ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА»ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ«
Београд, Ул. Савска бр. 23
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд (у даљем
тексту: Наручилац) на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“ бр. 29/2013) позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу
са конкурсном документацијом, а на основу достављеног позива за подношење
понуда у отвореном поступку јавне набавке бр. 15-20/13.
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за здравствену заштиту
радника „Железнице Србије“ Савска улица 23, 11 000 Београд, интернет страница:
www.zavod-zs.rs
1.
Врста наручиоца: јавно предузеће.
2.
Редно број јавне набавке: 15-20/13.
3.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
4.
Врста предмета: набавка добара – Лекови са листе А и А1, по партијама
5.
Набавка је обликована у 586 партијa:
1
2
10
aciklovir
aciklovir
alendronska
kiselina
alendronska
kiselina
alendronska
kiselina,
holekalciferol
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
alklometazon
dipropionat
alklometazon
dipropionat
11
12
13
14
alopurinol
alprazolam
alprazolam
alprazolam
15
alprazolam
3
4
5
6
7
8
9
Aciklovir, Zdravlje
Aciklovir, Zdravlje
Alefoss, Pharmanova
Co.
krem
tablete
1 po 5 g 5%
25 po 200 mg
tablete
4 po 70mg
Bonap, Hemofarm
tablete
4 po 70mg
Fosavance, Merck
Sharp Dohme
Alpha D3, Zdravlje
Alpha D3, Zdravlje
Alpha D3, Zdravlje
tablete
kapsule
kapsule
kapsule
4 po (70mg+5600ij)
30 po 1 mcg
30 po 0.5 mcg
50 po 0.25 mcg
Afloderm, Belupo
mast
1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
Afloderm, Belupo
Alopurinol,
Hemofarm AD
Ksalol, Galenika
Ksalol, Galenika
Ksalol, Galenika
Xanax,
Pfizer,Nemačka
krem
1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
tablete
tablete
tablete
tablete
40 po 100 mg
30 po 1 mg
30 po 0.5 mg
30 po 0.25 mg
tablete
30 po 0,5 mg
16
alprazolam
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
amantadin sulfat
amilorid +
hidrohlorotiazid
amilorid +
metiklotiazid
amitriptilin
hidrohlorid
amitriptilin
hidrohlorid
amjodaron
hlorid
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
31
amlodipin
32
33
34
35
36
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
37
Xanax,
Pfizer,Nemačka
PK Merz, Merz
Pharmaceuticals
Hemopres,
Hemofarm
tablete
30 po 0,25 mg
tablete
30 po 100 mg
tablete
40 (50mg+5mg)
Lometazid, Galenika
Amitriptylin,
Remedica LTD
Amitriptylin,
Remedica LTD
tablete
30 po (10mg+5mg)
film tablete
100 po 10mg
film tablete
30 po 25mg
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
60 po 200 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
tablete
20 po 10 mg
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
20 po 5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
amoksicilin
Amiodaron, Zdravlje
Alopres, Zdravlje
Alopres, Zdravlje
Amlodipin, PharmaS
Amlodipin, PharmaS
Amlogal, Galenika
Amlogal, Galenika
Amlopin, Ufar
Amlopin, Ufar
Monodipin,
PharmaSwiss
Monodipin,
PharmaSwiss
Norvasc, Pfizer
Norvasc, Pfizer
Vazotal, Hemofarm
Vazotal, Hemofarm
Amoksicilin,
Hemofarm
16 po 500 mg
38
amoksicilin
Ospamox, Sandoz
39
40
amoksicilin
amoksicilin
Amoksicilin
+ klavulanska kiselina
amoksicilin
+ klavulanska kiselina
Ospamox, Sandoz
Sinacilin, Galenika
Amoksiklav Lek 2X,
Lek
Amoksiklav Lek 2X,
Lek
kapsule
disperzibilne
tablete
disperzibilne
tablete
kapsule
film tablete
10 po 625mg
film tablete
10 po 1000mg
18
19
20
21
41
42
14 po 500 mg
14 po 1000 mg
16 po 500 mg
43
amoksicilin + klavulanska
kiselina
47
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
48
49
50
51
52
53
54
55
anastrozol
atenolol
atenolol
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
56
atorvastatin
57
atorvastatin
58
atorvastatin
59
60
61
62
63
64
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
65
66
azatioprin
azitromicin
67
azitromicin
68
69
70
azitromicin
azitromicin
azitromicin
44
45
46
Amoksiklav Lek, Lek
Augmentin,
GlaxoSmithKline
Panklav 2x,
Hemofarm
tablete
15 po 500mg+125mg
film tablete
14 po (875mg+125mg)
film tablete
Panklav, Hemofarm
sirup
14 po (875mg+125mg)
1 po 100 ml (125 mg +
31.25 mg)/5 ml
Panklav, Hemofarm
Arimidex,
AstraZeneca
Atenolol, Zdravlje
Prinorm, Galenika
Atacor, Zdravlje
Atacor, Zdravlje
Atacor, Zdravlje
Atoris, Slaviamed
Atoris, Slaviamed
Atorvastatin
PharmaS, PharmaS
Atorvastatin
PharmaS, PharmaS
Hipolip, Hemofarm
AD
Hipolip, Hemofarm
AD
Sortis, Pfizer
Sortis, Pfizer
Sortis, Pfizer
Tulip, Ufar DOO
Tulip, Ufar DOO
Imuran,
GlaxoSmithKline
Azibiot, Slaviamed
Hemomycin,
Hemofarm
Hemomycin,
Hemofarm
Sumamed, Pliva
Sumamed, Pliva
film tablete
15 po (500mg+125mg)
film tablete
tablete
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
28 po 1 mg
14 po 100 mg
14 po 100 mg
30 po 40 mg
30 po 20 mg
30 po 10 mg
30 po 10 mg
30 po 20 mg
film tablete
30 po 10 mg
film tablete
30 po 20 mg
film tablete
30 po 20 mg
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
30 po 10 mg
30 po 40 mg
30 po 10 mg
30 po 20 mg
30 po 20 mg
30 po 10 mg
tablete
film tablete
100 po 50 mg
3 po 500 mg
film tablete
3 po 500 mg
kapsule
kapsule
film tablete
6 po 250 mg
6 po 250mg
3 po 500 mg
71
72
bacitracin + neomicin
beklometazon
dipropionat
73
beklometazon
dipropionat
74
75
76
77
Enbecin, Galenika
Becloforte,
Hemofarm a.d.
Beconase aqueous
nasal spray,
GlaxoSmithKline
Foster, Torrex chiesi
beklometazon,formoterol pharma
Bicadex,
bikalutamid
PharmaSwiss
78
bimatoprost
biperiden
bisoprolol +
hidrohlorotiazid
79
bisoprolol fumarat
80
bisoprolol fumarat
81
bisoprolol fumarat
82
bisoprolol fumarat
83
bisoprolol fumarat
84
85
86
87
88
89
90
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
brimonidin tartarat
91
brimonidin tartarat
92
brinzolamiid
93
bromazepam
Lumigan, Allergan
Mendilex, Alkaloid
Tensec plus,
Hemofarm
Biprez, Alkaloid
d.o.o.
Biprez, Alkaloid
d.o.o.
Biprez, Alkaloid
d.o.o.
Bisoprolol PharmaS,
PharmaS
Bisoprolol PharmaS,
PharmaS
Bisoprolol PharmaS,
PharmaS
Byol, Ufar
Byol, Ufar
Byol, Ufar
Tensec, Hemofarm
Tensec, Hemofarm
Alphagan, Allergan
Brimonal, Unimed
Pharma
Azopt, Alcon
Couvreur
Bromazepam,
Hemofarm AD
mast za oči
1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1
g
sprej
1 po 200 doza (250 mc
sprej
1 po 200 doza (50 mcg / 1
doza)
sprej
1 po 180 doza (100
mcg/doza+6 mcg/doza)
film tablete
rastvor za
spoljašnju
primenu
tablete
28 po 50 mg
film tablete
30 po (5mg+12,5mg)
film tablete
30 po 2,5 mg
film tablete
30 po 5 mg
film tablete
30 po 10 mg
tablete
30 po 10 mg
tablete
30 po 2,5 mg
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
kapi za oči
30 po 5 mg
30 po 2,5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
30 po 10mg
30 po 5mg
1 po 5 ml (0.2%)
kapi za oči
1 po 10ml (0,2%)
kapi za oči
1 po 5 ml 1%
tablete
20 po 6 mg
1 po 3 ml
50 po 2 mg
94
bromazepam
95
96
97
98
99
100
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromazepam
101
bromokriptin
102
budesonid
Bromazepam,
Hemofarm AD
Bromazepam,
Hemofarm AD
Lexaurin, Krka
Lexaurin, Krka
Lexaurin, Krka
Lexilium, Alkaloid
Lexilium, Alkaloid
Bromokriptin,
Zdravlje
Budelin Novolizer,
Meda Pharma
budesonid
Pulmicort,
AstraZeneca
103
104
budesonid
105
budesonid + formoterol
106
budesonid + formoterol
107
108
budesonid + formoterol
bumetanid
109
cefaleksin
110
cefaleksin
111
112
113
114
115
116
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefiksim
cefiksim
cefpodoksim
117
cefprozil
118
cefuroksim
Pulmicort,
AstraZeneca
Symbicort,
AstraZeneca
Symbicort,
AstraZeneca
Symbicort,
AstraZeneca
Yurinex, Hemofarm
Cefaleksin,
Hemofarm
Cefaleksin,
Hemofarm
Cefaleksin,
Hemofarm
Palitrex, Galenika
Palitrex, Galenika
Pancef, Alkaloid
Pancef, Alkaloid
Tridox, Alkaloid
Cefzil, Corden
Pharma
Ceroxim, Medico
Uno
119
ciklesonid
Alvesco, Nycomed
tablete
30 po 1.5 mg
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
30 po 3 mg
30 po 6 mg
30 po 1,5 mg
30 po 3 mg
30 po 1,5 mg
30 po 3,0 mg
tablete
inhalator I
uložak
prašak za
inhalaciju (
turbohaler)
prašak za
inhalaciju (
turbohaler)
sprej za
inhalaciju
sprej za
inhalaciju
sprej za
inhalaciju
tablete
30 po 2.5 mg
1 po 200 doza (200
mcg/doza)
kapsule
sirup
16 po 250 mg
1 po 100 ml (250 mg / 5
ml)
kapsule
kapsule
kapsule
film tablete
film tablete
film tablete
16 po 500 mg
16 po 250 mg
16 po 500 mg
5 po 400 mg
10 po 400 mg
10 po 200 mg
tablete
10 po 500 mg
tablete
sprej za
inhalaciju
10 po 500 mg
1 po 60 doza (160 mcg / 1
doza)
1 po 100 doza (400 mcg /
1 do
1 po 100 doza (200 mcg /
1 do
1 po 60 doza (80 mcg+4,5
mcg)
1 po 60 doza (320 mcg + 9
mcg
1 po 60 doza (160 mcg +
4.5 m
20 po 1 mg
125
126
127
128
ciklosporin a
cilazapril
cilazapril
cilazapril
cilazapril
cilazapril +
hidrohlorotiazid
ciprofibrat
ciprofloksacin
ciprofloksacin
129
130
131
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
132
ciprofloksacin
133
140
ciproteron acetat
ciproteron apsule +
etinilestradiol
citalopram
citalopram
citalopram
citalopram
deksametazon
deksametazon +
gentamicin
Sandimun Neoral,
novartis
Prilazid, Galenika
Prilazid, Galenika
Zobox, Hemofarm
Zobox, Hemofarm
Prilazid plus,
Galenika
Lipanor, Sanofi
Ciprocinal, Zdravlje
Ciprocinal, Zdravlje
Citeral, Alkaloid
D.O.O ,Beograd
Marocen, Hemofarm
Marocen, Hemofarm
Marocen,
Hemomont
Androcur, Schering
AG
Diane 35, Schering
AG
Citalex, Zdravlje
Citalex, Zdravlje
Citalex, Zdravlje
Citalex, Zdravlje
Dexason, Galenika
Dexamytrex,
Dr.Gerhard Mann
141
deksametazon +
neomicin
Dexamethason –
neomycin, Galenika
142
deksametazon +
neomicin
143
dezoksimetazon
144
145
146
dezoksimetazon
diazepam
diazepam
147
diazepam
Neodeksacin,
Hemomont
Esperson mite,
Jugoremedija
Esperson,
Jugoremedija
Bensedin, Galenika
Bensedin, Galenika
Diazepam,
Hemofarm
120
121
122
123
124
134
135
136
137
138
139
oralni
rastvor
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
1 po 50 ml
30 po 5 mg
30 po 2.5 mg
30 po 5 mg
30 po 2.5 mg
film tablete
kapsule
film tablete
film tablete
30 po (5mg+12,5mg)
30 po 100 mg
10 po 250 mg
10 po 500 mg
tablete
film tablete
film tablete
10 po 500 mg
10 po 250 mg
10 po 500 mg
kapi za oči
1 po 5 ml 0.3%
tablete
50 po 50 mg
dražeje
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
1 po 21 (2mg + 0.035 mg)
50 po 10mg
50 po 20mg
20 po 10mg
20 po 20mg
50 po 0.5 mg
1 po 3 g (0.3mg/g +
5mg/g)
mast za oči
rastvor za
spoljašnju
primenu
rastvor za
spoljašnju
primenu
1 po 10ml (0,1%+0,35%)
1 po 10 ml (0,1% + 0,5%)
krem
1 po 30 g 0.05%
krem
tablete
tablete
1 po 30 g 0.25%
30 po 10 mg
30 po 5 mg
tablete
30 po 10 mg
148
149
diazepam
digoksin
150
diklofenak natrijum
151
diltiazem hlorid
152
153
154
disulfiram
doksazosin
doksazosin
155
156
157
158
doksiciklin
doksiciklin
donepezil hlorid
donepezil hlorid
159
160
161
dorzolamid
dorzolamid + timolol
maleat
drospirenon + estradiol
162
dutasterid
163
167
168
169
eksemestan
enalapril +
hidrohlorotiazid
enalapril +
hidrohlorotiazid
enalapril +
hidrohlorotiazid
enalapril +
hidrohlorotiazid
enalapril maleat
enalapril maleat
170
enalapril maleat
171
172
173
enalapril maleat
enalapril maleat
enalapril maleat
164
165
166
Diazepam,
Hemofarm
Dilacor, Zdravlje
Uniclophen, Unimed
Pharma
Cortiazem retard,
Hemofarm
Esperal, Sofarimex
Ind. Quimica
Farmaceutica
Alphapres, Zdravlje
Alphapres, Zdravlje
Doksiciklin,
Hemofarm
Dovicin, Galenika
Aricept, Pfizer
Aricept, Pfizer
Trusopt, Merck
Sharp Dohme
Cosopt, Merck Sharp
Dohme
Angeliq, Schering AG
Avodart, Catalent
France
Aromasin, Pharmacia
Enterprises
Enalapril HCT,
Zdravlje
Enalapril HCT,
Zdravlje
Prilenap H,
Hemofarm
Prilenap HL,
Hemofarm
Enalapril, Zdravlje
Enalapril, Zdravlje
Enatens,
PharmaSwiss
Enatens,
PharmaSwiss
Prilenap, Hemofarm
Prilenap, Hemofarm
tablete
tablete
rastvor za
spoljašnju
primenu
30 po 5 mg
20 po 0.25 mg
tablete
30 po 90 mg
tablete
tablete
tablete
20 po 500 mg
30 po 1 mg
30 po 2 mg
kapsule
kapsule
film tablete
film tablete
5 po 100 mg
5 po 100 mg
28 po 5 mg
28 po 10 mg
kapi za oči
1 po 5 ml 2%
kapi za oči
film tablete
1 po 5 ml (2%+0,5%)
1 po 28 doza (2mg + 1 mg)
kapsule
30 po 0,5 mg
tablete
30 po 25 mg
tablete
30 po (20mg+6mg)
tablete
30 po (20mg+12,5mg)
tablete
20 po (10mg+25mg)
tablete
tablete
tablete
20 po (10mg+12,5mg)
30 po 20 mg
30 po 10 mg
tablete
20 po 10 mg
tablete
tablete
tablete
20 po 20 mg
20 po 20 mg
20 po 10 mg
1 po 10 ml 0.1%
174
eritromicin
175
eritromicin
176
177
178
179
180
181
escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
esomeprazol
esomeprazol
estradiol + ciproteron
acetat
estradiol valerat +
norgestrel
estramustin fosfat
etinilestradiol +
dezogestrel
etinilestradiol +
dezogestrel
etinilestradiol +
drospirenon
182
183
184
185
186
187
191
etinilestradiol +
drospirenon
etinilestradiol +
drospirenon
etinilestradiol +
gestoden
etinilestradiol +
levonorgestrel
192
193
194
felodipin
felodipin+ramipril
felodipin+ramipril
195
fenobarbiton
196
fenofibrat
197
fenoterol apsule +
ipratropijum bromid
188
189
190
Eritromicin,
Hemofarm
Eritromicin,
Hemofarm
Cipralex, H.
Lundbeck
Elicea, Krka
Elicea, Krka
Lata, Hemofarm AD
Emanera, Krka
Emanera, Krka
film tablete
20 po 250 mg
film tablete
20 po 500 mg
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
kapsule
kapsule
28 po 10 mg
28 po 5 mg
28 po 10 mg
28 po 10 mg
7 po 40 mg
7 po 20 mg
1 po 21 doza (1 mg + 2
mg)
1 po 21 doza (11 belih +
10 smeđi
100 po 140 mg
1 po 21 doza (0,020 mg +
0,15 mg)
Climen, Schering AG
Cyclo Progynova,
Schering AG
Estracyt, Pfizer
tablete
Mercilon, Organon
Novynette, Gedeon
Richter
Midiana, Gedeon
Richter
tablete
Yasmin, Schering
AG
Yaz, Bayer
Lindynette,
Gedeon Richter
Legravan,
Galenika
Plendil, Astra
Zeneca
Triapin, Chinoin
Triapin, Chinoin
Phenobarbiton,
Hemofarm
Fenolip,
PharmaSwiss
Berodual N,
Boehringer
Ingelheim
dražeje
kapsule
film tablete
film tablete
1 po 21 (0,02mg + 0,15mg)
1 po 21 doza (3 mg + 0,03
mg)
tablete
film
tablete
1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg)
1 po 28
doza(3mg+0,02mg)(24+4placebo)
dražeje
1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)
tablete
retard
tablete
tablete
tablete
1 po 21 doza (0.03 mg + 0.15 mg)
tablete
30 po 100 mg
kapsule
30 po 160 mg
sprej
1 po 200 doza (0,05 + 0,02 mg)/1
doza)
30 po 5 mg
28 po (2,5mg +2,5mg)
28 po (5mg +5mg)
198
fenoterol apsule +
ipratropijum bromid
Berodual sol za
inhalaciju,
Instituto de
Angelis
199
fentikonazol nitrat
200
finasterid
201
finasterid
202
finasterid
203
flufenazin hlorid
204
205
206
flufenazin hlorid
flukonazol
flukonazol
207
fluocinolon acetonid
208
fluocinolon acetonid
209
210
fluocinolon acetonid
fluoksetin
211
fluoksetin
212
flutamid
Lomexin,
Recordati SPA
Finasterid,
Pharmas
Proscar, Merck
Sharp Dohme
Zerlon,
Hemofarm AD
Metoten,
Hemofarm
Metoten,
Hemofarm
Diflucan, Pfizer
Diflucan, Pfizer
Sinoderm,
Galenika
Sinoderm,
Galenika
Sinoderm,
Galenika
Flunirin, Galenika
Flunisan,
Hemofarm
Flutasin, SindanPharma
213
flutikazon furoat
Avamys, Glaxo
Operations
214
flutikazon ropionate +
salmeterol
Seretide Diskus,
GlaxoSmithKline
rastvor za
inhalaciju
apsule za
vaginalnu
primenu
film
tablete
1 po 20 ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
1 po 600 mg
30 po 5mg
tablete
film
tablete
28 po 5 mg
dražeje
25 po 5 mg
dražeje
kapsule
kapsule
25 po 1 mg
7 po 50 mg
1 po 150 mg
gel
1 po 30 g 0.025%
krem
1 po 15 g 0.025%
mast
kapsule
1 po 15 g 0.025%
30 po 20 mg
tablete
30 po 20 mg
tablete
sprej za
nazalnu
primenu
prašak za
inhalaciju
(disk
akuhaler)
90 po 250 mg
30 po 5 mg
1 po 120 doza ( 27,5 mcg/doza)
1 po 60 doza (100 mcg / 50 mcg)
215
216
217
218
219
flutikazon ropionate +
salmeterol
flutikazon ropionate +
salmeterol
folna kiselina
folna kiselina
fosinopril +
hidrohlortiazid
220
fosinopril natrijum
221
222
223
fosinopril natrijum
fusidat natrijum
gabapentin
224
gentamicin
225
gentamicin
226
glibenklamid
227
228
229
230
gliceril trinitrat
gliklazid
gliklazid
gliklazid
231
glimeprid
232
glimeprid
233
glimeprid
Seretide Diskus,
GlaxoSmithKline
Seretide Diskus,
GlaxoSmithKline
Folacin, Jadran
galenski
laboratorij DD
Folnak, Nini
Monopril plus,
PharmaSwiss
prašak za
inhalaciju
(disk
akuhaler)
1 po 60 doza (500 mcg + 50 mcg)
prašak za
inhalaciju
(disk
akuhaler)
1 po 60 doza (250 mcg / 50 mcg)
tablete
tablete
20 po 5 mg
20 po 5 mg
tablete
28 po (20mg+12,5mg)
Monopril,
PharmaSwiss
Monopril,
PharmaSwiss
Stanicid, Hemofarm
Neurontin, Pfizer
Gentamicin,
Galenika
Gentokulin,
Hemomont
Maninil, Berlin
Chemie
Nitrolingual, GPohl
Boskamp
Diaprel MR, Servier
Diprian, Hemofarm
Glioral, Galenika
Amaryl, Aventis
Intercontinental
Amaryl, Aventis
Intercontinental
Amaryl, Aventis
Intercontinental
tablete
28 po 10 mg
tablete
mast
kapsule
28 po 20 mg
1 po 10 g 2%
50 po 300 mg
mast
rastvor za
spoljašnju
primenu
1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1 g)
tablete
sprej
tablete
tablete
tablete
30 po 3.5 mg
1 po 200 doza (0.4 mg / 1
doza)
30 po 60 mg
30 po 80 mg
30 po 80 mg
tablete
30 po 3 mg
tablete
30 po 4 mg
tablete
30 po 2 mg
1 po 10 ml 0.3%
234
glimeprid
235
glimeprid
236
glimeprid
237
glimeprid
238
239
240
glimeprid
gvožđe II fumarat
gvožđe III hidroksid
Limeral, Zdravlje
AD
Limeral, Zdravlje
AD
Limeral, Zdravlje
AD
Limeral, Zdravlje
AD
Limeral, Zdravlje
AD
Heferol, Alkaloid
Ferrum Sandoz, Lek
241
gvožđe III hidroksid
Ferrum Sandoz, Lek
242
gvožđe III protein sukcinat
243
haloperidol
244
haloperidol
245
hidrohlorotiazid
246
hidrokortizon
247
hidrokortizon
248
hloramfenikol
249
hloramfenikol
250
251
hloramfenikol
hlorpromazin
Legofer, Alkaloid
Haloperidol,
Hemofarm
Haloperidol,
Hemofarm
Diunorm,
Slaviamed
Hydrocortison,
Galenika
Hydrocortison,
Galenika
Chloramphenicol,
Galenika
Hloramfenikol,
Alkaloid
Hloramkol,
Hemomont
Largactil, Galenika
252
holekalciferol
253
ibandronska kiselina
254
ibuprofen
255
indapamid
Vigantol, Merck
KGaA
Alvodronic,
Alvogen
Brufen, Abbott
S.R.L. Italija
Indapres,
Hemofarm
tablete
30 po 6mg
tablete
30 po 4mg
tablete
30 po 3mg
tablete
30 po 2mg
tablete
kapsule
sirup
tablete za
žvakanje
rastvor za
oralnu
primenu
30 po 1mg
30 po 350 mg
1 po 100 ml (50 mg / 5 ml)
tablete
30 po 10 mg
tablete
25 po 2 mg
tablete
20 po 25 mg
mast
1 po 5 g 2.5%
mast
1 po 5 g 1%
mast
1 po 5 g 1%
mast za oči
1 po 5 g 1%
mast
tablete
kapi za
oralnu
primenu
1 po 5 g 1%
50 po 25 mg
film tablete
1 po 150 mg
sirup
retard film
tablete
1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
30 po 100 mg
1 po 150 ml (40 mg / 15 ml)
1 po 10 ml (20000 i.j./ml)
30 po 1.5 mg
256
indapamid
257
258
insulin aspart
insulin aspart: rastvorljivi
30% + protamin kristalni
70%
259
insulin detemir
260
insulin glargin
261
insulin humani izofan
262
insulin humani izofan
263
insulin humani kristalni
265
266
insulin humani: kristalni
25% + izofan 75%
insulin humani: kristalni
30% + protamin izofan
70%
itrakonazol
267
itrakonazol
268
itrakonazol
269
itrakonazol
270
izosorbid 5 mononitrat
271
272
izosorbid 5 mononitrat
izosorbid dinitrat
273
izosorbid dinitrat
274
izotretinoin
275
276
kalcijum karbonat
kaptopril
264
Rawel SR, Krka
NovoRapid FlexPen,
Novo Nordisk
NovoMix 30
FlexPen, Novo
Nordisk
Levemir, Novo
Nordisk
Lantus Solostar,
SanofiAventis
Insulatard Penfil,
Novo Nordisk
Insuman Basal
Solostar, Sanofi
Aventis
Actrapid Penfil,
Novo Nordisk
Insuman Comb 25
Solostar, Sanofi
Aventis
Mixtard 30 Penfil,
Novo Nordisk
Kanazol, Slaviamed
Omicral, Medico
Uno
Omicral, Medico
Uno
Omicral, Medico
Uno
Monizol,
Hemofarm
Monizol,
Hemofarm
Cornilat, Galenika
Isosorb retard,
Zdravlje
Roaccutane, F.
Hoffmann-La Roche
Kalcijum karbonat,
Alkaloid
Katopil, Galenika
retard
tablete
30 po 1.5 mg
injekcije
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
injekcije
(karpula)
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
injekcije
injekcije
(karpula)
injekcije
(karpula)
injekcije
(špric)
injekcije
(karpula)
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
5 po 3 ml (100i.j.
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
injekcije
(špric)
5 po 3 ml (100i.j./ml )
injekcije
(karpula)
kapsule
5 po 3 ml (100 i.j /1ml)
10 po 100 mg
kapsule
15 po 100 mg
kapsule
28 po 100 mg
kapsule
4 po 100 mg
tablete
30 po 40 mg
tablete
tablete
30 po 20 mg
20 po 20 mg
kapsule
60 po 20 mg
kapsule
30 po 10 mg
tablete
tablete
50 po 1 g
40 po 50 mg
277
kaptopril
278
kaptopril
279
kaptopril
280
281
kaptopril
karbamazepin
282
karbamazepin
283
284
285
karbamazepin
karvedilol
karvedilol
286
karvedilol
287
karvedilol
288
289
290
karvedilol
karvedilol
karvedilol
291
ketokonazol
292
293
294
295
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
klaritromicin
296
klaritromicin
297
klindamicin
298
299
klindamicin
klomipramin hlorid
300
klonazepam
301
302
303
klonazepam
klonazepam
klopidogrel
Katopil, Galenika
Zorkaptil,
Hemofarm AD
Zorkaptil,
Hemofarm AD
Zorkaptil,
Hemofarm AD
Galepsin, Galenika
Karbapin,
Hemofarm
Tegretol CR,
Novartis
Coryol, Slaviamed
Coryol, Slaviamed
Dilatrend, F.
Hoffmann-La Roche
Dilatrend, F.
Hoffmann-La Roche
Dilatrend, F.
Hoffmann-La Roche
Karvileks, Zdravlje
Milenol, Hemofarm
Mycoseb,
Hemofarm
Fromilid uno,
Slaviamed
Fromilid, Slaviamed
Klacid MR, Abbott
Klacid, Abbott
Zymbaktar,
Hemofarm
Clindamycin – MIP,
Chephasaar
Clindamycin – MIP,
Chephasaar
Anafranil, Novartis
Klonazepam,
Remedica
Rivotril, F.
Hoffmann-La Roche
Rivotril, Galenika
Antiagrex, Zdravlje
tablete
40 po 25 mg
tablete
40 po 12.5 mg
tablete
40 po 50 mg
tablete
tablete
40 po 25 mg
50 po 200 mg
tablete
50 po 200 mg
film tablete
film tablete
tablete
30 po 400 mg
28 po 6.25mg
28 po 12.5mg
tablete
28 po 25 mg
film tablete
28 po 6.25 mg
tablete
tablete
tablete
28 po 12.5 mg
30 po 12.5 mg
28 po 12.5 mg
tablete
retard
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
20 po 200 mg
film tablete
14 po 500 mg
film tablete
12 po 300 mg
film tablete
dražeje
12 po 600 mg
30 po 25 mg
tablete
30 po 2 mg
tablete
tablete
film tablete
30 po 2mg
30 po 2 mg
28 po 75mg
7 po 500 mg
14 po 500 mg
7 po 500mg
14 po 500mg
304
305
306
307
308
klopidogrel
klopidogrel
klopidogrel
klozapin
klozapin
309
kvinapril
310
311
312
kvinapril
kvinapril hlorid +
hidrohlorotiazid
laktuloza
313
laktuloza
314
lamivudin
315
lamotrigin
316
lamotrigin
317
lamotrigin
318
319
320
321
322
323
lamotrigin
lansoprazol
lansoprazol
latanoprost
latanoprost + timolol
maleat
letrozol
324
levodopa + benzerazid
325
levodopa + benzerazid
326
levofloksacin
327
levofloksacin
328
levofloksacin
329
levofloksacin
Clopigal, Galenika
Plavix, Sanofi
Zyllt, Slaviamed
Leponex, Novartis
Leponex, Novartis
Hemokvin,
Hemofarm
Hemokvin,
Hemofarm
Hemokvin plus,
Hemofarm
Duphalac, Abbott
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
28 po 75mg
28 po 75 mg
28 po 75 mg
50 po 100 mg
50 po 25 mg
film tablete
20 po 10 mg
film tablete
20 po 20 mg
film tablete
sirup
Portalak, Belupo
Zeffix,
GlaxoSmithKline
Lamal, Alkaloid
DOO Beograd
Lamictal,
GlaxoSmithKline
Lamictal,
GlaxoSmithKline
Lamictal,
GlaxoSmithKline
Sabax, Hemofarm
Sabax, Hemofarm
Xalatan, Pfizer
sirup
20 po (20mg+12,5mg)
1 po 500ml (667g/l)
1 po 500 ml 67% (67 g / 100
ml)
film tablete
28 po 100 mg
tablete
30 po 50 mg
tablete
30 po 50 mg
tablete
30 po 25 mg
tablete
kapsule
kapsule
kapi za oči
tablete
30 po 100 mg
28 po 15 mg
14 po 30 mg
1 po 2.5 ml 0.0050%
1 po 2.5 ml (5mg/ml +
50mcg/ml)
30 po 2.5 mg
100 po 250 mg(200 mg + 50
mg)
100 po 250 mg (200 mg + 50
mg)
film tablete
10 po 250 mg
film tablete
10 po 500 mg
film tablete
10 po 500 mg
film tablete
10 po 500 mg
Xalacom, Pfizer
kapi za oči
Femara, Novartis
film tablete
Madopar, F.
Hoffmann-La Roche tablete
Madopar, Galenika
Forteca, Hemofarm
AD
Forteca, Hemofarm
AD
Levomax,
PharmaSwiss
Lofocin,
Pharmanova
330
331
levotiroksin natrijum
levotiroksin natrijum
332
lizinopril
333
lizinopril
334
lizinopril
335
336
337
lizinopril
lizinopril+hidrohlorotiazid
lizinopril+hidrohlorotiazid
338
lizinopril+hidrohlorotiazid
339
lizinopril+hidrohlorotiazid
340
341
lizinopril+hidrohlorotiazid
loperamid hlorid
342
lorazepam
343
lorazepam
344
345
losartan + hidrohlortiazid
losartan + hidrohlortiazid
346
losartan kalijum
347
348
349
losartan kalijum
losartan kalijum
losartan kalijum
350
losartan kalijum
351
352
353
354
355
356
losartan kalijum
losartan kalijum
maprotilin
maprotilin
memantin hlorid
memantin hlorid
Euthyrox, Merck
KgaA
Tivoral, Galenika
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Skopryl, Alkaloid
D.O.O Beograd
Iruzid, Belupo
Iruzid, Belupo
Lizopril H,
Bosnalijek
Lizopril H,
Bosnalijek
Skopryl plus,
Alkaloid
Loperamid, Zdravlje
Lorazepam,
Hemofarm AD
Lorazepam,
Hemofarm AD
Erynorm plus,
Hemofarm AD
Losar plus, Galenika
Erynorm,
Hemofarm AD
Erynorm,
Hemofarm AD
Losar, Galenika
Losartan, PharmaS
Lotar, Alkaloid doo
Beograd
Lotar, Alkaloid doo
Beograd
Rasoltan, Zdravlje
Maprotilin, Zdravlje
Maprotilin, Zdravlje
Ebixa, H. Lundbeck
Ebixa, H. Lundbeck
tablete
tablete
50 po 25 mcg
50 po 100 mcg
tablete
20 po 20 mg
tablete
20 po 10 mg
tablete
30 po 20mg
tablete
tablete
tablete
30 po 10mg
30 po (20mg+25mg)
30 po (10mg+12,5mg)
tablete
20 po (10mg+12,5mg)
tablete
20 po (20mg+12,5mg)
tablete
tablete
30 po (20mg+12,5mg)
20 po 2 mg
tablete
30 po 1 mg
tablete
20 po 2.5 mg
film tablete
film tablete
28 po (50mg+12,5mg)
30 po (50mg+12,5mg)
film tablete
28 po 100 mg
film tablete
film tablete
film tablete
28 po 50 mg
30 po 50mg
28 po 50 mg
film tablete
30 po 100 mg
film tablete
film tablete
tablete
tablete
film tablete
film tablete
30 po 50 mg
28 po 50 mg
30 po 50 mg
30 po 25 mg
56 po 10 mg
28 po 10 mg
357
358
359
360
361
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
362
mesalazin
363
mesalazin
364
mesalazin
365
metformin hlorid
366
metformin hlorid
367
metformin hlorid
368
369
370
metformin hlorid
metformin hlorid
metformin hlorid
371
metildopa
372
metilergometrin maleat
373
metilprednizolon
374
375
376
metilprednizolon
metoklopramid hlorid
metoklopramid hlorid
377
metoprolol
378
379
380
metoprolol
metoprolol
metoprolol
381
metoprolol
5-Asa, Slaviamed
5-Asa, Slaviamed
Asacol, Lek
Pentasa, Ferring
Pentasa, Ferring
Salofalk, Dr Falk
Pharma
Salofalk, Dr Falk
Pharma
Salofalk, Dr Falk
Pharma
Glucophage, Merck
KGaA
Glucophage, Merck
KgaA
Gluformin,
Hemofarm
Gluformin,
Hemofarm
Tefor, Galenika
Tefor, Galenika
Methyldopa,
Hemofarm
Methylergometrin,
Hemofarm
Nirypan,
Jugoremedija
Nirypan,
Jugoremedija
Klometol, Galenika
Reglan, Alkaloid
Corvitol, Berlin
Chemie
Corvitol, Berlin
Chemie
Egilok, Egis Ph
Egilok, Egis Ph
Metoprolol XL
Sandoz, Salutas
Pharma
supozitorije
dražeje
tablete
supozitorije
tablete
30 po 250 mg
100 po 250 mg
100 po 400 mg
28 po 1g
100 po 500 mg
tablete
50 po 500 mg
tablete
100 po 500 mg
supozitorije
10 po 500 mg
film tablete
50 po 500 mg
film tablete
30 po 1000 mg
film tablete
30 po 1000 mg
film tablete
film tablete
tablete
30 po 500 mg
30 po 850 mg
30 po 500 mg
film tablete
kapi za
oralnu
primenu
20 po 250 mg
tablete
20 po 8 mg
tablete
tablete
tablete
20 po 4 mg
30 po 10 mg
40 po 10 mg
tablete
30 po 100 mg
tablete
tablete
tablete
30 po 50 mg
60 po 100 mg
60 po 50 mg
film tablete
30 po 95 mg
1 po 10 ml (0.25 mg / 1 ml)
382
metoprolol
383
metoprolol
384
metoprolol
385
metoprolol
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
metotreksat
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metronidazol
mianserin hlorid
midazolam
midekamicin
mikonazol
mikonazol
396
397
398
mikonazol
mirtazapin
mirtazapin
399
mometazon furoat
400
mometazon furoat
401
mometazon furoat
402
montelukast
403
montelukast
natrijum valproat +
valproinska kiselina
404
405
406
407
nebivolol
neomicin sulfat +
fluocinolon acetonid
apsule sulfat + fluocinolon
acetonid
Metoprolol XL
Sandoz, Salutas
Pharma
Presolol,
Hemofarm
Presolol,
Hemofarm
Presolol,
Hemofarm
Methotrexat
"Ebewe"
Orvagil, Galenika
Orvagil D, Galenika
Orvagil, Galenika
Orvagil, Galenika
Tolvon, Organon
Flormidal, Galenika
Macropen, Krka
Daktanol, Galenika
Daktanol, Galenika
Gino Daktanol,
Galenika
Remeron, Organon
Remirta, Actavis HF
Elocom, ScheringPlough
Elocom, ScheringPlough
Nasonex, ScheringPlough
Alvokast, Alvogen
d.o.o.
Singulair, Merck
Sharp Dohme
Eftil retard 500,
Zorka Pharma
Binevol, Pharma
Swiss
Sinoderm N,
Galenika
Sinoderm N,
Galenika
film tablete
30 po 47,5 mg
film tablete
56 po 50 mg
film tablete
30 po 100 mg
film tablete
28 po 50 mg
tablete
tablete
tablete
vagitorije
tablete
film tablete
tablete
film tablete
krem
gel
50 po 2.5 mg
20 po250mg
20 po 400 mg
10 po 500 mg
20 po 400 mg
30 po 30 mg
30 po 15 mg
16 po 400mg
1 po 30 g 2%
1 po 40 g 2%
vagitorije
tablete
film tablete
7 po 200 mg
30 po 30 mg
30 po 30 mg
mast
1 po 15 g (0,1%)
krem
sprej za
nazalnu
primenu
1 po 15 g (0,1%)
film tablete
28 po 10 mg
film tablete
28 po 10 mg
film tablete
30 po (333mg+145mg)
tablete
30 po 5 mg
1 po 15 g (0,025% + 3300
i.j./g)
1 po 15 g (0,025% + 3300
i.j./g)
krem
mast
1 po 140 doza 0,05%
408
apsule sulfat + polimiksin
B sulfat + nistatin
409
410
411
412
413
nifedipin
nifedipin
nitrazepam
nitrazepam
norfloksacin
414
ofloksacin
415
416
417
418
419
420
421
ofloksacin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
omeprazol
omeprazol
422
ondansetron
423
ondansetron
424
pantoprazol
425
pantoprazol
426
pantoprazol
427
428
429
430
431
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
paroksetin
432
433
434
435
436
437
paroksetin
perindopril
perindopril
perindopril+amlodipin
perindopril+amlodipin
perindopril+amlodipin
Polygynax,
Innotech
International
Nifedipin,
Hemofarm
Nifelat, Zdravlje
Cerson, Belupo
Nipam, Bosnalijek
Uricin, Slaviamed
Floxal, Dr.Gerhard
Mann
Visiren,
Jugoremedija
Onzapin,Zdravlje
Sizap, Alkaloid
Sizap, Alkaloid
Treana, Hemofarm
Omeprol, Zdravlje
Ortanol, Ufar
Ondasan,
Slaviamed
Ondasan,
Slaviamed
Controloc,
Nycomed
Controloc,
Nycomed
Gastroloc,
Pharmanova
Gastroloc,
Pharmanova
Nolpaza, Slaviamed
Nolpaza, Slaviamed
Nolpaza, Slaviamed
Actapax, Zdravlje
Seroxat,
GlaxoSmithKline
Prexanil, Servier
Prexanil, Servier
Prexanor, Servier
Prexanor, Servier
Prexanor, Servier
apsule za
vaginalnu
primenu
1 po 12 (100000i.j. +
35000i.j. + 35000ij)
film tablete
tablete
tablete
tablete
film tablete
30 po 20 mg
30 po 20 mg
10 po 5 mg
10 po 5 mg
20 po 400mg
mast za oči
1 po 3 g (3 mg / 1 ml)
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
kapsule
kapsule
10 po 200 mg
28 po 5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
30 po 5mg
15 po 20 mg
14 po 20 mg
film tablete
10 po 4 mg
film tablete
10 po 8 mg
film tablete
14 po 40 mg
tablete
14 po 20 mg
film tablete
14 po 40 mg
tablete
tablete
tablete
tablete
film tablete
14 po 20 mg
14 po 20 mg
14 po 40 mg
28 po 20 mg
30 po 20 mg
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
tablete
30 po 20 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
30 po (5mg+10mg)
30 po (10mg+mg)5
30 po (10mg+10mg)
438
439
440
perindopril+amlodipin
perindopril+indapamid
perindopril+indapamid
441
perindopril+indapamid
442
443
pilokarpin hlorid
pipemidna kiselina
444
445
pipemidna kiselina
piridostigmin bromid
446
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
447
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
448
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
449
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
450
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
451
452
453
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
pravastatin natrijum
pravastatin natrijum
454
pravastatin natrijum
455
pravastatin natrijum
456
457
prednizolon
prednizon
Prexanor, Servier
Co-Prenessa, Krka
Co-Prenessa, Krka
Prexanil Combi,
Servier
Miokarpin,
Hemomont
Pipegal, Galenika
Pipem, Hemofarm
AD
Mestinon, ICN
Mirapexin,
Boehringer
Ingelheim
Mirapexin,
Boehringer
Ingelheim
Mirapexin,
Boehringer
Ingelheim
Mirapexin,
Boehringer
Ingelheim
Mirapexin,
Boehringer
Ingelheim
Mirapexin,
Boehringer
Ingelheim
Pralip, Lek
Pralip, Lek
Pravacor,
PharmaSwiss
Pravacor,
PharmaSwiss
Prednizon,
Bosnalijek
Pronison, Galenika
tablete
tablete
tablete
30 po (5mg+5mg)
30 po (2mg+0,625mg)
30 po (4mg+1,25mg)
film tablete
rastvor za
spoljašnju
primenu
kapsule
30 po (5mg+1,25mg)
kapsule
dražeje
20 po 200 mg
150 po 60 mg
retard
tablete
30 po 0,75 mg
retard
tablete
30 po 3 mg
retard
tablete
10 po 0,375 mg
retard
tablete
30 po 1,5 mg
tablete
30 po 1 mg
tablete
tablete
tablete
30 po 0.25 mg
30 po 40mg
30 po 20mg
1 po 10 ml 2%
20 po 200 mg
tablete
30 po 40mg
tablete
30 po 20 mg
tablete
tablete
10 po 5mg
20 po 20 mg
458
progesteron
459
progesteron
460
propafenon hlorid
461
propafenon hlorid
462
propiltiouracil
463
propiltiouracil
464
465
466
467
468
propranolol hlorid
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
469
ramipril
470
ramipril
471
ramipril
472
ramipril
473
ramipril
474
ramipril
475
476
477
478
479
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
Utrogestan,
Besins
Manufacturing
Belgium
Utrogestan,
Besins
Manufacturing
Belgium
Propafen,
Hemofarm AD
Propafen,
Hemofarm AD
PTU
(Propiltiouracil),
Alkaloid
PTU
(Propiltiouracil),
Alkaloid
Propranolol,
Galenika
Ampril, Slaviamed
Ampril, Slaviamed
Ampril, Slaviamed
Ampril, Slaviamed
Prilinda,
Hemofarm
Prilinda,
Hemofarm
Ramipril PharmaS,
PharmaS
Ramipril PharmaS,
PharmaS
Tritace, Aventis
Intercontinental
Tritace, Aventis
Intercontinental
Tritace, Aventis
Intercontinental
Vivace, Zravlje
Vivace, Zravlje
Vivace, Zravlje
Vivace, Zravlje
kapsule
30 po 100 mg
kapsule
14 po 200 mg
film tablete
50 po 300 mg
film tablete
50 po 150 mg
tablete
20 po 50 mg
tablete
45 po 100 mg
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
50 po 40 mg
28 po 10 mg
28 po 1.25 mg
28 po 5 mg
28 po 2.5 mg
tablete
28 po 5 mg
tablete
28 po 2.5 mg
tablete
28 po 2.5 mg
tablete
28 po 5 mg
tablete
28 po 10 mg
tablete
28 po 2.5 mg
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
28 po 5 mg
28 po 10mg
28 po 1,25mg
28 po 2,5mg
28 po 5mg
481
ramipril +
hidrohlorotiazid
ramipril +
hidrohlorotiazid
482
ramipril +
hidrohlorotiazid
480
484
ramipril +
hidrohlorotiazid
ramipril +
hidrohlorotiazid
485
ramipril +
hidrohlorotiazid
486
rilmenidin
487
risperidon
488
risperidon
489
risperidon
490
risperidon
491
risperidon
492
risperidon
493
risperidon
494
ropinirol
495
ropinirol
496
ropinirol
497
rosuvastatin kalcijum
483
Ampril HD, Krka
tablete
28 po (5mg+25mg)
Ampril HL, Krka
Tritace comp LS,
Aventis
Intercontinental
Tritace comp,
Aventis
Intercontinental
Vivace plus,
Zdravlje
tablete
28 po (2,5mg+12,5mg)
tablete
28 po (2,5mg +12,5mg)
tablete
28 po (5mg +25mg)
tablete
28 po (2,5+12,5)mg
tablete
28 po (5mg +25mg)
tablete
30 po 1 mg
film tablete
20 po 2mg
film tablete
20 po 3 mg
film tablete
20 po 1 mg
film tablete
20 po 2 mg
film tablete
20 po 1 mg
film tablete
20 po 2 mg
film tablete
20 po 3 mg
tablete
28 po 4 mg
tablete
28 po 2 mg
tablete
28 po 8 mg
film tablete
30 po 20 mg
Vivace plus,
Zdravlje
Tenaxum, Les
Laboratories
Servier
Risperidon,
Hemofarm
Rispolept,
Janssen-Cilag
Rispolept,
Janssen-Cilag
Rispolept,
Janssen-Cilag
Rissar, Alkaloid
DOO Beograd
Rissar, Alkaloid
DOO Beograd
Rissar, Alkaloid
DOO Beograd
Requip Modutab,
Smithkline
Beecham Pharm.
Requip Modutab,
Smithkline
Beecham Pharm.
Requip Modutab,
Smithkline
Beecham Pharm.
Rosuhol,
PharmaSwiss
498
499
500
501
rosuvastatin kalcijum
rosuvastatin kalcijum
rosuvastatin kalcijum
rosuvastatin kalcijum
502
salbutamol
503
salbutamol
504
505
506
sertralin
sertralin
sertralin
507
sertralin
508
sertralin
509
simvastatin
510
simvastatin
511
simvastatin
512
simvastatin
513
simvastatin
514
simvastatin
515
516
517
simvastatin
simvastatin
simvastatin
518
simvastatin
519
simvastatin
520
simvastatin
521
sotalol hlorid
522
spironolakton
Rosuhol,
PharmaSwiss
Roxera, Slaviamed
Roxera, Slaviamed
Roxera, Slaviamed
Spalmotil,
Galenika
Ventolin,
GlaxoSmithKline
Asentra,
Slaviamed
Sidata, Hemofarm
Sidata, Hemofarm
Zoloft, Haupt
pharma
Zoloft, Haupt
pharma
Cholipam,
Hemofarm
Cholipam,
Hemofarm
Hollesta, Alkaloid
doo Beograd
Hollesta, Alkaloid
doo Beograd
Hollesta, Alkaloid
doo Beograd
Simvastatin,
PharmaS
Simvastatin,
PharmaS
Vasilip, Slaviamed
Vasilip, Slaviamed
Zocor, Merck
Sharp Dohme
Zocor, Merck
Sharp Dohme
Zocor, Merck
Sharp Dohme
Darob mite,
Abbott
Spironolakton,
Galenika
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
30 po 10 mg
28 po 20 mg
28 po 5 mg
28 po 10 mg
tablete
60 po 2 mg
sprej
1 po 200 doza (0.1 mg / 1 doza)
tablete
film tablete
film tablete
28 po 50 mg
28 po 50mg
28 po 100 mg
film tablete
28 po 100 mg
film tablete
28 po 50 mg
tablete
20 po 10 mg
tablete
20 po 20 mg
film tablete
30 po 40 mg
film tablete
30 po 20 mg
film tablete
30 po 10 mg
film tablete
30 po 20 mg
film tablete
film tablete
film tablete
28 po 20 mg
28 po 20 mg
28 po 10 mg
film tablete
28 po 40 mg
film tablete
28 po 10 mg
film tablete
28 po 20 mg
tablete
50 po 80 mg
tablete
30 po 100 mg
523
spironolakton
524
525
sulfadiazin srebro
sulfametoksazol +
trimetoprim
526
sulfasalazin
527
sumatriptan
528
tamoksifen
529
tamoksifen
530
tamoksifen
531
tamsulosin
532
tamsulosin
533
telmisartan
534
telmisartan
535
536
537
telmisartan +
hidrohlorotiazid
teofilin
teofilin
538
539
540
541
542
543
544
tetrazepam
tiamazol
tiamazol
tiamazol
tiamazol
tianeptin natrijum
tibolon
545
tiklopidin hlorid
Spironolakton,
Galenika
Sanaderm,
Zdravlje
Bactrim, Galenika
Salazopyrin EN,
Kemwell
Imigran,
GlaxoSmithKline
Nolvadex,
AstraZeneca
Tamoxifen,
Alvogen DOO
Tamoxifen,
Alvogen DOO
Betamsal,
Hemofarm
Tamsol,
PharmaSwiss
Micardis,
Boehringer
Ingelheim
Micardis,
Boehringer
Ingelheim
Micardis plus,
Boehringer
Ingelheim
Durofilin, Zdravlje
Durofilin, Zdravlje
Tetrazepam - MIP,
Chephasaar
Thyrozol, Merck
Thyrozol, Merck
Thyrozol, Merck
Tiastat, Bosnalijek
Coaxil, Servier
Livial, Organon
Ticlodix,
Hemofarm
tablete
40 po 25 mg
krem
1 po 50 g 1%
tablete
20 po 480 mg(400 + 80 mg)
tablete
100 po 500 mg
film tablete
2 po 50 mg
film tablete
30 po 10 mg
tablete
30 po 20 mg
tablete
30 po 10 mg
kapsule
30 po 0,4mg
kapsule
30 po 0.4 mg
tablete
28 po 40 mg
tablete
28 po 80 mg
tablete
kapsule
kapsule
28 po (80mg+12,5mg)
40 po 125 mg
40 po 250 mg
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
film tablete
tablete
20 po 50 mg
20 po 10mg
20 po 5mg
20 po 20mg
20 po 20 mg
30 po 12.5 mg
28 po 2.5 mg
film tablete
30 po 250 mg
546
timolol
547
timolol
548
timolol
maleat+bimatoprost
549
550
tiotropium
tizanidin
551
552
tolperison
tolterodin tartarat
553
topiramat
554
topiramat
555
tramadol hlorid
556
travoprost
557
trazodon hlorid
558
trimetazidin hlorid
559
trimetazidin hlorid
560
urzodeoksiholna kiselina
561
urzodeoksiholna kiselina
562
urzodeoksiholna kiselina
563
564
565
urzodeoksiholna kiselina
valsartan
valsartan
566
valsartan
rastvor za
spoljašnju
Glaumol, Galenika primenu
rastvor za
Unitimolol,
spoljašnju
Unimed Pharma
primenu
rastvor za
spoljašnju
Ganfort. Allergan primenu
Spiriva,
Boehringer
Ingelheim
kapsule
Sirdalud, Novartis tablete
Mydocalm,
Gedeon Richter
film tablete
Detrusitol, Pfizer
film tablete
Topamax,
Janssen-Cilag
tablete
Topamax,
Janssen-Cilag
tablete
Trodon,
Hemofarm
kapsule
Travatan, Alcon
Couvreur
kapi za oči
retard
Trittico, CSC
tablete
Preductal MR,
Servier
tablete
Trimetacor,
Alvogen
tablete
Ursofalk, Dr Falk
Pharma
kapsule
Ursofalk, Dr Falk
Pharma
kapsule
Ursosan, ProMed
CS
kapsule
Ursosan, ProMed
CS
kapsule
Valsacor, Krka
film tablete
Valsacor, Krka
film tablete
Valsartan Sandoz,
Novartis
film tablete
1 po 5 ml 0.5%
1 po 10 ml 0.5%
1 po 3 ml
30 po 18 mcg
30 po 4 mg
30 po 150 mg
28 po 2 mg
28 po 50 mg
28 po 100 mg
20 po 50 mg
1 po 2.5 ml
20 po 150 mg
60 po 35 mg
60 po 35 mg
50 po 250 mg
100 po 250 mg
50 po 250 mg
100 po 250 mg
28 po 160 mg
28 po 80 mg
28 po 160 mg
567
570
571
valsartan
valsartan +
hidrohlorotiazid
valsartan +
hidrohlorotiazid
valsartan +
hidrohlorotiazid
varfarin natrijum
572
venlafaksin
573
venlafaksin
574
575
venlafaksin
venlafaksin
576
verapamil hlorid
577
verapamil hlorid
578
verapamil hlorid
579
580
581
verapamil hlorid
zaleplon
zaleplon
582
zofenopril kalcijum
583
584
585
586
zolpidem tartarat
zolpidem tartarat
zolpidem tartarat
zolpidem tartarat
568
569
Valsartan Sandoz,
Novartis
film tablete
28 po 80 mg
Valsacombi, Krka
film tablete
28 po (160mg +25mg)
Valsacombi, Krka
film tablete
28 po (160mg +12,5mg)
Valsacombi, Krka
Farin, Galenika
Alventa,
Slaviamed
Alventa,
Slaviamed
Velahibin,
Zdravlje a.d.
Venlax, Galenika
Verapamil,
Alkaloid DOO
Verapamil,
Alkaloid DOO
Verapamil,
Hemofarm
Verapamil,
hemofarm
Zan, Belupo
Zan, Belupo
Zofecard,
A.Menarini
Belbien,
Hemofarm
Sanval, Lek
Sanval, Lek
Stilnox, Sanofi
film tablete
tablete
28 po (80mg +12,5mg)
30 po 5 mg
kapsule
28 po 150mg
kapsule
28 po 75mg
film tablete
kapsule
28 po 75 mg
30 po 75 mg
dražeje
30 po 40 mg
dražeje
30 po 80 mg
film tablete
30 po 40 mg
film tablete
kapsule
kapsule
50 po 80 mg
14 po 10 mg
14 po 5 mg
film tablete
28 po 30 mg
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
20 po 10mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
6.
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – Фармацеутски
производи
7.
Рок за подношење понуда је 27.01.2014. године. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.01.2014. године,
до 10.00 сати у архиви наручиоца- Београд, Ул. Савска бр. 23, IV спрат
8.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
10.
Понуда са варијантама није дозвољена.
11.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне
набавке, а на основу достављеног позива и конкурсне документације.
12.
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва физичка и правна лица
која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012) и конкурсне документације.
13.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су: цена до 60 поена и услови плаћања (касса сконто) до 40
поена.
14.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
„Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
Савска бр. 23, 11 000 Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку –ДОБАРАЛекови са листе А и А1, по партијама бр. 15-20/13,
ПАРТИЈА БР____, __________________(назив партије) „ НЕ ОТВАРАЈ''
15. На коверти навести назив, адресу понуђача, контакт телефон и контакт лице
понуђача.
16.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није
поднета до 27.01.2014. године до 10.00 часова. Неблаговремено поднете понуде
комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда,
вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
17. Захтев за појашњење конкурсне документације понуђач може упутити
наручиоцу на бр. факса 011/2686-155 локал 188 Одсек за набавке или путем поште
на адресу наручиоца „ул. Савска бр. 23 11 000 Београд“ са назнаком „Захтев за
појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 15-20/13“- Комисији за
јавну набавку.
18.
Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда,
дана 27.01.2014. године са почетком у 10.30 часова, на адреси наведеној у тачки 14.
овог позива у просторијама Библиотеке Завода.
Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Присутни представници понуђача су
дужни да приложе уредно овлашћење за учешће у поступку јавне набавке бр. 1520/13.
16.
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт: Ивана Петровић, службеник за јавне набавке, телефонски број:
011/2686-155 локал 188.
Download

завод за здравствену заштиту радника "железнице србије"