Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A
A02
A02B
A02BC
A02BC01
omeprazol
1122460
A02BC01
omeprazol
OMEPROL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner za tablete, 15
po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
404,30
20 mg
26,95
50%
1122858
A02BC01
omeprazol
ZEPROM
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
377,30
20 mg
26,95
50%
ORTANOL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
Ufar d.o.o. u saradnji
sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d.
Republika Srbija
377,30
20 mg
26,95
50%
1122846
A02BC01
INN
Država
Cena leka na
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
veliko za
na veliko
Zaštićeno ime leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Inhibitori protonske pumpe
omeprazol
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ).
NAPOMENA
A02BC02
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
pantoprazol
1122752
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
239,30
40 mg
34,19
20%
1122750
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
film tableta
14 po 40 mg
Nycomed Oranienburg
GmbH
Nemačka
325,90
40 mg
23,28
20%
239,30
40 mg
34,19
60%
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC02
1122752
A02BC02
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister,14 po 20 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
Strana 1
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1122750
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
Nycomed Oranienburg
GmbH
Nemačka
325,90
40 mg
23,28
65%
1122915
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
225,40
40 mg
32,20
55%
1122916
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 20 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
450,80
40 mg
32,20
55%
1122920
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
271,60
40 mg
19,40
55%
1122921
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 40 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
543,20
40 mg
19,40
55%
1122860
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
225,40
40 mg
32,20
55%
1122861
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 20 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
450,80
40 mg
32,20
55%
blister, 14 po 40 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
271,60
40 mg
19,40
55%
blister, 28 po 40 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
543,10
40 mg
19,40
55%
1122862
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
1122863
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28);
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2);
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).
NAPOMENA
A02BC03
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
lansoprazol
1122160
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
392,70
30 mg
28,05
60%
1122161
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 28 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
465,70
30 mg
33,26
60%
Strana 2
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1122910
A02BC03
lansoprazol
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 15 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
465,70
30 mg
33,26
60%
1122911
A02BC03
lansoprazol
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
785,40
30 mg
28,05
60%
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ).
NAPOMENA
A02BC05
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
esomeprazol
1122810
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
7 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
222,50
30 mg
47,68
75%
7 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
279,40
30 mg
29,94
75%
1122811
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
1122815
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
445,00
30 mg
47,68
75%
1122814
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
558,80
30 mg
29,94
75%
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
Strana 3
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1122805
ATC
A02BX
A02BX05
bizmut subcitrat
A02BX05
bizmut subcitrat
INDIKACIJE
NAPOMENA
A05
A05A
A05AA
A05AA02
1127177
1127176
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
1129470
1129471
1129474
1129475
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
BICIT HP
film tableta
blister, 40 po 300 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
635,30
DDD
Participacija
osiguranog
lica
480 mg
25,41
25%
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti žučnih puteva
Preparati žučnih kiselina
ursodeoksiholna kiselina
ursodeoksiholna
kiselina
NAPOMENA
A07
A07E
A07EC
A07EC02
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike ( K22.1; K25; K26; K28 ).
A05AA02
INDIKACIJE
5129472
INN
Država
Cena leka na
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
URSOFALK
URSOFALK
kapsula
kapsula
100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
2.827,40
0,75 g
84,82
20%
50 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.413,70
0,75 g
84,82
20%
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3);
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Aminosalicilna kiselina i slični lekovi
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
SALOFALK
supozitorija
SALOFALK 250
gastrorezistentna
tableta
SALOFALK 250
gastrorezistentna
tableta
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
strip, 10 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
586,70
1,5 g
176,01
20%
blister, 50 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
598,70
1,5 g
71,84
20%
blister, 100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.197,40
1,5 g
71,84
20%
blister, 50 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.302,20
1,5 g
78,13
20%
blister, 100 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
2.604,30
1,5 g
78,13
20%
Strana 4
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
1129110
A07EC02
mesalazin
ASACOL
1129130
A07EC02
mesalazin
PENTASA
5129131
A07EC02
INDIKACIJE
NAPOMENA
A10
A10B
A10BA
A10BA02
1043106
A10BA02
A10BB
A10BB09
1042062
A10BB09
A11
A11C
A11CC
A11CC03
1050100
A11CC03
mesalazin
PENTASA
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
gastrorezistentna
tableta
Lek farmacevtska
družba d.d. u saradnji
sa Tillots Pharma AG,
Švajcarska
blister, 100 po 400 mg
Slovenija
Ferring International
Center SA
Ferring International
Center SA
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 100 po 500 mg
supozitorija
blister, 28 po 1 g
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.735,90
1,5 g
65,10
20%
Švajcarska
2.440,00
1,5 g
73,20
20%
Švajcarska
3.287,40
1,5 g
176,11
20%
1. Crohnova bolest ( K50 ),
2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim lekovima.
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
Bigvanidini
metformin
metformin
GLUCOPHAGE
film tableta
blister, 50 po 500 mg
Merck Sante
Francuska
148,70
2g
11,90
30%
Francuska
576,70
60 mg
19,22
50%
462,40
1 mcg
36,99
25%
Sulfonamidi, derivati sulfoniluree
gliklazid
gliklazid
DIAPREL MR
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 60 po 30 mg
Les Laboratoires
Servier Industrie
VITAMINI
Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
Vitamin D i analozi
alfakalcidol
alfakalcidol
ALPHA D3
kapsula, meka
Zdravlje a.d. u saradnji
sa Teva
Pharmaceutical
bočica, 50 po 0,25 mcg Industries Ltd, Izrael
Republika Srbija
Strana 5
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1050102
1050101
ATC
A11CC03
A11CC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
A11CC04
1050121
A11CC04
INN
alfakalcidol
alfakalcidol
Zaštićeno ime leka
ALPHA D3
ALPHA D3
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
kapsula, meka
Zdravlje a.d. u saradnji
sa Teva
Pharmaceutical
bočica, 30 po 0,5 mcg Industries Ltd, Izrael
Republika Srbija
kapsula, meka
Zdravlje a.d. u saradnji
sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Republika Srbija
bočica, 30 po 1 mcg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
555,00
1 mcg
37,00
25%
851,10
1 mcg
28,37
25%
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa ( E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza ( M81.4).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod
tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
kalcitriol
kalcitriol
ROCALTROL
kapsula, meka
blister, 100 po 0,25 mcg
INDIKACIJE
Renalna osteodistrofija ( N25.0 ).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
916,80
1 mcg
36,67
25%
Strana 6
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1063220
1068220
ATC
B
B01
B01A
B01AA
B01AA07
INN
acenokumarol
B01AA07
acenokumarol
B01AC
B01AC04
klopidogrel
B01AC04
klopidogrel
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
SINKUM 4
tableta
blister, 20 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
102,10
5 mg
6,38
45%
1.005,70
75 mg
35,92
35%
1.005,70
75 mg
35,92
35%
Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
PLAVIX
film tableta
28 po 75 mg
Sanofi-Synthelabo
Group
Francuska
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
1068502
B01AC04
klopidogrel
ZYLLT
film tableta
blister, 28 po 75 mg
1068221
B01AC04
klopidogrel
ANTIAGREX
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.005,70
75 mg
35,92
35%
1068222
B01AC04
klopidogrel
ROŽAK
film tableta
blister, 30 po 75 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
1.077,50
75 mg
35,92
35%
1068239
B01AC04
klopidogrel
CLOPIGAL
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.005,70
75 mg
35,92
35%
1068237
B01AC04
klopidogrel
KLOPIDOGREL
fIlm tableta
blister, 14 po 75 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
502,90
75 mg
35,92
35%
1068236
B01AC04
klopidogrel
KLOPIDOGREL
fIlm tableta
blister, 84 po 75 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
3.017,10
75 mg
35,92
35%
NAPOMENA
B03
B03A
B03AA
B03AA02
1060140
1060072
B03AA02
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više
vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
ANTIANEMICI
Preparati gvožđa
Dvovalentno gvožđe, oralni preparati
ferofumarat
gvožđe II fumarat
HEFEROL
kapsula, tvrda
B03AB
B03AB05
gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks
B03AB05
gvožđe III-hidroksid
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
blister, 30 po 350 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
277,70
0.2 g
16,10
35%
344,10
90 mg
10,32
15%
Trovalentno gvožđe, oralni preparati
tableta za žvakanje
30 po 100 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
Strana 7
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7102621
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
C
C01
C01D
C01DA
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NITROLINGUAL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
sublingvalni sprej
C02AB02
1103432
C02AB02
NAPOMENA
C02AC
C02AC05
1103481
1103482
C02AC05
C02AC05
INDIKACIJE
NAPOMENA
C02AC06
1103892
C02AC06
G. Pohl-Boskamp
GmbH & Co. KG
Nemačka
Participacija
osiguranog
lica
493,90
2,5 mg
15,43
75%
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici centralnog delovanja
Metildopa
C02
C02A
C02AB
1103740
boca sa pumpom za
doziranje, 12,2 ml/ 200
doza (0,4mg/doza)
Cena leka
na veliko
po DDD
metildopa
metildopa
(racemat)
METILDOPA
METHYLDOPA
tableta
20 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
106,10
2g
42,44
50%
film tableta
20 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
141,00
2g
56,40
50%
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Agonisti imidazolinskih receptora
moksonidin
moksonidin
moksonidin
PHYSIOTENS
PHYSIOTENS
film tableta
film tableta
blister, 28 po 0,2 mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
434,00
0,3 mg
23,25
60%
blister, 28 po 0,4 mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
692,90
0,3 mg
18,56
60%
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
630,50
1 mg
21,02
60%
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
rilmenidin
rilmenidin
TENAXUM
tableta
blister, 30 po 1 mg
INDIKACIJE
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Strana 8
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103046
1103051
1107018
ATC
C03
C03B
C03BA
C03BA11
C03BA11
C03BA11
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
DIURETICI
Slabi diuretici, isključujući tiazide
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
Indapamid
indapamid
C07
C07A
C07AA
C07AA07
sotalol
C07AA07
sotalol
INDAPRES SR
blister, 30 po 1,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
272,30
2,5 mg
15,13
75%
RAWEL SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 1,5 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
272,30
2,5 mg
15,13
75%
383,60
0,16 g
15,34
50%
BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta adrenergički blokatori
Beta adrenergički blokatori, neselektivni
DAROB MITE
tableta
blister, 50 po 80 mg
Abbott GmbH & Co.
KG
Nemačka
1. Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Beta adrenergički blokatori, selektivni
metoprolol sukcinat
1107820
1107823
1107825
1107822
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
Participacija
osiguranog
lica
tableta sa
produženim
oslobađanjem
INDIKACIJE
C07AB02
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
indapamid
NAPOMENA
C07AB
C07AB02
1107824
Cena leka
na veliko za
pakovanje
metoprolol sukcinat BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 25 mg
AstraZeneca AB
Švedska
169,70
0,15 g
34,55
40%
metoprolol sukcinat BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 50 mg
AstraZeneca AB
Švedska
219,00
0,15 g
22,29
40%
metoprolol sukcinat BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 100 mg
AstraZeneca AB
Švedska
282,70
0,15 g
14,39
40%
metoprolol sukcinat BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
bočica plastična, 30 po
25 mg
AstraZeneca GmbH
Nemačka
181,80
0,15 g
34,54
40%
metoprolol sukcinat BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
bočica plastična, 30 po
50 mg
AstraZeneca GmbH
Nemačka
234,60
0,15 g
22,29
40%
Strana 9
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1107821
1107810
1107814
1107812
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bočica plastična, 30 po
100 mg
AstraZeneca GmbH
Nemačka
302,70
0,15 g
14,38
40%
C07AB02
metoprolol sukcinat BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
C07AB02
METOPROLOL XL
metoprolol sukcinat SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 47,5 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
222,90
0,15 g
22,29
40%
C07AB02
METOPROLOL XL
metoprolol sukcinat SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 95 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
287,70
0,15 g
14,39
40%
C07AB02
METOPROLOL XL
metoprolol sukcinat SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 190 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
391,00
0,15 g
9,78
40%
INDIKACIJE
1. Srčana insuficijencija ( I50 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
C07AG
Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
C07AG02 karvedilol
1107625
C07AG02
karvedilol
KARVILEKS
tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
254,10
37,5 mg
25,41
50%
1107660
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
237,20
37,5 mg
25,41
50%
1107661
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
352,40
37,5 mg
18,88
50%
28 po 12,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
237,20
37,5 mg
25,41
50%
28 po 25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
352,40
37,5 mg
18,88
50%
blister, 28 po 12,5 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
237,20
37,5 mg
25,41
50%
1107621
1107622
1107676
C07AG02
C07AG02
C07AG02
INDIKACIJE
NAPOMENA
karvedilol
karvedilol
karvedilol
DILATREND
DILATREND
CORYOL
tableta
tableta
tableta
1. Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Strana 10
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
ATC
C09
C09A
C09AA
C09AA01
kaptopril
1103632
C09AA01
kaptopril
ZORKAPTIL
tableta
1103630
C09AA01
kaptopril
ZORKAPTIL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bočica plastična, 40 po
12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
85,50
50 mg
8,55
50%
tableta
blister, 40 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
171,00
50 mg
8,55
25%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
342,00
50 mg
8,55
25%
1103631
C09AA01
kaptopril
ZORKAPTIL
tableta
bočica plastična, 40 po
50 mg
1103220
C09AA01
kaptopril
KATOPIL
tableta
40 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
171,00
50 mg
8,55
25%
1103222
C09AA01
kaptopril
KATOPIL
tableta
40 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
342,00
50 mg
8,55
25%
C09AA04
perindopril
1103916
C09AA04
perindopril
PREXANIL
tableta
30 po 5 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
435,60
4 mg
11,62
35%
1103915
C09AA04
perindopril
PREXANIL
tableta
30 po 10 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
673,20
4 mg
8,98
40%
1103900
C09AA04
perindopril
PRENESSA
tableta
blister, 30 po 2 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
195,00
4 mg
13,00
25%
blister, 30 po 4 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
348,50
4 mg
11,62
35%
Slovenija
448,80
4 mg
7,48
25%
1103901
C09AA04
perindopril
PRENESSA
tableta
1103906
C09AA04
perindopril
PRENESSA
tableta
blister, 30 po 8 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
1103935
C09AA04
perindopril
NOPRITEX
tableta
blister, 30 po 4 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
348,50
4 mg
11,62
35%
1103929
C09AA04
perindopril
NOPRITEX
tableta
blister, 30 po 8 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
448,80
4 mg
7,48
25%
C09AA06
kvinapril
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Pfizer
H.C.P Corporation,
USA
Republika Srbija
167,60
15 mg
12,57
40%
1103731
C09AA06
kvinapril
HEMOKVIN
film tableta
Strana 11
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103702
ATC
C09AA08
C09AA08
INN
cilazapril
cilazapril
Zaštićeno ime
leka
PRILAZID
FO
film tableta
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Republika Srbija
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
kontejner za tablete, 30 Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Republika Srbija
po 5 mg
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 30 po 2,5 mg
Država
proizvodnje
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
387,30
2,5 mg
12,91
45%
689,80
2,5 mg
11,50
45%
1103704
C09AA08
cilazapril
PRILAZID
film tableta
1103883
C09AA08
cilazapril
ZOBOX
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
689,80
2,5 mg
11,50
45%
1103882
C09AA08
cilazapril
ZOBOX
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
387,30
2,5 mg
12,91
45%
C09AA09
fosinopril
1103810
C09AA09
fosinopril
MONOPRIL
tableta
blister, 28 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
303,60
15 mg
16,26
45%
1103811
C09AA09
fosinopril
MONOPRIL
tableta
blister, 28 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
439,60
15 mg
11,78
45%
C09AA15
zofenopril
blister, 28 po 30 mg
Menarini Von
Heyden GmbH; A.
Menarini
Manufacturing
Logistics and
Services S.R.L.
Nemačka; Italija
616,00
30 mg
22,00
75%
Francuska
212,30
1 tableta
7,08
25%
1103467
C09AA15
zofenopril
ZOFECARD
film tableta
INDIKACIJE
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
NAPOMENA
C09B
C09BA
C09BA04
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Inhibitori ACE, kombinacije
Inhibitori ACE i diuretici
perindopril, indapamid
1401906
C09BA04
perindopril,
indapamid
PREXANIL COMBI
LD
tableta
30 po (2 mg + 0,625
mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie
Strana 12
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
1401174
C09BA04
perindopril,
indapamid
PREXANIL COMBI
tableta
30 po (4 mg + 1,25 mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
458,80
1 tableta
15,29
30%
1401260
C09BA04
perindopril,
indapamid
NOPRITEX PLUS
tableta
blister, 30 po (2 mg +
0,625 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
212,30
1 tableta
7,08
25%
1401261
C09BA04
perindopril,
indapamid
NOPRITEX PLUS
tableta
blister, 30 po (4 mg +
1,25 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
428,80
1 tableta
14,29
25%
1401251
C09BA04
perindopril,
indapamid
CO-PRENESSA
tableta
blister, 30 po (2 mg +
0,625 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
212,30
1 tableta
7,08
25%
1401252
C09BA04
perindopril,
indapamid
CO-PRENESSA
tableta
blister, 30 po (4 mg +
1,25 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
428,80
1 tableta
14,29
25%
1401030
C09BA06
INDIKACIJE
C09BA08
1401400
C09BA08
INDIKACIJE
C09BA09
1401236
C09BA09
INDIKACIJE
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
JKL
INDIKACIJE
C09BA06
INN
Zaštićeno ime
leka
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
kvinapril, hidrohlortiazid
kvinapril,
hidrohlortiazid
HEMOKVIN PLUS
film tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
225,20
1 tableta
11,26
20%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
cilazapril, hidrohlortiazid
cilazapril,
hidrohlortiazid
PRILAZID PLUS
film tableta
30 po (5 mg + 12,5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
729,90
1 tableta
24,33
45%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
fosinopril, hidrohlortiazid
fosinopril,
hidrohlortiazid
MONOPRIL PLUS
tableta
blister, 28 po (20 mg +
12,5 mg)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
477,10
1 tableta
17,04
40%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
Strana 13
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103884
ATC
C09BB
C09BB03
lizinopril, amlodipin
C09BB03
lizinopril, amlodipin LISONORM
INDIKACIJE
C09BB05
1403021
1403020
C09BB05
C09BB05
INDIKACIJE
C09C
C09CA
C09CA01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala
blister, 30 po (10 mg +
5 mg)
Gedeon Richter
PLC
Mađarska
Cena leka
na veliko za
pakovanje
444,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 tableta
14,82
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
ramipril, felodipin
ramipril, felodipin
ramipril, felodipin
TRIAPIN MITE
TRIAPIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Chinoin
Pharmaceutical and
blister, 28 po (2,5 mg + Chemical Works
Co. Ltd.
2,5 mg)
Mađarska
375,20
1 tableta
13,40
40%
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works
blister, 28 po (5 mg+ 5
Co. Ltd.
mg)
Mađarska
401,60
1 tableta
14,34
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
losartan
1103150
C09CA01
losartan
ERYNORM
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
306,80
50 mg
10,96
35%
1103151
C09CA01
losartan
ERYNORM
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
497,10
50 mg
8,88
35%
1103899
C09CA01
losartan
LOSARTAN
film tableta
blister, 28 po 50 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
306,80
50 mg
10,96
35%
1103594
C09CA01
losartan
LOSAR
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
328,70
50 mg
10,96
35%
1103000
C09CA01
losartan
LOTAR
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
328,70
50 mg
10,96
35%
1103001
C09CA01
losartan
LOTAR
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
532,60
50 mg
8,88
35%
Strana 14
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1103909
C09CA01
INN
losartan
Zaštićeno ime
leka
RASOLTAN
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
306,80
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
50 mg
10,96
35%
INDIKACIJE
1. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).
NAPOMENA
C09CA03
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
valsartan
1103446
C09CA03
valsartan
VALSACOR
film tableta
28 po 80 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
420,00
80 mg
15,00
50%
1103445
C09CA03
valsartan
VALSACOR
film tableta
28 po 160 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
565,70
80 mg
10,10
50%
1103780
C09CA03
valsartan
TENIVAL
film tableta
blister, 28 po 80 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
420,00
80 mg
15,00
50%
1103781
C09CA03
valsartan
TENIVAL
film tableta
blister, 28 po 160 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
565,70
80 mg
10,10
50%
1103438
C09CA03
valsartan
VALSARTAN
SANDOZ
film tableta
blister, 28 po 80 mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
420,00
80 mg
15,00
50%
1103439
C09CA03
valsartan
VALSARTAN
SANDOZ
film tableta
blister, 28 po 160 mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
565,70
80 mg
10,10
50%
INDIKACIJE
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).
NAPOMENA
C09CA07
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
telmisartan
1103890
1103891
C09CA07
C09CA07
INDIKACIJE
NAPOMENA
telmisartan
telmisartan
MICARDIS
MICARDIS
tableta
tableta
blister, 28 po 40 mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG;
Delpharm Reims
Nemačka;
Francuska
552,40
40 mg
19,73
70%
28 po 80 mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG;
Delpharm Reims
Nemačka;
Francuska
952,00
40 mg
17,00
70%
1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 15
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
losartan, hidrohlortiazid
1401914
C09DA01
losartan,
hidrohlortiazid
LOSAR PLUS
film tableta
blister, 30 po (50 mg +
12,5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
368,80
1 tableta
12,29
35%
1401120
C09DA01
losartan,
hidrohlortiazid
LORISTA H
film tableta
blister, 28 po (50 mg +
12.5 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
344,20
1 tableta
12,29
35%
C09DA01
losartan,
hidrohlortiazid
film tableta
blister, 28 po (100 mg +
25 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
475,80
1 tableta
16,99
35%
LORISTA HD
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije
Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici
ATC
C09D
C09DA
C09DA01
1401121
INN
Zaštićeno ime
leka
INDIKACIJE
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa
više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
NAPOMENA
C09DA03
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
valsartan, hidrohlortiazid
1401924
1401926
1401925
1401650
1401651
1401652
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
VALSACOMBI
VALSACOMBI
VALSACOMBI
TENIVAL PLUS
TENIVAL PLUS
TENIVAL PLUS
film tableta
blister, 28 po (80 mg +
12,5 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
457,50
1 tableta
16,34
50%
film tableta
blister, 28 po (160 mg +
12,5 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
583,30
1 tableta
20,83
50%
film tableta
blister, 28 po (160 mg +
25 mg)
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
583,30
1 tableta
20,83
50%
film tableta
blister, 28 (80 mg +
12,5 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
457,50
1 tableta
16,34
50%
film tableta
blister, 28 (160 mg +
12,5 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
583,30
1 tableta
20,83
50%
blister, 28 (160 mg + 25
mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
583,30
1 tableta
20,83
50%
film tableta
INDIKACIJE
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 16
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1401053
ATC
C09DA07
Zaštićeno ime
INN
leka
telmisartan, hidrohlortiazid
C09DA07
telmisartan,
hidrohlortiazid
MICARDIS PLUS
FO
tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
28 po (80 mg + 12.5
mg)
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Nemačka
989,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 tableta
35,34
70%
INDIKACIJE
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
NAPOMENA
C10
C10A
C10AA
C10AA01
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Inhibitori HMG CoA reduktaze
simvastatin
1104510
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
20 po 10 mg
1104511
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
1104440
1104441
C10AA01
C10AA01
simvastatin
simvastatin
ZOCOR
ZOCOR
film tableta
film tableta
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
147,40
30 mg
22,11
75%
20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
253,20
30 mg
18,99
75%
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
206,40
30 mg
22,11
75%
28 po 20 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
354,50
30 mg
18,99
75%
Holandija
527,30
30 mg
14,12
75%
1104445
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 40 mg
Merck Sharp &
Dohme
1104710
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
206,40
30 mg
22,11
75%
1104711
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
354,50
30 mg
18,99
75%
1104712
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
527,30
30 mg
14,12
75%
1104490
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
206,40
30 mg
22,11
75%
1104491
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
354,50
30 mg
18,99
75%
1104492
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
527,30
30 mg
14,12
75%
1104610
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
221,10
30 mg
22,11
75%
1104611
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
379,80
30 mg
18,99
75%
Strana 17
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1104612
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
565,00
30 mg
14,13
75%
1104613
C10AA01
simvastatin
SIMVASTATIN
film tableta
blister 28 po 10 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
206,40
30 mg
22,11
75%
1104614
C10AA01
simvastatin
SIMVASTATIN
film tableta
blister 28 po 20 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
354,50
30 mg
18,99
75%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA03
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
pravastatin
1104482
C10AA03
pravastatin
PRAVACOR
tableta
30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
377,10
30 mg
18,86
75%
1104483
C10AA03
pravastatin
PRAVACOR
tableta
blister, 30 po 40 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
879,30
30 mg
21,98
75%
1104485
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 20 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
377,10
30 mg
18,86
75%
1104486
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 40 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
879,30
30 mg
21,98
75%
1104453
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 10 mg
Sopharma PLC
Bugarska
316,80
30 mg
31,68
75%
1104454
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 20 mg
Sopharma PLC
Bugarska
377,10
30 mg
18,86
75%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA05
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
atorvastatin
1104460
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
437,80
20 mg
29,19
75%
1104462
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
773,30
20 mg
25,78
75%
Strana 18
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1104464
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.149,80
20 mg
19,16
75%
1104465
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 80 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
2.899,30
20 mg
24,16
75%
1104125
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
437,80
20 mg
29,19
75%
1104126
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
773,30
20 mg
25,78
75%
1104127
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.149,80
20 mg
19,16
75%
1104520
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 10mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
437,80
20 mg
29,19
75%
1104522
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 20mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
773,30
20 mg
25,78
75%
1104759
C10AA05
atorvastatin
DISLIPAT
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
437,80
20 mg
29,19
75%
1104760
C10AA05
atorvastatin
DISLIPAT
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
773,30
20 mg
25,78
75%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AB
C10AB04
1104200
C10AB04
NAPOMENA
C10AB05
1104232
C10AB05
NAPOMENA
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Fibrati
gemfibrozil
gemfibrozil
SINELIP
film tableta
blister, 30 po 450 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
154,70
1,2 g
13,75
30%
20,03
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
fenofibrat
fenofibrat
FENOLIP
kapsula
blister, 30 po 160 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
480,60
0,2 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Strana 19
Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4155571
4155570
ATC
D
D05
D05A
D05AX
D05AX05
D05AX05
D05AX05
INN
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
Antipsorijatici za lokalnu primenu
Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tazaroten
tazaroten
tazaroten
ZORAC
ZORAC
gel
gel
INDIKACIJE
1. Psoriasis vulgaris ( L40.0)
NAPOMENA
D05B
D05BB
D05BB02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
tuba, 15 g 0,05%
Pierre Fabre
Medicament
Production
Francuska
556,90
-
-
50%
tuba, 15 g 0,1%
Pierre Fabre
Medicament
Production
Francuska
659,60
-
-
50%
Antipsorijatici za sistemsku primenu
Retinoidi za terapiju psorijaze
acitretin
1155512
D05BB02
acitretin
NEOTIGASON
kapsula, tvrda
blister, 30 po 25 mg
Cenexi SAS
Francuska
3.085,90
35 mg
144,01
50%
1155511
D05BB02
acitretin
NEOTIGASON
kapsula, tvrda
blister, 100 po 10 mg
Cenexi SAS
Francuska
4.877,60
35 mg
170,72
50%
221,10
-
-
50%
INDIKACIJE
NAPOMENA
D06
D06A
D06AX
D06AX01
4150023
D06AX01
1. Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
fusidinska kiselina
fusidinska kiselina
STANICID
mast
tuba, 1 po 10 g (2%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Hemioterapeutici za lokalnu primenu
Antivirusni lekovi
D06B
D06BB
D06BB03
aciklovir
4139180
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
mast
tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)
5%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
238,40
-
-
50%
4139160
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
krem
tuba, 1 po 5 g 5 %
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
238,40
-
-
50%
Strana 20
Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4152104
4152100
ATC
D07
D07A
D07AB
D07AB10
alklometazon
D07AB10
alklometazon
D07AB10
INN
alklometazon
Zaštićeno ime
leka
AFLODERM
AFLODERM
FO
krem
mast
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
Kortikosteroidi, monokomponentni
Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tuba, 20 g (0,5 mg/1g)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
238,90
-
-
75%
tuba, 20 g (0,5 mg/1g)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
238,90
-
-
75%
D07AC
D07AC03
dezoksimetazon
4152255
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON MITE
krem
1 po 30 g 0,05%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
102,80
-
-
50%
4152254
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON
krem
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
333,70
-
-
50%
4152253
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON M
mast
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
333,70
-
-
50%
D07AC13
mometazon
D07AC13
mometazon
ELOCOM
krem
tuba, 1 po 15 g (0,1%)
Schering Plough Labo
N.V.
Belgija
256,10
-
-
75%
mast
Schering Plough Labo
tuba, 1 po 15 g (0,1%)
N.V.
Belgija
256,10
-
-
75%
Belgija
268,40
-
-
75%
246,80
-
-
50%
962,80
30 mg
96,28
25%
4153440
4153441
7153442
9150024
1155442
D07AC13
D07AC13
Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)
mometazon
mometazon
D09
D09A
D09AA
D09AA02
fusidinska kiselina
D09AA02
fusidinska kiselina
ELOCOM
ELOCOM
rastvor za kožu
bočica, 1 po 20 ml
(0,1%)
Schering Plough Labo
N.V.
LEKOVITI ZAVOJI
Lekoviti zavoji
Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima
D10
D10B
D10BA
D10BA01
izotretinoin
D10BA01
izotretinoin
STANICID
impregnirana
kompresa
aluminijumska folija, 10
po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
PREPARATI PROTIV AKNI
Preparati protiv akni za sistemsku primenu
Retinoidi za lečenje akni
ROACCUTANE
kapsula, meka
blister, 30 po 10 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
INDIKACIJE
1. Akne conglobata ( L70.1).
NAPOMENA
Samo za decu do 19 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
Švajcarska
Strana 21
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
6137320
ATC
G
G01
G01A
G01AF
G01AF05
ekonazol
G01AF05
ekonazol
INDIKACIJE
NAPOMENA
G01AF12
6137510
G01AF12
INDIKACIJE
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
Derivati imidazola
ECALIN
vagitorija
Participacija
osiguranog
lica
3 po 150 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
205,90
0,1 g
45,76
75%
1 po 600 mg
Catalent Italy S.P.A.
Italija
293,10
0,1 g
48,85
85%
1. Vaginalna infekcija (N76).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
fentikonazol
fentikonazol
LOMEXIN
vaginalna kapsula
1. Vaginalna infekcija (N76).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
G02
G02C
G02CB
G02CB04 kvinagolid
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Ostali ginekološki lekovi
Inhibitori prolaktina
1149080
G02CB04
kvinagolid
NORPROLAC
tableta
blister, 3 po 25 mcg i 3
po 50 mcg
Ferring GmbH
Nemačka
381,00
75 mcg
127,00
75%
1149081
G02CB04
kvinagolid
NORPROLAC
tableta
blister, 30 po 75 mcg
Ferring GmbH
Nemačka
2.204,30
75 mcg
73,48
75%
INDIKACIJE
1. Hiperprolaktinemija (E22.1)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
NAPOMENA
G03
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03A
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
G03AA
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
G03AA09 dezogestrel, etinilestradiol
1135231
G03AA09
dezogestrel,
etinilestradiol
MERCILON
1135232
G03AA09
dezogestrel,
etinilestradiol
NOVYNETTE
tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,02 mg)
Organon Ireland
Ltd.
Irska
315,80
0,75 tabl.
11,28
75%
film tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,02 mg)
Gedeon Richter
PLC
Mađarska
315,80
0,75 tabl.
11,28
75%
INDIKACIJE
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 22
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1135300
Zaštićeno ime
ATC
INN
leka
G03AA10 gestoden, etinilestradiol
G03AA10
gestoden,
etinilestradiol
LINDYNETTE 20
FO
obložena tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
blister, 1 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Gedeon Richter
PLC
Mađarska
326,30
0,75 tabl.
11,65
75%
INDIKACIJE
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03AA12 drospirenon, etinilestradiol
1135276
1135277
G03AA12
drospirenon,
etinilestradiol
G03AA12
drospirenon,
etinilestradiol
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03B
G03BA
G03CX
G03CX01
1049210
G03CX01
YASMIN
YAZ
film tableta
blister, 21 po (3 mg +
0,03 mg)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
776,10
0,75 tabl.
27,72
85%
film tableta
blister, 28 po (3 mg +
0,02 mg) (24 + 4
placebo)
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
Nemačka
773,50
1 tableta
27,63
85%
Holandija
1.322,30
2,5 mg
47,23
75%
Francuska;
Belgija
476,60
300 mg
47,66
45%
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Androgeni
Derivati 3-androst-4ona
Ostali estrogeni
tibolon
tibolon
LIVIAL
tableta
28 po 2,5 mg
N.V. Organon
1. Menopauza (N95).
INDIKACIJE
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03D
Progestogeni
G03DA
Derivati pregnena
G03DA04 progesteron
1048463
G03DA04
progesteron
UTROGESTAN
kapsula, meka
blister, 30 po 100 mg
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing
Belgium
Strana 23
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1048462
ATC
G03DA04
INDIKACIJE
INN
progesteron
1.
2.
3.
4.
Zaštićeno ime
leka
UTROGESTAN
FO
kapsula, meka
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
blister, 14 po 200 mg
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing
Belgium
Francuska;
Belgija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
476,60
300 mg
51,06
45%
407,00
10 mg
20,35
50%
1.094,30
1 tableta
39,08
50%
418,00
0,75 tabl.
14,93
25%
Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
Preteći pobačaj (O20.0);
Prevremeni porođaj (O60).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
NAPOMENA
Derivati pregnadiena
G03DB
G03DB01 didrogesteron
1048293
G03DB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03F
G03FA
G03FA17
1048790
G03FA17
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03FB
G03FB01
1048781
G03FB01
didrogesteron
DUPHASTON
film tableta
Abbott Biologicals
B.V.
blister, 20 po 10 mg
Holandija
1. Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Progestogeni i estrogeni u kombinaciji
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
drospirenon, estradiol
drospirenon,
estradiol
ANGELIQ
film tableta
28 po (2 mg +1 mg)
Schering AG
Nemačka
1. Menopauza ( N95 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati
norgestrel, estradiol
norgestrel,
estradiol
CYCLOPROGYNOVA
obložena tableta
1 po 21 (11 belih + 10
smeđih)
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
INDIKACIJE
1. Menopauza (N95).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Nemačka
Strana 24
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1048176
Zaštićeno ime
leka
ATC
INN
G03H
G03HB
G03HB01 ciproteron, etinilestradiol
G03HB01
INDIKACIJE
ciproteron,
etinilestradiol
DIANE–35
FO
obložena tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Antiandrogeni
Antiandrogeni i estrogeni
blister,1 po 21 (2 mg +
0.035 mg)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
354,00
0,75 tabl.
12,64
15%
Schering S.A.
Francuska
542,20
0,75 tabl.
19,36
10%
415,80
0,4 mg
13,86
25%
415,80
0,4 mg
13,86
25%
1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju;
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03HB01 ciproteron, estradiol
1048720
G03HB01
ciproteron,
estradiol
CLIMEN
obložena tableta
blister, 1 po 21 (1 mg +
2 mg)
INDIKACIJE
1. Menopauza (N95).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
UROLOŠKI LEKOVI
G04
Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate
G04C
Antagonisti alfa adrenoreceptora
G04CA
G04CA02 tamsulosin
1134230
1134240
G04CA02
G04CA02
INDIKACIJE
tamsulosin
tamsulosin
TAMSOL
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
BETAMSAL
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1. Benigna hiperplazija prostate (N40).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
G04CB
G04CB01 finasterid
1134205
G04CB01
finasterid
PROSCAR
1134220
G04CB01
finasterid
ZERLON
Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
tableta
28 po 5 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
616,00
5 mg
22,00
40%
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
660,00
5 mg
22,00
40%
Strana 25
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1134225
ATC
G04CB01
INDIKACIJE
INN
finasterid
Zaštićeno ime
leka
FO
FINASTERID
SANDOZ
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 30 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
660,00
5 mg
22,00
40%
blister, 30 po 0,5 mg
GlaxoSmithKline
S.A.
Poljska
1.577,00
0,5 mg
52,57
75%
1. Benigna hiperplazija prostate (N40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
NAPOMENA
G04CB02 dutasterid
1134305
G04CB02
dutasterid
AVODART
kapsula, meka
INDIKACIJE
1. Benigna hiperplazija prostate (N40).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
Strana 26
Lista A1 - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1040251
0040240
ATC
H
H03
H03B
H03BB02
INN
H03BB02
tiamazol
H03BB02
tiamazol
Zaštićeno ime
leka
THYROZOL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE
Antitireoidni preparati
Derivati imidazola sa sumporom
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Merck KGaA
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Nemačka
194,00
10 mg
4,85
25%
Francuska
33.181,20
20 mcg
1.185,04
20%
Homeostaza kalcijuma
Paratireoidni hormoni i analozi
Paratireoidni hormoni i analozi
H05
H05A
H05AA
H05AA02
teriparatid
H05AA02
teriparatid
FORTEO
rastvor za injekciju,
pen sa uloškom
28 doza po 20 mcg/80
mcl
Lilly France S.A.S.
INDIKACIJE
1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i više koje su imale bar jedan prelom uzrokovan
traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost ≤ - 2,5 SD na kuku ili lumbalnoj kičmi),
2. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi sa verifikovanim prelomom kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom
najmanje godinu dana lečenja došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre početka lečenja.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 27
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
J
J01
J01C
J01CR
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
1021607
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
1021566
J01CR02
1021567
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
film tableta
bočica staklena, 15 po
375 mg (250 mg +
125 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
398,00
1g
106,13
50%
film tableta
bočica staklena, 20 po
625 mg (500 mg +
125 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
723,50
1g
72,35
50%
PANKLAV 2X
film tableta
teglica, 14 po 1000
mg (875 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
579,30
1g
47,29
50%
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV 2X
film tableta
blister, 10 po
(500 mg + 125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
361,80
1g
72,36
50%
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV 2X
film tableta
blister, 10 po
(875 mg + 125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
413,80
1g
47,29
50%
1021560
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV
film tableta
bočica staklena, 15 po
(500 mg + 125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
542,60
1g
72,35
50%
1021632
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AUGMENTIN
film tableta
14 po (875 mg + 125
mg)
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
579,30
1g
47,29
50%
1021600
1021601
INDIKACIJE
J01D
J01DC
J01DC02
PANKLAV
PANKLAV
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini, II generacija
cefuroksim
1321501
J01DC02
cefuroksim
XORIMAX
obložena tableta
blister, 10 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
369,80
0,5 g
73,96
50%
1321502
J01DC02
cefuroksim
XORIMAX
obložena tableta
blister, 10 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
460,70
0,5 g
46,07
50%
Strana 28
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
1321976
J01DC02
cefuroksim
CEROXIM
tableta
blister, 10 po 250 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
369,80
0,5 g
73,96
50%
1321977
J01DC02
cefuroksim
CEROXIM
tableta
blister, 10 po 500 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
460,70
0,5 g
46,07
50%
Italija
1.163,90
1g
232,78
85%
1321950
J01DC10
INDIKACIJE
J01DD
J01DD08
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
JKL
INDIKACIJE
J01DC10
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Lajmska bolest (A69.2).
cefprozil
cefprozil monohidrat
CEFZIL
tableta
10 po 500 mg
Corden Pharma Latina
S.P.A.
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
Cefalosporini, III generacija
cefiksim
1321620
J01DD08
cefiksim
PANCEF
film tableta
blister, 10 po 400 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.211,40
0,4 g
121,14
50%
1321622
J01DD08
cefiksim
PANCEF
film tableta
blister, 5 po 400 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
605,70
0,4 g
121,14
50%
INDIKACIJE
J01F
J01FA
J01FA06
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Makrolidi
roksitromicin
1325300
J01FA06
roksitromicin
ROXIMISAN
film tableta
blister, 10 po 150 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
345,00
0,3 g
69,00
50%
1325200
J01FA06
roksitromicin
RUNAC
film tableta
blister, 10 po 150 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
345,00
0,3 g
69,00
50%
INDIKACIJE
1. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).
Strana 29
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
J01FA09
INN
klaritromicin
1325056
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
film tableta
14 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
203,90
0,5 g
29,13
50%
1325055
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
film tableta
14 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
650,60
0,5 g
46,47
50%
1325611
J01FA09
klaritromicin
FROMILID
film tableta
blister, 14 po 500 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
650,60
0,5 g
46,47
50%
blister, 7 po 500 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
331,40
0,5 g
47,34
50%
Republika Srbija
662,80
0,5 g
47,34
50%
1325651
J01FA09
klaritromicin
FROMILID UNO
tableta sa
produženim
oslobađanjem
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 14 po 500 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
film tableta
blister, 14 po 500 mg
Abbott S.R.L.
Italija
780,70
0,5 g
55,76
60%
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 7 po 500 mg
Abbott S.R.L.
Italija
393,50
0,5 g
56,21
60%
1325653
J01FA09
klaritromicin
FROMILID UNO
1325525
J01FA09
klaritromicin
KLACID
1325527
J01FA09
INDIKACIJE
J01FA10
klaritromicin
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
KLACID MR
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
azitromicin
1325480
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
425,20
0,3 g
85,04
60%
1325482
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
373,40
0,3 g
74,68
60%
1325470
J01FA10
azitromicin
SUMAMED
KAPSULE
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
425,20
0,3 g
85,04
60%
azitromicin
SUMAMED
TABLETE 500
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
373,40
0,3 g
74,68
60%
Portoriko
566,90
0,3 g
85,04
60%
1325472
3325100
J01FA10
J01FA10
azitromicin
ZMAX
granule sa
produženim
oslobađanjem za
oralnu suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (2 Pfizer Pharmaceuticals
g/60 ml )
LLC
Strana 30
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1325574
J01FA10
1325573
J01FA10
INDIKACIJE
J01FF
J01FF01
1326226
1326228
1326222
1329350
J01FF01
J01FF01
J01FF01
1329380
1329381
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
373,40
0,3 g
74,68
60%
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
film tableta
blister, 6 po 250 mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
425,20
0,3 g
85,04
60%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
Linkozamidi
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
J01M
J01MA
J01MA01
ofloksacin
J01MA01
ofloksacin
NAPOMENA
J01MA12
1329371
INN
Zaštićeno ime
leka
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 12 po 300 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
214,90
1,2 g
71,63
25%
blister, 12 po 600 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
404,70
1,2 g
67,45
25%
blister, 30 po 600 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.011,50
1,2 g
67,43
25%
Republika Srbija
732,70
0,4 g
146,54
50%
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorohinoloni
VISIREN
tableta
10 po 200 mg
Jugoremedija a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
levofloksacin
J01MA12
levofloksacin
LEVOMAX
film tableta
blister, 10 po 500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
788,20
0,5 g
78,82
25%
J01MA12
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
472,70
0,5 g
94,54
25%
J01MA12
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
788,20
0,5 g
78,82
25%
INDIKACIJE
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
Strana 31
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
J02
J02A
J02AC
J02AC01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati triazola
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
flukonazol
1327356
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
230,80
0,2 g
307,73
75%
1327355
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
230,80
0,2 g
131,89
75%
1327200
0,2 g
131,89
75%
J02AC01
flukonazol
FLUKONAZOL
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
230,80
1327203
J02AC01
flukonazol
FLUKONAZOL
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
230,80
0,2 g
307,73
75%
1327311
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Pfizer PGM
Francuska
230,80
0,2 g
131,89
75%
1327310
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Pfizer PGM
Francuska
230,80
0,2 g
307,73
75%
NAPOMENA
J02AC02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.
itrakonazol
1327402
J02AC02
itrakonazol
KANAZOL
kapsula, tvrda
kontejner plastični,10
po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
589,30
0,2 g
117,86
30%
1327507
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 4 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
235,70
0,2 g
117,85
30%
1327505
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 15 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
883,90
0,2 g
117,85
30%
1327506
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 28 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
1.650,00
0,2 g
117,86
30%
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
Strana 32
Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
L
L02
L02B
L02BB
L02BB03
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Antiandrogeni
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bikalutamid
1037075
L02BB03
bikalutamid
CASODEX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
3.125,20
50 mg
111,61
25%
1037076
L02BB03
bikalutamid
BICADEX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
2.605,00
50 mg
93,04
15%
INDIKACIJE
Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).
NAPOMENA
L02BG
L02BG04
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Inhibitori enzima aromataze
letrozol
1039330
L02BG04
letrozol
FEMARA
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
2.970,00
2,5 mg
99,00
20%
Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske
terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija
tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne
za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u
trajanju do 5 godina;
INDIKACIJE
NAPOMENA
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski
primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI
ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani
histopatološki, ponavaljanje metroragije.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 33
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1162485
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
M01AB05
diklofenak
Zaštićeno ime
leka
RAPTEN-K
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
FO
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
obložena tableta
blister, 10 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
53,80
0,1 g
10,76
90%
blister, 30 po 75 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
238,80
0,1 g
10,61
90%
1162487
M01AB05
diklofenak
RAPTEN DUO
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
1162190
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
68,70
0,1 g
6,87
90%
DIKLOFENAK
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
165,30
0,1 g
8,27
90%
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
238,80
0,1 g
10,61
90%
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 20 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
151,60
0,1 g
10,11
90%
1162193
M01AB05
diklofenak
1162207
M01AB05
diklofenak
DICLOFENAC DUO
1162246
M01AB05
diklofenak
DICLORAPID
1162441
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
68,70
0,1 g
6,87
90%
blister, 20 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
165,30
0,1 g
8,27
90%
1162442
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
tableta sa
produženim
oslobadjanjem
5162445
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
supozitorija
10 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
0,1 g
17,72
90%
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
238,80
0,1 g
10,61
90%
supozitorija
10 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
88,60
0,1 g
17,72
90%
1162403
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN DUO
5162648
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
INDIKACIJE
1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45);
2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).
Strana 34
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1162555
ATC
INN
M01AB16 aceklofenak
M01AB16
aceklofenak
Zaštićeno ime
leka
AFLAMIL
FO
film tableta
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
blister, 20 po 100 mg
INDIKACIJE
1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45).
M01AC
M01AC06 meloksikam
Gedeon Richter PLC
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Mađarska
325,70
0,2 g
32,57
90%
Oksikami
1161021
M01AC06
meloksikam
MOVALIS
tableta
blister, 20 po 15 mg
Boehringer
Ingelheim Ellas A.E.
Grčka
203,30
15 mg
10,17
90%
1161300
M01AC06
meloksikam
MELOKSIKAM
tableta
blister, 20 po 7,5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
101,70
15 mg
10,17
90%
1161301
M01AC06
meloksikam
MELOKSIKAM
tableta
blister, 20 po 15 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
203,30
15 mg
10,17
90%
1161108
M01AC06
meloksikam
MELOXAN
tableta
blister, 30 po 15 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
305,10
15 mg
10,17
90%
INDIKACIJE
1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45).
Derivati propionske kiseline
M01AE
M01AE01 ibuprofen
1162031
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
blister, 30 po 400 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG;
Abbott Logistics
B.V.
Republika Srbija;
Holandija
129,50
1,2 g
12,95
90%
Republika Srbija;
Holandija
187,20
1,2 g
12,48
90%
1162032
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG;
Abbott Logistics
B.V.
1162531
M01AE01
ibuprofen
IBUPROFEN
film tableta
blister, 30 po 400 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
129,50
1,2 g
12,95
90%
1162532
M01AE01
ibuprofen
IBUPROFEN
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
187,20
1,2 g
12,48
90%
1162512
M01AE01
ibuprofen
RAPIDOL
film tableta
blister, 30 po 400 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
129,50
1,2 g
12,95
90%
1162513
M01AE01
ibuprofen
RAPIDOL
film tableta
blister, 30 po 600 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
187,20
1,2 g
12,48
90%
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45).
Strana 35
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1162471
1162470
5162422
1162423
ATC
INN
M01AE02 naproksen
M01AE02
M01AE02
M01AE02
M01AE02
naproksen
naproksen
naproksen
naproksen
Zaštićeno ime
leka
NAPROXEN
NAPROXEN
NAPROKSEN
NAPROKSEN
FO
tableta
tableta
supozitorija
film tableta
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
blister, 20 po 375 mg
blister, 50 po 375 mg
strip,10 po 500 mg
blister, 20 po 375 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Srbolek a.d.
Srbolek a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
161,30
403,30
159,20
161,30
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
10,75
10,75
15,92
10,75
90%
90%
90%
90%
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
161,40
0,15 g
12,11
90%
30 po 50 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG;
Abbott Logistics
B.V.
Republika Srbija;
Holandija
104,60
200 mg
13,95
90%
30 po 100 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG;
Abbott Logistics
B.V.
Republika Srbija;
Holandija
190,30
200 mg
12,69
90%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
199,20
600 mg
19,92
90%
260,10
0,2 g
11,56
85%
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45);
2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).
INDIKACIJE
M01AE03 ketoprofen
1162089
M01AE03
ketoprofen
KETONAL FORTE
film tableta
bočica staklena, 20 po
100 mg
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M07, M45).
M01AE09 flurbiprofen
1162050
1162051
M01AE09
M01AE09
flurbiprofen
flurbiprofen
FLUGALIN
FLUGALIN
obložena tableta
obložena tableta
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).
M01AE11 tiaprofenska kiselina
1162220
M01AE11
tiaprofenska
kiselina
TURGANIL
tableta
blister, 20 po 300 mg
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).
M03
MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI )
M03B
Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX
Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX04 tolperison
1165100
M03BX04
tolperison
MYDOCALM
film tableta
blister, 30 po 150 mg
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
Strana 36
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1. Hipertonija mišića, spazmi i kontrakcije mišića povezani sa oboljenjima lokomotornog aparata (npr. spondiloza, spondiloartroza, cervikalni i lumbalni sindrom
artroza velikih zglobova) (M54);
2. Rehabilitacija posle ortopedskih i traumatoloških hirurških zahvata (M94).
NAPOMENA
Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.
M03BX07 tetrazepam
1082121
M03BX07
INDIKACIJE
tetrazepam
TETRAZEPAM-MIP
tableta
blister, 20 po 50 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
268,50
50 mg
13,43
90%
1. Terapija bolnih mišićnih spazama ( M53; M54; M79.1).
NAPOMENA
Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05
Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
M05B
Bifosfonati
M05BA
M05BA04 alendronat
M05BA04
alendronat
ALENDRONAT
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
459,70
10 mg
22,99
35%
1059079
M05BA04
alendronska
kiselina
BONAP
tableta
blister, 4 po 70 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
639,90
10 mg
22,85
35%
1059908
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 4 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
639,90
10 mg
22,85
35%
1059909
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 8 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.279,80
10 mg
22,85
35%
1059907
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 12 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.919,70
10 mg
22,85
35%
1059075
INDIKACIJE
1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T
NAPOMENA
vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
M05BB
Bifosfonati, kombinacije
M05BB03 alendronska kiselina, holekalciferol
1059121
M05BB03
alendronska
kiselina,
holekalciferol
FOSAVANCE
tableta
blister, 4 po (70mg +
5600i.j.)
Merck Sharp &
Dohme S.P.A.
Italija
777,80
10 mg
27,78
45%
Strana 37
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
INDIKACIJE
1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T
vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Strana 38
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANALGETICI
Opioidi
Derivafi fenilpiperidina
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N
N02
N02A
N02AB
N02AB03
fentanil
9087565
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 25 mcg/h ( 5 po
4,2 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.306,20
1,2 mg
74,64
75%
9087566
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 50 mcg/h ( 5 po
8,4 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.396,50
1,2 mg
68,47
75%
9087568
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 75 mcg/h (5 po
12,6 mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.326,90
1,2 mg
63,37
75%
9087567
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 100 mcg/h ( 5 po
16,8 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.145,80
1,2 mg
59,23
75%
9087569
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 1 kom (12 mcg/h)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
853,80
1,2 mg
97,58
75%
Hexal AG
Nemačka
1.306,20
1,2 mg
54,24
75%
9087805
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni
flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h
(5 po 5,78 mg/10,5
cm²)
9087808
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni
flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h
(5 po 11,56 mg/21 cm²)
Hexal AG
Nemačka
2.396,50
1,2 mg
49,75
75%
9087802
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni
flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 23,12 mg/42 cm²)
Hexal AG
Nemačka
4.145,80
1,2 mg
43,04
75%
Acino AG
Nemačka
1.306,20
1,2 mg
76,00
75%
9087201
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h
(5 po 4,125 mg/7,5
cm²)
9087202
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h
(5 po 8,25 mg/15 cm²)
Acino AG
Nemačka
2.396,50
1,2 mg
69,72
75%
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 75 mcg/h
(5 po 12,375 mg/22,5
cm²)
Acino AG
Nemačka
3.326,90
1,2 mg
64,52
75%
9087203
N02AB03
fentanil
Strana 39
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
9087200
N02AB03
INN
fentanil
Zaštićeno ime leka
VICTANYL
FO
transdermalni
flaster
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 16,5 mg/30 cm²)
Acino AG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Nemačka
4.145,80
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1,2 mg
60,30
75%
INDIKACIJE
1. Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici,
neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.
NAPOMENA
N02C
N02CC
N02CC01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
Antimigrenici
Selektivni agonisti serotonina ( 5-HT1 )
sumatriptan
1086710
N02CC01
sumatriptan
IMIGRAN
film tableta
blister, 2 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
268,90
50 mg
134,45
50%
1086729
N02CC01
sumatriptan
SAPPHIREX
film tableta
blister, 2 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
268,90
50 mg
134,45
50%
1086728
N02CC01
sumatriptan
SAPPHIREX
film tableta
blister, 2 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
225,40
50 mg
56,35
50%
1086876
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po 50 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
268,90
50 mg
134,45
50%
1086878
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 6 po 50 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
806,70
50 mg
134,45
50%
1086877
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
225,40
50 mg
56,35
50%
1086879
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 6 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
676,20
50 mg
56,35
50%
INDIKACIJE
1. Migrena ( G43 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 40
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
N03
N03A
N03AX
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Ostali antiepileptici
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
N03AX12
gabapentin
1084750
N03AX12
gabapentin
KATENA
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
965,60
1,8 g
115,87
85%
1084010
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 20 po 100 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
114,70
1,8 g
103,23
85%
1084011
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
965,60
1,8 g
115,87
85%
1084012
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 50 po 400 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
1.141,00
1,8 g
102,69
85%
1084612
N03AX12
gabapentin
NEURONTIN
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
965,60
1,8 g
115,87
85%
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AX16
1084736
1084738
1084745
N03AX16
N03AX16
N03AX16
1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
LYRICA
LYRICA
LYRICA
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
56 po 75 mg
Pfizer GmbH,
Arzeneimittelwerk
Goedecke
Nemačka
1.874,50
0,3 g
133,89
85%
56 po 150 mg
Pfizer GmbH,
Arzeneimittelwerk
Goedecke
Nemačka
2.891,60
0,3 g
103,27
85%
56 po 300 mg
Pfizer GmbH,
Arzeneimittelwerk
Goedecke
Nemačka
5.783,20
0,3 g
103,27
85%
INDIKACIJE
1. Neuropatski bol ( G50; G51; G53 - G63)
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 41
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1085340
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
210 po 0,25 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
1.864,20
6 mg
213,05
25%
1085341
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
21 po 1 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
463,20
6 mg
132,34
25%
1085342
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
21 po 2 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
836,00
6 mg
119,43
25%
1085343
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
21 po 5 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
1.697,10
6 mg
96,98
25%
blister, 28 po 2 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika Britanija;
Španija
1.115,70
6 mg
119,54
25%
blister, 28 po 4 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika Britanija;
Španija
2.172,30
6 mg
116,37
25%
blister, 28 po 8 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika Britanija;
Španija
3.781,40
6 mg
101,29
25%
1085348
1085349
N04BC04
N04BC04
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BC05
ropinirol
ropinirol
ropinirol
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ropinirol
N04BC04
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
ATC
N04
N04B
N04BC
N04BC04
1085344
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
ANTIPARKINSONICI
Dopaminergički lekovi
Agonisti dopamina
REQUIP MODUTAB
tableta sa
produženim
oslobađanjem
REQUIP MODUTAB
tableta sa
produženim
oslobađanjem
REQUIP MODUTAB
tableta sa
produženim
oslobađanjem
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
pramipeksol
1085290
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
363,30
2,5 mg
121,10
25%
1085291
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta
blister, 30 po 1 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
1.435,60
2,5 mg
119,63
25%
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 10 po 0,375 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
269,00
2,5 mg
179,33
25%
1085081
N04BC05
pramipeksol
Strana 42
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1085082
1085084
ATC
N04BC05
N04BC05
INN
pramipeksol
pramipeksol
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 0,75 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
1.387,80
2,5 mg
154,20
25%
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 1,5 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
2.803,30
2,5 mg
155,74
25%
blister, 30 po 3 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
5.606,10
2,5 mg
155,73
25%
1085083
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
1085292
N04BC05
pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po 0,18 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
363,30
2,5 mg
121,10
25%
1085293
N04BC05
pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po 0,7 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
1.435,60
2,5 mg
119,63
25%
1086297
N04BC05
pramipeksol
PANARAK
tableta
blister, 30 po 0,18 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
363,30
2,5 mg
121,10
25%
1086296
N04BC05
pramipeksol
PANARAK
tableta
blister, 30 po 0,7 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.435,60
2,5 mg
119,63
25%
Velika Britanija
2.407,00
1g
401,17
60%
Danska
542,00
30 mg
32,52
50%
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BX
N04BX02
1085284
N04BX02
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05
N05A
N05AF
N05AF05
1070970
N05AF05
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Ostali dopaminergički lekovi
entakapon
entakapon
COMTAN
film tableta
bočica staklena, 30 po
200 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Derivati tioksantena
zuklopentiksol
zuklopentiksol
CLOPIXOL
film tableta
kontejner za tablete, 50
po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Strana 43
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1070971
ATC
N05AF05
NAPOMENA
N05AH
N05AH02
1070965
N05AH02
INN
zuklopentiksol
Zaštićeno ime leka
CLOPIXOL
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
kontejner za tablete, 50
po 25 mg
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Danska
H. Lundbeck A/S
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.355,10
30 mg
32,52
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Diazepini, oksazepini I tiazepini
klozapin
klozapin
CLOZAPINE
tableta
blister, 50 po 100 mg
Remedica Ltd.
Kipar
1.447,60
0,3 g
86,86
20%
Nemačka
1.447,60
0,3 g
86,86
20%
1070022
N05AH02
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ
tableta
50 po 100 mg
Salutas Pharma
GmbH
1070020
N05AH02
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ
tableta
blister, 50 po 25 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
466,10
0,3 g
111,86
20%
blister, 50 po 100 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
Velika Britanija
1.447,60
0,3 g
86,86
20%
blister, 50 po 25 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
Velika Britanija
466,10
0,3 g
111,86
20%
1070606
1070605
N05AH02
N05AH02
klozapin
klozapin
LEPONEX
LEPONEX
tableta
tableta
INDIKACIJE
1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz
periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)
NAPOMENA
N05AH03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
olanzapin
1070015
N05AH03
olanzapin
ZALASTA
1070016
N05AH03
olanzapin
ZALASTA
1070979
N05AH03
olanzapin
tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
tableta
blister, 28 po 10 mg
ZALASTA Q-TAB
oralna disperzibilna
tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
p
;
Krka Tovarna Zdravil
d.d. p
; Poljska; Slovenija
oralna disperzibilna
tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Poljska; Slovenija
1.061,60
10 mg
75,83
10%
2.123,20
10 mg
75,83
10%
1.061,60
10 mg
75,83
10%
2.123,20
10 mg
75,83
10%
1070975
N05AH03
olanzapin
ZALASTA Q-TAB
1070018
N05AH03
olanzapin
TREANA
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.137,40
10 mg
75,83
10%
1070017
N05AH03
olanzapin
TREANA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.274,90
10 mg
75,83
10%
1070027
N05AH03
olanzapin
SIZAP
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Alkaloid a.d
Makedonija
1.137,40
10 mg
75,83
10%
Strana 44
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1070028
N05AH03
INN
olanzapin
Zaštićeno ime leka
SIZAP
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 30 po 10 mg
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Makedonija
Alkaloid a.d
INDIKACIJE
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.274,90
10 mg
75,83
10%
2070924
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
100 ml (1 mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.851,40
5 mg
192,57
25%
2070936
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
oralni rastvor
bočica staklena, 1 po
30 ml (1 mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.619,50
5 mg
269,92
25%
INDIKACIJE
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
NAPOMENA
N05C
N05CD
N05CD08
Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, a za indikaciju pod tačkom 3. samo za osobe starije od 19 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
midazolam
1071461
N05CD08
NAPOMENA
N05CF
N05CF03
midazolam
FLORMIDAL
tableta
30 po 15 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa
F.Hoffmann-La
Roche Ltd,
Švajcarska
Republika Srbija
662,70
15 mg
22,09
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Lekovi srodni benzodiazepinima
zaleplon
1077401
N05CF03
zaleplon
ZAN
kapsula, tvrda
blister, 14 po 5 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
145,90
10 mg
20,84
75%
1077400
N05CF03
zaleplon
ZAN
kapsula, tvrda
blister, 14 po 10 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
273,70
10 mg
19,55
75%
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 45
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1072740
ATC
N06
N06A
N06AA
N06AA04
klomipramin
N06AA04
klomipramin
NAPOMENA
N06AB
INN
Zaštićeno ime leka
ANAFRANIL
FO
obložena tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
30 po 25 mg
Novartis Farma S.P.A.
Italija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
249,90
0,1 g
33,32
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
N06AB08
fluvoksamin
1072137
N06AB08
fluvoksamin
FEVARIN
film tableta
blister, 15 po 100 mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
471,40
0,1 g
31,43
75%
1072138
N06AB08
fluvoksamin
FEVARIN
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
942,80
0,1 g
31,43
75%
Republika Srbija
988,10
0,3 g
32,94
65%
Holandija
512,70
60 mg
34,18
65%
INDIKACIJE
1. Teška depresivna epizoda (F32.2),
2. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)
N06AG
N06AG02 moklobemid
1072141
N06AG02
NAPOMENA
N06AX
N06AX03
1072750
N06AX03
moklobemid
AUROMID
tableta
60 po 150 mg
Galenika a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antdepresivi
mianserin
mianserin
TOLVON
film tableta
blister, 30 po 30 mg
N.V. Organon
INDIKACIJE
1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 46
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1072631
ATC
N06AX05
N06AX05
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
trazodon
trazodon
Zaštićeno ime leka
TRITTICO Retard
FO
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
20 po 150 mg
Aziende Chimiche
Riunite Angelini
Francesco S.P.A.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Italija
434,80
0,3 g
43,48
75%
1. Depresija ( F32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
N06AX11
mirtazapin
1072705
N06AX11
mirtazapin
CALIXTA
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
475,60
30 mg
15,85
40%
1072860
N06AX11
mirtazapin
REMIRTA
film tableta
blister, 30 po 15 mg
Actavis Ltd.
Malta
271,10
30 mg
18,07
40%
1072861
N06AX11
mirtazapin
REMIRTA
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Actavis Ltd.
Malta
475,60
30 mg
15,85
40%
1072901
N06AX11
mirtazapin
REMERON
film tableta
30 po 30 mg
N.V. Organon
Holandija
475,60
30 mg
15,85
40%
Francuska
459,40
37,5 mg
45,94
60%
Republika Srbija
285,70
0,1 g
27,21
50%
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda ( F32 ),
2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33 ).
NAPOMENA
N06AX14
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
tianeptin
1072600
N06AX14
tianeptin
COAXIL
obložena tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Les Laboratoires
Servier
INDIKACIJE
1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).
NAPOMENA
N06AX16
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
venlafaksin
1072857
N06AX16
venlafaksin
VELAHIBIN
film tableta
blister, 28 po 37,5 mg
Zdravlje a.d.
Strana 47
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
1072858
N06AX16
venlafaksin
1072992
1072990
1072489
1072488
1072487
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
Zaštićeno ime leka
VELAHIBIN
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
614,70
0,1 g
29,27
50%
ALVENTA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 28 po 75 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
614,70
0,1 g
29,27
50%
ALVENTA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 28 po 150 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
984,00
0,1 g
23,43
50%
VENLAX
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po 37,5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
306,10
0,1 g
27,21
50%
VENLAX
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
658,60
0,1 g
29,27
50%
VENLAX
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po 150 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.054,30
0,1 g
23,43
50%
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).
NAPOMENA
N06D
N06DA
N06DA02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Lekovi u terapiji demencije
Antiholinesteraze
donepezil
1079010
N06DA02
donepezil
ARICEPT
tableta
blister, 28 po 5 mg
Pfizer PGM
Francuska
2.215,70
7,5 mg
118,70
60%
1079011
N06DA02
donepezil
ARICEPT
tableta
blister, 28 po 10 mg
Pfizer PGM
Francuska
2.770,70
7,5 mg
74,22
60%
Strana 48
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
1079030
N06DA02
donepezil
YASNAL
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
2.215,70
7,5 mg
118,70
60%
1079031
N06DA02
donepezil
YASNAL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
2.770,70
7,5 mg
74,22
60%
1079051
N06DA02
donepezil
TREGONA
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.215,70
7,5 mg
118,70
60%
1079050
N06DA02
donepezil
TREGONA
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.770,70
7,5 mg
74,22
60%
NAPOMENA
N06DA03
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
INDIKACIJE
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
rivastigmin
1088012
N06DA03
rivastigmin
EXELON
kapsula, tvrda
blister, 28 po 1,5 mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
622,52
75%
1088013
N06DA03
rivastigmin
EXELON
kapsula, tvrda
blister, 28 po 3 mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
311,26
75%
blister, 28 po 4,5 mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
207,51
75%
kapsula, tvrda
blister, 28 po 6 mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
155,63
75%
oralni rastvor
bočica,1 po 120 ml (2
mg/ml)
Novartis Pharma
Services
Francuska
8.109,60
9 mg
304,11
75%
1088014
1088015
2088016
N06DA03
N06DA03
N06DA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06DX
N06DX01
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
EXELON
EXELON
EXELON
kapsula, tvrda
1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Ostali lekovi za terapiju demencije
memantin
1079020
N06DX01
memantin
EBIXA
film tableta
28 po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
2.981,90
20 mg
212,99
75%
1079022
N06DX01
memantin
EBIXA
film tableta
56 po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
5.963,80
20 mg
212,99
75%
1079045
N06DX01
memantin
MEMANTIN PLIVA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
3.194,90
20 mg
212,99
75%
INDIKACIJE
1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 49
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1182030
1182031
ATC
N07
N07B
N07BB
N07BB04
N07BB04
N07BB04
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
naltrekson
naltrekson
naltrekson
NALTREXONE
NALTREXONE
film tableta
film tableta
blister, 7 po 50 mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen
GmbH
Nemačka
923,80
50 mg
131,97
75%
blister, 28 po 50 mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen
GmbH
Nemačka
3.695,20
50 mg
131,97
75%
INDIKACIJE
1. Održavanje opijatske zavisnosti ( F11 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.
Strana 50
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7110022
7110023
ATC
R
R01
R01A
R01AD
R01AD01
R01AD01
R01AD01
R03
R03A
R03AC
R03AC12
7114591
R03AC12
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Nazalni preparati
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
beklometazon
beklometazon
beklometazon
dipropionat
BECONASE
NASOBEC
sprej za nos,
suspenzija
1 po 200 doza (50
mcg/doza )
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
321,90
0,4 mg
12,88
35%
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa
raspršivačem, 1 po 30
ml (200 doza po 50
mcg)
Ivax
Pharmaceuticals
Češka
321,90
0,4 mg
12,88
35%
100 mcg
62,69
35%
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Adrenergici, inhalacioni
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salmeterol
salmeterol
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 120
doza (25 mcg/doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
1.880,60
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44 ).
NAPOMENA
R03AC13
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije.
formoterol
7114162
7114163
R03AC13
R03AC13
INDIKACIJE
NAPOMENA
formoterol
formoterol
OXIS TURBOHALER prašak za inhalaciju
kontejner višedozni, 1
po 60 doza (4,5
mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
940,30
24 mcg
62,69
35%
OXIS TURBOHALER prašak za inhalaciju
kontejner višedozni, 1
po 60 doza (9
mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.880,60
24 mcg
62,69
35%
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u
službi pulmologije.
Strana 51
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114670
7114671
7114672
ATC
R03AK
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK07
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.146,10
2 inh.
71,54
35%
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.783,50
2 inh.
92,78
35%
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
3.662,90
2 inh.
122,10
35%
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III ili IV stadijum ) oblike bolesti (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi
pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži stadijum bolesti (III ili IV).
budesonid, formoterol
7114710
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (80 mcg +
4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.585,40
4 inh.
105,69
35%
7114711
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (160 mcg
+ 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.943,60
4 inh.
129,57
35%
7114712
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
3.662,70
2 inh.
122,09
35%
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi
pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži stadijum bolesti (III ili IV).
Strana 52
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
R03AK07
7114246
R03AK07
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03B
R03BA
R03BA02
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Austrija
4.217,40
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4 inh.
93,72
35%
beklometazon, formoterol
beklometazon,
formoterol
FOSTER
kontejner pod pritiskom
sa ventilom za
doziranje, 1 po 180
rastvor za inhalaciju doza (100 mcg/doza+6
mcg/doza)
pod pritiskom
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije.
Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
Glukokortikoidi
budesonid
7114572
R03BA02
budesonid
PULMICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(200 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
828,00
800 mcg
33,12
35%
7114574
R03BA02
budesonid
PULMICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(400 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.655,90
800 mcg
33,12
35%
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA02
7114722
7114721
R03BA02
R03BA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA08
7114744
R03BA08
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
budesonid
budesonid
BUDELIN
NOVOLIZER
budesonid
BUDELIN
NOVOLIZER
prašak za inhalaciju
uložak, 1 po 200 doza
(200 mcg/doza)
Meda Pharma
GmbH & Co. KG
Nemačka
1.255,60
800 mcg
25,11
35%
prašak za inhalaciju
inhalator i uložak, 1 po
200 doza (200
mcg/doza)
Meda Pharma
GmbH & Co. KG
Nemačka
1.329,10
800 mcg
26,58
35%
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
ciklesonid
ciklesonid
ALVESCO 160
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
sprej bočica sa
dozerom,1 po 60 doza
(160 mcg/doza)
Nycomed GmbH
Nemačka
1.558,00
0,16 mg
25,97
20%
Strana 53
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114741
ATC
R03BA08
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BB
R03BB04
7114730
7114732
R03BB04
R03BB04
INN
ciklesonid
Zaštićeno ime
leka
ALVESCO 80
FO
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
sprej-boca sa dozerom,
1 po 10 ml (120 doza
po 80 mcg)
Nycomed GmbH
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Nemačka
2.762,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,16 mg
46,04
20%
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Antiholinergici
tiotropium-bromid
tiotropium-bromid
SPIRIVA
tiotropijum-bromid SPIRIVA RESPIMAT
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Nemačka
3.193,00
18 mcg
106,43
35%
Boehringer
uložak i inhaler, 1 po 60
potisaka (30 doza) (2.5 Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
mcg/potisak)
rastvor za inhalaciju
Nemačka
3.193,00
5 mcg
106,43
35%
prašak za inhalaciju,
tvrda kapsula
blister, 30 po 18 mcg
INDIKACIJE
1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).
NAPOMENA
R03D
R03DC
R03DC03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Antagonisti receptora leukotriena
montelukast
1114643
R03DC03
montelukast
SINGULAIR
film tableta
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
2.093,20
10 mg
74,76
35%
1114753
R03DC03
montelukast
MONKASTA
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Polska Spolka
z.o.o.
Poljska
2.093,20
10 mg
74,76
35%
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Strana 54
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3058293
3058282
ATC
R06
R06A
R06AX
R06AX13
loratadin
R06AX13
loratadin
R06AX13
INN
loratadin
Zaštićeno ime
leka
LORATADIN
PRESSING
FO
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
206,70
10 mg
17,23
50%
sirup
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
206,70
10 mg
17,23
50%
sirup
1 po 100 ml (1 mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
106,60
2 mg
10,66
50%
sirup
bočica, 1 po 60 ml (0,5
mg/1 ml)
Schering Plough
Labo N.V.
Belgija
239,00
5 mg
39,83
75%
Samo za decu do 6 godina starosti.
ketotifen
NAPOMENA
R06AX27
3058267
R06AX27
INDIKACIJE
NAPOMENA
GALITIFEN
Participacija
osiguranog
lica
bočica staklena, 1 po
120 ml (5 mg/5 ml)
NAPOMENA
R06AX17
ketotifen
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
1 po 120 ml ( 5 mg/5
ml)
INDIKACIJE
R06AX17
Cena leka
na veliko za
pakovanje
sirup
1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)
3114450
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
Samo za decu do 6 godina starosti.
desloratadin
desloratadin
AERIUS
1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L50.8)
Samo za decu do 6 godina starosti.
Strana 55
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4090290
ATC
S
S01
S01A
S01AD
S01AD03
aciklovir
S01AD03
aciklovir
NAPOMENA
S01AX
S01AX11
7090852
4090851
S01AX11
S01AX11
INDIKACIJE
S01B
S01BC
S01BC01
7099200
7099150
7090790
INN
Zaštićeno ime leka
ZOVIRAX
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
Antivirusni lekovi
tuba, 1 po 4,5 g (30
mg/g)
mast za oči
Glaxo Operations
UK Limited
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Velika Britanija
449,10
-
-
50%
1 po 5 ml (3 mg/ml)
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
221,20
-
-
75%
1 po 3 g (3 mg/g)
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
332,10
-
-
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Ostali antiinfektivi
ofloksacin
ofloksacin
ofloksacin
FLOXAL
FLOXAL
kapi za oči
mast za oči
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ),
3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).
Antiinflamatorni lekovi
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
indometacin
S01BC01
indometacin
S01BC03
diklofenak
S01BC03
diklofenak
INDOCOLLYRE
UNICLOPHEN 0.1%
S01C
S01CA
S01CA01
deksametazon, neomicin
S01CA01
deksametazon,
neomicin
kapi za oči
1 po 5 ml (1 mg/ml)
Laboratoire Chauvin
S.A.; Dr Gerhard
Mann, Chem. Pharm. Fabrik
GMBH
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,1%)
Unimed Pharma
S.R.O.
Francuska;
Nemačka
447,80
-
-
75%
Slovačka
Republika
421,20
-
-
75%
92,70
-
-
50%
Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima
Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
DEXAMETHASONNEOMYCIN
kapi za uši/oči,
rastvor
bočica staklena, 5 ml
(0,1% + 0,5%)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 56
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
7090813
S01CA01
deksametazon,
neomicin
S01CA01
deksametazon, gentamicin
S01CA01
deksametazon,
gentamicin
4090921
S01E
S01EA
S01EA05
INN
Zaštićeno ime leka
NEODEKSACIN
DEXAMYTREX
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kapi za oči, rastvor
bočica, 10 ml (0,1% +
0,35%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
181,70
-
-
50%
mast za oči
tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g
+ 5 mg/g)
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
232,80
-
-
50%
Lekovi u terapiji glaukoma i miotici
Adrenomimetici u terapiji glaukoma
brimonidin
7094070
S01EA05
brimonidin
ALPHAGAN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 5 ml 0,2%
7094080
S01EA05
brimonidin
BRIMONAL 0,2%
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,2%)
NAPOMENA
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Irska
452,60
0,2 ml
18,10
40%
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
754,30
0,2 ml
15,09
25%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 57
Lista A1 - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
ŠIFRA
N002303
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
V
V06
V06D
V06DX
V06DX..
bezglutensko brašno
V06DX..
bezglutensko
brašno
MIX B I MIX C
BRAŠNO
FO
prašak
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
OSTALO
OPŠTI NUTRIJENSI
Ostali nutrijensi
Ostali nutrijensi
1 kg
Dr Schär GmbH
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Italija
585,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
10%
INDIKACIJE
1. Celijačna bolest ( K90.0 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
Strana 58
Download

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na