PONUDA I
KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NjEGOVOG PODIZVOĐAČA
Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom
obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu,
vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno
njegovog podizvođača (član 93. Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu
(uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti
primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid)
kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
12
15. DODATNO OBEZBEĐENjE ISPUNjENjA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI
SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u
skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije
istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor,
dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za
dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv.
Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%, (umesto 10%,
stavka 1 – Ispunjenost dodatnih uslova) od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa
rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako
se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost
bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.
16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA
OSNOVU KOJIH SE DODELjUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA
ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“
za svaku partiju.
17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU
UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM
BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu, za određenu partiju, prednost će
se dati ponuđaču koji je podneo ponudu za veći broj partija.
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu, za određenu partiju i podneli su
ponudu za jednak broj partija, prednost će se dati ponuđaču koji je ranije podneo ponudu,
odnosno, čija je ponuda, po zavedenom vremenu, prva prispela na adresu naručioca.
18. POŠTOVANjE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i
materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o
zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je
imalac prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave, dat je u poglavlju IX konkursne
dokumentacije).
19. KORIŠĆENjE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.
20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice ili
poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak
zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za
13
zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom
poštom na e-mail
[email protected] ili [email protected] ili preporučenom pošiljkom sa
povratnicom.
Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv
svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom
zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke,
odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u
roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim
ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu
prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka
javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od
dana prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane
istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je
podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od
80.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj
žiro računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
Republička administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili
druga oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budžet Republike Srbije.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00
dinara ukoliko ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000
dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor ako
je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju
naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi
postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će
podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od
80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je
ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.
21. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLjUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka
za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
14
V OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku Nabavka
lekova na recept sa liste A i A1 i medicinskih pomagala po partijama, JN broj 3/2014
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
C) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se
ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude,
ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
15
3) PODACI O PODIZVOĐAČU
1)
Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
2)
Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno
je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za
svakog podizvođača.
16
4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
1)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
2)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
3)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji
podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta
predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju
primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
17
5) OBRAZAC PONUDE ZA JN 3/2014 – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i
medicinskih pomagala po partijama, Partija br. ____-_____
Ukupna cena bez PDV-a:
Ukupna cena sa PDV-om:
Rok važenja ponude
(ne kraći od 30 dana)
Rok i način plaćanja
(U skladu sa zakonom o Rokovima
izmirenja novčanih obaveza u
komercijalnim transakcijama “Sl.
glasnik RS” br. 119/2012)
Rok isporuke
Garantni period
(ne kraći od 12 meseci)
Mesto i način isporuke
Datum
Ponuđač
M. P.
_____________________________
________________________________
Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su
tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku
ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom
overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog
ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
18
VI MODEL UGOVORA
Žitište, ________ god.
Del. broj:
1. DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, adresa Ive Lole Ribara 16, 23210 Žitište
(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koga zastupa direktor Lodi G. dr Gabor
Šifra delatnosti: 8621
Matični broj:08030553
Registarski broj:8214000468
PIB broj: 101376444
Tekući račun: 840-192661-71
Tel/fax: 023/821-010 fax 023/821-800
i (u daljem tekstu ovog ugovora: Ponuđač)
2. ___________________________________, koga zastupa _________________
Šifra delatnosti:
Matični broj:
PIB broj:
Tekući račun:
Tel/fax:
zaključili su
U GOV OR O JAV N OJ NABAV C I
DOBARA JN 3/2014 – Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i medicinskih pomagala po
partijama
Član 1.
Naručilac je prema članu 53. st.1. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br.124/12),
a na osnovu poziva za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke oblikovane po
partijama za javnu nabavku dobara JN 3/2014 - Lekovi na recept sa Liste lekova A i A1 i
medicinsko tehnička pomagala po partijama, objavljenog na Portalu javnih nabavki 13.10.2014.
godine kao i na internet stranici naručioca, sproveo otvoreni postupak javne nabavke navedenih
dobara.
Ponuđač je dostavio ponudu br.___________ za partije
br:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________koja u potpunosti
odgovara traženim zahtevima naručioca i uslovima iz konkursne dokumentacije, a koja je
sastavni deo ovog ugovora kao prilog na CD-u ili USB-u.
Član 2.
Ponuđač se obavezuje da će dobra iz člana 1. stav 2. ovog Ugovora isporučiti po
pojedinačnim cenama iz ponude koja čini sastavni deo ovog ugovora.
Ukupna cena dobara po partijama za koje se zaključuje ugovor sadržana je u prihvaćenoj
ponudi koja čini sastavni deo ovog ugovora.
Ugovorne cene su fiksne i ne mogu se menjati za vreme važenja ugovora.
Izuzetno, cene će se menjati ukoliko dođe do promene cene lekova utvrđenih u „Odluci o
najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept“ i
„Pravilniku o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja“ tako da će važiti nove cene lekova utvrđene u „Odluci o najvišim cenama lekova za
upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept“ i „Pravilniku o listi lekova koji se
19
propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja“, odnosno u Cenovniku
Naručioca. Naručilac je dužan da u tom slučaju u pisanoj formi dostavi spisak izmenjenih cena.
Naručilac će izvršiti plaćanje virmanom u rokovima prema prihvaćenoj ponudi koja čini
sastavni deo ovog ugovora.
Naručilac će isporučenu robu plaćati u rokovima prema prihvaćenoj ponudi iz člana 1.
stav 2. ovog ugovora, koja čini njegov sastavni deo.
Plaćanje se vrši na osnovu faktura koje će se naručiocu dostavljati prilikom svake
isporuke dobra u papirnoj formi, uz obavezu ponuđača da naznači broj javne nabavke po kojoj je
zaključen ugovor.
Ugovorne strane prihvataju ukupnu cenu od _____________ dinara bez PDV-a, odnosno
jedinične cene iz ponude izvršioca broj __________od ________.godine, a koje su iskazane u
napred navedenoj ponudi koji čini sastavni deo ovog ugovora.
Član 3.
U slučaju povlačenja nekog ugovorenog leka/pomagala sa liste odlukom nadležnog
organa ili usled nemogućnosti isporuke određenog leka/pomagala iz ugovora od strane
ponuđača, naručilac ima pravo da novčana sredstva predviđena za kupovinu pomenutog
leka/pomagala iskoristi za kupovinu nekog drugog leka/pomagala sa liste, koji je sastavni deo
ovog ugovora. Naručilac je, pri tom, u obavezi da vodi računa o ukupnoj novčanoj vrednosti ovog
ugovora.
Član 4.
Ponuđač se obavezuje da Naručiocu prilikom potpisivanja ugovora dostavi jednu
sopstvenu, solo menicu kao sredstvo obezbeđenja za izvršenje ugovornih obaveza i to:
- menicu za dobro izvršenje posla (koja se može popuniti na iznos od 10% od vrednosti
ugovora bez PDV-a).
Uz menicu se predaje i kopija kartona deponovanih potpisa i odgovarajuće menično
ovlašćenje. Menica treba da bude overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za
raspolaganje finansijskim sredstvima. Karton deponovanih potpisa koji se prilaže mora biti izdat
od poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju.
Menica mora biti neopoziva, bezuslovna, i plativa na prvi poziv i bez prava na prigovor.
Član 5.
Ponuđač se obavezuje da izvrši isporuku dobara sukcesivno, prema potrebama
naručioca.
Član 6.
Ponuđač se obavezuje da naručiocu isporuči dobra u roku iz ponude.
Mesto isporuke je Fco apoteke kupca na teritoriji opštine Žitište, a troškovi isporuke
padaju na teret ponuđača.
Član 7.
Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenih dobara. Ponuđač
garantuje da će sva isporučena dobra u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i
tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.
Ponuđač se obavezuje da roba po kvalitetu odgovara važećim standardima i da bude
prilikom isporuke snabdevena propisanom dokumentacijom (prevod, saglasnosti i ostala
neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tih proizvoda u promet na domaćem
tržištu, u skladu sa važećim propisima.
Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke robe iz bilo
koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.
20
U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta robe, troškovi analize padaju na teret ponuđača.
Kvanitativni prijem robe vrši se prilikom prijema robe u prisustvu ovlašćenih predstavnika
ponuđača i naručioca.
Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom isporuke, Zapisnikom koji će
potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane
naručioca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene Isporučiocu u roku od 24 časa.
Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je ponuđač isporučio naručiocu ima nedostatke i
skrivene mane, ponuđač mora iste otkloniti u roku od 3 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o
reklamaciji.
Član 8.
Ugovorne strane se mogu privremeno ili trajno osloboditi ispunjenja ugovorenih obaveza
ili tražiti raskid Ugovora u slučaju nastanka više sile.
Viša sila su takvi pravni ili faktički događaji koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojim
ponašanjem, niti su mogle sprečiti njihov nastanak.
Ugovorna strana koja je zbog više sile privremeno ili trajno sprečena da ispunjava
ugovorne obaveze dužna je da o tome, bez odlaganja, pismeno obavesti drugu ugovornu stranu,
sa predlogom za prevazilaženje nastale situacije.
Druga ugovorna strana može da se upusti u iznalaženje rešenja situacije zbog nastanka
više sile ili da jednostrano raskine ugovor.
Član 9.
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih
strana.
Naručilac nije u obavezi da kupi celu ugovorenu količinu dobara, obzirom da se lekovi
izdaju na recept, koje propisuju lekari, a na teret osiguranja RFZO, te način propisivanja istih ne
zavisi od volje naručioca, već od trenutne terapije pacijenta, koju određuje lekar.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od najduže pet meseci ili do zaključenja novog
ugovora, kada ovaj prestaje da važi.
Ugovor se može raskinuti pismenim zahtevom jedne od ugovornih strana uz otkazni rok
od 10 dana od dana podnošenja pismenog zahteva.
Sve eventualne izmene i dopune Ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi,
potpisane od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Za sve što nije regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima.
Član 10.
U slučaju spora ugovorne strane su saglasne da je nadležan Sud u Zrenjaninu
Član 11.
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po 2 (dva) primerka i smatra se zaključenim kada ga potpišu i overe obe ugovorne
strane.
ZA PONUĐAČA
_________________
ZA NARUČIOCA
__________________
21
VII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ______________________, dostavlja
ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
UKUPAN
PONUDE
IZNOS
TROŠKOVA
IZNOS TROŠKA U RSD
PRIPREMANjA
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac
je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu
sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod
uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.
Datum:
M.P.
Potpis ponuđača
22
VIII OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,
(Naziv ponuđača)
daje:
IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i medicinskih pomagala po
partijama, br JN 3/2014, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili
zainteresovanim licima.
Datum:
M.P.
Potpis ponuđača
Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći
meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno
zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim
se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može
trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana
82. stav 1. tačka 2. Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
23
IX OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANjU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA
U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem
sledeću
IZJAVU
Ponuđač__________________________________________ u postupku javne nabavke
Nabavka lekova na recept sa liste A i A1 i medicinskih pomagala po partijama JN
3/2014, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava
intelektualne svojine.
Datum
________________
Ponuđač
M.P.
__________________
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
24
X TABELA PONUDE SA STRUKTURAMA CENE
INN
P.
Naziv leka
FO
Proizvodjac
Jed.
mere
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
Kol.
1
mesalazin
5-ASA 100 po 250 mg
GASTROREZISTENTNA
TABLETA
2
mesalazin
5-ASA 30 po 250 mg
SUPOZITORIJA
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
4
3
aciklovir
ACIKLOVIR 1 po 5 g 5%
KREM
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
16
4
aciklovir
Kutija
25
insulini kratkog dejstva, huma
TABLETE
RASTVOR ZA
INJEKCIJE U ULOSKU
ZDRAVLJE A.D.
5
ACIKLOVIR 25 po 200 mg
ACTRAPID PENFILL 5 po 3 ml
(100ij/ml)
NOVO NORDISK
Kutija
70
6
alendronat
ALEFOSS, 4 po 70mg
TABLETE
PHARMANOVA D.O.O.
Kutija
6
7
amlodipin
ALOPRES 30 po 10 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
30
8
amlodipin
ALOPRES 30 po 5 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
320
9
alopurinol
ALOPURINOL 40 po 100 mg
TABLETE
Kutija
210
10
alfakalcidol
ALPHA D3 30 po 0.5 mcg
KAPSULA,MEKA
Kutija
10
11
alfakalcidol
ALPHA D3 30 po 1 mcg
KAPSULA ,MEKA
Kutija
15
12
alfakalcidol
ALPHA D3 50 po 0.25 mcg
KAPSULA,MEKA
HEMOFARM A.D.
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
Kutija
10
13
doksazosin
ALPHAPRES 30 po 1 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
30
14
doksazosin
ALPHAPRES 30 po 2 mg
TABLETE
Kutija
70
15
glimepirid
AMARYL 30 po 2 mg
TABLETE
Kutija
190
16
glimepirid
AMARYL 30 po 3 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE/ SAN
SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE/ SAN
Kutija
80
17
glimepirid
AMARYL 30 po 4 mg
160
aminofilin
AMINOFILIN Retard 20 po 350 mg
SANOFI-AVENTIS S.P.A.
UNION-MEDIC D.O.O. NOVI
SAD
Kutija
18
TABLETE
TBL SA PRODUZENIM
OSLOBADJANJEM
Kutija
580
19
amjodaron
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
180
20
amlodipin
AMIODARON 60 po 200 mg
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 10
mg
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
80
21
amlodipin
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 5 mg
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
260
22
amoksicilin
AMOKSICILIN 16 po 250 mg
KAPSULE
HEMOFARM A.D.
Kutija
200
23
amoksicilin
AMOKSICILIN 16 po 500 mg
KAPSULE
HEMOFARM A.D.
Kutija
950
10
Jedinična
cena bez
PDV-a
Vrednost
bez PDV-a
Jedinična
cena sa
PDV-om
Vrednost
sa PDVom
24
amoksicilin, klavulanska kisel
AMOKSIKLAV 2X 10 po 1000mg
FILM TABLETE
LEK FARMACEVTSKA
[email protected] D.D.
Kutija
43
25
ramipril
AMPRIL 28 po 1.25 mg
TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
20
26
ramipril
AMPRIL 28 po 2.5 mg
TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
40
27
ramipril
AMPRIL 28 po 5 mg
TABLETE
Kutija
70
28
ramipril + hidrohlortiazid
AMPRIL HD 28 po (5 mg + 25 mg)
TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
PHARMANOVA D.O.O. U
SARADNJI S
Kutija
20
29
klomipramin
ANAFRANIL 30 po 25 mg
OBLOZENE TABLETE
NOVARTIS FARMA S.P.A.
Kutija
20
30
klopidogrel
ANTIAGREX, 28 po 75mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
22
31
anastrozol
ARIMIDEX 28 po 1 mg
FILM TABLETE
ASTRAZENECA UK LIMITED
Kutija
12
32
atorvastatin
ATACOR 30 po 10 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
35
33
atorvastatin
ATACOR 30 po 20 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
40
34
atorvastatin
ATACOR 30 po 40 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
5
35
atorvastatin
ATORIS 30 po 10 mg
FILM TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
20
36
atorvastatin
FILM TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
30
37
sulfametoksazol, trimetoprim
ATORIS 30 po 20 mg
BACTRIM 1 po 100 ml (200 + 40
mg)5ml
SIRUP
GALENIKA A.D.
Kutija
70
38
sulfametoksazol, trimetoprim
BACTRIM 20 po (400 mg + 80 mg)
GALENIKA A.D.
Kutija
300
39
beklometazon
BECLOFORTE CFC-Free Inhaler 1
(250mg/dozi)
TABLETE
RASTVOR ZA
INHALACIJU POD
PRITISKOM
HEMOFARM A.D. U
SARADNJI SA G
Kutija
100
40
zolpidem
BELBIEN, 20 po 10mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
25
41
diazepam
BENSEDIN 30 po 10 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
380
42
diazepam
Kutija
1600
fenoterol, ipratropijum bromid
40
fenoterol, ipratropijum bromid
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
Kutija
44
Kutija
490
45
tamsulosin
BETAMSAL 30 po 0,4mg
TABLETE
RASTVOR ZA
RASPRSIVANJE
RASTVOR ZA INH. PO
PRITISKOM
KAPS. TVRDA, SA
MODIF. OSLOB.
GALENIKA A.D.
43
BENSEDIN 30 po 5 mg
BERODUAL 1 po 20 ml(0,5mg +
0,25mg)/ml
BERODUAL N 1 po 200 doza
(0,05mg + 0,021mg)
HEMOFARM A.D.
Kutija
100
46
nebivolol
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
310
47
bisoprolol
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
20
48
bisoprolol
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
260
49
bisoprolol
BINEVOL 30 po 5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 10
mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 2,5
mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 5
mg
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
580
50
alendronat
BONAP, 4 po 70mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
5
51
bromazepam
BROMAZEPAM 20 po 6 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
80
52
bromazepam
BROMAZEPAM 30 po 1.5 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
400
53
bromazepam
BROMAZEPAM 30 po 3 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
3120
54
ibuprofen
BRUFEN 1 po 100 ml (100mg/5ml)
SIRUP
Kutija
500
55
bisoprolol
15
cefaleksin
FILM TABLETE
GRANULE ZA ORALNU
SUSPENZIJU
Kutija
56
BYOL 30 po 5 mg
CEFALEKSIN 1 po 100 ml
(250mg/5ml)
ABBOTT S.R.L.
UFAR D.O.O. U SARADNJI
SA SAND
HEMOFARM A.D.
Kutija
220
57
cefaleksin
CEFALEKSIN 16 po 250 mg
KAPSULE
HEMOFARM A.D.
Kutija
150
58
cefaleksin
CEFALEKSIN 16 po 500 mg
KAPSULE
HEMOFARM A.D.
Kutija
960
59
hloramfenikol
CHLORAMPHENICOL 1 po 5 g 1%
MAST
GALENIKA A.D.
Kutija
80
60
simvastatin
CHOLIPAM 20 po 10 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
15
61
simvastatin
CHOLIPAM 20 po 20 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
15
62
escitalopram
CIPRALEX 28 po 10 mg
FILM TABLETE
H. LUNDBECK
Kutija
4
63
ciprofloksacin
CIPROCINAL 10 po 250 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
50
64
ciprofloksacin
CIPROCINAL 10 po 500 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
200
65
citalopram
CITALEX, 20 po 10mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
8
66
citalopram
CITALEX, 20 po 20mg
FILM TABLETE
Kutija
15
67
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 300 mg
FILM TABLETE
Kutija
10
68
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 600 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
CHEPHASAAR CHEM.
PHARM.
CHEPHASAAR CHEM.
PHARM.
Kutija
10
69
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ 50 po 100 mg
TABLETE
Kutija
10
70
entakapon
COMTAN 30 po 200 mg
Kutija
12
71
pantoprazol
CONTROLOC 14 po 20 mg
TAKEDA GMBH
Kutija
10
72
pantoprazol
CONTROLOC 14 po 40 mg
FILM TABLETE
GASTROREZISTENTNA
TAB.
GASTROREZISTENTNA
TAB.
SALUTAS PHARMA GMBH
NOVARTIS
PHARMACEUTICALS UK LT
TAKEDA GMBH
Kutija
20
73
izosorbiddinitrat
CORNILAT 20 po 20 mg
GALENIKA A.D.
Kutija
10
74
diltiazem
CORTIAZEM RETARD 30 po 90 mg
TABLETE
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
Kutija
780
75
metoprolol
CORVITOL 30 po 100 mg
TABLETE
Kutija
20
76
metoprolol
CORVITOL 30 po 50 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GRO
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GRO
Kutija
190
77
dorzolamid, timolol
COSOPT 1 po 5 ml (2%+0,5%)
KAPI ZA OCI
LABORATORIES MERCK
SHARP &AMP/
Kutija
200
78
mikonazol
DAKTANOL 1 po 30 g 2%
KREM
GALENIKA A.D.
Kutija
80
79
mikonazol
DAKTANOL 1 po 40 g 2%
ORALNI GEL
Kutija
30
80
sotalol
5
deksametazon, neomicin
TABLETE
KAPI ZA SPOLJNU
UPOTREBU
Kutija
81
DAROB MITE 50 po 80 mg
DEXAMETHASON-NEOMYCIN 10
ml (0,1%+0,35%)
GALENIKA A.D.
ABBOTT GMBH &AMP/ CO.
KG
GALENIKA A.D.
Kutija
80
82
deksametazon
DEXASON 50 po 0.5 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
10
83
diazepam
DIAZEPAM 30 po 10 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
120
84
diazepam
DIAZEPAM 30 po 5 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
800
85
digoksin
DILACOR 20 po 0.25 mg
TABLETE
Kutija
480
86
karvedilol
DILATREND 28 po 12.5 mg
TABLETE
Kutija
20
87
karvedilol
DILATREND 28 po 25 mg
Kutija
6
88
gliklazid
DIPRIAN 30 po 80 mg
TABLETE
TABLETE SA MODIF.
OSLOB.
ZDRAVLJE A.D.
F. HOFFMANN-LA ROCHE
LTD.
F. HOFFMANN-LA ROCHE
LTD.
HEMOFARM A.D.
Kutija
310
89
hidrohlortiazid
DIUNORM 20 po 25 mg
TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
180
90
doksiciklin
DOKSICIKLIN 5 po 100 mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
400
91
teofilin
DUROFILIN 40 po 125 mg
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
140
92
teofilin
DUROFILIN 40 po 250 mg
KAPSULE
KAPSULE SA
PRODUZENIM OSLOB.
KAPSULE SA
PRODUZENIM OSLOB.
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
580
93
memantin
EBIXA 28 po 10 mg
FILM TABLETE
H. LUNDBECK
Kutija
10
94
memantin
EBIXA 28 po 20 mg
FILM TABLETE
H. LUNDBECK
Kutija
5
95
memantin
EBIXA 56 po 10 mg
6
valproinska kiselina (natrijum
EFTIL 30 po (333mg + 145 mg)
Kutija
340
97
valproinska kiselina (natrijum
EFTIL 1 po 150 ml (50mg/ml)
SIRUP
Kutija
8
98
mometazon
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
KREM
Kutija
10
99
mometazon
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg +
12,5mg)
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg + 6
mg)
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS
30 po 10mg
MAST
H. LUNDBECK
HEMOFARM A.D. U
SARADNJI SA SA
HEMOFARM A.D. U
SARADNJI SA SA
SCHERING PLOUGH LABO
N.V.
SCHERING PLOUGH LABO
N.V.
Kutija
96
FILM TABLETE
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
Kutija
10
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
120
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
120
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
110
100
enalapril + hidroklorotiazid
101
enalapril + hidroklorotiazid
102
enalapril
103
enalapril
104
bacitracin, neomicin
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS
30 po 20mg
ENBECIN 1 po 5 g (500ij + 3300
i.j)/g
105
eritromicin
106
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
200
MAST
GALENIKA A.D.
Kutija
50
ERITROMICIN 20 po 250 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
20
eritromicin
ERITROMICIN 20 po 500 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
40
107
losartan
ERYNORM 28 po 100 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
50
108
losartan
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
420
109
losartan, hidrohlortiazid
ERYNORM 28 po 50 mg
ERYNORM PLUS 28 po (50
mg+12,5 mg)
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
20
110
levotiroksin natrijum
EUTHYROX 50 po 25 mcg
TABLETE
MERCK KGAA
Kutija
4
111
varfarin
FARIN 30 po 5 mg
170
gvo`|e III hidroksid polimalto
Kutija
180
113
gvo`|e III hidroksid polimalto
Kutija
80
114
flutikazon propionate
FERRUM SANDOZ 30 po 100 mg
FERRUM SANDOZ 1 po 100 ml
(50mg/5ml)
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (125
mcg/dozi)
Kutija
4
115
midazolam
FLORMIDAL 30 po 15 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
LEK FARMACEVTSKA
[email protected] D.D.
LEK FARMACEVTSKA
[email protected] D.D. U
HEMOFARM A.D. U
SARADNJI SA G
GALENIKA A.D. U
SARADNJI SA F.
Kutija
112
TABLETE
TABLETE ZA
ZVAKANJE
Kutija
25
116
fluoksetin
FLUNIRIN 30 po 20 mg
KAPSULE
GALENIKA A.D.
Kutija
20
117
fluoksetin
FLUNISAN 30 po 20 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
50
118
folna kiselina (vitamin b11)
FOLNAK 20 po 5 mg
TABLETE
M.D. NINI D.O.O.
Kutija
400
119
levofloksacin, hemihidrat
FORTECA 10 po 500 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
15
120
gentamicin
GENTAMICIN 1 po 15 g (0.1%)
MAST
GALENIKA A.D.
Kutija
80
121
gentamicin
GENTOKULIN 1 po 10 ml 0.3%
KAPI ZA OCI
HEMOMONT D.O.O.
Kutija
5
122
mikonazol
GINO DAKTANOL 7 po 200 mg
GALENIKA A.D.
Kutija
5
123
timolol
GLAUMOL 1 po 5 ml 0.5%
VAGINALETE
KAPI ZA SPOLJNU
UPOTREBU
GALENIKA A.D.
Kutija
420
124
gliklazid
GLIKOSAN 30 po 80 mg
TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
20
125
gliklazid
GLIORAL 30 po 80 mg
TABLETE
Kutija
1000
126
metformin
GLUCOPHAGE 30 po 1000 mg
FILM TABLETE
Kutija
640
127
metformin
GLUCOPHAGE 50 po 500 mg
FILM TABLETE
GALENIKA A.D.
MERCK SANTE S.A.S/
MERCK S.L./
MERCK SANTE S.A.S/
MERCK S.L./
Kutija
60
128
metformin
GLUFORMIN 30 po 1000 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1100
129
metformin
GLUFORMIN 30 po 500 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
2400
SIRUP
AEROSOL SPREJ
130
haloperidol
HALOPERIDOL 25 po 2 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
80
131
haloperidol
HALOPERIDOL 30 po 10 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
15
132
ferofumarat
HEFEROL 30 po 350 mg
KAPSULE
Kutija
20
133
kvinapril
HEMOKVIN 20 po 10 mg
FILM TABLETE
Kutija
210
134
kvinapril
FILM TABLETE
Kutija
450
135
kvinapril + hidrohlortiazid
Kutija
820
azitromicin
HEMOFARM A.D.
Kutija
20
137
azitromicin
FILM TABLETE
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
HEMOFARM A.D.
136
HEMOKVIN 20 po 20 mg
HEMOKVIN plus 20 po
(20mg+12,5mg
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (100
mg/5ml)
HEMOMYCIN 1 po 30 ml (200
mg/5ml)
ALKALOID A.D.
HEMOFARM A.D. U
SARADNJI SA PF
HEMOFARM A.D. U
SARADNJI SA PF
HEMOFARM A.D.
Kutija
90
138
azitromicin
HEMOMYCIN 3 po 500 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
110
139
azitromicin
HEMOMYCIN 6 po 250 mg
KAPSULE
HEMOFARM A.D.
Kutija
200
140
hidrohlorotiazid + amilorid
HEMOPRES 40 po (50 mg + 5 mg)
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
100
141
atorvastatin
HIPOLIP 30 po 10 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
8
142
atorvastatin
HIPOLIP 30 po 20 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
8
143
simvastatin
HOLLESTA 30 po 10 mg
FILM TABLETE
ALKALOID D.O.O.
Kutija
8
144
simvastatin
HOLLESTA 30 po 20 mg
FILM TABLETE
ALKALOID D.O.O.
Kutija
8
145
indapamid
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
70
146
insulin srednje dugog dejstva,
INDAPRES SR 30 po 1.5 mg
INSULATARD PENFILL (za
Novopen)
NOVO NORDISK
Kutija
70
147
izosorbiddinitrat
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
20
148
kalcijum karbonat
ISOSORB RETARD 60 po 20 mg
KALCIJUM KARBONAT ALKALOID
50 po 1g(400mg Ca2+)
INJEKCIJE
KAPSULA TVRDA SA
PRODUZENIM OSLOB.
TABLETE
ALKALOID A.D.
Kutija
40
149
karbamazepin
KARBAPIN 50 po 200 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
90
150
karvedilol
KARVILEKS 30 po 12.5 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
280
151
kaptopril
KATOPIL 40 po 25 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
20
152
kaptopril
KATOPIL 40 po 50 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
4
153
klaritromicin
KLACID MR, 7 po 500mg
FILM TABLETE
ABBOTT S.R.L.
Kutija
10
154
klaritromicin
KLACID, 14 po 500mg
FILM TABLETE
ABBOTT S.R.L.
Kutija
10
155
metoklopramid
KLOMETOL 1 po 100 ml (5 mg/5ml)
ORALNI RASTVOR
GALENIKA A.D.
Kutija
50
156
metoklopramid
KLOMETOL 30 po 10 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
270
157
alprazolam
KSALOL 30 po 0.25 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
350
158
alprazolam
KSALOL 30 po 0.5 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
280
159
alprazolam
KSALOL 30 po 1 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
30
160
lamotrigin
LAMAL 30 po 25 mg
TABLETE
Kutija
15
161
lamotrigin
LAMICTAL 30 po 100 mg
TABLETE
Kutija
12
162
lamotrigin
LAMICTAL 30 po 25 mg
TABLETE
Kutija
12
163
lamotrigin
LAMICTAL 30 po 50 mg
TABLETE
ALKALOID D.O.O.
GLAXOSMITHKLINE
PHARMACEUTICAL
GLAXOSMITHKLINE
PHARMACEUTICAL
GLAXOSMITHKLINE
PHARMACEUTICAL
Kutija
12
164
hlorpromazin
LARGACTIL 50 po 25 mg
FILM TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
300
165
escitalopram
FILM TABLETE
65
gvo`|e protein sukcinilat
HEMOFARM A.D.
ALKALOID A.D. U
SARADNJI SA IT
Kutija
166
Kutija
8
167
etinilestradiol, levonorgestre
LATA 28 po 10 mg
LEGOFER 1 po 150 ml (800
mg/15ml)
LEGRAVAN 1 po 21 (0,15 mg + 0,03
mg)
Kutija
10
168
klozapin
LEPONEX 50 po 100 mg
TABLETE
Kutija
18
169
klozapin
25
insulin detemir
TABLETE
RASTVOR ZA INJ (PEN
SA ULOSKOM)
Kutija
170
LEPONEX 50 po 25 mg
LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100
ij/ml)
GALENIKA A.D.
NOVARTIS
PHARMACEUTICALS UK LT
NOVARTIS
PHARMACEUTICALS UK LT
NOVO NORDISK
Kutija
50
171
levofloksacin, hemihidrat
LEVOMAX 10 po 500 mg
FILM TABLETE
Kutija
10
172
bromazepam
LEXILIUM 30 po 1,5 mg
TABLETE
Kutija
20
173
bromazepam
LEXILIUM 30 po 3,0 mg
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
ALKALOID A.D. U
SARADNJI SA F.
ALKALOID A.D. U
SARADNJI SA F.
Kutija
60
174
glimepirid
LIMERAL, 30 po 1mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
80
175
glimepirid
LIMERAL, 30 po 2mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
190
176
glimepirid
LIMERAL, 30 po 3mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
120
177
glimepirid
LIMERAL, 30 po 4mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
110
178
glimepirid
LIMERAL, 30 po 6mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
20
179
lizinopril, amlodipin
TABLETE
GEDEON RICHTER PLC
Kutija
30
180
lizinopril, amlodipin
LISONORM 30 po (10 mg + 5 mg)
LISONORM FORTE 30 po (20 mg +
10
TABLETE
GEDEON RICHTER PLC
Kutija
10
181
amilorid + metiklotiazid
LOMETAZID 30 po (10 mg + 5 mg)
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
150
182
loperamid
LOPERAMID 20 po 2 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
100
ORALNI RASTVOR
TABLETE
183
lorazepam
LORAZEPAM 20 po 2.5 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1600
184
lorazepam
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
170
185
losartan
LORAZEPAM 30 po 1 mg
LOSARTAN PHARMAS 28 po 50
mg
FILM TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
100
186
losartan
LOTAR 30 po 100 mg
FILM TABLETE
ALKALOID D.O.O.
Kutija
15
187
losartan
LOTAR 30 po 50 mg
190
midekamicin
MACROPEN 115 ml (175mg/5ml)
Kutija
10
189
midekamicin
FILM TABLETE
Kutija
5
190
levodopa, benzerazid
MACROPEN 16 po 400 mg
MADOPAR 100 po 250 mg (200 mg
+ 50mg)
ALKALOID D.O.O.
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
Kutija
188
FILM TABLETE
GRANULE ZA ORALNU
SUSPENZIJU
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
100
191
maprotilin
MAPROTILIN 30 po 25 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
70
192
maprotilin
MAPROTILIN 30 po 50 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
40
193
ciprofloksacin
MAROCEN 1 po 5 ml 0.3%
KAPI ZA OCI
HEMOMONT D.O.O.
Kutija
10
194
ciprofloksacin
MAROCEN 10 po 250 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
30
195
ciprofloksacin
MAROCEN 10 po 500 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
100
196
biperiden
TABLETE
110
metotreksat
TABLETE
ALKALOID A.D.
EBEWE PHARMA GES.
M.B.H NFG. K
Kutija
197
MENDILEX 50 po 2 mg
METHOTREXAT Ebewe 50 po 2.5
mg
Kutija
20
198
metildopa (racemat)
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1760
199
metoprolol
METHYLDOPA 20 po 250 mg
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po
47,5mg
TABLETE
SALUTAS PHARMA GMBH
Kutija
6
200
flufenazin
METOTEN 25 po 1 mg
OBLOZENA TABLETA
HEMOFARM A.D.
Kutija
30
201
flufenazin
METOTEN 25 po 5 mg
OBLOZENA TABLETA
Kutija
45
202
telmisartan
TABLETE
Kutija
20
203
telmisartan, hidrohlortiazid
MICARDIS 28 po 40 mg
MICARDIS PLUS 28 po (80 mg +
12mg)
TABLETE
Kutija
20
204
telmisartan
MICARDIS, 28 po 80 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
Kutija
25
205
karvedilol
MILENOL 28 po 12.5 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
800
206
karvedilol
MILENOL 28 po 25 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
50
207
pilokarpin
MIOKARPIN 1 po 10 ml 2%
HEMOMONT D.O.O.
Kutija
10
208
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 0,75 mg
KAPI ZA OCI
TABLETE SA
PRODUZENIM
OSLOBADJANJEM
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
Kutija
5
209
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 1,5 mg
210
pramipeksol
211
insulin srednje dugog dejstva
MIRAPEXIN 30 po 3 mg
MIXTARD 30 PENFILL 5 po 3ml
(100ij/ml)
TABLETE SA
PRODUZENIM
OSLOBADJANJEM
TABLETE SA
PRODUZENIM
OSLOBADJANJEM
SUSP.ZA INJ U
ULOSKU
212
izosorbidmononitrat
MONIZOL 30 po 20 mg
213
izosorbidmononitrat
MONIZOL 30 po 40 mg
214
amlodipin
215
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
Kutija
12
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
Kutija
6
NOVO NORDISK
Kutija
190
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1000
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
50
MONODIPIN 20 po 10 mg
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
20
amlodipin
MONODIPIN 20 po 5 mg
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
30
216
fosinopril
MONOPRIL 28 po 10 mg
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
230
217
fosinopril
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
580
218
fosinopril,hidrohlorotiazid
MONOPRIL 28 po 20 mg
MONOPRIL PLUS 28 po (20
mg+12,5 mg)
TABLETE
Kutija
320
219
mometazon furoat
NASONEX, 1 po 140 doza (0,05%)
SPREJ ZA NOS
PHARMASWISS D.O.O.
SCHERING PLOUGH LABO
N.V.
Kutija
8
220
nifedipin
NIFELAT 30 po 20 mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
480
221
nitrazepam
NIPAM 10 po 5 mg
TABLETE
BOSNALIJEK D.D.
Kutija
130
222
metilprednizolon
TABLETE
10
gliceriltrinitrat (nitroglicer
JUGOREMEDIJA A.D.
G. POHL-BOSKAMP GMBH
&AMP/ CO.
Kutija
223
NIRYPAN 20 po 8 mg
NITROLINGUAL 12,2
ml(0,4mg/dozi)
Kutija
25
224
tamoksifen
NOLVADEX 30 po 10 mg
FILM TABLETE
Kutija
120
225
amlodipin
NORVASC 30 po 10 mg
TABLETE
Kutija
200
226
amlodipin
NORVASC 30 po 5 mg
Kutija
1650
227
insulin aspart (analog
humanom
NOVO NORDISK
Kutija
145
228
insulin aspart
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml
(100ij/ml)
NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3 ml
(100 ij/ml)
NOVO NORDISK
Kutija
60
229
omeprazol
OMEPRAZOL 15 po 20 mg
TABLETE
SUSPENZIJA ZA
INJ.(PEN SA
ULOSKOM)
RASTVOR ZA INJ. (PEN
SA ULOSKOM)
GASTROREZISTENTNA
KAPS. TVRDA
ASTRAZENECA UK LIMITED
PFIZER MANUFACTURING
DEUTSCHLA
PFIZER MANUFACTURING
DEUTSCHLA
HEMOFARM A.D.
Kutija
5
230
metronidazol
ORVAGIL 20 po 400 mg
GALENIKA A.D.
Kutija
20
231
amoksicilin
OSPAMOX 1 po 60 ml (500mg/5ml)
SANDOZ GMBH
Kutija
5
232
amoksicilin
OSPAMOX DT 14 po 1000 mg
SANDOZ GMBH
Kutija
5
SUBLINGVALNI SPREJ
TABLETE
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
TABLETE ZA ORALNU
SUSPENZIJU
cefaleksin
OSPAMOX DT 14 po 500 mg
PALITREX 1 po 100 ml (250 mg
/5ml)
TABLETE ZA ORALNU
SUSPENZIJU
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
235
cefaleksin
PALITREX 16 po 250 mg
236
cefaleksin
237
233
amoksicilin
SANDOZ GMBH
Kutija
5
234
GALENIKA A.D.
Kutija
120
KAPSULE
GALENIKA A.D.
Kutija
100
PALITREX 16 po 500 mg
KAPSULE
GALENIKA A.D.
Kutija
550
pramipeksol
PANARAK 30 po 0,18 mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
4
238
cefiksim
PANCEF 1 po 60 ml (100 mg/5ml)
TABLETE
GRANULE ZA ORALNU
SUSPENZIJU
ALKALOID A.D.
Kutija
18
239
cefiksim
PANCEF 5 po 400 mg
ALKALOID A.D.
Kutija
20
240
cefiksim
PANCEF 1 po 100 ml (100 mg /5ml)
FILM TABLETE
GRANULE ZA ORALNU
SUSPENZIJU
ALKALOID A.D.
Kutija
10
241
cefiksim
Kutija
10
amoksicilin, klavulanska kisel
FILM TABLETE
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
ALKALOID A.D.
242
PANCEF 10 po 400 mg
PANKLAV 1 po 100 ml (125 m +
31,25mg)/5ml
HEMOFARM A.D.
Kutija
20
243
amoksicilin, klavulanska kisel
PANKLAV 15 po (250 mg + 125 mg)
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
30
244
amoksicilin, klavulanska kisel
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
50
245
amoksicilin, klavulanska kisel
Kutija
60
amoksicilin, klavulanska kisel
FILM TABLETE
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
HEMOFARM A.D.
246
HEMOFARM A.D.
Kutija
40
247
paracetamol
PANKLAV 20 po (500 mg + 125 mg)
PANKLAV 2X 14 po (875 mg + 125
m
PANKLAV forte 1 po 100ml (250
mg+62,5mg)/5ml
PARACETAMOL 1 po 100 ml (120
mg /5ml)
100
mesalazin
Kutija
4
249
perindopril, indapamid
PENTASA 100 po 500 mg
PERIGARD PLUS 30 po
(4mg+1,25mg)
GALENIKA A.D.
FERRING INTERNATIONAL
CENTER S
Kutija
248
SIRUP
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
10
250
fenobarbital (fenobarbiton)
PHENOBARBITON 30 po 100 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
90
251
pipemidinska kiselina
PIPEGAL 20 po 200 mg
KAPSULA TVRDA
GALENIKA A.D.
Kutija
30
252
pipemidinska kiselina
PIPEM 20 po 200 mg
KAPSULE
Kutija
180
253
amantadin sulfat
PK MERZ 30 po 100 mg
TABLETE
Kutija
95
254
klopidogrel
PLAVIX 28 po 75 mg
Kutija
75
255
felodipin
PLENDIL 30 po 5 mg
FILM TABLETE
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
HEMOFARM A.D.
MERZ PHARMACEUTICALS
GMBH
SANOFI-SYNTHELABO
GROUP
ASTRAZENECA AB
Kutija
40
256
pravastatin
PRAVACOR 30 po 20 mg
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
20
257
trimetazidin
PREDUCTAL MR 60 po 35 mg
SERVIER (IRELAND)
INDUSTRIES L
Kutija
20
TABLETE
FILM TABLETE SA
MODIFIKOVANIM
OSLOB.
258
metoprolol
PRESOLOL 28 po 50 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1000
259
metoprolol
PRESOLOL 30 po 100 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
260
260
metoprolol
PRESOLOL 56 po 50 mg
FILM TABLETE
Kutija
180
261
perindopril
PREXANIL 30 po 10 mg
FILM TABLETE
Kutija
20
262
perindopril
FILM TABLETE
Kutija
65
263
perindopril, indapamid
PREXANIL 30 po 5 mg
PREXANIL COMBI 30 po (5 mg +
1,2mg)
Kutija
25
264
cilazapril
PRILAZID 30 po 2.5 mg
FILM TABLETE
Kutija
200
265
cilazapril
PRILAZID 30 po 5 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
LES LABORATOIRES
SERVIER
LES LABORATOIRES
SERVIER
LES LABORATOIRES
SERVIER INDUS
GALENIKA A.D. U
SARADNJI SA F.
GALENIKA A.D. U
SARADNJI SA F.
Kutija
210
266
cilazapril,hidrohlorotiazid
PRILAZID plus 30 po (5mg+12,5mg)
FILM TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
100
267
enalapril
PRILENAP 20 po 10 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
880
268
enalapril
PRILENAP 20 po 20 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1900
269
enalapril + hidroklorotiazid
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1850
270
enalapril + hidroklorotiazid
PRILENAP H 20 po (10mg + 25mg)
PRILENAP HL 20 po ( 10mg +
12.5m g)
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
440
271
ramipril
PRILINDA 28 po 2.5 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
150
272
ramipril
PRILINDA 28 po 5 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
180
273
atenolol
PRINORM 14 po 100 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
160
274
prednizon
PRONISON 20 po 20 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
120
275
propafenon
PROPAFEN 50 po 150 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
500
276
propafenon
PROPAFEN 50 po 300 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
90
277
propranolol
PROPRANOLOL 50 po 40 mg
TABLETE
Kutija
90
278
finasterid
PROSCAR 28 po 5 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
MERCK SHARP &AMP/
DOHME
Kutija
230
279
propiltiouracil
PTU 20 po 50 mg
TABLETE
ALKALOID A.D.
Kutija
20
280
propiltiouracil
PTU 45 po 100 mg
TABLETE
ALKALOID A.D.
Kutija
20
281
ramipril
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 2.5 mg
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
50
282
ramipril
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 5 mg
TABLETE
PHARMAS D.O.O.
Kutija
150
283
ramipril
RAMITENS 28 po 2.5 mg
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
40
284
ramipril
RAMITENS 28 po 5 mg
TABLETE
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
30
TABLETE
285
indapamid
RAWEL SR 30 po 1.5 mg
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
Kutija
15
286
mirtazapin
REMERON 30 po 30 mg
FILM TABLETE
N.V. ORGANON
Kutija
10
287
mirtazapin
REMIRTA 30 po 30mg
35
ropinirol
REQUIP MODUTAB 28 po 4 mg
Kutija
10
289
ropinirol
REQUIP MODUTAB 28 po 8 mg
ZDRAVLJE A.D.
SMITHKLINE BEECHAM
PHARMACEUTI
SMITHKLINE BEECHAM
PHARMACEUTI
Kutija
288
FILM TABLETE
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB.
Kutija
6
290
rifampicin
RIFAMOR 16 po 300 mg
KAPSULE
GALENIKA A.D.
Kutija
10
291
risperidon
RISPERIDON 20 po 2mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
35
292
risperidon
RISPOLEPT 20 po 2 mg
FILM TABLETE
JANSSEN-CILAG S.P.A.
Kutija
35
293
risperidon
RISPOLEPT 20 po 4 mg
FILM TABLETE
JANSSEN-CILAG S.P.A.
Kutija
8
294
risperidon
RISSAR 20 po 2 mg
FILM TABLETE
ALKALOID D.O.O.
Kutija
100
295
risperidon
RISSAR 20 po 3 mg
FILM TABLETE
ALKALOID D.O.O.
Kutija
10
296
klonazepam
RIVOTRIL 30 po 2 mg
GALENIKA A.D.
Kutija
90
297
lansoprazol
SABAX 14 po 30 mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
5
298
lansoprazol
SABAX 28 po 15 mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
5
299
sulfasalazin
SALAZOPYRIN-EN 100 po 500 mg
KEMWELL AB
Kutija
10
300
mesalazin
SALOFALK 100 po 250 mg
TABLETE
GASTROREZISTENTNA
KAPS.
GASTROREZISTENTNA
KAPS.
GASTROREZISTENTNA
TABL.
GASTROREZISTENTNA
TABL.
DR FALK PHARMA GMBH
Kutija
2
301
sulfadiazin srebro
SANADERM 1 po 50 g 1%
KREM
Kutija
50
302
zolpidem
SANVAL 20 po 10 mg
FILM TABLETE
Kutija
25
303
zolpidem
SANVAL 20 po 5 mg
FILM TABLETE
Kutija
40
304
paroksetin
SEROXAT 30 po 20 mg
FILM TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
LEK FARMACEVTSKA
[email protected] D.D.
LEK FARMACEVTSKA
[email protected] D.D.
GLAXO WELLCOME
PRODUCTION/ S.C
Kutija
85
305
sertralin
SIDATA 28 po 100mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
15
306
sertralin
Kutija
100
amoksicilin
FILM TABLETE
PRASAK ZA ORALNU
SUSPENZIJU
HEMOFARM A.D.
307
SIDATA 28 po 50mg
SINACILIN 1 po 100 ml (250 mg
/5ml)
GALENIKA A.D.
Kutija
400
308
amoksicilin
SINACILIN 16 po 250 mg
KAPSULE
GALENIKA A.D.
Kutija
100
309
amoksicilin
SINACILIN 16 po 500 mg
KAPSULE
Kutija
760
310
acenokumarol
SINKUM 4 20 po 4 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
UNION-MEDIC D.O.O. NOVI
SAD
Kutija
80
311
fluocinolonacetonid
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
KREM
GALENIKA A.D.
Kutija
100
312
fluocinolonacetonid
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
MAST
GALENIKA A.D.
Kutija
100
313
fluocinolonacetonid
GEL
GALENIKA A.D.
Kutija
50
314
fluocinolonacetonid, neomicin
MAST
GALENIKA A.D.
Kutija
80
315
fluocinolonacetonid, neomicin
SINODERM 1 po 30 g (0,25 mg/g)
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg +
3.3mg)/g
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg +
3,3mg)/g
KREM
GALENIKA A.D.
Kutija
80
316
tizanidin
TABLETE
NOVARTIS URUNLERI
Kutija
80
317
lizinopril, hidrohlortiazid
SIRDALUD 30 po 4 mg
SKOPRYL plus, 30 po (20mg +
12,5mg)
TABLETE
ALKALOID A.D.
Kutija
440
318
lizinopril
SKOPRYL, 30 po 10mg
TABLETE
ALKALOID D.O.O.
Kutija
180
319
lizinopril
SKOPRYL, 30 po 20mg
ALKALOID D.O.O.
Kutija
320
320
lamotrigin
SOLABAN 30 po 100mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
8
321
lamotrigin
SOLABAN 30 po 25mg
TABLETE
ORALNA
DISPERZIBILNA TABL.
ORALNA
DISPERZIBILNA TABL.
Kutija
4
322
atorvastatin
SORTIS 30 po 40 mg
FILM TABLETE
Kutija
2
323
atorvastatin
SORTIS 30 po 10 mg
FILM TABLETE
Kutija
10
324
atorvastatin
SORTIS 30 po 20 mg
Kutija
10
325
salbutamol
GALENIKA A.D.
Kutija
30
326
salbutamol
SPALMOTIL 1 po 10 ml (5 mg/ml)
SPALMOTIL 1 po 200 ml (2 mg/5ml
)
FILM TABLETE
RASTVOR ZA
RASPRSIVANJE
HEMOFARM A.D.
PFIZER MANUFACTURING
DEUTSCHLA
PFIZER MANUFACTURING
DEUTSCHLA
PFIZER MANUFACTURING
DEUTSCHLA
ORALNI RASTVOR
GALENIKA A.D.
Kutija
50
327
salbutamol
SPALMOTIL 60 po 2 mg
GALENIKA A.D.
Kutija
150
328
triotropium
SPIRIVA 30 po 18 mcg
TABLETE
PRA[AK ZA
INHALACIJU (KAPS.
TVRDA)
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GM
Kutija
10
329
spironolakton
SPIRONOLAKTON 30 po 100 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
85
330
spironolakton
SPIRONOLAKTON 40 po 25 mg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
450
331
fusidinska kiselina
STANICID 1 po 10 g (2%)
MAST
Kutija
30
332
zolpidem
10
budesonid+formeterol
ASTRAZENECA AB
Kutija
10
334
budesonid+formeterol
ASTRAZENECA AB
Kutija
60
335
budesonid+formeterol
FILM TABLETE
PRA[AK ZA
INHALACIJU
PRA[AK ZA
INHALACIJU
PRA[AK ZA
INHALACIJU
Kutija
333
STILNOX 20 po 10 mg
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doz
(80mcg + 4,5 mcg)/dozi
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doz
(160mcg+4,5mcg)dozi
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doz
(320mcg+9mcg)/dozi
HEMOFARM A.D.
SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE
ASTRAZENECA AB
Kutija
50
KAPSULA TVRDA SA
PRODUZENIM OSLOB.
336
tamsulosin
TAMSOL 30 po 0.4 mg
PHARMASWISS D.O.O.
Kutija
320
337
metformin
TEFOR 30 po 500 mg
338
karbamazepin
TEGRETOL CR 30 po 400 mg
TABLETE
TABLETE SA
MODIFIKOVANIM
OSLOB.
GALENIKA A.D.
Kutija
600
339
rilmenidin
TENAXUM 30 po 1 mg
TABLETE
340
amlodipin
TABLETE
341
bisoprolol, hidrohlortiazid
TENOX 30 po 5mg
TENSEC PLUS 30 po (5 mg +12,5
mg)
NOVARTIS PHARMA STEIN
AG
LES LABORATOIRES
SERVIER
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
Kutija
140
Kutija
12
Kutija
10
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
100
342
bisoprolol
TENSEC, 30 po 10mg
343
bisoprolol
TENSEC, 30 po 5mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
20
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
1250
344
tiamazol
TIASTAT 20 po 20 mg
TABLETE
BOSNALIJEK D.D.
Kutija
40
345
tiklopidin
TICLODIX 30 po 250 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
60
346
levotiroksin natrijum
TIVORAL 50 po 100 mcg
TABLETE
GALENIKA A.D.
Kutija
180
347
mianserin
TOLVON 30 po 30 mg
FILM TABLETE
N.V. ORGANON
Kutija
30
348
topiramat
TOPAMAX 28 po 25 mg
TABLETE
CILAG AG
Kutija
4
349
topiramat
TOPAMAX 28 po 50 mg
TABLETE
CILAG AG
Kutija
16
350
trandolapril
TRANDORAPRIL 28 po 2 mg
KAPSULA TVRDA
PHARMAS
Kutija
20
351
olanzapin
TREANA, 30 po 10mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
12
352
olanzapin
TREANA D 28 po 10mg
HEMOFARM A.D.
Kutija
3
353
olanzapin
TREANA D 28 po 5 MG
HEMOFARM A.D.
Kutija
3
354
trimetazidin dihlorid
TRIMETACOR 60 po 35 mg
FILM TABLETE
ORALNA
DISPERZIBILNA TABL.
ORALNA
DISPERZIBILNA TABL.
TABLETA SA
PRODUZENIM
OSLOBADJANJEM
ALVOGEN PHARMA
Kutija
80
355
ramipril
TRITACE 28 po 2.5 mg
TABLETE
SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Kutija
550
356
ramipril
TRITACE 28 po 5 mg
TABLETE
SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Kutija
740
357
ramipril
TABLETE
SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Kutija
30
358
ramipril + hidrohlortiazid
TABLETE
SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Kutija
320
359
ramipril + hidrohlortiazid
TRITACE 28 po 10 mg
TRITACE comp 28 po (5 mg + 25
mg
TRITACE COMP LS 28 po (2,5 mg
+ 12,5mg)
210
trazodon
TRITTICO Retard 20 po 150 mg
SANOFI-AVENTIS S.P.A.
AZIENDE CHIMICHE
RIUNITE ANGEL
Kutija
360
TABLETE
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB
Kutija
70
361
tramadol
TRODON 10 po 100 mg
TABLETE SA
PRODUZENIM OSLOB
HEMOFARM A.D.
Kutija
40
362
tramadol
TRODON 20 po 50 mg
KAPSULE
HEMOFARM A.D.
Kutija
120
363
timolol
UNITIMOLOL 1 po 10 ml 0.5%
KAPI ZA OCI
UNIMED PHARMA S.R.O.
Kutija
45
364
norfloksacin
URICIN, 20 po 400mg
FILM TABLETE
Kutija
30
365
valsartan + hidrohlortiazid
VALSACOMBI 28 po (160+12,5)mg
FILM TABLETE
Kutija
16
366
valsartan + hidrohlortiazid
VALSACOMBI 28 po (160+25)mg
FILM TABLETE
Kutija
12
367
valsartan
VALSACOR, 28 po 80 mg
FILM TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
KRKA TOVARNA ZDRAVIL
D.D.
Kutija
20
368
simvastatin
VASILIP 28 po 10 mg
FILM TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
5
369
simvastatin
VASILIP 28 po 20 mg
FILM TABLETE
SLAVIAMED D.O.O.
Kutija
5
370
amlodipin
VAZOTAL 20 po 10 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
150
371
amlodipin
HEMOFARM A.D.
GLAXOSMITHKLINE
PHARMACEUTICAL
1800
salbutamol
TABLETE
SUSP.ZA INHALACIJU
POD PRITISKOM
Kutija
372
VAZOTAL 20 po 5 mg
VENTOLIN 1 po 10 ml (200 doza po
100mcg)
Kutija
60
373
verapamil
VERAPAMIL 30 po 40 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
30
374
verapamil
Kutija
430
holekalciferol
FILM TABLETE
KAPI ZA ORALNU
UPOTREBU
HEMOFARM A.D.
375
VERAPAMIL 50 po 80 mg
VIGANTOL ulje 1 po 10 ml (20000
ij/ml)
Kutija
3
376
ofloksacin
VISIREN 10 po 200 mg
TABLETE
MERCK KGAA
UNION-MEDIC D.O.O. NOVI
SAD
Kutija
30
377
latanoprost
VISUS 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)
KAPI ZA OCI
HEMOFARM A.D.
Kutija
30
378
ramipril
VIVACE 28 po 1,25mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
40
379
ramipril
VIVACE 28 po 2,5mg
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
250
380
ramipril
TABLETE
ZDRAVLJE A.D.
Kutija
290
381
ramipril + hidrohlortiazid
TABLETE
40
dorzolamid, timolol
Kutija
5
383
latanoprost
XALATAN 1 po 2.5 ml 0.0050%
KAPI ZA OCI
ZDRAVLJE A.D.
PFIZER MANUFACTURING
BELGIUM N
PFIZER MANUFACTURING
BELGIUM N
Kutija
382
VIVACE 28 po 5mg
VIVACE PLUS 28 po (5 mg + 25
mg)
XALACOM, 1 po 2.5 ml
(50mcg+5mg)/ml
Kutija
40
384
bumetanid
YURINEX 20 po 1 mg
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
420
385
finasterid
ZERLON 30 po 5 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
85
386
cilazapril
ZOBOX 30 po 2.5 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
70
387
cilazapril
ZOBOX 30 po 5 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
90
KAPI ZA OCI
388
zofenopril
ZOFECARD 28 po 30 mg
FILM TABLETE
389
sertralin
ZOLOFT 28 po 100 mg
FILM TABLETE
390
sertralin
ZOLOFT 28 po 50 mg
FILM TABLETE
MENARINI VON HEYDEN
GMBH/ A. M
HAUPT PHARMA LATINA
S.R.L.
HAUPT PHARMA LATINA
S.R.L.
391
kaptopril
ZORKAPTIL 40 po 12.5 mg
TABLETE
392
kaptopril
ZORKAPTIL 40 po 25 mg
393
kaptopril
394
Kutija
45
Kutija
10
Kutija
280
HEMOFARM A.D.
Kutija
80
TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
410
ZORKAPTIL 40 po 50 mg
TABLETE
Kutija
120
klopidogrel
ZYLLT 28 po 75 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
SLAVIAMED D.O.O. U
SARADNJI SA
Kutija
80
395
klaritromicin
ZYMBAKTAR 14 po 250 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
4
396
klaritromicin
ZYMBAKTAR 14 po 500 mg
FILM TABLETE
HEMOFARM A.D.
Kutija
4
IGLA MICRO FINE
0,25X5MM 31G 100 KOM 1
KOM BD ZA DECU
BEKTON DICKINSON „ili
odgovarajuće“
1 kom
500
1 kom
400
1 kom
500
1 kom
3300
1 kom
3400
Šifra
147
Igle za pen spric
397
150
398
150
399
400
401
147
147
Test trake za aparat
(sa ili bez lanceta)
Test trake za aparat
(sa ili bez lanceta)
Igleza pen špric
Igleza pen špric
Podšifra: 14710
SERIJSKI PROIZVODLANCETE ACCU CHEC
SOFT CLIX A 200
Podšifra: 15021
SERIJSKI PROIZVODTRAKE,CONTUOUR
TSSTRIP A 50 BAYER
NOVO NORDISK „ili
odgovarajuće“
BAYER „ili odgovarajuće“
Podšifra: 15010
IGLA NOVO FINE
0,25X6MM 31G 100 KOM
NOVO 1 KOM
NOVO NORDISK „ili
odgovarajuće“
Podšifra: 14710
IGLA NOVO FINE 0,3X8MM
30G 100 KOM NOVO 1
KOM
NOVO NORDISK „ili
odgovarajuće“
Podšifra: 14710
NAPOMENA: - Tabela se ne popunjava u okviru konkursne dokumentacije, već kao poseban prilog izrađen u Excel-u (tabela se može preuzeti sa portal
ili sajta naručioca).
- Takođe, ponuđač je dužan da tabelu dostavi i u štampanom obliku – papirnoj formi, kao sastavni deo svoje ponude.
- Ponuđači su dužni da svoju ponudu izrađenu u Excel-u dostave i na CD-u ili USB
Download

измењена конк. доk. - Dom zdravlja Žitište